Panasonic | TX26LX60F | Operating instructions | Panasonic TX23LX60F Betjeningsvejledning

Brugervejledning
Bredformat LCD TV
Modelnummer
Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat,
og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.
Dansk
TX-23LX60F
TX-26LX60F
TX-32LX60F
Kære Panasonic kunde
Vi håber, Demå få mange årsglæde af Deresnye TV. Afsnittet Kvik-start vejledning i begyndelsen af denne
betjeningsvejledning vil gøre det muligt for Dem at benytte TV’et så hurtigt sommuligt. Vi anbefaler, at De derefter
læser hele betjeningsvejledningen igennem og opbevarer den, så De kan referere til den, mens De lærer at forstå
alle de avancerede funktioner, De har til rådighed med dette TV.
Indhold
Tilbehør ...................................................................... 2
Advarsler og sikkerhedsregler .................................... 3
Isætning af fjernbetjeningens batterier ....................... 3
Installation .................................................................. 4
Sådan anvendes LCD-stativet .................................... 4
Vedligeholdelse .......................................................... 4
Kvik-start vejledning ................................................... 5
Grundlæggende betjening:
kontrolpanel og fjernbetjening .............................. 7
Sådan bruges skærmmenu vejledningen ................... 8
Kanaloversigt .............................................................. 8
Billedmenu .................................................................. 9
Lydmenu ................................................................... 10
Indstillingsmenu .........................................................11
Indstillingsmenu – oversigt ....................................... 12
Indstillingsmenu – programredigering ...................... 13
Tilføje / slette en programkanal ............................. 13
Flytte en programkanal .......................................... 13
Indstille en programkanal ...................................... 13
Give en programkanal nyt navn ............................ 14
Låse en programkanal ........................................... 14
Ændre lydsystemet for en kanal ............................ 14
Kopiere programinformation til
en videobåndafspiller (VCR) / DVD-optager ...... 14
Indstillingsmenu – automatisk opsætning (ATP) ...... 15
Indstillingsmenu – manuel indstilling ........................ 16
Manuel indstilling (via betjeningsknapperne)............ 16
Q-Link ....................................................................... 17
Billedformatkontrol .................................................... 18
VCR / DVD-betjening................................................ 20
Tekst-TV-betjening .................................................... 21
Fryse billede ............................................................. 23
Audio / Video tilslutninger ......................................... 24
Tilslutning af hovedtelefoner / AV3-bøsninger ....... 24
Tilslutning af AV1 / 2 Scart-bøsninger ................... 25
Tilslutning af komponentindgangsbøsningerne ..... 25
Hvordan forbindes HDMI 1/2 in ............................. 26
HDMI kontrol "HDAVI Control" .................................. 27
Indgangssignaler, der kan vises ............................... 28
Information om scart-stik, S-video stik
og HDMI-terminal ............................................... 28
Fejlsøgning ............................................................... 29
Specifikationer .......................................................... 30
Tilbehør
Kontroller at De har det viste tilbehør og de viste dele
Betjeningsvejledning
2
Fjernbetjening
(EUR7651030A)
Batterier til
fjernbetjeningen
(2 u R6 (UM3))
Klemmer
(kun TX-26LX60F,
TX-32LX60F)
Pan europeisu
garanti
Advarsler og sikkerhedsregler
• Denne type af beskadigelse af LCD-skærmen skyldes ikke
en fejl ved apparatet, og dækkes derfor ikke af Panasonic’s
garanti.
• Dette TV-apparat er beregnet til 220-240V, 50 Hz.
• For at forhindre skader, der kan medføre elektrisk
stød eller brand, må TV-apparatet ikke udsættes for
regn eller fugt. TV’et må ikke udsættes for vand, og
genstande fyldt med væske, såsom vaser, må ikke
placeres på eller oven over TV’et.
• HOLD SMÅ UNØDVENDIGE DELE OG ANDRE
OBJEKTER VÆK FRA SMÅ BØRN. DISSE KAN
FEJLAGTIGT BLIVE SLUG.
VÆR DESUDEN FORSIGTIG MED EMBALLAGE OG
PLASTIC MATERIALER.
• Kun tilbehør passende til behandling af skøre produkter
skal bruges.
• For at forhindre beskadigelse eller skade, skal
apparatet være fæstnet til gulvet (eller væggen) i
overensstemmelse med installationsinstrukser.
• ADVARSEL: HØJSPÆNDING!!!
Tag ikke bagbeklædningen af apparatet, da dette
vil give adgang til strømførende dele. Der er ingen
indvendige dele, der kan repareres af brugeren.
Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde.
• Videospil / Hjemmecomputere
Lang tids brug af videospil eller hjemmecomputere
sammen med et tv kan frembringe en ‘skygge’ på
skærmen. Denne type fænomener på LCD-skærme
kan begrænses ved at overholde følgende punkter:
• On / Off afbryderen på denne model afbryder ikke
TV’et fuldstændigt fra lysnettet. Tag netledningen ud af
stikkontakten, før der tilsluttes eller fjernes ledninger, eller
hvis TV’et ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
SLEEP FUNKTION:
Hvis apparatet ikke slukkes, efter at en TV-station
holder op med at sende, vil det automatisk gå i standbyindstilling efter 30 minutter. Denne funktion virker, når
TV’et er i AV-indstilling.
• Vedligeholdelse af kabinet og LCD-skærm
Tag netstikket ud af stikkontakten. Kabinet og LCDskærm kan rengøres med en blød klud, der er fugtet
med et mildt rengøringsmiddel og vand. Anvend ikke
opløsninger, der indeholder benzen eller mineralolie.
• Når rumtemperaturen er kølig, kan det tage lidt tid, før billedet
opnår normal lysstyrke, men dette er ikke nogen fejl. (Efter
et kort øjeblik vil billedet opnå normal lysstyrke.)
• Tilstrækkelig ventilation er afgørende for at undgå, at de
elektriske komponenter svigter. Vi anbefaler, at der er
mindst 10 cm frit rum hele vejen rundt om dette apparat,
også hvis det er anbragt i et skab eller mellem hylder.
• Undgå at TV’et udsættes for direkte sollys og andre
varmekilder. For at undgå brand må der ikke placeres
levende lys eller anden åben ild oven på eller i
nærheden af TV’et.
• Udluftning må ikke forhindres med overdækning af
udluftningsåbninger med genstander som f.e. aviser,
bordduger og forhænger.
• Reducér lysstyrke og kontrast til de minimale påkrævede
niveauer.
• Anvend ikke TV-apparatet i en uafbrudt periode sammen
med TV-spil eller PC.
• Lad ikke et stillbillede stå for længe, da det kan forårsage, at
der dannes et permanent efterbillede på LCD-skærmen.
• Eksempler på stillbilleder omfatter logo, videospil,
computerbilleder, tekst-tv og billeder, der vises i 4:3
indstilling.
Isætning af fjernbetjeningens batterier
1
2
3
+
-
+
-
R6 (UM3) størrelse
Tryk på og hold krogen, og
åbn batteridækslet.
Isæt batterierne. Sørg for,
at polerne (+ og –) vender
korrekt.
Sæt dækslet på igen.
• Sørg for at batterierne vender rigtigt.
• Bland ikke gamle og nye batterier. Tag gamle, brugte batterier ud med det samme.
• Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline og brunstensbatterier. Brug ikke genopladelige (Ni-Cd, Ni-MH)
batterier.
3
Installation
Brug apparatet kun med leverede stativer eller tilsvarende vægbeslag.
Modtagerens placering
Placer apparatet i behagelig synsvinkel. Læg det ikke i direkte sollys og stærk belysning (herunder genskin).Nogle
lysstofrøre kan nedsætte fjernbetjeningsrækkevide.
Tilstrækkelig ventilation er nødvendig til at forhindre beskadigelse af indre komponenter. Læg ikke på pladser med
usædvenlig stor varm eller fugtighed..
Valgfri ydre tilbehør
Audio/video komponenter kan tilsluttes ved skjold video og audio kabler. For at få bedst ydelse skal antenne kabler
bruge koaksiale skjold antenne kabler – 75Ohm. Kabler kan købes hos din forhandler eller den lokalle butik med
elektroniske komponenter.
Før kablerne købes, skal du finde ud af, hvilke udgangs--- og indgangskabler der skal bruges ved dit apparat
samt deres længde.
Til optimal billedkvalitet
Hvis LCD---TV er udsat for sollys eller stuelys, er detmuligt, at højkontrast billede ikke er godt set.
Sluk for lamper i nærheden af LCD---TV og udsat den ikke for sollys.
Sådan anvendes LCD-stativet
Indstil LCD-skærmen til den ønskede vinkel.
LCD-skærmen kan indstilles i følgende retning:
20° Til højre
20° Til venstre
5° Frem (kun TX-23LX60F)
10° Tilbage (kun TX-23LX60F)
kun TX-23LX60F
(Figur set ovenfra)
Vedligeholdelse
Rengør dette apparat ved at tørre det af med en blød, tør klud.
Hvis overfladerne er meget tilsmudsede, anvendes en blød klud, der er fugtet i en opløsning
af sæbe og vand, eller et meget mildt opvaskemiddel.
• Anvend et brilleraensemiddel til at fjerne meget fastsiddende smuds fra LCD-skærmen.
• Anvend aldrig alkohol, farvefortynder eller rensebenzin til at rengøre dette apparat.
• Før eventuel anvendelse af en kemisk klud skal brugsanvisningen, der følger med kluden,
studeres omhyggeligt.
• Aftør aldrig LCD apparatet med vand.
Neturalt
opvaskemiddel
Aftør kabinettet med en blød klud.
Hvis kabinettet er meget snavset, skal du aftørre det med et opvredet blød klud dyppet i et neutralt rengøringsmiddel
fortyndet med vand.
FORSIGTIG:
Hvis vand eller andre væsker trænger ind i apparatet via LCD-skærmen, kan det ødelægge eller få apparatet til at
fejlfungere.
4
Kvik-start vejledning
1
Tilslutnings- og opsætningsalternativer
Bekræft, at apparatet er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De
tilslutter eller tager nogen ledninger ud af forbindelse.
RF-kabel
(medfølger ikke)
SET-TOP BOKS
Scart-kabler
(medfølger ikke)
RF-kabel (medfølger ikke)
VIDEOMASKINE
/ DVD-OPTAGER
ELLER
Sæt antennestikket i og tilslut hjælpeudstyr.
2
Sæt netledningen i stikkontakten.
Tryk på [
det.
] -kontakten på TV’et for at tænde
Tryk på
-knappen på fjernbetjeningen for
at sætte TV’et i for at sætte TV’et i standbyindstilling.
-knappen
TV’et kan tændes ved at trykke på
igen, hvis det er indstillet til standby.
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Bemærk:
Enheden bliver ved med at forbruge en smule
strøm, så længe netledningener sat i en tændt
stikkontakt.
N
TV
Strømindikator
Standby : Rød
Tændt : Ingen lys
Sensor for fjernbetjening
Rødt lys viser Standby funktion.
Angiver at der er givet en kommando
til tv‘et, når fjernbetjeningen bruges
5
Kvik-start vejledning
3
Vælg land.
Hvis du bor i Belgien, Schweiz eller
Østeuropa, skal du vælge det ønskede
sprog.
Hvis du vil udføre en manuel indstilling, skal
du trykke på den Grønne knap.
Se side 16.
OSD Sprache
Land
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
Grønne
Start ATP
Tryk på den Røde knap for at starte
Automatisk opsætning (ATP).
Deutsch
OK
Auswählen
Suchlauf
Abbruch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Røde
N
CH12
Automatisk opsætning begynder at søge
efter og gemme de enkelte stationer.
ATP UNDER UDFØRELSE
SØGER :
VENDT VENLIGST
TV
Hvis der er tilsluttet en kompatibel
optager i det rette SCART-stik, overføres
programdataene til optageren via Q-Link .
Se side 17.
4
02
99:21
41
Afslutte
TV til videobåndoptager eller DVD-optager download
Hvis et “Q-Link”, “NEXTVIEWLINK” eller en kompatibel optageanordning
tilsluttes en Scart-terminal inden trin 2 udføres, vil programinformation blive
downloaded til denne anordning.
DOWNLOADER
VENDT VENLIGST
Program : 63
Fjernbetjening ikke til rådighed
Programpositionerne vil blive downloaded til optageanordningen i samme rækkefølge som de er gemt i TV’et.
Se side 17.
Ikke alle videobåndoptagere / DVD-optagere understøtter overførsel af programoplysninger. Nogle enheder
skal startes manuelt.
Se brugsvejledningen for optageanordningen.
Hvis en anden optageanordning end de herover nævnte er tilsluttet, vil der ikke finde nogen overførsel sted.
Bemærk:
• Hvis optageren ikke accepterer de data, der er overført fra TV’et, skal De muligvis vælge Downloadfunktionen
i optagerens menusystem. Se brugsvejledningen for optageanordningen.
• Kontroller følgende, hvis Q-Link ikke fungerer korrekt:
Scartkablet er tilsluttet TV’ets Scart-bøsninger, AV1 eller AV2 og forberedt korrekt på menuen.
Scartkablet er tilsluttet optageanordningens kompatible (Q-Link, NEXTVIEWLINK eller lignende teknologi)
scartbøsning.
Scartkablet er af typen “fuld funktion”.
• For yderligere oplysninger om Q-Link og tilslutningsudstyr. Se side 17, 25 og 28.
6
Grundlæggende betjening: kontrolpanel og fjernbetjening
On / Off-kontakt
STR (normal lagring)
Anvendes til lagring af tuning og
andre funktionsindstillinger.
F (Funktionsvalg)
Viser On Screen displayets funktioner. Bruges
gentagne gange for at vælge mellem de funktioner,
der er til rådighed. Lydstyrke, Baggrundbelysning,
Kontrast, Lys, Farve, Skarphed, Nuance (i
NTSC funktion), Bas, Diskant, Balance og
Kanalindstillingsvalg.
Standby On / Off-kontakt
Tænder eller slukker TV-apparatets
(Standby-indstilling).
GUIDE-knap
Viser programtabellen.
Flyt markøren for at vælge positionen,
og tryk derefter på OK-knappen for
visningsskærmen.
Menuknapper
Tryk her for at komme ind i Billed-, Lyd-og
Indstillingsmenuerne. (se side 8-11)
TV/AV-kontakt (se side 24)
Øger eller nedsætter programpositionen ét trin. Når en funktion
vises på displayet, trykkes på knappen for at øge eller nedsætte
den valgte funktion. Når den står på Standby, tændes TV’et.
On / Off knap til fjernelse af lyd
Knap til optagelse direkte fra TV-apparatet
(se side 17)
Skift mellem TV og AV indgang.
(se side 24)
Markørknapper til valg og justering.
Afslut indstillingen.
Tryk for at bekræfte valgene.
De farvede knapper anvendes til valg,
navigation og anvendelse af forskellige
funktioner.
Teksthold- / Stillbilled-knap
(se side 22, 23)
Tekstindeksknap (se side 23)
Tekst-TV knapper (se side 21-23)
Tekst F.P. knap (se side 22)
Direkte kanaladgang
Mens der ses TV eller under
Kanalindstilling, Programrediger
eller Manuel kanalinds menuerne,
trykkes på knappen og kanalnummeret
indtastes med de numeriske knapper.
Kanal op / ned-kontakt
Knapper til program / kanalskift (0-9) og
Tekst-TV. (se side 21-23)
Når den står på Standby, tændes
TV’et.
Statusknap
Tryk for at vise statusinformation for den
aktuelle programposition, programnavn,
k a n a l n u m m e r, M P X - i n d s t i l l i n g ,
modtagesystem og ASPECT-indstilling.
Tryk igen for at fjerne informationen.
ASPECT-knap
(se side 18, 19)
Lyd op / ned-knap
N (normaliser) knap
Genindstiller alle indstillinger til
standardindstillingerne.
VCR / DVD knapper
(se side 20)
7
Sådan bruges skærmmenu vejledningen
Via OSD menusystemet får De adgang til mange af funktionerne, der er til rådighed med dette TV. Brug fjernbetjeningen
som vist nedenstående og juster funktionerne efter ønske.
MENU-knappen bruges til at åbne hovedmenuerne og til
at vende tilbage til den forrige menu.
MENU
OK
Op- og ned-knapperne bruges til at flytte markøren og
vælge menuer.
Knapperne, der flytter markøren tilhøjreeller venstre,
anvendes til at komme ind i menuer, justere trin eller vælge
mellem en række muligheder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
Knappen OK bruges sammen med en række funktioner til
at gemme en række indstillinger, efter at der er foretaget
justeringer eller indstillet menupunkter.
OK
TV
EXIT-knappen bruges til at afslutte menusystemet og vende
tilbage til normal TV-skærm.
EXIT
Help (Hjælp) boksen bliver vist, hver gang der er en menu
fremme på skærmen. Denne Help boks viser, hvilke knapper på
fjernbetjeningen, der skal bruges for at komme rundt i den viste
menu. Se det ovenstående for en beskrivelse af knappernes
funktioner.
Lyd
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
MPX
Funktion
Ambience
Stereo
Musik
Fra
Vælg
Indstil
Bemærk:
Af pladshensyn er Help boksen ikke vist i menubillederne i
denne betjeningsvejledning.
Afslutte
Tilbage
Hjælp-menu på skærmen
Instruktionsboksen,
der vises
Kanaloversigt
Tasten Kanaloversigt viser liste over programmer.
Tryk på tasten GUIDE på fjernbetjening for at vise liste
over programmer.
GUIDE
Kanaloversigt
I denne liste brug markøre for at flytte bjælke på listen.
Brug tasten for kanaændring (op og ned) til at blade
gennem listesider
Med tasten OK vælges det ønskede program
Bemærk:
Liste forlades ved brugaf EXIT eller GUIDE tasten.
8
OK
EXIT
GUIDE
Prog . Navn
Kanal
Prog . Navn
Kanal
VCR :
1 : Das Erste
2 : ZDF
3 : RTL
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :
11 :
12 :
CH21
CH44
CH51
CH41
CH23
CH26
CH58
-
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Billedmenu
Tryk på MENU-knappen.
MENU
OK
Flyt for at vælge Billede.
Gå ind i Billede.
Flyt til det ønskede menuvalg.
Juster det valgte eller vælg den ønskede menu.
Tryk på EXIT-knappen når som helst for at se TV igen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
EXIT
TV
Billede valg
Menuen Billede valg gør det muligt at vælge de 3 forskellige
skærmindstillinger-Dynamisk, Normal og Biograf.
For hver indstilling af visningsfunktionen kan du justere
og gemme indstillingerne Baggrundbelysning, Kontrast,
Lys, Farve, Skarphed, Farvetemp., P-NR, så de passer
til dine særlige ønsker til visningen. (f.eks., kan du angive
forskellige indstillinger for visning af sportsudsendelser,
film, nyheder osv.)
Billede valg giver Dem op til 3 forskellige indstillinger for
hver signalkilde: RF, AV1, AV2, AV3, KOMPONENT og
HDMI 1,2. Ændringer gemmes automatisk.
Når du analyserer og behandlerdet modtagne billede,
omfatter alle 3 funktioner automatisk billedforbedring.
Baggrundbelysning, Kontrast, Lys, Farve, Skarphed
Forøger eller reducerer niveauet af disse valgmuligheder
i henhold til, hvad De personligt foretrækker.
Nuance
Med en NTSC signalkilde tilsluttet TV’et kan billedets
nuance justeres efter ønske.
Farvetemp.
Gør det muligt for Dem at indstille billedets generelle
farvetone. Vælg mellem kølig, Normal og Varm.
P-NR
Reducerer automatisk uønsket billedstøj.
Ved modtaeglse af HD eller HDMI er der kun to
indstillinger.
Billede
Billede valg
Baggrundbelysning
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Farvetemp.
P-NR
Dynamisk
Normal
Fra
Billede
Billede valg
Baggrundbelysning
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Farvetemp.
P-NR
Dynamisk
Normal
Fra
Billede
Billede valg
Baggrundbelysning
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Farvetemp.
P-NR
Dynamisk
Normal
Auto
9
Lydmenu
Tryk på MENU-knappen.
MENU
Flyt for at vælge Lyd.
OK
Gå ind i Lyd.
Flyt til det ønskede menuvalg.
Juster det valgte eller vælg den ønskede menu.
Tryk på EXIT-knappen når som helst for at se TV igen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
EXIT
TV
Trykkes OK-knappen, når De har justeret en funktion, bliver indstillingen
gemt som standardindstilling (erstatter fabriksindstillingen).
Bas
Forøger eller reducerer basniveauet, så De får højere eller
lavere og dybere baslyd.
Diskant
Forøger eller reducerer diskantniveauet, så De får skarpere,
højere eller lavere diskantlyd.
Balance
Lydniveauerne i henholdsvis venstre og højre højttaler kan
justeres, så de passer til din placering.
Hovedtlf. Styrke
OK
Lyd
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
MPX
Funktion
Ambience
Stereo
Musik
Fra
Kan justeres uafhængigt af TV’ets højttalere, så alle kan
nyde at lytte til den lydstyrke, der passer dem bedst.
Lyd
MPX
Indstilles normalt til Stereo for at give optimal gengivelse,
men hvis modtagelsen skulle blive forringet, eller hvis denne
service ikke er til rådighed, skal der skiftes til Mono. Hvis
der transmitteres et monosignal kan De også vælge Mono
(M1) og (M2).
Funktion
Lydkvaliteten kan forbedres, når De ser musikscener eller
TV-stykker, ved at vælge den passende indstilling Musik
eller Tale.
Ambience
Ambience giver en dynamisk fremhævning til simulering af
rumlige effekter.
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
MPX
Funktion
Ambience
Stereo
Musik
Fra
Lyd
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
MPX
Funktion
Ambience
Stereo
Musik
Fra
Lyd
HDMI1 indgang
10
Vises under HDMI1-indgangstilstanden.
Gør det muligt at vælge mellem Auto,Digital og Analog.
Vælg den indstilling, der passer til indgangssignalet.
Auto : Indstil til normal brug
Digital : HDMI-kabelforbindelse
Analog: HDMI-DVI-adapterkabelforbindelse
HDMI2 input er kun for digitale signaler. Se side 26.
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
MPX
Funktion
Ambience
Stereo
Musik
Fra
HDMI-indstilling
Lyd
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
Funktion
Ambience
HDMI1 indgang
Musik
Fra
Auto
Indstillingsmenu
MENU
Tryk på MENU-knappen.
OK
Flyt for at vælge Indstilling.
Gå ind i Indstilling.
Flyt til det ønskede menuvalg.
Q-Link
HDMI kontrol
AV1 udgang
AV2 udgang
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Kanalindstilling
Skærmmenusprog
Farvesystem
Lydregulering
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
Juster det valgte eller vælg den ønskede menu.
Tryk på EXIT-knappen når som helst for at se TV igen.
1
EXIT
Gør det muligt at vælge, hvilket AV-stik du vil bruge til
datakommunikation mellem dette TV og en kompatibel
optager. Vælg mellem Fra, AV1 og AV2. Se side 17.
HDMI kontrol giver mulighed for at eksterne enheder (f.eks
DVD) og TV kan kommunikere vha. digitale signaler. Kan
vælges: Fra eller Til. Se side 27.
Giver Dem et valg af signaler, der kan sendes til AV1
Scart---stikket. De kan vælge mellem den aktuelle TVprogramposition, signal til AV2/AV3 eller Monitor - det
Indstilling
billede der vises på skærmen.
Q-Link
HDMI kontrol
HDMI – og component signaler kan ikke anvendes som
AV1 udgang
AV2 udgang
output på Scartstikket.
Tekst-TV
Sluk timer
Giver Dem et valg af signaler, der kan sendes til AV2
Tekst sprog
Kanalindstilling
Scart---stikket. De kan vælge mellem den aktuelle TVSkærmmenusprog
programposition, signal til AV1/AV3 eller Monitor - det
billede der vises på skærmen.
HDMI – og component signaler kan ikke anvendes som
Indstilling
output på Scartstikket.
Q-Link
HDMI kontrol
AV1 udgang
Gør det muligt for Dem at vælge mellem TOP / FLOF og
AV2 udgang
Tekst-TV
Liste indstillingerne. Se side 21-23.
Sluk timer
Tekst sprog
Slukker for TV’et inden for et forudindstillet tidsrum, som
Kanalindstilling
Skærmmenusprog
De kan vælge fra mellem 0 og 90 minutter i intervaller på
15 minutter.
Vælg tegnsæt, så alle tegnene, der er brug for, er til
rådighed for tekst, når De ser Tekst-TV (f.eks., kyrilliske
Indstilling
tegn osv.).
Q-Link
HDMI kontrol
Indstilling Sprog
AV1 udgang
AV2 udgang
Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk,
Tekst-TV
Sluk timer
svensk, tyrkisk.
Tekst sprog
Kanalindstilling
Oest1: Engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, litanisk,
Skærmmenusprog
ukrainsk.
Oest2: Tjekkisk, ungarnsk, lettisk, polsk, rumænsk,
litanisk.
AV-indstilling
Giver adgang til mange andre funktioner så som
Indstilling
Q-Link
Programrediger og ATP. Se side 12-16.
HDMI kontrol
AV1 udgang
Når De først installerer TV’et, bliver OSD-sproget indstillet
AV2 udgang
Tekst-TV
afhængigt af Deres valgte land. Skærmmenusprog gør det
Sluk timer
Farvesystem
muligt for Dem at ændre sproget, der bruges med OSD.
Lydregulering
Tekst sprog
I AV indstilling angives farvesystemet.
Skærmmenusprog
Lader Dem vælge korrekt transmissionsstandard i forhold
til signalet, der modtages. Se side 12.
Under AV indstilling vises Lydregulering.
De kan justere lydstyrken for hver AV indstilling.
Lydstyrkeniveauet huskes.
TV
AV2
Til
TV
TV
TOP
Fra
Vest
AV2
Til
TV
TV
TOP
Fra
Vest
Adgang
AV2
Til
TV
TV
TOP
Fra
Vest
Adgang
AV2
Til
TV
TV
TOP
Fra
Auto
Vest
11
Indstillingsmenu – oversigt
MENU
Tryk på MENU-knappen.
Flyt for at vælge Indstilling.
OK
Gå ind i Indstilling.
Flyt for at vælge Kanalindstilling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Gå ind i Kanalindstilling.
N
Flyt til det ønskede menuvalg.
Juster det valgte eller vælg den ønskede menu.
TV
Tryk på EXIT-knappen når som helst for at se TV igen.
Trykkes OK-knappen, når De har justeret en funktion, bliver indstillingen
gemt som standardindstilling (erstatter fabriksindstillingen).
Programrediger
Gå ind for at skræddersy programindstillingerne (f.eks.,
tilføje eller slette en programposition). Se side 13, 14.
ATP
Gør det muligt for Dem automatisk at få TV’et genindstillet.
Nyttig hvis De er flyttet og derefter ønsker at genindstille
Deres TV til de lokale stationer. Se side 15.
Manuel kanalinds Gør det muligt at indstille individuelle programpositioner
manuelt. Se side 16.
Finindstilling
Brug denne funktion for at lave mindre justeringer i
indstillingen af en station (nyttig for eksempel, når
vejrforholdene påvirker kvaliteten af det modtagne
program).
EXIT
OK
Indstilling
Q-Link
HDMI kontrol
AV1 udgang
AV2 udgang
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Kanalindstilling
Skærmmenusprog
Kanalindstilling
Programrediger.
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering
Lydregulering
Lader Dem vælge korrekt transmissionsstandard i forhold
til signalet, der modtages.
Lader Dem justere lydstyrken på individuelle stationer.
Brug denne funktion, hvis lydstyrken er betydeligt forskellig
mellem de forskellige stationer. Hvis De justerer en stations
lydstyrke, så den passer med de andre stationer, undgår
De at skulle justere den, hver gang De skifter til en anden
station.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Auto
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Tilføj
Flyt
Kanalindstilling
Programrediger
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering
Adgang
Auto
Kanalindstilling
Programrediger
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering
Adgang
Auto
Kanalindstilling
Programrediger
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering
12
Adgang
Programredigering
Prog.
Slet
Farvesystem
AV2
Til
TV
TV
TOP
Fra
Vest
Adgang
Auto
Download
Indstillingsmenu – programredigering
MENU
Tryk på MENU-knappen.
Flyt for at vælge Indstilling.
OK
Gå ind i Indstilling.
Flyt for at vælge Kanalindstilling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Gå ind i Kanalindstilling.
N
Flyt for at vælge Programrediger.
Gå ind i Programrediger.
TV
Flyt til den ønskede programposition (f.eks., Prog. 3).
Lav den ønskede justering; giv f.eks., en programkanal et nyt navn (se
den relevante fremgangsmåde nedenfor).
EXIT
Tryk på EXIT-knappen når som helst for at se TV igen.
Trykkes OK-knappen, når De har justeret nogle funktioner, bliver
indstillingerne gemt.
OK
Tilføje / slette en programkanal
Flyt cursoren til det program, som skal slettes eller tilføjes.
Programredigering
Prog.
Tryk på den Grønne knap og tilføj en programkanal i
programpositionen eller tryk på den Røde knap for at slette en
programkanal.
Røde
Grønne
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Tilføje
Slette
Tryk igen på den samme knap for at bekræfte Deres valg.
Flytte en programkanal
Flyt cursoren til det program, som skal flyttes.
Programredigering
Prog.
Tryk på den Gule knap.
Gule
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Vælg den nye position til programkanalen.
Bekræfte
Slette
Tryk på den Gule knap igen for at bekræfte valget.
Indstille en programkanal
Flyt til Kanal kolonnen.
Programredigering
Prog.
Gør programkanalens nummer højere eller lavere (De vil se at
TV’et genindstilles til det nye nummer, i takt med at De ændrer det)
eller brug C knappen for at få direkte kanaladgang. Se side 7.
Tryk på OK for at gemme denne ændring.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
C
OK
13
Indstillingsmenu – programredigering
Give en programkanal nyt navn
Flyt til Navn kolonnen.
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
Vælg det nye tegn. Boksen i bunden af skærmen viser tegnet, der
løbende er valgt.
:
:
:
:
:
Kanal
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
Navn
Lås
TV-sys
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ+-. 0123456789
Flyt til næste position.
Fortsæt til omdøbningen er afsluttet.
Tryk på OK for at gemme det nye navn.
OK
Låse en programkanal
De vil evt. ønske at låse for en programkanal for at forhindre adgang
til den.
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
Flyt til Lås kolonnen.
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Vælg mellem Lock Til og Lock Fra.
Tryk på OK for at gemme den nye indstilling.
OK
Bemærk:
Når en programposition er låst, kan man ikke få direkte adgang til
kanalen ved hjælp af C og talknapperne på fjernbetjeningen.
Ændre lydsystemet for en kanal
De kan ændre lydsystemet, der anvendes til en programkanal.
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
Flyt til TV-sys kolonnen.
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Vælg det ønskede system:
SC1 : PAL B, G / SECAM B, G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
F:
SECAM L / L’
Tryk på OK for at gemme den nye indstilling.
OK
Kopiere programinformation til en videobåndafspiller (VCR) / DVD-optager
Du kan kopiere programoplysninger til en kompatibel optager, der er
tilsluttet AV1 eller AV2. Se side 25 for information omtilslutning.
Tryk på den Blå knap.
Programdataene sendes derefter til optageren(erne). Det kan tage
nogle få sekunder, afhængigt af det antal stationer, du har gemt. Hvis
meddelelsen “Funktion ikke tilgængelig” vises på skærmen, kan TV’et
ikke sende programoplysningerne til optageren(erne). Se enhedens
betjeningsvejledning for at få nærmere oplysninger.
Blå
Bemærk:
Indeværende er ikke anvendelig hvor jer gide Q-Link Fra af i Indstillingsmenu.
14
DOWNLOADER
VENDT VENLIGST
Program : 63
Fjernbetjening ikke til rådighed
Indstillingsmenu – automatisk opsætning (ATP)
ATP genindstiller automatisk Deres TV. Denne funktion er nyttig, f.eks., hvis De er flyttet og ønsker at genindstille
Deres TV til de lokale stationer.
MENU
Tryk på MENU-knappen.
OK
Flyt for at vælge Indstilling.
Gå ind i Indstilling.
Flyt for at vælge Kanalindstilling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Gå ind i Kanalindstilling.
N
Flyt for at vælge ATP.
TV
Gå ind i ATP.
Tryk for at bekræfte starten.
OK
Bemærk:
• Hvis De går videre til det næste trin, vil alle indstillingsdata
blive slettet (alle stationerne og deres programpositioner, som er
gemt i TV’et hukommelse, bliver slettet, så de nye indstillinger kan
blive gemt).
• Hvis De derefter går ud af proceduren, før ATP er færdig, vil der
ikke blive gemt nogen information om stationen. Start igen og lad
ATP køre færdig, så TV’et bliver indstillet.
Vælg land.
Tryk for at starte ATP.
ADVARSEL
Genopstartning af ATP vil slette
alle nuværende indstillinger
og genindstille TV’ et
Start ATP
Afslutte
Tilbage
Land
OK
Når søgningen er fuldført, vender menuen
kanalindstilling tilbage. Den bedste modtageposition
huskes automatisk.
Hvis der er tilsluttet en kompatibel optager via AV1 /
AV2-stikket, sendes programdataene til optageren via
Q-Link. Se side 17.
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
CH12
ATP UNDER UDFØRELSE
SØGER :
VENT VENLIGST
02
Når De har udført dette, viser TV’et programmet, som
nu er gemt i programposition 1.
Tryk på EXIT-knappen når som helst for at se TV igen
(Venligst læs ovenstående Bemærk).
99:21
41
Afslutte
Tilbage
EXIT
15
Indstillingsmenu – manuel indstilling
Det er muligt at genindstille individuelle programpositioner:
MENU
Tryk på MENU-knappen.
OK
Flyt for at vælge Indstilling.
Gå ind i Indstilling.
Flyt for at vælge Kanalindstilling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Gå ind i Kanalindstilling.
N
Flyt for at vælge Manuel kanalinds.
TV
Gå ind i Manuel kanalinds.
Vælg den programposition, der skal indstilles.
1
CH12
Start indstillingen.
Manual tuning
Tryk OK for at lagre, når det ønskede program er fundet.
Programplaceringen vil blinke.
OK
02
-/+
EXIT
Tryk på EXIT-knappen når som helst for at se TV igen.
C
99:21
41
Starte søgning - / +
Gem
Afslutte
Tilbage
9 Frekvensvalg
0
Bemærk:
Vælg programposition “0” for at indstille videobåndoptagersignalerne, hvis Deres videobåndoptager kun er tilsluttet
dette TV ved hjælp af et RF-kabel.
Manuel indstilling (via betjeningsknapperne)
Det er muligt, at anvende betjeningsknapperne på toppen af TV´et til manual tuning.
Tryk på F-knappen, indtil “Kanalindstillingsvalg” nås.
Tryk på –/ eller +/ for at komme ind i Kanalindstillingsvalg.
Tryk på TV/AV-knappen for at skifte mellem “Skift program”,
“For at Starte søgning” og “Skift TV-system”.
Tryk på –/ eller +/ for at ændre programposition, starte
søgning eller ændre TV system.
Tryk på STR for at lagre, når den ønskede station er
fundet.
Programplaceringen vil blinke.
Gentag ovenstående fremgangsmåde for at indstille
yderligere programpositioner.
Tryk på F-knappen når som helst for at se TV igen.
16
1
CH12
SC1
Manuel kanalinds
-, +
:
TV / AV :
STR
:
F
:
For at Starte søgning
Flyt cursor
Gem
For at afslutte
02
STR
99:21
F
-/
+/
41
TV / AV
Q-Link
Q-Link bevirker, at TV’et kan kommunikere med en kompatibel videobåndoptager (VCR) eller
DVD- optager.
Hvis kommunikationen med Q-Link skal fungere, skal du tilslutte TV’et til en optager med logoet “Q-Link”,
“NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic” eller “SMARTLINK”. Brug et SCART-kabel af typen “fuld
funktion” mellem AV1 / AV2-stikket på TV’et og det tilsvarende stik på videobåndoptageren og DVD-optageren.
Hvis du vil sikre, at du bruger det rette SCART-stik på optageren, skal du se i betjeningsvejledningen til enheden.
Når du bruger en “NEXTVIEWLINK”-enhed, er hovedfunktionerne følgende:
Forindstillet download
Med denne funktion kan du overføre programrækkefølgen fra TV’et til optageren, hvilket sikrer, at optagelserne bliver
korrekte. Du kan benytte denne funktion på flere måder:
1. Under installationen sådan som det er beskrevet i “Kvik-start vejledning”. Se side 5, 6.
2. Når du har aktiveret Automatisk opsætning fra menuen Kanalindstilling. Se side 12.
3. Når du har startet funktionen til forindstillet download fra optageren. Se betjeningsvejledningen til enheden.
Du optager det, du ser (DIREKTE TV-OPTAGELSE)
På den måde kan du straks optage det program, der vises i øjeblikket på TV’et, ved hjælp af den optager,
1
2
3
4
5
6
der er tilsluttet SCART-stikket. Vælg enheden ved hjælp af “Q-Link”. Se side 11.
OK
Tryk på knappen DIRECT TV REC på fjernbetjeningen.
DIRECT TV REC
Hvis optageren er i Standby, og der er isat et egnet medie, tændes den automatisk, når du trykker på
knappen DIRECT TV REC.
Hvis du har tilsluttet en Q-Link-enhed, vises en meddelelse på TV-skærmen omdet, der bliver optaget,
eller hvis det ikke er muligt at optage udsendelsen. Nogle enheder, der er Q-Link-kompatible, viser kun
meddelelsen, når TV’et er indstillet til videokanalen eller er i AV-tilstand. Se betjeningsvejledningen til
enheden.
Optagelse i gang
Optageren henter programsignalet fra sin egen tuner.
Hvis du ønsker det, kan du slukke TV’et og lade enheden
optage på normal vis.
7
8
C
0
9
N
TV
Ingen optagelse-tjek bånd eller disk
Båndet eller disken er muligvis skrivebeskyttet, ikke sat i
eller er beskadiget. Enheden optager muligvis allerede.
Se betjeningsvejledningen til enheden.
Når du bruger Q-Link-enheden, kan følgende hovedfunktioner være tilgængelige:
De nævnte funktioner er kun tilgængelige fra den enhed, der er tilsluttet det SCART-stik, der er valgt ved hjælp af
Q-Link. Se side 11.
Automatisk tænding af TV / optager
Hvis du isætter medier, der er forindspillede, i optageren og trykker på knappen Play, mens TV’et er i Standby, tændes
TV’et automatisk. Den rette AV-indgang vælges også automatisk, så du kan se indholdet.
Automatisk aktivering af Standby på optageren
Når TV’et er indstillet til Standby, skifter optageren også til Standby, hvis der ikke er isat et medie, eller hvis der er isat
et medie, men funktionerne Rewind eller Stop er aktiveret. Hvis videobåndoptageren er ved at spole et bånd tilbage,
skifter den ikke til Standby, før tilbagespolingen er fuldført.
Aktivering af billedvisning på optageren
Hvis TV’et er i Standby, og optageren sender en menu, som skal vises på TV-skærmen (f.eks., hovedmenuen), tændes
TV’et automatisk, og menuen vises.
Dette TV kan også kommunikere med en anden optager med følgende logoer:
• “DATA LOGIC” (et varemærke tilhørende Metz Corporation) • “Megalogic” (et varemærke tilhørende Grundig Corporation)
• “Easy Link” (et varemærke tilhørende Philips Corporation)
• “SMARTLINK” (et varemærke tilhørende Sony Corporation)
Vigtig bemærkning:
Det er ikke sikkert, at alle optageanordninger understøtter alle eller nogle af ovenstående funktioner. Se
betjeningsvejledningen til enheden.
Hvis Q-Link-funktionen ikke fungerer, skal De kontrollere tilslutningen og sikre Dem, at scartledningen er af typen
“fuld funktion”.
Sådan deles tuninginformationer
For at sikre korrekt optagelse, bør TV-apparatet og videomaskinen (DVD/R) have fælles tuninginformation. Se side
14.
• Når Auto setup (ATP) funktionen bruges, vil tuningsdata blive indlæst til videomaskinen (DVD/R).
Sådan afbrydes Q-Link kommunikationen
Hvis De ikke ønsker at anvende Q-Link funktionen, skal De gå til opsætningsmenuen og indstille Q-Link funktionen
på “Off”. Se side 11.
17
Billedformatkontrol
Widescreen-fjernsynet gør, at du kan få vist billedet i et optimalt format og fra den bedst tænkelige synsvinkel. Det
gælder også widescreen-billeder i biograffilmformat.
Tryk flere gange på ASPECT-knappen for at skifte mellem de ni mulige
billedformater:
ASPECT
OK
Auto aspect, 16:9, 14:9, Biograf, 4:3, 4:3 Fuld (HD signal), Zoom1,
Zoom2 og Zoom3
ELLER
Tryk på ASPECT-knappen. Når valgtasterne på skærmen vises, kan De
også bruge den Røde eller Grønne knap til at flytte i begge retninger
mellem de ni mulige billedformater.
Røde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Grønne
N
TV
Auto aspect
Med Auto aspect stilles der ind på det billedformat, der bedst udfylder skærmen.
Funktionen gør dette ved hjælp af en proces i fire trin for at fastslå, om det viste
billede er et widescreen- billede.
Hvis Auto aspect finder et widescreen-signal, skifter fjernsynet til den
hensigtsmæssige 16:9. Hvis Auto aspect ikke finder et widescreen-signal,
forbedrer dette avancerede fjernsynsapparat billedet for at få en optimal
billedoplevelse.
Teksten på skærmen angiver, hvordan Auto aspect har fastslået, hvilket
billedformat der skal anvendes:
Auto aspect skifter til 16:9, alt efter hvilket widescreen-billedformat der er
hensigtsmæssigt.
“Auto aspect” vises i øverste venstre hjørne af skærmen, hvis der findes sorte
striber over og under billedet.
Auto aspect vælger det bedste billedformat og forstørrer billedet for at udfylde
skærmen. Det kan tage flere minutter, afhængig af hvormørkt billedet er.
Hvis du vil, kan du også vælge en af de andre mulige synsvinkler manuelt for
at få vist billedet.
Bemærk:
• Hvis du får problemer med billedformatet i Auto-mode, når du afspiller
optagelser i widescreen-format på videobåndoptageren, er det muligt, at
videobåndoptagerens parallelløbskontrol skal justeres (brugsanvisningen til
videobåndoptageren indeholder nærmere oplysninger om justering).
• Widescreen-billedformaterne kan variere for de forskellige film og
programmer.
Hvis disse er bredere end standardbilledformatet 16:9, kan det være, at derses
ensort stribeøverst ognederst på skærmen.
• “Wide” kommer frem i det øverste venstre hjørne af skærmen og billedforholdet
ændres i overensstemmelse hermed i en hvilken som helst aspektindstilling,
hvis et widescreen-identifikationssignal (WSS) registreres eller et kontrolsignal
findes via en scartbøsning.
• Automatisk justering af aspektforholdet vha. WSS-signalet er ikke mulig for
komponenter med progressive indgangssignaler og indgangssignaler med
høj opløsning.
18
Wide
“Wide” vises i øverste venstre
hjørne af skærmen. Auto aspect
skifter til det hensigtsmæssige
widescreen-billedformat 16:9.
Auto aspect
“Auto aspect” vises i øverste
venstre hjørne af skærmen. Det
bedste billedformat vælges, og
billedet forstørres for at udfylde
skærmen.
Auto aspect
Tryk på ASPECT-knappen, og
brug derefter den Røde eller
Grønne knap til at flytte mellem de
otte mulige billedformater.
Billedformatkontrol
16 : 9
16 : 9
16:9 viser et ægte 16:9 (anamorfisk) billede uden billedforvrængninger.
16 : 9
14 : 9
14 : 9
14:9 viser billedet i formatet 14:9 (brevkasse) eller 4:3 uden forvrængning af
billedaspektet.
14 : 9
Biograf
Biograf
Brug Biograf for at udvide et 4:3-billede, så det fylder hele skærmen (i stedet for
at se et program med sorte striber ned langs højre og venstre side af billedet).
4:3 billdet bliver strukket i vandret retning, så billedet fylder hele skærmen; dette
sker på en sådan måde, at man kun i højre og venstre kant af skærmen tydeligt
at se det er strukket.
4:3
Biograf
4:3
4:3 viser et 4:3-billede i normalt 4:3-format uden billedforvrængninger.
4:3
4 : 3 Fuld
4 : 3 Fuld
Viser et “4:3” billede forstørret vandret for at udfylde skærmen.
4 : 3 Fuld
Zoom1
Zoom1
Zoom1 viser billeder i 16:9 letterbox-format eller 4:3-format uden
billedforvrængninger.
Zoom1
Zoom2
Zoom2
Zoom2 viser anamorfiske billeder i 16:9 letterbox-format som fuldskærmsvisning
uden billedforvrængninger.
Zoom2
Zoom3
Zoom3
Zoom3 viser billeder i 21:9 letterbox-format som fuldskærmsvisninger uden
billedforvrængninger.
16:9 viser billedet i maksimal størrelse, men med en svag forvrængning.
Zoom3
19
VCR / DVD-betjening
Fjernbetjeningen kan anvende nogle funktioner i udvalgte Panasonic videomaskiner og DVD (Digital Versatile
Disc) udstyr. Noget video- og DVD-udstyr har andre funktioner, så for at sikre kompatibilitet bedes De se udstyrets
brugervejledninger eller henvende Dem til forhandleren for at få nærmere oplysninger.
Standby
Tryk her for at indstille videobåndoptageren, DVD’en
eller DVD-optageren til Standby.
Tryk igen for at tænde.
VCR
DVD
VCR / DVD kontakt
Anvendes til at vælge om betjeningsknapperne skal
anvendes til DVD-udstyr eller videomaskine.
Play
Tryk på play for at afspille bånd eller DVD.
Stop
Tryk på stop for at standse bånd eller DVD.
Skip / Fast Forward / Cue
VCR: Tryk her for at spole båndet hurtigt fremad. I Playfunktionen bruges denne knap til at se billedet,
medens båndet spoler hurtigt fremad.
DVD/R: Tryk én gang for at gå direkte til det næste spor eller
titel.
Tryk og hold nede for at søge fremad.
Skip / Rewind / Review
VCR: Tryk her for at spole båndet tilbage. I Play-funktionen
bruges denne knap til at se billedet, medens båndet
spoler hurtigt tilbage.
DVD/R: Tryk én gang for at gå direkte til det foregående spor
eller titel.
Tryk og hold nede for at søge bagud.
Pause / Still
Tryk her i afspilningsfunktionen, så stopper billedet.
Tryk igen for at genoptage afspilningen.
DVD/R: Tryk og hold nede for slowmotionafspilning.
PROGRAMME
REC
20
Programme Up / Down
Tryk på denne knap for at gå et trin op eller ned i
videoprogrampositionerne.
Record
Tryk på denne knap for at starte optagelse.
Tekst-TV-betjening
• Tekts-TV funktionen kan variere afhængig af TV-selskaberne og kan kun anvendes, hvis den valgte kanal driver en
Tekst-TV service.
• Ved at trykke 3 gange på MENU- knappen fremkommer en cyan bjælke på billedet og kontrasten kan justeres ved
at trykke på venstre og højre knapperne.
• Ved tryk på MENU-knappen i Tekst-TV funktionen vises særlige funktionsmuligheder forneden på skærmen.
• Når der trykkes på Lyd op / ned-knappen, mens der vises tekst-tv, vises lydstyrke-funktionen med en grøn bjælke.
Tryk på Lyd op / ned-knappen for at ændre indstillingen efter behov.
Hvad er Liste funktionen?
I Liste funktionen findes 4 sidetal med forskellig farve forneden på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og lagres
i TV-apparatets hukommelse.
Hvad er FLOF (FASTEXT)?
I FLOF funktionen vises 4 emner med forskellig farve forneden på skærmen. For at få flere oplysninger om et af disse
emner, skal De trykke på knappen i den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til informationer om de
viste emner.
Hvad er TOP tekst---tv?
TOP tekst---tv muliggør nemmere og hurtigere udvalg af tekst---tv sider. Siden kan nås næsten umiddelbart, kun ved
knappens tryk, og siden kommer.
Hvordan fungerer det?
TOP tekst---tv bruger 4 farveknapper – rød, grøn, gul og blå – for at vælge følgende oplysninger:
• blå knap bruges til at skifte mellem enkelte blokker (f.eks. Sport). ’Sport’ blokken tilbyder forskellige artikler som
tennis, fodbold, baseball, osv. ved hjælp af gul knap. Når du når den sidste artikel inden en blok, bruger du gul knap
til at skifte til den næste blok.
• Grøn knap vælger den tilgængelige side OPPE
• Rød knap vælger den tilgængelige side NEDE.
Hvilke er fordele?
• Sidevalg ved trykken af en knap
• Nem emnevalg i en rækkefølge
• Nedsat ventetid
• Hvis ikke---eksisterende sidenummer er indtast, spørgsmålstegn dukker op i den lavere del på skærmen.
• Der er en linje med sidenumre i den lavere del på skærmen, så du altid ved, hvilken knap at bruge til at få krævede
oplysninger.
TV / Tekst-TV funktion
Tryk på TEXT-knappen for at skifte mellem at se det løbende program og tekst.
TEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Valg af side
Sidevalg kan foretages på to måder:
a. Tryk på Up / Down knapperne for at flytte til et højere eller lavere sidetal.
b. Ved at indtaste sidetal ved hjælp af 0 - 9 på fjernbetjeningen.
VCR
MENU
Grønne
MENU
Røde
Full / Top / Bottom
Tryk på MENU for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den Grønne knap.
Tryk igen på den Grønne knap for at udvide den NEDERSTE halvdel.
Tryk igen for at vende tilbage til normal (FULD) størrelse.
Reveal
Tryk på MENU for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den Røde knap for at få
vist skjulte ord, f.eks. svar på quiz-sider. Tryk igen for at skjule ordene.
Rød / Grøn / Gul / Blå knap
I TOP / FLOF funktionen svarer disse knapper til emnerne med de forskellige farver.
I Liste funktionen svarer de til sidetallene med de forskellige farver.
21
Tekst-TV-betjening
Det er ikke muligt at ændre programpositionen i funktionerne News flash, Update eller Sub Coded Page Access.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
List Store
I Liste funktionen kan de fire sidetal kun ændres for kanalposition 1- 25.
For at gøre det, skal man trykke på en af de farvede knapper og derefter indtaste det nye
sidenummer.
Tryk på OK og hold knappen nede, så skifter sidetallene farve.
OK
0
VCR
Hold
For at holde tekst-TV siden, mens der ses flersidet information.
Tryk igen for at vendetilbage til automatisk sideopdatering.
HOLD
Blå
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OK
F.P.
0
VCR
MENU
Gule
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VCR
MENU
Gule
22
Favoritside (F.P.)
Gemmer en favoritside i hukommelsen til øjeblikkelig visning. For at gemme en side, skal
TV’et være i Liste tilstand og programpositionen skal være mellem 1 - 25.
Tryk på den Blå knap, vælg sidenummeret og tryk og hold OK-knappen inde. Sidenummeret
er nu gemt.
Tryk på F.P. for at kalde siden frem igen.
Opdatering af display
Tryk på MENU-knappen for at få vist de særlige funktioner. Tryk derefter på den Gule knap
for at se TV, mens der ledes efter en Tekst-TV side. Når siden er fundet, viser skærmen
sidetallet i øverste venstre hjørne. Tryk på den Gule knap for at se siden.
Tryk på TEXT igen for at vende tilbage til normal TV visning.
News Flash
Når der er valgt en side med news flash, skal De trykke på MENU, Gule for at se TV. Når
der modtages en opdatering, vises sidetallet på skærmen.
Tryk på den Gule knap for at vise News Flash.
Tryk på TEXT for at vende tilbage til normal TV visning.
Opdatering
Tryk på MENU, Gule for at se opdatering af informationer på visse sider.
Når en opdatering modtages, vises sidetallet i skærmens øverste venstre del.
Tryk på den Gule knap for at se siden.
Tryk på TEXT for at vende tilbage til normal TV visning.
Adgang til undersider
Når information på tekst-tv fylder mere end en side, kan det tage nogen tid, før der
automatisk skiftes til den side, du ønsker. Når undersiden findes, vises sidenummeret
øverst på siden, så du kan vælge den. Efterhånden som flere undersider findes, ændres
displayet øverst på siden, hvilket betyder, at du altid har mulighed for atvælge de senest
transmitterede sider.
Når du bruger tekst-tv, får du adgang til undersiderne på følgende måde:
Hvis den ønskede underside endnu ikke er tilgængelig, skal du trykke på MENU-knappen
(for at vise specialfunktioner) og derefter på den Gule knap, for at kunne se tv, mens der
findes flere undersider. De fundne undersider vises øverst på skærmen.
Når de ønskede undersider er tilgængelige, skal du trykke på den Gule knap for at se
siderne på tekst-tv og derefter bruge den venstre og højre cursor-knap til vælge den
underside, du gerne vil se.
79 sub-sider er maksimum ( begrænsning sat af TV-stationerne ).
Bemærk:
• Hvis De ikke vil have vist valgtasterne på TV-billedet, mens der ventes på, at der bliver
fundet en underside, skal De trykke på MENU-knappen for at fjerne tasterne fra skærmen.
Tryk igen for at få vist tasterne igen.
• Hvis du har fjernet knapperne til specialfunktioner fra skærmen og derefter brugt venstre
og højre cursor-knap til at vælge en underside, mens du stadig så på tv- billedet, skal du
trykke på MENU-knappen og derefter på den Gule knap for at se tekst-tv-siden igen.
• Hvis det øverst på siden angives, at der transmitteres undersider, uden at den viste side
ændres, betyder det, at indholdet på siden er blevet opdateret, og at der ikke er nogen
undersider.
Tekst-TV-betjening
MENU
Blå
INDEX
MENU
Hvis du ikke ved, hvilken underside du skal bruge, kan du også trykke på knappen
MENU (for at få vist udvalgte funktioner). Tryk derefter på den Blå knap. På skærmen vises
T****, og normalt er side-nummeret angivet.
Angiv den ønskede underside, før T**** fjernes.
Angiv 0, 0, 0 og 6, hvis du f.eks. vil vælge side 6.
Tryk på den Gule knap for at få vist TV-billedet, mens du venter på, at flere undersider bliver
fundet. De fundne undersider vises øverst på skærmen.
Når siden er tilgængelig, skal du trykke på den Gule knap for at se siden. Uanset hvor
mange sider der bliver fundet, får du vist den ønskede underside, når du trykker på den
Gule knap.
TEXT for at vende tilbage til almindelig tv-funktion.
INDEKS
I TOP / FLOF indstilling
Tryk på INDEX for at vende tilbage til siden med hovedindekset.
Alt efter hvilken måde oplysningerne overføres på, kan det være nødvendigt at trykke mere
end én gang for at komme tilbage til siden med hovedindekset.
Billede og tekst
Tryk to gange på MENU-knappen for at få vist specielle funktioner, og tryk på venstre eller
højre piletast for at slå Lille billede Til eller Fra.
I Billed- og teksttilstand vises det aktuelle program side om side med en tekst-tv-side. Under
brug af denne funktion styrer fjernbetjeningen tekst-tv-siden. For at skifte indstillinger for det
viste program skal De trykke på TEXT-knappen for at få vist programmet alene, hvorefter
de ønskede ændringer foretages.
Fryse billede
HOLD
Tryk på knappen HOLD, anvendes til at fryse billedet.
Tryk igen for at vende tilbage til betragtning af det aktuelle program.
OK
(Ikke når man benytter HDMI og component.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
TV
23
Audio / Video tilslutninger
Det er muligt at tilslutte en række forskelligt ekstraudstyr til Deres TV. Følgende sider viser I detaljer, hvordan man
forbinder eksterne enheder på siden og bagpå apparatet.
Når Deres udstyr er tilsluttet, skal De følge nedenstående fremgangsmåde for at få vist indgangskilden:
TV/AV
Tryk på TV/AV-knappen.
Når valgtasterne på skærmen vises, vælges siden ved at trykke på
den Røde eller Blå knap og derefter trykke på de farvede knapper for
at vælge den AV-kilde, De vil have vist.
Rød knap
: AV1 Scart-bøsninger / Forrige side
Grøn knap
: AV2 Video-, S-Video- Scart-bøsninger /
Gul knap
: AV3 Audio-, Video-, S-Video-bøsninger /
Komponentbøsninger
Blå knap
: Næste side / HDMI 1,2
Vælgerknapperne på skærmen forsvinder efter nogle sekunder. Hvis
du vil vælge en indgang, når knapperne ikke vises, skal du trykke på
en af de farvede knapper, og knapperne vises igen..
OK
Røde
Blå
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
TV
Bemærk:
• Eksterne input kan også vælges ved at anvende TV/AV knappen på toppen af TV´et.
Tryk gentagne gange på TV/AV-knappen, indtil De når frem til den AV-kilde, De ønsker at se.
• Er apparatet i AV eller HDMI mode er mulighederne for indstilling i Menuerne begrænset ( f. eks er der ingen
Kanalindstilling menu )
• Dette TV---apparat gør detmuligt automatisk at skifte i AV funktion, hvis tilkoblet udstyr udstøder et skiftesignal
på SCART---stik mens det tændes. I dette tilfælde vises EC i skærmens venstre øvre hjørne og signalet fra det
tilkoblet AV udstyr. Ved valg af et andet TV---program ændres det modtagebillede ikke.
• Tryk ”TV/AV” knappen eller sluk for tilsluttet AV udstyr for at komme tilbage i TV funktion.
• Hvis den eksterne enhed har valgfri “Aspect ratio“, vælg 16:9.
Tilslutning af hovedtelefoner / AV3-bøsninger
Tilslut til S-VIDEO eller VIDEO bøsningen.
(Ekatraudstyr)
S-Video
OUT
VIDEOMASKINE /
S-VIDEOMASKINE
DVD AFSPILLER
VIDEOOPTAGE /
S-VIDEOOPTAGER
Video
OUT
Audio
OUT
(M3 stik)
S-VIDEO
VIDEO
L
R
AUDIO
Bemærk:
• Lydstyrken i hovedtelefonen kan reguleres ved at vælge “Hovedtlf. Styrke” på menuen Lyd.
• Illustreret udstyr og kabler følger ikke med dette TV-apparat.
24
Audio / Video tilslutninger
Samling af kablerne med klemmen
Sådan
strammes:
Sådan løsnes:
Træk
Hold knappen
indtrykket.
Træk
Bemærk: For at undgå interferens må RF-kablet og netledningen ikke
bindes sammen.
Tilslutning af AV1 / 2 Scart-bøsninger
AV1/2
AV1:
VIDEOMASKINE
Q-Link KOMPATIBEL VIDEOMASKINE
SET TOP BOKS
DVD AFSPILLER
DVD-OPTAGER
VIDEOOPTAGER
SPILLEKONSOL / COMPUTER(RGB)
AV2:
VIDEOMASKINE / S-VIDEOMASKINE
Q-Link KOMPATIBEL VIDEOMASKINE
SET TOP BOKS
DVD AFSPILLER
DVD-OPTAGER
Q-Link-KOMPATIBEL DVD-OPTAGER
VIDEOOPTAGER / S-VIDEOOPTAGER
Tilslutning af komponentindgangsbøsningerne
Stikket accepterer progressive eller ikke-progressive signalformater samt signaler i høj
opløsning: 750(720)/50p, 750(720)/60p, 1125(1080)/50i og 1125(1080)/60i.
Y
Y
Y, PB, PR PB
OUT
PB
PR
PR
L
L
R
R
DVD AFSPILLER
AUDIO
OUT
Bemærk:
• Det viste ekstraudstyr og kabler leveres ikke sammen med TV-apparatet.
• Tilslut aldrig en computer med TTL udgang (5V) til dette apparat.
• For information om Scart-stik tilslutning se side 28.
25
Tilslutninger
Hvordan forbindes HDMI 1/2 in
HDMI (High Definition Multi media Interface) er det første helt digitale A/V-interface til forbrugerelektronik, der
understøtter ukomprimerede standarder. HDMI signalerne indeholder både video og lyd i digital format.
Et HDMI-kompatibelt apparat1, f.eks. et Set Top Box eller en dvd-afspiller med HDMI- eller DVI-udgangsstik kan
tilsluttes til HDMI-indgangsstikket.
Kompatibel aftastningsfrekvens for AUDIO-signal via HDMI : 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz
Bemærk:
• Hvis det eksterne apparat kun har en DVI-udgang, skal du bruge et DVI/HDMI-adapterkabel2 for at foretage tilslutning
til HDMI1-stikket.
• Tilslut lydkablerne til AUDIO IN-stikkene ved hjælp af et DVI/HDMI-adapterkabel.
• Audio indstillinger kan ændres på “HDMI1 input“. Se side 10.
• Dette HDMI-stik er et Type A-stik.
• HDMI2 input er kun for digitale signaler.
• Hvis eksterne enheder ikke har et digitalt output, skal „Component“, “S-Video“ eller Scart input benyttes ( kun analoge
signaler ).
• Følgende HDMI signaler kan anvendes: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p and 1080i. Vær opmærksom på, at indstilligerne
på den eksterne enhed er korrekt indstillet.
• Dette indgangsstik er ikke beregnet til brug med computere.
• Ikke-HDMI-brugbare kabler kan ikke anvendes. Det anbefales, at du anvender Panasonics HDMI-kabel.
• 720p/1080i-signalerne reformateres for visning på displayet.
• Hvis den eksterne enhed har valgfri “Aspect ratio“, vælg 16:9.
• Se side 28 for at få yderligere oplysninger om gyldige HDMI-signaler.
1. Et HDMI-kompatibelt apparat, hvorpå der er et HDMI-logo.
2. HDMI-DVI-konverteringskabel: Kontakt din lokale forhandler af forbrugerelektronik for at få yderligere oplysninger
om tilgængeligheden.
SET TOP BOKS
DVD AFSPILLER
HDMI
OUT
HDMI IN 1/2
26
HDMI kontrol "HDAVI Control"
• Nyd ekstra HDMI Inter-betjeningsmuligheder med Panasonic-produkter, som har “HDAVI Control” funktion. HDMItilslutninger til nogle Panasonic-apparater (Panasonic DVD-optager DIGA) gør det muligt at udføre nem afspilning,
Tændt-link og Slukket-link.
• Se “Tilslutninger” (s. 26) angående tilslutninger. Læs ligeledes betjeningsvejledningen for udstyret. Henvend Dem
gerne til Deres lokale Panasonic-forhandler angående anvendeligt udstyr.
• Hvis HDMI 2 anvendes skal du vælge ”HDMI 2” med den blå knap første gang du er i AV-mode. Etter at dette er
gjort, vil HDAVI fungerer korrekt. Se side 24.
Nem afspilning
• Automatisk skift af indgang. Når det tilsluttede Panasonic-udstyr betjenes, skifter indgangsindstillingen automatisk
• Når det ikke mere betjenes, går indgangsindstillingen tilbage.
Tændt-link
• Når et HDAVI kompatibelt Panasonic apparat er tilkoblet, og starter afspilning, Direct Navigator eller Funktionsmenuen åbnes, tænder TVet automatisk (kun når TVet står i ”standby”).
Slukket-link
• Når fjernsynet indstilles til standby, vil det tilsluttede Panasonic-udstyr også indstilles til standby.
Opsummering af styringsfunktionerne (”o” betyder OK, ” – ” betyder ikke OK).
Tilkoblinger
Funktion
Nem afspilning
Direkte TV-optagelse:
HDMI og SCART
SCART (kun med Q-Link)
kun HDMI
o
o
o
o
o
-
(Ikke når man benytter HDMI)
Tændt-link
o
o
o
Slukket-link
o
o
o
Tænd for udstyret, når tilslutningerne er udført, og tænd derefter for fjernsynet.
• Klargør udstyret, så denne funktion kan anvendes. Læs betjeningsvejledningen for udstyret.
• Tænd for fjernsynet igen med udstyret tændt, når tilslutningen eller opsætningen er ændret.
• Det er ikke sikkert at billede og lyd kan ses/høres de første sekunder, når afspilningen starter.
• Det er ikke sikkert at billede og lyd kan ses/høres de første sekunder, når indgangsindstillingen skiftes.
27
Indgangssignaler, der kan vises
Komponentens gyldige indgangssignal (Y, PB, PR) og HDMI (Mærke)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Component
HDMI
525 (480) / 60i
15,73
59,94
525 (480) / 60p
31,47
59,94
625 (576) / 50i
15,63
50,00
625 (576) / 50p
31,25
50,00
750 (720) / 60p
45,00
60,00
750 (720) / 50p
37,50
50,00
1125 (1080) / 60i
33,75
60,00
1125 (1080) / 50i
28,13
50,00
Signalnavn
Bemærk:
• Signaler, der ikke svarer til ovenstående specifikationer, vil muligvis ikke blive vist korrekt.
Information om scart-stik, S-video stik og HDMI-terminal
AV1 Scart-bøsninger
AV2 Scart-bøsninger
(RGB, VIDEO, Q-LINK)
(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
Jordstik
CVBS ud (video)
CVBS Jord
Rød ind
Rød jord
Grøn ind
Grøn jord
Blå ind
Blå jord
Audio ud (L)
Audio ud (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS ind (video)
RGB status jord
Status RGB
jord
-Q-Link data
Status CVBS
Audio ind (L)
Audio jord
Audio ind (R)
Passende input for AV1 omfatter RGB (Rød / Grøn / Blå)
Jordstik
21
CVBS ud (video) 19
CVBS Jord
17
Rød ind / S.C. - ind 15
Rød jord
13
Grøn ind
11
Grøn jord
9
Blå ind
7
Blå jord
5
Audio ud (L)
3
Audio ud (R)
1
Passende input for AV2 omfatter RGB (Rød / Grøn / Blå)
AV2: Ben 15 og 20 afhænger af AV2 S-VHS / VIDEO skift
AV3 S-VIDEO 4-bens stik
HDMI-terminal
19
DDC/CEC jord
17
SCL
15
CEC
13
TMDS urafskærmning
11
TMDS Data 0í
9
TMDS Data 0+
7
TMDS Data1 afskærmning 5
TMDS Data 2í
3
TMDS Data2+
1
Detektering af varmt stik
28
18
16
14
12
10
8
6
4
2
20 CVBS ind (video)
18 RGB status jord
16 Status RGB
14 jord
12 -10 Q-Link data
8 Status CVBS
6 Audio ind (L)
4 Audio jord
2 Audio ind (R)
+5V strøm
SDA
Reserveret (i kabel men N.C. på enhed)
TMDS urí
TMDS ur+
TMDS Data 0 afskærmning
TMDS Data 1í
TMDS Data1+
TMDS Data2 afskærmning
Krominans ind
Luminans ind
Krominans jord
Luminans jord
Fejlsøgning
Hvis der opstår et problem med Deres TV, bedes De venligst referere til tabellen nedenfor, for at bestemme hvad
symptomerne er og derefter foretage de foreslåede afhjælpninger. Hvis dette ikke løser problemet, bedes Dekontakte
Deres lokale Panasonic forhandler og oplyse både modelnummeret og serienummeret (begge findes bag på TV’et).
Symptomer
Billede
Kontrollér
Lyd
Antennens placering, retning eller tilkobling
Sne på billedet
Støj
Antennens placering, retning eller tilkobling
Dobbelte billeder
Normal lyd
Elektrisk udstyr
Biler / motorcykler
Lysstofrør
Interferens
Støj
Aktiver P-NR i billedmenuen for at reducere billedstøj.
Lydstyrken
Aktivering af Sound mute.
Normalt billede
Intet billede
Ingen lyd
Ingen lyd
TV-apparatet indstillet på AV.
Stikket ikke sat i stikkontakten.
Apparatet ikke tændt.
Billede / Lyd sat til minimum.
Kontroller om TV-apparatet står i Standby.
Farven reguleret til minimumsniveau.
Ingen farve
Normal lyd
Kanalen / kanalerne indstilles igen.
Dårligt eller forvrænget billede
Svag eller manglende lyd
Lydmodtagelsen er måske forringet.
Sæt MPX indstillingen (lydmenuen) på Mono indtil modtagekvaliteten
bliver bedre.
Normalt billede
Der kan forekomme
røde prikker, blå prikker
og grønne prikker på
skærmen.
Svag elle forvrænget lyd
Normal lyd
Dårlige videosignaler.
(Sne på skærmbilledet, intet billedet, billedet løber
osv.)
H
D
M
Dårlig lyd.
I
Fejlmeddelelsen vises.
“HDMI kontrol” funktionen fungerer ikke
Dette er et karakteristik træk ved flydende krystaldisplayer, og det
er ikke nogen fejl. LCD-skærmen er fremstillet med anvendelse af
præcisionsteknik for at sikre fine billeddetaljer. Af og til kan der dog
fremkomme nogle få ikke-aktive billedelementer, der fremstår som
uforanderlige blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette
ikke har nogen indflydelse på LCD-skærmens ydelse.
HDMI-kablet er ikke tilsluttet korrekt.
Afbryd strømtilførslen til tv’et og andet tilsluttet udstyr, og tilslut den igen.
Kontrollér kompatibiliteten af indgangssignalet fra det tilsluttede udstyr.
Det tilsluttede udstyr skal være i overensstemmelse med EIA/CEA861/861B.
Skift lydindstillingen for det tilsluttede udstyr til L.PCM.
Kontrollér indstillingen for HDMI input i lydmenuen.
Hvis problemet skyldes den digitale lydforbindelse, skal du skifte til den
analoge lydforbindelse.
Kontakt venligst et autoriseret servicecenter.
Tænd for fjernsynet igen, mens der er tændt for udstyret.
Sæt “HDMI kontrol” til “Fra” og derefter til “Til” igen. (s. 11)
29
Specifikationer
TX-23LX60F
Strømkilde
Strømforbrug
Normal anvendelse : 85 W
I standbyindstilling : 0,8 W
LCD
Billede størrelse ( billede
synligt diagonalt på skærmen)
Lyd
Audio udgang
Hovedtelefon
Scanningsformat
58 cm
2 x 3W RMS, 8 Ÿ impedans
TX-26LX60F
TX-32LX60F
Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz
Normal anvendelse : 90 W
Normal anvendelse : 143 W
I standbyindstilling : 1 W
I standbyindstilling : 1 W
Wide XGA (1.366 u 768 pixel)
16:9 aspektforhold LCD-skærm
66 cm
80 cm
2 x 10W RMS, 8 Ÿ impedans
M3 (3,5 mm) jackstik u 1
480i(60Hz), 480p(60Hz), 576i(50Hz), 576p(50Hz), 720p(50Hz), 720p(60Hz), 1080i(50Hz),
1080i(60Hz)
PAL B, G, SECAM B, G SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITALY)
VHF A - H (ITALIEN)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (Hyperbånd)
Modtagesystemer / Båndnavn PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
Gengivelse af NTSC bånd fra visse PAL videomaskiner (videobåndoptagere)
M.NTSC
Gengivelse fra visse M.NTSC videomaskiner (videobåndoptagere)
NTSC (KUN AV INDGANG) Gengivelse fra visse NTSC videomaskiner (videobåndoptagere)
Antenne - bagside
Anvendelsesforhold
Antal tekst---tv sider
Connection Terminals
AV1 (Scart connecter)
AV2 (Scart connecter)
AV3
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO L - R
Komponent VIDEO
AUDIO L - R
HDMI 1,2
Dimensions ( B u H u D )
Inklusive TV-stativ
TV-apparat alene
Vægt
UHF / VHF
Temperature : 5 °C - 35 °C
Luftfugtighed : 5 % - 90 % RH (ingen kondensation)
500
21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, RGB ind, Q-Link)
21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, RGB ind , S-Video ind, Q-Link)
1 u RCA PIN-type
Mini Din 4-ben
2 u RCA PIN-type
Y, PB, PR
2 u RCA PIN-type
TYPE A-stik
565 mm u 450 mm u 260 mm 657 mm u 525 mm u 301 mm
565 mm u 411 mm u 115 mm 657 mm u 473 mm u 107 mm
10 kg Net
14,5 kg Net
791 mm u 615 mm u 301 mm
791 mm u 563 mm u 107 mm
19 kg Net
Bemærk:
• Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Angivet vægt og dimensioner er omtrentlige værdier.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC.
30
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr
(private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at
elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter
på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger.
I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale
forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og
forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en
forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde
det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på
området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller
leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler.
Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
Kunderegistrering
Produktets modelnummer og serienummer står på bagbeklædningen. Disse numre bør du notere på linierne
nedenfor og gemme denne vejledning samt din kvittering som permanent bevis på at du har købt produktet. Det
vil hjælpe dig i tilfælde af tyveri eller tab samt garantikrav.
Modelnummer
2006CS
Serienummer
Download PDF

advertising