Panasonic KXTU150 Инструкции за работа

Panasonic KXTU150 Инструкции за работа
Инструкция за употреба
Лесен за употреба мобилен телефон
Модел:
KX-TU150
Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic.
Преди да използвате този продукт, моля прочетете внимателно
инструкцията за употреба и я запазете да бъдещи справки.
Преди употреба, моля прочетете “Важна информация” на
страница 4.
Предоставени принадлежности
– Адаптер за захранване (Модел: A31A-050055U-EU1): 1 брой
– Акумулаторна батерия (Модел: 454854AR): 1 брой
– Слушалки с микрофон (Модел: JYK-E112): 1 брой
M-KX-TU150-BG
1
Съдържание
1 Важна информация.................................................................................... 4
2 Обща информация..................................................................................... 9
2.1 За този телефон................................................................................10
2.2 Информация за сигурност ...............................................................10
2.3 Предупреждения за безопасност....................................................10
2.4 Предпазни мерки ..............................................................................11
3 Вашият телефон..........................................................................................12
3.1 Общ преглед на телефона...............................................................12
3.2 Икони за състоянието.......................................................................12
3.3 Функции на бутоните........................................................................13
3.4 Технически характеристики.............................................................14
4 Подготовка.................................................................................................15
4.1 Поставяне на SIM картата и батерията..........................................15
4.2 Поставяне на карта памет ...............................................................16
4.3 Зареждане на батерията..................................................................16
4.4 Включване/изключване на мобилния телефон .............................17
4.5 Свързване към мрежата...................................................................17
4.6 Повиквания........................................................................................17
4.7 Използване на слушалки с микрофон............................................18
5 Въвеждане на символи............................................................................18
5.1 Икони за режимите на въвеждане...................................................18
5.2 Превключване на режима на въвеждане .......................................18
5.3 Въвеждане на цифри........................................................................18
2
5.4 Въвеждане на английски букви и цифри ..........................................18
5.5 Въвеждане на символи.......................................................................19
6 Използване на менюто...............................................................................20
6.1 Phonebook (Телефонен указател).................................................... 20
6.2 Messages (Съобщения)..................................................................... 20
6.3 Call center (Телефонен център)......................................................... 21
6.4 Camera (Камера).................................................................................22
6.5 Multimedia (Мултимедия)................................................................... 22
6.6 Organizer (Организатор) .................................................................... 22
6.7 File manager (Диспечер на файлове)................................................ 22
6.8 Settings (Настройки)............................................................................23
7 Приложение................................................................................................. 25
Приложение 1: Как да боравите с батерията и SIM картата............... 25
Приложение 2: Решаване на проблеми................................................. 26
Приложение 3: 3а бъдещи справки......................................................... 27
Приложение 4: Отдел Продажби............................................................ 28
Приложение 5: Графични символи......................................................... 30
3
1 Важна информация
За вашата безопасност
Преди да използвате продукта, прочетете тези указания внимателно, за да се гарантира
правилна и безопасна работа. Ако не ги прочетете и спазвате, това може да доведе до
сериозно нараняване, нараняване/щета, повреда или незаконно използване на продукта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свързване към електрозахранване
● Използвайте само източника на електрозахранване, маркиран върху продукта.
● Не претоварвайте електрическите контакти и удължителите. Това може да доведе до
риск от пожар или токов удар.
●
на това може да предизвика токов удар и/или прегряване, което да доведе до пожар.
● Редовно отстранявайте прах и други замърсявания от променливотоковия адаптер, като
го изключвате от контакта и след това забърсвате щепсела със суха кърпа. Натрупаният
● Изключете продукта от контакта и отстранете батерията от телефона, ако изпуска дим,
оторизиран сервизен център.
● Изключете от електрическия контакт и никога не докосвайте вътрешността на продукта,
ако корпусът му е счупен.
● Никога не докосвайте щепсела с мокри ръце. Съществува опасност от токов удар.
● Променливотоковият адаптер трябва да се използва само на закрито.
● Не използвайте предоставения променливотоков адаптер с други устройства.
Инсталиране
● Този продукт не е водоустойчив. За да предотвратите опасността от пожар или токов
удар, не излагайте продукта на дъжд или какъвто и да е вид влага.
● Пазете всички принадлежности, включително SIM картата и microSD картата, далеч от
обсега на деца, за да се избегне поглъщане.
● Този продукт излъчва радиовълни и може да смущава други електронни устройства.
● Не дърпайте, не прегъвайте и не слагайте под тежки предмети променливотоковия адаптер.
● За да не повредите този продукт, избягвайте силни удари или невнимателна употреба.
● За да избегнете повреда или неизправност, не модифицирайте SIM картата или
microSD картата, и не докосвайте златистите им контактни пластини.
Батерия
● Използвайте само посочената батерия.
● Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с неправилен тип.
Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията.
● Не отваряйте, не пробивайте, не мачкайте и не изпускайте батерията. Не използвайте
повредена батерия. Има риск от пожар, експлозия, прегряване и изтичане на електролит.
● Незабавно преустановете използването на батерията и я дръжте далеч от огън, ако от
нея идва странен мирис или изтече електролит, който може да причини пожар и изгаряния.
● Не докосвайте освободения електролит, ако батерията е протекла. Това може да
доведе до изгаряния или нараняване на очите или кожата. Електролитът е токсичен и
може да предизвика увреждания. При контакт, незабавно измийте засегнатия участък
с вода и потърсете медицинска помощ.
4
●Бъдете внимателни при работа с батерията. Не допускайте електропроводими
материали, като пръстени, гривни или ключове, да докосват батерията, в противен
случай може да възникне късо съединение, което да предизвика прегряване на
батерията и/или проводимия материал и съответно изгаряния.
●Не използвайте и не зареждайте влажна батерия. Това може да доведе до риск от
пожар, експлозия, прегряване и изтичане на електролит.
● Зареждайте батерията, предоставена или предназначена за работа само с този продукт,
в съответствие с указанията и ограниченията, посочени в това ръководство.
● Използвайте само съвместимо зарядно устройство за зареждане на батерията.
Не модифицирайте зарядното устройство. Батерията може да се подуе и експлодира.
● Не поставяйте електропроводници, като монети или фиби, върху контактите за
зареждане. Това може да доведе до прегряване.
● Не хвърляйте батерията в огън.
● Не изпускайте и не удряйте батерията.
● Не разглобявайте батерията.
● Не позволявайте бебета или деца да си играят с батерията.
Предпазни мерки при употреба
● Изключвайте продукта от електрическия контакт преди почистване. Не използвайте
течни или аерозолни почистващи препарати.
● Не разглобявайте продукта.
● Не позволявайте течности, като вода, или чужди материали, като метални парчета, или
от пожар или токов удар или неизправност.
● Не оставяйте продукта в близост до източници на топлина (като радиатори, печки и др.),
на пряка слънчева светлина или в автомобил, паркиран на слънце. Той не трябва да се
поставя в помещения, където температурата е под 0 °C или над 40 °C.
● Препоръчваме ви да не използвате телефона в самолет. Изключете телефона, преди
да се качите в самолет. Изключете функцията аларма, така че телефонът да не може
автоматично да се включва. Използването на този телефон в самолет може да бъде
опасно за самолета, да наруши безжичната комуникация и може да е незаконно.
● Съветваме ви да не използвайте този продукт на места, където се зарежда гориво.
радиоапаратура в складове за гориво, химически заводи или при взривни работи.
● От изключителна важност е шофьорите да упражняват подходящ контрол върху авто безопасно място и спрете. Не говорете на микрофона на устройството за свободни ръце,
ако това ще отвлече вниманието ви от пътя. Винаги се запознавайте с ограниченията
за телефоните на мястото, където шофирате, и ги спазвайте стриктно.
● Радиочестотните сигнали може да влияят на електронните системи в моторните пре и др.), които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита. За повече
информация се обърнете към производителя на автомобила или на оборудването.
● Използването на прекалено силен звук на слушалките в различните им варианти - за
ушите, за поставяне на главата или с микрофон, може да причини загуба на слуха.
● За да избегнете възможно увреждане на слуха, не слушайте силен звук дълго време.
● Не доближавайте LED лампата близо до очите на хората и не насочвайте лъча по
посока на шофьорите. Това може да доведе до риск от нараняване или злополука.
5
Медицински изделия
● Консултирайте се с производителя на лични медицински изделия, като пейсмейкъри,
RF (радиочестотна) енергия.
● Wireless Technology Research (WTR) препоръчва минимално разстояние от 15.3 cm
между безжично устройство и имплантирано медицинско изделие, като например
смущения на медицинското изделие. Ако подозирате, че телефонът ви причинява смущения в пейсмейкър или друго медицинско изделие, изключете незабавно телефона
и се свържете с производителя на пейсмейкъра или другото медицинско изделие.
● Изключвайте телефона в болници и здравни заведения, ако евентуални ограничения,
обявени в района, ви инструктират да направите това. В болничните и здравните
комплекси може да има оборудване, чувствително на външна радиочестотна енергия.
ВНИМАНИЕ
Инсталиране
● Променливотоковият адаптер се използва като главен прекъсвач. Проверете дали в
близост до продукта има контакт с променлив ток и дали е леснодостъпен.
●
писмени копия на всички важни данни, съхранявани на вашия телефон или SIM карта.
Работна среда
● Не поставяйте телефона в близост до магнитни карти и др. Възможно е магнитните
● Не поставяйте магнитни предмети до телефона. Силното магнитно поле може да му
повлияе.
Важни указания за безопасност
Когато използвате своя продукт, винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки,
за да се намали риска от пожар, токов удар и нараняване, включително следното:
● Не използвайте този продукт в близост до вода. Например, избягвайте места близо до
вана, мивка, кухненска мивка, леген за пране или плувен басейн.
● Избягвайте използването на телефона по време на гръмотевична буря, когато го
зареждате. Има известен риск от токов удар, причинен от мълния.
● Не използвайте телефона в близост до теча, за да съобщите за изтичане на газ.
● Използвайте само захранващ кабел и батерия, указани тук. Не хвърляйте батерията в
●
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
6
За най-високо качество
Околна среда
●Пазете апарата от силни замърсявания, дим, прах, влага, висока температура и
вибрации.
● За предпазване от повреда, зареждайте батерията при температура от 5 °C до 40 °C.
Рутинна поддръжка
●Бършете външната повърхност на апарата и/или контактите за зареждане със суха и
мека кърпа.
●Не използвайте ацетон, бензин, спирт и други силни разтворители или абразиви.
Друга информация
За изхвърлянето, преотстъпването или връщането на апарата
●
ви да изтриете цялата информация от паметта, например списъка на контактите,
регистъра на повикванията и др.
Информация за потребителите относно събирането и изхвърлянето на старо
оборудване и използвани батерии
1
2
Тези символи ( 1 , 2 ), поставени върху продукта, опаковката му и/или съпътстващата го
документация, означават, че използваните електрически и електронни уреди, и батерии
не трябва да се смесват с общите домакински отпадъци.
За правилна обработка и рециклиране на старите уреди и използваните батерии, моля
предайте ги в съответните събирателни пунктове, съобразно местното законодателство.
Правилното им изхвърляне ще спомогне за спестяване на ценни ресурси и предотвратяване на потенциални негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда.
Моля обърнете се към местните власти за повече информация относно събирането и
рециклирането на отпадъци. Може да бъдете санкционирани при неправилно изхвърляне
на отпадъци, съобразно местното законодателство.
За бизнес потребители в Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрическо и електронно оборудване, моля обърнете се
към дилъра си, за да получите информация за правилното му изхвърляне.
Информация за потребители в страни, извън Европейския съюз
Тези символи ( 1 , 2 ) са валидни само в Европейския съюз. Ако изхвърляте този уред,
моля обърнете се към дилъра си или към местните власти за правилното му изхвърляне.
7
Относно символа за батериите
Този символ ( 2 ) може да се използва в комбинация с химическия символ. В такъв случай
продуктът трябва да се третира и съгласно директивата за съответния химикал.
Забележка относно изваждането на батерията
2
Свалете капака на телефона ( 1 ), вдигнете
батерията ( 2 ) и я извадете ( 3 ).
3
1
Търговски марки
● Логото на micro SDHC е търговска марка на SD-3C, LLC.
● Думата и логотипите Bluetooth
Inc. и са използвани от Panasonic Corporation под лиценз.
● Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.
Забележка
● Телефонът поддържа microSD и microSDHC карти памет. В този документ, терминът
“microSD карта” е използван като общо название на всички поддържани типове карти.
Информация за екопроектиране
Информация за екопроектиране съгласно Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията,
изменен с Регламент (ЕС) № 801/2013. От 1 януари 2015.
Моля посетете следния уеб сайт: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Кликнете върху [Downloads]
→
Energy related products information (Public)
Консумацията на мощност в мрежови режим на готовност и съответните насоки са
посочени на уеб сайта по-горе.
SAR (Специфична погълната мощност)
Този модел отговаря на международните указания и изискванията на ЕС за излагане на
въздействието на радиовълни. Безжичното ви устройство е радиопредавател и приемник.
То е проектирано така, че да не надвишава лимитите за излагане на въздействието на
радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени
от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност,
гарантиращи защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно
състояние. Тези указания също така са в основата на международни регулации и
стандарти за излагане на въздействието на радиовълни.
Указанията използват мерна единица, наречена Специфична погълната мощност, или
SAR (Specific Absorption Rate). Ограничението на SAR за безжични устройства е 2 W/kg.
Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване до главата е: 0.427 W/kg
Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване до тялото е: 0.969 W/kg*1
8
Тъй като SAR се измерва при най-високата мощност на радиопредаване, реалните
стойности на SAR по време на работа на това устройство обикновено са по-ниски. Това
е така, защото мощността на радиопредаване се регулира автоматично до минималното
ниво, необходимо за комуникация в мрежата.
ICNIRP (http://www.icnirp.org)
*1
Това устройство е тествано за работа при типично носене до тялото, при което
задната част на телефона се намира на разстояние 0.5 cm от тялото.
Технически характеристики
● Стандарт:
Dual band GSM 900/1800 MHz
Bluetooth версия 3.0, Клас 1
USB версия 2.0
● Дисплей: TFT цветен, 2.4-инчов
(QVGA: 240 x 320 пиксела)
● Камера: 0.3 MP
● Честотен диапазон:
GSM900 890.2-914.8 MHz
935.2-959.8 MHz
GSM1800 1710.2-1784.8 MHz
1805.2-1879.8 MHz
Bluetooth: 2.402-2.48 GHz
● Мощност на радиопредаване:
GSM900:2W(макс.),
GSM1800:1W(макс.)
Bluetooth:2.5mW(макс.)
● Електрозахранване:
100–240 V AC, 50/60 Hz
● Консумация на енергия (при зареждане):
В режим на готовност: Прибл. 0.6 W
● Условия на работа/зареждане:
Работа: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 %
относителна влажност на въздуха (сух)
Зареждане: 5 °C – 40 °C
● Батерия: Li-Ion 3.7 V/1400 mAh
● Характеристики на батерията
(предоставена):
Разговор: Прибл. 7.0 часа*1
Готовност: Прибл. 150 часа*1, *2
● Антена:
Вътрешна
● Тип на SIM картата:
1.8 V/3 V
● Тип на картата памет:
microSD, microSDHC до 32 GB
(не е предоставена)
Времето на работа зависи от конкретната среда, възрастта на батерията и условията
на използване. Стойностите са измерени съгласно GSMA TS.09.
Индикаторът за входящо повикване и индикаторът за съобщения мигат, когато има
неприето повикване или е получено ново съобщение. Времето на работа в режим на
готовност намалява, ако оставите индикатор да мига дълго.
*1
*2
2 Обща информация
● Този телефон е конструиран за работа в GSM мрежа - GSM 900/1800 MHz.
● Това оборудване е конструирано за използване в Германия, Италия, Испания, Франция,
Холандия, Чехия, Полша, Унгария, Хърватия, Словения, Сърбия, Босна, Румъния,
България, Словакия, Естония, Латвия, Литва.
● В случай на проблем, на първа инстанция се обърнете към доставчика на оборудването.
● За използване в други държави, моля обърнете се към доставчика на оборудването.
9
Допълнителни принадлежности/консумативи
За повече информация относно предлагането, моля обърнете се към търговския център,
от който сте закупили продукта, или към търговски представител на Panasonic.
Принадлежности
Модел
Акумулаторна батерия
454854AR
● Литиево-йонна (Li-Ion) батерия.
Слушалки с микрофон
JYK-E112
2.1 За този телефон
Моля, прочетете внимателно това ръководство, за да поддържате телефона си в отлично
състояние.
Нашата компания може да променя този мобилен телефон без предварително писмено
предизвестие и си запазва правото да променя и тълкува характеристиките на този
мобилен телефон.
Поради различия при софтуерните и мобилни оператори, дисплеят на телефона ви може
да изглежда различно. Обърнете се към оператора си за подробности.
2.2 Информация за сигурност
Ако телефонът ви бъде изгубен или откраднат, уведомете телекомуникационната
компания да деактивира SIM картата (необходим ви е достъп до мрежата). Така можете
да избегнете загуби, причинени от неоторизирана употреба.
Моля, вземете следните мерки, за да избегнете неоторизирана употреба на телефона:
Задайте PIN код на SIM картата
Задайте парола за телефона
2.3 Предупреждения за безопасност
Предупреждения за безопасност
● Пътната безопасност е на първо място
Не използвайте телефона, когато шофирате. Използвайте устройство за „свободни
ръце“, ако се налага да разговаряте по време на шофиране. Набиране или приемане
на повикване по време на шофиране е незаконно в някои държави!
● Изключете в самолет
Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолетите. Използването на
мобилен телефон по време на полет е незаконно и рисковано.
Моля, уверете се, че мобилният ви телефон е изключен по време на полет.
● Изключете, преди да влезете в рискови райони
Спазвайте стриктно съответните закони, кодекси и разпоредби относно използването
на мобилни телефони в рискови райони. Изключете мобилния си телефон, преди да
влезете в зона, застрашена от експлозия, като например склад за горива или масла,
химически завод или място, където се извършват взривни работи.
● Спазвайте всички специални разпоредби
Спазвайте всички специални разпоредби, които са в сила във всяка зона, като например
болница, и винаги изключвайте телефона, когато е забранено да го използвате или ако
това може да причини смущения или опасност. Използвайте правилно мобилния телефон
в близост до медицинска апаратура, като например пейсмейкъри, слухови апарати и
други електронни медицински устройства, тъй като той може да смущава работата им.
10
● Смущения
Качеството на разговорите на всеки мобилен телефон може да бъде влошено от радиосмущения. Антената е вградена в мобилния телефон и е разположена под микрофона.
Не докосвайте антената при разговор, за да не се влоши качеството на разговора.
● Квалифицирано обслужване
оборудване. Собственоръчно инсталиране или ремонт на мобилния телефон може да
причини голяма опасност и да наруши гаранционните условия.
● Принадлежности и батерии
Използвайте само одобрените принадлежности и батерии.
● Използвайте разумно
Използвайте само по нормален и правилен начин.
● Спешни повиквания
Уверете се, че телефонът е включен и е свързан с мрежата, въведете номера за
спешни повиквания, напр. 112, след което натиснете бутона Набиране. Посочете
разговора, докато не направите това.
Забележка: Както всички други мобилни телефони, този мобилен телефон не поддържа непременно всички функции,
описани в това ръководство, поради проблеми с мрежата или радиовръзката. Някои мрежи дори не поддържат услуга за
спешни повиквания. Ето защо не разчитайте само на мобилния телефон за комуникация в критични случаи, като например
оказване на първа помощ. Моля, консултирайте се с мобилния си оператор.
2.4 Предпазни мерки
Този мобилен телефон е проектиран прецизно и изкусно. Моля, обърнете специално
внимание на използването му. Следните предложения ще ви помогнат да съхраните
мобилния си телефон в гаранционния срок и да удължите експлоатационния му срок:
● Съхранявайте мобилния телефон и всички негови принадлежности далече от деца.
● Пазете мобилния телефон сух. Пазете го от дъжд, влага, течности или други
вещества, които могат да повредят или корозират електрическите вериги.
● Не използвайте и не съхранявайте мобилния телефон на прашни места, за да не се
повредят активните му детайли.
● Не съхранявайте мобилния телефон на място с висока температура. Високата
температура ще съкрати живота на електрониката и ще повреди батерията и някои
пластмасови части.
● Не съхранявайте мобилния телефон на студено място. Когато мобилният телефон
бъде преместен на по-топло място, във вътрешността му може да се образува влага
и да се повреди електрониката му.
● Не хвърляйте, не натискайте и не удряйте мобилния телефон, тъй като това ще
повреди вътрешните вериги и прецизните компоненти на мобилния телефон.
11
3 Вашият телефон
3.1 Общ преглед на телефона
3.2 Икони за състоянието
В таблицата по-долу са изброени различни икони, които могат да се показват в лентата на
състоянието, докато използвате телефона. Освен иконите за силата на сигнала и захранването, се показват други икони, в зависимост от текущия режим и приоритет на телефона.
Икона
Описание
Показва силата на сигнала от мрежата.
Показва текущото ниво на батерията.
Показва, че има непрочетено съобщение.
Показва, че има неприето повикване.
Показва, че текущият Статус на звука е Само звънене.
Показва, че текущият Статус на звука е Само вибрация.
Показва, че текущият режим е Слушалки с микрофон (Headset).
Показва, че текущата настройка на алармата (будилника) е активирана.
Показва че клавиатурата е заключена.
Показва, че е активирана Bluetooth функцията.
12
3.3 Функции на бутоните
Функциите на бутоните на мобилния телефон са следните:
● Десен и Ляв многофункционални бутони
Долният ред на екрана показва функциите на Десния и Левия многофункционални бутони.
● Бутон Набиране
Натиснете, за да реализирате изходящо повикване, след като въведете телефонния
номер или изберете контакт от телефонния указател; или натиснете, за да приемете
входящо повикване; или натиснете в режим на готовност, за да се покаже регистърът
на последните повиквания.
● Бутон Край
Натиснете го, за да прекратите повикването или да прекратите текущия разговор; или
натиснете, за да излезете от менюто и да се върнете в режим на готовност. Можете
да го задържите за две или три секунди, за да включите/изключите мобилния телефон.
● Бутони за посоки
Натиснете ги, за да превъртите опциите, когато разглеждате списък с функции.
В състояние на редактиране, натиснете бутоните за посоки, за да се придвижвате.
● Бутон OK
Натиснете, за да потвърдите избора си.
● Бутони с цифри, бутон * и бутон #
Натискайте бутоните от 0 до 9, за да въвеждате или редактирате номера и символи;
Бутонът # и бутонът * изпълняват различни функции в различни състояния или
различни функционални менюта.
Натиснете и задръжте бутона # до 2 секунди в режим на готовност, за да активирате
или деактивирате тихия режим.
Натиснете бутона # в състояние на редактиране, за да превключвате между режимите
на въвеждане.
Натиснете бутона * в състояние на редактиране, за да изберете символ.
При неактивен екран можете да натиснете левия многофункционален бутон, след това
бутона *, за да заключите клавиатурата. Когато клавиатурата е заключена, можете да
натиснете левия многофункционален бутон, след това бутона *, за да я отключите.
Натиснете и задръжте бутона 0 за 2 секунди, за да въведете “+” в режим на готовност.
Когато се появи символът “+”, натиснете кратко бутона 0, за да въведете “P” или “W”.
“P” и “W” се използват за разширени функции; “+” се използва за международно
набиране.
●Бутон 1 (
)
Натиснете продължително, за да наберете номера на гласовата поща, ако сте задали
номер на гласовата поща.
●Бутон 2 (
)
Натиснете продължително, за да наберете номера за бързо набиране, ако сте задали
номер за бързо набиране.
●Бутон 3 (
)
Натиснете продължително, за да наберете номера за бързо набиране, ако сте задали
номер за бързо набиране.
13
1
Страничен бутон
10
Клавиатура
2
Централен бутон
11
USB жак
3
Ляв бутон
12
Бутон за фенерчето
4
Бутон Набиране
13
Камера
5
Слушалка
14
Бутон SOS
6
Дисплей
15
Говорител
7
Бутон за навигация
16
Фенерче
8
Десен бутон
17
Жак за слушалки
9
Бутон Край/Захранване
3.4 Технически характеристики
Телефон
Размери(121.3ˣ58.2ˣ11.8mm):
Тегло:100.3g(с батерия)
Литиева батерия
Номинален капацитет: 1400 mAh
Време за разговор: Приблизително 7.0 часа
Време на готовност: Приблизително 150 часа
Моля, направете справка с етикетите за други характеристики на батерията
и зарядното устройство.
14
4 Подготовка
4.1 Поставяне на SIM картата и батерията
SIM картата съхранява полезна информация, включително вашия мобилен телефонен
номер, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2
Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), информация за мрежата,
контакти и кратки съобщения.
Забележка: След като изключите мобилния телефон, изчакайте няколко секунди, преди да извадите или поставите SIM
картата. Бъдете особено внимателни, когато боравите със SIM картата, тъй като триенето или огъването ще я повреди.
Пазете мобилния телефон и неговите принадлежности, като SIM карти и др., извън обсега на деца.
Поставяне
● Задръжте натиснат за известно време бутона Край, за да изключите телефона.
● Натиснете задния капак над гнездото на батерията и го отворете.
● Издърпайте навън ключалката отляво на батерията и извадете батерията.
● Вкарайте внимателно SIM картата в слота за SIM картата, така че златистите контактни
пластини на картата да са отдолу, докато SIM картата не може да се движи повече.
●
батерията и натиснете внимателно батерията надолу, докато се застопори на мястото си.
Използване на кодове
Мобилният телефон и SIM картата поддържат различни кодове, за да не се злоупотребява
с тях. Когато бъдете подканени да въведете някой от кодовете, описани по-долу, просто
въведете правилния код, след което натиснете бутона OK. Ако въведете грешен код,
натиснете Десния многофункционален бутон, за да го изтриете и въведете правилния код.
Код на телефона
Кодът на телефона предпазва телефона от неоторизирано използване. Най-общо, кодът
на телефона се предоставя от производителя. Фабрично зададеният код на този телефон
е 1122. Когато искането за код на телефона е включено, трябва да въвеждате код на
телефона при всяко включване на телефона.
PIN код
PIN кодът (Personal Identification Number, от 4 до 8 цифри) предотвратява неоторизирано
използване на SIM картата. PIN кодът се предоставя със SIM картата от мобилния оператор.
Ако проверката на PIN код е активирана, трябва да въвеждате PIN кода при всяко включване
на мобилния телефон. SIM картата ще бъде заключена, ако въведете грешен PIN код 3 пъти.
Отключете картата по следния начин:
- Въведете PUK кода, като следвате указанията на екрана, за да отключите SIM картата.
- След това въведете новия PIN код и натиснете бутона OK.
- Въведете отново новия PIN код и след това натиснете бутона OK.
- Ако PUK кодът е правилен, SIM картата ще се отключи и PIN кодът ще се рестартира.
Забележка: SIM картата ще бъде заключена, ако три пъти въведете грешен PIN код. За да отключите SIM картата, трябва
да въведете PUK код. По принцип PUK кодът може да се получи от мобилния оператор.
PUK код
За промяна на блокиран PIN код е необходим PUK (Personal Unlocking Key) код. Той се
предоставя със SIM картата. Ако не, обърнете се към мобилния оператор. Ако въведете 10
пъти грешен PUK код, SIM картата ще стане невалидна. Сменете я при мобилния оператор.
Код за блокиране
За настройка на функцията за блокиране на повиквания е необходим код за блокиране.
Можете да получите този код от мобилния оператор, за да активирате блокирането.
15
4.2 Поставяне на карта памет
Картата памет е подвижна мобилна карта за съхранение на данни в мобилния телефон.
За да инсталирате картата памет, поставете картата в слота за карта.
За да извадите картата памет, извадете картата.
Забележка:
1. Мобилният телефон не може автоматично да разпознае поставената карта памет, когато е включен. Трябва да изключите
мобилния телефон и да го включите отново, за да може телефонът да разпознае картата памет.
2. Картата памет е миниатюрен предмет. Пазете я на място, недостъпно за деца, за да не бъде погълната!
4.3 Зареждане на батерията
Литиевата батерия, предоставена с мобилния телефон, може да бъде използвана
веднага след разопаковане.
● Вашият мобилен телефон може да наблюдава и показва състоянието на батерията.
● Обикновено, оставащата енергия на батерията се показва от иконата за нивото на
батерията в горния десен ъгъл на екрана.
●
сте задали тон за предупреждение, ще чуете сигнал, ако нивото на батерията е ниско.
● Когато батерията се зарежда, се появява анимация за зареждане. Когато зареждането
приключи, анимацията изчезва.
Използване на адаптер за пътуване:
те батерията в мобилния телефон, преди да заредите батерията.
●
● Свържете адаптера на зарядното за пътуване с гнездото за зареждане на телефона.
Уверете се, че адаптерът е вкаран напълно.
● Вкарайте щепсела на зарядното за пътуване в подходящ електрически контакт.
● По време на зареждането, решетките в иконата за нивото на батерията продължават
да мигат, докато батерията бъде напълно заредена.
● Нормално е батерията да се загрее по време на зареждането.
● Когато процесът на зареждане завърши, иконата на батерията спира да мига.
Забележка: Уверете се, че жакът на зарядното устройство, жакът на слушалките и жакът на USB кабела са вкарани в
правилната посока. Вкарването им в грешна посока може да доведе до проблем при зареждането или друга повреда.
Преди зареждането се уверете, че стандартното напрежение и честота на местното електрозахранване съответстват
на номиналното напрежение и мощност на зарядното устройство за пътуване.
Използване на батерията
Ефективността на батерията зависи от множество фактори: конфигурация на мобилната
мрежа, сила на сигнала, околна температура, избрани функции или настройки, използвани принадлежности на телефона и избрани режими за глас, данни и други приложения.
За да гарантирате оптимална работа на батерията, спазвайте следните правила:
● Използвайте само предоставената батерия. В противен случай могат да бъдат
причинени материални щети и дори наранявания по време на зареждането.
● Преди да извадите батерията, изключете мобилния телефон.
● Зареждането продължава по-дълго, ако батерията е нова или не е използвана дълго
време. Ако напрежението на батерията е твърде ниско, за да може мобилният телефон
да се включи, заредете батерията по-дълго. В такъв случай иконата на батерията няма
да мига известно време, след като батерията премине в състояние на зареждане.
● По време на зареждането се уверете, че батерията се намира в помещение със стайна
температура или в среда с температура, близка до стайната.
● Незабавно преустановете използването на батерията, ако батерията изпуска миризма,
16
прегрява, има пукнатини или деформации, или други повреди, или ако изтича електролит.
● Батерията се износва при употреба. С течение на времето започва да се нуждае от подълго зареждане. Ако общата продължителност на разговорите намалява, а времето за
зареждане се увеличава, батерията трябва да се смени. Закупете стандартна батерия от
компания. Използването на некачествени части ще повреди телефона и е опасно!
Забележка: За ваша лична безопасност и защита на околната среда, не изхвърляйте батерията! Върнете старата батерия на
производителя или я предайте за рециклиране в специален събирателен пункт. Не изхвърляйте батерията с други отпадъци.
Предупреждение: Късо съединение на батерията може да причини експлозия, пожар, нараняване или други тежки последствия!
4.4 Включване/изключване на мобилния телефон
Задръжте натиснат за известно време бутона Край, за да включите мобилния телефон.
На дисплея ще се покаже анимация при включване.
Въведете кода за заключване на телефона и натиснете бутона OK, ако мобилният телефон
ви подкани да въведете кода за заключване на телефона. Първоначалният код е 1122.
Въведете PIN кода и натиснете бутона OK, ако мобилният телефон ви подкани да
въведете PIN кода. PIN кодът се предоставя със SIM картата от мобилния оператор.
Активира се интерфейсът за режим на готовност.
За да изключите мобилния телефон, задръжте натиснат за известно време бутона Край.
4.5 Свързване към мрежата
След като SIM картата и мобилният телефон бъдат отключени, мобилният телефон
автоматично търси налична мрежа. Когато открие мрежа, мобилният телефон преминава
в готовност. Когато мобилният телефон се регистрира в мрежата, името на мобилния
оператор се показва на екрана. Сега можете да реализирате или получавате повиквания.
4.6 Повиквания
При интерфейс за режим на готовност, с номерираните бутони въведете кода за
междуградско избиране и телефонния номер, след което натиснете бутона Набиране,
за да наберете номера. За да прекратите повикването, натиснете бутона Край.
●Международно избиране
Задръжте бутона 0 и въведете “+”. След това въведете кода на държавата, кода за
междуградско избиране и телефонния номер. Накрая натиснете бутона Набиране.
●Набиране на номер от телефонния указател
Активирайте телефонния указател и с бутоните за нагоре и надолу изберете
телефонния номер, който желаете да наберете. Натиснете бутона Набиране.
Мобилният телефон автоматично ще набере телефонния номер.
●Повторно набиране на последния номер
При интерфейс за готовност, натиснете бутона Набиране, за да видите повикванията.
С бутоните за нагоре или надолу изберете желания номер и натиснете бутона Набиране.
●Приемане на входящо повикване
За да приемете входящо повикване, натиснете бутона Набиране или Левия
многофункционален бутон.
За край на разговора, натиснете бутона Край.
За да отхвърлите входящо повикване, натиснете бутона Край или Десния
многофункционален бутон.
Забележка: Ако телефонният номер на повикващия е записан в телефонния указател, мобилният телефон ще покаже името
на повикващия. Ако повикващият не може да бъде разпознат, мобилният телефон ще покаже само номера на повикващия.
Можете да приемете входящо повикване, когато използвате списъка на функциите или преглеждате телефонния указател.
17
●Използване на опции по време на разговор
Изберете Options (Опции) по време на разговор, за да поставите на пауза или да
прекратите текущия разговор, да прегледате телефонния указател, да прегледате
информацията, да заглушите микрофона или да извършите други операции.
За подробности вижте ръководството за използване на менюто.
4.7 Използване на слушалки с микрофон (Headset)
Режим слушалки с микрофон ще бъде активиран автоматично, когато свържете слушалките с
микрофон в гнездото. Свържете ги правилно, иначе няма да можете да ги ползвате нормално.
5 Въвеждане на символи
Този мобилен телефон има различни режими на въвеждане на символи, включително
въвеждане на английски букви и въвеждане на цифри. Можете да използвате режимите,
когато редактирате телефонния указател, съобщения и файлове.
5.1 Икони за режимите на въвеждане
След като се изобрази прозорец за редактиране, например на телефонния указател,
съобщения и др., ще се изобрази икона, показваща текущия режим на въвеждане:
Въвеждане на цифри: “123”
Въвеждане на главни английски букви: “ABC”
Въвеждане на малки английски букви: “abc”
5.2 Превключване на режима на въвеждане
Натиснете бутона # за превключване на режима на въвеждане.
5.3 Въвеждане на цифри
В режим на въвеждане на цифри можете да въвеждате цифри. Натиснете желания
бутон с цифра, за да въведете съответната цифра.
5.4 Въвеждане на английски букви и цифри
Клавиатурата се използва за въвеждане на английски букви и цифри, както следва:
Бутон
Символ или функция
Бутон с цифра 1
. , - ? ! ’@ : # $ /_ 1
Бутон с цифра 2
ABCabc2
Бутон с цифра 3
DEFdef3
Бутон с цифра 4
GHIghi4
Бутон с цифра 5
JKLjkl5
Бутон с цифра 6
MNOmno6
Бутон с цифра 7
PQRSpqrs7
18
Забележки
Бутон с цифра 8
TUVtuv8
Бутон с цифра 9
WXYZwxyz9
Бутон с цифра 0
0
Бутон *
Натиснете за
въвеждане на символ
Бутон #
Превключване на
режима на въвеждане
Бутон Нагоре
Натиснете за
преместване наляво
Бутон Надолу
Натиснете за
преместване надясно
Бутон Край
Натиснете за връщане
към режим готовност
Въвеждане на английски букви:
● Всеки бутон се използва за въвеждане на няколко символа. Натискайте бързо и
последователно бутона, докато се появи желаният символ. Въведете следващия
символ, след като курсорът се премести.
● Натиснете бутона # за превключване на режима на въвеждане.
● За да въведете интервал, превключете в режим на въвеждане на английски букви
(главни или малки) и натиснете бутона с цифра 0.
● За изтриване на грешно въведен символ, натиснете Десния многофункционален бутон.
5.5 Въвеждане на символи
Натиснете бутона *, за да преминете към екран за въвеждане на символи и използвайте
бутоните за посоки, за да изберете желания символ.
19
6 Използване на менюто
6.1 Phonebook (Телефонен указател)
Мобилният телефон може да съхранява до 300 телефонни номера. Броят на телефонните
номера, които SIM картата може да съхранява, зависи от капацитета на SIM картата.
Телефонните номера, съхранени в мобилния телефон и в SIM картата, образуват
телефонен указател.
Add new contact (Добави нов контакт):
Създаване на нов контакт в телефонния указател.
След като изберете телефонен номер от телефонния указател, изберете Options (Опции),
за да извършите следните операции:
View (Преглед):
Преглед на съдържанието на телефонния номер.
Sent text message (Изпрати текстово съобщение):
Изпращане на текстово съобщение до избрания номер.
Call (Повикване):
Набиране на текущо избрания номер със SIM1 или SIM2 картата.
Edit (Редактирай):
Редактиране на избрания номер и име.
Delete (Изтрий):
Изтриване на телефонния номер от телефонния указател.
Copy (Копирай):
Копиране на телефонния номер от мобилния телефон в SIM картата или от SIM картата
в мобилния телефон.
Caller groups (Групи от повикващи):
Можете да групирате контактите. Можете да редактирате името на всяка група.
Phonebook settings (Настройки на телефонния указател):
Задаване на някои настройки и параметри на телефонния указател.
6.2 Messages (Съобщения)
Ако паметта за съобщения е пълна, в горната част на екрана се появява мигаща икона
за съобщения. За да можете да получавате съобщения, трябва да изтриете някои от
съществуващите съобщения. Ако отсрещната страна е получила съобщение, за което
е активиран отчет за доставка, телефонът ще издаде уведомяващ сигнал за доставено
съобщение.
Write message (Напиши съобщение)
Влезте в това меню, за да създадете текстово съобщение.
Inbox (Входящи)
С това меню се изброяват получените съобщения.
Drafts (Чернови)
В Drafts (Чернови) се съхраняват съобщения, които не са изпратени.
Outbox (Изходящи)
В Outbox (Изходящи) се съхраняват съобщенията, които не са изпратени успешно.
Sent messages (Изпратени съобщения)
С това меню се изброяват изпратените съобщения.
SMS settings (SMS настройки)
Тази функция ви позволява да зададете настройки по подразбиране за текстовите и
системните съобщения.
20
6.3 Call center (Телефонен център)
Call history (Хронология на повикванията)
Missed calls (Неприети повиквания)
Можете да видите списък на последните неприети повиквания.
Забележка: Когато мобилният телефон показва, че има неприети повиквания, можете да изберете View (Преглед), за да
видите списъка на неприетите повиквания. Придвижете се до неприето повикване и натиснете бутона Набиране, за да
наберете номера, от който е неприетото повикване.
Dialled calls (Избрани повиквания): Можете да видите последните набрани повиквания.
Изберете Dialled calls (Избрани повиквания) и след това изберете желания номер, за да
го изтриете, запаметите, наберете или изпратите съобщение до него.
Received calls (Входящи повиквания): Можете да видите последните получени
повиквания. Изберете Received calls (Входящи повиквания) и след това изберете желания
номер, за да го изтриете, запаметите, наберете или изпратите съобщение до него.
Delete call logs (Изтрий регистри на повиквания)
Можете да изтриете регистрите на последните повиквания. Изберете Delete call logs
(Изтрий регистри на повиквания) и след това изтриване на цялата хронология на
повикванията или изтриване само на набраните, получените или неприетите повиквания.
Call timers (Таймери за повикване)
Изберете, за да видите времето на последния разговор, общото време на набраните,
получените или всички повиквания, и/или да нулирате времената.
Call settings (Настройки на повикване)
SIM1/2 call settings (SIM1/2 настройки на повикване)
● Call waiting (Изчакващо повикване): След като изберете Activate (Активирай), мобилният телефон ще се свърже с мрежата, мрежата ще реагира и ще изпрати съобщение,
за да потвърди операцията. Ако функцията за изчакващо повикване е активирана,
мрежата ще ви предупреждава, а екранът на мобилния телефон ще показва номера
на входящото повикване, ако други ви се обаждат, докато вече водите разговор.
● Call divert (Пренасочване на повикване): тази мрежова функция ви позволява да
пренасочите входящите повиквания към друг, предварително посочен номер.
● Call barring (Забрана на повиквания): Функцията за блокиране на повиквания ви
позволява да блокирате повикванията при необходимост. Когато настройвате тази
функция, трябва да използвате мрежов код за блокиране, който можете да получите
от мобилния оператор. Ако кодът е грешен, ще се появи съобщение за грешка. След
като изберете опция за блокиране на повиквания, изберете Activate (Активирай) или
Deactivate (Дезактивирай). Мобилният телефон ще ви подкани да въведете кода за
блокиране на повикванията и ще се свърже с мрежата. Малко по-късно мрежата ще
отговори и ще изпрати резултатите от операцията.
● Line switching (Превключване на линия): Превключване на Линия 1 или Линия 2.
По подразбиране се използва Линия 1.
Забележка: Ако изберете Линия 2, набирането може да не е успешно. Това зависи от мобилния оператор.
Advanced settings (Разширени настройки)
● Auto redial (Автоматично повторно набиране ): Настройте го на On (Включено) или
Off (Изключено). Ако го включите, телефонът автоматично ще набира номера по-късно,
ако повикваната страна не отговори. Броят на набиранията може да бъде до 10. През
това време не можете да набирате други номера. За прекратяване, натиснете Край.
Забележка: Тази функция изисква поддръжка от мобилния оператор, при който е регистрирана SIM картата.
● Call time reminder (Напомняне за време по време на разговор): Единично или периодично.
● Answer mode: Изберете желания режим на приемане на повикване.
21
6.4 Camera (Камера)
Телефонът е снабден с камера, която поддържа функциите за снимане. Насочете
камерата към желания обект и натиснете бутона OK, за да направите снимка. Снимките
се съхраняват в паметта на телефона или в картата памет. При интерфейс за снимане,
можете да натискате бутоните за нагоре и надолу, за да приближавате и отдалечавате.
6.5 Multimedia (Мултимедия)
● Image viewer (Визуализатор на изображения)
С тази функция можете да разглеждате снимки и изображения.
● Video recorder (Видео рекордер)
Тази функция ви позволява да записвате видео. При интерфейс за снимане, можете
да натиснете бутоните за нагоре или надолу, за да приближите и отдалечите, и да
натиснете бутона OK за запис на видео. Видео не може да се записва без карта памет.
● FM radio (FM радио)
Можете да използвате телефона си, за да слушате FM радио, когато са свързани
предоставените слушалки с микрофон (Headset). При интерфейс за FM радио, можете
да търсите канали ръчно с бутоните * и #, и автоматично с бутоните за нагоре и надолу;
а с бутона OK можете да пускате и спирате слушането от избрания канал.
6.6 Organizer (Организатор)
●Alarm (Аларма)
По подразбиране са зададени пет будилника и са деактивирани. Можете да активирате
един, няколко или всички. За всеки будилник може да се зададе дата и час за звънене.
●World clock (Световен часовник)
С натискане на бутоните за навигация наляво/надясно за промяна на часовата зона на
картата на света, можете да проверите часа и датата в различни градове и региони.
●Bluetooth
Чрез Bluetooth можете да осъществите безжична връзка с други съвместими устройства,
като мобилни телефони, компютри, слушалки, комплекти за автомобил и др.
● SIM toolkit (SIM инструментариум)
Инструментариумът е услуга, свързана със SIM картата. Този телефон поддържа
такава услуга. Конкретните детайли зависят от SIM картата и мрежата. Ако се
поддържа от мрежата и SIM картата, менюто на услугата ще се добави автоматично
към менюто на телефона.
6.7 File manager (Диспечер на файлове)
Телефонът предоставя определено пространство за потребителите да управляват
файлове и поддържа картата памет. Капацитетът на картата памет е избираем. Можете
да използвате диспечера на файлове, за да управлявате удобно различни директории и
файлове в телефона и картата памет.
Изберете File manager (Диспечер на файлове), за да влезете в основната директория
на паметта. В основната директория ще бъдат показани папките по подразбиране, новите
папки и потребителските файлове. Когато мобилният телефон бъде включен за първи
път или ако не сте променили директорията, основната директория съдържа само
папките по подразбиране.
22
6.8 Settings (Настройки)
● Profiles (Профили)
Мобилният телефон предоставя няколко потребителски профила, така че да можете да
персонализирате някои настройки, за да се адаптирате към конкретните условия.
Персонализирайте потребителските профили, според предпочитанията си и активирайте
желания профил. Предвидени са четири ситуации: Общ, Тих, Среща и Навън.
Когато свържете слушалки към мобилния телефон, мобилният телефон автоматично
преминава в режим Слушалки с микрофон (Headset). Няма опция за активиране на този
режим от менюто. За подробности относно работата, вижте General (Общ).
Activate (Активирай)
Изберете Activate (Активирай), за да активирате избрания режим.
Customize (Персонализирай)
След като изберете един от горните четири режима, изберете Customize (Персонализирай), за да редактирате следните настройки: тип аларма, тип звънене, тон на звънене
за входящо повикване, сила на звънене, тон за съобщения, тон на клавиатурата и др.
Reset (Възстановяване)
Използвайте тази функция, за да възстановите фабричните настройки на профила.
Забележка: Ако извадите батерията от мобилния телефон или ако батерията е изтощена отдавна, може да се наложи да
настроите отново датата и часа, когато поставите батерията или включите мобилния телефон след зареждане.
● Dual SIM settings (Настройки за две SIM карти)
Тази настройка се отнася за SIM картите в двата слота, като двете карти едновременно
могат да бъдат в режим на готовност или да бъде избрана само едната от тях.
● Phone settings (Настройки на телефона)
Time and date (Час и дата): задаване на формат на датата и часа, и точно време.
Забележка: Ако извадите батерията от мобилния телефон или ако батерията е изтощена отдавна, може да се наложи да
настроите отново датата и часа, когато поставите батерията или включите мобилния телефон след зареждане.
Language (Език):
Изберете езика на дисплея на мобилния телефон.
Writing language (Език за въвеждане):
Изберете език за въвеждане, ако е необходимо.
Display (Дисплей):
С тази настройка потребителите могат да зададат тапет, показване на дата и час и др.
Dedicated keys (Специализирани клавиши):
Можете да зададете преки пътища за функциите, които използвате често.
Auto update time (Час за автоматична актуализация):
Активирайте/дезактивирайте тази функция, според вашите нужди.
Font size (Размер шрифт):
Потребителите могат да изберат по-голям размер на шрифта или размер по подразбиране.
Misc. setting (Разни настройки):
Можете да зададете яркостта и продължителността на подсветката на LCD дисплея.
One key for help (Клавиш „Едно“ за помощ):
Можете да включите/изключите тази функция, да зададете помощното съдържание и др.
Network settings (Мрежови настройки):
Свържете се с мобилния оператор, за да получите достъп до мрежови услуги.
Network selection (Избор на мрежа):
Задайте автоматичен или ръчен режим на избор на мрежа. Препоръчва се автоматичен
режим. В автоматичен режим, мобилният телефон ще избере мрежата, в която е регистрирана SIM картата. В ръчен режим, трябва да изберете ръчно мрежата на мобилния
оператор, в който е регистрирана SIM картата.
23
GPRS transfer pref. (Предпочитано GPRS прехвърляне):
Изберете първо повикването или първо данните.
● Security settings (Настройки на защита)
Тази функция ви дава възможност да зададете съответните настройки за сигурност.
SIM security (SIM защита):
● PIN lock (PIN заключване):
За да активирате заключването с PIN код, трябва да въведете правилния PIN код. Ако
активирате заключването с PIN код, трябва да въвеждате PIN код при всяко включване
на мобилния телефон. Ако въведете три пъти последователно грешен PIN код, трябва
да въведете PUK (PIN Unblocking Key) код. PUK кодът се използва за отключване и
промяна на заключения PIN код. За да получите PUK код, се обърнете към мобилния
оператор.
● Change PIN (Промени PIN):
За да промените PIN кода на SIM картата.
● Change PIN2 (Промени PIN2):
За да промените PIN2 кода на SIM картата.
Phone security (Защита на телефона)
● Phone lock (Заключи телефона):
Функцията ви позволява да заключвате/отключвате телефона. Въвеждане на парола
за включване на телефона. Парола е необходима, когато телефонът е заключен.
Първоначалната парола е 1122.
● Change password (Смени парола):
За да промените паролата на телефона.
Screen auto lock (Автоматично заключване на клавиатура)
Функцията ви позволява да заключвате/отключвате клавиатурата. Можете да настроите
времето за автоматично заключване на 15 сек., 30 сек., 1 мин. или 5 мин. Клавиатурата
ще се заключи автоматично, ако не бъде извършена операция през зададеното време.
Privacy protection (Защита на личната неприкосновеност)
С това меню можете да зададете защитено с парола отваряне на меню при нужда.
За да отворите защитено меню, трябва да въведете парола на телефона, когато сте
влезли. Влезте в другия модул, който е отворил функцията, не въвеждайте отново
паролата, докато не се върнете в неактивен режим, за да се откажете от защитата.
Restore Settings (Възстанови настройките):
Използвайте тази функция за възстановяване на фабричните настройки. Фабрично
зададената парола е 1122.
24
7 Приложение
Приложение 1: Как да боравите с батерията и SIM картата
● Свалете задния капак над
батерията.
● Издърпайте навън ключалката отляво
на батерията и извадете батерията.
● За да инсталирате Micro SD картата,
ориентирайте прорязаната й страна
надолу и вкарайте картата в слота.
● Вкарайте SIM картата в слота за SIM
картата, така че отрязаният ръб на
картата да е подравнен спрямо
вдлъбнатината на слота и златистите
контактни пластини на картата да
са обърнати надолу, и натиснете леко,
докато SIM картата не може да се
движи повече.
25
Приложение 2: Решаване на проблеми
В случай на необичайна работа на мобилния телефон, възстановете фабричните
настройки, след което направете справка с долната таблица, за да решите проблема.
Ако проблемът не се реши, обърнете се към вашия доставчик или мобилен оператор.
Проблем
Причина
Решение
SIM картата е повредена.
Грешка в SIM картата
Лошо качество на
приемания сигнал
Мобилният телефон
не може да бъде
включен
Не можете да
набирате
Мобилният телефон
не може да се свърже
с мрежата
Батерията не може
да се зареди
Обърнете се към мобилния оператор
SIM картата не е поставена правилно.
Проверете SIM картата
Металната повърхност на SIM
картата е замърсена.
Почистете SIM картата с
чиста кърпа
Сигналите са възпрепятствани.
Например, радиовълните не могат
да бъдат ефективно приемани в
сутерен или близо до високи сгради.
Преместете се на място, където
сигналите се приемат по-добре
Линиите може да са претоварени,
когато ползвате мобилния телефон
в часове със силен трафик.
Избягвайте да използвате
мобилния телефон в часове
със силен трафик
Батерията е изтощена.
Заредете батерията
Обажданията са блокирани
Отменете блокирането
SIM картата не е валидна
Обърнете се към мобилния оператор
Мобилният телефон се намира
извън покритие на GSM мрежата
Преместете се на място,
където има покритие
Сигналът е слаб
Преместете се на място,
където сигналът е добър
Напрежението на зареждане не
съответства на напрежението,
указано на зарядното устройство
Уверете се, че напрежението на
зареждане съответства на
указаното напрежение
Използвате неправилно
зарядно устройство
Използвайте зарядното устройство,
предназначено за този телефон
Лошо контактуване
Уверете се, че жакът за зареждане
контактува добре с мобилния телефон
26
Приложение 3: 3а бъдещи справки
Препоръчваме ви да попълните и запазите долната информация, която ще ви бъде
необходима при евентуални гаранционни ремонти.
Сериен номер
Дата на покупката
(намира се върху опаковката или в гнездото за батерията)
Име и адрес на търговския представител
Прикрепете тук документа, удостоверяващ покупката.
27
Приложение 4: Отдел Продажби
Sales department/Vertrieb/Organisation Commerciale/Klantenservice/Försäljning/
Salgsavdeling/Maahantuonti/Departamento comercial/Tμήμα Πωλήσεων/Salgskontor/
Departamento de ventas/Ufficio Vendite/Satιş bölümü
Belgique/België
Panasonic Belgium is a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH
France
Panasonic France, une Succursale
de Panasonic Marketing Europe GmbH
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium
Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
VAT BE0867.862.661 RPM/RPR Brussels
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs:
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Service après-vente:
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)
Deutschland
Panasonic Deutschland eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Italia
Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
www.panasonic.de
Viale dell’Innovazione
3-20126 Milano
servizio clienti: 02-67 07 25 56
www.panasonic.it
España
Panasonic España, Sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH
Nederland
Panasonic Netherlands
WTC Almeda Park
Plaza dela Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Número del teléfono de atención al cliente:
902 15 30 60
www.panasonic.es
Europalaan 28E
5232 BC ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl
28
Sales department/Értékesítési osztály/Dział sprzedaży/Obchodné zastúpenie/Obchodní
zastoupení/Kontakt/Prodajni oddelek/Departamentul de vânzări/Отдел „Продажби“/
Odeljenje prodaje/Оддел за продажба/Departamenti i shitjeve/Prodajni odjel
Magyarország
Panasonic Marketing Europe GmbH.
South-East Europe Fióktelep
Romania
Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,
Germania, Sucursala Bucureşti, Romania
1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Tel.:
+36 80 201 006
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.hu
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
Bucureşti, 062204, Romania
Telefon:
+40 21 316 31 61
Fax:
+40 21 316 04 46
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.ro
Česká republika
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika
Polska - Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział
w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Telefon:
+420 236 032 511
Centrální fax:
+420 236 032 411
Zákaznická linka: +420 236 032 911
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.cz
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie
są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
lub pod numerem telefonu:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
oraz komórkowej
Slovenská republika
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón:
+421 2 2062 2211
Fax:
+421 2 2062 2311
Zákaznická linka: +421 2 2062 2911
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.sk
29
Приложение 5: Графични символи
Символ
Обяснение
Символ
Обяснение
1) Променлив ток (A.C.)
7) Оборудване от Клас P
(оборудване, при което защитата от
електрически ток се основава на двойна
изолация или подсилена изолация)
2) Постоянен ток (D.C.)
8) “ВКЛЮЧВАНЕ” (захранване)
3) Защитно заземяване
9) “ИЗКЛЮЧВАНЕ” (захранване)
4) Заземяване, общ символ
10) Готовност (захранване)
5) Маса
11) “ВКЛЮЧВАНЕ”/“ИЗКЛЮЧВАНЕ”
(захранване, натискане-натискане)
6) Само за употреба на закрито
12) Внимание!
Опасност от електрически ток!
Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
30
Translation Data of the DoC’s statement for Enlarged EU CEQAD (English) The object of the declaration described above <A> is in conformity with the requirements of the following EU legislations <B> and harmonized standards <C> and other provided information if any<D> . (German) Das oben beschriebene Objekt <A> entspricht den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten EU‐
Richtlinien/ Verordnungen <B>, harmonisierten Standards <C> und, wenn aufgeführt, weiteren Angaben <D>. (French) L’objet de la déclaration décrite ci‐dessus <A> est conforme aux conditions stipulées dans les législations de l’Union européenne énoncées ci‐après <B> et aux normes harmonisées <C>, et autres informations fournies le cas échéant <D>. (Spanish) El objeto de la declaración mencionada anteriormente <A> es conforme a los requerimientos de las siguientes regulaciones CE <B> y estándares armonizados <C> y a otra información provista, si aplica <D>. (Italian) L’oggetto <A> della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti delle seguenti legislazioni europee <B> e norme armonizzate <C>e alle informazioni fornite se presenti<D>. (Swedish) Föremålet för den deklaration som beskrivs ovan <A> är i överensstämmelse med kraven i nedan nämnda EU‐lagstiftning <B> och harmoniserade standarder <C> samt eventuell övrig information <D>. (Dutch) De inhoud van de verklaring hierboven <A> is conform de vereisten van de volgende EU wetgeving <B> en de geharmoniseerde standaarden <C> en desgevallend met andere geleverde informatie<D>. (Norwegian) Gjenstand for erklæringen som beskrives ovenfor <A> er i overensstemmelse med kravene ifølge EU‐
lovene <B> og de harmoniserte normer <C> og eventuell annen informasjon om denne foreligger <D>. (Finnish) Yllä mainitussa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa mainittu laite <A> täyttää EU‐lainsäädäntöön sisältyvien seuraavien asetuksien <B> sekä harmonisoitujen standardien <C> vaatimukset. Ja muiden annettujen tietojen, jos yhtään on annettu <D>. (Danish) Genstanden for ovennævnte erklæring <A> er i overensstemmelse med kravene i følgende EU‐
lovgivning <B> og harmoniserede standarder <C> Samt andet givet information hvis tilgængeligt <D>. (Portugiese) O objecto da declaração supra descrita <A> encontra‐se em conformidade com os requisitos das legislações seguintes da UE <B> e das normas standard <C> e outras informações providenciadas se existentes<D>. (Greek) Το αντικείμενο της παρούσας Δήλωσης, το οποίο περιγράφεται στο εδάφιο <A>, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ακόλουθων, στο εδάφιο<B> αναφερόμενων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εναρμονισμένων πρότυπων κανονισμών του εδαφίου <C>. παρέχονται και άλλες πληροφορίες εφόσον υπάρχουν <D>.. (Hungarian) A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van. És egyéb tájékoztató jellegű információ, ha felmerül<D>. (Czech) Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C> a další poskytnuté informace v případě <D>. (Polish) Przedmiot deklaracji opisany wyżej <A> jest zgodny z wymogami następujących przepisów prawnych UE <B> i zharmonizowanych norm <C>potrzebne informacje zostały przekazane <D>. (Slovene) Predmeti, opisani v deklaraciji zgoraj <A> ustrezajo zahtevam zakonodaje EU <B> in so v skladu s pristojnimi standardi <C>. in druge splošne informacije, v kolikor jih je<D>. (Slovak) Cieľ vyššie uvedeného prehlásenia <A> je v súlade s požiadavkami nasledujúcich legislatívnych ustanovení EÚ <B> a harmonizovanými normami <C> a ďalšie poskytnuté informácie keď dostupné<D>. (Estonian) Ülalkirjeldatud deklareeritav toode <A> vastab Euroopa Ühenduse määruste <B> ja ühtsete standardite <C> nõuetele. ja muu (sellega) seotud informatsioon <D>. (Latvian) Augstākminētās deklarācijas objekts <A> atbilst šādu ES likumdošanas aktu prasībām <B> un vienotajiem standartiem <C> un citu sniegto informāciju, ja kāda ir <D>. (Lithuanian) Aukščiau aprašytos deklaracijos objektas <A> atitinka šių Europos Sąjungos įstatymų reikalavimus <B> ir suderintus standartus <C> ir kita pateikta informacija jei yra <D>. (Bulgarian) Целта на горепосочената декларация <А> съответства на изискванията на следните законодателни актове на ЕС <B> и хармонизираните стандарти <C> и друга предоставена информация, при наличие на такава <D>. (Romanian) Obiectul declaraţiei descris mai sus <A> este în conformitate cu cerinţele următoarelor legislaţii UE <B> şi standardele armonizate <C> și alte informații furnizate în cazul în care sunt <D>. (Turkish) Beyana tabi yukarıda yazılı <A> ürünler aşağıda belirtilen Avrupa Birliği <B> mevzuatlarına, standartlarına <C> ve diğer ek bilgilere <D> uygundur. (Croatian) Predmet gore navedene izjave <A> je sukladan sa zahtjevima pravnih propisa EU u nastavku <B> i harmoniziranih normi <C> i druge pružene informacije, ukoliko ih ima <D>. 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement