Panasonic DPMB537EU, DPMB545EU Operating instructions

Panasonic DPMB537EU, DPMB545EU Operating instructions
Pokyny pro obsluhu
Multi-Funkční tiskárna
Řada DP-MB500
• NEPŘIPOJUJTE zařízení k počítači pomocí kabelu USB, dokud nebudete vyzváni během instalace aplikace Multi-Function Station (CD-ROM).
Výběr umístění (pouze modely podporující fax) (
):
Má-li váš přístroj funkci #114, můžete změnit nastavení umístění. Viz seznam nastavení (strana 136).
Výběr jazyka
Má-li váš přístroj funkci #110, můžete změnit nastavení jazyka. Viz seznam nastavení (strana 136).
• FOR ENGLISH USERS:
When the language for display and reports is not English, you can change it to English (feature #110).
Popisy symbolů použitých v tomto návodu
Symbol
Popis
• Označuje tlačítka na ovládacích panelech zařízení.
• Označuje tlačítka zobrazená na domovské obrazovce dotykového panelu.
[
]
• Označuje tlačítka a zprávy zobrazené na počítači.
"
"
• Označuje zprávy zobrazené na LCD displeji zařízení.
• Označuje tlačítka zpráv zobrazená na dotykovém panelu.
• Označuje informace specifické pro modely s 2řádkovým LCD displejem.
• Označuje informace specifické pro modely s dotykovým panelem.
• Označuje funkce nebo vybavení specifické pro jeden nebo více modelů.
Informace o dostupnosti viz „
Seznam dostupných funkcí a zařízení“ na strana 11.
Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Modely, které jsou předmětem tohoto návodu:
Přípona
AG
CX
EU
JT
RU
SX
TW
Model č.
DP-MB536AG
DP-MB545AG
DP-MB536CX
DP-MB545CX
DP-MB537EU
DP-MB545EU
DP-MB537JT
DP-MB545JT
DP-MB536RU
DP-MB545RU
DP-MB536SX
DP-MB545SX
DP-MB536TW
• Část čísla modelu bude v těchto pokynech vypuštěna.
POZOR
• Dbejte na to, aby záznamový papír nebyl na straně určené k tisku narušen použitím gumy, poškrábán nebo jinak poškozen. V opačném případě by se tisk mohl rozmazat.
Upozornění týkající se likvidace, přemístění nebo vrácení (pouze modely podporující
fax nebo LAN) ( ):
• Toto zařízení může uchovávat soukromé/důvěrné informace. Pro ochranu vašich soukromých/důvěrných informací vám doporučujeme, abyste před likvidací, přemístěním nebo vrácením produktu vymazali údaje z paměti
(funkce #159).
Životní prostředí:
• Strategické směřování společnosti Panasonic zahrnuje snahu o ochranu životního prostředí do každého
aspektu životního cyklu produktu – od vývoje produktu až po energeticky úsporné modely, od větší recyklovatelnosti produktu až po ekologické balení produktů.
Poznámka
•
•
•
•
Dostupnost aktuálního modelu závisí na zemi/oblasti.
V tomto návodu jsou jednotlivé kroky použití zařízení s počítačem vysvětleny pro systém Windows® 7.
Obrázky a ilustrace v těchto pokynech jsou zjednodušená vyobrazení.
Kopie obrazovek a hlášení zobrazené v těchto pokynech se v závislosti na používaném produktu mohou od
skutečnosti nepatrně lišit.
• Funkce softwaru a vzhled mohou být bez upozornění změněny.
Ochranné známky:
• Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Internet Explorer a PowerPoint jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.
• Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných
zemích.
2
Pokyny pro obsluhu
• 3M je celosvětová ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti 3M.
• Avery je ochranná známka společnosti Avery Dennison Corporation.
• Mac, OS X a Bonjour jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.
AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
• Google, Google Cloud Print, Google Play a Android jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Google, Inc.
• Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance.
• Monotype® je ochranná známka společnosti Monotype Imaging Inc. registrovaná u Úřadu USA pro patenty a
obchodní známky a může být registrovaná v určitých jurisdikcích.
• UFST™ je ochranná známka společnosti Monotype Imaging Inc. registrovaná u Úřadu USA pro patenty a obchodní známky a může být registrovaná v určitých jurisdikcích.
• Všechny latinkové typy písma používané pro tyto výrobky jsou licencované společností Monotype Imaging Inc.
• Rasterizér UFST a typy písma MicroType® používané pro tyto výrobky jsou licencované společností Monotype
Imaging Inc.
• Všechny ostatní zde používané obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Pokyny pro obsluhu
3
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
SOFTWARE
„Software“ znamená počítačové programy obsažené v balíku, spolu se všemi kódy, technikami, softwarovými nástroji, formátem, designem, koncepty, metodami a myšlenkami spojenými s počítačovými programy a
veškerou toho se týkající dokumentací.
VLASTNICTVÍ
Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd. (dále nazývaná „Panasonic“) nebo třetí strany jí poskytující licenci („poskytovatel licence Panasonic“) vlastní autorská práva a ostatní práva k duševnímu vlastnictví
v softwaru a všech jeho kopiích. Kromě vám výslovně udělených licencí v této smlouvě jsou všechna práva
k softwaru a všechna práva k duševnímu vlastnictví v něm vyhrazena společnosti Panasonic anebo poskytovateli licence Panasonic.
LICENCE
Po dobu této EULA (Licenční smlouva s koncovým uživatelem) vám společnost Panasonic tímto uděluje
omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci na následující a vy souhlasíte s jejím přijetím:
i.
Instalace a používání softwaru výhradně s výrobkem Panasonic dodaným se softwarem nebo pro který je software určen, jak je specifikováno v příslušné dokumentaci softwaru nebo výrobku Panasonic.
ii. Instalace a používání softwaru na jednom počítači.
iii. Používání softwaru pouze pro své běžné komerční nebo osobní účely.
iv. Pořízení kopie softwaru pro účel zálohy nebo instalace pouze na podporu normálního a určeného
používání softwaru.
v. Přenesení vlastnictví kopií softwaru na jinou stranu přenesením kopie této smlouvy a veškeré ostatní
dokumentace spolu s nejméně jednou nezměněnou kopií softwaru za předpokladu, že:
– současně buď předáte takové další straně nebo zničíte všechny ostatní kopie softwaru,
– takové přenesení vlastnictví ukončuje vaši licenci s Panasonic,
– takové přenesení výrobku Panasonic, který používá software, je omezeno na takovou další stranu a
– taková další strana musí akceptovat a být vázána podmínkami licence se zahájením používání softwaru.
OMEZENÍ
i.
Bez písemného souhlasu společnosti Panasonic nesmíte:
– používat, kopírovat, upravovat nebo přenášet kopie softwaru kromě výslovně zde uvedeného oprávnění,
– rozebírat nebo dekompilovat nebo se pokoušet obnovit software kromě případů povolených zákonem; nebo
– sublicencovat, půjčovat, pronajímat nebo distribuovat software nebo jeho kopie,
– používat software v hostingovém prostředí, prostředí sdílení času nebo prostředí servisních výpočetních středisek nebo jinak pro zisk třetí strany.
ii. Nesmíte exportovat nebo zpětně exportovat software v jakékoliv formě pod porušením omezení
exportu vládou vaší země.
UŽIVATELÉ VLÁDY USA
Tento software je „komerční položkou“ ve smyslu definice podle 48 C.F.R. 2.101 a skládá se z „komerčního
počítačového softwaru“ a „dokumentace komerčního počítačového softwaru“ ve smyslu definice podle
48 C.F.R. 12.212. V souladu s ustanoveními 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až 227.7202-4 získávají všichni uživatelé vlády USA tento software pouze se zde uvedenými právy.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Podrobnosti a omezení záruky pro hardware obsahující software jsou popsány v ustanovení omezené záruky dodaném s hardwarem. S výjimkou předchozích vyslovených záruk platných pouze pro hardware a
média není software se zárukou a je poskytován „JAK JE“. TAKOVÉ ZÁRUKY JSOU MÍSTO VŠECH
OSTATNÍCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH, VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA NĚ.
OMEZENÍ ODSTRANĚNÍ ZÁVAD
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU SPOLEČNOST PANASONIC NEBO POSKYTOVATEL LICENCE
PANASONIC NEBO JEJICH SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI NEBO PRODEJCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV UŠLÉ ZISKY, ZTRACENÁ DATA NEBO JAKÉKOLIV JINÉ SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÍCÍ SE NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI
POUŽÍT SOFTWARE, I KDYŽ BYLI SPOLEČNOST PANASONIC A POSKYTOVATEL LICENCE
PANASONIC NEBO JEJICH AUTORIZOVANÍ PRODEJCI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH
ŠKOD NEBO ZA JAKÝKOLIV VÁŠ NÁROK ZALOŽENÝ NA NÁROKU TŘETÍ STRANY.
UKONČENÍ
Pokyny pro obsluhu
9.
Svoji licenci můžete kdykoliv ukončit zničením softwaru a všech svých kopií softwaru nebo jiným způsobem
popsaným v těchto podmínkách. Panasonic může ukončit tuto smlouvu a vaši licenci, nedodržíte-li tyto
podmínky. Po takovém ukončení souhlasíte s tím, že ukončíte veškeré používání softwaru a zničíte všechny kopie softwaru.
ROZHODNÉ PRÁVO
Uzavření, prosazování a interpretace této smlouvy se bude řídit zákony země, kde je provedeno dodání
softwaru původnímu zákazníkovi.
Pokyny pro obsluhu
5
Důležité informace
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost (postup v případě tísně)
Laserové záření
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY
1
• Tisková jednotka tohoto zařízení využívá laser. Při
použití ovládacích prvků, provedení úprav a využití postupů, které nejsou popsány v tomto návodu,
můžete být vystaveni nebezpečnému záření.
Vlastnosti laserové diody
Laserový výstup: max. 15 mW
Vlnová délka : 760 nm - 800 nm
Doba vyzařování: Průběžné
LED světlo
LED PRODUKT TŘÍDY 1
• Při používání zařízení se nedívejte přímo do LED
světla CIS. Přímé vystavení oka může oko poškodit.
Vlastnosti LED světla CIS
Výkon vyzařování LED: max. 1 mW
Vlnová délka:
Červená: typicky 630 nm
Zelená: typicky 525 nm
Modrá: typicky 465 nm
Doba vyzařování: Průběžné
6
Pokyny pro obsluhu
Důležité informace
Výstupní válečky záznamového papíru a fixační jednotka
• Během tisku nebo okamžitě po něm se oblast blízko hřídele výstupních válečků záznamového papíru ( ) a fixační jednotka ( ) zahřejí. To je normální. Nedotýkejte se jí.
A
B
Zásady pro zajištění nejvyššího výkonu
Zásobník s tonerem a jednotka fotoválce
• Při výměně zásobníku s tonerem nebo jednotky fotoválce zabraňte, aby se do kontaktu s fotoválcem dostal
prach, voda nebo jiné tekutiny. Mohlo by dojít k ovlivnění kvality tisku.
• Pro optimální výkon se doporučují originální zásobníky s tonerem a jednotky fotoválců společnosti Panasonic.
Neneseme zodpovědnost za potíže způsobené zásobníky s tonerem nebo jednotkami fotoválců, které nepocházejí od společnosti Panasonic:
– Poškození zařízení
– Nízká kvalita tisku
– Nesprávný provoz
• Neponechávejte zásobníky s tonerem po delší dobu mimo ochranný obal. Tím by došlo k ovlivnění kvality tisku.
• Válcová jednotka obsahuje válec citlivý na světlo. Vystavením světlu se válec může poškodit.
– Nevystavujte válcovou jednotku působení světla déle než 5 minut.
– Nedotýkejte se povrchu válce ( ) a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání ( ).
Pokyny pro obsluhu
7
Důležité informace
A
B
– Nepokládejte válcovou jednotku do blízkosti prachu a špíny nebo na místa s vysokou vlhkostí.
– Nevystavujte válcovou jednotku přímému slunečnímu záření.
• Chcete-li prodloužit provozní životnost jednotky fotoválce, neměla by se jednotka vypínat bezprostředně po
dokončení tisku. Napájení stroje ponechejte zapnuté minimálně 30 minut po dokončení tisku.
Přenosový válec
• Nedotýkejte se přenosového válce (
).
A
Umístění
• Pokud se chcete vyhnout nesprávnému fungování zařízení, neumísťujte je do blízkosti takových zařízení, jako
jsou například televizory nebo reproduktory, které vytvářejí intenzivní magnetické pole.
Statická elektřina
• Aby nedošlo k poškození konektorů rozhraní nebo jiných elektrických součástí zařízení statickou elektřinou,
dotkněte se nejprve uzemněného kovového objektu.
Prostředí
•
•
•
•
Neumisťujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.
Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou teplotou a vibracemi.
Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření.
Nepokládejte na zařízení těžké předměty. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte je od zásuvky.
• Jednotka by měla být umístěna dál od všech tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, kuchyňské trouby atd. Také
ji nedávejte do vlhkého sklepa.
• Nestrkejte do přístroje ostré předměty jako například pero. Oblast okolo displeje je zvláště jemná a citlivá na
poškrábání nebo trhliny v hladkém povlaku.
• Nezakrývejte výřezy nebo otvory na zařízení. Větrací otvory pro odvětrávání vzduchu pravidelně kontrolujte a
nahromaděný prach odstraňujte vysavačem ( ).
8
Pokyny pro obsluhu
Důležité informace
A
A
Běžná péče
• Otřete vnější povrch zařízení měkkou látkou. Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádný čisticí prášek.
Přemísťování stroje
Zařízení je těžké. Důrazně doporučujeme, aby se zařízením manipulovaly dvě osoby. Při přemísťování držte přístroj za obě postranní držadla ( ).
A
A
Pokyny pro obsluhu
9
Důležité informace
Nepokoušejte se přemísťovat zařízení sami.
Důležité
• Nenoste spodní vstupní zásobník a zařízení společně.
• Při přemísťování zařízení zajistěte, aby bylo ve stabilní poloze. V případě pádu se může zařízení vážně poškodit nebo způsobit zranění.
10
Pokyny pro obsluhu
Hlavní funkce
Hlavní funkce
Seznam dostupných funkcí a zařízení
Následující funkce a zařízení nemusí být pro váš přístroj k dispozici. Pro vysvětlení se značkou (
do následující tabulky pro určení, zda váš přístroj má určitou funkci nebo součást zařízení.
Funkce/zařízení
DP-MB536
DP-MB537
DP-MB545
—
—
—
—
) nahlédněte
Fax*1
Přenos hromadného rozesílání
ID volajícího*2
Rozlišující vyzvánění*3
LAN
Bezdrátová síť LAN
Automatický podavač dokumentů
Víceúčelová přihrádka
2řádkový LCD displej
Dotykový panel
—
Tlačítka rychlé volby (tlačítka
stanice/tlačítka hromadného
rozeslání)
PCL
PS
—
—
—
—
Spodní vstupní zásobník 1
Spodní vstupní zásobník 2
*1
*2
*3
Režim TEL/FAX není k dispozici pro modely AG a TW.
Funkce ID volajícího není k dispozici pro modely EU.
Funkce rozlišujícího vyzvánění není k dispozici pro modely EU, JT a RU.
Pokyny pro obsluhu
11
Hlavní funkce
Hlavní funkce při používání s počítačem
Připojení přístroje k počítači a síti vám umožní pohodlné funkce pro skenování a odesílání/přijímání faxů.
LAN
USB
■Funkce skenování
Funkce Push scan
Skenování do počítače
Můžete naskenovat dokument z přístroje a poté jej
odeslat do počítače. Podrobnosti o této funkci viz
„6.2 Skenování ze zařízení (Push Scan)“ na strana 82.
Skenování na e-mailovou adresu (pouze modely podporující LAN) (
)
Můžete odeslat dokument jako přiložený soubor na emailovou adresu přímo z přístroje (strana 82). Aktivace této funkce viz „Aktivace skenování na emailovou adresu (pouze modely podporující LAN)
(
)“ na strana 84.
Skenování na server FTP/do složky SMB (pouze modely podporující LAN) (
)
Skenování na server FTP:
Naskenovaný dokument můžete odeslat na server
FTP. Aktivace této funkce viz „Nastavení informací pro
skenování do serveru FTP (pouze modely podporující
LAN) (
)“ na strana 85.
Skenování do složky SMB:
Naskenovaný dokument můžete odeslat do složky
SMB. Aktivace této funkce viz „Nastavení informací
pro skenování do složky SMB (pouze modely podporující LAN) (
)“ na strana 85.
12
Pokyny pro obsluhu
Hlavní funkce
Funkce Pull scan
Skenování z počítače
■Funkce faxu (
Můžete naskenovat dokument z počítače (Pull scan).
Podrobnosti o této funkci viz „6.3 Skenování z počítače (Pull Scan)“ na strana 86.
)
Odesílání faxů
Odesílání faxů z PC
Můžete odesílat elektronické dokumenty jako faxové
zprávy z vašeho počítače. Podrobnosti o této funkci
viz „8.7.1 Odesílání elektronického dokumentu z počítače jako faxové zprávy (odesílání PC faxu)“ na strana 119.
Příjem faxu
Příjem PC faxu
Faxový dokument lze přijmout do počítače. Podrobnosti o této funkci viz „8.7.2 Příjem faxu na počítač
(příjem PC faxu)“ na strana 119.
Náhled webového faxu (pouze modely podporující LAN) (
)
Přijatý faxový dokument si můžete prohlédnout ve webovém prohlížeči, aniž byste jej vytiskli, a po potvrzení
jej dle potřeby vytisknout nebo uložit. Podrobnosti o
této funkci viz „8.7.3 Náhled webového faxu (pouze
modely podporující LAN)
“ na strana 120.
Pokyny pro obsluhu
13
Hlavní funkce
Příjem faxu
Faxování na e-mailovou adresu (pouze modely podporující LAN) (
)
Přijatý faxový dokument můžete automaticky předat
(funkce faxování na e-mail) na jednu nebo více emailových adres. Podrobnosti o této funkci viz
„8.7.4 Přesměrování faxů na e-mailovou adresu (pouze modely podporující LAN)
“ na strana 121.
Internetový (e-mailový) fax
Přes e-mailový server
Internet
14
Pokyny pro obsluhu
Můžete odesílat a přijímat dokumenty jako e-mailové
přílohy (formát TIFF-F) přes internet. Podrobnosti o této funkci viz „8.8 Internetový fax“ na strana 123.
Obsah:
Obsah:
1 Úvod ....................................................................................................... 19
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Kontrola dodaného příslušenství ...................................................................................................
Informace o příslušenství ................................................................................................................
Přehled ..............................................................................................................................................
Čelní pohled ....................................................................................................................................
Zadní pohled ...................................................................................................................................
Popis ovládacího panelu .................................................................................................................
Popisy tlačítek .................................................................................................................................
Popis ovládacího panelu
..........................................................................................................
19
19
21
21
22
23
23
25
2 Instalace a příprava .............................................................................. 27
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
Válcová jednotka .............................................................................................................................. 27
Připojení ............................................................................................................................................ 29
Vypnutí a zapnutí .............................................................................................................................. 31
........................................................ 31
Datum a čas (pouze modely podporující fax nebo LAN)
Konfigurace přístupu zařízení k síti LAN
................................................................................. 31
Automatické nastavení pomocí serveru DHCP ............................................................................... 31
Ruční nastavení .............................................................................................................................. 32
Bezdrátové připojení LAN
......................................................................................................... 32
Připojovací bod kompatibilní s WPS (s tlačítkem WPS) ................................................................. 32
Připojovací bod kompatibilní s WPS (bez tlačítka WPS) ................................................................ 32
Připojovací bod nekompatibilní s WPS ........................................................................................... 33
Nastavení použitím instalačního nástroje Windows® ...................................................................... 33
Požadované počítačové prostředí .................................................................................................. 33
Instalace softwaru (včetně ovladače tiskárny, skeneru a jiných ovladačů) ................................ 34
Příprava počítače a CD-ROM ......................................................................................................... 34
Připojení USB/připojení LAN ........................................................................................................... 34
Bezdrátové připojení LAN
......................................................................................................... 35
Další informace ............................................................................................................................... 35
3 Základní provoz ..................................................................................... 37
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
Obsluha panelu zařízení .................................................................................................................. 37
Výběr režimu provozu pro modely s dotykovým panelem
........................................................ 37
Výběr režimu provozu pro modely s 2řádkovým LCD displejem
.............................................. 37
Vkládání záznamového papíru ........................................................................................................ 37
Standardní vstupní zásobník ........................................................................................................... 38
Víceúčelová přihrádka ..................................................................................................................... 42
Výstupní zásobník ........................................................................................................................... 44
Nastavení dokumentů ...................................................................................................................... 44
Pomocí skla skeneru ....................................................................................................................... 44
Použití automatického podavače dokumentů
........................................................................... 45
Požadavky na dokumenty ............................................................................................................... 46
Software Multi-Function Station ..................................................................................................... 47
Programování zařízení z ovládacího panelu .................................................................................. 50
Funkce programování: Základní ..................................................................................................... 50
Programování přes webový prohlížeč (pouze modely podporující LAN)
............................. 57
Stav zařízení ...................................................................................................................................... 58
Použití vzdáleného řízení ................................................................................................................ 58
Použití aplikace Monitor zařízení .................................................................................................... 58
Používání webového prohlížeče (pouze připojení k síti LAN)
.................................................. 58
4 Telefonní číslo a e-mailová adresa ...................................................... 60
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Zadávání znaků (pouze modely podporující fax nebo LAN)
.................................................. 60
Ukládání telefonního čísla a e-mailové adresy z vašeho zařízení (pouze modely podporující fax
nebo LAN)
................................................................................................................................... 63
Obrazovky dotykového panelu pro adresář a paměť hromadného rozesílání
.......................... 63
Ukládání telefonních čísel a e-mailových adres do adresáře .......................................................... 63
Ukládání telefonních čísel a e-mailových adres do rychlé volby
.............................................. 64
Úprava a vymazání uložené položky .............................................................................................. 64
Programování položek do paměti funkce hromadného rozesílání
........................................... 65
Pokyny pro obsluhu
15
Obsah:
4.3
Zaznamenání položek do adresáře použitím webového prohlížeče (pouze modely podporující
............................................................................................................................................ 67
LAN)
5 Tisk ......................................................................................................... 69
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.5
Tisk v aplikacích systému Windows ............................................................................................... 69
Oboustranný tisk ............................................................................................................................. 70
Třídění tisků podle rotace ................................................................................................................ 70
Tisk na speciální média ................................................................................................................... 70
Nástroj Easy Print Utility .................................................................................................................. 74
Funkce ekologického tisku .............................................................................................................. 74
Přímý tisk z paměťového zařízení USB .......................................................................................... 75
Obrazovky dotykového panelu pro přímý tisk z paměťového zařízení USB
............................ 75
Základní postupy pro přímý tisk z paměťového zařízení USB ........................................................ 75
Nastavení funkcí přímého tisku ....................................................................................................... 76
Funkce programování: Tisk z počítače .......................................................................................... 78
Funkce programování: Funkce tisku USB ..................................................................................... 79
6 Skenování .............................................................................................. 82
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
....................................................................... 82
Obrazovky dotykového panelu pro skenování
Skenování ze zařízení (Push Scan) ................................................................................................. 82
Skenování z počítače (Pull Scan) .................................................................................................... 86
Použití skenovací aplikace Multi-Function ...................................................................................... 86
Pomocí Quick Image Navigator ...................................................................................................... 86
Použití jiných aplikací ...................................................................................................................... 87
Funkce programování: Skenování .................................................................................................. 87
7 Kopírování ............................................................................................. 88
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
7.3.12
7.3.13
7.4
Přechod obrazovek dotykového panelu pro kopírování
........................................................ 88
Zhotovení kopie ................................................................................................................................ 88
Základní postupy pro vytvoření kopie ............................................................................................. 88
Různá nastavení pro vytváření kopií ............................................................................................... 89
Další funkce pro kopírování ............................................................................................................ 91
Kopírování se zoomem (zvětšení / zmenšení) ................................................................................ 91
Funkce oboustranného tisku ........................................................................................................... 92
Kompletování kopií .......................................................................................................................... 94
Funkce kopírování Quick ID/funkce opakování obrazu (pouze ze skla skeneru) ........................... 95
Funkce Plakát (pouze ze skla skeneru) .......................................................................................... 97
Funkce N v 1 ................................................................................................................................... 98
Funkce Oddělit N v 1 (pouze ze skla skeneru) ............................................................................... 99
Funkce brožury ............................................................................................................................. 100
Funkce okraje ................................................................................................................................ 101
Funkce odsazení ........................................................................................................................... 102
Třídění kopií podle rotace ............................................................................................................. 103
Slouží ke kopírování dokumentů "A3", "11 x 17", "8K" nebo "B4" (pouze sklo skeneru) .... 103
Rezervace kopie ........................................................................................................................... 105
Funkce programování: Kopírování ............................................................................................... 106
8 Fax ........................................................................................................ 108
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.5
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5
16
Dostupnost funkcí faxu .................................................................................................................. 108
Příprava na odeslání faxu .............................................................................................................. 108
Obrazovky dotykového panelu pro fax
.................................................................................. 108
Základní postup pro odeslání faxu ............................................................................................... 108
Různá nastavení pro odesílání faxů .............................................................................................. 109
Výběr cíle pro ukládané položky ................................................................................................... 109
Rezervování přenosu faxové zprávy (duální přístup) .................................................................... 110
Odeslání jednoho dokumentu na naprogramovaná čísla (Přenos hromadného rozesílání)
... 110
Příprava pro přijetí faxu .................................................................................................................. 111
Základní funkce přijímání faxu ...................................................................................................... 111
Režim FAX (pouze fax) .................................................................................................................. 111
Režim TEL ..................................................................................................................................... 112
Režim TEL/FAX
...................................................................................................................... 112
Použití zařízení se záznamníkem ................................................................................................. 113
ID volajícího
............................................................................................................................ 114
Pokyny pro obsluhu
Obsah:
8.6.6
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.8
8.8.1
8.8.2
8.8.3
8.9
Filtr nevyžádaných faxů ................................................................................................................. 117
Rozšířená funkce faxu .................................................................................................................... 119
Odesílání elektronického dokumentu z počítače jako faxové zprávy (odesílání PC faxu) ............ 119
Příjem faxu na počítač (příjem PC faxu) ....................................................................................... 119
Náhled webového faxu (pouze modely podporující LAN)
...................................................... 120
Přesměrování faxů na e-mailovou adresu (pouze modely podporující LAN)
......................... 121
Internetový fax ................................................................................................................................ 123
Odeslání internetového faxu ......................................................................................................... 123
Přenos hromadného rozesílání internetového faxu ...................................................................... 124
Příjem internetového faxu ............................................................................................................. 124
Funkce programování: Fax ............................................................................................................ 125
9 Síť ......................................................................................................... 130
9.1
9.2
9.2.1
9.3
9.4
Dostupnost síťové funkce ............................................................................................................. 130
Funkce programování: LAN .......................................................................................................... 130
Kódy stavu sítě .............................................................................................................................. 132
Funkce programování: Aktualizace .............................................................................................. 133
Síťové funkce .................................................................................................................................. 133
10 Další užitečné funkce ......................................................................... 136
10.1
10.2
10.3
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.5
10.6
10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.6.4
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.11.1
10.11.2
10.11.3
10.12
10.12.1
Referenční seznamy a hlášení ...................................................................................................... 136
Aktualizace firmwaru ...................................................................................................................... 137
Ekologický režim ............................................................................................................................ 137
Omezení režimů .............................................................................................................................. 138
.............................................................. 139
Obrazovky dotykového panelu pro omezení režimů
Nastavení omezení režimů ........................................................................................................... 139
Zobrazení počítadla a tisk pro oddělení ........................................................................................ 141
Funkce QUICK-JOB ........................................................................................................................ 142
Mobilní tisk ...................................................................................................................................... 143
Mobile Print (Aplikace Panasonic) ................................................................................................ 143
Google Cloud Print ........................................................................................................................ 143
AirPrint .......................................................................................................................................... 143
Wi-Fi Direct (pro Android) ............................................................................................................. 143
Zabezpečený tisk ............................................................................................................................ 144
Proof Print ....................................................................................................................................... 144
Paměťové zařízení USB ................................................................................................................. 145
Central Management Controller .................................................................................................... 146
Služba rozlišujícího vyzvánění
............................................................................................... 146
Použití dvou nebo více telefonních čísel na jediné telefonní lince ................................................ 146
Použití tří nebo více telefonních čísel na jediné telefonní lince ..................................................... 146
Programování vzoru vyzvánění přiřazeného faxu ......................................................................... 146
Spodní vstupní zásobník (volitelně)
....................................................................................... 147
Nastavení spodního vstupního zásobníku .................................................................................... 149
11 Help (Nápověda) .................................................................................. 151
11.1
11.1.1
11.2
11.3
11.4
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
11.4.5
11.4.6
11.4.7
11.4.8
11.4.9
11.4.10
11.4.11
Zprávy hlášení (pouze modely podporující fax)
.................................................................... 151
Zprávy internetového faxu (seznam chybových kódů) .................................................................. 152
Všeobecná hlášení ......................................................................................................................... 152
Hlášení rozhraní .............................................................................................................................. 157
Když funkce nepracuje správně .................................................................................................... 158
Obecné informace ......................................................................................................................... 158
Problémy s tiskem ......................................................................................................................... 159
Skener ........................................................................................................................................... 161
Kopírka .......................................................................................................................................... 162
Fax
.......................................................................................................................................... 162
Používání paměťového zařízení USB ........................................................................................... 165
Síť (pouze modely podporující LAN)
...................................................................................... 166
................................................................................................................ 167
Bezdrátová síť LAN
Použití záznamníku ....................................................................................................................... 168
Pokud dojde k výpadku napájení .................................................................................................. 168
Nástroj pro nastavení brány firewall pro uživatele Microsoft Windows (pouze modely podporující
LAN)
....................................................................................................................................... 168
12 Uvíznutí papíru .................................................................................... 170
Pokyny pro obsluhu
17
Obsah:
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.2
Uvíznutí záznamového papíru ....................................................................................................... 170
Pokud záznamový papír uvízne uvnitř zadního krytu .................................................................... 170
Pokud záznamový papír uvízne v blízkosti víceúčelové přihrádky ............................................... 172
Pokud záznamový papír uvízne v blízkosti spodního vstupního zásobníku
........................... 173
Pokud záznamový papír ve vstupním zásobníku není správně podáván do zařízení .................. 175
Pokud záznamový papír ve víceúčelové přihrádce není správně podáván do zařízení ............... 175
............................................... 176
Dokument se zasekává (automatický podavač dokumentů)
13 Čištění .................................................................................................. 178
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
Čištění bílých desek a skla ............................................................................................................ 178
Čištění válečků podavače dokumentů
................................................................................... 179
Čištění válečků podavače záznamového papíru víceúčelové přihrádky .................................. 180
Čištění podávacích válečků ........................................................................................................... 181
Čištění jednotky fotoválce ............................................................................................................. 182
14 Obecné informace ............................................................................... 183
14.1
14.2
18
Technické údaje .............................................................................................................................. 183
................ 195
Informace o autorských právech a licencích (pouze modely podporující LAN)
Rejstřík .......................................................................................................................................... 196
Pokyny pro obsluhu
1 Úvod
1 Úvod
1.1 Kontrola dodaného příslušenství
Válcová jednotka
(předinstalované
uvnitř zařízení)
(včetně prvního zásobníku s tonerem*1)
Napájecí kabel*2
Disk CD-ROM
(včetně ovladače
pro tiskárnu atd.)
Sluchátko*3
Průvodce pro rychlou instalaci
Kabel sluchátka*3
Příručka s důležitými informacemi
Čistič válce
(předinstalovaný
uvnitř zařízení)
*4
*1
*2
*3
*4
Vytiskne přibližně 5 000 stránek odpovídajících standardní stránce dle ISO/IEC 19752.
Použijte dodaný kabel vhodný pro oblast použití zařízení.
Pouze modely CX (nedodává se CX1).
Podrobné informace naleznete zde: strana 182.
Poznámka
• Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro případnou další přepravu zařízení.
• Po rozbalení produktu příslušným způsobem naložte s obalovým materiálem anebo víčkem napájecí zástrčky.
1.1.1 Informace o příslušenství
■Náhradní příslušenství
Pokud má zařízení správně fungovat, používejte tonerové kazety a jednotky fotoválce společnosti Panasonic.
Podrobnosti viz Příručka s důležitými informacemi.
Příslušenství
Model č. (díl č.)
Kazeta s tonerem
DQ-TCD025
Válcová jednotka
DQ-DCD100
■Volitelné příslušenství
Dostupnost čísla modelu závisí na zemi/oblasti. Podrobnosti viz Příručka s důležitými informacemi.
Podrobnosti o podporovaných formátech papíru naleznete zde: strana 188.
Příslušenství
Model č. (díl č.)
Pokyny pro obsluhu
19
1.1.1 Informace o příslušenství
Spodní vstupní zásobník
20
Pokyny pro obsluhu
DA-FAP109 (pro formáty A4/Letter)
DA-FAP110 (pro formát Legal)
1.2 Přehled
1.2 Přehled
1.2.1 Čelní pohled
A
B C DE F
J
K
L
G
M
HI
N O
Části
Vypínač
Kryt dokumentu
Výstupní zásobník
Kryt automatického podavače dokumentů (ADF)
Vstup dokumentů
Vodítka dokumentu
Zásobník dokumentů
Vedlejší zásobník na dokumenty
Výstup dokumentu
Víceúčelová přihrádka
Vodítka záznamového papíru
Standardní vstupní zásobník
Vnitřní kryt
Výstup záznamového papíru
Port USB
Pokyny pro obsluhu
21
1.2.2 Zadní pohled
1.2.2 Zadní pohled
ABCDE F
G
H I
Části
Reproduktor
Konektor mikrotelefonu*1
Konektor externího telefonního kabelu
Kontrolka LED
Konektor rozhraní USB
Konektor rozhraní LAN
• 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
Zadní kryt
Konektor telefonního kabelu
Síťová zásuvka
*1
22
Pouze modely s mikrotelefonem. Viz strana 19, zda má váš přístroj mikrotelefon.
Pokyny pro obsluhu
1.3 Popis ovládacího panelu
1.3 Popis ovládacího panelu
1.3.1 Popisy tlačítek
■ DP-MB537/DP-MB545
D
A
B
E
F
C
G
H
Tlačítka
Popisy
Slouží k zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu.
*1
(Zpět)
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
Slouží k zastavení operace nebo zrušení programování.
Slouží k vymazání znaku nebo čísla.
Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení.
WPS
Slouží ke snadnému připojení k bezdrátové síti LAN.
*2
(Domů)
Slouží k návratu na domovskou obrazovku.
Umožňuje dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby v případě, že linka disponuje funkcemi pulzní volby.
Umožňuje kopírování dokumentu.
Umožňuje skenování dokumentu (Push Scan).
Umožňuje odeslání faxu.*1
*1
*2
)
Pouze pro modely podporující funkci faxu. (
Pouze pro modely podporující bezdrátovou síť LAN. (
)
■ DP-MB536
A
J
B
K LM
C
D E
N OP Q
Tlačítka
F G
H
R ST
U
I
V
W
Popisy
Slouží k odeslání dokumentu na více zařízení.
*1
Slouží k zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu.
Slouží k přepnutí do režimu skenování.
Pokyny pro obsluhu
23
1.3.1 Popisy tlačítek
Tlačítka
Popisy
Slouží k výběru kontrastu a rozlišení při kopírování.
Slouží k výběru kontrastu a rozlišení při odesílání faxu.
*1
Slouží k vytvoření kopií s různým rozvržením stránek.
Slouží k odeslání nebo přijetí internetového faxu.
*1
Slouží k zahájení nebo ukončení programování.
Slouží k použití funkcí QUICK-JOB.
OK
Umožňuje uložení nastavení při programování.
Slouží k zastavení operace nebo zrušení programování.
Slouží k vymazání znaku nebo čísla.
Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení.
Umožňuje volbu stanic 4-6 pomocí funkce pro rychlou volbu.
Tlačítka předvolby
WPS
*2
Slouží k použití funkce pro rychlou volbu.
Slouží ke snadnému připojení k bezdrátové síti LAN.
Slouží ke kontrole stavu připojení k bezdrátové síti LAN.
Slouží k přepnutí do režimu faxování.
*1
Slouží k přepnutí do režimu kopírování.
Slouží k volbě velikosti kopie.
*1
(Pauza)*1
Slouží k opakované volbě posledního čísla.
Umožňuje vložení pauzy během volby.
Slouží ke zvětšení nebo zmenšení dokumentu při kopírování.
R
*1
Přístup ke speciálním telefonním službám nebo přenos hovorů z externího telefonu.
Slouží k použití funkce Secure Print.
Slouží k použití funkce Proof Print.
Slouží k použití funkcí přímého tisku.
*1
Umožňuje inicializaci volby čísla. Stisknete-li během přijímání hovoru tlačítko
, budete slyšet volajícího, ale volající
nebude slyšet vás.
Slouží k vytvoření oboustranných kopií.
Slouží ke skenování nebo odeslání 2stranných originálů.
24
Pokyny pro obsluhu
1.3.2 Popis ovládacího panelu
Tlačítka
Popisy
Slouží k následujícímu nastavení hlasitosti *1:
– hlasitost vyzvánění (při nastavení režimu provozu na faxování)
– hlasitost odposlechu (při použití odposlechu)
– hlasitost mikrotelefonu (při použití mikrotelefonu)*3
Navigační tlačítko
(Kompletace)
Slouží ke zhotovení kompletovaných kopií.
(Adresář)*1
Umožňuje hledání uložené položky.
Umožňuje dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby v případě, že linka disponuje funkcemi pulzní volby.
Umožňuje kopírování dokumentu.
Umožňuje skenování dokumentu (Push Scan).
Umožňuje odeslání faxu.*1
Umožňuje odeslání internetového faxu.*1
*1
*2
*3
)
Pouze pro modely podporující funkci faxu. (
Pouze pro modely podporující bezdrátovou síť LAN. (
Viz strana 19, má-li váš přístroj mikrotelefon.
)
Co znamená „(opakovaně)“ v těchto pokynech
Příklad:
(opakovaně): "VZHLED STR./Vzhled Stránky"
Opakovaným stisknutím tlačítka zobrazte označenou položku.
1.3.2 Popis ovládacího panelu
A
B C DEF
KOPIE
FAX
SKEN
RYCH.ÚLOHA
TISK
H
I
MENU
BEZDRÁTOVÝ
J
ECO
RYCH.ÚLOHA
G
Displej
/KOPIE /
/SKEN /
/FAX /
/TISK
Popisy
Slouží k přepnutí do režimu kopírování, faxování, skenování
nebo tisku.
Tichý režim je zapnutý.
Stabilita bezdrátového připojení LAN.
Ekologický režim je zapnutý.
Pokyny pro obsluhu
25
1.3.2 Popis ovládacího panelu
Displej
Popisy
Je připojeno paměťové zařízení USB.
Množství zbývajícího toneru.
/RYCH.ÚLOHA
Slouží k použití funkcí QUICK-JOB.
/MENU
Zahájení programování.
BEZDRÁTOVÝ
ECO
26
Pokyny pro obsluhu
Slouží ke spuštění nastavení bezdrátové sítě LAN.
Slouží ke kontrole stavu připojení k bezdrátové síti LAN.
Slouží k zapnutí a vypnutí nastavení ekologického režimu.
2 Instalace a příprava
2 Instalace a příprava
A
2.1 Válcová jednotka
Dodaná jednotka fotoválce obsahuje první zásobník
s tonerem (zásobník s tonerem není součástí dodávky).
• Při prvním použití zařízení použijte dodanou jednotku fotoválce.
POZOR
• Před zahájením instalace si přečtěte pokyny.
• Neupusťte jednotku fotoválce.
• Při vytahování nebo vkládání držte jednotku
fotoválce oběma rukama.
1. Uchopte otevírací páčku zadního krytu ( )
a otevřete zadní kryt, poté odstraňte ochranný
povlak ( ) a vyjměte ochranné díly ( ).
• Když je přístroj v režimu spánku, stisknutím
tlačítka jej při výměně zásobníku s tonerem
anebo jednotky fotoválce přepněte pro další
postup do pohotovostního režimu.
3. Otevřete vnitřní kryt ( ).
A
A
C
4. Vyjměte ochranné díly.
B
• Před sejmutím ochranného povlaku se zobrazí "ZMAČKANÝ PAPÍR".
2. Otevřete přední kryt podržením zářezu ( ).
5. Vyjměte jednotku fotoválce ( ), která je předinstalovaná v přístroji.
Pokyny pro obsluhu
27
2.1 Válcová jednotka
A
A
9. Zavřete vnitřní kryt.
10. Zavřete přední kryt.
A
6. Sejměte ochranný povlak ( ) z jednotky fotoválce.
• Nedotýkejte se povrchu válce a dbejte na
to, aby nedošlo k jeho poškrábání.
A
11. Zavřete pevně zadní kryt.
7. Protřepejte jednotku fotoválce ve vodorovném
směru alespoň 5krát.
Životnost toneru a jednotky fotoválce
• Stav válce lze zjistit vytištěním zkušební stránky
(strana 136); informace o životnosti válce naleznete zde: strana 193. Pokud je tisk stále nekvalitní nebo se na displeji zobrazuje hlášení
"ŽIV.VÁLCE PŘEK.", vyměňte tonerovou kazetu a jednotku fotoválce.
• Aby byla zachována kvalita tisku a životnost zařízení co nejdéle, doporučujeme při výměně tonerové kazety nebo jednotky fotoválce vyčistit otvory
(strana 8) a vnitřní části zařízení (strana 178, strana 179).
8. Držte jednotku fotoválce ( ) oběma rukama
a pevně ji vložte, aby zapadla na určené místo.
28
Pokyny pro obsluhu
2.2 Připojení
Poznámka
• Pokud má zařízení správně fungovat, používejte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce
společnosti Panasonic. Informace o příslušenství viz strana 19.
Funkce úspory toneru
2.2 Připojení
Před připojením kabelů
Chcete-li připojit kabely, dočasně sejměte kryt panelu konektorů z přístroje.
1. Uchopte otevírací páčku zadního krytu ( )
a poté zatažením otevřete zadní kryt.
Chcete-li snížit spotřebu toneru, ZAPNĚTE funkci
úspory toneru (funkce #482). Životnost zásobníku s
tonerem se pak prodlouží přibližně o 20 %. Tato
funkce může snížit kvalitu tisku.
A
2.
Sejměte kryt panelu konektorů (
) ze zařízení.
A
Pokyny pro obsluhu
29
2.2 Připojení
Poznámka
Do konektoru jedné telefonní linky
Pro uživatele v Německu a Rakousku
použijte příslušný kabel telefonní linky.
• Po připojení kabelů otevřete zadní kryt a znovu
připevněte kryt panelu konektorů do původní
polohy, poté pevně zavřete zadní kryt.
Pro Německo
Pro Rakousko
POZOR
• Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během
bouřky (pouze modely podporující fax). (
)
• Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno
dostupné napájecí zásuvky.
• Kabel telefonní linky neprodlužujte (pouze mo)
dely podporující fax). (
Externí telefon nebo záznamník (není součástí dodávky)*2
Kabel LAN (není součástí dodávky)*3
• K zajištění souladu se směrnicemi na vyzařování je nutné použít stíněný kabel
LAN. Kabel by měl být CAT 5 (kategorie
5) nebo vyšší pro 10 Base-T/100 BaseTX, nebo CAT 5e (kategorie Enhanced
5) nebo vyšší pro 1000 Base-T.
Síťový směrovač/síťový rozbočovač (není
součástí dodávky)*3
• Lze připojit také síťově propojené počítače.
K internetu*3
A B
*1
D
C
E
H
F
G
Napájecí kabel*1
• Připojuje se do napájecí zásuvky. Podrobné technické údaje najdete zde: strana 183.
[EXT] konektor*2
• Je možné připojit záznamník nebo externí telefon. Je-li nasazen kryt, sejměte jej
a řádným způsobem jej zlikvidujte.
Telefonní kabel*2
• Připojuje se do konektoru telefonního kabelu.
30
Pokyny pro obsluhu
*2
*3
Napájecí kabel se může nepatrně lišit. Použijte
dodaný kabel vhodný pro oblast použití zařízení.
Pouze modely podporující fax (
)
Pouze modely podporující LAN (
)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘIPOJENÍ USB
• NEPŘIPOJUJTE ZAŘÍZENÍ K POČÍTAČI
POMOCÍ KABELU USB, DOKUD K TOMU
NEBUDETE BĚHEM INSTALACE APLIKACE MULTI-FUNCTION STATION VYZVÁNI
(strana 34).
Poznámka
• K připojení zařízení do napájecí zásuvky použijte uzemněnou zástrčku (pouze pro Polsko).
• Neumisťujte žádné předměty v následující
vzdálenosti:
– Pravá a levá strana: 10 cm
– Zadní strana: 40 cm
• Nezakrývejte otvory a štěrbiny zařízení. Slouží
k ventilaci a ochraně před přehřátím.
• Je-li ke stejné telefonní lince jako jednotka připojeno jiné zařízení, mohou se vyskytnout neočekávané problémy, neboť toto zařízení není
určeno ke sdílení telefonní linky (pouze modely
)
podporující fax). (
2.3 Vypnutí a zapnutí
Pouze pro Německo a Rakousko:
Obsazení konektorových kolíků (pouze mo)
dely podporující fax) (
Zásuvka „K telefonní lince“
1
2
3
4
5
6
a2
—
La
Lb
—
b2
3
2
1
2.3 Vypnutí a zapnutí
ZAPNUTÍ vypínače
A
4
5
6
Připojení mikrotelefonu
Viz strana 19, má-li váš přístroj mikrotelefon.
Důležité
• Před instalací nebo vyjmutím mikrotelefonu
se ujistěte, že jste vypnuli vypínač napájení.
1.
Stiskněte vypínač (
).
VYPNUTÍ napájení
1.
Stiskněte vypínač.
: OK /
:
• Pro zrušení VYPNUTÍ napájení stiskněte
.
• Vypnout napájení můžete také stisknutím vypínače na 3 sekundy.
2.4 Datum a čas (pouze modely
podporující fax nebo LAN)
Doporučujeme nastavení data a času (funkce #101).
V záhlaví zprávy obdrží příjemce vaší zprávy údaje
o datu a čase platném v době odeslání faxu z vašeho zařízení.
Pokud máte objednánu službu ID volajícího (
Použití síťového směrovače/síťového rozbočovače
(pouze modely podporující LAN) (
)
• V bezpečném síťovém prostředí doporučujeme
používat síťové směrovače/rozbočovače. Informace o nastavení brány firewall, atd. vám poskytne
správce sítě.
• Záruka se nevztahuje na škody způsobené problémy v zabezpečení ani na související obtíže.
)
Datum a čas bude nastaven automaticky podle obdržených informací o volajícím (funkce #226).
2.5 Konfigurace přístupu
zařízení k síti LAN
Některé funkce tohoto zařízení (tiskárna, skener
atd.) můžete využít s počítačem připojeným k síti
LAN. Chcete-li aktivovat tyto funkce, potřebujete nastavit adresu IP, masku podsítě a výchozí bránu zařízení.
Důležité
• Při nastavování adresy IP, masky podsítě a
výchozí brány se poraďte se svým správcem sítě.
2.5.1 Automatické nastavení pomocí
serveru DHCP
Spravuje-li váš správce sítě síť pomocí serveru
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), bude
Pokyny pro obsluhu
31
2.5.2 Ruční nastavení
zařízení adresa IP (Internet Protocol), maska podsítě a výchozí brána přiřazena automaticky.
2.6 Bezdrátové připojení LAN
Důležité
1. Po připojení kabelu LAN k zařízení a počítači
• Při konfiguraci nastavení bezdrátové sítě
LAN potvrďte, že je přístroj umístěn v dosahu vašeho bezdrátového připojovacího
bodu.
• V závislosti na typu bezdrátového připojovacího bodu vyberte příslušnou cestu pro připojení přístroje k připojovacímu bodu.
– Připojovací bod je kompatibilní s WPS
(s tlačítkem WPS)
– Připojovací bod je kompatibilní s WPS
(bez tlačítka WPS)
– Připojovací bod není kompatibilní s WPS
• Je také možné nakonfigurovat nastavení
bezdrátové sítě LAN při instalaci ovladače
bez ohledu na typ bezdrátového připojovacího bodu nebo na tom, zda je přítomno tlačítko WPS (strana 34).
• Pro nastavení zabezpečení bezdrátového
připojení nahlédněte do návodu k obsluze
vašeho bezdrátového routeru a ostatních
bezdrátových výrobků atd.
zapněte vypínač napájení.
• Adresa IP, maska podsítě a výchozí brána budou nastaveny automaticky.
2. Nainstalujte software Multi-Function Station na
počítač, na kterém ho chcete používat. Podrobné informace naleznete zde: strana 34.
Poznámka
• Připojit můžete dvě nebo více zařízení a přiřadit
jim adresy IP automaticky pomocí serveru
DHCP, doporučujeme však přiřadit statické adresy IP pro každé zařízení ručně, abyste se vyhnuli potížím s přístupem k síti a konfigurací sítě.
2.5.2 Ruční nastavení
Nespravuje-li váš správce sítě síť prostřednictvím
serveru DHCP, musíte přidělit IP adresu, masku
podsítě a výchozí bránu ručně.
1.
/MENU
5 0 0
"DHCP"
2. Vyberte položku "ZAKÁZÁNO".
OK
2.6.1 Připojovací bod kompatibilní s WPS (s
tlačítkem WPS)
*1
3. Nastavte všechny položky.
Pro adresu IP:
1.
5 0 1
1. Stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém připojovacím bodu.
"IP ADRESA"
OK
*1
2.
Zadejte IP adresu zařízení.
OK /
: "OK"
Pro masku podsítě:
"SUBNET MASKA"
1.
5 0 2
2.
:
OK *1
Zadejte masku podsítě pro síť.
: OK /
: "OK"
2. Stiskněte a podržte tlačítko WPS za zařízení,
dokud LED nezačne blikat.
• Proveďte krok 2 během 1 minuty po provedení
kroku 1.
• Při připojování indikátor LED bliká. Po dokončení připojování LED přestane blikat a rozsvítí
se.
Poznámka
• Zobrazení stavu bezdrátového přístupového
bodu
: WPS
OK
Pro výchozí bránu:
1.
5 0 3
"VÝCHOZÍ BRÁNA"
2.
OK *1
Zadejte výchozí bránu sítě.
OK /
: "OK"
4. Nainstalujte software Multi-Function Station na
počítač, na kterém ho chcete používat. Podrobné informace naleznete zde: strana 34.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem.
(
)
: BEZDRÁTOVÝ (zobrazeno na domovské obrazovce)
:
2.6.2 Připojovací bod kompatibilní s WPS
(bez tlačítka WPS)
Důležité
• Nejprve se ujistěte, že je režim LAN již nastaven na hodnotu "BEZDRÁTOVÝ" (funkce
#580).
1.
/MENU
5 8 3
• Zobrazí se kód PIN přístroje.
OK
*1
2. Zaregistrujte kód PIN ve vašem bezdrátovém
připojovacím bodu.
32
Pokyny pro obsluhu
2.6.3 Připojovací bod nekompatibilní s WPS
3.
: OK /
: "OK"
• Proveďte krok 3 během 1 minuty po provedení
kroku 2.
• Při připojování indikátor LED bliká. Po dokončení připojování LED přestane blikat a rozsvítí
se.
• Přejde-li přístroj do pohotovostního režimu,
opakujte od kroku 1 (kód PIN bude obnoven).
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem.
)
(
2. Zadejte název sítě (SSID).
3. Vyberte požadovaný typ připojení.
OK
*1
1.
Je-li váš bezdrátový připojovací bod vybaven více síťovými klíči, použijte pouze
první síťový klíč (tento přístroj je vybaven
pouze jediným síťovým klíčem).
/MENU
5 8 4
OK
*1
OK *1
• V závislosti na nastaveních vašeho bezdrátového připojovacího bodu může být potřebné
zvolit WEP64 nebo WEP128. Vyberte požadovanou položku a poté stiskněte tlačítko OK *1.
: OK /
:
"OK"
• V závislosti na nastaveních vašeho bezdrátového připojovacího bodu lze tento bod vynechat, nepoužívá-li se šifrování.
• Při připojování indikátor LED bliká. Po dokončení připojování indikátor LED přestane blikat
a rozsvítí se.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem.
(
)
Ruční nastavení bezdrátového připojovacího bodu
1.
/MENU
5 8 5
OK
*1
*1
*1
6. Zadejte síťový klíč.
: OK /
:
"OK"
• V závislosti na nastaveních vašeho bezdrátového připojovacího bodu lze tento bod vynechat, nepoužívá-li se šifrování.
• Při připojování indikátor LED bliká. Po dokončení připojování LED přestane blikat a rozsvítí
se.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem.
(
)
2.6.4 Nastavení použitím instalačního
nástroje Windows®
Používáte-li počítač s operačním systémem
Windows, je možné nakonfigurovat nastavení sítě
LAN během instalace aplikace Multi-Function Station. Podrobnosti viz „2.8 Instalace softwaru (včetně
ovladače tiskárny, skeneru a jiných ovladačů)“ (strana 34).
2.7 Požadované počítačové
prostředí
Důležité
2. Vyberte požadovaný název sítě (SSID).
3. Zadejte síťový klíč.
*1
5. Vyberte požadovaný typ šifrování dat.
Důležité
• Nejprve se ujistěte, že je režim LAN již nastaven na hodnotu "BEZDRÁTOVÝ" (funkce
#580).
• Jsou požadovány následující informace
o nastavení vašeho bezdrátového připojovacího bodu:
– Název sítě (SSID)
– Klíč sítě (klíč WEP / WPA)*1
– Typ připojení
– Typ ověření sítě
– Typ šifrování dat
• Je-li váš bezdrátový připojovací bod nakonfigurován tak, aby nezobrazoval název sítě
(SSID), zadejte název sítě (SSID) ručně
(funkce #585).
OK
4. Vyberte požadovaný typ ověření sítě.
OK
2.6.3 Připojovací bod nekompatibilní s WPS
: OK /
: "OK"
• Používáte-li Windows Server® 2008 /
Windows Server 2012, je podporován pouze
ovladač tiskárny. Nainstalujte ovladač tiskárny použitím funkce Přidat tiskárnu systému Windows.
• Se systémem Mac OS X jsou podporovány
pouze ovladač tiskárny, ovladač skeneru
(TWAIN/ICA) a PC fax (přenos). Podrobnosti
viz průvodce nastavením pro Mac OS X.
K používání Multi-Function Station v počítači je zapotřebí:
Operační systém:
Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/
Windows 10
CPU:
Vyhovuje požadavkům na operační systém
RAM:
Vyhovuje požadavkům na operační systém
Další hardware:
Jednotka CD-ROM
Pevný disk s dostupným místem minimálně 600 MB
Webový prohlížeč (doporučení):
Pokyny pro obsluhu
33
2.8 Instalace softwaru (včetně ovladače tiskárny, skeneru a jiných ovladačů)
Windows Internet Explorer® 8/9
Windows Internet Explorer 10/11 (doporučuje se s
režimem kompatibility)
Microsoft® Edge
2.8 Instalace softwaru (včetně
ovladače tiskárny, skeneru a
jiných ovladačů)
Software Multi-Function Station společnosti
Panasonic umožňuje, aby přístroj využíval následující funkce:
– Tisk na obyčejný, tenký a silný papír, fólie, štítky,
obálky a japonské pohlednice
– Zobrazení náhledu tištěného obrázku, změna pořadí stránek, vymazání stránek a změna rozvržení
tisku atd. před tiskem (Easy Print Utility)
– Zobrazení několika obrazů pro vizuální a snadný
výběr požadovaného naskenovaného obrazu (automatický náhled)
– Skenování dokumentů a převod obrazů na text pomocí softwaru OCR
– Skenování z jiných aplikací v systému Microsoft
Windows, které podporují skenování TWAIN a
WIA (pouze připojení USB)
– Ukládání, úpravy nebo odstraňování položek adresáře pomocí počítače (pouze modely podporující
)
fax nebo LAN) (
– Programování funkcí pomocí počítače
– Přidělení hesla a tisk důvěrných nebo citlivých dokumentů (Zabezpečený tisk)
– Výtisk pouze první kopie pro kontrolu výsledku tisku (Proof Print)
– Odesílání a přijímání faxových dokumentů pomocí
počítače (pouze modely podporující fax) (
)
• Software Multi-Function Station (CD-ROM) nainstalujte před připojením zařízení k počítači
pomocí kabelu USB. Je-li zařízení pomocí kabelu USB připojeno k počítači před instalací
aplikace Multi-Function Station, může se zobrazit dialogové okno [Instalace softwaru ovladače]. Pokud se zobrazí dialogové okno, klikněte na tlačítko [Zavřít].
2.8.1 Příprava počítače a CD-ROM
1. Spusťte systém Windows a ukončete všechny
ostatní aplikace.
2. Vložte do jednotky CD-ROM dodaný disk CDROM.
• Pokud nedojde k automatickému spuštění instalace:
Klikněte na [Start]
[Všechny programy]
[Příslušenství]. Zvolte [Spustit]. Zadejte “D:\Install” (kde “D” je písmeno označující
jednotku CD-ROM). Klepněte na tlačítko [OK].
34
Pokyny pro obsluhu
(Pokud si nejste jisti, můžete označení jednotky CD-ROM zjistit například pomocí aplikace
systému Windows Průzkumník.)
3. Vyberte připojení.
• Informace týkající se připojení USB / kabelového připojení LAN najdete zde: „2.8.2 Připojení USB/připojení LAN“, strana 34.
• Informace týkající se bezdrátového připojení
LAN (
) najdete zde: „2.8.3 Bezdrátové připojení LAN
“, strana 35.
2.8.2 Připojení USB/připojení LAN
1. [Snadná instalace]
• Instalace se spustí automaticky.
2. Po spuštění instalačního programu postupujte
podle pokynů na obrazovce.
• Nástroj Easy Print Utility a Monitor zařízení
budou rovněž nainstalovány.
3. Zobrazí se následující dialogové okno [Typ připojení].
Pro USB připojení:
1. [Přímé připojení pomocí kabelu USB.]
[Další]
• Zobrazí se následující dialogové okno
[Připojte zařízení].
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu
USB ( ) a poté klikněte na tlačítko [Další].
A
3.
Klepněte na položku [Instalovat] a postupujte podle pokynů na obrazovce.
):
Pro LAN připojení (
1. [Připojení prostřednictvím sítě.]
[Další]
2. Zaškrtněte možnost [Vybrat v seznamu
vyhledaných] a vyberte zařízení ze seznamu.
• Není-li název požadovaného zařízení v
seznamu a zařízení nebyla přiřazena IP
adresa, zaškrtněte možnost [Přímé zadání] a zadejte IP adresu.
3. [Další]
4. Klepněte na položku [Instalovat] a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2.8.3 Bezdrátové připojení LAN
Důležité upozornění
Při instalaci použitím kabelového připojení LAN
se během instalace softwaru může zobrazit hlášení. To je obvyklé a software nezpůsobí žádné
potíže s operačním systémem. Můžete bez problémů pokračovat v instalaci. Je zobrazen tento
typ hlášení:
• Pro uživatele systému Windows XP
„The software you are installing for this hardware has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Software
instalovaný pro tento hardware neprošel testem
pro získání loga systému Windows a nebyla tak
ověřena kompatibilita se systémem Windows
XP.)“
• Pro uživatele systému Windows Vista/
Windows 7/Windows 8/Windows 10
„Would you like to install this device software?
(Chcete nainstalovat tento software zařízení?)“
2.8.3 Bezdrátové připojení LAN
Poznámka
• Doporučuje se připojit přístroj k bezdrátové síti
před instalací.
Pro informace o konfiguraci nastavení bezdrátové sítě LAN nahlédněte do „2.6 Bezdrátové
připojení LAN
“, strana 32.
Je-li přístroj již připojen k bezdrátové síti
1. [Snadná instalace (Bezdrátová síť LAN)]
2. Vyberte položku [Síť bezdrátová síť LAN je již
nastavena].
• Instalace se spustí automaticky.
3. Po spuštění instalačního programu postupujte
podle pokynů na obrazovce.
• Nástroj Easy Print Utility a Monitor zařízení
budou rovněž nainstalovány.
4. Zobrazí se následující dialogové okno [Vyberte
síťové zařízení].
1. Zaškrtněte možnost [Vybrat v seznamu
vyhledaných] a vyberte zařízení ze seznamu.
• Není-li název požadovaného zařízení v
seznamu a zařízení nebyla přiřazena adresa IP, zaškrtněte možnost [Přímé zadání] a zadejte adresu IP.
2. [Další]
3. Klepněte na položku [Instalovat] a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Není-li přístroj ještě připojen k bezdrátové síti
1. [Snadná instalace (Bezdrátová síť LAN)]
2. Vyberte položku [Síť bezdrátová síť LAN není
dosud nastavena].
• Instalace se spustí automaticky.
Důležité
• Pro konfiguraci bezdrátové sítě LAN je
potřebný USB kabel. Nastavení bezdrátové sítě LAN lze nakonfigurovat použitím nástroje pro nastavení bezdrátové
sítě LAN po instalaci přes připojení
USB.
3. Po spuštění instalačního programu postupujte
podle pokynů na obrazovce.
• Nástroj Easy Print Utility a Monitor zařízení
budou rovněž nainstalovány.
4. Zobrazí se následující dialogové okno [Připojte
zařízení].
1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu
USB a poté klikněte na tlačítko [Další].
• Po připojení zařízení k počítači bude automaticky zjištěn název modelu.
2. Klepněte na položku [Instalovat] a postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Po spuštění nástroje pro nastavení bezdrátové
sítě LAN se řiďte pokyny na obrazovce pro konfiguraci nastavení bezdrátové sítě LAN.
2.8.4 Další informace
Prohlížení nebo instalace dat pokynů pro obsluhu
1. Spusťte Windows a vložte do jednotky CD-ROM
dodaný disk CD-ROM.
2. Klepněte na [Pokyny pro obsluhu] a postupujte
podle pokynů na obrazovce pro prohlížení nebo
instalaci pokynů k obsluze ve formátu PDF.
• Pro prohlížení návodu k použití je zapotřebí
aplikace Adobe® Reader®.
Poznámka
• Pokud si nainstalujete pokyny pro obsluhu, můžete si je kdykoliv zobrazit kliknutím na [Help
(Nápověda)] ve spouštěcím programu MultiFunction Station.
Použití jiného zařízení s počítačem
Pro každé zařízení musí být následujícím způsobem
přidán ovladač tiskárny.
1. Spusťte Windows a vložte do jednotky CD-ROM
dodaný disk CD-ROM.
2. [Upravit]
[Přidat ovladač]
[Přidat
Multi-Function Station ovladač]. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
• K jednomu počítači nelze současně připojit více
než jedno zařízení (pouze připojení USB).
Pokyny pro obsluhu
35
2.8.4 Další informace
Úprava softwaru (přidání nebo odinstalování
jednotlivých součástí)
Součásti, které chcete instalovat nebo odinstalovat,
lze vybrat kdykoli po instalaci.
1. Spusťte Windows a vložte do jednotky CD-ROM
dodaný disk CD-ROM.
2. [Upravit]
[Upravit utility]. Dále postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Odinstalování softwaru
[Všechny programy]
[Panasonic]
[Start]
název zařízení
[Odinstalovat]. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Instalace nebo odinstalace ovladačů tiskárny.
Informace týkající se instalace nebo odinstalace
ovladače tiskárny PCL najdete zde: strana 160.
Informace týkající se instalace nebo odinstalace
ovladače tiskárny PS (PostScript®) najdete zde:
strana 160.
Informace týkající se instalace nebo odinstalace
ovladače tiskárny XPS (specifikace papíru XML)
(Windows 7 nebo novější) najdete zde: strana 160.
36
Pokyny pro obsluhu
3 Základní provoz
3 Základní provoz
3.1 Obsluha panelu zařízení
3.1.1 Výběr režimu provozu pro modely s dotykovým panelem
Požadovaný režim lze zvolit klepnutím na jedno z následujících tlačítek:
KOPIE
FAX
SKEN
TISK
RYCH.ÚLOHA
–
/KOPIE : Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako kopírku.
–
/FAX : Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako fax.
–
/SKEN : Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako skener.
–
/TISK : Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako tiskárnu.
Poznámka
• Můžete změnit čas, po jehož uplynutí dojde k návratu na domovskou obrazovku (funkce #464).
3.1.2 Výběr režimu provozu pro modely s 2řádkovým LCD displejem
Požadovaný režim lze zvolit stisknutím jednoho z těchto tlačítek:
–
: Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako skener.
–
: Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako kopírku.
–
: Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako fax.
Poznámka
• Výchozím režimem provozu je režim kopírování. Je možné změnit výchozí režim provozu (funkce #463)
a čas před návratem do výchozího režimu provozu (funkce #464).
3.2 Vkládání záznamového papíru
Poznámka k záznamovému papíru:
• Chystáte-li se pro použití na tomto zařízení zakoupit větší množství určitého média (obzvláště u speciálních
formátů a typů médií), nejprve toto médium vyzkoušejte.
• Nepoužívejte následující typy papíru:
– papír s více než 20 % obsahem bavlny nebo fíbrového vlákna jako například hlavičkový papír nebo papír
používaný pro resumé,
– velmi hladký nebo lesklý papír nebo papír s výraznou texturou,
– natřený, poškozený nebo pomačkaný papír,
Pokyny pro obsluhu
37
3.2.1 Standardní vstupní zásobník
•
•
•
•
•
•
– papíry s přídavnými prvky, např. s oušky nebo svorkami,
– zaprášený papír, znečištěný nebo s mastnými skvrnami,
– papír, který by se mohl rozpustit, vypařit, spálit či ztratit barvy, a papír, který při teplotě kolem 200 ℃ produkuje nebezpečné výpary, například velínový papír. Tyto materiály se mohou přenést na válec fixační jednotky a způsobit jeho poškození,
– vlhký papír,
– papír pro inkoustové tiskárny,
– chemicky upravený papír, například kopírovací papír s obsahem nebo bez obsahu karbonu,
– papír nabitý elektrostatickou elektřinou,
– pomačkaný, přehnutý nebo potrhaný papír,
– papír s potaženým povrchem,
Některý papír jej určen k tisku pouze na jednu stranu. Pokud s kvalitou tisku nejste spokojeni nebo pokud dochází k uvíznutí papíru, zkuste tisknout na druhou stranu papíru.
Chcete-li, aby podávání papíru probíhalo plynule a kvalita tisku byla co nejvyšší, používejte papír s dlouhými
zrny.
Při tisku nepoužívejte papír různých typů nebo rozdílné síly zároveň. Mohlo by dojít k uvíznutí papíru.
Nepoužívejte znovu papír potištěný na tomto zařízení pro jiné tiskové úlohy (včetně jiných kopírek nebo tiskáren). Mohlo by dojít k uvíznutí papíru.
Aby nedošlo ke zvlnění papíru, otevírejte balíky s papírem teprve tehdy, až papír budete skutečně potřebovat.
Nepoužitý papír skladujte v originálním balení na chladném a suchém místě.
Pro zákazníky, kteří žijí v oblastech s vysokou vlhkostí: Prosím, uchovávejte papír v klimatizované místnosti.
Při tisku na vlhký papír může dojít k uvíznutí papíru.
Změna formátu a typu papíru
Chcete-li použít jiné velikosti/typy papíru, nahlédněte do následující tabulky a změňte příslušná nastavení.
Typ zásobníku
Formáty papíru
Typy papíru
Standardní vstupní zásobník
Funkce #380
Funkce #383
Víceúčelová přihrádka (
Funkce #381
Funkce #384
)
Spodní vstupní zásobník 1 (
)
Funkce #382
Funkce #385
Spodní vstupní zásobník 2 (
)
Funkce #389
Funkce #386
• Je třeba nastavit stejnou velikost papíru, jakou má aktuální záznamový papír. Zavedete-li záznamový papír,
který je menší, než nastavení velikosti papíru, zhorší se kvalita tisku.
• Po informace o počtu listů, který lze vložit do zařízení, viz strana 190.
• Podrobnosti o podporovaném formátu papíru najdete zde: strana 188.
Informace o číslu zásobníku
Zařízení zobrazuje číslo zásobníku namísto názvu zásobníku.
– "#1": Standardní vstupní zásobník
– "#2": Víceúčelová přihrádka (
)
– "#3": Spodní vstupní zásobník 1 (
)
– "#4": Spodní vstupní zásobník 2 (
)
3.2.1 Standardní vstupní zásobník
• Vložíte-li větší než uvedené množství papíru, může dojít k uvíznutí a poškození papíru.
• V závislosti na typu papíru může vložený papír přesáhnout horní mezní značku ( ). V takovém případě vyjměte nějaký papír ze zásobníku.
1. Táhněte za standardní vstupní zásobník ( ), dokud nezapadne na místo, a potom zvedněte přední část
zásobníku a kompletně jej vytáhněte.
38
Pokyny pro obsluhu
3.2.1 Standardní vstupní zásobník
A
2. Stiskněte pravé vodítko záznamového papíru ( ) a poté je posuňte směrem ven (levé vodítko záznamového papíru se posune samo).
Stiskněte střed vodítka záznamového papíru (
papíru.
) a poté je posuňte do polohy odpovídající značce formátu
A
B
3. Před založením stohu papíru papír prolistujte, abyste předešli jeho uvíznutí.
4. Založte papír tiskovou stranou nahoru ( ).
Důležité
• Dle potřeby stlačením uzamkněte desku (
) ve standardním vstupním zásobníku papíru.
Pokyny pro obsluhu
39
3.2.1 Standardní vstupní zásobník
A
B
• V případě potřeby posunutím vodítek záznamového papíru nastavte šířku na velikost záznamového
papíru.
• Ujistěte se, že je záznamový papír pod mezní
značkou papíru ( ) a že papír není založen nad
dorazy ( ).
A
B
Poznámka
• Pokud je střed vodítka záznamového papíru
příliš stisknutý, mohlo by dojít k chybě zavedení papíru.
5. Zasuňte standardní vstupní zásobník papíru do zařízení a při tom zvedejte přední část zásobníku. Pak jej
úplně zatlačte do zařízení.
Poznámka
• Pokud papír není založen správně, nastavte znovu vodítka papíru, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru.
40
Pokyny pro obsluhu
3.2.1 Standardní vstupní zásobník
• Pokud se standardní vstupní zásobník nezavře, deska ve standardním vstupním zásobníku nemusí být
uzamčena na svém místě. Zatlačte na papír a zkontrolujte, zda leží ve standardním vstupním zásobníku
rovně.
• Když vkládáte pouze několik listů záznamového papíru, doporučujeme použít víceúčelový zásobník.
• Pokud se záznamový papír posune během vyjímání vstupního zásobníku z přístroje, přemístěte jej zpět na
místo ve vstupním zásobníku. Posunutý papír může způsobit zaseknutí.
• Při vyjímání vstupního zásobníku z přístroje zkontrolujte, zda v přístroji nezůstal žádný záznamový papír.
Papír ponechaný v přístroji může způsobit zaseknutí.
Pozor při manipulaci se standardním vstupním zásobníkem
• Neupusťte standardní vstupní zásobník.
Pokyny pro obsluhu
41
3.2.2 Víceúčelová přihrádka
• Při vytahování nebo nasazování držte standardní vstupní zásobník oběma rukama.
Standardní vstupní zásobníky mají po zaplnění záznamovým papírem níže uvedenou hmotnost.
– Jiné modely než AG/SX: přibližně 4,5 kg
– Modely AG/SX: přibližně 5,2 kg
Cca 4,5 kg
Cca 5,2 kg
3.2.2 Víceúčelová přihrádka
• Nastavení velikosti a typu záznamového papíru:
– Formát papíru (funkce #381)
– Typ papíru (funkce #384)
• Chcete-li tisknout z víceúčelové přihrádky, nejprve změňte nastavení zásobníku papíru:
– Při tisku z počítače vyberte #2 pro vlastnosti tiskárny.
– Při kopírování nastavte vstupní zásobník na hodnotu "#2" (funkce #460).
1. Otevřete přední kryt podržením zářezu ( ).
A
• V případě potřeby vytáhněte víceúčelovou přihrádku (
A
42
Pokyny pro obsluhu
).
3.2.2 Víceúčelová přihrádka
2. Zvedejte kryt nad vodítka ( ), dokud nezaskočí na místo.
A
3. Vložte papír tiskovou stranou nahoru a potom přizpůsobte šířku vodítek ( ) velikosti záznamového papíru.
A
Důležité
• Zkontrolujte, zda se záznamový papír nachází pod mezní značkou papíru (
dítky papíru ( ).
) a pod horními vo-
C
B
4. Po vložení papíru stlačte kryt dolů ( ).
Pokyny pro obsluhu
43
3.2.3 Výstupní zásobník
A
Poznámka
• Je-li papír zasunut nesprávně, upravte stoh, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru.
3.2.3 Výstupní zásobník
Před tiskem můžete dočasně rozšířit výstupní zásobník.
3.3 Nastavení dokumentů
3.3.1 Pomocí skla skeneru
A
B
1. Otevřete kryt dokumentu ( ).
2. Položte dokument na sklo skeneru ( ) POTIŠTĚNOU STRANOU DOLŮ, přičemž levý horní roh dokumentu musí být zarovnán s rohem, v němž se nachází značka
44
Pokyny pro obsluhu
.
3.3.2 Použití automatického podavače dokumentů
• Pro vytvoření kopie na výšku nastavte originál v orientaci na výšku. Pro vytvoření kopie na šířku nastavte
originál v orientaci na šířku.
3. Zavřete kryt dokumentu.
Poznámka
• Zkontrolujte, zda se v automatickém podavači dokumentů nenachází žádný dokument. (
)
• Umístěte originál opatrně na sklo skeneru. Abyste zabránili nesprávné funkčnosti, netlačte příliš velkou silou.
• Pokud na sklo položíte knihu silnější než 15 mm, kryt dokumentu nezavírejte.
• Ujistěte se, že inkoust, lepidlo nebo korekční kapalina jsou zcela zaschlé, jinak mohou znečistit sklo skeneru.
3.3.2 Použití automatického podavače dokumentů
Důležité
• Zkontrolujte, zda na skle skeneru nejsou žádné dokumenty.
• Ujistěte se, že inkoust, lepidlo nebo korekční kapalina jsou zcela zaschlé.
• Odstraňte svorky, spony a jiné podobné předměty.
1. Otevřete zásobník dokumentů ( ) a vedlejší zásobník na dokumenty ( ).
• Stisknutím středové části otevřete vedlejší zásobník na dokumenty (
A
B
).
C
2. Vložte dokument (až 75 listů) LÍCEM NAHORU do podavače; po vložení zazní jeden zvukový signál.
• Pro vytvoření kopie na výšku nastavte originál v orientaci na výšku. Pro vytvoření kopie na šířku nastavte
originál v orientaci na šířku.
A
• Nastavte rozestupy vodítek dokumentu (
) podle formátu dokumentu.
Poznámka
• Nevkládejte následující typy dokumentů (Místo toho pomocí skla skeneru dokument okopírujte a vložte jeho kopii.):
– chemicky upravený papír, například kopírovací papír s obsahem nebo bez obsahu karbonu,
– papír nabitý elektrostatickou elektřinou,
– pomačkaný, přehnutý nebo potrhaný papír,
Pokyny pro obsluhu
45
3.3.3 Požadavky na dokumenty
•
•
•
•
•
– papír s potaženým povrchem,
– papír s prosvítajícím obsahem druhé strany (například noviny).
Při podávání určitých typů dokumentů (např. pokud není čistá zadní strana) pomocí automatického podavače dokumentů se může stát, že bude na originálu zanecháno znečištění. Chcete-li tomu zabránit, doporučujeme podávat dokumenty do automatického podavače dokumentů po jednotlivých stránkách nebo použít
sklo skeneru.
Celková výška položených dokumentů musí být menší než 7 mm. Překročí-li dokumenty kapacitu automatického podavače dokumentů, mohou vypadnout nebo způsobit uvíznutí v podavači.
Chcete-li vložit dokument o šířce menší než 210 mm, pro dosažení lepších výsledků doporučujeme originál
zkopírovat pomocí skla skeneru na formát A4 nebo Letter. Takto zkopírovaný dokument poté vložte do podavače dokumentů.
Nevkládejte dokumenty, které nesplňují požadavky na velikost a gramáž. Zhotovte kopii dokumentu pomocí
skla skeneru a kopii vložte do podavače dokumentů.
Počet listů, který se může nacházet ve výstupu dokumentů, se může lišit v závislosti na specifikacích papíru a prostředí použití.
3.3.3 Požadavky na dokumenty
Skutečná plocha skenování
Skutečná plocha skenování je označena šedě.
Sklo skeneru:
Automatický podavač dokumentů (
4 mm
):
4 mm
208 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
348 mm
4 mm
208 mm
216 mm
• Pokud používáte zařízení jako skener, závisí skutečná délka skenování na vybraném formátu papíru.
Velikost a hmotnost dokumentu (s použitím automatického podavače dokumentů) (
)
■ Velikost dokumentu
– Maximální rozměr dokumentu
216 mm
105 mm
– Minimální rozměr dokumentu
105 mm
600 mm
■ Hmotnost dokumentu
• Jeden list: 60 g/m² až 80 g/m²
• Více listů: 60 g/m² až 80 g/m²
46
Pokyny pro obsluhu
3.4 Software Multi-Function Station
3.4 Software Multi-Function Station
Spuštění aplikace Multi-Function Station viz následující.
[Start]
[Všechny programy]
[Panasonic]
název zařízení
[Multi-Function Station]
[Aplikace]
[Skenování] (strana 86)
•
•
•
•
Skenování a zobrazení naskenovaného obrazu.
Skenování a vytvoření obrazových souborů.
Naskenování a odeslání e-mailem.
Skenování a převod obrazu na upravitelná textová
data pomocí softwaru OCR.
• Skenování a odesílání na cloudový server pomocí
softwaru cloudové služby.
[Otevřete složku pro skenování]
• Pro zobrazení složky, do které se uloží naskenovaný obraz.
[Prohlížeč]
• Spuštění Quick Image Navigator (strana 86).
[PC FAX] (Pouze modely podporující fax) (
[Správce tiskových úloh]
)
• Odeslání dokumentu vytvořeného v počítači jako
faxové zprávy (strana 119).
• Zobrazení faxového dokumentu přijatého do počítače (strana 119).
• Správa zabezpečených tiskových úloh (strana 144) a kontrolních tiskových úloh (strana 144).
[Zařízení]
[Vzdálené řízení] (strana 58)
[Nastavení Bezdrátová síť LAN] (
• Programování funkcí.
• Ukládání, upravování a mazání položek v adresáři.
• Pro zobrazení položek ve výpisu.*1
• Zobrazení položek v seznamu ID volajících.*2
• Uložení informace o volajícím do adresáře.*2
• Uložení nebo vymazání položek pro přenos hromadného rozesílání.*1
• Chcete-li pro importování nebo exportování adresáře použít formát CSV (hodnoty oddělené čárkou).
)
• Chcete-li spustit nástroj pro nastavení bezdrátové
sítě LAN (strana 49).
[Monitor zařízení]
• Spuštění monitoru zařízení (strana 58).
[Seznam zařízení]
• Spuštění aplikace Device List.
Pokyny pro obsluhu
47
3.4 Software Multi-Function Station
[Integrovaný web] (Pouze připojení pomocí sítě
)
LAN) (
*1 Pouze modely podporující fax (
)
*2 Pouze modely podporující ID volajícího (
[Nastavení] (strana 48)
• Změna obecných nastavení.
• Změna nastavení pro skenování.
• Pro spuštění konfigurace webového rozhraní
(strana 57).
)
[Help (Nápověda)]
•
•
•
•
Podrobné informace o softwaru Multi-Function Station.
Prohlížení pokynů k obsluze.
Pro zobrazení webové stránky podpory.
Zobrazení informací o Multi-Function Station.
Poznámka
• Pomocí aplikace Monitor zařízení lze potvrdit, že je zařízení připojeno k počítači (strana 58).
• Funkce počítače (tisk, skenování, atd.) pravděpodobně nebudou fungovat správně v následujících situacích:
– pokud je zařízení připojeno k počítači, který si uživatel sestavil sám,
– pokud je zařízení připojeno k počítači pomocí karty PCI nebo jiné rozšiřující karty,
– pokud je zařízení připojeno k jinému hardwaru (jako je rozbočovač USB nebo adaptér rozhraní) a není
připojeno přímo k počítači.
Změna nastavení
Nejprve můžete změnit nastavení pro Multi-Function Station.
1. Vyberte v Multi-Function Station položku [Nastavení].
2. Klepněte na požadovanou kartu a změňte nastavení.
[OK]
[Obecné]
[Nastavení zobrazení nástroje pro
spuštění]
• Výběr typu zobrazení spouštěče.
[Cesta OCR]
• Výběr softwaru OCR.
[Název počítače v seznamech zařízení]*1
(Pouze modely podporující LAN) (
)
• Slouží k výběru, zda se na zařízení zobrazí název vašeho počítače.
[Název počítače]*1
(Pouze modely podporující LAN) (
• Název počítače, který bude zobrazen na zařízení.
– V položce [Název počítače] zadejte jedinečný název, abyste
zabránili chybám nebo odesílání naskenovaných obrazů do
nesprávného počítače.
)
*1 Zobrazuje se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k LAN.
[Skenování]
48
[Uložit do]
• Výběr složky, do které bude naskenovaný obraz uložen.
[Prefix jména souboru]
• Specifikace předpony, která se má připojit k názvu soubor (až
16 znaků).
[Automatický náhled]
• Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce automatického náhledu.
Při použití automatického náhledu můžete snadno vybrat požadovaný obraz.
• Po aktivaci této funkce se může snížit rychlost skenování nebo
může dojít k nedostatku paměti při skenování.
[Prohlížeč]/[Soubor]/[E-mail]/[OCR]/
[Vlastní]/[Cloud]
• Změna nastavení skenování pro skenovací aplikaci MultiFunction.
Pokyny pro obsluhu
3.4 Software Multi-Function Station
Pro výběr výchozí e-mailové aplikace
Při použití funkce skenování do e-mailu je použita výchozí e-mailová aplikace (strana 82).
Výchozí e-mailovou aplikaci můžete vybrat následujícím způsobem.
Pro systém Windows XP:
1. [Ovládací panely]
[Připojení k síti a Internetu]
[Možnosti Internetu]
[Programy]
mail]
2. Vyberte požadovanou e-mailovou aplikaci kompatibilní s MAPI, jako např. [Outlook Express] atd.
Pro systém Windows Vista:
[E[OK]
1. [Ovládací panely]
[Možnosti Internetu]
[Programy]
[Nastavit programy]
[Výchozí
nastavení počítače a přístupu k programům]
• Pokud se zobrazí dialogové okno [Řízení uživatelských účtů], klepněte na tlačítko [Pokračovat].
[Vlastní]
2.
3. Vyberte požadovanou e-mailovou aplikaci kompatibilní s MAPI, jako např. [Windows Mail] atd. z [Vyberte
výchozí emailový program].
[OK]
Pro systém Windows 7 / Windows 8 / Windows 10:
1. [Ovládací panely]
2.
3.
[Síť a Internet]
[Možnosti Internetu]
[Programy]
[Nastavit programy]
[Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům]
[Vlastní]
Z nabídky [Vyberte výchozí emailový program] vyberte požadovaný e-mailový software, který je kompati[OK]
bilní s MAPI.
Konfigurace nastavení bezdrátové sítě (
)
1. Spusťte software Multi-Function Station.
[Nastavení Bezdrátová síť LAN]
2. Klikněte na kartu [Zařízení].
• Po spuštění nástroje pro nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokyny pro obsluhu
49
3.5 Programování zařízení z ovládacího panelu
3.5 Programování zařízení z ovládacího panelu
Důležité
• Potřebujete-li informace o dostupnosti a výběru funkcí pro vaše zařízení, vytiskněte "NASTAVENÍ" (strana
136). Funkce uvedené v přehledu jsou pro vaše zařízení dostupné.
Funkce programování jsou následující:
– „3.6 Funkce programování: Základní“ (strana 50)
– „5.4 Funkce programování: Tisk z počítače“ (strana 78)
– „5.5 Funkce programování: Funkce tisku USB“ (strana 79)
– „6.4 Funkce programování: Skenování“ (strana 87)
– „7.4 Funkce programování: Kopírování“ (strana 106)
– „8.9 Funkce programování: Fax“ (strana 125)
– „9.2 Funkce programování: LAN“ (strana 130)
– „9.3 Funkce programování: Aktualizace“ (strana 133)
Slouží ke změně nastavení funkcí
/MENU
1.
a zadejte 3místný číselný kód.
2. Stiskněte tlačítko
: Zvolte požadované nastavení.
3.
4.
5.
• V závislosti na funkci programování se tento krok bude lišit.
: OK /
: "OK"
• V závislosti na funkci programování se tento krok bude lišit.
: Stisknutím tlačítka
ukončete operaci.
: Stisknutím tlačítka
ukončete operaci.
Přímý příkaz pro výchozí nastavení (pouze modely s 2řádkovým LCD displejem) (
)
• Chcete-li přejít zpět na výchozí nastavení, stiskněte uvedené číslo použitím číselné klávesnice v kroku 3 (pro
některé programy není k dispozici). Chcete-li resetovat všechny funkce, aktivujte funkci #159 (strana 52).
3.6 Funkce programování: Základní
Výchozí
tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Datum a čas
#101
Zadejte datum a čas (zadávání znaků viz strana 60).
–
Vaše logo
#102
Zadejte logo (zadávání znaků viz strana 60).
–
Vaše faxové číslo
#103
Zadejte faxové číslo (zadávání znaků viz strana 60).
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
• Chcete-li zadat znak „+“, stiskněte tlačítko
.
• Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko
.
–
• Chcete-li zadat pomlčku, stiskněte tlačítko R .
• Číslo vymažte tlačítkem
Jazyk
#110
.
Údaje a hlášení na displeji se budou zobrazovat ve zvoleném
jazyce.
FOR ENGLISH USERS:
If you want to change the language setting to English, proceed
as follows.
1.
/MENU
1 1 0
Umístění
50
Pokyny pro obsluhu
#114
2.
Select English.
OK
*1
For 2-line LCD models only. (
–
*1
)
Toto nastavení musí odpovídat zemi, v níž zařízení používáte.
–
3.6 Funkce programování: Základní
Výchozí
tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Režim volby čísla
#120
Pokud nelze provést volbu čísla, změňte nastavení podle parametrů telefonní služby.
Čas zpětného volání/funkce Flash
#121
Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší ústředně nebo
na ústředně volaného.
Poznámka
–
–
• Pokud je jednotka připojena přes ústřednu, funkce ústředny (přesměrování hovoru apod.) nemusí fungovat správně.
Správné nastavení vám sdělí dodavatel ústředny.
Režim ADSL
#124
Pokud používáte linku DSL/ADSL, tato funkce zlepšuje spolehlivost tím, že sníží rychlost přenosu.
0
Poznámka
• Sazba za hovor může být vyšší než obvykle.
Kontrast LCD displeje (pouze modely s 2řádkovým
LCD displejem)
#145
Změna kontrastu displeje LCD.
Výběr měřítka
#147
Vybrané měřítko bude použito při zobrazení rozměrů na displeji
zařízení.
–
Interval displeje
#148
Nastavení intervalu zobrazení střídavě se zobrazujících zpráv.
1
Kód správce
#151
Změna kódu správce pro nastavení omezení režimů. Při zadávání nového kódu pomocí 0-9.
• Výchozí kód správce je "0000".
3
–
Poznámka
• Doporučujeme změnit tento výchozí kód správce na nový.
Omezení režimů
#154
Aktivace omezení režimů. Podrobné informace naleznete zde:
strana 139.
Změna hesla
#155
Změna hesla pro funkci programování pomocí dálkového ovládání. Při zadávání nového kódu pomocí 0-9.
• Výchozí heslo je "1234".
0
–
Poznámka
• Doporučujeme změnit toto výchozí heslo na nové.
• Toto heslo se používá také pro programování funkcí přes
webový prohlížeč (pouze modely podporující LAN). (
)
Čas údržby
#158
Zařízení bude automaticky aktivovat vlastní údržbu. Pomocí klávesnice zadejte čas zahájení údržby.
• Výchozí čas je "00:00".
–
Poznámka
• Zařízení neaktivujte během probíhající vlastní údržby.
Pokyny pro obsluhu
51
3.6 Funkce programování: Základní
Výchozí
tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Nastavení všech
funkcí na výchozí
hodnotu
#159
Před likvidací, přemístěním nebo vrácením produktu aktivujte
tuto funkci a resetujte všechny programovatelné funkce a odstraňte všechna data uložená v paměti.
• Následující položky budou vymazány.
– Adresář
– Informace o volajícím (
)
– Data o přenosech faxů (výpis a faxy přijaté do paměti) (
)
• Před aktivací této funkce odpojte následující kabel.
– Kabel telefonní linky (pouze modely podporující fax) (
)
– Kabel USB
– Kabel LAN (
)
–
1
Typ vyzvánění
#161
Nastavení stylu vyzvánění.
Pípnutí
#165
Nastavení pípnutí a tónů tlačítek. Chcete-li slyšet pípnutí potvrzení/chyby a tóny tlačítek, aktivujte tuto funkci.
Poznámka
1
• I když je tato funkce deaktivovaná, v některých případech
zvukový signál na zařízení zazní. Například:
– Přední kryt je otevřený.
Oznámení ukončení úlohy
#174
Zařízení vás pomocí zvukového signálu upozorní, že byla tisková úloha dokončena.
Poznámka
• Toto nastavení platí pro:
– Tisk z počítače
– Automatický tisk zprávy/seznamu během přenosu faxu
(
)
– Tisk přijatých faxů (
)
• Pokud dojde k chybě tisku, zařízení místo tohoto pípání
použije pípání označující chybu i v případě, že je tato funkce aktivovaná.
Domovská obrazovka
#179
Slouží k výběru vzhledu domovské obrazovky.
Počet zvonění faxu
#210
Změna počtu zazvonění v režimu POUZE FAX.
0
0
Poznámka
• Používáte-li zařízení se záznamníkem, nastavte více než 3
zvonění (strana 113).
• Pro uživatele modelů EU:
Změníte-li nastavení umístění (funkce #114), počet zazvonění faxu se vrátí na "2". V případě potřeby vyberte požadovaný počet zazvonění znovu.
Automatický seznam ID volajících
52
Pokyny pro obsluhu
#216
Je-li tato funkce aktivovaná, zařízení vytiskne seznam ID volajících automaticky po každých 30 nových voláních.
2
0
3.6 Funkce programování: Základní
Výchozí
tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Úprava času
#226
Pomocí této funkce se při příjmu informací o volajícím automaticky upraví datum a čas zařízení.
Poznámka
• Pokud čas nebyl předtím nastaven, funkce ID volajícího
hodiny neupraví.
• Není-li čas nastaven správně kvůli problémům se službou
ID volajícího, je tato funkce VYPNUTÁ.
Nastavení hlasitosti mikrotelefonu
#275
Režim zavěšení
pro mikrotelefon
#278
Chcete-li vybrat, zda se má hlasitost mikrotelefonu automaticky
vrátit na nejnižší úroveň hlasitosti po každém zavěšení nebo zůstat na zvolené úrovni pro další telefonický hovor.
–
1
Po aktivaci této funkce bude zařízení zavěšeno, i když k němu
nebude připojen mikrotelefon.
1
Poznámka
• Tato funkce se do 15 sekund po připojení mikrotelefonu
automaticky nastaví na "VYP.".
Vymazání všech
položek adresáře
Formát papíru ve
standardním
vstupním zásobníku
#289
#380
Vymazání všech položek uložených v adresáři.
• Před aktivací této funkce odpojte následující kabely.
– Kabel telefonní linky (pouze modely podporující fax) (
– Kabel USB
– Kabel LAN (pouze modely podporující LAN) (
)
)
–
Nastavení velikosti záznamového papíru ve standardním vstupním zásobníku.
Poznámka
• Je-li vybrána některá z následujících velikostí papíru, přijaté faxové dokumenty budou uloženy do paměti (pouze modely podporující fax). (
)
– "A5"/"A5-R"
–
– "B5(JIS)"/"B5-R(JIS)"
– "B5(ISO)"/"B5-R(ISO)"
– "16K"/"16K-R"
• Pokud nebyla nastavena vlastní velikost (funkce #391 nebo #392), položka vlastní velikost se nebude zobrazovat.
Formát papíru ve
víceúčelové přihrádce
#381
Nastavení velikosti záznamového papíru ve víceúčelové přihrádce.
–
Poznámka
• Pokud nebyla nastavena vlastní velikost (funkce #391 nebo #392), položka vlastní velikost se nebude zobrazovat.
Pokyny pro obsluhu
53
3.6 Funkce programování: Základní
Funkce
Kód
Popis
Formát papíru
spodního vstupního zásobníku 1
#382
Nastavení velikosti záznamového papíru ve spodním vstupním
zásobníku 1.
Výchozí
tlačítko
Poznámka
• Pokud nebyla nastavena vlastní velikost (funkce #391 nebo #392), položka vlastní velikost se nebude zobrazovat.
• Tato funkce se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován
spodní vstupní zásobník 1 (strana 147).
• Je-li vybrán některý z následujících formátů papíru, přijaté
faxové dokumenty budou uloženy do paměti (pouze mode)
ly podporující fax). (
– "A5"/"A5-R"
–
– "B5(JIS)"/"B5-R(JIS)"
– "B5(ISO)"/"B5-R(ISO)"
– "16K"/"16K-R"
Typ papíru ve standardním vstupním
zásobníku
#383
Nastavení typu záznamového papíru ve standardním vstupním
zásobníku.
Poznámka
1
• Při tisku z počítače bude toto nastavení deaktivováno. Informace o nastavení typu záznamového papíru pro tisk viz
strana 69.
Typ papíru ve víceúčelové přihrádce
#384
Nastavení záznamového papíru pro víceúčelovou přihrádku.
Poznámka
• Při tisku z počítače bude toto nastavení deaktivováno. Informace o nastavení typu záznamového papíru pro tisk viz
strana 69.
Typ papíru spodního vstupního zásobníku 1
#385
Nastavení typu záznamového papíru ve spodním vstupním zásobníku 1.
Poznámka
• Tato funkce se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován
spodní vstupní zásobník 1 (strana 147).
• Při tisku z počítače bude toto nastavení deaktivováno. Informace o nastavení typu záznamového papíru pro tisk viz
strana 69.
Typ papíru spodního vstupního zásobníku 2
#386
Pokyny pro obsluhu
1
Nastavení typu záznamového papíru ve spodním vstupním zásobníku 2.
Poznámka
• Tato funkce se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován
spodní vstupní zásobník 2 (strana 147).
• Při tisku z počítače bude toto nastavení deaktivováno. Informace o nastavení typu záznamového papíru pro tisk viz
strana 69.
54
1
1
3.6 Funkce programování: Základní
Výchozí
tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Formát papíru
spodního vstupního zásobníku 2
#389
Nastavení formátu záznamového papíru ve spodním vstupním
zásobníku 2.
Poznámka
• Pokud nebyla nastavena vlastní velikost (funkce #391 nebo #392), položka vlastní velikost se nebude zobrazovat.
• Tato funkce se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován
spodní vstupní zásobník 2 (strana 147).
• Je-li vybrána některá z následujících velikostí papíru, přijaté faxové dokumenty budou uloženy do paměti (pouze mo)
dely podporující fax). (
– "A5"/"A5-R"
–
– "B5(JIS)"/"B5-R(JIS)"
– "B5(ISO)"/"B5-R(ISO)"
– "16K"/"16K-R"
Nastavení vstupního zásobníku pro
seznamy a hlášení
#390
Pro nastavení použití vstupního zásobníku pro seznamy a hlášení.
Poznámka
• Následující možnosti se zobrazí, pouze pokud se shoduje
formát papíru a typ média. Je-li jedno z toho změněno,
změní se příslušně toto nastavení.
– "#1+#2"
– "#1+#3"
– "#1+#4"*1
– "#2+#3"
1
– "#2+#4"*1
– "#3+#4"*1
– "#1+#2+#3"
– "#1+#2+#4"*1
– "#1+#3+#4"*1
– "#2+#3+#4"*1
– "#1+#2+#3+#4"*1
*1
Vlastní velikost 1
pro kopírování
#391
Pouze pro modely podporující spodní vstupní zásobník 2. (
)
Přizpůsobení velikosti záznamového papíru pro kopírování.
Poznámka
–
• Pokud nastavíte funkci #147 na hodnotu "PALCE", čísla
se budou zobrazovat v palcích.
Vlastní velikost 2
pro kopírování
#392
Přizpůsobení velikosti záznamového papíru pro kopírování.
Poznámka
–
• Pokud nastavíte funkci #147 na hodnotu "PALCE", čísla
se budou zobrazovat v palcích.
Pokyny pro obsluhu
55
3.6 Funkce programování: Základní
Výchozí
tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Nastavení levého
okraje pro vstupní
zásobník
#394
Slouží k nastavení levého okraje pro vstupní zásobník.
1.
/MENU
3 9 4
Úspora energie
#403
2.
Vyberte požadovaný vstupní zásobník.
3.
Změňte nastavení.
4.
5.
6.
: OK /
: "OK"
• Zařízení vytiskne zkušební stránku.
V případě potřeby opakujte kroky 3 až 4.
:
/
:
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
: OK /
OK
*1
: "OK"
–
)
Slouží k nastavení doby, která uplyne, než se zařízení přepne
do režimu úspory energie.
Poznámka
1
• Během režimu úspory energie musí jednotka před zahájením tisku předehřát fixační jednotku.
Tichý režim
#455
Po aktivaci této funkce se sníží provozní hlučnost, ale rychlost
tisku a skenování poklesne na čtvrtinu.
0
Priorita víceúčelové přihrádky
#456
Když je tato funkce aktivní a jako vstupní zásobník je nastaven
víceúčelový zásobník, tisk vystupuje nejdříve z víceúčelového
zásobníku.
0
Udržení kontrastu
#462
Udržení předchozího nastavení kontrastu.
Poznámka
0
• Tato funkce není dostupná pro kontrast skenování.
Výchozí režim provozu (pouze modely s 2řádkovým
LCD displejem)
#463
Umožňuje výběr výchozího režimu provozu (kopírování nebo faxování) po uplynutí vybraného času časovače režimu (funkce
#464).
1
Poznámka
• Touto funkcí nelze vybrat režim skenování.
Časovač režimu
56
#464
Priorita funkce
QUICK-JOB pro
kopírování (pouze
modely s 2řádkovým LCD displejem)
#478
Zobrazení počítadla pro oddělení
#479
Pokyny pro obsluhu
Modely s 2řádkovým LCD displejem:
Slouží k nastavení času před návratem do výchozího režimu
provozu (funkce #463).
Modely s dotykovým panelem:
Slouží k nastavení času před návratem na domovskou obrazovku.
2
Vybraná úloha se zobrazí jako první.
1
Zobrazení počtu kopií/výtisků pro oddělení. Podrobné informace
naleznete zde: strana 141.
–
3.7 Programování přes webový prohlížeč (pouze modely podporující LAN)
Výchozí
tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Úspora toneru
#482
Slouží k nastavení funkce úspory toneru. Je-li tato funkce aktivovaná, vydrží tonerová kazeta déle.
Poznámka
• Tato funkce může na základě snížení spotřeby toneru rovněž snížit kvalitu tisku.
• Toto nastavení je platné pro kopírování a tisk zpráv/seznamů.
• Toto nastavení není platné pro tisk přijatých faxů (pouze
modely podporují fax). (
)
Priorita funkce
QUICK-JOB pro
skenování (pouze
modely s 2řádkovým LCD displejem)
#497
0
Vybraná úloha se zobrazí jako první.
1
3.7 Programování přes webový prohlížeč (pouze modely podporující
LAN)
Můžete měnit funkce prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče místo zařízení.
1. Spusťte aplikaci Multi-Function Station.
[Zařízení]
[Integrovaný web]
• K zařízení můžete přistoupit také zadáním adresy IP do webového prohlížeče.
2. Z panelu nabídek vyberte požadovanou kategorii.
[Zařízení]: funkce zařízení
[Síť]: síťové funkce
[Seznam]: registrace adresáře atd.
3. Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
[OK]
4. Z nabídky vyberte požadovanou funkci.
5. Změňte nastavení nebo upravte informace.
• V závislosti na funkci se tento krok bude lišit.
6. [Postoupit]
• Nové nastavení bude odesláno do zařízení.
7. Uzavřete webový prohlížeč.
Poznámka
• Nastavení zobrazená ve webovém prohlížeči lze aktualizovat kliknutím na [Znovu zadat].
• Je-li zařízení v režimu spánku, může být komunikace mezi webovým prohlížečem a zařízením pomalejší
než obvykle.
Pokyny pro obsluhu
57
3.8 Stav zařízení
3.8 Stav zařízení
3.8.1 Použití vzdáleného řízení
Prostřednictvím počítače lze snadno provádět následující operace:
– Programování funkcí (strana 50)
– Ukládání, upravování a odstraňování položek v adresáři (strana 63)*1
– Uložení nebo vymazání položek pro přenos hromadného rozesílání (strana 65)*2
– Zobrazování položek ve výpisu (strana 136)*2
– Ukládání výpisu do počítače*2
– Zobrazování položek v seznamu ID volajících (strana 136)*3
– Uložení informací o volajícím do adresáře (strana 116)*3
– Uložení seznamu ID volajících do počítače*3
– Používání formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami) pro import nebo export adresáře*1
*1
*2
*3
Pouze pro modely podporující funkci faxu nebo připojení LAN. (
)
Pouze pro modely podporující funkci faxu. (
Pouze pro modely podporující funkci ID volajícího. (
)
1. Spusťte aplikaci Multi-Function Station.
[Zařízení]
)
[Vzdálené řízení]
2. Zvolte požadovanou kartu.
• Zobrazí se nejnovější data uložená v zařízení.
3. Proveďte požadovanou operaci.
• Podrobné informace o jednotlivých funkcích získáte klepnutím na položku [Help (Nápověda)].
• Operaci lze zastavit klepnutím na tlačítko [Storno].
4. [OK]
• Po klepnutí na tlačítko [Použít] lze pokračovat další operací, aniž by se toto okno zavřelo.
5. Zadejte heslo programování (funkce #155).
[OK]
• Nová data budou odeslána do zařízení a okno se zavře.
Poznámka
• Některé funkce z počítače naprogramovat nelze.
• Změní-li jiná osoba nastavení zařízení z ovládacího panelu zařízení, změny provedené z PC mohou být
přepsány. Ověřte tedy před provedením změn nastavení, zda se zařízení nepoužívá.
3.8.2 Použití aplikace Monitor zařízení
Informace o nastavení a aktuálním stavu zařízení lze zjistit z počítače.
1. Spusťte software Multi-Function Station.
2. [Zařízení]
[Monitor zařízení]
3. Zjistit stav zařízení.
[Stav]: Aktuální stav zařízení
Poznámka
• Dodatečné informace (stav toneru a záznamového papíru, informace o zařízení, atd.) se zobrazí na kartě
[Stav], jestliže klepnete na tlačítko [Rozšířené informace].
• Stav zařízení můžete zaktualizovat klepnutím na [Obnovit].
• Pokud se vyskytne chyba tisku, automaticky se spustí aplikace Monitor zařízení a zobrazí se informace o
chybě.
• Podrobnosti naleznete v souboru nápovědy po vybrání položky [Help (Nápověda)] v Multi-Function Station.
3.8.3 Používání webového prohlížeče (pouze připojení k síti LAN)
Informace o nastavení a stavu zařízení lze potvrdit z webového prohlížeče.
1. Spusťte aplikaci Multi-Function Station.
58
Pokyny pro obsluhu
[Zařízení]
[Integrovaný web]
3.8.3 Používání webového prohlížeče (pouze připojení k síti LAN)
• K zařízení můžete přistoupit také zadáním IP adresy do webového prohlížeče.
2. Z nabídky vyberte kategorii.
[Stav]: Informace o toneru, papíru atd.
[Informace]: Aktuální stav zařízení, informace o síti atd.
3. Zjistit stav zařízení.
Poznámka
• Stav zařízení můžete zaktualizovat klepnutím na [Znovu zadat].
Pokyny pro obsluhu
59
4 Telefonní číslo a e-mailová adresa
4 Telefonní číslo a e-mailová adresa
4.1 Zadávání znaků (pouze modely podporující fax nebo LAN)
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
K zadávání znaků a čísel se používá klávesnice pro volbu čísla.
– Stisknutím tlačítek
a
lze přesunovat kurzor.
– Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
– Stisknutím tlačítka
vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka
vymažete všechny znaky nebo čísla.
přesuňte kurzor na
– Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka
další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.
0
*1*2
0 @ ( ) < > ! " #
$ % & \ I ^ ’ ~ →
1
*1
1 . _ – [ ] { } + /
= , ` : ; ? |
Přepínání na velká a malá písmena.
R
Pomlčka
Slouží k vložení mezery.
Odstranění znaku.
*1
*2
Pro určité funkce nelze zadávat různé typy symbolů.
Pro určité funkce lze zadat následující znaky (pouze modely RU).
„ “, „ “, „ “
■ Následující závisí na výběru přípony anebo jazyka (funkce #110).
Pro AG a EU (portugalština/španělština)
2
3
4
5
6
7
8
9
A Á ÃBC
Ç2
DEÉ F
3
GH I Í 4
JKL5
MN ÑO
Ó Õ6
PQRS
7
TU ÚV8
WX YZ
9
a á ãbc
ç 2
de é f3
gh i í 4
j kl5
mn ñ oó
õ 6
pq rs7
t uúv8
w x yz9
Pro CX, EU (angličtina/čeština/nizozemština/francouzština/maďarština/slovenština/turečtina), SX a TW
2
60
3
4
5
6
7
8
9
ABC2
DEF 3
GH I 4
J KL5
MNO 6
PQRS
7
TUV 8
WX YZ
9
abc 2
de f3
ghi 4
j kl5
mno6
pq rs7
t u v8
wxyz9
Pokyny pro obsluhu
4.1 Zadávání znaků (pouze modely podporující fax nebo LAN)
Pro EU (němčina/italština)
2
3
4
5
6
7
8
9
A À Ä BC
2
DEÈF
3
GH I Ì
4
JKL
5
MNOÒÖ
6
PQ RS
7
TU ÙÜV
8
WXYZ
9
aàäbc
2
de è f
3
gh i ì
4
j kl
5
mnoòö
6
pq rsß
7
t u ù üv
8
w x yz
9
Pro EU (řečtina)
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Pro EU (polština)
2
A Ą B CĆ
2
DE ĘF 3
GH I 4
J K L Ł5
MN ŃO Ó
6
PQR S Ś
7
TU V 8
WX YZŹ
Ż 9
abc2
def 3
gh i4
j k l 5
mno 6
pq rs 7
t u v8
w x yz9
3
4
Pro RU
2
5
Modely s dotykovým panelem (
A
6
7
8
9
):
B
A/1/#
VLOŽTE
Vymazat
C
D
E
OK
Přesunutí kurzoru.
Zadání znaku.
Slouží k přepínání velkých a malých písmen, číslic, symbolů*1 a zvláštních znaků*2.
Vložení znaku.
Pokyny pro obsluhu
61
4.1 Zadávání znaků (pouze modely podporující fax nebo LAN)
Odstranění znaku.
*1
*2
Pro určité funkce nelze zadávat různé typy symbolů.
Znaky se budou lišit v závislosti na příponě a/nebo výběru jazyka (funkce #110).
Poznámka
• K zadávání čísel pro určité funkce můžete použít klávesnici.
Hledání jména podle počátečního písmene
Příklad: "LISA"
1. Vyvolejte adresář.
2.
5 (opakovaně): Zobrazení každého jména začínajícího na "L".
• Chcete-li hledat symboly, stiskněte tlačítko
3.
: "LISA"
• Hledání lze zastavit tlačítkem
62
Pokyny pro obsluhu
.
.
4.2 Ukládání telefonního čísla a e-mailové adresy z vašeho zařízení (pouze modely podporující fax nebo
LAN)
4.2 Ukládání telefonního čísla a e-mailové adresy z vašeho zařízení
(pouze modely podporující fax nebo LAN)
4.2.1 Obrazovky dotykového panelu pro adresář a paměť hromadného rozesílání
KOPIE
FAX
SKEN
TISK
MENU
BEZDRÁTOVÝ
ECO
RYCH.ÚLOHA
RYCH.ÚLOHA
Základní Funkce
PC Tisk Vlast.
Funkce LAN
Seznam Kontaktu
Rozesílání
4.2.2 Ukládání telefonních čísel a e-mailových adres do adresáře
Přístroj obsahuje adresář (300 položek).
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
(opakovaně): "NASTAV. ADRESÁŘE"
1.
OK
2. Vyberte položku "NOVÁ".
OK
3. Zadejte jméno, maximálně 16 znaků.
4. Podle zobrazení na displeji zadejte telefonní číslo*1 anebo e-mailovou adresu*2.
OK
• Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako 2 číslice.
*1
*2
Lze zadat až 32 znaků (pouze modely podporující fax). (
)
Lze zadat až 63 znaků (pouze modely podporující LAN). (
)
Poznámka
• "EMAIL FAX?" se zobrazí po kroku 4. Pro použití e-mailové adresy pro internetový fax vyberte "ZAP.".
OK
• Je-li předtím aktivováno nastavení přímého SMTP (funkce #425), zobrazí se také "PŘÍMÝ SMTP?". Pro
použití e-mailové adresy také pro přímý SMTP vyberte "ZAP.".
Modely s dotykovým panelem (
1.
2.
3.
4.
OK
):
"NOVÁ"
Zobrazte obrazovku "Seznam Kontaktu" (strana 63).
Zadejte jméno, maximálně 16 znaků.
Zadejte telefonní číslo*1 nebo e-mailovou adresu*2.
V případě potřeby vyberte režim e-mailu.
– "SKEN": E-mailová adresa bude používána pro skenovací funkce.
Pokyny pro obsluhu
63
4.2.3 Ukládání telefonních čísel a e-mailových adres do rychlé volby
– "Email Fax": E-mailová adresa bude používána pro internetový fax.
– "Přímý SMTP": E-mailová adresa bude používána pro přímý SMTP.
5. "OK"
*1
*2
)
Lze zadat až 32 znaků (pouze modely podporující fax). (
Lze zadat až 63 znaků (pouze modely podporující LAN). (
)
4.2.3 Ukládání telefonních čísel a e-mailových adres do rychlé volby
Zařízení má funkci rychlé volby (6 položek).
• Tlačítka předvolby 1 až 3 lze použít jako tlačítka hromadného rozesílání (strana 65).
1.
(opakovaně): "NASTAV. ADRESÁŘE"
2. Vyberte položku "NOVÁ".
OK
3. Vyberte požadované tlačítko předvolby.
Předvolby 1-3:
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Předvolby 4-6:
Stiskněte tlačítko
, potom stiskněte jedno z tlačítek předvolby.
4. Zadejte jméno, maximálně 16 znaků.
OK
5. Podle zobrazení na displeji zadejte telefonní číslo*1 anebo e-mailovou adresu*2.
OK
• Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako 2 číslice.
*1
*2
)
Lze zadat až 32 znaků (pouze modely podporující fax). (
Lze zadat až 63 znaků (pouze modely podporující LAN). (
)
Poznámka
• "EMAIL FAX?" se zobrazí po kroku 5. Pro použití e-mailové adresy pro internetový fax vyberte "ZAP.".
OK
• Je-li předtím aktivováno nastavení přímého SMTP (funkce #425), zobrazí se také "PŘÍMÝ SMTP?". Pro
použití e-mailové adresy také pro přímý SMTP vyberte "ZAP.".
OK
4.2.4 Úprava a vymazání uložené položky
Úprava uložené položky
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
1.
2.
3.
4.
5.
*1
*2
):
(opakovaně): "NASTAV. ADRESÁŘE"
Vyberte položku "UPRAVIT".
Vyberte požadovanou položku.
OK
OK
Upravte jméno, pokud je to zapotřebí.
OK
Podle zobrazení na displeji upravte telefonní číslo*1 anebo e-mailovou adresu*2.
• Pomlčka nebo mezera se v telefonních číslech počítá jako 2 číslice.
OK
Lze zadat až 32 znaků (pouze modely podporující fax). (
)
)
Lze zadat až 63 znaků (pouze modely podporující LAN). (
Poznámka
• "EMAIL FAX?" se zobrazí po kroku 5. Pro použití e-mailové adresy pro internetový fax vyberte "ZAP.".
OK
• Je-li předtím aktivováno nastavení přímého SMTP (funkce #425), zobrazí se také "PŘÍMÝ SMTP?". Pro
použití e-mailové adresy také pro přímý SMTP vyberte "ZAP.".
64
Pokyny pro obsluhu
OK
4.2.5 Programování položek do paměti funkce hromadného rozesílání
Modely s dotykovým panelem (
1.
2.
3.
4.
5.
):
Zobrazte obrazovku "Seznam Kontaktu" (strana 63).
Vyberte požadovanou položku.
Upravte jméno, pokud je to zapotřebí.
Podle potřeby upravte telefonní číslo*1 a/nebo e-mailovou adresu*2.
V případě potřeby změňte režim e-mailu.
– "SKEN": E-mailová adresa bude používána pro skenovací funkce.
– "Email Fax": E-mailová adresa bude používána pro internetový fax.
– "Přímý SMTP": E-mailová adresa bude používána pro přímý SMTP.
6. "OK"
*1
*2
Lze zadat až 32 znaků (pouze modely podporující fax). (
)
)
Lze zadat až 63 znaků (pouze modely podporující LAN). (
Smazání uložené položky
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
(opakovaně): "NASTAV. ADRESÁŘE"
1.
OK
2. Vyberte položku "UPRAVIT".
OK
3. Vyberte požadovanou položku.
Modely s dotykovým panelem (
1.
2.
3.
OK
):
Zobrazte obrazovku "Seznam Kontaktu" (strana 63).
Vyberte požadovanou položku.
"Ano"
"Vymazat"
4.2.5 Programování položek do paměti funkce hromadného rozesílání
Uložte položky do přístroje pro odeslání stejného dokumentu více stranám (funkce hromadného rozesílání). Naprogramované položky zůstávají v paměti hromadného rozesílání pro časté opakované použití. Můžete naprogramovat až 20 položek.
Programování položek použitím adresáře
1.
:
(opakovaně): "ROZESÍL. NASTAV."
OK
: Zobrazte obrazovku "Rozesílání" (strana 63).
• Vyberte možnost Fax nebo E-mailový fax.
OK *1. Pro použití paměti hromadného rozesílání pro internetový fax vyberte možnost E-mailový fax.
Vyberte umístění požadované paměti hromadného rozesílání.
OK *1
2.
3. Vyberte požadovanou položku.
4.
5.
*1
OK *1
• Číslo v závorkách představuje počet zaregistrovaných položek.
• Tento krok opakujte, chcete-li naprogramovat další položky.
• Pokud jste naprogramovali chybnou položku,
:
, chcete-li položku vymazat,
: opětovným klepnutím položku vymažete.
: OK /
: "OK"
• Chcete-li naprogramovat další tlačítko hromadného rozesílání, zopakujte kroky 2 až 4.
:
/
:
.
Operaci ukončíte opakovaným stisknutím tlačítka
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
Programování položek pomocí rychlé volby (
)
)
K funkci hromadného rozeslání se používá předvolba 1-3. Funkce tlačítka pro rychlou volbu nebude na těchto
předvolbách dostupná.
Pokyny pro obsluhu
65
4.2.5 Programování položek do paměti funkce hromadného rozesílání
1.
2.
3.
4.
(opakovaně): "ROZESÍL. NASTAV."
Stiskněte tlačítko OK .
• Vyberte možnost Fax nebo E-mailový fax.
OK . Pro použití paměti hromadného rozesílání pro internetový fax vyberte možnost E-mailový fax.
Zvolte požadované tlačítko hromadného rozesílání.
Naprogramujte položky.
Použití předvoleb 1-3:
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Použití předvoleb 4-6:
Stiskněte tlačítko
, potom stiskněte jedno z tlačítek předvolby.
• Číslo v závorkách představuje počet zaregistrovaných položek.
• Tento krok opakujte, chcete-li naprogramovat další položky.
• Pokud jste naprogramovali nesprávnou položku, odstraňte tuto položku tlačítkem
.
5.
OK
6.
Operaci ukončete opakovaným stisknutím tlačítka
.
Přidání nové položky do paměti funkce rozesílání
1.
:
(opakovaně): "ROZESÍL. NASTAV."
OK
: Zobrazte obrazovku "Rozesílání" (strana 63).
2.
• Vyberte možnost Fax nebo E-mailový fax.
OK *1. Pro použití paměti hromadného rozesílání pro internetový fax vyberte možnost E-mailový fax.
OK *1
:
/
:
Vyberte umístění požadované paměti hromadného rozesílání.
"Pridat"
3. Vyberte položku, kterou chcete přidat.
OK *1
• Tento krok opakujte, chcete-li přidat další položky.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Vymazání položky uložené do paměti hromadného rozesílání
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
1.
2.
3.
4.
5.
(opakovaně): "ROZESÍL. NASTAV."
66
OK
Vyberte umístění požadované paměti hromadného rozesílání.
Vyberte položku "KAŽDÝ".
OK
Vyberte položku, kterou chcete vymazat.
OK
OK
Modely s dotykovým panelem (
1.
2.
3.
4.
):
):
Zobrazte obrazovku "Rozesílání" (strana 63).
Vyberte umístění požadované paměti hromadného rozesílání.
Vyberte požadovanou položku.
"Vymazat"
Pokyny pro obsluhu
"Ano"
OK
4.3 Zaznamenání položek do adresáře použitím webového prohlížeče (pouze modely podporující LAN)
4.3 Zaznamenání položek do adresáře použitím webového
prohlížeče (pouze modely podporující LAN)
Můžete zadávat, editovat nebo mazat položky adresáře atd. v nabídce [Seznam].
Funkce
Výběr
Registrace a editace emailové adresy a telefonního čísla v rychlé
volbě
Zadejte e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto položky lze použít jako cíle pro
následující funkce. Nejprve se ujistěte, že je editace adresáře na webu (funkce
#567) nastavená na "POVOLENO".
– Odesílání faxů (strana 108)
– Odesílání internetových faxů (strana 123)*1
– Skenování na e-mailovou adresu (strana 82)
– Faxování na e-mailovou adresu (strana 121)
– Oznámení chyby (strana 135)
*1
Chcete-li použít cíl pro přímé SMTP internetového faxu, aktivujte nastavení
přímého SMTP (funkce #425).
1. Spusťte software Multi-Function Station.
[Integrovaný web]
[Seznam]
2. [Zařízení]
3. Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
[OK]
4. Vyberte [SEZNAM KONTAKTŮ] v nabídce.
5. Klikněte na možnost [Upravit] vedle položky, kterou chcete zaregistrovat nebo editovat.
6. Zadejte jméno, e-mailovou adresu atd.
7.
8.
• Chcete-li použít e-mailovou adresu pro internetový fax, vyberte [ZAP.] z
rozbalovacího seznamu [EMAIL FAX]. Chcete-li použít e-mailovou adresu
pro přímé SMTP internetového faxu, vyberte [ZAP.] z rozbalovacího seznamu [Přímý SMTP].
[Postoupit]
Uzavřete webový prohlížeč.
Poznámka
• Cíle můžete zaregistrovat nebo editovat na zařízení (strana 63).
Programování uložených položek pro přenos hromadného rozesílání (
)
Předprogramované cíle lze použít pro následující funkce. Nejprve se ujistěte, že
je editace adresáře na webu (funkce #567) nastavená na "POVOLENO".
– Přenos hromadného rozesílání pro fax (strana 110)
– Přenos hromadného rozesílání pro internetový fax (strana 124)
1. Spusťte software Multi-Function Station.
[Integrovaný web]
[Seznam]
2. [Zařízení]
Jako
uživatelské
jméno
zadejte
“root”
a
poté zadejte heslo pro programová3.
ní (funkce #155).
[OK]
4. Vyberte [ROZESÍLÁNÍ] v nabídce.
5. Klikněte na možnost [Seznam] vedle požadované paměti hromadného rozesílání, kterou chcete naprogramovat.
6. Klikněte na položku [Seznam kontaktů] vedle požadovaného cíle.
7. Klikněte na jméno osoby, které chcete přijaté faxové dokumenty odeslat.
8.
9.
• Pro výběr dalších položek opakujte kroky 6 až 7 (až 20 položek).
[Postoupit]
Uzavřete webový prohlížeč.
Poznámka
• Cíle můžete naprogramovat do paměti hromadného rozesílání pomocí zařízení (strana 65).
Pokyny pro obsluhu
67
4.3 Zaznamenání položek do adresáře použitím webového prohlížeče (pouze modely podporující LAN)
Funkce
Výběr
Registrace a úprava emailové adresy a telefonního čísla v rychlé
volbě (
)
Zadejte e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto položky lze použít jako cíle pro
následující funkce. Nejprve se ujistěte, že je editace adresáře na webu (funkce
#567) nastavená na "POVOLENO".
– Odesílání faxů (strana 108)
– Odesílání internetových faxů*1 (strana 123)
– Skenování na e-mailovou adresu (strana 82)
– Faxování na e-mailovou adresu (strana 121)
– Oznámení chyby (strana 135)
*1
Chcete-li použít cíl pro přímé SMTP internetového faxu, aktivujte nastavení
přímého SMTP (funkce #425).
1. Spusťte software Multi-Function Station.
[Integrovaný web]
[Seznam]
2. [Zařízení]
Jako
uživatelské
jméno
zadejte
“root”
a
poté zadejte heslo (funkce #155).
3.
[OK]
4. Vyberte [STANICE] v nabídce.
5. Klikněte na možnost [Upravit] vedle rychlé volby, kterou chcete zaregistrovat
nebo editovat.
6. Zadejte jméno, e-mailovou adresu atd.
7. [Postoupit]
8. Uzavřete webový prohlížeč.
Poznámka
• Cíle můžete zaregistrovat nebo editovat na zařízení (strana 64).
68
Pokyny pro obsluhu
5 Tisk
5 Tisk
5.1 Tisk v aplikacích systému Windows
Lze vytisknout soubor vytvořený v aplikaci systému Windows. Například při tisku souboru z aplikace WordPad
postupujte následujícím způsobem:
1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Vyberte [Tisk] v nabídce.
3. Vyberte název zařízení jako aktivní tiskárnu.
• Je-li aktivováno omezení režimu (funkce #154), zadejte nejprve do nastavení tiskárny kód oddělení použitím [Typ úlohy] (strana 69). Nesouhlasí-li kód oddělení nebo omezuje-li kód oddělení režim tisku, tisk
se zruší.
• Pro změnu nastavení tiskárny klikněte na [Předvolby], poté klikněte na požadovanou kartu. Změňte nastavení tiskárny a klepněte na tlačítko [OK].
4. Klepněte na tlačítko [Tisk].
Poznámka
• Podrobné informace o specifikacích papíru: strana 189.
Nastavení vlastností tiskárny
Můžete změnit nebo zobrazit nastavení na následujících kartách.
[Základní]
Formát papíru, typ média, počet stránek na list, oboustranný tisk atd.
[Výstup]
Počet výtisků, kompletace atd.
[Typ úlohy]
Omezení režimu, Secure Print, Proof Print
[Kvalita]
Kvalita, kontrast, funkce úspory toneru atd.
[Efekty]
Vodotisk, překryv.
[Profil]
Uložení požadovaných nastavení, výběr uložených nastavení atd.
[Podpora]
Informace o verzi.
Poznámka
• Vyberte požadovaný typ média na kartě [Základní] podle záznamového papíru.
Typ záznamového papíru
Typ média
Obyčejný papír
75 g/m² až 105 g/m²
[Obyčejný papír]
Tenký papír
60 g/m² až 75 g/m²
[Tenký papír]
Silný papír
105 g/m² až 165 g/m²
[Silný papír]
Silný papír
165 g/m² až 220 g/m²
[Silný papír 2]
Fólie
[Fólie]
Štítek
[Štítky]
Obálka
[Obálka]*1
Pokyny pro obsluhu
69
5.1.1 Oboustranný tisk
Typ záznamového papíru
Typ média
Japonská pohlednice
[Japonská pohlednice]*2
*1
Vyberte [Obálka č. 10], [Obálka DL], [Japon. obálka You 4], [Japon. obálka Chou 3] nebo [Japon.
obálka Chou 4] pro formát papíru. Pro čistý tisk na obálku nastavte horní, dolní, levý a pravý okraj na
více než 10 mm.
*2 Vyberte [Japonská pohlednice] pro formát papíru.
• Při tisku z počítače potlačí nastavení vlastností tiskárny následující programové funkce zařízení:
– Nastavení typu média (funkce #383, #384, #385 a #386)
– Nastavení úspory toneru (funkce #482)
5.1.1 Oboustranný tisk
Například při tisku souboru z aplikace WordPad postupujte následujícím způsobem:
• Lze použít obyčejný papír a tenký papír.
1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Vyberte [Tisk] v nabídce.
3. Vyberte název zařízení jako aktivní tiskárnu.
4. [Předvolby]
5. Klikněte na kartu [Základní].
6. [Duplexní tisk]
Vyberte požadované oboustranné rozvržení.
• Vyberte [Není] pro deaktivaci této funkce.
• Můžete také změnit okraj oboustranného tisku.
[OK]
7. Klepněte na tlačítko [Tisk].
5.1.2 Třídění tisků podle rotace
Výstup můžete třídit do sad dokumentů (zkompletovaných) nebo sad stránek (nezkompletovaných).
Důležité
• Při vkládání záznamového papíru do zásobníků zkontrolujte splnění následujících podmínek:
– Záznamový papír by měl být vložen do jednoho zásobníku papíru v orientaci na výšku a do dalšího zásobníku papíru v orientaci na šířku.
– Papír vložený v každém zásobníku pro tuto funkci musí mít stejnou velikost a typ.
1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Vyberte [Tisk] v nabídce.
3. Vyberte název zařízení jako aktivní tiskárnu.
4. [Předvolby]
5. Klikněte na kartu [Výstup].
6. [Metoda třídění]
Vyberte položku [Otočit].
7. Klepněte na tlačítko [Tisk].
Poznámka
• Mezi podporované formáty papíru patří A4, Letter, B5 (ISO)*1, B5 (JIS)*1 a 16K*1.
*1
Není podporován oboustranný tisk.
5.1.3 Tisk na speciální média
Kromě obyčejného papíru lze použít i speciální média (štítky/fólie/obálky/pohlednice).
70
Pokyny pro obsluhu
5.1.3 Tisk na speciální média
• Informace o záznamovém papíru naleznete zde: strana 189.
• Pro tisk na speciální média použijte víceúčelovou přihrádku.
• Informace o vkládání papíru: strana 42.
Tisk na štítky
Používejte štítky určené pro laserový tisk. Doporučujeme používat následující typy:
Avery™
5163/L7160
• Při vkládání štítků se ujistěte, zda tištěná strana směřuje NAHORU.
Pro podrobnosti o počtu listů, který lze do zařízení vložit, viz strana 190.
Nepoužívejte následující štítky:
– štítky pomačkané, poškozené nebo odlepené od podkladového archu,
– listy se štítky s prázdnými místy po odlepených štítcích,
– štítky, které zcela nepokrývají podkladový arch jako v následujících případech:
Tisk na fólie
Používejte fólie určené pro laserový tisk. Doporučujeme používat následující typy:
3M® CG3300/CG5000
• Při vkládání fólií se ujistěte, zda tisková strana směřuje NAHORU.
Pro podrobnosti o počtu listů, který lze do zařízení vložit, viz strana 190.
• Po ukončení tisku umístěte fólie na rovný povrch, aby vychladly a nezkroutily se.
• Nepoužívejte znovu fólie, které již byly do zařízení zavedeny. To se týká i fólií, které prošly zařízením, aniž by
se na ně cokoli vytisklo.
• U některých fólií lze tisknout pouze na jednu (určitou) stranu; v pokynech pro použití těchto fólií by měla být
tato strana označena. Pokud je kvalita tisku nízká, zkuste tisknout na druhou stranu nové fólie.
Tisk na obálky
Používejte obálky určené pro laserový tisk. Doporučujeme používat následující typy:
– Vysoce kvalitní obálky z papíru 90 g/m² až 110 g/m² (pro obálku CHOUKEI #3/CHOUKEI #4/YOUKEI #4).
– Vysoce kvalitní obálky z papíru 90 g/m² (pro obálku #10/DL).
– Obálky s tenkými a ostře přeloženými hranami zaváděcích stran.
– Obálky s konstrukcí postranní obruby.
– Obálky s obsahem vlhkosti 4 % až 6 % hmotnosti (pro obálku #10/DL).
– Obálky, kde jsou lemy na okrajích předních stran obálky (pro obálku YOUKEI #4/#10/DL).
• Obálky se zalepovacími chlopněmi vkládejte SMĚREM DOLŮ.
Pro podrobnosti o počtu listů, který lze do zařízení vložit, viz strana 190.
• Nastavení směru pro každý typ obálky je následující.
– Obálka CHOUKEI #3/CHOUKEI #4
– Obálka YOUKEI #4/#10/DL
Pokyny pro obsluhu
71
5.1.3 Tisk na speciální média
Poznámka
• I velmi kvalitní obálky se někdy mohou pomačkat a zkroutit.
• Netiskněte při vysoké vlhkosti. Obálky se vlivem vysoké vlhkosti mohou zkroutit nebo slepit.
• Obálky skladujte v suchém prostředí a na rovném povrchu, aby se neohýbaly nebo nepoškodily jejich rohy.
Nepoužívejte obálky s následujícími vlastnostmi (mohlo by dojít k jejich uvíznutí):
– obálky nepravidelného tvaru,
– obálky s vlhkostí,
– obálky pomačkané, pokroucené, s ohnutými rohy či jinak zdeformované,
– obálky s diagonálními lemy,
– obálky s výraznou texturou nebo obálky s velmi lesklým povrchem,
– obálky, které se zalepují pomocí odlepovacího proužku,
– obálky s více chlopněmi,
– obálky s lepidlem na chlopni,
– nafouklé obálky nebo obálky s nedostatečně přeloženými hranami,
– obálky s reliéfním tiskem,
– obálky, které již byly jednou potištěny,
– obálky s obsahem bavlny nebo vláknitých materiálů.
Konstrukce diagonálního lemu
Odlepovací
proužek
Více chlopní
Pokřivené
Zkroucené
S ohnutými
okraji
Zvlněné
S ohnutými rohy
Nepoužívejte následující obálky (mohly by zařízení poškodit):
– obálky se svorkami, sponami nebo provázky,
– obálky s průhlednými okny,
– obálky, které se nezalepují zvlhčením lepicí plochy, ale pouze tlakem.
72
Pokyny pro obsluhu
5.1.3 Tisk na speciální média
Svorka
Průhledné okno
Tisk na japonské pohlednice
• Použití standardních japonských pohlednic.
• Nepoužívejte japonské pohlednice pro inkoustové tiskárny.
• Vložíte-li do zásobníku japonské pohlednice, ověřte, zda jsou na nich místa pro razítko a poštovní směrovací
číslo.
Pro podrobnosti o počtu listů, který lze do zařízení vložit, viz strana 190.
• Jsou-li pohlednice zkroucené dolů, vyrovnejte je ohnutím do opačného směru a poté vložte maximálně 5 pohlednic.
• Pro čistý tisk nastavte horní odsazení nejméně na 10 mm.
• Při vkládání pohlednic se ujistěte, zda tištěná strana směřuje NAHORU.
– Tisk na stranu zprávy pohlednice
– Tisk na stranu adresy pohlednice (strana, kde je umístěné razítko)
• Tisknete-li na pohlednice oboustranně, potiskněte nejprve stranu zprávy. Strana zprávy bude potištěna čistěji,
potisknete-li stranu adresy (stranu, kde je umístěné razítko) jako druhou.
Pokyny pro obsluhu
73
5.2 Nástroj Easy Print Utility
5.2 Nástroj Easy Print Utility
Při tisku pomocí nástroje Panasonic Easy Print Utility namísto ovladače tiskárny budete mít přístup k mnoha užitečným a pohodlným funkcím tisku.
– Zabránění nechtěným výtiskům díky kontrolnímu náhledu na obrazovce počítače
– Zkombinování více dokumentů
– Uložení souboru ve formátu PDF
Například při tisku souboru z aplikace WordPad postupujte následujícím způsobem:
1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Vyberte [Tisk] v nabídce.
3. Vyberte položku [Panasonic Easy Print Driver] jako aktivní tiskárnu.
4. Klepněte na tlačítko [Tisk].
• Zobrazí se dialogové okno [Panasonic Easy Print Utility]. Chcete-li o nástroji Easy Print Utility získat
podrobnější informace, klikněte na [?] a poté na požadovanou položku.
5. Prohlédněte si tištěný obrázek kliknutím na požadovanou stránku v okně [Úlohy tisku stránky] (seznam v
levém sloupci).
• Chcete-li změnit nastavení tiskárny, viz strana 74.
• Chcete-li zkombinovat více dokumentů vytvořených v různých aplikacích, viz strana 74.
• Chcete-li soubor uložit ve formátu PDF, viz strana 75.
• I když nejdříve nastavíte počet výtisků ve zdrojové aplikaci, v nástroji Easy Print Utility tyto údaje možná
bude nutné nastavit znovu.
6. Klikněte v panelu nástrojů tisku na ikonu [Tisk].
Poznámka
• Je-li aktivováno omezení režimu (funkce #154), zadejte nejprve do nastavení tiskárny kód oddělení použitím [Typ úlohy] (strana 69). Nesouhlasí-li kód oddělení nebo omezuje-li kód oddělení režim tisku, tisk se
zruší. Nastavení [Typ úlohy] nelze provést z nastavení tiskárny dialogu [Panasonic Easy Print Utility].
5.2.1 Funkce ekologického tisku
Můžete použít různé funkce tisku a bez zkušebního tisku zobrazit náhled výsledného tištěného obrazu.
Nastavení tiskárny
V kroku 5 můžete změnit nebo zobrazit nastavení na následujících kartách.
[Základní]: Formát papíru, rozvržení tisku, oboustranný
[Výstup]: Počet výtisků, zdroj papíru, typ média
[Kvalita]: Barevný režim, úspora toneru
[Efekty]: Záhlaví, vodoznak, zápatí
Zkombinování více dokumentů
Můžete zobrazit několik stránek vytvořených v různých aplikacích a zpracovat je jako jediný dokument.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Proveďte kroky 1 až 4 na “5.2 Nástroj Easy Print Utility”.
Otevřete další dokument, který chcete přidat do nástroje Easy Print Utility.
Vyberte [Tisk] v nabídce.
Vyberte položku [Panasonic Easy Print Driver] jako aktivní tiskárnu.
Klepněte na tlačítko [Tisk].
• Dokument bude přidán za poslední stranu předchozího dokumentu v okně náhledu tisku.
Opakujte kroky 2 až 5.
V případě potřeby změňte nastavení tiskárny (strana 74).
Klikněte v panelu nástrojů tisku na ikonu [Tisk].
Poznámka
• Maximální počet dokumentů, které lze zobrazit v okně [Úlohy tisku stránky] je 999 stránek.
74
Pokyny pro obsluhu
5.3 Přímý tisk z paměťového zařízení USB
Uložení souboru ve formátu PDF
Zobrazené soubory můžete místo vytisknutí uložit ve formátu PDF.
1. Proveďte kroky 1 až 4 na “5.2 Nástroj Easy Print Utility”.
2. Klikněte v panelu nástrojů tisku na ikonu [Uložit PDF soubor].
3. Zvolte složku, kam se má soubor uložit, zadejte název souboru a poté klikněte na [Uložit]. Během vytváření
a ukládání souborů PDF se zobrazí dialogové okno [Uložit PDF soubor].
Poznámka
• Soubor PDF vytvořený pomocí nástroje Easy Print Utility je obrazového typu.
5.3 Přímý tisk z paměťového zařízení USB
Můžete přímo vytisknout soubor uložený na paměťovém zařízení USB bez použití počítače.
5.3.1 Obrazovky dotykového panelu pro přímý tisk z paměťového zařízení USB
USB PAMĚŤ
KOPIE
FAX
SKEN
ZABEZPEČENÝ TISK
ZKUŠEBNÍ TISK
TISK
RYCH.ÚLOHA
Nastavení
5.3.2 Základní postupy pro přímý tisk z paměťového zařízení USB
1. Připojte paměťové zařízení USB do portu USB zařízení (strana 21).
• Paměťové zařízení USB není součástí dodávky.
2.
:
(opakovaně): "USB PŘÍMÝ TISK"
OK
: Zobrazte obrazovku "USB PAMĚŤ" (strana 75).
3. Vyberte požadovaný soubor.
• Zobrazí se tisknutelné soubory uložené na paměťovém zařízení USB.
4. OK *1
• Můžete vybrat až 40 souborů. Pro výběr více souborů opakujte kroky 3 a 4.
5. V případě potřeby změňte nastavení přímého tisku.
1.
2.
:
: Zobrazte obrazovku "Nastavení" (strana 75).
• Viz strana 76 pro podrobnosti o nastaveních přímého tisku.
Zvolte požadovaná nastavení.
6.
• Je-li aktivováno omezení režimu (funkce #154), zadejte kód oddělení pro přímý tisk z paměťového zařízení USB. Nesouhlasí-li kód oddělení nebo omezuje-li kód oddělení režim tisku, tisk se zruší.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Lze tisknout následující typy formátů souborů:
– TIFF
– JPEG
– PDF (pouze typ obrazu, např. soubory naskenované ze zařízení nebo naskenované z počítače pomocí
aplikace Quick Image Navigator.)
Pokyny pro obsluhu
75
5.3.3 Nastavení funkcí přímého tisku
• Zobrazí se až 8 znaků z názvu souboru.
• Podrobné informace o paměťovém zařízení USB viz strana 145.
• Vyberete-li stejný soubor, který jste vybrali v kroku 3, a stisknete tlačítko OK *1, výběr se zruší.
*1 Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Co znamená „ “ (pouze modely s 2řádkovým LCD displejem) (
“ ” za názvem souboru znamená, že je soubor vybrán.
)
5.3.3 Nastavení funkcí přímého tisku
Můžete změnit nastavení přímého tisku. Nastavení se po každém tisku resetují.
Výběr vstupního zásobníku papíru ("VSTUP ZÁSOB")
Můžete vybrat vstupní zásobník papíru pro přímý tisk.
1. Zvolte požadované nastavení.
2.
OK *1
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Následující možnosti se zobrazí, pouze pokud se shoduje formát papíru a typ média. Je-li jedno z toho
změněno, změní se příslušně toto nastavení.
– "#1+#2"
– "#1+#3"
– "#1+#4"*1
– "#2+#3"
– "#2+#4"*1
– "#3+#4"*1
– "#1+#2+#3"
– "#1+#2+#4"*1
– "#1+#3+#4"*1
– "#2+#3+#4"*1
– "#1+#2+#3+#4"*1
*1
Pouze pro modely podporující spodní vstupní zásobník 2. (
)
Změna počtu tisknutých kopií ("KOPIÍ")
Výchozí nastavení lze změnit (funkce #660).
1. Zadejte počet kopií (až 99).
: OK /
: "OK"
2.
Změna orientace ("ORIENTACE")
Můžete změnit orientaci tisku.
Výchozí nastavení lze změnit (funkce #661).
1. Zvolte požadované nastavení.
2.
OK *1
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Výběr rozvržení stránky ("TYP N na 1")
Můžete uspořit papír tiskem 2, 4 nebo 8 stránek na 1 stránku. Dokumenty budou zmenšeny, aby se vešly na
záznamový papír.
Výchozí nastavení lze změnit (funkce #662).
1. Zvolte požadované nastavení.
2.
OK *1
*1
76
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
Pokyny pro obsluhu
)
5.3.3 Nastavení funkcí přímého tisku
Výběr ohraničení stránky pro N v 1 ("Nna1 STR.OHRANIČ")
Můžete zvolit, zda se mají mezi stránkami v tisku N v 1 tisknout linky mezi stránkami.
Výchozí nastavení lze změnit (funkce #663).
1. Zvolte požadované nastavení.
2.
OK *1
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Výběr oboustranného tisku ("OBOUSTRANNÉ")
Můžete vybrat požadovaný typ vazby.
Výchozí nastavení lze změnit (funkce #664).
1. Zvolte požadované nastavení.
2.
OK *1
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Výběr nepřetržitého tisku ("NEPŘERUŠ. TISK")
Můžete vybrat, zda se mají dokumenty v různých formátech souborů tisknout na 1 stránku v rozvržení tisku nebo oboustranném tisku.
Výchozí nastavení lze změnit (funkce #665).
1. Zvolte požadované nastavení.
2.
OK *1
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Pokyny pro obsluhu
77
5.4 Funkce programování: Tisk z počítače
5.4 Funkce programování: Tisk z počítače
Podrobnosti pro změnu nastavení funkcí najdete zde: strana 50.
Funkce
Vstupní zásobník
v PCL
Kód
#760
Popis
Výchozí tlačítko
Nastavení vstupního zásobníku v PCL.
Poznámka
• Následující možnosti se zobrazí, pouze pokud se shoduje formát papíru a typ média. Je-li jedno z toho změněno, změní se příslušně toto nastavení.
– "#1+#2"
– "#1+#3"
– "#1+#4"*1
– "#2+#3"
– "#2+#4"*1
1
– "#3+#4"*1
– "#1+#2+#3"
– "#1+#2+#4"*1
– "#1+#3+#4"*1
– "#2+#3+#4"*1
– "#1+#2+#3+#4"*1
*1
Počet kopií v PCL
#762
Pouze pro modely podporující spodní vstupní zásob)
ník 2. (
Změna počtu kopií pro tisk PCL. Pomocí číselné klávesnice
zadejte počet kopií od "001" do "999".
–
• Výchozí nastavení je "001".
Formát papíru
v PCL
#763
Nastavení formátu záznamového papíru.
Orientace záznamového papíru
v PCL
#765
Nastavení směru záznamového papíru v PCL.
Tisk šířky A4
v PCL
#766
Počet řádků na
stránku v PCL
#767
–
1
Po aktivaci této funkce se změní okraje a tisknutelná oblast
záznamového papíru formátu A4 tak, aby bylo možné na jeden řádek vytisknout 80 znaků s hustotou písma 10 cpi.
Pro nastavení počtu řádků na stránku při tisku PCL.
Pomocí číselné klávesnice zadejte počet řádků na stránku
od "005" do "128".
0
–
• Výchozí nastavení je "064".
Zdroj písma v PCL
78
Pokyny pro obsluhu
#768
"STÁHNOUT FONT" lze vybrat po zaregistrování staženého
fontu do zařízení.
1
5.5 Funkce programování: Funkce tisku USB
Funkce
Číslo písma v PCL
Kód
#769
Výchozí tlačítko
Popis
Pro nastavení čísla písma, které bude použito při tisku PCL.
Zařízení přiřazuje číslo každému písmu.
Pomocí číselné klávesnice zadejte číslo písma od "000" do
"056".
• Výchozí nastavení je "000".
–
Poznámka
• Pokud je zdroj písma v PCL (funkce #768) nastaven na
"STÁHNOUT FONT", výchozí nastavení je "001".
• Pro tisk seznamu písem viz strana 136.
Rozteč/body písma v PCL
#770
Pro nastavení rozteče/bodů písma pro tisk PCL.
Pomocí číselné klávesnice zadejte rozteč písma od
"00.44" do "99.99", nebo body od "004.00" do
"999.75".
–
• Výchozí rozteč je "10.00" a výchozí body jsou
"012.00".
• Je-li tento krok rozteč písma nebo bod, závisí na čísle písma vybraném ve funkci #769.
Sada symbolů
v PCL
#771
Pro nastavení sady symbolů, která bude použita při tisku
PCL.
Přerušení řádků
v PCL
#772
Pro nastavení chování při příjmu kódů CR, LF a FF.
– "CR/LF/FF": CR=CR, LF=LF, FF=FF
–
1
– "CR+LF/LF/FF": CR=CR+LF, LF=LF, FF=FF
– "CR/CR+LF/CR+FF": CR=CR, LF=CR+LF, FF=CR+FF
Režim automatického pokračování
#773
Pro nastavení délky doby, která uplyne po přeplnění paměti,
než se zařízení obnoví.
1
Časová prodleva
dat
#774
Změna nastavení vypršení platnosti dat. Pokud během nastaveného času neodešle počítač na zařízení žádná data,
zařízení automaticky vytiskne zbývající data v paměti.
Pomocí klávesnice pro volbu čísla zadejte požadovanou časovou prodlevu dat od 5 a 600 sekund.
• Výchozí nastavení je "060" sekund.
–
Vzájemný tisk rozměru A4/Letter
#776
Tato funkce umožňuje tisk formátu A4, i když je vložen záznamový papír o rozměru Letter, a naopak. Je-li tato funkce
aktivovaná, lze tisknout mezi rozměry A4/Letter.
1
Poznámka
• Tato funkce nemusí být dostupná pro víceúčelovou přihrádku.
Tisk chybové
stránky
#777
Nastavení emulace
#779
Po aktivaci této funkce zařízení vytiskne informace o chybách v případě výskytu potíží při zpracování týkajících se jazyka popisu stránky (PCL nebo PostScript).
Nastavení emulace (jazyka tiskárny).
0
1
5.5 Funkce programování: Funkce tisku USB
Změna nastavení funkcí, viz strana 50.
Pokyny pro obsluhu
79
5.5 Funkce programování: Funkce tisku USB
Funkce
Počet kopií pro
tisk USB
Kód
#660
Popis
Nastavení počtu kopií pro tisk. Pomocí číselné klávesnice
zadejte požadovaný počet kopií od "01" do "99". Podrobné informace naleznete zde: strana 76.
Výchozí tlačítko
–
Poznámka
• Výchozí nastavení je "01".
Orientace záznamového papíru
pro tisk USB
#661
Nastavení funkce
N v 1 pro tisk USB
#662
Ohraničení stránky pro funkci
N v 1 pro tisk USB
#663
Oboustranný tisk
USB
Nastavení orientace záznamového papíru. Podrobné informace naleznete zde: strana 76.
1
Můžete uspořit papír tiskem 2, 4 nebo 8 stránek na 1 stránku. Dokumenty budou zmenšeny, aby se vešly na záznamový papír. Podrobné informace naleznete zde: strana 76.
0
Můžete zvolit, zda se mají mezi stránkami v tisku N v 1 tisknout linky mezi stránkami. Podrobné informace naleznete
zde: strana 77.
0
#664
Výběr, zda se mají stránky tisknout oboustranně, a výběr typu vazby. Podrobné informace naleznete zde: strana 77.
0
Nepřetržitý tisk
USB
#665
Výběr, zda jsou dokumenty v různých formátech souborů tištěny na 1 stránku při použití rozvržení tisku a oboustranného tisku. Podrobné informace naleznete zde: strana 77.
1
Vstupní zásobník
pro tisk USB
#669
Nastavení vstupního zásobníku pro tisk USB.
Poznámka
• Následující možnosti se zobrazí, pouze pokud se shoduje formát papíru a typ média. Je-li jedno z toho změněno, změní se příslušně toto nastavení.
– "#1+#2"
– "#1+#3"
– "#1+#4"*1
– "#2+#3"
– "#2+#4"*1
– "#3+#4"*1
– "#1+#2+#3"
– "#1+#2+#4"*1
– "#1+#3+#4"*1
– "#2+#3+#4"*1
– "#1+#2+#3+#4"*1
*1
80
Pokyny pro obsluhu
Pouze pro modely podporující spodní vstupní zásobník 2. (
)
1
5.5 Funkce programování: Funkce tisku USB
Funkce
Nastavení řazení
zobrazení pro tisk
USB
Kód
#672
Výchozí tlačítko
Popis
Soubory a složky budou seřazeny podle názvu nebo data.
– "VYP."
– "PODLE JMÉNA"
– "PODLE DATA"
2
Poznámka
• Výběr "PODLE JMÉNA" nebo "PODLE DATA" bude
vyžadovat určitý čas pro třídění souborů a složek.
Pokyny pro obsluhu
81
6 Skenování
6 Skenování
6.1 Obrazovky dotykového panelu pro skenování
KOPIE
FAX
SKEN
PC
Email Adresa
SMB SLOŽKA
USB PAMĚŤ
FTP Server
TISK
RYCH.ÚLOHA
6.2 Skenování ze zařízení (Push Scan)
Dokument můžete snadno naskenovat pomocí ovládacího panelu na zařízení. V závislosti na zamýšleném použití naskenovaného obrazu můžete vybrat jeden z následujících režimů skenování.
Režim skenování
"PROHLÍŽEČ"*1*2
Prohlížení pomocí Quick Image Navigator (Skenování do Quick Image Navigator)
"SOUBOR"*1*2
Uložení jako soubor v počítači (Skenování do souboru)
"E-MAIL"*1*2
Spuštění výchozího e-mailového programu v počítači a následné připojení
naskenovaného obrázku jako souboru (Skenování do e-mailu)
"OCR"*2
Otevření naskenovaného obrázku pomocí softwaru OCR (Skenování do
OCR)
"CLOUD"*1*2
Odeslání naskenovaného souboru do cloudové služby.
Tento přístroj je nezbytné předem zaregistrovat ke cloudové službě.
"E-MAIL ADRES"*1*3
Odeslání jako přílohy na cílovou e-mailovou adresu z tohoto zařízení (Skenování na e-mailovou adresu)
• Aktivace této funkce viz „Aktivace skenování na e-mailovou adresu (pouze
modely podporující LAN) (
)“ (strana 84).
"FTP SERVER"*1*3
Odeslání na server FTP (Skenování na FTP server)
• Aktivace této funkce viz „Nastavení informací pro skenování do serveru
FTP (pouze modely podporující LAN) (
)“ (strana 85).
"SMB SLOŽKA"*1*3
Odeslání do složky SMB (Skenování do složky SMB)
• Aktivace této funkce viz „Nastavení informací pro skenování do složky SMB
(pouze modely podporující LAN) (
)“ (strana 85).
"USB PAMĚŤ"*1*4
Odeslání do paměťového zařízení USB (Skenování do paměti USB)
*1
*2
*3
*4
Můžete dokument odeslat jako soubor PDF chráněný heslem.
Pokud je zapnuta funkce automatického náhledu, můžete vybrat požadovaný naskenovaný obraz.
Pouze připojení pomocí sítě LAN. (
)
Zobrazuje se pouze tehdy, je-li paměťové zařízení USB připojeno k portu USB zařízení.
Užitečné tipy (Pouze modely TW):
Software OCR není součástí dodávky. Instalujte požadovaný software OCR jiného výrobce a zadejte cestu k
softwaru OCR. Před zadáním cesty si projděte následující údaje.
Spusťte software Multi-Function Station
[Nastavení]
Zadejte cestu k souboru (.exe) aplikace OCR do
pole [Cesta OCR].
[OK]
82
Pokyny pro obsluhu
6.2 Skenování ze zařízení (Push Scan)
Poznámka
• Aby byl výsledek co nejlepší, doporučujeme při skenování dokumentu používat spíše sklo skeneru než au)
tomatický podavač dokumentů. (
• Při skenování dokumentů pomocí automatického podavače dokumentů neotevírejte kryt dokumentů. (
)
• Předem můžete nastavit požadovaný režim skenování pro funkci „push scan“ (funkce #493) (pouze modely
s 2řádkovým LCD displejem).
1. Nastavte originál.
2. Přepněte zařízení do požadovaného režimu pro skenování.
3.
1.
2.
1.
Modely s 2řádkovým LCD displejem:
OK
Vyberte režim skenování.
Vyberte cíl.
OK
Modely s dotykovým panelem:
Podle potřeby vyberte příjemce a režim skenování.
Poznámka
• Při skenování na e-mailovou adresu můžete cílovou e-mailovou adresu zadat
– zadávání znaků viz strana 60.
– stisknutím požadovaného tlačítka předvolby (1-3).*1
– stisknutím
, potom stiskněte požadované tlačítko předvolby (4-6).*1
)
*1 Pouze modely vybavené funkcí rychlé volby (
Pokud bylo předtím aktivováno nastavení LDAP (strana 134), vyberte položku "LDAP VYHLEDÁNÍ"
nebo "Seznam Kontaktu".
OK *1
Při vyhledávání LDAP zadejte jméno pomocí klávesnice pro volbu čísla (až 11 znaků) a poté stisknutím
: OK /
: "OK" zahajte hledání.
tlačítka
4. V případě potřeby vyberte požadovanou vazbu originálu.
1.
2.
:
/
: "OBOUSTRANNÉ"
Vyberte požadovanou vazbu originálu.
OK
*1
5. V případě potřeby změňte nastavení skenování.
Zvolte požadované nastavení.
OK *1
• Vyberete-li formát souboru "HESLO K PDF", zadejte 4místné číselné heslo pomocí klávesnice pro volbu
čísla (strana 60).
6.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Odeslání".
7. Po dokončení skenování stiskněte tlačítko
:
/
:
a resetujte nastavení použité v těch-
to postupech.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Při použití dokumentů stejné šířky, ale odlišné délky (pouze automatický podavač dokumentů) (
)
Ujistěte se, zda byla v kroku 5 části „6.2 Skenování ze zařízení (Push Scan)“ aktivována následující nastavení.
– Je zapnuto nastavení pro skenování dokumentů různých velikostí.
– Velikost pro skenování je nastavena na větší velikost dokumentu.
Dostupné formáty pro uložení naskenovaného obrazu
Režim skenování
TIFF
JPEG
BMP
PDF*1
Pokyny pro obsluhu
83
6.2 Skenování ze zařízení (Push Scan)
"PROHLÍŽEČ"*2
"SOUBOR"*2
"E-MAIL"*2
―
"OCR"*2
―
"CLOUD"*2
"E-MAIL ADRES"*3*4
―
"FTP SERVER"*3*4
―
"SMB SLOŽKA"*3*4
―
"USB PAMĚŤ"*3*5
―
*1
*2
*3
*4
*5
Jako formát souboru lze rovněž vybrat soubor PDF chráněný heslem.
Chcete-li skenovat více stránek a uložit je do jednoho souboru, vyberte formát TIFF nebo PDF.
Chcete-li skenovat více stránek a uložit je do jednoho souboru, vyberte formát PDF.
Při výběru formátu souboru TIFF doporučujeme pro zobrazení naskenovaného obrazu použít Quick Image
Navigator.
Pouze připojení pomocí sítě LAN. (
)
Zobrazuje se pouze tehdy, je-li paměťové zařízení USB připojeno k portu USB zařízení.
Zpracování naskenovaných dat
Naskenovaný obraz bude automaticky uložen ve složce, kterou vyberete v okně [Nastavení] aplikace MultiFunction Station. Chcete-li změnit složku, viz strana 48.
• Skenujete-li do Quick Image Navigator, skenovaný obraz se po dokončení skenování zobrazí v okně
[Quick Image Navigator].
• Skenujete-li do e-mailu, e-mailový software se automaticky spustí a naskenovaný obraz bude připojen k nové e-mailové zprávě.
• Skenujete-li do aplikace OCR, naskenovaný obraz se po skenování zobrazí v okně aplikace OCR.
• Skenujete-li na e-mailovou adresu, bude naskenovaný obraz odeslán jako příloha e-mailu přímo z tohoto
zařízení.
• Skenujete-li na server FTP, bude naskenovaný obraz automaticky uložen ve vybrané složce na serveru FTP.
Chcete-li zobrazit naskenovaný obraz, nejprve si stáhněte data na počítač.
• Skenujete-li do složky SMB, bude naskenovaný obraz automaticky uložen ve vybrané složce v síti.
Neproběhne-li skenování do složky SMB správně, požádejte o radu správce sítě. Funkce SMB tohoto zařízení
nepodporuje podpisy NTLMv2 a SMB.
• Skenujete-li do paměti USB, bude naskenovaný obraz uložen do paměťového zařízení USB.
Po dokončení všech činností odpojte paměťové zařízení od portu USB zařízení.
Aktivace skenování na e-mailovou adresu (pouze modely podporující LAN) (
1.
2.
)
Zaregistrujte cílové e-maily. Podrobné informace naleznete zde: strana 67.
• Cílovou e-mailovou adresu můžete rovněž zadat přímo v kroku 3 na strana 83.
Naprogramujte nastavení e-mailového serveru.
1. Spusťte software Multi-Function Station.
2. [Zařízení]
[Integrovaný web]
[Síť]
3. Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
4.
5.
6.
7.
8.
84
[OK]
Vyberte příkaz [E-MAIL PARAMETRY] v nabídce.
Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [E-MAIL SERVER].
Zadejte e-mailovou adresu (Od), informace o e-mailovém serveru a časové pásmo.
[Postoupit]
Uzavřete webový prohlížeč.
Pokyny pro obsluhu
6.2 Skenování ze zařízení (Push Scan)
Nastavení informací pro skenování do serveru FTP (pouze modely podporující LAN) (
)
Když odesíláte naskenované soubory na FTP server, můžete prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče zaregistrovat cílové FTP servery (až 6 cílů) do zařízení.
1. Spusťte software Multi-Function Station.
2. [Zařízení]
[Integrovaný web]
[Zařízení]
3. Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
[OK]
4. Vyberte [FUNKCE SKENOVÁNÍ] v nabídce.
5. Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [FTP SERVER].
6. Klikněte na položku [Upravit] vedle požadovaného FTP serveru.
7. Zadejte název serveru, adresu IP, adresář atd.
[Postoupit]
8. Uzavřete webový prohlížeč.
Poznámka
• Pokud v kroku 7 nezadáte adresář, bude naskenovaný obraz uložen do kořenového adresáře.
Nastavení informací pro skenování do složky SMB (pouze modely podporující LAN) (
)
Když odesíláte naskenované soubory do složky SMB, můžete prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče
zaregistrovat cílové složky SMB (až 6 cílů) do zařízení.
1. Spusťte software Multi-Function Station.
2. [Zařízení]
[Integrovaný web]
[Zařízení]
3. Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
[OK]
4. Vyberte [FUNKCE SKENOVÁNÍ] v nabídce.
5. Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [SMB SLOŽKA].
6. Klikněte na položku [Upravit] vedle požadované složky SMB.
7. Zadejte název složky a informace o účtu.
8. Klikněte na položku [Procházet] a ze seznamu vyberte požadovaný počítač a adresář.
[OK]
• Adresář můžete zadat také ručně.
9. [Postoupit]
10. Uzavřete webový prohlížeč.
Pokyny pro obsluhu
85
6.3 Skenování z počítače (Pull Scan)
6.3 Skenování z počítače (Pull Scan)
Poznámka
• Aby byl výsledek co nejlepší, doporučujeme při skenování dokumentu používat spíše sklo skeneru než automatický podavač dokumentů. (
)
• Při skenování dokumentů pomocí automatického podavače dokumentů neotevírejte kryt dokumentů. (
)
6.3.1 Použití skenovací aplikace Multi-Function
1. Nastavte originál.
2. Spusťte aplikaci Multi-Function Station.
[Aplikace]
[Skenování]
3. Klepněte na ikonu požadované aplikace.
• Po klepnutí na [Vlastní] se předprogramovaná aplikace spustí.
• Probíhající skenování dokumentů lze zrušit klepnutím na tlačítko [Storno].
• Je-li jako formát souboru vybrán soubor PDF chráněný heslem, zobrazí se dialogové okno pro přidělení
hesla. Zadejte požadované heslo a poté klikněte na [OK].
Poznámka
•
•
•
•
Můžete předem změnit nastavení skenování pro každou aplikaci.
Když najedete myší na ikonu aplikace, nastavení skenování pro tuto aplikaci se zobrazí jako nápověda.
Pokud je zapnuta funkce automatického náhledu, můžete vybrat požadovaný naskenovaný obraz.
Naskenovaný obraz bude automaticky uložen ve složce, kterou vyberete v okně [Nastavení] aplikace MultiFunction Station.
6.3.2 Pomocí Quick Image Navigator
1. Nastavte originál.
2. Spusťte software Multi-Function Station.
3. [Aplikace]
[Prohlížeč]
4. Klepněte na ikonu [Načíst obrázek do složky import] v okně [Quick Image Navigator].
5. V případě potřeby změňte nastavení skenování v počítači.
• Chcete-li zobrazit náhled naskenovaného obrazu, klepněte na tlačítko [Náhled]. Pro určení skenované
oblasti můžete přetáhnout rámeček. Změníte-li nastavení skenování, obnovte klepnutím na tlačítko [Náhled] naskenovaný obraz.
), zobrazí se pouze náhled první strany. Pokud poPokud použijete automatický podavač dokumentů (
třebujete obnovit naskenovaný obraz, znovu nastavte náhled dokumentu.
6. [Skenovat]
• Pokud v kroku 5 zobrazíte náhled naskenovaného obrazu pomocí automatického podavače dokumentů,
nastavte dokument znovu a klikněte na tlačítko [Skenovat]. (
)
• Naskenovaný obraz se zobrazí v okně [Quick Image Navigator] po dokončení skenování a uložení do
složky importu.
• Probíhající skenování dokumentů lze zrušit klepnutím na tlačítko [Storno].
86
Pokyny pro obsluhu
6.3.3 Použití jiných aplikací
Poznámka
• Obrázky lze následně zobrazit v aplikacích, které podporují formát TIFF, JPEG, PDF, PNG a BMP.
• Obrazy lze uložit ve formátu TIFF, JPEG, PNG, BMP nebo PDF. Chcete-li změnit formát, klikněte na [Soubor]
[Nastavení prostředí] a poté změňte nastavení v kartě [TWAIN].
• Je-li zobrazeno tlačítko [Vybrat] v [Cílové zařízení], kliknutím na [Vybrat] vyberte ze seznamu zařízení a
potom klikněte na [OK].
Tlačítko [Vybrat] se nezobrazí, pokud je nainstalovaný pouze jeden ovladač tiskárny.
• Soubory a stránky lze přesunout, zkopírovat nebo odstranit.
6.3.3 Použití jiných aplikací
Software Multi-Function Station obsahuje ovladač skeneru podporující rozhraní TWAIN a WIA. To umožňuje
skenování pomocí dalších aplikací, které podporují skenování pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA. Příklad skenování:
1. Nastavte originál.
2. Spusťte aplikaci, která podporuje skenování pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA.
3. V nabídce vyberte následující.
Pro skenování pomocí rozhraní TWAIN: [Načíst obrázek]
Pro skenování pomocí rozhraní WIA: [Skener nebo fotoaparát]
4. V případě potřeby změňte nastavení skenování v počítači.
[Skenovat]
• Naskenovaný obraz se po skenování zobrazí v okně aplikace.
Poznámka
• Skenování z aplikací podporujících rozhraní WIA je k dispozici pouze prostřednictvím připojení USB.
• V závislosti na aplikaci se vzhled může poněkud lišit.
• Je-li zobrazeno tlačítko [Vybrat] v [Cílové zařízení], kliknutím na [Vybrat] během skenování TWAIN vyberte ze seznamu zařízení a potom klikněte na [OK].
Tlačítko [Vybrat] se nezobrazí, pokud je nainstalovaný pouze jeden ovladač tiskárny.
6.4 Funkce programování: Skenování
Podrobnosti pro změnu nastavení funkcí najdete zde: strana 50.
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Režim skenování
(pouze modely
s 2řádkovým LCD
displejem)
#493
Nastavení režimu skenování pro funkci Push Scan. Podrobné informace naleznete zde: strana 82.
Udržení parametrů skenování
#494
Udržení předchozích parametrů skenování pro funkci Push
Scan. Je-li tato funkce aktivovaná, zařízení zachová předchozí nastavení skenování pro každý z režimů funkce Push
Scan.
1
0
Pokyny pro obsluhu
87
7 Kopírování
7 Kopírování
7.1 Přechod obrazovek dotykového panelu pro kopírování
KOPIE
FAX
SKEN
TISK
RYCH.ÚLOHA
Kvalita
3: Text/Foto
01
Velikost kopie
A4>#1:A4-R
Kopie Číslo
Oboustranné
Vyp.
Vzhled Stránky
Vyp.
100%
Zoom
Nastavení
7.2 Zhotovení kopie
7.2.1 Základní postupy pro vytvoření kopie
1. Ujistěte se, že je zařízení nastaveno na režim kopírování.
2. Nastavte originál.
3. Dle potřeby změňte velikost kopie (formát originálu a formát záznamového papíru), rozlišení a kontrast dle
typu dokumentu.
• Volba velikosti kopie viz strana 89.
• Volba kontrastu: viz strana 89.
• Volba rozlišení: viz strana 89.
4. V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
5.
Poznámka
• Po skončení kopírování stisknutím tlačítka
:
/
:
resetujte nastavení provedená
v krocích 3 a 4.
• Je-li aktivováno omezení režimu (funkce #154), zadejte při kopírování kód oddělení. Nesouhlasí-li kód oddělení nebo omezuje-li kód oddělení režim kopírování, kopírování bude zrušeno.
)
• Můžete změnit výchozí režim provozu (funkce #463) (pouze modely s 2řádkovým LCD displejem). (
• Můžete změnit čas, po jehož uplynutí dojde k návratu do výchozího režimu provozu nebo na domovskou
obrazovku (funkce #464). (
)
• Pokud indikátor
svítí, zařízení může automaticky přijímat faxy i v režimu kopírování (pouze modely
podporující fax). (
)
Při použití dokumentů stejné šířky, ale odlišné délky (pouze automatický podavač dokumentů) (
)
Důležité
• Ujistěte se předem, zda jsou pro vstupní zásobníky nastaveny velikosti záznamového papíru odpovídající velikostem originálů (funkce #380, #381, #382 a #389).
Nastavte velikosti originálních dokumentů tak, aby byly stejné jako velikosti originálů, viz krok 3 části „7.2.1 Základní postupy pro vytvoření kopie“. Například vyberte nastavení "A4+A5-R", pokud mají originály velikost A4
a A5-R.
Poznámka
• Tato funkce není k dispozici pro následující funkce.
– Kopírování se zoomem (strana 91)
– Funkce oboustranného tisku (strana 92)
– Funkce Kopírování Quick ID (strana 95)
88
Pokyny pro obsluhu
7.2.2 Různá nastavení pro vytváření kopií
–
–
–
–
–
–
–
Funkce opakování obrazu (strana 96)
Funkce Plakát (strana 97)
Funkce N v 1 (strana 98)
Funkce Oddělit N v 1 (strana 99)
Funkce Brožura (strana 100)
Funkce okraje (strana 101)
Funkce odsazení (strana 102)
7.2.2 Různá nastavení pro vytváření kopií
Volba velikosti kopie
1.
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
(opakovaně): "FORMÁT PŘEDLOHY"
2.
Vyberte velikost originálního dokumentu.
3.
Vyberte formát záznamového papíru.
OK
• Pokud je vybrána možnost "#2", můžete formát záznamového papíru změnit opakovaným stisknutím
1.
OK
tlačítka
.
Modely s dotykovým panelem (
):
Zobrazte obrazovku "Velikost kopie" (strana 88).
2.
"FORMÁT PŘEDLOHY"
3.
"VSTUP ZÁSOB"
Vyberte velikost originálního dokumentu.
Vyberte formát záznamového papíru.
Poznámka
• Příslušné měřítko bude nastaveno automaticky. Pokud se velikost originálního dokumentu a velikost záznamového papíru liší, nejsou k dispozici následující funkce:
– Funkce Kopírování Quick ID (strana 95)
– Funkce opakování obrazu (strana 96)
– Funkce Plakát (strana 97)
– Funkce Oddělit N v 1 (strana 99)
– Funkce Brožura (strana 100)
• Po nastavení velikosti originálu "A5-R", "A6-R", "B6-R(ISO)" nebo "B6-R(JIS)" nejsou dostupné
následující funkce:
– Funkce Kopírování Quick ID (strana 95)
– Funkce opakování obrazu (strana 96)
– Funkce Plakát (strana 97)
– Funkce Oddělit N v 1 (strana 99)
Volba kontrastu
Toto nastavení upravte podle toho, jak tmavý nebo světlý je dokument. K dispozici je 5 úrovní (od nízké po vysokou).
):
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
1.
(opakovaně): "KONTRAST"
2.
1.
Změňte kontrast.
OK
Modely s dotykovým panelem (
):
Zobrazte obrazovku "Kvalita" (strana 88).
2.
Změňte kontrast.
"KONTRAST"
"OK"
Poznámka
• Lze zachovat předchozí nastavení kontrastu (funkce #462).
Volba rozlišení
1.
:
(opakovaně): "ROZLIŠENÍ"
: Zobrazte obrazovku "Kvalita" (strana 88).
"ROZLIŠENÍ"
Pokyny pro obsluhu
89
7.2.2 Různá nastavení pro vytváření kopií
2.
Vyberte rozlišení.
OK *1
– "TEXT/FOTO": Pro text i fotografie.
– "TEXT": Pouze pro text.
– "FOTO": Pro fotografie, stínované kresby atd.
– "VYSOKÉ ROZL." (pouze sklo skeneru): Malý text, výkresy s jemnými čarami atd.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
Poznámka
• Lze zachovat výchozí rozlišení (funkce #461).
90
Pokyny pro obsluhu
)
7.3 Další funkce pro kopírování
7.3 Další funkce pro kopírování
Důležité
• Ujistěte se, že je zařízení nastaveno na režim kopírování.
7.3.1 Kopírování se zoomem (zvětšení / zmenšení)
Nastavení dokumentu
Zvětšená kopie (150 %)
Originál
Sklo skeneru (
Zvětšená kopie
Zmenšená kopie (70 %)
Originál
Zmenšená kopie
)
A
Originál
A
Zvětšená kopie
Originál
Zmenšená kopie
Automatický podavač dokumentů
(
)
• Při použití skla skeneru zařízení zvětší obraz počínaje horním levým rohem skla skeneru od značky .
• Při použití automatického podavače dokumentů (
), zařízení zvětší pouze střed vstupní strany dokumentu. Chcete-li zvětšit druhou stranu dokumentu, otočte dokument a zhotovte kopii.
1. Nastavte originál.
2.
:
(opakovaně): Vyberte poměr zoomu, který odpovídá velikosti dokumentu a zázna-
mového papíru.
OK
*1
– "ZOOM =100%"
– "50%"
– "200%"
*1
V případě potřeby změňte poměr zoomu o 1 % od 25 % do 400 %. Můžete také zadat požadovanou
procentní hodnotu specificky pomocí tlačítek na klávesnici.
: Zobrazte obrazovku "Zoom" (strana 88).
Změňte poměr zoomu v krocích po 1 % od 25 % do
400 %.*1
*1
"OK"
Můžete také zadat požadovanou procentní hodnotu specificky pomocí tlačítek na klávesnici.
3. V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
4.
Poznámka
:
• Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
• Předchozí nastavení zoomu lze zachovat (funkce #468).
• Kopírování se zoomem není k dispozici pro následující funkce:
– Funkce opakování obrazu (strana 96)
– Funkce Plakát (strana 97)
– Funkce N v 1 (strana 98)
– Funkce Oddělit N v 1 (strana 99)
– Funkce Brožura (strana 100)
/
:
reset této funkce.
Pokyny pro obsluhu
91
7.3.2 Funkce oboustranného tisku
7.3.2 Funkce oboustranného tisku
Typ oboustranného tisku
Typ vazby/originálu
Nastavení dokumentu
1stranné originály na 2stranné
kopie
Sklo skeneru nebo automatický podavač dokumentů (
)
"DLOUHÝ OKRAJ"
"KRÁTKÝ OKRAJ"
2stranné originály na 1stranné
kopie
"DLOUHÝ OKRAJ"
Automatický podavač
dokumentů (
)
"KRÁTKÝ OKRAJ"
2stranné originály na 2stranné
kopie
"DLOU.
DLOU."/"Dlou.
Dlouhý
Okraj"
"DLOU.
KRÁTKÝ"/"Dlou.
Krátký
Okraj"
"KRÁTKÝ
DLOU."/"Krátký
Dlouhý
KRÁTKÝ"/"Krátký
Krátký
Automatický podavač
dokumentů (
)
Okraj"
"KRÁTK
Okraj"
"DLOUHÝ OKRAJ"
"KRÁTKÝ OKRAJ"
1. Nastavte originál.
2.
:
: Zobrazte obrazovku "OBOUSTRANNÉ" (strana 88).
3. Vyberte požadované nastavení vazby pro kopie.
OK
*1
4. Zadejte počet kopií (až 99).
5.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Tisk".
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
:
/
:
• Podrobnosti o podporovaných formátech papíru naleznete zde: strana 188.
• 2stranné kopírování není k dispozici pro následující funkci.
92
Pokyny pro obsluhu
reset této funkce.
7.3.2 Funkce oboustranného tisku
– Funkce Kopírování Quick ID (strana 95)
– Funkce opakování obrazu (strana 96)
– Funkce Plakát (strana 97)
• Předchozí nastavení funkce oboustranného tisku lze uložit (funkce #470).
Pokyny pro obsluhu
93
7.3.3 Kompletování kopií
7.3.3 Kompletování kopií
Zařízení může kopie kompletovat podle pořadí stran originálního dokumentu.
Příklad: Zhotovení 2 kopií 4stránkového originálu
Kompletované stránky
Nekompletované stránky
4
3
4
2
4
1
3
3
2
4
2
3
1
2
1
1
1. Nastavte originál.
2.
:
: "KOMPLETOVÁNÍ"
: Zobrazte obrazovku "Nastavení" (strana 88).
3. Vyberte položku "ZAP."
: OK /
"KOMPLETOVÁNÍ"
:
4. Zadejte počet kopií (až 99).
5.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Tisk".
Poznámka
:
/
:
reset této funkce.
• Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
• Během řazení kopií zařízení dokumenty uloží do paměti se snížením rozlišením. Pokud se paměť během
ukládání zaplní, zařízení vytiskne pouze uložené stránky.
• Předchozí nastavení kompletování lze zachovat (funkce #469).
Funkce zkušebního nastavení (pouze automatický podavač dokumentů) (
)
Aktivujete-li tuto funkci, zařízení vytvoří 1 sadu kompletovaných kopií a dočasně se zastaví, takže můžete zkontrolovat, jestli byla kopie vytvořena podle vašeho očekávání.
1. Nastavte originál.
:
2.
: "KOMPLETOVÁNÍ"
: Zobrazte obrazovku "Nastavení" (strana 88).
3. Vyberte položku "ZKUŠEB. SADA"
4. Zadejte počet kopií (až 99).
5.
"KOMPLETOVÁNÍ"
: OK /
:
• Zařízení vytvoří 1 sadu kompletovaných kopií.
6. Pokud je kopie v pořádku, stisknutím tlačítka
Pokud kopie není v pořádku, stisknutím tlačítka
čátku.
94
Pokyny pro obsluhu
:
/
:
: "POKRAČ." pokračujte v kopírování.
/
: "Zrušit" začněte znovu od za-
7.3.4 Funkce kopírování Quick ID/funkce opakování obrazu (pouze ze skla skeneru)
7.3.4 Funkce kopírování Quick ID/funkce opakování obrazu (pouze ze skla skeneru)
Funkce kopírování Quick ID: Kopírování 2stranných dokumentů na jednu stránku.
Kopírování Quick
ID:
"2 na 1"
"4 na 1"
"8 na 1"
Originál
Rozvržení stránky
("NA ŠÍŘKU")
Rozvržení stránky
("NA VÝŠKU")
1. Nastavte originál.
:
2.
(opakovaně): "VZHLED STR./Vzhled Stránky"
: Zobrazte obrazovku "VZHLED STR./Vzhled Stránky" (strana 88).
OK *1
3. Vyberte položku "KOPIE KARTY"
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
4.
1.
Vyberte počet originálních dokumentů.
):
OK
2.
Vyberte požadované rozvržení stránky.
Modely s dotykovým panelem (
):
1. Vyberte jednu z požadovaných položek.
V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
OK
5.
6.
7. Umístěte další dokument na sklo skeneru.
: OK /
: "SKEN"
• Tento postup opakujte, dokud nenaskenujete všechny stránky, a poté stiskněte tlačítko
: "Tisk".
• Kopírování můžete kdykoliv zahájit stisknutím tlačítka
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
:
/
:
/
: "Tisk".
)
Pokyny pro obsluhu
95
7.3.4 Funkce kopírování Quick ID/funkce opakování obrazu (pouze ze skla skeneru)
Funkce opakování obrazu: Opakované kopírování jediného dokumentu na jednu stránku.
Opakování obrazu
"2 na 1"
"4 na 1"
"8 na 1"
Originál
Rozvržení stránky
1. Nastavte originál.
:
2.
(opakovaně): "VZHLED STR./Vzhled Stránky"
: Zobrazte obrazovku "VZHLED STR./Vzhled Stránky" (strana 88).
OK *1
3. Vyberte položku "OPAKOVAT OBR"
OK *1
4. Vyberte počet originálních dokumentů.
5. V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
6.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
:
/
:
reset těchto funkcí.
• Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
• Nemusíte měnit velikost originálního dokumentu.
• Skenovaná oblast se mění podle čísla nastavení originálního dokumentu zvoleného v kroku 4. Naskenována bude stínovaná oblast.
• Tyto funkce nelze použít, když
– je aktivovaná funkce oboustranného tisku (strana 92).
– je aktivovaná funkce oboustranného tisku ekologického režimu (strana 137).
• Kopírované dokumenty nebudou zmenšeny, aby se vešly na záznamový papír. Tyto funkce jsou užitečné
pro kopírování malých dokumentů, například oboustranných identifikačních karet nebo zhotovení více kopií
malých dokumentů, například vizitek.
• Předchozí nastavení rozvržení stránky lze uložit (funkce #467).
96
Pokyny pro obsluhu
7.3.5 Funkce Plakát (pouze ze skla skeneru)
7.3.5 Funkce Plakát (pouze ze skla skeneru)
Můžete vytvářet kopie rozdělené do 2, 4 nebo 9 částí a tak vytvořit zvětšené kopie jednotlivých částí. Poté je
můžete slepit dohromady a vytvořit plakát.
Originál
"1 X 2"
"2 X 2"
"3 X 3"
1. Nastavte originál.
2.
:
(opakovaně): "VZHLED STR./Vzhled Stránky"
: Zobrazte obrazovku "VZHLED STR./Vzhled Stránky" (strana 88).
3. Vyberte položku "PLAKÁT"
OK
4. Vyberte požadované rozdělené části.
*1
OK
*1
5. V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
6.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
:
/
:
• Tuto funkci nelze použít, když
– je aktivovaná funkce oboustranného tisku (strana 92).
– je aktivovaná funkce oboustranného tisku ekologického režimu (strana 137).
• Předchozí nastavení rozvržení stránky lze uložit (funkce #467).
reset této funkce.
Pokyny pro obsluhu
97
7.3.6 Funkce N v 1
7.3.6 Funkce N v 1
Můžete uspořit papír kopírováním 2, 4 nebo 8 stránek na jednu stránku. Dokumenty budou zmenšeny, aby se
vešly na záznamový papír.
Nv1
"2 na 1"
"4 na 1"
"8 na 1"
Originál
Rozvržení stránky
("NA ŠÍŘKU")
Rozvržení stránky
("NA VÝŠKU")
1. Nastavte originál.
2.
:
(opakovaně): "VZHLED STR./Vzhled Stránky"
: Zobrazte obrazovku "VZHLED STR./Vzhled Stránky" (strana 88).
3. Vyberte položku "N na 1"
4.
1.
2.
1.
OK
*1
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
Vyberte počet originálních dokumentů.
OK
Vyberte požadované rozvržení stránky.
Modely s dotykovým panelem (
):
Vyberte jednu z požadovaných položek.
OK
5. V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
6.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Tisk".
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
:
/
:
reset této funkce.
• Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
• Předchozí nastavení rozvržení stránky lze uložit (funkce #467).
• Liší-li se velikost originálního dokumentu a velikost záznamového papíru, můžete vytvořit pouze zkopírovaný dokument 2 v 1, nebo 4 v 1.
Například při použití funkce 2 v 1 můžete kopírovat 2 stránky originálu velikosti A5 na záznamový papír velikosti A4.
98
Pokyny pro obsluhu
7.3.7 Funkce Oddělit N v 1 (pouze ze skla skeneru)
7.3.7 Funkce Oddělit N v 1 (pouze ze skla skeneru)
Můžete oddělit dokument zkopírovaný systémem N v 1 zpět na své originální, oddělené stránky. Tato funkce je
dostupná pro dokumenty vytvořené pomocí nastavení 2 v 1 a 4 v 1.
Oddělit N v 1
"2 na 1"
"4 na 1"
Originál
("NA ŠÍŘKU")
Originál
("NA VÝŠKU")
Oddělit stránky
1. Nastavte originál.
2.
:
(opakovaně): "VZHLED STR./Vzhled Stránky"
: Zobrazte obrazovku "VZHLED STR./Vzhled Stránky" (strana 88).
3. Vyberte položku "SEPARACE z 1naN"
4.
1.
2.
1.
OK
*1
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
Vyberte počet originálních dokumentů.
OK
Vyberte požadované rozvržení stránky.
Modely s dotykovým panelem (
):
Vyberte jednu z požadovaných položek.
OK
5. V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
6.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
:
/
:
reset této funkce.
Pokyny pro obsluhu
99
7.3.8 Funkce brožury
7.3.8 Funkce brožury
Můžete vytvářet kopie a pak je složit v polovině a vytvářet brožury. Dokumenty budou zmenšeny, aby se vešly
na záznamový papír.
8
7
7, 8
5, 6
6
5
4
3, 4
1, 2
3
2
1
1. Nastavte originál.
2.
:
(opakovaně): "VZHLED STR./Vzhled Stránky"
: Zobrazte obrazovku "VZHLED STR./Vzhled Stránky" (strana 88).
3. Vyberte položku "BROŽURA"
4.
1.
OK
*1
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
Vyberte položku "VAZBA VLEVO" nebo "VAZBA VPRAVO".
OK
2.
Vyberte požadované stránky vazby.
OK
Modely s dotykovým panelem (
):
1. Vyberte jednu z požadovaných položek.
– "1": Vytvoří brožuru s každým 4 dokumentem vytištěným jako samostatný blok.
– "VSE": Vytvoří brožuru se všemi dokumenty vytištěnými jako 1 blok.
5. V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
6.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
1. Umístěte na sklo skeneru další stránku a stiskněte tlačítko
stup opakujte, dokud nenaskenujete všechny stránky.
2. Pokud je vybráno "1" v kroku 4, zařízení začne kopírovat.
• Kopírování můžete kdykoliv zahájit stisknutím tlačítka
: OK /
:
/
• V případě vícenásobných kopií spusťte kopírování stisknutím tlačítka
"Tisk".
Pokud je v kroku 4 vybráno "VSE", spusťte kopírování stisknutím tlačítka
: "SKEN". Tento po-
: "Tisk".
:
/
:
:
/
:
"Tisk".
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
:
/
:
reset této funkce.
Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
Vícenásobné kopie budou zkompletovány automaticky.
Předchozí nastavení rozvržení stránky lze uložit (funkce #467).
Tuto funkci lze použít s formáty papíru, které podporují funkci oboustranného tisku. Podrobné informace
naleznete zde: strana 188.
• Zařízení může uložit dokumenty do paměti se sníženým rozlišením, je-li tak vybráno "VSE" v kroku 4, nebo
je-li nastavena více než 1 kopie pro kompletaci v kroku 5. Jakmile se paměť během ukládání zaplní, je-li
"1" vybrán krok 4, zařízení vytiskne pouze uložené stránky. Pokud je vybráno "VSE" v kroku 4, zařízení
zruší tisk.
•
•
•
•
100
Pokyny pro obsluhu
7.3.9 Funkce okraje
7.3.9 Funkce okraje
Můžete nastavit, aby zařízení nekopírovalo vnější okraje dokumentu bez zmenšení kopírovaných dokumentů
tak, aby se vešly na záznamový papír. Jedná se o užitečnou funkci pro kopírování dokumentů se soukrytovými
značkami nebo znečistěnými okraji.
1. Nastavte originál.
2.
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
(opakovaně): "OKRAJ"
1.
):
2.
Vyberte položku "ZAP.".
OK
3.
Vyberte položku "DLOUHÝ OKRAJ".
4.
Pomocí klávesnice pro volbu čísla zadejte požadovanou šířku dlouhého okraje.
5.
Vyberte položku "KRÁTKÝ OKRAJ".
6.
OK
OK
OK
1.
Pomocí klávesnice pro volbu čísla zadejte požadovanou šířku krátkého okraje.
Modely s dotykovým panelem (
):
Zobrazte obrazovku "Nastavení" (strana 88).
"OKRAJ"
2.
"OKRAJ"
3.
"DLOUHÝ OKRAJ"
Zadejte dlouhý okraj.
"OK"
4.
"KRÁTKÝ OKRAJ"
Zadejte krátký okraj.
"OK"
OK
"ZAP."
"OK"
3. V případě potřeby zadejte počet dokumentů (až 99).
4.
Poznámka
• Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
:
/
:
• Tuto funkci a funkce rozvržení stránky nelze použít zároveň (kromě N v 1).
• Předchozí nastavení okraje lze zachovat (funkce #473).
reset této funkce.
Pokyny pro obsluhu
101
7.3.10 Funkce odsazení
7.3.10 Funkce odsazení
Můžete nastavit, aby zařízení nekopírovalo určitý okraj dokumentu a tak se vytvořilo odsazení. Tato funkce je
užitečná pro vázání zkopírovaných dokumentů.
1. Nastavte originál.
2.
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
(opakovaně): "RÁMEČEK"
1.
2.
Vyberte položku "ZAP.".
):
OK
3.
Vyberte požadované rozvržení stránky.
4.
Vyberte okraj, pro který chcete nastavit odsazení.
5.
1.
Pomocí klávesnice pro volbu čísla zadejte šířku odsazení.
OK
Modely s dotykovým panelem (
):
Zobrazte obrazovku "Nastavení" (strana 88).
"RÁMEČEK"
2.
"RÁMEČEK"
3.
"ORIENTACE"
4.
"POSTRANNÍ"
5.
"RÁMEČEK"
OK
OK
"ZAP."
Vyberte požadované rozvržení stránky.
Vyberte okraj, pro který chcete nastavit odsazení.
Vyberte šířku okraje.
"OK"
"OK"
3. V případě potřeby zadejte počet dokumentů (až 99).
4.
Poznámka
•
•
•
•
102
:
/
:
reset této funkce.
Po skončení kopírování proveďte stisknutím tlačítka
Informace o automatickém zmenšení kopií dle nastaveného odsazení viz funkce #474.
Tuto funkci a funkce rozvržení stránky nelze používat zároveň.
Předchozí nastavení odsazení můžete zachovat (funkce #475).
Pokyny pro obsluhu
7.3.11 Třídění kopií podle rotace
7.3.11 Třídění kopií podle rotace
Výstup můžete třídit do sad dokumentů (zkompletovaných) nebo sad stránek (nezkompletovaných).
Důležité
• Při vkládání záznamového papíru do zásobníků zkontrolujte splnění následujících podmínek:
– Záznamový papír by měl být vložen do jednoho zásobníku papíru v orientaci na výšku a do dalšího zásobníku papíru v orientaci na šířku.
– Papír vložený v každém zásobníku pro tuto funkci musí mít stejnou velikost a typ.
1.
:
(opakovaně): "Otočit a třídit"
: Zobrazte obrazovku "Nastavení" (strana 88).
2. Vyberte položku "ZAP.".
: OK /
"Otočit a třídit"
:
Poznámka
• Mezi podporované formáty papíru patří A4, Letter, B5 (ISO)*1, B5 (JIS)*1 a 16K*1.
*1 Není podporován oboustranný tisk.
Kompletované stránky
3
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
2
Nekompletované stránky
3
1
3
2
2
1
3
2
1
1
2
3
7.3.12 Slouží ke kopírování dokumentů "A3", "11 x 17", "8K" nebo "B4" (pouze sklo
skeneru)
Důležité
• Ujistěte se, že je pro víceúčelovou přihrádku nastavena stejná velikost papíru (funkce #381), jaká
byla předtím nastavena pro dokument.
1. Nastavte dokument níže popsaným způsobem.
• Vyrovnejte dokument s rohem, v němž se nachází značka
.
2. Vyberte velikost originálu a položku "#2" pro vstupní zásobník v nastaveních velikosti kopie.
3. V případě potřeby změňte rozlišení a kontrast podle typu dokumentu.
• Volba kontrastu: viz strana 89.
• Volba rozlišení: viz strana 89.
4. V případě potřeby zadejte počet kopií (až 99).
5. Tlačítkem
naskenujte horní polovinu.
Pokyny pro obsluhu
103
7.3.12 Slouží ke kopírování dokumentů "A3", "11 x 17", "8K" nebo "B4" (pouze sklo skeneru)
6. Při skenování dolní poloviny otočte dokument o 180 stupňů.
• Vyrovnejte dokument s rohem, v němž se nachází značka
7.
.
: OK /
: "SKEN"
• Spusťte skenování dolní poloviny a poté spusťte kopírování.
Poznámka
• Obrazy nebo znaky ve společné oblasti mohou být nejasné nebo posunuté.
• Tato funkce není k dispozici pro následující funkce.
– Kopírování se zoomem (strana 91)
– Funkce oboustranného tisku (strana 92)
– Funkce Kopírování Quick ID (strana 95)
– Funkce opakování obrazu (strana 96)
– Funkce Plakát (strana 97)
– Funkce N v 1 (strana 98)
– Funkce Oddělit N v 1 (strana 99)
– Funkce Brožura (strana 100)
– Funkce okraje (strana 101)
– Funkce odsazení (strana 102)
Nastavení společné oblasti
Tato funkce používá přibližné výpočty, takže v některých případech není možná úplná shoda.
104
Pokyny pro obsluhu
7.3.13 Rezervace kopie
Dokument
Výsledek
Řešení
1.
2.
3.
/MENU
4 5 3
OK *1
Zvýšením hodnoty nastavení upravíte polohu obrazu ve
směru šipek.
: OK /
: "OK"
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem (
1.
2.
3.
/MENU
4 5 3
OK *1
Snížením hodnoty nastavení upravíte polohu obrazu ve
směru šipek.
: OK /
: "OK"
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem (
1.
2.
3.
/MENU
4 5 4
OK *1
Zvýšením hodnoty nastavení upravíte polohu obrazu ve
směru šipek.
: OK /
: "OK"
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem (
1.
2.
3.
/MENU
4 5 4
OK *1
Snížením hodnoty nastavení upravíte polohu obrazu ve
směru šipek.
: OK /
: "OK"
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem (
)
)
)
)
7.3.13 Rezervace kopie
Za následujících podmínek můžete vytvořit rezervaci kopírování:
– když zařízení tiskne dokumenty z počítače,
– když zařízení tiskne přijaté faxové dokumenty (pouze modely podporující fax). (
)
– když zařízení tiskne kopie (kromě případů vytváření kopií pomocí funkce zkušební sada).
1. Nastavte originál.
2. Když přístroj tiskne, přepněte do režimu kopírování.*1
3. Proveďte nezbytná nastavení, jako např. počet kopií, rozlišení, funkci přiblížení a funkce rozložení stránky.
*1
Modely s dotykovým panelem (
obrazovku nastavení kopírování.
): když přístroj tiskne kopie, stisknutím tlačítka
zobrazíte
Pokyny pro obsluhu
105
7.4 Funkce programování: Kopírování
7.4 Funkce programování: Kopírování
Podrobnosti pro změnu nastavení funkcí najdete zde: strana 50.
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Nastavení vstupního zásobníku
pro kopírování
#460
Nastavení použití vstupního zásobníku pro kopírování.
Poznámka
• Následující možnosti se zobrazí, pouze pokud se shoduje formát papíru a typ média. Je-li jedno z toho změněno, změní se příslušně toto nastavení.
– "#1+#2"
– "#1+#3"
– "#1+#4"*1
– "#2+#3"
– "#2+#4"*1
–
– "#3+#4"*1
– "#1+#2+#3"
– "#1+#2+#4"*1
– "#1+#3+#4"*1
– "#2+#3+#4"*1
– "#1+#2+#3+#4"*1
*1
Výchozí rozlišení
kopírování
#461
Pouze pro modely podporující spodní vstupní zásob)
ník 2. (
Umožňuje změnit výchozí nastavení rozlišení pro kopírování.
Poznámka
1
• "VYSOKÉ ROZL."(strana 90) nelze vybrat jako výchozí
nastavení.
Udržení rozvržení
stránky
#467
Udržení předchozího nastavení rozlišení stránky.
Udržení zvětšení/
zmenšení
#468
Udržení předchozího nastavení zoomu.
Udržení kompletace
#469
Udržení předchozího nastavení kompletování.
Udržení oboustranného tisku
#470
Udržení předchozího nastavení oboustranného tisku.
Pokyny pro obsluhu
0
0
Poznámka
• Je-li tato funkce aktivovaná, bude účinná pro následující:
– Při kopírování 1stranných originálů do 2stranných kopií (strana 92).
– Při kopírování 2stranných originálů do 2stranných kopií (strana 92).
• I když je tato funkce aktivovaná, nebude účinná pro kopírování 2stranných originálů do 1stranných kopií (strana 92).
• Při kopírování 2stranných originálů do 2stranných kopií
se nastavení originálního dokumentu resetuje, i když je
tato funkce aktivovaná.
106
0
0
7.4 Funkce programování: Kopírování
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Udržení okraje
#473
Zachování předchozího nastavení okraje.
0
Odsazení rámečku
#474
Nastavení odsazení rámečku. Je-li tato funkce aktivovaná,
budou kopie automaticky zmenšeny podle nastavení odsazení. Nicméně změníte-li měřítko (strana 91), nebudou kopie
automaticky zmenšeny.
0
Odsazení rámečku
#475
Zachování předchozího nastavení odsazení.
0
Pokyny pro obsluhu
107
8 Fax
8 Fax
8.1 Dostupnost funkcí faxu
Důležité
• Funkce faxu nemusí být u vašeho zařízení dostupná. Viz „
na strana 11, zda má vaše zařízení tuto funkci.
Seznam dostupných funkcí a zařízení“
8.2 Příprava na odeslání faxu
Doporučujeme naprogramovat následující položky tak, aby se zobrazily na vrchu každé odeslané stránky.
– Datum a čas (funkce #101)
– Vaše logo (funkce #102)
– Faxové číslo (funkce #103)
8.3 Obrazovky dotykového panelu pro fax
Seznam Kontaktu
Standard
ROZLIŠENÍ
KOPIE
FAX
SKEN
TISK
RYCH.ÚLOHA
Vyp.
Oboustranné
Nastavení
Kontrast
Hlasitost Vyzv.
Pauza
Flash
Email Fax
Monitor
8.4 Základní postup pro odeslání faxu
Důležité
• Přepněte zařízení do režimu faxu.
1. Nastavte originál.
2. V případě potřeby změňte nastavení rozlišení, kontrastu a funkce oboustranného tisku podle typu dokumentu.
3. Vytočte faxové číslo nebo vyberte cíl z uložených položek.
4.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Odeslání".
Poznámka
• Pro změnu nastavení kontrastu / rozlišení/ funkce oboustranného tisku viz následující.
– „Volba kontrastu“ (strana 109)
– „Volba rozlišení“ (strana 109)
– „Výběr nastavení oboustranného tisku“ (strana 109)
• Pokud je linka obsazena nebo pokud zařízení na druhém konci linky neodpovídá, zařízení volbu tohoto čísla automaticky 2krát nebo vícekrát zopakuje.
– Odesílání faxů
)*1
– Přenos hromadného rozesílání (
108
Pokyny pro obsluhu
8.4.1 Různá nastavení pro odesílání faxů
– Opakovaná volba použitím
*1
:
/
: "Opak.volba"
Pro přenos hromadného rozesílání bude linka přeskočena a opakovaně vytáčena později.
8.4.1 Různá nastavení pro odesílání faxů
Volba kontrastu
Toto nastavení upravte podle toho, jak tmavý nebo světlý je dokument. K dispozici je 5 úrovní (od nízké po vysokou).
1.
:
(opakovaně): "KONTRAST"
: Zobrazte obrazovku "KONTRAST" (strana 108).
2. Změňte kontrast.
: OK /
: "OK"
Volba rozlišení
1.
:
(opakovaně): "ROZLIŠENÍ"
: Zobrazte obrazovku "ROZLIŠENÍ" (strana 108).
2. Vyberte rozlišení.
OK
*1
Poznámka
• Vyberete-li rozlišení "JEMNÉ", "VELMI JEMNÉ" nebo "FOTO", doba přenosu se prodlouží.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Výběr nastavení oboustranného tisku
Oboustranné originály můžete odesílat pomocí automatického podavače dokumentů.
:
1.
: Zobrazte obrazovku "OBOUSTRANNÉ" (strana 108).
2. Vyberte požadované stránky vazby originálu.
3.
OK *1
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
8.4.2 Výběr cíle pro ukládané položky
Uložte předtím požadovaná jména a telefonní čísla do adresáře (strana 63).
Použití adresáře
1.
2.
:
: Zobrazte obrazovku "Seznam Kontaktu" (strana 108).
Vyberte požadovanou položku.
Poznámka
• Pokud bylo předtím aktivováno nastavení LDAP (strana 134), vyberte položku "LDAP VYHLEDÁNÍ" nebo
OK *1
"Seznam Kontaktu".
Při vyhledávání LDAP zadejte jméno pomocí klávesnice pro volbu čísla (až 11 znaků) a poté stisknutím tlačítka
: OK /
: "OK" zahajte hledání.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
Použití funkce rychlé volby (
)
)
Použití předvoleb 1-3:
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Použití předvoleb 4-6:
Stiskněte tlačítko
, potom stiskněte jedno z tlačítek předvolby.
Pokyny pro obsluhu
109
8.4.3 Rezervování přenosu faxové zprávy (duální přístup)
8.4.3 Rezervování přenosu faxové zprávy (duální přístup)
Přenos faxové zprávy lze rezervovat, i když zařízení přijímá fax nebo odesílá fax z paměti.
– Až 10 rezervací během odesílání
– Až 11 rezervací během příjmu
1. Vložte originál během příjmu faxu nebo během odesílání faxu z paměti.
2. Faxové číslo zadejte pomocí klávesnice pro volbu čísla nebo adresáře.
3.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Odeslání".
Poznámka
• Pokud je dokument pro kapacitu paměti příliš velký, rezervace pro tento dokument bude zrušena. Musíte
celý dokument odeslat ručně.
8.4.4 Odeslání jednoho dokumentu na naprogramovaná čísla (Přenos hromadného
rozesílání)
Můžete odeslat stejný dokument do více zařízení (až do 20). Chcete-li tuto funkci použít, uložte faxová čísla do
paměti funkce hromadného rozesílání (strana 65).
1. Nastavte originál.
2. Pokud je to nutné, změňte rozlišení (strana 109) a kontrast (strana 109).
3. Určete cíl.
Při použití adresáře
1.
:
: Zobrazte obrazovku "Seznam Kontaktu" (strana 108).
• Pokud bylo předtím aktivováno nastavení LDAP (strana 134), vyberte položku "Seznam Kontaktu".
OK
*1
2. Zvolte požadovaný cíl hromadného rozesílání.
Při použití tlačítka hromadného rozesílání (
)
Stiskněte jedno z tlačítek hromadného rozesílání (1-3).
• Pokud jste již zaregistrovali telefonní číslo do rychlé volby, opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte požadovaný cíl hromadného rozesílání.
nebo
4.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Odeslání".
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Pokud zvolíte rozlišení "JEMNÉ", "VELMI JEMNÉ" nebo "FOTO", počet stránek, které zařízení může odeslat, se sníží.
110
Pokyny pro obsluhu
8.5 Příprava pro přijetí faxu
8.5 Příprava pro přijetí faxu
Podle situace můžete vybrat požadovaný způsob použití zařízení.
Situace
Používání zařízení pouze jako
fax
Máte samostatnou telefonní linku
pouze pro faxy nebo chcete zařízení používat pouze pro příjem faxů.
Používání zařízení spíše jako telefon
Chcete volání přijímat sami. V případě faxového volání musíte fax
přijmout ručně.
Režim
Nastavení
1.
(opakovaně): "REŽIM FAX"
• Kontrolka
1. Přepněte nastavení ručního příjmu do režimu
TEL
2.
TEL (funkce #404).
• Tento krok je pouze pro modely podporující re)
žim TEL/FAX. (
(opakovaně): "REŽIM TEL"
• Kontrolka
Používání zařízení jako telefon
anebo fax
Chcete na telefonní hovory odpovídat sami a faxy automaticky přijímat bez zvonění zařízení.
• Tato funkce je k dispozici pouze
pro modely podporující režim
)
TEL/FAX. (
Používání zařízení se záznamníkem.
Chcete používat zařízení se záznamníkem.
se rozsvítí.
POUZE FAX
zhasne.
1. Přepněte nastavení ručního příjmu do režimu
2.
TEL/FAX
TEL/FAX (funkce #404).
(opakovaně): "REŽIM TEL/FAX"
• Kontrolka
zhasne.
1. Připojte externí záznamník.
2. Nastavte počet zvonění záznamníku na méně
–
než 3.
• V režimu POUZE FAX zařízení nastavte více
než 3 zvonění pro fax, pokud je automatický
příjem aktivní.
Poznámka
):
• Pro režim TEL a režim TEL/FAX (
– Použijte externí telefon, není-li dodán se zařízením mikrotelefon (strana 19).
– Nastavení hlasitosti zvonění musí být zapnuto.
• Doporučuje se záznamový papír formátu A4 nebo Letter.
• Přijaté faxy lze ukládat do paměti v závislosti na nastavení formátu papíru. Podrobnosti viz funkce #380.
8.6 Základní funkce přijímání faxu
8.6.1 Režim FAX (pouze fax)
Příjem faxů
Při přijímání volání zařízení automaticky odpoví na všechny hovory a přijme pouze faxové dokumenty.
Jak změnit počet vyzvánění
Počet vyzvánění můžete změnit v nastavení počtu vyzvánění faxu (funkce #210).
• Počet vyzvánění můžete změnit také následujícími způsoby. (pouze modely s 2řádkovým LCD displejem)
)
(
: Zobrazte požadované nastavení.
OK
Pokyny pro obsluhu
111
8.6.2 Režim TEL
8.6.2 Režim TEL
Příjem telefonních hovorů a faxů
Všechna volání je nutno přijmout ručně. Faxový dokument přijmete stisknutím tlačítka
a poté tlačítka
: 2/
: "Příjem".
Pro modely AG/CX/EU*1/JT/SX/TW:
• Pokud na volání neodpovíte do 10 zazvonění, zařízení se dočasně přepne do režimu pro příjem faxu. Volající
může odeslat fax.
*1
Je-li zvoleno "ANGLIE" ve funkci #114, není tato funkce aktivovaná.
Je-li zvoleno "NĚMECKO" ve funkci #114, můžete nastavit tuto funkci na VYPNUTO (funkce #319).
Příjem faxů pomocí externího telefonu
Pokud je ke konektoru [EXT] nebo ke stejné lince připojen další telefon (externí), můžete tento externí telefon
používat k příjmu faxů.
Chcete-li faxové dokumenty přijímat externím telefonem, zapněte nejprve dálkovou aktivaci faxu (funkce #434).
Výchozí nastavení je ZAPNUTO.
1. Jakmile externí telefon zazvoní, zvedněte sluchátko.
9 (výchozí kód aktivace faxu) (stiskněte pevně).
2. Pro zahájení příjmu faxu stiskněte
3. Zavěste sluchátko.
8.6.3 Režim TEL/FAX
Příjem telefonních hovorů a faxů
1. Druhá strana zvolí číslo vašeho zařízení.
2. Zařízení bude čekat po dobu 2 zvonění*1 a potom volání přijme.
3.
4.
*1
*2
*3
112
• Během této doby bude zvonit externí telefon.
Zařízení přijme volání a pokusí se rozlišit mezi faxovým a telefonním voláním.
Je-li to fax:
Zařízení přijme faxy automaticky bez zvonění.
Je-li to telefonní volání:
Zařízení zazvoní 3krát*2*3. Volání můžete přijmout jako telefon.
Počet zvonění je určován „počtem zpožděného zvonění v režimu TEL/FAX“ (funkce #212).
Počet zazvonění je určen „počtem tichých zazvonění pro rozpoznání faxu“ (funkce #436).
Volající uslyší tón zpětného volání, který se bude lišit od tohoto tónu generovaného zařízením telefonní
společnosti.
Pokyny pro obsluhu
8.6.4 Použití zařízení se záznamníkem
Přijetí telefonního hovoru externím telefonem
• Je-li připojen ke konektoru [EXT] tohoto zařízení:
Zvedněte mikrotelefon, poté stiskněte
na zařízení pro hovor s druhou stranou.
• Je-li připojen ke stejné telefonní lince jako toto
zařízení:
Zvedněte mikrotelefon a zahajte hovor s druhou
stranou.
Poznámka
• Pokud volání nepřijmete, zařízení aktivuje funkci faxu.
– Některé faxy nevydávají faxový oznamovací tón při odesílání faxů, proto se zařízení pokusí přijmout fax, i
když nebyl zjištěn žádný faxový oznamovací tón.
8.6.4 Použití zařízení se záznamníkem
Nastavení zařízení a záznamníku
1. Připojte záznamník ( ).
•
•
•
•
Záznamník není součástí dodávky. Ilustrace představuje pouze příklad.
Zakupte si adaptér externího telefonu (pouze pro UK).
Je-li nasazen kryt ( ), sejměte jej.
K jedné telefonní lince ( ).
B
*2
*3
C
C
A
A
*1
A
*1 Pro země jiné než Francie a Belgie
*2 Pouze pro Francii
Pokyny pro obsluhu
113
8.6.5 ID volajícího
2.
3.
4.
5.
6.
*3 Pouze pro Belgii
Nastavte na záznamníku počet zvonění na 3 nebo méně.
• Při takovém nastavení odpoví na volání nejprve záznamník.
Nahrajte do záznamníku uvítací zprávu.
Aktivujte záznamník.
Přepněte zařízení do požadovaného režimu pro příjem.
• Pokud nastavíte režim FAX ONLY (pouze fax), nastavte v režimu FAX ONLY více než 3 zazvonění
(funkce #210).
Ujistěte se, že každá z následujících položek je jedinečná:
– kód vzdáleného přístupu na záznamník,
– kód pro aktivaci faxu (funkce #434).
Poznámka
• Pokud se jedná o hovor, záznamník automaticky zaznamená hlasovou zprávu.
Pokud je zjištěn faxový tón, fax přijme faxovou komunikaci automaticky.
• Informace o kódu vzdáleného přístupu najdete v uživatelské příručce záznamníku.
Příjem hlasové zprávy a faxového dokumentu během jednoho volání
Volající může během jednoho volání zanechat hlasovou zprávu a odeslat faxový dokument. Sdělte volajícímu
předem následující postup.
1. Volající zvolí číslo vašeho zařízení.
• Záznamník odpoví na volání.
2. Volající může po zaznění uvítací zprávy zanechat zprávu.
9 (přednastavený aktivační kód faxu).
3. Volající stiskne tlačítko
• Zařízení aktivuje funkci faxu.
4. Volající stiskne tlačítko pro odeslání dokumentu.
Poznámka
• Chcete-li tuto funkci používat, zapněte nejprve dálkovou aktivaci faxu (funkce #434). Kód pro aktivaci faxu
lze rovněž změnit.
• Pokud již v paměti záznamníku není volné místo, jednotka nemůže přijímat dokumenty. Prostudujte si návod k obsluze záznamníku a vymažte nepotřebné zprávy.
8.6.5 ID volajícího
Pro modely TW:
Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. Zkontrolujte prosím, zda vaše linka i linka druhé strany
podporují funkci ID volajícího.
Pro jiné modely než TW:
Toto zařízení je kompatibilní se službou pro zjištění ID volajícího poskytovanou místní telefonní společností.
Chcete-li funkce ID volajícího této jednotky používat, musíte si službu ID volajícího nechat aktivovat.
Důležité
• Na tomto zařízení se zobrazí pouze telefonní číslo a jméno volajícího.
• Toto zařízení nepodporuje budoucí dodatečné telefonní služby.
• V závislosti na službě místní telefonní společnosti se nemusí zobrazit datum a čas volání nebo jméno volajícího.
• Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. Služba ID volajícího odpovídá normě ETSI
ETS300659 a je k dispozici ve 2 protokolech: FSK a DTMF. Chcete-li zobrazování telefonních čísel
volajících, musíte se přihlásit k odběru příslušné služby u svého poskytovatele služeb/telefonní
společnosti. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb/telefonní společnosti.*1
• Toto zařízení není kompatibilní se službou AOH.*1
• Toto zařízení je navržené v souladu s předpisy DGT a podporuje ID volajícího DTMF a FSK.*2
• Nefunguje-li funkce ID volajícího zařízení správně, ověřte, zda vaše telefonní linka a telefonní linka
volajícího podporují funkci ID volajícího. Více informací získáte u vaší místní telefonní společnosti.*2
114
Pokyny pro obsluhu
8.6.5 ID volajícího
• Toto zařízení bylo vyrobeno podle normy ETS (Evropský telekomunikační standard) a podporuje pouze základní funkce CLIP (Calling Line Identification Presentation – identifikace volající linky).*3
• Nejprve ověřte, zda je následující počet zvonění nastaven na 2 a více zvonění.
– Počet zvonění faxu (funkce #210)
– Počet zpožděných zvonění TEL/FAX (funkce #212) (
)
*1
*2
*3
Pouze pro modely RU
Pouze pro modely TW
Pouze pro jiné modely než AG, TW a RU
Zobrazení ID volajícího
Zařízení automaticky uloží informace o volajícím (jméno, telefonní číslo a datum a čas hovoru), a to u posledních 30 volání. Jakmile zařízení přijme informace o volajícím, které se budou shodovat s telefonním číslem uloženým v adresáři zařízení, zobrazí se uložené jméno.
Poznámka
• Pokud je zařízení připojeno k pobočkové ústředně (systému PBX), informace o volajícím nemusejí být přijaty správně. Poraďte se s dodavatelem systému PBX.
• Pokud zařízení nemůže informace o volajícím přijmout, zobrazí se následující informace:
"MIMO DOSAH": Volající uskutečňující volání v oblasti, v níž se služba ID volajícího neposkytuje.
"SOUKR. VOLAJÍCÍ": Volající zakázal odesílání informací o volajícím.
"MEZIMĚSTSKÝ H.": Volající uskutečnil meziměstský hovor.
Obrazovky dotykového panelu pro funkci ID volajícího
KOPIE
FAX
SKEN
TISK
RYCH.ÚLOHA
MENU
BEZDRÁTOVÝ
ECO
RYCH.ÚLOHA
NASTAV.ODDĚLENÍ
TISK HLÁŠENÍ
Hledat Volající
Mazání Sezn.Hov
Zobrazení/úprava telefonního čísla volajícího před zpětným voláním nebo uložením
Důležité
• Pokud je směrové číslo přijatého telefonního čísla stejné jako vaše, bude před voláním zpět nutné
směrové číslo smazat. Tato podmínka nemusí platit pro všechna směrová čísla.
1. Přepněte zařízení do režimu faxu.
:
(opakovaně): "HLEDAT VOLAJÍCÍ"
2.
OK
: Zobrazte obrazovku "HLEDAT VOLAJÍCÍ" (strana 115)
Pokyny pro obsluhu
115
8.6.5 ID volajícího
3. Vyhledejte informace o posledních volajících.
• Když jsou zobrazeny informace o požadovaném volajícím, opakovaným stisknutím tlačítka
: "Tel č." změníte jméno/telefonní číslo.
:
/
• Pomocí tlačítek na klávesnici (0 až 9) nebo
v případě potřeby aktivujte režim úprav a upravte telefon)
ní číslo. (pouze modely s 2řádkovým LCD displejem) (
Poznámka
•
na displeji znamená, že volání již bylo zobrazeno nebo zodpovězeno. Zobrazení lze zastavit stisknutím
tlačítka
.
Vymazání informací o volajícím
Vymazání veškerých informací o volajícím
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
(opakovaně): "NASTAVENÍ VOL."
1.
2. Zobrazí se údaj "MAZÁNÍ SEZN.HOV".
3. OK
Modely s dotykovým panelem (
):
OK
OK
):
1. Zobrazte obrazovku "MAZÁNÍ SEZN.HOV" (strana 115).
2. "Ano"
Vymazání určitých informací o volajícím
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
(opakovaně): "HLEDAT VOLAJÍCÍ"
1.
2. Zobrazte požadovanou položku.
):
OK
OK
Uložení informací o volajícím
Uložení do adresáře
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
(opakovaně): "HLEDAT VOLAJÍCÍ"
1.
2. Zobrazte požadovanou položku.
OK
OK
3.
Modely s dotykovým panelem (
):
OK
):
1. Zobrazte obrazovku "HLEDAT VOLAJÍCÍ" (strana 115).
"Adres"
2. Vyberte požadovanou položku.
3. "OK"
Uložení do rychlé volby (
)
(opakovaně): "HLEDAT VOLAJÍCÍ"
1.
2. Zobrazte požadovanou položku.
3. Vyberte tlačítko předvolby.
OK
Předvolby 1-3:
1. Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
2. Vyberte položku "REZIM VOLBY"
OK
Předvolby 4-6:
1.
2.
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
4. OK
116
Pokyny pro obsluhu
OK
OK
8.6.6 Filtr nevyžádaných faxů
8.6.6 Filtr nevyžádaných faxů
Pokud máte objednánu službu zjišťování ID volajících (strana 114), tato funkce zabraňuje příjmu faxu z volání,
při nichž nejsou k dispozici informace o volajícím.
Zařízení navíc nepřijme faxy z čísel, která se shodují s těmi, která jsou na seznamu odesílatelů nevyžádaných
faxů.
Důležité
• Tato funkce není aktivní, pokud přijímáte faxy ručně.
Obrazovky dotykového panelu pro filtr nevyžádaných faxů
Seznam Kontaktu
Standard
ROZLIŠENÍ
KOPIE
FAX
TISK
SKEN
Vyp.
Oboustranné
RYCH.ÚLOHA
Nastavení
Nastavení
OMEZOVAČ NEVYŽÁDANÝCH FAXŮ
OMEZOVAČ
Kontrast
Hlasitost Vyzv.
Pauza
Flash
Email Fax
Monitor
Nastavení
Funkcí Faxu Nastavení
Vyp.
VÝB.PŘÍ.NASTAVEN
Fax Náhled
SEZN.VÝBĚR.PŘÍJ.
Seznam faxů v náhledech
TISK SEZ.VÝB.PŘ.
Polling
OMEZOVAČ NEVYŽÁDANÝCH FAXŮ
OK
Aktivace filtru nevyžádaných faxů
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
(opakovaně): "VÝBĚROVÝ PŘÍJEM"
1.
OK
2. "ZAP."
.
3. Operaci ukončete stisknutím tlačítka
Modely s dotykovým panelem (
):
1. Zobrazte obrazovku "OMEZOVAČ NEVYŽÁDANÝCH FAXŮ" (strana 117).
"ZAP."
2. "OMEZOVAČ"
.
3. Operaci ukončete stisknutím tlačítka
Ukládání nežádoucích volajících
Ze seznamu ID volajících (strana 136) lze zaregistrovat až 20 čísel, pokud faxy odesílané z těchto linek nechcete přijímat.
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
(opakovaně): "VÝBĚROVÝ PŘÍJEM"
1.
(opakovaně): "VÝB.PŘÍ.NASTAVEN"
OK
2.
3. Zobrazte volajícího, od kterého nechcete přijímat faxy.
.
4. Operaci ukončete opakovaným stisknutím tlačítka
OK
Pokyny pro obsluhu
117
8.6.6 Filtr nevyžádaných faxů
Modely s dotykovým panelem (
):
1. Zobrazte obrazovku "VÝB.PŘÍ.NASTAVEN" (strana 117).
"OK"
2. Vyberte volajícího, od kterého nechcete přijímat faxy.
.
3. Operaci ukončete stisknutím tlačítka
Ostatní užitečné funkce pro filtr nevyžádaných faxů
Zobrazení položek filtru nevyžádaných faxů
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
(opakovaně): "VÝBĚROVÝ PŘÍJEM"
1.
(opakovaně): "SEZN.VÝBĚR.PŘÍJ."
2.
Zobrazte
položky seznamu.
3.
.
4. Operaci ukončete stisknutím tlačítka
Modely s dotykovým panelem (
):
OK
):
1. Zobrazte obrazovku "SEZN.VÝBĚR.PŘÍJ." (strana 117).
2. Zobrazte položky seznamu.
.
3. Operaci ukončete stisknutím tlačítka
Tisk položek filtru nevyžádaných faxů
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
(opakovaně): "VÝBĚROVÝ PŘÍJEM"
1.
(opakovaně): "TISK SEZ.VÝB.PŘ."
OK
2.
.
3. Operaci ukončete opakovaným stisknutím tlačítka
Modely s dotykovým panelem (
):
1. Zobrazte obrazovku "OMEZOVAČ NEVYŽÁDANÝCH FAXŮ" (strana 117).
2. "TISK SEZ.VÝB.PŘ."
.
3. Operaci ukončete stisknutím tlačítka
Vymazání položek filtru nevyžádaných faxů
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
(opakovaně): "VÝBĚROVÝ PŘÍJEM"
1.
(opakovaně): "SEZN.VÝBĚR.PŘÍJ."
2.
3. Zobrazte požadovanou položku.
4. OK
Modely s dotykovým panelem (
):
OK
):
1. Zobrazte obrazovku "SEZN.VÝBĚR.PŘÍJ." (strana 117).
"Vymazat"
2. Vyberte požadovanou položku.
3. "Ano"
118
Pokyny pro obsluhu
8.7 Rozšířená funkce faxu
8.7 Rozšířená funkce faxu
8.7.1 Odesílání elektronického dokumentu z počítače jako faxové zprávy (odesílání PC
faxu)
Můžete odesílat elektronické dokumenty jako faxové zprávy z vašeho počítače.
1. Otevřete dokument, který chcete odeslat.
2. Vyberte [Tisk] v nabídce.
3. Vyberte název zařízení PCFAX jako aktivní tiskárnu.
4. Klepněte na tlačítko [Tisk].
5. Zadejte faxové číslo pomocí zobrazené klávesnice nebo adresáře.
6. [Odeslat]
Poznámka
• Pokud je dokument pro kapacitu paměti zařízení příliš velký, odesílání bude zrušeno.
• Podrobnosti naleznete v souboru nápovědy po vybrání položky [Help (Nápověda)] v Multi-Function Station.
• Klepnutím na [Vybrat] změňte aktivní zařízení.
Zabránění odesílání faxu na špatné číslo
1.
2.
3.
4.
[Aplikace]
Spusťte aplikaci Multi-Function Station.
[Nastavení funkcí]
[Nástroje]
V seznamu [Odeslat] vyberte požadované nastavení.
[PC FAX]
[Zobrazit dotaz na potvrzení o odeslání faxu
ke každému přenosu]
Před odesláním faxu se zobrazí dialogové okno pro
potvrzení faxového čísla.
[Nezadávat faxové číslo napřímo]
Vybrat můžete pouze faxová čísla uložená v adresáři.
[Pro potvrzení znovu zadat faxové číslo]
Při zadávání faxového čísla pomocí zobrazené klávesnice bude třeba po vyžádání zadat číslo ještě jednou.
[OK]
Poznámka
• Podrobné informace o jednotlivých funkcích získáte klepnutím na položku [Help (Nápověda)].
8.7.2 Příjem faxu na počítač (příjem PC faxu)
Faxový dokument lze přijmout do počítače.
Pokyny pro obsluhu
119
8.7.3 Náhled webového faxu (pouze modely podporující LAN)
Aktivaci této funkce provedete předem následujícím způsobem:
1. Aktivujte nastavení PC faxu (funkce #442).
/MENU
1.
4 4 2
2.
2.
Vyberte položku "VŽDY" nebo "PŘIPOJENO".
OK *1
:
• Podrobnosti o výběrech viz nastavení PC faxu (funkce #442).
Deaktivujte režim náhledu faxu (funkce #448) (pouze modely podporující LAN). (
1.
/MENU
4 4 8
Vyberte položku "VYP.".
OK *1
/
:
)
3. Nastavení počítače pro příjem PC faxu (funkce #443) (pouze modely podporující LAN). (
1.
2.
4.
5.
*1
/MENU
4 4 3
Vyberte požadovaný počítač.
OK
*1
OK
*1
:
/
:
/
:
)
:
• Stisknutím tlačítka
můžete zobrazit IP adresu vybraného počítače. (pouze modely s 2řádkovým
LCD displejem) (
)
• Pokud zařízení není připojeno k síti LAN, je jako výchozí počítač pro příjem faxů přiřazen počítač,
který je připojený k zařízení pomocí rozhraní USB.
(opakovaně): Zapněte automatický příjem.
Spusťte aplikaci Multi-Function Station.
[Aplikace]
[PC FAX]
• Při příjmu faxového volání počítač přijme dokument prostřednictvím zařízení.
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Zobrazení přijatého dokumentu
1. Vyberte položku [Protokol příjmu] v [Protokol komunikace].
2. Klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
3. Klikněte na ikonu [Zobrazit] panelu nástrojů.
• Pokud je v paměti zařízení uložen přijatý faxový dokument, klikněte předtím na [Přijmout fax].
Poznámka
• Pomocí počítače můžete přijatý dokument zobrazit, vytisknout nebo odeslat.
• Zprávy odeslané do počítače budou ze zařízení odstraněny.
8.7.3 Náhled webového faxu (pouze modely podporující LAN)
Přijatý faxový dokument si můžete prohlédnout ve webovém prohlížeči, aniž byste jej vytiskli, a po potvrzení jej
dle potřeby vytisknout nebo uložit.
120
Pokyny pro obsluhu
8.7.4 Přesměrování faxů na e-mailovou adresu (pouze modely podporující LAN)
Aktivaci této funkce provedete předem následujícím způsobem:
1. Nastavte přístupový kód pro náhled faxu na webu.
1.
/MENU
4 5 0
OK
*1
2.
3.
2.
Zadejte heslo programování (funkce #155).
: OK /
: "OK"
Pomocí abecedy bez diakritiky a číslic zadejte přístupový kód pro náhled faxu na webu, maximálně
8 znaků.
: OK /
: "OK"
• Zadat lze také následující symboly (strana 60).
[email protected]#$%^&’)(.–_{}
Aktivace režimu náhledu webového faxu (funkce #448).
1.
/MENU
4 4 8
Vyberte položku "ZAP.".
OK *1
:
/
:
3. Aktivujte oznámení pro příjem faxu (funkce #451) (doporučeno).
• Podrobné informace naleznete zde: strana 129.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Je-li aktivováno oznamování pro příjem faxů, na vybraném počítači se zobrazí upozornění, jakmile se paměť zaplní přijatými dokumenty.
• Když je aktivována funkce náhledu faxu na webu, faxové dokumenty se ukládají v paměti.
Paměť může být zaplněná přijatými dokumenty, vymažte tedy dokumenty z paměti, jakmile si je prohlédnete nebo vytisknete.
• Když je aktivována funkce náhledu faxu na webu, bude deaktivováno nastavení PC faxu (funkce #442).
• Přístupový kód pro náhled faxu na webu (funkce #450) můžete změnit.
Zobrazení přijatého faxového dokumentu ve webovém prohlížeči
Důležité
• Ujistěte se, že je zařízení nečinné.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spusťte software Multi-Function Station.
[Zařízení]
[Integrovaný web]
Vyberte příkaz [Web Fax náhled] v nabídce.
Zadejte přístupový kód pro náhled faxu na webu (funkce #450).
[OK]
• Zobrazí se seznam přijatých faxových dokumentů.
Pro zobrazení, tisk nebo uložení faxového dokumentu klikněte na požadovanou ikonu.
• V náhledu dokumentu můžete s faxovým dokumentem manipulovat (např.: zvětšit, otočit, atd.).
Uzavřete webový prohlížeč.
Poznámka
• Rychlost zobrazení závisí na obsahu a velikosti dokumentu.
• Přijatý faxový dokument je uložen jako soubor s obrázky (formát PDF). K prohlížení je třeba aplikace
Adobe Reader.
• Označení na displeji znamená, že obrázek již byl zobrazen, vytištěn nebo uložen.
• Vymazat můžete obrázky označené .
– Chcete-li faxový dokument po zobrazení vymazat, v kroku 5 se kliknutím na možnost [Seznam] vraťte
zpět na seznam.
– Chcete-li faxový dokument po vytištění nebo uložení vymazat, v kroku 5, kliknutím na možnost [Znovu
zadat] seznam aktualizujete.
8.7.4 Přesměrování faxů na e-mailovou adresu (pouze modely podporující LAN)
Přijatý faxový dokument můžete automaticky předat (funkce faxování na e-mail) na jednu nebo více e-mailových
adres. Přeposlané zprávy nebudou ze zařízení odstraněny.
Pokyny pro obsluhu
121
8.7.4 Přesměrování faxů na e-mailovou adresu (pouze modely podporující LAN)
Užitečné informace:
Pokud nebudete delší dobu u zařízení přítomni, doporučujeme provést následující.
1. Nastavte tuto funkci.
2. Také aktivujte PC FAX (strana 119) a ponechte počítač ZAPNUTÝ.
• Pro PC FAX spusťte aplikaci Multi-Function Station.
[Aplikace]
[PC FAX]
V takovém případě budou data předána do počítače pomocí funkce PC FAX a předaná data budou ze zařízení
automaticky odstraněna. Tato data budou odeslána zároveň i na e-mailovou adresu, takže můžete zprávy denně
kontrolovat a nemusíte se obávat, že v zařízení dojte papír, zaplní se paměť apod.
Aktivaci této funkce provedete předem následujícím způsobem:
1. Přepněte zařízení do režimu FAX ONLY (pouze fax).
2.
(opakovaně): "REŽIM FAX"
Naprogramujte nastavení e-mailového serveru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
Spusťte software Multi-Function Station.
[Zařízení]
[Integrovaný web]
[Síť]
Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
[OK]
Vyberte příkaz [E-MAIL PARAMETRY] v nabídce.
Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [E-MAIL SERVER].
Zadejte e-mailovou adresu (Od), informace o e-mailovém serveru a časové pásmo.
[Postoupit]
Zaregistrujte cílové e-maily (doporučeno).
1.
2.
3.
4.
4.
[Zařízení]
[Integrovaný web]
[Seznam]
Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
[OK]
Vyberte příkaz [SEZNAM KONTAKTŮ] v nabídce.
Klikněte na možnost [Upravit] vedle položky, kterou chcete zaregistrovat nebo editovat.
[Postoupit]
Aktivujte funkci faxování na e-mailovou adresu a nastavte cíle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
[Zařízení]
[Integrovaný web]
[Zařízení]
Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
[OK]
Vyberte příkaz [FUNKCE FAXU] v nabídce.
Vyberte [ZAP.] v rozbalovacím seznamu [FAX AUTO. E-MAIL].
V případě potřeby vyberte [ZAP.] z rozbalovacího seznamu [HESLO K PDF ] a zadejte 4místné číselné
heslo.
Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [CILOVA STANICE].
Klikněte na položku [Seznam kontaktů] vedle požadovaného cíle.
[Postoupit]
Klikněte na jméno osoby, které chcete přijaté faxové dokumenty odeslat.
Uzavřete webový prohlížeč.
Kontrola stavu posledních 15 přenosů
1.
2.
3.
4.
5.
122
Spusťte software Multi-Function Station.
[Integrovaný web]
[Zařízení]
[Zařízení]
Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
Vyberte příkaz [FUNKCE FAXU] v nabídce.
Klikněte na položku [Seznam] vedle položky [VYSLEDEK].
Pokyny pro obsluhu
[OK]
8.8 Internetový fax
8.8 Internetový fax
Použitím této funkce můžete odesílat a přijímat dokumenty jako e-mailové přílohy (formát TIFF-F) přes internet.
Používá-li druhá strana přístroj podporující internetový fax, můžete odesílat originály druhé straně přímo bez
použití e-mailového serveru (přímý SMTP).
Důležité
• Přepněte zařízení do režimu faxu.
Aktivaci této funkce provedete předem následujícím způsobem:
1.
2.
3.
*1
Naprogramujte nastavení e-mailového serveru pro internetový fax.
1. Spusťte software Multi-Function Station.
2. [Zařízení]
[Integrovaný web]
[Síť]
[OK]
3. Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo (funkce #155).
4. Vyberte příkaz [E-MAIL PARAMETRY] v nabídce.
5. Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [EMAIL FAX SERVER].
6. Zadejte e-mailovou adresu (Od), informace o e-mailovém serveru a časové pásmo.
• Pro použití přímého SMTP pro internetový fax zadejte e-mailovou adresu (Od).
7. [Postoupit]
8. Uzavřete webový prohlížeč.
Zaregistrujte cílové e-mailové adresy (doporučeno).
Podrobné informace naleznete zde: strana 67.
Aktivujte nastavení přímého SMTP (funkce #425) (doporučeno).
/MENU
4 2 5
Vyberte "ZAP.".
OK *1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
8.8.1 Odeslání internetového faxu
• Doporučujeme předtím zadat cílové e-mailové adresy.
– Pro použití adresáře viz strana 67.
– Pro použití funkce rychlé volby (
) viz strana 68.
1. Nastavte originál.
2. V případě potřeby změňte rozlišení (strana 109) a kontrast (strana 109) podle typu dokumentu.
3.
:
(opakovaně): "ODESLAT EMAIL"
OK
• Chcete-li skenovat 2stranný originál, vyberte požadované stránky vazby originálu.
• Pro skenování 1stranného originálu vyberte "VYP.".
: "EMAIL FAX"
OK
OK
"Odeslání"
• Pro skenování 2stranného originálu klepněte na "OBOUSTRANNÉ".
by originálu.
Vyberte požadované stránky vaz-
4. Zadejte e-mailovou adresu místa určení (strana 124).
5.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Odeslání".
Automatické opakování pokusu o odeslání internetového faxu
Vyskytuje-li se problém s připojením LAN, nebo pokud druhá strana neodpovídá, odešle zařízení automaticky
znovu dokument 2krát nebo vícekrát.
Pokyny pro obsluhu
123
8.8.2 Přenos hromadného rozesílání internetového faxu
Specifikace cíle
Použití klávesnice pro volbu čísla (pouze modely s 2řádkovým LCD displejem) (
)
zadejte e-mailovou adresu.
(opakovaně): "ZADEJTE ADRESU"
Použití adresáře
:
(opakovaně): Zobrazení požadované položky.
: "Seznam Kontaktu"
Zvolte požadovanou položku.
Pomocí rychlé volby (
)
Použití předvoleb 1-3
Stiskněte požadované tlačítko předvolby.
Použití předvoleb 4-6
Stiskněte tlačítko
, potom stiskněte jedno z tlačítek předvolby.
8.8.2 Přenos hromadného rozesílání internetového faxu
Můžete odeslat stejný dokument do více zařízení (až do 20). Před použitím této funkce zaregistrujte cílové emailové adresy do paměti hromadného rozesílání pro internetový fax (strana 67).
1. Nastavte originál.
2. V případě potřeby změňte rozlišení (strana 109) a kontrast (strana 109) podle typu dokumentu.
3.
:
(opakovaně): "ODESLAT EMAIL"
OK
• Chcete-li skenovat 2stranný originál, vyberte požadované stránky vazby originálu.
• Pro skenování 1stranného originálu vyberte "VYP.".
: "EMAIL FAX"
OK
OK
"Odeslání"
• Pro skenování 2stranného originálu klepněte na "OBOUSTRANNÉ".
by originálu.
Vyberte požadované stránky vaz-
4. Vyberte požadovaný cíl.
Při použití tlačítka hromadného rozesílání (
Stiskněte tlačítko hromadného rozesílání (1-3).
)
5.
Při použití skla skeneru naskenujte 1. stránku.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko OK . Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte
.
: Chcete-li naskenovat další stránku, umístěte dokument a stiskněte tlačítko "SKEN". Tento postup
opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny dokumenty, pak stiskněte "Odeslání".
Poznámka
• Vyskytuje-li se problém s připojením LAN, nebo pokud druhá strana neodpovídá, dokument bude přeskočen a automaticky znovu odeslán 2krát nebo vícekrát.
8.8.3 Příjem internetového faxu
Zařízení může automaticky přijímat internetové faxy z e-mailového serveru v pevně stanoveném intervalu (funkce #428).
Internetové faxy odesílané přímo bez průchodu e-mailovým serverem jsou vytištěny ihned po přijetí.
Přijaté e-maily můžete potvrdit ručně níže uvedeným postupem.
1.
:
(opakovaně): "PŘIJATÝ EMAIL"
: "EMAIL FAX"
"Příjem"
• Zařízení přijímá internetové faxy z e-mailového serveru a vytiskne je.
124
Pokyny pro obsluhu
8.9 Funkce programování: Fax
8.9 Funkce programování: Fax
Podrobnosti pro změnu nastavení funkcí najdete zde: strana 50.
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Počet zpožděných
zvonění v režimu
TEL/FAX
#212
Pokud používáte externí telefon v režimu TEL/FAX, vyberte
požadovaný počet zvonění externího telefonu před příjmem
volání na zařízení.
Poznámka
• Podrobné informace naleznete zde: strana 112.
• Pro uživatele modelů EU:
Změníte-li nastavení umístění (funkce #114), počet
zpožděných zazvonění TEL/FAX se vrátí na "2". V případě potřeby vyberte požadovaný počet zazvonění
znovu.
Zapnutí AUTOMATICKÉHO PŘÍJMU
#319
Podrobné informace naleznete zde: strana 112.
Zpráva o odeslání
#401
Tisk zprávy.
– "VYP.": Zpráva o odeslání se nevytiskne.
2
1
– "ZAP.": Zpráva o odeslání se vytiskne po každém faxovém přenosu.
– "CHYBA": Zpráva o odeslání se vytiskne při selhání faxového přenosu.
Automatický výpis
#402
Je-li tato funkce aktivovaná, zařízení výpis vytiskne automaticky po každých 30 uskutečněných faxových komunikacích.
Režim ručního příjmu
#404
Změna nastavení příjmu v režimu ručního příjmu.
Výchozí rozlišení
faxu
#405
Umožňuje změnit výchozí nastavení rozlišení faxu.
–
1
1
Poznámka
• Vyberete-li rozlišení "JEMNÉ", "VELMI JEMNÉ" nebo
1
"FOTO", doba přenosu se prodlouží.
Nastavení funkce
oboustranného tisku pro příjem faxu
#407
Nastavení oboustranného tisku pro příjem faxů. Můžete vybrat dlouhý nebo krátký okraj nebo tuto funkci deaktivovat.
0
Pokyny pro obsluhu
125
8.9 Funkce programování: Fax
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Mezinárodní režim
#411
Pokud do zahraničí nelze fax odeslat, i když je číslo správné
a linka připojena, tuto funkci aktivujte před zahájením odesílání faxu.
Tato funkce zvyšuje spolehlivost snížením rychlosti přenosu.
Sazba za hovor může být vyšší než obvykle.
– "VYP.": Deaktivuje tuto funkci.
– "DALŠÍ FAX": Toto nastavení je platné jen pro následující pokus o uskutečnění faxového přenosu. Po provedení
přenosu se zařízení vrátí do předchozího nastavení.
– "CHYBA": Pokud přenos předchozího faxu selže a chcete
dokument odeslat znovu.
2
Poznámka
• Tato funkce není dostupná pro funkci přenosu hromadného rozesílání.
Zpožděné odeslání
#412
Pro rezervaci faxového přenosu až 24 hodin před požadovaným časem. Před aktivací této nabídky nastavte originál.
Poznámka
• Dokument bude naskenován do paměti. Poté zařízení
odešle data v určenou dobu. Tuto funkci nelze použít k
přenosu dalšího faxu, dokud nebylo dokončeno předchozí odesílání.
• Chcete-li toto nastavení po naprogramování zrušit, stiskněte v nečinném stavu zařízení tlačítko
a poté
stiskněte tlačítko
Výběr ECM
Spojovací tón
#413
#416
: OK /
–
: "Ano".
Nastavení režimu opravy chyb (ECM). Tato funkce je dostupná pouze v případě, že ji podporuje vysílající i přijímající
zařízení. Je-li tato funkce aktivovaná, přenos/příjem faxu bude proveden tak, aby se nevyskytly chyby.
1
Pokud při odesílání faxů dochází k problémům, můžete si
aktivací této funkce poslechnout spojovací tón: faxový tón,
tón zpětného volání a obsazovací tón. Tyto tóny lze použít
k ověření stavu volaného zařízení.
Poznámka
1
• Pokud nepřestane znít tón zpětného volání, není volané
zařízení fax nebo v něm došel papír. Kontaktujte druhou stranu.
• Spojovací tón nelze individuálně upravit.
126
Maximální rychlost faxu
#418
Režim rychlého
skenování
#419
Potvrzení cíle
#420
Pokyny pro obsluhu
Nastavení maximální rychlosti faxu (14,4 kbps/33,6 kbps).
Rychlost faxu může být nižší než vybraná rychlost v závislosti na vaší lince.
2
Umožnění režimu rychlého skenování. Je-li tato funkce aktivovaná, zařízení nejprve naskenuje dokument a uloží jej do
paměti, potom zařízení zahájí odesílání dokumentů.
0
Ověření cílového zařízení před odesláním faxu. Je-li toto aktivováno, po potvrzení cílového zařízení můžete odeslat fax.
Je-li zobrazené cílové zařízení správné, stisknutím tlačítka
fax odešlete.
0
8.9 Funkce programování: Fax
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Omezení zadávání
na číselné klávesnici
#421
Chcete-li omezit vytáčení faxových čísel ručně použitím klávesnice pro volbu čísla (např. pro zabránění chybnému vytáčení), aktivujte tuto funkci.
Poznámka
• Je-li tato funkce aktivovaná,
– nemůžete provádět opakované volby faxových čísel
zadaných pomocí klávesnice pro volbu čísla.
– deaktivujete nastavení opětovného zadání faxového
čísla (funkce #422).
Opětovné zadání
faxového čísla
#422
Potvrzení dalšího
dokumentu
#424
0
Je-li tato funkce aktivovaná, zadáte-li faxové číslo ručně pomocí klávesnice pro volbu čísla, musíte číslo zadat znovu a
stisknout tlačítko
. Shoduje-li se 2. zadané číslo s 1. zadaným číslem, můžete fax odeslat.
0
Je-li tato funkce aktivovaná, po naskenování dokumentu pomocí automatického podavače dokumentů během přenosu
faxové paměti se zobrazí zpráva pro potvrzení dalšího dokumentu. Vložte další dokument a stiskněte tlačítko
:
OK /
: "OK".
0
Přímé SMTP
#425
Po aktivaci této funkce můžete při registraci e-mailové adresy nastavit pro tuto e-mailovou adresu přímé SMTP.
0
Oznámení o doručení
#426
Po aktivaci této funkce je příjemci internetového faxu zasláno oznámení o doručení. Vrátí-li příjemce oznámení, vytiskne se zpráva.
1
Nastavení časovače POP
#428
Nastavení časovače POP.
Nastavte časovač POP (interval automatického přijímání faxů) na hodnotu "00" a "60" minut pomocí klávesnice.
• Výchozí hodnota je "03" minut.
• Nechcete-li automaticky přijímat internetové faxy (strana 124), nastavte časovač na "00".
Oznámení o odeslání faxu
#429
Zařízení vás pomocí zvukového signálu upozorní, že byl
přenos faxu dokončen.
Aktivace funkce
rozlišujícího vyzvánění
#430
Aktivace funkce rozlišujícího vyzvánění. Podrobné informace
naleznete zde: strana 146.
Nastavení vzoru
vyzvánění pro fax
(funkce rozlišujícího vyzvánění)
#431
–
0
0
Nastavení vzoru vyzvánění pro fax (funkce rozlišujícího vyzvánění). Podrobné informace naleznete zde: strana 146.
• "A": Standardní vyzvánění (jedno dlouhé vyzvánění)
• "B": Dvojité vyzvánění (dvě krátká vyzvánění)
• "C": Trojité vyzvánění (krátké-dlouhé-krátké vyzvánění)
5
• "D": Jiné trojité vyzvánění (krátké-krátké-dlouhé vyzvánění)
• "B-D": Fax bude reagovat na všechna volání vzory vyzváněcích tónů "B", "C" a "D".
Pokyny pro obsluhu
127
8.9 Funkce programování: Fax
Funkce
Kód
Popis
Automatické
zmenšení
#432
Tato funkce umožňuje příjem faxových dokumentů, které
jsou delší než záznamový papír. Je-li tato funkce aktivovaná,
zařízení přijatý dokument zmenší tak, aby se vešel na záznamový papír.
Kód aktivace faxu
#434
Pokud chcete pro příjem faxů používat externí telefon, aktivujte tuto funkci a naprogramujte aktivační kód. K zadání kódu použijte klávesnici pro volbu čísla.
• Výchozí kód je " #9".
Výchozí tlačítko
1
–
Důležité
• Aktivační kód faxu se musí lišit od kódu naprogramovaného na záznamníku.
Počet tichých příjmů
#436
Změna počtu zvonění v režimu TEL/FAX.
Poznámka
3
• Podrobné informace naleznete zde: strana 112.
Upozornění na příjem do paměti
#437
Zařízení vás pomocí zvukového signálu upozorní na uložení
přijatého faxového dokumentu do paměti.
Poznámka
• Pokud jsou dokumenty uloženy do paměti kvůli potížím
s tiskem, zvukový signál bude slyšet, dokud problém
neodstraníte. Pokud je zobrazeno hlášení, pokyny pro
tisk uložených dokumentů viz strana 152. Zajistěte,
aby mělo zařízení dostatečné množství papíru pro tisk
uloženého dokumentu.
• Pokud jsou kvůli aktivaci náhledu faxu na webu ukládány dokumenty do paměti (funkce #448), zvukový signál
na zařízení nezazní. Zvukový signál na zařízení však
zazní, jakmile bude paměť téměř plná (pouze modely
podporující LAN). (
)
Přátelský příjem
#438
Nastavení vstupního zásobníku
pro fax
#440
Nastavení PC faxu
#442
Slouží k automatickému přijetí faxu, pokud odpovíte na volání a uslyšíte faxový oznamovací tón (pomalé pípání). Je-li
tato funkce aktivovaná, při příjmu faxu nemusíte stisknout
tlačítko
a poté
: 2/
: "Příjem".
Pokyny pro obsluhu
1
Nastavení použití vstupního zásobníku pro fax.
1
Chcete-li přijmout fax do počítače, aktivujte tuto funkci a v
Multi-Function Station spusťte [PC FAX].
Tato funkce je dostupná, pokud je režim náhledu faxu VYPNUT (funkce #448) (pouze modely podporující LAN). (
)
• "VYP.": Deaktivuje tuto funkci.
• "VŽDY": Pokud zařízení rozpozná spojení s počítačem,
odešle přijaté dokumenty do počítače. Pokud zařízení
spojení nerozpozná, uloží přijaté dokumenty do paměti a
data odešle až po rozpoznání spojení s počítačem.
• "PŘIPOJENO": Pokud zařízení rozpozná spojení s počítačem, odešle přijaté dokumenty do počítače. Pokud zařízení spojení nerozpozná, data vytiskne.
128
1
–
8.9 Funkce programování: Fax
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Příjem PC faxu
#443
Výběr počítače, který bude použitý pro příjem faxu. Podrobné informace naleznete zde: strana 120.
–
Režim náhledu faxu
#448
Nastavení režimu náhledu faxu. Podrobné informace naleznete zde: strana 121.
0
Přístupový kód
pro náhled webového faxu
#450
Nastavení přístupového kódu pro náhled faxu na webu. Po
zadání hesla pro programování (funkce #155) zadejte pomocí abecedy bez diakritiky a čísel přístupový kód (až 8 znaků).
• Zadat lze také následující symboly (strana 60).
[email protected]#$%^&')(.-_{}
–
Oznámení přijetí
faxu
#451
Je-li tato funkce aktivovaná, počítač připojený k zařízení pomocí USB/LAN*1 obdrží při příjmu faxového dokumentu
oznámení.
Poznámka
• Pro připojení LAN (
): Zaregistrujte počítače, na
které bude prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče odesílána oznámení o příjmu faxu.
Vyberte počítač, na který mají být odesílány zprávy s oznámením o příjmu (max. 6 cílů).
1. Spusťte software Multi-Function Station.
[Integrovaný web]
[Zařízení]
2. [Zařízení]
3. Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte
heslo pro programování (funkce #155).
0
[OK]
4. Vyberte příkaz [FUNKCE FAXU] v nabídce.
5. Vyberte [ZAP.] v rozbalovacím seznamu [PŘÍJEM UPOZORNIT].
6. Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [SEZNAM
PC PRO PŘÍJEM].
7. Klikněte na položku [Seznam] vedle požadovaného cíle.
[Po8. Klikněte v seznamu na požadovaný počítač.
stoupit]
9. Uzavřete webový prohlížeč.
Nastavení faxování na e-mailovou
adresu
#452
Vymazání všech
přijatých faxů
#458
Nastavení funkcí
faxu na výchozí
hodnotu
*1
#459
Chcete-li předat přijatý faxový dokument na požadovanou emailovou adresu, aktivujte tuto funkci (strana 121).
Vymazání paměti všech přijatých faxů.
• Před aktivací této funkce odpojte následující kabely.
– Telefonní kabel
– Kabel USB
– Kabel LAN (pouze modely podporující LAN) (
)
0
–
Obnova faxových funkcí na výchozí hodnoty.
Pouze modely podporující LAN (
–
)
Pokyny pro obsluhu
129
9 Síť
9 Síť
9.1 Dostupnost síťové funkce
Důležité
• Síťová funkce (LAN nebo bezdrátové připojení LAN) nemusí být u vašeho zařízení dostupná. Viz
Seznam dostupných funkcí a zařízení“ na strana 11, zda má vaše zařízení tuto funkci.
„
9.2 Funkce programování: LAN
Podrobnosti pro změnu nastavení funkcí najdete zde: strana 50.
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Režim DHCP
#500
Je-li tato funkce aktivovaná, následující specifikace bude přidělena automaticky pomocí serveru DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol).
– IP adresa
– Maska podsítě
– Výchozí brána
1
IP adresa
#501
Nastavení IP adresy pro připojení sítě LAN. Tato funkce je k
dispozici, pokud není aktivní funkce #500.
–
Maska podsítě
#502
Nastavení masky podsítě pro připojení sítě LAN. Tato funkce
je k dispozici, pokud není aktivní funkce #500.
–
Výchozí brána
#503
Nastavení výchozí brány pro připojení sítě LAN. Tato funkce
je k dispozici, pokud není aktivní funkce #500.
–
Server DNS #1
#504
Nastavení primárního serveru DNS pro připojení sítě LAN.
Tato funkce je k dispozici, pokud není aktivní funkce #500.
–
Server DNS #2
#505
Nastavení sekundárního serveru DNS pro připojení sítě
LAN. Tato funkce je k dispozici, pokud není aktivní funkce
#500.
–
Název počítače
#507
Nastavení názvu zařízení.
Pomocí anglické abecedy a čísel zadejte název zařízení pro
rozpoznání v síti LAN s délkou maximálně 15 znaků.
• První a poslední písmeno musí být písmeno anglické abecedy nebo číslo.
• Pomocí tlačítka 1 lze zadat také pomlčku. (pouze modely
s 2řádkovým LCD displejem) (
)
–
Poznámka
• Aby bylo možné rozpoznat zařízení v síti LAN, automaticky se přiřadí výchozí název zařízení. Pokud změníte
název, určete jedinečný název, aby nedošlo k duplicitě
názvů.
130
Adresa MAC
#508
Zobrazení adresy MAC zařízení.
–
Stav sítě
#526
Zobrazení stavu sítě. Podrobné informace naleznete zde:
strana 132.
–
Pokyny pro obsluhu
9.2 Funkce programování: LAN
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Proxy serveru
#531
Nastavení proxy serveru pro připojení sítě LAN.
1.
/MENU
5 3 1
Filtrování IP
Automatická IP
adresa
#532
#533
2.
Vyberte položku "POVOLENO".
OK
3.
4.
5.
Vyberte požadovaný typ přístupu.
OK *1
Zadejte IP adresu nebo název domény.
:
OK /
: "OK"
• Název domény může mít maximálně 63 znaků.
Zadejte číslo portu.
: OK /
: "OK"
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
*1
0
)
Je-li tato funkce aktivovaná, zařízení bude odmítat/schvalovat přístup z předprogramovaných vzorů IP. Můžete naprogramovat, zda budou IP adresy zakázány nebo schváleny.
Prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče můžete naprogramovat až 4 vzory pro IPv4 a IPv6 (strana 134).
0
Automatické nastavení IP adresy pro připojení sítě LAN. Tato funkce je k dispozici, pokud je aktivní funkce #500. Je-li
tato funkce aktivovaná, IP adresa bude přidělena automaticky bez použití serveru DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol).
0
1
HTTPD
#534
Nastavení HTTPD pro připojení sítě LAN. Je-li tato funkce
aktivovaná, máte přístup na webový server.
Protokol IPv6
#535
Je-li tato funkce aktivovaná, lze použít protokol IPv6. Po instalaci ovladače tiskárny se ujistěte, že jste změnili port na
protokol IPv6. Adresu protokolu IPv6 můžete zkontrolovat
vytištěním "NASTAVENÍ" (strana 136).
0
Poznámka
• Chcete-li aktivovat tuto funkci, musíte vypínač napájení
zařízení vypnout a pak ho zapnout.
Server WINS #1
#538
Nastavení primárního serveru WINS pro připojení sítě LAN.
Tato funkce je k dispozici, pokud není aktivní funkce #500.
–
Server WINS #2
#539
Nastavení sekundárního serveru WINS pro připojení sítě
LAN. Tato funkce je k dispozici, pokud není aktivní funkce
#500.
–
WSD (Webová
služba pro zařízení)
#557
Aktivace WSD (Webové služby pro zařízení).
AirPrint
#559
Aktivace funkce AirPrint.
1
Editace adresáře
na webu
#567
Je-li tato funkce aktivovaná, můžete prohlížet a editovat adresář prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče.
1
Seznam ID volajících na webu
#568
Je-li tato funkce aktivovaná, můžete prohlížet a editovat seznam ID volajících prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče (strana 137).
1
Výpis na webu
#569
Je-li tato funkce aktivovaná, můžete prohlížet výpis zpráv
(strana 137) prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče.
1
1
Pokyny pro obsluhu
131
9.2.1 Kódy stavu sítě
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Vymazání všech
adres FTP/SMB
#578
Vymazání všech cílových adres FTP a cílových adres složky
SMB uložených v zařízení.
• Před aktivací této funkce odpojte následující kabely.
– Telefonní kabel
– Kabel USB
– Kabel LAN
Režim LAN
#580
–
Výběr režimu LAN.
Důležité
• Pro nastavení této funkce se ujistěte, že:
– Zařízení je v pohotovostním režimu.
– Dokument není nastavený na automatický podavač dokumentů.
– Funkce zpožděného odeslání není aktivovaná
(funkce #412).
1
Stav bezdrátového připojení
#581
Je-li funkce #580 nastavena na bezdrátovou síť LAN, můžete zkontrolovat stav připojení k bezdrátové síti LAN.
–
WPS-PBC
#582
Nastavení připojení bezdrátového připojení LAN pomocí
WPS-PBC. Tato funkce je stejná jako stisknutí tlačítka
WPS . Podrobné informace naleznete zde: strana 32.
–
WPS-PIN
#583
Nastavení připojení bezdrátové sítě použitím WPS-PIN.
Podrobné informace naleznete zde: strana 32.
–
Hledání SSID
#584
Nastavení připojení bezdrátové sítě automatickým nalezením SSID v síti. Podrobné informace naleznete zde: strana 33.
–
Nastavení připojení bezdrátové sítě LAN ručním zadáním
požadovaných informací. Podrobné informace naleznete
zde: strana 33.
–
Ruční nastavení
bezdrátové sítě
#585
Obnovení bezdrátového připojení
#586
Obnovení všech nastavení připojení bezdrátové sítě LAN.
Automatické odpojení od připojení Wi-Fi Direct®
#592
Nastavení časovače automatického odpojení od Wi-Fi Direct. Tuto funkci aktivujte pro automatické odpojení od připojení Wi-Fi Direct po dokončení tisku. Tato funkce je užitečná,
když obvykle tisknete z počítače, nebo když sdílíte zařízení
s ostatními uživateli.
–
2
9.2.1 Kódy stavu sítě
Podrobný stav sítě můžete ověřit, jakmile se zobrazí zpráva během skenování počítače nebo když síťové funkce
správně nepracují.
1.
*1
132
/MENU
5 2 6
• Je oznámen kód stavu sítě.
OK
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Kód
Stav
Příčina
Řešení
000
Nepřipojeno
Zařízení není správně připojeno k
síti.
Zkontrolujte zapojení (strana 29).
110
Offline
Není nakonfigurována IP adresa.
Nakonfigurujte adresu IP.
Pokyny pro obsluhu
9.3 Funkce programování: Aktualizace
Kód
Stav
Příčina
Řešení
112
Offline
IP adresa není určena, protože konfigurace IP není správná.
Opravte konfiguraci adresy IP.
113
Offline
IP adresa není určena, protože je IP
adresa použita dvakrát.
Změňte adresu IP.
121
Offline
Zařízení přiřazuje adresu IP automaticky pomocí serveru DHCP.
—
128
Offline
Server DHCP neodpovídá nebo se
vyskytla chyba serveru DHCP.
Požádejte o pomoc správce sítě.
131
Offline
Zařízení přiřazuje IP adresu automaticky pomocí funkce Automatická
IP adresa.
—
210
Online
Síť je online pomocí ruční konfigurace IP adresy.
—
220
Online
Síť je online přiřazením IP adresy
pomocí serveru DHCP.
—
230
Online
Síť je online přiřazením IP adresy
pomocí funkce Automatická IP adresa.
—
342
Online
NetBIOS nepracuje, protože název
NetBIOS není správný.
Opravte název zařízení (funkce
#507).
343
Online
NetBIOS nepracuje, protože tento
název NetBIOS je již používán.
Změňte název zařízení (funkce
#507).
344
Online
Název NetBIOS nelze rozšířit do
dalších sítí, protože není zvolen server WINS.
Požádejte o pomoc správce sítě.
352
Online
Bonjour nepracuje, protože název
hostitele Bonjour není správný.
Opravte název zařízení (funkce
#507).
353
Online
Bonjour nepracuje, protože tento
název hostitele Bonjour je již použit.
Změňte název zařízení (funkce
#507).
801-9
99
Systémová
chyba
Vyskytla se systémová chyba.
Obraťte se na servis.
9.3 Funkce programování: Aktualizace
Výchozí tlačítko
Funkce
Kód
Popis
Verze firmwaru
#548
Zobrazení verze firmwaru a data aktualizace.
–
Aktualizace firmwaru
#549
Postup aktualizace firmwaru. Podrobné informace naleznete
zde: strana 137.
–
9.4 Síťové funkce
1. Spusťte software Multi-Function Station.
2. [Zařízení]
[Integrovaný web]
[Síť]
3. Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo pro programování (funkce #155).
[OK]
Pokyny pro obsluhu
133
9.4 Síťové funkce
Funkce
Nabídka
Výběr
Nastavení funkcí sítě LAN
[FUNKCE LAN]
Zadejte nastavení funkce sítě LAN. Podrobné informace naleznete zde: strana 130.
Nastavení filtrování
IP
[FUNKCE LAN]
Zadejte informace pro filtrování IP.
1. Vyberte příkaz [FUNKCE LAN] v nabídce.
2. Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [IP
FILTROVÁNÍ].
3. Klikněte na tlačítko [Upravit] vedle [FILTR
(IPv4)]/[FILTR (IPv6)].
4. Změna režimu a úprava filtrovacích informací IP.
[Postoupit]
5. Uzavřete webový prohlížeč.
134
Nastavení proxy serveru
[FUNKCE LAN]/
[CLOUD]
Zadejte informace o proxy serveru pro službu Google®
Cloud Print™. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb nebo správce sítě.
Nastavení funkce
AirPrint
[AirPrint]
Aktivujte funkci AirPrint.
Konfigurace a kontrola informací pro funkci AirPrint.
Nastavení funkce
WSD
[WSD]
Aktivujte funkci WSD (Webové služby pro zařízení).
Nastavení informací
pro LDAP
[LDAP]
Zadejte informace LDAP. Podrobné informace získáte
u svého správce sítě.
Nastavení názvu komunity pro SNMP
[SNMP]
Zadejte název komunity SNMP. Podrobné informace
získáte u poskytovatele služeb nebo správce sítě.
Nastavení místa
používání zařízení
[SNMP]/[BONJOUR]
Zadejte informace o umístění zařízení.
Nastavení názvu
služby pro Bonjour
[BONJOUR]
Zadejte název služby Bonjour.
Zobrazení místní adresy linky pro IPv6
[IPv6]
Zobrazí se místní adresa linky.
Zobrazení adresy
IPv6 pro automatickou konfiguraci
[IPv6]
Zobrazí se IP adresa pro automatickou konfiguraci.
Nastavení IP adresy
pro IPv6
[IPv6]
Zadejte IP adresu pro IPv6. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb nebo správce sítě.
Nastavení výchozího směrovače pro
IPv6
[IPv6]
Zadejte výchozí adresu směrovače pro IPv6. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb nebo
správce sítě.
Nastavení informací
pro skenování na
server FTP
[FTP NASTAVENÍ]
Zadejte informace o serveru FTP pro zasílání naskenovaných obrazů ze zařízení do FTP serveru. Podrobnosti o této funkci viz kapitola o skenování.
Nastavení informací
pro skenování do
složky SMB
[SMB PARAMETRY]
Zadejte informace o složce SMB, kam budou odeslány
naskenované obrazy ze zařízení. Podrobnosti o této
funkci viz kapitola o skenování.
Nastavení informací
o e-mailovém serveru pro skenování do
e-mailové adresy
[E-MAIL PARAMETRY]
Zadejte informace o e-mailovém serveru pro zasílání
naskenovaných obrazů ze zařízení pomocí e-mailu.
Podrobnosti o této funkci viz kapitola o skenování.
Pokyny pro obsluhu
9.4 Síťové funkce
Funkce
Nabídka
Výběr
Nastavení informací
o e-mailovém serveru pro faxování na emailovou adresu
[E-MAIL PARAMETRY]
Zadejte informace o e-mailovém serveru pro zasílání
faxových zpráv ze zařízení pomocí e-mailu. Podrobnosti o této funkci viz kapitola o faxování.
Nastavení informací
o e-mailovém serveru pro oznámení
chyby
[E-MAIL PARAMETRY]
Zadejte informace o e-mailovém serveru pro zasílání
oznámení o chybách ze zařízení pomocí e-mailu.
1.
2.
3.
4.
5.
Vyberte příkaz [E-MAIL PARAMETRY] v nabídce.
Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [EMAIL SERVER].
Zadejte e-mailovou adresu (Od), informace o emailovém serveru a časové pásmo.
[Postoupit]
Uzavřete webový prohlížeč.
Nastavení informací
o e-mailovém serveru pro internetový
fax
[E-MAIL PARAMETRY]
Zadejte informace o e-mailovém serveru pro zasílání
internetových faxových zpráv ze zařízení pomocí emailu. Podrobnosti o funkci viz „8.8 Internetový fax“ na
strana 123.
Nastavení funkce
oznámení chyby
[E-MAIL PARAMETRY]
[POVOLENO]: Pokud se vyskytne problém, zařízení
odešle e-mail na zaregistrované cíle.
[ZAKÁZÁNO] (výchozí): Deaktivuje tuto funkci.
Registrování míst
určení pro funkci
oznámení chyby
[E-MAIL PARAMETRY]
1.
2.
3.
4.
5.
Nastavení SSL/TLS
[SSL/TLS]
1.
2.
3.
4.
5.
Vyberte příkaz [E-MAIL PARAMETRY] v nabídce.
Klikněte na položku [Upravit] vedle položky [CILOVA STANICE].
Zadejte e-mailovou adresu, na kterou budou odesílána oznámení chyby, a vyberte typy problémů.
– [VAROVÁNÍ O ŽIVOTNOSTI]: Varování na nutnost brzké výměny tonerové kazety nebo jednotky fotoválce.
– [CHYBA MÉDIA]: Chyba upozorňující na problém se vstupním zásobníkem.
– [CHYBA ŽIVOTNOSTI]: Chyba upozorňující na
nutnost výměny tonerové kazety nebo jednotky
fotoválce.
[Postoupit]
Uzavřete webový prohlížeč.
Vyberte příkaz [SSL/TLS] v nabídce.
Klikněte na položku [Upravit] vedle položky
[SSL/TLS KONFIGURACE].
Vyberte [POVOLENO] vedle položky [SLUŽBA
SSL/TLS].
[Postoupit]. Dále postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Uzavřete webový prohlížeč.
Pokyny pro obsluhu
135
10 Další užitečné funkce
10 Další užitečné funkce
10.1 Referenční seznamy a hlášení
Lze vytisknout následující referenční seznamy a hlášení.
– "NASTAVENÍ"
– "SEZNAM ADRES"
– "FAXOVÝ DENÍK"
– "SEZNAM ROZESÍL."
– "TEST TISKÁRNY"
– "SEZNAM ID VOL."*1
– "SEZNAM PCL FONTŮ"*2
– "SEZNAM PS FONTŮ"*3
– "SEZNAM FTP SRV."
– "SEZNAM SMB SLOŽ."
– "TISK POČÍTADLA"
– "TISK POČ.ODDĚL."
– "WLAN STAV SEZNAM"
– "SEZNAM RYCH.ÚLOH"
*1
*2
*3
Pouze pro modely podporující funkci ID volajícího. (
Pouze pro modely podporující funkci PCL. (
)
Pouze pro modely podporující funkci PS. (
)
)
Obrazovky dotykového panelu pro tisk referenčních seznamů a hlášení
KOPIE
FAX
SKEN
TISK
MENU
RYCH.ÚLOHA
RYCH.ÚLOHA
NASTAV.ODDĚLENÍ
TISK HLÁŠENÍ
Hledat Volající
Mazání Sezn.Hov
1.
:
(opakovaně): "TISK HLÁŠENÍ"
: Zobrazte obrazovku "TISK HLÁŠENÍ" (strana 136).
2. Vyberte požadovanou položku.
*1
136
OK
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
Pokyny pro obsluhu
)
BEZDRÁTOVÝ
ECO
10.2 Aktualizace firmwaru
Prohlížení seznamu ID volajícího přes rozhraní webového prohlížeče (pouze modely podporující LAN a ID
volajícího) (
)
Důležité
• Ujistěte se nejdříve, že je seznam ID volajících nastavený na "POVOLENO" (funkce #568).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spusťte software Multi-Function Station.
[Zařízení]
[Integrovaný web]
[Zařízení]
Jako uživatelské jméno zadejte “root”, a poté zadejte heslo programování (funkce #155).
Vyberte [FUNKCE FAXU] v nabídce.
Klikněte na položku [Seznam] vedle položky [ID VOLAJÍCÍHO].
Zobrazí se seznam ID volajícího.
Uzavřete webový prohlížeč.
[OK]
Prohlížení výpisu prostřednictvím rozhraní webového prohlížeče (pouze modely podporující LAN a fax)
)
(
Důležité
• Nejprve se ujistěte, že jsou výpisy na webu nastaveny na hodnotu "POVOLENO" (funkce #569).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spusťte software Multi-Function Station.
[Zařízení]
[Integrovaný web]
[Zařízení]
Jako uživatelské jméno zadejte “root”, a poté zadejte heslo programování (funkce #155).
Vyberte [FUNKCE FAXU] v nabídce.
Klikněte na položku [Seznam] vedle položky [DENÍK].
Zobrazí se výpis.
Uzavřete webový prohlížeč.
[OK]
10.2 Aktualizace firmwaru
Firmware zařízení můžete aktualizovat.
Důležité
• Před aktivací této funkce proveďte nastavení serveru proxy (funkce #531).
• Během aktualizace firmwaru zařízení nevypínejte.
• Během aktualizace firmwaru neodpojujte síťové připojení.
1.
/MENU
2.
: OK /
5 4 9
*1
: "OK"
• Aktualizaci lze zrušit stisknutím
*1
OK
.
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Pokud se aktualizace firmwaru nezdařila, vyhledejte nápravné opatření na uvedené adrese URL.
http://panasonic.net/pcc/support/fax/world.htm
10.3 Ekologický režim
Nastavením ekologického režimu na tomto zařízení můžete omezit počet kopií, které zařízení vytvoří, a množství spotřebované energie.
Je-li aktivován ekologický režim, automaticky se nastaví následující.
– Je aktivováno kopírování 2 v 1.
– Je aktivováno oboustranné kopírování.
)
– Podsvícení LCD je vypnuté. (pouze modely s 2řádkovým LCD displejem) (
– Zařízení přejde během 1 minut do úsporného režimu.
Pokyny pro obsluhu
137
10.4 Omezení režimů
Aktivace ekologického režimu
:
(opakovaně): "ECO REŽIM"
: ECO
"ECO"
OK
Vyberte položku "ZAP."
OK
"ZAP."
Přizpůsobení ekologického režimu
Každé nastavení ekologického režimu lze změnit.
:
(opakovaně): "ECO REŽIM"
1.
2.
3.
4.
OK
Vyberte položku "ZAP."
OK
: ECO
Vyberte nastavení, které chcete změnit.
Vyberte požadovanou položku.
: OK /
: "OK"
Dostupné výběry pro každé nastavení:
"N na 1"
– "2 na 1"
– "4 na 1"
– "8 na 1"
– "VYP."
"ORIENTACE"
– "NA VÝŠKU"
– "NA ŠÍŘKU"
"OBOUSTRANNÉ"
– "DLOUHÝ OKRAJ"
– "KRÁTKÝ OKRAJ"
– "VYP."
"PODSVÍCENÍ" (pouze modely s 2řádkovým LCD displejem) (
)
– "VYP."
– "AUTOMATICKY"
10.4 Omezení režimů
Můžete omezit výstup povolením kódů oddělení.
Pouze uživatelé, kteří znají kód oddělení, mohou:
– vytvořit kopii
– vytisknout dokument
– vytisknout soubor z paměťového zařízení USB
Poznámka
• Můžete zadat kódy oddělení a nastavení omezení pro jednotlivá oddělení (až 100 oddělení).
• V případě používání funkce omezení režimů neumožněte znalost kódu správce více lidem.
138
Pokyny pro obsluhu
10.4.1 Obrazovky dotykového panelu pro omezení režimů
10.4.1 Obrazovky dotykového panelu pro omezení režimů
KOPIE
FAX
TISK
SKEN
MENU
BEZDRÁTOVÝ
ECO
RYCH.ÚLOHA
RYCH.ÚLOHA
NASTAV.ODDĚLENÍ
TISK HLÁŠENÍ
Hledat Volající
Mazání Sezn.Hov
10.4.2 Nastavení omezení režimů
Aktivace omezení režimů
/MENU
1 5 4
OK *1
1.
2. Zadejte kód správce (funkce #151).
: OK /
3. Vyberte položku "ZAP.".
: OK /
*1
)
: "OK"
: "OK"
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
Nastavení omezení režimů pro oddělení
Důležité
• Nejprve ověřte, zda je funkce #154 nastavena na hodnotu "ZAP." .
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
1.
2.
3.
4.
5.
6.
):
(opakovaně): "NASTAV.ODDĚLENÍ"
Zadejte kód správce (funkce #151).
Vyberte položku "NOVÁ".
OK
OK
Zadejte jméno-lze použít až 16 znaků (informace o zadávání znaků viz strana 60).
OK
OK
Zadejte 4místný číselný kód oddělení s použitím číslic 0–9.
V případě potřeby změňte nastavení "PC TISK" nebo "KOPIE".
OK
Zvolte požadované nastavení.
Modely s dotykovým panelem (
):
1. Zobrazte obrazovku "NASTAV.ODDĚLENÍ" (strana 139).
• Zadejte kód správce (funkce #151).
"OK"
"NOVÁ"
2. "Zobrazení seznamu oddělení"
3. Zadejte jméno-lze použít až 16 znaků (informace o zadávání znaků viz strana 60).
4. Zadejte 4místný číselný kód oddělení s použitím číslic 0–9.
Pokyny pro obsluhu
139
10.4.2 Nastavení omezení režimů
5. V případě potřeby změňte nastavení "PC TISK" nebo "KOPIE".
Zvolte požadované nastavení.
"OK"
Úprava omezení režimů pro oddělení
Důležité
• Nejprve ověřte, zda je funkce #154 nastavena na hodnotu "ZAP.".
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
):
(opakovaně): "NASTAV.ODDĚLENÍ"
Zadejte kód správce (funkce #151).
Vyberte položku "UPRAVIT".
OK
OK
Zobrazte požadovanou položku.
OK
Upravte jméno, pokud je to zapotřebí.
OK
V případě potřeby upravte kód oddělení.
V případě potřeby upravte nastavení oddělení.
OK
Zvolte požadované nastavení.
8.
Modely s dotykovým panelem (
):
1. Zobrazte obrazovku "NASTAV.ODDĚLENÍ" (strana 139).
• Zadejte kód správce (funkce #151).
"OK"
2.
3.
4.
5. "OK"
"Zobrazení seznamu oddělení"
Vyberte požadovanou položku.
V případě potřeby upravte název, kód oddělení a nastavení.
Smazání uložené položky
Důležité
• Nejprve ověřte, zda je funkce #154 nastavena na hodnotu "ZAP." .
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
(opakovaně): "NASTAV.ODDĚLENÍ"
1.
OK
2. Zadejte kód správce (funkce #151).
OK
3. Vyberte položku "UPRAVIT"
• Vymazání všech položek:
: "SMAZAT VŠE"
OK
OK
4. Zobrazte požadovanou položku.
• Mazání lze zrušit tlačítkem
.
5. OK
Modely s dotykovým panelem (
):
1. Zobrazte obrazovku "NASTAV.ODDĚLENÍ" (strana 139).
• Zadejte kód správce (funkce #151).
2. "Zobrazení seznamu oddělení"
3. Vyberte požadovanou položku.
"Ano"
4. "Vymazat"
• Vymazání všech položek:
"Ano"
"Smazat Vše"
140
Pokyny pro obsluhu
"OK"
10.4.3 Zobrazení počítadla a tisk pro oddělení
Nastavení nebo úprava omezení režimu přes rozhraní webového prohlížeče
Důležité
• Nejprve ověřte, zda je funkce #154 nastavena na hodnotu "ZAP.".
1. Spusťte software Multi-Function Station.
[Integrovaný web]
[Zařízení]
2. [Zařízení]
[OK]
3. Jako uživatelské jméno zadejte „root“ a poté zadejte heslo (funkce #155).
4. Vyberte [REŽIM POČ.ODDĚL.] v nabídce.
[OK]
5. Zadejte kód správce (funkce #151).
Klikněte
na
možnost
[Upravit]
vedle
požadované
položky, kterou chcete zaregistrovat nebo editovat.
6.
7. Zadejte jméno a 4místný číselný kód oddělení.
8. V případě potřeby vyberte [POVOLENO] v rozbalovacím seznamu [TISK].
9. V případě potřeby vyberte [POVOLENO] v rozbalovacím seznamu [KOPIE].
10. [Postoupit]
11. Uzavřete webový prohlížeč.
10.4.3 Zobrazení počítadla a tisk pro oddělení
Zobrazení počtu kopií/výtisků pro oddělení
/MENU
4 7 9
OK *1
1.
2. Zadejte kód správce (funkce #151).
3. Vyberte požadovanou položku.
: OK /
*1
)
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
: "OK"
Vytištění hlášení počtu kopií/výtisků pro oddělení
1.
:
(opakovaně): "TISK HLÁŠENÍ"
: Zobrazte obrazovku "TISK HLÁŠENÍ" (strana 136).
2. Vyberte položku "TISK POČ.ODDĚL.".
3. Zadejte kód správce (funkce #151).
*1
OK
*1
: OK /
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
: "OK"
)
Reset počítadel pro oddělení
1.
:
(opakovaně): "NASTAV.ODDĚLENÍ"
: Zobrazte obrazovku "NASTAV.ODDĚLENÍ" (strana 139).
2. Zadejte kód správce (funkce #151).
3. Vyberte položku "SMAZAT POČÍTADLO".
: OK
4.
: OK /
OK
: "OK"
*1
: "Ano"
• Reset lze zrušit stisknutím tlačítka
*1
:
/
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
:
.
Poznámka
• Počty kopií/výtisků budou vynulovány pouze při aktivovaném omezení režimů (funkce #154).
Pokyny pro obsluhu
141
10.5 Funkce QUICK-JOB
10.5 Funkce QUICK-JOB
Můžete předprogramovat často používané typy skenování/kopírování (pro každý až 3). Lze předprogramovat
následující položky nastavení:
*1
Scan
Kopie
Název úlohy
Název úlohy
Režim skenování
Rozvržení stránky
Výběr PC*1
Číslo
Typ skenování
Formát originálu
Formát skenování
Vstupní zásobník
Rozlišení
Poměr zoomu
Formát souboru
Rozlišení
Jas
Oboustranný tisk
Kontrast
Okraj
–
Odsazení
Pouze modely podporující LAN (
)
Programování položek QUICK-JOB
1.
2.
3.
4.
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
Nastavte zařízení do požadovaného režimu (skenování nebo kopírování).
1.
2.
Vyberte požadovanou položku.
Zvolte požadované nastavení.
OK
• Pro nastavení dalších položek opakujte kroky 3 a 4.
• V závislosti na položce lze pro nastavení použít číselnou klávesnici.
Operaci ukončete opakovaným stisknutím tlačítka
.
Modely s dotykovým panelem (
):
/RYCH.ÚLOHA
Klepněte na "Nastavení" vedle požadované položky.
3.
4.
Vyberte "KOPIE" nebo "SKEN".
Zvolte požadované nastavení.
5.
Skenování/kopírování použitím předprogramovaného nastavení
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
):
Nastavte zařízení do požadovaného režimu (skenování nebo kopírování).
Vyberte požadované číslo nastavení (1-3).
Modely s dotykovým panelem (
/RYCH.ÚLOHA
Zvolte požadované číslo nastavení.
• QUICK-JOB se spustí automaticky.
):
Poznámka
• Seznam QUICK-JOB lze vytisknout (strana 136).
142
Pokyny pro obsluhu
10.6 Mobilní tisk
10.6 Mobilní tisk
Můžete vytisknout obsah svého smartphonu nebo tabletu atd.
10.6.1 Mobile Print (Aplikace Panasonic)
Aplikace je k dispozici pro zařízení s operačním systémem iOS a Android™. Můžete si stáhnout „Mobile Print“
(aplikace Panasonic) z obchodu App Store (iOS) nebo Google Play™ (Android).
10.6.2 Google Cloud Print
Můžete tisknout z podporovaných zařízení prostřednictvím služby Google Cloud Print (může být vyžadován další software).
Důležité
• Zařízení je předtím nutné zaregistrovat do služby Google Cloud Print.
Registrace zařízení do služby Google Cloud Print
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spusťte software Multi-Function Station.
[Integrovaný web]
[Síť]
[Zařízení]
Jako uživatelské jméno zadejte “root” a poté zadejte heslo programování (funkce #155).
Vyberte [CLOUD] v nabídce.
Klikněte na položku [Registrovat] vedle položky [REGISTRACE].
Zaškrtněte [Potvrzuji "Podmínky Používání".] a poté klikněte na [Registrovat].
Proveďte registraci do služby Google Cloud Print.
• K registraci mohou být požadovány informace o účtu Google.
[OK]
10.6.3 AirPrint
Tato funkce umožňuje přímý tisk ze zařízení iOS 4.2 nebo novějších a zařízení Mac OS
X10.7 nebo novějších bez nutnosti instalace ovladače.
Důležité
• Nejprve ověřte, zda je funkce #559 nastavena na hodnotu "POVOLENO".
• Před použitím funkce Secure AirPrint musíte nejprve nastavit SSL/TLS (strana 135).
10.6.4 Wi-Fi Direct (pro Android)
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje nakonfigurovat zabezpečenou bezdrátovou síť mezi vaším zařízením a mobilním
zařízením bez použití přístupového bodu.
Podle svého mobilního zařízení vyberte příslušný způsob nastavení připojení zařízení.
Poznámka
• Při použití této funkce se odpojí stávající přípojení k síti LAN. Pokud po určitou dobu nepřenášíte data pomocí funkce Wi-Fi Direct, připojení Wi-Fi Direct se automaticky odpojí a obnoví se připojení k síti LAN. Můžete nastavit čas pro automatické odpojení připojení Wi-Fi Direct (funkce #592).
• K tisku z mobilního zařízení je potřebné nainstalovat „Mobile Print“ (aplikace od společnosti Panasonic)
(verze 2.0 nebo novější).
Nastavení Wi-Fi Direct
1.
2.
3.
: WPS /
: BEZDRÁTOVÝ
Vyberte položku "Wi-Fi Direct NAS"
OK *1
Připojte své mobilní zařízení.
• Pokud jej připojíte ručně, zadejte SSID a heslo zobrazené na zařízení do svého mobilního zařízení.
Pokyny pro obsluhu
143
10.7 Zabezpečený tisk
Modely s 2řádkovým LCD displejem (
): Heslo se zobrazí po stisknutí tlačítka
• Po dokončení připojování se zobrazí "PŘIPOJENO".
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
.
)
10.7 Zabezpečený tisk
Pro tisk z počítače můžete přidělit heslo. Tato funkce vám umožní kontrolovat zahájení tisku, takže vaše důvěrné nebo citlivé dokumenty nebudou otevřeny pro prohlížení nebo odebrány.
1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Vyberte [Tisk] v nabídce.
3. Vyberte název zařízení jako aktivní tiskárnu.
4. Klikněte na [Předvolby], poté klikněte na kartu [Typ úlohy].
5. Vyberte položku [Zabezpečený tisk].
• Můžete zadat název požadované úlohy v položce [Název úlohy], až 15 znaků. Nebude-li zadán, přidělí
aplikace úloze název sama.
6. Klepněte na tlačítko [OK].
7. Klepněte na tlačítko [Tisk].
• Dialogové okno pro přidělení hesla se zobrazí pouze poprvé. Zadejte požadované 4místné číselné heslo
a poté klikněte na [OK].
Poznámka
• Ikona správce tiskových úloh se zobrazí na hlavním panelu. Klikněte na tuto ikonu pro spuštění aplikace,
která umí spravovat tiskové úlohy.
Tisk zabezpečených dokumentů ze zařízení
/TISK
"ZABEZPEČENÝ TISK"
1.
OK *1
2. Vyberte požadovaný název počítače.
3. Zadejte heslo zabezpečeného tisku, které jste přidělili na svém počítači.
OK *1
4. Vyberte požadovanou tiskovou úlohu.
5.
*1
: OK /
: "OK"
• Pro výběr více tiskových úloh tento krok opakujte.
• Není-li počítač aktivní, úlohy se nezobrazí.
Stisknutím tlačítka
zahajte tisk.
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Zapomenete-li heslo v kroku 3, vymažte pomocí počítače všechny tiskové úlohy, přidělte nové heslo a poté
spusťte tisk znovu.
10.8 Proof Print
Tisknete-li více kopií dokumentu, umožní vám tato funkce vytisknout pouze první kopii pro kontrolu výsledku tisku. Vytiskne-li se první kopie správně, můžete pokračovat v tisku zbývajícího dokumentu.
Poznámka
• Tato funkce není k dispozici při používání ovladačů tiskárny PCL, PS nebo XPS.
1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Vyberte [Tisk] v nabídce.
3. Vyberte název zařízení jako aktivní tiskárnu.
4. Klikněte na [Předvolby], poté klikněte na kartu [Typ úlohy].
144
Pokyny pro obsluhu
10.9 Paměťové zařízení USB
5. Vyberte položku [Zkušební tisk].
• Můžete zadat název požadované úlohy v položce [Název úlohy], až 15 znaků. Nebude-li zadán, přidělí
aplikace úloze název sama.
6. Klepněte na tlačítko [OK].
7. Klepněte na tlačítko [Tisk].
• Přístroj vytiskne 1 kopii dokumentu a dočasně se zastaví, takže můžete zkontrolovat, zda je vytištěná
podle vašeho očekávání.
• Ikona správce tiskových úloh se zobrazí na hlavním panelu. Klikněte na tuto ikonu pro spuštění aplikace,
která umí spravovat tiskové úlohy.
Tisk zbývajících dokumentů ze zařízení
1.
2.
3.
4.
/TISK
*1
Vyberte požadovaný název počítače.
OK
Vyberte požadovanou tiskovou úlohu.
• Není-li počítač aktivní, úlohy se nezobrazí.
Stisknutím tlačítka
pokračujte v tisku.
• Chcete-li zrušit tisk, vyberte
znovu od začátku.
*1
OK
"ZKUŠEBNÍ TISK"
*1
:
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
OK /
: "Vymazat"
"OK" a poté začněte
)
10.9 Paměťové zařízení USB
Můžete vytisknout soubory uložené na paměťovém zařízení USB a ukládat soubory na paměťové zařízení USB.
Poznámka
• S tímto zařízením lze používat velkokapacitní paměťová zařízení USB (formát: FAT12/FAT16/FAT32, velikost sektoru: 512 bytů).
• Nelze používat následující typy paměťových zařízení USB:
– Zařízení ve formátu NTFS
– Paměťové zařízení flash USB s více LUN (logické číslo jednotky)
– Paměťové zařízení flash USB s více oddíly
– Zařízeni s funkcí zabezpečení/šifrování
– Zařízení s vestavěným rozbočovačem USB
I když není vaše paměť USB tohoto typu, nemusí s tímto zařízením fungovat.
• Je-li paměťové zařízení flash USB připojené přes rozbočovač USB, nebude rozpoznáno. Nepřipojujte přes
rozbočovač USB.
• Před opětovným připojením paměťové zařízení USB zcela odeberte.
• Pro každou naskenovanou stránku může být požadováno až 10 MB volného místa.
• Pro zajištění neustálé shody s emisními limity:
– používejte pouze paměť USB vyhovující standardům EMC (příklad: CE, FCC)
Složka souborů v paměťovém zařízení USB
Ukládáte-li soubory do paměťového zařízení USB, vytvoří se v něm následující složka.
USB:/(Název zařízení)/IMAGE/XXXXXXXX
(„XXXXXXXX“ je posledních 8 číslic adresy MAC.)
Důležité
• Během čtení nebo zápisu dat neodstraňujte paměťové zařízení USB ani nevypínejte vypínač. Může
se tím poškodit zařízení nebo porušit soubor.
• Pořiďte záložní kopii dat.
• Neneseme odpovědnost za jakékoliv poškození vašeho paměťového zařízení USB vyplývající z poškozených nebo ztracených dat.
• V případě likvidace nebo předání paměťového zařízení USB doporučujeme vymazat uložená data.
Za data uložená na paměťovém zařízení USB nesete jako zákazník plnou odpovědnost Vy.
Pokyny pro obsluhu
145
10.10 Central Management Controller
10.10 Central Management Controller
Pomocí tohoto systému můžete spravovat a ovládat multifunkční tiskárny přes síť.
– Můžete monitorovat počet vytištěných stránek a informace o chybách každé multifunkční tiskárny jako správce.
– Můžete hromadně aktualizovat firmware a software ovladačů multifunkčních tiskáren.
– Pokud se v multifunkční tiskárně vyskytne systémová chyba, systém vám zašle upozornění e-mailem.
a více.
Další informace získáte na uvedených adresách URL.
http://panasonic.net/pcc/support/fax/world.htm
10.11 Služba rozlišujícího vyzvánění
Je-li uskutečněno volání na jedno z vašich telefonních čísel, telefonní společnost odešle vzor vyzvánění na vaši
telefonní linku, aby signalizovala, kterému číslu je volání určeno. Nastavením tohoto zařízení pro rozlišující vyzvánění může zařízení automaticky spustit příjem faxu, když volání přijde na faxové číslo.
Pokud chcete tuto službu používat, musíte si objednat službu rozlišujícího vyzvánění nabízenou vaší
místní telefonní společností. Zjistěte si dostupnost u místní telefonní společnosti.
Důležité pro uživatele modelů CX:
• Není k dispozici, je-li ve funkci #114 vybrán Tunis.
• Není k dispozici, je-li ve funkci #114 vybrána Malajsie.
10.11.1 Použití dvou nebo více telefonních čísel na jediné telefonní lince
Aktivaci této funkce provedete předem následujícím způsobem:
1.
*1
/MENU
4 3 0
Vyberte "ZAP.".
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
OK
*1
)
Poznámka
• Během aktivace funkce rozlišujícího vyzvánění nelze měnit režim příjmu.
Příjem telefonních hovorů a faxů
Je-li příchozí volání pro faxové číslo, zařízení bude vyzvánět přiřazeným vzorem vyzvánění a automaticky spustí
příjem faxu.
Je-li příchozí volání pro telefonní číslo, zařízení bude pokračovat ve vyzvánění.
• Pokud je připojený externí telefonní záznamník, nastavte počet vyzvánění záznamníku na více než 2.
10.11.2 Použití tří nebo více telefonních čísel na jediné telefonní lince
Můžete chtít používat tři nebo více telefonních čísel pro jedinou telefonní linku. Abyste rozlišili, kterému telefonnímu číslu bylo volání určeno, musí být každému číslu přiřazen jiný vzor vyzvánění.
Příklad: Použití tří telefonních čísel
Telefonní číslo
Vzor vyzvánění
Použití
012 1234
Standardní vyzvánění
Osobní
012 5678
Dvojité vyzvánění
Obchodní
012 9876
Trojité vyzvánění
Fax
Chcete-li použít telefonní číslo pro fax, naprogramujte vzor vyzvánění přiřazený faxu (funkce #431). V příkladu je
vzor vyzvánění přiřazený faxu trojité vyzvánění, takže byste měli naprogramovat "C" (trojité vyzvánění).
10.11.3 Programování vzoru vyzvánění přiřazeného faxu
1. Nastavte funkci #430 na "ZAP.".
2.
146
/MENU
Pokyny pro obsluhu
4 3 1
10.12 Spodní vstupní zásobník (volitelně)
3. Výběr požadovaného vzoru vyzvánění přiřazeného faxu.
*1
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
OK
*1
)
10.12 Spodní vstupní zásobník (volitelně)
Můžete přidat spodní vstupní zásobník. Informace o příslušenství najdete zde: strana 19.
Po informace o počtu listů, který lze vložit do zařízení, viz strana 190.
Důležité
• Před zahájením instalace spodního vstupního zásobníku odpojte napájecí kabel od přístroje.
• Před použitím je třeba nastavit typ dolního vstupního zásobníku. Podrobné informace naleznete
zde: strana 149.
• Po instalaci můžete vybrat spodní vstupní zásobník pro následující použití:
– Nastavení vstupního zásobníku papíru pro tisk seznamů a hlášení (funkce #390).
– Nastavení vstupního zásobníku papíru pro faxování (funkce #440).
– Nastavení vstupního zásobníku papíru pro kopírování (funkce #460).
– Vstupní zásobník papíru pro PCL (funkce #760).
• Chcete-li použít spodní vstupní zásobník spolu s počítačem, musíte změnit vlastnosti tiskárny. Podrobné informace naleznete zde: strana 149.
• Nastavení velikosti a typu záznamového papíru:
– Formát papíru spodního vstupního zásobníku 1 (funkce #382)
– Typ papíru spodního vstupního zásobníku 1 (funkce #385)
) (funkce #389)
– Formát papíru spodního vstupního zásobníku 2 (
– Typ papíru spodního vstupního zásobníku 2 (
) (funkce #386)
• Můžete změnit levý okraj (funkce #394).
Informace o číslu zásobníku
Zařízení zobrazuje číslo zásobníku namísto názvu zásobníku.
– "#1": Standardní vstupní zásobník
– "#2": Víceúčelová přihrádka (
)
– "#3": Spodní vstupní zásobník 1 (
)
– "#4": Spodní vstupní zásobník 2 (
)
• Když vkládáte pouze několik listů záznamového papíru, doporučujeme použít víceúčelový zásobník.
• Pokud se záznamový papír posune během vyjímání vstupního zásobníku z přístroje, přemístěte jej zpět na
místo ve vstupním zásobníku. Posunutý papír může způsobit zaseknutí.
Pokyny pro obsluhu
147
10.12 Spodní vstupní zásobník (volitelně)
• Při vyjímání vstupního zásobníku z přístroje zkontrolujte, zda v přístroji nezůstal žádný záznamový papír. Papír ponechaný v přístroji může způsobit zaseknutí.
Pozor při manipulaci se spodním vstupním zásobníkem
• Neupusťte spodní vstupní zásobník.
• Při vytahování nebo vkládání držte spodní vstupní zásobník oběma rukama.
Spodní vstupní zásobníky mají po zaplnění záznamovým papírem níže uvedenou hmotnost.
148
Pokyny pro obsluhu
10.12.1 Nastavení spodního vstupního zásobníku
– DA-FAP109: přibližně 4,5 kg
– DA-FAP110: přibližně 5,2 kg
Cca 4,5 kg
Cca 5,2 kg
• Zařízení nepokládejte na nestabilní místo nebo místo vystavené vibracím. Zařízení má po instalaci spodního
vstupního zásobníku zcela naplněného záznamovým papírem níže uvedenou hmotnost.
– DA-FAP109: přibližně 11,2 kg
– DA-FAP110: přibližně 11,7 kg
• Při přemisťování zařízení předem vyjměte spodní vstupní zásobník a přemístěte jej samostatně. Budete-li přemísťovat zařízení a spodní vstupní zásobník společně, může spodní vstupní zásobník vypadnout.
10.12.1 Nastavení spodního vstupního zásobníku
Před použitím spodního vstupního zásobníku byste měli nastavit jeho typ.
Nastavení typu spodního vstupního zásobníku 1
/MENU
3 9 6
1.
2. Zvolte požadované nastavení.
OK
*1
OK
*1
– "LETTER/A4": DA-FAP109
– "LEGAL": DA-FAP110
3.
*1
:
/
:
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Po provedení tohoto nastavení byste měli vypnout a poté zapnout vypínač zařízení.
Nastavení typu spodního vstupního zásobníku 2
/MENU
3 9 7
1.
2. Zvolte požadované nastavení.
OK
*1
OK
*1
– "LETTER/A4": DA-FAP109
– "LEGAL": DA-FAP110
3.
*1
:
/
:
Pouze modely s 2řádkovým LCD displejem. (
)
Poznámka
• Po provedení tohoto nastavení byste měli vypnout a poté zapnout vypínač zařízení.
Chcete-li používat spodní vstupní zásobník spolu s počítačem, postupujte následujícím způsobem.
1. Otevřete okno tiskárny.
Pro systém Windows XP:
[Tiskárny a faxy]
Pokyny pro obsluhu
149
10.12.1 Nastavení spodního vstupního zásobníku
2.
3.
4.
5.
150
Pro systém Windows Vista:
[Ovládací panely]
[Tiskárny]
Pro systém Windows 7 / Windows 8 / Windows 10:
[Ovládací panely]
[Zařízení a tiskárny]
Vyberte název zařízení.
Otevřete okno vlastností tiskárny.
Pro systém Windows XP:
Vyberte příkaz [Vlastnosti] v nabídce [Soubor].
Pro systém Windows Vista:
Vyberte příkaz [Vlastnosti] v nabídce [Uspořádat].
Pro systém Windows 7 / Windows 8 / Windows 10:
[Vlastnosti tiskárny]
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení.
Klikněte na [Auto konfigurace] na kartě [Zařízení].
[OK]
• Spodní vstupní zásobník bude automaticky detekován.
Pokud se nastavení nezmění automaticky, změňte jej ručně.
[OK]
Pokyny pro obsluhu
11 Help (Nápověda)
11 Help (Nápověda)
11.1 Zprávy hlášení (pouze modely podporující fax)
Na zprávě o odeslání a výpisu se vytiskne jedno z následujících hlášení označující stav přenosu/příjmu faxů zařízení (strana 136).
Zpráva
CHYBA PRI KOMUNIKACI
Kód
Příčina a řešení
40-42
46-72
FF
• Chyba při vysílání nebo příjmu. Zkuste to znovu nebo ověřte stav zařízení druhé strany.
43
44
• Vyskytl se problém s telefonní linkou. Zapojte telefonní kabel do jiné telefonní zásuvky a zkuste to
znovu.
• Vyskytla se chyba při přenosu do zahraničí. Zkuste
použít mezinárodní režim (funkce #411).
ZMACKANY DOKUMENT
-----
• Odstraňte uvíznutý dokument (strana 176).
VAS FAX JE BEZ ZAVADY
53
54
59
70
• Během přenosu se vyskytla chyba způsobená faxovým přístrojem druhého účastníka. Kontaktujte druhou stranu.
VYBER.PRÍJEM-ODMÍTNUTO
-----
• Funkce filtru nevyžádaných faxů tohoto zařízení zamítla příjem faxu.
PAMĚŤ ZAPLNĚNA
-----
• Paměť je zaplněna přijatými dokumenty v důsledku
chybějícího záznamového papíru nebo uvíznutí papíru. Vložte do zařízení papír (strana 37) nebo z něj
odstraňte uvíznutý papír (strana 170).
• Pokud je PC fax (funkce #442) nastaven na hodnotu
"VŽDY", zkontrolujte připojení mezi počítačem a zařízením.
• Pokud je režim náhledu faxu (funkce #448) nastaven na hodnotu "ZAP.", pro zobrazení, tisk nebo
uložení dokumentů použijte webový prohlížeč na
počítači připojený pomocí sítě LAN. Poté nepotřebné dokumenty odstraňte (strana 121). (
)
CHYBI DOKUMENT / CHYBNE
PODANI
-----
• Dokument nebyl do zařízení správně podán. Vložte
dokument správně a zkuste to znovu.
• Horní kryt automatického podavače dokumentů není
zcela zavřen. Silně zatlačte na přední a zadní rohy
horního okraje automatického podavače dokumentů
a poté dokument znovu podejte.
PROTEJSI FAX NEKOMUNIKUJE
-----
• Volaný faxový přístroj je obsazený nebo v něm došel záznamový papír. Akci opakujte.
• Faxové zařízení na druhé straně linky zvoní příliš
dlouho. Odešlete fax ručně (strana 108).
• Zařízení na druhé straně linky není fax. Kontaktujte
druhou stranu.
• Volané číslo neexistuje.
STISKNUTO TLACITKO ‘STOP’
-----
• Faxová komunikace byla zrušena stisknutím tlačítka
.
OTEVRENY KRYT
-----
• Byl otevřen přední kryt přístroje. Zavřete jej a akci
opakujte.
Pokyny pro obsluhu
151
11.1.1 Zprávy internetového faxu (seznam chybových kódů)
Zpráva
Kód
OK
-----
Příčina a řešení
• Fax byl úspěšně přijat nebo odeslán.
11.1.1 Zprávy internetového faxu (seznam chybových kódů)
Nelze-li odeslat nebo přijmout internetový fax, zobrazí se kód chyby na výpisu a odešle se výpis. Nelze-li problém vyřešit podle následujících pokynů, kontaktujte správce sítě.
Kód chyby
Příčina
Řešení
C0
Vyskytuje se problém se sítí.
Zkontrolujte kabelové připojení 10 Base-T/100
Base-TX/1000 Base-T.
C1
Vyskytla se chyba komunikace během
počátečního procesu.
Požádejte odesílatele o přeposlání dokumentu.
C2
Došlo ke ztrátě spojení, neboť velikost emailu byla příliš velká.
Nastavení SMTP nejsou správná.
Rozdělte dokument na menší části a odešlete
jej znovu. Zkontrolujte nastavení SMTP.
C3
E-mailová adresa byla nesprávná.
Zkontrolujte zaregistrovanou e-mailovou adresu.
C5
Vyskytuje se problém se sítí.
Zkontrolujte kabelové připojení 10 Base-T/100
Base-TX/1000 Base-T.
C6
Ke specifikovanému serveru SMTP se
nelze připojit.
Zkontrolujte nastavení IP adresy serveru
SMTP.
C7
Vyskytuje se problém se sítí.
Zkontrolujte kabelové připojení 10 Base-T/100
Base-TX/1000 Base-T.
C8
Formát obdržených dat není podporován.
Požádejte odesilatele, aby odeslal data přílohy
znovu v následujícím podporovaném formátu:
• Formát TIFF-F
• Obrazová data odpovídající formátu papíru
C9
Nelze se připojit k serveru POP (nesprávná IP adresa serveru POP). Server POP
je mimo provoz.
Zkontrolujte IP adresu serveru POP.
CA
Nelze se připojit k serveru POP (chyba
uživatelského jména nebo hesla).
Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo POP a
nastavení APOP.
CC-CD
Chyba obdržená od serveru DNS/čas serveru DNS vypršel/server DNS je mimo
provoz.
Zkontrolujte název serveru POP. Zkontrolujte
název serveru SMTP. Zkontrolujte IP adresu
serveru DNS.
CE
Při připojování k serveru SMTP se nezdařilo ověření (ověření SMTP).
Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo ověření
SMTP.
11.2 Všeobecná hlášení
Na displeji se zobrazí jedno nebo více z níže uvedených hlášení označujících stav zařízení.
152
Displej
Příčina a řešení
"VOLEJTE SERVIS"
• V zařízení došlo k poruše. Obraťte se na servis.
"VYMĚŇ.FOTOVÁLEC"
• Na jednotce fotoválce došlo k poruše. Vyměňte jednotku fotoválce a tonerovou
kazetu.
Pokyny pro obsluhu
11.2 Všeobecná hlášení
Displej
Příčina a řešení
"CHYBÍ DOKUMENT"
• Dokument nebyl do zařízení správně podán. Vyjměte dokument a poté stisknutím tlačítka
vymažte hlášení. Vložte dokument znovu. Pokud ke špatnému
podání dochází často, vyčistěte válečky podavače dokumentů (strana 179) a
zkuste to znovu.
• Horní kryt automatického podavače dokumentů není zcela zavřen. Silně zatlačte na přední a zadní rohy horního okraje automatického podavače dokumentů a poté dokument znovu podejte.
"ZKONT.FOTOVÁLEC"
• Jednotka fotoválce není správně vložena. Vložte jednotku správně (strana 27).
"ZKONT. PAPÍR #1"
• V zařízení není záznamový papír nebo ve standardním vstupním zásobníku
došel papír. Vložte do zařízení papír (strana 38).
• Záznamový papír nebyl zaveden do jednotky správně. Vložte záznamový papír
znovu (strana 38).
• Standardní vstupní zásobník není nainstalován nebo není zcela zasunutý. Zasuňte standardní vstupní zásobník do zařízení.
"ZKONTROL. PAPÍR
• Vložený záznamový papír nemá správný formát. Vložte záznamový papír formátu zobrazeného na displeji.
• Pokud se toto hlášení zobrazuje často, zkontrolujte také nastavení formátu záznamového papíru (funkce #380).
• Formát záznamového papíru (funkce #380) je nastaven na jednu z následujících hodnot, přijaté faxy budou proto uloženy do paměti.
– "B5(ISO)"/"B5-R(JIS)"
ZÁSOB #1"
– "B5(JIS)"/"B5-R(ISO)"
– "16K"/"16K-R"
Změňte nastavení formátu záznamového papíru a vložte příslušný záznamový
papír.
Poznámka
• "#1": Zkontrolujte standardní vstupní zásobník. Zobrazený formát papíru
závisí na nastavení formátu záznamového papíru (funkce #380).
• "#2": Zkontrolujte víceúčelovou přihrádku. Zobrazený formát papíru závisí
na nastavení formátu záznamového papíru (funkce #381).
• "#3": Zkontrolujte spodní vstupní zásobník 1. Zobrazený formát papíru závisí na nastavení formátu záznamového papíru (funkce #382).
• "#4": Zkontrolujte spodní vstupní zásobník 2. Zobrazený formát papíru závisí na nastavení formátu záznamového papíru (funkce #389).
VSTUP ZÁSOB #1"
• Záznamový papír nebyl zaveden do jednotky správně. Vložte záznamový papír
znovu.
• Pokud ke špatnému podání dochází často, vyčistěte podávací válečky (strana 181) a zkuste to znovu.
"NÍZKÁ TEPL. PECE
• Zařízení ochlazuje fixační jednotku. Je třeba chvíli počkat.
"ZKONT.PODÁVÁNÍ
ČEKEJTE"
"ŽIV.VÁLCE KONČÍ"
• Jednotka fotoválce je na konci své životnosti. Nemáte-li novou jednotku fotoválce a zásobník s tonerem při ruce, měli byste ji co nejdříve koupit, neboť současná jednotka se blíží ke konci své životnosti.
"ŽIV.VÁLCE PŘEK."
• Jednotka fotoválce dosáhla konce své životnosti. Okamžitě vyměňte jednotku
fotoválce a tonerovou kazetu.
"E-MAIL JE VELKÝ"
• Během skenování do e-mailové adresy překročil počet skenovaných stránek
nebo velikost naskenovaných dat omezení velikosti. Rozdělte dokument na
části.
Pokyny pro obsluhu
153
11.2 Všeobecná hlášení
Displej
Příčina a řešení
"PŘÍJ. DO PAMĚTI"
• Paměť zařízení obsahuje dokument. Druhá zpráva na displeji obsahuje pokyny
pro tisk tohoto dokumentu. Informace o kapacitě paměti faxu: strana 184.
"FAX NÁHLED"
• Pokud je režim náhledu faxu (funkce #448) nastaven na hodnotu "ZAP.",
– zobrazte, vytiskněte nebo uložte přijaté faxové dokumenty pomocí webového
prohlížeče v počítači připojeném pomocí sítě LAN a poté nepotřebné dokumenty vymažte (strana 121).
– nastavte jej na hodnotu "VYP.". Faxové dokumenty uložené v paměti budou
automaticky vytištěny.
"MOC VELKÝ SOUBOR"
• Během skenování na server FTP nebo do složky SMB překročil počet skenovaných stránek nebo velikost naskenovaných dat omezení velikosti. Rozdělte
dokument na části.
"Vnitř. kryt otev"
• Vnitřní kryt je otevřený. Zavřete jej.
"KOPÍRUJE SE"
• Kopírování se zastavilo v důsledku nějakého problému (příklad: chybějící záznamový papír nebo jeho uvíznutí). Druhá zpráva na displeji obsahuje pokyny,
jak v kopírování pokračovat.
"NÍZKÁ TEPLOTA"
• Vnitřní část zařízení je příliš studená a zařízení nelze používat. Umístěte zařízení na teplejší místo.
"PAMĚŤ ZAPLNĚNA"
• Při přenosu z paměti překročil ukládaný dokument kapacitu paměti zařízení.
Odešlete celý dokument ručně.
• Při vytváření kopie překročil ukládaný dokument kapacitu paměti zařízení. Tlačítkem
zprávu odstraňte. Rozdělte dokument na části.
• Na uložení nových položek v adresáři není místo. Vymažte nepotřebné položky
(strana 65).
"CHYBA MODEMU"
• V modemu zařízení došlo k poruše. Obraťte se na servis.
"CHYBÍ ODPOVĚĎ"
• Volaný faxový přístroj je obsazený nebo v něm došel záznamový papír. Akci
opakujte.
"DOŠEL PAPÍR VSTUP
• V zařízení není záznamový papír nebo ve vstupním zásobníku papíru došel
papír. Vložte papír.
ZÁSOB #1"
"ZMAČKANÝ PAPÍR"
• Došlo k uvíznutí záznamového papíru. Odstraňte uvíznutý papír (strana 170).
"OTEVŘI ZAD. KRYT"
154
"PCFAX"
• Pokud je PC fax (funkce #442) nastaven na hodnotu "VŽDY",
– zkontrolujte spojení počítače se zařízením.
– zkontrolujte, že je počítač zapnutý.
"ČEKEJTE"
• Zařízení se zahřívá. Je třeba chvíli počkat.
"CHYBA POLLINGU"
• Faxový přístroj druhé strany nedisponuje funkcí vyžádaného příjmu. Kontaktujte druhou stranu.
"Zad. kryt otevř."
• Zadní kryt je otevřený. Pevně jej uzavřete.
"KONEC OP. VOLBY"
• Volaný faxový přístroj je obsazený nebo v něm došel záznamový papír. Akci
opakujte.
Pokyny pro obsluhu
11.2 Všeobecná hlášení
Displej
Příčina a řešení
"VYJMI DOKUMENT"
• Dokument uvíznul. Odstraňte uvíznutý dokument (strana 176).
• Pokusili jste se odeslat nebo kopírovat dokument, jehož délka přesahuje velikost 600 mm, pomocí automatického podavače dokumentů. Vyjměte dokument a poté stisknutím tlačítka
vymažte hlášení. Rozdělte dokument na
dva či více listů a pokus opakujte.
• Horní kryt automatického podavače dokumentů není zcela zavřen. Silně zatlačte na přední a zadní rohy horního okraje automatického podavače dokumentů a poté dokument znovu podejte.
"VYJMĚTE PAPÍR Z
• Záznamový papír zůstal v zadní straně. Vyjměte záznamový papír ze zadní
strany.
VZADU"
"VYJMĚTE PAPÍR Z
VSTUP ZÁSOB #2"
• Při pokusu o přijetí faxů nebo vytištění zpráv je ve víceúčelové přihrádce vložen záznamový papír. Vyjměte záznamový papír z víceúčelové přihrádky.
"PLNÁ PAMĚŤ PŘÍJ."
• Paměť je zaplněna přijatými dokumenty v důsledku chybějícího záznamového
papíru nebo uvíznutí papíru. Vložte do zařízení papír (strana 37) nebo z něj
odstraňte uvíznutý papír (strana 176).
• Pokud je PC fax (funkce #442) nastaven na hodnotu "VŽDY",
– zkontrolujte spojení počítače se zařízením.
– zkontrolujte, že je počítač zapnutý.
• Pokud je režim náhledu faxu (funkce #448) nastaven na hodnotu "ZAP.",
– zobrazte, vytiskněte nebo uložte přijaté faxové dokumenty pomocí webového
prohlížeče v počítači připojeném pomocí sítě LAN a poté nepotřebné dokumenty vymažte (strana 121).
– nastavte jej na hodnotu "VYP.". Faxové dokumenty uložené v paměti budou
automaticky vytištěny.
"SPÁNEK"
• Poté, co bylo zařízení v energeticky úsporném režimu (funkce #403) po dobu 5
minut, přejde zařízení do režimu spánku. Stisknutím tlačítka přepněte zařízení
pro další postup do pohotovostního režimu.
Poznámka
• Zařízení nesmí přejít do režimu spánku při výstražném pípnutí nebo zobrazení chybového hlášení.
"DOŠEL TONER"
• Došel toner. Bezodkladně vyměňte zásobník s tonerem.
"MÁLO TONERU"
• Toner je na konci své životnosti. Brzy bude nutné vyměnit tonerovou kazetu.
"CHYBA PŘENOSU"
• Došlo k chybě přenosu. Akci opakujte.
"USB HUB NEPODPO-
• Rozbočovače USB nejsou podporovány. Nepřipojujte přes rozbočovač USB.
ROVÁNO"
"USB PAMĚŤ CHYBNÝ
PŘĺSTUP"
"USB PAMĚŤ MOC
VELKÝ SOUBOR"
• Paměťové zařízení USB bylo vyjmuto během přístupu pro čtení/zápis. Připojte
zařízení a znovu proveďte proces.
• Během přístupu paměťového zařízení USB pro čtení/zápis se vyskytla chyba.
Pomocí počítače ověřte, zda lze ze zařízení normálně číst nebo do něj zapisovat.
• Pro uložení nových dat na paměťové zařízení USB není k dispozici dostatek
místa. Vymažte pomocí počítače nepotřebná data.
• Při skenování do paměti USB překročil celkový počet skenovaných stránek
omezení. Rozdělte dokument na části.
Pokyny pro obsluhu
155
11.2 Všeobecná hlášení
Displej
Příčina a řešení
"USB PAMĚŤ CHYBNÝ
FORMÁT"
• Médium není zformátované nebo je zformátované do nepodporovaného formátu (např. NTFS). Pomocí počítače zformátujte médium na FAT32. Formátování
smaže všechna data na paměťovém zařízení USB. Před formátováním data
zazálohujte.
"USB PAMĚŤ CHYBNÉ
• Je připojeno nepodporované paměťové zařízení USB. Zařízení s určitými funkcemi zabezpečení nebo funkcemi rozbočovače nelze použít.
MEDIUM"
"USB PAMĚŤ NENÍ
• Paměťové zařízení USB neodpovídá. Použijte jiné paměťové zařízení USB.
ODPOVĚĎ"
"USB PAMĚŤ NENÍ
VLOŽENA"
"USB PAMĚŤ NENÍ
PODPOROVÁNO"
"USB PAMĚŤ
OCHR.PROTI ZÁPIS"
156
Pokyny pro obsluhu
• Paměťové zařízení USB bylo ze zařízení odebráno. Znovu je vložte.
• K zařízení není připojeno žádné paměťové zařízení USB. Připojte je.
• Je vsunuto jiné zařízení než paměťové zařízení USB. Nepřipojujte nepodporovaná zařízení.
• Přepínač ochrany proti zápisu paměťového zařízení USB je v uzamčené poloze. Odemknutím přepínače povolte zápis.
• Složka pro ukládání v paměťovém zařízení USB je nastavena jako „jen pro čtení“. Pomocí počítače nastavte složku pro ukládání jako „zapisovatelnou“. (Podrobnosti o specifikacích názvu složky pro ukládání najdete zde: strana 145.)
11.3 Hlášení rozhraní
11.3 Hlášení rozhraní
Displej
Příčina a řešení
"CHYBA PŘIPOJENÍ"
• IP adresa serveru nebo síťová konfigurace je nesprávná. Požádejte o pomoc
správce sítě.
• Server je mimo provoz. Požádejte o pomoc správce sítě.
"CHYBA DAT"
• Kabel mezi zařízením a počítačem není správně připojen. Zkontrolujte připojení (strana 29, strana 34).
• IP adresa serveru nebo síťová konfigurace je nesprávná. Požádejte o pomoc
správce sítě.
• V počítači zřejmě není dostatek paměti. Zvolte nižší rozlišení pro skenování a
zkuste to znovu.
• Konfigurace e-mailového serveru vyžaduje ověření. Zkontrolujte konfiguraci emailového serveru.
• Složka SMB je určena pouze pro čtení. Požádejte o pomoc správce sítě.
"CHYBA PŘIHLÁŠENÍ"
• Přihlašovací jméno nebo heslo k serveru není správné nebo nemáte oprávnění
pro přihlášení k serveru. Požádejte o pomoc správce sítě.
"CHYBNÉ JMÉNO"
• Název serveru není správný. Požádejte o pomoc správce sítě.
• Server je mimo provoz. Požádejte o aktivaci serveru správce sítě.
"OFFLINE"
• Kabel mezi zařízením a počítačem není správně připojen. Zkontrolujte připojení (strana 29, strana 34).
• Zkontrolujte, že je počítač ZAPNUTÝ.
"CHYBNÁ CESTA"
• Cesta k serveru FTP nebo složce SMB není správná. Požádejte o pomoc
správce sítě.
"CHYBA PC PŘÍSTUP"
• Zkontrolujte, že je počítač ZAPNUTÝ.
• Skenovací aplikace Multi-Function station není v počítači správně spuštěna.
Restartujte počítač a pokus opakujte.
• Pokud je počítač zaneprázdněn, ukončete ostatní aplikace.
• Vaše brána firewall blokuje připojení k síti LAN. Vypněte bránu firewall nebo
změňte nastavení brány firewall a povolte přístup zařízení k počítači.
"PC CHYBA/OBSAZ."
• Kabel mezi zařízením a počítačem není správně připojen. Zkontrolujte připojení (strana 29, strana 34).
• S počítačem něco není v pořádku. (Příklad: Přesvědčte se, že je počítač zapnutý.)
• Skenovací aplikace Multi-Function station není v počítači správně spuštěna.
Restartujte počítač a pokus opakujte.
Pokyny pro obsluhu
157
11.4 Když funkce nepracuje správně
11.4 Když funkce nepracuje správně
11.4.1 Obecné informace
Problém
Příčina a řešení
Zařízení nefunguje.
• Zkontrolujte připojení (strana 29, strana 34).
Výstup záznamového
papíru se rychle zaplní
nebo se záznamový
papír správně neukládá na výstupu záznamového papíru.
• Záznamový papír se vlivem vysoké vlhkosti může zkroutit. Zkuste papír otočit
na druhou stranu a znovu jej zasunout. Pokud je papír silně zkroucený, vyjměte jej z výstupu záznamového papíru. Máte-li stále tento problém, zkuste to
s čerstvě vybaleným papírem.
Záznamový papír ve
vstupním zásobníku
papíru není zaveden do
jednotky správně.
• Pokud je střed vodítka záznamového papíru příliš stisknutý, mohlo by dojít k
chybě zavedení papíru.
Nemohu upravit hlasitost, zobrazit položky
uložené v adresáři.
• Zařízení je nastaveno na režim skenování nebo kopírování. Přepněte zařízení
do režimu faxu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na náš servis.
Je podáváno více listů
záznamového papíru
najednou.
• Je-li záznamový papír špatně nařezaný, může být podáváno více listů najednou. Pečlivě papír prolistujte a zkuste to znovu. Nemůžete-li problém vyřešit,
zmenšete množství záznamového papíru uvnitř přihrádky a zkuste to znovu.
Během následujícího
používání se zobrazuje
chyba tisku.
– PC FAX (
)
– Remote Control
(Vzdálené řízení)
– Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě
LAN (
)
• Ovladač tiskárny se používá pro PC FAX, dálkové ovládání a nástroj pro nastavení bezdrátové sítě LAN. Chyby přenosu budou zobrazeny jako chyby tisku.
Software MultiFunction Station nefunguje správně.
• Pokud je kabel USB připojen k rozbočovači USB, připojte kabel přímo do portu
rozhraní USB na počítači.
• Zkontrolujte, zda byl nainstalován nejnovější balíček aktualizací Service Pack
určený pro verzi systému Windows, která je nainstalována v počítači. Podrobné informace naleznete na webové stránce společnosti Microsoft.
• Zkontrolujte, zda má počítač dostatek paměti a místa na pevném disku. Pokud
vás počítač upozorní na nedostatek paměti, ukončete ostatní aplikace. Pokud
na pevném disku není dostatek volného místa, odstraňte nepotřebné soubory.
• Odinstalujte Multi-Function Station a znovu ho nainstalujte.
Nelze nainstalovat nebo odinstalovat MultiFunction Station.
• Některé soubory nezbytné pro instalaci nebo odinstalování Multi-Function Station jsou pravděpodobně poškozené. K vyřešení problému použijte nástroj
MfsCleaner (nachází se na dodaném disku CD-ROM).
1. Vložte do jednotky CD-ROM dodaný disk CD-ROM.
– Instalační program se spustí automaticky.
2. [Nástroje]
[Nástroj Čištění]
3. Klikněte na tlačítko [Vymazat] a poté kliknutím na položku [Ano] restartujte počítač.
Poznámka
• Opakovaná instalace Software Multi-Function Station viz strana 34.
Pomocí Multi-Function
Station nelze prohlížet
pokyny pro obsluhu.
158
Pokyny pro obsluhu
• Nejprve na počítač nainstalujte návod k použití (strana 35).
11.4.2 Problémy s tiskem
Problém
Příčina a řešení
Při používání následujících funkcí nelze zařízení najít v dialogovém
okně [Cílové zařízení]
nebo [Výběr zařízení].
– Skenování
– Remote Control
(Vzdálené řízení)
)
– PC FAX (
– Monitor zařízení
• Ovladač tiskárny nebyl nainstalován. Nainstalujte ho na váš počítač (strana 34).
Zapomněl(a) jsem heslo pro programování
funkcí pomocí vzdáleného ovládání.
• Heslo pro programování funkcí jste mohli změnit. Pokud si heslo nepamatujete, vytvořte pomocí funkce #155 heslo nové. Když jste požádáni o zadání stávajícího hesla, zadejte místo něj "0101".
Zapomněl jsem aktuální kód správce pro nastavení omezení režimů (funkce #151).
• Možná jste změnili kód správce. Pokud si heslo nepamatujete, vytvořte pomocí
funkce #151 heslo nové. Když jste požádáni o zadání stávajícího hesla, zadejte místo něj "0101".
E-mailové funkce nepracují správně (pouze
modely podporující
LAN). (
)
• Pro prostředí, kde je pro odeslání e-mailu požadováno šifrování SSL/TLS, aktivujte SSL v nastaveních e-mailového serveru.
11.4.2 Problémy s tiskem
Problém
Příčina a řešení
Záznamový papír se při
tisku mačká nebo ohýbá.
• Ujistěte se, že je záznamový papír správně vložen (strana 37).
• Zkuste záznamový papír otočit na druhou stranu nebo o 180 stupňů.
Kvalita tisku je špatná
(např. má šmouhy, rozmazané tečky nebo čáry).
• Některý papír je určen pouze k tisku na jednu stranu. Zkuste záznamový papír
otočit na druhou stranu.
• Je možné, že byl použit papír s obsahem bavlny nebo vláknitých materiálů
přesahujícím 20 %, například hlavičkový papír nebo papír používaný pro resumé.
• Záznamový papír je příliš vlhký. Použijte nový papír.
• Když jsou na výtiscích bílé body nebo čáry, zkuste vytisknout dokument znovu.
Pokud problém přetrvává, několik minut počkejte a zkuste tisknout znovu.
ABC
Změnil(a) jsem záznamový papír, ale kvalita
tisku je stále špatná.
• Sklo nebo válečky byly znečištěny korekční kapalinou apod. Vyčistěte je (strana 178, strana 179). Nevkládejte dokument, dokud kapalina na opravy zcela
nezaschne.
• Režim úspory toneru funkce #482 je ZAPNUTÝ.
• V zásobníku s tonerem je málo toneru. Vyměňte zásobník s tonerem.
• Stav životnosti jednotky fotoválce lze zjistit vytisknutím zkušební stránky (strana 136). Pokud je tisk stále nekvalitní, vyměňte tonerovou kazetu a jednotku
fotoválce.
Pokyny pro obsluhu
159
11.4.2 Problémy s tiskem
Problém
Příčina a řešení
Vysunutý papír je
prázdný.
• Při používání kopírky jste dokument vložili špatnou stranou.
• Dokument mohl být do volajícího zařízení vložen nesprávně. Kontaktujte dru)
hou stranu (pouze modely podporující fax). (
Nemohu nainstalovat
nebo odinstalovat
ovladač tiskárny PCL.
• Ovladač tiskárny PCL lze nainstalovat výběrem položky [Upravit]
[Přidat
ovladač]
[Nainstalovat tiskový ovladač PCL] v nabídce instalace.
• Chcete-li odinstalovat ovladač tiskárny PCL, klikněte na [Ovládací panely]
[Odinstalovat program]
[Panasonic PCL tiskový ovladač]
[Odinstalovat].
• Ovladač PCL najdete v následující složce na dodaném disku CD-ROM.
CPU
Cesta složky
32 bit
“D:\Drivers\Object\Printer\32bit\PCL”
64 bit
“D:\Drivers\Object\Printer\64bit\PCL”
(kde "D" je písmeno jednotky CD-ROM)
Nemohu nainstalovat
nebo odinstalovat
ovladač tiskárny PS.
• Ovladač tiskárny PS lze nainstalovat výběrem položky [Upravit]
[Přidat
ovladač]
[Nainstalovat tiskový ovladač PS ] v nabídce instalace.
• Chcete-li odinstalovat ovladač tiskárny PS, klikněte na [Ovládací panely]
[Panasonic PS tiskový ovladač]
[Odin[Odinstalovat program]
stalovat].
• Ovladač PS najdete v následující složce na dodaném disku CD-ROM.
CPU
Cesta složky
32 bit
“D:\Drivers\Object\Printer\32bit\PS”
64 bit
“D:\Drivers\Object\Printer\64bit\PS”
(kde "D" je písmeno jednotky CD-ROM)
Nemohu nainstalovat
nebo odinstalovat
ovladač tiskárny XPS.
• Ovladač tiskárny XPS (specifikace papíru XML) lze nainstalovat nastavením
položky [Upravit]
[Přidat ovladač]
[Nainstalovat tiskový ovladač
XPS] v nabídce instalace.
• Chcete-li odinstalovat ovladač tiskárny XPS, klikněte na [Ovládací panely]
[Odinstalovat program]
[Panasonic XPS tiskový ovladač]
[Odinstalovat].
• Ovladač tiskárny XPS najdete v následující složce na dodaném disku CDROM.
CPU
Cesta složky
32 bit
“D:\Drivers\Object\Printer\32bit\XPS”
64 bit
“D:\Drivers\Object\Printer\64bit\XPS”
(kde "D" je písmeno jednotky CD-ROM)
160
Barevné a šedé objekty
jsou při tisku z aplikace Microsoft
PowerPoint® nebo jiné
aplikace vytištěny černě namísto ve stupních
šedé.
• Pokud chcete, aby byly barevné a šedé objekty správně vytištěny ve stupních
šedé, v dialogovém okně tisku vyberte položku [Barva] nebo zrušte zaškrtnutí
vedle položky [Stupně šedé].
Pokud zařízení používáte jako tiskárnu, bude výsledek tisku zkreslený.
• Je-li vaše zařízení k počítači připojeno pomocí rozhraní USB a přerušíte-li tisk
pomocí počítače a poté jej okamžitě znovu spustíte, může být výsledek tisku
zkreslený. Abyste tomu zabránili, musíte před dalším tiskem počkat 60 sekund.
Pokyny pro obsluhu
11.4.3 Skener
Problém
Příčina a řešení
Toner nedrží na záznamovém papíru vysunutém ze zadní strany.
• Zelené páčky uvnitř zadního krytu jsou v uvolněné poloze. Zatlačte zelené páčky do původní polohy. Po tisku také nezapomeňte pevně zavřít zadní kryt.
Zapomněl jsem heslo
pro funkci Secure
Print.
• Heslo jste mohli změnit. Nepamatujete-li si je, spusťte aplikaci Secure Print a
poté vymažte všechny tiskové úlohy. Klikněte na tlačítko [Nastavení], poté zadejte nové heslo do dialogu [Nastavení].
Nemohu najít svůj počítač nebo tiskovou
úlohu na displeji zařízení při použití následující funkce.
– Zabezpečený tisk
– Proof Print
• Tisk z vaší aplikace není dokončen. Ověřte v seznamu aplikace Secure Print,
zda tisková úloha existuje.
• Ujistěte se, zda není počítač vypnutý, v režimu spánku nebo odhlášený.
11.4.3 Skener
Problém
Příčina a řešení
Nelze skenovat.
• Skenování ve vysokém rozlišení vyžaduje velké množství paměti. Pokud vás
počítač upozorní na nedostatek paměti, ukončete ostatní aplikace a akci opakujte.
• Zvolte nižší úroveň rozlišení a zkuste to znovu.
• Zmenšete oblast skenování a zkuste to znovu.
1. Chcete-li zobrazit náhled naskenovaného obrazu, klepněte na tlačítko [Náhled].
2. Pro určení skenované oblasti můžete přetáhnout rámeček.
3. Skenování spustíte kliknutím na tlačítko [Skenovat].
• Zařízení je používáno. Opakujte pokus později.
• Na pevném disku není dostatek volného místa. Odstraňte nepotřebné soubory
a pokus opakujte.
• Zkontrolujte spojení mezi počítačem a zařízením (strana 29, strana 34).
• Restartujte počítač a pokus opakujte.
• Pokusili jste se naskenovat dokument, jehož délka přesahuje nastavený formát
papíru. Změňte nastavení nebo dokument rozdělte tak, aby odpovídal nastavenému formátu papíru, a pokus opakujte.
Při použití zařízení jako
skeneru se dokument
do zařízení nezavádí
(pouze automatický
podavač dokumentů).
(
)
• Vyjměte dokument z automatického podavače dokumentů a opět jej vložte.
Skenování pokračuje i
po klepnutí na tlačítko
[Storno].
• Čekejte. Zpracování požadavku na zrušení může trvat delší dobu.
Název požadovaného
počítače se na zařízení
při skenování dokumentů ze zařízení nezobrazí (pouze modely
podporující LAN). (
)
• Ovladač tiskárny nebyl nainstalován. Nainstalujte ho na váš počítač (strana 34).
• Funkce seznamu názvů počítačů byla nastavena na hodnotu [Vypnuto]. Nastavte položku [Název počítače v seznamech zařízení] na hodnotu [Zapnuto]
(strana 48).
• K zařízení je připojen maximální počet počítačů na síti LAN (až 30 počítačů).
Položku [Název počítače v seznamech zařízení] nastavte v ostatních počítačích na hodnotu [Vypnuto] (strana 48).
Pokyny pro obsluhu
161
11.4.4 Kopírka
Problém
Příčina a řešení
Na výsledku skenování
(kopírování) se vyskytují pruhy (lemy).
• Rušivé lemy (moaré) mohou vznikat v závislosti na vztahu mezi typem originálního dokumentu a rozlišením skenování (kopírování). Zvláště k tomu může docházet při skenování tištěných materiálů (časopisy, brožury atd.). To je běžný
příznak pro skenery. Avšak změnou rozlišení lze toto vylepšit.
11.4.4 Kopírka
Problém
Příčina a řešení
Zařízení nebude kopírovat.
• Funkci kopírování nelze používat během programování. Vytvořte kopii po dokončení programování.
• Dokument nebyl správně vložen (strana 44).
• V zařízení došel papír nebo není vložen záznamový papír. Vložte papír (strana 37).
Písmena na zkopírovaných dokumentech
nejsou zřetelná.
• Originál je příliš tmavý nebo příliš světlý. Změňte kontrast (strana 89) a akci
opakujte.
Zkopírované dokumenty jsou příliš tmavé a
nedají se přečíst.
• Jako dokument jste použili barevný papír. Změňte kontrast (strana 89) a vytvořte světlejší kopii dokumentu v rozlišení "TEXT" (strana 89).
11.4.5 Fax
162
Problém
Příčina a řešení
Nelze odeslat dokumenty.
• Telefonní kabel je připojen ke konektoru [EXT] na zařízení. Připojte kabel ke
konektoru [LINE] (strana 29).
• Volaný faxový přístroj je obsazený nebo v něm došel záznamový papír. Akci
opakujte.
• Zařízení na druhé straně linky není fax. Kontaktujte druhou stranu.
• Faxový přístroj na druhé straně nepřijal fax automaticky. Odešlete fax ručně
(strana 108).
• Nastavte maximální rychlost faxu na "14.4kb/s" (funkce #418).
Nelze odesílat faxy do
zahraničí.
• Použijte mezinárodní režim (funkce #411).
• Přidejte na konec telefonního čísla dvě pauzy nebo volbu proveďte ručně.
Podle sdělení volaného
jsou znaky na přijatém
dokumentu zdeformované.
• Pokud je linka vybavena službou čekající hovor, tato služba mohla být během
faxového přenosu aktivována. Připojte zařízení k lince, která touto službou nedisponuje.
• Další telefon na této lince je vyvěšen. Zavěste externí telefon a pokus opakujte.
Druhá strana si stěžuje
na kvalitu přijatých dokumentů.
• Zkuste dokument zkopírovat. Pokud je zkopírovaný obraz dobrý, může problém spočívat ve volaném zařízení.
Pokud zkopírovaný obraz není zřetelný, je příliš tmavý, objevují se černé a bílé
čáry nebo šmouhy, podívejte se do části „11.4.2 Problémy s tiskem“, strana 159.
• Originál je příliš tmavý nebo příliš světlý. Změňte kontrast (strana 109) a akci
opakujte.
Druhá strana si stěžuje, že obdržené dokumenty jsou příliš tmavé
a že nejsou čitelné.
• Jako dokument jste použili barevný papír. Změňte kontrast (strana 109) a vytvořte světlejší kopii dokumentu v rozlišení "TEXT" (strana 109) a pokus opakujte.
Pokyny pro obsluhu
11.4.5 Fax
Problém
Příčina a řešení
Nelze přijímat dokumenty.
• Telefonní kabel je připojen ke konektoru [EXT] na zařízení. Připojte kabel ke
konektoru [LINE] (strana 29).
• Pokud je aktivováno nastavení PC faxu (funkce #442), přijaté faxové dokumenty se automaticky odešlou do počítače. Zobrazte přijaté dokumenty pomocí počítače (strana 119).
• Režim náhledu faxů (funkce #448) je aktivní a přijaté faxové dokumenty se automaticky uloží v paměti. Přijaté dokumenty si zobrazte pomocí webového prohlížeče v počítači připojeném pomocí sítě LAN (strana 121).
• Nastavte maximální rychlost faxu na "14.4kb/s" (funkce #418).
Nemohu přijmout celý
dokument (pouze modely podporující LAN).
(
)
• Je aktivována funkce faxování na e-mailovou adresu (funkce #452). V tomto
případě lze přijmout pouze faxy do velikosti kapacity faxové paměti (strana 184). Deaktivujte funkci a poté požádejte odesílatele o přeposlání dokumentu.
Dokumenty nelze přijímat automaticky.
• Byl nastaven režim příjmu TEL. Nastavte režim FAX ONLY (Pouze fax strana 111) nebo režim TEL/FAX (
) (strana 112).
• Čas pro odpověď na volání je příliš dlouhý. Zmenšete počet vyzvánění před
odpovědí zařízení na volání (funkce #210).
Na displeji se zobrazí
"SPOJENÍ........",
faxy však nejsou přijaty.
• Příchozí volání není faxové. Změňte režim příjmu na režim TEL (strana 112)
nebo režim TEL/FAX (
) (strana 112).
Kvalita tisku přijatých
dokumentů je špatná.
• Pokud dokumenty lze správně zkopírovat, zařízení funguje normálně. Volající
mohl odeslat světlý dokument nebo jeho přístroj funguje nesprávně. Požádejte
o odeslání kvalitnější kopie dokumentu nebo o kontrolu faxového přístroje.
• Pokud nelze dokumenty správně zkopírovat, podívejte se do části „11.4.2 Problémy s tiskem“, strana 159.
Podle sdělení volaného
dokument nelze odeslat.
• Paměť je zaplněna přijatými dokumenty v důsledku chybějícího záznamového
papíru nebo uvíznutí papíru. Vložte do zařízení papír (strana 37) nebo z něj
odstraňte uvíznutý papír (strana 170).
• Pokud je PC fax (funkce #442) nastaven na hodnotu "VŽDY", zkontrolujte připojení mezi počítačem a zařízením.
• Pokud je režim náhledu faxu (funkce #448) nastaven na hodnotu "ZAP.", pro
zobrazení, tisk nebo uložení dokumentů použijte webový prohlížeč na počítači
připojený pomocí sítě LAN. Poté nepotřebné dokumenty odstraňte (strana 121).
• Zařízení není v režimu FAX ONLY (pouze fax). Opakovaným stisknutím tlačítka
zapněte kontrolku
.
Nelze vybrat požadovaný režim příjmu.
• Pokud chcete nastavit režim FAX ONLY (pouze fax):
– opakovaným stisknutím tlačítka
zapněte kontrolku
• Pokud chcete nastavit režim TEL/FAX (
):
1. Vyberte režim TEL/FAX pomocí funkce #404.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka
vypněte kontrolku
.
.
• Pokud chcete nastavit režim TEL:
1. Vyberte režim TEL pomocí funkce #404. (Tento krok je pouze pro modely
2.
podporující režim TEL/FAX. (
))
Opakovaným stisknutím tlačítka
vypněte kontrolku
.
Pokyny pro obsluhu
163
11.4.5 Fax
Problém
Příčina a řešení
Když je připojena vedlejší stanice, nelze
přijímat dokumenty tlačítkem
9.
• Nejprve musíte aktivovat funkci dálkové aktivace faxu (funkce #434).
• Stiskněte tlačítko
9.
Není slyšet žádný
oznamovací tón.
• Telefonní kabel je připojen ke konektoru [EXT] na zařízení. Připojte kabel ke
konektoru [LINE] (strana 29).
• Pokud pro připojení zařízení používáte rozbočku nebo spojku, odstraňte ji a
připojte zařízení přímo do zásuvky ve zdi. Pokud zařízení funguje, zkontrolujte
rozbočku nebo spojku.
• Odpojte zařízení od telefonní linky a připojte linku k fungujícímu telefonu. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraťte se na telefonní společnost.
• Není připojen napájecí kabel nebo kabel telefonní linky. Zkontrolujte zapojení
(strana 29).
• Pokud jste zařízení připojili přes modem počítače, připojte je přímo ke konektoru telefonního kabelu.
Nelze uskutečnit volání.
• Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení (funkce
#120).
Zařízení nezvoní.
• Vyzvánění je vypnuté. Nastavte hlasitost (strana 23).
Volající slyší faxový
tón, nemůže však hovořit.
• Je nastaven režim POUZE FAX (strana 111). Sdělte volajícímu, že toto číslo je
určeno výhradně pro faxy.
• Změňte režim příjmu na režim TEL (strana 112) nebo režim TEL/FAX (
)
(strana 112).
Tlačítko
• Pokud toto tlačítko stisknete během volby, vloží se pauza. Pokud jej stisknete
ihned po zaznění oznamovacího tónu, zvolí se poslední volané číslo.
nebo
nefunguje správně.
164
• Pravděpodobně jste změnili kód dálkové aktivace faxu z hodnoty
(výchozí nastavení). Ověřte kód pro aktivaci faxu (funkce #434).
9
Nemůžu přijmout faxový dokument do počítače.
• Nejdříve zkontrolujte, zda jsou nastaveny následující funkce:
– Příjem faxu počítačem (funkce #442)
– Nastavení počítače pro příjem faxu počítačem (funkce #443)
Ve webovém prohlížeči
nelze zobrazit přijaté
faxové dokumenty (pouze modely podporující LAN). (
)
• Nejdříve zkontrolujte, zda jsou nastaveny následující funkce:
– Režim náhledu webového faxu (funkce #448)
– Přístupový kód pro náhled webového faxu (funkce #450)
• Přijatý faxový dokument nelze ve webovém prohlížeči zobrazit během tisku,
kopírování nebo skenování. Pokus opakujte po dokončení tisku, kopírování nebo skenování.
Ve webovém prohlížeči
nelze vymazat přijaté
faxové dokumenty (pouze modely podporující LAN). (
)
• Před vymazáním přijatý faxový dokument zobrazte, vytiskněte nebo uložte
(strana 121).
Pokyny pro obsluhu
11.4.6 Používání paměťového zařízení USB
11.4.6 Používání paměťového zařízení USB
Problém
Příčina a řešení
Nemohu ukládat data
na paměťové zařízení
USB.
• K zařízení není připojeno žádné paměťové zařízení USB. Připojte podporované paměťové zařízení USB (strana 145).
• Paměťové zařízení USB je chráněné proti zápisu. Uvolněte ochranu proti zápisu. (Pro podrobnosti o uvolnění ochrany proti zápisu nahlédněte do dokumentace paměťového zařízení.)
• Paměťové zařízení USB může být vadné. Pomocí počítače ověřte, zda lze ze
zařízení normálně číst nebo do něj zapisovat.
• Na paměťovém zařízení USB není dostatek místa pro uložení nových souborů.
Odstraňte nepotřebné soubory a pokus opakujte.
Nemohu vytisknout
soubor uložený na paměťovém zařízení
USB.
• K zařízení není připojeno žádné paměťové zařízení USB. Připojte podporované paměťové zařízení USB (strana 145).
• Pokusili jste se vytisknout různé formáty souborů na 1 stránku. Aktivujte nastavení nepřetržitého tisku (strana 77).
• Soubor může být porušený. Pokuste se zobrazit soubor na počítači.
• Soubor je příliš veliký nebo jde o nepodporovaný formát. Použijte podporovaný
formát souboru (strana 75).
Pokyny pro obsluhu
165
11.4.7 Síť (pouze modely podporující LAN)
11.4.7 Síť (pouze modely podporující LAN)
Problém
Příčina a řešení
Nefungují mi následující funkce.
– Tisk z počítače
– Skenování
– Remote Control
(Vzdálené řízení)
)
– PC FAX (
– Monitor zařízení
– Zabezpečený tisk
– Proof Print
• Pokud indikátor LED (oranžový) nesvítí, ověřte, zda je kabel sítě LAN správně
připojen k portu LAN na základní desce. Kabel by měl být CAT 5 (kategorie 5)
nebo vyšší pro 10 Base-T/100 Base-TX, nebo CAT 5e (kategorie Enhanced 5)
nebo vyšší pro 1000 Base-T.
• Pokud indikátor LED (zelený) bliká a vy nemůžete provést požadovanou operaci, zřejmě se změnila IP adresa zařízení.
Chcete-li zjistit IP adresu, klikněte na položku [Změna IP] v dialogu chybového
hlášení připojení. IP adresa zařízení bude zjištěna.
LED (oranžová)
Indikace stavu komunikační linky
– VYPNUTO: Komunikační linka není v provozu
– ZAPNUTO: Komunikační linka v provozu (jakákoliv
rychlost)
LED (zelená)
Indikace přenosu nebo příjmu dat
– Blikání: Probíhá přenos nebo příjem dat
Poznámka
• Není-li možné IP adresu zjistit, zadejte ji ručně (funkce #501). IP adresa
počítače a zařízení musí být ve stejné třídě IP adresy – viz níže. Nastavte
IP adresu v rozsahu čísla, které je určeno ve třídě odpovídající vaší místní
síti.
Třída
Maska podsítě
IP adresa
Třída A
255.0.0.0
10.0.0.1 10.255.255.254
Třída B
255.255.0.0
172.xx.0.1 - 172.xx.
255.254*1
Třída C
255.255.255.0
192.168.xx.1 192.168.xx.254*2
*1
„xx“ musí mít stejnou hodnotu pro zařízení a počítač, jak je uvedeno v následujícím příkladu.
Příklad: 172.16.0.1 - 172.16.255.254
(Rozsah „xx“ je 16 - 31)
*2
„xx“ musí mít stejnou hodnotu pro zařízení a počítač, jak je uvedeno v následujícím příkladu.
Příklad: 192.168.0.1 - 192.168.0.254
(Rozsah „xx“ je 0 - 255)
• Váš software firewall blokuje připojení. Zakažte software firewall nebo změňte
nastavení brány firewall tak, aby software Multi-Function Station pracoval
správně.
• Byla-li funkce #580 nastavena na hodnotu "VYP.", změňte nastavení na hodnotu "DRÁTOVÝ" nebo "BEZDRÁTOVÝ". Byla-li funkce #580 nastavena na
hodnotu "BEZDRÁTOVÝ", nahlédněte do „11.4.8 Bezdrátová síť LAN
“ na
strana 167.
• Zkontrolujte, zda je síť nakonfigurována správně. Požádejte o pomoc správce
sítě.
166
Pokyny pro obsluhu
11.4.8 Bezdrátová síť LAN
Problém
Příčina a řešení
Zařízení se během instalace aplikace MultiFunction Station neobjeví v dialogovém okně
[Vyberte síťové zařízení].
• Váš software firewall blokuje připojení a instalační program nemůže zaznamenat žádné zařízení. Poraďte se se správcem sítě a dočasně zakažte software
firewall.
• Zařízení je připojeno k jinému síťovému segmentu a instalační program nemusí zobrazit žádná zařízení. Zkontrolujte, zda je síť nakonfigurována správně.
Požádejte o pomoc správce sítě.
Objeví se dialogové
okno [Upozornění centra zabezpečení], které
se ptá, jestli chcete
blokovat [PCCMFLPD].
Po nainstalování systému Microsoft
Windows XP Service
Pack 2 nebo novějšího
nelze používat následující funkce.
– Tisk z počítače
– Skenování
– Remote Control
(Vzdálené řízení)
– PC FAX (
)
– Monitor zařízení
– Zabezpečený tisk
– Proof Print
• Klikněte na [Blokovat] a spusťte nástroj Windows Firewall Setting Tool, abyste
umožnili přenos dat aplikaci Multi-Function Station (strana 168).
11.4.8 Bezdrátová síť LAN
Problém
Příčina a řešení
Název sítě (SSID) na
bezdrátovém připojovacím bodu nelze detekovat.
• Bezdrátový připojovací bod je nakonfigurován tak, aby nezobrazoval název sítě (SSID). Zadejte název sítě (SSID) ručně (funkce #585).
• Umístěte zařízení a bezdrátový připojovací bod blízko sebe a poté zkuste znovu provést konfiguraci.
• Nacházejí-li se v blízkosti umístěné spotřebiče vytvářející magnetické vlny (mikrovlnné trouby, digitální bezdrátové telefony atd.) nebo jiné bezdrátové sítě
LAN:
– Udržujte výše uvedené přístroje v patřičné vzdálenosti od zařízení a bezdrátového připojovacího bodu.
– Dočasně vypněte napájení výše uvedených přístrojů.
Nemohu nalézt název
sítě (SSID) anebo klíč
sítě.
• Ověřte informace o nastavení bezdrátového připojovacího bodu. Pro podrobnosti o postupu nahlédněte do dokumentace pro bezdrátový připojovací bod.
Zařízení nelze připojit
přes bezdrátový připojovací bod.
• Umístěte zařízení a bezdrátový připojovací bod blízko sebe a poté zkuste znovu provést konfiguraci.
• Nacházejí-li se v blízkosti umístěné spotřebiče vytvářející magnetické vlny (mikrovlnné trouby, digitální bezdrátové telefony atd.) nebo jiné bezdrátové sítě
LAN:
– Udržujte výše uvedené přístroje v patřičné vzdálenosti od zařízení a bezdrátového připojovacího bodu.
• Nastavení bezdrátového připojovacího bodu jsou chybná. Ověřte informace o
nastavení bezdrátového připojovacího bodu a poté znovu zkuste provést konfiguraci. Pro podrobnosti o postupu nahlédněte do dokumentace pro bezdrátový
připojovací bod.
• Váš bezdrátový připojovací bod je nakonfigurovaný tak, aby omezoval přístup
z určitých zařízení. Ověřte nastavení bezdrátového připojovacího bodu.
Pokyny pro obsluhu
167
11.4.9 Použití záznamníku
Problém
Příčina a řešení
Bezdrátová komunikace je pomalá anebo nestabilní.
• Existují-li překážky mezi zařízením a bezdrátovým připojovacím bodem, přemístěte zařízení co nejblíže k bezdrátovému připojovacímu bodu.
• Jsou-li v blízkosti umístěné spotřebiče generující magnetické vlny (TV, mikrovlnné trouby, digitální bezdrátové telefony atd.), držte zařízení a bezdrátový
připojovací bod v patřičné vzdálenosti od nich.
11.4.9 Použití záznamníku
Problém
Příčina a řešení
Dokumenty nelze přijímat automaticky.
• Uvítací zpráva v záznamníku je příliš dlouhá. Zkraťte zprávu. Uvítací zpráva by
neměla být delší než 10 sekund.
• Na záznamníku je nastaveno příliš mnoho zvonění. Nastavte 1 až 2 zvonění.
Nelze přijímat hlasové
zprávy.
• Zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý a správně připojený k zařízení (strana 113).
• Nastavte na záznamníku počet zvonění na 1 nebo 2.
Byl zadán kód vzdáleného přístupu k záznamníku, linka se
však odpojila.
• Kód může obsahovat znak "#", který pro určité funkce používají telefonní společnosti. Změňte na záznamníku kód na jiné číslo, které neobsahuje znak "#".
11.4.10 Pokud dojde k výpadku napájení
• Zařízení nebude fungovat.
• Pokud jsou v paměti uloženy jakékoliv dokumenty (tzn. během kopírování, tisku z počítače), budou ztraceny.
Pouze modely podporující fax (
):
• Zařízení nedisponuje funkcí pro uskutečnění tísňových nouzových volání při výpadku napájení. Přístup k tísňovým službám si musíte zajistit jiným způsobem.
• Odesílání nebo příjem faxu budou přerušeny.
• Dokumenty během přenosu nebo příjmu faxu budou ztraceny.
• Po obnovení napájení se vytiskne hlášení o výpadku energie a faxových položkách, které byly z paměti odstraněny.
11.4.11 Nástroj pro nastavení brány firewall pro uživatele Microsoft Windows (pouze
modely podporující LAN)
Jakmile nainstalujete systém Microsoft Windows XP Service Pack 2 nebo novější/Windows Vista/Windows 7,
nebudete moci dále používat následující funkce, protože brána firewall systému Windows bude aktivní a bude
připojení blokovat.
– Monitor zařízení
– Správce LPD (nástroj pro síťovou komunikaci)
Nástroj pro instalaci aplikace Windows Firewall vám umožní v aplikaci Windows Firewall změnit nastavení zabezpečení a používat tak výše uvedené funkce.
1. Vložte do jednotky CD-ROM disk CD, který byl dodán se zařízením.
• Pokud se zobrazí dialogové okno [Vybrat jazyk], vyberte požadovaný jazyk, který chcete používat s tímto
softwarem. Klepněte na tlačítko [OK].
2. [Nástroje]
[Nastavení brány firewall systému Windows]
3. [Přidat do seznamu výjimek]
[OK]
[OK]
Potvrzení nastavení zabezpečení (pro uživatele systému Windows XP)
1.
2.
3.
4.
168
[Ovládací panely]
[Centrum zabezpečení]
[Brána firewall systému Windows]
Klikněte na kartu [Výjimky].
Potvrďte, že jsou v seznamu [Programy a služby] zobrazeny a zaškrtnuty položky [Panasonic Trap Monitor Service] a [Panasonic LPD].
Pokyny pro obsluhu
11.4.11 Nástroj pro nastavení brány firewall pro uživatele Microsoft Windows (pouze modely podporující
LAN)
Potvrzení nastavení zabezpečení (pro uživatele systému Windows Vista)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
[Ovládací panely]
[Centrum zabezpečení]
[Brána firewall systému Windows]
[Změna nastavení]
[Pokračovat]
Klikněte na kartu [Výjimky].
Potvrďte, že jsou v seznamu [Program nebo port] zobrazeny a zaškrtnuty položky [Panasonic Trap Monitor Service], [Panasonic LPD Manager] a [Panasonic LPD].
Potvrzení nastavení zabezpečení (pro uživatele systému Windows 7 / Windows 8 / Windows 10)
1.
2.
3.
[Systém a zabezpečení]
[Brána firewall systému Windows]
[Upřesnit
[Ovládací panely]
nastavení]
[Příchozí pravidla]
Potvrďte, že jsou v seznamu [Příchozí pravidla] zobrazeny a zaškrtnuty položky [Panasonic Trap Monitor Service], [Panasonic LPD Manager] a [Panasonic LPD].
Pokyny pro obsluhu
169
12 Uvíznutí papíru
12 Uvíznutí papíru
12.1 Uvíznutí záznamového
papíru
Na displeji se zobrazí následující informace:
– "ZMAČKANÝ PAPÍR"
A
"OTEVŘI ZAD. KRYT"
12.1.1 Pokud záznamový papír uvízne
uvnitř zadního krytu
POZOR
• Uvíznutý papír nevytahujte násilím.
1.
Uchopte otevírací páčku zadního krytu (
a poté zatažením otevřete zadní kryt.
)
2.
Stlačte obě zelené páčky (
) až na doraz.
A
Poznámka
3.
170
Pokyny pro obsluhu
• Pokud uvízne papír v blízkosti automatické
duplexní jednotky (případ 3 na strana 171), lze tento postup vynechat.
Odstraňte uvíznutý papír.
• Pokud uvízne papír v blízkosti válců, viz případ 1 (strana 171).
12.1.1 Pokud záznamový papír uvízne uvnitř zadního krytu
4.
• Pokud uvízne papír v blízkosti fixační jednotky, viz případ 2 (strana 171).
• Pokud uvízne papír v blízkosti automatické
duplexní jednotky, viz případ 3 (strana 171).
Zatlačte zelené páčky ( ) do původní polohy.
• Pokud horní okraj záznamového papíru ( ) trčí
ven, vytáhněte jej za přední část uvíznutého papíru.
A
B
Případ 2: Pokud záznamový papír uvízne blízko
fixační jednotky:
• Otevřete vnitřní kryt, přidržte kryt a uvíznutý papír
( ) opatrně vytáhněte směrem k sobě.
5.
Zavřete pevně zadní kryt.
Případ 1: Pokud uvízne záznamový papír v
blízkosti válců:
• Pokud se spodní okraj záznamového papíru ( )
nachází pod válečkem, otáčejte kovovým válečkem, dokud se papír neuvolní, a poté jej vytáhněte.
A
A
B
POZOR
• Fixační jednotka ( ) je horká. Nedotýkejte se jí.
Případ 3: Pokud záznamový papír uvízne blízko
automatické duplexní jednotky:
• Pokud horní okraj záznamového papíru ( ) vyčnívá, opatrně odstraňte zaseknutý papír vysunutím
směrem k sobě.
Pokyny pro obsluhu
171
12.1.2 Pokud záznamový papír uvízne v blízkosti víceúčelové přihrádky
A
A
• Pokud dolní okraj záznamového papíru ( ) vyčnívá, opatrně odstraňte zaseknutý papír vysunutím
směrem k přední straně přístroje.
3.
A
Po vytažení uvíznutého papíru stlačte kryt dolů.
Pokud se zpráva informující o uvíznutí papíru
zobrazuje i nadále, pokračujte krokem 2 (strana 172).
Krok 2: Pokud záznamový papír uvízne uvnitř
zadního krytu:
1.
12.1.2 Pokud záznamový papír uvízne
v blízkosti víceúčelové přihrádky
Uchopte otevírací páčku zadního krytu (
a poté zatažením otevřete zadní kryt.
A
Odstraňte uvíznutý papír podle níže uvedeného postupu.
Poznámka
• Před vytažením uvíznutého papíru zavřete výstupní zásobník a víceúčelovou přihrádku.
Krok 1: Pokud záznamový papír uvízne uvnitř
víceúčelové přihrádky:
1.
Zvedejte kryt nad vodítka (
čí na místo.
), dokud nezasko-
A
2.
172
Uvíznutý papír (
k sobě.
Pokyny pro obsluhu
) opatrně vytáhněte směrem
2.
Opatrně vytáhněte uvíznutý papír (
).
)
12.1.3 Pokud záznamový papír uvízne v blízkosti spodního vstupního zásobníku
A
2.
Uvíznutý papír (
k sobě.
) opatrně vytáhněte směrem
• Pokud nelze uvíznutý papír vytáhnout, otevřete vnitřní kryt ( ), vytáhněte papír ( )
a poté zavřete vnitřní kryt.
A
3.
A
3.
B
Zavřete pevně zadní kryt.
Pokud se zpráva informující o uvíznutí papíru
zobrazuje i nadále, pokračujte krokem 3 (strana 173).
Krok 3: Pokud záznamový papír uvízne
v zařízení:
1.
Zasuňte víceúčelovou přihrádku do zařízení.
Vyjměte víceúčelovou přihrádku.
12.1.3 Pokud záznamový papír uvízne v
blízkosti spodního vstupního zásobníku
Odstraňte uvíznutý papír podle níže uvedeného postupu.
Krok 1: Pokud záznamový papír uvízne uvnitř
zadního krytu:
1.
Uchopte otevírací páčku zadního krytu (
a poté zatažením otevřete zadní kryt.
)
Upozornění pro víceúčelovou přihrádku.
• Neupusťte víceúčelovou přihrádku.
Pokyny pro obsluhu
173
12.1.3 Pokud záznamový papír uvízne v blízkosti spodního vstupního zásobníku
A
A
2.
2.
Opatrně vytáhněte uvíznutý papír (
Opatrně vytáhněte uvíznutý papír (
).
).
A
A
3.
Pokud se zpráva informující o uvíznutí papíru
zobrazuje i nadále, pokračujte krokem 2 (strana 174).
Krok 2: Pokud záznamový papír uvízne uvnitř
spodního vstupního zásobníku:
1.
Vyjměte spodní vstupní zásobník (
).
Pokud se zpráva informující o uvíznutí papíru
zobrazuje i nadále, pokračujte krokem 3 (strana 174).
Zasuňte vstupní zásobník do zařízení.
Poznámka
• Pokud uvnitř přístroje zůstal nějaký záznamový papír, vyjměte jej.
Krok 3: Pokud záznamový papír uvízne uvnitř
zadního krytu spodního vstupního zásobníku 1
(pouze modely podporující spodní vstupní
):
zásobník 2) (
1. Otevřete zadní kryt spodního vstupního zásobníku 1.
174
Pokyny pro obsluhu
12.1.4 Pokud záznamový papír ve vstupním zásobníku není správně podáván do zařízení
3. Zasuňte vstupní zásobník do zařízení.
Poznámka
2. Uvíznutý papír ( ) opatrně vytáhněte směrem k
sobě.
• Pokud je střed vodítka záznamového papíru
příliš stisknutý, mohlo by dojít k chybě zavedení
papíru.
• Pokud je hlášení stále zobrazeno, zkontrolujte
specifikace záznamového papíru a znovu jej
vložte. Podrobné informace naleznete zde:
strana 37.
• Pokud uvnitř přístroje zůstal nějaký záznamový
papír, vyjměte jej.
12.1.5 Pokud záznamový papír ve
víceúčelové přihrádce není správně
podáván do zařízení
A
Na displeji se zobrazí následující informace:
– "ZKONT.PODÁVÁNÍ VSTUP ZÁSOB #2"
1. Zvedejte kryt nad vodítka ( ), dokud nezaskočí
na místo.
3. Zavřete zadní kryt spodního vstupního zásobníku 1.
12.1.4 Pokud záznamový papír ve vstupním
zásobníku není správně podáván do
zařízení
Na displeji se zobrazí následující informace:
– "ZKONT.PODÁVÁNÍ VSTUP ZÁSOB #1"
(standardní vstupní zásobník)
– "ZKONT.PODÁVÁNÍ VSTUP ZÁSOB #3"
)
(spodní vstupní zásobník 1) (
– "ZKONT.PODÁVÁNÍ VSTUP ZÁSOB #4"
(spodní vstupní zásobník 2) (
A
2. Vyjměte záznamový papír.
3. Vložte záznamový papír znovu.
)
1. Vstupní zásobník uvedený na displeji zcela vytáhněte.
2. Založte záznamový papír znovu.
4. Po vložení papíru stlačte kryt dolů ( ).
Pokyny pro obsluhu
175
12.2 Dokument se zasekává (automatický podavač dokumentů)
12.2 Dokument se zasekává
(automatický podavač
dokumentů)
Na displeji se zobrazí následující informace:
– "VYJMI DOKUMENT"
POZOR
A
• Uvíznutý dokument nevytahujte násilím, pokud je kryt automatického podavače sklopený.
Poznámka
• Pokud je hlášení stále zobrazeno, zkontrolujte
specifikace záznamového papíru a znovu jej
vložte. Podrobné informace naleznete zde:
strana 42.
1. Otevřete kryt automatického podavače dokumentů (
( ).
) a zároveň držte kryt dokumentu dole
A
B
2. Opatrně odstraňte uvíznutý dokument ( ).
Pokud dokument uvízl blízko vstupu dokumentů:
176
Pokyny pro obsluhu
12.2 Dokument se zasekává (automatický podavač dokumentů)
A
A
B
3. Zavřete kryt automatického podavače dokumen• Pokud uvíznutý dokument ( ) nelze odstranit, otevřete kryt dokumentu, vyjměte dokument a kryt dokumentu zavřete.
tů.
A
• Tlačítkem
zprávu odstraňte.
Pokud dokument uvízl blízko výstupu dokumentů:
A
• Pokud uvíznutý dokument nelze odstranit, otevřete vnitřní kryt ( ), vyjměte dokument ( ),
poté kryt zavřete.
Pokyny pro obsluhu
177
13 Čištění
13 Čištění
POZOR
• K čištění nepoužívejte papírové výrobky, např. papírové ubrousky nebo utěrky.
• Nepoužívejte hořlavé aerosolové čisticí prostředky.
13.1 Čištění bílých desek a skla
Vyčistěte bílé desky a skla, pokud se objeví černá
čára, bílá čára nebo nežádoucí vzor:
– na záznamovém papíru,
– na originálu,
– na skenovaných datech nebo
– na faxovém dokumentu přijatém volaným účastní)
kem. (
1. Otevřete kryt dokumentu ( ).
A
2. Během čištění bílých desek ( ) a skla skeneru
(
) držte kryt dokumentu.
A
B
3. Zavřete kryt dokumentu ( ).
178
Pokyny pro obsluhu
A
13.2 Čištění válečků podavače dokumentů
13.2 Čištění válečků podavače
dokumentů
A
Válečky očistěte, pokud dokumenty v zařízení často
uvíznou nebo pokud se na dokumentech objevují
šmouhy.
1. Vypněte vypínač.
2. Otevřete kryt automatického podavače dokumentů (
) a zároveň držte kryt dokumentu (
).
A
5. Očistěte válečky podavače dokumentů ( ) látB
kou navlhčenou ve vodě a počkejte, až díly zcela oschnou.
A
3. Očistěte válečky podavače dokumentů ( )
a destičku ( ) látkou navlhčenou ve vodě a počkejte, až všechny díly zcela oschnou.
A
B
6. Zavřete vnitřní kryt a kryt automatického podavače dokumentů.
4. Otevřete vnitřní kryt ( ).
7. Zapněte vypínač.
Pokyny pro obsluhu
179
13.3 Čištění válečků podavače záznamového papíru víceúčelové přihrádky
13.3 Čištění válečků podavače
záznamového papíru víceúčelové
přihrádky
Selhává-li víceúčelová přihrádka často při podávání
dokumentů, vyčistěte válečky podavače záznamového papíru.
1. Vypněte vypínač.
2. Otevřete přední kryt podržením zářezu.
6. Zavřete přední kryt.
3. Zvedejte kryt nad vodítka, dokud nezaskočí na
místo.
7. Zapněte vypínač.
4. Můžete očistit válečky podavače záznamového
papíru ( ) látkou navlhčenou ve vodě a počkejte, až všechny díly zcela oschnou.
A
5. Stlačte kryt dolů.
180
Pokyny pro obsluhu
13.4 Čištění podávacích válečků
13.4 Čištění podávacích válečků
Selhává-li standardní vstupní zásobník často při
podávání dokumentů, vyčistěte podávací válečky.
1. Vypněte vypínač.
2. Táhněte za standardní vstupní zásobník ( ),
dokud nezapadne na místo, a potom jej úplně
vytáhněte a přitom zvedejte přední část zásobníku.
Poznámka
• Pokud uvnitř přístroje zůstal nějaký záznamový papír, vyjměte jej.
A
3. Očistěte podávací válečky ( ) látkou navlhčenou ve vodě a počkejte, až všechny díly zcela
oschnou.
A
4. Zasuňte standardní vstupní zásobník papíru do
zařízení a při tom zvedejte přední část zásobníku. Pak jej úplně zatlačte do zařízení.
Pokyny pro obsluhu
181
13.5 Čištění jednotky fotoválce
13.5 Čištění jednotky fotoválce
Důležité
• Je-li drážka jednotky fotoválce znečištěná,
mohou se na tištěných listech objevit čáry
nebo vzory způsobené nečistotami. Pro zachování kvality tisku odstraňte veškeré
zbytky toneru uvnitř jednotky fotoválce.
• Čistič pro jednotku fotoválce je předinstalovaný
v zařízení. Otevřete přední kryt ( ) a vnitřní
kryt ( ) a poté vyjměte čistič ( ) připojený
k jednotce.
A
B
C
A
B
Poznámka
• Vyčistěte drážky po celé jejich délce až do
okrajů.
• Po čištění vraťte čistič na původní místo.
C
• Zasuňte čistič ( ) do levé drážky ( ) a pohybujte jím ze strany na stranu nejméně 3krát pro
vyčištění vnitřku jednotky fotoválce. Zopakujte
postup pro pravou drážku ( ).
182
Pokyny pro obsluhu
14 Obecné informace
14 Obecné informace
14.1 Technické údaje
Položka
Typ tiskárny
Technické údaje
Laserová tiskárna
DP-MB536
512 MB
Kapacita paměti (pro provozní a ukládací paměť)
DP-MB537
768 MB
DP-MB545
1024 MB
Modely AG/CX/RU/SX:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Modely EU/JT:
220-240 V AC, 50 Hz
Zdroj napájení
Modely TW:
110 V AC, 60 Hz
VYPNUTO*1
Spotřeba energie
Modely AG/CX/EU/JT/RU/SX:
Méně než 0,35 W
Modely TW:
Méně než 1,1 W
Režim spánku*1
Méně než 2,2 W*2
Méně než 2,6 W*3
Méně než 3,0 W*4
Připraveno
Přibližně 90 W
Kopie
Přibližně 800 W
Maximální
Přibližně 1 550 W (při zapnutí fixační lampy)
Rozměry (šířka × hloubka × výška)
(Se zavřenými zásobníky)
Modely CX/EU/JT/RU/TW:
Přibližně 530 mm × 475 mm × 615 mm
(Šířka je 570 mm při nainstalovaném mikrotelefonu.)*5
Modely AG/SX:
Přibližně 530 mm × 615 mm × 615 mm
(Šířka je 570 mm při nainstalovaném mikrotelefonu.)*5
Rozměry (šířka × hloubka × výška)
(S otevřeným víceúčelovým a dokumentovým
zásobníkem)
Přibližně 606 mm × 726 mm × 680 mm
Hmotnost
Přibližně 34 kg
Provozní prostředí
10 ℃ - 32,5 ℃, 20 % - 70 % RV (relativní vlhkost)
Maximálně pracovních cyklů měsíčně
150 000 tiskových stran
Typ skeneru
Barevný optický senzor skeneru (CIS)
Formát dokumentu
Skutečná šířka skenování
Sklo skeneru
Šířka: Max. 216 mm
Délka: Max. 356 mm
Automatický podavač
dokumentů (
)
Šířka: Max. 216 mm/Min. 105 mm
Délka (jednostranně): Max. 600 mm/Min. 105 mm
Délka (oboustranně): Max. 356 mm/Min. 128 mm
208 mm
Pokyny pro obsluhu
183
14.1 Technické údaje
Položka
Skutečná šířka tisku
Letter (na šířku): 271 mm, Legal: 208 mm
A4 (na šířku): 289 mm
Rozlišení skenování
Až 1 200 × 1 200 dpi (optické)
Až 19 200 × 19 200 dpi (interpolované)
Vlastnosti LED světla
CIS
Výkon vyzařování
LED
Max. 1 mW
Vlnová délka
Červená: typicky 630 nm
Zelená: typicky 525 nm
Modrá: typicky 465 nm
Doba vyzařování
Nepřetržitě
Kapacita paměti pro skenování na e-mailovou
adresu*6
5 MB celkem (včetně záhlaví a e-mailové zprávy) nebo
150 stránek, podle toho, který limit je dosažen první.
Kapacita paměti pro skenování na server FTP*6
10 MB celkem nebo 150 stránek, podle toho, který limit je
dosažen první.
Kapacita paměti pro skenování do složky SMB*6
10 MB celkem nebo 150 stránek, podle toho, který limit je
dosažen první.
Kapacita paměti pro skenování do paměti USB
150 stran
Použitelné linky
Veřejná telefonní síť
*7
33 600 / 31 200 / 28 800 / 26 400 / 24 000 / 21 600 /
19 200 / 16 800 / 14 400 / 12 000 / 9 600 / 7 200 / 4 800 /
2 400 bps; automatické zpomalení
Rychlost modemu*7
Rozlišení faxu*7
Vodorovně
8 obrazových bodů na mm
Svisle
3,85 čar/mm -při standardním rozlišení,
7,7 čar/mm -při jemném a fotografickém
rozlišení,
15,4 čar/mm -při velmi jemném rozlišení
Doba přenosu*7*8
Přibližně 4 sek./stránku (přenos paměti ECM-MMR)*9
Systém komprese dat*7
Modifikovaný Huffman (MH), Modifikované ČTENÍ (MR),
Modifikované modifikované ČTENÍ (MMR)
Kapacita paměti faxu*7
7,9 MB celkem
přibl. 400 stránek v paměti pro příjem
Přibližně 200 stránek v paměti pro příjem
(Založeno na testovací tabulce ITU-T No. 1 ve standardním rozlišení.)
Rozlišení tisku
1 200 × 1 200 dpi
Jednostranný tisk
Rychlost tisku (stránky
za minutu) (přibližně)
Oboustranný tisk
184
Technické údaje
Pokyny pro obsluhu
DP-MB545
A4: 45 ppm*10/Letter: 45 ppm
DP-MB536/DP-MB537
A4: 36 ppm/Letter: 36 ppm
DP-MB545
A4: 45 ppm/Letter: 44 ppm
DP-MB536/DP-MB537
A4: 36 ppm/Letter: 36 ppm
14.1 Technické údaje
Položka
Vlastnosti laserové diody
Technické údaje
Laserový výstup
Max. 15 mW
Vlnová délka
760 nm - 800 nm
Doba vyzařování
Nepřetržitě
USB*11*12
Rozhraní počítače
LAN (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)*6*11
Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g/n)*13
Rozlišení kopie
Až 1 200 × 1 200 dpi
Rychlost kopírování
A4: Až 45 cpm (kopií za minutu)
Letter: Až 45 cpm (kopií za minutu)
Anténa
1 × 1 (diverzita příjmu)
Metoda přenosu
SISO (jednotlivý vstup/jednotlivý výstup) - OFDM, OFDM,
DSSS
Komunikační standard
IEEE802.11n/b/g
Frekvenční rozsah
(střední frekvence)/
kanál
Bezdrátové LAN připojení*13
Modely CX/EU/JT/RU/SX:
2,412 GHz - 2,472 GHz (1 - 13k)
Modely AG/TW:
2,412 GHz - 2,462 GHz (1 - 11k)
Rychlost přenosu
dat*14
IEEE802.11n: 6,5 - 150 Mbps
IEEE802.11g: 6 - 54 Mbps
IEEE802.11b: 1 - 11 Mbps
Metoda přístupu
Režim infrastruktury/režim ad hoc/Wi-Fi Direct
Zabezpečení*15
WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Otevřený systém (WEP64/WEP128)
WPS
Metoda PBC (tlačítková metoda), metoda PIN (metoda
kódu PIN)
Vysokofrekvenční výstupní výkon
IEEE802.11n: 13 dBm ± 1 dB
IEEE802.11g: 13 dBm ± 1 dB
IEEE802.11b: 17 dBm ± 1 dB
Pokyny pro obsluhu
185
14.1 Technické údaje
Položka
Komunikační protokol
Technické údaje
TCP/IP, SMTP, POP3, SMTP AUTH, POP před SMTP
MIME Base 64 Typ obsahu: Obraz/TIFF
Formát e-mailů
Vícenásobný/smíšený (text/prostý, Obraz/TIFF) formát
souboru přílohy
RFC3949 (RFC2301), minimální sada TIFF-FX
Internetový fax*6*7
Formát dat
Profil: TIFF-F
Schéma kódování: MH/MR/MMR
Maximální velikost dokumentu (šířka × délka): 216 mm ×
600 mm
Rozlišení: 8 bodů x 3,85 čar/mm, 8 bodů x 7,7 čar/mm, 8
bodů x 15,4 čar/mm
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15
186
Potvrzení zprávy internetového faxu
MDN
Kompatibilní typy sítí
Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)
Modely podporující
přenos
Internetový fax vyhovující standardům TTC (plný režim
JT-T37)
Na základě normy IEC 62301.
Pouze když jsou připojení přes rozhraní USB a režim LAN (funkce #580) vypnutá.
Pouze při připojení ke kabelové síti LAN.
Pouze při připojení k bezdrátové síti LAN.
Pouze modely s mikrotelefonem. Viz strana 19, zda má váš přístroj mikrotelefon.
Pouze pro modely podporující připojení LAN. (
)
)
Pouze pro modely podporující funkci faxu. (
Přenosová rychlost závisí na obsahu stran, rozlišení, stavu telefonních linek a možnostech zařízení volaného.
Rychlost přenosu podle ITU-T č. 1 Testovací tabulka v originálním režimu. Pokud jsou možnosti zařízení
volaného ve srovnání s tímto zařízením omezené, může přenos trvat delší dobu.
Pouze modely AG: 46 ppm
Pro zajištění neustálé shody s emisními limity:
– používejte pouze stíněný kabel USB typ A zástrčka/typ B zástrčka (příklad: kabel s certifikací Hi-Speed
USB 2.0).
– používejte pouze stíněný kabel LAN. Kabel by měl být CAT 5 (kategorie 5) nebo vyšší pro 10 Base-T/
100 Base-TX nebo CAT 5e (kategorie Enhanced 5) nebo vyšší pro 1000 Base-T. (
)
Aby bylo zařízení chráněno, v oblastech s častými bouřemi používejte pouze stíněný kabel USB.
Pouze pro modely podporující bezdrátovou síť LAN. (
)
Aktuální rychlost linky se může lišit v závislosti na prostředí sítě a připojených bezdrátových zařízeních.
V závislosti na použitém bezdrátovém routeru (bezdrátovém připojovacím bodu) nemusí být možné spojení
mezi přístrojem a bezdrátovým routerem. Při připojení přes 802.11n vyberte pro zabezpečení WPA-PSK
(AES) nebo WPA2-PSK (AES).
Pokyny pro obsluhu
14.1 Technické údaje
Testovací tabulka ITU-T No. 1
Pokyny pro obsluhu
187
14.1 Technické údaje
Podporovaná velikost záznamového papíru
: Je podporován oboustranný tisk.
▲: Není podporován oboustranný tisk.
Formát
papíru
Standardní vstupní
zásobník
Na výšku
Letter
*1
Legal
*1
A4
*1
B5 (ISO/
JIS)
B6 (ISO/
JIS)
188
Na výšku
▲
*1
▲
Na šířku
Spodní vstupní zásobník
(DA-FAP109)
Spodní vstupní zásobník
(DA-FAP110)
Na výšku
Na výšku
Na šířku
Na šířku
—
—
—
—
—
—
—
—
—
▲
A5
A6
Na šířku
Víceúčelová přihrádka
—
▲
▲
▲
—
▲
—
—
—
▲
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16K
*1
▲
▲
—
—
—
F4/Folio/
Foolscap
*1
—
—
—
—
—
Mexico
Oficio/
India Legal
*1
—
—
—
—
—
B4 (ISO/
JIS)
—
—
—
—
—
—
—
A3
—
—
—
—
—
—
—
11 × 17
—
—
—
—
—
—
—
8K
—
—
—
—
—
—
—
Obálka
#10
—
—
▲
—
—
—
—
—
Obálka
DL
—
—
▲
—
—
—
—
—
Obálka
YOUKEI
#4
—
—
▲
—
—
—
—
—
Obálka
CHOUKEI #3
—
—
▲
—
—
—
—
—
Obálka
CHOUKEI #4
—
—
▲
—
—
—
—
—
Pokyny pro obsluhu
14.1 Technické údaje
Formát
papíru
Japonská pohlednice
Vlastní
*1
*2
Standardní vstupní
zásobník
Víceúčelová přihrádka
Spodní vstupní zásobník
(DA-FAP109)
Spodní vstupní zásobník
(DA-FAP110)
Na výšku
Na šířku
Na výšku
Na šířku
Na výšku
Na šířku
Na výšku
Na šířku
—
—
▲
—
—
—
—
—
▲*1*2
—
▲*2
—
—
—
▲*2
—
Pouze modely AG/SX.
Pokud tisknete z počítače nebo kopírujete, můžete použít vlastní velikost záznamového papíru. Podrobné
informace o vlastní velikosti papíru viz strana 192.
Specifikace záznamového papíru
Položka
Typ papíru
Standardní
vstupní zásobník
Gramáž papíru
Typ papíru
Víceúčelová
přihrádka
Gramáž papíru
Technické údaje
Jednostranný
tisk
Oboustranný
tisk
Jednostranný
tisk
Oboustranný
tisk
Obyčejný papír/tenký papír
60 g/m² až 105 g/m²
Jednostranný
tisk
Obyčejný papír/tenký papír/silný papír/fólie/štítek/obálka/
japonská pohlednice
Oboustranný
tisk
Obyčejný papír/tenký papír
Jednostranný
tisk
60 g/m² až 220 g/m²
Oboustranný
tisk
60 g/m² až 105 g/m²
Pokyny pro obsluhu
189
14.1 Technické údaje
Položka
Typ papíru
Spodní
vstupní zásobník
(DA-FAP109)
Gramáž papíru
Typ papíru
Spodní
vstupní zásobník
(DA-FAP110)
Gramáž papíru
Technické údaje
Jednostranný
tisk
Oboustranný
tisk
Jednostranný
tisk
Oboustranný
tisk
Jednostranný
tisk
Oboustranný
tisk
Jednostranný
tisk
Oboustranný
tisk
Obyčejný papír/tenký papír
60 g/m² až 105 g/m²
Obyčejný papír/tenký papír
60 g/m² až 105 g/m²
Kapacita zásobníků papíru
Typ zásobníku
Standardní vstupní zásobník
190
Pokyny pro obsluhu
Typ papíru
Kapacita vstupního zásobníku*1
Kapacita výstupního
zásobníku*2
Tenký papír
(60 g/m² až 75 g/m²)
550*3
150
Obyčejný papír
(75 g/m² až 80 g/m²)
550*3
150
Obyčejný papír
(80 g/m² až 90 g/m²)
480*3
150
Obyčejný papír
(90 g/m² až 105 g/m²)
410*3
150
14.1 Technické údaje
Typ zásobníku
Víceúčelová přihrádka
Spodní vstupní zásob)
ník (volitelně) (
*1
*2
*3
Typ papíru
Kapacita vstupního zásobníku*1
Kapacita výstupního
zásobníku*2
Tenký papír
(60 g/m² až 75 g/m²)
100*3
150
Obyčejný papír
(75 g/m² až 80 g/m²)
100*3
150
Obyčejný papír
(80 g/m² až 105 g/m²)
75*3
150
Silný papír
(105 g/m² až 165 g/m²)
25
25
Silný papír
(165 g/m² až 220 g/m²)
1
1
Štítek
25
25
Obálka
10
10
Pohlednice
10
10
Fólie
1
1
Tenký papír
(60 g/m² až 75 g/m²)
550*3
150
Obyčejný papír
(75 g/m² až 80 g/m²)
550*3
150
Obyčejný papír
(80 g/m² až 90 g/m²)
480*3
150
Obyčejný papír
(90 g/m² až 105 g/m²)
410*3
150
Vložíte-li větší než uvedené množství papíru, může dojít k uvíznutí a poškození papíru.
Počet listů se může lišit v závislosti na prostředí použití.
V závislosti na typu papíru může vložený papír přesáhnout horní mezní značku. V takovém případě vyjměte nějaký papír ze zásobníku.
Pokyny pro obsluhu
191
14.1 Technické údaje
Formát papíru
(šířka × délka)
Položka
Obyčejný papír/tenký papír/silný
papír/štítek
Obálka
Pohlednice
*1
Technické údaje
A4
210 × 297 mm (8,3 × 11,7 palce)
A5
148 × 210 mm (5,8 × 8,3 palce)
A6
105 × 148 mm (4,1 × 5,8 palce)
Letter
216 × 279 mm (8,5 × 11 palců)
Legal
216 × 356 mm (8,5 × 14 palců)
*1
B5 (ISO)
176 × 250 mm (6,9 × 9,8 palce)
B5 (JIS)
182 × 257 mm (7,2 × 10,1 palce)
B6 (ISO)
125 × 176 mm (4,9 × 6,9 palce)
B6 (JIS)
128 × 182 mm (5 × 7,2 palce)
16K
195 × 270 mm (7,7 × 10,6 palce)
F4/Folio/Foolscap
216 × 330 mm (8,5 × 13 palců)
Mexico Oficio/India Legal
216 × 340 mm (8,5 × 13,5 palce)
B4 (ISO)
250 × 353 mm (9,8 × 13,9 palce)
B4 (JIS)
257 × 364 mm (10,1 × 14,3 palce)
A3
297 × 420 mm (11,7 × 16,5 palce)
11 × 17
279 × 432 mm (11 × 17 palců)
8K
270 × 390 mm (10,6 × 15,4 palce)
Vlastní velikost
Prohlédněte si níže uvedenou tabulku
„Papír vlastní velikosti“.
Obálka #10
104,7 × 241,3 mm (4,1 × 9,5 palce)
Obálka DL
110 × 220 mm (4,3 × 8,7 palce)
Obálka YOUKEI #4
105 × 235 mm (4,1 × 9,3 palce)
Obálka CHOUKEI #3
120 × 235 mm (4,7 × 9,3 palce)
Obálka CHOUKEI #4
90 × 205 mm (3,5 × 8,1 palce)
Japonská pohlednice
100 × 148 mm (3,9 × 5,8 palce)
Ověřte skutečnou velikost záznamového papíru.
Papír vlastní velikosti
(šířka × délka)
Typ zásobníku
192
Pro kopírování
Pro tisk
GDI
PCL/PS
Standardní vstupní zásobník*1
210-216 × 279-356 mm
210-216 × 279-356 mm
210-216 × 279-356 mm
Víceúčelová přihrádka
85-297 × 200-600 mm*2
210-297 × 279-432 mm*3
85-297 × 200-600 mm*2
210-297 × 279-432 mm*3
85-297 × 200-600 mm*2
210-297 × 279-432 mm*3
Pokyny pro obsluhu
14.1 Technické údaje
Typ zásobníku
Spodní vstupní zásobník
(volitelně)*4
*1
*2
*3
*4
Pro tisk
Pro kopírování
GDI
210-216 × 279-356 mm
PCL/PS
210-216 × 279-356 mm
210-216 × 279-356 mm
Pouze modely AG/SX
Pro simplexní tisk
Pro duplexní tisk
Pouze DA-FAP110
Životnost tonerové kazety
Tonerová kazeta se musí pravidelně vyměňovat. Životnost tonerové kazety závisí na obsahu tištěného dokumentu, jak je uvedeno níže. Počet stránek je uveden na základě “ISO/IEC 19752”*1 při tisku formátu papíru A4/
Letter s výchozím nastavením hustoty tisku. Úroveň spotřeby toneru se liší v závislosti na typu dokumentu. Prohlédněte si následující příklad.
*1
„ISO/IEC 19752“ je globální standard vztahující se na „Metodu určení výtěžnosti tonerové kazety pro monochromatické elektrografické tiskárny a multifunkční zařízení, která mohou obsahovat komponenty tiskárny“ vydanou organizací ISO (International Organization for Standardization).
Příklad 1
Table of Contents1.
1. Table of Contents 1. Introduction and Installation Accessories
1.1 Included accessories.1.2 Accessory information.Finding the Controls
1.3 Description of buttons.1.4 Overview Installation
1.5 Toner cartridge and drum unit
1.6 Document tray 1.7 Output tray1.8 Recording paper2. Preparation
2.1 Connections 2.2 Turning the power switch ON Help Button2.3 Help function Volume
4. PC Operations/ Setup 4.1 Connecting to a computer
4.2 Installing Multi-Function Station 4.3 Starting Multi-Function Station Printing
4.4 Using the unit as a printer Scanning 4.5 Using the unit as a scannerRemote Control
4.6 Operating the unit from your computer.
4.7 Fax sending/receiving using Multi-Function Station
4.8 Registering the computer in the LANnetwork with the optional LAN board
4.9 Confirming the status of the unit 5. Case / Setup
5.1 Selecting the way to use your unit 5.2 Case 1: FAX ONLY
Příklad 2
Příklad 3
Table of Contents1.
1. Table of Contents / Introduction and Installation Accessories
1.1 Included accessories.
1.2 Accessory information.Finding the Controls
1.3 Description of buttons.
1.4 Overview Installation
1.5 Toner cartridge and drum unit
1.6 Document tray
1.7 Output tray
1.8 Recording paper
2. Preparation
2.1 Connections
2.2 Turning the power switch ON Help Button
2.3 Help function Volume
2.4 Adjusting volume Initial Programming
2.5 Dialing mode
2.6 Date and time.
2.7 Your logo.
2.8 Your fax number
Table of Contents1.
1. Table of Contents / Introduction and Installation Accessories
1.1 Included accessories.
1.2 Accessory information.Finding the Controls
1.3 Description of buttons.
1.4 Overview Installation
1.5 Toner cartridge and drum unit
1.6 Document tray
1.7 Output tray
1.8 Recording paper
2. Preparation
2.1 Connections
Table of Contents2.
1. Table of Contents
1.1 Included accessories.1.2 Accessory information.Finding the Controls
1.3 Description of buttons.1.4 Overview Installation1.5 Toner cartridge and drum unit
1.6 Document tray 1.7 Output tray1.8 Recording paper2. Preparation
2.1 Connections 2.2 Turning the power switch ON Help Button2.3 Help function Volume
Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.
Things you should keep a record of
Attach your sales receipt here.
For your future reference
Date of purchase
Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.
Things you should keep a record of
Attach your sales receipt here.
For your future reference
Date of purchase
Serial number (found on the rear of the unit)
Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.
Things you should keep a record of
Attach your sales receipt here.
For your future reference
Date of purchase
Serial number (found on the rear of the unit)
Přibližný počet výtisků:
Přibližný počet výtisků:
Přibližný počet výtisků:
25 000
12 500
8 000
Poznámka
• Skutečnou životnost tonerové kazety určují různé faktory, jako je teplota, vlhkost, typ papíru a množství
použitého toneru nebo počet stránek v tiskových úlohách. Skutečný počet stránek, které tonerová kazeta
vytiskne, může být výrazně nižší než tento údaj v případě, že zařízení často používáte pro tisk úloh s malým počtem stránek. Mnoho faktorů, které určují skutečnou životnost tonerové kazety, nelze ovlivnit, proto
nemůžeme zaručit minimální počet stránek, které tonerová kazeta vytiskne.
• Počet stránek se mění podle hloubky, tloušťky a velikosti znaků.
• Počet stránek se mění s tištěnými stránkami úlohy, je-li většina úloh pouze 1 stránka na úlohu, životnost
tonerové kazety se může zkrátit o přibl. 30 % z výše uvedeného příkladu 1.
• Pokud zapnete funkci úspory toneru, životnost zásobníku s tonerem se prodlouží přibližně o 20 %.
Životnost válce
Jednotka válce se musí pravidelně vyměňovat. Maximální životnost válce je cca 100 000 jednostranných stránek formátu A4/Letter (3 stránky na úlohu).
Poznámka
• Skutečnou životnost jednotky fotoválce určují různé faktory, jako je teplota, vlhkost, typ papíru a množství
toneru použitého pro počet stránek v tiskových úlohách. Skutečný počet stránek, které jednotka fotoválce
vytiskne, může být výrazně nižší než tento údaj v případě, že zařízení často používáte pro tisk úloh s malým počtem stránek. Mnoho faktorů, které určují skutečnou životnost jednotky fotoválce, nelze ovlivnit, proto nemůžeme zaručit minimální počet stránek, které jednotka fotoválce vytiskne.
Pokyny pro obsluhu
193
14.1 Technické údaje
• Ukazuje-li stroj na displeji "ŽIV.VÁLCE PŘEK.", jednotka fotoválce téměř dosáhla konce své životnosti. V
tomto případě stroj nepřestane tisknout, avšak důrazně doporučujeme výměnu jednotky fotoválce kvůli zabránění zhoršení kvality tisku.
Likvidace odpadového materiálu
Odpadový materiál zlikvidujte v souladu se všemi příslušnými místními platnými předpisy.
194
Pokyny pro obsluhu
14.2 Informace o autorských právech a licencích (pouze modely podporující LAN)
14.2 Informace o autorských právech a licencích (pouze modely
podporující LAN)
*
*
*
*
*
*
"This product includes cryptographic software written by
Eric Young ([email protected])"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
• Tento výrobek obsahuje Open Source software.
• Informace ohledně autorských práv a licencí výše uvedeného Open Source softwaru najdete ve složce "Manual/Agreement" na přiloženém CD-ROM disku.
Pokyny pro obsluhu
195
Rejstřík
Rejstřík
Symbols
#101 Datum a čas...................................................... 31
#102 Logo.................................................................. 50
#103 Vaše fax. číslo................................................... 50
#110 Jazyk................................................................. 50
#114 Umístění............................................................ 50
#120 Režim volby.......................................................51
#121 Doba zpětného volání a funkce flash................ 51
#124 Režim ADSL......................................................51
#145 Kontrast displeje LCD........................................51
#147 Výběr měřítka.................................................... 51
#148 Interval displeje................................................. 51
#151 Kód správce...................................................... 51
#154 Omezení režimů.............................................. 139
#155 Změna hesla......................................................51
#158 Čas údržby........................................................ 51
#159 Nastavení všech funkcí na výchozí hodnotu..... 52
#161 Typ zvonění....................................................... 52
#165 Pípnutí............................................................... 52
#174 Oznámení ukončení úlohy.................................52
#179 Domovská obrazovka........................................52
#210 Počet zvonění faxu............................................52
#212 Počet zpožděných zvonění v režimu TEL/FAX.....
.............................................................................125
#216 Automatický seznam ID volajících.....................52
#226 Úprava času...................................................... 53
#275 Hlasitost mikrotelefonu...................................... 53
#278 Režim zavěšení pro mikrotelefon...................... 53
#289 Vymazání všech položek adresáře................... 53
#319 Vzdálené zapnutí.............................................125
#380 Formát papíru ve standardním vstupním zásobníku........................................................................... 53
#381 Formát papíru ve víceúčelové přihrádce........... 53
#382 Formát papíru spodního vstupního zásobníku 1...
...............................................................................54
#383 Typ papíru ve standardním vstupním zásobníku...
...............................................................................54
#384 Typ papíru ve víceúčelové přihrádce.................54
#385 Typ papíru spodního vstupního zásobníku 1.....54
#386 Typ papíru spodního vstupního zásobníku 2.....54
#389 Formát papíru spodního vstupního zásobníku 2...
...............................................................................55
#390 Nastavení vstupního zásobníku pro seznamy
a hlášení................................................................ 55
#391 Vlastní velikost 1 pro kopírování....................... 55
#392 Vlastní velikost 2 pro kopírování....................... 55
#394 Nastavení levého okraje pro vstupní zásobník..56
#401 Zpráva o odeslání............................................125
#402 Automatický výpis............................................125
#403 Úspora energie..................................................56
#404 Režim ručního příjmu...................................... 125
#405 Výchozí rozlišení faxu..................................... 125
#407 Nastavení funkce oboustranného tisku pro příjem
faxu...................................................................... 125
#411 Mezinár. režim................................................. 126
#412 Zpožděné odeslání..........................................126
#413 Výběr ECM...................................................... 126
196
Pokyny pro obsluhu
#416 Spojovací tón...................................................126
#418 Maximální rychlost faxu...................................126
#419 Režim rychlého skenování.............................. 126
#420 Potvrzení cíle...................................................126
#421 Omezení zadávání na číselné klávesnici........ 127
#422 Opětovné zadání faxového čísla..................... 127
#424 Potvrzení dalšího dokumentu..........................127
#425 Přímé SMTP....................................................127
#426 Oznámení o doručení......................................127
#428 Nastavení časovače POP............................... 127
#429 Oznámení o odeslání faxu.............................. 127
#430 Rozlišující vyzvánění.......................................127
#431 Vzor vyzvánění faxu........................................ 127
#432 Auto. zmenšení............................................... 128
#434 Kód aktivace faxu............................................ 128
#436 Počet tichých příjmů........................................ 128
#437 Upozornění na příjem do paměti..................... 128
#438 Přátelský příjem...............................................128
#440 Nastavení vstupního zásobníku pro fax.......... 128
#442 Nastavení faxu PC.......................................... 128
#443 Příjem PC faxu................................................ 120
#448 Režim náhledu faxu.........................................121
#450 Přístupový kód pro náhled webového faxu..... 129
#451 Oznámení přijetí faxu...................................... 129
#452 Nastavení faxování na e-mailovou adresu...... 129
#455 Tichý režim........................................................ 56
#456 Priorita víceúčelové přihrádky........................... 56
#458 Vymazání všech přijatých faxů........................129
#459 Nastavení funkcí faxu na výchozí hodnotu......129
#460 Nastavení vstupního zásobníku pro kopírování....
.............................................................................106
#461 Výchozí rozlišení kopírování........................... 106
#462 Udržení kontrastu.............................................. 56
#463 Výchozí režim provozu...................................... 56
#464 Časovač režimu.................................................56
#467 Udržení rozvržení stránky............................... 106
#468 Udržení zvětšení/zmenšení.............................106
#469 Udržení kompletace........................................ 106
#470 Udržení oboustranného tisku.......................... 106
#473 Udržení okraje................................................. 107
#474 Odsazení rámečku.......................................... 107
#475 Odsazení rámečku.......................................... 107
#478 Priorita funkce QUICK-JOB pro kopírování.......56
#479 Zobrazení počítadla pro oddělení....................141
#482 Úspora toneru...............................................29,57
#493 Režim skenování...............................................87
#494 Udržení parametrů skenování........................... 87
#497 Priorita funkce QUICK-JOB pro skenování....... 57
#500 Režim DHCP................................................... 130
#501 IP adresa......................................................... 130
#502 Maska podsítě................................................. 130
#503 Výchozí brána................................................. 130
#504 Server DNS #1................................................ 130
#505 Server DNS #2................................................ 130
#507 Název počítače................................................130
#508 Adresa MAC.................................................... 130
#526 Stav sítě.......................................................... 132
Rejstřík
#531 Proxy serveru.................................................. 131
#532 Filtrování IP..................................................... 131
#533 Automatická IP adresa.................................... 131
#534 HTTPD............................................................ 131
#535 Protokol IPv6................................................... 131
#538 Server WINS #1.............................................. 131
#539 Server WINS #2.............................................. 131
#548 Verze firmwaru................................................ 133
#549 Aktualizace firmwaru....................................... 133
#557 WSD (Webová služba pro zařízení)................ 131
#559 AirPrint.............................................................131
#567 Editace adresáře na webu...............................131
#568 Seznam ID volajících na webu........................ 131
#569 Výpis na webu................................................. 131
#578 Vymazání všech adres FTP/SMB................... 132
#580 Režim LAN...................................................... 132
#581 Stav bezdrátového připojení............................132
#582 WPS-PBC........................................................132
#583 WPS-PIN........................................................... 32
#584 Hledání SSID.....................................................33
#585 Ruční nastavení bezdrátové sítě.......................33
#586 Obnovení bezdrátového připojení................... 132
#592 Automatické odpojení od připojení Wi-Fi Direct....
.............................................................................132
#660 Počet kopií pro tisk USB....................................80
#661 Orientace záznamového papíru pro tisk USB... 80
#662 Nastavení funkce N v 1 pro tisk USB................ 80
#663 Ohraničení stránky pro funkci N v 1 pro tisk USB.
...............................................................................80
#664 Oboustranný tisk USB....................................... 80
#665 Nepřetržitý tisk USB.......................................... 80
#669 Vstupní zásobník pro tisk USB..........................80
#672 Nastavení řazení zobrazení pro tisk USB......... 81
#760 Vstupní zásobník v PCL.................................... 78
#762 Počet kopií pro tisk z počítače...........................78
#763 Formát papíru pro tisk z počítače......................78
#765 Orientace záznamového papíru v PCL............. 78
#766 Široký tisk na A4 v PCL.....................................78
#767 Počet řádků na stránku v PCL...........................78
#768 Zdroj písma v PCL.............................................78
#769 Číslo písma v PCL.............................................79
#770 Rozteč/body písma v PCL.................................79
#771 Sada symbolů v PCL.........................................79
#772 Přerušení řádků v PCL...................................... 79
#773 Režim automatického pokračování................... 79
#774 Časová prodleva dat......................................... 79
#776 Vzájemný tisk rozměru A4/Letter...................... 79
#777 Tisk chybové stránky.........................................79
#779 Nastavení emulace............................................79
A
Adresa MAC (funkce #508)...................................... 130
Adresář.......................................................................67
Odesílání faxů......................................................109
Uložení...................................................................63
Vymazání všech položek (funkce #289)................ 53
AirPrint (funkce #559)...............................................131
Aktualizace firmwaru (funkce #549)......................... 133
Auto. zmenšení (funkce #432)................................. 128
Automatická IP adresa (funkce #533)...................... 131
Automatické odpojení od připojení Wi-Fi Direct (funkce
#592)....................................................................132
Automatický podavač dokumentů.............................. 45
B
Bezdrátová síť LAN.................................................... 32
Č
Čas údržby (funkce #158).......................................... 51
Časová prodleva dat (funkce #774)........................... 79
Časovač režimu (funkce #464)...................................56
Čištění
Bílé desky a sklo..................................................178
Podávací válečky.................................................181
Válce podavače dokumentu................................ 179
Válcová jednotka................................................. 182
Válečky podavače záznamového papíru............. 180
D
Datum a čas (funkce #101)........................................ 31
Doba funkce Flash (funkce #121).............................. 51
Doba zpětného volání (funkce #121)......................... 51
Domovská obrazovka (funkce #179)..........................52
E
E-mailová adresa
Uložení..............................................................63,67
Vymazání všech položek (funkce #578).............. 132
Editace adresáře na webu (funkce #567).................131
Ekologický režim...................................................... 137
Externí telefon.......................................................... 112
F
Faxování na e-mailovou adresu............................... 121
Faxové číslo (funkce #103)........................................ 50
Filtr nevyžádaných faxů............................................117
Filtrování IP (funkce #532)....................................... 131
Fólie............................................................................71
Formát papíru
Formát papíru pro tisk z počítače (funkce #763)... 78
Spodní vstupní zásobník 1 (funkce #382)............. 54
Spodní vstupní zásobník 2 (funkce #389)............. 55
Standardní vstupní zásobník (funkce #380).......... 53
Víceúčelová přihrádka (funkce #381).................... 53
Formát záznamového papíru................................... 189
Funkce faxu..............................................................125
Funkce kopírování....................................................106
Funkce LAN..............................................................130
Funkce oboustranného tisku
Kopie......................................................................92
Print....................................................................... 70
Funkce přímého tisku................................................. 76
Funkce Pull scan........................................................ 86
Aplikace skenování................................................86
Prohlížeč................................................................86
Funkce Push scan......................................................82
Pokyny pro obsluhu
197
Rejstřík
Funkce skenování...................................................... 87
Funkce tisku USB.......................................................79
Funkce tisku z počítače..............................................78
N v 1...................................................................... 98
N v 1 (samostatné)................................................ 99
Oboustranný tisk....................................................92
Odsazení............................................................. 102
Okraj.................................................................... 101
Opakování obrazu................................................. 96
Plakát.....................................................................97
Quick ID................................................................. 95
Rezervace............................................................105
Třídění kopií podle rotace.................................... 103
Zkušební nastavení............................................... 94
G
Google Cloud Print™............................................... 143
H
Heslo (funkce #155)................................................... 51
Hlasitost mikrotelefonu (funkce #275)........................ 53
Hlášení
Adresa ................................................................ 136
Hromadné rozesílání........................................... 136
ID volajícího.................................................... 52,136
Internetový fax..................................................... 152
Nastavení.............................................................136
Odesílání...................................................... 125,151
Počet výtisků........................................................141
Server FTP.......................................................... 136
Složka SMB......................................................... 136
Test tiskárny.........................................................136
Výpadek napájení................................................ 168
Výpis...................................................... 125,136,151
Hlášení počtu výtisků............................................... 141
Hledání SSID (funkce #584).......................................33
HTTPD (funkce #534).............................................. 131
I
ID volajícího..............................................................136
Uložení.................................................................116
Volání zpět........................................................... 115
Informace o serveru FTP............................................85
Informace o složce SMB............................................ 85
Internetový fax..........................................................123
Hromadné rozesílání........................................... 124
Nastavení časovače POP (funkce #428).............127
Odesílání............................................................. 123
Oznámení o doručení (funkce #426)................... 127
Příjem.................................................................. 124
Přímé SMTP (funkce #425)................................. 127
Interval displeje (funkce #148)................................... 51
IP adresa (funkce #501)........................................... 130
J
Japonská pohlednice..................................................73
Jazyk (funkce #110)................................................... 50
K
Kazeta s tonerem....................................................... 27
Kód aktivace faxu (funkce #434).............................. 128
Konektor pro připojení mikrotelefonu......................... 31
Kontrast............................................................... 89,109
Kontrast displeje (funkce #145)..................................51
Kopie.......................................................................... 88
Brožura................................................................ 100
Kompletace............................................................94
Měřítko...................................................................91
198
Pokyny pro obsluhu
L
LDAP................................................................... 83,109
Logo (funkce #102)............................................. 50,108
M
Maska podsítě (funkce #502)................................... 130
Maximální rychlost faxu (funkce #418).....................126
Mezinárodní režim (funkce #411)............................. 126
Mobilní tisk............................................................... 143
N
Nastavení ECM (funkce #413)................................. 126
Nastavení emulace (funkce #779)..............................79
Nastavení faxování na e-mailovou adresu (funkce
#452)....................................................................129
Nastavení faxu počítače (funkce #442)....................128
Nastavení funkce oboustranného tisku pro příjem faxu
(funkce #407).......................................................125
Nastavení levého okraje pro vstupní zásobník (funkce
#394)......................................................................56
Nastavení vstupního zásobníku
Fax (funkce #440)................................................128
Kopírování (funkce #460).................................... 106
PCL (funkce #760).................................................78
Seznamy a hlášení (funkce #390)......................... 55
USB (funkce #669)................................................ 80
Nástroj Easy Print Utility.............................................74
Název počítače (funkce #507)..................................130
O
Obálka........................................................................ 71
Obnovení bezdrátového připojení (funkce #586)..... 132
Obnovení funkcí faxu (funkce #459)........................ 129
Obnovení všech funkcí (funkce #159)........................52
OCR, software.......................................................47,82
Odesílání faxů
Adresář................................................................ 109
Hromadné rozesílání............................................110
Počítačový dokument...........................................119
Ručně.................................................................. 108
Rychlá volba........................................................ 109
Odsazení rámečku (funkce #474)............................ 107
Odsazení rámečku (funkce #475)............................ 107
Omezení režimů
Aktivace (funkce #154)........................................ 139
Rejstřík
Kód oddělení........................................................139
Kód správce (funkce #151)....................................51
Zobrazení počítadla (funkce #479)...................... 141
Omezení zadávání na číselné klávesnici (funkce #421)
.............................................................................127
Opakovaná volba..................................................... 108
Opětovné zadání faxového čísla (funkce #422)....... 127
Oznámení o odeslání faxu (funkce #429)................ 127
Oznámení přijetí faxu (funkce #451)........................ 129
Oznámení ukončení úlohy (funkce #174)...................52
P
Paměťové zařízení USB......................................75,145
PCL
Číslo písma (funkce #769).....................................79
Konce řádků (funkce #772)....................................79
Orientace záznamového papíru (funkce #765)......78
Počet řádků na stránku (funkce #767)...................78
Rozteč/body písma (funkce #770)......................... 79
Sada symbolů (funkce #771)................................. 79
Široký tisk na A4 (funkce #766)............................. 78
Vstupní zásobník (funkce #760)............................ 78
Zdroj písma (funkce #768).....................................78
Pípnutí (funkce #165)................................................. 52
Počet kopií pro tisk z počítače (funkce #762).............78
Počet řádků na stránku (funkce #767)....................... 78
Počet zvonění
Režim POUZE FAX (funkce #210)........................ 52
TEL/FAX (funkce #212)....................................... 125
Tichý fax (funkce #436)........................................128
Počet zvonění faxu (funkce #210)..............................52
Podmínky e-mailu (výjimka SSL)............................. 159
Potvrzení cíle (funkce #420).....................................126
Potvrzení dalšího dokumentu (funkce #424)............127
Print
Oboustranný tisk....................................................70
Paměťové zařízení USB........................................ 75
Speciální média..................................................... 70
Priorita funkce QUICK-JOB
Kopírování (funkce #478)...................................... 56
Skenování (funkce #497).......................................57
Priorita víceúčelové přihrádky (funkce #456)............. 56
Programování.............................................................50
Proof Print................................................................ 144
Protokol IPv6 (funkce #535)..................................... 131
Proxy serveru (funkce #531).................................... 131
Přátelský příjem (funkce #438).................................128
Přenos hromadného rozesílání......................... 110,124
Příjem faxu
Počítač................................................................. 119
Vymazání všech položek (funkce #458).............. 129
Webový prohlížeč................................................ 120
Příjem faxu počítačem (funkce #443).......................120
Připojení..................................................................... 29
LAN........................................................................29
USB....................................................................... 34
Přístupový kód pro náhled webového faxu (funkce
#450)....................................................................129
Q
QUICK-JOB..............................................................142
R
Režim ADSL (funkce #124)........................................51
Režim automatického pokračování (funkce #773)..... 79
Režim DHCP (funkce #500)..................................... 130
Režim FAX (pouze fax).............................................111
Režim LAN (funkce #580)........................................ 132
Režim náhledu faxu (funkce #448)...........................121
Režim ručního příjmu (funkce #404)........................ 125
Režim rychlého skenování (funkce #419)................ 126
Režim skenování (funkce #493).................................87
Režim TEL......................................................... 111,112
Režim volby (funkce #120).........................................51
Režim zavěšení pro mikrotelefon (funkce #278)........ 53
Rozlišení..............................................................89,109
Ruční nastavení bezdrátové sítě (funkce #585).........33
Rychlá volba
Odesílání faxů......................................................109
Ř
Řídicí jednotka centrální správy............................... 146
S
Server DNS #1 (funkce #504).................................. 130
Server DNS #2 (funkce #505).................................. 130
Server WINS #1 (funkce #538)................................ 131
Server WINS #2 (funkce #539)................................ 131
Seznam adres.......................................................... 136
Seznam hromadného rozesílání.............................. 136
Seznam ID volajících (funkce #216)...........................52
Seznam ID volajících na webu (funkce #568).......... 131
Seznam nastavení....................................................136
Seznam písem PCL................................................. 136
Seznam serverů FTP............................................... 136
Seznam složek SMB................................................ 136
Síťové funkce............................................................. 57
Sklo skeneru........................................................44,108
Služba rozlišujícího vyzvánění (funkce #430).......... 127
Software Multi-Function Station
Aktivace................................................................. 47
Instalace................................................................ 34
Odinstalace............................................................36
Spodní vstupní zásobník (volitelně)......................... 147
Spojovací tón (funkce #416).....................................126
Stav bezdrátového připojení (funkce #581)..............132
Stav sítě (funkce #526)............................................ 132
Š
Štítek.......................................................................... 71
T
TEL/FAX, režim.................................................. 111,112
Test tiskárny............................................................. 136
Tichý režim (funkce #455).......................................... 56
Pokyny pro obsluhu
199
Rejstřík
Tisk chybové stránky (funkce #777)...........................79
Tisk USB
Nastavení funkce N v 1 (funkce #662)...................80
Nastavení řazení zobrazení (funkce #672)............81
Nepřetržitý tisk (funkce #665)................................ 80
Oboustranný tisk (funkce #664).............................80
Ohraničení stránky pro funkci N v 1 (funkce #663)80
Orientace záznamového papíru (funkce #661)......80
Počet kopií (funkce #660)...................................... 80
Vstupní zásobník (funkce #669)............................ 80
Typ papíru
Spodní vstupní zásobník 1 (funkce #385)............. 54
Spodní vstupní zásobník 2 (funkce #386)............. 54
Standardní vstupní zásobník (funkce #383).......... 54
Víceúčelová přihrádka (funkce #384).................... 54
Typ zvonění (funkce #161)......................................... 52
U
Udržení kompletace (funkce #469).......................... 106
Udržení kontrastu (funkce #462)................................ 56
Udržení oboustranného tisku (funkce #470)............ 106
Udržení okraje (funkce #473)................................... 107
Udržení parametrů skenování (funkce #494)............. 87
Udržení rozvržení stránky (funkce #467)................. 106
Udržení zvětšení/zmenšení (funkce #468)...............106
Uložení
Adresář.................................................................. 63
Hromadné rozesílání............................................. 65
Informace o volajícím...........................................116
Rychlá volba.......................................................... 64
Umístění (funkce #114).............................................. 50
Upozornění na příjem do paměti (funkce #437)....... 128
Uvíznutí
Dokument............................................................ 176
Záznamový papír................................................. 170
Ú
Úprava času (funkce #226)........................................ 53
Úspora energie (funkce #403)....................................56
Úspora toneru (funkce #482).................................29,57
V
Válcová jednotka........................................................ 27
Velikost kopie............................................................. 89
Verze firmwaru (funkce #548).................................. 133
Víceúčelová přihrádka................................................42
Vlastní velikost 1 pro kopírování (funkce #391)......... 55
Vlastní velikost 2 pro kopírování (funkce #392)......... 55
Vstupní zásobník papíru.............................................38
Výběr měřítka (funkce #147)...................................... 51
Výchozí brána (funkce #503)................................... 130
Výchozí nastavení faxu (funkce #459)..................... 129
Výchozí režim provozu (funkce #463)........................ 56
Výchozí rozlišení faxu (funkce #405)....................... 125
Výchozí rozlišení kopírování (funkce #461)............. 106
Vymazání všech adres FTP/SMB (funkce #578)..... 132
Výpadek napájení.....................................................168
Vypínač...................................................................... 31
200
Pokyny pro obsluhu
Výpis (funkce #402)...........................................125,136
Výpis na webu (funkce #569)................................... 131
Vzájemný tisk rozměru A4/Letter (funkce #776)........ 79
Vzdálené zapnutí (funkce #319)...............................125
Vzor vyzvánění pro rozlišující vyzvánění (funkce #431)
.............................................................................127
W
Wi-Fi Direct...............................................................143
WPS-PBC (funkce #582)..........................................132
WPS-PIN (funkce #583)............................................. 32
WSD (Webová služba pro zařízení) (funkce #557).. 131
Z
Zabezpečený tisk..................................................... 144
Zadávání znaků..........................................................60
Základní funkce.......................................................... 50
Záznamník................................................................113
Záznamový papír........................................................37
Zpožděné odeslání (funkce #412)............................126
Zpráva o odeslání (funkce #401)..............................125
Zprávy a hlášení na displeji......................................152
Ž
Životnost tonerové kazety........................................ 193
Životnost válce......................................................... 193
Poznámka
Pokyny pro obsluhu
201
Poznámka
202
Pokyny pro obsluhu
Poznámka
Pokyny pro obsluhu
203
Panasonic System Networks Co., Ltd. 2016
PNQX7880YA P0116KU1036-CD
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement