Panasonic SCEN17 Operating instructions

Panasonic SCEN17 Operating instructions
Panasonic
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
SC-EN17
Sztereó CD-s rendszer
A készülék használatbavétele elôtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót!
Tisztelt Vásárló!
Figyelmeztetô feliratok
Köszönjük, hogy megvásárolta sztereó CD-s rendszerünket.
Használatbavétel elôtt, mielôtt csatlakoztatná, mûködtetné vagy beállítaná a készüléket, kérjük, elôször
olvassa el végig a kezelési útmutatót és ôrizze meg, mert a késôbbiekben szüksége lehet rá.
A kezelési útmutató a következô készülékekre vonatkozik:
Sztereó CD-s rendszer
SC-EN17
Készülék
SA-EN17
Hangsugárzó
SB-EN17
VIGYÁZAT!
A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK. A MÛKÖDTETÉSNEK, KEZELÔSZERVEKNEK AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRÔ HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁST EREDMÉNYEZHET.
NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT, ÉS NE VÉGEZZEN ÖNÁLLÓAN JAVÍTÁST. MINDEN ESETBEN
FORDULJON KÉPZETT SZAKEMBERHEZ.
(A készülék
hátoldala)
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok
Figyelmeztetô feliratok . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Biztonsági óvintézkedések . . . . . . . . . . . . .
2
A távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
A hangsugárzók elhelyezése . . . . . . . . . . . .
3
Kezelôszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Csatlakoztatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
CD hallgatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
A rádió mûködtetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rádióvevô beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A rádióvétel javítása . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Óraidô, idôzítés és egyebek . . . . . . . . . . . . 13
MP3 lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kérjük, ellenôrizze és azonosítsa a
mellékelt tartozékokat.
Utórendelés esetén a zárójelben lévô számra hivatkozzon.
❏
❏
❏
❏
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok . . . . . . . 20
A készülék belsejében lévô többnyelvû felirat arra
figyelmezteti, hogy láthatatlan lézersugárzás lép
fel, ha a burkolatot eltávolítja és a biztonsági reteszt hatástalanítja.
Távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 db
(EUR7711170)
A készülék belsejében lévô, többnyelvû figyelmeztetô felirat jelentése:
FIGYELEM!
A BURKOLAT NYITÁSAKOR
LÁTHATATLAN
LÉZER-SUGÁRVESZÉLY.
ÓVAKODJON A SUGÁRZÁSTÓL!
Hálózati vezeték . . . . . . . . . . . . . . . 1 db
(RFA2699)
Elem a távvezérlôbe . . . . . . . . . . . . 2 db
(A készülék belsejében)
AM keretantenna . . . . . . . . . . . . . . 1 db
(G0ZZ00002036)
Néhány szó a CD lemezekrôl . . . . . . . . . . . 17
Hibaelhárítási útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A készülék hátoldalán lévô
„CLASS 1 Laser Product”
felirat azt jelenti, hogy a CDjátszóba épített lézer 1-es
kategóriába tartozik és kis
teljesítményû lézersugárral
mûködik.
Megjegyzés
A mellékelt hálózati vezeték csak e készülékhez
használható. Más készülékhez ne csatlakoztassa
azt.
VIGYÁZAT!
• NE ÜZEMELTESSE VAGY HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYBE VAGY MÁS ZÁRT HELYRE. ELLENÔRIZZE, HOGY A KELLÔ SZELLÔZÉS BIZTOSÍTOTT-E. ÜGYELJEN ARRA, HOGY FÜGGÖNY ÉS MÁS ANYAG NE TAKARJA LE A SZELLÔZÔNYÍLÁSOKAT, MERT AZ A BELSÔ RÉSZEK TÚLMELEGEDÉSÉT, S ANNAK KÖVETKEZTÉBEN
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST ÉS TÜZET OKOZHAT.
• ÜGYELJEN ARRA, HOGY A SZELLÔZÔNYÍLÁSOKAT ÚJSÁG, ASZTALTERÍTÔ, FÜGGÖNY
VAGY MÁS HASONLÓ ANYAG NE TAKARJA LE.
• NE HELYEZZEN ÉGÔ TÁRGYAT, MINT PÉLDÁUL MEGGYÚJTOTT GYERTYÁT A KÉSZÜLÉKRE.
• AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEMEKET NE DOBJA A HÁZTARTÁSI SZEMÉT KÖZÉ, TEGYE AZ
ERRE A CÉLRA KIALAKÍTOTT GYÛJTÔLÁDÁBA.
1
Biztonsági óvintézkedések
A távvezérlô
Elhelyezés
Elhelyezés
Idegen
anyagok
Idegen
anyagok
■ Elemek
Olyan sima, lapos felületre helyezze a készüléket,
ahol nem érheti közvetlen napfény, magas hômérséklet, nagy páratartalom és túlzott rázkódás. Ezek
a hatások károsíthatják a készülék burkolatát és
más alkatrészeit, s ezért csökkenthetik az élettartamát.
Ne tegyen súlyos tárgyat a készülékre.
Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak ne hullhassanak a
készülék belsejébe. Ez elektromos áramütést és
meghibásodást okozhat.
Vigyázzon arra, hogy a készülékre, illetve annak
belsejébe ne jusson víz vagy egyéb folyadék, mert
az áramütést vagy meghibásodást okozhat. Ha ez
mégis elôfordul, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és forduljon szakemberhez.
Ne érje a készüléket és a belsô részeit spray típusú rovarirtószer. Ezek éghetô gázokat tartalmaznak, és könnyen lángra lobbanhatnak.
Tápfeszültség
Tápfeszültség
A készülék 230 V, 50 Hz-es váltakozó feszültségû
hálózatról mûködtethetô. Ettôl eltérô, magasabb feszültségû hálózathoz történô kapcsolás nagyon veszélyes, és tüzet okozhat. Ne csatlakoztassa
egyenfeszültséghez a készüléket. Gondosan ellenôrizze a tápfeszültséget, különösen hajón vagy
más olyan helyen, ahol egyenfeszültségû hálózat
van jelen.
AA
hálózati
vezeték
védelme
hálózati
vezeték
védelme
Gyôzôdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel helyesen csatlakozik-e a készülékhez és
nem sérült-e. A bizonytalan csatlakozás és a sérült
vezeték tüzet és áramütést okozhat. Ne húzza és
hajlítsa meg erôsen a vezetéket, és ne tegyen súlyos tárgyat rá.
A hálózati csatlakozó eltávolításánál mindig magát
a csatlakozót fogja meg. A hálózati vezeték megrántása elektromos áramütést okozhat.
Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz,
mert veszélyes áramütést szenvedhet.
Javítás
Javítás
Ne próbálja maga megjavítani a készüléket. Ha a
hang megszûnik, a kijelzôk nem világítanak, füst jelenik meg vagy bármilyen más probléma fordul elô,
azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és forduljon képzett szakemberhez vagy a
szervizhez. Elektromos áramütést vagy a készülék
tönkremenetelét okozhatja, ha nem szakember javítja, illetve szedi szét a készüléket, vagy átalakítást végez rajta.
Meghosszabbítja a készülék élettartamát, ha
olyankor, amikor hosszabb idôn keresztül nem
használja a készüléket, a hálózati csatlakozót kihúzza a konnektorból.
■ A távvezérlô használata
Távvezérlô-jelérzékelô
• A távvezérlôt max. 7 m távolságból irányítsa a távvezérlô-jelérzékelô felé,
ügyelve arra, hogy idegen tárgy ne legyen a távvezérlô és az érzékelô között.
• Ügyeljen arra, hogy az erôs fény, mint a közvetlenül rásütô napfény, valamint a készülék üvegajtaja, befolyásolhatja a távvezérlô mûködtetését.
A hangsugárzók elhelyezése
A hangsugárzók elôlapját fedô borítás eltávolítható.
FIGYELEM!
A TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, VALAMINT A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔ, FRECCSENÔ VAGY CSEPEGÔ VÍZ,
ILLETVE NEDVES LEVEGÔ HATÁSÁNAK, ÉS NE TEGYEN RÁ FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TÁRGYAT,
PÉLDÁUL VIRÁGVÁZÁT.
A külsô csatlakozó lehetôleg a készülék közelében, könnyen hozzáférhetô helyen legyen,
vagy a hálózati csatlakozó legyen mindig mûködésre kész állapotban.
• Úgy helyezze be az elemeket, hogy azok (+ és –) kivezetései az
elemtartó rekeszben feltüntetett azonos jelölések irányába nézzenek.
• Akkumulátort ne tegyen a távvezérlôbe.
Mûködés közben a készülék veheti a mobiltelefonok által keltett rádiófrekvenciás jeleket. Ha
ez elôfordul, növelje a készülékek közötti távolságot.
Megjegyzés
• A hangsugárzókat, a kellô szellôzés biztosítása
érdekében, legalább 10 cm távolságra helyezze
el a készüléktôl.
• A hangsugárzók mágnesesen nem árnyékoltak.
Ezért ne helyezze ôket tv-készülék, személyi
számítógép vagy más olyan készülék közelébe,
amelyeknél a mágneses tér befolyásolja a mûködtetésüket.
• Ha a hangsugárzók elôlapját eltávolította, a
hangszórók károsodásának elkerülése érdekében vigyázzon arra, hogy senki se érintse
meg a hangszórókat.
Vigyázat!
• Más készülékhez ne csatlakoztassa a hangsugárzókat.
E figyelmeztetés semmibevétele az erôsítô és/vagy a
hangsugárzók meghibásodását eredményezheti, valamint tüzet is okozhat. Meghibásodás esetén, valamint
ha hirtelen változást tapasztal a készülék mûködésében, forduljon szakemberhez.
• A hangsugárzókat ne szerelje a falra vagy a mennyezetre.
A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT KLIMATIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI HASZNÁLATRA TERVEZTÉK.
2
3
Kezelôszervek
Oldalszám
9 Hangerôszabályozó gombok [VOL–, +VOL, – VOLUME+] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
10 Extra mélyhangkiemelés gomb [EXTRA D.BASS] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
11 Hangszínezet gomb [SOUND EQ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
12 Albumléptetés, programhelyek kiválasztása [∨, ∧, ❘FF ALBUM EE❘] . . . . . . . . . . . . . . . 11, 16
13 CD-rekesz nyitó/záró gomb [▲, OPEN/CLOSE] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
14 Kijelzô gomb [DISPLAY] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
15 Számgombok [1–9, 0, ≥10] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
16 CD lejátszás/pillanat állj gomb [E/❙❙ CD] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
17 CD állj gomb [■] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
18 Lejátszási mód gomb [PLAY MODE] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 16
A sötét színnel jelölt gombok, mint az 1, ugyanúgy
mûködnek, mint a távvezérlôn lévô gombok.
Oldalszám
1
Üzemi kapcsoló [ ,
] ..................................................... 9
Nyomja meg a gombot, ha a készüléket bekapcsolt helyzetbôl készenléti állapotba akarja
kapcsolni, és ugyanezt tegye a fordított esetben is. Készenléti helyzetben a készülék egyes
alkatrészei hálózati feszültség alatt maradnak, és van némi teljesítményfelvétel.
2
Megvilágítás gomb [LIGHT]
A kijelzô megvilágításának be- és kikapcsolására szolgál, hogy az elsötétített szobában is,
láthatóbbá váljon. Gyári beállításnál ez be van kapcsolva.
3
Késleltetett automatikus kikapcsolás gomb [SLEEP] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
Óra/idôzítés beállító gomb [CLOCK/TIMER ADJ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 15
5
Idôzítés beállító/ellenôrzô gomb [TIMER SET/CHECK] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
CD program/törlô-, tunerbeállító gomb [PGM/CLEAR, –AUTO PRESET] . . . . . . . . . . . . . . 9, 12
7
Külsô készülék gomb [AUX] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
8
Tuner/hullámhosszt kiválasztó gomb [TUNER/BAND] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4
19 Látszólagos térhatás gomb [LIVE VIRTUALIZER] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
20 CD léptetés/keresés, frekvencia-kiválasztás, idôzítést beállító gombok
[❘FF, EE❘, –, +, ❘FF/–, +/EE❘] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 11–13
21 Készenlétjelzô
Amikor a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja, a jelzô LED készenléti helyzetben világít, bekapcsolt
állapotban pedig kialszik.
22 Távvezérlô-jelérzékelô
23 Kijelzô
5
Csatlakoztatások
Hangsugárzók
1
Csatlakoztatás elôtt csavarja össze
a vezetékszálakat.
2
AM keretantenna
Az ábra szerint hajlítsa fel
az antennát.
3
Hálózati vezeték
A hálózati vezetéket csak a szükséges csatlakoztatások elvégzése után csatlakoztassa a hálózathoz.
A hálózati konnektorhoz
Megjegyzés
Ha a hálózati csatlakozó kb. két hétnél
hosszabb ideig nincs összekötve a hálózattal, az összes beállítás visszaáll a
gyári értékre. Ilyen esetben, a bekapcsolás után, ne felejtse el újra beállítani a rádióadókat, valamint az egyéb
beállításokat.
Külsô készülék
(A vezetékek és a készülék nem tartozék)
Magnó deck stb.
Csatlakozó: Ø 3,5 mm sztereó jack
Mûködtetése
A külsô készüléken megkezdôdik a lejátszás
Kapcsoljon „AUX” bemenetre.
Megjegyzés
• Csatlakoztathat beépített elôerôsítôvel rendelkezô analóg lemezjátszót.
• A részleteket lásd a külsô készülék kezelési útmutatójában.
6
Fejhallgató
(nem tartozék)
Csatlakoztatás elôtt szabályozza le minimumra a
hangerôt.
Csatlakozó: Ø 3,5 mm sztereó jack
Megjegyzés
A halláskárosodás elkerülése érdekében, hosszú
idôn keresztül ne hallgasson mûsorokat fejhallgatóval.
7
CD hallgatása
1
CD lemez behelyezése
2
A lejátszás megkezdése
Mûsorrészek
száma
A készülék bekapcsolódik, a lemeztartó fedele
felemelkedik.
8 cm-es átmérôjû CD
nem játszható le.
A címkének
kifelé
kell néznie.
A CD-t
tegye
a zsebbe.
Nyomja meg a [▲] gombot, hogy záruljon a fedôlap.
A lehetséges kisebb sérülés elkerülése érdekében, záródáskor ne tartsa a kezét a fedôlap
közelében.
Ismételt
lejátszás/
lejátszás
véletlenszerû
sorrendben
Állj
Teljes játékidô
1-mûsorrész
ismétlése
Mûsorrészbôl eltelt
játékidô
Megjegyzés
Albumok száma
Mûsorrész-szám
Megjegyzés
Ha a CD-t behelyezte a készülékbe,
a készülék bekapcsolódik, és megkezdôdik
a lejátszás.
(Lejátszás egyetlen gombnyomásra)
A készülék
bekapcsolása
Mûsorrészek
száma
2-számjegyû
mûsorrész
kiválasztása
Pl.: 16:
[≥10] → [1] → [6]
3-számjegyû
mûsorrész
kiválasztása
Pl.: 226: [≥10] →
[≥10] → [2 ] →
[2] → [6]
Léptetés/
keresés
A hangerô
beállítása
A hangerô beállítása
Minden
mûsorrész
ismétlése
RND:
Lejátszás véletlenszerû
sorrendben
Pillanat állj
A lejátszás folytatása érdekében
újra nyomja meg a gombot.
Mûsorrészek
kiválasztása
A lejátszás
megállítása
Programozott
lejátszás
Max. 24
mûsorrész
beprogramozására
van mód.
• Véletlenszerû lejátszáskor nem lehet az elôzô mûsorrészhez léptetni.
• MP3 lemeznél véletlenszerû
(RND) lejátszás nem lehetséges.
• Véletlenszerû és programozott lejátszás egyszerre nem választható ki.
Állj helyzetben
nyomja meg.
A lejátszás
érdekében
Válassza ki a nyomja meg.
mûsorrészeket
(Max. 24-et)
Mûsorrész száma
Léptetés/
Keresés
Sorrend
Mûsorrész száma
(Csak CD-nél)
Nyomja meg ha léptetni akar/
a keresés érdekében pedig nyomja
meg és tartsa nyomva.
Megjegyzés
• Keresni lejátszás vagy pillanat állj
helyzetben lehet.
• MP3-fájloknál keresés nem lehetséges.
• Programozott lejátszás, egy mûsorrész ismétlése és véletlenszerû lejátszás közben csak az éppen lejátszott mûsorrészen belül
lehet keresni.
Lejátszás
közvetlen
hozzáféréssel
A lejátszás a
kiválasztott
mûsorrésszel
Válassza ki a kívánt mûsorrészt.
kezdôdik.
MP3 lemez lejátszását lásd a 16. oldalon.
8
Válassza ki
a lejátszási módot.
• A gombnyomásokra az üzemmódok a következôk szerint
váltják egymást:
Teljes lejátszási idô
• Mûsorrész
törlése
a programból
(Állj helyzetben)
Megjegyzés
A program akkor is megmarad a memóriában, ha átvált egy másik üzemmódra
vagy kikapcsolja a készüléket. Viszont,
ha megnyomja a program/törlés [PGM/
CLEAR] gombot, vagy kinyitja a CD-rekeszt, a program törlôdik.
• A programlépés
jóváhagyása
(Állj helyzetben)
• Újabb mûsorrész
hozzáadása a
programhoz
(Állj helyzetben)
Válassza ki a kívánt mûsorrészt.
Megjegyzés
• A programozott és véletlenszerû lejátszás nem kapcsolható be egyidejûleg.
9
A rádió mûködtetése
Az egyes rádióadókat, az adók frekvenciájának beállításával, be lehet hangolni manuálisan, vagy beprogramozni ôket a különbözô programhelyekre.
Max. 20 URH (FM) és 12 középhullámú (AM) adó beprogramozására van mód.
A rádióvétel javítása
Ha az URH adók vételénél
túl erôs zajt tapasztal
Javul a vétel minôsége, ha
mono állásba kapcsol.
Programhelyek
kiválasztása
2-számjegyû
programhely
kiválasztása
Például 11:
[≥10] → [1] → [1]
Húzza ki a botantennát, és az
irányát állítsa a legjobb vételt
biztosító helyzetbe.
Középhullámon, az optimális vétel érdekében, addig változtassa az AM keretantenna helyét és irányát, amíg a
legjobb eredményt nem kapja.
A gomb megnyomásával
be-/kikapcsolja a MONO állapotot.
A hangerô
beállítása
A hangerô
beállítása
Rádióvevô beállítása
Azokra a készülékekre vonatkozik, amelyek külsô dobozán a GCS jelzés szerepel.
Középhullámon a rádióadók egy bizonyos frekvencia egész számú többszörösének távolságában követik
egymást. Ezt a frekvenciát meg lehet változtatni. Gyári beállításnál a lépésköz 9 kHz (Európában ez a
megfelelô), de ezt át lehet állítani 10 kHz-re.
Átállítás esetén, a memóriában tárolt, középhullámon beprogramozott adók is megváltoznak. Programozza be újra ôket.
1
2
A [TUNER/BAND] gomb megnyomásával kapcsoljon FM állásba.
Nyomja meg és tartsa nyomva a készüléken a [TUNER/BAND] gombot.
Néhány másodperc után a kijelzés megváltozik, a pillanatnyi minimum frekvenciát mutatva. Tartsa továbbra is nyomva a gombot. A minimum frekvencia és a lépésköz megváltozik.
A fenti lépések ismétlésével visszatérhet az eredeti beállításra.
10
Kézi
hangolás
Automatikus
hangolás
A készülék
behangolja
és
automatikusan tárolja a
memóriában
a vehetô
adókat.
Válassza ki az „FM” vagy vagy „AM” állást.
Válassza ki a frekvenciát.
Válassza ki az „FM” vagy vagy „AM” állást.
Válassza ki a frekvenciát.
Válassza ki az „FM” vagy
„AM” állást.
Nyomja meg és tartsa nyomva, amíg a frekvenciaértékek nem kezdenek el gyorsan változni.
Válassza ki az „FM” vagy
„AM” állást.
Nyomja meg és tartsa nyomva, amíg a frekvenciaértékek nem kezdenek el gyorsan változni.
• Amikor egy adóhoz ér, abbamarad a hangolás.
• Ha ki akarja kapcsolni az automatikus hangolást, még egyszer nyomja meg ugyanazt
a gombot.
Megjegyzés
• Túl nagy interferencia esetén az automatikus hangolás nem mûködik.
(Folytatás a következô oldalon.)
11
A rádió mûködtetése
Automatikus
beprogramozás
A készülék
automatikusan
beállítja a
vehetô adókat
és a növekvô
frekvenciák
szerint eltárolja
a memóriában.
Kézi
beprogramozás
Az adókat
egyenként
hangolja be,
és tárolja el
a memóriában
10 másodpercen
belül.
Óraidô, idôzítés és egyebek
(folytatás)
Hajtsa végre külön az FM és külön az AM sávban.
Válassza ki az „FM”
vagy vagy „AM” állást.
Nyomja meg és tartsa
nyomva, amíg meg nem
jelenik az „AUTO” jelzés.
Megjegyzés
Automatikus hangolásnál villog a programjelzés [
] és a frekvenciaérték változik. Amikor a rádióadó beállításra kerül, egy pillanatra megjelenik a memóriajelzés
és a programhely száma.
Automatikus hangolás végeztével az elsô beprogramozott adó kerül kijelzésre.
Hangoljon az elsô adóra,
amit be akar programozni.
Kapcsoljon program állásba.
Válassza ki
a programhelyszámot.
Megjegyzés
Ha a programhelyen már el van tárolva adó, azt az újabb programozás kitörli.
Az óraidô
beállítása
Az óraidô 24 órás
kijelzéssel
történik.
Válassza ki a „CLK” jelzést.
A gomb megnyomásával állítsa be az óraidôt
• Nyomja meg és tartsa nyomva, hogy a változás gyorsabb legyen.
• Az óra megjelentetése a készülék bekapcsolt állapotában.
• Az óraidô megjelentetése a készülék kikapcsolt állapotában.
Adók
kiválasztása
Válassza ki az „FM”
vagy „AM” állást.
Válassza ki
a programhelyet.
Válassza ki az „FM”
vagy „AM” állást.
Válassza ki
a programhelyet.
Megjegyzés
Az óraidô eltérés egy hónapon belül ± 60 másodperc. Ha szükséges, állítsa be a
pontos idôt.
Késleltetett
automatikus
• Az egyes gombnyomásokra a változások a következôk:
kikapcsolás
(SLEEP)
Ebben az üzemmódban egy beállított idôtartam el• A még hátralévô idôtartam megjelentetése
telte után a készülék automatiNyomja meg egyszer
kusan kikapcsoló- Megjegyzés
Az idôzített lejátszás és az idôzített kikapcsolás egyidejûleg is alkalmazható. Az idôzített
dik.
kikapcsolásnak elsôbbsége van. Ügyeljen arra, hogy ezek ne ütközzenek egymással.
(Folytatás a következô oldalon.)
12
13
Óraidô, idôzítés és egyebek
Hangszínezet
(SOUND EQ)
A négyféle
hangszínezet
közül kiválaszthat
egyet.
Válassza ki a kívánt hangszínezetet.
• Az egyes gombnyomásokra a változások a következôk:
(Energikusabbá
teszi a rockzenét)
(Tisztábbá válnak
a magashangok)
(Hangszínezet
kikapcsolva)
Látszólagos
térhatású hang
(LIVE
VIRTUALIZER)
Sztereó hang
hallgatásakor
látszólagos
térhatású
hangzást érhet el.
(folytatás)
(Háttér zenélésre
ideális)
(Csillogóbbá válik
az emberi hang)
Idôzített
lejátszás
A timer által
beállított
idôpontban
a kiválasztott
hangforrás
megkezdi
a lejátszást.
Elôkészület: Állítsa be az órát (lásd a 13. oldalon).
1 Az idôzítés beállítása
a A kezdési idôpont beállítása
Ameddig az idôkijelzés látható
Válassza az „ON” jelzést.
Állítsa be a kezdési idôpontot
• Nyomja meg és hagyja nyomva, hogy az
óraértékek gyorsabban változzanak.
b A befejezési idôpont beállítása
Válassza az „OFF” jelzést.
Megnyomásával be-/kikapcsolja
a látszólagos térhatású hangot.
Állítsa be a befejezési idôpontot
• Nyomja meg és hagyja nyomva, hogy az óraértékek gyorsabban változzanak.
2 A hangforrás kiválasztása és a hangerô beállítása
Megjegyzés
A tényleges hatás a játszott hangforrástól függ.
Állítsa be a hangerôt.
Válassza a hangforrást.
Extra mélyhang
kiemelés
(D.BASS)
Mélyhangok
kihangsúlyozása
Kijelzés
Megváltoztathatja,
hogy mi kerüljön
kijelzésre.
3 A timer
bekapcsolása
Megnyomásával be-/kikapcsolja
az extra mélyhang kiemelést.
Kijelzés „
PLAY”
Kapcsolja ki a készüléket.
Az idôzítés (Timer) mûködéséhez a készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie.
Megjegyzés: A timer bekapcsolt helyzetében jelforrás mûködhet.
A kijelzôn a következô jellemzôk jelennek meg.
• Eredeti kijelzés
• MP3 album címének kijelzése
• MP3 mûsorrész címének kijelzése
• Az óraidô kijelzése
• Az idôzítés kikapcsolása a készülék bekapcsolt állapotában.
Megjegyzés
Az idôzítés törlôdik, de a beállítás megmarad a memóriában.
Ha be van kapcsolva az idôzítés, a timer mindennap az adott
idôpontban bekapcsolja a készüléket.
Az „ PLAY”
jelzés eltûnik.
• Az idôzítés megváltoztatása
Törölje az „
PLAY” jelzést és állítsa be újra az idôzítést.
• A beállítás ellenôrzése a készülék kikapcsolt állapotában
Megjegyzés
• Ha a timer aktív állapotában ki- és újra bekapcsolja a készüléket, a beállított kikapcsolási
idôpont nem aktiválódik.
• Ha külsô (AUX) jelforrást választ, azon is ugyanarra az idôpontra állítsa be az idôzítést.
14
15
MP3 lemezek lejátszása
Néhány szó a CD lemezekrôl
A készülék alkalmas MP3 lemezek lejátszására, melyeknél az audio jelek kompressziója a hangminôség
számottevô megsértése nélkül megy végbe.
MP3-fájlok létrehozásánál, hogy a készülékkel lejátszhatók legyenek,
vegye figyelembe a következôket:
• A mûsorrészek és albumok max. száma: 999 mûsorrész és 256 album lehet.
• A kompatibilis kompressziós arány: 64 kbit/s és 320 kbit/s (sztereó) között legyen, az ajánlott érték 128
kbit/s (sztereó).
• Lemezformátum: ISO9660 1 és 2 szint formátum (kivéve a kiterjesztett formátumokat).
• A mappákon (albumokon) belül nem ajánlatos létrehozni mappákat (albumokat), mint az alábbi 004 album.
CD-R és CD-RW lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
A készülék lejátssza a CD-R és CD-RW lemezeket, amelyeket CD-DA (digitális audio) vagy MP3 formátumban vettek fel. A CD-DA lemezre készítsen audio felvételt, majd a felvétel végén zárja le (finalizing)✻. A felvételi feltételek miatt elôfordulhat, hogy a készülék néhány lemezt nem képes lejátszani.
Mûsorrészek és albumok elnevezése
A lejátszási sorrendnek megfelelôen 3-számjegyû elôtaggal lássa el a mûsorrészeket.
track = mûsorrész
Max. 31 karakter a mûsorrészeknél és albumoknál.
✻
A lezárás olyan eljárás, ami lehetôvé teszi azt, hogy a CD-R/CD-RW-játszók lejátsszák az audio
CD-R és CD-RW lemezeket.
CD-lemezekkel kapcsolatos tanácsok
Az itt látható jelzéssel ellátott lemezt tegyen a készülékbe.
Ne tegye a következôket:
• ne játsszon le szabálytalan alakú CD lemezt,
• ne ragasszon külön címkét vagy jelzést a lemezre,
• ne tegyen a készülékbe olyan CD lemezt, amelyiken leváló címke vagy matrica van, vagy amelyiken
ragasztószalagból vagy matricából visszamaradt részek vannak,
• ne tegyen a lemezre karcolás ellen védô borítást, vagy bármilyen más dolgot,
• ne írjon semmit a lemezre,
• ne törölje át a lemezeket tisztító folyadékkal (puha, száraz ruhával törölje meg).
Ha egy albumot hoz létre, mint a bal oldali 004 album, a fájlok lejátszása
nem az elnevezés sorrendjében fog végbemenni.
Az albumok lejátszása az a, b, c, d sorrend szerint megy végbe.
Album lejátszás
Az albumon belüli mûsorrészeket
hallgathatja.
[ALBUM]:
Az album
lejátszása
[ALBUM]
:
Album ismétlése
Album
kiválasztása
Válassza
az [ALBUM],
vagy az
[ALBUM]
módot
Lejátszás
elindítása
• Album léptetése
Az MP3-fájlokra vonatkozó korlátozások
• A készülék kompatibilis a többszekciós lemezekkel, de ha nagyon sok szekciót tartalmaz, több idôre van
szükség, hogy elkezdôdjön a lejátszás. Ennek elkerülése érdekében minimalizálja a szekciók számát.
• A készülék nem játssza le a csomagolt írásmódon felvett lemezeket.
• Ha a lemez MP3-fájlokat és normál audio adatfájlokat (CD-DA) is tartalmaz, a készülék azt a fajta fájlt
játssza le, amelyik a lemez belsô részén szerepel.
Ha a lemez MP3-fájlokat és másfajta audio adatfájlokat (például WMA vagy WAV) is tartalmaz, a készülék csak az MP3-fájlokat fogja lejátszani.
• Attól függôen, hogy hogyan hozta létre az MP3-fájlokat, elôfordulhat, hogy a készülék vagy nem a számozott sorrend szerint, vagy egyáltalán nem játssza le ôket.
• A készüléken nagybetûs és számozott jelzések és egy „ _” jelzés jelenik meg. A kisbetûs feliratok nagybetûsként jelennek meg.
16
17
Hibaelhárítási útmutató
Elôször tanulmányozza az alábbi táblázatot. Ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem oldja meg
a problémát, forduljon megfelelô szakemberhez, illetve szervizhez.
Kijelzô
A készülék nem játszik le.
• Nem helyesen tette be a lemezt.
• Karcos vagy piszkos a lemez. (A mûsorrészek átlépésre kerülnek.)
• Páralecsapódás lépett fel a lencsén. Várjon kb. 1 órát, majd próbálja meg újra.
– –:-– –
• Elsô alkalommal csatlakoztatja a hálózathoz a készüléket, vagy
áramkimaradás történt. Állítsa be az órát. (➜ 13. oldal)
• A teljes program lejátszási ideje több mint 200 perc.
A mûsorrészeket be lehet programozni, majd a program szerint
lejátszani.
Az MP3 lemezt nem olvassa ki a
készülék.
• Nem lehet lejátszani az MP3 lemezt, ha olyan többszekciós lemezt másolt le, amelyik a szekciók között nem tartalmaz adatokat.
• Többszekciós lemez létrehozásánál le kell zárni a szekciót.
• A lemezen lévô adatmennyiség túl kicsi. Az adatmennyiség kb.
5 MB-nál nagyobb legyen.
PGM FULL
• A beprogramozható mûsorrészek száma max. 24 lehet.
Ezután több mûsorrész már nem programozható be.
NOT MP3
• Nem CD-DA vagy MP3 formátumú CD-ROM lemezt helyezett a
készülékbe. A készülék ezt nem tudja lejátszani.
ERROR
• Helytelen mûveletet hajtott végre. Olvassa el a kezelési útmutatót, majd annak ismeretében próbálkozzon újra.
F76
• Nem megfelelô a hálózati feszültség. Forduljon a márkakereskedôhöz.
Bizonytalan a hang, a másik oldal felôl szól vagy csak az egyik
hangsugárzó szól.
• Ellenôrizze a hangsugárzók csatlakoztatását. (➜ 6–7. oldal)
Nincs hang vagy nagyon zajos
a hang.
• MP3 lemez lejátszásánál zajos lehet a hang, ha a felvétel rossz
minôségû.
• Mobiltelefont lehetôleg ne mûködtessen a készülék közelében.
• Növelje a hangerôt.
• Kapcsolja ki a készüléket, határozza meg, majd küszöbölje ki a
zaj okát, ezután kapcsolja be újra a készüléket. A következô
okok fordulhatnak elô: a hangsugárzó-vezeték pozitív és negatív kivezetésének rövidrezáródása, túlzottan megnövelte a
hangerôsséget, illetve túl nagy a hangsugárzóra jutó teljesítmény, túl magas a környezeti hômérséklet.
Lejátszáskor búgás hallható.
• A hangsugárzó vezeték közelében hálózati kábel vagy mûködô
fénycsô van. A hangsugárzó vezetékek közelében lehetôleg ne
legyen más készülék vagy vezeték.
Rádiómûsor vételekor zaj
hallatszik.
• Kapcsolja ki a tv-t, vagy vigye távolabb egymástól a készülékeket.
AM adók vételekor búgás vagy
zaj hallható.
• Ügyeljen arra, hogy az antenna lehetôleg ne kerüljön más kábelek vagy vezetékek közelébe.
• A készüléktôl távol vezesse az AM antennát.
A készülék közelében lévô tv
képernyôjén eltûnik a kép, vagy
zajcsíkok jelennek meg rajta.
• Az antenna elhelyezése vagy iránya helytelen.
• A tv antennavezetéke túl közel van a készülékhez. Vigye távolabb a vezetéket a készüléktôl.
Nem mûködik a távvezérlô.
• Ellenôrizze az elemek behelyezését. (➜ 3. oldal)
• Ha kimerültek az elemek, tegyen be újakat.
18
Karbantartás
Ha a készülék felülete elszennyezôdött, puha, száraz textíliával törölje át.
• Ne használjon alkoholt, festékhígítót vagy benzint a tisztításhoz.
• Ha kémiai anyaggal átitatott tisztítókendôt használ, elôször tanulmányozza annak kezelési útmutatóját.
19
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok
A 2/1984. [III. 10.] BkM–IpM sz. együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy
a Panasonic SC-EN17 típusú sztereó CD-s rendszer
megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek.
Készülék
■ Rádió
Frekvenciaátviteli sáv
URH (FM)
Középhullám (AM)
■ CD-játszó
Mintavételi frekvencia
Dekódolás
Fényforrás
Csatornák száma
Nyávogás
D/A (digitál/analóg) átalakító
Csatlakozók
Bemeneti
Kimeneti
■ Általános adatok
Hálózati feszültség
Érintésvédelmi osztály
Teljesítményfelvétel
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
Tömeg
Hangsugárzókkal
Hangsugárzók nélkül
87,50–108,00 MHz (50 kHz-es lépések)
522–1629 kHz (9 kHz-es lépések)
44,1 kHz
16 bit lineáris
Félvezetô lézer (Hullámhossz 780 nm)
2, sztereó
A mérhetô érték alatt
MASH (1 bit DAC)
AUX: Ø 3,5 mm, sztereó (27 kΩ)
Fejhallgató: Ø 3,5 mm, sztereó (32 Ω)
230–240 V~, 50 Hz
II.
28 W
206 × 204 × 214 mm
4,0 kg
2,4 kg
nHangsugárzó
Hangsugárzó
Szélessávú hangszóró
Kerámia magassugárzó
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
Készenléti teljesítményfelvétel
2 db, Ø 8 cm, 6 Ω
2 db, Ø 1,52 cm
115 × 211 × 215 mm
3,1 W
Megjegyzés
A gyártó a mûszaki adatok megváltoztatásának jogát, minden bejelentés nélkül, fenntartja.
A tömeg- és méretadatok megközelítô értékek.
Az MPEG Layer-3 audio dekódoló technológia a Fraunhofer IIS és Thomson multimédia licence.
20
BIII
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://www.panasonic.co.jp/global/
Felelôs kiadó: PANASONIC MAGYARORSZÁG KFT. • Minden jog fenntartva
Szedés, tördelés: Szignet Kft. • Nyomás, kötés: PXP Digitális Nyomda Rt.
BIV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement