Panasonic KXHNS103FX Operating instructions

Panasonic KXHNS103FX Operating instructions
Instrukcja montażu
System Sieci Domowej
Czujnik przecieku wody
Model
KX-HNS103FX
Dziękujemy za zakup produktu marki Panasonic.
W niniejszym dokumencie opisano prawidłowy sposób montażu czujnika przecieku wody.
Szczegółowy opis obsługi systemu zawiera Przewodnik Użytkownika
(str. 19).
Prosimy zapoznać się z niniejszym dokumentem przed uruchomieniem
urządzenia oraz o zachowanie go na przyszłość.
English and Hungarian documentation is available at:
Az angol és magyar nyelvű dokumentáció itt érhető el:
http://panasonic.net/pcc/support/tel/homenetwork/fx/
Spis treści
Wprowadzenie
Elementy wyposażenia ....................3
Ważne informacje
O systemie .......................................4
Bezpieczeństwo użytkowania ..........4
Zasady bezpieczeństwa ..................5
Zapewnienie optymalnego
działania ..........................................5
Informacje dodatkowe .....................6
Ustawienia
Nazwy i funkcje części .....................8
Wskaźnik LED .................................8
Opis konfiguracji ..............................8
Wkładanie akumulatorów ................9
Rejestracja czujnika .........................9
Sprawdzanie obszaru
użytkowania ...................................10
Instalacja .......................................11
Załącznik
Sprawdzanie czujnika ....................19
Funkcje dostępne w aplikacji [Home
Network] ........................................19
Dostęp do Przewodnik Użytkownika 19
Specyfikacja ..................................20
2
Wprowadzenie
Elementy wyposażenia
Wyposażenie załączone w zestawie
Nr
Element wyposażenia/Nr art.
A
Akumulator*1
1
B
Uchwyty do montażu na ścianie*2
2
C
Wkręty do montażu na ścianie (25 mm)*3
3
*1
*2
*3
Ilość
Przed wymianą akumulatora zapoznaj się z informacjami o akumulatorze w rozdziale
“Źródło zasilania” sekcji “Specyfikacja”, str. 20.
1 uchwyt do urządzenia głównego
1 uchwyt do sondy
2 wkręty do urządzenia głównego i 1 wkręt do sondy
A
B
C
Informacje dodatkowe
R Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
R Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego
wyglądu produktu.
Znaki towarowe
R iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
R Android jest znakiem towarowym Google Inc.
R Microsoft, Windows i Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
R Wszystkie inne znaki towarowe i znaki fabryczne wymienione w niniejszej Instrukcji są
własnością odnośnych producentów.
3
Ważne informacje
O systemie
R Niniejszy system jest systemem
pomocniczym, którego zadaniem nie jest
zapewnienie całkowitej ochrony przed
utratą mienia. Firma Panasonic nie
ponosi odpowiedzialności w przypadku
utraty mienia w czasie pracy tego
systemu.
R Funkcje bezprzewodowe systemu są
podatne na zakłócenia, w związku
z czym nie można zagwarantować ich
działania w każdej sytuacji. Firma
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności
za obrażenia ciała lub uszkodzenie
mienia w wyniku błędów lub awarii
komunikacji bezprzewodowej.
Bezpieczeństwo
użytkowania
Aby uniknąć poważnych urazów
i zagrożenia życia lub szkód materialnych,
przed rozpoczęciem użytkowania produktu
należy uważnie przeczytać ten rozdział
w celu zapewnienia właściwego
i bezpiecznego funkcjonowania produktu.
OSTRZEŻENIE
Zasilanie
R Korzystaj tylko ze źródła zasilania
oznaczonego na urządzeniu.
R Nie podłączaj nie wyszczególnionych
urządzeń.
Instalacja
R Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiaj
produktu na działanie deszczu.
4
R Urządzenia nie należy umieszczać ani
używać w pobliżu sprzętu sterowanego
automatycznie, np. drzwi
automatycznych i alarmów
przeciwpożarowych. Fale radiowe
emitowane przez urządzenie mogą
zakłócić działanie tego typu sprzętu,
prowadząc do wypadków.
R Przewód nie powinien być zbytnio
naciągnięty, zagięty ani umieszczony
pod ciężkimi przedmiotami. Urządzenie
główne zawsze powinno być w pozycji
pionowej.
R Nie dopuszczać do kontaktu sondy
z akumulatorem ani gniazdem
elektrycznym. Produkt mógłby ulec
uszkodzeniu.
R Małe przedmioty, takie jak wkręty,
należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
połknięcia. W razie ich połknięcia
natychmiast zgłoś się do lekarza.
Bezpieczeństwo obsługi
R Nie demontuj produktu.
Medyczne
R Osoby korzystające z osobistych
urządzeń medycznych np. rozruszników
serca, aparatów słuchowych itp., przed
rozpoczęciem użytkowania tego
urządzenia powinny skonsultować taki
zamiar z lekarzem lub producentem
urządzenia medycznego. Funkcje DECT
działają w paśmie 1,88 GHz i 1,90 GHz
przy szczytowej mocy nadajnika
250 mW.
R Urządzenia nie należy używać
w placówkach opieki zdrowotnej,
w miejscach, gdzie jest to wyraźnie
zabronione. Szpitale i placówki opieki
zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu
wrażliwego na działanie zewnętrznych
źródeł fal radiowych.
Ważne informacje
Akumulator litowy CR
R Nie ładować, nie rozbierać, nie
przerabiać, nie podgrzewać ani nie
wrzucać do ognia.
R Nie dotykać styków
i
metalowymi
przedmiotami.
R Użycie nieprawidłowej baterii stwarza
ryzyko wybuchu. Zużytą baterię należy
zutylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami.
R W razie kontaktu elektrolitu z dłońmi lub
odzieżą należy go dokładnie spłukać
wodą.
R W razie dostania się elektrolitu do oczu
nie wolno ich trzeć. Dokładnie przemyć
oczy wodą i zgłosić się do lekarza.
UWAGA
Akumulator litowy CR
R Używaj wyłącznie wskazanego
akumulatora (str. 3).
R Włóż prawidłowo baterię.
R Nie zostawiaj baterii w samochodzie
wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych przez dłuższy
czas przy podniesionych szybach
i zamkniętych drzwiach.
R Wyjmuj baterię, jeśli nie zamierzasz
używać produktu przez dłuższy okres
czasu. Przechowaj ją w chłodnym,
ciemnym miejscu.
R Nie wymieniaj baterii mokrymi rękami.
R Przechowuj akumulatory w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
połknięcia. W przypadku połknięcia
akumulatora natychmiast udaj się do
lekarza.
R Usuń akumulator, jeżeli jest niezdatny
do użytku. Istnieje ryzyko wycieku,
przegrzania i pęknięcia. Nie korzystaj
z akumulatora w przypadku stwierdzenia
wycieku.
R Należy ostrożnie obchodzić się
z akumulatorami. Nie należy dopuścic
do kontaktu akumulatorów z materiałami
przewodzącymi prąd, takimi jak
pierścionki, bransolety i klucze.
Akumulatory lub materiały przewodzące
mogą się rozgrzać i spowodować
oparzenia.
Zasady bezpieczeństwa
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia
prądem lub urazów, korzystając z produktu
należy zawsze przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Używaj wyłącznie akumulatorów
opisanych w tym dokumencie. Nie
wrzucaj akumulatorów do ognia. Grozi
to wybuchem. Sprawdź, czy istnieją
lokalne zalecenia odnośnie utylizacji
tego typu odpadów i zastosuj się do
nich.
ZACHOWAJ TE ZALECENIA
Zapewnienie
optymalnego działania
Lokalizacja huba/zapobieganie
zakłóceniom
Hub i inne kompatybilne urządzenia
Panasonic komunikują się za
pośrednictwem fal radiowych.
R Aby zapewnić maksymalny zasięg
i działanie bez zakłóceń, zalecana jest
następująca lokalizacja huba:
– w łatwo dostępnym miejscu, wysoko
i centralnie, bez przeszkód pomiędzy
produktem i hubem, wewnątrz
budynków.
5
Ważne informacje
– z dala od urządzeń elektrycznych,
takich jak telewizory, radia,
komputery, urządzenia
bezprzewodowe i inne telefony.
– z dala od nadajników radiowych,
takich jak zewnętrzne anteny
i maszty telefonii komórkowej. (Unikaj
umieszczania huba we wnęce
okiennej lub przy oknie).
R Jeśli w lokalizacji huba odbiór nie jest
zadowalający, przenieś go w inne
miejsce, aby zapewnić lepszy odbiór.
Środowisko
R Umieść produkt z dala od urządzeń
generujących zakłócenia elektryczne,
takich jak lampy fluorescencyjne i silniki.
R Produkt należy chronić przed
nadmiernym zadymieniem, kurzem,
wilgocią, wysoką temperaturą
i wibracjami.
R Produkt nie powinien być wystawiany na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
R Nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów na urządzeniu.
R Urządzenie należy umieścić z dala od
źródeł ciepła, takich jak grzejniki,
kuchenki itp. Nie należy go także
umieszczać w pomieszczeniach
o temperaturze niższej niż 0 °C lub
wyższej niż 40 °C.
R Używanie tego produktu w pobliżu
urządzeń elektrycznych może
powodować zakłócenia. Przenieś go
z dala od innych urządzeń elektrycznych.
R Nie dopuszczać do kontaktu metalowych
czujek sondy z metalowymi
przedmiotami. Może to skrócić czas
pracy akumulatora.
6
Informacje dodatkowe
UWAGA: Wymiana akumulatora na
akumulator niewłaściwego rodzaju
powoduje zagrożenie wybuchem. Zużyte
akumulatory należy zutylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rutynowa konserwacja
R Wytrzyj zewnętrzną część produktu
miękką wilgotną ściereczką.
R Nie wolno stosować benzyny,
rozpuszczalnika ani żadnego proszku do
szorowania.
R Jeśli dojdzie do kontaktu metalowych
czujek sondy z materiałem obcym
(olejem, detergentem itp.), czujki mogą
odpychać wodę i nie być w stanie
prawidłowo wykrywać przecieku wody.
Należy sprawdzać okresowo czujki
metalowe i wycierać znajdującą się na
nich wodę lub materiały obce.
R W razie kontaktu czujek z wodą, należy
wytrzeć sondę do sucha. Nie
dopuszczać do przedłużonego kontaktu
czujek z wodą, ponieważ mogą zacząć
czernieć. (Nie wpłynie to na zdolność
produktu do wykrywania przecieku
wody).
Utylizacja zużytego sprzętu
i akumulatorów (dotyczy tylko Unii
Europejskiej i krajów mających systemy
recyklingu)
1
2
Ważne informacje
Niniejsze symbole (A, B) umieszczane na
produktach, opakowaniach i/lub
w dokumentacji towarzyszącej oznaczają,
że nie wolno mieszać zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych oraz
akumulatorów z innymi odpadami
gospodarczymi.
W celu zapewnienia właściwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zużytych produktów oraz akumulatorów,
należy oddawać je do wyznaczonych
punktów gromadzenia odpadów zgodnie
z przepisami prawa krajowego.
Prawidłowa utylizacja tych produktów
pomoże oszczędzać cenne zasoby
i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu
wpływowi na ludzkie zdrowie i środowisko.
Aby uzyskać dodatkowe informacje
dotyczące zbiórki i przetwarzania wtórnego,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Za niewłaściwe pozbywanie się
powyższych odpadów mogą grozić kary
przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy symbolu baterii/akumulatorów
Ten symbol (B) może występować wraz
z symbolem pierwiastka chemicznego.
W takim przypadku spełnia on wymagania
Dyrektywy w sprawie określonego środka
chemicznego.
Uwaga dotycząca procedury
wyjmowania akumulatora
Patrz “Wkładanie akumulatorów” na
str. 9.
Dotyczy użytkowników biznesowych
działających na terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
dostawcą, który udzieli dalszych informacji.
Informacje o pozbywaniu się w/w
urządzeń w państwach trzecich
Niniejsze symbole (A, B) obowiązują
wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
Chcąc pozbyć się w/w urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy
skontaktować się z władzami lokalnymi lub
sprzedawcą w sprawie właściwego
sposobu wyrzucania tego rodzaju
przedmiotów.
7
Ustawienia
Nazwy i funkcje części
A
C
B
D
E
Wskaźnik
Stan
Zielony,
świeci
Nie wykryto wody
Czerwony,
świeci
Wykryto wodę
Czerwony,
pulsuje
Czujnik znajduje się poza
zasięgiem huba
Zielony, powoli pulsuje
Tryb rejestracji (po naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku M
N)
Wyłączenie
Akumulator wyczerpany
Uwaga:
R Wskaźnik LED nie wskazuje stanu
czujnika, jeżeli czujnik nie został
zarejestrowany (str. 9).
F
Opis konfiguracji
G
1
Urządzenie główne
Pokrywa urządzenia głównego
M
N
Używany do potwierdzania stanu
czujnika lub do rejestracji czujnika
w hubie.
Wskaźnik LED
Kabel
Sonda
Czujki
2
3
4
Wskaźnik LED
Aby potwierdzić stan czujnika, naciśnij
przycisk M
N i sprawdź wskaźnik LED.
Po potwierdzeniu stanu czujnika zalecamy
jak najszybciej wyłączyć wskaźnik LED,
ponownie naciskając przycisk M
N, aby
wydłużyć czas pracy baterii.
8
5
Wstępna konfiguracja
Upewnij się, że możesz uzyskać
dostęp do systemu za pomocą
urządzenia przenośnego.
Szczegółowe informacje zawiera
Instrukcja konfiguracji systemu huba.
Włożenie akumulatorów
Czujnik jest zasilany akumulatorowo.
Rejestracja
Wymagana, jeżeli czujnik zakupiono
oddzielnie (nie jako część zestawu).
Sprawdzenie obszaru użytkowania
Przeczytaj informacje zawarte
w niniejszym dokumencie, aby się
upewnić, że wybrany obszar
użytkowania jest odpowiedni do
zapewnienia prawidłowego działania.
Instalacja
Zamontuj czujnik w wybranym miejscu.
Ustawienia
Wkładanie
akumulatorów
R UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatora
litowego CR2.
R Sprawdź biegunowość ( ,
).
1
Zdejmij pokrywę urządzenia głównego.
R Unieś w miejscu wcięcia (A)
i otwórz pokrywę urządzenia
głównego (B).
2
1
2
Rejestracja czujnika
Ta procedura nie jest wymagana w przypadku urządzeń, które wchodzą w skład
zestawu.
Przed użyciem czujnika należy go
zarejestrować w hubie.
Kupując urządzenia oddzielnie (tj. nie
w zestawie), należy zarejestrować każde
z nich w hubie.
Możesz zarejestrować każde urządzenie za
pomocą przycisków do rejestracji lub
aplikacji [Home Network].
Korzystanie z przycisków do
rejestracji
1 Hub:
Włóż akumulator.
2
3
Załóż pokrywę urządzenia głównego.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk M
OTHER DEVICEN, aż wskaźnik LED
zacznie powoli pulsować na zielono.
Czujnik:
Zdejmij pokrywę urządzenia
głównego, naciśnij i przytrzymaj
N, aż wskaźnik LED
przycisk M
zacznie powoli pulsować na zielono
(str. 8).
R Po zakończeniu rejestracji hub
wygeneruje długi sygnał dźwiękowy.
Uwaga:
R Aby anulować operację bez rejestracji
czujnika, naciśnij ponownie przycisk
M
N na hubie i na czujniku.
R Jeśli rejestracja nie powiedzie się, hub
wygeneruje kilka krótkich sygnałów
dźwiękowych.
Korzystanie z aplikacji
Po zarejestrowaniu czujnika za pomocą
aplikacji [Home Network] można przypisać
9
Ustawienia
nazwy do urządzeń i pogrupować je według
lokalizacji. Więcej informacji zawiera
Przewodnik Użytkownika (str. 19).
Sprawdzanie obszaru
użytkowania
Zasięg komunikacji
bezprzewodowej
Zasięg komunikacji bezprzewodowej
poszczególnych urządzeń w systemie licząc
od huba wynosi około 50 m
w pomieszczeniach i około 300 m na
zewnątrz. Komunikacja bezprzewodowa
może nie działać prawidłowo, jeśli między
hubem i innymi urządzeniami znajdują się
następujące przeszkody:
R Metalowe drzwi lub siatki
R Ściany zawierające izolację z blachy
aluminiowej
R Ściany wykonane z betonu lub blachy
stalowej falistej
R Okna wyposażone w szyby zespolone
jednokomorowe
R Kilka ścian
R W przypadku używania poszczególnych
urządzeń na różnych kondygnacjach lub
w różnych budynkach
Uwaga:
R Aby sprawdzić stan komunikacji
czujnika, naciśnij przycisk M
N. Jeżeli
wskaźnik LED świeci się na zielono lub
czerwono, komunikacja pomiędzy
czujnikiem a hubem działa prawidłowo.
Jeżeli wskaźnik LED pulsuje na
czerwono, czujnik znajduje się poza
zasięgiem huba.
10
Ustawienia
Instalacja
Urządzenie główne montuje się na ścianie, a sondę można zamontować na ścianie lub na
podłodze.
Kiedy metalowe czujki na sondzie wejdą w kontakt z wodą, przepływa między nimi niewielki
ładunek elektryczny, co urządzenie główne traktuje jako przeciek wody.
Sonda zamontowana na ścianie
Sonda zamontowana na podłodze
Przestrogi dotyczące montażu
R Czujnik nie nadaje się do stosowania w sytuacjach wymagających niezawodnego
działania. Nie zaleca się stosowania czujnika w takich sytuacjach.
R Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody powstałe
w wyniku używania tego produktu.
R W trakcie montażu należy upewnić się, że akumulator został prawidłowo włożony,
a pokrywa urządzenia głównego jest całkowicie zamknięta.
R W przypadku montażu na drewnianej powierzchni należy użyć dostarczonych uchwytów
do montażu na ścianie. Uchwyty do montażu na ścianie należy przymocować do ściany
za pomocą wkrętów (nie używać taśmy dwustronnej).
R Czujnik należy zamontować na stabilnym podłożu, które zapewni odpowiednie podparcie
urządzenia.
R Nie wolno montować czujnika na miękkim podłożu. Może spaść, zepsuć się lub
spowodować obrażenia ciała.
R Czujnika nie należy montować na następujących podłożach: płyty gipsowe, beton
komórkowy (ALC), bloczki betonowe, sklejka o grubości mniejszej niż 25,4 mm itp.
R Czujnik może nie być w stanie prawidłowo wykryć przecieku wody, jeśli woda zawiera
zanieczyszczenia, na przykład olej, lub jeśli jest zamarznięta (tj. w postaci lodu lub
śniegu).
11
Ustawienia
R Dotknięcie metalowych czujek dłonią może spowodować wykrycie przecieku wody. To
nie jest usterka.
R Zamontować sondę w taki sposób, aby metalowe czujki były w pozycji poziomej. Przeciek
wody zostanie wykryty pod warunkiem, że woda dotknie obu metalowych czujek; jeśli
woda dotyka tylko jednej czujki, przeciek nie zostanie wykryty.
Montaż prawidłowy
Montaż nieprawidłowy
Metalowe czujki ustawione równolegle
do podłogi
Metalowe czujki nie ustawione równolegle do podłogi
Miejsce montażu
Czujnik przecieku wody należy zamontować w piwnicy, kuchni, pomieszczeniu
gospodarczym lub w innym miejscu, gdzie mają być wykrywane przecieki wody. Najczęściej
czujnik montuje się w pobliżu pralki, ogrzewacza ciepłej wody lub w miejscach, gdzie
dochodziło do przecieków wody.
Uwaga:
R Zamontować sondę w taki sposób, aby metalowe czujki znajdowały się około 1 mm nad
podłogą. Jeśli czujki będą dotykać podłogi, czujnik może generować fałszywe alarmy.
Jeśli czujki będą zbyt daleko od podłogi, przecieki wody będą wykrywane dopiero wtedy,
gdy poziom wody będzie dostatecznie wysoki, aby dotknąć czujek.
12
Ustawienia
R Zamontować urządzenie główne 1 m lub wyżej nad podłogą. Urządzenie główne nie jest
wodoszczelne; jeśli zostanie zamoczone, czujnik może ulec uszkodzeniu i przecieki wody
nie będą wykrywane prawidłowo.
13
Ustawienia
Mocowanie uchwytów do montażu na ścianie
1 Przymocuj uchwyty do montażu na ścianie za pomocą wkrętów.
n Urządzenie główne
1 Wkręty
2 75 mm
n Sonda
1 Wkręt
1
2
1
1
Uwaga:
R Opis montażu sondy na podłodze znajduje się na str. 17. W takim przypadku
uchwyt do montażu sondy na ścianie nie będzie potrzebny.
14
Ustawienia
2
Usuń nośnik z taśmy dwustronnej, umieść urządzenie główne i sondę w uchwytach do
montażu na ścianie, po czym dociśnij mocno każde urządzenie, aby pewnie przylegało
do powierzchni montażowej.
3 Taśma dwustronna
3
3
3
15
Ustawienia
Mocowanie za pomocą samej taśmy dwustronnej
Uwaga:
R Przed umieszczeniem taśmy upewnij się, że powierzchnie, do których będzie przylegać
taśma dwustronna są czyste i suche. W przypadku mocowania taśmy dwustronnej do
mokrej powierzchni betonu lub cegieł, należy dokładnie ją wysuszyć przed
umieszczeniem taśmy dwustronnej.
1
Usuń nośnik z taśmy dwustronnej, przymocuj urządzenie główne i sondę do
powierzchni montażowej, po czym dociśnij mocno każde urządzenie, aby pewnie do
niej przylegało.
1 Taśma dwustronna
1
1
1
Uwaga:
R Opis montażu sondy na podłodze znajduje się na str. 17.
16
Ustawienia
Montaż sondy na podłodze
W przypadku montażu sondy na podłodze należy przymocować ją bezpośrednio do podłogi
za pomocą taśmy dwustronnej.
Uwaga:
R Jeśli sonda zostanie przymocowana do podłogi po umieszczeniu jej w uchwycie do
montażu na ścianie, czujki będą znajdowały się zbyt daleko od podłogi, w związku
z czym przecieki wody będą wykrywane dopiero wtedy, gdy poziom wody będzie
dostatecznie wysoki, aby dosięgnąć czujek.
Montaż prawidłowy
Montaż nieprawidłowy
Płytka woda dotyka czujek
Tylko głęboka woda może dotknąć czujek
A
A Uchwyt do montażu na ścianie
17
Ustawienia
Zdejmowanie ze ściany
n Zdejmowanie z uchwytów do montażu na ścianie
1 Umieść płaski śrubokręt we wgłębieniach w uchwytach do montażu na ścianie
i delikatnie podważ urządzenie główne i sondę.
2
Wykręć wkręty mocujące uchwyty do montażu na ścianie do ściany.
n Zdejmowanie w przypadku zamocowania za pomocą samej taśmy dwustronnej
1 Przywiąż kawałek nitki do dwóch pałeczek, śrubokrętów itp.
2
Naciągnij nitkę i wykorzystaj ją do przecięcia taśmy dwustronnej, a następnie usuń
resztki taśmy.
1 Resztki taśmy
1
18
Załącznik
Sprawdzanie czujnika
Wskaźnik LED czujnika umożliwia
sprawdzenie, czy czujnik działa prawidłowo.
1 Zdejmij pokrywę urządzenia głównego.
2
3
4
5
Naciśnij M
N.
Dotknij czujkami sondy wody.
Sprawdź, czy wskaźnik LED świeci na
czerwono.
Naciśnij ponownie przycisk M
N.
Funkcje dostępne
w aplikacji [Home
Network]
Poniżej podano niektóre funkcje czujnika
dostępne podczas korzystania z aplikacji
[Home Network]. Więcej informacji zawiera
Przewodnik Użytkownika (str. 19).
– System alarmowy
Za pomocą aplikacji można aktywować
lub dezaktywować system, potwierdzać
bieżący stan czujnika oraz wyświetlać
dziennik zdarzeń.
– Integracja czujnika
Czujnik można skonfigurować tak, aby
uruchamiał inne zdarzenia systemowe,
np. rejestrację za pomocą kamery,
włączanie urządzeń elektrycznych (np.
lamp) itp. (Wymagane odpowiednie
urządzenie).
– Powiadomienia telefoniczne
System można skonfigurować tak, aby
zadzwonił pod zaprogramowany numer
telefonu, gdy czujnik zadziała.
Dostęp do Przewodnik
Użytkownika
Przewodnik Użytkownika to zbiór
dokumentacji online, która umożliwia
optymalne wykorzystanie aplikacji [Home
Network].
1 Urządzenia iPhone/iPad
na ekranie głównym
Dotknij
aplikacji.
Urządzenia z systemem Android™
Dotknij lub naciśnij przycisk menu
w urządzeniu przenośnym na ekranie
głównym aplikacji.
2 Wybierz [Przewodnik Użytkownika].
Uwaga:
R Microsoft® Windows® Internet Explorer®
8 i starsze wersje nie są obsługiwane.
R Zaleca się Android 4.1 lub nowsze
wersje.
R Przewodnik Użytkownika jest także
dostępna na poniższej stronie
internetowej.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/
homenetwork/manual/
19
Załącznik
Specyfikacja
R Standardy
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: cyfrowy
rozszerzony standard telefonii
bezprzewodowej)
R Zakres częstotliwości
1,88 GHz – 1,90 GHz
R Moc nadajnika RF
Ok.: 10 mW (średnia moc na kanał)
250 mW (maks.)
R Źródło zasilania
Bateria litowa CR2 (CR15H270)
(1 ´ 3,0 V, 850 mAh)
R Warunki obsługi
0 °C – 40 °C
R Żywotność akumulatorów
Maks. 2 lata (kiedy czujnik uruchamia
się raz w miesiącu w temperaturze
25 °C) w przypadku akumulatora 3,0 V,
850 mAh. Czas pracy akumulatora różni
się w zależności od pojemności użytego
akumulatora.
R Wymiary
Urządzenie główne (wysokość ´
szerokość ´ głębokość) (bez taśmy
dwustronnej):
Ok. 106 mm ´ 31 mm ´ 22 mm
Sonda (wysokość ´ szerokość ´
głębokość) (bez taśmy dwustronnej):
Ok. 44 mm ´ 24 mm ´ 10 mm
Kabel (długość):
Ok. 1,2 m
R Masa (ciężar)
Ok. 80 g, bez akumulatora
20
Notatki
21
Notatki
22
Notatki
23
Informacje do zachowania na przyszłość
Zalecamy zanotowanie sobie następujących informacji na wypadek
ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym.
Nr seryjny
Data zakupu
(wewnątrz urządzenia głównego)
Nazwa i adres sprzedawcy
Dołącz tutaj swój dowód zakupu.
© Panasonic Corporation 2016
*PNQX7340YA*
*PNQX7340YA*
PNQX7340YA
CC0216WK1126 (E)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement