Panasonic UF4100 Operating instructions

Panasonic UF4100 Operating instructions
Problemen
Verhelpen
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
Mogelijkheden
in een Netwerk
Bijzondere
Mogelijkheden
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Modelnummer
UF-4100
Nederlands
Installatie van
het Toestel
(Voor fax)
Programmering
van het Toestel
Handleiding
Aanhangsel
Fax
Lees voor het gebruik van het kopieersysteem alle instrukties aandachtig door en bewaar deze handleiding als naslagwerk.
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
BELANGRIJKE INFORMATIE
Bij elk verzoek om inlichtingen, benodigdheden of serviceverlening dient u het model- en serienummer van
uw toestel op te geven. Het model- en serienummer vindt u op het kenplaatje dat op de hieronder getoonde
plaats op het toestel is aangebracht. Gemakshalve is hieronder ook ruimte voorzien waarin u alle informatie
kunt optekenen die u in de toekomst nodig zou kunnen hebben.
Modelnummer
Serienummer
Aankoopdatum
Verdeler
Adres
Telefoonnummer
(
)
–
Telefoonnummer onderdelen
(
)
–
Telefoonnummer technische dienst
(
)
–
Model en serienummer
Copyright © 2005 van Panasonic Communications Co. Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Kopiëren of verspreiden zonder toestemming is in strijd met de wet.
De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan worden veranderd zonder kennisgeving.
Inhoud
Eerste Kennismaking met uw Faxtoestel
Veiligheidsinformatie ..................................................................................................... 6
Functietoets .................................................................................................................... 9
Buitenaanzicht ................................................................................................................ 10
Bedieningspaneel........................................................................................................... 11
Installatie van het Toestel
Het toestel en zijn toebehoren ......................................................................................
Toebehoren installeren..................................................................................................
Drum unit/Tonerpatroon installeren ............................................................................
Afdrukpapier aanbrengen..............................................................................................
Papiersoort .....................................................................................................
13
14
15
17
17
Aansluiten van telefoonsnoer en netsnoer..................................................................
Kiesmethode instellen (toon of puls) ...........................................................................
Volumeregeling ..............................................................................................................
Gebruikerparameters .....................................................................................................
18
20
21
22
Algemene beschrijving ...................................................................................
Datum en uur instellen ...................................................................................
Uw LOGO opgeven (NAAM/FIRMA) ..............................................................
Uw letter-ID opgeven......................................................................................
Uw ID-nummer (nummer van uw faxlijn) opgeven .........................................
22
22
23
24
25
Tekens invoeren ............................................................................................................. 26
33Programmering van het Toestel
Snelkiesnummers/verkorte nummers .......................................................................... 27
Snelkiesnummers/verkorte nummers invoeren ..............................................
Snelkiesnummers/verkorte nummers wijzigen of schrappen .........................
Een indexblad afdrukken................................................................................
27
29
31
Algemene beschrijving ...................................................................................
Faxparameters instellen .................................................................................
Tabel met faxparameters ...............................................................................
32
32
33
Individuele aanpassingen.............................................................................................. 32
Belangrijkste Bedieningsverrichtingen
Documenten inbrengen ................................................................................................. 37
Verzendbare documenten ..............................................................................
Niet-verzendbare documenten .......................................................................
Het inbrengen van de documenten ................................................................
37
37
38
Algemene beschrijving ...................................................................................
Contrast..........................................................................................................
Resolutie ........................................................................................................
Verzendingsverslag (COMM. JOURNAL) ......................................................
39
39
39
40
Basisinstellingen voor verzendin ................................................................................. 39
3
Inhoud
Belangrijkste Bedieningsverrichtingen
Documenten verzenden................................................................................................. 41
Algemene beschrijving ...................................................................................
Vanuit het geheugen ......................................................................................
Rechtstreekse verzending .............................................................................
Verzending in vocale modus ..........................................................................
Reserveren voor verzending ..........................................................................
Nummerkeuze herhalen.................................................................................
41
42
47
51
53
55
Ontvangststanden..........................................................................................
Telefoonstand ................................................................................................
Automatische omschakeling fax/tel................................................................
Fax-stand .......................................................................................................
Antwoordapparaat-stand................................................................................
Verkleind afdrukken .......................................................................................
Te grote documenten ontvangen ...................................................................
Tijdelijke ontvangst via het geheugen ............................................................
Afdrukcollationeringsmodus ...........................................................................
57
58
59
60
61
63
64
65
66
Documenten ontvangen ................................................................................................ 57
Kopiëren.......................................................................................................................... 67
Bijzondere Mogelijkheden
Vooraf geprogrammeerde communicatie .................................................................... 68
Algemene beschrijving ...................................................................................
Uitgestelde verzending ..................................................................................
68
68
Algemene beschrijving ...................................................................................
Keuze van een polling-wachtwoord ...............................................................
Zelf documenten opvragen ............................................................................
69
69
70
Algemene beschrijving ...................................................................................
Instellen voor gegroepeerde nummerkeuze ..................................................
Instellen voor uitgestelde verzending.............................................................
Instellen voor normale polling ........................................................................
Als snelkiestoetsen programmeren................................................................
Instellingen van programmeertoetsen wijzigen of wissen ..............................
71
71
72
73
74
75
Algemene beschrijving ...................................................................................
De toegangscode vastleggen ........................................................................
Gebruik van uw toestel met toegangscode
(beperkt toegangsniveau voor alle verrichtingen) ..........................................
Gebruik van uw toestel met toegangscode
(alleen beperkt toegangsniveau voor faxparameters)....................................
76
76
Polling (opvraging van documenten) ........................................................................... 69
Programmeertoetsen ..................................................................................................... 71
Toegangscode ................................................................................................................ 76
77
77
De faxdoorzendfunctie................................................................................................... 78
De faxdoorzendfunctie instellen .....................................................................
4
78
Inhoud
Mogelijkheden in een Netwerk
Subaddressering ............................................................................................................ 79
Algemene beschrijving ...................................................................................
Om het subadres in te stellen in de snelkiesnummers of in de
verkorte kiesnummers ....................................................................................
Om een document met een subadres te verzenden ......................................
79
80
81
Verslagen en Lijsten Afdrukken
Verslagen en lijsten........................................................................................................ 82
Algemene beschrijving ...................................................................................
Transactieverslag ...........................................................................................
Individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL) .................................
Communicatieverslag (COMM. JOURNAL) ...................................................
Lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index ................................
Programmalijst ...............................................................................................
Lijst met faxparameters ..................................................................................
Bestelformulieren voor tonercassette en drum unit........................................
82
82
83
86
88
91
92
93
Problemen Verhelpen
Moeilijkheden oplossen................................................................................................. 95
Informatiecodes..............................................................................................
Vastgelopen afdrukpapier ..............................................................................
Vastgelopen documenten...............................................................................
Reiniging van de optische aftastzone.............................................................
Reiniging van de drukrol.................................................................................
Afstelling van de automatische documenttoevoer (ADT) ...............................
Controle van de telefoonlijn............................................................................
98
100
101
102
103
104
105
Aanhangsel
Technische gegevens .................................................................................................... 106
Technische gegevens voor het afdrukpapier .............................................................. 108
Opties en losse onderdelen .......................................................................................... 109
Officiële voorschriften ................................................................................................... 110
Verklarende woordenlijst............................................................................................... 113
ITU-T Beeld Nr. 1 ............................................................................................................ 116
Index ................................................................................................................................ 118
5
Eerste Kennismaking met uw Faxtoestel
Veiligheidsinformatie
!
WAARSCHUWING
Dit teken wijst op een mogelijk gevaar dat ernstige verwondingen of de dood
tot gevolg kan hebben.
• OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TE VOORKOMEN MAG U DIT TOESTEL NIET
BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF ANDERE VOCHTIGHEID.
• OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TE VERKLEINEN MOET DIT APPARAAT
CORRECT GEAARD WORDEN.
• DIT TOESTEL BEVAT GEVAARLIJKE STRALING. ALS U ZICH NIET AAN DEZE HANDLEIDING HOUDT
OF ALS U HET TOESTEL ANDERS BEDIENT, AFSTELT OF BEHANDELT DAN DAARIN WORDT
OPGEGEVEN, KUNT U ZICHZELF BLOOTSTELLEN AAN GEVAARLIJKE STRALING.
• WANNEER U DIT TOESTEL GEBRUIKT MOET HET STOPCONTACT ZICH IN DE BUURT BEVINDEN EN
VLOT BEREIKBAAR ZIJN.
• ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL IN EEN RUIM OF GOED VERLUCHT VERTREK STAAT, ZODAT DE
OZONCONCENTRATIE IN DE LUCHT NIET TOENEEMT. AANGEZIEN OZON ZWAARDER IS DAN
LUCHT, GEVEN WIJ DE RAAD HET VERTREK OP VLOERNIVEAU TE VENTILEREN.
• TREK ONMIDDELLIJK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER ER ROOK UIT HET TOESTEL
KOMT, HET TOESTEL EEN APARTE GEUR AFGEEFT OF APARTE GELUIDEN TE HOREN ZIJN.
IN DERGELIJKE GEVALLEN KAN ER GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN ZIJN.
CONTROLEER VERVOLGENS OF DE ROOKONTWIKKELING IS GESTOPT EN NEEM CONTACT OP
MET EEN ERKEND SERVICECENTER.
• BEWAAR HET STEMPEL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. ALS EEN STEMPEL PER ONGELUK
WORDT INGESLIKT, DAN MOET ONMIDDELLIJK EEN ARTS GERAADPLEEGD WORDEN.
6
!
OPGEPAST
Dit teken wijst op gevaren die lichte verwondingen of schade aan het toestel tot
gevolg kunnen hebben.
• GEBRUIK ALLEEN TELEFOONSNOEREN VAN HET TYPE NR. 26 AWG OF DIKKER OM HET RISICO
VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TE BEPERKEN.
• TREK DE STEKKER VAN HET TOESTEL UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U HET (DE) DEKSEL(S)
VERWIJDERT. BRENG HET (DE) DEKSEL(S) OPNIEUW AAN VOORDAT U DE STEKKER IN HET
STOPCONTACT STEEKT.
!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Als u het telefoontoestel gebruikt, moet u altijd de volgende basisveiligheidsvoorzorgen nemen om het risico
voor brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken:
• GEBRUIK DIT PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN WATER, ZOALS BIJVOORBEELD EEN BAD, EEN
WASKOM, KEUKENAANRECHT, EEN NATTE KELDER OF BIJ EEN ZWEMBAD.
• GEBRUIK DE TELEFOON NIET TIJDENS EEN ONWEER MET BLIKSEM (BEHALVE INDIEN HET EEN
DRAADLOOS TYPE IS). ER IS EEN KLEINE KANS DAT U DOOR DE BLIKSEM WORDT
GEËLEKTROCUTEERD.
• GEBRUIK DE TELEFOON NIET IN DE BUURT VAN EEN GASLEK.
• GEBRUIK UITSLUITEND HET NETSNOER WAARVAN SPRAKE IS IN DEZE HANDLEIDING.
• BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
7
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie
!
OPGEPAST
Dit teken wijst op gevaren die lichte verwondingen of schade aan het toestel tot
gevolg kunnen hebben.
Plaats het toestel niet in de buurt van verwarming of airconditioning.
Vermijd blootstelling aan rechtstreeks zonlicht.
Plaats het toestel op een horizontaal vlak en laat ten minste 10 cm vrij
tussen het toestel en ander voorwerpen.
Blokkeer de verluchtingsopeningen niet.
Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en mors er geen vloeistoffen
op.
8
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
Functietoets
Elke functie kan worden gestart door eerst op FUNCTIE te drukken en vervolgens het functienummer in te
tikken of door op de overlooptoetsen
of
te drukken tot de gewenste functie op het display verschijnt.
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
1
Uitgestelde communicatie
1 = INSTELLEN
2 = ANNULEREN
3
Polling
6
Afdrukfuncties
1 = Verslag (Afdrukken/Bekijken)
2 = Lijst van snelkiesnummers
3 = Programmalijst
4 = Lijst van faxparameters
5 = Niet in gebruik
6 = Individueel verzendingsverslag
7 = Indexblad
7
Instellen
1 = Gebruikerparameters
• Datum en uur
• Bedrijf / Naam
• letter-ID
• ID-nummer (faxlijn-nummer)
2 = Snelkiesnummers
3 = Programmeertoetsen
4 = Faxparameters
5-7 = Niet in gebruik
8 = Onderhoud
• Reinigen rol
• Drum unit
• Bestelforms
8
Keuze werkingswijze
1 = Communicatieverslag = uit/aan/onvolledig
2-8 = Niet in gebruik
9 = Geheugen XMT = UIT/AAN
FUNCTIE
9
Buitenaanzicht
Papiercassettedeksel
Document Verlengstuk
Papiercassette
Bedieningspaneel
Documentplaten
Afdrukpapierplaat
10
Eerste
Kennismaking
met uw Faxtoestel
Bedieningspaneel
ENERGIE
SPAARSTAND
- Hiermee schakelt u het toestel in de energiespaarstand. (Zie blz. 35)
CONTRAST
- Dient om Normaal, Lichter of Donkerder in te stellen. (Zie blz. 39)
RESOLUTIE
- Hiermee stelt u de resolutie in op Standaard, Fijn, Extra Fijn
of Halftoon. (Zie blz. 39)
WISSEN
- Met deze toets stelt u alle voordien ingestelde functies terug.
ENERGIE
SPAARSTAND
HERH/
PAUZE
KOPIE/INSTELLEN
CONTRAST
RESOLUTIE
STOP
WISSEN
STEMPEL
VOL.
KIESCODE/
SPATIE
FLASH/
SUB-ADRES
BOVENSTE
ONDERSTE
Snelkiestoetsen (01-16)
- Voor snelle nummerkeuze.
(Zie blz. 44 en 48)
Programmeertoetsen (P1-P2)
- Om lange
nummerkeuzeprocedures of
cijfers voor gegroepeerde
nummerkeuze op te slaan.
(Zie blz. 71 tot 75)
BOVENSTE/ONDERSTE-toets
- Hiermee wisselt u tussen de
bovenste en de onderste toets.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
TEL/KIES
HERH/
PAUZE
KIESCODE/
SPATIE
FLASH/
SUB-ADRES
TEL/KIES
- Om een Pauze in te voegen bij het opslaan of vormen van
een telefoonnummer, of om het laatst gevormde nummer
opnieuw te vormen.
- Hiermee start u het verkort kiezen van nummers en voegt
u een spatie in tijdens het invoeren van een LOGO,
letteridentificatie en stationnaam. (Zie blz. 44 en 49)
- Hiermee wordt het subadres gescheiden van het
telefoonnummer
- Om handenvrije nummerkeuze te starten. (Zie blz. 52)
11
Bedieningspaneel
LCD-Display
Geeft de datum en het uur aan of de huidige status
aan de hand van één van de volgende kleuren:
Groen : Het toestel is geactiveerd voor
communicatie, afdrukken van gegevens
of inscannen van een document.
Oranje: Op de automatische documenteninvoerder
liggen documenten.
Het toestel is klaar om een opdracht te
aanvaarden of uit te voeren.
Rood : Er heeft zich een probleem voorgedaan of
er moet meteen iets aan het toestel
worden verholpen.
ENERGIE
SPAARSTAND
STOP
- Druk op deze toets om de
telecommunicatie, een invoerbewerking
of een geluidssignaal te annuleren.
KOPIE/INSTELLEN
- Hiermee maakt u kopieén en stelt
u bewerkingen in. (Zie blz. 67)
STEMPEL
- Gebruikt om de controlestempel IN of
UIT te schakelen.
Brandt wanneer de controlestempel is
ingeschakeld.
KOPIE/INSTELLEN
CONTRAST
RESOLUTIE
HERH/
STEMPEL
PAUZE
STOP
WISSEN
VOL.
KIESCODE/
SPATIE
FLASH/
NUMMER
ZOEKEN
SUB-ADRES
BOVENSTE
ONDERSTE
START
FUNCTIE
TEL/KIES
VOL.
Toetsenbord
- Voor manuele nummerkeuze,
opslay van telefoonnummers en
keuze van functies.
Toontoets
- Om tijdelijk over te schakelen
naar toonkiezen wanneer het
toestel is ingesteld op
impulskiezen.
12
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Dient voor het volgende:
- Functie starten of kiezen.
- Een stationnaam opzoeken. (Zie blz 45 en 50)
- Instellen van luidspreker- en belvolume. (Zie blz 21)
- De cursor verplaatsen tijdens het invoeren van nummers
en lettertekens.
- Zoeken naar toestelnaam bij kiezen vanuit index.
- Bevestiging ingevoerd toestel bij communicatie met meerdere
toestellen.
- Bevestiging huidige communicatiemodi (bijv. paginanummer, ID,
gekozen telefoonnummer, bestandsnummer) als het toestel
on-line is.
Installatie van het Toestel
Installatie van
het Toestel
Het toestel en zijn toebehoren
Maak de doos leeg en controleer of alle hieronder afgebeelde onderdelen aanwezig zijn.
Faxtoestel
Drum unit
Tonercassette
Papiercassette
Papiercassettedeksel
Document Verlengstuk
Documentplaten
Telefoonsnoer
Netsnoer
Handleiding
Opmerking
CD-ROM
1. De eerste tonercassette is goed voor ongeveer 1000 pagina's.(Gebaseerd op 3% dekking,
ITU-T Beeld Nr. 1 schema)
2. De vorm van het telefoon- en netsnoer kunnen verschillen naar gelang van de voorschriften of
technische gegevens in ieder land.
13
Toebehoren installeren
A4
8 1/2
Uitzicht na volledige installatie
Papiercassettedeksel
Document Verlengstuk
Haak de uitsteeksels vast in de daartoe
voorziene openingen op het toestel.
Papiercassette
Haak de uitsteeksels vast in de daartoe
voorziene openingen op het toestel.
Documentplaten
Haak de uitsteeksels vast in de daartoe
voorziene openingen op het toestel.
14
1
Pak het tonerpatroon uit en schud het 5 of 6
keer heen en weer (zoals afgebeeld) om de
toner gelijkmatig te verdelen in het patroon.
2
Verwijder de beschermstrip.
3
Schuif de tonercassette volledig in de drum
Opmerking:Trek het zegel langzaam en
recht naar voren uit.
unit en zet de groene hendel naar boven om
de tonercassette te vergrendelen.
15
Installatie van
het Toestel
Drum unit/Tonerpatroon installeren
Drum unit/Tonerpatroon installeren
4
Open de deur van de ADF en het
5
Aligneer het pijltje en de pin aan beide zijden,
printerdeksel.
zoals aangegeven, en schuif het drum unit/
tonerpatroon in het toestel.
6
(1) Zet de drum unit/tonerpatroon op zijn
plaats vast door de hendel naar beneden
te drukken en hem dan naar de achterkant
van de machine te drukken.
(2) Sluit het printerdeksel en ADT deur
degelijk af.
Opmerking
1. Bij het vervangen van de drum unit of tonerpatroon is het aangeraden de afdrukrol te reinigen
om de afdrukkwaliteit optimaal te houden. Om de afdrukrol te reinigen, volgt u de instructies
op blz. 103.
2. Druk bij het vervangen de drum unit op FUNCTIE
INSTELLEN
16
1
7
8
INSTELLEN
1 om het notificatie-logbestand terug te stellen.
2
Afdrukpapier aanbrengen
In het algemeen geven de meeste soorten schrijfpapier goede resultaten. Ook de meeste soorten
fotokopieerpapier zijn geschikt. Er zijn uiteraard veel «merk» soorten papier beschikbaar. Wij raden u aan
verscheidene soorten papier uit te proberen tot u echt het resultaat haalt dat u beoogt. Voor meer details
over de aanbevolen papiersoort(en). (zie blz. 108)
Hoe afdrukpapier aanbrengen
1
2
Trek de papiercassette uit de machine en
verwijder het deksel van de papiercassette.
(1) Leg het papier in de Papierlade door de
Papierbreedtegeleider
clip naar buiten te duwen.
(2) Controleer of het papier recht ligt tussen de
papierbreedtegeleider en de rechterkant
van de lade. Als dit niet het geval is, kan
het papier verkeerd in de printer worden
genomen en zal het blokkeren.
Hoekvlakje
Merkteken max.
papercapaciteit
3
Opgepast: Leg nooit meer papier in de lade
dan aangegeven door het
merkteken voor de maximale
papiercapaciteit. U kunt
ongeveer 150 vel inleggen (80 g/
m2).
Plaats het deksel van de papiercassette terug.
De instelling van het faxpapierformaat van
faxparameter nr. 23 moet overeenkomen met
het papier dat in de cassette ligt. Als u
faxpapier van een ander formaat gebruikt,
moet u de instelling ook wijzigen. (zie blz. 34)
17
Installatie van
het Toestel
Papiersoort
Aansluiten van telefoonsnoer en netsnoer
Netsnoer
Steek het ene eind van het netsnoer in het stopcontact en het andere eind in de aansluiting op de machine.
Waarschuwing : het stopcontact moet van die aard zijn dat het toestel correct geaard is.
Netsnoer (meegeleverd)
Telefoonsnoer
Steek het ene uiteinde van het telefoonsnoer in de contactdoos van de telefoonmaatschappij en het andere
uiteinde in het LINE-aansluitpunt op de linkerzijde van het toestel.
Telefoonsnoer (meegeleverd)
Opmerking
18
1. Uw toestel verbruikt weinig stroom en moet altijd ingeschakeld blijven. Als de netspanning te
lang uitgeschakeld blijft, kan de klok stil blijven staan.
2. De vorm van het telefoon- en netsnoer kunnen verschillen naar gelang van de voorschriften of
technische gegevens in ieder land.
Installatie van
het Toestel
Aansluiten van telefoonsnoer en netsnoer
19
Kiesmethode instellen (toon of puls)
Het toestel kan met één van beide kiesmethodes (toon of puls) werken, naar gelang van het type van de
telefoonlijn waarop u bent aangesloten.Volg de onderstaande procedure als u de kiesmethode moet
omschakelen naar toon of puls.
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
FUNCTIE
7
KOPIE/ INSTELLEN
INSTELMODE
NR.=❚
(1-8)
(01-99)
4
3
4
START
KOPIE/ INSTELLEN
0
KIESMETHODE?
6
KOPIE/ INSTELLEN
5
TOONKIEZEN<>
1
PULSKIEZEN<>
voor “PULS“.
of
of
TOONKIEZEN<>
2
voor “TOON“.
6
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
20
STOP
1. In sommige landen is deze mogelijkheid niet beschikbaar, afhankelijk van de voorschriften in
dat land. Deze mogelijkheid verschijnt niet op het display.
U kunt het monitor- en het beltoonvolume op uw toestel regelen.
Door de ingebouwde luidspreker kunt u de kiestoon, de kiessignalen en de bezettoon horen. Het toestel
gaat rinkelen als het een oproep ontvangt.
Luidsprekervolume
1
TEL/KIES
TEL NR. INV
U hoort de kiestoon via de luidspreker.
2
VOL.
L [❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚] H
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
om het volume te verhogen
(meermaals indien nodig).
of
L [❚
] H
VOL.
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
om het volume te verlagen
(meermaals indien nodig).
3
TEL/KIES
Belsterkte
1
2
Stand-by
DD-MMM 15:00 00%
VOL.
(( ))
NUMMER
ZOEKEN
FAX
FUNCTIE
om het volume te verhogen
(meermaals indien nodig).
of
FAX
VOL.
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
om het volume te verlagen
(meermaals indien nodig).
3
STOP
Opmerking
1. Ook het volume van het toetsgeluid en van de zoemer kunt u regelen d.m.v. faxparameter nr.
10 (TOETS/ZOEMER) (zie blz. 33)
21
Installatie van
het Toestel
Volumeregeling
Gebruikerparameters
Algemene beschrijving
Uw faxtoestel beschikt over een aantal basis-instelwaarden (gebruikerparameters) waarmee u kunt
bijhouden welke documenten u hebt verzonden of ontvangen. Zo houdt de ingebouwde klok de datum en
het juiste uur bij, terwijl uw LOGO en ID-nummer aan andere partijen vertelt wie u bent.
Datum en uur instellen
Wanneer het toestel in standby staat, geeft het display de datum en het uur weer. Zodra u die hebt
opgegeven, loopt de klok en hebt u er geen omzien meer naar.
1
2
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
1
KOPIE/ INSTELLEN
4
KOPIE/ INSTELLEN
KLOK INSTELLEN?
01-01-2005 15:00
Geef nieuwe datum en uur op.
Vb: 1
0
Dag
0
3
Maand: 03
2
0
0
5
Jaar
: 10ste
: 2005
Uur
: 15.00 u
1 5 0 0
Als u een fout maakt, gebruikt u
of
om de cursor
te verplaatsen naar het foutieve cijfer en tikt u het nieuwe
cijfer er overheen.
6
22
(1-8)
GEBR.PARAMETERS?
3
5
INSTELMODE
7
START
KOPIE/ INSTELLEN
STOP
10-03-2005 15:00
Uw LOGO opgeven (NAAM/FIRMA)
Wanneer u een document verzendt, verschijnt uw LOGO bovenaan op de afdruk die uit het faxtoestel van
de bestemmeling komt.
Aan de hand van uw LOGO weet iemand die uw document ontvangt onmiddellijk vanwaar het komt.
1
2
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
7
START
FUNCTIE
1
INSTELMODE
(1-8)
GEBR.PARAMETERS?
3
KOPIE/ INSTELLEN
4
KOPIE/ INSTELLEN
5
Tik uw LOGO in (max. 25 letters/cijfers/symbolen) m.b.v.
de letter/tekentoetsen.
NAAM INSTEL.?
2
NAAM:❚
NAAM:PANASONIC
Vb: P A N A S O N I C
Als u een fout maakt, gebruikt u
of
om de cursor
achter het foutieve karakter te plaatsen, drukt u op
WISSEN en tikt u het juiste karakter in.
Als meer dan 11 karakters worden ingevoerd, rollen de
linkse karakters van het scherm.
6
KOPIE/ INSTELLEN
STOP
23
Installatie van
het Toestel
Gebruikerparameters
Gebruikerparameters
Uw letter-ID opgeven
Wanneer u verzendt of ontvangt, zal, indien het toestel van de andere partij is toegerust voor een letter-ID,
uw letter-ID op het display van dat toestel verschijnen, terwijl de letter-ID van de andere partij op uw display
te zien is.
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
7
START
FUNCTIE
1
INSTELMODE
(1-8)
GEBR.PARAMETERS?
3
KOPIE/ INSTELLEN
4
KOPIE/ INSTELLEN
5
Tik uw letter-ID in (max. 16 letters/symbolen) m.b.v. de
letter/tekentoetsen.
KARAKTER ID?
3
ID:❚
ID:HEAD OFFICE
Vb: H E A D SPATIE O F F I C E
Als u een fout maakt, gebruikt u
of
om de cursor
achter het foutieve karakter te plaatsen, drukt u op
WISSEN en tikt u het juiste karakter in.
Wanneer er meer dan 11 tekens worden ingevoerd,
verschuiven de tekens op de display naar links.
6
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
24
STOP
1. Voor een letter-ID kunt u geen gebruik maken van volgende bijzondere (accent) letters: Å, Ä,
Ö, Ü, Æ, é, è.
Uw ID-nummer (nummer van uw faxlijn) opgeven
Wanneer u verzendt of ontvangt zal, als het toestel van de andere partij niet is toegerust voor een letter-ID
maar wel voor een ID-nummer, uw ID-nummer op het display van dat toestel verschijnen, terwijl het IDnummer van de andere partij op uw display te zien is.
We geven u de raad als ID-nummer het nummer van uw faxlijn te gebruiken, maar ook om het even welk
ander nummer (van max. 20 cijfers) voldoet.
1
VOL.
2
FUNCTIE
1
(1-8)
GEBR.PARAMETERS?
3
KOPIE/ INSTELLEN
4
KOPIE/ INSTELLEN
5
INSTELMODE
7
START
NUMMER
ZOEKEN
TEL NR.
4
TEL:❚
Tik uw ID in (max. 20 cijfers) m.b.v. het toetsenbord en
TEL:01 555 1212❚
SPATIE , (voor spaties).
Vb: 2
0
1
SPATIE
5
1 2
Als u een fout maakt, gebruikt u
5
5
of
SPATIE
1
2
om de cursor
achter het foutieve cijfer te plaatsen, drukt u op WISSEN
en tikt u het juiste cijfer in.
Wanneer er meer dan 11 tekens worden ingevoerd,
verschuiven de tekens op de display naar links.
6
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
STOP
1. Met behulp van de
kunt u een "+" teken invoeren aan het begin van het begin van het IDnummer om aan te duiden dat de erop volgende cijfers uw landcode vormen.
Vb:
+1 voor de landcode van de V.S.
+81 voor de landcode van Japan.
25
Installatie van
het Toestel
Gebruikerparameters
Tekens invoeren
De snelkiestoetsen op het bedieningspaneel doen eveneens dienst als toetsen waarmee u letters en tekens
kunt invoeren bij het opgeven van uw LOGO,letter-ID en namen van bestemmingen. Welke letters met
welke toetsen overeenkomen, vindt u op het paneeltje onder het doorzichtig afdekblad.
Toetsen
Lettertekentabel
Aantal keren dat toets wordt ingedrukt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Å
Ä
Ö
Ü
È
É
Æ
Ñ
1
ABC
A
B
C
a
b
c
2
DEF
D
E
F
d
e
f
3
GHI
G
H
I
g
h
i
4
JKL
J
K
L
j
k
l
5
MNO
M
N
O
m
n
o
6
R
PQ S
P
Q
R
S
p
q
r
s
7
TUV
T
U
V
t
u
v
8
XYZ
W
W
X
Y
Z
w
x
y
z
9
-
/
(
)
.
,
’
:
;
10
11
12
13
&
+
=
0
*
#
Toetsen
Speciaal gebruik
SPATIE invoeren.
KIESCODE/
SPATIE
Cursor naar rechts en naar links verplaatsen.
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
WISSEN
26
Teken wissen.
33Programmering van het Toestel
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Snelkiesnummers/verkorte nummers invoeren
Snelkiesnummers en verkorte nummers maken het mogelijk volledige telefoonnummers in een minimum
van tijd te vormen. Om deze kiesfuncties te gebruiken moet u eerst de volledige nummers invoeren, wat als
volgt gaat.
Ga als volgt te werk om een snelkiesnummer in te voeren
NUMMER
ZOEKEN
2
7
1
DRUK NAAMTOETS
Vb:
(zie opmerking 1)
<01>NR.INVOEREN
Tik het telefoonnummer in
(max. 36 cijfers, spaties en pauzes inbegrepen).
PAUZE
5
5
5
SPATIE
1
2
3
<01>9-555 1234❚
4
KOPIE/ INSTELLEN
<01>NAAM INVRN
Tik de naam van de bestemming in m.b.v. letter/
tekentoetsen
(max. 15 tekens).
S A L E S
8
1:ONE-TOETS2:AFK
2
9
6
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
3
4
5
INSTELMODE (1-8)
7
START
Programmering
van het Toestel
1
VOL.
SPATIE
<01>SALES DEPT
D E P T
KOPIE/ INSTELLEN
DRUK NAAMTOETS
Om een volgend nummer op te slaan herneemt u stap 48.
Om terug te keren naar standby drukt u op
Opmerking
STOP
.
1. Met BOVENSTE/ONDERSTE wisselt u tussen een bovenste en een onderste
snelkiestoets.
27
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Snelkiesnummers/verkorte nummers invoeren
Ga als volgt te werk om een verkort nummer in te voeren
1
VOL.
2
7
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
1:ONE-TOETS2:AFK
2
3
4
5
6
INSTELMODE (1-8)
7
START
NUMMER
ZOEKEN
2
KIESCODE =❚
Vb: 2
2
(01-72)
[22]NR. INVOEREN
Tik het telefoonnummer in
(max. 36 cijfers, spaties en pauzes inbegrepen).
9
PAUZE
5
5
5
SPATIE
2
3
4
[22]9-555 2345❚
5
[22]NAAM INVRN
KOPIE/ INSTELLEN
Tik de naam van de bestemming in m.b.v.
letter/tekentoetsen
(max. 15 tekens).
[22]ACCOUNTING
Vb: A C C O U N T I N G
8
KOPIE/ INSTELLEN
KIESCODE =❚
Om een volgend nummer op te slaan herneemt u stap 48.
Om terug te keren naar standby drukt u op
Opmerking
STOP
.
1. Als u eerst nog een nummer moet vormen om een buitenlijn te krijgen, tik dat dan eerst in en
druk nadien PAUZE . Een pauze wordt weergegeven door een koppelteken "-".
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op
(voorgesteld door "/").De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen
van "/".
Vb: 9 PAUZE “ * ” 5551234
3. Een ongebruikte snelkiestoets of verkort nummer kunt u zoeken door bij stap 3 of 4 op
te drukken.
28
of
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Snelkiesnummers/verkorte nummers wijzigen of schrappen
Als u een snelkiesnummer of verkort nummer moet wijzigen of wissen, ga dan als volgt te werk.
De inhoud van een snelkiesnummer/verkort nummer wijzigen
2
3
INSTELMODE (1-8)
7
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
Programmering
van het Toestel
1
VOL.
1:ONE-TOETS2:AFK
2
Kies
voor een snelkiesnummer
1
Kies 2
DRUK NAAMTOETS
voor een verkort nummer
Vb: 1
4
Tik het nummer in waarvan u de inhoud wil wijzigen.
Vb:
5
<01>9-555 1234
WISSEN
<01>NR. INVOEREN
en tik vervolgens een nieuw telefoonnummer in
(zie opmerking 1).
9
6
PAUZE
5
5
5
SPATIE
3
4
5
<01>9-555 3456❚
6
KOPIE/ INSTELLEN
7
<01>SALES DEPT
WISSEN
<01>NAAM INVRN
en tik vervolgens een nieuwe naam in
(zie opmerking 1).
<01>PLANNING
Vb: P L A N N I N G
8
KOPIE/ INSTELLEN
DRUK NAAMTOETS
Om terug te keren naar standby drukt u op
Opmerking
1. Als u een fout maakt, gebruikt u
of
STOP
.
om de cursor achter het foutieve cijfer te plaatsen,
drukt u op WISSEN en tikt u het juiste cijfer in.
29
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Snelkiesnummers/verkorte nummers wijzigen of schrappen
De inhoud van een snelkiesnummer/verkort nummer wissen
1
2
3
VOL.
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
INSTELMODE (1-8)
7
KOPIE/ INSTELLEN
1:ONE-TOETS2:AFK
2
Kies
1
Kies 2
voor een snelkiesnummer
DRUK NAAMTOETS
voor een verkort nummer
Vb: 1
4
5
6
Voer het nummer in dat u wilt wissen.
Vb:
WISSEN
<01>NR. INVOEREN
KOPIE/ INSTELLEN
Om terug te keren naar standby drukt u op
30
<01>9-555 1234
DRUK NAAMTOETS
STOP
.
Snelkiesnummers/verkorte nummers
Een indexblad afdrukken
Na het programmeren van een snelkiesnummer kunt u het indexblad afdrukken waarop de 12 eerste tekens
van elke naam staan. Als u de lijst uitknipt langs de stippellijn, past ze precies onder het doorzichtige
afdekblad boven de snelkiestoetsen. Ga als volgt te werk om een indexblad af te drukken.
2
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
AFDRUKKEN
6
KOPIE/ INSTELLEN
(1-7)
Programmering
van het Toestel
1
VOL.
* AFDRUKKEN *
7
Het toestel drukt het indexblad af.
******************* -NAAMTOETSENLIST- ****************** DATOM
DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *****
201 555 1212
SALES DEPT
ACCOUNTING
Stippellijn
********************************************* -HEAD OFFICE
PANASONIC
- ****** 201 555 1212- *******
Kaart ÉÉN-DRUK-toetsen
31
Individuele aanpassingen
Algemene beschrijving
Uw faxtoestel beschikt over tal van instelbare faxparameters. Deze faxparameters staan vermeld in de
parametertabel, werden voor u vooraf ingesteld en hoeven niet te worden gewijzigd. Als u toch een
wijziging wilt aanbrengen, leest u de tabel eerst aandachtig door. Bepaalde parameters, waaronder die
voor resolutie, contrast en controlestempel, kunnen tijdelijk gewijzigd worden door op een bepaalde toets te
drukken net voor de verzending. Aan het einde van de verzending keren deze parameters echter terug
naar hun vooraf ingestelde waarde (standaardwaarde). Andere parameters kunnen enkel gewijzigd worden
aan de hand van onderstaande procedure.
Faxparameters instellen
1
VOL.
START
NUMMER
ZOEKEN
2
FUNCTIE
INSTELMODE (1-8)
7
KOPIE/ INSTELLEN
NR.=❚
4
3
Tik het faxparameternummer uit de parametertabel
(zie blz. 33 tot 36) in.
4
KOPIE/ INSTELLEN
5
6
(01-99)
Vb: 0
NR.=01
(01-99)
1 voor CONTRAST
KOPIE/ INSTELLEN
Tik de nieuwe instelwaarde in
NORMAAL<>
.
LICHTER<>
Vb: 2 voor LIGHTER
KOPIE/ INSTELLEN
RESOLUTIE?
Om een andere parameter in te stellen, drukt u op
WISSEN om terug te keren naar stap 3 of drukt u op
STOP
Opmerking
32
om terug te keren naar stand-by.
1. Om bij stap 2 of 4 de faxparameters te overlopen drukt u op
2. Om een lijst met faxparameters af te drukken, zie blz. 92.
of
.
Individuele aanpassingen
Tabel met faxparameters
Parameter
Nr.instelli
ng
instelling
01
CONTRAST
1
Aal
2
Lichter
3
Donkerer
1
Standaard
2
Fijn
3
S-Fijn
4
Fotostand
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
Pulskiezen
2
Toonkiezen
1
Binnen
02
04
05
06
07
RESOLUTIE
STEMPEL
GEHEUGEN
KIESMETHODE
AFDRUK KOPTEKST
2
3
08
09
10
12
VORM KOPTEKST
AFDR. ONTV.TIJD
TOETS/ZOEMER
ZENDJOURNAAL
17
ONTVANGSTMODE
Standaardwaarde voor de resolutie instellen.
Standaardwaarde van de STAMP (stempel) toets instellen.
Om de stempelfunctie te kiezen wanneer het document in
het geheugen is opgeslagen (zie faxparameter nr. 28).
De beginstand van de MEMORY-toets instellen.
Kiesmethode selecteren.
1
Logo id nr.
2
From to
1
Uit
2
Aan
Kiezen of het toestel al dan niet de ontvangstdatum en het
tijdstip, de ID van de correspondent en het
verkleiningspercentage afdrukt onderaan elk ontvangen
blad.
1
Uit
Regeling van het volume van het toets/zoemergeluid.
2
Zacht
3
Hard
1
Uit
2
Altifd
Incompleet
AUT. JRNL AFDR
De standaardwaarde instellen van de toets CONTRAST.
Afdrukpostitie van de kopregel kiezen.
Binnen
:binnen de grenzen van de afdrukbare
Buiten
zone.
Geen afdruk Buiten
:buiten de grenzen van de afdrukbare zone.
Geen afdruk :kopregel wordt weggelaten.
3
13
Commentaar
Programmering
van het Toestel
Nr.
1
Uit
2
Aan
1
Telefoon
2
Fax
3
Fax/
Telefoon
4
Antwoorder
Keuze van de inhoud van de kopregel.
Standaardwaarde kiezen voor het afdrukken van een
verzendingsverslag:
Uit
:geen afdruk
Altifd
:altijd een verzendingsverslag
Incompleet :alleen een afdruk wanneer communicatie
mislukt is
Kiezen of het toestel het activiteitsverslag na 32
transacties automatisch afdrukt of niet.
Ontvangstmodus instellen.
33
Individuele aanpassingen
Tabel met faxparameters
Nr.
Parameter
Nr.instelli
ng
18
AKOEST. ALARM
1
20
seconden
2
30
seconden
3
40
seconden
4
50
seconden
1
1 sec
---
---
60
60 sec
1
Uit
2
Aan
1
Uit
2
Aan
1
A4
2
Letter
3
Legal
19
20
22
23
24
LENGTE MELDTEKST
STILTE PETECTOR
ONTV. IN GEH
FORM. AFDRUKPAP
VERK. AFDRUK
1
2
25
VERKL.FACT.
26
AFROEPCODE
28
STEMP (GEH.XMT)
32
VERKL. KOPIEMODE
Commentaar
Kiezen van hoe lang de machine bij de auto fax/telefoon
schakeling een inkomend gesprek signaleert (het toestel
laat overgaan). (zie blz. 59)
Instellen van de UGM-lengte van het antwoordapparaatinterface van 1 t/m 60 seconden. De eenheid begint pas
na het verstrijken van de ingestelde tijd met het
waarnemen van een stilte nadat in de antwoordapparaatinterface ontvangstmode een gesprek is waargenomen.
Kiezen van de stilte waarneming.
Kiezen of het toestel al dan niet ontvangt in het geheugen
wanneer er geen afdrukpapier of toner meer is of wanneer
het afdrukpapier vastloopt.
Instelling van het in de machine gelegde papier.
Vast formaat Keuze van de verkleiningswijze bij het afdrukken.
Vast formaat :verkleint document overeenkomstig de
instelling van parameter nr. 25.
Automatisch Automatisch :verkleint document overeenkomstig de
lengte van de ontvangen documenten.
70
70%
----
----
100
100%
De vaste verkleiningsgraad kiezen tussen 70 en 100%.
Deze parameter werkt alleen wanneer onder faxparameter
nr. 24 gekozen is voor «Fixed».
(----)
Instellen van een 4-cijferig wachtwoord voor beveiligde
opvraging. (zie blz. 69)
1
Uit
2
Aan
Kiezen of het toestel de originele documenten die het in
zijn geheugen opslaat al dan niet moet afstempelen.
(afhankelijk van de instelling van de stempel op het
bedieningspaneel)
1
Handmatig
2
34
instelling
Kiezen of het toestel de verkleining van documenten
automatisch of manueel uitvoert.
Handmatig :U wordt door het toestel verzocht om de
verkleiningsgraad (100% tot 70%) op te
geven wanneer u kopieën maakt.
Automatisch
Automatisch :Het toestel bepaalt automatisch de
verkleiningsgraad overeenkomstig de
lengte van
Individuele aanpassingen
Tabel met faxparameters
Parameter
34
ENG.SPAAR
STAND
Nr.instelli
ng
instelling
1
Uit
2
3
38
TOEGANGSCODE
47
ONTV. OP AFSTAND
48
TELEFOONLIJN
49
TOEGANGSCIJFER
51
DIAG OP AFST.
Commentaar
Om het stroomverbruik in stand-by te reduceren, kiest u de
Stroombesparingsmodus of Sluimermodus en stelt u de
Energiebesp.
vertraging (1 tot 120 minuten) in waarna het toestel in de
Sleep mode geselecteerde modus schakelt.
Instellen van de vertragingstijd is enkel mogelijk in de
Stroombesparingsmodus en de Sluimermodus.
Uit
:Het toestel blijft in stand-by en verbruikt
meer stroom dan in
deStroombesparingsmodus of
Sluimermodus.
Energiebesp.
:Minder stroomverbruik dan in stand-by
door uitschakeling van de fixeereenheid
na de ingestelde tijdsduur.
Sleep mode
:Toestand van minimaal stroomverbruik
waarin het toestel schakelt na de
ingestelde tijdsduur zonder te worden
uitgeschakeld.
(----)
1
Uit
2
Aan
1
PSTN
2
TLF.CENTR.
(----)
1
Uit
2
Aan
Voer een 4-cijferige toegangscode in om het toestel te
beveiligen tegen gebruik door onbevoegden. (zie blz. 76)
Kiezen of de machine opdrachten voor ontvangst op
afstand accepteert. (zie blz. 58)
Keuze van het type aangesloten lijn.
Instelling van de PSTN-toegangscode (max. 4 cijfers).
Selecteren of het toestel de firmware-update of de
afstandsdiagnose van het station op afstand
aanvaardt.Raadpleeg uw Erkende Panasonic-dealer voor
meer informatie.
52
WWRD DIAGNOSE
(----)
Een wachtwoord opgeven voor de diagnostiek op afstand.
Gelieve meer details te vragen bij uw officiële
Panasonicverdeler.
53
WWRD SUBADRES
(----)
Een wachtwoord van 20 cijfers instellen voor een
beveiligde communicatie tussen subadressen.
54
FAX DOORSTUREN
58
TAAL
63
PXFAX ONTV
65
AFDR IN VOLGRD
1
Uit
2
Aan
Kiezen of het toestel al dan niet de faxdoorzendfunctie
naar de opgegeven bestemming uitvoert. (zie blz. 78)
De taal selecteren die op het display en in de verslagen zal
gebruikt worden.
1
Afdrukk
2
Upld&Afd
3
Uploaden
1
Uit
2
Aan
Selecteren hoe het toestel de ontvangen documenten
verwerkt.
Afdrukk
:Afdrukken (Print) Druk de ontvangen
documenten af.
Upld&Afd
:Uploaden & Afdrukken (Upload & Print):
Druk de ontvangen documenten af en
upload het bestand.
Uploaden
:Uploaden (Upload): Upload het
ontvangen documentbestand.
Selecteren of het toestel documenten al dan niet in
volgorde afdrukt.Afdrukcollationeringsmodus
35
Programmering
van het Toestel
Nr.
Individuele aanpassingen
Tabel met faxparameters
Nr.
Parameter
80
ONDERH. TIJD
99
GEH.CAPACITEIT
Opmerking
36
Nr.instelli
ng
instelling
00:00 - 23:00
(12:00)
-
Commentaar
De tijd instellen voor activatie van onderhoud van de
scanrol. Op het ingestelde tijdstip wordt de scanrol
gedurende een paar seconden gedraaid om het contact
tussen de scanrol en het scanglas goed te houden.
-
De hoeveelheid geïnstalleerd basis- en optioneel
geheugen afbeelden. (Basisgeheugen + Optioneel
geheugen)
1. De standaardinstellingen worden afgedrukt op de lijst met faxparameters. Om zo’n afdruk te
krijgen, zie blz. 92.
2. Deze parameter is slechts beschikbaar als de optie Parallelle-poortinterface geïnstalleerd
werd.
Belangrijkste Bedieningsverrichtingen
Documenten inbrengen
Verzendbare documenten
In principe kan uw toestel elk document verzenden dat op A4 formaat staat.
Maximum
Minimum
257 mm
(zie opmerking)
148 mm
Documentdikte
Los vel;
0,06 mm (45 g/m2) 0,15 mm (112 g/m2)
128 mm
Meer dan één vel;
0,06 mm (45 g/m2) 0,12 mm (90 g/m2)
2000 mm
Richting
Richting
Opmerking: De maximale doorvoerbreedte van originelen bedraagt 257 mm. De effectieve scanbreedte
bedraagt echter 208 mm.
Niet-verzendbare documenten
U mag nooit documenten proberen te verzenden, indien ze
Nat zijn
Nog vochtige inkt of correctielak
bevatten
ABC
Te dun zijn
(b.v. luchtpostpapier, blz. uit
bepaalde tijdschriften enz.)
Gelaagd zijn
(b.v. gesatineerd papier enz.)
Gekreukt, gekruld of gevouwen zijn
abcdef
ghijklm
nopqrs
abcdef
tuvwx
ghijklm
yzabcd
abcdef
ef
ghijklm nopqrstuvwx
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
ghijklm
tuvwx
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
tuvwx
ghijklm
yzabcd
nopqrs
abcdef
efg
ghijklm
tuvwx
yza
nopqrs
tuvwxyza bcdefg
bcdefg
abcd
ab
abcdef
abcdef
g
ghijkl
abcdef
mnopq
abcdef
ghi
rstuvw
ghijkl
xyzabc
mnopq
abcdef
def
rstuvw
ghijkl
mnopq
xyzabc
abcdef
rstuvw
def
ghijkl
xyzabc
mnopq
abcdef
defg
rstuvw
ghijkl
xyzabc
mnopq
defg
rstuvw
xyzabc
defg
Chemisch behandeld zijn
(b.v. drukgevoelig papier,
carbonpapier enz.) of van stof/
metaal vervaardigd zijn
Indien u dat soort documenten wilt verzenden, maak er dan eerst een fotokopie van en verzendt de kopie.
37
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Afmetingen document
Documenten inbrengen
Het inbrengen van de documenten
1. Zorg ervoor dat de documenten ontdaan zijn van nietjes of clips en dat ze niet gekruld, vettig of bedekt
zijn met vreemde deeltjes.
2. Plaats de documenten met de bedrukte zijde NAAR BENEDEN op de automatische documententoevoer
(ADT) tot de benedenhoek in het toestel vastklikt.
Als u meer dan 1 pagina verzendt, moet u eerst het onderste vel invoeren. U kunt tot 30 VELLEN
tegelijk op de ADT stapelen. Heeft u meer dan 30 vellen, dan wacht u tot de verzending of de opslag in
het geheugen begint en plaatst u de rest van de pagina’s geleidelijk aan boven op het laatste blad in de
ADT.
3. Stel de documentgeleiders in om het document te centreren op de ADT.
Documentgeleider
GOED
FOUT
Indien u documenten in de ADT legt, zal het display bericht wijzigen van tijd/datum in onderstaande.
Nu kunt u de basisverzendcondities wijzigen en/of starten met het verzenden van het document.
DOCUMENT SET
Opmerking
38
1. Voor het verzenden van originelen die langer zijn dan 356 mm is hulp van de gebruiker nodig.
Basisinstellingen voor verzendin
Algemene beschrijving
U kunt de verzendingsinstellingen tijdelijk wijzigen voor of na u het document op de ADT heeft gelegd.
De instellingen die u tijdelijk kunt wijzigen zijn de volgende:
• Contrast
• Resolutie
• Communicatieverslag
Als uw document verzonden is, zal het toestel automatisch terugkeren naar de voorgeprogrammeerde
instellingen.
Uw toestel werd vooraf ingesteld op Normaal contrast. Als u een document wilt verzenden met een lichter
contrast, wijzigt u de instelling in Lichter. Wilt u een document verzenden met een donkerder contrast, dan
wijzigt u de instelling in Donkerder.
Druk op CONTRAST voor:
NORMAAL
LICHTER
CONTRAST = Normaal
CONTRAST = Lichter
DONKERDER
CONTRAST = Donkerder
Resolutie
Uw toestel is vooraf ingesteld op Standaard resolutie, die voldoet voor de meeste documenten.
Use Fijne,Superfijne of Halftoon resolutie kiest u voor een dokument met veel details.
Druk op RESOLUTIE
STANDAARD
RESOLUTIE = Standaard
Opmerking
voor:
FIJN
RESOLUTIE = Fijn
S-FIJN
FOTOSTAND
RESOLUTIE = Superfijn
RESOLUTIE = Fotostand
1. Om de voorgeprogrammeerde contrastwaarde te wijzigen, verandert u de instelling van
faxparameter nr. 01. (zie blz. 33)
2. Om de voorgeprogrammeerde resolutie-instelling te wijzigen, verandert u de stand van
faxparameter nr. 02. (zie blz. 33)
39
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Contrast
Basisinstellingen voor verzendin
Verzendingsverslag (COMM. JOURNAL)
Aan de hand van een verzendingsverslag kunt u nagaan of de verzending naar behoren is verlopen. Wat
het afdrukken van verzendingsverslagen betreft, beschikt u over volgende keuzemogelijkheden:
Staat COMM.JOURNAL op OFF (uitgeschakeld):
:
dan wordt er nooit een communicatieverslag
afgedrukt.
Staat COMM.JOURNAL op ON (ingeschakeld):
:
dan wordt na elke communicatie automatisch
een verslag afgedrukt.
Staat COMM.JOURNAL op INC.:
:
dan wordt alleen een verslag afgedrukt indien de
communicatie mislukt is.
1
2
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
8
1
KOPIE/ INSTELLEN
3
1
ZENDJOURNAAL?
INC.<>
UIT<>
om uit te schakelen (OFF).
of
AAN<>
INC.<>
2
om in te schakelen (ON).
of
3
om «INC.» te kiezen (alleen bij mislukking).
4
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
40
1. Om de voorgeprogrammeerde keuze inzake communicatieverslagen te wijzigen, verandert u
de stand van faxparameter nr. 12. (zie blz. 33)
Documenten verzenden
Algemene beschrijving
U heeft de keuze tussen verzending uit het geheugen en rechtstreekse verzending.
Gebruik verzending uit het geheugen als:
• U het document wilt verzenden naar verscheidene toestellen.
• U het document onmiddellijk moet recupereren.
• U wil gebruik maken van de dubbele werking.
Gebruik rechtstreekse verzending als:
• Het geheugen vol is.
• U wil het document onmiddellijk verzenden.
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Gebruik verzending in vocale modus als:
• U het document wilt verzenden nadat u met uw correspondent heeft gepraat.
• U het document wilt verzenden nadat u een vocaal verzoek heeft gehoord.
41
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Uw toestel slaat het document snel op in zijn geheugen.
Vervolgens begint het met de nummerkeuze.
Als de verzending mislukt, zal het toestel de nog niet met succes verzonden pagina(’s) automatisch
opnieuw proberen.
1
2
Document opslaan
in geheugen
Verzenden
3
Bestemming A
Ontvangen
A
A
Bestemming B
A
Opmerking
1. Als tijdens het opslaan van een document het geheugen vol raakt, worden de resterende
documenten op de ADT uitgevoerd. Het toestel vraagt u of het de reeds opgeslagen
documenten al mag verzenden, dan wel of de verzending geannuleerd moet worden.
Druk op 1 om te annuleren of op 2 om te verzenden.
OPGESLAGEN=XXX P
Zie de Technische gegevens op blz. 106 voor de beeldgeheugencapaciteit.
Als binnen de 10 seconden niet gereageerd wordt, zal het toestel de opgeslagen documenten
verzenden.
2. Om de verzending te beeindigen, druk op
Op het display verschijnt:
STOP
.
COMM. STOPPEN?
Druk op 1 om de verzending te stoppen. Het opgeslagen document wordt automatisch
gewist.
3. Als u een communicatieverslag (COMM. JOURNAL) wilt afdrukken nadat een verzending
gestopt werd, op het display verschijnt:
AFDRUK ZEND JNL?
Druk op 1 om de communicatieverslag (COMM. JOURNAL) te afdrukken.
4. Als er meer dan 5 bestanden in het bestandsgeheugen zijn, verschijnt de volgende melding op
de display en kunnen er geen extra bestanden worden opgeslagen, totdat een bestand
verwerkt wordt en vrij komt.
LIJST BER. VOL
42
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Manuele nummerkeuze
Om het nummer volledig te vormen vanop het cijferklavier van het faxtoestel, gaat u als volgt te
werk:
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
Vb: 5
5
5
1
2
3
5551234❚
4
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
Vorm een telefoonnummer op het cijferklavier.
(maximaal 36 cijfers)
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens wordt het telefoonnummer gedraaid.
Opmerking
1. Als u eerst een speciaal nummer moet vormen om een buitenlijn te krijgen, vorm dat dan eerst,
druk vervolgens op PAUZE om een pauze in te voegen (weergegeven door een «-») en
vorm pas dan het eigenlijke telefoonnummer.
Vb: 9 PAUZE 5551234
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op
(voorgesteld door "/").
De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen van "/".
Vb: 9 PAUZE “ * ” 5551234
43
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Snelkiezen
Dank zij de snelkiesnummers kunt u een volledig telefoonnummer vormen door op slechts één toets te
drukken. Om zo’n snelkiestoets te programmeren. (zie blz. 27)
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
3
Druk op een snelkiestoets (01-16).
Vb:
<01>PANASONIC
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens wordt het telefoonnummer gedraaid.
Verkorte nummers
Met de verkorte kiesfunctie kunt u snel een veelvuldig gekozen telefoonnummer vormen door dat nummer
vooraf te programmeren in de ingebouwde automatische nummerkiezer, waar het een 2-cijferige verkorte
code meekrijgt. Om zo’n verkort nummer te programmeren. (zie blz. 28).
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
Druk op KIESCODE en tik een 2-cijferige code in.
Vb:
KIESCODE/
SPATIE
3
1
0
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens wordt het telefoonnummer gedraaid.
44
[10]SALES DEPT
05%
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Kiezen vanuit de index
Met nummervorming vanuit de index kunt u een volledig telefoonnummer vormen door de naam van de
bestemmeling (zoals ingevoerd onder snelkiesnummers of verkorte nummers) op te zoeken.
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
4
VOER LETTERS IN
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Tik de naam van de bestemming volledig of gedeeltelijk in
met behulp van de letter/tekentoetsen
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
VOL.
SA
Vb: S A om SALES DEPT te zoeken
VOL.
VOL.
[10]SALES DEPT
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
of
totdat op het display de naam staat van de gewenste
bestemming.
5
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens wordt het telefoonnummer gedraaid.
45
Documenten verzenden
Vanuit het geheugen
Verzending naar meer dan één nummer
Als u hetzelfde document naar meer dan één bestemming moet faxen, kunt u wat het invoeren van het
document betreft tijd sparen door gebruik te maken van geheugenverzending. U kunt nl. het document in
het geheugen opslaan en het vervolgens vandaaruit automatisch naar een aantal bestemmingen versturen.
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 7 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 43 tot 45.)
Vb:
<01>PANASONIC
KIESCODE/
SPATIE
1
0
Als u het aantal ingevoerde nummers wilt bevestigen,
[10]SALES DEPT
002 NRS INGEVRD
druk op INSTELLEN .
3
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
Het origineel wordt met een bestandsnummer in het
geheugen opgeslagen.
Vervolgens begint het toestel het ene na het andere
telefoonnummer te kiezen.
Opmerking
46
1. Voor u het document in het geheugen opslaat kunt u de bij stap 3 gekozen telefoonnummers
nog nakijken door op
of
te drukken. Druk op WISSEN om indien nodig een op
het display weergegeven bestemming of groep te wissen.
Documenten verzenden
Rechtstreekse verzending
Als het geheugen van uw toestel vol is of u het document onmiddellijk wil verzenden, gebruikt u
rechtstreekse verzending.
Manuele nummerkeuze (Rechtstreekse verzending)
Om het nummer volledig te vormen vanop het cijferklavier van het faxtoestel, gaat u als volgt te
werk:
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
4
5
8
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
VOL.
ZEND. UIT GEH.?
9
KOPIE/ INSTELLEN
DOCUMENT SET
1
Vorm een telefoonnummer op het cijferklavier.
Vb: 5
5
5
1
2
3
5551234❚
4
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het toestel begint automatisch met de verzending.
Opmerking
1. Als u eerst een speciaal nummer moet vormen om een buitenlijn te krijgen, vorm dat dan eerst,
druk vervolgens op PAUZE om een pauze in te voegen (weergegeven door een «-») en
vorm pas dan het eigenlijke telefoonnummer.
Vb: 9 PAUZE 5551234
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op
(voorgesteld door "/").
De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen van "/".
Vb: 9 PAUZE “ * ” 5551234
3. Om de verzending te beeindigen, druk op
Op het display verschijnt:
STOP
.
COMM. STOPPEN?
4. Druk op 1 om de verzending te stoppen.
47
Documenten verzenden
Rechtstreekse verzending
Snelkiezen (Rechtstreekse verzending)
Dank zij de snelkiesnummers knnt u een volledig telefoonnummer vormen door op slechts een toets te
drukken. Om zo’n snelkiestoets te programmeren,zie blz. 27.
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
8
9
3
KOPIE/ INSTELLEN
4
Druk op een snelkiestoets (01-16).
Vb:
KOPIE/ INSTELLEN
DOCUMENT SET
1
Op het display verschijnt het snelkiesnummer en de
daarbij horende naam. Vervolgens wordt het volledige
telefoonnummer (b.v. 5551234) gevormd.
48
ZEND. UIT GEH.?
<01>PANASONIC
Documenten verzenden
Rechtstreekse verzending
Verkorte nummers (Rechtstreekse verzending)
Met de verkorte kiesfunctie kunt u snel een veelvuldig gekozen telefoonnummer vormen door dat nummer
vooraf te programmeren in de ingebouwde automatische nummerkiezer, waar het een 3-cijferige verkorte
code meekrijgt. Om zo’n verkort nummer te programmeren,zie blz. 28.
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
8
9
3
KOPIE/ INSTELLEN
4
Druk op KIESCODE en tik een 2-cijferige code in.
Vb:
KOPIE/ INSTELLEN
ZEND. UIT GEH.?
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
VOL.
DOCUMENT SET
1
KIESCODE/
SPATIE
1
[10]SALES DEPT
0
Op het display verschijnt het verkorte nummer en de
daarbij horende naam.
Vervolgens wordt het volledige telefoonnummer
(b.v. 5553456) gevormd.
49
Documenten verzenden
Rechtstreekse verzending
Kiezen vanuit de index (Rechtstreekse verzending)
Met nummervorming vanuit de index kunt u een volledig telefoonnummer vormen door de naam van de
bestemmeling (zoals ingevoerd onder snelkiesnummers of verkorte nummers) op te zoeken.
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
3
4
5
6
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
8
KOPIE/ INSTELLEN
ZEND. UIT GEH.?
9
KOPIE/ INSTELLEN
1
VOL.
VOER LETTERS IN
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Tik de naam van de bestemming volledig of gedeeltelijk in
met behulp van de letter/tekentoetsen
VOL.
VOL.
[10]SALES DEPT
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Het volledige nummer (b.v. 5553456) wordt gevormd.
50
SA
Vb: S A om SALES DEPT te zoeken
of
totdat op het display de naam staat van de gewenste
bestemming.
7
DOCUMENT SET
Documenten verzenden
Verzending in vocale modus
Als u een document wilt verzenden nadat u met uw correspondent gepraat heeft, gebruikt u verzending in
vocale modus. Uw toestel heeft een optionele hoorn of een externe telefoon nodig.
Nummerkeuze vanop het telefoontoestel
Om nummers te vormen vanop het telefoongedeelte van uw toestel, gaat u als volgt te werk:
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
Neem de hoorn van uw externe telefoon op en vorm het
nummer op dat telefoontoestel.
Vb: 5
5
5
1
2
3
TEL NR. INV
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
4
Vertel de ontvanger dat hij het toestel in de
ontvangstmodus moet zetten.
U hoort de pieptoon.
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Druk op en leg de hoorn op de haak.
Opmerking
1. Om de verzending te beeindigen, druk op
Op het display verschijnt:
STOP
.
COMM. STOPPEN?
Druk op 1 om de verzending te stoppen.
2. Mogelijk is in bepaalde landen de telefoonhoorn niet beschikbaar, conform de geldende
voorschriften of reglementen in het land van kwestie.
51
Documenten verzenden
Verzending in vocale modus
Nummerkeuze vanop het faxtoestel
Om nummers te vormen vanop het faxtoestel zelf, gaat u als volgt te werk:
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
TEL/KIES
TEL NR. INV
U hoort de kiestoon via de luidspreker.
3
4
Vorm het telefoonnummer vanop het cijferklavier.
Vb: 5
5
5
1
2
3
4
5551234❚
Als u een bieptoon hoort,
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
Opmerking
START
FUNCTIE
1. Als u eerst een speciaal nummer moet vormen om een buitenlijn te krijgen, vorm dat dan eerst,
druk vervolgens op PAUZE om een pauze in te voegen (weergegeven door een «-») en
vorm pas dan het eigenlijke telefoonnummer.
Vb: 9 PAUZE 5551234
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op
(voorgesteld door "/").
De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen van "/".
Vb: 9 PAUZE “ * ” 5551234
52
Documenten verzenden
Reserveren voor verzending
Terwijl u een document ontvangt of vanuit het geheugen verzendt, kunt u nog het volgende doen.
• De volgende verzending in het geheugen reserveren voor 10 verschillende bestanden.
• Verzending met voorrang reserveren.
Reserveren voor geheugenverzending (dubbele toegankelijkheid)
Als uw toestel on-line bezig is met verzending vanuit het geheugen, ontvangst of afdruk van ontvangen
documenten, kunt u een verzending reserveren door als volgt te werk te gaan.
1
Uw toestel gebruikt de telefoonlijn (de ON LINE verklikker
knippert) of is ontvangen documenten aan het afdrukken.
ZENDEN : BEZET
ONTVANGEN:BEZET
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
* PC MODE *
* AFDRUKKEN *
2
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 7 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 43 tot 45.)
Vb:
<01>PANASONIC
KIESCODE/
SPATIE
1
0
Als u het aantal ingevoerde nummers wilt bevestigen,
[10]SALES DEPT
002 NRS INGEVRD
druk op INSTELLEN .
4
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
Uw toestel zal het (de) document(en) in het geheugen
opslaan.
53
Documenten verzenden
Reserveren voor verzending
Reserveren voor onmiddellijke verzending (prioritaire verzending)
Als u zeer dringend een document moet verzenden, maar er zitten nog heel wat bestanden te wachten in
het geheugen, gebruik dan reservering voor onmiddellijke verzending om dat dringende document te
versturen. Het wordt dan verzonden zodra de lopende communicatie beëindigd is.
U kunt het document wel niet naar meer dan één bestemming faxen.
Om het toestel te reserveren voor de dringende verzending:
1
Uw toestel gebruikt de telefoonlijn (de ON LINE verklikker
knippert) of is ontvangen documenten aan het afdrukken.
ZENDEN : BEZET
ONTVANGEN:BEZET
* PC MODE *
* AFDRUKKEN *
2
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
4
5
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
8
KOPIE/ INSTELLEN
9
KOPIE/ INSTELLEN
DOCUMENT SET
1
Kies aan de hand van een van volgende methoden:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen en druk op START
• Kiezen vanuit een directory en druk op START
(Voor meer details,47 tot 50.)
Vb:
U kunt een verzending naar één enkel nummer
reserveren voor een dringend document.
54
ZEND. UIT GEH.
<01>PANASONIC
Documenten verzenden
Nummerkeuze herhalen
Automatische herhaling
Als de lijn bezet is, zal het toestel tot 3 maal toe het nummer opnieuw
kiezen met één interval van 3 minuten. In de rechter bovenhoek van het
display verschijnt een bestandsnummer als het om een verzending vanuit
het geheugen gaat.
KIESHERHALING
Manuele herhaling
U kunt ook manueel het laatst gevormde nummer herhalen door op de
HERH
toets te drukken.
1
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Om het laatst gevormde nummer via het geheugen te herhalen
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
3
HERH/
5551234❚
PAUZE
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
Het document wordt in het geheugen opgeslagen en krijgt
een bestandsnummer. Vervolgens vormt het opnieuw het
laatst gevormde nummer.
55
Documenten verzenden
Nummerkeuze herhalen
Om het laatst gevormde nummer via ADT te herhalen
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
VOL.
8
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
3
KOPIE/ INSTELLEN
4
HERH/
9
KOPIE/ INSTELLEN
ZEND. UIT GEH.?
DOCUMENT SET
1
VOL.
5551234
PAUZE
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
Uw toestel begint het laatst gevormde nummer te
herhalen.
Opmerking
56
1. Als op het toestel het bericht "KIESHERHALING" verschijnt, kunt u HERH vdrukken om
onmiddellijk opnieuw te kiezen.
Documenten ontvangen
Ontvangststanden
U kunt kiezen uit onderstaande vier ontvangstmogelijkheden.
Wanneer
aangewezen?
Aanbevolen ontvangststand
Als de betrokken
Telefoonstand In Mode
telefoonlijn normaal alleen
gewone telefoongesprek U beantwoordt binnenlopende oproepen via de aangesloten
ken krijgt.
telefoonhoorn. Hoort u een faxsignaal, dan drukt u gewoon op
Hoe instellen?
Faxparameter nr.
17
op 1: Tel
START om manueel te ontvangen. (zie blz. 58)
Een fax ontvangt het automatisch. Herkent het een gewoon
telefoongesprek, dan laat het via de luidspreker het belsignaal
klinken om uw aandacht te trekken. (zie blz. 59)
Als de telefoonlijn
normaal alleen faxen
ontvangt.
Fax-stand Out Mode
Als de telefoonlijn zowel
gewone
telefoongesprekken als
faxen krijgt en er een
antwoordapparaat is op
aangesloten.
Antwoordapparaat-stand Out Mode
Opmerking
Het toestel ontvangt documenten automatisch.
Alle binnenlopende oproepen (ook gewone telefoonoproepen)
worden door het faxtoestel beantwoord. (zie blz. 60)
Het antwoordapparaat beantwoordt binnenlopende oproepen.
Gedurende die tijd controleert het faxtoestel of het om een
gewone telefoonoproep gaat in welk geval het
antwoordapparaat verder zijn werk doet. Gaat het om een fax,
dan schakelt het toestel automatisch over en begint de
ontvangst van het document. (zie blz. 61)
Faxparameter nr.
17
op 3: Fax/Tel
omsch.
Faxparameter nr.
17
op 2: Fax
Faxparameter nr.
17
op 4: Antw. app.
1. Naar gelang van het model van het aangesloten antwoordapparaat is het mogelijk dat
bepaalde mogelijkheden daarvan niet compatibel zijn met de werking van uw faxtoestel in
deze ontvangststand.
57
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Als de telefoonlijn zowel
Automatische omschakeling fax/tel In Mode
gewone tele
foongesprekken als faxen Het toestel beantwoordt binnenlopende oproepen en herkent
krijgt.
het verschil tussen telefoon en fax.
Documenten ontvangen
Telefoonstand
In deze ontvangststand kan uw faxtoestel niet automatisch documenten ontvangen. Als u een faxoproep
krijgt, gaat u als volgt te werk om de documenten manueel te ontvangen.
De telefoonstand kiezen
1
Wijzig faxinstelling nr. 17 (ONTVANGSTMODE) in 1: Tel
(zie blz. 33)
Werken in de telefoonstand
1
2
3
Wanneer uw telefoon rinkelt, neemt u de hoorn (van het
faxtoestel of een ander telefoontoestel op de lijn) op.
Als u in de hoorn een pieptoon hoort, betekent dit dat
iemand u een fax wil sturen. Of uw correspondent deelt u
mee dat hij/zij u een fax wil sturen. In dat geval:
Verwijder eventuele documenten van de ADT.
Haak in.
Opmerking
1. Deze werkwijze heeft «ontvangen vanop een ander toestel» (REMOTE RCV) en is mogelijk
vanop een telefoontoestel met toontoetsen. Als uw telefoontoestel van een ander type is,
moet u op het bedieningspaneel van het faxtoestel op
58
START drukken.
Documenten ontvangen
Automatische omschakeling fax/tel
In deze ontvangststand kiest uw toestel automatisch voor ontvangst van documenten of een gewoon
telefoongesprek, naar gelang de aard van het binnenkomend signaal.
De automatische omschakeling kiezen
1
Wijzig faxinstelling nr. 17 (ONTVANGSTMODE) in 3: Fax/
Tel SW (zie blz. 33)
Werken met de automatische omschakeling
Een faxoproep
Zodra een oproep binnenkomt, zal uw faxtoestel spoedig
<opnemen> en nagaan of het een gewone
telefoonoproep dan wel een faxoproep is.
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
1
2
Uw toestel ontvangt de documenten.
Een stemoproep
1
2
3
Zodra een oproep binnenkomt, zal uw faxtoestel spoedig
<opnemen> en nagaan of het een gewone
telefoonoproep dan wel een faxoproep is.
Uw toestel begint te bellen via de luidspreker (zie
opmerking 1).
Neem de hoorn van het externe telefoontoestel op. Druk
op
Opmerking
STOP en begin te praten.
1. Hoe lang het faxtoestel het belsignaal laat weerklinken, kunt u bepalen m.b.v. faxparameter nr.
18 (AKOEST. ALARM). (zie blz. 33)
2. Aanpassen belvolume,zie blz. 21.
59
Documenten ontvangen
Fax-stand
In deze ontvangststand begint het faxtoestel meteen automatisch documenten te ontvangen wanneer een
oproep binnenkomt.
De fax-stand kiezen
1
Wijzig faxinstelling nr. 17 (ONTVANGSTMODE) in 2: Fax.
(zie blz. 33)
Werken in de fax-stand
Wanneer een fax-oproep binnenloopt begint uw faxtoestel heel snel met de automatische ontvangst van het
document.
60
Documenten ontvangen
Antwoordapparaat-stand
Uw toestel is uitgerust met een unieke eigenschap: een antwoordapparaat-interface. Daardoor dan het
automatisch op één telefoonlijn omschakelen tussen fax en antwoordapparaat. De meeste
antwoordapparaten uit de handel kunt u op uw faxtoestel aansluiten, zodat u uw bestaande telefoonlijn zeer
efficiënt kunt gebruiken. Sommige apparaten kunnen evenwel niet compatibel zijn met dit faxtoestel. Voor
de bediening van het antwoordapparaat: zie de gebruiksaanwijzing erbij.
1. Haal de telefoonsteker van uw antwoordapparaat uit de
wandcontactdoos.
2. Stop de telefoonsteker van uw antwoordapparaat in de
bus op het faxtoestel, zoals hiernaast afgebeeld.
Opmerking: De aansluitingswijze voor
antwoordapparaten kan verschillen naar
gelang van de reglementering in uw land.
Volg a.u.b. de aangewezen methode voor
uw land, te kiezen uit bovenstaande types
(1-4). Voor details wendt u zich tot uw
Panasonic-verdeler.
61
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
Uw antwoordapparaat installeren
Documenten ontvangen
Antwoordapparaat-stand
De antwoordapparaat-stand kiezen
1
Wijzig faxinstelling nr. 17 (ONTVANGSTMODE) in 4:
TAM-interface. (zie blz. 33)
Werken met de antwoordapparaat-interface
Gaat het om een fax-oproep,
1
2
Wanneer uw combinatie fax/antwoordapparaat een
binnenlopende oproep ontvangt, beantwoordt het
antwoordapparaat altijd eerst de oproep: het laat de
uitgaande boodschap horen die u hebt opgenomen.
Tijdens die periode controleert het faxtoestel de lijn om na
te gaan om welk soort oproep het gaat (fax of gesprek).
Dan wordt meteen het faxtoestel ingeschakeld, dat het
document van bij de correspondent begint te ontvangen.
Gaat het om een gewoon gesprek,
1
2
Wanneer uw combinatie fax/antwoordapparaat een
binnenlopende oproep ontvangt, beantwoordt het
antwoordapparaat altijd eerst de oproep: het laat de
uitgaande boodschap horen die u hebt opgenomen.
Tijdens die periode controleert het faxtoestel de lijn om na
te gaan om welk soort oproep het gaat (fax of gesprek).
Dan blijft uw antwoordapparaat aan het werk: na de
uitgaande boodschap kan het een bericht vanwege uw
correspondent opnemen.
Voorbeeld van een uitgaande boodschap
Met Desmet. lk kan nu helaas niet zelf opnemen, maar u kunt na het signaal een boodschap inspreken. Wou u
een fax sturen, dan kunt u meteen twee keer op het sterretje van uw telefoontoestel drukken en uw fax
inschakelen. Bedankt.
Geluidloze detectiemodus
In deze modus kan uw faxtoestel omschakelen naar faxmodus als het documenten ontvangt van toestellen die
geen faxsignaal doorsturen (korte bleptoon). Het vermijdt ook dat uw TAM blanco inkomende berichten opneemt
(lange stilte).
Om deze funktie te aktiveren
1. Stel faxparameter No. 20 (STILTE PETECTOR) in op 2 : Valid.(zie blz.34)
2. Stel de tijdsduur in van het op uw TAM opgenomen uitgaand bericht aan de hand van faxparameter No. 19
(LENGTE MELDTEKST). (zie blz.34)
[Het is aanbevolen een tijdsduur in te stellen die 5 of 6 seconden langer is dan de eigenlijke tijd van het
uitgaand bericht.]
62
Documenten ontvangen
Verkleind afdrukken
Met dit toestel kunt u af drukken op de gebruikelijke schrijfpapierformaten. Soms kan het dan ook gebeuren
dat grotere documenten die men naar u faxt, niet op één pagina kunnen worden afgedrukt. Wanneer dat
voorkomt, zal het document worden verdeeld over meer dan een pagina.
Om dat probleem te verhelpen is dit toestel echter uitgerust met een verkleiningsfunctie. Uit de hieronder
beschreven verkleiningsmogelijkheden kunt u de meest aangewezen kiezen.
2. Vaste verkleining
U kunt vooraf de verkleiningsgraad instellen tussen 70 en 100%, in stappen van 1%. Het door u
ontvangen document zal, ongeacht zijn afmetingen, worden verkleind volgens de ingestelde verkleining.
Keuze van het verkleiningspercentage
Stel de faxparameters in zoals hieronder opgegeven.
1. Voor automatische verkleining.
1) Nr. 24 PRINT REDUCTION instellen op “automatisch”.
2. Voor vaste verkleining.
1) Nr. 24 PRINT REDUCTION instellen op “vast”.
2) Nr. 25 REDUCTION RATIO instellen op een getal tussen 70 en 100% (zie opmerking 1).
Vb: Van A4 naar A4 96%
Van A4 naar quarto 90%
Van quarto naar quarto 96%
Van legal (US) naar quarto - 75%
Opmerking
1. Indien het verzendend toestel is ingesteld op het afdrukken van de kopregel buiten de
kopieerzone, zult u sterker moeten verkleinen.
63
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
1. Automatische verkleining
Elke pagina van een ontvangen document wordt eerst in het geheugen opgeslagen. Op basis van de
documentlengte berekent het toestel automatisch de aangewezen verkleiningsgraad (tussen 70 en
100%) om het hele document op één pagina afgedrukt te krijgen. Indien het ontvangen document
uitermate lang is (meer dan 39% langer dan het afdrukpapier), wordt het document over meer dan één
pagina verdeeld en onverkleind afgedrukt.
Documenten ontvangen
Te grote documenten ontvangen
Als het ontvangen document uitermate lang is (meer dan 39% langer dan het afdrukpapier), zal het over
meer dan een pagina worden verdeeld. Bij het afdrukken op meer dan een pagina overlapt de onderste cm
van de eerste pagina met de bovenste cm van de volgende.
Verzonden document
Ontvangen document
Overlappingszone
10mm
Het ontvangen document wordt over twee
vellen verdeeld met een overlappingszone.
Opmerking
64
1. Indien het toestel is ingesteld op automatische verkleining, wordt het document onverkleind
afgedrukt wanneer de afdruk over meer pagina’s verdeeld wordt. Als het toestel is ingesteld
op vaste verkleining, wordt het document afgedrukt volgens de verkleiningsgraad die u onder
parameter nr. 25 hebt opgegeven. (zie blz.34)
Documenten ontvangen
Tijdelijke ontvangst via het geheugen
Als tijdens de ontvangst het afdrukpapier of de toner op geraakt of het afdrukpapier vastloopt, begint het
toestel het document automatisch te ontvangen in zijn beelddatageheugen. De aldus opgeslagen
documenten worden automatisch afgedrukt na vervanging van het tonerpatroon of aanvulling van het papier
(zie opmerking 1 en 2).
1
Wanneer het toestel de geheugenontvangst beëindigt
terwijl er nog steeds geen afdrukpapier of toner is,
verschijnt een informatiecode op het display.
GN AFDRUKPAP 010
TONER IS OP 041
* AFDRUKKEN *
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
Breng afdrukpapier aan (zie blz. 17) of vervang het
tonerpatroon (zie blz. 15).
Het toestel begint automatisch het in het geheugen
opgeslagen document af te drukken.
Opmerking
1. Indien de capaciteit van het geheugen wordt overschreden, beëindigt het toestel de ontvangst
en wordt de lijn vrijgemaakt.
2. Als u de functie geheugenontvangst wil uitschakelen, moet u parameter nr. 22 instellen op
«niet actief» . (zie blz. 34)
65
Documenten ontvangen
Afdrukcollationeringsmodus
Het afdrukmechanisme van de UF-4100 stapelt inkomende documenten in omgekeerde volgorde. De
afdrukcollationeringsmodus van de UF-4100 stapelt ontvangen documenten in de correcte volgorde. Als
deze modus actief is, worden alle documenten eerst opgeslagen in het geheugen en vervolgens afgedrukt
in de correcte volgorde. De vereisten voor een actieve afdrukcollationeringsmodus zijn: 1) faxparameter nr.
65 AFDR IN VOLGRD ingesteld op "Actief" en 2) voldoende beschikbaar geheugen.
Het toestel zal in omgekeerde volgorde afdrukken (niet-collationeringsmodus) als niet voldaan werd aan
een van bovenstaande voorwaarden.
Verzendingsvolgorde van de
documenten
Stapelvolgorde van de documenten
Stapelen in correcte volgorde
(Collationeringsmodus)
1
1
2
66
3
2
3
Stapelen in omgekeerde volgorde
(Niet-collationeringsmodus)
2
3
1
Kopiëren
Uw toestel heeft een kopieerfunctie waarmee u één of meer kopieën kunt maken. Het toestel kiest dan
automatisch voor een fijne resolutie.
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
3
4
KOPIE/ INSTELLEN
KOPIE-AANT.=1
Belangrijkste
Bedieningsverrichtingen
2
Tik het aantal kopieën in.
Vb: 1
KOPIE-AANT.=10
0
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
Het toestel slaat het document op en drukt vervolgens de
kopieën af.
Opmerking
1. De kopie wordt automatisch verkleind naar gelang van de lengte van het origineel. Als u wil dat
het toestel u vraagt om een verkleiningsgraad op te geven wanneer u kopieert, wijzigt u de
instelling van faxparameter nr. 32 (VERKL.KOPIEMODE) in "Manueel" . (zie blz. 34)
2. Als u een kopie maakt met superfijne resolutie, zal de kopie lichtjes worden verkleind, zelfs als
de verkleiningsgraad 100% is ingesteld, om alles op één pagina te krijgen.
3. De standaardresolutie is niet beschikbaar in de kopieerfunctie.
4. Als zich een geheugenstoring voordoet terwijl u kopies maakt, kunt u de
geheugenverzendingsfunctie tijdelijk uitschakelen door op FUNCTIE
INSTELLEN
8
9
1 te drukken.. De afgedrukte bladen worden in dat geval echter niet
gerangschikt..
67
Bijzondere Mogelijkheden
Vooraf geprogrammeerde communicatie
Algemene beschrijving
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip binnen de volgende 24 uur een document naar een of meer toestellen
verzenden. Er kunnen tot 5 ingebouwde timers ingesteld worden voor uitgestelde verzending of uitgestelde
polling.
Uitgestelde verzending
1
2
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
KOPIE/ INSTELLEN
NUMMER
ZOEKEN
3
4
STARTTIJD ❚ :
VOL.
START
FUNCTIE
1
1
Tik het begintijdstip in met behulp van het cijferklavier
INSTELLEN .
(gebruik altijd 4 cijfers en deel het etmaal in 24 uur in).
2 3 3 0 (11:30 uur s’avonds) en
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
STATION INV
INSTELLEN
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 7 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 43 tot 45.)
Vb:
<01>PANASONIC
KIESCODE/
SPATIE
1
0
[10]SALES DEPT
Als u het aantal ingevoerde nummers wilt bevestigen,
5
002 NRS INGEVRD
druk op INSTELLEN .
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
om het document in het geheugen op te slaan.
Opmerking
1. Als u bij stap 4 een fout cijfer tikt, druk dan op WISSEN en tik het hele getal opnieuw in.
2. Om een bestand in het geheugen te annuleren, drukt u op FUNCTIE
2 , kiest u met behulp van
68
op INSTELLEN
START .
of
1
INSTELLEN
het bestand dat u wilt annuleren en drukt u vervolgens
Polling (opvraging van documenten)
Algemene beschrijving
Polling betekent dat u andere faxtoestellen opbelt om er een document op te vragen dat daar klaar ligt. Uw
correspondent moet uiteraard vooraf weten dat u gaat opbellen en moet op zijn ADT of in het geheugen een
document klaar hebben. Voor meer veiligheid zult u misschien met uw correspondent een
opvraagwachtwoord moeten overeenkomen.
Keuze van een polling-wachtwoord
Indien het polling-wachtwoord niet overeenkomt met dat van het andere toestel, zal uw verzoek om
opvraging automatisch geweigerd worden.
Om een polling-wachtwoord op te geven gaat u als volgt te werk:
2
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
KOPIE/ INSTELLEN
NR.=❚
(01-99)
Druk op INSTELLEN en tik een 4-cijferig
opvraagwachtwoord in.
2
3
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
AFROEPCODE?
6
2
Vb: 1
5
INSTELMODE (1-8)
4
3
4
7
START
NUMMER
ZOEKEN
Bijzondere
Mogelijkheden
1
VOL.
1234
4
STOP
1. Opvraging is misschien niet met alle andere faxtoestellen mogelijk. Wij geven u de raad een
proefopvraging door te voeren voor u werkelijk belangrijke documenten begint op te vragen.
2. Indien op het andere toestel geen wachtwoord is geprogrammeerd, kunt u daar toch opvragen
ook al is uw toestel wél van een wachtwoord voorzien.
69
Polling (opvraging van documenten)
Zelf documenten opvragen
Dank zij volgende werkwijze kunt u een document opvragen bij een of meer andere toestellen. Zorg ervoor
dat het polling-wachtwoord vooraf is ingesteld. (zie blz. 69)
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
2
3
4
3
START
NUMMER
ZOEKEN
AFROEPCODE=1234
FUNCTIE
Tik een 4-cijferig polling-wachtwoord in (zie opmerking 2).
Vb: 1
1
1
AFROEPCODE=1111
1
KOPIE/ INSTELLEN
STATION INV
Kies op één van de volgende manieren:
• Snelkiezen
• Verkorte nummers
• Manueel kiezen. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer
(Maximum 7 telefoonnummers)
• Kiezen vanuit index. Druk op INSTELLEN na elk
ingevoerd telefoonnummer.
(meer informatie op pagina’s 43 tot 45.)
Vb:
<01>PANASONIC
KIESCODE/
SPATIE
1
0
Als u het aantal ingevoerde nummers wilt bevestigen,
[10]SALES DEPT
002 NRS INGEVRD
druk op INSTELLEN .
5
VOL.
* OPSLAAN BER. *
NUMMER
ZOEKEN
Opmerking
70
START
FUNCTIE
1. U kan de bij stap 4 ingevoerde bestemmingen nakijken door op
of
te drukken. Druk
op WISSEN om indien nodig een op het display weergegeven bestemming of groep te
wissen.
2. Als u het polling-wachtwoord onder faxparameter nr. 26 hebt ingevoerd, verschijnt het op het
display.(zie blz.34)
U kunt dat wachtwoord tijdelijk wijzigen voor een nieuw te tikken over het vaste.
Programmeertoetsen
Algemene beschrijving
Uw faxtoestel is uitgerust met speciale programmeertoetsen. Die komen van pas als u vaak moet
verzenden naar of opvragen bij dezelfde groep van bestemmingen. U kunt deze toetsen gebruiken om een
volgorde van op te vragen bestemmingen of een volgorde voor uitgestelde verzending of opvraging op te
slaan, of als bijkomende snelkiestoets of gegroepeerde snelkiestoets.
Instellen voor gegroepeerde nummerkeuze
To set a Program Key for Group Dialling
KOPIE/ INSTELLEN
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
5
GROEPSKIEZEN?
VOL.
START
FUNCTIE
7
3
1
KOPIE/ INSTELLEN
DRUK PROG. TOETS
Bijzondere
Mogelijkheden
1
Vb:
[P1]NAAM INVRN
Geef de «snelkiestoets» een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 26)
STATION INV
Vb: PROG.A en INSTELLEN
Tik de nummers van de bestemmelingen in met behulp
van snelkiestoetsen of KIESCODE gevolgd door de 2cijferige code.
Vb:
en KIESCODE/
SPATIE
1
<01>PANASONIC
[10]SALES DEPT
0
U kunt de toetsen
of
gebruiken om de ingevoerde
bestemmingen te overlopen alvorens over te gaan naar
de volgende stap. Vindt u een fout, druk dan op
WISSEN om de weergegeven bestemming te wissen.
6
VOL.
DRUK PROG. TOETS
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
STOP
te drukken.
71
Programmeertoetsen
Instellen voor uitgestelde verzending
Een programmeertoets programmeren voor uitgestelde verzending
1
KOPIE/ INSTELLEN
START
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
FUNCTIE
7
3
2
KOPIE/ INSTELLEN
DRUK PROG. TOETS
Vb:
[P1]NAAM INVRN
Geef de «snelkiestoets» een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 26)
DRUK OP FUNCTIE
Vb: PROG.A en INSTELLEN
5
KOPIE/ INSTELLEN
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
STARTTIJD ❚ :
START
NUMMER
ZOEKEN
6
7
UITGST/AFROEPEN?
VOL.
FUNCTIE
Tik het begintijdstip in, in 4 cijfers.
2
3
3
(11:30 u’s avonds) en
0
INSTELLEN
STATION INV
Tik de nummers van de bestemmelingen in met behulp
van snelkiestoetsen of KIESCODE gevolgd door de 2cijferige code.
Vb:
en KIESCODE/
SPATIE
1
<01>PANASONIC
[10]SALES DEPT
0
U kunt de toetsen
of
gebruiken om de ingevoerde
bestemmingen te overlopen alvorens over te gaan naar
de volgende stap. Vindt u een fout, druk dan op
WISSEN om de weergegeven bestemming te wissen.
8
VOL.
DRUK PROG. TOETS
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
72
STOP
te drukken.
Programmeertoetsen
Instellen voor normale polling
Een programmeertoets programmeren voor normale polling
1
KOPIE/ INSTELLEN
NUMMER
ZOEKEN
3
4
7
3
2
DRUK PROG. TOETS
Vb:
[P1]NAAM INVRN
Geef de «snelkiestoets» een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen. (zie blz. 26)
DRUK OP FUNCTIE
Vb: PROG.A en INSTELLEN
KOPIE/ INSTELLEN
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
7
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
5
6
START
START
FUNCTIE
Bijzondere
Mogelijkheden
2
UITGST/AFROEPEN?
VOL.
AFROEPCODE=❚ ❚ ❚ ❚
3
Tik een 4-cijferig opvraagwachtwoord in.
1 1 1 1 en INSTELLEN
Het polling-wachtwoord verschijnt als u er reeds een had
opgegeven.
STATION INV
Tik de nummers van de bestemmelingen in met behulp
van snelkiestoetsen of KIESCODE gevolgd door de 2cijferige code.
Vb:
en KIESCODE/
SPATIE
1
<01>PANASONIC
[10]SALES DEPT
0
U kunt de toetsen
of
gebruiken om de ingevoerde
bestemmingen te overlopen alvorens over te gaan naar
de volgende stap. Vindt u een fout, druk dan op
WISSEN om de weergegeven bestemming te wissen.
8
VOL.
DRUK PROG. TOETS
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
STOP
te drukken.
73
Programmeertoetsen
Als snelkiestoetsen programmeren
Een programmatoets instellen als een-druktoets.
1
KOPIE/ INSTELLEN
NUMMER
ZOEKEN
2
3
4
5
6
NAAMTOETS?
VOL.
START
FUNCTIE
7
3
3
KOPIE/ INSTELLEN
DRUK PROG. TOETS
Vb:
[P1]NAAM INVRN
Geef de «snelkiestoets» een naam (maximum 15 tekens)
met behulp van de letter/tekentoetsen
Vb: PROG.A en INSTELLEN
Tik een telefoonnummer in (maximaal 36 cijfers met
inbegrip van pauzes en spaties).
Vb: 9
PAUZE
5
5
5
SPATIE
1
2
3
[P1]9-555 1234❚
4
KOPIE/ INSTELLEN
DRUK PROG. TOETS
U kunt nu andere programmeertoetsen programmeren
door de werkwijze vanaf stap 3 te herhalen; of u keert
terug naar standby door op
74
[P1]NR. INVOEREN
STOP
te drukken.
Programmeertoetsen
Instellingen van programmeertoetsen wijzigen of wissen
Om de instellingen van een programmeertoets te wijzigen volgt u de werkwijze voor het instellen van
programmeertoetsen op blz. 71 - 74.
• Begintijdstip of bestemming(en) voor uitgestelde verzending
• Bestemming(en) voor normale opvraging
• Begintijdstip of bestemming(en) voor uitgestelde opvraging
• Telefoonnummer en erbij horende naam voor gebruik als snelkiestoets
De instellingen van een programmeertoets wissen
KOPIE/ INSTELLEN
P-TOETS WISSEN?
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
7
3
4
2
KOPIE/ INSTELLEN
3
Druk op de programmeertoets die u wil leegmaken.
Vb:
4
KOPIE/ INSTELLEN
5
U kunt nu nog andere programmeertoetsen leegmaken
door de werkwijze vanaf stap 3 te hernemen; of u keert
DRUK PROG. TOETS
[P1]VERW?
Bijzondere
Mogelijkheden
1
* WISSEN *
1
terug naar standby door op
STOP
DRUK PROG. TOETS
te drukken.
75
Toegangscode
Algemene beschrijving
De toegangscode voorkomt dat een onbevoegde gebruik maakt van de fax. Zodra een 4-cijferige
toegangscode werd geregistreerd, kan niemand met het faxtoestel werken zonder vooraf de juiste
toegangscode te hebben ingetikt.
Automatische ontvangst daarentegen is altijd mogelijk. Na uitvoering van een verrichting, zoals instellingen
wijzigen of iets verzenden, keert het display terug naar stand-by en moet u opnieuw de toegangscode
intikken om het toestel nogmaals te gebruiken. Het registreren van een toegangscode heeft geen andere
invloed op het gebruik van het toestel.
De toegangscode vastleggen
1
VOL.
2
6
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
NR.=❚
(01-99)
4
3
4
5
INSTELMODE (1-8)
7
START
NUMMER
ZOEKEN
KOPIE/ INSTELLEN
3
KOPIE/ INSTELLEN
❚❚❚❚
8
Tik een 4-cijferige toegangscode in.
Vb: 1
2
3
1234
4
KOPIE/ INSTELLEN
VOLLEDIG<>
Kies een beperkingsniveau.
1 voor alle bewerkingen
of
PARAMETERS<>
2 alleen voor instellen en afdrukken van de
faxparameters.
7
Vb: 2
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
STOP
1. Om de toegangscode te wissen, tikt u de toegangscode in en drukt u op
bovenstaande werkwijze volgt tot stap 3. Druk dan op WISSEN
STOP .
76
START , waarna u
INSTELLEN en
Toegangscode
Gebruik van uw toestel met toegangscode (beperkt toegangsniveau voor alle verrichtingen)
1
Tik de toegangscode in.
Vb: 1
2
3
TC=❚
4
TC=****
2
KOPIE/ INSTELLEN
DD-MM 15:00 00%
U kunt het toestel nu gewoon gebruiken.
Gebruik van uw toestel met toegangscode (alleen beperkt toegangsniveau voor faxparameters)
1
2
3
4
Bijzondere
Mogelijkheden
U kunt de UF-4100 instellen zodat enkel het toegangsniveau voor het invoeren en afdrukken van de
faxparameters wordt beperkt.
Vb: faxparameter invoeren.
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
7
START
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
INSTELMODE (1-8)
TC=❚
4
Tik een 4-cijferige toegangscode in.
Vb: 1
2
3
4
KOPIE/ INSTELLEN
TC=****
NR.=❚
(01-99)
U kunt het toestel nu gewoon gebruiken.
77
De faxdoorzendfunctie
De faxdoorzendfunctie instellen
Met behulp van deze functie kunnen alle inkomende faxdocumenten doorgezonden worden naar het toestel
dat geregistreerd staat in het snelkiesnummer of verkort kiesnummer. Zodra de faxen in het geheugen
ontvangen worden, zal het toestel de faxdocumenten doorzenden naar het in het snelkiesnummer of
verkorte kiesnummer opgeslagen telefoonnummer.
Deze functie is vooral nuttig als u faxdocumenten elders wenst te ontvangen (bv. bij u thuis), ’s nachts of
tijdens een verlofperiode.
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
7
KOPIE/ INSTELLEN
5
NR.=❚
(01-99)
KOPIE/ INSTELLEN
UIT<>
4
2
AAN<>
KOPIE/ INSTELLEN
KIESCODE
Registreer het telefoonnummer waarnaar de ontvangen
faxdocumenten moeten doorgezonden worden op een
snelkiestoets of verkorte kiestoets.
Vb:
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
78
INSTELMODE (1-8)
7
4
4
6
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
3
5
START
<01>PANASONIC
STOP
1. Wanneer de functie faxbericht doorsturen is ingesteld, kunnen de snelkiestoetsen en de
verkorte kiesnummers niet worden bewerkt. Zet deze functie op ìongeldigî als u het
telefoonnummer wilt kunnen bewerken.
2. Uw toestel kan geen documenten meer ontvangen als het geheugen vol is of voor 95%
gebruikt is.
Mogelijkheden in een Netwerk
Subaddressering
Algemene beschrijving
Aan de hand van de subadresseringsfunctie kunt u documenten verder doorzenden of relayeren naar de
gewenste correspondent(en), als deze functie gebruikt wordt in combinatie met de netwerkversie van
HydraFax/ LaserFAX software. Deze functie is conform de ITU-TS richtlijn inzake T. Routing-Facsimile
Routing aan de hand van een subadres.
Voorbeeld van een netwerk
Kiesnummer:
Subadres:
ID-nummer:
555 1234
0001
555 9999
bbb
aaa
Fax1
Telefoonlijn
aaa
PC1
PC2
aaa
Panasonic Internetfax
capabele modellen
Kiesnummer:
Subadres:
ID-nummer:
555 1234
Geen
555 6789
Compatibiliteit met andere toestellen
• Verzending met subadressering:
DF-1100/DP-135FP/150FP/150FX/190/1810F/1820E/1820P/2000/
2310/2330/2500/3000/3010/3030/3510/3520/3530/4510/4520/4530/
6010/6020/6030/DX-600/800/1000/2000/FPD250F/D350F/UF-332/
333/342/344/490/550/560/585/590/595/770/790/880/885/890/895/
990/4000/4100/5100/6000/6100/7000/7100/8000/8100/9000
(zie opmerking 1)
• Ontvangst met subadressering:
DX-600/800/UF-4000/4100/5100/6000/6100/7000/7100/8000/8100/
9000 en DP-1810F/1820E/1820P/2000/2310/2330/2500/3000/3010/
3030/3510/3520/3530/4510/4520/4530/6010/6020/6030 met
internetfaxfunctie.
Verzendingsmodi met subadressering
U kunt documenten verzenden met subadresinformatie naar de gewenste correspondent aan de hand van
volgende methoden.
• Door de subadresinformatie te registreren in de snelkiesnummers of in de verkorte kiesnummers.
• Door de subadresinformatie te specificeren in de manuele kiesmethode.
Instellen van routing, doorzending en relais
U kunt met de Panasonic Internetfax capabele modellen het automatisch routeren aanpassen aan elke
willekeurige combinatie van lokaal netwerk (LAN), het openbare telefoonnet (PSTN) of extensienummers van
huiscentrales.
Opmerking
1. UF-788 met geïnstalleerde PC-interface optie of ROM-optie.
79
Mogelijkheden
in een Netwerk
bbb
Tabel voor automatisch routeren met Panasonic Internetfax capabele
modellen (Eigen tel.nr # : 555 1234)
Richting
Snelkiezen #
ID-nummer
Subadres
-PC1
<01>
0001
PC2
<02>
-0002
555 6789
Fax1
<03>
0003
Subaddressering
Om het subadres in te stellen in de snelkiesnummers of in de verkorte kiesnummers
1
VOL.
2
3
INSTELMODE (1-8)
7
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
1:ONE-TOETS 2:AFK
2
Kies 1 voor een "snelkiesnummer".
of
DRUK NAAMTOETS
Kies 2 voor een "verkort nummer".
Vb: 1
4
5
Druk op een snelkiestoets. (01-16)
Vb:
Voer het telefoonnummer in, druk op FLASH en voer
het subadres in (max. 20 cijfers).
(max. 36 cijfers met inbegrip van het telefoonnummer, de
pauzes, de spaties, FLASH en subadressen).
Vb: Telefoonnummer = 5551234, subadres = 2762
In te voeren als: 5
FLASH
6
<01>NR. INVOEREN
2
7
KOPIE/ INSTELLEN
5
6
5
1
2
3
<01>551234s2762❚
4
2
<01>SALES DEPT
Voer de toestelnaam in
(zie blz. 27)
7
KOPIE/ INSTELLEN
Opmerking
80
1.
STOP
FLASH scheidt het subadres van het telefoonnummer en wordt aangegeven door een "s"
op het display.
Subaddressering
Om een document met een subadres te verzenden
Gebruik
FLASH om het telefoonnummer en het subadres van elkaar te scheiden.
1
DOCUMENT SET
Leg het document met de te verzenden zijde
naar onder.
2
Voer het telefoonnummer in, druk op FLASH en voer
het subadres in (max. 20 cijfers).
(max. 36 cijfers met inbegrip van het telefoonnummer, de
pauzes, de spaties, FLASH en subadressen).
Vb: Telefoonnummer = 5551234, subadres =2762
In te voeren als: 5
FLASH
3
2
7
5
6
5
1
2
3
5551234s2762❚
4
2
VOL.
* OPSLAAN *
NUMMER
ZOEKEN
05%
START
FUNCTIE
Mogelijkheden
in een Netwerk
Het document wordt opgeslagen in het geheugen en het
toestel begint het nummer te kiezen en verzendt het
document (de documenten) met de subadresinformatie.
Opmerking
1. De subadressering kan niet gebruikt worden bij manueel kiezen met afgehaakte hoorn of bij
kiezen met ingehaakte hoorn.
2. Het subadres wordt niet mee verzonden tijdens de manuele herkiesmodus.
81
Verslagen en Lijsten Afdrukken
Verslagen en lijsten
Algemene beschrijving
Als hulp bij het bijhouden van gegevens over verstuurde en ontvangen documenten en over bewaarde
telefoonnummers, kan uw faxtoestel de volgende rapporten en lijsten afdrukken: transactieverslag,
individueel verzendingsverslag, communicatieverslag, lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers/
indexnummers, programmalijst, lijst met faxparameters, indexblad en bestandenlijst.
Transactieverslag
Het "verslag" maakt een lijst van de laatste 32 transacties (een transactie gebeurt telkens wanneer u een
document verstuurt of ontvangt). Het verslag wordt automatisch afgedrukt telkens na 32 transacties (zie
Opmerking 1) of u kunt het verslag ook manueel afdrukken of inkijken door als volgt te werk te gaan:
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
6
JOURNAALAFDRUK?
1
KOPIE/ INSTELLEN
3a
3b
4
1:AFDRUK 2:ZIEN
1 om een verslag af te drukken
* AFDRUKKEN *
2 om een verslag te bekijken
1:ZENDEN 2:ALLE
Selecteer de weergavemodus
1 om enkel de verzendingstransacties te bekijken
2 om alle transacties te bekijken
Vb: 2
U kunt de transacties in het verslag bekijken door op
of op
te drukken. Druk op STOP om terug te
keren naar stand-by.
Gebruik
of
om het display te veranderen.
Resultaat van de communicatie:
OK
: De communicatie is geslaagd
P-OK
: Gereserveerde verzending met succes
voltooid terwijl geheugen vol was.
BZET
: De lijn was bezet
STOP
: Er werd op STOP gedrukt
Informatiecode
van 3 cijfers:
De communicatie is mislukt
(Zie blz. 98-99 voor meer details)
OK
Ontvangen ID,
Opgeslagen naam
of gekozen
telefoonnummer
Opmerking
82
☎5551234
Type van communicatie
VRZ
ONT
A/O
DST
:
:
:
:
Verzending
Ontvangst
Polling (opvragen)
Fax Forward
(Fax versturen)
AFS : Diagnose/Firmwareupdate op afstand
12/03 10:00 VRZ
Markeringen bij het afrollen
: Laatste transactie
: Oudste transactie
: Enkel 1 transactie
Datum en tijd
1. Als u de functie automatisch afdrukken van het transactieverslag wilt uitschakelen, moet u
faxinstelling nr. 13 op "uit" (invalid) zetten. (zie blz. 33)
Verslagen en lijsten
Individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL)
Een individueel verzendingsverslag bevat gegevens over de laatste verzending.
2
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
KOPIE/ INSTELLEN
6
6
ENKELV.JOURNAAL?
* AFDRUKKEN *
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
1
VOL.
83
Verslagen en lijsten
Individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL)
Voorbeeldverslag
(1)
(2)
***************** -JOURNAAL- ************************ DATOM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *********
(3)
NR.
(4)
(5)
(6)
COMM. PAG.(S) BER.
(7)
TIJDSDUUR
(8)
Z/O
(9)
INDENTIFICATIE
(10)
DATOM
(11)
TIJD
SERVICE DEPT.
111 222 333
ACCOUNTING DEPT.
342345676
12324567
44567345
2345678
DD-MM
DD-MM
DD-MM
DD-MM
DD-MM
DD-MM
DD-MM
17:35
17:41
17:50
17:57
18:35
18:44
18:55
C0044903C0000
C0044903C0000
C0044903C0000
0800420000000
0210260200000
C8044B03C0000
0040440A30080
DD-MM
DD-MM
08:35
08:57
C8044B03C1000
C8044B03C1000
01
02
03
04
05
06
07
OK
OK
OK
630
STOP
OK
408
005/005
003
001
000/005
000
001/001
*003
001
002
003
004
005
006
007
00:00:22
00:01:17
00:00:31
00:00:00
00:00:34
00:00:20
00:02:14
VRZ
ONT
VRZ
VRZ
VRZ
VRZ
VRZ
31
32
OK
OK
002/002
003/003
050
051
00:00:31
00:01:32
VRZ
VRZ
0245674533
0353678980
(13)
-PANASONIC
- ***** -
************************************ -HEAD OFFICE
(15)
(12)
DIAGNOSE
201 555 1212- *********
(14)
Voorbeeld individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL)
************** -ENKELV. JOURNAAL(10)(11)
DATOM/TIJD
(1)
(2)
**************** DATOM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *********
= DD-MM-YYYY 09:00
(3)
JOURNAALNR.
= 21
(4)
RESULTAAT
= OK
(5)
PAG.(S)
= 001
(7)
TIJDSDUUR
= 00:00:16
(6)
BERICHTNR.
= 010
(16)
MODE
= TRANSMISSION
(17)
BESTEMMING
= [01] / 555 1234 /ABCDEFG
(18)
ONTVANGEN ID =
(19)
RESOLUTIE
= STD
(13)
-PANASONIC
******************************-HEAD OFFICE
(15)
84
-*******-
201 555 1212- *****************
(14)
Verslagen en lijsten
Individueel verzendingsverslag (IND. XMT JOURNAL)
Uitleg bij de vermeldingen
Datum van de afdruk
Tijdstip van de afdruk
Nummering
Communicatieresultaat
(5)
Aantal verzonden of ontvangen
bladzijden
(6)
Bestandnummer
(7)
(8)
Duur van de communicatie
Communicatietype
(9)
Identificatie ander toestel:Naam
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Communicatiedatum
Begintijdstip communicatie
Diagnose
Eigen LOGO
Own ID number
Eigen letter-ID
Communicatietype
Bestemming
(18) Ontvangen ID van ander toestel
(19) Resolutie
: "OK" wijst erop dat de communicatie geslaagd is.
"BZET" wijst erop dat de communicatie mislukt is omwille van een
bezette lijn.
"STOP" wijst erop dat op STOP werd gedrukt tijdens de communicatie.
"M-OK" wijst erop dat de vervangende ontvangst boodschap in het
geheugen niet werd afgedrukt.
"P-OK" wijst erop dat tijdens de opslag van de documenten in het
geheugen voor latere verzending een geheugenoverloop is opgetreden
of een document verkeerd werd ingevoerd, maar dat de correct
opgeslagen documenten wel werden verzonden.
Het tweede getal van 3 cijfers geeft het totale aantal pagina’s aan dat het
toestel geprobeerd heeft te verzenden. (zie blz. 98)
: Het 3-cijferig getal is het aantal bladzijden dat met succes werd
verzonden of ontvangen.
Wanneer de documenten in het geheugen werden opgeslagen,
verschijnen twee 3-cijferige getallen: het eerste staat voor het aantal met
succes verzonden bladzijden, het tweede voor het totaal aantal dat men
geprobeerd heeft te verzenden.
De asterisk "*" geeft aan dat sommige ontvangen kopieën van slechte
kwaliteit waren.
: 001-999(Indien de communicatie in het geheugen werd opgeslagen,
wordt een bestandnummer toegekend aan elke communicatie.)
: "VRZ" staat voor verzending
"ONT" staat voor ontvangst
"A/O" staat voor polling (opvragen)
"DST" betekent fax versturen (Forward)
“AFS” betekent diagnose/firmware-update op afstand
: Naam: naam opgegeven onder snelkiesnummer of verkort nummer, of
letter-ID van het andere toestel
Telefoonnummer: het gevormde telefoonnummer
Nummer: ID-nummer van het andere toestel
:
:
:
:
:
:
Alleen ten behoeve van onderhoudspersoneel
Max. 25 tekens
Max. 20 cijfers
Max. 16 tekens
Verzending of geheugenverzending
Indien voor de verzending een snelkiestoets of verkort nummer werd
gebruikt:
Snelkiesnr. of verkort nr./telefoonnummer/opgegeven naam
Zo niet: alleen telefoonnummer
: Letter-ID of ID-nummer
: «STANDAARD» betekent standaard resolutie
«FIJN» betekent fijne resolutie
«S-FIJN» betekent superfijne resolutie
85
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
(1)
(2)
(3)
(4)
Verslagen en lijsten
Communicatieverslag (COMM. JOURNAL)
Het communicatieverslag (COMM. JOURNAL) maakt het u mogelijk na te gaan of de verzending of
opvraging al dan niet met succes is verlopen. Bij functie 8-1 (zie blz. 33) kunt u deze afdrukfaciliteit
instellen (uit/altifd/incompleet).
Voorbeeld communicatieverslag
************** - COMMUNICATIEJOURNAAL - ***************** DATOM DD-MM-YYYY **** TIJD 15:00 *******
(1)
MODE = VANUIT GEHEUGEN ZENDEN
(2)
BEGIN=DD-MM 14:50
(3)
EINDE=DD-MM 15:00
RESOLUTIE= 050 (4)
(5)
BEST.
NR.
(6)
COMM.
(7)
ONE-TOUCH/
VERKORT NR.
(8)
NAAM TELEFOONNUMMER
(9)
PAG.(S)
001
002
003
004
OK
OK
407
BZET
<01>
<02>
<03>
SERVICE DEPT.
SALES DEPT.
ACCOUNTING DEPT.
021 111 1234
001/001
001/001
000/001
000/001
************************************* - HEAD OFFICE
86
(10)
TIJDSDUUR
00:01:30
00:01:25
00:01:45
00:00:00
- PANASONIC - ****** - 201 555 1212 - *******
Verslagen en lijsten
Communicatieverslag (COMM. JOURNAL)
Uitleg bij de vermeldingen
(1)
Aanduiding van de
communicatiewijze
(2)
Begintijdstip van de communicatie
(3)
Eindtijdstip van de communicatie
(4)
Bestandnummer
: 001-999 (Indien de communicatie in het geheugen werd opgeslagen,
wordt een bestandnummer toegekend aan elke communicatie.)
(5)
Communicatienummer
: Volgnummer van de toestellen.
(6)
Communicatieresultaat
: "OK" wijst erop dat de communicatie geslaagd is.
"BZET" wijst erop dat de communicatie mislukt is omwille van een
bezette lijn.
"STOP" wijst erop dat op STOP werd gedrukt tijdens de communicatie.
"M-OK" wijst erop dat de vervangende ontvangst in het geheugen niet
werd afgedrukt.
"P-OK" wijst erop dat tijdens de opslag van de documenten in het
geheugen voor latere verzending een geheugenoverloop is opgetreden
of een document verkeerd werd ingevoerd, maar dat de correct
opgeslagen documenten wel werden verzonden.
Een informatiecode van 3 cijfers (zie blz. 98) wijst erop dat de
communicatie mislukt is. In dat geval drukt het toestel een bijbehorend
verslag af met de eerste pagina van uw document (zoals geïllustreerd
wordt op de vorige pagina).
(7)
Snelkiesnummer/Verkort kiesnummer : Telefoonteken wijst erop dat het nummer vanop het cijferklavier werd
ingevoerd.
(8)
Geregistreerde naam onder
snelkiestoets, verkort nummer of
vanop klavier ingevoerd nummer
(9)
Aantal verzonden of ontvangen
bladzijden
: Het 3-cijferig getal is het aantal bladzijden dat met succes werd
verzonden of ontvangen.
Wanneer de documenten in het geheugen werden opgeslagen,
verschijnen twee 3-cijferige getallen: het eerste staat voor het aantal met
succes verzonden bladzijden, het tweede voor het totaal aantal dat men
geprobeerd heeft te verzenden.
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
(10) Nummer programmatoets
87
Verslagen en lijsten
Lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index
Om een lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index van opgeslagen telefoonnummers af te
drukken:
1
2
3
VOL.
START
NUMMER
ZOEKEN
FUNCTIE
6
KOPIE/ INSTELLEN
voor een lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers
1
voor een index-zoeklijst
2
88
2
SNELKIESLIJST?
1:ÉÉN/AFK 2:DIR
* AFDRUKKEN *
Verslagen en lijsten
Lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index
Voorbeeld lijst met snelkiesnummers
*************** -NAAMTOETSENLIJST- ****************** DATOM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *******
(1)
NAAMTOETS
(2)
BESTEMMING
(3)
TELEFOONNUMMER
<01>
<02>
<03>
SERVICE DEPT.
SALES DEPT.
ACCOUNTING DEPT
121 555 1234
222 666 2345
313 333 3456
AANTAL KIESCODES = 03 (4)
-PANASONIC
************************************** -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Voorbeeld lijst met verkorte nummers
*************** -KIESCODELIJST- ****************** DATOM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *******
(1)
KIESCODE
[01]
[02]
[03]
(2)
BESTEMMING
(3)
TELEFOONNUMMER
ENG. DEPT.
PURCHASE DEPT.
REGULATION DEPT
888 555 1234
999 666 2345
777 333 3456
AANTAL KIESCODES = 03 (4)
*************************************** -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
-PANASONIC
89
Verslagen en lijsten
Lijst met snelkiesnummers/verkorte nummers en index
Voorbeeld index-zoeklijst
*************** -NUMMERZOEKENLIJST- ***************** DATOM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *******
(5)
(2)
BESTEMMING
(1)
KIESCODE
[A]
ACCOUNTING DEPT <03>
313 333 3456
[E]
ENG. DEPT.
[01]
888 555 1234
[P]
PURCHASE DEPT
[02]
555 666 2345
[R]
REGULATION DEPT [03]
777 333 3456
[S]
SALES DEPT.
SERVICE DEPT
121 555 1234
222 666 2345
<01>
<02>
AANTAL KIESCODES = 06
(3)
TELEFOONNUMMER
(4)
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212 - *********
Uitleg bij de vermeldingen
(1) Snelkiesnummer of verkort nummer
: <nn>= snelkiesnummer, [nnn] = verkort nummer
(2) In het toestel geregistreerde naam van bestemming
: Max. 15 tekens
(3) In het toestel geregistreerd telefoonnummer
: Max. 36 cijfers
(4) Aantal geprogrammeerde snelkiesnummers en
verkorte nummers
(5) Eerste letter van de in het toestel geregistreerde
naam van bestemming
90
Verslagen en lijsten
Programmalijst
Om een programmalijst af te drukken met de nummerkeuzeprogramma’s die u vooraf hebt
geprogrammeerd onder de programmeertoetsen.
1
2
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
START
FUNCTIE
6
PROGRAMMALIJST?
3
KOPIE/ INSTELLEN
* AFDRUKKEN *
Voorbeeld programmalijst
*************** -PROGRAMMALIJST- ******************** DATOM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 *******
(1)
PROGRAMMA
[P1]
[P2]
(2)
PROGRAMMANAAM
(3)
SOORT
(4)
TIJD
TIMER XMT
TIMER POLL
XMT
POLL
12:00
19:00
(5)
KIESCODES
[01]
[02]
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Uitleg bij de vermeldingen
(1) Programmeertoets
(2) Programmanaam
: Max. 15 tekens
(3) Type of communication
: «XMT» = verzending
«POLL» = opvraging
«ABBR/GRP» = geprogrammeerd voor gegroepeerde nummerkeuze
«ONE-TOUCH» = geprogrammeerd als snelkiesnummer
(4) Timer
: Geeft begintijdstip aan
«---» = programmeertoets bevat een «niet-uitgesteld» programma
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
(5) Aantal geregistreerde nummers in het : Snelkiesnummers/verkorte nummers.
programma
91
Verslagen en lijsten
Lijst met faxparameters
Om een lijst met faxparameters af te drukken:
1
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
6
TSL.PARAM.LIJST?
4
KOPIE/ INSTELLEN
* AFDRUKKEN *
Voorbeeld lijst met faxparameters
*************** -FAX PARAMETERLIJST- ************** DATOM DD-MM-YYYY ***** TIJD 15:00 ********
(1)
PARAMETER
NUMBER
*
(2)
OMSCHRIJVING
01
02
CONTRAST
RESOLUTIE
99
GEHEUGENCAPACITEIT
(3)
MOGELIJKHEDEN
(1:Normaal
(1:Standaard
(4)
HUIDIGE
INSTELLING
(5)
STANDAARD
INSTELLING
2:Lichter
3:Donker)
1
2:Fijn 3:S-Fijn 4:Fotostand) 2
(4MB) (6)
-PANASONIC
************************************ -HEAD OFFICE
1
1
- ***** -
201 555 1212- *********
Uitleg bij de vermeldingen
(1) Parameternummer
(2) Beschrijving
: «(HOME)» betekent standaard-instelling
(3) Keuzemogelijkheden
(4) Huidige instelling
: "(----)" geeft aan dat geen code of wachtwoord is geregistreerd. Wanneer wel een code of
wachtwoord is geregistreerd, staat deze tussen haakjes.
(5) Standaard-instelling
: Zoals in de fabriek ingesteld
(6) Geheugeninhouden
92
Verslagen en lijsten
Bestelformulieren voor tonercassette en drum unit
Bestelformulieren afdrukken
1
KOPIE/ INSTELLEN
3
7
START
NUMMER
ZOEKEN
2
ONDERHOUD
VOL.
FUNCTIE
(1-3)
8
KOPIE/ INSTELLEN
1:TONER 2:DRUM
3
Bestelformulier voor tonercassette afdrukken
* AFDRUKKEN *
1
Bestelformulier voor drum unit afdrukken
2
Voorbeeldbestelformulieren
>
***************************
BESTELFORMULIER DRUMEENHEID
***************************
<
>
Verslagen
en Lijsten
Afdrukken
**** Het is tijd om de drum-unit te virvangen. ****
Met dit formulier kunt u per fax een nieuwe drumeenheid bestellen
**********************************
BESTELFORMULIER AFDRUKCARTRIDGE
<
**********************************
**** De toner in uw faxapparaat is bijna op. ****
Met dit formulier kunt u per fax een nieuwe afdrukcartridge bestellen
_________________________________________
Naam en functie
/
/
_________________________________________
Handtekening en datum
93
memo
94
Problemen Verhelpen
Moeilijkheden oplossen
Als u met een van de volgende problemen zit
Wanneer ?
In stand-by
Problemen bij het
verzenden
Symptoom
Het display knippert.
Document(en) geraken van de
documentlade af
Oorzaak / Wat doen?
Blz.
De batterij is volledig ontladen.Dit kan gebeuren
wanneer u ze voor het eerst installeert.Het
knipperen houdt op zodra u de klok hebt
ingesteld.
--
1. Controleer of uw document geen nietjes of
papierklemmen bevat en of het niet vettig
of gescheurd is.
2. Controleer of het document beantwoordt
aan wat u met dit toestel kunt verzenden
(raadpleeg de lijst «onverzendbare
documenten»). Als het document
beantwoordt aan de kenmerken uit die
lijst, maak er dan eerst een fotokopie van
en verstuur die.
3. Controleer of het document correct in de
toevoer ligt.
4. Regel de drukhendel van de ADT.
37
38
Problemen met
verzendingskwaliteit
Vastgelopen document
Informatiecode 031 verschijnt op het display als
het document vastloopt.
101
Verticale lijnen op het verzonden
document
Controleer eerst de kopieerkwaliteit. Als u een
degelijke kopie kunt maken, is uw toestel OK en
moet u uw correspondent verwittigen dat het
probleem bij hem zit. Is de kopie niet goed,
reinig dan de zone die de documenten scant.
102
1. Zorg ervoor dat de te verzenden zijde naar
onder ligt.
2. Controleer de kopieerkwaliteit. Als u een
degelijke kopie kunt maken, is uw toestel
OK en moet u uw correspondent
verwittigen dat het probleem bij hem zit.
102
Geen afdrukpapier
Informatiecode 010 verschijnt op het display als
het papier op is.
17
Afdrukpapier vastgelopen
De informatiecode 001 of 007 verschijnt op het
display als het papier vastloopt.
100
Afdrukpapier gaat niet in het toestel
Zorg ervoor dat de papiercassette papier bevat.
Volg de instructies voor het inbrengen van
papier.
17
Afdrukpapier komt na het afdrukken
niet uit het toestel
Controleer of het afdrukpapier binnen in het
toestel vast zit.
100
Automatische documentverkleining
werkt niet
Controleer de instellingen voor verkleind
afdrukken.
63
Geen toner meer
Informatiecode 041 verschijnt op het display als
het tonerpatroon bijna leeg is.
15
Verzonden document is blanco
Problemen bij het
ontvangen
95
Problemen
Verhelpen
104
Moeilijkheden oplossen
Wanneer ?
Problemen met
afdrukkwaliteit
Symptoom
Oorzaak / Wat doen?
Blz.
Verticale lijnen afgedrukt op ontvangen Druk een verslag af (b.v. FUNCTION, 6, 1, SET
document
en 1) en controleer de kwaliteit om na te gaan of
het probleem al dan niet bij uw toestel zit.
Als de verslagkwaliteit goed is, is uw toestel OK
en moet u uw correspondent verwittigen dat het
probleem bij hem zit.Is de kwaliteit niet goed,
vervang dan het tonerpatroon.
82
15
Wazige afdruk
1. Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt
om een optimale afdrukkwaliteit te krijgen.
2. Probeer de kwaliteit van de ommezijde
van het afdrukpapier.
108
Ontbrekende punten of lijnen/
zwartheid van de afdruk ongelijk
1. Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt
om een optimale afdrukkwaliteit te krijgen.
2. Vervang het tonerpatroon.
108
15
Problemen met de
communicatie
Toestel werkt
helemaal niet
96
Afdruk wordt bleker
Misschien is de toner in het tonerpatroon bijna
op. Vervang het tonerpatroon.
15
Flauwe afdruk
Misschien kiest u beter een andere papiersoort
voor een optimale afdrukkwaliteit.
108
Geen kiestoon
1. Controleer de aansluiting van de
telefoonlijn.
2. Controleer de telefoonlijn.
105
Geen automatisch antwoord
1. Controleer de aansluiting van de
telefoonlijn.
2. Controleer voor welke ontvangstwijze het
toestel ingesteld is.
3. Als faxparameter nr. 13 (AUT. JRNL
AFDR) is ingesteld op "actief"
(standaardinstelling) en het toestel het
ontvangen document afdrukt vanuit zijn
geheugen en het document de 32 ste
transactie is, kan het toestel niets
ontvangen tot het transactieverslag
helemaal afgedrukt is.
105
Kan niet verzenden of ontvangen
Een informatiecode verschijnt op het display.
Raadpleeg de tabel met informatiecodes om te
kijken wat het probleem is.
98
Toestel werkt helemaal niet
U moet het toestel terugstellen: schakel de
stroom enige seconden uit en schakel dan
opnieuw in.
18
57
Moeilijkheden oplossen
Wanneer ?
Symptoom
Oorzaak / Wat doen?
Blz.
Problemen met
antwoordapparaat in
antwoordapparaatstand zonder
tussenkomst
(OUT Mode)
Het antwoordapparaat kan niet vanop
een andere plaats worden
ingeschakeld omdat het faxtoestel
altijd opneemt na 8 keer bellen.
Deze mogelijkheid is niet compatibel. Het
faxtoestel is ontworpen om te antwoorden na 8
keer bellen indien het antwoordapparaat niet
antwoordt.
--
Het faxtoestel start niet wanneer het
antwoordapparaat alleen een bericht
geeft (zonder dat de correspondent
een boodschap kan inspreken).
Antwoordapparaat met alleen uitgaande
boodschap is niet compatibel. Het faxtoestel zal
wel werken met een antwoordapparaat waarop
binnenkomende boodschappen kunnen worden
opgenomen.
--
Op het antwoordapparaat wordt een
“biep...biep...” geluid opgenomen.
Spreek wat trager bij het opnemen van een
uitgaande boodschap.
--
Het faxtoestel start terwijl de uitgaande In uw buitengaand bericht mag geen stilte
boodschap nog bezig is, hoewel de
voorkomen van meer dan 5 seconden.
correspondent eigenlijk een
boodschap wou inspreken.
--
Er kunnen geen binnenkomende
boodschappen opgenomen worden.
Het faxtoestel start altijd meteen na de
uitgaande boodschap en voor de
cassette is doorgespoeld tot het einde
van de laatste binnenkomende
boodschap. (Uw antwoordapparaat
heeft maar één cassette voor zowel
uitgaande als binnenkomende
boodschappen.)
Zet faxparameter nr. 20 (STILTE PETECTOR)
op «Niet actief». En laat de correspondenten
weten dat zij, om uw fax vanop afstand te laten
starten, tijdens de uitgaande boodschap twee
34
Kan niet ontvangen van een toestel
dat geen CNG-signaal stuurt (korte
bieptoon om de 3 seconden) na de
nummervorming.
Zet fax parameter nr. 20 (STILTE PETECTOR)
op «Actief». Of laat de correspon denten weten
dat zij, om uw fax vanop afstand te laten starten,
tijdens de uitgaande boodschap twee keer op
keer op
moeten drukken op hun
telefoontoestel met toontoetsen.
34
moeten drukken op hun telefoontoestel met
toontoetsen.
Zet faxparameter nr. 20 (STILTE PETECTOR)
op “Niet actief”.
Kan geen fax ontvangen, maar wel
gesproken boodschappen opnemen.
Controleer uw uitgaande boodschap: ze is
misschien te lang en dan «denkt» het faxtoestel
van uw correspondent dat het geen gehoor
krijgt. Probeer uw boodschap in te korten tot
minder dan 15 seconden of vraag aan uw
correspondent dat hij uw telefoonnummer in zijn
faxtoestel programmeert met 3 pauzes en een #
op het einde (b.v. 555 1212 PAUSE PAUSE
PAUSE #).
Faxtoestel begint niet te ontvangen
terwijl het antwoordapparaat op
“automatisch antwoorden” staat.
Stel het antwoordapparaat zo in dat het pas na
langer bellen opneemt.
34
Problemen
Verhelpen
Problemen met
antwoordapparaat in
faxstand zonder
tussenkomst
(OUT Mode)
Kan vanop een ander telefoontoestel
geen binnengekomen boodschappen
op het antwoordapparaat beluisteren
omdat het faxtoestel altijd start zodra
de bedieningscode is ingetikt.
97
Moeilijkheden oplossen
Informatiecodes
Wanneer er iets ongewoons gebeurt, kan het display één van de onderstaande informatiecodes weergeven.
Aan de hand daarvan kunt u het probleem opsporen en verhelpen.
Indo.
code
001
Betekenis
007
Afdrukpapier vastgelopen tijdens aanvoer vanuit 1ste
cassette.
Afdrukpapier niet volledig uit het toestel uitgevoerd.
010
030
Geen afdrukpapier.
Verkeerde documenttoevoer.
031
Documentpapier is te lang of zit vast.
Document is langer dan 2 meter.
041
043
044
Geen toner meer.
Tonervoorraad bijna op.
De drum unit heeft het einde van zijn levensduur
bereikt.
Drum unit/Tonerpatroon niet geïnstalleerd.
ADT-deur (geleider voor originelen) is geopend.
Het ontvangsttoestel reageerde niet tijdens de
oproepfase, of er deed zich een communicatiefout
voor.
Tijdens de oproepfase deed zich een
communicatiefout voor.
Polling niet mogelijk bij uw correspondent.
045
061
400
402
403
404/405 Tijdens de oproepfase deed zich een
communicatiefout voor.
407
Geen bevestiging voor de vorige verzonden pagina
vanwege het ontvangend toestel.
408/409 Bevestiging vanwege het andere toestel is niet te
ontcijferen.
410
Communicatie afgebroken door de zender.
411
Polling-wachtwoord komt niet overeen.
412
Geen gegevens vanwege het versturend toestel.
414
Polling-wachtwoord komt niet overeen.
416/417 Ontvangen gegevens bevatten te veel fouten.
418
420/421 Toestel gaat in ontvangststand, maar ontvangt geen
commando vanwege het verzendend toestel.
422/427 Interface is niet compatibel.
433/434 Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
459
436/490 Ontvangen gegevens bevatten te veel fouten.
98
Wat doen ?
Blz.
Verwijder het vastgelopen papier.
100
Verwijder het drum unit/tonerpatroon en
verwijder het vastgelopen papier.
Breng papier in.
1. Breng het document opnieuw in, maar
correct.
2. Verwijder het vastgelopen document.
3. Regel de ADT bij.
100
1. Breng het document opnieuw in, maar
correct.
2. Verwijder het vastgelopen document.
Vervang het tonerpatroon.
17
38
101
104
38
101
15
Vervang de drum unit.
15
Installeer het Drum unit/Tonerpatroon.
Sluit de ADT-deur.
1. Controleer bij uw correspondent.
2. Breng het document opnieuw in en
verzend nogmaals.
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
Vraag of uw correspondent “POLLED” op
“ON” wil zetten.
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
Wacht een paar minuten en verzend opnieuw.
15
---
Wacht een paar minuten en verzend opnieuw.
--
Controleer bij uw correspondent.
Controleer het polling-wachtwoord.
Controleer bij uw correspondent.
-69
-69
--
Controleer bij uw correspondent.
-----
1. Verkeerde nummervorming vanwege de
correspondent.
2. Controleer bij uw correspondent.
Controleer bij uw correspondent.
Controleer bij uw correspondent.
---
Controleer bij uw correspondent.
--
--
Moeilijkheden oplossen
Informatiecodes
Indo.
code
Betekenis
Wat doen ?
456
-----
--35
-----
18
47
Problemen
Verhelpen
• Toestel ontving een vertrouwelijk document of er
1. Druk een bestandenlijst af en controleer
werd bij het toestel een vertrouwelijk document
de inhoud.
opgevraagd onder één van de volgende
2. Wacht tot het afdrukken achter de rug is.
omstandigheden.
1. Het geheugen had onvoldoende ruimte om het
vertrouwelijke document te ontvangen.
2. De vertrouwelijke mailbox was vol.
3. Terwijl het toestel een ontvangen document
afdrukte.
• Toestel kreeg het verzoek een document verder
door te sturen.
494
Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
Controleer bij uw correspondent.
495
Telefoonverbinding verbroken.
Controleer bij uw correspondent.
501/502 Communicatiefout opgetreden bij gebruik van het
Controleer bij uw correspondent.
ingebouwde V.34 modem.
540/541 Communicatiefout deed zich voor tijdens verzending.
1. Breng het document opnieuw in en
542
verzend nogmaals.
543/544
2. Controleer bij uw correspondent.
550
Telefoonverbinding verbroken.
Controleer bij uw correspondent.
554/555 Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
Controleer bij uw correspondent.
570
Het toestel heeft een commando voor een
Controleer de instellingen van faxparameter
afstandsdiagnose op afstand of een firmware-update nr. 51 en 52.
ontvangen, maar de instellingen voor Diagnose op
afstand zijn niet uitgevoerd.
580
Verzending met subadres naar eenheid zonder
Doe navraag bij het andere toestel.
subadresfunctie.
581
Verzending met subadreswachtwoord naar eenheid
Doe navraag bij het andere toestel.
zonder subadresfunctie met wachtwoord.
623
Er lag geen document op de ADT.
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
630
Herhaling van het gekozen nummer lukte niet omdat Breng het document opnieuw in en verzend
de lijn bezet was.
nogmaals.
631
Er werd op STOP gedrukt tijdens de nummervorming. Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
634
Herhaling van het gekozen nummer lukte niet omdat Controleer het telefoonnummer en verzend
de correspondent geen gehoor gaf of het verkeerde
opnieuw.
nummer werd gekozen.
Opmerking: als de lijn niet bezet was, herhaalt het
toestel het nummer slechts ëën keer.
638
Er deed zich een stroomonderbreking voor tijdens de Controleer netsnoer en stekker.
communicatie.
870
Geheugenoverloop bij het opslaan in het geheugen
Verzend de documenten zonder ze in het
van documenten voor verzending.
geheugen op te slaan.
Blz.
Opmerking
1. Neem contact op met uw Panasonic-dealer als de foutcode terug blijft komen nadat u de aard
van het probleem heeft vastgesteld en de aanbevolen handeling heeft opgezocht, of voor
informatie over foutcodes die op uw toestel verschijnen maar niet in bovenstaande lijst vermeld
worden.
99
Moeilijkheden oplossen
Vastgelopen afdrukpapier
Als het afdrukpapier vastloopt in het toestel, verschijnt op het display informatiecode 001 of 007.
Oplossing bij info. code 001
1
(1) Trek de papiercassette uit de machine en
(1)
verwijder het deksel van de
(2)
papiercassette.
(2) Verwijder het vastgelopen of verkreukelde
papier en zet de papiercassette terug in de
machine.
Oplossing bij info. code 007
1
(1) Open de deur van de ADF en het
printerdeksel.
(2) Verwijder de drum unit/tonercassette en de
(1)
documentopvanglade.
(3) Verwijder het vastgelopen papier.
(2)
(3)
Opmerking
100
1. Het boodschappenvenster voor vastgelopen afdrukpapier kan enkel worden teruggesteld door
het deksel van de printer te openen en te sluiten.
Moeilijkheden oplossen
Vastgelopen documenten
Als een document vastloopt in het toestel, geeft het display informatiecode 030 of 031 weer.
Om het probleem te verhelpen:
1
(1) Open de ADT-deur.
(2) Verwijder het vastgelopen document.
(1)
Problemen
Verhelpen
(2)
101
Moeilijkheden oplossen
Reiniging van de optische aftastzone
Indien uw correspondent laat weten dat de ontvangen documenten zwart waren of zwarte lijnen bevatten,
maak dan eerst eens een kopie op uw toestel ter controle. Als ook die kopie zwart is of zwarte lijnen bevat,
is de optische aftastzone allicht vuil. U moet ze dus reinigen.
Dat gaat als volgt:
1
(1) Open de ADT-deur.
(2) Ontgrendel de scangeleiderhendels aan
(1)
beide kanten.
(2)
2
Maak het scanoppervlak voorzichtig schoon
met een zacht in ethylalcohol gedrenkt gaas.
Zorg ervoor dat het doekje goed schoon is,
daar dit oppervlak heel gevoelig is voor
krassen.
102
Moeilijkheden oplossen
Reiniging van de drukrol
Als u toner aantreft op de achterkant van het afdrukpapier, is de drukrol in de thermische eenheid allicht vuil.
Voor het schonmaken van de afdrukrollen
1
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
2
START
FUNCTIE
7
(1-3)
8
KOPIE/ INSTELLEN
1
ONDERHOUD
* AFDRUKKEN *
1
Het toestel drukt 3 reinigingskaarten af.
Keer vervolgens terug naar stand-by.
<AFDRUKROL REINIGINGSVEL>
HOE MOETEN DE REINIGINGSVELLEN WORDEN GEPLAATST
1.VERWIJDER DE PAPIERLADE
2.PLAATS DE REINIGINGSVELLEN MET DE ZWARTE KANT NAAR ONDER IN DE LADE
3.PLAATS PAPIERLADE TERUG
4.DRUK OP [FUNCTIE] [7] [8] [INSTELLEN] [1] [INSTELLEN] [2]
OM HET REINIGEN TE STARTEN
5.VERWIJDER DE REINIGINGSVELLEN
*** DIT EIND NAAR VOREN PLAATSEN, BEELDZIJDE OMLAAG ***
KOPIE/ INSTELLEN
VOL.
NUMMER
ZOEKEN
5
START
FUNCTIE
7
(1-3)
8
KOPIE/ INSTELLEN
1
ONDERHOUD
Problemen
Verhelpen
3
4
Leg de reinigingskaarten met de bovenzijde naar onder in
de cassette.
* REINIGEN *
2
Het toestel voert de reinigingskaarten door het toestel om
de afdrukrol schoon te maken.
103
Moeilijkheden oplossen
Afstelling van de automatische documenttoevoer (ADT)
Als het vaak voorkomt dat de documenttoevoer verkeerd verloopt, kunt u beter de ADT bijstellen.
Om de ADT bij te stellen:
1
Til de blauwe drukregelingshendel omhoog en
schuif deze in de gewenste positie.
Stand
1
2
3
104
Omstandigheid
Om te beletten dat er geen toevoer is
Standaard positie
Om vaak voorkomende toevoerfouten te voorkomen
Moeilijkheden oplossen
Controle van de telefoonlijn
Als u geen kiestoon hoort wanneer u op de toets TEL/KIES drukt of uw toestel niet rinkelt bij het
ontvangen van een oproep (geen automatische ontvangst).
1
Trek het telefoonsnoer uit de
wandcontactdoos van de
telefoonmaatschappij.
2
Stop een andere telefoonstekker in dezelfde
3
Controleer of u door de hoorn van dat andere
wandcontactdoos.
toestel de kiestoon hoort. Als u nog steeds
niets hoort, rapporteer dit dan aan de
telefoonmaatschappij.
of
Bel vanop een andere telefoonlijn naar uw
telefoontoestel niet belt, rapporteer dit dan
aan de telefoonmaatschappij.
105
Problemen
Verhelpen
faxnummer. Als het aangesloten
Aanhangsel
Technische gegevens
Compatibiliteit
ITU-T groep 3
Coderingsschema
MH, MR, MMR (Conform de ITU-T richtlijnen)
Modemtype
ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 ter en V.21
Modemsnelheid
33600 - 2400 bps
Afmetingen document
Max.: 257 x 2000 mm
(met bijstand van de gebruiker)
Min.: 148 x 128 mm
Dikte document
Eén vel
Meer vellen
ADT-capaciteit
(Automatische
documenttoevoer)
Maximaal 20 pagina’s
Scanningmethode
Vlak-bed scanning met beeldsensor van het CCD-type
Nuttige scanningbreedte
208 mm
Resolutie scanner
Standaard
Fijn
Superfijn
Afdrukmethode
Laserprinter
Afdrukpapier
Gewoon papier
Afmetingen afdrukpapier
Kwarto, A4 of Legal (andere cassette in optie)
Resolutie printer
Fax/kopie: 406 x391 dpi
Printer: 600 x600 dpi
Nuttige afdrukzone
Kwarto
A4
Legal(US)
: 0.06 mm (45 g/m²) t/m 0.15 mm (112 g/m²)
: 0.06 mm (45 g/m²) t/m 0.12 mm (90 g/m²)
: 8 punten/mm x 3.85 lijnen/mm
: 8 punten/mm x 7.7 lijnen/mm
: 8 punten/mm x 15.4 lijnen/mm
: 208 x 271 mm
: 202 x 289 mm
: 208 x 348 mm
Afdrukmarges
(Zie opmerking 1)
4 mm
4 mm
4 mm
Capaciteit afdrukpapier
4 mm
Ong. 150 vellen (papier van 80 g/m²)
Geheugencapaciteit voor
100 bestemmingen
snelkiesnummers/verkorte (waaronder 16 snelkiestoetsen en 2 programmeertoetsen
nummers
Onder elk nummer kan men max. 36 cijfers registreren voor het telefoonnummer
(met inbegrip van pauzes en spaties) en max. 15 tekens voor een naam
Beeldgeheugencapaciteit
106
240 pagina’s
(Op basis van de ITU-T gegevens van testblad n° 1 bij standaard resolutie)
Technische gegevens
Voeding
220-240 VAC, 50/60 Hz, Single Phase: 200V Version
Stroomverbruik
Standby (Sluimermodus: aan)
Standby (Stroombesparingsmodus:aan)
Standby (Stroombesparingsmodus:uit)
[Kamertemperatuur: 25°C]
Verzenden
Ontvangst
Max.
Ca.17 W
Ca.460 W
Ca.460 W
Ca.470 W
Afmetingen
355 x 364 x 220 mm
(zonder uitstekende delen en optionele papiercassette)
Gewicht
Ca. 7.3 kg
(zonder verbruikbare producten en opties)
Werkomgeving
Temperatuur: 10 to 35°C
Relatieve vochtigheid: 15 to 70%
107
Aanhangsel
Kopiëren
Minder dan 1.0 Wu
Ca.6.0 Wu
Ca.17 Wu
Technische gegevens voor het afdrukpapier
Over het algemeen zal het resultaat met de meeste soorten kopieerpapier uitstekend zijn. Er bestaan vele
"grote" en "kleine" merken. Probeer verschillende soorten papier totdat u het beoogde resultaat verkrijgt.
In de volgende tabel worden de belangrijkste specificaties samengevat waaraan wit of gekleurd papier dient
te voldoen.
Basisgewicht
60 tot 90 g/m²
Snijranden
Gesneden met scherp mes, geen zichtbare rafelige
bladranden
Vezelstructuur
Lange vezelstructuur
Vochtigheid
3,7% tot 5,3% gewicht
Opaciteit
minimum 88%
Verpakking
Vochtbestendige verpakking (polylaminated)
Afmetingen
Kwarto
A4
Legal(US)
Type
Gesneden vellen
Opmerking
108
: 216 mm x 279 mm
: 210 mm x 297 mm
: 216 mm x 356 mm
1. Het kan zijn dat het papier beantwoordt aan alle hierboven genoemde eigenschappen en toch
geen goede afdruk oplevert als gevolg van de verschillen bij de papierproduktie. Daarom
raden wij u aan het papier grondig te testen alvorens het aan te kopen.
Opties en losse onderdelen
Gelieve contact op te nemen met uw Panasonic-verdeler om na te gaan wat beschikbaar is.
Onderdelen:
Bestelnr.
Afbeelding
Beschrijving
Tonerpatroon
UG-3222
UG-3220
UG-3221: Voor het afdrukken van 6000
pagina's
UG-3222: Voor het afdrukken van 6000
pagina's
Drum unit
109
Aanhangsel
UG-3221
Officiële voorschriften
Verklaring van Conformiteit (DoC)
Panasonic Communications Co., Ltd. verklaart dat dit G3 faxtoestel voldoet aan de essentiële vereisten en
overige voorwaarden van richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de originele verklaring van conformiteit van onze producten die verband houden met richtlijn
1999/5/EC is te vinden op onze website met het adres: http://www.doc.panasonic.de
Contactadres:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Bondsrepubliek Duitsland
Netwerkcompatibiliteit
Dit product, model UF-4100-** (** staat voor de landenafkortingen in de onderstaande tabel), werd
ontworpen voor gebruik met een analoge telefooncentrale in elk land.
**
Land
**
Land
**
Land
**
Land
AA
Oostenrijk
AJ
Spanje
EE
Italië
AB
Verenigd Koninkrijk
EN
Denemarken
AM
Zwitserland
AR
België
AG
Bondsrepububliek
Duitsland
EN
Finland
EN
Noorwegen
EN
Zweden
YG
Griekenland
AH
Nederland
AP
Portugal
AV
Frankrijk
EN
Scandinavisch model
!
WAARSCHUWING
Dit teken wijst op een mogelijk gevaar dat ernstige verwondingen of de dood
tot gevolg kan hebben.
• Steek de stekker in een gewoon stopcontact voordat u het telefoonsnoer aansluit.
Verwijder het telefoonsnoer voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
• Trek het toestel onmiddellijk uit het stopcontact als het beschadigd is en u bij normaal gebruik interne
onderdelen kunt aanraken. In dit geval moeten de gebruikers het toestel laten repareren of het weggooien.
• Als het netsnoer en/of het telefoonsnoer van dit toestel beschadigd is, moet u het vervangen door een
speciaal snoer van een erkend servicecentrum van Panasonic.
!
OPGEPAST
Dit teken wijst op gevaren die lichte verwondingen of schade aan het toestel tot
gevolg kunnen hebben.
• Wij bevelen u aan de volgende stappen te nemen als u weet dat een onweer op komst is:
1. Trek het telefoonsnoer uit de telefooncontactdoos.
2. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Dit toestel werkt mogelijk niet goed voor het overschakelen van een verbinding naar of van een telefoon die
op dezelfde lijn is aangesloten.
• Als u dit toestel gebruikt op dezelfde lijn als een telefoon of een ander toestel met een hoorbare
waarschuwingstoon of automatische beldetectoren, zal u deze toestellen horen bellen of de beldetector
ongewenst inschakelen. Gelieve hierover geen contact op te nemen met de klachtenafdeling van het
telefoonbedrijf.
110
Officiële voorschriften
<Voor gebruikers in het V.K.>
Voor uw veiligheid en gemak wordt dit toestel geleverd met een gegoten stekker met 3 pennen.
Deze stekker is voorzien van een zekering van 13 amp.
Vervang de zekering uitsluitend door een door ASTA of BSI volgens BS1362 goedgekeurde zekering van 13
amp.
Het ASTA
of BSI
symboll moet op de zekering voorkomen.
IfAls de stekker voorzien is van een afneembaar zekeringdeksel, moet u dit opnieuw aanbrengen wanneer
u de zekering hebt vervangen.
Als u het zekeringdeksel hebt verloren, mag u de stekker niet gebruiken voordat u een nieuw deksel hebt
aangebracht.
Een nieuw zekeringdeksel is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Panasonic-dealer.
ALS DE VOORZIENE GEGOTEN STEKKER NIET GESCHIKT IS VOOR HET STOPCONTACT IN UW
KANTOOR, MOET U DE ZEKERING VERWIJDEREN EN DE STEKKER AFSNIJDEN. ALS U DE
AFGESNEDEN STEKKER IN EEN STOPCONTACT VAN 13 AMP STEEKT, LOOPT U GEVAAR OP EEN
ZWARE ELEKTRISCHE SCHOK.
Volg de onderstaande bedradingscode wanneer u een nieuwe stekker wilt installeren.
Neem contact op met een erkende elektricien als u niet zeker bent.
WAARSCHUWING : DIT TOESTEL MOET GEAARD WORDEN.
BELANGRIJK : De kleuren van de draden in dit netsnoer zijn als volgt:
Groen en geel
: Aarding
Blauw
: Nulleider
Bruin
: Stroomvoerend
Aangezien de kleuren van de draden in het netsnoer van dit toestel mogelijk niet overeenstemmen met de
kleuraanduidingen in de stekker, gaat u als volgt te werk:
De GROEN-GELE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de
111
Aanhangsel
letter E, het aardingssymbool “
“ of de GROEN of GROEN-GEEL gekleurde contactklem.
De BLAUWE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de letter N
of de ZWART gekleurde contactklem.
De BRUINE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de letter L
of de ROOD gekleurde contactklem.
Vervangen van de zekering.
Open het zekeringvak met een schroevendraaier en vervang de zekering.
Officiële voorschriften
<Voor gebruikers in Duitsland>
Machinegeluidsinformatie -voorschrift- 3. GPSGV, 6 januari, 2004: Het hoogst gemeten akoestische
geluidsdrukniveau bedraagt 70dB of minder volgens EN ISO 7779".
<Voor gebruikers in Nieuw-Zeeland>
De afgifte van een Telepermit telecommunicatievergunning voor elk willekeurig communicatietoestel geeft
slechts aan dat Telecom heeft aanvaard dat het toestel voldoet aan de minimumeisen voor aansluiting op
haar netwerk.
Het duidt niet op goedkeuring van het product door Telecom, noch op enige soort van garantie. Het biedt
bovendien geen enkele zekerheid dat het product naar behoren zal functioneren met andere apparatuur
van een ander merk of een ander model waarvoor een Telepermit vergunning is afgegeven, evenmin wordt
geïmpliceerd dat het product compatibel is met alle netwerkdiensten van Telecom.
De automatische belfuncties van deze apparatuur mogen geen overlast voor andere telecom-gebruikers
veroorzaken.
Apparatuur waarvoor een Telepermit vergunning is afgegeven mag uitsluitend op de extra
telefoonaansluiting worden aangesloten. De extra telefoonaansluiting is specifiek ontworpen voor met 3
draden aan te sluiten apparatuur. Met 3 draden aan te sluiten apparatuur reageert mogelijk niet op
binnenkomende gesprekken als ze op deze aansluiting zijn aangesloten.
Door afwijkende eigenschappen van de apparatuur waarmee wordt gecommuniceerd en/of variaties in de
kwaliteit van de lijnverbinding kunnen er de oorzaak van zijn dat het niet altijd mogelijk is om te
communiceren op de zeer hoge snelheid waarvoor dit toestel is ontworpen.
In dergelijke gevallen aanvaarden Telecom noch Panasonic Nieuw-Zeeland enige aansprakelijkheid.
BELANGRIJK BERICHT
Als er een stroompanne is zal deze telefoon misschien niet werken. Zorg voor een aparte telefoon die niet
afhankelijk is van de stroomvoorziening voor noodgevallen.
Dit toestel mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt voor doeleinden die andere telecomklanten
storen.
Stel dit toestel niet in om automatisch een oproep naar de '111' telecoom nooddienst tot stand te brengen.
Niet alle telefoontoestellen zullen reageren op een inkomende oproep wanneer zij op de
uitbreidingsaansluiting zijn aangesloten.
<Voor Europese landen>
Panasonic is ENERGY STAR® Partner en verklaart dat dit product voldoet
®
aan de ENERGY STAR richtlijnen voor een efficiënt gebruik van energie.
Dit vrijwillig programma legt bepaalde normen inzake energieverbruik en
gebruik op.Dit product wordt als u het een bepaalde tijd niet gebruikt
®
automatisch uitgeschakeld. Dit product dat met ENERGY STAR
conform is vermindert het energieverbruik en levert bijgevolg een bijdrage
voor het milieu.
U kunt de standaardfuncties aanpassen aan de vereisten van uw kantoor.
Raadpleeg uw erkende Panasonic-dealer voor meer informatie.
112
Verklarende woordenlijst
Activiteitsverslag
De lijst die uw toestel afdrukt met laatste 32 verstuurde en ontvangen transacties.
ADT (Automatische
documenttoevoer)
Het mechanisme waarmee een stapel documentbladzijden pagina voor pagina in de
scanner wordt ingebracht.
Automatische ontvangst
Werkstand van een faxtoestel waarbij documenten kunnen worden ontvangen zonder
tussenkomst van de gebruiker.
Afdrukverkleiningswijzen
Methoden die gebruikt worden om te bepalen hoe een binnenkomend document zal
worden verkleind om op het papier van uw toestel gedrukt te kunnen worden.
Automatisch verkeer
Telefoondienst waardoor men zonder hulp van een telefonist(e) met correspondenten in
verbinding kan treden.
Bestand
Een opdracht die in het geheugen van uw toestel is opgeslagen; voorbeeld: uitgestelde
verrichtingen.
Beeldgeheugencapaciteit
De hoeveelheid in uw toestel beschikbaar geheugen die documentbladzijden kan opslaan.
Het aantal bladzijden wordt berekend aan de hand van het ITU-T Testblad nr. 1
BPS (Bits Per Second)
Het aantal gegevens dat via de telefoonlijn wordt verstuurd. Uw toestel start op de
maximale modemsnelheid en verkleint deze automatisch tot beide snelheden met elkaar
overeenstemmen. (De snelheid is afhankelijk van de kwaliteit van de telefoonlijn en van de
mogelijkheden van het ontvangsttoestel.)
(Max. modemsnelheid: 33,600 BPS)
C.C.I.T.T.
Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. Deze organisatie heeft
thans vier groepen van industriële normen ontwikkeld waardoor fax-compatibiliteit
gewaarborgd wordt.
Cijferklavier
Groep cijfertoetsen op het bedieningspaneel.
Coderingsschema
De manier waarop faxtoestellen de gegevens comprimeren. Uw toestel gebruikt de
codesystemen Modified Huffman (MH), Modified Read (MR), Modified Modified Read
(MMR).
COMM. JOURNAL
Verwijst naar het communicatieverslag, het relais-verzendingsverslag of het vertrouwelijk
verzendingsverslag.
Contrast
De aftastgevoeligheid (licht of donker) van uw originele te verzenden pagina’s.
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency. Een nummerkiesmethode die voor elk cijfer van het
telefoonklavier een andere reeks frequenties uitzendt. Gewoonlijk aangeduid met «toonnummervorming».
ECM
Error Correction Mode. De mogelijkheid om verzendingsfouten te corrigeren naarmate ze
tijdens de verzending worden ontdekt.
Energiespaarstand
Om het stroomverbruik van het toestel in standby te verminderen, selecteert u de tijdsduur
waarna de fixeereenheid met hoge temperatuur wordt uitgeschakeld wanneer de printer
niet wordt gebruikt.
Faxdoorzendfunctie
De mogelijkheid om inkomende faxdocumenten door te zenden naar een toestel dat
geregistreerd staat in het verkort kiesnummer [00].
Faxparameterlijst
Lijst met de door u geprogrammeerde instellingen van uw faxtoestel.
FAX/TEL Automatisch
omschakelen
De mogelijkheid om één telefoonlijn te gebruiken voor zowel fax als spraak.
Function
De toets op het bedieningspaneel waarmee een verrichting of de instelling van een
mogelijkheid wordt begonnen.
G3
Groep 3. Verwijst naar het geheel van normen en transmissiemogelijkheden van de huidige
generatie faxtoestellen.
113
Aanhangsel
Automatisch afdrukken met Methode waarbij een ontvangen document automatisch wordt verkleind zodat het op een
verkleining
standaardblad kan worden afgedrukt.Uw toestel zal bijvoorbeeld een ontvangen blad met
Letter-formaat tot 75% verkleinen zodat het past op een blad met Letter-formaat.
Verklarende woordenlijst
Gereserveerde verzending
Mogelijkheid om een telefoonnummer te programmeren zodat de verzending erheen reeds
wordt gereserveerd terwijl uw toestel nog een andere functie verricht.
Gebruikerparameter
Geprogrammeerde parameter die informatie levert aan andere toestellen. B.v. logo, letterID, datum en uur.
Gegroepeerde
nummervorming
Mogelijkheid om meer dan één telefoonnummer in één programma onder te brengen,
zodat u ze met de druk op slechts één knop allemaal achter elkaar kunt opbellen.
Geheugenverzending
De documenten worden eerst ingelezen in het geheugen en pas daarna over de
telefoonlijn doorgestuurd.
Halftone
Een scanningtechniek die grijswaarden tussen zwart en wit onderscheidt. Uw toestel kan
bij deze techniek maximum 64 grijswaarden onderscheiden.
ID
Een programmeerbaar “adres” van maximum 20 cijfers waarmee uw toestel wordt
aangeduid.
Indexblad
Een lijst met de namen van de bestemmingen die in uw toestel geprogrammeerd zijn.
Individueel
verzendingsverslag
Verslag dat door het verzendtoestel wordt afgedrukt en waarin gegevens staan over de
laatste documentverrichting.
Informatiecode
Code die intern wordt gegenereerd door uw faxtoestel en die een welbepaalde
bedieningsfout of toestelpanne weergeeft.
ITU-T
International Telecommunication Union - Telecommunication.
ITU-T Beeld Nr.1
Een standaarddocument waarmee verzendingssnelheden en de mogelijkheden van
faxtoestellen kunnen worden vergeleken.
Kiezen vanuit een directory Laat u toe een volledig telefoonnummer te kiezen door naar de namen te zoeken die
ingevoerd werden in de snelkiesnummers of de verkorte kiesnummers.
114
Kopregel
Een regel informatie die door het verzendtoestel wordt meegestuurd en door het
ontvangtoestel boven elke bladzijde wordt afgedrukt. Hij geeft aan van waar de fax komt,
naast andere gegevens zoals datum en uur van verzending.
LCD
Liquid Crystal Display. Display met vloeibare kristallen waarop het toestel allerlei gegevens
weergeeft.
Letter-ID
Een geprogrammeerde codenaam van maximum 16 alfanumerieke tekens die dienst doen
als «identiteitskaart» van uw faxtoestel.
Lettertoetsen
Met deze toetsen voert u letters en symbolen in voor allerlei programmeerfuncties.
Logo
Uw geprogrammeerde bedrijfsnaam of identificatie van maximum 25 alfanumerieke tekens.
Manuele ontvangst
Werkstand waarbij tussenkomst van de gebruiker vereist is om een document te kunnen
ontvangen.
Modem
Toestel dat signalen van uw faxtoestel omzet in signalen die via een telefoonlijn kunnen
worden overgebracht.
Multi-Station Transmission
Mogelijkheid om dezelfde reeks documenten naar een geprogrammeerd aantal
bestemmingen te sturen.
Nummervorming met
faxgdeelte
Rechtstreekse vorming van telefoonnummers vanop het faxgedeelte, dus met de
telefoonhoorn ingehaakt.
Nummervorming met
telefoongedeelte
Rechtstreekse vorming van telefoonnummers vanop het telefoongedeelte, nadat men de
hoorn heeft afgehaakt.
Oproepfase
Uitwisseling van een aantal controlesignalen tussen zender en ontvanger. Deze signalen
bepalen de omstandigheden waarin communicatie kan plaatsvinden.
Overlappende afdruk
Documenten die te lang zijn kunnen verkleind worden om automatisch afgedrukt te worden
op twee pagina's met een overlappende strook van ong. 10 mm.
Panasonic Superafvlakking
Elektronische beeldverbeteraar die welbepaalde patronen creëert om de afdrukkwaliteit te
verbeteren.
Polling
De mogelijkheid om documenten te ontvangen vanaf een andere fax.
Polling-wachtwoord
4-cijferige geprogrammeerde code ter beveiliging van een op te vragen document.
Programmatoetsen
Toetsen waarin een reeks stations voor kiezen of pollen worden opgeslagen.
Protocol
Een protocol is de speciale set van communicatieregels die de eindpunten in een
telecommunicatieverbinding gebruiken om signalen over en weer te zenden. Beide
eindpunten moeten hetzelfde protocol herkennen en respecteren.
PSTN
Public Switched Telephone Network. Netwerk van onderling verbonden schakelapparatuur
en verzendingsfaciliteiten.
Opgeslagen documenten
Documenten die werden ingelezen en zich nu in het geheugen van uw toestel bevinden.
Rechtstreeks kiezen
Kiesmethode waarbij u het volledige telefoonnummer met de toetsen invoert.
Resolutie
Heeft betrekking op het aantal gescande of gedrukte punten per vierkante centimeter. De
kwaliteit van het beeld neemt toe naarmate het aantal punten per vierkante centimeter
stijgt.
Subadres
ITU-T richtlijn voor verdere routing, doorzending of relais van inkomende faxen.
Stroombesparingsmodus
Bespaart energie door minder stroom te verbruiken dan in stand-by doordat het de
fixeereenheid na een ingestelde tijdsduur uitschakelt.
Snelkiestoets
Toets waarop men drukt om daardoor in één moeite een volledig telefoonnummer te
vormen.
Sluimermodus
Toestand van minimaal stroomverbruik waarin het toestel schakelt na de ingestelde
tijdsduur zonder te worden uitgeschakeld.
Subadreswachtwoord
ITU-T richtlijn voor bijkomende beveiliging dat overeenkomt met het subadres.
TAM-Interface
Hiermee kunt u een antwoordapparaat aansluiten en gebruiken.
Tijdelijke geheugenontvangst
Mogelijkheid van uw toestel om een binnenkomend document op te slaan in zijn geheugen
wanneer het afdrukpapier of de toner op is.
Toegangscode
4-cijferige programmeerbare toegangscode die belet dat onbevoegden gebruik maken van
uw faxtoestel.
Toestelnaam
Alfanumeriek ID dat kan geprogrammeerd worden voor elk snelkiesnummer of verkort
kiesnummer.
Uitgestelde verzending
De mogelijkheid om op een later tijdstip documenten te verzenden naar andere toestellen.
Vaste afdrukverkleining
Methode waarmee u één verkleiningsgraad, b.v. 75%, kunt vastleggen voor alle
binnenkomende documenten.
Verkort nummer
Mogelijkheid om volledige telefoonnummers in de nummerkiezer op te slaan zodat men het
later met een minimum aan toetsaanslagen snel opnieuw kan vormen.
Verzendingswachtwoord
Een wachtwoord met 4 tekens dat bij het verzenden van een document wordt
gecontroleerd.
Weergavemodus Bestandenlijst
Hiermee krijgt u op het LCD-display een korte inhoud te zien van de geheugenbestanden,
zonder de volledige lijst ervan te moeten afdrukken.
Weergavemodus - Verslag
Hiermee krijgt u op het LCD-display een korte inhoud te zien van het verslag, zonder dit te
moeten af te drukken.
115
Aanhangsel
Verklarende woordenlijst
ITU-T Beeld Nr. 1
Alle gegevens zijn gebaseerd op het ITU-T Beeld Nr. 1 (Het voorbeeld hieronder is niet op schaal
afgebeeld).
116
117
Aanhangsel
memo
Index
A
K
ADT-capaciteit ...................................................106
Afdruk koptekst ....................................................33
Afdruk ontvangtijd ................................................33
Afdrukcollationeringsmodus.................................66
Afdrukmarges.....................................................106
Afmetingen.........................................................107
Afmetingen document ........................................106
Antwoordapparaat-stand......................................61
Automatische omschakeling fax/tel......................59
Automatische verkleining .....................................63
Keuze van een polling-wachtwoord ..................... 69
Kiesmethode........................................................ 33
Kiesmethode instellen (toon of puls) ................... 20
Kiezen vanuit de index ........................................ 45
Kiezen vanuit de index
(Rechtstreekse verzending)............................... 50
Kopiëren .............................................................. 67
B
Bedieningspaneel ................................................11
Beeldgeheugencapaciteit...................................106
Belsterkte .............................................................21
C
Communicatieverslag (COMM. JOURNAL).........86
Contrast ...............................................................39
D
Datum en uur .......................................................22
De faxdoorzendfunctie .........................................78
Dikte document ..................................................106
Documenten inbrengen........................................37
Drukregelingshendel ..........................................104
Drum unit .............................................................15
F
Functietoets ...........................................................9
Lijst met faxparameters ....................................... 92
Lijst met snelkiesnummers .................................. 89
Lijst met verkorte nummers ................................. 88
Luidsprekervolume .............................................. 21
N
Nummerkeuze herhalen ...................................... 55
Nummerkeuze vanop het faxtoestel .................... 52
Nummerkeuze vanop het telefoontoestel ............ 51
O
Overlappingszone................................................ 64
P
Pauze .................................................................. 11
Polling (opvraging van documenten) ................... 69
Print Reduction Ratio........................................... 63
Programmalijst..................................................... 91
Programmeertoetsen........................................... 71
R
Gebruikerparameters ...........................................22
Gewicht ..............................................................107
Rechtstreekse verzending ................................... 47
Reserveren voor verzending ............................... 53
Resolutie.............................................................. 39
Resolutie scanner .............................................. 106
H
S
Het inbrengen van de documenten......................38
Snelkiesnummers ................................................ 27
Snelkiesnummers/verkorte nummers .................. 27
Stroomverbruik .................................................. 107
Sub-Addressing ................................................... 79
G
I
Indexblad .............................................................31
Individueel verzendingsverslag
(IND. XMT JOURNAL) .......................................83
Instellen voor gegroepeerde nummerkeuze ........71
ITU-T Beeld Nr. 1...............................................116
118
L
Index
T
Tabel met faxparameters .................................... 33
Technische gegevens afdrukpapier .................. 108
Tijdelijke ontvangst via het geheugen ................. 65
Toegangscode .................................................... 76
Toets/zoemer ...................................................... 33
Tonerpatroon....................................................... 15
Transactieverslag................................................ 82
U
Uitgestelde verzending........................................ 68
Uw ID-nummer (nummer van uw faxlijn) ............. 25
Uw letter-ID ......................................................... 24
Uw LOGO............................................................ 23
V
Vanuit het geheugen ........................................... 42
Vastgelopen afdrukpapier ................................. 100
Vastgelopen documenten ................................. 101
Verkorte nummers............................................... 27
Verzendingsverslag (COMM. JOURNAL) ........... 40
Vorm koptekst afdr. ............................................. 33
W
Werkomgeving .................................................. 107
Wwrd diagnose ................................................... 35
Wwrd subadres ................................................... 35
119
Service wordt verleend door:
For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/
T0305-0
PJQMC0220ZA
Maart 2005
Printed in Philippines
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement