Panasonic SCEN17 Operating instructions

Panasonic SCEN17 Operating instructions

Gebruiksaanwijzing

Betjeningsvejledning

Bruksanvisning

CD Stereo Systeem

CD Stereo System

CD Stereosystem

Model No.

SC-EN17

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op het volgende systeem.

Denne brugsvejledning gælder kun for de følgende systemer.

Denna bruksanvisning gäller för följande system.

Systeem/System/System

Hoofdapparaat/Hovedapparat/Huvudenhet

Luidsprekers/Højtttalere/Högtalare

SC-EN17

SA-EN17

SB-EN17

Geachte klant

Dank u voor de aankoop van dit product.

Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens u dit product aansluit, bedient of afstelt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere naslag.

Kære kunde

Tak for købet af dette produkt.

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden du begynder at tilslutte, betjene eller justere dette produkt.

Gem venligst denne brugsvejledning til senere konsultation.

Kära kund

Tack för inköpet av denna produkt.

Var vänlig och läs igenom hela bruksanvisningen, innan du börjar ansluta, använda eller göra inställningar på produkten.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

EG

RQT7893-H

Inhoud

Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Meegeleverde accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

De afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Plaatsing van de luidsprekers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Bediening van de CD-speler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Bediening van de radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Tijdschakelaar en andere functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Overzicht van de bedieningsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Bedieningen voor MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Informatie over CD’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Gids voor het verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

CLASS 1

LASER PRODUCT

(Binnenin het apparaat)

WAARSCHUWING!

IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.

HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN

AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE

GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN

IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.

MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF REPAREREN.

LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.

WAARSCHUWING!

• OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT

NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN

ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN.

ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR

GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN,

OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN

GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.

• ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT

NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN,

TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.

• ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP

HET APPARAAT.

• DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE

MANIER.

RQT7893

2

2

DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN GEMATIGD

KLIMAAT.

Veiligheidsmaatregelen

Plaatsing

Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak waar het niet blootstaat aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid, en sterke strillingen. Deze condities kunnen leiden tot beschadiging van de buitenpanelen en interne onderdelen, zodat het apparaat minder lang zal meegaan.

Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.

Stroombron

Gebruik het apparaat niet op een hoogspanningsbron. Dit kan overbelasting van het apparaat en brand veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet op gelijkstroom. Controleer zorgvuldig de stroombron wanneer u het apparaat gaat gebruiken op een boot of een andere plaats waar gelijkstroom wordt gebruikt.

Bescherming van het netsnoer

Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten en niet beschadigd is.

Slechte aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan brand of elektrische schok tot gevolg hebben. Trek niet aan het snoer, buig het niet, en plaats er geen zware voorwerpen op.

Pak de stekker vast om het netsnoer uit het stopcontact te halen. Trek niet aan het snoer, aangezien er dan gevaar is voor elektrische schok.

Pak de stekker nooit met natte handen vast. Dit kan namelijk elektrische schok veroozaken.

Vreemde voorwerpen

Laat geen metalen voorwerpen in het apparaat vallen. Dit kan een elektrische schok of defecten veroorzaken.

Pas op dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit kan een elektrische schok of defecten veroorzaken. Als dit toch gebeurt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.

Spuit geen insectensprays op of in het apparaat. Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer ze in het apparaat terechtkomen.

Reparaties

Probeer niet om zelf dit apparaat te repareren. Als het geluid wegvalt, de indicators niet branden, het apparaat rook uitstoot, of een ander probleem optreedt dat niet in deze gebruiksaanwijzing is beschreven, koppel dan de netspanningsadapter los en neem contact op met uw handelaar of een officieel servicecentrum. Er is gevaar voor elektrische schok of beschadiging indien onbevoegde personen proberen om het apparaat te repareren, demonteren of reconstrueren.

Voor een lange levensduur verdient het aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken.

WAARSCHUWING:

TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK

OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN, MAG DIT

APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN,

VOCHT, EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN

ER GEEN VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE

VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET

APPARAAT WORDEN GEZET.

De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen.

NL

Bij dit product zijn batterijen geleverd.

Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken.

Meegeleverde accessoires

Geef de tussen haakjes aangegeven onderdeelnummers op wanneer u vervangingsonderdelen wilt bestellen.

Vanaf December 2004

1 Afstandsbediening

(EUR7711170)

2 Batterijen 1 AM-raamantenne

1 Netsnoer

Opmerking

Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit apparaat. Gebruik het niet voor andere apparatuur.

Plaatsing van de luidsprekers

U kunt de grilles van de luidsprekers verwijderen.

Opmerking

• Laat een afstand van tenminste 10 mm tussen de luidsprekers en het systeem, om een goede ventilatie te verzekeren.

• Deze luidsprekers hebben geen magnetische afscherming. Plaats ze daarom niet dicht bij tvtoestellen, personalcomputers of andere apparaten die gemakkelijk door magnetisme worden beïnvloed.

• Om beschadiging van de luidsprekers te voorkomen, mag u de luidsprekerconussen niet aanraken wanneer de grilles zijn verwijderd.

De afstandsbediening

g

Batterijen

g

Gebruik

1

4

3

• Plaats de batterijen erin zodat hun polen (+ en –) overeenkomen met

2

de aanduidingen in het batterijvak.

• Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Draag bij tot het behoud van het milieu.

• Lege en oplaadbare batterijen

(R6, AA) mogen niet bij het huisvuil worden geplaatst.

Afstandsbedieningssensor

• Vermijd obstakels en richt de afstandsbediening, binnen een afstand van maximaal 7 meter, recht op de sensor op het apparaat.

• Sterke lichtbronnen, zoals direct zonlicht, of de glazen deuren van een audiomeubel, kunnen foutieve werking veroorzaken.

Let op

• Gebruik de luidsprekers uitsluitend tezamen met het aanbevolen systeem. Zoniet, dan bestaat er gevaar voor beschadiging van de versterker en/of luidsprekers, alsmede brandgevaar. Raadpleeg bevoegd servicepersoneel indien er zich beschadiging heeft voorgedaan of wanneer u een plotselinge verslechtering in prestaties opmerkt.

• Bevestig deze luidsprekers niet aan een muur of plafond.

Aansluitingen

1 Luidsprekers

Draai voor het aansluiten de punt eraf.

2 AM-raamantenne

Monteer de antenne recht op zijn voetstuk.

Rood

Zwart

Zwart

Rood

Koper (+)

3 Netsnoer

Sluit dit snoer pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten.

Naar stopcontact

Opmerking

Als het netsnoer langer dan twee weken niet op een stopcontact is aangesloten, worden alle instellingen teruggesteld naar de standaardinstellingen

(fabrieksinstellingen). Sla de instellingen opnieuw op als dit gebeurt.

1

2

R

L

Koper (+)

Zilver (–)

Zilver (–)

Andere apparatuur

(Kabels en accessoires niet meegeleverd.)

(L)

OUT

(R)

Tapedeck e.d.

AUX

Plugtype:

3,5 mm stereo

Gebruik

Afstandsbediening

AUX

Start de weergave op de externe bron.

Kies “AUX”

Opmerking

• U kunt ook een analoge platenspeler met een ingebouwde phono-equalizer aansluiten.

• Voor nadere bijzonderheden, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de betreffende apparatuur.

Hoofdtelefoon

(Niet meegeleverd)

PHONES

Verminder het volume alvorens aan te sluiten.

Plugtype: 3,5 mm stereo

Opmerking

Vermijd langdurig luisteren, daar dit schadelijk kan zijn voor het gehoor.

3

RQT7893

3

Bediening van de CD-speler

1

Plaatsen van de cd.

Hoofdapparaat Afstandsbediening

OPEN/

CLOSE

8-cm discs kunnen niet worden gebruikt.

De eenheid gaat aan en het cddeksel gaat open.

Het label moet naar buiten gericht zijn.

Plaats de cd in de daarvoor bestemde ruimte.

Druk nogmaals op [

;

] om te sluiten.

Houd uw vingers weg van het dichtgaande CD-deksel, om mogelijke verwonding te voorkomen.

Om het apparaat in te schakelen

Om te stoppen/af te spelen

Om een track over te slaan/te zoeken

0

(Minimum)

2

De weergave starten.

Verstreken afspeeltijd van track

Hoofdapparaat Afstandsbediening

Tracknummer

CD

CD

q

/ h

Opmerking

Als er al een CD in het apparaat zit, zal het apparaat automatisch inschakelen en zal de weergave beginnen.

(Eén-toetsdruk weergave)

1

LIGHT DISPLAY

Om het volume in te stellen

VOLUME

50

(Maximum)

SLEEP

1

4

2

5

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

7

AUX

8

0

TUNER/

BAND

CD

9

10

3

6

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

Voer nummers in met de cijfertoetsen

Om een getal van 2 cijfers in te voeren

bijv. 16: [ 10] → [1] → [6]

Om een getal van 3 cijfers in te voeren

→ [2] →

>

[2] →

[6]

[ 10]

2

Om het volume in te stellen

Stoppen

Hoofdapparaat Afstandsbediening

g

Aantal tracks

Totale afspeeltijd

MP3

Aantal albums

Aantal tracks

Pauzeren

Hoofdapparaat Afstandsbediening

CD

CD

q

/ h

Druk nogmaals om de weergave opnieuw te starten.

Overslaan/

Zoeken

Hoofdapparaat Afstandsbediening

3 u

Even indrukken om over te slaan/

Ingedrukt houden om te zoeken

4 i

Opmerking

• Gebruik de zoekfunctie tijdens het afspelen of in de pauzestand.

• Zoeken doorheen MP3-bestanden is niet mogelijk.

• Tijdens geprogrammeerd afspelen, één-track herhalen, of willekeurig afspelen kunt u alleen binnen de huidige track zoeken.

Direct afspelen

Het afspelen begint vanaf de gekozen track.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

0

Kies de gewenste track

RQT7893

4

4

Zie bladzijde 7 voor het afspelen van MP3.

Herhaald afspelen/

Willekeurig afspelen

PLAY MODE

Kies de

• Elke keer dat u op de toets drukt:

1-

&

&

→ RND

(In de stopstand) afspeelfunctie

Geen display (Geannuleerd) ←

1-

&

:Eén track herhalen

&

:Alle tracks herhalen

RND:Willekeurig afspelen

Opmerking

• Tijdens willekeurig afspelen kunt u niet overslaan naar de vorige track.

• Tijdens het afspelen van MP3 kunt u “

RND

” niet kiezen.

• Willekeurig afspelen en geprogrammeerd afspelen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Geprogrammeerd afspelen

U kunt maximaal

24 tracks programmeren.

Indrukken in de stopstand

PGM

Tracks kiezen

(Maximaal 24 tracks)

De weergave starten

Tracknummer

(alleen CD)

Volgordenummer

Tracknummer

Totale afspeeltijd

• Een programma wissen

(In de stopstand)

Opmerking

De geprogrammeerde tracks worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat, zelfs na het overschakelen naar een andere functie of na het uitschakelen van het apparaat. Het hele programma wordt gewist wanneer u op [PGM/CLEAR] drukt of het CD-deksel opent.

• Een geprogrammeerde track

3 u

controleren

(In de stopstand)

4 i

1 2 3

• Een track aan het programma toevoegen

(In de stopstand)

4 5 6

7 8 9

0

Kies de track die u wilt toevoegen

Opmerking

• Willekeurig afspelen en geprogrammeerd afspelen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Bediening van de radio

U kunt handmatig afstemmen op radiozenders door de zenderfrequenties te kiezen, of u kunt zenders in de geheugenkanalen voorprogrammeren om direct te kunnen afstemmen.

U kunt maximaal 20 FM-zenders en maximaal 12 AM-zenders voorprogrammeren.

TUNER BAND

Om het volume in te stellen

VOLUME

LIGHT DISPLAY

SLEEP

4

1

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

7

AUX

2

5

8

0

9

10

3

6

CD

Voer nummers in met de cijfertoetsen

Om een getal van 2 cijfers in te voeren

=

→ [1] → [1]

0

(Minimum)

50

(Maximum)

VOL

ALBUM

VOL

Om het volume in te stellen

FM

Om de ontvangst te verbeteren

AM

Trek de sprietantenne uit en stel haar richting af.

Verander de richting en plaats van de AM-raamantenne.

Als er veel ruis is op FM

U kunt de FM-ontvangst verbeteren door over te schakelen op monoontvangst.

PLAY MODE

MONO

Indrukken om de MONO functie op AAN/UIT te zetten

Handmatig afstemmen

Hoofdapparaat

TUNER BAND

Kies “FM” of “AM”

Afstandsbediening

Kies de frequentie

Automatische afstemming

TUNER/

BAND

Kies “FM” of “AM”

Hoofdapparaat

TUNER BAND

3 u

4 i

Kies de frequentie

Kies “FM” of “AM” Houd de toets ingedrukt totdat de frequentie begint met snel te veranderen.

Afstandsbediening

TUNER/

BAND

3 u

4 i

Kies “FM” of “AM” Houd de toets ingedrukt totdat de frequentie begint met snel te veranderen.

• De automatische afstemming stopt zodra een zender is gevonden.

• Druk dezelfde toets nogmaals in als u de automatische afstemming wilt annuleren.

Opmerking

• Als er te veel storing is, zal de automatische afstemming mogelijk niet werken.

Automatisch voorprogrammeren

De tuner slaat alle ontvangbare zenders in oplopende volgorde in de geheugenkanelen op.

Voer de bedieningen eenmaal uit voor zowel FM als AM.

PGM/CLEAR

TUNER/

BAND

Kies “FM” of “AM”

-AUTO PRESET

Ingedrukt houden totdat

“AUTO” verschijnt

Opmerking

Terwijl het automatisch voorprogrammeren bezig is, zal de geheugenindicator (

PGM

) knipperen en de frequentie snel veranderen. De geheugenindicator en de kanaalnummers worden een seconde lang getoond telkens wanneer een zender is voorgeprogrammeerd.

Wanneer alle zenders zijn opgeslagen, zal de eerst voorgeprogrammeerde zender op het display worden getoond.

Binnen 10 seconden

Handmatig voorprogrammeren

Programmeer de zenders een voor een.

Stem af op de zender die u wilt voorprogrammeren.

1 2 3

PGM/CLEAR

4 5 6

7 8 9

-AUTO PRESET

Schakel de programmafunctie in

PGM

0

Kies een kanaal

Kanalen kiezen

Opmerking

Als u een zender opslaat in een reeds bezet kanaal, wordt de eerder opgeslagen zender uit dat kanaal gewist.

u

ALBUM i

TUNER/

BAND

Kies “FM” of “AM”

TUNER/

BAND

Kies “FM” of “AM”

Kies een kanaal

1 2 3

4

7

5

8

6

9

0

Kies een kanaal

5

RQT7893

5

Tijdschakelaar en andere functies

LIGHT DISPLAY

SLEEP

TIMER

SET/CHECK

7

1

4

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

3

6

9

CD

10

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

De klok instellen

De klok gebruikt de 24-uur tijdsaanduiding.

CLOCK/

TIMER ADJ

Kies “CLK”

Binnen 10 seconden

3 u

4 i

Stel de tijd in

• Ingedrukt houden om de tijd sneller te veranderen.

CLOCK/

TIMER ADJ

• De klok tonen wanneer het apparaat is ingeschakeld

• De tijd controleren wanneer het apparaat is uitgeschakeld

CLOCK/

TIMER ADJ

TIMER

SET/CHECK

Opmerking

De nauwkeurigheid van de klok is ±60 seconden per maand. Zet de klok gelijk indien nodig.

Weergavetimer

Deze timer start de weergave van de gekozen geluidsbron op de vooraf ingestelde tijd.

Voorbereiding:

Stel de klok in (zie linker kolom).

1

Maak de timerinstellingen

De starttijd instellen

Terwijl de tijd wordt weergegeven

Binnen 10 seconden

CLOCK/

TIMER ADJ

Kies “ON”

3 u

4 i

Stel de starttijd in

• Ingedrukt houden om de tijd sneller te veranderen.

De stoptijd instellen

CLOCK/

TIMER ADJ

Kies “OFF”

3 u

4 i

Stel de stoptijd in

• Ingedrukt houden om de tijd sneller te veranderen.

CLOCK/

TIMER ADJ

2 Kies de bron en stel het volume in

AUX

TUNER/

BAND

CD

q

/ h

Kies de bron

VOL

3

4

VOL

Stel het volume in

3 Schakel de timerfunctie in

TIMER

SET/CHECK

Kies “ z

PLAY” Schakel het apparaat uit

PLAY

De timer zal niet werken indien u het apparaat niet uitschakelt.

Opmerking

U kunt gebruik maken van andere bronnen terwijl de afspeeltijdschakelaar ingesteld is.

Inslaaptimer

(SLEEP)

De SLEEP timer schakelt het apparaat uit na verloop van een vooraf ingestelde tijdsduur.

SLEEP

SLEEP

• Elke keer dat u op de toets drukt:

SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120

OFF (Geannuleerd) ←

SLEEP

• De resterende tijd controleren

Opmerking

Eenmaal indrukken

U kunt de weergavetimer en de inslaaptimer tegelijkertijd gebruiken.

De inslaaptimer heeft altijd voorrang. Zorg dat de ingestelde tijden elkaar niet overlappen.

• De timerfunctie annuleren terwijl het apparaat is ingeschakeld

TIMER

SET/CHECK

Indrukken zodat

“ z

PLAY” verdwijnt

Geluidskwaliteit

U kunt kiezen uit vier verschillende geluidseffecten.

RQT7893

6

6

Gesimuleerde live-uitvoering

U kunt een driedimensionaal geluidsveld creëren wanneer u luistert naar stereogeluid.

Extra

D.Bass

Versterkt de lage tonen.

SOUND

EQ

EQ

Kies de equalizerfunctie

• Elke keer dat u op de toets drukt:

XBS

(Voegt punch toe aan rockmuziek)

CLEAR

(Hoge geluiden

→ klinken helderder)

SOFT

(Voor achtergrondmuziek)

EQ-OFF

(Equalizerfunctie uitgeschakeld)

VOCAL

(Voegt glans toe aan de zang)

LIVE

VIRTUALIZER

Indrukken om Live Virtualizer AAN/UIT te schakelen

Opmerking

Het werkelijke effect hangt af van de afgespeelde bron.

EXTRA

D.BASS

D.BASS

Indrukken om Extra D. Bass

AAN/UIT te schakelen.

Display

U kunt het display veranderen.

Opmerking

De timerfunctie wordt geannuleerd, maar de instellingen blijven in het geheugen opgeslagen.

Als u de timerfunctie inschakelt, zal de timer iedere dag werken.

• De timerinstellingen veranderen

TIMER

SET/CHECK

Indrukken zodat

“ z

PLAY” verdwijnt en vervolgens de timer opnieuw instellen

TIMER

SET/CHECK

• De instellingen controleren terwijl het apparaat is uitgeschakeld

Opmerking

• Als u het apparaat uitschakelt en weer inschakelt terwijl de timerfunctie werkt, zal de ingestelde stoptijd genegeerd worden.

• Wanneer de “AUX” bron is gekozen, dient u de timer op de aangesloten apparatuur in te stellen op dezelfde tijd.

DISPLAY

De volgende soorten informatie worden getoond.

• Oorspronkelijk display

• MP3 albumtitel display

• MP3 tracktitel display

• Tijddisplay

Overzicht van de bedieningsfuncties

LIGHT DISPLAY

SLEEP

1

4

7

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

CD

9

10

3

6

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

De gearceerde knoppen, zoals , werken op dezelfde manier als de knoppen op de afstandsbediening.

Stand-by/aan schakelaar [

^

,

8

].................................................... 4

Indrukken om het apparaat aan of uit (stand-by) te schakelen.

In de stand-by stand verbruikt het apparaat nog een kleine hoeveelheid stroom.

Lichtknop[LIGHT]

In- en uitschakelen van het beeldschermlicht zodat het beter zichtbaar is een donkere kamer. De fabriekinstelling is AAN.

Inslaaptimer-toets [SLEEP]............................................................ 6

Klok/timer insteltoets [CLOCK/TIMER ADJ]................................. 6

Timer instellen/controleren toets [TIMER SET/CHECK].............. 6

CD programmeren/wissen, tuner voorprogrammeren toets

[PGM/CLEAR, –AUTO PRESET] ...................................................... 4, 5

Externe bron keuzetoets [AUX] ..................................................... 3

Tuner/frequentieband keuzetoets [TUNER/BAND] ...................... 5

Volume-insteltoetsen [VOL –, + VOL, – VOLUME +] .................... 4

Toets voor versterking van lage tonen [EXTRA D.BASS] ........... 6

Geluidsequalizer-toets [SOUND EQ]............................................. 6

Toetsen voor overslaan van albums, voorkeurkanalen kiezen

[

2

,

1

,

u

ALBUM

i

] .............................................................. 5, 7

CD-deksel openen/sluiten toets [

;

, OPEN/CLOSE] .................... 4

Display-keuzetoets [DISPLAY]....................................................... 6

Cijfertoetsen [1–9, 0, 10] .............................................................. 4

=

CD afspelen/pauzeren toets [

q

/

h

CD] ......................................... 4

CD stoptoets [

g

] ............................................................................. 4

Afspeelfunctie-keuzetoets [PLAY MODE]............................. 4, 5, 7

Toets voor gesimuleerde live-uitvoering [LIVE VIRTUALIZER] .. 6

Toetsen voor CD overslaan/zoeken, frequentie kiezen, tijd instellen

[

u

,

i

, –, +,

u

/–, +/

i

] ....................................................... 4, 5, 6

Stand-by indicator

Wanneer het apparaat op een stopcontact is aangesloten, zal deze indicator branden in de stand-by stand en zal hij uitgaan wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Sensor voor afstandsbedieningssignalen

Display

Bedieningen voor MP3

Dit apparaat kan MP3 afspelen. MP3 is een methode voor het comprimeren van audio met behoud van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.

Wanneer u MP3-bestanden maakt om op dit apparaat af te spelen

• Maximaal aantal tracks en albums: 999 tracks en 256 albums.

• Compatibele compressiesnelheid: Tussen 64 kbps en 320 kbps

(stereo). 128 kbps (stereo) is aanbevolen.

• Disc-indelingen: ISO9660 niveau 1 and niveau 2 (uitgebreide indelingen uitgezonderd).

• Het is beter om geen mappen (album) binnen mappen te maken (

004

album hieronder).

CD-ROM drive

001

album

1

001

track.

mp3

002

track.

mp3

002album

003

track.

MP3

2

003

album

004

track.

mp3

005

track.

mp3

004

album

3

008

track.

MP3

009

track.

MP3

4

006

track

.mp3

007

track

.MP3

Een naam geven aan tracks en albums

Laat de naam voorafgaan door 3-cijferige getallen die de gewenste afspeelvolgorde aangeven

Extensie

001

track.

mp3

(

of.

MP3)

Maximaal 31 lettertekens voor tracks en albums

Als u een album maakt zoals

004

album links, zullen de bestanden mogelijk niet op naamvolgorde worden afgespeeld.

De albums zullen dan in de volgorde ➀ ,

➁ , ➂ , ➃ worden afgespeeld.

LIGHT DISPLAY

OPEN/

CLOSE

SLEEP

CLOCK/

TIMER ADJ

1

4

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

7

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

CD

3

6

9

10

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

CD

q

/ h

PLAY MODE u

ALBUM i

Een album afspelen

U kunt luisteren naar de tracks binnen een album.

[ALBUM]

:

Een album afspelen

[ALBUM] &

:

Een album herhalen u

ALBUM i

Kies het album

• Albums overslaan

PLAY MODE

Kies

[ALBUM]

[ALBUM]

” of

&

CD

q

/ h

De weergave starten u

ALBUM i

Beperkingen bij gebruik van MP3

• Dit apparaat is compatibel met multisessie, maar als er veel sessies zijn duurt het langer voordat het afspelen begint. Beperk het aantal sessies tot een minimum om dit te voorkomen.

• Dit apparaat kan geen bestanden afspelen die met ‘packet write’ zijn opgenomen.

• Als er zowel MP3-gegevens als normale audiogegevens (CD-DA) op de disc staan, speelt dit apparaat de gegevens af die op het binnenste gedeelte van de disc zijn opgenomen.

Als er zowel MP3-gegevens als andere types audiogegevens (bijv.

WMA of WAV) op de disc staan, speelt dit apparaat alleen MP3 af.

• Afhankelijk van de manier waarop u MP3-bestanden maakt, kan weergave in de genummerde volgorde soms niet mogelijk zijn, of kan weergave helemaal niet mogelijk zijn.

• Het display van dit apparaat kan hoofdletters en een streepje onder de lijn “_” tonen. Kleine letters worden veranderd naar hoofdletters.

Informatie over CD’s

Opmerking over CD-R en CD-RW

Dit apparaat kan CD-R en CD-RW discs, die met CD-DA of MP3 zijn opgenomen, afspelen. Gebruik een audio-opnamedisc voor CD-DA en finaliseer

de disc nadat de opname is voltooid. Het afspelen van sommige discs kan niet mogelijk zijn omwille van de opnamecondities.

∗ Een proces dat na het opnemen wordt uitgevoerd en waardoor CD-R/CD-RW spelers in staat worden gesteld om audio CD-R en CD-RW discs af te spelen.

Let op

Gebruik discs waarop dit kenteken is afgebeeld:

Dit mag u niet doen;

• cd’s met een onregelmatige vorm gebruiken.

• extra labels en stickers op de discs plakken.

• cd’s met slecht bevestigde labels of stickers gebruiken, of cd’s waarop plakmiddel van labels of stickers zich afscheidt.

• krasbeschermers of andere accessoires bevestigen.

• iets op de cd schrijven.

• cd’s schoonmaken met vloeistof (Veeg uw cd’s schoon met een zachte, droge doek.).

RQT7893

7

7

RQT7893

8

8

Gids voor het verhelpen van storingen

Raadpleeg in geval van storingen eerst de onderstaande tabel. Raadpleeg uw handelaar voor advies indien u sommige controlepunten niet goed begrijpt of het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de voorgestelde maatregelen.

Geen weergave.

Kan MP3 niet lezen.

• De disc is niet op de juiste manier erin geplaatst.

• Krassen op de disc of vuile disc. (Tracks worden overgeslagen.)

• Vocht op de lens. Wacht ongeveer een uur en probeer dan opnieuw.

• Weergave van MP3 kan niet mogelijk zijn indien u een multisessie-disc hebt gekopieerd waarop er geen gegevens staan tussen de sessies.

• Wanneer u een multisessie-disc maakt, dient u de sessie te sluiten.

• Er staan te weinig gegevens op de disc. Sla meer dan ongeveer 5 MB gegevens op de disc op.

Lage bromtoon tijdens AMontvangst.

Het beeld op een tvtoestel dicht bij het apparaat verdwijnt of bevat strepen.

De afstandsbediening werkt niet.

Display

• Houd de antennedraad uit de buurt van andere kabels en snoeren.

• Plaats de AM-antenne verder weg van het apparaat.

• De plaats en richting van de antenne zijn niet juist.

• De tv-antennekabel ligt te dicht bij dit apparaat.

Plaats de antennekabel van het tv-toestel verder van dit apparaat vandaan.

• Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst. ( → blz. 3)

• Vervang de batterijen indien ze leeg zijn.

Geluid onstabiel, geluid van linker en rechter kanaal omgekeerd, of alleen geluid uit één luidspreker.

Geen geluid of veel ruis.

Brom tijdens weergave.

• Controleer de luidsprekeraansluitingen. (

blz. 3)

• Er kan ruis zijn bij weergave van MP3 met slechte opnamekwaliteit.

• Houd dit apparaat uit de buurt van mobiele telefoons.

• Zet het volume hoger.

• Schakel het apparaat uit, zoek de oorzaak van het probleem, maak de nodige correcties, en schakel het apparaat weer in. Mogelijke oorzaken zijn kortsluiting van de positieve en negatieve luidsprekerdraden, overbelasting van de luidsprekers door een te hoog volume of ingangsvermogen, en gebruik van het apparaat in een te warme omgeving.

• Een netsnoer of een tl-buis bevindt zich dicht bij de aansluitkabels. Houd andere apparatuur en snoeren uit de buurt van de kabels van dit apparaat.

– –:– –

PGM FULL

NOT MP3

ERROR

F76

• U heeft het netsnoer voor wisselspanning voor het eerst aangesloten of er is onlangs een stroomstoring geweest. Stel de tijd in. ( → blz. 6)

• De totale geprogrammeerde afspeeltijd is meer dan

200 minuten.

U kunt nog tracks programmeren en afspelen.

• U kunt niet meer dan 24 tracks programmeren. Het geheugen is vol en u kunt geen tracks meer programmeren.

• U gebruikt een CD-ROM waarop andere gegevens staan dan CD-DA of MP3. Weergave is niet mogelijk.

• U hebt een verkeerde bediening uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer opnieuw.

• Er is een probleem met de voeding. Raadpleeg uw handelaar.

Zwevend geluid tijdens radioontvangst.

• Schakel het tv-toestel uit of plaats het verder van dit apparaat vandaan.

Onderhoud

Reinig de buitenpanelen met een zachte, droge doek.

• Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine om het apparaat te reinigen.

• Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de bijbehorende instructies van de doek goed te lezen.

Technische gegevens

g

Hoofdapparaat

Radio

Frequentiebereik

FM

87,50 – 108,00 MHz (50-kHz stappen)

AM

CD-speler

522 – 1629 kHz (9-kHz stappen)

Sampling frequentie

Decodering

44,1 kHz

16 bit lineair

Straalbron

Halfgeleider laser (golflengte 780 nm)

Aantal kanalen

Wow en flutter

D/A omzetter

2 kanalen, stereo

Beneden de meetbare limiet

MASH (1 bit DAC)

Aansluitingen

Ingang

Uitgang

Algemeen

AUX: 3,5 mm stereo (27 k Ω )

PHONES: 3,5 mm stereo (32

)

Voeding

Stroomverbruik

AC 230 - 240 V, 50 Hz

28 W

Afmetingen (B x H x D)

206 mm x 204 mm x 214 mm

Gewicht

Met luidsprekers

Zonder luidsprekers

4,0 k g

2,4 k g g

Luidsprekers

Volledig toonbereik

Keramische tweeter

8 cm, 6 Ω x 2

1,52 cm x 2

Afmetingen (B x H x D)

115 mm x 211 mm x 215 mm

Stroomverbruik in de stand-by stand: 3,1 W

Opmerking

De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gewicht en afmetingen zijn bij benadering opgegeven.

MPEG Layer-3 audio decoderingstechnologie gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en

Thomsom multimedia.

Memo

9

RQT7893

9

RQT7893

2

10

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Placering af højttalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Cd-betjeninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Anvendelse af radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Tidsindstilling og andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Oversigt over kontrollerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Anvendelse af MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Angående cd’er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Fejlfindingsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Tekniske specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

CLASS 1

LASER PRODUCT

(Indersiden af apparatet)

BEMÆRK!

I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.

BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER

ELLER FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE

BETJENINGSVEJLEDNING ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE

FOR BESTRÅLING.

ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE

REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ KUN FORETAGES

AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

BEMÆRK:

• PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED. LAD

VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET ANDET

LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER

LIGNENDE IKKE DÆKKER VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS

APPARATET OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR

ELEKTRISK STØD ELLER BRAND.

• TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED

AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.

• ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL

TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.

• BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG

MÅDE.

Sikkerhedsforskrifter

Opstilling

Stil apparatet på en plan flade uden direkte sol, høje temperaturer, høj luftfugtighed og kraftige vibration. Disse forhold kan øve skade på kabinettet og andre komponenter, hvorved apparatets levetid kan afkortes.

Anbring ikke tunge genstande ovenpå apparatet.

Spænding

Anvend ikke højspændingsstrømkilder. Dette kan bevirke, at apparatet overbelastes og være årsag til brand.

Anvend ikke DC-strømkilder. Kontroller omhyggeligt strømkilden, hvis du anvender apparatet på et skib eller et andet sted, hvor der anvendes jævnstrøm.

Beskyttelse af netledningen

Forvis dig om, at netledningen er sat korrekt i forbindelse og ikke er beskadiget. Dårlig tilslutning og skader på ledningen kan give årsag til brand og elektrisk stød. Lad være med at bøje eller trække i ledningen eller stille tunge genstande på den.

Tag godt fat stikket, når du tager netledningen ud af forbindelse. Hvis du trækker i netledningen, er der risiko for elektrisk stød.

Rør ikke ved netledningsstikket med våde hænder. Det kan give elektrisk stød.

Fremmedlegemer

Vær påpasselig med, at der ikke kommer metalgenstande ind i apparatet. Dette kan forårsage elektrisk stød og/eller fejlfunktion.

Vær påpasselig med, at der ikke kommer væsker ind i apparatet.

Dette kan forårsage elektrisk stød og/eller fejlfunktion. Hvis det alligevel skulle ske, skal du øjeblikkeligt tage apparatet ud af forbindelse og rette henvendelse til din forhandler.

Sprøjt ikke insektmidler på eller ind i apparatet. De indeholder brændbare gasser, som kan antændes, hvis de kommer ind i apparatet.

Service

Forsøg ikke selv at reparere dette apparat. Hvis lyden afbrydes, indikatorerne ikke lyser, der forekommer røg, eller der opstår andre problemer, som ikke er dækket af denne brugsvejledning, skal du tage lysnetadapteren ud af forbindelse og rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret service-center. Elektrisk stød eller skade på apparatet kan forekomme, hvis apparatet repareres, adskilles eller ombygges af ukvalificerede personer.

Apparatets levetid kan forlænges ved at man tager netledningen ud, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT

KLIMA.

ADVARSEL:

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD

ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE APPARAT IKKE

UDSÆTTES FOR REGN, FUGT, VANDDRYP OG VANDSTÆNK,

OG DER MÅ IKKE ANBRINGES BEHOLDERE INDEHOLDENDE

VÆSKE, SOM FOR EKSEMPEL VASER, OVENPÅ APPARATET.

Udstyret bør anbringes i nærheden af stikkontakten i væggen og netledningsstikket bør anbringes således, at det er nemt tilgængeligt i tilfælde af problemer.

Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes du venligst øge afstanden mellem produktet og mobiltelefonen.

Medfølgende tilbehør

Oplys om tallene i parentes, når du bestiller udskiftningsdele.

Pr.december 2004

1 fjernbetjening

(EUR7711170)

2 batterier 1 AM-rammeantenne

1 netledning

Bemærk

Den medfølgende netledning er kun beregnet til brug med dette apparat. Anvend den ikke med andet udstyr.

Fjernbetjeningen

g

Batterier

1

4

2

3

• Sæt batterierne i, så polerne (+ og –) modsvarer angivelserne i fjernbetjeningen.

• Brug ikke batterier af den genopladelige type.

Placering af højttalerne

Det er muligt at tage højttalernettet af.

Bemærk

• Hold højttalerne mindst 10 mm væk fra systemet, således at en ordentlig ventilation sikres.

• Disse højttalere har ingen magnetisk afskærmning. Anbring dem ikke i nærheden af fjernsyn, personlige computere eller andre apparater, som nemt kan blive påvirket af magnetisme.

• Rør ikke ved højttalernes keglemembraner, hvis du har taget højttalernettet af, da dette kan øve skade på højttalerne.

(R6, AA) g

Anvendelse

Sensor for fjernbetjeningssignaler

• Ret fjernbetjeningen mod sensoren på en afstand af højst 7 m og direkte foran apparatet.

• Betjeningen kan påvirkes af skarpt lys som for eksempel direkte sollys eller reflektion fra glasdøre i et skab.

Forsigtig

• Anvend kun højttalerne med det anbefalede system. Hvis højttalerne anvendes med et andet system, kan forstærkeren og/eller højtalerne lide skade og der kan være risiko for brand. Rådfør dig med en kvalificeret servicetekniker, hvis der er sket skade på apparatet eller hvis du oplever en pludselig ændring i ydelsen.

• Undlad at hænge disse højttalere op på væggen eller i loftet.

Tilslutninger

1 Højttalere

Før tilslutning skal du vride spidsen af.

Sort

Sort

Rød

Kobber (+)

2 AM-rammeantenne

Stil antennen op på dens fod.

3 Netledning

Sæt ikke denne ledning i forbindelse, før alle andre kabler er tilsluttede.

Til en stikkontakt i væggen

Bemærk

Hvis apparatet efterlades ude af forbindelse i mere end to uger, vil samtlige indstillinger blive genindstillet til fabriksindstillingen. Udfør indstillingerne igen, hvis dette sker.

1

2

L

R

Kobber (+)

Sølv (–)

Sølv (–)

Andet udstyr

(Kabler og udstyr medfølger ikke.)

(L)

OUT

(R)

Kassettebåndoptager etc.

AUX

Stiktype: 3,5 mm stereo

Anvendelse

Fjernbetjening

AUX

Begynd afspilningen fra den anden kilde.

Vælg “AUX”

Bemærk

• En analog afspiller med en indbygget pladespiller-equalizer kan tilsluttes.

• Vi henviser til brugsvejledningen for det andet udstyr angående detaljer.

Hovedtelefoner

(Medfølger ikke)

PHONES

Sænk lydstyrken inden tilslutningen.

Stiktype: 3,5 mm stereo

Bemærk

Undgå at lytte i længere tid ad gangen for at forhindre høreskader.

RQT7893

3

11

Cd-betjeninger

1

Indsæt CD’en.

Hovedapparat Fjernbetjening

OPEN/

CLOSE

8 cm-disks kan ikke anvendes.

Denne enhed tændes, og CD-låget åbnes.

Etiketten skal vende udad.

Sæt CD’en i låget.

Tryk på [

;

] igen for at lukke.

Hold fingrene væk fra cd-låget, når det lukker, således at du undgår mindre skader.

Hvordan man tænder for apparatet

For at standse afspilning

For at springe over/søge

2

Begynd afspilning.

Hovedapparat Fjernbetjening

CD

CD

q

/ h

Regulering af lydstyrken

VOLUME

0

(Minimum)

Den forløbne spilletid på sporet

Spornummer

Bemærk

Hvis der allerede er sat en cd i apparatet, vil apparatet tænde og afspilningen begynde.

(Et-tryk afspilning)

1

LIGHT DISPLAY

50

(Maksimum)

SLEEP

CLOCK/

TIMER ADJ

1

4

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

7

AUX

8

0

TUNER/

BAND

2

5

CD

3

6

9

10

VOL VOL

Indtast med brug af talknapperne

Valg af et 2-cifret tal

>

→ [1] → [6]

Valg af et 3-cifret tal

f.eks. 226:

>

→ [2]

[ 10]

[2] → [6]

2

Regulering af lydstyrken

ALBUM

Stop

Antal spor

Samlet spilletid

Hovedapparat Fjernbetjening

g

MP3

Antal album

Antal spor

Pause

Hovedapparat Fjernbetjening

CD

CD

q

/ h

Tryk igen for at fortsætte afspilningen.

Overspring/

Søgning

Hovedapparat Fjernbetjening

3 u

Tryk for at springe over/

Tryk og hold inde for at søge

4 i

Bemærk

• Udfør søgning under afspilning eller pausestop.

• Det er ikke muligt at søge gennem MP3-filer.

• Det er kun muligt at søge indenfor det aktuelle spor under programafspilning, gentagelse af et enkelt spor eller afspilning i tilfældig rækkefølge.

Afspilning med direkte tilgang

Afspilningen begynder fra det valgte spor.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

0

Vælg det ønskede spor

RQT7893

4

12

Se side 7 angående MP3-afspilning.

Gentaget afspilning/ afspilning i tilfældig rækkefølge

PLAY MODE

Vælg

• Ved hvert tryk på knappen:

1-

&

&

→ RND

(I stopindstilling) afspilningsmåde

Intet display (annulleret) ←

1-

&

: Gentagelse af et enkelt spor

&

: Gentagelse af alle spor

RND: Afspilning i tilfældig rækkefølge

Bemærk

• Under afspilning i tilfældig rækkefølge kan man ikke gå direkte til det foregående spor.

• Du kan ikke vælge “

RND

” under MP3-afspilning.

• Det er ikke muligt at anvende afspilning i tilfældig rækkefølge og programafspilning samtidigt.

1 2 3

Programafspilning

Denne funktion muliggør programmering af op til 24 spor.

PGM/CLEAR

Tryk i stopindstilling

PGM

4

7

5

8

6

9

CD

q

/ h

(Kun cd)

0

Vælg spor

(Højst 24 spor)

Begynd afspilning

Spornummer

Rækkefølgenummer

Spornummer

Samlet spilletid

• Slet et program

(I stopindstilling)

Bemærk

Programindholdet er gemt i enhedens hukommelse, selv efter der er skiftet til en anden funktion, eller efter at enheden er slukket. Hele programmets indhold slettes, hvis man trykker på [PGM/CLEAR] eller åbner cd-låget.

• Bekræft et programmeret spor

3 u

(I stopindstilling)

4 i

1 2 3

• Tilføj et programspor

(I stopindstilling)

4 5 6

7

8

9

0

Vælg det spor, du vil tilføje

Bemærk

• Det er ikke muligt at anvende afspilning i tilfældig rækkefølge og programafspilning samtidigt.

Anvendelse af radioen

Man kan stille manuelt ind på radiostationer ved at vælge stationsfrekvensen, eller stationerne kan forindstilles i kanaler, så det bliver nemt at stille ind på dem.

Det er muligt at forindstille op til 20 FM-stationer og 12 AM-stationer.

TUNER BAND

Regulering af lydstyrken

VOLUME

LIGHT DISPLAY

SLEEP

4

1

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

7

AUX

2

5

8

0

9

10

3

6

CD

Indtast med brug af talknapperne.

Valg af et 2-cifret tal

=

→ [1] → [1]

0

(Minimum)

50

(Maksimum)

VOL

ALBUM

VOL

Regulering af lydstyrken

FM

Forbedring af modtagningen

AM

Træk stavantennen ud og retningsindstil den.

Indstil AM-rammeantennens retning og stil den evt. et andet sted.

Hvis der er ekstrem støj på FM-båndet

Du kan opnå en bedre FM-modtagning, hvis du ændrer modtagningen til monofonisk modtagning.

PLAY MODE

MONO

Tryk for at aktivere/deaktivere den monofoniske modtagemåde

Manuel stationsindstilling

Hovedapparat

TUNER BAND

Vælg “FM” eller “AM”

Fjernbetjening

Vælg frekvensen

TUNER/

BAND

Vælg “FM” eller “AM”

Hovedapparat

3 u

4 i

Vælg frekvensen

Automatisk stationsindstilling

TUNER BAND

Vælg “FM” eller “AM”

Tryk og hold inde, indtil frekvensen begynder at skifte hurtigt

Fjernbetjening

TUNER/

BAND

3 u

4 i

Vælg “FM” eller “AM” Tryk og hold inde, indtil frekvensen begynder at skifte hurtigt

• Den automatiske stationsindstilling stopper, når en radiostation går igennem.

• Tryk på den samme knap igen, hvis du vil annullere den automatiske stationsindstilling.

Bemærk

• Det er ikke sikkert, at den automatiske stationsindstilling fungerer, hvis der er meget støj.

Automatisk forindstilling

Tuneren forindstiller de radiostationer, den kan modtage, i kanaler i stigende rækkefølge.

Udfør både forindstilling af FM- og AM-stationer samtidigt.

PGM/CLEAR

TUNER/

BAND

Vælg “FM” eller “AM”

-AUTO PRESET

Tryk og hold inde, indtil

“AUTO” kommer frem

Bemærk

Under automatisk forindstilling blinker hukommelsesindikatoren (

PGM

) og frekvensen ruller. Hukommelsesindikatoren og kanalnumrene vises i et sekund, når en station er forindstillet.

Den første station, som skal forindstilles, vises, når forindstillingen i kanalen er færdig.

Manuel forindstilling

Forindstiller stationerne en ad gangen.

Stil ind på det signal, du vil forindstille som fast station.

Indenfor 10 sekunder

1 2 3

PGM/CLEAR

4

5 6

7 8 9

-AUTO PRESET

Indtast forindstillingsmåde

PGM

0

Vælg en kanal

Valg af kanaler

Bemærk

Den station, som er programmeret i en kanal, vil blive slettet, hvis en ny station programmeres i den kanal.

u

ALBUM i

TUNER/

BAND

Vælg “FM” eller “AM”

TUNER/

BAND

Vælg “FM” eller “AM”

Vælg en kanal

1

4

2

5

8

3

6

7 9

0

Vælg en kanal

RQT7893

5

13

Tidsindstilling og andet

LIGHT DISPLAY

SLEEP

TIMER

SET/CHECK

7

1

4

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

3

6

9

CD

10

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

Indstilling af uret

Uret har en 24timers tidsvisning.

CLOCK/

TIMER ADJ

Vælg “CLK”

Indenfor 10 sekunder

3 u

4 i

Vælg tiden

• Tryk og hold inde, hvis du vil ændre tidsvisningen hurtigere.

CLOCK/

TIMER ADJ

• Visning af uret, når der er tændt for apparatet

• Bekræftelse af tiden, når der er slukket for apparatet

CLOCK/

TIMER ADJ

TIMER

SET/CHECK

Bemærk

Uret går præcist med en afvigelse på ±60 sekunder om måneden. Stil om nødvendigt uret igen.

Afbryderautomatik

Ved hjælp af afbryderautoma-tik-ken kan man indstille apparatet til at slukke, når et bestemt tidsrum er gået.

SLEEP

SLEEP

• Ved hvert tryk på knappen:

SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120

OFF (annulleret) ←

SLEEP

• Bekræftelse af den tilbageværende tid

Bemærk

Tryk en gang

Afspilningstimeren og afbryderautomatikken kan anvendes sammen.

Afbryderautomatikken har altid forrang. Sørg for, at timerindstillingerne ikke overlapper hinanden.

Lydkvalitet

Der kan vælges en af fire typer lydkvalitet.

SOUND

EQ

EQ

Vælg lydkvaliteten

• Ved hvert tryk på knappen:

XBS

(Føjer slagkraft til rockmusik)

CLEAR →

(Gør diskanten klarere)

SOFT

(Til baggrundsmusik)

EQ-OFF ←

(Deaktiverer lydkvaliteten)

VOCAL ←

(Føjer glans til stemmer)

Live

Virtualizer

Det er muligt at lave et tredimensionelt lydfelt, når man lytter til stereolyd.

RQT7893

6

14

Extra

D.Bass

Fremhæver bassen.

LIVE

VIRTUALIZER

Tryk for at aktivere/ deaktivere Live Virtualizer

Bemærk

Den faktiske effekt afhænger af, hvilken lydkilde, der afspilles.

EXTRA

D.BASS

D.BASS

Tryk for at aktivere/deaktivere

Extra D.Bass-funktionen

Afspilningstimer

Denne timer begynder afspilning af den valgte kilde på et forudbestemt tidspunkt.

Klargøring:

Stil uret (se til venstre).

1

Udfør timerindstillinger

Indstil starttidspunktet

Mens tiden vises

Indenfor 10 sekunder

CLOCK/

TIMER ADJ

3 u

4 i

Vælg “ON”

Vælg starttidspunktet

• Tryk og hold inde, hvis du vil ændre tidsvisningen hurtigere.

Indstil sluttidspunktet

CLOCK/

TIMER ADJ

CLOCK/

TIMER ADJ

Vælg “OFF”

3 u

4 i

Vælg sluttidspunktet

• Tryk og hold inde, hvis du vil ændre tidsvisningen hurtigere.

2 Vælg kilden og indstil lydstyrken

AUX

TUNER/

BAND

Vælg kilden

CD

q

/ h

VOL

3 4

VOL

Indstil lydstyrken

3 Aktiver timeren

TIMER

SET/CHECK

Vis “ z

PLAY” Sluk for apparatet

PLAY

Apparatet skal være slukket for at timeren kan fungere.

Bemærk

Du kan nyde en hvilken som helst kilde, mens tidsuret er indstillet.

• Annullering af timeren, mens der er tændt for apparatet

TIMER

SET/CHECK

Annuller “ z

PLAY”

Bemærk

Timerfunktionen vil blive annulleret, men indstillingerne bevares i hukommelsen.

Timeren aktiveres hver dag, hvis der er tændt for timeren.

• Ændring af timeren

TIMER

SET/CHECK

Annuller “ z

PLAY” og indstil timeren igen

• Bekræftelse af indstillingen, mens der er slukket for apparatet

TIMER

SET/CHECK

Bemærk

• Hvis du slukker og tænder for apparatet igen, mens timeren er aktiveret, vil sluttidspunktet ikke blive aktiveret.

• Indstil, når “AUX”-kilden er valgt, timeren på det tilsluttede udstyr til det samme tidspunkt.

Display

Det er muligt at

ændre displayet.

DISPLAY

Følgende typer information vises.

• Oprindeligt display

• MP3-albumtitelvisning

• MP3-sportitelvisning

• Tidsvisning

Oversigt over kontrollerne

LIGHT DISPLAY

SLEEP

1

4

7

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

CD

9

10

3

6

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

Skyggeknapperne, som f.eks. , fungerer på samme måde som knapperne på fjernbetjeningen.

Standby/Tænd afbryder [

^

,

8

] ..................................................... 4

Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står i standby.

Lysknap[LIGHT]

Tænd og sluk for lyset i displayet for bedre at kunne se det i et mørkt rum.

Fabriksindstillingen er TÆNDT.

Knap til afbryderautomatik [SLEEP] ............................................. 6

Ur/timer indstillingsknap [CLOCK/TIMER ADJ] ........................... 6

Timerindstillings/kontrol-knap [TIMER SET/CHECK] .................. 6

Knap til cd-program/annullering, tuner-forindstilling

[PGM/CLEAR, –AUTO PRESET]................................................. 4, 5

AUX-knap (ekstraindgang) [AUX] .................................................. 3

Vælgerknap til tuner/frekvensbånd [TUNER/BAND].................... 5

Lydstyrkeknapper [VOL –, + VOL, – VOLUME +].......................... 4

Extra D.Bass knap [EXTRA D.BASS] ............................................ 6

Lyd EQ knap [SOUND EQ] ............................................................. 6

Vælgerknapper til albumoverspring/faste stationer

[

2

,

1

,

u

ALBUM

i

] .............................................................. 5, 7

Cd-åbne-/lukke-knap [

;

, OPEN/CLOSE]....................................... 4

Display-knap [DISPLAY]................................................................. 6

Talknapper [1–9, 0, 10] ................................................................. 4

=

Cd-afspilnings-/pauseknap [

q

/

h

CD] .......................................... 4

Cd-stopknap [

g

] ............................................................................. 4

Knap til afspilningsmåde [PLAY MODE]............................... 4, 5, 7

Live virtualizer-knap [LIVE VIRTUALIZER] ................................... 6

Knapper til cd-overspring/søgning, frekvensvalg, tidsindstilling

[

u

,

i

, –, +,

u

/–, +/

i

] ....................................................... 4, 5, 6

Standby-indikator

Når apparatet er tilsluttet lysnettet, lyser indikatoren under standby og slukker, når der tændes.

Fjernbetjeningssignalsensor

Display

Anvendelse af MP3

Dette apparat kan afspille MP3, en metode til komprimering af lyd, uden at lydkvaliteten påvirkes i nævneværdig grad.

Når du laver MP3-filer til afspilning på dette apparat

• Maks. antal spor og albummer: 999 spor og 256 album.

• Kompatibel kompressionshastighed: Mellem 64 kbps og 320 kbps

(stereo). 128 kbps (stereo) anbefales.

• Diskformater: ISO9660 niveau 1 og niveau 2 (med undtagelse af udvidede formater).

• Det er bedre ikke at lave mapper (album) indenfor mapper (

004

album herunder).

CD-ROM drive

001

album

1

001

track.

mp3

002album

002

track.

mp3

003

track.

MP3

2

004

track.

mp3

005

track.

mp3

004

album

3

008

track.

MP3

009

track.

MP3

003

album

4

006

track

.mp3

007

track

.MP3

Navngivning af spor og albummer

Forsyn med tal på 3 cifre i den rækkefølge, hvori du vil afspille

Udvidelse

001

track.

mp3

(

eller .

MP3)

Op til 31 bogstaver/tegn for spor og album

Hvis du har lavet et album som for eksempel

004

album til venstre, er det ikke sikkert, at filerne afspilles i rækkefølge.

Albummerne afspilles i rækkefølgen ➀ , ➁ , ➂ , ➃ .

LIGHT DISPLAY

OPEN/

CLOSE

SLEEP

CLOCK/

TIMER ADJ

TIMER

SET/CHECK

1

4

7

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

CD

3

6

9

10

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

CD

q

/ h

PLAY MODE u

ALBUM i

Albumafspilning

Du kan lytte til spor i albummerne.

[ALBUM] :

Albumafspilning

[ALBUM]

&

:

Albumgentagelse u

ALBUM i

Vælg album

• Spring albummet over

PLAY MODE

CD

q

/ h

Vælg

[ALBUM]

[ALBUM]

” eller

&

Begynd afspilning u

ALBUM i

Begrænsninger for MP3

• Dette apparat er kompatibelt med multisession, men hvis der er mange sessioner, varer det længere, inden afspilningen begynder. Hold antallet af sessioner nede på det mindst mulige for at undgå dette.

• Dette apparat kan ikke afspille filer, som er optaget med pakke-skrivning.

• Hvis disken indeholder både MP3-data og almindelig lyddata (cd-da), afspiller apparatet den type, som er optaget på den inderste del af disken.

Hvis disken indeholder både MP3-data og andre typer lyddata (for eksempel WMA eller WAV), vil apparatet kun afspille MP3.

• Afhængigt af, hvordan du laver MP3-filer, er det ikke sikkert, at de kan afspilles i den nummererede rækkefølge eller at de overhovedet kan afspilles.

• Alfanumeriske, store bogstaver/tegn og en understregning “_” kan vises på dette apparat. Små bogstaver ændres til store bogstaver.

Angående cd’er

Bemærk angående cd-r og cd-rw

Dette apparat kan afspille cd-r og cd-rw, som er optaget med cd-da eller MP3. Anvend en lydoptagelsesdisk til cd-da og færdigbehandl

∗ den, når du er færdig med optagelsen. Det er ikke sikkert, at apparatet kan afspille visse disks på grund af optagelsens beskaffenhed.

∗ En proces, som udføres efter optagelsen, og som gør det muligt for cd-r/cd-rw-afspillere at afspille lyd-cd-r og cd-rw.

Forsigtig

Vælg disks med dette mærke:

Undgå at;

• anvende cd’er med uregelmæssig form.

• påsætte ekstra etiketter og klæbemærker.

• anvende cd’er med etiketter og klæbemærker, som er ved at falde af, eller med lim, som stikker ud under etiketterne og klæbemærkerne.

• påsætte ridseforebyggende låg eller andet tilbehør.

• skrive noget på cd’en.

• rengøre cd’en med væsker (brug kun en tør, blød klud).

RQT7893

7

15

RQT7893

8

16

Fejlfindingsoversigt

Udfør de herunder nævnte kontroller, inden du sender apparatet til reparation. Ret henvendelse til din forhandler, hvis du er i tvivl om nogen af kontrolpunkterne eller hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af de i oversigten angivne afhjælpningsforanstaltninger.

Ingen afspilning.

• Disken er ikke sat i på korrekt vis.

• Disken er ridset eller snavset. (Der springes spor over.)

• Der er fugt på linsen. Vent i omkring en time og prøv så igen.

Lav støj eller brum høres under AMudsendelser.

• Hold antennen væk fra andre kabler og ledninger.

• Hold AM-antennen på god afstand af apparatet.

MP3 kan ikke læses.

• Det er ikke sikkert, at du kan afspille MP3, hvis du har kopieret en multisession-disk, som ikke har nogen data mellem sessionerne.

• Når du laver en multisession-disk, er det nødvendigt at lukke sessionen.

• Mængden af data på disken er for lille. Indstil mængden af data til mere end cirka 5 MB.

Billedet på fjernsynet i nærheden af apparatet forsvinder eller der kommer striber frem på skærmen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

• Antennen står på et forkert sted og vender forkert.

• Fjernsynsantenneledningen er for tæt på apparatet.

Flyt fjernsynets antenneledning væk fra apparatet.

• Kontroller, at batteriet er sat i på korrekt vis. (

• Skift batteriet ud, hvis det er udtjent.

→ side 3)

Display

Lyden er ikke fastlagt, er i modfase eller kommer kun fra den ene højttaler.

• Kontroller højttalertilslutningerne. (

side 3)

– –:– –

• Du har sat en vekselstrømsledning i for første gang, eller også har der for nylig været en strømafbrydelse. Indstil uret. ( → side 6)

• Den samlede programmerede spilletid er mere end

200 minutter.

Det er muligt at programmere spor og afspille dem.

Der er ingen lyd eller der er megen støj.

En summende lyd høres under afspilning.

• Der kan forekomme støj, når der afspilles en MP3, hvis optagekvaliteten er dårlig.

• Hold dette apparat på god afstand af mobiltelefoner.

• Øg lydstyrken.

• Sluk for apparatet, bestem årsagen og korriger den, og tænd derefter for apparatet igen. Årsagerne inkluderer kortslutning af de positive og negative højttalerledninger, belastning af højttalerne på grund af ekstrem lydstyrke eller effekt og anvendelse af apparatet i varme omgivelser.

• Der er en netledning eller et lysstofrør i nærheden af kablerne. Hold andre apparater og ledninger væk fra apparatets kabler.

PGM FULL

NOT MP3

ERROR

F76

• Antallet af programmerede spor er begrænset til 24.

Det er ikke muligt at programmere flere spor.

• En ikke-cd-da eller en ikke-MP3 cd-rom er sat i. Kan ikke afspilles.

• En forkert betjening er udført. Læs anvisningerne og prøv igen.

• Der er et problem med strømforsyningen. Få råd hos forhandleren.

Der er stødstøj under modtagningen af en radioudsendelse.

• Sluk for fjernsynet eller flyt det væk fra apparatet.

Vedligeholdelse

Anvend kun en blød, tør klud til rengøring af dette apparat.

• Anvend aldrig alkohol, malingsfortynder, rensebenzin til rengøring af dette apparat.

• Læs de anvisninger, som følger med kluden, hvis du anvender en kemisk behandlet klud.

Tekniske specifikationer

g

Hovedapparat

Radio

Frekvensområde

FM

87,50 – 108,00 MHz (50 kHz trin)

AM

Cd-afspiller

Samplingfrekvens

Dekodning

522 – 1629 kHz (9 kHz trin)

44,1 kHz

16 bit lineær

Strålekilde

Halvlederlaser (bølgelængde 780 nm)

Bølgelængde

780 nm

Lasereffekt

Ingen farlig stråling

(med sikkerhedsbeskyttelse)

Antal kanaler

Wow og flutter

D/A-konverter

2 kanaler, stereo

Under den målelige grænse

MASH (1 bit DAC)

Terminaler

Indgang

Udgang:

Generelt

Strømforsyning

AUX: 3,5 mm stereo (27 k Ω )

PHONES: 3,5 mm stereo (32 Ω )

AC 230 – 240 V, 50 Hz

Effektforbrug

28 W

Mål (B x H x D)

Vægt

Med højttalere

Uden højttalere

206 mm x 204 mm x 214 mm

4,0 k g

2,4 k g

Der tages forbehold for trykfeji.

g

Højttalere

Fuldtone

Keramisk diskanthøjttaler

Mål (B x H x D)

8 cm, 6 Ω x 2

1,52 cm x 2

115 mm x 211 mm x 215 mm

Effektforbrug i standbyindstilling: 3,1 W

Bemærk

De tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.

Angivelser af vægt og mål er omtrentlige.

MPEG Layer-3 lyddekodningsteknologi fra

Fraunhofer IIS og Thomson multimedia.

Memo

RQT7893

9

17

RQT7893

2

18

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Medföljande tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Högtalarnas placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Användning av CD-spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Användning av radion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Timer och andra funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Referensguide för reglagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Avspelning av MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Angående CD-skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Felsökningsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Backsidan

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Backsidan

Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Backsidan

CLASS 1

LASER PRODUCT

(Apparatens insida)

VARNING!

OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA

BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN

UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM

ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.

VARNING!

• FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION,

INSTALLERA ELLER PLACERA DEN INTE I EN BOKHYLLA,

ETT INBYGGT SKÅP ELLER I ANDRA BEGRÄNSADE

UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA RISK FÖR ELSTÖTAR

OCH BRAND PÅ GRUND AV ÖVERHETTNING, KONTROLLERA

ATT GARDINER ELLER ANDRA FÖREMÅL INTE FÖRHINDRAR

APPARATENS VENTILERING.

• SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR INTE ÄR

FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR, GARDINER

ELLER LIKNANDE FÖREMÅL.

• STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM ETT TÄNT

STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.

• GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT.

Säkerhetsföreskrifter

Placering

Placera enheten på en jämn yta, på avstånd från direkt solljus, och där den inte utsätts för höga temperaturer, hög fuktighet eller kraftiga vibrationer. Dessa förhållanden kan skada höljet och andra delar, och därmed förkorta enhetens bruksliv.

Placera inga tunga föremål på enheten.

Spänning

Använd inte högspänningskällor. Det kan göra att enheten

överbelastas och orsaka eldsvåda.

Använd inte likströmskällor. Kontrollera noggrant strömkällan om enheten används ombord på en båt eller annan plats där likspänning används.

Skydd av nätsladden

Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten och inte har några skador.

Dålig anslutning och skador på sladden kan orsaka eldsvåda och elektriska stötar. Drag inte i sladden, böj den inte och placera inga tunga föremål på den.

Fatta tag om kontakten när du ska dra ur sladden. Om du drar i själva sladden riskerar du att få en elektrisk stöt.

Hantera inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka elektriska stötar.

Främmande föremål

Låt inga metallföremål komma in i enheten. Det kan orsaka elektriska stötar och funktionsstörningar.

Låt inga vätskor komma in i enheten. Det kan orsaka elektriska stötar och funktionsstörningar. Om detta skulle inträffa bör du omedelbart dra ur enhetens nätkontakt från strömkällan, och kontakta din återförsäljare.

Spreja inga insektsmedel på eller i enheten. De innehåller lättantändliga gaser som kan antändas om de kommer in i enheten.

Service

Försök inte reparera enheten på egen hand. Om ljudet klipps av, några indikatorer inte tänds, om det uppstår rökutveckling eller några andra problem som inte tas upp i den här bruksanvisningen bör du dra ur nätadaptern, och kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter. Om enheten repareras, tas isär eller sätts ihop av en okvalificerad person kan det leda till elektriska stötar eller skador på enheten.

Utöka livslängden genom att koppla loss enheten från strömkällan när den inte ska användas under en längre period.

DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER

MED MODERAT KLIMAT.

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISKA

STÖTAR OCH SKADOR PÅ PRODUKTEN FÅR DEN INTE

UTSÄTTAS FÖR REGN, FUKTIGHET, VATTENDROPPAR ELLER

VATTENSTÄNK, OCH INGA FÖREMÅL SOM ÄR FYLLDA MED

VÄTSKA, SÅ SOM VASER, BÖR PLACERAS PÅ APPARATEN.

Utrustningen bör placeras i närheten av nätuttaget, och nätkontakten bör placeras så att den är lätt att nå ifall det skulle uppstå något problem.

Det kan inträffa att den här produkten under användningen tar emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet mellan produkten och mobiltelefonen om störningarna är uppenbara.

Medföljande tillbehör

Använd de artikelnummer som anges inom parentes när du beställer reservdelar.

Från och med december 2004

1 Fjärrkontroll

(EUR7711170)

2 Batterier 1 AM-ramantenne

1 Nätkabel

Observera

Den medföljande nätkabeln är endast avsedd för att användas till den här enheten. Använd inte den till någon annan utrustning.

Högtalarnas placering

Du kan ta bort nätet på högtalarna.

Observera

• Låt högtalarna stå minst 10 mm från systemet, för att ge dem tillräckligt med ventilation.

• Dessa högtalarna har inte magnetisk avskärmning. Placera dem därför inte i närheten av TV-apparater, persondatorer, eller andra apparater som lätt påverkas av magnetism.

• Vidrör inte högtalarkonerna om du har tagit av näten, för att förhindra att det uppstår skador på högtalarna.

Fjärrkontrollen

g

Batterier

1

4

2

3

• Sätt i batterierna så att polerna

(+ och –) passar in mot motsvarande markeringar i fjärrkontrollen.

• Använd inte uppladdningsbara batterier.

(R6, AA) g

Användning

Sensor för fjärrkontrollsignaler

• Rikta fjärrkontrollen mot sensorn, på ett sådant sätt att inga hindrande föremål kommer emellan, på ett största avstånd av 7 meter rakt framför enheten.

• Driften kan påverkas av kraftiga ljuskällor, som till exempel direkt solljus, och även glasdörrar i AV-möbler.

Varning

• Använd högtalarna endast till ett rekommenderat system. I annat fall kan det uppstå skador på förstärkaren och/eller högtalarna, och det kan även leda till brandfara.

Kontakta en kvalificerad servicetekniker om det har uppstått några skador, eller om du upplever en plötslig förändring i enhetens uppträdande.

• Fäst inte högtalarna på väggar eller i tak.

Anslutningar

1 Högtalare

Vrid av en bit av plastisoleringen längst ut på sladden före inkoppling.

Röd

Svart

Svart

Röd

Koppar (+)

2 AM-ramantenne

Ställ upp antennen så att den står på sin fot.

3 Nätkabel

Anslut den här kabeln efter att alla andra anslutningar utförts.

Till ett vägguttag i hemmet

Observera

Om enheten får stå utan strömförsörjning i mer än två veckor så kommer alla inställda värden att återgå till fabriksinställningarna.

Genomför inställningar igen om detta skulle inträffa.

1

2

L

R

Koppar (+)

Silver (–)

Silver (–)

Annan utrustning

(Kablar och utrustning medföljer ej.)

(L)

OUT

(R)

Kassettdäck e.d.

AUX

Kontakttyp: 3,5 mm stereo

Användning

Fjärrkontroll

AUX

Starta avspelningen på den andra källan.

Välj “AUX”

Observera

• En analog skivspelare med inbyggd ljudekvalisator kan anslutas.

• Läs bruksanvisningen till den externa utrustningen för detaljer.

Hörlurar

(medföljer ej)

PHONES

Sänk volymen före anslutningen.

Kontakttyp: 3,5 mm stereo

Observera

Undvik att lyssna under alltför långa tidsperioder för att minska risken för hörselskador.

RQT7893

3

19

Användning av CD-spelaren

1

Sätt i CD-skivan.

Huvudenhet Fjärrkontroll

OPEN/

CLOSE

Det går inte att använda 8 cm skivor.

2

Starta avspelningen.

Avspelad tid av spåret

Huvudenhet Fjärrkontroll

Spårnummer

CD

CD

q

/ h

Enheten aktiveras och CD-luckan skjuter ut.

Etiketten ska vara vänd utåt.

Sätt CD-skivan i luckan.

Tryck på [

;

] igen för att stänga.

Håll fingrarna på avstånd från CD-luckan när den stängs för att undvika mindre skador.

För att sätta på enheten

För att stoppa avspelning

Observera

Om det redan sitter en CD-skiva i enheten sätts enheten på, och avspelningen påbörjas.

(Avspelning med en knapptryckning)

1

LIGHT DISPLAY

För att justera volymen

VOLUME

SLEEP

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

TUNER/

BAND

1

4

7

AUX

2

5

8

0

3

6

9

CD

10

Använd sifferknapparna för inmatning.

För att välja ett 2siffrigt nummer

T. ex. 16: [ 10] → [1] → [6]

För att välja ett 3siffrigt nummer

→ [2] → [2]

>

→ [6]

→ [ 10]

2

För att hoppa

över/söka

0

(Lägsta volym)

50

(Högsta volym)

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

För att justera volymen

ALBUM

Stopp

Paus

Antal spår

Total speltid

Huvudenhet Fjärrkontroll

g

MP3

Antal album

Antal spår

Huvudenhet

CD

Fjärrkontroll

CD

q

/ h

Tryck igen för att fortsätta avspelningen.

Överhoppning/

Sökning

Huvudenhet Fjärrkontroll

3 u

4 i

Tryck på knappen för att hoppa över spår/

Håll knappen intryckt för att söka

Observera

• Genomför sökning under avspelning eller i pausläget.

• Det går inte att söka igenom MP3-filer.

• Det går endast att söka igenom det aktuella spåret under programmerad avspelning, upprepning av ett spår eller slumpmässig avspelning.

Direktavspelning

Avspelningen startar från det spår du väljer.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

0

Välj det önskade spåret.

RQT7893

4

20

Se sidan 7 angående avspelning av MP3.

Upprepad avspelning / slumpmässig avspelning

PLAY MODE

Välj

• Varje gång du trycker på knappen:

1-

&

&

→ RND

(i stoppläget) avspelningsläge

Ingen visning (funktionen avstängd) ←

1-

&

:Upprening av ett spår

&

: Upprening av alla spår

RND: Slumpmässig avspelning

Observera

• Under slumpmässig avspelning går det inte att hoppa tillbaka till föregående spår.

• Det går inte att välja “

RND

” vid avspelning av

MP3.

• Det går inte att använda slumpmässig avspelning och programmerad avspelning samtidigt.

Programmerad avspelning

Denna funktion gör att du kan programmera in upp till 24 spår.

Tryck på knappen i stoppläget

PGM

(Endast CD)

Välj spår

(Högst 24 spår)

Starta avspelningen

Spårnummer

Ordningsnummer

Spårnummer

Total speltid

• Radering av program

(i stoppläget)

Observera

Programinnehållet finns kvar i minnet även om du byter till en annan funktion eller stänger av enheten. Hela innehållet i programmet raderas genom att trycka på [PGM/CLEAR], eller genom att öppna CD-luckan.

• Bekräfta ett inprogrammerat spår

3 u

4

(i stoppläget) i

1 2 3

• Lägg till ett spår i programmet

(i stoppläget)

4 5 6

7

8

9

0

Välj det spår du vill lägga till

Observera

• Det går inte att använda slumpmässig avspelning och programmerad avspelning samtidigt.

Användning av radion

Radiostationer kan antingen ställas in manuellt, genom att välja stationens sändningsfrekvens, eller de kan lagras på förvalskanaler för att underlätta inställningen.

Det går att förinställa stationer på upp till 20 förvalskanaler för FM, och 12 för AM.

TUNER BAND

För att justera volymen

VOLUME

LIGHT DISPLAY

SLEEP

1

4

2

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

7

AUX

5

8

0

TUNER/

BAND

CD

3

6

9

10

Använd sifferknapparna för inmatning.

För att välja ett 2-siffrigt nummer

=

→ [1] → [1]

För att justera volymen

VOL

VOL

0

(Lägsta volym)

FM

För att förbättra mottagningen

AM

50

(Högsta volym)

ALBUM

Förläng sladdantennen, och

ändra dess inriktning.

Ändra AM-ramantennens placering och inriktning.

Om det hörs mycket brus vid mottagning av FM-sändningar

Du kan förbättra mottagningen på FM-bandet genom att ställa in mottagning i mono.

PLAY MODE

MONO

Tryck på knappen för att sätta på (ON) respektive stänga av

(OFF) MONO-funktionen.

Manuell stationsinställning

Huvudenhet

TUNER BAND

Välj “FM” eller “AM”.

Fjärrkontroll

Välj frekvens.

Automatisk stationsinställning

TUNER/

BAND

Välj “FM” eller “AM”.

Huvudenhet

TUNER BAND

3 u

4 i

Välj frekvens.

Välj “FM” eller “AM”.

Håll knappen intryckt tills frekvensen börjar ändras snabbt.

Fjärrkontroll

TUNER/

BAND

3 u

4 i

Välj “FM” eller “AM”.

Håll knappen intryckt tills frekvensen börjar ändras snabbt.

• Den automatiska stationsinställningen avbryts när enheten hittar en station.

• Tryck på samma knapp igen för att avbryta den automatiska stationsinställningen.

Observera

• Det kan inträffa att den automatiska stationsinställningen inte fungerar om det förekommer mycket interferens.

Automatisk förinställning

Radiomottagaren förinställer stationer som kan tas emot på förvalskanaler i stigande ordning.

Genomför förinställning av både FM och AM på en gång.

PGM/CLEAR

TUNER/

BAND

Välj “FM” eller “AM”.

-AUTO PRESET

Håll knappen intryckt tills “AUTO” visas.

Observera

Under den automatiska förinställningen blinkar minnesindikatorn (

PGM

) och frekvensvisningen rullar. Minnesindikatorn och kanalnumret visas i en sekund när en station ställs in på en förvalskanal.

När förinställningen är avslutad visas den station som ställdes in först.

Manuell förinställning

Ställ in en radiostation i taget på förvalskanalerna.

Ställ in den signalfrekvens som du vill förinställa.

Inom 10 sekunder

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

Gå till förvalsläget

PGM

1

4

7 8

0

2

5

3

6

9

Välj en kanal

Att välja förvalskanaler

Observera

Om det redan finns en station lagrad på den kanalen så kommer den tidigare inställda stationen att raderas.

u

ALBUM i

TUNER/

BAND

Välj “FM” eller “AM”

TUNER/

BAND

Välj “FM” eller “AM”

Välj en kanal

1

4

7

2

5

8

3

6

9

0

Välj en kanal

RQT7893

5

21

Timer och andra funktioner

Inställning av tiden

Klockan har 24timmarsvisning.

LIGHT DISPLAY

SLEEP

TIMER

SET/CHECK

7

1

4

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

3

6

9

CD

10

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

Inom 10 sekunder

CLOCK/

TIMER ADJ

Välj “CLK”

3 u

4 i

Ställ in tiden

• Håll knappen intryckt för att

ändra tidsvisningen snabbare.

• För att visa klockan när enheten är på

• För att visa tiden när enheten är avstängd

CLOCK/

TIMER ADJ

CLOCK/

TIMER ADJ

TIMER

SET/CHECK

Observera

Klockan har en felmarginal på ±60 sekunder per månad. Ställ vid behov klockan igen.

Avspelningstimern

Denna timerfunktion startar avspelningen av den valda källan vid den inställda tiden.

Förberedelse:

Ställ klockan (se vänster spalt).

1

Genomför timerinställningarna

Ställ in starttiden

Medan tiden visas

Inom 10 sekunder

CLOCK/

TIMER ADJ

3 u

4 i

Välj “ON” Ställ in starttiden

• Håll knappen intryckt för att ändra tidsvisningen snabbare.

Ställ in sluttiden

CLOCK/

TIMER ADJ

Välj “OFF”

3 u

4 i

Ställ in sluttiden

• Håll knappen intryckt för att

ändra tidsvisningen snabbare.

CLOCK/

TIMER ADJ

2 Välj källa och ställ in önskad volym

AUX

VOL

3

4

VOL

TUNER/

BAND

Välj källan.

CD

q

/ h

Ställ in volymen.

3 Sätt på timerfunktionen

TIMER

SET/CHECK

Tryck på knappen så att “ z

PLAY” visas Stäng av enheten

PLAY

Enheten måste vara avstängd för att timerfunktionen ska fungera

Observera

Det går bra att lyssna på andra källor när timern är inställd.

SLEEPtimerfunktionen

Med SLEEPtimerfunktionen kan du få enheten att stängas av efter en viss inställd tid.

SLEEP

SLEEP

• Varje gång du trycker på knappen:

SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120

OFF (funktionen avstängd) ←

SLEEP

• För att kontrollera återstående tid

Observera

Tryck på knappen en gång

Avspelnings- och inspelningstimerfunktionerna kan användas tillsammans.

Insomningstimern har alltid högsta prioritet. Var noga med att tidsinställningarna inte överlappar varandra.

Ljudkvalitet

Du kan välja en av fyra tillgängliga typer av ljudkvalitet.

SOUND

EQ

EQ

Välj ljudkvalitet

• Varje gång du trycker på knappen:

XBS

(Ger mer tryck

åt rockmusik)

CLEAR →

(Gör höga ljud klarare)

SOFT

(För bakgrundsmusik)

EQ-OFF ←

(Stänger av ljudkvalitetsfunktionen)

VOCAL ←

(Ger mer briljans

åt sången)

RQT7893

6

22

Live Virtualizer – virtuella ljudeffekter

Du kan skapa ett tredimensionellt ljudfält vid avspelning av stereoljud.

Extra

D.Bass

Ger ett kraftigare basljud.

LIVE

VIRTUALIZER

Tryck på knappen för att sätta på (ON) och stänga av (OFF) funktionen “Live Virtualizer “

Observera

Den faktiska effekten beror på den källa som spelas.

EXTRA

D.BASS

D.BASS

Tryck på knappen för att sätta på (ON) eller stänga av (OFF) funktionen “Extra D. Bass”

Display

Du kan ändra visningen på displayen.

• För att stänga av timern medan enheten är på

DISPLAY

Följande typ av information visas.

• Ursprunglig display

• Visning av MP3-albumets titel

• Visning av MP3-spårets titel

• Visning av tiden

TIMER

SET/CHECK

Tryck på knappen så att “ z

PLAY” försvinner från displayen

Observera

Timerfunktionen stängs av, men inställningarna finns kvar i minnet.

Timern aktiveras varje dag om timerfunktionen är påsatt.

• För att ändra timern

TIMER

SET/CHECK

Tryck på knappen så att “ z

PLAY” försvinner, och ställ in timern igen.

TIMER

SET/CHECK

• För att kontrollera inställningarna när enheten är avstängd

Observera

• Om du stänger av enheten och sedan sätter på den efter att timerfunktionen har aktiverats, så kommer inte sluttiden att aktiveras.

• Om du har valt en källa som är ansluten till “AUX”, så måste timern på den anslutna komponenten också ställas in på samma tid.

Referensguide för reglagen

LIGHT DISPLAY

SLEEP

1

4

7

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

CD

9

10

3

6

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

Skuggade knappar som fungerar på samma sätt som motsvarande knappar på fjärrkontrollen.

Strömställare beredskapsläge/på [

^

,

8

] ..................................... 4

Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då den är på, eller tvärtom. Apparaten förbrukar en aning ström även när den står i beredskapsläge.

Belysningsknapp [LIGHT]

Slår av och på displaybelysningen som underlättar läsbarheten när det är mörkt.

Funktionen är på (ON) vid leverans.

Knapp för insomningstimern [SLEEP] ......................................... 6

Knapp för klockan och inställning av tiden [CLOCK/TIMER ADJ]...... 6

Knapp för inställning och kontroll av timerfunktionerna [TIMER SET/CHECK] .... 6

Knapp för programmering och radering av spår i CD-läget, och radions förvalsfunktion [PGM/CLEAR, –AUTO PRESET]............. 4, 5

Knapp för AUX-läget [AUX] ............................................................ 3

Knapp för radion och inställning av radioband [TUNER/BAND] ... 5

Volymknappar [VOL –, + VOL, – VOLUME +] ................................ 4

Knapp för basförstärkningsfunktionen [EXTRA D.BASS] .......... 6

Knapp för equalizern [SOUND EQ] ............................................... 6

Knappar för överhoppning av album, och val av förvalskanaler

[

2

,

1

,

u

ALBUM

i

] .............................................................. 5, 7

Knapp för öppning och stängning av CD-luckan [

;

, OPEN/CLOSE]..... 4

Displayknapp [DISPLAY]................................................................ 6

Sifferknappar [1–9, 0, 10] ............................................................. 4

Knapp för avspelning och paus av CD-skivor [

q

/

h

CD] ............ 4

Knapp för att stoppa avspelningen av CD-skivor [

g

] ................. 4

Knapp för avspelningslägen [PLAY MODE] ......................... 4, 5, 7

Knapp för virtuellt ljudfält [LIVE VIRTUALIZER] .......................... 6

Knappar för överhoppning och genomsökning av spår på

CD-skivor, frekvensinställning och tidsinställning

[

u

,

i

, –, +,

u

/–, +/

i

] ....................................................... 4, 5, 6

Indikator för beredskapsläget

Då apparaten är inkopplad i vägguttaget, tänds denna indikator i standby-läge och släcks då apparaten sätts på.

Mottagare av fjärrkontrollsignaler (sensor)

Display

Avspelning av MP3

Den här enheten kan spela av MP3, som är en metod för att komprimera ljud utan att försämra ljudkvaliteten i nämnvärd grad.

När du skapar MP3-filer för avspelning på den här enheten

• Största antal spår och album: 999 spår och 256 album.

• Kompatibla överföringshastigheter: Mellan 64 kbps och 320 kbps

(stereo). 128 kbps (stereo) rekommenderas.

• Skivformat: ISO9660 nivå 1 och 2 (förutom utökade format).

• Det är bättre att inte skapa mappar (album) inom mappar (

004

album nedan).

CD-ROM drive

001

album

1

001

track.

mp3

002album

002

track.

mp3

003

track.

MP3

2

004

track.

mp3

005

track.

mp3

004

album

3

008

track.

MP3

009

track.

MP3

003

album

4

006

track

.mp3

007

track

.MP3

Namngivning av spår och album

Skapa ett 3-siffrigt prefix, i den ordning som du vill att de ska spelas av

Tillägg

001

track.

mp3

(

eller.

MP3)

Upp till 31 tecken för spår och album

Om du har skapat ett album som

004

album till vänster kan det inträffa att filerna inte spelas i ordningsföljd.

Albumen spelas av i ordningen ➀ , ➁ , ➂ , ➃ .

LIGHT DISPLAY

SLEEP

CLOCK/

TIMER ADJ

1

4

TIMER

SET/CHECK

7

PGM/CLEAR

-AUTO PRESET

AUX

2

5

8

0

TUNER/

BAND

CD

3

6

9

10

VOL

EXTRA

D.BASS

SOUND

EQ

LIVE

VIRTUALIZER

VOL

PLAY

MODE

ALBUM

CD

q

/ h

PLAY MODE u

ALBUM i

Albumavspelning

Du kan lyssna på spår i album.

[ALBUM]

:

Albumavspelning

[ALBUM]

Upprepning av album

&

: u

ALBUM i

Välj album

• Hoppa över albumet

PLAY MODE

Välj

[ALBUM]

[ALBUM]

” eller

&

CD

q

/ h

Starta avspelningen u

ALBUM i

Begränsningar för MP3

• Den här enheten är kompatibel med flera inspelningstillfällen (multisession), men om det finns många sessioner tar det längre tid innan avspelningen börjar. För att undvika detta bör du därför försöka hålla nere antalet inspelningstillfällen.

• Den här enheten kan inte spela av filer som är inspelade med så kallad paketskrivning.

• Om skivan innehåller både MP3 och normala ljuddata (CD-DA) så kommer enheten att spela av den typ som är inspelad på skivans inre del.

Om skivan innehåller både MP3 och andra typer av ljuddata (t. ex.

WMA eller WAV) så kommer enheten endast att spela av MP3.

• Beroende på hur du skapar MP3-filerna kan det inträffa att de inte spelas av i den ordning du har numrerat dem, eller att de inte spelas av över huvud taget.

• Enheten kan visa stora alfanumeriska bokstäver och understreck (“_”).

Små bokstäver omvandlas till stora bokstäver.

Angående CD-skivor

Anmärkningar rörande CD-R och CD-RW

Den här enheten kan spela av CD-R- och CD-RW-skivor som innehåller CD-DA eller

MP3. Använd en skiva för inspelning av ljud om du ska spela in CD-DA, och slutbehandla

den efter att inspelningen är avslutad. Det kan inträffa att enheten inte kan spela av vissa skivor, beroende på hur inspelningen har utförts.

∗ En process som genomförs efter inspelningen, och som gör att CD-

R/CD-RW-spelare kan spela av CD-R- och CD-RW-ljudskivor.

Varning

Välj skivor med detta märke:

Du bör inte;

• använda CD-skivor med oregelbunden form.

• sätta fast extra etiketter eller klisterlappar på skivorna.

• använda CD-skivor med etiketter eller klisterlappar som håller på att lossna, eller som har etiketter eller klisterlappar med utstickande klister.

• sätta på skrapskydd eller andra typer av tillbehör.

• skriva något på CD-skivorna.

• rengöra CD-skivor med vätskor (torka av dem med en mjuk och torr tygduk).

RQT7893

7

23

Felsökningsschema

Gör de kontroller som anges nedan innan du begär service. Om du undrar över någon av kontrollpunkterna, eller om de åtgärder som anges i tabellen inte löser problemet, ber vi dig ta kontakt med din återförsäljare för närmare instruktioner.

Ingen avspelning.

Det går inte att läsa

MP3.

Ljudet har dålig inriktning, är omkastat eller hörs bara ur den ena högtalaren.

• Skivan är inte rätt isatt.

• Skivan är repad eller smutsig. (Spår hoppas över.)

• Det har bildats fukt på linsen. Vänta i omkring en timme, och försök sedan igen.

• Det kan inträffa att det inte går att spela av MP3, om du har kopierat en skiva med flera avspelningstillfällen (multi-session), som saknar data mellan sessionerna.

• Respektive session måste stängas (avslutas) när en skiva med flera inspelningstillfällen skapas.

• Det finns inte tillräcklig datamängd på skivan. Ställ in datamängden så att den är större än ungefär 5 MB.

• Kontrollera högtalaranslutningarna. ( → sidan 3)

Det hörs ett lågfrekvent brummande eller brusande vid mottagning av AMsändningar.

Bilden på en TVapparat, som står i enhetens närhet, försvinner eller det uppstår ränder på skärmen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Display

• Håll antennen på avstånd från andra kablar och sladdar.

• Håll AM-antennen på avstånd från enheten.

• Antennens placering och inriktning är inte korrekt.

• TV-apparatens antennsladd är för nära enheten. Håll

TV-apparatens antennsladd på avstånd från enheten.

• Kontrollera att batteriet är rätt isatt. ( → sidan 3)

• Byt ut batteriet om det är utslitet.

Det hörs inget ljud, eller så är det kraftigt brus.

Det hörs ett brummande ljud vid avspelningen.

Det hörs ett trummande ljud vid mottagning av radiosändningar.

• Det kan uppstå brus vid avspelning av MP3, om inspelningskvaliteten är dålig.

• Håll enheten på avstånd från mobiltelefoner.

• Öka volymen.

• Stäng av enheten, avgör och åtgärda orsaken, och sätt sedan på enheten igen. Bland orsakerna hittar man kortslutning av de positiva och negativa högtalarsladdarna, överbelastning av högtalarna på grund av överdrivet hög volym eller effekt, eller att enheten används i en omgivning med hög temperatur.

• Det finns en nätsladd eller ett lysrör i närheten av kablarna. Håll andra apparater och sladdar på avstånd från den här enhetens kablar.

• Stäng av TV-apparaten, eller ställ den längre bort från enheten.

– –:– –

PGM FULL

NOT MP3

ERROR

F76

• Antingen var det första gången du satte i nätkontakten eller så har det nyss varit strömavbrott.

Ställ in tiden. ( → sidan 6)

• Den totala inprogrammerade avspelningstiden

överstige 200 minuter.

Det går fortfarande att programmera in och spela av spår.

• Antalet av spår är begränsat till 24. Det går inte att programmera in fler spår.

• En skiva som inte är av typen CD-DA eller MP3 CD-

ROM har satts i. Det går inte att spela av skivan.

• En felaktig manöver har utförts. Läs bruksanvisningen, och försök igen.

• Det är problem med strömförsörjningen. Kontakta din återförsäljare.

Underhåll

Rengör enheten genom att torka av den med en mjuk och torr tygduk.

• Använd aldrig sprit, målarthinner eller ren bensin för att rengöra enheten.

• Om du använder en kemiskt behandlad tygduk för rengöringen bör du noggrant läsa igenom de instruktioner som medföljde tygduken innan du använder den.

Tekniska data

g

Huvudenheten

Radion

Frekvensomfång

FM

AM

87,50–108,00 MHz (steg om 50 kHz)

522–1629 kHz (steg om 9 kHz)

CD-spelaren

Samplingsfrekvens

Avkodning

Strålkälla

Pickup

44,1 kHz

16 bitars linjär

Halvledarlaser (våglängd 780 nm)

Våglängd

Laserstyrka

780 nm

Ingen farlig strålning

(när säkerhetsspärren är inkopplad)

Antal kanaler

2 kanaler, stereo

Svaj

D/A-omvandlare

Under mätbara värden

MASH (1 bit DAC)

Uttag

Ingång

Utgång

Allmänt

AUX: 3,5 mm stereo (27 k Ω )

PHONES: 3,5 mm stereo (32 Ω )

Strömförsörjning

230 - 240 V växelström, 50 Hz

Effektförbrukning

28 W

Yttermått (B x H x D)

206 mm x 204 mm x 214 mm

Vikt

Med högtalare

Utan högtalare

4,0 k g

2,4 k g g

Högtalare

Fullregister

Keramisk tweeter

8 cm, 6 Ω x 2

1,52 cm x 2

Yttermått (B x H x D)

115 mm x 211 mm x 215 mm

Effektförbrukning i beredskapsläget: 3,1 W

Observera

Tekniska data kan komma att ändras utan vidare meddelande.

Vikt och yttermått är ungefärliga.

Teknologi för avkodning av MPEG Layer-3 audio används på licens från Fraunhofer

IIS och Thomson multimedia.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site:

http://www.panasonic.co.jp/global/

Du Da Sw

RQT7893-H

M1204SM0

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project