Panasonic TX32C300E 3D Glasses Precaution
KASUTUSJUHEND
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
NAVODILA ZA UPRAVLJANJE
TX-32C300E
KAUGJUHTIMISPULDIGA VÄRVITELER
TELEVIZOR U BOJI SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
FAREBNÝ TELEVÍZOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM
BARVNI TELEVIZOR Z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
Sisukord
Ohutusteave............................................................3
Hooldus...................................................................4
Ekraan, korpus, alus................................................4
Pistik........................................................................4
Aluse paigaldamine/eemaldamine..........................4
Kui kasutatakse seina riputuskonkse......................5
Keskkonnaalane informatsioon...............................5
Funktsioonid............................................................5
Kaasasolevad Tarvikud............................................5
Ooterežiimi hoiatus..................................................6
Teleri juhtnupu kasutamine......................................6
Patareide sisetamine patareide hoidikusse.............6
Voolu ühendamine ..................................................6
Antenniühendused..................................................6
Teave.......................................................................6
Spetsifikatsioonid....................................................7
Kaugjuhtimispult......................................................8
Ühendused..............................................................9
Sisse/välja lülitamine.............................................10
Esmakordne paigaldus..........................................10
Meedia taasesitamine läbi USB-sisendi................10
Meedia veebilehitseja menüü................................ 11
CEC ja CEC RC läbipääs...................................... 11
TV menüü sisukord...............................................12
TV üldine kasutamine............................................16
Kanalite Nimekirja kasutamine..............................16
Vanemakontrolli Seadete Seadistamine................16
Elektrooniline programmijuht (EPG)......................16
Teleteksti teenus....................................................17
Tarkvara uuendused..............................................17
Vead & Vihjed........................................................17
Arvutisisendi tüüpilised displeirežiimid..................18
AV ja HDMI signaalide kokkusobivus....................18
USB-režiimi jaoks toetatud failiformaadid..............19
Toetatud DVI resolutsioonid..................................20
Eesti - 2 -
kasutamist, laske telerit kvalifikatsiooniga töötaja
poolt kontrollida.
Ohutusteave
HOIATUS
•Ärge paigaldage telerit kõrge temperatuuriga
kohtadesse, näiteks otsese päikesevalguse
kätte, leekide, radiaatori või kütteventilaatori
lähedusse.
ELEKTRILÖÖGI RISK
ÄRGE AVAGE
HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS, ÄRGE
EEMALDAGE KATET (EGA TAGUST).
SISEMUSES EI ASU OSI MIDA KASUTAJA
SAAKS PARANDADA. HOOLDAMISEKS, VIIA
KVALIFITSEERITUD TEENINDAJA JUURDE.
•Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine, võib
põhjustada kuulmiskahjustusi.
Teleri kasutamine äärmuslikes tingimustes, võib
telerit kahjustada.
Äärmusliku ilma (torm, äike) ja pikaajalise
mittekasutamise korral (puhkuse ajal), tõmmake
teler vooluvõrgust välja. Toitejuhe on mõeldud
teleri vooluvõrgust eemaldamiseks. Seetõttu
tuleb tagada, et see oleks alati kasutusvalmis.
See sümbol ilmub alati, kui kasutusjuhendis on
seoses seadme kasutamise või hooldusega,
olulist informatsiooni.
Märkus: Funktsioonide kasutamiseks, järgige ekraanijuhiseid.
•Veenduge, et telerikomplekti peale ei oleks
asetatud ühtegi lahtise tule allikat, näiteks
põlevaid küünlaid.
•Kui soovite telerit seinale paigaldada (võimaluse
korral), tuleb seade vigastuste vältimiseks, kinnitada
seinale kindlalt, kooskõlas paigaldusjuhendiga.
•Ajuti võivad ekraanile ilmuda mõned mitteaktiivsed
pikslid (liikumatute siniste, roheliste või punaste
punktidena). See ei mõjuta teleri töövõimet. Ärge
kriimustage ekraani küünte ega muude teravate
esemetega.
•Enne puhastamist, tõmmake pistik seinakontaktist
välja. Puhastamiseks, kasutada vaid pehmet ja
kuiva riiet.
TÄHTIS - Enne paigaldamist või
kasutamist, lugege hoolikalt toodud
juhiseid.
HOIATUS: Ärge lubage füüsilise, sensoorse
või vaimsete häiretega inimestel (kaasaarvatud
lapsed) või piiratud kogemuste ja/või teadmistega
inimestel elektrilisi seadmeid ilma järelevalveta
kasutada.
•Jätke õhu juurdepääsuks ümber kogu teleri
vähemalt 10 cm vaba ruumi.
•Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
•Ärge asetage telerit ebatasasele või ebastabiilsele
alusele - teler võib ümber minna.
•Kasutage seda seadet mõõduka kliimaga alades.
•Tagage voolupistikule lihtne juurdepääs. Ärge
asetage elektrijuhtmele telerit, mööblit ega muid
esemeid. Vigane elektrijuhe/pistik võib tekitada
tulekahju või anda elektrilöögi. Ärge tõmmake
telekat pistikust välja juhtmest sikutades - kasutage
alati pistikut. Ärge puudutage elektrijuhet/pistikut
märgade kätega - see võib põhjustada lühise või
anda elektrilöögi. Ärge tehke juhtmesse sõlme ega
siduge seda kokku teiste juhtmetega. Kahjustuste
korral tuleb see asendada ja seda tohib teha ainult
kvalifitseeritud töötaja.
•Ärge kasutage seda telerit niiskes ega tolmuses
keskkonnas. Teler ei tohi kokku puutuda vedelikuga.
Kontakti korral vedelikuga, lülitage teler kohe välja
ja ühendage elektrikaabel lahti. Enne edasist
Eesti - 3 -
Hoiatus
Tõsiste vigastuste või surma
oht
Elektrilöögi risk
Kõrgepinge oht
Hoiatus
Vigastuste või varade
kahjustumise oht
Tähtis
Märkus
Süsteemi õige kasutamine
Muud lisamärkused
Hooldus
Aluse paigaldamine/eemaldamine
Esmalt eemaldage pistik seinakontaktist.
Ettevalmistused
Ekraan, korpus, alus
Regulaarne hooldus:
Pühkige õrnalt ekraani pinda, korpust või alust
kasutades pehmet riiet, et eemaldada mustus või
sõrmejäljed.
Tõrksa ustuse korral:
Võtke alus(ed) ja TV pakendist välja ja asetage TV
töölauale puhtale ja pehmele riidele (tekile vms.)
ekraaniga alla poole
•Kasutage tasast ja kindlat telerist suuremat lauda.
•Ärge hoidke kinni ekraani paneelist.
1. Esmalt puhastage pind tolmust.
•Veenduge, et TV ei saaks kriimustada ega ei
puruneks.
2. Niisutage riie puhta veega või lahjendatud
neutraalse puhastusvahendiga (1 osa
puhastusvahendit 100 osa vee kohta).
1. Asetage jalg(ad) jala kinnituskohale(tadele) TV
tagaküljele.
Aluse paigaldamine
3. Väänake riie korralikult välja. (Pidage meeles,
et TV sisemusse ei tohi sattuda vedelikke, kuna
see võib põhjustada tõrkeid töös.)
4. Pühkige niiske lapiga hoolikalt tõrksat mustust.
5. Seejärel pühkige ära kogu niiskus.
Hoiatus
Ärge kasutage karedat riiet või hõõruge pinda liiga
kõvasti, muidu võib see pinda kriimustada.
•Ekraanile ei tohi sattuda putukamärki, lahustit,
vedeldit või muid lenduvaid aineid. See võib
kahjustada pinna kvaliteeti või koorida maha värvi.
•Ekraani paneeli on spetsiaalselt töödeldud ja see
võib kergesti kahjustuda. Ärge lööge või kriimustage
ekraani küünte ega muude teravate esemetega.
•Ärge asetage korpust või alust pikaajalisse kontakti
kummi või PVC materjalidega. See võib kahjustada
pinna kvaliteeti.
2. Sisestage kaasasolevat kruvid (M4 x 12)
ja pingutage kergelt kuni jalg on korralikult
paigaldatud.
Pistik
Pühkige pistikut regulaarselt kuiva lapiga.
Niiskus ja tolm võivad põhjustada tulekahju või
elektrišoki.
Aluse eemaldamine TV küljest
Veenduge, et alus eemaldatakse alljärgneval moel,
kui kasutatakse seinakinnitusi või TV soovitakse
uuesti pakendada.
•Asetage TV töölauake ekraaniga allapoole puhtale ja
pehmele riidele. Jätke teleri jalg(ad) üle laua serva.
•Keerake lahti kruvid, mis hoiavad jalga(u) kohal.
•Eemaldage jalg(ad).
Eesti - 4 -
Kui kasutatakse seina riputuskonkse
Võtke ühendust oma kohaliku Panasonicu esindajaga,
et osta soovitatavad seina riputuskonksud.
Avad seina riputuskonksude paigaldamiseks;
Teleri Tagumine Pool
a
b
Kui vajutate Paremat nuppu, kui Auto on valitud või
Vasakut nuppu, kui valitud on Kasutaja, “Ekraan
lülitub välja 15 sekundi pärast.” sõnum kuvatakse
ekraanile. Valige Jätka ja vajutage OK, et lülitada
ekraan koheselt välja. Kui ühtegi nuppu ei vajutata,
lülitub ekraan 15 sekundi pärast välja. Vajutage puldil
või teleril mistahes nuppu, et ekraan uuesti sisse
lülitada. Ereduse taset tõstetakse väga madalast
tasemest üles, et menüü oleks nüüd nähtav. Vajutage
Vasakut või Paremat nuppu, et muuta Energia Säästu
valikut.
Märkus: Ekraan väljas valik ei ole saadaval Mängu režiimis.
Kui telerit ei kasutata, siis lülitada seade välja või
tõmmata pistik vooluvõrgust välja. Ka see vähendab
energia tarvet.
a (mm)
200
b (mm)
100
Funktsioonid
•Kaugjuhtimispuldiga värviteleviisor
•Täielikult integreeritud digitaalne maapealne / kaabel
-TV (DVB-T/C)
•HDMI sisendid teiste HDMI pistikutega seadmetega
ühendamiseks
Vaade küljelt
•USB sisend
•OSD menüüsüsteem
a
•Scart-konnektor väliste seadmete jaoks (nagu DVDmängijad, PVR, videomängud jne)
•Stereo helisüsteem
•Teletekst
•Kõrvaklappide ühendus
•Automaatne programmeerimissüsteem
Kruvi sügavus miin. (mm)
(a)
maks. (mm)
Läbimõõt
5
•Käsitsihäälestus
7
•Automaatne väljalülitus kuni kaheksa tunni
möödumisel
M4
•Unetaimer
Märkus: Kruvis, mis on vajalikud TV seina riputuskonksude
paigaldamiseks ei ole teleriga kaasas.
Keskkonnaalane informatsioon
Telekas on valmistatud olema keskkonnasõbralik.
Energiatarbe vähendamiseks, järgige alltoodud
meetmeid:
•Lapselukk
•Signaali puudumisel automaatne helivaigistus.
•NTSC-taasesitus
•AVL (Automaatne Helitugevuse Piiramine)
•PLL (Sageduste otsing)
Kui seate Energia säästu olekusse Miinimum,
Meedium, Maksimum või Auto vähendab TV
energiatarvet sellele vastavalt. Kui soovite seadistada
Taustavalguse fikseeritud väärtusele seadistage
Kasutaja ja kohandage Taustavalgus (asukohas
Energia säästu seaded) käsitsi, kasutades Vasakut
või Paremat nuppu puldil. Selle seade välja lülitamiseks
valige seadeks Välja.
•Arvutisisend
Märkus: Saadaolevad Energia Säästu valikud võivad
erineda sõltuvalt valitud Režiimist Pildi menüüs.
•Eemaldatav alus
Energia säästu seaded leiate Pildi menüüs. Märkus:
Mõned pildi-seaded ei ole muutmiseks saadaval.
•Mängurežiim (valikuline)
•Pilt väljas funktsioon
Kaasasolevad Tarvikud
•Kaugjuhtimispult
•Patareid: 2 x AAA
•Kasutusjuhend
•Aluse paigaldamise kruvid (M4 x 12)
Eesti - 5 -
Ooterežiimi hoiatus
Kui teler ei võta vastu ühtegi sisendsignaali (nt.
antenni või HDMI allika oma) 5 minuti jooksul, läheb
teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teleri
sisse lülitate ilmub ekraanile järgnev teade: “TV on
lülitatud automaatselt ooterežiimile, kuna pikema
aja jooksul puudus signaal.” Jätkamiseks vajutage
OK.
Kui teler on sees ja seda pole mõnda aega kasutatud,
läheb teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teleri
sisse lülitate ilmub ekraanile järgnev teade. “TV
on lülitatud automaatselt ooterežiimile, kuna
pikema aja jooksul ei teostatud ühtegi toimingut.”
Jätkamiseks vajutage OK.
Teleri juhtnupu kasutamine
valida menüüpunkt ja sisenemiseks vajutage
OK. Kirje valimiseks või seadmiseks kasutage
suunanuppe. Vajutage Return/Back või Menu nuppe,
et menüüekraan sulgeda.
Sisendi valimine
Kui olete välised süsteemid oma teleriga ühendanud,
võite valida erinevate sisendallikate vahel. Vajutage
kauhjuhtimipuldil korduvalt nuppu Allikas, et valida
erinevaid allikaid.
Kanalite ja helitugevuse muutmine
Kanaleid vahetada ja helitugevust muuta saate
kaugjuhtimispuldi Helitase +/- ja Programm +/nuppude abil.
Patareide sisetamine patareide hoidikusse
Eemaldage kruvi, mis hoiab puldi tagaküljel kinni
patareidehoidiku katet. Tõstke ettevaatlikult kate üles.
Paigaldage kaks AAA patareid. Veenduge, et (+) ja
(-) märgid oleks õigesti asetatud (järgige polaarsust).
Pange kate tagasi. Seejärel kruvige kate tagasi.
1. Üles
2. Alla
3. Heli / Info/ Kanalite nimekirja valik ja
Ooterežiimi nupp
Kontrollnupp lubab teil muuta Helitaset/Programmi/
Allika ja Ooterežiimi funktsioone.
Helitaseme muutmiseks: Helitaseme tõstmiseks
vajutage nuppu üles Helitaseme vähendamiseks
vajutage nuppu alla.
Kanalite muutmiseks: Vajutage nupu keskosale,
ekraanile ilmub informatsiooni riba. Kerige läbi
salvestatud kanalite vajutades nuppu kas üles või alla.
Allika muutmiseks: Vajutage nupu kaks korda
(teistkordselt) nupu keskosale ja ekraanile kuvatakse
allikate nimekiri. Kerige läbi saadaolevate allikate
vajutades nuppu kas üles või alla.
Teleri väljalülitamine: Vajutage nupu keskosa alla
ja hoidke paar sekundit, teler lülitub ooterežiimile.
Märkused:
•Kui lülitate TV välja, algab tsükkel uuesti, alates
helitaseme sätetega.
•P õ h i m e n ü ü O S D e k r a a n i e i s a a k u v a d a
kontrollnuppude abil.
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Voolu ühendamine
TÄHTIS: Teler on mõeldud töötama vahelduvvooluga
220-240V AC, 50 Hz pistikus. Peale lahtipakkimist,
laske teleril, enne selle vooluvõrku ühendamist,
toatemperatuuriga ühtlustuda. Ühendage toitekaabel
seinakontakti.
Antenniühendused
Ühenda antenn või kaabeltelevisiooni pistik pesaga
ANTENNI SISENDI (ANT), mis asub teleri tagaküljel.
Teave
KAUBAMÄRGI KINNITUS
HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ja
HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud tootemärgid USAs ja teistes riikides.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Menu et kuvada
põhimenüü ekraan. Kasutage suunanuppu, et
Eesti - 6 -
Valmistatud Dolby Laboratories litsentsiga. Dolby ja
topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
Spetsifikatsioonid
TV teleülekandega
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Kanalite vastuvõtmine
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Digitaalne kanalite
vastuvõtt
Täielikult integreeritud
maapealse
digitaaltelevisiooni (DVBT-C)
Eelseadistatud kanalite
arv
1.000
Kanaliindikaator
Ekraanimenüü
RF-antenni sisend
75 oomi (tasakaalustamata)
Tööpinge
220-240V AC, 50Hz.
Audio
A2 Stereo+Nicam Stereo
Kõrvaklapid
3.5mm mini stereo pulkpistik
Heli väljundvõimsus
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Tarbitav võimsus (W)
65 W
Lisainformatsiooni kogumise ja
taaskäitlemise kohta küsige oma
kohalikust omavalitsusest.
Kaal (kg)
6 Kg
TV Mõõtmed DxLxH
(jalaga) (mm)
185 x 735 x 478
Vale hävitamine võib vastavalt
kehtivatele riiklikele seadustele tuua
kaasa trahvid.
TV Mõõtmed DxLxH
(ilma jalata) (mm)
77/97 x 735 x 438
Ekraan
16/9 32”
Töötemperatuur ja
niiskustase
0ºC kuni 40ºC, maksimum
niiskus 85%
Vana seadme ja patareide hävitamine
Ainult Euroopa Liidus ja jäätmekäitlus
süsteemiga riikides
Need sümbolid tootel, pakendil ja/
või kaasas olevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektrilised ja
elektroonilised tooted ja patareid tuleb
hävitada olmeprügist eraldi.
Vanade seadmete ja toodete korralikuks
töötlemiseks, taaskasutamiseks ja
ringlussevõtuks viige need palun
kogumispunktidesse vastavalt oma
siseriiklikele õigusaktidele.
Korrektse hävitamisega aitate kaasa
väärtuslike ressursside säilitamisele
ja aitate vältida negatiivseid mõjusid
inimeste tervisele ja loodusele.
Märkus patareide sümboli
kohta (sümbol põhjal):
Seda sümbolit võidakse kasutada
koos keemilise sümboliga. Sellisel
juhul vastab see kemikaalidega
seotud direktiivile.
Volitatud esindaja:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Eesti - 7 -
1. Ooterežiim: Lülitab teleri Sisse/Välja
Kaugjuhtimispult
2. Numbrinupud: Lülitab kanali sisse, sisestab numbri
või tähe ekraanil olevasse tekstikasti.
3. TV: Kuvab Kanalite nimekirja/ Lülitab Tagasi TV
allikale
4. Vaigista: Lülitab teleri heli täielikult välja
5. Helitugevus +/6. Menüü: Näitab teleri-menüüd
7. Navigatsiooninupud: Aitavad liikuda menüüdes,
sisudes jne. Näitavad TXT režiimil, paremale või
vasakulele vajutades, alamlehekülgi
8. OK: Kinnitab kasutaja valikut, hoiab lehekülge (TXTrežiimil) ja näitab kanalite nimekirja (DTV-režiimil)
9. Tagasi/Naase: Naaseb eelmise menüü juurde, avab
indeksite lehekülje (TXT-režiimil)
10. Meedialehitseja: Avab meedialehitseja akna
11. Info: Näitab teavet ekraani sisu ja varjatud teabe
kohta (ilmub - TXT-režiimil)
12. Minu nupp 1 (*)
13. Värvilised nupud: Värviliste nuppude funktsioonide
osas, järgige ekraanijuhiseid
14. Keel: Lülitub erinevate helirežiimide vahel (analoogne
TV), kuvab ja muudab audio/subtiitrite keelt (digitaalne
TV, kui võimalik)
15. Subtiitrid: Lülitab subtiitrid sisse ja välja (kus võimalik)
16. Kiirkerimine tagasi: Kerib, näiteks filmide vaatamise
korral, kaadrite kaupa tagasi
17. Funktsioon puudub
18. Mängi: Alustab valitud meedia esitamist
19. Stopp: Peatab esitatava meedia
20. Kiirkerimine edasi: Kerib, näiteks filmide vaatamise
korral, kaadrite kaupa edasi
21. Paus: Seab esitatava meedia pausile
22. Ekraan: Muudab ekraani kuvasuhet
23. Tekst: Näitab teleteksti (kus võimalik). Vajutage uuesti,
et käivitada teletekst üle tavalise ülekandepildi (segu)
24. Funktsioon puudub
25. EPJ (Elektrooniline programmijuht): Näitab elektroonilist programmijuhti
26. Välju: Sulgeb ja väljub näidatavast menüüst või
naaseb eelmisele ekraanile
27. Kiirmenüü: Näitab menüüde nimekirja kiire ligipääsu
jaoks
(*) MINU NUPP 1:
Sõltuvalt mudelist, võib sellel nupul olla määratud
vaikefunktsioon. Sellele nupule saab määrata ka soovitud
funktsiooni: hoidke seda all viis sekundit, olles soovitud
kanalil, allikal või lingil. Ekraanil näidatakse kinnitusteadet.
Nüüd on MINU NUPP 1 seotud valitud funktsiooniga.
Pidage meeles, kui teete Esmakordse paigalduse, läheb
MINU NUPP 1 algfunktsioonile.
28. Funktsioon puudub
29. Programm +/30. Vahetus: Lülitub kiiresti eelmise ja käimasoleva
programmi või allikate vahel
31. Allikas: Näitab kõiki saadaolevad ülekanded ja allikad
Eesti - 8 -
Ühendused
Konnektor
Tüüp
Kaablid
Seade
SCARTühendus (taga)
VGA-ühendus
(taga)
KÜLGMINE AV
PC/YPbPr
audioühendus
(küljel)
YPbPr/PC Audio juhe (ei
kuulu komplekti)
HDMI ühendus
(taga)
SPDIF
KÜLGMINE AV
SPDIF
(Koaksiaal
välja) ühendus
(taga)
Külgmine AV
(Audio/Video)
ühendus
(küljel)
KÕRVAKLAPID
Kõrvaklappide
ühendus
(küljel)
YPBPR
YPbPr
Videoühendus
(taga)
AV kaabel (Ei kuulu
komplekti)
PC ja YPbPr vaheline
ühenduskaabel (ei kuulu
komplekti)
USB ühendus
(küljel)
CI ühendus
(küljel)
CAM
module
MÄRKUS: Ühendades
seadet läbi YPbPr või
külgmise AV sisendi, tuleb
ühenduse loomiseks,
kasutada kaasas olevaid
ühenduskaableid.
Vaata joonist vasakul. |
Võite kasutada kaablit
YPbPr VGA-sse (ei kuulu
komplekti), et võimaldada
YPbPr signaali läbi VGA
sisendi. | VGA ja YPbPr ei
saa samaaegselt kasutada.
| Et võimaldada PC/YPbPr
audiot, peate ühendama
külgmised audio-sisendid
YPbPr/PC audio-kaablitega
(ei kuulu komplekti). | Kui
väline seade ühendatakse
läbi SCART-konnektori,
lülitub teler automaatselt
AV režiimile.| Väljund läbi
SCART-konnektori ei ole
võimalik, kui võetakse
vastu DTV kanaleid
(Mpeg4 H.264) või olles
Meedialehitseja režiimil.
| Kasutades seinale
kinnitamise komplekti
(turul saadaval kolmandate
osapoolte vahendusel),
soovitame enne seinale
paigaldamist, panna
kõik kaablid teleri taha. |
Sisestage või eemaldage CI
moodul vaid juhul, kui teler
on VÄLJA LÜLITATUD.
Vaadake seadistamise
kohta üksikasjalikumalt
mooduli kasutusjuhendist. |
Iga teleri USB sisend toetab
seadmeid kuni 500mA.
Suurema kui 500mA
väärtusega seadmete
ühendamine võib telerit
kahjustada. | HDMI kaabli
ühendamisel teleriga, tuleb
kasutada ainult varjestatud
HDMI kaablit, et tagada
piisav kaitse võimaliku
tekkiva kiirguse eest.
Kui soovite telerit mõne seadmega ühendada, siis veenduge, et nii seade kui teler oleks enne ühenduse loomist
välja lülitatud. Peale ühenduse loomist, võite seadmed sisse lülitada ning neid kasutada.
Eesti - 9 -
Sisse/välja lülitamine
Teleri sisselülitamine
Ühendage voolujuhe voolupistikusse (näiteks seina)
(220-240V AC, 50 Hz).
Teleri sisselülitamiseks ooterežiimist, kas:
•Vajutage kaugjuhtimispuldil Ooterežiimi nuppu,
Programm +/- või numbrinuppe.
•Lülitage funktsiooni nuppu seni, kuni teler
ooterežiimist käivitub.
Teleri väljalülitamine
Vajutage Ooterežiimi nuppu kaugjuhtimispuldil
või vajutage Ooterežiimi nuppu teleril, teler lülitub
ooterežiimile.
Teleri täielikuks väljalülitamiseks, võtke
toitekaabel seinakontaktist välja.
Märkus: Kui teler on ooterežiimile lülitatud, hakkab
ooterežiimi LED-diood vilkuma viidates, et funktsioonid, nagu
näiteks otsing ooterežiimil, Over Air allalaadimine või taimer
on aktiivsed. LED-tuli võib plinkida ka siis, kui lülitada teler
ooterežiimilt sisse.
Esmakordne paigaldus
Teleri esmakordsel sisselülitamisel, ilmub ekraanile
keelevaliku menüü. Valige soovitud keel ja vajutage
OK.
Järgmisel ekraanil seadistage navigatsiooni nupu abil
oma eelistused.
Märkus: Siinkohal, sõltuvalt riigi valikust, võidakse teil paluda
sisestada ja kinnitada PIN kood. Valitud PIN ei saa olla 0000.
PIN kood tuleb sisestada, kui teilt seda hiljem, erinevate
menüütoimingute korral, teha palutakse.
Ülekandetüübi valimise kohta
Antenn: Kui sisse on lülitatud Antenni ülekandetüüp,
otsib TV digitaalseid maapealseid ülekandeid, kui
muud lähteseaded on lõpetatud.
Kaabel: Kui sisse on lülitatud Kaabel ülekandetüüp,
otsib TV digitaalseid kaabelülekandeid, kui muud
lähteseaded on lõpetatud. Vastavalt teie muudele
eelistustele võidakse enne otsingu alustamist kuvada
kinnitussõnum. Valige JAH ja vajutage OK, et jätkata.
Käskluse tühistamiseks, valige EL ja vajutage OK.
Saate valida Võrk või seadistada muud väärtused
nagu näiteks Sagedus, Võrgu ID ja Otsingu samm.
Lõpetamisel vajutage nuppu OK.
Märkus: Otsingu kestus sõltub valitud otsingusammust.
Analoog: Kui sisse on lülitatud Analoog ülekandetüübi
otsing, otsib TV analoogülekandeid, kui muud
lähteseaded on lõpetatud.
Lisaks saate seadistada ülekandetüübi oma
lemmikuna. Otsingu protsessi ajal antakse prioriteet
antakse valitud ülekande tüübile. Lõpetades, vajutage
nuppu OK, et jätkata.
Nüüd saate aktiveerida Esitlusrežiimi valiku.
See toiming seadistab teie TV seaded parima
pildikvaliteedi saavutamiseks. See valik on mõeldud
kasutamiseks vaid kauplustes. Kodus kasutamiseks,
soovitame valida Kodurežiimi. See valik on saadaval
menüüs Häälestamine>Veel ning seda saab ka hiljem
sisse/välja lülitada.
Jätkamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
OK. Pärast oluliste seadete tegemist hakkab TV
vastavalt valitud ülekandetüübile otsima saadaolevaid
ülekandeid.
Pärast kõikide saadaolevate kanalite salvestamist,
kuvatakse ekraanil skaneeriise tulemused.
Jätkamiseks vajutage OK. Järgmiseks kuvatakse
menüü Muuda Kanalite nimekirja. Saate kanalite
nimekirja muuta vastavalt oma eelistustele või
vajutada lõpetamiseks nuppu Menu ja vaadata telerit.
Otsimise ajal võidakse kuvada teile sõnum, kus
küsitakse, kas soovite sorteerida kanalid vastavalt
LCN-le.(*). Valige JAH ja kinnitamiseks vajutage OK.
(*) LCN on loogiline kanalite numbri-süsteem, mis reastab
saadaolevad ülekanded vastavalt kanalite sagedusele (kui
on saadaval).
Märkus: Ärge lülitage telerit välja, kui viite läbi esmakordset
paigaldust. Mõned valikud ei pruugi, sõltuvalt riigist, saadaval
olla.
Meedia taasesitamine läbi USB-sisendi
Kasutades teleri USB-sisendeid, saate ühendada oma
teleriga 2.5” ja 3.5” tollise (välise elektritoitega hdd) välised
kõvakettad või USB mälupulga.
TÄHTIS! Enne teleriga ühendamist, varundage oma
seadmel olevad failid. Tootja ei ole vastutav mis tahes
faili kahju või andmete kaotuse eest. Teatud tüüpi
USB-seadmed (MP3-mängijad) või USB kõvakettad/
mälupulgad võiivad selle teleriga mitte sobida. Teler
toetab FAT32 ja NTFS ketta formaati.
Üle 1 TB (tera bait) mälumahuga USB-kõvaketta
vormindamisel, võib esineda probleeme.
Oodake ühendamise ja lahtiühendamisega, kuna
mängimise seade võib alles faile lugeda. See võib
USB-mängijat ja USB-seadet kahjustada. Faili
mängimise ajal, ei tohi seadet välja tõmmata.
Teleri USB-sisendiga saate kasutada USB-jaoturit.
Sellisel juhul soovitame iseseisva voolutoitega USBjaoturit.
USB sisendit on soovitav kasutada otse, kui ühendate
USB kõvakettaga.
Märkus: Pildifailide vaatamise ajal, suudab Meedia
Lehitseja menüü kuvada ühendatud USB-seadmelt kuni
1000 salvestatud faili.
Eesti - 10 -
Meedia veebilehitseja menüü
CEC ja CEC RC läbipääs
Saate näidata foto- ning mängida muusika- ja
filmifaile, mis on salvestatud USB kettale ja ühendatud
selle teleriga. Ühendage USB-ketas ühte, teleri küljel
asuvatest USB-sisenditest. Vajutades Menu nupule,
olles Meedia Lehitseja režiimil, saate juurdepääsu
Pildi-, Heli- ja Seade-menüü valikutele. Väljumiseks,
vajutage uuesti Menu nupule. Saate muuta Meedia
Lehitseja eelistusi, kasutades Häälestus menüüd.
Ahela/Juhuesitusrežiimi valikud
nupuga ja aktiveerige
Kõiki nimekirjas olevaid
faile mängitakse pidevalt
originaaljärjestuses.
Alustage taasmängimist OK
nupuga ja aktiveerige
Sama faili mängitakse pidevalt
(korrates).
Alustage taasmängimist Mängi
Kõiki nimekirjas olevaid
faile mängitakse üks kord
juhuslikus järjekorras.
Alustage taasmängimist Mängi
nupuga ja aktiveerige
Alustage taasmängimist Mängi
nupuga ja aktiveerige
,
See funktsioon võimaldab kontrollida CEC-toega
seadmeid, mis on ühendatud läbi HDMI porti,
kasutades teleri kaugjuhtimispulti.
Esmalt tuleb Lubada CEC valik menüüs
Häälestamine>Lisa. Vajutage nupule Allikas ja
valige HDMI sisendiga ühendatud CEC-seade
menüüst Allikate loetelu. Kui uus CEC seade on
ühendatud, siis ilmub Allikate loetelu menüüsse selle
seade nimi ja mitte enam HDMI porti nimi (näiteks
DVD-mängija, salvesti 1 jne).
TV pult täidab, pärast ühendatud HDMI allika valimist,
oma põhiülesandeid automaatselt.
Kõiki nimekirjas olevaid faile
mängitakse samas juhuslikus
järjekorras.
Selle funktsiooni katkestamiseks ja TV juhtimiseks
uuesti puldi abil vajutage Kiirmenüü nuppu puldil,
helendage CEC RC läbipääsu ja seadistage see
asendisse Välja vajutades Vasakut või Paremat
nuppu. Seda funktsiooni on võimalik sisse ja välja
lülitada ka menüüst Süsteem>Lisa .
TV toetab ka ARC (Audio Return Channel) funktsiooni.
See funktsioon on audio link, mis on mõeldud
asendama teleri ja teiste audio-süsteemide (A/V
vastuvõtja või kõlari süsteem) vahelisi kaableid.
Kui ARC on aktiivne, siis TV teisi audio-väljundeid
automaatselt ei vaigista. Teil tuleb vähendada TV
helitugevust nulli käsitsi, kui soovite kuulda heli vaid
ühendatud heliseadest (samuti nagu teiste optiliste ja
koaksiaal-digitaalsete audio-väljunditega). Ühendatud
seadme helitugevuse muutmiseks, siis tuleb valida
see seade allikate loetelust. Sellisel juhul suunatakse
helitugevuse klahvid ühendatud heliseadele.
Märkus: ARC on toetatud läbi HDMI1 sisendi.
Süsteemi heli juhtimine
Võimaldab Audio võimendit/Vastuvõtjat teleriga
kasutada. Helitugevust saab kontrollida teleri
kaugjuhtimispuldiga. Selle funktsiooni aktiveerimiseks
seadke Kõlari valik menüüs Süsteem>Lisa
Võimendile. TV kõlarid vaigistatakse ja heli tagatakse
vaadatavas allikas ühendatud helisüsteemiga.
Märkus: Audio seade peaks toetama Süsteemi heli juhtimise
funktsiooni ja CEC peaks olema seatud Lubatud.
Eesti - 11 -
TV menüü sisukord
Pildimenüü sisukord
Režiim
Saate muuta pildirežiimi, et see sobiks teie eelistuste või nõudmistega. Pildirežiimi võib
seada üheks järgnevatest: Kino, Mängu, Sport, Dünaamiline ja Naturaalne.
Kontrast
Seadistab kuva heleduse ja tumeduse väärtused.
Eredus
Seab ekraani eredusväärtused.
Teravus
Seab ekraanil kuvatavate objektide teravusväärtused.
Värv
Seab värviväärtused, kohandab värve.
Energia säästine
Energia säästu seadistamiseks olekusse Kasutaja, Miinimum, Keskmine,
Maksimum, Auto, Pilt Väljas või Väljas.
Märkus: Saadaolevad valikud võivad erineda sõltuvalt valitud Režiimist.
Taustavalgus
See säte kontrollib taustavalguse taset. Taustavalguse funktsioon ei ole aktiivne kui
Energiasäästu režiim on seadistatud muule valikule kui Kasutaja. Taustavalgust ei saa
aktiveerida, kui pildirežiimiks on valitud Mäng.
Täpsemad seaded
Dünaamiline
kontrast
Saate muuta Sünaamilise kontrasti väärtuse soovitud tasemele.
Müra
vähendamine
Kui ülekantav signaal on nõrk ja pildil on müra, kasutage Müra vähendamise sätet, et
müra vähendada.
Värvi temperatuur
Seab soovitud värvitemperatuuri väärtuse. Jahe, Normaalne, Soe ja Kasutaja valikud on
saadaval.
Valgepunkt
Kui Värvi temperatuuri valik on seadistatud Kasutajale, ei ole see seade võimalik.
Suurendage pildi soojust või jahedust vajutades Vasakut või paremat nuppu.
Pildi suumimine
Seadistab pildi suuruse formaadi.
Filmi Režiim
Filmid on lindistatud erineval hulgal kaadritega sekundites tavatelevisioonis. Lülitage see
valik sisse, et näha filme vaadates kiireid stseene puhtalt.
Nahatoon
Nahatooni saab muuta vahemikus -5 ja 5.
Värvi
kohandamine
Kohandab soovitud värvitooni.
HDMI täisulatus
Kui vaatate HDMI allikat, on see funktsioon nähtav. Seda funktsiooni võite kasutada pildi
mustavärvi tugevdamiseks.
PC asetus
Ilmub ainult siis, kui sisend alliakks on seatud VGA/PC.
Autopositsioon
Optimeerib automaatselt ekraani. Optimeerimiseks vajutage OK.
H Positsioon
See funktsioon tõstab pildi horisontaalselt ekraani paremale või vasakule poolele.
V Positsioon
See funktsioon liigutab pilti vertikaalselt ekraani üla- või alaserva suunas.
Punktkell
Punktkella (Dot Clock) muudatused korrigeerivad interferentsi, mis ilmneb vertikaalse
punktina intensiivsetel presentatsioonidel nagu näiteks arvutustabelitel või paragrahvidel
või tekstil väiksemates fontides.
Faas
Sõltuvalt sisend allikast (arvuti vms.) võite näha ekraanil virvendavat või müraga pilti.
Parema pildi tagamiseks võite kasutada erinevaid faase.
Lähtestamine
Lähtestab pildi seaded tehase vaikeseadeteks (välja arvatud Mängu režiimil).
VGA (PC) režiimis on mõned Pildi menüü valikud kättesaamatud. Selle eest lisatakse VGA režimi seaded Pildi Seadetele olles
PC režiimil.
Eesti - 12 -
Helimenüü sisukord
Helitugevus
Helitugevuse reguleerimine.
Ekvalaiser
Valib ekvalaiseri režiimi. Kasutaja seadeid saab teha ainult Kasutajarežiimis.
Balanss
Saab reguleerida, et kas heli tuleb paremast või vasakust kõlarist.
Kõrvaklapid
Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine.
Kuulmiskahjustuste vältimiseks kontrollige enne kõrvaklappide kasutamist, et nende
helitase oleks seatud madalaks.
Heli režiim
Saate valida helirežiimi (kui valitud kanal seda toetab).
AVL (Automaatne
Helitugevuse
Piiramine)
Seadistab helitaseme, et see oleks erinevate programmide vahel erinev.
Kõrvaklapid/Lineout
Kui ühendate välise võimendi oma teleriga kasutades kõrvaklappide pistikut võite
valida funktsiooniks Lineout. Kui olete TV-ga ühendanud kõrvaklapid, seadke valik
Kõrvaklappidele.
Kontrollige enne kõrvaklappide kasutamist, et see menüü kirje oleks seadistatud
Kõrvaklappidele. Kui seadistuseks on valitud Lineout, seadistatakse kõrvaklappide
pesa helitase maksimumile ja see võib kahjustada teie kuulmist.
Dünaamiline bass
Lülitab Dünaamilise Bassi sisse või välja.
Surround Heli
Surround helirežiimi saab lülitada Sisse või Välja.
Digitaalne Väljund
Seab digitaalse audioväljundi.
Eesti - 13 -
Häälestamine - Seadete menüü sisukord
Tinglik juurdepääs
Kontrollib võimalusel tingliku juurdepääsu mooduleid.
Keel
Võite sõltuvalt ülekandjast a riigist valida teise keele.
Vanemlik
Vanemlike seadete muutmiseks sisestage korrektne salasõna. Selles menüüs saate
lihtsalt seadistada Menüü lukustuse, Vanuselise piiranguluku (ei pruugi olla
saadaval sõltuvalt riigist mille olete valinud Esmakordse paigaldamise käigus) ja
Laste luku. Samuti saate seadistada uue PIN koodi kasutades PIN seadistamise
valikut.
Märkus: Vaikimisi PIN koodiks võib olla 0000 või 1234. Kui olete PIN koodi määratlenud (nõutav
sõltuvalt teie riigi valikust), siis Esmakordse paigaldamise käigus kasutage oma määratud
PIN koodi.
Taimerid
Seab unetaimeri, et lülitada TV välja peale kindlat aega. Seab valitud programmidele
taimerid.
Kuupäev/Kellaaeg
Seab kuupäeva ja kellaaja.
Allikad
Lubab/keelab valitud allika valikud.
Juurdepääs
Kuvab TV juurdepääsu seaded.
Kuulmisvaegus
Võimaldab ülekande poolt pakutavad spetsiaalsed funktsioonid.
Heli kirjeldus
Pimedate või vaegnägijate jaoks esitatakse narratiiv. Vajutage OK et vaadata kõiki
Helikirjelduse menüü valikuid. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui ülekandja
seda toetab.
Rohkem
Kuvab TV teised võimalikud seaded.
Menüü ajalõpp
Muutke menüüakende kuvamise aega.
Sinine taust
Aktiveerib deaktiveerib sinise taustavalgussüsteemi kui signaal on nõrk või puudub.
Tarkvara
uuendused
Veenduge, et teie teleris oleks uusim püsivara.
Rakenduse
versioon
Kuvab praeguse tarkvaraversiooni.
Subtiitriterežiim
Seda valikut kasutatakse selleks, et valida milline subtiitriterežiim on ekraanil (DVB
subtiiter / teleteksti subtiiter ) kui mõlemad variandid on saadaval. Vaikimisi väärtuseks
on DVB subtiiter. See funktsioon on saadaval ainult riikliku valikuna Norras.
Automaatne TV
väljalülitamine
Seab soovitud aja, et teler läheks automaatselt ooterežiimile, kui seda pole teatud aja
kasutatud.
Esitlusežiim
See režiim valige esitlusrežiimi jaoks. Kui Esitlusrežiimi on aktiivne, ei pruugi kõik TV
menüükirjed olla saadaval.
Power Up režiim
Selle sättega saate seadistada power up režiimi eelistused. Viimase oleku ja
Ooterežiimi valikud on saadaval.
CEC
Selle seadega saate lubada või keelata täielikult CEC funktsionaalsuse. Funktsiooni
lubamiseks või keelamiseks vajutage Vasakut või Paremat nuppu.
Kõlarid
Selleks, et kuulda TV heli ühendatud sobivatest kõlaritest, valige seade Võimendi.
Saate kasutada TV kauhjuhtimispulti, et kontrollida audioseadme helitaset.
Eesti - 14 -
Paigalda ja taashäälesta menüü sisukord
Automaatne
Kuvab auotmaatsed häälestusfunktsiooid. Digitaalne Antenn: Otsib ja salvestab
õhukaudsed DVB jaamad. Digitaalne kaabel: Otsib ja salvestab kaable TV kanalid.
kanaliteotsing
(Taashäälestamine) Analoog: Otsib ja salvestab analoogkanalid.
Manuaalne kanalite
skanneerimine
Seda seadet saate kasutada ülekandesageduse otsesisestamiseks.
Võrgu kaudne
kanalite otsing
Otsib ülekandesüsteeni seotud kanaleid. Digitaalne Antenn: Otsib antenni kaudu
edastatavaud kanaleid. Digitaalne kaabel: Otsib kaabli kaudu edastatavaud
kanaleid.
Analoog
Peenhäälestus
Seda funktsiooni saate kasutada analoogkanalite peenhäälestuseks. Funktsioon ei
ole saadaval, kui analoog kanaleid ei ole salvestatud.
Installimise seaded
Kuvab installimise seadete menüü. Otsing ooterežiimil (valikuline): Ooterežiimil otsib
teie teler uusi või puuduvaid kanaleid. Kuvatakse kõik leitud ülekanded.
Kustuta Kanalite
Nimekiri
Kasutage seda sätet, et kustutada salvestatud kanalid Seda sätet näeb ainult juhul, kui
Riigi valikuks on seatud Taani, Rootsi, Norra või Soome.
Valige aktiivne
võrk
Seee seade lubab teil valida ainult need ülekanded, mis on toodud kanalite
nimekirjkas. See funktsioon on saadaval ainult riikliku valikuna Norras.
Esmakordne
paigaldus
Kustutab kõik salvestatud kanalid ja seaded, lähtestab TV tehase seaded.
Eesti - 15 -
TV üldine kasutamine
Kanalite Nimekirja kasutamine
TV paigutab kõik salvestatud kanalid Kanalite
Nimekirja. Kasutades Kanalite Nimekirja võimalusi,
saab Kanalite Nimekirja muuta, seada lemmikuid
või aktiivseid kanaleid. Vajutage nuppu OK/TV et
avada Kanalite Nimekiri. Saate filtreerida nimekirjas
olevaid kanaleid vajutades Sinist nuppu või avage
Muuda Kanalite Nimekirja menüü vajutades
Rohelist nuppu, selleks et teha täpsemaid muudatusi
praeguses nimekirjas.
Lemmikute nimekirja haldamine
Saate luua oma lemmikkanalitest neli erinevat
nimekirja. Sisenege Kanalite Nimekirja peamenüüs
või vajutage Rohelist nuppu kui ekraanil kuvatakse
Kanalite Nimekiri selleks, et avada menüü Muuda
Kanalite Nimekirja. Valige nimekirjast soovitud
kanal. Saate teha mitmeid valikuid kasutades Kollast
Nuppu. Seejärel vajutage OK nuppu, et avada
Kanalite Redigeerimise valikute menüü ja valige
valik Lisa/Eemalda Lemmikuid. Seejärel vajutage
nuppu OK uuesti. Seadistage soovitud nimekirja valik
valikule Sees. Valitud kanal/id lisatakse nimekirja.
Selleks, et eemaldada kanal või kanalid lemmikute
nimekirjast järgige samu samme ning valige soovitud
nimekirja valikuks Väljas.
Saate kasutada Filtri funktsiooni menüüs Muuda
Kanalite Nimekirja et filtreerida kanaleid Kanalite
Nimekirjas püsivalt vastavalt teie eelistustele.
Kasutades seda Filtri valikut, saate seadistada ühe
oma neljast lemmikute nimekirjast, et seda kuvataks
alati kui Kanalite Nimekiri avatakse. Filtreerimise
funktsioon Kanalite Nimekirja menüüs filtreerib ainult
hiljuti kuvatud Kanalite Nimekirja selleks, et leida
kanal ja häälestada sellele. Need muudatused ei jää
püsima järgmisel korral Kanalite Nimekirja avades.
Vanemakontrolli Seadete Seadistamine
Vanemakontrolli seadete menüü valikuid saab
kasutada, et keelata kasutajatel teatud programmide
ja kanalite vaatamine ja menüüde kasutamine. Need
seaded on lukustatud asukohas Häälestus>Vanemlik
menüü.
Vanemlakontrolli menüü kuvamiseks, tuleb sisestada
PIN kood. Peale korrektse PIN koodi sisestamist,
kuvatakse Vanemakontrolli Seaded.
Menüü lukk: See seade lubab või keelab juurdepääsu
kõikidele menüüdele või TV paigaldusmenüüdele.
Vanusepiirangu lukk: Selle seadistamisel, saab
teler telekanalitelt teavet vanusepiirangute kohta
ja kui saate vaatamine on keelatud, siis ülekanne
katkestatakse.
Märkus: Kui riigi valik Esmakordsel Paigaldamisel
on määratud kui Prantsusmaa, Itaalia või Austria, siis
Vanusepiirangu Luku väärtus seatakse vaikimisi 18.
Lapselukk: Kui see valik on sisse Lülitatud, saab
telerit juhtida ainult kaugjuhtimispuldist. Sel juhul TV
juhtpaneeli nupud ei tööta.
PIN koodi seadistamine: Seadistab uue PIN koodi.
Vaikimisi CICAM PIN: See valik ilmub hallina, kui
CI moodul on sisestatud TV CI pessa. Saate muuta
vaikimisi CI CAM PIN koodi kasutades seda valikutt.
Märkus: Vaikimisi PIN koodiks võib olla 0000 või 1234.
Kui olete PIN koodi määratlenud (nõutav sõltuvalt teie riigi
valikust), siis Esmakordse Paigaldamise käigus kasutage
oma määratud PIN koodi.
Mõned valikud ei pruugi Esmakordsel Paigaldamisel
sõltuvalt riigist saadaval olla.
Elektrooniline programmijuht (EPG)
Mõned kanalid edastavad informatsiooni oma
ülekannete ajakava kohta. Vajutage nuppu Epg, et
näha Programmi juhi menüüd.
Valida on 3 erineva ajakava kujundustüübi vahel
Ajajoone ajakava, Nimekirja ajakava ja Nüüd/
Järgmine ajakava. Nende vahel lülitamiseks järgige
ekraani allosas olevaid juhiseid.
Ajajoone ajakava
Suum (Kollane nupp): Vajutage Kollast nuppu, et
näha sündmusi ja laiemat ajaperioodi.
Filter (Sinine nupp): Kuvab filtreeringu valikud.
Sündmuse üksikasjad (Info nupp): Kuvab valitud
programmi kohta detailse info.
Vali žanr (Subtiitrite nupp): Kuvab menüü Vali
Žanr. Selle seadel abil saate andmebaasist otsida
programme vastavalt nende žanrile. Kõigepealt
otsitakse programmijuhis saadavat informatsiooni
ja seejärel tõstetakse esile tulemused, mis vastavad
teie kriteeriumitele.
Järgmine/Eelmine päev (Programm +/- nupud):
Kuvab järgmise või eelmise päeva programmid.
Valikud (OK nupp): Kuvab programmi valikud.
Otsing (Tekst nupp): Kuvab Otsingu juhise menüü.
Nüüd (Vaheta nupp): Kuvab esiletõstetud kanali
praegused sündmused.
Ajakava nimekiri(*)
(*) Selle kujundusvalikuga kuvatakse ainult sündmused
helendatud kanalite kohta.
Eelm. Ajalõik (Punane nupp): Kuvab eelmise
ajalõigu programmid.
Järgmine/Eelmine päev (Programm +/- nupud):
Kuvab järgmise või eelmise päeva programmid.
Sündmuse üksikasjad (Info nupp): Kuvab valitud
programmi kohta detailse info.
Filter (Teksti nupp): Kuvab filtreeringu valikud.
Järgmine ajalõik (Roheline nupp): Kuvab järgmise
ajalõigu programmid.
Valikud (OK nupp): Kuvab programmi valikud.
Eesti - 16 -
Nüüd/Järgmine ajakava
Navigeeri (Navigeerimise nupud): Vajuta
Navigatsiooni nuppe et liikuda läbi kanalite ja
programmide.
Valikud (OK nupp): Kuvab programmi valikud.
Sündmuse üksikasjad (Info nupp): Kuvab valitud
programmi kohta detailse info.
Filter (Sinine nupp): Kuvab filtreeringu valikud.
Programmi valikud
Kasutage navigeerimise nuppe, et helendada
programm ja vajutage nuppu OK et kuvada menüü
Sündmuste valikud. Saadaval on järgnevad valikud.
Kanali valimine: Seda funktsiooni kasutades, saate
lülituda valitud kanalile.
Sea sündmusele taimer / Kustuta sündmuse
taimer: Pärast EPG menüüst programmi valimist,
vajutage nuppu OK. Valige Sündmuse valikutest
Sea sündmusele taimer ja vajutage nuppu OK.
Taimerit saab seada ka tulevastele programmidele.
Juba kehtiva taimeri tühistamiseks, helendage vastav
programm ja vajutage nuppu OK . Seejärel valige
Sündmuse valikutest Kustuta taimer. Taimer
kustutatakse.
Märkused: Kui käesoleval kanalil on aktiivne salvestamine
siis ei saa te lülituda sel ajal teisele kanalile või allikale.
Samale ajavahemikule ei saa seada taimerit kahele või
enamale iseseisvale programmile.
Teleteksti teenus
Sisenemiseks vajutage Text nuppu. Mix režimi
aktiverimiseks vajutage uuesti, saate korraga vaadata nii
tekstitelevisiooni lehte, kui ka TV ülekannet. Väljumiseks
vajutage veel üks kord. Kui on olemas siis on teleteksti
lehekülgedel värvikoodid ja neid saab valida, kui vajutada
värvilisi nuppe. Järgige juhiseid, mis kuvatakse ekraanile.
Digitaalne Teletekst
Vajutage Text nuppu, et vaadata digitaalset teleteksti
infot. Opereerige siinkohal värviliste nuppudega, kursori
ja OK nupuga. Opereerimisviis võib erineda sõltuvalt
digitaalse teleteksti sisust. Järgige juhiseid, mis kuvatakse
digitaalse teleteksti ekraanile. Kui nupp Text on vajutatud,
naaseb teler tagasi televisiooni.
Tarkvara uuendused
Teie teler on suuteline leidma ja uuendama püsivara
läbi ülekandesignaali.
Tarkvara uuenduste otsing läbi
kasutajaliidese
taaskäivituse kohta. Vajutades nupule OK, jätkate
taaskäivitusega.
3 AM otsingud ja uuenduste režiim
Teler otsib uuendusi kell 3:00 öösel, kui Uuenduste
menüüs on Automaatotsing sisse Lülitatud ja kui
TV on antenni signaaliga ühendatud. Kui uus tarkvara
on leitud ja edukalt alla laetud, siis paigaldatakse see
järgmise sisselülitamisega.
Märkus: Ärge eemaldage toitejuhet, kui led-tuli taaskäivituse
ajal vilgub. Kui TV peale uuendust ei käivitu, siis tõmmake
pistik seinast välja, oodake kaks minutit ja ühendage pistik
uuesti.
Vead & Vihjed
TV ei lülitu sisse
Veenduge, et voolujuhe on korralikult seinapistikus.
Kontrollige, et patareid ei oleks tühjad. Vajutage teleril
asuvat Toitenuppu.
Halb pilt
•Kontrollige, kas olete valinud õige telerisüsteemi?
•Kehv signaal võib põhjustada häireid pildis.
Kontrollige ühendust antenniga.
•Kontrollige, kas olete sisestanud käsitsihäälestusel
õige sageduse.
•Pildikvaliteet võib halveneda, kui teleriga on
samaaegselt ühendatud kaks välisseadet. Sellisel
juhul ühendage üks seade lahti.
Pilt puudub
•See tähendab, et teler ei võta ülekannet vastu.
Kontrollige, et valitud on õige sisendi-allikas.
•Kas antenn on õigesti ühendatud?
•Kas antennikaabel on vigastatud?
•Kas antenni ühendamiseks on kasutatud sobivaid
pistikuid?
•Kui tekib kahtlus, kontakteeruge edasimüüjaga.
Heli puudub
•Kontrollige, et teler ei oleks vaigistatud (helitu).
Vajutage nuppu Helitu või tõstke kontrollimiseks
helitaset.
•Heli on kuulda vaid ühest kõlarist. Kontrollige Heli
menüüst tasakaalu-seadeid.
Kaugjuhtimispult ei tööta
Põhimenüüs valige Häälestamine ja vajutage nuppu
OK. Kuvatakse Häälestus Menüü. Seejärel valige
Rohkem ja vajutage nuppu OK. Liikuge Tarkvara
Uuendustele ja vajutage OK nuppu. Uuenduse
Valikute menüüst valige Otsi Uuendusi ja vajutage
OK nuppu, et leida tarkvarauuendusi.
Kui uuendus leitakse, siis alustab teler uuenduse
allalaadimist. Peale uuenduse allalaadimise
lõpetamist, kinnitatakse see küsimusega teleri
•Patareid võivad olla vanad. Vahetage patareid.
Sisendallikaid ei saa valida
•Kui te ei saa sisendallikat valida, siis võib seade olla
korralikult ühendamata. Kui see ikka ei õnnestu;
•Kontrollige AV juhtmeid ja ühendusi, kui püüate luua
ühenduse sisendallikaga seotud seadmega.
Eesti - 17 -
Arvutisisendi tüüpilised displeirežiimid
AV ja HDMI signaalide kokkusobivus
Järgnev tabel illustreerib mõningaid tüüpilisi
videorežiime. Teie teler ei pruugi kõiki resolutsioone
toetada.
Sisukord
Resolutsioon
Sagedus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Allikas
EXT
(SCART)
Toetatud signaalid
Saadaval
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Külgmine
AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Pole saadaval, O: Saadaval)
Mõnel juhul ei näidata teleri signaali õigesti. Probleem
võib olla tingitud kokkusobimatusest allikaseadme
standarditega (DVD, Set-top box jne). Sellise
probleemi tekkimisel, võtke ühendust seadme
edasimüüjaga.
Eesti - 18 -
USB-režiimi jaoks toetatud failiformaadid
Meedia
Laiendused
Formaat
Märkused
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 ,H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Muu:
1080P@30fps - 50Mbit/sek
.vob
MPEG2
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp4, .mov
MPEG4, Xvid ,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sek
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sek
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp3
MPEG1/2 Kiht
1/2/3 (MP3)
Kiht1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz
(Sämplimiskiirus)
Audio
Kiht2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz
(Diskreetimiskiirus)
Kiht3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz
(Diskreetimiskiirus)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Vabaformaat (Biikiirus) / 8KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz (Diskreetimiskiirus)
(töötab ainult
koos video
failidega)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Bitikiirus) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Sämplimiskiirus)
EAC3
32Kbps ~ 6 Kbps (Bitikiirus) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Sämplimiskiirus)
LPCM
64bps ~ 1,5Kbps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48Khz (Sämplimiskiirus)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384bps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48Khz (Sämplimiskiirus)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Bitikiirus) / 8KHz (Sämplimiskiirus)
Algtase
Resolutsioon(WxH): 15360x8640, 4147200 baiti
Progressiivne
Resolutsioon(WxH): 1024x768, 6291456 baiti
mitte-kihiti
Resolutsioon(WxH): 9600x6400, 3840000 baiti
kihiti
Resolutsioon(WxH): 1200x800, 3840000 baiti
.sub
-
Sub1, Sub2, Sub3
.srt
-
WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48Khz
(Diskreetimiskiirus)
WMA Pro: < 768kbps (Bitikiirus) / ~ 96KHz (Diskreetimiskiirus)
Pilt
.jpeg, .jpg
.png
Resolutsioon(WxH): 9600x6400, 3840000 baiti
.bmp
Subtiiter
Eesti - 19 -
Toetatud DVI resolutsioonid
Kui ühendate seadmed oma teleri pistikutega, kasutades DVI HDMI kaableid (ei ole komplektis), siis saate
lugeda järgnevat informatsiooni resolutsiooni kohta.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Eesti - 20 -
Sadržaj
Bezbednosne Informacije......................................22
Održavanje............................................................23
Ekran, kućište, postolje.........................................23
Utikač za struju......................................................23
Montaža / Uklanjanje Postolja...............................23
Kada koristite zidni nosač......................................24
Informacije o Zaštiti Okoline..................................24
Opcije....................................................................24
Uključeni Dodaci....................................................24
Obaveštenja o Režimu Pripravnosti......................25
Kontrolni Prekidač Televizora i Rukovanje............25
Umetnite Baterije u Daljinski Upravljač.................25
Povezivanje napajanja .........................................25
Povezivanje antene...............................................25
Obaveštenje..........................................................25
Specifikacije..........................................................26
Daljinski Upravljač.................................................27
Povezivanja...........................................................28
Uključivanje / Isključivanje.....................................29
Prva Instalacija......................................................29
Reprodukcija Multimedija Preko USB Ulaza.........29
Meni Pregledač Medija..........................................30
CEC i CEC RC Passthrough.................................30
Sadržaj Menija Televizor........................................31
Opšte Rukovanje Televizorom...............................35
Koriščenje Liste Kanala.........................................35
Konfigurisanje Roditeljskih Postavki......................35
Elektronski Programski Vodič (EPG).....................35
Usluge Teleteksta..................................................36
Ažuriranje Softvera................................................36
Rešavanje Problema i Saveti................................36
PC-ulaz Tipični Režimi Prikazivanja......................37
Kompatibilnost AV i HDMI Signala.........................37
Podržani formati datoteka za USB režim..............38
Podržane DVI Rezolucije......................................39
Srpski - 21 -
i pre daljeg rukovanja ga odnesite na proveru kod
kvalifikovanog osoblja.
Bezbednosne Informacije
•Nemojte izlagati TV direktnoj sunčevoj
svetlosti, otvorenom plamenu niti ga
postavljati u blizini izvora toplote kao što
su električne grejalice.
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA
NE OTVARATI
OPREZ: DA BI SE UMANJIO RIZIK OD STRUJNOG UDARA,
NE UKLJANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).U
UNUTRAŠNJOSTI NEMA DELOVA KOJE KORISNIK
MOŽE DA SERVISIRA. PREPUSTITE SERVISIRANJE
ISKLJUČIVO KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.
Nemojte koristiti TV u ekstremnim klimatskim
uslovima, jer to može oštetiti vaš TV.
U ekstremnim vremenskim uslovima (oluja,
munje) i tokom dužeg perioda nekoriščenja
(tokom godišnjeg odmora) izvucite kabl iz struje.
Mrežni kabl služi za isključivanje televizora i zbog
toga mora uvek biti pristupačan.
Ovaj znak je prisutan u pratećoj literaturi svuda
gde postoje važne informacije o rukovanju i
održavanju uređaja.
•Slušanje vrlo jakog zvuka preko slušalice može
dovesti do gubitka sluha.
•Nemojte stavljati izvore otvorenog plamena,
kao što su upaljene sveće, na TV.
•Da bi se sprečile povrede, kada se montira na zid
(ako je ta opcija dostupna), uređaj mora da bude
sigurno pričvršćen na zidu prema uputstvima za
montažu.
•Povremeno može doći do pojave nekoliko neaktivnih
piksela na ekranu i to u vidu plave, zelene ili
crvene fiksne tačke. Imajte u vidu da to ne utiče
na performanse Vašeg proizvoda. Pazite da ne
ogrebete ekran noktima ili nekim drugim tvrdim
predmetima.
•Pre čišćenja, izvucite uređaj iz utičnice. Tokom
čišćenja upotrebite meku i suvu krpu.
Upozorenje
Napomena : Pratite uputstva na ekranu za rad sa povezanim
funkcijama.
VAŽNO - U celosti pročitajte ova
uputstva pre instalacije ili rukovanja.
UPOZORENJE: Nikada ne dozvolite ljudima
(uključujući i decu) sa fizičkim, senzornim ili
mentalnim nedostacima ili nedostatkom iskustva
i/ili znanja da bez nadzora koriste električne
uređaje.
Opasnost od
strujnog udara
Oprez
Važno
•U ventilacione svrhe, ostavite slobodan prostor od
najmanje 10 cm oko uređaja.
•Nemojte blokirati ventilacione otvore.
•Nemojte postavljati TV na površine pod nagibom ili
nestabilne površine jer se on može prevrnuti.
•Koristite ovaj uređaj u područjima umerene klime.
•Utikač kabla za napajanje treba biti lako dostupan.
Nemojte postavljajti TV, nameštaj, itd, na kabl za
napajanje. Oštećeni kabl za napajanje može izazvati
požar ili strujni udar. Kabl držite za utikač, nemojte
isključivati TV povlačenjem kabla. Nikada ne dirajte
kabl/utikač mokrim rukama, jer to može dovesti do
kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada nemojte
vezivati kabl za napajanje u čvor ili ga povezivati
s drugim kablovima. Kada je oštećen, mora se
zameniti i jedino kvalifikovani radnik to može uraditi.
•Ne koristite ovaj uređaj na mokrom i vlažnom mestu.
Ne izlažite TV tečnostima. Ukoliko u aparat upadne
neki tvrdi predmet ili tečnost, isklučite ga iz napajanja
Srpski - 22 -
Napomena
Ozbiljna povreda ili smrtonosni
rizik
Rizik od opasnog napona
Rizik od povrede ili oštećenja
imovine
Pravilno rukovanje sistema
Obeležene dodatne napomene
Održavanje
Montaža / Uklanjanje Postolja
Prvo izvadite utikač iz struje.
Pripreme
Ekran, kućište, postolje
Redovna nega:
Pažljivo obrišite površinu ekrana, kućište ili postolje
koristeći mekanu krpu za brisanje prašine ili otisaka
prstiju.
Za upornu prljavštinu:
Izvadite postolje (a) i televizor iz ambalažne kutije i
postavite televizor na sto tako da ekran bude okrenut
nadole i postavljen na čistu i mekanu traninu (ćebe
itd.)
•Za ove potrebe koristite ravan sto koji je veći od
televizora.
•Nemojte rukama hvatati ekran.
1. Prvo uklonite prašinu sa površine.
2. Natopite mekanu krpu u čistoj vodi ili blagoj
sapunici (1 deo deterdženta na 100 delova
vode).
3. Dobro iscedite krpu. (Pazite da u televizor ne
uđe nikakva tečnost, jer to može dovesti do
kvara proizvoda.)
•Pazite da ne ogrebete ili polomite televizor.
Montaža postolja
1. Stalak postavite na predviđeno montažno
mesto na poleđini televizora.
4. Pažljivo prebrišite vlažnom krpom, a zatim
uklonite upornu prljavštinu.
5. Na kraju osušite vlažna mesta.
Oprez
Nemojte koristiti grubu krpu niti prejako trljati površinu,
jer to može napraviti ogrebotine na površini.
•Pazite da površine ne izlažete sredstvima protiv
insekata, rastvaračima, razređivačima ili drugim
isparljivim supstancama. Ovo može pogoršati
kvalitet površine ili izazvati ljuštenje boje.
•Sa površinom ekrana treba posebno pažljivo
postupati jer se lako može oštetiti. Nemojte da
lupkate ili grebete površinu noktima ili drugim tvrdim
predmetima.
2. Umetnite priložene zavrtnje (M4 x 12) i pažljivo
ih pritežite tako da se pravilno učvrste na
mestu.
•Ne dozvolite da kućište i postolje budu duže u
kontaktu sa gumom ili PVC materijalom. Ovo može
pogoršati kvalitet površine.
Utikač za struju
Utikač za struju redovno brišite suvom krpom.
Vlaga i prašina mogu dovesti do požara ili strujnog
udara.
Uklanjanje postolja sa televizora
Postolje uklonite na sledeći način kada želite da
koristite zidni nosač ili treba ponovo da upakujete
televizor.
•Televizor postavite na radni sto tako da ekran
bude okrenut nadole i postavljen na čistu i mekanu
tkaninu. Neka stalak ili stalci štrće preko ivice
površine.
•Olabavite zavrtnje kojima su stalci učvršćeni.
•Uklonite stalak ili stalke.
Srpski - 23 -
Kada koristite zidni nosač
Obratite se lokalnom distributeru Panasonic proizvoda
da biste kupili preporučeni zidni nosač.
Otvori za montažu zidnog nosača:
Zadnja strana TV aparata
a
b
Ako je pritisnuto dugme za desno dok je bila izabrana
opcija Automatski, ili levo dugme dok je izabrana
opcija Prilagođeno, na ekranu će se pojaviti poruka
“Ekran će se isključiti za 15 sekundi.”. Izaberite
Nastavi i pritisnite OK da odmah isključite ekran.
Ako ne pritisnete ništa, ekran će se isključiti kroz
15 sekundi. Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom
upravljaču ili televizoru da ponovo upalite ekran.
Nivo osvetljenosti se veoma malo povećava tako da
se sada može videti meni. Pritisnite dugme za levo
ili desno da biste promenili opciju Ušteda energije.
Napomena : Opcija Ekran isključen nije dostupna ako je
Režim postavljen na Igra.
Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili
isključite iz dovoda struje. Time ćete smanjiti potrošnju
energije.
a (mm)
Opcije
200
b (mm)
•TV u boji sa daljinskim upravljanjem.
100
•Potpuno integrisani digitalni zemaljski/kablovski TV
(DVB-T/C).
Bočna strana
•HDMI ulazi za povezivanje drugih dostupnog
emitovanja koji imaju HDMI utičnice.
•USB ulaz.
a
•Sistem OSD menija.
•Ima skart utičnicu za spoljne uređaje (kao što su
DVD plejeri, PVR, uređaji za video igre, itd.).
•Sistem stereo zvuka.
•Teletekst
Dubina zavrtnja (a)
min. (mm)
5
maks. (mm)
7
Prečnik
M4
•Povezivanje slušalica.
•Automatski sistem programiranja.
•Ručno traženje stanica
•Automatsko isključivanje nakon osam sati.
Napomena : Zavrtnji za učvršćivanje televizora na zidni nosač
nisu isporučeni uz televizor.
Informacije o Zaštiti Okoline
Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za
okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno
je da preduzmete sledeće korake:
•Tajmer za isključivanje
•Blokada za decu.
•Automatsko prigušivanje zvuka kada nema prenosa.
•NTSC reprodukcija.
•AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka).
Ako podesite Uštedu energije na Minimum, Srednje,
Maksimum ili Automatski, TV će smanjiti potrošnju
energije u skladu sa tim. Ako želite da podesite
Pozadinsko osvetljenje na fiksnu vrednost podešenu
kao Prilagođeno i ručno podesite Pozadinsko
osvetljenje (nalazi se u okviru postavke Ušteda
energije) korišćenjem dugmadi za levo ili desno na
daljinskom upravljaču. Podesite na Isključeno da
biste isključili ovu postavku.
•PLL (pretraga frekvencije).
Napomena : Dostupne opcije Uštede energije mogu se
razlikovati u zavisnosti od izabranog Režima u meniju Slika.
•Pokretni Stalak
Postavke Uštede energije mogu se naći u meniju
Slika. Imajte u vidu da se neke postavke slike ne
mogu menjati.
•PC-ulaz.
•Režim igrica (po izboru).
•Fukcija Isključi sliku.
Uključeni Dodaci
•Daljinski Upravljač
•Baterije: 2 X AAA
•Uputstvo
•Montažni Zavrtnji za Stalak (M4 x 12)
Srpski - 24 -
Obaveštenja o Režimu Pripravnosti
Ukoliko TV ne prima nikakav ulazni signal (na primer
od antene ili HDMI izvora) tokom 5 minuta, on će
preći u režim pripravnosti. Kada naredni put uključite
TV, pojaviće se sledeća poruka: „‚TV je automatski
prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije
bilo signala.“ Pritisnite OK za nastavak.
Ako je TV uključen i ne upotrebljava se neko vreme,
prećiće u mirovanje. Kada naredni put uključite TV,
pojaviće se sledeća poruka: „‚TV je automatski
prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije
bilo signala.“ Pritisnite OK za nastavak.
Kontrolni Prekidač Televizora i Rukovanje
i levog dugmeta odaberite karticu menija i pritisnite
OK da biste ušli. Koristite dugmad za smer da biste
izabrali ili postavili stavku. Pritisnite Return/Back ili
Menu da biste izašli iz ekrana menija.
Biranje ulaza
Kada povežete spoljne sisteme na Vaš TV aparat,
možete vršiti prebacivanje na razne ulazne izvore.
Pritisnite dugme Source na daljinskom upravljaču
više puta uzastopno da biste odabrali različite izvore.
Menjanje kanala i jačine zvuka
Možete promeniti kanal i podesiti jačinu zvuka pomoći
Jačina zvuka +/- i Program +/- dugmad daljinskog
upravljača.
Umetnite Baterije u Daljinski Upravljač
Prvo uklonite zavrtanj koji učvršćuje poklopac odeljka
za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača.
Pažljivo podignite poklopac. Umetnite dve AAA
baterije. Pobrinite se da se oznake (+) i (-) poklapaju
(pazite na polaritet). Vratite poklopac. Zatim ponovo
zavrtnjem pritegnite poklopac.
1. Smer nagore
2. Smer nadole
3. Dugme Jačina zvuka/Info/ izbor liste izvora i
Pripravnost- Uklj
Kontrolni prekidač omogućava Vam da kontrolišete
funkcije Zvuk / Programe / Izvor i Pripravnost Uključeno.
Promena jačine zvuka: Povećajte nivo zvuka
pritiskanjem dugmeta nagore. Smanjite nivo zvuka
pritiskanjem dugmeta nadole.
Promena kanala: Pritisnite sredinu dugmeta i na
ekranu će se pojaviti info traka kanala. Pomerajte se
kroz snimljene kanale pritiskanjem dugmeta nagore
ili nadole..
Promena izvora: Pritisnite sredinu dugmeta dvaput
(ukupno dvaput), i na ekranu će se pojaviti lista
izvora. Pomerajte se kroz dostupne izvore pritiskom
na dugme nagore ili nadole.
Da isključite televizor (OFF): Pritisnite sredinu
dugmeta i zadržite ga nekoliko sekundi i televizor će
preći u režim pripravnosti.
Napomene:
•Ukoliko isključite TV, ciklus počinje ponovo sa
postavkom zvuka.
•Glavni OSD meni se ne može prikazati putem
komandnih dugmeta.
Rukovanje Daljinskim Upravljačem
Povezivanje napajanja
VAŽNO: Televizor je projektovan za rad na 220-240V
AC, 50Hz. Nakon raspakovanja, dozvolite televizoru
da dostigne sobnu temperaturu, pre nego što ga
priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje
u mrežnu utičnicu.
Povezivanje antene
Povežite priključak antene na utičnicu ULAZA ZA
ANTENU (ANT) koji se nalazi na poleđini televizora.
Obaveštenje
POTVRDA O ZAŠTINOM ZNAKU
Pojmovi HDMI i Multinedijalni interfejs visoke
definicije, kao i HDMI logo su zaštitini znaci ili
registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing
LLC u Sjedinjenim Američkim državama i drugim
zemljama.
Pritisnite taster Menu na daljinskom upravljaču da
biste prikazali ekran glavnog menija. Pomoću desnog
Srpski - 25 -
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby”
i dupli-D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.
Specifikacije
TV Prenos
Odlaganje stare opreme i baterija
Samo za zemlje Evropske unije i zemlje sa
sistemima za reciklažu
Ovi simboli na proizvodima, ambalaži i
/ ili pratećim dokumentima označavaju
đ korišćeni električni i elektronski
proizvodi i baterija ne smeju mešati sa
kućnim otpadom.
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Prijem Kanala
VHF (OPSEG I/III) UHF
(OPSEG U) HIPER OPSEG
Digitalni Prijem
Potpuno integrisani digitalni
zemaljski/kablovski TVuređaj
(DVB-T/C)
Broj Kanala Koji su
Memorisani
1.000
Indikator Kanala
Prikaz na ekranu (OSD)
Da bi se stari proizvodi pravilno obradili,
oporavili ili reciklirali, odnesite ih na
dostupna mesta za sakupljanje u
skladu sa lokalnim propisima.
RF Antenski Ulaz
75 oma (nebalansirano)
Radni Napon
220-240V AC, 50Hz
Audio
A2 Stereo+Nicam Stereo
Pravilnim odlaganjem pomažete
očuvanje resursa i sprečavate bilo
kakve potencijalne negativne posledice
po zdravlje ljudi i okolinu.
Slušalice
3.5mm mini stereo konektor
Audıo Izlazna Snaga
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Potrošnja Struje (W)
65 W
Težina (Kg)
6 Kg
Dimenzije DxŠxV (sa
postoljem, u mm)
185 x 735 x 478
Dimenzije TV-a DxŠxV
(bez postolja, u mm)
77/97 x 735 x 438
Prikaz
16/9 32”
Temperatura i vlažnost
vazduha tokom rada:
0ºC do 40ºC, 85% relativna
maksimalna vlažnost
vazduha
Za više informacija o sakupljanju
i reciklaži, obratite se lokalnoj
komunalnoj službi.
Moguće je da se primenjuju kazne
za neispravno bacanje ovog
smeća, u skladu sa nacionalnim
zakonodavstvom.
Napomena za simbol baterije
(donji simbol):
Ovaj simbol se može koristiti u
kombinaciji sa hemijskim simbolom.
U tom slučaju, on je u skladu sa
zahtevima direktive o sadržanim
hemijskim sredstvima.
Ovlašćeni predstavnik:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Srpski - 26 -
1. Standby: Uključivanje/isključivanje TV aparata
Daljinski Upravljač
2. Numerički tasteri: Prebacuje kanal, unosi broj ili
slovo u okvir za tekst na ekranu.
3. TV: Prikazuje listu kanala / Prebacuje na TV izvor
4. Prigušenje zvuka : Kompletno isključuje zvuk TV-a.
5. Jačina +/6. Menu: Prikazuje TV meni
7. Navigacioni tasteri: Služe za kretanje kroz menije,
sadržaje itd. i prikazivanje podstranica u teletekstu
kada pritisnite desno ili levo dugme.
8. OK : Potvrđuje izbor korisnika, obeležava stranicu (u
teletekstu), daje listu kanala (u DTV režimu)
9. Povratak/Nazad: Vraća se na prethodni erkan, otvara
indeksnu stranicu (u teletekstu)
10. Pregledač medija: Otvara ekran za pregled medija
11. Info: Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu,
prikazuje skrivenu informaciju (otkrivanje - u teletekstu)
12. Moje dugme 1 (*)
13. Dugmad u boji: Sledite instrukcije na ekranu za
funkcije dugmadi u boji
14. Jezik: Menja režime zvuka (analogni TV), prikazuje
i menja jezik zvuka/prevoda (gde je to moguće)
(digitalni TV).
15. Titl: Uključuje ili isključuje prevode (gde ih ima).
16. Brzo premotavanje unazad: Premotava kadrove
unazad u medijima kao što su filmovi
17. Nema funkciju
18. Reprodukuj: Započinje reprodukciju izabranog medija
19. Zaustavi : Zaustavlja medij koji se reprodukuje
20. Brzo premotavanje unapred: Premotava kadrove
unapredu medijima kao što su filmovi.
21. Pauziraj: Zaustavlja medij koji se reprodukuje
22. Ekran: Menja proporciju ekrana
23. Tekst: Prikazuje teletekst (gde ga ima), pritisnite
ponovo da postavite teletekst preko normalne TV slike
(miks).
24. Nema funkciju
25. Elektronski programski vodič (EPG): Prikazuje
elektronski vodič kroz programe
26. Izlaz: Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća
prethodni ekran.
27. Brzi meni: Prikazuje listu menija vraća.
(*) MOJE DUGME 1:
28. Nema funkciju
U zavisnosti od modela, ovo dugme može imati
podrazumevanu funkciju. Ipak, možete postaviti specijalnu
funkciju ovog dugmeta tako što ćete ga pritisnuti i zadržati
pet sekundi kada ste na željenom izvoru, kanalu ili vezi. Na
ekranu će se prikazati potvrdna poruka. Sada je i MOJE
DUGME 1 povezano sa izabranom funkcijom.
29. Program +/30. Zamena: Brzo menja između zadnjeg i trenutnog
kanala ili izvora.
31. Izvor: Prikazuje sve dostupne signale i sadržaje
Napomenućemo da ukoliko uradite Prvu instalaciju, MOJE
DUGME 1 će se vratiti na svoju podrazumevanu funkciju.
Srpski - 27 -
Povezivanja
Konektor
Tip
Kablovi
Uređaj
Scart
Veza
(nazad)
VGA
Veza
(nazad)
BOČNI AV
PC /YPbPr
Audio
Veza
(bočno)
YPbPr/PC
audio kabl (nije isporučen)
HDMI
Veza
(nazad)
SPDIF
BOČNI AV
SPDIF
(Koaksijalni
izlaz)
Veza
(straga)
Bočni AV
(Audio/
Video)
Veza
(sa strane)
SLUŠALICE
Povezivanje
Slušalica
(bočno)
YPBPR
YPbPr video
Veza
(bočno)
AV kabl (nije isporučen)
PC - YPbPr kabl za povezivanje
(nije isporučen)
NAPOMENA: Kada
povezivate neki uređaj preko
ulaze ZPbPr ili bočni AV, morate
koristiti dostavljene kable za
povezivanje. Vidite ilustracije
na levoj strani. | Možete da
koristite kabl YPbPr na VGA (nije
isporučen) da biste omogućili
YPbPr signal preko VGA ulaza.
| Ne mogu se koristiti VGA i
YPbPr u isto vreme. | Da biste
omogućili PC / IPbPr audio,
moraćete da povežete bočne
audio ulaza sa YPbPr/PC crvena
i bela priključnica audio kabla (
nije isporučena). | Ukoliko neku
spoljašnu uređaj je povezan
preko SKART-a, TV automatski
prelazi na AV režim.| Pri prijemu
DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili u
Prelistaća medija, nije moguć izlaz
preko skart priključka. | Kada se
koristi sistem za zidnu montažu
(dostupni na pazaru preko treće
strane, ako nije isporučen),
preporučuje se prvo utaknuti
sve kable na zadnjoj strani
TV-a pre negovog montiranja
na zid. | Umetnite ili vadite CI
modul samo kada je TV aparat
ISKLJUČEN. Pogledajte uputstvo
modula za detaljne informacije o
podešavanju. I Svaku USB ulaz
TV-a podržava uređaj sve do
500 mA. Povezivanje uređaja
koji imaju jačinu struje višu od
500mA može oštetiti vaš TV. I
Preko povezivanja HDMI kabla
na vaš TV, morate upotrebljavati
jedino zaštićeni HDMI kabl kako
bi garantovali zaštitu protiv
parazitske frekvencije.
Povezivanje
USB-a
(bočno)
Povezivanje
CI-a
(bočno)
CAM
module
Ukoliko želite povezati neki uređaj na TV-u, onda morate ih oba ugasiti pre nego šta ih povežete. Nakon povezivanja,
možete koristiti ih.
Srpski - 28 -
Uključivanje / Isključivanje
Uključivanje televizora
Povezite kabl za napajanje na izvor struje kao što je
zidna utičnica (220-240V AC, 50 Hz).
Da bi uključili TV iz režima pripravnosti, uradite
sledeće:
•Pritisnite dugme Jačina zvuka, Program +/- ili neko
numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
•Pritisnuti bočnog prekidača funkcija sve dok se TV
ne upali iz mirovanja.
Isključivanje televizora
Pritisnite dugme Jačina zvuka na daljinskom
upravljaču ili pritisnite bočni prekidač na televizoru
dok ne pređe u režim pripravnosti.
Tu možete aktivirati opciju Režim Radnja. Ova opcija
će konfigurisati postavke za najbolji kvalitet prikaza
vašeg televizora. Ova opcija je namenjena jedino za
upotrebu u radnjama. Za kućnu upotrebu izaberite
Režim Kuća. Ova opcija biće dostupna u meniju
Postavke>Više i može se kasnije uključiti/isključiti.
Pritisnite dugme OK na daljinskom upravljaču da biste
nastavili. Nakon obavljanja početnih podešavanja,
televizor će započeti pretragu dostupnih emisija za
izabrane tipove emisija.
Kada se memorišu sve stanice, na ekranu će se
prikazati rezultati pretrage. Pritisnite OK za nastavak.
Zatim će se prikazati meni Uređivanje liste kanala.
Listu kanala možete da uredite kako želite ili pritisnite
dugme Menu da biste završili i prešli na gledanje TV-a.
Da bi potpuno isključili televizor, izvucite kabl za
napajanje iz utičnice.
U toku pretrage se može pojaviti poruka koja vas pita
želite li sortirati kanale po LCN-u(*). Izaberite Da i
pritisnite OK za potvrdu.
Napomena : Kada televizor uđe u režim pripravnosti, LED
dioda za režim pripravnosti trepće kako bi označila da su
funkcije kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti,
Preuzimanje preko etra ili Tajmer aktivne. LED takoðe može
da trepće kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.
Napomena: Ne isključivati TV tokom Prve instalacije. Neke
opcije su možda nedostupne u zavisnosti od izabrane zemlje.
Prva Instalacija
(*) LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje
dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim sekvencama
kanala (ako postoji).
Reprodukcija Multimedija Preko USB Ulaza
Kada se prvi put uključi, pojavljuje se ekran za izbor
jezika. Izaberite željeni jezik i pritisnite OK.
Na sledećem ekranu podesite željene postavke
koristeći dugmad za navigaciju.
Napomena : Zavisno od izbora zemlje može vam se zatražiti
da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000.
PIN morate uneti kada se to od vas zatraži kasnije za neku
operaciju menijima.
O izboru tipa emisije
Antena: Ako je uključena opcija za pretraživanje
Antena, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije
nakon obavljanja početnih podešavanja.
Kabl: Ako je uključena opcija za pretraživanje Kabl,
televizor će tražiti digitalne kablovske emisije nakon
obavljanja početnih podešavanja. U skladu sa vašim
željama, na ekranu se može prikazati potvrdna poruka
pre početka pretraživanja. Izaberite DA i pritisnite OK
da biste nastavili. Da biste otkazali operaciju, izaberite
NE i pritisnite OK. Možete da izaberete Mreža ili
podesite vrednosti kao što su Frekvencija, ID mreže
i Korak pretrage. Kada završite, pritisnite dugme OK.
Spoljašnje tvrde diskove (sa spoljašnim napajanjem) od 2.5 i
3.5 inča ili USB memorijske uređaje možete povezati na vaš
TV preko USB ulaza.
VAŽNO! Napravite rezervnu kopiju vaših podatka na
uređajima pre nego šta ih povežete na TV. Proizvođač
neće biti odgovoran ni za kakvo oštećivanje datoteka
ili gubitak podataka. Određeni tipovi USB uređaja (npr.
MP3 plejeri) ili USB čvrsti diskovi/memorijski stikovi
možda neće biti kompatibilni sa ovim televizorom. TV
podržava NTFS i FAT32 formatiranje diska.
Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB
čvrstih diskova koji imaju više od 1 TB (terabajta)
prostora.
Sačekajte malo pre svakog umetanja i odvajanja USB
uređaja jer plejer možda još čita podatke. To može
dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa i samog
USB uređaja. Ne izvlačite disk dok reprodukujete
datoteku.
Možete koristiti USB čvorišta sa USB priključaka na
televizoru USB. U ovakvim slučajevima preporučuju
se USB čvorišta sa eksternim napajanjem.
Napomena : Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti
od izabranog Koraka pretrage.
Prilikom povezivanja USB čvrstog diska, preporučuje
se direktno korišćenje USB ulaza na televizoru.
Analogno: Ako je uključena opcija za pretraživanje
Analogno , televizor će tražiti analogne emisije nakon
obavljanja početnih podešavanja.
Napomena : Kada gledate slike, meni Pregledača Medija
može pokazati samo 1000 slika koje se nalaze na povezanom
USB uređaju.
Pored toga, možete da podesite tip emisije kao
omiljeni. Prioritet se daje izabranom tipu emisije tokom
procesa pretrage. Kada završite, pritisnite dugme OK
za nastavak.
Srpski - 29 -
Meni Pregledač Medija
CEC i CEC RC Passthrough
Možete reprodukovati slike, muziku ili filmove
snimljene na USB disku tako što ćete ga povezati
sa televizorom. Povežite USB disk na jedan od USB
ulaza na na bočnoj strani televizora. Pritiskanjem
dugmeta Menu dok ste u režimu Pregledač medija
dobija se pristup opcijama menija Slika, Zvuk i
Postavka. Ponovnim pritiskanjem dugmeta Menu
izlazi se iz ovog ekrana. Parametre vašeg Pregledača
Medija možete podesiti pomoću menija Postavka.
Opcija Petlja/mešano
Započeti reprodukciju pomoću
dugmeta Reprodukuj i
aktivirati
Svi fajlovi iz liste će biti
reprodukovani po originalnom
redosledu
Započeti reprodukciju pomoću
dugmeta OK i aktivirati
Isti fajl se neprekidno
reprodukuje (ponavlja).
Započeti reprodukciju pomoću
dugmeta Reprodukuj i
aktivirati
Svi fajlovi iz liste će biti
reprodukovani jednom po
originalnom redosledu.
Započeti reprodukciju pomoću
dugmeta Reprodukuj i
aktivirati
.
Svi fajlovi iz liste će biti
neprekidno reprodukovani po
istom slučajnom redosledu.
Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CECom, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko
daljinskog upravljača televizora.
Opcija CEC u meniju Postavka>Više treba prvo da
se postavi na Omogućena. Pritisnite dugme Source i
izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija
Lista izvora. Kada je novi CEC uređaj povezan, on
će se prikazati u meniju izvora pod svojim imenom
umesto pod imenom povezanog HDMI porta (na pr.
DVD plejer, Rekorder 1, itd.).
TV automatski može izvršavati glavne funkcije nakon
izbora povezanog HDMI izvora.
Da biste isključili ovu funkciju i ponovo kontrolisali
TV preko daljinskog, pritisnite dugme Quick Menu
na daljinskom, označite CEC RC Passthrough i
postavite ga na Off (Isključeni) pritiskom na levo
ili desno dugme. Ova funkcija se može omogućiti ili
onemogućiti preko menija Postavke>Više.
TV takođe podržava funkciju ARC (Audio Return
Channel). Ova funkcija predstavlja audio vezu koja
je namenjena da zameni ostale kablove između TV i
audio sistema (A/V resiver ili sistem zvučnika).
Kada je ARC aktivan, TV automatski ne isključuje
zvuk ostalih audio izlaza. Zbog toga morate ručno
smanjiti zvuk TV-a do nule ako želite a slušate zvuk
samo iz povezanog audio uređaja (isto kao i ostali
optički ili koaksijalni digitalni audio izlazi). Ako želite
promeniti jačinu zvuka povezanog uređaja, morate
najpre izabrati taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju,
dugmad za kontrolu zvuka važe za povezani audio
uređaj.
Napomena : ARC se podržava samo preko HDMI1 ulaza.
Audio kontrola sistema
Omogućava da se sa televizorom koristi audio
pojačalo/prijemnik. Jačina zvuka se može kontrolisati
preko upravljača televizora. Da bi aktivirali ovu odliku,
postavite opciju Zvučnici u meniju Postavke>Više
na Pojačalo. Zvučnici televizora biće utišani, a zvuk
izvora koji se gleda isporučivaće se preko povezanog
audio sistema.
Napomena : Audio uređaj treba da podržava funkciju,
Audio kontrola sistema i opcija CEC treba da se postave na
Omogućeno..
Srpski - 30 -
Sadržaj Menija Televizor
Sadržaj Menija Slika
Režim
Možete promeniti režim slike po vašim željama ili potrebama. Režim slike se može
podesiti na neku od sledećih opcija: Bioskop, Igre, Sportovi, Dinamično i Prirodno.
Kontrast
Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjenja ekrana.
Svetlost
Podešava vrednost svetline ekrana.
Oštrina
Podešava vrednost oštrine za objekte prikazane na ekranu.
Boja
Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
Ušteda Energije
Za podešavanje Uštede energije na Prilagođeno, Minimalno, Srednje, Maksimalno,
Automatski, Isključivanje slike ili Isključivanje.
Napomena : Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od izabranog režima.
Pozadinsko
Osvetljenje
Ova postavka kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja. Funkcija pozadinskog osvetljenja
će biti deaktivirana ako je Ušteda energije podešena na neku drugu opciju, a ne na
Prilagođeno. Pozadinsko osvetljenje ne može da se aktivira ako je režim slike podešen
na Igre.
Napredne Postavke
Dinamički
Kontrast
Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
Redukcija Šuma
Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da
biste redukovali iznos šuma.
Temperatura Boje
Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna, Topla i
Prilagođena.
Bela Tačka
Ako je opcija Temperatura boje podešena na Prilagođeno, ova postavka će biti dostupna.
Povećajte „toplotu“ ili „hladnoću“ slike pritiskanjem dugmeta za pomeranje ulevo ili udesno.
Zumiranje Slike
Podešava željeni format dimenzija slike.
Filmski Režim
Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica
u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzim
kretanjem.
Ton Kože
Ton kože se može promeniti među -5 i 5.
Nijansa Boje
Podešava željeni ton boje.
Hdmı Puni Opseg
Za vreme gledanja HDMI izvora, ova opcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste
povećali nivo crne boje na slici.
Pc Položaj
Pojavljuje se jedino kada je izvor postavljen na VGA/PC.
Auto-položaj
Automatski optimizuje prikaz. Pritisnite OK radi optimizacije.
H položaj
Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana.
V položaj
Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekrana.
Takt piksela
Podešavanje takta piksela ispravlja smetnje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod
tačkasto intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u manjim fontovima.
Faza
U zavisnosti od izvora ulaza (kompjuter itd.) možete imati zamućenu sliku ili sa smetnjama.
Možete koristiti fazu i isprobavanjem postići sliku.
Resetovanje
Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti. (Osim u režimu Igre)
U VGA (PC) režimu, neke stavke menija Slika neće biti dostupne. Umesto toga će u PC režimu Postavke slike biti dodate
postavke VGA režima..
Srpski - 31 -
Sadržaj Menija Zvuk
Jačina Zvuka
Podešava jačinu zvuka.
Ekvilajzer
Bira režim ekvilajzera. Postavke se mogu prilagoditi po želji jedino u režimu
Korisnik.
Balans
Podešava balans zvuka, zvuk iz levog ili desnog zvučnika.
Slušalice
Podešava jačinu zvuka u slušalicama.
Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podešena
na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluha.
Režim Zvuka
Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava).
Avl (Automatsko
Ograničenje Jačine
Zvuka)
Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa.
Slušalice/Linijski Izlaz
Kada povezujete spoljno pojačalo na televizor koristeći konektor za slušalice, možete
izabrati ovu opciju kao Linijski Izlaz. Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite
ovu opciju na Slušalice.
Pobrinite se da pre korišćenja slušalica ova stavka menija bude postavljena na
Slušalice. Ako je postavljena na Linijski Izlaz, izlaz iz konektora za slušalice će biti
postavljen na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluh.
Dinamički Bas
Uključuje ili isključuje opciju Dinamički Bas.
Surround Zvuk
Režim Surround zvuka može da se Uključi ili Isključi.
Digitalni İzlaz
Podešava tip zvuka audio izlaza.
Srpski - 32 -
Postavke - Sadržaj Menija Postavke
Uslovni Pristup
Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Jezik
Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje.
Roditeljski
Unesite pravilnu lozinku da biste promenili roditeljske postavke. Lako možete da
podesite Zaključavanje Menija, Zaključavanje za Uzrast (možda nije dostupno
u zavisnosti od izbora jezika u odeljku Prva Instalacija) i u okviru opcije Blokada
za Decu u ovom meniju. Takođe možete da podesite novi PIN broj koristeći opciju
Postavi PIN.
Napomena : Podrazumevani PIN može biti postavljen na 0000 ili 1234. Ako se promenili PIN (traži se u
zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve Instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.
Tajmeri
Postavlja tajmer spavanja koji gasi TV nakon određenog vremena. Podešava tajmere
za izabrane programe.
Datum/Vreme
Podešava datum i vreme.
Izvori
Omogućava ili onemogućava opcije izabranog izvora.
Pristupačnost
Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru.
Za Osobe Sa
Oštećenim
Sluhom
Omogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Audio Opis
Za slebe osobe ili osobe oštećenog vida biće reprodukovana audio naracija. Pritisnite
OK da bi videli sve opcije menija Audio Opis. Ovo je dostupno samo ako emiter to
podržava.
Više
Prikazuje druge opcije podešavanja televizora
Vreme
Prikazivanja
Menija
Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
Plava Pozadina
Aktivira ili deaktivira sistem plave pozadine ako je signal slab ili ne postoji.
Ažuriranje
Softvera
Obezbeđuje da TV ima najnoviji softver.
Verzija Aplikacije
Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.
Režim Titl
Ova opcija se aktivira za izbor režima titla na ekranu (DVB subtitle / TTX subtitle) ako
su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je DVB subtitl. Ova opcija je dostupna
samo za opciju zemlje Norveška.
Automatsko
İsključivanje
Televizora
Postavlja željeno vreme nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnosti ako nije
korišćen.
Režim
Prodavnica
Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnici. Dok je ovaj Režim Aktivan, neke
stavke u TV meniju nisu dostupne.
Režim
Startovanja
Ovo konfiguriše preference startovanja. Dostupne su opcije Poslednji status i
Mirovanje.
CEC
Preko ove postavke možete u celosti omogućiti ili onemogućiti CEC funkcionalnost.
Pritisnite dugme Levo ili Desno da biste omogućili ili onemogućili funkciju.
Zvučnici
Da biste na televizoru čuli zvuk sa povezanog kompatibilnog audio uređaja, postavite
na Pojačalo. Možete koristiti daljinski upravljač TV-a da bi kontrolisali jačinu zvuka
audio uređaja.
Srpski - 33 -
Sadržaj menija Instalacija i Novo Podešavanje
Automatsko
Skeniranje
Kanala (Novo
Podešavanje)
Prikazuje opcije automatskog podešavanja. Digitalna Antena: Pretražuje i memoriše
DVB stanice. Digitalni Kabl: Pretražuje i memoriše kablovske DVB stanice. Analogno:
Pretražuje i memoriše analogne stanice.
Ručno
Skeniranje
Kanala
Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
Skeniranje
Mrežnih
Kanala
Traži povezane kanale u sistemu kanala. Digitalna Antena: Traži antenske kanale. Digitalni
kabl: Traži kablovske kanale.
Analogno
Fino
Podešavanje
Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ovo neće biti dostupno
ako nema ni jednog sačuvanog analognog kanala.
Početna
Podešavanja
Prikazuje meni početnih podešavanja. Pretraživanje u Režimu Pripravnosti (Opcija): TV traži
nove ili nestale kanale dok je u mirovanju. Svi novi kanali biće prikazani.
Brisanje Liste
Usluga
Upotrebite ovo podešenje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešenje je vidljivo samo
kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Izbor Aktivne
Mreže
Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane
mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Prva
İnstalacija
Briše sva sačuvana kanala i postavke, resetuje TV do fabričkih postavki.
Srpski - 34 -
Opšte Rukovanje Televizorom
Koriščenje Liste Kanala
Televizor sortira sve memorisane stanice u Listi
Kanala. Možete da uredite ovu listu kanala, da
podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice
koje treba da se prikažu koristeći opcije Liste kanala.
Pritisnite dugme OK/TV da biste otvorili Liste kanala.
Kanale sa liste možete da filtrirate pritiskom na Plavo
dugme ili otvaranjem menija Uređivanje Liste Kanala
pritiskom na Zeleno dugme da biste izvršili napredne
promene u trenutnoj listi.
Upravljanje Listama Omiljenih
Možete da napravite četiri različite liste svojih
omiljenih kanala. Uđite u Listu Kanala na glavnom
meniju ili pritisnite Zeleno dugme kada je prikazana
Lista kanala da biste otvorili meni Uređivanje Liste
Kanala. Izaberite željeni kanal sa liste. Možete da
izaberete više stavki pritiskom na Žuto dugme. Zatim
pritisnite OK da biste otvorili meni Opcije Uređivanja
Kanala i izaberite opciju Dodaj/Ukloni Omiljene.
Ponovo pritisnite dugme OK. Željenu opciju liste
postavite na Uključeno. Izabrani kanal(i) biće dodati
na listu. Da biste uklonili neki kanal ili kanale sa liste
omiljenih, pratite iste korake i podesite željenu opciju
liste na Isključeno.
Možete da koristite funkciju Filter u meniju Uređivanje
Liste Kanala da biste trajno filtrirali kanale u Listi
kanala onako kako želite. Korišćenjem ove opcije
Filter, možete da podesite da se jedna od vaše četiri
omiljene liste prikazuje svaki put kada se otvori Lista
Kanala. Funkcija filtriranja u meniju Lista Kanala će
filtrirati samo trenutno prikazanu Listu Kanala da bi se
pronašao kanal i njegovo podešavanje. Ove izmene
se neće zadržati do sledećeg otvaranja Liste Kanala.
Konfigurisanje Roditeljskih Postavki
Opcije menija Roditeljske postavke se mogu koristiti
da spreče gledanje određenih programa, kanala i
korišćenje menija. Ove postavke se nalaze u meniju
Postavke>Roditeljske.
Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade,
neophodno je uneti PIN broj. Nakon ukucavanja
tačnog PIN-a, prikazaće se meni Roditeljske
postavke.
Blokiranje menija: Ova postavka omogućava ili
onemogućava pristup svim menijima ili instalaciju
menija televizora.
Blokada prema uzrastu: Kada se podesi, ova opcija
uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dotični
nivo uzrasta onemogućen, onemogućava pristup
programima.
Napomena : Ako se tokom Prve instalacije zemlja postavi
kao Francuska, Italija ili Austrija, Blokada prema uzrastu
se automatski postavlja na 18.
Blokada za decu: Ako je ova opcija podešena na
ON (uključeno), TV aparat se može kontrolisati samo
putem daljinskog upravljača. U tom slučaju, kontrolna
dugmad na televizoru neće raditi.
Podešavanje PIN koda: Definiše novi PIN broj
Podrazumevani CICAM PIN: Ova opcija će posiveti
ako nijedan CI modul nije umetnut u CI slot na
televizoru. Možete da promenite podrazumevani PIN
CI CAM-a koristeći ovu opciju.
Napomena : Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234.
Ako se promeni PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje)
tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.
Neke opcije možda neće biti dostupne, što zavisi od zemlje
koja je izabrana tokom Prve instalacije.
Elektronski Programski Vodič (EPG)
Neki kanali šalju informacije o svom redosledu emisija
redosledu emisija. Da biste videli meni za Programski
vodič, pritisnite dugme Epg.
Postoje 3 različita tipa rasporeda, Vremenski
raspored, Lista rasporeda i Raspored Sada/
Sledeće. Da biste se prebacivali između njih, pratite
uputstva na dnu ekrana.
Vremenski Raspored
Zumiranje (žuto dugme): Pritisnite Žuto dugme da
vidite događaje u širem intervalu.
Filter (plavo dugme): Prikazuje opcije filtriranja.
Detalji događaja (Info dumge): Prikazuje detaljne
informacije o izabranim programima.
Izbor žanra (Subtitles dugme): Prikazuje meni za
Izbor žanra. Pomoću ove funkcije možete pretražiti
bazu podataka programskog vodiča u skladu sa
izabranim žanrom. Pretražuju se informacije koje
su dostupne u programskom vodiču, a rezultati koji
zadovoljavaju vaše kriterijume biće istaknuti.
Sledeći/prethodni dan (dugmad Programme +/-):
Prikazuje programe za prethodni ili sledeći dan.
Opcije (dugme OK): Prikazuje opcije programa.
Pretraga (dugme Text): Prikazuje meni Pretraživanje
vodiča.
Sada (dugme za zamenu): Prikazije trenutni događaj
na istaknutom kanalu.
Lista rasporeda(*)
(*) Kod ove opcije rasporeda, navode se samo događaji
označenog kanala.
Preth. vremenski interval (Crveno dugme):
Prikazuje programe iz prethodnog vremenskog
intervala.
Sledeći/prethodni dan (dugmad Programme +/-):
Prikazuje programe za prethodni ili sledeći dan.
Detalji događaja (Info dugme): Prikazuje detaljnu
informaciju o izabranim programima.
Filter (dugme Text): Prikazuje opcije filtriranja.
Sledeći vremenski interval (Zeleno dugme):
Prikazuje programe iz sledećeg vremenskog intervala.
Opcije (dugme OK): Prikazuje opcije programa.
Srpski - 35 -
Raspored Sada/Sledeće
Navigacija (Navigacioni tasteri): Pritisnite
navigacione tastere da biste se kretali kroz kanale
ili programe.
Opcije (dugme OK): Prikazuje opcije programa.
Detalji događaja (Info dugme): Prikazuje detaljne
informacije o izabranim programima.
Filter (plavo dugme): Prikazuje opcije filtriranja.
Programske opcije
Koristeći dugmad za navigaciju, označite program
i pritisnite dugme OK da bi se prikazale Opcije
događaja. Dostupne su sledeće opcije:
Biranje kanala Koristite ovu opciju za prelazak na
izabrani kanal.
Podesite tajmer za događaj / Izbrišite Tajmer za
događaj: Nakon što ste izabrali pragram u EPG
meniju, pritisnite dugme OK. Odaberite „Postavi
tajmer na događaj“ i pritisnite dugme OK. Možete
podesiti tajmer za buduće događaje. Da biste otkazali
postavljeni tajmer, označite taj program i pritisnite
OK. Zatim izaberite opciju Izbriši Tajmer za događaj.
Tajmer će biti otkazan.
Napomene: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal ili izvor
dok je u uključen aktivan tajmer za trenutni kanal.
Nije moguće postaviti tajmer za dva ili više događaja u istom
vremenskom intervalu.
Usluge Teleteksta
Pritisnite dugme Text za ulazak. Ponovo pritisnite za
mešoviti režim, koji vam omogućava da u istovremeno
vidite stranicu teleteksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za
izlazak. Kad je dostupno, odeljci na stranicama teleteksta
postaće šifrovani bojom i mogu se birati pritiskanjem
dugmadi u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na
ekranu.
Digitalni teletekst
Pritisnite dugme Text da biste videli informacije o
digitalnom teletekstu. Upravljajte njime pomoću dugmadi
u boji, dugmadi kursora i dugmetom OK. Način rada
se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digtalnog
teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu
digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne dugme
Text, televizor se vraća na televizijsku emisiju.
Ažuriranje Softvera
Vaš TV može naći i ažurirati firmver automatski preko
antentskog/kablovskog signala.
Pretraživanje novijih verzija softvera preko
korisničkog interfejsa
Na glavnom meniju izaberite Postavka i pritisnite
dugme OK. Prikazaće se Meni Postavka. Zatim
izaberite Više i pritisnite dugme OK. Idite na opciju
Ažuriranje Softvera i pritisnite dugme OK. U
Opcijama Ažuriranja izaberite Tražiti Nadogradnju
i pritisnite OK da biste potražili nove softverske
nadogradnje.
Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno
preuzimanje. Nakon završetka preuzimanja, potvrdite
pitanje o ponovnom pokretanju televizora pritiskom
na OK da bi se nastavilo sa ponovnim pokretanjem.
Pretraživanje u 3 ujutro i režim ažuriranja
Ukoliko je TV povezan na signal iz etra i Automatsko
Skeniranje iz menija Opcije Nadogradnje je
uključeno, vaš TV će tražiti nove nadogradnje u 3:00
ujutro. Ako je pronađen novi softver iako je uspešno
preuzet, biće instaliran pri sledećem uključivanju.
Napomena : Nemojte izvlačiti kabl ako LED lampica treperi
tokom resetovanja. Ukoliko se TV ne uključi nakon ažuriranja,
izvucite ga iz struje, sačekajte 2 minuta i zatim ga ponovo
uključite.
Rešavanje Problema i Saveti
TV se ne uključuje
Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno
priključen u zidnu utičnicu. Proverite da li su se
baterije ispraznile. Pritisnite dugme za uključivanje i
isključivanje na televizoru.
Loša slika
•Proverite da li ste izabrali odgovarajući TV sistem.
Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike.
Proverite priključak za antenu.
•Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala
ukoliko ste obavili ručno podešavanje.
•Kvalitet slike može oslabiti kada su dva uređaja
istovremeno povezana na TV. U tom slučaju,
odvojite jedan od uređaja.
Nema slike
•To znači da Vaš TV ne prima nikakav prenos.
Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.
•Da li je antena pravilno povezana?
•Da li je oštećen kabl antene?
•Da li su za povezivanje antene korišćeni odgovarajući
priključci ?
•Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa
prodavcem.
Nema zvuka
•Proverite da li je zvuk televizora utišan. Pritisnite
dugme Prigušenje Zvuka ili pojačajte zvuk da
biste proverili.
•Možda se zvuk čuje samo iz jednog zvučnika.
Proverite podešavanja balansa u meniju Zvuk.
Daljinski upravljač - ne radi
•Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.
Ulazni izvori – ne mogu se izabrati
•Ako ne možete izabrati ulazni izvor, moguće je da
nema povezanog uređaja. U suprotnom,
•proverite AV kablove i priključke ako pokušavate
da prebacite na ulazni izvor koji je namenjen za
povezani uređaj.
Srpski - 36 -
PC-ulaz Tipični Režimi Prikazivanja
Kompatibilnost AV i HDMI Signala
Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima
video prikaza. Moguće je da Vaš TV ne podržava
sve rezolucije.
Indeks
Rezolucija
Frekvencija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Izvor
EXT
(SCART)
Podržani Signali
Dostupno
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Bočni AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Nedostupno, O: Dostupno)
U nekim slučajevima, signal se možda neće
pravilno prikazati na televizoru. Problem može biti
neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD,
dekoder, itd.). Ako imate takav problem, obratite se
vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.
Srpski - 37 -
Podržani formati datoteka za USB režim
Mediji
Ekstenzija
Format
Napomene
Video
dat, mpg,
mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50 Mb/s
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Ostale:
1080P@30 fps - 50 Mb/s
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50 Mb/s
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50 Mb/s
.mp4 .mov
MPEG4, Xvid ,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50 Mb/s
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50 Mb/s
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40MMb/s
Audio
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbita/sek
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50 Mb/s
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Sloj1: 32Kb/s ~ 448Kb/s (Brzina prenosa) / 16KHz ~ 48KHz
(Frekvencija uzorkovanja)
Sloj2: 8Kb/s ~ 384Kb/s (Brzina prenosa) / 16KHz ~ 48KHz
(Frekvencija uzorkovanja)
Sloj3> 8Kb/s ~ 320Kb/s (Brzina prenosa) / 16KHz ~ 48KHz
(Frekvencija uzorkovanja)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128bps ~ 320Kb/s (Brzina prenosa) / 8KHz ~ 48Khz
(Frekvencija uzorkovanja)
WMA Pro: < 768kb/s (Brzina prenosa) / ~ 96KHz (Frekvencija
uzorkovanja)
Slika
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Slobodni format (Brzina prenosa) / 8KHz ~ 48KHz (Frekvencija
uzorkovanja)
.pcm
PCM
8Kb/s ~ 320Kb/s (Brzina prenosa) / 16KHz ~ 48KHz (Frekvencija
uzorkovanja)
(radi jedino
sa video
datotekama)
AC3
32Kb/s ~ 640Kb/s (Brzina prenosa) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Frekvencija uzorkovanja)
EAC3
32Kb/s ~ 6 Mbps (Brzina prenosa) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Frekvencija uzorkovanja)
LPCM
64Kb/s ~ 1.5Mbps (Brzina prenosa) / 8KHz ~ 48Khz (Frekvencija
uzorkovanja)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kb/s (Brzina prenosa) / 8KHz ~ 48Khz (Frekvencija uzorkovanja)
.jpeg, .jpg
.png
G711 A/mu-law
64~128Kb/s (Brzina prenosa) / 8KHz (Frekvencija uzorkovanja)
Osnovni
Rezolucija (ŠxD): 15360x8640, 4147200 bajtova
Progresivni
Rezolucija (ŠxD): 1024x768, 6291456 bajtova
Neprepleteni
Rezolucija (ŠxD): 9600x6400, 3840000 bajtova
Prepleteni
Rezolucija (ŠxD): 1200x800, 3840000 bajtova
Rezolucija (ŠxD): 9600x6400, 3840000 bajtova
.bmp
Titl
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Srpski - 38 -
Podržane DVI Rezolucije
Kada uređaje povezujete na konektore televizora pomoću DVI konvertorskih kablova (DVI do HDMI kabla nisu isporučeni), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Srpski - 39 -
Obsah
Bezpečnostné Pokyny...........................................41
Údržba...................................................................42
Zobrazovací Panel, Skrinka, Podstavec................42
Elektrická Zástrčka................................................42
Montáž / Demontáž Podstavca.............................42
Pri Použití Držiaku pre Zavesenie na Stenu..........43
Informácie o Ochrane životného Prostredia..........43
Funkcie..................................................................43
Dodávané Príslušenstvo.......................................43
Notifikácie Pohotovosti..........................................44
Tlačidlá Ovládania a Prevádzka Televízora...........44
Vloženie Batérií do Diaľkového Ovládača.............44
Pripojiť Napájanie .................................................44
Pripojenie Antény..................................................44
Oznámenie............................................................45
Technické Parametre.............................................45
Diaľkový Ovládač..................................................46
Pripojenia..............................................................47
Zapnutie/Vypnutie..................................................48
Prvá inštalácia.......................................................48
Prehrávanie Médií cez USB Vstup........................48
Ponuka Prehliadač Médií......................................49
CEC a CEC RC Passthrough................................49
Obsah TV Menu....................................................50
Všeobecné Ovládanie TV......................................54
Použitie Zoznamu Staníc......................................54
Konfigurácia Rodičovskej Ochrany.......................54
Elektronický Programový Sprievodca (EPG).........54
Teletextové Služby................................................55
Aktualizácia Softvéru.............................................55
Riešenie Problémov a Tipy....................................55
Typické Režimy Zobrazenia PC Vstupu................56
Kompatibilita s AV a HDMI signálom.....................56
Podporované Formáty Súborov v Režime USB....57
Podporované Rozlíšenia DVI................................58
Slovenčina - 40 -
•Nepoužívajte tento televízor vo vlhkom alebo
mokrom prostredí. Nevystavujte televízor vplyvu
tekutinám. V prípade, že obal príde do kontaktu s
akoukoľvek kvapalinou, okamžite odpojte televízor a
predtým, než ho začnete opäť používať, ho nechajte
skontrolovať odborníkom.
Bezpečnostné Pokyny
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ
ČASŤ).
VO VNÚTRI PRÍSTROJA SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE DIELCE, KTORÉ SI MÔŽE
POUŽÍVATEĽ SÁM OPRAVIŤ. PRE OPRAVU
KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.
Nepoužívajte televízor v extrémnych podmienkach
prostredia, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu
televízora.
Za extrémneho počasia (búrka, blesky) a dlhej
doby nečinnosti (odchodu na dovolenku) odpojte
televízor z elektrickej siete. Sieťová zástrčka
sa používa na odpojenie TV zostavy od zdroja
a preto musí zostať ľahko prevádzkovateľná.
Táto značka je prítomná v sprievodnej literatúre
všade tam, kde sú uvedené veľmi dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby
zariadenia.
Poznámka: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
vykonávanie súvisiacich funkcií.
DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento
návod celý pred inštaláciou alebo
prevádzkou
VÝSTRAHA: Nikdy nenechávajte osoby
(vrátane detí) s telesnou, zmyslovou alebo
mentálnou poruchou či s nedostatkom skúseností
a/alebo znalostí bez dohľadu používať elektrické
prístroje.
•Na zabezpečenie ventilácie je potrebné okolo
televízora ponechať približne 10 cm široký voľný
priestor.
•Neblokujte ventilačné otvory.
•N e v y s t a v u j t e t e l e v í z o r p r i a m e m u
slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu ani
ho neumiestňujte v blízkosti intenzívnych
zdrojov tepla ako sú elektrické ohrievače.
•Počúvanie slúchadiel nadmernou hlasitosťou môže
spôsobiť stratu sluchu.
•Zaistite, aby žiadne zdroje otvoreného ohňa,
ako sú zapálené sviečky, neboli umiestnené
na vrchnej časti TV.
•Pre zabránenie zraneniu, musí byť tento televízor
starostlivo a pevne primontovaný na stenu podľa
pokynov (ak je táto možnosť k dispozícii).
•Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko
neaktívnych pixelov ako pevný modrý, zelený
alebo červený bod. Prosím, všimnite si, že toto
neovplyvňuje výkon Vášho výrobku. Dávajte pozor,
aby ste nepoškriabali displej s nechtami alebo inými
tvrdými predmetmi.
•Pred čistením odpojte televízor zo zásuvky v stene.
Používajte len mäkkú a suchú handričku skontrolujte
Čistenie.
Výstraha
Riziko zranenia
elektrickým prúdom
Upozornenie
Dôležité
Poznámka
•Neklaďte televízor na šikmé alebo nestabilné
plochy, televízor sa môže prevrátiť.
•Zariadenie používajte v miernych podnebiach.
•Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný.
Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací
kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte
TV ťahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte
napájacieho kábla / zástrčky s mokrými rukami,
mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým
prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol, ani
ho nezväzujte s inými káblami. Keď je poškodený,
musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba
kvalifikovaným personálom.
Slovenčina - 41 -
Riziko vážneho zranenia alebo
smrti
Riziko nebezpečného napätia
Riziko zranenia alebo
poškodenia majetku
Prevádzkujte systém správne
Ďalšie poznámky
Údržba
Montáž / Demontáž Podstavca
Najprv Odstráňte Zástrčku zo Zásuvky.
Príprava
Zobrazovací Panel, Skrinka, Podstavec
Pravidelná Starostlivosť:
Pre odstránenie nečistôt a odtlačkov prstov jemne
utrite povrch zobrazovacieho panelu, skrinky alebo
podstavca pomocou mäkkej handričky.
Vyberte podstavec(ce) a televízor z balenia a
umiestnite televízor na pracovný stôl s panelom
obrazovky nadol na čistú, mäkkú handru (deku, atď.)
•Použite plochý a pevný stôl väčší, než je televízor.
•Nedržte diel obrazového panela.
Pre Zaschnuté Nečistoty:
•Uistite sa, že sa TV nepoškriabal alebo nezlomil.
1. Najprv očistite prach z povrchu.
Montáž Podstavca
2. Namočte mäkkú handričku do čistej vody alebo
vody zriedenej neutrálnym saponátom (1 diel
saponátu na 100 dielov vody).
1. Stojan(y) umiestnite na schému montáže
stojana(ov) na zadnej strane TV.
3. Handričku riadne vyžmýkajte. (Vezmite prosím
na vedomie, nenechajte kvapalinu zatiecť do
vnútra televízora, pretože môže viesť k jeho
poruche.)
4. Starostlivo ho navlhčte a zotrite odolné
nečistoty.
5. Nakoniec z neho utrite všetku vlhkosť.
Upozornenie
Nepoužívajte tvrdé utierky alebo hubky s príliš tvrdým
povrchom, nakoľko môžu spôsobiť poškriabanie
povrchu.
•Dávajte pozor, aby sa na povrch nedostali repelenty,
rozpúšťadlá, riedidlá alebo iné prchavé látky. Môžu
znížiť kvalitu povrchu alebo spôsobiť odlupovanie
farby.
•Povrch zobrazovacieho panelu je špeciálne
upravený a môže sa ľahko poškodiť. Dávajte pozor,
aby ste neklepli ani nepoškriabali displej s nechtami
alebo inými tvrdými predmetmi.
2. Založte poskytnuté skrutky (M4 x 12) a utiahnite
ich jemne, pokým stojan nie je poriadne
pripevnený.
•Nedopusťte, aby sa skrinka a podstavec, dostali do
kontaktu s gumou alebo PVC dlhšiu dobu. Môžu
znížiť kvalitu povrchu.
Elektrická Zástrčka
Utierajte sieťovú zástrčku suchou handričkou v
pravidelných intervaloch.
Vlhkosť a prach môžu spôsobiť požiar alebo úraz
elektrickým prúdom.
Odstránenie Podstavca z Televízora
Uistite sa, že pri použití závesu na stenu alebo pri
balení televízora budete odstraňovať podstavec
nasledujúcim spôsobom.
•Položte televízor na pracovný stôl s obrazovkou
nadol na čistú, mäkkú handru. Nechajte stojan(y),
prečnievať cez okraj povrchu.
•Odskrutkujte skrutky upevňujúce stojan(y).
•Odstráňte stojan(y).
Slovenčina - 42 -
Pri Použití Držiaku pre Zavesenie na Stenu
Pre nákup doporučeného držiaku pre zavesenie
na stenu sa prosím, obráťte na svojho miestneho
predajcu Panasonic.
Otvory pre montáž držiaku pre zavesenie na stenu;
Zadná strana TV
a
b
Pri stlačení pravého tlačidla, súčasne s voľbou
Autoalebo ľavým tlačidlom myši, pri zvolenej možnosti
Vlastné, na obrazovke sa zobrazí správa "Obrazovka
sa vypne do 15 sekúnd.". Zvoľte Pokračovať
a stlačte OK pre okamžité vypnutie obrazovky.
Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vypne za
15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte
ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na
TV. Úroveň jasu sa zvýši až na veľmi nízku úroveň,
takže sa okamžite zobrazí menu. Stlačte tlačidlo Vľavo
alebo Vpravo pre zmenu Úspory Energie.
Poznámka: Možnosť Vypnutie Obrazovky nie je k dispozícii,
ak je nastavený režim Hry.
Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo
TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba
energie.
a (mm)
Funkcie
200
b (mm)
•Diaľkovo ovládaný farebný televízor
100
•Plne integrovaný digitálny terestriálny / káblový TV
(DVB-T/C).
Pohľad zo Strany
•HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI
konektormi
•USB vstup
a
•Systém ponúk OSD
•Zástrčka Scart pre externé zariadenia (napr. DVD
prehrávač, PVR, video hry, atď.)
•Stereofónny zvukový systém
•Teletext
•Pripojenie pre slúchadlá
Hĺbka Skrutky (a)
min. (mm)
5
max. (mm)
7
Priemer
M4
•Automatický programovací systém
•Ručné ladenie
•Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.
•Časované vypnutia
Poznámka: Skrutky pre upevnenie TV na zavesenie na
stenový držiak nie sú súčasťou dodávky s televízorom.
Informácie o Ochrane životného Prostredia
Tento TV prijímač bol navrhnutý aby bol šetrný k
životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
•Detská poistka
•Automatické stlmenie zvuku, keď nie je prenos.
•Prehrávanie NTSC
•Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)
•Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie)
Ak nastavíte Úsporu energie na Minimálnu,
Strednú, Maximálnu alebo Automatickú televízor
v súlade s tým zníži spotrebu energie. Ak chcete
nastaviť Podsvietenie na pevnú hodnotu, nastavte
ju ako Vlastnú a nastavte Podsvietenie (umiestnené
pod nastavením Úspory energie manuálne pomocou
ľavého alebo pravého tlačidla na diaľkovom ovládači.
Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako Vypnuté.
•Vstup pre PC
Poznámka: Dostupné možnosti Úspory Energie sa môžu
líšiť v závislosti na zvolenom Režime v menu Obraz.
•Odnímateľný stojan
Nastavenie Úspory Energie môžete nájsť v menu
Obraz. Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia
nebude možné zmeniť.
•Herný režim (voliteľné)
•Funkcia vypnutia obrazu
Dodávané Príslušenstvo
•Diaľkový ovládač
•Batérie: 2 x AAA
•Návod na používanie
•Skrutky pre montáž stojana (M4 x 12)
Slovenčina - 43 -
Používanie Diaľkového Ovládača
Notifikácie Pohotovosti
Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr.
z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 5 minút,
prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom
zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: “TV sa
automaticky prepne do pohotovostného režimu,
pretože po dlhšiu dobu neprijímal žiadny signál.”
Pokračujte stlačením tlačidla OK.
Ak je televízor zapnutý a nie je prevádzkovaný, za
chvíľu sa prepne do pohotovostného režimu. Pri
ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa.
“TV sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná
žiadna operácia.” Pokračujte stlačením tlačidla OK.
Tlačidlá Ovládania a Prevádzka Televízora
Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači pre
zobrazenie obrazovky hlavného menu. Použitím
smerových tlačidiel vyberte ponukovú kartu a potvrďte
stlačením tlačidla OK. Použitie smerové tlačidlá
znova pre voľbu alebo nastavenie položky. Stlačte
tlačidlo Return/Back alebo Menu pre ukončenie
menu obrazovky.
Výber Vstupu
Ihneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy,
je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením
tlačidla Source na diaľkovom ovládaní si postupne
vyberte z rôznych zdrojov.
Prepínanie Kanálov a Hlasitosti
Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou
tlačidiel Hlasitosti +/- a Program +/- na diaľkovom
ovládači.
Vloženie Batérií do Diaľkového Ovládača
Najprv odstráňte skrutku, ktorá zaisťuje kryt priestoru
pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládania.
Opatrne zdvihnite kryt. Vložte dve batérie veľkosti
AAA. Uistite sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dbajte
na správnu polaritu). Umiestnite späť kryt. Potom
znova zaskrutkujte kryt.
1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Volume/Info/Zoznam zdrojov výber a
Pohotovostný Režim -Zap spínač
Ovládacie tlačidlo umožňuje ovládať funkcie na
televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a
Zapnutie televízora.
Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť
stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením
tlačidla dole.
Ak chcete zmeniť Kanál: Stlačte stred tlačidla, na
obrazovke sa objaví informačný banner o kanáli.
Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla nahor
alebo nadol
Ak chcete zmeniť zdroj: Stlačte stred tlačidla dvakrát
(po druhý krát úplne), na obrazovke sa objaví zoznam
zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením
tlačidla nahor alebo nadol.
Vypnutie televízora: Stlačte stred tlačidla a podržte
ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd, TV sa opäť
dostane do pohotovostného režimu.
Poznámky:
•Ak vypnete televízor, tento okruh sa spustí znova,
začínajúc nastavením hlasitosti.
•Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť
prostredníctvom ovládacieho tlačidla.
Pripojiť Napájanie
DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so
striedavým napätím 220-240V AC s frekvenciou 50
Hz. Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú
teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací
kábel do výstupu sieťovej zásuvky.
Pripojenie Antény
Pripojenie terestriálnej alebo káblovej televízie pripojte
do VSTUPU ANTÉNY ( ANT.) umiestnenej na zadnej
strane televízora
Slovenčina - 44 -
Oznámenie
INFORMÁCIA O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH
Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Logo sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. Dolby a
double-D symbol sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Likvidácia Starého Zariadenia a Batérií
Iba pre Európsku úniu a krajiny s
recyklačnou schémou
Tieto symboly na výrobkoch, na balení
a/alebo v sprievodnej dokumentácii
znamenajú, že použité elektrické
a elektronické výrobky a batérie
nesmú byť zamiešané do bežného
komunálneho odpadu.
Pre správnu likvidáciu, obnovu a
recykláciu starých výrobkov a batérií,
prosím, vezmite ich na príslušné zberné
miesta v súlade s právnymi predpismi
vašej krajiny.
Ich správnou likvidáciou pomôžete
šetriť cenné zdroje a zabránite možným
negatívnym vplyvom na ľudské zdravie
a životné prostredie.
Pre viac informácií o zbere a
recyklácii, obráťte sa na vašu miestnu
samosprávu.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu
odpadu, v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi, vám môže byť
udelená pokuta.
Poznámka k symbolu batérie
(symbol na spodku):
Tento symbol môže byť použitý v
kombinácii s chemickým symbolom.
V tom prípade je v súlade s
požiadavkami, ktoré sú predpísané
pre obsiahnutú chemickú látku.
Autorizovaný Zástupca:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Technické Parametre
TV Vysielanie
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Prijímanie Kanálov
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Digitálny Príjem
Plne integrovaná podpora
digitálnej terestriálnejkáblovej televízie (DVB-T-C)
Počet
Prednastavených
Kanálov
1.000
Indikátor Kanálu
Zobrazovanie na displeji
Vstup RF Antény
75 Ohm (nevyvážené)
Prevádzkové Napätie
220-240V AC, 50Hz.
Audio
A2 Stereo+Nicam Stereo
Slúchadlá
3.5 mm mini stereo jack
Zvukový Výkon
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Príkon (W)
65 W
Hmotnosť (kg)
6 Kg
Rozmery TV H x D x V
(s podstavcom) (mm)
185 x 735 x 478
Rozmery TV H x D x V
(bez podstavca) (mm)
77/97 x 735 x 438
Obrazovka
16/9 32”
Prevádzková Teplota a
Vlhkosť
0º C až 40ºC, 85% max
vlhkosť
Slovenčina - 45 -
1. Pohotovostný režim: Zapnutie / Vypnutie televízora
Diaľkový Ovládač
2. Číselné tlačidlá: Prepne kanál, zadá číslo alebo
písmeno v textovom poli na obrazovke.
3. TV: Zobrazí zoznam kanálov / Prepne na TV zdroj
4. Stlmiť: Úplne vypne zvuk televízora
5. Hlasitosť +/6. Ponuka: Zobrazí ponuku TV
7. Navigačné tlačidlá: Pomáha pri pohybovaní sa v
menu, obsahu, atď. a pri stlačení Pravého alebo
Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
8. OK: Potvrdzuje užívateľské voľby, podrží stránku (v
TXT režime), zobrazí Zoznam kanálov (DTV režim)
9. Späť/Návrat: Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku,
otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
10. Mediálny prehliadač: Otvára obrazovku mediálneho
prehľadávača
11. Informácie: Zobrazuje informácie o obsahu na
obrazovke, zobrazuje skryté informácie (odhaliť - v
režime TXT)
12. Moje tlačidlo 1 (*)
13. Farebné tlačidlá: Pre funkcie farebných tlačidiel
postupujte podľa pokynov na obrazovke
14. Jazyk: Prepína medzi režimami zvuku (analógové
TV), zobrazuje alebo mení jazyk zvuku/titulkov
(digitálna TV, ak je k dispozícii)
15. Titulky: Slúži na zapnutie a vypnutie titulkov (ak sú k
dispozícii)
16. Rýchly posun dozadu: Presunie obraz dozadu v
médiách, ako sú filmy
17. Žiadna funkcia
18. Prehrať: Spúšťa prehrávanie zvoleného média
19. Stop: Zastaví prehrávané médiá
20. Rýchly posun vpred: Presunie obraz dopredu v
médiách, ako sú filmy
21. Pozastavenie : Pozastavuje prehrávané médiá
22. Obrazovka: Mení pomer strán obrazovky
23. Text: Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stlačte znovu
pre zobrazenie teletextu cez normálny vysielací obraz
(mix)
24. Žiadna funkcia
25. Elektronický programový sprievodca (EPG):
Zobrazí elektronického programového sprievodcu
26. Skončiť: Zatvára a opúšťa zobrazené ponuky a vráti
sa na predchádzajúcu obrazovku
(*) MOJE TLAČIDLO 1:
Toto “”tlačidlo môže mať predvolené funkcie v závislosti
od modelu. Avšak špeciálne funkcie tohto tlačidla môžete
nastaviť podržaním tlačidla po dobu piatich sekúnd na
požadovaný zdroj alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí
potvrdzujúca správa. MOJE TLAČIDLO 1 je teraz spojené
s vybranou funkciou.
Pamätajte, že ak budete vykonávať Prvú Inštaláciu, MOJE
TLAČIDLO 1 sa vráti do svojej východiskovej funkcie.
27. Rýchle menu: Zobrazí zoznam menu pre rýchly
prístup
28. Žiadna funkcia
29. Program +/30. Výmena: Rýchlo prepína medzi predchádzajúcim a
súčasným programom alebo zdrojmi
31. Zdroj: Zobrazuje všetky dostupné vysielania a zdroje
obsahu
Slovenčina - 46 -
Pripojenia
Prípojka
Typ
Káble
Zariadenie
Scart
Pripojenie
(zadné)
Pripojenie
VGA
(zadné)
BOČNÉ-AV
PC/YPbPr
Audio
prípojenie
(bočné)
PC Audio kábel
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI
pripojenie
(zadné)
SPDIF
BOČNÉ-AV
SPDIF
(Koaxiálny
výstup)
Pripojenie
(zadné)
Bočné AV
(Audio /
Video)
Pripojenie
(bočné)
SLÚCHADLÁ
Pripojenie
pre
slúchadlá
(bočné)
YPBPR
YPbPr Video
Pripojenie
(bočné)
AV kábel (nie je súčasť
balenia)
PC na YPbPr Prípojný kábel (nie
je súčasťou balenia)
USB
Pripojenie
(bočné)
CI
Pripojenie
(bočné)
POZNÁMKA: Pri pripájaní
zariadenia cez YPbPr alebo
bočný AV vstup, k vytvoreniu
spojenia musíte použiť prípojné
káble. Viď ilustrácie na ľavej
strane. |Môžete použiť kábel
YPbPr na VGA (nedodaný) pre
aktiváciu signálu YPbPr cez VGA
vstup. | Nemôžete použiť VGA
a YPbPr súčasne. | Ak chcete
povoliť PC/YPbPr audio, budete
musieť pripojiť bočné audio
vstupy s PC/YPbPr audio káblom
(nie je súčasťou balenia) pre
pripojenie audia. | Ak je externé
zariadenie pripojené cez SCART
zásuvku, televízor sa automaticky
prepne do režimu AV. | Pri príjme
DTV kanálov (MPEG4 H.264),
alebo v režime Media Browser,
výstup nebude k dispozícii
prostredníctvom konektoru scart.
| Pri použití montážnej sady
na stenu (dostupné u tretích
predajcov, ak nie je priložená),
pred montážou na stenu
odporúčame pripojiť všetky káble
na zadnej strane televízora. |
Vložte alebo vyberte modul CI, len
keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by
ste si pozrieť v návode na obsluhu
modulu návod pre podrobnosti o
nastavení. | Každý USB vstup na
televízore podporuje zariadenia až
do 500mA. Pri pripojení prístrojov,
ktoré majú aktuálnu hodnotu nad
500 mA môže dôjsť k poškodeniu
televízora. | Po pripojení HDMI
kábla k vášmu televízoru, z
dôvodu zabezpečenia dostatočnej
odolnosti proti parazitnému
frekvenčnému žiareniu použite
len tienený HDMI kábel.
CAM
module
Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek
pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.
Slovenčina - 47 -
prednosť zvolený typ vysielania. Keď ste skončili,
stlačte pre pokračovanie OK.
Zapnutie/Vypnutie
Zapnutie Televízora
Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju,
napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).
Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
•Stlačte Pohotovostný režim, Program +/- alebo
číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
•Stlačte bočný spínač funkcií na TV, pokým sa TV
zapne z pohotovostného režimu.
Vypnutie Televízora
Stlačte tlačidlo Pohotovostný režim na diaľkovom
ovládači alebo stláčajte bočný spínač funkcií na TV,
pokým sa TV neprepne do pohotovostného režimu.
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo
zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED
indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že
funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime,
bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže
blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.
Prvá inštalácia
V tomto bode môžete aktivovať režim obchodu Store
Mode. Táto voľba bude konfigurovať nastavenia
vášho televízora pre najlepšiu kvalitu zobrazenia.
Táto možnosť je určená len pre účely zobrazenia v
obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoliť
Domáci režim. Táto možnosť bude k dispozícii v
ponuke Nastavenia>Ďalšie a neskôr môže byť
vypnutá/zapnutá.
Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači pre
pokračovanie.Po ukončení počiatočných nastavení
TV začne vyhľadávať dostupné vysielanie vybraných
typov vysielania.
Po uložení všetkých dostupných staníc sa zobrazia
výsledky skenovania. Pokračujte stlačením tlačidla
OK. Následne sa zobrazí menu Upraviť zoznam
kanálov. Tu môžete editovať zoznam kanálov podľa
svojich preferencií alebo stlačte tlačidlo Menu pre
ukončenie a pozeranie TV.
Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s otázkou, či
chcete triediť kanály podľa LCN(*). Zvoľte Ano a stlačte
tlačidlo OK pre potvrdenie.
Po zapnutí po prvýkrát,Obrazovka sa zobrazí voľba
jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte OK.
Na ďalšej obrazovke pomocou navigačných tlačidiel
nastavte svoje preferencie.
Poznámka: V závislosti na voľby Krajiny, v tomto bode
môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu.
Zvolený PIN kód nemôže byť 0000. Budete ho musieť zadať
neskôr pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách
v menu.
O výbere Typu vysielania
Anténa: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania anténneho
vysielania, po dokončení ďalších počiatočných
nastavení TV vyhľadá pozemné digitálne vysielania.
Kábel: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania káblového
vysielania, po dokončení ďalších počiatočných
nastavení TV vyhľadá káblové digitálne vysielania.
V súlade s ostatnými vašimi preferenciami sa pred
začatím vyhľadávania.môže zobraziť potvrdzujúca
správa. Zvoľte Áno a stlačte tlačidlo OK pre
pokračovanie. Ak chcete operáciu zrušiť, zvoľte NIE
a stlačte OK. Môžete si vybrať Sieť, alebo nastaviť
hodnoty ako sú Frekvencia, ID siete a Kroky
vyhľadávania. Po ukončení stlačte tlačidlo OK.
Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od
zvoleného Kroku vyhľadávania.
Analógové: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania
analógového vysielania, po dokončení ďalších
počiatočných nastavení TV vyhľadá analógové
vysielania.
Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje
obľúbené. V priebehu vyhľadávania bude mať
(*) LCN je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje
dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou sekvenciou
čísla kanálova (ak je dostupné).
Poznámka: Nevypínajte TV, kým sa inicializuje prvá
inštalácia. Pamätajte, že niektoré možnosti nemusia byť k
dispozícii v závislosti na výbere krajiny.
Prehrávanie Médií cez USB Vstup
Môžete pripojiť 2.5” a 3.5” palcové (hdd s externým zdrojom
napájania) zariadenia externých harddiskov alebo USB
pamäťový kľúč k vášmu TV s použitím USB vstupov TV.
DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru si súbory
zálohujte na pamäťové zariadenie . Výrobca nenesie
zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo
stratu dát. Niektoré typy zariadení USB (napríklad
prehrávače MP3) alebo pevné disky či pamäťové
kľúče USB nemusia byť s týmto televízorom
kompatibilné. TV prijímač podporuje formáty diskov
FAT32 a NTSF.
Pri formátovaní USB pevných diskoch, ktoré majú
viac ako 1 TB (Tera Byte) úložného priestoru môže
dôjsť k určitým problémom v procese formátovania.
Počkajte chvíľku pred každým pripojením a
odpojením, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory.
Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť fyzické
poškodenie USB prehrávača a USB zariadenia. Kým
sa prehráva súbor, svoj disk nevyťahujte.
Pre USB vstupy vášho televízora môžete použiť
USB rozbočovač. V takomto prípade sa odporúča
pripojenie USB hub-u s externým napájaním.
Ak sa chystáte pripojiť USB pevný disk, odporúča sa
použiť USB vstup televízora priamo.
Slovenčina - 48 -
Poznámka: Pri prehliadaní obrazových súborov môže menu
Prehliadač Médií zobraziť len 1000 snímkov uložených na
pripojenom zariadení.
Ponuka Prehliadač Médií
Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory
uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru
a pomocou obrazovky prehliadača médií. Pripojte
USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených
na bočnej strane televízora. Stláčaním tlačidla Menu
počas režimu Prehliadač médií sa umožní prístup
k možnostiam menu Obraz, Zvuk a Nastavenia.
Po opätovnom stlačení tlačidla Menu opustíte
túto obrazovku. Môžete si nastaviť preferencie
Prehliadača Médií pomocou ponuky Nastavenia.
Režim Slučky / Náhodného Prehrávania
tlačidla Prehrať a aktivujte
Všetky súbory v zozname
sa prehrajú raz v pôvodnom
poradí
Spustite prehrávanie pomocou
tlačidla OK a aktivujte
Rovnaký súbor sa prehrá
plynule (opakovanie)
Spustite prehrávanie pomocou
tlačidla Prehrať a aktivujte
Všetky súbory v zozname
sa prehrajú raz v náhodnom
poradí
Spustite prehrávanie pomocou
tlačidla Prehrať a aktivujte
,
Všetky súbory v zozname
sa prehrajú priebežne raz
v pôvodnom poradí.
Spustite prehrávanie pomocou
znížiť hlasitosť televízora na nulu manuálne, ak
budete chcieť počuť zvuk len z pripojeného zvukového
zariadenia (rovnako ako iné optické alebo koaxiálne
digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť
pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu
zdrojov. V tomto prípade budú tlačidlá ovládania
hlasitosti presmerované na pripojené zvukové
zariadenie.
Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI1
vstupu.
Kontrola Zvuku Systému
Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie
s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto
funkciu aktivovať nastavte možnosť Reproduktory
v menu Nastavenia>Ďalšie ako Zosilňovač.
Reproduktory televízora sa stlmia a zvuk sledovaného
zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového
systému.
Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu
System Audio Control a možnosť CEC by mala byť nastavená
ako Zapnutá.
CEC a CEC RC Passthrough
Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré
sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Najprv nastavte možnosť CEC v ponuke
Nastavenia>Ďalšie ako Povolené. Stlačte tlačidlo
Zdroj a zvoľte HDMI vstup pripojeného CEC
zariadenia z ponuky Zoznam zdrojov. Keď je
pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude
uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom
namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD
prehrávač, Rekordér 1 atď).
Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný
plniť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI
zdroja.
Ak chcete ukončiť operáciu a znovu ovládať televízor
pomocou diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo
Rýchle Menu na diaľkovom ovládači, zvýraznite
CEC RC Passthrough a nastavte ako Vypnuté
stlačením Ľavého alebo Pravého tlačidla. Túto
funkciu môžete tiež povoliť alebo zakázať v ponuke
Nastavenia>Ďalšie.
TV podporuje tiež funkciu ARC (Audio Return
Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom
nahradiť iné káble medzi televízorom a audio
systémom (A/V prijímač alebo reproduktorový
systém).
Keď ARC je aktívny, televízor automaticky nestlmí
svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť
Slovenčina - 49 -
Obsah TV Menu
Ponuka Obraz
Režim
Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami.
Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: Kino, Hry, Športy,
Dynamické a Prirodzené.
Kontrast
Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.
Jas
Nastaví hodnotu jasu obrazovky.
Ostrosť
Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba
Nastaví hodnotu farby, upraviac farby.
Úspora Energie
Pre nastavenie Úspory energie ako Vlastné, Minimum, Stredné, Maximum, Auto,
Vypnutie Obrazu alebo Vypnuté.
Poznámka: Prístupné možnosti môžu byť neaktívne v závislosti na zvolenom Režime.
Podsvietenie
Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia podsvietenia bude aktívny v
prípade, že Úspora energie je nastavený na inú voľbu ako Vlastnú. Podsvietenie sa
nemôže aktivovať pokiaľ je obrazový režim nastavený na Hry.
Pokročilé Nastavenia
Dynamický
Kontrast
Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Redukcia šumu
Ak je vysielaný signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie
Redukcia šumu.
Teplota Farieb
Nastaví želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená, Normálna, Teplá a
Vlastná.
Biely Bod
Toto nastavenie bude dispozícii, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná. Zvýšte
"teplosť" alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
Zväčšenie Obrazu
Nastaví požadovaný formát veľkosti obrazu.
Filmový Režim
Filmy sa nahrávajú pri rôznych počtoch rámov na sekundu na normálne televízne
programy. Zapnite túto funkciu pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa
pohybujúce scény.
Farba Povrchu
Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň Farby
Nastaví požadovaný farebný odtieň.
Kompletný
Rozsah HDMI
Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na
zlepšenie čiernosti v obraze.
Poloha PC
Zobrazí sa len ak je vstupný zdroj nastavený na VGA/PC.
Automatická
Pozícia
Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK.
H Pozícia
H (Horizontálna - Vodorovná) Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi doľava
alebo doprava.
V Pozícia
Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové Kmitanie
Upravenia Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne
odstupňovanie v bodovıch intenzívnych prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo
text v menších fontoch.
Fáza
V závislosti od vstupného zdroja (počítač atď), môžete vidieť zastrený alebo rušený obraz
na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu.
Obnoviť
Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu Hry).
Zatiaľ čo je v režime VGA (PC), niektoré položky v Obrazovom menu nebudú dostupné. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA
pridajú k Obrazovým Nastaveniam, pokým je v PC režime.
Slovenčina - 50 -
Obsah ponuky Nastavenie Zvuku
Hlasitosť
Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra
Zvolí režim ekvalizéra. Užívateľské nastavenia sa môžu vykonať len v
Užívateľskom režime.
Rovnováha
Nastavuje, či zvuk prichádza z pravého alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá
Nastaví hlasitosť slúchadiel.
Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku
úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový Režim
Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazený kanál podporuje) .
Funkcia AVL
(automatické
obmedzenie
hlasitosti)
Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový
Výstup
Keď k vášmu televízoru pomocou jack zásuvky slúchadiel pripojíte externý zosilňovač,
môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový Výstup. Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá,
nastavte túto možnosť ako Slúchadlá .
Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na
Slúchadlá. Ak je nastavený na Linkový Výstup, výstup z konektora pre slúchadlá
bude nastavene na maximum a môže poškodiť váš sluch.
Dynamické basy
Povolí alebo zakáže Dynamic Bass.
Surround sound Priestorový zvuk
Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý.
Digitálny výstup
Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Slovenčina - 51 -
Obsah Ponuky Systém - Nastavenia
Podmienený Prístup
Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné.
Jazyk
Môžete nastaviť iný jazyk v závislosti na vysielaní a krajiny.
Rodičovská Ochrana
Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete
ľahko nastaviť Zámok Ponuky, Zámok Podľa veku (v závislosti na výbere krajiny pri
Prvej Inštalácii nemusí byť k dispozícii) a Detský Zámok. Môžete tiež nastaviť nový
pin kód pomocou voľby Nastaviť PIN.
Poznámka: Predvolený PIN je možné nastaviť na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadované v
závislosti na voľbe krajiny) počas Prvej Inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.
Časovače
Nastaví časovač pre vypnutie TV po určitej dobe. Nastavuje časovače pre vybrané
programy.
Dátum/čas
Nastaví čas a dátum.
Zdroje
Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov.
Prístupnosť
Zobrazí možnosti prístupu televízora.
Nedoslýchavý
Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú z vysielača.
Zvukový Popis
Pre nevidiacich a zrakovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená stopa
. Stlačením tlačidla OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Popis Zvuku.
Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju vysielač podporuje.
Viac
Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
Časový Limit
Ponuky OSD
Zmení trvanie časový limit pre obrazovky ponuky.
Modré Pozadie
Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, keď je signál slabý alebo
neprítomný.
Aktualizácia
Softvéru
Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor.
Verzia Aplikácie
Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.
Režim Titulkov
Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB/titulky
teletextu), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB titulky. Táto funkcia je
k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Automatické
Vypnutie
Televízora
Pokiaľ nie je používaný, nastaví požadovaný čas pre automatické prepnutie
televízora do pohotovostného režimu.
Obchodný Režim
Zvoľte tento režim pre účely vystavenia v obchode. Kým je povolený Režim
Obchodu, niektoré položky v TV menu nemusia byť dostupné.
Režim Zapnutia
Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a
Pohotovostný Režim.
CEC
S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou
tlačidiel Vľavo alebo Vpravo aktivujte alebo deaktivujte vybranú možnosť.
Reproduktory
Ak chcete počúvať zvuk televízora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia,
nastavte ho ako Zosilňovač. Na ovládanie hlasitosti zvukového zariadenia môžete
použiť diaľkový ovládač televízora.
Slovenčina - 52 -
Obsah Menu Inštalácia a Preladenie
Automatické
Vyhľadávanie
Kanálov
(Preladenie)
Zobrazuje možnosti automatického ladenia. Digitálna Anténa: Vyhľadáva a ukladá anténne
DVB stanice. Digitálny Kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice. Analógové:
Vyhľadá a uloží analógové stanice.
Manuálne
Snímanie
Kanálov
Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové
Snímanie
Kanálov
Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania. Digitálna Anténa: Hľadá terestriálne kanály.
Digitálny Kábel: Hľadá kanály v káblovej sieti.
Jemné
Doladenie
Analógového
Signálu
Môžete použiť toto nastavenie k jemnému doladeniu analógových kanálov. Táto funkcia nie
je dostupná, ak nie sú uložené žiadne analógové kanály.
Nastavenie
Pre Inštaláciu
Zobrazí ponuku nastavení inštalácie. Vyhľadávanie v Pohotovostnom Režime (Voliteľné):
Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobrazia
sa všetky nové nájdené vysielania.
Vyčistenie
Zoznamu
Služieb
Pre vymazanie uložených kanálov použite toto nastavenie. Toto nastavenie bude viditeľné, len
ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko.
Zvoľte
Aktívnu Sieť
Toto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v
zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Prvá
Inštalácia
Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, prenastaví TV do továrenského nastavenia.
Slovenčina - 53 -
Všeobecné Ovládanie TV
Použitie Zoznamu Staníc
Televízor roztriedi všetky uložené stanice do
Zoznamu Kanálov. Tento zoznam kanálov môžete
upraviť, nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice,
ktoré sa majú uviesť, a to pomocou možností
v Zozname Kanálov. Stlačte tlačidlo OK/TV pre
otvorenie ponuky Zoznamu Kanálov. Môžete filtrovať
uvedené kanály stlačením Modrého tlačidla alebo
otvorte ponuku Upraviť Zoznam Kanálov stlačením
Zeleného tlačidla, pre vykonanie pokročilých zmien
v aktuálnom zozname.
Spravovanie Zoznamu Obľúbených
Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy Vašich
obľúbených kanálov. Pre otvorenie menu Editovanie
Zoznamu Kanálov vstúpte do Zoznamu Kanálov
v hlavnom menu alebo stlačte Zelené tlačidlo, kým
je na obrazovke zobrazený Zoznam Kanálov.
Vyberte požadovaný kanál na zozname. Môžete
si zvoliť viac možností stlačením Žltého tlačidla.
Potom stlačte tlačidlo OK, otvorte ponuku Možnosti
pre Editovanie Kanála a vyberte možnosť Pridať/
Odobrať Obľúbené. Znova stlačte tlačidlo OK.
Nastavte požadovanú možnosť zoznamu na Zapnuté.
Vybrané kanál/y budú pridané do zoznamu. S cieľom
odstrániť kanál alebo kanály zo zoznamu obľúbených
kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte
požadovanú možnosť v zozname na Vypnuté.
Pre filtrovanie kanálov v Zozname Kanálov trvalo
podľa vašich preferencií môžete použiť funkciu Filter
v ponuke Upraviť Zoznam Kanálov. Pomocou tejto
možnosti Filtra, môžete nastaviť jednu zo svojich
štyroch zoznamov obľúbených, ktoré budú vždy
zobrazené pri otvorení Zoznamu Kanálov. Funkcie
filtrovania v menu Zoznamu Kanálov bude filtrovať
iba aktuálne zobrazený Zoznam Kanálov s cieľom
nájsť kanál a naladiť ho. Tieto zmeny nezostanú
zachované pri opätovnom otvorení Zoznamu
Kanálov.
Konfigurácia Rodičovskej Ochrany
Voľbou ponuky Rodičovskej Ochrany možno
užívateľom zakázať prezeranie niektorých programov,
kanálov a používanie menu. Tieto nastavenia sú
umiestnené v menu Nastavenia> Rodičovské.
Ak chcete zobraziť možnosti rodičovskej zámky,
musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu
sa zobrazia nastavenia ponuky Detskej Kontroly.
Zámok Menu: Toto nastavenie povolí alebo zakáže
prístup ku všetkým menu alebo inštalačným menu
televízora.
Zámok Podľa Veku: Ak je táto možnosť nastavená,
získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti
vysielaných relácií a ak je táto veková hranica
deaktivovaná, prístup k relácii sa zablokuje.
Poznámka: Ak je voľba krajiny, v Prvej Inštalácii nastavená
ako Francúzsko, Taliansko alebo Rakúsko, hodnota Zámku
podľa veku bude ako predvolené nastavené na 18.
Detský Zámok: Keď je táto možnosť nastavená
na Zapnutá, Tv je možné ovládať len diaľkovým
ovládačom. V takom prípade nebudú ovládacie
tlačidlá na TV fungovať.
Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.
Predvolený CICAM PIN: Táto možnosť sa zobrazí
ako sivá, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený
CI modul. Pomocou tejto voľby. môžete zmeniť
predvolený PIN CI CAM.
Poznámka: Predvolený PIN je možné nastaviť na 0000 alebo
1234. Ak ste definovali PIN (je požadované v závislosti na
voľbe krajiny) počas Prvej Inštalácie, použite PIN kód, ktorý
ste definovali.
Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti na
výbere krajiny počas Prvej Inštalácie.
Elektronický Programový Sprievodca (EPG)
Niektoré kanály môžu vysielať informácie o svojich
vysielacích zoznamoch. Stlačte tlačidlo Epg pre
zobrazenie menu Programový Sprievodca.
K dispozícii sú 3 rôzne typy rozvrhnutia, Plán časovej
osy, Plán zoznamu a Plán teraz/Potom. Ak chcete
medzi nimi prepnúť, postupujte podľa pokynov na
spodnej časti obrazovky.
Harmonogram na časovej osi
Priblíženie (Žlté tlačidlo): Stlačte Žlté tlačidlo pre
zobrazenie udalostí v širšom časovom intervale.
Filter (Modré tlačidlo): Zobrazí možnosti filtrovania.
Podrobnosti o udalosti (tlačidlo Info): Zobrazí
podrobné informácie o vybraných programoch.
Voľba žánra (tlačidlo Titulky): Zobrazí menu Voľbu
žánra. S použitím tejto funkcie môžete vyhľadávať
databázu programového sprievodcu v súlade
so žánrom. Vyhľadajú sa informácie dostupné v
programovom sprievodcovi a zvýraznia sa výsledky
vyhovujúce zadaným kritériám.
Ďalší/Predchádzajúci deň (Programové tlačidlá
+/-): Zobrazí programy predchádzajúceho alebo
nasledujúceho dňa.
Možnosti (Tlačidlo OK): Zobrazí programové
možnosti.
Vyhľadávanie (Tlačidlo Text): Zobrazí menu
Sprievodca vyhľadávanie "Sprievodca
Vyhľadávaním".
Teraz (Tlačidlo Swap): Zobrazí aktuálnu udalosť
zvýrazneného kanála.
Harmonogram v zozname(*)
(*) V tejto možnosti rozloženia budú uvedené len udalosti pre
zvýraznené kanály.
Predch. Časový úsek (Červené tlačidlo): Zobrazí
programy predchádzajúceho časového úseku.
Ďalší/Predchádzajúci deň (Programové tlačidlá
+/-): Zobrazí programy predchádzajúceho alebo
nasledujúceho dňa.
Slovenčina - 54 -
Podrobnosti o udalosti (tlačidlo Info): Zobrazí
podrobné informácie o vybraných programoch.
Filter (Tlačidlo Text): Zobrazí možnosti filtrovania.
Nasl. Časový úsek (Zelené tlačidlo): Zobrazí
programy nasledujúceho časového úseku.
Možnosti (Tlačidlo OK): Zobrazí programové
možnosti.
Súčasný/ďalší Zoznam
Navigácia (Navigačné tlačidlá): Stlačte Navigačné
tlačidlá pre navigáciu vo vnútri zoznamu kanálov
alebo programov.
Možnosti (Tlačidlo OK): Zobrazí programové
možnosti.
Podrobnosti o udalosti (tlačidlo Info): Zobrazí
podrobné informácie o vybraných programoch.
Filter (Modré tlačidlo): Zobrazí možnosti filtrovania.
Možnosti Programu
Pomocou navigačných tlačidiel zvýraznite program a
stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky Možnosti
udalostí. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.
Voľba kanálu: Pomocou tejto voľby môžete prepnúť
na vybraný kanál.
Časovač na udalosti / Odstrániť časovač na
udalosti: Potom, ako ste zvolili program v EPGmenu,
stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Nastaviť
časovač pre Udalosť a stlačte tlačidlo OK. Môžete
nastaviť časovač pre programy v budúcnosti. Ak
chcete zrušiť už nastavený časovač, zdôraznite
daný program a stlačte tlačidlo OK. Potom vyberte
možnosť Odstrániť časovač pre udalosti. Časovač
sa zruší.
Poznámky: Keď je pre aktuálny program nastavený aktívny
časovač, nemožno prepínať na žiadny iný kanál ani zdroj
signálu.
V rovnakom časovom intervale nemožno nastavovať časovač
pre dva alebo viac samostatných programov.
Teletextové Služby
Stlačte tlačidlo Text pre vstup. Stlačte znova pre aktiváciu
režimu Mix, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku
teletextu a televízne vysielanie. Stlačte ešte raz pre
opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, časti teletextu
budú sfarbené a je možné ich potom vybrať pomocou
zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Digitálny Teletext
Stlačte tlačidlo Text pre zobrazenie informácií digitálneho
teletextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných
tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla OK. Spôsob ovládania
môže byť rôzny v závislosti na obsahu digitálneho
teletextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke
digitálneho teletextu. Ak stlačíte tlačidlo Text znovu, TV
sa vráti do televízneho vysielania.
Aktualizácia Softvéru
Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie
firmvéru cez vysielaný signál.
Vyhľadávanie Aktualizácií Softvéru cez
Užívateľské Rozhranie
V hlavnom menu vyberte položku Nastavenia a
stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa Menu Nastavenia.
Vyberte možnosť Viac a stlačte tlačidlo OK. Prejdite
na Aktualizácie Softvéru a stlačte tlačidlo OK. V
menu Možnosti Aktualizácie vyberte Vyhľadať
Aktualizáciu a stlačte tlačidlo OK pre kontrolu novej
aktualizácie softvéru.
Ak sa nájde nová aktualizácia,začne sa so sťahovaním
aktualizácie. Po dokončení sťahovania potvrďte
otázku o reštartovaní televízora stlačením tlačidla OK
pre pokračovanie v operácii reštartu.
3 AM vyhľadávanie a režim aktualizácie
Váš televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o
03:00 hodine, ak je v menu Možnosti Aktualizácie
nastavené Povolené Automatické Skenovanie a
ak je televízor pripojený k signálu z antény. Ak bol
nájdený a úspešne stiahnutý nový softvér, bude
nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.
Poznámka: Neodpájajte napájací kábel, ak kontrolka počas
reštartu bliká. Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV
na 2 minúty a znovu ho zapojte.
Riešenie Problémov a Tipy
TV sa nezapne
Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do
zásuvky v stene. Skontrolujte, či nie sú slabé batérie.
Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.
Zlý obraz
•Skontrolujte,či ste zvolili správny systém TV.
•Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie
obrazu. Prosím, skontrolujte prístup antény.
•Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála,
ak ste vykonali ručné ladenie.
•Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia
pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade
odpojte jedno zo zariadení.
Žiadny obraz
•To znamená, že televízor neprijíma žiadny signál.
Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
•Je anténa správne pripojená?
•Nie je kábel antény poškodený?
•Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
•Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.
Žiadny zvuk
•Skontrolujte, či televízor nie je odmlčaný. Stlačte
tlačidlo Stlmiť, alebo zvýšte hlasitosť.
•Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora.
Skontrolujte nastavenie vyváženia z menu Zvuku.
Diaľkové ovládanie - nefunguje
•Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
Vstupné zdroje - nie je možná voľba
•Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že
nie je pripojené žiadne zariadenie. Ak nie;
Slovenčina - 55 -
•Snažíte prejsť na vstupný zdroj venovaný
pripojenému zariadeniu, skontrolujte AV káble a
pripojenia.
Typické Režimy Zobrazenia PC Vstupu
Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické
režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky
rozlíšenia.
Index
Rozlíšenie
Frekvencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Kompatibilita s AV a HDMI signálom
Zdroj
EXT
(SCART)
Podporované Signály
Dostupnosť
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Bočné
AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Nedostupné, O: Dostupné)
V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí
zobraziť správne. Problémom môže byť nezlučiteľnosť
so štandardom na strane zdrojového zariadenia
(prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne
taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na
výrobcu zdrojového zariadenia.
Slovenčina - 56 -
Podporované Formáty Súborov v Režime USB
Médiá
Rozšírenie
Formátovať
Poznámky
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/s
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 ,H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Ostatné:
1080P@30fps - 50Mbit/s
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/s
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
.mp4, .mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/s
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/s
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/s
.mp3
MPEG1/2
Vrstvov 1/2/3
(MP3)
Vrstvov1: 32kbps ~ 448Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48 kHz
(vzorkovacia frekvencia)
Audio
Vrstvov2: 8Kbps ~ 384Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48KHz
(Vzorkovacia frekvencia)
Vrstvov3: 8Kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48KHz
(Vzorkovacia frekvencia)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz
(vzorkovacia frekvencia)
WMA Pro: < 768kbps (Prenosová rýchlosť) / ~ 96KHz (vzorkovacia
frekvencia)
Obraz
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Voľný formát (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48KHz (vzorkovacia
frekvencia)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Prenosová rýchlosť) / 16KHz ~ 48KHz (Vzorkovacia
frekvencia)
(len pre
video
súbory)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Prenosová rýchlosť) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Vzorkovacia frekvencia)
EAC3
32kbps ~ 6 Mbps (Prenosová rýchlosť) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Vzorkovacia frekvencia)
LPCM
64Kbps ~ 1.5 Mbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia
frekvencia)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovacia frekvencia)
.jpeg, .jpg
.png
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Prenosová rýchlosť) / 8KHz (vzorkovacia frekvencia)
Základ
Rozlíšenie (ŠxV): 15360x8640, 4147200 bajtov
Progresívne
Rozlíšenie (šxv): 1024x768, 6291456 bajtov
non-interlace
Rozlíšenie (ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtov
interlace
Rozlíšenie (ŠxV): 1200x800, 3840000 bajtov
Rozlíšenie (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtov
.bmp
Titulky
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Slovenčina - 57 -
Podporované Rozlíšenia DVI
Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie
je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Slovenčina - 58 -
Vsebina
Varnostni Napotki..................................................60
Vzdrževanje...........................................................61
Zaslon, Ohišje, Stojalo..........................................61
Omrežni Vtikač......................................................61
Pritrditev / Demontaža Stojala...............................61
Pri Uporabi Utenskega Nosilca.............................62
Okoljske Informacije..............................................62
Funkcije.................................................................62
Priložena Dodatna Oprema...................................62
Obvestila o Stanju Pripravljenosti..........................63
Nadzorno Stikalo Televizorja in Delovanje............63
Vstavljanje Baterij v Daljinski Upravljalnik.............63
Priključitev Kabla za Napajanje ............................63
Antenski Priključek................................................63
Obvestilo...............................................................64
Specifikacija..........................................................64
Daljinski Upravljalnik.............................................65
Priključki................................................................66
Vklop/Izklop...........................................................67
Prva Namestitev....................................................67
Predvajanje Medijev Preko Vhoda USB................67
Meni Brskalnika za Medije.....................................68
CEC in CEC RC Prehajanje..................................68
Vsebina Menija Televizorja....................................69
Splošno o Upravljanju Televizorja..........................73
Uporaba Seznama Kanalov..................................73
Nastavitve Starševskega Nadzora........................73
Elektronski Programski Vodič (EPG).....................73
Storitve Teleteksta.................................................74
Posodabljanje Programske Opreme.....................74
Odpravljanje Težav in Nasveti...............................74
Tipični Načini Prikaza Slike na PC Vhodu.............75
Združljivost Signalov AV in HDMI..........................75
Formati Datotek, Podprti v Načinu USB................76
Podprte DVI-ločljivosti...........................................77
Slovenščina - 59 -
•Nikar ne izpostavljajte televizorja neposredni
sončni svetlobi, odprtemu plamenu, ne
postavljajte ga bližini intenzivnih toplotnih
virov, kot so električni grelniki.
Varnostni Napotki
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA
NE ODPIRAJTE
•Previsoka glasnost v slušalkah lahko povzroči
okvare ali izgubo sluha.
POZOR: ZMANJŠAJTE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA
– NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI ZADNJE
STRANICE).
NOTRANJIH DELOV UPORABNIK NE MORE
POPRAVLJATI SAM. POPRAVILO ZAUPAJTE LE
USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBJU.
TV sprejemnik naj ne deluje v ekstremnih
okoljskih pogojih, saj se lahko poškoduje.
V izjemnem vremenu (nevihta, strele) in dolgih
časih neaktivnosti (ko greste na počitnice),
izključite TV iz vtičnice. Vtikač se uporablja za
izklop televizorja, zato mora biti lahko dostopen.
Ta znak se pojavlja povsod v spremljajoči
literaturi, kjer se nahajajo zelo pomembne
informacije o upravljanju in vzdrževanju aparata.
Opomba: Sledite navodilom na zaslonu za upravljanje s tem
povezanih funkcij.
POMEMBNO - preberite ta navodila
v celoti pred namestitvijo alu uporabo
OPOZORILO: Nikoli ne dovolite osebam (tudi
otrokom) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj
in /ali znanja uporabe te električne naprave brez
nadzora.
•Zagotovite, da na televizorju ne bo virov
odprtega ognja, kot so npr. prižgane sveče.
•Zaradi preprečevanja nezgod mora biti ta TV
sprejemnik varno pritrjen na steno v skladu z navodili
(če je ta možnost na voljo).
•Občasno se na zaslonu lahko prikažejo neaktivne
pike (piksli), kot modre, zelene ali rdeče točke.
Upoštevajte, da to ne vpliva na zmogljivosti vašega
izdelka. Pazite, da zaslona ne popraskate z nohti ali
drugimi trdimi predmeti.
•Pred čiščenjem televizor izključite iz stenske
vtičnice. Za čiščenje uporabljajte mehko, suho krpo.
Opozorilo
Nevarnost hude poškodbe ali
celo smrti
Nevarnost
električnega udara
Nevarnost zaradi nevarne
napetosti
Pozor
Nevarnost nastanka poškodb
ali škode na predmetih
Pomembno
S sistemom ravnajte pravilno
Obvestilo
Dodatne opombe so označene
•Da bi zagotovili prezračevanje, pustite okoli
televizorja vsaj 10 cm prostora.
•Ne blokirajte rež za prezračevanje.
•Ne postavljajte televizorja na nagnjene ali poševne
površine, televizor se lahko prevrne.
•Napravo uporabljajte samo v zmernih podnebjih.
•Vtikač napajalnega kabla naj bo lahko dostopen.
Na napajalni električni kabel ne postavljajte
sprejemnika ali kosov pohištva. Poškodovan
napajalni kabel / vtikač lahko povzroči požar oziroma
električni udar. Z napajalnim kablom ravnajte tako,
da ga držite za vtikač, ne izključujte televizorja tako,
da vlečete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte
napajalnega kabla / vtikača z mokrimi rokami, kajti
lahko pride do kratkega stika ali električnega udara.
Kabla nikoli ne vozlajte in nikoli ga ne zvežite skupaj
z drugimi kabli. Če je poškodovan, ga je potrebno
zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
•Ne uporabljate ta TV v vlažnem ali mokrem okolju.
Televizorja ne izpostavljajte tekočinam. V primeru,
da kakršenkoli tekočina steče v ohišje, televizor
takoj izključite iz omrežja in ga dajte v pregled
usposobljenemu serviserju, šele nato ga lahko
ponovno uporabljate.
Slovenščina - 60 -
Vzdrževanje
Pritrditev / Demontaža Stojala
Najprej Izvlecite Vtikač iz Vtičnice.
Priprave
Zaslon, Ohišje, Stojalo
Običajno Čiščenje:
Nežno obrišite zaslon, ohišje in stojalo z mehko krpo,
da odstranite prah in prstne odtise.
Za Trdovratno Umazanijo:
Iz embalaže vzemite televizor in stojalo (stojala) in
postavite televizor na delovno mizo, prekrito s čisto
in mehko krpo (na primer odejo) z zaslonom navzdol.
•Miza naj bo ravna in trdna ter večja od televizorja.
•Ne držite zaslona.
1. Najprej s površine pobrišite prah.
•Pazite, da televizorja ne poškodujete ali opraskate.
2. Mehko krpo namočite v čisto vodo ali raztopino
nevtralnega čistila (1 del čistila na 100 delov
vode).
1. Namestite stojalo (stojala) na zadnji del
televizorja, kjer je temu namenjen nosilec.
Pritrditev Stojala
3. Krpo krepko ožemite. (Pazite, da tekočina ne
vdre v notranjost televizorja, saj lahko povzroči
okvaro.)
4. Previdno navlažite in pobrišite trdovratno
umazanijo.
5. Na koncu televizor pobrišite do suhega.
Pozor
Ne uporabljajte trdih krp in ne drgnite površine
premočno, saj lahko površine opraskate.
•Pazite, da površine ne pridejo v stik s sredstvi za
odganjanje mrčesa, s topili, razredčili ali drugimi
hlapljivimi snovmi. To lahko povzroči poslabšanje
kakovosti površin ali luščenje barve.
•Površina zaslona ima posebno prevleko in se zlahka
poškoduje. Pazite, da se zaslona ne dotikate in ga
ne popraskate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.
2. Vstavite priložene vijake (M4 x 12) in jih nežno
privijte, dokler ni stojalo pravilno nameščeno.
•Površine ohišja in stojala naj ne bodo dalj časa v
stiku z gumo ali mehkim PVC-jem. To lahko povzroči
poslabšanje kakovosti površin.
Omrežni Vtikač
Vtikač redno obrišite s suho krpo.
Vlaga in prah lahko povzročita požar ali električni udar.
Demontaža Stojala s Televizorja
Če želite televizor namestiti na steno ali ga ponovno
zapakirati, odstranite stojalo na naslednji način.
•Televizor postavite na delovno mizo, prekrito s čisto
in mehko krpo, z zaslonom navzdol. Naj nosilec
(nosilci) štrli(-jo) čez rob površine.
•Odvijte vijake za pritrditev stojala (stojal).
•Snemite stojalo (stojala).
Slovenščina - 61 -
Pri Uporabi Utenskega Nosilca
Prosimo, povežite se z vašim lokalnim prodajalcem
naprav Panasonic in kupite priporočen nosilec za
stensko namestitev.
Luknje za pritrditev stenskega nosilca;
Hrbtna Stran Televizorja
a
b
Nastavitve za Varčevanje z Energijo najdete v meniju
Slika. Upoštevajte, da nekaterih nastavitev slike ne
boste mogli spreminjati.
Če pritisnete tipko Desno. ko je izbrana možnost
Samodejno, se na zaslonu prikaže sporočilo
“Zaslon se bo izključil čez 15 sekund.” Izberite
Nadaljuj in pritisnite OK, da sprožite takojšnji izklop
zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon
izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na
daljinskem upravljalniku ali na TV, da znova vključite
zaslon. Svetlost se poveča do zelo nizke ravni, tako
da postane meni viden. Za spreminjanje možnosti
Varčevanje z energijo pritisnite tipki Levo ali Desno.
Opomba: Če je Način nastavljen na Igra, možnost Izklop
zaslona ni na voljo.
a (mm)
200
b (mm)
100
Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite
ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi
zmanjšali porabo energije.
Funkcije
•Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
•Popolnoma integriran digitalni/kabelski televizor
(DVB-T/C).
Pogled s Strani
•Vhodi HDMI za priklop drugih naprav z vtičnicami
HDMI
a
•Vhod USB
•Menijski sistem OSD
•Vtičnica Scart za zunanje naprave (DVDpredvajalniki, PVR, video igrice itd.)
•Stereo zvočni sistem
•Teletekst
Globina VijaKov (a)
min. (mm)
5
maks. (mm)
7
Premer
M4
•Priključek za slušalke
•Samodejna nastavitev programov
•Ročna nastavitev
•Samodejni izklop po največ osmih urah.
Opomba: Vijaki, potrebni za stensko pritrditev televizorja, k
televizorju niso priloženi.
Okoljske Informacije
Ta televizor je narejen tako, da je prijazen do okolja.
Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim
korakom:
Če nastavite Varčevanje z Energijo na Minimum,
Srednje, Maksimum ali Samodejno, bo temu
primerno televizor zmanjšal porabo energije.
Osvetlitev ozadja lahko z uporabo tipk Levo in
Desno na daljinskem upravljalniku ročno nastavite
na fiksno vrednost Po meri in prilagodite Osvetlitev
ozadja (nahaja se med nastavitvami za Varčevanje
z energijo). Možnost Izklop to nastavitev onemogoči.
Opomba: Možnosti Varčevanja z energijo se v odvisnosti
od Načina v meniju Slika lahko razlikujejo.
•Časovnik izklopa
•Zaščita za otroke
•Samodejna nastavitev zvoka na nemo, če ni signala.
•Predvajanje NTSC
•AVL (samodejna omejitev glasnosti)
•PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc)
•Vhod PC
•Igralni način (možnost)
•Funkcija izklopa slike
Priložena Dodatna Oprema
•Daljinski upravljalnik
•Baterije : 2 x AAA
•Navodila za Uporabo
•Snemljivo Stojalo
•Vijaki za Pritrditev Stojala (M4 x 12)
Slovenščina - 62 -
Upravljanje z daljinskim upravljalnikom
Obvestila o Stanju Pripravljenosti
Če TV že 5 minut ne sprejema vhodnega signala
(npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel
v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič vklopite,
se bo prikazalo naslednje sporočilo: „Televizor je
samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker
dalj časa ni bilo signala.“ Za nadaljevanje pritisnite
OK.
Če je TV prižgan in nekaj časa ne bo upravljan, se
bo preklopil v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič
vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo:
„Televizor je samodejno preklopil v stanje
pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali.“
Za nadaljevanje pritisnite OK.
Nadzorno Stikalo Televizorja in Delovanje
Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko Menu na
daljinskem upravljalniku. Uporabite levo ali desno
tipko, da izberete menijski zavihek in nato pritisnite
tipko OK. Za izbiro elementa uporabite smerne tipke.
Pritisnite tipko Return/Back ali Menu za izhod iz
zaslonskega menija.
Izbira vhoda
Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko
preklopite na druge vire. Za izbiro razlicnih vhodov
veckrat zaporedoma pritisnite tipko Source na
daljinskem upravljalniku.
Menjavanje Kanalov in Spreminjanje Glasnosti
S pomočjo tipk Glasnost +/- in Program +/- na
daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in
nastavite glasnost.
Vstavljanje Baterij v Daljinski Upravljalnik
Najprej odvijte vijak za pritrditev pokrovčka predala
za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika.
Nežno privzdignite pokrov. Vstavite dve bateriji
AAA. Prepričajte se, da oznaki (+) in (-) ustrezata
označbam (pazite na pravilno polarnost). Znova
zaprite pokrovček. Nato pokrov privijte.
1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / Info / Izbira s seznama virov in
stikalo za stanje mirovanja/vklop
Nadzorna tipka omogoča nastavitev glasnosti /
programov / virov in funkcijo vklopa in prehoda v
mirovanje.
Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost
s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s
pritiskom na gumb dol.
Če želite spremeniti kanal: Pritisnite na sredino
gumba, na zaslonu se bo pokazala informacijski
pasica. Pomikajte se med shranjenimi kanali s
pritiskom na gumb gor ali dol.
Če želite spremeniti vir: Dvakrat pritisnite sredinsko
tipko (skupaj za eno sekundo) in na zaslonu se bo
pojavil seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so
na voljo, s pritiskom na gumb gor ali dol.
Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino gumba in
ga pridrzite za nekaj sekund, televizor se bo preklopil
v nacin pripravljenosti.
Opombe:
•Če televizor izključite, se krog prične znova z
nastavitvijo glasnosti.
•S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega
zaslonskega menija.
Priključitev Kabla za Napajanje
POMEMBNO: TV sprejemnik je namenjen za
delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz
omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite TV
sprejemnik, da doseže sobno temperaturo okolice,
preden ga priključite na električno omrežje. Priključite
električni kabel v omrežno vtičnico.
Antenski Priključek
Priključite antenski kabel ali kabel za kabelsko
televizijo na ANTENSKI VHOD (ANT), ki je na zadnji
strani TV.
Slovenščina - 63 -
Obvestilo
POTRDITEV LASTNIŠTVA BLAGOVNE ZNAMKE
Pojma HDMI in High-Definition Multimedia Interface
ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v
Združenih državah in drugih državah.
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby
in simbol dvojni-D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
Pooblaščeni zastopnik:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Specifikacija
Odstranjevanje Stare Opreme in Baterij
med Odpadke
TV Sprejem
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Sprejemni Kanali
VHF (PAS I/III) - UHF (PAS
U) - HYPERBAND
Digitalni Sprejem
V celoti vgrajen sprejemnik
za zemeljsko - kabelsko TV
(DVB-T-C).
Število
Prednastavljenih
Kanalov
1.000
Da bi z izrabljenimi napravami in
baterijami pravilno ravnali, jih
odstranjevali in reciklirali, jih odnesite
do ustreznih zbiralnih centrov v skladu
z nacionalno zakonodajo.
Indikator Kanalov
Zaslonski prikaz
RF Antenski Vhod
75 Ohm (nebalansiran)
Delovna Napetost
220-240V AC, 50Hz.
Zvok
A2 Stereo+Nicam Stereo
Če jih pravilno odstranite, pomagate
ohranjati dragocene surovine in
preprečujete morebitne škodljive vplive
na zdravje in okolje.
Slušalke
3.5 mm mini stereo vtikač
Moč Zvočnega Izhoda
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Poraba Električne
Energije (W)
65 W
Teža (Kg)
6 Kg
Mere Televizorja G x D
x V (s stojalom) v mm
185 x 735 x 478
Mere televizorja G x D
x V (brez stojala) v mm
77/97 x 735 x 438
Zaslon
16/9 32”
Delovna Temperatura
in Vlaga
0ºC do 40ºC, maks. vlaga
85%
Samo za Evropsko Skupnost
in Države s Sistemom
Recikliranja
Ti simboli na napravah, embalaži in/
ali spremni dokumentaciji pomenijo,
da se izrabljeni električni in elektronski
izdelki in baterije ne smejo odstranjevati
skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Več informacij o zbiranju in recikliranju
dobite v vaši občini.
Nepravilno odlaganje teh odpadkov se
lahko kaznuje v skladu z nacionalno
zakonodajo.
Opomba k Simbolu Baterije
(Oznaka pod Simbolom):
Ta simbol se lahko uporablja skupaj
z oznako kemičnega elementa. V
takem primeru je skladen z zahtevami
Direktive o kemikalijah.
Slovenščina - 64 -
1. Stanje pripravljenosti: Za vklop / izklop TV
sprejemnika
Daljinski Upravljalnik
2. Številčne tipke: Za izbiro kanalov, vnos številk ali črk
v besedilna polja na zaslonu.
3. TV: Seznam kanalov / Nazaj na vir TV
4. Nemo: Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
5. Glasnost +/6. Meni: Prikaz TV menija
7. Navigacijske tipke: Pomagajo pri navigiranju po
menijih, vsebini itd. in pri prikazu podstrani v načinu
TXT, ko pritisnete Desno ali Levo tipko
8. OK: Potrdi izbiro uporabnika, zadrži stran (v načinu
TXT), pregleda seznam kanalov (način DTV)
9. Nazaj / Vračanje: Za vrnitev na prejšnji zaslon,
odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
10. Preglednik medija: Odpre zaslon medijskega
brskalnika
11. Info: Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže
skrite podatke (razkrij - v načinu TXT)
12. Moja tipka 1 (*)
13. Gumbi u boji: Za funkcije barvnih tipk si oglejte
navodila na zaslonu
14. Jezik: Preklaplja med zvočnimi načini (analogna TV),
prikaže in spremeni jezik zvoka/podnapisov (digitalna
TV, kjer je na voljo)
15. Podnapisi: Vklopi in izklopi podnapise (kjer so na
voljo)
16. Hitro premikanje nazaj: Hitro premika kadre nazaj v
medijih, kot so na primer filmi
17. Brez funkcije
18. Predvajaj: Začne predvajati izbrani medij
19. Ustavi: Ustavi predvajani medij
20. Hitro previjanje naprej: Hitro premika kadre naprej v
medijih, kot so na primer filmi
21. Premor: Ustavi trenutno medij, ki se predvaja.
22. Zaslon: Spremeni razmerje stranic na zaslonu
23. Tekst: Prikaže teletekst (kjer je na voljo), ko ponovno
pritisnete, se teletekst prepiše čez običajno sliko
oddajnika (mešano)
24. Brez funkcije
25. EPG (Elektronski programski vodič): Prikaže
elektronski programski vodič
26. Izhod: Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se
vrne na prejšnji zaslon
(*) MOJA TIPKA 1:
Ta tipka ima lahko v odvisnosti od modela prednastavljeno
funkcijo. Posebno funkcijo te tipke lahko nastavite s pritiskom
nanjo za približno pet sekund, ko se nahajate na želenem viru
ali kanalu. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev.
Sedaj je MOJA TIPKA 1 povezana z izbrano funkcijo.
Upoštevajte, da če izvajate Prvo Namestitev, se bo MOJA
TIPKA 1 ponastavila na privzeto funkcijo.
27. Hitri meni: Prikaže seznam menijev za hiter dostop
28. Brez funkcije
29. Program +/30. Zamenjava kanalov: Hitra menjava med prejšnjim in
trenutnim kanalom ali virom
31. Izvor: Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na
voljo
Slovenščina - 65 -
Priključki
Priključek
Tip
Kabli
Naprava
Priključek
Scart
(zadaj)
Priključek
VGA
(zadaj)
STRANSKI
AV
PC/YPbPr
AVdio
priključek
(bočni)
YPbPr/PC avdio kabel (ni
priložen)
Priključek
HDMI
(zadaj)
SPDIF
STRANSKI
AV
SLUŠALKE
YPBPR
Priključek
SPDIF
(koaksialni
izhod)
(zadaj)
Stranski AV
(Avdio/Video)
priključek
(bočni)
Kabel AV (ni priložen)
Priključek
za slušalke
(bočni)
YPbPr
video
priključek
(zadaj)
OPOMBA: Ko priključite
napravo preko YPbPr ali
stranskega AV vhoda, morate
uporabiti povezovalne kable, da
omogočite povezavo. Glejte sliko
na levi strani. | Lahko uporabite
YPbPr na VGA kabel (ni priložen),
da omogočite YPbPr signal
preko VGA vhoda. | Istočasno
ne morete uporabljati VGA in
YPbPr. | Če želite omogočiti PC/
YPbPr zvok, morate bočne avdio
vhode povezati vtikačem avdio
kabla PC/YPbPr (ni priložen). |
Če je zunanja naprava priključena
preko vtičnice SCART, bo TV
samodejno preklopil v način AV.
| Ko sprejemate DTV kanale
(Mpeg4 H.264) ali ste v načinu
medijskega brskalnika, izhod ne
bo na voljo preko vtičnice scart. |
Pri uporabi seta za montažo na zid
(ki je voljo od tretjih na trgu, če že
ni priložen) vam priporočamo, da
priključite vse kable na televizor
pred montažo na zid. | Vstavite
ali odstranite CI module le, ko
je TV UGASNJEN. Za podrobne
informacije o teh nastavitvah glejte
navodila za uporabo modula.
| (Vsak)vhod USB vašega TV
sprejemnika podpira naprave moči
do 500mA. Če boste povezovali
naprave, ki delujejo s tokom
višjim od 500 mA, lahko to vaš
TV poškoduje. | Pri priključitvi
kabla HDMI na TV, lahko uporabite
samo oklopljen kabel HDMI za
zagotavljanje zadostne zaščite
proti parazitskem frekvenčnem
sevanju.
PC na YPbPr povezovalni kabel
(ni priložen)
Priključek
USB
(bočni)
Priključek
CI
(bočni)
CAM
module
Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, da sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena.
Ko je povezava vzpostavljena, lahko vključite enote in jih uporabljate.
Slovenščina - 66 -
Vklop/Izklop
Vključevanje Televizorja
Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske
vtičnice (220-240V AC, 50 Hz).
TV sprejemnik lahko vklopite, ko je v stanju
pripravljenosti, na vec nacinov:
•Pritisnite tipko Stanja Pripravljenosti, Program
+/- ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
•Pritisnite stransko funkcijsko tipko na televizorju in
jo zadržite, dokler se televizor ne vključi iz stanja
mirovanja.
Izklop Televizorja
Pritisnite tipko Stanje Pripravljenosti na daljinskem
upravljalniku ali držite preklopno stikalo na TV
sprejemniku dokler se ta ne bo preklopil v stanje
pripravljenosti.
Ce zelite TV popolnoma izklopiti, izvlecite
elektricni kabel iz omrezne vticnice.
Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko
svetleča dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so
Iskanje v stanju pripravljenosti, Prenos po zraku ali Časovnik.
Svetleča dioda LED lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja
pripravljenosti.
Prva Namestitev
Ob prvem vklopu se prikaže meni “Izbira jezika“.
Prosimo, izberite želeni jezik in pritisnite OK.
Na naslednjem zaslonu z uporabo navigacijskih tipk
nastavite želene nastavitve.
Opomba: V tem trenutku boste v odvisnosti od izbire države
morda morali vnesti in potrditi številko PIN. Izbrana številka
PIN ne more biti 0000. Številko PIN morate vnesti pri vsaki
zahtevi v meniju ali kasneje.
O Izbiranju Vrste Sprejema
Antena: Če je vključena možnost iskanja preko
Antene, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor
pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.
Kabel: Če je vključena možnost iskanja preko Kabla,
bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel
z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. V odvisnosti
od ostalih nastavitev bo pred pričetkom iskanja morda
prikazano potrditveno sporočilo. Izberite DA in za
nadaljevanje pritisnite OK. Da postopek prekličete,
izberite NE in pritisnite OK. Lahko izberete Omrežje
ali pa nastavite vrednosti, kot so Frekvenca, ID
Omrežja in Korak Iskanja. Ko končate, pritisnite
tipko OK.
Opomba: Trajanje iskanja bo različno glede na izbran Korak
Iskanja.
Analogno: Če je vključena možnost iskanja
Analognih kanalov, bo po končanih začetnih
nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih
kanalov.
Obenem lahko nastavite priljubljeno vrsto kanalov.
Prednostno se bodo iskale izbrane vrste kanalov.
Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko OK.
V tem trenutku lahko izberete Način trgovina. S to
možnostjo lahko nastavite najboljšo kakovost prikaza
slike. Ta možnost je namenjena samo uporabi v
trgovinah. Za domačo rabo vam priporočamo, da
izberete Način Doma. Ta možnost bo na voljo v
meniju dodatnih nastavitev Nastavitve>Več in se
lahko vklopi/izklopi kasneje.
Za nadaljevanje na daljinskem upravljalniku pritisnite
tipko OK. Ko so začetne nastavitve zaključene,
prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih
vrst oddajnikov.
Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil
seznam kanalov. Za nadaljevanje pritisnite OK.
Na zaslonu se bo pojavil meni Urejanje Seznama
Kanalov. Seznam kanalov lahko urejate glede na
vaše preference ali pa za izhod pritisnete tipko Menu
in nadaljujete z gledanjem televizije.
Med iskanjem se bo morda pojavilo sporočilo. ki vas
bo povprašalo, ali želite kanale razvrstiti glede na
LCN(*). Izberite Da in za potrditev pritisnite OK.
(*) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki
organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim
zaporedjem kanalov (če je na voljo).
Opomba: Med prvo namestitvijo televizorja ne izključujte.
Nekatere možnosti morda v odvisnosti od izbire države ne
bodo na voljo.
Predvajanje Medijev Preko Vhoda USB
Lahko priključite 2.5"in 3.5" palčni (hdd z zunanjim
napajanjem) zunanje trde diske ali spominski ključ USB na
vaš TV z uporabo USB vhodov na televizorju.
POMEMBNO! Preden napravo priključite na TV
sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek.
Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za
poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekatere vrste
naprav USB (npr. predvajalniki MP3) ali trdih diskov
USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive
s tem TV sprejemnikom. TV podpira NTFS in FAT32
formatiranje diska.
Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1
TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.
Preden priključujete ali izključujete počakajte nekaj
časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteke.
To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB
in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke
pogona ne smete izvleči iz priključka.
Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite
vozlišča USB. V tem primeru uporaba vozlišč USB z
zunanjim napajanjem ni priporočljiva.
Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB
vhod(e) neposredno, če boste povezali USB trdi disk.
Slovenščina - 67 -
Opomba: Pri prikazovanju slik lahko meni Medijskega
Brskalnika prikaže le 1000 slikovnih datotek, shranjenih na
priključeni napravi USB.
Meni Brskalnika za Medije
S priključitvijo diska USB na vaš TV sprejemnik in
s pomočjo zaslona medijskega brskalnika lahko
predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki
so na njem shranjene. Disk USB povežite na enega
od vhodov USB, ki se nahajajo na bočni strani TV. S
pritiskom na gumb Menu, medtem ko ste v načinu
Medijski Brskalnik, dobite dostop do menijskih
možnosti Slika, Zvok in Nastavitve. S ponovnim
pritiskom na tipko Menu ta zaslon zapustite. Z
uporabo menija nastavitve Nastavitve lahko nastavite
preference za vaš Medijski Brskalnik.
Način Delovanja Zanka/Mešano
Začnite predvajati z gumbom
za Predvajanje in aktivirajte
Vse datoteke na seznamu
bodo neprekinjeno predvajane
v izvirnem vrstnem redu
Začnite predvajati z gumbom
OK in aktivirajte
Ista datoteka bo predvajana v
zanki (ponavljanje)
Začnite predvajati z gumbom
za Predvajanje in aktivirajte
Vse datoteke na seznamu
bodo predvajane enkrat v
naključnem vrstnem redu
Začnite predvajati z gumbom
za Predvajanje in aktivirajte
,
Vse datoteke na seznamu
bodo neprekinjeno predvajane
v istem naključnem vrstnem
redu
CEC in CEC RC Prehajanje
Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih
naprav, da so povežejo skozi HDMI vodila s pomočjo
daljinskega upravljalnika televizorja.
Najprej morate v meniju Nastavitve>Več določiti
možnost CEC kot Omogočeno. Pritisnite tipko
Vir in v meniju Seznam Virov izberite vhod HDMI
priključene naprave CEC. Ko je nova naprava CEC
vira povezana, bo prikazana v meniju za vire s svojim
imenom namesto imena priključenega HDMI vodila
(DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).
Ko je bil izbran priključeni vir HDMI, lahko daljinski
upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne
funkcije.
Da zaključite ta postopek in pričnete upravljati televizor
z daljinskim upravljalnikom, še enkrat pritisnite gumb
za Hitri meni na daljinskem upravljalniku, označite
CEC RC Prehod in s pritiskom na tipki Levo ali Desno
nastavite na Izključeno. Ta funkcija se lahko omogoči
ali onemogoči tudi v meniju Nastavitve>Več.
TV sprejemnik podpira tudi funkcijo ARC (Audio
Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija
je zvočna povezava, namenjena za nadomeščanje
drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom
(A/V sprejemnik ali sistem zvočnikov).
Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih
drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno
zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite slišati
le zvok iz priključene zvočne naprave (enako kot drugi
optični ali koaksialni digitalni zvočni izhodi). Če želite
spremeniti glasnost priključene naprave, morate to
napravo izbrati s seznama virov . V tem primeru tipke
za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno
napravo.
Opomba: Funkcija ARC je podprta samo preko vhoda HDMI1.
Nadzor Zvoka Sistema
Omogoča uporabo ojačevalnikov zvoka in
sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko
uravnavate s pomočjo daljinskega upravljalnika
televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo nastavite
možnost Zvočniki v meniju Nastavitve>Več na
Ojačevalnik. Zvočniki televizorja bodo utišani, zvok
predvajanega vira pa bo oddajal priključeni zvočni
sistem.
Opomba: Zvočna naprava mora podpirati funkcijo Nadzor
zvoka sistema (System Audio Control) in možnost CEC mora
biti Omogočena.
Slovenščina - 68 -
Vsebina Menija Televizorja
Vsebina Menija Slika
Način
Spremenite lahko način slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza
slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: Kino, Igra, Sport, Dinamično in
Naravno.
Kontrast
Nastavi vrednost osvetlitve in potemnitev zaslona.
Svetlost
Nastavi vrednost svetlosti zaslona.
Ostrina
Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
Barva
Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
Varčevanje z Energijo
Za nastavitev Varčevanja z energijo na Po Meri, Minimum, Srednje, Maksimum,
Samodejno, Izklop Slike ali Izklop.
Opomba: Nekatere možnosti bodo morda neaktivne, odvisno od izbranega Načina.
Osvetlitev Ozadja
Ta nastavitev nadzira raven osvetlitve ozadja. Funkcija osvetlitve ozadja bo neaktivna,
če je možnost Varčevanje z Energijo nastavljena na karkoli drugega kot Po Meri.
Osvetlitve ozadja ne morete aktivirati, ko je način slike nastavljen na Igra.
Napredne Nastavitve
Dinamični
Kontrast
S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
Zmanjšanje
Motenj
Če je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitev Zmanjšanje Motenj,
da zmanjšate količino motenj.
Barvna
Temperatura
Nastavi želeno vrednost barvne temperature. Na voljo so nastavitve Hladna, Normalna,
Topla in Po Meri.
Bela Točka
Ta nastavitev je na voljo, če je možnost za Barvno Temperaturo nastavljena na Po Meri.
S pritiskom na tipki Levo ali Desno povečajte ‘toploto’ ali ‘hladnost’ slike.
Povečava Slike
Za nastavitev želenega formata slike.
Filmski Način
Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske
programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.
Barva Kože
Barva kože se lahko spreminja od -5 do 5.
Prilagoditev Barv
Nastavi želeni ton barve.
Celoten Nabor
HDMI
izboljšate prikaz črnine na sliki.
Položaj računalnika
Pri predvajanju z vira HDMI bo ta funkcija vidna. To funkcijo lahko uporabite, da
Pojavi se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGA/PC.
Samodejno
Pozicioniranje
Samodejno izboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK.
H položaj
S tem elementom premikate sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
V Položaj
Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Odstranjevanje
Motenj Prikaza Dot Clock
Nastavitev Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični
(vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odstavki z
majhnimi črkami.
Faza
Odvisno od vira vhoda (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S
pomočjo preskušanja lahko sliko izboljšate.
Ponastavitev
Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen načina Igra)
Nekateri elementi v meniju za sliko ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA
dodane pod Nastavitve Slike v načinu PC.
Slovenščina - 69 -
Vsebina Menija za Zvok
Glasnost
Prilagodi stopnjo glasnosti.
Izenačevalnik
Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu
Uporabnik.
Ravnovesje Zvoka
Nastavi razmerje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke
Nastavi glasnost slušalk.
Prosimo, da se pred uporabo slušalk prepričate, da je nastavitev glasnosti uravnana
na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
Zvočni način
Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
AVL (Samodejna
Omejitev Glasnosti)
Za nastavitev fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke / Izhod
Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko
izberete možnost Izhod. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na
Slušalke.
Pred uporabo slušalk preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke. Če
je nastavljen na Izhod, bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko
povzročila okvaro sluha.
Dinamični Nizki Toni
Vključi ali izključi možnost dinamičnih nizkih tonov.
Prostorski Zvok
Način za prostorski zvok lahko nastavite na Vklopljeno ali Izklopljeno.
Digitalni Izhod
Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.
Slovenščina - 70 -
Nastavitev - Vsebina Menija Nastavitve
Pogojni Dostop
Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo.
Jezik
V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različen jezik.
Starševski Nadzor
Za spreminjanje nastavitve starševskega nadzora, vpišite pravilno geslo. V tem
meniju z lahkoto nastavite vse nastavitve za Zaklepanje Zaslona, Starostno
Zaščito (morda v odvisnosti od izbire države pri Prvi Namestitvi na bo na voljo) in
za Zaporo za Otroke. Z možnostjo Nastavi PIN lahko tudi določite novo številko
PIN.
Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Ce ste med Prvo namestitvijo
(zahtevana je v odvisnosti od izbora drzave) dolocili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami dolocili.
Časovniki
Nastavi časovnik za spanje, da se televizor po določenem času izklopi. Nastavi
časovnike za izbrane programe.
Datum / Čas
Nastavi datum in čas.
Viri
Aktivira ali izklopi izbrane možnosti virov.
Dostopnost
Prikaže možnosti za dostopnost televizorja.
Za Naglušne
Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
Zvočni Opis
Zvočni opis bo predvajan za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh menijskih možnosti
Zvočnega Opisa pritisnite OK. Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo
podpirajo.
Več
Prikaže druge možnosti televizorja.
Časovna
Omejitev Prikaza
Menijev
Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz menijev.
Modro Ozadje
Aktivira ali deaktivira sistem modrega ozadja, če je signal prešibek ali če ga ni.
Posodabljanje
Programske
Opreme
Zagotavlja, da ima vaš televizor najsodobnejšo vgrajeno programsko opremo.
Različica
Aplikacije
Prikaže trenutno različico programske opreme.
Način Podnapisi
Ta možnost se uporablja za izbiro načinov podnapisov na zaslonu (DVB podnapisi /
TXT podnapisi), če so na voljo oboji. Prednastavljeni so podnapisi DVB. Ta možnost je
na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Samodejni Izklop
Televizorja
Nastavi želeni čas, po katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko
se ga ne upravlja.
Način
Prikazovanja v
Trgovini
Ta način izberite, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta funkcija vklopljena,
nekateri elementi menija TV ne bodo na voljo.
Način Varčevanja
z Energijo
Ta nastavitev nastavi želeni način vklopa. Na voljo sta možnosti Zadnje Stanje ali
Stanje Pripravljenosti.
CEC
S to nastavitvijo lahko v celoti omogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S
tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
Zvočniki
Za predvajanje zvoka na televizorju, ko je priključena združljiva zvočna naprava pri
nastavitvi Ojačevalnik. Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko
uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
Slovenščina - 71 -
Vsebina Menijev Namestitev in Ponovna Nastavitev
Samodejno
Iskanje
Kanalov
(Ponovno
Iskanje)
Samodejno prikaže možnosti iskanja kanalov. Digitalna Antena: poišče in shrani antenske
kanale DVB. Digitalna Kabelska Antena: poišče in shrani kabelske kanale DVB. Analogno:
poišče in shrani analogne kanale.
Ročno Iskanje
Kanalov
Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Omrežno
Iskanje
Kanalov
Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. Digitalna Antena: Poišče kanale antenskega
omrežja. Digitalna Kabelska Antena: Poišče kanale kabelskega omrežja.
Analogno
Fino
Nastavljanje
To nastavitev lahko uporabite za fino nastavitev analognih kanalov. Ta funkcija ni na voljo, če
ni shranjenih analognih kanalov.
Namestitvene
Nastavitve
Prikaže meni namestitvenih nastavitev. Iskanje v Stanju Pripravljenosti (Možnost): Vaš
TV bo v času stanja pripravljenosti iskal nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najedene nove
postaje, se bodo prikazale.
Briši Seznam
Storitev
To nastavitev uporabite, da izbrišete shranjene kanale. To nastavitev lahko vidite samo, ko je
možnost Država nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska.
Izberi Aktivno
Omrežje
Ta nastavitev vam omogoča, da bodo na seznamu kanalov prikazani samo kanali v izbranem
omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Prva
Namestitev
Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavitev ter ponastavitev televizorja na tovarniške
nastavitve.
Slovenščina - 72 -
Splošno o Upravljanju Televizorja
Uporaba Seznama Kanalov
TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v
Seznam Kanalov. Seznam kanalov lahko uredite,
nastavite priljubljene ali aktivne kanale, ki jih potem
lahko vidite s pomočjo možnosti Seznama Kanalov.
Da odprete Seznam Kanalov pritisnite tipko OK/
TV. Kanale na seznamu lahko urejate s pritiskom na
modro tipko ali pa s pritiskom na zeleno tipko odprete
meni Uredi Seznam Kanalov in spremembe izvedete
na trenutnem seznamu.
Upravljanje Seznama Priljubljenih
Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših
priljubljenih kanalov. Da odprete meni Urejanje
seznama kanalov v glavnem meniju vstopite v meni
Seznam kanalov ali pa pritisnite zeleno tipko, ko je
na zaslonu prikazan Seznam kanalov. Na seznami
izberite želeni kanal. Z rumeno tipko lahko izberete
več kanalov. Nato pritisnite tipko OK in odprite meni
Možnosti urejanja kanalov in izberite možnost
Dodaj/odstrani priljubljene. Ponovno pritisnite
tipko OK. Za želeni seznam nastavite možnost
na Omogočeno. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na
seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s
seznama priljubljenih uporabite enake korake in
nastavite možnost na Onemogočeno.
Za filtriranje kanalov na Seznamu Kanalov lahko
vedno za enostavnejše nastavitve uporabite funkcijo
Filter v meniju Urejanje Seznama Kanalov. Z
možnostjo Filter lahko nastavite, da se vedno ob
odpiranju Seznama Kanalov prikaže eden od vaših
seznamov priljubljenih. Funkcija filtriranja v Seznamu
Kanalov bo filtrirala samo trenutno prikazan Seznam
Kanalov, da ga lahko najdete in preklopite nanj. Te
spremembe se ob ponovnem odpiranju Seznama
Kanalov ne ohranijo.
Nastavitve Starševskega Nadzora
Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih
programov, kanalov in uporabo menijev, lahko
uporabite možnosti v meniju Starševski Nadzor.
Nahajajo se v meniju Nastavitve>Starševski.
Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je
potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu pravilne številke
PIN se bodo prikazale nastavitve menija Starševski
Nadzor.
Zaklepanje Menija: Ta nastavitev omogoči ali
onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih
menijev televizorja.
Starostna Zaščita: Če je ta možnost omogočena, TV
sprejemnik prikaže oceno primerne starosti oddaje,
in če je ta nivo onemogočen, dostop do oddaje ali
programa ne bo mogoč.
Opomba: Če je bila pri Prvi Namestitvi država nastavljena
na Francijo, Italijo ali Avstrijo, bo Starostna Zaščita privzeto
nastavljena na 18 let.
Zaščita za Otroke: Če je zaščita za otroke
VKLJUČENA, boste TV lahko upravljali samo z
daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni
plošči ne bodo delovale.
Nastavitev Kode PIN: Določi novo številko PIN.
Privzeta Koda CICAM PIN: Če modul CI ni vstavljen
v režo CI na televizorju, bo ta možnost obarvana sivo.
Privzeto kodo PIN za CI CAM lahko spremenite.
Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000
ali 1234. Če ste med Prvo Namestitvijo (zahtevana je v
odvisnosti od izbora države) določili številko PIN, uporabite
številko PIN, ki ste jo sami določili.
Nekatere možnosti v odvisnosti od izbire države pri Prvi
Namestitvi morda ne bodo na voljo.
Elektronski Programski Vodič (EPG)
Nekateri kanali oddajajo informacije o svojih
programih. Za ogled menija Programskega Vodiča
pritisnite tipko Epg.
Na voljo so 3 različne vrste postavitve vodiča:
Časovna premica, Seznam in Urnik Zdaj/Nato. Za
preklop med njimi sledite navodilom na dnu zaslona.
Urnik Časovne Premice
Povečava (Rumena tipka): Pritisnite rumeno tipko
za prikaz dogodkov v daljšem časovnem intervalu.
Filter (modra tipka): Prikaz možnosti za filtriranje.
Podrobnosti o Dogodku (tipka Info): Prikaže
podrobne podatke o izbranih programih.
Izberi žanr (tipka Podnapisov): Prikaže meni Izberi
Žanr. S to funkcijo lahko iščete po bazi podatkov
programskega vodiča v skladu z izbranim žanrom.
Preiskane bodo informacije v programskem vodiču in
označen bo rezultat, skladen z vašimi kriteriji.
Jutri/Včeraj (tipka Program +/-): Prikaže spored za
naslednji ali prejšnji dan.
Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti programa.
Iskanje (tipka Text): Aktivira meni Iskanje po
Programskem Vodiču.
Zdaj (tipka Preklop): Prikaže trenutni dogodek na
označenem kanalu.
Seznam Urnika (*)
(*) Pri tej postavitvi so v seznamu prikazani samo dogodki
na označenem kanalu.
Prejš. čas. Razdelek (rdeča tipka): prikaže spored
predhodnega časovnega razdelka.
Jutri/Včeraj (tipka Program +/-): Prikaže spored za
naslednji ali prejšnji dan.
Podrobnosti o Dogodku (tipka Info): Prikaže
podrobne podatke o izbranih programih.
Filter (tipka Tekst): Prikaz možnosti za filtriranje.
Nasl. čas. razdelek (zelena tipka): Prikaže spored
naslednjega časovnega razdelka.
Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti programa.
Slovenščina - 73 -
Urnik Zdaj/Nato
Krmarjenje (Navigacijske tipke): Za brskanje med
kanali in programi uporabite navigacijske tipke.
Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti programa.
Podrobnosti o dogodku (tipka Info): Prikaže
podrobne podatke o izbranih programih.
Filter (Modra tipka): Prikaz možnosti za filtriranje.
Možnosti programa
Za označevanje programa uporabite navigacijske
tipke in pritisnite tipko OK za prikaz menija Možnosti
Dogodka. Na voljo so naslednje možnosti.
Izbira kanalov: Z uporabo te možnosti lahko
preklopite na izbrani kanal.
Nastavite Časovnik Dogodka / Izbrišite časovnik
dogodka: Ko ste v meniju EPG izbrali program
(oddajo), pritisnite tipko OK. Izberite možnost
“Nastavi časovnik na dogodek” in pritisnite tipko
OK. Časovnik lahko nastavite za oddaje v prihodnosti.
Če želite preklicati že nastavljen opomnik, označite
oddajo in pritisnite tipko OK. Nato v možnosti
Dogodek Izberite Izbriši Časovnik. Časovnik bo
preklican.
zagonu TV sprejemnika s pritiskom na OK in
nadaljujte s ponovnim zagonom.
Način Iskanja in Posodobitve ob 3. Uri Zjutraj
Če je v meniju Možnosti posodobitve možnost
Samodejno Skeniranje Omogočena in je TV
sprejemnik povezan na antenski signal ali internet,
bo televizor poiskal nove posodobitve ob 3:00. Če
je najdena nova programska oprema in je uspešno
prenesena, bo nameščena pri naslednjem zagonu.
Opomba: Ko med zagonom lučka led utripa, ne izvlecite
napajalnega kabla iz vtičnice. Ce se TV po posodobitvi ne
vkljuci, izvlecite vtikac iz omreznega napajanja za dve minuti
in ga nato ponovno prikljucite.
Odpravljanje Težav in Nasveti
Televizor se ne da vključiti
Prepričajte se, da je napajalni vtikač priključen v
električno vtičnico. Preverite, ali so baterije izrabljene.
Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.
Slaba slika
•Preverite, ali ste vnesli pravilen sistem TV.
Opombe: Medtem ko na trenutnem kanalu poteka aktivno
snemanje, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vir.
•Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike.
Preverite dostop do antenskega priključka.
Časovnika ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem
časovnem intervalu.
•Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno
frekvenco kanala.
Storitve Teleteksta
Pritisnite tipko Text za vnos. Za aktiviranje mešanega
načina znova pritisnite tipko, kar vam omogoča sočasno
gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izhod
tipko znova pritisnite. Ko so strani teleteksta barvno
kodirane, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami.
Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.
•Ko sta na TV hkrati priključeni dve zunanji napravi,
se kakovost slike lahko poslabša. V takem primeru
eno zunanjo napravo izklopite.
Ni slike
•To pomeni, da vaš TV ne sprejema prenosa.
Prepričajte se, ali ste izbrali pravilen vir.
Digitalni Teletekst
•Ali je antena pravilno priključena?
Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko
Text. Upravljate ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi
tipkami in tipko OK. Način upravljanja se lahko razlikuje
in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite
navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če
se želite vrniti v način TV, pritisnite tipko Text.
•Je antenski kabel poškodovan?
Posodabljanje Programske Opreme
Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno
posodobi programsko opremo preko sprejemnega
signala.
Iskanje Posodobitve Programske Opreme
Preko Uporabniškega Vmesnika
V glavnem meniju izberite Nastavitve in pritisnite
tipko OK. Prikazan bo meni Nastavitve. Nato izberite
možnost Več in pritisnite tipko OK. Izberite možnost
Posodobitev Programske Opreme in pritisnite tipko
OK. V meniju Možnosti Posodobitve izberite Preveri
za Posodobitev in pritisnite tipko OK, da preverite, ali
obstaja posodobitev programske opreme.
•So na antenski kabel priključeni ustrezni priključki?
•Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.
Ni zvoka
•Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo.
Pritisnite tipko Nemo ali povečajte glasnost, da
preverite.
•Zvok prihaja le iz enega zvočnika. V meniju zvoka
preverite nastavitev balansa.
Daljinski upravljalnik ne deluje
•Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.
Ni možno izbrati vhodnih virov
•Če ne morete izbrati vhodnega vira, morda nobena
od naprav ni priključena. Če ne:
•Če želite preklopiti na vhodni vir, ki je namenjen za
priključeno napravo, preverite kable in povezave AV.
Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos.
Ko je prenos končan, potrdite vprašanje o ponovnem
Slovenščina - 74 -
Tipični Načini Prikaza Slike na PC Vhodu
Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine
prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira
vseh ločljivosti.
Kazalo
Ločljivost
Frekvenca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Združljivost Signalov AV in HDMI
Vir
EXT
(SCART)
Podprti Signali
Na Voljo
PAL.
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Stranski
AV
PAL.
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,
60Hz
O
1080i
50Hz,
60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,
60Hz
O
1080i
50Hz,
60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Ni na Voljo, O: Na Voljo)
V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno
prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardi iz
opreme, ki je vir (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi
taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali
proizvajalcem opreme.
Slovenščina - 75 -
Formati Datotek, Podprti v Načinu USB
Medij
Pripona
Format
Opombe
Video
dat, mpg,
mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Ostali:
1080P@30fps - 50Mbit/sek.
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/sek
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp4 .mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sek
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sek
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp3
MPEG1/2 sloj
1/2/3 (MP3)
Sloj1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitna hitrost) / 16KHz ~ 48KHz (Hitrost
vzorčenja)
Zvok
Sloj2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bitna hitrost) / 16KHz ~ 48KHz (Hitrost
vzorčenja)
Sloj3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bitna hitrost) / 16KHz ~ 48KHz (Hitrost
vzorčenja)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Free Format (Bitna hitrost) / 8KHz ~ 48KHz (Hitrost vzorčenja)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Bitna hitrost) / 16KHz ~ 48KHz (Hitrost vzorčenja)
(deluje
samo
z video
datotekami)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Bitna hitrost) / 32KHz, 44,1KHz, 48KHz (Hitrost
vzorčenja)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (Bitna hitrost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Hitrost
vzorčenja)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (Bitna hitrost) / 8KHz ~ 48Khz (Hitrost vzorčenja)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Bitna hitrost) / 8KHz ~ 48Khz (Hitrost vzorčenja)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Bitna hitrost) / 8KHz (Hitrost vzorčenja)
Osnovno
Ločljivost(ŠxV): 15360x8640, 4147200 bytes
Progresivno
Ločljivost(ŠxV): 1024x768, 6291456 bytes
brez prepletanja
Ločljivost(ŠxV): 9600x6400, 3840000 bytes
prepleteno
Ločljivost(ŠxV): 1200x800, 3840000 bytes
.sub
-
Sub1, Sub2, Sub3
.srt
-
WMA: 128Kbps ~ 320Kbps (Bitna hitrost) / 8KHz ~ 48KHz (Hitrost
vzorcenja)
WMA Pro: < 768kbps (Bitna hitrost) / ~ 96KHz (Hitrost vzorčenja)
Slika
.jpeg, .jpg
.png
Ločljivost(ŠxV): 9600x6400, 3840000 bytes
.bmp
Podnapisi
Slovenščina - 76 -
Podprte DVI-ločljivosti
Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen),
glejte naslednje informacije o ločljivosti.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Slovenščina - 77 -
Product fiche
Supplier
Panasonic Corporation
Model ID
TX-32C300E
A+
Energy efficiency class
80 cm / 32 inches
Visible screen size (diagonal)
On mode average power consumption
31 W
Annual energy consumption *1
45 kWh
Standby power consumption *2
<0,5 W
Off mode power consumption
NA
1366 x 768
Screen resolution
*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television
operating 4 hours per day for 365 days.
The actual energy consumption will depend on how the television is used.
*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.
For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.
Slovenščina - 78 -
TQB0E2387
TQB0E2387
TQB0E2387
TQB0E2387
television
is used. XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how
Energy
consumption
K *1:the
the
rated
consumption,
refer and
to the
on the
back cover.
M
the
television
isof
used.
*2:
when
the TV isisturned
offpower
with the
remote control
nolabel
function
is TV
active
e remote control
and
noinformation
function
active
L For
*2:
when
the on
TV the
is turned
off
with consumption,
the remote control
and
nolabel
function
is active
LFor
ofTV
rated
power
refer to
the
on the
TV back cover.
consumption, M
refer
tothe
theinformation
label
back
cover.
M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.
A Produktdatenblatt
C Modellkennung
G Jährlicher Energieverbrauch
A Ficha de producto C Identificador del modelo
G Consumo de energía anual
B Lieferanten
D Energieeffizienzklasse
H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
B Proveedor
D Clase de eficiencia energética H Consumo de electricidad en espera
Produktdatenblatt
Jährlicher
del modelo
de energía anual
de
producto
ellkennung
Energieverbrauch
energía
anual
de producto
A
C Modellkennung
A Ficha
C Identificador
G Consumo
G Jährlicher
A Ficha Energieverbrauch
C Identificador del modelo
G Consumo
Bildschirmdiagonale
im Aus-Zustand
visible
de de
la pantalla
de electricidad en modo apagado
E Sichtbare
I GLeistungsaufnahme
E Diagonal
I Consumo
deen
eficiencia
en espera
Lieferanten
Energieeffizienzklasse
im Bereitschafts-Zustand
de electricidad
espera
gieeffizienzklasse BALeistungsaufnahme
Bereitschafts-Zustand
HGConsumo
DCim
BAProveedor
Den
H Consumo
H Leistungsaufnahme
B Proveedor
D Clase de eficiencia energética
Modellkennung
Jährlicher
Energieverbrauch
Identificador
delenergética
modelo J Resolución
Consumo
deelectricidad
energía anual
Ficha
de electricidad
producto
GLeistungsaufnahme
CClase
im Ein-Zustand
de
modo
encendido
de ladepantalla
F Produktdatenblatt
J HBildschirmauflösung
F Consumo
dede
electricidad
en durante
modo
apagado
la pantalla
Sichtbare
Bildschirmdiagonale
im
dedeelectricidad
en
apagado
Diagonal visible
de
laBereitschafts-Zustand
pantalla
Aus-Zustand
E BDiagonal
I HConsumo
E BEnergieverbrauch
I HLeistungsaufnahme
Evierstündigen
I Consumo
I Leistungsaufnahme
Clase
demodo
eficiencia
energética
Consumo
electricidad
en
espera
Lieferanten
Leistungsaufnahme
imAus-Zustand
Proveedor
DimEnergieeffizienzklasse
D
XYZ kWh/Jahr,
auf der Grundlage eines täglich
Betriebs
des
Fernsehgerätes
de visible
energía:
XYZ
kWh
al año,
suponiendo
cuatro horas
de
funcionamiento
diario
K
K Consumo
Consumo
de
electricidad
en
modo
encendido
Resolución
de
la
pantalla
Leistungsaufnahme
im
Ein-Zustand
Bildschirmauflösung
Consumo
de
electricidad
en
modo
encendido
Resolución
de
la
pantalla
tand
Bildschirmauflösung
F
J
F Ean
J
F der Nutzung des Fernsehgerätes
J El consumo
J Tagen.Bildschirmdiagonale
de la
electricidad
Diagonal
visibleefectivo
de la pantalla
Sichtbare
Leistungsaufnahme
im Aus-Zustand
E días.
I Consumo
I Art
365
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der
ab.
365
dependerá de las condiciones reales
de uso de
televisión.en modo apagado
Energieverbrauch
XYZ kWh/Jahr,
auf
Grundlage eines täglich
Betriebs XYZ
des Fernsehgerätes
Consumo
XYZ kWh
al
año,encendido
suponiendo cuatroJ horas
de funcionamiento
diario durante
, auf der GrundlageKeines
täglich vierstündigen
Betriebs
desder
Fernsehgerätes
Consumo de energía:
kWh al año, suponiendoK cuatro
horasdedeenergía:
funcionamiento
diario
durante
K vierstündigen
Consumo
electricidad
en
modo
Resolución
de
la
pantalla
Leistungsaufnahme
im
Ein-Zustand
Bildschirmauflösung
F
F
J
der
Fernseher
mit der
Fernbedienung
ausgeschaltet
und
keine
Funktion
aktiviert
ist dependerá
cuando
el TVreales
apagauso
con
mando
a distancia
nocondiciones
existe ninguna
función
activa
L wenn
365der
Tagen.
DerNutzung
tatsächliche
Energieverbrauch
vonwird
der Art
der
Nutzung
des
Fernsehgerätes
ab.
días.
Elseconsumo
efectivo
dependerá
deylas
reales
defuncionamiento
uso
de la televisión.
nergieverbrauch hängt
Art
der
des
Fernsehgerätes
ab.hängt
365
días.
El consumo
efectivo
de lasL condiciones
deel
la
televisión.
Energieverbrauch
XYZ kWh/Jahr,
auf der Grundlage
eines
täglich
vierstündigen
Betriebs
des Fernsehgerätes
Consumo
de de
energía:
XYZ
kWh
al año, suponiendo
cuatro horas
de
diario durante
K365
Kanvon
Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
M Weitere
M yPara
an 365
Tagen.
tatsächliche
Energieverbrauch
hängt vonwird
der
Art
der
Nutzung
des Fernsehgerätes
365 días.
El consumo
efectivo
dependerá
de lasycondiciones
reales de
uso de
la televisión.
el TV
se apaga
el mando
a distancia
no existe ninguna
función
activa
der
Fernseher
mit
der Fernbedienung
und
keine
Funktion
aktiviert
ist ab.a distancia
el TV
se apaga
con el mando
existe
ninguna
funcióncon
activa
nbedienung ausgeschaltet
wird
undDer
keine
Funktion
aktiviert ist ausgeschaltet
Lnocuando
L wenn
L cuando
Productkaart
Typeaanduiding
Jaarlijksauf
energieverbruik
Informationsblad
Modellbeteckning
A
C
G
A
C
G
Årlig
energiförbrukning
Weitere
Informationen
zur
Nennleistungsaufnahme
siehe
Aufkleber
der
hinteren
Abdeckung
des
Fernsehers.
Para
información
sobre
el
consumo
de
potencia
nominal
consulte
la
etiqueta
en
la
cubierta
trasera
del televisor.
istungsaufnahme siehe
Aufkleber
auf
der
hinteren
Abdeckung
des
Fernsehers.
Para
información
sobre
el
consumo
de
potencia
nominal
consulte
la
etiqueta
en
la
cubierta
trasera
del
televisor.
wird und keine Funktion aktiviert ist
ML cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
ML wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet M
B Leverancier
D Energie-efficiëntieklasse
H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
B Leverantör
D Energieffektivitetsklass
H Effektförbrukning i standbyläge
Weitere
Informationen
zur
siehe Aufkleber
aufenergieverbruik
der hinteren
Abdeckung
des Fernsehers.
Para
información
sobre
consumo de potencia nominal Effektförbrukning
consulte la etiquetai en
la cubierta trasera del televisor.
Productkaart
Typeaanduiding
Jaarlijks
aanduiding
energieverbruik
A
C Nennleistungsaufnahme
AMInformationsblad
C elModellbeteckning
G Jaarlijks
A Informationsblad
C Modellbeteckning
Gskärmdiagonal
Årlig
energiförbrukning
schermdiagonaal
in de
uitstand
frånläge
EMZichtbare
I GElektriciteitsverbruik
E Synlig
I G Årlig energiförbrukning
Leverancier
Energie-efficiëntieklasse
in deDslaapstand
Leverantör
i standbyläge
gie-efficiëntieklasse
inTypeaanduiding
de slaapstand
Energieffektivitetsklass Effektförbrukning
i standbyläge
B
DC
DCEnergieffektivitetsklass
HGEffektförbrukning
H Elektriciteitsverbruik
B Leverantör
H Effektförbrukning
Productkaart
Jaarlijks
energieverbruik
Modellbeteckning
GElektriciteitsverbruik
Årlig energiförbrukning
in de
gebruiksstand
i påläge
F AElektriciteitsverbruik
J HSchermresolutie
F BA Informationsblad
J Skärmupplösning
Zichtbare
schermdiagonaal
inindedeuitstand
skärmdiagonal
i frånläge
de uitstand
E BEnergieverbruik
I HElektriciteitsverbruik
E BSynlig
I HEffektförbrukning
I Elektriciteitsverbruik
E Synlig skärmdiagonal
I Effektförbrukning
Leverancier
Elektriciteitsverbruik
slaapstand
Leverantör
Energieffektivitetsklass
Effektförbrukning
i standbyläge
DinEnergie-efficiëntieklasse
Di frånläge
XYZ kWh per
jaar,
gebaseerd op het elektriciteitsverbruik
van de televisie
wanneer deze
’XYZ’ kWh
per år, beräknad utifrån effektförbrukningen
för en tv-mottagare
som
K
K Energiförbrukning
Elektriciteitsverbruik
in
de
gebruiksstand
Schermresolutie
Effektförbrukning
i
påläge
Skärmupplösning
uiksstand
Schermresolutie
Effektförbrukning
i
påläge
Skärmupplösning
F Egedurende
J
F
J
J
F
J
Zichtbare365
schermdiagonaal
Elektriciteitsverbruik
in de uitstand
i frånläge
E Synlig
I Effektförbrukningkommer
dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke Ienergieverbruik
is afhankelijk
van de manier
används
fyraskärmdiagonal
timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen
att bero
Energieverbruik
XYZ
kWh
per
jaar,
gebaseerd
op
het
elektriciteitsverbruik
van
de
televisie
wanneer
deze
Energiförbrukning
’XYZ’
kWh
per
år,
beräknad
utifrån
effektförbrukningen
för
en
tv-mottagare
som
ar, gebaseerd op het
elektriciteitsverbruik
van
de
televisie
wanneer
deze
Energiförbrukning
’XYZ’
kWh
per
år,
beräknad
utifrån
effektförbrukningen
för
en
tv-mottagare
som
K Fwaarop
K
K
Elektriciteitsverbruik
in
de
gebruiksstand
Schermresolutie
Effektförbrukning
i
påläge
Skärmupplösning
J
F
J
de televisie wordt gebruikt.
på hur tv-mottagaren används.
gedurende
365 dagen
4isuur
perjaar,
daggebaseerd
aanstaat.
Het
feitelijke
energieverbruik
is
afhankelijk
van
de
manier
används
fyra timmar’XYZ’
per dygn
under
faktiska
energiförbrukningen
att bero
r dag aanstaat. Het feitelijke
energieverbruik
afhankelijk
van de manier
används fyravan
timmar
per dygn
under
365
faktiska
energiförbrukningen
attdygn.
bero Den
Energieverbruik
XYZ kWh
per
op het
elektriciteitsverbruik
wanneer
dezedygn.LDen
Energiförbrukning
kWhkommer
per och
år, 365
beräknad
utifrån
för en kommer
tv-mottagare
som
de tvde
is uitgeschakeld
met
de afstandsbediening
en er
geen functies
actief zijnde televisie
närKpå
TV:n
ärtv-mottagaren
avslagen via fjärrkontrollen
ingen funktion
äreffektförbrukningen
aktiv
L KAls
waarop
televisie
wordt
gebruikt.
hur
används.
uikt.
på
hur
tv-mottagaren
används.
gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier
används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero
information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.
het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
M Raadpleeg
M För när
waarop
televisieactief
wordt
gebruikt.
hur
degeen
tv isdeuitgeschakeld
met
de afstandsbediening en er geen
functies
actief
zijn via fjärrkontrollen och ingen
är
avslagen via används.
fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
e afstandsbediening
en
er
functies
zijn
TV:n är
avslagen
funktion
är tv-mottagaren
aktiv
L Als
L påTV:n
L när
prodotto
delvan
modello
Consumo
annuo
di energia
Produktinfo
Modell-ID
A Scheda
C Identificatore
A se
Cbaksida.
Årlig energiforbruk
etiket
aan
demet
achterkant
de tv voor informatie
over
het
nominale
om
nominell
effektförbrukning,
seGetiketten
påaktiv
TV:ns baksida.
terkant van de tv voor
informatie
over
het nominale
elektriciteitsverbruik.
information
nominell effektförbrukning,
påärTV:ns
Als de tv ishet
uitgeschakeld
de afstandsbediening
en erGgeen
functies
actiefom
zijnelektriciteitsverbruik.
närinformation
TV:n
avslagen
via fjärrkontrollen
och ingen
funktion
är
M
Metiketten
M För
LRaadpleeg
LFör
B Fornitore
D Classe di efficienza energetica
H Consumo di energia in modo stand-by
B Leverandør
D Energieffektivitetsklasse
H Strømforbruk i standby
Raadpleeg
het
etiket
aan
de
achterkant
van
de
tv
voor
informatie
over
het
nominale
elektriciteitsverbruik.
För
information
om
nominell
effektförbrukning,
se
etiketten
TV:ns
baksida.
Scheda
prodotto
Identificatore
del
modello
Consumo
annuo
di
energia
Produktinfo
Modell-ID
icatore del modelloAMDiagonale
Consumo
annuo
di
energia
Produktinfo
Modell-ID
M
C
G
A
C
G Årligpå
energiforbruk
G
A
C
G
Årlig
energiforbruk
dello schermo visibile
i off-modus
E
I Consumo di energia in modo spento
E Synlig skjerm-diagonal
I Strømforbruk
Fornitore
di modo
efficienza
energetica
diannuo
energia
modo
stand-by
i standby
di efficienza energetica
energia
in
stand-by
Leverandør
Energieffektivitetsklasse
i standby
B
BALeverandør
DCEnergieffektivitetsklasse
HGStrømforbruk
H prodotto
BRisoluzione
D
H Strømforbruk
Scheda
Identificatore
del
modello
Consumo
diin
energia
Produktinfo
Modell-ID
CClasse
GConsumo
Årlig energiforbruk
diConsumo
energia indiDmodo
acceso
dello
schermo
i på-modus
F AConsumo
JH
F Strømforbruk
J Skjermoppløsning
Diagonale
dello
schermo
visibile
Consumo
di
energia
in
modo
spento
Synlig
skjerm-diagonal
Strømforbruk
le
Consumo
di
energia
in
modo
spento
Synlig
skjerm-diagonal
Strømforbruk
i
off-modus
E
I
E
I
I
E
I
Fornitoredi energia XYZDkWh/anno
Classe di calcolato
efficienzasulla
energetica
di energia
modo stand-by
Strømforbruk
i standby
H Consumo
B Leverandør
H av
base del consumo
di un televisore
inin
funzione
per 4
XYZ kWh perDår,Energieffektivitetsklasse
strømforbruket er basert på bruk
TV-en for 4i off-modus
timer
per dag for 365
K BConsumo
K Energiforbruk
Consumo
di
energia
in
modo
acceso
Risoluzione
dello
schermo
Strømforbruk
i
på-modus
Skjermoppløsning
cceso
Risoluzione
dello
schermo
Strømforbruk
i
på-modus
Skjermoppløsning
F Eore
J
F
J
J
F
J
Diagonale
dello
schermo
visibile
Consumo
di
energia
in
modo
spento
Synlig
skjerm-diagonal
Strømforbruk
I
E
I
al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall’utilizzo reale del televisore.
dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.i off-modus
Consumo
didienergia
XYZ
kWh/anno
calcolatoper
sulla
di un televisore
inper
funzione
per 4
kWh
år, strømforbruket
bruk
av TV-en for 4 timer per dag for 365
nno calcolato sullaKbase
del consumo
di un
in funzione
4 base del consumo
XYZ kWh
år, strømforbruket
er basert
på bruk av XYZ
TV-en
for per
4 timer
per dag for 365er basert på
K FEnergiforbruk
K J Energiforbruk
Consumo
energia
intelevisore
modo
acceso
Risoluzione
dello
schermo
Strømforbruk
i av
på-modus
Skjermoppløsning
F
J
quando
il
televisore
viene
spento
con
il
telecomando
e
non
sono
attive
funzioni
når
TV-en
er
skrudd
med
fjernkontrollen
og
ingen
funksjon
er
aktiv
L
ore
al giorno
365 giorni.
Il consumo
effettivosulla
di energia
dipende
reale
del
Det faktiske
vil være avhengig
av hvordan
brukes.
onsumo effettivo diL K
energia
dipende
dall’utilizzo
reale
del televisore.
dager.dall’utilizzo
Det
faktiske
energiforbruket
av
hvordan
TV-en
brukes.
Consumo
diper
energia
XYZ kWh/anno
calcolato
base del
consumo
di un
televisore
in televisore.
funzionevil
pervære
4 avhengig
Energiforbruk
XYZenergiforbruket
kWh per år, strømforbruket
er basert
på bruk TV-en
av TV-en
for 4 timer per dag for 365
Kdager.
informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.
le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all’etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
M Per
M For når
al sono
giorno
per 365
giorni.
Il consumo
effettivo di energia
dall’utilizzo
del televisore.
dager.
Det
energiforbruket
vil være
av hvordan
TV-en brukes.
il televisore
viene
spento
con il telecomando
e non sono
funzioni
TV-en
skrudd av
med fjernkontrollen
ogavhengig
ingen funksjon
er aktiv
to con il telecomando
eore
non
attive
funzioni
nårattive
TV-en
er skruddreale
av med
fjernkontrollen og ingen
er faktiske
aktiv
L quando
L funksjon
Ldipende
Fiche
produit
Référence
du
modèle
Consommation
d’énergie
annuelle
Mallitunniste
Vuotuinen
energiankulutus
Tuoteseloste
A
C
G
A
C
G
For
om nominell
se etiketten
på TV-bakdekselet.
Perquando
le informazioni
sulsulconsumo
di energia
nominale,
fare riferimento
sul funzioni
coperchio
televisore.
For informasjon
omposteriore
nominelldel
effekt,
se etiketten på
nergia nominale, fareM
riferimento
all’etichetta
coperchio
posteriore
del
televisore.
il televisore
viene spento
con
il telecomando
e nonall’etichetta
attive
nårinformasjon
TV-en er skrudd
av med effekt,
fjernkontrollen
og ingen
funksjon er aktiv
MLTV-bakdekselet.
Msono
LFournisseur
B
D Classe d’efficacité énergétique
H Consommation électrique en mode veille
B Tavarantoimittaja D Energiatehokkuusluokka H Valmiustilan energiankulutus
For informasjon
nominell
effekt, se etiketten
på TV-bakdekselet.
Per leproduit
informazioni
sul consumo
di energia
nominale, fare riferimentoG
all’etichetta
sul coperchio
posteriore
del arrêt
televisore. G Vuotuinen
Fiche
du
modèle
Consommation
d’énergie
Mallitunniste
Tuoteseloste
nce du modèle AMDiagonale
Consommation
d’énergie
annuelle
energiankulutus
C Référence
AMTuoteseloste
Com
G Vuotuinen
G d’écran
C Mallitunniste
poisenergiankulutus
päältä -tilassa
visible
enannuelle
mode
olevan kuvapinnan
lävistäjä
E
I AConsommation électrique
E Näkyvissä
I Tehonkulutus
Fournisseur
d’efficacité
énergétique
électrique
en
mode veille
energiankulutus
Tavarantoimittaja
Energiatehokkuusluokka
d’efficacité énergétique
électrique
enmodèle
mode
veille
DCEnergiatehokkuusluokka
HGValmiustilan
B
DCClasse
BATavarantoimittaja
D
HF Valmiustilan
H Consommation
BRésolution
Tuoteseloste
Fiche produit
Référence
du
Consommation
d’énergie
annuelle
Mallitunniste
Vuotuinen
energiankulutus
GConsommation
électrique
en
mode
marche
de l’écran
Tehonkulutus
päälle kytkettynä
-tilassa
resoluutio
F AConsommation
JH
J Kuvaruudun
Tehonkulutus
pois
päältä -tilassa
Näkyvissä
olevan
kuvapinnan
lävistäjä
Diagonale
d’écran
visible
Consommation
électrique
en
mode
arrêt
Tehonkulutus
pois
päältä
-tilassa
Näkyvissä
olevan
kuvapinnan
lävistäjä
Consommation
électrique
en
mode
arrêt
E
I
E
I
E
I
I
Valmiustilan
energiankulutus
Fournisseur d’énergie
Classe
Consommation
électrique en mode veille K Energiankulutus
D Energiatehokkuusluokka
H että
D de
B Tavarantoimittaja
“XYZ”d’efficacité
kWh par an,énergétique
sur la base de la H
consommation
électrique
XYZ kWh:a
vuodessa, kun oletetaan,
televisiota
K BConsommation
Tehonkulutus
päälle
kytkettynä
-tilassa
Kuvaruudun
resoluutio
Consommation
électrique
en
mode
marche
Résolution
de
l’écran
Tehonkulutus
päälle
kytkettynä
-tilassa
Kuvaruudun
resoluutio
ode marche
Résolution
de
l’écran
F
J
F Ed’un
J
F
J
J
Tehonkulutus
pois päältä -tilassa
Näkyvissä
olevan
kuvapinnan
lävistäjä
Diagonale
d’écran
visible
Consommation
électrique
en
mode
arrêt
E
I
I
téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La
käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus
XYZ kWh:a
vuodessa,
kun oletetaan,
että televisiota
Consommation
d’énergie
de
“XYZ”
kWh
par an,
sur la base
consommation
électrique
XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan,
että
televisiota
YZ” kWh par an, surKla
base
de la consommation
électrique
K FEnergiankulutus
Kla
Tehonkulutus
päälle
kytkettynä
-tilassa
resoluutio
Consommation
électrique
en
mode
marche
Résolution de l’écran
J Kuvaruudun
Fconsommation
J Energiankulutus
réelle
dépend
des
conditions
d’utilisation
dude
téléviseur.
riippuu
television
käyttötavasta.
4 tuntia päivässä
365
päivän ajan.
energiankulutus
d’un
téléviseur
fonctionnant
heures
trois
cent soixante-cinq
jours. 365
La päivän ajan. Todellinen
käytetään
4 tuntiaélectrique
päivässä
energiankulutus
atre heures par jourKpendant
trois cent
soixante-cinq
jours.
La par
Energiankulutus
kWh:a
vuodessa,
kun Todellinen
oletetaan,
televisiota
Consommation
d’énergie
dequatre
an,jour
surpendant
la base
la
consommation
Kkäytetään
le téléviseur
est éteint
à“XYZ”
l’aidekWh
de lapar
télécommande
et de
qu’aucune
fonction n’est
active.
TV
on sammutettuXYZ
kaukosäätimestä
ja mikään
toimintoettä
ei ole
käytössä
L lorsque
L Kun
riippuu
television
käyttötavasta.
consommation
réelle
dépend des
conditions
d’utilisation
du téléviseur.
riippuu
television
käyttötavasta.
es conditions d’utilisation
du
téléviseur.
käytetään
4
tuntia
päivässä
365
päivän
ajan.
Todellinen
energiankulutus
d’un
téléviseur
fonctionnant
quatre
heures
par
jour
pendant
trois
cent
soixante-cinq
jours.
La
M La consommation nominale est indiquée sur l’étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.
riippuu
käyttötavasta.
consommation
réelle
conditions
d’utilisation et
du
téléviseur.
téléviseur
estdépend
éteintn’est
àdes
l’aide
de la télécommande
n’est kaukosäätimestä
active.
Kun
TV on
sammutettu
kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä
Kun TV onfonction
sammutettu
ja mikäänL toiminto
eitelevision
ole
käytössä
l’aide de la télécommande
etlequ’aucune
fonction
active.
L lorsque
L qu’aucune
adatlap virrankulutuksesta
kortelė
Metinis
energijos
sunaudojimas
Típusazonosító
A LGaminio
C Modelio
A Termékismertető
C kaukosäätimestä
G Éves
energiafogyasztás
Lalorsque
consommation
nominale
estidentifikatorius
indiquée
l’étiquetteGapposée
sur lanimellisestä
partie
arrièrevirrankulutuksesta
du téléviseur.
nimellisestä
on kyltissä
television
takakannessa.
on kyltissä
television
takakannessa.
t indiquée sur l’étiquette
apposée
sur la partie
du
téléviseur.
M
M
M
Kun TV
on sammutettu
ja mikään
toiminto
ei
ole käytössä
le téléviseur
estarrière
éteint
à l’aide
desur
la télécommande
et Tietoja
qu’aucune
fonction
n’est
active.
LTietoja
osztály television
üzemmódbeli energiafogyasztás
Energijosest
efektyvumo
klasė
sunaudojimas
budėjimo
režimu
BMTiekėjas
H Energijos
B Beszállító
D Energiahatékonysági
H Készenléti
on kyltissä
takakannessa.
La consommationDnominale
indiquée sur
l’étiquette
apposée sur
la partie arrière
du téléviseur.
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta
Matoma
ekrano
įstrižainė
Energijos
sunaudojimas
išjungus
gaminį
Látható
képátló
nagysága
Kikapcsolt
üzemmódbeli energiafogyasztás
E
I
E
I
F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį
J Ekrano skiriamoji geba
F Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
J Képernyőfelbontás
K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant
K A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű
4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
L išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija
L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció
M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.
M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.
A Ficha de produto C Identificador de modelo G Consumo de energia anual
A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie
Classe
de
eficiência
energética
Consumo,
em
termos
de
potência,
em
estado
de
vigília
Fornecedor
B
D
H
B Dodavatel
D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
E Diagonal visível do ecrã
I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
E Viditelná úhlopříčka obrazovky
I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
F Consumo, em termos de potência, no estado activo J Resolução do ecrã
F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
J Rozlišení obrazovky
Consumo
de
energia
de
XYZ
kWh
por
ano,
baseado
no
consumo,
em
termos
de
potência,
do
televisor
a
funcionar
Spotřeba
elektrické
energie
XYZ
kWh
za
rok
vycházející
ze
spotřeby
elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu
K
K
4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função
L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.
Datablad
Modelidentifikation
A
C
G Årligt energiforbrug
A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
B Leverandør
D Energieffektivitetsklasse
H Effektforbruget i standbytilstand
B Προμηθευτής
D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
E Synlig skærmdiagonal
I Effektforbruget i slukket tilstand
E Ορατή διαγώνιος οθόνης
I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
F Effektforbruget i tændt tilstand
J Skærmopløsning
F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
J Ανάλυση οθόνης
K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer
K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία
ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες
Español
Español
Español
Svenska
Svenska
Svenska
Norsk
Norsk
Norsk
Suomi
Suomi
Suomi
Español
Svenska
Norsk
Suomi
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Italiano
Italiano
Italiano
Français
Français
Français
Slovenščina - 79 -
Magyar
Česky
Ελληνικά
Lietuvių k.
Português
Dansk
4 horas
horas
porpor
por
diadia
dia
durante
durante
365365
365
dias.
dias.
O consumo
consumo
de de
energia
de energia
energia
realreal
real
dependerá
dependerá
do do
do
modo
modo
como
como
o televisor
televisor
é utilizado.
utilizado.
44 horas
durante
dias.
OO consumo
dependerá
modo
como
oo televisor
éé utilizado.
Quando
Quando
o televisor
televisor
é desligado
desligado
com
com
o telecomando
telecomando
e quando
quando
não
não
está
está
activada
activada
qualquer
qualquer
função
função
L L
L Quando
oo televisor
éé desligado
com
oo telecomando
ee quando
não
está
activada
qualquer
função
Para
Para
obter
obter
informações
informações
sobre
sobre
o consumo
consumo
de de
potência
de potência
potência
nominal,
nominal,
consulte
consulte
a etiqueta
etiqueta
na na
tampa
na tampa
tampa
traseira
traseira
do do
do
televisor.
televisor.
Para
obter
informações
sobre
oo consumo
nominal,
consulte
aa etiqueta
traseira
televisor.
MM
M
Datablad
Datablad
Modelidentifikation
Modelidentifikation
A A
A Datablad
C C
C Modelidentifikation
GG
G Årligt
Årligt
Årligt
energiforbrug
energiforbrug
energiforbrug
Leverandør
Leverandør
Energieffektivitetsklasse
Energieffektivitetsklasse
Effektforbruget
Effektforbruget
i standbytilstand
standbytilstand
ii standbytilstand
B B
B Leverandør
DD
D Energieffektivitetsklasse
HH
H Effektforbruget
Synlig
Synlig
skærmdiagonal
skærmdiagonal
Effektforbruget
i slukket
slukket
tilstand
tilstand
ii slukket
tilstand
E E
E Synlig
I Effektforbruget
II Effektforbruget
skærmdiagonal
Effektforbruget
Effektforbruget
i tændt
tændt
tilstand
tilstand
Skærmopløsning
F F
F Effektforbruget
J Skærmopløsning
JJ Skærmopløsning
ii tændt
tilstand
Energiforbrug:
Energiforbrug:
XYZ
XYZ
kWh
kWh
omom
om
året,
året,
beregnet
beregnet
som
som
fjernsynets
fjernsynets
effektforbrug,
effektforbrug,
hvis
hvis
detdet
det
er tændt
er tændt
tændt
4 timer
timer
XYZ
kWh
året,
beregnet
som
fjernsynets
effektforbrug,
hvis
er
44 timer
K K
K Energiforbrug:
omom
om
dagen
dagen
i 365
365
dage.
dage.
DetDet
Det
faktiske
faktiske
energiforbrug
energiforbrug
vil vil
bero
vil bero
bero
på,på,
på,
hvordan
hvordan
fjernsynet
fjernsynet
bruges.
bruges.
dagen
ii 365
dage.
faktiske
energiforbrug
hvordan
fjernsynet
bruges.
når
når
fjernsynet
fjernsynet
er slukket
er slukket
slukket
med
med
fjernbetjeningen
fjernbetjeningen
ogog
og
ingen
ingen
funktioner
funktioner
er aktive
er aktive
aktive
fjernsynet
er
med
fjernbetjeningen
ingen
funktioner
er
L L
L når
ForFor
For
oplysninger
oplysninger
omom
om
nominelt
nominelt
strømforbrug
strømforbrug
henvises
henvises
til mærkaten
til mærkaten
mærkaten
påpå
på
fjernsynets
fjernsynets
bagbeklædning.
bagbeklædning.
MM
M
oplysninger
nominelt
strømforbrug
henvises
til
fjernsynets
bagbeklædning.
Продуктов
Продуктов
фиш
фишC C
Идентификатор
Идентификатор
на на
на
модела
модела G G
Годишна
Годишна
консумация
консумация
на на
на
енергия
енергия
фиш
модела
консумация
енергия
A A
A Продуктов
C Идентификатор
G Годишна
Клас
Клас
на на
енергийна
на енергийна
енергийна
ефективност
ефективностH H
Консумация
Консумация
на на
енергия
на енергия
енергия
в режим
режим
„в готовност“
„в готовност“
готовност“
Доставчик
Доставчик D D
ефективност
вв режим
„в
H Консумация
B B
B Доставчик
D Клас
Видим
Видим
диагонал
диагонал
на на
на
екрана
екрана
Консумация
на на
на
енергия
енергия
в режим
режим
„изключен“
„изключен“
диагонал
екрана
енергия
вв режим
„изключен“
E E
E Видим
I Консумация
II Консумация
Консумация
Консумация
на на
на
енергия
енергия
в режим
режим
„включен“
„включен“
Разделителна
способност
способност
на на
на
екрана
екрана
енергия
вв режим
„включен“
способност
екрана
F F
F Консумация
J Разделителна
JJ Разделителна
Консумация
Консумация
на на
на
енергия
енергия
XYZ
XYZ
kWh
kWh
годишно,
годишно,
изчислена
изчислена
на на
на
базата
базата
на на
на
4 работни
работни
часа
часа
дневно
дневно
при
при
енергия
XYZ
kWh
годишно,
изчислена
базата
44 работни
часа
дневно
при
K K
K Консумация
365365
365
дни.
дни.
Действително
Действително
консумираната
консумираната
енергия
енергия
щеще
ще
зависи
зависи
от от
начина
от начина
начина
на на
на
употреба
употреба
на на
на
телевизора.
телевизора.
дни.
Действително
консумираната
енергия
зависи
употреба
телевизора.
когато
когато
телевизорът
телевизорът
е изключен
изключен
от от
дистанционното
от дистанционното
дистанционното
управление
управление
и няма
няма
активна
активна
функция
функция
телевизорът
ее изключен
управление
ии няма
активна
функция
L L
L когато
За За
информация
За информация
информация
за номиналната
за номиналната
номиналната
консумация
консумация
на на
енергия
на енергия
енергия
вижте
вижте
етикета
етикета
върху
върху
задния
задния
капак
капак
на на
телевизора.
на телевизора.
телевизора.
за
консумация
вижте
етикета
върху
задния
капак
MM
M
Fişa
Fişa
produsului
produsului C C
Referinţă
Referinţă
model
model
Consumul
Consumul
anual
anual
dede
de
energie
energie
produsului
A A
A Fişa
C Referinţă
GG
G Consumul
model
anual
energie
Furnizor
Furnizor
Clasa
Clasa
dede
de
eficienţă
eficienţă
energetică
energetică
Puterea
Puterea
consumată
consumată
în modul
în modul
modul
standby
standby
eficienţă
energetică
consumată
în
standby
B B
B Furnizor
DD
D Clasa
HH
H Puterea
Diagonala
Diagonala
vizibilă
vizibilă
a ecranului
ecranului
Puterea
consumată
consumată
în modul
în modul
modul
oprit
oprit
consumată
în
oprit
E E
E Diagonala
I Puterea
II Puterea
vizibilă
aa ecranului
Puterea
Puterea
consumată
consumată
în
modul
în
modul
activ
activ
Rezoluţie
Rezoluţie
ecran
ecran
F FF Puterea consumată în modul activ
J JJ Rezoluţie ecran
Consumul
Consumul
de de
energie
de energie
energie
de de
XYZ
de XYZ
XYZ
kWh
kWh
pe pe
an,
pe an,
an,
pe pe
baza
pe baza
baza
puterii
puterii
consumate
consumate
de de
aparatul
de aparatul
aparatul
TV TV
atunci
TV atunci
atunci
când
când
esteeste
este
în funcţiune
în funcţiune
funcţiune
kWh
puterii
consumate
când
în
K K
K Consumul
4 ore
ore
pe pe
zi
petimp
timp
de de
365
de 365
365
de de
zile;
de zile;
zile;
consumul
consumul
realreal
real
de de
energie
de energie
energie
depinde
depinde
de de
condiţiile
de condiţiile
condiţiile
de de
utilizare
de utilizare
utilizare
a aparatului
aparatului
TV.TV.
TV.
44 ore
zizi timp
consumul
depinde
aa aparatului
când
când
televizorul
televizorul
este
este
oprit
oprit
cu cu
cu
telecomanda
telecomanda
şi nu
nu
este
este
activă
activă
nicio
nicio
funcţie
funcţie
televizorul
este
oprit
telecomanda
şişi nu
este
activă
nicio
funcţie
L L
L când
Pentru
Pentru
informaţii
informaţii
privind
privind
consumul
consumul
nominal
nominal
de de
energie,
de energie,
energie,
consultaţi
consultaţi
eticheta
eticheta
de de
pe
de pe
capacul
pe capacul
capacul
posterior
posterior
al televizorului.
al televizorului.
televizorului.
Pentru
informaţii
privind
consumul
nominal
consultaţi
eticheta
posterior
al
MM
M
Produkta
Produkta
speciālā
speciālā
zīme
zīme C C
Modeļa
Modeļa
identifikators
identifikators G G
Ikgadējais
Ikgadējais
enerģijas
enerģijas
patēriņš
patēriņš
speciālā
zīme
enerģijas
patēriņš
A A
A Produkta
C Modeļa
G Ikgadējais
identifikators
Piegādātājs
Piegādātājs
Energoefektivitātes
Energoefektivitātes
klase
klaseH H
Gatavības
Gatavības
režīma
režīma
elektroenerģijas
elektroenerģijas
patēriņš
patēriņš
klase
režīma
elektroenerģijas
patēriņš
B B
B Piegādātājs
DD
D Energoefektivitātes
H Gatavības
Ekrāna
Ekrāna
redzamās
redzamās
daļas
daļas
izmērs
izmērs
papa
pa
diagonāli
diagonāli
Izslēgtā
režīma
režīma
elektroenerģijas
elektroenerģijas
patēriņš
patēriņš
režīma
elektroenerģijas
patēriņš
E E
E Ekrāna
I Izslēgtā
II Izslēgtā
redzamās
daļas
izmērs
diagonāli
Aktīvā
Aktīvā
režīma
režīma
elektroenerģijas
elektroenerģijas
patēriņš
patēriņš
Ekrāna
izšķirtspēja
izšķirtspēja
režīma
elektroenerģijas
patēriņš
izšķirtspēja
F F
F Aktīvā
J Ekrāna
JJ Ekrāna
Enerģijas
Enerģijas
patēriņš
patēriņš
XYZ
XYZ
kWh
kWh
gadā,
gadā,
ņemot
ņemot
vērā
vērā
televizora
televizora
elektroenerģijas
elektroenerģijas
patēriņu,
patēriņu,
darbojoties
darbojoties
365365
365
patēriņš
XYZ
kWh
gadā,
ņemot
vērā
televizora
elektroenerģijas
patēriņu,
darbojoties
K K
K Enerģijas
dienas,
dienas,
četras
četras
stundas
stundas
dienā.
dienā.
Faktiskais
Faktiskais
enerģijas
enerģijas
patēriņš
patēriņš
būsbūs
būs
atkarīgs
atkarīgs
nono
no
tā, tā,
tā,
kā kā
televizors
kā televizors
televizors
tikstiks
tiks
izmantots.
izmantots.
dienas,
četras
stundas
dienā.
Faktiskais
enerģijas
patēriņš
atkarīgs
izmantots.
kad
kad
televizors
televizors
ir
izslēgts
ir
izslēgts
ar
tālvadības
ar
tālvadības
pulti
pulti
un
un
nedarbojas
nedarbojas
neviena
neviena
funkcija
funkcija
kad
televizors
ir
izslēgts
ar
tālvadības
pulti
un
nedarbojas
neviena
funkcija
L LL
Lista
Lista
sa sa
podacima
sa podacima
podacima
za za
proizvod
za proizvod
proizvod
AA
A Lista
Nominālais
Nominālais
strāvas
strāvas
patēriņš
patēriņš
norādīts
norādīts
etiķetē
etiķetē
televizora
televizora
korpusa
korpusa
aizmugurē.
Lista
Lista
sa sa
podacima
sa podacima
podacima
za za
proizvod
za proizvod
proizvod
M
M
Lista
Aaizmugurē.
Aaizmugurē.
Lista
Lista
sa sa
podacima
sa podacima
podacima
za
proizvod
za
proizvod
strāvas
patēriņš
norādīts
etiķetē
televizora
korpusa
A
Lista
za
proizvod
AM
A Nominālais
A
Dobavljač
Dobavljač
Dobavljač
B Roczne
B Roczne
B
Lista
Lista
sazużycie
podacima
sazużycie
podacima
za za
proizvod
za proizvod
proizvod
Lista
sa
podacima
A
A
A
Lista
sa
podacima
za
proizvod
Karta
Karta
produktu
produktu
Identyfikator
Identyfikator
modelu
modelu
energii
energii
Karta
produktu
A
AB A
A
C
C
G
G
Identyfikator
modelu
Roczne
zużycie
energii
Dobavljač
Dobavljač
C
G
Dobavljač
B
B
Dobavljač
Dobavljač
BB Dobavljač
B
ID
modela
ID
modela
ID
modela
C
C
C
Dobavljač
Dobavljač
Dostawca
Dostawca
Klasa
Klasa
efektywności
efektywności
energetycznej
energetycznej HB H
Zużycie
Zużycie
energii
energii
w trybie
w trybie
trybie
czuwania
czuwania
Dobavljač
efektywności
energetycznej
energii
w
czuwania
B Zużycie
B B
B Dostawca
DD
D Klasa
H
B
Dobavljač
B
ID
modela
ID
modela
ID modela
C Zużycie
C Zużycie
modela
ID modela
modela
C
ID
C Przekątna
C
Przekątna
Przekątna
widzialna
widzialna
ekranu
ekranu
energii
energii
w trybie
w trybie
trybie
wyłączenia
wyłączenia
energii
w
wyłączenia
EC E
EID
ID
IKlasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
widzialna
ekranu
Klasa
energetske
efikasnosti
D
ID
modela
ID modela
modela
ID
C ID
C Zużycie
C
ID
modela
C
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
Lista
Lista
saenergetske
podacima
sa
podacima
za
proizvod
za proizvod
proizvod
Klasa
energetske
efikasnosti
D Rozdzielczość
Klasa
energetske
efikasnosti
efikasnosti
sa
podacima
za
Zużycie
Zużycie
energii
energii
w trybie
w trybie
trybie
włączenia
włączenia
Rozdzielczość
Rozdzielczość
ekranu
ekranu
AFD A
A
D
Klasa
energetske
efikasnosti
D Lista
Zużycie
energii
w
włączenia
ekranu
FKlasa
JD
J
D
F
J
Vidljiva
Vidljiva
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
(dijagonala)
veličinaefikasnosti
ekrana
(dijagonala)
E D
E Vidljiva
EKlasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
Klasa
energetske
efikasnosti
D
D
Klasa
energetske
efikasnosti
Zużycie
Zużycie
energii
energii
XYZ
XYZ
kWh/rok
kWh/rok
na
na
podstawie
podstawie
zużycia
zużycia
energii
energii
przez
przez
telewizor
telewizor
działający
działający
4
godziny
4
godziny
D
Zużycie
energii
XYZ
kWh/rok
na
podstawie
zużycia
energii
przez
telewizor
działający
4
godziny
K
K
K
Vidljiva
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
(dijagonala)
Dobavljač
Dobavljač
veličina
ekrana
(dijagonala)
E EVidljiva
E Vidljiva
Vidljiva
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
(dijagonala)
BE B
BEVidljiva
Vidljiva
veličina
ekrana
(dijagonala)
E Dobavljač
Prosečna
Prosečna
potrošnja
potrošnja
u režimu
režimu
uključenog
uključenog
potrošnja
uu(dijagonala)
režimu
uključenog
F
F
F
Vidljiva
Vidljiva
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
dziennie
dziennie
przez
przez
365365
365
dni.dni.
dni.
Rzeczywiste
Rzeczywiste
zużycie
zużycie
energii
energii
zależy
zależy
odod
od
sposobu
sposobu
użytkowania
użytkowania
telewizora.
telewizora.
Vidljiva
veličina
ekrana
(dijagonala)
dziennie
przez
Rzeczywiste
zużycie
energii
zależy
użytkowania
telewizora.
E sposobu
E Prosečna
E
Vidljiva
veličina
ekrana
(dijagonala)
EProsečna
Prosečna
potrošnja
potrošnja
u režimu
režimu
uključenog
uključenog
ID
modela
ID
modela
Prosečna
potrošnja
uu režimu
uključenog
F F
F napajanja
Prosečna
potrošnja
režimu
režimu
uključenog
uključenog
modela
CA
C
Prosečna
potrošnja
uuproizvod
režimu
uključenog
F ID
FProsečna
napajanja
napajanja
Lista
Lista
sa sa
podacima
sapotrošnja
podacima
zauza
proizvod
za
proizvod
Lista
podacima
Wyłączenie
Wyłączenie
telewizora
telewizora
za
pomocą
za pomocą
pomocą
pilota
pilota
i brak
brak
aktywnych
aktywnych
funkcji.
funkcji.
A
Lista
Lista
sasasa
podacima
sa
podacima
zaza
proizvod
zaza
proizvod
Wyłączenie
telewizora
za
pilota
ii brak
aktywnych
funkcji.
LF CA
L
Lista
Lista
podacima
sa
podacima
proizvod
za
proizvod
Lista
podacima
za
proizvod
AAA
AA
L
Lista
sa
podacima
proizvod
A
Lista
sa
podacima
za
proizvod
Prosečna
Prosečna
potrošnja
potrošnja
u
režimu
u
režimu
uključenog
uključenog
A
Prosečna
potrošnja
u
režimu
uključenog
F
F
F
napajanja
napajanja
napajanja
napajanja
napajanja
napajanja
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
Klasa
energetske
efikasnosti
D
D
Godišnja
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
struje
D
Godišnja
potrošnja
struje
G
G
Informacje
Informacje
na
temat
na
temat
znamionowego
znamionowego
poboru
poboru
mocy
mocy
znajdują
znajdują
się
się
na
etykiecie
na
etykiecie
na
tylnej
na
tylnej
obudowie
obudowie
telewizora.
telewizora.
G
Informacje
na
temat
znamionowego
poboru
mocy
znajdują
się
na
etykiecie
na
tylnej
obudowie
telewizora.
M
M
Dobavljač
Dobavljač
BM
B Dobavljač
napajanja
napajanja
Dobavljač
Dobavljač
B
Dobavljač
Dobavljač
napajanja
B BB
BB
Dobavljač
BDobavljač
Dobavljač
B
ês
ês
ês
4 hodiny
hodiny
denně
denně
po po
dobu
po dobu
dobu
365365
365
dní.dní.
dní.
Skutečná
Skutečná
spotřeba
spotřeba
elektrické
elektrické
energie
energie
závisí
závisí
na způsobu
na způsobu
způsobu
použití
použití
televizního
televizního
přijímače.
přijímače.
44 hodiny
denně
Skutečná
spotřeba
elektrické
energie
závisí
na
použití
televizního
přijímače.
Když
Když
je televizor
je televizor
televizor
vypnutý
vypnutý
dálkovým
dálkovým
ovladačem
ovladačem
a není
není
aktivní
aktivní
žádná
žádná
funkce.
funkce.
L L
L Když
je
vypnutý
dálkovým
ovladačem
aa není
aktivní
žádná
funkce.
Informace
Informace
o jmenovitém
jmenovitém
příkonu
příkonu
najdete
najdete
na na
na
štítku
štítku
na na
na
zadním
zadním
krytu
krytu
televizoru.
televizoru.
Informace
oo jmenovitém
příkonu
najdete
štítku
zadním
krytu
televizoru.
MM
M
Δελτίο
Δελτίο
προϊόντος
προϊόντοςC C
Αναγνωριστικό
Αναγνωριστικό
μοντέλου
μοντέλου G G
Ετήσια
Ετήσια
κατανάλωση
κατανάλωση
ενέργειας
ενέργειας
προϊόντος
μοντέλου
κατανάλωση
ενέργειας
A A
A Δελτίο
C Αναγνωριστικό
G Ετήσια
Τάξη
Τάξη
ενεργειακής
ενεργειακής
απόδοσης
απόδοσηςH H
Προμηθευτής
Προμηθευτής D D
Κατανάλωση
Κατανάλωση
ισχύος
ισχύος
σε σε
σε
κατάσταση
κατάσταση
αναμονής
αναμονής
ενεργειακής
απόδοσης
ισχύος
κατάσταση
αναμονής
B B
B Προμηθευτής
D Τάξη
H Κατανάλωση
Κατανάλωση
Κατανάλωση
ισχύος
ισχύος
σε
κατάσταση
σε
κατάσταση
εκτός
εκτός
λειτουργίας
λειτουργίας
Ορατή
Ορατή
διαγώνιος
διαγώνιος
οθόνης
οθόνης
εκτός
λειτουργίας
E EE Ορατή διαγώνιος οθόνης
I II Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση
Ανάλυση
οθόνης
οθόνης
Κατανάλωση
Κατανάλωση
ισχύος
ισχύος
σε σε
κατάσταση
σε κατάσταση
κατάσταση
λειτουργίας
λειτουργίας J Ανάλυση
οθόνης
ισχύος
λειτουργίας
F F
F Κατανάλωση
JJ Ανάλυση
Κατανάλωση
Κατανάλωση
ενέργειας
ενέργειας
XYZXYZ
XYZ
kWhkWh
kWh
ανάανά
ανά
έτος,
έτος,
με βάση
με βάση
βάση
τηντην
την
κατανάλωση
κατανάλωση
ισχύος
ισχύος
απόαπό
από
τηντην
την
τηλεόραση
τηλεόραση
γιαγια
για
τετράωρη
τετράωρη
λειτουργία
λειτουργία
ενέργειας
έτος,
με
κατανάλωση
ισχύος
τηλεόραση
τετράωρη
λειτουργία
K K
K Κατανάλωση
ανάανά
ανά
ημέρα
ημέρα
επί επί
επί
365365
365
ημέρες.
ημέρες.
Η πραγματική
πραγματική
κατανάλωση
κατανάλωση
ενέργειας
ενέργειας
εξαρτάται
εξαρτάται
απόαπό
από
τοντον
τον
τρόπο
τρόπο
χρήσης
χρήσης
τηςτης
της
συσκευής.
συσκευής.
ημέρα
ημέρες.
ΗΗ πραγματική
κατανάλωση
ενέργειας
εξαρτάται
τρόπο
χρήσης
συσκευής.
όταν
όταν
η τηλεόραση
τηλεόραση
είναι
είναι
απενεργοποιημένη
απενεργοποιημένη
από
από
το το
τηλεχειριστήριο
το τηλεχειριστήριο
τηλεχειριστήριο
καικαι
και
δενδεν
δεν
υπάρχουν
υπάρχουν
ενεργές
ενεργές
λειτουργίες
λειτουργίες
ηη τηλεόραση
είναι
απενεργοποιημένη
από
υπάρχουν
ενεργές
λειτουργίες
L L
L όταν
Για Για
Για
τις τις
πληροφορίες
τις πληροφορίες
πληροφορίες
ονομαστικής
ονομαστικής
κατανάλωσης
κατανάλωσης
ισχύος,
ισχύος,
ανατρέξτε
ανατρέξτε
στην
στην
ετικέτα
ετικέτα
στοστο
στο
πίσω
πίσω
κάλυμμα
κάλυμμα
τηςτης
της
τηλεόρασης.
τηλεόρασης.
ονομαστικής
κατανάλωσης
ισχύος,
ανατρέξτε
στην
ετικέτα
πίσω
κάλυμμα
τηλεόρασης.
MM
M
Model
Model
NoNo
No
Yıllık
Yıllık
enerji
enerji
tüketimi
tüketimi
enerji
tüketimi
A A
A Ürün
C C
C Model
GG
G Yıllık
Ürün
Ürün
fişifişi
fişi
Tedarikçi
Tedarikçi
Enerji
Enerji
verimlilik
verimlilik
sınıfı
sınıfı
Beklemede
Beklemede
güçgüç
güç
tüketimi
tüketimi
verimlilik
sınıfı
tüketimi
B B
B Tedarikçi
DD
D Enerji
HH
H Beklemede
Görülebilir
Görülebilir
ekran
ekran
köşegeni
köşegeni
Kapalı
modda
modda
güçgüç
güç
tüketimi
tüketimi
ekran
köşegeni
modda
tüketimi
E E
E Görülebilir
I Kapalı
II Kapalı
Açık
Açık
modda
modda
güçgüç
güç
tüketimi
tüketimi
Ekran
çözünürlüğü
çözünürlüğü
modda
tüketimi
çözünürlüğü
F F
F Açık
J Ekran
JJ Ekran
365
365
gün
gün
boyunca
boyunca
günde
günde
4 saat
saat
çalışan
çalışan
televizyonun
televizyonun
tükettiği
tükettiği
güçgüç
güç
referans
referans
alınarak
alınarak
yılda
yılda
XYZ
XYZ
kWh
kWh
gün
boyunca
günde
44 saat
çalışan
televizyonun
tükettiği
referans
alınarak
yılda
XYZ
kWh
K K
K 365
enerji
enerji
tüketimi.
tüketimi.
Güncel
Güncel
enerji
enerji
tüketimi
tüketimi
televizyonun
televizyonun
nasıl
nasıl
kullanıldığına
kullanıldığına
bağlı
bağlı
olacaktır.
olacaktır.
enerji
tüketimi.
Güncel
enerji
tüketimi
televizyonun
nasıl
kullanıldığına
bağlı
olacaktır.
Televizyon
Televizyon
uzaktan
uzaktan
kumanda
kumanda
ile ile
kapatıldığında
ile kapatıldığında
kapatıldığında
ve ve
aktif
ve aktif
aktif
fonksiyon
fonksiyon
yokken
yokken
uzaktan
kumanda
fonksiyon
yokken
L L
L Televizyon
Nominal
Nominal
güçgüç
güç
tüketim
tüketim
bilgisi
bilgisi
içiniçin
için
televizyonun
televizyonun
arka
arka
kapağındaki
kapağındaki
etikete
etikete
bakın.
bakın.
Nominal
tüketim
bilgisi
televizyonun
arka
kapağındaki
etikete
bakın.
MM
M
Podatkovni
Podatkovni
listlist
list
proizvoda
proizvoda C C
ID
modela
ID modela
modela
Godišnji
Godišnji
utrošak
utrošak
energije
energije
proizvoda
utrošak
energije
A A
A Podatkovni
C ID
GG
G Godišnji
Dobavljač
Dobavljač
Razred
Razred
energetske
energetske
učinkovitosti
učinkovitostiH H
Utrošak
Utrošak
energije
energije
u pripravnosti
pripravnosti
energetske
učinkovitosti
B B
B Dobavljač
DD
D Razred
H Utrošak
energije
uu pripravnosti
Dijagonala
Dijagonala
vidljivog
vidljivog
zaslona
zaslona
Utrošak
energije
energije
pripri
pri
isključenosti
isključenosti
vidljivog
zaslona
E E
E Dijagonala
I Utrošak
energije
isključenosti
II Utrošak
Utrošak
Utrošak
energije
energije
pri
pri
uključenosti
uključenosti
Razlučivost
Razlučivost
zaslona
zaslona
F FF Utrošak energije pri uključenosti
J JJ Razlučivost zaslona
Utrošak
Utrošak
energije
energije
iznosi
iznosi
XYZ
XYZ
kWh
kWh
godišnje
godišnje
na na
na
temelju
temelju
utroška
utroška
energije
energije
televizora
televizora
kojikoji
koji
radi
radi
četiri
četiri
sata
sata
energije
iznosi
XYZ
kWh
godišnje
temelju
utroška
energije
televizora
radi
četiri
sata
K K
K Utrošak
dnevno
dnevno
365365
365
dana
dana
u godini.
godini.
Stvarni
Stvarni
utrošak
utrošak
energije
energije
ovisit
ovisit
će će
oćetome
tome
kako
kako
se se
upotrebljava
se upotrebljava
upotrebljava
televizor.
televizor.
dnevno
dana
uu godini.
Stvarni
utrošak
energije
ovisit
oo tome
kako
televizor.
kada
se se
televizor
se televizor
televizor
isključi
isključi
daljinskim
daljinskim
upravljačem
upravljačem
i nijedna
nijedna
funkcija
funkcija
nijenije
nije
aktivna
aktivna
L kada
LL kada
isključi
daljinskim
upravljačem
ii nijedna
funkcija
aktivna
Za Za
Za
informacije
informacije
o nazivnoj
nazivnoj
snazi
snazi
pogledajte
pogledajte
naljepnicu
naljepnicu
na na
na
stražnjem
stražnjem
pokrovu
pokrovu
televizora.
televizora.
informacije
oo nazivnoj
snazi
pogledajte
naljepnicu
stražnjem
pokrovu
televizora.
MM
M
Opis
Opis
výrobku
výrobkuC C
Identifikačný
Identifikačný
znak
znak
modelu
modelu G G
Ročná
Ročná
spotreba
spotreba
elektrickej
elektrickej
energie
energie
výrobku
A A
A Opis
C Identifikačný
G Ročná
znak
modelu
spotreba
elektrickej
energie
Trieda
Trieda
energetickej
energetickej
efektívnosti
efektívnosti
Spotreba
Spotreba
elektrickej
elektrickej
energie
energie
v
pohotovostnom
režime
režime
Dodávateľ
Dodávateľ
vv pohotovostnom
režime
H Spotreba elektrickej energiepohotovostnom
B BB Dodávateľ D D
D Trieda energetickej efektívnosti H H
Uhlopriečka
Uhlopriečka
viditeľnej
viditeľnej
časti
časti
obrazovky
obrazovky
Spotreba
elektrickej
elektrickej
energie
energie
v režime
režime
vypnutia
vypnutia
viditeľnej
časti
obrazovky
elektrickej
energie
vv režime
vypnutia
E E
E Uhlopriečka
I Spotreba
II Spotreba
Spotreba
Spotreba
elektrickej
elektrickej
energie
energie
v režime
režime
zapnutia
zapnutia J Rozlíšenie
Rozlíšenie
obrazovky
obrazovky
elektrickej
energie
vv režime
zapnutia
obrazovky
F F
F Spotreba
JJ Rozlíšenie
Spotreba
Spotreba
energie
energie
XYZ
XYZ
kWh
kWh
za za
rok
za rok
rok
na na
na
základe
základe
spotreby
spotreby
elektrickej
elektrickej
energie
energie
televízora,
televízora,
ktorý
ktorý
je vje
ječinnosti
činnosti
K K
K Spotreba
energie
XYZ
kWh
základe
spotreby
elektrickej
energie
televízora,
ktorý
vv činnosti
4 hodiny
hodiny
denne
denne
počas
počas
365365
365
dní.dní.
dní.
Skutočná
Skutočná
spotreba
spotreba
energie
energie
závisí
závisí
odod
od
toho,
toho,
akoako
ako
sa sa
televízor
sa televízor
televízor
používa.
používa.
44 hodiny
denne
počas
Skutočná
spotreba
energie
závisí
toho,
používa.
keď
keď
je
televízor
je
televízor
vypnutý
vypnutý
diaľkovým
diaľkovým
ovládačom
ovládačom
a
nie
a
nie
je
aktívna
je
aktívna
žiadna
žiadna
funkcia
funkcia
L LL keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia
Údaje
Údaje
o menovitom
menovitom
príkone
príkone
sú sú
uvedené
sú uvedené
uvedené
na na
na
štítku
štítku
na na
na
zadnom
zadnom
kryte
kryte
televízora.
televízora.
MM
M
Údaje
oo menovitom
príkone
štítku
zadnom
kryte
televízora.
Tootekirjeldus
Tootekirjeldus
Mudelitähis
Mudelitähis
Aastane
Aastane
energiatarbimine
energiatarbimine
energiatarbimine
A A
A Tootekirjeldus
C C
C Mudelitähis
GG
G Aastane
Tarnija
Tarnija
Energiatõhususe
Energiatõhususe
klass
klass
Ooteseisundi
Ooteseisundi
elektritarbimine
elektritarbimine
klass
elektritarbimine
B B
B Tarnija
DD
D Energiatõhususe
HH
H Ooteseisundi
Ekraani
Ekraani
nähtava
nähtava
osaosa
osa
diagonaal
diagonaal
Väljalülitatud
seisundi
seisundi
elektritarbimine
elektritarbimine
nähtava
diagonaal
seisundi
elektritarbimine
E E
E Ekraani
I Väljalülitatud
II Väljalülitatud
Sisselülitatud
Sisselülitatud
seisundi
seisundi
elektritarbimine
elektritarbimine
Ekraani
resolutsioon
resolutsioon
seisundi
elektritarbimine
resolutsioon
F F
F Sisselülitatud
J Ekraani
JJ Ekraani
Energiatarbimine
Energiatarbimine
XYZ
XYZ
kWh
kWh
aastas,
aastas,
eeldusel
eeldusel
et
televiisor
et
televiisor
töötab
töötab
neli
neli
tundi
tundi
päevas
päevas
ja
365
ja
365
päeva
päeva
aastas.
aastas.
päeva
aastas.
K KK Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365
Tegelik
Tegelik
energiatarbimine
energiatarbimine
oleneb
oleneb
televiisori
televiisori
kasutusviisist.
kasutusviisist.
Tegelik
energiatarbimine
oleneb
televiisori
kasutusviisist.
kui
kui
teler
teler
onon
on
kaugjuhtimispuldiga
kaugjuhtimispuldiga
välja
välja
lülitatud
lülitatud
ning
ning
ükski
ükski
funktsioon
funktsioon
ei tööta.
ei tööta.
tööta.
teler
kaugjuhtimispuldiga
välja
lülitatud
ning
ükski
funktsioon
ei
L L
L kui
Nimivõimsustarbe
Nimivõimsustarbe
alase
alase
teabe
teabe
leiate
leiate
teleri
teleri
tagakattel
tagakattel
olevalt
olevalt
sildilt.
sildilt.
Nimivõimsustarbe
alase
teabe
leiate
teleri
tagakattel
olevalt
sildilt.
MM
M
Ελληνικά
Ελληνικά
Ελληνικά
Dansk
Dansk
Dansk
Türkçe
Türkçe
Türkçe
English
English -- 20
20 -English - 20 -
Български
Български
Български
Hrvatski
Hrvatski
Hrvatski
Română
Română
Română
Slovensky
Slovensky
Slovensky
Latviešu
Latviešuvalodā
valodā
Latviešu valodā
Slovenščina - 80 -
Polski
Polski
Polski
napajanja
Godišnja
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
struje
potrošnja
struje
GG
G Godišnja
Godišnja
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
struje
Godišnja
potrošnja
struje
G Vidljiva
G Vidljiva
G
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
(dijagonala)
ekrana
(dijagonala)
EC
EC
Potrošnja
Potrošnja
struje
struje
u stanju
stanju
pripravnosti
pripravnosti
struje
uustruje
stanju
pripravnosti
H
H
Godišnja
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
ID
modela
ID
modela
GH
G Potrošnja
ID
modela
C Vidljiva
Lista
Lista
sa
podacima
saveličina
podacima
za za
proizvod
za proizvod
proizvod
ID
modela
IDID
modela
ID
modela
ID
modela
Godišnja
potrošnja
struje
Lista
sa
podacima
A EA
A
modela
C CC
CC
modela
CID
G
ID
modela
C
Potrošnja
Potrošnja
struje
struje
u stanju
stanju
pripravnosti
pripravnosti
struje
uu stanju
pripravnosti
HH
H Potrošnja
Potrošnja
Potrošnja
struje
struje
u stanju
stanju
pripravnosti
pripravnosti
Potrošnja
struje
uuu stanju
pripravnosti
H FProsečna
H Prosečna
H
Prosečna
potrošnja
potrošnja
režimu
u
režimu
uključenog
uključenog
potrošnja
u
režimu
uključenog
FD
F
Potrošnja
Potrošnja
struje
struje
u stanju
u stanju
stanju
pripravnosti
pripravnosti
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
struje
u
pripravnosti
HH
H Potrošnja
energetske
efikasnosti
D
Dobavljač
Dobavljač
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
Dobavljač
BD
B Klasa
energetske
efikasnosti
DDD
DD
DKlasa
B
Potrošnja
struje
u
stanju
pripravnosti
Klasa
energetske
efikasnosti
Klasa
energetske
efikasnosti
H
D
Potrošnja
u režimu
režimu
isključenog
isključenog
napajanja
napajanja
napajanja
napajanja
I Potrošnja
napajanja
II Potrošnja
uu režimu
isključenog
napajanja
Vidljiva
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
(dijagonala)
ekrana
(dijagonala)
E C
EII Vidljiva
ID
modela
ID
modela
Potrošnja
u režimu
režimu
isključenog
isključenog
napajanja
napajanja
Vidljiva
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
(dijagonala)
E
Vidljiva
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
(dijagonala)
ID
modela
uu režimu
isključenog
napajanja
C
I Potrošnja
Vidljiva
veličina
ekrana
(dijagonala)
Potrošnja
Potrošnja
uveličina
režimu
režimu
isključenog
isključenog
napajanja
E Enapajanja
EEVidljiva
Enapajanja
II Potrošnja
Potrošnja
uu režimu
isključenog
EVidljiva
Vidljiva
veličina
ekrana
(dijagonala)
Vidljiva
veličina
ekrana
(dijagonala)
EVidljiva
Godišnja
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
struje
Godišnja
potrošnja
struje
GCI G
G
Potrošnja
Potrošnja
u
režimu
u
režimu
isključenog
isključenog
napajanja
napajanja
Potrošnja
u
režimu
isključenog
napajanja
I
I
IIuključenog
Potrošnja
uekrana
režimu isključenog
napajanja
Prosečna
Prosečna
potrošnja
potrošnja
u
režimu
u
režimu
uključenog
uključenog
Prosečna
potrošnja
u
režimu
uključenog
F D
F
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
Prosečna
Prosečna
potrošnja
potrošnja
u
režimu
u
režimu
uključenog
F
Prosečna
Prosečna
potrošnja
potrošnja
u
režimu
u
režimu
uključenog
uključenog
Klasa
energetske
efikasnosti
D
D
Prosečna
potrošnja
u
režimu
uključenog
F
F
Prosečna
potrošnja
u
režimu
uključenog
F
F
F
Prosečna
potrošnja
u
režimu
uključenog
Rezolucija
Rezolucija
ekrana
F Potrošnja
J JJ Rezolucija ekrana
F
Potrošnja
Potrošnja
struje
struje
u stanju
stanju
pripravnosti
pripravnosti
struje
uu stanju
pripravnosti
HH
H
Rezolucija
ekrana
ekrana
ekrana
napajanja
J Rezolucija
J Rezolucija
Rezolucija
Rezolucija
ekrana
ekrana
JPotrašnja
Rezolucija
ekrana
napajanja
napajanja
napajanja
napajanja
JJ napajanja
napajanja
napajanja
Vidljiva
Vidljiva
veličina
veličina
ekrana
ekrana
(dijagonala)
(dijagonala)
napajanja
Vidljiva
veličina
ekrana
(dijagonala)
EJ Enapajanja
E
Potrašnja
struje
struje
odod
od
XYZ
XYZ
kWh
kWh
nana
na
godišnjem
godišnjem
struje
XYZ
kWh
godišnjem
KJ K
Rezolucija
Rezolucija
ekrana
ekrana
Rezolucija
ekrana
JJKJ Potrašnja
Rezolucija
ekrana
Godišnja
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
struje
Godišnja
potrošnja
struje
G
G
Potrašnja
Potrašnja
struje
struje
od
od
XYZ
XYZ
kWh
kWh
nana
na
godišnjem
godišnjem
Godišnja
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
struje
G
Godišnja
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
strujeK K
Potrašnja
struje
kWh
godišnjem
K nivou
Godišnja
potrošnja
struje
Potrašnja
struje
struje
odod
od
XYZ
XYZ
kWh
na
na
godišnjem
godišnjem
G
G
Gnapajanja
G
Potrašnja
struje
XYZ
kWh
na
godišnjem
G
Godišnja
potrošnja
struje
Godišnja
potrošnja
struje
nivou
nivou
zasnovana
zasnovana
jeod
na
jeXYZ
na
potrošnji
potrošnji
televizora
televizora
G
G
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
Prosečna
Prosečna
potrošnja
potrošnja
u isključenog
režimu
režimu
uključenog
uključenog
Potrošnja
u
režimu
u
režimu
isključenog
isključenog
napajanja
Prosečna
potrošnja
uukWh
režimu
uključenog
FK Potrošnja
u
režimu
napajanja
IFK Potrošnja
IPotrašnja
IFK
Potrašnja
Potrašnja
struje
struje
od
od
XYZ
XYZ
kWh
kWh
nana
na
godišnjem
godišnjem
K K
K nivou
Potrašnja
struje
kWh
godišnjem
nivou
nivou
zasnovana
je44od
na
jeXYZ
na
potrošnji
potrošnji
televizora
televizora
je
na
potrošnji
televizora
nivou
nivou
zasnovana
zasnovana
je
na
potrošnji
potrošnji
televizora
nivou
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
K
Potrošnja
Potrošnja
struje
struje
uje
stanju
stanju
pripravnosti
pripravnosti
koji
koji
je zasnovana
uključen
jezasnovana
uključen
4 sata
sata
dnevno
dnevno
365
365
dana
dana
Potrošnja
struje
u
stanju
pripravnosti
HH
H
koji
je
uključen
sata
dnevno
365
dana
Potrošnja
Potrošnja
struje
struje
u ustanju
pripravnosti
pripravnosti
Potrošnja
Potrošnja
struje
struje
ustanju
stanju
pripravnosti
pripravnosti
struje
uustanju
pripravnosti
HHH
Htelevizora
HPotrošnja
Potrošnja
struje
uuna
stanju
pripravnosti
napajanja
napajanja
Potrošnja
struje
ustanju
stanju
pripravnosti
napajanja
H
H
nivou
nivou
zasnovana
zasnovana
je44na
jednevno
na
potrošnji
potrošnji
televizora
televizora
nivou
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
koji
koji
je
uključen
je
uključen
4
sata
sata
dnevno
365
365
dana
dana o oo
koji
je
uključen
sata
dnevno
365
dana
kojikoji
koji
je uključen
je uključen
uključen
4 sata
4 sata
sata
dnevno
dnevno
365365
365
dana
dana
je
4
dnevno
dana
godišnje.
godišnje.
Stvarna
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
struje
zavisiće
zavisiće
godišnje.
Stvarna
potrošnja
struje
zavisiće
Godišnja
potrošnja
potrošnja
struje
struje
Rezolucija
ekrana
ekrana
Godišnja
potrošnja
struje
G
Rezolucija
ekrana
JG Rezolucija
JGodišnja
koji
koji
je
uključen
je
uključen
4
sata
4
sata
dnevno
dnevno
365
365
dana
dana o oo
JG
koji
je
uključen
4
sata
dnevno
365
dana
godišnje.
godišnje.
Stvarna
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
struje
zavisiće
zavisiće
koji
je
uključen
4 sata
dnevno
365
dana
godišnje.
godišnje.
Stvarna
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
struje
zavisiće
zavisiće
o oo
godišnje.
Stvarna
potrošnja
struje
zavisiće
godišnje.
Stvarna
potrošnja
struje
zavisiće
načina
načina
korišćenja
korišćenja
televizora.
televizora.
načina
korišćenja
televizora.
Potrošnja
u
režimu
u
režimu
isključenog
isključenog
napajanja
napajanja
Potrošnja
u
režimu
isključenog
napajanja
I Potrošnja
IPotrošnja
Potrošnja
Potrošnja
u urežimu
isključenog
isključenog
napajanja
napajanja
II Potrašnja
Potrošnja
urežimu
režimu
isključenog
isključenog
napajanja
napajanja
Potrošnja
uurežimu
režimu
isključenog
napajanja
I Ina
I Potrošnja
Inapajanja
I
Potrošnja
u
režimu
isključenog
Potrošnja
u
režimu
isključenog
napajanja
godišnje.
godišnje.
Stvarna
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
struje
zavisiće
zavisiće
o o
godišnje.
Stvarna
potrošnja
struje
zavisiće
I
Potrošnja
struje
struje
u
stanju
u
stanju
pripravnosti
pripravnosti
Potrašnja
struje
struje
od
od
XYZ
XYZ
kWh
kWh
na
na
godišnjem
godišnjem
Potrošnja
struje
u
stanju
pripravnosti
načina
načina
korišćenja
korišćenja
televizora.
televizora.
H
Potrašnja
struje
od
XYZ
kWh
godišnjem
KH K
K
načina
korišćenja
televizora.
H
godišnje.
Stvarna
potrošnja
struje
zavisiće
oo
načina
načina
korišćenja
korišćenja
televizora.
televizora.
načina korišćenja televizora.
Kada
jekorišćenja
televizor
jekorišćenja
televizor
isključen
isključen
pomoću
pomoću
daljinskog
daljinskog
je
televizor
isključen
pomoću
daljinskog
L LKada
L Kada
načina
načina
televizora.
televizora.
načina
televizora.
nivou
nivou
zasnovana
zasnovana
je
na
je
na
potrošnji
potrošnji
televizora
televizora
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
Kada
Kada
je televizor
jekorišćenja
televizor
isključen
isključen
pomoću
pomoću
daljinskog
daljinskog
Kada
je
televizor
isključen
pomoću
daljinskog
L Lupravljača
L upravljača
Kada
je
televizor
je
televizor
isključen
isključen
pomoću
pomoću
daljinskog
daljinskog
Kada
je
televizor
isključen
pomoću
daljinskog
L nivou
LKada
upravljača
i kada
kada
nije
nije
aktivna
aktivna
nijedan
nijedan
funkcija
funkcija
ii kada
nije
aktivna
nijedan
funkcija
Rezolucija
Rezolucija
ekrana
ekrana
JL koji
J
Rezolucija
Rezolucija
ekrana
ekrana
J
Rezolucija
ekrana
Rezolucija
Rezolucija
ekrana
ekrana
Rezolucija
ekrana
J
J
Kada
Kada
je
televizor
je
televizor
isključen
isključen
pomoću
pomoću
daljinskog
daljinskog
J
J
J
Kada
je
televizor
isključen
pomoću
daljinskog
L
L
koji
je
uključen
je
uključen
4
sata
4
sata
dnevno
dnevno
365
365
dana
dana
J
Rezolucija
ekrana
LLupravljača
Jupravljača
je uključen
4 isključenog
sata
dnevno
365
dana
upravljača
i okada
i okada
nije
nije
aktivna
aktivna
nijedan
nijedan
funkcija
funkcija
Potrošnja
ui režimu
režimu
isključenog
napajanja
napajanja
upravljača
inazivnoj
nije
aktivna
nijedan
funkcija
Kada
je televizor
isključen
pomoću
daljinskog
upravljača
kada
kada
nije
nije
aktivna
aktivna
nijedan
nijedan
funkcija
funkcija
Potrošnja
uuiirežimu
isključenog
napajanja
I Potrošnja
upravljača
kada
nije
aktivna
nijedan
funkcija
II koji
Informacije
Informacije
okada
nazivnoj
potrošnji
potrošnji
struje
struje
Informacije
nazivnoj
potrošnji
struje
MM
M
upravljača
upravljača
i kada
i kada
nijenije
nije
aktivna
aktivna
nijedan
nijedan
funkcija
funkcija
upravljača
iinazivnoj
aktivna
nijedan
funkcija
Potrašnja
Potrašnja
struje
struje
od
od
XYZ
XYZ
kWh
kWh
na
na
godišnjem
godišnjem
godišnje.
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
struje
zavisiće
ostruje
Potrašnja
struje
od
XYZ
kWh
godišnjem
godišnje.
Stvarna
potrošnja
zavisiće
oostruje
K godišnje.
K
Potrašnja
Potrašnja
struje
struje
odod
od
XYZ
XYZ
kWh
kWh
nana
na
godišnjem
godišnjem
K
Potrašnja
Potrašnja
struje
od
XYZ
XYZ
kWh
kWh
na
godišnjem
godišnjem
Potrašnja
struje
od
XYZ
kWh
na
godišnjem
Kstruje
K
Potrašnja
od
XYZ
kWh
na
godišnjem
upravljača
nije
aktivna
nijedan
funkcija
Kna
Kzavisiće
K
Informacije
Informacije
okada
nazivnoj
potrošnji
potrošnji
struje
struje
Potrašnja
struje
od
XYZ
kWh
na
godišnjem
M
M
K
Informacije
Informacije
oStvarna
nazivnoj
nazivnoj
potrošnji
potrošnji
struje
struje
K
M
Informacije
okada
nazivnoj
potrošnji
struje
M
M
Informacije
oo nazivnoj
potrošnji
struje
potražite
potražite
naona
na
nalepnici
nalepnici
na
na
poleđini
poleđini
televizora.
televizora.
potražite
na
poleđini
televizora.
M
nivou
nivou
zasnovana
zasnovana
je
na
je
na
potrošnji
potrošnji
televizora
televizora
načina
načina
korišćenja
korišćenja
televizora.
televizora.
Informacije
Informacije
ona
nazivnoj
onalepnici
nazivnoj
potrošnji
potrošnji
struje
struje
nivou
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
načina
korišćenja
televizora.
Informacije
o
nazivnoj
potrošnji
struje
M
M
nivou
nivou
zasnovana
zasnovana
je
na
je
na
potrošnji
potrošnji
televizora
televizora
nivou
nivou
zasnovana
zasnovana
je
na
je
na
potrošnji
potrošnji
televizora
televizora
M
nivou
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
potražite
potražite
na
na
nalepnici
nalepnici
na
na
poleđini
poleđini
televizora.
televizora.
nivou
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
nivou
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
potražite
nalepnici
na
poleđini
televizora.
Informacije
o
nazivnoj
potrošnji
struje
potražite
potražite
na
na
nalepnici
nalepnici
na
poleđini
poleđini
televizora.
televizora.
Rezolucija
ekrana
ekrana
potražite
na
nalepnici
na
poleđini
televizora.
M
Rezolucija
ekrana
J Rezolucija
J
J koji
koji
je
uključen
je
uključen
4
sata
4
sata
dnevno
dnevno
365
365
dana
dana
potražite
potražite
na
na
nalepnici
nalepnici
na
na
poleđini
poleđini
televizora.
televizora.
koji
je
uključen
4
sata
dnevno
365
dana
potražite
na
nalepnici
na
poleđini
televizora.
koji
koji
je
uključen
jeuključen
uključen
4 4sata
dnevno
dnevno
365
365
dana
dana
Kada
jejetelevizor
jeuključen
televizor
isključen
isključen
pomoću
pomoću
daljinskog
daljinskog
koji
koji
je
je
uključen
4sata
sata
dnevno
dnevno
365
365
dana
danana nalepnici na poleđini televizora.
koji
je
uključen
44sata
dnevno
365
dana
je
televizor
isključen
pomoću
daljinskog
L LKada
L Kada
koji
4od
sata
dnevno
365
dana
koji
je
uključen
4sata
sata
dnevno
365
dana
potražite
Potrašnja
Potrašnja
struje
struje
od
XYZ
XYZ
kWh
kWh
na
na
godišnjem
godišnjem
Potrašnja
struje
od
XYZ
kWh
na
godišnjem
KLista
K
godišnje.
godišnje.
Stvarna
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
struje
zavisiće
zavisiće
oStvarna
Lista
Lista
sa podacima
podacima
za za
proizvod
za proizvod
proizvod
godišnje.
Stvarna
potrošnja
struje
zavisiće
o
Lista
Lista
sa sa
podacima
sa podacima
podacima
za
proizvod
za
proizvod
Lista
Lista
sa
podacima
sa podacima
podacima
za
proizvod
za
proizvod
Lista
sa
A A
Ao o
godišnje.
godišnje.
Stvarna
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
struje
zavisiće
zavisiće
upravljača
i kada
kada
nije
nije
aktivna
aktivna
nijedan
nijedan
funkcija
funkcija
za
proizvod
sa
za
proizvod
AKA
Aupravljača
A
A Lista
godišnje.
godišnje.
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
struje
zavisiće
zavisiće
godišnje.
Stvarna
potrošnja
struje
zavisiće
oosa
upravljača
ii kada
nije
aktivna
nijedan
funkcija
A
godišnje.
Stvarna
potrošnja
struje
zavisiće
ooStvarna
godišnje.
potrošnja
struje
zavisiće
oo podacima
nivou
nivou
zasnovana
zasnovana
je
na
je
na
potrošnji
potrošnji
televizora
televizora
nivou
zasnovana
je
na
potrošnji
televizora
načina
načina
korišćenja
korišćenja
televizora.
televizora.
načina
korišćenja
televizora.
načina
načina
korišćenja
korišćenja
televizora.
televizora.
načina
načina
korišćenja
korišćenja
televizora.
televizora.
načina
korišćenja
televizora.
Informacije
Informacije
o nazivnoj
o nazivnoj
nazivnoj
potrošnji
potrošnji
struje
struje
načina
korišćenja
televizora.
Dobavljač
Dobavljač
načina
korišćenja
televizora.
Informacije
o
potrošnji
struje
B B
B Dobavljač
Dobavljač
Dobavljač
Dobavljač
Dobavljač
Dobavljač
Dobavljač
BM B
BM
B
B
M
B
kojikoji
koji
jejeuključen
jetelevizor
uključen
4 isključen
sata
sata
dnevno
dnevno
365365
365
dana
dana
je
uključen
44isključen
sata
dnevno
dana
Kada
Kada
je
televizor
isključen
pomoću
pomoću
daljinskog
daljinskog
Kada
je
televizor
pomoću
daljinskog
L potražite
L
Kada
jedaljinskog
jetelevizor
televizor
isključen
isključen
pomoću
pomoću
daljinskog
daljinskog
potražite
na
nalepnici
nalepnici
nana
na
poleđini
poleđini
televizora.
Lgodišnje.
Kada
jetelevizor
je
televizor
isključen
isključen
pomoću
pomoću
daljinskog
daljinskog
Kada
je
televizor
isključen
pomoću
daljinskog
potražite
na
nalepnici
poleđini
televizora.
L struje
L LKada
Lstruje
Ltelevizora.
LKada
Kada
jena
televizor
isključen
pomoću
Kada
je
isključen
pomoću
ID
modela
ID modela
modela
Cdaljinskog
C ID
C
ID
modela
ID
modela
ID
modela
ID
modela
godišnje.
Stvarna
Stvarna
potrošnja
potrošnja
struje
zavisiće
zavisiće
otelevizor
ID
modela
modela
C C
CLupravljača
CooC
C ID
godišnje.
Stvarna
potrošnja
zavisiće
upravljača
i kada
kada
nije
nije
aktivna
aktivna
nijedan
nijedan
funkcija
funkcija
upravljača
iii kada
nije
aktivna
nijedan
funkcija
upravljača
upravljača
i kada
i kada
kada
nije
nije
aktivna
aktivna
nijedan
nijedan
funkcija
funkcija
upravljača
upravljača
i ikada
kada
nije
nije
aktivna
aktivna
nijedan
nijedan
funkcija
funkcija
upravljača
nije
aktivna
nijedan
funkcija
upravljača
kada
nije
aktivna
nijedan
funkcija
upravljača
ii kada
nije
aktivna
nijedan
funkcija
načina
načina
korišćenja
korišćenja
televizora.
televizora.
načina
korišćenja
televizora.
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
DD
D Klasa
energetske
efikasnosti
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
Klasa
Klasa
energetske
energetske
efikasnosti
efikasnosti
Eesti
Eesti
Eesti
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
Srpski
SrpskiSrpski
Srpski
Srpski
Srpski Srpski
Srpski Srpski
Srpski Srpski
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement