Panasonic | TX26LE7FA | Operating instructions | Panasonic TX26LE7FA Bruksanvisningar

Bruksanvisning
TV med bredskärms LCD-skärm
Modellnr.
TX-26LE7FA
TX-32LE7FA
DIRECT
TV REC
GUIDE
TV/AV
OK
MENU
TEXT
EXIT
F.P.
INDEX HOLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C
VCR
ASPECT
N
REC
VCR
DVD
PROGRAMME
TV
Svenska
Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens.
De bilder som visas i den här bruksanvisningen är endast avsedda för illustrativa syften.
Förvandla ditt eget vardagsrum till en biosalong!
Upplev allt den spänning som multi-
2
media ger
Innehåll
Läs noga
Njut av rikt multi-media-material
Avkodare
Förstärkare med
högtalarsystem
Säkerhetsanvisningar·································· 4
(Varning / Observera)
Anmärkningar ·············································· 5
Underhåll ····················································· 5
Snabbguide
Medföljande och separat
tillgängliga tillbehör ··············· 6
Identifiering av reglagen ····· 7
Anslutning ·································· 8
Automatisk inställning ·········· 9
Snabbguide
Videokamera
•
••
DVD-inspelare
Ha nöje av din TV!
DVD-spelare
Grundläggande funktioner
••
•
Att titta på TV ············································ 10
Att titta på videofilmer och DVD-skivor······ 11
Att titta på teletext ····································· 12
•
••
Hur man använder menyfunktionerna ······· 14
(bild, ljudkvalitet, osv.)
Redigering och inställning av kanaler ·········· 16
Extern utrustning ······································· 18
(Q-Link / VIERA Link / Anslutningar)
••
••
Teknisk information ··································· 24
Vanliga frågor ············································ 27
Licens ························································ 29
Specifikationer··········································· 29
Vanliga frågor mm.
Vanliga frågor mm.
Avancerade
funktioner
Avancerade funktioner
Att titta
Videobandspelare
3
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsföreskrifter
Hantering av nätkontakten och nätsladden
Sätt i nätkontakten helt och hållet i vägguttaget. (Om nätkontakten sitter löst kan det leda till värmebildning som kan orsaka en eldsvåda.)
Säkerställ lätt tillgång till kabelns stickkontakt.
Rör inte nätkontakten med våta händer. (Det kan orsaka en elektrisk stöt.)
Skada inte nätsladden. (En skadad nätsladd kan orsaka eldsvåda och elektriska stötar.)
Flytta inte TV-apparaten när nätkontakten sitter i ett vägguttag.
Placera inga tunga föremål på sladden, och låt inte sladden ligga i närheten av föremål med hög temperatur.
Vrid inte sladden, böj den inte alltför kraftigt.
Drag inte i sladden. Håll tag om själva kontakten när du drar ur sladden.
Använd inte nätkontakten eller vägguttaget om de är skadade.
Drag genast ur
nätkontakten om du
upplever något onormalt!
(Till exempel konstig lukt eller rökutveckling)
220-240 V
växelström
50 Hz
Tag inte bort några skydd
Modifiera ALDRIG enheten på egen hand
(Komponenter med högspänning kan orsaka svåra
elektriska stötar.)
Vid behov ska enheten kontrolleras, justeras eller
repareras hos din lokala Panasonic-återförsäljare.
Placeras inga främmande
föremål inuti enheten
Förhindra att några föremål kommer in i apparaten
genom ventilationsöppningar (det kan vålla en brand
eller elströmskada).
Utsätt inte enheten för direkt
solljus eller andra värmekällor
Undvik att utsätta TVn för direkt solljus eller andra värmekällor.
För att förhindra eldsvada bör man aldrig placera nagon typ av
ljus eller öppen laga ovanpa eller i närheten av TV:n.
4
Håll vätskor borta från TV-apparaten
För att förhindra skador som kan resultera i brand
eller stötar bör du inte tappa apparaten eller utsätta
den för stänk.
Placera inte vätskebehållare (blomvaser, koppar,
smink el.dyl.) ovanpå anläggningen (och ej heller på
hyllor el.dyl. ovanför).
Placera inte TV-apparaten på en
ostadig yta
Använd endast avsedda ställ /
monteringsutrustning
Om ett icke rekommenderat ställ eller annan
monteringsanordning används kan det orsaka att
enheten inte sitter fast ordentligt, vilket medför
risk för skador. Var noga med att be din lokala
Panasonic-återförsäljare utföra uppsättningen.
Att använda separat ställ / montering (s. 6).
Anmärkningar
Drag ur nätkontakten när TV-enheten
rengörs
Blockera inte de bakre ventilationshålen
Om ventileringen blockeras av till
exempel gardiner kan det leda till
att enheten överhettas, fattar eld
eller orsakar elektriska stötar.
(Rengöring av en enhet som är elektriskt laddad kan
orsaka en elektrisk stöt.)
Ta stickproppen ut från vägguttaget
om TV`en inte skall användas inom en
längre tidsperiod. Ta stickproppen ut
från vägguttaget innan Ni kopplar in
eller ur kablar til TV-apparaten.
Håll enheten på avstånd från följande
typer av utrustning
Elektronisk utrustning
Om TV-n är ansluten i nätet förbrukar den alltid en
viss mängd av elström även om den står i standby
läge. Strömbrytare (se sida 7).
Framför allt placera inte video utrustning för nära
denna apparat (elektromagnetiska störningar kan
förvränga bilden eller ljudet).
Se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt enheten för utstrålande
värme
Utrustning med en sensor för infraröda signaler
TV-n's fjärrkontrollen utstrålar även infraröda strålar
(vilket kan påverka driften av annan utrustning).
10
10
10
7
(cm)
Utsätt inte dina öron för för högt ljud
från hörlurar. Så kan du åstadkomma
bestående skada av din hörsel.
TV-ställ
Underhåll
Drag först ut nätkontakten ur vägguttaget.
Displaypanel
Daglig vård: Torka försiktigt bort smutsen från ytan med en mjuk tygduk.
Specificera: Torka bort smutsen från ytan med en mjuk tygduk, fuktad med rent vatten eller vatten som innehåller en liten
mängd neutralt rengöringsmedel. Använd sedan en mjuk och torr tygduk för att torka av ytan tills den är torr.
Observera
•
•
Displaypanelens yta är specialbehandlad och skadas lätt.
Slå inte till mot och repa inte ytan med en fingernagel eller något annat hårt föremål.
Var särskilt försiktig så att inte ytan utsätts för insektsmedel, lösningsmedel, thinner eller andra flyktiga ämnen
(det kan skada ytans kvalitet).
Hölje
Daglig vård: Torka rent ytan med en mjuk och torr tygduk.
Specificera: Fukta en mjuk tygduk med rent vatten, eller vatten som innehåller en liten mängd neutralt
rengöringsmedel. Vrid sedan ur tygduken, och torka rent ytan med den. Torka slutligen rent ytan med en torr tygduk.
Observera
•
•
•
Var särskilt noga med att inte utsätta TV-enhetens yta för rengöringsmedel.
(Om det kommer in någon vätska inuti TV-enheten kan det leda till att det uppstår fel på produkten.)
Var särskilt försiktig så att inte ytan utsätts för insektsmedel, lösningsmedel, thinner eller andra flyktiga ämnen
(det kan skada ytans kvalitet genom att färgen lossnar).
Låt inte höljet vara i kontakt med gummi- eller PVC-material under en längre tid.
Nätkontakt
Torka av nätkontakten med en torr tygduk med jämna mellanrum. (Fukt och damm på kontakten kan orsaka en
eldsvåda eller elektriska stötar.)
5
Medföljande och separat tillgängliga
tillbehör
Standardtillbehör
Kontrollera att du har de tillbehör och delar som visas
Batterier för fjärrkontrollen (2)
Bruksanvisning
Fjärrkontroll
•
EUR7651030A
•
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
R6 (UM3)
Garanti inom Europa
N
TV
Klämma
Isättning av batterier i fjärrkontrollen
1
Fastsättning av klämman
Drag
för att
öppna
Krok
TV-apparatens
baksida
Stäng
2
+
-
+
-
Observera rätt
polaritet (+ och -)
Bind ihop kablarna
Fastdragning:
Losstagning:
Observera
•
••
••
Felaktig isättning kan orsaka
batteriläckage och korrosion, vilket kan
resultera i skador på fjärrkontrollen.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Blanda inte olika batterityper (som till
exempel alkaliska och manganbatterier).
Använd inte uppladdningsbara batterier (Ni-Cd).
Bränn eller öppna inte batterier
(se sida 32).
Håll knoppen
intryckt
•
••
Bunta inte ihop RF-kabel och nätsladd tillsammans (det kan
orsaka störningar på bilden).
Fäst kablarna med klämmorna efter behov.
Om du använder de separata tillgängliga tillbehören följer du de
monteringsanvisningar som avser tillbehöret för att fästa kablarna.
Observera
Separata tillvalstillbehör
Fäste för
väggupphängning
TY-WK32LX20W
6
•
•
•
Du måste be din återförsäljare eller en auktoriserad kontraktör
att säkra fästena för väggupphängning, för att vara säker på att
enhetens prestanda och säkerheten upprätthålls.
Hantera TV-apparaten med försiktighet under installationen,
eftersom slag och andra yttre krafter kan orsaka produktskador.
Var försiktig när fästen monteras på vägg. Försäkra er alltid om
att det inte finns några elektriska kablar eller ledningar i väggen
innan fästet sätts upp.
Identifiering av reglagen
Vald
funktion
Hörlursuttag (s. 22)
(
Volym, Bakgrundsbelysning, Kontrast, Ljus,
Färgmättnad, Skärpa, Färgton (i NTSC-läge), Bas,
Diskant, Balans och Stationsinställningsläge. (s. 16)
)
AV3
S-V
AV3-uttag (s. 22)
V
På-/Av-omkopplare
L
Lagra inställningen (s. 16)
R
för att spara kanal- och
( Används
)
andra funktionsinställningar
Mottagare för
fjärrkontrollsignaler
Flyttar programpositionen ett steg upp eller ned.
När en funktion visas trycker du på knappen för att
flytta den markerade funktionen ett steg upp eller
ned. TV:n sätts På när standbyläget är aktiverat.
Sensor för automatiskt spårningssystem för bakgrundsljus
(sensorn känner av den omgivande belysningen, och justerar bildkvaliteten) (s. 14)
Kopplar över TV-apparaten till På
eller Standby
Ljudavstängning På/Av
DIRECT TV-inspelning
(Med På-/Av-omkopplaren i läget På)
DIRECT TV REC
GUIDE
TV/AV
Programguide (s. 10)
EXIT
MENU
EXIT (lämna)
Tryck för att komma åt Bild, Ljud-och
(Inställningsmenyer
)
(Återgår till TV-skärmen)
Teletext (s. 12)
TEXT
Att titta på en favorit bland
teletextkanaler (s. 12)
Byter program / kanal (s. 10)
F.P.
INDEX HOLD
1
2
3
4
5
6
Stillbild (s. 10)
Index för teletext (s. 12)
7
Direkt kanaltillgång
)
När du tittar på TV eller närnågon av menyerna
Tuning, Program ändring eller Manuell tuning är
aktiva trycker du på denna knapp och sedan
anger du kanal med sifferknapparna.
Tryck två gånger för att ändra till kabel-TV-läget.
Väljer program i ordningsföljd
Färgkodade knappar
(används för olika funktioner)
(se till exempel s. 12)
8
9
0
C
Programinformation (s. 10)
VCR
Volym
ASPECT
Identifiering av reglagen
Medföljande och separat tillgängliga tillbehör
(För att titta på videoband eller DVDskivor) (s. 11)
OK
MENU (meny)
)
••
Kopplar om mellan TV/AV
Välj / OK
(
(
För direkt inspelning av program på
videobandspelaren/DVD-inspelaren
med Q-Link-anslutning (s. 18)
Snabbguide
Strömbrytarlampa
(standby : röd
på : grönt)
Kopplar om mellan TV/AV
N
Normaliserar (s. 14)
(Återställer inställningarna)
REC
PROGRAMME
VCR
DVD
VCR / DVD-drift (s. 11)
Ändrar storleksförhållandet (s. 10)
TV
7
Anslutning
De externa utrustningar och kablar som visas i denna bruksanvisning medföljer inte denna TV.
Kontrollera att enheten inte är ansluten till vägguttaget innan du ansluter eller tar bort några ledningar.
TV-apparatens baksida
Ŷ Att titta på TV
Antenn för VHF / UHF
Huvudkabel
(Anslut nätsladden efter alla andra anslutningar.)
AV1 AV2
Uttagen på baksidan
(förstorad bild)
•
Anslut enheter
som stödjer
Q-Link till AV1
eller AV2 (s. 18).
SCART-kabel
(alla stift kopplade)
Ŷ För att spela in
TV-program
RF OUT
RF-kabel
DVD-inspelare eller
videobandspelare
RF IN
8
Automatisk inställning
Sök och lagra TV-kanaler automatiskt.
Dessa steg är inte nödvändiga om din lokala återförsäljare har genomfört inställningen.
1
Sätt på TV-apparaten med På / Av-knappen
2
Välj land
•
välj
Starta ATP
4
5
6
7
8
9
0
3
Manuell
För att ställa in manuellt
(s. 16)
Grön
Avsluta
Starta automatisk inställning
Röd
VCR
•
CH12
ATP I PROGRESS
SÖKER... :VÄNTA...
02
99:21
41
Den automatiska inställningen
startar med att söka efter TVkanaler och sedan lagra dem.
Avsluta
TV
NEDLADDNING PÅGÅR
VÄNTA ...
Programme : 63
Fjärrkontroll ej tillgänglig
behöver du hjälp
med några
driftsmanövrer?
(exempel: ljudmeny)
Ljud
Bas
Diskant
Balans
Volym hörlur
MPX
Läge
Ambience
Stereo
Musik
Av
Välj
Justera
Avsluta
Återgå
•
Automatisk inställning
Anslutning
3
•
Välj
För Belgien, Schweiz och
Östeuropa väljer du önskat
språk
••
2
Svenska
Snabbguide
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgium
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
1
•
OSD Språk
Land
OK
Du kan sedan använda
fjärrkontrollen för att sätta
på enheten, eller ställa den i
standbyläget.
(Strömbrytarlampan: på)
Om du har anslutit någon
utrustning med Q-Link (s. 16)
laddas kanalinformationen
automatiskt ner till den
utrustningen.
Den automatiska
inställningen är nu
avslutad, och din TV är
redo för att titta på.
•
För att redigera kanaler
”Program ändring” (s. 16)
Driftsguiden på skärmen
hjälper dig.
9
Att titta på TV
GUIDE
OK
1
Sätt på strömmen
2
Välj ett programnummer
(i ungefär 1 sekund)
På-/Av-omkopplaren på enheten ska stå i läget På.
upp
eller
EXIT
ner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VCR
Ŷ För att välja ett tvåsiffrigt programnummer, t.ex. 39
HOLD
3 ĺ 9 (inom ett kort tidsintervall)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Välj från programtabellen
VCR
GUIDE
välj sida
välj program
Volym
OK
ASPECT
titta
Kanalöversikt
Prog.
VCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TV
Ŷ Annan användbar information (Används efter
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Namn
ABC
ZDF
RTL
Kanal
Prog.
CH21
CH44
CH51
CH41
CH47
CH23
CH26
CH58
-
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Namn
Kanal
-
)
Frys / återställ rörlig bild
Bildfrysning
Visa
statusinformation
HOLD
Visa / göm statusinformation
•
Information som visas:
programnummer / programnamn / kanalnummer / MPX-läge (s. 14) /
ljudsystem (s. 14) / storleksförhållande
Ändring av storleksförhållandet (s. 24)
ASPECT
Ändra
storleksförhållandet
14 : 9
•
För varje intryckning ändras läget.
Auto bildformat / 16:9 / 14:9 / Justera / 4:3 / 4:3 Fullbild
(endast HD-signal) / Zoom1 / Zoom2 / Zoom3
Medan strecket visas
(
Röd Grön
10
)
Att titta på videofilmer och
DVD-skivor
Det går att ansluta en mängd olika slags utrustning till TV-enheten. När utrustningen väl är ansluten
använder du följande procedur för att se insignalen. För att ansluta utrustningen (s. 24)
1
TV/AV
(skärm för AV-läget)
Med utrustningen påslagen
Välj extern inmatning
TV/AV
OK
NÄSTA
2
Välj det uttag
ansluten till utrustningen
Visar valt uttag
2
Blå
Röd
NÄSTA
Röd
AV1
REC
VCR
DVD
PROGRAMME
tillbaka till TV
TV/AV
Gul
Grön
Gul
AV2/
AV3/
S-video S-video
exempel: AV1
KOMPONENT
HDMI
Blå
Komponent HDMI
Komponent
Röd
Blå
Gul
Automatiskt ingångsval - Ingångsläget kopplas automatiskt över från TV- till AV-läget
när den utrustning som är ansluten till SCART- eller HDMI-uttaget börjar användas. När
utrustningen stängs av ställs TV-apparaten in på TV-läget.
Om den externa utrustningen har en funktion för att ställa in storleksförhållandet, så ska det ställas in på ”16:9”.
Se bruksanvisningen till utrustningen eller fråga din lokala återförsäljare angående detaljer.
Utrustning från Panasonic som är ansluten till TV-enheten kan styras direkt med
fjärrkontrollen.
VCR
DVD
Framåtspolning / överhoppning / sökning
VCR (videobandspelare):Framspolning, till
startposition (under
avspelning)
DVD: Hoppa till nästa spår eller titel
Tryck och håll ner för att söka framåt
••
Paus
Paus / starta igen
DVD: Tryck och håll ner för uppspelning i
slow-motion
PROGRAMME
REC
Program upp / ner
Välj program
Inspelning
Starta inspelning
Fjärrkontrollen kan användas till olika slags utrustning från Panasonic med följande inställningar.
Koppla över till VCR eller DVD för att ställa in vad du vill ändra
Håll
intryckt och
tryck samtidigt på
VCR
Utrustning
VCR
DVD
••
•
Mata in koden nedan
(tvåsiffrig kod)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DVD
Utrustning
DVD
Player theatre
VCR
DVD
Tryck på
VCR
Kod
10 (ursprungsvärde)
11
Kod
70 (ursprungsvärde)
71
Att titta på videofilmer och DVD-skivor
Att titta på TV
VCR / DVD-omkopplare
Välj VCR för att styra videobandspelare eller
DVD-utrustning från Panasonic.
Välj DVD för att styra DVD-utrustning eller
Player theatre från Panasonic.
Standby
Koppla över till standbyläget / sätt på
Spela
Spela av VCR / DVD
Stopp
Avbryt pågående operation
Återspolning / överhoppning / sökning
VCR (videobandspelare):Återspolning, återspelning
(under avspelning)
DVD: Hoppa till föregående spår eller titel
Tryck och håll ner för att söka bakåt
Att titta
Ŷ För att gå
•
••
Anm.
•
TILLBAKA
Anm.
Utför bekräftelse av manövern efter att inställningen är avslutad.
När batteriet byts ut återställs koden för VCR respektive DVD till ursprungsvärdet. Gör om inställningen.
Beroende på vilken modell det är kan det inträffa att enheten inte kan styras.
11
Att titta på teletext
Du kan ta emot teletext-sändningar, inklusive nyheter, väderprognoser och textning, om denna tjänst
tillhandahålles av den sändande stationen.
Vad är FLOF-läge?
II FLOF-läge finns fyra ämnen med olika färger i sidans underkant. För mer information om något av dessa ämnen,
tryck på knappen med motsvarande färg. Denna funktion ger snabb tillgång till information om de visade ämnena.
Vad är TOP-läge?
TOP teletext gör möjligt lättare och snabbare val av erforderliga teletextsidor. Faktiskt får man tillgång på sidan i
ögonblick, det räcker bara att trycka på knappen, och sidan visar sig.
Vad är Lista-läge?
I Lista-läge finns fyra sidnummer med olika färger i skärmens underkant. Vart och av dessa nummer kan ändras
och lagras i TVns minne. (”Lagra sidor du ofta tittar på”, s. 13)
Ŷ För att ändra läge
”Text - TV” på Inställningar (s. 14)
1
Den underliggande sidans nummer
Koppla över till teletext
•
TEXT
OK
Visar index
(innehållet varierar
beroende på den
sändande stationen)
<< 01 02 03 04 05 06 07
Aktuellt
sidnummer
>>
Tid / datum
17:51 28 Feb
TELETEXT
INFORMATION
MENU
Färgstreck
TEXT
F.P.
INDEX HOLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Välj sida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
upp
eller
eller
ner
0
0
Röd
Grön
Gul
Blå
(Motsvarar färgfältet)
VCR
VCR
Ŷ För att justera kontrasten
MENU
När det blåfärgade strecket visas
Ŷ För att gå tillbaka till TV
TEXT
Ŷ Att använda teletext på ett praktiskt sätt
Visa
gömda
data
Avslöja gömda ord, t. ex. i svaren på frågesidor
MENU
Röd
•
Göm igen
Röd
(TOP)
(BOTTOM)
MENU
Full / Övre
/ Undre
Grön
(Expandera den undre
(BOTTOM) halvan)
12
Normal (FULL)
Om du vill hålla kvar den aktuella sidan utan uppdatering
Håll
Stoppa eller fortsätta automatisk uppdatering
HOLD
Ŷ För att fortsätta
HOLD
Återgå till sidan med huvudindex
Index
INDEX
Ta fram
favoritsidor
••
F.P.
Ta fram den sida som är lagrad under ”blå”.
Fabriksinställningen är ”103”.
Titta på TV och teletext i två separata fönster samtidigt
Att titta i
flera
fönster
MENU
•
•
(Tryck två
gånger)
Välj bild och textning
På eller Av
Det går bara att utföra operationer på teletextskärmen.
(Endast listningsläget)
Lagra sidor du ofta tittar på (endast på de 25
första kanalerna i Programguiden) under de
färgade strecken
håll
intryckt
OK
Motsvarande
färgkodad knapp
Ŷ För att ändra de lagrade sidorna
Att titta
Lagra
sidor du
ofta tittar
på
När sidan
visas
Numret ändrar färg till vitt.
Mata in nytt sidnummer
Den färgkodade
knapp du vill
ändra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OK
håll
intryckt
•
0
VCR
Visas i skärmens
övre vänstra hörn
Titta på
underliggande
sida
Ŷ För att titta på en viss angiven underliggande sida
Mata in det
fyrasiffriga numret
MENU
Blå
•
exempel: S. 6
6
0
0
0
Att titta på teletext
Titta på underliggande sidor (endast när teletext är mer än en sida)
Underliggande sidor:
numret för de underliggande sidorna varierar beroende på den sändande stationen (upp till 79 sidor).
Det kan ta lite tid att genomföra sökningen, men under tiden kan du titta på TV.
Titta på TV-bilden samtidigt som du söker efter en teletextsida
Titta på TV
medan du
väntar
på en
uppdatering
Teletext uppdateras automatiskt när ny information blir tillgänglig.
Ändras tillfälligt till TV-skärm
108
MENU
Visas när
uppdateringen
är avslutad
Gul
•
Gul
Titta på den
uppdaterade
sidan
(Det går inte att byta kanal.)
Nyhetssidan är försedd med en funktion som visar när senaste nytt kommer in (”News Flash”).
13
Hur man använder menyfunktionerna
Det finns olika menyer som låter dig utföra inställningar för bild, ljud och
andra funktioner, för att du ska kunna njuta av TV-tittandet på ditt eget sätt.
2
Välj meny
MENU
•
Visa vilka funktioner som kan
ställas in (varierar beroende
på insignalen)
Bild
EXIT
välj
nästa
(exempel: Bild)
Välj menypunkt
välj
Bild
Mode
Bakgrundsbelysning
Kontrast
Ljus
Färgmättnad
Skärpa
Färgtemp
P-NR
3D-COMB
N
Dynamisk
Normal
Auto
På
Ljud
3
(exempel: Bild)
TV
4
Bakgrundsbelysning
Kontrast, Ljus,
Färgmättnad,
Skärpa
Färgton
Färgtemp
P-NR
3D-COMB
Bas
Diskant
Balans
Volym hörlur
MPX
Läge
Ambience
HDMI ingång
VIERA Link
Justera eller välj
Bild
Mode
Bakgrundsbelysning
Kontrast
Ljus
Färgmättnad
Skärpa
Färgtemp
P-NR
3D-COMB
Menypunkt
Visningsläge
OK
MENU
Meny
Justera för varje visningsläge
1
Visa meny
Ŷ Lista över menyer
Dynamisk
OK
Normal
Auto
På
(exempel: Bild)
Ŷ Välj bland alternativen
ändra
Q-Link
lagra
(Krävs
för vissa
funktioner)
AV1 ut
AV2 ut
Nummer och position
för alternativen
Normal
Ŷ För att gå tillbaka till TV
EXIT
Ändrat
Ŷ Justera med hjälp av skjutfältet
Skärpa
föregående skärm
MENU
Flyttad
Ŷ Gå till nästa skärm
Stationssökning
Acceptera
Visar nästa skärm
Ŷ För att återställa de inställda
värdena
N
14
Text - TV
Av timer
Text språk
Stationssökning
Ŷ För att återgå till
Inställningar
Färgtemp
Program ändring
ATP
Manuell tuning
Fininställning
Färg system
Volym korrektion
OSD Språk
Färg system
Volym korrektion
Justering / konfigurering (alternativ)
Grundläggande bildläge (Dynamisk / Normal / Bio)
Ställ in för varje insignal
Visningsläge
Justera färg, bakgrundsbelysning, ljusstyrka, osv för varje bildläge, så att det passar
din smak
Bakgrundsbelzsning
Kontrast
Ljus
Färgmättnad
Skärpa
Justera bildens färgton
Endast vid mottagning av NTSC-signaler
•
Färgton
Färgtemp
Normal
P-NR
Auto
3D-COMB
På
•
Bas
Justerar utmatningen av höga, gälla diskanttoner
Diskant
Justerar volymnivåerna på höger och vänster högtalare
Balans
Justerar volymen i hörlurarna
Välj stereo / mono (Mono / Stereo)
Normalt: Stereo
Stereosignaler kan inte tas emot: Mono
M1 / M2: Tillgängligt när monosignaler överförs
Förbättrar ljudkvaliteten för musik och drama (Musik / Tal)
Volym hörlur
••
•
Stereo
Läge
Musik
Ger en större rymdkänsla genom att använda dynamikförstärkning (Av / På)
Ambience
Av
Väljer i enlighet med signalen när HDMI är ansluten (Auto / Digital / Analog) (s. 25)
HDMI ingång
Auto
VIERA Link (Av / På) (s. 19)
Väljer det uttag till vilket du har anslutit utrustning som är kompatibel med Q-Link
(Av / AV1 / AV2) (s. 22)
Väljer den signal som ska överföras från TV till Q-Link
(TV / AV2 / AV3 / Monitor)
Monitor: Bild visas på skärmen
Komponentsignaler kan inte matas ut
Väljer den signal som ska överföras från TV till Q-Link
(TV / AV1 / AV3 / Monitor)
Monitor: Bild visas på skärmen
Komponentsignaler kan inte matas ut
Läge för visning av teletext (TOP (FLOF) / Lista) (s. 12)
Ställer in den tid då enheten automatiskt ska stängas av.
(Av / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minuter)
Väljer språk för teletext (Väst / Ost1 / Ost2)
Väst: Engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, spanska, svenska, turkiska
Ost1: Tjeckiska, engelska, estniska, lettiska, rumänska, ryska, ukrainska
Ost2: Tjeckiska, ungerska, lettiska, polska, rumänska
Redigerar kanaler (s. 16)
VIERA Link
På
Q-Link
AV2
AV1 ut
Monitor
AV2 ut
Monitor
Text - TV
TOP
Av timer
Av
••
••
••
•
Text språk
Väst
Program ändring
Acceptera
Ställer in kanalerna automatiskt (s. 16)
ATP
Acceptera
Ställer in kanalerna manuellt (s. 16)
Manuell tuning
Acceptera
Fininställning av kanalerna (vid regn e.d.)
Fininställning
Ställer in alternativa färgsystem, beroende på videosignalen (Auto / PAL / SECAM / NTSC)
Färg system
Justerar volymen på individuella stationer
Volym korrektion
Ändrar språket på bildskärmsmeddelandena
OSD Språk
Acceptera
Ställer in alternativa färgsystem, baserat på videosignalen i AV-läget
Färg system
Auto
Justerar volymen för AV, och HDMI-lägena
Volym korrektion
•
Avancerade
funktioner
MPX
Hur man använder menyfunktionerna
(bild, ljudkvalitet, osv.)
•
••
•
Väljer färgbalansen för hela bilden (Kall / Normal / Varm)
Minskar automatiskt oönskat buller från bilden (Av / Normal / Dynamisk / Auto)
Gäller inte för HDMI, och HD signaler
Gör automatiskt att stillbilder och bilder vid långsam avspelning ser mer levande ut (Av / På)
Endast vid mottagning av PAL- eller NTSC-signaler
Gäller inte för RGB, S-Video, komponenter och HDMI
Justerar utmatningen av djupa bastoner
Dynamisk
Auto
I AV-läget ger ljudmenyn och inställningsmenyn färre antal alternativ.
15
Redigering och inställning av kanaler
Den aktuella kanalinställningen kan ändras efter dina behov och mottagningsförhållandena.
1
Visa menyn
2
Välj ”Inställningar”
MENU
OK
MENU
EXIT
Redigera
kanaler
nästa
välj
Program
ändring
Ŷ Radera
Ŷ Lägg till
Ŷ Flytta
Ŷ Ändra
kanalnummer
Ŷ Ändra namn
Ŷ Lås
Ŷ Ändra
ljudsystem
Ŷ Ladda ner till
Välj ”Stationssökning”
3
Inställningar
nästa
På
AV2
Monitor
Monitor
TOP
Av
Väst
Acceptera
VIERA Link
Q-Link
AV1 ut
AV2 ut
Text-TV
Av timer
Text språk
Stationssökning
OSD Språk
välj
Välj funktion
4
utrustning
Stationssökning
Program ändring
ATP
Manuell tuning
Fininställning
Färg system
Volym korrektion
TV
5
Acceptera
nästa
Auto
välj
Ställ in
För manuell stationsinställning,
med knapparna på enheten
Ŷ För att lämna
menyn
(Tryck upprepade gånger tills ”Stationsinställningsläge” visas)
EXIT
•
eller
ATP
(Gå till ”Manuell tuning”)
(Ändra Programme, Starta sökning eller Ändra TV-system)
Inga data lagras
om en automatisk
inställningssekvens
avbryts.
eller
(Lagra)
(Ändra program eller starta sökning efter kanaler)
Programnummer
(blinkar)
-
Ŷ
(Upprepa)
Kanalnummer
För att gå tillbaka
(blinkar)
till TV
Ljudsystem
(blinkar)
16
Ställ
in automatiskt
(”Stationsinställningsläge” på s. 7)
Ställ
in manuellt
1
CH12
SC1
Manuell tuning
-/+
TV / AV
STR
F
:
:
:
:
Starta sökning
Flytta Markör
Att lagra
Att avsluta
02
STR
Kanal
99:21
F
-/
+/
41
TV / AV
Manuell
tuning
Namn
Välj det programnummer som ska redigeras
Program ändring
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Programnummer
3 FTP
välj
Markör
Ŷ För att låsa
Redigera
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
1
2
3
4
5
•
:
:
:
:
:
Kanal
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
Namn
Låsa
Syst
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Tecken som kan användas
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Välj
”Låsa”-fältet
Välj ”På” (”Av”
för att låsa upp)
Kanal
Namn
Låsa
Syst
Välj ”Syst”-fältet
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Välj ljudsystem
SC1 :
SC2 :
SC3 :
F:
Välj tecken
Till nästa
tecken
Syst
Program ändring
Prog.
Välj ”Namn”-fältet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ+-. 0123456789
Låsa
Av
Av
Av
Av
Av
baserta på signalerna
stationen, som visas när du väljer kanal
1
2
3
4
5
Namn
ABC
XYZ
FTP
123
456
Ŷ För att ändra ljudsystem
Ändra nummer
(Kan också ändras med
”C” och sifferknapparna)
Program ändring
Kanal
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
Det går inte att välja kanal med sifferknapparna
eller ”C”-knappen när det är låst.
Välj ”Kanal”-fältet
Ŷ För att ändra det namn på den sändande
Prog.
:
:
:
:
:
Upprepa
PAL B, G / SECAM B, G
PAL I
PAL D, K / SECAM D, K
SECAM L / L’
Ŷ För att ladda ner kanalinformation till
ansluten utrustning, som är kompatibel med Q-Link
••
Lagra
OK
Blå
Överförs automatiskt (i några sek.)
För detaljer (s. 18)
Inte tillgängligt om ”Q-Link” är ”Av” (s. 14)
Starta automatisk inställning
Inställningarna görs automatiskt
Välj land
Land
ställ in
VARNING
OK
Omstart av ATP raderar alla
inställda kanalar och ställer
in de befintliga kanalerna igen
Starta ATP
Avsluta
Återgå
••
•
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
välj
CH12
OK
ATP I PROGRESS
SÖKER. . . : VÄNTA
99:21
02
41
starta
Avsluta
Ätergå
Avancerade
funktioner
Ställer automatiskt in de kanaler som kan tas emot i ditt område
Redigering och inställning av kanaler
Program ändring
Prog.
Program ändring
Prog.
•
Efter bekräftelse, tryck på
Ŷ För att radera
Röd
Röd
Ŷ För att lägga till Grön Efter bekräftelse, tryck på Grön
Välj destination
Ŷ För att flytta
Gul
Gul
Ŷ För att ändra kanalnummer
Inställningarna laddas ner till ansluten utrustning, som är kompatibel med Q-Link.
Alla tidigare inställningar raderas.
När sekvensen är avslutad visas den sändning som tas emot på programnummer ”1”.
För att fritt ändra inställningarna efter en automatisk inställning
Välj programnummer, och sök igenom kanalen
Lagra
Upprepa
och
Kanal
Programnummer
Anm.
sök
1
CH12
OK
Manuell tuning
99:21
02
C
0
Starta sökning - / +
Lagra
Avsluta
Återgå
9 Frekvensval
41
•
Programnumret
blinkar.
•
Välj programnummer
”0” om en
videobandspelare är
ansluten med endast
en RF-kabel.
17
Extern utrustning
Q-Link
Q-Link kopplar samman TV-enheten och videobandspelaren / DVD-inspelaren, gör det möjligt att utföra
enkel inspelning och avspelning.
Tillstånd
Ŷ
•
••
Ŷ
•
•
Ŷ
Använd en videobandspelare / DVD-inspelare med någon av följande logotyper:
”Q-Link”, ”NEXTVIEWLINK”, ”DATA LOGIC”, ”Easy Link”, ”Megalogic”, eller ”SMARTLINK”
Anslut utrustningen till den här enhetens AV1- eller AV2-uttag via en SCART-kabel med alla stift kopplade. (s. 20)
Inställning av Q-Link-uttaget på Inställningsmenyn (Q-Link, AV1/AV2 ut). (s. 14)
Ladda ner kanalinställningar
Utför automatisk inställning. (s. 16)
Se ”Automatisk inställning” när du använder enheten för första gången. (s. 9)
Utför nerladdning till utrustningen. (s. 16)
Tillgängliga funktioner
Gäller inte viss inspelningsutrustning. Läs bruksanvisningarna till den utrustning det gäller.
Direktinspelning från TV:
Spela omedelbart in det program som för tillfället visas på en
videobandspelare / DVD-inspelare.
DIRECT TV REC
Det du tittar
på är vad
du spelar in
DIRECT TV REC
•
•
•
När direktinspelning från TV utförs sätts
inspelningsutrustningen automatiskt på om den är i
standbyläget.
Inspelningsutrustningen spelar in från sin egen
tuner. Du kan stänga av TV-apparaten under
inspelningen.
Stäng inte av TV-apparaten under inspelning av
en AV-källa, eftersom det medför att inspelningen
stoppas.
Information /
Meddelande
Inspelning av information, eller om det inte går att spela in så visas ett
meddelande. (Endast när programnumret är ”0” eller ”AV-läge” för viss
utrustning.)
Länk för
påslaging av
strömmen
och enkel
avspelning
När du sätter i en videokassett eller en DVD-skiva i inspelningsutrustningen slås
strömmen på, TV-apparaten sätts på och ingångsläget kopplas automatiskt om
så att du kan se innehållet. (Endast när TV-apparaten är i standbyläget.)
Länk för
avstängning
av strömmen
När TV-apparaten sätts i standbyläget kopplas även inspelningsutrustningen
automatiskt över till standby. (Endast om videokassetten eller DVD-skivan inte
är aktiv.)
• “DATA LOGIC” (ett varumärke som tillhör Metz Corporation) • “Megalogic” (ett varumärke som tillhör Grundig Corporation)
• “Easy Link” (ett varumärke som tillhör Philips Corporation)
• “SMARTLINK” (ett varumärke som tillhör Sony Corporation)
Läs även bruksanvisningen till den aktuella utrustningen.
18
VIERA Link "
ControlTM"
Denna funktion ger utökad manövrerbarhet med andra Panasonic-produkter som är utrustade med ”HDAVI Control”.
HDMI-anslutning till viss utrustning från Panasonic (Panasonic DVD-inspelare DIGA, Panasonic Player
theatre, Panasonic Amplifier, osv.) gör det möjligt för dig att använda enkel avspelning och hemmabio.
Se ”Anslutningar” (s. 20, 22) angående anslutningar. Läs även bruksanvisningen till den aktuella utrustningen.
Kablar som inte är HDMI-kompatibla kan inte användas.
Rådgör med din lokala Panasonic-återförsäljare när det gäller vilka produkter som är kompatibla.
Förberedelser
(Vid första användningstillfället / När ny utrustning läggs till, återanslutning sker, eller inställningar ändras)
Sätt på utrustningen efter anslutning, och sätt därefter på TV-enheten.
Välj ingångsläge HDMI (s. 11), och kontrollera att bilden visas som den ska.
1
Visa menyn
2
Välj ”Inställningar”
MENU
OK
MENU
nästa
Hemmabio
välj
•
4
VIERA Link
Q-Link
AV1 ut
AV2 ut
Text-TV
Av timer
Text språk
Stationssökning
OSD Språk
På
AV2
Monitor
Monitor
TOP
Av
Väst
välj
Välj ”På”
(ursprungsvärdet är På)
välj
Automatisk ingångsomkoppling - När den anslutna Panasonic-utrustningen börjar användas kopplas
ingångsläget automatiskt om. Ingångsläget återgår till den tidigare inställningen när utrustningen stoppas.
Du kan kontrollera biohögtalarna med fjärrkontrollen till din TV.
Denna funktion är tillgänglig när Panasonic Amplifier eller Player theatre är ansluten.
MENU
Visa menyn
Välj ”Hemmabio” eller ”TV-Högtalare”
Biohögtalare
Hemmabio
Ŷ Hemmabio:
Justering för utrustning (sätts
automatiskt på om den är i standbyläget)
ställ in
Volym upp / ner
välj
Ljudavstängning
Avancerade
funktioner
Enkel
avspelning
Inställningar
Extern utrustning
3
Välj ”VIERA Link”
Ŷ TV-Högtalare:
Länk för påsättning
av strömmen
Länk för avstängning
av strömmen
••
TV-högtalarna är aktiva.
När du väljer ”Hemmabio” stängs ljudet från TV-högtarna av.
När utrustningen stängs av aktiveras TV-högtalarna.
När den anslutna Panasonic-utrustningen börjar användas sätts även TV-apparaten
på, och bildmaterialet börjar återges. (Endast när TV-apparaten är i standbyläget.)
När TV-apparaten ställs i standbyläget kommer den anslutna Panasonicutrustningen också att övergå till standbyläget.
19
Extern utrustning
•
Anslutningar
Extern utrustning och kablar som visas medföljer inte denna TV.
Ŷ Anslut videobandspelare / DVD-inspelare (inspelning, avspelning)
COMPONENT VIDEO
AV2
AV1
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
Y
L
R
L
R
För Q-Link-anslutning (s. 18)
RGB
S-VIDEO
VIDEO
Videobandspelare /
DVD-inspelare
AV
SCART
TV-apparatens baksida
Ŷ Anslut DVD-spelare (avspelning)
TV-apparatens sida
Anslut S-VIDEO- eller VIDEO-uttaget.
AV3
S-V
S-V
V
V
L
L
R
R
eller
Y
DVD-spelare
PB
PR
R
L
eller
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
AUDIO
AUDIO
L
R
L
R
AV2
AV1
HDMI
RGB
VIDEO
RGB
S-VIDEO
VIDEO
AV
eller
SCART
TV-apparatens baksida
Ŷ Anslut avkodaren (RGB-ingång)
TV-apparatens sida
Anslut S-VIDEO- eller VIDEO-uttaget.
AV3
S-V
S-V
1
V
V
L
L
R
R
eller
COMPONENT VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
Y
R
L
Avkodare
L
R
AV2
AV1
HDMI
RGB
VIDEO
RGB
S-VIDEO
VIDEO
AV
eller
SCART
TV-apparatens baksida
20
Ŷ Anslut videobandspelare / DVD-inspelare och avkodare (exempel)
Videobandspelare / DVD-inspelare
COMPONENT VIDEO
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
AV2
AV1
Y
L
R
R
RGB
S-VIDEO
VIDEO
SCART
SCART
L
AV
HDMI
Avkodare
SCART
eller
SCART
TV-apparatens baksida
Ŷ Anslut DVD-inspelare och videobandspelare (exempel)
COMPONENT VIDEO
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
AV2
AV1
Y
R
L
R
RGB
S-VIDEO
VIDEO
DVD-inspelare
SCART
SCART
L
Videobandspelare
AV
Extern utrustning
TV-apparatens baksida
VIERA Link (s. 19)
Ŷ Enkel avspelning
COMPONENT VIDEO
AV2
RGB
VIDEO
AUDIO
AUDIO
PR
PB
R
L
RGB
S-VIDEO
VIDEO
R
L
Panasonic DVD-inspelare
DIGA
AV
HDMI
TV-apparatens baksida
Ŷ Hemmabio
Den här TV-apparaten
Panasonic
Amplifier
Högtalarsystem
Den här TV-apparaten
Panasonic
Player theatre
Avancerade
funktioner
AV1
Y
•
SCART
Högtalarsystem
Panasonic DVD-inspelare DIGA
Läs bruksanvisningen till Panasonic Amplifier eller Player theatre för detaljer.
•
Vi rekommenderar att du använder en HDMI-kabel från Panasonic.
Artikelnummer för rekommenderat tillbehör: RP-CDHG15 (1,5 m)
RP-CDHG30 (3,0 m)
RP-CDHG50 (5,0 m)
21
Extern utrustning
Anslutningar (översikt)
Dessa diagram visar våra rekommendationer för hur TV-enheten bör anslutas till de olika slags utrustningar du har.
För andra anslutningar ber vi dig läsa bruksanvisningen till respektive utrustning, titta i tabellen nedan och de tekniska data (s. 29).
För att titta på DVD-skivor
DVD-spelare
AV3
Videokamera / Spelutrustning
S-V
(S-VIDEO)
V
(M3kontakt)
(VIDEO)
L
R
(AUDIO)
För att titta på satellitsändningar
Avkodare
Fullt kopplad kabel
som uppfyller HDMI
SCART-kabel
SCART-kabel
Hörlurar
För att spela in / spela av
DVD-inspelare / videobandspelare
Ŷ Justera volymen
”Volym hörlur” i Ljud
(s. 16)
SCART-kabel
Typer av anslutningsbar utrustning till varje respektive uttag
Uttag
Inspelning / avspelning (utrustning)
22
För att spela in på / spela av från videokassetter / DVD-skivor
(Videobandspelare / DVD-inspelare)
För att titta på DVD-skivor (DVD-spelare)
För att titta på bilder från videokameran (videokamera)
För att titta på satellitsändningar (avkodare)
För att spela spel (spelutrustning)
Q-Link
Direktinspelning från TV
VIERA Link
AV1
AV2
AV3
För att lyssna med högtalare
Förstärkare med högtalarsystem
PC
Dator
(Att lyssna)
RF-kabel
COMPONENT VIDEO
Y
AUDIO
AUDIO
PR
PB
R
L
L
R
AV2
RGB
S-VIDEO
VIDEO
VIERA Link (s. 19)
DIGA eller Panasonic Amplifier
AV
Fullt kopplad kabel
som uppfyller HDMI
Extern utrustning
RGB
VIDEO
•
AV1
eller
Avancerade
funktioner
KOMPONENT
Y
PB
PR
: Rekommenderad anslutning
23
Teknisk information
Storleksförhållande
Optimal storlek och bildförhållande kan väljas, och du kan njuta av finare bilder. (s. 10)
ŶAuto bildformat: Det automatiska läget för storleksförhållande bestämmer vilket storleksförhållande som ska
användas för att fylla upp skärmen. Det optimala förhållandet bestäms i en fyrstegsprocess, för att avgöra om
den bild som visas är en bredskärmsbild. Om det automatiska inställningsläget upptäcker en bredskärmssignal
kopplar funktionen automatiskt över till det av lägena 16:9 eller 14:9 bredskärm som är lämpligast. Om
funktionen inte upptäcker en bredskärmssignal så kommer denna avancerade TV-apparat att ställa in bilden för
optimal bildkvalitet.
Texten som visas på skärmen indikerar hur automatiska inställningsläget har bestämt vilket storleksförhållande
som ska användas:
”Wide” visas i skärmens övre vänstra hörn om en identifikationssignal för bredskärm (WSS) hittas, eller en signal
från ett SCART-uttag hittas. Funktionen automatiska inställningsläget kopplar över till det storleksförhållande,
16:9 eller 14:9 bredskärm, som är lämpligast. Funktionen fungerar med alla storleksförhållanden. ”Auto
bildformat” visas i skärmens övre vänstra hörn om svarta band i bildens över- och underdel upptäcks. Funktionen
kommer då att välja det bästa storleksförhållandet, och expandera bilden så att den fyller ut skärmen. Processen
kan ta några minuter, beroende på hur mörk bilden är.
Kontrollsignal för bildstorlek
Kontrollsignal via
Bredskärmssignal (WSS)
SCART-uttag (stift 8)
Storleksförhållanden
Signalnamn
TV/AV1/AV2/
Komponent/HDMI
AV3
•
•
•
PAL
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
(endast AV-ingång)
525(480)/60i
525(480)/60p
625(576)/50i
625(576)/50p
750(720)/50p
750(720)/60p
1125(1080)/50i
1125(1080)/60i
Auto
bildformat
O
O
O
4:3
16:9 14:9 Justera 4:3 Fullbild Zoom1 Zoom2 Zoom3 TV AV1 AV2
O O
O
O
O
O
O
O O O
- - O O
O
O
O
O
O
- - O O
O
O
O
O
O
AV1
AV2
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
-
Anm.
Bildens storleksförhållande varierar beroende på programmet osv. Om förhållandet är större än standardvärdet
”16:9” så kommer det att synas svarta band i skärmens över- och underkant.
Om skärmstorleken ser onormal ut när ett program som är inspelat i bredskärm spelas av på en videobandspelare ska
du justera spårningen på videobandspelaren. (Se bruksanvisningen till videobandspelaren.)
För att välja storleksförhållandet manuellt:
16:9
14:9
Visar direkt bilden i ”16:9” utan distorsion
(amamorft).
16 : 9
4:3
Visar en 4:3-bild i helskärm.
Utsträckningen är endast märkbar i
bildens vänstra och högra ytterkant.
Justera
Zoom1
Visar en ”4:3”-bild som är förstorad
horisontalt för att passa skärmen.
Zoom1
Visar en bild på ”16:9” letterbox-format
(anamorft) i helskärm utan distorsion.
Zoom3
Zoom2
Zoom2
Visar bilden på standardvärdet ”4:3” utan
distorsion.
4:3
4:3 Fullbild
4:3 Fullbild
Visar bilden på standardvärdet ”14:9” utan
förstoring.
14 : 9
Justera
24
AV3 Komponent
Visar en bild på ”16:9” letterbox-format
eller i ”4:3” utan distorsion.
Zoom3
Visar en bild på ”2,35:1” letterbox-format
(anamorft) i helskärm utan distorsion. Vid
”16:9” visas bilden maximalt (med en
aning förstoring).
HDMI-anslutning
Genom att ansluta TV-enheten och utrustningen via HDMI (high-definition multimedia interface) kan du njuta av
högdefinierade digitala bilder och högkvalitativt ljud.
HDMI-kompatibel utrustning (1) med en HDMI- eller DVI-utgång, som till exempel en avkodare eller en DVDspelare, kan anslutas till HDMI-uttaget med en kabel som uppfyller HDMI-standarden (fullt kopplad).
•
•
•
•
•
HDMI är världens första kompletta digitala AV-gränssnitt för konsumenter, som uppfyller en icke-komprimerad
standard.
Om den externa utrustningen endast har en DVI-utgång ska den anslutas till HDMI-uttaget med en adapterkabel för
DVI till HDMI (2)
När en adapterkabel DVI till HDMI används, så ska ljudkabeln anslutas till ljudingången.
Ljudinställningar kan göras på menyskärmen ”HDMI ingång”. (s. 11)
Tillgängliga samplingsfrekvenser för ljudsignalen (2-kanalig L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(1): HDMI-logotypen finns på all utrustning som uppfyller HDMI.
(2): Fråga din lokala återförsäljare av digital utrustning.
Anm.
•
•
•
•
•
•
•
Det förväntas inte användas med en PC.
720p/1080i-signalerna kommer att omformateras innan de visas på skärmen.
Om den anslutna utrustningen har en funktion för att justera bildstorleken bör bildförhållandet ställas in på ”16:9”.
Denna HDMI-anslutning är av typ A.
Utrustning som saknar digitala utgångar kan anslutas till någon av ingångarna ”Component”, ”S-VIDEO” eller
”Video” för mottagning av analoga signaler.
HDMI-ingången kan endast användas med följande bildsignaler:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p och 1080i. Ställ in utgångsinställningarna på den digitala utrustningen så att de
passar.
Se s. 26 för detaljer angående tillgängliga HDMI-signaler.
•
•
•
•
•
•
Ställ in utrustningen så att denna funktion är aktiverad. Läs bruksanvisningen till utrustningen.
Det kan inträffa att denna funktion inte fungerar normalt beroende på den utrustning som används.
Det kan inträffa att bild eller ljud inte återges de första sekunderna när avspelningen startar.
Det kan inträffa att bild eller ljud inte återges de första sekunderna när ingångsläget kopplas om.
Volymfunktionen visas när volymen på utrustningen ändras.
Enkel avspelning är också tillgänglig från fjärrkontrollen till förstärkare. Läs bruksanvisningarna till förstärkare.
Teknisk information Vanliga frågor mm.
HDMI-anslutningar till vissa av Panasonic utrustningar ger dig tillgång till enkel avspelning eller hemmabio.
•
VIERA Link
25
Teknisk information
Information om scart- HDMI- och s-videouttag
Ŷ Scart-uttag AV1
Ŷ Scart-uttag AV2
(RGB, VIDEO, Q-Link)
(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
Lämpliga ingångar för AV1 inkluderar RGB (röd / grön /
blå)
Jordkontakt
CVBS ut (video)
CVBS jord
Röd in
Röd jord
Grön in
Grön jord
Blå in
Blå jord
Ljud ut (L)
Ljud ut (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS in (video)
RGB-status jord
Status RGB
Jord
-Q-Link data
Status CVBS
Ljud in (L)
Ljud jord
Ljud in (R)
Ŷ 4-stiftigt S-Videouttag AV3
Krominans in
Krominans jord
Lämpliga ingångar för AV2 inkluderar RGB (röd / grön / blå)
AV2: Stift 15 och 20 är beroende av omkoppling av AV2 S-VHS / VIDEO.
Jordkontakt
CVBS ut (video)
CVBS jord
Röd in, S.C. - in
Röd jord
Grön in
Grön jord
Blå in
Blå jord
Ljud ut (L)
Ljud ut (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS in (video)
RGB-status jord
Status RGB
Jord
-Q-Link data
Status CVBS
Ljud in (L)
Ljud jord
Ljud in (R)
Ŷ HDMI-uttag
Avkänning av ”Hot Plug”
DDC/CEC-jordning
SCL
CEC
TMDS klockskärmning
TMDS Data0í
TMDS Data 0+
TMDS Data 1-skärmning
TMDS Data 2TMDS Data 2+
Luminans in
Luminans jord
18 +5V strömförsörjning
16 SDA
14 Reserverad (i kabeln men
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
inte ansluten i apparaten)
12
10
8
6
4
2
TMDS Clock í
TMDS Clock +
TMDS Data 0-skärmning
TMDS Data 1TMDS Data 1+
TMDS Data 2-skärmning
Ingångssignal som kan visas
-markering: Gällande ingångssignal för Komponent (Y, PB, PR), HDMI
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Component
HDMI
525 (480) / 60i
15,73
59,94
525 (480) / 60p
31,47
59,94
625 (576) / 50i
15,63
50,00
625 (576) / 50p
31,25
50,00
750 (720) / 60p
45,00
60,00
750 (720) / 50p
37,50
50,00
1.125 (1.080) / 60i
33,75
60,00
1.125 (1.080) / 50i
28,13
50,00
Signalnamn
Anm.
••
26
Signaler utan specifikationerna ovan visas kanske inte på rätt sätt.
Ovanstående signaler omformateras för optimal visning på din display.
Vanliga frågor
Följ dessa enkla anvisningar för att lösa problemet innan du begär service eller hjälp.
Om problemet kvarstår ber vi dig kontakta din lokala Panasonic-återförsäljare eller ett av Panasonic
Kundtjänstcenter för att få hjälp.
Vita punkter eller
skuggbilder (brus)
•
Kontrollera antennens position,
riktning och anslutning.
Funktionerna för
direkt TV-inspelning /
Q-Link spelar inte in
•
Kontrollera av SCART-kabeln och
anslutningen. Ställ också in “AV1 /
AV2 ut” på inställningsmenyn (s. 16).
Det kan förekomma
röda, blå, gröna och
svarta prickar på
skärmen.
•
•
•
••
LCD-panelen rör sig
en liten aning om du
trycker på den med
ett finger.
Det kan höras
klapprande ljud.
•
Panelen är lite lös runt kanterna för
att förhindra att den skadas.
Panelen kan röra sig en aning
om du trycker på den med ett
finger, och det kan då höras ett
klapprande ljud.
Detta är inte något funktionsfel.
Är HDMI-kabeln korrekt och ordentligt
ansluten? (s. 22)
Stänga av TV-enheten och den externa
utrustningen, och sätt sedan på dem igen.
Kontrollera insignalen från utrustningen. (s. 20)
Använd utrustning som uppfyller
EIA/CEA-861/861B.
Fjärrkontrollen
fungerar inte
TV
•
•
Är batterierna rätt isatta?
(s. 6)
Har TV-enheten satts på?
Vanliga frågor Vanliga frågor mm.
Teknisk information
Bilden från en extern
utrustning förefaller
onormal när
utrustningen
är ansluten via HDMI
••
Detta är en egenskap hos flytande
kristallskärmar och utgör inte ett
problem. En flytande kristallskärm
är ett precisionsinstrument som
sörjer för utsökta bilddetaljer. Det
kan i vissa fall förekomma att icke
aktiva pixel syns på skärmen, i
form av fasta röda, gröna, blåa
eller svarta punkter.
Detta har dock ingen effekt på
enhetens totala prestanda.
27
Vanliga frågor
Problem
Skärm
Kaotisk bild, brusig
•
•
Ställ in ”P-NR” på bildmenyn (för att ta bort brus).
(s. 14)
Kontrollera om det finns elektriska produkter i närheten
(bilar, motorcyklar, lysrör).
Ingen bild visas
•
Är ”Färgmättnad” eller ”Kontrast” på bildmenyn inställt på
det lägsta värdet? (s. 14)
Suddig eller
förvrängd bild
•
Ställ in kanalerna på nytt. (s. 16)
(inget ljud eller låg volym)
Varken bilder eller
ljud återges
Inget ljud avges
Ljud
Ljudnivån är låg, eller
så är ljudet förvrängt
Ljudet är onormalt
HDMI
Övrigt
28
Åtgärder
••
••
••
••
•
•
•
Är enheten i ”AV-läget”?
Sitter nätsladden i vägguttaget?
Är TV-enheten påsatt?
Kontrollera bildmenyn (s. 14) och volymen.
Är ljudavstängningen aktiverad? (s. 7)
Står volymen på minimum?
Mottagningen av ljudsignaler kan vara försämrad.
Ställ in ”MPX” (s. 14) på ljudmenyn på ”Mono”.
Ställ in ljudinställningen på den anslutna utrustningen
på ”2ch L.PCM”.
Kontrollera inställningen för ”HDMI ingång” på ljudmenyn.
(s. 14)
Om det uppstår problem med digital ljudanslutning kan du
försöka med att välja analog ljudanslutning. (s. 25)
Ett felmeddelande
visas
•
Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Funktionen ”VIERA
Link” fungerar inte
••
Sätt på TV-apparaten igen, med ansluten utrustning påslagen.
Ställ in ”VIERA Link” på ”Av”, och ställ sedan in
den på ”På” igen. (s. 19)
TV-enheten övergår till
standbyläget
••
Insomningsfunktionen är aktiverad.
TV-enheten övergår till standbyläget omkring 30 min.
efter att en sändning har slutat.
Ett felmeddelande
visas
••
Följ de anvisningar som ges i meddelandet.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
problemet kvarstår.
Licens
Angående varumärken
VGA är ett varumärke tillhörande International Business Machines Corporation.
Macintosh är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Corporation, USA.
S-VGA är ett registrerat varumärke tillhörande Video Electronics Standard Association.
Övriga varumärken respekteras till fullo även om ingen speciell notering om företag eller produkter har gjorts.
HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC.
HDAVI ControlTM är ett varumärke för Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
••
•
•
•
Specifikationer
TX-26LE7FA
Strömkälla
TX-32LE7FA
Växelström 220-240 V, 50 Hz
Energiför
brukning Displaypanel
Genomsnittligt bruk
92 W
121 W
Beredskapsläge
1W
Bildformat
16:9
Synlig diagonal
66 cm
Antal buildpunkter
2 x 8 W RMS, 8 :impedans
M3 (3,5 mm) kontakt × 1
Uteffekt
Hörlurar
Mottagningssystem /
Bandnamn
Antal teletextsidor
AV1 (Scart-uttag)
UHF / VHF
Temperatur : 5 °C till 35 °C
Luftfuktighet : 5 % - 90 % (ej kondenserande)
200
21-stiftigt uttag (Audio/Video in, Audio/Video ut, RGB in, Q-Link)
Uttag
AV2 (Scart-uttag)
VIDEO
S-VIDEO
AV3
AUDIO L - R
21-stiftigt uttag (Audio/Video in, Audio/Video ut, RGB in, S-Video in, Q-Link)
1 × RCA PIN-typ
1,0 V[p-p] (75 :)
4-stiftig Mini DIN
Y:1,0 V[p-p] (75 :) C:0,286 V[p-p] (75 :)
2 × RCA PIN-typ
0,5 V[rms]
Y
1,0 V[p-p] (inklusive synk.)
COMPONENT PB, PR
±0,35 V[p-p]
Övrigt HDMI
Anslutning av TYP A
AUDIO L - R 2 × RCA PIN-typ
0,5 V[rms]
Utgång AUDIO L - R
2 × RCA PIN-typ
0,5 V[rms] (high impedance)
Mått (S x H x D)
Inklusive TV-ställning
657 mm x 525 mm x 239 mm
791 mm x 615 mm x 239 mm
Enbart TV-apparat
657 mm x 473 mm x 107 mm
791 mm x 563 mm x 107 mm
12,5 kg netto
16 kg netto
Massa (Vikt)
••
Anm.
Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Vikt och mått som anges är ungefäliga.
Denna utrustning överensstämmer med de EMC-standards som anges här nedan.
EN55013:2001+A1:2003, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005, EN61000-3-2:2000+A2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001
Licens / Specifikationer Vanliga frågor mm.
Vanliga frågor
Condizioni operative
PAL B, G, I, SECAM B, G, SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITALIEN)
VHF A - H (ITALIEN)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (Hyperband)
PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
Avspelning av NTSC-band från vissa PAL VCR
M.NTSC VCR
Avspelning från M.NTSC VCR
NTSC (ENBART AV INPUT) Avspelning från NTSC VCR
• •
Antenna - retro
80 cm
1 049 088 (1 366 (S) × 768 (H))
29
30
31
Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning
(privata konsumenter)
Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att
förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska dessa produkter lämnas på
återvinningscentraler, där de tas emot utan kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in
dina produkter hos återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa effekter på den
mänskliga hälsan och miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. Kontakta din lokala
myndighet för mer information om var din närmsta återvinningsstation finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med lagstiftningen i landet.
För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer
information.
Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om
korrekt avyttringsmetod.
Ägarens anteckningar
Modellnumret och serienumret för denna produkt finns på monitorns baksida. Du bör skriva upp serienumret på
angiven plats här nedan och spara bruksanvisningen plus kvittot från affären som ett permanent bevis på ditt inköp,
om monitorn blir stulen eller förloras på något sätt, samt i garantisyfte.
Modellnr.
Serienummer
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.net
¤ 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising