Panasonic CF52 Operating instructions

Panasonic CF52 Operating instructions
UPUTE ZA RUKOVANJE
OSOBNO RAČUNALO
MODEL BR.
CF-52 serija
Uvod................................................................................. 2
Pročitajte prije rukovanja.................................................. 2
Opis dijelova..................................................................... 9
Prvo rukovanje................................................................ 12.
.
.
.
.
Početak rada
Sadržaj
Početak rada
Upute na zaslonu........................................................... 16
Rukovanje i održavanje.................................................. 17
Ponovno instaliranje softvera......................................... 19
.
.
.
Rješavanje problema
Korisne informacije
Korisne informacije
Licencijski ugovor o ograničenoj upotrebi..................... 26
Specifikacije................................................................... 12
Ograničeno jamstvo....................................................... 31
Za daljnje informacije o računalu
koristite upute na zaslonu.
Za pristup uputama na zaslonu
– pogledajte “Upute na zaslonu” na
stranici 16.
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja proizvoda i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
Dodatak
Dodatak
Rješavanje problema
Rješavanje problema (osnovno)..................................... 22
Pročitajte prije rukovanja
Modeli za SAD
Troubleshooting
Useful Information
Početak rada
Izjava o radiofrekvencijskim smetnjama
Federalne komisije za komunikacije
Napomena: Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je
da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj
B klase, sukladno dijelu 15 pravila FCC-a. Ta
ograničenja nastala su kako bi pružala zaštitu
od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.
Ovaj uređaj generira, koristi i može zračiti
radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instaliran
i korišten u skladu s uputama, može uzrokovati
štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim,
nema garancije da smetnje neće nastati u
određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj izaziva štetne
smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se
može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja,
korisnik može pokušati ispraviti smetnje pomoću
jedne ili više sljedećih mjera:
• Pomaknite ili preselite prijamnu antenu.
• Povećajte razmak između uređaja i prijemnika.
• Utaknite uređaj u utičnicu na sklopku drugačiju
od one na koju je spojen na prijemnik.
• Konzultirajte Panasonicov servisni centar ili
stručnog radio/TV tehničara za pomoć.
Upozorenje.
Kako bi se osigurala usklađenost, kod spajanja
na računalo ili vanjski uređaj potrebno je koristiti
samo oklopljene kabele. Također, bilo kakve
promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od
osobe odgovorne za usklađenost mogle bi poništiti
ovlaštenje korisnika za rukovanjem ovim uređajem.
Upozorenje o izloženosti FCC RF:
(Samo za model s bežičnim .
LAN-om/bežičnim WAN-om/Bluetoothom).
•
•
Appendix
•
2
Ovaj uređaj u skladu je s FCC ograničenjem o
izloženosti zračenju za nekontrolirana područja.
Ovaj uređaj je odobren za mobilni rad. Osim
ako nije drugačije savjetovano u zasebnim
dopunskim uputama za pojedine bežične
odašiljače, potrebno je najmanje 20 cm
razmaka između antena i tijela osoba (osim
ruku, šaka i nogu) tijekom bežičnog načina
rada.
Ovaj uređaj opremljen je utorom za PC karticu
koji se može koristiti s bežičnim prijenosnicima
koji će se posebno preporučiti kad postanu
dostupni. Ostali bežični prijenosnici nisu
testirani na RF izloženost za upotrebu s ovim
uređajem te možda nisu u skladu s zahtjevima
o RF-izloženosti FCC-a.
Ovaj uređaj je u skladu s pravilima FCC-a, 15. dio.
Rad uređaja ovisi sljedeća dva uvjeta:
1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i
2) Ovaj uređaj prima sve smetnje, uključujući i one
koje mogu uzrokovati neželjen rad.
Odgovorno tijelo:
Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way
Secaucus, NJ 07094
Tel No:1-800-LAPTOP5 (1-800-527-8675)
6-M-1
Regulativna obavijest za modem FCC-a
Ovaj uređaj sadrži modem koji je odobrio FCC.
1. Ovaj uređaj u skladu je s pravilima CFR47, dio 68..
Na računalu je naljepnica koja sadrži, uz ostale
informacije, FCC registracijski broj i REN broj za
ovaj uređaj. Ako je potrebno, ove informacije moraju
biti dostupne telefonskoj tvrtki.
2. FCC podudarni telefonski kabel i modularni utikač
je priložen ovom uređaju. Ovaj uređaj dizajniran je
za povezivanje s telefonskom mrežom ili ožičenjem
pomoću kompatibilne modularne utičnice koja je
podudarna s 68. dijelom. Za detalje pogledajte
upute za instalaciju.
3. REN se koristi za određivanje broja uređaja koji
mogu biti spojeni na telefonsku liniju. Prekomjerni
REN-ovi na telefonskoj liniji mogu prouzročiti
da uređaji ne zvone prilikom dolaznog poziva.
Uglavnom, ali ne i uvijek, zbroj REN-ova ne smije
premašiti pet (5,0). Kako bi bili sigurni koliko uređaja
možete priključiti na liniju, zavisno od ukupnog broja
REN-a, kontaktirajte lokalnu telefonsku tvrtku.
4. Ako vaša telefonska oprema šteti telefonskoj mreži,
telefonska kompanija će vas unaprijed obavijestiti
da će možda morati privremeno obustaviti usluge.
No ako obavijest nije primjenjiva , telefonska
kompanija će o tome obavijestiti kupca što je prije
moguće. Također, bit ćete upozoreni na Vaše pravo
prigovora FCC-u ako vjerujete da je potrebno.
5. Telefonska tvrtka može načiniti promjene u svojim
objektima, uređajima, operaciji ili procedurama koji
bi mogli utjecati na rad uređaja. Ako se to dogodi,
telefonska tvrtka će vas unaprijed obavijestiti da
izvršite potrebne izmjene kako bi održali nesmetane
usluge.
6. Ako ste iskusili problem s ovom opremom,
za informacije o popravku ili jamstvu molimo
kontaktirajte Panasonic Corporation of North
America. Besplatni broj: 1-00-LAPTOP5 (1-800527-8675). Ako uređaj šteti telefonskoj mreži,
telefonska tvrtka može zatražiti da isključite sve
uređaje dok se problem ne riješi.
7. U uređaju nema dijelova koje korisnici mogu
popraviti.
«Oprez: Da bi ste smanjili rizik od požara, koristite
samo No.26 AWG ili veće telekomunikacijske
kabele.»
Obavijest za proizvode koji koriste LCD
Ovaj proizvod ima fluorescentnu lampu koja sadrži
živu. Odlaganje može biti regulirano lokalno radi
očuvanja okoliša. Za informacije odlaganja ili
recikliranja, molimo obratite se vašoj lokalnoj vlasti
ili Electronic Industries Alliance: .
http://www.eiae.org/
Samo za SAD – Kaliforniju
Ovaj proizvod sadrži CR Coin litijsku bateriju koja
sadrži perklorirani materijal - potrebno pažljivo
rukovanje..
Vidi:.
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Početak rada
8. Ova oprema ne služi za usluge s korištenjem
kovanica koje pruža telefonska kompanija.
Priključak na liniju podliježe državnoj tarifi.
9. Sukladno zakonu o zaštiti telefonskih korisnika iz
1991. godine, zabranjeno je korištenje računala ili
drugih elektroničkih uređaja za slanje bilo kakvih
poruka putem telefaksa osim ako takva poruka
na marginama na vrhu ili dnu stranice ne sadrži
datum i vrijeme slanja i identifikaciju poslovnog
ili drugog unosa, ili osobe koja šalje poruku
i telefonski broj telefaksa ili druge poslovne
podatke pravne ili privatne osobe. Kako bi ove
informacije unijeli na vaš faks-softver, trebali
biste pročitati upute faks-softvera koji se koristi.
10.Prema savjetu za električnu sigurnost.
FCC-a preporučujemo da instalirate AC udarni
osigurač u AC utičnicu na kojem je ova oprema
priključena. Telefonske tvrtke izvješćuju da su
električni udari, obično munje, vrlo destruktivni
za terminal spojen na AC strujni izvor te da to
predstavlja ozbiljan problem diljem zemlje.
Modeli za Kanadu
Obavijest Industry Canada (IC) za modem
Ova oprema sadrži modem koji je odobrila Industry
Canada. Oznaka Industry Canada je naljepljena na
modemu..
OGRANIČENJA PRILOGA OPREME
«NAPOMENA: Oznaka Industry Canada služi za
identifikaciju certificirane opreme. Ova oznaka
znači da uređaj zadovoljava zaštitne, operativne
i sigurnosne uvjete telekomunikacijske mreže propisane u odgovarajućim tehničkim zahtjevima
za terminalnu opremu. Odjel ne jamči da će oprema
raditi na zadovoljstvo korisnika. Prije instaliranja
ove opreme, korisnici bi trebali biti sigurni da
je dopuštena povezanost s opremom lokalnih
telekomunikacijskih kompanija. Uređaj također mora
biti spojen na odgovarajući način. Kupac mora biti
svjestan da usklađenost s gore navedenim uvjetima
neće u nekim situacijama moći spriječiti pad usluge.
Popravke na odobrenoj opremi nadzire odgovorna
osoba koju određuje dobavljač. Telekomunikacijska
kompanija može od korisnika zatražiti da odspoji
uređaj u slučaju bilo kakvih popravaka ili izmjena
koje je na uređaju izvršio korisnik. Korisnik mora,
zbog vlastite zaštite, osigurati da su električni
priključci, telefonske linije i unutarnje metalne
vodovodne cijevi, ako postoje, međusobno spojeni.
Ova mjera opreza posebice vrijedi za ruralna
područja. Oprez: Korisnici ne smiju samostalno
izvoditi spajanje, već kontaktirati odgovarajuće
ovlaštene osobe ili električara..
NAPOMENA: REN broj dodijeljen svakom priključku
pokazuje najveći broj priključaka koji mogu biti
spojeni na telefonsko sučelje. Završetak sučelja
može se sastojati od bilo kakve kombinacije uređaja
ukoliko ukupan REN broj svih uređaja ne .
prelazi broj 5.
Ren: Pogledajte donji dio računala.
3
Pročitajte prije rukovanja
Canadian ICES-003
Ovaj digitalni uređaj B klase u skladu je s kanadskim
ICES-003.
<Samo za model s bežičnim LAN uređajem/
Bluetoothom>
Početak rada
Industry Canada
Ovaj je proizvod u skladu s RSS210 Industry
Canada.
Rad uređaja podložan je sljedećim uvjetima: .
(1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
(2) ovaj uređaj prima sve tipove smetnji, uključujući
smetnje koje mogu uzrokovati neispravan rad
uređaja.
<Samo za model s bežičnim LAN uređajem>
Ovaj proizvod (uređaji lokalne mreže) frekvencijskog
opsega 5150-5250 MHz moguće je koristiti samo
u zatvorenim prostorima kako bi se smanjila
mogućnost štetnih smetnji u kanalima mobilnih
satelitskih sustava. Radari visoke snage određeni su
kao primarni korisnici (što znači da imaju prioritet)
od 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz i ti radari
mogu prouzročiti smetnje i / ili oštećenje LELAN
uređaja.
Savjet: Želite li kopiju izvorne DoC naših proizvoda
koji se odnose na R&TTE, molimo Vas da pogledate
našu web adresu: http://www.doc.panasonic.de
Kontakt i sukladno propisima 2004/108/EC, članak
9 (2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, divizija tvrtke
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, S. R. Njemačka
Mrežna veza
Priključak je namijenjen za spajanje na sljedeće
javne mreže;
U svim zemljama Europskog gospodarskog
područja; - Public Switched Telephony Networks.
Tehničke značajke:
Terminalna oprema posjeduje sljedeće značajke;
-DTMF biranje
-brzina primanja podataka: 56 kbit/s
-brzina slanja podataka: 33,6 kbit/s
Važne sigurnosne upute
Prilikom korištenja telefonske opreme, uvijek treba
poštivati osnovne mjere sigurnosti kako bi se
smanjio rizik od vatre, električnog udara i ozljeda
<Samo za model s vanjskom antenom>
osoba, uključujući sljedeće:
Ovaj uređaj je dizajniran za rad s antenom koja
1. Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini vode,
ima maksimalni doseg od 2,15 dB. Antena s većim
na primjer u blizini kade, prilikom pranja, u
dosegom strogo je zabranjena prema propisima
blizini kuhinjskog sudopera ili praonici rublja, u
Industry Canada. Potrebna impedancija antene je 50
mokrom podrumu ili u blizini bazena.
oma.
2.
Izbjegavajte korištenje telefona (osim bežičnog
Kako bi se smanjile potencijalne radijske smetnje
telefona) za vrijeme električnih oluja. Postoji
kod ostalih korisnika, vrsta antene i njezin doseg
mali rizik od električnog udara uzrokovanog
trebaju biti takvi da ekvivalentna izotropno zračena
udarom munje.
snaga (EIRP) nije viša od one potrebne za uspješnu
3.
Ne koristite telefon kako biste prijavili istjecanje
komunikaciju.
plina u blizini.
4.
Koristite samo baterije i kabel naznačen u ovom
<Samo za modele s bežičnim LAN uređajem>
priručniku. Ne bacajte baterije u vatru. Moguća
Upozorenje o RF izloženosti
je eksplozija. Provjerite lokalne kodove za upute
Ova oprema je odobrena za mobilni rad osim ako
o mogućem posebnom odlaganju.
nije drugačije savjetovano u zasebnim dopunskim
uputama za pojedine bežične odašiljače. Potrebno
SAČUVAJTE OVE UPUTE
je najmanje 20cm prostora između antene i osoba
(osim ruku, zgloba šake i stopala) tijekom bežičnog
načina rada.
Modeli za Europu
<Samo za model s oznakom "CE" na dnu računala>
IZJAVA O USKLAĐENOSTI (DoC)
«Ovime izjavljujemo da je ovo
osobno računalo u skladu s
osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama direktive
1999/5/EC.»
4
Upute korisniku
•
•
korištenje ovog proizvoda u avionima, ili
u bilo kojem drugom okruženju gdje je rizik od
ometanja drugih uređaja ili usluga poznat ili
označen kao štetan.
Ukoliko niste upoznati s pravilima korištenja
bežičnih uređaja u određenim organizacijama ili
oruženjima (npr. zračnoj luci), prije uključivanja
uređaja zatražite dopuštenje za korištenje ovog
proizvoda1.
Regulatorne informacije
Nismo odgovorni za bilo koje radijske ili televizijske
smetnje uzrokovane neovlaštenim izmjenama
ovog proizvoda. Korekcija smetnji uzrokovanih
takvim neovlaštenim izmjenama bit će korisnikova
odgovornost. Naša tvrtka te ovlašteni preprodavači
ili distributeri nisu odgovorni za moguća oštećenja
ili kršenje službenih propisa koja mogu proizaći iz
kršenja tih smjernica.
Početak rada
<Samo za model s bežičnim WAN-om>
Proizvod i vaše zdravlje
Ovaj proizvod, kao i drugi radio uređaji, emitiraju
radiofrekventnu elektromagnetsku energiju. Razina
energije koju emitira ovaj proizvod ipak je daleko
niža od elektromagnetske energije emitirane putem
bežičnih uređaja kao što su mobilni telefoni.
Ovaj je proizvod siguran za korištenje jer
ispunjava sigurnosne standarde i preporuke
za radiofrekvenciju. Ovi standardi i preporuke
odražavaju konsenzus znanstvene zajednice i
rezultat su dogovora odbora i komisija znanstvenika
koji svakodnevno proučavaju i interpretiraju opsežnu
znanstvenu literaturu. U nekim situacijama ili
okruženjima vlasnik zgrade, odgovorni prestavnik
ili organizacija može ograničiti korištenje ovog
proizvoda. Te situacije mogu uključivati:
Sigurnosne mjere opreza
Sljedeće sigurnosne mjere predostrožnosti moraju se proučiti u svim fazama operacije, korištenja, servisa
ili popravka bilo kojeg osobnog računala ili ručnog računala s bežičnim WAN modemom. Proizvođačima
mobilnog terminala se preporuča da pruže sljedeće informacije za sigurnost korisnika i operativnog
osoblja te inkorporiraju ove smjernice u svim priručnicima priloženim uz proizvod. Nepridržavanje ovih
mjera predostrožnosti krši sigurnosne standarde dizajna, proizvodnje i namjene proizvoda. Panasonic ne
preuzima nikakvu odgovornost za neuspjeh kupca u pridržavanju ovih mjera predostrožnosti.
U bolnici ili drugim zdravstvenim ustanovama valja se pridržavati ograničenja upotrebe
mobitela. Isključite osobno računalo ili ručno računalo s bežičnim WAN modemom ukoliko
tako nalažu upozorenja postavljena na osljetljivim područjima. Medicinska oprema može biti
osjetljiva na RF energiju. Rad elektrostimulatora srca, ostale ugrađene medicinske opreme i
slušnih pomagala može biti ometan radom osobnog računala ili ručnog računala s bežičnim
WAN modemom u blizini navedenih uređaja. Ako dvojite o potencijalnoj opasnosti, obratite se
liječniku ili proizvođaču uređaja kako biste utvrdili je li oprema pravilno zaštićena. Pacijentima s
elektrostimulatorom srca preporuča se da svoje osobno ili ručno računalo s bežičnim WAN-om
drže podalje od elektrostimulatora dok je uključen.
Isključite osobno ili ručno računalo s bežičnim WAN modemom prije ukrcaja u zrakoplov.
Pripazite da se slučajno ne uključi. Rad bežičnih uređaja u zrakoplovu je zabranjen kako bi se
spriječilo ometanje komunikacijskog sustava. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do obustave
ili uskraćivanja usluga počinitelju, sudskog postupka ili oboje.
Nemojte uključivati osobno ili ručno računalo s bežičnim WAN modemom u prisutnosti zapaljivih
plinova ili dimova. Isključite mobilni terminal u blizini benzinske stanice, skladišta goriva,
kemijskih postrojenja ili u blizini miniranja. Rad bilo kakve električne opreme u potencijalno
eksplozivnoj atmosferi može predstavljati rizik.
Vaše osobno računalo ili ručno računalo s bežičnim WAN modemom prima i prenosi
radiofrekvencijsku energiju dok je uključeno. Sjetite se da se smetnja može pojaviti ako se koristi
u blizini TV prijemnika, radija, računala ili neadekvatno zaštićenih uređaja. Slijedite posebne
propise i uvijek isključite osobno računalo ili ručno računalo s bežičnim WAN modemom kad god
je to zabranjeno ili ako sumnjate da može prouzročiti smetnje ili opasnost.
Sigurnost na cestama je na prvome mjestu! Nemojte koristiti osobno računalo ili ručno računalo
s bežičnim WAN modemom dok upravljate vozilom. Ne stavljajte računalo s bežičnim WAN
modemom na mjesta gdje bi mogao uzrokovati povrede vozača ili putnika. Preporuča se da
spremite uređaj u prtljažnik ili na sigurno mjesto za vrijeme vožnje. Ne stavljajte računalo s
bežičnim WAN modemom na mjesta iznad zračnog jastuka ili u blizini područja gdje se zračni
jastuk može aktivirati. Zračni jastuci napuhuju se naglo i silovito i ako se računalo s bežičnim
WAN modemom nalazi u blizini zračnog jastuka moguće su ozbiljne ozljede putnika pri
raspršivanju zračnog jastuka u vozilu.
5
VAŽNO!
Za osobna ili ručna računala s bežičnim WAN modemom koji koriste radijske signale i mobilnu
mrežu ne može se jamčiti spajanje u svim uvjetima. Stoga se ne biste nikada trebali oslanjati
samo na bežični uređaj za osnovno komuniciranje, kao na primjer u slučaju hitnih poziva.
Ne zaboravite, kako bi ostvarili ili primili pozive, osobno ili ručno računalo s bežičnim WAN
modemom mora biti uključeno i u području odgovarajuće jačine signala. Neke mreže ne
dopuštaju hitne pozive ako se koriste određene mrežne usluge ili funkcije telefona (npr. funkcija
zaključavanja, fiksno biranje, itd.). Možda ćete morati deaktivirati te funkcije prije uspostave
hitnog poziva. Neke mreže zahtijevaju da valjana SIM kartica bude ispravno umetnuta u osobno ili
ručno računalo s bežičnim WAN modemom.
Početak rada
*1
U mjestima gdje je uporaba bežičnih uređaja zabranjena, molimo Vas da isključite Vaš bežični priključak. (CF-74
serija) ili provjerite kako bi bili sigurni da je indikator Wireless Ready isključen (CF-52 serija). Imajte na umu da u
nekim slučajevima bežični uređaji mogu raditi čak u Sleep / stanju čekanja.
Litijska baterija
Litijska baterija!
Ovo računalo sadrži litijsku bateriju kako bi se
omogućilo pohranjivanje datuma, vremena i ostalih
podataka. Bateriju može mijenjati samo ovlaštena
osoba.
Upozorenje! Moguć je rizik od eksplozije radi
pogrešne instalacije ili pogrešne upotrebe.
OPREZ!
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
KORIŠTENJE KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI
IZVRŠENJE POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE
NAVEDENI MOGU DOVESTI DO OPASNOG
ZRAČENJA. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
POPRAVLJAJTE SAMI. POVJERITE SERVISIRANJE
OVLAŠTENOJ OSOBI.
Informacije o sigurnosti lasera primjenjuju se
samo kod instalirane pogonske jedinice s laserom.
Sljedeća oznaka stavljena je na donji dio računala.
PROIZVOD
S LASEROM
1. KLASE
INFORMACIJE O ODLAGANJU U OSTALIM ZEMLJAMA IZVAN EUROPSKE UNIJE
Ovi simboli važeći su samo u Europskoj Uniji.
Ukoliko želite odložiti ovaj proizvod, molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili zastupnika i
zatražite informaciju o ispravnoj metodi odlaganja.
6
Ovaj proizvod nije namijenjen za upotrebu kao, ili kao dio,
nuklearne opreme/ sustava, opreme & sustava za nadzor i
kontrolu zračnog prometa prometa/sustava ili zrakoplovne
kokpit opreme/sustava. (1)
Panasonic neće biti odgovoran za bilo kakva dugovanja
nastala uslijed korištenja ovog proizvoda u gore navedenim
uvjetima.
1. Zrakoplovna kokpit oprema/ sustav uključuje sustave
Electrical Flight Bag (EFB) klase 2 i EFB sustave klase 1
kada se koriste prilikom kritičnih faza leta (npr. tijekom
polijetanja i slijetanja) i/ ili monitrane na zrakoplovu. EFB
sustavi klase 1 i 2 definirani su putem FAA: AC (Advisory
Circular) 120-76A ili JAA: JAA TGL (Temporary Guidance
Leaflets), br. 36.
Panasonic ne može jamčiti za nikakve zahtjeve u obliku specifikacija,
tehnologija, pouzdanosti, sigurnosti (npr. zapaljivost/ dim/
toksičnost/ radiofrevencijsko zračenje, itd.) povezane s zrakoplovnim
standardima koji prelaze specifikacije naših COTS (Commercial-OffThe-Shelf) proizvoda.
Ovo računalo nije namijenjeno za korištenje u medicinskoj
opremi, uključujući sustave za održavanje života, sustave
kontrole zračnog prometa ili drugoj opremi, uređajima
ili sustavima za osiguravanje ljudskih života i sigurnosti.
Panasonic ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakav
gubitak ili štetu nastalu korištenjem ovog uređaja pri ovoj vrsti
opreme, uređaja ili sustava, itd. Ovo računalo je osmišljeno
kako bi se umanjile posljedice udarca na LCD i tvrdi disk,
curenje tekućine (npr. vode) na tipkovnicu itd., no Panasonic
ne pruža jamstvo u slučaju takvih problema. Stoga, kao prema
instrumentu s preciznom mehanikom, budite izuzetno oprezni
pri rukovanju.
Ukoliko dođe do kvara, odmah isključite AC utikač i bateriju:
•
proizvod je oštećen
•
strani objekt je u proizvodu
•
izlazi dim
•
osjeća se čudan miris
•
neobično je vruć
Moguć je rizik od strujnog udara ili požara ako se nastavi s
korištenjem uređaja u slučaju bilo koje od navedenih situacija.
•
Ako dođe do kvara, odmah isključite računalo i izvadite
bateriju. Zatim kontaktirajte ovlaštene servisere.
Ne dodirujte proizvod i kabele za vrijeme grmljavine.
Moguć je strujni udar.
Ne uključujte AC adapter na izvor napajanja drugačiji od
standardne kućanske AC utičnice. U suprotnom može doći
do požara uslijed pregrijavanja. Spajanje na DC / AC adapter može oštetiti AC pretvarač. U zrakoplovu samo spojite AC
adapter / AC punjač u utičnicu namijenjenu takvoj upotrebi. Ne
činite ništa što može oštetiti AC kabel, AC dodatak ili AC utikač.
Ne oštećujte i ne mijenjajte kabel, ne postavljajte ga u blizinu
vrućih alata, ne svijajte ga, uvijajte, niti ga nasilno vucite, ne
postavljajte teške predmetima na njega i ne vežite ga čvrsto.
Nastavak korištenja oštećenog kabela može rezultirati požarom,
kratkim spojem ili električnim udarom.
Nemojte vući niti umetati AC konektor mokrim rukama.
Moguć je električni udar.
Redovito čistite prašinu i ostalu prljavštinu s AC utikača.
Ako se na utikaču nakupi prašina ili druga prljavština, vlažnost,
itd. može prouzročiti kvar u izolaciji što može rezultirati
požarom. •
izvucite utikač i obrišite ga suhom krpom.
Izvucite utikač ako se računalo ne koristi dulje vrijeme.
Ne koristite oštećen utikač ili labavu AC utičnicu.
Ne stavljajte spremnike tekućih ili metalnih predmeta na ovaj
proizvod.
Ako se prolije voda ili druga tekućina ili ako su komadići
papira, novac ili drugi predmeti upali u proizvod, moguć je
požar ili električni udar.
•
Ako je strani premet dospio unutra, odmah isključite
AC utikač i uklonite bateriju. Zatim kontaktirajte ured
tehničke podrške.
Ne rastavljajte ovaj proizvod.
Unutar uređaja postoje područja visokog napona koja mogu
uzrokovati električni udar ukoliko ih dodirnete. Ne dirajte
unutarnje pinove i pločice sklopova i pripazite da strani
predmeti ne uđu unutra. Izmjene ili rastavljanje također mogu
uzrokovati požar.
Čuvajte SD memorijske kartice daleko od beba i male djece.
Slučajno gutanje će rezultirati tjelesnim povredama. Ukoliko
dođe do slučajnog gutanja, odmah posjetite doktora.
Ne postavljajte ovaj proizvod na nestabilne površine.
Ukoliko izgubi ravnotežu, ovaj uređaj se može prevrnuti ili
pasti, što može rezultirati ozljedama.
Izbjegavajte postavljanje uređaja na druge predmete.
Ukoliko izgubi ravnotežu, ovaj proizvod se može prevrnuti ili
pasti, što može rezultirati ozljedama.
Ne postavljajte ovaj proizvod u blizini vode, vlage, pare,
prašine, uljnih para, itd.
U suprotnom je moguć požar ili strujni udar.
Ne izlažite uređaj visokim temperaturama dulje vrijeme.
Izlaganje ovog proizvoda vrlo visokim temperaturama, kao
što je blizina vatre ili direktno sunce može deformirati kućište
i / ili uzrokovati oštećenje u unutarnjim dijelovima. Dulje
korištenje u takvim situacijama može dovesti do kratkog
spoja ili oštećenja izolacije, itd. koji mogu dovesti do požara
ili strujnih udara.
Ne zaustavljajte dovod zraka.
U protivnom, toplina će se u uređaju akumulirati, što može
rezultirati požarom.
Prilikom isključivanja AC utikača, držite utikač.
Povlačenjem kabela možete ga oštetiti, što može rezultirati
požarom ili strujnim udarom.
Ne pomičite ovaj proizvod dok je AC utikač priključen.
AC kabel može biti oštećen, što može rezultirati požarom ili
strujnim udarom.
Ukoliko je AC kabel oštećen, odmah isključite AC utikač.
Koristite samo specificirani AC adapter uz ovaj proizvod.
Korištenje drugačijeg AC adaptera od isporučenog
(isporučen uz proizvod ili dobiven od Panasonica) može
rezultirati požarom.
Ne podvrgavajte AC adapter jakim udarcima.
Korištenje AC adaptera nakon jakog udarca kao što je pad
može rezultirati strujnim udarom, kratkim spojem ili požarom.
Odmorite se svakih 10-15 minuta svaki sat.
Korištenje ovog proizvoda duže vrijeme može imati štetne
učinke na zdravlje očiju ili ruku.
Ne gledajte u CD / DVD pogon.
Izravno gledanje unutarnjeg izvora laserskog svjetla može
oštetiti vid.
Nemojte koristiti diskove koji su oštećeni ili deformirani.
Diskovi se rotiraju pri visokim brzinama, a oštećeni diskovi
mogu se slomiti i prouzročiti ozljede.
•
Diskovi koji nisu okruglog oblika i diskovi koji su
popravljani pomoću ljepila također su opasni te zbog
toga ne bi trebali biti korišteni.
Ne pojačavajte glasnoću prilikom korištenja slušalica.
Glasno slušanje koje previše stimulira uho može rezultirati
gubitkom sluha.
Početak rada
MJERE OPREZA
7
Pročitajte prije rukovanja
Koristite modem s uobičajenom telefonskom linijom.
Veza s unutarnjom telefonskom linijom (priključkom) tvrtke ili
ureda, itd. ili s digitalnim javnim telefonima ili korištenje u zemlji
ili području koje ovo računalo ne podržava, može rezultirati
požarom ili strujnim udarom.
Ne povezujte telefonsku liniju ili mrežni kabel, osim ako nisu
sprecificirani, u LAN ulaz.
Ako je LAN ulaz spojen na mrežu, kao što su one navedene u
nastavku, može doći do požara ili strujnog udara.
- sve mreže osim 1000ASE-T, 100BASE-TX ili 10BASE-T
- telefonske linije (IP telefon (Telephone Internet Protocol),
telefonske linije, interne telefonske linije (priključke), digitalni
javni telefoni, itd.)
Ne izlažite kožu ovom proizvodu dulje vrijeme.
Dulje izlaganje kože izvoru topline iz ovog uređaja ili AC
adaptera mogu prouzročiti slabije opekline.
•
Ne stavljajte računalo u blizini televizora ili radio prijemnika.
Držite računalo daleko od magneta. Podaci pohranjeni na
tvrdom disku mogli bi biti izgubljeni.
Mjere opreza (baterija)
Početak rada
Ne koristite s drugim uređajima.
Baterija je punjiva i namijenjena ovom uređaju.
Ukoliko se baterija koristi s uređajima za koje nije namijenjena,
može doći do curenja elektrolita, stvaranja topline, zapaljenja ili
puknuća.
Ne punite bateriju koristeći metode koje nisu navedene.
Ako se baterija ne puni prema jednoj od navedenih metoda,
može doći do curenja elektrolita, stvaranja topline, zapaljenja ili
puknuća.
•
•
•
Ne bacajte bateriju u vatru niti je izlažite jakom izvoru topline.
Može doći do stvaranja topline, zapaljenja ili puknuća..
Izbjegavajte jaku toplinu (blizina vatre, direktna sunčeva
svjetlost).
Može doći do curenja elektrolita, stvaranja topline, zapaljenja ili
puknuća.
Ne stavljajte oštre predmete u otvor za bateriju, ne izlažite je
udarcima ili šoku, ne rastavljajte je niti prerađujte.
Može doći do curenja elektrolita, stvaranja topline, zapaljenja ili
puknuća.
- Ukoliko je došlo do jakog udarca, prekinite s korištenjem.
Ne skraćujte pozitivne (+) i negativne (-) kontakte.
Može doći do stvaranja topline, zapaljenja ili puknuća. Bateriju
nemojte odlagati među predmete kao što su ogrlice ili kopče za
kosu prilikom premještanja ili spremanja.
Nemojte u ovom uređaju koristiti bateriju koja nije specificirana.
U vašem uređaju koristite samo specificirane baterije (stranica
9). Uporaba baterija, osim onih proizvedenih i dobivenih od
tvrtke Panasonic, može predstavljati sigurnosni rizik (stvaranje
topline, zapaljenje ili puknuće).
•
Nemojte dirati terminale na bateriji. Baterija više neće
funkcionirati ispravno ako su kontakti prljavi ili oštećeni.
•
Bateriju ne izlažite vodi i pripazite da se ne smoči.
•
Ako se baterija neće koristiti dulje vrijeme (mjesec dana
ili više), napunite ili ispraznite bateriju dok razina baterije
ne dostigne 30% do 40% i pohranite je na tamno i suho
mjesto.
•
Ovo računalo sprečava preopterećenje baterije punjenjem
samo kada je preostala snaga manja od otprilike 95%
kapaciteta.
•
Baterija nije napunjena prilikom kupnje računala. Svakako
ju je potrebno napuniti prije prvog korištenja. Kada se AC
adapter priključi na računalo, punjenje počinje automatski.
•
Ukoliko baterije procure i tekućina dođe do vaših očiju,
ne trljajte oči. Odmah operite oči čistom vodom i što prije
posjetite liječnika.
8
8
Baterija može postati ugrijana tijekom punjenja ili upotrebe. To je u potpunosti uobičajeno.
Punjenje neće započeti ako je unutarnja temperatura izvan
dozvoljenog raspona temperature (0°C do 50°C (32° F do
122°F)) (Upute "Battery Power"). Nakon što je dozvoljeni
raspon zadovoljen, punjenje započinje automatski.
Imajte na umu da vrijeme punjenja ovisi i temelji se na
uvjetima korištenja. Punjenje traje dulje nego inače kada je
temperatura 10°C (50°F) - ili ispod.
Ako je temperatura niska, vrijeme rada je skraćeno.
Računalo koristite samo unutar dozvoljenih raspona
temperature.
•
Ovo računalo funkcionira pri visokim temperaturama
što sprečava propadanje baterija u okruženju visoke
temperature ("Battery Power"). Razina koja odgovara
stopostotnom punjenju pri visokim temperaturama otprilike
je ekvivalentna razini 80%-tnog punjenja pri normalnoj
temperaturi.
•
Baterija je potrošni materijal. Ako vrijeme rada računala
s određenom baterijom postaje znatno kraće, a ponovno
punjenje ne vraća njezinu učinkovitost, baterija bi se
trebala zamijeniti novom.
•
Kod prijenosa rezervne baterije u kutiji, aktovci, itd.,
preporuča se bateriju staviti u plastičnu vrećicu kako bi se
zaštitili kontakti.
•
Uvijek isključite računalo kad nije u upotrebi. Ostavljanjem
uključenog računala kada AC adapter nije spojen istrošit
će preostali kapacitet baterije.
Litij-ionska koja se može
reciklirati nalazi se u uređaju
kojeg ste kupili.
Molimo nazovite .
1-800-8-BATTERY za sve
informacije o recikliranju baterije.
Opis dijelova
A
L
M
N
B
I
I
C
D
E
F
A: Zvučnik
Upute “Ključne kombinacije” B: Utor za multimedijalne uređaje
Upute “Utor za multimedijalne uređaje”
C: Utor za SD-memorijsku karticu
Upute “SD-memorijska kartica”
D: Baterija
Specificirana baterija: CF-VZSU29ASU
E: Priključak za slušalice
Moguće je spojiti slušalice ili zvučnike. Kad su priključeni,
zvuk iz unutarnjeg zvučnika se ne reproducira.
F: Priključak za mikrofon
Moguća je upotreba kondenzatorskog mikrofona. Kod
upotrebe ostalih vrsta mikrofona, ulaz zvuka možda neće
biti moguć ili su mogući kvarovi. Kod snimanja u stereo
okruženju korištenjem stereo mikrofona:
Kliknite (Start) - [Control Panel] - [Hardware
and Sound] - [Sound] - [Recording] - [Microphone]
-[Properties], označite [No Filtering] u [Microphone
Enhancements].
Kliknite [Start] - [All Programs] - [SoundMAX] - [Control
Panel] i odaberite [Microphone], označite [No Filtering]
u [Microphone Enhancements]. Kod korištenja
monauralnog mikrofona s 2 priključka:
Kliknite (Start) - [Control Panel] - [Hardware and
Sound] - [Sound] - [Microphone] - [Properties], označite
[Voice Recording] u [Microphone Enhancements]. U
suprotnom će biti snimljen samo zvuk na lijevoj traci.
O
I
P
I: LED pokazivač
Tipka za velika slova
Tipka za brojeve (NumLk)
Scroll lock (ScrLk)
Status multimedijalnog uređaja
Početak rada
G
H
I
J
K
A
Upute “ Utor za multimedijalne uređaje”
Status tvrdog diska.
Status baterije
Upute “Napajanje baterijom”
Status snage
(Off: isključeno/stanje čekanja, Zeleno: uključeno, trepti
zeleno:
Čekanje/
stanje pripravnosti, Brzo trepti zeleno: nije moguće
uključenje radi niske temperature.)
Status SD-memorijske kartice
(Trepti: tijekom pristupa ili potraživanja lozinke)
Upute “SD-memorijska kartica”
Bežična veza spremna
Ovaj pokazivač svijetli kad su LAN, Bluetooth ili WAN
uključeni i spremni za rad. Ne pokazuje uvijek status
On/Off bežične veze.
Upute «Onemogućavanje/omogućavanje.
bežične komunikacije»
«Bežični LAN» «Bluetooth»
Status bežičnog WAN-a
J: Prekidač
K: Funkcijske tipke
Upute «Ključne kombinacije»
L: Bluetooth antena
<Samo za modele s Bluetoothom»
Upute «Bluetooth»
Kliknite [Start] - [All Programs] - [SoundMAX] - [Control
Panel] odabir [Microphone], označite [Voice Recording] u
[Microphone Enhancements]..
Drugačije će biti snimljen samo zvuk preostale trake.
G: Bežični LAN/ Bežična WAN antena.
<Samo za modele s bežičnim LAN-om/WAN-om>
Upute “Bežični LAN”
H: LCD
M: Tipkovnica
N: Dodirna ploča
O: Ručka za nošenje
P: Prekidač za bežičnu vezu
Upute «Onemogućavanje/omogućavanje bežične
komunikacije» «Bežični LAN» «Bluetooth»
Baterija je potrošni materijal. Ako bateriju koristite i nakon
što je potrošena, mogući su problemi. Svakako zamijenite
potrošenu bateriju s novom odgovarajućom baterijom.
9
Opis dijelova
Desna strana
A
B
C
D
E
EX PC
1394
F
G
Dno
K
Stražnja strana
R
O
S
Početak rada
P
F
H
I
J
L
M
N
Q
LOCK
A: Pogon tvrdog diska
O: Bus priključak
Upute “Pogon tvrdog diska”
B: Utor za pametnu karticu
(samo za model s utorom za pametnu karticu)
Upute “Pametna kartica”
C: Utor za brzu karticu
Upute ”PC kartica/ brza kartica”
D: Utor za PC karticu
Upute ”PC kartica/ brza kartica”
E: IEEE 1394 konektor
Upute “IEEE 1394 uređaji”
F: USB ulaz
Upute “USB ulaz”
G: DC-IN priključak
H: Priključak za vanjski zaslon
Upute ”Vanjski zaslon”
I: Sigurnost
Moguće je spajanje Kensington kabelom..
Za daljnje informacije, pročitajte upute koje
ste dobili uz kabel.
J: Utor za ventilaciju
K: Utor za SIM karticu
<Za model s bežičnim WAN-om>
Kada je neophodan rad sa SIM karticom, odvijte poklopac i
uklonite ga kako bi umetnuli/izvadili SIM karticu.
L: Ulaz za modem
Upute «Modem»
M: LAN ulaz
Upute «LAN»
N: Serijski priključak
10
Upute «Replikator ulaza»
P: Utor RAM modula
Upute «RAM modul»
Q: Spojna jedinica pogona tvrdog diska
Upute «Pogon tvrdog diska»
R: Tipka za otvaranje multimedijskog otvora
Upute «Utor za multimedijalne uređaje»
S: Spojnica baterije
NAPOMENA:
Pri otvaranju poklopaca brze (npr. USB poklopca)
kartice, PC konektora, IEEE
1394 priključka, vanjskog
ulaza, modemskog ulaza,
LAN ulaza i serijskog
priključka, pritisnite i
povucite poklopac.
Ovo računalo sadrži magnet
i magnetizirane proizvode
na označenim mjestima
na računalu. Izbjegavajte
ostavljanje metalnih objekata
ili magnetizirane objekte u
blizini tih mjesta.
Specifikacije
Na ovoj stranici možete pronaći specifikacije osnovnog modela. Broj modela razlikuje se ovisno o
konfiguraciji.
Za provjeru broja modela:
Provjerite podnožje računala ili kutiju u kojoj je računalo bilo pohranjeno prilikom kupnje.
Za provjeru CPU brzine, veličine memorije i veličine tvrdog diska:
Pokrenite Pomoć pri postavljanju ( Upute “Pomoć pri postavljanju”)
(CPU brzina): CPU brzina, (Memorija sustava): Veličina memorije, (Tvrdi disk): Veličina tvrdog diska
Osnovne specifikacije
Model br.
CPU/Dodatna memorija
Čip Set
CF-52J Series
Intel® Core™ 2 Duo Processor Penryn P8400 (2.26 GHz, 3 MB*1 L2 cache,
1066 MHz FSB)
Glavna memorija*2
Video memorija
1 GB*1, DDR2 SDRAM (4 GB*1 Max.)
Tvrdi disk
160 GB*4 (Serial ATA)
Otprilike 2 GB*4 se koristi za particiju s alatima za oporavljanje.
(Korisnici ne mogu koristiti ovu particiju.)
UMA (1423 MB*1 Max. / 358 MB*1 Max. s proširenom memorijom)*3 .
UMA (1024 MB*1 Max.)*3
CD/DVD
Podržano
Diskovi/
Format
DVD MULTI ugrađena pogonska jedinica, funkcija prevencije greške: omogućeno
Čitanje*
7
DVD-RAM*8: 24X (4.7 GB*4) DVD-R*9: 8X (Max.) DVD-R DL: 4X (Max.) DVD-RW: 4X (Max.)
DVD-ROM: 8X (Max.) CD-ROM: 24X (Max.) CD-R: 24X (Max.) CD-RW: 24X (Max.)
+R: 8X (Max.) +R DL: 4X (Max.) +RW: 4X (Max.)
Ispis*10
DVD-RAM*8: 2X/3X/3-5X (4.7 GB*4) DVD-R: 1X/2X/2-4X/2-6X/2-8X DVD-R DL: 2X/2-4X
DVD-RW: 1X/2X/2-4X/2-6X +R: 2.4X/2.4-4X/2.4-6X/2.4-8X +R DL: 2.4X/2.4-4X +RW:
2.4X/2.4-4X High-Speed +RW: 3.3X/3.3-6X/3.3-8X CD-R: 4X/10X/10-16X/10-20X/10-24X
CD-RW: 4X High-Speed CD-RW: 4X/10X Ultra-Speed CD-RW: 10X/10-16X/10-20X/10-24X
Čitanje
DVD-ROM (Single Layer, Dual Layer) DVD-Video DVD-R *9 (1.4 GB, 3.95 GB, 4.7 GB) *4
DVD-R DL (8.5 GB) *4 DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4 GB, 2.8 GB, 4.7 GB, 9.4 GB) *4 DVD-RAM*8
(1.4 GB, 2.8 GB, 4.7 GB, 9.4 GB) *4 +R (4.7 GB) *4 +R DL (8.5 GB) *4 +RW (4.7 GB) *4 CDAudio CD-ROM (XA kompatibilan) CD-R Photo CD (kompatibilno za višestruke radnje) Video CD
CD-EXTRA CD-RW CD-TEXT
Ispis
DVD-RAM*8 (1.4 GB, 2.8 GB, 4.7 GB, 9.4 GB) *4 DVD-R (1.4 GB, 4.7 GB for General) *4
DVD-R DL (8.5 GB) *4 DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4 GB, 2.8 GB, 4.7 GB, 9.4 GB) *4 +R (4.7
GB) *4 +R DL (8.5 GB) *4 +RW (4.7 GB) *4 CD-R CD-RW
Zaslon
15.4 WXGA tip (TFT) (1280
× 800 dots)
Unutarnji LCD
65,536/16,777,216 boja
(800 × 600 dots / 1024 × 768 dots / 1280 × 768 dots / 1280 × 800 dots) *11
Vanjski zaslon*12
65,536 / 16,777,216 boja (800 × 600 dots / 1024 × 768 dots / 1280 × 768 dots / 1600 × 1200
dots / 1920 × 1080 dots / 1920 × 1200 dots)
Bežični LAN*13
Intel® WiFi Link 5100 (
stranica 13)
stranica 13
Bluetooth*14
LAN
IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Modem
Data: 56 kbps (V.92) FAX: 14.4 kbps
Zvuk
WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support
Sigurnosni čip
TPM (TCG V1.2 sukladan) *15
Utori
za
kartice
Utor za PC karticu
Početak rada
Prijenos
podataka
Brzina*5*6
x 2, tip I ili tip II, dostupan 3.3V: 400 mA, 5 V: 400 mA
Utor za SD memorijsku x 1
karticu
Utor za pametnu .
karticu*17
Utor za RAM modul
x1
x 2, DDR2 SDRAM, 200-pin, 1.8 V, SO-DIMM, kompatibilan s PC2-6400
11
Specifikacije
Osnovne specifikacije
CF-52J Series
Model
Sučelje
USB ulazi x 4 (4-pin, USB 2.0)*18/ serijski ulaz (Dsub 9-pin male) / modemski ulaz (RJ-11) /
LAN ulaz (RJ-45) / ulaz vanjskog zaslona (Mini Dsub 15-pinski ženski) / IEEE1394a konektor (4-pinski) / priključak mikrofona (minijaturni priključak, 3.5 DIA) / priključak za slušalice
(minijaturni priključak , 3.5 DIA, impedancija 32 Ω, snaga izlaza 4 mW × 2, Stereo) / bus
konektor (namjenski 100-pinski, ženski)
Tipkovnica / pokaznik
87 tipki / dodirna ploča
Čitač otisaka prstiju*
Veličina redova : 248 x 4 piksela, veličina prikaza : 248 x 360 piksela, rezolucija : 508 DPI
Napajanje
AC adapter ili baterija
19
Ulaz: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, izlaz: 15.6 V DC, 8 A
AC Adapter*
20
Litij-ionska 11.1 V, 7.8 Ah
Baterija
Otprilike 7 sati
Vrijeme rada* 21
Vrijeme punjenja*
22 Potrošnja el.energije*23
Dimenzije (W × D × H)
Otprilike 4 sati
Otprilike 45 W*24/ Otprilike 100 W
(Maksimalno prilikom punjenja pri uključenom računalu.)
355.7 mm × 286.3 mm × 50.7 - 51.9 mm {14.0" × 11.3" × 2.0 "}
(uključujući ručku za nošenje)
Težina.
(uključujući ručku za nošenje)
Okoliš
Rad
Otprilike. 3.4 kg {otprilike 7.5 lb.}.
temperatura.
5 °C do 35 °C {5 °F do 95 °F}
vlaga
30% do 80% RH (bez kondenzacije)
Skladi-. temperatura.
štenje vlaga
-20 °C do 60 °C {-4 °F do 140 °F}
30% do 90% RH (bez kondenzacije)
Softver
OS *25
Windows Vista® Business Service Pack 1
Prethodno instaliran softver
Adobe Reader, PC Information Viewer, Loupe Utility, B’s Recorder GOLD9 BASIC*26, B’s CLiP
7*26, Intel® PROSet / bežični Softver*13, Bluetooth™ Stack for Windows® by TOSHIBA*14,
bežični uređaj za spajanje, bežični uređaj za prekid rada*26, Hotkey Settings, uređaj za
rekalibriranje baterije, Infineon TPM Professional Package*26, Protector Suite QL*19 *26,
Setup Utility*27, PC-Diagnostic Utility
Početak rada
WinDVD™ 8 (OEM verzija)
12
Microsoft® Windows® XP Professional Service
Pack 2 naprednom sigurnosnom
s
tehnologijom (NTFS datotečni sustav)
MediaPlayer10, Icon Enlarger, WinDVD™ 5
(OEM verzija)
Bežični LAN
Prijenos podataka.
.
IEEE802.11b : 11/5.5/2/1 Mbps (automatsko spajanje)*28
IEEE802.11g : 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automatsko spajanje)*28
Podržani standardi
IEEE802.11b / IEEE802.11g
Način prijenosa
OFDM sustav , DS-SS sustav
Korišteni bežični kanali
IEEE802.11b/IEE802.11g: kanali 1 do 11
RF fekvencijski pojas
IEEE802.11b/IEEE802.11g : 2.412 GHz - 2.462 GHz
Bluetooth™ <Samo za model s Bluetoothom>
Bluetooth verzija
2.0 + EDR
Način prijenosa
FHSS sustav
Korišteni bežični kanali
Kanali 1 do 79
2.402 GHz - 2.48 GHz
RF frekvencijski pojas
*1 Rad do 1MB= 1,048,576 bitova / 1 GB = 1,073,741,824 bitova
*2 Moguće je fizički povećati memoriju do 4 GB, no ukupna iskoristiva memorija
bit će manja ovisno o stvarnoj konfiguraciji. memorijskih kartica kapaciteta do 8 GB..
Rad na drugoj SD opremi nije zajamčen.
*17 Samo s modelom s utorom za pametnu karticu.
*18 Ne jamči rad s USB-kompatibilnim perifernim uređajima..
*3 Dio glavne memorije je dodijeljen automatski ovisno o operativnom statusu
računala.
Veličinu video memorije ne može podesiti korisnik. Veličina video memorije je
dodijeljena ovisno o operativnom sustavu.
*4 1 GB = 1,000,000,000 bitova. Vaš operativni sustav ili neki aplikacijski softveri
radit će s manje GB.
*5 Brzina prijenosa podataka mjerena je od strane Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. Brzina prijenosa DVD-a za brzinu od 1X je 1,350 KB/s. Brzina
prijenosa CD za brzinu od 1X je 150 KB/s.
*6 Izvedba CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-R, DL, DVD-RW, +R, +R DL,
i +RW nije zagarantirana ovisno o statusu zapisa i formatu snimanja..
Neki podaci ne mogu se očitati ovisno o disku, postavkama i o okolini. Ne
podržava zapisivanje na DVD-R DL/+R DL (diskovi dvostrukog sloja) i ultrabrzi CD-RW.
*19 Samo s modelom s čitačem otisaka prstiju.
*20 <Samo za Sjevernu Ameriku>
AC adapter je kompatibilan s izvorima napajanja do 240 V AC adaptera.
Računalo je opskrbljeno s 125 V AC kompatibilnim AC kabelom.
*21 Mjereno na (LCD osvjetjenje : 60 cd/m2..
Razlikuje se ovisno o uvjetima rada, kada je priključen dodatni uređaj.
*22 Razlikuje se ovisno o uvjetima rada, CPU brzini, itd.
*23 Otprilike 0.9 W kad je baterija sasvim napunjena (ili se ne puni), a računalo je
isključeno.
*24 Procijenjena potrošnja energije: 23-E-1
*25 Rad ovog računala ne može se jamčiti osim za prethodno instalirane OS i OS
koji su instalirani pomoću Product Recovery DVD-ROM-a koje pruža tvrtka
Panasonic.
*7 Ukoliko su umetnuti nebalansirani diskovi (npr. disk kojemu je balans
premješten iz sredine), brzina se može smanjiti ukoliko prilikom rotacije diska
postoje jake vibracije.
*8 Moguće je koristiti samo vrstu bez uloška ili s uklonjivim uloškom.
*26 Mora biti instalirano prije upotrebe.
*27 Potreban je Product Recovery DVD-ROM.
*28 Ove brzine specificirane su u IEE802.11b+g standardima..
Stvarne se brzine mogu razlikovati.
*9 DVD-R je kompatibilan s 4.7 GB (općenitom) reprodukcijom. Reprodukcija
DVD-R je kompatibilna s diskovima snimljenima pomoću snimanja diska bez
prekida među zapisima.
*10 Ovisno o disku, brzina zapisa može biti sporija.
*12 Moguće je neprikazivanje prilikom upotrebe nekih spojenih vanjskih zaslona.
*13 Samo s modelima s bežičnim LAN uređajem.
*14 Samo s modelom s Bluetoothom.
*15 Za informaciju o TPM-u, pročitajte upute o instalaciji “TrustedPlatform
Module (TPM)” sljedećim postupkom.
Početak rada
*11 16,777,216 zaslon u boji je postignut korištenjem funkcije zamućivanja. Kliknite [Start] - i unesite “c:\util\drivers\tpm\README.pdf” i
pritisnite Enter.
Kliknite [Start] - [Run] i upisati “c:\util\drivers\tpm\README.
pdf” i pritisnite Enter.
*16 Ovaj ulaz je kompatibilan s vrlo brzim načinom rada. Rad je testiran i
potvrđen korištenjem Panasonic SD/SDHC
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement