Panasonic TX42A400E, TX39A400E, TX50A400E Operating instructions

Panasonic TX42A400E, TX39A400E, TX50A400E Operating instructions
Hrvatski
Br. modela.
TX-39A400E
TX-42A400E
TX-50A400E
Upute za rad
LCD-televizor
Zahvaljujemo na kupovini ovog proizvoda Panasonic.
!
""
Hrvatski
#!"
!
$ %&'%&'
!%&'"(
$ )%*)%*
)(%+
*+"!")%*,",,/
0%(
$ ""%
1,
%
1
%!"
%
1,
$ *+"%2
344"
""
%2,",%21
%2
1
!"%2
567%
8!%2*"
9%2*"
$ :;"+
/0%(
8
+3
<=>+
""[email protected]?
","
"56<?,&56>4
<5>++
""?,
""
+<=>(<5>
'EF*G0G&8?I02&0
A2JK*&82*
8%8'@82*
F08%[email protected]&J)A
N+;,"O
<+
"">
&RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Q
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Q
Kontaktni podaci: [email protected]
8"RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 5
*
;(
&RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 7
344;;;+4
4%2&=QE24
A
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR=6
0!RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR11
Uporaba vašeg televizora VIERA
?
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR12
?
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR=W
G!2&RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR15
?
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR16
G!+"RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR16
A
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR21
%
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR5Q
0+
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR5Q
ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR24
2"RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR26
Drugo
@!RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR28
8RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR29
"+"RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQ6
2
@<Q>
"/
!+
"
?,&56
""
""
Hrvatski
Mjere opreza
Obavijest o DVB funkcijama
G
!
3
$ 8
<
56=Q>%&'(2<E?5
E?W(0&/<)5_W>>
%&'(/<E?5E?W(0&/<)5_W>>
%&'(2
!
!
%&'(/
$ 8
%&'(2
%&'(/
$ @+"
$ /*
!
/*
$ 8
/*
$ $ $ +"
"<
>
http://panasonic.net/viera/support
8
""
""+
0&/"
!
"
<>
0&/<b0&/O>4
<>
0&/!
"
4
""0&/
,""
%+"E?,0
,,/
344;;;
"
Upozorenje
!
"
$ 8
0/556]5W6&
^64_6)
$ A"
$ $ !
"
$ @
$ @!
` @
!
` G
` @
` @!
"
` @
` @!
"
` A
!
$ G
Pazite
"+"+
!!
4
+"
+
A
Upozorenje
$ @
"
+"
A
A!
Hrvatski
3
$ 2
!
2
!
"
$ @
"
$ @
4
!
!"
$ @
$ @
!
$ 8
!
$ @
ili drugi izvor
otvorene vatre u
blizini televizijskog
prijemnika.
Opasan dio / mali predmeti
Upozorenje
$ 8
"
"
2
"
Stalak
Upozorenje
$ @
Oprez
$ G
$ @
+!0
"
$ 2
"
$ "
$ "
4
Hrvatski
$ !
$ F
Oprez
8
3
=6
=6
=6
=6
<">
$ $ '
"
Pomicanje televizora
Oprez
!
$ 2
!
!
"
Kada televizor ne rabite dulje vrijeme
Oprez
#*
!!
+"
"
$ 0
"
Prekomjerna glasnost
Oprez
$ @
!
!
"
!
$ 0!
!
"
Oprez
$ @
"
$ F
$ @
$ @
<
>
$ @<@(/>
$ '
Oprema i dodaci
(str. 10)
$ @5f0q'666w=_
@5f0q'666xy^
Stalak
(str. 6)
$ '
$ $ A
"
"
Kabel za napajanje
(str. 7)
Baterije (2)
$ J_
(str. 10)
Upute za rad
Paneuropski jamstveni list
$ 8
"
Hrvatski
5
Sastavljanje / uklanjanje stalka
Vijak za sastavljanje (4)
^{=^
Vijak za sastavljanje (4)
W{=5
!"#$
2
Postolje
3
B
Sastavljanje stalka
A
1
C
D
Uklanjanje stalka s televizora
0
18
2
38
6
Hrvatski
Veze
Osnovna povezivanja
Kabel za napajanje
$ $ "
"
$ $ G
)%*(
$ G/0J2
*
556]5W6&
^64_6)
@
<>
$ 2
<
>
+"A
4
"
$ %&'
$ "
Terminali
*
2&
Kabel
1
8
J}
F
$ F%&'(/%&'(2
2
7
+,
%8;
3
6
5
2&
4
1 DIGITAL AUDIO
2 HDMI1 - 2
(str. 8)
(str. 8)
= +>";+?$
(str. 7, 8)
F +#";J!N!?8QN$
5 *%8
W &Y&
(str. 8)
(str. 7, 8)
(str. 9)
Z &
8 ;Q
Kabel
(str. 9)
/0J2
J}
Hrvatski
7
%&%4&/J
F
Videokamera / Oprema za igre
%";$8%
<&*%E8>
2&
2&
Kabel
<?
>
<
!>
8
&
<
!>
$ G)%*5
8
+"0J/<
>
/0J2
F
+"0J/
%*?*20,
0A%*8
J}
)%*
F
$ G
!
<%
1
%
^=">
A
"
%&%4&/J
&
2&
Druge veze
DVD reproduktor
</[email protected]@2>
2&
)%*
&<%&%>
<?
>
<
!>
%&%
8
Hrvatski
Slušalice
$ F!
[Glasno. Slušalica] u izborniku zvuka
2&
<Q>
*
$ /*
4
$ 0"/*
/*
"/*
$ A
/*
$ 8!+
<G
/*
>
0
\*^
$ @!/*
++"
/*7=Q2&A
$ %
+"/*
2&
;Q%
Hrvatski
9
Upoznavanje s
%
7 [Izbornik s opcijama]
$ !
8 Tipke u boji
"&
___
$
$ G"
+"
9 8%
`
10 Gumbi s brojevima
$ "
$ A
$ A
11 Mirno
$ F4
12`
$ 2&("%&'(/4%&'(24
$ 0&("0&
8
13?
$ 14?
$ 4
<>
15 Izlaz
$ 16w%
$ F
17
$ "
18 Proporcije
$ "
19x`8
20
Y
21`
$ "
8
"
> 8
2 MEDIA PLAYER
3 [Glavni meni]
$ "
F2
!
G"
F w%
5 Informacije
$ +"
F
6 OK
$ $ $ 10
Hrvatski
8
<7
(>
+%
Y
Q8
1
2
3
4
5
6 7
> ``
$ !
[Glavni meni]
$ Q
0
2&
$ 8"
$ !0!
<y(x><
>%
+
!
1 &%
%`
$ OK<>
2 G
4
"4
<
>
3 4
"
4<
>
F 8
$ A
{ %``
$ @!
6 Senzor okoline
$ J
•[email protected]–
•A
–
7 LED napajanja
2 "
%"
E
%
#!
)
}~
@
1
!
*
E
2€~
‚ƒ„…†‡ˆ‰
,!
Š
‹ŒŒŽ‘
J’“
,”
@
x
Crveni:
Zeleni:A
$ ,E%
"
"4
*
%
$ 8
*@
<b6666O
>
Hrvatski
11
\+^\;+€N^
•0–3%&'(2
•/0',E– 3%&'(/
$ 02&
\%^
8•%–
$ •2–
$ G
2
+%Y
Y
%
`'
w
1 <2&>
<%
>
$ 4
<=6>
2 2&
0
/0',E
0J}
$ F
\+'Y
^"'#>$
$ F
\^"'#>$
$ F!
\?
^"'#‚$
$ @!
2&
$ 0•2&–2&
3
Odabir kanala
$ G
5
!
Qxx
,
(
=
5
Q
4
5
6
@
=)%
@
5)%
)[email protected]'=
)[email protected]'5
J2,,
TVE
Napomena
$ 2
•01–<*
>!
Proporcije
%&"
$
\+%^@
bG
"O<5_>
[16:9]:*
"=_3x
<+>
12
Hrvatski
[14:9]:
"=W3x
\ƒ^
"W3Q"
J
[4:3]:
"W3Q
\F=„%^
"W3Q
$ F)%
<+">
[Zoom1] "=_3x<
>
W3Q
```,`
kanala
`
„%&&
Q„%&%<%&'>
[Zoom2] <+>
"
=_3x"
(
[Zoom3] <+>
"
5Q^3="
(
"=_3x
<
>
Napomena
$ "
•=_3x–•*
–
•*–
$ "
„%&<%&'>
<
>
informacija
\?''„'^"'#‚$
Q„%&
„%&
$ 3%&'
1
2
3
4 5
1
ZDF
6
20:35
9 Coronation Street
20:00 - 20:55
*+
45
*
1 '
2 < >
3 E
4 4<%&'>
'
<
>
5 *
<%&'>
6 2
*8
F
[Kodirano]
E
%
%
1 - 90
2
\…`^
0%
1%
%
1%
Hrvatski
13
w
A
+"
?Q€€"*
$
*
%`
<0
">
$ F
†‡€‡"‡+?Nˆ?$‰
A},8}
%
+"
2+"
+"
PUNI ZASLON / VRH / DNO
<
>
<&J)>
<%@8>
@
(PUNI
F0,[email protected]>
†?‰<
28>
28
!
!
!
$ %
$ I
((
$ *+""
$ %"4
<">
<
>
$ F
<
>
$ F
<@
!
>
&
&"%
Y&$
$ '"
<yx">
$ *,&
<
>
<>
3_
1 &
$ <
>
w
?%&
2
+"
2 &
A
(
<>
2
<">
*
?
"2&
<@
>
P108
Š
Š%&`
&
%
$ <">
14
Hrvatski
!
"
<>
$ "+"
<[email protected]>
xY?
2&&£
<E?>
<
>
$ 8+"
$ %&'(2
2&0
$ G
"
2&
1 ‡
`
<
>
&
}
&
$ ,
$ 0
$ •&–4
•–
2 ?
•&–4
•–
%4
`„%&`%<%&'>
3
?
2
3
W_&_#‚>>>=>‚#‹
1
&*IE2*
06/12/2011
!‡!
*
?
‹‚‚_‹=‚&ŠŒ`_J`
&
[email protected]%J}@%
[email protected]%J}))
[email protected]%J})
[email protected]%J}&
=55%J"
=5Q%J(0
=5W%J2€
w366
"
;()
x366
)
@"
%'E
"
;()
)
@" %'E
"
;()
)
@" %'E
"
;()
)
@" %'E
)
J""
,+€W %J
)
J""
,+€W %J
)
J""
,+€W %J
4
5
1
2
3
4
5
2
%2&
&2&
E
'
$ 2&"
4
+"
``%
Š<%&'>
<">
<%&'>
<
>
Hrvatski
15
w
Š
`
xY„&
G
<%&%
>
1 1 2 `
;+?JQ
0
"
w
%
+``
%
*! $ 3 `
1/2
2 *
G
70
60
3 ``
%%
8
%
`
%`
)
@
2
TV
J
AV1
AV2
HDMI 1
HDMI 2
!%Y%
50
8!
$ @
0&
`
%'
16
Hrvatski
Q`
8
\%^
!!
\!%^@
\‡%^
!"
"
+
\?;%^""
%&
'
%<
>
)%<&
>
$ 8+"
Ww6
^y_
[email protected]@2E
)%*
+
8
$ F0&
>WŽ
&
\Q`^8
$ @2&
8
+=_3x
$ F
!
•–
<56>
\Q'^
$ •A
–
$ 8+"%
<+">)%
<+">
A
•G–•
–•'–•8!–•@–
•J–•J–•Q%(/8'–
8
8
x88Y
@!
!
@!
$ @2/
0
N!
}"
0!
'%
A
!
0
!
!
=_;J
@
G
"
•A
–
!"
$ F0,[email protected]/
2&
\'^
&@
++
*
8
$ 8
\J^
!
\w
^
!
\x^J!
!
$ AG•
–
•'–•&–
8•
–+"
$ 8+"
!
"
Bas
@!
!
@!
!
Hrvatski
17
`
!+"
$ 8+"•&–
•G–
$ 8+"+"
$ %
+"%
!+"
$ %
+"
•&–
"
Q‡
%*}3+
8
%*?*20,0A%*8)%*5<0J/
+">
\+%^%
1%
%
1%
!
)E(00/"%
1%
'E?
/%2"
%2
\;J^%
+/
$ 0J/<
>3}"
)%*
8
w'Y&
JNw
!/
%*?*20,0A%*8
$ 8•/–+
8
!
"
@
!!
!+
Q‡`
@!
%*?*20,0A%*8)%*5<+"0J/>
$ F%&'
+`
0
JQ>8#
8
<5_>
\`^G)%*
Q'`
!
'
G+"
$ 0
Q6"
•Q6"–
$ 0
Q6"•%Q6"–
„+>8#
8+%&'
<
>
Jˆ
8
<
>
\^8
\J^G
\J>^8\J#^%
$ F
18
Hrvatski
\+`^G)%*(%&*
$ F)%*
Œ%
!
$ F%&'
Vrsta
"!<
>
$ •
– •+22
–<56>
$ •
–
"
$ @" <
>
•
–
$ F%&'
Š
w
2
Y&
2
!
"
$ "
!
"
w
!
!+
\'^3
!
\Q'^38
&•'–•&–•J–
•?
!
"–•–•E?8–
•&–•
–
?%
?%'
"
%
$ "
?2(
;N;
G
•A
–
"
)%*
)%*
"
$ F)%*/E/
)%*/E/
0!•A
–
)%*
$ %&%""
$ 2
)%*
<5Q>
J`,
?
+'Y
0
<5=>
<5=>
+``,
<5=>
_?`
%&'(2<5=>
+…
\Q'^8\#^8\F^
0"2&
!W
$ 0"
+"
+"
!
$ Q
_?`,
%&'(2
<5=>
_;`
%&'(/<5=>
_;`,
%&'(/
<5=>
%!Œ
8
<
>
$ F%&'
,
„
<55>
<55>
<55>
<55>
Y
<55>
Hrvatski
19
ƒ
J
?
&
„?
8+
%&'
<
>
*
!+
<=Q>
+
+
<5Q>
„
&&
+"+
""
8+
&
\*^
+"
!
!
+"
\Q>^!
\Q#^!
„?
>8#
8+
%&'
<
>
„??'\!%^8\Š^
8
$ •
–
%&'
<
>
$ •+2
=–4•+2
5–
!
!+"•2&–=5>•8
–<=_>
$ %
•–
?''„'
8
+"
%'
•A
–
!*
Q6•*
–4•A
–
$ 8+"•*
–
•*– <=y>
J
F
8+"
!
!
$ F
4
A2E
$ @
20
*
Hrvatski
†
!
!%
$ J<5W>
$ `,
,
`,
+``,
J!
•0!–
1 Z+"+"
0
JA
•
–
•–*
*@2&
$ •–
2&
}"<)>
G
7
Ww66
G
(
2 O
\x^2
!
+"
$ A
1 P•2&8–
2&
2
\x_^2
!
+"
`,
A•0!–
•–
%&'
0
2 O•0!–
0
!
+"
$ ,
_;
0!
1 U+"
3 O
<
>
4 P
•0!–<
>
0!
@
@
}"<G)>
Q6_666
"
0
<G14>
0
*%
xxx
6§
$ +"
<==>
$ •@–
\;^"
+"
•}¨"–
•*%–
\^!
•*%–
%&'(/
/0',E
}"<G)>
6§
"
<G14>
J
Q6_666
0
_wy^
6
6
2 P
DVB-T
8
%&'(2
0
J}G
J
6§
2
6
6
\!^!
•}¨"–•*%–
$ A•}"–
•*%–•0–0
•0–
$ @!•–
Hrvatski
21
2F
`
%&'(/
}"<G)>
"
<G14>
J
!
Q6_666
0
_wy^
6
6
666E(6_
%&'(2
J}G
J
!
22
6
6
666E(6_
2
2
$ "<">
<">
$ "<
">
<
>
$ 8
<>
$ *
<
>
,
%
,
„
8
1 O
,
„
0
0
%
%
1
2
3
W
''/[email protected]:
''/2)JEE
''/
/''//
3•–
3•
–
@
<>
+"
8
1
2
3
W
0
0
%
%
''/[email protected]:
''/2)JEE
''/
/''//
2 P
$ @•@–
$ }"•}"<)>–•
–•–
$ <0\!
^>
0
0
%
%
1
2
3
W
''/[email protected]:
''/2)JEE
''/
/''//
@
3
<>
38
G
1 D
<>
1
2
3
W
0
0
%
%
''/[email protected]:
''/2)JEE
''/
/''//
3
3
22
Hrvatski
4
0&
G
4
A*@
•
– •%
–
1A*@<W>
$ G
*@
$ F!*@
$ b6666O*@
2 O•%'
–
4
+„
+
!
0
+"
$ F
<E©*2
>
+
•
–
•–
'
%
%'
(2&0&
=6=
y
=W
&/J
1
2
@
''/=:
''/2)JEE
EW/
''/=
*****
AV1
AV2
A
%&'(/
%&'(2
%&'(2
0
0
0
&
&
•0
–
&
}2&
}2&
}2&
0
0
0
AV
AV
'
3
4
,
%`%
*
F
!
*%Q!_
8•*@–*@
&
%
%&'"
*@
<
>
8•8"
–"
$ 8•8"
–
"
•0;
–•0
–•%–
J80%
0;
%
0
@
+
Y+

„
"%`%„&
?_$'
+
\+^
\!^'
$ 2&
$ 0
<2&
>
%Š
1 O•J80%–
2 T<
>
3 P
!%
$ •2–<56>!*@
!%
$ $ [email protected]*G0G8
@E8I2E
$ 8A
+"
<
>
0
Hrvatski
23
%
J
++
A'}
}+3
1 %„Š%%
2 \%^
"‡8J8
‡%$
8
MEDIA
PLAYER
*
8
&
"
++
A'56
3
'"
"
&3
J""
$ + ‘„%
%’"'#W$
$ 2
0&=%*?*20,
0A%*8)%*5<0J/+">
F!)%*5+"0J/
+"0J/
$ 8
$ !
$ %
!
!
$ !
$ @
!
+
%„Š%%
}
}
$ 8"
%
%
"
<
>
‡`„
3
"(•++–
J
8
}
*
*+
*"
&
8
8
++
A'56
8
3!
\ƒ`^(++
&„`„
'
\%^(!!
++
"
1 D
"++
2 P
<">
$ 4
$ A
$ A'}
A'
$ *
%%
1 P
"
<
>
2 O•
–
"
‡
•–
N„
8+++
24
Hrvatski
J
J
8
$ 8
++
"
Q
8
`
8
++
$ •&=(Q–
!%
$ !
$ !
}
2=
25
2Q
2W
2^
J
@=
@5
@Q
@W
@^
@_
56==­W
56==­y
56==­x
J"
8
J"
*
&
*+
*"
8
A'56
8
3!
3%
"
1 O
4"
2 P"
<">
$ F4+"
$ "
J
3
"(•
–
J
•*–
1"­= 1"­5 1"­Q
"
<>
*
J"
8
&
J"
*+
*"
8
A'56
8
1 O4
2 P"
<">
$ 4
`
•
–
\J^
"
\ƒ^
"
%‡%
3
"(•
–
Hrvatski
25
?Š&
x`&
bG
"O
<
!
/0J24)%*>
A•0–
!
<:>
/0J2<w(>4)%*}
"
`Y`
"“$
%
``
%&'(/
G
%&'(2
F
0,'?)*%G
E/0'?,,®%G
PAL
<G>
E/0
</>
_5^<^y_>4^6^6
!%
$ 0
!
"
"
JQ
8
)%*¯
)%*<
+
+"]
>
2&(
8
)%*(*1)%*
%&*
!%&%
)%*()%*
<>
%
JQ_
$ A
3%
/
<+"(Ww)WW=)Q5)>
$ A
`%`
’"'#W$
A
$ /21
$ G
*2
<)%*5
>
Q
0%&*
)%*
%&*()%*
G%&*()%*
"0&5
26
Hrvatski
`%`
;J!N!?"+#$8JQ%
!
`
JQ
AV2
*[email protected]
)%*(
)%*
*53G
<0J/>+"
)%*
;J!N!?
0&=40&5
!%
$ •)%*
–
<=y>
$ 0
+"
!""
b=_3xO
$ 8)%*
"
)%/!
<)';%
/
"]!
!>
$ 8
^5^<Ww6>4_6_6
_5^<^y_>4^6^6
y^6<y56>4_6^6
==5^<=6w6>4_6^6
==5^<=6w6>4_6^65W
3
$ $ ?
+
!
„%
%
$ @"
$ @
5
$ 2&
‡`„
ƒNw<4>
J
<
>3w{wQ6y=x{=y5yx
3W3W3WW3535W3536
$ %/}E©*}
$ IE?
AVI <>
&3)5_W'44)E?=E?5
E?W40&/(=:;
"<:;&>x
0300/%
1%
%
1%
%2)E(00/,/E?Q:0
$ @+"
$ :0:0,
w
J=<Q>
++;<W>
$ %!
"
“J+<;>
$ %!
"
$ :0:0,
Jx<>
€;J<;>
&3)5_W'44)E?=E?5
E?W40
‡€+;<+
">
0300/%
1%
%
1%
%2)E(00/E?Q
$ @+"
+‡<+4;>
&3E?W40&/(=:;
"<:;&>x
0300/%
1%
%
1%
)E(00/,/Q:0
$ %!"
$ :0:0,
JF<+W4W4W>
&3)5_W'44)E?=E?5
E?W40
0300/%
1%
%
1%
)E(00/E?Q
$ 8
"%
+"
‡€<+
>
&3)5_W'44)
0300/Q
3GPP <Q4Q5>
&3)5_W'44)E?W40
,&
„Š%%<"
•J–>
$ }A'}
3
}02=_}[email protected]}
$ G
A'}
3
A'==
A'56
A'Q5?'
@A'!
!%
$ "
$ @
"
A!
$ @"
$ @
"
$ AA
!
$ E
"
!
$ J
"!
"
!
0300/)E(00/
PS <4444>
&3)5_W'44)E?=E?5&/(=
0300/%
1%
%
1%
)E(00/,/E?0Q
TS <454444>
&3)5_W'44)E?=E?5&/(=
0300/%
1%
%
1%
%2)E(00/E?Q
?
J&?J…<44°>
$ A'}
A'
$ 8A'
A'
"
$ @
A'
"
$ %+"A'
;"<
>
344"44
$ &
$ 0
!
3bObOb°O
Hrvatski
27
!Y
$ 0
!
"!
?
$ "
G!"
"0
"
!"
%
%
8"`Š`$
`%8!
%``
$ $ •%&'(2
–<=x>0
•
–
$ &"
<!
>
#
$ F
$ %
%
$ $ •J–
<=y>
$ <
+
"
>
$ $ G
/0J2(
(&
%
%
$ $ $ $ •©–•–<=w>
%%
%%JQ
$ )%*
$ *
2&
$ $ G
E*04/E0(
w_=4w_=%
$ b5"
,/O
$ •)%*=4)%*5–<=w>
28
Hrvatski
TV prelazi u “stanje pripravnosti”
$ 0+""
%
$ I
± <=6>
$ I
2&
±
$ F
$ %
<
yQ6
>
$ 2
"
2&(
!%`
$ $ "
$ $ $ $ *
2&
4
$ 0
\?
^"'#‚$
!%`&

&
$ 2
F
"!
"
"
"2
"!
,/%
`
$ #
"
€;%%%%
&
$ %
!
2
`Y`
$ 8!
A'
A
(1
$ A'
!
&&
%'
*xY
`
!!
!
!
*
Y
<=> @!!
<5> @
<==66
>
<Q> %"<
>
<W> @!
Oprez
$ @
!!
!!
!
$ !
"
2
!
!
!
$ !
!!
$ @!
&/
2
!
!
A!&
!
Hrvatski
29
J/0*@{5
&„&
6^&•–
Y
=6&•(–<
">
TV
PBR
!
%
²6Q^&•(–
Qx 3 2©(Qx0W66E
W5 3 2©(W50W66E
^6 2©(^60W66E
%"Y—
—$
JQ>8#
"&J2E0
)%*=3/21
)%*53/21
Qx
ww_{^_6{5Wy<
>
ww_{^=_{^Q<
>
&
A
<
/*
>{=
W5
x_Q{_=6{5Wy<
>
x_Q{^__{_x<
>
USB
A'56%/^&^660
^6
==5_{_xy{5_6<
>
==5_{_^5{^Q<
>
J
QwQ?+€+Q
/4%
1%
4%2
%8
„
&
Qx
==6<
>
+"
"<
>
=66<
>
344"44
W5
=6^<
>
x6<
>
^6
DVB-C
A
<E?5
E?W(0&/<)5_W>>
=_6<
>
=^6<
>
Q
DVB-T
A
<E?5
E?W(0&/<)5_W>>
*556]5W6&^64_6)
+€wQ
N;+Jw
,/%
N;+J€€–
&)}E5(E=5
Zvuk
Q`
56:<=6:7=6:>
Y&
Q<Q^>"{=
?%
+>8
;+?<4
4
J?'
>
&)}0()<*20,*I0>
/02&<6=(6^>
/02&==(56<A=(A=6>
&)})=()5<*20,*I0>
A)}E5=(E_x
/02&=(=6<=(=6>
/02&5=(W=<)>
+€x
N;+Jx
+#";J!N!?8QN$
QN
Hrvatski
&)}JQ(J^
J/0*@{=
&)}J_(J=5
=6&•(–<y^:>
A)}E5=(E_x
+Q€_
=‚
&)}J=(J5
+€{#{8W‚
J"@2/"0,
<&/J>
Qx
W5
J'!?;
J"@2/<&/J>
3566
3566
^6
3W66
3566
!?;"%+$
J"@2/<&/J>
`
&)}4A)}
<
>
&!
<
>
?%6³/(Q^³/
56§(w6§
<">
Dubina vijka
!%
$ %"+"
$ *+"!
$ 8
E/
[email protected]^^[email protected]_=666(Q([email protected]_=666(Q([email protected]^^656
%`
$ F
"
$ J
Qx
%%%>>%%
%%%#Z%%
W5
%%%>‚%%
%%%>Ž%%
^6
%%%>‚%%
%%%#‹%%
%JW
Upozorenje
$ 0
!
!%
+
""
'
!
+"!
$ !
2&(
$ 2
"
!
$ @
<+
>
A
!
!
$ !
"
$ A
!
+
Hrvatski
=>
Q„%&`%
8
4
!G
"
!
%56654x_4EF566_4__4EF
0
!
F!+"
"
"
*
N
0
"
+"
\Q„%&``%%%
N^
8
E0
"
!%%"
%%$
8
"
A
Ovlašteni predstavnik:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
x
&
'
2
"
!
%
Hrvatski
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2014
2#!
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement