Panasonic UF5100 Operativní instrukce

Panasonic UF5100 Operativní instrukce
Návod k obsluze
(pro fax)
model
UF−5100/6100
Česky
Před zahájením práce s přístrojem si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a uschovejte
ho pro pozdější použití.
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Když požadujete nějaké informace, další dodávky nebo servis, uvádějte vždy číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Štítek
s těmito informacemi naleznete na místě, které vidíte dole na obrázku. Pro Vaše pohodlí Vám zde nabízíme možnost
zaznamenat si informace, které můžete v budoucnu potřebovat.
Typové označení
Číslo modelu
Výrobní číslo
Datum prodeje
Prodejce
Adresa
Číslo telefonu
Číslo telefonu dodavatele spotřebního materiálu
Číslo telefonu do servisu
Typové označení a výrobní číslo
Copyright © 2005 by Panasonic Communications Co., Ltd.
Veškerá práva vyhrazena. Neautorizované kopírování a distribuce jsou trestné.
Obsah této příručky může být bez dalšího upozornění změněn.
2
01_UF-5100-6100_1-39.p65
2
23.3.2005, 12:27
Obsah
Seznámení s přístrojem
Bezpečnostní pokyny ............................................................................................................................................................... 7
Bezpečnostní opatření ............................................................................................................................................................. 9
Klávesa Function .................................................................................................................................................................... 10
Pohled zvnějšku ...................................................................................................................................................................... 11
Řídící panel .............................................................................................................................................................................. 12
Instalace přístroje
Hlavní jednotka a příslušenství ............................................................................................................................................. 14
Instalace příslušenství ............................................................................................................................................................ 15
Instalace tonerové kazety ....................................................................................................................................................... 16
Založení záznamového papíru ............................................................................................................................................... 18
Jak založit záznamový papír ............................................................................................................ 18
Úprava kazety podle délky papíru ......................................................................................................................................... 20
Jak upravit kazetu pro různou délku papíru ...................................................................................... 20
Úprava kazety podle šířky papíru .......................................................................................................................................... 21
Jak upravit kazetu pro různou šířku papíru ...................................................................................... 21
Připojení telefonního kabelu a napájecího kabelu .............................................................................................................. 22
Nastavení metody pro volbu čísla − tónová nebo pulzní ................................................................................................... 24
Úprava hlasitosti ..................................................................................................................................................................... 25
Uživatelské parametry ............................................................................................................................................................. 26
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 26
Nastavení datumu a času (Date&Time) ............................................................................................ 26
Nastavení Vašeho LOGA ................................................................................................................. 27
Nastavení Vašeho znakového ID (Character ID) .............................................................................. 28
Nastavení Vašeho ID čísla (fax−telefonní číslo) (ID Number) ............................................................. 29
Programování přístroje
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou formou ............................................................................................................. 30
Vložení čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu ........................................................................ 30
Editace čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu ........................................................................ 32
Vytištění listu s adresářem ............................................................................................................... 34
Uživatelské úpravy přístroje ................................................................................................................................................... 35
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 35
Nastavení faxových parametrů ........................................................................................................ 35
Tabulka faxových parametrů ............................................................................................................ 36
Základní operace
Zakládání dokumentů ............................................................................................................................................................. 40
Dokumenty, které je možno posílat ................................................................................................... 40
Dokumenty, které nelze posílat ......................................................................................................... 40
Jak zakládat dokumenty .................................................................................................................. 41
Základní přenosová nastavení ............................................................................................................................................... 42
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 42
Kontrast ........................................................................................................................................... 42
Rozlišení .......................................................................................................................................... 42
Ověřovací razítko ............................................................................................................................ 43
Komunikační deník (Comm.Journal) ................................................................................................. 44
3
01_UF-5100-6100_1-39.p65
3
23.3.2005, 12:27
Odeslání dokumentu .............................................................................................................................................................. 45
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 45
Přenos z paměti (Memory Transmission) ....................................................................................... 46
Přímý přenos (Direct Transmission) ................................................................................................. 52
Přenos v hlasovém režimu (Voice Mode Transmission) .................................................................. 56
Rezervace přenosu (Transmission Reservation) ............................................................................. 58
Opakovaná volba čísla (Redial) ........................................................................................................ 61
Příjem dokumentů…………………. ......................................................................................................................................... 62
Příjmové režimy ............................................................................................................................... 62
Telefonní režim ................................................................................................................................. 63
Režim automatického přepínání Fax / Tel ......................................................................................... 64
Faxový režim ................................................................................................................................... 65
Režim se záznamníkem ................................................................................................................... 66
Zmenšení při tisku (Print Reduction) ................................................................................................. 68
Příjem nadměrných dokumentů ........................................................................................................ 69
Náhradní příjem do paměti (Substitute Memory Reception) ............................................................... 70
Režim uspořádání při tisku (Print Collation Mode) ............................................................................. 70
Zhotovení kopií ..…………………. ........................................................................................................................................... 71
Rozšířené vlastnosti
Komunikace řízená časovačem (Timer Controlled Comunication) .................................................................................... 72
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 72
Odložený přenos (Deferred Transmission) ...................................................................................... 72
Odložený vyžádaný přenos (Deferred Polling) ................................................................................. 73
Vyžádaný přenos (Polling) ………. ........................................................................................................................................ 74
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 74
Nastavení hesla pro vyžádaný přenos ............................................................................................. 74
Příprava na předání vyžádaného dokumentu .................................................................................... 75
Vyžádání dokumentu z jiné stanice ................................................................................................. 76
Programové klávesy ................................................................................................................................................................ 77
Režim editace souborů
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 77
Nastavení pro skupinovou volbu čísla .............................................................................................. 77
Nastavení pro odložený přenos ........................................................................................................ 78
Nastavení pro odložený vyžádaný přenos ....................................................................................... 79
Nastavení pro normální vyžádaný přenos ........................................................................................ 80
Nastavení jednotlačítkové klávesy .................................................................................................... 81
Vymazání nebo změna nastavení programových kláves .................................................................. 82
.......................................................................................................................................................... 83
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 83
Tisk seznamu souborů .................................................................................................................... 83
Prohlížení seznamu souborů ............................................................................................................ 84
Změna startovacího času nebo stanice v souboru .......................................................................... 85
Zrušení souboru ............................................................................................................................... 87
Tisk souboru .................................................................................................................................... 88
Přidání dokumentů do souboru ......................................................................................................... 89
Opakované zpracování neúplného souboru ..................................................................................... 90
Přístupový kód ........................................................................................................................................................................ 91
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 91
Nastavení přístupového kódu ........................................................................................................... 91
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezení všech operací) .................................................. 92
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezený přístup pouze k faxovým parametrům) ........... 92
Příjem do paměti ..................................................................................................................................................................... 93
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 93
Nastavení hesla pro příjem do paměti (RCV to Memory Password) .................................................. 93
Nastavení příjmu do paměti (RCV to Memory) .................................................................................. 93
Tisk dokumentů ............................................................................................................................... 94
4
01_UF-5100-6100_1-39.p65
4
23.3.2005, 12:27
Obálka faxu .............................................................................................................................................................................. 95
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 95
Práce s obálkou faxu ...................................................................................................................... 95
Přesměrování faxu (Fax Forward)……..…… ......................................................................................................................... 97
Nastavení pro přesměrování faxu ..................................................................................................... 97
Síťové vlastnosti
Selektivní příjem ...................................................................................................................................................................... 98
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 98
Nastavení selektivního příjmu ........................................................................................................... 98
Komunikace s heslem ............................................................................................................................................................. 99
Všeobecný popis ............................................................................................................................. 99
Kompatibilita s jinými přístroji ............................................................................................................ 99
Nastavení přenosu s heslem (Password Transmission) ................................................................. 100
Nastavení příjmu s heslem (Password Reception) .......................................................................... 101
Použití přenosu s heslem ............................................................................................................... 102
Použití příjmu s heslem ................................................................................................................... 103
Důvěrná poštovní schránka ................................................................................................................................................. 104
Všeobecný popis ........................................................................................................................... 104
Důvěrná poštovní schránka ........................................................................................................... 104
Odeslání důvěrných dokumentů do schránky vzdálené stanice ..................................................... 105
Vyžádaný přenos důvěrného dokumentu ze schránky vzdálené stanice ....................................... 106
Příjem důvěrného dokumentu do schránky Vašeho přístroje ........................................................... 107
Uložení důvěrného dokumentu do poštovní schránky Vašeho přístroje ........................................... 108
Tisk důvěrného dokumentu z důvěrné schránky Vašeho přístroje .................................................. 109
Zrušení důvěrného dokumentu, uloženého ve schránce Vašeho přístroje ....................................... 110
Práce s podadresami ……………… ....................................................................................................................................... 111
Obecný popis ................................................................................................................................. 111
Nastavení podadres do jednotlačítkově nebo zkráceně volaných čísel ........................................... 112
Odeslání dokumentu s podadresou .............................................................................................. 113
Výtisky deníků a seznamů
Deníky a seznamy ……………….. ......................................................................................................................................... 114
Všeobecný popis ........................................................................................................................... 114
Deník transakcí (Transaction Journal) ........................................................................................... 114
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL) ...................................................................... 115
Komunikační deník (Communication Journal – COMM.JOURNAL) ................................................. 118
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři (One−Touch/Abbreviated
and Directory Search List) ............................................................................................................. 119
Seznam programů (Program List) .................................................................................................. 123
Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List) ........................................................................ 124
Objednávkový formulář pro kazety s tonerem .............................................................................. 125
5
01_UF-5100-6100_1-39.p65
5
23.3.2005, 12:27
Problémy a jejich řešení
Odstraňování potíží .............................................................................................................................................................. 126
Informační kódy ............................................................................................................................ 130
Odstranění zablokovaného záznamového papíru ........................................................................... 133
Odstranění zablokovaného dokumentu .......................................................................................... 134
Vyčištění snímací oblasti dokumentu .............................................................................................. 135
Vyčištění tiskového válce ............................................................................................................... 136
Úprava automatického podavače dokumentů (ADF) ...................................................................... 137
Ověřovací razítko .......................................................................................................................... 138
Kontrola telefonní linky .................................................................................................................... 139
Dodatek
Specifikace ............................................................................................................................................................................. 140
Specifikace záznamového papíru ........................................................................................................................................ 143
Doplňky a spotřební materiál ............................................................................................................................................... 144
Instalace paměťové karty ............................................................................................................... 145
Informace o předpisech ........................................................................................................................................................ 146
Malý slovník použitých výrazů ............................................................................................................................................ 148
ITU−T − vzor č.1 ...................................................................................................................................................................... 151
Užitečné informace − prohlášení o shodě .......................................................................................................................... 152
Rejstřík ................................................................................................................................................................................... 153
6
01_UF-5100-6100_1-39_.p65
6
15.4.2005, 17:36
Poznejte Váš
přístroj
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ upozorňuje na možné riziko, které může vést k vážnému poškození zdraví.
•
ABYSTE ZABRÁNILI MOŽNOSTI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU EL.PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI
NEBO JAKÉKOLIV VLHKOSTI.
•
ABYSTE MINIMALIZOVALI MOŽNOST ÚRAZU EL.PROUDEM A POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE, MUSÍ BÝT PŘÍSTROJ ŘÁDNĚ
UZEMNĚN.
•
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASEROVOU TECHNOLOGII. VZHLEDEM K RIZIKU POŠKOZENÍ ZRAKU MŮŽE NA
ZAŘÍZENÍ PROVOZOVAT ÚDRŽBU POUZE ŠKOLENÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
POZOR − JAKÉKOLIV ÚPRAVY NEBO PRACOVNÍ POSTUPY, NEODPOVÍDAJÍCÍ TÉTO PŘÍRUČCE, MOHOU VÉST
K NEBEZPEČNÉMU RADIAČNÍMU ZÁŘENÍ.
•
SÍŤOVÁ ZÁSUVKA NA PŘÍSTROJI MUSÍ SLOUŽIT K ODPOJENÍ HLAVNÍHO PŘÍVODU PROUDU. ZAJISTĚTE, ABY
ZÁSUVKA VE ZDI BYLA BLÍZKO PŘÍSTROJE A ABY BYLA SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
•
DBEJTE NA TO, ABY BYL STROJ INSTALOVÁN V PROSTORNÉ NEBO DOBŘE VĚTRANÉ MÍSTNOSTI, ABY SE
NEZVYŠOVALO MNOŽSTVÍ OZÓNU VE VZDUCHU. JELIKOŽ OZÓN JE TĚŽŠÍ NEŽ VZDUCH, DOPORUČUJEME, ABY
BYL VĚTRÁN VZDUCH NA ÚROVNI PODLAHY.
•
POKUD SE Z PŘÍSTROJE ZAČNE UVOLŇOVAT KOUŘ, NEOBVYKLÝ ZÁPACH NEBO PŘÍSTROJ ZAČNE VYDÁVAT
NEOBVYKLÉ ZVUKY, ODPOJTE HO IHNED OD SÍTĚ.
TYTO PŘÍZNAKY MOHOU ZPŮSOBIT POŽÁR NEBO ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.
ZKONTROLUJTE, ŽE UVOLŇOVÁNÍ KOUŘE PŘESTALO A KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.
•
UDRUŽUJTE VERIFIKAČNÍ RAZÍTKO MIMO DOSAH DĚTÍ. POKUD DOJDE K NÁHODNÉMU SPOLKNUTÍ RAZÍTKA,
IHNED VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
7
01_UF-5100-6100_1-39.p65
7
23.3.2005, 12:27
POZOR označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození přístroje.
•
KE SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU NEBO POŽÁRU POUŽÍVEJTE POUZE PŘILOŽENÝ TELEFONNÍ KABEL.
•
PŘED ODSTRANĚNÍM KRYTŮ ODPOJTE VEŠKERÉ PŘÍVODY ENERGIE. PŘED OPĚTOVNÝM PŘIPOJENÍM
K ENERGETICKÝM ZDROJŮM VRAŤTE VŠECHNY KRYTY NA SVÉ MÍSTO.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání telefonního zařízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika vzniku požáru, úrazu el.
proudem a zranění osob, včetně následujících:
•
NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK V BLÍZKOSTI VODY, NAPŘ. BLÍZKO VANY, UMÝVADLA, KUCHYŇSKÉHO DŘEZU NEBO
V PRÁDELNĚ, VE VLHKÉM SUTERÉNU NEBO BLÍZKO BAZÉNU.
•
NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ BĚHEM BOUŘKY. EXISTUJE MALÉ RIZIKO ZASAŽENÍ BLESKEM.
•
NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ KE HLÁŠENÍ ÚNIKU PLYNU V BLÍZKOSTI MÍSTA UNIKÁNÍ.
•
POUŽÍVEJTE POUZE NAPÁJECÍ KABELY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE.
•
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE.
8
01_UF-5100-6100_1-39.p65
8
23.3.2005, 12:27
Seznámení
s přístrojem
Bezpečnostní opatření
POZOR označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození přístroje.
Neinstalujte přístroj v blízkosti topení nebo klimatizace.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu.
Instalujte přístroj na rovném povrchu, a mezi ním a ostatními předměty
ponechte mezeru aspoň 10 cm.
Nepřikrývejte větrací otvory.
Na přístroj nepokládejte těžké předměty nebo kapaliny, které se mohou
vylít.
9
01_UF-5100-6100_1-39.p65
9
23.3.2005, 12:27
Klávesa Function
Jakoukoliv funkci můžete spustit tak, že nejdříve stisknete klávesu FUNCTION a potom zadáte číslo funkce, nebo budete
opakovaně tisknout klávesy
a
, až se požadovaná funkce objeví na displeji.
1
2
3
6
Odložená komunikace (Deffered Communication)
1 = Přenos (XMT)
2 = Vyžádaný přenos (Polling)
Rozšířená komunikace (Advanced Communication)
1 = nepoužito
2 = Důvěrná komunikace (Confidential Communication)
Vyžádaný přenos (Polling)
1 = Vyžádaný přenos (Polling)
2 = Poskytnutí vyžádaného dokumentu (Polled)
Výtisky (Print List )
1 = Deník (Tisk / Prohlížení) (Journal (Print / View))
2 = Seznam čísel pro jednotlačítkovou/zkrácenou volbu/adresář
(One−Touch/Abbreviated/Directory Search List)
3 = Seznam programů (Program List)
4 = Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List)
5 = nepoužito
6 = Deník individuálních přenosů (Individual XMT Journal)
7 = List s adresářem (Directory Sheet)
7
Režim nastavování (Set Mode)
8
Režim výběru (Select Mode)
9
Režim editace souboru (Edit File Mode)
1 = Uživatelské parametry (User Parameters)
• Datum a čas (Date & Time)
• Jméno (LOGO)
• Znakové ID (Character ID)
• ID číslo (fax telefonní číslo) (ID Number (Fax Telephone
Number))
2 = Jednotlačítková / zkrácená čísla (One_Touch/Abbreviated Numbers)
3 = Programové klávesy (Program Keys)
4 = Faxové parametry (Fax Parameters)
5 – 7 = nepoužito
8 = Údržba (Maintenance)
• Čištění tiskového válce (Cleaning Printer Roller)
• Objednávkové formuláře na toner (Toner Order Forms)
1 = Komunikační deník = VYP / ZAP / CHYBA (Communication Jour−
nal = OFF / ON / INC)
2 = nepoužito
3 = Obálka = VYP/ZAP (Cover Sheet = OFF/ON)
4 = Heslo pro přenos = VYP/ZAP (Password−XMT = OFF/ON)
5 = Příjem do paměti = VYP/ZAP (RCV to Memory = OFF/ON)
6 –8 = nepoužito
9 = Vysílání z paměti = VYP/ZAP (Memory XMT = OFF/ON)
1 = Seznam souborů (Tisk / Prohlížení) (File List (Print / View))
2 = Změna času / stanice (Change Time / Station)
3 = Mazání souboru (Delete File)
4 = Tisk souboru (Print File)
5 = Přidání dokumentu (Add Documents)
6 = Nové zpracování neúplného souboru (Retry Incomplete File)
10
01_UF-5100-6100_1-39.p65
10
23.3.2005, 12:27
Seznámení
s přístrojem
Vnější pohled
Podložka pod dokument
Přihrádka pro
záznamový papír
Kryt podavače ADF
Podložka pod
záznamový papír
Kryt tiskárny
Řídící panel
Sluchátko
(Je k dispozici jako volitelný
doplněk, viz str.144.)
Přihrádka
pro vrácené
dokumenty
Kazeta pro záznamový
papír (standard)
Kazeta pro 250 listů záznamového papíru
(Je k dispozici jako volitelný doplněk, viz str.144.)
(Pouze pro model UF−590)
POZNÁMKA
V České republice a některých zemích vzhledem k tamním předpisům není sluchátko k dispozici.
11
01_UF-5100-6100_1-39.p65
11
23.3.2005, 12:27
Řídící panel
−
Používá se k zadání pauzy při volbě nebo zadání
telefonního čísla, nebo při opakované volbě naposled
volaného čísla.
−
Používá se ke spuštění volby čísla zkrácenou formou (viz
str. 49 a 54).
−
Klávesnice
−
Slouží pro manuální volbu čísla, záznam
telefonních čísel a numerické vstupy.
Používá se k oddělení podadresy od telefonního čísla.
−
−
Používá se ke spuštění volby čísla s odposle chem (se
zavěšeným sluchátkem) (viz str.57).
Klávesa
V případě nastaveného pulsního režimu
slouží k dočasné změně na tónový
režim.
UF−6100
−
Používá se k přepnutí přístroje do energeticky úsporného režimu (viz
str.38)
−
Používá se k nastavení kontrastu (normální, světlejší nebo tmavší), viz
str.42
−
Používá se k nastavení rozlišení (standard, jemný, superjemný nebo
polotón), viz str.42
Používá se k zapnutí nebo vypnutí ověřovacího razítka. Svítí, je−li
razítko zapnuto.
−
−
Bliká, jestliže přístroj odesílá nebo přijímá dokument.
−
Svítí, jestliže se objevily problémy.
12
01_UF-5100-6100_1-39.p65
12
23.3.2005, 12:27
−
Stiskem tohoto tlačítka zastavíte komunikaci,
registraci nebo slyšitelný tón.
−
Umožňuje zhotovení kopií a nastavení operací
(viz str.71).
−
Tímto tlačítkem můžete resetovat (obnovit)
všechny dříve nastavené funkce.
Používá se k následujícím činnostem:
−
Start nebo výběr funkce.
−
Vyhledání názvu stanice (viz str. 50 a 55).
−
Úprava hlasitosti monitoru a vyzvánění (viz str.25).
−
Přesunutí kurzoru při vkládání čísel a znaků.
−
Vyhledání názvu stanice při volbě čísla z adresáře
−
Potvrzení zadané stanice při komunikaci s více
stanicemi
−
Potvrzení aktuálního komunikačního režimu (např.
číslo stránky, ID, volané telefonní číslo, číslo
souboru), je−li jednotka ve stavu online (aktuálně
pracuje).
UF−6100
Klávesy pro jednotlačítkovou volbu čísla (01 – 28)
−
Používají se při volbě čísla jedním tlačítkem (viz str.49 a 53).
Programové klávesy (P1 – P4)
−
Používají se k záznamu dlouhých volacích procedur nebo jako klávesy pro skupinovou volbu čísel (viz str. 77 –
82).
Znakové klávesy
−
Jednotlačítkové a programové klávesy slouží jako klávesy pro vkládání znaků a symbolů při zápisu Vašeho loga,
znakového ID a názvu stanice.
−
Slouží k zadání symbolu pro logo, znakové ID a název stanice. Symboly vybírejte pomocí kláves
−
Slouží k vložení mezery při zadávání loga, znakového ID a názvu stanice.
−
Slouží k přepínání mezi horní a spodní sadou znaků.
a
.
13
01_UF-5100-6100_1-39.p65
13
23.3.2005, 12:27
Poznejte Váš
přístroj
Řídící panel
Hlavní jednotka a příslušenství
Vybalte krabici a zkontrolujte, že máte všechno zobrazené příslušenství.
Přístroj
Kazeta s tonerem
Přihrádka pro záznamový papír
Kabel telefonní linky
Napájecí kabel
Návod k obsluze
Adaptér telefonního kabelu
(viz poznámka 2)
CD−ROM
POZNÁMKA
1.
2.
Tvar telefonního kabelu a napájecího kabelu se může lišit v souvislosti s různými předpisy
a specifikacemi v jednotlivých zemích.
Telefonní adaptér je dostupný pouze v některých zemích.
14
01_UF-5100-6100_1-39.p65
14
23.3.2005, 12:27
Instalace přístroje
Instalace příslušenství
Pohled po dokončené instalaci.
Přihrádka pro záznamový papír
Zachyťte výstupky do čtvercových otvorů
na přístroji.
Sluchátko
(je to volitelný doplněk *1)
Šňůra ke sluchátku
Vidlice sluchátka
(je to volitelný doplněk *1)
Zahákněte výstupky do čtvercových otvorů
na přístroji. Kabel připojte do zásuvky
HANDSET na přístroji.
POZNÁMKA
(je to volitelný doplněk *1)
1. V České republice a v některých zemích vzhledem k tamním předpisům není sluchátko dostupné.
15
01_UF-5100-6100_1-39.p65
15
23.3.2005, 12:27
Instalace tonerové kazety
1
Vybalte kazetu s tonerem a pětkrát nebo šestkrát s ní
zahoupejte dopředu a dozadu (viz obrázek), aby se
toner uvnitř rovnoměrně rozložil.
2
Odstraňte ochrannou pásku.
Poznámka: Pásku stahujte pomalu a rovně.
3
Kryt tiskárny
Printer
Cover
Otevřete kryt tiskárny.
16
01_UF-5100-6100_1-39.p65
16
23.3.2005, 12:27
4
Srovnejte výstupky na obou stranách kazety s
drážkami v přístroji (viz obrázek) a zasuňte kazetu
dovnitř.
Poznámka: Kazetu na místě zajistěte tak, že
stlačíte rukojeť dolů a potom zatlačíte směrem
dozadu do přístroje.
5
Kryt tiskárny
6
POZNÁMKA
Zavřete kryt tiskárny.
Jestliže vyměňujete tonerovou kazetu,
doporučujeme vyčistit tiskový válec, aby se udržela
dobrá kvalita tisku. Čištění tiskového válce najdete
na str. 139.
1.
Použité tonerové kazety musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.
17
01_UF-5100-6100_1-39.p65
17
23.3.2005, 12:27
Instalace přístroje
Instalace tonerové kazety
Založení záznamového papíru
Jak založit záznamový papír
Specifikace papíru
Obecně platí, že obyčejný bankovní papír většinou poskytuje vynikající výsledky. Většina papírů pro fotokopie bude rovněž velmi
dobrá. Existuje mnoho názvů a druhových značek papíru. Doporučujeme Vám proto, abyste si nejdříve otestovali různé vzorky
papíru, až získáte výsledky, jaké hledáte. Podrobnosti o doporučených typech papíru najdete ve specifikaci na str.143.
Jak založit záznamový papír.
1
Jemně nadzdvihněte kazetu s papírem a vysuňte ji
z přístroje.
Kazeta s papírem
2
Sundejte kryt kazety.
Kryt kazety
3
1.
Odstraňte šroub, zajišťující přítlačnou desku
během přepravy.
2.
Uložte šroub pro případ budoucího použití tak,
že ho přichytíte na místo pod krytem kazety.
Kryt kazety
18
01_UF-5100-6100_1-39.p65
18
23.3.2005, 12:27
Založení záznamového papíru
4
1.
Značka maximální
kapacity papíru
Vodítko šířky
papíru
Založte papír do kazety. Klouzavě posunujte vodítko
šířky papíru doleva, až se bude lehce dotýkat
hromádky papírů, aniž je bude křivit. Papír musí
přesně a pevně zapadat mezi vodítko a pravou stranu
zásobníku. Pokud tomu tak není, papír se může do
tiskárny posunout nesprávně a může dojít k jeho
zablokování.
Pozor: Dbejte na to, aby byl papír zasunut pod kovovými
oddělovacími sponami a aby nepřesahoval značku
maximální kapacity papíru. Můžete založit asi 250 listů
(hmotnosti 75 g/m˛). Specifikace papíru viz str.143.
2.
Znovu nasaďte kryt kazety s papírem.
3.
Zasuňte kazetu do přístroje.
19
01_UF-5100-6100_1-39.p65
19
23.3.2005, 12:27
Instalace přístroje
Jak založit záznamový papír
Úprava kazety podle délky papíru
Jak upravit kazetu pro různou délku papíru
Standardní tovární nastavení délky papíru v kazetě je pro formát A4. Chcete−li tuto délku změnit podle formátu Letter nebo Legal,
postupujte následovně:
1. Vyndejte papír z kazety a položte ji vzhůru nohama na rovný povrch.
1
Uvolňovací západka
2.
Při současném stlačování uvolňovací západky
vytáhněte vodítko délky papíru.
3.
Otočte kazetu svisle.
4.
Vsuňte háčky vodítka do odpovídajících
štěrbin pro požadovanou délku papíru (Letter
nebo Legal) a posunujte vodítko směrem
k zadní části kazety, až zapadne.
5.
Založte do kazety papír.
Vodítko šířky papíru posouvejte doleva, až se
bude lehce dotýkat hromádky papírů, aniž je
bude křivit. Papír musí přesně a pevně za−
padat mezi vodítko a pravou stranu zásobníku.
Pokud tomu tak není, papír se může do
tiskárny posunout nesprávně a může dojít
k jeho zablokování.
Vodítko délky papíru
Vodítko šířky papíru
Pozor: Dbejte na to, aby byl papír zasunut pod
kovovými oddělovacími sponami a aby
nepřesahoval značku maximální kapacity
papíru. Můžete založit asi 250 listů (hmotnosti
75 g/m˛). Specifikace papíru viz str.143.
Značka
maximální
kapacity
papíru
6.
Znovu nasaďte kryt kazety na odpovídající
pozici papíru (LTR, A4 nebo LGL).
7.
Zasuňte kazetu zpět do přístroje.
LTR
A4
LGL
2
Nastavení formátu záznamového papíru ve faxovém parametru č.23 musí odpovídat
papíru založenému v kazetě. Jestliže formát papíru změníte, změňte podle toho i
nastavení (viz str.37).
1.
POZNÁMKA
Jestliže zapomenete změnit nastavení formátu záznamového papíru ve faxovém parametru
č.23, když je v kazetě založen papír jiného formátu, jednotka po první stránce příchozího
faxu zastaví tisk a zobrazí chybu „SPATNY FORMAT PAPIRU“ (Paper size mismatch).
Potom se nastavení formátu záznamového papíru automaticky upraví na správnou hodnotu
a jednotka bude pokračovat v tisku příchozího faxu od první stránky.
20
01_UF-5100-6100_1-39.p65
20
23.3.2005, 12:27
Úprava kazety podle šířky papíru
Jak upravit kazetu pro různou šířku papíru
1
1.
Uvolněte západku levé oddělovací spony.
2.
Zatáhněte za sponu, abyste ji vyndali.
3.
Přemístěte sponu do štěrbiny A (A4).
4.
Otáčejte oddělovací sponou směrem dolů, až se na
místě přichytí.
Oddělovací spona
2
1.
Vodítko šířky
papíru
Značka
maximální
kapacity papíru
Založte do kazety papír.
Vodítko šířky papíru posouvejte doleva, až se bude
lehce dotýkat hromádky papírů, aniž je bude křivit.
Papír musí přesně a pevně zapadat mezi vodítko a
pravou stranu zásobníku. Pokud tomu tak není, papír
se může do tiskárny posunout nesprávně a může
dojít k jeho zablokování.
Pozor: Dbejte na to, aby byl papír zasunut pod
kovovými oddělovacími sponami a aby nepřesahoval
značku maximální kapacity papíru. Můžete založit
asi 250 listů (hmotnosti 75 g/m˛). Specifikace papíru
viz str.143.
LTR
A4
LGL
3
POZNÁMKA
2.
Znovu nasaďte kryt kazety na odpovídající pozici
papíru (LTR, A4 nebo LGL).
3.
Zasuňte kazetu zpět do přístroje.
Nastavení formátu záznamového papíru ve faxovém
parametru č.23 musí odpovídat papíru založenému
v kazetě. Jestliže formát papíru změníte, změňte podle
toho i nastavení (viz str.37).
1.
Jestliže zapomenete změnit nastavení formátu záznamového papíru ve faxovém parametru č.23,
když je v kazetě založen papír jiného formátu, jednotka po první stránce příchozího faxu zastaví
tisk a zobrazí chybu „SPATNY FORMAT PAPIRU“ (Paper size mismatch). Potom se nastavení
formátu záznamového papíru automaticky upraví na správnou hodnotu a jednotka bude pokračovat
v tisku příchozího faxu od první stránky.
21
01_UF-5100-6100_1-39.p65
21
23.3.2005, 12:27
Instalace přístroje
Standardní tovární nastavení šířky papíru v kazetě je pro formát A4. Chcete−li tuto šířku změnit podle formátu Letter nebo Legal,
postupujte následovně:
Připojení telefonního kabelu a napájecího kabelu
Napájecí kabel
Zasuňte napájecí kabel do zásuvky střídavého proudu. Připojte druhý konec do příslušné napájecí zásuvky na zadní straně
přístroje.
Pozor: Přístroj musí být řádně uzemněn. Neupravujte zásuvku.
Napájecí kabel (v dodávce)
Kabel telefonní linky
Zasuňte jeden konec telefonního kabelu do telefonní zásuvky a druhý konec do zásuvky LINE na levé straně přístroje.
Telefonní zásuvka
Telefonní kabel (v dodávce)
1.
POZNÁMKA
2.
3.
Přístroj spotřebovává jenom málo proudu a měli byste ho mít stále zapnutý. Jestliže je
přístroj příliš dlouho vypnutý, může se ztratit obsah nastavení hodin.
Tvar telefonního kabelu a napájecí šňůry se může lišit v souvislosti s různými předpisy a
specifikacemi v jednotlivých zemích.
Telefonní adaptér je dostupný pouze v některých zemích.
22
01_UF-5100-6100_1-39.p65
22
23.3.2005, 12:27
Instalace přístroje
Připojení telefonního kabelu a napájecího kabelu
Adaptér telefonního kabelu
Vnější telefon (volitelný doplněk)
K přístroji si můžete připojit přídavný standardní telefonní přístroj.
Abyste přístroj připojili, musíte odtrhnout ochranu na zásuvce TEL.
23
01_UF-5100-6100_1-39.p65
23
23.3.2005, 12:27
Nastavení metody pro volbu čísla (tónová nebo pulzní)
Přístroj může pracovat s jednou ze dvou volacích metod (tónovou nebo pulzní), a to v závislosti na typu telefonní linky, k níž
jste připojeni. Jestliže potřebujete tuto metodu změnit, postupujte následovně.
1
7
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
4
3
06 ZPUSOB VOLBY
2:TONOVA
6
0
4
1
06 ZPUSOB VOLBY
1:PULZNI
pro pulzní metodu
nebo
nebo
2
06 ZPUSOB VOLBY
2:TONOVA
pro tónovou metodu
5
1.
POZNÁMKA
2.
V některých zemích v závislosti na tamních předpisech není tato vlastnost dostupná. Displej pak
tuto vlastnost neukazuje.
Hlášení na displeji uvedené v Návodu k obsluze, nemusí vždy odpovídat aktuálnímu zobrazení na
displeji přístroje.
24
01_UF-5100-6100_1-39.p65
24
23.3.2005, 12:27
Na svém přístroji si můžete upravit hlasitost monitoru a vyzvánění. Vestavěný reproduktor Vám umožňuje slyšet oznamovací
tón, vyzváněcí signál a obsazovací tón..Vyzvánění se ozývá, když přístroj přijímá hovor.
Nastavení hlasitosti monitoru
1
Uslyšíte oznamovací tón přes reproduktor.
* ODPOSLECH *
7
2
Opakovanými stisky zvyšujte hlasitost.
HLASITOST MONITOR
POTI [77777777] NAHL
Opakovanými stisky snižujte hlasitost.
HLASITOST MONITOR
POTI [
] NAHL
nebo
3
Nastavení hlasitosti vyzvánění
1
Pohotovostní režim
DD-MMM-YYYY 15:00
00%
2
Opakovanými stisky zvyšujte hlasitost.
HLASITOST VYZVANENI
((((
))))
nebo
Opakovanými stisky snižujte hlasitost.
HLASITOST VYZVANENI
3
POZNÁMKA
1.
Můžete rovněž upravit hlasitost tónu po dotyku klávesy a hlasitost bzučáku ve faxovém parametru
č.10 (KEY/BUZZER VOLUME – HLAS. KLAV/BZUC.). (viz str.36).
25
01_UF-5100-6100_1-39.p65
25
23.3.2005, 12:27
Instalace přístroje
Úprava hlasitosti
Uživatelské parametry
Všeobecný popis
Váš faxový přístroj má několik základních nastavení (uživatelských parametrů), které Vám pomohou uchovat záznamy o
dokumentech, které jste přijali nebo odeslali. Např. vestavěné hodiny udržují aktuální datum a čas, a Vaše LOGO a ID číslo
umožní Vaši identifikaci při odesílání nebo příjmu dokumentů.
Nastavení datumu a času
V pohotovostním režimu displej ukazuje datum a čas. Jakmile se displej tohoto režimu nastaví, automaticky bude aktualizován.
Zadejte nové datum a čas.
1
7
2
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
1
1:UZIVAT.PARAMETRY?
STISK.SET PRO VYBER
3
DATUM A CAS
7 1-01-2005 00:00
4
Příklad:
BC
Ad
CAAF
BFAA
Den:
12.
Měsíc:
March
Rok:
2002
Čas:
15:00
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a
DATUM A CAS
12-03-2005 15:00
přesuňte kurzor na nesprávnou
číslici a přepište ji.
5
26
01_UF-5100-6100_1-39.p65
26
23.3.2005, 12:27
Uživatelské parametry
Když odesíláte dokument, objeví se na horním okraji kopie vytištěné u příjemce Vaše LOGO. Toto LOGO usnadní Vaši
identifikaci u druhého účastníka, který přijímá Váš dokument.
1
2
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
7
1:UZIVAT.PARAMETRY?
STISK.SET PRO VYBER
1
3
4
LOGO
7
opakovaně tiskněte, až displej ukáže:
Zadejte své LOGO (max. 25 znaků a číslic) pomocí znakových kláves.
Příklad: P A N A S O N I C
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
znak, stiskněte
CLEAR
a
přesuňte kurzor za nesprávný
LOGO
PANASONIC7
a zapište správný znak.
Jestliže je zadáno více než 19 znaků, levá strana textu se bude rolovat z displeje
pryč.
5
27
01_UF-5100-6100_1-39.p65
27
23.3.2005, 12:27
Instalace přístroje
Nastavení Vašeho LOGA
Uživatelské parametry
Nastavení Vašeho znakového ID (Character ID)
Jestliže vzdálený přístroj má schopnost znakové identifikace, potom se v případě odesílání a příjmu zpráv Vaše znakové ID
objeví na onom vzdáleném přístroji a jeho ID uvidíte na Vašem displeji.
1
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
7
2
1:UZIVAT.PARAMETRY?
STISK.SET PRO VYBER
1
3
CHARAKTER ID
7
opakovaně tiskněte, až displej ukáže:
4
Zadejte Vaše znakové ID (max. 16 znaků a číslic) pomocí znakových kláves.
Příklad: H E A D
O F F I C E
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
a
přesuňte kurzor za nesprávný
znak, stiskněte a zapište správný znak.
5
1.
POZNÁMKA
Pro znakové ID nelze použít zvláštní znaky Ĺ, Ä, Ö, Ü, Ć, Č, É.
28
01_UF-5100-6100_1-39.p65
28
23.3.2005, 12:27
CHARAKTER ID
HEAD OFFCE 7
Uživatelské parametry
Jestliže vzdálený přístroj nemá znakové ID, ale má ID číslo, potom v případě odesílání a příjmu zpráv se na onom vzdáleném
přístroji objeví Vaše ID číslo a jeho ID číslo bude na Vašem displeji.
Doporučujeme, abyste jako své ID číslo používali své fax−telefonní číslo (max. 20 číslic)..
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
1
2
7
1:UZIVAT.PARAMETRY?
STISK.SET PRO VYBER
1
CIS. ID
7
3
opakovaně tiskněte, až displej ukáže:
4
Zadejte Vaše ID číslo (max. 20 číslic) pomocí klávesnice a klávesy
, kterou vložíte
CIS. ID
201 555 12127
mezi číslice mezery.
Příklad:
CAB
FFF
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
stiskněte
CLEAR
POZNÁMKA
1.
BCBC
a
přesuňte kurzor za nesprávnou číslici,
a zapište nové číslo.
5
Pro zápis znaku + na začátku ID čísla, který předznamenává kód země, můžete použít
.
Příklad: +1201 555 1212 kde +1 je kód USA
+ 81 3 111 2345 kde +81 je kód Japonska
V některých zemích může být tato funkce blokována.
29
01_UF-5100-6100_1-39.p65
29
23.3.2005, 12:27
Instalace přístroje
Nastavení Vašeho ID čísla (fax−telefonní číslo) (ID Number)
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou formou
Vložení čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Jednotlačítková a zkrácená volba čísel jsou dvě rychlé metody vytočení úplného telefonního čísla. Abyste mohli tyto metody
využívat, musíte si nejdříve telefonní čísla uložit. Postupujte při tom následovně:
Při zadání jednotlačítkové klávesy postupujte takto:
1
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
7
2
1:JEDNO-TLACITKOVA
2:RYCHLA VOLBA
2
3
4
5
JEDNIM-TLACITKEM<
>
STIS.PRIM.C.NEBO ∨ ∧
1
Příklad
<01>
ZADEJTE TEL. CISLO
Zadejte telefonní číslo (až 36 číslic včetně pauz a mezer).
<01>
9-555 12347
Příklad:
J PAUSE F F F F
BCDE
6
7
<01> ZADEJTE JMENO
9-555 1234
Zadejte název stanice pomocí znakových kláves (až 15 znaků).
Příklad: S A L E S
<01> SALES DEPT7
9-555 1234
D E P T
8
JEDNIM-TLACITKEM<
STIS.PRIM.C.NEBO ∨
Další číslo můžete zaznamenat tak, že budete opakovat kroky 4 až 8.
Stiskem klávesy STOP se vrátíte do pohotovostního režimu.
30
01_UF-5100-6100_1-39.p65
30
23.3.2005, 12:27
>
∧
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou formou
Vložení čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Při nastavení čísla pro zkrácenou volbu postupujte takto:
1
3
1:JEDNO-TLACITKOVA
2:RYCHLA VOLBA
2
Programování
přístroje
2
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
7
2
ZKRACENA VOL. [7]
ZADEJ CIS. NEBO ∨
4 Příklad: A C C (01 až 100)
5 Příklad: J
∧
[022]
ZADEJTE TEL. CISLO
Zadejte telefonní číslo (až 36 číslic včetně pauz a mezer).
PAUSE F F F
[022]
9-555 23457
CDEF
6
7
[022]ZADEJTE JMENO
9-555 23457
Zadejte název stanice pomocí znakových kláves (až 15 znaků).
Příklad: A C C O U N T I N G
[022]ACCOUNTING
9-555 23457
8
ZKRACENA VOL. [7]
ZADEJ CIS. NEBO ∨
∧
Další číslo můžete zaznamenat tak, že budete opakovat kroky 4 až
8. Stiskem klávesy STOP se vrátíte do pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
1.
Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, zapište ho jako
první a potom stiskněte PAUSE . Pauza se zobrazí jako pomlčka ( “−”).
2.
Jestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte
3.
(reprezentované znakem “/”). Režim se po vytočení znaku “/” změní z pulzního na tónový.
Příklad: 9 PAUZE* 5551234
V kroku 3 nebo 4 můžete vyhledat nepoužívané klávesy pro jednotlačítkovou nebo zkrácenou
volbu stiskem kláves
nebo
.
31
01_UF-5100-6100_1-39.p65
31
23.3.2005, 12:27
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou formou
Editace čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Jestliže musíte změnit nebo vymazat některé z čísel jednotlačítkové nebo zkrácené volby, postupujte následovně:
Změna nastavení čísla pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu :
1
2
7
1:JEDNO-TLACITKOVA
2:RYCHLA VOLBA
2
Zvolte B pro číslo jednotlačítkové volby
C pro číslo zkrácené volby
Příklad: A
Zvolte
JEDNIM-TLACITKEM<
>
STIS.PRIM.C.NEBO ∨ ∧
3 Příklad:
Zadejte stanici, kterou chcete změnit.
<01> SALES DEPT
9-555 1234
4
<01> SALES DEPT
ZADEJTE TEL. CISLO
Potom zadejte nové telefonní číslo (viz poznámka 1).
Příklad:
J PAUSE F F F
DEFG
<01> SALES DEPT
9-555 12347
5
<01> SALES DEPT
9-555 1234
6
<01> ZADEJTE JMENO
9-555 1234
Potom zadejte nový název stanice (viz poznámka 1).
Příklad:
<01> PANAFAX7
9-555 3456
7
JEDNIM-TLACITKEM<
>
STIS.PRIM.C.NEBO ∨ ∧
Po stisku klávesy
POZNÁMKA
1.
STOP
se vrátíte do pohotovostního režimu.
Jestliže uděláte chybu, pomocí kláves
CLEAR
a
přesuňte kurzor za nesprávnou číslici, stiskněte
a zapište nové číslo.
32
01_UF-5100-6100_1-39.p65
32
23.3.2005, 12:27
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou formou
Editace čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Vymazání čísla pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu:
1
7
Zvolte B pro číslo jednotlačítkové volby
Zvolte C pro číslo zkrácené volby
Příklad:
B
3 Příklad:
JEDNIM-TLACITKEM<
>
STIS.PRIM.C.NEBO ∨ ∧
Zadejte stanici, kterou chcete vymazat.
<01> SALES DEPT
9-555 1234
4
<01> SALES DEPT
ZADEJTE TEL. CISLO
5
JEDNIM-TLACITKEM<
>
STIS.PRIM.C.NEBO ∨ ∧
Po stisku klávesy STOP
pohotovostního režimu.
se vrátíte do
33
01_UF-5100-6100_1-39.p65
33
23.3.2005, 12:27
Programování
přístroje
2
2
1:JEDNO-TLACITKOVA
2:RYCHLA VOLBA
Čísla volaná jednotlačítkovou / zkrácenou formou
Vytištění listu s adresářem
Po naprogramování čísel pro jednotlačítkovou volbu si můžete vytisknout list s adresářem, který obsahuje prvních 12 znaků
jména každé stanice. Odstřihněte ho podél tečkované čáry a umístěte ho přes klávesy pro jednotlačítkovou volbu pod kryt. Při
tisku postupujte takto:
1
TISKOVY VYSTUP (1-7)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
6
* TISK *
PREHLED TELEF. CISEL
2
7
Přístroj vytiskne list s adresářem.
tečkovaná čára
34
01_UF-5100-6100_1-39.p65
34
23.3.2005, 12:27
Uživatelské úpravy přístroje
Všeobecný popis
Váš faxový přístroj má množství nastavitelných parametrů. Tyto parametry, uvedené v tabulce, jsou pro vás přednastaveny a
není potřeba je měnit. Jestliže však přesto chcete provést změnu, přečtěte si nejdříve pečlivě tabulku. Některé parametry, např.
rozlišení a kontrast, mohou být dočasně změněny jednoduchou operací těsně před uskutečněním přenosu. Po skončení přenosu
se však tyto parametry vrátí ke svým původním hodnotám (na výchozí pozici). Ostatní parametry mohou být změněny pouze
níže popsaným postupem.
1
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
7
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
2
4
3 Příklad: A B pro kontrast
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=01
4
01 KONTRAST
1:NORMALNE
Zadejte číslo faxového parametru z tabulky parametrů.
5 Příklad: C pro světlejší
01 KONTRAST
2:SVETLEJI
6
02 ROZLISENI
1:STANDARD
Zadejte hodnotu nového nastavení.
Abyste mohli nastavovat další parametr, stiskněte
vrátíte k bodu 3, nebo stiskněte
režimu.
POZNÁMKA
1.
2.
STOP
CLEAR
, čímž se
pro návrat do pohotovostního
Abyste v bodě 2 nebo 4 mohli listovat ve faxových parametrech, stiskněte
Postup, jak vytisknout seznam faxových parametrů, najdete na str. 127.
nebo
.
35
01_UF-5100-6100_1-39.p65
35
23.3.2005, 12:27
Programování
přístroje
Nastavení faxových parametrů
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
číslo
parametr
Nast.
číslo
nastavení
Poznámka
01
KONTRAST
(CONTRAST)
1
2
3
Normalne (Normal)
Světlejší (Lighter)
Tmavší (Darker)
Výchozí pozice klávesy pro kontrast.
02
ROZLIŠENÍ
(RESOLUTION)
1
2
3
4
5
Standard
Fine
S−Fine
Polotony (Fine)
Polotony (S−Fine)
Výchozí pozice pro rozlišení.
04
RAZÍTKO
(STAMP)
1
2
VYP
ZAP
Výchozí pozice razítka. Volba funkce při
ukládání dokumentu do paměti, viz
faxový parametr č.28.
05
PAMĚŤ
(MEMORY)
1
2
VYP
ZAP
Výchozí pozice pro režim přenosu z paměti /
kopírování. (Toto nastavení může být
dočasně změněno pomocí F8−9
(MEMORY XMT)).
06
METODA VOLBY ČÍSLA
(DIALLING METHOD)
1
2
PULZNI (Pulse)
TONOVA (Tone)
Výběr metody pro volbu čísla (pulzní, tónová)..
07
TISK ZAHLAVI
(HEADER PRINT)
1
2
3
Uvnitř (Inside)
Vně (Outside)
Netisknout (No print)
Umístění záhlaví při tisku :
Uvnitř (Inside): uvnitř kopírované oblasti
Vně (Outside): mimo kopírovanou oblast
Netisknout (No print): záhlaví se netiskne
08
FORMAT ZAHLAVI
(HEADER FORMAT)
1
2
Logo, ID Clslo
Formát záhlaví
TISK DOBY PRIJMU
1
Neplatne
2
Platne
09
Od komu
Tisk datumu a času příjmu, vzdáleného ID,
procenta
zmenšení a čísla stránky dole na přijatém
dokumentu
10
HLAS. KLAV/BZUC.
(KEY/BUZZER VOLUME)
1
2
3
VYP
TICHY
HLAS.
Potichu (Soft): tichý
Nastavení hlasitosti tónu klávesy a bzučáku.
Nahlas (Loud): hlasitý
12
KOMUN. ZURNAL
(COMM.JOURNAL)
1
VYP
2
3
VZDY
Jen Nekompletni
Výchozí nastavení pro tisk komunikačního
deníku. (komunikační deník)
Vyp: netiskne se
Vzdy: tiskne se vždy
Jen Nekompletni: tiskne se pouze při
neúspěšné komunikaci
13
AUTO TISK ZURNALU
(AUTO JOURNAL PRINT)
1
2
Neplatne
Platne
Automatický tisk deníku po každých 32
transakcích.
17
REZIM PRIJMU
(RECEIVE MODE)
1
2
3
4
TEL
FAX
FAX / TEL SW.
ZAZN. IF
Nastavení příjmového režimu.
36
01_UF-5100-6100_1-39.p65
36
23.3.2005, 12:27
Uživatelské úpravy přístroje
číslo
parametr
Nast.
číslo
nastavení
Poznámka
18
OP CASOVAC VOLANI
1
2
3
3
20 s 30 s 40 s 50 s
Nastavení času, po který přístroj v automatickém
přepínacím režimu FAX/TEL zvoněním signalizuje
příchozí hlasový hovor (viz str.64).
19
OGM DELKA
1
—−
1 s —−
60
60 s Nastavení délky úvodní zprávy na Vašem
záznamníku v rozmezí od 1 do 60 vteřin.
Přístroj nezačne určovat dobu ticha
dříve, než uplyne nastavený čas. (Default
= 20 vteřin.)
20
TICHA DETEKCE
(TAM / IF)
(SILENT DETECTION)
1
2
Neplatne
Platne
Nastavení režimu detekce ticha.
22
NAHRADNI PRIJEM
(SUBSTITUTE RCV)
1
2
Neplatne
Platne
Povoluje příjem do paměti, když dojde papír
nebo toner nebo se vzpříčí záznamový
papír.
23
VEL.PAPIRU PRIJEM
(RECORDING PAPER SIZE)
1
2
3
A4
Letter (Letter)
Legal (Legal)
Nastavení formátu záznamového papíru ve
Vašem přístroji.
24
ZMENSENI TISKU
(PRINT REDUCTION)
1
2
Fixni
Auto rezim
Nastavení režimu redukce při tisku:
Fixni: Přijaté dokumenty se zmenší podle
nastavení parametru č.25.
Auto rezim (Auto) : Přijaté dokumenty se
zmenší podle jejich původní délky.
25
POMER ZMENSENI
(REDUCTION RATIO)
70
—
100
70%
—
100%
Nastavení pevného redukčního poměru
pro tisk od 70% do 100%. Parametr
funguje pouze tehdy, je−li v parametru
č.24 nastavena hodnota „Fixed“.
26
HESLO POLLING
(POLLING PASSWORD)
(——)
Čtyřciferné heslo pro zabezpečený vyžádaný
přenos.
27
POLLED SOUB.ULOZ
(POLLED FILE SAVE)
1
Neplatne
2
Platne
Volba, zda přístroj ponechá dokument
v paměti i poté, co byl už jednou
vyzvednut.
28
RAZITKO PAM.PREN.
(STAMP AT MEM.XMT)
1
2
Neplatne
Platne
Označení dokumentů razítkem při ukládání do
paměti. (Závisí na nastavení razítka na řídícím
panelu.)
31
ULOZIT NEK.SOUBOR
(INCOMPLETE FILE SAVE)
1
2
Neplatne
Platne
Volba, zda přístroj ponechá dokument v paměti,
jestliže tento dokument nebyl úspěšně přenesen.
32
ZMENS.KOPIE
(COPY REDUCTION)
1
2
Rucne
Auto rezim
Volba, zda se redukční poměr při kopírování
nastaví automaticky nebo ručně.
Rucne (Manual): Přístroj nabídne zoom
poměr (70 – 100%).
Auto rezim (Auto): Přístroj automaticky
určí redukční poměr podle délky originálu.
Pokračování na další straně
37
01_UF-5100-6100_1-39.p65
37
23.3.2005, 12:27
Programování
přístroje
Tabulka faxových parametrů
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
číslo
parametr
34
REZ. USPORY ENERG
(ENERGY SAVER MODE)
Nast.
číslo
nastavení
Poznámka
1
2
3
Vyp
Uspora energie
Spanek
Pro snížení spotřeby energie v pohoto−
vostním režimu zvolte úsporný režim
nebo uspávací režim a určete prodlevu
(1 – 120 minut) řed přechodem přístroje
do zvoleného režimu. Nastavení
časovače prodlevy je možné pouze
v úsporném nebo uspávacím režimu.
Vyp: Jednotka zůstává v pohotovostním
režimu a spotřebovává více energie než
v úsporném nebo uspávacím režimu.
Uspora energie: Šetří energii tím, že
spotřebuje méně proudu, než když se
v pohotovostním režimu vypne po určité
době zapékací jednotka.
Spanek: Je to stav s nejnižší spotřebou
energie, do něhož se přístroj po určité
době dostane, bez toho, že by byl
skutečně vypnut.
37
PRIJEM DO PAMETI
(RCV TO MEMORY)
(——)
Zadejte čtyřciferné heslo používané pro
tištění dokumentů přijatých do paměti
pomocí F8−5 (RCV to Memory). Jestliže je
F8−5 nastaven na ZAP, tento parametr se
na displeji neobjeví (viz str. 93).
38
PRISTUP. KOD
(ACCESS CODE)
(——)
Čtyřciferný přístupový kód pro
zabezpečení přístroje před neoprávněným
použitím (viz str.91).
42
DUV. SOUBOR ULOZ
(CONF. POLLED FILE
SAVE)
1
2
Neplatne
Platne
Výběr, zda přístroj uloží důvěrný
vyzvednutý soubor i poté, co byl tento
soubor už vyzvednut.
43
HESLO−PRENOS
(PASSWORD – XMT)
1
2
VYP
ZAP
Nastavení čtyřciferného hesla pro přenos
a volba, zda přístroj při přenosu provede
a prověří přenosové heslo přijímající
stanice (viz str.102).
44
HESLO−PRIJEM
(PASSWORD – RCV)
1
2
VYP
ZAP
Nastavení čtyřciferného hesla pro příjem
a volba, zda přístroj při příjmu provede
a prověří příjmové heslo vysílající stanice
(viz str.103).
46
VOLBA−PRIJEM
(SELECT RCV)
1
2
Neplatne
Platne
Volba, zda přístroj provede selektivní
příjem (viz str. 98).
47
VZDALENY PRIJEM
(REMOTE RECEPTION)
1
2
Neplatne
Platne
Volba, zda přístroj akceptuje příkaz pro dálkový
příjem (viz str.63).
48
TELEFONNI LINKA
(TELEPHONE LINE)
1
2
Veř. tel linka (PSTN)
Pobock. ustr. (PBX)
Výběr typu připojené linky.
49
PSTN KOD PRISTUP
(PSTN ACCESS CODE)
(——)
Nastavení přístupového kódu pro
veřejnou telefonní síť (max.4 číslice).
38
01_UF-5100-6100_1-39.p65
38
23.3.2005, 12:27
Uživatelské úpravy přístroje
Tabulka faxových parametrů
parametr
Nast.
číslo
nastavení
51
VZDAL. DIAGNOST.
(REMOTE DIAGNOSTIC)
1
2
Neplatne
Platne
Volba, zda přístroj bude přijímat aktualizaci
firmware (programového vybavení) nebo
dálkovou diagnostiku ze vzdálené stanice.
O podrobnostech se informujte
u autorizovaného prodejce Panasonic.
52
HESLO DIAGNOST.
(DIAGNOSTIC
PASSWORD )
(——)
Nastavení hesla pro dálkovou diagnostiku.
O podrobnostech se informujte u prodejce
Panasonic.
53
HESLO SUB−ADRESY
(SUB−ADDRESS
PASSWORD)
(——)
Nastavení 20−ciferného hesla pro zajištění
bezpečné komunikace s použitím
podadres.
54
PRESMER. FAXU
(FAX FORWARD)
1
2
Neplatne
Platne
Volba, zda přístroj provede přesměrování
faxu na určené místo (viz str.100).
56
UVODNI LIST
(COVER SHEET)
1
2
VYP
ZAP
Výchozí pozice pro obálku v režimu
výběru (viz str. 96).
57
KOD ZEME
(COUNTRY CODE)
Výběr kódu země při instalaci přístroje.
58
JAZYK
(LANGUAGE)
Volba jazyka, který se bude objevovat na
displeji a v hlášeních.
63
PC−FAX PRIJEM
(PC−FAX RCV MODE)
1
2
3
Tisk
Uložit a tisk
Ulozit
Zpracování přijatých faxů. Jestliže je
nastaveno “Upload” nebo „Upload & Print“,
přístroj nemůže přejít do uspávacího režimu.
Tisk: tisk přijatých dokumentů.
Uložit a tisk: tisk dokumentu a přesun
jeho souboru.
Ulozit: přesun souboru přijatého
dokumentu.
65
SKLADANI TISKU
(PRINT COLLATION)
1
2
Neplatne
Platne
Volba, zda přístroj vytiskne dokument ve
správném pořadí (viz str.70).
82
RYCH. PAMET. PRENOS
(QUICK MEMORY XMT )
1
2
Neplatne
Platne
Volba, zda přístroj uskuteční rychlý přenos
z paměti (viz str.48−50).
Neplatný: Před navolením telefonního
čísla nejdříve uloží všechny dokumenty do
paměti.
Platný: Začne vytáčet telefonní číslo ihned
po uložení první stránky.
99
VELIKOST PAMETI
(MEMORY SIZE)
(Flash Memory)
−
−
Zobrazuje velikost instalované základní
a doplňkové paměti.
POZNÁMKA
1.
2.
Poznámka
Standardní nastavení lze vytisknout na Seznamu faxových parametrů. Tisk seznamu viz str.127.
Obsah tabulky může být pro různé země odlišný v závislosti na tamních předpisech.
39
01_UF-5100-6100_1-39.p65
39
23.3.2005, 12:27
Programování
přístroje
číslo
Zakládání dokumentů
Dokumenty, které je možno posílat
Obecně platí, že Váš přístroj odešle jakýkoliv dokument vytištěný na formátu A4.
Velikost dokumentu
Maximální velikost
Tloušťka dokumentu
minimální velikost
jeden list:
0,06 mm, 45 g/m˛ až 0,15
mm, 112 g/m˛
257 mm
(viz poznámka)
148 mm
257 mm
více
listů:
0,06 mm, 45 g/m˛ až 0,10
mm, 60 g/m˛
128 mm
2000 mm
směr
směr
Poznámka: Maximální šířka dokumentu, který je možno tímto přístrojem odeslat, je 257 mm. Účinná snímaná šířka je však 208 mm.
Dokumenty, které nelze posílat
Nikdy nesmíte odesílat dokumenty, které jsou:
Pokryté vlhkým inkoustem nebo
lepidlem
Vlhké
ABC
Pokrčené, zkroucené nebo
překládané
Příliš tenké (např. průklepový nebo
letecký papír, stránky z některých
časopisů apod.)
Potažené (např. lesklý papír apod.)
abcdef
ghijklm
nopqrs
abcdef
tuvwx
ghijklm
yzabcd
abcdef
ef
ghijklm nopqrstuvwx
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
ghijklm
tuvwx
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
tuvwx
ghijklm
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
ghijklm
tuvwx
yza
nopqrs
tuvwxyza bcdefg
bcdefg
abcd
ab
abcdef
abcdef
g
ghijkl
abcdef
mnopq
abcdef
ghi
rstuvw
ghijkl
xyzabc
mnopq
abcdef
rstuvw
def
ghijkl
mnopq
xyzabc
abcdef
rstuvw
def
ghijkl
xyzabc
mnopq
abcdef
defg
rstuvw
ghijkl
xyzabc
mnopq
defg
rstuvw
xyzabc
defg
Při odesílání takovýchto dokumentů si nejdříve zhotovte fotokopii a tu pak odešlete.
40
02_UF-5100-6100_40-59.p65
40
5.4.2005, 14:38
Chemicky upravované (např. papír
citlivý na tlak, uhlový papír apod.)
nebo vyrobené z textilu nebo kovu
Zakládání dokumentů
Jak zakládat dokumenty
1.
Dbejte na to, aby dokumenty byly bez sponek, sešívacích drátků, aby nebyly potrhané, zamaštěné nebo pokryté nějakými předměty.
2.
Položte dokumenty LÍCEM DOLŮ na automatický podavač dokumentů (ADF), dokud se čelní okraj v přístroji nezarazí.
Jestliže odesíláte více stránek, dejte pozor, aby spodní list vstoupil jako první. Do podavače můžete najednou
naskládat až 30 stránek. Jestliže máte více než 30 stránek, počkejte, až se spustí přenos nebo ukládání do paměti, a jak
stránky projdou, položte zbývající stránky nahoru na poslední list v podavači.
3.
Dokument na podavači vycentrujte vodítky.
Vodítka dokumentu
SPRÁVNĚ
Základní operace
NESPRÁVNĚ
Když umístíte dokument na podavač, zobrazená zpráva se změní a místo datumu a času (pohotovostní režim) se objeví
následující text. Nyní můžete změnit základní přenosové nastavení nebo začít vytáčet číslo.
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
POZNÁMKA
1.
2.
3.
00%
Omezení dokumentu při odesílání více stránek jsou následující:
Velikost dokumentu
Tloušťka dokumentu
Až 20 stránek
až 257mm x 364 mm
0,06 mm – 0,12 mm
Až 30 stránek*
formát A4
0,06 mm – 0,10 mm
* Povšimněte si, že ačkoliv tloušťka a velikost vyhovují specifikaci, u některých typů papíru nebude
možno nastavit 30 stránek.
Přenos dokumentu delšího než 356 mm vyžaduje asistenci uživatele.
Při přenosu dokumentu delšího než A4 si roztáhněte podložku, jak vidíte na obrázku.
41
02_UF-5100-6100_40-59.p65
41
5.4.2005, 14:38
Základní přenosová nastavení
Všeobecný popis
Přenosová nastavení můžete dočasně změnit buď před nebo po uložení dokumentu do podavače.
Jedná se o tato nastavení:
• Kontrast
•
Rozlišení
•
Razítko
•
Komunikační deník
Po odeslání dokumentů se přístroj automaticky vrátí k původním nastavením.
Kontrast (Contrast)
Váš přístroj je přednastaven na hodnotu normální (Normal). Jestliže chcete odeslat dokument se slabším kontrastem, změňte
toto nastavení na světlejší (Lighter). Jestliže naopak chcete odeslat dokument se silnějším kontrastem, změňte nastavení na
tmavší (Darker).
Stiskněte CONTRAST takto:
CONTRAST:
KONTRAST:
NORMALNI
NORMAL
CONTRAST:
KONTRAST:
LIGHTER
SVETLEJI
KONTRAST = světlejší
KONTRAST = normální
CONTRAST:
KONTRAST:
DARKER
TMAVSI
KONTRAST = tmavší
Rozlišení (Resolution)
Přístroj má přednastaveno rozlišení Standard, které je vhodné pro většinu dokumentů. Jestliže však chcete odeslat
dokument s více detaily, změňte nastavení na Jemný (Fine), S−jemný (Super−Fine) nebo Polotóny (Halftone).
Stiskněte RESOLUTION takto:
ROZLISENI:
RESOLUTION:
STANDARD
STANDARD
ROZLIŠENÍ = standardní
ROZLISENI:
RESOLUTION:
FINE
FINE
ROZLIŠENÍ = jemné
ROZLISENI:
RESOLUTION:
POLOTONY(S-FINE)
HALFTONE(S-FINE)
ROZLIŠENÍ = polotón (superjemný)
POZNÁMKA
1.
2.
RESOLUTION:
ROZLISENI:
S-FINE
S-FINE
ROZLIŠENÍ = superjemné
ROZLISENI:
RESOLUTION:
POLOTONY(FINE)
HALFTONE(FINE)
ROZLIŠENÍ = polotón (jemný)
Chcete−li změnit přednastavenou pozici kontrastu, musíte změnit nastaveni faxového
parametru č.01 (viz str.36).
Chcete−li změnit přednastavenou pozici rozlišení, musíte změnit nastaveni faxového
parametru č.02 (viz str.36).
42
02_UF-5100-6100_40-59.p65
42
5.4.2005, 14:38
Základní přenosová nastavení
Ověřovací razítko
Ověřovací razítko Vám pomůže potvrdit úspěšný přenos tím, že orazítkuje spodek každé úspěšně přenesené stránky malou
.
značkou
Stiskněte STAMP takto:
RAZÍTKO = vypnuto
RAZITKO:
STAMP:
ZAP
RAZITKO:
STAMP:
OFF
VYP
Základní operace
ON
RAZÍTKO = zapnuto
POZNÁMKA
1.
Když ukládáte dokument do paměti, ověřovací razítko orazítkuje dokument, jestliže je úspěšně
uložen do paměti. V tom případě razítko neznamená potvrzení o tom, že byl dokument úspěšně
odeslán. Jestliže chcete použití razítka při ukládání dokumentu do paměti potlačit, změňte nastavení
faxového parametru č.28 (viz str. 37).
Jestliže chcete změnit přednastavenou pozici ověřovacího razítka, změňte nastavení faxového
parametru č. 04 (viz str.36).
2.
43
02_UF-5100-6100_40-59.p65
43
5.4.2005, 14:38
Základní přenosová nastavení
Komunikační deník (Comm.Journal)
Pomocí komunikačního deníku si můžete ověřit, že přenos proběhl úspěšně. Podmínky pro tisk deníku (hlášení o přenosu) si
můžete stanovit následovně:
Když HLAS. O PREN.= VYP (COMM.JOURNAL=OFF):
deník se nebude tisknout.
Když HLAS. O PREN.= ZAP (COMM.JOURNAL=ON):
deník se automaticky vytiskne po každé komunikaci
Když HLAS. O PREN.=CHYBA (COMM.JOURNAL=INC.):
deník se bude automaticky tisknout pouze v případě, že se
komunikace nezdaří.
1
VYBERTE MOD
(1-9)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
8
2
KOM. ZURNAL=NEKOMPL
1:VYP 2:ZAP 3:NEKOMP
1
3
KOM. ZURNAL=VYP
1:VYP 2:ZAP 3:NEKOMP
1
pro „VYP“ (vypnuto)
nebo
nebo
2
KOM. ZURNAL=ZAP
1:VYP 2:ZAP 3:NEKOMP
pro „ZAP“ (výtisk pokaždé)
nebo
nebo
4
KOM. ZURNAL=NEKOMPL
1:VYP 2:ZAP 3:NEKOMP
3
pro „CHYBA“ (tisk pouze při neúspěchu)
5
1.
POZNÁMKA
Chcete−li změnit přednastavenou podmínku pro tisk komunikačního deníku, změňte nastavení
faxového parametru č.12 (viz str.36).
44
02_UF-5100-6100_40-59.p65
44
5.4.2005, 14:38
Odeslání dokumentů
Všeobecný popis
Všeobecný popis
Pro odeslání dokumentu můžete zvolit přímý přenos nebo přenos z paměti.
Přenos z paměti používejte, když:
• chcete poslat dokument na více stanic
•
potřebujete si dokument ihned vzít zpět
•
chcete využít výhod schématu duální operace
Přímý přenos používejte, když:
• paměť je plná
•
chcete dokument ihned odeslat
Přenos v hlasovém režimu používejte, když:
• chcete odeslat dokument po předchozím rozhovoru s druhým účastníkem
chcete odeslat dokument po vyslechnutí hlasové výzvy
Základní operace
•
45
02_UF-5100-6100_40-59.p65
45
5.4.2005, 14:38
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Přístroj rychle uloží dokumenty do paměti. Potom začne vytáčet telefonní číslo. Jestliže se přenos nezdaří, přístroj bude
automaticky znovu vysílat zbývající neúspěšné stránky.
2
1
Uložení doku−
mentu do paměti
Přenos
3
Příjem
místo určení A
A
místo určení B
A
1.
POZNÁMKA
Číslo souboru ukládaného dokumentu se během ukládání ukáže v pravém horním rohu displeje.
Také se vytiskne v komunikačním deníku (KOMUN. ZURNÁL), deníku transakcí a seznamu
souborů. Procento použité paměti se po každé uložené stránce objeví v pravém dolním rohu
displeje.
* ULOZIT *
CISLO 003
STRANA=002
10%
* ULOZENI * DOKONC.
CELKEM STRAN=005
30%
2.
Jestliže při ukládání dokumentu dojde k přeplnění paměti, zbývající dokumenty na podavači budou
odmítnuty. Přístroj Vám pak nabídne možnost úspěšně uložené dokumenty odeslat nebo celý
přenos zrušit. Stiskem (1) přenos zrušíte, stiskem (2) odvysíláte.
PLNA PAMET
INFO KOD= 870
Kapacitu paměti obrazu naleznete v oddíle Specifikace na str. 141.
Jestliže během 10 vteřin nenastane žádná akce, přístroj začne přenášet uložené dokumenty.
STRANY DOKONCENY
SMAZAT? 1:ANO 2:NE
3.
Jestliže se přenos nezdaří nebo ze strany příjemce není žádní odezva ani po posledním
automaticky opakovaném volání, zobrazí se informační kód.
Dokument, který byl pro tento přenos uložen, se automaticky z paměti odstraní
a v komunikačním deníku se pro tento přenos vytiskne informační kód.
46
02_UF-5100-6100_40-59.p65
46
5.4.2005, 14:38
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Jestliže chcete neúplný dokument uchovat i po posledním opakovaném volání, změňte předem nastavení
faxového parametru č.31 (INC.FILE SAVE − ULOZIT NEK.SOUBOR) na „Platný“ (viz str.37). Nový pokus
o zpracování neúplného dokumentu viz str. 90.
NEKOMPLETNI
INFO KOD= XXX
4.
Přenos zastavíte stiskem STOP.
Displej bude vypadat takto:
KOMUNIKACE STOP ?
1:ANO 2:NE
ULOZIT JAKO NEUPLNY?
1:ANO 2:NE
Jestli si chcete po zastavení přenosu vytisknout komunikační deník, stiskněte při tomto displeji B:
5.
TISK.KOMUN.ZURNAL?
1:ANO 2:NE
6.
Jestliže kapacita paměti dosáhla 10 souborů a Vy se budete pokoušet uložit další, ukáže se
následující displej a přístroj nepřijme další soubory, dokud nějaký soubor není dokončen a uvolněn.
SOUBOR PLNY
PROSIM VYCKEJTE
47
02_UF-5100-6100_40-59.p65
47
5.4.2005, 14:38
Základní operace
Stiskem B zastavíte přenos. Dokumenty, které jste uložili, se automaticky vymažou. Jestliže dokumenty
nechcete vymazat, změňte předem nastavení faxového parametru č.31 (INC.FILE SAVE − ULOŽENÍ
NEÚPLN. SOUBORU) na „Platný“ (viz str. 37).
Pak se objeví následující displej a Vy se můžete rozhodnout, jestli soubor uložíte jako neúplný pro editaci
a nový pokus, nebo ho ručně zrušíte.
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Ruční volba čísla
Chcete−li vytočit číslo ručně, postupujte takto:
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokumenty lícem dolů.
Z klávesnice zadejte telefonní číslo (až 36 číslic).
2
TEL. CISLO
55512347
Můžete také označit více než jedno místo určení.
Příklad:
FFFBCDE
3
* ULOZIT *
CISLO002
STRAN=001 05%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru. Ihned po uložení první
stránky se začne vytáčet telefonní číslo (viz poznámka 3). U zbývajících
stránek pokračuje ukládání do paměti.
1.
POZNÁMKA
Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, vytočte ho jako
první, potom stiskněte PAUSE, čímž zadáte pauzu (reprezentovanou znakem “−”) a vytočte úplné
číslo.
Příklad: 9 PAUSE 5551234
2.
Jestliže používáte pulsní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte
3.
(reprezentované znakem “/”). Režim se po vytočení znaku “/” změní z pulzního na tónový.
Příklad: 9 PAUSE 5551234Příklad: 9 PAUSE 5551234
Tato vlastnost se nazývá „rychlý přenos z paměti“. Jestliže si chcete nejdříve uložit všechny
dokumenty do paměti ještě před přenosem, změňte faxový parametr č.82 (QUICK MEMORY XMT
– RYCH.PAMET.PRENOS) na „Neplatný“ (viz str. 39).
48
02_UF-5100-6100_40-59.p65
48
* VYTACI * CISLO002
5551234
5.4.2005, 14:38
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Jednotlačítková volba čísla
Jednotlačítková volba umožňuje vytočit úplné telefonní číslo stiskem jediné klávesy. Nastavení jednotlačítkových kláves najdete na str. 30.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
2 Příklad:
<01> (nazev stanice)
5551234
3
* ULOZIT *
CISLO002
STRAN=001 05%
Stiskněte jednotlačítkovou klávesu.
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru.
Ihned po uložení první stránky se začne vytáčet telefonní číslo (viz poznámka 1).
U zbývajících stránek pokračuje ukládání do paměti.
* VYTACI * CISLO 002
(nazev stanice)
Zkrácená volba čísla
Volba čísla zkrácenou formou je rychlý způsob, jak vytočit často volané telefonní číslo tak, že si předem naprogramujete toto
číslo do zabudovaného automatického číselníku s tříciferným zkráceným kódem.
Programování čísel pro zkrácenou volbu najdete na str. 31.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
ABBR
Stiskněte klávesu
ABBR
a zadejte tříciferný kód.
Příklad:
0
1
[01](nazev stanice)
5553456
0
3
* ULOZIT *
CISLO002
STRAN=001 05%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru. Ihned po uložení první stránky
se začne vytáčet telefonní číslo (viz poznámka 1). U zbývajících stránek pokračuje
ukládání do paměti.
POZNÁMKA
1.
* VYTACI * CISLO002
(nazev stanice)
Tato vlastnost se nazývá „rychlý přenos z paměti“. Jestliže si chcete nejdříve uložit všechny
dokumenty do paměti ještě před přenosem, změňte faxový parametr č.82 (QUICK MEMORY XMT
– RYCH.PAMET.PRENOS) na „Neplatný“ (viz str. 39).
49
02_UF-5100-6100_40-59.p65
49
5.4.2005, 14:38
Základní operace
Položte dokument lícem dolů.
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Volba čísla z adresáře (Directory Search Dialling)
Tento způsob Vám umožňuje navolit úplné telefonní číslo tak, že si vyhledáte jméno stanice, které je přiřazené u
jednotlačítkových kláves nebo u zkráceně volaných čísel.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
ZADEJTE PISMENA
7
Zadejte úplný název stanice nebo část názvu pomocí znakových kláves.
Příklad: P A N A pro vyhledání PANASONIC
ZADEJTE PISMENA
PANA7
4
[010]PANASONIC
5553456
nebo
opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí název stanice, na kterou
chcete vysílat.
5
* ULOZIT *
CISLO002
STRAN=001 05%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru. Ihned po uložení první
stránky se začne vytáčet telefonní číslo (viz poznámka 1). U zbývajících
stránek pokračuje ukládání do paměti.
POZNÁMKA
1.
Tato vlastnost se nazývá „rychlý přenos z paměti“. Jestliže si chcete nejdříve uložit všechny
dokumenty do paměti ještě před přenosem, změňte faxový parametr č.82 (QUICK MEMORY XMT
– RYCH.PAMET.PRENOS) na „Neplatný“ (viz str. 39).
50
02_UF-5100-6100_40-59.p65
50
* VYTACI * CISLO002
PANASONIC
5.4.2005, 14:38
Odeslání dokumentů
Přenos z paměti (Memory Transmission)
Přenos na více stanic (Rozesílání (Broadcasting))
Jestliže potřebujete odeslat stejný dokument na více stanic, můžete ušetřit čas na zakládání dokumentů tím, že použijete přenos
z paměti. To znamená, že můžete uložit dokumenty do paměti a potom je odeslat na požadované stanice automaticky.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
Volba čísla z adresáře, stiskněte
po zadání každé stanice (až do 12 stanic).
SET
po zadání každé stanice.
<01> (nazev stanice)
5551234
(Podrobnosti viz str.48 – 50).
Příklad:
[010](nazev stanice)
5553456
1
0
0
2 STN(E) ULOZENY
PRIDAT NEBO START
SET
SET
• Jestliže chcete potvrdit počet zadaných stanic, stiskněte
.
3
* ULOZIT *
CISLO002
STRAN=001 05%
Dokument se uloží do paměti spolu s číslem souboru. Potom se začnou po
řadě vytáčet telefonní čísla.
* ULOZENI * DOKONC.
CELKEM STRAN=005 25%
* VYTACI * CISLO001
(Nazev stanice)
POZNÁMKA
1.
Před uložením dokumentu do paměti si můžete stanice, které jste zadali, znovu prohlédnout
2.
v kroku 3 stiskem kláves
a
vymazat stiskem klávesy
CLEAR
. V případě potřeby můžete zobrazenou stanici nebo skupinu
.
V případě nastavení více stanic není možný „rychlý přenos z paměti“.
51
02_UF-5100-6100_40-59.p65
51
5.4.2005, 14:38
Základní operace
SET
Ruční volba čísla, stiskněte
Odeslání dokumentu
Přímý přenos (Direct Transmission)
Je−li paměť Vašeho přístroje zaplněná nebo si přejete odeslat dokumenty ihned, použijte přímý přenos.
Ruční volba čísla (přímý přenos)
Abyste ručně vytočili telefonní číslo, postupujte následovně:
1
Položte dokument lícem dolů.
2
8
9
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
PRENOS-PAMET=ZAP
1: VYP 2:ZAP
3
1
4
ZADAT STANICI
00%
Zadejte telefonní číslo z klávesnice.
Příklad:
FFFBCDE
STISK.START - VOLANI
55512347
5
* VYTACENI *
5551234
Přístroj začne vytáčet telefonní číslo.
POZNÁMKA
1.
2.
3.
Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, zadejte ho jako
první, potom stiskněte PAUSE , čímž zadáte pauzu (reprezentovanou znakem “−”) a zadejte
úplné číslo.
Příklad: 9 PAUSE 5551234
Jestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte ii
(reprezentované znakem “/”). Režim se po vytočení znaku “/” změní z pulzního na tónový.
Příklad: 9 PAUSE*5551234
Přenos zastavíte stiskem STOP .
Displej bude vypadat takto:
KOMUNIKACE STOP ?
1:ANO 2:NE
Stiskem B zastavíte přenos. Komunikační deník se nebude tisknout bez ohledu na nastavení jeho
tiskového režimu.
52
02_UF-5100-6100_40-59.p65
52
5.4.2005, 14:38
Odeslání dokumentu
Přímý přenos (Direct Transmission)
Jednotlačítková volba čísla (přímý přenos)
Jednotlačítková volba umožňuje vytočit úplné telefonní číslo stiskem jediné klávesy. Nastavení jednotlačítkových kláves najdete
na str.30.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
8
9
3
PRENOS-PAMET=ZAP
1: VYP 2:ZAP
ZADAT STANICI
4 Příklad:
Stiskněte jednotlačítkovou klávesu.
Na displeji se ukáže jednotlačítkové číslo a název stanice. Potom se
vytočí úplné telefonní číslo (např. 5551234).
<01> (nazev stanice)
5551234
* VYTACENI *
(Nazev stanice)
53
02_UF-5100-6100_40-59.p65
53
5.4.2005, 14:38
Základní operace
00%
1
Odeslání dokumentu
Přímý přenos (Direct Transmission)
Zkrácená volba čísla (přímý přenos)
Volba čísla zkrácenou formou je rychlý způsob, jak vytočit často volané telefonní číslo tak, že si předem naprogramujete toto
číslo do zabudovaného automatického číselníku s tříciferným zkráceným kódem. Programování čísel pro zkrácenou volbu
najdete na str.31.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
8
PRENOS-PAMET=ZAP
1: VYP 2:ZAP
9
3
ZADAT STANICI
00%
1
4
Stiskněte klávesu
Příklad:
ABBR
0
a zadejte tříciferný kód.
1
<010> (nazev stanice)
5551234
0
* VYTACENI *
(Nazev stanice)
Na displeji se ukáže zkrácené číslo a název stanice. Potom se vytočí
úplné telefonní číslo (např.5553456).
54
02_UF-5100-6100_40-59.p65
54
5.4.2005, 14:38
Odeslání dokumentu
Přímý přenos (Direct Transmission)
Volba čísla podle adresáře (přímý přenos)
Tento způsob Vám umožňuje navolit úplné telefonní číslo tak, že si vyhledáte jméno stanice, které je přiřazené u
jednotlačítkových kláves nebo u čísel volaných zkrácenou volbou.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
PRENOS-PAMET=ZAP
1: VYP 2:ZAP
2
9
ZADAT STANICI
00%
1
4
5
ZADEJTE PISMENA
7
Zadejte úplný název stanice nebo část názvu pomocí znakových
kláves (viz str.12).
ZADEJTE PISMENA
PANA7
Příklad: P A N A pro vyhledání PANASONIC
6
[010]PANASONIC
5553456
nebo
opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí název stanice, na kterou
chcete vysílat.
7
* VYTACENI *
PANASONIC
Vytočí se úplné telefonní číslo (např.5553456).
55
02_UF-5100-6100_40-59.p65
55
5.4.2005, 14:38
Základní operace
3
8
Odeslání dokumentu
Přenos v hlasovém režimu (Voice Mode Transmission)
Jestliže si přejete odeslat dokument po předchozím rozhovoru s druhým účastníkem, použijte přenos v hlasovém režimu. Váš
přístroj však v takovém případě potřebuje doplňkové faxové sluchátko nebo externí telefon.
Volba čísla s vyvěšeným sluchátkem (Off−Hook Dialling)
Postupujte následovně:
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Zvedněte faxové sluchátko nebo externí telefon a zvolte telefonní číslo z
klávesnice.
Příklad:
3
* VYVESENÉ SLUCH. *
FFFBCDE
* VYTACENI *
55512347
Když uslyšíte hlas druhého účastníka, požádejte ho, aby se připravil
k přijetí dokumentu.
Potom, když uslyšíte pípnutí,
ON LINE * PRENOS *
a zavěste sluchátko.
1.
POZNÁMKA
Přenos zastavíte stiskem STOP.
Displej bude vypadat takto:
KOMUNIKACE STOP ?
1:ANO 2:NE
2.
Stiskem B zastavíte přenos. Komunikační deník se nebude tisknout bez ohledu na nastavení jeho
tiskového režimu.
V České republice a v některých zemích není sluchátko vzhledem k tamním předpisům k dispozici.
56
02_UF-5100-6100_40-59.p65
56
5.4.2005, 14:38
Odeslání dokumentu
Přenos v hlasovém režimu (Voice Mode Transmission)
Volba čísla se zavěšeným sluchátkem (On−Hook Dialling)
Postupujte následovně:
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
* ODPOSLECH *
55512347
Přes reproduktor uslyšíte oznamovací tón.
Zvolte telefonní číslo z klávesnice.
Příklad:
4
FFFBCD
ON LINE * PRENOS *
Když uslyšíte pípnutí,
POZNÁMKA
* VYTACENI *
55512347
1.
Jestliže potřebujete speciální přístupové číslo, abyste se dostali na venkovní linku, vytočte ho jako
první, potom stiskněte PAUSE , čímž zadáte pauzu (reprezentovanou znakem “−”) a vytočte
úplné číslo.
Příklad: 9 PAUSE 5551234
2.
Jestliže používáte pulzní volbu a chcete ji změnit na tónovou uprostřed vytáčení, stiskněte
(reprezentované znakem “/”). Režim volby čísla se změní z pulzního na tónový po vytočení znaku “/”.
Příklad: 9 PAUSE *5551234
57
02_UF-5100-6100_40-59.p65
57
5.4.2005, 14:38
Základní operace
3
Odeslání dokumentu
Rezervace přenosu (Transmission Reservation)
Při odesílání dokumentů z paměti nebo při příjmu dokumentů můžete postupovat také takto:
•
Rezervovat si příští přenos do paměti (až pro 10 různých souborů)
•
Rezervovat si prioritní přenos.
Rezervace přenosu z paměti (souběžné zpracování − multitasking)
Jestliže váš přístroj právě pracuje (je v režimu on−line) a vysílá z paměti, přijímá nebo tiskne přijaté dokumenty, můžete si
rezervovat přenos následujícím postupem.
Váš přístroj je ve stavu on−line (aktuálně pracuje), bliká
ON LINE * MOD PC *
kontrolka ON LINE nebo se tisknou přijaté dokumenty.
1
2
3
ON LINE * PAM.PRE *
ID:(identifikace)
ON LINE * MOD TISK *
ON LINE * PRIJEM *
ID:(identifikace)
* TISK *
PC DATA
* TISK *
DOK.PRIJMU DO PAME.
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
Položte dokument lícem dolů.
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
•
Jednotlačítková volba čísla
•
Zkrácená volba čísla
•
Ruční volba čísla, stiskněte
SET
po zadání každé stanice (až do 12
stanic).
•
SET
Volba čísla z adresáře, stiskněte
<01> (nazev stanice)
5551234
po zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str.48 – 50).
Příklad:
[010] (nazev stanice)
5553456
0
•
1
0
Jestliže chcete potvrdit počet stanic, které jste zadali, stiskněte
4
SET
. * ULOZIT *
CISLO 005
STRAN=001 01%
* ULOZIT * DOKONCENO
CELKEM STRAN=005 25%
Přístroj uloží dokumenty do paměti.
1.
POZNÁMKA
Zrušení rezervace přenosu z paměti viz str. 87.
58
02_UF-5100-6100_40-59.p65
58
5.4.2005, 14:38
00%
Odeslání dokumentu
Rezervace přenosu (Transmission Reservation)
Rezervace přímého přenosu (rezervace prioritního přenosu)
Jestliže potřebujete rychle odeslat naléhavý dokument, ale v paměti je mnoho souborů, použijte k tomuto účelu rezervaci
přímého přenosu. Váš dokument bude odeslán ihned poté, co skončí aktuální komunikace.
Nemůžete však poslat dokument na více stanic.
1
Váš přístroj je ve stavu on−line (aktuálně pracuje), bliká
kontrolka ON LINE nebo se tisknou přijaté dokumenty.
2
ON LINE * MOD PC *
ON LINE * PAM.PRE *
ID:(identifikace)
ON LINE * MOD TISK *
ON LINE * PRIJEM *
ID:(identifikace)
* TISK *
PC DATA
* TISK *
DOK.PRIJMU DO PAME.
Položte dokument lícem dolů.
3
8
4
5
9
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
PRENOS-PAMET=ZAP
1:VYP 2:ZAP
ZADAT STANICE
1
00%
Navolte číslo některou z následujících metod:
•
Jednotlačítková volba čísla
•
Zkrácená volba čísla
•
•
Ruční volba čísla a stisknout START
Volba čísla podle adresáře a stisknout START
(Podrobnosti viz str. 52 – 55).
Příklad:
<01> (nazev stanice)
5551234
Rezervaci pro odeslání naléhavého dokumentu můžete provést
pouze pro jednu stanici.
Na displeji se objeví zpráva „PRIMY PREN.REZERV“.
59
02_UF-5100-6100_40-59.p65
59
5.4.2005, 14:38
Základní operace
Jak rezervovat přístroj pro odeslání naléhavých dokumentů:
Odeslání dokumentu
Rezervace přenosu (Transmission Reservation)
Zrušení rezervace přímého přenosu
1
Přesvědčte se, že dokument je v podavači.
PRIMY PREN.REZERV
<01> (nazev stanice)
2
ZRUSIT REZ.PRENOSU?
1:ANO 2:NE
3
1
a potom odeberte dokument z podavače.
60
03_UF-5100-6100_60-61.p65
60
14.3.2005, 9:07
Odeslání dokumentu
Opakovaná volba čísla (Redialling)
Automatické opakování volby
Jestliže je zjištěna obsazená linka, přístroj bude číslo vytáčet znovu, a to až třikrát ve
3minutových intervalech. Během té doby se objeví zpráva, kterou vidíte vpravo.
Jestliže se jedná o přenos z paměti, v pravém horním rohu displeje se ukáže číslo
souboru.
Ruční opakování volby
Ruční opakování naposled volaného čísla uskutečníte stiskem klávesy REDIAL.
Opakované vyvolání naposled volaného čísla s využitím paměti.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
* ULOZIT *
STRAN=001
CISLO002
01%
* VYTACI *
5551234
CISLO002
Dokument je uložen do paměti spolu s číslem souboru.
Potom přístroj vytočí naposled volané číslo.
Opakované vyvolání naposled volaného čísla s využitím podavače ADF.
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
1
00%
Položte dokumenty lícem dolů.
PRENOS-PAMET= ZAP
1:VYP 2:ZAP
2
8
9
3
ZADAT STANICI
00%
1
STISK.START - VOLANI
5551234
4
* VYTACENI *
5551234
Přístroj začne vytáčet naposled volané číslo.
POZNÁMKA
Zatímco je zobrazen text “CEKANI NA SPOJ.”, můžete stisknout REDIAL a tím okamžitě zahájit opakované
volání.
61
03_UF-5100-6100_60-61.p65
61
14.3.2005, 9:07
Základní operace
TEL. C.
5551234
Příjem dokumentů
Příjmové režimy
Můžete si zvolit jeden ze čtyř režimů, jak vidíte níže.
Podmínky
Navržený režim příjmu
Nastavení
Normálně přijímáte pouze hlasové hovory.
Telefonní režim
Faxový parametr č.17
nastavte
na 1: Tel
Na příchozí hovor můžete odpovídat
přes externí telefon (doplněk). Jestliže
přijmete signál faxového volání,
jednoduše stisknete START pro ruční
příjem (viz str.63).
Přijímáte jak faxové tak hlasové hovory.
Režim automatického přepínaní Fax/Tel
Jednotka bude reagovat na příchozí volání
a potom rozliší, zda jde o faxový nebo
hlasový hovor. Jde−li o fax, automaticky
ho přijme. Jde−li o hlasové volání, jednotka
Vás upozorní (bude zvonit) přes repro−
duktor (viz str.64).
Normálně přijímáte pouze faxová volání.
Přijímáte jak hlasová, tak faxová volání.
1.
POZNÁMKA
2.
Faxový režim
Jednotka přijme dokument automaticky.
Na všechna příchozí volání (včetně
hlasových hovorů) bude odpovídat
faxový přístroj (viz str.65).
Režim se záznamníkem
Je připojen telefonní záznamník.
Záznamník odpovídá na příchozí volání.
Během této doby jednotka monitoruje
situaci a jde−li o hlasový hovor, záz−
namník pokračuje v činnosti. Jde−li
o faxové volání, jednotka automaticky
přepne linku na fax a začne
přijímat dokument (viz str.66).
62
Faxový parametr č.17
nastavte na 3:
Fax/Tel SW
dd-MMM-yyyy
15:00
MOD PRIJ=FAX/TEL
00%
Faxový parametr č.17
nastavte na 2: Fax
dd-MMM-rrrr
15:00
00%
Faxový parametr č.17
nastavte na 4: ZAZN. I/F
dd-MMM-rrrr
15:00
MOD PRIJ=FAX/TAM 00%
Podle toho, který model záznamníku (TAM) je připojen, se může stát, že některé vlastnosti nemusí
být kompatibilní s Vaším faxovým přístrojem, pracujícím v režimu propojení se záznamníkem.
Jestliže používáte službu DRD (Detektor pro rozlišování zvonění), poskytovanou Vaší místní
telefonní společností, všimněte si, že typ zvonění pro Váš faxový přístroj musí odpovídat nastavení
faxového parametru č.30 (DRD SERVICE – DRD SERVIS) (viz str.37).
Jestliže nastavení nesouhlasí s typem zvonění, přístroj nepřijme dokument automaticky a telefon bude
dále zvonit.
Mimoto, jestliže Váš záznamník nepodporuje službu DRD, nebude fungovat správně
v záznamníkovém režimu.
SLUŽBA DRD NENÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOSTUPNÁ
62
04_UF-5100-6100_62-63_.p65
dd-MMM-yyyy
15:00
MOD PRIJEM=TEL
00%
14.3.2005, 9:11
Příjem dokumentů
Telefonní režim
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, znamená to, že nebude přijímat dokumenty automaticky. Když Vám přijde fax,
postupujte podle níže uvedeného návodu, abyste dokument přijali ručně.
Nastavení telefonního režimu
1
Změňte faxový parametr č.17 (RECEIVE MODE − REZIM PRIJMU) na 1: Tel.
(viz str.36)
Práce v telefonním režimu
2
3a
Když telefon zazvoní, zvedněte sluchátko externího telefonu.
Jestliže v něm uslyšíte pípnutí, znamená to, že Vám někdo chce poslat fax. Nebo jestliže volající odpoví a sdělí Vám, že
chce poslat fax, potom …
Odstraňte všechny dokumenty z podavače.
Jestliže odpovídáte na volání z externího telefonu
Základní operace
1
3b Jestliže odpovídáte na volání z přídavného telefonu
nebo
během 1 vteřiny z telefonní klávesnice (viz poznámka 1).
Váš přístroj bude dálkově aktivován.
4
Zavěste sluchátko.
POZNÁMKA
1.
Tento postup se nazývá „REMOTE RCV“ (DÁLKOVÝ PŘÍJEM) a funguje pouze na telefonu
s tónovou volbou. Jestliže Váš přídavný telefon není tohoto typu, stiskněte START na řídícím
panelu Vašeho faxového přístroje.
63
04_UF-5100-6100_62-63_.p65
63
14.3.2005, 9:11
Příjem dokumentů
Režim automatického přepínání Fax / Tel
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, bude se automaticky přepínat na příjem dokumentu nebo na hlasovou
komunikaci.
Nastavení režimu automatického přepínání Fax / Tel
1
Změňte faxový parametr č.17 (RECEIVE MODE − REZIM PRIJMU) na 3: Fax / Tel SW.
(viz str.36)
Práce v režimu automatického přepínání Fax / Tel
Jestliže jde o faxové volání,
1
2
Váš přístroj bude reagovat na příchozí volání a potom rozliší, zda jde o hlasový nebo faxový hovor.
Přístroj začne přijímat dokumenty.
Jestliže jde o hlasové volání,
1
2
3
4
Váš přístroj bude reagovat na příchozí volání a potom rozliší, zda jde o hlasový nebo faxový hovor.
Přístroj začne vysílat signály (zvonit) přes svůj reproduktor, aby Vás upozornil (viz poznámka 1).
Zvedněte sluchátko externího telefonu a stiskněte
STOP .
Začněte hovořit.
1.
POZNÁMKA
2.
Doba, po kterou přístroj vysílá signály, může být změněna nastavením faxového parametru č.18
OPERATOR CALL TIMER (OP CASOVAC VOLANI) (viz str.37).
Úpravu hlasitosti zvonění najdete na str.25.
64
05_UF-5100-6100_64-69.p65
64
21.2.2005, 10:50
Příjem dokumentů
Faxový režim
Jestliže je Váš přístroj nastaven v tomto režimu, pak při přicházejícím volání automaticky začne ihned přijímat dokumenty.
Nastavení faxového režimu
1
Změňte faxový parametr č.17 (RECEIVE MODE − REZIM PRIJMU) na 2: Fax
(viz str.36).
Práce ve faxovém režimu
Základní operace
Jestliže jde o faxové volání, přístroj začne automaticky přijímat.
65
05_UF-5100-6100_64-69.p65
65
21.2.2005, 10:50
Příjem dokumentů
Režim záznamníku
Váš přístroj je vybaven jedinečnou vlastností, tzv. Rozhraním pro záznamník, které mu umožňuje automaticky přepínat
přicházející hovor buď na fax nebo na záznamník. Většinu záznamníků, dostupných na trhu, můžete k přístroji připojit a velmi
efektivně využívat svou stávající telefonní linku. Některé záznamníky však nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Záznamový
servis (hlasová schránka), poskytovaný Vaší místní telefonní společností, není s touto vlastností kompatibilní. Ohledně funkce
Vašeho záznamníku se laskavě obraťte na jeho návod k obsluze.
Instalace záznamníku
1
1.
Vytáhněte telefonní kabel Vašeho záznamníku z
telefonní zásuvky ve zdi.
2.
Zastrčte telefonní kabel Vašeho záznamníku do
zásuvky TEL na zadní straně přístroje, jak vidíte
na obrázku.
Poznámka: Způsob připojení záznamníku se může
lišit v závislosti na předpisech jednotlivých
zemí. Postupujte proto laskavě podle předpisů
pro Vaši zemi. Podrobnosti si vyžádejte u
místního prodejce fy Panasonic.
2
3
4
66
05_UF-5100-6100_64-69.p65
66
21.2.2005, 10:50
Příjem dokumentů
Režim záznamníku (TAM)
Nastavení režimu propojení se záznamníkem
1
Změňte faxový parametr č.17 (RECEIVE MODE − REZIM PRIJMU) na 4: ZÁZN. I/F.
(viz str.36)
Práce v režimu záznamníku
Jestliže jde o faxové volání,
1
2
Když Váš záznamník a fax přijímá příchozí volání, záznamník vždy reaguje jako první a potom volajícímu přehraje úvodní
zprávu, která je na něm zaznamenaná. Během doby, kdy záznamník odpovídá na volání, Váš faxový přístroj bude
monitorovat linku, aby zjistil, jedná−li se o hlasový nebo faxový hovor.
Váš přístroj přepne linku na fax a ihned začne přijímat z volající stanice dokumenty.
Jestliže jde o hlasové volání,
2
Když Váš záznamník a fax přijímá příchozí volání, záznamník vždy reaguje jako první a potom volajícímu přehraje úvodní
zprávu, která je na něm zaznamenaná. Během doby, kdy záznamník odpovídá na volání, Váš faxový přístroj bude
monitorovat linku, aby zjistil, jedná−li se o hlasový nebo faxový hovor.
Po přehrání úvodní zprávy Váš záznamník pokračuje v záznamu příchozí zprávy.
Ukázka úvodní zprávy
Dobrý den, tady je Novák. Bohužel si nemohu vzít Váš hovor. Prosím, zanechte mi po zvukovém signálu svou zprávu,
nebo jestliže mi chcete poslat fax, stiskněte teď dvakrát tlačítko s hvězdičkou na Vašem telefonu s tónovou volbou
a spusťte svůj přístroj. Děkuji Vám za zavolání.
Režim detekce ticha.
Umožňuje Vašemu faxovému přístroji přepnout se do faxového režimu i při příjmu z jednotek, které nevysílají faxový
signál (krátké pípnutí), a tak předejít tomu, aby Váš záznamník nahrával prázdné zprávy (dlouhé ticho).
Jak tuto vlastnost aktivovat:
1. Změňte faxový parametr č.20 (SILENT DET. − TICHA DETEKCE) na 2: Platný (viz str.37).
2. Nastavte dobu trvání úvodní zprávy, nahrané na Vašem záznamníku, faxovým parametrem č.19 (OGM LENGTH −
OGM DELKA) (viz str.37).
[Doporučujeme nastavit tuto dobu o 5 nebo 6 vteřin delší, než je skutečná doba trvání úvodní zprávy.]
67
05_UF-5100-6100_64-69.p65
67
21.2.2005, 10:50
Základní operace
1
Příjem dokumentů
Zmenšení při tisku (Print Reduction)
Přístroj může pro záznam používat normalizovaný papír formátu Letter, Legal nebo A4. Někdy však může dojít k tomu, že Vám
druhý účastník pošle nadměrný dokument, který nelze vytisknout na jednu stránku. V takové situaci bude dokument rozdělen
do několika stránek.
Tento problém může být vyřešen funkcí „Zmenšení při tisku“ (Print Reduction), kterou je přístroj vybaven. Z dále uvedených
možností si můžete vybrat nejvhodnější nastavení.
1.
Automatické zmenšení
Každá stránka přijatého dokumentu je nejdříve uložena do paměti. Na základě délky dokumentu přístroj automaticky
vypočítá vhodný redukční poměr (70% − 100%), aby mohl být celý dokument vytištěn na jednu stránku. Jestliže je přijatý
dokument mimořádně dlouhý (o více než 39% delší než záznamový papír), dokument se rozdělí na jednotlivé stránky a
vytiskne se bez zmenšení.
2.
Zmenšení v pevně stanoveném poměru
Můžete si předem definovat redukční poměr od 70% do 100% po krocích 1%. Přijímané dokumenty budou zmenšeny v
tomto pevném poměru, bez ohledu na velikost.
Výběr režimu zmenšení při tisku (Print Reduction Mode)
Nastavte faxové parametry podle dále uvedeného postupu.
1. Nastavení režimu automatického zmenšení
a) č. 24 „Zmenšení tisku“ nastavte na „Auto“.
2.
Nastavení režimu zmenšení v pevném poměru.
a) č. 24 „Zmenšení tisku“ nastavte na „Pevný“.
b) č. 25 „Poměr zmenšení“ nastavte na jakékoliv číslo mezi 70% a 100% (viz poznámka 1).
Příklad:
A4 na A4 – 96%
A4 na Letter – 90%
Letter na Letter – 96%
Legal na Letter – 75%
1.
POZNÁMKA
Jestliže odesílající strana tiskne hlavičku mimo kopírovanou oblast, je nutný větší redukční
poměr.
68
05_UF-5100-6100_64-69.p65
68
21.2.2005, 10:50
Příjem dokumentů
Příjem nadměrných dokumentů
Jestliže přijatý dokument je mimořádně dlouhý (o více než 39% delší než záznamový papír), rozdělí se na jednotlivé stránky. Při
tisku na oddělené stránky se 10 mm dlouhá spodní část první stránky bude překrývat s horní části další stránky.
Přenášený dokument
Přijatý dokument
Základní operace
Překrývající se tisk (10
mm)
Přijatý dokument je rozdělen na dva listy
s překrývajícím se tiskem.
POZNÁMKA
1.
Je−li redukční metoda nastavena na režim automatického zmenšení, při tisku dokumentu na
oddělené stránky se nepoužije žádná redukce. Je−li redukční metoda nastavena na režim zmenšení
v pevném poměru, dokument se vytiskne podle poměru nastaveného ve faxovém parametru č. 25
(viz str.37).
69
05_UF-5100-6100_64-69.p65
69
21.2.2005, 10:50
Příjem dokumentů
Náhradní příjem do paměti (Substitute Memory Reception)
Jestliže v průběhu příjmu dokumentu dojde záznamový papír nebo toner nebo se papír zablokuje, přístroj automaticky začne
přijímat dokument do obrazové paměti. Uložené dokumenty jsou automaticky vytištěny po výměně záznamového papíru nebo
kazety s tonerem (viz poznámka 1 a 2).
Když přístroj dokončí příjem do paměti a chybí záznamový papír nebo toner, objeví se
na displeji informační kód.
NENI PAPIR
INFO. KOD= 010
Instalujte záznamový papír (viz str.18) nebo vyměňte kazetu s tonerem (viz str.16).
TONER SPOTREBOVÁN
INFO. KOD= 041
Přístroj automaticky začne tisknout dokumenty uložené v paměti.
* TISK *
DOK.PRIJMU DO PAME.
Režim uspořádání při tisku (Print Collation Mode)
Tiskový mechanismus UF−5100/6100 je konstruován na principu obráceného pořadí při skládání. Přístroj je však vybaven
režimem uspořádání při tisku, který skládá přijaté dokumenty ve správném pořadí. Když je tento režim nastaven, všechny přijaté
dokumenty jsou nejdříve uloženy do paměti a potom vytištěny ve správném pořadí. Požadavky pro to, aby tento režim byl
aktivní, jsou následující: 1. Faxový parametr č.65 (PRINT COLLATION – SKLADANI TISKU) musí být nastaven na „Platný“ a 2.
dostatečná zbývající paměť.
Jestliže některý z výšeuvedených požadavků není splněn, jednotka bude tisknout v obráceném pořadí (režim bez uspořádání).
Pořadí odeslání dokumentů
Pořadí poskládání dokumentů
Poskládání ve správném pořadí
(režim uspořádání)
1
1
2
3
2
3
1.
POZNÁMKA
Poskládání v obráceném pořadí
(režim bez uspořádání)
2.
2
3
1
Jestliže je paměť přeplněná, přístroj zastaví příjem a uvolní komunikační linku. Dokumenty uložené
do paměti až do této chvíle budou vytištěny.
Jestliže si přejete funkci náhradního příjmu vypnout, změňte nastavení faxového parametru č.22 na
„Neplatný“ (viz str. 37).
70
06_UF-5100-6100_70-71_.p65
70
14.3.2005, 9:14
Zhotovení kopií
Váš přístroj je vybaven kopírovací funkcí, která umožňuje zhotovení jedné nebo násobných kopií.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3 Příklad: B A
KOPIROVANI
POC.KOPII=10
4
* ULOZIT * CISLO005
STRAN=001 01%
Zadejte počet kopií.
* KOPIE *
CISLO KOPIE=01/10
Přístroj uloží dokument a potom vytiskne kopie.
POZNÁMKA 1.
Kopie se automaticky zmenší v závislosti na délce původního dokumentu. Jestliže při zhotovování
kopií chcete být vyzváni k zadání zmenšovacího poměru, změňte nastavení faxového parametru
č.32 (COPY REDUCTION – ZMENS.KOPIE) na „Ručně“ (viz str.37).
Jestliže je parametr COPY REDUCTION (ZMENS.KOPIE) nastaven na „Ručně“, pak stiskem
nebo
nastavte poměr pro zoom po krocích o délce 1% (100% − 70%).
Jestliže děláte kopii se superjemným rozlišením, bude lehce zmenšena i v případě, že redukční
poměr je nastaven na 100 %, aby odpovídala datům na jedné stránce.
V kopírovacím režimu můžete změnit kontrast a rozlišení mimo standardní rozlišení.
2.
3.
71
06_UF-5100-6100_70-71_.p65
71
14.3.2005, 9:14
Základní operace
KOPIROVANI
POC.KOPII=1
Komunikace řízená časovačem (Timer Controlled Comunication)
Všeobecný popis
Máte možnost odesílat dokumenty na jednu nebo více stanic v jakémkoliv předem stanoveném čase v rozpětí příštích 24
hodin. Můžete nastavit až 10 vestavěných časovačů pro zpracování odloženého přenosu a odloženého vyžádaného přenosu.
Odložený přenos (Deferred Transmission)
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
ODLOZENA KOM.
(1-2)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
1
3
ODLOZENY PRENOS
CAS ZAHAJENI 7
1
4
Zadejte z klávesnice čas startu. (Používejte 4 číslice a 24hodinový čas.)
Příklad:
C D D A (čas 23:30) a stiskněte
SET
:
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
.
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
5
•
•
•
Jednotlačítková volba čísla
Zkrácená volba čísla
Ruční volba čísla, stiskněte
SET
po zadání každé stanice (až
12 stanic).
•
Volba čísla podle adresáře, stiskněte
SET
po zadání každé
stanice.
(Podrobnosti viz str.48 – 50).
<01> (nazev stanice)
5551234
Příklad:
6
* ULOZIT * CISLO005
STRAN=001
01%
* ULOZENI * DOKONC.
CELKEM STRAN=005 25%
pro uložení dokumentů do paměti.
POZNÁMKA
CLEAR
a opravte na správnou hodnotu.
1.
Jestliže v bodě 4 zadáte špatné číslo, stiskněte
2.
3.
Jestliže chcete nastavení pro odloženou komunikaci změnit nebo zrušit, obraťte se na str. 85 a 87.
Když budete rezervovat odložený přenos bez uložení dokumentu do paměti, po stisku klávesy
START v posledním kroku se na displeji objeví následující zpráva.
ODL.PRIJEM
<01> (nazev stanice)
72
07_UF-5100-6100_72-75.p65
72
16.3.2005, 9:46
Komunikace řízená časovačem (Timer Controlled Comunication)
Odložený vyžádaný přenos (Deferred Polling)
1
1
2
ODLOZENA KOM.
(1-2)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
ODLOZENY POLLING
CAS ZAHAJENI 7
2
3
Zadejte z klávesnice čas startu. (Používejte 4 číslice a 24hodinový čas.)
4
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos.
Příklad:
Příklad:
J I H G a stiskněte
SET
SET
.
ODLOZENY POLLING
HESLO=7777
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
.
Zvolte čísla libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
•
Ruční volba čísla, stiskněte
SET
po zadání každé stanice
(až 12 stanic).
•
Volba čísla podle adresáře, stiskněte
stanice.
(Podrobnosti viz str.48 – 50).
Příklad:
SET
po zadání každé
<01> (nazev stanice)
5551234
* ULOZIT * CIS.001
POZNÁMKA
1.
2.
Jestliže v bodě 3 zadáte špatné číslo, stiskněte CLEAR a opravte na správnou hodnotu.
Jestliže chcete nastavení pro odloženou komunikaci změnit nebo zrušit, obraťte se na str. 85 a 87.
73
07_UF-5100-6100_72-75.p65
73
16.3.2005, 9:46
Pokročilé funkce
5
A D D A (čas 3:30) a stiskněte
:
Vyžádaný přenos (Polling)
Všeobecný popis
Tento pojem znamená operaci, při níž si Váš přístroj vyžádá nějaké dokumenty z jiných stanic. Druhá stanice musí
předem vědět, že budete volat, a musí mít dokumenty připravené na podavači nebo uložené v paměti. Pro zajištění
bezpečnosti můžete nastavit heslo vyžádaného přenosu, které bude sdílené s touto druhou stanicí.
Nastavení hesla pro vyžádaný přenos (Polling Password)
Jestliže se heslo pro vyžádaný přenos neshoduje s heslem ve stanici, z níž je dokument vyžadován, Váš požadavek
na vyzvednutí dokumentu bude automaticky odmítnut.
Při nastavování hesla pro vyžádaný přenos postupujte následovně.
1
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
7
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
2
4
26 HESLO POLLING
7777
3
6
2
4
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos.
Příklad:
26 HESLO POLLING
1234
BCDE
5
1.
POZNÁMKA
2.
Vyžádaný přenos nemusí fungovat se všemi faxovými přístroji. Doporučujeme Vám nejdříve si tímto
způsobem vyzvednout nějaký dokument zkušebně a pak teprve přikročit k vyžádání skutečně
důležitých dokumentů.
Vyžádat si dokument z další stanice můžete i v případě, že na stanici, která dokument poskytuje,
není heslo nastaveno, a ve Vašem přístroji je.
74
07_UF-5100-6100_72-75.p65
74
16.3.2005, 9:46
Vyžádaný přenos (Polling)
Příprava na předání vyžádaného dokumentu
Abyste jiným stanicím umožnili vyžádat si z Vašeho přístroje dokumenty, musíte připravit svůj přístroj s dokumenty uloženými
v paměti. Dbejte na to, abyste před uložením dokumentu nastavili heslo pro vyžádaný přenos. Po vyzvednutí vyžádaného
dokumentu se soubor uložený v paměti automaticky vymaže. Chcete−li dokumenty v paměti ponechat, aby mohly být
vyžádány opakovaně, změňte faxový parametr č.27 (POLLED FILE SAVE – POLLED SOUB.ULOZ) na hodnotu „Platný“.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
3
POLLING
C.=7
1:POLLING? 2:POLLED?
POLLED
HESLO=1234
2
4 Příklad: E D C B
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos (viz poznámka 3).
POLLED
HESLO=4321
5
* ULOZIT * CISLO015
STRAN=001
01%
* ULOZENI * DOKONC.
CELKEM STRAN=005 24%
POZNÁMKA
1.
2.
Stále můžete odesílat a přijímat dokumenty, i když jsou připraveny na vyzvednutí.
V paměti může být uložen pouze 1 soubor určený pro vyžádaný přenos. Jestliže potřebujete do
téhož souboru přidat další dokumenty, viz str.89.
Jestliže máte nastavené heslo pro vyžádaný přenos ve faxovém parametru č.26, toto heslo se
objeví na displeji.
Dočasně můžete heslo změnit tak, že ho přepíšete novým.
3.
75
07_UF-5100-6100_72-75.p65
75
16.3.2005, 9:46
Pokročilé funkce
Dokumenty se uloží do paměti.
Vyžádaný přenos (Polling)
Vyžádání dokumentu z jiné stanice
Následujícím postupem si můžete vyžádat dokument z jedné nebo více stanic. Dbejte na to, abyste před vyžádáním
dokumentu nastavili heslo vyžádaného přenosu (viz str.74).
1
2
3
POLLING
C.=7
1:POLLING? 2:POLLED?
3
POLLING
HESLO=1234
1
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos (viz poznámka 2).
Příklad:
BBBB
POLLING
HESLO=1111
4
5
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
Zvolte číslo libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
•
•
Ruční volba čísla, stiskněte
SET
po zadání každé
<01> (nazev stanice)
5551234
stanice (až 12 stanic).
Volba čísla podle adresáře, stiskněte po zadání každé
stanice.
(Podrobnosti viz str.48 – 50).
Příklad:
6
* ULOZIT * CISLO001
POZNÁMKA
1.
Zadané stanice si můžete prohlédnout v kroku 5 tak, že stisknete
zobrazenou stanici nebo skupinu můžete v případě potřeby stiskem
2.
76
CLEAR
, vymazat
.
Jestliže máte nastavené heslo pro vyžádaný přenos ve faxovém parametru č.26, toto heslo se
objeví na displeji.
Dočasně můžete heslo změnit tak, že ho přepíšete novým.
76
08_UF-5100-6100_76-77.p65
nebo
14.3.2005, 9:18
Programové klávesy
Všeobecný popis
Váš přístroj má speciální programové klávesy. Tyto klávesy jsou velmi užitečné, když často pracujete se stejnou skupinou
stanic, ať už se jedná o vysílání nebo vyžádání dokumentu. Klávesy můžete použít k uložení skupiny stanic na jedno
tlačítko, uložení posloupnosti stanic pro vyžádaný přenos, posloupnosti pro odložený přenos nebo odložený vyžádaný
přenos nebo jako dodatečnou jednotlačítkovou klávesu.
Nastavení pro skupinovou volbu čísla (Group Dialling)
Jak nastavit programovou klávesu pro skupinovou volbu čísla:
1
7
PROGRAM
(1-4)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
3
2
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
1
3
Příklad:
PROGRAM[P1]
JMENO
ZADEJTE JMENO
5
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových kláves (viz str.12).
Příklad: PROG A a stiskněte
SET
.
Pokročilé funkce
4
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
Zadejte čísla stanic jednotlačítkovou klávesou nebo klávesou
ABBR
a tříciferným kódem.
Příklad
0
1
0
<01> (nazev stanice)
5551234
Než přistoupíte k dalšímu kroku, můžete si zadané stanice prohlédnout pomocí
kláves
nebo
stiskem klávesy
[010] (nazev stanice)
5551234
. Když zjistíte chybu, můžete zobrazenou stanici odstranit
CLEAR
.
6
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy opakováním postupu od kroku
3, nebo se stiskem klávesy STOP vrátit do pohotovostního režimu.
77
08_UF-5100-6100_76-77.p65
77
14.3.2005, 9:18
Programové klávesy
Nastavení pro odložený přenos
Jak nastavit programovou klávesu pro odložený přenos:
1
7
PROGRAM
(1-4)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
3
2
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
2
3
4
Příklad:
PROGRAM[P1]
JMENO
ZADEJTE JMENO
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových kláves (viz str.12).
SET
Příklad: PROG A a stiskněte
PROGRAM[P1]
STISK.KLAV.FUNCTION
.
5
1
6
7
ODLOZENY PRENOS
CAS ZAHAJENI
7
1
Čtyřmi číslicemi zadejte čas startu.
Příklad:
CCAA
(23:30) a stiskněte
SET
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
.
Zadejte čísla stanic libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
•
Volba čísla podle adresáře, stiskněte
SET
po zadání každé stanice.
<01> (nazev stanice)
5551234
(Podrobnosti viz str.48 – 50).
Příklad:
8
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy opakováním postupu od
kroku 3, nebo se stiskem klávesy STOP vrátit do pohotovostního
režimu.
78
09_UF-5100-6100_78-79.p65
:
78
14.3.2005, 9:22
Programové klávesy
Nastavení pro odložený vyžádaný přenos (Deferred Polling)
Jak nastavit programovou klávesu pro odložený vyžádaný přenos:
1
7
PROGRAM
(1-4)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
3
2
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
2
3 Příklad:
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových kláves (viz
str.12).
SET
Příklad: PROG A a stiskněte
5
6
7
1
PROGRAM[P1]
STISK.KLAV.FUNCTION
.
ODLOZENY POLLING
CAS ZAHAJENI
7 :
2
Pokročilé funkce
4
PROGRAM[P1]
JMENO
ZADEJTE JMENO
Zadejte čas startu.
Příklad: C
CAA
(22:00) a stiskněte
SET
.
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos.
Příklad:
B B B B a stiskněte
SET
ODLOZENY POLLING
HESLO=7777
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
Heslo vyžádaného přenosu se objeví, pokud bylo už dříve
nastaveno.
8
Zadejte čísla stanic libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte SET po zadání každé stanice.
(Podrobnosti viz str. 48 – 50).
Příklad:
<01> (nazev stanice)
5551234
9
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy opakováním postupu od kroku 3,
nebo se stiskem klávesy STOP vrátit do pohotovostního režimu.
79
09_UF-5100-6100_78-79.p65
79
14.3.2005, 9:22
Programové klávesy
Nastavení pro normální vyžádaný přenos (Polling)
Jak nastavit programovou klávesu pro normální vyžádaný přenos:
1
7
PROGRAM (1-4)
ZADEJ CIS. NEBO
3
2
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
2
3
Příklad:
4
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových kláves (viz str.12).
PROGRAM[P1]
JMENO
ZADEJTE JMENO
SET
Příklad: PROG.A a stiskněte
5
6
∨ ∧
.
PROGRAM[P1]
STISK.KLAV.FUNCTION
POLLING
HESLO=7777
3
Zadejte čtyřciferné heslo pro vyžádaný přenos.
Příklad: B
B B B a stiskněte
SET
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
.
Heslo vyžádaného přenosu se objeví, pokud bylo už dříve nastaveno.
7
Zadejte čísla stanic libovolnou kombinací následujících
metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte SET po zadání
každé stanice.
(Podrobnosti viz str.48 – 50).
<01> (nazev stanice)
5551234
Příklad:
8
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy opakováním
postupu od kroku 3, nebo se stiskem klávesy STOP vrátit do
pohotovostního režimu.
80
10_UF-5100-6100_80-94.p65
80
23.3.2005, 12:37
Programové klávesy
Nastavení jednotlačítkové klávesy
Jak nastavit programovou klávesu jako jednotlačítkovou
1
7
PROGRAM (1-4)
ZADEJ CIS. NEBO
3
∨ ∧
2
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
3
3 Příklad:
4
PROGRAM[P1]
JMENO
ZADEJTE JMENO
Zadejte jméno stanice (až 15 znaků) pomocí znakových kláves (viz str.12).
Příklad: PROG A a stiskněte
.
[P1] PROG. A
ZADEJTE TEL. CISLO
Zadejte telefonní číslo (až 36 číslic včetně pauz a mezer).
Příklad:
J PAUSE F F F
BCDE
[P1] PROG. A
9-55512347
Pokročilé funkce
5
SET
6
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG
Nyní můžete nastavovat další programové klávesy opakováním postupu od
kroku 3, nebo se stiskem klávesy STOP vrátit do pohotovostního režimu.
81
10_UF-5100-6100_80-94.p65
81
23.3.2005, 12:37
Programové klávesy
Vymazání nebo změna nastavení programových kláves
Chcete−li změnit nastavení na programové klávese, postupujte stejně jako při nastavování klávesy na str. 77 – 81.
• Čas startu nebo stanice pro odložený přenos
• Stanice pro normální vyžádaný přenos
• Čas startu nebo stanice pro odložený vyžádaný přenos
• Stanice pro skupinovou volbu čísel
• Telefonní číslo a název stanice u jednotlačítkové klávesy
1
7
3
PROGRAM (1-4)
ZADEJ CIS. NEBO
∨ ∧
2
4
3
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG.
Chcete−li vymazat nastavení programové klávesy:
Stiskněte programovou klávesu, kterou chcete vymazat.
PROGRAM[P1]
SMAZAT? 1:ANO 2:NE
4
1
* RUSI SE *
PROGRAM[P1]
5
Příklad:
Nyní můžete mazat další programové klávesy opakováním postupu od kroku
3, nebo se stiskem klávesy STOP vrátit do pohotovostního režimu.
82
10_UF-5100-6100_80-94.p65
82
23.3.2005, 12:37
PROGRAM[P ]
STIS. TLAC PROG
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Všeobecný popis
Ve Vašem přístroji je paměť pro obraz dokumentu, díky níž si můžete zajistit rezervaci pro přenos z paměti, odložený přenos
z paměti, vyžádaný přenos z paměti a podobně.
Po rezervování komunikace v paměti se však může stát, že budete potřebovat změnit některé její nastavení, dokud je ještě
v paměti. Tento oddíl popisuje, jak v podobných případech využít možnost editace souborů.
Tisk seznamu souborů
Obsah komunikačních nastavení může být potřeba modifikovat nebo zrušit. Abyste si obsah ověřili, můžete si následujícím
postupem seznam souborů vytisknout.
MOD EDIT.SOUB (1-6)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
1
9
2
1:SEZNAM SOUBORU?
STISK.SET PRO VYBER
1
3
SEZNAM SOUBORU
1:TISK 2:PROHLIZET
1
* TISK *
SEZNAM SOUBORU
Pokročilé funkce
4
Ukázka seznamu souborů
Vysvětlivky:
(1)
Číslo souboru
(2)
Typ komunikace
Jestliže se soubor právě zpracovává, objeví se vlevo od čísla souboru znak *.
(3)
Datum a čas uložení
Datum a čas, kdy byly tyto soubory uloženy do paměti
(4)
Čas provedení
Jestliže soubor patří do komunikace řízené časovačem, je zde vytištěn čas
(5)
Počet uložených stránek
(6)
Cílová stanice
startu. Jestliže je soubor neúplný, je zde vytištěno „NEUPLNY“
číslo zkrácené volby / číslo jednotlačítkové volby / číslo navolené ručně
83
10_UF-5100-6100_80-94.p65
83
23.3.2005, 12:37
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Prohlížení seznamu souborů
Chcete−li si prohlédnout obsah seznamu souborů na displeji bez jeho vytištění, postupujte takto:
1
MOD EDIT.SOUB (1-6)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
9
2
1
1:SEZNAM SOUBORU?
STISK.SET PRO VYBER
3
SEZNAM SOUBORU
1:TISK 2:PROHLIZET
4
POUZIT ∨ ∧ KLAVESU DO
ROL.KAZDY SOUB.
2
5
nebo
opakujte,
dokud se na displeji nezobrazí soubor, který chcete editovat.
Ukázka displeje:
Typ souboru:
Status
PRENOS:
přenos
VYZVEDNUTI:
vyžádaný přenos
POLLED:
poskytnutí vyžádaného dokumentu
PRIJEM DO PAMETI: příjem do paměti
DUVER.POSTA:
důvěrný příjem / poskytnutí
důvěrného dokumentu
ULOHA PC:
práce při propojení s PC (doplněk)
ZURNAL:
deník / hlášení
Nn:nn:
IN PRG:
OPAKOVANI
VOLBY:
NEUPLNY
čas startu
v běhu
čekání na opa−
kované volání
neúplný soubor
001 XMT 10:00 P010
<01>(Station
name)
(Název stanice)
Číslo souboru
Zadaná stanice
Počet stránek
6
84
10_UF-5100-6100_80-94.p65
84
23.3.2005, 12:37
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Změna startovacího času nebo stanice v souboru
Chcete−li změnit dobu startu a / nebo stanice v komunikačním souboru, postupujte následovně:
1
9
MOD EDIT.SOUB (1-6)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=777
2
3
Zadejte číslo souboru, který chcete změnit, nebo ho vyberte
klávesami
Příklad:
a
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=001
.
AAB
4
ODLOZENY PRENOS
CAS ZAHAJENI
22:30
(viz poznámka 2)
Zadejte nový čas startu.
Příklad: A G A A (6:00)
(Jestliže nebudete čas měnit, pokračujte krokem 6.)
ODLOZENY PRENOS
CAS ZAHAJENI
26:00
6
<01> (nazev stanice)
5551234
7
Chcete−li stanici zrušit, stiskem klávesy
požadovanou stanici. Potom stiskněte
nebo
Zadejte stanice, které chcete přidat.
nebo
CLEAR
nejdříve vyhledejte tuto
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
1 STN(E) ULOZENY
PRIDAT NEBO START
8
* ULOZIT * CISLO005
85
10_UF-5100-6100_80-94.p65
85
23.3.2005, 12:37
Pokročilé funkce
5
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Změna startovacího času nebo stanice v souboru
1.
POZNÁMKA
2.
Přístroj nemůže měnit čas startu a / nebo stanice v souboru, který je právě odesílán nebo čeká na
opakované volání.
Jestliže nejde o soubor typu odložené komunikace, na displeji se objeví tato zpráva:
NAST.ODLOZ.KOMUN.
1:ANO 2:NE
Stiskem B změníte typ souboru na typ odložené komunikace.
86
10_UF-5100-6100_80-94.p65
86
23.3.2005, 12:37
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Zrušení souboru
Chcete−li soubor v paměti zrušit, postupujte následovně:
1
9
2
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=777
3
Zadejte číslo souboru, který chcete zrušit, nebo ho vyberte klávesami
a
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=001
.
Příklad:
A A B (viz poznámka 2)
4
5
SMAZAT SOUBOR C.001?
1:ANO 2:NE
1
* RUSI SE *
SOUBOR CISLO=001
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=777
Zadejte číslo dalšího souboru, který chcete zrušit, nebo stiskněte
STOP , abyste se vrátili do pohotovostního režimu.
POZNÁMKA
1.
2.
Stroj nemůže zrušit soubor, který je právě odesílán.
Jestliže chcete zrušit všechny soubory (kromě souboru, který je právě zpracováván), zadejte jako
číslo souboru
a stiskněte
SET
.
Na displeji se objeví tato zpráva:
Stiskem Bzrušíte všechny soubory.
ZRUSIT VSECH. SOUB ?
1:ANO 2:NE
87
10_UF-5100-6100_80-94.p65
87
23.3.2005, 12:37
Pokročilé funkce
3
MOD EDIT.SOUB (1-6)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Tisk souboru
Chcete−li obsah komunikačního souboru vytisknout, postupujte následovně:
1
9
MOD EDIT.SOUB (1-6)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=777
4
3
Zadejte číslo souboru, který chcete tisknout, nebo ho vyberte
klávesami
Příklad: A
a
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=001
.
AB
4
* TISK *
STRAN=001/003
Přístroj vytiskne soubor, dokument však nadále
zůstává v paměti.
1.
POZNÁMKA
Stroj nemůže tisknout soubor, který je právě odesílán.
88
10_UF-5100-6100_80-94.p65
88
23.3.2005, 12:37
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Přidání dokumentů do souboru
Chcete−li do souboru přidat další dokumenty, postupujte následovně:
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
3
9
MOD EDIT.SOUB (1-6)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=777
5
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=001
Zadejte číslo souboru, do kterého chcete přidávat, nebo ho vyberte
klávesami
Příklad: A
a
.
AB
4
Pokročilé funkce
* ULOZIT *
CISLO001
STRAN=002 10%
Přístroj začne ukládat dokumenty do souboru.
POZNÁMKA
1.
Přístroj nemůže přidávat dokumenty do souboru, který je právě odesílán nebo čeká na opakované
volání.
89
10_UF-5100-6100_80-94.p65
89
23.3.2005, 12:37
Režim editace souborů (Edit File Mode)
Opakované zpracování neúplného souboru
Jestliže komunikace z paměti nebyla úspěšná kvůli obsazené lince nebo zůstala bez odezvy, uložený dokument je po
posledním opakovaném volání automaticky z paměti vymazán.
Jestliže však potřebujete, aby dokumenty přesto zůstaly v paměti i nadále zachovány, změňte napřed nastavení faxového
parametru č.31 (INC.FILE SAVE – ULOZIT NEK.SOUBOR) na hodnotu „Platný“ (viz str.37).
Chcete−li s neúplným souborem znovu pracovat, nejdříve si vytiskněte seznam souborů, abyste si ověřili jeho číslo (viz str.83).
Potom postupujte takto:
1
9
MOD EDIT.SOUB (1-6)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=777
6
3
Zadejte číslo souboru, který chcete opakovaně zpracovávat,
nebo ho vyberte klávesami
Příklad: A
a
CIS.SOUB.NEBO ∨ ∧
SOUBOR CISLO=001
.
AB
4
* ULOZIT *
CISLO001
<01> (nazev stanice)
* VOLANI * CISLO001
(nazev stanice)
Přístroj obnoví práci se souborem a ihned začne vytáčet
číslo.
POZNÁMKA
1.
Postup, jak potvrdit nebo změnit zadané telefonní číslo pro soubor, najdete na str. 83 a 85.
90
10_UF-5100-6100_80-94.p65
90
23.3.2005, 12:37
Přístupový kód
Všeobecný popis
Přístupový kód zabraňuje neoprávněné osobě v manipulaci s přístrojem. Jakmile je čtyřciferný přístupový kód zaregistrován,
nikdo už nemůže s přístrojem pracovat bez zadání správného přístupového hesla.
Automatický příjem je však možný vždycky. Když skončíte svou činnost, např. nastavování režimů nebo odesílání, a displej se
vrátí do pohotovostního režimu, musíte znovu zadat přístupový kód, abyste mohli s přístrojem znovu pracovat. Registrace
přístupového kódu nijak jinak používání přístroje neovlivní.
Nastavení přístupového kódu
1
7
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
4
4
3
38 PRISTUP. KOD
7777
8
Zadejte čtyřciferný přístupový kód.
Příklad: B
CDE
38 PRISTUP. KOD
1234
5
6
38 PRISTUP. KOD
1:VSE
1234
Vyberte stupeň omezení.
B Pro všechny operace
38 PRISTUP. KOD
2:PARAMETRY 1234
nebo
C Pouze pro nastavování a tisk
faxových parametrů.
Příklad: C
7
POZNÁMKA
1.
Jestliže chcete přístupový kód vymazat, zadejte kód, stiskněte a
postupu nahoře k bodu 3, a potom stiskněte
CLEAR
,
SET
SET
a
pokračujte podle
STOP .
91
10_UF-5100-6100_80-94.p65
91
23.3.2005, 12:37
Pokročilé funkce
3
Přístupový kód
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezení všech operací)
1
Zadejte čtyřmístný přístupový kód.
Příklad: B C D E
12-PROS-2002 15:00
PRISTUPOVY KOD=7
12-PROS-2002 15:00
PRISTUPOVY KOD=****
2
12-PROS-2002 15:00
00%
Nyní můžete přístroj normálně obsluhovat.
Obsluha přístroje s přístupovým kódem (omezený přístup pouze
k faxovým parametrům)
Přístroj omezuje pouze nastavení a tisk faxových parametrů.
Příklad: Při nastavování faxového parametru.
1
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
3
VSTUP PRIST.KODU
7777
Zadejte čtyřmístný přístupový kód.
Příklad: B C D E
VSTUP PRIST.KODU
****
4
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
Nyní můžete přístroj normálně obsluhovat.
92
10_UF-5100-6100_80-94.p65
92
23.3.2005, 12:37
Příjem do paměti
Všeobecný popis
Tato vlastnost slouží k zabezpečení všech přijatých dokumentů tím, že jsou uloženy do paměti. Aby bylo možno dokumenty
z paměti vytisknout, oprávněný operátor musí zadat správné heslo.
Nastavení hesla pro příjem do paměti
(RCV to Memory Password)
1
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
7
2
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
4
3
3
7
Zadejte čtyřciferné heslo pro příjem do paměti.
37 PRIJEM DO PAMETI
1234
Příklad:
1 B
DE
2 3C 4
Pokročilé funkce
4
5
37 PRIJEM DO PAMETI
7777
Nastavení příjmu do paměti (RCV to Memory)
1
8
2
PRIJ.DO PAMETI=VYP
1:VYP 2:ZAP 3:TISK
5
3
VYBERTE MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
PRIJ.DO PAMETI=ZAP
1:VYP 2:ZAP 3:TISK
4
12-PROS-2002 15:00
< PRIJ.DO PAMETI >
POZNÁMKA
1.
Když dojde k přeplnění paměti, přístroj zastaví příjem a uvolní linku. Na další příchozí volání pak
nebude odpovídat, dokud nebude v paměti dostatek volného místa.
93
10_UF-5100-6100_80-94.p65
93
23.3.2005, 12:37
Příjem do paměti
Tisk dokumentů
Po přijetí dokumentů v režimu příjmu do paměti se na displeji objeví následující zpráva.
ZPRAVA V PAMETI
< PRIJ.DO PAMETI >
Dokumenty můžete vytisknout tímto postupem:
1
8
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
PRIJ.DO PAMETI=ZAP
1:VYP 2:ZAP 3:TISK
5
3
3
PRIJ.DO PAMET=TISK
1:VYP 2:ZAP 3:TISK
4
ZADEJTE HESLO
7777
5
Zadejte heslo pro tisk dokumentů (viz poznámka 1).
Příklad: B
CDE
ZADEJTE HESLO
1234
6
* TISK *
DOK.PRIJMU DO PAME.
Přístroj začne tisknout.
POZNÁMKA
1.
Jestliže heslo nebylo vůbec nastaveno, přístroj Vám zadání hesla nenabídne.
2.
Dokumenty se začnou tisknout ihned po stisku
3.
Jakmile je vlastnost PRIJEM DO PAMETI nastavena na „ZAP“, heslo nemůže být změněno
(faxový parametr č.37 nebude na displeji zobrazen). Jestliže potřebujete heslo změnit, musíte
nejdříve vlastnost PRIJEM DO PAMETI vypnout (nastavit na „VYP“). Potom můžete provést změnu
hesla (viz str.93).
SET
v kroku 4.
94
10_UF-5100-6100_80-94.p65
94
23.3.2005, 12:37
Obálka faxu (Fax Cover Sheet)
Všeobecný popis
Faxová obálka může být automaticky připojena k Vašemu přenášenému dokumentu. Je na ní uvedeno jméno příjemce, jméno
původce a počet připojených stránek.
Takto přeneseno:
strana1
Takto přijato:
obálka
faxu
strana 2
hlavička str.1
strana 1
hlavička str.2
strana2
úhrn str.2
Práce s obálkou faxu
Chcete−li k přenosu připojit obálku, postupujte takto:
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
1
00%
Položte dokument lícem dolů.
8
2
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
3
Pokročilé funkce
UVODNI LIST=VYP
1:VYP 2:ZAP
3
UVODNI LIST=VYP
1:VYP 2:ZAP
4
1
pro „VYP“ (obálka nebude připojena)
nebo
nebo
UVODNI LIST=ZAP
1:VYP 2:ZAP
2
pro „ZAP“ (obálka bude připojena)
5
6
Zvolte číslo stanice, na kterou chcete odeslat dokument.
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Příklad:
POZNÁMKA
1.
Ke změně přednastavené hodnoty funkce Fax Cover Sheet musíte změnit nastavení
faxového parametru č.56 (viz str.39).
Tato funkce je použitelná v režimu přímého přenosu i přenosu z paměti.
List obálky není započítán v počtu stránek v příslušném sloupečku deníku.
2.
3.
95
11_UF-5100-6100_95-153.p65
95
5.4.2005, 14:44
Obálka faxu (Fax Cover Sheet)
Práce s obálkou faxu
Ukázka obálky
Vysvětlivky:
(1)
Čas startu komunikace
(2)
Jméno zaznamenané v jednotlačítkovém nebo zkráceném čísle nebo vytočené telefonní číslo
(3)
Vaše LOGO (do 25 znaků) a ID číslo (do 20 číslic).
(4)
Počet stránek, které následují. Tato informace se neuvádí při přímém přenosu.
96
11_UF-5100-6100_95-153.p65
96
5.4.2005, 14:44
Přesměrování faxu (Fax Forward)
Nastavení pro přesměrování faxu
Tato vlastnost umožňuje, aby příchozí faxy byly přesměrovány na stanici registrovanou jako jednotlačítkově nebo
zkráceně volané číslo. Jakmile jsou faxy přijaty do paměti, přístroj dokumenty přesune na telefonní číslo registrované pro
jednotlačítkovou nebo zkrácenou volbu.
Tato funkce je výhodná, když chcete přijímat faxy na jiném místě (např. doma) v noci nebo během dovolené.
1
7
2
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
4
54 PRESMER. FAXU
1:NEPLATNE
5
4
4
54 PRESMER. FAXU
2:PLATNE
2
5
6
Pokročilé funkce
3
54 PRESMER. FAXU
ZADAT STANICI
Zadejte stanici, na niž mají být příchozí faxy přesměrovány,
přiřazením čísla volaného jednotlačítkovou nebo zkrácenou
volbou.
<01> (nazev stanice)
5551234
Příklad:
7
POZNÁMKA
1.
Jestliže je vlastnost „přesměrování faxu“ nastavena, je možnost změny jednotlačítkového nebo
zkráceného čísla omezena. Jestliže potřebujete telefonní číslo upravit, musíte změnit tuto funkci na
neplatnou.
Jestliže se přesun přijatého dokumentu nezdaří, dokument se vytiskne a pak se vymaže z paměti,
a to i v případě, kdy faxový parametr č.31 (INC.FILE SAVE – ULOZIT NEK.SOUBOR) je nastaven
na „platný“.
Jestliže chcete v případě komunikačního nezdaru uložit dokument do paměti, nastavte svůj přístroj
na příjem do paměti (Receive To Memory) (viz str.93).
Není možné přijímat dokumenty v případě, že paměť Vašeho přístroje je přeplněná nebo je využitá
asi na 95%.
2.
3.
97
11_UF-5100-6100_95-153.p65
97
5.4.2005, 14:44
Selektivní příjem (Selective Reception)
Všeobecný popis
Selektivní příjem je speciální funkcí Vašeho přístroje. Může zamezit příjmu dokumentů, které nejsou zcela nezbytné (tzv. nežádoucí
příjem).
Před přijetím dokumentu Váš přístroj porovná poslední 4 číslice ID čísla odesílajícího přístroje s posledními 4 číslicemi telefonního
čísla, naprogramovaného u každé stanice s jednotlačítkovou nebo zkrácenou volbou. Jestliže se shodují, Váš přístroj dokument
přijme. Jestliže se však liší, přístroj zruší příjem a do deníku se zaznamená informační kód 406.
Nastavení selektivního příjmu
1
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
7
2
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
4
3
4
46 VOLBA PRIJMU
1:NEPLATNE
6
4
46 VOLBA PRIJMU
2:PLATNE
2
5
1.
POZNÁMKA
2.
Když je nastaven selektivní příjem, váš přístroj může přijímat pouze od těch stanic, které jsou
naprogramovány v zabudovaném automatickém telefonním seznamu.
Jestliže nemáte nastaveno své ID číslo, Váš přístroj možná nebude schopen přijímat od některých
modelů. Nastavení ID čísla najdete na str.29.
98
11_UF-5100-6100_95-153.p65
98
5.4.2005, 14:44
Komunikace s heslem (Password Communications)
Všeobecný popis
Komunikace s heslem, která zahrnuje přenos s heslem a příjem s heslem, zabrání tomu, aby Váš přístroj odeslal fax na
nesprávnou adresu, nebo přijal fax z neoprávněné stanice. Přenos s heslem a příjem s heslem můžete nastavit nezávisle na
sobě, nebo obojí dohromady.
Chcete−li použít přenos s heslem, musíte nejdříve nastavit čtyřciferné heslo přenosu. Toto heslo musí být sdíleno s dalšími
kompatibilními přístroji Panafax. Jestliže potom heslo z Vašeho přístroje nesouhlasí s heslem přenosu nastaveným na druhém
přístroji Panafax, přenos nebude úspěšný. Přenos s heslem zvolíte tak, že při odesílání dokumentu nastavíte Function 8−4
(HESLO−PRENOS) na hodnotu „ZAP“.
Chcete−li použít příjem s heslem, musíte nejdřív nastavit čtyřciferné heslo pro příjem. Toto heslo musí být sdíleno s dalšími
kompatibilními přístroji Panafax. Jestliže potom heslo z Vašeho přístroje nesouhlasí s heslem příjmu nastaveným na druhém
přístroji Panafax, příjem nebude úspěšný. Jakmile jste se rozhodli pro příjem s heslem a nastavili parametr na hodnotu „ZAP“,
bude toto nastavení platit, dokud ho nezměníte na „VYP“.
Kompatibilita s jinými přístroji
Přenos a příjem s heslem můžete uskutečnit pouze ve spojení s dalšími kompatibilními přístroji Panafax, které jsou uvedeny
níže:
Model
• DP−180
• DP−1810F
• DP−1820P
• DP−2310
• DP−3000
• DP−3510
• DP−4510
• DP−6010
• DX−600
• FP−D250F
• UF−160
• UF−170
• UF−270
• UF−280M
• UF−312
• UF−550
• UF−585
• UF−595
• UF−733
• UF−750
• UF−755
• UF−766
• UF−780
• UF−790
• UF−885
• UF−895
• UF−5100
• UF−6100
• UF−M500
Požadováno.
Obraťte se laskavě na příručky pro jednotlivé modely.
Síťové funkce
• DF−1100
• DP−190
• DP−1820E
• DP−2000
• DP−2500
• DP−3010
• DP−3520
• DP−4520
• DP−6020
• DX−800
• FP−D350F
• UF−160M
• UF−260
• UF−270M
• UF−300
• UF−322
• UF−560
• UF−590
• UF−650
• UF−745
• UF−750D
• UF−755e
• UF−770
• UF−788
• UF−880
• UF−890
• UF−990
• UF−6000
• UF−9000
Speciální nastavení
99
11_UF-5100-6100_95-153.p65
99
5.4.2005, 14:44
Komunikace s heslem (Password Communications)
Nastavení přenosu s heslem (Password Transmission)
Jak nastavit heslo pro přenos a parametr:
1
7
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
4
3
43 HESLO-PRENOS
4
4
7777
3
Zadejte čtyřciferné heslo pro přenos.
Příklad: B
5
CDE
a stiskněte SET.
43 HESLO-PRENOS
1:VYP
1234
1
43 HESLO-PRENOS
1:VYP
1234
pro „VYP“ (heslo se nekontroluje)
nebo
nebo
2
43 HESLO-PRENOS
2:ZAP
1234
pro „ZAP“ (heslo se kontroluje)
6
POZNÁMKA
1.
Nastavení můžete pro každý přenos dočasně změnit pomocí FUNCTION 8–4 (PASSWORD−XMT).
Podrobnosti viz str. 105.
2.
Chcete−li změnit heslo, stiskněte ve 4. kroku
CLEAR
a potom zapište nové.
100
11_UF-5100-6100_95-153.p65
100
5.4.2005, 14:44
Komunikace s heslem (Password Communications)
Nastavení příjmu s heslem (Password Reception)
Jak nastavit heslo pro příjem a parametr:
1
7
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
FAX PARAMETR (01-99)
CISLO=7
4
3
4
43 HESLO-PRENOS
4
Zadejte čtyřciferné heslo pro příjem.
Příklad: B
5
7777
4
C D E a stiskněte
SET
44 HESLO-PRIJEM
1:VYP
1234
.
1
44 HESLO-PRIJEM
1:VYP
1234
pro „VYP“ (heslo se nekontroluje)
nebo
nebo
2
44 HESLO-PRIJEM
2:ZAP
1234
Síťové funkce
pro „ZAP“ (heslo se kontroluje)
6
POZNÁMKA
1.
Jakmile jste jednou nastavili parametr, nelze už stavy „ZAP“ nebo „VYP“ při každém příjmu měnit.
Dokud nezměníte nastavení parametru, je stále ve zvoleném stavu „zapnuto“ nebo „vypnuto“.
2.
Chcete−li změnit heslo, stiskněte ve 4. kroku
CLEAR
a potom zapište nové.
101
11_UF-5100-6100_95-153.p65
101
5.4.2005, 14:44
Komunikace s heslem (Password Communications)
Použití přenosu s heslem
Chcete−li používat přenos s heslem, můžete při každém vysílání nastavit parametr PASSWORD−XMT (HESLO PRO PŘENOS)
na „ZAP“ nebo „VYP“. Postup je následující:
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
Položte dokument lícem dolů.
2
8
3
ZADAT MOD
(1-8)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
HESLO-PRENOS=VYP
1:VYP 2:ZAP
4
4
00%
1
HESLO-PRENOS=VYP
1:VYP 2:ZAP
pro „VYP“ (heslo se nekontroluje)
nebo
nebo
2
HESLO-PRENOS=ZAP
1:VYP 2:ZAP
pro „ZAP“ (heslo se kontroluje)
5
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
6
Zvolte číslo libovolnou kombinací následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla, stiskněte SET po zadání každé stanice (až 12
stanic).
• Volba čísla podle adresáře, stiskněte SET po zadání každé
stanice.
(Podrobnosti viz str.48 – 50).
Příklad:
<01> (nazev stanice)
5551234
102
11_UF-5100-6100_95-153.p65
102
5.4.2005, 14:44
Komunikace s heslem (Password Communications)
7
Jestliže se přenosové heslo Vašeho přístroje kryje s přenosovým
heslem druhé stanice, přístroj začne vysílat dokument.
Po skončení přenosu se parametr PASSWORD−XMT (HESLO
PRO PŘENOS) vrátí na standardní nastavení („ZAP“ nebo „VYP“).
Použití příjmu s heslem
Síťové funkce
Jakmile jste nastavili parametr postupem uvedeným na str. 104, není potřebná žádná další operace. Nastavení parametru („ZAP“
nebo „VYP“) nelze měnit při každém příjmu. Jeho hodnota zůstává stále stejná, dokud nastavení nezměníte.
103
11_UF-5100-6100_95-153.p65
103
5.4.2005, 14:44
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Všeobecný popis
Váš přístroj je vybaven dvěma charakteristickými rysy, umožňujícími důvěrnou komunikaci. Smyslem této komunikace je zajistit,
aby Vámi odesílané důvěrné informace mohla přijmout pouze osoba se znalostí správného kódu..
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Tato schránka může být využita pro komunikaci s jinými kompatibilními modely na základě čtyřciferného důvěrného kódu. To
znamená, že dokumenty s důvěrným kódem jsou přijaty do paměti a později mohou být vytištěny pouze osobou se znalostí
důvěrného kódu.
kompatibilní
model Panafax
kompatibilní
model Panafax
odesláno
s důvěrným
kódem 1000
odesláno
s důvěrným
kódem 2000
A
B
Kompatibilní model Panafax (poznámka 5)
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
Dokumenty „A“ a „B“ jsou uloženy do
paměti.
Kompatibilní
model Panafax
Vyžádaný přenos
s důvěrným
kódem 1000
B
(poznámka 5)
Tisk s důvěrným
kódem 2000
A
Kompatibilita s jinými přístroji
V tabulce 1 je uveden seznam kompatibilních modelů Panafax, které jsou vybaveny důvěrnou poštovní schránkou. Je zde
rovněž patrné, jestli jsou potřebná nějaká speciální nastavení.
Tabulka 1: Požadavky na důvěrnou poštovní schránku
Kompatibilní model
DF−1100
DP−3000
DX−800
UF−560
UF−766
UF−990
DP−180
DP−3010
UF−280M
UF−585
UF−770
UF−5100
DP−190
DP−3510
UF−312
UF−590
UF−780
UF−6000
1.
POZNÁMKA
2.
3.
4.
Speciální nastavení
DP−1810F
DP−3520
UF−322
UF−595
UF−788
UF−6100
DP−1820P
DP−4510
UF−332
UF−733
UF−790
UF−9000
DP−1820E
DP−4520
UF−333
UF−744
UF−880
DP−2000
DP−6010
UF−342
UF−745
UF−885
DP−2310
DP−6020
UF−344
UF−755
UF−890
104
Není požadováno
Jestliže Váš přístroj přijme dva důvěrné faxy se stejným důvěrným kódem, oba dokumenty se uloží
společně do jedné důvěrné schránky.
V paměti může být uloženo až 10 souborů poštovních schránek. Můžete tedy přijímat důvěrné
faxy s 10 různými důvěrnými kódy.
Jestliže dojde k přeplnění paměti, přístroj zastaví příjem a uvolní linku.
Jestliže byly důvěrné faxy přijaty do schránky typu UF−733, nemůžete si už tyto dokumenty
vyžádat pro další přenos (poll). Tento model je konstruován pouze pro lokální výtisk přijatých
důvěrných dokumentů.
104
11_UF-5100-6100_95-153.p65
DP−2500
DX−600
UF−550
UF−755e
UF−895
5.4.2005, 14:44
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Odeslání důvěrných dokumentů do schránky vzdálené stanice
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
2
2
3
DUVERNY PRENOS
DUVERNY KOD=7777
1
4
Zadejte čtyřciferný důvěrný kód.
Příklad: C
CDD
5
6
DUVERNA KOM.
(1-5)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
DUVERNY PRENOS
DUVERNY KOD=2233
ZADAT STANICI
PAK STISK.START
Zvolte číslo některou z následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla
• Volba čísla z adresáře
<01> (NAZEV STANICE)
5551234
7
Je−li to nutné, spojte se s příjemcem a sdělte
mu důvěrný kód.
105
11_UF-5100-6100_95-153.p65
105
5.4.2005, 14:44
Síťové funkce
Příklad:
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Vyžádaný přenos důvěrného dokumentu ze schránky vzdálené stanice (Polling)
Poté, co jste dostali zprávu, že někdo odeslal důvěrný dokument do schránky vzdálené stanice, můžete si odtud tento dokument
vyžádat následujícím postupem:
1
2
DUVERNA KOM.
(1-5)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
2
DUVERNY POLLING
DUVERNY KOD=7777
2
3
Zadejte čtyřciferný důvěrný kód.
Příklad:
CCDD
DUVERNY POLLING
DUVERNY KOD=2233
4
ZADAT STANCI
PAK STISK.START
5
Zvolte číslo některou z následujících metod:
• Jednotlačítková volba čísla
• Zkrácená volba čísla
• Ruční volba čísla
• Volba čísla z adresáře
Příklad:
<01> (nazev stanice)
5551234
6
1.
POZNÁMKA
Důvěrný soubor se na centrální stanici automaticky vymaže poté, co byl odtud vyžádán.
106
11_UF-5100-6100_95-153.p65
106
5.4.2005, 14:44
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Příjem důvěrného dokumentu do schránky Vašeho přístroje.
Není potřebné žádné zvláštní nastavení, Váš přístroj je pro používání této funkce již vybaven. Přístroj přijímá důvěrný fax stejným
způsobem, jako přijímá normální faxové zprávy. Při přijetí důvěrného faxu displej ukáže následující zprávu (VYPIS DUVERNEHO
PRIJMU) a vytiskne hlášení o důvěrném příjmu (Confidential Receive Report).
ZPRAVA V MAIL BOXU
Ukázka hlášení o důvěrném příjmu:
Vysvětlivky:
(1) číslo souboru:
001 až 999
(2) přijaté ID vzdálené stanice:
znakové nebo numerické ID
(3) počet přijatých stránek
Síťové funkce
(4) datum a čas příjmu
POZNÁMKA
1.
2.
3.
4.
Jestliže Váš přístroj přijme dva důvěrné faxy se stejným důvěrným kódem, oba dokumenty se uloží
společně do jedné důvěrné schránky.
V paměti může být uloženo až 10 souborů poštovních schránek. Můžete tedy přijímat důvěrné
faxy s 10 různými důvěrnými kódy.
Jestliže dojde k přeplnění paměti, přístroj zastaví příjem a uvolní linku.
Chcete−li si ověřit, zda jednotka přijala důvěrný fax, můžete si vytisknout seznam souborů (viz
str.83).
107
11_UF-5100-6100_95-153.p65
107
5.4.2005, 14:44
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Uložení důvěrného dokumentu do poštovní schránky Vašeho přístroje
K uložení dokumentu do důvěrné poštovní schránky použijte dále uvedený postup. Jakmile budou dokumenty ve Vašem přístroji
uloženy, budou moci být odtud vyžádány dalším přístrojem.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
2
3
4
DUVERNA KOM.
(1-5)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
DUVERNY PRENOS POLL
DUVERNY KOD=7777
3
Zadejte čtyřciferný důvěrný kód.
Příklad: C
DUVERNY PRENOS POLL
DUVERNY KOD=2233
CDD
5
* ULOZIT * CISLO002
STRAN=001
01%
Dokumenty se uloží do paměti. Je−li to nutné, spojte se s příjemcem
důvěrné zprávy a sdělte mu důvěrný kód, potřebný k vyžádání
dokumentu.
POZNÁMKA
1.
Důvěrný soubor bude automaticky vymazán poté, co byl vyzvednut.
Jestliže si přejete ponechat soubor v přístroji i po jeho vyžádání, změňte nastavení
faxového parametru č.42 (CONF.POLLED FILE SAVE – DUV. SOUBOR ULOZ.) na
hodnotu „Platný“.
108
11_UF-5100-6100_95-153.p65
108
5.4.2005, 14:44
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Tisk důvěrného dokumentu z důvěrné schránky Vašeho přístroje.
Poté, co jste se dozvěděli, že někdo poslal do vaší schránky důvěrný dokument, můžete si ho vytisknout následujícím
postupem.
1
2
2
DUVERNA KOM.
(1-5)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
4
3
TISK DUVER. SOUBORU
DUVERNY KOD=7777
Zadejte důvěrný kód dokumentu, který chcete vytisknout.
Příklad: C
CDD
TISK DUVER. SOUBORU
DUVERNY KOD=2233
4
* TISK *
STRAN=001/0001
Síťové funkce
Přístroj vytiskne důvěrný dokument.
POZNÁMKA
1.
Důvěrný soubor se po vytištění automaticky vymaže, a to i v případě, kdy je faxový parametr č.42
(CONF.POLLED FILE SAVE − DUV. SOUBOR ULOZ.) změněn na „Platný“.
109
11_UF-5100-6100_95-153.p65
109
5.4.2005, 14:44
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox)
Zrušení důvěrného dokumentu, uloženého ve schránce Vašeho přístroje.
Jestliže se paměť Vašeho přístroje naplní, nebo si pouze chcete udělat pořádek ve Vašich důvěrných dokumentech, můžete
jeden nebo více těchto dokumentů smazat dále uvedeným postupem.
Ke smazání souborů existují dvě možné metody – buď můžete mazat soubory jednotlivě s uvedením jejich důvěrného kódu, nebo
můžete vymazat všechny důvěrné soubory z paměti najednou.
Mazání souborů s použitím důvěrného kódu:
1
2
DUVERNA KOM.
(1-5)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
2
SMAZAT DUV.SOUBOR
DUVERNY KOD=7777
5
3
Zadejte čtyřciferný důvěrný kód.
Příklad: C
CDD
SMAZAT DUV.SOUBOR
DUVERNY KOD=2233
4
* RUSI SE *
DUVERNY KOD=2233
Vymazání všech důvěrných souborů z paměti:
1
2
2
DUVERNA KOM.
(1-5)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
2
SMAZAT DUV.SOUBOR
DUVERNY KOD=7777
5
3
4
SMAZAT VSECHNY DUV.
SOUBORY? 1:ANO 2:NE
* RUSI SE *
VSECHNY DUV.SOUBOR
1
110
11_UF-5100-6100_95-153.p65
110
5.4.2005, 14:44
Práce s podadresami
Všeobecný popis
Využití funkce podadresování Vám umožňuje další směrování (routing), přesměrování (forwarding) nebo zprostředkování
přenosu (relaying) dokumentů k požadovanému příjemci, je−li použito v kombinaci s modely Panasonic vybavenými schopností
Internet−fax a / nebo se síťovou verzí software HydraFax / LaserFax. Tato funkce je přizpůsobena doporučením Mezinárodní
telekomunikační unie ITU−T pro T.Routing – Facsimile Routing (směrování telekomunikace – fax) s využitím podadres.
Příklad sítě
Volané číslo:
Podadresa:
TSI:
555 1234
001
555 9999
bbb
aaa
Fax1
Telefonní linka
Fax G3
aaa
PC2
PC1
aaa
Modely Panasonic
s podporou Internet fax
FaxG3
Tabulka automatického směrování modelů Panasonic se
schopností Internet fax (vlastní tel.# : 5551234]
TSI
jednotlač.#
směr
podadresa
<01>
<02>
<03>
bbb
Volané číslo:
Podadresa:
TSI:
555 1234
žádná
555 6789
0001
0002
0003
--555 6789
PC1
PC2
Fax1
•
Podadresy pro přenos:
DF−1100/DP−135FP/150FP/150FX/190/1810F/1820E/1820P/2000/2310/2330/2500/3000/
3010/3030/3510/3520/3530/4510/4520/4530/6010/6020/6030/DX−600/800/1000/2000/
FPD250F/D350F/UF−332/333/342/344/490/550/560/585/590/595/770/790/880/885/890/
895/990/4000/4100/5100/6000/6100/7000/7100/8000/8100/9000 (viz pozn. 1)
•
Podadresy pro příjem:
DX−600/800/UF−4000/4100/5100/6000/6100/7000/7100/8000/8100/9000 a DP−1810F/
1820E/1820P/2000/2310/2330/2500/3000/3010/3030/3510/3520/3530/4510/4520/4530/6010/
6020/6030 pro fax připojený na internet.
Metody přenosu s podadresováním
Dokument s podadresou můžete příjemci odeslat následujícími způsoby:
• Registrací podadresy do čísel jednotlačítkové / zkrácené volby
• Specifikací podadresy v režimu ruční volby čísla.
Nastavení směrování (routing), přesměrování (forwarding) nebo zprostředkování přenosu (relaying)
Pro telefony Panasonic Internet Fax můžete upravit nastavení automatického směrování (routing) na jakoukoliv kombinaci adres
LAN (Local Area Network), PSTN (Public Switched Telephone Network) nebo PBX.
POZNÁMKA
1.
UF−788 s doplňkovým propojením na PC nebo instalovanou doplňkovou ROM pamětí.
111
11_UF-5100-6100_95-153.p65
111
5.4.2005, 14:44
Síťové funkce
Kompatibilita s ostatními přístroji:
Práce s podadresami
Nastavení podadresy do jednotlačítkově nebo zkráceně volaných čísel
1
7
1:JEDNO-TLACITKOVA
2:RYCHLA VOLBA
2
2
1
JEDNIM-TLACITKEM<
>
STIS.PRIM.C.NEBO ∨ ∧
pro výběr jednotlačítkového čísla
nebo
2
pro výběr zkráceného čísla
Příklad: B 1
3 Příklad:
4
<01>
ZADEJTE TEL. CISLO
Zadejte telefonní číslo, stiskněte SUB-ADDR a pak zapište
podadresu (až 20 číslic).
(Až 36 číslic včetně telefonního čísla, pauz, mezer, flashe a
podadresy.)
Příklad: Telefonní číslo = 5551234, podadresa = 2762
zapište jako:
SUB-ADDR
FFFBCDE
<01>
5551234s27627
CHGC
5
<01> SALES DEPT
5551234s27627
Zadejte jméno stanice (viz str.30)
Příklad: SALES DEPT
6
POZNÁMKA
1.
SUB-ADDR odděluje podadresu od telefonního čísla a na displeji je indikováno jako „s“.
112
11_UF-5100-6100_95-153.p65
112
5.4.2005, 14:44
Práce s podadresami
Odeslání dokumentu s podadresou
Použití jednotlačítkové / zkrácené volby čísla
Činnost je stejná jako při normální volbě čísla.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Příklad:
<01> (Nazev stanice)
5551234s27627
3
* ULOZIT * CISLO001
STRAN=001
01%
Dokument je uložen do paměti a přístroj začne vytáčet číslo stanice a odesílat
dokument s informací o podadrese.
Použití ruční volby čísla
Použijte SUB-ADDR k oddělení telefonního čísla a podadresy.
1
ZADEJTE STANICE
PAK STISK.START
00%
Položte dokument lícem dolů.
2
Zadejte telefonní číslo, stiskněte SUB-ADDR a pak zapište podadresu (až 20 číslic).
(Až 36 číslic včetně telefonního čísla, pauz, mezer, flashe a podadresy.)
Příklad: Telefonní číslo = 5551234, podadresa = 2762
SUB-ADDR
FFFBCDE
CHGC
TEL. CISLO
5551234s27627
3
* ULOZIT * CISLO001
STRAN=001
01%
Dokument je uložen do paměti a přístroj začne vytáčet číslo stanice
a odesílat dokument s informací o podadrese.
POZNÁMKA
1.
SUB-ADDR odděluje podadresu od telefonního čísla a na displeji je indikováno jako „s“.
2.
Při přenosu s podadresou nelze použít ruční volbu čísla se zavěšeným nebo vyvěšeným
sluchátkem (On−Hook / Off−Hook).
V režimu ručně opakované volby čísla se podadresa nepřenáší.
3.
113
11_UF-5100-6100_95-153.p65
113
5.4.2005, 14:44
Síťové funkce
zapište jako:
Deníky a seznamy
Všeobecný popis
Abyste si mohli lépe udržovat přehled o dokumentech, které jste přijali a odeslali, nebo o číslech, která jste si zaznamenali, je Váš
přístroj vybaven možností tisku těchto deníků a seznamů: deník transakcí, deník individuálních přenosů, komunikační deník,
seznam čísel pro jednotlačítkovou volbu / čísel pro zkrácenou volbu / položek v adresáři, seznam programů, seznam faxových
parametrů , adresář a seznam souborů.
Deník transakcí (Transaction Journal)
Jedná se o záznam 32 posledních transakcí (transakce se zaznamená vždy, když posíláte nebo přijímáte dokument). Tiskne se
automaticky po každých 32 transakcích (viz poznámka 1), nebo si ho můžete vytisknout nebo prohlédnout ručně následujícím
postupem.
1
2
TISKOVY VYSTUP (1-7)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
6
ZURNAL
1:TISK 2:PROHLIZET
1
3a B
3b C
4 B
* TISK *
ZURNAL
pro tisk deníku
pro prohlížení deníku
ZURNAL PROHL
1:POUZE PREN. 2:VSE
Zvolte režim prohlížení:
pro prohlédnutí pouze přenosových transakcí
C pro prohlédnutí všech transakcí.
Příklad: C
POUZIT ∨ ∧ KLAVESU DO
POSUN ZAZNAMU
Transakce v deníku si můžete prohlížet pomocí kláves
a
. Stiskem klávesy
STOP se vrátíte do pohotovostního režimu.
datum & čas
12/12 10:00
OK P01
XMT ☎ 5551234
Typ komunikace:
PRE:
přenos
PRI:
příjem
POL:
vyžádaný přenos
PLD:
poskytnutí vyžád.
dokumentu
PRESMEROVANI: přesměr.
DDS: dálková diagnostika
/aktualizace firmware
1.
POZNÁMKA
Přijaté ID,
zaznamenané jméno
nebo volané telefonní
číslo.
Výsledek komunikace:
OK :
komunikace byla úspěšná
P−OK :
úspěšný rezervovaný přenos za stavu
zaplněné paměti
R−OK:
důvěrný přenos byl úspěšný
V CINNOSTI:
obsazená linka
STOP :
byla stisknuta klávesa STOP
tříciferný
komunikace se nezdařila
informač−
(Podrobnosti viz strana 133)
ní kód:
Počet úspěšně přenesených nebo přijatých stránek.
Označení položky při
rolování
: nejnovější transakce
: nejstarší transakce
: pouze 1 transakce
Jestliže chcete potlačit automatický tisk transakčního deníku, změňte nastavení faxového
parametru č.13 na „Neplatný“ (viz str.36).
114
11_UF-5100-6100_95-153.p65
114
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Tento deník obsahuje informace o posledním přenosu.
1
2
6
TISKOVY VYSTUP (1-7)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
6:ZURNAL PREN.?
STISK.SET PRO TISK
6
* TISK *
ZURNAL ND. PRENOSU
Tisk deníků
a seznamů
3
115
11_UF-5100-6100_95-153.p65
115
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Ukázka transakčního deníku
Ukázka deníku individuálních přenosů (IND.XMT JOURNAL)
116
11_UF-5100-6100_95-153.p65
116
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Deník individuálních přenosů (IND. XMT JOURNAL)
Vysvětlivky:
(1)
Datum tisku
(2)
Čas tisku
(3)
Číslo v deníku
(4)
Výsledek komunikace:
OK
V CINNOSTI
STOP
M−OK
P−OK
(5)
Počet přenesených
nebo přijatých stránek:
Třímístné číslo udává počet stránek úspěšně přenesených nebo přijatých.
Když jsou dokumenty uloženy do paměti, objeví se dvě třímístná čísla. První z nich
představuje počet stránek úspěšně přenesených, druhé pak celkový počet
stránek, u nichž byl učiněn pokus o přenos. Hvězdička „*“ znamená, že kvalita
některých přijatých kopií byla špatná.
(6)
Číslo souboru:
001 až 999 (jestliže je komunikace uložena do paměti, má každá z nich
přiřazeno číslo souboru.)
(7)
Trvání komunikace
(8)
Typ komunikace:
PRENOS : znamená přenos (transmission)
PRJ : znamená příjem (reception)
POL : znamená vyžádaný přenos (polling)
PLD: znamená poskytnutí vyžád.dokumentu (polled)
PRESM. : znamená přesměrování faxu (fax forward)
DDS: znamená dálkovou diagnostiku / aktualizaci firmware
(9)
Identifikace vzdálené stanice:
Jméno: Jméno zaznamenané u čísel jednotlačítkové nebo zkrácené volby
nebo znakové ID vzdálené stanice.
číslo: Volané telefonní číslo
číslo: ID číslo vzdálené stanice.
Komunikace byla úspěšná.
Komunikace se nezdařila kvůli obsazené lince.
V průběhu komunikace byla stisknuta klávesa STOP.
Nebyla vytištěna zpráva − náhradní příjem do paměti.
Došlo k přeplnění paměti nebo špatnému podání dokumentu během
ukládání dokumentu do paměti pro přenos, ale úspěšně uložené
dokumenty byly odeslány.
R−OK
Důvěrná komunikace byla úspěšná.
Tříciferný informační kód (viz strana 133): Komunikace se nezdařila.
(10) Datum komunikace
(12) Diagnostika:
pouze pro servisní pracovníky
(13) Vlastní LOGO:
až 25 znaků
(14) Vlastní ID číslo :
až 20 číslic
(15) Vlastní znakové ID:
až 16 znaků
(16) Typ komunikace:
přenos nebo přenos z paměti
(17) Cílové místo:
V případě užití jednotlačítkové nebo zkrácené volby:
jednotlačítkové nebo zkrácené číslo / telefonní číslo / zaznamenané jméno
V opačném případě: telefonní číslo
(18) Přijaté ID vzdálené stanice :
znakové ID nebo ID číslo
(19) Rozlišení:
STD : standardní
FINE : jemné
S−FINE : superjemné
117
11_UF-5100-6100_95-153.p65
117
5.4.2005, 14:44
Tisk deníků
a seznamů
(11) Startovací čas komunikace
Deníky a seznamy
Komunikační deník (Communication Journal – COMM.JOURNAL)
Díky tomuto deníku si můžete ověřit, jestli přenos nebo vyžádaný přenos byly úspěšné. Podmínky pro tisk deníku si můžete
nastavit ve FUNCTION 8−1 nebo ve faxovém parametru č.12 (netisknout /tisknout vždy /tisknout.jen při neúspěšné komunikaci).
Ukázka komunikačního deníku
118
11_UF-5100-6100_95-153.p65
118
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Komunikační deník (Communication Journal – COMM.JOURNAL)
Vysvětlivky
(1)
Indikace komunikačního režimu
(2)
Čas startu komunikace
(3)
Čas ukončení komunikace
(4)
Číslo souboru
(5)
Číslo stanice
(6)
Výsledek komunikace:
001 až 999 (jestliže je komunikace uložena do paměti, má každá z nich
přiřazeno číslo souboru.)
Pořadové číslo stanice.
OK:
V CINNOSTI
STOP
M−OK
P−OK
během
Komunikace byla úspěšná.
Komunikace se nezdařila kvůli obsazené lince.
V průběhu komunikace byla stisknuta klávesa STOP.
Nebyla vytištěna zpráva − náhradní příjem do paměti.
Došlo k přeplnění paměti nebo ke špatnému podání dokumentu
ukládání dokumentu do paměti pro přenos, ale úspěšně uložené
dokumenty byly odeslány.
R−OK
Důvěrná komunikace byla úspěšná.
Tříciferný informační kód (viz strana 133): Komunikace se nezdařila. V takovém
případě přístroj vytiskne připojené hlášení s první stránkou Vašeho
dokumentu, jak je patrné z předchozí stránky.
(7)
Zkrácené číslo nebo značka
: značka ( znamená použití přímé volby čísla
(8)
Jméno zaznamenané
u jednotlačítkové nebo zkrácené
volby nebo přímo volané číslo
(9)
Počet přenesených
nebo přijatých stránek
Třímístné číslo udává počet stránek úspěšně přenesených nebo přijatých.
přijatých stránek: Když jsou dokumenty uloženy do paměti, objeví se dvě
třímístná čísla. První z nich představuje počet stránek úspěšně přenesených,
druhé pak celkový počet stránek, u nichž byl učiněn pokus o přenos.
Tisk deníků
a seznamů
(10) Trvání komunikace
119
11_UF-5100-6100_95-153.p65
119
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři
V tomto seznamu budete mít vytištěna telefonní čísla uložená v paměti:
1
2
TISK SEZN.
(1-7)
ZADEJ CISLO NEBO ∨ ∧
6
2:SEZN.PRIM.ZKR.?
STISK.SET PRO TISK
2
1:SEZN.PRIM./ZKR.
2:PRIME HLEDANI
3
4
1
* TISK *
SEZN.PRIM.ZKR.
pro tisk seznamu čísel jednotlačítkové /
zkrácené volby
* TISK *
PRIME HLEDANI
2
pro tisk adresáře
120
11_UF-5100-6100_95-153.p65
120
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři
Ukázka seznamu čísel volaných jedním tlačítkem
Tisk deníků
a seznamů
Ukázka seznamu čísel volaných zkrácenou formou
121
11_UF-5100-6100_95-153.p65
121
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Seznam čísel pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu a položek v adresáři
Ukázka adresáře
Vysvětlivky
(1) Jednotlačítkové nebo zkrácené číslo
<nn> = jednotlačítkové číslo [nnn] = zkrácené číslo
(2) Jméno stanice, zaznamenané v přístroji
až 15 znaků
(3) Telefonní číslo, zaznamenané v přístroji
až 36 číslic
(4) Počet zaznamenaných jednotlačítkových a zkrácených čísel
(5) První písmeno jména stanice, zaznamenaného v přístroji
122
11_UF-5100-6100_95-153.p65
122
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Seznam programů (Program List)
Jedná se o tisk seznamu programů pro volbu čísel, které jste předtím uložili na programové klávesy.
1
2
TISKOVY VYSTUP (1-7)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
6
3:SEZNAM PROGRAMU?
STISK.SET PRO TISK
3
* TISK *
SEZNAM PROGRAMU
3
Ukázka seznamu programů
Vysvětlivky
(1) Programová klávesa
až 15 znaků
(3) Typ komunikace
PRENOS: přenos
POLL: vyžádaný přenos
ZKR./SUP.: znamená, že programová klávesa je naprogramována jako skupinová.
JED−TLAC.: znamená, že programová klávesa je naprogramována jako
jednotlačítková.
(4) Časovač
Udává čas startu.
‘—— ‘ znamená, že programová klávesa obsahuje „neodložený“ program.
(5) Čísla zapsaná v programu
Čísla pro jednotlačítkovou / zkrácenou volbu
Tisk deníků
a seznamů
(2) Jméno programu
123
11_UF-5100-6100_95-153.p65
123
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List)
1
2
TISKOVY VYSTUP (1-7)
ZADEJ CIS. NEBO ∨ ∧
6
4:SEZNAM FAX PARAM.?
STISK.SET PRO TISK
4
* TISK *
SEZN.PARAMETRU FAXU
3
Ukázka seznamu faxových parametrů
Vysvětlivky
(1) Číslo parametru
(2) Popis
„(VYCH.)“ znamená výchozí pozici nastavení.
(3) Výběr
(4) Aktuální nastavení
„——“ znamená, že kód nebo heslo není nastaveno. Je−li nastaveno, je zobrazeno v
závorkách.
(5) Standardní nastavení
Původní tovární nastavení.
(6) Velikost paměti
(7) Změněné nastavení
„*“ znamená, že původní tovární nastavení bylo změněno.
124
11_UF-5100-6100_95-153.p65
124
5.4.2005, 14:44
Deníky a seznamy
Objednávkový formulář pro kazety s tonerem
Objednávkový formulář na dodávku vytisknete takto:
1:CISTIT VALEC?
3:TISK OBJEDNAVKY?
1
2
7
8
* TISK *
TONER-OBJEDN.
3
Tisk deníků
a seznamů
Ukázka objednávkového formuláře
125
11_UF-5100-6100_95-153.p65
125
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Máte některý z těchto problémů?
Režim
Příznak
Příčina / Akce
Během přenosu
Nefunguje podání
dokumentu / vícenásobné
podání
1. Zkontrolujte, jestli je dokument
bez sešívacích drátků a sponek a jestli
není roztržený nebo mastný.
2. Zkontrolujte, je−li dokument
správného typu pro přístroj porovnáním
se seznamem „Dokumenty, které nelze posílat“.
Jestliže má vlastnosti uvedené v seznamu,
udělejte si jeho fotokopii a tu odešlete.
3. Zkontrolujte, je−li dokument správně založen.
4. Upravte tlak podavače ADF.
V případě vzpříčení dokumentu se na
displeji objeví informační kód 031.
1. Zkontrolujte, jestli svítí kontrolka razítka.
2. Zkontrolujte nastavení faxového parametru
č.04 a 28.
Vyměňte razítko.
Vzpříčení dokumentu
Nerazítkuje se
Razítko je příliš světlé.
Kvalita přenesené
kopie
Vertikální linie na
přeneseném dokumentu
Přenesený dokument
je prázdný.
Během příjmu
Chybí záznamový papír
Vzpříčení záznamového
papíru
Záznamový papír se
neposouvá do přístroje
Záznamový papír se po
tisku nevysune
Záznamové papíry se
neskládají ve správném
pořadí. Přístroj netiskne
od poslední přijaté strany.
Nefunguje automatické
zmenšení dokumentu
Chybí toner
Dojde−li záznamový papír, na displeji se objeví
informační kód 010.
V případě vzpříčení záznamového papíru se na
displeji objeví informační kód 001, 002, 007
nebo 008.
Přesvědčte se, že je papír v zásobníku. Dále
postupujte podle návodu pro zakládání papíru.
Zkontrolujte, jestli nedošlo k zablokování papíru
uvnitř přístroje.
Zkontrolujte, jestli je faxový parametr č.65
nastaven na „platný“.
41
140
137
43
36
37
138
18
133
18
133
39
147
Zkontrolujte, jak je nastaveno zmenšení při tisku.
68
Dojde−li v tonerové kazetě toner, na displeji se
objeví informační kód 041.
16
126
126
40
Zkontrolujte kvalitu vlastní kopie. Jestliže je
135
v pořádku, problém není ve Vašem přístroji, ale
u příjemce. Jestliže je kopie nízké kvality,
vyčistěte snímací prostor.
1. Přesvědčte se, že dokument je založen lícem dolů. 135
2. Zkontrolujte kvalitu vlastní kopie. Jestliže je
v pořádku, problém není ve Vašem přístroji, ale
u příjemce. Jestliže je kopie nízké kvality,
vyčistěte snímací prostor.
Pokračování na další straně…
11_UF-5100-6100_95-153.p65
str.
5.4.2005, 14:44
Režim
Příznak
Příčina / Akce
str.
Kvalita tiskové
kopie
Vertikální linie vytištěné
na přijatém dokumentu
Vytiskněte si hlášení v deníku (např. FUNCTION
6, 1, SET a 1) a zkontrolujte kvalitu, abyste
zjistili, zda není problém ve Vašem přístroji.
Jestliže je kvalita hlášení v pořádku, problém
není na Vaší straně, ale u příjemce. Jestliže je
kopie nízké kvality, vyměňte kazetu s tonerem.
1. Přesvědčte se, že užíváte správný papír pro
nejvyšší možnou kvalitu tisku.
2. Zkuste otočit záznamový papír na druhou stranu.
1. Přesvědčte se, že užíváte správný papír pro
nejvyšší možnou kvalitu tisku.
2. Vyměňte tonerovou kazetu
Ve Vaší tonerové kazetě dochází toner. Vyměňte
tonerovou kazetu.
Pro nejlepší možnou kvalitu tisku možná potřebujete
zvolit jiný papír.
117
16
Roztřepaný tisk
Chybí body nebo řádky /
nestejně tmavý tisk
Blednoucí tisk
Nezřetelný tisk
Komunikace
Není oznamovací tón
Není automatická odezva
Nelze vysílat ani přijímat.
Jednotka nevykonává
žádnou činnost
143
16
16
143
1. Zkontrolujte připojení telefonní linky.
139
2. Prověřte telefonní linku.
1. Zkontrolujte připojení telefonní linky.
139
2. Zkontrolujte nastavení příjmového režimu.
62
3.Jestliže faxový parametr č.13 (AUTO TISK
ZURNALU) je nastaven na „Platný“ (default) a přístroj
právě tiskne přijatý dokument z paměti, přičemž
se zároveň jedná o 32. transakci, přístroj nebude
reagovat, dokud nedokončí tisk transakčního deníku.
Na displeji se zobrazí informační kód. Dále se
130
obraťte na tabulku informačních kódů.
Proveďte reset přístroje tak, že vytáhnete napájecí
kabel a po pár vteřinách jej zase zasunete.
22
Odstraňování
problémů
Žádná činnost
143
127
11_UF-5100-6100_95-153.p65
127
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Režim
Příznak
Příčina / Akce
Potíž se
záznamníkem
v bezobslužném
režimu ZAZN. I/F
(režim OUT)
Nelze využívat vlastnost
dálkového zapnutí
záznamníku. Po osmém
zazvonění vždy odpoví
faxový přístroj.
Tato vlastnost není kompatibilní. Faxový přístroj je —
konstruován tak, aby reagoval po 8 zazvoněních,
jestliže záznamník neodpovídá.
Faxový přístroj se nespustí,
když záznamník je
nastaven na poskytnutí
pouze úvodní zprávy.
Záznamník, který poskytuje pouze úvodní ohlášení, —
není kompatibilní. Faxový přístroj bude pracovat se
záznamníkem, který bude zaznamenávat příchozí
zprávy.
Na záznamníku je nahrán
pouze zvuk „píp…píp“.
Při nahrávání úvodní zprávy hovořte trochu pomaleji
a nechávejte mezery mezi slovy.
—
Faxový přístroj se spustí
uprostřed úvodní zprávy,
i když volající chce
zanechat hlasový vzkaz.
Zkontrolujte si, jestli v úvodní zprávě není tichá
pauza delší než 5 vteřin.
—
Není možno nahrát žádnou
příchozí zprávu. Faxový
přístroj se vždycky spustí
na konci úvodní zprávy
a dříve, než se páska přetočí
na konec posledního vzkazu.
(Váš záznamník používá
pouze jednu kazetu s páskou
pro úvodní zprávu i záznam
příchozích vzkazů.)
Nastavte faxový parametr č.20 (TICHA
DETEKCE) na „Neplatný“. A potom požádejte
volajícího, aby během úvodní zprávy na svém
tónovém telefonu dvakrát stiskl tlačítko
a tím
dálkově spustil Váš fax.
37
Nelze přijímat z přístroje,
který po volbě čísla
nevysílá signál CNG
(krátké pípnutí každé 3
vteřiny).
Nastavte faxový parametr č.20 (TICHA
37
DETEKCE) na „Platný“. Nebo požádejte volajícího,
aby během úvodní zprávy na svém tónovém
a tím dálkově
telefonu dvakrát stiskl tlačítko
spustil Váš fax.
Ze záznamníku nelze
dálkově znovu získat
zprávu, po zadání příkazu
se vždycky spustí
faxový přístroj.
Nastavte faxový parametr č.20 (TICHA
DETEKCE) na „Neplatný“.
37
Nelze přijmout faxovou
zprávu, ale lze přijímat
hlasové vzkazy.
Zkontrolujte svou úvodní zprávu. Jestli je příliš
dlouhá, volajícímu faxovému přístroji možná vypršel
čas. Zkuste zprávu zkrátit na méně než 15 vteřin,
nebo požádejte volajícího, aby si ve svém přístroji
naprogramoval Vaše telefonní číslo se 3 pauzami
a znakem # na konci. (Např. 5551212 PAUSE
PAUSE PAUSE #).
—
Pokračování na další straně…
128
11_UF-5100-6100_95-153.p65
128
5.4.2005, 14:44
str.
Odstraňování potíží
Příznak
Příčina / Akce
str.
Potíž se
záznamníkem
Faxový přístroj nezačne
přijímat se záznamníkem
v bezobslužném
v režimu automatické
režimu ZÁZN. I/F
odpovědi.
(režim OUT)
Zvyšte počet zazvonění pro detekci na záznamníku.
—
Odstraňování
problémů
Režim
129
11_UF-5100-6100_95-153.p65
129
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Informační kódy
Jestliže nastane nějaká neobvyklá situace, na displeji se může objevit některý z dále uvedených informačních kódů. To Vám
umožní identifikovat závadu a problém odstranit.
Kód
Význam
Činnost
str.
001
Záznamový papír se zablokoval při podávání
z první kazety.
Odstraňte zablokovaný papír.
133
002
Záznamový papír se zablokoval při podávání
z druhé kazety.
Odstraňte zablokovaný papír.
133
007
Záznamový papír se nedostane úplně z přístroje. Vyndejte kazetu s tonerem a odstraňte
zablokovaný papír.
010
Chybí záznamový papír.
Založte záznamový papír.
18
011
Kazeta se záznamovým papírem není správně
instalovaná.
Nainstalujte kazetu se záznamovým
Papírem.
—
030
Špatné podání dokumentu.
1. Založte dokument správně.
2. Odstraňte zablokovaný dokument.
3. Upravte podavač.
41
134
137
031
Papír dokumentu je příliš dlouhý nebo se
zablokoval.
Délka dokumentu přesahuje 2 m.
1. Založte dokument správně.
2. Odstraňte zablokovaný dokument.
41
134
041
Došel toner.
Vyměňte kazetu s tonerem.
16
043
Dochází toner.
045
Kazeta s tonerem není instalována.
Instalujte kazetu s tonerem.
16
060
Je otevřený kryt tiskárny.
Zavřete kryt tiskárny.
—
061
Podavač je otevřen.
Zavřete podavač.
—
400
Během úvodního navazování spojení (handshake) 1. Prověřte u druhého účastníka.
přijímající stanice nereagovala nebo se objevila
2. Znovu založte dokument a odešlete.
chyba komunikace.
—
401
Vzdálená stanice vyžaduje heslo pro příjem
dokumentu.
Vzdálená stanice nemá důvěrnou schránku.
Vzdálená stanice vyžaduje ID číslo vysílající
jednotky (fax telefonní číslo).
—
402
Během úvodního navazování spojení (handshake) Znovu založte dokument a odešlete.
se objevila chyba komunikace.
—
403
Vzdálená stanice není schopna vyžádaného
přenosu.
—
404/
405
Během úvodního navazování spojení (handshake) Znovu založte dokument a odešlete.
se objevila chyba komunikace.
406
Heslo pro přenos nesouhlasí.
Příjmové heslo nesouhlasí.
Přijato z neoprávněné stanice v režimu
selektivního příjmu.
Zkontrolujte vzdálenou stanici.
Naprogramujte své ID číslo (fax
telefonní číslo) (viz str.29).
Požádejte vzdálenou stanici o nastavení
„POLLED=ZAP“.
Zkontrolujte heslo nebo telefonní číslo
na jednotlačítkové nebo zkrácené stanici.
Pokračování na další straně…
130
11_UF-5100-6100_95-153.p65
130
5.4.2005, 14:44
133
—
100
101
102
103
Odstraňování potíží
Informační kódy
Kód
Význam
Činnost
407
Z přijímající stanice nebyla potvrzena
předchozí odeslaná stránka.
Vyčkejte několik minut a odešlete
znovu.
408/
409
Potvrzení předchozí stránky ze vzdálené stanice Vyčkejte několik minut a pošlete znovu.
je nečitelné.
—
410
Komunikace byla vysílající stranou abnormálně
ukončena.
Prověřte u druhého účastníka.
—
411
Heslo pro vyžádaný přenos nesouhlasí.
Zkontrolujte heslo.
74
412
Žádná data z vysílající strany.
Prověřte u druhého účastníka.
—
414
Heslo pro vyžádaný přenos nesouhlasí.
Zkontrolujte heslo.
74
415
Chyba při vyžádaném přenosu.
Zkontrolujte heslo vyžádaného přenosu.
74
416/
417
418/
419
Mnoho chyb v přijatých datech.
Prověřte u druhého účastníka.
—
420/
421
Přístroj přechází do příjmového režimu, ale
z vysílající strany nepřijímá žádné příkazy.
1. Číslo vzdálené strany je chybné.
2. Prověřte u druhého účastníka.
—
422/
427
Nekompatibilní interface.
Prověřte u druhého účastníka.
—
434
Během příjmu se objevila chyba v komunikaci.
Prověřte u druhého účastníka.
—
436/
456/
490
Přijatá data obsahují mnoho chyb.
Prověřte u druhého účastníka.
—
1. Vytiskněte seznam souborů a
zkontrolujte obsah.
2. Vyčkejte ukončení tisku.
83
•Jednotka přijala důvěrný dokument nebo byla
požádána o poskytnutí vyžádaného důvěrného
dokumentu za následujícího stavu:
1.V paměti není dost místa pro přijetí důvěrného
dokumentu.
2. Důvěrná poštovní schránka je plná.
3. Během tisku přijatých dokumentů.
•Jednotka byla požádána o zprostředkování
dalšího přenosu dokumentu (relay).
—
492/
493
494
Během příjmu se objevila chyba v komunikaci.
Prověřte u druhého účastníka.
—
495
Telefonní linka byla přerušena.
Prověřte u druhého účastníka.
—
501/
502
Při užití interního modemu V.34 se objevila
chyba komunikace.
Prověřte u druhého účastníka.
—
540/
541
542/
543
544
Během přenosu se objevila komunikační chyba.
1. Znovu založte dokument a odešlete.
2. Prověřte u druhého účastníka.
—
550
Telefonní linka byla přerušena.
Prověřte u druhého účastníka.
—
Pokračování na další straně…
131
11_UF-5100-6100_95-153.p65
131
5.4.2005, 14:44
Odstraňování
problémů
456
str.
Odstraňování potíží
Informační kódy
Kód
Význam
Činnost
552/553
554/555
Během příjmu se objevila komunikační chyba.
Prověřte u druhého účastníka.
580
Přenos podadresy do jednotky, která
neobsahuje funkce pro práci s podadresami.
Prověřte na vzdálené stanici.
102
581
Přenos hesla s podadresou do jednotky, která
neobsahuje funkce pro práci s hesly podadres.
Prověřte na vzdálené stanici.
102
623
V podavači není založen žádný dokument.
Znovu založte dokument a odešlete.
630
Opakované volání čísla nebylo úspěšné kvůli
obsazené lince.
Znovu založte dokument a odešlete.
631
Během volby čísla byla stisknuta klávesa
STOP.
Znovu založte dokument a odešlete.
—
634
Opakované volání čísla nebylo úspěšné,
protože ze strany volané stanice nedošlo
k odezvě, nebo bylo chybně zvoleno číslo.
Poznámka: Jestliže nebyl zjištěn obsazovací
tón, přístroj bude opakovat volání pouze
jednou.
Zkontrolujte telefonní číslo a odešlete
znovu.
—
638
Během komunikace došlo k výpadku proudu.
Zkontrolujte napájecí kabel a zástrčku.
22
800/
816
825
Jednotka byla požádána o zprostředkování
dalšího přenosu dokumentu (relay) nebo
důvěrnou komunikaci, ale nemá tuto
schopnost.
Prověřte u druhého účastníka.
—
815
Důvěrná poštovní schránka je plná.
Instalujte doplňkovou paměťovou kartu.
870
Během ukládání dokumentu do paměti pro
přenos došlo k přeplnění paměti.
Odešlete dokument bez ukládání do
paměti.
1.
POZNÁMKA
132
—
—
147
Jestliže se informační kód objevuje znovu i po identifikaci problému a provedení doporučené
činnosti, nebo jestliže se objeví kód v tabulce neuvedený, obraťte se laskavě na autorizovaného
prodejce firmy Panasonic.
132
11_UF-5100-6100_95-153.p65
str.
5.4.2005, 14:44
52
Odstraňování potíží
Odstranění zablokovaného záznamového papíru
Jestliže dojde k uvíznutí záznamového papíru v přístroji, na displeji se zobrazí informační kód 001, 002, 007 nebo 008.
Odstranění papíru, informační kód 001, 002 nebo 008
1
(1) Vysuňte kazetu s papírem a sundejte její kryt.
(2) Odstraňte uvízlý nebo pokrčený papír a znovu
založte záznamový papír do kazety.
1
Odstranění papíru, informační kód 007
(1) Otevřete kryt tiskárny.
(2) Vyndejte kazetu s tonerem.
(3) Odstraňte uvízlý papír.
Poznámka
Jestli je to možné, zkuste nejdříve odstranit uvízlý
papír z vnitřku jednotky (jak vidíte na horním
obrázku), abyste zabránili setření toneru, který se
nestačil zapéct na papír a který by mohl znečistit
zapékací válec.
2.
Abyste odstranili uvízlý papír ze zadní části jednotky
(jak vidíte na spodním obrázku), odstraňte nejdříve
přihrádku pro záznamový papír a jemně přímo
vytáhněte uvízlý papír, přičemž dávejte pozor,
abyste ho neroztrhli.
Odstraňování
problémů
1.
POZNÁMKA
1.
Displej se zprávou o zablokování záznamového papíru je možno resetovat pouze otevřením a
zavřením krytu tiskárny.
133
11_UF-5100-6100_95-153.p65
133
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Odstranění zablokovaného dokumentu
Jestliže dojde k uvíznutí dokumentu v přístroji, na displeji se zobrazí informační kód 030 nebo 031.
Odstranění dokumentu
1
(1) Otevřete podavač.
(2) Odstraňte uvízlý dokument.
134
11_UF-5100-6100_95-153.p65
134
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Vyčištění oblasti pro snímání dokumentu
Jestliže přijímající strana hlásí, že přijaté dokumenty jsou černé nebo obsahují černé řádky, zkuste si na Vaší jednotce udělat
ověřovací kopii. Jestliže je kopie černá nebo obsahuje černé řádky, prostor pro snímání dokumentu je pravděpodobně zašpiněn
a musí být vyčištěn.
Jak vyčistit snímací oblast
1
Otevřete kryt podavače.
Kryt podavače
2
Snímací prostor a válec jemně otřete měkkým hadříkem
namočeným v etylalkoholu. Dbejte na to, abyste použili
čistý hadřík, snímací oblast lze snadno poškrábat.
Odstraňování
problémů
Snímací oblast
135
11_UF-5100-6100_95-153.p65
135
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Vyčištění tiskového válce
Jestliže se toner octne na zadní straně záznamového papíru, tiskový válec v zapékací jednotce je pravděpodobně špinavý.
Jak vyčistit tiskový válec:
1
2
8
7
1
1:CISTIT VALEC?
3:TISK OBJEDNAVKY?
1
* TISK *
CISTICI PAPIRY
Přístroj vytiskne tři čisticí listy.
Potom se vrátí do pohotovostního režimu.
3
Založte čisticí listy do kazety lícem dolů.
(Viz poznámka 1.)
4
7
5
1:CISTIT VALEC?
3:TISK OBJEDNAVKY?
8
* CISTENI *
TISKOVY VALEC
2
1
Přístroj bude podávat listy a čistit tiskový válec.
1.
POZNÁMKA
Jestliže máte instalovanou doplňkovou kazetu, založte čistící listy do té horní.
136
11_UF-5100-6100_95-153.p65
136
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Úprava automatického podavače dokumentů (ADF)
Jestliže často dochází ke špatnému podání dokumentů, doporučujeme Vám upravit podavač.
Jak upravit podavač
1
Klouzavým pohybem posuňte páčku pro seřizování
tlaku do požadované polohy podle situace.
Poloha
Situace
Aby se zabránilo potížím, kdy se nepodává nic.
C
Standardní pozice.
D
Aby se zabránilo potížím s vícenásobným podáváním.
Odstraňování
problémů
B
137
11_UF-5100-6100_95-153.p65
137
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Ověřovací razítko
Ověřovací razítko obsahuje inkoust. Když otisk razítka ztrácí barvu nebo je špatně viditelný, je třeba razítko vyměnit nebo doplnit
inkoustem.
Jak vyndat razítko
1
Otevřete podavač.
Kryt podavače
2
(1) Vytáhněte razítkovou soupravu směrem vzhůru.
(2) Vyndejte razítko a nahraďte ho novým.
2
1.
POZNÁMKA
Kvůli nákupu nového razítka kontaktujte místního prodejce Panasonicu. Na str.144 najdete
objednávkové číslo razítka.
138
11_UF-5100-6100_95-153.p65
138
5.4.2005, 14:44
Odstraňování potíží
Kontrola telefonní linky
Jestliže v telefonu připojeném k přístroji neslyšíte oznamovací tón nebo telefon nezvoní (není automatický příjem).
1
Odpojte kabel telefonní linky ze zásuvky, dodané
telefonní společností.
2
Do téže telefonní zásuvky zapojte nějaký jiný běžný
telefon.
Přes sluchátko zkontrolujte oznamovací tón. Jestliže
stále nic neslyšíte, oznamte to příslušné telefonní
společnosti.
Můžete také zavolat z jiného telefonu na toto číslo.
Jestliže telefon nezvoní, oznamte to telefonní
společnosti.
Odstraňování
problémů
3
139
11_UF-5100-6100_95-153.p65
139
5.4.2005, 14:44
Specifikace
Kompatibilita
ITU−T Group 3
Kódování
MH, MR, MMR (ve shodě s doporučením ITU−T)
Typ modemu
ITU−T V.34, V.17, V.29, V.27ter a V.21
Rychlost modemu
33600 – 2400 bps
Velikost dokumentu
max. 257 x 2000 mm (s asistencí obsluhy)
min: 148 x 128 mm
Tloušťka dokumentu
jednotlivé listy: 0,06 mm (45 g/m2) – 0,15 mm (112 g/m2)
více listů:
0,06 mm (45 g/m2) – 0,12 mm (75 g/m2)
Kapacita ADF (automat.
vestavěn, až 30 listů
podavač dokumentů)
Poznámka: omezení dokumentů při odesílání více stránek je následující:
velikost dokumentu
tloušťka dokumentu
Až 20 listů
257 x 364 mm
0,06 – 0,12 mm
Až 30 listů
A4 nebo Letter
0,06 – 0,10 mm
Povšimněte si, že ačkoliv tloušťka a velikost vyhovují specifikaci, u některých typů
papíru nebude možno pracovat s 30 stránkami.
Snímací metoda
podávání listů s obrazovým senzorem typu CCD
Efektivní šířka snímání
208 mm
Rozlišení snímače (scaneru)
standardní:
jemné:
superjemné:
Záznamová metoda
laserová tiskárna
Záznamový papír
normalizovaný papír
Formát záznamového papíru
Letter, A4, Legal
Rozlišení tiskárny
režim fax / kopie:
406 x 391 dpi
režim tiskárna: 600 x 600 dpi
Efektivní formát záznamu
Letter:
A4:
Legal:
8 pels/mm x 3,85 řádků/mm
8 pels/mm x
7,7 řádků/mm
8 pels/mm x 15,4 řádků/mm
208 x 271 mm
202 x 289 mm
208 x 348 mm
Okraje při tisku: (viz pozn.1)
0.16 in
(4 mm)
0.16 in
(4 mm)
0.16 in
(4 mm)
Kapacita záznamového papíru
0.16 in
(4 mm)
asi 250 listů (pro papír 75 g/m˛)
140
11_UF-5100-6100_95-153.p65
140
5.4.2005, 14:44
Specifikace
Kapacita paměti pro zkrácenou /
jednotlačítkovou volbu čísla
132 stanic (včetně 28 jednotlačítkových kláves a 4 programových kláves)
Každá stanice může registrovat až 36 číslic pro telefonní číslo (včetně pauz
a mezer) a až 15 znaků pro název stanice.
Kapacita obrazové paměti
Základní paměť
480 stránek
(podle standardu ITU−T, vzor č.1, se standardním rozlišením)
1.
Při tisku dokumentu formátu Letter nebo Legal s rozlišením 600 dpi z PC bude levý a pravý tiskový okraj
činit 5,5 mm.
141
11_UF-5100-6100_95-153.p65
141
5.4.2005, 14:44
Dodatek
POZNÁMKA
Specifikace
Zdroj napájení
198–255 V střídavých, 47−63 Hz, jedna fáze: 200 V verze
Spotřeba proudu
verze 200V
Pohotovostní režim (uspávací režim: zap)
Pohotovostní režim (úsporný režim: zap)
Pohotovostní režim (úsporný režim: vyp)
(Pokojová teplota: 25 0C)
Vysílání asi 17 W
17 W
Příjem asi 480 W
460 W
Kopírování
asi 480 W
470 W
Maximum
asi 490 W
470 W
Rozměry:
370 (Š) x 474 (H) x 250 (V) mm
(mimo výstupků a doplňkové kazety na papír)
Hmotnost:
přibližně 9,0 kg
(mimo spotřebního materiálu a doplňků)
Pracovní prostředí:
teplota: 10°C – 35°C
relativní vlhkost: 15% − 70%.
142
11_UF-5100-6100_95-153.p65
142
5.4.2005, 14:44
pod 2,4 Wh
asi 6,5 Wh
asi 22 Wh
1,2 Wh
6,0 Wh
21 Wh
Specifikace záznamového papíru
Obecně platí, že většina papírů pro fotokopie bude rovněž velmi dobrá. Existuje mnoho názvů a druhových značek papíru.
Doporučujeme Vám proto, abyste si nejdříve otestovali různé vzorky papíru, až získáte výsledky, jaké hledáte.
V následující tabulce jsou shrnuty hlavní údaje, které byste měli vzít v úvahu při výběru bílého nebo barevného papíru.
Základní hmotnost
Ořez papíru
Vlákno
Obsah vlhkosti
Neprůsvitnost
Balení
Formát
Typ:
1.
Může se stát, že papír bude vyhovovat všem uvedeným specifikacím a tisk přesto nebude
uspokojivý, protože záleží i na způsobu zpracování papíru při výrobě. Proto doporučujeme, abyste
si před nákupem většího množství papír pečlivě otestovali.
143
11_UF-5100-6100_95-153.p65
143
5.4.2005, 14:44
Dodatek
POZNÁMKA
60 – 90 g/m˛
ořezaný ostrou čepelí, bez viditelného roztřepení
dlouhé
3,7 % − 5,3 % podle hmotnosti
min. 88 %
stoh papíru v laminátovém obalu odolném proti vlhkosti
Letter: 216 x 279 mm
A4:
210 x 297 mm
Legal:
216 x 356 mm
řezané archy
Doplňky a spotřební materiál
Chcete−li získat tento materiál, kontaktujte místního prodejce značky Panasonic.
A.
Doplňky:
Objednávkové číslo
zobrazení
popis
Sluchátko (není dostupné pro Českou republiku)
UE−403176
Kazeta na 250 listů papíru formátu Letter / Legal /
A4 s podávací jednotkou
(Pouze pro model UF−6100)
UE−409070
Objednávkové číslo
DZHT000004
UG-3350
zobrazení
popis
Ověřovací razítko
Kazeta s tonerem
144
11_UF-5100-6100_95-153.p65
144
5.4.2005, 14:44
145
11_UF-5100-6100_95-153.p65
145
5.4.2005, 14:44
Dodatek
Poznámky
Informace o předpisech
Předmět: Prohlášení o shodě (DoC)
Firma Panasonic Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento přístroj − telefax G3 splňuje nezbytné požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC.
Pokud požadujete kopii originálu prohlášení o shodě Vašeho přístroje se směrnicí 1999/5/EC, kontaktujte nás na našich
webových stránkách: http://www.doc.panasonic.de
Kontaktní adresa:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
Síťová kompatibilita
Tento výrobek, model UF−5100/6100** (kde ** znamená kód země) je určen pro práci s analogovou veřejnou telefonní sítí
v každé zemi.
VAROVÁNÍ upozorňuje na riziko, které může vést k vážnému poškození zdraví.
•
Zastrčte napájecí kabel do běžné zásuvky ještě před připojením telefonní linky. Naopak odpojení telefonní linky proveďte
dříve, než vytáhnete přívodní napájecí kabel ze zásuvky.
•
Zařízení okamžitě odpojte, pokud dojde k jeho takovému fyzickému poškození, jehož následkem jsou vnitřní části stroje
přístupné i při běžném provozu. V takovém případě musíte stroj nechat opravit nebo vyřadit z provozu.
•
Jestliže přívodní napájecí kabel a / nebo telefonní kabel jsou poškozeny, musí být nahrazeny speciálními kabely, dodávanými
autorizovanými servisními centry firmy Panasonic.
POZOR označuje riziko, které může vést k menšímu zranění nebo poškození stroje.
•
Jestliže víte, že se blíží bouřka, doporučujeme Vám následující.
1. Odpojit telefonní kabel ze zásuvky.
2. Vypnout proud a vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
•
Toto zařízení nemusí být spolehlivé při předávání hovoru z telefonu nebo na telefon připojený na téže lince.
•
Činnost zařízení na téže lince jako telefon nebo další přístroj se slyšitelným zvukovým efektem nebo automatickým
detektorem zvonění zvyšuje cinkání a hluk a může mít za následek klamné ovlivnění detektoru zvonění. V takovém případě
si uživatel nemůže stěžovat na ohlašovně poruch telefonní společnosti.
146
11_UF-5100-6100_95-153.p65
146
5.4.2005, 14:44
Informace o předpisech
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Při výpadku proudu tento telefon nemůže pracovat. Proto si zajistěte pro nouzový provoz samostatný telefon, který není závislý
na místní síti.
147
11_UF-5100-6100_95-153.p65
147
5.4.2005, 14:44
Dodatek
Jako partner Energy Star® Panasonic uvádí, že tento výrobek vyhovuje směrnicím Energy Star® pro energetickou
hospodárnost. Tento dobrovolný program specifikuje určité standardy pro spotřebu a využívání energie. Tento výrobek se
automaticky vypíná po určité době, kdy se na něm nepracuje. Používání výrobku vyhovujícího Energy Star® snižuje spotřebu
energie a významně prospívá životnímu prostředí.
Standardně nastavené funkce (default) mohou být upraveny podle potřeb na Vašem pracovišti. O podrobnostech se laskavě
informujte u autorizovaného prodejce firmy Panasonic.
Malý slovník použitých výrazů
Adresář (telefonní seznam)
Directory sheet
Automatické přepínání Fax / Tel
Fax / Tel Auto Switch
Automatické zmenšení při tisku
Auto print reduction
Automatický podavač dokumentů
Automatic document feeder (ADF)
Automatický příjem
Automatic reception
BPS (Bits per second)
CCITT
DDD (direct distance dialling)
Deník − Journal
Deník individuálních přenosů
Individual transmission journal
DTMF(dual tone multi−frequency)
ECM (error correction mode)
Funkce
Function
Heslo pro podadresu
Subaddress password
Heslo pro přenos
Transmission password
Heslo pro příjem
Receiving password
Heslo pro vyžádaný přenos
Polling password
ID
Informační kód
Information code
ITU−T
ITU−T testovací tabulka č.1
ITU−T Test Chart No.1
Jednotlačítková volba čísla
One−Touch Dialling
Jméno stanice
Station name
Kapacita paměti obrazu
Image memory capacity
Klávesnice −Keypad
Kódování
Coding scheme
Komunikační deník
(relay)
Comm. Journal
Koncová přijímací stanice
End receiving station
Kontrast
Contrast
LOGO
LCD Liquid crystal display.
Seznam, který obsahuje názvy stanic, naprogramovaných ve Vaší jednotce.
Tato vlastnost dovoluje sdílet jednu telefonní linku jak pro fax, tak pro hlasové
hovory.
Metoda automatické redukce přijatého dokumentu, takže může být vytištěn na
standardní formát. Například stroj zredukuje přijatou stránku formátu „LEGAL“ na
75 % původní velikosti, takže bude vyhovovat formátu „LETTER“.
Mechanizmus, který předává hromádku dokumentů po jednom do snímače.
Režim, dovolující přijímat faxové dokumenty bez uživatelského zásahu.
Množství dat, které je přeneseno telefonní linkou. Váš stroj začne pracovat
s nejvyšší rychlostí a automaticky ji snižuje na vhodnou rychlost v závislosti na
stavu telefonní linky a možnostech přijímajícího stroje.
Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. Tato
organizace má v současnosti vyvinuty čtyři skupiny průmyslových standardů,
které zajišťují faxovou kompatibilitu.
Telefonní služba, umožňující volbu čísla bez operátorské asistence.
Hlášení, tištěné Vaším přístrojem, se seznamem posledních 32 transakcí.
Hlášení tištěné přenášející jednotkou s informací o poslední transakci
s dokumentem.
Metoda volby čísla, která vysílá různou sadu frekvencí pro každou číslici z
telefonní klávesnice. Obvykle se vztahuje k tónové volbě.
Schopnost opravit přenosové chyby, detekované během volání.
Klávesa na řídícím panelu, která bude používána k zahájení činnosti nebo
ke konfiguraci.
Doporučení ITU−T pro dodatečné zabezpečení při použití podadres.
Čtyřciferné heslo kontrolované při přenosu dokumentů.
Čtyřciferné heslo kontrolované před příjmem dokumentů.
Čtyřciferný naprogramovaný kód, zajišťující bezpečnost vyžádaných dokumentů.
Programovatelná adresa až 20 číslic identifikující váš stroj.
Kód interně generovaný vaším faxovým přístrojem. Specifikuje chybu obsluhy
nebo poruchu stroje.
International Telecommunication Union – Telecommunication (Mezinárodní
telekomunikační unie), dříve CCITT.
Průmyslový standard pro porovnání přenosových rychlostí a schopností faxových
strojů.
Schopnost navolit celé telefonní číslo stisknutím jedné klávesy.
Alfanumerický identifikátor, který může být naprogramován pro každé číslo,
volané jednotlačítkovou volbou a zkrácenou volbou.
Velikost dostupné paměti pro uložení stránek dokumentu. Všechny jednotky
měření stran jsou založeny na standardu ITU−T Image No.1.
Skupina numerických kláves na řídícím panelu.
Metoda komprese dat, používaná faxovými stroji. Váš stroj používá kódování
Modified Huffman (MH), Modified Read (MR) a Modified Modified Read (MMR)
Vztahuje se ke komunikačnímu deníku, hlášení o zprostředkovaném přenosu
nebo hlášení o důvěrném přenosu.
Koncová stanice, určená pro příjem dokumentu v síti relay.
Označuje citlivost snímání v pojmech světlosti a tmavosti vysílaných stránek Vaší předlohy.
Vámi naprogramované jméno společnosti nebo identifikace o maximální délce 25
alfanumerických znaků.
Displej na vašem stroji.
148
11_UF-5100-6100_95-153.p65
148
5.4.2005, 14:44
Cover Sheet
Odložený přenos
Deferred transmission
Odložený vyžádaný přenos
Deferred polling
Ověřovací razítko
Verification Stamp
Počáteční vysílací stanice
Initial sending station
Podadresa
Subaddress
Polotón
Halftone
Přenos na více stanic
Multi−station transmission
Přenos z paměti
Memory transmission
Programové klávesy
Program keys
Protokol
Protocol
Přesměrování faxu
Fax forwarding
Přímá volba čísla
Direct dialling
Přístupový kód
Access Code
PSTN
Rezervace přenosu
Transmission reservatio
Režim G3 (skupina 3)
Mode G3 (Group 3)
Režim prohlížení − deník
View mode−journal
Režim prohlížení − soubory
View mode−file list
Zařízení, které konvertuje signály z faxu na signály přenášené telefonními linkami.
Schopnost uložit přicházející dokument do paměti, jestliže došel záznamový papír nebo toner.
Výměna skupiny kontrolních signálů mezi vysílačem a přijímačem. Tyto signály
určují podmínky, ve kterých dojde ke komunikaci.
Obálku faxu můžete připojit k odesílanému dokumentu. Je na ní uvedeno jméno
příjemce, jméno
původce a počet připojených stránek.
Schopnost odesílat dokumenty na další stanice v pozdějším čase.
Schopnost vyzvednout dokumenty z jiných stanic v pozdějším čase.
Uživatelsky volitelné razítko, které při přenosu označí dokumenty úspěšně odeslané nebo
uložené do paměti.
Stanice zahajující přenos dokumentu v síti relay.
Doporučení ITU−T pro další směrování (routing), přesměrování (forwarding) nebo zprostředkování
(relaying) přenosu příchozích faxů.
Snímací technika, rozlišující odstíny šedé od černé a bílé. Váš přístroj může v tomto
režimu detekovat až 64 odstínů šedé.
Schopnost rozesílat stejnou sadu dokumentů na naprogramovaný počet míst.
Dokumenty jsou před připojením na telefonní linku pro přenos uloženy do paměti.
Klávesy určené pro uložení řady stanic, které budou volány nebo z nich budou
vyžádány dokumenty
Soubor pravidel, který používají koncové body při telekomunikačním spojení tam a zpět.
Oba koncové body musí protokol identifikovat a naplňovat.
Schopnost přesměrovat příchozí faxy na registrovanou stanici, specifikovanou formou zkrácené
volby čísla.
Metoda volby telefonního čísla zadáním celého čísla přímo z klávesnice.
Čtyřmístný programovatelný kód, který zabraňuje neoprávněné práci s faxem.
Veřejná telefonní síť. Síť spojovacích zařízení poskytující služby v oblasti přenosů.
Schopnost předem nastavit telefonní číslo, takže si můžete rezervovat přenos, zatímco stroj
provádí jinou funkci.
Vztahuje se ke standardům a přenosovým schopnostem současné generace faxových
strojů.
Umožňuje prohlížení stručného obsahu deníku na displeji bez nutnosti tisku.
Umožňuje prohlížení stručného obsahu souborů v paměti na displeji bez nutnosti tisku celého
seznamu souborů v paměti.
Režim úspory energie
Energy−Saver Mode
Šetří energii nižší spotřebou proudu než když se v pohotovostním režimu po určité době vypne
zapékací jednotka.
Režimy zmenšení při tisku
Print Reduction modes
Metody určující, jak bude přicházející dokument zredukován pro tisk, aby odpovídal papíru
založenému ve Vašem stroji.
Rozlišení
Resolution
Vztahuje se k počtu bodů snímaných nebo tištěných na určité plošné jednotce.
Kvalita obrazu vzrůstá s počtem bodů na plošné jednotce.
Ruční příjem
Manual Reception
Selektivní příjem
Selective Reception
Seznam faxových parametrů
Fax parameter list
Síťová adresa
Network address
Síťové heslo
Network password
Režim vyžadující zásah obsluhy pro příjem dokumentů.
Funkce, kterou můžete nastavit tak, aby Vaše jednotka přijímala dokumenty pouze od
přístrojů, jejichž čísla jsou naprogramovaná ve Vašem adresáři.
Seznam obsahující výchozí nastavení faxových parametrů, které máte naprogramované
ve svém stroji.
Individuální čtyřmístné číslo, přidělené k jednotlačítkovému / zkrácenému číslu, které
identifikuje určitou stanici v síti relay.
Čtyřciferné heslo, přidělené síťové adrese, s cílem zabránit neautorizovaným stanicím v přístupu
na relay stanici.
149
11_UF-5100-6100_95-153.p65
149
5.4.2005, 14:44
Dodatek
Modem
Náhradní příjem do paměti
Substitute memory reception
Navázání spojení
Handshaking
Obálka
Skupinová volba čísla
Group dialling
Soubor
File
Tisk s překrýváním
Overlap printing
Uložené dokumenty
Stored documents
Uspávací režim
aniž
Sleep Mode
Úsporný režim
úsek,
Power Saver Mode
Uspořádání při tisku
Print Collation
Uživatelský parametr
User parameter
Volba čísla se sejmutým sluch.
Volba čísla se zavěšeným sluch.
On−hook dialing
Volba čísla z adresáře
Directory Search Dialling
Výběrové logo− Multiple Logo
Vyrovnání tisku
Panasonic Super Smoothing
Vyžádaný přenos − Polling
Záhlaví
Header
Záznamníkové rozhraní
TAM interface
Zkrácené číslo
ABBR.No. (Abbreviated Number)
Zmenšení tisku v pevném poměru
Fixed print reduction
Znakové klávesy
Character keys
Znakové ID
Character ID
Schopnost naprogramovat více telefonních čísel pod jednu položku, takže může být mnoho míst
voláno v daném pořadí jedním úhozem klávesy.
Úloha, která byla uložena do paměti jednotky. Příkladem jsou odložené transakce.
Dokumenty příliš dlouhé pro zredukování jsou automaticky tištěny na dvě
stránky s přibližně 10 mm překrytím.
Dokumenty, které byly nasnímány a nyní jsou uloženy v paměti přístroje.
Stav nejnižší potřeby proudu, do něhož se přístroj dostane po stanovené době,
je skutečně vypnut.
Pro snížení spotřeby proudu přístroje v pohotovostním režimu zvolte časový
kdy se ve stavu nečinnosti vypne zapékací jednotka, zahřátá na vysokou teplotu.
Schopnost poskládat přijaté dokumenty ve správném pořadí.
Programované parametry, které poskytují informace dalším stanicím, např. logo, znakové ID,
datum a čas.
Přímá volba telefonního čísla, je−li při tom sluchátko sejmuto z vidlice.
Off−hook dialling
Přímá volba telefonního čísla, je−li při tom sluchátko zavěšeno ve vidlici.
Dovoluje navolit úplné telefonní číslo vyhledáním názvu stanice uloženého
na jednotlačítkové klávese nebo u čísla zkrácené volby.
Uživatel si před přenosem může vybrat jeden z 25 přednastavených druhů loga.
Elektronické zdokonalení obrazu, které využívá podrobný vzorek pro zlepšení kvality kopie.
Schopnost vyzvednout dokumenty z jiného přístroje.
Řádek informací přenášený odesílajícím strojem a vytištěný přijímajícím přístrojem na každé
stránce nahoře. Je zde uveden vysílající přístroj a informace o přenosu, např. datum a čas.
Schopnost jednotky připojit se k telefonnímu záznamníku a pracovat s ním..
Schopnost uložit do číselníku celé telefonní číslo a v budoucnu použít krátkou sérii
klávesových úhozů k jeho rychlému vyvolání..
Metoda umožňující určit jeden redukční poměr, např. 75%, pro všechny příchozí dokumenty.
Klávesy užívané k zadání písmen a symbolů pro různé programovací funkce.
Programované kódové jméno vlastníka identifikující faxový stroj (až 16 znaků.).
150
11_UF-5100-6100_95-153.p65
150
5.4.2005, 14:44
ITU−T − vzor č.1
151
11_UF-5100-6100_95-153.p65
151
5.4.2005, 14:44
Dodatek
Všechny specifikace jsou založeny na standardu ITU−T, vzor č.1. (Dole uvedenou ukázku nelze použít.)
Užitečné informace
Prohlášení o shodě
<A>
<B>
<C>
Výše uvedené zařízení <A> je v souladu s požadavky legislativy EU <B> a příslušnými normami <C>
152
11_UF-5100-6100_95-153.p65
152
15.4.2005, 17:33
M
Rejstřík
Metoda volby čísla (tónová nebo pulzní) ........................ 24, 36
A
Adresář (telefonní seznam) .......................................... 34,125
Automatické zmenšení ........................................................ 68
Automatický podavač dokumentů (ADF) ............................. 41
Automatický příjem (Automatic Reception) ......................... 64
C
Čísla pro jednotlačítkovou volbu (One−Touch Dialling Number)30
Čísla pro zkrácenou volbu (Abbreviated Dialling Number) ... 31
Čištění snímací oblasti dokumentu ..................................... 138
Čištění tiskového válce ..................................................... 139
D
Datum a čas ....................................................................... 26
Deník (Journal) ................................................................. 117
Deník individuálních přenosů (Individual Transmission Journal) .... 118
Deník transakcí (Transaction Journal) .............................. 117
Dokument − formát ............................................................ 143
Dokument – tloušťka ......................................................... 143
Důvěrná poštovní schránka (Confidential Mailbox) ............ 107
F
Formát záhlaví (Header Format) ......................................... 36
H
Heslo pro diagnostiku .......................................................... 39
Heslo pro podadresy (Sub−Address Password) .................. 39
Heslo pro přenos (Transmission Password) ..................... 103
Heslo pro příjem (Reception Password) ............................ 104
Heslo pro vyžádaný přenos (Polling Password) .................. 74
Hlasitost klávesy / bzučáku (Key / Buzzer Volume) ............. 36
Hlasitost monitoru (Monitor Volume) .................................... 25
Hlasitost vyzvánění (Ringer Volume) ................................... 25
Hmotnost .......................................................................... 145
I
ID číslo ................................................................................ 29
Informační kódy ................................................................ 133
J
Jednotlačítková klávesa ...................................................... 30
Jednotlačítková volba čísla ............................................. 49,53
K
Kapacita paměti obrazu ..................................................... 144
Kapacita podavače dokumentů ......................................... 143
Klávesa Function ................................................................ 10
Kód PIN .............................................................................. 98
Komunikační deník (COMM.JOURNAL) ...................... 44, 121
Kontrast .............................................................................. 42
Kopie .................................................................................. 71
L
Logo ................................................................................... 27
N
Náhradní příjem do paměti (Substitute Memory Reception) .. 70
Nové zpracování neúplného souboru .................................. 90
O
Obálka ................................................................................ 96
Objednávkový formulář pro tonerovou kazetu ................... 128
Odložený přenos (Deferred Transmission) ......................... 72
Odložený vyžádaný přenos (Deferred Polling) .................... 73
Okraje při tisku ................................................................. 143
Opakování volby čísla (Redialling) ....................................... 61
Ověřovací razítko (Verification Stamp) ......................... 43,141
P
Paměťová karta ................................................................ 148
Pauza ................................................................................. 12
Práce s podadresami ...................................................... 114
Pracovní prostředí ............................................................. 145
Programové klávesy ........................................................... 77
Přenos s heslem (Password Transmission) .................... 103
Přenos z paměti (Memory Transmission) .......................... 46
Přesměrování faxu (Fax forwarding) ................................. 100
Příjem do paměti (Receive to Memory) ................................ 93
Příjem s heslem (Password Reception) ........................... 104
Přímý přenos (Direct Transmission) .................................... 52
Přístupový kód (Access Code) .......................................... 91
R
Rezervace prioritního přenosu
(Priority Transmission Reservation) .................................... 59
Rezervace přenosu (Transmission Reservation) ................ 58
Rezervace přenosu z paměti
(Memory Transmission Reservation) .................................. 58
Rezervace přímého přenosu (Direct Transmission Reservation)59
Režim automatického přepínání Fax / Tel ............................ 64
Režim editace souboru ....................................................... 83
Režim faxu .......................................................................... 65
Režim prohlížení seznamu souborů .................................... 84
Režim se záznamníkem ...................................................... 66
Režim telefonu .................................................................... 63
Režimy příjmu ..................................................................... 62
Rozesílání (Broadcasting) ................................................... 51
Rozlišení (Resolution) ......................................................... 42
Rozlišení snímače ............................................................. 143
Rozměry ........................................................................... 145
Ruční volba čísla ............................................................ 48,52
Řídící panel .......................................................................... 12
S
Selektivní příjem (Selective Reception) .............................. 101
Seznam faxových parametrů (Fax Parameter List) .......... 127
Seznam čísel pro zkrácenou volbu ................................... 124
Seznam jednotlačítkových voleb ....................................... 124
Seznam programů ............................................................ 126
Seznam souborů ................................................................. 83
Skupinová volba čísel .......................................................... 77
Specifikace papíru ............................................................. 146
Spotřeba proudu ............................................................... 145
Standard ITU−T, vzor č.1 .................................................. 155
153
11_UF-5100-6100_95-153.p65
153
15.4.2005, 17:33
T
Tabulka faxových parametrů .............................................. 36
Tisk času při příjmu ............................................................. 36
Tisk s překrýváním ........................................................... 69
Tisk záhlaví ......................................................................... 36
Tonerová kazeta ................................................................. 16
U
Uložení neúplného souboru ................................................. 37
Úprava automatického podavače dokumentů ................... 140
Uspořádání při tisku ............................................................ 70
Užitečné informace − prohlášení o shodě ........................... 152
Uživatelské parametry ........................................................ 26
V
Volba čísla se sejmutým sluchátkem (Off−Hook Dialling) ..... 56
Volba čísla se zavěšeným sluchátkem (On−Hook Dialling) .. 57
Volba čísla z adresáře (z telef.seznamu) ...................... 50,55
Vyžádaný přenos (Polling) .................................................. 74
Z
Zablokování dokumentu .................................................... 137
Zablokování záznamového papíru ..................................... 136
Zakládání dokumentů .......................................................... 40
Zkrácená volba čísla ...................................................... 49,54
Zmenšení při tisku ............................................................... 68
Zmenšení v pevném poměru (Fixed Reduction) .................. 68
Zmenšovací poměr při tisku (Print Reduction Ratio) ............ 68
Zmenšovací poměr ............................................................. 37
Znakové ID (Character ID) ................................................. 28
154
11_UF-5100-6100_95-153.p65
154
15.4.2005, 17:33
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8
telefon:
+420 236 032 511
centrální fax: +420 236 032 411
e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
Kontakt na servisní organizaci:
Podpora zákazníků:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/
Vytisknuto na Filipínách
Červen 2005
PJQMC0250ZC
T0505−2075
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement