Panasonic TX32C300E Упутство
Bezbednosne informacije
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NEMOJTE DA OTVARATE
Uputstvo za upotrebu
TX-32C300E
TELEVIZOR U BOJI SA
DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA
SKIDATE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UREĐAJU NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA POPRAVI.
OBRATITE SE KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Nemojte da koristite TV pri ekstremnim uslovima okruženja zato što mogu
da izazovu oštedenje TV-a.
Pri ekstremnim vremenskim uslovima (oluja, grmljavina) i tokom
dužih perioda neaktivnosti (odlazak na odmor) isključite TV sa
električne mreže. Priključak za napajanje se koristi za isključivanje TVa sa električne mreže i mora da bude neprekidno dostupan.
Ovaj znak je prikazan ako u pratedoj dokumentaciji postoje važne
informacije o upotrebi i održavanju uređaja.
Napomena: Pratite prikazana uputstva kako biste upotrebili odgovarajude funkcije.
VAŽNO - Molimo vas da pročitate ovo uputstvo za
upotrebu u potpunosti pre instalacije ili upotrebe uređaja
Sadržaj
Bezbednosne informacije .................................................................... 1
Održavanje ........................................................................................... 2
Ekranska ploča, kudište, postolje ......................................................... 2
Priključak kabla za napajanje ............................................................... 2
Sklapanje / Rastavljanje postolja ......................................................... 2
Kada koristite zidni nosač .................................................................... 2
Informacije o zaštiti životne sredine .................................................... 2
Funkcije................................................................................................ 3
Priložena oprema ................................................................................. 3
Obaveštenja o pripremnom režimu ..................................................... 3
Prekidač za kontrolu TV-a i sprovođenje operacija .............................. 3
Unos baterija u daljinski upravljač ....................................................... 3
Povezivanje TV-a na napajanje ............................................................ 3
Povezivanje antene .............................................................................. 3
Obaveštenje ......................................................................................... 3
Specifikacija ......................................................................................... 4
Daljinski upravljač ................................................................................ 4
Veze ..................................................................................................... 5
Uključivanje/isključivanje uređaja ....................................................... 6
Prva instalacija (First Time Installation) ............................................... 6
Reprodukcija medija preko USB ulaza ................................................. 6
Media Browser meni ........................................................................... 6
CEC i CEC RC Passthrough funkcije ...................................................... 6
Sadržaj TV menija ................................................................................ 7
Opšte informacije o upotrebi TV-a ...................................................... 8
Upotreba liste kanala ........................................................................... 8
Konfigurisanje postavki zabrane (Parental Settings) ........................... 8
Elektronski programski vodič (EPG) ..................................................... 8
Teletekst funkcije ................................................................................. 9
Ažuriranje softvera .............................................................................. 9
Otklanjanje problema i saveti .............................................................. 9
Tipični režimi prikaza za PC ulaz......................................................... 10
Kompatibilnost AV i HDMI signala ..................................................... 10
Podržani formati fajlova za USB režim ............................................... 11
Podržane DVI rezolucije ..................................................................... 11
UPOZORENJE: Nemojte da dozvolite da lica (uključujudi decu) sa
umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom
iskustva i/ili znanja koriste električne uređaje bez nadzora.
• Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora oko kompleta radi ventilacije.
• Nemojte da blokirate ventilacione otvore.
• Nemojte da postavljate TV na površinu pod nagibom ili na nestabilnu
površinu. U tom slučaju TV može da padne.
• Koristite ovaj uređaj u okruženju sa umerenim klimatskim uslovima.
• Kabl za napajanje mora da bude lako dostupan. Nemojte da postavljate TV,
nameštaj i sl., na kabl za napajanje. Ošteden kabl za napajanje/priključak
može da izazove požar ili strujni udar. Pridržavajte kabl za napajanje za
priključak, nemojte da isključujete TV povlačenjem kabla za napajanje.
Nemojte da dodirujete kabl za napajanje/priključak mokrim rukama, zato
što to može da izazove kratak spoj ili strujni udar. Nemojte da vezujete kabl
za napajanje u čvor ili sa drugim kablovima. Ako je ošteden, kabl mora da se
zameni i to mora da uradi kvalifikovano osoblje.
• Nemojte da koristite TV na vlažnom mestu. Nemojte da izlažete TV
tečnostima. Ako tečnost uđe u kudište, odmah isključite TV i sačekajte da ga
kvalifikovano osoblje proveri pre dalje upotrebe.
• Nemojte da izlažete TV direktnom sunčevom svetlu, otvorenom
plamenu i nemojte da ga postavljate u blizinu izvora toplote kao
što su električne grejalice.
• Slušanje zvuka visokog nivoa preko slušalica može da izazove
oštedenje čula sluha.
• Nemojte da postavljate izvore otvorenog plamena, kao što su
upaljene svede, na ili u blizinu TV-a.
• Kako bi se sprečila povreda, TV mora da bude bezbedno okačen na
zid u skladu sa informacijama iz uputstva za instalaciju (ako je ta mogudnost
dostupna).
• Povremeno, na ekranu može da se javi nekoliko neaktivnih piksela u obliku
nepromenljivih crvenih, zelenih ili plavih tačaka. Skredemo vam pažnju na to
da ovo nede uticati na performanse proizvoda. Vodite računa o tome da ne
udarite ili ogrebete površinu ekrana noktom ili drugim tvrdim predmetom.
• Pre čišdenja, isključite TV iz zidne utičnice. Koristite samo meku, suvu
tkaninu za čišdenje.
Upozorenje
Opasnost od strujnog udara
Opasnost od ozbiljne povrede ili smrtnog ishoda
Opasnost od visokog napona
Oprez
Opasnost od povrede ili oštedenja imovine
Važno
Koristite sistem pravilno
Napomena
Oznaka dodatnih napomena
Panasonic
Colour Television with Remote Control
TX-32C300E
Skidanje postolja sa TV-a
Održavanje
Skinite postolje sa TV-a na slededi način kada koristite zidni nosač ili pakujete
TV.
• Postavite TV na radnu površinu prekrivenu čistom i mekom tkaninom tako
da ekran bude usmeren ka dole. Ostavite postolje(a) da viri pre ivice radne
površine.
• Odvrnite šrafove kojima je postolje(a) pričvršdeno.
• Uklonite postolje(a).
Prvo, isključite priključak iz električne utičnice.
Ekranska ploča, kudište, postolje
Redovno održavanje:
Pažljivo obrišite površinu ekrana, kudišta ili postolja uz pomod meke tkanine
kako biste uklonili prašinu ili otiske prstiju.
Kada koristite zidni nosač
Za tvrdokorne mrlje:
1. Prvo očistite prašinu sa površine.
2. Navlažite meku tkaninu čistom vodom ili rastvorom neutralnog
deterdženta (1 deo deterdženta na 100 delova vode).
3. Iscedite tkaninu. (Nemojte da dozvolite da tečnost uđe u unutrašnjost TV-a
zato što to može da dovede do kvara proizvoda.)
4. Pažljivo obrišite vlagu i mrlje sa površine.
5. Na kraju, suvom tkanininom obrišite i osušite vlagu.
Molimo vas da kontaktirate najbližeg prodavca Panasonic opreme radi
kupovine preporučenog zidnog nosača.
Otvori za instalaciju zidnog nosača;
Poleđina TV-a
Pažnja
Nemojte da koristite tvrdu tkaninu ili da trljate površinu suviše snažno zato što
na taj način možete da izazovete ogrebotine na površini.
• Nemojte da izlažete površine uređaja sredstvu za odbijanje insekata,
rastvaračima, razređivaču ili drugim agresivnim hemikalijama. To može da
utiče na kvalitet površine ili da izazove skidanje boje.
• Površina ekranske ploče podvrgnuta je specijalnom postupku i može lako da
se ošteti. Vodite računa o tome da ne udarite ili ogrebete površinu noktom
ili drugim tvrdim predmetom.
• Nemojte da dozvolite da kudište i postolje budu u kontaktu sa gumenim ili
plastičnim predmetom duže vreme. To može negativno da utiče na kvalitet
površine.
a (mm)
200
b (mm)
100
Pogled sa strane
Priključak kabla za napajanje
Obrišite povremeno priključak kabla za napajanje suvom tkaninom.
Vlaga i prašina na priključku mogu da izazovu požar ili strujni udar.
Sklapanje / Rastavljanje postolja
Priprema
Izvadite postolje(a) i TV iz kutije i postavite TV na radnu površinu prekrivenu
čistom i mekom tkaninom (debe i sl.) tako da ekran bude usmeren ka dole.
• Upotrebite ravan i stabilan sto koji je vedi od TV-a.
• Nemojte da pridržavate TV za ekran.
• Vodite računa o tome da ne ogrebete ili polomite TV.
Dužina
šrafa (a)
min. (mm)
5
maks. (mm)
7
Prečnik
M4
Napomena: Šrafovi za pričvršdivanje TV-a na zidni nosač se ne isporučuju uz TV.
Sklapanje postolja
Informacije o zaštiti životne sredine
1. Postavite postolje(a) na pozicije za instalaciju na poleđini TV-a.
TV je dizajniran da ne šteti životnoj sredini. Preduzimite sledede korake da
biste smanjili potrošnju energije:
Ako postavite Energy Saving opciju na Minimum, Medium, Maximum ili Auto,
TV de smanjiti potrošnju energije. Ako želite da postavite Backlight opciju na
fiksnu vrednost, odaberite Custom postavku i podesite Backlight opciju (nalazi
se pod Energy Saving stavkom) ručno uz pomod levog i desnog kontrolnog
tastera na daljinskom upravljaču. Odaberite Off postavku da isključite ovu
funkciju.
Napomena: Dostupne opcije za uštedu energije (Energy Saving) mogu da budu
drugačije u zavisnosti od odabrane Mode postavke u Picture meniju.
Energy Saving postavke možete da nađete u Picture meniju. Skredemo vam
pažnju na to da neke postavke slike nedete modi da promenite.
2. Unesite priložene šrafove (M4 x 12) i pritegnite ih pažljivo tako da pravilno
pričvrstite postolje.
Ako pritisnete desni taster dok je odabrana Auto opcija, odnosno levi taster
dok je odabrana Custom opcija, na ekranu se prikazuje “Screen will be off in
15 seconds.” poruka. Odaberite Proceed i pritisnite OK taster da odmah
isključite ekran. Ako ne pritisnete ni jedan taster, ekran se isključuje nakon 15
sekundi. Pritisnite bilo koji taster daljinskog upravljača ili TV-a da ponovo
uključite ekran. Osvetljenost menija se povedava do niskog nivoa tako da meni
sada možete da vidite. Pritisnite levi ili desni taster da promenite Energy
Saving opciju.
Napomena: Screen Off opcija nije dostupna ako je odabran Game režim.
Kada ne koristite TV, isključite ga pritiskom na odgovarajudi taster ili ga
isključite iz električne utičnice. Na ovaj način se smanjuje potrošnja energije.
2
Panasonic
Colour Television with Remote Control
Da promenite kanal: Pritisnite sredinu tastera kako biste na ekranu prikazali
traku sa informacijama. Skrolujte kroz memorisane kanale pritiskom na taster
ka gore ili dole.
Funkcije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TV u boji sa daljinskim upravljačem
Integrisan digitalni prijemnik za terestrialni/kablovski signal (DVB-T/C)
HDMI ulazi za povezivanje drugih uređaja sa HDMI priključcima
USB ulaz
Sistem ekranskog menija (OSD menu)
Scart priključak za spoljašnje uređaje (kao što su DVD plejeri, personalni
uređaji za snimanje video zapisa, konzole za video igre i dr.)
Stereo zvučni sistem
Teletekst funkcija
Priključak za slušalice
Sistem za automatsko programiranje
Ručno podešavanje stanica
Automatsko isključivanje uređaja nakon perioda do osam sati.
Tajmer za isključivanje uređaja (Sleep tajmer)
Zaključavanje pristupa programima (Child Lock)
Automatsko isključivanje zvuka kada nema prenosa.
NTSC reprodukcija
AVL (Automatic Volume Limiting) funkcija za automatsko ograničenje nivoa
zvuka
PLL funkcija (pretraživanje frekvencija)
PC ulaz
Režim za povezivanje konzole za igre (opciono)
Funkcija za isključivanje slike
Da promenite izvor: Pritisnite sredinu tastera dva puta (ili drugi put ukupno)
da biste prikazali listu izvora na ekranu. Skrolujte kroz dostupne izvore
pritiskom na taster ka gore ili dole.
Da isključite TV: Pritisnite sredinu tastera ka dole i zadržite taster nekoliko
sekundi da biste prebacili TV u pripremni režim.
Napomene:
• Ako isključite TV, ciklus funkcija počinje ponovo od postavke nivoa zvuka.
• Ne možete da prikažete ekranski meni uz pomod kontrolnog tastera.
Sprovođenje operacija daljinskim upravljačem
Pritisnite Menu taster na daljinskom upravljaču da biste prikazali ekran
glavnog menija. Upotrebite tastere smera da biste odabrali karticu menija, a
zatim pritisnite OK taster da uđete u odabran meni. Ponovo upotrebite
tastere smera da odaberete ili postavite stavku. Pritisnite Return/Back ili
Menu taster da napustite ekran menija.
Izbor ulaza
Nakon što povežete spoljašnje sisteme na TV, možete da pređete na drugi
ulazni izvor. Pritisnite Source taster na daljinskom upravljaču više puta da
odaberete drugi izvor.
Promena kanala i nivoa zvuka
Možete da promenite kanal i podesite nivo zvuka uz pomod Volume +/- i
Programme +/- tastera na daljinskom upravljaču.
Priložena oprema
•
•
•
•
•
TX-32C300E
Unos baterija u daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Baterije: 2 x AAA
Uputstvo za upotrebu
Odvojivo postolje
Šrafovi za instalaciju postolja (M4 x 12)
Prvo uklonite šraf kojim je pričvršden poklopac odeljka za baterije na poleđini
daljinskog upravljača. Podignite poklopac pažljivo. Unesite dve AAA baterije.
Vodite računa o tome da oznake (+) i (-) odgovaraju polaritetu baterija. Vratite
poklopac. Pritegnite šraf.
Obaveštenja o pripremnom režimu
TV prelazi u pripremni režim ako ne prima ulazni signal (npr., sa antene ili
HDMI izvora) tokom 5 minuta. Kada ga slededi put uključite, prikazuje se
slededa poruka: “TV switched to stand-by mode automatically because there
was no signal for a long time”. ("TV je automatski prebačen u pripremni
režim zato što nije bilo signala duže vreme.") Pritisnite OK taster da
nastavite.
TV prelazi u pripremni režim ako je uključen i ako ga ne koristite određeno
vreme. Kada ga slededi put uključite, prikazuje se slededa poruka. “TV
switched to stand-by mode automatically because no operation was made
for a long time”. ("TV je automatski prebačen u pripremni režim zato što ni
jedna operacija nije sprovedena duže vreme.") Pritisnite OK taster da
nastavite.
Povezivanje TV-a na napajanje
Prekidač za kontrolu TV-a i sprovođenje operacija
VAŽNO: TV je projektovan za rad na mreži od 220-240 V AC, 50 Hz. Nakon
otpakivanja, sačekajte da TV dostigne sobnu temperaturu pre povezivanja na
električnu mrežu. Povežite priključak kabla za napajanje na električnu utičnicu.
Povezivanje antene
Povežite antenski ili kablovski priključak na AERIAL INPUT (ANT) utičnicu na
poleđini TV-a.
Obaveštenje
1. Smer gore
2. Smer dole
3. Prekidač za kontrolu nivoa zvuka / prikaz informacija / prikaz liste za izbor
izvora i prekidač za izbor pripremnog režima
Informacije o robnim markama
HDMI, High-Definition Multimedia Interface i HDMI oznaka su robne marke ili
registrovane robne marke HDMI Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.
Kontrolni taster dozvoljava vam da kontrolišete nivo zvuka, program, izvor i
funkciju pripremnog režima televizora.
Da promenite nivo zvuka: Podignite nivo zvuka pritiskom na taster ka gore.
Smanjite nivo zvuka pritiskom na taster ka dole.
Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.
Dolby i simbol duplog D su robne marke Dolby Laboratories.
3
Panasonic
Colour Television with Remote Control
Oslobađanje od stare opreme i baterija
Daljinski upravljač
Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem za recikliranje otpada
Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj
dokumentaciji su znak da iskorišdenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom.
Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih
proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na
odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom
regulativom.
Pravilnim oslobađanjem od ovakvog otpada pomažete u zaštiti dragocenih
resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i
okruženje.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od
predstavnika lokalne vlasti.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da
bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima.
1. [Standby] taster:
Uključivanje/isključivanje TV-a
2. Numerički tasteri: Promena
kanala, unos numeričke vrednosti
ili broja u polje za unos teksta na
ekranu.
3. [TV] taster: Prikaz liste kanala /
Prelazak na TV izvor
4. [Mute] taster: Isključivanje zvuka
TV-a
5. [V+/-] tasteri: Promena nivoa
zvuka
6. [Menu] taster: Prikaz TV menija
7. Navigacioni tasteri: Za navigaciju
kroz menije, sadržaje i dr. Prikaz
podstranica u TXT režimu kada
pritisnete desni ili levi tasster
smera.
8. [OK] taster: Potvrda korisničkog
izbora, zadržavanje strane (u TXT
režimu), prikaz liste kanala (DTV
režim)
9. [Back/Return] taster: Vradanje
na prethodni ekran, otvaranje
indeksne stranice (u TXT režimu)
10. [Media browser] taster:
Otvaranje ekrana za pregled
multimedijalnih sadržaja
11. [Info] taster: Prikaz informacija
prikazanom sadržaju, prikaz
skrivenih informacija (otkrivanje
informacija u TXT režimu)
12. [My] taster 1 (*)
13. Tasteri u boji: Pratite prikazana
uputstva za upotrebu funkcija
tastera u boji
14. [Language] taster: Prelazak između dostupnih zvučnih režima (analogni
TV signal), prikaz i promena jezika zvučnog zapisa/titla (digitalni TV signal,
kada je funkcija dostupna)
15. [Subtitles] taster: Uključivanje i isključivanje prikaza titla (kada je titl
dostupan)
16. [Rapid reverse] taster: Prelazak na prethodni kadar pri reprodukciji
medija kao što su filmovi
17. Bez funkcije
18. [Play] taster: Pokretanje reprodukcije odabranog medija
19. [Stop] taster: Zaustavljanje reprodukcije medija
20. [Rapid advance] taster: Prelazak na slededi kadar pri reprodukciji medija
kao što su filmovi
21. [Pause] taster: Pauziranje reprodukcije medija
22. [Screen] taster: Promena odnosa ekrana
23. [Text] taster: Prikaz teleteksta (kada je funkcija dostupna), pritisnite
taster ponovo da prikažete teletekst preko slike normalnog prenosa (mix)
24. Bez funkcije
25. [EPG] (elektronski programski vodič) taster: Prikaz elektronskog
programskog vodiča
26. [Exit] taster: Zastvaranje i napuštanje prikazanih menija ili vradanje na
prethodni ekran
27. [Quick Menu] taster: Prikaz liste menija za brz pristup
28. Bez funkcije
29. [Programme +/-] tasteri
30. [Swap] taster: Brz prelazak između prethodnih i aktuelnih kanala ili izvora
31. [Source] taster: Prikaz svih dostupnih signala i izvora sadržaja
Napomena za simbol baterije (donji simbol):
Ovaj simbol može da bude upotrebljen u kombinaciji sa
simbolom hemijskog elementa.
U tom slučaju, ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se
odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi hemijski
element.
Ovlašdeni predstavnik:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Veb stranica: http://www.panasonic.com
Specifikacija
Sistem za prenos TV signala
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Primani kanali
VHF (opseg I/III) - UHF
(opseg U) - HYPERBAND
Digitalni prijem
Potpuno integrisan digitalni terestrialni-kablovski
TV prijemnik (DVB-T-C)
Broj memorisanih kanala
1000
Indikator kanala
Ekranski prikaz
Antenski RF ulaz
75 Ω (nebalansiran)
Radni napon
220-240V AC, 50Hz.
Zvuk
A2 stereo+Nicam stereo
Slušalice
3.5 mm mini stereo priključak
Snaga zvučnog izlaza
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Potrošnja energije (W)
65 W
Težina (Kg)
6 Kg
Dimenzije ŠxDxV
(sa osnovom) (mm)
185 x 735 x 478
Dimenzije ŠxDxV
(bez osnove) (mm)
77/97 x 735 x 438
Ekran
16/9 odnos, 32” (~81 cm)
Radna temperatura i
vlažnost vazduha
0 °C do 40 °C, maks. vlažnost vazduha 85%
TX-32C300E
(*) MY BUTTON 1:
Ovaj taster može da ima uobičajenu funkciju u zavisnosti od modela.
Međutim, tasteru možete da dodelite specijalnu funkciju ako ga pritisnete i
držite pet sekundi kada je prikazan željeni izvor ili kanal. Na ekranu se
prikazuje poruka o potvrdi. Sada je [MY BUTTON 1] taster povezan sa
odabranom funkcijom.
Skredemo vam pažnju na to da ako sprovedete prvu instalaciju (First Time
Installation), [MY BUTTON 1] taster se vrada na uobičajenu funkciju.
4
Panasonic
Colour Television with Remote Control
TX-32C300E
Veze
Priključak
Tip
Kablovi
Uređaj
Scart veza (na poleđini)
VGA veza (na poleđini)
PC/YPbPr audio veza
(sa strane)
YPbPr/PC audio kabl (nije u opremi)
HDMI veza (na poleđini)
SPDIF (koaksijalni izlaz)
veza (na poleđini)
Side AV (Audio/Video) veza
(sa strane)
AV kabl (nije u opremi)
Priključak za slušalice
(sa strane)
YPbPr video veza
(na poleđini)
PC-na-YPbPr kabl (nije u opremi)
USB veza (sa strane)
CI veza (sa strane)
NAPOMENA: Kada povezujete uređaj preko YPbPr ili bočnog AV ulaza, morate da upotrebite odgovarajude kablove da biste omogudili vezu. Pogledajte
ilustracije u prethodnoj tabeli. | Možete da upotrebite YPbPr-na-VGA kabl (nije u opremi) da biste omogudili prenos YPbPr signala preko VGA ulaza. | Ne možete da
koristite VGA i YPbPr vezu istovremeno. | Da biste omogudili prenos PC/YPbPr zvuka, morate da upotrebite bočne zvučne ulaze uz YPbPr/ PC audio kabl (nije u
opremi) za audio vezu. | Ako je spoljašnji uređaj povezan preko SCART priključka, TV de automatski predi u AV režim. | Kada primate DTV kanale (Mpeg4 H.264) ili u
režimu za pregled medija (Media Browser), izlazni signal nede biti dostupan na SCART priključku. | Kada koristite komplet za instalaciju na zid (opcionalni deo
opreme), preporučujemo vam da pre instalacije TV-a na zid povežete sve kablove na priključke na poleđini. | Unesite ili izvadite CI modul tek nakon što se TV
isključi. Detaljne informacije o postavkama potražite u priručniku za instalaciju modula. | Svi USB ulazi vašeg TV-a podržavaju uređaje koji traže napon do 500mA.
Povezivanje uređaja koji traži napon vedi od 500mA može da ošteti vaš TV. | Prilikom povezivanja HDMI kabla na TV, morate da koristite isključivo obložen HDMI
kabl kako bi se garantovala imunost na parazitsko zračenje frekvencije (parasitic frequency radiation).
Ako želite da povežete uređaj na TV, vodite računa o tome da TV i uređaj budu isključeni pre povezivanja. Nakon povezivanja, možete da uključite
uređaje i da ih koristite.
5
Panasonic
Colour Television with Remote Control
TX-32C300E
Uključivanje/isključivanje uređaja
Reprodukcija medija preko USB ulaza
Da uključite TV
Možete da povežete 2.5-inčni i 3.5-inčni (čvrsti disk sa spoljašnjim izvorom
napajanja) čvrsti disk ili memorijski USB uređaj na TV preko USB ulaza.
Povežite kabl za napajanje na izvor napajanja kao što je zidna električna
utičnica (220-240V AC, 50 Hz).
Da biste uključili TV iz pripremnog režima, sprovedite jednu od slededih
operacija:
• Pritisnite Standby taster, Programme +/- ili numerički taster na daljinskom
upravljaču.
• Pritisnite bočni funkcijski taster više puta sve dok se TV ne uključi iz
pripremnog režima.
VAŽNO! Napravite kopiju fajlova sa uređaja za skladištenje podataka pre
povezivanja na TV. Proizvođač nede biti odgovoran za oštedenje datoteke ili
gubitak podataka. Određeni tipovi USB uređaja (npr., MP3 plejeri) ili USB
čvrsti diskovi/memorijski uređaji možda nede biti kompatibilni sa ovim TV-om.
TV podržava diskove u FAT32 i NTFS formatu.
Možete da imate probleme prilikom formatiranja USB diskova sa više od 1TB
prostora za skladištenje podataka.
Da isključite TV
Sačekajte malo pre isključivanja i povezivanja uređaja zato što uređaj za
reprodukciju može i dalje da čita datoteke. To može da izazove fizičko
oštedenje USB plejera i uređaja. Nemojte da isključujete USB uređaja iz ovog
uređaja tokom reprodukcije datoteke.
Pritisnite Standby taster na daljinskom upravljaču ili pritisnite bočni funkcijski
taster na TV-u sve dok se TV ne prebaci u pripremni režim.
Da u potpunosti odvojite TV sa napajanja, isključite kabl za napajanje iz
električne utičnice.
Možete da koristite USB čvorišta uz USB ulaze TV-a. U tom slučaju
preporučujemo USB čvorišta sa spoljašnjim napajanjem.
Napomena: Kada se TV prebaci u pripremni režim, LED indikator pripremnog režima
trepde kao znak da su funkcije (npr., Standby Search, Over Air Download ili Timer)
aktivne. LED indikator može da trepde i kada uključite TV iz pripremnog režima.
Preporučujemo da USB čvrsti disk povežete direktno na USB ulaz TV-a.
Napomena: Kada gledate slike Media Browser meni može da prikaže samo 1000
slika sa povezanog USB uređaja.
Prva instalacija (First Time Installation)
Media Browser meni
Kada TV uključite prvi put, prikazuje se ekran za izbor jezika. Odaberite željeni
jezik i pritisnite OK taster.
Na slededem ekranu, odaberite željene postavke uz pomod navigacionih
tastera.
Možete da reprodukujete fotografije, muziku i filmove sa USB diska nakon
povezivanja USB diska na TV. Povežite USB disk na jedan od USB ulaza na boku
TV-a. Pritiskom na Menu taster dok je uređaj u Media Browser režimu
pristupate Picture, Sound i Setup meniju. Narednim pritiskom na MENU
taster napuštate ovaj ekran. Možete da odaberete željene postavke za Media
Player režim preko Setup menija.
Napomena: U zavisnosti od odabrane postavke zemlje (Country opcija), od vas de
možda biti zatraženo da postavite i potvrdite PIN u ovom trenutku. Odabrani PIN ne
može da bude "0000". Morate da unesete PIN ako se to od vas kasnije zatraži u
različitim operacijama u meniju.
Upotreba režima ponovljene/nasumične reprodukcije
Informacije o izboru tipa prenosa
Aerial (antena): Ako uključite Aerial opciju za pretraživanje, TV de potražiti
digitalne terestrialne prenose nakon što se završe ostale inicijalne postavke.
Pokrenite reprodukciju Play
tasterom i aktivirajte
Svi fajlovi u listi bide reprodukovani neprekidno
originalnim redosledom
Cable (kabl): Ako uključite Cable opciju za pretraživanje, TV de potražiti
digitalne kablovske prenose nakon što se završe ostale inicijalne postavke. U
zavisnosti od vaših izbora, na ekranu može da se prikaže poruka o potvrdi pre
pokretanja pretrage. Odaberite YES opciju i pritisnite OK taster da potvrdite.
Da otkažete operaciju, odaberite NO opciju i pritisnite OK taster. Možete da
odaberete Network opciju ili da postavite vrednosti za opcije kao što su
Frequency, Network ID i Search Step. Kada završite, pritisnite OK taster.
Pokrenite reprodukciju OK
tasterom i aktivirajte
Isti fajl se reprodukuje neprekidno (ponovljena
reprodukcija)
Pokrenite reprodukciju Play
tasterom i aktivirajte
Svi fajlovi u listi bide reprodukovani jednom
nasumičnim redosledom
Pokrenite reprodukciju Play
tasterom i aktivirajte ,
Svi fajlovi u listi bide reprodukovani neprekidno
istim nasumičnim redosledom.
Napomena: Trajanje pretrage zavisi od odabrane postavke Search Step opcije.
CEC i CEC RC Passthrough funkcije
Analogue: Ako uključite Analogue opciju za pretraživanje, TV de potražiti
analogne prenose nakon što se završe ostale inicijalne postavke.
Ova funkcija vam dozvoljava da kontrolišete CEC-kompatibilne uređaje, koji su
povezani preko HDMI priključka uz pomod daljinskog upravljača TV-a.
Pored toga, možete da odaberete omiljeni tip prenosa. Tokom procesa
pretrage prioritet de imati odabrani tip prenosa. Kada završite, pritisnite OK
taster da biste nastavili.
CEC opcija u Setup>More meniju treba prethodno da bude postavljena na
Enabled. Pritisnite Source dugme i odaberite HDMI ulaz povezanog CEC
uređaja iz Sources List menija. Kada povežete nov CEC uređaj, uređaj de biti
naveden u meniju izvora prema imenu, a ne prema oznaci HDMI priključka
(kao što su DVD Player, Recorder 1 i td.).
Možete da aktivirate Store Mode opciju u ovom trenutku. Ova opcija izvršide
konfigurisanje postavki vašeg TV-a tako da se obezbedi najbolji kvalitet
prikaza. Opcija je predviđena samo za upotrebu u prodavnici. Preporučujemo
vam da odaberete Home Mode opciju za kudnu upotrebu. Ova opcija de biti
dostupna u Setup>More meniju i možete da je isključite/uključite kasnije.
Daljinski upravljač TV-a može automatski da sprovede glavne funkcije nakon
izbora povezanog HDMI izvora.
Pritisnite OK taster na daljinskom upravljaču da biste nastavili. Nakon što se
inicijalne postavke završe, TV de početi da traži dostupne prenose odabranog
tipa.
Nakon memorisanja svih dostupnih stanica, na ekranu se prikazuju rezultati
pretrage. Pritisnite OK taster da nastavite. Zatim se prikazuje Edit Channel List
meni. Možete da uređujete listu kanala u skladu sa vašim željama ili da
pritisnete Menu taster kako biste završili postavku i počeli sa gledanjem TV
programa.
Dok se pretraga nastavlja može da se prikaže poruka sa pitanjem da li želite da
sortirate kanale prema LCN-u(*). Odaberite Yes opciju i pritisnite OK taster da
potvrdite.
Da biste prekinuli ovu operaciju i ponovo kontrolisali TV preko daljinskog
upravljača, pritisnite Quick Menu taster na daljinskom upravljaču, označite
CEC RC Passthrough opciju i postavite je na Off pritiskom na levi ili desni
taster. Ovu funkciju možete da uključite ili isključite u Setup>More meniju.
TV podržava i ARC (Audio Return Channel) funkciju. Ova funkcija predstavlja
audio vezu predviđenu da zameni druge kablove između TV-a i audio sistema
(A/V prijemnik ili sistem zvučnika).
Kada je ARC funkcija aktivna, TV ne isključuje zvuk drugih audio izlaza
automatski. Zato morate ručno da smanjite zvuk TV-a na nulu, ako želite da
čujete zvuk sa povezanog audio uređaja (ili drugih optičkih ili koaksijalnih
digitalnih audio izlaza). Ako želite da promenite nivo zvuka povezanog
uređaja, odaberite taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, tasteri za kontrolu
nivoa zvuka kontrolišu povezan audio uređaj.
(*) LCN je sistem logičkog broja kanala (Logical Channel Number) koji organizuje
dostupne prenose u skladu sa prepoznatljivim rednim brojem kanala (ako je funkcija
dostupna).
Napomena: ARC funkcija je podržana samo preko HDMI1 ulaza.
Napomena: Nemojte da isključujete TV tokom inicijalizacije prilikom prve
instalacije. Skredemo vam pažnju na to da neke opcije možda nede biti dostupne u
zavisnosti od odabrane zemlje.
6
Panasonic
Colour Television with Remote Control
Kontrola zvuka sistema (System Audio Control)
Sadržaj Sound menija
Funkcija dozvoljava upotrebu audio pojačala/prijemnika uz TV. Nivo zvuka
možete da kontrolišete daljinskim upravljačem TV-a. Da biste aktivirali ovu
funkciju, postavite Speakers opciju u Setup>More meniju na Amplifier.
Zvučnici TV-a bide isključeni i zvuk posmatranog izvora se prenosi preko
povezanog zvučnog sistema.
Napomena: Zvučni uređaj treba da podržava System Audio Control funkciju, a CEC
opcija treba da bude postavljena na Enabled.
Volume
Podešavanje nivoa zvuka.
Equalizer
Izbor režima ekvilajzera. Samo u User režimu možete da
menjate postavke.
Balance
Podešavanje balansa zvuka koji dolazi sa levog i desnog
zvučnika.
Headphone
Podešavanje nivoa zvuka slušalica. Vodite računa o tome da
pre upotrebe slušalica bude odabran nizak nivo zvuka sa
slušalica, kako biste sprečili oštedenje sluha.
Sound Mode
Možete da odaberete zvučni režim (ako ga posmatrani kanal
podržava).
Sadržaj TV menija
Sadržaj Picture menija
Mode
Možete da promenite režim slike u skladu sa vašim željama ili
potrebama. Režim slike možete da postavite na jednu od
slededih opcija: Cinema, Game, Sports, Dynamic i Natural.
Contrast
Podešavanje odnosa svetlih i tamnih delova slike.
Brightness
Podešavanje osvetljenosti ekrana.
Sharpness
Postavka oštrine za objekte prikazane na ekranu.
Colour
Postavka boje, podešavanje boja.
Energy Saving
Backlight
AVL (Automatic Postavka zvuka uz koju dobijate fiksni nivo zvučnog izlaza
Volume Limiting) između programa.
Headphone/
Lineout
Funkcija za uštedu energije. Možete da odaberete Custom,
Minimum, Medium, Maximum, Auto, Picture Off ili Off
postavku. Napomena: Dostupne opcije mogu da zavise od
Kada povežete spoljašnje pojačalo na TV preko priključka za
slušalice, ovu opciju možete da postavite na Lineout. Ako
ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na
Headphone.
Vodite računa o tome da pre upotrebe slušalica postavite
ovu stavku menija na Headphone. Ako je odabrana Lineout
postavka, izlaz sa priključka za slušalice bide postavljen na
maksimum što može da izazove oštedenje čula sluha.
Dynamic Bass
Uključivanje ili isključivanje Dynamic Bass opcije.
odabranog režima (Mode).
Surround sound
Možete da uključite (On) ili isključite (Off) surround režim
zvuka.
Digital Out
Izbor tipa digitalnog izlaznog audio signala.
Ovom postavkom kontroliše se nivo pozadinskog osvetljenja.
Funkcija pozadinskog osvetljenja nede biti aktivna ako je
Energy Saving funkcija postavljena na drugu opciju umesto
Custom. Pozadinsko osvetljenje ne možete da aktivirate ako
je režim slike postavljen na Game.
Sadržaj Setup - Settings menija
Advanced Settings (napredne postavke)
Dynamic
Contrast
Možete da promenite odnos dinamičkog kontrasta u željenu
vrednost.
Noise
Reduction
Ako je signal stanica slab ili ako je slika puna šuma, upotrebite
Noise Reduction postavku da smanjite količinu šuma.
Colour Temp
Izbor željene vrednosti za temperaturu boje. Dostupne su
Cool, Normal, Warm i Custom opcije.
White Point
Ako je Colour Temp option opcija postavljena na Custom, ova
postavka bide dostupna. Promenite toplinu boja (‘warmth’ ili
‘coolness’) slike pritiskom na levi ili desni taster.
Conditional
Access
Kontrola modula za uslovni pristup kada su dostupni.
Language
Možete da odaberete drugi jezik u zavisnosti od stanice i
odabrane zemlje.
Parental
Unesite tačnu lozinku da biste promenili roditeljske
postavke pristupa. Možete lako da podesite Lock, Maturity
Lock (opcije možda nede biti dostupne u zavisnosti od
odabrane zemlje prilikom prve instalacije (First Time
Installation)) i Child Lock opcije u ovom meniju. Pored toga,
možete da odaberete nov PIN broj uz pomod Set PIN opcije.
Napomena: Kao uobičajeni PIN možete da odaberete "0000" ili
"1234". Ako ste definisali PIN (zahtev zavisi od odabrane zemlje)
tokom prve instalacije (First Time Installation), upotrebite PIN
koji ste tada odredili.
Picture Zoom Odaberite željeni format slike.
Film Mode
TX-32C300E
Filmovi se snimaju pri drugačijem broju kadrova u sekundi u
odnosu na normalan TV program. Uključite ovu funkciju kada
gledate filmove da biste jasno videli brze akcione scene.
Timers
Postavka tajmera za isključivanje TV-a nakon odabranog
vremenskog perioda. Postavka tajmera za odabrane
programe.
Skin Tone
Nijansu boje kože možete da menjate u opsegu od -5 do 5.
Colour Shift
Podesite željeni ton boje.
Date/Time
Postavka datuma i vremena.
HDMI Full
Range
Ova funkcija bide vidljiva dok gledate HDMI izvor. Možete da
upotrebite ovu funkciju da unapredite crnu boju slike.
Sources
Uključivanje i isključivanje odabranih izvora.
Accessibility
Prikaz opcija za kontrolu pristupačnosti TV-a.
PC Position
Opcija se prikazuje samo kada je kao ulazni izvor odabrana
VGA/PC opcija.
Autoposition
Automatska optimizacija prikaza. Pritisnite OK taster da
optimizujete prikaz.
H Position
Opcija pomera sliku horizontalno ka levoj ili desnoj ivici
ekrana.
V Position
Opcija pomera sliku vertikalno ka gornjoj ili donjoj ivici
ekrana.
Dot Clock
Ovom opcijom korigujete smetnje koje se javljaju u obliku
vertikalnih linija na slikama sa velikim brojem tačaka kao što
su tabele, pasusi ili tekst sa sitnijim slovima.
Phase
U zavisnosti od ulaznog izvora (računar i dr.) na ekranu
možete da vidite nejasnu ili sliku punu šuma. Upotrebite ovu
funkciju da dobijete jasniju sliku metodom pokušaja i greške.
Reset
Hard of
Hearing
Uključivanje eventualne specijalne funkcije koju omogudava
stanica.
Audio
Description
Reprodukcija narativnog zvučnog zapisa za slepe i osobe sa
oštedenjem čula vida. Pritisnite OK taster da pogledate sve
dostupne opcije Audio Description menija. Ova funkcija je
dostupna samo ako je stanica podržava.
More
Prikaz drugih opcija postavke TV-a.
Menu Timeout Promena perioda nakon koga se ekrani menija isključuju.
Vradanje postavki slike (izuzev postavki Game režima) na
uobičajene fabričke vrednosti.
Dok ste u VGA (PC) režimu, neke stavke Picture menija nede biti dostupne. Umesto
toga, postavke VGA režima bide dodate u Picture Settings odeljak u PC režimu.
7
Blue
Background
Uključivanje ili isključivanje plave pozadine kada je signal
slab ili kada nije prisutan.
Software
Upgrade
Zahvaljujudi ovoj funkciji vaš TV koristi najnoviji upravljački
softver.
Application
Version
Prikaz aktuelne verzije softvera.
Panasonic
Colour Television with Remote Control
Subtitle Mode
Ova opcija se koristi za izbor režima titla (DVB titl / teletekst
titl) ako su oba režima dostupna. Uobičajena vrednost je
DVB titl. Funkcija je dostupna samo ako je kao zemlja
odabrana Norveška.
Auto TV OFF
Odaberite željeni period nakon koga TV automatski prelazi u
pripremni režim kada se ne koristi.
Store Mode
Odaberite ovaj režim za potrebe prikaza slike u prodavnici.
Kada je aktivirana Store Mode opcija, neke stavke TV menija
nede biti dostupne.
Power Up
Mode
Ova postavka služi za podešavanje režima za uključivanje.
Dostupne su Last State i Standby opcije.
CEC
Uz ovu postavku možete da uključite ili isključite CEC
funkciju. Pritisnite levi ili desni taster da uključite ili isključite
funkciju.
Speakers
Da biste čuli zvuk sa TV-a preko povezanog kompatibilnog
audio uređaja, odaberite Amplifier opciju. Možete da
upotrebite daljinski upravljač TV-a za kontrolu nivoa zvuka
audio uređaja.
Opšte informacije o upotrebi TV-a
Upotreba liste kanala
TV sortira sve memorisane stanice u listi kanala (Channel List). Možete da
uređujete listu kanala, da odaberete omiljene ili aktivne stanice koje de biti
navedene u listi uz pomod Channel List opcija. Pritisnite OK/TV taster da biste
otvorili Channel List opciju. Možete da filtrirate navedene kanale pritiskom na
plavi taster ili da otvorite Edit Channel List meni pritiskom na zeleni taster
kako biste sproveli napredne promene u listi kanala.
Upravljanje listom omiljenih kanala
Možete da napravite četiri različite liste omiljenih kanala. Uđite u Channel List
opciju glavnog menija ili pritisnite zeleni taster dok je lista kanala prikazana na
ekranu da biste otvorili Edit Channel List meni. Odaberite željeni kanal iz liste.
Možete da odaberete više stavki ako pritisnete žuti taster. Nakon toga
pritisnite OK taster da otvorite Channel Edit Options meni, a zatim odaberite
Add/Remove Favourites opciju. Pritisnite OK taster ponovo. Postavite željenu
opciju liste na On. Odabrani kanal/i se dodaje u listu. Kako biste uklonili kanal
ili kanale iz liste omiljenih kanala pratite iste korake i postavite željenu stavku
liste na Off.
Možete da upotrebite Filter funkciju u Edit Channel List meniju da trajno
filtrirate kanale u listi u skladu sa vašim željama. Uz pomod Filter opcije,
možete da odaberete jednu od četiri liste kanala koja de biti prikazana svaki
put kada otvorite listu kanala. Funkcija za filtriranje u Channel list meniju de
filtrirati samo trenutno prikazanu listu kanala kako biste pronašli i pristupili
kanalu. Ova promena nede biti aktivna kada slededi put otvorite Channel list.
Sadržaj Install i Retune menija
Automatic
channel scan
(Retune)
Prikaz opcija za automatsko podešavanje stanica.
Digital Aerial: Pretraživanje i memorisanje DVB stanica koje
su dostupne preko antene. Digital Cable: Pretraživanje i
memorisanje DVB stanica primljenih preko kabla.
Analogue: Pretraživanje i memorisanje analognih stanica.
Manual channel
scan
Funkciju možete da koristite za direktan unos frekvencije
stanice.
TX-32C300E
Konfigurisanje postavki zabrane (Parental Settings)
Network channel Potraga za povezanim kanalima u odabranom sistemu
scan
prenosa. Digital Aerial: Potraga za kanalima antenske
mreže. Digital Cable: Potraga za kanalima kablovske mreže.
Opcije Parental Settings menija možete da upotrebite da zabranite
korisnicima da gledaju određene programe, kanale i koriste meni. Ove
postavke nalaze se u Setup>Parental meniju.
Analogue fine
tune
Upotrebite ovu opciju za precizno podešavanje pozicije
analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako analogni
kanali nisu memorisani.
Morate da unesete PIN broj da biste prikazali opcije Parental Lock menija.
Nakon unosa tačnog PIN broja, prikazuje se meni za postavku roditeljske
zabrane (Parental Setting).
Installation
Settings
Prikaz menija postavki instalacije. Standby Search
(opciono): Vaš TV de potražiti nove ili nedostajude kanale
dok je u pripremnom režimu. Svi novi prenosi koje TV nađe
bide prikazani.
Menu Lock: Ova postavka uključuje ili isključuje pristup svim menijima ili
instalacionim menijima TV-a.
Maturity Lock: Ako je ova opcija odabrana, TV prima informacije o uzrastu za
koji je sadržaj preporučen od stanice i sprečava pristup prenosu ako je taj
uzrast odabran na TV-u.
Clear Service List Upotrebite ovu postavku da obrišete memorisane kanale.
Ova postavka je vidljiva samo ako je za Country opciju
odabrana Denmark, Sweden, Norway ili Finland postavka.
Select Active
Network
First time
installation
Napomena: Ako je prilikom prve instalacije kao zemlja odabrana Francuska, Italija
ili Austrija, Maturity Lock opcija bide postavljena na 18 kao uobičajena vrednost.
Child Lock: Ako je ova opcija postavljena na ON, TV možete da kontrolišete
samo daljinskim upravljačem. U ovom slučaju, tasteri na TV-u nede raditi.
Ova postavka vam dozvoljava da odaberete samo one
prenose u odabranoj mreži koji de biti navedeni u listi
kanala. Funkcija je dostupna samo ako je kao zemlja
odabrana Norveška.
Set PIN: Definisanje novog PIN broja.
Default CICAM PIN: Ova opcija nede biti dostupna (bide siva) ako CI modul nije
unet u odgovarajude ležište TV-a. Možete da promenite uobičajeni PIN broj CI
CAM funkcije uz pomod ove opcije.
Brisanje svih memorisanih kanala i postavki, vradanje TV-a
na fabričke postavke.
Napomena: Kao uobičajeni PIN možete da odaberete "0000" ili "1234". Ako ste
definisali PIN (zahtev zavisi od odabrane zemlje) tokom prve instalacije (First Time
Installation), upotrebite PIN koji ste koristili.
Neke opcije možda nede biti dostupne u zavisnosti od zemlje koju ste odabrali
prilikom prve instalacije.
Elektronski programski vodič (EPG)
Neki kanali šalju informacije o rasporedu prenosa. Pritisnite Epg taster da
prikažete Programme Guide meni.
Dostupna su tri različita tipa prikaza rasporeda programa, Timeline Schedule,
List Schedule i Now/Next Schedule. Da pređete između različitih prikaza,
pratite uputstva prikazana na dnu ekrana.
Timeline Schedule (prikaz programa prema vremenu emitovanja)
Zoom (žuti taster): Pritisnite žuti taster da prikažete prenose u širem
vremenskom intervalu.
Filter (plavi taster): Prikaz opcija za filtriranje.
Event Details (Info taster): Prikaz detaljnih informacija o odabranim
programima.
8
Panasonic
Colour Television with Remote Control
Select Genre (Subtitles taster): Prikaz Select Genre menija. Uz pomod ove
funkcije, možete da pretražite bazu programskog vodiča prema odabranom
žanru. Informacije dostupne u programskom vodiču bide pretražene i rezultati
koji odgovaraju vašem kriterijumu pretrage bide označeni.
Next/Prev Day (Programme +/- tasteri): Prikaz programa za prethodni ili
slededi dan.
Options (OK taster): Prikaz opcija za programe.
Search (Text taster): Prikaz Guide Search menija.
Now (Swap taster): Prikaz aktuelnog programa na označenom kanalu.
Pretraga u 03:00 i režim za ažuriranje
List Schedule(*) (prikaz programa u obliku liste)
Otklanjanje problema i saveti
TX-32C300E
TV de potražiti novu verziju softvera u 3:00 ujutru ako je Automatic scanning
opcija u Upgrade options meniju postavljena na Enabled i ako je TV povezan
na izvor antenskog signala. Ako uređaj pronađe i preuzme nov softver, softver
de biti instaliran prilikom slededeg uključivanja uređaja.
Napomena: Nemojte da isključujete kabl za napajanje dok LED indikator trepde
tokom procesa ponovnog pokretanja uređaja. Ako se TV ne uključi nakon
ažuriranja, isključite ga iz električne utičnice, sačekajte dve minute, a zatim ga
ponovo povežite.
(*) U ovom režimu prikaza, bide navedeni samo programi na označenom kanalu.
Prev. Time Slice (crveni taster): Programi za prethodni vremenski period.
Next/Prev Day (Programme +/- tasteri): Programo za prethodni/slededi dan.
Event Details (Info taster): Detaljne informacije o odabranim programima.
Filter (Text taster): Prikaz opcija za filtriranje.
Next Time Slice (zeleni taster): Prikaz programa za slededi vremenski period.
Options (OK taster): Prikaz opcija za programe.
TV se ne uključuje
Uverite se da je kabl za napajanje bezbedno povezan na zidnu utičnicu.
Proverite da li su baterije iscrpljene. Pritisnite Power dugme na TV-u.
Nizak kvalitet slike
• Proverite da li ste odabrali odgovarajudi TV sistem.
• Distorzija može da izaziva nizak kvalitet slike. Molimo vas da proverite vezu
antene.
• Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ako ste to radili ručno.
• Kvalitet slike može da opadne ako su na TV istovremeno povezana dva
uređaja. U tom slučaju, isključite jedan od uređaja.
Now/Next Schedule (prikaz aktuelnog/slededeg programa)
Navigate (navigacioni tasteri): Pritisnite navigacione tastere da sprovedete
navigaciju kroz kanale i programe.
Options (OK taster): Prikaz opcija za programe.
Event Details (Info taster): Prikaz detaljnih informacija o odabranim
programima.
Filter (plavi taster): Prikaz opcija za filtriranje.
Nema slike
• To znači da TV ne prima signal. Proverite da li je odabran odgovarajudi izvor.
• Da li je antena povezana pravilno?
• Da li je antenski kabl ošteden?
• Da li su za povezivanje antene upotrebljeni odgovarajudi priključci?
• Ako ne pronađete rešenje, kontaktirajte prodavca opreme.
Programme Options (opcije za prikaz programa)
Upotrebite navigacione tastere da označite program i pritisnite OK taster da
prikažete Event Options meni. Dostupne su sledede opcije:
Select Channel: Uz pomod ove opcije, možete da pređete na odabran kanal.
Set Timer on Event / Delete Timer on Event: Nakon što odaberete program u
EPG meniju, pritisnite OK taster. Odaberite Set Timer on Event opciju i
pritisnite OK dugme. Možete da pripremite tajmer za budude programe. Da
otkažete postavljen tajmer, označite taj program i pritisnite OK dugme. Zatim,
odaberite Delete Timer on Event opciju. Tajmer de biti otkazan.
Nema zvuka
• Proverite da li je zvučni izlaz TV-a isključen. Pritisnite Mute taster ili
podignite nivo zvuka radi provere.
• Zvuk možda dolazi samo sa jednog zvučnika. Proverite postavku balansa u
Sound meniju.
Daljinski upravljač ne radi
• Baterije su možda ispražnjene. Zamenite baterije.
Ne možete da odaberete ulazne izvore
• Ako ne možete da odaberete ulazni izvor, uređaj možda nije povezan. Ako
to nije slučaj;
• Proverite AV kablove i veze ako pokušavate da pređete na ulazni izvor koji je
dodeljen povezanom uređaju.
Napomene: Ne možete da pređete na drugi kanal ili izvor dok je aktivan tajmer
aktuelnog kanala.
Ne možete da postavite tajmer za dva ili više programa tokom istog vremenskog
intervala.
Teletekst funkcije
Pritisnite Text taster da uđete u režim teleteksta. Pritisnite taster ponovo da
aktivirate mešani (mix) režim, koji vam dozvoljava da istovremeno vidite
teletekst stranu i prenos TV programa. Pritisnite taster još jednom da
napustite ovaj režim. Ako su na teletekst stranicama dostupne opcije za izbor,
bide označene bojama i možete da ih odaberete pritiskom na taster
odgovarajude boje. Pratite instrukcije prikazane na ekranu.
Digitalni teletekst
Pritisnite Text dugme da prikažete digitalne teletekst informacije. Kontrolišite
funkciju tasterima u boji, kursorskim i OK tasterom. Način upotrebe može da
zavisi od sadržaja digitalne teletekst stranice. Pratite instrukcije prikazane na
ekranu digitalne teletekst funkcije. Kada ponovo pritisnete Text taster, uređaj
se vrada na prenos TV programa.
Ažuriranje softvera
Vaš TV može da pronađe i automatski ažurira softver preko signala koji prima.
Pretraga za ažuriranje softvera preko korisničkog interfejsa
U glavnom meniju, odaberite Setup opciju i pritisnite OK taster. Prikazuje se
Setup meni. Zatim, odaberite More opciju i pritisnite OK taster. Navigacionim
tasterima odaberite Software upgrade opciju i pritisnite OK taster. U Upgrade
options meniju, odaberite Scan for upgrade opciju i pritisnite OK taster da
proverite da li postoji nova verzija softvera.
Sistem počinje sa preuzimanjem ako nađe novu verziju. Nakon preuzimanja,
potvrdite odgovor na pitanje o ponovnom pokretanju TV-a pritiskom na OK
taster da biste sproveli ponovno pokretanje TV-a.
9
Panasonic
Colour Television with Remote Control
Tipični režimi prikaza za PC ulaz
TX-32C300E
Kompatibilnost AV i HDMI signala
Naredna tabela prikazuje neke od tipičnih režima za video prikaz. Vaš TV
možda nede podržavati sve rezolucije.
Indeks
Rezolucija
Frekvencija
1
640x350
85Hz
2
640x400
70Hz
3
640x480
60Hz
4
640x480
66Hz
5
640x480
72Hz
6
640x480
75Hz
7
640x480
85Hz
8
800x600
56Hz
9
800x600
60Hz
10
800x600
70Hz
11
800x600
72Hz
12
800x600
75Hz
13
800x600
85Hz
14
832x624
75Hz
15
1024x768
60Hz
16
1024x768
66Hz
17
1024x768
70Hz
18
1024x768
72Hz
19
1024x768
75Hz
20
1024x768
85Hz
21
1152x864
60Hz
22
1152x864
70Hz
23
1152x864
75Hz
24
1152x864
85Hz
25
1152x870
75Hz
26
1280x768
60Hz
27
1360x768
60Hz
28
1280x768
75Hz
29
1280x768
85Hz
30
1280x960
60Hz
31
1280x960
75Hz
32
1280x960
85Hz
33
1280x1024
60Hz
34
1280x1024
75Hz
35
1280x1024
85Hz
36
1400x1050
60Hz
37
1400x1050
75Hz
38
1400x1050
85Hz
39
1440x900
60Hz
40
1440x900
75Hz
41
1600x1200
60Hz
42
1680x1050
60Hz
43
1920x1080
60Hz
44
1920x1200
60Hz
Izvor
Podržani signali
Dostupno
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
EXT (SCART)
RGB 50/60
Side AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz, 25Hz, 30Hz,
50Hz, 60Hz
O
(X: Nije dostupno, O: Dostupno)
U nekim slučajevima signal možda nede biti prikazan pravilno na TV-u.
Problem može da bude nekonzistentnost standarda izvorne opreme (DVD,
Set-top box, i dr.). Ako imate takav problem, kontaktirajte prodavca opreme i
proizvođača izvorne opreme.
10
Panasonic
Colour Television with Remote Control
TX-32C300E
Podržani formati fajlova za USB režim
Medij
Video
Zvuk
Slike
Nastavak
Format
Napomene
.dat, .mpg, .mpeg Mpeg1-2
[email protected], 50Mbit/sek.
.ts, .trp, .tp
MPEG2 , H.264, VC1, AVS, MVC
H.264:[email protected], [email protected] MVC:[email protected] 24fps Drugo: [email protected] - 50Mbit/sek.
.vob
MPEG2
[email protected] 50Mbit/sek.
.mkv
MPEG1-2-4, H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/sek.
.mp4, .mov
MPEG4, XviD, H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/sek.
.avi
MPEG2-4, Xvid, H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/sek.
.fla, .flv
H.264, Sorenson H.263
H.264:[email protected], [email protected], [email protected], 40Mbit/sek.
.3gp
MPEG4, H.264
[email protected] 20Mbit/sek.
.asf, .wmv
VC1
[email protected], 50Mbit/sek.
.mp3
MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3)
Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (frekvencija uzorkovanja),
Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (frekvencija uzorkovanja),
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (frekvencija uzorkovanja)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (frekvencija uzorkovanja),
WMA Pro: < 768kbps (Bit rate) / ~ 96KHz (frekvencija uzorkovanja)
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Free Format (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (frekvencija uzorkovanja)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (frekvencija uzorkovanja)
(radi samo uz
video fajlove)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (frekvencija uzorkovanja)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (frekvencija uzorkovanja)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (frekvencija uzorkovanja)
IMA-ADPCM/MS-ADPCM
384Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (frekvencija uzorkovanja)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Bit rate) / 8KHz (frekvencija uzorkovanja)
Baseline
Rezolucija (ŠxV): 15360x8640, 4147200 bajtova
Progressive
Rezolucija (ŠxV): 1024x768, 6291456 bajtova
non-interlace
Rezolucija (ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtova
interlace
Rezolucija (ŠxV): 1200x800, 3840000 bajtova
.jpeg, .jpg
.png
.bmp
Titl
Rezolucija (ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtova
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Fps (frames per second): broj kadrova u sekundi
Podržane DVI rezolucije
Kada povezujete uređaje na priključke vašeg TV-a uz pomod konvertorskog
DVI kabla (DVI na HDMI kabl – nije isporučen), proverite informacije o
slededim rezolucijama.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400



70Hz

72Hz

75Hz

640x480






800x600






832x624






1024x768






1152x864






1152x870






1280x768






1360x768






1280x960






1280x1024






1400x1050






1440x900






1600x1200






1680x1050






1920x1080






1920x1200






11
Panasonic
Colour Television with Remote Control
TX-32C300E
SPISAK AUTORIZOVANIH SERVISNIH CENTARA ZA PANASONIC PROIZVODE
Spisak je podložan promeni. Pre posete, molimo Vas da prvo kontaktirate servis radi dodatnih instrukcija i informacija o najbližem autorizovanom servisu.
KATEGORIJA
ZEMLJA
IME FIRME
ADRESA
POŠTANSKI
BROJ
GRAD
TELEFON
MOBILNI
FAX
E-MAIL ADRESA
Srbija
BG Elektronik EXP-IMP DOO
Dragoslava Srejovida 1b
11060
Beograd
+381112086666
+381668100216
+381113316709
[email protected]
x
x
Srbija
RCC Electronics
Šajkaška 21
11060
Beograd
+381113036765
+38163219119
+3813346272
[email protected]
x
x
Srbija
Orbit electronics DOO
Bulevar oslobođenja 68B
21000
Novi Sad
+38121547855
+381656724867
+38121547855
[email protected] /[email protected]
x
x
x
Srbija
Central Service d.o.o.
Prote Smiljanida 52
15000
Šabac
+38115319530,
+38115319533
+38163346222
+38115319533
[email protected]
x
x
x
Srbija
Belcons d.o.o.
Vojvode Bojovida 10/L2
21000
Novi Sad
+38121572542
+381652572542
+38121572542
[email protected]
Srbija
MD Servis Centar
Save Kovačevida 11a
18000
Niš
+381184524072
+381668100230
+381184511644
[email protected]
x
x
Srbija
Servis Pakoci
Milana Stanivukovida 92
23000
Zrenjanin
+38123563920
+381668100229
+38123563920
[email protected]
x
x
Srbija
Pioneer Service Elektronik SZER
Milosa Obrenovida 23
11500
Obrenovac
+3818721386
+3818721386
[email protected]
x
x
Srbija
TV Video Centar Daka
Kneza Mihajla 203
34000
Kragujevac
+38134501777
+381668100230
+38134501777
[email protected]
x
x
Srbija
SZR RTV Servis Monitor
Stevana Filipovida 51
24000
Subotica
+38124557947
+381668100228
+38124557947
[email protected]
x
x
12
AUDIO-VIDEO
TELEKOM BELA TEHNIKA
x
x
x
x
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement