Panasonic TXL24D35EW Betjeningsvejledning

Panasonic TXL24D35EW Betjeningsvejledning
Modelnr.
TX-L24D35ES
TX-L24D35EW
Brugervejledning
LCD-fjernsyn
Tak, fordi De har valgt at købe dette Panasonic-produkt.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden De begynder at anvende
Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation.
De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål.
Se venligst Deres Pan europæiske garantikort, hvis De har behov for at kontakte
Deres lokale Panasonic-forhandler og få assistance.
Dansk
Oplev et forbløffende niveau af multi-media
oplevelser
Opnå kraftfuld multi-media
USB-enhed
SD-kort
Videokamera
Netværk
Personlig computer
Sæt topboks
Forstærker med
højttalersystem
DVD-optager
Videobåndoptager
iPod
DVD-afspiller
Blu-ray Disc-afspiller
USB HDD
Bemærkning vedrørende DVB- / Data-udsendelses- / IPTV-funktioner
ette fjernsyn er beregnet til at overholde standarderne (gældende fra august 2009) for DVB-T (MPEG2 og
tDMPEG4-AVC(H.264))
digitale jordservices og DVB-C (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digitale kabelservices.
Rådfør dig med din lokale forhandler angående tilgængeligheden af DVB-T-services i dit område.
Rådfør dig med din kabel-serviceudbyder angående tilgængeligheden af DVB-C-service med dette fjernsyn.
Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et signal, der ikke overholder standarderne for DVB-T eller DVB-C.
Ikke alle funktioner er tilgængelige, afhængigt af land, område, sendestation og serviceudbyder.
Ikke alle CI-moduler fungerer korrekt med dette fjernsyn. Rådfør Dem med Deres serviceudbyder angående det tilgængelige
CI-modul.
Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et CI-modul, der ikke er godkendt af serviceudbyderen.
Der vil muligvis komme ekstra omkostninger afhængigt af serviceudbyderen.
Der gives ingen garanti for kompabilitet med fremtidige services.
Kontroller den sidste nye information om den tilgængelige service på det følgende websted. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
t
t
t
t
t
t
t
2
Panasonic giver ingen garanti for driften og ydeevnen af
periferiske enheder, der er fremstillet af andre producenter, og vi
fraskriver os ethvert ansvar eller en enhver beskadigelse opstået
i forbindelse med drift og/eller ydeevne fra brugen af sådanne
periferiske enheder af andre mærker.
Indhold
Husk at læse
Sikkerhedsforanstaltninger ··················································4
Optagelsen og afspilningen af indholdet på denne eller en anden
enhed kræver muligvis tilladelse fra ejeren af ophavsretten eller
andre lignende rettigheder med dette indhold. Panasonic har
ingen bemyndigelse til og giver dig ikke denne tilladelse og
frasiger sig udtrykkeligt enhver rettighed, evne eller hensigt
om at opnå en sådan tilladelse på dine vegne. Det er dit eget
ansvar at sikre dig, at din anvendelse af denne eller enhver anden
enhed sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning
om ophavsret i dit land. Du bedes referere til denne lovgivning
for yderligere oplysninger om de omfattende relevante love og
regler eller kontakte ejeren af ophavsretten for det indhold, du
ønsker at optage eller afspille.
Dette produkt er koncessioneret under AVC patent porteføljelicens til personlig og ikke-kommerciel brug af en forbruger til
at (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standarden (“AVC
Video”) og/eller (ii) afkode AVC-video, som er blevet kodet af en
forbruger, som er engageret i en personlig og ikke-kommerciel
aktivitet og/eller er opnået fra en video-leverandør med
licens til at levere AVC-video. Ingen licens gives eller vil blive
underforstået for nogen anden brug.
Yderligere information kan indhentes fra MPEG LA, LLC.
Se http://www.mpegla.com.
Vedligeholdelse ········································································5
Kvik-start vejledning
Tilbehør / muligheder·····························································6
Kontrollernes betegnelse ······················································8
Grundlæggende tilslutning ··············································· 10
Automatisk opsætning························································ 12
Nyd Deres fjernsyn!
Basale egenskaber
Brug af “VIERA Connect”······················································ 16
For at se fjernsyn···································································· 17
Anvendelse af TV-Guide······················································ 21
Visning af tekst-tv ·································································· 24
Visning fra eksterne indgange·········································· 26
Sådan anvendes VIERA TOOLS·········································· 28
ROVI CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER
ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIGE FOR KORREKTHEDEN AF
PROGRAMINFORMATIONERNE GIVET AF GUIDE PLUS+ SYSTEMET.
ROVI CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER KAN
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE HOLDT ANSVARLIGE
FOR NOGENSOMHELST TAB AF PROFIT, TAB AF FORRETNINGER,
ELLER INDIREKTE, SPECIELLE SKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF
BRUG AF INFORMATION, UDSTYR, ELLER TJENESTER RELATERET
TIL GUIDE PLUS+ SYSTEM.
http://www.europe.guideplus.com/
Sådan anvendes menu-funktionerne ···························· 29
Avancerede egenskaber
Genindstilling fra Indstilling ·············································· 38
Indstilling på og redigering af kanaler (DVB) ·············· 40
Indstilling på og redigering af kanaler (Analoge) ······ 43
Timer-programmering························································· 45
Børnelås ···················································································· 47
Angiv etiketter ········································································ 49
Anvendelse af fælles grænseflade ·································· 50
Fabriksindstilling ··································································· 51
Opdatering af fjernsynssoftwaren ·································· 52
Visning af PC-skærm på fjernsynet ································· 53
USB HDD optagelse ······························································ 54
Brug af medieafspilleren····················································· 58
Afspilning af iPod på tv ······················································· 70
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)······· 74
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link) ····························· 85
Eksternt udstyr ······································································· 94
Hyppigt stillede spørgsmål etc.
Teknisk information ······························································ 97
Hyppigt stillede spørgsmål··············································104
Specifikationer ·····································································106
Licens ·······················································································107
3
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Sikkerhedsforanstaltninger
Håndtering af netstikket og netledningen
netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)
tSSæt
for en nem adgang til strømforsynings kilde.
tRørg
ør ikke ved netstikket med våde hænder. Dette kan resultere i elektrisk stød.
tVær
med ikke at beskadige netledningen, en beskadiget netledning kan være årsag til brand og elektrisk stød
tt Flytpåpasselig
ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.
t Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.
t Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den.
t Træk ikke i ledningen. Hold igen på strømstikkets overflade, når det skal afbrydes.
t Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget.
t Sørg for at fjernsynet ikke maser netkablet.
Hvis De opdager
noget unormalt skal
De øjeblikkeligt tage
netstikket ud af forbindelse!
Vekselstrøm 220-240 V
50 Hz
Strømkilde
Udsæt ikke for regn eller overdreven
fugtighed
er beregnet til at fungere ved 220-240 V
tDAC,ette50fjernsyn
Hz.
Tag ikke dækslerne af
De må ALDRIG selv foretage ændringer af
apparatet
a højspændingskomponenter kan forårsage alvorlige
tDelektriske
stød, må du ikke fjerne bagdækslet, da
strømførende dele er tilgængelige, når det er fjernet.
er der ingen dele der kan repareres af brugeren.
tDFåerinde
apparatet undersøgt, indstillet eller repareret hos den
tlokale
Panasonic-forhandler.
Udsæt ikke fjernsynet for direkte sol eller
andre varmekilder
or at forhindre en beskadigelse der kan føre til elektrisk
tFstød
eller brand, undgå at udsætte dette TV for regn eller
overdreven fugtighed.
ette TV må ikke blive udsat for dryppende eller løbende
tDvand,
og genstande fyldt med væske, så som vaser, må
ikke placeres ovenpå TV‘et.
Stik ikke fremmedlegemer
ind i apparatet
at genstande falder igennem fjernsynets lufthuller,
tUdandgå
dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Placer ikke fjernsynet på en ustabil
overflade
ndgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre
tFjernsynet kan falde af eller vælte.
tUvarmekilder.
For at forhindre brand,
skal stearinlys og anden
åben ild, altid holdes
væk fra produktet
Brug kun den original sokkel /
monteringsudstyr
vis der anvendes en ikke-godkendt sokkel eller anden
tHholder,
kan fjernsynet blive ustabilt, og der er risiko for
kvæstelser. Bed din lokale Panasonic forhandler om at
opstille eller installere dit udstyr.
Brug godkendt sokkel / væg ophæng beslag (s. 6 - 7).
t
Lad ikke børn håndtere SD-kort eller farlige
genstande
om med enhver anden lille genstand, kan børn sluge
tSSD-kortet.
Fjern venligst SD-korten straks efter brug og
opbevar det uden før børns rækkevidde.
produkt indeholder potentielt farlige dele, som børn
tDkanettekomme
til at indånde eller sluge. Opbevar disse dele
utilgængeligt for børn.
4
Forsigtig
engøring af et energiladet apparat kan føre til elektrisk
tRstød.
or at forebygge svigt i de elektroniske komponenter er
tFrigelig
ventilation vigtigt.
ildæk ikke ventilationshullerne med fx aviser, en dug eller
tTgardiner.
i anbefaler at der efterlades 10 cm mellemrum på hver
tVside
at fjernsynes også hvis det monteres i et møbel eller
Fjern strømstikket fra stikdåsen, når
fjernsynet ikke skal bruges i en længere
periode
jernsynet vil stadig bruge hvilestrøm, så længe det er
tFforbundet
til stikdåsen også selvom det er slukket.
ag hovedstikkontaktet ud af stikdåsen inden De til- eller
tTfrakobler
andre ledninger.
imellem reoler.
vis du bruger soklen, skal du beholde mellemrummet
tHmellem
bunden af tv’et og gulvet. Hvis soklen ikke
er brugt, sørg for at ventilationshullerne i bunden af
fjernsynet ikke er blokeret.
Udsæt ikke ørerne for kraftig lyd fra
hovedtelefonerne
Mindste afstand
tDer kan opstå irreversible skader.
Udsæt ikke displayet for hårde fysiske
påvirkninger
10
10
10
ette kan resultere i skade på displayet, hvilket kan føre til
tDpersonskade.
10
Sikkerhedsforanstaltninger | Vedligeholdelse
Bloker ikke ventilationsåbningerne på
bagsiden af apparatet
Når De rengør fjernsynet, skal De tage
netstikket ud
(cm)
Transporter fjernsynet i opretstående
position
Vedligeholdelse
Tag først netstikket ud af stikkontakten.
Displaypanel, Kabinet, Hylde
Almindelig pleje:
Tør forsigtig overfladen af billedskærmen, kabinettet
eller hylden med en blød klud for at rengøre snavs eller
fingeraftryk.
Til genstridigt snavs:
Fugt en blød klud med rent vand eller fortyndet neutralt
rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand). Vrid
derefter kluden, og tør overfladen af. Tør til sidst alt fugten af.
Forsigtig
at bruge en hård klud eller gnide overfladen for hårdt. Dette kan forårsage ridser på overfladen.
tUVærndlad
med ikke at udsætte fjernsynets overflader for vand eller rengøringsmiddel. Væske inden i fjernsynet kan
tføre påpasselig
til fejlfunktion af apparatet.
ær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for insektmiddel, opløsningsmiddel, fortynder eller andre flygtige
tVsubstanser.
Dette kan forringe kvaliteten af overfladen eller få malingen til at skalle af.
påpasselig med ikke at banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter.
tVLadær ikke
kabinettet eller hylden være i kontakt med gummi- eller PVC-substanser i længere tid. Dette kan forringe kvaliteten
taf overfladen.
Netstik
Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød.
5
Tilbehør / muligheder
Standardtilbehør
Fjernbetjening
N2QAYB000504
eller
N2QAYB000673
t
t
Batterier til
fjernbetjeningen (2)
R6
(s. 7)
t
Sokkel
(s. 7)
Monteringsskrue
til stålejet (3)
Universel dock til iPod
(s. 70)
M4
Kvik-start vejledning
tAdaptere sælges separat
Brugervejledning
Pan europæisk garanti
t
t
Alt tilbehør er muligvis ikke placeret sammen. Pas på, du ikke smider det væk ved et uheld.
Dette produkt indeholder potentielt farlige dele (f.eks. plastikposer), som børn kan komme til at indånde eller sluge.
Opbevar disse dele utilgængeligt for børn.
Tilbehør / muligheder
Ekstraudstyr
Kontakt venligst din nærmeste Panasonic-forhandler for at købe det anbefalede ekstraudstyr. Se venligst vejledningen til
ekstraudstyret for yderligere oplysninger.
Trådløs LAN-adapter
DY-WL10E-K
t
Forsigtig
bruge den trådløse LAN-adapter er det nødvendigt med et access point.
tFDoretatanbefales
at bruge den trådløse LAN-adapter med forlængerledning.
tFor at undgå funktionsfejl
forårsaget af radiobølgeinterferens skal fjernsynet holdes væk fra enheder
tsom f.eks. andre trådløse LAN-enheder,
mikrobølgeovne og enheder, der bruger signaler på 2,4 GHz
og 5 GHz, når den trådløse LAN-adapter anvendes.
af området er ekstraudstyret muligvis ikke tilgængeligt.
tADfhængigt
findes muligvis yderligere information om trådløs LAN-adapter på følgende hjemmeside. (Kun
tpåerengelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Kommunikationskamera
TY-CC10W
Forsigtig
t
kamera kan bruges på VIERA Connect (s. 84).
tDLæsetteogså
kameraets vejledning.
tAfhængigtvenligst
området er ekstraudstyret muligvis ikke tilgængeligt.
tKontakt dinaflokale
Panasonic-forhandler for detaljerede oplysninger.
Vægbeslag
tTY-WK23LR2W
Bagsiden af fjernsynet
100 mm
100 mm
Dybde af skrue: minimalt 5 mm
maksimalt 9 mm
Diameter: M4
Skrue til fastgørelse af fjernsynet på vægophæng
(følger ikke med fjernsynet)
(Vist fra siden)
Huller til installation af vægbeslag
Advarsel
der ikke anvendes et Panasonic-beslag eller hvis De vælger selv at montere enheden, sker dette på Deres eget ansvar
tHogvisrisiko.Sørg
altid for at bede en kvalificeret tekniker om at udføre monteringen.Forkert montering kan bevirke, at udstyret
falder ned med personskade og produktskade til følge.
Enhver skade, som er en følge af forsømmelse af at anvende en professionel installatør til at udføre monteringen, vil
ugyldiggøre Deres garanti.
Når ekstra tilbehør eller væg ophæng beslag bruges, sørg altid for at den medfølgende vejledning følges til fulde.
Monter ikke enheden direkte under loftslys (såsom projektører eller halogenlamper) som typisk afgiver kraftig varme. Dette
kan bevirke, at plastickabinetdelene får buler eller lider anden skade.
Vær forsigtig, når du monterer vægholdere på væggen. Væg monteringsudstyr må ikke blive jord forbunden vha. metal i
væggen. Sørg altid for, at der ikke er nogen elektriske kabler eller rør i væggen, inden du hænger holderen op.
For at forhindre nedstyrtning eller skade, fjern fjernsynet fra væggen, når det ikke længere skal bruges.
t
t
t
t
6
Isætning/udtagning af fjernbetjeningens batterier
2
1
Luk
Træk åben
Krog
Bemærk den korrekte polaritet
(+ eller -)
Forsigtig
Advarsel
Undlad at skille soklen ad og foretage ændringer af den.
I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, ligesom det kan medføre personskader.
t
Forsigtig
Anvend ingen anden sokkel end den, der følger med dette fjernsyn.
I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, Iigesom det kan medføre personskader.
Brug ikke soklen, hvis den bliver bøjet, får revner eller på anden måde bliver defekt.
Hvis du bruger en defekt hylde, kan den blive beskadiget yderligere, hvilket kan medføre personskader. Kontakt den
nærmeste Panasonic forhandler så hurtigt som muligt.
Ved montering, brug kun de medfølgende skruer og sørg for, at alle skruer er forsvarligt strammet.
Hvis der ikke er øvet tilstrækkelig omhu for at skruer er ordentligt strammet i forbindelse med opsætningen, vil soklen ikke være stærk nok
til at bærer fjernsynet. Det kan falde forover og blive ødelagt og kan medføre personskade.
Sørg for, at fjernsynet ikke vælter.
I tilfælde af rystelser eller hvis børn kravler op på soklen, mens tv’et monteret, kan tv’et vælte, hvilket kan medføre
personskader.
Der skal to eller flere personer til at montere eller flytte tv’et.
Hvis der ikke er to eller flere personer til stede ved dette arbejde, er der risiko for at tv’et tabes, hvilket kan medføre
personskader.
t
t
Tilbehør / muligheder
Montering af soklen
Kvik-start vejledning
isætning kan føre til batterilækage og korrosion, hvilket kan være årsag til beskadigelse af fjernbetjeningen
tFAorkert
ikke gamle og nye batterier sammen.
tUnvend
kun med den same eller tilsvarende type. Anvend ikke forskellige typer batterier sammen (som for eksempel alkalinetogdskift
manganbatterier).
ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.
tALadnvend
at brænde og skille batterier ad.
tUdsætværeikkemed
batterier for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
tSørg for at bortskaffe
på den korrekte måde.
tSørg for at batteriernebatterierne
udskiftes korrekt, der er eksplosions- og brandfare hvis batterierne er vendt forkert.
tFjernbetjeningen må ikke
demonteres eller ændres.
t
t
t
t
Stil ikke tv’et skråt ved at
anbringe noget mellem
soklen og gulvet. Tv’et kan
vælte og blive beskadiget,
eller det kan medføre
kvæstelser.
Soklen er meget tung. Brug
begge hænder, som vist på
billedet.
Fastgøring af fjernsynet
For en sikker montering brug kun de medleverede skruer.
Stram først de tre monteringsskruer løst, og stram dem derefter godt for at fastholde korrekt.
Udfør arbejdet på en vandret og plan flade.
t
t
Huller til montering af sokkel
Skumgummi
eller et tykt tæppe
7
Kontrollernes betegnelse
Fjernbetjening
8 OK
SD CARD
MENU ASPECT
DIRECT TV REC
EXIT
VIERA
Lin
k
TO
VIERA OLS
IDE
GU
Kvik-start vejledning
1
2
3
4
5
6
7
INPUT
TV
AV
8
BACK/
RETURN
OPTION
15
16
17
18
19
20
21
9
Kontrollernes betegnelse
22
TEXT STTL INDEX HOLD
10
11
abc
12
23
24
ekræfter valg og beslutninger
tBTryk
tkanalefter valg af kanalpositioner for hurtigt at skifte
tViser kanallisten
9 [Alternativmenu] (s. 19)
tNem valgfri indstilling til visning, lyd, osv.
10 Tekst-TV (s. 24)
tSkifter til tekst-tv indstilling.
11 Undertekster (s. 18)
tViser undertekster
12 Taltaster
kanal og tekst-tv sider
tSVkifter
tegn
tNælger
tænder fjernsynet (Til). (Tryk
ti ca.år i1standbyindstilling
sekund)
13 Lydudkobling
tSkifter lydudkobling til eller fra
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
14 Lydstyrke op / ned
15 Valg af indgangsindstilling
– skiftere til DVB-C / DVB-T / Analog indstilling
tTV (s. 17)
V - skifter til AV-indgangsindstilling fra listen over
tAindgangsvalg
(s. 26)
25
13
LAST VIEW
16 Direkte fjernsynsoptagelse
26
14
(s. 87, 89)
ptager programmer umiddelbart i DVD-optager/
tOVideobåndoptager
med Q-Link eller VIERA Linktilslutning
REC
17 [VIERA Connect]
PROGRAMME
27
DVD/VCR
TV
TV
(s. 16, 84)
tViser VIERA Connects startskærm
18 Afslut
tGår tilbage til den normale visningsskærm
19 TV-Guide (s. 21)
20 Markørknapper
tForetager valg og justeringer
tGår tilbage til den foregående menu / side
21 Tilbage
22 Farvede knapper
t
2
t
3
4
Skifter fjernsynet mellem til (On) og standby fra
[Medieafspiller] (s. 58)
Skifter til visnings- / lytteindstillingen for SD-kort og
USB-enhed
[Hovedmenu] (s. 29)
Tryk for at få adgang til menuerne Billede, Lyd, Timer
og Indstilling.
Skærmformat (s. 20)
Ændrer skærmformatet
Information (s. 18)
Viser kanal- og programinformation
VIERA TOOLS (s. 28)
Viser nemt nogle specielle egenskabers ikoner og
tilgange
[VIERA Link-menu] (s. 89)
t
t
5
t
6
t
7
8
(rød-grøn-gul-blå)
Anvendes til valg, navigation og anvendelse af
forskellige funktioner
Hold
Frys/optø billede (s. 19)
Holder den aktuelle tekst-tv side (tekst-tv indstilling)
(s. 24)
Indeks (s. 24)
Går tilbage til tekst-tv indekssiden (tekst-tv
indstilling)
Seneste visning (s. 20)
Skifter til tidligere vist kanal eller indgangsindstilling
Kanal op / ned
Funktioner for tilsluttet udstyr
(s. 27, 57, 65, 67, 92)
t
1 Standby til / fra knap
23
24
25
26
27
t
t
t
t
Fjernsyn
8 Tænd / sluk-knap (hovedafbryder)
ruges til at tænde og slukke for udstyret.
tBHvis
du slukkede for fjernsynet i standbyindstilling
med fjernbetjeningen sidste gang, vil fjernsynet være
i standbyindstilling, når du tænder for fjernsynet med
tænd-sluk-knappen.
5
1
6
9 Modtager til fjernbetjeningssignal
2
10 C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System)
sensor
Registrerer lys for at justere billedkvaliteten, når [Ecoformat] i Billedmenuen er indstillet til [Til] (s. 30)
8
t
3
4
9
10
11
11 Strøm- og timer-LED
ød: Standby
tRGrøn:
Til
2
CI-kortplads
SD-kortplads
(s. 58)
Hovedtelefon-jackstik
USB 2-port
Orange: Timer-programmering Til
Orange (blinker):
Optagelse med timerprogrammering, direkte
tv-optagelse eller One Touch-optagelse er i
gang
Rød med orange blinken:
Standby med aktiveret timerprogrammering,
direkte tv-optagelse eller One Touch-optagelse
LED-lampen blinker, når fjernsynet modtager en
kommando fra fjernbetjeningen.
(s. 50)
(s. 96)
(s. 95)
5 Funktionsvalg
Lydstyrke] / [Kontrast] / [Lys] / [Farve] / [Skarphed] /
t[[Nuance]
(NTSC-signal) / [Bas] / [Diskant] /
t
[Balance] / [Autosøgning] (s. 38, 39)
indstillingerne [Musik] eller [Tale] i lydmenuen
Kontrollernes betegnelse
1
2
3
4
Kvik-start vejledning
ikke nogen genstand mellem fjernbetjeningen
tPoglacér
signalmodtageren på TV’et.
7
6 Kanal op/ned, Værdiændring (ved anvendelse
af F-knappen), tænd for fjernsynet (tryk på en af
knapperne i cirka 1 sekund i Standby-indstilling)
7 Ændrer indgangsindstillingen
Anvendelse af skærmvisnings- - betjeningsvejledning
Der kan fås adgang til mange af dette fjernsyns funktioner via skærmdisplayet.
Betjeningsvejledning
Hvordan fjernbetjeningen anvendes
Betjeningsguiden vil hjælpe dig til betjening ved
hjælp af fjernbetjeningen.
Eksempel: [Lyd]
Hovedmenu
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
Lydindstilling
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
Surround
Automatisk gainkontrol
Lydregulering
TV afstand til væggen
Vælg
Afslut
Ændre
MENU
Åbn hovedmenuen
1/2
Flyt markøren / vælg menupunktet / vælg mellem
diverse muligheder
0
0
0
11
Flyt markøren / indstil niveauer / vælg fra diverse
muligheder
Musik
Fra
Fra
Få adgang til menuen / gem indstillinger, efter at De har
udført indstillinger eller indstillet muligheder
0
Over 30 cm.
Vælger den grundlæggende lydindstilling
Tilbage
Side op
Side ned
BACK/
RETURN
Gå tilbage til den
foregående menu
EXIT
Afslut menusystemet og
gå tilbage til den normale
visningsskærm
Betjeningsvejledning
Automatisk standby-funktion
Fjernsynet vil automatisk gå i Standby under de følgende forhold:
t der modtages ikke noget signal og der udføres ingen betjening i 30 minutter i analog tv-indstilling
t [Sluk timer] er aktiveret i menuen Timer (s. 19)
t der udføres ingen betjening i perioden, som er valgt i [Automatisk standby] (s. 33)
Denne funktion påvirker ikke optagelsen af Timer-programmering, Direkte tv-optagelse og One Touch-optagelse
t
9
Grundlæggende tilslutning
Eksternt udstyr og kabler, som vises, følger ikke med dette fjernsyn.
Bekræft venligst, at enheden er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De tilslutter nogen ledninger eller tager dem ud
af forbindelse
Eksempel 1
Eksempel 2
Tilslutning af DVD-optager /
videobåndoptager
Tilslutning af antenne
Kvik-start vejledning
Kun fjernsyn
TV, DVD-optager eller videobåndoptager
Bagsiden af fjernsynet
Jordbaseret antenne
Bagsiden af fjernsynet
Jordbaseret antenne
Vekselstrøm
220-240 V
50 Hz
Vekselstrøm
220-240 V
50 Hz
Grundlæggende tilslutning
Netledning
Netledning
Kabel
Kabel
RF-kabel
Sådan anvendes klemmen
til at bundte netledningen
DIGITAL AUDIO OUT
Frigørelse :
A
U
D
I
O
I
N
PC
knap
Bliv ved med at trykke
på knappen
Dock for iPod
(DC 5V 1.0A MAX)
Bind kablerne sammen
Sæt spidsen i
krogene
kroge
For at fjerne fra fjernsynet:
låse
Fuldt monteret
SCART-kabel
RF-kabel
RF OUT
RF IN
DVD-optager eller
videobåndoptager
Bliv ved med at trykke på
låsen på begge sider
ndlad at binde RF-kablet og netledningen sammen (det kan forårsage forvrænget billede).
tUFastgør
om nødvendigt kablerne med klemmer.
tFølg ekstraudstyrets
samlingsvejledning for at fastgøre kabler, når De anvender ekstraudstyr.
t
Bemærk
10
fjernsynets AV1 for en DVD-optager/videobåndoptager, der understøtter Q-Link (s. 87).
tSMlutht.tilHDMI-kompatibelt
udstyr er det muligt at slutte til HDMI terminalerne (HDMI1/HDMI2) ved hjælp af et HDMI-kabel (s. 94).
tQ-Link og VIERA Link-tilslutning
(s. 85, 86)
tDu bedes også læse brugervejledningen
til det udstyr, der skal tilsluttes.
t
Eksempel 3
Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks
Fjernsyn, DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks
Jordbaseret antenne
Bagsiden af fjernsynet
DIGITAL AUDIO OUT
Vekselstrøm
220-240 V
50 Hz
A
U
D
I
O
I
N
Dock for iPod
(DC 5V 1.0A MAX)
Fuldt monteret
SCART-kabel
Fuldt monteret
SCART-kabel
Kabel
Netledning
Sæt topboks
DVD-optager eller
videobåndoptager
RF-kabel
RF IN
Grundlæggende tilslutning
Fuldt monteret
HDMI-kompatibelt
kabel
RF-kabel
Kvik-start vejledning
PC
RF OUT
Tilslutning til netværksmiljøet (netværksforbindelser)
For at aktivere netværkstjenestens funktioner (VIERA Connect osv.) skal du tilslutte fjernsynet til et netværksmiljø med
bredbånd.
Hvis du ikke har bredbåndsnetværkstjenester, skal du henvende dig til din forhandler for at få hjælp.
Tilslut med LAN-kabel (ledningsført forbindelse) eller trådløs LAN-adapter (trådløs forbindelse).
Opsætning af netværksforbindelsen starter efter indstillingen (ved anvendelse af fjernsynet for første gang) (s. 13 - 15)
Bagsiden af fjernsynet
Ledningsført forbindelse
t
t
t
LAN-kabel (skærmet)
Anvend det skærmede parsnoede (STP) LAN-kabel.
t
Internet
miljø
Trådløs forbindelse
Trådløs LAN-adapter og forlængerledning
“Ekstraudstyr” (s. 6)
Forbind til USB-port 1 eller 2.
t
Internet
miljø
Access point
Bemærk
tFor yderligere information om netværksforbindelser
(s. 75)
11
Automatisk opsætning
Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.
Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af Deres lokale forhandler.
Fuldfør tilslutningerne (s. 10, 11) og indstillingerne (om nødvendigt) af det tilsluttede udstyr, før du starter Autosøgning. For
detaljer om det tilsluttede udstyr, henvises til brugsvejledningen for udstyret.
t
t
Kvik-start vejledning
1
Slut fjernsynet til stikkontakten i væggen og tænd
2
Vælg sproget
Automatisk opsætning
3
et varer et par sekunder, inden visningen kommer frem
tDTryk
på fjernbetjeningen i ca. 1 minut, hvis den røde LED
tvisespåpåtænd/sluk-knappen
fjernsynet.
Menüsprache
Deutsch
Dansk
English
Svenska
Français
Norsk
Italiano
Suomi
Español
Türkçe
Português
Еλληνικά
Nederlands
Srpyski
Hrvatski
Slovenščina
Latviešu
eesti keel
Lietuvių
vælg
Land
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Luxembourg
Belgien
Nederlandene
Tyrkiet
Grækenland
Polen
Tjekkiet
Ungarn
Slovakiet
Slovenien
Kroatien
Estland
Litauen
Andre
indstil
af det valgte land bør du vælge
tAdinfhængigt
region eller lagre den børnelåste PINkode (“0000” kan ikke lagres) ved at følge
vejledningen på skærmen.
Vælg den indstilling, De vil bruge
vælg
TV-signalvalg
DVB-C
DVB-T
Analog
Start Autosøgning
5
indstil
Vælg dit land
Tyskland
Østrig
Frankrig
Italien
Spanien
Portugal
Schweiz
Malta
Andorra
4
vælg
Polski
čeština
Magyar
Slovenčina
Български
Română
indstil/overspring indstilling
: indstil (søg efter tilgængelige kanaler)
: overspring indstilling
Vælg [Start Autosøgning]
vælg
TV-signalvalg
DVB-C
DVB-T
Analog
Start Autosøgning
adgang
begynder at søge efter fjernsynskanaler og gemme dem.
tADeutosøgning
gemte kanaler og rækkefølgen af sorterede kanaler varierer afhængigt af landet,
området, sendesystemet og signalmodtageforholdene.
Autosøgningsskærmen varierer alt efter det land, du vælger.
1 [DVB-C netværksindstillinger]
fhængigt af det land, du vælger, bør du først vælge din kabeludbyder ved at følge
tAvejledningen
på skærmen.
DVB-C netværksindstillinger
Frekvens
Netværk ID
Automatisk
Automatisk
Start Autosøgning
vælg
[Start Autosøgning]
adgang
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Normalt indstillet [Frekvens] og [Netværk ID] til [Automatisk].
Hvis [Automatisk] vises ikke, eller indtast om nødvendigt [Frekvens] og [Netværk ID]
specificeret af din kabeludbyder med taltaster.
12
5
2 [DVB-C autosøgning]
3 [DVB-T autosøgning]
DVB-C autosøgning
DVB-T autosøgning
0%
Status
Dette tager cirka 3 minutter.
Nr.
Kanalnavn
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
Gratis TV: 3
100%
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Betal TV: 0
Søger
Kvalitet
100
100
100
CH 5
Status
Dette tager cirka 3 minutter.
Kanal
Kanalnavn
CBBC Channel
62
BBC Radio Wales
62
E4
62
62
Cartoon Nwk
Gratis TV: 4
Radio: 0
69
Kvalitet
100
100
100
100
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Betal TV: 0
Søger
Radio: 0
fhængigt af det land, du vælger, vil skærmen til kanalvalg blive vist efter
tADVB-T
autosøgning, hvis flere kanaler har det samme logiske kanalnummer.
5 Forindstillet download
Autosøgning - analog
Søg
Dette tager cirka 3 minutter.
Kanal
CH 29
CH 33 BBC1
CH 2
78 CC 1
41
Kanalnavn
Hvis Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologi (s. 87, 88) kompatibel
optager tilsluttes, vil indstillingerne af kanal, sprog, land / region
automatisk blive downloaded til optageren.
Sender kanaldata
Vent venligst!
0%
Analog: 2
100%
vis download mislykkedes, kan du downloade senere gennem
tHIndstilling.
[Download] (s. 34)
6
Opsætning af netværksforbindelsen
Opsæt den trådløse netværksforbindelse for at aktivere funktionerne i netværkstjenesten, som f.eks. VIERA Connect osv.
(s. 16, 74).
Opsætning af den trådløse forbindelse kræver trådløs LAN-adapter (ekstraudstyr).
Bemærk venligst, at dette fjernsyn ikke understøtter offentlige trådløse access points.
Sørg for, at netværksforbindelserne (s. 11) og netværksmiljøet er fuldført, før opsætning påbegyndes.
Vælg netværkstype
Opsætning af netværk
[Kablet] “Ledningsført forbindelse” (s. 11)
[Trådløs] “Trådløs forbindelse” (s. 11)
t
t
Vælg kablet eller trådløs
Kablet
Trådløs Indstil senere
vælg
adgang
Automatisk opsætning
Fjernbetjening ikke tilgængelig
Søger
Kvik-start vejledning
Vælg din foretrukne kanal eller afslut skærmen for automatiske valg.
4 [Autosøgning - analog]
or at udføre opsætning senere eller springe
tFdette
trin over
EXIT
Vælg [Indstil senere] eller
[Kablet]
1. Vælg [Automatisk]
Hent IP-adresse
Automatisk
Test af forbindelse
Manuel
vælg
adgang
2. Gå videre til næste trin 7
Kontroller netværk kabeltilslutning.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
Automatisk opsætning er udført, og testen af
netværksforbindelsen starter.
For manuel indstilling skal du vælge [Manuel] og
indstille hvert punkt. For detaljer (s. 77)
t
: vellykket
Testen er vellykket, og
fjernsynet er forbundet
til netværket.
: mislykket
Kontrollér
indstillingerne og
forbindelserne. Og vælg
derefter [Prøv igen].
(Tryk to gange)
13
6
[Trådløs]
Vælg forbindelsesmetode
vælg
Tilslutningstype
Vælg netværk tilslutningstype.
adgang
Søg adgangspunkt
WPS (Trykknap)
Kvik-start vejledning
[Søg adgangspunkt]
Access points fundet automatisk er listet.
1. Vælg dit ønskede access point
vælg
Tilgængelige adgangspunkter
Nr.
1
2
3
Trådløs type
11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)
SSID
Access Point A
Access Point B
Access Point C
Krypter
Modtagelse
adgang
: Krypteret access point
tFor at søge access points igen
or informationen om det
tFmarkerede
adgangspunkt
(Gul)
or manuel indstilling
tF(s. 80)
Automatisk opsætning
(Rød)
2. Åbn indstillingen til indtastning af krypteringsnøgle
Indstilling af krypteringsnøgle
Der oprettes en forbindelse med de følgende indstillinger:SSID : Access Point A
Godkendelsestype : WPA-PSK
Krypteringstype : TKIP
Indtast krypteringsnøgle.
vis det valgte access point ikke er krypteret, vil bekræftelsesskærmen
tHblive
vist. Det anbefales at vælge det krypterede access point.
Krypteringsnøgle
3. Indtast krypteringsnøglen til dit access point
Indstil tegn
Adgangspunkt indstilling
Krypteringsnøgle
Gem
vælg
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
P
Q
R
S
T
U
V W X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
:
#
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
(
)
+
-
.
*
_
BACK/
RETURN
indstil
t
De kan vælge tegn ved at bruge de numeriske
knapper.
4. Vælg [Ja]
Adgangspunkt indstilling
vælg
indstil
Krypteringsnøgle er indstillet til:XXXXXXXX
Vælg “Ja” for at bekræfte.
Vælg “Nej” for at ændre.
Ja
Nej
genindtaste krypteringsnøglen skal du vælge [Nej].
tFHorvisattilslutningen
bør du kontrollere krypteringsnøglen,
tindstillingerne og mislykkedes,
positionerne af dit access point. Følg derefter
vejledningen på skærmen.
5. Udfør forbindelsestesten, efter indstillingen af access point er udført
Test af forbindelse
Kontrol af forbindelse til adgangspunkt.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
: vellykket
Testen er vellykket, og fjernsynet er forbundet til
netværket.
: mislykket
Kontrollér indstillingerne og forbindelserne. Og vælg
derefter [Prøv igen].
For manuel indstilling skal du vælge [Manuel] og
indstille hvert punkt. For detaljer (s. 77)
t
6. Gå videre til næste trin 7
(Tryk to gange)
14
6
[WPS (Trykknap)]
1. Tryk på WPS-knappen på det trådløse access point, indtil lampen lyser
2. Forbind den trådløse LAN-adapter med adgangspunktet
WPS (Trykknap)
1) Tryk på “WPS” knappen på adgangspunktet,
indtil lampen blinker.
2) Vælg “Tilslut”, når adgangspunktet er klart.
Se vejledningen til adgangspunktet, hvis du er i
tvivl om noget.
Tilslut
at dit access point understøtter WPS til dette.
tBWekræft,
Wi-Fi Protected Setup™ (Beskyttet opsætning af trådløst netværk)
tHvisPS:tilslutningen
bør du kontrollere indstillingerne
tog positionerne afmislykkedes,
dit access point. Følg derefter vejledningen på
Test af forbindelse
: vellykket
Testen er vellykket, og fjernsynet er forbundet til
netværket.
Kontrol af forbindelse til adgangspunkt.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
t
(Tryk to gange)
7
Vælg [Hjemme]
Vælg visningsmiljøet [Hjemme] for at anvende det hjemme hos dig selv.
Vælg hvor TV’et skal bruges.
Hjemme
vælg
indstil
Butik
Automatisk opsætning
: mislykket
Kontrollér indstillingerne og forbindelserne. Og vælg
derefter [Prøv igen].
For manuel indstilling skal du vælge [Manuel] og
indstille hvert punkt. For detaljer (s. 77)
4. Gå videre til næste trin 7
Kvik-start vejledning
skærmen.
3. Udfør forbindelsestesten, efter indstillingen af access point er udført
Visningsmiljøet [Butik] (kun til butiksvisning)
Visningsmiljøet [Butik] er demonstrationsindstillingen til forklaring af dette fjernsyns hovedfunktioner.
Vælg visningsmiljøet [Hjemme] for at anvende det hjemme hos dig selv.
De kan vende tilbage til skærmen for valg af visningsmiljø under bekræftelsesskærmen for Butik og valgskærmen
for Automatisk Demo Fra / Til.
t
1 Tilbagevenden til valgskærmen for
2 Vælg [Hjemme]
visningsmiljø
Vælg hvor TV’et skal bruges.
Hjemme
Butik
Du har valgt butiksindstilling
Automatisk demo
Fra
vælg
indstil
Butik
BACK/
RETURN
Til
For at skifte visningsmiljøet senere skal De initialisere alle indstillinger ved at gå ind under Fabriksindstilling.
[Fabriksindstilling] (s. 51)
Autosøgning er nu fuldført og Deres fjernsyn er klar til brug.
Hvis indstillingen mislykkedes, bør du kontrollere forbindelsen for satellitkablet, RF-kablet og derefter følge
instruktionerne på skærmen.
Bemærk
at se kanallisten “Anvendelse af TV-Guide” (s. 21)
tFForor straks
redigere eller skjule (overspringe) kanaler “Indstilling på og redigering af kanaler” (s. 40 - 44)
tFor atat genindstille
alle kanaler [Autosøgning] (s. 38, 39)
tFor at tilføje den tilgængelige
tv-indstilling senere [Tilføj TV-signal] (s. 34, 35)
tFor at initialisere alle indstillinger
[Fabriksindstilling] (s. 51)
t
Hvis du tilslutter den trådløse LAN-adapter senere, vises bekræftelsesskærmen ved
opsætningen.
Opsætning af trådløs forbindelse (s. 78 - 80)
t
Tilslutning af trådløs LAN adapter
Trådløs LAN adapter er tilsluttet. Vil du sætte den op?
Nej - Afslut
Aktuel netværkstype : Trådløs
Ja
Nej
15
Brug af “VIERA Connect”
VIERA Connect er porten til Panasonics unikke internettjenester, der i høj grad har udvidet VIERA Connect-funktionerne.
VIERA Connect giver dig adgang til visse specifikke websteder, der understøttes af Panasonic, og mulighed for at nyde
internetindhold, som f.eks. fotos, videoer, spil osv. fra VIERA Connects startskærm.
Dette fjernsyn har ikke fuld browser-funktion, og visse hjemmesiders funktioner kan være utilgængelige.
t
1
Sluk
ryk i omkring 1 sekund
tTTænd
t / sluk-knap skal være til. (s. 9)
Nyd eksklusivt Internet-indhold med VIERA Connect
Tryk blot på OK / INTERNET knappen
2
Hver gang du tænder for fjernsynet, vises VIERA Connects
introduktionsbanner. Banneret kan muligvis ændres.
Åbn VIERA Connect
Mens banneret vises.
Brug af “VIERA Connect”
eller
Eksempel :
napdesignet
tKvarierer
afhængigt af
INTERNET
fjernbetjeningen.
fhængigt af brugerbetingelserne kan det tage et
tAstykke
tid at læse alle dataene.
er vises muligvis meddelelser, før du når
tDVIERA Connects
startskærm.
Velkommen til VIERA Connect™
Specifikationer for VIERA Connect™ kan ændres uden varsel. Tjenesterne, der kan benyttes via
VIERA Connect™, udbydes af deres respektive serviceudbydere. Tjenesten kan opsiges enten midlertidigt
eller permanent uden varsel. Panasonic garanterer ikke for indholdet, eller at tjenesten vil være
uafbrudt. Det garanteres ikke, at alle hjemmesidefunktioner eller alt tjenesteindhold er tilgængeligt.
Læs disse instruktioner omhyggeligt, og følg
instrukserne på skærmen.
Eksempel : VIERA Connects startskærm
For at gå til næste niveau [MERE]
For at gå tilbage til forrige niveau
[TILB.]
Vis ikke denne besked igen
Vælg
For at afslutte VIERA
Connect
EXIT
at slå visningen
tFaforVIERA
Connect-
Noget indhold kan forekomme upassende for visse seere.
Noget indhold vil kun være tilgængeligt i visse lande og vil kun forekomme på visse sprog.
t
t
instruktionsbanneret fra
[VIERA Connect
banner] (s. 36)
MERE
TILB.
Sådan betjenes VIERA Connect (gældende fra januar 2011)
tFor at bevæge markøren / vælge punktet
tFor at åbne
or at gå tilbage til den foregående
tFskærm
BACK/
RETURN
tNår nøgleordene vises på farvebjælken
(Rød)
(Grøn)
(Gul)
(Blå)
år der vises muligheder
tNmed
tal
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
ilbage til VIERA Connects
tTstartskærm
INTERNET
(f.eks. Skype™) kræver et eksklusivt kommunikationskamera TY-CC10W. “Ekstraudstyr” (s. 6)
tVForideokommunikation
at få yderligere oplysninger bør du læse vejledningen til kommunikationskameraet.
tilslutte et tastatur og en gamepad med USB-port til at indtaste tegn og spille spil i VIERA Connect.
tDDuu kan
kan også betjene andet end VIERA Connect-funktioner på fjernsynet med et tastatur eller en gamepad. For yderligere
information
Bemærk
“USB-forbindelse” (s. 102)
du ikke kan få adgang til VIERA Connect, kan du kontrollere netværksforbindelserne (s. 11) og indstillingerne (s. 13 - 15).
tHForvisyderligere
information om VIERA Connect (s. 84)
t
16
For at se fjernsyn
Sluk
1
ryk i omkring 1 sekund
tTTænd
t / sluk-knap skal være til. (s. 9)
VIERA Connects introduktionsbanner vises
Du kan få adgang til VIERA Connect og nyde det forskelligartede indhold. (s. 16)
For at fjerne dette banner skal man lade det stå i ca. 5 sekunder eller trykke på
en vilkårlig knap (bortset fra knapperne, der giver adgang til VIERA Connect).
For at slå denne bannervisning fra [VIERA Connect banner] (s. 36)
t
t
Vælg indstillingen
2
e indstillinger, der kan vælges, varierer
tDafhængigt
af de gemte kanaler (s. 12).
TV
vælg
TV valg
DVB-C
DVB-T
Analog
adgang
t
menuen [TV valg] ikke vises, skal du trykke
tHpåvisTV-knappen
for at skifte indstilling.
1
Coronation Street
20:00 - 20:55
Nu
Information
BBC ONE WALES
20:35
Alle DVB-T kanaler
Skift kategori
Informationsbanner
(s. 18)
For at se fjernsyn
Det er også muligt at vælge indstillingen ved
at trykke gentagne gange på TV-knappen på
fjernbetjeningen eller på fjernsynets sidepanel.
(s. 9)
Lydstyrke
Vælg en kanal
3
op
abc
eller
ned
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
or valg af et kanalpositionsnummer med flere
tFcifre
end to, f.eks. 399
def
wxyz
Valg fra kanallisten
6
7
8
1
2
3
4
vælg kanal
Sortering 123…
Alle DVB-T kanaler
Cartoon Nwk
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
BBCi
CBBC Channel
wxyz
ortering af kanalnavne i
tSalfabetisk
rækkefølge
se
(Rød)
tÆndring af kategorien
(Blå)
Vælg en kanal ved hjælp af informationsbanneret (s. 18)
1 Få vist informationsbanneret, hvis det ikke vises
2 Mens banneret vises, skal du vælge kanal
vælg kanal
se
Vælg en kanal ved hjælp af TV-Guiden (s. 21)
1 Få vist TVGuiden
2 Vælg det aktuelle
IDE
GU
program eller den
aktuelle kanal
vælg
3 Vælg [Vis valgt program] (DVB-indstilling)
Das Erste
19:30- 20:00
Vis valgt program
Timer-programmering
vælg
se
adgang
ndtastningen af postnummeret eller opdateringen kan være nødvendig afhængigt af det valgte land (s. 12). Følg
tIinstruktionerne
i meddelelsen.
Bemærk
tFor at se betalings-tv
“Anvendelse af fælles grænseflade” (s. 50)
17
Andre nyttige funktioner
Få vist informationsbanner
Vis informationsbanner
Kommer også frem, når der skiftes kanal
t
1
2
3
5
6
7
4
Eksempel: DVB
HDTV
1
ZDF
Svagt signal
20:35
Alle DVB-T kanaler
Coronation Street
20:00 - 20:55
Nu
Information
Dolby D+
Skift kategori
45
1 Kanalposition og –navn
2 Kanaltype ([Radio], [Data], [HDTV], osv.) /
5 Programstart / Sluttidspunkt (DVB)
Krypteret kanal ( ) /
Fjernsynsindstilling ( ,
3 Program
4 Klokkeslæt
6 Statustidsindikator for det valgte program (DVB)
,
)
Kanalnummer osv. (analog)
7 Kategori
tÆndring af kategorien (DVB)
vælg
(Blå)
For at se fjernsyn
indstil
Disponible funktioner / betydning af meddelelser
Tekst-tv til rådighed
Lyddæmpning aktiveret
[Svagt signal]
Fjernsynssignal har dårlig kvalitet
[Dolby D+], [Dolby D], [HE-AAC]
Dolby Digital Plus-, Dolby Digitaleller HE-AAC-lydspor
Multilyd til rådighed
Multivideo til rådighed
Multilyd og –video til rådighed
[Stereo], [Mono]
Lydfunktion
1 - 90
Tilbageværende tid på sluk-timer
For indstillinger (s. 19)
t
Undertekst-service til rådighed
ekræftelse af navnet på en ny
tBindstillet
kanal
tSkjule
isning af den kanal, der står i
tVbanneret
tEkstra information (DVB)
EXIT
nformation om det næste program
tI(DVB)
tIndstilling af timeout for display
[Timeout for indikation] (s. 36)
(Tryk igen for at skjule banneret)
Få vist undertekster
Vis/skjul undertekster (hvis de forefindes)
Ændring af sproget til DVB (hvis det forefindes)
STTL
[Undertekst(sprog)] (s. 36)
t
Bemærk
du trykker på knappen STTL i analog indstilling, skiftes der til tekst-tv service, og en favoritside kommer frem (s. 24). Tryk
tHpåvisknappen
EXIT for at gå tilbage til fjernsynsindstilling.
18
Hold
Frys / optø billede
HOLD
Få vist de indstillinger, der kan vælges for den aktuelle status
Kontrollér eller skift den aktuelle status øjeblikkeligt
Ændring
OPTION
t
vælg / skift
vælg
adgang
gem
[Multivideo] (DVB-indstilling)
Gør det muligt for dig at vælge fra en
gruppe med forskellige videoer (hvis
tilgængelig)
Denne indstilling gemmes
ikke, og den vender tilbage til
standardindstillingen, når du afslutter
det aktuelle program.
[2-sproget lyd] (DVB-indstilling)
Gør det muligt at vælge stereo / mono
(hvis tilgængeligt)
[Multilyd] (DVB-indstilling)
Gør det muligt at vælge mellem
alternative sprog for lydspor (hvis de er
til rådighed)
Denne indstilling gemmes
ikke, og den vender tilbage til
standardindstillingen, når du afslutter
det aktuelle program.
[Undertekstsprog] (DVB-indstilling)
Gør det muligt at vælge det sprog, på
hvilket underteksterne skal vises (hvis
til rådighed).
[Lydregulering]
Regulerer lydstyrken for den enkelte
kanal eller indgangsindstilling
[Tekst-tv bogstaver]
Indstiller tekst-tv bogstaver
[Indstilling] (s. 36)
[Sikker fjernelse]
Brug denne betjening for at fjerne den
tilsluttede USB-enhed sikkert fra tv’et.
t
[MPX] (analog indstilling)
Vælger multipleks lydindstilling (hvis
den er tilgængelig)
[Lyd] (s. 32)
For at se fjernsyn
t
[Underkanal] (DVB-indstilling)
Gør det muligt at vælge
multifødningsprogrammet –
underkanal (hvis de er til rådighed)
[Tekst-TV-sprog] (DVB-indstilling)
Gør det muligt at vælge mellem
alternative sprog til tekst-tv (hvis de er
til rådighed)
Sluk timer
Sæt automatisk fjernsynet i standby efter en fastsat periode
1 Få vist menuen
MENU
2 Vælg [Timer]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
3 Vælg [Sluk timer], og indstil tiden
Timer-programmering
Sluk timer
Automatisk standby
Fra
15 minutter
30 minutter
45 minutter
60 minutter
75 minutter
90 minutter
vælg [Sluk timer]
vælg tidspunktet
adgang
gem
nnullering Indstil på [Fra], eller sluk fjernsynet.
tABekræftelse
af resterende tid “Få vist informationsbanner“ (s. 18)
tHvis den tilbageværende
tid er mindre end 3 minutter, vil tiden blinke på
tskærmen.
19
Skærmformat
Ændr skærmformatforholdet (billedstørrelse)
Se billedet i dets optimale størrelse og format.
ASPECT
Normalt indeholder programmer et “Formatkontrolsignal” (signal i bredt format osv.), og fjernsynet vælger
skærmformatet automatisk i henhold til “Formatkontrolsignal” (s. 97).
Hvis De vil ændre formatforholdet manuelt
1 Valg af skærmformat-liste
2 Vælg indstillingen, mens listen
vises
ASPECT
Valg af skærmformat
Automatisk
16:9
14:9
Tilpasset 16:9
4:3
4:3 Fuld
Zoom1
Zoom2
Zoom3
Vælg
Afslut
Ændre
u kan også ændre indstillingen
tDudelukkende
ved brug af knappen
vælg
ASPECT.
gem
ASPECT
Tilbage
(Tryk gentagne gange, indtil
De har nået den ønskede
indstilling)
Liste til valg af skærmformat
[Automatisk]
Det bedste formatforhold vælges og billedet udvides, så det udfylder skærmen.
For detaljer (s. 97)
For at se fjernsyn
[16:9]
[4:3 Fuld]
Viser billedet direkte med 16:9 uden
forvrængning (anamorfisk).
[14:9]
Viser et 4:3 billede, som er forstørret
vandret, så det passer til skærmen.
Kun HD-signal
t
[Zoom1]
Viser billedet i standard 14:9 uden
forvrængning.
[Tilpasset 16:9]
Viser et 16:9 letterbox- eller 4:3-billede
uden forvrængning.
[Zoom2]
Viser et 4:3-billede på fuld skærm.
Stræk er kun synlig i venstre og højre
kanter.
[4:3]
Viser et 16:9 letterbox (anamorfisk)
billede på fuld skærm uden
forvrængning.
[Zoom3]
Viser billedet i standard 4:3 uden
forvrængning.
Viser et 2,35:1 letterbox (anamorfisk)
billede på fuld skærm uden
forvrængning. I 16:9 vises billedet i dets
maksimum (med en smule forstørrelse).
Bemærk
er fastsat til [16:9], når [Billedindstilling] er indstillet til [Spil] i Billedmenuen.
tSKkærmformatet
un [16:9] og [4:3] er tilgængelige i PC-indgangsindstilling.
tFormatforholdet
kan gemmes separat for SD (standarddefinition) og HD (højdefinition) signaler.
t
Seneste visning
Skift nemt til tidligere vist kanal eller indgangsindstilling
Tryk igen for at vende tilbage til den aktuelle visning.
LAST VIEW
t
Bemærk
et er ikke muligt at skifte kanal under optagelse med Timer-programmering, Direkte tv-optagelse eller One Touch
tDRecording.
tHvis man ser under 10 sekunder, anses den ikke for at være tidligere set kanal eller input-tilstand.
20
Anvendelse af TV-Guide
TV Guide - Elektronisk Program Guide (EPG) giver en skærmliste over de programmer, der sendes aktuelt, og de udsendelser,
der vil blive sendt i løbet af de næste syv dage (afhængigt af sendestationerne).
Denne funktion varierer afhængigt af det land, du vælger (s. 12).
Indtastningen af postnummeret eller opdateringen kan være nødvendig for at anvende GUIDE Plus+ systemet afhængigt af
det valgte land. “Få vist reklame” (s. 22)
DVB-T og analoge kanaler vises på den samme TV-guideskærm. [D] betyder DVB-T-kanal og [A] betyder analog kanal. Der
bliver ingen programlister for analoge kanaler.
Når der tændes for dette fjernsyn for første gang, eller hvis fjernsynet er slukket i mere end en uge, kan det tage nogen tid,
inden TV Guide vises in extenso.
t
t
t
t
1
Vælg indstillingen
(s. 17)
TV
2
Se TV Guide
IDE
GU
for at ændre layoutet ([Liggende] / [Stående]).
tTFårykvistigen[Liggende]
for at se mange kanaler.
Få vist [Stående] for at se én kanal ad gangen.
1
TV Guide: Liggende
Ons 27.10.2010
10:46
3
5
Ons 27.10.2010
Alle typer
D
Tidspunkt:
1 BBC ONE
19:30
Das Erste
D
7 BBC THREE
Hot Wars
20:00
DIY SOS
Emmerdal.
D 70 BBC FOUR
10 O’ clock News BBC
21:00
Red Cap
Panorama
Pepsi Char.
Good bye
Pop Idol
News
Spring watch
I’m A Celebrity
D 105 BBC Radi
Rugby
GUIDE
Information
Ændre visning
Vælg
Programtype
The Bill
Side op
Side ned
TV Guide: Stående
Tilbage til fjernsynet
EXIT
Ons 27.10.2010
Alle typer
D 1 BBC ONE
D
19:30-20:00
Das Erste
7 BBC THREE
20:00-20:30
DIY SOS
20:30-21:00
The Bill
21:00-22:00
Red Cap
22:00-23:00
Live junction
23:00-23:30
POP 100
23:30-00:00
Rugby
Vælg program
Afslut
Vælg kanal
Timer-progr.
Tilbage
+ 24 timer
GUIDE
OPTION
D 14 E4
Information
Ændre visning
Vælg
Programtype
6
1
2
3
4
5
6
7
Dags dato og klokkeslæt
TV-Guide dato
TV-Guide tid
Program
Reklame
Kanalposition og –navn
[D] : DVB-T
[A] : Analog
Kategori
Eksempel:
[Stående] (vises efter tid)
Ons 27.10.2010
10:46
4
Coast
15 To 1
OPTION
2
The Bill
Coronation Street
D 105 BBCi
Vælg kanal
Afslut
Vælg program
Timer-progr.
Tilbage
- 24 timer
+ 24 timer
20:30
The Bill
Holiday Program
D 14 E4
D 72 BBC 2W
7
Alle kanaler
1 BBC ONE
20:00 - 20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys
Anvendelse af TV-Guide
Eksempel:
[Liggende] (vises efter kanal)
Alle kanaler
D 70 BBC FOUR
Afhængigt af det valgte land
kan De vælge typen af TV
Guide
[Standard Guide] i
[Billedindstillinger] (s. 36)
Hvis der vælges [Kanalliste],
vises kanallisten, når der
trykkes på GUIDE-knappen.
Side op
Side ned
Kategori
For at se programmet
1 Vælg det aktuelle program eller
2 Vælg [Vis valgt program] (DVB-indstilling)
den aktuelle kanal
vælg
Das Erste
19:30- 20:00
adgang
Vis valgt program
Timer-programmering
vælg
se
af timer-programmering
tAnvendelse
(s. 23)
21
Til den foregående dag (DVB-indstilling)
Til den næste dag (DVB-indstilling)
(Rød)
(Grøn)
For at få vist kanal listen for den valgte type
For at få vist en kanal liste for den valgte kategori
(DVB-indstilling)
(Blå)
(Gul)
(Kategoriliste)
(Typeliste)
Programtype
Alle typer
vælg kategori
Kategori
Alle kanaler
vælg type
se
Alle kanaler
Alle DVB -T kanaler
Alle analoge kanaler
Gratis T V
Betal T V
HDT V
Gratis radio
Betalingsradio
Favoritter 1
Favoritter 2
Favoritter 3
Favoritter 4
Alle typer
Film
Nyheder
se
Kun analoge kanaler listeføres
af favoritkanaler
tListeføring
(s. 40)
Anvendelse af TV-Guide
Andre nyttige funktioner
Vis detaljerede oplysninger om programmet (DVB-indstilling)
1 Vælg programmet
vælg
2 Få vist detaljer
tTryk igen for at vende tilbage til TV Guide.
Få vist reklame
Afhængigt af det land, du vælger, vil dette fjernsyn understøtte GUIDE Plus+ systemet i DVB-T eller Analog indstillinge
Indtastning af postnummer eller opdatering er påkrævet. Følg instruktionerne i meddelelsen.
Det er også muligt at klargøre manuelt fra menuen Indstilling
[Opdater] / [Postnummer] i [GUIDE Plus+ indstillinger] (s. 37)
Indtast Deres postnummer, når De anvender denne funktion for første gang. Hvis De indtaster et forkert postnummer for
Deres område, eller De ikke indtaster et postnummer, vil reklamer muligvis ikke blive vist korrekt.
t
t
Vis reklame-information
Visning af den sidste nye reklame
OPTION
[Opdater] i [GUIDE Plus+ indstillinger] (s. 37)
t
Ændring af reklamer
Tilbage til TV Guide
BACK/
RETURN
OPTION
eller
Bemærk
tFjernsynet skal være indstillet til standby, for at informationen kan opdateres fortsat.
22
Timer-programmering (DVB-indstilling)
Timer-programmering er en timer, der minder om at se eller optage programmet på den eksterne optager eller USB HDD’en.
1 Vælg det kommende program
2 Vælg funktionen ([Ekstern opt.], [USB HDD opt.] eller [påmindelse])
vælg
(Skærmen Timer-programmering)
Timer-programmering
Funktion
indstil
Ekstern opt.
---
LED bliver orange, hvis Timerprogrammering er indstillet.
(Orange LED blinker, hvis Timerprogrammering er i gang.)
Nr.
D
12
BBC ONE
<TIMER>
Dato
Start
Slut
Ons 27.10.2010
20:00 20:30
(30 min.)
--/--
--:---:-(--- min.)
---
---
---
--/--
--:---:-(--- min.)
---
---
--/--
--:---:-(--- min.)
--/--
--:---:-(--- min.)
---
Redigér timer
--Vælg timer
Afslut
0
Tilbage
vælg
Ons 27.10.2010 10:46
Kanalnavn
500GB (50%)
9
Information
gem
1/1
Side op
Side ned
Slet
LED
Kontrol/Skift/Annullering af en timerprogrammeret begivenhed
“Timer-programmering” (s. 45 - 47)
Tilbage til TV Guide
BACK/
RETURN
Hvis De vælger det aktuelle program
Der vises en bekræftelsesskærm, der beder dig afgøre, om du vil se eller optage programmet.
Vælg [Timer-programmering] og indstil [Ekstern opt.] eller [USB HDD opt.] til at optage fra det tidspunkt, du har fuldført
indstillingen af den timerprogrammerede begivenhed.
Das Erste
19:30- 20:00
Vis valgt program
Timer-programmering
Anvendelse af TV-Guide
[Ekstern opt.] / [USB HDD opt.] :
for at optage programmet på den eksterne optager eller USB HDD
Når starttiden kommer, vil der automatisk blive skiftet til kanalen, og der vil
blive sendt video- og lydsignaler. 2 minutter inden starttidspunktet vises der en
påmindelse, hvis du ser fjernsyn.
[påmindelse] :
og minde dig om at se programmet
Når du ser fjernsyn, vises der en påmindelse 2 minutter før starttidspunktet. Tryk
på OK-knappen for at skifte til den programmerede kanal.
vælg
adgang
Bemærk
enne funktion er ikke tilgængelig i analog indstilling.
tDTimer-programmering
teller serviceudbyderen.kan kun fungere korrekt, hvis fjernsynet modtager de korrekte tidsdata via signalet fra TV-stationen
er kan ikke vælges andre kanaler, mens optagelse med Timer-programmering er i gang.
tDSørg
for at angive de korrekte indstillinger på optageren, der er sluttet til fjernsynet, når der optages programmer på den
teksterne
optager.
Hvis en kompatibel optager med Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologier er sluttet til fjernsynet (s. 87, 88), og [Link
indstillinger] (s. 33) er udført, er ingen indstilling af optageren påkrævet. Læs også optagerens vejledning.
Når du optager programmer til USB HDD’en, skal du sørge for at formatere USB HDD’en og gøre den i stand til at optage i
[Opsætning af optagelse] (s. 54).
t
23
Visning af tekst-tv
Tekst-tv service er den tekstinformation, som leveres af sendestationerne.
Denne funktion kan variere, afhængigt af sendestationerne.
Hvad er FLOF (FASTEXT) funktion?
I FLOF-funktionen vises fire forskelligt farvede emner nederst på skærmen. For at få flere oplysninger om et af disse emner, skal
De trykke på knappen med den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til information om de viste emner.
Hvad er TOP-indstilling? (i tilfælde af sending af TOP-tekst)
TOP er en bestemt forbedring af den standard TV-tekst service, som resulterer i en lettere søgning og en mere effektiv guide.
Hurtigt overblik over den TV-tekst information, som er til rådighed.
Nemt anvendeligt trin-for-trin valg af det aktuelle emne.
Sidestatusinformation nederst på skærmen.
Disponibel side op/ned
Til at vælge blandt emneblokke
Til at vælge næste emne inden for
emneblokken.
(Rød)
(Grøn)
(Blå)
(Efter det sidste emne flytter det til den
næste emneblok.)
t
t
t
Visning af tekst-tv
(Gul)
Hvad er Liste funktionen?
I Liste funktionen findes fire sidetal med forskellig farve nederst på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og lagres i
fjernsynets hukommelse. “Gem hyppigt sete sider” (s. 25)
For ændring af indstillingen [Tekst-TV] (s. 36)
Skift til tekst-tv
1
iser indekssiden (indholdet varierer
tVafhængigt
af sendestationerne).
TEXT
Undersidenummer
<< 01 02 03 04 05 06 07
>>
17:51 28 Feb
Tid / dato
TELETEXT
INFORMATION
Farvebjælke
Aktuelt sidenummer
Vælg siden
2
abc
op
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
eller
eller
ned
Farvet knap
(Svarer til farvebjælken)
Regulering af kontrast
EXIT
(tryk tre gange)
Viser skjulte data
INDEKS
Viser skjulte ord f.eks. quizsidesvar
Tryk igen for at skjule dem
MENU
igen.
(Rød)
t
HOLD
Stop automatisk opdatering
(Hvis De vil holde den aktuelle side uden opdatering)
HOLD Tryk igen for at fortsætte.
t
24
Når den blå bjælke vises
MENU
Tilbage til fjernsynet
Gå tilbage til hovedindekssiden
INDEX
Fremkald en favoritside
Se en gemt favoritside
Fremkald den side, som er gemt på den blå knap (Liste
funktion).
Fabriksindstillingen er “P103”.
STTL
t
FULD / TOP / BUND
MENU
(Grøn)
(TOP)
(BUND)
Normal (FULD)
(Udvider TOP-halvdelen)
(Udvider den NEDERSTE halvdel)
Se i multivindue
Se fjernsyn og TV-tekst samtidigt i to vinduer
MENU
Vælg billede og tekst Til eller Fra
(tryk to gange)
tBetjeninger kan kun udføres på Tekst-tv skærmen.
Gem hyppigt sete sider
Visning af tekst-tv
Gem hyppigt sete sider i farvebjælken (kun Liste-indstilling)
Når siden vises
tryk og hold inde
(Tilsvarende
farvede knapper)
Tallet bliver hvidt.
Ændring af gemte sider
Indtast nyt sidenummer
Farvet knap du vil
ændre
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
tryk og hold inde
Se underside
Se underside (kun når TV-tekst er mere end en side)
Kommer frem øverst på
skærmen
af undersider varierer alt efter sendestationerne
tA(opntallet
til 79 sider).
kan tage nogen tid at søge. I dette tidsrum kan du
tDseetfjernsyn.
Visning af en bestemt underside
Indtast det 4-cifrede tal
Eksempel: P6
MENU
(Blå)
mno
Se fjernsyn, mens De venter på opdateringen
Se fjernsynsbilledet under søgning efter en tekst-tv side
Tekst-tv opdaterer automatisk sig selv, når ny information er parat.
Skifter midlertidigt til fjernsynsskærm.
MENU
(Gul)
P108
Kommer frem, når
opdatering er fuldført.
Se den opdaterede
side
(Gul)
(De kan ikke skifte kanal)
tNyhedssiden indeholder en funktion, som indikerer ankomsten af de seneste nyheder (“News Flash”).
25
Visning fra eksterne indgange
Tilslut det eksterne udstyr (Videobåndoptagere, DVD-udstyr etc.) og det er muligt at se via indgangsbilledet.
Tilslutning af udstyret (s. 10, 11, 94 - 96)
Fjernbetjeningen kan styre nogle funktioner af udvalgt, eksternt udstyr.
“Betjening af udstyret med fjernbetjeningen” (s. 27)
t
1
Tænd for fjernsynet
Ved tilslutning med SCART som eksempel 2 eller 3 (s. 10, 11)
Modtager automatisk indgangssignaler, når afspilningen begynder.
Indgangssignaler identificeres automatisk af SCART (stikben 8) terminalen.
Denne funktion er også til rådighed for HDMI-tilslutninger (s. 94).
t
t
Hvis indgangsindstillingen ikke skifter automatisk.
Udfør 2 og 3
Kontroller opsætningen af udstyret.
t
Visning fra eksterne indgange
2
Vis indgangsvælgermenuen
3
Vælg indgangsindstillingen, som er sluttet til
udstyret
AV
Inputvalg
AV1
AV2
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
TV
SD Card/USB
vælg
se
u kan også vælge indgangen med AV-knappen på fjernbetjeningen eller på
tDfjernsynets
sidepanel (bortset fra [SD Card/USB]).
Tryk gentagne gange på knappen, indtil den ønskede indgang er valgt.
Card/USB] : Skifter til Medieafspiller “Brug af medieafspilleren” (s. 58)
t[DSDu kan
eller springe hver indgangsindstilling over (bortset fra [SD Card/USB]).
t “Angivafmærke
etiketter” (s. 49)
Oversprungne indgange vil ikke blive vist, når der trykkes på AV-knappen.
Tilbage til fjernsynet
TV
4
Vis
AV1
Viser den valgte indstilling
Bemærk
det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af skærmformatet, skal dette indstilles
tHtilvis“16:9”.
or detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen for udstyret, eller rådfør Dem med Deres
tFlokale
forhandler.
26
Betjening af udstyret med fjernbetjeningen
Det udstyr, der er sluttet til fjernsynet, kan betjenes direkte med nedenstående knapper på fjernsynets fjernbetjening.
DVD/VCR
TV
Vælgerknap til betjening af det tilsluttede udstyr
Vælg “DVD/VCR” for at betjene Panasonic DVD-optager, DVD-afspiller, afspiller-biograf, Blu-ray
Disc biograf eller videobåndoptager.
“Hvordan man ændrer koden for typen af udstyret” (se herunder)
Vælg “TV” for at bruge USB HDD-optagelse, Medieafspiller eller VIERA Link
“USB HDD optagelse” (s. 54)
“Medieafspiller” (s. 65, 67)
“VIERA Link Control” (s. 91)
Standby
Sæt til standbyindstilling / Tænd
Afspil
Afspil videokassettebånd / DVD / videoindhold
Stop
Stopper operationerne
Visning fra eksterne indgange
Tilbagespol / Overspring / Søgning
Videobåndoptager :
Tilbagespol, tilbagespoling med billede
DVD / videoindhold :
Spring til forrige spor, titel eller kapitel
Tryk og hold inde for at søge baglæns
Hurtigt frem / Overspring / Søgning
Videobåndoptager :
Hurtigt frem / fremspoling med billede
DVD / videoindhold :
Spring til næste spor, titel eller kapitel
Tryk og hold inde for at søge fremad
Pause
Pause / Genoptag
DVD: Tryk og hold inde for at afspille med langsom hastighed
PROGRAMME
Kanal op / ned
Vælg program
REC
Optag
Start optagelsen
Hvordan man ændrer koden for typen af udstyret
Hver type Panasonic udstyr har dets egen fjernbetjeningskode.
Ændr venligst koden i henhold til det udstyr, De vil betjene.
1 Sæt positionen til “DVD/VCR”
DVD/VCR
TV
2 Tryk på
, og hold den nede under følgende betjeninger
Indtast den rigtige kode, se
Tryk på
oversigten herunder.
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Type udstyr
Kode
DVD-optager, DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
70 (standard)
Afspiller-biograf, Blu-ray Disc biograf
71
Videobåndoptager
72
Bemærk
at fjernbetjeningen virker korrekt, når De har ændret koden.
tKKontroller,
vil muligvis blive nulstillet til standardværdierne, hvis batterierne skiftes ud.
tNoderne
t ogle betjeninger er muligvis ikke tilgængelige på visse modeller af udstyret.
27
Sådan anvendes VIERA TOOLS
Du kan nemt få adgang til nogle specielle egenskaber ved at anvende funktionen VIERA TOOLS.
1
Viser egenskabens ikoner
2
Vælg en egenskab
TO
VIERA OLS
vælg
adgang
Tilbage til fjernsynet
EXIT
VIERA Link Control
eller
TO
VIERA OLS
Sådan anvendes VIERA TOOLS
Følg betjeningerne for hver egenskab
[VIERA Link Control]
“VIERA Link Control” (s. 91)
Når to eller flere slags kompatibelt udstyr er
tilsluttet, vil der blive vist en vælgerskærm.
Vælg venligst den korrekte beskrivelse, og åbn.
[Musik]
“Musik-indstilling” (s. 68)
[Foto]
“Foto-indstilling” (s. 60)
[iPod]
“Afspilning af iPod på tv” (s. 70 - 73)
[Video]
“Video-indstilling” (s. 64)
[Media server]
“Brug af DLNA ® -funktioner” (s. 81)
[Optaget tv]
“Indstilling for optaget TV” (s. 66)
Når to eller flere tilgængelige enheder er tilsluttet, vises der en valgskærm.
Vælg venligst den korrekte beskrivelse, og åbn.
Bemærk
vis den valgte funktion ikke er tilgængelig, kan demonstrationen til forklaringen af, hvordan den bruges, blive vist. Tryk på
tHOK-knappen
for at få vist demonstrationen efter at have valgt den utilgængelige funktion.
28
Sådan anvendes menu-funktionerne
Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og andre funktioner.
Vis menuen
1
tViser de funktioner, som kan indstilles (varierer alt efter indgangssignalet)
MENU
Vælg menuen
2
Eksempe l: [Billede]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
Sådan anvendes menu-funktionerne
Vælg posten
3
Eksempel : [Billede]
Billedindstilling
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Nuance
Farvetemp.
Levende farve
Eco-format
1/2
vælg
60
0
30
5
0
adgang
Dynamisk
Varm
Fra
Fra
Vælg mellem forskellige alternativer
vælg
kølig
Normal
Varm
Farvetemp.
gem
Indstil med brug af skydebjælken
For til enhver tid at gå
Skarphed
5
tilbage til fjernsynet
EXIT
ændr
gem
Flyttet
Gå til den næste skærm
Børnelås
For adgang
For at gå tilbage
til den foregående
skærm
Viser den næste skærm
adgang
Indtast tegn ved fri indtastningsmenu
De kan frit indtaste navne eller tal for visse poster.
Vælg tegnene ét af gangen
Skriv ind
Navn
vælg
BACK/
RETURN
For at ændre
menusider
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
P
Q
R
S
U
V W X
Y
Z
Å Æ Ø
0
1
2
3
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
u
v
w
x
y
z
å æ ø
!
:
#
)
+
-
.
*
_
h
(
4
T
t
Gem
BACK/
RETURN
indstil
op
kan vælge tegn ved at bruge de numeriske knapper.
tDe “Tegnoversigt
for taltaster” (s. 102)
ned
Nulstilling af indstillingerne
udelukkende af billedindstillingerne
tNulstilling
[Gendan standard] i menuen Billede (s. 31)
udelukkende af lydindstillingerne
tNulstilling
[Gendan standard] i menuen Lyd (s. 33)
af alle indstillinger
tInitialisering
[Fabriksindstilling] i menuen Indstilling (s. 35)
29
Menu-liste
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Grundlæggende billedindstilling
[Dynamisk] / [Normal] / [Biograf] / [True Cinema] / [Spil] / [Foto]
I hver visningsindstilling kan [Kontrast], [Lys], [Farve], [Skarphed], [Nuance],
[Farvetemp.], [Levende farve], [Eco-format], [P-NR] og [3D-COMB] justeres og gemmes
for at passe til dine individuelle krav til visning.
Indstil for hvert indgangssignal.
[Dynamisk] :
Giver stor billedkontrast og skarphed, når De ser fjernsyn i et lyst værelse.
[Normal] :
Anbefales til at se fjernsyn under forhold med normalt lys i et værelse.
[Biograf] :
Til at se film i et mørkt værelse, så gengivelsen af kontrast, sort og farve forbedres
[True Cinema] :
Gengiver den originale kvalitet af billedet præcist uden ændringer.
[Spil] :
Signal med hurtig respons til speciel frembringelse af velegnede billeder til spil
Ikke gyldigt i fjernsynsindstilling
En fortsat fortegnelse over den tid, der er anvendt til at bruge Spil-indstilling, kan
vises øverst til højre på skærmen. [Visning af spiltid] (s. 36)
[Foto] :
Indstil [Negativfilm effekt] til [Til] for at opnå en egnet billedkvalitet til billeder
For HDMI-indgang, Medieafspiller og netværksservicebetjeninger
t
Billedindstilling
t
t
Billede
Sådan anvendes menu-funktionerne
t
Kontrast, Lys, Farve,
Skarphed
Forøger eller formindsker billedindstillingerne for disse indstillinger i
overensstemmelse med Deres personlige præferencer.
Nuance
Når fjernsynet er sluttet til en NTSC-signalkilde, kan billedets farvetone justeres efter
Deres ønske.
Gælder kun NTSC-signalmodtagelsen
Farvetemp.
Gør det muligt for dig at indstille billedets overordnede farvetone
[kølig] / [Normal] / [Varm]
Gælder ikke, når [Billedindstilling] er indstillet til [True Cinema].
Levende farve
Indstiller automatisk farverne til livlige farver [Fra] / [Til]
Ikke gyldigt for pc-signal
Negativfilm effekt
Giver samme billedeffekt som ved negativ film [Fra] / [Til]
Denne funktion er tilgængelig, når [Billedindstilling] er indstillet til [Foto].
Eco-format
Funktion til automatisk lysstyrkekontrol
Justerer automatisk billedindstillingerne i henhold til de omgivende lysforhold
[Fra] / [Til]
P-NR
Reduktion af billedstøj
Reducerer automatisk uønsket billedstøj og flimren i billedets konturdele
[Fra] / [Minimum] / [Middel] / [Maksimum]
Ikke gyldigt for pc-signal
3D-COMB
Får stillbilleder eller billeder i langsom bevægelse til at se mere levende ud [Fra] / [Til]
Der kan undertiden forekomme et farvemønster, når De ser still-billeder eller billeder
i langsom bevægelse. Sæt til [Til] for at få skarpere og mere præcise farver frem.
Gælder kun PAL- og NTSC-signalmodtagelsen
Ikke gyldigt i RGB, Component, PC, HDMI og Medieafspiller
Skærmvisning
Slukker for skærmen, når du vælger [Fra]
[Fra] / [Til]
Lyden er aktiv, selvom der slukkes for skærmen.
Tryk på en vilkårlig knap (undtagen Standby) for at tænde for skærmen.
Denne funktion er effektiv til reduktion af strømforbruget, når man lytter til lyd uden
at se fjernsynsskærmen.
t
t
t
t
t
30
t
t
t
t
t
t
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Filmkadencedetektion
Gør automatisk filmkildefilmbillederne klare [Fra] / [Til]
Forbedring af
opløsning
Forbedrer billedopløsningen, så billedet bliver skarpere [Fra] / [Middel] / [Maksimum]
Denne funktion er tilgængelig for SD-signalet (standarddefinition).
Hvad angår HD-signalet (højdefinition), er denne funktion tilgængelig, når
billedforholdet er indstillet til [16:9] ([16:9 Overscan] er indstillet til [Til]), [4:3 Fuld]
eller [Zoom].
Ikke gyldig i Medieafspiller og netværksservicebetjening
t
t
t
Avancerede indstillinger
Billede
AV-farvesystem
Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-indstilling
[Automatisk] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]
DVI-indgang
indstilling
Ændrer det sorte niveau i billedet for HDMI-indgangsindstilling med DVIindgangssignalet manuelt [Normal] / [Fuld]
Når DVI-indgangssignalet fra det eksterne udstyr, især fra pc, vises, vil det sorte
niveau muligvis ikke være egnet. Vælg i så fald [Fuld].
Det sorte niveau for HDMI-indgangssignal vil blive justeret automatisk.
Kun til HDMI-indgangsindstilling med DVI-indgangssignal
t
t
t
t
t
t
t
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at nulstille den aktuelle Billedvisningsindstilling for det valgte
input til standardindstillingerne
Lydindstilling
Vælger den grundlæggende lydindstilling [Musik] / [Tale] / [Bruger]
Denne valgte indstilling påvirker alle indgangssignaler.
[Musik] :
Forbedrer lydkvaliteten til visning af musikvideoer, osv.
[Tale] :
Forbedrer lydkvaliteten til visning af nyheder, drama, osv.
I indstillingerne Musik og Tale kan du justere indstillingerne for [Bas] og [Diskant] og
disse indstillinger gemmes for hver indstilling.
[Bruger] :
Justerer lyden manuelt ved at bruge equalizeren, så den passer til din foretrukne
lydkvalitet.
I indstillingen Bruger vises [Equalizer] på lydmenuen i stedet for [Bas] og [Diskant].
Vælg [Equalizer] og justér frekvensen. [Equalizer] (se herunder)
t
Sådan anvendes menu-funktionerne
16:9 Overscan
Vælger skærmområdet, som viser billedet [Fra] / [Til]
[Til] :
Forstørrer billedet for at skjule kanten af billedet.
[Fra] :
Viser billedet i dets oprindelige størrelse.
Sæt til [Til], hvis der frembringes støj i kanten af skærmen.
Denne funktion er tilgængelig, når formatet er indstillet til [Automatisk] (kun signalet
16:9) eller [16:9].
Denne funktion kan gemmes separat for SD-signaler (standarddefinition) og HDsignaler (højdefinition).
Ikke gyldig på PC og VIERA Connect
t
t
Lyd
Bas
Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den lavere, dybere
lydudgang.
Diskant
Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den skarpere, højere
lydudgang.
Equalizer
Justerer frekvensniveauet, så det passer til Deres foretrukne lydkvalitet
Denne funktion er tilgængelig, når [Lydindstilling] er indstillet til [Bruger].
Vælg frekvensen, og brug markørknappen til at ændre frekvensniveauet.
Hvis De ønsker at forbedre lyden af bas, kan De hæve niveauet af den nedre frekvens.
Hvis De ønsker at forbedre lyden af diskant, kan De hæve niveauet af den øvre
frekvens.
For at nulstille niveauerne af hver frekvens til standardindstillingerne skal du vælge
[Gendan standard] ved hjælp af markørknappen og derefter trykke på OK-knappen.
t
t
t
t
Balance
Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler
Hovedtlf. Styrke
Regulerer hovedtelefonernes lydstyrke
31
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Automatisk gainkontrol
Justerer det aktuelle lydstyrkeniveau, hvis det er meget anderledes fra den tidligere
viste kanal eller indgangsindstilling [Fra] / [Til]
Lydregulering
Regulerer lydstyrken for det enkelte program eller indgangsindstillingen.
TV afstand til væggen
Justerer lavfrekvenslyden [Over 30 cm.] / [Indtil 30 cm.]
Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er større end 30 cm,
anbefales [Over 30 cm.].
Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er mindre end 30 cm,
anbefales [Indtil 30 cm.].
MPX
Vælger multipleks lydindstilling (hvis den er tilgængelig)
[Stereo] : Brug denne normalt
[Mono] : Når stereosignalet ikke kan modtages
[M1] / [M2] : Til rådighed, mens et monosignal sendes
Kun analog indstilling
t
t
t
Vælger initialiseringsindstillingen for lydspor
[Automatisk] / [Multikanal] / [Stereo] / [MPEG]
De indstillinger, der kan vælges, varierer afhængigt af valgt land.
[Automatisk] : Vælger automatisk lydsporene, hvis programmet har flere end to spor.
Prioritet gives i den følgende rækkefølge - Dolby Digital Plus, HE-AAC,
Dolby Digital, MPEG.
[Multikanal] : Prioritet gives til multikanallydsporet.
[Stereo] : Prioritet gives til stereolydsporet (2-kanals).
[MPEG] : Prioritet gives til MPEG.
Dolby Digital Plus og Dolby Digital er metoder til kodning af digitale signaler, som
er udviklet af Dolby Laboratories. Bortset fra stereo (2-kanals) lyd, kan disse signaler
være multikanallyd.
HE-AAC er en perceptuel kodningsmetode til komprimering af digital lyd for effektiv
lagring og transmission.
MPEG er en lydkomprimeringsmetode, som sammentrykker lyd til en mindre
størrelse uden noget betydeligt tab af lydkvaliteten.
Dolby Digital Plus og HE-AAC er teknologier til HD (højdefinition) programmer.
Kun DVB-indstilling
t
Lyd
Sådan anvendes menu-funktionerne
Surround
Surround sound-indstillinger [Fra] / [V-Audio] / [V-Audio Surround]
[V-Audio] :
Giver en dynamisk fremhævelse af bredden for at simulere forbedrede rumeffekter.
[V-Audio Surround] :
Giver en dynamisk fremhævelse af bredden og dybden for at simulere forbedrede
rumeffekter.
Lydindstilling
t
t
t
t
t
SPDIF-valg
SPDIF : Et standardformat til overførelse af lydfiler
Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra terminalerne
DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion) [Automatisk] / [PCM]
[Automatisk] : Dolby Digital Plus, Dolby Digital og HE-AAC- (48 kHz) multikanal sendes
ud som Dolby Digital Bitstream.
MPEG sendes ud som PCM.
[PCM] : Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM.
Til DVB-indstilling, netværksvideoindhold (s. 82) eller videoindstilling af
Medieafspiller (s. 64)
ARC (lydreturkanal) : En funktion i digitalt lydudgangssignal, der anvender
HDMI-kabel
t
t
32
Menu
Post
HDMI1 / 2 indgang
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Valg af indgangsindstilling for at tilpasse indgangssignalet [Digital] / [Analog] (s. 101)
[Digital] : HDMI-kabeltilslutning
[Analog] : HDMI-DVI-adapterkabeltilslutning
Kun HDMI-indgangsindstilling
t
Lyd
Justerer tidsforsinkelsen for lydudgangen fra DIGITAL AUDIO OUT- og HDMI2terminalerne (ARC-funktion), hvis lyden ikke er synkroniseret med billedet
Kun DVB-indstilling
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at nulstille de aktuelle indstillinger for Lydindstilling, [Balance],
[Hovedtlf. Styrke] og [Surround] til standardindstillingerne
Timer-programmering
Indstiller en timer til at minde om at se eller optage kommende programmer (s. 45)
Kun DVB-indstilling
Sluk timer
Indstiller tiden, indtil fjernsynet automatisk går i standby
[Fra] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minutter) (s. 19)
Automatisk standby
Indstiller tidspunktet, hvor fjernsynet automatisk går på Standby-indstilling, når der
ikke er udført nogen handlinger i den valgte tider [Fra] / [2] / [4](timer)
Det påvirker ikke denne funktion, hvis Timer-programmering startes automatisk.
Automatisk skift af indgang med det tilsluttede udstyr påvirker denne funktion, og
nedtællingen af tid vil blive nulstillet.
Notifikationsmeddelelsen vil blive vist 3 minutter inden aktivering af Standby.
Øko-navigation
Indstiller automatisk fjernsynet til den mest energibesparende indstilling
Hvis du trykker på OK-knappen, indstilles følgende poster som nedenfor :
[Eco-format], [VIERA Link], [Link strøm af ], [Standby strømbesparelse], [Dvale-tilstand]
[Til]
[Intelligent auto-standby] [Til (uden påmindelse)]
[Automatisk standby] [2 timer]
Opsætning af optagelse
Formaterer den tilsluttede USB HDD og indstiller tilstand (s. 54)
Timer
SPDIF forsinkelse
t
t
t
Link indstillinger
Indstilling
VIERA Link
Indstilles til anvendelse af VIERA Link-funktioner [Fra] / [Til] (s. 88)
HDMI indholdstype
Justerer billedindstillingerne i henhold til indholdstype-signalet fra det tilsluttede
udstyr via HDMI-kabel [Fra] / [Automatisk]
Denne funktion er tilgængelig, hvis det tilsluttede udstyr understøtter HDMIindholdstype.
Indholdstypeinformationen bliver vist i adskillige sekunder, når denne funktion virker.
AV1 udgang
Vælger det signal, der skal sendes fra fjernsynet til Q-Link [TV] / [AV2] / [Monitor]
[Monitor] : Billede vist på skærmen
Component-, PC- og HDMI-signaler kan ikke udsendes.
Link strøm til
Indstilles til anvendelse af funktionen link til strøm tændt [Fra] / [Til] (s. 87, 88)
Link strøm af
Indstilles til anvendelse af funktionen link til strøm tændt [Fra]/[Til] (s. 87, 88)
Sådan anvendes menu-funktionerne
t
t
t
t
t
t
33
Menu
Link indstillinger
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Standby
strømbesparelse
Styrer effektforbruget i standby-indstilling af det tilsluttede udstyr for at reducere
forbruget [Fra] / [Til] (s. 89)
Denne funktion er tilgængelig, når [VIERA Link] er indstillet til [Til] og [Link strøm af ]
er indstillet til [Til].
Intelligent autostandby
Får ikke-set eller ikke-anvendt tilsluttet udstyr til at gå på standby for at reducere
effektforbruget [Fra] / [Til (med påmindelse)] / [Til (uden påmindelse)] (s. 89)
Denne funktion er tilgængelig, når [VIERA Link] er indstillet til [Til].
Download
Downloader indstillinger af kanaler, sprog, land / region til Q-Link- eller VIERA Linkkompatibelt udstyr, som er sluttet til fjernsynet.
DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.
Børnelås
Indstilling
DVB-C indstillingsmenu
Sådan anvendes menu-funktionerne
34
t
t
t
Låser en kanal/AV-indgang for at forhindre adgang til den (s. 47)
Rediger favoritter
Laver en liste over favorit DVB-C-kanaler (s. 40)
Kanalliste
Springer de uønskede DVB-C-kanaler over eller redigerer DVB-C-kanaler (s. 41)
Autosøgning
Indstiller automatisk de givne DVB-C-kanaler (s. 38)
Manuel søgning
Indstiller DVB-C-kanaler manuelt (s. 42)
Opdatering af
kanalliste
Opdaterer DVB-C-kanallisten, idet dine indstillinger bevares (s. 42)
Foretrukken TVudbyder
Vælger dit foretrukne netværk for hver sendestation (kun tilgængeligt i visse lande)
Ny kanalmeddelelse
Vælger, om en notifikationsmeddelelse skal gives, når en DVB-C-kanal er fundet
[Fra] / [Til] (s. 42)
Alternativ tjeneste
Stil på [Til] for at gøre det muligt for en meddelelse at skifte til den tilgængelige service
(kun tilgængelig i visse lande) [Fra] / [Til]
Signaltilstand
Kontrollerer DVB-C-signaltilstanden (s. 42)
Niveaudæmper
Reducerer automatisk DVB-C-signalet for at undgå forstyrrelser [Fra] / [Til] (s. 42)
Tilføj TV-signal
Tilføjer fjernsynsindstillingen
Denne funktion er tilgængelig, hvis du springer eventuelle indstillinger over for at
indstille i [Autosøgning] for første gang med fjernsynet.
Se betjeninger med “Automatisk opsætning“ for første gang med fjernsynet for at
betjene (s. 12, 13).
t
t
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
DVB-T indstillingsmenu
Analog indstillingsmenu
Sprog
Laver en liste over favorit DVB-T-kanaler (s. 40)
Kanalliste
Springer de uønskede DVB-T-kanaler over eller redigerer DVB-kanaler (s. 41)
Autosøgning
Indstiller automatisk de modtagne DVB-T-kanaler i området (s. 39)
Manuel søgning
Indstiller DVB-T-kanaler manuelt (s. 42)
Opdatering af
kanalliste
Opdaterer DVB-T-kanallisten, idet dine indstillinger bevares (s. 42)
Foretrukken TVudbyder
Vælger dit foretrukne netværk for hver sendestation (kun tilgængeligt i visse lande)
Ny kanalmeddelelse
Vælger om en notifikationsmeddelelse skal gives, når en DVB-T-kanal er fundet
[Fra] / [Til] (s. 42)
Signaltilstand
Kontrollerer DVB-T-signaltilstanden (s. 42)
Tilføj TV-signal
Tilføjer fjernsynsindstillingen
Denne funktion er tilgængelig, hvis du springer eventuelle indstillinger over for at
indstille i [Autosøgning] for første gang med fjernsynet.
Se betjeninger med “Automatisk opsætning“ for første gang med fjernsynet for at
betjene (s. 12, 13).
Kanalliste
Springer de uønskede analoge kanaler over eller redigerer analoge kanaler (s. 43)
Autosøgning
Indstiller automatisk de modtagne analoge kanaler i området (s. 39)
Manuel søgning
Indstiller de analoge kanaler manuelt (s. 44)
Tilføj TV-signal
Tilføjer fjernsynsindstillingen
Denne funktion er tilgængelig, hvis du springer eventuelle indstillinger over for at
indstille i [Autosøgning] for første gang med fjernsynet.
Se betjeninger med “Automatisk opsætning“ for første gang med fjernsynet for at
betjene (s. 12, 13).
Skærmmenusprog
Skifter sprog til on-screen display
Lydsprog 1 / 2
Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB multilyd (afhængigt af stationen)
Undertekst(sprog)
1/2
Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB-undertekster (afhængigt af
stationen)
Visning af undertekster (s. 18)
Tekst-tv(sprog)
Vælger det ønskede sprog til DVB-tekst-tv service (afhængigt af sendestationen)
t
t
t
t
Sådan anvendes menu-funktionerne
Indstilling
Rediger favoritter
t
35
Menu
Billedindstillinger
Indstilling
Sådan anvendes menu-funktionerne
36
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Undertekst(indstilling)
Vælger den foretrukne underteksttype [Standard] / [Nedsat hørelse]
[Nedsat hørelse] yder hjælp i forståelsen og underholdningen med DVB-undertekster
(afhængigt af sendeudbyderen).
[Undertekst(sprog) 1 / 2] i [Sprog] prioriteres.
Tekst-TV
Visningsindstilling for tekst-tv [TOP (FLOF)] / [Liste] (s. 24)
Tekst-tv bogstaver
Vælger tekst-tv bogstaver [Vest] / [Oest1] / [Oest2]
[Vest] : Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk osv.
[Oest1] : Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk osv.
[Oest2] : Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk osv.
Standard Guide
Vælger standardtypen af TV-guide, når der trykkes på GUIDE-knappen (kun tilgængelig
i visse lande) [TV Guide] / [Kanalliste]
[TV Guide] :
Elektronisk programguide (EPG) er tilgængelig.
Brug af EPG (s. 21)
[Kanalliste] :
EPG er ikke tilgængelig, og kanallisten vil blive vist i stedet for den.
Angiv etiketter
Afmærker eller overspringer hver indgangsterminal (s. 49)
Timeout for
indikation
Indstiller, hvor længe informationsbanneret (s. 18) bliver stående på skærmen
[ingen visning] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (sekunder)
VIERA Connect
banner
Indstiller visningen af VIERA Connect-introduktionsbanner [Fra] / [Til] (s. 16, 17)
Visning af spiltid
Indstilles til [Til] for at vise en kontinuerlig registrering af tidsforbrug i spilindstilling
hvert 30 minut [Fra] / [Til]
Denne funktion er tilgængelig, når [Spil] er valgt i [Billedindstilling] (s. 30)
Radioindstilling
t
t
t
t
Indstiller timeren til automatisk slukning af skærm, når en radiokanal er valgt
[Fra] / [5] / [10] / [15] / [20](sekunder)
Lyden er aktiv, selvom der slukkes for skærmen.
Tryk på en vilkårlig knap med undtagelse af knapperne Standby, Lydstyrke op / ned
og Lydudkobling for at tænde for skærmen.
Denne funktion er effektiv i reduktion af strømforbruget, når der lyttes til en
radiokanal.
Kun DVB-indstilling
t
t
t
t
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Fælles grænseflade
Brug inkluderer visning af krypterede kanaler (s. 50)
Opsætning af netværk
Indstiller netværksindstillingen til brug i dit netværksmiljø (s. 76)
DivX® VOD
Viser DivX VOD-registreringskode (s. 99)
System
USB tastatur-layout
Vælger det sprog, dit USB-tastatur understøtter
For informationen om brug af USB-tastatur (s. 102)
Fabriksindstilling
Nulstiller alle indstillinger, hvis du for eksempel flytter (s. 51)
Systemopdatering
Downloader ny software til fjernsynet (s. 52)
Softwarelicens
Viser information om softwarelicens
System information
Viser dette fjernsyns systeminformation
t
Udfører opdatering af GUIDE Plus+ planen og reklameinformation for
GUIDE Plus+ system (s. 22)
Postnummer
Indstiller dit postnummer for at vise reklamer i GUIDE Plus+ systemet (s. 22)
System
information
Viser systeminformationen for GUIDE Plus+ systemet
Andre indstillinger
Præference ved
tænd
Vælger automatisk indgangen, når fjernsynet er tændt [TV] / [AV]
Indstilles til [TV] for at få vist billedet fra fjernsynets tuner.
Indstilles til [AV] for at få vist indgangen fra eksternt udstyr, der er tilsluttet til en AV1eller HDMI1-terminal, f.eks. sæt topboksen.
Det eksterne udstyr skal være tændt og sende et kontrolsignal for at kunne tænde
automatisk.
Dvale-tilstand
Reducerer billedets lysstyrke for at økonomisere med effektforbruget [Fra] / [Til]
Tidszone
Indstiller tidsdataene
Tidsdataene vil blive korrigeret, baseret på GMT
(Greenwich Mean Time = Greenwich-tid)
Indstilles til [Automatisk] for at justere tiden automatisk i forhold til dit område.
t
t
t
Sådan anvendes menu-funktionerne
GUIDE Plus+
indstillinger
Indstilling
Opdater
en anden menu i indstillingen PC-input, Medieafspiller eller netværksservicebetjening. (s. 53, 59 - 69, 81 - 84)
tDKuner vises
t disponible poster kan vælges.
37
Genindstilling fra Indstilling
Genindstiller automatisk alle de givne kanaler i området.
Denne funktion er til rådighed, hvis der allerede er udført kanalindstilling.
Kun den valgte indstilling genindstilles. Alle de tidligere kanalindstillinger slettes.
Hvis en børnelåst PIN-kode (s. 48) er indstillet, skal den indtastes.
Hvis indstillingen ikke er helt færdig [Manuel søgning] (s. 42, 44)
t
t
t
t
DVB-C-kanaler
1
Vælg DVB-C
(s. 17)
TV
2
3
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
4
Tilbage til fjernsynet
Vælg [DVB-C indstillingsmenu]
vælg
DVB-C indstillingsmenu
For adgang
EXIT
adgang
Genindstilling fra Indstilling
Til Autosøgning anvendes
knapperne på fjernsynets
sidepanel (s. 9)
1 Tryk gentagne
gange,indtil
[Autosøgning] vises
2 Adgang
5
Vælg [Autosøgning]
Autosøgning
6
3 Indstil kanalvalg og
For adgang
adgang
Vælg indstillingerne for Autosøgning
DVB-C auto-opsætning indstillinger
Kanalvalg
Søgning
Frekvens
Symbol-rate
Netværk ID
[Autosøgning]
vælg
DVB-C indstillingsmenu
scan-indstilling
Gratis kanaler
Hurtig
Automatisk
Automatisk
Automatisk
Start søg
vælg
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
åbn / gem
tVælg efter indstillingerne [Start søg].
t[Søgning]
[Fuld] : scanner hele frekvensområdet
[Hurtig] : scanner den egnede frekvens i dit land
Normalt indstillet [Frekvens], [Symbol-rate] og [Netværk ID] til [Automatisk].
Hvis [Automatisk] ikke vises, eller indtast om nødvendigt [Frekvens], [Symbol-rate] og
[Netværk ID] specificeret af din kabeludbyder med taltaster.
(vælg posten)
t
(indstil)
(gem)
4 Start [Autosøgning]
7
Begynd Autosøgning (indstillinger udføres automatisk)
DVB-C autosøgning
Alle DVB-C kanaldata bliver slettet
tTilbage til fjernsynet
38
Når operationen er fuldført, vil kanalen
ved den laveste position blive vist.
DVB-T- eller analoge kanaler
1
Vælg DVB-T eller analog
(s. 17)
TV
2
3
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
4
Vælg [DVB-T indstillingsmenu] eller
[Analog indstillingsmenu]
vælg
DVB-T indstillingsmenu
Analog indstillingsmenu
Tilbage til fjernsynet
For adgang
For adgang
EXIT
5
adgang
en viste post afhænger af den valgte
tDindstilling.
Vælg [Autosøgning]
Eksempel :
Autosøgning
Til Autosøgning
anvendes knapperne på
fjernsynets sidepanel
(s. 9)
1 Tryk gentagne gange,
indtil [Autosøgning]
vises
6
adgang
For adgang
Begynd Autosøgning (indstillinger udføres automatisk)
DVB-T:
DVB-T autosøgning
DVB-T autosøgning
Dette tager cirka 3 minutter.
Kanal
Kanalnavn
CBBC Channel
62
BBC Radio Wales
62
E4
62
62
Cartoon Nwk
Gratis TV: 4
2 Adgang
[Autosøgning]
CH 5
Status
Alle DVB-T kanaldata bliver slettet
69
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Betal TV: 0
Søger
Kvalitet
100
100
100
100
Genindstilling fra Indstilling
vælg
DVB-T indstillingsmenu
Radio: 0
Analog:
Autosøgning - analog
3 Start [Autosøgning]
Alle analoge tuningdata bliver slettet
Autosøgning - analog
Søg
Dette tager cirka 3 minutter.
Kanal
CH 29
CH 33 BBC1
CH 2
78 CC 1
41
Kanalnavn
Analog: 2
Søger
t
Kanalen, sproget, landet/regionsindstillingerne downloades til Q-Link eller VIERA Link
kompatibelt udstyr, som er sluttet til fjernsynet.
Når operationen er fuldført, vil kanalen ved den laveste position blive vist.
tTilbage til fjernsynet
39
Indstilling på og redigering af kanaler (DVB)
Du kan genindstille kanaler eller lave en liste med dine favoritkanaler, springe uønskede kanaler over osv.
1
Vælg DVB-C eller DVB-T
(s. 17)
TV
2
3
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
4
Vælg [DVB-C indstillingsmenu] eller
[DVB-T indstillingsmenu]
vælg
DVB-C indstillingsmenu
DVB-T indstillingsmenu
Indstilling på og redigering af kanaler (DVB)
5
EXIT
en viste post afhænger af den valgte
tDindstilling.
Vælg én af de følgende funktioner
vælg
DVB-C indstillingsmenu
Rediger favoritter
Kanalliste
Autosøgning
Manuel søgning
Opdatering af kanalliste
Ny kanalmeddelelse
Signaltilstand
Niveaudæmper
Tilbage til fjernsynet
adgang
For adgang
For adgang
For adgang
For adgang
For adgang
For adgang
For adgang
Til
For adgang
Fra
åbn /gem
t
t
Funktionen varierer afhængigt af det land, du
vælger (s. 12).
[Autosøgning] “Genindstilling fra
Indstilling” (s. 38, 39)
Liste med DVB-favoritkanaler [Rediger favoritter]
Lav en liste med dine favoritkanaler fra forskellige sendestationer (op til 4: [Favoritter]1 til 4).
DVB favoritlisterne er til rådighed fra “Kategori” i informationsbanneret (s. 18) og TV-Guiden (s. 21).
1 Vælg en kanal til listen (
DVB-C favorit redigering
1
7
14
70
72
105
719
720
Alle DVB-C kanaler
BBC One Wales
BBC THREE
E4
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
: Krypteret kanal)
Sortering 123…
Favoritter 1
vælg
tSortering af kanalnavne i alfabetisk rækkefølge
(Rød)
t
Visning af andre favoritter
(Grøn)
t
Ændring af kategorien
(Blå)
40
il tilføjelse af kontinuerlig blok af kanaler på listen med det
tTsamme
2 Føj den til listen med favoritter
DVB-C favorit redigering
1
7
14
70
72
105
719
720
Alle DVB-C kanaler
BBC One Wales
BBC THREE
E4
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
Sortering 123…
Favoritter 1
1 BBC One Wales
Lav blokken
(Gul)
tilføj
tSådan føjes alle kanaler til listen
En kanal tilføjes
(Gul)
(Grøn)
Redigering af Favoritliste
Mens markøren befinder sig i det favoritfelt, der skal redigeres
Flytning af kanalen
Vælg den nye position
Gem
t
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
(Grøn)
eller
tSletning af kanalen
(Grøn)
tSletning af alle kanaler
(Gul)
tNavngivning af favoritterne
Indstil tegn (højst: ti tegn)
Gem
vælg
Skriv ind
(Rød)
Navn
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
U
V W X
Y
Z
Å Æ Ø
0
1
2
3
5
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m n
o
u
v
w
x
y
z
å æ ø
!
:
#
)
+
-
h
(
4
P
Q
R
S
6
7
8
9
p
q
r
s
.
*
_
T
BACK/
RETURN
indstil
t
af taltaster
tAnvendelse
“Tegnoversigt for taltaster” (s. 102)
3 Gem
BACK/
RETURN
Spring uønskede DVB-kanaler over, rediger DVB-kanaler [Kanalliste]
70
72
105
719
720
1
7
tVisning af alle kanaler
vælg
Sortering 123…
Alle DVB-C kanaler
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
(Gul)
[Vis] / [Skjul]
: [Vis]
: [Skjul] (overspring)
Sortering på kanalliste
tSortering af kanalnavne i alfabetisk rækkefølge
tÆndring af kategorien
(Rød)
(Blå)
Redigering af kanaler
Du kan også redigere hver kanal i Kanalliste.
Ombytning af kanalposition (hvis det forefindes)
Indtast et nyt positionstal
t
(Grøn)
abc
Gem
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
(Grøn)
tFlytning af kanalpositionen (hvis det forefindes)
Vælg den nye position
abc
(Grøn)
eller
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Indstilling på og redigering af kanaler (DVB)
Det er muligt at skjule uønskede DVB-kanaler.
De skjulte kanaler kan kun vises i denne funktion. Anvend denne funktion til at springe uønskede kanaler over.
Vælg en kanal og vis / skjul
Gem
(Grøn)
Kanalposition
1
BBC ONE WALES
Coronation Street
20:00 - 20:55
Nu
Information
20:35
Alle DVB-T kanaler
Skift kategori
41
Indstil DVB-kanalen manuelt [Manuel søgning]
Anvend normalt [Autosøgning] eller [Opdatering af kanalliste] for at genindstille DVB-kanaler.
Hvis indstillingen ikke er blevet helt udført, eller hvis du ønsker at justere retningen af parabolen, skal du anvende denne funktion.
Alle fundne kanaler vil blive føjet til kanallisten.
t
DVB-C:
1 Indtast frekvensen
2 Vælg [Start søg]
DVB-C manuel søgning
abc
4 74,00 MHz
Automatisk
Automatisk
Start søg
Frekvens
Symbol-rate
Service ID
Signalkvalitet
Signalstyrke
Nr.
Kanalnavn
Gratis TV: 0
100 %
100 %
Ny
Type
Betal TV: 0
Stoppet
vælg
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
adgang
ormalt indstillet [Symbol-rate] og
tN[Service
ID] til [Automatisk].
Radio: 0
DVB-T:
1 Justér frekvensen for hver kanal
2 Søgning
DVB-T manuel søgning
[CH21]
Frekvens
Signalkvalitet
Signalstyrke
Nr.
Kanalnavn
vælg kanal
474,00 MHz
100 %
100 %
Ny
Type
juster frekvens
t
Indstil, hvor niveauet af [Signalkvalitet]
bliver højest.
Gratis TV: 0
Betal TV: 0
Radio: 0
Stoppet
Data: 0
Opdaterer DVB-kanal automatisk [Opdatering af kanalliste]
Du kan tilføje nye kanaler, slette fjernede kanaler, opdatere kanalnavn og position automatisk til Kanalliste.
Opdatering af DVB-T kanalliste
Kanallisten opdateres, mens dine indstillinger bevares i [Rediger favoritter],
CH 5
69
Status
[Kanalliste], [Børnelås], osv.
Dette tager cirka 3 minutter.
Afhængigt af signalforholdene fungerer opdateringen muligvis ikke korrekt.
Kanal
Kanalnavn
Type
Kvalitet
t
t
Indstilling på og redigering af kanaler (DVB)
Gratis TV: 0
Betal TV: 0
Søger
Radio: 0
Vis en notifikationsmeddelelse [Ny kanalmeddelelse]
Vælger om en notifikationsmeddelelse skal gives, når en DVB-kanal er fundet. [Fra] / [Til]
Ved valg af OK udføres [Opdatering af kanalliste].
Nye kanaler fundet!
Tryk på OK for at opdatere kanalliste.
Tryk på EXIT for at ignorere.
t
Kontroller DVB-signal [Signaltilstand]
Vælger en kanal og kontrollerer DVB-signaltilstanden.
En god signalstyrke er ikke nogen indikering af at, signalet er velegnet til DVB-modtagelse.
Anvend venligst signalkvalitetsindikatoren som forklaret:
[Signalkvalitet] :
Grøn bjælke God
Gul bjælke Dårlig
Rød bjælke Meget Dårlig (kontrollér jordstation eller kabel)
tÆndring af kanalen
t
t
t
Eksempel :
DVB-C signaltilstand
Kanalnavn
Signalkvalitet
Signalstyrke
Bit-fejlrate
Navn på TV-udbyder
Parameter
70 CBBC Channel
90 %
80 %
Disse bjælker viser den maksimale signalværdi for den valgte kanal.
0.00E+00
Wenvoe
802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s
Reducér DVB-C-signalet [Niveaudæmper]
Hvis DVB-C-signalet er for kraftigt, kan der forekomme forstyrrelser. Angiv i så fald [Til] for at reducere signalet automatisk.
Denne funktion er kun tilgængelig for DVB-C-signalet.
42
t
Indstilling på og redigering af kanaler (Analoge)
Det er muligt at genindstille eller overspringe uønskede kanaler, redigere kanaler etc.
1
Vælg Analog
(s. 17)
TV
2
3
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
4
Vælg [Analog indstillingsmenu]
vælg
Analog indstillingsmenu
Vælg én af de følgende funktioner
vælg
Analog indstillingsmenu
Kanalliste
Autosøgning
Manuel søgning
For adgang
For adgang
For adgang
adgang
t
t
Funktionen varierer afhængigt af det land, du
vælger (s. 12).
[Autosøgning] “Genindstilling fra
Indstilling” (s. 39)
Tilbage til fjernsynet
EXIT
Spring uønskede analoge kanaler over, rediger analoge kanaler [Kanalliste]
Det er muligt at skjule uønskede analoge kanaler.
De skjulte kanaler kan kun vises i denne funktion. Anvend denne funktion til at springe uønskede kanaler over.
Vælg en kanal og vis / skjul
Analog kanalliste
1
2
3
4
5
6
7
BBC1
*****
*****
*****
*****
*****
*****
vælg
tVisning af alle kanaler
(Gul)
[Vis] / [Skjul]
Indstilling på og redigering af kanaler (Analoge)
5
adgang
For adgang
: [Vis]
: [Skjul] (overspring)
43
Redigering af kanaler
Du kan også redigere hver kanal i Kanalliste.
Genindstilling af hver kanal ([Manuel søgning])
t
(Rød)
(se herunder)
Flytning af kanalpositionen
Vælg den nye position
t
Gem
(Grøn)
(Grøn)
tForsyning af kanalen med nyt navn
Indstil tegn (højst: fem tegn)
Gem
vælg
Ændre kanalnavn
(Blå)
Navn
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
U
V W X
Y
Z
Å Æ Ø
0
1
2
3
4
5
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m n
o
u
v
w
x
y
z
å æ ø
!
:
#
)
+
-
h
(
P
Q
R
S
6
7
8
9
p
q
r
s
.
*
_
T
BACK/
RETURN
indstil
t
af taltaster
tAnvendelse
“Tegnoversigt for taltaster” (s. 102)
Kanalposition
Kanalnavn
1
23:35
Alle analoge kanaler
CH23 SC1
ITV
Bemærk
tHvis en videobåndoptager er tilsluttet udelukkende med RF-kablet, skal du redigere [VCR].
Indstil Analog-kanal manuelt [Manuel søgning]
[Finindstilling]
Anvendes til at udføre mindre justeringer af indstillingen af et individuelt program (påvirket af vejrforholdene etc.).
Indstilling på og redigering af kanaler (Analoge)
44
[Manuel søgning]
Indstil Analog-kanal manuelt efter Autosøgning.
Indstil [Lydsystem] og [Farvesystem], og udfør derefter denne funktion.
Normalt indstillet [Farvesystem] [Automatisk].
Hvis en videobåndoptager er tilsluttet udelukkende med RF-kablet, skal du vælge kanalposition [0].
t
t
Analog manuel søgning
1 BBC1
Finindstilling
Manuel søgning
Lydsystem
Farvesystem
CH33
2
78
1
SC1
Automatisk
Gem
1 Vælg kanalpositionen
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
3 Søgning
41
SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F: SECAM L, L’
2 Vælg kanalen
4 Vælg [Gem]
vælg
gem
Timer-programmering
Timer-programmering fra menu
Ved hjælp af menuen Timer-programmering kan du vælge de programmer, du ønsker at blive mindet om at se eller optage
på den eksterne optager eller USB HDD’en. På det korrekte tidspunkt vil fjernsynet stille ind på den korrekte kanal, selvom
fjernsynet er i Standby.
TV Guide kan også anvendes til at indstille begivenheden til timer-programmer (s. 23).
Denne funktion er ikke tilgængelig i analog indstilling.
Timer-programmering kan gemme op til 15 begivenheder.
Timer-programmering kan kun fungere korrekt, hvis fjernsynet modtager de korrekte tidsdata via signalet fra TV-stationen
eller serviceudbyderen.
Fjernsynet skal enten være tændt eller i Standby for at kunne optage vha. Timer-programmering. Fjernsynet skal være tændt,
for at der kan vises påmindelser.
Der kan ikke vælges andre kanaler, mens optagelse med Timer-programmering er i gang.
Det kan muligvis ikke lade sig gøre at optage et krypteret program (som er kopibeskyttet).
Sørg for at angive de korrekte indstillinger på optageren, der er sluttet til fjernsynet, når der optages programmer på den eksterne optager.
Hvis en kompatibel optager med Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologier er sluttet til fjernsynet (s. 87, 88), og [Link
indstillinger] (s. 33) er udført, er ingen indstilling af optageren påkrævet. Læs også optagerens vejledning.
Hvis optageren ikke er kompatibel med Q-Link, VIERA Link eller lignende, skal du foretage timer-programmering af
optageren. Læs vejledningen til optageren for klargøring af en optager.
Når du optager programmer til USB HDD’en, skal du sørge for at formatere USB HDD’en og gøre den i stand til at optage i
[Opsætning af optagelse] (s. 54).
Optagelser til de eksterne optagere er altid i kompositvideo i standardopløsning via SCART, også selvom det oprindelige
program er i HD-format.
2 minutter inden starttidspunktet vises der en påmindelse, hvis du ser fjernsyn.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t For at fjerne meddelelsen og begynde programmeringen
t For at annullere programmeringen
EXIT
1
Vælg den indstilling, De vil bruge
(DVB-C eller DVB-T)
Timer-programmering
(s. 17)
TV
2
3
Vis menuen
MENU
Vælg [Timer]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
Tilbage til fjernsynet
EXIT
4
For at låse tuneren op
og stoppe optagelsen
Vælg [Timer-programmering]
vælg
Timer-programmering
Sluk timer
Automatisk standby
For adgang
Fra
Fra
adgang
IDE
GU
EXIT
45
Indstil detaljer for begivenhed under timer-programmering [Timer-programmering]
1 Begynd at foretage indstillingerne
2 Vælg funktionen ([Ekstern opt.], [USB HDD opt.] eller [påmindelse])
vælg
[Ekstern opt.] / [USB HDD opt.] :
for at optage programmet på den eksterne optager eller USB HDD
Når starttiden kommer, vil der automatisk blive skiftet til kanalen, og der vil blive sendt video- og lydsignaler. 2 minutter
inden starttidspunktet vises der en påmindelse, hvis du ser fjernsyn.
[påmindelse] :
og minde dig om at se programmet
Når du ser fjernsyn, vises der en påmindelse 2 minutter før starttidspunktet.
Tryk på OK-knappen for at skifte til den programmerede kanal.
3 Indstil kanal, dato og tid (gentag trinene nedenfor)
Indstil punkterne i rækkefølgen 1 til 4.
t1, 3 og 4 kan også indtastes med taltasterne.
vælg posten
indstil
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
: Vises, hvis begivenheder under timer-programmering overlapper hinanden
Timer-programmering
Funktion
Ons 27.10.2010 10:46
Nr. Kanalnavn
Dato
påmindelse D
7 BBC7
<TIMER>
Ons 27.10.2010
17:00
18:30
(90 min.)
Ekstern opt. D
1 BBC1
<TIMER>
Ons 27.10.2010
18:00
20:00
(120 min.)
Tors 28.10.2010
21:30
22:30
(60 min.)
Ekstern opt. C
STTL
3 ITV1
<TIMER>
Start
Slut
Timer-programmering
---
---
--:--
--:--
--:--
---
---
--:--
--:--
--:--
Skift funktion
Afslut
Gem timer
Vælg
Tilbage
Kapacitet tilbage:
0
9
Optag med undertekster (hvis tilgængelige)
For at indikere dette
t
(Gul)
(Tryk igen for at fjerne undertekster)
Varighed (automatisk visning)
1/1
500GB (50%)
1
2
3
4
[C] : DVB-C
Information om USB HDD’en (hvis tilgængelige)
[D] : DVB-T
Du kan ikke ændre tilstanden i menuen.
t
1 Kanalnummer
2 Dato
3 Starttidspunkt
4 Sluttidspunkt
en dag forud
dagligt eller ugentligt (tryk flere gange)
Søn-Lør] : Søndag til lørdag
t[[Dagligt
Man-Lør] : Mandag til lørdag
t[Dagligt
Man-Fre] : Mandag til fredag
t[Dagligt
tUgentligt Lør/Fre/Tor/Ons/Tir/Man/Søn]: Samme tid på den samme dag hver uge
4 Gem
46
Ændring af en begivenhed under timer-
Optagelse med undertekster (hvis tilgængelige)
programmering
Vælg programmet, der skal optages med undertekster
Vælg programmet, der skal ændres
(Gul)
vælg
tHver gang der trykkes på:
Ret efter behov (s. 46)
automatisk
adgang
fra
Midlertidig annullering af en begivenhed under
Annullering af en begivenhed under timer-
timer-programmering
programmering
Vælg programmet, der skal annulleres
Vælg programmer, der skal slettes
(Blå)
tHver gang der trykkes på:
(Rød)
annullér
stop annullering
Bemærk
ontrollér, at LED er orange. Hvis ikke, er timer-programmer ikke aktiverede eller gemmes ikke.
tKPåmindelser
bliver fortsat vist, indtil noget af det følgende sker:
tt Du trykker frapå Timer-programmering
OK-knappen for at vise programmet eller på EXIT-knappen for at annullere påmindelsen.
t Den timer-programmerede begivenhed, som påmindelsen er indstillet på, afsluttes.
!” identificerer, at eventuelle begivenheder under timer-programmering har overlappet. [Ekstern opt.] og [USB HDD opt.]
t“prioriteres
frem for [påmindelse]. Af de to eller flere begivenheder [Ekstern opt.] / [USB HDD opt.], der overlapper hinanden,
starter og slutter den første timerprogrammerede begivenhed som programmeret. Den næste begivenhed under timerprogrammering kan dernæst starte.
Optagelsen med timer-programmering vil automatisk blive ændret til den programmerede kanal 10 sekunder inden starttiden.
Det er muligvis nødvendigt at stoppe optageren manuelt for at stoppe optagelsen af begivenheden under Timerprogrammering umiddelbart inden starttiden.
Optagelsen af timerprogrammeringen udføres, selvom fjernsynet er i REW LIVE TV-optagelse (s. 57) eller Pause Live TVoptagelse (s. 90). I så fald vil disse optagelser blive annulleret.
t
t
t
Børnelås
Der er muligt at låse bestemte kanaler / AV-indgangsterminaler og styre, hvem der ser dem.
Når den låste kanal / indgang er valgt, kommer der en meddelelse frem. De kan se den, hvis De indtaster PIN-koden.
2
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Timer-programmering | Børnelås
1
Indstilling
3
Tilbage til fjernsynet
EXIT
Vælg [Børnelås]
1/2
Øko-navigation
Opsætning af optagelse
Link indstillinger
Børnelås
DVB-C indstillingsmenu
Sprog
Billedindstillinger
Fælles grænseflade
Opsætning af netværk
vælg
adgang
For adgang
47
Kontrol af kanalbrugere [Børnelås]
1 Indtast PIN-koden (4 cifre)
abc
Børnelås - angiv PIN kode
Angiv ny PIN kode
PIN kode
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
* * * *
PIN-koden to gange ved første indstilling.
tINndtast
otér PIN-koden ned, så De ikke glemmer den.
t“0000”
som standard PIN-kode, hvilket afhænger af det
tland, dukanhargemmes
valgt (s. 12).
2 Vælg [Børnelås-liste]
vælg
Børnelås
Skift PIN kode
Børnelås-liste
Forældreklassificering
For adgang
Ubegræns.
adgang
3 Vælg kanalen/indgangen, der skal låses
Børnelås-liste - TV og AV
101
7
14
VCR
1
2
Navn
BBC 1 Wales
BBC THREE
E4C
Sortering 123…
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Analog
Analog
Analog
AV
AV
Indgang
DVB-C
DVB-T
DVB-T
Analog
Analog
Analog
Ekstern
Ekstern
BBC1
*****
AV1
AV2
Lås
vælg
lås
: Vises, når kanalen / indgangen er låst.
or at annullere
tFVælg
den låste kanal/indgang
tSortering af kanalnavne i alfabetisk rækkefølge
(Rød)
tAnnullering af alle låse
tLåsning af alle
(Grøn)
tDirekte til toppen af den næste indtastning
(Gul)
(Blå)
Børnelås
For at ændre PIN-koden
1. Vælg [Skift PIN kode]
vælg
Børnelås
Skift PIN kode
Børnelås-liste
Forældreklassificering
For adgang
Ubegræns.
adgang
2. Indtast en ny PIN-kode to gange
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Indstilling af Forældreklassificering
t
Om denne funktion er til rådighed, afhænger af det valgte land (s. 12).
Hvis DVB-programmmet har den ratede information for over den valgte alder, er De nødt til at indtaste PIN-koden for at
kunne se programmet (afhængigt af sendestationen).
Vælg [Forældreklassificering] og indstil en aldersgrænse på programmerne.
vælg
Børnelås
Skift PIN kode
Børnelås-liste
Forældreklassificering
Bemærk
Ubegræns.
åbn / gem
tIndstilling af [Fabriksindstilling] (s. 51) sletter PIN-koden og alle indstillinger.
48
Angiv etiketter
For at nemmere identifikation og valg af indgangsindstilling, kan du navngive hver indgangsindstilling eller overspringe
terminal, som ikke er sluttet til noget udstyr.
Valg af indgangsindstilling (s. 26)
t
1
2
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
3
Vælg [Billedindstillinger]
vælg
Billedindstillinger
4
Vælg [Angiv etiketter]
vælg
Billedindstillinger
Tilbage til fjernsynet
EXIT
adgang
For adgang
Angiv etiketter
Angiv etiketter
5
adgang
For adgang
Vælg en indgangsterminal
vælg
Angiv etiketter
DVD
AV2
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
DVB-C
DVB-T
Analog
AV1
AV2
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
DVB-C
DVB-T
Analog
åbn / gem
De indstillede etiketter vises i menuen
[Inputvalg] (s. 26), [TV valg] menu (s. 17) eller
på banneret.
Hvis [Overspring] er valgt, kan indstillingen
ikke vælges.
t
Skriv ind
Du kan benævne hver indgangsindstilling frit.
1 Vælg [Skriv ind]
2 Indtast tegn (højst: ti tegn)
3 Gem
vælg
Skriv ind
vælg
Navn
adgang
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
Q
R
S
U
V W X
Y
Z
Å Æ Ø
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
u
v
w
x
y
z
å æ ø
!
:
#
)
+
-
.
*
_
A
B
h
(
P
T
BACK/
RETURN
indstil
t
af taltaster
tAnvendelse
“Tegnoversigt for taltaster” (s. 102)
49
Anvendelse af fælles grænseflade
Menuen for det fælles grænseflademodul giver adgang til software, som findes på den fælles grænseflade (CI) modul.
Denne funktion er muligvis ikke til rådighed i nogle lande eller regioner.
Video- og lydsignaler kan muligvis ikke blive udsendt afhængigt af udsendelserne eller tjenesterne.
Selv om CI-modulet sætter dig i stand til at se nogle tjenester, kan dette fjernsyn ikke garantere, at alle tjenester (f.eks.
krypterede betalings-tv-kanaler) kan anvendes.
Anvend kun et CI-modul, som er godkendt af sendestationen.
Rådfør Dem med den lokale Panasonic forhandler angående mere information og betingelserne for servicerne.
t
t
CI sprække
Forsigtig
Sæt i eller tag ud lige og
helt
Common interface
luk for apparatet med tænd / sluk-knappen, når De sætter
tSCI-modulet
i eller tager det ud.
vis et visningskort og en kortlæser findes som et sæt, skal
tHman
først sætte visningskortet ind i kortlæseren.
tSæt modulet ind i den rigtige retning.
CI modul
Side på fjernsynet
Sæt CI-modulet (ekstraudstyr) i
De funktioner, som kommer frem på skærmen, er afhængige af indholdet af det valgte CI-modul.
Normalt vil krypterede kanaler komme frem. Følg betjeningsvejledningen på skærmen.
Hvis den krypterede kanal ikke kommer frem, skal du gøre nedenstående.
For yderligere detaljer henvises til brugsvejledningen for CI-modulet, eller rådfør Dem med sendestationen.
t
t
t
1
Vælg DVB-C eller DVB-T
(s. 17)
TV
2
3
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
Anvendelse af fælles grænseflade
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
4
Vælg [Fælles grænseflade]
vælg
Fælles grænseflade
For adgang
adgang
Tilbage til fjernsynet
EXIT
5
Få adgang til Fælles grænseflade
Fælles grænseflade
Stik 1:
Modul indsat
adgang
Sådan betjenes tjenester ved hjælp af betjeningsvejledningen på skærmen
Eksempel :
Vælg, og gå i gang
t
tSymbol:
tFarvede tegn
Farvet knap
50
tDet er ikke sikkert, at betjeningsvejledningen på skærmen svarer til knapperne på fjernbetjeningen.
Fabriksindstilling
Nulstiller fjernsynet til dets oprindelige indstilling, dvs. ingen kanaler er indstillet.
Alle andre indstillinger end [USB HDD opsætning] nulstilles (kanaler, billede, lydindstillinger osv.).
Genindstilling udelukkende af fjernsynskanaler, f.eks. efter at du er flyttet “Genindstilling fra Indstilling“ (s. 38, 39)
t
1
2
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
3
Vælg [System]
2/2
®
DivX VOD
System
Andre indstillinger
4
For adgang
vælg
adgang
Vælg [Fabriksindstilling]
Tilbage til fjernsynet
USB tastatur-layout
Fabriksindstilling
Systemopdatering
Softwarelicens
System information
English(UK)
For adgang
adgang
Gendan indstillinger [Fabriksindstilling]
2 Følg instruktionerne på skærmen
1 Kontrollér meddelelsen, og start
Fabriksindstilling
Alle tunerindst. vil blive slettet
Nulstilling til fabriksindstilling
gennemført.
Sluk for TV'et.
1
Er du sikker?
(Bekræft)
Er du sikker?
Fabriksindstilling
EXIT
vælg
System
2
Autosøgning] starter automatisk, når
t[der
næste gang tændes for fjernsynet
med tænd-/sluk-knappen. (s. 12)
(Bekræft)
3
(Start [Fabriksindstilling])
51
Opdatering af fjernsynssoftwaren
Af og til kan en ny version af software blive tilgængelig for download for at fremhæve ydelsen eller anvendelsen af fjernsynet.
Hvis der er en opdatering til rådighed, vises et notifikationsbanner, hvis kanalen har opdateringsinformationen.
For at downloade
Hvis du vælger ikke at downloade
t
t
EXIT
Det er muligt at opdatere en hvilken som helst ny software automatisk eller opdatere den manuelt.
1
2
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
3
Vælg [System]
vælg
System
Tilbage til fjernsynet
4
EXIT
adgang
For adgang
Vælg [Systemopdatering]
vælg
System
Opdatering af fjernsynssoftwaren
Systemopdatering
adgang
For adgang
Opdatér fjernsynets softwaresystem [Systemopdatering]
For at opdatere automatisk
Vælg [Auto-opdat.søgning i standby]
vælg
Systemopdatering
Auto-opdat.søgning i standby
Systemopdateringssøgning nu
Fra
åbn / gem
Hvis Systemopdatering udføres, vil softwaren blive opdateret
(fjernsynsfunktionerne kan ændre sig).
Ønsker du at udføre en sådan, skal du indstille [Auto-opdat.
søgning i standby] til [Fra].
ver gang du indstiller, udfører fjernsynet
tHautomatisk
en søgning i standby og downloader
en opdatering, hvis der er software-opdateringer til
rådighed.
Den automatiske opdatering udføres under de
følgende forhold:
t Standby (fjernsynet slukket med fjernbetjeningen)
t Optagelse med Timer-programmering, direkte tvoptagelse eller One Touch Recording er ikke i gang.
t
Umiddelbar opdatering
1 Vælg [Systemopdateringssøgning nu]
Auto-opdat.søgning i standby
Systemopdateringssøgning nu
2 Søger efter opdatering (det kan
vælg
Systemopdatering
Fra
For adgang
Bemærk
3 Download
tage flere minutter) og viser i givet
fald en tilsvarende meddelelse
adgang
ownload kan tage omkring 60 minutter.
tDUnder
download og opdatering af software må man IKKE slukke for fjernsynet.
tMeddelelsen
være den foregående notifikation. I dette tilfælde vil planinformationen (den dato, hvor den nye version
tkan anvendes),kankomme
frem. Det er muligt at indstille en reservation for opdatering. Opdateringen vil ikke begynde, hvis
52
fjernsynet er indstillet til Fra.
Visning af PC-skærm på fjernsynet
Skærmen på den PC, som er sluttet til fjernsynet, kan vises på fjernsynsskærmen.
Det er også muligt at lytte til PC-lyden med lydkablet tilsluttet.
PC-tilslutning s. 95
t
1
Vælg den eksterne indgang
2
Vælg [PC]
AV
Inputvalg
vælg
AV1
AV2
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
TV
SD Card/USB
Tilbage til fjernsynet
adgang
signaler s. 103
tTHilsvarende
” eller “V-freq.” vises i rødt,
tervisdet“H-freq.
ikke sikkert, at signalerne understøttes.
TV
PC-menuindstillinger (ændres efter ønske)
tSådan udføres indstillinger
Menu
Justeringer / Konfigurationer (alternativer)
R-Gain
Regulerer hvidbalancen for røde områder
G-Gain
Regulerer hvidbalancen for grønne områder
B-Gain
Regulerer hvidbalancen for blå områder
R-Cutoff
Regulerer hvidbalancen for røde områder
G-Cutoff
Regulerer hvidbalancen for grønne områder
B-Cutoff
Regulerer hvidbalancen for blå områder
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at gendanne standard hvidbalance
Gamma
tBemærk venligst, at de numeriske værdier bruges som reference for justeringen
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at gendanne standard gamma
Ændrer gammakurven [1.8] / [2.0] / [2.2] / [2.4] / [2.6]
PC indstilling
Indstilling
Indgangsopløsning
Skifter til bredformatvisning
VGA (640 × 480 pixel), WVGA (852 × 480 pixel),
XGA (1,024 × 768 pixel), WXGA (1,280 × 768 pixel, 1,366 × 768 pixel)
Alternativerne ændres afhængigt af signalerne
Klokkefrekvens
Sæt til det mindste niveau, hvis der forekommer støj
Horisontal position
Indstiller den horisontale
position
Vertikal position
Indstiller den vertikale
position
Klokke fase
Eliminerer flimren og forvrængning
Indstil Efter klokkefrekvens
Synk. Type
Vælger et andet synkront signal, hvis billedet er forvrænget [Hor. / Vert.] / [På grøn]
[Hor. / Vert.] : Efter horisontale og vertikale signaler fra din PC
[På grøn]
: efter det grønne signal fra din PC (hvis det forefindes)
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at nulstille til standardindstillingene for PC-opsætning.
t
t
t
t
Visning af PC-skærm på fjernsynet
Gamma
Avancerede indstillinger
Hvidbalance
Billede
tAndet
“Hvordan menu-funktionerne anvendes” (s. 29)
Post
tSæt til det mindste niveau, hvis der forekommer stø
s. 30 - 37
Bemærk
en HDMI-kompatibel PC er det muligt at slutte til HDMI terminalerne (HDMI1 / HDMI2) ved at anvende et HDMI-kabel
tF(s.or101).
53
USB HDD optagelse
De kan optage digitale TV-programmer til den forbundne USB HDD og nyde at afspille på forskellige måder.
Analoge TV-programmer kan ikke optages på USB HDD’en.
Data-udsendelse (MHEG etc.), radio-udsendelse og perioder uden signal vil ikke blive optaget.
Ikke alle programmer kan optages, afhængigt af sendestation og serviceudbyder.
For yderligere information om USB HDD (s. 100)
t
t
t
t
Forsigtig
i USB HDD slettes i følgende tilfælde:
tAtlleVeddataformatering
af USB HDD med fjernsynet
“Indstilling af USB HDD” (se herunder)
t Ved formatering af USB HDD til brug på PC
Når fjernsynet er blevet repareret på grund af en funktionsfejl, kan det være nødvendigt at formatere USB HDD igen med
fjernsynet for at bruge det. (Al data slettes under formatering.)
For at kunne bruge USB HDD’en sammen med Deres PC, efter at De har optaget med dette fjernsyn, formatér den da igen
på Deres PC. (Specielle betjeninger eller værktøjer kan være nødvendige for at formatere Deres PC. Læs vejledningen til USB
HDD’en for detaljerede oplysninger.)
Data optaget på USB HDD’en med dette TV kan kun afspilles på dette TV. Du kan ikke afspille dens indhold med et andet
fjernsyn (inklusive et fjernsyn med samme modelnummer) eller PC’er.
t
t
t
Tilslutning af USB HDD
Tilslut USB HDD’en til USB-port 1.
usk at forbinde USB HDD’en til strømstikket.
tHSluk
ikke for eller afbryd USB HDD’en under operation. Det
tkan resultere
i, at drevet laver fejl, eller at de optagede data
strømstik
beskadiges.
USB-kabel
tFor at fjerne USB HDD´en sikkert fra fjernsynet
USB HDD
Indstilling af USB HDD
Formatér og indstil USB HDD’en sammen med dette fjernsyn for at kunne bruge den til optagelse.
Tilslut USB HDD’en (se ovenfor), og husk at tænde for den inden indstilling.
De kan ikke ændre indstillinger for USB HDD’en, når optagelse er i gang.
Bemærk, at USB HDD formateres, og at alle data deri slettes, når du formaterer den.
USB HDD optagelse
t
t
t
1
Vis menuen
2
Vælg [Indstilling]
MENU
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
3
Vælg [Opsætning af optagelse]
vælg
Opsætning af optagelse
4
Tilbage til fjernsynet
EXIT
54
For adgang
adgang
Vælg [USB HDD opsætning] og indstil
vælg
Opsætning af optagelse
USB HDD opsætning
One Touch Recording
REW LIVE TV
For adgang
180 minutter
Fra
adgang
(s. 19, 67)
Indstil USB HDD´en [USB HDD opsætning]
Der fremkommer en opstilling med alle de USB-enheder, der defineres som en USB-lagringsenhed.
Du kan kun vælge én USB HDD til optagelse af gangen.
t
1 Vælg USB HDD´en til optagelse, og påbegynd indstilling
USB HDD opsætning
Produkt
USB Drive A
USB Flash Disk
vælg
Navn
adgang
USB HDD’er kan muligvis ikke vises.
tVForisseinformationen
om den markerede enhed
t
2 Forholdsregler og bekræftelse ved anvendelse af USB HDD
Vælg [Ja] for at fortsætte
USB HDD-formatering
USB HDD-formatering
Data, som er optaget på USB HDD med dette TV,
kan kun gengives på dette TV.
Du kan ikke bruge enheden med andre TV - heller
ikke TV med samme modelnummer - eller nogen PC’ er.
Hvis dit TV repareres på grund af fejl, kan den
registrerede USB HDD muligvis ikke bruges
efter reparationen af TV’ et.
Fortsæt?
Ja
USB HDD-formatering
Denne enhed bliver formateret,
og alt indhold slettes.
Vil du fortsætte?
Denne enhed skal registreres,
før den kan bruges til optagelse.
Fortsæt?
Ja
Ja
Nej
vælg [Ja]
indstil
Nej
Nej
vælg [Ja]
indstil
vælg [Ja]
indstil
3 Bekræftelse af USB HDD-navn
USB HDD-formatering
vælg
Navn : USB Drive A
Rediger navn?
indstil
Ja
Nej
Navnet på USB HDD´en oprettes automatisk. Hvis du ønsker at redigere navnet, skal du vælge [Ja].
Indstil tegn
Gem
vælg
USB HDD
A
B
C D
E
F
G H
U
V W X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
u
v
w
x
y
z
(
)
+
0
I
J
K
L M N O
P
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
j
k
l
m n
o
p
q
-
.
*
_
R
S
T
!
:
#
r
s
t
BACK/
RETURN
indstil
tDe kan vælge tegn ved at bruge de numeriske knapper.
4 Bekræftelse for aktivering af USB HDD til optagelse
Hvis den formaterede USB HDD til optagelse allerede eksisterer, vises denne bekræftelsesskærm for at aktivere denne USB
HDD til optagelse.
USB HDD-formatering
vælg [Ja]
Vil du aktivere denne enhed
til optagelse nu?
Når du frakobler et USB produkt,
bør du altid bruge "sikker fjernelse" funktionen
i USB HDD opsætningsmenuen for at
undgå beskadigelse af optaget indhold.
Ja
indstil
Nej
USB HDD opsætning
Produkt
USB Drive A
USB Flash Disk
USB HDD optagelse
USB HDD 1
Navn
Navn
USB HDD 1
Lydindstilling
: USB HDD´en er klar til optagelse / afspilning.
Kun én USB HDD på listen kan være tilgængelig for optagelse.
: USB HDD´en er klar til optagelse / afspilning.
Navnet på USB HDD´en vises
tFor formatering
(Rød)
tRedigering af USB HDD-navn
tÆndring af tilstanden
(Grøn)
tFor at fjerne USB HDD’en sikkert fra fjernsynet
(Gul)
tFor at indstille “Sikker fjernelse” under andre forhold
(s. 19)
55
Optagelse af TV-programmer på USB HDD
Du kan optage det aktuelle program med det samme ved at anvende [One Touch Recording].
Du kan også optage det aktuelle program konstant i den valgte periode ved at anvende [REW LIVE TV] således, at du kan gå
tilbage eller sætte det aktuelle program på pause.
Sørg for, at tilslutning og indstilling er fuldført, inden optagelse påbegyndes (s. 54, 55)
Sørg for ikke at tilslutte eller fjerne nogen som helst USB-enhed under USB HDD-optagelse. Ellers virker optagelsen muligvis
ikke korrekt.
Hvis der ikke er mere plads tilbage på USB HDD’en, kan optagelsen ikke udføres.
t
t
t
1
2
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
3
Vælg [Opsætning af optagelse]
1/2
USB HDD optagelse
Øko-navigation
Opsætning af optagelse
Link indstillinger
Børnelås
DVB-C indstillingsmenu
Sprog
Billedindstillinger
Fælles grænseflade
Opsætning af netværk
4
For adgang
USB HDD opsætning
One Touch Recording
REW LIVE TV
EXIT
adgang
Vælg [One Touch Recording] eller [REW LIVE TV]
vælg
Opsætning af optagelse
Tilbage til fjernsynet
vælg
180 minutter
Fra
Direkte tv-optagelse med ”one touch” - Det, du ser, er dét du optager
[One Touch Recording]
Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program i USB
HDD.
Vælg den længste optagetid
[30] / [60] / [90] / [120] / [180](minutter)
LED bliver orange (blinker), mens One
Touch Recording er i gang.
Opsætning af optagelse
USB HDD opsætning
One Touch Recording
REW LIVE TV
180 minutter
Fra
vælg
LED
åbn / gem
56
Start af One Touch Recording
Indstil positionen til “TV”
Start
DVD/VCR
REC
TV
tDer kan ikke vælges andre kanaler, mens optagelsen er i gang.
At stoppe optagelse undervejs
TV
EXIT
IDE
GU
DVD/VCR
eller
At afspille eller slette optaget indhold
“Indstilling for optaget TV” (s. 66)
tSelv hvis One Touch Recording er i gang, kan du afspille alt indholdet. Optagelsen virker dog muligvis ikke under afspilning.
Konstant optagelse [REW LIVE TV]
Konstant optagelse af det aktuelle program
Vælg [Automatisk] for at starte REW LIVE TV
vælg
Opsætning af optagelse
USB HDD opsætning
One Touch Recording
REW LIVE TV
180 minutter
Automatisk
åbn / gem
[Automatisk], starter optagelse automatisk.
tNHårvisdudenvælger
anden optagelse er i gang, tv-signalets tilstand er dårlig, eller når nogle
tbilleder ikke
vises, starter denne optagelse ikke.
For betjening af REW LIVE TV
Indstil positionen til “TV”
DVD/VCR
TV
tFor at sætte optagelse på pause
tBaglæns søgning (op til 90 minutter)
(tryk og hold nede)
tEfter en pause eller baglæns søgning kan de følgende knapper anvendes
afspilning / pause
søgning bagud /
fremad
pause /
afspilning
afspil
stop
søg fremad
stop (stopper den aktuelle betjening
og vender tilbage til den aktuelle
tv-skærm)
(Tryk og hold
nede)
stopper den
aktuelle betjening
og vender tilbage
til live TV
USB HDD optagelse
søgning bagud
For at stoppe REW LIVE TV
vælg [Fra]
Opsætning af optagelse
USB HDD opsætning
One Touch Recording
REW LIVE TV
tHvis du stopper REW LIVE TV, bliver det optagede indhold for REW LIVE TV slettet.
EW LIVE TV bliver stoppet, og det optagede indhold slettes automatisk under følgende forhold:
tR(Selv
hvis REW LIVE TV stopper under følgende forhold, starter den nye optagelse, så længe indstillingen er [Automatisk],
Fra
Automatisk
automatisk i en tilstand, der gør optagelse mulig).
t andre kanaler valgt
t valgt låst kanal
t valgt ugyldig kanal
t intet tv-signal
t når den anden optagelse starter
t når tv’et slukkes eller er på standby
57
Brug af medieafspilleren
Med Medieafspiller kan du nyde fotos, video eller musik optaget på et SD-kort og en USB flash-hukommelse samt optaget
indhold på den formaterede USB HDD.
VIERA IMAGE VIEWER gør det nemt at vise fotos eller vidoer, der er optaget på et SD-kort på fjernsynsskærmen, ved blot at
sætte det i SD-kortåbningen.
Foto-indstilling : Stillbilleder, der er optaget med digitalkameraer, vil blive vist.
Video-indstilling : (For SD-kort eller USB flash-hukommelse) Billeder i bevægelser optaget med digitale videokameraer
afspilles.
Indstilling for optaget TV : (For USB HDD) Der afspilles TV-programmer optaget i USB HDD på dette fjernsyn.
Musik-indstilling : Digitale musikdata afspilles.
nder betjeningen sendes der lydsignal fra terminalerne AV1, DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion). Men der
tUudsendes
ingen videosignaler. AV1 kan udsende lydsignal, hvis [AV1 udgang] er indstillet til [Monitor] i menuen Indstilling
(s. 33).For at anvende HDMI2 med ARC-funktion skal du tilslutte en forstærker med ARC-funktion (s. 86) og indstille den til at
anvende biografhøjttalere (s. 93).
[Dato] viser datoen for optagelsen med optageudstyret. Filer uden datoregistrering vises “**/**/****”.
Billedet vil muligvis ikke vises korrekt på dette fjernsyn, afhængigt af det optageudstyr, der anvendes.
Det kan tage nogen tid inden visning, hvis der er mange filer og mapper.
Delvist degraderede filer vises muligvis med en reduceret opløsning.
Mappe- og filnavnene kan være forskellige afhængigt af det digitalkamera eller det digitale videokamera, der anvendes.
t
t
t
t
t
Sådan indsættes eller fjernes SD-kortet / USB flash-hukommelse
tFor USB HDD-forbindelsen
(s. 54)
USB flash-hukommelse
eller fjern den lige og helt.
tIIndsæt
nden du fjerner USB flash-hukommelsen, skal du sørge for at
tudføre
“Sikker fjernelse” (s. 19).
tForbind til USB-port 1 eller 2.
SD-kort
Brug af medieafspilleren
Isættelse af SD-kort
Fjernelse af SD-kort
Isæt forsigtigt SD-kortet,
så etikettens overflade er
forrest.
Skub midt på kortet
Skub, til du hører
et klik
Udklip
informationen om enhederne “Enheder til optagelse eller afspilning” (s. 100)
tFForor det
t understøttede filformat “Understøttet filformat i Medieafspiller og media servere” (s. 98, 99)
58
Start af medieafspilleren
1
Indsæt SD-kortet eller USB flash-hukommelse i
fjernsynet
(s. 58)
ontrollér, at forbindelsen og indstillingerne er udført, for at afspille indhold på USB
tKHDD.
(s. 54, 55)
2
Start Medieafspiller
Medieafspiller
Udgangssignalet fra alle AV terminaler
afbrydes under Media Player visning.
Tryk OK for at fortsætte.
tDet kan også gøres ved tryk på følgende knap.
AV
Tryk EXIT for at gå tilbage til TV-visning.
3
“Visning fra eksterne indgange”
(s. 26)
Vælg den enhed, du ønsker adgang til
Medieafspiller
vælg
adgang
vis to eller flere enheder ikke er tilsluttet,
tHannulleres
dette trin.
Vælg drev
Afslut
Vælg
Tilbage
For adgang
SD-kort
USB HDD1
USB Flash...
SD-kort
Valgt enhedsnavn
Vælg indholdet
Medieafspiller
vælg
adgang
Tilbage til fjernsynet
EXIT
Vælg indhold
For at gå tilbage
til den foregående
skærm
Afslut
Vælg
Tilbage
For adgang
Foto
Video
Musik
Optaget tv
SD-kort
[Foto] “Foto-indstilling” (s. 60)
[Video] “Video-indstilling” (s. 64)
[Musik] “Musik-indstilling” (s. 68)
[Optaget tv] “Indstilling for optaget TV”
(s. 66)
Brug af medieafspilleren
4
BACK/
RETURN
Bemærk
kan også få direkte adgang til hver indstilling ved at anvende VIERA TOOLS.
tDe“Sådan
anvendes VIERA TOOLS” (s. 28)
59
Foto-indstilling
Fototilstand læser alle filer med filendelsen “.jpg” og understøtter filer med filendelsen “.mpo” på SD-kortet eller i USB Flashhukommelsen.
Miniaturen for alle fotos i SD-kortet eller USB flash-hukommelsen vil blive vist.
Eksempel: Miniature - [Alle fotografier]
Medieafspiller
Vis foto
Vælg
Slide Show
Alle fotografier
Foto
Information
Afslut
OPTION
Alternativmenu
Tilbage
Valg af visning
Vælg drev
SD-kort
Valgt enhedsnavn
Vælg indhold
: Fejlvisning
Tilbage til fjernsynet
ndring af baggrundsmusikken “Fotoindstillinger” (s. 61)
tÆVisning
t af informationen for det markerede foto
EXIT
1/48
Filnavn
For at gå tilbage
Filnummer/Samlet filnummer
p1010001.JPG
Dato
til den foregående
skærm
23/10/2010
Pixel
1600X1200
BACK/
RETURN
tÆndring af størrelsen af billeder på en miniatureskærm
OPTION
vælg [Skift størrelse]
ændr
Sortering efter mappe, dato eller måned for optagelse
1 Få vist muligheder for visning
(Grøn)
Brug af medieafspilleren
2 Vælg sorteringstype
Vis mappe
Datosortering
Månedssortering
vælg
adgang
[Vis mappe] :
Viser miniaturen grupperet efter mappe
Filerne, som ikke befinder sig i en mappe, vil blive samlet i mappen, der hedder “/”.
[Datosortering] :
Viser miniaturen grupperet efter den samme dato
Gruppen af fotos uden dato for optagelse vises som [Ukendt].
[Månedssortering] :
Viser miniaturen grupperet efter den samme måned
Gruppen af fotos uden dato for optagelse vises som [Ukendt].
t
t
t
3 Vælg en af de sorterede grupper for at få vist miniature for den valgte gruppe
Medieafspiller
Datosortering
Foto
23/10/2010
25/10/2010
01/11/2010
05/11/2010
10/11/2010
24/11/2010
01/12/2010
03/12/2010
20/12/2010
22/12/2010
For adgang
Vælg
Slide Show
Information
Afslut
OPTION Alternativmenu
Tilbage
Valg af visning
Vælg drev
22/11/2010
23/11/2010
vælg
miniature for den valgte gruppe
SD-kort
Vælg indhold
tTilbage til miniaturen for alle fotos
(Grøn)
60
tVisning af informationen for den markerede gruppe
vælg
[Alle fotografier]
adgang
1/12
Mappenavn
23/10/2010
Antal filer
3
Gruppenummer / samlet
gruppenummer
Mappenavn, dato eller måned
[Enkelt billede] - Fotos vises ét ad gangen.
Vælg filen fra miniaturen af fotos, der skal vises
vælg
adgang
Eksempel:
Enkelt billede
or at vise / skjule
tFbetjeningsvejledningen
tBetjening i Enkelt billede
Til det foregående foto
Slide Show
tTilbage til miniature
Enkelt billede
Til det næste foto
Stop
(tilbage til miniature)
Rotering 90°
BACK/
RETURN
Afslut
Vælg
Tilbage
t
Stop
Roter
Betjeningsvejledning
(Blå)
[Slide Show] - Slide Show afsluttes, når alle fotos er blevet vist inden for den aktuelle miniature.
1 Vælg filen fra fotominiaturen for første visning
2 Start Slide Show
(Rød)
vælg
or at vise / skjule
tFbetjeningsvejledningen
idlertidig afbrydelse (tilbage til Enkelt tTilbage til miniature
tMbillede)
BACK/
RETURN
Fotoindstillinger
Opsæt indstillingerne for Foto-indstilling.
1 Få vist alternativmenuen
2 Vælg [Slideshow-indstillinger]
3 Vælg punkterne og indstil
Alternativmenu
Slideshow-indstillinger
Slideshow-indstillinger
Ramme
Farveeffekt
Overgangseffekt
Skærmindstilling
Kontinuerlig gengivelse
Interval
Gentag
Baggrundsmusik
adgang
vælg
Fra
Fra
Fade
Normal
Fra
5 sekunder
Til
Brug af medieafspilleren
OPTION
åbn / gem
Bemærk
kan blive forringet, afhængigt af indstillingerne for slideshow.
tBBilledkvaliteten
t illedindstillingen virker muligvis ikke, afhængigt af indstillingerne for slideshow.
61
Menu
Post
Ramme
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Vælger rammetypen for slideshowet
[Fra] / [Multi] / [Kollage] / [Drift (+kalender)] / [Drift] / [Galleri (+kalender)] /
[Galleri] / [Biograf]
[Multi] :
9 fotos vises ordentligt på én gang.
[Kollage] :
Hvert foto vises i en tilfældig positon og tilfældig skala.
[Drift (+kalender)] / [Drift] :
Fotos vises som billeder i bevægelse.
Du kan vælge, om kalenderen skal vises eller ej. Kalendermåneden indstilles ved at
trykke markørknappen til venstre eller højre.
[Galleri (+kalender)] / [Galleri] :
De forskellige størrelser fotos i rammen vises.
Du kan vælge, om kalenderen skal vises eller ej. Kalendermåneden indstilles ved at
trykke markørknappen til venstre eller højre.
[Biograf] :
Fotos vises som gamle film (farvetonen sepia)
t
t
Slideshow-indstillinger
Brug af medieafspilleren
62
Farveeffekt
Vælger farveeffekten for fotos i Enkelt billede og slideshow [Fra] / [Sepia] / [Gråtoner]
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Drift], [Galleri] eller
[Biograf ].
Overgangseffekt
Vælger overgangseffekten for fotoskift under slideshow
[Fra] / [Fade] / [Slide], [Dissolve] / [Bevægelse] / [Random]
[Fade] : Det næste foto fader ind gradvist.
[Slide] : Det næste foto glider og kommer frem fra venstre side.
[Dissolve] : Hvert foto opløses, når der skiftes til det næste foto.
[Bevægelse] : Hvert foto vises med en effekt, der gør det større, mindre, bevæger det
op eller ned.
[Random] : Hver overgang vælges tilfældigt.
Denne funktion er tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Fra].
t
t
Skærmindstilling
Vælger, om der skal være en forstørret eller normal visning i Enkelt billede og slideshow
[Normal] / [Zoom]
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Kollage], [Drift],
[Galleri] eller [Biograf ].
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Overgangseffekt] er indstillet til [Bevægelse].
Afhængigt af fotostørrelsen kan det muligvis ikke forstørres helt til at udfylde
skærmen, f.eks. portrætbillede.
Kontinuerlig gengivelse
Vælger, om fotos skal vises kontinuerligt i et hurtigt slideshow [Fra] / [Til]
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Drift], [Galleri] eller
[Biograf ].
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Overgangseffekt] er indstillet til [Bevægelse].
Interval
Vælger interval for slideshowet [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (sekunder)
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Drift], [Galleri] eller
[Biograf ].
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Overgangseffekt] er indstillet til [Bevægelse].
Gentag
Gentag slideshow [Fra] / [Til]
t
t
t
t
t
t
t
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Vælger baggrundsmusikken under Foto-indstilling
[Fra] / [Type 1] / [Type 2] / [Type 3] / [Bruger] / [Automatisk]
[ Type 1], [Type 2] og [Type 3] er fast installeret musik på dette TV.
[Bruger] : Musikdata i enheden registreret af dig selv vil blive afspillet.
Registrering af musikken
t
1. Vælger musikfilen
2. Vælg [Fil] eller [Mappe]
Slideshow-indstillinger
Afhængigt af enhedens tilstand kan du
vælge mapper, indtil du når den ønskede
musikfil.
Registrér slideshow BGM?
Fil
Mappe
vælg
Baggrundsmusik
PRIVATE
DCIM
MISC
001photo
002photo
003music
01 song.mp3
Type 1
Baggrundsmusik
indstil
[Fil] : Den valgte musikfil bliver registreret
som baggrundsmusik.
[Mappe] : Alt musikken i mappen,
som indeholder den valgte
musikfil, bliver registreret som
baggrundsmusik.
vælg
adgang
vis der ikke er registreret musik, eller enheden med den registrerede musik fjernes,
tHproduceres
der ingen lyd.
[Automatisk] : Musikdata, der er lagret i rodmappen af den aktuelle enhed, vil blive
afspillet tilfældigt.
Hvis der ikke er tilgængelige musikdata, vil der ikke blive produceret nogen lyd.
t
Skift enheden
Du kan ændre til den anden enhed direkte i samme indstilling, hvis to eller flere enheder er tilsluttet.
1 Vis valget af enhed, mens miniaturen
2 Vælg den enhed, du ønsker adgang til
vises
Medieafspiller
Foto
Alle fotografier
vælg
adgang
Vælg drev
Afslut
Vælg
Tilbage
Vis
foto
For adgang
Vælg
SD-kort
Slide Show
SD-kort
USB Flash...
Afslut SD-kort Information
USB HDD1
OPTION
Tilbage
Valg af visning
Vælg drev
Vælg indhold
Valgt enhedsnavn
Brug af medieafspilleren
(Gul)
Ændring af indholdet
Du kan skifte til den anden indstilling af Medieafspiller fra miniaturevisningen.
Der kan skiftes indstilling i den aktuelle enhed.
t
1 Vis valget af indhold, mens
miniaturen vises
2 Vælg indholdet
Medieafspiller
Foto
Alle fotografier
vælg
adgang
(Blå)
Vælg indhold
Afslut
Vælg
Tilbage
Vis
For adgang
Vælg
SD-kort
Slide Show
AFSLUT Foto
InfoVideo
Musik
OPTION
TILBAGE
Valg af visning
Vælg drev
OptagetSD-kort
tv
Vælg indhold
[Foto] “Foto-indstilling” (s. 60)
[Video] “Video-indstilling”
(s. 64)
[Musik] “Musik-indstilling”
(s. 68)
[Optaget tv] “Indstilling for
optaget TV” (s. 66)
63
Indstilling for video og optaget TV
t
6OEFSTU“UUFUGJMGPSNBU (s. 98)
Video-indstilling
(For SD-kort eller USB flash-hukommelse)
.JOJBUVSFOGPSWJEFPUJUMFSOFJ4%LPSUFUFMMFS64#GMBTIIVLPNNFMTFOWJMCMJWFWJTU
&LTFNQFM.JOJBUVSF<5JUFMWJTOJOH>
Titelvisning 'PSIÌOETWJTOJOHFOWJMTUBSUFOÌSUJUMFONBSLFSFT
Medieafspiller
Video
IWJTEFOVOEFSTU“UUFSFOGPSIÌOETWJTOJOH
%FBLUJWFSJOHBGGPSIÌOETWJTOJOHFO
Trip1
Trip2
Trip3
Trip4
Trip5
Room
Nature1
̓“Video opsætning” (s. 65)
7JTOJOHBGJOGPSNBUJPOFOGPSEFONBSLFSFEF
Nature2
Nature3
Nature4
Nature5
Nature6
2010_4
2010_7
UJUFM
t
t
1/15
2010_9
5JUFM
'PSBEHBOH
7MH
4QJM
"GTMVU
5JMCBHF
OPTION
4%LPSU
*OGPSNBUJPO
"MUFSOBUJWNFOV
7MHESFW
Trip1
%BUPUJE
19/02/2010 11:21
"OUBMTDFOFS
8
7BSJHIFE
00h15m39s
7MHJOEIPME
7BMHUFOIFETOBWO
'FKMWJTOJOH
'JMFOVOEFSTU“UUFSJLLFNJOJBUVSFWJTOJOH
'JMGPSNBU
5JUFMOVNNFS
4BNMFUUJUFMOVNNFS
ÌEBOWJTFTUJUMFOTTDFOFS
t4Vælg
titlen
&LTFNQFM.JOJBUVSF<4DFOFWJTFS>
Medieafspiller
Trip1_1
Titelvisning > Trip1
Video
Trip1_2
Trip1_3
Trip1_4
Trip1_5
Trip1_6
Trip1_7
t
t
Trip1_8
4QJM
7MH
"GTMVU
5JMCBHF
OPTION
4QJM
4%LPSU
7MHJOEIPME
1/8
4DFOF
Trip1_1
Brug af medieafspilleren
WMH
%BUPUJE
19/02/2010 11:21
7BSJHIFE
00h04m12s
BEHBOH
'JMGPSNBU
4DFOFOVNNFS
4BNMFUTDFOFOVNNFS
Afspilning fra Titelvisning
"GTQJMOJOHFOGSBEFOWBMHUFUJUFMWJMTUBSUF
'PSBUHFOUBHFBGTQJMOJOH “Video opsætning“ (s. 65)
Tilbage til fjernsynet
t
1 Vælg titlen
WMH
EXIT
For at gå tilbage
til den foregående
skærm
BACK/
RETURN
Bemærk
USVLUVSFOBGUJUMFS
t4FMMFSTDFOFSLBO
WBSJFSFBGIOHJHU
BGEFUBOWFOEUF
EJHJUBMWJEFPLBNFSB
2 Start afspilning
3“E
Afspilning fra den valgte scene i titlen (SD-Video eller AVCHD)
"GTQJMOJOHFOTUBSUFSGSBEFOWBMHUFTDFOFUJMTMVUOJOHFOBGUJUMFO
'PSBUHFOUBHFBGTQJMOJOH “Video opsætning“ (s. 65)
t
1 Vælg titlen
WMH
64
*OGPSNBUJPO
"MUFSOBUJWNFOV
7MHESFW
'PSIÌOETWJTOJOHFOWJMTUBSUFOÌSTDFOFO
NBSLFSFTIWJTEFOVOEFSTU“UUFSFO
GPSIÌOETWJTOJOH
%FBLUJWFSJOHBGGPSIÌOETWJTOJOHFO
“Video opsætning” (s. 65)
7JTOJOHBGJOGPSNBUJPOFOGPSEFONBSLFSFEF
TDFOF
BEHBOH
2 Vælg scenen
WMH
3 Start afspilning
3“E
Betjening under afspilningen
&LTFNQFM"GTQJMOJOH
SD
19/02/2010 11:21
00:15:39
00:02:05
PSBUWJTFTLKVMFCFUKFOJOHTWFKMFEOJOHFOPH
t'JOGPSNBUJPOTCBOOFSFU
OESJOHBG
tŠGPSNBUGPSIPMEFU
ASPECT
t#FUKFOJOHBGBGTQJMOJOHFO
t5JMEFOGPSSJHFUJUFMTDFOF
5JMCBHFTQPM
"GTMVU
5JMCBHF
3“E
1BVTF"GTQJMOJOH
#FUKFOJOHTWFKMFEOJOH
t5JMEFOOTUFUJUFMTDFOF
)VSUJHUGSFN
JOGPSNBUJPOTCBOOFS
(S“O
4UPQ
t5JMCBHFUJMNJOJBUVSF
VLBOPHTÌCSVHFEFG“MHFOEFLOBQQFST̓
t%*OETUJMQPTJUJPOFOUJMi57w
DVD/VCR
BACK/
RETURN
TV
For at skifte enhed “Skift enheden” (s. 63)
For at ændre indholdet af den aktuelle enhed
Video opsætning
“Ændring af indholdet” (s. 63)
0QTUJOETUJMMJOHFSOFGPS7JEFPJOETUJMMJOH
%JTTFJOETUJMMJOHFSFSJLLFUJMHOHFMJHFGPSEFOGPSNBUFSFEF64#)%%
1 Få vist alternativmenuen i
2 Vælg [Video opsætning]
miniaturevisningen
t
OPTION
3 Vælg punkterne og indstil
Alternativmenu
Video opsætningsmenu
7JEFPPQTUOJOH
7JEFP1SFWJFX
(FOUBH
5JM
'SB
WMH
BEHBOH
Menu
Post
ÌCOHFN
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
*OETUJMMFTGPSBUTUBSUFGPSIÌOETWJTOJOHFOBGUJUMFOFMMFSTDFOFOJNJOJBUVSFWJTOJOHFO
[Fra] / [Til]
#JMMFEFUWJTFTNVMJHWJTJLLFJFULPSU“KFCMJLJNJOJBUVSFWJTOJOHFO*OETUJM
GPSIÌOETWJTOJOHFOUJM<'SB>GPSBUPSEOFEFUUF
Gentag
(FOUBHFUBGTQJMOJOHJOEFOGPSUJUFMFMMFSWBMHUGJMBGIOHJHUBGJOEIPMEFU
[Fra] / [Til]
t
Bekræft eller skift den aktuelle status
%VLBOCFLSGUFFMMFSOESFJOEIPMEFUTBLUVFMMFTUBUVT
.FOVQVOLUFSPHUJMHOHFMJHFJOETUJMMJOHFSWBSJFSFSBGIOHJHUBGJOEIPMEFU
1 Få vist alternativmenuen under 2 Vælg [Video opsætning]
afspilning
t
OPTION
Brug af medieafspilleren
Video opsætning
Video Preview
3 Vælg punkterne og indstil
Alternativmenu
Video opsætningsmenu
7JEFPPQTUOJOH
.VMUJMZE
ŠOESJOHBGTLSNGPSNBU
(FOUBH
4UFSFP
"TQFLU
'SB
WMH
BEHBOH
Menu
Post
ÌCOHFN
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Video opsætning
Multilyd
(“SEFUNVMJHUBUWMHFNFMMFNUJMHOHFMJHFMZETQPSIWJTEFFSUJMSÌEJHIFE
%FULBOUBHFGMFSFTFLVOEFSBUOESFMZEFO
Ændring af
skærmformat
[Aspekt1] :7JTFSJOEIPMEFULWBESBUJTL
[Aspekt2] : 7JTFSJOEIPMEFUQÌIFMFTLSNFO
[Original] :7JTFSJOEIPMEFUJPSJHJOBMTU“SSFMTF
%VLBOPHT̐OESFJOETUJMMJOHFOWFECSVHBGLOBQQFO"41&$5
"GIOEJHUBGJOEIPMEFUGVOHFSFSOESJOHBGGPSNBUGPSIPMEFUNVMJHWJTJLLF
t
t
t
65
Indstilling for optaget TV
(For USB HDD)
-JTUFONFEJOEIPMEFUBG64#)%%}FOWJTFT
&LTFNQFM*OEIPMETMJTUF
Medieafspiller
"MMF
7BSJHIFE
00:20
*LLFTFU
0QUBHFSOV
#FTLZUUFU
(SVQQFSFU
0QUBHFUUW
3FTUFSFOEFLBQBDJUFUBG)%%FO
t%FOOFWSEJFSNVMJHWJTJLLFO“KBHUJHBGIOHJHUBGGPSIPMEFOF
VLBOPHTÌGÌEJSFLUFBEHBOHUJMNBQQFONFEJOEIPMETMJTUFO
t%WFEBUBOWFOEF7*&3"500-4
3FTUFSFOEFLBQBDJUFU(#
*LLFTFU
,BOBM
%BUP
BBC 1
5PST Das Erste
12:00
.BO News
D ITV
13:30
-“S Cinema
D BBC 2
13:50
5JUFM
1
3
1
“Sådan anvendes VIERA TOOLS” (s. 28)
t7JTOJOHBGJOGPSNBUJPOFOGPSEFUNBSLFSFEFJOEIPME
7MH
"GTMVU
7MH
,BOBM
DVB-T, BBC 1
5JUFM
Das Erste
%BUPUJE
5PST
7BSJHIFE
00:20
5JMCBHF
4QJM
OPTION
"MUFSOBUJWNFOV
*OGPSNBUJPO
4MFU
USB HDD 1
,BQJUFMMJTUF
7MH
<"MMF>
"MUPQUBHFUJOEIPMEBOHJWFTQÌMJTUFO
<*LLFTFU>
*LLFBGTQJMMFUJOEIPMEBOHJWFTQÌMJTUFO
*LLFBGTQJMMFUJOEIPME/ÌSEVBGTQJMMFSJOEIPMEFUWJMEFUUFJLPOGPSTWJOEF
*OEIPMEVOEFSPQUBHFMTF%VLBOBGTQJMMFEFUUFJOEIPMETFMWPNEVFSWFEBUPQUBHF
#FTLZUUFUJOEIPMELBOJLLFTMFUUFT
5PFMMFSGMFSFTMBHTJOEIPMEHSVQQFSFT
Afspil indholdet fra listen
1 Vælg indholdet
2 Start afspilning
WJT%FTUBOETFEFEFOTFOFTUFBGTQJMOJOHEBEFOWBSJHBOHTQ“SHFS
t)CFLSGUFMTFTTLSNFOPN%F“OTLFSBUTUBSUFGSBEFOEFMIWPSEFOTJETU
WMH
CMFWTUBOETFUFMMFSCFHZOEFMTFO7MHEFO“OTLFEFNVMJHIFE
For redigering af indholdet af en optagelse
1 Vælg og marker indhold 2 Få vist alternativmenuen 3 Vælg punktet og rediger
Brug af medieafspilleren
til redigering
OPTION
#MÌ
Alternativmenu
WMH
0QSFUHSVQQF
'SJH“SHSVQQF
6EFMVLGSBHSVQQF
4LJGUCFTLZUUFMTFTTUBUVT
SFEJHÏS
[Opret gruppe] :
5PFMMFSGMFSFTMBHTJOEIPMELBOHSVQQFSFT7MHPHNBSLÏSBMUEFU“OTLFEFJOEIPMEPHWMHEFSFGUFS<0QSFUHSVQQF>
[Frigør gruppe] :
7MHEFOPQSFUUFEFHSVQQF%F“OTLFSBUGSJH“SFPHWMHEFSFGUFS<'SJH“SHSVQQF>.BSLÏSBMMFEF“OTLFEFHSVQQFSGPSBU
GSJH“SFGMFSFHSVQQFSQÌÏOHBOH
[Udeluk fra gruppe] :
7MHHSVQQFOPHUSZLQÌLOBQQFO0,GPSBUWJTFEFUHSVQQFSFEFJOEIPME'PSLVOBUVEFMVLLFÏUTQFDJGJLUJOEIPMEGSBHSVQQFO
TLBM%FWMHFEFUPHEFSFGUFSWMHF<6EFMVLGSBHSVQQF>.BSLÏSBMUEFU“OTLFEFJOEIPMEGPSBUVEFMVLLFGMFSFEFMFJOEIPMEQÌ
ÏOHBOH
[Skift beskyttelsesstatus] :
7MHEFUJOEIPME%F“OTLFSBUCFTLZUUFWFETMFUOJOHPHWMHEFSFGUFS<4LJGUCFTLZUUFMTFTTUBUVT>6EG“SEFUTBNNFGPSBU
BOOVMMFSFCFTLZUUFMTFO.BSLÏSBMUEFU“OTLFEFJOEIPMEGPSBUOESFTUBUVTFOBGGMFSFEFMFJOEIPMEQÌÏOHBOH
Slet det valgte indhold
1 Vælg indholdet
WMH
2 Slet indholdet
3“E
3 Bekræft
Slet
&SEVTJLLFSQÌBUEVWJMTMFUUF
PSBUWMHFUPFMMFSNFSF
t'JOEIPME
#MÌ
66
+B
/FK
WMH
JOETUJM
Betjening under afspilningen
&LTFNQFM"GTQJMOJOH
USB Das Erste
t'PSBUWJTFTLKVMFCFUKFOJOHTWFKMFEOJOHFOPHJOGPSNBUJPOTCBOOFSFU
00:15:39
00:02:05
t#FUKFOJOHBGBGTQJMOJOHFO
5JMCBHFTQPM
.BOVFMTLJQ
"GTMVU
<.BOVFMTLJQ>
5SZLGPSBUTQSJOHFDBTFLVOEFSGSFN
5SZLPHIPMEOFEFGPSBUTQSJOHFDBTFLVOEFSUJMCBHF
t
t
5JMCBHF
,BQJUFMMJTUF
"o#HFOUBHFMTF
#FUKFOJOHTWFKMFEOJOH
1BVTF"GTQJMOJOH
JOGPSNBUJPOTCBOOFS
)VSUJHUGSFN
4UPQ
t
'PSHFOUBHFMTFNFMMFNTUBSUQVOLUFUi"wPHTMVUQVOLUFUi#w
*OETUJMi"wPHi#wJSLLFG“MHF
t 1VOLUFSOFOVMTUJMMFTWFEBUUSZLLFQÌEFOOFLOBQJHFOFMMFS
#MÌ
BOESFCFUKFOJOHFS
t5JMEFUGPSFHÌFOEFLBQJUFM
3“E
t5JMEFUOTUFLBQJUFM
(S“O
tŠOESJOHBGGPSNBUGPSIPMEFU
t7JTOJOHBGVOEFSUFLTUFOIWJTUJMHOHFMJH
t5JMCBHFUJMMJTUF
ASPECT
STTL
BACK/
RETURN
t%VLBOPHTÌCSVHFEFG“MHFOEFLOBQQFST̓
*OETUJMQPTJUJPOFOUJMi57w
DVD/VCR
TV
t#FLSGUFMTFFMMFSOESJOHBGEFOBLUVFMMFTUBUVTIWJTUJMHOHFMJH
“Få vist de indstillinger, der kan vælges for den aktuelle status“ (s. 19)
Kapitelliste
%VLBOTUBSUFBGTQJMOJOHFOGSBEFOLBQJUFMMJTUFEVWMHFS
0QUBHFUJOEIPMEPQEFMFTOPSNBMUJLBQJUMFSQÌGFNNJOVUUFS
,BQJUFMMJTUFOWJTFTJLLFNFOTEFUWBMHUFJOEIPMEPQUBHFT
"GTQJMOJOHGSBLBQJUFMMJTUFO
(VM
Brug af medieafspilleren
t
t
WMH
BGTQJM
,BQJUFMMJTUF
00:00:00 00:05:00
Bemærk
t"GIOHJHUBGEFPQUBHFEFQSPHSBNNFSWJMOPHMFBGTQJMOJOHFSNVMJHWJTJLLFGVOHFSFLPSSFLU
Skift enheden
%VLBOOESFUJMEFOBOEFOFOIFEEJSFLUFJTBNNFJOETUJMMJOHIWJTUPFMMFSGMFSFFOIFEFSFSUJMTMVUUFU
1 Få vist
alternativmenuen
OPTION
2 Vælg [Vælg drev]
Alternativmenu
0QSFUHSVQQF
'SJH“SHSVQQF
7MHESFW
7MHJOEIPME
4LJGUCFTLZUUFMTFTTUBUVT
WMH
BEHBOH
3 Vælg den enhed, De ønsker adgang til
7MHESFW
"GTMVU
7MH
5JMCBHF
'PSBEHBOH
WMH
4%LPSU
USB HDD1
USB Flash...
64#)%%
SFEJHÏS
)WJT%FWMHFS4%LPSUFUFMMFS64#GMBTIIVLPNNFMTFOTLBM%F
PHT̐OESFJOEIPMEFUGPSBUOZEFGPUPWJEFPFMMFSNVTJL
ŠOESJOHBGJOEIPMEFU
t
OPTION
WMH<7MHJOEIPME>
BEHBOH
67
Lydudgangsindstillinger
%VLBOPQOÌNVMUJLBOBMMZEWJBFOGPSTUSLFSTPNFSTMVUUFUUJMUFSNJOBMFSOF%*(*5"-"6%*0065FMMFS)%.*"3$GVOLUJPO
#FLSGUFMTFFMMFSOESJOHBGEFOBLUVFMMFMZETUBUVT “Bekræft eller skift den aktuelle status” (s. 65)
t
1 Få vist menuen
2 Vælg [Lyd]
MENU
3 Vælg [SPDIF-valg], og indstil
2/2
Hovedmenu
41%*'WBMH
(FOEBOTUBOEBSE
Billede
"VUPNBUJTL
/VMTUJM
WMH
Lyd
ÌCOHFN
Timer
Indstilling
WMH
BEHBOH
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Lyd
41%*'&UTUBOEBSEGPSNBUUJMPWFSG“SFMTFBGMZEGJMFS
7MHFSEFOJOEMFEFOEFJOETUJMMJOHGPSEJHJUBMUMZEVEHBOHTTJHOBMGSBUFSNJOBMFSOF
%*(*5"-"6%*0065PH)%.*"3$GVOLUJPO
[Automatisk] / [PCM]
[Automatisk] :%PMCZ%JHJUBM1MVT%PMCZ%JHJUBMPH)&""$L)[
NVMUJLBOBMTFOEFT
VETPN%PMCZ%JHJUBM#JUTUSFBN
%54TFOEFTVETPN%54
.1&(TFOEFTVETPN1$.
[PCM] :%JHJUBMUVEHBOHTTJHOBMFSGBTUTBUUJM1$.
SPDIF-valg
Musik-indstilling
t6OEFSTU“UUFUGJMGPSNBU
(s. 98)
Brug af medieafspilleren
.JOJBUVSFOGPSNVTJLNBQQFSJ4%LPSUFUFMMFS64#GMBTIIVLPNNFMTFOWJMCMJWFWJTU
&LTFNQFM.JOJBUVSF<7JTNBQQF>
Medieafspiller
My Music_1
My Music_2
'PSBEHBOH
7MH
1MBZNBQQF
Vis mappe
Musik
My Music_3
"GTMVU
5JMCBHF
OPTION
*OGPSNBUJPO
"MUFSOBUJWNFOV
7MHESFW
4%LPSU
7BMHUFOIFETOBWO
7MHJOEIPME
t7JTOJOHBGJOGPSNBUJPOFOGPSEFONBSLFSFEFNBQQF
1/3
.BQQFOBWO
My Music_1
"OUBMGJMFS
.BQQFOVNNFS4BNMFU
NBQQFOVNNFS
11
Tilbage til fjernsynet
EXIT
For at gå tilbage
til den foregående
skærm
BACK/
RETURN
68
Afspil fra mappevisning
"MMFGJMFSOFJEFOWBMHUFNBQQFBGTQJMMFT
1 Vælg mappen
WMH
2 Start afspilning
3“E
Afspil fra filvisning
%FOWBMHUFGJMBGTQJMMFT
1 Vælg mappen
2 Vælg filen
3 Start afspilning
&LTFNQFM.JOJBUVSF'JMWJTOJOH
Medieafspiller
BEHBOH
My Song_1
My Song_2
My Song_3
My Song_4
My Song_8
My Song_9
My Song_10
My Song_11
4QJM
7MH
1MBZNBQQF
Musik
"GTMVU
5JMCBHF
3“E
Vis mappe > My Music_1
WMH
OPTION
My Song_5
*OGPSNBUJPO
"MUFSOBUJWNFOV
7MHESFW
My Song_6
My Song_7
4%LPSU
7MHJOEIPME
t7JTOJOHBGJOGPSNBUJPOFOGPSEFONBSLFSFEFGJM
WMH
1/11
5JUFM
'JMOVNNFS4BNMFUGJMOVNNFS
My Song_1
"MCVN
My Music_1
,VOTUOFS
My Favourite
4BOHOS
1
7BSJHIFE
00h03m29s
Betjening under afspilningen
&LTFNQFM"GTQJMOJOH
t'PSBUWJTFTLKVMFCFUKFOJOHTWFKMFEOJOHFO
t5JMEFUGPSSJHFTQPS
3“E
My Song_9
My Favourite
My Music_1
00:02.43 / 00:05.44
t#FUKFOJOHBGBGTQJMOJOHFO
t5JMEFUOTUFTQPS
5JMCBHFTQPM
"GTMVU
(S“O
t5JMCBHFUJMNJOJBUVSF
1BVTF"GTQJMOJOH
5JMCBHF
)VSUJHUGSFN
BACK/
RETURN
4UPQ
#FUKFOJOHTWFKMFEOJOH
Brug af medieafspilleren
For at skifte enhed “Skift enheden” (s. 63)
Ændring af indholdet “Ændring af indholdet” (s. 63)
Musik opsætning
0QTUOJOHBGJOETUJMMJOHFOGPSNVTJLUJMTUBOELVOUJMHOHFMJHJNJOJBUVSFWJTOJOH
1 Få vist alternativmenuen
OPTION
2 Vælg [Musik opsætning]
3 Indstil
Alternativmenu
Musik opsætningsmenu
.VTJLPQTUOJOH
(FOUBH
WMH
BEHBOH
En
WMH
ÌCOHFN
[Mappe] :(FOUBHFUBGTQJMOJOHJEFOWBMHUF
NBQQF
[En] :(FOUBHFUBGTQJMOJOHBGEFOFOFWBMHUF
GJM
69
Afspilning af iPod på tv
%VLBOBGTQJMMFJ1PEFOQÌUWFUMJHFTPNEVLBOPQMBEFCBUUFSJFUWFEBUGPSCJOEFJ1PEFOTVOJWFSTFMMFEPDLUJMUWFU
Opsætning af universel dock til iPod
Kontroller og grundlæggende funktioner
Stik: 5JMTMVUUFTQÌUWFUTCBHTJEF
Dock-kabel: 'PSCJOEFSEFOVOJWFSTFMMFEPDLNFEGKFSOTZOFU
iPod konnektorterminal:5JMTMVUUFSEJOJ1PE
Indikator%FOOFJOEJLBUPSMZTFSOÌSJ1PEFSGPSCVOEFU
Tilslutning af den universelle dock til iPod
*OEFOEVGPSCJOEFSEFOVOJWFSTFMMFEPDLTLBMEVUKFLLFBUEFSFSTMVLLFUGPSTUS“NNFOUJMUWFU
'PSCJOEEFOVOJWFSTFMMFEPDLTTUJLUJMUWFUTJ1PEUFSNJOBMEPDL
Bemærk
PSCJOEJLLFOPHFOBOEFOEPDLEFONFEG“MHFOEFVOJWFSTFMMF
t'EPDLFSLVOUJMJ1PE
#BHTJEFOBG
GKFSOTZOFU
Dock for iPod
(DC 5V 1.0A MAX)
Afspilning af iPod på tv
Tilslutning af iPod’en
"OCSJOHJ1PEFOJEFOVOJWFSTFMMFEPDLTLPOOFLUPSUFSNJOBM
J1PE
Bemærk
JLLFJOLMVEFSFU
'PSCJOEEPDLJOHBEBQUFSFOTPNG“MHFSNFEJ1PEFO
UJMEPDLFO
tTÌJ1PEFOGVOHFSFSTUBCJMU)WJTEVIBSCSVHGPSFOBEBQUFSTLBMEV
%PDLBEBQUFS
JLLFJOLMVEFSFU
UBMFNFEEJOJ1PEGPSIBOEMFS
SJEJLLFJ1PEFOOÌSEFOBOCSJOHFTJFMMFSGKFSOFTGSBEFO
t7VOJWFSTFMMFEPDL7SGPSTJHUJHNFEJLLFBUWMUFEFOVOJWFSTFMMF
EPDLOÌSJ1PEFOBOCSJOHFT
*OEJLBUPSFOMZTFSOÌSJ1PEFOFS
GPSCVOEFUPHPQMBEOJOHFOCFHZOEFS
KFSOJLLFJ1PEFOGSBEFOVOJWFSTFMMFEPDLNFOTEFOBGTQJMMFTQÌ
t'UWFU
FUBOCFGBMFTBUPQEBUFSFJ1PETPGUXBSFUJOEFOJ1PEFOCSVHFT
t%NFEEFOVOJWFSTFMMFEPDL0QEBUFSJOHTQSPHSBNNFUUJMJ1PE
TPGUXBSFUGJOEFTQÌ"QQMFTXFCTUFE
t1BOBTPOJDHBSBOUFSFSJLLFGPSJ1PEEBUBTUZSJOH
Opladning af iPod’en
J1PEFOLBOHFOPQMBEFTNFOTEFOFSGPSCVOEFUUJMEFOVOJWFSTFMMFEPDL
J1PEFOCFHZOEFSBUHFOPQMBEFVBOTFUPNEFSFSUOEUGPSUWFUFMMFSFKTUBOECZ
t
Bemærk
t/ÌSPQMBEOJOHFOFSBGTMVUUFUTLFSEFSJLLFZEFSMJHFSFPQMBEOJOH
Afmontering af den universelle dock til iPod
*OEFOEVGKFSOFSEFOVOJWFSTFMMFEPDLTLBMEVUKFLLFBUEFSFSTMVLLFUGPSTUS“NNFOUJMUWFU
4MVLGPSJ1PEFO
'KFSOEFOVOJWFSTFMMFEPDLTTUJLGSBUWFUTJ1PEUFSNJOBMEPDL
70
Basale egenskaber
%VLBOBGTQJMMFNVTJLWJEFPFSCJMMFEFSLVO<3FNPUF>UJMTUBOE
GSBJ1PEFOQÌUWTLSNFO
Mulige iPod-tilstande
Tv-kontroltilstand
J1PEFOLBOCFUKFOFTWJBUWFUWFEIKMQBGGKFSOCFUKFOJOHFO
T
AXX
Musik
Playlists
Sange
Musik
Fjernbetjeningstilstand
J1PEFOLBOCFUKFOFTWJBJ1PETLSNFOFOUFONFEUWFUT
GKFSOCFUKFOJOHFMMFSNFEJ1PEFOTFMWT
Correction
Sing a song
Artists
People
Albums
Good morning
Songs
Stand up
Audiobooks
Sing a song
Videoer
iPod er i brug. Se skærmen på din iPod, og
brug TV´ets fjernbetjening til at navigere.
Tryk på OPTION for at gå tilbage.
Monday
Star
Podcasts
Thank you
Remote
1
4/7
OK
Vælg
1:02 / 5:23
Afslut
Vælg
Tilbage
t*GKFSOCFUKFOJOHTUJMTUBOEFOLBOEVTFWJEFPFSEFSFSPQUBHFUNFEJ1PEOBOP(WJEFPLBNFSBGVOLUJPO
iPod-menufunktion
iPod-viewer (startvindue)
7BMHGBOFCMBE
-JTUFWJOEVF
Musik
Videoer
Fuld skærm (kun ved afspilning af video)
"GTQJMOJOHTWJOEVF
AXX
Musik
Playlists
Sange
Correction
Sing a song
Artists
People
Albums
Good morning
Songs
Stand up
Audiobooks
Sing a song
Monday
Star
Podcasts
Thank you
Remote
Afslut
4/7
1
1:02 / 5:23
Tilbage
OK
Vælg
Afslut
Vælg
Tilbage
iPod
0:52 / 1:11
7JTFSMJTUFNFE #FUKFOJOHTHVJEF
LBUFHPSJFS
7JTFSJOGPSNBUJPO
PNEBUBFOFEFS
BGTQJMMFT
7JEFPJOGPSNBUJPO
7JEFPWJOEVF
5JMUFMJOGPSNBUJPO
,VOTUOFSOBWO
"MCVNOBWO
4BOHOBW
Afspilning af iPod på tv
4LJGUFS
LBUFHPSJFS
BMW X COUPE CONCEPT
7JEFPOBWO
Bemærk
QQMFFSJLLFBOTWBSMJHGPSCFUKFOJOHFOBGEFOOFFOIFEFMMFSEFOTPWFSIPMEFMTFBGTJLLFSIFETPHGPSTLSJGUTNTTJHF
t"TUBOEBSEFS
t#%FNSLWFOMJHTUBUCSVHFOBGEFUUFUJMCFI“STBNNFONFEJ1PEFMMFSJ1IPOFLBOQÌWJSLFEFUSÌEM“TFGVOLUJPOFS
t VCFEFTPHTÌMTFCSVHFSWFKMFEOJOHFOUJMEFUVETUZSEFSTLBMUJMTMVUUFT
71
Tv-kontroltilstand
QTUOJOHBGJ1PEVOJWFSTFMEPDLUJMJ1PET
t0*OEFOEVGPSCJOEFSFMMFSGKFSOFSJ1PEFOTLBMEVTMVLLFGPSUWFUFMMFSTLSVFIFMUOFEGPSMZEFOQÌUWFU
t#SVHNFOVFOQÌJ1PEFOUJMBUWMHFEFOQBTTFOEFWJEFPCJMMFEPVUQVUJOETUJMMJOHUJMUWFU4FJ1PEFOTCSVHFSWFKMFEOJOH
t
1
MENU ASPECT
Vis startvindue
'PSCJOEJ1PEFOGPSTWBSMJHU
JLLFJOLMVEFSFU
7MHJ1PEJLPOFUJ7*&3"500-4T
EXIT
TO
VIERA OLS
FMMFS
BACK/
RETURN
iPod
FLTFNQFM
tIWJT<1MVHBOE1MBZ>JOETUJMMJOHFS<5JM>BLUJWFSFU
T
2
Vælg kategorien på valgfanebladet
WMH
Musik
Spillelister
Musik
Kunstnere
Album
Sange
Videoer
Lydbøger
OTUFJOETUJM
Podcasts
1
OK
Vælg
t
'KFSOCFUKFOJOHTUJMTUBOET
Remote
0:00 / 0:00
Afslut
Vælg
Tilbage
t5WLPOUSPMUJMTUBOE.VTJL7JEFPFS1PEDBTUT
3
Vælg titel i listevinduet, og afspil
Fuld skærm (kun ved afspilning af video)
Afspilning af iPod på tv
Musik
DVD/VCR
TV
Videoer
Musik
Playlists
Films
BMW X COUPE CONCEPT
Artists
BMW X COUPE CONCEPT
BACK/
RETURN
Albums
Good morning
Songs
Stand up
Audiobooks
Podcasts
Remote
Afslut
TV
Tilbage til fjernsynet
EXIT
For at gå tilbage
til den foregående
skærm
BACK/
RETURN
1
1/3
OK
Vælg
1:02 / 5:23
Tilbage
Afslut
Vælg
Tilbage
BMW X COUPE CONCEPT
WMH
BEHBOH
(ÌUJMCBHFUJMGPSSJHFTJEF
'PSUTUUJMOTUFTJEF
PSBUWJTFTLKVMF
t'CFUKFOJOHTWFKMFEOJOHFO
OESTLSNGPSNBUGPSIPMEFULVOJ'VME
tŠ4LSNUJMTUBOE
ASPECT
[16:9] / [4:3 Fuld]
'PSZEFSMJHFSFPQMZTOJOHFSIFOWJTFT
tEFSUJMJ1PEFOTCSVHFSWFKMFEOJOH
Tv-fjernbetjeningsknapper til rådighed *OETUJMQPTJUJPOFOUJMi57w
"GTQJMOJOH
4UPQ
(ÌEJSFLUFUJMEFUGPSFHÌFOEFTQPS
FMMFSEFOGPSFHÌFOEFUJUFM
5SZLPHIPMEOFEFGPSBUT“HFCBHVE
(ÌSEJSFLUFUJMEFUOTUFTQPSFMMFS
EFOOTUFUJUFM
5SZLPHIPMEJOEFGPSBUT“HFGSFNBE
1BVTF
72
iPod
0:52 / 1:11
'MZUNBSL“SFOWMH
NFOVQPTUFO
*OETUJM"EHBOH
BACK/
RETURN
EXIT
(ÌSUJMCBHFUJMEFOGPSFHÌFOEF
NFOVTJEF
"GTMVU
-ZEVELPCMJOH
-ZETUZSLFPQOFE
Fjernbetjeningstilstand
#FUKFOJ1PEFOWJBJ1PETLSNFONFEUWFUTGKFSOCFUKFOJOHFMMFSNFEJ1PEFOTFMW
Skift til fjernbetjeningstilstand
7MH<3FNPUF>
#FUKFOJ1PEFOWJBJ1PETLSNFONFE
UWFUTGKFSOCFUKFOJOHFMMFSNFEJ1PEFO
TFMW
4ÌEBOHÌTEFSUJMCBHFUJMJ1PENFOVFO
Musik
Spillelister
Musik
Tilbage til iPod-menu?
Kunstnere
Album
iPod er i brug. Se skærmen på din iPod, og
brug TV´ets fjernbetjening til at navigere.
Tryk på OPTION for at gå tilbage.
Sange
Videoer
Lydbøger
Ja
OPTION
OK
Nej
Afslut
Vælg
Tilbage
Podcasts
JOETUJM
WMH
Remote
Vælg
OK
Afslut
Vælg
Tilbage
4LSNFOTLJGUFSOÌS<3FNPUF>JOETUJMMFT
#FUKFOJ1PEFONFECFS“SJOHTTLSNFO
IWJTEFOGJOEFT
#SVHWFOMJHTUJ1PEBQQMJLBUJPOFOUJM
J1IPOF
JOETUJM
WMH
iPod opsætning
1
2
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
WMH
Hovedmenu
BEHBOH
Billede
Lyd
Indstilling
3
Vælg [iPod-indstillinger]
WMH
J1PEJOETUJMMJOHFS
#JMMFEJOETUJMMJOHFS
4
'PSBEHBOH
BEHBOH
Afspilning af iPod på tv
Timer
Vælg punkterne og indstil
WMH
iPod-indstillinger
1MVHBOE1MBZ
4IVGGMF
(FOUBH
.PEFM
7FSTJPO
Menu
5JM
'SB
'SB
.$
Post
BEHBOH
t" OESFQVOLUFS
(s. 30 - 33 og s. 65)
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
iPod-indstillinger
Plug and Play
/ÌSJ1PEFOBOCSJOHFTJJ1PEEPDLFOPHJOETUJMMJOHFO<1MVHBOE1MBZ>FSBLUJWFSFUTUBSUFS
J1PEFOBVUPNBUJTL[Fra] / [Til]
Shuffle
7MHCMBOEFUJMTUBOE[Fra] / [Sange] / [Album]
Gentag
7MHHFOUBHFUJMTUBOE [Fra] / [En] / [Alle]
Model
t'PSFLTFNQFMWJTFTw.$w
%FOUJMTMVUUFEFJ1PETGJSNXBSFWFSTJPOWJTFT
t'PSFLTFNQFMWJTFTww
Version
/BWOFUQÌJ1PENPEFMMFOWJTFT
73
Brug af netværkstjenester
(DLNA / VIERA Connect)
DLNA ®
Dette fjernsyn er et DLNA Certified™-produkt.
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør digital DLNA Certified-elektronik nemmere og mere bekvemt at
bruge på et hjemmenetværk. Besøg www.dlna.org for at lære mere.
Ved hjælp af dette kan du dele fotos, videoer og musik, der er gemt på den DLNA Certified medieserver (for eksempel en pc
med Windows 7, DIGA-optager osv.), som er sluttet til dit hjemmenetværk, og nyde indholdet på fjernsynsskærmen.
For det understøttede filformat (s. 98, 99)
AVCHD- og DivX-filer understøttes ikke af DLNA, men kan afspilles af Medieafspiller (s. 58).
t
t
Media server
Gem fotos, videoer eller musik på DLNA Certified-medieserveren, og derefter kan du se dem på fjernsynet.
Sådan bruges en PC som en medieserver
Klargør PC’en med Windows 7, og kontrollér, at serversoftwaren er installeret på PC’en.
“Windows 7” og “TwonkyMedia server 6 (installeret på PC’en med Windows 7, Windows Vista eller Windows XP)” er det
bedste serversoftware, der er blevet afprøvet for kompabilitet med dette fjernsyn (gældende fra januar 2011). Der er ikke
blevet afprøvet andet serversoftware med dette fjernsyn, og derfor kan kompabiliteten og ydeevnen ikke garanteres.
Windows 7
Opsætningen for hjemmegruppeindstillinger af Windows 7 er påkrævet. Se hjælpefunktionerne til Windows 7 for
yderligere oplysninger.
TwonkyMedia server
“TwonkyMedia server” er produktet fra PacketVideo Corporation.
Besøg webstedet for TwonkyMedia for at få installationsvejledninger til installation og indstilling af “TwonkyMedia server”.
Der kan muligvis opkræves ekstra gebyr for at få serversoftware.
t
t
Bemærk
hver enkelt softwarevirksomhed for yderligere oplysninger om serversoftwaren.
tKNontakt
år serversoftware til medieserveren installeres på PC’en, er der risiko for, at andre personer får adgang til dataene. Pas
tvenligst
på indstillingerne og forbindelserne under netværksforholdene på kontoret, hotellet eller endda derhjemme, når
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
De ikke bruger en router.
Sådan bruges en DLNA-kompatibel DIGA-optager som en medieserver
Ved at slutte en DLNA-kompatibel DIGA-optager til dit hjemmenetværk kan du anvende og styre den som en af
medieserverne.
Se venligst vejledningen til Deres DIGA-optager for at bekræfte, om optageren er kompatibel med DLNA.
t
DLNA-fjernbetjening
Dette fjernsyn understøtter DLNA-kontrolfunktionen.
For at bruge denne funktion skal du indstille [Netværkslinkindst.] (s. 76)
” Windows 7” er det operativsystem, der er blevet testet for kompabilitet med dette fjernsyn (gældende fra januar 2011). Se
hjælpefunktionerne til Windows 7 for betjeningerne.
t
t
Netværksforbindelse
Opsætning af netværk
DLNA-betjeninger
“Eksempel 1” eller “Eksempel 2” i “Netværksforbindelser” (s. 75)
(s. 76 - 80)
(s. 81 - 84)
VIERA Connect
VIERA Connect er porten til Panasonics unikke internettjenester, der i høj grad har udvidet VIERA CAST-funktionerne.
VIERA Connect giver dig adgang til visse specifikke websteder, der understøttes af Panasonic, og mulighed for at nyde
internetindhold, som f.eks. fotos, videoer, spil osv. fra VIERA Connects startskærm.
Dette fjernsyn har ikke fuld browser-funktion, og visse hjemmesiders funktioner kan være utilgængelige.
t
Netværksforbindelse
Opsætning af netværk
“Eksempel 1” eller “Eksempel 3” i “Netværksforbindelser” (s. 75)
(s. 76 - 80)
VIERA Connect-betjeninger
74
(s. 16, 84)
Netværksforbindelser
For kun at bruge DLNA-funktioner kan du bruge funktionerne uden bredbåndsnetværksmiljø.
For at kunne bruge VIERA Connect-funktioner skal du have et bredbåndsnetværksmiljø.
Hvis du ikke har bredbåndsnetværkstjenester, skal du henvende dig til din forhandler for at få hjælp.
Installér og tilslut eventuelt udstyr, der er nødvendigt til netværksmiljøet.Du kan ikke foretage indstillinger for udstyret på
dette fjernsyn. Læs brugsvejledningen for udstyret.
Påkrævet hastighed (effektiv): mindst 1,5 Mbps til henholdsvist SD og 6 Mbps til HD-billedkvalitet. Hvis
overførselshastigheden ikke er nok, afspilles indhold muligvis ikke korrekt.
t
t
t
Eksempel 1
(For DLNA og VIERA Connect)
Ledningsført forbindelse
Internet
LAN-kabel (skærmet)
Modem
Hub eller Router
Trådløs forbindelse
Trådløs LAN-adapter og forlængerledning
“Ekstraudstyr” (s. 6)
Forbind til USB-port 1 eller 2.
t
DLNA Certified
medie server
(for eksempel PC,
DIGA optager osv.)
Access point
for at bruge et lige LAN-kabel til denne forbindelse.
tSHørg
Deres bredbånd ikke har bredbåndsrouter-funktioner, kan De bruge en bredbåndsrouter.
tHvis
vis Deres modem har bredbåndsrouter-funktioner, men der ikke er flere ledige porte, kan De bruge en hub.
tSørg
at bredbåndsrouterne og hubs er kompatible med 10BASE-T / 100BASE-TX.
tHvis dufor,bruger
udstyret, der kun er kompatibelt med 100BASE-TX, er kategori 5 LAN-kabler påkrævede.
t
Eksempel 2
DLNA Certified
medie server
(for eksempel PC,
DIGA optager osv.)
LAN-kabel (skærmet)
tSørg for at bruge et krydset LAN-kabel til denne forbindelse.
Eksempel 3
(For VIERA Connect)
Du kan tilslutte fjernsynet og telekommunikationsudstyret direkte for at bruge VIERA Connect-funktionerne.
Internet
LAN-kabel (skærmet)
Bemærk
din internetudbyder (ISP) eller teleselskab for yderligere hjælp i forbindelse med netværksudstyret.
tKBontakt
ekræft betingelserne og vilkårene i kontrakterne med Deres Internetudbyder eller Deres teleselskab.Afhængigt af
tkontrakterne
kan der muligvis opkræves ekstra udgifter, eller også kan oprettelse af flere internetforbindelser ikke lade sig
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
(For DLNA)
De kan tilslutte fjernsynet og udstyret direkte for at bruge DLNA-funktioner.
gøre.
75
Opsætning af netværk
t
Sørg for, at forbindelserne er udført, før De starter Opsætning af netværk.
“Netværksforbindelser” (s. 75)
1
2
Vis menuen
MENU
Vælg [Indstilling]
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Timer
Indstilling
3
Vælg [Opsætning af netværk]
vælg
Opsætning af netværk
adgang
For adgang
Tilbage til fjernsynet
EXIT
Indstillinger for netværkslink
Sætter link-indstillingerne til at styre dette fjernsyn fra netværksudstyret over netværket.
2 Vælg punkterne og indstil
Opsætning af netværk
Netværkslinkindst.
Test af forbindelse
Netværkstype
Adgangspunkt indstilling
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
MAC-adresse
Menu
Netværkslinkindst.
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
76
1 Vælg [Netværkslinkindst.]
VIERA navn
DLNA-fjernbetjening
DLNA-fjernvolumen
Netværksfjernbetjening
Kablet
VIERA
Til
Til
Til
For adgang
ab-cd-ef-gh-ij-kl
vælg
vælg
adgang
ændr
åbn / gem
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
VIERA navn
Indstiller dit foretrukne navn for dette fjernsyn
Dette navn bliver brugt som navnet på dette fjernsyn på skærmen til andet
netværksudstyr.
DLNA-fjernbetjening
Gør det muligt at styre fjernsynet med Windows 7 gennem netværket [Til] / [Fra]
DLNA-fjernvolumen
Gør det muligt at styre fjernsynet med Windows 7 gennem netværket [Til] / [Fra]
Netværksfjernbetjening
Gør det muligt at styre fjernsynet fra netværksudstyret (Smartphone osv.) [Til] / [Fra]
Afhængigt af området er denne funktion muligvis ikke tilgængelig. Kontakt din lokale
Panasonic-forhandler for detaljerede oplysninger.
Yderligere information om denne funktion kan findes på følgende hjemmeside. (Kun
på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
t
t
t
Indstillinger for ledningsført forbindelse
Denne indstilling er for netværksforbindelsen med LAN-kablet.
1 Vælg [Netværkstype] og indstil til [Kablet]
vælg
Opsætning af netværk
Test af forbindelse
Netværkstype
Adgangspunkt indstilling
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
MAC-adresse
Kablet
ab-cd-ef-gh-ij-kl
åbn / gem
Hvis du sætter netværksforbindelsen op som “Eksempel 2“ (s. 75), behøver du
ikke at indstille [Hent DNS-adresse], [Proxy] og [Proxy-port].
2 Vælg [IP/DNS indstillinger] og indstil punkterne
vælg
Opsætning af netværk
IP/DNS indstillinger
adgang
For adgang
[Hent IP-adresse] / [Hent DNS-adresse]
Indstiller [IP-adresse], [Subnet-mask], [Gateway], [Primær DNS] og [Sekundær DNS].
Vælg [Hent IP-adresse] / [Hent DNS-adresse] og indstil til [Automatisk] (anbefales)
De tilgængelige indstillinger vises automatisk.
IP/DNS indstillinger
t
Hent IP-adresse
IP-adresse
Subnet-mask
Gateway
Hent DNS-adresse
DNS-adresse
Proxy indstillinger
Automatisk
Manuelle indstillinger ([IP-adresse], [Subnet-mask], [Gateway], [Primær DNS],
[Sekundær DNS])
vælg
Automatisk
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
åbn / gem
3 Vælg [Proxy indstillinger] og indstil punkterne
vælg
IP/DNS indstillinger
Automatisk
adgang
Automatisk
For adgang
end tilbage til skærmen [Opsætning af netværk] efter at have foretaget
tVindstillingerne
BACK/
RETURN
[Proxy]
Indstiller Proxy-adressen.
Dette er adressen for relæ-serveren, der er forbundet til målserveren i stedet for browseren og sender data til browseren.
Indstilling er påkrævet, hvis angivet af leverandør.
1. Vælg [Proxy]
2. Indtast adressen
3. Gem
t
Proxy indstillinger
Proxy
Proxy
Proxy-port
Vært
0
A
B
BACK/
RETURN
C D
E
F
U
V W X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
G H
g
I
J
K
L M N O
S
T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
:
#
h
i
j
k
l
m n
o
p
u
v
w
x
y
z
(
)
P
Q
q
R
r
s
t
+
-
.
*
_
vælg
vælg
indstil
adgang
e kan vælge tegn ved at bruge de numeriske
tDknapper.
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
Hent IP-adresse
IP-adresse
Subnet-mask
Gateway
Hent DNS-adresse
DNS-adresse
Proxy indstillinger
[Proxy-port]
Indstiller Proxy-portens nummer.
Dette nummer er også angivet af leverandøren med Proxy-adressen.
t
1. Vælg [Proxy-port]
2. Flyt markøren og indtast nummeret
vælg
Proxy indstillinger
Proxy
Proxy-port
abc
flyt
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
0
77
4 Vælg [Test af forbindelse] og åbn testen
vælg
Opsætning af netværk
Test af forbindelse
Netværkstype
Adgangspunkt indstilling
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
MAC-adresse
For adgang
Kablet
adgang
t
Udfører automatisk testning af netværksforbindelsen til fjernsynet. (Det tager et
øjeblik at teste.)
ab-cd-ef-gh-ij-kl
Test af forbindelse
: vellykket
Testen er vellykket, og fjernsynet er forbundet til netværket.
Kontroller netværk kabeltilslutning.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
: mislykket
Kontrollér indstillingerne og forbindelserne, og udfør venligst denne funktion igen.
Indstillinger for trådløs forbindelse
Denne indstilling er for den trådløse netværksforbindelse med brug af den trådløse LAN-adapter. (Trådløs forbindelse)
Bekræft krypteringsnøglen, indstillingerne og position af dit access point, inden du påbegynder opsætningen. Læs
vejledningen til dit access point for detaljerede oplysninger.
t
1 Vælg [Netværkstype] og indstil til [Trådløs]
vælg
Opsætning af netværk
Test af forbindelse
Netværkstype
Adgangspunkt indstilling
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
MAC-adresse
Trådløs
åbn / gem
ab-cd-ef-gh-ij-kl
2 Vælg [Adgangspunkt indstilling]
vælg
Opsætning af netværk
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
78
Test af forbindelse
Netværkstype
Adgangspunkt indstilling
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
MAC-adresse
Trådløs
For adgang
ab-cd-ef-gh-ij-kl
adgang
år adgangspunktet allerede er indstillet, vises skærmbilledet [Aktuelle
tNindstillinger].
For at ændre indstillingerne skal du vælge [Nej] på dette
skærmbillede og gå til næste trin.
3 Vælg forbindelsestypen og indstil
vælg
Tilslutningstype
Vælg netværk tilslutningstype.
WPS (Trykknap)
WPS (PIN)
Søg adgangspunkt
Manuel
adgang
t
t
For detaljer om hver forbindelsestype (s. 79, 80)
Vend tilbage til skærmen [Opsætning af netværk] efter at have foretaget
indstillingerne
4 Vælg [Test af forbindelse] og åbn testen
vælg
Opsætning af netværk
Test af forbindelse
Netværkstype
Adgangspunkt indstilling
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
MAC-adresse
For adgang
Trådløs
adgang
Udfører automatisk testning af netværksforbindelsen til fjernsynet. (Det tager et
øjeblik at teste.)
ab-cd-ef-gh-ij-kl
Test af forbindelse
Kontrol af forbindelse til adgangspunkt.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
: vellykket
Testen er vellykket, og fjernsynet er forbundet til netværket.
: mislykket
Kontrollér indstillingerne og forbindelserne, og udfør venligst denne funktion
igen.
Kontakt venligst din internetserviceudbyder, hvis du fortsætter med at have
problemer.
[WPS (Trykknap)]
tryk på WPS-trykknappen på adgangspunktet, indtil lyset blinker.
WPS (Trykknap)
1) Tryk på “WPS” knappen på adgangspunktet,
indtil lampen blinker.
2) Vælg “Tilslut”, når adgangspunktet er klart.
forbind den trådløse LAN-adapter med adgangspunktet
Se vejledningen til adgangspunktet, hvis du er i
tvivl om noget.
Tilslut
at dit access point understøtter WPS til dette.
tBWekræft,
t PS: Wi-Fi Protected Setup™ (Beskyttet opsætning af trådløst netværk)
[WPS (PIN)]
1 Vælg dit ønskede adgangspunkt
Tilgængelige adgangspunkter
Nr.
1
2
3
SSID
Access Point A
Access Point B
Access Point C
Trådløs type
11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)
Krypter
Modtagelse
vælg
adgang
or at søge access points
tFigen
(Rød)
(Gul)
2 Indtast PIN-koden til adgangspunktet, og vælg derefter [Tilslut]
WPS (PIN)
Registrer de følgende PIN-koder på adgangspunktet.
PIN-kode : 12345678
Vælg “Tilslut” , efter at du har indtastet og gemt
indstillingerne på adgangspunktet.
Tilslut
[Søg adgangspunkt]
Access points fundet automatisk er listet.
1 Vælg dit ønskede adgangspunkt
Tilgængelige adgangspunkter
Nr.
1
2
3
SSID
Access Point A
Access Point B
Access Point C
Trådløs type
11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)
Krypter
Modtagelse
vælg
adgang
: Krypteret access point
tFor at søge access points igen
(Gul)
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
tBekræft, at dit access point understøtter WPS til dette.
tFor informationen om det markerede adgangspunkt tFor manuel indstilling
or informationen om det markerede
tFadgangspunkt
tFor manuel indstilling
(Rød)
79
2 Åbn indstillingen til indtastning af krypteringsnøgle
Indstilling af krypteringsnøgle
Der oprettes en forbindelse med de følgende indstillinger:SSID : Access Point A
Godkendelsestype : WPA-PSK
Krypteringstype : TKIP
det valgte access point ikke er krypteret, vil bekræftelsesskærmen blive
tHvist.vis Det
anbefales at vælge det krypterede access point.
Indtast krypteringsnøgle.
Krypteringsnøgle
3 Indtast krypteringsnøglen for adgangspunktet (Indtast tegnene et ad gangen)
Gem
vælg
Adgangspunkt indstilling
Krypteringsnøgle
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
P
Q
R
S
T
U
V W X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
:
#
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
(
)
+
-
.
*
_
BACK/
RETURN
indstil
e kan vælge tegn ved at bruge de numeriske
tDknapper.
4 Vælg [Ja]
Adgangspunkt indstilling
vælg
bekræft
Krypteringsnøgle er indstillet til:XXXXXXXX
Vælg “Ja” for at bekræfte.
Vælg “Nej” for at ændre.
Ja
tFor at genindtaste krypteringsnøglen skal du vælge [Nej].
Nej
[Manuel]
Du kan opsætte SSID, autentificeringstype, krypteringstype og krypteringsnøgle manuelt.
Følg vejledningen på skærmen, og indstil manuelt.
Når du bruger 11n (5 GHz) til det trådløse system mellem den trådløse LAN-adapter og dit adgangspunkt, skal du vælge
krypteringstypen [AES].
t
Adgangspunkt indstilling
SSID
SSID er sat til:XXXXXXX
XXXXXXX
Der oprettes en forbindelse med de følgende
indstillinger:SSID : XXXXXXX
Vælg “Ja” for at bekræfte.
Vælg “Nej” for at ændre.
Ja
Vælg godkendelsestype.
Nej
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
WPA2-PSK
WPA-PSK
Delt nøgle
Åben
Opdatering af fjernsynets software
Åbner den specifikke hjemmeside til opdatering af fjernsynets software og søger efter tilgængelige softwareopdateringer.
Vælg [Softwareopdatering]
vælg
Opsætning af netværk
Test af forbindelse
Netværkstype
Adgangspunkt indstilling
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
MAC-adresse
Kablet
adgang
t
Følg instruktionerne i meddelelsen.
For adgang
ab-cd-ef-gh-ij-kl
Bemærk
Opsætning af netværk
MAC-adresse
80
Indstilling af godkendelsestype
SSID indstilling
Indtast SSID.
[MAC-adresse]
MAC-adresse er en unik adresse, der identificerer hardwaren i netværket. (kun for
information)
t
ab-cd-ef-gh-ij-kl
Brug af DLNA ® -funktioner
t
Sørg for, at klargøringen af media server, netværksforbindelser og netværksindstillinger er udført.
“Media server” (s. 74), “Netværksforbindelser” (s. 75), [Opsætning af netværk] (s. 76 - 80)
1
Viser egenskabens ikoner
2
Vælg [Media server]
TO
VIERA OLS
vælg
adgang
Media server
3
Vælg en af de media servere, De ønsker at åbne
Eksempel : Media server-liste
Media server
A
5
g
vælg
SERVER1
SERVER2
SERVER3
DIGA
adgang
Vælg
Afslut
Tilbage
For adgang
OPTION
Alternativmenu
4
Information
tFor få vist oplysninger om den markerede media server
Tilgængelige media
servere
Samlet angivet nummer
Vælg filen
Eksempel : Filliste
Pixel
3648x2736
Format
JPEG
Vælg
Tilbage til fjernsynet
Afslut
Tilbage
Vis foto
Media server
SERVER1
P000102
P000135
P000180
P000214
P000251
P000276
P000293
V100025
V100042
M10054
M10078
OPTION
EXIT
Alternativmenu
Slide Show
2010-10-05
2010-11-20
2010-12-07
2010-12-10
2010-12-19
2010-12-25
2011-01-06
2011-01-12
2011-01-20
2011-01-28
2011-02-09
Information
09:54
13:18
11:31
15:20
12:39
14:06
13:52
15:56
10:08
14:48
19:58
28
vælg
adgang
fhængigt af betingelserne for media server kan det
tAvære
nødvendigt at vælge mappen, før De vælger filen.
tVisning af informationen for den markerede fil
For at gå tilbage
til den foregående
skærm
BACK/
RETURN
Bemærk
der ikke kan afspilles, angives også, men kan ikke vælges.
tFSiler,
luk for fjernsynet, og tænd derefter for det igen, når du ændrer eller tilslutter
tnetværksforbindelsen.
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
4
81
For fotofil
[Enkelt billede] - Fotos vises et ad gangen.
Eksempel :
Enkelt billede
til liste
tFor at vise / skjule betjeningsvejledningen tTilbage
BACK/
RETURN
billede
tBetjening i TilEnkelt
det foregående foto
Enkelt billede
Afslut
Vælg
Tilbage
tRotering 90°
(Blå)
Til det næste foto
Stop
Roter
Slide Show
Betjeningsvejledning
Stop
(tilbage til liste)
[Slide Show] - Slideshow slutter, når alle fotos på listen er blevet vist.
1 Vælg fotofilen på listen for at se den for første gang
2 Start Slideshow
vælg
(Rød)
or at vise / skjule
tFbetjeningsvejledningen
idlertidig afbrydelse (tilbage til
tMEnkelt
billede)
tTilbage til liste
BACK/
RETURN
For videofil
Afspil - afspilning starter.
Eksempel : Afspilning
MEDIA SERVER 19/02/2010 11:21
00:15:39
00:02:05
or at vise/skjule
tFbetjeningsvejledningen
tBetjening af afspilningen
og
Tilbagespol
informationsbanneret
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
Manuel skip
Afslut
Tilbage
Betjeningsvejledning
informationsbanner
tTil det foregående indhold
(Rød)
tTil det næste indhold
(Grøn)
tÆndring af formatforholdet
ASPECT
[Manuel skip]
Tryk for at springe ca. 30 sekunder
frem
Tryk og hold nede for at springe ca.
15 sekunder tilbage
Pause / Afspilning
t
t
Hurtigt frem
Stop
tTilbage til liste
BACK/
RETURN
For musikfil
Afspil - afspilning starter
Eksempel : Afspilning
tFor at vise / skjule betjeningsvejledningen
(Rød)
My Song_9
My Favourite
My Music_1
00:02.43 / 00:05.44
tBetjening af afspilningen
Tilbagespol
Afslut
Tilbage
Pause / Afspilning
Hurtigt frem
Stop
Betjeningsvejledning
82
tTil det forrige spor
tTil det næste spor
(Grøn)
tTilbage til liste
BACK/
RETURN
For DIGA-optager
Betjen DIGA-optageren
Skærmen for DIGA-optageren vil blive vist. Du kan styre DIGA-optagerens funktioner med denne fjernbetjening i
overensstemmelse med brugsvejledningen.
Eksempel :
Inden betjeningen skal du registrere dette fjernsyn på DIGA-optageren.
All
Læs vejledningen til DIGA-optageren for detaljerede oplysninger.
DIRECT NAVIGATOR (Grouped Titles)
Not Viewed
HDD
Movie
Sports
19.08(Wed) Journal Télévisé / Météo
AV1
19.08(Wed)
Bibel TV
t
t
Time Remaining 36:17 (DR)
Social/Economy
Liberty TV FR
Video (AVCHD)
Bibel TV das Gespräch
19.08(Wed) Start Time 11:01 Titles 27
OK
RETURN
WDR Aachen
18.08(Tue)
WDR aktuell
WDR Wuppertal
18.08(Tue)
WDR aktuell
Page 005/005
OPTION
Select
Delete Title
Alternativmenu for hvert indhold
Opsæt indstillingerne for betjening af Foto- og Video-fil.
1 Få vist
2 Vælg [Slideshow-indstillinger], [Video
alternativmenuen
OPTION
opsætning] eller [Musik opsætning]
Alternativmenu
3 Vælg punkterne og indstil
Slideshow-indstillinger
Overgangseffekt
Interval
Gentag
Baggrundsmusik
Slideshow-indstillinger
Video opsætning
Musik opsætning
Fade
5 sekunder
Til
Video opsætningsmenu
vælg
Video Preview
Gentag
adgang
Til
Fra
Musik opsætningsmenu
Gentag
En
vælg
åbn / gem
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Video opsætning Musik opsætning
Interval
Vælger interval for slideshowet [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (sekunder)
Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Overgangseffekt] er indstillet til [Bevægelse].
Gentag
Gentag slideshow [Fra] / [Til]
Baggrundsmusik
Vælger baggrundsmusikken under Foto-indstilling
[Fra] / [Type 1] / [Type 2] / [Type 3]
Video Preview
Indstilles for at starte forhåndsvisningen af titlen eller scenen på miniatureskærmen
[Fra]/[Til]
Billedet vises muligvis ikke i et kort øjeblik i miniatureskærmen. Indstil
forhåndsvisningen til [Fra] for at ordne dette.
Gentag
Gentaget afspilning i den valgte fil [Fra] / [Til]
Gentag
Gentag afspilning [Fra] / [Mappe] / [En]
[Mappe] : Gentaget afspilning i den valgte mappe
[En] : Gentaget afspilning af den ene valgte fil
t
t
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
Slideshow-indstillinger
Overgangseffekt
Vælger overgangseffekten for fotoskift under slideshow
[Fra] / [Fade] / [Slide], [Dissolve] / [Bevægelse] / [Random]
[Fade] : Det næste foto fader ind gradvist.
[Slide] : Det næste foto glider og kommer frem fra venstre side.
[Dissolve] : Fotoet skiftes ud med en uendelig blokenhed.
[Bevægelse] : Fotoet erstattes med forstørret, formindsket, flyttet op eller flyttet ned.
[Random] : Hver overgang vælges tilfældigt.
83
Lydudgangsindstillinger (for videoindhold)
Du kan opnå multikanallyd via en forstærker, som er sluttet til terminalerne DIGITAL AUDIO OUT eller HDMI2 (ARC-funktion).
Bekræftelse eller ændring af den aktuelle lydstatus “Bekræft eller skift den aktuelle status” (s. 65)
t
1 Få vist menuen
2 Vælg [Lyd]
MENU
3 Vælg [SPDIF-valg], og indstil
2/2
Hovedmenu
SPDIF-valg
Gendan standard
Billede
Automatisk
Nulstil
vælg
Lyd
åbn / gem
Timer
Indstilling
vælg
adgang
Menu
Post
Lyd
SPDIF-valg
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
SPDIF : Et standardformat til overførelse af lydfiler
Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra terminalerne
DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion) [Automatisk] / [PCM]
[Automatisk] : Dolby Digital Plus, Dolby Digital og HE-AAC- (48 kHz) multikanal sendes
ud som Dolby Digital Bitstream.
MPEG sendes ud som PCM.
[PCM] : Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM.
VIERA Connect
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
Du kan få adgang til VIERA Connect og nyde det forskelligartede netværksindhold.
VIERA Connect kræver bredbåndsforbindelse. Der kan ikke anvendes opkaldsbetingede forbindelser.
Sørg for, at netværksforbindelserne og netværksindstillingerne er udført.
“Netværksforbindelser” (s. 75), [Opsætning af netværk] (s. 76 - 80)
For yderligere oplysninger om betjening af VIERA Connect “Brug af “VIERA Connect”” (s. 16)
t
t
t
tOpsætningsmenu (Punkter i [Indstilling] kan ændres uden varsel).
Brugertilpas startskærm
Ændrer positionen for hver enkelt tjeneste på VIERA Connects startskærm
Min konto
Bekræfter eller fjerner den kontoinformation for fjernsynet, du indtastede på
VIERA Connect
Lås
Indstilles for at begrænse adgang til visse tjenester
Bip
Slår biplyden til eller fra, når VIERA Connect betjenes
Bemærkninger
Viser informationen for VIERA Connect
Bemærk
ørg for at opdatere softwaret, når der vises en meddelelse om softwareopdatering på fjernsynsskærmen. Hvis softwaren
tSikke
opdateres, vil du ikke kunne bruge VIERA Connect.
Du kan opdatere softwaren manuelt på et senere tidspunkt
[Softwareopdatering] i [Opsætning af netværk] (s. 80)
er tages forbehold for ændringer uden varsel af VIERA Connects startskærm.
tDTjenesterne
i VIERA Connect tilbydes af deres respektive serviceudbydere, og tjenesten kan afbrydes enten midlertidigt eller
tpermanent uden
varsel. Derfor vil Panasonic ikke garantere for indholdet eller kontinuiteten af tjenesterne.
indhold kan være uegnet for visse seere.
tNNoget
oget indhold er muligvis kun tilgængeligt til bestemte lande og præsenteres måske kun på bestemte sprog.
tAfhængigt
af forbindelsesmiljøet vil internetforbindelsen muligvis være langsom eller ikke vellykket.
tUnder betjeningen
sendes der lydsignal fra terminalerne AV1, DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion). Men der
tudsendes ingen videosignaler.
AV1 kan udsende lydsignal, hvis [AV1 udgang] er indstillet til [Monitor] i menuen Indstilling
(s. 33). For at bruge HDMI2 med ARC-funktion skal du tilslutte en forstærker, der har ARC-funktion (s. 86), og indstille den til at
bruge biograf-højttalere (s. 93).
Du kan indstille adgangsbegrænsning på VIERA Connect [Børnelås] (s. 47)
Sluk for fjernsynet, og tænd derefter for det igen, når du ændrer eller tilslutter netværksforbindelsen.
t
t
84
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
Q-Link forbinder fjernsynet og DVD-optager/videobåndoptager og muliggør nem optagelse, afspilning osv.
(s. 87)
VIERA Link (HDAVI Control™) forbinder fjernsynet og udstyret med VIERA Link funktion, og muliggør nem styring, bekvem
optagelse, energibesparelse, oprettelse af hjemmebiograf etc. uden at komplicerede indstillinger er nødvendige.
(s. 88 - 93)
Du kan anvende Q-Link og VIERA Link-funktioner samtidig.
Dette fjernsyn understøtter funktionen “HDAVI Control 5”. De funktioner, der er til rådighed, afhænger imidlertid af det
tilsluttede udstyrs version af HDAVI Control. Se venligst brugsvejledningen for udstyret for at bekræfte versionerne.
VIERA Link-funktionerne er muligvis tilgængelige, selv med udstyr fra andre producenter, der understøtter HDMI CEC.
t
t
Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link
Q-Link (SCART-forbindelse)
Tilsluttet udstyr
Egenskaber
Tilslutning
DVD-optager /
videobåndoptager
med Q-Link-funktion
Forindstillet download
Nem afspilning
Link strøm-til
Link strøm-af
Direkte fjernsynsoptagelse
SCART-kabel
DVD-optager /
videobåndoptager
med Q-Link funktion
et fuldt monteret SCART-kabel.
tASlutnvend
som understøtter Q-Link, til
tAV1-DVD-optager/videobåndoptager,
terminalen på fjernsynet via et SCART-kabel.
VIERA Link (HDMI-tilslutning)
Tilsluttet udstyr
2 5
DVD-afspiller / Blu-rayafspiller med VIERA Linkfunktion
–
3
3
–
3
2 4
2
3
–
–
–
–
–
1
–
HD-videokamera /
LUMIX kamera med
VIERA Link-funktion
–
1
–
1
–
Tilslutning
HDMI-kabel
DIGA-optager / DVD-afspiller /
Blu-ray-afspiller / HD-videokamera /
LUMIX-kamera med VIERA Linkfunktion
et fuldt monteret kompatibelt HDMI-kabel.
tASlutnvend
udstyr, som understøtter VIERA Link, til fjernsynets HDMI1- eller HDMI2-terminal via et HDMI-kabel.
tLæs det
t brugsvejledningen for udstyret angående HDMI-kabel til tilslutning af Panasonic HD videokamera eller LUMIX-kamera.
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
Egenskaber
Forindstillet download
Nem afspilning
Link strøm-til
Link strøm-af
Reducerer unødvendigt effektforbrug i
standby
Auto standby til unødvendigt udstyr
Pause Live TV program
Direkte fjernsynsoptagelse
Kontroller menuen for det tilsluttede
udstyr med VIERA-fjernbetjeningen
Højttalerkontrol
DIGA-optager med
VIERA Link-funktion
85
VIERA Link (HDMI- og lydudgangstilslutninger)
Tilsluttet udstyr
Egenskaber
Forindstillet download
Nem afspilning
Link strøm-til
Link strøm-af
Reducerer unødvendigt effektforbrug i
standby
Auto standby til unødvendigt udstyr
Pause Live TV program
Direkte fjernsynsoptagelse
Kontroller menuen for det tilsluttede
udstyr med VIERA-fjernbetjeningen
Højttalerkontrol
Afspiller-biograf med
VIERA Link-funktion
–
6
Blu-ray-biograf med
VIERA Link-funktion
–
6
Forstærker med
VIERA Link-funktion
–
–
–
3
–
3 7
–
3 7
–
–
3
–
–
1
–
–
1
–
tAnvendelse af Afspiller-biograf / Blu-ray Disc-biograf:
Tilslutning
Højttalersystem
HDMI-kabel
Afspiller-biograf / Blu-ray-biograf
med VIERA Link-funktion
Optisk lyslederkabel
HDMIkabel
tAnvendelse af forstærker:
eller
SCART-kabel
8
Forstærker med
VIERA Link-funktion
Højttalersystem
HDMI-kabel
DIGA -optager med
VIERA Link-funktion
SCART-kabel
HD-videokamera / LUMIX kamera med VIERA Link-funktion
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
et fuldt monteret kompatibelt HDMI-kabel.
tASlutnvend
det udstyr, som understøtter VIERA Link, til fjernsynets HDMI2-terminal via et HDMI-kabel.
tAnvend
et fuldt monteret SCART-kabel.
tHvis du bruger
SCART-kabel til lydudgang, skal det udstyr, som understøtter VIERA Link, sluttes til fjernsynets AV1-terminal,
tog [AV1 udgang]etindstilles
til [Monitor] i menuen Indstilling (s. 33).
tBrug det optiske digitale lyslederkabel eller SCART-kabel til lydudgang fra fjernsynet.
1 : Til rådighed med udstyr, som har “HDAVI Control 2” eller nyere
funktion.
2 : Til rådighed med udstyr, som har “HDAVI Control 3” eller nyere
funktion.
3 : Til rådighed med udstyr, som har “HDAVI Control 4” eller nyere
funktion.
4 : Til rådighed med DIGA-optager, som har HDD.
5 : Denne funktion er tilgængelig uanset versionen af HDAVI
Control, når optageren understøtter Q-Link og er tilsluttet via
et SCART-kabel.
6 : under afspilning af en disk
7 : undtagen for visning af en disk
8 : Hvis det tilsluttede udstyr har funktionen “HDAVI
Control 5”, er det ikke nødvendigt at bruge dette
lydkabel (Optisk lyslederkabel eller SCART-kabel).
Tilslut i så fald udstyret til fjernsynets HDMI2-terminal
ved hjælp af et HDMI-kabel.
VIERA Link-styring af kompatibelt udstyr ([VIERA Link Control]
s. 91)
et nedenstående skema viser det maksimale antal kompatible udstyr, der kan styres af VIERA Link Control.
tDDette
inkluderer forbindelser til udstyr, der allerede er sluttet til fjernsynet.
For eksempel DIGA-optageren, der er sluttet til forstærkeren, som er sluttet til fjernsynet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Type udstyr
86
Maksimalt antal
Optager (DIGA-optager, osv.)
2
Afspiller (DVD-afspiller, Blu-ray Disc afspiller, HD-videokamera, LUMIX-kamera, digitalkamera,
Afspiller-biograf, Blu-ray disc biograf, osv.)
2
Lydsystem (Afspiller-biograf, Blu-ray disc biograf, forstærker, osv.)
1
Tuner (Sæt topboks, osv.)
3
Q-Link
Forberedelser
ilslut DVD-optageren / videobåndoptageren med de følgende logoer:
tT”Q-Link”,
”NEXTVIEWLINK”, ”DATA LOGIC (et varemærke tilhørende Metz Corporation)”, ”Easy Link (et varemærke tilhørende
Philips Corporation)”, ”Metalogic (et varemærke tilhørende Grundig Corporation)”, ”SMARTLINK (et varemærke tilhørende
Sony Corporation)”
Q-Link tilslutning (s. 85)
Anvend et fuldt monteret SCART-kabel.
Klargør DVD-optageren / videobåndoptageren. Læs brugsvejledningen for optageren.
Opsætning af Q-Link-terminalen i menuen Indstilling [AV1 udgang](s. 33)
Download indstillingerne for forudindstillet kanal, sprog, land “Forindstillet download” (se nedenfor)
t
t
t
t
t
Funktioner til rådighed
Forindstillet download
Indstillinger af kanal, sprog, land kan downloades til optageren.
DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.
For at downloade indstillinger
[Download] (s. 34) eller [Autosøgning] (s. 39) eller “Automatisk opsætning” - når du anvender fjernsynet for første
gang (s. 12, 13)
t
t
Direkte TV-optagelse - Hvad De ser, er hvad De optager
Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program på DVD-optager / videobåndoptager.
Tilgængelige betingelser:
t
Billedkilde
DIRECT TV REC
Analog
Lydindstilling
Optagelse fra
Fjernsyn
TV-skærm udgang
AV
Optagers tuner
Fjernsyn
TV-skærm udgang
AV (visning fra optagerens tuner)
AV
Optagers tuner
AV (visning fra optagerens eksterne indgang)
AV
Optagerens
eksterne indgang
AV (visning af fjernsynets eksterne indgang)
AV
TV-skærm udgang
DVB
Stop af optagelse
Ophæv låsning af tuneren
IDE
GU
EXIT
Tuner låst
Tryk på EXIT for at åbne og afslutte en optagelse.
Link til strøm tændt og nem afspilning
Indstil linket til strøm tændt [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion [Link strøm til] (s. 33)
Hvis DVD-optageren / videobåndoptageren begynder afspilning eller direkte navigator / funktionsmenu for udstyret aktiveres,
tænder fjernsynet og indgangsindstillingen ændres automatisk, således at De kan se indholdet. (Kun når fjernsynet er indstillet
til standby.)
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
år der udføres Direkte TV-optagelse, tændes der automatisk for optageren, hvis den er i
tNStandby-indstilling.
et er muligt at skifte kanal eller slukke for fjernsynet, mens optageren optager fra sin
tDegen
tuner.
tDet er ikke muligt at skifte kanal, hvis optageren optager fra fjernsynets tuner.
Link til strøm slukket
Indstil linket til strøm slukket [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion [Link strøm af] (s. 33)
Når fjernsynet er indstillet til standby, vil optageren også automatisk blive indstillet til standby. (Kun hvis videokassettebåndet
eller discen ikke er aktiveret.)
Denne funktion vil virke, selvom fjernsynet automatisk går i Standby ved hjælp af automatisk standby-funktion.
t
Bemærk
tNogle optagere kan ikke anvendes. Læs brugsvejledningen for optageren.
87
”
VIERA Link “
Opnå ekstra indbyrdes HDMI-funktionsdygtighed med Panasonic-produkter, som har funktionen “HDAVI Control”.
Dette fjernsyn understøtter funktionen “HDAVI Control 5”.
Tilslutninger til udstyret (DIGA-optager, HD-videokamera, Player-biograf, forstærker etc.) med HDMI- og SCART-kabel giver dig
mulighed for at sammenlænke dem automatisk (s. 85, 86).
Disse funktioner er begrænset til modeller med “HDAVI Control” og “VIERA Link”.
Nogle funktioner er ikke til rådighed, afhængigt af udstyrets version af HDAVI Control. Bekræft venligst det tilsluttede udstyrs
version af HDAVI Control.
VIERA Link “HDAVI Control”, baseret på de af HDMI leverede kontrolfunktioner, som er en industristandard kendt som HDMI
CEC (Forbrugerelektronikkontrol), er en unik funktion, som vi har udviklet og tilføjet.
Som sådan kan dens anvendelse med andre fabrikanters udstyr, som understøtter HDMI CEC, ikke garanteres.
Se venligst de enkelte brugsvejledninger til andre fabrikanters udstyr, som understøtter VIERA Link funktionen.
Angående anvendeligt Panasonic udstyr, bedes De rådføre Dem med den lokale Panasonic forhandler.
t
t
t
t
Forberedelser
det udstyr, der understøtter VIERA Link.
tTVilslut
Link-tilslutning (s. 85, 86)
tAIERA
nvend et fuldt monteret kompatibelt HDMI-kabel. Ikke-HDMI-kompatible kabler kan ikke anvendes.
tAnbefalet
Panasonic HDMI-kabel delnummer:
t RP-CDHS15 (1,5 m)
t RP-CDHS30 (3,0 m)
t RP-CDHS50 (5,0 m)
nvend et fuldt monteret SCART-kabel.
tAKlargør
det tilsluttede udstyr. Læs brugsvejledningen for udstyret.
tHvis optimal
optagelse ønskes, kan det være nødvendigt at ændre optagerens indstillinger. Læs brugsvejledningen for
toptageren angående
detaljer.
ownload indstillingerne for forindstillet kanal, sprog, land/region “Forindstillet download” (se nedenfor)
tDIndstil
Link] [Til] i menuen Indstilling [VIERA Link] (s. 33)
tKlargør[VIERA
t Tændfjernsynet
efter tilslutning for udstyret og tænd derefter for fjernsynet.
Sæt indgangsindstillingen til HDMI1 eller HDMI2 (s. 26), og kontrollér, at et billede vises korrekt.
Denne klargøring bør udføres hver gang under de følgende forhold:
t første gang
t når der tilføjes eller tilsluttes udstyr igen
t når opsætningen ændres
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
Funktioner til rådighed
Forindstillet download
Indstillinger af kanal, sprog, land / region kan downloades til optageren.
DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.
For at downloade indstillinger
[Download] (s. 34) eller [Autosøgning] (s. 39) eller “Automatisk opsætning” - når du anvender fjernsynet for første
gang (s. 12, 13)
t
t
Nem afspilning
Automatisk skift af indgang - Når det tilsluttede udstyr anvendes, skiftes indgangsindstillingen automatisk. Når det ikke mere
anvendes, vil indgangsindstillingen gå tilbage.
Link til strøm tændt
Indstil linket til strøm tændt [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion [Link strøm til] (s. 33)
Når afspilning begynder på det tilsluttede udstyr, eller direkte navigator / funktionsmenu for udstyret aktiveres, vil der
automatisk blive tændt for fjernsynet. (Kun når fjernsynet er indstillet til standby.)
Link til strøm slukket
Indstil linket til strøm slukket [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion [Link strøm af] (s. 33)
Når fjernsynet er sat til standby, sættes det tilsluttede udstyr også automatisk til standby.
Denne funktion vil virke, selvom fjernsynet automatisk går i Standby ved hjælp af automatisk standby-funktion.
t
88
Reducerer unødvendigt effektforbrug i standby [Standby strømbesparelse]
Indstil Standby strømbesparelse til [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion
[Standby strømbesparelse] (s. 34)
Effektforbruget i standbyindstilling for det tilsluttede udstyr styres højere eller lavere i synkronisering med fjernsynets til/fra
tilstand for at reducere forbruget.
Når fjernsynet er sat til standby, sættes det tilsluttede udstyr automatisk til standby, og effektforbruget i standby-indstilling for
det tilsluttede udstyr minimeres automatisk.
Når der tændes for fjernsynet, er det tilsluttede udstyr stadig i standby-indstilling, men effektforbruget øges for at fremskynde
starttiden.
Denne funktion er effektiv, hvis det tilsluttede udstyr kan ændre effektforbruget i standby-indstilling og er sat til et højere
effektforbrug.
Denne funktion fungerer, når [Link strøm af ] er indstillet til [Til].
t
t
Auto standby til unødvendigt udstyr [Intelligent auto-standby]
Indstil Intelligent Auto Standby [Til (med påmindelse)] eller [Til (uden påmindelse)] i menuen Indstilling for at anvende
denne funktion [Intelligent auto-standby] (s. 34)
Når der er tændt for fjernsynet, indstilles ikke-set eller ikke-anvendt tilsluttet udstyr automatisk til standby for at reducere
effektforbruget. Hvis for eksempel indgangsindstillingen skiftes fra HDMI, når Højttalervalg ændres til [TV] (undtagen for
visning af disc).
Hvis du vælger [Til (med påmindelse)], vises meddelelsen på skærmen og skal bemærkes, før denne funktion anvendes.
Det er ikke sikkert, at denne funktion fungerer, afhængigt af det tilsluttede udstyr. Indstil om nødvendigt til [Fra].
t
t
Direkte TV-optagelse - Hvad De ser, er hvad De optager [Direct TV Rec]
Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program på en DIGA-optager.
Hvis De tilslutter forskellige optagere, inklusive optagere fra andre fabrikanter, samtidigt, skal De slutte DIGA-optageren til
det lave HDMI-terminalnummer på fjernsynet. Hvis De for eksempel anvender HDMI1 og HDMI2 til to optagere, skal De i
dette tilfælde slutte Diga-optageren til HDMI1.
Kontrollér indstillingerne og udstyret, hvis du ikke kan betjene det
“Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link” (s. 85, 86), “Forberedelser” (s. 88)
Hvis du ønsker at optage programmet, som DIGA-optageren ikke understøtter, er en SCART-forbindelse nødvendig, og
programmet optages med Q-Link-funktionen (s. 87).
Afhængigt af programmet kan det være nødvendigt med en SCART-forbindelse for at optage.
Det er muligt at skifte kanal eller slukke for fjernsynet, mens optageren optager fra sin egen tuner.
Det er ikke muligt at skifte kanal, hvis optageren optager fra fjernsynets tuner.
t
t
t
t
t
t
Vis [VIERA Link-menu]
2
Vælg [Direct TV Rec], og start optagelse
vælg
VIERA Link-menu
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
åbn / start
t
Det er også muligt at påbegynde
optagelsen direkte.
DIRECT TV REC
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
1
Stop af optagelse
Vælg [Stop] i [Direct TV Rec]
vælg
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Stop
Optager
Hjemmebiograf
åbn / stop
tDet er også muligt at stoppe optagelsen direkte.
Ophæv låsning af tuneren
IDE
GU
EXIT
Tuner låst
Tryk på EXIT for at åbne og afslutte en optagelse.
89
Pause Live TV-program [Pause Live TV]
Det er muligt at stoppe det direkte fjernsynsprogram og fortsætte senere.
Live fjernsynsprogrammer vil blive optaget på HDD i den tilsluttede DIGA-optager.
Denne funktion er til rådighed med DIGA-optager, som har HDD.
Hvis De tilslutter forskellige optagere, inklusive optagere fra andre fabrikanter, samtidigt, skal De slutte DIGA-optageren, som
har HDD, til det lave HDMI-terminalnummer på fjernsynet. Hvis De for eksempel anvender HDMI1 og HDMI2 til to optagere,
skal De i dette tilfælde slutte DIGA-optageren, som har HDD, til HDMI1.
Kontrollér indstillingerne og udstyret, hvis du ikke kan betjene det
“Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link” (s. 85, 86), “Forberedelser” (s. 88)
t
t
t
1
Vis [VIERA Link-menu]
2
Vælg [Pause Live TV], og sæt på pause
Fjernsynsbilledet vil pausestoppe.
vælg
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
åbn / pause
optages på HDD fra det sted, hvor der blev pausestoppet.
tLHivevis fjernsynsprogrammer
t det fjernsynsbilledet, der er sat på pause, forsvinder efter nogle minutter.
OPTION
(Fjernsynsbilledet, der er sat på pause, gendannes)
tFølg betjeningsvejledningen for at anvende funktionen Pause Live TV.
Anvendelse af Pause Live TV
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
etjeningerne kan være forskellige, afhængigt af optageren. Følg i
tBdette
tilfælde betjeningsvejledningen eller læs brugsvejledningen for
søgning bagud
pause
optageren.
søg fremad
afspil
stop
Hvis du stopper afspilningen, slettes
det optagede program fra HDD.
t
Tilbage til Live TV
(Stop afspilning af Pause Live TV/annullér pause)
Vælg [Ja]
Pause Live TV
TV
vælg
stop
Afbryd Pause Live TV ?
Ja
Nej
tHvis du stopper afspilning eller annullerer pausen, vil det optagne program blive slettet fra HDD’en.
90
Kontrollér menuen for det tilsluttede udstyr med VIERA-fjernbetjeningen
[VIERA Link Control]
Det er muligt at styre nogle af det tilsluttede udstyrs funktioner med fjernsynets fjernbetjening (ret fjernbetjeningen mod
signalmodtageren på fjernsynet).
Kontrollér indstillingerne og udstyret, hvis du ikke kan betjene det
“Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link” (s. 85, 86), “Forberedelser” (s. 88)
Læs brugsvejledningen for udstyret angående detaljer om betjeninger af det tilsluttede udstyr.
t
t
1
Vis [VIERA Link-menu]
2
Vælg [VIERA Link Control]
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
3
vælg
VIERA Link-menu
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
adgang
Vælg det udstyr, De vil have adgang til
Typen af det tilsluttede udstyr vises.
Vælg typen af udstyret og få adgang.
vælg
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
åbn / gem
[Optager] / [Afspiller] / [Hjemmebiograf] / [Videokamera] /
[LUMIX] / [Digitalkamera] / [Andet]
Det anvendte udstyrs menu.
(Indgangsindstillingen vil automatisk blive ændret)
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
kan også få direkte adgang til Foto-indstilling ved at anvende VIERA TOOLS
tDu “Sådan
anvendes VIERA TOOLS” (s. 28)
et viste punkt kan variere afhængigt af det tilsluttede udstyr.
tD[Hjemmebiograf
] betyder Player-biograf, Blu-ray Disc-biograf eller optager-biograf.
t[Andet] betyder Tuner
sæt topboks.
t
91
4
Udfør betjeninger på udstyrets menu.
VIERA fjernbetjeningsknapper, som kan anvendes:
(afhængigt af det tilsluttede udstyr)
1 Indstil positionen til “TV”
DVD/VCR
TV
2 Følg betjeningsvejledningen
tFor at vise/skjule betjeningsvejledningen
OPTION
Hvis du får adgang til andre fabrikanters udstyr, vises menuen til valg af opsætning/indhold
muligvis.
tNår nøgleordene vises på farvebjælken
(Rød)
(Grøn)
(Gul)
(Blå)
Bemærk
ogle operationer er muligvis ikke til rådighed, afhængigt af udstyret. Anvend i dette tilfælde
tNudstyrets
egen fjernbetjening til at styre det.
Hvis flere optagere eller afspillere er tilsluttet
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Start
Optager2
Hjemmebiograf
Nummeret gives fra det laveste HDMI-terminalnummer, som er sluttet til den
samme type udstyr. For eksempel to optagere til HDMI1 og HDMI2: I dette tilfælde
vises den optager, som er sluttet til HDMI1, som [Optager1] og den optager, som er
sluttet til HDMI2, vises som [Optager2].
[Optager1-2 / Afspiller1-2]
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
92
Ved adgang til ikke-VIERA Link udstyr
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
Typen af det tilsluttede udstyr vises.
De kan få adgang til udstyrets menu. Men De kan ikke betjene det. Anvend
udstyrets egen fjernbetjening til at styre det.
Højttalerkontrol [Højttaler-valg]
Det er muligt at styre biograf-højttaleren med fjernbetjeningen til dette fjernsyn (ret fjernbetjeningen mod signalmodtageren
på fjernsynet).
Kontrollér indstillingerne og udstyret, hvis du ikke kan betjene det
“Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link” (s. 85, 86), “Forberedelser” (s. 88)
t
1
Vis [VIERA Link-menu]
2
Vælg [Højttaler-valg]
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
3
vælg
VIERA Link-menu
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
adgang
Indstil til [Hjemmebiograf] eller [TV]
vælg
gem
[Hjemmebiograf]
Player-biograf, Blu-ray Disc biograf eller forstærker vil automatisk blive aktiveret, hvis
de er i standby-indstilling, og lyden kommer fra de biograf-højttalere, som er sluttet til
udstyret.
tLydstyrke op/ned
fra fjernsynshøjttalerne dæmpes.
tLNyden
t år der slukkes for udstyret, vil fjernsynshøjttalerne blive aktiveret.
[TV]
Fjernsynshøjttalerne er aktive.
Flerkanalslyd
Hvis du vil høre multikanallyd (f.eks. Dolby Digital 5,1ch) via en forstærker, skal du tilslutte
den ved hjælp af et HDMI-kabel og et optisk, digitalt lyslederkabel (s. 86)og derefter vælge
[Hjemmebiograf ]. Hvis forstærkeren er udstyret med funktionen ”HDAVI Control 5”, kan du kun
tilslutte ved hjælp af et HDMI-kabel. Slut i så fald Deres forstærker til fjernsynets HDMI2-terminal.
For at høre lyden fra DIGA-optageren i fler-kanalslyd, skal du tilslutte et HDMI-kabel fra DIGAoptageren til forstærkeren (s. 86).
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
tLyddæmpning
Bemærk
isse funktioner vil muligvis ikke fungerer ordentligt, afhængigt af det tilsluttede udstyr.
tDBillede
eller lyd er muligvis ikke til rådighed i de første par sekunder, når indgangsindstillingen ændres.
tNem afspilning
kan opnås ved at man anvender fjernbetjeningen til afspiller-biograf, Blu-ray Disc biograf eller forstærker. Læs
tbrugsvejledningen
for udstyret.
HDAVI Control 5” er den sidste nye standard (aktuel fra december 2010) for HDAVI Control-kompatibelt udstyr. Denne
t“standard
er kompatibel med konventionelt HDAVI-udstyr.
tBekræftelse af dette fjernsyns version af HDAVI Control [System information] (s. 37)
93
Eksternt udstyr
Disse diagrammer viser vores anbefalinger af tilslutning af Deres fjernsyn til forskelligt udstyr.
Angående andre tilslutninger henviser vi til instruktionerne for hvert enkelt apparat, oversigten (s. 96) og specifikationerne
(s. 106).
Optagelse / afspil
Jordbaseret antenne
eller
RF-kabel
DIGITAL AUDIO OUT
A
U
D
I
O
I
N
PC
Dock for iPod
(DC 5V 1.0A MAX)
Fuldt monteret SCART-kabel
DVD-optager /
videobåndoptager
For at se satellit-udsendelser
Fuldt
monteret
SCART-kabel
Bagsiden af
fjernsynet
Fuldt monteret HDMIkompatibelt kabel
Sæt topboks
Eksternt udstyr
Visning af DVD’er
(Lytning)
A
U
D
I
O
I
N
DVD-afspiller
(Sening)
HDMI-udstyr
Optager / afspiller
Fuldt monteret HDMIkompatibelt kabel
tHDMI-tilslutning
94
(s. 101)
Videokamera
Netværk (ledningsført)
Internet
Modem
LAN-kabel (skærmet)
Hub eller Router
USB-enhed
DIGITAL AUDIO OUT
A
U
D
I
O
I
N
PC
Dock for iPod
(DC 5V 1.0A MAX)
USB-kabel
USB HDD
Fjernsynets
sidepanel
Bagsiden af fjernsynet
Trådløs LAN-adapter
PC
PC
A
U
D
I
O
I
N
(Lytning)
(Sening)
Konverteradapter
(om nødvendigt)
Eksternt udstyr
Computer
Lytning gennem højttalerne
DIGITAL AUDIO OUT
Optisk lyslederkabel
Forstærker med
højttalersystem
For at høre lyden fra det eksterne udstyr i multikanallyd
(f.eks. Dolby Digital 5.1ch), skal du slutte udstyret til forstærkeren.
Læs brugsanvisningerne for udstyret og forstærkeren angående
tilslutningerne.
95
Videokamera / spiludstyr
Bagsiden af fjernsynet
(Sening)
A
U
D
I
O
I
N
Videokamera
(Lytning)
Spilleudstyr
Fjernsynets
sidepanel
Hovedtelefoner
(M3 stereo-ministik)
af lydstyrken
tRegulering
[Hovedtlf. Styrke] (s. 31)
Typer af udstyr, der kan sluttes til hver terminal
Terminal
USB 1 - 2
HDMI 1 - 2
ETHERNET
DIGITAL
AUDIO OUT
COMPONENT
AV2
AV1
Optagelse / Afspilning
(udstyr)
Eksternt udstyr
(AV2)
For at optage / afspille videokassettebånd /
DVD´er (Videobåndoptager/DVD-optager)
1
For at se kabel-udsendelser (Sæt topboks)
For at se DVD’er (DVD-afspiller)
For at se videokamera-billeder (Videokamera)
For at spille spil (Spiludstyr)
2
Anvendelse af forstærker med højttalersystem
For at bruge netværkstjenester
3
USB HDD optagelse
Q-Link
VIERA Link
(med HDMI)
Direkte fjernsynsoptagelse
: Anbefalet tilslutning
1 : Anvend HDMI1 for automatisk skift af indgang.
2 : Anvend HDMI2 for tilslutning af en forstærker. Denne tilslutning kan anvendes, når der bruges en forstærker med
funktionen ARC (kanal til returlyd).
3 : Anvend USB 1-porten til tilslutning af USB HDD.
96
Teknisk information
Automatisk skærmformat
Den optimale størrelse og det optimale format kan automatisk vælges, og det er muligt at opnå finere billeder.
(s. 20)
Formatkontrolsignal
[Bred] vises øverst til venstre på skærmen, hvis der findes et signal for bredskærmformat (WSS) eller et kontrolsignal gennem
SCART-/HDMI-terminalen.
Formatforholdet vil blive ændret til det rigtige 16:9 eller 14:9 bredskærmformat.
Denne funktion fungerer i en hvilken som helst formatforholdindstilling.
Formatkontrolsignal
Indgangsterminal
Kabel
RF
AV1 / AV2
(Komposit)
COMPONENT
HDMI1
HDMI2
Indgangssignalformat
DVB-C
DVB-T
PAL B, G, H, I
PAL D, K
SECAM B, G
SECAM L, L’
SECAM D, K
PAL 525/60 6,5 MHz
PAL 525/60 6,0 MHz
PAL 525/60 5,5 MHz
M.NTSC 6,5 MHz
M.NTSC 6,0 MHz
M.NTSC 5,5 MHz
PAL
SECAM
PAL 525 / 60
M.NTSC
NTSC
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1.125 (1.080) / 60i, 50i
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1.125 (1.080) / 60i, 50i
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p
Bredformatskærmsignal
(WSS)
Kontrolsignal via SCART
(stikben 8)/HDMI-terminal
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Den automatiske formatfuntion vælger det bedste formatforhold, så skærmen fyldes ud. Dette sker via anvendelse af en
firetrins proces (WSS, kontrolsignal gennem SCART / HDMI-terminal, Letterbox-registrering eller Justér for at udfylde skærmen)
for at vælge.
Denne process kan tage flere minutter, afhængigt af hvor mørkt billedet er.
Letterbox-detektering:
Hvis der registreres sorte striber øverst og nederst på skærmen, vil den automatiske formatfunktion vælge det bedste
formatforhold og udvide billedet, så det udfylder hele skærmen.
Hvis der ikke detekteres nogen formatforholdsignaler, vil auto-indstillingen fremhæve billedet, så det bliver optimalt at se på.
Teknisk information
Auto-indstilling
Bemærk
orholdet varierer, afhængigt af programmet etc. Hvis forholdet er uden for standarden 16:9, vil der komme sorte striber frem
tFøverst
og nederst på skærmen.
vis skærmstørrelsen ser unormal ud, når et program optaget i bredformat afspilles, skal videobåndoptagerens sporing
tHjusteres.
Læs brugsvejledningen for videobåndoptageren.
97
Understøttet filformat i Medieafspiller og media servere
Foto
Format
JPEG
Filtilføjelse
.jpg
.mpo
Billedopløsning (pixel)
8×8
til
30.719 × 17.279
Detaljer / restriktioner
DCF1 og EXIF2 standarder
Sub-sampling: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Progressiv JPEG understøttes ikke.
t
1 : Regel for design af kamerafilsystem - forenet standard etableret af Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
2 : Udskiftelig billedfil - billedfilformat anvendt i digitalkameraer
Video
Beholder
Filtilføjelse
Videokodek
Lydkodek
Detaljer / restriktioner
SD-Video
.mod
MPEG1
MPEG2
MPEG
Dolby Digital
SD-videostandard ver. 1.3
(videounderholdningsprofil)
Data er muligvis ikke tilgængelige, hvis
en mappeform på enheden ændres.
AVCHD
.mts
H.264
Dolby Digital
AVCHD-standard
Data er muligvis ikke tilgængelige, hvis
en mappeform på enheden ændres.
AVI
.avi
.divx
DIV3
DIV4
DIVX
DX50
DIV6
XviD
MPEG4 SP / ASP
MPEG
MP3
Dolby Digital
MKV
.mkv
H.264 BP / MP / HP
MPEG
MP3
Dolby Digital
DTS-kerne
ASF
.asf
.wmv
MP4
.mp4
Windows Media
videoversion 9
WMA
VC-1
t
t
ertificeret til afspilning af DivX Plus HDtCvideofil
i Medieafspiller
For detaljer om DivX
“DivX” (s. 99)
filer kan ikke afspilles.
tKWopibeskyttede
tikke.MA Pro og WMA Lossless understøttes
ette fjernsyn understøtter denne
tDbeholder
optaget af Panasonic-
H.264 BP / MP / HP
AAC
MP3
Dolby Digital
ette fjernsyn understøtter Motion JPEG
tDoptaget
af Panasonic LUMIX-kamera .
et er ikke muligt at afspille Motion
tDJPEG
med media serveren.
produkter.
Læs produkternes brugervejledning for
detaljer.
Teknisk information
MOV
.mov
MotionJPEG
H.264 BP / MP / HP
Lineær PCM (RAW /
TWOS / SOWT)
AAC
MP3
Dolby Digital
PS
.mpg
.mpeg
MPEG1
MPEG2
MPEG
MP3
Lineær PCM
–
MPEG2
H.264
AAC
MP3
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
enne beholder kan kun afspilles med
tDmedia
serveren.
TS
.ts
.tp
3
3 : Visse produkter fra før 2004 er muligvis ikke tilgængelige. Der gives ingen garanti for kompatibilitet med fremtidige
produkter.
98
Musik
Kodek
Filtilføjelse
MP3
.mp3
AAC
.m4a
WMA
.wma
Restriktioner
–
tKopibeskyttede filer kan ikke afspilles.
filer kan ikke afspilles.
tKWopibeskyttede
t MA Pro og WMA Lossless understøttes ikke.
Bemærk
ogle filer afspilles muligvis ikke, selvom de overholder disse betingelser.
tNBrug
ikke tegn på to bytes eller andre specialkoder til data.
tEnheden
kan muligvis ikke anvendes med dette fjernsyn, hvis fil- eller mappenavnene ændres.
t
DivX
DivX Certified® for at afspille DivX® og DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video op til 1080p HD med kvalitetsindhold.
OM DIVX-VIDEO:
DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video.
På divx.com kan du få yderligere information og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.
Undertekstfil for DivX
Undertekstformat - MicroDVD, SubRip, TMPlayer
DivX-videofilen og undertekstfilen ligger i den samme mappe, og filnavnene er de samme, bortset fra filendelserne.
Hvis der er mere end én undertekstfil i den samme mappe, vises de i følgende prioritetsorden: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
For at bekræfte eller ændre den nuværende undertekststatus, mens der afspilles DivX-indhold, skal De trykke på knappen
OPTION for at få vist Alternativmenu.
Afhængigt af de metoder, der bruges til at oprette filen, eller tilstanden for optagelsen, bliver kun dele af underteksterne
muligvis vist, eller underteksterne vises måske slet ikke.
t
t
t
t
Bemærk
fhængigt af dit SD-kort, din USB flash-hukommelse eller media serveren vises filer og mapper muligvis ikke i den
tArækkefølge,
du har angivet.
af hvordan du opretter filer, samt strukturen af mapper, bliver filerne og mapperne muligvis ikke vist.
tANfhængigt
år der er mange filer og/eller mapper, kan betjeningen tage tid at udføre, eller visse filer vil muligvis ikke kunne vises eller
tafspilles.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-demand (VOD)-film. For at få din
registreringskode skal du finde DivX VOD-afsnittet i opsætningsmenuen. Gå til vod.divx.com for yderligere information om
fuldførelse af registrering.
For at få vist DivX VOD-registreringskoden
[DivX® VOD] i opsætningsmenuen (s. 37)
du ønsker at generere den nye registreringskode, skal du afmelde den aktuelle registreringskode.
tHNårvisDivX
VOD-indhold er blevet afspillet én gang, vises bekræftelsesskærmen for afmeldelse i [DivX® VOD] i
t
Angående DivX-indhold, der kun kan afspilles et bestemt antal gange
Noget DivX VOD-indhold kan kun afspilles et bestemt antal gange.
Når De afspiller dette indhold, vises det resterende antal afspilninger. De kan ikke afspille dette indhold, når det resterende
antal afspilninger er nul. ([Denne DivX lejevideo er udløbet.] vises).
Under afspilningen af dette indhold reduceres antallet af resterende afspilninger med én under følgende forhold:
t Hvis De afslutter den igangværende applikation.
t Hvis du afspiller det andet indhold.
t Hvis De går til det næste eller forrige indhold.
t
Teknisk information
opsætningsmenuen. Hvis du trykker på OK-knappen på bekræftelsesskærmen, vil afmeldingskoden ikke blive genereret, og
du vil ikke kunne afspille indhold, du har købt med den aktuelle registreringskode.
Du kan få den nye registreringskode ved at trykke på OK-knappen på skærmen til afmelding af koder.
Hvis De køber DivX VOD-indhold ved hjælp af en anden registreringskode end dette fjernsyns kode, vil De ikke være i stand
til at afspille dette indhold.([Din enhed er ikke godkendt til at spille denne DivX beskyttede video.] vises).
99
Enheder til optagelse eller afspilning
SD-kort (til afspilning i Medieafspiller)
Kortformat: SDXC-kort - exFAT SDHC-kort / SD-kort - FAT16 eller FAT32
Anvendelig korttype (maks. kapacitet): SDXC-kort (64 GB), SDHC-kort (32 GB), SD-kort (2 GB),
miniSD-kort (2 GB) (kræver miniSD-adapter)
Hvis der anvendes miniSD-kort, skal det indsættes / udtages sammen med adapteren.
Kontroller den sidste nye information om korttypen på det følgende websted. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Brug et SD-kort, som overholder SD-standarderne. Hvis ikke, kan det forårsage funktionsfejl af
fjernsynet.
t
t
t
2,1 mm
32 mm
24 mm
USB flash-hukommelse (til afspilning i Medieafspiller)
Formatet for USB flash-hukommelse:FAT16, FAT32 eller exFAT
En USB HDD formateret på PC understøttes ikke i Medieafspiller.
t
USB HDD (for optagelse af de digitale TV-programmer med dette fjernsyn og afspilning i Medieafspiller)
Kapaciteten i USB HDD, hvis ydeevne er testet med dette fjernsyn: Fra 160 GB til 3 TB
Tilslut USB HDD’en til strømstikket for at optage og afspille korrekt på dette fjernsyn.
Formatér USB HDD med dette fjernsyn for at kunne bruge den. (s. 54)
Hvad angår ydeevne, garanteres ikke for alle USB HDD’er. Se de USB HDD’er, hvis ydeevne er blevet testet med dette tv på
følgende hjemmeside. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
t
t
t
Bemærk
ændret med en PC vises muligvis ikke.
tDTagataikke
enheden ud, mens fjernsynet er ved at få adgang til data (dette kan beskadige enheden eller fjernsynet).
tRør ikke ved
stikbenene på enheden.
tUdsæt ikke enheden
kraftige tryk eller slag.
tIsæt enheden, så denforvender
rigtigt (ellers kan enheden eller fjernsynet beskadiges).
tElektrisk interferens, statisk elektricitet
fejlagtig betjening kan bevirke, at data eller enhed beskadiges.
tSikkerhedskopiér de optagne data medeller
mellemrum i tilfælde af forringede eller beskadigede data eller hvis fjernsynet
tvirker forkert. (Panasonic påtager sig intetjævne
ansvar for nogen forringelse eller beskadigelse af optagne data.)
Information om SCART- og HDMI-terminal
AV1 SCART-terminal (RGB, VIDEO, Q-Link)
Teknisk information
100
Jordstik
CVBS ud (video)
CVBS jord
Rød ind
Rød jord
Grøn ind
Grøn jord
Blå ind
Blå jord
Audio ud (L)
Audio ud (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS ind (video)
RGB status jord
Status RGB
Jord
-Q-Link data
Status CVBS
Audio ind (L)
Audio jord
Audio ind (R)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
+5V strøm
SDA
Program
TMDS ur−
TMDS ur+
TMDS Data0 afskærmning
TMDS Data1−
TMDS Data1+
TMDS Data2 afskærmning
HDMI-terminal
Detektering af varmt stik
DDC/CEC jord
SCL
CEC
TMDS urafskærmning
TMDS Data0−
TMDS Data0+
TMDS Data1 afskærmning
TMDS Data2−
TMDS Data2+
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
HDMI-tilslutning
HDMI (multimediegrænseflade med høj definition) er verdens første, komplette digitalforbruger af AV-grænseflade, som er i
overensstemmelse med en ikke-komprimeringsstandard.
HDMI gør det muligt at opnå højdefinitions digitale billeder og højkvalitets lyd via tilslutning af fjernsynet til udstyret.
HDMI-kompatibelt udstyr1 med en HDMI- eller DVI-udgangsterminal, som for eksempel en DVD-afspiller, en indstillet topboks
eller spilleudstyr, kan sluttes til HDMI-terminalen ved hjælp af et HDMI-kompatibelt (helt tilsluttet) kabel.
Om tilslutninger, se “Eksternt udstyr” (s. 94).
Anvendelige HDMI-funktioner
ndgangslydsignal:
(HDAVI Control 5)
tI2-kanal
tVIERA Link
lineær PCM (sampling frekvenser - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
[VIERA Link] (s. 88)
ndgangsvideosignal:
ontent Type
tI480i,
tCLydreturkanal
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i og 1080p
t
“Indgangssignal, der kan vises” (s. 103)
(kun HDMI2-terminal)
2
Tilpas udgangsindstillingen til det digitale udstyr.
PC-signal:
tIndgangs
“Indgangssignal, der kan vises” (s. 103)
Tilpas udgangsindstillingen med din PC.
DVI-tilslutning
Hvis det eksterne udstyr kun har én DVI-udgang, skal der sluttes til HDMI terminal via et DVI til HDMI-adapterkabel3. Når DVItil HDMI-kablet anvendes, skal lydkablet sluttes til lydindgangsterminalen (anvend AV2-lydterminaler).
Bemærk
kan udføres på [HDMI1 / 2 indgang] i menuen Lyd. (s. 33)
tLHydindstillinger
det tilsluttede udstyr har en funktion for justering af formatet, skal formatforholdet sættes til “16:9”.
tDvis
isse HDMI-stik er “type A”.
tDisse
er kompatible med HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) copyright-beskyttelse.
tUdstyrHDMI-stik
digital udgangsterminal kan sluttes til indgangsterminalen på enten “COMPONENT” eller “VIDEO”, så analoge
tsignaleruden
kan modtages.
tDette fjernsyn indeholder HDMI™-teknologi.
1 : HDMI-logoet vises på HDMI-kompatibelt udstyr.
2 : Lydreturkanal (ARC) er en funktion, der kan sende digitale lydsignaler via et HDMI-kabel.
3 : Spørg den lokale forhandler af digitalt udstyr.
PC tilslutning
En PC kan sluttes til dette fjernsyn, således at PC-skærmen vises og lyden høres fra fjernsynet.
PC-signaler, som kan sendes ind: Vandret scanningfrekvens 31 til 69 kHz; lodret scanningsfrekvens 59 til 86 Hz (over 1.024
signallinjer kan medføre forkert billedvisning).
En PC-adapter er ikke nødvendig til det DOS/V-kompatible D-sub 15-bens stik.
t
t
Bemærk
Stikben
nr.
Signalnavn
Stikben
nr.
Signalnavn
Stikben
nr.
Signalnavn
R
GND (jord)
NC (ikke tilsluttet)
G
GND (jord)
NC (ikke tilsluttet)
B
GND (jord)
HD (HSTNC)
NC (ikke tilsluttet)
NC (ikke tilsluttet)
VD (VSTNC)
GND (jord)
GND (jord)
NC (ikke tilsluttet)
Teknisk information
PC-modeller kan ikke sluttes til dette fjernsyn.
tNNåroglePC’en
tMaks. displayopløsning
anvendes, skal kvaliteten af PC’ens farvedisplay
tsættes til den
4:3
1.440 × 1.080 pixel
højeste position.
16:9
1.920 × 1.080 pixel
or detaljer om gældende PC-signaler
tF“Indgangssignal,
der kan vises” (s. 103)
t
tSignal for D-sub 15-bens stik
101
USB-forbindelse
t
t
t
t
t
Det anbefales at slutte USB HDD’en eller USB flash-hukommelsen direkte til fjernsynets USB-porte.
Visse USB-enheder eller USB HUB kan muligvis ikke anvendes med dette fjernsyn.
Du kan ikke tilslutte enheder ved hjælp af USB-kortlæser.
Det er ikke muligt at anvende to eller flere ens USB-enheder samtidigt, undtagen USB flash-hukommelse eller USB HDD.
Der kan findes yderligere information om USB-enheder på følgende hjemmeside. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
USB-tastatur
som påkræver drivere, er ikke understøttet.
tUÆSB-tastaturer,
ndring af sprogtype [USB tastatur-layout] (s. 37)
tTegn
muligvis ikke korrekt på fjernsynsskærmen, afhængigt af det tilsluttede tastatur eller tastaturopsætningen.
tNoglevises
t taster på USB-tastaturet kan svare til knapperne på fjernbetjeningen.
USB-tastatur
Fjernbetjening
USB-tastatur
Fjernbetjening
npmo
Markørknapper
F2
VIERA TOOLS
Indtast
OK
F3
MENU
Backspace
BACK/RETURN
F4
INPUT (AV)
Esc
EXIT
F5 / F6
Kanal ned / op
0 – 9/ tegn
Taltaster
F7 / F8
Lydstyrke ned / op
F1
GUIDE
F9 / F10 / F11 / F12
Farvede knapper
Gamepad
e de gamepads, hvis ydeevne er blevet testet med dette tv på følgende hjemmeside. (Kun på engelsk)
tShttp://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
tNogle taster på gamepads svarer til knapperne på fjernbetjeningen.
Eksempel :
1
2
Select
11 10 9
3
4
5
Start
8 7 6
1
2
3
4
5
Fjernbetjening
Lydstyrke op / ned
Kanal op / ned
GUIDE
OK
BACK/RETURN
10
Fjernbetjening
VIERA TOOLS
EXIT
INPUT
(AV)
MENU
6
VIERA Connect
11
Markørknapper
7
8
9
Tegnoversigt for taltaster
Du kan indtaste tegn med taltasterne for frie indgangsposter.
abc
Skriv ind
Navn
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
P
Q
R
S
U
V W X
Y
Z
Å Æ Ø
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
u
v
w
x
y
z
å æ ø
!
:
#
)
+
-
.
*
_
(
t
jkl
mno
tuv
wxyz
Tryk gentagne gange på taltasten, indtil du kommer til det
ønskede tegn.
vælges automatisk, hvis du slipper i 1 sekund.
tTDegnet
et er også muligt at vælge tegnet ved at trykke på OK-knappen eller
tandre
taltaster inden for 1 sekund.
Teknisk information
Tegnoversigt:
Taltaster
Antal gange, der skal trykkes
1
.
2
1
3
!
abc
a
b
c
def
d
e
f
4
:
5
#
6
+
7
-
8
*
9
_
10
(
11
)
2
A
B
C
å
æ
Å
Æ
3
D
E
F
ghi
g
h
i
4
G
H
I
jkl
j
k
l
5
J
K
L
mno
m
n
o
6
M
N
O
ø
Ø
pqrs
p
q
r
s
7
P
Q
R
S
tuv
t
u
v
8
T
U
V
w
x
y
z
9
W
X
Y
Z
Mellemrum
0
wxyz
102
h
T
def
ghi
pqrs
Indgangssignal, der kan vises
COMPONENT (Y, PB, PR), HDMI
Signalnavn
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1.125 (1.080) / 60i, 50i
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p
COMPONENT
HDMI
Mærke: Anvendeligt indgangssignal
PC (fra D-sub 15P)
Signalnavn
640 × 400 @70 Hz
640 × 480 @60 Hz
640 × 480 @75 Hz
800 × 600 @60 Hz
800 × 600 @75 Hz
800 × 600 @85 Hz
852 × 480 @60 Hz
1.024 × 768 @60 Hz
1.024 × 768 @70 Hz
1.024 × 768 @75 Hz
1.024 × 768 @85 Hz
1.280 × 768 @60 Hz
1.280 × 1.024 @60 Hz
1.366 × 768 @60 Hz
Macintosh13” (640 × 480)
Macintosh16” (832 × 624)
Macintosh21” (1.152 × 870)
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
31,47
31,47
37,50
37,88
46,88
53,67
31,44
48,36
56,48
60,02
68,68
47,70
63,98
48,39
35,00
49,73
68,68
70,07
59,94
75,00
60,32
75,00
85,06
59,89
60,00
70,07
75,03
85,00
60,00
60,02
60,04
66,67
74,55
75,06
Det gyldige indgangssignal for PC er kompatibelt med VESA-standardtiming.
PC (fra HDMI-terminal)
Signalnavn
640 × 480 @60 Hz
750 (720) / 60p
1.125 (1.080) / 60p
Horisontal frekvens (kHz)
31,47
45,00
67,50
Vertikal frekvens (Hz)
60,00
60,00
60,00
Det gyldige indgangssignal for PC er kompatibelt med HDMI-standardtiming.
Bemærk
Teknisk information
signaler end ovenstående vil muligvis ikke blive korrekt vist.
tAOndre
venstående signaler genformateres for optimal visning på dit display.
tPC-signalet
forstørres eller komprimeres til visning, så det måske ikke er muligt at vise fine detaljer tilstrækkeligt tydeligt.
t
103
Hyppigt stillede spørgsmål
Følg venligst disse enkle anvisninger til løsning af problemet, inden De bestiller reparation eller ringer efter hjælp.
Rådfør Dem med Deres lokale Panasonic-forhandler, hvis problemet stadig ikke kan løses.
Blokstøj, fastfrosne eller forsvindende billeder forekommer i DVB-indstilling / Hvide pletter eller skyggebillede
(ghosting) forekommer i analog indstilling / Visse kanaler kan ikke indstilles
Kontrollér placeringen, retningen og forbindelsen af antennen.
Kontrollér [Signaltilstand] (s. 42). Hvis [Signalkvalitet] vises med rødt, er DVB-signalet svagt.
Vejrforholdene vil påvirke signalmodtagelsen (kraftig regn, sne, osv.), specielt i områder, hvor modtagelsen er dårlig. Selv
i godt vejr kan et højtryk bevirke, at modtagelsen af nogle kanaler bliver dårlig.
På grund af den anvendte signalmodtagelsesteknologi, kan kvaliteten af de digitale signaler i visse tilfælde være relativt
lav på trods af en god modtagelsen af analoge signaler.
Sluk for fjernsynet med hovedafbryderen (tænd / sluk-knap) og tænd derefter for det igen.
Rådfør Dem med Deres lokale forhandler eller serviceudbyder angående tilgængeligheden af serviceydelser, hvis
problemet fortsætter.
t
t
t
t
t
t
Ingen programmer vises på TV Guide
Kontroller den digitale sender.
Justér retningen af antennen eller parabolen til en anden sender installeret i nærheden.
Kontroller den analoge udsendelse. Kontrollér antennen og rådfør dig med din lokale forhandler, hvis billedkvaliteten er
dårlig.
t
t
t
Der frembringes hverken billede eller lyd
Er fjernsynet indstillet til AV-tilstand?
Kontrollér, at den korrekte indgangsindstilling er valgt.
Kontrollér, at netledningen er sat i stikkontakten, og at fjernsynet er tændt.
Kontrollér billedmenuen (s. 30, 31) og lydstyrken.
Kontroller, at alle nødvendige kabler og tilslutninger er sat ordentligt i forbindelse.
t
t
t
t
t
Automatisk format
Automatisk format er lavet for at man kan opnå det bedste formatforhold, så skærmen fyldes helt ud.
Tryk på knappen ASPECT, hvis du gerne vil ændre skærmformatet manuelt. (s. 20)
t
t
(s. 97)
Sort og hvidt billede
ontroller, at det eksterne udstyrs udgang modsvarer fjernsynets indgang.
tKSørg
for, at det eksterne udstyrs udgangsindstilling ikke er S-Video, når du tilslutter med SCART.
Indgangsindstillingen, dvs. EC/AV1, forbliver på skærmen
Tryk å knappen for at fjerne dem.
Tryk igen for at vise dem igen.
t
Hyppigt stillede spørgsmål
Q-Link funktionen virker ikke
ekræft SCART-kablet og tilslutningen.
tBIndstil
også [AV1 udgang] i menuen Indstilling.
(s. 33)
[VIERA Link]-funktionen virker ikke, og der vises en fejlmeddelelse
ekræft tilslutningen. (s. 85, 86)
tBTænd
t for det tilsluttede udstyr og tænd derefter for fjernsynet.
(s. 88)
Optagelsen begynder ikke med det samme
tKontroller optagerens indstillinger. Læs brugsvejledningen for optageren angående detaljer.
Der kan være røde, blå, grønne og sorte pletter på skærmen
Det er et kendetegn for skærme med flydende krystal og er ikke et problem. Skærmen med flydende krystal er bygget
med høj grad af præcisionsteknologi og giver dig fine billeddetaljer. Fra tid til anden vises nogle få ikke-aktive pixels på
skærmen som et fast punkt, der kan være rødt, grønt, blåt eller sort. Bemærk, at det ikke påvirker din LCDs ydeevne.
t
104
Problem
Kaotisk og støjende billede
Skærm
Der kan ikke vises noget
billede
Sløret eller forvrænget
billede
(ingen lyd eller lav lydstyrke)
Et usædvanligt billede vises
Der frembringes ingen lyd
Lyd
Lydstyrken er lav eller lyden
er forvrænget
Lyden er usædvanlig
HDMI
Billeder fra eksternt udstyr
er usædvanlige, når udstyret
tilsluttes via HDMI
Netværk
Kan ikke forbinde til
netværket
Kan ikke vælge filen under
DLNA-betjening
Kan ikke betjene
VIERA Connect
Fjernsynet tænder ikke
Fjernsynet indstilles til
Standbyindstilling
Andet
Dele af fjernsynet bliver
meget varme
LCD-skærmen flytter sig en
anelse, når du skubber til
den med en finger
Der høres muligvis en
klaprende lyd
Meddelelse om
overstrømsfejl vises
En fejlmeddelelse kommer
frem
[P-NR] i menuen Billede (for at fjerne støj). (s. 30)
tVKælg
t ontroller elektriske produkter i nærheden (bil, motorcykel, lysstofrør).
tEr [Kontrast], [Lys] eller [Farve] i menuen Billede sat til minimum? (s. 30)
tNulstil kanalerne. (s. 38, 39)
fjernsynet med hovedafbryderen (tænd / sluk-knap) og tænd derefter for det igen.
tSHlukvis forproblemet
fortsætter, skal du initiere alle indstillinger [Fabriksindstilling] (s. 51)
t
aktiv? (s. 8)
tEErr “Lyddæmpning”
t lydstyrken sat til minimum?
odtagelsen af lydsignalet kan være forringet.
tMIndstil
t [MPX] (s. 32) i menuen Lyd til [Mono]. (Kun analog)
det tilsluttede lydudstyrs lydindstilling til “2ch L.PCM”.
tSKætontrollér
[HDMI1 / 2 indgang] i menuen Lyd. (s. 33)
tVælg analogindstillingen
lydtilslutning, hvis den digitale lydtilslutning har et problem. (s. 101)
t
ontrollér, at HDMI-kablet er sat korrekt i forbindelse. (s. 94)
tKSluk
for fjernsynet og udstyret og tænd derefter for det igen.
tKontrollér
indgangssignalet fra udstyret. (s. 103)
tAnvend udstyr,
som er kompatibelt med EIA/CEA-861/861D.
t
at LAN-kablet eller den trådløse LAN-adapter er korrekt tilsluttet. (s. 75)
tKKontrollér,
ontrollér forbindelserne og indstillingerne. (s. 75 - 80)
tKontrollér
og netværksmiljøet.
tRouteren ernetværksudstyret
muligvis ikke indstillet til automatisk at finde en IP-adresse. Hvis
tnetværksadministratoren
foretrækker at tildele en IP-adresse, skal en IP-adresse indstilles
manuelt.
(s. 77)
outeren bruger muligvis MAC-adressefiltrering (sikkerhedsindstilling).
tRBekræft
dette fjernsyns MAC-adresse (s. 80), og indstil routeren, så den kan anvende den.
tHvis problemet fortsætter, bedes De kontakte Deres Internetudbyder eller teleselskab.
medieserveren for det tilsluttede udstyr klargjort? (s. 74)
tEKrontrollér
anvendeligt dataformat. (s. 98)
t
ontrollér forbindelserne og indstillingerne. (s. 75- 80)
tKServeren
eller den tilsluttede linie kan være optaget nu.
t
tKontroller, at netledningen er sat i stikkontakten.
en automatiske standby-funktion er aktiveret. (s. 9)
tDFjernsynet
går i Standby-indstilling cirka 30 minutter efter, at den analoge udsendelse slutter.
t
sat korrekt i? (s. 7)
tEErr batterierne
der tændt for fjernsynet?
tBatterierne
kan være ved at være udtjente. Skift dem ud med nye.
tRet fjernbetjeningen
direkte mod fjernsynets forside (inden for en vinkel på ca. 7 m
tog 30 grader foran fjernsynet).
nbring fjernsynet på god afstand af solskin eller andre stærke lyskilder, så
tAfjernsynets
fjernbetjeningssignalmodtager ikke rammes.
elv når temperaturen på dele af front-, top- og bagpanelerne er steget, vil disse
tStemperaturstigninger
ikke forårsage problemer i forhold til ydeevne eller kvalitet.
er fleksibel hele vejen rundt for at undgå beskadigelse af den.
tSSkærmen
kærmen flytter sig måske en anelse, når du skubber til den med en finger, og der
thøres
muligvis en klaprende lyd. Dette er ikke en fejlfunktion.
tilsluttede USB-enhed kan muligvis være årsag til denne fejl. Fjern enheden, og
tDsluken for
fjernsynet med hovedafbryderens tænd-/slukknap, og tænd derefter igen.
tSe efter, om der er fremmedlegemer i USB-porten.
instruktionerne i meddelelsen.
tFRølg
ådfør Dem med Deres lokale Panasonic-forhandler eller det autoriserede
tservicecenter,
hvis problemet fortsætter.
Hyppigt stillede spørgsmål
Fjernbetjeningen fungerer
ikke eller fungerer
uregelmæssigt
Handlinger
105
Specifikationer
Strømkilde
Nominelt effektforbrug
Effektforbrug ved standby
Mål (B × H × D)
Vægt
Displaypanel
Formatforhold
Synlig skærmstørrelse
Lyd
Antal pixel
Højttaler
Lydudgang
Hovedtelefoner
PC signaler
TX-L24D35ES, TX-L24D35EW
Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz
61 W
0,30 W
12,00 W (med skærmudgående optagelse)
588 mm × 382 mm × 172 mm (Med sokkel)
588 mm × 366 mm × 52 mm (Kun fjernsyn)
8,0 kg Net (Med sokkel)
5,5 kg Net (Kun fjernsyn)
16:9
61 cm (diagonalt)
532 mm (B) × 299 mm (H)
2.073.600 (1.920 (B) × 1.080 (H))
(115 mm × 30 mm) × 2, 8 :
10 W (5 W + 5 W)
M3 (3,5 mm) stereo-minijack × 1
VGA, SVGA, WVGA, XGA
SXGA, WXGA ······ (komprimeret)
Horisontal scanningfrekvens 31 - 69 kHz
Vertikal scanningfrekvens 59 - 86 Hz
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITALIEN)
VHF A - H (ITALIEN)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (Hyperbånd)
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
Afspilning af NTSC-bånd fra nogle PAL-videobåndoptagere (VCR)
Afspilning fra M.NTSC-videobåndoptagere (VCR)
Modtagesystemer/
båndnavn
PAL B, G, H, I,
SECAM B, G,
SECAM L, L’
Kontroller den sidste
nye information om den
tilgængelige service på det
følgende websted.
(Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/
global/cs/tv/
PAL D, K,
SECAM D, K
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
(kun AV-indgang)
DVB-T
DVB-C
Antenneindgang
VHF / UHF
Temperatur: 0 °C - 35 °C
Luftfugtighed: 20 % - 80 % RH (ikke-kondenserende)
21-stikbens terminal (Audio/Video ind, Audio/Video ud, RGB ind, Q-Link)
VIDEO
RCA STIKBENSTYPE × 1
1,0 V[p-p] (75 :)
AUDIO L - R
RCA STIKBENSTYPE × 2
0,5 V[rms]
Y
1,0 V[p-p] (inklusive synkronisering)
PB, PR
±0,35 V[p-p]
TYPE A stik
HDMI1: Content Type
HDMI2: Content Type, lydreturkanal
Dette fjernsyn understøtter funktionen “HDAVI Control 5”.
HØJ TÆTHED D-SUB 15-BENET
R,G,B : 0,7 V[p-p] (75 :)
HD, VD : TTL niveau 2,0 – 5,0 V[p-p] (høj impedans)
SD-kortsprække × 1
Fælles grænseflade-stik (overholder CI Plus) × 1
RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX
USB2.0 DC 5 V, Maks. 500 mA
DC 5 V, Maks. 1A
PCM / Dolby Digital / DTS, Fiber optisk
Brugsforhold
AV1 (SCART)
AV2 indgang
COMPONENT-indgang
Specifikationer
Tilslutningsterminaler
HDMI 1 / 2 indgang
Afspilning fra NTSC-videobåndoptagere (VCR)
Digital jordbaseret service (MPEG2 og MPEG4-AVC (H.264))
Digital kabelservice (MPEG2 og MPEG4-AVC (H.264))
t
PC
Kortsprække
ETHERNET
USB 1 / 2
Dock til iPod
DIGITAL AUDIO OUT
Bemærk
og specifikationer kan ændres uden varsel. Den viste vægt og de viste mål er omtrentlige.
tDDesign
ette udstyr er i overensstemmelse med de herunder angivne EMC standarder.
tEN55013,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024
106
Licens
Selv om der ikke er nogen speciel nævnelse af firma- eller produktvaremærker, er disse varemærker fuldt gyldige.
VB og DVB-logoerne er varemærker tilhørende DVB Project.
tDVGA
tilhørende International Business Machines Corporation.
tS-VGAereretetvaremærke
varemærke tilhørende Video Electronics Standard Association.
tMacintosh erregistreret
tilhørende Apple Inc.
tiPod og iPhoneet ervaremærke
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
t”Made for iPod” ogvaremærker
”Made for iPhone” angiver, at elektronisk tilbehør er specielt beregnet til at blive tilsluttet henholdvis
iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af producenten, at det opfylder Apples præstationskrav.
er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
tSHDXC-logoet
DMI, HDMI–logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
tLicensing
LLC i USA og andre lande.
DAVI Control™ er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation.
tHLogoerne
og “AVCHD” er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
tFremstillet“AVCHD”
licens fra Dolby Laboratories.
tDolby og detpådobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
remstillet på licens under U.S. Patent #´s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andre U.S. og
tFverdensomspændende
udstedte & verserende patenter. DTS og symbolet er registrerede varemærker, & DTS 2.0+ Digital
Out og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet inkluderer software. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
VIERA Connect er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation.
DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital
Living Network Alliance.
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD og tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes
under licens.
Skype-navnet, tilhørende varemærker og logoer samt symbolet ”S” er varemærker tilhørende Skype Limited.
QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., anvendt under licens
derfra.
GUIDE Plus+ er (1) et registreret varemærke eller varemærker af, (2) fremstillet med licens af, og (3) genstand for forskellige
internationale patenter og patentansøgninger ejet af, eller med licens til, Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.
t
t
t
t
t
t
t
Licens
107
Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af elektronikskrot og brugte batterier
Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og
elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle
produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende
nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde
ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være
følgen af usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du
henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller
leverandør for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes
du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse
Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som
er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.
Overensstemmelseserkæring (DoC)
Authorized Representative:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Kunderegistrering
Produktets kundenummer og serienummer findes på bagbeklædningen. Disse numre bør De notere på den herunder
givne plads, og denne bog samt Deres kvittering bør gemmes, så De har et permanent bevis for købet, hvis identifikation
er nødvendig i tilfælde af tyveri eller tab og til garantiformål.
Modelnummer
Serienummer
Web Site : http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Trykt i Tjekkiet
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement