Panasonic | EBX300 | Operating instructions | Panasonic EBX300 Operating Instructions

Nederlands .............................................................. 1
English................................................................... 19
Français................................................................. 39
Deutsch ................................................................. 57
Italiano ................................................................... 77
i
ii
Nederlands
Inhoudsopgave
Belangrijke informatie ......................................................... 2
SAR .................................................................................... 8
Onderhoud........................................................................ 10
Specificaties...................................................................... 12
Licenties............................................................................ 13
Garantie Europese Unie ................................................... 14
1
Belangrijke informatie
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale mobiele
telefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSMnetwerken: GSM900, GSM1800 en GSM1900. Hij biedt tevens ondersteuning voor
GPRS voor packet-dataverbindingen. Zorg ervoor dat de batterij vóór het gebruik
volledig is opgeladen.
Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. verklaart dat de
EB-X300 aan de fundamentele en andere toepasselijke vereisten van de 1999/5/
EG-richtlijn voldoet.
Een conformiteitsverklaring is te vinden op onze website
http://www.panasonicmobile.com.
Veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende informatie aandachtig door om vertrouwd te raken met de
werking van uw telefoon en deze op een veilige en milieuvriendelijke wijze en
overeenkomstig de statutaire vereisten voor mobiele telefoons te gebruiken.
Vermogen
De telefoon mag uitsluitend door goedgekeurde
oplaadapparaten worden opgeladen om een optimale
prestatie te garanderen en beschadiging van uw telefoon te
voorkomen. De conformiteitsverklaring vervalt bij
onoordeelkundig gebruik dat gevaarlijk kan zijn voor de
gebruiker. Verifieer of de spanning van de snellader
compatibel is met het spanningsbereik van het land waar u
vertoeft. Een snellader (EB-CAG70xx*) wordt bij het toestel
meegeleverd.
N.B.* xx identificeert het oplaadgebied, b.v. CN, EU, UK, AU, US.
Batterij
2
Het gebruik van andere dan de door de fabrikant aanbevolen
batterijen kan een gevaar voor de veiligheid vormen.
Belangrijke informatie
Vliegtuig
De batterij
wegwerpen
Niet Gebruiken
Tijdens het
auto rijden
Elektronische
apparaten
Schakel uw mobiele telefoon uit wanneer u zich in een
vliegtuig bevindt. Het gebruik van mobiele telefoons in een
vliegtuig kan gevaar opleveren voor de werking van het
vliegtuig, het cellulaire netwerk ontwrichten en is illegaal. Het
niet naleven van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de
overtreder het gebruik van mobiele telefoondiensten tijdelijk
of permanent wordt ontzegd en/of leiden tot rechtsvervolging
of beide.
De batterij niet verbranden of als gewoon huisvuil
wegwerpen. De batterij moet overeenkomstig de plaatselijke
wetgeving worden vernietigd of gerecycleerd.
Het is aangeraden de telefoon uit te schakelen wanneer u
zich bij een benzinestation bevindt. Wij herinneren
gebruikers eraan dat zij zich moeten houden aan de
beperkingen inzake het gebruik van radioapparatuur bij
brandstofopslagplaatsen, chemische bedrijven en op
plaatsen waar met springstoffen wordt gewerkt. De batterijen
nooit aan extreme temperaturen (hoger dan 60°C)
blootstellen.
Gebruikers moeten te allen tijde in controle blijven van hun
motorvoertuig. Neem de telefoon niet op Tijdens het
autorijden maar vind eerst een veilige plaats om te stoppen.
Spreek niet in een handsfree microfoon als u hierdoor uw
aandacht niet op de weg kunt houden. U dient altijd volledig
op de hoogte te zijn van bijzondere beperkingen inzake het
gebruik van mobiele telefoons in het gebied waar u doorheen
rijdt en u dient deze te allen tijde na te leven.
Wees voorzichtig wanneer u de telefoon dichtbij medische
apparaten zoals pacemakers en gehoorapparaten gebruikt.
Belangrijke informatie
3
Microgolven
Belangrijk
Als uw telefoon, de bijbehorende batterij of oplaadaccessoires nat zijn, plaats deze dan niet in verwarmingsapparatuur,
zoals een magnetron, een hogedruk-container, een droger of
een soortgelijk apparaat. Dit kan tot gevolg hebben dat de
batterij, de telefoon en/of de laadapparatuur gaan lekken,
warm worden, uitzetten, exploderen en/of in brand vliegen.
Bovendien kunnen het product of de accessoires dampen afgeven waardoor de electrische circuits kunnen worden beschadigd en de producten niet meer functioneren. Panasonic
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die
direct of indirect is veroorzaakt door misbruik van het product
of de elektrische.
Houd de telefoon vast zoals een gewone telefoon om deze zo
efficiënt mogelijk te gebruiken. De antenne niet aanraken of
met beide handen afschermen terwijl de telefoon is
ingeschakeld om verslechtering van de signaalkwaliteit of
antenneprestatie te voorkomen (Zie „SAR-verklaring“).
Het zonder toestemming aanbrengen van wijzigingen of
hulpstukken kan de telefoon beschadigen en inbreuk plegen
op de heersende reglementering. Het zonder toestemming
aanbrengen van wijzigingen of hulpstukken kan uw garantie
doen vervallen dit doet geen afbreuk aan uw statutaire rechten.
Voor het LCD-scherm is gebruik gemaakt van zeer
nauwkeurige technologie; onder bepaalde omstandigheden
kunnen de pixels helderder of juist donkerder lijken. Dit is toe
te schrijven aan eigenschappen van de LCD en is geen
fabrieksfout.
4
Belangrijke informatie
De telefoon mag uitsluitend met door Panasonic
goedgekeurde accessoires worden gebruikt om een
optimale prestatie te garanderen en beschadiging van uw
telefoon te voorkomen. Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik
van niet door Panasonic goedgekeurde accessoires.
Deze telefoon moet overeenkomstig de toepasselijke
internationale of nationale reglementering of eventuele
restricties inzake het gebruik hiervan voor specifieke
toepassingen en in specifieke omgevingen worden gebruikt.
Dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van de
telefoon in ziekenhuizen, vliegtuigen, tijdens het autorijden,
enz. en ander beperkt gebruik.
Wij raden u aan om een kopie of backup te maken van alle
belangrijke informatie of gegevens die u in het geheugen van
uw telefoon opslaat. Volg alle onderhouds- en
gebruiksvoorschriften voor uw telefoon en de batterij om het
per ongeluk verliezen van gegevens te vermijden. Panasonic
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies,
van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het verlies van
data, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe en
indirecte schade (met inbegrip maar niet beperkt tot
gevolgschade en winstderving).
Uw telefoon kan persoonlijke informatie opslaan en
versturen. Wij raden u aan om persoonlijke of financiële
informatie ergens anders dan in uw telefoon te bewaren. U
dient de beveiligingsfuncties zoals telefoonblokkering en/of
blokkering van de SIM-kaart van de telefoon voor het
beveiligen van opgeslagen informatie te gebruiken.
Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
enig verlies, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het
verlies van data, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
directe en indirecte schade (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot gevolgschade en winstderving).
Belangrijke informatie
5
Downloaden
Camera
Uw telefoon kan informatie en data uit externe bronnen
downloaden en opslaan. Het is uw verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat u geen inbreuk pleegt op het hierop
rustende auteursrecht of andere toepasselijke wetgeving.
Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
enig verlies, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het
verlies van data of inbreuk op auteursrecht of IPR, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot directe en indirecte
schade (met inbegrip maar niet beperkt tot gevolgschade en
winstderving).
Wij raden u aan om de ingebouwde camera op een
verantwoordelijke manier te gebruiken. Het is uw
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u toestemming
heeft om foto’s te maken van personen en voorwerpen en
dat u door het gebruik van de camera geen inbreuk pleegt op
persoonlijke en publieke rechten. U dient de toepasselijke
internationale of nationale reglementering inzake het gebruik
van de camera in bepaalde situaties en omgevingen na te
leven. Dit heeft tevens betrekking op het gebruik van de
camera op plaatsen waar camera’s en videoapparatuur
verboden zijn. Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor enig verlies, van welke aard dan ook,
voortvloeiende uit de inbreuk op auteursrecht of IPR, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot directe en indirecte
schade.
De cameralens niet aan direct zonlicht blootstellen. Dit kan
afbreuk doen aan de werking van de camera. Het zonder
toestemming aanbrengen van wijzigingen of hulpstukken
kan de telefoon beschadigen en inbreuk plegen op de
heersende reglementering. Het zonder toestemming
aanbrengen van wijzigingen of hulpstukken kan uw garantie
doen vervallen – dit doet geen afbreuk aan uw statutaire
rechten.
6
Belangrijke informatie
De schermindelingen en schermbeelden in dit document zijn
uitsluitend voor illustratiedoeleinden en kunnen verschillen
van de werkelijke beelden op uw telefoon. Panasonic Mobile
Communications behoudt zich het recht voor om de
informatie in dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
Deze mobiele telefoon van Panasonic werd ontworpen,
vervaardigd en getest om aan de vereisten te voldoen van de
richtlijn inzake blootstelling aan radiofrequentie die van
kracht waren op de fabricagedatum overeenkomstig de
reglementering van de Europese Unie en de Amerikaanse
FCC- en Australische ACA-reglementering.
Bezoek onze website voor de meest recente informatie /
naleving van normen in uw land of regio.
http://www.panasonicmobile.com
Belangrijke informatie
7
SAR
Europese Unie – RTTE
DEZE TELEFOON VAN PANASONIC (MODEL EB-X300) VOLDOET AAN DE
EU-NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.
Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Bij het ontwerp en de
productie is het uitgangspunt geweest dat het apparaat niet de normen voor
blootstelling aan energie van radiofrequenties (RF) overschrijdt zoals die zijn
aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel
uit van uitgebreide richtlijnen en vastgestelde getolereerde niveaus van RFenergie voor het publiek. De richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke
wetenschappelijke organisaties met behulp van periodieke en grondige evaluaties
van wetenschappelijk onderzoek. In de normen is een ruime veiligheidsmarge
opgenomen om de veiligheid te verzekeren van iedere gebruiker, ongeacht leeftijd
of gezondheid.
Voor de norm voor blootstelling aan deze energie in het geval van mobiele
telefoons wordt gebruik gemaakt van een maateenheid die bekend is onder de
naam SAR (Specifiek Absorptieratio, het geabsorbeerde vermogen per massaeenheid van weefsel uitgedrukt in Watt per kilogram (W/kg). De door de Raad van
de Europese Unie aanbevolen SAR-grens is 2,0 W/kg*. Er zijn SAR-tests
uitgevoerd waarbij de normale bedieningsposities zijn gebruikt en de telefoon op
het hoogst toegestane vermogen radiogolven uitzond over alle geteste
frequentiebanden. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het hoogst
gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon bij
gebruik beduidend lager zijn dan deze maximumwaarde. Dit heeft te maken met
het feit dat de telefoon zodanig is ontworpen dat deze op verschillende
vermogensniveaus werkt zodat, afhankelijk van waar u zich bevindt, uitsluitend het
vermogen wordt gebruikt dat nodig is om de netwerkzenders te ontvangen en te
bereiken. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij de antenne van een
basisstation bent, des te geringer het geleverde vermogen is.
Voordat een telefoonmodel aan het publiek verkocht kan worden, dient het bewijs
te worden overlegd van conformiteit met de Europese R&TTE-richtlijn. Deze
richtlijn bevat als essentiële eis de bescherming van de gezondheid en veiligheid
van de gebruiker en derden. De SAR-waarde voor dit telefoonmodel, die tegen het
oor werd getest inzake de naleving van de norm, bedroeg 0,863 W/kg. Alhoewel
8
SAR
er tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende
houdingen verschillen kunnen bestaan, voldoen alle telefoons aan de EUvereisten voor blootstelling aan radiofrequentie.
* De SAR-limiet voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is
2,0 watt/kilogram (W/kg) gemiddeld over tien gram weefsel. In de limiet is een
aanmerkelijke veiligheidsmarge ingebouwd om het publiek extra bescherming te
bieden en om rekening te houden met eventuele afwijkingen van de metingen.
SAR-waarden kunnen variëren afhankelijk van nationale vereisten en de
netwerkband.
Zie de rubriek productinformatie op http://www.panasonicmobile.com/
health.html voor SAR-informatie in andere regio’s.
SAR
9
Onderhoud
Het drukken op de toetsen kan een luide toon produceren.
Houd de telefoon niet dichtbij uw oor als u op de toetsen
drukt.
Buitengewoon hoge of lage temperaturen kunnen een
voorbijgaand effect hebben op de werking van uw telefoon.
Dit is normaal en wijst niet op een defect.
Als u de telefoon gedurende lange tijd bij temperaturen van
meer dan 40°C gebruikt dan kan de kwaliteit van de
schermweergave verminderen.
De telefoon niet veranderen of demonteren. De telefoon
bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden
moeten worden.
De telefoon niet aan buitensporige trillingen of schokken
blootstellen. De batterij niet laten vallen.
Contact met vloeistoffen vermijden. De batterij onmiddellijk
verwijderen als de telefoon nat wordt en contact opnemen
met uw leverancier.
De telefoon niet aan direct zonlicht blootstellen of in een
vochtige, stoffige of warme omgeving laten liggen.
De batterij nooit in vuur wegwerpen. De batterij kan
exploderen.
10
Onderhoud
Metalen voorwerpen die contact kunnen maken met de
contactpunten uit de buurt van de telefoon/batterij houden.
De batterijen kunnen uw bezittingen beschadigen en letsel of
brandwonden veroorzaken als de contactpunten van de
batterij met een geleidend materiaal (zoals metalen
sieraden, sleutels e.d.) in contact komen.
De batterij altijd in een goed geventileerde ruimte en niet in
direct zonlicht bij een temperatuur van +5°C tot +35°C
opladen. De batterij kan niet buiten dit temperatuurbereik
worden opgeladen.
Voor het aansluiten van de telefoon op een externe bron
moet u altijd de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor
aansluitinstructies en de veiligheidsvoorschriften lezen.
Controleer of de telefoon compatibel is met het product
waarop u hem aansluit.
Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten omtrent informatie
over recycling als u de verpakking of oude apparaten wilt
wegwerpen.
Onderhoud
11
Specificaties
Ondersteunde frequentiebanden............ GSM900 klasse 4
GSM1800 klasse 1
GSM1900 klasse 1
Standby* ................................................. 77 ~ 260 uur
Gesprekstijd* .......................................... 3 ~ 11 uur
Opladen** ............................................... tot 150 min.
Temperatuurbereik
Opladen .......................................... +5°C – +35°C
Opslag ............................................ –20°C – +60°C
Gewicht................................................... 87 g (inclusief batterij)
Afmetingen
Lengte............................................. 92 mm
Breedte ........................................... 49 mm
Hoogte ............................................ 21 mm
Volume ................................................... 88 cm3
Voedingsspanning .................................. 3,7 V (780 mAh Li-ion)
Antenne .................................................. Ingebouwd
SIM-kaart type ....................................... Uitsluitend 3 V
Geheugen telefoonboek ......................... 500 items + SIM
Animatiethema’s ..................................... 2
Door de gebruiker gecomponeerde
melodieën ............................................... 5
Spelletjes ................................................ 3
Achtergrondkleur .................................... Wit
Beltonen ................................................. Voorgeprogrammeerd: 20
(Varieert afhankelijk van datamap)
Planner ................................................... Tot 50 vermeldingen
Alarmen .................................................. 4
Ondersteunde grafische formaten .......... GIF87a, GIF89, JPEG, WBMP, BMP,
PNG
Opslagcapaciteit grafische elementen.... 3 MB (inclusief 700 kB in MMS)
Camerabereik ......................................... 23 cm – ∞
* De gespreks- en standby-tijd zijn afhankelijk van de netwerkomstandigheden,
de SIM-kaart, het gebruik van de schermverlichting en de staat van de batterij.
** De oplaadtijd is afhankelijk van het gebruik en de staat van de batterij.
N.B.: De specificaties zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
12
Specificaties
Licenties
CP8 octrooi
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
De informatie in dit document is vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande
kennisgeving. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of
wijze, zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van Panasonic Mobile
Communications Co. Ltd.
Tegic
T9® is een handelsmerk van Tegic Communications Inc.T9R
Een licentie voor T9® tekstinvoer werd verkregen onder een of meer van de
volgende octrooien: Amerikaans octrooi 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928 en 6,011,554; Canadees octrooi nr. 1,331,057; Brits octrooi nr.
2238414B; Hongkong standaard octrooi nr. HK0940329; Republiek van
Singapore octrooi nr. 51383; Europees octrooi nr. 0842, 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; en andere wereldwijd aanhangige
octrooien.
OpenWave
OpenWave is een pionier in de mobiele datatransmissie
industrie en verstrekt spraak- en datafaciliteiten aan de
mobiele communicatiesector.
Licenties
13
Garantie Europese Unie
De EU/EER-garantie wordt verleend in de Europese Unie/Europese Economische
Ruimte en Zwitserland.
Panasonic GSM Europese Servicegarantievoorwaarden
Geachte Klant,
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale mobiele
telefoon. De Panasonic GSM Europese servicegarantie is uitsluitend geldig tijdens
het reizen in andere landen dan het land waarin het product werd gekocht. Uw
plaatselijke garantie is in alle andere gevallen van toepassing. Neem contact op
met het plaatselijke servicecentrum in dit document als uw Panasonic
gsm-telefoon tijdens uw verblijf in het buitenland gerepareerd moet worden.
Garantie
De Europese garantie voor gsm’s wordt in het algemeen verleend voor 12
maanden voor de telefoon en voor een periode van 3 maanden voor de oplaadbare
batterij. Behoudens de hieronder vermelde voorwaarden, kan de klant met
betrekking tot een product dat in een ander land dan het land van aankoop wordt
gebruikt, gedurende respectievelijk 12 en 3 maanden, aanspraak maken op deze
garantie als de garantievoorwaarden hiervan gunstiger zijn dan de plaatselijke
garantievoorwaarden in het land van gebruik.
Garantievoorwaarden
Indien de koper reparaties wil laten uitvoeren onder de garantie, dan dient de koper
de garantiekaart samen met de aankoopbon aan een erkend servicecentrum te
tonen.
De garantie dekt gebreken voortvloeiend uit fabricage- of constructiefouten; de
garantie is niet van toepassing op andere gevallen zoals accidentele
beschadiging, hoe dan ook ontstaan, normale slijtage, nalatigheid en niet door ons
goedgekeurde instellingen, veranderingen of reparaties.
Uw enig en exclusief verhaal onder deze garantie is de reparatie, of naar onze
keuze, de vervanging van het product of een defect onderdeel of de defecte
onderdelen. De koper kan geen aanspraak maken op enig ander verhaal, met
inbegrip van maar niet beperkt tot, incidentele of gevolgschade van welke aard dan
ook.
14
Garantie Europese Unie
Dit is een aanvulling op de statutaire rechten of andere consumentenrechten en
doet geen afbreuk aan deze rechten. Deze garantie is van toepassing in de in dit
document vermelde landen bij de erkende reparatiecentra in die landen.
B
1180 BRUSSEL
Tel. +32 02/345 68 56
AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64
SERVICE CENTER
Kapellestraat 95
9800 DEINZE
Tel. +32 09/386 67 67
A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19
TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 LUIK
Tel. +32 041/43 29 04
BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24
TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 67 24
DELTA ELECTRONICS
Rue P.d’Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67
VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUSSEL
Tel. +32 02/465 33 10
ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37
HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90
PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LUIK
Tel. +32 041/23 46 26
RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
NL
Panasonic-Centre Nederland
(Servicom bv)
P.O Box 16280
2500 BG
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314
Zonweg 60
2516 BM
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314
Garantie Europese Unie
15
EU/EER-garantie De voorwaarden zijn van toepassing in alle landen behalve in het
land van aankoop.
Als de koper een gebrek constateert, dan dient hij onverwijld contact op te nemen met het
toepasselijke verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van de Europese Unie/
Europese Economische Ruimte waar de garantie werd verleend, zoals vermeld in de
„Klantenservice gids“, of de dichtstbijzijnde erkende distributeur en de garantie en
aankoopbon tonen. De koper wordt hierna geïnformeerd of:
(i)
het verkoopbedrijf of de nationale distributeur de reparatie zal uitvoeren; of
(ii) het verkoopbedrijf of de nationale distributeur voor het vervoer zal zorgen van het
apparaat naar het land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar het
apparaat oorspronkelijk werd verkocht; of
(iii) de koper zelf het apparaat naar het verkoopbedrijf of de nationale distributeur moet
sturen in het land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar het
apparaat oorspronkelijk werd verkocht.
Als het apparaat een model is dat normaal verkocht wordt door het verkoopbedrijf of de
nationale distributeur in het land waar het door de koper wordt gebruikt, dan dient het
apparaat, samen met de garantiekaart en aankoopbon, voor rekening en risico van de
koper te worden geretourneerd naar een verkoopbedrijf of distributeur die de reparatie zal
uitvoeren. In sommige landen zal het gelieerde verkoopbedrijf of de plaatselijke
distributeur dealers of bepaalde servicecentra aanwijzen om de nodige reparaties uit te
voeren.
Als het apparaat een model is dat normaal niet wordt verkocht in het land van gebruik of
als de interne en externe productkenmerken verschillen van de kenmerken van het
equivalente model in het land van gebruik, dan kan het verkoopbedrijf of de nationale
distributeur de reparaties laten uitvoeren door reserveonderdelen te bestellen in het land
van aankoop, of het kan nodig zijn de reparaties te laten uitvoeren door het verkoopbedrijf
of de nationale distributeur in het land van aankoop.
In beide gevallen moet de koper deze garantiekaart en de aankoopbon overleggen.
Eventueel benodigd transport, zowel van het apparaat als de reserveonderdelen, is voor
rekening en risico van de koper en kan een aanzienlijke vertraging van de reparatie tot
gevolg hebben.
16
Garantie Europese Unie
Als de consument het apparaat voor reparatie naar het verkoopbedrijf of nationale
distributeur in het land van gebruik retourneert, dan wordt de reparatie volgens dezelfde
plaatselijke voorwaarden (met inbegrip van de garantieperiode) die gelden voor hetzelfde
model, in het land van gebruik en niet in het land van aankoop in de Europese Unie/
Europese Economische Ruimte uitgevoerd. Als de consument het apparaat voor
reparatie retourneert naar het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van
de EU/EER waar het apparaat werd gekocht, dan zal de reparatie overeenkomstig de
heersende plaatselijke voorwaarden in het land van aankoop in de EU/EER worden
uitgevoerd.
Sommige productmodellen vereisen een modificatie of aanpassing voor een goede
werking en veilig gebruik in verschillende EU/EER-landen, overeenkomstig de
plaatselijke spanningsvereisten, veiligheidsvoorschriften of andere technische normen
die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd of aanbevolen. De kosten van
dergelijke modificaties of aanpassingen kunnen aanzienlijk zijn voor bepaalde
productmodellen en het kan moeilijk zijn om aan de plaatselijke spanningsvereisten,
veiligheidsnormen en andere technische normen te voldoen. Wij raden de koper ten
sterkste aan om zich op de hoogte te stellen van deze plaatselijke technische en
veiligheidsnormen voor het gebruik van het apparaat in een ander EU/EER-land.
Deze garantie dekt geen kosten verbonden aan de modificaties of aanpassingen van het
apparaat teneinde te voldoen aan de plaatselijke spanningsvereisten en veiligheids- of
andere technische normen. Het verkoopbedrijf of de nationale distributeur kan de vereiste
modificaties en aanpassingen van bepaalde productmodellen voor rekening van de koper
uitvoeren. Het is echter vanwege technische redenen niet mogelijk om alle
productmodellen te veranderen of aan te passen aan de plaatselijke spanningsvereisten
en veiligheids- of andere technische normen. Bovendien kan het veranderen of
aanpassen van het apparaat afbreuk doen aan de werking van het apparaat.
Als de koper de vereiste modificaties of aanpassingen aan de plaatselijke
spanningsvereisten en technische of veiligheidsnormen tot volle tevredenheid van het
verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van gebruik heeft laten uitvoeren,
dan wordt een aanvullende reparatiegarantie verstrekt mits de koper de aard van de
verandering of aanpassing bekendmaakt als deze van toepassing is op de reparatie. (De
koper wordt aangeraden om het aangepaste of veranderde apparaat niet naar het
verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van aankoop te sturen als de
reparatie betrekking heeft op de modificatie of aanpassing).
Deze garantie is uitsluitend geldig in gebieden die onderworpen zijn aan de wetgeving
van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.
Bewaar deze garantie samen met uw aankoopbon.
Garantie Europese Unie
17
18
English
Contents
Important Information........................................................ 20
SAR .................................................................................. 26
Care and Maintenance ..................................................... 28
Specifications.................................................................... 30
Licensing........................................................................... 31
EU Warranty ..................................................................... 32
Panasonic GSM Mobile Telephone .................................. 36
19
Important Information
Thank you for purchasing this Panasonic digital cellular phone. This phone is
designed to operate on GSM networks – GSM900, GSM1800 and GSM1900. It
also supports GPRS for packet data connections. Please ensure the battery is fully
charged before use.
We, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., declare that
the EB-X300 conforms with the essential and other relevant requirements of the
directive 1999/5/EC.
A declaration of conformity to this effect can be found at
http://www.panasonicmobile.com
Safety Considerations
The following information should be read and understood as it provides details,
which will enable you to operate your phone in a manner which is both safe to you
and your environment, and conforms to legal requirements regarding the use of
cellular phones.
Power
This equipment should only be charged with approved
charging equipment to ensure optimum performance and
avoid damage to your phone. Other usage will invalidate any
approval given to this apparatus and may be dangerous.
Ensure the voltage rating of the Travel Charger is compatible
with the area of use when travelling abroad.
A Travel Charger EB-CAG70xx* is supplied with the Main Kit.
NOTE* xx identifies the charger region, e.g. CN, EU, UK, AU, US.
Use of another battery pack than that recommended by the
manufacturer may result in a safety hazard.
Battery
20
Important Information
Aircraft
Disposing of
the Battery
Do Not Use
Driving
Electronic
Devices
Switch off your cellular phone when in an aircraft. The use of
cellular phones in an aircraft may be dangerous to the
operation of the aircraft, disrupt the cellular network and may
be illegal. Failure to observe this instruction may lead to the
suspension or denial of cellular phone services to the
offender, or legal action or both.
Do not incinerate or dispose of the battery as ordinary
rubbish. The battery must be disposed of in accordance with
local regulations and may be recycled.
It is advised not to use the equipment at a refuelling point.
Users are reminded to observe restrictions on the use of
radio equipment in fuel depots, chemical plants or where
blasting operations are in progress. Never expose the
battery to extreme temperatures (in excess of 60°C).
It is imperative that the driver exercises proper control of the
vehicle at all times. Do not hold a phone while you are
driving; find a safe place to stop first. Do not speak into a
handsfree microphone if it will take your mind off the road.
Always acquaint yourself thoroughly with restrictions
concerning the use of cellular phones within the area where
you are driving and observe them at all times.
Care must be taken when using the phone in close proximity
to personal medical devices, such as pacemakers and
hearing aids.
Important Information
21
Microwaves
Important
When your handset, the accompanying battery or charging
accessories are wet, do not put those in any type of heating
equipment, such as a microwave oven, a high pressure
container, or a drier or similar. It may cause the battery,
handset and/or charging equipment to leak, heat up, expand,
explode and/or catch fire. Moreover, the product or
accessories may emit smoke and their electrical circuits may
become damaged and cause the products to malfunction.
Panasonic is not responsible for any and all damages,
whether direct or indirect, howsoever caused by any misuse.
For most efficient use hold the phone as you would any
normal phone. To avoid deterioration of signal quality or
antenna performance, do not touch or “cup” the antenna
area while the phone is switched on. (See “SAR Statement”.)
Unauthorised modifications or attachments may damage the
phone and violate applicable regulations. The use of
unapproved modification or attachment may result in the
invalidation of your guarantee – this does not affect your
statutory rights.
The liquid crystal display (LCD) uses high-precision production technology, and in certain circumstances pixels
may appear brighter or darker. This is due to characteristics
of the LCD and is not a manufacturing defect.
This equipment should only be used with Panasonic
approved accessories to ensure optimum performance and
avoid damage to your phone. Panasonic is not responsible
for damages caused by using non-Panasonic approved
accessories.
22
Important Information
This phone must be used in compliance with any applicable
international or national law or any special restrictions
governing its use in specified applications and environments.
This includes but is not limited to use in hospitals, aircraft,
whilst driving and any other restricted uses.
It is recommended that you create a copy or backup, as
appropriate, for any important information and data which
you store in your phone’s memory. In order to avoid
accidental loss of data, please follow all instructions relating
to the care and maintenance of your phone and its battery.
Panasonic accepts no liability for any and all losses
howsoever arising from any loss of data, including but not
limited to direct and indirect losses (to include, but not limited
to consequential loss, anticipated savings, loss of revenue).
Your phone has the capability of storing and communicating
personal information. It is recommended that you take care
to ensure that any personal or financial information is stored
separately from your phone. You should use the security
features, such as Phone Lock and/or SIM Lock, provided in
the handset as a measure of protection for information held.
Panasonic accepts no liability for any and all losses
howsoever arising from any loss of data, including but not
limited to direct and indirect losses (to include, but not limited
to consequential loss, anticipated savings, loss of revenue).
Downloading
Your phone has the capability of downloading and storing
information and data from external sources. It is your
responsibility to ensure that in doing this you are not
infringing any copyright laws or other applicable legislation.
Panasonic accepts no liability for any and all losses
howsoever arising from any loss of data or any such
infringement of copyright or intellectual property rights,
including but not limited to direct and indirect losses (to
include, but not limited to consequential loss, anticipated
savings, loss or revenues).
Important Information
23
Camera
You are advised to take appropriate care over the use of the
internal camera. It is your responsibility to ensure that you
have permission to take photographs of people and objects
and that you do not infringe any personal or third party rights
when using the camera. You must comply with any
applicable international or national law or other special
restrictions governing camera use in specified applications
and environments. This includes not using the camera in
places where the use of photographic and video equipment
may be prohibited. Panasonic accepts no liability for any and
all losses howsoever arising from any infringement of
copyright or IPR, including but not limited to direct and
indirect losses.
Do not leave the camera facing direct sunlight, as this may
impair its performance. Unauthorised modifications or
attachments may damage the phone and violate applicable
regulations. The use of an unapproved modification or
attachment may result in the invalidation of your guarantee –
this does not affect your statutory rights.
The display layouts and screenshots within this document
are for illustrative purposes and may differ from the actual
displays on your phone. Panasonic reserves the right to
change the information in this document without prior notice.
24
Important Information
This Panasonic mobile phone is designed, manufactured
and tested to ensure that it complies with the specifications
covering RF exposure guidelines applicable at the time of
manufacture, in accordance with EU, USA FCC, and
Australian ACA regulations.
Please refer to our website for latest information/standards
and compliance in your country/region of use.
http://www.panasonicmobile.com
Important Information
25
SAR
European Union – RTTE
THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-X300) MEETS THE EU
REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and
manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy
recommended by The Council of the European Union. These limits are part of
comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the
general population. The guidelines were developed by independent scientific
organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The
limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit recommended by The
Council of the European Union is 2.0 W/kg*. Tests for SAR have been conducted
using standard operating positions with the phone transmitting at its highest
certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined
at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while
operating can be well below the maximum value. This is because the phone is
designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required
to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the
lower the power output.
Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the
European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one
essential requirement the protection of the health and the safety for the user and
any other person. The SAR value for this model phone, when tested for use at the
ear, for compliance against the standard was 0.863 W/kg. While there may be
differences between the SAR levels of various phones and at various positions,
they all meet the EU requirements for RF exposure.
* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg)
averaged over ten grams of tissue. The limit incorporates a substantial margin of
safety to give additional protection for the public and to account for any variations
26
SAR
in measurements. SAR values may vary depending on national reporting
requirements and the network band.
For SAR information in other regions please look under product information at
http://www.panasonicmobile.com/health.html
SAR
27
Care and Maintenance
Pressing any of the keys may produce a loud tone. Avoid
holding the phone close to the ear while pressing the keys.
Extreme temperatures may have a temporary effect on the
operation of your phone. This is normal and does not indicate
a fault. The display quality may deteriorate if the phone is
used in environments over 40°C for a long time.
Do not modify or disassemble the equipment. There are no
user serviceable parts inside.
Do not subject the equipment to excessive vibration or
shocks. Do not drop the battery.
Avoid contact with liquids. If the equipment becomes wet,
immediately remove the battery and contact your dealer.
Do not leave the equipment in direct sunlight or a humid,
dusty or hot area.
Never throw a battery into a fire. It may explode.
28
Care and Maintenance
Keep metallic items that may accidentally touch the terminals
away from the equipment/battery.
Batteries can cause property damage, injury, or burns if
terminals are touched with a conductive material (i.e. metal
jewellery, keys, etc.).
Always charge the battery in a well ventilated area, not in
direct sunlight, between +5°C and +35°C. It is not possible to
recharge the battery if it is outside this temperature range.
When connecting the phone to an external source, read the
operating instructions of the equipment for the correct
connection and safety precautions. Ensure the phone is
compatible with the product it is being connected to.
When disposing of any packing materials or old equipment,
check with your local authorities for information on recycling.
Care and Maintenance
29
Specifications
Bands Supported.................................... GSM900 Class 4
GSM1800 Class 1
GSM1900 Class 1
Standby Time* ........................................ 77 ~ 260 hours
Talk Time* .............................................. 3 ~ 11 hours
Charging Time** ..................................... Up to 150 min.
Temperature Range
Charging ......................................... +5°C – +35°C
Storage ........................................... –20°C – +60°C
Weight .................................................... 87 g (including battery)
Dimensions
Height ............................................. 92 mm
Width .............................................. 49 mm
Depth .............................................. 21 mm
Volume ................................................... 88 cm3
Supply Voltage ....................................... 3.7 V (780 mAh Li-ion)
Antenna .................................................. Internal
SIM Type ................................................ 3 V only
Contacts List Memory............................. 500 entries + SIM
Animation Themes.................................. 2
User-composed Melodies....................... 5
Games .................................................... 3
Backlight Colour ..................................... White
Ringtones ............................................... Preset: 20
(Varies depending on Data Folder)
Scheduler ............................................... Up to 50 entries
Alarms .................................................... 4
Graphics Formats Supported ................. GIF87a, GIF89, JPEG, WBMP, BMP,
PNG
Graphics Storage Capacity..................... 3 MB (including 700 kB in MMS)
Camera Range ....................................... 23 cm – ∞
* Talk and Standby times depend on network conditions, SIM card, backlight
usage and battery condition.
** Charging time depends on usage and battery condition.
NOTE: Specifications are subject to change without notice.
30
Specifications
Licensing
CP8 Patent
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
Information in this document is subject to change without notice. No part of these
instructions may be reproduced or transmitted in any form or by any means
without obtaining express permission from Panasonic Mobile Communications
Co., Ltd.
Tegic
T9® is a trademark of Tegic Communications Inc. T9® Text Input is licenced under
one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No.
2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat.
No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES,
SE, GB; and additional patents are pending worldwide.
OpenWave
OpenWave is a pioneer in the mobile data transfer
industry, supplying voice and data revenue to the mobile
communications sector.
Licensing
31
EU Warranty
EU/EEA – Wide guarantee is applicable in the EU/EEA and Switzerland.
Panasonic GSM European Service Guarantee Conditions
Dear Customer,
Thank you for buying this Panasonic digital cellular telephone. The Panasonic
GSM European Service Guarantee only applies while travelling in countries other
than where the product was purchased. Your local guarantee is applicable in all
other cases. If your Panasonic GSM telephone requires service while abroad,
please contact the local service company shown on this document.
The Guarantee
The applicable period of the European wide guarantee for GSM is generally 12
months for the main body and 3 months for the rechargeable battery. With respect
to a product used in a country other than a country of purchase, notwithstanding
what is stated in the conditions below, the customer will benefit, in that country of
use, from these guarantee periods of, respectively, 12 and 3 months, if these
conditions are more favourable to him than the local guarantee conditions
applicable in such country of use.
Conditions of Guarantee
When requesting guarantee service the purchaser should present the warranty
card together with proof of purchase, to an authorised service centre.
The guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does
not apply to other events such as accidental damage, however caused, wear and
tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us.
Your sole and exclusive remedy under this guarantee against us is the repair, or
at our option the replacement, of the product, or any defective part or parts. No
other remedy, including, but not limited to, incidental or consequential damage or
loss of whatsoever nature shall be available to the purchaser.
This is in addition to and does not in any way affect any statutory or other rights of
consumer purchasers. This guarantee applies in countries shown on this
document at the authorised service centres detailed for that country.
32
EU Warranty
UK
Service Centres in England
Tel. +44 8705 159159
IRL
Service Centres in Ireland
Tel. +353 1 2898333
EU/EEA – Wide Guarantee: Conditions applicable in any country other than the
country of original purchase.
When the purchaser finds the appliance to be defective, he should promptly contact the
proper sales company or national distributor in the EU/EEA country where this guarantee
is claimed, as indicated in the “Product Service Guide” or the nearest authorised dealer
together with this guarantee and proof of date of purchase. The purchaser will then be
informed whether:
(i)
the sales company or national distributor will handle the repair service; or
(ii) the sales company or national distributor will arrange for trans-shipment of the
appliance to the EU/EEA country where the appliance was originally marketed; or
(iii) the purchaser may himself send the appliance to the sales company or national
distributor in the EU/EEA country where the appliance was originally marketed.
If the appliance is a product model which is normally supplied by the sales company or
national distributor in the country where it is used by the purchaser, then the appliance,
together with this guarantee card and proof of date of purchase, should be returned at the
purchaser’s risk and expense to such sales company or distributor, which will handle the
repair service. In some countries, the affiliated sales company or national distributor will
designate dealers or certain service centres to execute the repairs involved.
If the appliance is a product model which is not normally supplied in the country where
used, or if the appliance’s internal or external product characteristics are different from
those of the equivalent model in the country where used, the sales company or national
distributor may be able to have the guarantee repair service executed by obtaining spare
parts from the country where the appliance was originally marketed, or it may be
necessary to have the guarantee repair service executed the sales company or national
distributor in the country where the appliance was originally marketed.
In either case, the purchaser must furnish this guarantee card and proof of date of
purchase. Any necessary transportation, both of the appliance and of any spare parts, will
be at the purchaser’s risk and expense, and there may be a consequent delay in the repair
service.
EU Warranty
33
Where the consumer sends the appliance for repair to the sales company or national
distributor in the country of use of the appliance, the service will be provided on the same
local terms and conditions (including the period of guarantee coverage) as prevail for the
same model appliance in the country of use, and not the country of initial sale in the EU/
EEA. Where the consumer sends the appliance for repair to the sales company or national
distributor in the EU/EEA country where the appliance was originally marketed, the repair
service will be provided on the local terms and conditions prevailing in the country of initial
sale in the EU/EEA.
Some product models require adjustment or adaptation for proper performance and safe
use in different EU/EEA countries, in accordance with local voltage requirements and
safety or other technical standards imposed or recommended by applicable regulations.
For certain product models, the cost of such adjustment or adaptation may be substantial
and it may be difficult to satisfy local voltage requirements and safety or other technical
standards. It is strongly recommended that the purchaser investigates these local
technical and safety factors before using the appliance in another EU/EEA country.
This guarantee shall not cover the cost of any adjustments or adaptations to meet local
voltage requirements and safety or other technical standards. The sales company or
national distributor may be in a position to make the necessary adjustments or
adaptations to certain product models at the cost of the purchaser. However, for technical
reasons it is not possible to adjust or adapt all product models to comply with local voltage
requirements and safety or other technical standards. Moreover, where adaptations or
adjustments are carried out the performance of the appliance may be affected.
If in the opinion of the sales company or national distributor in the country where the
appliance is used the purchaser has the necessary adjustments or adaptations to local
voltage requirements and technical or safety standards properly made, any subsequent
guarantee repair service will be provided as above indicated, provided the purchaser
discloses the nature of the adjustment or adaptation if relevant to the repair. (It is
recommended that the purchaser should not send adapted or adjusted equipment for
repair to the sales company or national distributor in the country where the appliance was
originally marketed if the repair relates in any way to the adaptation or adjustment.)
This guarantee shall only be valid in territories subject to the laws of the European Union
and the EEA.
Please keep this guarantee with your receipt.
34
EU Warranty
Declaration of Conformity
EU Warranty
35
Panasonic GSM Mobile Telephone
Warranty Terms
This warranty is in addition to and does not in any way affect any statutory or other rights
of consumer purchasers. This warranty applies to the United Kingdom, Isle of Man &
Channel Islands only, for users in Eire, please contact your retailer or supplier. The
warranty period is 12 months from date of purchase and is applicable to the original
purchaser only.
The product is approved for use on GSM mobile telephone system and should only be used
for normal purposes and in accordance with the standard operating instructions.
The warranty covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply
to damage, however caused, wear and tear, neglect, incorrect adjustment or repair, or to
any items of a limited natural life.
In the event of failure, please take the following action:
• Refer to the instruction book in order to identify and possibly correct the problem.
• If the problem is due to coverage, reception or billing, please contact your air time
retailer or service provider whose number can be found from your monthly invoice.
• If you cannot resolve the problem, contact the Panasonic Helpline on 08705 159159.
Before you telephone have the following information to hand:
+ The model and serial number of your telephone, and its phone number
+ our full address and post code
+ A copy of your original invoice, receipt or bill of sale for the purchase of the
telephone.
If the problem cannot be resolved over the telephone, arrangements will be made to repair
the telephone. Remove the SIM from the telephone and store it in a safe place. Please pack
the telephone suitable for transit. Including in the packing:
• The mobile telephone
• The rechargeable battery
• AC Adaptor
A copy of your invoice, receipt or bill of sale. (Note; it is the customers responsibility to
provide proof of warranty)
Panasonic will use reasonable endeavours to ensure your telephone is returned to you
within a maximum of 5 working days from reporting the fault to the Helpline. Please note
that delays in transit may be encountered for Channel Islands, Northern Ireland, Isle of
Man, Scottish Islands and other islands.
Your sole and exclusive remedy under this guarantee against us is for the repair, or at our
option the replacement, of the product, or any defective part or parts. No other remedy,
including, but not limited to, incidental or consequential damage or loss of whatsoever
nature shall be available to the purchaser.
Rechargeable batteries have a limited natural life, in order to prolong their life they should
only be used and charged as shown in the instruction book. Replacement batteries may be
purchased either from your retailer or the Helpline number shown overleaf.
36
Panasonic GSM Mobile Telephone
Important
Write your mobile telephone number and lock code here:
Telephone number:
Lock code:
Your Panasonic GSM mobile telephone has a warranty for 12 months from date of
purchase. If you feel your phone is faulty and your service provider or air time retailer
cannot resolve the problem, please contact the
Panasonic Helpline on:
08705 159159
The Helpline operates
9:00 AM – 5:30 PM
Monday – Friday (excluding Bank Holidays)
If faulty, arrangements will be made to repair the telephone and return it to you.
We will use reasonable endeavours to ensure this is within a maximum of 5 workings days.
Panasonic GSM Mobile Telephone
37
38
Français
Sommaire
Informations importantes .................................................. 40
SAR .................................................................................. 46
Entretien et maintenance.................................................. 48
Caractéristiques techniques ............................................. 50
Licence ............................................................................. 51
Garantie européenne ........................................................ 52
39
Informations importantes
Merci d’avoir acheté ce téléphone cellulaire portable Panasonic. Ce téléphone a
été conçu pour fonctionner sur les réseaux GSM – GSM900, GSM1800 et
GSM1900. Il supporte également le réseau GPRS pour les connexions de
données en mode paquet. Merci de vérifier que la batterie est entièrement chargée
avant d’utiliser l’appareil.
Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd déclare que le
téléphone EB-X300 est conforme aux exigences essentielles et autres exigences
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Vous trouverez une Déclaration de Conformité à cet effet à l’adresse
http://www.panasonicmobile.com
Consignes de sécurité
Il est indispensable de lire et de comprendre les informations fournies ci-dessous.
En effet, celles-ci vous expliquent comment utiliser votre téléphone en toute
sécurité et en respectant l’environnement. Ces informations sont conformes aux
dispositions légales en matière d’utilisation de téléphones cellulaires.
Alimentation
Il est conseillé de procéder au chargement de cet appareil
uniquement au moyen d’un chargeur agréé pour offrir à votre
téléphone une performance optimale tout en lui évitant d’être
endommagé. Tout autre usage risque d’entraîner
l’invalidation de l’agrément accordé à cet appareil et de
présenter un danger. Lorsque vous voyagez à l’étranger,
vérifiez que la tension nominale du chargeur voyage rapide
est compatible avec celle du pays d’utilisation. Un chargeur
de voyage rapide (EB-CAG70xx*) est fourni avec le kit
principal.
N.B. * xx identifie la région du chargeur, par ex. CN, EU, UK, AU, US.
Batterie
40
L’utilisation d’une batterie différente de celle qui est
recommandée par le fabricant pourrait présenter des risques
pour votre sécurité.
Informations importantes
Avion
Mise au rebut
de la batterie
Ne pas utiliser
Conduite
Equipement
électronique
Arrêtez votre téléphone cellulaire lorsque vous vous trouvez
dans un avion. L’utilisation des téléphones cellulaires en
cabine peut être dangereuse car elle risque de perturber le
fonctionnement de l’avion ainsi que le réseau cellulaire. Elle
peut également être illégale. Tout individu ne respectant pas
cette consigne peut se voir suspendre ou refuser l’accès aux
services de téléphonie cellulaire et/ou être poursuivi en
justice.
Ne jamais incinérer ou jeter la batterie avec les ordures
ménagères. La batterie doit être mise au rebut en respectant
la réglementation locale et pourra ainsi être recyclée.
L’utilisaton de l’équipement dans les stations de service est
déconseillée. Veillez à respecter la réglementation en
matière de restrictions sur l’utilisation d’équipements radio
dans les dépôts de carburant, les usines chimiques et les
sites d’opérations de minage. N’exposez jamais les batteries
à des températures supérieures à 60°C.
Vous devez impérativement garder le contrôle de votre
véhicule en toutes circonstances. Ne conduisez jamais le
téléphone à la main. Arrêtez-vous d’abord dans un endroit
sûr. Ne parlez pas dans un micro mains libres si cela risque
de vous faire perdre votre concentration lorsque vous
conduisez. Informez-vous des restrictions applicables à
l’utilisation des téléphones cellulaires dans le pays où vous
conduisez et respectez-les en permanence.
L’utilisation du téléphone à proximité immédiate de matériel
médical, tel que les stimulateurs cardiaques et les appareils
de correction auditive, peut présenter un danger.
Informations importantes
41
Micro-ondes
Important
Lorsque votre téléphone, sa batterie ou ses accesssoires de
charge sont humides, ne les mettez dans aucun type
d’équipement chauffant tel un four à micro-ondes, un
réservoir à haute pression, un séchoir ou d’autres appareils
semblables. Cela peut provoquer une fuite, une surchauffe,
une expansion, une explosion et/ou un incendie de la
batterie, du combiné et/ou des accessoires de charge. De
plus, le produit ou les accessoires peuvent émettre de la
fumée, ce qui risque d’endommager les circuits électriques
et entraîner un dysfonctionnement du produit. Panasonic ne
peut être tenu responsable de dommages – directs ou
indirects – dus à un mauvais emploi de l’appareil.
Pour une utilisation optimale, tenez l’appareil comme un
téléphone ordinaire. Pour éviter toute détérioration de la
qualité du signal ou de la performance de l’antenne, ne
touchez pas et ne protégez pas avec votre main la zone de
l’antenne lorsque le téléphone est en marche. (Voir la
“Déclaration SAR”.)
Toute modification ou ajout non autorisé peut endommager
le téléphone et violer la réglementation en vigueur.
L’utilisation d’une modification ou d’un ajout non autorisé
peut entraîner l’annulation de votre garantie. Ceci n’a
aucune incidence sur vos droits statutaires.
L’afficheur à cristaux liquides (LCD) utilise une technologie
de production de haute précision et, dans certaines
conditions, les pixels peuvent être plus ou moins clairs. Cela
est dû aux caractéristiques de l’afficheur LCD et ne constitue
pas un défaut de production.
42
Informations importantes
Il est conseillé d’utiliser cet appareil uniquement avec des
accessoires Panasonic agréés pour offrir à votre téléphone
une performance optimale tout en lui évitant d’être
endommagé. Panasonic décline toute responsabilité quant
aux dégâts provoqués par l’utilisation d’accessoires non
agréés par Panasonic.
Vous devez utiliser ce téléphone en respectant les lois
internationales ou nationales applicables ou les restrictions
spéciales qui régissent son utilisation dans des applications
et environnements spécifiques. Ceci inclut son utilisation
dans les hôpitaux, les avions, au volant et toutes les autres
utilisations restreintes.
Nous vous recommandons de créer une copie ou une copie
de sauvegarde des informations et données importantes que
vous enregistrez dans la mémoire de votre téléphone. Afin
d’éviter toute perte accidentelle de données, respectez les
instructions concernant l’entretien de votre téléphone et de
sa batterie. Panasonic décline toute responsabilité quant aux
pertes découlant de quelque manière que ce soit de la perte
de données, y compris mais sans s’y limiter, aux pertes
directes et indirectes (y compris, de manière non exhaustive,
les dommages immatériels, les économies anticipées, les
pertes de revenus).
Votre téléphone peut enregistrer et communiquer des
informations personnelles. Nous vous recommandons de
faire en sorte que vos informations personnelles ou
financières ne soient pas enregistrées sur votre téléphone.
Vous devez utiliser les dispositifs de sécurité comme le
verrouillage téléphone et/ou le verrouillage de la carte SIM
qui sont fournis avec votre téléphone afin de protéger les
informations qui y sont enregistrées. Panasonic décline toute
responsabilité quant aux pertes découlant de quelque
manière que ce soit de la perte de données, y compris mais
sans s’y limiter, aux pertes directes et indirectes (y compris,
Informations importantes
43
de manière non exhaustive, les dommages immatériels, les
économies anticipées, les pertes de revenus).
Téléchargements
Appareil photo
Votre téléphone peut télécharger et enregistrer des
informations et données depuis des sources externes. Il
vous incombe de vérifier que ces téléchargements et
enregistrements ne violent aucune loi sur le copyright ou
autre législation applicable. Panasonic décline toute
responsabilité quant aux pertes découlant de quelque
manière que ce soit de la perte de données ou de toute telle
violation du copyright ou des droits de propriété
intellectuelle, y compris mais sans s’y limiter, aux pertes
directes et indirectes (y compris, de manière non exhaustive,
les dommages immatériels, les économies anticipées, les
pertes de revenus).
Nous vous recommandons de prendre les précautions
appropriées quant à l’utilisation de l’appareil photo optionnel.
Il vous incombe de vérifier que vous avez l’autorisation de
photographier les personnes et objets et que vous ne violez
aucun droit privé ou civil en utilisant l’appareil photo. Vous
devez respecter les lois internationales ou nationales
applicables ou autres restrictions spéciales qui régissent
l’utilisation des appareils photos dans des applications et
environnements spécifiques. Vous devez notamment ne pas
utiliser l’appareil photo lorsque l’utilisation de matériel photo
et vidéo est interdite. Panasonic décline toute responsabilité
quant aux pertes découlant de quelque manière que ce soit
de la violation du copyright ou des droits de propriété
intellectuelle, y compris mais sans s’y limiter, aux pertes
directes et indirectes.
N’exposez pas l’objectif de l’appareil photo aux rayons du
soleil. La performance de l’appareil photo pourrait se
détériorer. Toute modification ou ajout non autorisé peut
endommager le téléphone et violer la réglementation en
vigueur. L’utilisation d’une modification ou d’un ajout non
44
Informations importantes
autorisé peut entraîner l’annulation de votre garantie. Ceci
n’a aucune incidence sur vos droits statutaires.
Les agencements d’écran et les captures d’écran se trouvant
dans ce document sont uniquement à des fins d’illustration
et peuvent être différents des écrans de votre téléphone.
Panasonic se réserve le droit de modifier les informations
fournies dans ce manuel sans préavis.
Ce téléphone portable Panasonic est conçu, fabriqué et
testé afin de respecter les spécifications relatives aux
directives sur l’exposition aux fréquences radio applicables à
la date de fabrication, en conformité avec la réglementation
européenne, les règles américaines FCC et les règles
australiennes ACA comme cela est indiqué spécifiquement
dans le livret de déclaration fourni avec ce produit.
Merci de consulter notre site web pour avoir les dernières
informations/normes et leur respect dans votre pays/région.
http://www.panasonicmobile.com
Informations importantes
45
SAR
Union Européenne – RTTE
CE TELEPHONE PANASONIC (MODELE EB-X300) EST CONFORME AUX
EXIGENCES DE L’U.E. POUR L’EXPOSITION AUX ONDES
RADIOELECTRIQUES.
Votre téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et
fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d’exposition aux
radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l’Union européenne. Ces
limites font parties de recommandations complètes et elles établissent les valeurs
admissibles d’exposition du public aux radiofréquences. Les recommandations ont
été élaborées par des organisations scientifiques indépendantes, à l’aide
d’évaluations périodiques et approfondies d’études scientifiques. Les
recommandations comprennent une marge de sécurité importante afin d’assurer
la sécurité de toutes les personnes, sans tenir compte de leur âge ou de leur état
de santé.
La norme d’exposition applicable aux téléphones mobiles utilise une unité de
mesure appelée Specific Absorption Rate ou SAR, en français DAS (Débit
d’Absorption Spécifique). La limite de SAR recommandée par le Conseil de l’Union
Européenne est 2,0 W/kg*. Les tests de contrôle du SAR sont effectués en utilisant
le téléphone dans des positions standard et en transmettant au plus haut niveau
de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Même si le
SAR est déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel du
SAR du téléphone pendant son fonctionnement peut se situer bien en dessous de
la valeur maximum. La raison en est que le téléphone est conçu pour fonctionner
à des niveaux de puissance multiples de manière à n’utiliser que la puissance
requise pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d’une station
de base, moins la puissance de sortie du téléphone est élevée.
Avant qu’un modèle de téléphone puisse être commercialisé auprès du public, la
conformité à la directive européenne RTTE doit être établie. Une des exigences
essentielles de cette directive concerne la protection de la santé et la sécurité de
l’utilisateur et de toutes les autres personnes. La valeur du SAR pour ce modèle
de téléphone lors des tests d’utilisation à l’oreille pour établir la conformité à la
norme est 0,863 W/kg. Même s’il peut y avoir des différences entre les niveaux de
46
SAR
SAR de téléphones différents en diverses positions, ces téléphones répondent
tous aux exigences de l’UE en matière d’exposition aux radiofréquences.
* La valeur limite de SAR pour les téléphones mobiles utilisés par le public est fixée
à 2,0 Watts par kilogramme (W/kg) en moyenne pour dix grammes de tissus du
corps humain. Cette norme comporte une marge de sécurité importante afin
d’assurer une protection supplémentaire au public et de tenir compte de toute
variation dans les mesures. Les valeurs de SAR peuvent varier en fonction des
exigences nationales en matière de divulgation et en fonction de la bande de
fréquences du réseau.
Pour des informations sur le SAR dans d’autres régions veuillez consulter les
informations sur les produits au site web
http://www.panasonicmobile.com/health.html
SAR
47
Entretien et maintenance
Le fait d’appuyer sur les touches peut produire une tonalité
forte. Evitez de tenir le téléphone près de votre oreille
lorsque vous appuyez sur les touches.
Les températures extrêmes peuvent affecter
temporairement le fonctionnement de votre téléphone. Ceci
est tout à fait normal et n’indique pas une défaillance. Si vous
utilisez votre téléphone longuement alors que la température
est supérieure à 40°C, la qualité de l’affichage peut se
détériorer.
Ne modifiez ou démontez pas cet appareil. Il ne contient
aucune pièce susceptible d’être réparée par l’utilisateur.
Ne soumettez pas cet appareil à des vibrations ou chocs
excessifs. La batterie craint les chocs. Ne la laissez pas
tomber.
Evitez tout contact avec des liquides. Si l’appareil entre en
contact avec un liquide, enlevez immédiatement la batterie
et contactez votre fournisseur.
N’exposez pas l’appareil au soleil, à l’humidité, à la
poussière ou à la chaleur.
Ne jamais jeter une batterie au feu. Elle risque d’exploser.
48
Entretien et maintenance
Tenez éloignés de l’appareil et de la batterie les objets
métalliques qui pourraient accidentellement entrer en
contact avec les terminaux.
Les batteries peuvent provoquer des dégâts matériels, des
blessures ou des brûlures lorsqu’un matériau conducteur
(bijoux en métal, clés, etc.) entrent en contact avec les
terminaux.
Rechargez toujours la batterie dans un endroit bien aéré et à
l’abri des rayons du soleil, entre +5°C et +35°C. La batterie
ne se recharge pas lorsque la température ambiante se
trouve hors de cette fourchette.
Lorsque vous connectez votre téléphone à une source
externe, lisez toujours les instructions d’utilisation de cet
appareil pour procéder correctement à la connexion et
prendre les mesures qui s’imposent en matière de sécurité.
Vérifiez également que votre téléphone est compatible avec
l’appareil auquel vous le connectez.
Lorsque vous vous débarrassez d’emballages ou de matériel
usagé, informez-vous des possibilités de recyclage auprès
des autorités locales.
Entretien et maintenance
49
Caractéristiques techniques
Bandes supportées................................. GSM900 Classe 4
GSM1800 Classe 1
GSM1900 Classe 1
Autonomie en veille*............................... 77 ~ 260 heures
Autonomie en communication*............... 3 ~ 11 heures
Temps de recharge**.............................. Jusqu’a 150 mn.
Plage de température
Recharge ........................................ +5°C – +35°C
Entreposage ................................... –20°C – +60°C
Poids....................................................... 87 g (avec la batterie)
Dimensions
Hauteur........................................... 92 mm
Largeur ........................................... 49 mm
Epaisseur........................................ 21 mm
Volume ................................................... 88 cm3
Tension d’alimentation............................ 3,7 V (780 mAh Li-ion)
Antenne .................................................. Interne
Type de carte SIM .................................. 3 V uniquement
Mémoire de la liste des contacts ............ 500 entrées + SIM
Thèmes d’animation ............................... 2
Mélodies composées par l’utilisateur...... 5
Jeux ........................................................ 3
Couleur du rétroéclairage ....................... Blanc
Sonneries ............................................... Préréglées : 20
(varie selon l’album perso)
Calendrier ............................................... Jusqu’à 50 entrées
Alarmes .................................................. 4
Formats graphiques supportés............... GIF87a, GIF89, JPEG, WBMP, BMP,
PNG
Capacité de stockage graphique ............ 3Mo (y-compris les 700 ko dans MMS)
Portée de l’appareil photo....................... 23 cm – ∞
* Les autonomies en veille et en communication dépendent des conditions du
réseau, de la carte SIM, de l’utilisation du rétroéclairage et de l’état de la batterie.
** Le temps de recharge dépend de du type d’utilisation et de l’état de la batterie.
REMARQUE : Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être changées sans
préavis.
50
Caractéristiques techniques
Licence
Brevet CP8
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
Les informations fournies dans ce document sont susceptibles d’être modifiées
sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise,
sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit, sans avoir obtenu l’autorisation
expresse de Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
Tegic
T9® est une marque commerciale de Tegic Communications Inc. La saisie de
texte T9® détient une ou plusieurs des licences suivantes : 5,818,437, 5,953,541,
5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554 ; Brevet canadien numéro 1,331,057 ; Brevet
britannique numéro 2238414B ; Brevet standard de Hongkong numéro
HK0940329 ; Brevet de la République de Singapour numéro 51383 ; Brevet
européen numéro 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB;
et des brevets supplémentaires ont été déposés dans le monde entier.
OpenWave
OpenWave est un pionnier en matière de transfert de
données sur téléphones mobiles. Il fournit des revenus
voix et données au marché des communications mobiles.
Licence
51
Garantie européenne
La garantie UE/EEE est applicable dans l’Union européenne, dans l’E.E.E. et en
Suisse.
Conditions de la garantie européenne Panasonic GSM
Cher client,
Merci d’avoir acheté ce téléphone cellulaire portable Panasonic. La garantie de
réparation Panasonic GSM europénne ne s’applique que lors de déplacements
dans un pays autre que le pays où le téléphone a été acheté. Votre garantie locale
est applicable dans tous les autres cas. Si votre téléphone Panasonic GSM doit
faire l’objet d’une réparation au cours d’un déplacement à l’étranger, veuillez
contacter l’agence locale dont l’adresse est indiquée dans ce document.
Garantie
La garantie de réparation européenne pour les produits GSM est généralement
valable pendant 12 mois pour l’appareil et 3 mois pour la batterie rechargeable. En
ce qui concerne un produit utilisé dans un pays autre que le pays où le téléphone
a été acheté, nonobstant ce qui est mentionné ci-après dans les conditions de la
garantie, le client bénéficiera dans ce pays d’utilisation des périodes de garantie
de 12 et 3 mois respectivement, si ces conditions sont plus avantageuses pour lui
que les conditions de garantie locales applicables dans le pays d’utilisation en
question.
Conditions de la garantie
Lors de la demande d’un service de garantie, l’acheteur doit présenter la carte de
garantie et la preuve d’achat du téléphone à un centre de service après-vente
agréé.
La garantie couvre les pannes causées par des vices de fabrication et de
conception. La garantie n’est pas applicable en cas de dégâts accidentels, quelle
qu’en soit la cause, d’usure, de négligence, de réglage, d’adaptation ou de
réparation non agréé par nous.
Le seul recours de l’acheteur contre nous selon les termes de cette garantie est la
réparation ou, à notre choix, le remplacement du produit ou de la/des pièce(s)
détachée(s) défectueuse(s). L’acheteur ne pourra bénéficier d’aucun autre
52
Garantie européenne
recours, y compris entre autres pour des dégâts accidentels ou indirects ou pour
toute perte, quelle qu’en soit la nature.
Ceci s’ajoute aux droits légaux ou autres droits de l’acheteur consommateur et ne
les affecte en aucune manière. Cette garantie est applicable dans les pays
indiqués dans ce document dans les centres de service après-vente répertoriés
pour ce pays.
Centres de service après-vente en
Belgique
AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64
BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24
A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19
HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90
RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56
PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26
VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10
DELTA ELECTRONICS
Rue P.d’Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67
SERVICE CENTER
Kapellestraat 95
9800 DEINFE
Tel. +32 09/386 67 67
ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37
TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 67 24
B
Garantie européenne
53
TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Tel. +32 041/43 29 04
CH
John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
6014 Littau LU / Switzerland
Phone: +41 (0) 41 259 9090
Fax: +41 (0) 41 252 0202
FR
CETELEC
ZI de la Delorme
5 Avenue Paul Héroult
13015 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 77 77
Fax : 04 91 03 20 20
CORDON Electronique
BP 460
ZI Taden
22107 DINAN CEDEX
Tél. : 08 92 69 27 92
Fax : 02.96.85.82.21
54
Garantie européenne
GENERAL ELECTRONIQUE
16 rue Joseph Cugnot
Z.I. Bracheux
60000 BEAUVAIS
Tél. : 03.44.89.79.00
Fax : 03.44.05.16.96
S.B.E.
Z.I. de la Liane
BP 9
62360 SAINT LEONARD
Tél. : 03.21.10.10.21
Fax : 03.21.80.20.10
L
Centres de service après-vente au
Luxembourg
NOUVELLE CENTRAL RADIO
Rue des Jones 15
L - 1818 Howald
Luxembourg - Grand Duché
Tel. +32 40 40 78
Garantie U.E./E.E.E. Conditions applicables dans tous les pays à l’exception du pays
d’achat d’origine.
Lorsque l’acheteur constate que l’appareil est défectueux, il doit immédiatement prendre
contact avec la société de vente ou le distributeur national du pays membre de l’U.E./
E.E.E. où l’exécution de la garantie est réclamée comme indiqué dans le “Guide de
service après-vente” et présenter cette garantie et une preuve de la date d’achat. On
informera alors l’acheteur :
(i) si c’est la société de vente ou le distributeur national qui se chargera de la réparation ;
ou
(ii) si c’est la société de vente ou le distributeur national qui prendra les mesures
nécessaires à l’envoi de l’appareil vers le pays membre de l’U.E./E.E.E. où l’appareil a
été vendu à l’origine ; ou
(iii) si l’acheteur peut lui-même envoyer l’appareil à la société de vente ou au distributeur
national du pays membre de l’U.E./E.E.E. où l’appareil a été vendu à l’origine.
Lorsqu’il s’agit d’un modèle normalement vendu par une société de vente ou un
distributeur national dans le pays où l’acheteur l’utilise, l’appareil accompagné du présent
certificat de garantie et de la preuve de la date d’achat sera renvoyé aux risques et aux
frais de l’acheteur à ladite société de vente ou au dit distributeur, lequel effectuera la
réparation. Dans certains pays, la société de vente affiliée ou le distributeur national
désigneront les distributeurs ou certains centres de service après-vente pour l’exécution
des réparations en question.
Lorsque l’appareil en question n’est pas un modèle normalement vendu dans le pays
d’utilisation ou lorsque les caractéristiques internes ou externes du produit sont
différentes des caractéristiques du modèle vendu dans le pays d’utilisation, la société de
vente ou le distributeur national pourront être éventuellement en mesure d’effectuer la
réparation en obtenant des pièces détachées dans le pays où l’appareil concerné a été
vendu à l’origine ; il peut néanmoins s’avérer nécessaire de faire effectuer la réparation
par la société de vente ou le distributeur national du pays où l’appareil concerné a été
vendu à l’origine.
Dans les deux cas, l’acheteur devra présenter le présent certificat de garantie ainsi que
la preuve de la date d’achat. Tout transport nécessaire, tant de l’appareil que des pièces
détachées, sera effectué aux frais et aux risques de l’acheteur. Il est dès lors possible que
la réparation en subisse un retard.
Lorsque le consommateur envoie l’appareil pour réparation à la société de vente ou au
distributeur national du pays où l’appareil est utilisé, la garantie est exécutée aux
conditions locales (y compris la période de garantie) applicables au même modèle vendu
dans le pays d’utilisation et non aux conditions locales du pays de l’U.E./E.E.E. où l’achat
initial a été fait. Lorsque le consommateur envoie l’appareil pour réparation à la société
de vente ou au distributeur national du pays membre de l’U.E./E.E.E. où l’appareil a été
Garantie européenne
55
vendu à l’origine, la garantie est exécutée conformément aux conditions appliquées dans
le pays de l’U.E./E.E.E. où l’achat initial a été fait.
Certains modèles nécessitent un réglage ou une adaptation afin d’assurer de meilleurs
résultats et une utilisation en toute sécurité dans les différents pays membres de l’U.E./
E.E.E., conformément aux exigences locales de tension d’alimentation et aux normes de
sécurité ou autres normes techniques imposées ou recommandées par des
réglementations en vigueur. Pour certains modèles, le coût de tels réglages ou de telles
adaptations peut être important ; il peut en outre s’avérer difficile de satisfaire aux
exigences locales de tension d’alimentation et aux nomes de sécurité ou autres normes
techniques. Nous conseillons vivement à l’acheteur de rechercher si de tels facteurs
techniques et de sécurité existent avant d’utiliser l’appareil dans un autre pays membre
de l’U.E./E.E.E.
Cette garantie ne couvre pas les frais de réglage ou d’adaptation de l’appareil
nécessaires pour satisfaire aux exigences locales de tension d’alimentation et aux
normes de sécurité ou autres normes techniques. Dans certains cas, la société de vente
ou le distributeur national peuvent être en mesure d’exécuter aux frais de l’acheteur les
réglages ou adaptations requis pour certains modèles. Pour des raisons techniques, il est
néanmoins impossible de régler ou d’adapter tous les modèles afin de satisfaire aux
exigences locales de tension d’alimentation et aux normes de sécurité ou autres normes
techniques. Le bon fonctionnement de l’appareil peut en outre être affecté par l’exécution
de réglages ou d’adaptations.
Lorsque la société de vente ou le distributeur national du pays d’utilisation de l’appareil
estiment que l’acheteur a fait exécuter correctement les réglages ou adaptations aux
exigences locales de tension d’alimentation et aux normes techniques ou de sécurité, la
garantie est exécutée comme indiqué ci-dessus, à condition que l’acheteur mentionne la
nature du réglage ou de l’adaptation lorsque cela affecte la réparation. (Si la réparation à
effectuer concerne, de quelque manière que ce soit, le réglage ou l’adaptation d’un
appareil ainsi modifié, il est conseillé à l’acheteur de ne pas envoyer un tel appareil pour
réparation à la société de vente ou au distributeur national du pays où cet appareil a été
vendu à l’origine.)
Cette garantie n’est valable que dans les territoires soumis aux lois de l’Union
européenne et de l’E.E.E.
Nous vous prions de conserver ce certificat au même endroit que votre facture.
56
Garantie européenne
Deutsch
Inhalt
Wichtige Informationen ..................................................... 58
SAR .................................................................................. 64
Wartung und Pflege .......................................................... 66
Technische Daten............................................................. 68
Lizenzen ........................................................................... 69
EU-Garantie ...................................................................... 70
Gerätereparatur und Datenschutz .................................. 75
57
Wichtige Informationen
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Panasonic Digital-Mobiltelefons
entschieden haben. Dieses Telefon ist für den Betrieb in GSM-Netzen ausgelegt –
GSM900, GSM1800 und GSM1900. Es unterstützt außerdem GPRS für
Verbindungen mit Datenpaketen. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku vor
Gebrauch vollständig aufgeladen ist.
Wir, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., erklären
hiermit, dass das Modell EB-X300 die wesentlichen und anderen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.
Eine diesbezügliche Konformitätserklärung finden Sie unter
http://www.panasonicmobile.com
Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch und vergewissern Sie
sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen. Nur so können Sie Ihr Telefon auf eine
Weise benutzen, die den Gebrauch sowohl für Sie als auch für die Umwelt sicher
macht und die rechtlichen Auflagen für den Gebrauch von Mobiltelefonen erfüllt.
Stromversorgung
Dieses Telefon sollte nur mit dem dafür zugelassenen
Ladegerät aufgeladen werden, um eine optimale Leistung zu
gewährleisten und eine Beschädigung des Telefons zu
vermeiden. Der Gebrauch anderer Ladegeräte macht
jegliche Zulassung für dieses Gerät ungültig und kann
gefährlich sein. Vergewissern Sie sich bitte bei Reisen ins
Ausland, dass die Spannung des mobilen
Schnellladegerätes der Spannung des jeweiligen Landes
entspricht.
Ein mobiles Schnellladegerät (EB-CAG70xx*) ist im
Lieferumfang des Hauptpaketes enthalten.
Hinweis* xx kennzeichnet die Ladegerät-Region, z.B. CN, EU, UK,
AU, US.
Akku
58
Der Gebrauch eines anderen als des vom Hersteller
empfohlenen Akkupacks könnte gefährlich sein.
Wichtige Informationen
Verwendung
im Flugzeug
Ensorgung
des Akkus
Nicht
verwenden
Verwendung
im Straßenverkehr
Elektronische
Geräte
Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord von Flugzeugen aus.
Der Gebrauch von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann den
Betrieb des Flugzeuges gefährlich beeinträchtigen, das
Funknetz stören und u. U. gesetzeswidrig sein. Ein Verstoß
gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die
Mobiltelefonleistungen der zuwiderhandelnden Person
ausgesetzt oder verweigert werden, rechtliche Schritte
eingeleitet werden, oder beides.
Der Akku darf weder verbrannt noch als Hausmüll entsorgt
werden. Entsorgen Sie den Akku immer unter Einhaltung der
ortsüblichen Vorschriften; er ist zur Wiederverwertung
geeignet.
Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nicht an Tankstellen zu
verwenden. Wir möchten die Benutzer daran erinnern, dass
der Gebrauch von Funkgeräten in Kraftstoffdepots,
chemischen Werken oder in der Nähe von Sprengarbeiten
Beschränkungen unterliegt. Setzen Sie den Akku niemals
extremen Temperaturen (über 60 °C) aus.
Der Fahrer muss zu jeder Zeit eine angemessene Kontrolle
über sein Fahrzeug bewahren. Halten Sie Ihr Telefon nicht in
der Hand, während Sie fahren. Suchen Sie erst einen
sicheren Ort auf, an dem Sie anhalten können. Sprechen Sie
nicht in das Mikrofon einer Freisprecheinrichtung, wenn Sie
dadurch vom Fahren abgelenkt werden. Wenn Sie Auto
fahren, machen Sie sich stets mit den Bestimmungen
vertraut, die in der jeweiligen Gegend für den Gebrauch von
Mobiltelefonen gelten. Halten Sie sich immer an diese
Bestimmungen.
Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie das Telefon in der
Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern
oder Hörgeräten einsetzen.
Wichtige Informationen
59
Mikrowellen
Wichtig
Wenn das Telefon, der zugehörige Akku oder Ladegeräte
mit Flüssigkeit in Berührung gekommen sind, muss darauf
geachtet werden, dass sie nicht in erwärmbare Geräte wie
Mikrowellenherde, Hochdruckbehälter, Trockner oder
Ähnliches gelangen. Dies könnte zu einem Auslaufen,
Erhitzen, Ausdehnen, Explodieren oder Entflammen des
Akkus, des Telefons und/oder der Ladegeräte führen. Das
Produkt oder das Zubehör kann außerdem Rauch
verströmen, und die elektrischen Schaltungen können
beschädigt werden, waszu Fehlfunktionen der Produkte
führen kann. Panasonic ist nicht für direkte oder indirekte
Schäden haftbar zu machen, die durch eine falsche
Verwendung entstehen.
Das Telefon funktioniert am besten, wenn Sie es so wie ein
normales Telefon halten. Die Signalqualität bzw.
Antennenleistung können durch Berührung oder Abdecken
des Antennenbereichs im eingeschalteten Zustand
beeinträchtigt werden. (Siehe „SAR-Informationen“.)
Unerlaubte Änderungen oder angeschlossene Geräte können
das Telefon beschädigen und verstoßen u. U. gegen geltende
Bestimmungen. Nicht zugelassene Änderungen oder
angeschlossene Geräte können Ihre Garantie ungültig machen
– dies ist keine Einschränkung Ihrer gesetzlichen Rechte.
Die Flüssigkristallanzeige (LCD) arbeitet mit
Hochpräzisionstechnik, und in manchen Situationen können
Pixel heller oder dunkler dargestellt werden. Dies liegt an
den Eigenschaften des LCDs und ist kein Herstellungsfehler.
Dieses Gerät sollte nur mit dem von Panasonic dafür
zugelassenen Zubehör verwendet werden, um eine optimale
Leistung zu gewährleisten und eine Beschädigung Ihres
Telefons zu vermeiden. Panasonic übernimmt keine
Verantwortung für Beschädigungen durch Zubehör, das
nicht von Panasonic zugelassen ist.
60
Wichtige Informationen
Die Verwendung dieses Telefons in bestimmten
Einsatzgebieten und Umgebungen unterliegt geltendem
internationalen oder nationalen Recht oder sonstigen
besonderen Einschränkungen. Dies gilt für (ist aber nicht
beschränkt auf) Krankenhäuser, Flugzeuge, beim Fahren
und für alle sonstigen eingeschränkten Anwendungen.
Es wird empfohlen, die im Speicher Ihres Telefons
gesicherten wichtigen Informationen und Daten zu kopieren
bzw. eine Sicherungskopie anzulegen. Um einen
versehentlichen Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie alle
Anweisungen hinsichtlich der Pflege und Wartung Ihres
Telefons und seines Akkus befolgen. Panasonic haftet in
keinster Weise für irgendwelche Schäden, die aufgrund von
Datenverlust entstehen. Dies beinhaltet, ist aber nicht
beschränkt auf unmittelbare und mittelbare Schäden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden,
erwartete Einsparungen, entgangenen Gewinn).
Ihr Telefon ist in der Lage, persönliche Informationen zu
speichern und zu übermitteln. Sie sollten daher unbedingt
alle persönlichen oder finanziellen Informationen an anderer
Stelle als auf Ihrem Telefon speichern. Verwenden Sie die
Sicherheitsfunktionen Ihres Gerätes – wie Telefon- und/oder
SIM-Sperre –, um die dort gespeicherten Informationen zu
schützen. Panasonic haftet in keinster Weise für
irgendwelche Schäden, die aufgrund von Datenverlust
entstehen. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf
unmittelbare und mittelbare Schäden (einschließlich, aber
nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete
Einsparungen, entgangenen Gewinn).
Downloaden
Ihr Telefon verfügt über die Fähigkeit, Informationen und
Daten von externen Quellen herunterzuladen und zu
speichern. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen,
dass dadurch keinerlei Urheberrechte oder andere
anwendbaren Gesetze verletzt werden. Panasonic
übernimmt keinerlei Haftung bei irgendeinem Verlust, der
Wichtige Informationen
61
durch den Verlust von Daten oder durch irgendeine
Verletzung von Urheberrechten oder IPR, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf direkte und indirekte Verluste
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden,
erwartete Ersparnisse, Einkommensverluste) entstanden ist.
Kamera
Sie sollten bei der Verwendung der eingebauten Kamera
angemessene Vorsicht walten lassen. Es liegt in Ihrer
Verantwortung sicherzustellen, dass Sie die Erlaubnis zum
Fotografieren von Personen und Objekten besitzen und dass
Sie durch den Gebrauch der Kamera keine privaten Rechte
oder Rechte Dritter verletzen. Sie müssen das geltende
internationale oder nationale Recht zur Verwendung von
Kameras in bestimmten Einsatzgebieten und Umgebungen
beachten. Dazu gehört auch, die Kamera nicht an Orten zu
verwenden, an denen das Fotografieren und Filmen
möglicherweise untersagt ist. Panasonic haftet in keinster
Weise für irgendwelche Schäden, die aufgrund irgendeiner
Verletzung von Urheberrechten oder geistigen
Eigentumsrechten entstehen – einschließlich, aber nicht
beschränkt auf unmittelbare und mittelbare Schäden.
Setzen Sie die Kameralinse nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu einer Beeinträchtigung der Kamerafunktion führen könnte. Unerlaubte Änderungen oder
angeschlossene Geräte können das Telefon beschädigen
und verstoßen u. U. gegen geltende Bestimmungen. Nicht
zugelassene Änderungen oder angeschlossene Geräte können Ihre Garantie ungültig machen – dies ist keine Einschränkung Ihrer gesetzlichen Rechte.
Die Display-Layouts und Bildschirmgrafiken in diesem
Handbuch dienen ausschließlich der Veranschaulichung
und unterscheiden sich u. U. von den tatsächlichen
Anzeigen auf Ihrem Telefon. Panasonic behält sich das
Recht vor, die Informationen in diesem Dokument ohne
Vorankündigung zu ändern.
62
Wichtige Informationen
Dieses Mobiltelefon von Panasonic wurde so konzipiert,
hergestellt und getestet, dass es den zur Zeit seiner
Herstellung geltenden Normen und Vorgaben zur Belastung
durch Hochfrequenzstrahlen entspricht, und zwar im
Einklang mit Vorschriften in der EU und den FCC- bzw. ACAVorschriften in den USA und Australien.
Bitte lesen Sie auf unserer Website die neuesten
Informationen bzw. die Konformität mit Normen in dem Land/
der Region, in der Sie dieses Telefon verwenden.
http://www.panasonicmobile.com
Wichtige Informationen
63
SAR
Europäische Union – RTTE
DIESES PANASONIC-TELEFON (MODELL EB-X300) ERFÜLLT DIE
ANFORDERUNGEN DER EU FÜR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.
Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion und
Herstellung des Gerätes gewährleisten, dass es die vom Rat der Europäischen
Union empfohlenen Hochfrequenz (HF)-Expositionsgrenzwerte nicht
überschreitet. Diese Grenzwerte sind ein Bestandteil umfassender Richtlinien und
geben die zulässigen Mengen von HF-Energie für die Allgemeinbevölkerung an.
Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen
durch die regelmäßige, gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien
erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit
aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustandes, zu
garantieren.
Die Expositionsnorm für Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, die als
„spezifische Absorbierungsrate“ oder SAR bezeichnet wird. Der vom Rat der
Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg*. SAR-Tests
werden mit standardmäßigen Verwendungspositionen durchgeführt, wobei das
Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen
Leistungspegel sendet. Obwohl die SAR mit dem höchsten zugelassenen
Leistungspegel ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR bei Verwendung des
Telefons weit unter diesem Höchstwert liegen. Das Telefon ist in der Lage, mit
verschiedenen Leistungspegeln zu arbeiten, so dass nur der jeweils erforderliche
Leistungspegel zum Erreichen des Netzes verwendet wird. Im Allgemeinen gilt: je
näher eine Basisstationsantenne, desto niedriger die Leistungsabgabe des
Telefons.
Bevor ein Telefon der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten werden kann, muss
seine Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie der EU belegt werden. Als
wesentliche Anforderung schreibt diese den Schutz der Gesundheit und Sicherheit
des Benutzers und anderer Personen vor. Der SAR-Wert für dieses Telefonmodell
in Tests mit Verwendung direkt am Ohr, um die Erfüllung der Norm zu überprüfen,
betrug 0,863 W/kg. Während einzelne Telefone an verschiedenen Standorten
abweichende SAR-Pegel aufweisen können, erfüllen alle Geräte die EUAnforderungen hinsichtlich HF-Exposition.
64
SAR
* Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone zur Verwendung durch die Allgemeinbevölkerung beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), mit Durchschnittsbildung über zehn
Gramm Körpergewebe. Der Grenzwert beinhaltet eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und alle etwaigen Messabweichungen einzubeziehen. SAR-Werte können je nach nationalen
Meldeanforderungen und Netzwerk-Frequenzbereich unterschiedlich sein.
Weitere SAR-Informationen für andere Regionen finden Sie in den
Produktinformationen unter http://www.panasonicmobile.com/health.html.
SAR
65
Wartung und Pflege
Beim Drücken der Tasten kann ein lauter Ton erklingen.
Vermeiden Sie es deshalb, das Telefon beim Drücken der
Tasten dicht an das Ohr zu halten.
Extreme Temperaturen können den Betrieb Ihres Telefons
vorübergehend beeinträchtigen. Das ist normal und stellt
keine Fehlfunktion dar. Wenn Sie das Telefon über einen
längeren Zeitraum bei Temperaturen über 40 °C verwenden,
kann die Qualität der Anzeige beeinträchtigt werden.
Das Gerät sollte weder modifiziert noch auseinander
genommen werden. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer
gewartet werden können.
Setzen Sie das Gerät keinen übermäßigen Vibrationen oder
Stößen aus. Lassen Sie den Akku nicht fallen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Wenn das
Gerät nass wird, entnehmen Sie sofort den Akku und
wenden Sie sich an Ihren Händler.
Lassen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder an
feuchten, staubigen oder heißen Orten liegen.
Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer. Er könnte
explodieren.
66
Wartung und Pflege
Halten Sie Metallobjekte, welche die Anschlusspunkte
versehentlich berühren könnten, vom Gerät/Akku fern.
Akkus können Sachschäden, Verletzungen oder
Verbrennungen verursachen, wenn die Anschlusspunkte mit
einem leitfähigen Werkstoff (z. B. Metallschmuck, Schlüssel
usw.) in Kontakt kommen.
Laden Sie den Akku immer an einem gut belüfteten Ort auf,
nicht in direktem Sonnenlicht und bei Temperaturen
zwischen +5 °C und +35 °C. Der Akku kann außerhalb
dieses Temperaturbereichs nicht aufgeladen werden.
Bevor Sie Ihr Mobiltelefon an eine externe Quelle anschließen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des
Gerätes und vergewissern Sie sich, dass Sie das Telefon
ordnungsgemäß anschließen und alle Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Achten Sie darauf, dass Ihr Mobiltelefon mit
dem Gerät, an das es angeschlossen wird, kompatibel ist.
Bei der Entsorgung von Verpackungsmaterialien oder alten
Geräten wenden Sie sich für Hinweise zur
Wiederverwertung bitte an Ihre ortsansässigen Behörden.
Wartung und Pflege
67
Technische Daten
Unterstützte Frequenzbereiche .............. GSM900 Klasse 4
GSM1800 Klasse 1
GSM1900 Klasse 1
Standby-Zeit*.......................................... 77 ~ 260 Stunden
Gesprächszeit* ....................................... 3 ~ 11 Stunden
Ladezeit** ............................................... bis zu 150 Min.
Temperaturbereich
Aufladung ...................................... +5 °C – +35 °C
Aufbewahrung ............................... –20 °C – +60 °C
Gewicht................................................... 87 g (einschließlich Akku)
Abmessungen
Höhe ............................................... 92 mm
Breite .............................................. 49 mm
Tiefe................................................ 21 mm
Lautstärke............................................... 88 cm3
Netzspannung ........................................ 3,7 V (780 mAh Li-ion)
Antenne .................................................. intern
SIM-Typ .................................................. nur 3 V
Speicher für Kontaktliste......................... 500 Einträge + SIM
Themen für Animationen ........................ 2
Durch den Benutzer komponierte
Melodien ................................................. 5
Spiele...................................................... 3
Hintergrundfarbe..................................... Weiß
Klingeltöne.............................................. Voreinstellung: 20
(variiert je nach Datenordner)
Kalender ................................................. bis zu 50 Einträge
Alarme .................................................... 4
Unterstützte Grafikformate ..................... GIF87a, GIF89, JPEG, WBMP, BMP,
PNG
Speicher für Grafiken.............................. 3 MB (einschließlich 700 kB bei MMS)
Kamera-Reichweite ................................ 23 cm – ∞
* Die Gesprächs- und Standby-Zeit hängt von den Netzwerkbedingungen, der
SIM-Karte, der Hintergrundbeleuchtung und dem Akku-Zustand ab.
** Die Ladezeit hängt von der Verwendung und vom Akku-Zustand ab.
HINWEIS: Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
68
Technische Daten
Lizenzen
CP8-Patent
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert
werden. Ohne die vorherige ausdrückliche Genehmigung von Panasonic Mobile
Communications Co. Ltd. dürfen weder dieses Dokument noch Auszüge daraus
in irgendeiner Form vervielfältigt oder vertrieben werden.
Tegic
T9® ist ein Warenzeichen von Tegic Communications Inc. T9® Text Input ist unter
mindestens einem der folgenden Patente lizenziert: USA 5.818.437, 5.953.541,
5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554; Kanada 1.331.057; Großbritannien
2238414B; Hongkong Standardpatentnr. HK0940329; Singapur 51383; EuroPatentnr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; und
weitere Patente sind weltweit angemeldet.
OpenWave
OpenWave ist ein Pionier in der mobilen
Datenübertragung und ermöglicht Betreibern im
Marktsektor für mobile Kommunikation, Einnahmen
durch Sprach- und Datendienste zu erwirtschaften.
Lizenzen
69
EU-Garantie
Die EU/EWR–Garantie gilt im Gebiet der EU/EWR und in der Schweiz.
Bedingungen für die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Digital-Mobiltelefons von Panasonic
entschieden haben. Die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie gilt nur
während Reisen in anderen Ländern als dort, wo das Gerät ursprünglich gekauft
wurde. In allen anderen Fällen kommen die örtlichen Garantiebestimmungen zur
Anwendung. Sollten Sie im Ausland eine Garantieleistung für Ihr Panasonic GSMTelefon beanspruchen, kontaktieren Sie bitte das unter dem jeweiligen Land
verzeichnete Serviceunternehmen.
Garantieleistungen
Die Garantiefrist der europaweiten GSM-Garantie beträgt normalerweise 12
Monate für das Hauptgerät und 3 Monate für den wieder aufladbaren Akku. Wenn
das Gerät in einem anderen Land als dem ursprünglichen Verkaufsland verwendet
wird, hat der Kunde, ungeachtet der unten aufgeführten Bestimmungen, in jenem
Land Anspruch auf die Garantiefrist von 12 bzw. 3 Monaten, falls diese
vorteilhafter ist als die Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät verwendet
wird.
Garantiebedingungen
Wenn eine Garantieleistung in Anspruch genommen wird, hat der Kunde die
vorliegende Garantiekarte zusammen mit dem datierten Kaufbeleg einem
autorisierten Service-Center vorzulegen.
Unter diese Garantie fallen Mängel, die auf Herstellungs- oder Konstruktionsfehler
zurückzuführen sind. Die Garantiepflicht entfällt bei durch andere Ursachen
herbeigeführten Mängeln, wie z. B. zufälliger Schaden jeder Art, Abnutzung,
Fahrlässigkeit sowie nicht von Panasonic autorisierte Veränderungen.
Gemäß dieser Garantie beschränken sich Ihre Ansprüche gegenüber Panasonic
auf die Reparatur oder den Austausch (Entscheidung durch Panasonic) des
Gerätes oder des defekten Teils bzw. der defekten Teile. Panasonic übernimmt
keine weitere Haftung einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unmittelbare
oder mittelbare Schäden jeder Art.
70
EU-Garantie
Diese Garantie besteht zusätzlich zu den gesetzlichen und anderen Rechten des
Endverbrauchers und schränkt diese auf keine Weise ein. Die vorliegende
Garantie erstreckt sich auf die darin aufgeführten Länder und die jeweils darunter
angegebenen autorisierten Service-Center.
A
Fa. Frisch
Lokalbahnweg 12
A-4060 Leonding
Tel. +43 (0)732 676 961
B
BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24
HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90
PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26
DELTA ELECTRONICS
Rue P.d’Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67
ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37
AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64
A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19
RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56
VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10
SERVICE CENTER
Kapellestraat 95
9800 DEINFE
Tel. +32 09/386 67 67
TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 67 24
TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
EU-Garantie
71
Tel. +32 041/43 29 04
CH
John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
6014 Littau LU / Switzerland
Phone: +41 (0) 41 259 90 90
Fax: +41 (0) 41 252 02 02
D
In Deutschland können Sie auch
unseren Abholservice in Anspruch
nehmen, um Ihr defektes Panasonic
Gerät reparieren zu lassen.
Informationen hierzu finden Sie auf
unserer Homepage im Internet unter
www.panasonic.de, unter Service,
Reparatur-Service.
Hotline Tel. 0180 5015142 (12 Cent
pro Minute)
Mo. bis Fr. von 8.00 - 20.00 und
Sa. von 12.00 - 17.00
72
EU-Garantie
Spezialisiert auf T-Mobile-Geräte:
Panasonic Service Center
N. Schaaf
Reichenbachstraße 21-23
68309 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 / 727 87-0
Spezialisiert auf Vodafone-Geräte:
Panasonic Service Center
B&W Service GmbH
Kieler Straße 41
24768 Rendsburg
Tel.: +49 (0) 4331 / 14 11-0
Spezialisiert auf o2- oder e-plusGeräte:
Panasonic Service Center
COM Elektronik Service GmbH
Vahrenwalder Straße 221a
30165 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 / 64 64 16 10
EU/EWR-Garantie: Gültige Bedingungen für andere Länder als für das ursprüngliche
Verkaufsland
Sollte der Käufer ein schadhaftes Gerät erhalten, so ist er aufgefordert, mit der
entsprechenden Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung
in dem EU/EWR-Land, in dem diese Garantie in Anspruch genommen wird, Kontakt
aufzunehmen und diese Garantie zusammen mit einem datierten Verkaufsbeleg
vorzulegen. Die entsprechenden Angaben können dem „Product Service Guide“
entnommen oder bei einem autorisierten Händler erfragt werden. Der Käufer wird
daraufhin informiert, ob:
(i) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die
Reparaturleistung erbringt, oder
(ii) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die
Versendung des Gerätes in das EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich verkauft
wurde, übernimmt, oder
(iii) der Käufer selbst das Gerät zu der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene
zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land sendet, in dem das Gerät ursprünglich
verkauft wurde.
Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das üblicherweise von der
Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land der
Verwendung geliefert wird, dann sollte das Gerät mit der vorliegenden Garantiekarte und
dem Nachweis des Kaufdatums auf Risiko und auf Kosten des Käufers an diese
Verkaufsgesellschaft oder an diese Vertretung, die dann die Reparaturleistungen
übernimmt, gesandt werden. In einigen Ländern wird die zuständige verbundene
Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung Händler oder
autorisierte Servicestellen benennen, die die Reparaturen ausführen.
Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das normalerweise nicht in
dem Verwendungsland verkauft wird, oder sollten die inneren oder äußeren technischen
Daten des Gerätes sich von denen des im Verwendungsland üblichen Modells
unterscheiden, so ist die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige
Vertretung u. U. in der Lage, die Garantiereparaturleistung mit Ersatzteilen aus dem
ursprünglichen Verkaufsland des Gerätes durchzuführen. Es kann sich jedoch als
notwendig erweisen, die Garantiereparaturleistung durch die Verkaufsgesellschaft oder
die auf Landesebene zuständige Vertretung im ursprünglichen Verkaufsland durchführen
zu lassen.
In beiden Fällen muss der Käufer die vorliegende Garantiekarte und den Nachweis des
Kaufdatums erbringen. Der notwendige Transport sowohl des Gerätes als auch seiner
Ersatzteile wird auf Risiko und auf Kosten des Käufers durchgeführt. Infolgedessen kann
es zu einer Verzögerung der Reparaturleistungen kommen.
EU-Garantie
73
In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zur Verkaufsgesellschaft
bzw. zur auf Landesebene zuständigen Vertretung im Verwendungsland des Gerätes
sendet, werden die Leistungen zu den Bedingungen (einschließlich der Garantiefrist)
erbracht, die für dasselbe Modell des Gerätes im Verwendungsland gültig sind, nicht zu
den Bedingungen im EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In
Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zu der Verkaufsgesellschaft
bzw. zur auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land verschickt, in
dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde, werden die Reparaturleistungen zu den dort
gültigen Bedingungen erbracht.
Einige Produktmodelle bedürfen für eine betriebsgerechte Leistung oder für einen
sicheren Gebrauch in anderen EU/EWR-Ländern einer Anpassung in Übereinstimmung
mit obligatorischen oder empfohlenen Bestimmungen bzgl. Betriebsspannung,
Betriebssicherheit oder technischen Normen. Für bestimmte Produkte können die Kosten
einer solchen Anpassung erheblich sein. Es mag sich auch als schwierig erweisen, den
Bestimmungen bzgl. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder technischen Normen
Genüge zu leisten. Es wird dem Käufer nachdrücklich empfohlen, sich hinsichtlich dieser
örtlichen technischen und sicherheitsbezogenen Faktoren zu erkundigen, bevor er das
Gerät in einem anderen EU/EWR-Land verwendet.
Diese Garantie deckt nicht die Kosten einer Anpassung an örtliche Vorschriften bzgl.
Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder anderen technischen Normen. Die
Verkaufsgesellschaft bzw. die auf Landesebene zuständige Vertretung ist u. U. in der
Lage, für bestimmte Produktmodelle die notwendigen Anpassungen auf Kosten des
Käufers durchzuführen. Es ist jedoch aus technischen Gründen nicht möglich, alle
Produktmodelle an örtliche Bestimmungen bzgl. Betriebsspannung, Betriebssicherheit
oder andere technische Normen anzupassen. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen,
dass Anpassungen die Leistungen des Gerätes beeinträchtigen.
Wenn der Käufer nach Ansicht der Verkaufsgesellschaft bzw. der auf Landesebene
zuständigen Vertretung in dem Land, in dem das Gerät verwendet wird, die Anpassung
an örtliche Vorschriften bzgl. Betriebsspannung, Betriebssicherheit und andere
technische Normen ordnungsgemäß durchgeführt hat, so wird jede nachfolgende
Garantiereparaturleistung zu obigen Bedingungen ausgeführt. Voraussetzung ist jedoch,
dass der Käufer die Art der Anpassung klarstellt, sofern sie für die Reparatur relevant ist.
(Der Verkäufer sollte ein angepasstes Gerät nicht zur Reparatur an die
Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung im Land des
ursprünglichen Verkaufs zurücksenden, falls die Reparatur im Zusammenhang mit der
Anpassung steht.)
Diese Garantie ist nur gültig in Gebieten, die zur Europäischen Union (EU) bzw. zum
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören.
Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte zusammen mit Ihrer Kaufquittung auf.
74
EU-Garantie
Gerätereparatur und Datenschutz
Grundsätzlich sind unsere Service-Unternehmen, die für uns die Reparatur der Geräte
mit elektronischen Speichermedien unserer Kunden übernehmen, verpflichtet, alle auf
den Geräten befindlichen Daten zu löschen.
Aber auch Sie können Vorkehrungen treffen, die verhindern, dass Unbefugte an Ihre
Daten gelangen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben. Stellen
Sie vor der Weitergabe Ihres Gerätes so weit wie möglich sicher, dass Sie Ihre
persönlichen Daten gelöscht oder auf externen Speichermedien gesichert haben.
Entfernen Sie gegebenenfalls die austauschbaren Speichermedien oder stellen Sie das
Gerät auf die Werkseinstellung zurück. Nur so können Sie verhindern, dass Unbefugte
von Ihren Daten Kenntnis erlangen, falls wider Erwarten die Sicherungsvorkehrungen
seitens des Service-Unternehmens aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht
voll zur Wirkung kommen.
Einen Rechtsanspruch auf die Rückgabe gespeicherter Daten schließen wir aus.
Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann, soweit technisch und organisatorisch möglich,
eine Datensicherung und Datenerhaltung durchgeführt werden. Eine Gewähr für den
Erhalt der Daten wird nicht übernommen.
EU-Garantie
75
76
Italiano
Sommario
Informazioni importanti ..................................................... 78
SAR .................................................................................. 84
Precauzioni e Manutenzione ............................................ 86
Caratteristiche tecniche .................................................... 88
Licenza ............................................................................. 89
Garanzia europea ............................................................. 90
77
Informazioni importanti
Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare digitale Panasonic. Questo
telefono è progettato per funzionare con reti GSM – GSM900, GSM1800 e
GSM1900. Inoltre, supporta il sistema GPRS per i collegamenti di dati in pacchetti.
Accertarsi che la batteria sia totalmente carica prima dell’uso.
Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. dichiara che
l’apparecchio EB-X300 è conforme ai requisiti essenziali e ad altri requisiti rilevanti
della direttiva 1999/5/CE.
Una dichiarazione di conformità a questo effetto è disponibile all’indirizzo:
http://www.panasonicmobile.com
Informazioni sulla sicurezza
È importante leggere e comprendere interamente le seguenti informazioni, in
quanto forniscono i dettagli essenziali per utilizzare il telefono in maniera sicura per
l’utente e per l’ambiente, oltre che per potersi conformare ai regolamenti in vigore
in materia di telefoni cellulari.
Alimentazione
L’apparecchio deve essere caricato solo con il caricabatteria
approvato per assicurare il funzionamento ottimale del
telefono ed evitare danni allo stesso. L’utilizzo di un
caricabatteria diverso invalida l’approvazione conferita
all’apparecchio e può inoltre essere pericoloso. Assicurarsi
che la tensione del caricabatteria rapido da viaggio sia
compatibile con l’area di utilizzo quando si viaggia all’estero.
Il caricabatteria rapido da viaggio (EB-CAG70xx*) è fornito in
dotazione con il kit principale.
Nota* xx identifica la regione del caricabatteria, ad esempio AU, CN,
EU, UK, US.
Batteria
78
L’uso di batterie diverse da quelle raccomandate dal
produttore può causare rischi per la sicurezza.
Informazioni importanti
Aereo
Smaltimento
della batteria
Non usare
Durante
la guida
Dispositivi
elettronici
Durante i viaggi in aereo è necessario spegnere il telefono
cellulare. L’utilizzo di telefoni cellulari in aereo può mettere a
repentaglio il funzionamento del velivolo, disturbare la rete
cellulare ed essere contrario alla legge. La mancata
osservanza di queste regole può causare la sospensione o il
rifiuto del trasgressore da parte dei servizi di telefonia
cellulare, un’azione legale o entrambe le misure.
Non incenerire o gettare la batteria come un rifiuto ordinario.
La batteria deve essere smaltita in conformità con il
regolamento locale e potrebbe essere riciclata.
Si raccomanda di non utilizzare l’apparecchio presso
stazioni di rifornimento. Si ricorda di osservare le restrizioni
sull’utilizzo di apparecchi radio presso depositi di carburante,
stabilimenti chimici o in luoghi dove siano in atto operazioni
di detonazione. Non esporre mai la batteria a temperature
estreme (oltre i 60°C).
È doveroso che il conducente eserciti in qualsiasi momento
il necessario controllo dell’auto. Non utilizzare il telefono
durante la guida. Prima di utilizzare il telefono parcheggiare
l’auto in un luogo sicuro. Non parlare nel microfono
dell’auricolare se ciò può distrarre dalla guida. Familiarizzare
sempre completamente con le disposizioni relative all’uso di
telefoni cellulari nell’area in cui si sta guidando e osservarle
senza eccezione.
È necessario usare la massima cautela quando si utilizza il
telefono in prossimità di dispositivi personali per uso medico,
ad esempio stimolatori cardiaci o apparecchi acustici.
Informazioni importanti
79
Microonde
Importante
Quando il telefono, la batteria o gli accessori per la ricarica
sono bagnati, non utilizzare nessun tipo di attrezzatura di
riscaldamento, come il forno a microonde, un contenitore ad
alta pressione, un essiccatore o strumento simile. In tali casi
la batteria, il telefono e/o l’attrezzatura di ricarica potrebbero
subire delle perdite, riscaldarsi, espandersi, esplodere e/o
prendere fuoco. Inoltre, il prodotto o gli accessori potrebbero
generare dei fumi e i circuiti elettrici potrebbero danneggiarsi
e causare funzionamenti difettosi. Panasonic declina ogni
responsabilita per qualsiasi danno, diretto o indiretto, in
qualsiasi modo causato da uso improprio.
Per un utilizzo efficiente tenere in mano l’apparecchio come
un normale telefono. Per evitare il deterioramento della
qualità del segnale o della prestazione dell’antenna, non
toccare l’antenna né mettere le mani a coppa intorno ad essa
quando il telefono è acceso. (Vedere la sezione
“Dichiarazione SAR”).
Modifiche o accessori non autorizzati possono danneggiare
il telefono e violare i regolamenti applicabili. L’utilizzo di
modifiche o accessori non approvati può determinare
l’invalidazione della garanzia. Ciò non ha effetto sui diritti
dell’utente sanciti dalla legge.
Il display a cristalli liquidi (LCD) si basa su una tecnologia di
produzione ad alta precisione, e in alcuni casi i pixel
potrebbero risultare più chiari o scuri. Ciò è dovuto alle
caratteristiche del display LCD e non è un difetto di
produzione.
Si deve utilizzare questa apparecchiatura soltanto con
accessori omologati Panasonic per garantire prestazioni
ottimali ed evitare danni al telefono. Panasonic non è
pertanto responsabile per danni causati dall’uso di accessori
non omologati Panasonic.
80
Informazioni importanti
Utilizzare questo telefono nel rispetto della legislazione
nazionale o internazionale vigente o di qualsiasi normativa
pertinente in materia di utilizzo in applicazioni e ambienti
specifici. Questo include in via non limitativa l’utilizzo
all’interno di ospedali, aerei, alla guida o in qualsiasi altra
situazione regolata da restrizioni.
Si raccomanda di creare una copia o un backup (in base alle
necessità) delle informazioni e dei dati importanti contenuti
nella memoria del telefono. Per evitare la perdita accidentale
dei dati, seguire tutte le istruzioni relative alla cura e alla
manutenzione del telefono e della relativa batteria. Panasonic
declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita parziale o
totale dovuta a qualunque forma di perdita di dati, incluse in
via non limitativa perdite dirette e indirette (si includono in via
non limitativa perdite conseguenti, risparmi previsti, perdite di
guadagno).
Il telefono è in grado di memorizzare e comunicare
informazioni personali. Si raccomanda di prestare particolare
attenzione ed assicurarsi che qualsiasi informazione
personale o finanziaria sia memorizzata separatamente dal
telefono. Utilizzare le funzioni di sicurezza fornite dal
telefono (ad esempio la funzione di blocco del telefono e/o
della carta SIM) per proteggere le informazioni ivi contenute.
Panasonic declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita
parziale o totale dovuta a qualunque forma di perdita di dati,
incluse in via non limitativa perdite dirette e indirette (si
includono in via non limitativa perdite conseguenti, risparmi
previsti, perdite di guadagno).
Download
Il vostro cellulare è in grado di scaricare e memorizzare
informazioni e dati da fonti esterne. È precisa responsabilità
del cliente assicurarsi di non violare eventuali leggi di
copyright o altre leggi applicabili. Panasonic declina ogni
responsabilità per qualsiasi perdita parziale o totale dovuta a
qualunque forma di perdita di dati oppure a eventuali
Informazioni importanti
81
violazioni delle leggi sul copyright o IPR (diritti sulla proprietà
intellettuale), incluse in via non limitativa perdite dirette o
indirette (si includono in via non limitativa perdite
conseguenti, risparmi previsti, perdite di guadagno).
Fotocamera
Si consiglia di prestare la dovuta attenzione in merito all’utilizzo della fotocamera interna. È precisa responsabilità
dell’utente assicurarsi di essere in possesso del permesso di
scattare fotografie a persone e oggetti, senza commettere
violazione di diritti personali o di terzi. È inoltre necessario
osservare la legislazione nazionale o internazionale vigente
o qualsiasi altra normativa pertinente in materia di utilizzo
della fotocamera in applicazioni e ambienti specifici. Questo
include astenersi dall’uso della fotocamera in luoghi dove
può essere vietato l’uso di macchine fotografiche e videocamere. Panasonic declina ogni responsabilità per qualsiasi
perdita parziale o totale dovuta a qualsivoglia violazione di
copyright o IPR (diritti sulla proprietà intellettuale), incluse in
via non limitativa perdite dirette e indirette.
Non lasciare l’obiettivo della fotocamera rivolto direttamente
verso la luce solare per non comprometterne le prestazioni.
Modifiche o accessori non autorizzati possono danneggiare
il telefono e violare i regolamenti applicabili. L’utilizzo di
modifiche o accessori non approvati possono determinare
l’invalidazione della garanzia. Ciò non ha effetto sui diritti
dell’utente sanciti dalla legge.
Le rappresentazioni del display e le schermate raffigurate nel
presente manuale hanno scopo puramente illustrativo e
possono differire dal reale display del telefono. Panasonic si
riserva il diritto di modificare le informazioni di questo
manuale senza preavviso.
82
Informazioni importanti
Questo telefono cellulare Panasonic è progettato, costruito e
testato per garantire la conformità con le specifiche inerenti
le indicazioni per l’esposizione alle radiofrequenze applicabili
al momento della costruzione, in conformità con le normative
EU, USA FCC e ACA australiane.
Si prega di visitare il sito web Panasonic per ottenere le più
recenti informazioni e/o i regolamenti di conformità vigenti nel
proprio paese o regione di utilizzo.
http://www.panasonicmobile.com
Informazioni importanti
83
SAR
RTTE – Unione europea
QUESTO TELEFONO PANASONIC (MODELLO EB-X300) SODDISFA I
REQUISITI UE RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.
Il Vostro telefono cellulare è un trasmettitore e un ricevitore radio. È stato
progettato e costruito in modo da non superare i limiti di esposizione alle
radiofrequenze (RF) raccomandate dal Consiglio dell’Unione europea. Questi limiti
fanno parte delle direttive generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF
per la popolazione. Le direttive, elaborate da organizzazioni scientifiche
indipendenti attraverso la valutazione periodica e scrupolosa delle ricerche
scientifiche, prevedono un sostanziale margine di sicurezza volto ad assicurare la
sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute.
Il livello standard di esposizione per i telefoni cellulari utilizza un’unità di misura
nota come Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite del SAR raccomandato
dal Consiglio dell’Unione europea è 2,0 W/kg*. I test per il SAR sono condotti
utilizzando posizioni di funzionamento standard, con il telefono cellulare che
trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza
testata. Nonostante il SAR sia determinato al livello di energia più alto approvato,
il vero livello SAR del telefono durante l’utilizzo può essere notevolmente inferiore
al valore massimo. Questo si spiega col fatto che il telefono è finalizzato al
funzionamento a livelli di energia multipli in modo da utilizzare solamente l’energia
necessaria per raggiungere il network richiesto. In generale, più vicini ci si trova
all’antenna di una stazione base, minore è l’emissione di energia.
Prima che il modello di un telefono cellulare sia disponibile per la vendita al
pubblico, deve essere dimostrata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE
(Apparati Radio e Terminali di Telecomunicazioni). Questa direttiva include come
requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell’utente e di ogni
altra persona. Il valore SAR per questo modello di cellulare, testato per l’uso a
contatto con l’orecchio e in linea con il livello standard era 0,863 W/kg. Nonostante
esistano differenze tra i livelli SAR di telefoni diversi e in posizioni diverse, ognuno
di questi è in linea con i requisiti EU relativi all’esposizione alle radiofrequenze.
* Il limite SAR per i telefoni cellulari usati dal pubblico è 2,0 watt/chilogrammo (W/kg)
calcolato su dieci grammi di massa corporea. Il limite comprende un sostanziale
84
SAR
margine di sicurezza per offrire al pubblico un’ulteriore protezione e per coprire
eventuali variazioni di misurazione. I valori SAR possono variare a seconda dei
requisiti nazionali dichiarati e della banda network.
Per informazioni sul SAR in altri paesi, si prega di visitare la sezione relativa alle
informazioni sul prodotto del sito Internet:
http://www.panasonicmobile.com/health.html
SAR
85
Precauzioni e Manutenzione
La pressione dei tasti può produrre un segnale acustico
molto forte. Non tenere il telefono vicino all’orecchio mentre
si premono i tasti.
Le temperature estreme possono influire temporaneamente
sul funzionamento del telefono. Questo è normale e non
indica un cattivo funzionamento dell’apparecchio. La qualità
del display si può deteriorare se si utilizza a lungo il telefono
a temperature superiori ai 40°C.
Non modificare o smontare l’apparecchio in quanto non
contiene parti che possono essere riparate dall’utente.
Non sottoporre l’apparecchio a vibrazioni o scosse
eccessive. Non far cadere la batteria.
Evitare il contatto con liquidi. Se l’apparecchio si bagna,
estrarre immediatamente la batteria e contattare il proprio
rivenditore.
Non lasciare l’apparecchio esposto alla luce diretta del sole
o in un luogo eccessivamente umido, polveroso o caldo.
Non gettare mai le batterie nel fuoco poiché potrebbero
esplodere.
86
Precauzioni e Manutenzione
Tenere lontano dalla batteria dell’apparecchiatura oggetti
metallici che possono accidentalmente toccare i morsetti.
Le batterie possono causare danni a oggetti, lesioni o ustioni
se i morsetti vengono a contatto con materiale conduttivo (ad
esempio gioielli di metallo, chiavi, ecc.).
Quando si collega il telefono ad un dispositivo esterno,
è necessario leggere le istruzioni d’uso dell’apparecchio
utilizzato per effettuare un collegamento corretto ed adottare
le precauzioni di sicurezza necessarie.
Se collegate il cellulare ad una fonte esterna, dovete leggete
le istruzioni del componente per istruzioni sul collegamento
corretto e per le norme di sicurezza. Assicuratevi che il
cellulare sia compatibile con il prodotto al quale sarà
collegato.
Quando si smaltisce il materiale d’imballaggio o un
apparecchio usato, contattare l’autorità locale per ottenere
informazioni sulla possibilità di riciclaggio.
Precauzioni e Manutenzione
87
Caratteristiche tecniche
Bande supportate ................................... GSM900 Classe 4
GSM1800 Classe 1
GSM1900 Classe 1
In Standby * ............................................ 77 ~ 260 ore
In Conversazione* .................................. 3 ~ 11 ore
Durata della Carica** .............................. Fino a 150 min.
Gamma di temperature
Carica ............................................. +5°C – +35°C
Deposito ......................................... –20°C – +60°C
Peso ....................................................... 87 g (compresa la batteria)
Dimensioni
Altezza............................................ 92 mm
Larghezza....................................... 49 mm
Profondità ....................................... 21 mm
Volume ................................................... 88 cm3
Tensione di Alimentazione ..................... 3,7 V (780 mAh Li-ion)
Antenna .................................................. Interna
Tipo di carta SIM .................................... solo 3 V
Memoria Rubrica .................................... 500 voci + SIM
Temi di Animazione ................................ 2
Melodie composte dall’utente ................. 5
Giochi ..................................................... 3
Colore Illuminazione ............................... Bianco
Suonerie ................................................. Fisse: 20
(in base alla Cartella Dati)
Agenda ................................................... Fino a 50 voci
Allarmi..................................................... 4
Formati Grafici Supportati....................... GIF87a, GIF89, JPEG, WBMP, BMP,
PNG
Capacità Memoria Grafica...................... 3 MB (compresi 700 kB in MMS)
Raggio Fotocamera ................................ 23 cm – ∞
* I tempi di conversazione e di standby dipendono dalle condizioni della rete,
dall’utilizzo della carta SIM, dall’utilizzo dell’illuminazione del display e dalle
condizioni della batteria.
** Il tempo di carica dipende dall’uso e dalle condizioni della batteria.
NOTA: Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
88
Caratteristiche tecniche
Licenza
CP8 Patent
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche
senza preavviso. Queste istruzioni non possono essere riprodotte o trasmesse né
per intero né in parte in alcun formato o tramite alcun mezzo senza l’espressa
autorizzazione di Panasonic Mobile Communications Co. Ltd.
Tegic
T9® è un marchio registrato di Tegic Communications Inc. La scrittura di testo T9®
si ottiene su licenza di uno o più dei seguenti brevetti: Brevetto U.S.
N. 5,818,437,5, 953,541, 5,187,480, 5,945,928, e 6,011,554; Brevetto canadese
N. 1,331,057; Brevetto Regno Unito N. 2238414B; Brevetto Hong Kong Standard
N. HK0940329; Brevetto Repubblica di Singapore N. 51383; Brevetto Europa
N. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; e ulteriori
brevetti sono in attesa di definizione in tutto il mondo.
OpenWave
OpenWave è un precursore nel campo dell’industria del
trasferimento dati tramite cellulare, dell’applicazione
vocale e del recupero dati nel settore delle
communicazioni tramite cellulari.
Licenza
89
Garanzia europea
UE/SEE – La garanzia unificata europea è applicabile nei Paesi dell’Unione
Europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE) e in Svizzera.
Le condizioni di garanzia del Servizio Europeo GSM Panasonic
Egregio cliente,
Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare digitale Panasonic. La
Garanzia del Servizio Europeo GSM Panasonic è valida solo quando si viaggia in
Paesi al di fuori del Paese di acquisto del prodotto. In tutti gli altri casi, è valida la
garanzia locale. Qualora il telefono cellulare digitale GSM Panasonic richieda
manutenzione all’estero, rivolgersi al centro servizio locale (cfr. sempre in questo
documento).
La garanzia
Il periodo di garanzia è di 12 mesi (escluse le batterie). Per quanto riguarda la
garanzia del telefono in un paese al di fuori del Paese di acquisto, malgrado quanto
riportato nelle condizioni che seguono, il cliente usufruirà, nel Paese d’uso del
telefono, del periodo di 12 mesi, qualora dette condizioni si rilevino più favorevoli
delle condizioni valide nel Paese d’uso.
Condizioni di garanzia
La richiesta di prestazione “IN GARANZIA” dovrà essere documentata
presentando, unitamente alla scheda di garanzia, anche un documento o prova
d’acquisto contemporaneamente al prodotto difettoso al centro di assistenza
autorizzato.
La garanzia si applica ai guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non
si applica ad altri casi quali danni accidentali, comunque causati, usura, incuria,
adattamento, modifica o riparazioni non autorizzati da Panasonic.
È concessa all’acquirente ai sensi di questa garanzia solamente la riparazione, o,
a nostra discrezione, la sostituzione, del prodotto, o di qualsiasi parte o parti
difettose dello stesso. Sono esclusi altri risarcimenti, compresi, ma non in via
limitativa, danni incidentali o indiretti o smarrimento di qualsiasi tipo.
La presente garanzia è supplementare e non condiziona i diritti stabiliti dalla legge
o altri diritti dell’acquirente. Tale garanzia è valida nei Paesi riportati su questo
documento, presso i rispettivi centri di assistenza autorizzati.
90
Garanzia europea
CH
John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
Tel. +353 1 2898333
I
Per i Centri Assistenza in Italia
Servizio Clienti
Tel. +39 02/ 67072556
Garanzia estesa per “EU/EEA”: condizioni applicabili in tutti i Paesi al di fuori del
Paese d’acquisto.
Non appena si riscontrino difetti nell’apparecchio, l’acquirente deve subito rivolgersi alla
filiale di vendita competente o al distributore nazionale del “Paese della UNIONE
EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” per il quale è valida la garanzia, come
indicato nella “Product Service Guide”, o al più vicino rivenditore autorizzato,
presentando, unitamente alla presente garanzia, anche un documento o prova
d’acquisto. L’acquirente verrà quindi informato se:
(i) la filiale di vendita o il distributore nazionale effettuerà la riparazione;
(ii) la filiale di vendita o il distributore nazionale provvederà all’inoltro dell’apparecchio nel
“Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” d’acquisto
dell’apparecchio;
(iii) l’acquirente potrà spedire lui stesso l’apparecchio alla filiale di vendita o al distributore
nazionale nel “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”
d’acquisto dell’apparecchio.
Se l’apparecchio corrisponde ad un modello che è normalmente fornito dalla filiale di
vendita o dal distributore nazionale nel Paese in cui l’apparecchio è utilizzato,
l’acquirente, a suo rischio e a sue spese, dovrà inviare l’apparecchio, accludendo anche
il certificato di garanzia e la prova della data di acquisto, a tale filiale di vendita o
distributore, che effettuerà la riparazione. In alcuni Paesi, la filiale di vendita o il
distributore nazionale potrà indicare rivenditori o certi laboratori che eseguiranno le
riparazioni necessarie.
Se l’apparecchio corrisponde ad un modello che non è, di norma, fornito nel Paese dove
è utilizzato, o se le caratteristiche costruttive interne o esterne dell’apparecchio sono
diverse da quelle del modello fornito nel Paese dove è utilizzato, la filiale di vendita o il
distributore nazionale può essere in grado di far eseguire le riparazioni coperte dalla
garanzia, ordinando le parti di ricambio al Paese dove l’apparecchio è stato inizialmente
venduto. Altrimenti, può essere necessario far eseguire le riparazioni coperte dalla
garanzia dalla filiale di vendita o dal distributore nazionale nel paese in cui l’apparecchio
è stato inizialmente venduto.
Garanzia europea
91
Nell’uno o nell’altro caso, l’acquirente dovrà esibire il certificato di garanzia e la prova
della data di acquisto. Qualunque trasporto dell’apparecchio e delle parti di ricambio,
necessario, sarà effettuato a rischio e a spese dell’acquirente e potranno verificarsi ritardi
nell’ottenere la riparazione.
Se l’acquirente invia l’apparecchio per la riparazione alla filiale di vendita o al distributore
nazionale nel Paese dove l’apparecchio è utilizzato, la riparazione verrà eseguita nelle
stesse condizioni (compresa la durata del periodo di garanzia) in vigore per lo stesso
modello nel Paese dove l’apparecchio viene utilizzato e non nel “Paese della UNIONE
EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” dove è avvenuta la vendita. Se
l’acquirente invia l’apparecchio per la riparazione alla filiale di vendita o al distributore
nazionale nel “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” nel
quale l’apparecchio è stato inizialmente venduto, la riparazione verrà eseguita in base alle
condizioni in vigore nel “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO” dove è avvenuta la vendita.
Alcuni apparecchi necessitano di modifiche o adattamenti per un buon funzionamento e
per la sicurezza di uso quando vengono utilizzati in Paesi diversi della “UNIONE
EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”, a seconda del voltaggio e dei requisiti
tecnici o di sicurezza locali imposti o raccomandati dalle disposizioni applicabili. Per certi
modelli, le spese per tali modifiche o adattamenti possono essere considerevoli e può
essere complicato ottenere la conformità al voltaggio e ai requisiti tecnici o di sicurezza
locali. Si raccomanda vivamente all’acquirente di informarsi su tali requisiti tecnici e di
sicurezza locali, prima di utilizzare l’apparecchio in un altro “Paese della UNIONE
EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.
La garanzia non copre le spese di qualsiasi tipo di modifica e adattamento necessari per
rendere l’apparecchio conforme al voltaggio e ai requisiti tecnici o di sicurezza locali. Su
certi modelli anche la filiale di vendita o il distributore nazionale può essere in grado di
eseguire le modifiche o gli adattamenti necessari, sempre a spese dell’acquirente.
Tuttavia, per ragioni tecniche non è possibile modificare o adattare qualunque modello
per renderlo conforme al voltaggio e ai requisiti tecnici o di sicurezza locale. Inoltre,
quando si eseguono adattamenti o modifiche, il buon funzionamento dell’apparecchio può
risentirne.
Se la filiale di vendita o il distributore nazionale nel Paese dove l’apparecchio è utilizzato
è del parere che le modifiche o gli adattamenti necessari per renderlo conforme al
voltaggio e ai requisiti tecnici o di sicurezza locali sono stati eseguiti in modo corretto, ogni
ulteriore riparazione coperta da garanzia sarà eseguita alle condizioni di cui sopra, purché
l’acquirente fornisca ogni indicazione sulla natura della modifica o dell’adattamento, utile
per la riparazione (si raccomanda che l’acquirente non invii per riparazioni alla filiale di
vendita o al distributore nazionale nel Paese dove l’apparecchio è stato inizialmente
92
Garanzia europea
venduto un apparecchio già adattato o modificato, se la riparazione riguarda in qualunque
modo l’adattamento o la modifica).
Questa garanzia è valida solo nei territori soggetti alle leggi della “UNIONE EUROPEA/
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.
N.B.: Si prega di conservare queste norme di garanzia unitamente alla ricevuta di
prova dell’acquisto.
Garanzia europea
93
Download PDF

advertising