Panasonic KXHNS103FX Operating instructions

Panasonic KXHNS103FX Operating instructions

Ghid de instalare

Sistem de reţea de domiciliu

Senzor de inundaţie

Model Nr.

KX-HNS103FX

Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat un produs Panasonic.

Acest document explică instalarea corectă a senzorului de inundaţii.

Pentru detalii cu privire la utilizarea sistemului, consultaţi Ghidul utilizatorului (pagina 19).

Citiţi acest document înainte de utilizarea aparatului şi păstraţi-l pentru referinţe ulterioare.

Cuprins

Introducere

Informaţii privind accesoriile 3

Informaţii importante

Despre acest sistem

Pentru siguranţa dumneavoastră

4

4

Instrucţiuni importante de siguranţă 5

Pentru cele mai bune performanţe

Alte informaţii

5

6

Configurare

Denumirea şi funcţiile componentelor 8

Indicator LED 8

8 Prezentarea configurării

Introducerea bateriei

Înregistrarea senzorului

Instalarea

9

9

Confirmarea domeniului de utilizare 10

11

Anexă

Testarea senzorului 19

Funcţii disponibile la utilizarea aplicaţiei

[Home Network] 19

Accesarea Ghidului de utilizare

Specificaţii

19

20

2

Introducere

Informaţii privind accesoriile

Accesorii furnizate

Nr. Accesorii articol/număr piesă

Baterie*

1

Adaptoare pentru montarea pe perete*

2

Cantitate

1

2

Şuruburi de montare pe perete (25 mm)*

3

3

*1 La înlocuirea bateriilor, consultaţi „Sursă de alimentare” din „Specificaţii”, pagina 20 pentru informaţii privind bateria.

*2 1 adaptor pentru unitatea principală.

1 adaptor pentru unitatea sondei.

*3 2 şuruburi pentru unitatea centrală şi 1 şurub pentru sondă.

Alte informaţii

Forma şi specificaţiile se pot schimba fără o notificare prealabilă.

Ilustraţiile din aceste instrucţiuni pot diferi uşor de produsul efectiv.

Mărci comerciale

 iPhone şi iPad sunt mărci comerciale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite şi alte ţări.

Android este o marcă comercială Google Inc.

Microsoft, Windows şi Internet Explorer sunt mărci comerciale sau mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.

Toate celelalte mărci comerciale identificate în prezentul document constituie proprietatea deţinătorilor respectivi.

3

Informaţii importante

Despre acest sistem

Acesta este un sistem auxiliar; nu este recomandat pentru a oferi protecţie completă împotriva pagubelor.

Compania Panasonic nu este responsabilă pentru pierderi de bunuri din timpul funcţionării acestui sistem.

Funcţia wireless a sistemului este supusă interferenţelor, astfel că nu poate fi garantată funcţionarea în toate situaţiile. Compania Panasonic nu este responsabilă pentru rănirile sau pagubele suferite în cazul erorilor sau eşuării de comunicare wireless.

Pentru siguranţa dumneavoastră

Pentru a preveni rănirile grave şi pierdere de vieţi/bunuri, citiţi cu atenţie această secţiune înainte de utilizarea produsului, pentru a asigura operarea corectă şi sigură a acestuia.

AVERTISMENT

Conectarea la reţea

Utilizaţi numai sursa de curent specificată pe produs.

Nu conectaţi dispozitive nespecificate.

Instalarea

Pentru a preveni incendiile sau electrocutările, nu expuneţi produsul la ploaie.

Nu amplasaţi sau folosiţi acest produs lângă dispozitive controlate automat, ca de exemplu uşi automate sau alarme

4

antiincendiu. Undele radio emise de acest produs pot determina funcţionarea defectuoasă a acestor dispozitive, cauzând accidente.

Cablul nu trebuie să fie tras, îndoit excesiv, sau amplasat sub obiecte grele.

Păstraţi unitatea principală întotdeauna

în poziţie verticală.

Nu permiteţi intrarea sondei în contact cu o baterie sau cu o priză electrică.

Produsul se poate deteriora.

Nu păstraţi piesele mici (şuruburile, etc.) la îndemâna copiilor. Există riscul

înghiţirii. În cazul înghiţirii, apelaţi la ajutorul unui medic.

Măsuri de precauţie în operare

Nu dezasamblaţi produsul.

Medicale

Consultaţi producătorul oricărui dispozitiv medical, precum pacemakere sau proteze auditive pentru a determina gradul corespunzător de ecranare a acestora la frecvenţe RF externe (frecvenţe radio). Funcţiile

DECT operează în intervalul de frecvenţă 1,88 GHz şi 1,90 GHz, cu o putere maximă de transmisie de 250 mW.

Nu folosiţi produsul în unităţi de asistenţă medicală dacă regulamentele afişate în aceste zone interzic acest lucru. Spitalele sau unităţile de îngrijire medicală pot utiliza echipamente sensibile la RF externe.

Baterie litiu CR

Nu reîncărcați, demontați, remodelați,

încălziți și nu aruncați în foc.

Informaţii importante

Nu atingeți terminalele şi cu obiecte metalice.

Risc de explozie dacă bateria este

înlocuită cu un tip necorespunzător.

Depuneți bateria uzată la deșeuri conform reglementărilor locale.

Dacă un electrolit intră în contact cu mâinile sau îmbrăcămintea, spălați bine cu apă.

Dacă un electrolit intră în contact cu ochii, nu frecați niciodată ochii. Clătiți cu multă apă, apoi consultați un doctor.

ATENȚIE

Baterie litiu CR

Utilizaţi numai bateria specificată la pagina 3.

Introduceţi bateria în mod corect.

Nu lăsaţi bateria în automobil expusă la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise.

Îndepărtaţi bateria dacă nu folosiţi produsul o perioadă îndelungată.

Păstraţi într-un loc răcoros, întunecat.

Nu schimbaţi bateria cu mâna umedă.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Există riscul înghiţirii. Dacă bateria este

înghiţită, apelaţi imediat la ajutor medical.

Îndepărtaţi bateria dacă devine neutilizabilă. Există riscul de scurgeri, supraîncălzire şi ruptură. Nu încercaţi să folosiţi o baterie care prezintă scurgeri.

Manevraţi bateriile cu atenţie. Nu permiteţi ca materialele conductive precum inelele, brăţările sau cheile să atingă bateria, în caz contrar un scurtcircuit poate cauza supraîncălzirea bateriilor şi/sau a materialelor conductive, şi să producă arsuri.

Instrucţiuni importante de siguranţă

În timpul utilizării produsului, trebuie respectate întotdeauna precauţiile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare şi rănirea persoanelor, inclusiv următoarele:

1. Utilizaţi numai baterii specificate în acest document. Nu aruncaţi bateriile

în foc. Acestea pot exploda. Consultaţi regulile locale cu privire la potenţiale instrucţiuni speciale de depunere la deşeuri.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

Pentru cele mai bune performanţe

Locaţia hub-ului/evitarea zgomotului

Hub-ul şi alte dispozitive compatibile

Panasonic utilizează unde radio pentru a comunica între ele.

Pentru acoperire maximă şi comunicare fără zgomote, amplasaţi hub-ul:

– într-o locaţie convenabilă, înaltă şi centrală, fără obstrucţii între produs şi hub într-un mediu intern.

– departe de aparatele electronice ca televizoarele, aparatele de radio, calculatoarele personale, dispozitivele wireless sau alte telefoane.

5

Informaţii importante

– orientat în direcţie opusă transmiţătoarelor de frecvenţă, precum antenele staţiilor de telefonie mobilă. (Evitaţi amplasarea hub-ului într-o fereastră sau în apropierea unei ferestre.)

Dacă recepţionarea la o locaţie a unui hub nu este satisfăcătoare, mutaţi hubul într-un alt loc pentru o recepţionare mai bună.

Mediul înconjurător

Păstraţi produsul departe de dispozitivele electrice generatoare de zgomot, cum ar fi lămpile fluorescente sau motoarele.

Produsul trebuie păstrat la distanță de fum excesiv, praf, temperaturi crescute şi vibraţii.

Produsul nu trebuie expus la razele directe ale soarelui.

Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.

Produsul trebuie păstrat departe de surse de căldură precum radiatoare, maşini de gătit, etc. Nu trebuie păstrat

în locuri în care temperatura este mai mică de 0 °C sau mai mare de 40 °C.

Operarea produsului lângă aparate electrice poate cauza interferenţe.

Depărtaţi produsul de aparatele electrice.

Nu permiteţi contactul părţilor metalice ale sondei să intre în contact cu obiecte metalice. Acest lucru poate reduce durata de viaţă a bateriei.

Alte informaţii

ATENȚIE:

Risc de explozie dacă bateria este

înlocuită cu un tip necorespunzător.

6

Depuneți bateria uzată la deșeuri conform instrucţiunilor.

Întreţinerea de rutină

Ştergeţi suprafaţa exterioară a produsului cu o lavetă moale şi umedă.

Nu folosiţi benzină, diluanţi sau pudre abrazive.

În cazul în care părţile metalice ale sondei intră în contact cu materiale străine (ulei, detergent, etc.), sondele pot respinge apa, în consecinţă nu vor putea detecta corespunzător scurgerile de apă. Verificaţi periodic sondele metalice şi ştergeţi apa sau materialele străine care s-au lipit de sondă.

În cazul în care sonda intră în contact cu apa, ştergeţi sonda. Nu permiteţi sondei să rămână în contact cu apa timp îndelungat, deoarece sonda se poate înnegri. (Acest lucru nu va afecta abilitatea produsului de a detecta scurgerile de apă.)

Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi bateriilor uzate (Numai pentru

Uniunea Europeană şi ţările care dispun de sisteme de reciclare)

Aceste simboluri de pe produse (

,

), ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi bateriile uzate nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.

Informaţii importante

Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea şi reciclarea produselor şi bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislaţia naţională.

Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deşeuri, veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi veţi preveni potenţiale efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător.

Pentru mai multe informaţii despre colectare şi reciclare, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale.

Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită în conformitate cu legile naţionale.

Notă privind simbolul bateriei

Acest simbol (

) se poate utiliza în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz este conform cu cerinţele impuse de

Directiva pentru substanţe chimice aferentă.

Notă privind procedura de îndepărtare a bateriei

Consultaţi „Introducerea bateriei” la pagina 9.

7

Configurare

Denumirea şi funcţiile componentelor

După confirmarea stării senzorului, recomandăm oprirea indicatorului LED apăsând din nou pe * ] cât mai curând, în caz contrar, durata de viaţă a bateriei poate fi redusă.

Indicator Stare

Verde, aprins

Roşu, aprins

Roşu, luminează intermitent

Nu s-a detectat apă

S-a detectat apă

Senzorul este în afara razei de acţiune a hubului

Mod de înregistrare (aţi menţinut apăsat * ])

Verde, luminează intermitent încet

Stins Fără alimentare de la baterie

Notă:

Indicatorul LED nu indică starea senzorului dacă senzorul nu a fost

înregistrat (pagina 9).

Unitate principală

Capacul unității principale

[ ]

Se utilizează pentru confirmarea stării senzorului sau înregistrarea senzorului la hub.

Indicator LED

Cablu

Unitatea sondei

Sondele

Indicator LED

Puteţi apăsa * + şi verifica indicatorul

LED pentru a confirma starea senzorului.

8

Prezentarea configurării

1

Configurarea iniţială

Asiguraţi-vă că puteţi accesa sistemul cu ajutorul dispozitivului mobil. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de configurare a sistemului inclus la hub-ul dvs.

2

Introduceţi bateria

Senzorul este alimentat cu baterii.

3

Înregistrarea

Este necesară numai dacă senzorul de mişcare a fost achiziţionat separat (de ex. nu într-un pachet).

4

Confirmarea domeniului de utilizare

Citiţi cu atenţie informaţiile din acest document pentru a confirma că domeniul de instalare dorit este potrivit funcţionării corespunzătoare.

Configurare

5

Instalarea

Montaţi senzorul în locul dorit.

Introducerea bateriei

UTILIZAŢI NUMAI baterii de Litiu CR2.

Respectaţi polaritatea ( , ).

1

Îndepărtați capacul unităţii principale.

Ridicaţi din zona adâncită (

) şi deschideţi capacul senzorului (

).

2

Introduceţi bateria.

3

Ataşați capacul unităţii principale.

Înregistrarea senzorului

Această procedură nu este necesară pentru dispozitive incluse în pachete.

Înainte de a putea utiliza senzorul, acesta trebuie înregistrat la hub.

Dacă aţi achiziţionat dispozitivele separat

(respectiv nu ca un pachet), trebuie să

înregistraţi fiecare dispozitiv la hub.

Puteţi înregistra fiecare dispozitiv cu ajutorul butoanelor de înregistrare, sau a aplicaţiei

[Home Network]

.

Utilizarea butoanelor de

înregistrare

1

Hub:

Ţineţi apăsat pe

[

(

OTHERDEVICE]

ALT DISPOZITIV) până când indicatorul LED începe să lumineze intermitent încet, în culoarea verde.

2

Senzor:

Îndepărtaţi capacul unităţii principale şi ţineţi apăsat pe * + până când indicatorul LED începe să lumineze intermitent încet, în culoarea verde

(pagina 8).

După finalizarea înregistrării, hub-ul emite un semnal sonor lung.

Notă:

Pentru a anula, fără înregistrarea senzorului, apăsaţi * + pe hub şi din nou pe senzor.

Dacă înregistrarea eşuează, hub-ul emite mai multe semnale sonore scurte.

Configurare

Utilizarea aplicaţiei

La înregistrarea senzorului cu ajutorul aplicaţiei

[Home Network]

, puteţi aloca un nume la dispozitive şi le puteţi grupa după amplasament. Pentru mai multe informaţii consultaţi Ghidul utilizatorului

(pagina 19).

Confirmarea domeniului de utilizare

Raza de comunicare wireless

Raza de comunicare wireless a fiecărui dispozitiv din sistem de la hub este aproximativ de 50 m în interior şi 300 m

în exterior.

Comunicarea wireless poate fi nesigură când există următoarele obstacole între hub şi alte dispozitive.

Uşi sau ecrane metalice

Pereţi cu material izolant cu conţinut de foi de aluminiu

Pereţi din beton sau tablă ondulată

Geamuri din sticlă dublă

Pereţi multipli

La utilizarea fiecărui dispozitiv pe etaje separate sau în clădiri separate

Notă:

Puteţi verifica starea de comunicare a senzorului apăsând * +. Dacă indicatorul LED este aprins verde sau roşu, senzorul comunică corespunzător cu hubul. Dacă indicatorul LED luminează intermitent în roşu, este în afara razei de acţiune a hub-ului.

10

Configurare

Instalarea

Unitatea principală este montată pe un perete, iar sonda se poate monta pe un perete sau pe podea.

Când sondele metalice de pe unitatea sondei intră în contact cu apa, se transmite un impuls de curent electric între sonde, iar unitatea principală recunoaşte acest impuls ca fiind o scurgere de apă.

Sondă montată pe perete Sondă montată pe podea

Precauții de montare

Senzorul nu este proiectat pentru utilizare în situații care necesită precizie înaltă. Nu recomandăm utilizarea senzorului în astfel de situaţii.

Panasonic nu îşi asumă răspunderea pentru răniri sau pagube produse de utilizarea acestui senzor.

La instalare, asiguraţi-vă că bateria este introdusă corespunzător şi capacul unităţii principale este închis complet.

La montarea pe o suprafaţă de lemn, utilizaţi adaptoarele de montare incluse.

Asiguraţi adaptorii de montare de perete cu ajutorul şuruburilor (nu cu bandă dublu adezivă).

Montaţi senzorul într-un loc stabil, pe care senzorul poate fi susţinut corespunzător.

Nu montaţi senzorul pe un material moale. Poate să cadă, să se spargă, sau să cauzeze răniri.

Nu montaţi senzorul în următoarele locuri: plăci de ghips, BCA (beton celular autoclavizat), blocuri de beton, placaj mai subţire de 25,4 mm, etc.

Senzorul poate să nu detecteze corespunzător o scurgere de apă dacă apa conţine substanțe contaminante precum ulei, sau dacă apa este îngheţată (gheaţă sau zăpadă).

11

Configurare

Atingerea sondelor metalice cu mâna poate cauza detectarea unei scurgeri de apă.

Aceasta nu este o defecţiune.

Instalaţi unitatea sondei astfel încât sondele metalice să fie orizontale. O scurgere de apă poate fi detectată numai dacă apa atinge ambele sonde; dacă apa intră în contact numai cu una dintre sonde, nu va fi detectată scurgerea de apă.

Instalare corectă Instalare incorectă

Sonde metalice orizontale pe podea Sonde metalice neorizontale pe podea

Locaţia de instalare

Instalaţi senzorul de inundație într-un subsol, o bucătărie, cameră tehnică sau oriunde altundeva doriţi să detectaţi o scurgere de apă. Exemplele obținute de instalare includ locul de lângă maşina de spălat, boilerul de apă sau un loc în care s-au constatat scurgeri de apă.

Notă:

Instalaţi unitatea sondei astfel încât sondele metalice să fie la aproximativ 1 mm deasupra podelei. Dacă sonda atinge podeaua, senzorul poate produce un semnal fals de detectare. Dacă sondele sunt prea depărtate de podea, scurgerile de apă pot fi detectate nu mai după ce apa cursă devine suficient de adâncă pentru a atinge sondele.

12

Configurare

Instalaţi unitatea principală la 1 m sau mai sus de podea. Unitatea principală nu este impermeabilă; dacă se umezeşte, senzorul se poate defecta, iar scurgerile de apă nu se vor detecta corespunzător.

13

Configurare

Asigurare cu adaptoarele de perete

1

Utilizaţi şuruburile pentru a ataşa adaptoarele de montare pe perete.

Unitate principală

Şuruburi

75 mm

Unitatea sondei

Şurub

Notă:

Pentru a monta unitatea sondei pe o podea, consultaţi pagina 17. În acest caz, nu veţi folosi adaptorul de perete al unităţii sondei.

14

Configurare

2

Îndepărtaţi protecţia de pe banda dublu adezivă, introduceţi unitatea principală şi unitatea sondei în adaptoarele de montare pe perete, apoi apăsaţi ferm pe fiecare unitate pentru a asigura aderenţa solidă la suprafaţa de montare.

Bandă dublu adezivă

15

Configurare

Asigurarea numai cu bandă dublu adezivă

Notă:

Asiguraţi-vă că suprafeţele care intră în contact cu banda dublu adezivă sunt curate şi uscate înainte de aplicarea benzii. La ataşarea benzii dublu adezive la beton sau cărămidă, în cazul în care suprafaţa de beton sau cărămidă este umedă, uscaţi complet suprafaţa înainte de ataşarea benzii dublu adezive.

1

Îndepărtaţi protecţia de pe banda dublu adezivă, ataşaţi unitatea principală şi unitatea sondei pe suprafaţa de montare, apoi apăsaţi ferm pe fiecare unitate pentru a asigura aderenţa solidă la suprafaţa de montare.

Bandă dublu adezivă

Notă:

Pentru a monta unitatea sondei pe o podea, consultaţi pagina 17.

16

Configurare

Montarea unităţii sondei pe o podea

La montarea sondei pe podea, folosiţi bandă dublu adezivă pentru a ataşa sonda direct pe podea.

Notă:

Dacă unitatea sondei este introdusă în adaptorul de montare pe perete şi ataşată de podea, sondele vor fi prea departe una de cealaltă, astfel că scurgerile de apă pot fi detectate după ce nivelul apei ajunge la sonde.

Instalare corectă Instalare incorectă

Apa mică ajunge la sonde Numai apa adâncă poate să ajungă la sonde

Adaptor pentru montarea pe perete

17

Configurare

Îndepărtarea de pe perete

Îndepărtarea din adaptoarelor de perete

1

Introduceţi o şurubelniţă plată în locaşurile din adaptoarele de montare pe perete şi ridicaţi cu atenţie unitatea principală şi unitatea sondei.

2

Îndepărtaţi şuruburile care prind adaptoarele de montare de perete.

Îndepărtarea la asigurarea cu bandă dublu adezivă

1

Legaţi un fir de două beţe, şurubelniţe, etc.

2

Trageţi de fir pentru a tăia banda dublu adezivă, apoi îndepărtaţi excesul de bandă adezivă.

Bandă excesivă

18

Anexă

Testarea senzorului

Puteţi verifica indicatorul LED al senzorului şi puteţi testa funcţionarea acestuia.

1

Îndepărtați capacul unităţii principale.

2

Apăsaţi * ].

3

Atingeţi sondele unităţii de sonde cu apă.

4

Confirmaţi faptul că indicatorul LED luminează roşu.

5

Apăsaţi * ] din nou.

Funcţii disponibile la utilizarea aplicaţiei

[Home Network]

Unele funcţii ale senzorului disponibile în timpul utilizării aplicaţiei

[Home

Network]

sunt enumerate mai jos.

Pentru mai multe informaţii consultaţi

Ghidul utilizatorului (pagina 19).

Sistem de alarmă

Puteţi folosi aplicaţia pentru a arma şi dezarma sistemul de alarmă, confirma starea curentă a senzorului şi pentru a vizualiza jurnalul evenimentelor precedente.

Integrare de senzori

Puteţi configura senzorul să declanşeze alte evenimente de sistem, de exemplu, înregistrarea prin cameră, pornirea unui dispozitiv electric (o lampă), etc. (Este nevoie de dispozitivul corespunzător.)

Alertă telefonică

Puteţi configura sistemul să apeleze un număr de telefon preprogramat la declanşarea senzorului.

Accesarea Ghidului de utilizare

Ghidul utilizatorului este o colecţie online de documente care vă ajută să beneficiaţi la maxim de aplicaţia *Home Network+.

1

iPhone/iPad

Apăsaţi pe în ecranul principal al aplicaţiei.

Dispozitive Android™

Apăsaţi pe sau pe butonul de meniu al dispozitivului mobil din ecranul principal al aplicaţiei.

2

Apăsaţi

*User’s Guide+ (Ghidul utilizatorului).

Notă:

Microsoft® Windows® Internet

Explorer® 8 şi versiunile anterioare nu sunt acceptate.

Se recomandă versiuni Android 4.1 sau ulterioare.

De asemenea, puteţi accesa Ghidul utilizatorului la pagina de mai jos.

www.panasonic.net/pcc/support/tel/ homenetwork/manual/

19

Anexă

Specificaţii

Standarde

DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications)

Interval de frecvenţă

DECT: 1,88 GHz – 1,90 GHz

Putere de transmisie RF

Aprox: 10 mW (putere medie pe canal)

Sursă de alimentare

Baterie de litiu CR2 (CR15H270) (1 x 3,0

V, 850 mAh)

Condiţii de funcţionare

0 °C – 40 °C

Durata de viaţă a bateriei

Până la 2 ani (când senzorul este declanşat o dată pe lună, la o temperatură de aprox. 25 °C) la utilizarea unei baterii de 3,0 V, 850 mAh. Durata de viaţă a bateriei diferă în funcţie de capacitatea bateriei utilizate.

Dimensiuni

Unitatea principală (înălţime x lăţime x adâncime)(fără banda dublu adezivă):

Aprox. 106 mm x 31 mm x 22 mm

Sonda (înălţime x lăţime x adâncime)

(fără banda dublu adezivă):

Aprox. 44 mm x 24 mm x 10 mm

Cablu (lungime):

Aprox. 1,2 m

Masă (greutate)

Aprox. 80 g, fără baterii

20

Note

21

Note

22

Note

23

Pentru referinţe viitoare

Recomandăm păstrarea unui registru cu informaţiile de mai jos pentru asistenţă la reparaţii în garanţie.

Serie nr. Data achiziționării

(în interiorul unităţii principale)

Numele şi adresa distribuitorului

Ataşaţi factura aici.

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japonia

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2016

PNQP1193ZA

CC0216WK0

24

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement