Panasonic TX26LX500P Operativní instrukce

Panasonic TX26LX500P Operativní instrukce
OK
1
4
7
C
2
5
8
0
TV
Návod k obsluze
3
6
9
Širokoúhlý LCD TV
Č. modelu
TX-26LX500P
TX-32LX500P
Na ilustraci je ukázán obraz.
Přečtěte si prosím tento návod k obsluze a uchovejte jej pro budoucí použití.
Česky
TQB0E0123R
Vítejte
Vážený zákazníku firmy Panasonic,
Doufáme, že se budete dlouhou dobu těšit z Vašeho nového televizoru. Kapitola Průvodce rychlým startem na
začátku tohoto návodu k obsluze Vám umožní používat televizor v co nejkratší době. Doporučujeme poté přečíst celý
návod k obsluze a ponechat si jej k dalšímu použití až začnete objevovat další pokročilé funkce, které tento televizor
nabízí.
Obsah
Příslušenství ............................................................... 2
Bezpečnostní upozornění ........................................... 3
Vkládání baterií do dálkového ovladače ..................... 3
Sejmutí a nasazení krytu kabelu ................................ 4
Otevření čelního krytu ................................................ 4
Používání LCD stojanu ............................................... 4
Průvodce rychlým startem .......................................... 5
Základní ovladače: čelní panel a dálkový ovladač ..... 7
Používání obrazovkových displejů ............................. 8
Obraz .......................................................................... 9
Zvuk .......................................................................... 10
Další nastavení ......................................................... 11
Ladění – Přehled ...................................................... 12
Ladění – Editace programů ...................................... 13
Přidání / vymazání programového kanálu ............. 13
Posunutí programového kanálu ............................ 13
Naladění programového kanálu ............................ 13
Přejmenování programového kanálu .................... 14
Uzamčení programového kanálu .......................... 14
Změna zvukového systému pro kanál ................... 14
Kopírování programových informací
na záznamové zařízení ................................ 14
Ladění – Automatické ladění .................................... 15
Ladění – Ruční ladění .............................................. 16
Ruční ladění (přes čelní panel) ................................ 16
Q-Link ....................................................................... 17
Ovládání poměru stran ............................................. 18
Multi okno ................................................................. 20
Režim PC ................................................................. 21
Obsluha karty ........................................................... 23
Statický obraz ........................................................... 30
Obsluha videorekordéru / DVD ................................ 31
Obsluha teletextu ..................................................... 32
Možnosti připojení .................................................... 35
Připojení sluchátek / konektory AV3 ...................... 35
Připojení konektoru zvukového výstupu ................ 36
Připojení konektorů AV1 / 2 / 4 Scart ..................... 36
Připojení konektorů vstupu komponentního videa ... 36
Jak připojit vstupní konektor HDMI ........................ 37
Jak připojit vstupní počítačový konektor ................ 38
Problémy a jejich náprava ........................................ 39
Údržba ...................................................................... 40
Informace o konektoru Scart a S-video .................... 40
Vstupní signály, které lze zobrazit ............................ 41
Technické údaje ........................................................ 42
Příslušenství
Zkontrolujte, zda-li jste obdrželi všechny zobrazené položky
Návod k obsluze
Dálkový ovladač
(N2QAKB000057)
OK
1
4
7
C
2
5
8
0
TV
2
3
6
9
Baterie pro dálkový
ovladač
(2 × velikost R6 (UM3))
Svorka
Celoevropská
záruka
Bezpečnostní upozornění
• Tento televizor je konstruován na napájení stříd.
proudem 220-240 V, 50 / 60 Hz.
• Abyste zabránili poškození s možným následkem
úrazu el. proudem nebo požáru, nevystavujte tento
televizor dešti nebo nadměrné vlhkosti. Tento televizor
nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
Nádoby s vodou jako jsou např. vázy nesmí být na
tento televizor umisťovány.
• Nepotřebné drobné součástky a další předměty ukládejte
mimo dosah malých dětí. Děti mohou tyto předměty
nedopatřením spolknout. Buďte také opatrní pokud jde
o obalové materiály a plastové sáčky nebo fólie.
• POZOR: VYSOKÉ NAPĚTÍ!!!
Nesundávejte zadní kryt, protože tím obnažíte součásti
pod napětím. Uvnitř nenaleznete žádné součásti, které
byste mohli opravit.
Zajistěte si snadný přístup k zástrčce kabelu napájení.
• TV hry / domácí počítače
Intenzivní používání televizních her nebo domácích
počítačů s kterýmkoliv televizore může způsobit vznik
“stínu” na obrazovce. Vznik tohoto jevu na LCD panelu
lze omezit dodržováním následujících bodů:
• Snižte jas a kontrast na minimální úroveň.
• Vyhýbejte se dlouhodobému zobrazování statického
obrazu, což může mít za následek vznik stálých “duchů”
obrazu na obrazovce LCD televizoru.
• Mezi příklady statických obrazů patří videohry, počítačové
obrazy, teletext a obrazy v režimu 4:3.
• Tento typ poškození LCD panelu nepatří mezi poškození
vzniklé při běžném používání a nevztahuje se na něj záruka
firmy Panasonic.
• Vypínač Zapnuto / Vypnuto na tomto modelu zcela
neodpojuje televizor od sítě. Při připojování nebo
odpojování jakýchkoli kabelů nebo v případě, že
nebudete televizor po delší dobu používat, odpojte
síťový přívod televizoru od sítě.
Poznámka:
Pokud televizor není vypnut poté, co TV stanice přestane
vysílat, televizor se automaticky přepne po 30 minutách
do režimu pohotovosti. Tato funkce nepracuje, je-li
televizor v režimu AV.
• Údržba skříňky a LCD panelu
Odpojte síťový přívod televizoru od sítě. Skříňka a
LCD panel lze čistit měkkým hadříkem navlhčeným
ve slabém saponátovém roztoku. Nepoužívejte
rozpouštědla obsahující benzol nebo petrolej.
• Při nízké teplotě okolí může určitou dobu trvat, než
dosáhne obraz běžného jasu, toto není závada. (Běžný
jas je dosažen během několika okamžiků.)
• Správná ventilace je nezbytná, aby nedošlo k selhání
elektrických komponentů. Doporučuje se ponechat
mezeru 10 cm okolo celého televizoru, i když je
umístěn např. ve skříni nebo mezi policemi.
• Nevystavujte televizor přímému slunečnímu svitu nebo
jiným zdrojům tepla. Aby nedošlo ke vzniku požáru,
nepokládejte na televizor nebo do jeho blízkosti žádný
otevřený oheň.
• Nesmí být bráněno ventilaci zakrýváním ventilačních
otvorů předměty jako jsou např. noviny, ubrusy a
závěsy.
Vkládání baterií do dálkového ovladače
1
2
3
Velikost “R6 (UM3)”
Zatáhněte a podržte háček a
poté otevřete kryt baterií.
Vložte baterie - dodržte
správnou polaritu ( + a – ).
Zasuňte zpět kryt baterií.
• Zajistěte vložení baterií správným směrem.
• Nemíchejte staré a nové baterie. Neprodleně vyjměte staré vybité baterie.
• Nemíchejte baterie různých typů např. alkalické a zinkouhlíkové a nepoužívejte akumulátory (Ni-Cd).
Baterie, obaly a staré přístroje nevyhazujte jako domácí odpad, ale roztřid’te dle platné legislativy.
3
Sejmutí a nasazení krytu kabelu
Sejmutí
Nasazení
1. Stlačte háčky a táhněte kryt směrem k sobě, abyste
odpojili záklopky (na 3 bodech).
2. Pomalu vytáhněte kryt směrem dolů.
1. Vložte záklopky (na 3 bodech) na dolní straně
krytu.
2. Zatlačte kryt až háčky zacvaknou.
Poznámka:
Abyste se vyhnuli rušení obrazu, nedávejte dohromady RF kabel a síťový přívod.
Otevření čelního krytu
Zvedněte dolní část dvířek
označenou “PULL”.
Používání LCD stojanu
Nastavte LCD panel na požadovaný úhel.
LCD panel lze nastavit v následujících směrech:
20° vpravo
20° vlevo
(Pohled shora)
4
Průvodce rychlým startem
1
Zapojení a nastavení možnosti
Přesvědčte se, že je televizor odpojen od sítě, než začnete
připojovat nebo odpojovat jakékoli kabely.
RF (vf) kabel
(není dodáván)
SET TOP BOX
AV1
AV2
AV4
COMPONENT
L
Y
R
AUDIO
Kabely Scart
(nejsou dodávány)
PB
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
RF (vf) kabel (není dodáván)
Videorekordér /
DVD rekordér
NEBO
Napojte anténu a připojte doplňková zařízení.
2
Připojte síťový přívod k síti.
Stiskněte přepínač [
jej zapnuli.
] na televizoru, abyste
Abyste přepnuli televizor do režimu pohotovosti,
stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Pokud byl televizor v režimu pohotovosti, lze jej
opět zapnout tlačítkem .
OK
1
4
7
C
2
5
8
0
3
6
9
Poznámka:
Tento televizor bude stále odebírat malé množství
elektrické energie, pokud bude připojen k síti.
TV
Indikátor zapnutí
Režim pohotovosti : červená
Zapnuto : nesvítí
Čidlo signálu dálkového ovladače
Snímač C.A.T.S.
Systém automatického sledování kontrastu LCD C.A.T.S.
(Contrast Automatic Tracking System) automaticky sleduje
svìtelné podmínky prostøedí a upravuje podle nich jas a
gradaci. Tím optimalizuje kontrast. Systém C.A.T.S. je
účinný, je li režim Mód zobrazení nastaven na Auto. Viz
str. 9.
5
Průvodce rychlým startem
3
Zvolte Vaši zemi.
Pro Belgii, Švícarsko a E.Eu zvolte
požadovaný jazyk.
Chcete-li provést manuální ladění, stiskněte
Zelené tlačítko.
Viz str. 16.
Stisknutím Červeného tlačítka spustíte
Automatické ladění.
Spustí se Automatické ladění, stanice
budou nalezeny a uloženy.
Pokud je ke správnému konektoru Scart
připojeno kompatibilní záznamové zařízení,
budou programová data do zařízení načtena
přes Q-Link.
Viz str. 17.
4
Land
Zelená
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
Start ATP
OK
Suchlauf
Abbruch
Červené
1
4
7
C
2
5
8
0
3
6
9
CH12
ATP V ČINNOSTI
VYHLEDÁVÁNÍ :
ČEKEJTE PROSÍM
02
99:21
41
TV
Konec
Načítání dat z televizoru do videorekordéru nebo DVD rekordéru
Pokud bylo před započetím kroku 2 ke konektoru Scart připojeno záznamové
zařízení s funkcí “Q-Link”, “NEXTVIEWLINK” nebo s jinou kompatibilní funkcí,
budou programová data načtena do tohoto zařízení.
PROBĺHÁ NAHRÁVÁNĺ
ČEKEJTE PROSĺM
PROGRAM : 63
Dálk. ovl. - není k dispzici
Předvolby budou načteny do záznamového zařízení ve stejném pořadí, jak byly uloženy v televizoru. Viz str.
17.
Ne všechny videorekordéry / DVD rekordéry podporují toto načítání programových dat, u některých je třeba
provést manuální spuštění.
Viz návod k obsluze záznamového zařízení.
Pokud bylo připojeno jiné záznamové zařízení, než je popsáno výše, operace načítání dat neproběhne.
Poznámky:
• Pokud záznamové zařízení neakceptovalo data pro načtení z televizoru, bude třeba vybrat možnost načítání
ze systému menu záznamového zařízení. Viz návod k obsluze záznamového zařízení.
• Pokud Q-Link nepracuje správně zkontrolujte následující:
Připojení kabelu Scart ke konektoru Scart u televizoru, AV2 nebo AV4 a správné nastavení v menu.
Připojení kabelu Scart ke kompatibilnímu (Q-Link, NEXTVIEWLINK nebo podobná technologie) konektoru
Scart u záznamového zařízení.
Použití “plně obsazeného” typu kabelu Skart.
• Další informace o funkci Q-Link a připojování zařízení viz str. 17, 36, 40.
6
Základní ovladače: čelní panel a dálkový ovladač
Zdířka pro sluchátka
(viz str. 35)
Konektory AV3
(viz str. 35)
Štěrbina pro PC kartu
(viz str. 23)
Tlačítko VYSUNUTÍ PC karty
(viz str. 23)
Pro zvýšení nebo snížení předvolby o jednu. Když je zobrazena funkce,
stisknutím zvýšíte nebo snížíte nastavení dané funkce. V režimu
pohotovosti zapíná televizor.
Tlačítko TV/AV (viz str. 35)
Vypínač Zapnuto
/ Vypnuto
Štěrbina pro SD kartu
(viz str. 23)
F (volič funkce)
Zobrazuje funkce obrazovkového displeje, opakovaným stiskem zvolte
požadovanou funkci – Hlasitost, Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost,
Tón barvy (v režimu NTSC), Hloubky, Výšky, Balance a Režimu ladění.
STR (Normalizované ukládání)
Používá se k ukládání naladěných stanic
a nastavení ostatních funkcí.
Tlačítko Zapnuto / Vypnuto
Zapíná nebo vypíná televizor do
pohotovostního režimu (Režim pohotovosti).
Prostorově Zapnuto / Vypnuto (viz str. 10)
Tlačítko ovládání ASPECT (viz str. 18, 19)
MULTI
WINDOW SD REC
Tlačítko SD REC (viz str. 25)
ASPECT
TV/AV
N
Tlačítko N (Normalizace)
Vrací všechna nastavení na původní firemní
nastavení.
Stiskem potvrďte možnosti a volby.
Tlačítko menu
Stiskněte pro zobrazení menu Obrazu,
Zvuku a Dalšího nastavení.
(viz str. 8-11)
MENU
EXIT
F.P.
Utlumení zvuku Zapnuto / Vypnuto
Tlačítko SD
Přístup k obsluze karty.
(viz str. 23-30)
OK
TEXT
Tlačítko MULTI WINDOW
(viz str. 20)
INDEX HOLD
Přepínač pro sledování TV nebo AV vstupu.
(viz str. 35)
Tlačítka kurzoru pro provádění voleb a
nastavení.
Opusťte tento režim.
Barevná tlačítka používaná pro volbu,
navigaci a obsluhu různých funkcí.
Tlačítko teletextu (viz str. 32-34)
Tlačítko F.P. textu (viz str. 33)
Přímá volba kanálu
Stiskněte během běžného sledování
televizoru nebo v menu Ladění, Editace
programů či Ručního ladění a poté vložte
číslo kanálu pomocí číselných tlačítek.
1
4
7
C
2
5
8
0
3
6
9
VCR
Tlačítko obsahu textu (viz str. 34)
Tlačítka předvoleb / změny kanálu (0-9) a
volby teletextových stránek.
(viz str. 32-34)
V režimu pohotovosti zapíná televizor.
Informační tlačítko
Stisknutím zobrazíte informace o stavu
stávající předvolby, názvu programu, čísle
kanálu, režimu MPX, systému příjmu a
režimu Aspect.
Stiskněte znovu pro vymazání této
informace.
Tlačítko kanálů nahoru / dolů
PROGRAMME
Tlačítka videorekordéru / DVD
(viz str. 31)
REC
Tlačítko podržení textu / statického obrazu
(viz str. 30, 32)
VCR
DVD
Tlačítko hlasitosti vyšší / nižší
DIRECT TV REC
Tlačítko DIRECT TV REC
(viz str. 17)
7
Používání obrazovkových displejů
Mnoho funkcí tohoto televizoru je k dispozici přes menu obrazovkového displeje. Pro zobrazení a nastavení jednotlivých
funkcí použijte dálkového ovladače, jak je ukázáno níže.
Tlačítko MENU se používá pro otevření hlavního menu a
také pro návrat do předchozího menu.
MENU
OK
Tlačítka kurzoru nahoru a dolů se používají pro přesun
kurzoru a volbu menu.
1
4
7
C
Tlačítka vlevo a vpravo jsou používána pro dosažení
požadovaného menu, nastavení úrovně nebo pro volbu z
několika možností.
Tlačítko OK je používáno u mnoha funkcí pro uložení
provedeného nastavení nebo nastavených voleb.
Tlačítko EXIT je používáno k opuštění systému menu a k
návratu na běžné sledování televize.
Kdykoli je na televizoru zobrazeno menu, je také zobrazeno
okénko obrazovkové nápovědy. Toto okénko nápovědy ukazuje,
která tlačítka jsou na dálkovém ovladači používána k pohybu
po zobrazeném menu; funkce tlačítek viz výše.
Poznámka:
Okénko nápovědy není z důvodu omezeného místa ukázáno
u obrázků menu v tomto návodu k obsluze.
3
6
9
OK
EXIT
TV
Zvuk
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
MPX
Režim
Prostorově
Vybrat
Nastavení
Konec
Návrat
8
2
5
8
0
Nedostupný
Hudba
Vypnuto
Okénko
obrazovkové
nápovědy
Obraz
Stiskněte tlačítko MENU.
MENU
Přesuňte a zvolte Obraz.
OK
Vstupte do Obrazu.
1
4
7
C
Přesuňte se na požadovanou položku menu.
2
5
8
0
3
6
9
Nastavte zvolenou položku nebo vstupte do zvoleného menu.
Stiskem tlačítka EXIT se kdykoli vrátíte zpět ke sledování televize.
EXIT
TV
Mód zobrazení
Menu Módu zobrazení Vám umožňuje volbu čtyři různých
nastavení - Dynamického, Normálního, Kina a Auto.
Každé nastavení Módu zobrazení, Kontrast, Jas, Barevná
sytost, Ostrost, Tón barvy (pouze u NTSC), Tepl.barev,
Colour management, Redukce obr. šumu a MPEG NR lze
nastavit a nastavení uložit dle Vašich specifi ckých potřeb.
(např. můžete požadovat jiné nastavení pro sledování
sportu, fi lmů, zpráv atd.)
Mód zobrazení umožňuje maximálně čtyři samostatná
nastavení pro každý zdroj signálu: RF, AV1, AV2, AV3, AV4,
COMPONENT, PC, HDMI a Obsluha karty. Změny jsou
automaticky ukládány.
Všechny čtyři módy zahrnují automatické vylepšování vstupujícího
obrazu na základě analýzy a zpracování tohoto obrazu.
Kontrast, Jas, Barevná sytost, Ostrost
Zvyšte nebo snižte úroveň nastavení těchto voleb dle Vaší
preference.
Tón barvy
Tepl. barev
U zdroje signálu NTSC připojeného na televizor lze nastavit
obraz dle Vaší chuti.
Umožňuje nastavit celkový barevný odstín obrazu.
Zvolte mezi Chlad. barvy, Normální a Teplé barvy.
Colour management Umožňuje automatické nastavení živých barev.
Redukce obr.
šumu
MPEG NR
3D-COMB
Automaticky redukuje nežádoucí rušení obrazu.
Tato možnost není dostupná při vstupu signálu PC, HDMI
nebo HD.
Redukuje rušení MPEG.
Umožòuje volit mezi možnostmi Vypnuto, Min, Mid a
Max.
Tato funkce je účinná pro redukci rušení digitálních bloků při
sledování DVD, VCD, Karta SD nebo digitálního vysílání.
Efekt se bude měnit v závislosti na scéně a obrazu.
MPEG: Technologie stlačení dat obrazu používaná u DVD,
VCD, Karta SD nebo digitálního vysílání.
Hlavní menu
Obraz
Zvuk
Další nastavení
Obraz
Mód zobrazení
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Tón barvy
Tepl. barev
Colour management
Redukce obr. šumu
MPEG NR
3D-COMB
Dynamický
Normální
Zapnuto
Auto
Vypnuto
Zapnuto
Obraz
Mód zobrazení
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Tón barvy
Tepl. barev
Colour management
Redukce obr. šumu
MPEG NR
3D-COMB
Dynamický
Normální
Zapnuto
Auto
Vypnuto
Zapnuto
Obraz
Mód zobrazení
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Tón barvy
Tepl. barev
Colour management
Redukce obr. šumu
MPEG NR
3D-COMB
Dynamický
Normální
Zapnuto
Auto
Vypnuto
Zapnuto
Občas při sledování statického nebo zpomaleného obrazu se může objevit barevný vzor. Nastavte
3D-COMB na Zapnuto pro zobrazení ostřejšího obrazu a přesnějších barev. Zobrazí se pouze
při příjmu PAL nebo NTSC signálů.
Nezobrazuje se při vstupním režimu RGB Video, S-Video, komponentní video, PC, HDMI a v
režimu obsluhy karty.
9
Zvuk
Stiskněte tlačítko MENU.
MENU
Přesuňte a zvolte Zvuk.
OK
Vstupte do Zvuku.
1
4
7
C
Přesuňte se na požadovanou položku menu.
Nastavte zvolenou položku nebo vstupte do zvoleného menu.
Stiskem tlačítka EXIT se kdykoli vrátíte zpět ke sledování televize.
Stiskem tlačítka OK po nastavení funkce uložíte nastavení jako základní
(dojde k přemazání firemního nastavení).
Hloubky
Zvýšením nebo snížením úrovně posílíte nebo minimalizujete
nižší, hlubší zvukový výstup.
2
5
8
0
3
6
9
EXIT
OK
TV
Hlavní menu
Obraz
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
MPX
Režim
Zvuk
Zvýšením nebo snížením úrovně posílíte nebo minimalizujete
ostřejší, vyšší zvukový výstup.
Nastavuje úroveň zvuku mezi pravým a levým reproduktorem
tak, aby zvuk odpovídal místu poslechu.
Lze nastavit nezávisle na reproduktorech televizoru tak,
aby si každý mohl pro sebe nastavit příjemnou úroveň
hlasitosti.
Obvykle nastaveno na Stereo pro poskytnutí nejlepší
reprodukce, avšak je-li příjem špatný nebo vysílání není ve
stereo, přepněte na Mono. Lze zvolit Mono (M1) a (M2),
pokud je přenášen monofonní signál.
Další nastavení
Zvuk
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
MPX
Režim
Prostorově
HDMI vstup
Nedostupný
Hudba
Vypnuto
Auto
Zvuk
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
MPX
Režim
Prostorově
HDMI vstup
Nedostupný
Hudba
Vypnuto
Auto
Zvuk
Kvalitu zvuku při sledování hudební scény nebo dramatu lze
vylepšit zvolením vhodného režimu Hudby nebo Řeči.
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
MPX
Režim
Prostorově
HDMI vstup
Režim Prostorově poskytuje dynamický posilovač, který
stimuluje vylepšené prostorové efekty.
Zapnutí lze také provést stiskem tlačítka Prostorově.
Přínos režimu Prostorového zvuku je obrovský.
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
MPX
Režim
Prostorově
HDMI vstup
Zobrazuje se při režimu vstupu HDMI.
Umožňuje volby Auto, Digitální a Analogový. Proveďte
výběr odpovídající vstupnímu signálu.
Auto
: nastavit při normálním používání
Digitální
: připojení kabelem HDMI
Analogový : připojení kabelovým adaptérem HDMI–DVI
Viz str. 37.
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
MPX
Režim
Prostorově
HDMI vstup
Nedostupný
Hudba
Vypnuto
Auto
Zvuk
Prostorově
Nedostupný
Hudba
Vypnuto
Auto
Zvuk
HDMI vstup
10
Nedostupný
Hudba
Vypnuto
Auto
Další nastavení
MENU
Stiskněte tlačítko MENU.
Přesuňte a zvolte Další nastavení.
OK
Vstupte do Další nastavení.
1
4
7
C
Přesuňte se na požadovanou položku menu.
2
5
8
0
3
6
9
Nastavte zvolenou položku nebo vstupte do zvoleného menu.
Stiskem tlačítka EXIT se kdykoli vrátíte zpět ke sledování televize.
EXIT
TV
Q-Link
Umožňuje zvolení AV vstupu, který bude použit pro datovou
komunikaci mezi televizorem a kompatibilním záznamovým
zařízením. Zvolte mezi Vypnuto, AV2 a AV4. Viz str. 17.
Výstup AV2 / AV4 Nabízí volbu přenášení signálu na konektor Scart zvolený
ve funkci Q-Link. Lze zvolit výstup stávající TV předvolby
na AV1 / AV2 / AV3 / AV4 nebo Monitor - obraz je zobrazen
na obrazovce.
Do těchto konektorů Scart nelze přivést vstup komponentního
signálu.
Teletext
Umožňuje volbu mezi režimem FASTEXT a Seznam. Viz
str. 32-34.
Časovač vypnutí
Vypíná televizor za nastavený čas, který lze zvolit mezi 0
a 90 minutami v 15 minutových intervalech.
Jazyk teletextu
Zvolte skupinu znaků tak, aby všechny potřebné znaky
pro text na teletextových stránkách byly k dispozici (např.
cyrilické znaky atd).
Jazyk režimu
Západní : angličtina, francouzština, němčina, řečtina,
italština, španělština, švédština, turečtina
Východní1: čeština, angličtina, estonština, litevština,
rumunština, ruština, ukrajinština
Východní2: čeština, angličtina, němčina, maďarština,
litevština, polština, rumunština
Ladění
Poskytuje přístup k mnoha funkcím včetně Editace
programů a Automatického ladění. Viz str. 12-16.
Jazyk menu
Při první instalaci televizoru je nastaven jazyk na displeji
dle Vaší volby země. Jazyk menu Vám umožňuje změnit
jazyk obrazovkového displeje.
Systém barvy
Během režimu AV je zobrazen Systém barvy. Viz str. 12.
Korekce hlas
Během režimu AV, PC a HDMI je zobrazena Korekce
hlasitosti.
U každého režimu AV, PC a HDMI lze nastavit úroveň hlasitosti.
Úroveň hlasitosti je uložena do paměti.
Hlavní menu
Obraz
Zvuk
Další nastavení
Další nastavení
Q-Link
Výstup AV2
Teletext
Časovač vypnutí
Jazyk teletextu
Ladění
Jazyk menu
AV2
TV
FASTEXT
Vypnuto
Západní
Další nastavení
Q-Link
Výstup AV2
Teletext
Časovač vypnutí
Jazyk teletextu
Ladění
Jazyk menu
AV2
TV
FASTEXT
Vypnuto
Západní
Přístup
Další nastavení
Q-Link
Výstup AV2
Teletext
Časovač vypnutí
Jazyk teletextu
Ladění
Jazyk menu
AV2
TV
FASTEXT
Vypnuto
Západní
Přístup
AV režim
Další nastavení
Q-Link
Výstup AV2
Teletext
Časovač vypnutí
Systém barvy
Korekce hlas
Jazyk teletextu
Jazyk menu
AV2
TV
FASTEXT
Vypnuto
Auto
Západní
11
Ladění – Přehled
MENU
Stiskněte tlačítko MENU.
Přesuňte a zvolte Další nastavení.
OK
Vstupte do Další nastavení.
1
4
7
C
Přesuňte a zvolte Ladění.
Vstupte do Ladění.
2
5
8
0
3
6
9
Přesuňte se na požadovanou položku menu.
Nastavte zvolenou položku nebo vstupte do zvoleného menu.
TV
Stiskem tlačítka EXIT se kdykoli vrátíte zpět ke sledování televize.
Stiskem tlačítka OK po nastavení funkce uložíte nastavení jako základní
(dojde k přemazání firemního nastavení).
Editace programů Použijte pro specifickou úpravu Vašich programových
nastavení (např. přidávání a mazání předvoleb). Viz str.
13, 14.
EXIT
OK
Hlavní menu
Obraz
Zvuk
Automatické
ladění
Umožňuje automaticky přeladit televizor. Tato funkce je
užitečná, když se přestěhujete a potřebujete naladit Váš
televizor na místní stanice. Viz str. 15.
Ruční ladění
Umožňuje ruční ladění jednotlivých předvoleb. Viz str. 16.
Jemné ladění
Použijte pro provedení malých změn kmitočtu naladěné
stanice (používá se např. když počasí ovlivňuje kvalitu
příjmu programu).
Systém barvy
Umožňuje nastavení správné normy přenosu pro vysílaný
signál.
Korekce hlasitosti Umožňuje Vám nastavit úroveň hlasitosti jednotlivých
stanic. Použijte tuto funkci pokud se hlasitost mezi stanicemi
podstatně liší. Nastavení hlasitosti stanice tak, aby byla na
stejné úrovni jako ostatní, Vás zbaví nutnosti přestavovat
hlasitost při každé změně kanál.
Dekodér
(AV2 / AV4)
Tato volba je používána, když je dekodér připojen přes AV2
/ AV4. Uložte toto nastavení jako zapnuté, aby pokaždé
při zvolení této předvolby byl TV software nastaven ke
zpracování dekódované informace (toto je důležité, když
je Váš dekodér připojen k AV2 / AV4 přes zařízení s funkcí
Q-Link).
Další nastavení
Další nastavení
AV2
TV
FASTEXT
Vypnuto
Západní
Přístup
Q-Link
Výstup AV2
Teletext
Časovač vypnutí
Jazyk teletextu
Ladění
Jazyk menu
Ladění
Editace programů
Automatické laděni
Ruční ladění
Jemné ladění
Systém barvy
Korekce hlasitosti
Dekodér(AV2)
Auto
Vypnuto
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Mazání
Přidat
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Pořadí
Ladění
Editace programů
Automatické laděni
Ruční ladění
Jemné ladění
Systém barvy
Korekce hlasitosti
Dekodér(AV2)
Přístup
Auto
Vypnuto
Ladění
Editace programů
Automatické laděni
Ruční ladění
Jemné ladění
Systém barvy
Korekce hlasitosti
Dekodér(AV2)
Přístup
Auto
Vypnuto
Ladění
Editace programů
Automatické laděni
Ruční ladění
Jemné ladění
Systém barvy
Korekce hlasitosti
Dekodér(AV2)
12
Přístup
Auto
Vypnuto
Načítání
Ladění – Editace programů
MENU
Stiskněte tlačítko MENU.
Přesuňte a zvolte Další nastavení.
OK
Vstupte do Další nastavení.
1
4
7
C
Přesuňte a zvolte Ladění.
Vstupte do Ladění.
2
5
8
0
3
6
9
Přesuňte a zvolte Editaci programů.
Vstupte do Editace programů.
TV
Přesuňte se na zvolenou předvolbu (např. Prog. 3).
Proveďte požadovanou změnu např. posunutí programového kanálu (viz
odpovídající postup níže).
Stiskem tlačítka EXIT se kdykoli vrátíte zpět ke sledování televize.
Stiskem tlačítka OK po nastavení funkce uložíte dané nastavení.
EXIT
OK
Přidání / vymazání programového kanálu
Přesuňte kurzor na program, který chcete vymazat nebo přidat.
Editace programu
Prog.
Stiskněte Zelené tlačítko pro přidání programového kanálu do
předvolby nebo Červené tlačítko pro jeho vymazání.
Červené Zelená
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Přidat
Zrušení
Stiskněte stejné tlačítko ještě jednou pro potvrzení Vašeho
rozhodnutí.
Posunutí programového kanálu
Přesuňte kurzor na program, který chcete posunout.
Editace programu
Prog.
Stiskněte Žluté tlačítko.
Žlutá
Zvolte novou předvolbu pro programový kanál.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Potvrdit
Zrušení
Stiskněte Žluté tlačítko znovu pro potvrzení Vaší volby.
Naladění programového kanálu
Přesuňte se na sloupec Kanál.
Editace programu
Prog.
Zvyšte nebo snižte číslo programového kanálu (po provedení
změny se televizor přeladí na nové číslo) nebo použijte tlačítko
C pro Přímý vstup do kanálu. Viz str. 7.
Stiskněte OK pro uložení této změny.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
C
OK
13
Ladění – Editace programů
Přejmenování programového kanálu
Přesuňte se na sloupec Název.
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
Zvolte nový znak. Okénko u dolního okraje obrazovky ukazuje právě
zvolený znak.
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
ZÁČÉĚÍŘŠŤŮÚÝŽ+- 0123456789
Přesuňte se na další místo v názvu.
Pokračujte obdobně až do konce.
Stiskněte OK pro uložení nového názvu.
OK
Uzamčení programového kanálu
Lze uzamknout programový kanál a zamezit tak k němu přístup.
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
Přesuňte se na sloupec Zámek.
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Vyberte mezi Zap. nebo Vyp..
Stiskněte OK pro uložení nové změny.
OK
Poznámka:
Když je předvolba uzamčena, není k dispozici Přímý vstup
do kanálu pomocí tlačítka C a číselných tlačítek na dálkovém
ovladači.
Změna zvukového systému pro kanál
Lze změnit zvukový systém používaný pro programový kanál.
Editace programu
Prog.
1
2
3
4
5
Přesuňte se na sloupec TV-sys.
:
:
:
:
:
Kanál
Název
Zámek TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Zvolte požadovaný systém:
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
F:
SECAM L / L’
Stiskněte OK pro uložení nové změny.
OK
Kopírování programových informací na záznamové zařízení
Programové informace lze kopírovat na kompatibilní záznamové zařízení,
které je připojeno k AV2 / AV4. Informace o zapojení viz str. 36.
Stiskněte Modré tlačítko.
Programová data budou nyní poslána na záznamové(á) zařízení. Toto
může několik sekund trvat, v závislosti na počtu uložených stanic.
Pokud se na obrazovce objeví zpráva “Feature not available” (Funkce
není k dispozici), televizor není schopen poslat programové informace
na záznamové(á) zařízení. Pro další informace se obraťte na návod
k obsluze daného zařízení.
Poznámka:
Toto není k dispozici, když v menu Dalšího nastavení je Q-Link
nastaveno na Vypnuto.
14
Modrá
PROBĺHÁ NAHRÁVÁNĺ
ČEKEJTE PROSĺM
PROGRAM : 63
Dálk. ovl. - není k dispzici
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Ladění – Automatické ladění
Automatické ladění automaticky přelaďuje Váš televizor. Tato funkce je užitečná, když se přestěhujete a potřebujete
naladit Váš televizor na místní stanice.
MENU
Stiskněte tlačítko MENU.
Přesuňte a zvolte Další nastavení.
OK
Vstupte do Další nastavení.
1
4
7
C
Přesuňte a zvolte Ladění.
2
5
8
0
3
6
9
Vstupte do Ladění.
Přesuňte a zvolte Automatické ladění.
Vstupte do položky Automatické ladění.
Stiskněte pro potvrzení startu.
TV
OK
Poznámky:
• Provedete-li další krok, budou všechna Vaše data vymazána
(všechny stanice a jejich předvolby uložené v paměti Vašeho
televizoru budou přemazány novým nastavením).
• Pokud proceduru ukončíte v tomto bodě a před ukončením
Automatického ladění, nebudou uloženy žádné nové informace.
Znovu spusťte proceduru Automatického ladění tak, aby byl televizor
přeladěn.
OK
Televizor nalezne, uloží a poté uspořádá Vaše místní
stanice.
Pokud je přes konektor AV2 / AV4 připojeno kompatibilní
záznamové zařízení, programová data budou poslána
do zařízení přes Q-Link. Viz str. 17.
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgium
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
CH12
ATP V ČINNOSTI
VYHLEDÁVÁNĺ : ČEKEJTE PROSĺM
Jakmile je operace ukončena televizor zobrazí program
uložený na předvolbě 1.
Stiskněte tlačítko EXIT kdykoli, pro vrácení se ke sledování
televizoru (přečtěte si prosím Poznámky u výše uvedené
procedury).
Start ATP
Konec
Návrat
Země
Zvolte Vaši zem.
Stiskněte pro spuštění Automatického ladění.
UPOZORNĚNÍ !
Opětovné spuštění ATP vymaže
údaje o naladěných programech
a naladí přístroj znovu na kmitočty
přijímaných vysílačů
02
99:21
41
Konec
Návrat
EXIT
15
Ladění – Ruční ladění
Tato funkce umožňuje přeladit jednotlivé předvolby:
MENU
Stiskněte tlačítko MENU.
Přesuňte a zvolte Další nastavení.
OK
Vstupte do Další nastavení.
1
4
7
C
Přesuňte a zvolte Ladění.
2
5
8
0
3
6
9
Vstupte do Ladění.
Přesuňte a zvolte Ruční ladění.
Vstupte do položky Ruční ladění.
TV
Zvolte předvolbu k přeladění.
1
CH12
Opakovaně stiskněte až naleznete požadovanou stanici.
Ruční ladění
Když naleznete požadovanou stanici, stiskněte tlačítko OK
pro uložení.
Předvolba bude blikat.
02
C
Stiskem tlačítka EXIT se kdykoli vrátíte zpět ke sledování
televize.
99:21
41
OK
Zahájení ladění
Uložit
Konec
Návrat
9 Přímá volba
0
EXIT
Poznámka:
Pokud je Váš videorekordér připojen k tomuto televizoru pouze pomocí RF kabelu, zvolte předvolbu “0” pro
naladění signálu videorekordéru.
Ruční ladění (přes čelní panel)
Pro naladění individuálních předvoleb lze také použít tlačítka na ovládacím panelu, který je úmístěn na čelní straně
Vašeho televizoru:
Stiskněte tlačítko F až dosáhnete Režimu ladění.
Stiskněte tlačítko –/
ladění.
nebo +/
pro vstup do Režimu
Stiskněte tlačítko TV/AV mezi položkami Změna programu,
Vyhledávání a Změna TV systému.
STR
Stiskněte tlačít –/ nebo +/
spuštění vyhledávání.
F
TV/AV
pro změnu předvolby nebo
Když je nalezena požadovaná stanice, stiskněte tlačítko
STR pro uložení.
Předvolba bude blikat.
Zopakujte výše uvedený postup pro naladění dalších
předvoleb.
1
CH12
SC1
Ruční ladění
-, +
TV / AV
STR
F
:
:
:
:
Zahájení ladění
Pohyb kurz.
Uložit
Konec
02
Stiskem tlačítka F se kdykoli vrátíte zpět ke sledování
televize.
16
STR
99:21
F
-/
+/
41
TV / AV
Q-Link
Funkce Q-Link umožňuje televizoru komunikovat s kompatibilním videorekordérem nebo DVD
rekordérem.
Aby komunikace Q-Link pracovala, musí být televizor připojen k záznamovému zařízení s logem “Q-Link”,
“NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic” nebo “SMARTLINK” pomocí “plně obsazeného” kabelu Scart
a to mezi konektorem AV2 / AV4 na televizoru a odpovídajícím konektorem na Vašem videorekordéru nebo DVD rekordéru.
Připojení k odpovídajícímu Scart konektoru na záznamovém zařízení, viz návod k obsluze daného zařízení.
Při použití zařízení s technologií “NEXTVIEWLINK” jsou k dispozici následující funkce:
Načítání předvoleb
Toto umožňuje načtení pořadí programů z televizoru do záznamového zařízení, což napomáhá ke správnému provedení
záznamu; existuje několik způsobů jak tuto operaci provést:
1. Během instalace, jak je vysvětleno na začátku kapitoly “Průvodce rychlým startem” na str. 5, 6.
2. Spuštěním Automatického ladění z menu Ladění. Viz str. 12.
3. Spuštěním načítání předvoleb ze záznamového zařízení, viz návod k obsluze záznamového zařízení.
OK
Co vidíte, to zaznamenáváte (PŘÍMÍ ZÁZNAM Z TELEVIZORU)
Tato funkce umožňuje okamžitý záznam programu právě zobrazeného na TV obrazovce pomocí záznamového
zařízení připojeného ke konektoru Scart, který lze zvolit pomocí funkce “Q-Link”. Viz str. 11.
Stiskněte tlačítko DIRECT TV REC na dálkovém ovladači.
DIRECT TV REC
1
4
7
C
2
5
8
0
3
6
9
Pokud je záznamové zařízení v režimu pohotovosti s vloženým použitelným záznamovým médiem,
automaticky se při stisknutí tlačítka DIRECT TV REC zapne.
Pokud je zařízení “Q-Link” připojeno, objeví se na TV obrazovce zpráva informující o zaznamenávaném
programu nebo o tom, že nelze záznam provést. Některá zařízení kompatibilní s funkcí “Q-Link” zobrazí
tyto zprávy pouze tehdy, když jsou u videorekordéru na předvolbě “0” nebo v režimu AV. Viz návod k
obsluze daného zařízení.
Pokračující záznam
Záznamové zařízení nahrává programový signál ze
svého vlastního tuneru. Chcete-li, lze televizor vypnout
a ponechat záznam zařízení v chodu.
Neprobíhá záznam – zkontrolujte pásek nebo disk
Pásek nebo disk může být “chráněn proti záznamu”, není
vložen nebo je poškozen. Zařízení už může být v režimu
záznamu. Viz návod k obsluze daného zařízení.
Následující jsou další hlavní možné funkce při použití “Q-Link” zařízení:
Následující funkce jsou k dispozici pouze u zařízení připojeného ke Scart konektoru, který byl zvolen pomocí “Q-Link”.
Viz str. 11.
Automatické zapnutí TV / Záznamového zařízení
Vložíte-li do záznamového zařízení již nahrané médium a stisknete tlačítko Play, zatímco je televizor v režimu
“pohotovosti”, televizor se automaticky zapne a zvolí správný AV vstup tak, abyste mohli sledovat obsah média.
Automatické vypnutí záznamového zařízení
Když je televizoru vypnut do režimu “pohotovosti”, dojde také k vypnutí záznamového zařízení do režimu “pohotovosti”,
pokud není vloženo žádné médium nebo je médium vloženo, avšak zaříjení je právě v režimu “převíjení” či “zastavení”.
Pokud právě videorekordér přetáčí pásek, vypne se do režimu “pohotovosti” až po přetočení pásku.
Zobrazení obrazu záznamového zařízení
Pokud je televizor v režimu pohotovosti a záznamové zařízení odešle menu k zobrazení na TV obrazovce (např.
hlavní menu), televizor se automaticky zapne a menu se zobrazí.
Tento televizor bude komunikovat také s dalšími záznamovými zařízeními, které mají následující logo:
• “DATA LOGIC” (obchodní značka firmy Metz Corporation) • “Megalogic” (obchodní značka firmy Grundig Corporation)
• “Easy Link” (obchodní značka firmy Philips Corporation) • “SMARTLINK” (obchodní značka firmy Sony Corporation)
Důležitá poznámka:
Některá záznamová zařízení nemusí podporovat všechny nebo některé výše uvedené funkce. Viz návod k obsluze
záznamového zařízení.
Pokud funkce Q-Link nepracují, zkontrolujte zapojení a přesvědčte se, že kabel Scart je “plně obsazený” typ.
17
Ovládání poměru stran
Širokoúhlý televizor Vám umožní sledování obrazu v jeho optimální velikosti a v optimálním poměru stran včetně
širokoúhlého formátu kina.
Stiskněte opakovaně tlačítko ASPECT pro proběhnutí osmi volitelných
poměrů stran:
ASPECT
OK
Panasonic Auto, 16:9, 14:9, Střed, 4:3, Zoom1, Zoom2 a Zoom3
Režim PC: 16:9 a 4:3
NEBO
Stiskněte tlačítko ASPECT. Zatímco jsou zobrazeny klávesy
obrazovkového voliče, použijte Červené nebo Zelené tlačítko pro
přesun v jednom či druhém směru přes osm volitelných poměrů
stran.
1
4
7
C
Červené
2
5
8
0
3
6
9
Zelená
Poznámka:
Tato možnost není k dispozici pro vstupy signálů 720p a 1080i. Poměr stran
je pevně nastaven na hodnotu 16:9.
TV
Panasonic Auto
WIDE
Panasonic Auto určuje nejlepší poměr stran tak, aby byla obrazovka zaplněna.
Toto je prováděno pomocí čtyř krokového procesu, kde se zjišťuje, je-li
zobrazovaný obraz širokoúhlý.
Pokud Panasonic Auto detekuje signál širokoúhlého obrazu, přepíná na
vhodný režim širokoúhlého obrazu. Pokud Panasonic Auto nedetekuje signál
širokoúhlého obrazu, potom tento televizor vylepšuje obraz pro jeho optimální
sledování.
Text na obrazovce indikuje jak Panasonic Auto určilo poměr stran k použití:
Panasonic Auto přepne na vhodný širokoúhlý poměr stran.
Budou-li nad a pod obrazem detekovány černé pruhy, automaticky se změní
poměr stran.
Panasonic Auto vybere nejlepší poměr a rozšíří obraz tak, aby zaplnil
obrazovku. Tento proces může trvat několik minut v závislosti na tmavosti
obrazu.
Dle Vaší preference lze také manuálně zvolit jednu z nabízených možností
zobrazení v daném poměru stran.
Poznámky:
• Pokud dojde v režimu Panasonic Auto k problémům s velikostí zobrazení při
přehrávání záznamu se širokoúhlým formátem na Vašem videorekordéru,
je možné, že nastavení sledování stopy u Vašeho videorekordéru potřebuje
upravit (detaily o nastavení naleznete v návodu k obsluze Vašeho
videorekordéru).
• Poměry stran širokoúhlých filmů mohou být různé.
Pokud jsou širší než standardní poměr 16:9, potom se může objevit na horní
a dolní straně obrazovky černý pruh.
• Pokud je pomocí konektoru Scart detekován identifikační signál širokoúhlého
obrazu (WSS) nebo řídící signál, objeví se v levém horním rohu obrazovky
“WIDE” a následovně se změní i poměr stran obrazu na daný režim poměru
stran.
• Automatické nastavení poměru stran signálem WSS není k dispozici pro
vstupní progresivní signály a komponentní signály s vysokým rozlišením.
18
Vlevo nahoře se na obrazovce
objeví “WIDE” a Panasonic Auto
přepne na odpovídající širokoúhlý
poměr 16:9 nebo 14:9.
Panasonic Auto
Vlevo nahoře se na obrazovce
objeví “Panasonic Auto”. Je zvolen
nejlepší poměr a obraz rozšířen
tak, aby zaplnil obrazovku.
Panasonic Auto
Stiskněte tlačítko ASPECT a
poté použijte Červené nebo
Zelené tlačítko pro přesun v
jednom či druhém směru přes osm
volitelných poměrů stran.
Ovládání poměru stran
16 : 9
16 : 9
16:9 zobrazí skutečný 16:9 (nezkreslený) obraz bez deformace poměru
stran.
16 : 9
14 : 9
14 : 9
14:9 zobrazí obraz 14:9 v jeho standardní velikosti 14:9 bez dalšího
rozšiřování.
14 : 9
Střed
Střed
Použijte režim Střed pro rozšíření formátu 4:3 tak, aby pokrýval celou obrazovku
(místo sledování obrazu s černými pruhy po levé a pravé straně).
Obraz 4:3 bude vodorovně rozšířen tak, aby pokryl celou obrazovku; toto je
provedeno tak, že je roztáhnutí obrazu patrné pouze u levého a pravého okraje
obrazovky.
4:3
Střed
4:3
4:3 zobrazí obraz 4:3 v jeho standardní velikosti 4:3 bez deformace poměru
stran.
4:3
Zoom1
Zoom1
Zoom1 zobrazí obraz 16:9 letterbox nebo 4:3 bez deformace poměru stran.
Zoom1
Zoom2
Zoom2
Zoom2 zobrazí obraz 16:9 nezkreslený letterbox přes celou obrazovku bez
deformace poměru stran.
Zoom2
Zoom3
Zoom3
Zoom3 zobrazí obraz formátu 21:9 letterbox přes celou obrazovku bez narušení
poměru stran.
16:9 zobrazí obraz v jeho maximální velikosti, avšak s mírným protážením.
Zoom3
19
Multi okno
Stiskněte tlačítko MULTI WINDOW. Zatímco jsou zobrazeny klávesy
obrazovkového voliče, použijte Červené nebo Zelené tlačítko pro přesun mezi
funkcí obrazu v obraze, obrazu mimo obraz a obrazu a obrazu.
Klávesy obrazovkového voliče, které se pro jednotlivé funkce objeví, zmizí
během několika sekund.
Chceteli zvolit nějakou operaci, když nejsou klávesy zobrazeny, stiskněte znovu
tlačítko MULTI WINDOW, čímž klávesy znovu zobrazíte.
Stisknutím tlačítka MULTI WINDOW (zatímco jsou klávesy obrazovkového
voliče zobrazeny) se vrátíte zpět ke běžnému obrazu.
Poznámka:
• Tento televizor má jeden tuner. Pokud jsou hlavní i vnořené okno v režimu
TV, zobrazují stejný televizní kanál.
• Tuto operaci nelze provést v režimu PC, režimu HDMI, režimu obsluhy karty
a při vstupu progresivního signálu či signálu 1080i (Y, PB, PR).
Obraz v obraze
MULTI
WINDOW
OK
1
4
7
C
2
5
8
0
3
6
9
TV
Režim Obraz v obraze
2
Umožňuje zobrazení dvou obrazů zároveň.
Stiskněte Žluté tlačítko pro volbu obsahu menšího okna; přepínání mezi
zobrazením TV kanálu a AV zdrojů v daném pořadí.
Změna TV kanálu: stiskněte Žluté tlačítko až se zobrazí právě zvolený TV
kanál, poté použijte dálkový ovladač ke změně kanálu (zatímco jsou klávesy
obrazovkového voliče stále zobrazeny).
Stiskněte Modré tlačítko pro výměnu obsahu oken.
Výběr TV kanálu či AV zdroje pro zobrazení v hlavním okně proveďte pomocí
dálkového ovladače.
AV1
Zdroje
hlavní okno
A
B
vedlejší okno
AV1
Obraz mimo obraz
Umožňuje zobrazení dvou obrazů zároveň podobně jako u funkce obraz v
obraze. Rozdíl je v zobrazení těchto dvou obrazů: u funkce obraz v obraze je
menší obraz zobrazen uvnitř hlavního obrazu zatímco u funkce obrazu mimo
obraz se menší okno objeví vpravo od hlavního obrazu.
Stiskněte Žluté tlačítko pro volbu obsahu menšího okna; přepínání mezi
zobrazením TV kanálu a AV zdrojů v daném pořadí.
Změna TV kanálu: stiskněte Žluté tlačítko až se zobrazí právě zvolený TV
kanál, poté použijte dálkový ovladač ke změně kanálu (zatímco jsou klávesy
obrazovkového voliče stále zobrazeny).
Stiskněte Modré tlačítko pro výměnu obsahu oken.
Výběr TV kanálu či AV zdroje pro zobrazení v hlavním okně proveďte pomocí
dálkového ovladače.
Zaměnit
2
Zdroje
Zaměnit
Stiskněte Modré tlačítko.
Okna byla vyměněna, obraz v
menším okně se stal obrazem v
hlavním okně.
Režim Obrazu mimo obraz
2
AV1
Zdroje
Zaměnit
Obraz a obraz
Umožňuje souběžné zobrazení dvou obrazů stejné velikosti.
Stiskněte Žluté tlačítko pro volbu obsahu pravého okna; přepínání mezi
zobrazením TV kanálu a AV zdrojů v daném pořadí.
Změna TV kanálu: stiskněte Žluté tlačítko až se zobrazí právě zvolený TV
kanál, poté použijte dálkový ovladač ke změně kanálu (zatímco jsou klávesy
obrazovkového voliče stále zobrazeny).
Stiskněte Modré tlačítko pro výměnu obsahu oken.
Výběr TV kanálu či AV zdroje pro zobrazení v hlavním okně proveďte pomocí
dálkového ovladače.
20
Režim Obrazu a obrazu
2
AV1
Zdroje
Zaměnit
Režim PC
Po přepnutí do režimu PC se změní obsah nabídky.
Informace o připojení počítače naleznete na straně 38.
TV/AV
Stiskněte tlačítko TV/AV. Jakmile se na obrazovce zobrazí tlačítka voliče,
přejděte na další stránku stisknutím Modrého tlačítka a stisknutím Žlutého
tlačítka přejděte do režimu PC.
OK
Žlutá
Modrá
1
4
7
C
Chcete-li se vrátit ke sledování televize, znovu stiskněte tlačítko TV/AV.
2
5
8
0
3
6
9
TV
Obraz
Během režim PC
MENU
Stiskněte tlačítko MENU.
Hlavní menu
Obraz
Přesuňte a zvolte Obraz.
Zvuk
Další nastavení
Vstupte do Obrazu.
Přesuňte se na požadovanou položku menu.
Obraz
Nastavte zvolenou položku nebo vstupte do zvoleného menu.
Nabídku Obraz kdykoli ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
EXIT
Mód zobrazení
Kontrast
Jas
Ostrost
Tepl. barev
Rozšířená nastavení
Dynamický
Normální
Přístup
Rozšířená nastavení
Mód zobrazení, Kontrast, Jas, Ostrost, Tepl. barev
Informace o nastavení jsou uvedeny na straně 9.
Rozšířená nastavení
Umožňuje jemné doladění obrazu na profesionální úrovni.
R-nastavení zisku : Úprava vyvážení bílé pro červené oblasti.
G-nastavení zisku : Úprava vyvážení bílé pro zelené oblasti.
B-nastavení zisku : Úprava vyvážení bílé pro modré oblasti.
Gamma
: 2.0
2.2
2.5
R-nastavení zisku
G-nastavení zisku
B-nastavení zisku
Gamma
2.2
Zvuk
Během režim PC
Stiskněte tlačítko MENU.
MENU
Hlavní menu
Obraz
Přesuňte a zvolte Zvuk.
Zvuk
Vstupte do Zvuku.
Další nastavení
Přesuňte se na požadovanou položku menu.
Zvuk
Nastavte zvolenou položku nebo vstupte do zvoleného menu.
Nabídku Zvuk kdykoli ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
EXIT
Hloubky
Výšky
Balance
Hlas. sluchátek
Režim
Prostorově
Hudba
Vypnuto
Hloubky, Výšky, Balance, Hlas. sluchátek, Režim, Prostorově
Informace o nastavení jsou uvedeny na straně 10.
21
Režim PC
Další nastavení
Během režim PC
Stiskněte tlačítko MENU.
MENU
Hlavní menu
Obraz
Zvuk
Přesuňte a zvolte Další nastavení.
Další nastavení
Vstupte do Další nastavení.
Další nastavení
Přesuňte se na požadovanou položku menu.
Nastavení PC
Korekce hlas
Jazyk menu
Nastavte zvolenou položku nebo vstupte do zvoleného menu.
Přístup
Nastavení PC
Nabídku Další nastavení kdykoli ukončíte stisknutím tlačítka
EXIT.
Nastavení PC
EXIT
Rozlišení vstupu
Hodiny
Horizontální poloha
Vertikální poloha
Fáze hodin
Synchronizace
VGA
H&V
Přístup k úpravě zvolené možnosti.
Rozlišení vstupu : Zobrazuje se v případě vstupních signálů VGA, WVGA, XGA, WXGA.
Případnému šumu se vstupním signálem WVGA nebo WXGA předejdete nastavením možnosti
WVGA nebo WXGA.
Poznámka:
Signály WVGA a WXGA nemusí být zobrazeny správně.
Hodiny
: Zobrazí-li se pravidelné proužkování (šum), omezte je na nejnižší úroveň provedením seřízení.
Horizontální poloha : Upravte horizontální polohu.
Vertikální poloha : Upravte vertikální polohu.
Fáze hodin
: Odstraňte blikání a zkreslení.
Toto seřízení proveďte po nastavení hodin.
Seřízením omezte šum na co nejnižší úroveň.
Synchronizace : H & V - Synchronizace podle horizontálních a vertikálních signálů z počítače.
Na G - Synchronizace podle zeleného signálu z počítače (pokud je k dispozici).
Korekce hlas, Jazyk menu
Informace o nastavení jsou uvedeny na straně 11.
H frekv. / V frekv.
Není-li vstupní signál platný, změní se barva znaků na červenou.
Informace o příslušných signálech PC naleznete na straně 41.
22
Obsluha karty
Tato funkce umožňuje zobrazovat statické (JPEG) nebo animované obrazy (MPEG4) zaznamenané na tomto přístroji
nebo digitálním kamera na paměťovou kartu, která je vložena do příslušného slotu na karty.
Vložení a vyjmutí karty
Kompatibilní typy a maximální kapacita karet
Slot na kartu SD
• Karta SD (1 GB)
• Karta miniSD∗ (512MB)
• Karta MMC (128 MB)
Slot na karty PC
• Karta SD (1 GB)
• Karta miniSD∗ (512MB)
• Karta MMC (128MB)
• Compact Flash (1GB)
• Smart Media (128MB)
• Memory Stick (128MB)
• xD Picture Card (512MB) • Flash ATA (128MB)
• Memory Stick Pro (1GB)
Tyto karty vyžadují standardní adaptér pro karty PC.
(Některé adaptéry pro karty PC nejsou kompatibilní.)
Slot na kartu SD
Vložení
∗ Karta miniSD vyžaduje adaptér miniSD™.
Štítkem nahoru
Zasuňte kartu až
zapadne na místo.
Vyjmutí
Zatlačte na střed karty.
Slot na karty PC
Před vkládáním nebo vyjímáním karty PC vypněte
televizor.
Kartu držte za oba
Vložení
okraje a pevně ji
zasuňte do přístroje.
Konektory směrem
dovnitř.
Vyrovnejte
směr
značky .
Štítkem nahoru
Vyjmutí
1. Stiskněte a tlačítko EJECT se
vysune ven.
2. Tlačítko znovu stiskněte.
Jestliže se tlačítko EJECT nevysune ven
Zatlačte kartu PC znovu dovnitř a potom tlačítko EJECT
stiskněte znovu.
Poznámka:
Používáte-li adaptér karty, vyjměte kartu i s adaptérem.
• Tato funkce není kompatibilní s pevnými disky kartového
typu (pevný disk Micro Drive, typ Mobile atd.).
• Paměťové karty nejsou k tomuto televizoru dodávány.
• Pokud je do slotu vložena karta SD i PC, bude
upřednostněna karta SD. Prioritu je možné změnit. Viz
strana 28.
Poznámka:
Vhodné paměťové karty SD
Nejnovější informace si ověřte na následujícím webovém
serveru.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině)
Ochrana dat uložených na kartách
• Nevyjímejte kartu a nevypínejte jednotku ve chvíli,
kdy má přístroj přístup k informacím. Mohli byste tak
poškodit paměťovou kartu nebo samotnou jednotku.
• Během záznamu svítí modrá kontrolka LED.
• Před vložením nebo vyjmutím karty PC se ujistěte, zda
je televizor vypnutý. V opačném případě může dojít k
poškození jednotky.
• Nedotýkejte se konektorů na zadní straně karty SD
nebo PC.• Kartu vždy vkládejte správným směrem.
Nesprávné vložení může mít za následek poškození
karty a jednotky.
• Nevystavujte kartu přílišnému tlaku nebo silným
nárazům.
• Elektrické rušení, elektrostatické výboje a poruchy
jednotky či karty mohou způsobit ztrátu dat nebo
poškození karty.
• K zajištění ochrany dat před poškozením, ztrátou
či poruchami zařízení by měla být data pravidelně
zálohována. Upozorňujeme, že naše společnost
nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození či ztrátu
uložených dat.
UPOZORNĚNÍ: Stejně jako v případě jiných malých
předmětů existuje nebezpečí spolknutí karty SD
malými dětmi. Zamezte dětem přístupu ke kartě SD.
Po použití kartu SD neprodleně vyjměte.
23
Obsluha karty
Složky a soubory
• V režimu Photo view (prohlížení fotografií) lze zobrazovat statické obrazy zaznamenané digitálním fotoaparátem do
souboru JPEG standardu DCF∗ a EXIF.
∗ DCF (Design rule for Camera File system)
Jednotná norma zavedená sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
Pokud je obrázek importován z počítače, musí kromě standardu DCF (design rule for Camera File system) odpovídat
také formátu EXIF (Exchangeable image file format) 2.0, 2.1, 2.2 nebo JFIF (JPEG file interchange format).
• Režim MPEG4 view (zobrazení MPEG4) umožňuje zobrazení pouze filmů zaznamenaných v této jednotce, DVD
rekordérem Panasonic DIGA nebo mobilním zařízením s fotoaparátem Panasonic D-snap.
• Při záznamu ve formátu MPEG4 naformátujte kartu SD v této jednotce. Bude-li karta naformátována jiným zařízením,
nebude pravděpodobně správně pracovat.
• Aby mohl být obsah paměťových karet zobrazen v televizoru, musejí být karty naformátovány systémem FAT 12 nebo
FAT 16. Nenaformátované paměťové karty by mohly způsobit nekompatibilitu s některými adaptéry pro paměťové
karty. Jestliže k tomu dojde, přeformátujte kartu použitím digitálního kamera.
Přeformátováním karty vymažete obrázky, které na ní byly uloženy. Více informací naleznete v příručce k
fotoaparátu.
• Maximální počet souborů, které lze zobrazit: 65 535.
• Rozlišení obrázku: kompatibilní v rozsahu 8 × 8 – 5 120 × 3 840
Není-li rozlišení obrázku kompatibilní, zobrazí se obraz chybově.
• Formát JPEG upravený použitím počítače se na televizoru nemusí zobrazovat.
• Tato funkce neumožňuje zobrazení záznamů Motion JPEG a statických obrázků bez formátu DCF (tj. TIFF, BMP).
• Jestliže je soubor částečně poškozený, zobrazí se pravděpodobně s nižším rozlišením.
• Velikost zobrazeného obrázku závisí na jeho zaznamenané velikosti.
• Počet pixelů pro filmy je 320 x 240 (QVGA) nebo 176 x 144 (QCIF).
• Přesáhne-li počet souborů hodnotu 65 535, nebude možné nahrávat další.
• Použitý zvukový formát je G.726 (32 kb/s, vzorkovací frekvence 8 kHz, mono).
Příklad struktury složek
Hierarchie souborů karty je v počítači zobrazena následovně.
ROOT
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000003.JPG
P1000004.JPG
Názvy složek tvoří třímístná čísla složek, za nimiž následuje
pět libovolných znaků.
Názvy souborů tvoří čtyři libovolné znaky, za nimiž následují
čtyřmístná čísla složek.
(K zadání názvu složky nebo souboru použijte znaky „a–z“, „A–Z“, „0–9“ a „_“.)
SD_VIDEO
Vytvořeno automaticky
PRL001
MOL001.ASF
MOL002.ASF
MOL003.ASF
MOL004.ASF
Názvy složek tvoří řetězec „PRL“, za nímž následují tři znaky.
Název souboru tvoří řetězec „MOL“, za nímž následují tři znaky.
(K zadání názvu adresáře nebo souboru použijte tři znaky „a–f“, „A–F“ a „0–9“.)
Poznámky:
• Názvy složek a souborů se mohou různit podle typu digitálního fotoaparátu.
• Nepoužívejte dvoubajtové znaky ani jiné speciální kódy.
• Změníte-li název souboru nebo složky, může se stát karta v této jednotce nepoužitelnou.
24
Obsluha karty
Záznam na kartu SD
Na kartu SD lze zaznamenávat televizní kanály a vstupní signály AV1 (PAL/
SECAM). Při nahrávání je možné sledovat vstupní signály jiných koncových
zařízení.
Před nahráváním nastavte v nabídce Nastavení SD položku Režim nahrávání
a Čas nahrávání. Viz strana 29.
Vyberte kanál, který chcete zaznamenat.
OK
1
4
7
C
2
5
8
0
3
6
9
Do slotu na karty vložte kartu SD.Viz strana 23.
Stiskněte tlačítko SD REC a spusťte nahrávání.Není-li na kartě k dispozici
dostatek času nebo pokud je v nabídce Nastavení SD položka Čas
nahrávání nastavena na hodnotu Bez nastavení, zobrazí se hlášení.
SD REC
TV
Položka Čas nahrávání je nastavena na
hodnotu Bez nastavení
Nedostatek zbývajícího času
Spustit nahrávání?
Spustit nahrávání?
Nedostatek paměti
Současné nastavení
Čas nahrávání
180min
Režim nahrávání
Úsporné
Nahratelné v
15min
Současné nastavení
Čas nahrávání
Režim nahrávání
Nahratelné v
Bez nastavení
Úsporné
17min
Stiskněte tlačítko OK a spusťte nahrávání.
Akci zrušíte stisknutím tlačítka EXIT.
Poznámky:
• Signály chráněné proti kopírování nelze zaznamenávat.
• Bude-li během nahrávání aktivována funkce časovač pro vypnutí nebo jestliže stisknete tlačítko
[ ], záznam se zastaví.
• Během záznamu nestiskněte na televizoru vypínač [
]. V opačném případě dojde k poškození souboru.
• Nevyjímejte kartu SD během záznamu. Zaznamenávaná data a jiná data uložená na kartě SD se mohou stát
nečitelnými.
• Je možné, že záznam na kartě SD nebude v některém počítačovém softwaru nebo zařízeních PDA plně
kompatibilní nebo jej nebude možné přehrát.
• Jestliže jsou v rámci funkcí zobrazení více oken zároveň zobrazeny dva obrazy, nahrává se obsah hlavního
okna. Tento obraz lze přepnout jako vnořené okno.
• Dojde-li během záznamu ke změně systému signálu, nebude možné pořídit kompletní záznam.
• Signály bez videa (pouze audio) nelze zaznamenat kompletně.
Zrušení záznamu
SD REC
Během záznamu stiskněte tlačítko SD REC.
Zobrazí se zpráva s žádostí o potvrzení.
Během zobrazení zprávy stiskněte tlačítko OK.
OK
Doba k záznamu u karty SD
Kapacita
64MB
Extra jemné
(Časový údaj je přibližný)
Super jemné
Jemné
Normální
Úsporné
7 minut
9 minut
23 minut
34 minut
1 hodina 21 minut
128MB
14 minut
18 minut
44 minut
1 hodina 6 minut
2 hodiny 35 minut
256MB
28 minut
37 minut
1hodina 32 minut
2 hodiny 17 minut
5 hodiny 20 minut
512MB
55 minut
1 hodina 10 minut
3hodiny
4 hodiny 30 minut
10 hodiny 40 minut
1 hodina 50 minut
2 hodiny 20 minut
6hodiny
9 hodiny
21 hodiny 20 minut
1GB
Tento produkt je registrován v rámci licence „MPEG-4 Patent Portfolio License“ pro osobní a nekomerční užití
spotřebitelem ke (i) kódování videa v souladu se standardem videa MPEG-4 („MPEG-4 Video“) nebo k (ii) dekódování
dat MPEG-4 Video, jež byla kódována spotřebitelem zapojeným do osobní a nekomerční aktivity nebo která byla
získána od autorizovaného poskytovatele videa. K žádnému jinému použití se licence neuděluje ani nepředpokládá.
Další informace můžete získat u společnosti MPEG LA. Viz http://www.mpegla.com.
25
Obsluha karty
Základní operace
Zadání režimu obsluhy karty
OK
Stiskněte tlačítko SD.
Návrat do nabídky karty SD
1
4
7
C
EXIT
Stiskněte tlačítko EXIT.
2
5
8
0
3
6
9
Ukončení obsluhy karty
SD menu
Režim VIDEO
Pokud je zobrazena nabídka karty SD, vrátíte se k normálnímu
obrazu stisknutím tlačítka SD.
Režim FOTO
Nastavení SD
Zbývající paměť
Režim VIDEO
Přehrají se animované obrázky zaznamenané touto jednotkou nebo digitálním fotoaparátem.Tuto funkci podporují
pouze karty SD.
SD menu
Režim VIDEO
Stiskněte tlačítko SD.
Přesuňte a zvolte Režim VIDEO.
Režim FOTO
Vstupte do Režim VIDEO.
Zobrazí se okno s miniaturami.
Nastavení SD
Vyberte soubor.
Stiskněte tlačítko OK.
Spustí se přehrávání animovaného obrazu.
Poznámky:
• Přizpůsobení Obraz, Zvuk (pouze při přehrávání) nebo Menu
nastavení karty (pouze při zobrazení miniatur) je možné stisknutím
tlačítka MENU (nabídka) v průběhu Režim VIDEO.
• „Datum“ zobrazuje datum pořízení záznamu digitálním kamera.
Jestliže byl záznam pořízen bez signálu datumu, bude formát tohoto
údaje 01/01/2000.
Zbývající paměť
OK
Zobrazení chyby
(obrázky, které nelze načíst atd.)
Vybraný soubor
00001/00028
Film
Mód prohlížeče
Vybrat
Přehrát
Vybrat
Konec
SD : Návrat
Zamknout
Mazání
Soubor
Datum
:
:
MOL001
01/01/2000
Zobrazení vložené karty (u karet
PC se nezobrazuje)
Film beze zvuku
Film, u něhož je nastaven zámek
26
Obsluha karty
Během přehrávání
Není-li příručka zobrazena, zobrazte ji stisknutím tlačítka .
Během zobrazení příručky
(
) Stisknutím pozastavíte přehrávání.
(
) Stisknutím spustíte přehrávání.
OK
(
(
,
) Stisknutím přeskočíte obrázek.
Stisknutím a přidržením zapnete rychlý posun zpět nebo vpřed – Rew/FF.
) Stisknutím zastavíte přehrávání.
Poznámky:
• V průběhu přehrávání můžete upravit hlasitost pomocí tlačítka Volume up/down.
• Při přehrávání nejsou na konektorech výstupu obrazovky žádné signály.
• Během přehrávání lze stisknutím tlačítka ASPECT změnit poměr stran.
Uzamknutí a odemknutí souboru
Vyberte miniaturu souboru, který chcete uzamknout.
Chcete-li soubor uzamknout, stiskněte modré tlačítko.
Modrá
Opětovným stisknutím tlačítka soubor odemknete.
Odstranění souboru.
Vyberte miniaturu souboru, který chcete odstranit.
Chcete-li soubor odstranit, stiskněte Červené tlačítko.
Opětovným stisknutím potvrďte své rozhodnutí.
Červené
Poznámka:
Pokud je soubor uzamknutý, není možné jej odstranit.
Menu nastavení karty
V režimu Režim VIDEO (miniatury) stiskněte tlačítko MENU.
MENU
Hlavní menu
Obraz
Přesuňte a zvolte Menu nastavení karty.
Zvuk
Vstupte do Menu nastavení karty.
Menu nastavení karty
Přesuňte kurzor a upravte možnosti.
Velikost snímku (Normal nebo Velký)
Vyberte velikost rámečku přehrávaného obrazu.
Menu nastavení karty
Velikost snímku
Opakovat
Normal
Vypnuto
Opakovat (Vypnuto, Jeden snímek nebo Vše)
Vyberte režim opakování.
27
Obsluha karty
Režim FOTO
Zobrazí se statické obrázky zaznamenané digitálním kamera.
Tuto funkci lze použít u karet SD i PC.
Stiskněte tlačítko SD.
SD menu
Režim VIDEO
Přesuňte a zvolte Režim FOTO.
Režim FOTO
Vstupte do Režim FOTO.
Zobrazí se okno s miniaturami.
Nastavení SD
Vyberte soubor.
Zbývající paměť
Zobrazení provedete stisknutím tlačítka OK.
Poznámky:
• Nastavení Obraz nebo Menu nastavení karty lze provést stisknutím
tlačítka MENU v Režim FOTO.
• Při prohlížení jednotlivých snímků a v režimu Spustit prezentaci lze
stisknutím tlačítka ASPECT změnit poměr stran.
OK
00001/00028
Mód zobraz.
prohlížeče
Vybrat
Jednotlivý
Vybrat
Konec
SD : Návrat
Při prohlížení jednotlivých snímků
Soubor
Datum
Pixel
Není-li příručka zobrazena, zobrazte ji stisknutím tlačítka .
Během zobrazení příručky
Stisknutím přejdete na předchozí zobrazení.
:
:
:
800-0003
06/12/2003
2048x1536
Zobrazení vložené karty (nezobrazí se u
karty, která není vybrána)
Stisknutím zobrazíte miniaturu.
OK
Stisknutím otočíte zobrazení.
Každým stisknutím zobrazení otočíte o 90 stupňů.
Stisknutím přejdete na následující zobrazení.
Chcete-li zobrazení zvětšit, stiskněte Červené tlačítko.
V režimu zoom můžete měnit pozici použitím tlačítek kurzoru.
Menu nastavení karty
Červené
MENU
V režimu Režim FOTO stiskněte tlačítko MENU.
Menu nastavení karty
Přesuňte a zvolte Menu nastavení karty.
Spustit prezentaci
Časový interval
Opakovat
Karta
Přístup
5Sekund
Vypnuto
SD
Vstupte do Menu nastavení karty.
Přesuňte kurzor a upravte možnosti nebo zapněte funkci Spustit
prezentaci.
Spustit prezentaci
Před zapnutím funkce Spustit prezentaci vyberte nastavení položek Časový interval a Opakovat.
Časový interval (5 Sekund, 10 Sekund, 15 Sekund, 30 Sekund, 60 Sekund, 90 Sekund nebo 120 Sekund)
Zadejte, jak dlouho má být snímek zobrazen na obrazovce.
Opakovat (Zap. nebo Vypnuto)
Zapněte nebo vypněte opakování.
Card (SD nebo PC)
Jestliže jsou do slotů vloženy obě karty, vyberte možnost SD nebo PC.Pokud je vložena jen jedna karta, není
třeba provádět výběr.
28
Obsluha karty
Nastavení SD
Stiskněte tlačítko SD.
Přesuňte a zvolte Nastavení SD.
SD menu
Režim VIDEO
Režim FOTO
Vstupte do Nastavení SD.
Nastavení SD
Přesuňte se na požadovanou položku menu.
Upravte vybranou možnost nebo přejděte do zvolené nabídky.
Zbývající paměť
Nastavení SD
Úsporné
Bez nastavení
Přístup
Režim nahrávání
Čas nahrávání
Formát
Režim nahrávání (Extra jemné, Super jemné, Jemné, Normální nebo Úsporné)
Kvalitu obrazu je možné změnit.
Změnou nastavení Režim nahrávání se změní doba k záznamu.
Poznámky:
• Karty MMC nepodporují režim záznamu Extra jemné a Super jemné. Bude-li v těchto režimech nahrávání přesto
spuštěno, pořídí se záznam automaticky v režimu Jemné.
• Kvalita zvuku se nezmění.
Čas nahrávání (Bez nastavení, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min nebo 180 min)
Před nahráváním nastavte dobu záznamu.
Poznámka:
Nastavíte-li položku Čas nahrávání na hodnotu Bez nastavení, zastaví se nahrávání až po kompletním zaplnění
kapacity karty.
Formát
Katu můžete zformátovat.
Poznámky:
• Zformátování karty smaže všechna data.
• Formátovány mohou být pouze karty podporované slotem na karty SD.
• Nevyjímejte kartu SD během formátování. Mohlo by dojít ke ztrátě schopnosti správného záznamu.
Zbývající paměť
U každého Režim nahrávání můžete zjistit zbývající čas pro záznam.
Stiskněte tlačítko SD.
Přesuňte a zvolte Zbývající paměť.
Vstupte do Zbývající paměť.
Informace o době k záznamu jsou zobrazeny u všech nastavení
položky Režim nahrávání.
Poznámka:
Protože karty MMC režim záznamu Extra jemné a Super jemné nepodporují,
zobrazí se znaky „----“.
SD menu
Režim VIDEO
Režim FOTO
Nastavení SD
Zbývající paměť
Zbývající paměť
12MB
Kapacita záznamu
Economy (úsporná kvalita)
Normal (normální kvalita)
Fine (středně vysoká kvalita)
Super fine (vysoká kvalita)
Extra fine (nejvyšší kvalita)
15min
5min
3min
1min
1min.
Méně než
(Časový údaj je přibližný)
29
Obsluha karty
Chybové zprávy
Je vložena SD karta?
Vložte kartu.
SD karta je uzamčena
Please unlock to operate
Odemkněte kartu SD.
Tento soubor je uzamčen
Prosím, odemkněte pro další operace
Odemkněte soubor na kartě.
Tento typ formátu není podporován
Karta musí být naformátována systémem FAT 12 nebo FAT 16.
Statický obrázek musí být soubor JPEG standardu DCF a EXIF.
Animovaný obraz musí být soubor ASF standardu MPEG4.
Tento typ karty není podporován
Je vložena nekompatibilní karta.
Poškozený soubor
Nelze zobrazit obraz
Soubor je poškozený.
Plná paměť
Paměťová karta je plná.
Nedostatek paměti
Na kartě není dostatek paměti k činnosti.
Není možné číst soubor
Soubor je nečitelný.
Nenahratelný zdroj
Nahrávání na SD kartu je zastaveno
U kanálů s omezením není záznam možný.
Chyba
Zkontrolujte kartu
Znovu vložte kartu. Jestliže chyba přetrvává, zformátujte
kartu.
Nyní probíhá SD nahrávání
Zastavte nahrávání pro další operace
Nastavovací tlačítka pro hlavní obraz v průběhu záznamu
nepracují.
Statický obraz
Stiskněte tlačítko HOLD pro zastavení obrazu.
Stiskněte znovu toto tlačítko pro návrat ke sledování stávajícího
programu.
HOLD
OK
Poznámka:
Tato funkce není k dispozici v Režim VIDEO.
1
4
7
C
2
5
8
0
TV
30
3
6
9
Obsluha videorekordéru / DVD
Dálkový ovladač je schopen ovládat některé funkce vybraných videorekordérů a DVD (Digital Versatile Disc) Panasonic.
Některé videorekordéry a DVD mají jiné funkce; abyste zajistili kompatibilitu obraťte se na návod k obsluze daného
vybavení nebo se poraďte s prodejcem.
VCR
DVD
MULTI
WINDOW SD REC
ASPECT
Režim pohotovosti
Stiskněte pro přepnutí videorekordéru, DVD nebo DVD
rekordéru do režimu pohotovosti.
Stiskněte znovu pro opětovné zapnutí.
TV/AV
N
Přepínač VCR / DVD
Použijte tento přepínač pro volbu ovládání DVD vybavení
nebo videorekordéru.
OK
MENU
TEXT
Přehrávání
Stiskem začnete přehrávat pásek nebo DVD.
EXIT
F.P.
Stop
Stiskem Stop zastavíte pásek nebo DVD.
INDEX HOLD
1
4
7
C
2
5
8
0
3
6
9
Přeskakování / Převíjení vpřed / Vyhledávání vpřed
Videorekordér:
Stiskem provedete převíjení pásku vpřed. V režimu
přehrávání provedete vyhledávání vpřed (Cue).
DVD: Stiskněte jednou pro přeskočení na další stopu nebo
titul.
Stiskněte a přidržte k vyhledávání vpřed.
VCR
Přeskakování / Převíjení vzad / Vyhledávání vzad
Videorekordér:
Stiskem provedete převíjení pásku vzad. V režimu
přehrávání provedete vyhledávání vzad (Review).
DVD: Stiskněte jednou pro přeskočení na předchozí stopu
nebo titul.
Stiskněte a přidržte k vyhledávání vzad.
PROGRAMME
REC
VCR
DVD
Pauza / Statický obraz
Stiskem při režimu přehrávání dojde k zastavení obrazu.
Stiskněte znovu pro opětovné spuštění přehrávání.
DVD: Stiskněte a přidržte ke zpomalenému přehrávání.
DIRECT TV REC
PROGRAMME
REC
Program nahoru / dolů
Stiskem se zvýší nebo sníží číslo předvolby o jednu.
Záznam
Stiskem tohoto tlačítka se spustí záznam.
31
Obsluha teletextu
• Funkce teletextu se mohou lišit v závislosti na vysílacích firmách a teletext je k dispozici pouze tehdy, když jej zvolený
kanál vysílá.
• Stisknete-li tlačítko MENU, zatímco jste v režimu Teletextu, dojde k zobrazení funkce kontrastu pomocí modrého
pruhu. Stisknutím pravého a levého tlačítka k ovládání kurzoru se nastavení mění podle požadavků uživatele.
• Stisknete-li tlačítko MENU, zatímco jste v režimu Teletextu, dojde k zobrazení voleb speciální funkce u dolního okraje
obrazovky.
• Stisknete-li v režimu Teletext tlačítko Zvýšení / snížení hlasitosti, zobrazí se funkce hlasitosti se zeleným pruhem.
Nastavení hlasitosti lze podle potřeby změnit stisknutím tlačítka ke zvýšení / snížení hlasitosti.
Co je to režim Seznam?
V režimu Seznam jsou zobrazeny čtyři různobarevné čísla stránek u dolního okraje obrazovky. Každé z těchto čísel
lze změnit a uložit v paměti televizoru.
Co je to režim FASTEXT?
V režimu FASTEXT jsou zobrazena čtyři různobarevná témata u dolního okraje displeje. Pro získání více informací o
jednom z těchto témat, stiskněte tlačítko odpovídající barvy. Toto umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazených
tématech.
TV / Režim teletextu
Stiskněte tlačítko TEXT pro přepnutí mezi stávajícím programem a teletextem.
TEXT
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VCR
MENU
Zelená
MENU
Červené
Volba stránky
Stránky lze volit dvěma způsoby:
a. Stisknutím tlačítka Nahoru / Dolů pro zvýšení nebo snížení čísla stránky o jednu.
b. Vložením čísla stránky pomocí tlačítek 0 - 9 na dálkovém ovladači.
Celkové / Horní strana / Dolní strana
Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení speciálních funkcí a dále stiskněte Zelené tlačítko.
Stiskněte Zelené tlačítko znovu pro zvětšení DOLNÍ poloviny.
Stiskněte znovu pro návrat na celkové zobrazení (FULL).
Odkrytí
Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení speciálních funkcí a dále stiskněte Červené tlačítko
pro odkrytí skrytých slov jako např. odpovědí na otázky z hádanek na stránkách.
Stiskněte znovu pro ukrytí.
Červené / Zelené / Žluté / Modré tlačítko
V režimu FASTEXT tyto tlačítka odpovídají různě zbarveným tématům.
V režimu Seznam tyto tlačítka odpovídají různě zbarveným číslům stránek.
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
OK
Uložení Seznamu
V režimu Seznam lze měnit čtyři daná čísla stránek (pouze předvolby 1 - 25).
Pro změnu čísla stiskněte jedno z barevných tlačítek a vložte nové číslo stránky.
Stiskněte a podržte OK, číslo stráky se změní na bílé, čímž se indikuje, že je stránka
uložena.
VCR
HOLD
32
HOLD
Pro podržení teletextové stránky při prohlížení několikastránkové informace.
Stiskněte znovu pro návrat na automatickou obnovu stránky.
Obsluha teletextu
V režimu News flash (Krátké zprávy) nelze změnit předvolbu, provádět aktualizaci či vstupovat na podstránky.
Modrá
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
OK
F.P.
VCR
MENU
Žlutá
Oblíbená stránka (F.P.)
Ukládá do paměti oblíbenou stránku pro okamžité zobrazení. Pro uložení takovéto stránky
musí být televizor v režimu Seznam a nastaven na předvolbu 1 - 25.
Stiskněte Modré tlačítko, zvolte číslo stránky a poté stiskněte a podržte tlačítko OK.
Číslo stráky je nyní uloženo.
Stiskněte F.P. pro vyvolání této stránky.
Aktualizace displeje
Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení speciálních funkcí a dále stiskněte Žluté tlačítko pro
zobrazení TV obrazu, zatímco hledáte teletextovou stránku. Po nalezení stránky se zobrazí
její číslo na obrazovce vlevo nahoře. Stiskněte Žluté tlačítko pro zobrazení stránky.
Stiskněte TEXT znovu pro návrat na běžný TV režim.
News Flash (Krátké zprávy)
Když je zvolená stránka krátkých zpráv, stiskněte MENU, Žlutá pro zobrazení TV obrazu.
Když je provedena aktualizace, zobrazí se stránka na obrazovce.
Stiskněte Žluté tlačítko pro zobrazení News Flash.
Stiskněte TEXT pro návrat na běžný TV režim.
Aktualizace
Stiskněte MENU, Žlutá pro zobrazení aktualizované informace na určitých stránkách. Když
je provedena aktualizace, zobrazí se číslo stránky na obrazovce vlevo nahoře.
Stiskněte Žluté tlačítko pro zobrazení dané stránky.
Stiskněte TEXT pro návrat na běžný TV režim.
Zobrazování podstránek
Když teletextová informace přesáhne jednu stránku, může automatickému přetáčení stránek
chvíli trvat, než se dostane na Vámi požadovanou podstránku. Při nalezení podstránky
je její číslo vždy zobrazeno na horním okraji stránky, takže jej můžete zvolit. Jak jsou
postupně nalezeny další podstránky, je zobrazení na horním okraji stránky změněno tak,
aby nabízelo nejnovější informaci o přenášených podstránkách.
1
4
7
2
5
8
0
Při obsluze teletextu použijte následující postup pro otevření podstránek:
3
6
9
Pokud požadovaná podstránka není ještě k dispozici, stiskněte tlačítko MENU (pro
zobrazení speciálních funkcí) následované Žlutým tlačítkem pro zobrazení TV obrazu,
zatímco čekáte na nalezení dalších podstránek. Nalezené podstránky budou zobrazeny
přes horní okraj obrazovky.
VCR
MENU
Žlutá
Když je požadovaná podstránka již k dispozici, stiskněte Žluté tlačítko pro návrat na
teletextové stránky a poté použijte levé a pravé kurzorové tlačítko pro zvolení požadované
podstránky.
Poznámky:
• Pokud nechcete mít zobrazeny klávesy obrazovkového voliče na TV obraze, zatímco
čekáte na nalezení vedlejší stránky, stiskněte tlačítko MENU, abyste klávesy z obrazovky
vymazali. Stiskněte znovu pro opětovné zobrazení kláves.
• Pokud jste vymazali klávesy speciální funkce z obrazovky a poté použili levé a pravé
kurzorové tlačítko pro zvolení podstránky při stálém sledování TV obrazu, je třeba stisknout
tlačítko MENU a poté Žluté tlačítko pro opětovné zobrazení teletextové stránky.
• Pokud horní strana stránky ukazuje, že jsou podstránky stále přenášeny, avšak zobrazená
stránka se nemění, potom “číslo podstránky” pouze ukazuje, že obsah stránky byl
aktualizován; nejsou k dispozici žádné další podstránky.
33
Obsluha teletextu
MENU
Modrá
Víte-li případně, kterou podstránku požadujete, stiskněte tlačítko MENU (pro zobrazení
speciálních funkcí) a poté Modré tlačítko; místo čísla stránky se objeví T****.
Vložte požadované číslo podstránky, než T**** zmizí.
Např. pro zvolení strany 6 vložte 0, 0, 0 a 6.
Stiskněte Žluté tlačítko pro zobrazení TV obrazu, zatímco čekáte na nalezení dalších
podstránek. Nalezené podstránky budou zobrazeny přes horní okraj obrazovky.
Když je stránka k dispozici, stiskněte Žluté tlačítko pro její zobrazení. Bez ohledu na
to, kolik bylo stránek nalezeno, se stiskem Žlutého tlačítka dostanete na požadovanou
podstránku.
Stiskněte TEXT pro návrat na běžný TV režim.
Obsah
V režimu FASTEXT
Stiskněte INDEX pro návrat na hlavní obsahovou stránku.
V závislosti na přenášené informaci může být nutné toto tlačítko stisknout několikrát, abyste
se dostali na hlavní obsahovou stránku.
INDEX
TEXT
34
MULTI
WINDOW
Obraz a text
Stiskněte tlačítko TEXT a následovně tlačítko MULTI WINDOW pro přepnutí mezi zobrazením
teletextu a funkcí obrazu a textu. Funkce obrazu a textu Vám umožní zároveň vedle sebe
sledovat stávající program a stránky teletextu.
Režim Obraz a text umožňuje současně sledovat aktuální program i teletext. Při používání
této funkce ovládá dálkový ovladač stránku teletextu; přejete-li si změnit sledovaný program,
stisknutím tlačítka TEXT se vraťte ke sledování samotného programu a poté můžete provést
požadovanou změnu programu.
Možnosti připojení
K tomuto televizoru lze připojit řadu dalšího vybavení. Následující stránky uvádějí podrobnosti ohledně připojení
externího vybavení k čelnímu a zadnímu panelu televizoru.
Jakmile je Vaše vybavení připjeno, použijte následující postup pro zobrazení vstupu:
TV/AV
Stiskněte tlačítko TV/AV.
Jsou-li na obrazovce zobrazena tlačítka obrazovkového voliče, vyberte
stránku stisknutím Červené nebo Modré tlačítka a poté stisknutím
barevných tlačítek vyberte zdroj AV, který chcete sledovat.
Červená tlačítko : AV1 Scart konektor / Zadní strana
Zelená tlačítko : AV2 Video, Scart konektor S-Video /
AV4 Video, Scart konektor S-Video
Žlutá tlačítko
: Konektory AV3 Audio, Video, S-Video /
Konektory komponentního videa, PC, HDMI
Modrá tlačítko : Další strana / Tlačítka voliče zobrazená na obrazovce zmizí po několika sekundách.
Chcete-li vybrat vstup a tlačítka nejsou zobrazena, stiskněte libovolné
barevné tlačítko a požadovaný ovládací prvek se znovu zobrazí.
Červené
Modrá
Poznámky:
• Zdroj AV lze volit také pomocí tlačítka TV/AV na ovládacím panelu
televizoru.
Stiskněte opakovaně tlačítko TV/AV, až se dostanetě na AV
zdroj, který chcete sledovat.
• V režimu AV je k dispozici méně možností v menu Zvuku a
Dalšího nastavení (např. v menu Dalšího nastavení není volba
Ladění).
• Pokud jsou externí zařízení vybavena úpravou poměru stran,
nastavte hodnotu na 16:9.
OK
1
4
7
C
2
5
8
0
3
6
9
TV
Připojení sluchátek / konektory AV3
(zdířka M3)
(Není dodáváno)
Připojte k S-VIDEO nebo VIDEO konektoru
S-Video
OUT
VIDEOREKORDÉR /
S-VIDEO
VIDEOREKORDÉR
DVD PŘEHRÁVAČ
KAMKORDÉR /
S-VIDEO KAMKORDÉR
VIDEO
Video
OUT
Audio
OUT
S-VIDEO
L
AUDIO
R
Poznámky:
• Hlasitost sluchátek lze nastavit zvolením “Hlas. sluchátek” z menu Zvuku.
• Ukázané další vybavení a kabely nejsou dodávány s tímto televizorem.
35
Možnosti připojení
Přichycení kabelů svorkou
Dotáhnout:
Povolit:
Knoflík
přidržte stisknutý.
Táhnout
Táhnout
Poznámka: Nedávejte dohromady RF kabel a síťový přívod, aby nedocházelo k rušení.
Připojení konektoru zvukového výstupu
AV1
AV2
AV4
COMPONENT
AUDIO
IN
L
L
R
R
L
Zesilovač systému
reproduktorů
Y
R
AUDIO
OUT
AUDIO
PB
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
Připojení konektorů AV1 / 2 / 4 Scart
AV1
AV2
AV4
COMPONENT
L
Y
R
AUDIO
AV1:
VIDEOREKORDÉR
SET TOP BOX
DVD PŘEHRÁVAČ
DVD REKORDÉR
KAMKORDÉR
HRACÍ KONZOLA /
POČÍTAČ(RGB)
AV2:
VIDEOREKORDÉR / S-VIDEO
VIDEOREKORDÉR
Q-Link KOMPATIBILNÍ
VIDEOREKORDÉR
DVD PŘEHRÁVAČ
DVD REKORDÉR
Q-Link KOMPATIBILNÍ
DVD REKORDÉR
KAMKORDÉR /
S-VIDEO KAMKORDÉR
AV1/2/4
PB
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
AV4:
VIDEOREKORDÉR / S-VIDEO
VIDEOREKORDÉR
Q-Link KOMPATIBILNÍ
VIDEOREKORDÉR
SET TOP BOX
DVD PŘEHRÁVAČ
DVD REKORDÉR
Q-Link KOMPATIBILNÍ DVD REKORDÉR
KAMKORDÉR / S-VIDEO KAMKORDÉR
HRACÍ KONZOLA / POČÍTAČ(RGB)
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
Připojení konektorů vstupu komponentního videa
Tento konektor přijímá progresivní nebo neprogresivní formát signálů včetně vysokého
rozlišení 750(720)/50p, 750(720)/60p, 1125(1080)/50i a 1125(1080)/60i.
Y
Y
Y, PB, PR PB
OUT
PB
PR
PR
L
L
R
R
AV
DVD PŘEHRÁVAČ
AV1
PC
AV2
AV4
AUDIO IN
COMPONENT
L
L
Y
R
R
AUDIO
OUT
COMPONENT
AUDIO IN
Poznámky:
• Ukázané další vybavení a kabely nejsou dodávány s tímto televizorem.
• Nepřipojujte počítač s TTL výstupem (5V) k tomuto televizoru.
• Informace o kabelech Scart a příslušných signálech naleznete na stranách 40 a 41.
36
PB
AUDIO
AUDIO
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
Možnosti připojení
Jak připojit vstupní konektor HDMI
HDMI (High Definition Multi media Interface) je prvním kompletně digitálním A/V rozhraním pro spotřebitelskou
elektroniku, jež podporuje nekomprimovaný standard. Konektor HDMI podporuje video i zvukové informace. Ke
vstupnímu konektoru HDMI může být připojeno zařízení kompatibilní se standardem HDMI∗1, jakým je například Set
Top Box nebo DVD přehrávač s výstupním konektorem HDMI nebo DVI.
• Pokud je externí zařízení vybaveno pouze výstupem DVI, použijte k propojení s konektorem HDMI kabelový
adaptér DVI–HDMI∗2.
• Použijete-li kabelový adaptér DVI–HDMI, připojte zvukové kabely ke konektorům AUDIO IN.
• Ve HDMI input (vstupu HDMI) vyberte nastavení zvuku. Viz strana 10.
SET TOP BOX
DVD PŘEHRÁVAČ
AV
AV1
PC
AV2
AV4
AUDIO IN
COMPONENT
HDMI
OUT
L
L
Y
R
HDMI IN
R
PB
AUDIO
AUDIO
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
Poznámky:
• Tento vstupní konektor není určen k použití s počítači.
• Signály 720p/1080i budou přeformátovány, aby mohly být na obrazovce zobrazeny.
• Pokud jsou externí zařízení vybavena úpravou poměru stran, nastavte hodnotu na 16:9.
• Informace o příslušných signálech HDMI naleznete na straně 41.
Kompatibilní vzorkovací frekvence AUDIO signálu přes rozhraní HDMI (L.PCM): 48 kHz / 44,1 kHz / 32 kHz
Poznámky:
• Tento konektor HDMI je typu A.
• Připojujete-li zařízení bez digitálního výstupního konektoru, připojte je ke vstupnímu konektoru COMPONENT VIDEO,
S-VIDEO nebo VIDEO, abyste v televizoru získali analogový signál.
• Konektor HDMI IN může být použit pouze pro obrazové signály 480i, 480p, 576i, 576p, 720p nebo 1080i. Výstup
konektoru DIGITAL OUT digitálního zařízení Set Top Box nastavte na 480i, 480p, 576i, 576p, 720p nebo 1080i.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k digitálnímu zařízení Set Top Box. Nemůžete-li obraz zobrazit
proto, že vaše digitální zařízení Set Top Box nemá k dispozici nastavení výstupu konektoru DIGITAL OUT, použijte
komponentní vstup Video (nebo vstup S-Video nebo Video). V tomto případě bude obraz zobrazen jako analogový
signál.
∗1. Zařízení kompatibilní se standardem HDMI je opatřeno logem HDMI.
∗2. Kabel ke konverzi HDMI–DVI: Na dostupnost kabelu se informujte u svého prodejce spotřební elektroniky.
37
Možnosti připojení
Jak připojit vstupní počítačový konektor
POČÍTAČ
Převáděcí adaptér (pokud je nutný)
RGB
AV
AV1
PC
AV2
AV4
AUDIO IN
(15kolíkový konektor D-sub)
COMPONENT
L
L
Y
R
L
AUDIO
R
PB
AUDIO
AUDIO
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
R
(Stereo zástrčka)
PR
VIDEO
PC IN
AUDIO IN
Poznámky:
• Připojte kabel odpovídající zdířce zvukového výstupu počítače.
• Počítačové signály, jež mohou být pro vstup použity, jsou signály s horizontálním kmitočtem 31 až 69 kHz a vertikálním
kmitočtem 59 až 86 Hz. (Přesáhne-li však hodnota signálů 1 024 řádků, nebude signál zobrazen správně.)
• Je-li poměr stran nastaven na „4:3“, rozlíšení obrazovky je maximálně 1 024 x 768 bodů u LCD obrazovky, a
při nastaveném poměru stran „16:9“ je použito celé plochy LCD obrazovky (1 366 x 768 bodů) pro rozlišení
obrazovky.
• Některé modely počítačů nelze k televizoru připojit.
• U počítačů s 15kolíkovým konektorem D-sub kompatibilním s DOS/V není použití adaptéru nutné.
• Zobrazený počítač plní pouze k ilustračním účely.
• Další zobrazené vybavení a kabely nejsou s tímto přístrojem dodávány.
• Nenastavujte horizontální a vertikální kmitočty počítačových signálů nad ani pod stanovené meze kmitočtového
pásma.
• Informace o příslušných signálech PC naleznete na straně 41.
Názvy signálů u 15kolíkového konektoru D-sub
5
4
3
2
1
10 9 8 7 6
15 14 13 12 11
Rozmístění kolíků u
vstupní počítačové zdířky
38
Č. kolíku
Č. kolíku
1
Název signálu
R
Č. kolíku
6
Název signálu
GND (Ukostření)
11
Název signálu
NC (nepřipojeno)
2
G
7
GND (Ukostření)
12
NC (nepřipojeno)
3
B
8
GND (Ukostření)
13
HD/SYNC
4
NC (nepřipojeno)
9
NC (nepřipojeno)
14
VD
5
GND (Ukostření)
10
GND (Ukostření)
15
NC (nepřipojeno)
Problémy a jejich náprava
Pokud dojde k problému u Vašeho televizoru, podívejte se do níže uvedené tabulky pro identifikaci příznaků a poté
proveďte navrhovanou kontrolu. Pokud toto problém nevyřeší, obraťte se na místního prodejce Panasonic; uveďte
číslo modelu a sériové číslo (obě čísla najdete na zadní straně televizoru).
Příznak
Obraz
Kontrola
Zvuk
Poloha, směr nebo zapojení antény
Sněhový obraz
Rušený zvuk
Poloha, směr nebo zapojení antény
Vícenásobný obraz
Interference
Normální zvuk
Rušený zvuk
Elektrická zařízení
Auta / Motocykly
Fluorescenční světla
Zapněte Redukcí obr. šumu v menu Obrazu pro potlačení rušení
obrazu.
Úroveň hlasitosti
Je zapnuto utlumení zvuku.
Normální zvuk
Bez obrazu
Bez zvuku
Bez zvuku
Televizor na AV režim.
Nepřipojeno k síti.
Není zapnuto.
Ovládání obrazu / zvuku nastaveno na minimální úroveň.
Zkontrolujte, je-li televizor v režimu pohotovosti.
Ovládání barvy nastaveno na minimální úroveň.
Bez barvy
Normální zvuk
Přelaďte kanál (s).
Špatný nebo
zdeformovaný obraz
Slabý nebo žádný zvuk
Příjem zvuku se mohl zhoršit.
Nastavte MPX (menu Zvuk) na Vyp. dokud se příjem nezlepší.
Normální obraz
Slabý nebo zkreslený zvuk
Na obrazovce mohou být
červené, modré a zelené
body.
Normální zvuk
Slabý videosignál.
(Šum a „sněžení“, žádný obraz, obraz utíká atd.)
H
D
M
I
Slabý audiosignál.
Zobrazila se chybová zpráva.
Kartu SD nelze použít ani po zformátování.
Toto je charakteristické pro panely z tekutých krystalů a neukazuje to na
žádný problém. Panel z tekutých krystalů je postaven vysoce přesnou
technologií tak, aby Vám poskytoval jemné obrazové detaily. Čas od
času se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů jako stálý
bod modré, zelené nebo červené barvy.
Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho LCD.
Kabel HDMI není pevně připojen.
Vypněte napájení televizoru i připojeného zařízení a zase je zapněte.
Zkontrolujte kompatibilitu vstupního signálu z připojeného zařízení.
Připojené zařízení musí být kompatibilní se standardy EIA/CEA861/861B.
Změňte nastavení zvuku připojeného zařízení na hodnotu L.PCM.
V Sound menu (nabídka zvuk) zkontrolujte nastavení HDMI input (vstupu
HDMI).
Pokud je příčinou problému připojení digitálního zvuku, změňte připojení
zvuku na analogové.
Poraďte se v autorizovaném servisním středisku.
Poraďte se v autorizovaném servisním středisku.
39
Údržba
Čistěte přístroj otíráním pomocí měkkého suchého hadříku.
Neutrální
Pokud je povrch extrémně zašpiněn, použijte měkký hadřík navlhčený v mýdlové vodě nebo roztok
ve slabém saponátovém roztoku.
• Pro odstranění těžce odstranitelných nečistot z LCD displeje použijte čistič na optické
brýle.
• Nikdy nepoužívejte líh, ředidlo na barvy nebo benzín pro čistění tohoto přístroje.
• Před použitím chemicky upraveného hadříku si pečlivě přečtěte přiložený návod.
• Neotírejte LCD vodou.
Otřete skříňku přístroje suchým hadříkem.
Je-li skříňka silně znečištěná, setřete ji jemnou látkou namočenou v roztoku neutrálního čisticího prostředku s vodou
a dobře vyždímanou.
POZOR:
Pokud se do monitoru dostane voda nebo podobná tekutina přes povrch panelu z tekutých krystalů, může dojít k
poruše.
Informace o konektoru Scart a S-video
Konektor AV1 Scart (RGB, VIDEO)
Uzemění konektoru 21
CVBS výstup (video) 19
CVBS zem
17
Červená vstup
15
Červená zem
13
Zelená vstup
11
Zelená zem
9
Modrá vstup
7
Modrá zem
5
Audio výstup (L)
3
Audio výstup (P)
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS vstup (video)
Stav RGB zem
Stav RGB
Zem
--Stav CVBS
Audio vstup (L)
Audio zem
Audio vstup (P)
Vstupy vhodné pro AV1 zahrnují RGB
(Červená / Zelená / Modrá).
AV3 S-VIDEO 4 kolíkový konektor
Barevná složka vstup
Barevná složka zem
Jasová složka vstup
Jasová složka zem
Konektor AV2 Scart (VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
Uzemění konektoru 21
CVBS výstup (video) 19
CVBS zem
17
S.C. – vstup
15
Zem
13
-11
Zem
9
-7
Zem
5
Audio výstup (L)
3
Audio výstup (P)
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS vstup (video)
Zem
-Zem
-Q-Link data
Stav CVBS
Audio vstup (L)
Audio zem
Audio vstup (P)
AV2 – kolíky 15 a 20 závisí na přepnutí
AV2 S-VHS / VIDEO.
AV4 Scart terminal (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
Uzemění konektoru
CVBS výstup (video)
CVBS zem
Červená vstup, S.C. – vstup
Červená zem
Zelená vstup
Zelená zem
Modrá vstup
Modrá zem
Audio výstup (L)
Audio výstup (P)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS vstup (video)
Zem
Stav RGB
Zem
-Q-Link data
Stav CVBS
Audio vstup (L)
Audio zem
Audio vstup (P)
AV4 – kolíky 15 a 20 závisí na přepnutí
AV4 S-VHS / VIDEO.
40
Vstupní signály, které lze zobrazit
Příslušné vstupní signály pro komponentní vstup (Y, PB, PR), rozhraní HDMI a PC (15kolíkový konektor D-sub)
(označeno hvězdičkou ∗)
Horizontální
kmitočet (kHz)
Vertikální kmitočet
(Hz)
Component
HDMI
525 (480) / 60i
15,73
59,94
∗
∗
525 (480) / 60p
31,47
59,94
∗
∗
625 (576) / 50i
15,63
50,00
∗
∗
625 (576) / 50p
31,25
50,00
∗
∗
750 (720) / 60p
45,00
60,00
∗
∗
750 (720) / 50p
37,50
50,00
∗
∗
1.125 (1.080) / 60i
33,75
60,00
∗
∗
1.125 (1.080) / 50i
28,13
50,00
∗
∗
640 × 400 @70 Hz
31,46
70,07
∗
640 × 480 @60 Hz
31,47
59,94
∗
640 × 480 @75 Hz
37,50
75,00
∗
852 × 480 @60 Hz
31,47
59,94
∗
800 × 600 @60 Hz
37,88
60,32
∗
800 × 600 @75 Hz
46,88
75,00
∗
800 × 600 @85 Hz
53,67
85,06
∗
1.024 × 768 @60 Hz
48,36
60,00
∗
1.024 × 768 @70 Hz
56,48
70,07
∗
1.024 × 768 @75 Hz
60,02
75,03
∗
1.024 × 768 @85 Hz
68,68
85,00
∗
1.280 × 1.024 @60 Hz
63,98
60,02
∗
1.366 × 768 @60 Hz
48,36
60,00
∗
Macintosh13” (640 × 480)
35,00
66,67
∗
Macintosh16” (832 × 624)
49,72
74,54
∗
Macintosh21” (1.152 × 870)
68,68
75,06
∗
Název signálu
PC
Poznámky:
• Jiné než výše uvedené signály nebudou pravděpodobně zobrazeny správně.
• Vhodný vstupní signál pro PC je v zásadě kompatibilní se standardním nastavením VESA.
• PC signál je pro zobrazení zesílený nebo komprimovaný, takže nemusí být možné zobrazit různé detaily dostatečně
čistě.
41
Technické údaje
Zdroj
Spotřeba
LCD
Velikost obrazovky
Zvuk
Reproduktor
Audio výstup
Sluchátka
Formát skenování
Signálu PC
Přijímací systémy /
Název pásma
Anténa - Zadní
Provozní podmínky
Zapojení Konektory
AV1 (Konektor Scart)
AV2 (Konektor Scart)
AV3
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO L - P
AV4 (Konektor Scart)
Ostatních Komponenta
HDMI
PC
AUDIO L - P
Slot na karty
Výstup
AUDIO L - P
Rozměry (š × v × h)
Včetně TV stojanu
Pouze televizor
Hmotnost (váha)
TX-26LX500P
Stříd. 220-240 V, 50 / 60 Hz
Běžné používání:131 W
V režimu pohotovosti: 0,4 W
Širokoúhlý XGA (1.366 x 768 pixelů)
16:9 LCD panel poměr stran
64,8 cmV
565 mm (š) × 318 mm (v)
TX-32LX500P
Běžné používání:165 W
V režimu pohotovosti: 0,4 W
80,0 cmV
697 mm (š) × 392 mm (v)
Woofer (φ 80 mm) × 2 ks, Tweeter (16 mm × 73 mm) × 4 ks
20 W (5 W + 5 W, 5 W + 5 W)
Zdířka M3 (3,5 mm) × 1
480i(60Hz), 480p(60Hz), 576i(50Hz), 576p(50Hz), 720p(50Hz), 720p(60Hz), 1080i(50Hz), 1080i(60Hz)
XGA monitor
VGA, SVGA, XGA
SXGA ······ (komprimováno)
Horizontální kmitočet snímání 31–69 kHz
Vertikální kmitočet snímání 59–86 Hz
PAL B, G, H, SECAM B, G SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITÁLIE)
VHF A - H (ITÁLIE)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperpásmo)
PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
Přehrávání NTSC pasků z některých PAL videorekordérů (VCR)
M.NTSC
Přehrávání z M. NTSC videorekordérů (VCR)
NTSC (pouze AV vstup) Přehrávání z NTSC videorekordérů (VCR)
UHF / VHF
Teplota : 5 °C - 35 °C
Vlhkost : 5 % - 90 % (relativní vlhkost) (nekondenzující)
21 kolíková zdířka (Audio/Video vstup, Audio/Video výstup, RGB vstup)
21 kolíková zdířka (Audio/Video vstup, Audio/Video výstup, S-Video vstup, Q-Link)
RCA KOLÍKOVÉHO Typu × 1
Mini DIN 4-kolíkový
RCA KOLÍKOVÉHO Typu × 2
21 kolíková zdířka (Audio/Video vstup, Audio/Video výstup, RGB vstup, S-Video vstup, Q-Link)
Y, PB, PR
Konektor typu A
15KOLÍKOVÝ KONEKTOR HIGH-DENSITY
RCA KOLÍKOVÉHO Typu × 2
Štěrbina pro SD kartu × 1, Štěrbina pro PC kartu × 1
RCA KOLÍKOVÉHO Typu × 2
724 mm × 549 mm × 300 mm
724 mm × 487 mm × 141 mm
20,5 kg čistá hmotn.
857 mm × 624 mm × 300 mm
857 mm × 563 mm × 141 mm
21,5 kg čistá hmotn.
Poznámka:
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Uvedená hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Ochrana obchodních známek
• VGA je ochrannou známkou společnosti International Business Machines Corporation.
• Macintosh je registrovanou ochrannou známkou společnosti Apple Computer, Inc.
• S-VGA je registrovanou ochrannou známkou společnosti Video Electronics Standard Association. I když není
uvedena zvláštní zmínka o ochranných známkách některé společnosti nebo produktu, tyto ochranné známky
jsou plně respektovány.
• SD logo je obchodní značka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC.
42
Tento produkt používá technologii k zajištění ochrany autorských práv, jež je chráněna americkými patentovými
a jinými právy týkajícími se duševního vlastnictví, jejichž držitelem je společnost Macrovision Corporation a
jiní vlastníci autorských práv. Pro užívání této technologie k zajištění ochrany autorských práv je vyžadována
autorizace společnosti Macrovision Corporation a její použití je omezeno na domácí či jiné použití povolené
zvláštním oprávněním uděleným společností Macrovision Corporation. Tuto jednotku není dovoleno rozebírat
ani modifikovat.
U. S. patent No. 4,907,093.
Záznamy zákazníka
Číslo modelu a sériové číslo tohoto výrobku lze nalézt na jeho zadním panelu. Toto sériové číslo byste si měli
zapsat na níže udedené místo a uschovat si tuto knihu včetně účtu jako stálý záznam o zakoupení tohoto
přístroje za účelem identifikace při odcizení či ztrátě a také za účelem záručních služeb.
Číslo modelu
Sériové číslo
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Vytištěno v České republice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement