Panasonic UF5100 Operating instructions

Panasonic UF5100 Operating instructions
Problemen
Verhelpen
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
Mogelijkheden
in een Netwerk
Bijzondere
Mogelijkheden
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Modelnummer
UF-5100/6100
Nederlands
Installatie van
het Toestel
(Voor fax)
Programmering
van het Toestel
Handleiding
Aanhangsel
Fax
Lees voor het gebruik van het kopieersysteem alle instrukties aandachtig door en bewaar deze handleiding als naslagwerk.
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
BELANGRIJKE INFORMATIE
Bij elk verzoek om inlichtingen, benodigdheden of serviceverlening dient u het model- en serienummer van
uw toestel op te geven. Het model- en serienummer vindt u op het kenplaatje dat op de hieronder getoonde
plaats op het toestel is aangebracht. Gemakshalve is hieronder ook ruimte voorzien waarin u alle informatie
kunt optekenen die u in de toekomst nodig zou kunnen hebben.
Modelnummer
Serienummer
Aankoopdatum
Verdeler
Adres
Telefoonnummer
(
)
–
Telefoonnummer onderdelen
(
)
–
Telefoonnummer technische dienst
(
)
–
Model en serienummer
Copyright © 2005 van Panasonic Communications Co. Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Kopiëren of verspreiden zonder toestemming is in strijd met de wet.
De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan worden veranderd zonder kennisgeving.
Inhoud
Eerste Kennismaking met uw Faxtoestel
Veiligheidsinformatie ..................................................................................................... 7
Voorzorgsmaatregel....................................................................................................... 9
Functietoets .................................................................................................................... 10
Buitenaanzicht ................................................................................................................ 11
Bedieningspaneel........................................................................................................... 12
Installatie van het Toestel
Het toestel en zijn toebehoren ......................................................................................
Toebehoren installeren..................................................................................................
Tonerpatroon installeren ...............................................................................................
Afdrukpapier aanbrengen..............................................................................................
14
15
16
18
Q Hoe afdrukpapier aanbrengen........................................................................
18
Q Het instellen van de papiercassette op de papierlengte.................................
20
De papiercassette instellen op de papierlengte .......................................................... 20
De papiercassette instellen op de papierbreedte........................................................ 21
Q Het instellen van de papiercassette op de papierbreedte ..............................
21
Aansluiten van telefoonsnoer en netsnoer..................................................................
Kiesmethode instellen (toon of puls) ...........................................................................
Volumeregeling ..............................................................................................................
Gebruikerparameters .....................................................................................................
22
24
25
26
Q Algemene beschrijving ...................................................................................
Q Datum en uur instellen ...................................................................................
Q Uw LOGO opgeven ........................................................................................
Q Uw letter-ID opgeven......................................................................................
Q Uw ID-nummer (nummer van uw faxlijn) opgeven .........................................
26
26
27
28
29
Programmering van het Toestel
Snelkiesnummers/verkorte nummers .......................................................................... 30
Q Snelkiesnummers/verkorte nummers invoeren ..............................................
Q Snelkiesnummers/verkorte nummers wijzigen of schrappen .........................
Q Een indexblad afdrukken................................................................................
30
32
34
Q Algemene beschrijving ...................................................................................
Q Faxparameters instellen .................................................................................
Q Tabel met faxparameters ...............................................................................
35
35
36
Individuele aanpassingen.............................................................................................. 35
Belangrijkste Bedieningsverrichtingen
Documenten inbrengen ................................................................................................. 40
Q Verzendbare documenten ..............................................................................
Q Niet-verzendbare documenten .......................................................................
Q Het inbrengen van de documenten ................................................................
40
40
41
3
Inhoud
Belangrijkste Bedieningsverrichtingen
Basisinstellingen voor verzendin ................................................................................. 42
Algemene beschrijving ...................................................................................
Contrast .........................................................................................................
Resolutie ........................................................................................................
Controlestempel .............................................................................................
Verzendingsverslag (COMM. JOURNAL) ......................................................
42
42
42
43
44
Algemene beschrijving ...................................................................................
Vanuit het geheugen ......................................................................................
Rechtstreekse verzending .............................................................................
Verzending in vocale modus ..........................................................................
Reserveren voor verzending ..........................................................................
Nummerkeuze herhalen.................................................................................
45
46
52
56
58
61
Ontvangststanden..........................................................................................
Telefoonstand ................................................................................................
Automatische omschakeling fax/tel................................................................
Fax-stand .......................................................................................................
Antwoordapparaat-stand................................................................................
Verkleind afdrukken .......................................................................................
Te grote documenten ontvangen ...................................................................
Tijdelijke ontvangst via het geheugen ............................................................
Afdrukcollationeringsmodus ...........................................................................
62
63
64
65
66
68
69
70
70
Documenten verzenden................................................................................................. 45
Documenten ontvangen ................................................................................................ 62
Kopiëren.......................................................................................................................... 71
Bijzondere Mogelijkheden
Vooraf geprogrammeerde communicatie .................................................................... 72
Algemene beschrijving ...................................................................................
Uitgestelde verzending ..................................................................................
Uitgestelde opvraging ....................................................................................
72
72
73
Algemene beschrijving ...................................................................................
Keuze van een polling-wachtwoord ...............................................................
Opvraging door anderen voorbereiden ..........................................................
Zelf documenten opvragen ............................................................................
74
74
75
76
Algemene beschrijving ...................................................................................
Instellen voor gegroepeerde nummerkeuze ..................................................
Instellen voor uitgestelde verzending.............................................................
Instellen voor uitgestelde polling ....................................................................
Instellen voor normale polling ........................................................................
Als snelkiestoetsen programmeren................................................................
Instellingen van programmeertoetsen wijzigen of wissen ..............................
77
77
78
79
80
81
82
Polling (opvraging van documenten) ........................................................................... 74
Programmeertoetsen ..................................................................................................... 77
4
Inhoud
Bijzondere Mogelijkheden
Werken met bestanden .................................................................................................. 83
Algemene beschrijving ...................................................................................
Een bestandenlijst afdrukken .........................................................................
De inhoud van een bestandenlijst bekijken ....................................................
Begintijdstip of bestemming van een bestand wijzigen ..................................
Bestanden wissen ..........................................................................................
Bestanden afdrukken .....................................................................................
Documenten toevoegen aan een bestand .....................................................
Een onvolledig bestand opnieuw proberen ....................................................
83
83
84
85
87
88
89
90
Algemene beschrijving ...................................................................................
De toegangscode vastleggen.........................................................................
Gebruik van uw toestel met toegangscode
(beperkt toegangsniveau voor alle verrichtingen) ..........................................
Gebruik van uw toestel met toegangscode
(alleen beperkt toegangsniveau voor faxparameters) ....................................
91
91
92
Algemene beschrijving ...................................................................................
Het wachtwoord voor geheugenontvangst vastleggen...................................
Geheugenontvangst instellen.........................................................................
Documenten afdrukken ..................................................................................
93
93
93
94
Algemene beschrijving ...................................................................................
Om het faxvoorblad te gebruiken ...................................................................
95
95
De faxdoorzendfunctie instellen .....................................................................
97
Toegangscode ................................................................................................................ 91
92
Ontvangst in het geheugen ........................................................................................... 93
Faxvoorblad .................................................................................................................... 95
De faxdoorzendfunctie................................................................................................... 97
Mogelijkheden in een Netwerk
Selectieve ontvangst...................................................................................................... 98
Algemene beschrijving ...................................................................................
Selectieve ontvangst instellen ........................................................................
98
98
Algemene beschrijving ...................................................................................
Compatibiliteit met andere toestellen .............................................................
Verzending met wachtwoord instellen............................................................
Ontvangst met wachtwoord instellen..............................................................
Verzending met wachtwoord gebruiken .........................................................
Ontvangst met wachtwoord gebruiken ...........................................................
99
99
100
101
102
103
Algemene beschrijving ...................................................................................
Vertrouwelijke mailbox ...................................................................................
Een vertrouwelijk document verzenden naar de mailbox
van een ander toestel.....................................................................................
Een vertrouwelijk document opvragen vanuit de mailbox
van een ander toestel.....................................................................................
Een vertrouwelijk document ontvangen in de mailbox van uw toestel ...........
Een vertrouwelijk document opslaan in de mailbox van uw toestel ...............
Een vertrouwelijk document uit de mailbox van uw toestel afdrukken ...........
Een in de mailbox van uw toestel opgeslagen vertrouwelijk
document wissen............................................................................................
104
104
Communicatie via wachtwoord..................................................................................... 99
Vertrouwelijke mailbox .................................................................................................. 104
105
106
107
108
109
110
5
Inhoud
Mogelijkheden in een Netwerk
Subaddressering ............................................................................................................ 111
Q Algemene beschrijving ...................................................................................
Q Om het subadres in te stellen in de snelkiesnummers of in de
Q
111
verkorte kiesnummers.................................................................................... 112
Om een document met een subadres te verzenden ...................................... 113
Verslagen en Lijsten Afdrukken
Verslagen en lijsten........................................................................................................ 114
Q Algemene beschrijving ...................................................................................
Q Transactieverslag...........................................................................................
Q Individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL) .................................
Q Communicatieverslag (COMM. JOURNAL) ...................................................
Q Lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index ................................
Q Programmalijst ...............................................................................................
Q Lijst met faxparameters..................................................................................
Q Tonercassette-bestelformulieren ...................................................................
114
114
115
118
120
123
124
125
Problemen Verhelpen
Moeilijkheden oplossen................................................................................................. 126
Q Informatiecodes .............................................................................................
Q Vastgelopen afdrukpapier ..............................................................................
Q Vastgelopen documenten ..............................................................................
Q Reiniging van de optische aftastzone ............................................................
Q Reiniging van de drukrol ................................................................................
Q Afstelling van de automatische documenttoevoer (ADT) ...............................
Q Controlestempel .............................................................................................
Q Controle van de telefoonlijn ...........................................................................
130
133
134
135
136
137
138
139
Aanhangsel
Technische gegevens .................................................................................................... 140
Technische gegevens voor het afdrukpapier .............................................................. 142
Opties en losse onderdelen .......................................................................................... 143
Officiële voorschriften ................................................................................................... 144
Verklarende woordenlijst............................................................................................... 147
ITU-T Beeld Nr. 1 ............................................................................................................ 150
Index ................................................................................................................................ 152
6
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
Eerste Kennismaking met uw Faxtoestel
Veiligheidsinformatie
!
WAARSCHUWING
Dit teken wijst op een mogelijk gevaar dat ernstige verwondingen of de dood
tot gevolg kan hebben.
• OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TE VOORKOMEN MAG U DIT TOESTEL NIET
BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF ANDERE VOCHTIGHEID.
• OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TE VERKLEINEN MOET DIT APPARAAT
CORRECT GEAARD WORDEN.
• DIT TOESTEL BEVAT GEVAARLIJKE STRALING. ALS U ZICH NIET AAN DEZE HANDLEIDING HOUDT
OF ALS U HET TOESTEL ANDERS BEDIENT, AFSTELT OF BEHANDELT DAN DAARIN WORDT
OPGEGEVEN, KUNT U ZICHZELF BLOOTSTELLEN AAN GEVAARLIJKE STRALING.
• WANNEER U DIT TOESTEL GEBRUIKT MOET HET STOPCONTACT ZICH IN DE BUURT BEVINDEN EN
VLOT BEREIKBAAR ZIJN.
• ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL IN EEN RUIM OF GOED VERLUCHT VERTREK STAAT, ZODAT DE
OZONCONCENTRATIE IN DE LUCHT NIET TOENEEMT. AANGEZIEN OZON ZWAARDER IS DAN
LUCHT, GEVEN WIJ DE RAAD HET VERTREK OP VLOERNIVEAU TE VENTILEREN.
• TREK ONMIDDELLIJK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER ER ROOK UIT HET TOESTEL
KOMT, HET TOESTEL EEN APARTE GEUR AFGEEFT OF APARTE GELUIDEN TE HOREN ZIJN.
IN DERGELIJKE GEVALLEN KAN ER GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN ZIJN.
CONTROLEER VERVOLGENS OF DE ROOKONTWIKKELING IS GESTOPT EN NEEM CONTACT OP
MET EEN ERKEND SERVICECENTER.
• BEWAAR HET STEMPEL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. ALS EEN STEMPEL PER ONGELUK
WORDT INGESLIKT, DAN MOET ONMIDDELLIJK EEN ARTS GERAADPLEEGD WORDEN.
7
Veiligheidsinformatie
!
OPGEPAST
Dit teken wijst op gevaren die lichte verwondingen of schade aan het toestel tot
gevolg kunnen hebben.
• GEBRUIK ALLEEN TELEFOONSNOEREN VAN HET TYPE NR. 26 AWG OF DIKKER OM HET RISICO
VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TE BEPERKEN.
• TREK DE STEKKER VAN HET TOESTEL UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U HET (DE) DEKSEL(S)
VERWIJDERT. BRENG HET (DE) DEKSEL(S) OPNIEUW AAN VOORDAT U DE STEKKER IN HET
STOPCONTACT STEEKT.
!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Als u het telefoontoestel gebruikt, moet u altijd de volgende basisveiligheidsvoorzorgen nemen om het risico
voor brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken:
• GEBRUIK DIT PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN WATER, ZOALS BIJVOORBEELD EEN BAD, EEN
WASKOM, KEUKENAANRECHT, EEN NATTE KELDER OF BIJ EEN ZWEMBAD.
• GEBRUIK DE TELEFOON NIET TIJDENS EEN ONWEER MET BLIKSEM (BEHALVE INDIEN HET EEN
DRAADLOOS TYPE IS). ER IS EEN KLEINE KANS DAT U DOOR DE BLIKSEM WORDT
GEËLEKTROCUTEERD.
• GEBRUIK DE TELEFOON NIET IN DE BUURT VAN EEN GASLEK.
• BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
8
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
Voorzorgsmaatregel
!
OPGEPAST
Dit teken wijst op gevaren die lichte verwondingen of schade aan het toestel tot
gevolg kunnen hebben.
Plaats het toestel niet in de buurt van verwarming of airconditioning.
Vermijd blootstelling aan rechtstreeks zonlicht.
Plaats het toestel op een horizontaal vlak en laat ten minste 10 cm vrij
tussen het toestel en ander voorwerpen.
Blokkeer de verluchtingsopeningen niet.
Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en mors er geen vloeistoffen
op.
9
Functietoets
Elke functie kan worden gestart door eerst op FUNCTIE te drukken en vervolgens het functienummer in te
tikken of door op de overlooptoetsen
of
te drukken tot de gewenste functie op het display verschijnt.
NUMMER
ZOEKEN
10
1
Uitgestelde communicatie
1 = XMT (verzending)
2 = Polling (opvraging)
2
Geavanceerde communicatie
1 = Niet in gebruik
2 = Vertrouwelijke communicatie
3
Polling
1 = Opvragen
2 = Opgevraagd worden
6
Afdrukfuncties
1 = Verslag (Afdrukken/Bekijken)
2 = Lijst met snelkiesnummers/verkorte
nummers/indexnamen
3 = Programmalijst
4 = Lijst van faxparameters
5 = Niet in gebruik
6 = Individueel verzendingsverslag
7 = Indexblad
7
Instellen
1 = Gebruikerparameters
• Datum en uur
• Logo
• letter-ID
• ID-nummer (faxlijn-nummer)
2 = Snelkiesnummers/verkorte nummers
3 = Programmeertoetsen
4 = Faxparameters
5-7 = Niet in gebruik
8 = Onderhoud
• Afdrukrol reinigen
• Tonerbestelformulieren
8
Keuze werkingswijze
1 = Communicatieverslag = uit/aan/onvolledig
2 = Niet in gebruik
3 = Voorblad = UIT/AAN
4 = Verzending met wachtwoord
= UIT/AAN
5 = Ontvangst in het geheugen
= UIT/AAN/AFDRUKKEN
6-8 = Niet in gebruik
9 = Geheugen XMT = UIT/AAN
9
Werken met bestanden
1 = Bestandenlijst (Afdrukken/Bekijken)
2 = Tijdstip/bestemming wijzigen
3 = Bestand wissen
4 = Bestand afdrukken
5 = Document toevoegen
6 = Onvolledig bestand opnieuw proberen
FUNCTIE
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
Buitenaanzicht
Document Verlengstuk
Afdrukpapierplaat
ADT-deur
Papiersublade voor
het faxpapier
Printerdeksel
Bedieningspaneel
Documentplaten
Papiercassette
(meegeleverd)
Papiercassette voor 250 vellen afdrukpapier
[Optioneel beschikbaar. Zie pagina 143]
(Enkel voor UF-6100)
11
Bedieningspaneel
- Om een Pauze in te voegen bij het opslaan of
vormen van een telefoonnummer, of om het laatst
gevormde nummer opnieuw te vormen.
- Om met verkorte nummerkeuze tewerken.
(Zie blz. 49 en 54)
- Hiermee wordt het subadres gescheiden van het
telefoonnummer.
- Om handenvrije nummerkeuze te starten.
(Zie blz. 57)
Toetsenbord
- Voor manuele nummerkeuze,
opslay van telefoonnummers en
keuze van functies.
Toontoets
- Om tijdelijk over te schakelen naar
toonkiezen wanneer het toestel is
ingesteld op impulskiezen.
- Hiermee schakelt u het toestel in de energiespaarstand. (Zie blz. 38)
- Dient om Normaal, Lichter of Donkerder in te stellen. (Zie blz. 42)
- Hiermee stelt u de resolutie in op Standaard, Fijn, Extra Fijn
of Halftoon. (Zie blz. 42)
- Gebruikt om de controlestempel IN of UIT te schakelen.
Brandt wanneer de controlestempel is ingeschakeld.
- Knippert wanneer het toestel een document verzendt of ontvangt.
- Licht op als zich een probleem voordoet.
12
- Druk op deze toets om de
telecommunicatie, een invoerbewerking
of een geluidssignaal te annuleren.
- Hiermee maakt u kopieén en stelt
u bewerkingen in. (Zie blz. 71)
- Gebruik deze toets om ingevoerde
nummers of tekens te verbeteren.
Dient voor het volgende:
- Functie starten of kiezen.
- Een stationnaam opzoeken.
(Zie blz. 50 en 55)
- Instellen van luidspreker- en belvolume.
(Zie blz. 25)
- De cursor verplaatsen tijdens het invoeren van
nummers en lettertekens.
- Zoeken naar toestelnaam bij kiezen vanuit
index.
- Bevestiging ingevoerd toestel bij communicatie
met meerdere toestellen.
- Bevestiging huidige communicatiemodi (bijv.
paginanummer, ID, gekozen telefoonnummer,
bestandsnummer) als het toestel on-line is.
Snelkiestoetsen (01-28)
- Voor snelle nummerkeuze. (Zie blz. 49 en 53)
Programmeertoetsen (P1-P4)
- Om lange nummerkeuzeprocedures of cijfers voor gegroepeerde nummerkeuze op te slaan.
(Zie blz. 77 tot 82)
Lettertekentoetsen
- De snelkiestoetsen en de programmeertoetsen dienen ook om letters en symbolen in te voeren
bij het intikken van uw LOGO, letter-ID en toestelnaam.
- Dient om een symbool in te voeren voor uw LOGO, letter-ID en toestelnaam.
Selecteer de symbolen met
of
.
- Dient om een spatie in te lassen bij het intikken van uw LOGO, letter-ID en toestelnaam.
- Dient om te kiezen tussen de bovenste en de onderste tekenreeks.
13
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
Bedieningspaneel
Installatie van het Toestel
Het toestel en zijn toebehoren
Maak de doos leeg en controleer of alle hieronder afgebeelde onderdelen aanwezig zijn.
Faxtoestel
Tonerpatroon
Afdrukpapierplaat
Telefoonsnoer
Netsnoer
Handleiding
CD-ROM
(Enkel voor UF-6100)
Opmerking
14
1. De vorm van het telefoon- en netsnoer kunnen verschillen naar gelang van de voorschriften of
technische gegevens in ieder land.
Installatie van
het Toestel
Toebehoren installeren
Uitzicht na volledige installatie
Afdrukpapierplaat
Haak de uitsteeksels vast in de
vierkante gaatjes op het toestel.
15
Tonerpatroon installeren
1
Pak het tonerpatroon uit en schud het 5 of 6
keer heen en weer (zoals afgebeeld) om de
Tonerpatroon
toner gelijkmatig te verdelen in het patroon.
2
3
16
Verwijder de beschermstrip.
Opmerking:Trek het zegel langzaam en
recht naar voren uit.
Open het printerdeksel.
Printerdeksel
4
Aligneer het pijltje en de pin aan beide zijden,
zoals aangegeven, en schuif het tonerpatroon
in het toestel.
Opmerking:Zet de tonercassette op zijn
plaats vast door de hendel
naar beneden te drukken en
hem dan naar de achterkant
van de machine te drukken.
5
6
Printerdeksel
Sluit het printerdeksel degelijk af.
Bij het vervangen van de tonerpatroon is het
aangeraden de afdrukrol te reinigen om de
afdrukkwaliteit optimaal te houden. Om de
afdrukrol te reinigen, volgt u de instructies op
blz. 136.
Opmerking
1. Gebruikte tonercassettes moeten worden weggedaan volgens de plaatselijk geldende
voorschriften.
17
Installatie van
het Toestel
Tonerpatroon installeren
Afdrukpapier aanbrengen
Hoe afdrukpapier aanbrengen
Papiersoort
In het algemeen geven de meeste soorten schrijfpapier goede resultaten. Ook de meeste soorten
fotokopieerpapier zijn geschikt. Er zijn uiteraard veel “merk” soorten papier beschikbaar. Wij raden u aan
verscheidene soorten papier uit te proberen tot u echt het resultaat haalt dat u beoogt. Voor meer details
over de aanbevolen papiersoort(en). (zie blz. 142)
Hoe afdrukpapier aanbrengen
1
Til de papiercassette iets op en schuif hem uit
de machine.
Papiercassette
2
Verwijder het deksel van de cassette.
Deksel van de cassette
3
1. Verwijder de transportschroef waarmee
de drukplaat is vastgezet.
2. Bewaar de schroef voor later door hem in
de stijl onder het deksel van de
papiercassette te draaien.
Transportschroef
Deksel van de cassette
18
Afdrukpapier aanbrengen
4
Markering voor de
maximum papiercapaciteit
Papierbreedtegeleider
1. Leg het papier in de papiercassette.
Schuif de papiergeleider naar links,
zodat hij net in aanraking komt met de
papierstapel zonder het papier in de
verdrukking te brengen. Het papier moet
recht en strak tussen de papiergeleider
en de rechterkant van de papierlade
liggen. Als dit niet het geval is, kan het
papier niet goed worden doorgevoerd en
kunnen er papierstoringen optreden.
Opgepast: Controleer of het papier onder
de metalen papierseparatoren
ligt en dat de papierstapel niet
boven de markering voor de
maximum papiercapaciteit
uitkomt. U kunt ongeveer 250
vellen papier (met een
gewicht van 75 g/m2) in de
cassette leggen. Zie blz.142
voor specificaties van het
papier.
2. Plaats het deksel van de papiercassette
terug.
3. Schuif de papiercassette in de machine.
19
Installatie van
het Toestel
Hoe afdrukpapier aanbrengen
De papiercassette instellen op de papierlengte
Het instellen van de papiercassette op de papierlengte
De papiercassette is op de fabriek ingesteld op de papierlengte van A4 papier. Volg onderstaande
aanwijzingen om de papiercassette in te stellen op de papierlengte van de formaten Letter of Legal.
1
Vrijmaakhendel
Papierlengtegeleider
Papierbreedtegeleider
Markering
voor de
maximum
papiercapaciteit
LTR
A4
LGL
2
Opmerking
20
1. Neem het papier uit de papiercassette en
leg de cassette ondersteboven op een
vlakke ondergrond.
2. Druk de vrijmaakhendel omlaag en trek
de lengtegeleider uit de cassette.
3. Leg de papiercassette recht op.
4. Steek de haken van de lengtegeleider in
de gleuven voor het te gebruiken
papierformaat (Letter of Legal) en schuif
de geleider naar achteren totdat hij vast
klikt.
5. Leg het papier in de papiercassette.
Schuif de papiergeleider naar links,
zodat hij net in aanraking komt met de
papierstapel zonder het papier in de
verdrukking te brengen. Het papier moet
recht en strak tussen de papiergeleider
en de rechterkant van de papierlade
liggen. Als dit niet het geval is, kan het
papier niet goed worden doorgevoerd en
kunnen er papierstoringen optreden.
Opgepast: Controleer of het papier onder
de metalen papierseparatoren
ligt en dat de papierstapel niet
boven de markering voor de
maximum papiercapaciteit
uitkomt. U kunt ongeveer 250
vellen papier (met een
gewicht van 75 g/m2) in de
cassette leggen. Zie blz.142
voor specificaties van het
papier.
6. Leg het deksel van de papiercassette op
de juiste positie (A4, LTR of LGL).
7. Schuif de papiercassette in de machine.
De instelling van het faxpapierformaat van
faxparameter nr. 23 moet overeenkomen met
het papier dat in de cassette ligt. Als u
faxpapier van een ander formaat gebruikt,
moet u de instelling ook wijzigen. (zie blz. 37)
1. Als u de instelling van het faxpapierformaat van faxparameter nr. 23 vergeet in te stellen nadat
u een ander papierformaat in de cassette heft gelegd, stopt de eenheid na het afdrukken van
de 1ste pagina van het binnengekomen faxbericht met afdrukken en toont een "VERKEERD
PAPIERFORM." (papierformaat wijkt af) melding. De instelling van het faxpapierformaat wordt
vervolgens automatisch op het juiste formaat ingesteld, waarna het afdrukken vanaf de 1ste
pagina wordt hervat.
De papiercassette instellen op de papierbreedte
De papiercassette is op de fabriek ingesteld op de papierbreedte van A4 papier. Volg onderstaande
aanwijzingen om de papiercassette in te stellen op de papierbreedte van de formaten Letter of Legal.
1
1. Zet de hendel van de linker
papierseparator vrij.
2. Trek de papierseparator omhoog om
hem te verwijderen.
3. Plaats de papierseparator in de LTR/LGL
gleuf.
4. Druk de papierseparator omlaag en hem
vast te zetten.
Papierseparator
2
Papierbreedte
geleider
Markering
voor de
maximum
papiercapaciteit
LTR
A4
LGL
3
Opmerking
1. Leg het papier in de papiercassette.
Schuif de papiergeleider naar links,
zodat hij net in aanraking komt met de
papierstapel zonder het papier in de
verdrukking te brengen. Het papier moet
recht en strak tussen de papiergeleider
en de rechterkant van de papierlade
liggen. Als dit niet het geval is, kan het
papier niet goed worden doorgevoerd en
kunnen er papierstoringen optreden.
Opgepast: Controleer of het papier onder
de metalen papierseparatoren
ligt en dat de papierstapel niet
boven de markering voor de
maximum papiercapaciteit
uitkomt. U kunt ongeveer 250
vellen papier (met een
gewicht van 75 g/m2) in de
cassette leggen. Zie blz.142
voor specificaties van het
papier.
2. Leg het deksel van de papiercassette op
de juiste positie (A4, LTR of LGL).
3. Schuif de papiercassette in de machine.
De instelling van het faxpapierformaat van
faxparameter nr. 23 moet overeenkomen met
het papier dat in de cassette ligt. Als u
faxpapier van een ander formaat gebruikt,
moet u de instelling ook wijzigen. (zie blz. 37)
1. Als u de instelling van het faxpapierformaat van faxparameter nr. 23 vergeet in te stellen nadat
u een ander papierformaat in de cassette heft gelegd, stopt de eenheid na het afdrukken van
de 1ste pagina van het binnengekomen faxbericht met afdrukken en toont een "VERKEERD
PAPIERFORM." (papierformaat wijkt af) melding. De instelling van het faxpapierformaat wordt
vervolgens automatisch op het juiste formaat ingesteld, waarna het afdrukken vanaf de 1ste
pagina wordt hervat.
21
Installatie van
het Toestel
Het instellen van de papiercassette op de papierbreedte
Aansluiten van telefoonsnoer en netsnoer
■ Netsnoer
Steek het stekkergedeelte van het netsnoer in een gewoon stopcontact en het andere uiteinde in de
voedingsaansluiting op de achterzijde van het toestel.
Waarschuwing : het stopcontact moet van die aard zijn dat het toestel correct geaard is.
Netsnoer (meegeleverd)
■ Telefoonsnoer
Steek het ene uiteinde van het telefoonsnoer in de contactdoos van de telefoonmaatschappij en het andere
uiteinde in het LINE-aansluitpunt op de linkerzijde van het toestel.
Telefoonsnoer (meegeleverd)
Opmerking
22
1. Uw toestel verbruikt weinig stroom en moet altijd ingeschakeld blijven. Als de netspanning te
lang uitgeschakeld blijft, kan de klok stil blijven staan.
2. De vorm van het telefoon- en netsnoer kunnen verschillen naar gelang van de voorschriften of
technische gegevens in ieder land.
3. De telefoonsnoeradapter is alleen in bepaalde landen beschikbaar.
Installatie van
het Toestel
Aansluiten van telefoonsnoer en netsnoer
Externe telefoon (optie)
U kunt een extra standaardtelefoontoestel op de
machine aansluiten. Om de telefoon aan te sluiten,
breekt u het beschermnokje van de TEL-aansluiting af.
23
Kiesmethode instellen (toon of puls)
Het toestel kan met één van beide kiesmethodes (toon of puls) werken, naar gelang van het type van de
telefoonlijn waarop u bent aangesloten. Volg de onderstaande procedure als u de kiesmethode moet
omschakelen naar toon of puls.
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
7
KOPIE/ INSTELLEN
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
3
KOPIE/ INSTELLEN
0
4
06 KIESMETHODE
2:TOONKIEZEN
6
06 KIESMETHODE
1:PULSKIEZEN
1
voor "PULS"
of
of
06 KIESMETHODE
2:TOONKIEZEN
2
voor "TOON".
5
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
24
1. In sommige landen is deze mogelijkheid niet beschikbaar, afhankelijk van de voorschriften in
dat land. Deze mogelijkheid verschijnt niet op het display.
U kunt het monitor- en het beltoonvolume op uw toestel regelen. Door de ingebouwde luidspreker kunt u de
kiestoon, de kiessignalen en de bezettoon horen. Het toestel gaat rinkelen als het een oproep ontvangt.
Luidsprekervolume
1
* LUIDSPREKER *
❚
TEL/KIES
U hoort de kiestoon via de luidspreker.
2
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
om het volume te verhogen
(meermaals indien nodig).
of
VOLUME LUIDSPREKER
LAAG ❚❚❚❚❚❚❚❚ HOOG
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
om het volume te verlagen
(meermaals indien nodig).
3
VOLUME LUIDSPREKER
LAAG
HOOG
TEL/KIES
Belsterkte
1
2
Stand-by
DD-MM-YYYY 15:00
00%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
om het volume te verhogen
(meermaals indien nodig).
of
BELVOLUME
((((
))))
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
om het volume te verlagen
(meermaals indien nodig).
BELVOLUME
3
Opmerking
1. Ook het volume van het toetsgeluid en van de zoemer kunt u regelen d.m.v. faxparameter nr.
10 (TOON TOETS/ZOEMER). (zie blz. 36)
25
Installatie van
het Toestel
Volumeregeling
Gebruikerparameters
Algemene beschrijving
Uw faxtoestel beschikt over een aantal basis-instelwaarden (gebruikerparameters) waarmee u kunt
bijhouden welke documenten u hebt verzonden of ontvangen. Zo houdt de ingebouwde klok de datum en
het juiste uur bij, terwijl uw LOGO en ID-nummer aan andere partijen vertelt wie u bent.
Datum en uur instellen
Wanneer het toestel in standby staat, geeft het display de datum en het uur weer. Zodra u die hebt
opgegeven, loopt de klok en hebt u er geen omzien meer naar.
1
2
3
4
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
7
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
1:GEBR.PARAMETERS?
DRUK OP INSTELLEN
1
KLOK INSTELLEN
❚1-01-2002 00:00
KOPIE/ INSTELLEN
Geef nieuwe datum en uur op.
Vb: 1
2
Dag
: 12ste
0
3
Maand
: 03
2
0
Jaar
: 2005
0
5
Uur
: 15.00 u
1 5 0 0
Als u een fout maakt, gebruikt u
of
om de cursor te
verplaatsen naar het foutieve cijfer en tikt u het nieuwe
cijfer er overheen.
5
26
KOPIE/ INSTELLEN
KLOK INSTELLEN
12-03-2005 15:00
Gebruikerparameters
Wanneer u een document verzendt, verschijnt uw LOGO bovenaan op de afdruk die uit het faxtoestel van
de bestemmeling komt.
Aan de hand van uw LOGO weet iemand die uw document ontvangt onmiddellijk vanwaar het komt.
1
2
3
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
7
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
1:GEBR.PARAMETERS?
DRUK OP INSTELLEN
1
LOGO INSTELLEN
❚
KOPIE/ INSTELLEN
tot op het display verschijnt:
4
Tik uw LOGO in (max. 25 letters/cijfers/symbolen) m.b.v.
de letter/tekentoetsen.
LOGO INSTELLEN
PANASONIC❚
Vb: P A N A S O N I C
Als u een fout maakt, gebruikt u
of
om de cursor
achter het foutieve karakter te plaatsen, drukt u op
WISSEN en tikt u het juiste karakter in.
Als meer dan 19 karakters worden ingevoerd, rollen de
linkse karakters van het scherm.
5
KOPIE/ INSTELLEN
27
Installatie van
het Toestel
Uw LOGO opgeven
Gebruikerparameters
Uw letter-ID opgeven
Wanneer u verzendt of ontvangt, zal, indien het toestel van de andere partij is toegerust voor een letter-ID,
uw letter-ID op het display van dat toestel verschijnen, terwijl de letter-ID van de andere partij op uw display
te zien is.
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
START
FUNCTIE
7
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
1:GEBR.PARAMETERS?
DRUK OP INSTELLEN
1
KARAKTER ID INSTEL.
❚
KOPIE/ INSTELLEN
tot op het display verschijnt:
4
Tik uw letter-ID in (max. 16 letters/symbolen) m.b.v. de
letter/tekentoetsen.
KARAKTER ID INSTEL.
HEAD OFFICE❚
Vb: H E A D
O F F I C E
Als u een fout maakt, gebruikt u
of
om de cursor
achter het foutieve karakter te plaatsen, drukt u op
WISSEN en tikt u het juiste karakter in.
5
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
28
1. Voor een letter-ID kunt u geen gebruik maken van volgende bijzondere (accent) letters: Å, Ä,
Ö, Ü, Æ, é, è.
Gebruikerparameters
Wanneer u verzendt of ontvangt zal, als het toestel van de andere partij niet is toegerust voor een letter-ID
maar wel voor een ID-nummer, uw ID-nummer op het display van dat toestel verschijnen, terwijl het IDnummer van de andere partij op uw display te zien is.
We geven u de raad als ID-nummer het nummer van uw faxlijn te gebruiken, maar ook om het even welk
ander nummer (van max. 20 cijfers) voldoet.
1
NUMMER
ZOEKEN
2
3
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
START
FUNCTIE
7
1:GEBR.PARAMETERS?
DRUK OP INSTELLEN
1
TEL NR. INSTELLEN
❚
KOPIE/ INSTELLEN
tot op het display verschijnt:
4
Tik uw ID in (max. 20 cijfers) m.b.v. het toetsenbord en
(voor spaties).
Vb: 2 0 1
5 5 5
Als u een fout maakt, gebruikt u
TEL NR. INSTELLEN
201 555 1212❚
1 2 1 2
of
om de cursor
achter het foutieve cijfer te plaatsen, drukt u op WISSEN
en tikt u het juiste cijfer in.
5
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
1. Met behulp van de
kunt u een "+" teken invoeren aan het begin van het begin van het IDnummer om aan te duiden dat de erop volgende cijfers uw landcode vormen.
Vb:
+1 201 555 1212 +1 voor de landcode van de V.S.
+81 3 111 2345
+81 voor de landcode van Japan.
29
Installatie van
het Toestel
Uw ID-nummer (nummer van uw faxlijn) opgeven
34Programmering van het Toestel
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Snelkiesnummers/verkorte nummers invoeren
Snelkiesnummers en verkorte nummers maken het mogelijk volledige telefoonnummers in een minimum
van tijd te vormen. Om deze kiesfuncties te gebruiken moet u eerst de volledige nummers invoeren, wat als
volgt gaat.
Ga als volgt te werk om een snelkiesnummer in te voeren
1
2
3
4
5
6
7
NUMMER
ZOEKEN
7
START
FUNCTIE
1:NAAMTOETS
2:VERKORTE KIESCODE
KOPIE/ INSTELLEN
2
NAAMTOETS< >
DRUK OP NAAMTOETS
1
Vb:
<01>
TELEFOONNR. INVOEREN
Tik het telefoonnummer in
(max. 36 cijfers, spaties en pauzes inbegrepen).
<01>
9-555 1234❚
Vb: 9 PAUZE
5 5 5
1 2 3 4
<01> NAAM INVOEREN
9-555 1234
KOPIE/ INSTELLEN
Tik de naam van de bestemming in m.b.v. letter/
tekentoetsen
(max. 15 tekens).
Vb: S A L E S
8
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
D E P T
NAAMTOETS< >
DRUK OP NAAMTOETS
KOPIE/ INSTELLEN
Om een volgend nummer op te slaan herneemt u stap 4-8.
Om terug te keren naar standby drukt u op
30
<01> SALES DEPT❚
9-555 1234
STOP .
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Snelkiesnummers/verkorte nummers invoeren
Ga als volgt te werk om een verkort nummer in te voeren
NUMMER
ZOEKEN
2
7
FUNCTIE
7
1:NAAMTOETS
2:VERKORTE KIESCODE
KOPIE/ INSTELLEN
2
3
4
5
6
START
Programmering
van het Toestel
1
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
KIESCODE[❚ ]
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
2
Vb: 0 2 2 (001-100)
[022]
TELEFOONNR. INVOEREN
Tik het telefoonnummer in
(max. 36 cijfers, spaties en pauzes inbegrepen).
[022]
9-555 2345❚
Vb: 9 PAUZE
5 5 5
2 3 4 5
[022]NAAM INVOEREN
9-555 2345
KOPIE/ INSTELLEN
Tik de naam van de bestemming in m.b.v.
letter/tekentoetsen
(max. 15 tekens).
[022]ACCOUNTING❚
9-555 2345
Vb: A C C O U N T I N G
8
KIESCODE[❚ ]
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
KOPIE/ INSTELLEN
Om een volgend nummer op te slaan herneemt u stap 4-8.
Om terug te keren naar standby drukt u op
Opmerking
STOP .
1. Als u eerst nog een nummer moet vormen om een buitenlijn te krijgen, tik dat dan eerst in en
druk nadien PAUZE . Een pauze wordt weergegeven door een koppelteken "-".
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op
(voorgesteld door "/"). De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen
van "/".
Vb: 9 PAUZE “ * ” 5551234
3. Een ongebruikte snelkiestoets of verkort nummer kunt u zoeken door bij stap 3 of 4 op
of
te drukken.
31
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Snelkiesnummers/verkorte nummers wijzigen of schrappen
Als u een snelkiesnummer of verkort nummer moet wijzigen of wissen, ga dan als volgt te werk.
De inhoud van een snelkiesnummer/verkort nummer wijzigen
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
START
FUNCTIE
7
2
NAAMTOETS< >
DRUK OP NAAMTOETS
Kies 1 voor een snelkiesnummer
Kies 2 voor een verkort nummer
Vb: 1
Tik het nummer in waarvan u de inhoud wil wijzigen.
Vb:
en tik vervolgens een nieuw telefoonnummer in
(zie opmerking 1).
5
6
5 5 5
KOPIE/ INSTELLEN
<01> SALES DEPT
9-555 3456
WISSEN
<01> NAAM INVOEREN
9-555 3456
<01> PANAFAX❚
9-555 3456
Vb: P A N A F A X
NAAMTOETS< >
DRUK OP NAAMTOETS
KOPIE/ INSTELLEN
Om terug te keren naar standby drukt u op
Opmerking
1. Als u een fout maakt, gebruikt u
of
STOP .
om de cursor achter het foutieve cijfer te plaatsen,
drukt u op WISSEN en tikt u het juiste cijfer in.
32
<01> SALES DEPT
9-555 3456❚
3 4 5 6
en tik vervolgens een nieuwe naam in
(zie opmerking 1).
7
<01> SALES DEPT
9-555 1234
<01> SALES DEPT
TELEFOONNR. INVOEREN
WISSEN
Vb: 9 PAUZE
1:NAAMTOETS
2:VERKORTE KIESCODE
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Snelkiesnummers/verkorte nummers wijzigen of schrappen
De inhoud van een snelkiesnummer/verkort nummer wissen
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
7
1:NAAMTOETS
2:VERKORTE KIESCODE
2
Programmering
van het Toestel
1
NAAMTOETS< >
DRUK OP NAAMTOETS
Kies 1 voor een snelkiesnummer
Kies 2 voor een verkort nummer
Vb: 1
3
Voer het nummer in dat u wilt wissen.
Vb:
<01> SALES DEPT
9-555 3456
4
WISSEN
<01> SALES DEPT
TELEFOONNR. INVOEREN
5
KOPIE/ INSTELLEN
NAAMTOETS< >
DRUK OP NAAMTOETS
Om terug te keren naar standby drukt u op
STOP .
33
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Een indexblad afdrukken
Na het programmeren van een snelkiesnummer kunt u het indexblad afdrukken waarop de 12 eerste tekens
van elke naam staan. Als u de lijst uitknipt langs de stippellijn, past ze precies onder het doorzichtige
afdekblad boven de snelkiestoetsen. Ga als volgt te werk om een indexblad af te drukken.
1
AFDRUKKEN
(1-7)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
6
* AFDRUKKEN *
NAAMTOETSENLIJST
KOPIE/ INSTELLEN
7
Het toestel drukt het indexblad af.
******************* -NAAMTOETSENLIJST- **************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *****
201 555 1212
AMERICA
AFRICA
ASIA
BRAZIL
........
CANADA
JAPAN
........
........
Stippellijn
********************************************* -HEAD OFFICE
34
PANASONIC
- ****** 201 555 1212- *******
Individuele aanpassingen
Uw faxtoestel beschikt over tal van instelbare faxparameters. Deze faxparameters staan vermeld in de
parametertabel, werden voor u vooraf ingesteld en hoeven niet te worden gewijzigd. Als u toch een
wijziging wilt aanbrengen, leest u de tabel eerst aandachtig door. Bepaalde parameters, waaronder die
voor resolutie, contrast en controlestempel, kunnen tijdelijk gewijzigd worden door op een bepaalde toets te
drukken net voor de verzending. Aan het einde van de verzending keren deze parameters echter terug
naar hun vooraf ingestelde waarde (standaardwaarde). Andere parameters kunnen enkel gewijzigd worden
aan de hand van onderstaande procedure.
Faxparameters instellen
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
5
6
START
FUNCTIE
7
KOPIE/ INSTELLEN
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
Tik het faxparameternummer uit de parametertabel in.
Vb: 0 1 voor CONTRAST
KOPIE/ INSTELLEN
Tik de nieuwe instelwaarde in.
Vb: 2 voor LIGHTER
KOPIE/ INSTELLEN
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=01
01 CONTRAST
1:NORMAAL
01 CONTRAST
2:LICHTER
02 RESOLUTIE
1:STANDAARD
Om een andere parameter in te stellen, drukt u op
WISSEN om terug te keren naar stap 3 of drukt u op
STOP
Opmerking
om terug te keren naar stand-by.
1. Om bij stap 2 of 4 de faxparameters te overlopen drukt u op
2. Om een lijst met faxparameters af te drukken, zie blz. 124.
of
.
35
Programmering
van het Toestel
Algemene beschrijving
Individuele aanpassingen
Tabel met faxparameters
Nr.
Parameter
Nr.
instelling
instelling
01
CONTRAST
1
Normaal
2
Lichter
3
Donkerer
1
Standaard
2
Fijn
3
S-Fijn
4
Fotostand
(Fijn)
5
Fotostand
(S-Fijn)
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
Pulskiezen
2
Toonkiezen
1
Binnen
dokument
2
Buiten
dokument
3
Geen afdruk
VORM KOPTEKST
AFDR.
1
Logo id nr.
2
Van to
AFDRUK
ONTVANGTIJD
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Zacht
3
Hard
1
Uit
2
Altijd
3
Alleen inc.
AUT. JOURNAAL
AFDR
1
Uit
2
Aan
ONTVANGSTMODE
1
Telefoon
2
Fax
3
Fax/Telefoon
4
Beantwoorper
02
04
05
06
07
08
09
10
12
13
17
36
RESOLUTIE
STEMPEL
GEHEUGEN
KIESMETHODE
AFDRUK KOPTEKST
TOON TOETS/
ZOEMER
ZENDJOURNAAL
Commentaar
De standaardwaarde instellen van de toets CONTRAST.
Standaardwaarde voor de resolutie instellen.
Standaardwaarde van de STAMP (stempel) toets instellen.
Om de stempelfunctie te kiezen wanneer het document in
het geheugen is opgeslagen (zie faxparameter nr. 28).
Instellen van de beginpositie voor verzenden/kopiëren
vanuit het geheugen. (Deze instelling kan tijdelijk worden
gewijzigd met F8-9 (GEHEUGEN XMT))
Kiesmethode selecteren.
Afdrukpostitie van de kopregel kiezen.
Binnen dokument: binnen de grenzen van de afdrukbare
zone.
Buiten dokument : buiten de grenzen van de afdrukbare
zone.
Geen afdruk
: kopregel wordt weggelaten.
Keuze van de inhoud van de kopregel.
Kiezen of het toestel al dan niet de ontvangstdatum en het
tijdstip, de ID van de correspondent en het
verkleiningspercentage afdrukt onderaan elk ontvangen
blad.
Regeling van het volume van het toets/zoemergeluid.
Standaardwaarde kiezen voor het afdrukken van een
verzendingsverslag:
Uit
: geen afdruk
Altijd
: altijd een verzendingsverslag
Alleen inc. : alleen een afdruk wanneer communicatie
mislukt is
Kiezen of het toestel het activiteitsverslag na 32
transacties automatisch afdrukt of niet.
Ontvangstmodus instellen.
Individuele aanpassingen
Tabel met faxparameters
Nr.
Parameter
Nr.
instelling
instelling
18
AKOESTISCH ALARM
1
20 seconden
2
30 seconden
3
40 seconden
4
50 seconden
1
1 sec
---
---
60
60 sec
1
Uit
2
Aan
ONTV.GEH GEEN
PAP
1
Uit
2
Aan
Kiezen of het toestel al dan niet ontvangt in het geheugen
wanneer er geen afdrukpapier of toner meer is of wanneer
het afdrukpapier vastloopt.
FORMAAT
AFDRUKPAP
1
A4
Instelling van het in de machine gelegde papier.
2
Letter
3
Legal
1
Vast formaat
2
Automatisch
70
70%
----
----
100
100%
20
22
23
24
25
LENGTE MELDTEKST
STILTE DETECTOR
VERKLEINEN
AFDRUK
VERKLEININGSFACT.
26
AFROEPCODE
27
OPSLAAN AFR. BER.
28
31
32
STEMPEL ZEND GEH.
OPSLAAN INC. BER.
VERKL. KOPIEMODE
(----)
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
Handmatig
2
Automatisch
Kiezen van hoe lang de machine bij de auto fax/telefoon
schakeling een inkomend gesprek signaleert (het toestel
laat overgaan). (zie blz. 64)
Instellen van de UGM-lengte van het antwoordapparaatinterface van 1 t/m 60 seconden. De eenheid begint pas
na het verstrijken van de ingestelde tijd met het
waarnemen van een stilte nadat in de antwoordapparaatinterface ontvangstmode een gesprek is waargenomen.
Kiezen van de stilte waarneming.
Keuze van de verkleiningswijze bij het afdrukken.
Vast formaat: verkleint document overeenkomstig de
instelling van parameter nr. 25.
Automatisch: verkleint document overeenkomstig de
lengte van de ontvangen documenten.
De vaste verkleiningsgraad kiezen tussen 70 en 100%.
Deze parameter werkt alleen wanneer onder faxparameter
nr. 24 gekozen is voor “vast”.
Instellen van een 4-cijferig wachtwoord voor beveiligde
opvraging. (zie blz. 74)
Kiezen of het toestel al dan niet het opgevraagde
document in zijn geheugen bewaart, zelfs nadat het
document één keer is opgevraagd.
Kiezen of het toestel de originele documenten die het in
zijn geheugen opslaat al dan niet moet afstempelen.
(afhankelijk van de instelling van de stempel op het
bedieningspaneel)
Kiezen of het toestel het document al dan niet in zijn
geheugen bewaart als het document niet met succes is
verzonden.
Kiezen of het toestel de verkleining van documenten
automatisch of manueel uitvoert.
Handmatig : U wordt door het toestel verzocht om de
verkleiningsgraad (100% tot 70%) op te
geven wanneer u kopieën maakt.
Automatisch: Het toestel bepaalt automatisch de
verkleiningsgraad overeenkomstig de
lengte van.
37
Programmering
van het Toestel
19
Commentaar
Individuele aanpassingen
Tabel met faxparameters
Nr.
Parameter
34
ENERGIESPAAR
STAND
37
TOEGANGSCODE
42
CONFBESTND OSL
44
46
47
48
BEVEILIGD ONTV.
SELECTIEVE ONTV.
ONTV. OP AFSTAND
TELEFOONLIJN
TOEGANGSCIJFER
51
REMOTE
DIAGNOSTIC
53
38
BEVEILIGD ZENDEN
49
52
instelling
Commentaar
1
Uit
2
Energ.besp
3
Sleep mode
Om het stroomverbruik in stand-by te reduceren, kiest u de
Stroombesparingsmodus of Sluimermodus en stelt u de
vertraging (1 tot 120 minuten) in waarna het toestel in de
geselecteerde modus schakelt.
Instellen van de vertragingstijd is enkel mogelijk in de
Stroombesparingsmodus en de Sluimermodus.
Uit :
Het toestel blijft in stand-by en verbruikt
meer stroom dan in de
Stroombesparingsmodus of
Sluimermodus.
Energ.besp :
Minder stroomverbruik dan in stand-by
door uitschakeling van de fixeereenheid
na de ingestelde tijdsduur.
Sleep mode : Toestand van minimaal stroomverbruik
waarin het toestel schakelt na de
ingestelde tijdsduur zonder te worden
uitgeschakeld.
AUTOM. GEH. ONTV.
38
43
Nr.
instelling
(----)
Voer een 4-cijferig wachtwoord in om het in het geheugen
ontvangen document af te drukken met F8-5 (RCV TO
MEMORY). Wanneer F8-5 actief is, wordt deze parameter
niet op het LCD-display weergegeven. (zie blz. 93)
(----)
Voer een 4-cijferige toegangscode in om het toestel te
beveiligen tegen gebruik door onbevoegden. (zie blz. 91)
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
Openbare
centrale
2
Bedr. tlf. centr.
Een 4-cijferig verzendingswachtwoord invoeren en kiezen
of het toestel bij verzending al dan niet het
verzendingswachtwoord van het ontvangsttoestel uitvoert
en controleert. (zie blz. 100)
Een 4-cijferig ontvangstwachtwoord invoeren en kiezen of
het toestel bij ontvangst al dan niet het
ontvangstwachtwoord van het verzendend toestel uitvoert
en controleert. (zie blz. 101)
Kiezen of het toestel al dan niet selectieve ontvangst
uitvoert. (zie blz. 98)
Kiezen of de machine opdrachten voor ontvangst op
afstand accepteert. (zie blz. 63)
Keuze van het type aangesloten lijn.
(----)
Instelling van de PSTN-toegangscode (max. 4 cijfers).
1
Uit
2
Aan
Selecteren of het toestel de firmware-update of de
afstandsdiagnose van het station op afstand aanvaardt.
Raadpleeg uw Erkende Panasonic-dealer voor meer
informatie.
WWRD DIAGNOSE
WWRD SUBADRES
Kiezen of de machine bestanden voor vertrouwelijk
afroepen bewaard nadat het bestand eenmaal is
afgeroepen.
(----)
Een wachtwoord opgeven voor de diagnostiek op afstand.
Gelieve meer details te vragen bij uw officiële
Panasonicverdeler.
(----)
Een wachtwoord van 20 cijfers instellen voor een
beveiligde communicatie tussen subadressen.
Individuele aanpassingen
Tabel met faxparameters
Parameter
Nr.
instelling
instelling
54
FAX DOORSTUREN
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
56
VOORBLAD
57
LANDNUMMER
58
TAAL
63
PCFAX ONTV
(Enkel voor UF-6100)
99
1
Afdrukk
2
UPLD&AFD
AFDRUK IN
VOLGORDE
1
Uit
2
Aan
SNELLE GEH. VERZ.
1
Uit
2
Aan
-
-
GEHEUGEN
CAPACITEIT
(Flash-geheugen)
Opmerking
De standaardwaarde instellen van de parameter Voorblad
in de geselecteerde modus. (zie blz. 95)
De taal selecteren die op het display en in de verslagen zal
gebruikt worden.
3
82
Kiezen of het toestel al dan niet de faxdoorzendfunctie
naar de opgegeven bestemming uitvoert. (zie blz. 97)
Keuze van de landcode tijdens de installatie van uw
machine.
Uploaden
65
Commentaar
Selecteren hoe het toestel de ontvangen documenten
verwerkt. Als de instelling "Uploaden" of "Uploaden &
Afdrukken" is gekozen, kan de machine de sluimermodus
niet inschakelen.
Afdrukk
: Druk de ontvangen documenten
af.
Upload & Print
: Druk de ontvangen documenten
af en upload het bestand.
Upload
: Upload het ontvangen
documentbestand.
Selecteren of het toestel documenten al dan niet in
volgorde afdrukt. (zie blz. 70)
Kiezen of het toestel al dan niet de snelle verzending
vanuit het geheugen uitvoert. (Zie blz. 48 to 50)
Invalid :
Slaat alle documenten eerst in het geheugen
op en vormt dan het telefoonnummer.
Valid :
Het toestel begint onmiddellijk het nummer te
kiezen nadat de eerste pagina is opgeslagen.
Toont de hoeveelheid geheugen.
1. De standaardinstellingen worden afgedrukt op de lijst met faxparameters. Om zo’n afdruk te
krijgen, zie blz. 124.
2. De inhoud van de Fax Parameter kan verschillen naar gelang van de voorschriften of
specificaties in elk land.
39
Programmering
van het Toestel
Nr.
Belangrijkste Bedieningsverrichtingen
Documenten inbrengen
Verzendbare documenten
In principe kan uw toestel elk document verzenden dat op A4 formaat staat.
Afmetingen document
Maximum
Minimum
257 mm
(zie opmerking)
148 mm
Documentdikte
Los vel;
0,06 mm (45 g/m2) 0,15 mm (112 g/m2)
128 mm
Meer dan één vel;
0,06 mm (45 g/m2) 0,10 mm (75 g/m2)
2000 mm
Richting
Richting
Opmerking: De maximale doorvoerbreedte van originelen bedraagt 257 mm. De effectieve scanbreedte
bedraagt echter 208 mm.
Niet-verzendbare documenten
U mag nooit documenten proberen te verzenden, indien ze
Nat zijn
Nog vochtige inkt of correctielak
bevatten
ABC
Te dun zijn
(b.v. luchtpostpapier, blz. uit
bepaalde tijdschriften enz.)
Gelaagd zijn
(b.v. gesatineerd papier enz.)
Gekreukt, gekruld of gevouwen zijn
abcdef
ghijklm
nopqrs
abcdef
tuvwx
ghijklm
yzabcd
abcdef
ef
ghijklm nopqrstuvwx
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
ghijklm
tuvwx
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
tuvwx
ghijklm
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
ghijklm
tuvwx
yza
nopqrs
tuvwxyza bcdefg
bcdefg
abcd
ab
abcdef
abcdef
g
ghijkl
abcdef
mnopq
abcdef
ghi
rstuvw
ghijkl
xyzabc
mnopq
abcdef
def
rstuvw
ghijkl
mnopq
xyzabc
abcdef
rstuvw
def
ghijkl
xyzabc
mnopq
abcdef
defg
rstuvw
ghijkl
xyzabc
mnopq
defg
rstuvw
xyzabc
defg
Chemisch behandeld zijn
(b.v. drukgevoelig papier,
carbonpapier enz.) of van stof/
metaal vervaardigd zijn
Indien u dat soort documenten wilt verzenden, maak er dan eerst een fotokopie van en verzendt de kopie.
40
Documenten inbrengen
Het inbrengen van de documenten
1. Zorg ervoor dat de documenten ontdaan zijn van nietjes of clips en dat ze niet gekruld, vettig of bedekt
zijn met vreemde deeltjes.
2. Plaats de documenten met de bedrukte zijde NAAR BENEDEN op de automatische documententoevoer
(ADT) tot de benedenhoek in het toestel vastklikt.
Als u meer dan 1 pagina verzendt, moet u eerst het onderste vel invoeren. U kunt tot 30 VELLEN
tegelijk op de ADT stapelen. Heeft u meer dan 30 vellen, dan wacht u tot de verzending of de opslag in
het geheugen begint en plaatst u de rest van de pagina’s geleidelijk aan boven op het laatste blad in de
ADT.
3. Stel de documentgeleiders in om het document te centreren op de ADT.
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Documentgeleider
FOUT
GOED
Als u een document op de ADT legt, verandert het bericht op het display van datum en uur (stand-by) in
de volgende melding. U kunt nu de basis verzendingsinstellingen wijzigen, of de kiesprocedure
aanvatten.
voer nummer in
DRUK OP START
Opmerking
00%
1. Beperking voor verzenden van uit meerdere pagina’s bestaande originelen is als volgt:
Maximaal 20 pagina’s
Maximaal 30 pagina’s*
Origineelformaat
Origineeldikte
Maximaal 257 x 364 mm
A4-formaat
0,06 mm t/m 0, 12 mm
0,06 mm t/m 0,10 mm
* Merk op dat u bij sommige papiersoorten niet altijd 30 pagina’s kunt plaatsen, hoewel het
formaat en de dikte van het papier voldoen aan de specificaties.
2. Voor het verzenden van originelen die langer zijn dan 356 mm is hulp van de gebruiker nodig.
3. Voor het verzenden van originelen die langer zijn dan het A4 formaat moet de papiersublade
voor de originelen worden uitgetrokken, zoals onderstaande afbeelding laat zien.
Papiersublade voor de originelen
41
Basisinstellingen voor verzendin
Algemene beschrijving
U kunt de verzendingsinstellingen tijdelijk wijzigen voor of na u het document op de ADT heeft gelegd.
De instellingen die u tijdelijk kunt wijzigen zijn de volgende:
• Contrast
• Resolutie
• Stempel
• Communicatieverslag
Als uw document verzonden is, zal het toestel automatisch terugkeren naar de voorgeprogrammeerde
instellingen.
Contrast
Uw toestel werd vooraf ingesteld op Normaal contrast. Als u een document wilt verzenden met een lichter
contrast, wijzigt u de instelling in Lichter. Wilt u een document verzenden met een donkerder contrast, dan
wijzigt u de instelling in Donkerder.
Druk op CONTRAST voor:
CONTRAST:
NORMAAL
CONTRAST:
LICHTER
CONTRAST = Normaal
CONTRAST = Lichter
CONTRAST:
DONKERDER
CONTRAST = Donkerder
Resolutie
Uw toestel is vooraf ingesteld op Standaard resolutie, die voldoet voor de meeste documenten.
Use Fijne,Superfijne of Halftoon resolutie kiest u voor een dokument met veel details.
Druk op RESOLUTIE voor:
RESOLUTIE:
STANDAARD
RESOLUTIE = Standaard
RESOLUTIE:
FIJN
RESOLUTIE = Fijne
RESOLUTIE:
FOTOSTAND(S-FIJN)
RESOLUTIE = Halftoon (Superfijne)
Opmerking
42
RESOLUTIE:
S-FIJN
RESOLUTIE = Superfijne
RESOLUTIE:
FOTOSTAND(FIJN)
RESOLUTIE = Halftoon (Fijne)
1. Om de voorgeprogrammeerde contrastwaarde te wijzigen, verandert u de instelling van
faxparameter nr. 01. (zie blz. 36)
2. Om de voorgeprogrammeerde resolutie-instelling te wijzigen, verandert u de stand van
faxparameter nr. 02. (zie blz. 36)
Basisinstellingen voor verzendin
Controlestempel
De controlestempel is een hulpmiddel waarmee u kunt nagaan of de verzending naar wens verloopt: op een
met succes verzonden document wordt dan onderaan een klein merkteken
voor:
Druk op STEMPEL voor:
STEMPEL
STEMPEL
STEMPEL = Uit
STEMPEL = Aan
STEMPEL:
UIT
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
STEMPEL:
AAN
Opmerking
1. Als u een document opslaat in het geheugen, drukt de Controlestempel een stempel af op het
document als het succesvol werd opgeslagen in het geheugen. In dit geval is de
controlestempel echter geen bevestiging dat de verzending van het document geslaagd was.
Als u het gebruik van de controlestempel wilt desactiveren bij opslag in het geheugen, wijzigt u
de instelling van faxparameter nr. 28. (zie blz. 37)
2. Om de voorgeprogrammeerde keuze inzake de controlestempel te wijzigen, verandert u de
stand van faxparameter nr. 04. (zie blz. 36)
43
Basisinstellingen voor verzendin
Verzendingsverslag (COMM. JOURNAL)
Aan de hand van een verzendingsverslag kunt u nagaan of de verzending naar behoren is verlopen. Wat
het afdrukken van verzendingsverslagen betreft, beschikt u over volgende keuzemogelijkheden:
Staat COMM.JOURNAL op OFF (uitgeschakeld) :
dan wordt er nooit een communicatieverslag afgedrukt.
Staat COMM.JOURNAL op ON (ingeschakeld)
:
dan wordt na elke communicatie automatisch een verslag
afgedrukt.
Staat COMM.JOURNAL op INC.
:
dan wordt alleen een verslag afgedrukt indien de
communicatie mislukt is.
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
8
KOPIE/ INSTELLEN
SELECTIEMODE
(1-9)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
JOURNAALAFDRUK=INC.
1:UIT 2:AAN 3:INC.
1
3
1
JOURNAALAFDRUK=UIT
1:UIT 2:AAN 3:INC.
om uit te schakelen (OFF).
of
of
JOURNAALAFDRUK=AAN
1:UIT 2:AAN 3:INC.
2
om in te schakelen (ON).
of
of
JOURNAALAFDRUK=INC.
1:UIT 2:AAN 3:INC.
3
om “INC.” te kiezen (alleen bij mislukking).
4
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
44
1. Om de voorgeprogrammeerde keuze inzake communicatieverslagen te wijzigen, verandert u
de stand van faxparameter nr. 12. (zie blz. 36)
Documenten verzenden
Algemene beschrijving
U heeft de keuze tussen verzending uit het geheugen en rechtstreekse verzending.
Gebruik verzending uit het geheugen als:
• U het document wilt verzenden naar verscheidene toestellen.
• U het document onmiddellijk moet recupereren.
• U wil gebruik maken van de dubbele werking.
Gebruik rechtstreekse verzending als:
• Het geheugen vol is.
• U wil het document onmiddellijk verzenden.
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Gebruik verzending in vocale modus als:
• U het document wilt verzenden nadat u met uw correspondent heeft gepraat.
• U het document wilt verzenden nadat u een vocaal verzoek heeft gehoord.
45
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Uw toestel slaat het document snel op in zijn geheugen.
Vervolgens begint het met de nummerkeuze.
Als de verzending mislukt, zal het toestel de nog niet met succes verzonden pagina(’s) automatisch
opnieuw proberen.
1
2
Document opslaan
in geheugen
Verzenden
3
Bestemming A
Ontvangen
A
A
Bestemming B
A
Opmerking
1. Het bestandsnummer van het document dat wordt opgeslagen, is tijdens het opslaan te zien in
de rechter bovenhoek van het display. Het wordt ook afgedrukt op het communicatieverslag,
het verslag na verrichtingen en de bestandenlijst. In de rechter benedenhoek staat na het
opslaan van elke blz. hoeveel procent van het geheugen reeds ingenomen is.
OPSLAAN BER. NR.=003
PAG.=002 10%
OPSLAAN : GEREED
AANTAL PAG.=005 30%
2. Als tijdens het opslaan van een document het geheugen vol raakt, worden de resterende
documenten op de ADT uitgevoerd. Het toestel vraagt u of het de reeds opgeslagen
documenten al mag verzenden, dan wel of de verzending geannuleerd moet worden. Druk op
1 om te annuleren of op 2 om te verzenden.
GEHEUGEN VOL
FOUTCODE=870
Zie de Technische gegevens op blz. 141 voor de beeldgeheugencapaciteit.
Als binnen de 10 seconden niet gereageerd wordt, zal het toestel de opgeslagen documenten
verzenden.
15 PAG. OPGESLAGEN
WISSEN? 1:JA 2:NEE
46
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
3. Een Informatiecode wordt afgebeeld als de verzending mislukte of als de correspondent niet
antwoordde na de laatste automatische herkiespoging.
Het document dat voor deze verzending werd opgeslagen wordt automatisch uit het geheugen
gewist en de informatiecode wordt afgedrukt op het communicatieverslag
(COMMUNICATIEJOURNAAL).
Als u het onvolledige document wilt bewaren na de laatste herkiespoging, dan dient u vooraf
faxparameter nr. 31 (OPSLAAN INC. BER.) in te stellen op “Actief” (zie blz. 37). Om te trachten
de onvolledige documenten opnieuw te verzenden, zie biz. 90.
OVERDRACHT MISLUKT
FOUTCODE=XXX
STOP .
COMMUNICATIE STOPPEN
1:JA 2:NEE
Druk op 1 om de verzending te stoppen. Het opgeslagen document wordt automatisch
gewist.
Als u de documenten niet wil wissen, wijzig dan vooraf faxparameter nr. 31 (OPSLAAN INC.
BER.) in “Actief” (zie blz. 37).
Dan verschijnt het volgend display en kunt u selecteren of het bestand moet bewaard blijven
als een onvolledig bestand om later te wijzigen of trachten opnieuw te verzenden, dan wel
manueel moet gewist worden.
OPSLAAN INCOMPL.BER.
1:JA 2:NEE
5. Als u een communicatieverslag (COMMUNICATIEJOURNAAL) wilt afdrukken nadat een
verzending gestopt werd, drukt u op 1 als op het display het volgende verschijnt:
AFDRUK ZENDJOURNAAL?
1:JA 2:NEE
6. Als er meer dan 10 bestanden in het bestandsgeheugen zijn, verschijnt de volgende melding
op de display en kunnen er geen extra bestanden worden opgeslagen, totdat een bestand
verwerkt wordt en vrij komt.
LIJST MET
BERICHTEN VOL
47
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
4. Om de verzending te stoppen, drukt u op
Op het display verschijnt:
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Manuele nummerkeuze
Om het nummer volledig te vormen vanop het cijferklavier van het faxtoestel, gaat u als volgt te werk:
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
Vorm een telefoonnummer op het cijferklavier.
(maximaal 36 cijfers)
U kunt ook meer dan één bestemming ingeven.
TEL.NR.
5551234❚
Vb: 5 5 5 1 2 3 4
3
OPSLAAN BER. NR.=002
PAG.=001 05%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens vormt het toestel het telefoonnummer
onmiddellijk nadat de eerste pagina is opgeslagen.
(Zie Opmerking 3)
De resterende pagina’s worden in het geheugen
opgeslagen.
Opmerking
* KIEZEN *
5551234
NR.002
1. Als u eerst een speciaal nummer moet vormen om een buitenlijn te krijgen, vorm dat dan eerst,
druk vervolgens op PAUZE om een pauze in te voegen (weergegeven door een “-”) en
vorm pas dan het eigenlijke telefoonnummer.
Vb: 9 PAUZE 5551234
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op
(voorgesteld door "/"). De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen
van "/".
Vb: 9 PAUZE “ * ” 5551234
3. Deze functie wordt "Snelle verzending vanuit het geheugen" genoemd. Als u eerst alle
documenten in het geheugen wil opslaan alvorens ze te verzenden, stelt u faxparameter nr.82
(SNELLE GEH. VERZ.) in op "Niet actief". (zie blz. 39)
48
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Snelkiezen
Dank zij de snelkiesnummers kunt u een volledig telefoonnummer vormen door op slechts één toets te
drukken. Om zo’n snelkiestoets te programmeren, zie blz. 30.
1
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
Druk op een snelkiestoets.
Vb:
<01> PANASONIC
5551234
OPSLAAN BER. NR.=002
PAG.=001 05%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
00%
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens vormt het toestel het telefoonnummer
onmiddellijk nadat de eerste pagina is opgeslagen.
(Zie Opmerking 1)
De resterende pagina’s worden in het geheugen
opgeslagen.
* KIEZEN *
PANASONIC
NR.002
Verkorte nummers
Dankzij de verkorte kiesfunctie kunt u op een snelle manier een veelvuldig gekozen telefoonnummer
vormen door dat nummer vooraf te programmeren in de ingebouwde automatische nummerkiezer, waar het
een 3-cijferige verkorte code meekrijgt. Om zo’n verkort nummer te programmeren, zie biz 31.
1
2
3
voer nummer in
DRUK OP START
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
Druk op KIESCODE en tik een 3-cijferige code in.
Vb: KIESCODE
0
1
OPSLAAN BER. NR.=002
PAG.=001 05%
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens vormt het toestel het telefoonnummer
onmiddellijk nadat de eerste pagina is opgeslagen.
(Zie Opmerking 1)
De resterende pagina’s worden in het geheugen
opgeslagen.
Opmerking
[010]PANASONIC
5553456
0
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
00%
* KIEZEN *
PANASONIC
NR.002
1. Deze functie wordt "Snelle verzending vanuit het geheugen" genoemd. Als u eerst alle
documenten in het geheugen wil opslaan alvorens ze te verzenden, stelt u faxparameter nr.82
(SNELLE GEH. VERZ.) in op "Niet actief". (zie blz. 39)
49
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
3
voer nummer in
DRUK OP START
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Kiezen vanuit de index
Met nummervorming vanuit de index kunt u een volledig telefoonnummer vormen door de naam van de
bestemmeling (zoals ingevoerd onder snelkiesnummers of verkorte nummers) op te zoeken.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
3
4
VOER LETTER(S) IN
❚
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Tik de naam van de bestemming volledig of gedeeltelijk in
met behulp van de letter/tekentoetsen.
VOER LETTER(S) IN
PANA❚
Vb: P A N A om PANASONIC te zoeken
NUMMER
ZOEKEN
[010]PANASONIC
5553456
VOL.
VOL.
FUNCTIE
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
of
totdat op het display de naam staat van de gewenste
bestemming.
5
OPSLAAN BER. NR.=002
PAG.=001 05%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens vormt het toestel het telefoonnummer
onmiddellijk nadat de eerste pagina is opgeslagen.
(Zie Opmerking 1)
De resterende pagina’s worden in het geheugen
opgeslagen.
Opmerking
50
* KIEZEN *
PANASONIC
NR.002
1. Deze functie wordt "Snelle verzending vanuit het geheugen" genoemd. Als u eerst alle
documenten in het geheugen wil opslaan alvorens ze te verzenden, stelt u faxparameter nr.82
(SNELLE GEH. VERZ.) in op "Niet actief". (zie blz. 39)
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Verzending naar meer dan één nummer
Als u hetzelfde document naar meer dan één bestemming moet faxen, kunt u wat het invoeren van het
document betreft tijd sparen door gebruik te maken van geheugenverzending. U kunt nl. het document in
het geheugen opslaan en het vervolgens vandaaruit automatisch naar een aantal bestemmingen versturen.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 48 tot 50.)
Vb:
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 12 telefoonnummers)
<01> PANASONIC
5551234
[010]PANASONIC
5553456
KIESCODE
0
1
0
2 NRS INGEVOERD
VOER NRS IN OF START
• Als u het aantal ingevoerde nummers wilt bevestigen,
druk op INSTELLEN .
3
OPSLAAN BER. NR.=001
PAG.=001 01%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
OPSLAAN : GEREED
AANTAL PAG.=005 25%
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens begint het toestel het ene na het andere
telefoonnummer te kiezen.
Opmerking
* KIEZEN *
PANASONIC
NR.002
1. Voor u het document in het geheugen opslaat kunt u de bij stap 3 gekozen telefoonnummers
nog nakijken door op
of
te drukken. Druk op WISSEN om indien nodig een op het
display weergegeven bestemming of groep te wissen.
2. Als meerdere bestemmingen zijn gekozen, wordt de "Snelle verzending vanuit het
geheugen" uitgeschakeld.
51
Documenten verzenden
Rechtstreekse verzending
Als het geheugen van uw toestel vol is of u het document onmiddellijk wil verzenden, gebruikt u
rechtstreekse verzending.
Manuele nummerkeuze (Rechtstreekse verzending)
Om het nummer volledig te vormen vanop het cijferklavier van het faxtoestel, gaat u als volgt te werk:
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
5
START
FUNCTIE
8
ZNDN GEH=AAN
1:UIT 2:AAN
9
voer nummer in
KOPIE/ INSTELLEN
00%
1
Vorm een telefoonnummer op het cijferklavier.
START VOOR KIEZEN
5551234❚
Vb: 5 5 5 1 2 3 4
* KIEZEN *
5551234
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het toestel begint automatisch met de verzending.
Opmerking
1. Als u eerst een speciaal nummer moet vormen om een buitenlijn te krijgen, vorm dat dan eerst,
druk vervolgens op PAUZE om een pauze in te voegen (weergegeven door een “-”) en
vorm pas dan het eigenlijke telefoonnummer.
Vb: 9 PAUZE 5551234
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op
(voorgesteld door "/"). De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen
van "/".
Vb: 9 PAUZE “ * ” 5551234
3. Om de verzending te beeindigen, druk op
Op het display verschijnt:
STOP .
COMMUNICATIE STOPPEN
1:JA 2:NEE
Druk op 1 om de verzending te stoppen. Het communicatieverslag wordt niet afgedrukt,
ongeacht de instelling van de afdrukmodus voor het communicatieverslag.
52
Documenten verzenden
Rechtstreekse verzending
Snelkiezen (Rechtstreekse verzending)
Dank zij de snelkiesnummers knnt u een volledig telefoonnummer vormen door op slechts een toets te
drukken. Om zo’n snelkiestoets te programmeren, zie blz 30.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
START
FUNCTIE
8
ZNDN GEH=AAN
1:UIT 2:AAN
9
KOPIE/ INSTELLEN
voer nummer in
00%
1
Druk op een snelkiestoets.
Vb:
Op het display verschijnt het snelkiesnummer en de
daarbij horende naam. Vervolgens wordt het volledige
telefoonnummer (b.v. 5551234) gevormd.
<01> PANASONIC
5551234
* KIEZEN *
PANASONIC
53
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
Documenten verzenden
Rechtstreekse verzending
Verkorte nummers (Rechtstreekse verzending)
Dankzij de verkorte kiesfunctie kunt u op een snelle manier een veelvuldig gekozen telefoonnummer
vormen door dat nummer vooraf te programmeren in de ingebouwde automatische nummerkiezer, waar het
een 3-cijferige verkorte code meekrijgt. Om zo’n verkort nummer te programmeren, zie biz 31.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
8
START
FUNCTIE
9
voer nummer in
KOPIE/ INSTELLEN
00%
1
Druk op KIESCODE en tik een 3-cijferige code in.
Vb: KIESCODE
0
1
0
Op het display verschijnt het verkorte nummer en de
daarbij horende naam.
Vervolgens wordt het volledige telefoonnummer (b.v.
5553456) gevormd.
54
ZNDN GEH=AAN
1:UIT 2:AAN
[010]PANASONIC
5553456
* KIEZEN *
PANASONIC
Documenten verzenden
Rechtstreekse verzending
Kiezen vanuit de index (Rechtstreekse verzending)
Met nummervorming vanuit de index kunt u een volledig telefoonnummer vormen door de naam van de
bestemmeling (zoals ingevoerd onder snelkiesnummers of verkorte nummers) op te zoeken.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
5
6
START
FUNCTIE
8
ZNDN GEH=AAN
1:UIT 2:AAN
9
voer nummer in
KOPIE/ INSTELLEN
00%
1
VOER LETTER(S) IN
❚
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Tik de naam van de bestemming volledig of gedeeltelijk in
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 12)
VOER LETTER(S) IN
PANA❚
Vb: P A N A om PANASONIC te zoeken
NUMMER
ZOEKEN
[010]PANASONIC
5553456
VOL.
VOL.
FUNCTIE
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
of
totdat op het display de naam staat van de gewenste
bestemming.
7
* KIEZEN *
PANASONIC
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het volledige nummer (b.v. 5553456) wordt gevormd.
55
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
Documenten verzenden
Verzending in vocale modus
Als u een document wilt verzenden nadat u met uw correspondent gepraat heeft, gebruikt u verzending in
vocale modus. Uw toestel heeft een optionele hoorn of een externe telefoon nodig.
Nummerkeuze vanop het telefoontoestel
Om nummers te vormen vanop het telefoongedeelte van uw toestel, gaat u als volgt te werk:
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
Neem de hoorn van uw externe telefoon op en vorm het
nummer op dat telefoontoestel.
* HOORN VAN DE HAAK *
Vb: 5 5 5 1 2 3 4
* KIEZEN *
5551234❚
3
Vertel de ontvanger dat hij het toestel in de
ontvangstmodus moet zetten.
ZENDEN : BEZET
U hoort de pieptoon.
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Druk op
Opmerking
START
FUNCTIE
en leg de hoorn op de haak.
1. Om de verzending te beeindigen, druk op
Op het display verschijnt:
STOP .
COMMUNICATIE STOPPEN
1:JA 2:NEE
Druk op 1 om de verzending te stoppen. Het communicatieverslag wordt niet afgedrukt,
ongeacht de instelling van de afdrukmodus voor het communicatieverslag.
2. Mogelijk is in bepaalde landen de telefoonhoorn niet beschikbaar, conform de geldende
voorschriften of reglementen in het land van kwestie.
56
Documenten verzenden
Verzending in vocale modus
Nummerkeuze vanop het faxtoestel
Om nummers te vormen vanop het faxtoestel zelf, gaat u als volgt te werk:
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
* LUIDSPREKER *
❚
TEL/KIES
U hoort de kiestoon via de luidspreker.
Vb: 5 5 5 1 2 3 4
Als u een bieptoon hoort,
* KIEZEN *
5551234❚
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
3
4
Vorm het telefoonnummer vanop het cijferklavier.
ZENDEN : BEZET
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Opmerking
START
FUNCTIE
1. Als u eerst een speciaal nummer moet vormen om een buitenlijn te krijgen, vorm dat dan eerst,
druk vervolgens op PAUZE om een pauze in te voegen (weergegeven door een “-”) en
vorm pas dan het eigenlijke telefoonnummer.
Vb: 9 PAUZE 5551234
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op
(voorgesteld door "/"). De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen
van "/".
Vb: 9 PAUZE “ * ” 5551234
57
Documenten verzenden
Reserveren voor verzending
Terwijl u een document ontvangt of vanuit het geheugen verzendt, kunt u nog het volgende doen.
• De volgende verzending in het geheugen reserveren voor 10 verschillende bestanden.
• Verzending met voorrang reserveren.
Reserveren voor geheugenverzending (dubbele toegankelijkheid)
Als uw toestel on-line bezig is met verzending vanuit het geheugen, ontvangst of afdruk van ontvangen
documenten, kunt u een verzending reserveren door als volgt te werk te gaan.
1
Uw toestel gebruikt de telefoonlijn (de ON LINE verklikker
knippert) of is ontvangen documenten aan het afdrukken.
2
BEZET * PC MODE *
ZENDEN : BEZET *GEH*
ID:PANASONIC
BEZET * PRT MODE *
ONTVANGEN : BEZET
ID:PANASONIC
* AFDRUKKEN *
PC-GEGEVENS
* AFDRUKKEN *
UIT GEHEUGEN
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
3
naar onder.
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 12 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 48 tot 50.)
Vb:
KIESCODE
0
1
0
<01> PANASONIC
5551234
[010]PANASONIC
5553456
• Als u het aantal ingevoerde nummers wilt bevestigen,
4
druk op INSTELLEN .
OPSLAAN BER. NR.=005
PAG.=001 01%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
OPSLAAN : GEREED
AANTAL PAG.=005 25%
Uw toestel zal het (de) document(en) in het geheugen
opslaan.
Opmerking
58
1. Om de reservering voor geheugenverzending te annuleren, zie blz. 87.
Documenten verzenden
Reserveren voor verzending
Reserveren voor onmiddellijke verzending (prioritaire verzending)
Als u zeer dringend een document moet verzenden, maar er zitten nog heel wat bestanden te wachten in
het geheugen, gebruik dan reservering voor onmiddellijke verzending om dat dringende document te
versturen. Het wordt dan verzonden zodra de lopende communicatie beëindigd is.
U kunt het document wel niet naar meer dan één bestemming faxen.
Om het toestel te reserveren voor de dringende verzending:
BEZET * PC MODE *
ZENDEN : BEZET *GEH*
ID:PANASONIC
BEZET * PRT MODE *
ONTVANGEN : BEZET
ID:PANASONIC
* AFDRUKKEN *
PC-GEGEVENS
* AFDRUKKEN *
UIT GEHEUGEN
2
voer nummer in
DRUK OP START
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
1
Uw toestel gebruikt de telefoonlijn (de ON LINE verklikker
knippert) of is ontvangen documenten aan het afdrukken.
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
START
NUMMER
ZOEKEN
4
5
FUNCTIE
8
ZNDN GEH=AAN
1:UIT 2:AAN
9
KOPIE/ INSTELLEN
voer nummer in
00%
1
Kies aan de hand van een van volgende methoden:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen en druk op START
• Kiezen vanuit index en druk op START
(Voor meer details, 52 tot 55.)
Vb:
<01> PANASONIC
5551234
U kunt een verzending naar één enkel nummer
reserveren voor een dringend document.
Het bericht "DIRECT ZENDEN GERES." wordt
afgebeeld op het display.
59
Documenten verzenden
Reserveren voor verzending
Om de reservering voor directe verzending ongedaan te maken:
1
2
3
60
Controleer of het document wel degelijk op de ADT ligt.
DIRECT ZENDEN GERES.
<01> PANASONIC
WIS ZENDRESERVERING?
1:JA 2:NEE
1
en verwijder dan het document van de ADT.
Documenten verzenden
Nummerkeuze herhalen
Automatische herhaling
Als de lijn bezet is, zal het toestel tot 3 maal toe het nummer opnieuw
kiezen met één interval van 3 minuten. In de rechter bovenhoek van het
display verschijnt een bestandsnummer als het om een verzending vanuit
het geheugen gaat.
In de rechter bovenhoek van het display verschijnt een bestandsnummer
als het om een verzending vanuit het geheugen gaat.
KIESHERHALING NR.001
<01> PANASONIC
Manuele herhaling
U kunt ook manueel het laatst gevormde nummer herhalen door op de HERH toets te drukken.
Om het laatst gevormde nummer via het geheugen te herhalen
1
00%
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
voer nummer in
DRUK OP START
Leg het document met de te verzenden zijde
2
3
naar onder.
TEL.NR.
5551234
HERH/
PAUZE
OPSLAAN BER. NR.=002
PAG.=001 01%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
* KIEZEN *
5551234
NR.002
Het document wordt in het geheugen opgeslagen en krijgt
een bestandsnummer. Vervolgens vormt het opnieuw het
laatst gevormde nummer.
Om het laatst gevormde nummer via ADT te herhalen
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
2
naar onder.
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
8
START
FUNCTIE
ZNDN GEH=AAN
1:UIT 2:AAN
9
KOPIE/ INSTELLEN
voer nummer in
00%
1
START VOOR KIEZEN
5551234
VOL.
HERH/
PAUZE
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
* KIEZEN *
5551234
Uw toestel begint het laatst gevormde nummer te
herhalen.
61
Documenten ontvangen
Ontvangststanden
U kunt kiezen uit onderstaande vier ontvangstmogelijkheden.
Wanneer
aangewezen?
Aanbevolen ontvangststand
Hoe instellen?
Faxparameter nr. 17
Als de betrokken
Telefoonstand
op 1: Tel.
telefoonlijn normaal alleen
gewone telefoongesprek U beantwoordt binnenlopende oproepen via de
aangesloten telefoonhoorn. Hoort u een faxsignaal, dan
DD-MM-YYYY 15:00
ken krijgt.
drukt u gewoon op START om manueel te ontvangen.
ONTV.=TELEFOON
00%
(zie blz. 63)
Als de telefoonlijn zowel
Automatische omschakeling fax/tel (zie opmerking 2)
Faxparameter nr. 17
gewone tele
op 3: Fax/Tel SW.
foongesprekken als faxen Het toestel beantwoordt binnenlopende oproepen en
herkent het verschil tussen telefoon en fax.
krijgt.
DD-MM-YYYY 15:00
Een fax ontvangt het automatisch. Herkent het een
ONTV.=FAX/TEL 00%
gewoon telefoongesprek, dan laat het via de luidspreker
het belsignaal klinken om uw aandacht te trekken (zie
blz. 64)
Als de telefoonlijn
normaal alleen faxen
ontvangt.
Fax-stand
Het toestel ontvangt documenten automatisch.
Alle binnenlopende oproepen (ook gewone
telefoonoproepen) worden door het faxtoestel
beantwoord. (zie blz. 65)
Als de telefoonlijn zowel
gewone
telefoongesprekken als
faxen krijgt en er een
antwoordapparaat is op
aangesloten.
Opmerking
62
Antwoordapparaat-stand (zie omperking 2)
Het antwoordapparaat beantwoordt binnenlopende
oproepen. Gedurende die tijd controleert het faxtoestel
of het om een gewone telefoonoproep gaat in welk geval
het antwoordapparaat verder zijn werk doet. Gaat het
om een fax, dan schakelt het toestel automatisch over
en begint de ontvangst van het document. (zie blz. 66)
Faxparameter nr. 17
op 2: Fax.
DD-MM-YYYY 15:00
00%
Faxparameter nr. 17
op 4: TAM I/F.
DD-MM-YYYY 15:00
ONTV.=FAX/BEANTW 00%
1. Naar gelang van het model van het aangesloten antwoordapparaat is het mogelijk dat
bepaalde mogelijkheden daarvan niet compatibel zijn met de werking van uw faxtoestel in
deze ontvangststand.
Documenten ontvangen
Telefoonstand
In deze ontvangststand kan uw faxtoestel niet automatisch documenten ontvangen. Als u een faxoproep
krijgt, gaat u als volgt te werk om de documenten manueel te ontvangen.
De telefoonstand kiezen
1
Wijzig faxinstelling nr. 17 (ONTVANGSTMODE) in 1: Tel.
(zie blz. 36)
Werken in de telefoonstand
2
3a
Wanneer uw telefoon rinkelt, neemt u de hoorn (van het
faxtoestel of een ander telefoontoestel op de lijn) op.
Als u in de hoorn een pieptoon hoort, betekent dit dat
iemand u een fax wil sturen. Of uw correspondent deelt u
mee dat hij/zij u een fax wil sturen. In dat geval:
Verwijder eventuele documenten van de ADT.
Als u de oproep hebt beantwoord met de externe telefoon,
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3b
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
1
START
FUNCTIE
Als u de oproep hebt beantwoord op een extensietoestel,
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
of
binnen 1 seconde vanaf de externe telefoon
(zie opmerking 1).
Uw toestel wordt van op afstand geactiveerd.
4
Haak in.
Opmerking
1. Deze werkwijze heeft “ontvangen vanop een ander toestel” (REMOTE RCV) en is mogelijk
vanop een telefoontoestel met toontoetsen. Als uw telefoontoestel van een ander type is,
moet u op het bedieningspaneel van het faxtoestel op START drukken.
63
Documenten ontvangen
Automatische omschakeling fax/tel
In deze ontvangststand kiest uw toestel automatisch voor ontvangst van documenten of een gewoon
telefoongesprek, naar gelang de aard van het binnenkomend signaal.
De automatische omschakeling kiezen
1
Wijzig faxinstelling nr. 17 (ONTVANGSTMODE) in 3: Fax/
Tel SW. (zie blz. 36)
Werken met de automatische omschakeling
Een faxoproep
1
2
Zodra een oproep binnenkomt, zal uw faxtoestel spoedig
“opnemen” en nagaan of het een gewone telefoonoproep
dan wel een faxoproep is.
Uw toestel ontvangt de documenten.
Een stemoproep
1
2
3
Zodra een oproep binnenkomt, zal uw faxtoestel spoedig
“opnemen” en nagaan of het een gewone telefoonoproep
dan wel een faxoproep is.
Uw toestel begint te bellen via de luidspreker (zie
opmerking 1).
Neem de hoorn van het externe telefoontoestel op. Druk
op
Opmerking
64
STOP en begin te praten.
1. Hoe lang het faxtoestel het belsignaal laat weerklinken, kunt u bepalen m.b.v. faxparameter nr.
18 (AKOESTISCH ALARM). (zie blz. 37)
2. Aanpassen belvolume, zie blz. 25.
Documenten ontvangen
Fax-stand
In deze ontvangststand begint het faxtoestel meteen automatisch documenten te ontvangen wanneer een
oproep binnenkomt.
De fax-stand kiezen
1
Wijzig faxinstelling nr. 17 (ONTVANGSTMODE) in 2: Fax.
(zie blz. 36)
Werken in de fax-stand
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Wanneer een fax-oproep binnenloopt begint uw faxtoestel heel snel met de automatische ontvangst van het
document.
65
Documenten ontvangen
Antwoordapparaat-stand
Uw toestel is uitgerust met een unieke eigenschap: een antwoordapparaat-interface. Daardoor dan het
automatisch op één telefoonlijn omschakelen tussen fax en antwoordapparaat. De meeste
antwoordapparaten uit de handel kunt u op uw faxtoestel aansluiten, zodat u uw bestaande telefoonlijn zeer
efficiënt kunt gebruiken. Sommige apparaten kunnen evenwel niet compatibel zijn met dit faxtoestel. Voor
de bediening van het antwoordapparaat: zie de gebruiksaanwijzing erbij.
Uw antwoordapparaat installeren
1
2
3
4
66
1. Haal de telefoonsteker van uw antwoordapparaat uit
de wandcontactdoos.
2. Stop de telefoonsteker van uw antwoordapparaat in
de bus op het faxtoestel, zoals hiernaast afgebeeld.
Opmerking: De aansluitingswijze voor
antwoordapparaten kan verschillen naar
gelang van de reglementering in uw
land. Volg a.u.b. de aangewezen
methode voor uw land, te kiezen uit
bovenstaande types (1-4). Voor details
wendt u zich tot uw Panasonic-verdeler.
Documenten ontvangen
Antwoordapparaat-stand
De antwoordapparaat-stand kiezen
1
Wijzig faxinstelling nr. 17 (ONTVANGSTMODE) in 4:
TAM-interface. (zie blz. 36)
Werken met de antwoordapparaat-interface
Gaat het om een fax-oproep,
2
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
1
Wanneer uw combinatie fax/antwoordapparaat een
binnenlopende oproep ontvangt, beantwoordt het
antwoordapparaat altijd eerst de oproep: het laat de
uitgaande boodschap horen die u hebt opgenomen.
Tijdens die periode controleert het faxtoestel de lijn om na
te gaan om welk soort oproep het gaat (fax of gesprek).
Dan wordt meteen het faxtoestel ingeschakeld, dat het
document van bij de correspondent begint te ontvangen.
Gaat het om een gewoon gesprek,
1
2
Wanneer uw combinatie fax/antwoordapparaat een
binnenlopende oproep ontvangt, beantwoordt het
antwoordapparaat altijd eerst de oproep: het laat de
uitgaande boodschap horen die u hebt opgenomen.
Tijdens die periode controleert het faxtoestel de lijn om na
te gaan om welk soort oproep het gaat (fax of gesprek).
Dan blijft uw antwoordapparaat aan het werk: na de
uitgaande boodschap kan het een bericht vanwege uw
correspondent opnemen.
Voorbeeld van een uitgaande boodschap
Met Desmet. lk kan nu helaas niet zelf opnemen, maar u kunt na het signaal een boodschap inspreken. Wou u
een fax sturen, dan kunt u meteen twee keer op het sterretje van uw telefoontoestel drukken en uw fax
inschakelen. Bedankt.
Geluidloze detectiemodus
In deze modus kan uw faxtoestel omschakelen naar faxmodus als het documenten ontvangt van toestellen die
geen faxsignaal doorsturen (korte bleptoon). Het vermijdt ook dat uw TAM blanco inkomende berichten opneemt
(lange stilte).
Om deze funktie te aktiveren
1. Stel faxparameter No. 20 (STILTE DETECTOR) in op 2 : Actief. (zie blz. 37)
2. Stel de tijdsduur in van het op uw TAM opgenomen uitgaand bericht aan de hand van faxparameter No. 19
(LENGTE MELDTEKST). (zie blz. 37)
[Het is aanbevolen een tijdsduur in te stellen die 5 of 6 seconden langer is dan de eigenlijke tijd van het
uitgaand bericht.]
67
Documenten ontvangen
Verkleind afdrukken
Met dit toestel kunt u af drukken op de gebruikelijke schrijfpapierformaten. Soms kan het dan ook gebeuren
dat grotere documenten die men naar u faxt, niet op één pagina kunnen worden afgedrukt. Wanneer dat
voorkomt, zal het document worden verdeeld over meer dan een pagina.
Om dat probleem te verhelpen is dit toestel echter uitgerust met een verkleiningsfunctie. Uit de hieronder
beschreven verkleiningsmogelijkheden kunt u de meest aangewezen kiezen.
1. Automatische verkleining
Elke pagina van een ontvangen document wordt eerst in het geheugen opgeslagen. Op basis van de
documentlengte berekent het toestel automatisch de aangewezen verkleiningsgraad (tussen 70 en
100%) om het hele document op één pagina afgedrukt te krijgen. Indien het ontvangen document
uitermate lang is (meer dan 39% langer dan het afdrukpapier), wordt het document over meer dan één
pagina verdeeld en onverkleind afgedrukt.
2. Vaste verkleining
U kunt vooraf de verkleiningsgraad instellen tussen 70 en 100%, in stappen van 1%. Het door u
ontvangen document zal, ongeacht zijn afmetingen, worden verkleind volgens de ingestelde verkleining.
Keuze van het verkleiningspercentage
Stel de faxparameters in zoals hieronder opgegeven. (zie blz. 37)
1. Voor automatische verkleining.
1) Nr. 24 PRINT REDUCTION instellen op “automatisch”.
2. Voor vaste verkleining.
1) Nr. 24 PRINT REDUCTION instellen op “vast formaat”.
2) Nr. 25 REDUCTION RATIO instellen op een getal tussen 70 en 100% (zie opmerking 1).
Vb:Van A4 naar A4
- 96%
Van A4 naar quarto
- 90%
Van quarto naar quarto
- 96%
Van legal (US) naar quarto
- 75%
Opmerking
68
1. Indien het verzendend toestel is ingesteld op het afdrukken van de kopregel buiten de
kopieerzone, zult u sterker moeten verkleinen.
Documenten ontvangen
Te grote documenten ontvangen
Als het ontvangen document uitermate lang is (meer dan 39% langer dan het afdrukpapier), zal het over
meer dan een pagina worden verdeeld. Bij het afdrukken op meer dan een pagina overlapt de onderste cm
van de eerste pagina met de bovenste cm van de volgende.
Verzonden document
Ontvangen document
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Overlappingszone
10mm
Het ontvangen document wordt over twee
vellen verdeeld met een overlappingszone.
Opmerking
1. Indien het toestel is ingesteld op automatische verkleining, wordt het document onverkleind
afgedrukt wanneer de afdruk over meer pagina’s verdeeld wordt. Als het toestel is ingesteld
op vaste verkleining, wordt het document afgedrukt volgens de verkleiningsgraad die u onder
parameter nr. 25 hebt opgegeven. (zie blz. 37)
69
Documenten ontvangen
Tijdelijke ontvangst via het geheugen
Als tijdens de ontvangst het afdrukpapier of de toner op geraakt of het afdrukpapier vastloopt, begint het
toestel het document automatisch te ontvangen in zijn beelddatageheugen. De aldus opgeslagen
documenten worden automatisch afgedrukt na vervanging van het tonerpatroon of aanvulling van het papier
(zie opmerking 1 en 2).
1
2
Wanneer het toestel de geheugenontvangst beëindigt
terwijl er nog steeds geen afdrukpapier of toner is,
verschijnt een informatiecode op het display.
GEEN AFDRUKPAPIER
FOUTCODE=010
Breng afdrukpapier aan (zie blz. 18) of vervang het
tonerpatroon (zie blz. 16).
* AFDRUKKEN *
UIT GEHEUGEN
TONER IS OP
FOUTCODE=041
Het toestel begint automatisch het in het geheugen
opgeslagen document af te drukken.
Afdrukcollationeringsmodus
Het afdrukmechanisme van de UF-5100/6100 stapelt inkomende documenten in omgekeerde volgorde.
De afdrukcollationeringsmodus van de UF-580/590 stapelt ontvangen documenten in de correcte volgorde.
Als deze modus actief is, worden alle documenten eerst opgeslagen in het geheugen en vervolgens
afgedrukt in de correcte volgorde. De vereisten voor een actieve afdrukcollationeringsmodus zijn: 1)
faxparameter nr. 65 AFDRUK IN VOLGORDE ingesteld op "Actief" en 2) voldoende beschikbaar geheugen.
Het toestel zal in omgekeerde volgorde afdrukken (niet-collationeringsmodus) als niet voldaan werd aan
een van bovenstaande voorwaarden.
Verzendingsvolgorde van de
documenten
Stapelvolgorde van de documenten
Stapelen in correcte volgorde
(Collationeringsmodus)
1
1
2
Opmerking
70
3
2
3
Stapelen in omgekeerde volgorde
(Niet-collationeringsmodus)
2
3
1
1. Indien de capaciteit van het geheugen wordt overschreden, beëindigt het toestel de ontvangst
en wordt de lijn vrijgemaakt.
2. Als u de functie geheugenontvangst wil uitschakelen, moet u parameter nr. 22 instellen op
“Niet actief”. (zie blz. 37)
Kopiëren
Uw toestel heeft een kopieerfunctie waarmee u één of meer kopieën kunt maken.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
4
Tik het aantal kopieën in.
Vb: 1 0
KOPIEREN : BEZET
KOPIE-AANT.=10
OPSLAAN BER. NR.=005
PAG.=001 01%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
KOPIEREN : BEZET
KOPIE-AANT.=1
START
FUNCTIE
KOPIEREN : BEZET
KOPIE-AANT.=01/10
Het toestel slaat het document op en drukt vervolgens de
kopieën af.
Opmerking
1. De kopie wordt automatisch verkleind naar gelang van de lengte van het origineel. Als u wil dat
het toestel u vraagt om een verkleiningsgraad op te geven wanneer u kopieert, wijzigt u de
instelling van faxparameter nr. 32 (VERKL. KOPIEMODE) in "Manueel" . (zie blz. 37)
Als de kopieerverkleining is ingesteld op Manueel, drukt u op
of
om de zoomfactor in
te stellen in stappen van 1%. (tussen 100% en 70%)
2. Als u een kopie maakt met superfijne resolutie, zal de kopie lichtjes worden verkleind, zelfs als
de verkleiningsgraad 100% is ingesteld, om alles op één pagina te krijgen.
3. De standaardresolutie is niet beschikbaar in de kopieerfunctie.
71
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
KOPIE/ INSTELLEN
Bijzondere Mogelijkheden
Vooraf geprogrammeerde communicatie
Algemene beschrijving
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip binnen de volgende 24 uur een document naar een of meer toestellen
verzenden. Er kunnen tot 10 ingebouwde timers ingesteld worden voor uitgestelde verzending of
uitgestelde polling.
Uitgestelde verzending
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
2
naar onder.
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
5
START
FUNCTIE
1
KOPIE/ INSTELLEN
UITGEST. COMM. (1-2)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
UITGEST.ZENDEN
❚ :
STARTTIJD
1
Tik het begintijdstip in met behulp van het cijferklavier
(gebruik altijd 4 cijfers en deel het etmaal in 24 uur in).
voer nummer in
DRUK OP START
Vb: 2 3 3 0 (11:30 uur s’avonds) en INSTELLEN
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 12 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 48 tot 50.)
Vb:
6
OPSLAAN BER. NR.=002
PAG.=001 05%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
<01> PANASONIC
5551234
START
FUNCTIE
OPSLAAN : GEREED
AANTAL PAG.=005 30%
om het document in het geheugen op te slaan.
Opmerking
1. Als u bij stap 4 een fout cijfer tikt, druk dan op WISSEN en tik het hele getal opnieuw in.
2. Om de instellingen voor de uitgestelde communicatie te wijzigen of te wissen, zie blz. 85 en 87.
3. Als u een uitgestelde verzending heeft gereserveerd zonder het document in het geheugen op
te slaan, verschijnt het volgend bericht op het display nadat u op START heeft gedrukt
tijdens de laatste stap.
UITGEST.RECHTST.VERZ
<01> PANASONIC
72
Vooraf geprogrammeerde communicatie
Uitgestelde opvraging
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
5
START
FUNCTIE
1
KOPIE/ INSTELLEN
UITGEST. COMM. (1-2)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
UITGEST.AFROEP
❚ :
STARTTIJD
2
Tik het begintijdstip in met behulp van het cijferklavier
(gebruik altijd 4 cijfers en deel het etmaal in 24 uur in).
UITGEST.AFROEP
AFROEPCODE=❚❚❚❚
Vb: 0 3 3 0 (3:30 uur’s nachts) en INSTELLEN
Tik een 4-cijferig opvraagwachtwoord in.
Vb: 9 8 7 6 en INSTELLEN
voer nummer in
DRUK OP START
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
Bijzondere
Mogelijkheden
1
VOL.
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 12 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 48 tot 50.)
Vb:
6
OPSLAAN BER. NR.=001
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Opmerking
<01> PANASONIC
5551234
START
FUNCTIE
1. Als u bij stap 3 een fout cijfer tikt, druk dan op WISSEN , en tik het hele getal opnieuw in.
2. Om de instellingen voor de uitgestelde communicatie te wijzigen of te wissen, zie blz. 85 en
87.
73
Polling (opvraging van documenten)
Algemene beschrijving
Polling betekent dat u andere faxtoestellen opbelt om er een document op te vragen dat daar klaar ligt. Uw
correspondent moet uiteraard vooraf weten dat u gaat opbellen en moet op zijn ADT of in het geheugen een
document klaar hebben. Voor meer veiligheid zult u misschien met uw correspondent een
opvraagwachtwoord moeten overeenkomen.
Keuze van een polling-wachtwoord
Indien het polling-wachtwoord niet overeenkomt met dat van het andere toestel, zal uw verzoek om
opvraging automatisch geweigerd worden.
Om een polling-wachtwoord op te geven gaat u als volgt te werk:
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
7
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
KOPIE/ INSTELLEN
2
26 AFROEPCODE
❚❚❚❚
6
Tik een 4-cijferig opvraagwachtwoord in.
Vb: 1 2 3 4
26 AFROEPCODE
1234
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
74
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
3
4
5
START
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
1. Opvraging is misschien niet met alle andere faxtoestellen mogelijk. Wij geven u de raad een
proefopvraging door te voeren voor u werkelijk belangrijke documenten begint op te vragen.
2. Indien op het andere toestel geen wachtwoord is geprogrammeerd, kunt u daar toch opvragen
ook al is uw toestel wél van een wachtwoord voorzien.
Polling (opvraging van documenten)
Opvraging door anderen voorbereiden
Voordat andere toestellen uw toestel kunnen pollen, moet u eerst een document in uw toestelgeheugen
opslaan. Zorg ervoor dat u het opvraagwachtwoord invoert voordat u het document in het geheugen
opslaat. Nadat ze zijn opgevraagd, worden de in het toestelgeheugen opgeslagen documenten automatisch
gewist. Wilt u de documenten in uw toestelgeheugen behouden, zodat ze meermaals kunnen worden
opgevraagd, wijzig dan faxparameter nr. 27 (OPSLAAN AFR. BER.) in "Actief".
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
5
START
FUNCTIE
3
AFROEPMODE
NR.=❚
1:AFR.ONTV 2:AFR.ZND
AFROEP ZENDEN
AFROEPCODE=1234
2
Geef een 4-cijferig polling-wachtwoord op
(zie opmerking 3).
AFROEP ZENDEN
AFROEPCODE=4321
Vb: 4 3 2 1
OPSLAAN BER. NR.=015
PAG.=001 01%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
OPSLAAN : GEREED
AANTAL PAG.=005 24%
Het document wordt in het geheugen opgeslagen.
Opmerking
1. U kunt nog altijd document verzenden of ontvangen terwijl het toestel klaar staat voor een
opvraging.
2. In het geheugen kan slechts één op te vragen bestand worden opgeslagen. Als u in hetzelfde
op te vragen bestand een document moet toevoegen, zie dan blz. 89.
3. Als u het polling-wachtwoord onder faxparameter nr. 26 hebt ingevoerd, verschijnt het op het
display.
U kunt dat wachtwoord tijdelijk wijzigen voor een nieuw te tikken over het vaste.
75
Bijzondere
Mogelijkheden
2
VOL.
Polling (opvraging van documenten)
Zelf documenten opvragen
Dank zij volgende werkwijze kunt u een document opvragen bij een of meer andere toestellen. Zorg ervoor
dat het polling-wachtwoord vooraf is ingesteld. (zie blz. 74)
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
5
START
FUNCTIE
3
AFROEP ONTVANGEN
AFROEPCODE=1234
1
Tik een 4-cijferig polling-wachtwoord in (zie opmerking 2).
Vb: 1 1 1 1
KOPIE/ INSTELLEN
AFROEP ONTVANGEN
AFROEPCODE=1111
voer nummer in
DRUK OP START
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 12 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 48 tot 50.)
Vb:
6
AFROEPMODE
NR.=❚
1:AFR.ONTV 2:AFR.ZND
OPSLAAN BER. NR.=001
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Opmerking
<01> PANASONIC
5551234
START
FUNCTIE
1. U kan de bij stap 5 ingevoerde bestemmingen nakijken door op
of
te drukken. Druk op
WISSEN om indien nodig een op het display weergegeven bestemming of groep te wissen.
2. Als u het polling-wachtwoord onder faxparameter nr. 26 hebt ingevoerd, verschijnt het op het
display.
U kunt dat wachtwoord tijdelijk wijzigen voor een nieuw te tikken over het vaste.
76
Programmeertoetsen
Algemene beschrijving
Uw faxtoestel is uitgerust met speciale programmeertoetsen. Die komen van pas als u vaak moet
verzenden naar of opvragen bij dezelfde groep van bestemmingen. U kunt deze toetsen gebruiken om een
volgorde van op te vragen bestemmingen of een volgorde voor uitgestelde verzending of opvraging op te
slaan, of als bijkomende snelkiestoets of gegroepeerde snelkiestoets.
Instellen voor gegroepeerde nummerkeuze
Een programmeertoets programmeren voor gegroepeerde nummerkeuze
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
5
FUNCTIE
7
3
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
KOPIE/ INSTELLEN
1
Vb:
P-TOETS[P1]
NAAM INVOEREN
Geef de “snelkiestoets” een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 12)
voer nummer in
DRUK OP START
NAAM
Vb: PROG.A en INSTELLEN
Tik de nummers van de bestemmelingen in met behulp
van snelkiestoetsen of KIESCODE gevolgd door de 3cijferige code.
Vb:
en KIESCODE
0
1
0
U kunt de toetsen
of
gebruiken om de ingevoerde
bestemmingen te overlopen alvorens over te gaan naar
de volgende stap. Vindt u een fout, druk dan op
<01> PANASONIC
5551234
[010]PANASONIC
5553456
WISSEN om de weergegeven bestemming te wissen.
6
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
STOP
te drukken.
77
Bijzondere
Mogelijkheden
2
START
PROGRAMMEREN
(1-4)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
Programmeertoetsen
Instellen voor uitgestelde verzending
Een programmeertoets programmeren voor uitgestelde verzending
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
FUNCTIE
7
3
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
KOPIE/ INSTELLEN
2
Vb:
P-TOETS[P1]
NAAM INVOEREN
Geef de “snelkiestoets” een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 12)
P-TOETS[P1]
DRUK OP FUNCTIETOETS
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
1
Tik het begintijdstip in, in 4 cijfers.
Vb: 2 3 3 0 (11:30 uur s’avonds) en INSTELLEN
voer nummer in
DRUK OP START
Voer de bestemmelingen in op één van de volgende
manieren of een combinatie ervan:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
NUMMER
ZOEKEN
<01> PANASONIC
5551234
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
VOL.
START
FUNCTIE
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
78
UITGEST.ZENDEN
STARTTIJD
❚ :
1
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 49 tot 50.)
Vb:
8
NAAM
Vb:PROG.A en INSTELLEN
5
6
7
START
PROGRAMMEREN
(1-4)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
STOP
te drukken.
Programmeertoetsen
Instellen voor uitgestelde polling
Een programmeertoets programmeren voor uitgestelde polling
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
5
8
7
3
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
KOPIE/ INSTELLEN
2
Vb:
P-TOETS[P1]
NAAM INVOEREN
Geef de “snelkiestoets” een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 12)
P-TOETS[P1]
DRUK OP FUNCTIETOETS
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
START
FUNCTIE
1
UITGEST.AFROEP
STARTTIJD
❚ :
2
Tik het begintijdstip in.
Vb: 2 2 0 0 (10:00 u’s avonds) en INSTELLEN
Tik een 4-cijferig opvraagwachtwoord in.
Vb: 1 1 1 1 en INSTELLEN
Het polling-wachtwoord verschijnt als u er reeds een had
opgegeven.
UITGEST.AFROEP
AFROEPCODE=❚❚❚❚
voer nummer in
DRUK OP START
Voer de bestemmelingen in op één van de volgende
manieren of een combinatie ervan:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 49 tot 50.)
Vb:
9
NAAM
Vb: PROG.A en INSTELLEN
NUMMER
ZOEKEN
6
7
FUNCTIE
Bijzondere
Mogelijkheden
2
START
PROGRAMMEREN
(1-4)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
<01> PANASONIC
5551234
START
FUNCTIE
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
STOP
te drukken.
79
Programmeertoetsen
Instellen voor normale polling
Een programmeertoets programmeren voor normale polling
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
5
6
7
START
FUNCTIE
7
PROGRAMMEREN
(1-4)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
3
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
KOPIE/ INSTELLEN
2
Vb:
P-TOETS[P1]
NAAM INVOEREN
Geef de “snelkiestoets” een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 12)
P-TOETS[P1]
DRUK OP FUNCTIETOETS
NAAM
Vb:PROG.A en INSTELLEN
AFROEP ONTVANGEN
AFROEPCODE=❚❚❚❚
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
3
Tik een 4-cijferig opvraagwachtwoord in.
Vb: 1 1 1 1 en INSTELLEN
Het polling-wachtwoord verschijnt als u er reeds een had
opgegeven.
Voer de bestemmelingen in op één van de volgende
manieren of een combinatie ervan:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
voer nummer in
DRUK OP START
<01> PANASONIC
5551234
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 49 tot 50.)
Vb:
8
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
80
STOP
te drukken.
Programmeertoetsen
Als snelkiestoetsen programmeren
Een programmatoets instellen als een-druktoets.
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
5
6
FUNCTIE
7
3
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
KOPIE/ INSTELLEN
3
Vb:
P-TOETS[P1]
NAAM INVOEREN
Geef de “snelkiestoets” een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 12)
[P1] PROG.A
TELEFOONNR. INVOEREN
NAAM
Vb: PROG.A en INSTELLEN
Tik een telefoonnummer in (maximaal 36 cijfers met
inbegrip van pauzes en spaties).
Vb: 9 PAUZE
5 5 5
[P1] PROG.A
9-555 1234❚
1 2 3 4
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Bijzondere
Mogelijkheden
2
START
PROGRAMMEREN
(1-4)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
START
FUNCTIE
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
STOP
te drukken.
81
Programmeertoetsen
Instellingen van programmeertoetsen wijzigen of wissen
Om de instellingen van een programmeertoets te wijzigen volgt u de werkwijze voor het instellen van
programmeertoetsen op blz. 77 - 81.
• Begintijdstip of bestemming(en) voor uitgestelde verzending
• Bestemming(en) voor normale opvraging
• Begintijdstip of bestemming(en) voor uitgestelde opvraging
• Begintijdstip of bestemming(en) voor uitgestelde opvraging
• Telefoonnummer en erbij horende naam voor gebruik als snelkiestoets
De instellingen van een programmeertoets wissen
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
5
82
START
FUNCTIE
7
PROGRAMMEREN
(1-4)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
3
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
KOPIE/ INSTELLEN
4
Druk op de programmeertoets die u wil leegmaken.
Vb:
* WISSEN *
P-TOETS[P1]
1
U kunt nu nog andere programmeertoetsen leegmaken
door de werkwijze vanaf stap 3 te hernemen; of u keert
terug naar standby door op
P-TOETS[P1]
WISSEN? 1:JA 2:NEE
STOP
te drukken.
P-TOETS[P ]
DRUK PROGRAMMATOETS
Werken met bestanden
Algemene beschrijving
Uw toestel heeft een beeldgeheugen voor documenten, waarmee u verzending vanuit dat geheugen kunt
reserveren, documenten met uitstel kunt verzenden, opvragen met behulp van het geheugen enz.
Na het reserveren van de communicatie in het geheugen kan het zijn dat u de instellingen ervoor moet
wijzigen terwijl ze zich nog in het geheugen bevindt. In dit hoofdstukje wordt beschreven hoe u bestanden
kunt wijzigen.
Een bestandenlijst afdrukken
De inhoud van de communicatie-instellingen moet misschien gewijzigd of gewist worden. Om die inhoud te
controleren gaat u als volgt te werk om een bestandenlijst af te drukken.
2
3
4
BERICHTENBEHEER(1-6)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
9
1:BERICHTENLIJST?
DRUK OP INSTELLEN
1
BERICHTENLIJST
1:AFDRUK 2:BEKIJKEN
KOPIE/ INSTELLEN
Bijzondere
Mogelijkheden
1
VOL.
* AFDRUKKEN *
BERICHT LIJST
1
Voorbeeld bestandenlijst
*************** -BERICHTENLIJST- ******************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *********
(1)
BER.
NR.
(2)
SOORT COMM.
(3)
(4)
TIJD OPGESL. STARTTIJD
001
UITGEST.GEH.ZND. DD-MM 13:20
20:30
002
GEHEUGEN ZENDEN
22:30
DD-MM 13:20
(5)
PAG.
(6)
BESTEMMING(EN)
[001]
003
[011] [012] [013] [016] [017]
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Uitleg bij de lijstinhoud
(1) Bestandnummer
(2) Communicatietype
(3) Opslagdatum/tijdstip
(4) Uitvoeringstijdstip
(5) Aantal opgeslagen pagina’s
(6) Bestemming
Indien het bestand in uitvoering is, staat links van het bestandnummer een “*”.
Datum en uur waarop de bestanden werden opgeslagen.
Als het om een vooraf geprogrammeerde communicatie gaat, wordt in deze
kolom het begintijdstip afgedrukt.
Als een bestand onvolledig is, wordt in deze kolom "ONVOL." afgedrukt.
Snelkiesnummers/verkorte nummersmanueel kiezen
83
Werken met bestanden
De inhoud van een bestandenlijst bekijken
Volg onderstaande stappen om de inhoud van een bestandslijst te bekijken op het display zonder de lijst af
te drukken.
1
2
3
4
BERICHTENBEHEER(1-6)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
9
1:BERICHTENLIJST?
DRUK OP INSTELLEN
1
BERICHTENLIJST
1:AFDRUK 2:BEKIJKEN
KOPIE/ INSTELLEN
DRUK OP ∨ OF ∧ VOOR
BEKIJKEN BERICHTEN
2
5
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
VOL.
FUNCTIE
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Druk herhaaldelijk op
of
tot op het display het bestand verschijnt dat u wilt
bekijken.
Voorbeeld van een display
Bestandstype
VRZ:
AF/O:
AFROEP ZENDEN:
GEHEUG.ONTV:
VERTRW.BER.:
PC-TAAK:
JOURNAAL:
verzending
polling (opvragen)
polled (opgevraagd)
ontvangst in het
geheugen
Vertrouw. Ontv. /
Vertrouw. Polling
PC-interfacejob
Activiteitsverslag
Status
nn:nn: starttijd
BEZIG: in verwerking
KIESH.: aan het wachten om
opnieuw gekozen te
worden
ONVOL.: onvolledig bestand
001 VRZ 10:00 P010
<01> (Toestelnaam)
Bestandsnummer
6
84
Ingevoerd nummer
Aantal pagina's
Werken met bestanden
Begintijdstip of bestemming van een bestand wijzigen
Ga als volgt te werk om het begintijdstip en/of de bestemming(en) in een communicatiebestand te wijzigen.
1
2
3
BERICHTENBEHEER(1-6)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
9
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=❚❚❚
KOPIE/ INSTELLEN
2
Voer het bestandsnummer in of gebruik
bestand te selecteren dat u wilt wijzigen.
of
om het
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
Vb: 0 0 1
4
UITGEST.ZENDEN
STARTTIJD
22:30
KOPIE/ INSTELLEN
5
6
Tik een nieuw begintijdstip in.
Vb: 0 6 0 0 (6:00 uur’s morgens)
(Als u het tijdstip niet moet veranderen, sla dan stap 6
over.)
KOPIE/ INSTELLEN
Bijzondere
Mogelijkheden
(zie opmerking 2)
UITGEST.ZENDEN
STARTTIJD
06:00
<01> PANASONIC
5551234
85
Werken met bestanden
Begintijdstip of bestemming van een bestand wijzigen
7
Wis het telefoonnummer (de telefoonnummers), druk op
of
tot het gewenste nummer verschijnt. Druk dan
op WISSEN .
of
Voer het telefoonnummer in dat u wilt toevoegen.
KOPIE/ INSTELLEN
voer nummer in
DRUK OP START
1 NRS INGEVOERD
VOER NRS IN OF START
Vb:
8
OPSLAAN BER. NR.=005
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Opmerking
START
FUNCTIE
1. Uw toestel kan de starttijd en/of nummers in het bestand niet wijzigen tijdens de verzending of
terwijl het aan het wachten is om opnieuw te kiezen.
2. Als het bestand geen bestand is voor uitgestelde communicatie, verschijnt volgend bericht op
het display.
UITGESTELD VERZEND.?
1:JA 2:NEE
Druk op 1 om het type van het bestand te wijzigen voor uitgestelde communicatie.
86
Werken met bestanden
Bestanden wissen
Ga als volgt te werk om een bestand uit het geheugen te wissen.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
FUNCTIE
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=❚❚❚
KOPIE/ INSTELLEN
3
Voer het bestandsnummer in of gebruik
bestand te selecteren dat u wilt wissen.
Vb: 0 0 1
4
9
START
of
om het
(zie opmerking 2)
WIS BERICHT
1:JA 2:NEE
KOPIE/ INSTELLEN
5
NR.001?
* WISSEN *
BER.NR.=001
1
Voer het nummer in van het volgende bestand dat u wilt
wissen of druk op
by.
Opmerking
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
STOP
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=❚❚❚
om terug te keren naar stand-
1. Uw toestel kan het bestand niet wissen terwijl het verzonden wordt.
2. Voer
in als bestandsnummer en druk op INSTELLEN om alle bestanden te
wissen (behalve het bestand in verwerking).
Het volgend bericht verschijnt op het display.
WIS ALLE BERICHTEN?
1:JA 2:NEE
Druk op 1 om alle bestanden te wissen.
87
Bijzondere
Mogelijkheden
1
BERICHTENBEHEER(1-6)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
Werken met bestanden
Bestanden afdrukken
Ga als volgt te werk om de inhoud van het communicatiebestand af te drukken.
1
NUMMER
ZOEKEN
2
3
BERICHTENBEHEER(1-6)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
START
FUNCTIE
9
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=❚❚❚
KOPIE/ INSTELLEN
4
Voer het bestandsnummer in of gebruik
of
bestand te selecteren dat u wilt afdrukken.
om het
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
Vb: 0 0 1
4
* AFDRUKKEN *
AANTAL PAG=001/003
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Uw toestel drukt het bestand af. Het document(en) blijft in
het geheugen nadat het bestand is afgedrukt.
Opmerking
88
1. Uw toestel kan het document niet toevoegen aan het bestand tijdens de verzending of terwijl
het aan het wachten is om opnieuw te kiezen.
Werken met bestanden
Documenten toevoegen aan een bestand
Ga als volgt te werk om documenten aan een bestand toe te voegen.
1
voer nummer in
DRUK OP START
05%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
BERICHTENBEHEER(1-6)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
START
FUNCTIE
9
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=❚❚❚
KOPIE/ INSTELLEN
5
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
Voer het bestandsnummer in of gebruik
of
bestand te selecteren dat u wilt afdrukken.
om het
4
OPSLAAN BER. NR.=001
PAG.=002
10%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Uw toestel begint het document(en) in het bestand op te
slaan.
Opmerking
1. Uw toestel kan het document niet toevoegen tijdens de verzending of terwijl het aan het
wachten is om opnieuw gekozen te worden.
89
Bijzondere
Mogelijkheden
Vb: 0 0 1
Werken met bestanden
Een onvolledig bestand opnieuw proberen
Indien een communicatie vanuit het geheugen niet met succes kon worden afgesloten omdat de lijn bezet
was, wordt het opgeslagen document na de laatste herhaling van het telefoonnummer automatisch uit het
geheugen gewist.
Als u het document ook na het mislukken van de communicatie wil behouden, moet u de instelling van
faxparameter nr. 31 (OPSLAAN INC. BER.) op voorhand wijzigen in “Actief”. (zie blz. 37)
Om het onvolledige bestand opnieuw te proberen, drukt u eerst een bestandenlijst af om het
bestandsnummer op te zoeken. (zie blz. 83)
Ga daarna als volgt te werk.
1
NUMMER
ZOEKEN
2
3
BERICHTENBEHEER(1-6)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
START
FUNCTIE
9
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=❚❚❚
KOPIE/ INSTELLEN
6
Voer het bestandsnummer in of gebruik
of
bestand te selecteren dat u wilt toevoegen.
om het
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
Vb: 0 0 1
4
OPSLAAN BER. NR.=001
<01> PANASONIC
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
* KIEZEN *
PANASONIC
NR.001
Het toestel zal het bestand opnieuw proberen en vormt
onmiddellijk het nummer.
Opmerking
90
1. Zie blz. 83 en 85 om het voor het bestand ingevoerde telefoonnummer te bevestigen of te
wijzigen.
Toegangscode
Algemene beschrijving
De toegangscode voorkomt dat een onbevoegde gebruik maakt van de fax. Zodra een 4-cijferige
toegangscode werd geregistreerd, kan niemand met het faxtoestel werken zonder vooraf de juiste
toegangscode te hebben ingetikt.
Automatische ontvangst daarentegen is altijd mogelijk. Na uitvoering van een verrichting, zoals instellingen
wijzigen of iets verzenden, keert het display terug naar stand-by en moet u opnieuw de toegangscode
intikken om het toestel nogmaals te gebruiken. Het registreren van een toegangscode heeft geen andere
invloed op het gebruik van het toestel.
De toegangscode vastleggen
2
6
FUNCTIE
7
KOPIE/ INSTELLEN
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
3
4
5
START
NUMMER
ZOEKEN
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
KOPIE/ INSTELLEN
3
38 TOEGANGSCODE
❚❚❚❚
8
Tik een 4-cijferige toegangscode in.
Vb: 1 2 3 4
KOPIE/ INSTELLEN
Kies een beperkingsniveau.
1 voor alle bewerkingen
of
38 TOEGANGSCODE
1234
38 TOEGANGSCODE
1:VOLLEDIG
1234
38 TOEGANGSCODE
2:PARAMETERS
1234
2 alleen voor instellen en afdrukken van de
faxparameters.
7
Vb: 2
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
1. Om de toegangscode te wissen, tikt u de toegangscode in en drukt u op INSTELLEN ,
waarna u bovenstaande werkwijze volgt tot stap 3. Druk dan op WISSEN , INSTELLEN
en STOP .
91
Bijzondere
Mogelijkheden
1
VOL.
Toegangscode
Gebruik van uw toestel met toegangscode
(beperkt toegangsniveau voor alle verrichtingen)
1
Tik de toegangscode in.
Vb: 1 2 3 4
DD-MM-YYYY 15:00
TC=❚
DD-MM-YYYY 15:00
TC=****
2
KOPIE/ INSTELLEN
DD-MM-YYYY 15:00
00%
U kunt het toestel nu gewoon gebruiken.
Gebruik van uw toestel met toegangscode
(alleen beperkt toegangsniveau voor faxparameters)
U kunt de UF-5100/6100 instellen zodat enkel het toegangsniveau voor het invoeren en afdrukken van de
faxparameters wordt beperkt.
Vb: faxparameter invoeren.
1
2
3
4
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
7
KOPIE/ INSTELLEN
VOER TOEGANGSCODE IN
❚❚❚❚
4
Tik een 4-cijferige toegangscode in.
Vb: 1 2 3 4
KOPIE/ INSTELLEN
U kunt het toestel nu gewoon gebruiken.
92
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOER TOEGANGSCODE IN
****
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
Ontvangst in het geheugen
Algemene beschrijving
Deze mogelijkheid wordt om alle ontvangen documenten te beveiligen door ze in het geheugen op te slaan.
Om de documenten vanuit het geheugen af te drukken, moet men eerst het correcte wachtwoord kunnen
intikken.
Het wachtwoord voor geheugenontvangst vastleggen
NUMMER
ZOEKEN
2
FUNCTIE
7
KOPIE/ INSTELLEN
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
3
4
5
START
KOPIE/ INSTELLEN
3
37 AUTOM. GEH. ONTV.
❚❚❚❚
7
Tik een 4-cijferig wachtwoord voor geheugenontvangst in.
Vb: 1 2 3 4
37 AUTOM. GEH. ONTV.
1234
Bijzondere
Mogelijkheden
1
VOL.
KOPIE/ INSTELLEN
Geheugenontvangst instellen
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
START
FUNCTIE
8
KOPIE/ INSTELLEN
SELECTIEMODE
(1-9)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
ONTV. IN GEH.=UIT
1:UIT 2:AAN 3:AFDRUK
5
ONTV. IN GEH.=AAN
1:UIT 2:AAN 3:AFDRUK
2
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
DD-MM-YYYY 15:00
<AUTOM. GEH. ONTV.>
1. Wanneer de geheugencapaciteit wordt overschreden, stopt het toestel met ontvangen en
wordt de telefoonlijn vrijgemaakt. Het toestel zal geen oproepen meer beantwoorden zolang
er geen ruimte wordt gemaakt in het geheugen.
93
Ontvangst in het geheugen
Documenten afdrukken
Na het ontvangen van een document via de functie geheugenontvangst, verschijnt volgende boodschap op
het display.
BERICHT IN GEHEUGEN
<AUTOM. GEH. ONTV.>
Om het document af te drukken gaat u als volgt te werk.
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
8
KOPIE/ INSTELLEN
SELECTIEMODE
(1-9)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
ONTV. IN GEH.=AAN
1:UIT 2:AAN 3:AFDRUK
5
3
ONTV. IN GEH.=AFDRUK
1:UIT 2:AAN 3:AFDRUK
3
4
KOPIE/ INSTELLEN
INVOEREN CODEWOORD
❚❚❚❚
5
Tik het wachtwoord in om de documenten af te drukken.
(zie opmerking 1)
INVOEREN CODEWOORD
1234
6
Vb: 1 2 3 4
* AFDRUKKEN *
UIT GEHEUGEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het toestel begint de documenten af te drukken.
Opmerking
1. Als er geen wachtwoord werd geregistreerd, zal het toestel niet vragen om een wachtwoord in
te tikken.
2. De documenten worden dan onmiddellijk afgedrukt nadat u bij stap 4 op INSTELLEN hebt
gedrukt.
3. Zodra u de functie geheugenontvangst (RCV TO MEMORY) activeert, kan het wachtwoord niet
gewijzigd worden (faxparameter nr. 37 wordt niet weergegeven op het LCD-display). Als u het
wachtwoord wil wijzigen, moet u de functie RCV TO MEMORY eerst uitschakelen. Vervolgens
wijzigt u het wachtwoord. (zie blz. 93)
94
Faxvoorblad
Algemene beschrijving
Aan uw te verzenden documenten kan automatisch een faxvoorblad toegevoegd worden waarop de naam
van de ontvanger, de naam van de afzender en het aantal aangehechte pagina’s vermeld worden.
Verzonden als:
Pagina 1
Ontvangen als:
Faxvoorblad
Pagina 2
Hoofding P.01
Hoofding P.02
Pagina 1
Pagina 2
Totaal P.02
Om het faxvoorblad te gebruiken
Om een faxvoorblad aan een verzending toe te voegen, gaat u als volgt te werk.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
SELECTIEMODE
(1-9)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
START
FUNCTIE
8
Bijzondere
Mogelijkheden
2
naar onder.
FAXVOORBL.=UIT
1:UIT 2:AAN
KOPIE/ INSTELLEN
3
4
1
voor "OFF" (er wordt geen voorblad toegevoegd)
of
FAXVOORBL.=UIT
1:UIT 2:AAN
of
2
voor "ON" (er wordt een voorblad toegevoegd)
5
KOPIE/ INSTELLEN
6
Kies de nummers van de bestemming(en) waarnaar u de
documenten wil verzenden.
FAXVOORBL.=AAN
1:UIT 2:AAN
voer nummer in
DRUK OP START
00%
VOL.
Vb:
Opmerking
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
1. Om de vooraf geprogrammeerde instelling van het faxvoorblad te wijzigen, wijzigt u de
instelling van faxparameter nr. 56, zie blz 39.
2. Deze functie kan gebruikt worden voor verzending vanuit het geheugen of voor rechtstreekse
verzending.
3. Het faxvoorblad wordt niet meegerekend in de kolom van het totaal aantal pagina’s op de
verslagen.
95
Faxvoorblad
Om het faxvoorblad te gebruiken
Voorbeeld van een faxvoorblad
***** FAX VOORBLAD *****
(1)
DD-MM-YYYY 15:00
(2)
BERICHT AAN:
SALES DEPT.
(3)
BERICHT VAN:
PANASONIC
201 555 1212
(4)
02
AANTAL PAGINA'S
VOLGEND OP DIT BLAD
Verkaring van de inhoud
(1) Starttijd communicatie.
(2) Opgeslagen naam in snelkiesnummer, verkort kiesnummer of gekozen telefoonnummer.
(3) Uw LOGO (max. 25 lettertekens) en ID-nummer (max. 20 cijfers).
(4) Het aantal volgende pagina’s. Deze informatie wordt niet verstrekt bij rechtstreekse verzending.
96
De faxdoorzendfunctie
De faxdoorzendfunctie instellen
Met behulp van deze functie kunnen alle inkomende faxdocumenten doorgezonden worden naar het toestel
dat geregistreerd staat in het snelkiesnummer of verkort kiesnummer. Zodra de faxen in het geheugen
ontvangen worden, zal het toestel de faxdocumenten doorzenden naar het in het snelkiesnummer of
verkorte kiesnummer opgeslagen telefoonnummer.
Deze functie is vooral nuttig als u faxdocumenten elders wenst te ontvangen (bv. bij u thuis), ’s nachts of
tijdens een verlofperiode.
NUMMER
ZOEKEN
2
7
7
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
KOPIE/ INSTELLEN
5
4
6
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
3
5
START
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
54 FAX DOORSTUREN
1:UIT
4
Bijzondere
Mogelijkheden
1
VOL.
54 FAX DOORSTUREN
2:AAN
2
KOPIE/ INSTELLEN
Registreer het telefoonnummer waarnaar de ontvangen
faxdocumenten moeten doorgezonden worden op een
snelkiestoets of verkorte kiestoets.
Vb:
54 FAX DOORSTUREN
voer nummer in
<01> PANASONIC
5551234
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
1. Wanneer de functie faxbericht doorsturen is ingesteld, kunnen de snelkiestoetsen en de
verkorte kiesnummers niet worden bewerkt. Zet deze functie op “ongeldig” als u het
telefoonnummer wilt kunnen bewerken.
2. Als de ontvangen documenten niet konden worden doorgezonden, zullen ze afgedrukt en uit
het geheugen gewist worden, zelfs als faxparameter nr. 31 (OPSLAAN INC. BER.) actief is.
Wilt u de documenten toch in het geheugen bewaren ingeval ze niet konden doorgezonden
worden, dan dient u het toestel in te stellen op ontvangst in het geheugen. (zie blz. 93)
3. Uw toestel kan geen documenten meer ontvangen als het geheugen vol is of voor 95%
gebruikt is.
97
Mogelijkheden in een Netwerk
Selectieve ontvangst
Algemene beschrijving
Uw toestel is uitgerust met een bijzondere functie, nl. selectieve ontvangst. Die kan beletten dat u
overbodige documenten ontvangt, zoals reclameboodschappen, mailings enz.
Voor u het document ontvangt worden de 4 laatste cijfers van het ID-nummer dat het toestel van uw
correspondent uitstuurt, vergeleken met de 4 laatste cijfers van de telefoonnummers die onder
snelkiesnummers en verkorte nummers geprogrammeerd zijn. Zodra een overeenkomst wordt gevonden,
begint uw toestel het document te ontvangen. Vindt het toestel geen overeenkomst, dan laat het de
ontvangst geen doorgang vinden en wordt code 406 geregistreerd in het communicatieverslag.
Selectieve ontvangst instellen
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
7
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
KOPIE/ INSTELLEN
4
4
46 SELECTIVE ONTV.
1:UIT
6
46 SELECTIVE ONTV.
2:AAN
2
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
98
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
3
5
START
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
1. Als de selectieve ontvangst is ingesteld, kan uw toestel alleen documenten ontvangen van de
stations die geprogrammeerd werden in de ingebouwde automatische kiezer.
2. Als uw ID-nummer niet werd opgegeven, kan het zijn dat uw toestel niets kan ontvangen dat
uitgaat van bepaalde faxmodellen. Zie blz. 29 om uw ID-nummer te programmeren.
Communicatie via wachtwoord
Algemene beschrijving
Wachtwoordcommunicatie, zoals wachtwoordverzending en wachtwoordontvangst, voorkomt dat uw toestel
een fax stuurt naar een verkeerde bestemming of een fax ontvangt van correspondenten van wie u niets
hoeft te ontvangen. U kunt wachtwoordverzending en -ontvangst onafhankelijk van elkaar instellen of
samen.
Voor wachtwoordverzending moet u vooraf een 4-cijferig verzendingswachtwoord instellen. Het wachtwoord
moet gemeenschappelijk zijn met andere, compatibele Panafax-toestellen. Als het verzendingswachtwoord
van uw toestel niet overeenkomt met het verzendingswachtwoord van het andere Panafax-toestel, gaat de
verzending niet door. U kunt wachtwoordverzending selecteren door functie 8-4 (PASSWORD-XMT) in te
schakelen wanneer u een document verzendt.
Om wachtwoordontvangst te gebruiken, moet u vooraf een 4-cijferig ontvangstwachtwoord instellen. Het
wachtwoord moet gemeenschappelijk zijn met andere, compatibele Panafax-toestellen. Als het
ontvangstwachtwoord van uw toestel niet overeenkomt met het ontvangstwachtwoord van het andere
Panafax-toestel, gaat de ontvangst niet door. Zodra u wachtwoordontvangst hebt ingesteld en de parameter
hebt geactiveerd, blijft die ontvangstvorm gelden tot u hem op niet-actief zet.
Compatibiliteit met andere toestellen
• DF-1100
• DP-180
• DP-190
• DP-1810F
• DP-1820E
• DP-1820P
• DP-2000
• DP-2310
• DP-2500
• DP-3000
• DP-3010
• DP-3510
• DP-3520
• DP-4510
• DP-4520
• DP-6010
• DP-6020
• DX-600
• DX-800
• FP-D250F
• FP-D350F
• UF-160
• UF-160M
• UF-170
• UF-260
• UF-270
• UF-270M
• UF-300
• UF-312
• UF-322
• UF-550
• UF-560
• UF-585
• UF-590
• UF-595
• UF-650
• UF-733
• UF-745
• UF-750
• UF-750D
• UF-755
• UF-755e
• UF-766
• UF-770
• UF-780
• UF-788
• UF-790
• UF-880
• UF-885
• UF-890
• UF-895
• UF-990
• UF-5100
• UF-6000
• UF-6100
• UF-9000
• UF-M500
Mogelijkheden
in een Netwerk
Wachtwoordverzending en -ontvangst kunt u alleen gebruiken met andere, compatibele Panafaxtoestellen
uit onderstaande lijst.
• UF-280M
99
Communicatie via wachtwoord
Verzending met wachtwoord instellen
Om het verzendingswachtwoord en de parameter in te stellen:
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
FUNCTIE
7
KOPIE/ INSTELLEN
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
3
4
5
START
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
KOPIE/ INSTELLEN
4
43 BEVEILIGD ZENDEN
❚❚❚❚
3
Tik een 4-cijferig verzendingswachtwoord in.
Vb: 1 2 3 4 en druk op INSTELLEN
1
43 BEVEILIGD ZENDEN
1:UIT
1234
43 BEVEILIGD ZENDEN
1:UIT
1234
voor uitschakeling (wachtwoord wordt niet gecontroleerd)
of
2
of
43 BEVEILIGD ZENDEN
2:AAN
1234
voor activering (wachtwoord wordt gecontroleerd)
6
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
1. U kunt de instelling tijdelijk wijzigen m.b.v. FUNCTION 8-4 (PASSWORD-XMT) voor elke
verzending. Zie blz. 102 voor details.
2. Om het wachtwoord te wijzigen, drukt u op WISSEN bij stap 4. Tik vervolgens een nieuw
wachtwoord in.
100
Communicatie via wachtwoord
Ontvangst met wachtwoord instellen
Om het ontvangstwachtwoord en de parameter in te stellen:
NUMMER
ZOEKEN
2
FUNCTIE
7
KOPIE/ INSTELLEN
FAX PARAMETER(01-99)
NR.=❚
4
3
4
5
START
INSTELMODE
(1-8)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
KOPIE/ INSTELLEN
4
44 BEVEILIGD ONTV.
❚❚❚❚
4
Tik een 4-cijferig ontvangstwachtwoord in.
Vb: 1 2 3 4 en druk op INSTELLEN
1
44 BEVEILIGD ONTV.
1:UIT
1234
44 BEVEILIGD ONTV.
1:UIT
1234
voor uitschakeling (wachtwoord wordt niet gecontroleerd)
of
2
44 BEVEILIGD ONTV.
2:AAN
1234
voor activering (wachtwoord wordt gecontroleerd)
6
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
1. Zodra u de parameter hebt ingesteld, kunt u hem niet bij elke ontvangst in- of uitschakelen. Hij
staat altijd aan of altijd uit, tot u de instelling wijzigt.
2. Om het wachtwoord te wijzigen, drukt u op WISSEN bij stap 4. Tik vervolgens een nieuw
wachtwoord in.
101
Mogelijkheden
in een Netwerk
1
VOL.
Communicatie via wachtwoord
Verzending met wachtwoord gebruiken
Om met wachtwoordverzending te werken kunt u PASSWORD-XMT voor elke verzending aan of uit zetten;
dat gaat als volgt:
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
3
4
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
8
KOPIE/ INSTELLEN
SELECTIEMODE
(1-9)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
ZENDCODE=UIT
1:UIT 2:AAN
4
1
voor uitschakeling (wachtwoord wordt niet gecontroleerd)
of
2
ZENDCODE=UIT
1:UIT 2:AAN
of
ZENDCODE=AAN
1:UIT 2:AAN
voor activering (wachtwoord wordt gecontroleerd)
5
6
KOPIE/ INSTELLEN
voer nummer in
DRUK OP START
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 12 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 48 tot 50).
Vb:
102
<01> PANASONIC
5551234
Communicatie via wachtwoord
Verzending met wachtwoord gebruiken
7
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Als het verzendingswachtwoord van uw toestel
overeenstemt met het verzendingswachtwoord van het
andere toestel, begint uw toestel het document te
verzenden.
Zodra de verzending afgelopen is, keert PASSWORDXMT terug naar zijn standaardinstelling (uit of aan).
Ontvangst met wachtwoord gebruiken
Mogelijkheden
in een Netwerk
Zodra u de werkwijze voor het instellen van de parameter (zie vorige blz. 101) hebt gevolgd, hoeft u verder
niets meer te doen. Of de parameter nu aan of uit staat, hij kan niet telkens worden gekozen vóór elke
ontvangst. Hij staat altijd aan of altijd uit, tot u de instelling wijzigt.
103
Vertrouwelijke mailbox
Algemene beschrijving
Uw toestel is uitgerust met twee functies voor vertrouwelijke communicatie, die ervoor zorgen dat de
vertrouwelijke informatie die u verzendt alleen wordt ontvangen door de persoon met de juiste
vertrouwelijke code.
Vertrouwelijke mailbox
De vertrouwelijke mailbox is een element dat u kunt gebruiken als mailbox om te communiceren met
andere, compatibele modellen die een 4-cijferige vertrouwelijke code gebruiken. Door de vertrouwelijke
mailbox kunt u documenten met een vertrouwelijke code in het geheugen ontvangen. Die documenten
kunnen dan alleen worden afgedrukt door diegene die over de juiste vertrouwelijke code beschikt.
Compatibel
Panafax
model
Zendt A
met
vertr. code
1000
Compatibel
Panafax
model
Zendt B
met
vertr. code
2000
Compatibel Panafax model (Opmerking 5)
MAILBOX
Document "A" en "B" worden in
het geheugen opgeslagen.
Compatibel
model
A opvragen
met
vertr. code
1000
(Opmerking 5)
A
B
Drukt af
met
vertr. code
2000
Compatibiliteit met andere toestellen
Tabel 1 geeft een lijst met compatibele Panafaxmodellen die over een vertrouwelijke mailbox beschikken.
Ook duidt ze aan of er al dan niet speciale instellingen vereist zijn.
Tabel 1 : Vereisten vertrouwelijke mailbox
Bijzondere
instellingen
Compatibel model
DF-1100
DP-2310
DP-4520
UF-332
UF-595
UF-780
UF-5100
DP-180
DP-2500
DP-6010
UF-333
UF-733
UF-788
UF-6000
Opmerking
104
DP-190
DP-3000
DP-6020
UF-342
UF-744
UF-790
UF-6100
DP-1810F DP-1820P DP-1820E DP-2000
DP-3010 DP-3510 DP-3520 DP-4510
DX-600 DX-800 UF-280M UF-312
UF-344 UF-550 UF-560 UF-585
UF-745 UF-755 UF-755e UF-766
UF-880 UF-885 UF-890 UF-895
UF-9000
UF-322
UF-590
UF-770
UF-990
Niet vereist.
1. Als uw toestel twee vertrouwelijke faxen ontvangt met dezelfde vertrouwelijke code, worden
beide documenten samen opgeslagen in dezelfde vertrouwelijke mailbox.
2. U kunt max. 10 mailbox-bestanden in het geheugen bewaren. U kunt dus de confidentiële fax
ontvangen door gebruik te maken van verschillende confidentiële codes.
3. Als de capaciteit van het geheugen overschreden wordt, stopt het toestel met ontvangen en
wordt de lijn vrijgemaakt.
4. Indien vertrouwelijke documenten werden ontvangen in de mailbox van een UF-733, kunt u
deze documenten niet opvragen vanop een ander toestel. De UF-733 is alleen ontworpen om
het ontvangen vertrouwelijk document ter plaatse af te drukken.
Vertrouwelijke mailbox
Een vertrouwelijk document verzenden naar de mailbox van een ander toestel
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
4
5
6
7
FUNCTIE
2
2
KOPIE/ INSTELLEN
CONFIDENTIEEL ZENDEN
CONF.CODE=❚❚❚❚
1
Tik een 4-cijferige vertrouwelijke code in.
Vb: 2 2 3 3
KOPIE/ INSTELLEN
Vorm het telefoonnummer op één van de volgende
manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manuele nummervorming
• Nummervorming vanuit de index
Vb:
CONFIDENTIEEL ZENDEN
CONF.CODE=2233
voer nummer in
DRUK OP START
Mogelijkheden
in een Netwerk
3
START
CONF. COMM.
(1-5)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
<01> PANASONIC
5551234
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Indien nodig brengt u de bestemmeling op de hoogte van
de vertrouwelijke code.
105
Vertrouwelijke mailbox
Een vertrouwelijk document opvragen vanuit de mailbox van een ander toestel
Nadat u aan de weet bent gekomen dat iemand een vertrouwelijk document heeft verzonden naar de
mailbox van een ander toestel, kunt u dat vertrouwelijk document als volgt opvragen.
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
5
6
FUNCTIE
2
2
KOPIE/ INSTELLEN
CONFIDENTIEEL AFROEP
CONF.CODE=❚❚❚❚
2
Tik een 4-cijferige vertrouwelijke code in.
Vb: 2 2 3 3
KOPIE/ INSTELLEN
Vorm het telefoonnummer op één van de volgende
manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manuele nummervorming
• Nummervorming vanuit de index
Vb:
CONFIDENTIEEL AFROEP
CONF.CODE=2233
voer nummer in
DRUK OP START
<01> PANASONIC
5551234
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Opmerking
106
START
CONF. COMM.
(1-5)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
START
FUNCTIE
1. Het vertrouwelijk bestand zal na de opvraging automatisch worden gewist uit het geheugen
van het tussentoestel.
Vertrouwelijke mailbox
Een vertrouwelijk document ontvangen in de mailbox van uw toestel
U hoeft hiervoor niets speciaals te doen: bij levering van uw faxtoestel is deze functie gebruiksklaar. Uw
toestel ontvangt een vertrouwelijke fax overigens op dezelfde manier als een normale faxboodschap. Bij
ontvangst van een vertrouwelijke fax verschijnt op het display de volgende boodschap (CONF. RCV
REPORT) en wordt een verslag van vertrouwelijke ontvangst afgedrukt.
DOKUMENT IN MAILBOX
Voorbeeldverslag van vertrouwelijke ontvangst
************ -JOURNAAL CONF. ONTV.- **************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 ********
** ER IS EEN VERTROUWELIJK .... **
(1)
BER.NR.
040
(2)
ONTVANGEN VAN
(3)
PAG.(S)
PANAFAX
(4)
TIJDSTIP ONTVANGEN
001
DD-MM 15:00
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Uitleg bij de vermeldingen
(1) Bestandnummer
001 tot 999
(2) ID van het toestel van herkomst Ietter-ID of ID-nummer
(3) Aantal ontvangen bladzijden
Mogelijkheden
in een Netwerk
(4) Tijdstip van ontvangst
Opmerking
1. Als uw toestel twee vertrouwelijke faxen ontvangt met dezelfde vertrouwelijke code, worden
beide documenten samen opgeslagen in dezelfde vertrouwelijke mailbox.
2. U kunt max. 10 mailbox-bestanden in het geheugen bewaren. U kunt dus de confidentiële fax
ontvangen door gebruik te maken van verschillende confidentiële codes.
3. Als de capaciteit van het geheugen overschreden wordt, stopt het toestel met ontvangen en
wordt de lijn vrijgemaakt.
4. U kunt nagaan of het toestel een vertrouwelijke fax heeft ontvangen door de bestandenlijst af
te drukken. (zie blz. 83)
107
Vertrouwelijke mailbox
Een vertrouwelijk document opslaan in de mailbox van uw toestel
Ga als volgt te werk om een document op te slaan in een vertrouwelijk mailbox van uw toestel. Zodra het
vertrouwelijke document daar is opgeborgen, kan het worden opgevraagd door een ander toestel.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
3
4
5
START
FUNCTIE
2
CONF. COMM.
(1-5)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
2
KOPIE/ INSTELLEN
CONF. AFROEP ZENDEN
CONF.CODE=❚❚❚❚
3
Tik een 4-cijferige vertrouwelijke code in.
Vb: 2 2 3 3
OPSLAAN BER. NR.=002
PAG.=001 01%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
CONF. AFROEP ZENDEN
CONF.CODE=2233
START
FUNCTIE
Het document(en) wordt in het geheugen opgeslagen.
Breng indien nodig de andere partij op de hoogte van het
vertrouwelijk document en van de vertrouwelijke code
waarmee het kan worden opgevraagd.
Opmerking
108
1. Het vertrouwelijk bestand zal na de opvraging automatisch worden gewist.
Indien u het vertrouwelijk bestand wil behouden na de opvraging, moet u de stand van
faxparameter nr. 42 (CONFBESTND OSL) veranderen in “Actief”.
Vertrouwelijke mailbox
Een vertrouwelijk document uit de mailbox van uw toestel afdrukken
Nadat u aan de weet bent gekomen dat iemand een vertrouwelijk document heeft gestuurd naar de mailbox
van uw toestel, gaat u als volgt te werk om het vertrouwelijk document af te drukken.
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
START
FUNCTIE
2
CONF. COMM.
(1-5)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
2
KOPIE/ INSTELLEN
CONF BEST AFDR
CONF.CODE=❚❚❚❚
4
Tik de vertrouwelijke code in van het document dat u wil
afdrukken.
CONF BEST AFDR
CONF.CODE=2233
Vb: 2 2 3 3
* AFDRUKKEN *
AANTAL PAG=001/001
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Mogelijkheden
in een Netwerk
Het toestel drukt de vertrouwelijke documenten af.
Opmerking
1. Het vertrouwelijk bestand zal na het afdrukken automatisch worden gewist, ook wanneer
faxparameter nr. 42 (CONFBESTND OSL) is ingesteld op “Actief”.
109
Vertrouwelijke mailbox
Een in de mailbox van uw toestel opgeslagen vertrouwelijk document wissen
Als het geheugen van uw toestel vol geraakt of als u gewoon wat wil opruimen in uw vertrouwelijke
documenten, dan kunt u een of meer vertrouwelijke faxen uit het geheugen wissen door als volgt te werk te
gaan.
Er zijn twee manieren om vertrouwelijke bestanden te wissen: wissen m.b.v. de vertrouwelijke code of alle
vertrouwelijke bestanden in een keer uit het geheugen wissen.
Bestand wissen met behulp van de vertrouwelijke code
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
START
FUNCTIE
2
CONF. COMM.
(1-5)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
2
WISSEN CONF. BERICHT
CONF.CODE=❚❚❚❚
KOPIE/ INSTELLEN
5
Tik een 4-cijferige vertrouwelijke code in.
Vb: 2 2 3 3
* WISSEN *
CONF.CODE=2233
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
WISSEN CONF. BERICHT
CONF.CODE=2233
START
FUNCTIE
Alle vertrouwelijke bestanden uit het geheugen wissen
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
110
START
FUNCTIE
2
KOPIE/ INSTELLEN
CONF. COMM.
(1-5)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
2
WISSEN CONF. BERICHT
CONF. CODE=❚❚❚❚
5
KOPIE/ INSTELLEN
1
WISSEN ALLE BER.?
1:JA 2:NEE
* WISSEN *
ALLE CONF. BER.
Subaddressering
Algemene beschrijving
Aan de hand van de subadresseringsfunctie kunt u documenten verder doorzenden of relayeren naar de
gewenste correspondent(en), als deze functie gebruikt wordt in combinatie met de netwerkversie van
HydraFax/ LaserFAX software. Deze functie is conform de ITU-TS richtlijn inzake T. Routing-Facsimile
Routing aan de hand van een subadres.
Voorbeeld van een netwerk
Bellen naar:
555 1234
Subaddressering: 0001
TSI:
555 9999
bbb
aaa
Fax1
Telefoonlijn
aaa
PC1
PC2
aaa
Modellen geschikt voor
Panasonic Internet Fax
bbb
Bellen naar:
555 1234
Subaddressering: Geen
TSI:
555 6789
Compatibiliteit met andere toestellen
• Verzending met subadressering:
DF-1100/DP-135FP/150FP/150FX/190/1810F/1820E/1820P/2000/2310/2330/2500/
3000/3010/3030/3510/3520/3530/4510/4520/4530/6010/6020/6030/DX-600/800/
1000/2000/FPD250F/D350F/UF-332/333/342/344/490/550/560/585/590/595/770/
790/880/885/890/895/990/4000/4100/5100/6000/6100/7000/7100/8000/8100/9000
(zie opmerking 2)
• Ontvangst met subadressering:
DX-600/800/UF-4000/4100/5100/6000/6100/7000/7100/8000/8100/9000 en
DP-1810F/1820E/1820P/2000/2310/2330/2500/3000/3010/3030/3510/3520/3530/
4510/4520/4530/6010/6020/6030 met internetfaxfunctie.
Verzendingsmodi met subadressering
U kunt documenten verzenden met subadresinformatie naar de gewenste correspondent aan de hand van volgende
methoden.
• Door de subadresinformatie te registreren in de snelkiesnummers of in de verkorte kiesnummers.
• Door de subadresinformatie te specificeren in de manuele kiesmethode.
Instellen van routing, doorzending en relais
U kunt met de Panasonic Internetfax capabele modellen het automatisch routeren aanpassen aan elke willekeurige
combinatie van lokaal netwerk (LAN), het openbare telefoonnet (PSTN) of extensienummers van huiscentrales.
Opmerking
1. UF-788 met geïnstalleerde PC-interface optie of ROM-optie.
111
Mogelijkheden
in een Netwerk
Automatische routeringstabel van modellen geschikt voor
Panasonic Internet Fax (eigen tel. nr.: 555 1234)
Richting
TSI
Snelkiesnummers Subaddressering
-PC1
0001
<01>
PC2
-<02>
0002
555 6789
Fax1
0003
<03>
Subaddressering
Om het subadres in te stellen in de snelkiesnummers of in de verkorte kiesnummers
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
2
7
2
NAAMTOETS< >
DRUK OP NAAMTOETS
1
Kies
of
1:NAAMTOETS
2:VERKORTE KIESCODE
voor een "snelkiesnummer".
2
Kies
voor een "verkort nummer".
Vb: 1
3
4
Vb:
<01>
TELEFOONNR. INVOEREN
Voer het telefoonnummer in, druk op SUB-ADRES en voer
het subadres in (max. 20 cijfers).
(max. 36 cijfers met inbegrip van het telefoonnummer, de
pauzes, de spaties, FLASH en subadressen).
Vb:Telefoonnummer = 5551234, subadres = 2762
In te voeren als: 5 5 5 1 2 3 4
SUB-ADRES
5
<01>
5551234s2762❚
2 7 6 2
KOPIE/ INSTELLEN
<01> SALES DEPT❚
5551234s2762
Voer de toestelnaam in. (zie blz. 29)
Vb: SALES DEPT
6
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
112
1. SUB-ADRES scheidt het subadres van het telefoonnummer en wordt aangegeven door een
"s" op het display.
Subaddressering
Om een document met een subadres te verzenden
Met behulp van snelkiesnummers of verkorte kiesnummers
De verrichting is identiek aan die voor normaal kiezen.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
3
Vb:
<01> PANASONIC
5551234s2762
OPSLAAN BER. NR.=001
PAG.=001 01%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het document wordt opgeslagen in het geheugen en het
toestel begint het nummer te kiezen en verzendt het
document (de documenten) met de subadresinformatie.
Met behulp van de manuele kiesmethode
Gebruik SUB-ADRES om het telefoonnummer en het subadres van elkaar te scheiden.
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Leg het document met de te verzenden zijde
2
Voer het telefoonnummer in, druk op SUB-ADRES en voer
het subadres in (max. 20 cijfers).
(max. 36 cijfers met inbegrip van het telefoonnummer, de
pauzes, de spaties, FLASH en subadressen).
Vb: Telefoonnummer = 5551234, subadres = 2762
In te voeren als: 5 5 5 1 2 3 4
SUB-ADRES
3
TEL.NR.
5551234s2762❚
2 7 6 2
OPSLAAN BER. NR.=001
PAG.=001 01%
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Mogelijkheden
in een Netwerk
naar onder.
START
FUNCTIE
Het document wordt opgeslagen in het geheugen en het
toestel begint het nummer te kiezen en verzendt het
document (de documenten) met de subadresinformatie.
Opmerking
1. SUB-ADRES scheidt het subadres van het telefoonnummer en wordt aangegeven door een
"s" op het display.
2. De subadressering kan niet gebruikt worden bij manueel kiezen met afgehaakte hoorn of bij
kiezen met ingehaakte hoorn.
3. Het subadres wordt niet mee verzonden tijdens de manuele herkiesmodus.
113
Verslagen en Lijsten Afdrukken
Verslagen en lijsten
Algemene beschrijving
Als hulp bij het bijhouden van gegevens over verstuurde en ontvangen documenten en over bewaarde
telefoonnummers, kan uw faxtoestel de volgende rapporten en lijsten afdrukken: transactieverslag,
individueel verzendingsverslag, communicatieverslag, lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers/
indexnummers, programmalijst, lijst met faxparameters, indexblad en bestandenlijst.
Transactieverslag
Het "verslag" maakt een lijst van de laatste 32 transacties (een transactie gebeurt telkens wanneer u een
document verstuurt of ontvangt). Het verslag wordt automatisch afgedrukt telkens na 32 transacties (zie
Opmerking 1) of u kunt het verslag ook manueel afdrukken of inkijken door als volgt te werk te gaan:
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
AFDRUKKEN
(1-7)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
6
JOURNAAL
1:AFDRUK 2:BEKIJKEN
KOPIE/ INSTELLEN
1
3a
3b
4
1 om een verslag af te drukken
* AFDRUKKEN *
JOURNAAL
2 om een verslag te bekijken
JOURNAAL BEKIJKEN
1:ALLEEN VRZ.2:ALLES
Selecteer de weergavemodus.
DRUK OP ∨ OF ∧ VOOR
BEKIJKEN COMMUNICAT.
1 om enkel de verzendingstransacties te bekijken
2 om alle transacties te bekijken
Vb: 2
U kunt de transacties in het verslag bekijken door op
of op
te drukken. Druk op
naar stand-by.
STOP
Datum en tijd
om terug te keren
Resultaat van de communicatie:
OK
P-OK
03/12 10:00 OK P01
VRZ 5551234
D-OK
BZET
STOP
van 3 cijfers:
: De communicatie is geslaagd
: Gereserveerde verzending met succes
voltooid terwijl geheugen vol was.
: Gerelayeerde verzending met succes
voltooid.
: De lijn was bezet
: Er werd op STOP gedrukt
Informatiecode
: De communicatie is mislukt
(Zie blz. 130 voor meer details)
Type van communicatie
VRZ
ONT
A/O
A/Z
D.ST
:Verzending
:Ontvangst
:Polling (opvragen)
:Polled (opgevraagd)
:Fax Foward
(Fax Versturen)
AFST. :Diagnose/Firmwareupdate op afstand
Opmerking
114
Ontvangen ID,
Opgeslagen naam
of gekozen
telefoonnummer
Aantal pagina's die met succes werden verzonden of
ontvangen.
Markeringen bij het afrollen
: Laatste transactie
: Oudste transactie
: Enkel 1 transactie
1. Als u de functie automatisch afdrukken van het transactieverslag wilt uitschakelen, moet u
faxinstelling nr. 13 op "Uit" (invalid) zetten. (zie blz. 36)
Verslagen en lijsten
Individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL)
Een individueel verzendingsverslag bevat gegevens over de laatste verzending.
2
3
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
6:ENKELV. JOURNAAL
DRUK OP INSTELLEN
6
* AFDRUKKEN *
ZENDJOURNAAL
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
6
AFDRUKKEN
(1-7)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
START
FUNCTIE
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
1
VOL.
115
Verslagen en lijsten
Individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL)
Voorbeeldverslag
(1)
(2)
***************** -JOURNAAL- ************************* DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 ********
(3)
(4)
NR.
COMM. PAG.(S) BER.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
TIJDSDUUR
Z/O
IDENTIFICATIE
DATUM
TIJD
DIAGNOSE
C0044903C0000
01
OK
005/005
001
00:00:22
VRZ
SERVICE DEPT.
DD-MM
17:35
02
OK
003
002
00:01:17
ONT
111 222 333
DD-MM
17:41
C0044903C0000
03
OK
001
003
00:00:31
VRZ
ACCOUNTING DEPT.
DD-MM
17:50
C0044903C0000
04
630
05
STOP
06
OK
07
408
31
OK
32
OK
000/005
004
00:00:00
VRZ
342345676
DD-MM
17:57
0800420000000
000
005
00:00:34
VRZ
12324567
DD-MM
18:35
0210260200000
001/001
006
00:00:20
VRZ
44567345
DD-MM
18:44
C8044B03C0000
007
00:02:14
VRZ
2345678
DD-MM
18:55
0040440A30080
002/002
050
00:00:31
VRZ
0245674533
DD-MM
08:35
C8044B03C1000
003/003
051
00:01:32
VRZ
0353678980
DD-MM
08:57
C8044B03C1000
*003
(13)
-PANASONIC
- ***** -
************************************ -HEAD OFFICE
(15)
201 555 1212- *********
(14)
Voorbeeld individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL)
************** -ZENDJOURNAAL(10)(11)
(1)
(2)
**************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *********
DATUM/TIJD
= DD-MM-YYYY 09:00
(3)
JOURNAALNR.
= 21
(4)
RESULTAAT
= OK
(5)
PAG.(S)
= 001
(7)
TIJDSDUUR
= 00:00:16
(6)
BERICHTNR.
= 010
(16)
MODE
= VANUIT GEHEUGEN ZENDEN
(17)
BESTEMMING
= [001] / 555 1234 /ABCDEFG
(18)
ONTVANGEN ID =
(19)
RESOLUTIE
= STANDAARD
(13)
-PANASONIC
******************************-HEAD OFFICE
(15)
116
-*******-
201 555 1212- *****************
(14)
Verslagen en lijsten
Individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL)
Uitleg bij de vermeldingen
(1) Datum van de afdruk
(2) Tijdstip van de afdruk
(3) Nummering
(4) Communicatieresultaat
"OK" wijst erop dat de communicatie geslaagd is.
"BZET" wijst erop dat de communicatie mislukt is omwille van een bezette lijn.
"STOP" wijst erop dat op STOP werd gedrukt tijdens de communicatie.
"M-OK" wijst erop dat de vervangende ontvangst boodschap in het geheugen niet
werd afgedrukt.
"P-OK" wijst erop dat tijdens de opslag van de documenten in het geheugen voor
latere verzending een geheugenoverloop is opgetreden of een document
verkeerd werd ingevoerd, maar dat de correct opgeslagen documenten wel
werden verzonden.
"D-OK" wijst erop dat de vertrouwelijke ontvangst geslaagd is.
Het tweede getal van 3 cijfers geeft het totale aantal pagina’s aan dat het toestel
geprobeerd heeft te verzenden (zie blz. 130).
(5) Aantal verzonden of ontvangen
bladzijden
Het 3-cijferig getal is het aantal bladzijden dat met succes werd verzonden of
ontvangen.
Wanneer de documenten in het geheugen werden opgeslagen, verschijnen twee
3-cijferige getallen: het eerste staat voor het aantal met succes verzonden
bladzijden, het tweede voor het totaal aantal dat men geprobeerd heeft te
verzenden.
De asterisk "*" geeft aan dat sommige ontvangen kopieën van slechte kwaliteit
waren.
(6) Bestandnummer
001-999 (Indien de communicatie in het geheugen werd opgeslagen, wordt een
bestandnummer toegekend aan elke communicatie.)
(7) Duur van de communicatie
(8) Communicatietype
"VRZ" staat voor verzending
"ONT" staat voor ontvangst
"A/O" staat voor polling (opvragen)
"A/Z" staat voor polled (opgevraagd)
"D.ST" betekent fax versturen (Forward)
"AFST." betekent diagnose/firmware-update op afstand
(9) Identificatie ander toestel
Naam: naam opgegeven onder snelkiesnummer of verkort nummer, of letter-ID
van het andere toestel
Telefoonnummer: het gevormde telefoonnummer
Nummer: ID-nummer van het andere toestel
(10) Communicatiedatum
(12) Diagnose
Alleen ten behoeve van onderhoudspersoneel
(13) Eigen LOGO
Max. 25 tekens
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
(11) Begintijdstip communicatie
(14) Eigen ID-nummer
Max. 20 cijfers
(15) Eigen letter-ID
Max. 16 tekens
(16) Communicatietype
Verzending of geheugenverzending
(17) Bestemming
Indien voor de verzending een snelkiestoets of verkort nummer werd gebruikt:
Snelkiesnr. of verkort nr./telefoonnummer/opgegeven naam
Zo niet: alleen telefoonnummer
(18) Ontvangen ID van ander toestel
Letter-ID of ID-nummer
(19) Resolutie
“STANDAARD” betekent standaard resolutie
“FIJN” betekent fijne resolutie
“S-FIJN” betekent superfijne resolutie
117
Verslagen en lijsten
Communicatieverslag (COMM. JOURNAL)
Het communicatieverslag (COMM. JOURNAL) maakt het u mogelijk na te gaan of de verzending of
opvraging al dan niet met succes is verlopen. Bij functie 8-1 (zie blz. 44) kunt u deze afdrukfaciliteit instellen
(uit/ing/alleen onv.).
Voorbeeld communicatieverslag
*************** -COMMUNICATIEJOURNAAL- ***************** DATUM DD-MM-YYYY **** TIJD 15:00 *******
(1)
MODE = VANUIT GEHEUGEN ZENDEN
(2)
BEGIN=DD-MM 14:50
(3)
EINDE=DD-MM 15:00
BER.NR.= 050 (4)
(5)
BEST.
NR.
(6)
COMM.
(7)
ONE-TOUCH/
VERKORT NR.
(8)
(9)
(10)
NAAM TELEFOONNUMMER
PAG.(S)
TIJDSDUUR
001
OK
<01>
SERVICE DEPT.
001/001
00:01:30
002
OK
<02>
SALES DEPT.
001/001
00:01:25
003
407
<03>
ACCOUNTING DEPT.
000/001
00:01:45
004
BUSY
021 111 1234
000/001
00:00:00
************************************* - HEAD OFFICE
118
- PANASONIC - ****** - 201 555 1212 - *******
Verslagen en lijsten
Communicatieverslag (COMM. JOURNAL)
Uitleg bij de vermeldingen
(1) Aanduiding van de
communicatiewijze
(2) Begintijdstip van de communicatie
(3) Eindtijdstip van de communicatie
(4) Bestandnummer
001-999 (Indien de communicatie in het geheugen werd opgeslagen, wordt een
bestandnummer toegekend aan elke communicatie.)
(5) Communicatienummer
Volgnummer van de toestellen.
(6) Communicatieresultaat
"OK" wijst erop dat de communicatie geslaagd is.
"BZET" wijst erop dat de communicatie mislukt is omwille van een bezette lijn.
"STOP" wijst erop dat op STOP werd gedrukt tijdens de communicatie.
"M-OK" wijst erop dat de vervangende ontvangst in het geheugen niet werd
afgedrukt.
"P-OK" wijst erop dat tijdens de opslag van de documenten in het geheugen voor
latere verzending een geheugenoverloop is opgetreden of een document
verkeerd werd ingevoerd, maar dat de correct opgeslagen documenten wel
werden verzonden.
"D-OK" wijst erop dat de vertrouwelijke ontvangst geslaagd is.
Een informatiecode van 3 cijfers (zie blz. 130) wijst erop dat de communicatie
mislukt is. In dat geval drukt het toestel een bijbehorend verslag af met de eerste
pagina van uw document (zoals geïllustreerd wordt op de vorige pagina).
(7) Verkort nummer of telefoonteken
Telefoonteken wijst erop dat het nummer vanop het cijferklavier werd ingevoerd.
(8) Geregistreerde naam onder
snelkiestoets, verkort nummer of
vanop klavier ingevoerd nummer
(9) Aantal verzonden of ontvangen
bladzijden
Het 3-cijferig getal is het aantal bladzijden dat met succes werd verzonden of
ontvangen.
Wanneer de documenten in het geheugen werden opgeslagen, verschijnen twee
3-cijferige getallen: het eerste staat voor het aantal met succes verzonden
bladzijden, het tweede voor het totaal aantal dat men geprobeerd heeft te
verzenden.
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
(10) Nummer programmatoets
119
Verslagen en lijsten
Lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index
Om een lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index van opgeslagen telefoonnummers af te
drukken:
1
2
3
4
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
6
2
KOPIE/ INSTELLEN
1
AFDRUKKEN
(1-7)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
2:KIESCODELIJST?
DRUK OP INSTELLEN
1:NAAMT./KIESCODES
2:NUMMERZOEKEN
* AFDRUKKEN *
KIESCODELIJS
voor een lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers
2
voor een index-zoeklijst
120
* AFDRUKKEN *
NUMMERZOEKEN LIJST
Verslagen en lijsten
Lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index
Voorbeeld lijst met snelkiesnummers
*************** -NAAMTOETSENLIJST- ****************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *******
(1)
NAAMTOETS
(2)
BESTEMMING
(3)
TELEFOONNUMMER
<01>
<02>
<03>
SERVICE DEPT.
SALES DEPT.
ACCOUNTING DEPT
121 555 1234
222 666 2345
313 333 3456
AANTAL KIESCODES = 03 (4)
-PANASONIC
************************************** -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Voorbeeld lijst met verkorte nummers
*************** -KIESCODELIJST- ****************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *******
(1)
KIESCODE
(2)
BESTEMMING
(3)
TELEFOONNUMMER
[001]
[002]
[003]
ENG. DEPT.
PURCHASE DEPT.
REGULATION DEPT
888 555 1234
999 666 2345
777 333 3456
AANTAL KIESCODES = 003 (4)
*************************************** -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
-PANASONIC
121
Verslagen en lijsten
Lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index
Voorbeeld index-zoeklijst
*************** -NUMMERZOEKENLIJST- ***************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *******
(5)
(2)
BESTEMMING
(1)
KIESCODE
[A]
ACCOUNTING DEPT <03>
313 333 3456
[E]
ENG. DEPT.
[001]
888 555 1234
[P]
PURCHASE DEPT
[002]
555 666 2345
[R]
REGULATION DEPT [003]
777 333 3456
[S]
SALES DEPT.
SERVICE DEPT
121 555 1234
222 666 2345
<01>
<02>
(3)
TELEFOONNUMMER
AANTAL KIESCODES = 006(4)
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212 - *********
Uitleg bij de vermeldingen
(1) Snelkiesnummer of verkort nummer
: <nn> = snelkiesnummer, [nnn] = verkort nummer
(2) In het toestel geregistreerde naam van bestemming
: Max. 15 tekens
(3) In het toestel geregistreerd telefoonnummer
: Max. 36 cijfers
(4) Aantal geprogrammeerde snelkiesnummers en
verkorte nummers
(5) Eerste letter van de in het toestel geregistreerde
naam van bestemming
122
Verslagen en lijsten
Programmalijst
Om een programmalijst af te drukken met de nummerkeuzeprogramma’s die u vooraf hebt
geprogrammeerd onder de programmeertoetsen.
1
2
3
AFDRUKKEN
(1-7)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
6
3:PROGRAMMALIJST?
DRUK OP INSTELLEN
3
* AFDRUKKEN *
PROGRAMMALIJST
KOPIE/ INSTELLEN
Voorbeeld programmalijst
*************** -PROGRAMMALIJST- ******************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *******
(1)
PROGRAMMA
[P1]
[P2]
[P3]
(2)
PROGRAMMANAAM
(3)
SOORT
(4)
TIJD
(5)
KIESCODES
TIMER XMT
TIMER POLL
PROG. A
VRZ
AF/O
AF/O
12:00
19:00
-----
[001]
[002]
[001] [002]
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Uitleg bij de vermeldingen
(2) Programmanaam
Max. 15 tekens
(3) Communicatietype
“XMT” = verzending
“POLL” = opvraging
“ABBR/GRP” = geprogrammeerd voor gegroepeerde nummerkeuze
“ONE-TOUCH” = geprogrammeerd als snelkiesnummer
(4) Timer
Geeft begintijdstip aan
“---” = programmeertoets bevat een “niet-uitgestel” programma
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
(1) Programmeertoets
(5) Aantal geregistreerde nummers in Snelkiesnummers/verkorte nummers.
het programma
123
Verslagen en lijsten
Lijst met faxparameters
1
AFDRUKKEN
(1-7)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
6
4:FAX PARAM. LIJST?
DRUK OP INSTELLEN
4
3
* AFDRUKKEN *
FAX PARAM. LIJST
KOPIE/ INSTELLEN
Voorbeeld lijst met faxparameters
*************** -FAX PARAMETERLIJST- ************** DATUM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 ********
(1)
PARAMETER
NUMMER
(2)
OMSCHRIJVING
(7)01
* 02
CONTRAST
RESOLUTIE
99
(3)
MOGELIJKHEDEN
(4)
HUIDIGE
INSTELLING
(1:Normaal
2:Lichter 3:Donker)
(1:Standaard 2:Fijn
3:S-Fijn
4:Fotostand(Fijn) 5:Fotostand(S-Fijn))
GEHEUGENCAPACITEIT
1
1
2
1
(8Mb) (6)
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
(5)
STANDAARD
INSTELLING
- ***** -
201 555 1212- *********
Uitleg bij de vermeldingen
(1) Parameternummer
(2) Beschrijving
: “(HOME)” betekent standaard-instelling
(3) Keuzemogelijkheden
(4) Huidige instelling
: "(----)" geeft aan dat geen code of wachtwoord is geregistreerd. Wanneer wel een code of
wachtwoord is geregistreerd, staat deze tussen haakjes.
(5) Standaard-instelling
: Zoals in de fabriek ingesteld
(6) Geheugeninhouden
(7) Gewijzigde instelling
124
: "*" geeft aan dat de vooraf ingestelde fabrieksinstelling werd gewijzigd.
Verslagen en lijsten
Tonercassette-bestelformulieren
Om de tonercassette-bestelformulieren af te drukken
1
2
1:REINIGEN ROL?
3:AFDR BESTELFORM?
7
8
* AFDRUKKEN *
TONERBESTELFRM
3
Voorbeeld van tonercassette-bestelformulier
>
**********************************
BESTELFORMULIER AFDRUKCARTRIDGE
**********************************
<
**** De toner in uw faxapparaat is binja op. ****
Met dit formulier kunt u per fax een nieuwe afdrukcartridge bestellen
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Dank u voor uw bestelling
Afleveradres: _________________________
Factuuradres: __________________________
______________________________________
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________
T.a.v.: _______________________________
T.a.v.: ________________________________
Telefoonnummer: _______________________
Telefoonnummer: ________________________
Faxnummer: ____________________________
Ordernr. (indien nordig): ______________
Tonercartridge: UG-3350
Serienummer:
Gewenst aantal:
______________________________________
Naam en functie
/
/
_______________________________________
Handtekening en datum
125
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
Klantgegevens
==========================
Problemen Verhelpen
Moeilijkheden oplossen
Als u met een van de volgende problemen zit
Wanneer ?
Problemen bij het
verzenden
Problemen met
verzendingskwaliteit
Problemen bij het
ontvangen
126
Symptoom
Oorzaak / Wat doen?
Blz.
Document(en) geraken van
de documentlade af
1.Controleer of uw document geen nietjes of
papierklemmen bevat en of het niet vettig of gescheurd
is.
2.Controleer of het document beantwoordt aan wat u met
dit toestel kunt verzenden (raadpleeg de lijst
“onverzendbare documenten”). Als het document
beantwoordt aan de kenmerken uit die lijst, maak er dan
eerst een fotokopie van en verstuur die.
3.Controleer of het document correct in de toevoer ligt.
4.Regel de drukhendel van de ADT.
40
41
137
Vastgelopen document
Informatiecode 030 of 031 verschijnt op het display als het
document vastloopt.
134
Geen controlestempel
1.Controleer of de LED bij het woord STAMP (stempel)
brandt.
2.Controleer de instelling van faxparameters nr. 04 en 28.
43
Controlestempel te licht
Vervang de stempel of vul inkt bij.
138
Verticale lijnen op het
verzonden document
Controleer eerst de kopieerkwaliteit. Als u een degelijke
kopie kunt maken, is uw toestel OK en moet u uw
correspondent verwittigen dat het probleem bij hem zit. Is
de kopie niet goed, reinig dan de zone die de documenten
scant.
135
Verzonden document is
blanco
1.Zorg ervoor dat de te verzenden zijde naar onder ligt.
2.Controleer de kopieerkwaliteit. Als u een degelijke kopie
kunt maken, is uw toestel OK en moet u uw
correspondent verwittigen dat het probleem bij hem zit.
Geen afdrukpapier
Informatiecode 010 verschijnt op het display als het papier
op is.
18
Afdrukpapier vastgelopen
De informatiecode 001, 002, 007 of 008 verschijnt op het
display als het papier vastloopt.
133
Afdrukpapier gaat niet in het Zorg ervoor dat de papiercassette papier bevat. Volg de
toestel
instructies voor het inbrengen van papier.
18
Afdrukpapier komt na het
Controleer of het afdrukpapier binnen in het toestel vast zit.
afdrukken niet uit het toestel
133
Opgeslagen documenten
worden niet in volgorde
gestapeld. Het toestel
begint niet af te drukken
vanaf de laatste ontvangen
pagina.
Kijk na of faxparameter nr. 65 ingesteld is op actief.
39
Automatische
documentverkleining werkt
niet
Controleer de instellingen voor verkleind afdrukken.
68
Geen toner meer
Informatiecode 041 verschijnt op het display als het
tonerpatroon bijna leeg is.
16
36
37
135
Moeilijkheden oplossen
Problemen met
afdrukkwaliteit
Problemen met de
communicatie
Toestel werkt
helemaal niet
Symptoom
Oorzaak / Wat doen?
Blz.
Verticale lijnen afgedrukt op Druk een verslag af (b.v. FUNCTION, 6, 1, SET en 1) en
ontvangen document
controleer de kwaliteit om na te gaan of het probleem al
dan niet bij uw toestel zit.
Als de verslagkwaliteit goed is, is uw toestel OK en moet u
uw correspondent verwittigen dat het probleem bij hem
zit.Is de kwaliteit niet goed, vervang dan het tonerpatroon.
114
Wazige afdruk
1.Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt om een
optimale afdrukkwaliteit te krijgen.
2.Probeer de kwaliteit van de ommezijde van het
afdrukpapier.
142
Ontbrekende punten of
lijnen/ zwartheid van de
afdruk ongelijk
1.Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt om een
optimale afdrukkwaliteit te krijgen.
2. Vervang het tonerpatroon.
142
Afdruk wordt bleker
Misschien is de toner in het tonerpatroon bijna op. Vervang
het tonerpatroon.
16
Flauwe afdruk
Misschien kiest u beter een andere papiersoort voor een
optimale afdrukkwaliteit.
142
Geen kiestoon
1.Controleer de aansluiting van de telefoonlijn.
2.Controleer de telefoonlijn.
139
16
16
1.Controleer de aansluiting van de telefoonlijn.
Geen automatisch antwoord 2.Controleer voor welke ontvangstwijze het toestel
ingesteld is.
3.Als faxparameter nr. 13 (AUT. JOURNAAL AFDR) is
ingesteld op "actief" (standaardinstelling) en het toestel
het ontvangen document afdrukt vanuit zijn geheugen en
het document de 32ste transactie is, kan het toestel niets
ontvangen tot het transactieverslag helemaal afgedrukt
is.
139
Kan niet verzenden of
ontvangen
Een informatiecode verschijnt op het display. Raadpleeg
de tabel met informatiecodes om te kijken wat het probleem
is.
130
Toestel werkt helemaal niet
U moet het toestel terugstellen: schakel de stroom enige
seconden uit en schakel dan opnieuw in.
22
62
Problemen
Verhelpen
Wanneer ?
127
Moeilijkheden oplossen
Wanneer ?
Problemen met
antwoordapparaat in
antwoordapparaatstand zonder
tussenkomst
(OUT Mode)
128
Symptoom
Oorzaak / Wat doen?
Blz.
Het antwoordapparaat kan Deze mogelijkheid is niet compatibel. Het faxtoestel is
niet vanop een andere
ontworpen om te antwoorden na 8 keer bellen indien het
plaats worden ingeschakeld antwoordapparaat niet antwoordt.
omdat het faxtoestel altijd
opneemt na 8 keer bellen.
--
Het faxtoestel start niet
wanneer het
antwoordapparaat alleen
een bericht geeft (zonder
dat de correspondent een
boodschap kan inspreken).
Antwoordapparaat met alleen uitgaande boodschap is niet
compatibel. Het faxtoestel zal wel werken met een
antwoordapparaat waarop binnenkomende boodschappen
kunnen worden opgenomen.
--
Op het antwoordapparaat
wordt een “biep...biep...”
geluid opgenomen.
Spreek wat trager bij het opnemen van een uitgaande
boodschap.
--
Het faxtoestel start terwijl de In uw buitengaand bericht mag geen stilte voorkomen van
uitgaande boodschap nog
meer dan 5 seconden.
bezig is, hoewel de
correspondent eigenlijk een
boodschap wou inspreken.
--
Er kunnen geen
binnenkomende
boodschappen opgenomen
worden. Het faxtoestel start
altijd meteen na de
uitgaande boodschap en
voor de cassette is
doorgespoeld tot het einde
van de laatste
binnenkomende boodschap.
(Uw antwoordapparaat
heeft maar één cassette
voor zowel uitgaande als
binnenkomende
boodschappen.)
Zet faxparameter nr. 20 (Silent Detection) op “Niet actief”.
En laat de correspondenten weten dat zij, om uw fax vanop
afstand te laten starten, tijdens de uitgaande boodschap
37
Kan niet ontvangen van een
toestel dat geen CNGsignaal stuurt (korte
bieptoon om de 3
seconden) na de
nummervorming.
Zet fax parameter nr. 20 (Silent Detection) op “Actief”. Of
laat de correspon denten weten dat zij, om uw fax vanop
afstand te laten starten, tijdens de uitgaande boodschap
Kan vanop een ander
telefoontoestel geen
binnengekomen
boodschappen op het
antwoordapparaat
beluisteren omdat het
faxtoestel altijd start zodra
de bedieningscode is
ingetikt.
Zet faxparameter nr. 20 (Silent Detection) op “Niet actief”.
37
Kan geen fax ontvangen,
maar wel gesproken
boodschappen opnemen.
Controleer uw uitgaande boodschap: ze is misschien te
lang en dan “denkt” het faxtoestel van uw correspondent
dat het geen gehoor krijgt. Probeer uw boodschap in te
korten tot minder dan 15 seconden of vraag aan uw
correspondent dat hij uw telefoonnummer in zijn faxtoestel
programmeert met 3 pauzes en een # op het einde (b.v.
555 1212 PAUSE PAUSE PAUSE #).
--
twee keer op
moeten drukken op hun telefoontoestel
met toontoetsen.
37
twee keer op
moeten drukken op hun telefoontoestel
met toontoetsen.
Moeilijkheden oplossen
Problemen met
antwoordapparaat in
faxstand zonder
tussenkomst
(OUT Mode)
Symptoom
Faxtoestel begint niet te
ontvangen terwijl het
antwoordapparaat op
“automatisch antwoorden”
staat.
Oorzaak / Wat doen?
Stel het antwoordapparaat zo in dat het pas na langer
bellen opneemt.
Blz.
--
Problemen
Verhelpen
Wanneer ?
129
Moeilijkheden oplossen
Informatiecodes
Wanneer er iets ongewoons gebeurt, kan het display één van de onderstaande informatiecodes weergeven.
Aan de hand daarvan kunt u het probleem opsporen en verhelpen.
Info.
code
Betekenis
Blz.
001
Afdrukpapier vastgelopen tijdens aanvoer vanuit 1ste
cassette.
Verwijder het vastgelopen papier.
133
002
Afdrukpapier vastgelopen tijdens aanvoer vanuit 2de
cassette.
Verwijder het vastgelopen papier.
133
007
Afdrukpapier niet volledig uit het toestel uitgevoerd.
Verwijder het tonerpatroon en verwijder het
vastgelopen papier.
133
010
Geen afdrukpapier.
Breng papier in.
18
011
Afdrukpapiercassette niet juist aangebracht.
Installeer de afdrukpapiercassette.
--
030
Verkeerde documenttoevoer.
1. Breng het document opnieuw in, maar
correct.
2. Verwijder het vastgelopen document.
3. Regel de ADT bij.
41
031
Documentpapier is te lang of zit vast.
Document is langer dan 2 meter.
134
137
1. Breng het document opnieuw in, maar
correct.
2. Verwijder het vastgelopen document.
41
134
Vervang het tonerpatroon.
16
041
Geen toner meer.
043
Tonervoorraad bijna op.
045
Tonerpatroon niet geïnstalleerd.
Installeer het tonerpatroon.
16
060
Deur van de printerdeksel geopend.
luit de deur van de printerdeksel.
--
061
ADT-deur (geleider voor originelen) is geopend.
Sluit de ADT-deur.
--
400
Het ontvangsttoestel reageerde niet tijdens de
oproepfase, of er deed zich een communicatiefout
voor.
1. Controleer bij uw correspondent.
2. Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
401
Ontvangsttoestel had wachtwoord nodig om het
document te ontvangen.
Ontvangsttoestel heeft geen vertrouwelijke mailbox.
Extern station heeft ID-nummer van het verzendende
toestel nodig (telefoonnummer van fax).
Controleer bij uw correspondent.
Programmeer uw ID-nummer
(telefoonnummer van fax). (zie blz. 29)
--
402
Tijdens de oproepfase deed zich een
communicatiefout voor.
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
403
Polling niet mogelijk bij uw correspondent.
Vraag of uw correspondent “POLLED” op
“ON” wil zetten.
--
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
-98
100
101
404/405 Tijdens de oproepfase deed zich een
communicatiefout voor.
406
Verzendingswachtwoord komt niet overeen.
Ontvangstwachtwoord komt niet overeen.
Bij selectieve ontvangst: ontvangen van een
ongewenst toestel.
Controleer het wachtwoord of het
telefoonnummer onder een snelkiestoets of
verkort nummer.
407
Geen bevestiging voor de vorige verzonden pagina
vanwege het ontvangend toestel.
Wacht een paar minuten en verzend opnieuw.
--
Wacht een paar minuten en verzend opnieuw.
--
408/409 Bevestiging vanwege het andere toestel is niet te
ontcijferen.
130
Wat doen ?
410
Communicatie afgebroken door de zender.
Controleer bij uw correspondent.
--
411
Polling-wachtwoord komt niet overeen.
Controleer het polling-wachtwoord.
74
Moeilijkheden oplossen
Informatiecodes
Betekenis
Wat doen ?
Blz.
412
Geen gegevens vanwege het versturend toestel.
Controleer bij uw correspondent.
--
414
Polling-wachtwoord komt niet overeen.
Controleer het polling-wachtwoord.
74
415
Polling-verzendingsfout.
Controleer het polling-wachtwoord.
74
416/417 Ontvangen gegevens bevatten te veel fouten.
418/419
Controleer bij uw correspondent.
--
420/421 Toestel gaat in ontvangststand, maar ontvangt geen
commando vanwege het verzendend toestel.
1. Verkeerde nummervorming vanwege de
correspondent.
2. Controleer bij uw correspondent.
--
422/427 Interface is niet compatibel.
Controleer bij uw correspondent.
--
Controleer bij uw correspondent.
--
Controleer bij uw correspondent.
--
1. Druk een bestandenlijst af en controleer de
inhoud.
2. Wacht tot het afdrukken achter de rug is.
83
Controleer bij uw correspondent.
--
Controleer bij uw correspondent.
--
501/502 Communicatiefout opgetreden bij gebruik van het
ingebouwde V.34 modem.
Controleer bij uw correspondent.
--
540/541 Communicatiefout deed zich voor tijdens verzending.
542/543
544
1. Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
2. Controleer bij uw correspondent.
--
Controleer bij uw correspondent.
--
Controleer bij uw correspondent.
--
434
Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
436/456/ Ontvangen gegevens bevatten te veel fouten.
490
456
• Toestel ontving een vertrouwelijk document of er
werd bij het toestel een vertrouwelijk document
opgevraagd onder één van de volgende
omstandigheden.
1. Het geheugen had onvoldoende ruimte om het
vertrouwelijke document te ontvangen.
2. De vertrouwelijke mailbox was vol.
3. Terwijl het toestel een ontvangen document
afdrukte.
• Toestel kreeg het verzoek een document verder
door te sturen.
492/493 Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
494
495
550
Telefoonverbinding verbroken.
Telefoonverbinding verbroken.
554/555 Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
580
Verzending met subadres naar eenheid zonder
subadresfunctie.
Doe navraag bij het andere toestel.
99
581
Verzending met subadreswachtwoord naar eenheid
zonder subadresfunctie met wachtwoord.
Doe navraag bij het andere toestel.
99
623
Er lag geen document op de ADT.
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
630
Herhaling van het gekozen nummer lukte niet omdat
de lijn bezet was.
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
631
Er werd op STOP gedrukt tijdens de nummervorming. Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
634
Herhaling van het gekozen nummer lukte niet omdat
de correspondent geen gehoor gaf of het verkeerde
nummer werd gekozen.
Controleer het telefoonnummer en verzend
opnieuw.
--
Opmerking: als de lijn niet bezet was, herhaalt het
toestel het nummer slechts ëën keer.
131
Problemen
Verhelpen
Info.
code
Moeilijkheden oplossen
Informatiecodes
Info.
code
638
Betekenis
Er deed zich een stroomonderbreking voor tijdens de
communicatie.
Wat doen ?
Controleer netsnoer en stekker.
800/816 Het toestel werd verzocht een document of een
Controleer bij uw correspondent.
825
vertrouwelijke communicatie door te sturen maar heeft
daartoe niet de mogelijkheid.
22
--
815
Mailbox is vol.
Installeer de optionele geheugenkaart.
143
870
Geheugenoverloop bij het opslaan in het geheugen
van documenten voor verzending.
Verzend de documenten zonder ze in het
geheugen op te slaan.
52
Opmerking
132
Blz.
1. Neem contact op met uw Panasonic-dealer als de foutcode terug blijft komen nadat u de aard
van het probleem heeft vastgesteld en de aanbevolen handeling heeft opgezocht, of voor
informatie over foutcodes die op uw toestel verschijnen maar niet in bovenstaande lijst vermeld
worden.
Moeilijkheden oplossen
Vastgelopen afdrukpapier
Als het afdrukpapier vastloopt in het toestel, verschijnt op het display informatiecode 001, 002, 007 of 008.
Oplossing bij info. code 001, 002 of 008
1
(1) Trek de papiercassette uit de machine en
verwijder het deksel van de
papiercassette.
(2) Verwijder het vastgelopen of verkreukelde
papier en zet de papiercassette terug in de
machine.
1
Opmerking
(1) Open het printerdeksel.
(2) Verwijder de tonercassette.
(3) Verwijder het vastgelopen papier.
Opmerking:1 Probeer het vastgelopen
zoveel mogelijk van
binnenuit uit de machine te
nemen (zoals de bovenste
afbeelding laat zien) om te
voorkomen dat toner dat
zich nog niet aan het papier
heeft vastgehecht afgeeft
en de drukrol vuil maakt.
2 Om het vastgelopen papier
vanaf de achterkant van de
machine te verwijderen
(zoals de onderste
afbeelding laat zien) moet
eerst de gehele
faxpapierlade worden
verwijderd. Trek daarna het
vastgelopen papier recht uit
de machine, waarbij u moet
proberen te voorkomen dat
het papier scheurt.
1. Het boodschappenvenster voor vastgelopen afdrukpapier kan enkel worden teruggesteld door
het deksel van de printer te openen en te sluiten.
133
Problemen
Verhelpen
Oplossing bij info. code 007
Moeilijkheden oplossen
Vastgelopen documenten
Als een document vastloopt in het toestel, geeft het display informatiecode 030 of 031 weer.
Om het probleem te verhelpen:
1
134
(1) Open de ADT-deur.
(2) Verwijder het vastgelopen document.
Moeilijkheden oplossen
Reiniging van de optische aftastzone
Indien uw correspondent laat weten dat de ontvangen documenten zwart waren of zwarte lijnen bevatten,
maak dan eerst eens een kopie op uw toestel ter controle. Als ook die kopie zwart is of zwarte lijnen bevat,
is de optische aftastzone allicht vuil. U moet ze dus reinigen.
Dat gaat als volgt:
1
Open de ADT-deur.
ADT-deur
2
Maak het scanoppervlak voorzichtig schoon
met een zacht in ethylalcohol gedrenkt gaas.
Zorg ervoor dat het doekje goed schoon is,
daar dit oppervlak heel gevoelig is voor
krassen.
Problemen
Verhelpen
Scanoppervlak
135
Moeilijkheden oplossen
Reiniging van de drukrol
Als u toner aantreft op de achterkant van het afdrukpapier, is de drukrol in de thermische eenheid allicht vuil.
Zo reinigt u de de drukrol:
1
1:REINIGEN ROL?
3:AFDR BESTELFORM?
7
2
1
8
* AFDRUKKEN *
REINIGINGSVELLEN
1
Het toestel drukt 3 reinigingskaarten af.
Keer vervolgens terug naar stand-by.
<AFDRUKROL REINIGINGSVEL>
HOE MOETEN DE REINIGINGSVELLEN WORDEN GEPLAATST
1.VERWIJDER DE PAPIERLADE
(bij gebruik van meerdere lades, VERWIJDER BOVENSTE PAPIERLADE)
2.PLAATS DE REINIGINGSVELLEN MET DE ZWARTE KANT NAAR ONDER IN DE LADE
3.PLAATS PAPIERLADE TERUG
4.DRUK OP [FUNCTIE] [7] [8] [INSTELLEN] [1][2]
OM HET REINIGEN TE STARTEN
5.VERWIJDER DE REINIGINGSVELLEN
*** DIT EIND NAAR VOREN PLAATSEN, BEELDZIJDE OMLAAG
3
4
***
Leg de reinigingskaarten met de bovenzijde naar onder in
de cassette.
(zie opmerking 1)
1:REINIGEN ROL?
3:AFDR BESTELFORM?
7
5
1
8
2
* REINIGEN *
AFDRUKRUL
Het toestel voert de reinigingskaarten door het toestel om
de afdrukrol schoon te maken.
Opmerking
136
1. Als u de facultatieve 2de cassette hebt geïnstalleerd, leg de reinigingskaart dan in de bovenste
cassette.
Moeilijkheden oplossen
Afstelling van de automatische documenttoevoer (ADT)
Als het vaak voorkomt dat de documenttoevoer verkeerd verloopt, kunt u beter de ADT bijstellen.
Om de ADT bij te stellen:
1
Til de blauwe drukregelingshendel omhoog en
schuif deze in de gewenste positie.
Omstandigheid
1
Om te beletten dat er geen toevoer is
2
Standaard positie
3
Om vaak voorkomende toevoerfouten te voorkomen
Problemen
Verhelpen
Stand
137
Moeilijkheden oplossen
Controlestempel
De controlestempel bevat inkt. Wanneer het stempelteken vaag of amper te zien is, moet de stempel
vervangen worden of opnieuw van inkt voorzien.
Om de stempel te verwijderen:
1
Open de ADT-deur.
ADT-deur
2
(1) Til het stempelgeheel op en verwijder het.
(2) Verwijder de stempel. Vervang de stempel
2
door een nieuwe of vul de stempel
achteraan bij met enkele druppeltjes
speciale inkt.
Opmerking
138
1. Neem contact op met uw Panasonic-verdeler voor de aankoop van een nieuwe stempel. Zie
blz. 143 voor het bestelnummer.
Moeilijkheden oplossen
Controle van de telefoonlijn
Wanneer u geen kiestoon hoort via de het aan de fax gekoppelde telefoontoestel of wanneer de telefoon
niet belt (geen automatische ontvangst):
1
Trek het telefoonsnoer uit de
wandcontactdoos van de
telefoonmaatschappij.
2
Stop een andere telefoonstekker in dezelfde
3
Controleer of u door de hoorn van dat andere
wandcontactdoos.
toestel de kiestoon hoort. Als u nog steeds
niets hoort, rapporteer dit dan aan de
telefoonmaatschappij.
of
Bel vanop een andere telefoonlijn naar uw
faxnummer. Als het aangesloten
telefoontoestel niet belt, rapporteer dit dan
Problemen
Verhelpen
aan de telefoonmaatschappij.
139
Aanhangsel
Technische gegevens
Compatibiliteit
ITU-T groep 3
Coderingsschema
MH, MR, MMR (Conform de ITU-T richtlijnen)
Modemtype
ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 ter en V.21
Modemsnelheid
33600 - 2400 bps
Afmetingen document
Max.
Min.
140
: 257 x 2000 mm
(met bijstand van de gebruiker)
: 148 x 128 mm
Dikte document
Eén vel
Meer vellen
ADT-capaciteit
(Automatische
documenttoevoer)
Ingebouwd, maximaal 30 vellen
Opmerking : Beperking voor verzenden van uit meerdere paginaís bestaande
originelen is als volgt:
Origineelformaat
Origineeldikte
Maximaal 20 pagina’s
Maximaal 257 x 364 mm
0,06 mm t/m 0, 12 mm
Maximaal 30 pagina’s*
A4-formaat
0,06 mm t/m 0,10 mm
* Merk op dat u bij sommige papiersoorten niet altijd 30 pagina’s kunt plaatsen,
hoewel het formaat en de dikte van het papier voldoen aan de specificaties.
Scanningmethode
Vlak-bed scanning met beeldsensor van het CCD-type
Nuttige scanningbreedte
208 mm
Resolutie scanner
Standaard
Fijn
Superfijn
Afdrukmethode
Laserprinter
Afdrukpapier
Gewoon papier
Afmetingen afdrukpapier
Kwarto, A4 of Legal (andere cassette in optie)
Resolutie printer
Fax/kopie : 406 x 391 dpi
Printer
: 600 x 600 dpi
300 x 300 dpi
Nuttige afdrukzone
Kwarto
: 208 x 271 mm
A4
: 202 x 289 mm
Legal(US) : 208 x 348 mm
: 0,06 mm (45 g/m2) t/m 0,15 mm (112 g/m2)
: 0,06 mm (45 g/m2) t/m 0,12 mm (75 g/m2)
: 8 punten/mm x 3,85 lijnen/mm
: 8 punten/mm x 7,7 lijnen/mm
: 8 punten/mm x 15,4 lijnen/mm
Technische gegevens
Afdrukmarges (Zie opmerking 1)
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
Capaciteit afdrukpapier
Ong. 250 vellen (papier van 75 g/m2)
Geheugencapaciteit voor
snelkiesnummers/verkorte
nummers
132 bestemmingen
(waaronder 28 snelkiestoetsen en 4 programmeertoetsen
Onder elk nummer kan men max. 36 cijfers registreren voor het telefoonnummer
(met inbegrip van pauzes en spaties) en max. 15 tekens voor een naam
Beeldgeheugencapaciteit
480 pagina’s
(Op basis van de ITU-T gegevens van testblad nr. 1 bij standaard resolutie)
Voeding
120 VAC, 60 Hz, Single Phase: 100V-uitvoering
220-240 VAC, 50/60 Hz, Single Phase: 200V-uitvoering
Stroomverbruik
Standby (Sluimermodus: aan)
Standby (Stroombesparingsmodus: aan)
Standby (Stroombesparingsmodus: uit)
[Kamertemperatuur: 25°C]
Verzenden
Ontvangst
Kopiëren
Max.
(200 V-uitvoering,
Minder dan 2,4 Wu
Ca. 6,5 Wu
Ca. 22 Wu
100 V-uitvoering)
1,2 Wu
6,0 Wu
21 Wu
Ca. 17 W
Ca. 480 W
Ca. 480 W
Ca. 490 W
17 W
460 W
470 W
470 W
Afmetingen
370 x 457 x 250 mm
(zonder uitstekende delen en optionele papiercassette)
Gewicht
Ong. 9,0 kg
(zonder verbruikbare producten en opties)
Werkomgeving
Temperatuur
Relatieve vochtigheid
1. De linker en rechter afdrukmarge bedraagt 5,5 mm bij het afdrukken op Letter of Legal formaat
met 600 dpi vanaf een PC met de parallelle interface.
141
Aanhangsel
Opmerking
: 10 tot 35°C
: 15 tot 70%
Technische gegevens voor het afdrukpapier
Over het algemeen zal het resultaat met de meeste soorten kopieerpapier uitstekend zijn. Er bestaan vele
"grote" en "kleine" merken. Probeer verschillende soorten papier totdat u het beoogde resultaat verkrijgt.
In de volgende tabel worden de belangrijkste specificaties samengevat waaraan wit of gekleurd papier dient
te voldoen.
Basisgewicht
60 tot 90 g/m2
Snijranden
Gesneden met scherp mes, geen zichtbare rafelige
bladranden
Vezelstructuur
Lange vezelstructuur
Vochtigheid
3,7% tot 5,3% gewicht
Opaciteit
minimum 88%
Verpakking
Vochtbestendige verpakking (polylaminated)
Afmetingen
Kwarto
A4
Legal(US)
Type
Gesneden vellen
Opmerking
142
: 216 mm x 279 mm
: 210 mm x 297 mm
: 216 mm x 356 mm
1. Het kan zijn dat het papier beantwoordt aan alle hierboven genoemde eigenschappen en toch
geen goede afdruk oplevert als gevolg van de verschillen bij de papierproduktie. Daarom
raden wij u aan het papier grondig te testen alvorens het aan te kopen.
Opties en losse onderdelen
Gelieve contact op te nemen met uw Panasonic-verdeler om na te gaan wat beschikbaar is.
A. Opties:
Bestelnr
Afbeelding
Beschrijving
Papiercassette met de toevoereenheid voor 250 vellen Letter /
Legal / A4
(Enkel voor UF-6100)
UE-409070
B. Onderdelen:
DZHT000004
UG-3350
Afbeelding
Beschrijving
Controlestempel
Tonerpatroon
143
Aanhangsel
Bestelnr.
Officiële voorschriften
Verklaring van Conformiteit (DoC)
Panasonic Communications Co., Ltd. verklaart dat dit G3 faxtoestel voldoet aan de essentiële vereisten en
overige voorwaarden van richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de originele verklaring van conformiteit van onze producten die verband houden met richtlijn
1999/5/EC is te vinden op onze website met het adres: http://www.doc.panasonic.de
Contactadres:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Bondsrepubliek Duitsland
Netwerkcompatibiliteit
Dit product, model UF-5100/6100-** (** staat voor de landenafkortingen in de onderstaande tabel), werd
ontworpen voor gebruik met een analoge telefooncentrale in elk land.
!
**
Land
**
Land
**
Land
**
Land
AA
Oostenrijk
AJ
Spanje
EE
Italië
AB
Verenigd Koninkrijk
EN
Denemarken
AM
Zwitserland
AR
België
AG
Bondsrepububliek
Duitsland
EN
Finland
EN
Noorwegen
EN
Zweden
YG
Griekenland
AH
Nederland
AP
Portugal
AV
Frankrijk
EN
Scandinavisch
model
WAARSCHUWING
Dit teken wijst op een mogelijk gevaar dat ernstige verwondingen of de dood
tot gevolg kan hebben.
• Steek de stekker in een gewoon stopcontact voordat u het telefoonsnoer aansluit.
Verwijder het telefoonsnoer voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
• Trek het toestel onmiddellijk uit het stopcontact als het beschadigd is en u bij normaal gebruik interne
onderdelen kunt aanraken. In dit geval moeten de gebruikers het toestel laten repareren of het weggooien.
• Als het netsnoer en/of het telefoonsnoer van dit toestel beschadigd is, moet u het vervangen door een
speciaal snoer van een erkend servicecentrum van Panasonic.
!
OPGEPAST
Dit teken wijst op gevaren die lichte verwondingen of schade aan het toestel tot
gevolg kunnen hebben.
• Wij bevelen u aan de volgende stappen te nemen als u weet dat een onweer op komst is:
1. Trek het telefoonsnoer uit de telefooncontactdoos.
2. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Dit toestel werkt mogelijk niet goed voor het overschakelen van een verbinding naar of van een telefoon die
op dezelfde lijn is aangesloten.
• Als u dit toestel gebruikt op dezelfde lijn als een telefoon of een ander toestel met een hoorbare
waarschuwingstoon of automatische beldetectoren, zal u deze toestellen horen bellen of de beldetector
ongewenst inschakelen. Gelieve hierover geen contact op te nemen met de klachtenafdeling van het
telefoonbedrijf.
144
Officiële voorschriften
<Voor gebruikers in het V.K.>
Voor uw veiligheid en gemak wordt dit toestel geleverd met een gegoten stekker met 3 pennen.
Deze stekker is voorzien van een zekering van 13 amp.
Vervang de zekering uitsluitend door een door ASTA of BSI volgens BS1362 goedgekeurde zekering van 13
amp.
Het ASTA
of BSI
symboll moet op de zekering voorkomen.
IfAls de stekker voorzien is van een afneembaar zekeringdeksel, moet u dit opnieuw aanbrengen wanneer
u de zekering hebt vervangen.
Als u het zekeringdeksel hebt verloren, mag u de stekker niet gebruiken voordat u een nieuw deksel hebt
aangebracht.
Een nieuw zekeringdeksel is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Panasonic-dealer.
ALS DE VOORZIENE GEGOTEN STEKKER NIET GESCHIKT IS VOOR HET STOPCONTACT IN UW
KANTOOR, MOET U DE ZEKERING VERWIJDEREN EN DE STEKKER AFSNIJDEN. ALS U DE
AFGESNEDEN STEKKER IN EEN STOPCONTACT VAN 13 AMP STEEKT, LOOPT U GEVAAR OP EEN
ZWARE ELEKTRISCHE SCHOK.
Volg de onderstaande bedradingscode wanneer u een nieuwe stekker wilt installeren.
Neem contact op met een erkende elektricien als u niet zeker bent.
WAARSCHUWING : DIT TOESTEL MOET GEAARD WORDEN.
BELANGRIJK : De kleuren van de draden in dit netsnoer zijn als volgt:
Groen en geel
: Aarding
Blauw
: Nulleider
Bruin
: Stroomvoerend
Aangezien de kleuren van de draden in het netsnoer van dit toestel mogelijk niet overeenstemmen met de
kleuraanduidingen in de stekker, gaat u als volgt te werk:
De GROEN-GELE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de
145
Aanhangsel
letter E, het aardingssymbool “
“ of de GROEN of GROEN-GEEL gekleurde contactklem.
De BLAUWE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de letter N
of de ZWART gekleurde contactklem.
De BRUINE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de letter L
of de ROOD gekleurde contactklem.
Vervangen van de zekering.
Open het zekeringvak met een schroevendraaier en vervang de zekering.
Officiële voorschriften
<Voor gebruikers in Duitsland>
Machinegeluidsinformatie -voorschrift- 3. GPSGV, 6 januari, 2004: Het hoogst gemeten akoestische
geluidsdrukniveau bedraagt 70dB of minder volgens EN ISO 7779".
<Voor gebruikers in Nieuw-Zeeland>
De afgifte van een Telepermit telecommunicatievergunning voor elk willekeurig communicatietoestel geeft
slechts aan dat Telecom heeft aanvaard dat het toestel voldoet aan de minimumeisen voor aansluiting op
haar netwerk.
Het duidt niet op goedkeuring van het product door Telecom, noch op enige soort van garantie. Het biedt
bovendien geen enkele zekerheid dat het product naar behoren zal functioneren met andere apparatuur
van een ander merk of een ander model waarvoor een Telepermit vergunning is afgegeven, evenmin wordt
geïmpliceerd dat het product compatibel is met alle netwerkdiensten van Telecom.
De automatische belfuncties van deze apparatuur mogen geen overlast voor andere telecom-gebruikers
veroorzaken.
Apparatuur waarvoor een Telepermit vergunning is afgegeven mag uitsluitend op de extra
telefoonaansluiting worden aangesloten. De extra telefoonaansluiting is specifiek ontworpen voor met 3
draden aan te sluiten apparatuur. Met 3 draden aan te sluiten apparatuur reageert mogelijk niet op
binnenkomende gesprekken als ze op deze aansluiting zijn aangesloten.
Door afwijkende eigenschappen van de apparatuur waarmee wordt gecommuniceerd en/of variaties in de
kwaliteit van de lijnverbinding kunnen er de oorzaak van zijn dat het niet altijd mogelijk is om te
communiceren op de zeer hoge snelheid waarvoor dit toestel is ontworpen.
In dergelijke gevallen aanvaarden Telecom noch Panasonic Nieuw-Zeeland enige aansprakelijkheid.
BELANGRIJK BERICHT
Als er een stroompanne is zal deze telefoon misschien niet werken. Zorg voor een aparte telefoon die niet
afhankelijk is van de stroomvoorziening voor noodgevallen.
Dit toestel mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt voor doeleinden die andere telecomklanten
storen.
Stel dit toestel niet in om automatisch een oproep naar de '111' telecoom nooddienst tot stand te brengen.
Niet alle telefoontoestellen zullen reageren op een inkomende oproep wanneer zij op de
uitbreidingsaansluiting zijn aangesloten.
<Voor Europese landen>
Panasonic is ENERGY STAR® Partner en verklaart dat dit product voldoet
®
aan de ENERGY STAR richtlijnen voor een efficiënt gebruik van energie.
Dit vrijwillig programma legt bepaalde normen inzake energieverbruik en
gebruik op.Dit product wordt als u het een bepaalde tijd niet gebruikt
®
automatisch uitgeschakeld. Dit product dat met ENERGY STAR
conform is vermindert het energieverbruik en levert bijgevolg een bijdrage
voor het milieu.
U kunt de standaardfuncties aanpassen aan de vereisten van uw kantoor.
Raadpleeg uw erkende Panasonic-dealer voor meer informatie.
146
Verklarende woordenlijst
Activiteitsverslag
De lijst die uw toestel afdrukt met laatste 32 verstuurde en ontvangen transacties.
ADT (Automatische
documenttoevoer)
Het mechanisme waarmee een stapel documentbladzijden pagina voor pagina in de scanner
wordt ingebracht.
Afdrukcollationering
De mogelijkheid om ontvangen documenten in de correcte volgorde te stapelen.
Afdrukverkleiningswijzen Methoden die gebruikt worden om te bepalen hoe een binnenkomend document zal worden
verkleind om op het papier van uw toestel gedrukt te kunnen worden.
Automatisch afdrukken
met verkleining
Methode voor het automatisch verkleinen van een ontvangen document zodat het kan
worden afgedrukt op een standaardpapierformaat. Bijvoorbeeld, uw machine verkleint een
inkomend blad van legal-formaat tot 75% van zijn originele formaat zodat het past op een
blad van letter-formaat.
Automatisch verkeer
Telefoondienst waardoor men zonder hulp van een telefonist(e) met correspondenten in
verbinding kan treden.
Automatische ontvangst
Werkstand van een faxtoestel waarbij documenten kunnen worden ontvangen zonder
tussenkomst van de gebruiker.
Bestand
Een opdracht die in het geheugen van uw toestel is opgeslagen; voorbeeld: uitgestelde
verrichtingen.
BPS (Bits Per Second)
Het aantal gegevens dat via de telefoonlijn wordt verstuurd. Uw toestel start op de maximale
modemsnelheid en verkleint deze automatisch tot beide snelheden met elkaar
overeenstemmen. (De snelheid is afhankelijk van de kwaliteit van de telefoonlijn en van de
mogelijkheden van het ontvangsttoestel.)
C.C.I.T.T.
Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. Deze organisatie heeft
thans vier groepen van industriële normen ontwikkeld waardoor fax-compatibiliteit
gewaarborgd wordt.
Cijferklavier
Groep cijfertoetsen op het bedieningspaneel.
Coderingsschema
De manier waarop faxtoestellen de gegevens comprimeren. Uw toestel gebruikt de
codesystemen Modified Huffman (MH), Modified Read (MR), Modified Modified Read
(MMR).
COMM. JOURNAL
Verwijst naar het communicatieverslag, het relais-verzendingsverslag of het vertrouwelijk
verzendingsverslag.
Contrast
De aftastgevoeligheid (licht of donker) van uw originele te verzenden pagina’s.
Controlestempel
Een door de gebruiker instelbare controlestempel kan worden aangebracht op gescande
documenten die met succes verzonden zijn.
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency. Een nummerkiesmethode die voor elk cijfer van het
telefoonklavier een andere reeks frequenties uitzendt. Gewoonlijk aangeduid met “toonnummervorming”.
ECM
Error Correction Mode. De mogelijkheid om verzendingsfouten te corrigeren naarmate ze
tijdens de verzending worden ontdekt.
Energiespaarstand
Om het stroomverbruik van het toestel in standby te verminderen, selecteert u de tijdsduur
waarna de fixeereenheid met hoge temperatuur wordt uitgeschakeld wanneer de printer niet
wordt gebruikt.
FAX/TEL Automatisch
omschakelen
De mogelijkheid om één telefoonlijn te gebruiken voor zowel fax als spraak.
Faxdoorzendfunctie
De mogelijkheid om inkomende faxdocumenten door te zenden naar een toestel dat
geregistreerd staat in het verkort kiesnummer [00].
Faxparameterlijst
Lijst met de door u geprogrammeerde instellingen van uw faxtoestel.
Function
De toets op het bedieningspaneel waarmee een verrichting of de instelling van een
mogelijkheid wordt begonnen.
G3
Groep 3. Verwijst naar het geheel van normen en transmissiemogelijkheden van de huidige
generatie faxtoestellen.
147
Aanhangsel
Beeldgeheugencapaciteit De hoeveelheid in uw toestel beschikbaar geheugen die documentbladzijden kan opslaan.
Het aantal bladzijden wordt berekend aan de hand van het ITU-T Beeld nr. 1.
Verklarende woordenlijst
Gebruikerparameter
Geprogrammeerde parameter die informatie levert aan andere toestellen. B.v. logo, letter-ID,
datum en uur.
Gegroepeerde
nummervorming
Mogelijkheid om meer dan één telefoonnummer in één programma onder te brengen, zodat
u ze met de druk op slechts één knop allemaal achter elkaar kunt opbellen.
Geheugenverzending
De documenten worden eerst ingelezen in het geheugen en pas daarna over de telefoonlijn
doorgestuurd.
Gereserveerde
verzending
Mogelijkheid om een telefoonnummer te programmeren zodat de verzending erheen reeds
wordt gereserveerd terwijl uw toestel nog een andere functie verricht.
Halftone
Een scanningtechniek die grijswaarden tussen zwart en wit onderscheidt. Uw toestel kan bij
deze techniek maximum 64 grijswaarden onderscheiden.
ID
Een programmeerbaar “adres” van maximum 20 cijfers waarmee uw toestel wordt
aangeduid.
Indexblad
Een lijst met de namen van de bestemmingen die in uw toestel geprogrammeerd zijn.
Individueel
verzendingsverslag
Verslag dat door het verzendtoestel wordt afgedrukt en waarin gegevens staan over de
laatste documentverrichting.
Informatiecode
Code die intern wordt gegenereerd door uw faxtoestel en die een welbepaalde
bedieningsfout of toestelpanne weergeeft.
ITU-T
International Telecommunication Union - Telecommunication.
ITU-T Beeld Nr.1
Een standaarddocument waarmee verzendingssnelheden en de mogelijkheden van
faxtoestellen kunnen worden vergeleken.
Keuze uit logo’s
De gebruiker kan één van de 25 vooraf ingestelde LOGO’s kiezen vóór een verzending.
Kiezen vanuit een
directory
Laat u toe een volledig telefoonnummer te kiezen door naar de namen te zoeken die
ingevoerd werden in de snelkiesnummers of de verkorte kiesnummers.
Kopregel
Een regel informatie die door het verzendtoestel wordt meegestuurd en door het
ontvangtoestel boven elke bladzijde wordt afgedrukt. Hij geeft aan van waar de fax komt,
naast andere gegevens zoals datum en uur van verzending.
LCD
Liquid Crystal Display. Display met vloeibare kristallen waarop het toestel allerlei gegevens
weergeeft.
Letter-ID
Een geprogrammeerde codenaam van maximum 16 alfanumerieke tekens die dienst doen
als “identiteitskaart” van uw faxtoestel.
Lettertoetsen
Met deze toetsen voert u letters en symbolen in voor allerlei programmeerfuncties.
Logo
Uw geprogrammeerde bedrijfsnaam of identificatie van maximum 25 alfanumerieke tekens.
Manuele ontvangst
Werkstand waarbij tussenkomst van de gebruiker vereist is om een document te kunnen
ontvangen.
Modem
Toestel dat signalen van uw faxtoestel omzet in signalen die via een telefoonlijn kunnen
worden overgebracht.
Multi-Station
Transmission
Mogelijkheid om dezelfde reeks documenten naar een geprogrammeerd aantal
bestemmingen te sturen.
Netwerk-adres
Individueel 4-cijferig getal, toegewezen aan een snelkiestoets/verkort nummer, ter
identificatie van een bestemming binnen een relais-netwerk.
Netwerk-wachtwoord
4-cijferig wachtwoord, toegewezen aan een netwerk-adres om te beletten dat onbevoegden
binnendringen in een relais-toestel.
Nummervorming met
faxgdeelte
Rechtstreekse vorming van telefoonnummers vanop het faxgedeelte, dus met de
telefoonhoorn ingehaakt.
Nummervorming met
telefoongedeelte
Rechtstreekse vorming van telefoonnummers vanop het telefoongedeelte, nadat men de
hoorn heeft afgehaakt.
Ontvangstwachtwoord
4-cijferig wachtwoord dat wordt gecontroleerd alvorens een document wordt “binnengelaten”.
Opgeslagen documenten Documenten die werden ingelezen en zich nu in het geheugen van uw toestel bevinden.
Oproepfase
148
Uitwisseling van een aantal controlesignalen tussen zender en ontvanger. Deze signalen
bepalen de omstandigheden waarin communicatie kan plaatsvinden.
Verklarende woordenlijst
Overlappende afdruk
Documenten die te lang zijn kunnen verkleind worden om automatisch afgedrukt te worden
op twee pagina's met een overlappende strook van ong. 10 mm.
Panasonic Superafvlakking
Elektronische beeldverbeteraar die welbepaalde patronen creëert om de afdrukkwaliteit te
verbeteren.
Polling
Mogelijkheid om een document op te vragen bij een ander faxtoestel.
Polling-wachtwoord
4-cijferige geprogrammeerde code ter beveiliging van een op te vragen document.
Programmatoetsen
Toetsen waarin een reeks stations voor kiezen of pollen worden opgeslagen.
Protocol
Een protocol is de speciale set van communicatieregels die de eindpunten in een
telecommunicatieverbinding gebruiken om signalen over en weer te zenden. Beide
eindpunten moeten hetzelfde protocol herkennen en respecteren.
PSTN
Public Switched Telephone Network. Netwerk van onderling verbonden schakelapparatuur
en verzendingsfaciliteiten.
Rechtstreeks kiezen
Kiesmethode waarbij u het volledige telefoonnummer met de toetsen invoert.
Resolutie
Heeft betrekking op het aantal gescande of gedrukte punten per vierkante centimeter. De
kwaliteit van het beeld neemt toe naarmate het aantal punten per vierkante centimeter stijgt.
Selectieve ontvangst
Functie die zo kan worden ingesteld dat het toestel alleen kan ontvangen van de toestellen
die in de nummerkiezer zijn geprogrammeerd.
Sluimermodus
Toestand van minimaal stroomverbruik waarin het toestel schakelt na de ingestelde tijdsduur
zonder te worden uitgeschakeld.
Snelkiestoets
Toets waarop men drukt om daardoor in één moeite een volledig telefoonnummer te vormen.
Subadres
ITU-T richtlijn voor verdere routing, doorzending of relais van inkomende faxen.
Subadreswachtwoord
ITU-T richtlijn voor bijkomende beveiliging dat overeenkomt met het subadres.
TAM-Interface
Hiermee kunt u een antwoordapparaat aansluiten en gebruiken.
Tijdelijke geheugenontvangst
Mogelijkheid van uw toestel om een binnenkomend document op te slaan in zijn geheugen
wanneer het afdrukpapier of de toner op is.
Toegangscode
4-cijferige programmeerbare toegangscode die belet dat onbevoegden gebruik maken van
uw faxtoestel.
Toestel van bestemming
In een relais-netwerk: het toestel waarvoor het document uiteindelijk bestemd is.
Toestel van herkomst
In een relais-netwerk, het toestel waarvan de documentverzending uitgaat.
Toestelnaam
Alfanumeriek ID dat kan geprogrammeerd worden voor elk snelkiesnummer of verkort
kiesnummer.
Uitgestelde opvraging
De mogelijkheid om op een later tijdstip documenten op te vragen bij andere toestellen.
Uitgestelde verzending
De mogelijkheid om op een later tijdstip documenten te verzenden naar andere toestellen.
Vaste afdrukverkleining
Methode waarmee u één verkleiningsgraad, b.v. 75%, kunt vastleggen voor alle
binnenkomende documenten.
Verkort nummer
Mogelijkheid om volledige telefoonnummers in de nummerkiezer op te slaan zodat men het
later met een minimum aan toetsaanslagen snel opnieuw kan vormen.
Verzendingswachtwoord
Een wachtwoord met 4 tekens dat bij het verzenden van een document wordt gecontroleerd.
Voorblad
Aan uw te verzenden documenten kan automatisch een faxvoorblad toegevoegd worden
waarop de naam van de ontvanger, de naam van de afzender en het aantal aangehechte
pagina's vermeld worden.
Weergavemodus Bestandenlijst
Hiermee krijgt u op het LCD-display een korte inhoud te zien van de geheugenbestanden,
zonder de volledige lijst ervan te moeten afdrukken.
Weergavemodus Verslag
Hiermee krijgt u op het LCD-display een korte inhoud te zien van het verslag, zonder dit te
moeten af te drukken.
149
Aanhangsel
Stroombesparingsmodus Bespaart energie door minder stroom te verbruiken dan in stand-by doordat het de
fixeereenheid na een ingestelde tijdsduur uitschakelt.
ITU-T Beeld Nr. 1
Alle gegevens zijn gebaseerd op het ITU-T Beeld Nr. 1 (Het voorbeeld hieronder is niet op schaal
afgebeeld).
150
151
Aanhangsel
memo
Index
A
I
ADT-capaciteit ...................................................140
Afdruk koptekst ....................................................36
Afdruk ontvangtijd ................................................36
Afdrukcollationeringsmodus.................................70
Afdrukmarges.....................................................141
Afmetingen.........................................................141
Afmetingen document ........................................140
Afstelling van de automatische
documenttoevoer (ADT)...................................137
Antwoordapparaat-stand......................................66
Automatische documentoever .............................41
Automatische omschakeling fax/tel......................64
Automatische verkleining .....................................68
ID-nummer........................................................... 29
Indexblad ............................................................. 34
Index-zoeklijst .................................................... 122
Individueel verzendingsverslag
(IND. XMT JOURNAL)..................................... 115
Informatiecodes ................................................. 130
ITU-T Beeld Nr. 1 .............................................. 150
Kiesmethode........................................................ 36
Kiesmethode (toon of puls).................................. 24
Kiezen vanuit de index ..................................50, 55
Kopiëren .............................................................. 71
B
L
Bedieningspaneel ................................................12
Beeldgeheugencapaciteit...................................141
Belsterkte .............................................................25
Bestandenlijst.......................................................83
Letter-ID............................................................... 28
Lijst met faxparameters ..................................... 124
Lijst met snelkiesnummers ................................ 121
Lijst met verkorte nummers ............................... 121
LOGO .................................................................. 27
Luidsprekervolume .............................................. 25
C
Communicatieverslag (COMM. JOURNAL).......118
Contrast ...............................................................42
Controlestempel.......................................... 43, 138
Manuele nummerkeuze .................................48, 52
D
N
Datum en uur .......................................................26
De faxdoorzendfunctie .........................................97
Dikte document ..................................................140
Documenten inbrengen........................................40
Nummerkeuze herhalen ...................................... 61
Nummerkeuze vanop het faxtoestel .................... 57
Nummerkeuze vanop het telefoontoestel ............ 56
E
Een onvolledig bestand opnieuw proberen..........90
F
Fax-stand .............................................................65
Faxvoorblad .........................................................95
Functietoets .........................................................10
G
Gebruikerparameters ...........................................26
Gegroepeerde nummerkeuze ..............................77
Gewicht ..............................................................141
152
K
M
O
Ontvangst in het geheugen ................................. 93
Ontvangstwachtwoord ....................................... 101
Opslaan inc. ber. ................................................. 37
Overlappingszone................................................ 69
P
Pauze .................................................................. 12
Polling (opvraging van documenten) ................... 74
Polling-wachtwoord ............................................. 74
Prioritaire verzending........................................... 59
Programmalijst................................................... 123
Programmeertoetsen........................................... 77
Index
R
W
Rechtstreekse verzending................................... 52
Reiniging van de drukrol ................................... 136
Reiniging van de optische aftastzone ............... 135
Reserveren voor geheugenverzending ............... 58
Reserveren voor onmiddellijke verzending ......... 59
Reserveren voor verzending ............................... 58
Resolutie ............................................................. 42
Resolutie scanner ............................................. 140
Wachtwoordontvangst .........................................99
Wachtwoordverzending .......................................99
Weergavemodus Bestandenlijst ..........................84
Werken met bestanden........................................83
Werkomgeving ...................................................141
Wwrd subadres ....................................................38
S
Selectieve ontvangst ........................................... 98
Snelkiesnummers................................................ 30
Snelkiezen..................................................... 49, 53
Stroomverbruik.................................................. 141
Sub-Addressing................................................. 111
T
Tabel met faxparameters .................................... 36
Technische gegevens afdrukpapier .................. 142
Telefoonstand ..................................................... 63
Tijdelijke ontvangst via het geheugen ................. 70
Toegangscode .................................................... 91
Tonercassette-bestelformulieren....................... 125
Tonerpatroon....................................................... 16
Toon toets/zoemer .............................................. 36
Transactieverslag.............................................. 114
U
Uitgestelde opvraging ......................................... 73
Uitgestelde verzending........................................ 72
V
Vanuit het geheugen ........................................... 46
Vaste verkleining................................................. 68
Vastgelopen afdrukpapier ................................. 133
Vastgelopen documenten ................................. 134
Verkleind afdrukken ............................................ 68
Verkleiningsfact................................................... 37
Verkorte nummers...................................31, 49, 54
Verslag .............................................................. 114
Vertrouwelijke mailbox ...................................... 104
Verzending naar meer dan één nummer ............ 51
Verzendingsverslag (COMM. JOURNAL) ........... 44
Verzendingswachtwoord ................................... 100
Vorm koptekst afdr. ............................................. 36
153
Service wordt verleend door:
For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/
T0305-0
PJQMC0241ZA
Maart 2005
Printed in Philippines
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement