Panasonic TX32LX52F, TX26LX52F Operating instructions

Panasonic TX32LX52F, TX26LX52F Operating instructions
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
PULL
TV
Bruksanvisning
TV med bredskärms LCD-skärm
Modellnr.
TX-26LX52F
TX-32LX52F
Illustrationen visar endast en föreställd bild.
Läs noga denna bruksanvisning innan apparaten tas i bruk och bevara den för framtida referens.
Svenska
TQB0E0220F
Välkommen
Bästa Panasonic-kund,
Vi hoppas att du får många års nöje av din nya tv. Snabbguide i början av denna instruktionsbok hjälper dej att
använda tv:n så snabbt sommöjligt. Vi rekommenderar att du läser hela instruktionsboken och sedan behåller den så
att du kan hänvisa till den när du utforskar alla avancerade funktioner på den här TV:n.
Innehåll
Tillbehör ...................................................................... 2
Säkerhetsföreskrifter .................................................. 3
Batterier för fjärrkontrollen .......................................... 3
Borttagning och fastsättning av kabellocket ............... 4
Hur man öppnar frontluckan ....................................... 4
Användning av skärmställningen ................................ 4
Snabbguide ................................................................ 5
Primära reglage: frontpanelen och fjärrkontrollen ........... 7
Hur Man Använder Skärmmenyerna .......................... 8
Bildmeny ..................................................................... 9
Ljudmeny .................................................................. 10
Inställningsmeny ....................................................... 11
Stationinställningsmenyn – Översikt ........................ 12
Stationsinställningsmeny – Programändring ............ 13
Lägga till / radera en programkanal ....................... 13
Flytta en programkanal .......................................... 13
Ställa in en programkanal ...................................... 13
Ge nytt namn åt en programkanal ......................... 14
Låsa en programkanal ........................................... 14
Ändra ljudsystemet för en kanal ............................ 14
Kopiera programinformation till en
videobandspelare / DVD-spelare ............ 14
Stationsinställningsmeny – Autoinställning ............... 15
Stationsinställningsmeny – Manuell Tuning ............. 16
Manuell Tuning (via frontpanelen) ........................... 16
Q-Link ....................................................................... 17
Justering av bildformat ............................................. 18
VCR / DVD Funktioner ............................................. 20
Använda Teletext ...................................................... 21
Stillbildstangent ........................................................ 23
Anslutningar ............................................................. 24
Hur man ansluter uttagen Headphones / AV3 ....... 24
Hur man ansluter uttagen Audio Output ................ 25
Hur man ansluter uttagen AV1 / 2 / 4 Scart ........... 25
Hur man ansluter uttagen Component Input ............. 25
Hur man ansluter HDMI-terminalen .......................... 26
Problemlösning ......................................................... 27
Information om scart-och s-videouttag ..................... 28
Ingångssignal som kan visas ................................... 29
Underhåll .................................................................. 29
Specifikationer .......................................................... 30
Tillbehör
Kontrollera Att Du Har De Tillbehör Som Visas
Handbok
Fjärrkontroll
(EUR7651090)
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
TV
2
Batterier för
fjärrkontrollen
(2 x R6-(UM3)storlek)
Klämma
Garanti inom
Europa
Säkerhetsföreskrifter
• Denna TV är avsedd för 220-240V, 50 / 60Hz.
• Utsätt inte denna TV-apparat för regn eller fukt då detta
skapar risk för elstötar eller brand. Låt inte TV:n utsättas
för vattendroppar eller stänk. Placera inte blomvaser
eller andra vattenbehållare ovanpå TV:n.
• FÖRVARA ÖVERFLÖDIGA SMÅDELAR OCH ANDRA
FÖREMÅL UTOM RÄCKHÅLL FÖR SMÅ BARN.
DESSA FÖREMÅL KAN SVÄLJAS AV MISSTAG. VAR
ÄVEN FÖRSIKTIG MED FÖRPACKNINGSMATERIAL
OCH PLASTÖVERDRAG.
• VARNING: HÖG SPÄNNING!!!
Ta inte av det bakre höljer då detta blottar strömförande
delar. Det finns inga delar inuti som konsumenten kan
reparera.
Säkerställ lätt tillgång till kabelns stickkontakt.
• TV-spel / datorer
En längre tids användning av TV-spel eller datorer
tillsammans med en TV-apparat kan lämna en ‘skugga’
på skärmen. Denna typ av LCD-panelsfenomen kan
begränsas genom att observera följande:
• Strömbrytaren på denna modell låser inte strömtillförseln
från vägguttaget helt och hållet. Dra ur nätkontakten
från vägguttaget innan du ansluter eller kopplar
ur några sladdar, eller om TV-apparaten inte ska
användas under en längre tid.
Anm.:
Om apparaten inte stängs av efter att TV-stationen
upphört sändningen kommer den att automatiskt ställas
i beredskapsläge efter 30 minuter. Denna funktion
aktiveras dock inte om TV:n står i läget AV.
• Skötsel av höljet och LCD-skärmen
Koppla bort nätkabeln från vägguttaget före rengöring.
Torka av höljet och skärmen med en mjuk trasa som
fuktats i vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd
aldrig lösningar innehållande bensol eller bensin.
• Vid låga temperaturer kan det ta lite tid för bilden att
uppnå normal ljusstyrka, men detta tyder inte på fel.
(Normal ljusstyrka uppnås efter en stund.)
• Det krävs god luftcirkulation för att förhindra fel på de
elektriska kretsarna. Se till att det förekommer ett fritt
utrymme på minst 10 cm runt TV-apparatens alla sidor,
även om den placeras i ett skåp eller på en hylla.
• Utsätt inte TV-apparaten för solsken eller andra
värmekällor. Ställ aldrig ett tänt stearinljus eller någon
annan typ av öppen låga på eller i närheten av TVapparaten, för att förhindra att det uppstår en eldsvåda.
• Man får inte förhindra ventilation genom att täcka över
ventilationsöppningar med föremål som tidningar, dukar
och gardiner.
• Reducera ljusstyrka och kontrastnivå till ett minimum.
• Uppvisa inte en stillbild under en längre period då bilden
kan s.a.s. brännas fast i TV-skärmen.
• Exempel på stillbilder är logotyper, videospel, datorbilder,
text-TV och bilder som visas i läget 4:3.
• Denna typ av skada på skärmen räknas inte som ett driftsfel
och täcks därför inte av Panasonics garanti.
Batterier för fjärrkontrollen
1
2
3
+
-
+
-
Storlek R6 (UM3)
Drag upp och håll tag i haken,
och öppna sedan locket.
Sätt i batterierna med polerna
(+ och -) vända åt rätt håll.
Sätt tillbaka batterilocket.
• Kontrollera att batterierna sitter på rätt håll.
• Blanda inte nya och gamla batterier. Ta bort gamla, uttjänta batterier omedelbart.
• Använd inte olika batterityper, exempelvis Alkaline och Manganese. Du kan också använda laddbara batterier
(Ni-Cad).
3
Borttagning och fastsättning av kabellocket
Borttagning
1. Tryck ner hakarna och drag sedan locket en aning
mot dig så att klorna lossnar (på 3 platser).
2. Drag långsamt utåt och nedåt.
Fastsättning
1. För in klorna (vid 3 punkter) på undersidan.
2. Tryck inåt tills haken låses med ett klick.
Anm.:
Bind inte ihop RF-kabeln och nätsladden för att undvika störningar på skärmen.
Hur man öppnar frontluckan
PULL
PULL
Höj luckans nedre del märkt
“PULL”.
Användning av skärmställningen
Justera LCD-skärmen till önskad vinkel.
LCD-skärmen kan ändras i följande riktningar:
20° åt höger
20° åt vänster
(Figur sedd ovanifrån)
4
Snabbguide
1
Anslutningar och inställningsalternativ
Kontrollera att enheten inte är ansluten till vägguttaget innan
du ansluter eller tar bort några ledningar.
RF-kabel
(medföljer ej)
AVKODARE
AV1
AV2
AV4
COMPONENT
L
Y
R
AUDIO
Scart-kablar
(medföljer ej)
PB
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
RF-kabel
(medföljer ej)
VCR / DVDspelare för inspelning
ELLER
Sätt i antennen och anslut den utrustning som hör till.
2
Sätt i nätkontakten i vägguttaget.
Tryck på [
] omkopplaren på TV-apparaten
för att sätta på den.
Tryck på
knappen på fjärrkontrollen för att
koppla över TV-apparaten till beredskapsläget.
Om TV-apparaten har övergått till beredskapsläget
kan du sätta på den genom att trycka på
knappen igen.
Anm.:
Enheten förbrukar en viss mängd ström så länge
nätkabeln är ansluten till ett vägguttag.
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
PULL
N
TV
C.A.T.S.-sensor
LCD C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking
System) känner automatiskt av omgivande
ljusförhållanden och justerar ljusstyrka och
nyans för optimering av kontrasten.
C.A.T.S. är aktiverat när Visningsläge är
inställt till Auto. Se sidan 9.
Strömindikator
Beredskapsläge: Röd
Påslagen
: Inget ljus
Signalsensor för fjärrkontroll
5
Snabbguide
3
Välj land.
För Belgien, Schweiz och östeurope går det
att välja önskat språk.
Om du vill utföra manuell tuning trycker du
på den Gröna knappen.
Se sidan 16.
Tryck på den Röda knappen för att starta
ATP (automatisk inställning).
Den ATP startar. Kanalerna hittas och
lagras.
Om en kompatibel inspelningsapparat är
ansluten till korrekt SCART-uttag kommer
programinformation att laddas ner till
apparaten via Q-Link.
Se sidan 17.
4
Land
Grön
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
Start ATP
OK
Suchlauf
Abbruch
Röd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
CH12
N
ATP I PROGRESS
SÖKER... :VÄNTA...
02
99:21
41
TV
Avsluta
Återgå
Nerladdning från TV till videobandspelare eller DVD-spelare för
inspelning
Om en “Q-Link”-, “NEXTVIEWLINK”- eller annan kompatibel inspelningsapparat
har anslutits till ett Scart-uttag innan du startar steg 2, så kommer
programinformationen att laddas ner till denna apparat.
NEDLADDNING PÅGÅR
VÄNTA ...
Programme : 63
Fjärrkontroll ej tillgänglig
Programpositionerna kommer att laddas ner till inspelningsapparaten, i samma ordning som de är lagrade i
TV-apparaten. Se sidan 17.
Det är inte alla videobandspelare och DVD-inspelare som stöder denna nerladdning av programinformation,
och vissa kan kräva att nerladdningen startas manuellt.
Se inspelningsapparatens bruksanvisning för närmare detaljer.
Om någon annan inspelningsapparat än de som nämns här ovan har anslutits sker ingen nerladdning.
Anm.:
• Om inspelningsapparaten inte accepterar de data som laddas ner från TV-apparaten kan det hända att du
måste välja nerladdningsalternativet från apparatens menysystem. Se inspelningsapparatens bruksanvisning
för närmare detaljer.
• Om Q-Link inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter:
Huruvida Scart-kabeln är ansluten till Scart-uttaget AV2 eller AV4 på TV-apparaten, och om inställningen har
genomförts på rätt sätt på menyn.
Huruvida Scart-kabeln är ansluten till ett kompatibelt Scart-uttag (Q-Link, NEXTVIEWLINK eller liknande
teknologi) på inspelningsapparaten.
Huruvida Scart-kabeln är av en typ med “fully wired”.
• Se sidorna 17, 25 och 28 för ytterligare information om Q-Link och anslutning av utrustning.
6
Primära reglage: frontpanelen och fjärrkontrollen
Strömbrytare På / Av
STR (Lagring av normala inställningar)
Används för att spara kanal- och andra
funktionsinställningar.
Uttag för hörlurar
(se sidan 24)
Flyttar programpositionen ett steg upp eller ned. När en
funktion visas trycker du på knappen för att flytta den
markerade funktionen ett steg upp eller ned. TV:n sätts På när
standbyläget är aktiverat.
Knapp för att koppla
beredskapsläget På / Av
Kopplar TVn På eller Av standbyläge.
Menyknapp
Tryck för att komma åt Bild, Ljud-och
Inställningsmenyer. (se sidan 8-11)
Tryck på den här knappen för att
bekräfta de val och inställningar du gör.
Ljudavstängning På / Av
DIRECT TV REC
GUIDE
TV/AV
EXIT
MENU
Lämna läget.
TEXT
F.P.
INDEX HOLD
3
Teletextknapp (se sidan 21-23)
4
5
6
Text F.P.-knapp (se sidan 22)
7
8
9
C
0
N (normalisera) knapp
Återställer alla inställningar till
normalnivåer.
Knapp för textlåsning och stillbild
(se sidan 21, 23)
Knapp för textindex (se sidan 23)
2
Knappar för Bildformat
(se sidan 18, 19)
Växlar mellan TV och AV-funktion.
(se sidan 24)
Piltangenter för olika val och justeringar.
1
Kanalväljarknapp upp / ner
Direkt TV-inspelningsknapp
(se sidan 17)
OK
Färgknappar som används för att
göra val för, navigera och styra vissa
funktioner.
Direkt kanalåtkomst
När du tittar på TV eller närnågon av
menyerna Tuning, Program ändring
eller Manuell tuning är aktiva trycker
du på denna knapp och sedan anger du
kanal med sifferknapparna.
(se sidan 24)
TV/AV-knapp (se sidan 24)
F (Funktionsval)
Visar de funktioner som finns i menyer på skärmen.
Du kan använda denna funktion flera gånger för att
ställa in tillgängliga alternativ: Volym, Kontrast, Ljus,
Färgmättnad, Skärpa, Färgton (i NTSC-läge), Bas,
Diskant, Balans och Stationsinställningsläge.
GUIDE-knapp
Visar programtabellen.
Flytta markören för att välja position, tryck
sedan på knappen OK för att återgå till TVskärmen.
AV3-uttag
Information-knapp
Tryck på denna knapp för att
visa statusinformation för aktuell
programposition, programnamn,
kanalnummer, MPX-läge,
mottagningssystem och ASPECT-läge.
Tryck på knappen igen för att ta bort
informationen.
VCR
ASPECT
N
REC
Knappar för att ändra program / kanal
(0-9) och för Text - TV. (se sidan 21-23)
TV:n sätts På när standbyläget är
aktiverat.
Knappar för att höja / sänka volymen
VCR
DVD
VCR / DVD växlare
(se sidan 20)
PROGRAMME
TV
7
Hur Man Använder Skärmmenyerna
Man kan komma till många av de tillgängliga funktionerna via displaymenysystemet. Justera funktionerna som du vill
med fjärrkontrollen som visas nedan.
MENU-knappen används för att öppna huvudmenyerna,
och även för att gå tillbaka till föregående meyn.
MENU
OK
Markörknapparna upp och ner används för att flytta
markören och välja menyer.
Vänster- och högertangenterna används för att bläddra
mellan menyerna, justera nivån på den valda funktionen
eller att välja en underfunktion.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
OK-knappen har ett antal funktioner för att inställningarna
ska kunna sparas när justeringar har gjorts eller alternativ
har valts.
OK
TV
Du använder knappen EXIT för att stänga menyerna och
återgå till normal TV-skärm.
En hjälpruta visas på bildskärmen när en meny visas på tv:n. Denna
hjälpruta visar vilka knappar på fjärrkontrollen som ska användas
för att navigera i menyn som visas, se ovan för beskrivning av
knappfunktioner.
Anm.:
Hjälprutan visas inte i menybilderna i den här instruktionsboken
på grund av begränsat utrymme.
8
EXIT
Ljud
Bas
Diskant
Balans
Volym hörlur
MPX
Läge
Ambience
Ej service
Musik
Av
Välj
Justera
Avsluta
Återgå
Instruktionsrutan för ON SCREEN HELP
(HJÄLP PÅ BILDSKÄRMEN) visas
Bildmeny
Tryck på MENU-knappen.
MENU
Flytta markören för att välja Bild.
OK
Gå till Bild.
Flytta till vald menyalternativ.
Justera valda alternativet eller gå till vald meny.
Tryck på EXIT-knappen när som helst för att se på tv igen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
EXIT
TV
Visningsläge
Menyn för Visningsläge ger dig möjlighet att välja fyra olika
skärminställningar-Dynamisk, Normal, Bio och Auto.
I varje visningsläge, kan inställningarna för Kontrast, Ljus,
Färgmättnad, Skärpa, Färgton (endast i NTSC), Färgtemp,
Colour management, P-NR, MPEG NR och 3D-COMB
justeras och lagras för att passa en viss visning. (t.ex. du
kan behöva tre olika inställningar för att visa sport, film,
nyheter, etc.)
Visningsläge erbjuder dig upp till maximalt fyra separata
inställningar för varje signalkälla: RF, AV1, AV2, AV3, AV4,
COMPONENT och HDMI. Ändringar lagras automatiskt.
Genom att analysera och bearbeta den inkommande bilden
har alla fyra lägen automatisk förstärkning.
Kontrast, Ljus, Färgmättnad, Skärpa
Öka eller minska nivåerna på dessa alternativ enligt
personligt tycke.
Färgton
Med en NTSC-signalkälla ansluten till tv:n, kan bildfärgen
justeras enligt personlig smak.
Färgtemp
Tillåter inställning av bildfärg i helhet. Välj mellan kall,
Normal och Varm.
Colour
management
Om färghanteraren är påslagen aktiveras levande
färgjustering automatiskt.
P-NR
Minskar automatiskt oönskat buller från bilden.
Finns ej tillgängligt vid inmatning av HDMI och HD-signal.
MPEG NR
Reducerar störningar orsakade av MPEG.
Det går att välja mellan Av, Min, Mid och Max.
Denna funktion är effektiv för att reducera digitala
blockstörningar som orsakas av MPEG. Effekten ändras
beroende på den aktuella scenen eller bilden.
MPEG: En kompressionsteknik för bildsignalen som
används av DVD, VCD och digitala sändningar.
3D-COMB
Bild
Visningsläge
Kontrast
Ljus
Färgmättnad
Skärpa
Färgton
Färgtemp
Colour management
P-NR
MPEG NR
3D-COMB
Dynamisk
Normal
På
Auto
Av
På
Bild
Visningsläge
Kontrast
Ljus
Färgmättnad
Skärpa
Färgton
Färgtemp
Colour management
P-NR
MPEG NR
3D-COMB
Dynamisk
Normal
På
Auto
Av
På
Bild
Visningsläge
Kontrast
Ljus
Färgmättnad
Skärpa
Färgton
Färgtemp
Colour management
P-NR
MPEG NR
3D-COMB
Dynamisk
Normal
På
Auto
Av
På
Det kan i sällsynta fall hända att det syns färgmönster på
skärmen vid stillbildsvisning eller slowmotion. Sätt i På 3DCOMB för att få skarpare och mer rättvisande färger.
Visas endast vid mottagning av signalerna PAL eller NTSC.
Visas inte vid inmatning av RGB Video, S-Video, komponent
och HDMI.
9
Ljudmeny
Tryck på MENU-knappen.
MENU
Flytta markören för att välja Ljud.
OK
Gå till Ljud.
Flytta till vald menyalternativ.
Justera valda alternativet eller gå till vald meny.
Tryck på EXIT-knappen när som helst för att se på tv igen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
EXIT
TV
När man trycker på OK-knappen efter att en funktion har justerats, lagras
inställningen som normal (och ersätter fabriksinställningen).
Bas
Öka eller minska nivån för att förstärka eller minimera lägre,
djupare ljud.
Diskant
Öka eller minska nivån för att förstärka eller minimera
skarpare, högre ljud.
Balans
Ljudnivåerna mellan den vänstra och den högra högtalaren
kan justeras för att passa din åhörarposition.
Volym hörlur
Kan justeras oberoende av tv:ns högtalare så att alla kan
lyssna vid en bekväm nivå.
OK
Ljud
Bas
Diskant
Balans
Volym hörlur
MPX
Läge
Ambience
HDMI ingång
Ej service
Musik
Av
Auto
Ljud
MPX
Läge
Ambience
HDMI ingång
10
Brukar stå på Stereo för att ge bästa reproduktion, men
om mottagningen försämras eller om servicen inte finns
tillgänglig, växla till Mono. Mono (M1) och (M2) kan också
väljas omsignaler inte sänds.
Det går att förbättra ljudkvaliteten för musikframförandet
eller pjäsen du tittar på genom att välja läget Musik eller
Tal.
Denna funktion ger en dynamisk förstärkning, i syfte att
simulera en förhöjd rumseffekt.
Visas vid läget HDMI-inmatning.
Låter dig välja mellan Auto, Digital och Analog.
Välj det som passar inmatningssignalen.
Auto
: Inställd till normal användning
Digital : HDMI-kabelanslutning
Analog : HDMI-DVI-anslutning för adapterkabel
Se sidan 26.
Bas
Diskant
Balans
Volym hörlur
MPX
Läge
Ambience
HDMI ingång
Ej service
Musik
Av
Auto
Ljud
Bas
Diskant
Balans
Volym hörlur
MPX
Läge
Ambience
HDMI ingång
Ej service
Musik
Av
Auto
Ljud
Bas
Diskant
Balans
Volym härlur
MPX
Läge
Ambience
HDMI ingång
Ej service
Musik
Av
Auto
Ljud
Bas
Diskant
Balans
Volym hörlur
MPX
Läge
Ambience
HDMI ingång
Ej service
Musik
Av
Auto
Inställningsmeny
Tryck på MENU-knappen.
MENU
Flytta markören för att välja Inställningar.
OK
Gå till Inställningar.
Flytta till vald menyalternativ.
Justera valda alternativet eller gå till vald meny.
Tryck på EXIT-knappen när som helst för att se på tv igen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
EXIT
TV
Q-Link
Ger digmöjlighet att välja vilket AV-uttag somska användas
för datakommunikation mellan denna TV och en kompatibel
inspelningsapparat. Välj mellan Av, AV2 och AV4. Se
sidan 17.
AV2 / AV4 ut
Ger dig ett urval av signaler att skicka till Scart-kontakten som
valts i alternativet Q-Link. Från aktuell TV-programposition
kan du välja den signal som går in i AV1 / AV2 / AV3 / AV4
eller Monitor - den bild som visas på skärmen.
Komponentsignal kan inte mats ut till dessa scartuttag.
Text - TV
Man kan välja mellan TOP/FASTEXT-eller Lista-läge.
Se sidan 21-23.
Av timer
Stänger av tv:n inom en förinställd tid som du väljer mellan
0 till 90 minuter i 15 minuters intervaller.
Text språk
Stationssökning
OSD Språk
Välj teckenuppsättning så att alla tecken som behövs för
texten på teletextsidorna finns tillgängliga (t. ex. kyrilliska
tecken etc.).
Läge Språk
Väst: Engelska, franska, tyska, grekiska, italienska,
spanska, svenska, turkiska
Ost1: Tjeckiska, engelska, estniska, lettiska, rumänska,
ryska, ukrainska
Ost2: Tjeckiska, engelska, tyska, ungerska, lettiska,
polska, rumänska
Ger tillgång till många andra funktioner, inklusive Program
ändring och ATP. Se sidan 12-16.
När du först installerar tv:n, ställs displayspråket in enligt
valet av land. OSD Språk låter dej ändra språket för
displayer på bildskärmen.
Färg system
Färgsystem visas i läget AV.
Låter dej välja rätt sändningsstandard för sändningssignalen
som mottas. Se sidan 12.
Volym
korrektion
I läget AV och HDMI visas Volymkorrigering.
Det går att justera volymnivån för varje AV och HDMI-läge.
Den inställda volymnivån memoreras.
Inställningar
Q-Link
AV2 ut
Text - TV
Av timer
Text språk
Stationssökning
OSD Språk
AV2
TV
TOP
Av
Väst
Inställningar
Q-Link
AV2 ut
Text - TV
Av timer
Text språk
Stationssökning
OSD Språk
AV2
TV
TOP
Av
Väst
Acceptera
Inställningar
Q-Link
AV2 ut
Text - TV
Av timer
Text språk
Stationssökning
OSD Språk
AV2
TV
TOP
Av
Väst
Acceptera
Läget AV
Inställningar
Q-Link
AV2 ut
Text - TV
Av timer
Färg system
Volym korrektion
Text språk
OSD Språk
AV2
TV
TOP
Av
Auto
Väst
11
Stationinställningsmenyn – Översikt
Tryck på MENU-knappen.
MENU
Flytta markören för att välja Inställningar.
OK
Gå till Inställningar.
Flytta markören för att välja Stationssökning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Gå till Stationssökning.
Flytta till valt menyalternativ.
N
Justera valda alternativet eller gå till vald meny.
TV
Tryck på EXIT-knappen när som helst för att se på tv igen.
När man trycker på OK-knappen efter att en funktion har justerats, lagras
inställningen som normal (och ersätter fabriksinställningen).
Program ändring
Gå in i för att göra specialändringar i dina programinställningar
(t. ex. lägga till eller ta bort ett programläge). Se sidan 13,
14.
ATP
Låter dej ställa om tv:n automatiskt. Användbart om du flyttar
och vill ställa in tv:n till de lokala stationerna. Se sidan 15.
EXIT
OK
Inställningar
Manuell tuning
Tillåter manuell tuning av individuella programlägen. Se
sidan 16.
Fininställning
Använd för att göra små justeringar på inställningen av en
individuell station (användbart t. ex. när väderförhållanden
påverkar mottagningskvaliteten av ett program).
Färg system
Låter dej välja rätt sändningsstandard för sändningssignalen
som mottas.
Volym korrektion Låter dej justera volymnivån av individuella stationer.
Använd den här funktionen om volymnivån varierar betydligt
mellan stationer. Att justera en stations volym för att den ska
överensstämma med de andra stationerna betyder att man
inte behöver justera volymen varje gång man byter kanal.
Dekoder
(AV2 / AV4)
Detta alternativ används när en dekoder är ansluten via
AV2 / AV4. Lagra inställningen som På så att varje gång
denna programposition väljs är TV-apparatens programvara
inställd för att hantera den avkodade information (detta är
viktigt omdin dekoder är ansluten till AV2 / AV4 via en QLink-apparat).
AV2
TV
TOP
Av
Väst
Acceptera
Q-Link
AV2 ut
Text - TV
Av timer
Text språk
Stationssökning
OSD Språk
Stationssökning
Program ändring
ATP
Manuell tuning
Fininställning
Färg system
Volym korrektion
Dekoder (AV2)
Acceptera
Auto
Av
Program ändring
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Ta bort
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Sätt in
Flytta
Stationssökning
Program ändring
ATP
Manuell tuning
Fininställning
Färg system
Volym korrektion
Dekoder (AV2)
Acceptera
Auto
Av
Stationssökning
Program ändring
ATP
Manuell tuning
Fininställning
Färg system
Volym korrektion
Dekoder (AV2)
Acceptera
Auto
Av
Stationssökning
Program ändring
ATP
Manuell tuning
Fininställning
Färg system
Volym korrektion
Dekoder (AV2)
12
Ladda ner
Auto
Av
Stationsinställningsmeny – Programändring
MENU
Tryck på MENU-knappen.
Flytta markören för att välja Inställningar.
OK
Gå till Inställningar.
Flytta markören för att välja Stationssökning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Gå till Stationssökning.
Flytta markören för att välja Program ändring.
N
Gå till Program ändring.
TV
Flytta till valt programläge (t. ex. Prog. 3).
Utför önskad ändring, t. ex. flytta en programkanal (se relevant
förfarande nedan).
EXIT
Tryck på EXIT-knappen när som helst för att se på tv igen.
När man trycker på OK-knappen efter att en funktion har justerats, lagras
ändringen gjord.
OK
Lägga till / radera en programkanal
Flytta markören till det program som ska raderas eller läggas till.
Program ändring
Prog.
Tryck på den Gröna knappen för att lägga till en programkanal till
programläget, eller den Röda för att radera en.
Röd
Grön
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Sätt in
Att avbryta
Tryck på samma knapp igen för att bekräfta ditt beslut.
Flytta en programkanal
Flytta markören till det program som ska förflyttas.
Program ändring
Prog.
Tryck på den Gula knappen.
Gul
Välj ett nytt läge för programkanalen.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Konfirmera Att avbryta
Tryck på den Gula knappen igen för att bekräfta valet.
Ställa in en programkanal
Flytta till Kanal-kolumnen.
Program ändring
Prog.
Öka eller minska programkanalnummer (man ser tv:n ställa om till
det nya numret när det ändras) eller använd C-knappen för direkt
kanaltillgång. Se sidan 7.
Tryck på OK för att lagra denna ändring.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
C
OK
13
Stationsinställningsmeny – Programändring
Ge nytt namn åt en programkanal
Flytta till Namn-kolumnen.
Program ändring
Prog.
1
2
3
4
5
Välj ett nytt tecken. Rutan nederst på bildskärmen visar det aktuella
tecknet.
:
:
:
:
:
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ+-. 0123456789
Flytta till nästa teckenposition.
Fortsätt tills du har det nya namnet färdigt.
Tryck på OK för att lagra det nya namnet.
OK
Låsa en programkanal
Det kan hända att du vill låsa en programkanal för att förhindra åtkomst
av den.
Program ändring
Prog.
1
2
3
4
5
Flytta till Låsa-kolumnen.
:
:
:
:
:
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Välj mellan Lås På och Lås Av.
Tryck på OK för att lagra den nya inställningen.
OK
Anm.:
När en programposition är låst, är Direktkanalval med hjälp av C
och numeriska tangenter på fjärrkontrollen inte tillgängligt.
Ändra ljudsystemet för en kanal
Man kan ändra ljudsystemet för en programkanal.
Program ändring
Prog.
1
2
3
4
5
Flytta till Syst-kolumnen.
Välj TV system som krävs:
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
F:
SECAM L / L’
Tryck på OK för att lagra den nya inställningen.
:
:
:
:
:
Kanal
Namn
Låsa
Syst
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Av
Av
Av
Av
Av
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
OK
Kopiera programinformation till en videobandspelare / DVD-spelare
Du kan kopiera programinformation till en kompatibel
inspelningsapparat som är ansluten till AV2 eller AV4. Se sidan 25
för anslutningsinformation.
Tryck på den Blåa knappen.
Programinformationen skickas nu till inspelningsapparaten /
apparaterna. Det kan ta ett parsekunder, beroende på hur många
stationer som ärlagrade. Om meddelande “Funktionen ej tillgänglig”
visas på skärmen kan TV-apparaten inte skicka programinformation
till inspelningsapparaten / apparaterna. Se apparatens instruktionsbok
för ytterligare information.
Anm.:
Den här er inte tillgänglig när du välja Q-Link Av inställningsmeny.
14
NEDLADDNING PÅGÅR
VÄNTA ...
Programme : 63
Fjärrkontroll ej tillgänglig
Blå
Stationsinställningsmeny – Autoinställning
Autoinställning ställer om tv:n automatiskt. Denna funktion är användbar om, t. ex. du flyttar och vill ställa in tv:n till
de lokala stationerna.
MENU
Tryck på MENU-knappen.
OK
Flytta markören för att välja Inställningar.
Gå till Inställningar.
Flytta markören för att välja Stationssökning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Gå till Stationssökning.
N
Flytta markören för att välja ATP.
Gå till ATP.
Tryck för att starta.
TV
OK
Anm.:
• Om du fortsätter med nästa steg raderas all inställningsdata
(alla stationer och deras programlägen som lagrats i tv:ns minne
raderas så att de nya inställningarna kan lagras).
• Om man går ut ur förfarandet efter detta steg och innan ATP är
färdig, lagras ingen stationsinformation. Starta om och slutför
Autoinstallationen så att tv:n ställs in igen.
VARNING
Omstart av ATP raderar alla
inställda kanalar och ställer
in de befintliga kanalerna igen
Starta ATP
Avsluta
Återgå
Välj land.
Tryck för att starta ATP.
Land
OK
TV:n letar efter, ordnar och sorterar dina lokala stationer
i ordning.
Om en kompatibel inspelningsapparat är ansluten till
korrekt AV2 / AV4-kontakten kommer
programinformation att skickas till apparaten via Q-Link.
Se sidan 17.
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
CH12
ATP I PROGRESS
SÖKER. . . : VÄNTA
När detta har utförts visar tv:n programmet som nu
lagras i programläge 1.
02
99:21
41
Avsluta
Ätergå
Tryck på EXIT-knappen när som helst för att se på tv igen
(läs Anm. i ovanstående förfarande).
EXIT
15
Stationsinställningsmeny – Manuell Tuning
Det går att ställa om individuella programlägen:
MENU
Tryck på MENU-knappen.
OK
Flytta markören för att välja Inställningar.
Gå till Inställningar.
Flytta markören för att välja Stationssökning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Gå till Stationssökning.
N
Flytta markören för att välja Manuell tuning.
Gå till Manuell tuning.
TV
Välj programposition som ska ställas in.
1
CH12
Börja ställa in.
Manuell tuning
När det önskade programmet hittats, tryck OK för lagring.
Programplatsen blinkar.
OK
02
EXIT
Tryck på EXIT-knappen när som helst för att se på tv igen.
C
99:21
41
Starta sökning - / +
Lagra
Avsluta
Återgå
9 Frekvensval
0
Anm.:
Om din videobandspelare är ansluten till den här TV-apparaten med endast en RF-kabel ska du välja programposition
“0” för signalerna från videobandspelaren.
Manuell Tuning (via frontpanelen)
Det går också att använda knapparna på kontrollpanelen på TV-apparatens framsida för att ställa in enskilda
programpositioner:
Tryck på F-knappen tills du har kommit till
Stationsinställningsläge.
Tryck på –/ eller +/ för att acceptera
Stationsinställningsläge.
Tryck på TV/AV-knappen för att växla mellan Byta program,
Sök eller Byt TV-system.
STR
F
TV/AV
Tryck på –/ eller +/ knappen för att ändra programpositionen,
starta sökning eller byta TV-system.
När den önskade stationen hittats, tryck på STR för att
lagra ändringarna.
Programplatsen blinkar.
Upprepa ovanstående förfarande för att ställa in ytterligare
programlägen.
Tryck på F-knappen när som helst för att se på tv igen.
16
1
CH12
SC1
Manuell tuning
-/+
TV / AV
STR
F
:
:
:
:
Starta sökning
Flytta Markör
Att lagra
Att avsluta
02
STR
99:21
F
-/
+/
41
TV / AV
Q-Link
Q-Link ger TV-apparaten möjlighet att kommunicera med en kompatibel videobandspelare- eller DVD-spelare
för inspelning.
För att Q-Link-kommunikation ska fungeramåste TV-apparaten vara ansluten till en inspelningsapparat med logotypen
“Q-Link”, “NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic” eller “SMARTLINK” och använda en “fully
wired” Scart-kabel mellan AV2 / AV4-kontakten på TV-apparaten och lämpligt uttag på videon, och DVD-spelaren för
inspelning.
För anslutning till lämplig Scart-kontakt på inspelningsapparaten, se apparatens instruktionsbok.
Vid användning av en “NEXTVIEWLINK”-apparat finns följande funktioner:
Förinställd nerladdning
Denna funktion laddar ner programordningen från TV:n till inspelningsapparaten vilket ser till att korrekt inspelningar görs.
Det finns flera sätt att utföra denna nerladdning på:
1. Vid installation enligt instruktioner på sidan 5, 6 i Snabbguide.
2. När ATP startas från Stationssökning. Se sidan 12.
3. Förinställd nerladdning startas från inspelningsapparaten, se apparatens instruktionsbok.
OK
Det du ser är det du spelar in (DIREKTINSPELNING FRÅN TV)
Denna funktion gör att den inspelningsapparat som är ansluten till Scart-kontakten (kan väljasmed hjälp
av Q-Link) omedelbart spelar in det program som för närvarande visas på TV. Se sidan 11.
Tryck på knappen DIRECT TV REC på fjärrkontrollen.
DIRECT TV REC
Om inspelningsapparaten är i viloläge med korrekt typ av media isatt kommer den att sättas igång
automatiskt när du trycker på knappen DIRECT TV REC.
Om en “Q-Link”-apparat är ansluten visas ett meddelande på TV-skärmen som visar vad som spelas
in eller om det inte går att spela in. Vissa “Q-Link”-kompatibla apparater visar bara meddelandet i läget
för videoprogram “0” eller i AV-läget. Se apparatens instruktionsbok.
Inspelning pågår
Inspelningsapparaten spelar in programsignalen från sin
egen kanalväljare. Om du vill kan du stänga av TV:n,
lämna apparaten och låta den spela in på vanligt sätt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
TV
Ingen inspelning-Kontrollera band / skiva
Bandet eller skivan kan vara “skrivskyddad”, saknas eller
vara skadad. Apparaten spelar kanske redan in. Se
apparatens instruktionsbok.
Dessutom, finns följande funktioner vid användning av en “Q-LINK”-apparat:
Följande funktioner är endast tillgängliga från den apparat som är ansluten till scart-kontakten som valts med hjälp
av “Q-Link”. Se sidan 11.
Automatisk påsättning för TV- / Inspelningsapparat
Om du sätter i media som redan spelats in på i inspelningsapparaten och trycker på Play när TV-apparaten är i viloläge
så sätts TV-apparaten automatiskt på och väljer korrekt AV-ingång så att du kan se det som har spelats in.
Automatiskt viloläge för inspelningsapparat
När TV-apparaten är i viloläge sätts även inspelningsapparaten i viloläge om inte något band eller någon skiva satts
i eller om bandet / skivan satts i och apparaten är i läget “Rewind” eller “Stop”. Omen video spolar tillbaka ett band
sätts den inte i viloläge förrän tillbakaspolning är klar.
Inspelningsapparatens bildvisning På
Om TV-apparaten är vi viloläge och inspelningsapparaten skickar en meny som ska visas på TV-skärmen (t.ex.
huvudmenyn) växlar TV-apparaten automatiskt till På och menyn visas.
Den här TV-apparaten kommunicerar även med andra inspelningsapparater som bär följande logotyper:
• “DATA LOGIC” (ett varumärke som tillhör Metz Corporation) • “Megalogic” (ett varumärke som tillhör Grundig Corporation)
• “Easy Link” (ett varumärke som tillhör Philips Corporation) • “SMARTLINK” (ett varumärke som tillhör Sony Corporation)
Viktigt:
Det kan inträffa att vissa inspelningsapparater inte stöder samtliga eller några av de ovan nämnda funktionerna. Se
apparatens bruksanvisning för närmare detaljer.
Om Q-Link-funktionerna inte fungerar bör du kontrollera anslutningen och se till att Scart-kabeln är av en typ där
“fully wired”.
17
Justering av bildformat
Widescreen- TV:n gör att du kan njuta av en bild med optimal storlek och bildkvot. Det gäller även bilder med widescreen
biofilmformat.
Tryck upprepade gånger på ASPECT-knappen för att flytta genom de
åtta alternativen för storleksförhållande:
ASPECT
OK
Panasonic Auto, 16:9, 14:9, Justera, 4:3, Zoom1, Zoom2 och
Zoom3
ELLER
Tryck på ASPECT-knappen. Medan valknapparna på bildskärmen visas
kan du använda den Röda eller den Gröna knappen för att gå igenom
de åtta olika alternativen för storleksförhållande i endera riktningen.
Röd
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
Grön
N
Anm.:
Detta finns inte tillgängligt för signalinmatning 720p och 1080i.
Bildförhållandet är låst till 16:9.
Panasonic Auto
1
TV
Wide
Med Panasonic Auto ställs den bästa bildkvoten in för att fylla skärmen.
Funktionen går igenom en fyrstegsprocess för att bedöma om den visade
bilden är en widescreenbild.
Om Panasonic Auto upptäcker en widescreensignal skiftar TV:n till
widescreenläget 16:9. Om Panasonic Auto inte hittar någon widescreensignal
förbättrar den här avancerade TV:n bilden för en optimal bildupplevelse.
Texten på skärmen anger hur Panasonic Auto har bedömt vilken bildkvot som
ska användas:
Panasonic Auto byter till antingen 16:9 beroende på vilken bildkvot för
widescreen som är lämplig.
Om de svarta remsorna ovanför och under bilden identifieras, förändras
bildförhållandet automatiskt.
Panasonic Auto väljer den bästa bildkvoten och förstorar bilden för att fylla
skärmen. Det kan ta flera minuter beroende på hur mörk bilden är.
Om du vill kan du välja en av de andra tillgängliga bildkvotsalternativen manuellt
för att visa bilden.
Anm.:
• Om du får problemmed bildformatet i Panasonic Auto mode när du
spelar widescreenmaterial på videon är det möjligt att du måste justera
videobandspelarens trackingkontroll (närmare upplysningar om justering finns
i videobandspelarens bruksanvisning).
• Bildkvoterna för widescreen kan variera något mellan olika filmer och
program.
Om bilden är större än standardbildkvoten 16:9 kan det hända att det dyker
upp ett svart band längst upp och längst ner på skärmen.
• “Wide” visas i skärmens övre vänstra hörn, och bildens storleksförhållande
ändras i enlighet med bildformatsläget, om en bredskärmssignal (WSS) eller
kontrollsignal återfinns via ett Scart-uttag.
• Automatisk justering av bildförhållandet av WSS-signal fungerar inte för
progressiva komponentsignaler med hög precision.
18
“Wide” visas i övre vänstra hörnet
på skärmen. Panasonic Auto
byter till widescreenformatet
16:9.
Panasonic Auto
“Panasonic Auto” visas i övre
vänstra hörnet på skärmen. Den
bästa bildkvoten ställs in och
bilden förstoras för att fylla ut
skärmen.
Panasonic Auto
Tryck på ASPECT-knappen, och
använd sedan den Röda eller
den Gröna knappen för att gå
igenom de åtta olika alternativen
för storleksförhållande i endera
riktningen.
Justering av bildformat
16 : 9
16 : 9
16:9-format visas en äkta 16:9 (anamorfisk) bild utan bildkvotsförskjutningar.
16 : 9
14 : 9
14 : 9
14:9 visar bilden i formatet 14:9 (letterbox) eller 4:3 utan förvrängning.
14 : 9
Justera
Justera
Använd Justera om du vill expandera en 4:3-bild så att den fyller upp hela
skärmen (hellre än att titta på ett program med svarta ränder längs vänstra och
högra kanterna på bilden).
4:3-bilden sträcks ut horisontalt och fyller ut bildskärmen, detta görs på så sätt
att sträckningen bara syns i vänstra och högra kanterna av bildskärmen.
4:3
Justera
4:3
4:3-format visas en 4:3-bild med normal 4:3-storlek utan några
bildkvotsförskjutningar.
4:3
Zoom1
Zoom1
Zoom1 ger bilder i 16:9 letter box-format eller 4:3-format utan några
bildkvotsförskjutningar.
Zoom1
Zoom2
Zoom2
Zoom2 ger 16:9 anamorfiska letterbox-bilder i helskärmsläge utan några
bildkvotsförskjutningar.
Zoom2
Zoom3
Zoom3
Zoom3 ger en 21:9 -bild på brevlådeformat som en fullskärmsbild, utan någon
distorsion i bildens storleksförhållande.
16:9 ger en bild av största möjliga storlek, men med en viss utsträckning.
Zoom3
19
VCR / DVD Funktioner
Fjärrkontrollen kan styra vissa funktioner på ett urval av Panasonic VCR och DVD (Digital Versatile Disc) utrustningar.
Några VCR och DVD utrustningar har annorlunda funktioner, så för att vara säker om kombatibiliteten se i din utrustnings
instruktionsbok eller ta kontakt med din försäljare.
VCR
DVD
VCR / DVD växlare
Använd denna väljare för att välja om du vill styra DVDutrustningen eller din VCR.
DIRECT TV REC
GUIDE
Standby
Tryck för att skifta VCR, DVD eller DVD-spelare för inspelning
till standby-läge.
Tryck igen för att återgå.
TV/AV
OK
EXIT
MENU
Play
Tryck för spela upp bandet eller DVD.
TEXT
F.P.
INDEX HOLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stop
Tryck för att stoppa bandet eller DVD.
Skip / Fast Forward / Cue
VCR: Tryck för att snabbspola bandet. I läge Play tryck för
att se på bilden samtidigt.
DVD: Tryck en gång för att hoppa till nästa spår eller titel.
Tryck och håll ner för att söka framåt.
0
C
VCR
Skip / Rewind / Review
VCR: Tryck för att spola bandet tillbaka. I läge Play tryck
för att se bilden som snabbt spolas tillbaka.
DVD: Tryck en gång för att hoppa till föregående spår eller titel.
Tryck och håll ner för att söka bakåt.
ASPECT
N
REC
VCR
DVD
Pause / Still
Tryck i playback läge, bilden stannar.
Tryck igen för att starta.
DVD: Tryck och håll ner för uppspelning i slow-motion.
PROGRAMME
TV
PROGRAMME
REC
20
Program upp / ned
Tryck för att öka eller minska programposition med ett steg
i taget.
Inspelning
Tryck på denna knapp för att spela in.
Använda Teletext
• Funktioner för text-TV kan variera beroende på sändare och är bara tillgängliga om den valda kanalen sänder textTV.
• Om du trycker på knappen MENU när Text-TV används visas kontrastfunktionen med ett cyanfärgat fält. Tryck på
vänster och höger markörknapp för att ändra inställningen efter önskemål.
• Om du trycker på MENU när du ser på text-TV visas särskilda funktioner i skärmens underkant.
• Om du trycker på knappen Höja / sänka volymen när Text-TV används visas volymfunktionen med ett grönt fält.
Tryck på knappen Höja / sänka volymen för att ändra inställningen efter önskemål.
Vad är Lista-läge?
I Lista-läge finns fyra sidnummer med olika färger i skärmens underkant. Vart och av dessa nummer kan ändras och
lagras i TVns minne.
Vad är TOP/FASTEXT-läge?
II TOP/FASTEXT-läge finns fyra ämnen med olika färger i sidans underkant. För mer information om något av dessa
ämnen, tryck på knappen med motsvarande färg. Denna funktion ger snabb tillgång till information om de visade
ämnena.
TV / Teletext-läge
Tryck på TEXT-knappen för att växla mellan det aktuella programmet och teletext.
TEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VCR
MENU
Grön
MENU
Röd
Sidval
Sidor kan väljas på två sätt:
a. Tryck på upp / ned-knapparna för att öka eller minska sidnummer med ett steg i taget.
b. Genom att skriva in sidans nummer med 0 - 9 på fjärrkontrollen.
Full / Övre / Undre
Tryck på MENU-knappen för att visa särskilda funktioner, följd av den Gröna knappen.
Tryck igen på den Gröna knappen för att visa den UNDRE halvan.
Tryck igen för att återgå till normal (FULL) storlek.
Visa dold text
Tryck på MENU-knappen för att visa särskilda funktioner, följd av den Röda knappen
för att visa gömda ord, t ex i ordlekspel. Tryck igen för att gömma dem.
Röd / Grön / Gul / Blå
I TOP/FASTEXT-läge motsvarar dessa knappar ämnena med motsvarande färger.
I Lista-läge relaterar de till sidnummerna med motsvarande färger.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OK
Listminne
I Lista-läge kan fyra sidnummer ändras endast till kanalpositioner mellan 1 och 25.
För att göra detta tryck på någon av de färgade knapparna och tryck in det nya
sidnumret.
Tryck in och håll ner OK, sidnumren byter färg.
0
VCR
HOLD
Håll
Om du vill ha kvar Teletext-sidan när du visar flersidig information.
Tryck en gång till för att återgå till automatisk siduppdatering.
21
Använda Teletext
Det är inte möjligt att ändra programpositionen om funktionen är Nyhetsblänkare, Uppdatering eller Åtkomst av
underordnad sida.
Blå
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OK
F.P.
0
VCR
MENU
Gul
Favoritsida (F.P.)
Sparar en favoritsida i minnet så att du kan visa den med en enda knapptryckning. Om
du vill spara en sådan sida måste TV:n vara i Lista-läge och programkanalen måste vara
mellan 1 och 25.
Tryck på den Blåa knappen, välj sidnummer, håll sedan OK-knappen nedtryckt. Sidnumret
sparas.
Tryck på F.P. om du vill visa sidan.
Uppdatera Display
Tryck på MENU-knappen för att visa specialfunktioner, följt av den Gula knappen för att titta
på tv- bilden medan du söker efter en teletextsida. När du har hittat sidan, visar skärmen
dess nummer uppe till vänster. Tryck på den Gula knappen för att titta på sidan.
Tryck i gen på TEXT för att återgå till normal TV-funktion.
Nyhetsbevakning
När en sida med nyhetsbevakning har valts, tryck på MENU, Gul, för att titta på TV-bilden.
När en uppdatering mottagits, visas sidnumret på skärmen.
Tryck på den Gula knappen för att visa nyhetsbevakning.
Tryck på TEXT för att återgå till normal TV-funktion.
Uppdatering
Tryck på MENU, Gul för att visa den uppdaterade informationen på vissa sidor.
När en uppdatering mottagits, visas sidnumret uppe till vänster på skärmen.
Tryck på en Gul knapp för att återgå till normal TV-funktion.
Tryck på TEXT för att återgå till normal TV-funktion.
Att komma åt sub-sidor
När Text-TV informationen överstiger en sida kan det ta någon tid för den automatiska
sidbläddringen att komma fram till den sub-sida du önskar. När en sub-sida har hittats,
visas dess nummer högst upp på sidan så att du kan välja den. Allteftersom sub-sidor
hittas ändras visningen högst upp på sidan så att du alltid erbjuds senast överfört urval
av sub-sidor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I Text-TV funktion gör du följande för att komma åt sub-sidor:
Om sub-sidan du vill se inte kommit upp ännu trycker du på knappen MENU (för att se
specialfunktioner). Därefter trycker du på den Gula knappen för att se TV-bilden medan
du väntar på att fler sub-sidor ska hittas. Sub-sidor som hittas visas längst skärmbildens
övre del.
0
VCR
MENU
Gul
22
När sub-sidan du väntar på har hittats trycker du på den Gula knappen för att återgå till
TV-Text sidorna, välj den därefter med hjälp av vänster och höger markörknappar.
Anm.:
• Om du inte vill att valknapparna ska visas på den bild som visas på TV-skärmen medan
du väntar på att en undersida ska hittas, kan du trycka på MENU-knappen för att ta bort
knapparna från skärmen. Tryck på knappen igen för att återställa skärmknapparna.
• Om du har tagit bort specialfunktionsknapparna från skärmbilden och därefter använt
vänster och höger markörknappar för att välja en sub-sida, då du fortfarande tittar på
TV-bilden, måste du trycka på MENU-knappen och därefter den Gula knappen för att se
Text-TV sidorna igen.
• Om det indikeras högst upp på sidan att sub-sidor överförs, men den visade sidan aldrig
ändras är ‘sub-sidnumret’ där för att visa att sidinnehållet har uppdaterats, det finns inga
sub-sidor.
Använda Teletext
MENU
Blå
Om du vet vilken sub-sida du behöver kan du även trycka på knappen MENU (för att visa
specialfunktioner) följt av den Blå knappen; T**** visas där sidnumret brukar synas.
Skriv in önskat nummer för sub-sidan innan T**** försvinner.
Om du t.ex. vill välja sidan 6 skriver du 0, 0, 0 och 6.
Tryck på den Gula knappen för att visa TV-bilden medan du väntar på att fler sub-sidor ska
hittas. De sub-sidor som hittas kommer att visas överst på skärmen.
När sidan är tillgänglig trycker du på den Gula knappen för att visa sidan. Oavsett hur många
sidor som hittas kan du genom att trycka på den Gula knappen komma till den sub-sida
du angav.
Tryck på TEXT för att återgå till normal TV-funktion.
INDEX
MENU
Index
I TOP/FASTEXT-läget
Tryck på INDEX för att återgå till huvudindexsidan.
Beroende på vilket sätt som information sänds, måste man eventuellt trycka på knappen
flera gånger för att komma till huvudindexsidan.
Bild och text
Tryck två gånger på knappen MENU för att visa specialfunktioner, följt av vänster eller höger
markörknapp för att välja Liten bild På eller Av.
Läget bild och text låter dig se aktuellt program och Text-TV sida vid sida. När denna funktion
används, aktiveras sidan för Text-TV via fjärrkontrollen. Om du vill ändra programmet som
visas trycker du på knappen TEXT för att återgå till att se endas t programmet, sedan kan
du utföra de ändringar som önskas.
Stillbildstangent
Tryck på knappen HOLD för att frysa bilden på skärmen.
Tryck igen för att fortsätta tittandet.
HOLD
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
TV
23
Anslutningar
Man kan ansluta många olika sorters extrautrustning till den här tv:n. De följande sidorna ger detaljer om hur man
ansluter extern utrustning till TV-apparatens fram- och baksidor.
Följ nedanstående förfarande för att se på tv när utrustningen har anslutits:
Medan en tv-kanal visas
Tryck på menyknappen TV/AV.
TV/AV
Medan valknapparna på skärmen visas kan du välja sida genom
att trycka på Röd eller Blå knapp och sedan trycka på de färgade
knapparna för att välja den AV-källa du vill titta på.
Röda knappen : AV1 Scart-uttaget / Föregående sida
Gröna knappen : AV2 Video, S-Video Scart-uttag /
AV4 Video, S-Video Scart-uttag
Gula knappen : Uttagen AV3 Audio, Video, S-Video /
Komponentuttag, HDMI
Blåa knappen : Nästa sida / Valknapparna på skärmen försvinner efter några sekunder. När du
vill välja inmatning när knapparna inte visas trycker du på en av de
färgade knapparna så visas knapparna på skärmen.
Röd
Blå
Anm.:
• Du kan också välja AV-källa via knappen TV/AV på TV-apparatens
frontpanel.
Tryck på TV/AV-knappen upprepade gånger tills du får AV-källan
du söker.
• I AV-läge finns endast ett minskat antal alternativ tillgängliga
i Ljud-och Inställningarmenyerna (t.ex. i Inställningarmenyn
finns inte alternativet för Stationssökning).
• Om de externa enheterna använder bildförhållandet 16:9.
Hur man ansluter uttagen Headphones / AV3
(Kontakt M3)
(Extra tillbehör)
Anslut till uttag S-VIDEO eller VIDEO.
S-Video
OUT
VIDEO /
SUPER VHS VIDEO
DVD SPELARE
VIDEOKAMERA /
S-VIDEOKAMERA
VIDEO
Video
OUT
Audio
OUT
S-VIDEO
L
AUDIO
R
Anm.:
• Volymen för hörlurar/hörtelefoner kan justeras genom att välja “Volym hörlur” från Ljudmenyn.
• Extra utrustning och kablar som visas på bilderna medföljer inte denna TV.
24
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0
N
TV
Anslutningar
För att bunta ihop kablarna med klämman
Fastdragning:
Losstagning:
Drag
Håll knoppen
intryckt.
Drag
Anm.: Bunta inte ihop RF-kabeln tillsammans med strömkabeln då detta
ger upphov till störningar.
Hur man ansluter uttagen Audio Output
AV1
AV2
AV4
COMPONENT
AUDIO
IN
L
L
R
R
L
Y
R
AUDIO
OUT
Förstärkare till
högtalarsystem
AUDIO
PB
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
Hur man ansluter uttagen AV1 / 2 / 4 Scart
AV1
AV2
AV4
COMPONENT
L
Y
R
AUDIO
AV1:
VIDEO
AVKODARE
DVD SPELARE
DVD-SPELARE FÖR
INSPELNING
VIDEOKAMERA
RGB INGÅNG
AV2:
VIDEO /
SUPER-VHS VIDEO
Q-Link KOMPATIBEL VIDEO
DVD SPELARE
DVD-SPELARE FÖR
INSPELNING
Q-Link-KOMPATIBEL
DVD-SPELARE
FÖR INSPELNING
VIDEOKAMERA
/ S-VIDEOKAMERA
AV1/2/4
AV4:
VIDEO /
SUPER-VHS VIDEO
Q-Link KOMPATIBEL VIDEO
AVKODARE
DVD SPELARE
DVD-SPELARE FÖR
INSPELNING
Q-Link-KOMPATIBEL
DVD-SPELARE
FÖR INSPELNING
VIDEOKAMERA
/ S-VIDEOKAMERA
RGB INGÅNG
PB
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
Hur man ansluter uttagen Component Input
Denna terminal accepterar progressivt eller icke-progressivt signalformat och hög precision
750(720)/50p, 750(720)/60p, 1125(1080)/50i och 1125(1080)/60i.
Y
Y
AV
AV1
Y, PB, PR PB
OUT
PB
PR
PR
DVD SPELARE
AV2
AV4
AUDIO IN
COMPONENT
L
L
Y
R
R
PB
AUDIO
AUDIO
OUT
L
L
R
R
AUDIO
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
COMPONENT
AUDIO IN
Anm.:
• Extra utrustning och kablar som visas på bilderna medföljer inte denna TV.
• Anslut inte en dator med TTL utgång (5V) till denna apparat.
• För information om scartkabeldragning och gällande komponentsignaler se sidan 28, 29.
25
Anslutningar
Hur man ansluter HDMI-terminalen
HDMI (High Definition Multi media Interface) är det första heldigitala, konsumentelektroniska nätgränssnitt som stödjer
okomprimerad standard. HDMI stödjer både video- och ljudinformation.
En HDMI-kompatibel enhet∗1 som till exempel en digitalbox eller en DVD-spelare med HDMI eller DVI-terminal kan
anslutas till HDMI-terminalen.
• Om den externa enheten endast har DVI-utgång, använder du en DVI till HDMI-adapterkabel∗2 för att ansluta till
HDMI-terminalen.
• Anslut ljudkablarna till AUDIO IN-terminalerna när en DVI till HDMI-adapterkabel används.
• Välj ljudinställningen i HDMI-inmatning. Se sidan 10.
AVKODARE
DVD SPELARE
AV
AV1
AV2
AV4
AUDIO IN
COMPONENT
HDMI
OUT
L
L
Y
R
HDMI IN
R
PB
AUDIO
AUDIO
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
PR
VIDEO
Anm.:
• Denna ingångskontakt är ej avsedd att användas med datorer.
• 720p/1080i-signaler omformateras för visning på din bildskärm.
• Om de externa enheterna använder bildförhållandet 16:9.
• För information om gällande HDMI-signaler, se sidan 29.
Kompatibel samplingsfrekvens för AUDIO-signal via HDMI (L.PCM) : 48 kHz / 44,1 kHz / 32 kHz
Anm.:
• Denna HDMI-anslutning är av typ A.
• Om du ansluter utrustning utan ett digitalt uttag, ansluter du till COMPONENT VIDEO, S-VIDEO eller VIDEO-uttagen
på TV:n så att du kan ta emot en analog signal.
• HDMI IN-terminalen kan endast användas med bildsignaler 480i, 480p, 576i, 576p, 720p eller 1080i. Ställ in
inställningen för digitalboxens DIGITAL UT-terminal till 480i, 480p, 576i, 576p, 720p eller 1080i. För mer information
se digitalboxens bruksanvisning. Om du inte kan se bilden på grund av att din digitalbox inte har en inställning för
DIGITAL UT-uttaget, använder du component Video-kontakten (eller S-Video eller Video-kontakten). I detta fall visas
bilden som en analog signal.
∗1. HDMI-kompatibel enhet är de som har en HDMI-logo.
∗2. HDMI-DVI-konverteringskabe: Hör med din elektronikåterförsäljare efter tillgång.
26
Problemlösning
Om du får problem med tv:n, vänligen hänvisa till tabellen nedan för att fastställa symptomer, utför sedan kontrollen
vi föreslår. Om detta inte löser problemet, kontakta närmaste Panasonic-försäljare, uppge modellens nummer och
serienummer (båda återfinns på tv:ns baksida).
Symtom
Bild
Åtgärder
Ljud
Antennplacering, -riktning elle-anslutning
Snöig bild
Distorsion
Antennplacering, -riktning eller-anslutning
Skuggig bild
Normalt ljud
Elektriska apparater
Bilar / Motorcyklar
Lysrör
Störning i bild
Distorsion
Växla till P-NR i Bildmeny för att reducera bildstörningar.
Volymnivå
Volyminställningen, omkoppla mute-knappen.
Normal bild
Ingen bild
Inget ljud
Inget ljud
TV-utrustning i AV-läge.
Inte ansluten till AC uttag.
Inte påslagen.
Bild / Ljudkontrollerna på miniminivå.
Kontrollera standbyläge.
Färgkontroller på miniminivå.
Ingen färg
Normalt ljud
Ståll in kanalen (-ma).
Då lig bild eller distorsion
Svagt eller inget ljud
Ljudmottagning kan ha försämrats.
Växla MPX-inställningen (Ljudmenyn) till Mono tills mottagningen
förbättras.
Normal bild
Svagt eller förvrängt ljud
Det förekommer röda,
blå och gröna fläckar på
skärmen.
Normalt ljud
H
D
M
I
Dålig video.
(Störning, ingen bild, bilden flimrar etc.).
Dåligt ljud.
Felmeddelandet visas.
Detta är en egenskap hos flytande kristallskärmar och utgör inte ett
problem. En flytande kristallskärm är ett precisionsinstrument som
sörjer för utsökta bilddetaljer. Ibland kan några få icke aktiva bildpunkter
uppträda på skärmen som en fast blå, grön eller röd punkt.
Detta har dock ingen effekt på enhetens totala prestanda.
HDMI-kabeln är inte korrekt ansluten.
Stäng av strömmen till TV:n och ansluten utrustning och starta den
sedan igen.
Kontrollera ingångsignalens kompatibilitet med ansluten utrustning.
Ansluten utrustning måste vara EIA/CEA-861/861B-kompatibel.
Ändra ljudinställningen för ansluten utrustning till L.PCM.
Kontrollera inställningen av HDMI-ingång i Ljudmenyn.
Om orsaken är den digitala ljudanslutningen bör du ändra till analog
ljudanslutning.
Vänligen rådfråga ett auktoriserat servicecenter.
27
Information om scart-och s-videouttag
Scart-uttag AV1 (RGB, VIDEO)
Jordkontakt
CVBS ut (video)
CVBS jord
Röd in
Röd jord
Grön in
Grön jord
Blå in
Blå jord
Ljud ut (L)
Ljud ut (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS in (video)
RGB-status jord
Status RGB
Jord
--Status CVBS
Ljud in (L)
Ljud jord
Ljud in (R)
Lämpliga ingångar för AV1
inkluderar RGB (röd / grön / blå)
4-stiftigt S-Videouttag AV3
Krominans in
Krominans jord
Luminans in
Luminans jord
Scart-uttag AV2 (VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
Jordkontakt
CVBS ut (video)
CVBS jord
S.C. - in
Jord
-Jord
-Jord
Ljud ut (L)
Ljud ut (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS in (video)
Jord
-Jord
-Q-Link data
Status CVBS
Ljud in (L)
Ljud jord
Ljud in (R)
AV2: Stift 15 och 20 är beroende
av omkoppling av AV2 S-VHS / VIDEO.
Scart-uttag AV4 (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
Jordkontakt
CVBS ut (video)
CVBS jord
Röd in, S.C. - in
Röd jord
Grön in
Grön jord
Blå in
Blå jord
Ljud ut (L)
Ljud ut (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS in (video)
Jord
Status RGB
Jord
-Q-Link data
Status CVBS
Ljud in (L)
Ljud jord
Ljud in (R)
AV4: Stift 15 och 20 är beroende
av omkoppling av AV4 S-VHS / VIDEO.
28
Ingångssignal som kan visas
Gällande ingångssignal för Komponent (Y, PB, PR) och HDMI (∗ -markering)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Component
HDMI
525 (480) / 60i
15,73
59,94
∗
∗
525 (480) / 60p
31,47
59,94
∗
∗
625 (576) / 50i
15,63
50,00
∗
∗
625 (576) / 50p
31,25
50,00
∗
∗
750 (720) / 60p
45,00
60,00
∗
∗
750 (720) / 50p
37,50
50,00
∗
∗
1.125 (1.080) / 60i
33,75
60,00
∗
∗
1.125 (1.080) / 50i
28,13
50,00
∗
∗
Signalnamn
Anm.:
Signaler utan specifikationerna ovan visas kanske inte på rätt sätt.
Underhåll
Torka av enheten med en torr, mjuk trasa.
Neutralt
Om utsidan är väldigt smutsig ska du torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en tvättmedel
lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel.
• Använd en våtservett avsedd för glasögon till att torka av smuts på särmen.
• Rengör aldrig enheten med sprit, thinner eller bensol.
• Före användning av en kemiskt behandlade trasa ska du noga läsa de medföljande
anvisningarna.
• Torka inte av skärmen med vatten.
Torka av höljet med en mjuk trasa.
Om höljet är väldigt smutsig kan det torkas av med en väl urvriden, mjuk trasa som doppats i vatten blandat med
vanligt diskmedel.
OBSERVERA:
Fel kan uppstå om vatten tränger in i skärmen via den flytande kristallskärmens yta.
29
Specifikationer
TX-26LX52F
Strömkälla
Energiför brukning
Flytande kristallskärm
Skärmstorlek
Växelström 220-240 V, 50 / 60 Hz
Genomsnittligt bruk : 126 W
Beredskapsläge : 0,4 W
Bredskärms XGA (1.366 x 768 pixel)
LCD-skärm av formatet 16:9
66.1 cmV
576 mm (S) × 324 mm (H)
Ljud
Högtalare
Uteffekt
Hörlurar
Bashögtalare φ 8 cm × 2 st., Fullregister φ 5 cm × 2 st.
20 W (5,4 W + 5,4 W, 4,6 W + 4,6 W)
M3 (3,5 mm) kontakt × 1
Avsökningsformat
480i(60Hz), 480p(60Hz), 576i(50Hz), 576p(50Hz), 720p(50Hz), 720p(60Hz), 1080i(50Hz), 1080i(60Hz)
Mottagningssystem /
Bandnamn
PAL B, G, H, SECAM B, G SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITALIEN)
VHF A - H (ITALIEN)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (Hyperband)
PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
Avspelning av NTSC-band från vissa PAL VCR.
M.NTSC
Avspelning från M.NTSC VCR.
NTSC (ENBART AV INPUT) Avspelning från NTSC VCR.
Antenna - retro
Condizioni operative
Uttag
AV1 (Scart-uttag)
AV2 (Scart-uttag)
AV3
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO L - R
AV4 (Scart-uttag)
Övrigt
COMPONENT
HDMI
AUDIO L - R
Utgång
AUDIO L - R
Mått (S x H x D)
Inklusive TV-ställning
Enbart TV-apparat
Massa (Vikt)
UHF / VHF
Temperatur : 5 °C till 35 °C
Luftfuktighet : 5 % - 90 % (ej kondenserande)
21-stiftigt uttag (Audio/Video in, Audio/Video ut, RGB in)
21-stiftigt uttag (Audio/Video in, Audio/Video ut, S-Video in, Q-Link)
1 × RCA PIN-typ
4-stiftig Mini DIN
2 × RCA PIN-typ
21-stiftigt uttag (Audio/Video in, Audio/Video ut, RGB in, S-Video in, Q-Link)
Y, PB, PR
Anslutning av TYP A
2 × RCA PIN-typ
2 × RCA PIN-typ
663 mm × 556 mm × 300 mm
663 mm × 494 mm × 141 mm
18 kg netto
Anm.:
Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Vikt och mått som anges är ungefäliga.
30
Specifikationer
TX-32LX52F
Strömkälla
Energiför brukning
Flytande kristallskärm
Skärmstorlek
Växelström 220-240 V, 50 / 60 Hz
Genomsnittligt bruk : 161 W
Beredskapsläge : 0,4 W
Bredskärms XGA (1.366 x 768 pixel)
LCD-skärm av formatet 16:9
80.0 cmV
697 mm (S) × 392 mm (H)
Ljud
Högtalare
Uteffekt
Hörlurar
Bashögtalare φ 8 cm × 2 st., Fullregister φ 5 cm × 2 st.
20 W (5,4 W + 5,4 W, 4,6 W + 4,6 W)
M3 (3,5 mm) kontakt × 1
Avsökningsformat
480i(60Hz), 480p(60Hz), 576i(50Hz), 576p(50Hz), 720p(50Hz), 720p(60Hz), 1080i(50Hz), 1080i(60Hz)
Mottagningssystem /
Bandnamn
PAL B, G, H, SECAM B, G SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITALIEN)
VHF A - H (ITALIEN)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (Hyperband)
PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
Avspelning av NTSC-band från vissa PAL VCR.
M.NTSC
Avspelning från M.NTSC VCR.
NTSC (ENBART AV INPUT) Avspelning från NTSC VCR.
Antenna - retro
Condizioni operative
Uttag
AV1 (Scart-uttag)
AV2 (Scart-uttag)
AV3
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO L - R
AV4 (Scart-uttag)
Övrigt
COMPONENT
HDMI
AUDIO L - R
Utgång
AUDIO L - R
Mått (S x H x D)
Inklusive TV-ställning
Enbart TV-apparat
Massa (Vikt)
UHF / VHF
Temperatur : 5 °C till 35 °C
Luftfuktighet : 5 % - 90 % (ej kondenserande)
21-stiftigt uttag (Audio/Video in, Audio/Video ut, RGB in)
21-stiftigt uttag (Audio/Video in, Audio/Video ut, S-Video in, Q-Link)
1 × RCA PIN-typ
4-stiftig Mini DIN
2 × RCA PIN-typ
21-stiftigt uttag (Audio/Video in, Audio/Video ut, RGB in, S-Video in, Q-Link)
Y, PB, PR
Anslutning av TYP A
2 × RCA PIN-typ
2 × RCA PIN-typ
795 mm × 635 mm × 300 mm
795 mm × 573 mm × 141 mm
21 kg netto
Anm.:
Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Vikt och mått som anges är ungefäliga.
31
Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning
(privata konsumenter)
Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att
förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska dessa produkter lämnas på
återvinningscentraler, där de tas emot utan kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ
lämna in dina produkter hos återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa
effekter på den mänskliga hälsan och miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig
avyttring. Kontakta din lokala myndighet för mer information om var din närmsta
återvinningsstation finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med lagstiftningen i landet.
För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för
mer information.
Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga
om korrekt avyttringsmetod.
Angående varumärken
HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör HDMI Licensing LLC.
Ägarens anteckningar
Modellnumret och serienumret för denna produkt finns på monitorns baksida. Du bör skriva upp serienumret
på angiven plats här nedan och spara bruksanvisningen plus kvittot från affären som ett permanent bevis på
ditt inköp, om monitorn blir stulen eller förloras på något sätt, samt i garantisyfte.
Modellnr.
Serienummer
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Tryckt i Tjeckiska republiken
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement