Panasonic KXHNS103FX Instrucțiuni de utilizare

Panasonic KXHNS103FX Instrucțiuni de utilizare
Ghid de instalare
Sistem de reţea de domiciliu
Senzor de inundaţie
Model Nr.
KX-HNS103FX
Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat un produs Panasonic.
Acest document explică instalarea corectă a senzorului de inundaţii.
Pentru detalii cu privire la utilizarea sistemului, consultaţi Ghidul
utilizatorului (pagina 19).
Citiţi acest document înainte de utilizarea aparatului şi păstraţi-l pentru
referinţe ulterioare.
Cuprins
Introducere
Informaţii privind accesoriile
3
Informaţii importante
Despre acest sistem
Pentru siguranţa dumneavoastră
Instrucţiuni importante de siguranţă
Pentru cele mai bune performanţe
Alte informaţii
4
4
5
5
6
Configurare
Denumirea şi funcţiile componentelor
Indicator LED
Prezentarea configurării
Introducerea bateriei
Înregistrarea senzorului
Confirmarea domeniului de utilizare
Instalarea
8
8
8
9
9
10
11
Anexă
Testarea senzorului
19
Funcţii disponibile la utilizarea aplicaţiei
[Home Network]
19
Accesarea Ghidului de utilizare
19
Specificaţii
20
2
Introducere
Informaţii privind accesoriile
Accesorii furnizate
Nr.
Accesorii articol/număr piesă
①
Baterie*1
Cantitate
②
Adaptoare pentru montarea pe perete*
③
Şuruburi de montare pe perete (25 mm)*
1
2
2
3
3
*1 La înlocuirea bateriilor, consultaţi „Sursă de alimentare” din „Specificaţii”, pagina 20
pentru informaţii privind bateria.
*2 1 adaptor pentru unitatea principală.
1 adaptor pentru unitatea sondei.
*3 2 şuruburi pentru unitatea centrală şi 1 şurub pentru sondă.
Alte informaţii
 Forma şi specificaţiile se pot schimba fără o notificare prealabilă.
 Ilustraţiile din aceste instrucţiuni pot diferi uşor de produsul efectiv.
Mărci comerciale
 iPhone şi iPad sunt mărci comerciale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite şi alte ţări.
 Android este o marcă comercială Google Inc.
 Microsoft, Windows şi Internet Explorer sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.
 Toate celelalte mărci comerciale identificate în prezentul document constituie
proprietatea deţinătorilor respectivi.
3
Informaţii importante
antiincendiu. Undele radio emise de
acest produs pot determina
funcţionarea defectuoasă a acestor
dispozitive, cauzând accidente.
 Cablul nu trebuie să fie tras, îndoit
excesiv, sau amplasat sub obiecte grele.
Păstraţi unitatea principală întotdeauna
în poziţie verticală.
 Nu permiteţi intrarea sondei în contact
cu o baterie sau cu o priză electrică.
Produsul se poate deteriora.
 Nu păstraţi piesele mici (şuruburile,
etc.) la îndemâna copiilor. Există riscul
înghiţirii. În cazul înghiţirii, apelaţi la
ajutorul unui medic.
Despre acest sistem
 Acesta este un sistem auxiliar; nu este
recomandat pentru a oferi protecţie
completă împotriva pagubelor.
Compania Panasonic nu este
responsabilă pentru pierderi de bunuri
din timpul funcţionării acestui sistem.
 Funcţia wireless a sistemului este
supusă interferenţelor, astfel că nu
poate fi garantată funcţionarea în toate
situaţiile. Compania Panasonic nu este
responsabilă pentru rănirile sau
pagubele suferite în cazul erorilor sau
eşuării de comunicare wireless.
Măsuri de precauţie în operare
 Nu dezasamblaţi produsul.
Pentru siguranţa
dumneavoastră
Medicale
 Consultaţi producătorul oricărui
dispozitiv medical, precum pacemakere
sau proteze auditive pentru a
determina gradul corespunzător de
ecranare a acestora la frecvenţe RF
externe (frecvenţe radio). Funcţiile
DECT operează în intervalul de
frecvenţă 1,88 GHz şi 1,90 GHz, cu o
putere maximă de transmisie de 250
mW.
 Nu folosiţi produsul în unităţi de
asistenţă medicală dacă regulamentele
afişate în aceste zone interzic acest
lucru. Spitalele sau unităţile de îngrijire
medicală pot utiliza echipamente
sensibile la RF externe.
Pentru a preveni rănirile grave şi pierdere
de vieţi/bunuri, citiţi cu atenţie această
secţiune înainte de utilizarea produsului,
pentru a asigura operarea corectă şi
sigură a acestuia.
AVERTISMENT
Conectarea la reţea
 Utilizaţi numai sursa de curent
specificată pe produs.
 Nu conectaţi dispozitive nespecificate.
Instalarea
 Pentru a preveni incendiile sau
electrocutările, nu expuneţi produsul la
ploaie.
 Nu amplasaţi sau folosiţi acest produs
lângă dispozitive controlate automat, ca
de exemplu uşi automate sau alarme
Baterie litiu CR
 Nu reîncărcați, demontați, remodelați,
încălziți și nu aruncați în foc.
4
Informaţii importante
 Nu atingeți terminalele şi cu
obiecte metalice.
 Risc de explozie dacă bateria este
înlocuită cu un tip necorespunzător.
Depuneți bateria uzată la deșeuri
conform reglementărilor locale.
 Dacă un electrolit intră în contact cu
mâinile sau îmbrăcămintea, spălați bine
cu apă.
 Dacă un electrolit intră în contact cu
ochii, nu frecați niciodată ochii. Clătiți
cu multă apă, apoi consultați un doctor.
scurtcircuit poate cauza supraîncălzirea
bateriilor şi/sau a materialelor
conductive, şi să producă arsuri.
Instrucţiuni importante
de siguranţă
În timpul utilizării produsului, trebuie
respectate întotdeauna precauţiile de
siguranţă de bază pentru a reduce riscul
de incendii, electrocutare şi rănirea
persoanelor, inclusiv următoarele:
1. Utilizaţi numai baterii specificate în
acest document. Nu aruncaţi bateriile
în foc. Acestea pot exploda. Consultaţi
regulile locale cu privire la potenţiale
instrucţiuni speciale de depunere la
deşeuri.
ATENȚIE
Baterie litiu CR
 Utilizaţi numai bateria specificată la
pagina 3.
 Introduceţi bateria în mod corect.
 Nu lăsaţi bateria în automobil expusă la
razele solare pentru o lungă perioadă
de timp, cu uşile şi geamurile închise.
 Îndepărtaţi bateria dacă nu folosiţi
produsul o perioadă îndelungată.
Păstraţi într-un loc răcoros, întunecat.
 Nu schimbaţi bateria cu mâna umedă.
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Există
riscul înghiţirii. Dacă bateria este
înghiţită, apelaţi imediat la ajutor
medical.
 Îndepărtaţi bateria dacă devine
neutilizabilă. Există riscul de scurgeri,
supraîncălzire şi ruptură. Nu încercaţi să
folosiţi o baterie care prezintă scurgeri.
 Manevraţi bateriile cu atenţie. Nu
permiteţi ca materialele conductive
precum inelele, brăţările sau cheile să
atingă bateria, în caz contrar un
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Pentru cele mai bune
performanţe
Locaţia hub-ului/evitarea zgomotului
Hub-ul şi alte dispozitive compatibile
Panasonic utilizează unde radio pentru a
comunica între ele.
 Pentru acoperire maximă şi comunicare
fără zgomote, amplasaţi hub-ul:
– într-o locaţie convenabilă, înaltă şi
centrală, fără obstrucţii între produs
şi hub într-un mediu intern.
– departe de aparatele electronice ca
televizoarele, aparatele de radio,
calculatoarele personale,
dispozitivele wireless sau alte
telefoane.
5
Informaţii importante
– orientat în direcţie opusă
transmiţătoarelor de frecvenţă,
precum antenele staţiilor de
telefonie mobilă. (Evitaţi amplasarea
hub-ului într-o fereastră sau în
apropierea unei ferestre.)
 Dacă recepţionarea la o locaţie a unui
hub nu este satisfăcătoare, mutaţi hubul într-un alt loc pentru o recepţionare
mai bună.
Depuneți bateria uzată la deșeuri conform
instrucţiunilor.
Întreţinerea de rutină
 Ştergeţi suprafaţa exterioară a
produsului cu o lavetă moale şi umedă.
 Nu folosiţi benzină, diluanţi sau pudre
abrazive.
 În cazul în care părţile metalice ale
sondei intră în contact cu materiale
străine (ulei, detergent, etc.), sondele
pot respinge apa, în consecinţă nu vor
putea detecta corespunzător scurgerile
de apă. Verificaţi periodic sondele
metalice şi ştergeţi apa sau materialele
străine care s-au lipit de sondă.
 În cazul în care sonda intră în contact cu
apa, ştergeţi sonda. Nu permiteţi
sondei să rămână în contact cu apa
timp îndelungat, deoarece sonda se
poate înnegri. (Acest lucru nu va afecta
abilitatea produsului de a detecta
scurgerile de apă.)
Mediul înconjurător
 Păstraţi produsul departe de
dispozitivele electrice generatoare de
zgomot, cum ar fi lămpile fluorescente
sau motoarele.
 Produsul trebuie păstrat la distanță de
fum excesiv, praf, temperaturi crescute
şi vibraţii.
 Produsul nu trebuie expus la razele
directe ale soarelui.
 Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.
 Produsul trebuie păstrat departe de
surse de căldură precum radiatoare,
maşini de gătit, etc. Nu trebuie păstrat
în locuri în care temperatura este mai
mică de 0 °C sau mai mare de 40 °C.
 Operarea produsului lângă aparate
electrice poate cauza interferenţe.
Depărtaţi produsul de aparatele
electrice.
 Nu permiteţi contactul părţilor metalice
ale sondei să intre în contact cu obiecte
metalice. Acest lucru poate reduce
durata de viaţă a bateriei.
Depunerea la deşeuri a echipamentelor
şi bateriilor uzate (Numai pentru
Uniunea Europeană şi ţările care dispun
de sisteme de reciclare)
Aceste simboluri de pe produse (①, ②),
ambalaje şi/sau documentele însoţitoare
indică faptul că produsele electrice şi
electronice, precum şi bateriile uzate nu
trebuie să fie amestecate cu deşeurile
menajere obişnuite.
Alte informaţii
ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este
înlocuită cu un tip necorespunzător.
6
Informaţii importante
Pentru un tratament corespunzător,
pentru recuperarea şi reciclarea
produselor şi bateriilor uzate, vă rugăm
să le depuneţi la punctele de colectare
special amenajate, în conformitate cu
legislaţia naţională.
Prin depunerea corespunzătoare a
acestora la deşeuri, veţi ajuta la
economisirea unor resurse valoroase şi
veţi preveni potenţiale efecte negative
asupra sănătăţii umane şi asupra
mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaţii despre
colectare şi reciclare, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale.
Este posibil ca depunerea incorectă la
deşeuri să fie pedepsită în conformitate
cu legile naţionale.
Notă privind simbolul bateriei
Acest simbol (②) se poate utiliza în
combinaţie cu un simbol chimic. În acest
caz este conform cu cerinţele impuse de
Directiva pentru substanţe chimice
aferentă.
Notă privind procedura de îndepărtare a
bateriei
Consultaţi „Introducerea bateriei” la
pagina 9.
7
Configurare
După confirmarea stării senzorului,
recomandăm oprirea indicatorului LED
apăsând din nou pe *
] cât mai
curând, în caz contrar, durata de viaţă a
bateriei poate fi redusă.
Denumirea şi funcţiile
componentelor
Indicator
Stare
Verde, aprins
Nu s-a detectat apă
Roşu, aprins
S-a detectat apă
Roşu, luminează
intermitent
Senzorul este în afara
razei de acţiune a hubului
Verde,
luminează
intermitent încet
Mod de înregistrare (aţi
menţinut apăsat *
])
Stins
Fără alimentare de la
baterie
Notă:
 Indicatorul LED nu indică starea
senzorului dacă senzorul nu a fost
înregistrat (pagina 9).
Prezentarea configurării
❶ Unitate principală
❷ Capacul unității principale
❸ [
]
❹
❺
❻
❼
1
Configurarea iniţială
Asiguraţi-vă că puteţi accesa sistemul cu
ajutorul dispozitivului mobil. Pentru
detalii, consultaţi Ghidul de configurare a
sistemului inclus la hub-ul dvs.
Se utilizează pentru confirmarea stării
senzorului sau înregistrarea
senzorului la hub.
Indicator LED
Cablu
Unitatea sondei
Sondele
2
Introduceţi bateria
Senzorul este alimentat cu baterii.
3
Înregistrarea
Este necesară numai dacă senzorul de
mişcare a fost achiziţionat separat (de
ex. nu într-un pachet).
Indicator LED
4
Confirmarea domeniului de utilizare
Citiţi cu atenţie informaţiile din acest
document pentru a confirma că
domeniul de instalare dorit este potrivit
funcţionării corespunzătoare.
Puteţi apăsa *
+ şi verifica indicatorul
LED pentru a confirma starea senzorului.
8
Configurare
5
Instalarea
Montaţi senzorul în locul dorit.
Introducerea bateriei
 UTILIZAŢI NUMAI baterii de Litiu CR2.
 Respectaţi polaritatea ( , ).
1
Îndepărtați capacul unităţii
principale.
 Ridicaţi din zona adâncită (①) şi
deschideţi capacul senzorului (②).
Înregistrarea senzorului
Această procedură nu este necesară
pentru dispozitive incluse în pachete.
Înainte de a putea utiliza senzorul, acesta
trebuie înregistrat la hub.
Dacă aţi achiziţionat dispozitivele separat
(respectiv nu ca un pachet), trebuie să
înregistraţi fiecare dispozitiv la hub.
Puteţi înregistra fiecare dispozitiv cu
ajutorul butoanelor de înregistrare, sau a
aplicaţiei [Home Network].
Utilizarea butoanelor de
înregistrare
1 Hub:
2
3
Introduceţi bateria.
Ataşați capacul unităţii principale.
2
Ţineţi apăsat pe [
OTHERDEVICE]
(
ALT DISPOZITIV) până când
indicatorul LED începe să lumineze
intermitent încet, în culoarea verde.
Senzor:
Îndepărtaţi capacul unităţii principale
şi ţineţi apăsat pe *
+ până când
indicatorul LED începe să lumineze
intermitent încet, în culoarea verde
(pagina 8).
 După finalizarea înregistrării, hub-ul
emite un semnal sonor lung.
Notă:
 Pentru a anula, fără înregistrarea
senzorului, apăsaţi *
+ pe hub şi din
nou pe senzor.
 Dacă înregistrarea eşuează, hub-ul
emite mai multe semnale sonore
scurte.
Configurare
Utilizarea aplicaţiei
La înregistrarea senzorului cu ajutorul
aplicaţiei [Home Network], puteţi aloca
un nume la dispozitive şi le puteţi grupa
după amplasament. Pentru mai multe
informaţii consultaţi Ghidul utilizatorului
(pagina 19).
Confirmarea
domeniului de utilizare
Raza de comunicare wireless
Raza de comunicare wireless a fiecărui
dispozitiv din sistem de la hub este
aproximativ de 50 m în interior şi 300 m
în exterior.
Comunicarea wireless poate fi nesigură
când există următoarele obstacole între
hub şi alte dispozitive.
 Uşi sau ecrane metalice
 Pereţi cu material izolant cu conţinut de
foi de aluminiu
 Pereţi din beton sau tablă ondulată
 Geamuri din sticlă dublă
 Pereţi multipli
 La utilizarea fiecărui dispozitiv pe etaje
separate sau în clădiri separate
Notă:
 Puteţi verifica starea de comunicare a
senzorului apăsând *
+. Dacă
indicatorul LED este aprins verde sau
roşu, senzorul comunică corespunzător
cu hubul. Dacă indicatorul LED
luminează intermitent în roşu, este în
afara razei de acţiune a hub-ului.
10
Configurare
Instalarea
Unitatea principală este montată pe un perete, iar sonda se poate monta pe un perete
sau pe podea.
Când sondele metalice de pe unitatea sondei intră în contact cu apa, se transmite un
impuls de curent electric între sonde, iar unitatea principală recunoaşte acest impuls ca
fiind o scurgere de apă.
Sondă montată pe perete
Sondă montată pe podea
Precauții de montare
 Senzorul nu este proiectat pentru utilizare în situații care necesită precizie înaltă. Nu
recomandăm utilizarea senzorului în astfel de situaţii.
 Panasonic nu îşi asumă răspunderea pentru răniri sau pagube produse de utilizarea
acestui senzor.
 La instalare, asiguraţi-vă că bateria este introdusă corespunzător şi capacul unităţii
principale este închis complet.
 La montarea pe o suprafaţă de lemn, utilizaţi adaptoarele de montare incluse.
Asiguraţi adaptorii de montare de perete cu ajutorul şuruburilor (nu cu bandă dublu
adezivă).
 Montaţi senzorul într-un loc stabil, pe care senzorul poate fi susţinut corespunzător.
 Nu montaţi senzorul pe un material moale. Poate să cadă, să se spargă, sau să cauzeze
răniri.
 Nu montaţi senzorul în următoarele locuri: plăci de ghips, BCA (beton celular
autoclavizat), blocuri de beton, placaj mai subţire de 25,4 mm, etc.
 Senzorul poate să nu detecteze corespunzător o scurgere de apă dacă apa conţine
substanțe contaminante precum ulei, sau dacă apa este îngheţată (gheaţă sau zăpadă).
11
Configurare
 Atingerea sondelor metalice cu mâna poate cauza detectarea unei scurgeri de apă.
Aceasta nu este o defecţiune.
 Instalaţi unitatea sondei astfel încât sondele metalice să fie orizontale. O scurgere de
apă poate fi detectată numai dacă apa atinge ambele sonde; dacă apa intră în contact
numai cu una dintre sonde, nu va fi detectată scurgerea de apă.
Instalare corectă
Instalare incorectă
Sonde metalice orizontale pe podea
Sonde metalice neorizontale pe podea
Locaţia de instalare
Instalaţi senzorul de inundație într-un subsol, o bucătărie, cameră tehnică sau oriunde
altundeva doriţi să detectaţi o scurgere de apă. Exemplele obținute de instalare includ
locul de lângă maşina de spălat, boilerul de apă sau un loc în care s-au constatat scurgeri
de apă.
Notă:
 Instalaţi unitatea sondei astfel încât sondele metalice să fie la aproximativ 1 mm
deasupra podelei. Dacă sonda atinge podeaua, senzorul poate produce un semnal fals
de detectare. Dacă sondele sunt prea depărtate de podea, scurgerile de apă pot fi
detectate nu mai după ce apa cursă devine suficient de adâncă pentru a atinge
sondele.
12
Configurare
 Instalaţi unitatea principală la 1 m sau mai sus de podea. Unitatea principală nu este
impermeabilă; dacă se umezeşte, senzorul se poate defecta, iar scurgerile de apă nu se
vor detecta corespunzător.
13
Configurare
Asigurare cu adaptoarele de perete
1
Utilizaţi şuruburile pentru a ataşa adaptoarele de montare pe perete.
 Unitate principală
Şuruburi
75 mm
 Unitatea sondei
Şurub
Notă:
 Pentru a monta unitatea sondei pe o podea, consultaţi pagina 17. În acest caz, nu veţi
folosi adaptorul de perete al unităţii sondei.
14
Configurare
2
Îndepărtaţi protecţia de pe banda dublu adezivă, introduceţi unitatea principală şi
unitatea sondei în adaptoarele de montare pe perete, apoi apăsaţi ferm pe fiecare
unitate pentru a asigura aderenţa solidă la suprafaţa de montare.
Bandă dublu adezivă
15
Configurare
Asigurarea numai cu bandă dublu adezivă
Notă:
 Asiguraţi-vă că suprafeţele care intră în contact cu banda dublu adezivă sunt curate şi
uscate înainte de aplicarea benzii. La ataşarea benzii dublu adezive la beton sau
cărămidă, în cazul în care suprafaţa de beton sau cărămidă este umedă, uscaţi complet
suprafaţa înainte de ataşarea benzii dublu adezive.
1
Îndepărtaţi protecţia de pe banda dublu adezivă, ataşaţi unitatea principală şi
unitatea sondei pe suprafaţa de montare, apoi apăsaţi ferm pe fiecare unitate
pentru a asigura aderenţa solidă la suprafaţa de montare.
Bandă dublu adezivă
Notă:
 Pentru a monta unitatea sondei pe o podea, consultaţi pagina 17.
16
Configurare
Montarea unităţii sondei pe o podea
La montarea sondei pe podea, folosiţi bandă dublu adezivă pentru a ataşa sonda direct
pe podea.
Notă:
 Dacă unitatea sondei este introdusă în adaptorul de montare pe perete şi ataşată de
podea, sondele vor fi prea departe una de cealaltă, astfel că scurgerile de apă pot fi
detectate după ce nivelul apei ajunge la sonde.
Instalare corectă
Instalare incorectă
Apa mică ajunge la sonde
Numai apa adâncă poate să ajungă la
sonde
① Adaptor pentru montarea pe perete
17
Configurare
Îndepărtarea de pe perete
 Îndepărtarea din adaptoarelor de perete
1
Introduceţi o şurubelniţă plată în locaşurile din adaptoarele de montare pe perete şi
ridicaţi cu atenţie unitatea principală şi unitatea sondei.
2
Îndepărtaţi şuruburile care prind adaptoarele de montare de perete.
 Îndepărtarea la asigurarea cu bandă dublu adezivă
1 Legaţi un fir de două beţe, şurubelniţe, etc.
2
Trageţi de fir pentru a tăia banda dublu adezivă, apoi îndepărtaţi excesul de bandă
adezivă.
Bandă excesivă
18
Anexă
– Alertă telefonică
Puteţi configura sistemul să apeleze un
număr de telefon preprogramat la
declanşarea senzorului.
Testarea senzorului
Puteţi verifica indicatorul LED al
senzorului şi puteţi testa funcţionarea
acestuia.
1 Îndepărtați capacul unităţii
principale.
2 Apăsaţi * ].
3
4
5
Accesarea Ghidului de
utilizare
Ghidul utilizatorului este o colecţie online
de documente care vă ajută să beneficiaţi
la maxim de aplicaţia *Home Network+.
Atingeţi sondele unităţii de sonde cu
apă.
Confirmaţi faptul că indicatorul LED
luminează roşu.
Apăsaţi *
1
] din nou.
Funcţii disponibile la
utilizarea aplicaţiei
[Home Network]
2
Unele funcţii ale senzorului disponibile în
timpul utilizării aplicaţiei [Home
Network] sunt enumerate mai jos.
Pentru mai multe informaţii consultaţi
Ghidul utilizatorului (pagina 19).
– Sistem de alarmă
Puteţi folosi aplicaţia pentru a arma şi
dezarma sistemul de alarmă, confirma
starea curentă a senzorului şi pentru a
vizualiza jurnalul evenimentelor
precedente.
– Integrare de senzori
Puteţi configura senzorul să declanşeze
alte evenimente de sistem, de
exemplu, înregistrarea prin cameră,
pornirea unui dispozitiv electric (o
lampă), etc. (Este nevoie de dispozitivul
corespunzător.)
iPhone/iPad
Apăsaţi pe
în ecranul principal al
aplicaţiei.
Dispozitive Android™
Apăsaţi pe sau pe butonul de meniu
al dispozitivului mobil din ecranul
principal al aplicaţiei.
Apăsaţi *User’s Guide+ (Ghidul
utilizatorului).
Notă:
 Microsoft® Windows® Internet
Explorer® 8 şi versiunile anterioare nu
sunt acceptate.
 Se recomandă versiuni Android 4.1 sau
ulterioare.
 De asemenea, puteţi accesa Ghidul
utilizatorului la pagina de mai jos.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/
homenetwork/manual/
19
Anexă
Specificaţii
 Standarde
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
 Interval de frecvenţă
DECT: 1,88 GHz – 1,90 GHz
 Putere de transmisie RF
Aprox: 10 mW (putere medie pe canal)
 Sursă de alimentare
Baterie de litiu CR2 (CR15H270) (1 x 3,0
V, 850 mAh)
 Condiţii de funcţionare
0 °C – 40 °C
 Durata de viaţă a bateriei
Până la 2 ani (când senzorul este
declanşat o dată pe lună, la o
temperatură de aprox. 25 °C) la
utilizarea unei baterii de 3,0 V, 850
mAh. Durata de viaţă a bateriei diferă în
funcţie de capacitatea bateriei utilizate.
 Dimensiuni
Unitatea principală (înălţime x lăţime x
adâncime)(fără banda dublu adezivă):
Aprox. 106 mm x 31 mm x 22 mm
Sonda (înălţime x lăţime x adâncime)
(fără banda dublu adezivă):
Aprox. 44 mm x 24 mm x 10 mm
Cablu (lungime):
Aprox. 1,2 m
 Masă (greutate)
Aprox. 80 g, fără baterii
20
Note
21
Note
22
Note
23
Pentru referinţe viitoare
Recomandăm păstrarea unui registru cu informaţiile de mai jos pentru
asistenţă la reparaţii în garanţie.
Serie nr.
(în interiorul unităţii principale)
Data achiziționării
Numele şi adresa distribuitorului
Ataşaţi factura aici.
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japonia
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2016
PNQP1193ZA CC0216WK0
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement