Panasonic CF30 Operating instructions

Panasonic CF30 Operating instructions
UPUTE ZA UPORABU
Osobno raèunalo
Model br.
CF-30 serije
Korisne informacije
On-screen upute .................................................... 16
Rukovanje i održavanje ............................................. 17
Hard Disk Backup Function (Recover Pro) .............. 19
Program za brisanje podataka sa hard diska............ 21
Ponovno instaliranje software-a ............................... 22
Rješavanje problema
Kodovi/poruke o grešci............................................. 24
Rješavanje problema (Osnovno).............................. 25
Diagnostika hardware-a............................................ 29
Korisne informacije
Uvod ........................................................................... 2
Proèitajte prvo............................................................. 3
Opis dijelova ............................................................. 10
Prvotna operacija.... .................................................. 13
Rješavanje problema
Pokretanje
Pokretanje
Sadržaj
Više informacija o raèunalu možete
prona}i na on-screen
uputama.
Da bi pristupili na on-screen upute
stranica 16 “On-screen upute“
OGRANIÈENA UPORABA UGOVORENE LICENCE...... 32
Specifikacije ........................................................... 34
OGRANIÈENO JAMSTVO....................................... 37
Pažljivo proèitajte ove upute prije uporabe ovog proizvoda i saèuvajte ove upute za kasniju uporabu.
Dodatak
Dodatak
Uvod
Zahvaljujemo vam na kupovini ovog Panasonic raèunala. Za optimalne performanse i sigurnost, pažljivo proèitajte ove
upute.
Pojmovi i crteži u ovim uputama
:
Uvjeti kod kojih se možete lakše ili umjero ozlijediti.
:
Upotrebljive i korisne informacije.
Pritisnite tipku [Enter].
Enter :
Pritisnite i držite tipku [Fn] i onda pritisnite tipku [F5].
Fn + F5 :
[start] - [Run] : Kliknite na [start] i onda kliknite na [Run]. U nekim sluèajevima možda æete trebati dvostruki klik.
:
Stranica u ovim Uputama za uporabu ili u Referentnim uputama.
CAUTION
NOTE
:
Odnosi si se na on-screen upute.
Pokretanje
Neki su crteži pojednostavljeni da bi vam pomogli pri razumijevanju i mogu izgledati drugaèije nego na stvarnom ureðaju.
Ako se niste prijavili kao administrator, ne možete upotrebljavati neke funkcije ili ne možete prikazivati neke ekrane.
Najnovije informacije o opcionim proizvodima potražite u katalozima itd.
U ovim uputama nazivi i pojmovi odnose se kako slijedi.
“Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2 with Advanced Security Technologies” kao “Windows”,
“Windows XP” ili “Windows XP Professional”
DVD-ROM & CD-R/RW drive i DVD MULTI drive kao “CD/DVD drive”
Okrugli medij, ukljuèujuæi DVD-ROM i CD-ROM kao “discs”
Modovi prikaza odnose se kako slijedi. ( ) oznaèava pojmove na [Intel® Graphics Media Accelerator Driver for
Mobile] ekranu. Za prikaz ekrana, kliknite [start] - [Control Panel] - [Other Control Panel Options] - [Intel(R) GMA
Driver for Mobile].
Unutrašnji LCD (Notebook): prikaz raèunala
Vanjski prikaz (Monitor): vanjski prikaz
Istovremeni prikaz (Intel® Dual Display Clone): Isti ekran je prikazan na unutrašnjem LCD i vanjskom
prikazu.
Prošireni desktop: Prošireno radno podruèje preko unutrašnjeg LCD i vanjskog prikaza.
Autorska prava
Ovaj priruènik autorsko je pravo Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. sa svim pridržanim pravima. Nema dijela u ovim uputama
koji se može reproducirati ni u jednom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja od Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Ne pretpostavlja se nikakva odgovornost patenta s obizirom na upotrebu informacija koje su ovdje sadržane.
© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Odricanje
Karakteristike raèunala i priruènika mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti . Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
ne preuzima nikakvu odgovornost za ošteæenje koje je izravno ili neizravno nastalo zbog grešaka, propusta ili
odstupanja izmeðu raèunala i uputa.
Zaštitni znakovi
Microsoft®, Windows®, znak Windows i IntelliMouse registriranu su zaštitni znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Amerièkim Državama i/ili drugim zemljama.
Intel, Core, Centrino i PROSet ili su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi za Intel Corporation.
SDHC je zaštitni znak.
Adobe, znak Adobe i Adobe Reader ili su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi za Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Amerièkim Državama i/ili drugim zemljama.
PhoenixBIOS, Phoenix Always i Recover Pro su zaštitni znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi az Phoenix Technologies Ltd.
Bluetooth™ je zaštitni znak u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. i licenciran za Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Panasonic® je registritani zaštitni znak za Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Nazivi proizvoda, marka itd., koji se pojavljuju u ovim uputama zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi vlasništvo
su pojedinih kompanija.
2
Proèitajte prvoroèitajte prvo
Modeli za U.S.A.
25-M-3-1
<Samo za model s bežiènim LAN>
Ovaj ureðaj namjenjen je iskljuèivo za uporabu u zatvorenom
prostoru zbog dometa njegove radne frekvencije od 5.15 do 5.25
GHz. FCC zahtijeva da se ovaj proizvod upotrebljava unutra zbog
dometa frekvencije od 5.15 do 5.25 GHz da bi se smanjile moguæe
štetne smetnje na co-channel Mobile Satellite sustavima. Snažni
radari dodijeljeni su kao primarni korisnici od 5.25 do 5.35 GHz i
5.65 do 5.85 GHz frekventno podruèje. Te radarske postaje mogu
uzrokovati smetnje i/ili oštetiti ovaj proizvod.
25-M-W-1
Ovaj je ureðaj u skladu sa stavkom 15 FCC zakona. Rad
ovisi o slijedeæa dva uvjeta:
(1) Ovaj ureðaj možda neæe štetno ometati i
(2) Ovaj ureðaj mora prihvatiti sve primljenje smetnje,
ukljuèujuæi i smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni
rad.
Odgovorna strana: Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way
Secaucus, NJ 07094
Tel No:1-800-LAPTOP5 (1-800-527-8675)
6-M-1
Obavijest o FCC uredbi za modem
Ovaj ureðaj sadrži FCC atestiran modem.
Pokretanje
Izjava Savezne komisije za komunikaciju o ometanju
radio frekvencije
Napomena: Ova je oprema testirana i u cijelosti je u skadu
s granicama za klasu B digitalnih ureðaja, u skladu sa stavkom
15 FCC zakona. Te su granice napravljene da bi osigurali
umjerenu zaštitu od štetnog ometanja u kuænim instalacijama.
Ovaj ureðaj proizvodi, upotrebljava i može isijavati energiju
radio frekvencije i ako nije instaliran i ako se ne upotrebljava
u skadu s uputama, može štetno ometati radio komunikacije.
Meðutim, nema jamstva da se smetnje neæe dešavati kod
pojedinih instalacija. Ako ovaj ureðaj ne uzrokuje štetna
ometanja radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti
s iskljuèivanjem i ukljuèivanjem ureðaja, korisnik je
potaknut da pokuša ispraviti smetnje s jednom ili više
slijedeæih mjera:
Preusmjeravanjem ili premještanjem prijemne antene.
Poveæavanjem udaljenosti izmeðu ureðaja i
prijemnika.
Spojite ureðaj na utiènicu koja nije na istom strujnom
krugu na koji je spojen prijemnik.
Pomoæ potražite u Panasonic servisnom centrom ili
od iskusnog radio/TV tehnièara.
Upozorenje
Da bi osigurali daljnje pridržavanje, upotrijebite kabele sa
žaštitom kada spajate na raèunalo ili vanjski ureðaj.
Takoðer bilo kakve promjene ili preinake koje nije izrièito
odobrila strana koja je odgovorna za pridržavanje može
dovesti u pitanje korisnikovu ovlast da upravlja ureðajem.
FCC RF upozorenje o izlaganju:
Ovaj ureðaj je opremljen s utorom za PC karticu, koji se
može upotrebljavati s bežiènim odašiljaèima, koji æe biti
posebno preporuèeni kada æe biti raspoloživi.
Bežièni odašiljaèi druge treæe-strane za uporabu s
ovim raèunalom i možda neæe biti u skladu s
FCC RF uvjetima izloženosti.
<Samo za model s bežiènim LAN/Bluetooth>
Ovaj ureðaj je u skladu s FCC unaprijed podešenim
granicama izloženosti radijaciji za nekontrolirani okoliš.
Ovaj ureðaj je odobren za mobilan rad, i ukoliko se
drugaèije ne preporuèa u individualnim dodatnim
uputama za pojedine bežiène odašiljaèe, zahtjeva
minimalno 20 cm prostora izmeðu antene(a) i
cijelog tijela osobe (izuzev ruku, zgloba šake i
stopala) za vrijeme rada u bežiènom modu.
Ovaj ureðaj može upotrebljavati više instaliranih
odašiljaèa, koji mogu istovremeno odašiljati.
Ovaj ureðaj opremljen je sa spojnikom(cima) za vanjsku
antenu za spajanje na opcioni Car Mounter ili
Port Replicator za mobilnu vanjsku montiranu antenu(e).
Vanjska antena(e) mora biti profesionalno instalirana i
ne smije prelaziti preporuèeno maksimalno pojaèanje
antene kao što je opisano u posebnim dodatnim uputama
za bežiène odašiljaèe. Korisnik takoðer mora održavati
minimalno 20 cm prostora izmeðu vanjske antene(a) i
svih dijelova tijela osobe (izuzev ruku, zgloba šake i
stopala) za vrijeme rada u bežiènom modu.
1. Ovaj ureðaj u skladu je sa CFR47 stavkom 68 zakona.
Na raèunalu se nalazi etiketa koja sadrži, izmeðu
ostalih informacija, FCC broj registracije i istovjetan
lokalni broj (REN) za ovaj ureðaj. Ako je potrebno,
te informacije treba dati telefonskoj
kompaniji.
2. S ovim ureðajem dan je FCC odgovarajuæi telefonski
kabel i modularni utikaè. Ovaj je ureðaj napravljen tako
da bude spojen na telefonsku mrežu ili
predpostavlja ožièavanje koristeæi kompatibilni
modularni utikaè koji je usaglašen sa Stavkom 68.
Opširnije o tome pogledajte u Uputama za instalaciju.
3. REN se upotrebljava za odreðivanje broja ureðaja
koji se mogu spojiti na telefonsku liniju. Prekomjerni
REN-ovi na telefonskoj liniji mogu rezultirati da ureðaji
ne zvone da bi odgovorili na dolazni poziv. U veèini,
ali ne u svim podruèjima, broj REN-ova nebi trebao
prelaziti pet (5.0). Da bi bili sigurni u broj ureðaja koji
možete spojiti na liniju, što je odreðeno s ukupnim RENovima, posavjetujte se s lokalanom teleonskom kompanijom.
4. Ako vaš telefonski ureðaj uzrokuje štetu telefonskoj
mreži, telefonska kompanija æe vas obavijestiti i
savjetovati vam da je možda potrebna privremena
obustava usluge. Ali ako predloženo nije izvedivo,
telefonska kompanija æe obavijestit klijenta što je
moguæe prije. Takoðer æete biti obaviješteni o vašem
pravu za popunjavanje reklamacije s FCC ako mislite
da je to potrebno.
5. Telefonska kompanija može promijeniti svoje
karakteristike, opremu, rad ili procedure što može
utjecati narad ureðaja. Ako se to desi, telefonska
kompanija æe se pobrinuti za obavijest unaprijed
da bi vi izvršili potrebne izmjene da bi saèuvali
neprekidu uslugu.
6. Ako imate problema sa ovim ureðajem, za popravak
ili informacije o jamstvu obratite se Panasonic
Corporation za Sjevernu Ameriku na DIAL TOLL FREE
1-800-LAPTOP5 (1-800-527-8675). Ako ureðaj
uzrokuje štetu telefonskoj mreži, telefonska
kompanija može zatražiti da odpojite ureðaj dok
se ne rješi problem.
7. U ovom ureðaju nema dijela koji korisnik sam može
popraviti.
8. Ovaj se ureðaj ne može upotrebljavati na telefonima
na kovanice koje nudi telefonska kompanija. Spajanje
na zabavne linije podliježe državnim pristojbama.
3
Proèitajte prvo
Pokretanje
9. Odluka o zaštiti potrošaèa telefona iz 1991 zabranjuje
svakoj osobi uporabu raèunala ili drugog elektonièkog
ureðaja za slanje poruka preko telefona faksa, ukoliko
ta poruka jasno ne sadrži na margini na vrhu ili dnu
svake poslane stranice ili na prvoj poslanoj
stranici, datum i vrijeme slanja i poslovnu identifikaciju
ili neki drugi unos, ili neko drugo indvidualno
slanje poruke i telefonski broj stroja koji šalje
ili poslovnog, ili nekog drugog subjekta ili
individue. Da bi programirali takvu informaciju
na vašem software-u za faks, pogledajte u upute
za software faksa koji upotrebljavate.
10.U skladu sa savjetodavnom FCC elektriènom sigurnosti,
preporuèamo vam da instalirate AC prednaponski
osiguraè na AC utiènicu na koju je spojen ovaj ureðaj.
Telefonske kompanije izvještavaju da ti elektrièni valovi,
u pravilu vodièi za grom, jako su pogubni za
terminal ureðaja koji je spojen na AC mrežno
napajanje i da je to glavni problem u cijeloj državi.
Obavijesti za proizvode koji upotrebljavaju LCD
Ovaj proizvod ima fluorescentnu lampu koja sadrži živu.
Odlaganje može biti regulirano u vašoj zajednici zbog
zaštite okoliša.
Za informacije o odlaganju ili reciklaži, potražite kod vaših
lokalnih vlasti ili Udruženju elektronièke industrije:
<http://www.eiae.org/>
24-M-2
“Oprez : Da bi smanjili opasnost od požara, upotrebljavajte
samo br.26 AWG ili veæi linijski telekomunikacijski kabel.”
16-M-1
Modeli za Kanadu
Obavijesti industrije Kanade (IC) za modem
Ovaj ureðaj sadrži modem koji je odobrila Industrija
Kanade.
Etiketa 'Industry Canada' zaljepljena je na modemu.
OGRANIèENJA PRIKLJUèENE OPREME
“NAPOMENA: Etiketa 'Industry Canada' prepoznaje
odreðenu opremu. Ta potvrda znaèi da oprema odgovara
zaštitnim, operativnim i sigurnosnim zahtjevima
telekomunikacijske mreže kao što je propisano u
adekvatnim dokumentima Tehnièkih zahtjeva terminalske
opreme. Ministrastvo ne jamèi da æe ureðaj raditi
na zadovoljstvo korisnika .
Prije instalacije ovog ureðaja, korisnik treba utvrditi da
je dozvoljeno spajanje na ureðaje lokalne
telekcomunikacijske kompanije. Ureðaj treba instalirati
s prihvatljivom metom za spajanje.
Kupac treba biti svjestan da pridržavanje gornjih uvjeta
možda neæe sprijeèiti gubitak servisa u nekim
situacijama.
Popravke certificirane opreme treba biti koordinirana od
predstavnika kojeg je imenovao dobavljaè. Svaki popravak
ili izmjenu koju je napravio korisnik na ovom ureðaju, ili kvar
ureðaja, može telekomunikacijskoj kompaniji dati razlog
da zatraži od korisnika da odspoji ureðaj.
Korisnici se zbog vlastite zaštite trebaju pobrinuti da je
spoj elektriènog uzemljenja napajanja, telefonske linije
i unutrašnji sustav metalnog cjevovoda, ako postoji,
zajedno spojen. Ove mjere opreza mogu biti posebno
važne u rularnim podruèjima. Oprez: Korisnici nebi trebali
pokušavati sami raditi takva spajanja, veæ trebaju
pozvati odgovarajuæu nadležnu inspekciju za struju ili
elektrièara, kako vam više odgovara.”
“NAPOMENA: Ringer Equivalence Number (REN) pridružen
svakom terminalu ureðaja daje upozorenje o maksimalno
dopuštenom broju terminala koji se mogu spojiti na telefonsko
suèelje. Ogranièenja suèelja mogu sadržavati bilo koju
kombinaciju ureðaja ovisno samo o uvjetu da ukupan broj
Ringer Equivalence Numbers svih ureðaja ne prelazi
5.”
REN: Pogledajte dno raèunala
4
17-Ca-1
Kanadski ICES-003
Ovaj digitalni aparat klase B u skladu je s kanadskim
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la
norme NMB-003 du Canada.
7-M-1
<Samo za model s bežiènim LAN/Bluetooth>
Industrija Kanade
Ovaj proizvod je u skladu s RSS210 Industrije Kanade.
Operacije ovise o slijede}a dva uvjeta;
(1) ovaj ureðaj ne može stvarati smetnje, i
(2) ovaj ureðaj mora prihvatiti sve smetnje, ukljuèujuæi
smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni
rad.
<Samo za model s bežiènim LAN>
RF upozorenje o izlaganju
Ovaj ureðaj odobren je za mobilan rad, i ukoliko
se drugaèije ne savjetuje u odvojenim dodatnim
uputama za pojedinaèni bežièni odašiljaè(e), zahtjeva
minimalno 20 cm prostora izmeðu antene(a)
i svih dijelova tijela osobe (osim ruku, zgloba šake i
stopala) za vrijeme bežiènog moda rada.
30-Ca-1-1
25-M-5-1
Pokretanje
<Samo za model s bežiènim LAN>
Ovaj proizvod(ureðaji za lokalnu mrežu) za frekventno
podruèje 5150-5250 MHz samo su za uporabu u
zatvorenom prostoru da bi se smanjio utjecaj štetnih
smetnji na co-channel Mobile Satellite sustave.
Snažni radari dodijeljeni su kao primarni korisnici (znaèi
da oni imaju prioritet) od 5250-5350 MHz i 5650-5850
MHz i ti radari mogu uzrokovati smetnje i/ili ošteæenje
LELAN ureðaja.
30-Ca-2-1
Ovaj ureðaj napravljen je tako da radi s antenom koja
ima maksimalni doseg od 2.15 dB. Antena koja ima veæi
doseg strogo je zabranjena s odredbama Industrije
Kanade. Potreban otpor antene je 50 ohma.
Da bi se smanjile moguæe radio smetnje drugim
korisnicima, tip antene i njen domet treba odabrati tako
da odgovarajuæa isotropska isijana snaga (EIRP) nije
veæa od one koja je potrebna za uspješnu komunikaciju.
25-Ca-1-1
Modeli za Europu
<Samo za modele sa “CE” znakom na dnu raèunala>
Deklaracija o usklaðenosti (DoC)
“Ovime, izjavljujemo da je ovo osobno raèunalo u suglasnosti s osnovnim zahtjevima i
drugim relevantnim zahtjevima uredbe 1999/5/EC.”
Savjet:
Ako želite kopiju originalnog DoC naših proizvoda koji se odnosi na R&TTE, pogledajte
na našu web adresu: http://www.doc.panasonic.de
Kontakt:
Panasonic Services Europe
A Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Mrežno povezivanje.
Terminal je namijenjen za spajanje slijedeæih javnih mreža;
U svim zemljama europskog ekonomskog podruèja;
- Public Switched Telephony Networks
Tehnièke karakteristike.
Terminal ima slijedeæa obilježja;
- DTMF biranje
- Maksimalna brzina prijenosa primajuæeg moda: 56 kbit/s
- Maksimalna brzina prijenosa moda slanja: 33.6 kbit/s
Ovaj proizvod je napravljen za meðusobno djelovanje s Javno biranom telefonskom mrežom u Velikoj Britaniji,
Irskoj, Nizozemskoj, Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Švicarskoj, Luksemburgu, Belgiji, Francuskoj, Njemaèkoj,
Španjolskoj, Portugalu, Islandu, Grèkoj, Italiji, Norveškoj i Austriji.
18-E-1
5
Proèitajte prvo
Važne upute o mjerama opreza
Pokretanje
Kada upotrebljavate svoj telefon, osnovne mjere opreza
uvijek trebate slijediti da bi smanjili opasnost od požara,
strujnog udara i ranjavanja osoba, ukljuèuje
slijedeæe:
1. Ovaj proizvod nemojte upotrebljavati u blizini vode, na
primjer u blizini kade za kupanje, lavora, sudopera ili
kade za rublje,vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim bežiènih) za
oluje. Postoji mala opasnost os strujnog udara
od groma.
3. Nemojte upotrebljavati telefon da bi prijavili istjecanje
plina u blizini istjecanja.
4. Upotrijebite samo mrežni kabel i baterije koje su
navedene u ovim uputama. Baterije nemojte stavljati u
vatru. Mogu eksplodirati. Provjerite s lokalnim vlastima
posebne upute o odlaganju.
SAÈUVAJTE OVE UPUTE
19-E-1
19-F-1
Informacije za korisnika
<Samo za model s bežiènim LAN/Bluetooth>
Ovaj proizvod i vaše zdravlje
Ovaj proizvod, kao i drugi radio ureðaji, emitira elektromagnetsku energiju radio rekvencije. Nivo emitirane
energije ovog proizvoda je puno manja od elektromagnetske energije koju emitiraju bežièni ureðaji kao
što su na primjer mobiteli.
Buduæi da ovaj proizvod radi unutar smjernica koje se
nalaze u sigurnosnim standardima radio frekvencije i
preporukama, vjerujemo da je ovaj proizvod siguran za
uporabu. Ovi standardi i preporuke odražavaju
suglasnost znanstvene zajednice i posljedica su
panelnih rasprava i komiteta znanstvenika koji
neprekidno pregledavaju i objašnjavaju opširnu
istraživaèku literaturu.
U nekim situacijama ili okruženjima, uporabu ovog
proizvoda može ogranièiti vlasnik zgrade ili odgovorni
predstavnici organizacije. Ove situacije mogu
na primjer ukluèivati:
Uporaba ovog proizvoda u avionima, ili
U nekom drugom okruženju gdje postoji opasnost od
ometanja drugih ureðaja ili je usluga opažena ili
prepoznata kao štetna.
Ako niste sigurni politici koja se primjenjuje na uporabu
bežiènih ureðaja u odreðenim organizacijama ili okuženju
(npr. aerodromi), zatražite autorizaciju za uporabu ovog
proizvoda prije nego ukljuèite proizvod.
Regulatorne informacije
Nismo odgovorni za nikakve radio ili televizijske smetnje koje
je su prouzroèene neodobrenom izmjenom ovog proizvoda.
Za popravak smetnji koje je uzrokovano takvom
neodobrenom izmjenom biti æe odgovoran korisnik. Mi
i njegovi ovlašteni prodavaèi ili distributeri nismo
odgovorni za štetu ili kršenje državnih propisa koji
mogu nastati jer se niste pridržavali ovih smjernica.
26-M-1
Litijska baterija
Litijska baterija!
Ovo raèunalo sadrži litijsku bateriju da bi se mogli
pohraniti datum, vrijeme i drugi podaci. Bateriju smije
mijenjati samo ovlašteno osoblje u
servisu.
Upozorenje!
Opasnost od eksplozije zbog nepravilne instalacije ili
se može desiti zlouporaba.
15-E-1
6
15-F-1
OVAJ PROIZVOD NIJE NAMIJENJE ZA UPORABE KAO,
ŠTO SU, ILI SU DIO, NUKLEARNE OPREME/SUSTAVA,
OPREMA ZA KONTROLU ZRAÈNOG PROSTORA/
SUSTAVI, ILI OPREMA COCKPIT-A ZRAKOPLOVAv/
SUSTAVI*1. PANASONIC NEÆE BITI ODGOVORAN ZA
NIKAKVE OBVEZE KOJE SU NASTALE ZBOG SADAŠNJE
ILI PRIJAŠNJE UPORABE OVOG PROIZVODA.
*1
OPREMA COCKPIT-A ZRAKOPLOVA/SUSTAVI ukljuèuju
sustave klase2 elektriène zraène vreæe (EFB) i klasa1
EFB sustave kada se upotrebljavaju za vrijeme kriznih faza
leta (npr., za vrijeme polijetanja i slijetanja) i/ili su montirani
na zrakoplov Sustave klase1 EFB i sustave 2 EFB odredili
su FAA: AC (Advisory Circular) 120-76A ili JAA:
JAA TGL (Temporary Guidance Leaflets) br.36.
Panasonic ne može jamèiti nikakve karakteristike
tehnologije, odgovornost, sigurnost (npr. zapaljivost/dim/
otrovnost/emitiranje radio frekvencije, itd) zahtjeva koji se
odnose na standarde zrakoplovstva koja premašuju karakteristike naših COTS (Commercial-Off-The-Shelf) proizvoda.
39-E-1
Ovo raèunalo nije namijenjeno za uporabu u medicinskoj
opremi ukljuèujuæi sustave za održavanje života, sustave za
kontrolu zraænog prostora ili ostale opreme, ureðaja ili sustava koji su ukljuèeni u osiguranje ljudskog života ili sigurnost.
Panasonic se ne može držati odgovoranim ni na koji naèin
za bilo kakvo ošteæenje ili gubitak koji je nastao zbog uporabe
ovog ureðaja u takvim tipovima opreme ureðaja ili sustava, itd.
CF-30 razvijen je na temelju cjelovitog istraživanja životnih
prilika u stvarnom svijetu prijenosnih raèunala. Iscrpno
zanimanje za upotrebljivost i pouzdanost u surovim uvjetima
doveo je do inovacija kao što su vanjski dio od legure
magnezija, prigušene vibracije drive hard diska i floppy diska,
fleksibilna unutrašnja spajanja. Glavna izgradnja CF-30
testirana je sa strogim osnovnim postupcima MIL-STD810F (za vibracije i udarce) i IP (za prašinu i vodu).
Kao i sa bilo kojim drugim prijenosnim raèunalom treba
provoditi mjere opreza da bi se izbjegla ošteæenja.
Preporuèaju se slijedeæi postupci uporabe i rukovanja.
Prije odlaganja raèunala, pazite da obrišete
vlagu.
Ako se desi kvar, odmah odspojite AC
utikaè i paket baterije
Ovaj proizvod je ošteæen
Strani predmeti nalaze se unutar proizvoda
Dimi se
Ispušta se neobièan miris
Neuobièajena vruæina
Nastavak uporabe ovog proivoda ako je bilo koji od gore
navedenih uvjeta prisutan može proizvesti požar ili strujni udar.
Ako se desi kvar,odmah iskljuèite napajanje i odspojite
AC utikaè i onda izvadite paket baterije.
Onda nazovite svoj tehnièki ured za podršku.
Nemojte dirati ovaj proizvod i kabele kada poèinje
grmljavina
Može doæi do strujnog udara.
Nemojte spajati AC adapter na izvor napajanja koji nije
standardna ku}na AC utiènica
Inaèe zbog pregrijavanja može doæi do požara. Spajanje na
DC/AC konverter (inverter) može oštetiti AC adapter.
U avionu spajajte samo na AC adapter/punjaè na
AC utiènicu koja je posebno odobrena za takvu uporabu.
Nemojte èiniti ništa što bi moglo oštetiti AC kabel,
AC utikaè ili AC adapter
Nemojte oštetiti ili izmjeniti kabel, staviti ga u blizinu vruæih
sprava, savijati, upletati ili povlaèiti na silu, stavljati teške
predmete na njega ili ga jako vezati.
Nastavak uporabe ošteæenog kabela može proizvesti
požar, kratki spoj ili strujni udar.
Nemojte vu}i ili umetati AC utikaè ako su vam mokre ruke
Može doæi do strujnog udara.
èistite redovno prašinu i druge ostatke sa AC utikaèa
Ako se prašina ili drugi ostaci nakupe na utikaèu, vlaga,
itd. može uzrokovati ošteæenje na izolaciji, što može
dovesti do požara.
Izvucite utikaè i obrišite ga sa suhom krpom.
Izvucite utikaè ako raèunalo neæete dulje vrijeme
upotrebljavati.
Umetnite AC utikaè do kraja
Ako utikaè nije umetnut do kraja, može doæi do požara
ili strujnog udara zbog pregrijavanja.
Nemojte upotrebljavati ošteæeni utikaè ili rasklimanu AC utiènicu.
Dobro zatvorite poklipac spojnika kada upotrebljavate
raèunalo gdje ima puno vode, vlage, pare,
prašine, uljnih para, itd.
Unos stranih tvari fmože uzrokovati požar ili strujne
udare.
Ako pranaðete strani predmet unutra, odmah iskljuèite
napajanje i odspojite AC kabel i onda izvadite
paket baterije. Nakon toga se obratite uredu za
tehnièku podršku.
Nemojte rastavljati raèunalo
U unutrašnjosti postoje podruèja s visokim naponom od
kojih možete dobiti strujni udar ako ih dodirnete. Nemojte
dirati u unutrašnjosti iglice i ploèe krugova i pazite da
strani predmeti ne uðu u unutrašnjost.
Premodeliranje i rastavljanje takoðer može izazvati požar.
SD memorijske kartice držite dalje od dojenèadi i
i male djece
Sluèajno gutanje rezultira ozljedama tijela.
U sluèaju sluèajnog gutanja, odmah posjetite
lijeènika.
Raèunalo nemojte stavljati na nestabilnu površinu
Ako je izgubljena ravnoteža, raèunalo može pasti ili
spuznuti i možete se ozlijediti.
Izbjegavajte slaganje kontejnera
Ako je izgubljena ravnoteža, raèunalo može pasti ili
spuznuti i možete se ozlijediti.
Raèunalo nemojte dugo ostavljati u prostoru
sa visokom temperaturom kao što je
vozilo koje se grije na suncu
Ostavljanje raèunala na mjestu izloženom izrazito visokim
temperaturama kao što je vozilo koje se grije na suncu ili
izravno na suncu može se iskriviti kuæište i/ili prouzroèiti
probleme na unutrašnjim dijelovima. Nastavak uporabe u
takvim uvjetima može proizvesti kratki spoj ili ošteæenje
izolacije, itd. što može proizvesti požar ili strujne udare.
Držite utikaè kada odspajate AC kabel
Povlaèenje za kabel može oštetiti kabel, što može
proizvesti požar ili strujne udare.
Nemojte premještati raèunalo dok je spojen AC
utikaè
AC kabel se može oštetiti, što može proizvesti požar
ili strujne udare.
Ako je AC kabel ošteæen, odmah odspojite AC
utikaè.
Upotrebljavajte samo navedeni AC adapter s vašim raèunalom
Uporaba nekog drugog AC adapter osim ovog isporuèenog
(prikopèan na veše raèunalo ili isporuèen od Panasonic)
može proizvesti požar.
AC adapter nemojte izlagati nikakvim jakim udarcima
Uporaba AC adapter nakon jakog udarca kao da je na primjer
baèen može proizvesti strujni udar, kratki spoj ili požar.
Napravite svaki sat pauzu od 10-15 minuta
Uporaba raèunala dulje vrijeme može naštetiti zdravlju
vaših oèiju ili ruku.
Pokretanje
Mjere opreza
7
Proèitajte prvo
Nemojte pojaèavati glasno}u prejako kada upotrebljavate
slušalice
Jako glasno slušanje dulje vrijeme s jakim nadraživanjem
ušiju može dovesti do gubitka sluha.
Uporaba modema s obiènom telefonskom linijom
Spajanje na internu telefonsku liniju (na predpostavljene
prekidaèe) kompanije ili poslovnog ureda, itd. ili na digitalni
javni telefon ili uporaba u zemlji ili podruèju koje nije podržano
s raèunalom može dovesti do požara ili strujnog udara.
Nemojte spajati telefonsku liniju ili mrežni kabel ako to
nije navedeni, na LAN port
Ako je LAN port spojen na mrežu na naèin kao što je to dolje
navedeno, može doæi do požara ili strujnog udara.
Mreža koja nije 1000BASE-T, 100BASE-TX ili
10BASE-T
Telefonske linije (telefonske linije, interne telefonske linije
(na predpostavljene prekidaèe), digitalne javne teleone, itd.)
Nemojte upotrebljavati tako da kožu dulje vrijeme
izlažete raèunalu
Uporaba raèunala s izlaganjem kože izvoru topline na
raèunalu ili AC adapteru dulje vrijeme, može uzrokovati
ozebline.
Raèunalo nemojte stavljati u blizinu televizora ili radio
prijemnika.
Raèunalo držite dalje od magneta. Podaci pohranjeni na
hard disk mogu se izgubiti.
Mjere opreza (paket baterije)
Pokretanje
Nemojte upotrebljavati niti sa jednim drugim raèunalom
Pakiranje baterije je punjivo i namijenjeno je za odreðeno
raèunalo. Ako se upotrebljava s nekim drugim raèunalom
a ne s onim za koji je proizveden, može istjecati elektrolit,
proizvoditi toplinu, paljenje ili može doæi do prijeloma.
Bateriju nemojte puniti drugim postupkom od onog
navedenog
Ako se baterija ne puni jednim od navedenih postupaka,
može doæi do curenja elektrolita, proizvodnje topline,
paljenja ili prijeloma.
Pakiranje baterije nemojte bacati u vatru ili ga izlagati
velikoj vru}ini
Može doæi do pove}anja vruæine, paljenja ili puknu}a.
Izbjegavajte jaku vru}inu (na primjer:blizinu vatre,
izravno sunce)
Može doæi do curenja elektrolita, pove}anja temperature,
paljenja ili prijeloma.
Nemojte umetati oštre predmete u paket baterije, izlagati
ga udarcima ili šokovima, rastavljati ili ga mijenjati
Može doæi do curenja elektrolita, proizvodnje topline,
paljenja ili prijeloma.
Nemojte kratiti pozitivni (+) i negativni (–) kontakt
Može doæi do proizvodnje topline, paljenja ili prijeloma.
Paket baterije nemojte stavljati zajedno s predmetima kao
što su ogrlice ili ukosnice, kada nosite ili pohranjujete.
Nemojte upotrebljavati ovo raèunala s nekim drugim
paketom baterije od ovog navedenog
Upotrebljavajte samo navedeni paket baterije (CF-VZSU46U)
s vašim CF-30. Uporaba nekog drugog paketa betrije od
onog koji je proizveo i isporuèio Panasonic može ugroziti
sigurnost (proizvodnje topline, paljenja ili prijeloma).
Nemojte dirati terminale na paketu baterije. Paket
baterije možda neæe više dobro raditi ako su kontakti
prljavi ili ošteæeni.
Paket baterije nemojte izlagati vodi ili dopustiti da se
smoæi.
Ako paket baterije neæete upotrebljavati dulje vrijeme
(mjesec ili više), napunite ili ispraznite (upotrijebite)
paket baterije dok nivo paketa baterije ne bude
30% do 40% i pohranite ga na hladno, suho mjesto.
Ovo raèunalo sprijeèava prepunjavanje baterije tako
da ju puni samo kad je preostala snaga manja od
približno 95% kapaciteta.
Paket baterije se ne puni kada je raèunalo prvi put
kupljeno. pazite da ju napunite prije prve uporabe.
Kada je AC adapter spojen na raèunalo, punjenje
poèinje automatski.
Ako iz baterije istjeæe i tekuèina doðe u vaše oèi,
nemojte trljati vaše oèi. Odmah isperite oèi s èistom
vodom i posjetite što prije lijeènika zbog moguæeg
lijeèenja.
8
NAPOMENAE
Paket baterije može se zagrijati za vrijeme punjenja
ili normalne uporabe. To je normalno.
Punjenje neæe poèeti ako je unutrašnja temperatura
paketa baterije izvan dopuštenih temperaturnih
granica (0 °C do 50 °C {32°F do 122 °F}).
(
Upute za uporabu “Snaga baterije”) Jednom
kada je zadovoljena dopuštena potrebna granica,
punjenje poèinje automatski. Zapamtite da se vrijeme
punjenja mijenja ovisno o uvjetima uporabe. (Punjenje
traje dulje nego obièno kada je temperatura 10 °
C {50 °F} ili niža.)
Ako je temperatura niska, skraæeno je vrijeme rada.
Upotrebljavajte raèunalo samo u dozvoljenim
granicama temperature.
Ovo raèunalo ima mod visoke temperature koji
sprijeèava propadanje baterije u okolini s
visokom temperaturom. (
Upute a uporabu
“Snaga baterije”) Nivo koji odgovara 100% punjenju
za mod visoke temperature približno odgovara
80% nivou punjenja za mod normalne
temperature.
Paket baterije je potrošni dio. Ako se ukupno vrijeme
rada raèunala s uporabom odreðenog paketa
baterije znaèajno smanji i ponovljeno punjenje
ne vrati njegove performanse, paket baterije
trebate zamijeniti s novim.
Kada prevozite rezervnu bateriju u ambalaži,
torbi za spise, itd., preporuèa se da ju smjestite u
plastiènu vreèicu tako da su zaštiæeni njeni kontakti.
Uvijek iskljuèite raèunalo kada ga ne upotrebljavate.
Ostavljanje upaljenog raèunala kada je AC adapter
nije spojen istrošit æe preostali kapacitet baterije.
Za uporabu u motornom vozilu
Pokretanje
Upozorenje: Prijenosno raèunalo može se instalirati u
motornom vozili i da je vidljiv samo za vozaèa ako se
upotrebljava za podržavanje funkcija koje se odnose na
vozilo, kao što su informacije o vozilu, sustav kontrole,
stražnja ili sa strane motrenje i upravljanje. Ako je za
zabavu, kao što je televizijski prijem ili video reprodukcija,
treba biti instaliran stražnjoj strani vozaèeva sjedala gdje
nije vidljiv, izravno ili neizravno, vozaèu motornog
vozila. Provjerite pojedine državne/pokrajinske zakone
da bi utvrdli zakonsku uporabu ovog proizvoda dok
upravljate njime u motronom vozilu.
35-M-1
Informacije o odlaganje elektriène & elektronièke opreme
(ku}ni otpad)
Informacije o odlaganju u drugim zemljama izvan Europske unije
Ovaj znak vrijedi samo u Europskoj uniji.
Ako želite odbaciti ovaj proizvod, nazovite lokalne vlasti ili dobavljaèa i raspitajte se o ispravnom
postupku odlaganja.
36-M-1
9
Opis dijelova
F
G
H
I
J
K
K
L
A
Pokretanje
EX
PC
K
M
N
O
D
E
A: Bluetooth antena
<samo za model s Bluetooth>
Upute za uporabu “Bluetooth”
B: ExpressCard Slot
Upute za uporabu “PC Card / ExpressCard”
C: PC Card Slot
Upute za uporabu “PC Card / ExpressCard”
D: Multimedia Pocket
Upute za uporabu “Multimedia Pocket”
E: Paket baterije
F: Bežièna LAN antena
<samo za model s bežiènim LAN>
Upute za uporabu “Wireless LAN”
G: LCD
<samo za model s touchscreen>
Upute za uporabu “Touchscreen”
H: Funkcijska tipka
Upute za uporabu “Kombinacije tipki”
I: Tipkovnica
J: Touch Pad
K: LED pokazivaè
: Velika slova
: Numerièke tipke (NumLk)
: Scroll lock (ScrLk)
: Status multimedia pocket ureðaja ili status druge
baterije
Upute za uporabu “Multimedia Pocket”
“Snaga baterije”
: Status drive hard diska
: Status napajanja multimedia pocket
: Status baterije
Upute za uporabu “Snaga baterije”
: Status napajanja
(Off: napajanje iskljuèeno/hibernacija, zeleno: napajanje
ukljuèeno, bljeskajuèe zeleno: Standby)
: Spreman za bežièno*1
Ovaj pokazivaè gori kada je bežièni LAN, Bluetooth, i/ili bežièni WAN spojen i spreman.
Nužno ne pokazuje ukljuèenost/iskljuèenost
bežiène veze.
Upute za uporabu “Bežièni LAN” “Bluetooth” “Onemoguæavanje / omoguæavanje
bežiène veze”
: Status bežiènog WAN
<samo za model s bežiènim WAN>
Pogledajte upute za uporabu bežiènog
ureðaja
L: Prekidaè napajanja
M: Bežièni prekidaè*1
Upute za uporabu “Onemoguæavanje /
omoguæavanje veze”
N: Ruèka za držanje
O: Držaè igle
*1
<samo za model bez oba bežièna LAN and Bruetooth>
Bežiènim prekidaèem i pokazivaèem spremnosti za bežièno
opremljeni su i s modelima za ureðaje koji nisu bežièni.
Pokazivaè spreman za bežièno pali se kada se ukljuèi
bežièni prekidaè, ili [Wireless Switch] je podešen na [Disable]
([Enable] kod tvornièke postavke) na Setup Utility [Advanced]
izborniku, ali bežièna funkcija ne radi. (Nemojte mijenjati
[Wireless Switch] postavke.)
Litijska ion baterija koja se može reciklirati napaja proizvod koji ste kupili.
Molimo nazovite 1-800-8-BATTERY za informacije o tome kako reciklirati ovu bateriju.
10
Desna strana
A
B
C DE F G
H
I
1394
Stražnja strana
Dno
J
H
K L
M
N O
P
A: Hard Disk Drive
Upute za uporabu “Hard Disk Drive”
B: Utor za SD Memory Card
Upute za uporabu “SD Memory Card”
C: SD Memory Card pokazivaè
(Bljeska: za vrijeme pristupa)
Upute za uporabu “SD Memory Card”
D: IEEE 1394 spojnik za suèelje
Upute za uporabu “IEEE 1394 Devices”
E: Utor za Smart Card
<samo za model sa Smart Card slot>
Upute za uporabu “Smart Card”
F: Modem Port
Upute za uporabu “Modem”
G: LAN Port
Upute za uporabu “LAN”
H: USB Port
Upute za uporabu “USB Devices”
I: DC-IN utikaè
J: Sigurnosno zakljuèavanje
Može se spojiti Kensington kabel.
Više informacija potražite u uputama koje su
isporuèene s kabelom.
K: Spojnik produžne antene
L: Spojnik proširene sabirnice
Upute za uporabu “Port Replicator”
Pokretanje
Q
R
M: Port za vanjski prikaz
Upute za uporabu “Vanjski prikaz”
N: Utiènica za slušalice
Možete spojiti slušalice ili pojaèane zvuènike.
Kada su spojeni, ne èuje se zvuk iz unutrašnjih
zvuènika.
O: Utiènica za mikrofon
Može se upotrijebiti kondenzacijski mikrofon. Ako se
upotrebljavaju drugi tipovi mikrofona, audio ulaz
možda neæe biti moguæ, ili može doæi do kvara.
Kada snimate stereo sa stereo
mikrofonom:
na podruèje prijave, kliknite [OpDvostruki klik
tions] - [Properties], i dodajte znak provjere za [Recording], kliknite [OK] - [Options] - [Advanced
Controls] - [Advanced], maknite znak provjere za
[Mono Microphone], i onda kliknite na [Close].
Kada upotrebljavate mono mikrofon s 2-terminalskom utiènicom:
S gore podcrtanom postavkom, snimt æe se samo
zvuk na lijevoj strani staze.
Kada pratite zvuk mikrofona sa slušalicama,
ne može se èuti zvuk na lijevoj stazi, bez obzira
na gornje postavke. To je ruzaltat karaktreistika
raèunala i nije kvar.
P: Serijski port
Q: Utor za RAM Module
Upute za uporabu “RAM Module”
R: Zvuènik
Upute za uporabu “Kombinacije tipki”
11
Opisi dijelova
Da bi osigurali integritet vodootpornosti, zatvorite do kraja poklopce spojnika. Kada
zatvarate poklopce, gurnite èetri kuta i provjerite da li poklopci u cijelosti odgovaraju.
(Crtež je primjer.)
Prièvrš}ivanje igle na raèunalo (samo za model s touchscreen)
Pokretanje
Upotrijebite povodac da za prièvršæivanje igle na raèunalo tako da ju ne
izgubite. Tu su rupice (A) za prièvršæivanje.
1
3
2
4
12
Prvotna operacija
Priprema
A Provjerite i prepoznajte isporuèeni pribor.
Ako ne pronaðete opisani pribor, javite se Panasonic odjelu za tehnièku podršku ( stranica 38).
• AC adapter. . . . . 1
• AC kabel . . . . . . . 1
• Paket baterije . . . 1
• Telefonski kabel za
modem . . . . . . . . . 1
Model br: CF-VZSU46
• Upute za uporabu (ova knjiga) . . . 1
• DVD-ROM za obnavljanje proizvoda. . . . . . . . 1
• Windows® knjiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
<samo za model s touchscreen>
• Meka krpa . . . . . . 1
• Povodac . . . . . . . . . 1
(
• Igla . . . . . . . . . 1
Upute za uporabu “Touchscreen”)
B Proèitajte OGRANIÈENA UPORABA UGOVORENE LICENCE prije nego pokidate peèat na ambalaži raèunala
( stranica 32).
Pokretanje
Model br: CF-AA1653A
1 Umetnite paket baterije.
1
1
2
A Gurnite rezu (A) na desno da bi otkljuèli poklopac.
B Gurnite rezu (A) dolje i otvorite poklopac.
C Umetnite paket baterije dok se èvrsto ne priljubi uz spojnik.
D Zatvorite poklopac dok ne klikne.
E Gurnite rezu (B) na lijevo da bi se zatvorio poklopac.
OPREZ
Provjerite da li je reza èvrsto zatvorena. Inaèe paket baterije može pasti kada
nosite raèunalo.
Nemojte dirati terminale paketa baterije i raèunala. Ako to napravite
terminali se mogu zaprljati ili oštetiti, tako se može pokvariti paket
baterije i raèunalo.
3
4
5
13
Prvotna operacija
2
2
Spajanje vašeg raèunala na mrežnu utiènicu.
Punjenje baterije poèinje automatski.
OPREZ
Nemojte odspajati AC adapter i nemojte ukljuèivati bežièni prekidaè dok nije
završen postupak prve uporabe.
Kada prvi put upotrebljavate raèunalo, nemojte spajati nikakve vanjske ureðaje
osim paketa beterij i AC adaptera.
Rukovanje s AC adapterom
Problemi kao što su iznenadan pad napona može se desiti za vrijeme grmljavine
i munja. Buduæi da to može jako djelovati na vaše raèunalo, preporuèa se
neprekidni izvor napajanja (UPS) ukoliko ne pokreæete samo s paketom
baterije.
3
Pokretanje
3
Ukljuèite raèunalo.
A Povucite ruèku za nošenje prema naprijed.
B Gurnite i držite rezu (A), i podignite za otvaranje prikaza.
približno jednu sekundu dok ne zasvijetli
C Gurnite i držite prekidaè napajanja
pokazivaè napajanja.
2
OPREZ
Nemojte ponovno gurati prekidaè napajanja.
Raèunalo æe na silu biti ugašeno ako gurate i držite prekidaè napajanja èetri
sekunde ili dulje.
Jednom kada iskljuèite raèunalo, saèekajte deset sekundi ili dulje prije nego
ponovo ukljuèite raèunalo.
Nemojte izvoditi slijedeæe operacije dok pokazivaè hard diska gasi.
Spajanje ili odspajanje AC adaptera
Guranje prekidaèa napajanja
Diranje tipkovnice, touch pad ili touchscreen (samo za model s touchscreen)
Zatvaranje prikaza
Kada je temperatura CPU-a visoka, raèunalo se ne može pokrenuti da bi se
sprijeèilo pregrijavanje CPU-a. Saèekajte dok se raèunalo ne ohladi, i onda
ponovo ukljuèite napajanje. Ako se raèunalo ne pali èak niti nakon što se
ohladio, javite se Panasonic za tehnièku podršku ( stranica 38).
1
3
4
Podešavanje Windows-a.
A Slijedite on-screen upute.
OPREZ
Kada podesite datum/vrijeme/vremensku zonu i kliknete [Next], ekran možda
neæe otiæi na iduæi korak nekoliko minuta. Nemojte dirati tipkovnicu ili touch pad,
i saèekajte dok se ne promijeni ekran.
Ako je “An unexpected error has occurred…” (ili slièna poruka) prikazana,
kliknite [OK]. To nije greška.
Saèekajte dok se ne iskljuèi pokazivaè
hard diska.
Ovo raèunalo povremeno snima informacije upravljanja ukljuèujuæi informacije
o hard disku kao što su broj sati rada, broj puta koliko je radilo,
unutrašnja temperatura, sektor zamjene. Maksimalna kolièina podataka
za svaki slog je 750 byte-ova. Te informacije upotrebljavaju se samo za procjenu
za uzrok kada hard disk padne zbog bilo koje moguænosti. Oni se nikada ne
šalju van preko mreže niti se upotrebljava za niti jednu drugu svrhu osim za
gore opisanu svrhu.
Da bi onemoguæili funkciju, dodajte znak provjere za [Disable the automatic save
function for management information history] na [Hard Disk Status] PC Information Viewer-a, i kliknite [OK].
14
5
Kreirajte novi raèun.
A Kliknite [start] - [Control Panel] - [User Accounts] - [Create a new account].
OPREZ
Zapamtite svoju lozinku. Ako zaboravite svoju lozinku, ne možete upotrebljavati Windows
operativni sustav. Kreiranje lozinke vraæa disk na disk prethodno prije nego se to preporuèa .
6
<samo za model model s touchscreen>
Izvedite podešavanje touchscreen.
NAPOMENAE
Vezano uz Windows XP
Možete odabrati klasièni izgled kontrolnog panela ili klasièni Start izbornik. Možete promijeniti i naèin kako se korisnik prijavljuje
ili odjavljuje. Ovaj priruènik objašnjava uporabu uobièajenih postavki za Windows XP (ne klasièni izgled ili klasièni Start izbornik itd.).
Ažuriranje Windows-a
Možete ažurirati s najnovijim zakrpama i servisnim paketima za Windows-e sa slijedeæim izbornicima.
[start] - [All Programs] - [Windows Update]
Nemojte upotrijebiti “Driver Updates” èak i ako se pojavi poruka za ažuriranje driver-a. Ako je potrebno
ažuriranje driver-a, obratite se Panasonic tehnièkoj podršci ( stranica 38).
Ako je prikazana poruka “Your computer might be at risk”
na podruèju za prijavu i napravite odgovarajuæa podešavanja. Windows Security Center redovno daje
Odaberite
obavijesti tako da možete napraviti optimalme postavke. To nije poruka o grešci i možete upotrebljavati raèunalo.
Ipak se preporuèaju potrebne odgovarajuæe mjere da bi se smanjio rizk od virusa i drugih upada.
Da bi štedili struju, u trenutku kupnje podešeni su slijedeæi postupci èuvanja struje.
Ekran se automatski gasi nakon 15 minuta neaktivnosti.
Raèunalo automatski aulazi u standly*1 nakon 20 minuta neaktivnosti.
Upute za uporabu “Standby i Funkcije hibernacije” o povratku iz standby.
*1: Pogledajte
Potrošnja struje u svakom modu je kako slijedi. (Kada je spojen AC adapter)
Kada je ekran iskljuèen
približno ●●● W
U standby-u
približno ●●● W
Paket baterije napunjen je do kraja (ili nije napunjen) i raèunalo je iskljuèeno
približno ●●● W
Pokretanje
A Kliknite [start] - [All Programs] - [Fujitsu Touch Panel (USB)] - [Touch Screen
Calibration Utility].
B Upotrebljavajuæi iglu, dodirnite jednu po jednu svaku od 12 “+” ciljnih oznaka dok ne
bjeska, i onda pritisnite Enter.
C Pritisnite Enter.
Zapamtite da raèunalo troši struju èak i kada je iskljuèeno napajanje raèunala. Ako je paket baterije do
kraja napunjen, baterija æe se do kraja isprazniti u slijedeæim vremenskim periodima:
Kada je iskluèeno napajanje: ●● tjedna
U standby-u: ●● dana
U hibernaciji: ●● dana
Ako je “Wake Up from wired LAN” onemoguæen, vremenski period u standby-u biti æe malo dulji, a vremenski period
u hibernaciji biti æe otprilike isti kao kada je iskljuèeno napajanje.
Ako je “Wake Up from wireless LAN” omoguæen, vremenski period u standby-u, u hibernaciji i kada je napajanje
iskljuæeno biti æe kraæi.
15
On-screen upute
Uputama za uporabu i važnim obavijestima možete pristupiti s ekrana raèunala.
Kada prvi put pristupate uputama za uporabu i važnim obavijestima, možda æe biti prikazan License Agreement za
Adobe Reader. Pažljivo proèitajte i odaberite [Accept] za nastavak.
Upute za uporabu
Upute za uporabu sadrže praktiène informacije da bi vam pomogle da u potpunosti možete uživati u performansama raèunala.
Za pristup Uputama za uporabu:
A Kliknite [start] - [Reference Manual].
Sadržaj
Korisne iInformacije
Key Combinations
Touchscreen
Panasonic Hand Writing
Standby and Hibernation Functions
Saving Power
Security Measures
Battery Power
Multimedia Pocket
PC Card / ExpressCard
SD Memory Card
SD Security
Smart Card
RAM Module
Port Replicator
External Display
USB Devices
IEEE 1394 Devices
Modem
LAN
Disabling / Enabling Wireless
Communication
Wireless LAN
Bluetooth
Hard Disk Drive
Setup Utility
Icon Enlarger
Loupe Utility
DMI Viewer
Recover Pro
Technical Information
Troubleshooting (Advanced)
Važne obavijesti
Važne obavijesti daju vam korisne informacije o bateriji i touchscreen. Proèitajte kako bi paket baterije bio
u optimalnom stanju da bi postigli dulje vrijeme rada.
Pristup Važnim obavijestima:
A Dvostruki klik
na desktop.
Možete i kliknuti [start] - [All Programs] - [Panasonic] - [Battery] - [Important Tips] ili kliknuti [start] [All Programs] - [Panasonic] - [On-Line Manuals] - [Important Tips].
NAPOMENAE
Kada je prikazana obavijest o ažuriranju Adobe Reader, preporuèamo vam da slijedite on-screen postupak za ažuriranje.
Pogledajte http://www.adobe.com/ za najnoviju verziju Adobe Reader.
16
Rukovanje i održavanje
Radna okolina
Raèunalo postavite na ravnu stabilnu površinu. Raèunalo nemojte postavljati uspravno ili naopako. Ako je raèunalo
izloženo jakim udarcima, može postati nesposobno za rad.
Temperatura: rad : 5 °C do 35 °C {41 °F tdo 95 °F}
pohrana : -20°C do 60 °C {- 4 °F do 140 °F}
Vlaga:
rad : 30% do 80% RH (bez kondenzacije)
pohrana : 30% do 90% RH (bez kondenzacije)
Èak i kod gornjih granica temperature/vlage, duga uporaba u ekstrenim uvijetima razultirat æe kvarom
ovog proizvoda i skraæivanjem vijeka trajanja ovog proizvoda.
Raèunalo nemojte stavljati na slijedeæa mjesta, inaèe se raèunalo može oštetiti.
U blizini elektronièke opreme. Može se pojaviti iskrivljenje slike ili smetnje.
U izrazito visokimm ili niskim temperaturama.
Raèunalo se može zagrijati za vrijeme rada, stoga ga držite dalje od predmeta koji su osjetljivi na vruæinu.
Ovo je raèunalo napravljeno tako da smanjuje udare na dijelove kao što su LCD i hard disk drive i opremljen je s
drip-proof tipkovnicom, ali ne pruža se nikakvo jamstvo zbog problema koji su nastali kao posljedica. Posebno
pažljivi budite kada rukujete s raèunalom.
Kada nosite raèunalo:
Iskljuèite raèunalo.
Uklonite sve vanjske ureðaje, kabele, kartice i ostale predmete koje vise.
Nemojte bacati ili udarati raèunalo sa tvrdim predmetima.
Nemojte ostavljati otvoren prikaz.
Nemojte stiskati dijelove prikaza.
Nemojte stavljati ništa (npr., list papira) izmeðu prikaza i tipkovnice.
Kada se ukrcavate na zrakoplov, ponesite raèunalo sa sobom i nikada ga nemojte ostavljati s prtljagom. Kada
upotrebljavate raèunalo u zrakoplovu, držite se uputa avionske kompanije.
Kada nosite rezervnu bateriju, stavite ju u plastiènu vreæicu da bi joj zaštitili terminale.
Touch pad izraðena je tako da se upotrebljava s vrhovima prstiju. Nemojte stavljati nikakve predmete na njegovu površinu
i nemojte jako pritiskati s oštrim ili tvrdim predmetima jer mogu ostaviti tragove (npr., nokti, olovke i ball point olovkama).
Izbjegavajte da štetne tvari kao što je ulje uðe u touch pad. Cursor možda neæe dobro raditi.
Ovo raèunalo sadrži magnet i magnetske proizvode na mjestima koja su zaokružena na
desnom crtežu. Izbjegavajte ostavljaje metalnih predmeta ili magnetskih medija u
doticaju s tim podruèjima.
<samo za model s touchscreen>
Upotrebljavajte samo isporuèenu iglu za diranje touchscreen. Nemojte stavljati nikakve
predmete na njegovu površinu i nemojte jako pritiskati s oštrim ili tvrdim predmetima
koji mogu ostaviti tragove (npr., nokti, olovke i ball point olovkama).
Iglu nemojte upotrebljavati kada je prašina ili prljavština (npr., ulje) na ekranu.
Inaèe strane èestice na ekranu/ikli mogu izgrebsti površinu ekrana ili ometati
rad igle.
Iglu upotrebljavajte samo za dodirivanje ekrana. Ako ju upotrebljavate u bilo koju drugu
svrhu igla se može oštetiti i takva izgrebsti ekran.
Korisne informacije
Upozorenja pri korištenju
Kada upotrebljavate vanjske ureðaje
Slijedite ove upute i upute za uporabu da bi izbjegnuli ošteæenje ureðaja. Pažljivo proèitajte upute za
vanjskih ureðaja.
Upotrebljavajte one vanjske ureðaje koji odgovaraju karakteristikama raèunala.
Spojnike spojite u pravom smjeru.
Ako je teško umetnuti, nemojte pokušavati na silu, ali provjerite oblik spojnika, smjer, položaj iglica, itd.
Ako su isporuèeni vijci, dobro ih uèvrstite.
Izvadite kabele kada prenosite raèunalo. Nemojte na sili povlaèiti kabele.
Sprijeèavanje neovlaštene uporabe vašeg raèunala preko bežiènog LAN
<samo za model s bežiènim LAN>
Prije upotrebe bežiènog LAN, napravite bodgovarajuæa sigurnosna podešavanja kao što je enkripcija podataka.
17
Rukovanje i održavanje
Computrace® Software
Computrace® software prati vaše ukradeno raèunalo.
Prije instalacije Computrace® software-a izvedite slijedeæe korake.
Computrace® software nije isporuèen niti je instaliran na ovom raèunalu.
OPREZ
Neæete moæi postaviti [Computrace (R) BIOS Module] na [Disable] jednom kad ste postavili na [Enable]. Nemojte
mijenjati postavke kada ne upotrebljavate.
Èak iako ste postavili [Computrace (R) BIOS Module] na [Enable], ova se postavka može vratiti na [Disable] nakon
što je izvršen popravak matiène ploèe, itd.
NAPOMENA
Prije odlaganja posavjetujte se s Absolute Software Corp..
Slijedeæi URL pogledajte zbog instalacije Computrace® software i raspoloživih servisnih regija. Zapamtite da je
ovaj servis raspoloživ samo u odreðenim regijama.
http://www.absolute.com
1
Ukljuèite ili ponovno pokrenite raèunalo , i pritisnite F2 dok je prikazan [Panasonic] boot
ekran.
Korisne informacije
Pokreæe se Setup program.
Ako se traži lozinak, unesite lozinku supervisor-a.
2
Odaberite [Security] izbornik, onda odaberite [Computrace (R) Sub-Menu] i pritisnite Enter .
3
Odaberite [Computrace (R) BIOS Module], i postavite na [Enable].
4
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Execute] i pritisnite
5
Kod poruke o ponovnoj potvrdi, odaberite [Execute] i pritisnite Enter .
6
Pritisnite F10 .
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Yes] i pritisnite
Raèunalo se ponovno pokreèe.
Enter .
Enter.
Održavanje
Èišæenje LCD panela
<samo za model s touchscreen>
Upotrijebite meku krpu koja je isporuèena s raèunalom. (Za više informacija, pogledajte “Prijedlozi oèišæenju LCD
površine” što je isporuèeno s mekom krpom.)
<samo za model bez touchscreen>
Obrišite s mekom suhom krpom kao što je gaza.
Èišæenje drugih podruèja koja nisu LCD panel
Obrišite s mekom suhom krpom kao što je gaza. Kada upotrebljavate detergent, namoèite meku krpu u otopinu vode i
detergenta i dobro ocijedite.
OPREZ
Nemojte upotrebljavati benzol, razrjeðivaè ili alkohol za trljanje jer može jako oštetiti površinu tako da ostane bez boje, itd.
Nemojte upotrebljavati na tržištu dostipna sedstva za èišæenje u kuæanstvu i kozmetici, jer sadrže komponente
koje su štetne za površinu.
Nemojte stavljati vodu ili detergent izravno na raèunalo,jer tekuèina može uæi u unutrašnjost raèunala i uzrokovati
kvar ili ošteæenje.
18
Funkcija zaštite hard diska (Recover Pro)
Recover Pro kreira podruèje zaštite (podruèje za pohranu) na hard disk da bi se saèuvali (pohranili) podaci s hard diska,
i ponovno se obnovili pohranjeni podaci na svoje originalne lokacije kada su izgubljeni ili pokvareni zbog grešaka u radu
ili drugih razloga. Ne trebate vanjski medij ili vanjski ureðaj za èuvanje ili obnavljanje podataka na hard disku na ovom
raèunalu. U trenutku kupnje Recover Pro nije instaliran. Instalirajte ga upotrebljavajuæi donje upute.
Recover Pro ne može pohraniti ili vratiti ispravne podatke ako se desio problem s hard diskom za vrijeme zaštite ili
vraæanja podataka. Ako se pojavi greška zbog neoèekivanog kvara, nepravilnog upravljanja ili nekog drugog razloga
za vrijeme vraæanja podataka, podaci na hard disku (podaci prije vraæanja) mogu biti izgubljeni.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. neæe biti odgovorna za nikakvu pretrpljenu štetu (ukljuèujuæi gubitak podataka)
koja je nastala kao rezultat uporabe ove funkcije.
Recover Pro omoguæava 3 tipa zaštite, kako slijedi:
Quick Backup(brza zaštita): Planirana zaštita ažuriranih podataka
File Backup(zaštita datoteke): Zaštita datoteke u trenutku pohrane i promjene datoteke
Complete Backup(kompletna zaštita): Zaštita svih podataka na unutrašnjem hard disku
Ovdje æemo objasniti postupke za instalaciju, kompletnu zaštitu (zaštitu sadržaja hard diska u sluèaju da se Windows
ne može booted-ati), i sveukupnu obnovu (obnovu podataka na hard disku u stanje koje je bilo u trenutku kompletne
zaštite).
Više informacija potražite u online priruèniku za softwarel ( stranica 20).
Sve radnje treba izvoditi sa spojenim AC adapterom. Dok su operacije u tijeku nemojte iskljuèivati napajanje.
Ako se iskljuèi napajanje za vrijeme instalacije, zaštite ili vraæanja, te operacije možda neæe dobro raditi i
možda neæete moæi pokrenuti Windows-e. Takoðer nemojte pritiskati niti jednu tipku ili gurati bilo koji prekidaè
ukljuèujuæi i 'hot' tipke.
Kada ponovo pokreæete raèunalo, može se pojaviti poruka “Check file system on C:” .Slijedite on-screen upute.
Nemojte preskakati postupak provjere.
Provjerite da li imate dovoljno mjesta na hard disku kada birate postavke za vrijeme instalacije. Da bi promjenili
te postavke morate ponovo instalirati Recover Pro.
Za pouzdano izvoðenje kompletne zaštite (Complete Backup), preporuèamo vam da izvedete [Typical] instalaciju u slijedeæim sluèajevima.
Hard disk sa jednom particijom
Odmah nakon ponovne instalacije software-a (kada je rasploživo pola ili cijeli prostor hard diska)
( stranica 22)
Pazite da upotrijebite unutrašnji hard disk za kreiranje podruèja zaštite. Nikada nemojte upotrijebiti disk ili
ureðaj koji nije unutrašnji hard disk.
Neki software (sigurnosni software, software za zaštitu, software za enkripciju ili odreðeni software dostupan na
hard disku , itd.) možda neæe biti kompatibilan s Recover Pro.
Više informacija potražite na:
http://www.phoenix.com/en/Customer+Services/White+Papers-Specs/Recover+Pro/default.htm
Kada upotrebljavate Personal Secure Drive (
Upute za uporabu za “Trusted Platform Module (TPM)”), nemojte
izvoditi zaštitu datoteke (File Backup) za Personal Secure Drive.
“Create recovery CD-DVD” funkcija na Recover Pro napravljena je da bi vam pomogla pohraniti kompletne kopirane
podatke na CD ili DVD. Kada upotrebljavate “Create recovery CD-DVD”, možete gledati kompletne kopirane podatke
na hard disku, ali pazite da sluèajno ne obrišete te podatke.
Nakon instalacije Recover Pro, nemojte upotrebljavati IEEE1394 vezu za mrežu. Ako se pojavi neki problem,
zaustavite IEEE1394 vezu za mrežu i ponovo pokrenite raèunalo.
Korisne informacije
OPREZ
Instalacija
Priprema
Spojite AC adapter.
1
2
3
4
Prijavite se na to Windows kao administrator.
Zatvorite sve programe.
Onemoguæite anti-virus software.
Kliknite [start] - [Run], unesite [c:\util\rcvpro\setup.exe], i kliknite [OK].
5
Kliknite [Next].
Pojavljuje se InstallShield Wizard ekran.
Slijedite on-screen upute.
Pažljivo proèitajte License Agreement, i kliknite [I accept the agreement.]
Raèunalo se ponovo pokreæe nekoliko puta da bi se završila
instalacija.
appea
19
Hard Disk Backup funkcija (Recover Pro)
OPREZ
Za vrijeme instalacije, ekran se na trenutak može zacrniti (nema prikaza). To nije kvar.
Ako odaberete [Typical] kod instalacije, približno 40% (maksimalo) prostora hard diska alocirano je kao prostor
za zaštitu.
Nakon kreiranja ne možete promijeniti podruèje za zaštitu.
Complete Backup(kompletna zaštita)
Zaštiæuju se svi podaci na hard disku.
Korisne informacije
Priprema
Spojite AC adapter.
1
Prijavite se na to Windows kao administrator.
2
Zatvorite sve programe.
3
Kliknite [start] - [All Programs] - [Phoenix Applications] - [Phoenix Recover Pro 6].
4
Kliknite [Complete Backup], i kliknite [Yes].
Pojavljuje se “Recover Pro 6” ekran.
Raèunalo se ponovo pokreæe, i pojavljuje se “Recover Pro 6” ekran.
Slijedite on-screen upute..
NAPOMENA
Kompletno možete kopirati samo jedan set svih podataka sa hard diska na podruèje za kopiranje.
Nemojte dirati prekidaè za napajanje za vrijeme uporabe Recover Pro.
Complete Restore (kompletno vra}anje)
Ova funkcija upotrebljava podatke koji su se kreirali za vrijeme kompleten zaštite. Ona vraæa podatke na hard disk u
stanje kakvo je bilo kada ste izvodili cjelokupnu zaštitu. Datoteke su kreirane i promjene koje su napravljene nakon
što je napravljena posljednja kompletna zaštita biti æe obrisani.
Priprema
Spojite AC adapter.
1
Kliknite [start] - [All Programs] - [Phoenix Applications] - [Phoenix Always Launcher], i
kliknite [Run].
Raèunalo se ponovo pokreæe, i pojavljuje se “Phoenix Always” ekran.
Drugi naèin je da možete ukljuèiti ili ponovo pokrenuti raèunalo , i držati F4 dok je prikazan [Panasonic] boot ekran dok
se ne pojavi “Phoenix Always” ekran.
2
Kliknite [Protect / Recover], i kliknite [Phoenix Recover Pro 6].
3
Kliknite [Complete Restore].
Pojavljuje se “Recover Pro 6” ekran.
Slijedite on-screen upute.
NAPOMENAE
Nemojte dirati prekidaè za napajanje za vrijeme uporabe Recover Pro.
Za ruèni pristup online-u
A Kliknite [start] - [All Programs] - [Phoenix Applications] - [Docs], i dvaputa kliknite [UserGuides].
B Dvaputa kliknite na datoteku Recover Pro vodièa korisnika ili Phoenix Always vodièa korisnika.
20
Program za brisanje podataka sa hard diska
Kada odlažete raèunalo na otpad ili prebacujete vlasništvo, obrišite sve podatke s hard diska da nebi curili podaci.
Èak i kada obrišete podatke ili inicijalizirate hard disk s normalnim Windows komandama, podaci se mogu èitati s
nekim posebnim software-om. Upotrijebite programa za brisanje podataka s hard diska da bi obrisali sve podatke.
Zapamtite da je prebacivanje vlasništva bez denistalacije komercialnog software-a kršenje ugovora o licenci za
software.
Program za brisanje podataka s hard diska briše podatke koristeæi postupak pisanja preko postojeæeg, ali postoji
moguænost da zbog kvarova ili nekih drugih pogrešnih postupaka, podaci ne budu u cijelosti izbrisani. Takoðer postoje
posebni ureðaji koji mogu èitati podatke koji su obrisani s ovim postupkom. Ako morate obrisati jako povjerljive
podatke, savjetujemo mo vam da se obratite kompaniji koja je specijalizirana za takav rad. Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. neæe snositi nikakvu odgovornost zbog gubitka ili štete koja ste pretrpili kao rezultat ovog programa.
OPREZ
Kada hard disk sadrži Recover Pro kopirane podatke, takoðer je izgubljeno i Recover Pro podruèje za kopiranje.
NAPOMENA
Priprema
Pripremite slijedeæe stvari:
DVD-ROM za obnovu(recovery) (isporuèen)
Panasonic CD/DVD drive za multimedia pocket (opcioni) (pogledajate najnovije kataloge i ostale izvore
i informirajte se o raspoloživim proizvodima)
Skinite svu vanjsku opremu (osim CD/DVD drive-a).
Spojite AC adapter i nemojte ga skidati dok u cijelosti ne završi brisanje podataka sa hard diska.
1
Iskljuèite raèunalo i umetnite CD/DVD drive u multimedia pocket
Upute za uporabu “Multimedia Pocket”).
(
2
Ukljuèite raèunalo i onda pritisnite F2 nekoliko puta dok je [Panasonic] boot ekran
prikazan.
Poèinje Setup program.
Ako se traži lozinka, unesite lozinku supervisor-a .
3
Odaberite [Boot] izbornik, onda odaberite [IDE MP] i pritisnite F6 sve dok je [IDE MP] na
vrhu redoslijeda boot prioriteta.
4
Odaberite [Security] izbornik i postavite [DVD Operation] na [Enable].
5
Stavite Product Recovery DVD-ROM u CD/DVD drive.
6
Pritisnite F10.
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Yes] i pritisnite
Raèunalo se ponovo pokreæe.
7
Korisne informacije
Ovaj program ne može obrisati podatke za odreðene particije.
Enter.
Pritisnite 2 za izvoðenje [2. [Erase HDD]].
Za otkazivanje ovoga, pritisnite 0.
8
Kod poruke o potvrdi, pritisnite
9
Kada je prikazano [<<< Start Menu >>>], pritisnite Enter .
10
Pritisnite Space .
Y.
Biti æe prikazano približno potrebno vrijeme za brisanje podataka.
Kod poruke o potvrdi, pritisnite
Enter.
Poèinje postupak brisanja hard diska. Kada je postupak završen, pojavljuje se poruka
[Hard disk data has been deleted.]. Ako se za vrijeme rada pojavio problem, pojavit æe se poruka o grešci.
Za otkazivanje prije kraja, pritisniteCtrl + C. Podaci æe do toèke biti obrisani.
11
Izvadite Product Recovery DVD-ROM, i onda pritisnite bilo koju tipku da bi iskljuèili
raèunalo.
21
Reinstalacija software-a
Reinstalacija software-a vraæa raèunalo na poèetno stanje. Kada reinstalirate software, podaci na hard disku
ukljuèujiæi i kopirani podaci Recover Pro-a za zaštitu, biti æe obrisani.
Važne podatke prije reinstalacije kopirajte na drugi medij ili vanjski hard disk.
Priprema
Pripremite slijedeæe stvari:
DVD-ROM za obnovu (recovery)(isporuèen)
Panasonic CD/DVD drive za multimedia pocket (opcioni) (pogledajate najnovije kataloge i ostale izvore
i informirajte se o raspoloživim proizvodima)
Skinite svu vanjsku opremu (osim CD/DVD drive-a).
Spojite AC adapter i nemojte ga skidati dok u cijelosti ne završi reinstalacija.
NAPOMENA
Korisne informacije
Ako ste instalirali Recover Pro ( stranica 19),
Odaberite [1] ili [2] u koraku 10 dolje. Ao odaberetet [3], Recover Pro neæe više ispravno raditi.
Samo kada želite saèuvati podatke koje ste pohranili na druge particije, a ne na prvu particiju i
Recover Pro podruèje za zaštitu, odaberite [3] u koraku 10 dolje i izvedite slijedeæe korake.
A Nakon reinstalacije, kopirajte podatke na vanjski medij (npr., zamjenjiv disk).
B Ponovo izvedite postupak reinstalacije i odaberite [1] ili [2] u koraku 10.
C Vratite kopirane s vanjskog medija na unutrašnji hard disk.
1
2
Iskljuèite raèunalo i umetnite CD/DVD drive u multimedia pocket
(
Upute za uporabu “Multimedia Pocket”).
Ukljuèite raèunalo i pritisnite
F2 nekoliko puta dok je [Panasonic] boot ekran
prikazan.
Poèinje Setup program.
Ako se traži lozinka, unesite lozinku supervisor-a .
3
Zapišite cjelokupan sadržaj Setup programa i pritisnite
4
5
6
7
Odaberite [Boot] izbornik, onda odaberite [IDE MP] i pritisnite F6 sve dok je [IDE MP] na
vrhu redoslijeda boot prioriteta.
Odaberite [Security] izbornik i postavite [DVD Operation] na [Enable].
Stavite Product Recovery DVD-ROM u CD/DVD drive.
Pritisnite F10.
8
Pritisnite 1 za izvoðenje [1. [Recovery]].
9
10
Pritisnite 1 za odabir [1. Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!].
Odaberite postavke.
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Yes] i pritisnite
11
22
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Yes] i pritisnite
Raèunalo æe se ponovo pokrenuti.
F9.
Enter.
Enter.
Pojavljuje se zaslon License Agreement.
Za otkazivanje prije kraja, pritisnite 0.
[2]: Unesite velièinu particije operativnog sustava i pritisnite Enter.
(Velièina particije za podatke biti æe odreðena tako da se velièina particije operativnog sustava oduzme
od maksimalne velièine.)
[3]: Windows-i æe biti instalirani u prvoj particiji.
(Velièina prve particije treba biti 20 GB ili više. Ako je manja, instalacija neæe biti moguæa.)
Kod poruke o potvrdi, pritisnite
Y.
Reinstalacija poèinje automatski. (Trajat æe otprilike 20 minuta.)
Nemojte prekidati reinstalaciju, na prijmjer tako da iskljuèite raèunalo ili pritisnete Ctrl + Alt + Del. Inaèe
reistalacija može biti neraspoloživa jer se Windows-i možda neæe pokrenuti ili podaci mogu biti pokvareni.
Izvadite Product Recovery DVD-ROM, i onda pritisnite bilo koju tipku da bi iskljuèili
raèunalo.
12
Ukljuèite raèunalo, i pritisnite
prikazan.
F2
nekoliko puta dok je [Panasonic] boot ekran
Poèinje Setup program.
Ako se traži lozinka, unesite lozinku supervisor-a.
13
Pritisnite F9.
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Yes] i onda pritisnite
Enter.
Postavke Setup programa, osim lozinke(i) vratit æe se na poèetne vrijednosti.
14
Odaberite [Exit] izbornik i onda odaberite [Save Current Values], onda pritisnite Enter .
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Yes] i pritisnite
Enter.
15
Iskljuèite raèunalo s prekidaèem za napajanje.
16
Izvedite
17
Pokrenite Setup program i promijenite postavke ako je potrebno.
Ako su dodatne upute isporuèene s raèunalom, svakako ih proèitajte. Možda æe trebati izvesti dodatne
operacije za vrijeme iduæeg postupka.
prvotne operacije (
stranica 13).
Za promjenu slova drive-a hard diska ili CD/DVD drive
Slova drive-a hard diska mogu se promijeniti samo kada su na hard disk drive-u kreirane dvije ili više
particija.
Naziv C: drive-a ne može se mijenjati.
Promijenite slova drive-a prije instalacije aplikacija.
A Kliknite [start] - [Control Panel] - [Performance and Maintenance] - [Administrative Tools], i dvaputa
kliknite na [Computer Management].
B Kliknite [Disk Management] na [Storage].
C Desni klik na particiju hard diska ili ime CD/DVD drive-a, i kliknite [Change Drive Letter and Paths...].
D Kliknite [Change...].
E Kliknite [Assign the following drive letter] i novo slovo drive-a, i onda kliknite na [OK].
Kod poruke o potvrdi, kliknite [Yes].
Korisne informacije
NAPOMENA
23
Kodovi / poruke o grešci
Slijedite donje upute kada kada se pojavi poruka o grešci ili kodu. Ako problem i dalje postoji ili ako se ovdje ne
pojavljuje poruka o kodu/grešci, obratite se Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci ( stranica 38).
Kod / poruka o grešci
0211 Keyboard error
Rješenje
Odspojite vanjsku tipkovnicu ili miša.
0251 System CMOS
checksum bad Default configuration
used
Pojavila se greška kod postavki Setup programa. Ovo se dešava kada se promijenio sadržaj
memorije s neoèekivanim radom programa, itd.
Pokrenite Setup program i vratite postavke na poèetne vrijednosti, i onda promijenite
postavke ako je to potrebno.
Ako problem i dalje postoji, možda treba zamijeniti bateriju sata. Obratite se
Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci ( stranica 38).
0271 Check date and
time settings
Podešeni datum i vrijeme nisu toèni.
Poèinje Setup program i podesite toèan datum i vrijeme.
Ako problem i dalje postoji, možda treba zamijeniti bateriju sat. Obratite se
Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci ( stranica 38).
0280 Previous boot
incomplete - Default
configuration used
Podizanje uzastopno ne uspijeva, pa se se postavke Setup programa vratile na poèetne
vrijednosti da bi se podignulo raèunalo.
Pokrenite Setup program i vratite postavke na poèetne vrijednosti, i onda promijenite
postavke, ako je to potrebno.
Press <F2> to Setup
Zapišite detalje o grešci i pritisnite
postavke ako je to potrebno.
F2 da bi pokrenuli Setup program. Promijenite
0613: Serial Port*1 con- I/O i IRQ postavke serijskih portova su u protuslovlju.
figuration changed
Pokrenite program i na [Advanced] izborniku, promijenite postavke portova tako da nisu
0614: Serial Port*1
u protuslovlju.
config. error - device
disabled
*1
“A” or “B” appears
here to indicate the
name of the conflicting port.
Rješavanje problema
Operating System not Operativni sustav nije instaliran na floppy disku ili hard disku s kojeg namjeravate
found
pokrenuti raèunalo (boot).
Ako upotrebljavate floppy disk, promijenite disk u onaj koji možete upotrijebiti za boot.
Ako upotrebljavate hard disk, provjerite da li je hard disk prepoznat na [Information]
izborniku Setup programa. Ako je hard disk prepoznat, izvedite reinstalaciju ( stranica 22).
A ako ne, obratite se Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci ( stranica 38).
Ako je ureðaj spojen na USB port, odspojite ureðaj ili podesite [USB Port] ili
[Legacy USB Support] na [Disable] na [Advanced] izborniku Setup Utility.
Ako je ureðaj spojen na ExpressCard slot, odspojite ureðaj, ili podesite
[ExpressCard slot] na [Disable] na [Advanced] izborniku Setup Utility.
RAM Module Failed
Kada nije ispravno umetnut RAM modul ili RAM modul ne odgovara karakteristikama
raèunala, beep se èuje i pojavljuje se poruka “RAM Module Failed” kada ukljuèite
napajanje.
Gurnite prekidaè napajanja èetri sekunde ili dulje da bi iskljuèili raèunalo, potvrdite da
RAM modul odgovara karakteristikama i ponovo ga umetnite.
Pokretanje Setup programa
A Ponovo pokrenite raèunalo.
B Pritisnite F2 nekoliko puta dok je [Panasonic] boot ekran prikazan.
24
Rješavanje problema (Osnovno)
Kada se pojavi problem slijedite donje upute. Postoji takoðer vodiè za napredno rješavanje problema u
“Upute za uporabu”. Za problem sa software-om, pogledajte upute za uporabu software-a. Ako problem i dalje postoji,
obratite se Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci ( stranica 38). Status raèunala možete provjeriti i na PC Information Viewer
(
Upute za uporabu “Rješavanje problema (Napredno)”).
Pokretanje
Ne može se pokrenuti.
Pokazivaè napajanja ili
pokazivaè baterije ne tinja.
Spojite AC adapter.
Umetnite do kraja napunjenu bateriju.
Izvadite paket baterije i AC adapter, i onda ih ponovo spojite.
Napajanje je ukljuèeno ali se
pojavljuje “Warming up the
system (up to 32 minutes)” .
Raèunalo se zagrijava prije podizanja. Saèekajte dok se raèunalo ne podigne (traje
otprilike do 32 minuta). Ako je prikazano, “Cannot warm up the system” , raèunalo se
nije uspjelo zagrijati i ne diže se. U tom sluèaju, iskljuèite raèunalo, ostavite ga u
prostoru s temperaturom od 5 °C {41 °F} ili višom oko jedan sat, i onda ponovo
ukljuèite napajanje.
Ne možete ukljuèiti
raèunalo.
Raèunalo se ponovo ne
ukljuèuje iz standby.
(Pokazivaè napajanja bljeska
brzo zeleno.)
Ostavite ga u prostoru s temperaturom od 5 °C {41 °F} ili višom oko jedan sat, i onda
ponovo ukljuèite napajanje.
Zaboravili ste
lozinku.
Supervisor lozinka ili User lozinka: Obratite se Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci (
stranica38).
Administratorova lozinka:
Ako ste ponovo podesli lozinku za disk, možete ponovo podesiti administratorovu.
lozinku. Podesite disk i unesite bilo koju pogrešnu lozinku, nakon toga slijedite
on-screen upute i podesite novu lozinku.
Ako niste ponovo podesli lozinku za disk, reinstalirajte ( stranica 22) i podesite
Windows, i onda podesite novu lozinku.
Pojavljuje se “Remove
disks or other media. Press
any key to restart” ili slièna
poruka.
U dive-u je floppy disk i ne sadrži informacije za podizanje sustava. Izvadite
floppy disk i pritisnite bilo koju tipku.
Windows se dižu i rad jepolagan.
Pritisnite F9 na Setup Utility ( stranica 24 “To start the Setup Utility”) za povratak na
Setup Utility postavke (osim lozinki) na poèetne vrijednosti. Pokrenite Setup Utility
i ponovi napravite podešavanja. (Zapamtite da brzina rada ovisi o software-u
aplikacije, pa ovaj postupak ne može ubrzati Windows-e.)
Ako ste instalirali rezidentni software nakon kupnje, iskljuèite prebivalište.
Onemoguæite Indexing Service na slijedeæim izbornicima.
Kliknite [start] - [Search] - [Change preferences] - [Without Indexing Service]
Datum i vrijeme nisu
toèni.
Toèno podesite. Kliknite [start] - [Control Panel] - [Date, Time, Language, and
Regional Options] - [Date and Time].
Ako problem i dalje postoji, možda trebate promijeniti bateriju za sat.
Obratite se Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci ( stranica 38).
Kada je raèunalo spojeno na LAN, provjerite datum i vrijeme servera.
2100 A.D. ili kasnija godina neæe ispravno biti prepozata na ovom raèunalu.
[Executing Battery Recalibration] pojavljuje se na ekranu.
Ponovna kalibracije baterije otkazana je prije nego su zadnji put iskljuèeni Windows-i. Za
pokretanje Windows-a, iskljuèite raèunalo s prekidaèem za napajanje, i onda ponovo ukljuèite.
Rješavanje problema
Ako je ureðaj spojen na USB port, odspojite ureðaj, ili podesite [USB Port] ili
[Legacy USB Support] na [Disable] na [Advanced] izborniku Setup Utility.
Ako je ureðaj spojen na ExpressCard slot, odspojite ureðaj, ili podesite
[ExpressCard slot] na [Disable] na [Advanced] izborniku Setup Utility.
Ako je ureðaj spojen na USB port, odspojite ureðaj, ili podesite [USB Port] ili
[Legacy USB Support] na [Disable] na [Advanced] izborniku Setup Utility.
Ako je ureðaj spojen na ExpressCard slot, odspojite ureðaj, ili podesite
[ExpressCard slot] na [Disable] na [Advanced] izborniku Setup Utility.
Ako problem i dalje postoji nakon vaðenja diska, to može biti teški kvar hard diska.
Obratite se Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci ( stranica 38).
25
Rješavanje problema (osnovno)
Pokretanje
[Enter Password] se ne
pojavljuje kada nstavljate iz
standby/hibernacije.
Lozinka koju ste postavili na Setup Utility ne traži se kada nastavljate. Da bi
upotrebljavali sigurnosnu lozinku u trenutku nastavljanja, postavite Windows lozinku.
A Kliknite [start] - [Control Panel] - [User Accounts] i odaberite raèun, i postavite
lozinku.
B Kliknite [start] - [Control Panel] - [Performance and Maintenance] - [Power Options] [Advanced] i dodajte znak provjere za [Prompt for password when computer resumes
from standby].
Ne može ponovo nastaviti.
Može se pojaviti greška kada raèunalo automatski odlazi u standby mod ili mod
hibernacije dok je aktivan screensaver. U tom sluèaju, iskljuèite screensaver ili
promijenite uzorak screensaver.
Drugi problemi pokretanja.
Pritisnite F9 na Setup Utility ( stranica 24 “To start the Setup Utility”) da bi vratili
Setup Utility postavke (osim lozinke) na poèetne vrijednosti. Pokrenite Setup Utility
i ponovo odredite postavke.
Maknite sve vanjske ureðaje.
Provjerite da li je greška na disku.
A Kliknite [start] - [My Computer] i desni klik [Local Disk(C:)], i kliknite [Properties].
B Kliknite [Tools] - [Check Now].
C Odaberite opciju na [Check disk options] i kliknite [Start].
Pokrenite raèunalo u Safe modu i provjerite detalje greške. Kada nestane [Panasonic]
boot ekran*1 kod podizanja, pritisnite i držite F8 sve dok je prikazan Windows
Advanced Options izbornik.
Kada je [Password on boot] postavljena na [Enable] na [Security] izborniku Setup Utility,
pojavljuje se [Enter Password] nakon što nestane [Panasonic] boot ekran. Odmah nakon
što unesete lozinku i pritisnite Enter , pritisnite i držite F8.
*1
Unos lozinke
Na [Enter Password]
ekranu, èuje se beep zvuk i
ne možete unijeti
loziku.
Raèunalo je možda u ten-key modu.
Ako NumLk pokazivaè svijetli, pritisnite NumLk da bi onemoguèili ten-key mod, i
nakon toga unesite.
Èak i nakon unosa lozinke
Raèunalo je možda u ten-key modu.
Ako NumLk pokazivaè
svijetli, pritisnite NumLk da bi onemoguèili ten-key mod, i
unos.
Raèunalo je možda u Caps Lock modu.
Ako Caps Lock pokazivaè
svijetli, pritisnite Caps Lock da bi onemoguèili Caps Lock
mod, i nakon toga unesite.
Rješavanje problema
ponovo je prikazan
[Type your password].
Gašenje raèunala
Windows se ne
gase.
Izvadite USB ureðaj i ExpressCard.
Saèekajte minutu ili dvije. To nije kvar.
Prikaz
26
Nema prikaza.
Odabran je vanjski prikaz. Pritisnite
Fn + F3 da bi promijenili prikaz. Saèekajte dok
da se prikaz u cijelosti ne zamijni prije nego pritisnete Fn + F3 ponovo.
Kada upotrebljavate vanjski prikaz,
Provjerite spoj kabela.
Ukljuèite prikaz.
Provjerite postavke vanjskog prikaza.
Prikaz je iskljuèen sa power-saving funkcijom. Za nastavak, nemojte izravno pritiskati
tipke za odabir, ali pritisnite bilo koju drugu tipku,npr. Ctrl .
Raèunalo je u standby ili hibernaciji s power-saving funkcijom. Za nastavak,
gurnite prekidaè napajanja.
Ekran je mraèan.
Ekran je mraèan kada nije spojen AC adapter. Pritisnite
Fn + F2 i podesite
svjetlinu. Kada pojaèate svjetlinu, poveæava se potrošnja baterije.
Posebno možete podesiti svjetlinu za trenutak kada je spojen AC adapter i kada nije
spojen.
Prikaz
Ekran nije svjetliji iako
ste pritisnuli
Fn + F2.
Svjetlina je nisko podešene da bi se izbjegao kvar na mjestima s visokom temperaturom.
Upotrijebite u okruženju s temperaturom od 5°C do 35°C.
Svjetlina LCD-a mijenja se
puno puta kada je
odspojen AC
adapter.
Intel(R) Display Power Saving Technology je aktivirana i automatski mijenja svetlinu
LCD-a. To nije kvar.
Boje slika nisu prikazane
kao što se oèekuje, kada
prikazujete fotografije ili
neke druge slike.
Uklonite znak provjere za [Intel(R) Display Power Saving Technology].
A Kliknite [start] - [Control Panel] - [Other Control Panel Options] - [Intel(R) GMA Driver
for Mobile].
B Kliknite [Display Settings] - [Power Settings].
Ekran je zbrkan.
l Promjena broja boja za prikaz i promjena rezolucije može utjecati na ekran. Ponovo
pokrenite raèunalo.
Spajanje/odspajanje vanjskog prikaza može utjecati na ekran. Ponovo pokrenite
raèunalo.
Za vrijeme istovremenog
prikaza jedan od ekrana
postaje zbrkan.
Kada upotrebljavate prošireni Desktop, upotrijebite iste boje za prikaz za vanjski prikaz
koje ste upotrijebili i za LCD.
Ako još uvijek imate problem, pokušajte s promjenom prikaza tako da kliknete na [start] [Control Panel] - [Other Control Panel Options] - [Intel(R) GMA Driver for Mobile] - [Display Devices].
Kada je [Command Prompt] postavljen na “Full Screen” s pritiskom Alt + Enter ,
slika je prikazana samo na jednom ekranu. Kada ste vratili window prikaz s
pritiskom Alt + Enter , slika je prikazana na oba ekran.
Istovremeni prikaz ne može se upotrebljavati dok u cijelosti ne završi dizanje Windows-a
(za vrijeme Setup Utility, itdc.).
Vanjski prikaz ne radi
normalno.
Ako vanjsi prikaz na podržava funkciju štednje struje,možda neæe normalno raditi
kad raèunalo ode u mod štednje struje. Iskljuèite vanjski prikaz.
Cursor ne radi.
l Kada upotrebljavate vanjski miš, spojite ga ispravno.
Ponovo pokrenite raèunalo upotrebljavajuèi tipkovnicu.
(Pritisnite , U, i R za odabir [Restart].)
Ako raèunalo na odgovara na komande s tipkovnice, proèitajte “Nema odgovara” (
stranica 28).
Ne možete unijeti s touch
pad-om.
Postavite [Touch Pad] na [Enable] na [Main] izborniku Setup Utility.
Driver-i za neke miševe mogu onemoguæiti touch pad. Provjerite upute za uporabu
vašeg miša.
Ne možete pokazati toènu
poziciju upotrebljavajuèi
isporuèenu iglu.
Izvedite kalibraciju touchscreen-a (
stranica 15).
Rješavanje problema
Touch Pad / Touchscreen (samo za model s touchscreen)
Upute za uporabu
Nisu prikazane
upute za uporabu.
Instalirajte Adobe Reader.
A Prijavite se na Windows-e kao administrator.
B Kliknite [start] - [Run], unesite [c:\util\reader\AdbeRdr70_enu_full.exe], onda kliknite
[OK]. Slijedite on-screen upute.
C Ažurirajte Adobe Reader sa najnovijom verzijom.
Ako je vaše raèunalo spojeno na internet, pokrenite Adobe Reader i kliknite [Help]
- [Check for updates now].
27
Rješavanje problema (osnovno)
Recover Pro
Ne možete instalirati Recover Pro
Recover Pro ne može se instalirati kada postoje èetri primarne particije. Smanjite prije
instalacije broj primarnih particija na tri ili manje. Broj primarnih particija možete
provjeriti redom [start] - [Control Panel] - [Performance and Maintenance] - [Administrative Tools] - [Computer Management] - [Disk Management].
Recover Pro ne može se instalirati kada je na hard disku ostalo podruèje za zaštitu.
Pokušajte s jednom od slijedeæih metoda:
Ako je podruèje za zaštitu završilo sa zaštitom podataka i želite obnoviti podatke:
Slijedite “Complete Restore” upute na “Hard Disk Backup Function (Recover
Pro)” ( stranica 20) za obnovu podataka.
Za vraæanje raèunala u stanje u kojem je bio u vrijeme kupovine:
Reinstalirajte software ( stranica 22).
U koraku 10, nemojte odabrati “3. Reinstall Windows to the first partition.”
Ako ne trebate podatke u podruèju za zaštitu, ili ako su pokvareni, ili ako nije
ukljuèena cjelokupna zaštita:
A Pristupite [http://www.phoenix.com/en/Customer+Services/Utilities/
Recover+Pro+6.htm#Where], i skinite/instalirajte “Cleanup Utility for Recover
Pro 6”.
B Obrišite podruèje za zaštitu s “Cleanup Utility for Recover Pro 6”.
Prisutno je nepotrebno
podruèje za zaštitu (ostalo je)
kada nije instaliran Recover Pro.
Neka podruèja na hard disku
ne mogu biti File Backup.
C Reinstalirajte Recover Pro.
U tom sluèaju, biti æe izgubljeni svi podaci na podruèju za zaštitu.
Izvedite slijedeæe korake.
A Pristupite [http://www.phoenix.com/en/Customer+Services/Utilities/
Recover+Pro+6.htm#Where], and download/install “Cleanup Utility for Recover Pro 6”.
B Obrišite podruèje za zaštitu s “Cleanup Utility for Recover Pro 6”.
Podruèje na hard disku koje je šifrirao software za sigurnost možda se neæe moæi zaštitit.
Iskljuèite podruèje iz File Backup objekta.
Ostalo
Rješavanje problema
Nema odgovora.
28
Pritisnite Ctrl + Shift +Esc da bi otvorilin Task Manager i zatvorili software aplikaciju
koja ne daje odgovor.
Ekran za unos (npr., ekran za unos lozinke kod dizanja) može biti skriveniza drugih
prozora. Pritisnite Alt + Tab za provjeru.
Gurnite prekidaè napajanja na èetri sekunde ili dulje da bi ugasili raèunalo, i onda
gurnite prekidaè napajanja da bi ga ukljuèili. Ako program aplikacije ne radi normalno,
denistalirajte i ponovo instalirajte program. Za deinstalaciju, kliknite [start] [Control Panel] - [Add or Remove Programs].
Dijagnostika hardware-a
Ako vam se èini da hardware koji je instaliran na ovom raèunalu ne radi dobro, možete upotrijebiti PC-Diagnostic Utility
da bi odredili da li problem postoji ili ne postoji.
Ako program otkrije problem u hardware-u, Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci.
Software se ne može provjeriti s ovim programom.
CPU
Memory
Hard Disk
CD/DVD Drive
Video Controller
Sound*1
Modem
LAN
Wireless LAN*2
Wireless WAN*3
Bluetooth*4
GPS*5
USB
IEEE 1394
PC Card Controller
SD Card Controller
Smart Card*6
Serial Port
Keyboard
Touch Pad
Touchscreen *7
*1
Kada se izvodi program za dijagnostiku, èuje se glasni beep, pa za to vrijeme nemojte upotrebljavati slušalice.
(Beep se neæe èuti ako Windows-i upotrebljavaju trenutno utišavanje.)
*2
Samo za model s bežiènim LAN
*3
Samo za model s bežiènim WAN
*4
Samo za model s Bluetooth
*5
Samo za model s GPS
*6
Samo za model sa Smart Card
*7
Samo za model s Touchscreen
Vezano uz PC-Diagnostic Utility
Rješavanje problema
Hardware koji se može provjeriti s uporabom PC-Diagnostic Utility
NAPOMENA
Ovaj program pokrenite upotrebljavajuæi poèetne vrijednosti za Setup Utility. Ako Setup Utility ili druge postavke ne
dopuštaju izvoðenje hardware-a, ikona hardware biti æe sivo prikazana.
Samo za hard disk i memoriju, možete odabrati standardnu provjeru dijagnostike ili proširenu provjeru dijagnostike.
Kada se pokreæe PC-Diagnostic Utility, on pokreæe standardnu provjeru dijagnostike. Proširena provjera
dijagnostike je detaljnija pa tako i dulje traje.
Kada se izvodi provjera video dijagnostike, prikaz može biti iskrivljen, i kada se izvodi provjera audio dijagnostike,
zvuènici mogu proizvoditi zvuk. To nisu kvarovi.
Možete provjeriti status provjere dijagnostike tako da prikažete boju (A) na lijevoj strani ikone hardware-a.
Vodena: Ne izvodi se provjera dijagnostike
Izmjenjuje se plava i žuta: Trenutno se izvodi kontrola dijagnostike. Interval promjene boja ovisi o tipu
dijagnostike koja se trenutno izvodi.
Za vrijeme dijagnostike memorije, prikaz se na dulje vrijeme može zamrznuti. Saèekajte dok postupak
A
ne završi.
Zelena: Nikakavi problemi nisu otkriveni
Crvena: Problemi su otkriveni
29
Dijagnostika hardware-a
Preporuèamo vam da upotrijebite touch pad za upravljanje. Kada ne upotrebljavate touch pad, umjesto toga možete
upravljati pomoæu ugraðene tipkovnice.
Operacija
Touch pad operacije
Operacije s ugraðenom tipkovnicom
Odabir ikone
Postavite cursor preko ikone
Pritisnite Space , i onda pritisnite
( (zatvoreno) ne može se odabrati)
Klikn na ikonu
Dodirnite ili kliknite (desni klik se ne može upotrijebiti Pritisnite Space preko ikone
Završite s PC- Diagnostics Utility i onda ponovo
pokrenite raèunalo
Kliknite
Pritisnite Ctrl+ Alt +Del.
(zatvoreno)
S klikom na ikonu, možete izvesti slijedeæe operacije:
: Pokrenuti provjeru dijagnostike od poèetka
: Zaustaviti provjeru dijagnostike (Ne možete ponovo pokrenuti provjeruprije kraja s klikom
)
)
: Prikaz za pomoæ (kliknite ovdje ili pritisnite Space za povratak na originalni ekran za provjeru dijagnostike)
Izvoðenje Diagnostic Check
Odspojite vanjske ureðaje (npr., ureðaj za pohranue) prije izvoðenja provjere dijagnostike.
1
Spojite AC adapter i okrenite bežièni prekidaè. (
2
Ukljuèite ili ponovo pokrenite raèunalo, i pritisnite F2 nekoliko puta dok je [Panasonic] boot
ekaran prikazan.
stranica 10)
Za vrijeme provjere dijagnostike, nemojte odspajati AC adapter li prikljuèivati ikakve vanjske ureðaje.
Rješavanje problema
Setup Utility se pokreæe.
Ako se traži lozinka, unesite lozinku supervisor-a.
Ako raèunalo upotrebljavate nakon promjene postavki iz statusa u vrijeme kupovine, preporuèamo vam
da zapišete postavke koje ste promijenili.
3
Pritisnite F9.
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Yes] i pritisnite
4
Pritisnite F10.
Kod poruke o potvrdi, odaberite [Yes] i pritisnite
Raèunalo æe se ponovo pokrenutit.
5
Enter.
Enter.
Pritisnite Ctrl + F7 dok je [Panasonic] boot ekran prikazan.
Kada poèinje PC-Diagnostic Utility, automatiski æe poèeti provjera dijagnostike svih komponenti
hardware-a.
Ako se traži lozinka, unesite lozinku.
Touch pad i ugraðena tipkovnica ne mogu se upotrebljavati dok se prikazuju naizmjence plava i žuta boja
na lijevoj strani ikone hardware-a ( stranica 29). Ako touch pad ne radi dobro, pritisnite
Ctrl+ Alt +Del da bi ponovo pokrenuli raèunalo, ili gurnite prekidaè napajanja da bi iskljuèili napajanje i
onda ponovo pokrenuli PC-Diagnostic Utility.
NAPOMENA
Upotrebljavajuæi slijedeæu proceduru, možete pokrenuti provjeru dijagnostike na odreðenoj komponenti
hardware-a ili pokrenuti proširenu provjeru dijagnostike na hard disku.
da bi zaustavili provjeru dijagnostike.
A Kliknite
nije provjeren,
ta je ikona prikazana sivo (B).
B Kliknite na ikonu hardware-a koji
Kada izvodite provjeru hard diska, jedan klik na ikonu ukljuèuje proširenu provjeru dijagnostike
(“FULL” (C) biti æe prikazano ispod ikone); kliknite ponovo i ikona æe biti prikazana
sivo.
za pokretanje provjere dijagnostike.
C Kliknite
30
C
6
Kada je sav hardware provjeren, potvrdite rezultate provjere dijagnostike.
Ako je prikaz crven i prikazana je poruka “Check Result TEST FAILED” , možete predpostavljati da postoji
problem s hardware-om raèunala. potvrdite koja je hardware-ska komponenta prikazana crveno i obratite se
Panasonic-ovoj tehnièkoj podršci.
Ako je prikaz zelen i prikazana je poruka “Check Result TEST PASSED” , hardware raèunala
radi normalno. Nastavite upotrebljavati raèunalo takvo kakvo je. Ako raèunalo još uvijek ne radi dobro, ponovo
instalirajte software. ( stranica 22)
NAPOMENA
Ako izvodite provjeru dijagnostike memorije nakon instalacije novog RAM modula (prodaje se odvojeno) i
prikazana je poruka "Check Result TEST FAILED" :
Uklonite dodatni RAM modul i ponovo pokrenite provjeru dijagnostike. Ako je još uvijek prikazana poruka
"Check Result TEST FAILED", možete predpostavljati da postoji problem s ugraðenim RAM modulom.
Nakon završetkea provjere dijagnostike, kliknite
ponovno pokretanje raèunala.
(zatvoreno), ili pritisnite Ctrl + Alt + Del za
Rješavanje problema
7
31
OGRANIè ENA UPORABA UGOVORENE LICENCE
SOFTWARESKI PROGRAM(i) (“PROGRAMS”) UREÐEN S OVIM PANASONIC® PROIZVODOM (“PRODUCT”) LICENCIRANI SU SAMO NA KRAJNJEG KORISNIKA (“VAS”), I MOŽETE IH SAMO VI UPOTREBLJAVATI
U SKADU S DOLJE OPISANIM UVJETIMA LICENE. VAŠA UPORABA PROGRAMA BITI ÆE DEFINITIVNO
SMATRANO DA PRIHVAÆATE UVJETE OVE LICENCE.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (“MEI”) je razvio ili na drugi naèin pribavio programe a time i njihove licence
da bi ih vi mogli upotrebljavati. Vi sami prihvaæate odgovornost za odabir proizvoda (ukljuèujuæi i pridružene programe)
da bi postigli željeni rezultate, i za instalaciju, uporabu i odtuda postignutim rezultatima.
LICENCA
A. MEI vam ovdje jamèi osobna, neprenosiva i neekskluzivna prava i licencu za uporabu programa u skladu s
rokovima i uvjetima navedenim u ovom ugovoru. Daje vam se na znanje da vi primate samo OGRANIÈENU
LICENCU ZA UPORABU programa i dokumentacije koja se na to odnosi i da neæete dobiti nikavo vlasništvo, udjel
niti nikakva druga prava ili za programi i dokumentaciju koja se na to odnosi niti za ili algoritme, pojmove, dizajn
i ideje koje zastupane ili su sadržane u programima i dokumentaciji koja se odnosi na njih, èije svo vlasništvo
udjel i prava ostaju MEI-u ili njegovim dobavljaèima.
B. Programe možete upotrebljavati samo na jednom proizvodu koji je priložio program.
C. Od vas i vaših zaposlenika i agenata traži se da zaštitite tajnost programa. Ne smijete distribuirati ili na drugi naèin
staviti na raspolaganje programe ili dokumente koji se odnose na njih bilo kojoj treæoj strani, s time-sharing ili na
neki drugi naèin, bez prethodnog pismenog odobrenja od MEI.
D. Ne smijete kopirati niti reproducirati, niti dozvoliti kopiranje niti reprodukciju programa ili dokumenata koji se na
njih odnose u nikkvu svrhu, osim da ste napravili jednu (1) kopiju programa za potrebe zaštite samo kao
podršku vaše uporabe programa na jednom proizvodu koji su programi isporuèili. Ne smijete mijenjeti niti
pokušavati mijenjati programe.
E. Programe i licence možete prenijeti drugoj strani samo zajedno s prijenosom proizvoda koji su priložili
programi takvoj drugoj strani. U trenutku takvog prijenosa, morate takoðer prenijeti sve kopije,
bili u tiskanom ili strojno èitljivoj formi, savkog programa, i dokumentacije koja se odnosi na njega,
istoj strani ili uništiti takve kopije ako ih niste prenjeli toj strani.
F. Ne smijete ukloniti vlasnièka prava, zaštitni znak ili druge obavijesti ili oznake proizvoda od programa i
morate reproducirati i ukljuèiti sve te obavijesti ili oznake proizvoda na svakoj kopiji svakog programa.
NE SMIJETE NAOPAKO SPAJATI, NAOPAKO PREVODITI ILI MEHANIÈKI ILI ELEKTRONIÈKI PRATITI
PROGRAME ILI BILO KOJU KOPIJU TOGA, U CIJELOSTI ILI DIJELOM.
NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI, KOPIRATI, MIJENJATI, PREINAÈITI, ILI PRIJENJETI PROGRAME ILI KOPIJU
TOGA, U CIJELOSTI ILI DIJELOM, OSIM ONOG ŠTO POSEBNO DOPUŠATA LICENCA.
Dodatak
AKO PRENESETE VLASNIŠTVO BILO KOJE KOPIJE PROGRAMA DRUGOJ STRANI, OSIM ONOG ŠTO JE
DOPUŠTENO U GORNJEM PARAGRAFU, VAŠA SE LICENCA AUTOMATSKI OTKAZUJE.
ROK
Ova licenca efikasna je samo tako dugo dok posjedujete ili iznajmljujete proizvod, ukoliko ranije nije završen. Ovu
licencu možete otkazati u bilo kom trenutku tako da uništite, na svoj trošak, programe i dokumentaciju koja se na to
odnosi, zajedno sa svim kopijama u bilo kom obliku. Ova licenca takoðer æe efikasno odmah završiti u sluèaju uvjeta
koji su postavljeni dalje u ovom ugovoru, ili ako ste propustili zadovoljiti rokove ili uvjete koji su ovdje sadržani. Na
temelju bilo kakvog takvog završetka, vi pristajete da uništite, na svoj trošak, programe i dokumentaciju koja se na
to odnosi, zajedno sa svim kopijama u bilo kom obliku.
PRIMITE NA ZNANJE DA STE PROÈITALI OVAJ UGOVOR, RAZUMJELI GA I DA PRISTAJETE I OBVEZUJETE
SE NA ROKOVE I UVJETE. DALJE PRISTAJETE DA JE TO CJELOKUPNA I EKSKLUZIVNA IZJAVA O
UGOVORU MEÐU NAMA, KOJI ZAMJENJUJE BILO KOJU PONUDU ILI PRETHODNI UGOVOR, USMENI ILI
PISANI, I BILO KOJE DRUGE KOMUNIKACIJE IZMEÐU NAS, ŠTO SE ODNNOSI NA PREDMET OVOG
UGOVORA.
O Intel® software proizvodima
Priloženi software proizvodi i dokumentacija razvijeni su o vlastitom trošku, i dani su s “RESTRICTED RIGHTS.”
Uporaba, umnožavanje ili otkrivanje zabranjuje javna uprava kao što je dalje postavljeno u FAR 52.227-14
i DFARS 252.227-7013 et. seq. ili njihovih nasljednika. Uporaba ovog proizvoda javna uprava daje na znanje
da su vlasnièka prava na proizvod Intelova.
32
Specifikacije
Ova na ovoj stranici navedene su specifikacije za osnovni model CF-30FTSAZBM/CF-30F3SAZBM.
Broj modela se razlikjuje u skladu s konfiguracijom ureðaja.
Provjera broja modela:
Provjerite dno raèunala ili kutiju u kojoj je raèunalo bilo u vrijeme kupovine.
Za provjeru brzine CPU-a, velièinu memorije i velièini hard diska (HDD):
Pokrenite Setup Utility (
Upute za uporabu “Setup Utility”) i odaberite [Information] izbornik.
[CPU Speed]: CPU brzina, [System Memory]: velièina memorije, [Hard Disk]: velièina hard diska
Glavne specifikacije
Model br.
CF-30FTSAZBM
CF-30F3SAZBM
®
CPU
Intel Core™ 2 Duo Processor L7500 (1.6 GHz, 4 MB*1 L2 cache, 800 MHz FSB)
Chipset
Intel® GM965
Memorija*2*4
1 GB (4 GB Max.)
Video memorija
*1*3
Hard Disk Drive
UMA (384 MB Max.)
*4
80 GB
13.3 XGA type (TFT) s Touchscreen
Display Method
Ugraðeni LCD
Vanjski prikaz
*5
13.3 XGA tip (TFT)
65,536/16,777,216 boja (800 × 600 toèaka/1024 × 768 toèaka)
*6
65,536/16,777,216 boja (800 × 600 toèaka/1024 × 768 toèaka/1280 × 768 toèaka/1280 × 1024 toèaka)
Bežièni LAN*7
stranica 35
Bluetooth™*8
stranica 35
LAN
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Modem
Data: 56 kbps (V.92) FAX: 14.4 kbps
Zvuk
WAVE i MIDI reprodukcija, Intel® High Definition Audio subsystem support, Monaural speaker
TPM (TCG V1.2 compliant)*9
Sigurnosni Chip
Utor za karticu PC Card
Tip I ili tip II x 1 (3.3 V: 400 mA, 5 V: 400 mA)
ExpressCard/34*10 or ExpressCard/54 x 1
ExpressCard
*11
SD Memory Card
x 1, Data transfer rate = 8 MB per second*12
Smart Card*13
ISO7816 x 1
RAM Module Slot
200-pin, 1.8 V, SO-DIMM, DDR2 SDRAM, PC2-4200 Compliant
Suèelje
USB port (4-pin, USB 2.0) x 3, Serial port (Dsub 9-pin male), Modem port (RJ-11), LAN port
(RJ-45), port za vanjski prikaz (Mini Dsub 15-pin female), Expansion Bus Connector (Dedicated
80-pin female), spojnik za vanjsku antenu (Dedicated 50 Ω coaxial connector), IEEE 1394a
spojnik za suèelje (4-pin x 1), utiènica za mikrofon (Miniature jack, 3.5 DIA, Stereo), utiènica za
slušalice (Miniature jack, 3.5 DIA, otpor 32 Ω, izlazna snaga 4 mW × 2)
Tipkovnica / Pointing Device
87 tipki / Touch Pad / Touchscreen (AntiReflection, Stylus (included) touch capable)
Napajanje
AC adapter ili paket baterije
AC adapter
*14
Ulaz: 100 V to 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, Izlaz: 15.6 V DC, 5.0 A
Paket baterije
Li-ion 10.65 V, 8.55 Ah
Dodatak
Vrijeme rada*15
Vrijeme
punjenja*15
87 tipki / Touch Pad
Glavna baterija:
približno 4 sata sa LCD-om podešenim na
maksimalnu svjetlinu (tip: 1000 cd/m2)
približno 5 satis (tip: 500 cd/m2) do približno
8 sati (minimalna svjetlina)*16 (približno 7
sati*17)
Glavna baterija + druga baterija:
približno 6 sati sa LCD -om podešenim na
maksimalnu svjetlinu (tip: 1000 cd/m2)
približno 7.5 sati (tip: 500 cd/m2) to približno
12 hours (minimalna svjetlina)*16 (približno
10.5 sati*17)
Glavna baterija:
približno 5 sati (maksimalna svjetlina) do
približno 8 hours (minimalna svjetlina)*16
(približno 7 sati*17)
Glavna baterija + druga baterija:
približno 7.5 sati (maksimalna svjetlina) do
približno 12 sati (minimalna svjetlina)*16
(približno 10.5 sati*17)
Napajanje ukljuèeno Glavna baterija: približno 8.5 sati
Glavna baterija + druga baterija:približno 12.5 sati
Napajanje iskljuèeno Glavna baterija: približno 5 sati
Glavna baterija + druga baterija: približno 8 sati
33
Glavne specifikacije
Baterija sata
Gumbasti tip litijske baterije3.0 V
Potrošnja struje*18
približno ●● W*19 / približno ●● W (maksimalno kada punite u ON stanju)
Fizièke dimenzije (Š × V × D)
(ukljuèujuæi ruèku za nošenje)
302 mm × 67.5 - 69.5 mm × 292 mm {11.9" × 2.7 - 2.8" × 11.5"}
Težina
(ukljuèujuèi ruèku za nošenje)
približno 3.8 kg {približno 8.4 lb.}
Radan okolina
Temperatura: 5 °C do 35 °C {41 °F do 95 °F}
Vlažnost: 30% do 80% RH (bez kondenzacije)
Okolina za pohranu
Temperatura: -20 °C do 60 °C {-4 °F do 140 °F}
Vlaga: 30% to 90% RH (bez kondenzacije)
Operativni sustav
Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2 s Advanced Security Technologies
(NTFS File System)
Pomoæni programi
DMI Viewer, Microsoft® Windows® Media Player 10, Adobe Reader, PC Information Viewer,
SD Utility, Icon Enlarger, Loupe Utility, Intel® Matrix Storage Manager, Intel® PROSet/Wireless
Software*7, Bluetooth™ Stack for Windows® by TOSHIBA*8 , Wireless Switch Utility, Hotkey Settings, Battery Recalibration Utility, Panasonic Hand Writing, Infineon TPM Professional Package*20, Recover Pro™ 6*20 ili Recover Pro™ VX*20, Power Saving Utility, Wireless Connection
Disable Utility
Setup Utility, Hard Disk Data Erase Utility*21, PC-Diagnostic Utility
Bežièni LAN <samo za model s bežiènim LAN>
Intel bežièni WiFi Link 4965AG (802.11 a + b + g)*22
Gustoæa prijenosa podataka*23
IEEE802.11a: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automatski se prebacuje)
IEEE802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps (automatski se prebacuje)
IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automatski se prebacuje)
Podržani standardi
IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g
Metoda prijenosa
OFDM sustav, DSSS sustav
Upotrijebljeni bežièni kanali
IEEE802.11a: kanali 36/40/44/48/52/56/60/64/149/153/157/161/165
IEEE802.11b/IEEE802.11g: kanali 1 do 11
RF frekventno podruèje
IEEE802.11a: 5.18-5.32 GHz, 5.745-5.825 GHz
IEEE802.11b/IEEE802.11g: 2.412-2.462 GHz
BluetoothTM <samo za model s Bluetooth>
Bluetooth verzija
2.0 + EDR
Metoda prijenosa
FHSS sustav
Upotrijebljeni bežièni kanali
kanali 1 do 79
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
2.402-2.48 GHz
1MB = 1,048,576 bytes
Memoriju možete fizièki proširiti do 4 GB, ali ukupna kolièina raspoložive upotrebljive memorije biti æe manja ovisno o
trenutnoj konfiguraciji sustava.
Segment glavne automatski je dodijeljen ovisno o operativnom statusu raèunala. Velièinu video memorije
korisnik ne može podesiti.
1GB = 1,000,000,000 bytes. Vaš operativni sustav ili software-i nekih aplikacija prijavit æe manje GB.
Prikaz u 16,777,216 boja postignut je s uporabom funkcijom zamuæivanja.
Maksimalna rezolucija ovisi o specifikacijama na vanjskom prikazu.
Samo za model s bežiènim LAN
Samo za model s Bluetooth
Za inormacije o TPM, kliknite [start] - [Run] i unesite “c:\util\drivers\tpm\README.pdf”, i pogledajte upute za instalaciju
“Trusted Platform Module (TPM)”.
Kada upotrebljavate ExpressCard/34, poklopac utora za karticu ne može se zatvoriti.
Operacije su testirane i potvrðene s Panasonic SD Memory Cards s kapacitetom do 2 GB.
Gustoæa prijenosa s SD Memory Card slot na ovom raèunalu je 8 MB u sekundi. (To je teoretska vrijednost, i razlikuje se
od stvarne brzine.)
Gustoæa prijenosa je 8 MB u sekundi èak i ako upotrebljavate SD Memory Card koja podržava veæu brzinu prijenosa.
Ne jamèi se upravljanje na drugoj SD opremi.
Ovo raèunalo podržava SDHC Memory Cards (SD Memory Cards s kapacitetom od 4 GB ili veæim).
Ovo raèunalo nije kompatibilno s MultiMediaCards. Nemojte umetati ovu vrstu kartica.
Teoretska vrijednost i nije stvarna brzina. Gustoæa prijenosa nije veæa èak iako upotrebljavate karticu koja podržava
veæu gustoæu prijenosa.
Samo za model sa Smart Card slot
34
Dodatak
RF frekventno podruèje
Specifikacije
*14
*15
*16
*17
*18
*19
*20
*21
*22
Dodatak
*23
<samo za Sjevernu Ameriku>
AC adapter je kompatibilan s izvorom napajanja do 240 V AC adaptor. Raèunalo je opremljeno s 125 V AC
kompatibilnim AC kabelom. 20-M-2-1
Varira ovisno o uvjetima uporabe.
Mjereno s BatteryMark™ Verzija 4.0.1
Mjereno s MobileMark™ 2005 (LCD svjetlina: 60 cd/m2)
Približno ●● W kada je paket baterije napunjen do kraja (ili nije napunjen) i raèunalo je iskljuèeno.
Proraèunata potrošnja struje 23-E-1
Treabate instalirati da bi upotrebljavali moguænosti.
Potreban je The Product Recovery DVD-ROM.
Ne odgovara IEEE802.11.n.
Te brzine su odreðene u IEEE802.11a+b+g standardi. Stvarna brzina može biti drugaèija.
35
OGRANIè ENO JAMSTVO
Za U.S.A.
Panasonic Computer Solutions Company - Worldwide Product Warranties
Odjeljak 1: Ogranièeno jamstvo - Hardware
Panasonic Computer Solutions Company (u daljnjem tekstu “Panasonic”) popravit æe dolje navedene proizvode s novim ili ponovo
sagraðenim dijelovima, besplatno u U.S.A. ili na drugim mjestima koje je odobrio Panasonic u dolje navedenom periodu od datuma
originalne kupovine u trenutku kvara materijala ili izvedbe. Ta su jamstva produžene samo uz originalni raèun. Raèun o kupnji
ili neki drugi datum na originalnom raèun kao dokaz trebat æe vam kod podnošenja jamstva.
Prijenosno raèunalo – 3 godine
PDRC - LCD i tipkovnica – 3 godine
MDWD – prijenosno raèunalo i bežièni prikaz (CF-07/CF-08) - 3 godine
Ruèna raèunala (P1/P2) – 1 godinu
Arbitar video kamera – 1 godinu
Arbitar rekorder – 1 godinu
Arbitar panel na daljinski upravljaè – 1 godinu
Arbitar bežièni prijemnik – 1 godinu
Arbitar P2 kartica(e (sve velièine) – 1 godinu
Arbitar bežièni mikrofon(i) / prijenosnik – 90 dana
Arbitar sustav meðusobno povezanih kabela – 90 dana
Glavna baterija
Isporuèena baterija s proizvodom pokrivena je jamstvom od jedne (1) godine od datuma kupovine, osim onog što je iskljuèeno u
odjeljku 3. Baterije koje se odvojeno kupuju pokrivene su jamstvom od jedne (1) godine od datuma kupovine. Baterija koja
se nalazi pod jamstvom pokrivena je jamstvom preostali dio jedne godine od originalne kupnje ili kupnje baterije.
Opcije i probor
Dolje navedeni Panasonic proizvodi ili isporuèene opcije i pribor pokriveni su s ovim ogranièenim jamstvom za period koji je
naveden od datuma kupovine proizvoda ili je posebno navedeno:
AC adapter / mrežni kabel – 3 godine
Memorijska kartica (Panasonic-ov proivod) – 3 godine
Car Mount Docking Station PCB ili Complete Vehicle Docking Station – 3 godine
Port replikator / I-O Box / Device Cradle (kao CF-08) – 3 godine
Antenski prolaz kroz kabel – 3 godine
Sražnje svjetlo ili puna velièina tipkovnice - 3 godine ili predpostavljeno jamstvo instaliranog ureðaja
Integrirane Panasonic isporuèene opcije i pripadajuæi alat, ali nije ogranièeno na bežièni WAN, Media Bay Drives (Floppy, CD /
DVD), GPS, Bluetooth, Smartcard Reader i èitaèe otisaka prstiju – 3 godine ili predpostavljeni period jamstva ureðaja koji
je instaliran pod uvjetom da je integraciju izveo Panasonic ili ovlašteni integrator opcija.
Hard Drive (kupuje se odvojeno) – 1 godinu
Vanjski USB drive-ovi (CD / DVD / Floppy / Hard Drive) – 1 godinu
Opciona baterija – 1 godinu
Punjaè baterije – 1 godinu
Standardni ili digitalizirana olovka igla – 90 dana (iskljuèena su fizièka ošteæenja)
Panasonic Computer Solutions Company (u daljnjem tekstu “Panasonic”) jamèi vam samo disk(ove) ili druge medije na kojima
su ureðeni program, besplatni su kod kvara materijala i izvedbe pri normalnoj uporabi u periodu od šezdeset (60) dana od
datuma isporuke vama, što potvrðujete potvrdom o kupovini.
Ovo jamstvo Panasonic daje samo vama. Panasonic ne jamèi da æe sadržaj funkcija u programima odgovarati vašim
zahtjevima ili da æe rad programa biti bez ometanja ili bez grešaka. Panasonic neæe imati nikakve obveze koje su nastale
zbog kvara na diku(ovima) ili drugim medijima na kojima se nalaze programi, a nastali su kao rezultat vaše pohrane ili kvara
koji je nastao kao posljedica rada disk(ova) ili drugih medija.
Panasonic-ova cjelokupna odgovornost i vaša ekskluzivna pomoæ pod ovim jamstvom biti æe ogranièena na zamjenu, u Sjedinjenim
Amerièkim Državama ili drugim lokacijama koje je odredo Panasonic, pokvarenog diska ili drugog medija koji je vraæen
Panasonicovom ovlaštenom servisnom centru, zajedno s kopijom potvrde o kupovini, unutar gore spomenutog perioda jamstva.
Kupac je odgovoran da su svi podaci budu zaštiæeni i osigurani za vrijeme normalne uporabe i prije slanja ureðaja na popravak.
36
Dodatak
Odjeljak 2: Ogranièeno jamstvo - Software
OGRANIÈENO JAMSTVO
Odjeljak 3 - izuzeci kod ogranièenog jamstva
Posebno iskljuèeni iz jamstva su:
Svi potrošni dijelovi; kao što je folija za zaštitu ekrana, znakovi, etikete, krpe za èišæenje, kofer za nošenje, priruènici, kabeli,
trake, remeni, futrole, konopc i oprema i bilo koja druga opcija i pribor koji nije gore naveden ili nije posebno pokriven
jamstvom.
Kvarovi koji se odnose na operativni sustav proizvoda, hard drive image, podizanje software-a, software-ski program, virus,
drugi program(i) ili datoteka(e) na hard drive ili bilo kojoj drugoj lokaciju u memoriji raèunala.
Kvarovi zbog postavki BIOS-a ili izmjena, kao i bilo koja druga kozmetièko ili fizièko ošteæenje ureðaja.
Bilo koji ureðaj kojemu nedostaje ili je promijenjen broj modela ili etiketa sa serijskim brojem
Ošteæenje koje je nastalo kod transporta
Kvarovi koji su prouzroèili proizvodi koje nije proizveo Panasonic
Kvarovi koji su nastali zbog rekonstrukcije, nezgode, pogrešne uporabe, prodora tekuèine ili drugih stranih tvari u ureðaj,
zlouporabe, zanemarivanja, instalacije, neprilagoðenost kontola korisnika, nepravilnog održavanja ili izmjena, uporaba koja
nije u skladu s uputama za uporabu proizvoda
Kvarovi zbog popravka koji nije obavljeno u ovlašenom Panasonic-ovom servisnom centru
Kvarove koji su nastali zbog nepravilne integracije neke kompanije koja nije Panasonic Configuration i Integration Centers.
Ošteæenje, kvar ili gubitak zbog toga što je ureðaj ukraden, izgubljen, pogrešno stavljanje ili uporabe nekog drugog osim originalnog kupca
Ošteenje koja se pripisuju djelovanju Boga
Ovo jamstvo pokriva samo kvarove koji su nastali zbog ošteæenja materijala ili izvedbe koji su nastali za vrijeme normalne uporabe.
OVAJ PROIZVOD NIJE NAMIJENJEN ZA UPORABU KAO, ILI KAO DIO, NUKLEARNE OPREME/SUSTAVA, OPREME/SUSTAVA
ZA KONTROLU ZRAÈNOG PROMETA, ILI OPREME/SUSTAVA KOKPITA ZRAKOPLOVA*1. PANASONIC NEÆE BITI ODGOVORAN
ZA BILO KOJU OBVEZU KOJA JE NASTALA OD UPORABE OVOG PROIZVODA U PROŠLOSTI.
*1
OPREME/SUSTAVA KOKPITA ZRAKOPLOV ukljuèuje klasu2 sustava elektriène zraène vreæe (EFB) i klasa1 EFB sustave kada se
upotrebljavaju za vrijeme kriznih faza leta (npr., za vrijeme polijetanja i slijetanja) i/ili su montirani na zrakoplov. Klasa1 EFB
sustava i 2 EFB sustava oderedili su FAA: AC (Advisory Circular) 120-76A ili JAA: JAA TGL (Temporary Guidance Leaflets)
br.36
Ostala ogranièenja i izuzeèa: Neme drugih brzih jamstava osim gore navedenih.
PANASONIC NEÆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK PODATAKA ILI DRUGE INCIDENTE ILI OŠTEÆENJA KOJA SU NASTALA
KAO POSLJEDICA UPORABE OVOG PROIZVODA, ILI PROIZLAZE IZ KRŠENJA OVOG JAMSTVA. SVA BRZA I
PREDPOSTAVLJENA JAMSTVA, UKLJUÈUJUÆI JAMSTVA TRGOVANJA I POGODNOSTI ZA ODREÐENU NAMJENU
OGRANIÈENI SU NA VAŽEÆI PERIOD JAMSTVA KOJI JE PODEŠEN UNAPRIJED GORE. Neke države ne dopuštaju izuzeæa
ili ogranièenja kod sluèajnih ili konzekventnih ošteæenja ili ogranièenja na to kako dugo se podrazumijeva da traje jamstvo, pa tako
gornja ogranièenja ili izuzeèa se ne odnose na vas.
Ovo ogranièeno jamstvo daje vam posebna zakonska prava, i možete takoðer imati druga prava što varira od države do države.
Za tehnièku podršku ili za organiziranje servisiranja Panasonic raèunala, nazovite našu besplatnu vruæu liniju 24 sata 1-800LAPTOP5.
Dodatak
BIRAJTE POTPUNO BESPLATNO: 1-800-LAPTOP5 (1-800-527-8675)
Web Site : www.panasonic.com/toughbook
37
Za Kanadu
OGRANIÈENO JAMSTVO ZA PANASONIC RAÈUNALO I PERIFERNU OPREMU
Pokrivenost – Panasonic Canada Inc. (“PCI”) jamèi vam, prvom i krajnjem korisniku, ovog raèunala (izuzev software
medija), kada ste kupili od PCI ili od PCI ovlašenog prodavaèa, bez ošteæenja materijala i izvedbe pod normalnim uvjetima
uporabe, ovisno o dolje postavljenim uvjetima, za vrijeme koje je pokriveno jamstvom.
Opseg pokrivenosti
Prijenosna raèunala (osim baterije) i AC adapter
Tvornièki/PCI instalirane opcije ukljuèujuæi bežièni WAN, GPS,
Bluetooth, èitaè otiska prstiju, bakelitna tipkovnica, Memory Card
i Media Bay Drives (Floppy, CD/DVD)
Prijenosni bežièni prikaz
PDRC – LCD i tipkovnica
Port Replicator
Ruèna raèunala
Baterija
Punjaè baterije
Auto adapter
Vanjski USB driv-ovi
Standardna ili digitalizirana igla olovk
Period pokrivenosti
Tip pokrivene greške
Tri (3) godine od datuma
originalne kupovine krajnjeg
korisnika
Greške materijala ili
izvedbe
Jednu (1) godinu od datuma
originalne kupovine krajnjeg
korisnika
Greške materijala ili
izvedbe
Devedest (90) dana od datuma Greške materijala ili
originalne kupovine krajnjeg
izvedbe
korisnika
Svi potrošni dijelovi; kao što je folija za zaštitu ekrana, krpe za
èišæenje,kofer za nošenje, konopci i pojasevi
Nije pokriveno
Pomoæ – U sluèaju reklamacije, obratite se vašem predstavniku PCI s važeèim jamstvenim periodom, identificirajuæi karakter
kvara koji se reklamira, na 1-800-668-8386 izmeðu 9:00 i 17:00 istoèna vremenska zona, pon. – peti. (osim praznika) da bi
dobili upute kako dobiti servis. Zahtjeva se raèun o kupovini ili neki drugi dokaz o datumu kupovine prije nego se izvrši
jamstveni servis. Pokvareni dijelovi koji su pokriveni s ovim ogranièenim jamstvom biti æe popravljani ili zamijenjeni s novim ili
novo izraðenim dijelom. Zamjena ili popravak pod jamstvom stvar je uvjeta ogranièenog jamstva za preostali dio originalnog
perioda koje je pokriveno jamstvom.
Nije pokriveno – Ovo ogranièeno jamstvo ne pokriva proizvode koji su kupljeni izvan kanade. Niti pokriva ošteæenja, kvarove ili
kvarove proizvoda ili pribora koji su nastali zbog pokrešnog rukovanja,nepravilne instalacije, nepravilne uporabe, zlouporabe, nemara,
nezgode, ulaza tekuèine ili drugih stranih tvari u proizvod, izmjena ili servisiranje osoba koje nisu ovlašteni PCI, ili Božje djelo.
OVAJ PROIZVOD NIJE NAMIJENJEN ZA UPORABU KAO, ILI KAO DIO, NUKLEARNE OPREME/SUSTAVA, OPREME/SUSTAVA
ZA KONTROLU ZRAÈNOG PROMETA, ILI OPREME/SUSTAVA KOKPITA ZRAKOPLOVA*2 . PANASONIC NEÆE BITI ODGOVORA
ZA BILO KOJU OBVEZU KOJA JE NASTALA OD UPORABE OVOG PROIZVODA U PROŠLOSTI.
*2
OPREME/SUSTAVA KOKPITA ZRAKOPLOV ukljuèuje klasu2 sustava elektriène zraène vreæe (EFB) i klasa1 EFB sustave kada se
upotrebljavaju za vrijeme kriznih faza leta (npr., za vrijeme polijetanja i slijetanja) i/ili su montirani na zrakoplov. Klasa1 EFB
sustava i 2 EFB sustava oderedili su FAA: AC (Advisory Circular) 120-76A ili JAA: JAA TGL (Temporary Guidance Leafl ets)
br.36
AKO DONOSITE PROIZVOD NA SERVIS POD JAMSTVOM
Pažljivo zapakirajte proizvod, poželjno je u originalni karton. Stavite i dijelove koje prijavljujete za popravak i dokument s datumom originalne
kupovine. Ne pretpostavlja se nkikakva odgovornost za gubitak ili ošteæenje proizvoda doj je u transportu, ako sami prevozite proizvod.
OPÆENITO
NEMA DRUGIH JAMSTAVA – PCI NE PRIZNAJE SVA DRUGA JAMSTVA, BILI IZRIÈITA ILI PREDPOSTAVLJENA, UKKLJUÈUJUÆI, ALI NE
OGRANIÈAVAJUÆI SE NA PREDPOSTAVLJENA JAMSTVA PRODAJNOSTI ILI SPOSOBNOST ZA ODREÐENU NAMJENU, S POŠTOVANJEM
PREMA SOFTWARE, SOFTWARE MEDIA, RAÈUNALU, OPCIJAMA I PRIBORU.
NEMA ODGOVORNOSTI ZA KONSEKVENTNA OŠTEÆENJA – NI U KOJEM SLUÈAJU PCI NEÆE ODGOVARATI ZA BILO KOJA POSEBNA , IZRAVNA
ILI KONZEKVENTNA OŠTEÆENJA ŠTO PROIZLAZI IZ BILO KOJE POVREDE OGRANIÈENIH JAMSTAVA IZNESENIH U OVOM DOKUMENTU,
ILI IZ UPORABE RAÈUNALA, UKLJUÈUJUÆI,BEZ OGRANIÈENJA, GUBITAK PODATAKA, POSAO, PROFIT
ILI DOBRU VOLJU.
U BILO KOJEM SLUÈAJU, MAKSIMALNA ODGOVORNOST PCI-A FOR ZA BILO KOJU POVREDU NEÆE PREMAŠITI
IZNOS KOJI STE VI PLATITLI ILI IZNOS RAÈUNALA.
NIKAKVA MJERA, NEOVISNO O NJENOJ OSNOVI, NE MOŽE POÈETI PROTIV PCI-A VIŠE OD DVIJE (2) GODINE
NAKON PODIZANJA PARNICE.
Zakonska jamstva
– Neka zakonodavstva ne dopuštaju ova ogranièenja i izuzetke, tako da se oni ne moraju primjenjivati na vas.
38
Dodatak
OGRANIÈENO JAMSTVO ZA SOFTWARE MEDIA
Pokriveno – PCI vam jamèi, prvom i krajnjem korisniku, da disk(ovi) ili drugi mediji na kojima su isporuèeni software-ski program(i),
da se neæe kvariti materijal ili izvedba u uvjetima normalne uporabe u Kanadi u periodu od šezdeset (60) dana od datuma na
raèunu kojim je evidentirana vaša kupovina vašeg Panasonic raèunala.
OVO JE JEDINO JAMSTVO KOJE PCI DAJE ŠTO SE TIÆE SOFTWARE MEDIA. PCI ne jamèi za software.
Za ovo jamstvo pismeno se obratite vlasniku licence za software (popratite s kopijom software-a) za bilo koju reklamaciju na software.
Postupak reklamacije – U sluèaju kvara materijala ili izvedbe na mediju u roku od šezdeset (60) daana jamstvenog roka, i vi ga
vratite, troškovi transporta su plaæeni, Panasonic Canada Inc., Computer Products Marketing, 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3, unutar jamstvenog roka, zajedno s kopijom raèuna o kupovini, i objašnjenjem o moguæeme kvaru,
PCI æe zamijeniti u Kanadi pokvareni disk(ove) ili druge medije.
Pomoæ – PCI-ijeva je cjelokupna odgovornost i vaša jedina pomoæ za bilo koje kršenje jamstva ovog software media ogranièena je
samo na zamjenu medija. Ono ne pokriva nikakva ošteæenja, ukljuèujuæi, ali nije ogranièeno na to, gubitak uporabe ili zarade, ili
posebnih direktnih ili indirektnih ošteæenja, ili drugih reklamacija, bilo da jesu ili nisu sliènog karaktera.
Nije pokriveno – Ovo ogranièeno jamstvo se ne odnosi na situaciju ako se disk(ovi) ili drugi mediji nisu bili upotrebljavani onako
kako je odredio PCI ili uvjeti rada nisu bili onakvi kakvi su specificirali PCI ili drugi proizvoðaèi, ili su predmet zlouporabe, nepažnje,
pogrešne uporabe, izmjena ili pokušaja izmjena programa, ili su sluèajno ošteæeni. PCI nije odgovoran za ošteæenja ili
gubitak program, podataka ili zamjenjivih medija za pohranu.
MEMO
39
MEMO
40
41
Kao partner ENERGY STAR® a, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. je
odluèila da ovaj proizvod odgovara osnovama ENERGY STAR® uèinkovitosti energije.
Outline of the International ENERGY STAR® Office Equipment Program
The international ENERGY STAR® Office Equipment Program is an international program that promotes energy
saving through the use of computers and other office equipment. The program backs the development and dissemination of products with functions that effectively reduce energy consumption. It is an open system in which
business proprietors can participate voluntarily. The targeted products are office equipment such as computers,
displays, printers, facsimiles, and copiers. Their standards and logos are uniform among participating nations.
For information about ENERGY STAR®, refer to the following web side:
Web site: www.energystar.gov
22-M-1
© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Printed in Japan
XX1007-0
DFQW5098ZA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement