Panasonic | KXTU150 | Operating instructions | Panasonic KXTU150 Handleiding

Panasonic KXTU150 Handleiding
Bedieningsinstructies
Eenvoudig te bedienen mobiele telefoon
Modelnr.
KX-TU150
Dank u voor de aankoop van een Panasonic product.
Wij verzoeken u vóór het gebruik van dit product deze
bedieningsinstructies te lezen en ze voor later gebruik te bewaren.
Raadpleeg “Belangrijke informatie” op bladzijde 4 vóór het
eerste gebruik.
Geleverde accessoires
- Netadapter (onderdeelnr. A31A-050055U-EU1): 1 st
- Oplaadbare batterij (onderdeelnr. 454854AR): 1 st
- Oordopjes (onderdeelnr. JYK-E112): 1 st
1
Inhoud
1 Belangrijke informatie..................................................................................4
2 Algemene informatie....................................................................................9
2.1 Profiel..................................................................................................10
2.2 Veiligheidsinformatie.........................................................................10
2.3 Veiligheidswaarschuwing en Aandachtspunten..............................10
2.4 Voorzorgsmaatregelen......................................................................11
3 Uw telefoon..................................................................................................12
3.1 Telefoonoverzicht...............................................................................12
3.2 Statuspictogrammen..........................................................................12
3.3 Functie van de toetsen......................................................................13
3.4 Technische specificaties...................................................................14
4 Aan de slag..................................................................................................15
4.1 Installeren van de simkaarten en de batterij....................................15
4.2 Installeren geheugenkaart................................................................16
4.3 De batterij opladen.............................................................................16
4.4 Aan- en uitzetten van de mobiele telefoon......................................17
4.5 Koppelen aan het netwerk.................................................................17
4.6 Nummer kiezen..................................................................................17
4.7 Gebruik van de hoofdtelefoon...........................................................18
5 Invoermethode.............................................................................................18
5.1 Pictogrammen voor invoermethodes................................................18
5.2 Invoermethodes wisselen.................................................................18
5.3 Numerieke invoer...............................................................................18
2
5.4 Engelse invoer en numerieke invoer:.................................................18
5.5 Een pictogram invoegen......................................................................19
6 Gebruik maken van de menu’s.....................................................................20
6.1 Phonebook (Telefoonboek).................................................................20
6.2 Messages (Berichten).........................................................................20
6.3 Call center (Telefooncentrale).............................................................21
6.4 Camera (Camera)................................................................................22
6.5 Multimedia............................................................................................22
6.6 Organizer (Organizer).........................................................................22
6.7 File manager (Bestandsmanager)......................................................22
6.8 Settings (Instellingen)..........................................................................23
7 Bijlage...........................................................................................................25
Bijlage 1: Omgang met de batterij en simkaart
Bijlage 2: Probleemoplossing....................................................................26
Bijlage 3: Voor toekomstig gebruik...........................................................27
Bijlage 4: Verkoopafdeling.........................................................................28
Bijlage 5: Grafisch pictogram....................................................................30
3
25
1 Belangrijke informatie
Voor uw veiligheid
Lees dit hoofdstuk zorgvuldig voordat u het product gebruikt om een juiste en veilige bediening
te waarborgen. Het niet zorgvuldig lezen ervan kan leiden tot ernstig letsel, de dood/bezitsverlies, of kan illegaal zijn. Wij verzoeken u vóór de bediening van dit product de bijgesloten
instructies te lezen.
WAARSCHUWING
Stroomaansluiting
● Gebruik uitsluitend de voeding die op het product staat aangegeven.
● Stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelasten. Dit kan tot brand of een elektrische
schok leiden.
● Steek de netadapter volledig in het stopcontact. Indien u dit niet doet, kan dit leiden tot een
elektrische schok en/of overmatige verhitting die tot brand leidt.
● Verwijder regelmatig stof e.d. van de netadapter door deze uit het stopcontact te trekken
en met een droge doek af te vegen. Verzameld stof kan ertoe leiden dat vocht e.d. niet buiten
wordt gehouden, wat tot brand kan leiden.
● Haal het product uit het stopcontact en verwijder de batterij uit het toestel indien er rook
uitkomt, het vreemd ruikt of een raar geluid maakt. Deze condities kunnen tot brand of een
elektrische schok leiden. Controleer of er geen rook meer uitkomt en neemt contact op met
een geautoriseerd servicecentrum.
● Haal de stekker uit het stopcontact en raak de binnenkant van het product nooit aan als de
behuizing opengebroken is.
● Raak de stekker nooit met natte handen aan. Er bestaat kans op een elektrische schok.
● De netadapter dient uitsluitend binnenshuis te worden gebruikt.
● Gebruik de geleverde netadapter niet met andere toestellen.
Installatie
● Dit product is niet waterbestendig. Stel het product niet bloot aan regen of ander vocht, om
het risico op brand of een elektrische schok te voorkomen.
● Houd alle accessoires, inclusief de simkaart en MicroSD-kaart buiten bereik van kinderen om
inslikken te voorkomen.
● Dit product zendt radiogolven uit en kan storingen veroorzaken bij andere elektronische
toestellen.
● De netadapter mag niet overmatig getrokken, gebogen of mechanisch belast worden.
● Om ernstige schade aan het product te voorkomen dienen ernstige schokken en ruwe
behandeling te worden vermeden.
● De simkaart of MicroSD-kaart niet wijzigen en de goudkleurige contacten van de kaart niet
aanraken om schade of storing te voorkomen.
Batterij
● Gebruik uitsluitend de vermelde batterij.
● Indien een onjuiste batterij wordt geplaatst kan dit tot explosie leiden. Voer gebruikte
batterijen volgens de aanwijzingen af.
● De batterij niet openen, doorboren, pletten of laten vallen. Beschadigde batterijen niet
gebruiken. Dit kan leiden tot brand, explosie, oververhitting en lekkend elektrolyt.
● Stop onmiddellijk het gebruik van de batterij en houd deze weg van vuur wanneer ze vreemd
ruikt of elektrolyt lekt. Gemorst elektrolyt kan brand of brandwonden veroorzaken.
● Raak geen gemorst elektrolyt aan als de batterij lekt. Dit kan brandwonden of letsel aan de
ogen of huid veroorzaken. Het elektrolyt is toxisch en kan schadelijk zijn bij opname door de
mond. Was bij aanraking onmiddellijk de betrokken plekken schoon met water en raadpleeg
een arts.
4
● Ga voorzichtig met de batterij om. Breng geleidende materialen zoals ringen, armbanden of
sleutels niet in contact met de batterij; kortsluiting kan ervoor zorgen dat de batterij en/of het
geleidende materiaal oververhit en brandwonden veroorzaakt.
● Gebruik of laad geen natte batterij. Dit kan leiden tot brand, explosie, oververhitting en
lekkend elektrolyt.
● Laad de batterij die meegeleverd is of aangeraden is voor dit product uitsluitend op volgens
de in deze handleiding vermelde aanwijzingen en beperkingen.
● Gebruik uitsluitend een compatibele oplader om de batterij op te laden. Experimenteer
niet met de oplader. Het niet naleven van deze aanwijzingen kan ertoe leiden dat de batterij
opzwelt en explodeert.
● Plaats geen geleidende materialen zoals munten of haarspelden op de laadcontacten. Dit
kan leiden tot oververhitting.
Operationele voorzorgsmaatregelen
● Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Gebruik geen
vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.
● Haal het product niet uit elkaar.
● Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen zoals water of vreemde deeltjes zoals stukjes metaal of
brandbare materialen in de simkaarthouder komen. Dit kan tot brand, een elektrische schok
of een storing leiden.
● Laat het product niet in de buurt van warmtebronnen (zoals verwarmingen, kookplaten, e.d.),
fel zonlicht of in een auto in de brandende zon. Het toestel dient zich niet in ruimtes te
bevinden waar de temperatuur lager dan 0 of hoger dan 40 graden Celsius is.
● Het gebruik van het toestel in een vliegtuig wordt afgeraden. Zet uw telefoon uit voordat
u in een vliegtuig stijgt. Zet de alarmfunctie uit zodat de telefoon niet automatisch aan gaat. Het gebruik van deze telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de werking van het
vliegtuig en de draadloze communicatie storen. Het kan tevens illegaal zijn.
● U wordt geadviseerd dit product niet bij tankstations te gebruiken. De gebruikers wordt
gewezen op de gebruiksbeperkingen van radioapparatuur in brandstofdepots, chemische
fabrieken of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd.
● Bestuurders dienen te allen tijde voldoende controle over hun voertuig te hebben. Gebruik
geen telefoon tijdens het rijden; zoek naar een veilige plaats om eerst te stoppen. Gebruik
geen handsfree wanneer het u afleidt van het verkeer. Maak uzelf te allen tijde grondig
vertrouwd met de beperkingen op het gebruik van telefoons in het gebied waarin u rijdt en
leef deze te allen tijde na.
● Hoogfrequente signalen kunnen invloed hebben op elektronische systemen in motorvoertui
gen (bijv. brandstofinjectie, airbag-systemen) die onjuist zijn aangebracht of onvoldoende
beschermd. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of de uitrusting
ervan.
● Het gebruik van overmatig geluidsvolume via oortjes, hoofdtelefoons of headsets kan tot
gehoorverlies leiden.
● Luister niet voor langere tijd naar een te hoog geluidsvolume om mogelijke gehoorschade te
voorkomen.
● Schijn het ledlicht niet van te dichtbij in iemands ogen en richt het ledlicht niet in de richting
van autobestuurders. Dit kan leiden tot letsel of een ongeval.
5
Medisch
● Raadpleeg de fabrikant van een persoonlijk medisch hulpmiddel, zoals een pacemaker of
geïmplanteerde defibrillator om vast te stellen of zij voldoende beschermd zijn tegen externe
radiogolven.
● Wireless Technology Research (WTR) adviseert een minimale afstand van 15,3 cm tussen
een draadloos toestel en een geïmplementeerd medisch hulpmiddel zoals een
pacemaker of geïmplementeerde defibrillator om mogelijke storing met het medische
hulpmiddel te voorkomen. Mocht u reden hebben om aan te nemen dat uw telefoon de
goede werking van een pacemaker of ander medisch hulpmiddel stoort, zet de telefoon dan
onmiddellijk uit en neem contact op met de fabrikant van de pacemaker of het andere
medische hulpmiddel.
● Zet uw telefoon uit in ziekenhuizen of andere medische omgevingen als dit plaatselijk niet is
toegestaan. Ziekenhuizen of medische omgevingen kunnen apparatuur gebruiken die
gevoelig is voor externe radiogolven.
LET OP
Installatie
● De netadapter is het belangrijkste middel om de stroomtoevoer af te sluiten. Controleer of
zich in de buurt van het product een goed toegankelijk stopcontact bevindt.
● Geadviseerd wordt belangrijke gegevens die u op uw telefoon of simkaart opslaat schriftelijk
vast te leggen, om te voorkomen dat u deze per ongeluk kwijtraakt.
Gebruiksomgeving
● Plaats geen magnetische kaarten of dergelijke voorwerpen in de buurt van de telefoon.
Magnetische gegevens op bankkaarten, creditkaarten, telefoonkaarten, diskettes, enz.
kunnen verwijderd worden.
● Plaats geen magnetische stoffen in de buurt van de tefoon. Sterk magnetisme kan de
werking beïnvloeden.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Tijdens het gebruik van het product dienen te allen tijde fundamentele veiligheidsmaatregelen te worden genomen om het risico op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te
voorkomen, waaronder de volgende:
● Gebruik het product niet in de buurt van water. Vermijd bijvoorbeeld gebieden in de buurt van
een bad, wasbak, aanrecht, waskuip of zwembad.
● Vermijd het gebruik van de telefoon tijdens het laden bij onweer. Er bestaat een kleine kans
op een elektrische schok door bliksem.
● Gebruik de telefoon niet om een gaslek te melden in de buurt van het gaslek.
● Gebruik uitsluitend het netsnoer en de batterij die in deze handleiding vermeld staan. Gooi
de batterij niet in het vuur. Deze kan exploderen. Neem de plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking in acht.
● Breng geen verf of dikke sticker op de telefoon aan. Dit kan de juiste werking ervan negatief
beïnvloeden.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
6
Voor de beste prestaties
Omgeving
● Houd het product uit de buurt van overmatige rook, stof, vocht, hoge temperaturen en trillingen.
● Laad de batterij uitsluitend bij temperaturen tussen 5 en 40 graden Celsius, om schade te
voorkomen.
Regelmatige verzorging
● Veeg het externe oppervlak van het product en/of de laadcontacten af met een zachte en
droge doek.
● Gebruik geen benzine, oplosmiddel of schuurmiddel.
Overige informatie
Opmerking betreft afvoer, overdracht of retour van product
● Dit product en de simkaart kunnen persoonlijke/vertrouwelijke informatie bevatten. Om uw
privacy te beschermen adviseren wij u informatie zoals contacten, en oproeplijsten uit het
geheugen te wissen voordat u het product afvoert, overdracht of retourneert.
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en afvoeren van oude apparatuur
en gebruikte batterijen
1
2
Deze pictogrammen ( 1 , 2 ) op de producten, verpakking en/of bijbehorende documenten
betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen met
het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd.
Voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling van oude producten en batterijen dienen
deze conform de nationale regelgeving naar de plaatselijke inzamelpunten te worden gebracht.
Door ze op een verantwoorde manier weg te gooien draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle hulpbronnen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de
gezondheid van de mens en op het milieu.
Neem voor meer informatie over verzameling en recycling contact op met uw plaatselijke gemeentebestuur. Voor de onjuiste afvoer van dit afval kunnen conform de nationale regelgeving
boetes worden opgelegd.
Voor zakelijke gebruikers binnen de Europese Unie
Neem voor het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur voor meer informatie
contact op met uw dealer of leverancier.
Informatie over afvoer in andere landen buiten de Europese Unie
Deze pictogrammen ( 1 , 2 ) zijn uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Mocht u deze
artikelen willen afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke instanties of dealer en
vraag naar de juiste afvoermethode.
7
Opmerking betreffende het batterijpictogram
2 kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dit geval
Dit pictogram ( )
is het in overeenstemming met de eisen die de richtlijn stelt voor de betreffende chemische
stof.
Opmerking betreffende het verwijderen van de batterij
Verwijder de hoes van de telefoon ( 1 ),
til de batterij op ( 2 ),
en verwijder deze vervolgens ( 3 ).
3
2
1
Handelsmerken
● Micro SDHC Logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
● Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo’s zijn door Bluetooth SIG, Inc. geregis
treerde handelsmerken, en elk gebruik hiervan door Panasonic Corporation vindt plaats
onder licentie.
● Alle overige hierin vermelde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke
eigenaren.
Opmerking
● De telefoon ondersteunt MicroSD- en MicroSDHC-geheugenkaarten. In dit document wordt
de term “MicroSD-kaart” als generieke term voor elk van de ondersteunde kaarten gebruikt.
Informatie over Ecodesign
Informatie over Ecodesign onder Europese regelgeving bij Verordening (EG) nr. 1275/2008
gewijzigd door Verordening (EG) nr. 801/2013. Vanaf 1 januari 2015.
Bezoek ons hier: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Klik [Downloads] → Informatie over energiegerelateerde producten (openbaar)
Verbruik in netwerkverbonden stand-by en adviezen staan vermeld op de bovengenoemde
website.
SAR
Dit model is in overeenstemming met de internationale voorschriften en EU-voorschriften voor
blootstelling aan radiogolven.
Uw draadloze toestel is een radiozender en -ontvanger. Het is niet bedoeld om de blootstellingslimieten die door internationale richtlijnen worden aangeraden te overschrijden. Deze
voorschriften werden ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP
en bevatten veiligheidsmarges bedoeld om de bescherming van alle mensen, ongeacht leeftijd
en gezondheid, te garanderen. Deze richtlijnen vormen tevens de basis van internationale
regelgeving en normen inzake de blootstelling aan radiofrequentie.
De richtlijnen gebruiken een meeteenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate,
oftewel SAR. De
SAR voor draadloze toestellen is 2 W/kg.
De hoogste SAR-waarde voor dit toestel, getest op het hoofd, was: 0,427 W/kg
De hoogste SAR-waarde voor dit toestel, getest op het lichaam, was: 0,969 W/kg*1
Omdat tijdens het meten van de SAR de hoogste zendvermogen van het toestel wordt ge-
8
bruikt, ligt de daadwerkelijke SAR-waarde van deze eenheid tijdens gebruik gewoonlijk onder
het bovenvermelde. Dit als gevolg van automatische wijzigingen in het vermogensniveau
van het toestel om ervoor te zorgen dat het slechts de minimale waarde gebruikt om met het
netwerk te communiceren.
ICNIRP (http://www.icnirp.org)
Getest op het lichaam bij typische activiteiten waarbij de achterkant van de telefoon 0,5 cm
van het lichaam werd gedragen.
*1
Specificaties
● Standaard:
Dual band GSM 900/1800 MHz
Bluetooth-versie 3.0, klasse 1
USB-versie 2.0
● Display: TFT kleur 2,4-inch
(QVGA: 240 x 320 pixels)
● Camera: 0,3 MP
● Frequentiebereik:
GSM900 890,2-914,8 MHz
935,2-959,8 MHz
GSM1800 1710,2-1784,8 MHz
1805,2-1879,8 MHz
Bluetooth: 2,402-2,48 GHz
● RF-zendvermogen:
GSM 900: 2 W (max.),
GSM 1800: 1 W (max.)
Bluetooth: 2,5 mW (max.)
● Voeding:
100–240 V AC, 50/60 Hz
● Verbruik (tijdens het laden):
Standby: Ca. 0,6 W
Maximum: Ca. 2,5 W
● Gebruiks-/laadomstandigheden:
Gebruik: 0 tot 40 graden Celsius,
20 tot 80 % relatieve
luchtvochtigheid (droog)
Laden: 5 tot 40 graden Celsius
● Batterij: Li-Ion 3,7 V/1.400 mAh
● Batterijvermogen (geleverd):
Spreektijd: Ca. 7,0 uur*1
Stand-bytijd: Ca. 150 uur*1, *2
● Antenne: Intern
● Type simkaart: 1,8 V/3 V
● Type geheugenkaart:
MicroSD, MicroSDHC tot 32 GB (niet
inbegrepen)
Bedrijfsduur is afhankelijk van gebruiksomgeving, leeftijd en status van de batterij.
Waarden werden berekend conform GSMA TS.09.
*2
De indicatoren voor binnenkomende gesprekken en berichten knipperen bij een gemiste
oproep of een nieuw bericht. De stand-bytijd wordt korter wanneer u de indicator laat
knipperen.
*1
2 Algemene informatie
● Deze telefoon is bedoeld voor gebruik op GSM-netwerk - GSM 900/1800 MHz.
● Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk, Nederland,
Tsjechische republiek, Polen, Hongarije
● Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.
● Neem voor gebruik in andere landen contact op met de leverancier van het apparaat.
9
Extra/vervangende accessoires
Neem voor verkoopinformatie contact op met de plaats van aankoop of het verkoopkantoor
van Panasonic.
Accessoire
Model nummer
Oplaadbare batterij
454854AR
● Lithium Ion (Li-Ion) batterij
Oordopjes
JYK-E112
2.1 Profiel
Lees deze folder zorgvuldig om ervoor te zorgen dat uw telefoon zich in perfecte staat bevindt.
Ons bedrijf mag deze mobiele telefoon zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving
wijzigen en behoudt zich het uiteindelijke recht voor de prestatie van deze mobiele telefoon te
interpreteren. Als gevolg van verschillende software en netwerkproviders kan het display op uw
telefoon afwijken, raadpleeg uw telefoon voor gegevens.
2.2 Veiligheidsinformatie
Indien uw telefoon is zoekgeraakt of gestolen, verzoeken wij u het telecommunicatiekantoor te
informeren dat de simkaart gedeactiveerd is (hiervoor is netwerkondersteuning nodig). Dit kan
economisch verlies door ongeautoriseerd gebruik voorkomen. Neem de onderstaande
maatregelen om te voorkomen dat uw telefoon ongeautoriseerd wordt gebruikt:
Stel een pincode in voor de simkaart
Stel een wachtwoord in voor de telefoon
2.3 Veiligheidswaarschuwing en Aandachtspunten
Veiligheidswaarschuwing
● Veiligheid op de weg komt op de eerste plaats
Houd tijdens het rijden geen telefoon aan uw oor. Maak gebruik van handsfree indien
u tijdens het rijden moet bellen. In sommige landen is het initiëren of ontvangen van
telefoongesprekken tijdens het rijden verboden!
● Uitzetten in vliegtuig
Draadloze toestellen kunnen in vliegtuigen storingen veroorzaken. Het gebruik van een
mobiele telefoon tijdens de vlucht is verboden en riskant.
Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon tijdens een vlucht uitstaat.
● Uitzetten voordat u risicogebieden betreedt
Volg de van toepassing zijnde verordeningen, wet- en regelgeving inzake het gebruik v
an mobiele telefoons in risicogebieden strikt op. Zet uw mobiele telefoon uit voordat u een
explosiegevaarlijk gebied betreedt, zoals een benzinestation, olietank, chemisch bedrijf of
een plek waar explosies plaatsvinden.
● Neem alle speciale voorschriften in acht
Neem alle op een plek, bijvoorbeeld een ziekenhuis, van kracht zijnde speciale voorschriften
in acht en zet te allen tijde uw telefoon uit waar het gebruik van een mobiele telefoon
verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik uw
telefoon naar behoren in de buurt van medische apparatuur, zoals pacemakers,
hoorapparaten en andere elektronische medische hulpmiddelen, omdat dit storingen kan
10
veroorzaken in de werking van dergelijke apparatuur.
● Storing
De gesprekskwaliteit van een mobiele telefoon kan beïnvloed worden door radiostoring. Er
bevindt zich onder de microfoon een antenne in de mobiele telefoon. Raak de antenne niet
aan tijdens een gesprek, omdat dan de gesprekskwaliteit achteruit gaat.
● Erkende dienstverlening
Uitsluitend bevoegd personeel mag telefoonapparatuur installeren of repareren. Het zelf
installeren of repareren van de mobiele telefoon kan zeer gevaarlijk zijn en is in strijd met de
garantiebepalingen.
● Accessoires en batterijen
Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires en batterijen.
● Gebruik verstandig
Gebruik het toestel uitsluitend op normale en juiste wijze.
● Noodoproepen
Controleer of de telefoon aanstaat en werkt, voer het noodnummer in, bijv. 112 en druk
vervolgens op de Kiestoets. Geef uw locatie en omschrijf in het kort uw situatie. Beëindig het
gesprek niet voordat u dat gevraagd wordt.
Opmerking: Net als alle andere mobiele telefoons ondersteunt deze mobiele telefoon misschien niet alle in deze handleiding
beschreven functies als gevolg van netwerk- of draadloze zendproblemen. Sommige netwerken ondersteunen zelfs
de noodoproep-functie niet. Vertrouw daarom bij belangrijke comunicaties zoals eerste hulp niet enkel op de mobiele
telefoon. Raadpleeg de lokale netwerkprovider.
2.4 Voorzorgsmaatregelen
Deze mobiele telefoon is goed ontworpen. Wees voorzichtig bij het gebruik ervan. De volgende
adviezen helpen uw mobiele telefoon de garantieperiode te overleven en de levensduur ervan
te verlengen:
● Houd de mobiele telefoon en zijn accessoires uit de buurt van kinderen.
● Houd de mobiele telefoon droog. Houd het toestel uit de buurt van regen, vocht, vloeistof of andere vloeistoffen die de elektronische circuits kunnen aantasten.
● Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet op stoffige plekken, de actieve delen van de mobiele telefoon kunnen beschadigd raken.
● Bewaar de mobiele telefoon niet op een plek met hoge temperaturen. Hoge temperaturen
verkorten de levensduur van elektronische circuits en beschadigen de batterij en sommige
plastic onderdelen.
● Bewaar de mobiele telefoon niet op een koude plek. Ander kan zich vocht in de mobiele
telefoon vormen die elektronische circuits beschadigt zodra de mobiele telefoon naar een
plek met een constante temperatuur wordt verplaatst.
● Gooi niet met de mobiele telefoon, laat hem niet vallen en vermijd sterke schokken, omdat dit
de interne circuits en hoge-precisieonderdelen van de mobiele telefoon vernietigt.
11
3 Uw telefoon
3.1 Telefoonoverzicht
3.2 Statuspictogrammen
In de onderstaande tabel staan diverse pictogrammen vermeld die tijdens gebruik op de
telefoon kunnen verschijnen. Buiten de pictogrammen voor signaalsterkte en stroom worden al
naar gelang de ingestelde modus en prioriteit van de telefoon andere pictogrammen
weergegeven.
Pictogram
Beschrijving
Geeft de signaalsterkte van het netwerk aan.
Geeft de huidige batterijstatus aan.
Geeft aan dat er een ongelezen bericht is.
Geeft aan dat er een oproep is gemist.
Geeft aan dat de huidige geluidsstatus op Alleen bellen staat.
Geeft aan dat de huidige geluidsstatus op Alleen trillen staat.
Geeft aan dat de huidige profielmodus de Headset-modus is.
Geeft aan dat de wekker momenteel geactiveerd is.
Geeft aan dat het toetsenblok vergrendeld is.
Geeft aan dat Bluetooth geactiveerd is.
12
3.3 Functie van de toetsen
De mobiele telefoon beschikt over de volgende toetsen:
● Linker en rechter softkey
De onderste regel op het scherm geeft de functies van de linker en rechter softkey weer.
● Kiestoets
Druk deze toets in om een gesprek te beginnen door het gebelde nummer in te voeren of een
contact uit het telefoonboek te kiezen; of druk de toets in om een binnenkomend gesprek op
te nemen; of druk de toets in de stand-bymodus in om de laatste gesprekken weer te geven
● Uit-toets
Druk deze toets in om een gesprek voortijdig of tijdens het gesprek te beëindigen of het
menu te verlaten en terug te keren naar de stand-bymodus. U kunt de Aan/uit-toets twee tot
drie seconden ingedrukt houden om het toestel uit te zetten Richtingtoets
● Richtingtoets
Druk hierop om tijdens het bladeren door een functielijst door de opties te scrollen. Druk in
de bewerkingsmodus op de richtingtoetsen om te navigeren.
● OK-toets
Druk hierop om een keuze te bevestigen.
● Cijfertoetsen, * toets en # toets
Druk op de cijfertoetsen 0 tot en met 9 om cijfers en tekens om in de invoer- of bewerkings
modus in te voeren;
De # toets en de * toets vertegenwoordigen in verschillende modi of verschillende functie
menu’s verschillende functies.
Houd de # toets in de stand-bymodus tot 2 seconden vast om de stille modus te activeren of
deactiveren.
Druk in de bewerkingsmodus de # toets in om tussen invoermethodes te schakelen.
Druk in de bewerkingsmodus de * toets in om een pictogram te kiezen.
Druk wanneer het scherm inactief is de linker softkey en vervolgens de * toets in om het
toetsenblok te vergrendelen. Als het toetsenblok vergrendeld is kunt u de linker softkey en
vervolgens de * toets indrukken om het te ontgrendelen.
Druk in de stand-bymodus de 0-toets tot 2 seconden in om “+” in te voeren. Druk zodra het
teken “+” verschijnt snel op de 0-toets om “P” of “W” in te voeren. “P” en “W” worden gebruikt om de aansluiting te bellen; “+” wordt gebruikt om een internationaal nummer te kiezen.
● 1 toets (
)
Druk indien u voicemailnummers hebt ingesteld de toets lang in om een voicemailnummer
te bellen.
● 2 toets (
)
Druk indien u verkorte kiesnummers hebt ingesteld de toets lang in om een verkort
kiesnummer te bellen
● 3 toets (
)
Druk indien u verkorte kiesnummers hebt ingesteld de toets lang in om een verkort
kiesnummer te bellen
13
1
Volume toets
10
Toetsenblok
2
Middelste toets
11
USB-aansluiting
3
Linker toets
12
Zaklamp-toets
4
Kiestoets
13
Camera
5
Oordopje
14
SOS-toets
6
Display
15
Speaker
7
Navigatietoets
16
Zaklamp
8
Rechter toets
17
Hoofdtelefoonaansluiting
9
Aan/uit-toets
3.4 Technische specificaties
Telefoon
Afmetingen (121,3 x 58,2 x 11,8 mm):
Gewicht: 100,3 g (met batterij)
Lithiumbatterij
Nominale capaciteit: 1.400 mAh
Spreektijd: Ca. 7,0 uur
Stand-bytijd: Ca. 150 uur
Raadpleeg hun etiketten voor andere gegevens gerelateerd aan de batterij en de lader.
14
4 Aan de slag
4.1 Installeren van de simkaarten en de batterij
Op een simkaart staat vaak nuttige informatie, zoals het nummer van uw mobiele telefoon,
PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking
Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), netwerkinformatie en gegevens over
contacten en korte berichten.
Opmerking:
Wacht na het aanzetten van uw mobiele telefoon een paar seconden voordat u een simkaart verwijdert of insteekt.
Wees voorzichtig in de omgang van een simkaart, omdat wrijving of buigen de simkaart beschadigen.
Houd de mobiele telefoon en de accessoires zoals de simkaart buiten het bereik van kinderen.
Installatie
● Houd de Uit-toets enige tijd ingedrukt om de mobiele telefoon uit te zetten
● Druk op de achterkant boven de batterij en verwijder hem.
● Trek de linker batterijsluiting naar buiten en til de batterij er dan uit.
● Steek de simkaart in de sleuf voor de simkaart waarbij het gouden plaatje naar beneden
wijst, totdat de simkaart er niet verder ingestoken kan worden.
● Druk de batterij naar beneden, waarbij de metalen contacten van de batterij naar de metalen
contacten in de het batterijvak wijzen, totdat de batterij op zijn plek zit.
Gebruik van code
De mobiele telefoon en de simkaarten vragen naar een wachtwoord, om te voorkomen dat de
telefoon en de simkaarten niet misbruikt worden. Wanneer u naar onderstaande codes wordt
gevraag voert u de juiste code in en drukt u vervolgens op de OK-toets. Geeft u een verkeerde
code in, druk dan op de rechter softkey om deze te wissen en voer vervolgens de juiste code
in.
Telefoonvergrendelingscode
De telefoonvergrendelingscode kan worden ingesteld om te voorkomen dat de mobiel wordt
misbruikt. Over het algemeen krijgt u deze code samen met de mobiele telefoon van de fabrikant. De initiële telefoonvergrendelingscode is door de fabrikant ingesteld op 1122. Indien deze
telefoonvergrendelingscode is ingesteld, dient u deze code in te voeren wanneer u de mobiele
telefoon aanzet.
PIN
De PIN (Personal identification number, 4 tot 8 tekens) voorkomt dat uw simkaart door
niet-geautoriseerde mensen wordt gebruikt. Over het algemeen wordt de PIN samen met de
simkaart door de netwerkprovider geleverd. Indien de PIN-controle geactiveerd is, dient u elke
keer wanneer u uw mobiele telefoon aanzet de PIN in te voeren. De simkaart wordt geblokkeerd wanneer u drie keer de verkeerde PIN heeft ingevoerd.
Ontgrendelmethodes zijn:
-Voer de juiste PUK in volgens de tips op het scherm om de simkaart te ontgrendelen.
-Voer vervolgens de nieuwe PIN in en druk opnieuw op de OK-toets.
-Voer opnieuw de nieuwe PIN in en druk vervolgens op de OK-toets.
-Als de ingevoerde PUK juist is, wordt de simkaart ontgrendeld en de PIN gereset.
Opmerking: De simkaart wordt geblokkeerd wanneer u drie keer de verkeerde PIN heeft ingevoerd. Om de simkaart te ontgrendelen
dient u de PUK in te voeren. Over het algemeen krijgt u de PUK van de netwerkprovider.
PUK
De PUK-code (Personal Unlocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN te wijzigen. De
code zit bij de levering van uw simkaart. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw
provider. Indien u 10 keer de verkeerde PUK-code invoert, wordt de simkaart ongeldig. Neem
contact op met de netwerkprovider om de simkaart te vervangen.
Blokkeringscode
Er is een blokkeringscode nodig om een bepaalde blokkeringsfunctie in te stellen. U kunt deze
blokkeringscode via de netwerkprovider krijgen.
15
4.2 Installeren geheugenkaart
De geheugenkaart is een steekbare mobiele geheugenkaart in de mobiele telefoon.
Steek de kaart om de geheugenkaart te installeren in de kaartsleuf.
Haal de kaart eruit om de geheugenkaart te verwijderen.
Opmerking:
1. De mobiele telefoon kan niet automatisch de geheugenkaart identificeren die erin wordt gestoken terwijl de mobiele telefoon
aanstaat. U dient de mobiele telefoon uit te zetten en weer aan te zetten, zodat de telefoon de geheugenkaart kan herkennen.
2. De geheugenkaart is heel klein. Houd de kaart uit de buurt van kinderen; ze kunnen hem inslikken!
4.3 De batterij opladen
De lithiumbatterij die bij de mobiele telefoon wordt geleverd kan direct na het uitpakken worden
gebruikt.
Statusindicatie batterij:
● Uw mobiele telefoon kan de batterijstatus bewaken en weergeven.
● De resterende energie van de batterij wordt weergegeven aan de hand van het batterijstatus
pictogram rechtsboven in het display.
● Zodra de energie van de batterij onvoldoende is geeft de mobiele telefoon “Battery low” aan.
Indien u een alarmtoon hebt ingesteld, gaat een alarmtoon af als het batterijniveau te laag is.
● Er verschijnt een animatie wanneer de batterij aan het laden is. Zodra het laden is voltooid, verdwijnt de animatie.
Gebruik van een reisadapter
● Plaats de batterij in de mobiele telefoon voordat u de batterij oplaadt.
● Steek de adapter van de reislader in de oplaadsleuf van de mobiele telefoon.
Zorg ervoor dat de adapter er volledig inzit.
● Steek de stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.
● Tijdens het laden knipperen de batterijniveau-balkjes in het batterijpictogram tot de batterij
volledig geladen is.
● Het is normaal dat de batterij tijdens het laden heet wordt.
● Het batterijpictogram knippert niet langer als het laadproces voltooid is.
Opmerking: Zorg ervoor dat zowel de stekker van de lader als van de oortjes en de USB-kabel er in de juiste richting ingestoken
zijn. Indien ze er in de verkeerde richting zijn ingestoken kan dit tot storingen of andere problemen leiden.
Controleer voor het laden of de standaard spanning en frequentie van het lokale elektriciteitsnetwerk overeenkomen met de nominale
spanning en voeding van de reislader.
Gebruik van de batterij
De capaciteit van een batterij hangt van verschillende factoren af: radionetwerkconfiguratie,
signaalsterkte, omgevingstemperatuur, gekozen functies of instellingen en de stem, data of
andere applicatiemodus die u gebruikt.
Neem de onderstaande regels in acht om de optimale werking van uw batterij te garanderen:
● Gebruik uitsluitend de door de verkoper geleverde batterij. Anders kunnen er beschadigingen
en zelfs letsel optreden tijdens het laden.
● Zet de mobiele telefoon uit voordat u de batterij eruit neemt.
● Het laadproces duurt langer bij
een nieuwe batterij of een batterij die lang niet gebruikt is. Als de batterijspanning te laag is
om de mobiele telefoon aan te kunnen zetten, dient u de batterij langere tijd te laden. In dit
geval knippert het batterijpictogram nadat de batterij is begonnen te laden langere tijd niet.
● Zorg er tijdens het laden voor dat de batterij zich in een omgeving op kamertemperatuur bevindt, of in een omgeving tegen kamertemperatuur aan.
16
● Stop het gebruik van de batterij onmiddellijk als de batterij een geur verspreidt, oververhit is,
barst, zich vervormt of andere schade vertoont, of als er elektrolyt uit de batterij lekt.
● De batterij slijt tijdens gebruik. Er is een langere laadtijd nodig als de batterij al langere tijd in
gebruik is. Indien de totale gespreksduur afneemt maar de laadtijd toeneemt hoewel de bat
terij naar behoren is geladen, schaf dan een standaard batterij aan van de originele fabrikant
of gebruikt een batterij die door ons bedrijf is goedgekeurd. Het gebruik van minderwaardige
accessoires veroorzaakt schade aan uw mobiele telefoon en kan zelfs gevaarlijk zijn!
Opmerking: Gooi, om uw eigen veiligheid te waarborgen en het milieu te beschermen, de batterij niet weg! Breng de batterij terug
naar de fabrikant van de mobiele telefoon of naar een speciale batterij regeneratie unit. Gooi batterijen niet weg met het huishoud
elijk afval.
Waarschuwing: Kortsluiting van de batterij kan tot een explosie, brand, persoonlijk letsel leiden of andere ernstige gevolgen
leiden!
4.4 Aan- en uitzetten van de mobiele telefoon
Houd de Uit-toets enige tijd ingedrukt om de mobiele telefoon aan te zetten. Tijdens het aanzetten verschijnt een animatie.
Voer de vergrendelcode van de telefoon in en druk op de OK-toets als het toestel naar een
vergrendelcode vraagt. De oorspronkelijke code is 1122.
Voer de pincode in en druk op de OK-toets als het toestel naar de pincode vraagt. De pincode
wordt door de netwerkprovider verstrekt om een nieuwe simkaart te openen.
Voer de stand-by interface in.
Houd de Uit-toets enige tijd ingedrukt om de mobiele telefoon uit te zetten.
4.5 Koppelen aan het netwerk
Nadat de simkaart en de mobiele telefoon succesvol zijn ontgrendeld, zoekt de mobiele
telefoon automatisch naar een beschikbaar netwerk. Na het vinden van een netwerk gaat de
mobiele telefoon in de stand-bymodus. Als de mobiele telefoon in het netwerk geregistreerd
is, verschijnt de naam van de netwerkprovider op het scherm. U kunt bellen of een gesprek
binnen krijgen.
4.6 Nummer kiezen
Druk in de stand-bymodus op cijfertoetsen om het netnummer en het telefoonnummer in te
voeren, druk vervolgens op de Kiestoets om het nummer te draaien. Druk op de Uit-toets om
het gesprek te beëindigen.
● Een international nummer bellen
Houd de 0 -toets ingedrukt en voer “+” in. Voer vervolgens de landcode, het netnummer en
het telefoonnummer in. Druk uiteindelijk op de Kiestoets.
● Een nummer uit het telefoonboek bellen
Ga naar het telefoonboek en gebruik de richtingtoetsen voor omhoog en omlaag om het
telefoonnummer te zoeken dat u wilt bellen.
Druk op de Kiestoets. De mobiele telefoon kiest automatisch het gekozen telefoonnummer.
● Het laatste nummer opnieuw bellen
Druk in de stand-bymodus op de Kiestoets om de gekozen nummers weer te geven.
Druk op de richtingtoetsen voor omhoog en omlaag om een nummer te kiezen dat u wilt
bellen en druk op de Kiestoets.
● Beantwoorden van binnenkomende gesprekken
Druk op de Kiestoets of de linker softkey om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.
Druk op de Uit-toets om het huidige gesprek te beëindigen.
Druk op de Uit-toets of de rechter softkey om een binnenkomend gesprek af te wijzen.
17
Opmerking: Als het nummer in het telefoonboek staat, geeft de mobiele telefoon de naam van de beller weer. Als de beller niet
geïdentificeerd kan worden, geeft de mobiele telefoon uitsluitend het nummer weer. U kunt een binnenkomend gesprek beantwoor
den terwijl u een functielijst gebruikt of door het telefoonboek bladert.
● Opties gebruiken tijdens een gesprek
Kies Opties tijdens een gesprek om een lopend gesprek te pauzeren of te beëindigen, door
het telefoonboek te bladeren, informatie weer te geven, het geluid te dempen (mute) of
andere handelingen door te voeren. Raadpleeg voor informatie de menugids.
4.7 Gebruik van de hoofdtelefoon
Gaat automatisch naar de Headset-modus wanneer u de hoofdtelefoon aansluit. Zorg dat u de
hoofdtelefoon er onderaan de sleuf insteekt, anders kunt u deze niet naar behoren gebruiken.
5 Invoermethode
Deze mobiele telefoon biedt verscheidene invoermethodes, inclusief Engelse invoer en numerieke invoer. U kunt deze invoermethodes gebruiken tijdens het bijwerken van telefoonboek,
korte berichten en bestanden.
5.1 Pictogrammen voor invoermethodes
Wanneer u naar een bewerkingsvenster gaat zoals een venster voor het bewerken van telefoonboek, korte berichten, wordt een pictogram weergegeven om de huidige invoermethode
weer te geven.
Numerieke invoer:“123”
Engelse invoer in hoofdletters:“ABC”
Engelse invoer in kleine letters:“abc”
5.2 Invoermethodes wisselen
Druk op de #-toets om tussen invoermethodes te schakelen.
5.3 Numerieke invoer
U kunt in de numerieke invoermethode cijfers invoeren. Druk op een cijfertoets om het
overeenkomstige nummer in te voeren.
5.4 Engelse invoer en numerieke invoer:
Het toetsenbord voor Engelse invoer en numerieke invoer wordt in de volgende tabel bepaald:
Toets
Teken of functie
Cijfertoets 1
. , - ? ! ’@ : # $ /_ 1
Cijfertoets 2
ABCabc2
Cijfertoets 3
DEFdef3
Cijfertoets 4
GHIghi4
Cijfertoets 5
JKLjkl5
18
Opmerkingen
Cijfertoets 6
MNOmno6
Cijfertoets 7
PQRSpqrs7
Cijfertoets 8
TUVtuv8
Cijfertoets 9
WXYZwxyz9
Cijfertoets 0
0
* -toets
Druk het in om een pictogram in
te voeren.
#-toets
Druk in om tussen i
nvoermethodes te schakelen.
Richtingtoets omhoog
Indrukken om naar links te gaan.
Richtingtoets omlaag
Indrukken om naar rechts te gaan.
Uit-toets
Indrukken om terug te gaan naar
de stand-bymodus.
Engelse invoer:
● Elke toets vertegenwoordigt verscheidene tekens. Druk snel en ononderbroken op een toets
tot het gewenste teken verschijnt. Voer het volgende teken in nadat de cursor zich verplaatst.
● Druk op de #-toets om tussen invoermethodes te schakelen
● Voor een spatie schakelt u over naar de Engelse invoermodus (hoofd- of kleine letters) en
drukt u op de 0-cijfertoets.
● Om een verkeerde invoer te wissen drukt u op de Rechter softkey.
5.5 Een pictogram invoegen
Druk op de * -toets om naar Pictogram kiezen te gaan, gebruik de richtingtoetsen om het
gewenste pictogram te kiezen.
19
6 Gebruik maken van de menu’s
6.1 Phonebook (Telefoonboek)
De mobiele telefoon kan tot 300 telefoonnummers opslaan. Het aantal telefoonnummers dat
een simkaart kan opslaan is afhankelijk van de geheugencapaciteit van de simkaart. De in de
mobiele telefoon en de simkaarten opgeslagen telefoonnummers vormen een telefoonboek.
Add new contact (Nieuw contact toevoegen)
Nadat u een telefoonnummer uit het telefoonboek hebt gekozen kiest u Options (Opties), om
de volgende handelingen uit te voeren:
View (Weergeven)
Geef de inhoud van het telefoonnummer weer.
Sent text message (Tekstbericht zenden)
Zend een tekstbericht naar het gekozen nummer.
Call (Bellen)
Bel het huidige nummer van de SIM1 of SIM2.
Edit (Bewerken)
Bewerk het gekozen nummer en de naam.
Delete (Verwijderen)
Verwijder het telefoonnummer uit het telefoonboek.
Copy (Kopiëren)
Kopieer het telefoonnummer van de mobiele telefoon naar de simkaart of van de simkaart naar
de mobiele telefoon.
Caller groups (Belgroepen)
U kunt contacten toekennen aan de standaard belgroepen. Voor elke groep kunt u de groepsnaam bewerken.
Phonebook setting (Instellingen telefoonboek)
Om enkele parameters van het telefoonboek in te stellen.
6.2 Messages (Berichten)
Als het geheugen voor korte berichten vol is, verschijnt er een pictogram van een knipperend
bericht bovenin het display. Om gewoon korte berichten te ontvangen dient u enkele van de
bestaande korte berichten te verwijderen.
Als de eindgebruiker het door u gezonden korte bericht heeft ontvangen en het ontvangstrapport is geactiveerd, laat de telefoon een alarmtoon horen zodra het rapport binnenkomt.
Write message (Bericht schrijven)
Open dit menu om een tekstbericht aan te maken.
Inbox
In dit menu staan ontvangen berichten vermeld.
Drafts (Concepten)
In dit menu staan conceptberichten vermeld.
Outbox
De berichten die niet verzonden zijn worden in de Outbox opgeslagen.
Sent messages (Verzonden berichten)
In dit menu staan verzonden berichten vermeld.
SMS settings (Berichtinstellingen)
Met deze functie kunt u de standaard functies betreft de tekst- en serviceberichten instellen.
20
6.3 Call center (Telefooncentrale)
Call history (Oproepgeschiedenis)
Missed calls (Gemiste oproepen)
U kunt een lijst weergeven van de laatste gemiste oproepen.
Opmerking: Als de mobiele telefoon aangeeft dat u gemiste oproepen hebt, kunt u Weergeven kiezen om naar de lijst met gemiste
oproepen te gaan. Ga naar een gemiste oproep en druk op de Kies-toets om het nummer achter deze gemiste oproep te bellen.
Dialled calls (Gebelde nummers)
U kunt de laatst gebelde nummers weergeven. Kies Dialled calls (Gebelde nummers)
en kies vervolgens het gebelde nummer dat u wilt verwijderen, opslaan, bellen of waarnaar u
een kort bericht wilt zenden.
Received calls (Ontvangen oproepen)
U kunt de laatste ontvangen oproepen weergeven. Kies Received calls (Ontvangen oproepen)
en kies vervolgens een ontvangen oproep die u wilt verwijderen, opslaan, bellen of waarnaar u
een kort bericht wilt zenden.
Delete call logs (Oproeplijsten verwijderen)
U kunt de laatste oproepgegevens verwijderen. Kies Delete call logs (Oproeplijsten verwijderen) en kies er dan voor om alle nummers in de oproepgeschiedenis te verwijderen, of slechts
de nummers in de lijst met gemiste oproepen, de gebelde nummers of de ontvangen oproepen
te verwijderen.
Call timers (Beltellers)
Kies Call timers (Beltellers) om de laatste gesprekstijd, de totale tijd van alle gebelde nummers
en de totale tijd van de oproepgeschiedenis weer te geven en/of alle tijd te resetten.
Call Settings (Oproepinstellingen)
SIM1/2 call settings (Oproepinstellingen SIM1/2)
● Call waiting (Gesprek in de wacht):
Nadat u Activeren hebt gekozen zoekt de mobiele telefoon contact met het netwerk. Even
later reageert het netwerk en zendt een bericht ter bevestiging van uw handeling. Is de
wachtrijfunctie geactiveerd, dan waarschuwt het netwerk u wanneer u gebeld wordt als u al
in gesprek bent, en verschijnt er in het display van de mobiele telefoon het nummer van de
bellende partij.
● Call divert (Gesprek omleiden):
Met deze netwerkfunctie kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een eerder
opgegeven nummer.
● Call barring (Nummerblokkering):
Met de nummerblokkeringsfunctie kunt u indien gewenst oproepen blokkeren. Wanneer u
deze functie instelt dient u een blokkeringscode te gebruiken die u van de netwerkprovider
kunt krijgen. Is de code fout, dan verschijnt een foutmelding op het display. Na het kiezen van een nummerblokkeringsoptie kiest u Activeren of Deactiveren. De mobiele telefoon vraagt
naar de blokkeringscode en neemt vervolgens contact op met het netwerk. Even later rea
geert het netwerk en zendt de resultaten van de operatie naar de mobiele telefoon.
● Line switching (Schakelen tussen lijnen): Schakelen van Lijn 1 of Lijn 2. Standaard wordt
Lijn 1 gebruikt.
Opmerking: Indien u Lijn 2 kiest bestaat de kans dat u niet kunt bellen. Dit hangt af van de implementatie van de netwerkprovider.
Advanced settings (Geavanceerde instellingen)
● Auto redial (Automatisch terugbellen):
Stel dit op Aan of Uit om automatisch terugbellen te kunnen activeren en deactiveren. Wan
neer u Automatisch terugbellen op Aan zet, belt de mobiele telefoon een ogenblik later
automatisch terug als de opgeroepen partij niet opneemt. Het aantal keren automatisch
21
terugbellen kan tot maximaal 10 keer worden ingesteld. In de automatische terugbelperiode kunt u geen andere nummers bellen. Druk op de Uit-toets om het automatisch terugbellen te beëindigen.
Opmerking: Voor deze functie is ondersteuning nodig van de netwerkprovider waarbij de simkaart geregistreerd is.
● Call time reminder (Gesprekstijd-herinnering): Om een enkele of periodieke toon
in een gesprek in te stellen zodat u de tijd weet.
● Answer mode (Antwoordmodus): Kies de door u gewenste antwoordmodus.
6.4 Camera (Camera)
De telefoon is voorzien van een camera, die fotografie-functies ondersteunt. Lijn de camera uit
op het plaatje en druk op de OK-toets om de foto te nemen. Foto’s worden opgeslagen in het
bestandssysteem van de telefoon of de geheugenkaart. Druk in de opname-interface op de
richtingtoetsen voor omhoog en omlaag om in en uit te zoomen.
6.5 Multimedia
● Image viewer (Afbeeldingsweergave)
U kunt de foto’s of beelden met behulp van deze functie weergeven.
● Video recorder (Videorecorder)
Met deze functie kunt u video’s opnemen. Druk in de opname-interface op de richtingtoetsen
voor omhoog en omlaag om in en uit te zoomen, druk op de OK-toets om een videoclip op te
nemen. Er kunnen geen video’s worden opgenomen zonder geheugenkaart.
● FM - radio
U kunt uw telefoon gebruiken om FM-radiozenders te beluisteren als de originele
hoofdtelefoon op de connector is aangesloten. In de FM-radio interface drukt u op de * - en
#-toets om handmatig zenders te zoeken, met de richtingtoetsen voor omhoog en omlaag
kunt u automatisch zoeken en met de OK-toets de huidige zender afspelen/pauzeren.
6.6 Organizer (Organizer)
● Alarm
Er zijn vijf alarmklokken ingesteld maar standaard gedeactiveerd. U kunt er zonodig één,
meerdere of alle activeren. Voor elke alarmklok kunt u de datum en tijd instellen.
● World clock (Wereldklok)
Door het indrukken van de richtingtoetsen voor links en rechts kunt u de tijdzone op de
wereldkaart wijzigen, tijd en datum van verschillende steden en regio’s controleren.
● Bluetooth
Met Bluetooth kunt u draadloos verbinding maken met andere compatibele toestellen zoals
mobiele telefoons, computers, hoofdtelefoons en handsfreesets.
● SIM toolkit
De sim-toolkit is de toolkit van de simkaart. Deze telefoon ondersteunt de servicefunctie. De
specifieke items hangen af van de simkaart en het netwerk. Het servicemenu wordt
automatisch toegevoegd wanneer het door netwerk en simkaart wordt ondersteund.
6.7 File manager (Bestandsmanager)
De telefoon heeft een bepaalde plek voor gebruikers om hun bestanden te beheren en de
geheugenkaart te ondersteunen. De capaciteit van de geheugenkaart kan worden gekozen.
U kunt de bestandsmanager gebruiken om gemakkelijk diverse mappen en bestanden op
de telefoon en de geheugenkaart te beheren. Kies File manager (Bestandsmanager) om de
hoofddirectory van het geheugen te openen. In de hoofddirectory staan de standaard mappen,
nieuwe mappen en gebruikersbestanden. Als de telefoon voor de eerste keer aanstaat of als u
de directory niet hebt gewijzigd, bevat de hoofddirectory uitsluitend de standaard mappen.
22
6.8 Settings (Instellingen)
● Profiles (Profielen)
De mobiele telefoon heeft meerdere gebruikersprofielen, zodat u sommige instellingen kunt
aanpassen aan de specifieke evenementen en omgevingen. Pas de gebruikersprofielen aan
de hand van uw voorkeur aan en activeer vervolgens de gebruikersprofielen. De
gebruikersprofielen worden ingedeeld in vier scenario’s: General (Algemeen), Silent (Stil), Meeting (Vergadering) en Outdoor (Buitenshuis).
Wanneer je oordopjes aansluit op de mobiele telefoon, opent de mobiele telefoon
automatisch de Headset-modus. Op de display is geen optie om de Headset-modus te
activeren. Raadpleeg voor gegevens over een handeling General (Algemeen).
Activate (Activeren)
Kies Activate (Activeren) om de gekozen modus te activeren.
Customize (Aanpassen)
Kies na de voorkeur van een van de bovenstaande modi Customize (Aanpassen) om de
volgende items te bewerken: Alarmtype, beltype, beltoon binnenkomend gesprek, volume
beltoon, beltoon bericht, toetstoon, enz.
Reset (Resetten)
Gebruik deze functie om naar de fabrieksinstellingen van het gebruikersprofiel terug te keren.
Opmerking: Druk wanneer het scherm inachtief is de #-toets lang in om over te schakelen naar de stille modus. Druk de #-toets
weer lang in om terug te gaan naar de oorspronkelijke modus.
● Dual SIM settings (Instellingen dubbele sim)
Dubbele sim wil zeggen dat er twee simkaartsleuven zijn, en de twee kaarten kunnen
tegelijkertijd stand-by zijn of er kan er één op het inactieve display worden weergegeven.
● Vliegtuigmodus: U kunt alle draadloze connecties op Uw telefoon uitschakelen, zodat deze
geen interferentie kan veroorzaken met gevoelige apparatuur in een vliegtuig of ziekenhuis.
● Phone settings (Telefooninstellingen)
Time and date (Tijd en datum): Stel het datumformaat, het tijdformaat en de gedetailleerde
tijd van de locatie in.
Opmerking: Indien u de batterij uit de mobiele telefoon haalt of de batterij al een tijd leeg is, dient u eventueel de datum en tijd te
resetten wanneer u de batterij terugplaatst of de mobiele telefoon aanzet na het laden.
Language (Taal):
Kies de taal voor het display van de mobiele telefoon.
Writing language (Schrijftaal):
Kies de gewenste schrijftaal.
Display:
Gebruikers hebben toegang tot dit item om de achtergrond in te stellen, datum en tijd weer te
geven, enz.
Dedicated keys (Sneltoetsen):
U kunt snelkoppelingen instellen voor functies die u vaak gebruikt.
Font size (Lettergrootte):
Gebruikers kunnen de lettergrootte kiezen voor de grotere letter of het
thema-standaardlettertype.
Misc. setting (Div. instellingen):
U kunt de helderheid en tijd van de LCD-achtergrondverlichting instellen.
One key for help (Eén toets voor hulp):
U kunt deze functie aan of uitzetten, de hulpinhoud, hulpnummer, enz. instellen.
Network settings (Netwerkinstellingen):
Neem contact op met de netwerkprovider voor de onderstaande netwerkdiensten:
23
Network selection (Netwerkkeuze):
Stel de Netwerkkeuzemodus in op Automatisch (Automatic) of Handmatig (Manual).
Automatisch wordt aanbevolen. Als de Netwerkkeuzemodus op Automatisch is ingesteld, geeft
de mobiele telefoon de voorkeur aan het netwerk waarop de simkaart geregistreerd is. Als de
Netwerkkeuzemodus op Handmatig is ingesteld, dient u het netwerk van de netwerkprovider te
kiezen waarop de simkaart geregistreerd is.
GPRS transfer pref. (Voorkeur GPRS-transfer):
Kies Call first (Oproep eerst) of Data first (Data eerst).
● Security settings (Veiligheidsinstellingen)
Deze functie biedt u instellingen die te maken hebben met veilig gebruik.
SIM security (Sim-veiligheid):
● PIN lock (PIN-vergrendeling):
Om de PIN-vergrendeling te activeren dient u de juiste PIN-code in te voeren. Indien de
PIN-vergrendeling op aanstaat, dient u elke keer wanneer u de mobiele telefoon aanzet de
PIN in te voeren. Wanneer u drie achtereenvolgende keren de verkeerde PIN invoert, dient u
de PUK (PIN Unblocking Key) in te voeren. De PUK wordt gebruikt om de vergrendelde PIN
te ontgrendelen en te wijzigen. Neem voor de PUK contact om met de netwerkprovider.
● Change PIN (PIN wijzigen):
Om de PIN-code van de simkaart te wijzigen.
● Change PIN2 (PIN2 wijzigen):
Om de PIN2-code van de simkaart te wijzigen.
Phone security (Telefoonbeveiliging)
● Phone lock (Telefoonvergrendeling):
Met deze functie kunt u de telefoon vergrendelen/ontgrendelen. Wachtwoord invoeren om
de telefoon aan of uit te zetten. Er is een wachtwoord nodig als de telefoon vergrendeld is.
Het initiële wachtwoord is 1122.
● Change password (Wachtwoord wijzigen):
Om het wachtwoord van de telefoon te wijzigen.
Screen auto lock (Automatische schermvergrendeling)
Met deze functie kunt u het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen. De automatische
vergrendeltijd kan 15 s, 30 s, 1 min of 5 min bedragen. Het toetsenblok wordt automatisch
vergrendeld waarbij het in die tijd inactief is.
Privacy protection (Privacy-bescherming)
In dit menu kunt u toegang met een wachtwoord instellen. Om toegang tot het menu te krijgen
dient u een wachtwoord in te voeren. Open de andere module die de functie heeft geopend,
voer het wachtwoord niet opnieuw in voor het scherm terugkeert naar de ruststand.
Restore settings (Terugkeren naar fabrieksinstellingen):
Gebruik deze functie om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Het vooraf ingestelde
wachtwoord is 1122.
24
7 Bijlage
Bijlage 1: Omgang met de batterij en simkaart
● Verwijder de achterkant boven de
batterij.
● Trek de linker batterijsluiting naar buiten
en til de batterij er dan uit.
● Plaats om de MicroSD-kaart te installer
en de juiste kant naar beneden, steek
de kaart in de kaartsleuf.
● Steek de simkaart behoedzaam in de
simkaartsleuf met het afgeknipte hoekje
van de kaart op de uitsparing van de
sleuf en het gouden plaatje van de kaart
naar beneden, tot de simkaart er niet
verder ingeschoven kan worden.
25
Bijlage 2: Probleemoplossing
Indien u tijdens het gebruik van de mobiele telefoon uitzonderingen opvallen, dient u het
toestel naar de fabrieksinstellingen terug te zetten en vervolgens de onderstaande tabel
te raadplegen om het probleem op te lossen. Mocht het probleem zich blijven voordoen,
neem dan contact op met de distributeur of serviceprovider.
Storing
Oorzaak
Oplossing
De simkaart is beschadigd.
Neem contact op met uw serviceprovider.
De simkaart zit niet op zijn plaats.
Controleer de simkaart.
De metalen voorzijde van de simkaart is vuil.
Reinig de simkaart met een schoon
doekje.
Signalen worden gehinderd. Radiogolven kunnen bijvoorbeeld in de
buurt van een hoog gebouw of in
een kelder niet effectief verzonden
worden .
Begeef u naar een plek waar signalen
effectief verzonden kunnen worden.
Lijnen kunnen overbezet zijn wanneer u de mobiele telefoon tijdens
spitsuren gebruikt.
Probeer de mobiele telefoon buiten
de spitsuren te gebruiken.
De mobiele telefoon
kan niet worden
aangezet.
De batterij is leeg.
Laad de batterij.
Er kunnen geen
nummers worden
gekozen.
Nummerblokkering is geactiveerd.
Annuleer nummerblokkering.
De simkaart is ongeldig.
Neem contact op met uw serviceprovider.
De mobiele telefoon bevindt zich
niet in het servicegebied van het
GSM-netwerk.
Begeef u naar het servicegebied van
de netwerkaanbieder.
Het signaal is zwak.
Begeef u naar een plek waar het
signaal goed is.
De laadspanning komt niet overeen
met het spanningssbereik dat op de
lader vermeld staat.
Controleer of de laadspanning overeen met het spanningssbereik dat op
de lader vermeld staat.
Er is een verkeerde lader gebruikt.
Gebruik de lader die bij de mobiele
telefoon hoort.
Slecht contact.
Controleer of de stekker van de lader
goed contact maakt met de mobiele
telefoon.
Simkaart-fout
Slechte kwaliteit
ontvangen signaal.
De mobiele telefoon
kan niet met het
netwerk verbinden
De batterij kan niet
geladen worden.
26
Bijlage 3: Voor toekomstig gebruik
Wij adviseren de volgende informatie vast te leggen voor eventuele reparaties onder
garantie:
Serienr. (bevindt zich op het doosje of in het batterijvak)
Aankoopdatum
Naam en adres van de dealer
Bevestig hier uw aankoopbon
27
Bijlage 4: Verkoopafdeling
Sales department/Vertrieb/Organisation Commerciale/Klantenservice/Försäljning/
Salgsavdeling/Maahantuonti/Departamento comercial/Tμήμα Πωλήσεων/Salgskontor/
Departamento de ventas/Ufficio Vendite/Satιş bölümü
Belgique/België
Panasonic Belgium is a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH
France
Panasonic France, une Succursale
de Panasonic Marketing Europe GmbH
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium
Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
VAT BE0867.862.661 RPM/RPR Brussels
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs:
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Service après-vente:
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)
Deutschland
Panasonic Deutschland eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Italia
Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
www.panasonic.de
Viale dell’Innovazione
3-20126 Milano
servizio clienti: 02-67 07 25 56
www.panasonic.it
España
Panasonic España, Sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH
Nederland
Panasonic Netherlands
WTC Almeda Park
Plaza dela Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Número del teléfono de atención al cliente:
902 15 30 60
www.panasonic.es
Europalaan 28E
5232 BC ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl
28
Sales department/Értékesítési osztály/Dział sprzedaży/Obchodné zastúpenie/Obchodní
zastoupení/Kontakt/Prodajni oddelek/Departamentul de vânzări/Отдел „Продажби“/
Odeljenje prodaje/Оддел за продажба/Departamenti i shitjeve/Prodajni odjel
Magyarország
Panasonic Marketing Europe GmbH.
South-East Europe Fióktelep
Romania
Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,
Germania, Sucursala Bucureşti, Romania
1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Tel.:
+36 80 201 006
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.hu
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
Bucureşti, 062204, Romania
Telefon:
+40 21 316 31 61
Fax:
+40 21 316 04 46
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.ro
Česká republika
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika
Polska - Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział
w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Telefon:
+420 236 032 511
Centrální fax:
+420 236 032 411
Zákaznická linka: +420 236 032 911
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.cz
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie
są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
lub pod numerem telefonu:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
oraz komórkowej
Slovenská republika
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón:
+421 2 2062 2211
Fax:
+421 2 2062 2311
Zákaznická linka: +421 2 2062 2911
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.sk
29
Bijlage 5: Grafisch pictogram
Symbol
Explanation
Symbol
Explanation
1) Alternating current (A.C.)
7) Class P equipment
(equipment in which protection against
electric shock rely on Double Insulation
or Reinforced Insulation.)
2) Direct current (D.C.)
8) “ON” (power)
3) Protective earth
9) “OFF” (power)
4) Protective bonding earth
10) Stand-by (power)
5) Functional earth
11) “ON”/“OFF”
(power; push-push)
6) For indoor use only
12) Caution, risk of electric shock
DE 1) Wechselstrom (AC), 2) Gleichstrom (DC), 3) Schutzerde, 4) Schutzerdung, 5) Funktionserde, 6) Nur zur Verwendung in Innenräumen, 7) Klasse P (Geräte mit Schutz gegen Elektroschocks sind auf doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung angewiesen.),
8) “EIN” (Stromversorgung), 9) “AUS” (Stromversorgung), 10) Bereitschaft (Stromversorgung), 11) “EIN” / “AUS” (Stromversorgung;
Druck-Druck-Bestätigung), 12) Vorsicht, Stromschlaggefahr IT 1) Corrente alternata (CA), 2) Corrente continua (CC), 3) Terra di
protezione, 4) Terra di collegamento di protezione, 5) Terra funzionale, 6) Solo per uso interno, 7) Apparecchio di classe P (apparecchiatura in cui la protezione da scosse elettriche basate su doppio isolamento o isolamento rinforzato.), 8) “ON” (alimentazione),
9) “OFF” (alimentazione), 10) Stand-by (alimentazione), 11) “ON” / “OFF” (alimentazione ; push-push), 12) Attenzione, rischio di
scossa elettrica FR 1) Courant alternatif (CA), 2) Courant continu (CC), 3) Terre de protection, 4) Terre de liaison de protection,
5) Terre fonctionnelle, 6) Pour usage intérieur seulement, 7) Matériel de classe P les chocs électriques reposent sur une double
isolation ou une isolation renforcée.), 8) “ON” (alimentation), 9) “OFF” (alimentation), 10) Stand-by (alimentation), 11) “ON” / “OFF”
(alimentation ; push-push), 12) Attention, risque de choc électrique SP 1) Corriente alterna (CA), 2) Corriente continua (CC), 3) Tierra
de protección, 4) Tierra de unión de protección, 5) Tierra funcional, 6) Sólo para uso en interiores, 7) Equipo de clase P (equipo
en el que la protección descarga eléctrica depende de doble aislamiento o aislamiento reforzado), 8) “ON” (encendido), 9) “OFF”
(encendido), 10) Stand-by (encendido), 11) “ON” / “OFF” (encendido) ; push-push), 12) Precaución, riesgo de descarga eléctrica
NL 1) Wisselstroom (AC), 2) Gelijkstroom (DC), 3) Beschermende aarde, 4) Beschermende aarde, 5) Functionele aarde, 6) Alleen
voor gebruik binnenshuis, 7) Klasse P-apparatuur (apparatuur die bescherming biedt tegen elektrische schok is afhankelijk van
dubbele isolatie of versterkte isolatie.), 8) “AAN” (voeding), 9) “UIT” (voeding), 10) Stand-by (voeding), 11) “AAN” / “UIT” (vermogen
; drukknop), 12) Voorzichtig, gevaar voor elektrische schokken CZ 1) střídavý proud (AC), 2) stejnosměrný proud (DC), 3) ochranná
zem, 4) ochranná pojistná zem, 5) funkční uzemnění, 6) elektrický šok se spoléhá na izolaci s dvojitou izolací nebo zesílenou izolací),
7) Zařízení třídy P (zařízení, ve kterém je ochrana proti úrazu elektrickým proudem založena na dvojité izolaci nebo zesílené izolaci.)
8) “ON” (napájení), 9) “OFF” (napájení), 10) pohotovostní režim, 11) “ON” , push-push), 12) Pozor, riziko úrazu elektrickým proudem
PL 1) Prąd przemienny (AC), 2) Prąd stały (DC), 3) Uziemienie ochronne, 4) Połączenie wyrównawcze ochronne, 5) Uziemienie
funkcjonalne, 6) Tylko do użytku w pomieszczeniach, 7) Wyposażenie klasy II (sprzęt, w którym ochrona przed porażeniem prądem
polega na izolacji podwójnej lub wzmocnionej), 8) “WŁĄCZONY” (zasilanie), 9) “WYŁ.” (zasilanie), 10) Stan czuwania (zasilanie),
11) “WŁĄCZONY” / “WYŁĄCZONY” (zasilanie; przycisk podwójnego naciśnięcia (push-push)), 12) Uwaga, ryzyko porażenia
prądem elektrycznym HU 1) Váltóáram (AC), 2) egyenáram (DC), 3) védőföld, 4) védőkötő föld, 5) funkcionális földelés, 6) csak
beltéri használatra, 7) P osztályú eszközök (olyan készülék, amelyben az áramütés elleni védelem kettős szigetelésen alapul vagy
megerősített szigetelés.) 8) “ON” (teljesítmény), 9) “KI” (teljesítmény), 10) Stand-by (teljesítmény), 11) “BE” / “KI” (tápellátás pushpush), 12) Vigyázat, áramütés veszélye
Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising