Panasonic TX26LE7FA Betjeningsvejledning

Panasonic TX26LE7FA Betjeningsvejledning
Brugervejledning
Bredformat LCD TV
Modelnummer
TX-26LE7FA
TX-32LE7FA
DIRECT
TV REC
GUIDE
TV/AV
OK
MENU
TEXT
EXIT
F.P.
INDEX HOLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
VCR
ASPECT
N
REC
VCR
DVD
PROGRAMME
TV
Dansk
Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og
gem den til fremtidig konsultation.
De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål.
Lav Deres dagligstue om til en biograf!
Oplev et forbløffende niveau af multi-
2
media spænding
Indhold
Husk at læse
Oplev fin multi-media
Sæt topboks
Forstærker med
højttalersystem
Sikkerhedsforanstaltninger·························· 4
(Advarsel/Forsigtig)
Bemærkninger············································· 5
Vedligeholdelse ··········································· 5
Kvik-start vejledning
Tilbehør / Ekstraudstyr ········ 6
Identifikation af
kontrolknapperne ··················· 7
Tilslutning ··································· 8
Automatisk opsætning ········· 9
Kvik-start vejledning
Videokamera
•
••
DVD-optager
DVD-afspiller
Nyd dit fjernsyn!
Grundlæggende egenskaber
••
•
For at se fjernsyn ······································ 10
For at se videobånd og DVD’er ················· 11
For at se TV-tekst ······································ 12
Sening
Videobåndoptager
Avancerede egenskaber
Sådan bruges menu-funktionerne ············· 14
(billede, lydkvalitet etc.)
Redigering og indstilling af kanaler ·············· 16
Tilsluttet udstyr ·········································· 18
(Q-Link / VIERA Link / Tilslutninger)
••
••
Teknisk information ··································· 24
Hyppigt stillede spørgsmål ························ 27
Licens ························································ 29
Specifikationer··········································· 29
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
Hyppigt stillede spørgsmål etc.
Avanceret
•
••
3
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsler og sikkerhedsregler
Håndtering af netstikket og netledningen
Sæt netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)
Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde.
Rør ikke ved netstikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.)
Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og elektrisk stød.)
Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.
Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.
Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den.
Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når De tager ledningen ud af forbindelse.
Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget.
Hvis De opdager noget
unormalt skal
De øjeblikkeligt tage netstikket
ud af forbindelse!
(som for eksempel en mærkelig lugt eller røg)
AC 220-240 V
50Hz
Tag ikke dækslerne af
De må ALDRIG selv foretage
ændringer af apparatet
(Højspændingsdele kan være årsag til alvorlige
elektriske stød).
Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret
hos den lokale Panasonic-forhandler.
Stik ikke fremmedlegemer
ind i apparatet
Lad ikke diverse effekter komme igennem
ventilationsåbninger ind i apparat (fare for ildebrand
eller el.strøms skade).
Udsæt ikke fjernsynet for
direkte sol og andre varmekilder
Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys
og andre varmekilder. For at undga ild ma du
aldrig anbringe nogen formfor lys eller aben flamme
oven pa eller i narheden af fjernsynsenheden.
4
Hold væske borte fra fjernsynet
Produktet må ikke udsættes for dryp eller
tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.
Anbring ikke beholdere indeholdende væske
(blomstervaser, kopper, kosmetik, eller lignende)
oven på apparatet (heller ikke på hylder osv.
anbragt over apparatet).
Anbring ikke fjernsynet på en ustabil
overflade
Anvend kun det beregnede stativ /
monteringsudstyr
Anvendelse af et uautoriseret stativ eller andre
fastgøringsanordninger kan gøre apparatet
ustabilt med personskade til følge. Husk at bede
Deres lokale Panasonic-forhandler om at gøre
apparatet klar.
Anvendelse af stativer / monteringsdele
(ekstraudstyr) (s. 6).
Bemærkninger
Når De rengør fjernsynet, skal De tage
netstikket ud
Bloker ikke ventilationsåbningerne
på bagsiden af apparatet
Hvis ventilationsåbningerne
blokeres af gardiner eller lignende,
kan der opstå overophedning, brand
eller elektrisk stød.
(Rengøring af et energiladet apparat kan føre til
elektrisk stød.)
Tag netstikket ud, hvis fjernsynet ikke skal
anvendes i længere tid. Tag netstikket ud
før du tilslutter eller frakobler nogen kabler
til TV-apparatet.
Hold apparatet på god afstand af
følgende udstyr
Elektronisk udstyr
Især videoanlæg må ikke placeres i nær afstand
for dette apparat (elektromagnetisk interferens kan
forvrænge billeder / lyd).
Såfremt er TV apparat tilsluttet el.net aftager dette
en vis mængde af el.energi selvom det er
i beredskabsregime. Tænd / sluk-knap (s. 7)
Sørg for tilstrækkelig plads omkring
apparatet, så varmen kan slippe væk
Udstyr med en infrarød sensor
Denne TV apparats betjener udstråler også de
infrarøde stråler (dette kan påvirke funktionen af
andet udstyr).
10
10
10
7
(cm)
Beskyt deres øre for alt for høj lyd fra
høreapparater. Risiko for ikke
tilbagekaldelig høreskade.
Fjernsyns stativ
Vedligeholdelse
Tag først netstikket ud af stikkontakten.
Displaypanel
Daglig pleje: Tør forsigtigt overfladen ren for snavs med en blød klud.
Enkelthed: Tør overfladen ren med en blød klud, som er fugtet med rent vand eller vand blandet op med en smule
neutralt rengøringsmiddel. Anvend derefter en blød klud til at tørre overfladen ren, til den er tør.
Forsigtig
•
•
Displaypanelets overflade har undergået en specialbehandling og kan nemt lide skade.
Lad være med at banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter.
Overfladen må ikke udsættes for insektmidler, opløsningsmidler, fortynder eller andre flygtige substanser
(dette kan forringe kvaliteten af overfladen).
Kabinet
Daglig pleje: Tør overfladen ren med en tør, blød klud.
Enkelthed: Fugt en blød klud med rent vand eller vand, som indeholder en smule neutralt rengøringsmiddel. Vrid
derefter kluden op og tør overfladen ren med den. Tør til sidst overfladen ren med en tør klud.
Forsigtig
•
•
•
Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for rengøringsmidler.
(Væske inden i fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet).
Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for fortynder eller andre flygtige substanser
(dette kan ødelægge overfladen ved at lakken skaller af).
Lad ikke kabinettet være i berøring med gummi- eller PVC-substanser i længere tid.
Netstik
Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. (Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød).
5
Tilbehør / Ekstraudstyr
Standardtilbehør
Kontroller, at De har modtaget de viste tilbehørsdele og ting
Betjeningsvejledning
Batterier til
fjernbetjeningen (2)
Pan europeisu garanti
Fjernbetjening
•
EUR7651030A
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
•
R6 (UM3)
N
TV
Klemmer
Isætning af fjernbetjeningens batterier
1
Træk
åben
Krog
2
Påsætning af klemmen
Bagsiden af
fjernsynet
Luk
+
-
+
-
Bemærk den korrekte
polaritet (+ og -)
Bind kablerne sammen
Sådan strammes:
Sådan løsnes:
Forsigtig
•
••
••
Forkert isætning kan føre til batterilækage
og korrosion, hvilket kan være årsag til
beskadigelse af fjernbetjeningen.
Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
Anvend ikke forskellige typer batterier
sammen (som for eksempel alkaline- og
manganbatterier).
Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.
Lad være med at brænde og skille batterier ad
(s. 32).
Ekstraudstyr
Vægbeslag
TY-WK32LX20W
6
Hold knappen
indtrykket
•
••
Bind ikke RF-kablet og netledningen sammen (dette kan føre til
billedforvrængning).
Fastgør om nødvendigt kablerne med klemmer.
Følg ekstraudstyrets samlingsvejledning for at fastgøre kabler, når
De anvender ekstraudstyr.
Forsigtig
•
•
•
For at opretholde apparatets ydelse og sikkerhed, er det meget
vigtigt at man beder forhandleren eller en leverandør med licens
om at sikre vægbeslagene.
Håndter fjernsynet med forsigtighed under installationen, da skade på
produktet kan ske, hvis det udsættes for slag eller andre påvirkninger.
Vær forsigtig, når De fikserer understøtteren for ophængning på
væggen. Før De fikserer understøtteren for ophængning på væggen,
kontroller altid at der ikke er elektriske kabler eller rørledning.
Identifikation af kontrolknapperne
Hovedtelefonjackstik (s. 22) Funktionsvalg
(
Lydstyrke / Baggrundbelysning / Kontrast / Lys /
Farve / Skarphed / Nuance (NTSC indstilling) / Bas
/Diskant / Balance / Kanalindstillingsvalg (s. 16)
)
AV3
S-V
AV3 terminaler (s. 22)
V
Tænd / sluk-knap
L
Gem indstillingen (s. 16)
R
(
Anvendes til lagring af tuning
og andre funktionsindstillinger
Modtager til
fjernbetjeningssignaler
Til
: grøn)
Øger eller nedsætter programpositionen ét trin. Når
en funktion vises på displayet, trykkes på knappen
for at øge eller nedsætte den valgte funktion. Når
den står på Standby, tændes TV’et.
Automatisk sporingssystemsensor til baglys
(registrerer lysstyrken for at regulere billedkvaliteten) (s. 14)
Lyddæmpning til / fra
Skifter fjernsynet til tændt eller standby
(Tænd / sluk-knap i aktiveret stilling (ON))
DIREKTE TV-optagelse
DIRECT TV REC
GUIDE
TV/AV
(
Til umiddelbar optagelse af et
program i videobåndoptager/DVDoptager med Q-Link tilslutning (s. 18)
)
Programguide (s. 10)
EXIT
MENU
EXIT (Går tilbage til fjernsynsskærm)
MENU
(
Tryk her for at komme ind i Billed-, Lyd-og
Indstillingsmenuerne
)
TEXT
F.P.
INDEX HOLD
Tekst-TV (s. 12)
Til at se Deres favorit tekst-tv kanal
(s. 12)
1
2
3
4
5
6
Skifter program / kanal (s. 10)
Direkte kanaladgang
)
Mens der ses TV eller under Kanalindstilling,
Programrediger eller Manuel kanalinds menuerne,
trykkes på knappen og kanalnummeret indtastes
med de numeriske knapper.
Tryk to gange for at skifte til kabelbånd-indstilling
Vælger programmer i sekvens
De farvede knapper
(anvendes til forskellige funktioner)
(se s. 12 angående eksempler)
Stillbillede (s. 10)
Tekst-TV indeks (s. 12)
7
(
(For at se videobånd eller DVD’er)
(s. 11)
8
9
0
C
Programinformation (s. 10)
VCR
Identifikation af kontrolknapperne
Tilbehør / Ekstraudstyr
OK
••
Skifter mellem TV/AV
Vælg / OK
Kvik-start vejledning
Tændt-lampe
(standby : rød
)
Skifter mellem TV/AV
Lydstyrke
ASPECT
N
Normaliserer (s. 14)
(Nulstiller indstillinger)
REC
PROGRAMME
VCR
DVD
Videobåndoptager / DVD
operationer (s. 11)
Skifter formatforhold (s. 10)
TV
7
Tilslutning
Tilsluttet udstyr og kabler, som er vist i denne betjeningsvejledning, følger ikke med dette fjernsyn.
Bekræft, at apparatet er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De tilslutter eller tager nogen
ledninger ud af forbindelse.
Bagsiden af fjernsynet
Ŷ For at se fjernsyn
VHF / UHF antenne
Netledning
(Sættes i forbindelse, når alle andre
tilslutninger er udført.)
AV1 AV2
Bagsideterminaldel
(forstørret billede)
•
Slut til AV1
eller AV2 for at
apparat, som
understøtter
Q-Link (s. 18).
SCART-kabel
(fuldt monteret)
Ŷ Optagelse af
fjernsynsprogrammer
RF OUT
RF-kabel
DVD-optager eller
videobåndoptager
8
RF IN
Automatisk opsætning
Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.
Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af en lokal forhandler.
1
Tænd for fjernsynet (ON) med tænd/
sluk-knappen
2
Vælg dit land
•
Skærmmenusprog
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgium
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
Start ATP
3
4
5
6
7
8
9
0
VCR
3
Man. kanal
For Belgien, Schweiz og Ø.EU,
vælges det ønskede sprog
•
Manuel indstilling
(s. 16)
Grøn
Afslutte
Start den automatiske opsætning
Rød
•
CH12
ATP UNDER UDFØRELSE
SØGER :
VENT VENLIGST
02
99:21
41
Den automatisk opsætning
begynder at søge efter
fjernsynskanaler og gemmer
dem.
Afslutte
Automatisk opsætning
Tilslutning
2
Indstil
•
••
1
Dansk
Kvik-start vejledning
vælg
Land
OK
De kan nu anvende
fjernbetjeningen til at tænde for
apparatet eller indstille det til
standby.
(Tændt-lampe: Til)
TV
DOWNLOADER
VENT VENLIGST
Program : 63
Fjernbetjening ikke til rådighed
•
Hvis Q-Link (s. 16) udstyr er
tilsluttet, vil kanalinformationen
automatisk blive downloaded til
udstyret.
Brug for hjælp
med operationer?
(eksempel: Lydmenu)
Lyd
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf.Styrke
MPX
Funktion
Ambience
Stereo
Musik
Fra
Vælg
Indstil
Afslutte
Tilbage
Den automatiske
opsætning er nu fuldført
og fjernsynet er klar til
anvendelse.
•
Redigering af kanaler
“Programrediger” (s. 16)
On-screen
betjeningsguiden vil
hjælpe Dem.
9
For at se fjernsyn
GUIDE
OK
1
Tænd for fjernsynet
2
Vælg et programnummer
(i omkring 1 sekund)
Tænd/sluk-knappen på apparatet skal være
aktiveret (ON).
op
eller
EXIT
ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VCR
Ŷ Til at vælge de tocifrede programnumre, f.eks. 39
HOLD
3 ĺ 9 (på kort tid)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Vælg fra programoversigten
VCR
GUIDE
vælg side
vælg program
Lydstyrke
OK
ASPECT
se
Kanaloversigt
Prog.
VCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TV
Ŷ Andre nyttige funktioner (Betjen efter
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Navn
ABC
ZDF
RTL
Kanal
Prog.
CH21
CH44
CH51
CH41
CH47
CH23
CH26
CH58
-
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Navn
Kanal
-
)
Fryser / affryser billede
Hold
Viser
statusinformation
HOLD
Viser / skjuler statusinformation
•
Vist information:
Programnummer / Programnavn / Kanalnummer / MPX indstilling (s. 14) /
Lydsystem (s. 14) / Størrelsesindstilling
Ændr størrelsesforholdet (s. 24)
Ændr
størrelsesforholdet
ASPECT
14 : 9
•
Ved hvert tryk ændres indstillingen.
Auto Aspect / 16:9 / 14:9 / Biograf / 4:3 /
4:3 Fuld (Kun HD-signal) / Zoom1 / Zoom2 / Zoom3
Men bjælken vises
(
Rød Grøn
10
)
For at se videobånd og DVD’er
Det er muligt at tilslutte diverse eksternt udstyr til fjernsynet. Når udstyret er tilsluttet, skal De anvende
den følgende fremgangsmåde for at se indgangen.
Tilslutning af udstyret (s. 24)
(AV-indstillingsskærm)
Med udstyret tændt
1
TV/AV
Vælg den eksterne indgang
TV/AV
OK
Næste side
Vælg det stik,
2
som er forbundet til udstyret
Viser det valgte stik
2
Blå
Rød
Næste side
Rød
AV1
REC
VCR
DVD
PROGRAMME
Bemærk
fjernsynet
TV/AV
Gul
Gul
AV2/
AV3/
S-video S-video
eksempel: AV1
Blå
Komponent HDMI
Komponent
Rød
Blå
Gul
Automatisk indgangsvalg – Indgangsvalg skiftes automatisk fra TV- til AV-indstilling, når
det udstyr, som er tilsluttet via SCART- eller HDMI-terminalen, betjenes. Når der slukkes
for udstyret, indstilles fjernsynet til TV-indstilling.
Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af størrelsesforholdet, skal dette sættes til “16:9”.
For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen for udstyret, eller rådfør Dem med Deres lokale forhandler.
Panasonic-udstyr, som er sluttet til fjernsynet, kan betjenes direkte med
fjernbetjeningen.
VCR
DVD
Hurtigt frem / Overspring / Søgning
Videobåndoptager: Hurtigt frem /
fremspoling med billede
(under afspilning)
DVD: Går direkte til det næste spor
eller den næste titel
Tryk og hold nede for at søge fremad
Pause
Pause / Fornyet start
DVD: Tryk og hold nede for
slowmotionafspilning
Program op / ned
Vælg program
Optag
Start optagelsen
••
PROGRAMME
REC
Fjernbetjeningen kan anvendes til forskelligt Panasonic-udstyr med de følgende indstillinger.
Skift for at vælge den VCR eller DVD, du vil ændre
Tryk på og hold
mens du betjener
inde,
Indtast nedenstående kode
(kode med to cifre)
VCR
Udstyr
VCR (videobåndoptager)
DVD
VCR
DVD
Kode
10 (standard)
11
Udstyr
DVD
Player theatre
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på
For at se videobånd og DVD’er
For at se fjernsyn
VCR / DVD knap
Vælg VCR for at betjene VCR- eller DVD-udstyr fra Panasonic.
Vælg DVD for at betjene Panasonic DVD-udstyr eller Player theatre
Standby
Sæt til standby-indstilling / Tænd
Afspilning
Afspilning af videobåndoptager / DVD
Stop
Stopper operationerne
Tilbagespoling / Overspring / Søgning
Videobåndoptager: Tilbagespoling, tilbagespoling med billede
(under afspilning)
DVD: Går direkte til det foregående spor eller den
foregående titel
Tryk og hold nede for at søge bagud
Sening
Ŷ Tilbage til
•
••
•
Grøn
Komponent HDMI
FORRIGE SIDE
0
VCR
Kode
70 (standard)
71
Bemærk
••
•
Udfør operationsbekræftelse efter indstillingen.
Den respektive VCR/DVD-kode indstilles til standardindstillingen, når batteriet er skiftet ud. Indstil den igen.
Det er ikke sikkert at betjening er mulig. Dette afhænger af modellen.
11
For at se TV-tekst
De kan nyde TV-tekst udsendelser, inklusive nyheder, vejrudsigten og undertekster, hvis denne service
sendes af stationerne.
Hvad er FLOF funktionen?
I FLOF funktionen vises 4 emner med forskellig farve forneden på skærmen. For at få flere oplysninger om et af
disse emner, skal. De trykke på knappen i den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til informationer
om de viste emner.
Hvad er TOP funktionen
TOP tekst-tv muliggør nemmere og hurtigere udvalg af tekst-tv sider. Siden kan nås næsten umiddelbart,
kun ved knappens tryk, og siden kommer.
Hvad er Liste funktionen?
I Liste funktionen findes 4 sidetal med forskellig farve forneden på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og
lagres i TV-apparatets hukommelse. (“Gem hyppigt sete sider”, s. 13)
Ŷ Til at ændre indstilling
1
“Tekst-TV” i Indstilling (s. 14).
Undersidenummer
Skift til TV-tekst
TEXT
•
<< 01 02 03 04 05 06 07
Viser indeks
(indholdet varierer, alt
efter sendestationerne)
Aktuelt
sidenummer
>>
17:51 28 Feb
Tid / dato
TELETEXT
INFORMATION
OK
MENU
Farvebjælke
TEXT
F.P.
INDEX HOLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Vælg siden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
op
0
eller
eller
ned
0
Rød
Grøn
Gul
Blå
(Svarer til farvebjælken)
VCR
VCR
Ŷ Til at regulere kontrasten
MENU
Som den blå bjælke vises
Ŷ Tilbage til fjernsynet
TEXT
Ŷ Bekvem anvendelse af TV-tekst
Viser
skjult data
Viser skjulte ord, f.eks. quizsidesvar
MENU
Rød
•
Skjul igen
Rød
(TOP)
(BUND)
MENU
Full / Top /
Bottom
Grøn
(Forlænger den
NEDERSTE halvdel)
12
Normal (FULD)
Hvis du vil holde den aktuelle side uden opdatering
Hold
Stop eller fortsæt den automatiske opdatering
HOLD
Ŷ Fortsættelse
HOLD
Gå tilbage til hovedindekssiden
INDEKS
INDEX
Fremkald
en
favoritside
••
F.P.
Fremkald den side, som er gemt i “blåt”.
Fabriksindstillingen er “103”.
Se fjernsyn og TV-tekst samtidigt i to vinduer
Se i
multivindue
MENU
•
•
(Tryk to gange)
Vælg Billede og tekst
til eller fra
Betjeninger kan kun udføres på TV-tekst skærmen.
(Gælder kun Liste-indstilling)
Gem hyppigt sete sider
(kun på de første 25 kanaler på programguiden)
i farvebjælken
Når siden
vises
Ŷ Ændring af gemte sider
Sening
Gem
hyppigt
sete sider
hold
nede
OK
Tilsvarende
farveknap
Tallet ændres til hvid.
Indtast nyt sidenummer
Farveknap, du
vil ændre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OK
hold
nede
•
0
VCR
For at se TV-tekst
Se underside (kun når teletekst er mere end en side)
Vises i det øverste,
venstre hjørne af skærmen
Se
underside
Ŷ Visning af en bestemt underside
Indtast det
4-cifrede nummer
MENU
Blå
•
eksempel: S. 6
6
0
0
0
Undersider:
Antallet af undersider varierer, alt efter sendestationerne (op til 79 sider).
Det kan tage noget tid at søge. I dette tidsrum kan De se fjernsyn.
Se fjernsynsbilledet under søgning efter en teletekstside
Se fjernsyn,
mens De
venter på
opdateringen
TV-tekst opdaterer automatisk sig selv, når ny information er parat.
Skifter midlertidigt til fjernsynsskærm
108
MENU
Gul
•
Kommer
frem, når
opdatering
er fuldført
Gul
Se den
opdaterede
side
(De kan ikke skifte kanal.)
Nyhedssiden indeholder en funktion, som indikerer ankomsten af de seneste nyheder (“News Flash”).
13
Sådan bruges menu-funktionerne
Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og
andre funktioner, så De kan se fjernsyn som De ønsker det.
2
Vælg menuen
MENU
•
Viser de funktioner, som kan
indstilles (varierer alt efter
indgangssignalet)
Billed
EXIT
vælg
næste
(eksempel: Billedmenu)
3
Dynamisk
Normal
Fra
Til
Lyd
N
vælg
Billede
(eksempel: Billedmenu)
TV
4
Dynamisk
OK
Normal
Fra
Til
(eksempel: Billedmenu)
Ŷ Vælg mellem alternativerne
ændr
gem
(Påkrævet
af nogle
funktioner)
Ŷ Indstil brugen af skydebjælken
Skarphed
MENU
Flyttet
Ŷ Gå til den næste skærm
Kanalindstilling
For adgang
Viser den næste skærm
Ŷ Nulstilling af indstillingen
N
14
AV2 udgang
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Kanalindstilling
den foregående skærm
MPX
Normal
Ændret
Ŷ For at gå tilbage til
3D-COMB
AV1 udgang
Indstilling
EXIT
P-NR
VIERA Link
Q-Link
Antal og positioner af
alternativer
Ŷ Tilbage til fjernsynet
Farvetemp.
HDMI indgang
Billede
Farvetemp.
Nuance
Funktion
Ambience
Indstil eller vælg
Billede valg
Baggrundbelysning
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Farvetemp.
P-NR
3D-COMB
Baggrundbelysning
Kontrast,
Lys,
Farve, Skarphed
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
Vælg posten
Billede valg
Baggrundbelysning
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Farvetemp.
P-NR
3D-COMB
Post
Billede valg
OK
MENU
Menu
Indstil for hver visningsindstilling
1
Vis menu
Ŷ Menu-liste
Programrediger
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering
Skærmmenusprog
Farvesystem
Lydregulering
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Grundlæggede billedindstilling (Dynamisk / Normal / Biograf)
Indstil for hvert indgangssignal
Billede valg
Indstiller baggrundbelysning, farve, lysstyrke og lignende for hver billedindstilling efter
ønske.
Baggrundbelysning
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Indstiller billedets farvetone
Gælder kun NTSC-signalmodtagning
•
Nuance
Vælger hele billedets farvebalance (kølig / Normal / Varm)
Farvetemp.
Normal
Reducerer automatisk uønsket billedstøj (Fra / Normal / Dynamisk / Auto)
Ikke gyldig på HDMI og HD signal
P-NR
Auto
Til
•
Får automatisk stillbilleder og slow-billeder til at se mere livlige ud (Fra / Til)
Gælder kun PAL- og NTSC-signalmodtagning
Ikke gyldig på RGB, S-Video, komponenter og HDMI
3D-COMB
Indstiller udgangsniveauet for den dybe bas
Bas
Indstiller udgangsniveauet for høj, skinger lyd
Diskant
Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler
Balance
Indstiller hovedtelefonernes lydstyrke
Vælg stereo/monofonisk (Mono / Stereo)
Normalt: Stereo
Stereosignaler kan ikke modtages: Mono
M1/M2: Til rådighed mens et monosignal sendes
Forbedrer lydkvaliteten for musik og dramaer (Musik / Tale)
Hovedtlf. Styrke
Frembringer en større rumlig virkning med brug af dynamisk forstærker (Fra / Til)
Vælger i overensstemmelse med signalet, når HDMI er tilsluttet
(Auto / Digital /Analog) (s. 25)
Stereo
Funktion
Musik
Ambience
Fra
HDMI indgang
Auto
VIERA Link (Fra / Til) (s. 19)
VIERA Link
Til
Vælger det stik til hvilket Q-Link kompatibelt udstyr er tilsluttet (Fra / AV1 / AV2) (s. 22)
Q-Link
AV2
AV1 udgang
Monitor
AV2 udgang
Monitor
Tekst-TV
TOP
Sluk timer
Fra
Vælger det signal, som skal sendes fra fjernsynet til Q-Link
(TV / AV2 / AV3 / Monitor)
Monitor: Billede vist på skærmen
Komponentsignaler kan ikke sendes ud
Vælger det signal, som skal sendes fra fjernsynet til Q-Link
(TV / AV1 / AV3 / Monitor)
Monitor: Billede vist på skærmen
Komponentsignaler kan ikke sendes ud
••
••
TV-tekst display indstilling (TOP (FLOF) / Liste) (s. 12)
Indstiller det tidspunkt, hvor apparatet automatisk slukker.
(Fra / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutter)
Vælger TV-tekst-sproget (Vest / Oest1 / Oest2)
Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk
Oest1: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk
Oest2: Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk
Redigerer kanaler (s. 16)
••
•
Tekst sprog
Vest
Programrediger
For adgang
Indstiller automatisk kanaler (s. 16)
ATP
For adgang
Indstiller manuelt kanaler (s. 16)
Manuel kanalinds
For adgang
Finindstilling af kanaler (i regnvejr etc.)
Finindstilling
Vælger optionelt farvesystem, afhængigt af videosignalerne (Auto / PAL / SECAM / NTSC)
Farvesystem
Indstiller lydstyrken for de enkelte stationer
Lydregulering
Skifter sprog for on-screen display
Skærmmenusprog
For adgang
Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-indstilling
Farvesystem
Auto
Indstiller lydstyrken for AV-, og HDMI-indstillingen
Lydregulering
•
I AV-indstilling giver Lyd-menuen og Indstilling-menuen et mindre antal alternativer.
Avanceret
MPX
Sådan bruges menu-funktionerne
(billede, lydkvalitet etc.)
••
•
•
•
••
Dynamisk
Auto
15
Redigering og indstilling af kanaler
De aktuelle kanalindstillinger kan ændres i henhold til Deres behov og modtageforholdene.
1
Vis menuen
2
Vælg “Indstilling” menuen
MENU
OK
MENU
EXIT
næste
Rediger
kanaler
vælg
Programrediger
Ŷ Slet
Ŷ Tilføj
Ŷ Flyt
Ŷ Ændr
kanalnummer
Ŷ Ændr navn
Ŷ Lås
Ŷ Ændr
lydsystem
Ŷ Download til
Vælg “Kanalindstilling” menuen
3
Indstilling
VIERA Link
Q-Link
AV1 udgang
AV2 udgang
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Kanalindstilling
Skærmmenusprog
næste
Til
AV2
Monitor
Monitor
TOP
Fra
Vest
Adgang
vælg
Vælg funktionen
4
udstyr
Kanalindstilling
Programrediger.
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering
TV
5
Adgang
næste
Auto
vælg
Indstil
For manuel indstilling anvendes
knapperne på apparatet
Ŷ Afslutning
(Tryk gentagne gange, indtil “Kanalindstillingsvalg” kommer frem)
EXIT
eller
•
ATP
(Gå ind i “Manuel kanalinds”)
(Skift program, For at Starte søgning og Skift TV-system)
Ingen data
gemmes, hvis
en automatisk
opsætningssekvens
afbrydes.
eller
(Skift program eller begynd at lede efter kanaler)
(Gem)
-
Ŷ
(Gentag)
Tilbage til
fjernsynet
Programnummer
(blinker)
Kanalnummer
(blinker)
Indstil
manuelt
1
CH12
SC1
Manuel kanalinds
-, +
:
TV / AV :
STR
:
F
:
For at Starte søgning
Flyt cursor
Gem
For at afslutte
02
STR
Lydsystem
(blinker)
16
Indstil
automatisk
(“Kanalindstillingsvalg” på s. 7)
Kanal
99:21
F
-/
+/
41
TV / AV
Manuel
kanalinds
Navn
Vælg det programnummer, som skal redigeres
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Programnummer
3 FTP
vælg
Markør
Ŷ For at låse
Rediger
Tryk på
efter at De har bekræftet
Ŷ Sletning
Vælg “Lås” feltet
Rød
Rød
Ŷ For at tilføje Grøn Tryk på Grøn efter at De har bekræftet
Vælg “Til”
(“Fra” for at låse)
For
at
fl
ytte
Vælg
destination
Ŷ
vælge kanalen med talknapperne
Gul
Gul
•Deellerkan“C”ikke
knappen når låst.
Ŷ For at ændre kanalnummer
Ŷ Ændring af lydsystemet baseret på signaler
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Vælg “Kanal” feltet
Skift nummer
(Kan også erstattes med
“C” og talknapperne)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
TV-sys
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1 :
SC2 :
SC3 :
F:
når der vælges kanaler
Programredigering
Lås
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Vælg “Navn” feltet
Vælg lydsystem
PAL B, G / SECAM B, G
PAL I
PAL D, K / SECAM D, K
SECAM L / L’
Ŷ For at downloade kanalinformation til Q-Link
Vælg tegnet
kompatibelt udstyr, som er sluttet til apparatet
Gentag
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ+-. 0123456789
Vælg “TV-sys”
feltet
Programredigering
Prog.
Ŷ For at ændre navnet på den viste sendestation,
Prog.
Navn
ABC
XYZ
FTP
123
456
Til næste tegn
••
Brugbare tegn
Gem
Blå
Sendes automatisk (i et par sek.)
For detaljer (s. 18)
Ikke til rådighed, hvis “Q-Link” er “Fra” i
Indstilling menuen. (s. 14)
OK
Redigering og indstilling af kanaler
1
2
3
4
5
Kanal
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
•
Programredigering
Prog.
:
:
:
:
:
Indstiller automatisk de kanaler, som modtages i området
Vælg dit land
Indstillinger udføres automatisk
Land
indstil
ADVARSEL
OK
Genopstartning af ATP vil slette
alle nuværende indstillinger
og genindstille TV’ et
Start ATP
Afslutte
Tilbage
••
•
CH12
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
vælg
ATP UNDER UDFØRELSE
SØGER :
VENT VENLIGST
OK
99:21
02
start
Afslutte
Tilbage
41
Avanceret
Start den automatiske opsætning
Indstillingerne downloades til Q-Link kompatibelt udstyr, som er sluttet til apparatet.
Alle de gamle indstillinger slettes.
Når sekvensen er fuldført, vil udsendelsen for programnummer “1” komme frem.
For frit at ændre indstillinger efter automatisk opsætning
Vælg programnummeret
og søg gennem kanalen
Gentag
Gem
og
Kanal
Programnummer
Bemærk
søg
1
CH12
OK
Manuel kanalinds
02
-/+
C
0
99:21
Starte søgning - / +
Gem
Afslutte
Tilbage
9 Frekvensvalg
41
•
Programnummeret
blinker.
•
Hvis en
videobåndoptager er
tilsluttet med kun RFkablet, skal De vælge
programnummer “0”.
17
Tilsluttet udstyr
Q-Link
Q-Link låser fjernsynet og videobånd/DVD-optager sammen, muliggør nem optagelse og afspilning.
Ŷ Tilstand
•
••
Ŷ
•
•
Ŷ
Anvend videobånd/DVD-optageren med de følgende logoer:
“Q-Link”, “NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic”, eller “SMARTLINK”
Slut udstyret til dette apparats AV1- eller AV2- terminal via et “fuldt monteret” SCART-kabel. (s. 20)
Q-Link terminal-opsætning i Indstilling-menuen (Q-Link, AV1/AV2 udgang). (s. 14)
Download kanalindstillingerne
Udfør automatisk opsætning. (s. 16)
Se “Automatisk opsætning”, når dette apparat anvendes for første gang. (s. 9)
Udfør download til udstyret. (s. 16)
Disponible egenskaber
Ikke alt optageudstyr kan anvendes. Læs betjeningsvejledningen for udstyret.
Direkte TV-optagelse:
Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program i videobånd/DVD-optager.
DIRECT TV REC
Hvad De ser
er hvad De
optager
DIRECT TV REC
•
•
•
Når direkte TV-optagelse udføres, tændes
der automatisk for optageudstyret, hvis det er
indstillet til standby.
Optageudstyret optager fra dets egen tuner. De
kan slukke for fjernsynet under optagelsen.
Sluk ikke for fjernsynet under optagelse af en
AV-kilde, da optagelsen i så fald vil blive stoppet.
Information/
Meddelelse
Optagelse af information eller hvis optagelse ikke er muligt, vises en
meddelelse. (Kun hvis programnummeret er “0” eller “AV mode” for noget
udstyr).
Tændt-link
og nem
afspilning
Sæt en videokassette eller en DVD i optageudstyret, og det starter. Fjernsynet
tænder, og indgangsindstillingen skifter automatisk, så De kan se indholdet.
(Kun når fjernsynet er indstillet til standby)
Slukketlink
Når fjernsynet er indstillet til standby, indstilles optageudstyret også automatisk
til standby. (Kun når videokassetten eller DVD’en ikke er aktiv)
• “DATA LOGIC” (et varemærke tilhørende Metz Corporation) • “Megalogic” (et varemærke tilhørende Grundig Corporation)
• “Easy Link” (et varemærke tilhørende Philips Corporation)
• “SMARTLINK” (et varemærke tilhørende Sony Corporation)
Læs ligeledes betjeningsvejledningen for udstyret.
18
VIERA Link "
ControlTM"
Nyd ekstra HDMI Inter-betjeningsmuligheder med Panasonic-produkter, som har “HDAVI Control” funktion.
HDMI-tilslutninger til nogle Panasonic-apparater (Panasonic DVD-optager DIGA, Panasonic Player
theatre, Panasonic-forstærker etc.) gør det muligt at udføre nem afspilning eller at etablere hjemmebio.
Se “Tilslutninger” (s. 20, 22) angående tilslutninger. Læs ligeledes betjeningsvejledningen for udstyret.
Ikke-HDMI-brugbare kabler kan ikke anvendes.
Henvend Dem gerne til Deres lokale Panasonic-forhandler angående anvendeligt udstyr.
Forberedelser
(Første gang / Når der tilføjes nyt udstyr, udstyr tilsluttes på ny, eller opsætningen ændres)
Tænd for udstyret efter tilslutning, og tænd derefter for fjernsynet.
Vælg indgangsindstillingen HDMI (s. 11, 14), og bekræft at billedet vises på korrekt vis.
1
Vis menuen
2
Vælg “Indstilling” menuen
MENU
OK
MENU
næste
Home cinema!
vælg
•
Nem
afspilning
VIERA Link
Q-Link
AV1 udgang
AV2 udgang
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Kanalindstilling
Skærmmenusprog
Til
AV2
Monitor
Monitor
TOP
Fra
Vest
vælg
Vælg “Til” (standard er Til)
vælg
Automatisk skift af indgang – Når det tilsluttede Panasonic-udstyr betjenes, skifter
indgangsindstillingen automatisk. Når det ikke mere betjenes, går indgangsindstillingen tilbage.
De kan styre teater-højttaleren med fjernsynets fjernbetjening.
Denne funktion er til rådighed, når Panasonic-forstærker eller Player theatre er tilsluttet.
MENU
Vis menuen
Vælg “Home cinema!” eller “TV højttaler”
Biografhøjttaler
Home cinema!
Ŷ Home cinema!:
Indstilling for udstyr (tænder automatisk,
hvis det er indstillet til standby)
Lydstyrke op/ned
Indstil
vælg
Ŷ
Tændt-link
Slukket-link
••
Avanceret
4
Indstilling
Tilsluttet udstyr
3
Vælg “VIERA Link”
Lyddæmpning (mute)
TV højttaler:
Fjernsynshøjttalerne er aktive.
Når De vælger “Home cinema!”, udkobles fjernsynshøjttalernes lyd.
Når der slukkes for udstyret, vil fjernsynshøjttalerne blive aktiveret.
Når det tilsluttede Panasonic-udstyr betjenes, tændes der også automatisk for
fjernsynet, og indholdet gengives. (Kun når fjernsynet er indstillet til standby).
Når fjernsynet indstilles til standby, vil det tilsluttede Panasonic-udstyr også
indstilles til standby.
19
Tilsluttet udstyr
•
Tilslutninger
Det viste eksterne udstyr og kablerne følger ikke med dette fjernsyn.
Ŷ Tilslut videobånd/DVD-optager (optagelse / afspilning)
COMPONENT VIDEO
AV2
AV1
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
Y
L
R
L
R
RGB
S-VIDEO
VIDEO
Til Q-Link tilslutning (s. 18)
AV
Videobånd / DVD-optager
SCART
Bagsiden af fjernsynet
Ŷ Tilslut DVD-afspiller (afspilning)
Siden af fjernsynet
Tilslut S-VIDEO- eller VIDEO- terminalen.
AV3
S-V
S-V
V
V
L
L
R
R
eller
Y
DVD-afspiller
PB
PR
R
L
eller
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
AUDIO
AUDIO
L
R
L
R
AV2
AV1
HDMI
RGB
VIDEO
RGB
S-VIDEO
VIDEO
AV
eller
SCART
Bagsiden af fjernsynet
Ŷ Tilslut sæt topboks (RGB-indgang)
Siden af fjernsynet
Tilslut S-VIDEO- eller VIDEO- terminalen.
AV3
S-V
S-V
1
V
V
L
L
R
R
eller
COMPONENT VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
Y
R
L
Sæt topboks
L
R
AV2
AV1
HDMI
RGB
VIDEO
RGB
S-VIDEO
VIDEO
AV
eller
SCART
Bagsiden af fjernsynet
20
Ŷ Tilslut videobånd/DVD-optager og sæt topboks (eksempel)
Videobånd / DVD-optager
COMPONENT VIDEO
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
AV2
AV1
Y
R
L
R
RGB
S-VIDEO
VIDEO
SCART
SCART
L
AV
HDMI
Sæt topboks
eller
SCART
SCART
Bagsiden af fjernsynet
Ŷ Tilslut DVD-optager og videobåndoptager (eksempel)
COMPONENT VIDEO
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
AV2
AV1
Y
R
L
R
RGB
S-VIDEO
VIDEO
DVD-optager
SCART
SCART
L
Videobåndoptager
AV
Tilsluttet udstyr
Bagsiden af fjernsynet
VIERA Link (s. 19)
Ŷ Nem afspilning
COMPONENT VIDEO
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
AV2
AV1
Y
R
L
R
L
Panasonic DVD-optager
DIGA
AV
HDMI
Bagsiden af fjernsynet
Ŷ Home cinema!
Dette fjernsyn
Panasonic
forstærker
Dette fjernsyn
Højttalersystem
Panasonic
Player theatre
Avanceret
RGB
S-VIDEO
VIDEO
•
SCART
Højttalersystem
Panasonic DVD-optager DIGA
Læs betjeningsvejledningerne for Panasonic-forstærker eller Player theatre angående detaljer.
•
Det anbefales, at du anvender Panasonics HDMI-kabel.
Anbefalet delnummer: RP-CDHG15 (1,5 m)
RP-CDHG30 (3,0 m)
RP-CDHG50 (5,0 m)
21
Tilsluttet udstyr
Tilslutninger
Disse diagrammer viser vores anbefalinger for, hvordan man slutter fjernsynet til forskelligt udstyr.
Angående andre tilslutninger, se betjeningsvejledningerne for hvert apparat, nedenstående oversigt, og
specifikationerne (s. 29).
For at se DVD’er
DVD-afspiller
Videokamera/spiludstyr
AV3
(M3stik)
S-V
(S-VIDEO)
V
(VIDEO)
L
R
(AUDIO)
For at se satellitudsendelser
Sæt topboks
Fuldt monteret
HDMI-kompatibelt kabel
SCART-kabel
SCART-kabel
For at optage / afspille
Hovedtelefoner
DVD-optager / videobåndoptager
Ŷ Regulering af
lydstyrken
“Hovedtlf. Styrke” i
Lyd. (s. 16)
SCART-kabel
Typer tilslutbare apparater til hvert stik
Stik
Optagelse/afspilning (udstyr)
22
For at optage/afspille videokassetter/DVD’er
(Videobånd/DVD-optager)
For at se DVD’er (DVD-afspiller)
For at se videokamera-billeder (videokamera)
For at se satellitudsendelser (Sæt topboks)
For at spille spil (spiludstyr)
Q-Link
Direkte TV-optagelse
VIERA Link
AV1
AV2
AV3
Anvendelse af højttalerne
Forstærker med højttalersystem
PC
Computer
(Lytning)
RF-kabel
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
AUDIO
AUDIO
R
L
L
R
AV2
RGB
S-VIDEO
VIDEO
VIERA Link (s. 19)
AV
DIGA eller Panasonic-forstærker
Fuldt monteret
HDMI-kompatibelt kabel
Tilsluttet udstyr
RGB
VIDEO
•
AV1
eller
Avanceret
KOMPONENT
Y
PB
PR
: Anbefalet tilslutning
23
Teknisk information
Størrelsesforhold
Den optimale størrelse og det optimale forhold kan vælges, og De kan opnå finere billeder. (s. 10)
ŶAuto Aspect: Den automatisk formatfunktion bestemmer det bedste formatforhold, som anvendes til at udfylde
skærmen. Dette sker via anvendelse af en firetrins proces til bestemmelse af, om det viste billede er i bredformat.
Hvis den automatiske formatfunktion registrerer et bredformatsignal, skifter den til den rigtige 16:9 eller 14:9
bredformatindstilling. Hvis den automatiske formatfunktion ikke registrerer et bredformatsignal, vil dette
avancerede fjernsyn fremhæve billedet, så dets tydelighed bliver optimal.
Den på skærmen viste tekst angiver, hvordan den automatiske formatfunktion bestemmer, hvilket formatforhold,
der skal anvendes:
“Wide” vises øverst til venstre på skærmen, hvis et identifikationssignal for bredformat (WSS) lokaliseres, eller
et signal lokaliseres gennem en SCART-terminal. Den automatiske formatfunktion skifter til den rigtige 16:9
eller 14:9 bredformatindstilling. Denne funktion virker også i en hvilken som helst formatforholdsindstilling.
“Auto Aspect” vises øverst til venstre på skærmen, hvis der registreres sorte striber over og under billedet. Den
automatiske formatfunktion vælger det bedste formatforhold og udvider billedet, så det udfylder hele skærmen.
Denne proces kan tage flere minutter, afhængigt af hvor mørkt billedet er.
Størrelseskontrolsignal
Kontrolsignal gennem
Bredformatsignal (WSS)
SCART-terminal (ben 8)
Størrelsesindstillinger
Signalnavn
TV/AV1/AV2/
Komponent/HDMI
AV3
PAL
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
(Kun AV-indgang)
525(480)/60i
525(480)/60p
625(576)/50i
625(576)/50p
750(720)/50p
750(720)/60p
1125(1080)/50i
1125(1080)/60i
Auto
Aspect
O
O
O
4:3 Zoom1 Zoom2 Zoom3 TV AV1 AV2
16:9 14:9 Biograf 4:3 Fuld
O O O O O
O
O
O O O
- - O O O O O
O
O
- - O O O O O
O
O
AV3 Komponent
AV1
AV2
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
-
Bemærk
•
•
•
Forholdet varierer, afhængigt af programmet etc. Hvis forholdet er større end standard “16:9”, vil der komme
sorte striber frem øverst og nederst på skærmen.
Hvis skærmstørrelsen ser unormal ud, når et bredformat-optaget program afspilles, skal videobåndoptagerens
sporing justeres. (Se videobåndoptagerens betjeningsvejledning).
For at vælge forholdet manuelt:
16:9
14:9
Viser billedet direkte i “16:9” uden
forvrængning (anamorfisk).
16 : 9
Biograf
4:3
Viser et 4:3 billede fuld-skærm.
Strækning kan kun ses i venstre og højre
kant.
Biograf
Zoom1
Viser et “4:3” billede forstørret
vandret for at udfylde skærmen.
24
Viser et “16:9” letterbox eller “4:3” billede
uden forvrængning.
Zoom1
Zoom2
Zoom2
Viser billedet i standard “4:3” uden
forstørrelse.
4:3
4:3 Fuld
4:3 Fuld
Viser billedet i standard “14:9” uden
forstørrelse.
14 : 9
Zoom3
Viser en “16:9” letterbox (anamorfisk)
billede fuld-skærm uden forvrængning.
Zoom3
Viser en “2,35:1” letterbox (anamorfisk)
billede fuld-skærm uden forvrængning. I
“16:9” vises billedet ved dets maksimum
(en smule forstørret).
HDMI-tilslutning
HDMI (højdefinitions multimedia interface) muliggør højdefinitions digitale billeder og højkvalitets lyd ved tilslutning
af fjernsynet og udstyret.
HDMI-kompatibelt udstyr (1) med en HDMI- eller DVI-terminal, som for eksempel en sæt topboks eller en DVDafspiller, kan sluttes til HDMI-terminalen ved hjælp af et HDMI-kompatibelt (fuldt monteret) kabel.
•
•
•
•
•
HDMI er verdens første komplette digitale forbruger-AV-interface, som overholder en ikke-kompressions standard.
Hvis det eksterne udstyr kun har en DVI-udgang, skal der sluttes til HDMI-terminalen via en DVI til HDMI-adapterkabel
(2)
Når DVI til HDMI adapterkablet anvendes, skal lydkablet sættes i lydindgangsterminalen.
Lydindstillinger kan udføres på “HDMI indgang” menuskærmen. (s. 11)
Anvendelige lydsignalsamplingfrekvenser(2ch L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(1): HDMI-logoet vises på et HDMI-anvendeligt apparat.
(2): Forhør dig hos din lokale forhandler af digitaludstyr.
Bemærk
•
•
•
•
•
•
•
Ikke beregnet til anvendelse med en PC.
720p/1080i-signaler vil blive genformaterede, inden de vises på skærmen.
Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af størrelsesforholdet, skal størrelsesforholdet sættes til
“16:9”.
Dette HDMI-stik er et Type A-stik.
Et apparat uden en digital udgangsterminal kan sluttes til indgangsterminalen på enten “Component”, “S-VIDEO”
eller “Video” for at modtage analoge signaler.
HDMI-indgangsterminalen kan kun anvendes med de følgende billedsignaler:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p and 1080i. Afpas udgangsindstillingen til det digitale udstyr.
Se s. 26 angående detaljer om de anvendelige HDMI-signaler.
Klargør udstyret, så denne funktion kan anvendes. Læs betjeningsvejledningen for udstyret.
Det er ikke sikkert, at denne funktion fungerer, afhængigt af udstyrets tilstand.
Det er ikke sikkert at billede og lyd kan ses/høres de første sekunder, når afspilningen starter.
Det er ikke sikkert at billede og lyd kan ses/høres de første sekunder, når indgangsindstillingen skiftes.
Lydstyrkefunktionen vil blive vist, når udstyrets lydstyrke reguleres.
Nem afspilning er også til rådighed ved anvendelse af fjernbetjeningen til forstærkeren. Læs
betjeningsvejledningen for forstærkeren.
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
•
•
•
•
•
•
Teknisk information
HDMI-tilslutninger til nogle Panasonic-apparater muliggør nem afspilning eller hjemmebio.
•
VIERA Link
25
Teknisk information
Information om scart-stik, S-video stik og HDMI-terminal
Ŷ AV1 Scart-bøsninger
Ŷ AV2 Scart-bøsninger
(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
(RGB, VIDEO, Q-Link)
Passende input for AV1 omfatter RGB
(Rød / Grøn / Blå)
Jordstik
CVBS ud (video)
CVBS Jord
Rød ind
Rød jord
Grøn ind
Grøn jord
Blå ind
Blå jord
Audio ud (L)
Audio ud (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Passende input for AV2 omfatter RGB (Rød / Grøn / Blå)
AV2: Ben 15 og 20 afhænger af AV2 S-VHS / VIDEO skift
CVBS ind (video)
RGB status jord
Status RGB
jord
-Q-Link data
Status CVBS
Audio ind (L)
Audio jord
Audio ind (R)
21
Jordstik
CVBS ud (video) 19
17
CVBS Jord
Rød ind, S.C. - ind 15
13
Rød jord
11
Grøn ind
9
Grøn jord
7
Blå ind
5
Blå jord
3
Audio ud (V)
1
Audio ud (R)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS ind (video)
RGB status jord
Status RGB
jord
-Q-Link data
Status CVBS
Audio ind (V)
Audio jord
Audio ind (R)
Ŷ HDMI-terminal
Ŷ AV3 S-VIDEO 4-bens stik
19
17
15
13
TMDS urafskærmning
11
TMDS Data 0í
9
TMDS Data 0+
7
TMDS Data1 afskærmning 5
TMDS Data 2í
3
TMDS Data2+
1
Detektering af varmt stik
Krominans ind
Luminans ind
Krominans jord
Luminans jord
18
16
14
12
10
8
6
4
2
DDC/CEC jord
SCL
CEC
+5V strøm
SDA
Reserveret (i kabel men N.C. på enhed)
TMDS urí
TMDS ur+
TMDS Data 0 afskærmning
TMDS Data 1í
TMDS Data1+
TMDS Data2 afskærmning
Indgangssignaler, der kan vises
Mærke: Komponentens gyldige indgangssignal (Y, PB, PR), HDMI
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Component
HDMI
525 (480) / 60i
15,73
59,94
525 (480) / 60p
31,47
59,94
625 (576) / 50i
15,63
50,00
625 (576) / 50p
31,25
50,00
750 (720) / 60p
45,00
60,00
750 (720) / 50p
37,50
50,00
1.125 (1.080) / 60i
33,75
60,00
1.125 (1.080) / 50i
28,13
50,00
Signalnavn
Bemærk
••
26
Signaler, der ikke svarer til ovenstående specifikationer, vil muligvis ikke blive vist korrekt.
Ovennævnte signaler genformateres for optimal visning på dit display.
Hyppigt stillede spørgsmål
Følg venligst disse enkle anvisninger til løsning af problemet, inden De bestiller reparation eller ringer efter hjælp.
Hvis problemet ikke kan løses, bedes De kontakte Deres lokale Panasonic-forhandler eller Panasonics
kundeservice for at få hjælp.
Hvide pletter eller
skyggebilleder (støj)
•
Kontroller antennens stilling,
retning og tilslutning.
Direkte
fjernsynsoptagelse /
Q-Link funktioner
optages ikke
•
Bekræft venligst SCART-kablet og
tilslutningen. Indstil derudover “AV1
/ AV2 udgang” i Indstilling-menuen
(s. 16).
Der kan være røde
punkter, blå punkter,
grønne punkter og
sorte punkter på
skærmen
Billeder fra udstyr
er usædvanlige, når
udstyret er tilsluttet via
HDMI
•
•
•
•
•
Panelet er en smule løst, således
at det ikke lider skade.
Panelet vil muligvis flytte sig en
smule, når der trykkes på det med
en finger, og der kan muligvis
høres en klaprende lyd. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Fjernbetjeningen
fungerer ikke.
TV
•
•
Er batterierne sat korrekt i?
(s. 6)
Er der tændt for fjernsynet?
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
LCD-panelet flytter
en smule, når der
trykkes på det med
en finger.
En klaprende lyd
kan muligvis høres.
Er HDMI-kablet tilsluttet på korrekt vis?
(s. 22)
Sluk for fjernsynet og udstyret,
og tænd derefter for dem igen.
Kontroller et indgangssignal fra udstyret
(s. 20).
Anvend udstyr, som kan bruges med
EIA/CEA-861/861B.
Hyppigt stillede spørgsmål
Teknisk information
Dette er et karakteristik træk ved
flydende krystaldisplayer, og det er ikke
nogen fejl. LCD-skærmen er fremstillet
med anvendelse af præcisionsteknik
for at sikre fine billeddetaljer. Nogle få
ikke-aktive pixler kan af og til komme
frem på skærmen som et fast rødt,
grønt, blåt eller sort punkt.
Bemærk venligst, at dette ikke
har nogen indflydelse på LCDskærmens ydelse.
• •
•
27
Hyppigt stillede spørgsmål
Problem
Skærm
Kaotisk billede, støj
•
•
Indstil “P-NR” i Billedmenuen (for at fjerne støj)
(s. 14)
Kontroller elektrisk udstyr i nærheden
(bil, motorcykel, lysstofrør).
Der kan ikke vises
noget billede
•
Er “Farve” eller “Kontrast” i Billedmenuen sat til minimum?
(s. 14)
Uklart eller
forvrænget billede
•
Genindstil kanalerne. (s. 16)
Hverken billede eller
lyd frembringes
••
••
Er apparatet i “AV mode”?
Er netledningen sat i en stikkontakt?
Er der tændt for fjernsynet?
Kontroller Billedmenuen (s. 14) og lydstyrken.
Der er ingen lyd
••
Er “Sound Mute” aktiv? (s. 7)
Er lydstyrken sat til minimum?
(ingen lyd eller lav lydstyrke)
Lyd
Lydstyrken er lav eller
lyden er forvrænget
Lyden er mærkelig
HDMI
Andet
28
Afhjælpning
••
•
•
•
En fejlmeddelelse
vises
•
“VIERA Link”
funktionen fungerer ikke
Fjernsynet indstilles til
“Standby mode”
••
••
En fejlmeddelelse
vises
••
Modtagningen af lydsignalet kan være forringet.
Sæt “MPX” (s.14) i Lydmenuen til “Mono”.
Sæt lydindstillingen af det tilsluttede udstyr til
“2ch L.PCM”.
Kontroller “HDMI indgang” indstillingen i Lydmenuen.
(s. 14)
Hvis der er et problem med den digitale lydtilslutning, skal
analog lydtilslutning vælges. (s. 25)
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Tænd for fjernsynet igen, mens der er tændt for udstyret.
Sæt “VIERA Link” til “Fra” og derefter til “Til” igen. (s. 19)
Sleep-funktionen er aktiveret.
Fjernsynet indstilles til “Standby mode” omkring 30 minutter
efter at udsendelsen er slut.
Følg meddelelsernes anvisninger.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet ikke
kan løses.
Licens
Varemærker
VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.
Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Computer, USA.
S-VGA er et indregistreret varemærke tilhørende Video Electronics Standard Association.
Selv om der ikke er foretaget speciel fremhævning af firma- eller produktvaremærker i teksten, er disse
varemærker fuldt ud blevet respekteret.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
HDAVI ControlTM er et varemærke tilhørende Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
••
•
•
•
Specifikationer
TX-26LE7FA
Strømkilde
TX-32LE7FA
Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz
Strømforbrug Displaypanel
Normal anvendelse
92 W
121 W
I standbyindstilling
1W
Aspektforhold
16:9
Billede synligt diagonalt
på skærmen
Antal pixel
66 cm
80 cm
1.049.088 (1.366 (B) × 768 (H))
Audio udgang
2 x 8 W RMS, 8 :impedans
Hovedtelefon
M3 (3,5 mm) jackstik × 1
VHF / UHF
Anvendelsesforhold
Temperature : 5 °C - 35 °C
Luftfugtighed : 5 % - 90 % RH (ingen kondensation)
Antal tekst-tv sider
200
Tilslutninger stik
AV1 (Scart-stik)
AV2 (Scart-stik)
VIDEO
AV3
S-VIDEO
AUDIO L - R
21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, RGB ind, Q-Link)
21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, RGB ind, S-Video ind, Q-Link)
1 × RCA PIN-type
1,0 V[p-p] (75 :)
Mini Din 4-ben
Y:1,0 V[p-p] (75 :) C:0,286 V[p-p] (75 :)
2 × RCA PIN-type
0,5 V[rms]
Y
1,0 V[p-p] (inklusive synkronisering)
COMPONENT PB, PR
±0,35 V[p-p]
Andet HDMI
TYPE A-stik
AUDIO L - R
2 × RCA PIN-type
0,5 V[rms]
Udgang AUDIO L - R
2 × RCA PIN-type
0,5 V[rms] (høj impedans)
Inklusive TV-stativ
657 mm x 525 mm x 239 mm
791 mm x 615 mm x 239 mm
TV-apparat alene
657 mm x 473 mm x 107 mm
791 mm x 563 mm x 107 mm
12,5 kg Net
16 kg Net
Vægt
Bemærk
••
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Angivet vægt og dimensioner er omtrentlige værdier.
Dette produkt opfylder de EMC-standarder, der er anført nedenfor.
EN55013:2001+A1:2003, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005, EN61000-3-2:2000+A2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
Dimensions ( B × H × D )
Licens / Specifikationer
Hyppigt stillede spørgsmål
Antenne - bagside
••
Modtagesystemer /
Båndnavn
PAL B, G, I, SECAM B, G, SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITALIEN)
VHF A - H (ITALIEN)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (Hyperbånd)
PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
Gengivelse af NTSC bånd fra visse PAL videomaskiner (videobåndoptagere)
PAL 525/60
M.NTSC
Gengivelse fra visse M.NTSC videomaskiner (videobåndoptagere)
NTSC (KUN AV INDGANG) Gengivelse fra visse NTSC videomaskiner (videobåndoptagere)
29
30
31
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr
(private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske
apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil
indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er
der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et
nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige
råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers
kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få
yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på
området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller
leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler.
Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
Kunderegistrering
Produktets modelnummer og serienummer står på bagbeklædningen. Disse numre bør du notere på linierne nedenfor
og gemme denne vejledning samt din kvittering som permanent bevis på at du har købt produktet.Det vil hjælpe dig
i tilfælde af tyveri eller tab samt garantikrav.
Modelnummer
Serienummer
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.net
¤ 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement