Panasonic KXTG1911PD Operating instructions

Panasonic KXTG1911PD Operating instructions
Priročnik za uporabo
Digitalni brezžični telefon
Model KX-TG1911PD
Pred prvo uporabo prosim poglejte
“Začetek uporabe” na str. 9.
Zahvaljujemo se Vam za nakup Panasonic izdelka
Prosimo preberite ta priročnik v celoti preden začnete z uporabo izdelka, in si ga
shranite za kasneje. Oznake menija niso nujno enake tistim na vašem aparatu.
Prikaz identitete klicočega (Caller ID) je na voljo v FSK sistemu.
Vsebina
Predstavitev
Informacije o opremi .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Splošne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Grafični simboli in opis simbolov . . . . . . . . . . . . . 5
Pomembne informacije
Za vašo varnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pomembni varnostni napotki.. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Za dobro delovanje... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ostale informacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Začetek uporabe
Nastavitev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavitev in nasveti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tipke..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vklop/izklop telefona. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 12
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Klicanje/odgovor na klic
Klicanje. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Odgovor na klic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Iskanje slušalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uporabne funkcije med klicanjem. . . . . . . . . . . . 14
Imenik
Imenik slušalke. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Programiranje
Programabilne funkcije... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Posebne funkcije...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Caller ID storitev
Uporaba funkcije Caller ID service ... . . . . . . . . . 19
Lista klicateljev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Glasovna pošta
Storitev glasovne pošte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Uporabne funkcije
Vpis znakov. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Izpis napak....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Namestitev na zid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Izjava o skladnosti.................. . . . . . . . . . . . . . . 28
Indeks
Indeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2
Predstavitev
Podatki o priloženi opremi
Priložena oprema
Št.
Številka opreme, dela
Količina
1
AC adapter/PNLV226CE
1
2
Telefonski kabel
Polnilne baterije*1
1
Pokrov slušalke*2
1
3
4
2
*1 Glejte str. 3 za informacijo o zamenljivih baterijah.
*2 Pokrov baterije mora biti nameščen.
1
2
3
4
Dodatna oprema za dokup in zamenjavo
Prosimo, da se obrnete na najbljižjega prodajalca Panasonic opreme.
Dodatna oprema
Model/Podatki
Baterije za
polnjenje*1
Vrsta baterije:
– Nickel metal hybride (Ni-MH)
– 2 x AAA (R03) velikost za slušalko
– 1.2 V
– Min kapaciteta 550 mAh
*1 Baterije za zamenjavo lahko imajo manjšo kapaciteto kot jo imajo originalno priložene
baterije. Priporočamo uporabo Panasonic baterij za polnjenje.
3
Predstavitev
Splošne informacije
L Ta oprema je narejena za uporabo na javnem analognem omrežju.
L V primeru težav se prosimo takoj obrnite na dobavitelja opreme.
Izjava o skladnosti opreme:
L Panasonic Corporation izjavlja, da je radijska oprema vrste (KX-TG1911) v skladu z direktivo 2014/53/
EU. Poln tekst izjave UE skladnosti in deklaracije je na voljo na spodnjem internet naslovu:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Stik s pooblaščenim predstavnikom:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Ecodesign informacija
Ecodesign informacija v skladu z direktivo EU Regulative (EC) Št. 1275/2008 v skladu z amandmajem (EU) Regulative Št. 801/2013. Velja od 1. januarja 2015.
Prosimo obiščite: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Klik [Prenos vsebine]
s Podatki za javnost o energijskih vrednostih
Poraba energije v pripravljenosti za omrežno delovanje in vodič sta na voljo na zgornji povezavi.
4
Predstavitev
Grafični simboli za uporabo in opisi
Simbol
Simbol
Razlaga
Razlaga
Izmenična napetost (A.C.)
Class y oprema (oprema pri
kateri je zaščita pred
električnim udarom na osnovi
dvojne izolacije ali Razširjene
izolacije)
Enosmerna napetost (D.C.)
“ON” (vklop)
Zaščitena ozemljitev
“OFF” (izklop)
Zaščitena ozemljitev - povezana
Stanje mirovanja (vklop)
Funkcionalna ozemljitev
“ON”/“OFF” (vklop/
pritisnite - pritisnite)
Samo za notranjo uporabo
Opozorilo, nevarnost
električnega udara
Za kasnejšo uporabo
Priporočamo, da si shranite naslednje informacije o izdelku zaradi uveljavljanja morebitne garancije,
Serijska št.
Datum nakupa
(najdete na spodnji strani bazne enote)
Naziv in naslov prodajalca
Sem prilepite račun
5
Pomembne informacije
Za vašo varnost
Da se prepreči možnost nevarnih poškodb in
smrti/poškodbe opreme, preberite ta del v celoti
preden začnete z uporabo izdelka in zagotovite
varno in pravilno uporabo izdelka.
OPOZORILO
Napajanje
L Uporabljajte le označen napajalnik, ki je
priložen.
L Ne preobremenujte podaljškov ali delilnikov
napetosti, lahko pride do električnega udara ali
požara.
L V celoti vstavite električni adapter v vtičnico
na zidu. Če tega ne storite lahko pride do
električnega udara, pregrevanja ali požara kot
posledico tega.
L Redno čistite prah ipd. iz adapterja in vtiča na
adapterju, najprej ga izklopite iz omrežja in
nato očistite z mehko suho krpico. Prah ki se
nabira lahko povzroči težavo z izolacijo in
posledično lahko pride do požara.
L Če se iz aparata začne kaditi, smrdeti po zažganem ipd ga takoj izklopite iz omrežja. Enako
če se pojavi nenavaden zvok ali ropot. Takšni
pogoji lahko povzročijo požar ali električni udar.
Poskrbite, da ni več dima in pokličite servis.
L Če je na ohišju prišlo do poškodbe odklopite
aparat in se ga ne dotikajte, ne uporabljajte
poškodovanega aparata.
L Nikoli se ne dotikajte priključkov z mokrimi
rokami. Nevarnost električnega udara.
Namestitev
L Da ne bi prišlo do električnega udara ali
požara ne izpostavljajte aparata vodi, tekočinam ali vlagi.
L Ne postavljajte aparata v bližino avtomatskih
vrat ali požarnega alarma in podobnih radijsko
vodenih naprav: lahko pride do medsebojnih
motenj.
L Na adapter ali telefonski kabel ne postavljajte težkih predmetov, ne zvijajte in ne
prepogibajte ga.
Varnostni pogoji za delovanje
L Preden začnete s čiščenjem odklopite napajalnik in aparata. Ne uporabljajte tekočih čistil.
L Ne razdirajte aparata.
L Na telefonski kabel ne polivajte tekočin, ne
pustite da se zmoči, ne sme priti v stik z vlago. (detergenti, čistila ipd). To lahko privede
do požara. Če se telefonski kabel zmoči, ga
takoj odklopite iz omrežja in aparata ne
uporabljajte več.
Zdravstvene omejitve
L Preden ga uporabljate se posbetujte z vašim
zdrvnikom, če RF motnje ne bodo motile vašega
srčnega spodbujevalca ali slušnega aparata ipd.
Ta aparat deluje na RDF radijskih frekvencah 1.88
GHz do 1.90 GHz, in RF oddajna moč je največ
250 mW (max.).)
L Ne uporabljajte aparata v zdravstvenih ustanovah kjer veljajo omejitve pri uporabi RF
oddajnih naprav. Upoštevajte to v primeru
uporabe v zdravstvu ali ustnavovah za
varovanje zdravja. Predhodnio preverite stanje
RF motenj.
POZOR
Namestitev in postavitev
L Nikoli ne nameščajte telefona med tem,
ko je zunaj nevihta.
L Nikoli ne priključujte priključka za telefonsko
linijo v mokrem okolju, razen če je priključek
narejen za priklop v vlažnem okolju.
L Nikoli se ne dotikajte telefonske linije ali
kabla, če je le ta nezaščiten, razen če je odklopljen iz omrežja in telefona.
L Upoštevajte varnostne standarde med
nameščanjem telefonskega priključka.
L AC adapter je glavni izklop iz omrežja, le ko je
izklopljen napajalnik in telefonski kabel je
aparat ugasnjen in varen. AC adapter namestite tako, da je zlahka dostopen.
L Ta aparat se ne more uporabljati ko:
– so baterije v slušalki prazne.
– je izpadlo električno napajanje.
Baterije
L Priporočamo uporabo baterij kot na strani 3.
UPORABLJAJE samo polnilne Ni-MH baterije AAA (R03) velikosti.
6
Pomembne informacije
L Ne kombinirajte starih in novih baterij.
L Ne odpirajte in ne spreminjajte baterij. Iztek
kisline iz baterije je nevaren za vašo kožo in
oči in se ga ne smete dotikati (nevarnost
opeklin). Tekočina iz baterije je strupena in se
je ne sme zaužiti.
L Bodite posebej previdno ko rokujete z baterijami, le-te ne smerjo priti v kratek stik, previdno
če jih imate v torbici ali so v bližini kovinskih
predmetov, zaradi katerih lahko pride do
kratkega stika.
L Baterije polnite v skladu in zahtevami proizvajalca in z namenom uporabe v tem aparatu in
nikakor drugače. Lahko pride do eksplozije,
(neupoštevanje pravil v tem priročniku).
L Uporabljajte samo kompatibilno bazno enoto
in polnilnik ter slušalko in baterije. Neupoštevanje tega lahko privede do eksplozije,
požara ali drugih nevarnosti za uporabnika.
Pomembna varnos. opozorila
Med uporabo tega aparata morate vedno upoštevati osnovne varnostne standarde, da ne prid
edo požara, električnega udara, poškodb oseb in
stvari ipd. :
1. Aparata ne uporabljajte v bližini banje, kadi
ipd, virov tekočin in vode, kuhinja, bazen ipd..
2. Izogibajte se uporabi telefona med nevihto z
bliskanjem (razen brezžični telefon). Lahko
pride do električnega udara strele.
3. Ne uporabljajte telefona za sporočanje
nevarnosti plinske ekplozije če ste v bližini
mesta dogodka in iztekanja plina.
4. Uporabljajte le napetostni kabel in baterije
opisane v tem priročniku. Ne zavrzite baterije
ker lahko eksplodirajo. Stare baterije sodijo v
posebne zbirne zabojnike.
SHRANITE TA PRIROČNIK
Za najboljše delovanje
Bazna enota, postavitev
Bazne enote in slušalke Panasonic med seboj
komunicirajo s pomočjo radijskih valov.
L Za najboljši domet in komunikacijo brez šumov postavite bazno enoto tako;
– na priročno visoko in središčno mesto
v vašem domu, brez ovir do slušalke v
bivalnem prostoru.
– stran od električnih naprav kot je TV,
radijski sprjemnik, osebni računalnik,
brezžične naprave ipd.
– obrnjeno stran od podaljševalnikov ali wi-fi
postaj, stran od mobilne bazne postaje,
stran od okna ipd.. Naj ne glde na mobilno
oddajno enoto.
L Domet in kakovost zvoka je odvisna od
pogojev, ki jih imate pri vas doma in se lahko
spreminjajo.
L Če je domet slušalke kratek prestavite
bazno enoto.
Varovanje okolja
L Aparat držite stran od naprav, ki povzročajo
elektrostatične motnje kot so floroscentne luči
in motorji..
L Aparat ne sme priti v stik z veliko prahu, dima,
visokih temperaturam ali vibracijam.
L Aparata ne izpostavljajte neposrednemu
soncu.
L Na aparat ne postavljajte težkih predmetov.
L Če aparata ne boste uporabljali dolgo časa ga
odklopite iz omrežja.
L Aparat ne sme biti v bližini grelnih elementov
kot je kuhalnik, radijator ipd.. Ne postavljajte
ga v prostor, kjer je temperatura pod 0 °C ali
več kot 40 °C. Izogibajte se vlažnim kletnim
prostorom.
L Najdaljši domet slušalke s elahko zmanjša v
naslednjih pogojih: ko so v bližini hrib, tunel,
kovinske ograje ipd..
L Uporaba aparata poleg elektronskih naprav
lahko povzroča motnje in slabše delovanje.
Odmaknite se dlje stran od elektronskih
naprav.
Redno vzdrževanje
L Zunanjost aparata očistite z mehko
navlaženo krpico.
L Ne uporabljajte bencina, razredčila ali
agresivnih čistil.
7
Pomembne informacije
Ostale informacije
POZOR: nevarnost eksplozije če se baterija
napačano uporablja ali ni pravega tipa. Stare baterije pravilno zavržite.
Nasveti za odstranjevanje aparata
L Ta izdelek lahko vsebuje vaše osebne podatke, ki so zaupne narave. Da bi zavarovali
vašo osebnost in osebne podatke
priproočamo, da izbrišete imenik in druge
podatke iz telefona preden ga zavržete ali
odnesete v zbirni center za recikliranje.
Informacija za odstranjevanje
izrabljene opreme izven EU
Ta dva simbola (1, 2) veljata le v državah
EU. Če želite zavreči ta aparat in opremo se
prosimo posvetujte z vašim lokalnim podjetjem
za zbiranje nevarnih odpadkov.
Nasvet za simbol baterije
Ta simbol (2) se lahko uporablja skupaj s
simbolom kemijskega elementa. V tem primeru
upoštevajte nasvete za rokovanje s to kemikalijo
in snovjo.
Nasvet za odstranjevanje baterije
Glejte namestitev baterij na strani 9.
Odstranjevanje stare opreme in baterij
(samo za EU države s sistemom recikliranja)
1
2
Simboli (1, 2) na izdelku, pakiranju, in/ali spremnih
dokumentih, pomenijo, da rabljenih električnih in
elektronskih izdelkokv in baterij ne smete mešati s
splošnimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno
obdelavo, predelavo in recikliranje starih izdelkov in
iztrošenih baterij, vas prosimo, da jih za-vržete na
zbirnih točkah, v skladu s svojo nacionalno
zakonodajo. S pravilnim razporejanjem teh izdelkov
in baterij, boste pomagali pri varčevanju dragocenih
naravnih virov in preprečiti morebitne negativne
učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer izhajala iz
neustreznega ravnanja z odpadki. Za več informacij
o zbiranju in recikliranju starih izdelkov in baterij,
prosimo da se obrnete na občino, vaše podjetje za
odtranjevanje odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste
kupili napravo.
Za poslovne uporabnike v EU
Za odstranjevanje izrabljene elektronske opreme
prosimo obiščite vaš najbljižji center za zbianje
opreme, ki jo je možno reciklirati.
8
Tehnični podatki
■ Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
■ Frekvenčno področje:
1.88 GHz do 1.90 GHz
■ RF oddajna moč:
Pribl. 10 mW (povprečna moč na kanal) 250
mW (max.)
■ Napajanje:
100–240 V AC, 50/60 Hz
■ Poraba energije:
Bazna enota:
Standby: pribl. 0.6 W
Maximum: pribl. 3.3 W
■ Delovni pogoji:
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relativne vlažnosti
(suho)
Podatki v priročniku:
L Design in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila za kupca.
L Slike v priročniku so lahko simbolne narave in
niso nujno enake vašemu izdelku.
Začnimo
Vstavljanje baterij
Nastavitev
Priklop
L Uporabljajte le priloženi Panasonic AC
adapter PNLV226CE.
L Za montažo na zid glejte str. 27.
Pomembno:
L Najprej priključite priloženi telefonski kabel,
nato kabel AC adapterja.
L UPORABLJAJTE SAMO Ni-MH baterije AAA
(R03) velikosti.
L NE uporabljajte Alkalnih/Manganskih/Ni-Cd
baterij.
L Potrdite pravilno polariteto (S, T).
Dobro pritisnite.
Zatič
SAMO polnilne Ni-MH
“klik”
Uporabljajte samo
priloženi telefonski kabel
Na telefonsko linijo
DSL/ADSL filter*
“Click”
Na napajanje
Pravilno
Nepravilno
Polnjenje baterij
Polnite približno 7 ur.
*DSL/ADSL filter (ni priložen) se zahteva če
imate DSL/ADSL storitev.
9
Začnimo
Prva nastavitev
Nasvet za priklop
L AC adapter mora biti priključen ves čas
uporabe. (Povsem običajno je, da se med delovanjem adapter segreje.)
L AC adapter se mora priključiti na običajno vertikalno vtičnico ali talni delilnik napetosti. Ne
nameščajte na navpično orientirane vtičnice ali
delilnike, ki niso na tleh, ker lahko teža
adapterja prekine povezavo in prekinitev
delovanja ter povzroči nevarnost električnega
udara.
Med izpadom napajanja
L Med izpadom napajanja aparata ne morete
uporabljati, klicanje ne bo na voljo. V tem primru priporočamo uporabo žičnega telefonskega
aparata, ki ne potrebuje AC adapterja.
Nasvet za baterije
L Uporabljajte le priložene polnilne baterije. V
primeru menjave priporočamo Panasonic
polnilne baterije kot na strani 3, 6.
L Oba priključka (S, T) obrišite z suho krpico.
L Izogibajte se dotikanja priključkov na baterij
ah (S, T).
Polnjenje baterij
L Med polnjenjem je slušalka topla kar je
povsem normalno.
L Enkrat mesečno očistite priključke na slušalki
s suho mehko krpico. Preden začnete s
čiščenjem odklopite napajalnik iz omrežja in
telefonski kabel iz vtičnice na zidu. Če imate
veliko prahu čistite še bolj pogosto.
10
Indikator baterije
Ikona
Stanje baterije
5
Polne
6
Srednje polne
7
Skoraj prazne
8
Potrebno je polnjenje.
Panasonic Ni-MH baterije (zmogljivost
priloženih baterij)
Delovanje
Trajanje
Med uporabo
15 ur (največ)
Stanje mirovanja
170 ur (največ)
Nasveti:
L Povsem normalno je, da baterije ne dosežejo
polnega potenciala med prvim polnjenjem. Najbolj optimalno delovanje dosežejo po nekaj
ciklih polnjenja/praznjenja.
L Dejansko trajanje baterij je odvisno od načina
uporabe in okolice kjer aparat uporabljate.
L Tudi če so baterije povsem polne lahko
slušalko pustite na polnilniku brez slabega
učinka za aparat ali baterije.
L Ob vstavitvi baterij se stanje ne bo izpisalo
pravilno, polnite baterije 7 ur in nato bo stanje
delovalo pravilno.
Začnimo
– {^}, {V}, {<}, or {>}: premikanje in izbiranje možnosti.
– ? (Glasnost: {^} ali {V}): nastavite glasnost zvočnika med pogovorom.
– {<} (y: Lista klicateljev): pregled.
– {>} (R: Redial): Klicane številke, spisek.
Opis
Slušalka
E
Bazna enota
A
F
G
M
A
B
C
H
I
B
J
A Priključki za polnjenje
B {x} (Iskanje slušalke)
D
K
L
Zaslon
Izpisano na slušalki
A
A {k} (Imenik)
B {C} (Pogovor)
C {C} (Izbris)
D Numerrična tipk.
E Zvočnik
F Zaslon
G {j/OK} (Menu/OK)
H {P} (Pause)
I {ic} (Izklop/vklop)
J {R} (Recall/Flash)
K Mikrofon
L Polnilni priklj.
M Zvonec
■ Vrsta nadzora
A Navigacijska tipka
Ikona
Pomen
w
Ko ste znotraj dometa
L Ko utripa:
Slušalka išče bazno enoto.
(str. 24)
C
Zunanji klic na slušalki.
L Ko utripa:
Prihaja zunanji klic, klic, ki ga
imate je na čakanju.
y
T
5
Zgrešen klic*1 (str. 19)
L Izklopljen mikrofon. (str. 14)
L Izklopljen zvonec. (str. 16)
Nivo baterije
k
Imenik je prikazan.
0
Novo glasovno
sporočilo.*2 (str. 20)
11
Začnimo
*1 Caller ID naročniki
*2 Voice mail naročniki
Vklop/izklop aparata
Vklop slušalke
Pritisnite {ic}.
Izklop slušalke
Pridržite {ic} za dve sekundi.
Osnovne nastavitve
Pomen simbola:
Primer: {r}: “OFF”
Pritisnite {V} ali {^} in izberite nastavitev v narekovajih.
Jezik menija
1 {j/OK}
2 {r}: “SETTINGS” s {j/OK}
3 {r}: “LANGUAGE” s {j/OK}
4 {r}: Izberite želeni jezik. s
{j/OK} s {ic}
Nasvet:
L Če ste izbrali jezik, ki ga ne morete brati :
{ic} s {j/OK} s {V} 4 krat s {j/OK} 2
krat s {r}: Izberite želeni jezik.
s {j/OK} s {ic}
12
Datum in ura
1 {j/OK}
2 {r}: “SET TIME” s {j/OK}
3 {r}: “DATE/TIME” s {j/OK}
4 Vpišite dan, mesec, leto. s {j/OK}
Primer: 15 Julij, 2017
15 )7 16
5 Vpišite točen čas. s
{j/OK}
Primer: 15:30
15 3)
L Če ste se zmotili pritisnite tipko {C} in izvajajte vnos znova od koraka 3.
6 {ic}
Nasvet:
L V primeru izpada napajanje se izbriše datum in ura ter točen čas. Vnesite ga znova
po zgoraj opisanem postopku, tako datum
kot točen čas.
Izbiranje številk - klicanje
Če ne morete klicati drugih uporabnikv
izberite način klicanja, glede na nastavitve
vašega operaterja. Osnovna nastavitev je
tonsko izbiranje “TONE”.
“TONE”: za tonsko izbiranje.
“PULSE” Za impulzno izbiranje.
1 {j/OK}
2 {r}: “SETTINGS” s {j/OK}
3 {r}: “SELECT MODE.” s {j/OK}
4 {r}: Vaša nastavitev.
5 {j/OK} s {ic}
Klicanje/odgovor na klic
Klicanje
1
2
3
Vzdignite slušalko in vtipkajte številko.
L Za popravek pritisnite {C}.
{C}
Ko končate pogovor pritisnite tipko {ic} ali
odložite slušalko na bazno enoto.
Glasnost zvočnika
Med pogovorom pritisnite {^} ali {V}.
Klicanje iz spiska klicanih
Zadnjih 10 klicanih številki se shrani v spomin
aparata (max 24 št. mest na klicanega).
1 {>} (R)
2 {r}: Izberite klicano številko.
L Če številka ustreza tisti v
imeniku se izpiše naziv uporabnika, ki
je shranjen v imenik. Če ste ga predhodno shranili.
3 {C}
Urejanje/brisanje/shranjevanje na
spisku klicateljev
1
2
{>} (R)
{r}: Izberite želeno številko. s
{j/OK}
3 Nadaljujte po željah.
■ Urejanje št. pred klicanjem:
{r}: “CHANGE&CONNECT” s {j/
OK} s
Pritisnite {<} ali {>} za premikanje. s
Uredite številko. s {C}
■ Izbris številke:
{r}: Izberite “DELETE” ali “DELETE
ALL.”.
s {j/OK} 2 krat s {ic}
■ Shranjevanje št. v imenik: {r}: “STORE
NUMBER” s {j/OK} s Za shranjevanje imena nadaljujte od koraka 3,
“Adding entries”, str. 15.
Nasveti:
L Med urejanjem: – Za izbris številke
premaknite izbirnik desno od številke in pritisnite tipko {C}.
– Za vnos dodatne številke, premaknite
kurzor desno od številke in pritisnite numerično tipko.
Pause (za PBX/medcelinsko klicanje)
Presledek se občasno zahteva ko kličete PBX
centrale ali ko kličete medscelinsko. Ko shranjujete geslo za dostop do storitev in se zahteva
PIN številka v imeniku, se prav tako potrebuje
presledek (str. 15).
Primer: Če za izhodno linijo potrebujete najprej 0
na PBX cenhtrali:
1 ) s {P}
2 Kličite številko. s {C}
Nasvet:
L Z vsakim pritiskom tipke {P} se vnese 3
sekunde presledka.
Odgovor na klic
1
2
Vzdignite slušalko in pritisnite {C} .
L Na klic lahko odgovorite tudi z drugimi
tipkami ) do 9, *, ali (. (Funkcija
menija Any key answer)
Ko se vaš pogovor konča pritisnite tipko
{ic} ali postavite slušalko na bazno enoto
in klic se zaključi.
Auto talk
Če ste omogočili to funkcijo se na klic odgovori s
tem ko slušalko vzdignete iz bazne enote, pritisk
na {C} ni potreben. Glejte str. 17.
Glasnost zvonenja
■ Ko zvoni zvonec za dohodni klic:
Pritisnite {^} ali {V} večkrat in nastavite glasnost.
■ Programiranje vnaprej:
1 {j/OK}
2 {r}: “SETTINGS.” s {j/OK}
3 {r}: “VOLUME” s {j/OK}
4 {r}: Nastavite glasnost.
5 {j/OK} s {ic}
13
Klicanje/odgovor na klic
Iskanje slušalke
Če ste slušalko izgubili jo lahko poiščete.
1 Bazna enota: Pritisnite {x}.
L Prijavljena slušalka se oglaša 1 minuto.
2 Konec iskanja:
Bazna enota: Pritisnite {x}.
Slušalka: Pritisnite {ic}.
Uporabno, med klicanjem
Izklop mikrofona
Ko je vključena ta funkcija vi klicatelja slišite
on vas ne.
1 Pritisnite {j/OK} med pogovorom. s {r}:
“MIC OFF” s {j/OK}
L T se izpiše.
2 Za povratek k pogovoru pritisnite {j/OK}.
s {r}: “MIC OFF.” s {j/OK}
Recall/flash
{R} tipka vam omogoča uporabo posebnih funkcij
hišne centrale PBX, kot je prenos klica na drugo
slušalko ali dostop do drugih storitev.
Nasvet:
L Za spremembo časa recall/flash - str. 17.
Za klic na čakanju in čakajoči Caller
ID
Za postavitev klica na čakanju ali storitev
prikaza identitete klicočega med vašim aktivnim
pogovorom se morate na to storitev najprej
naročiti pri vašem ponudniku storitev.
Ta funkcija vam omogoča da med pogovorom en
klic postavite na čakanju in prevzamete drug klic,
poleg tega lahko med klicem vidite kdo vas kliče
na čakanju. Med aktivnim pogovorom se bo slišal
pisk čakanja.
Funkcija deluje le če ste na njo naročeni in
če jo ponuja vaš operater, ime klicujočega na
čakanju se izpiše če je shranjen v imenik in
potem ,ko se sliši pisk klica na čakanju.
1 Pritisnite {R} za odgovor na 2 klic.
2 Za preklop med klici pritisnite {R}.
Nasvet:
L Prosimo preverite pri vašem operaterju če
omogoča uporabo teh dveh funkcij.
14
Začasni prehod na tonsko
izbiranje (če ste na impulznem izbiranju)
Za uporabo bančnih in drugih funkcija li funkcij
vaše hišne centrale lahko za kratek čas preklopite na tonsko izbiranje, čeprav je osnovna
nastavitev impulzno izbiranje.
Pritisnite tipko *.
Imenik
Imenik slušalke
Imenik vam omogoča vnos do 50 uporabnikov in
njihovih številk. Na voljo vam je vnos neposredno
ali iz piska klicanih/prejetih številk, več o vnosu
imate na str. 15.
Dodajanje uporabnika
1 {k}
2 {r}: “NEW ENTRY” s {j/OK}
3 Vpišite ime uporabnika (največ 12 znakov.).
4
5
s {j/OK}
L Na strani 21 imate opisano kako spremenite vnos znakov s tipko {k} (str.
21).
Vpišite telefonsko številko uporabnika
(največ 24 številk.). s {j/OK} 2 krat
L Za nov vnos - {j/OK} i in koraka 3 d
{ic}
Potrditev in pregled
1
2
3
{k}
{r}: “ENTRY” s {j/OK}
{ic}
Iskanje in klicanje iz
imenika
Pregled vnosov
1
2
3
4
{k}
{r}: “SHOW LIST” s {j/OK}
{r}: Izberite uporabnika.
L Za pregled njegove številke
{j/OK}. s {r}: “SHOW NR”
s {j/OK}
Za povratek pritisnite {C}.
{C}
Vpis številke
1 Iskanje vnosa (str. 15). s {j/OK}
2 {r}: “EDIT” s {j/OK}
3 Uredite ime (12 črk max); str. 21). s
4
5
Urejanje vnosa in klicanje
1
2
Poiščite vnos imenika (str. 15). s {j/OK}
{r}: “EDIT/CALL” s {j/OK} s Pritisnite {<} ali {>} postavite kurzor. s
Uredite številko (str. 13). s {C}
Izbris vnosa
Izbris vnosa
1
2
3
Poiščite uporabnika (str. 15). s {j/OK}
{r}: “DELETE” s {j/OK} 2 krat
{ic}
Izbris vseh v imeniku
1
2
3
{k}
{r}: “DELETE ALL” s {j/OK} 2 krat
{ic}
Zaporedje klicanja
Ta funkcija vam omkogoča da iz imenika pokličete
zaporedje številk, ki so poptrebne npr. za dostop
do bančnih storitev, saj se najprej pokliče števiolka nato recimo vnese PIN koda ipd. Vse to lahko
shranite v imenik pod uporabnika.
1 Med aktivnim klicem pritisnite {k}.
2 {r}: Izberite želeni vnos.
3 Pritisnite {C} za klicanje številke.
Nasvet:
L Med shranjevanjem vaše številke kreditne
kartice ali PIN kode za dostop med številkami
pritisnite tipko {P} za dodajanje potrebnega
presledka (str. 13).
L Če imate impulzno izbiranje morate najprej pritisniti tipko * preden pritisnete tipko {k} v
koraku 1, s tem preklopite na začasno tonsko
izbiranje. Ko dodajate številke v imenik
priporočamo, da dodate tipko * na začetek
telefonske številke, in stem samodejno preklopite na začasno tonsko izbiranje (str. 15).
{j/OK}
Uredite številko (24 številk max); str. 13). s
{j/OK}
2 krat
{ic}
15
Programiranje
Programabilne funkcije
Na voljo so vam nastavitve aparata preko menija, spodnji izpis ni nujno enak tistemu na vašem aparatu.
Programiranje s pomikanjem po izbirnikih
1 {j/OK}
2 Pritisnite {V} ali {^} in izberite izbirnik - meni. s {j/OK}
3 Pritisnite {V} ali {^} za izbiranje podmenija. s {j/OK}
L V nekaterih primerih izbirate iz podmenija 2 neposredno. s {j/OK}
Pritisnite {V} ali {^} in nastavite funkcijo. s {j/OK}
L Ta korak je drugačen glede na izbrano funkcijo.
L Za izhod iz nastavljanja pritisnite {ic}.
Nasvet:
L V spodnji tabeli, < > pomeni tovarniško nastavljeno.
4
Osnovni meni
SET RINGER
Podmeni 1
VOLUME*1
<VOLUME 5>
Podmeni 2
RINGER*2
<RINGER 1>
SET TIME
DATE/TIME
Stran
–
13
–
–
–
12
ALARM MODE
<OFF>
ALARM
NR. REPEAT
<OFF> REPEAT CYCLE
<3 MINUTE>
18
RINGER
<RINGER 1>
DATE CORRECT*3
<MANUAL>
PHONEBOOK
CALL LIST
16
VOLUME
<VOLUME 5>
–
–
SHOW LIST
–
15
NEW ENTRY
–
15
DELETE ENTRY
–
15
INPUT
–
15
–
19
–
Programiranje
Osnovni meni
Sub-menu 1
SETTINGS
LANGUAGE
<POLSKI>
–
12
CONTRAST
(kontrast zaslona)
<CONTRAST 03>
SHOW TIME*4
<OFF>
–
–
–
–
AUTO TALK*5
<OFF>
–
13
REGISTER HEADSET
BUTTON TON*6
<OFF>
–
26
–
–
CALL MODE
<TONE>
FLASH TIME*7
<100 MSEK.>
–
12
–
14
PRIVATE MODE*8
<OFF>
–
–
CHANGE PIN
–
26
–
–
INTERKOM*8
Sub-menu 2
–
Stran
*1 Glasnost zvonenja se ne more izklopiti za iskanje slušalke.
*2 Če ste izbrali za zvonec klica melodijo se melodija sliši še nekaj sekund po tem ko je klicatelj
prekinili klic.
*3 Ta funkcija omogoča samodejno nastavitev točnega časa vsakokrat ko vas kliče nekdo, ki ima
funkcijo Caller ID.
Za vklop te funkcije izberite “IDENTIFICATION.”. Za izklop funkcije nastavite na “MANUAL”. (samo
za naročnike Caller ID funkcije)
Za uporabo te funkcije najprej nastavite datum in čas (str. 12).
*4 Ko je izključena funkcija - off, se izpiše številka slušalke.
*5 Če ste naročeni na Caller ID funkcijo in želite po prevzemu slušalke iz bazne enote najprej videti kdo
vas kliče in če se mu boste oglasili, potem to funkcijo izključite - OFF .
*6 Izključite to funkcijo če ne želite piskanja med tipkanjem številke za klic.
*7 Nastavitev časa recall/flash je odvisna od vaše hišne centrale zato naj to storitev opravi strokovnjak.
*8 Čeprav slušalka te funkcije izpiše za vaš model telefona niso na voljo.
17
Programiranje
Posebne funkcije
Alarm
Opozorilo se oglasi ob nastavljenem času (enkrat
ali dnevno) za 2 minuti. Lahko nastavite čas ponavljanja in ponovitve (snooze funkcija).
Primer: Če naj se opozorilo sliši 3 krat, ponavlja
na 5 minut od 7:00, morate alarm nastaviti kot
sledi;
Time: “07:00”
“NR. REPLIES”: “3 TIMES”
“CYCLE REPEAT”: “5 MINUT”
Pomembno:
L Predhodno nastavite točen čas (str. 12).
1 {j/OK}
2 {r}: “SET TIME” s {j/OK}
3 {r}: “ALARM” s {j/OK}
4 {r}: “ALARM MODE” s {j/OK}
5 {r}: Izberite možnost za alarm. s
{j/OK}
“OFF”
Izklop opozorila. Pojdite na korak 15.
“ONCE”
Alarm samo enkrat.
“DAILY”
Alarm se oglaša dnevno ob istem času.
6
7
8
Nastavite čas. s {j/OK}
{r}: “NR. REPLIES” s {j/OK}
{r}: Izberite nastavitev. s {j/OK}
L Če naj alarm deluje le enkrat nastavite na
“ONCE” in pojdite na korak 11.
9 {r}: “CYCLE REPEAT.” s {j/OK}
10 {r}: Izberite nastavitev. s {j/OK}
11 {r}: “BELL” s {j/OK}
12 {r}: Izberite ton alarma. s
{j/OK}
L Priporočamo drugo melodijo kot za dohodne klice.
13 {r}: “VOLUME” s {j/OK}
14 {r}: Izberite glasnost alarma. s {j/OK}
15 {ic}
Nasvet:
L Pritisnite {ic} za prekinitev alarma takoj.
18
L Pritisnite katerokoli tipko ) do 9, *, ali (
za prekinitev alarma, nastavitev ostane aktivna, aktivira se snooze funkcija (dremež).
L Ko se slušalka uporablja se alarm ne bo
oglasil dokler se slušalka uporablja.
Ime klicočega ID
Uporaba funkcije Caller ID
Pomembno:
L Ta aparat je kompatibilen s funkcijo Caller ID.
Za uporabo Caller ID se morate naročite na to
storitev pri vašem operaterju. Preverite če je na
voljo pri vas doma.
Pregled zgrešenih klicev in klicanje nazaj
1 {<} (y)
2
Caller ID fukcija
Ko je dohodni klic aktiven se na zaslonu prikaže
številka klicočega.
V telefon se shrani zapis o zadnjih 50 klicih, ki ste
jih prejeli, od najnovejšega do najstarejšega klica.
L Če se informacija o klicočem ne more sprejeti
se izpiše:
– “OTHER ZONE”: Klic pihaja iz omrežja kjer
funkcija Caller ID ni na voljo.
– “NO INFO”: klicatelj ne omogoča prikaza
svoje številke.
L Če je ta telefon priključen preko PBX centrale
se info o klicatelju mogoče ne bo izpisal
pravilno ali v celoti. Preverite pri vašem PBX
ponudniku storitev.
Zgrešen klic
Če na klic niste odgovorili se v aparatu to zabeleži
kot zgrešen klic in poleg klica je ikona y . To
vam omogoča da vidite katere klice ste zgrešili
in kdo vas je klical ko vas ni bilo.
Tudi če ste pregledali samo en klic n a spisku
zgrešenih se ikona (str. 19), y izbirše iz ekrana.
Ko se spet zgreši klic se znova izpiše ikona y na
zaslonu.
Izpis imena iz imenika
Ko številka kliccatelja ustreza tisti shranjeni v
imeniku se izpiše ime klicočega iz imenika. Ime se
shrani na spisek zgrešenih klicev.
Spisek klicateljev
Pomembno:
L Poskrbite da sta pravilno nastavljena datum in ura (str. 12).
3
L Prikaže se zadnji prejeti klic.
Pritisnite {V} za iskanje naslednjega
zgrešenega klica, ali pritisnite {^} za zadnje
zgrešene klice.
L Za preklop me prikazom številke in
imena pritisnite {j/OK}. s {r}: “NR
VIEW” s {j/OK}
Za povratek pritisnite {C}.
L Če se ne izpiše celotna številka pritisnite
tipko {>} za prikaz številk.
L Za preklop iz imena/številka na datum in
uro klica pritisnite {>}. Za povratek pritisnite {<}.
Za povratni klic {C}.
Za izhod pritisnite {ic}.
Urejanje številke pred povratnim klicem
1 {<} (y)
2 {r}: Izberite številko. s {j/OK}
3 {r}: “EDIT&CALL” s {j/OK}
4 Uredite številko.
5
L Pritisnite () do 9) za dodajanje, {C}
z brisanje (str. 13).
{C}
Izbris informacije
1 {<} (y)
2 {r}: Izberite vnos. s {j/OK}
3 {r}: “DELETE” ali “DELETE ALL.”
4
s {j/OK}
{j/OK} s {ic}
Shranjevanje številke v imenik
1 {<} (y)
2 {r}: Izberite številko. s {j/OK}
3 {r}: “STORE NUMBER” s {j/OK}
4 Za shranjevanje imena nadaljujte od koraka 3 dalje na str. 15.
19
Glasovna pošta
Voice mail storitev
Glasovna pošta je storitev, ki jo lahko ponuja vaš
operater in ponudnik telefonskih storitev. Ko se
naročite na to storitev vam vaš ponudnik telek.
storitev omogoči sprejem glasovnih sporočil od
klicateljev, ki so vas želeli poklicati. Velja za
primer, da vas ni doma ali če ste imeli zaseden
telefon. Sporočila se shranijo pri vašem ponudniku
storitev in ne vašem telefonu. Ko so na voljo nova
sporočila se na zaslonu izpiše ikona 0 (velja
samo če ste omogočili to storitev na slušalki).
Prosimo, da se za vač informacij o vsem tem obrnete na vašega ponudnika telekomunikacijskih
storitev.
Pomembno:
L Če 0 oznaka ostaja na zaslonu tudi po tem,
ko ste prebrali in poslušali vsa sporočila,
izklopite prikazano ikono s pridržanjem tipke
{C} za 2 sekundi.
20
Uporabne informacije
Vpisovanje črk
Številke za klicanje, numerične tipke se uporabljajo tudi za vnos črk pri vpisovanju imen v imenik aparata.
Vsaka tipka im a na voljo nekaj črk, ki jih predstavlja. Znaki, ki jih lahko vnesete so odvisni od načina
vnosa
- pritisnite tipko {<} ali {>} za premikanje izbirnika levo ali desno.
– Pritiskajte numerične tipke za vnos črk.
– Za izbris črke ali številke se postavite z kurzorjem desno od želene črke in pritisnite {C}.
– Pritisnite * (A→a) za preklop med velikimi in malimi črkami.
– Za vpis črke, ki je pod isto numerično tipko najprej pritisnite tipko {>} in nato znova numerično tipko.
– Če znotraj 5 sekund ne pritisnete noe črke se ta shrani in kurzor se postavi na naslednje mesto za
vnos.
Način vnosa
Na voljo so vnosi črk po abecedi - Alphabet (ABC), Številke - Numeric (0-9), Grške črke - Greek (F),
Razširjen - Extended 1 (o), Razširjen - Extended 2 (H) in Cirilica - Cyrillic (I). Za vse načine
razen številk vnašate znake z večkratnim pritiskanjem oštevilčenih tipk.
Ko ste v načinu vnosa za znake:
{k} s {r}: Izberite želeni način vnosa. s {j/OK}
Nasvet:
L v spodnjih tabelah pomeni prosto mesto.
Alphabet (ABC)
Numeric (0-9)
Greek (M)
21
Uporabne informacije
Extended 1 (p)
L Naslednji prikazani znaki so lahko velike in male črke :
Extended 2 (O)
L Naslednji znaki so lahko velike in male črke:
Cyrillic (P)
22
Uporabne informacije
Izpis napak
Display message
Cause/solution
MEMORY FULL
L Imenik aparata je poln. Izbrišite vnose (str. 15).
Odpravljanje težav
Če imate med uporabo aparata težave jih najprej poizkusite rešiti s pomočjo spodnje tabele in
napotki spodaj ter na naslednjih straneh, odklopite tel in napajalni kabel in ga znova priklopite.
Splošno
Težava
Vzrok/rešitev
Slušalka se po vstavitvi baterij ne vklopi.
L Postavite slušalko na bazno enoto, da se vklopi.
Aparat ne deluje.
L
L
L
L
Zaslon slušalke je prazen.
L Vklopite slušalko (str. 12).
Izbiranje številk se ne sliši.
L Poskrbite, da uporabljate priloženi telefonski kabel, stari
kabli so imeli drugačno ožičenje.
L Preverite povezave napajalnega kabla na bazno enoto
in priklop telefonskega kabla.
L Odklopite telefonski kabel in bazno enoto priklopite na
delujočo telefonsko linijo. Če telefon deluje preverite pri
vašem operaterju kaj je narobe, če ne deluje pokličite
servis.
Interkom funkcije ne deluje.
L Ta funkcija se deli med slušalkami. Čeprav se na slušalki
izpiše “INTERKOM”, ta funkcija ni na voljo za ta model
aparata.
Poskrbite, da so baterije pravilno vstavljene (str. 9).
Napolnite baterije (str. 9).
Preverite priključke (str. 9).
Odklopite napajalni kabel AC adapterja za resetiranje
bazne enote in ugasnite slušalko. Ponovno priklopite
napajalnik in vklopite slušalko.
L Odstranite in znova namestite baterije slušalke.
L Slušalka ni prijavljena na bazno enoto, glejte (str. 26).
Programiranje
Težava
Vzrok/rešitev
Jezika na zaslonu ne poznam.
L Zamenjajte jezik izbirnika (str. 12).
23
Uporabne informacije
Polnjenje baterije
Težava
Vzrok/rešitev
Slušalka piska in/ali izpisano je
8.
L Napolnite baterije (str. 9).
Baterije ste napolnili ampak
– stanje baterij se ne poveča
– čas uporabe je krajši.
L Očistite priključke na bateriji (S, T) s suho in mehko
krpico, enako v slušalki.
L Mogoče je čas za zamenjavo baterij (str. 9).
Klicanje/odgovor na klic
Težava
Vzrok/rešitev
w utripa.
L Slušalka je predaleč od bazne enote.
L Adapter bazne enote ni pravilno priključen, priključite
ga znova.
L Slušalka ni prijavljena na bazno enoto (str. 26).
Sliši se šum, zvok prekinja.
L Slušalko ali bazno enoto uporabljate na področju
elektrostatičnih motenj. Postavite jo na drugo mesto,
premaknite se drugam, stran od motenj.
L Pojdite bližje baznio enoti.
L Če uporabljate DSL/ADSL storitev vam priporočamo
namestitev DSL/ADSL filtra med bazno enoto in telefonsko linijo. Pokličite vašega DSL/ADSL ponudknika.
L Odklopite bazno enoto, napajalnik, ugasnite slušalko, da
se oboje resetira. Znova prikljujčite napajalnik, vklopite
slušalko in preveritre znova če težava ostaja.
Slušalka ne zvoni.
L Glasnost zvonenja je na minimumu (str.
13).
Ne morete klicati številk.
L Napačno nastavljeno izbiranje številk in klicanja (str.
12).
L Slušalka je predaleč od bazne enote.
24
Uporabne informacije
Funkcija Caller ID
Težava
Vzrok/rešitev
Info o klicočem se ne izpiše.
L Naročeni morate biti na storitev Caller ID service pri
vašem ponudniku storitev.
L Če ste aparat povezali na hišno centralo ta funkcija
mogoče ne bo delovala.
L Če uporabljate DSL/ADSL storitev priporočamo uporabo
DSL/ADSL filtra med bazno enoto in telefonsko linijo.
Pokličite ponudnika DSL/ADSL storitev.
L Druge telefonske naprave na isti linijo motijo storitev
odklopite jih in poizkusite znova.
Info se pokaže počasi.
L Odvisno od ponudnika storitev, telefonske družbe,
info se lahko pokaže šele po drugem zvonenju.
L Pojdite bližje bazno enoti.
Čas na slušalki se je premaknil.
L Napačna informacija o klicočem Caller ID lahko spremeni nastavitev ure. Nastavite v “MANUAL” (ON) (str.
16).
Tekočine
Težava
Vzrok/rešitev
V bazno enoto ali slušalko je prišla
voda, tekočina ipd.
L Odklopite napajalnik in telefonski kabel od bazne enote.
Odstranite baterije iz slušalke. Pustite vse skupaj
mirovati vsaj 3 dni. Ko sta tako bazna enota in slušalka
povsem suhi ju ponovno priključite na napajalnik, telefonski kabel in baterije. Če aparat še vedno ne deluje se
obrnite na servis.
Pomembno:
L Da ne bi prišlo do trajnih poškodb, slušalke in bazne enote ne sušite v mikrovalovni pečici.
25
Uporabne informacije
Prijava slušalke na bazno enoto
1
2
3
4
5
6
Slušalka:
{j/OK}
{r}: “SETTINGS” s {j/OK}
{r}: “REGISTER HEADSET” s {j/OK}
Bazna enota:
Pridržite za 5 sekund {x} . (Ni piska)
Slušalka:
Počakajte da se izpiše “PIN:____” . s Vpišite bazni PIN (ob nakupu: “0000”). s {j/OK}
L Če ste pozabili svoj PIN pokličite pooblaščen servis.
L Naslednji korak morate narediti v času 90 sekund.
Počakajte do dolgega piska in vpišite številko slušalke.
L Ko je prijava slušalke uspela znak w ne utripa več.
L Če w še vedno utripa ponovite postopek od koraka 1 dalje.
Odjava slušalke
1
2
3
{j/OK}(131 s Vpišite bazni PIN (ob nakupu: “0000”).
1 s {j/OK}
L Sliši se potrditveni pisk.
{ic}
Spreminjanje baznega PIN-a
Pomembno:
L Če boste spremenili PIN si ga prosim nekam zapišite . PIN številke na zaslonu aparata ne boste videli,
če ste jo pozabili pokličite pooblaščen servis.
1 {j/OK}
2 {r}: “SETTINGS” s {j/OK}
3 {r}: “CHANGE PIN” s {j/OK}
4 Vpišite sedanji PIN, 4 mestni (ob nakupu: “0000”).
5 Vpišite novi bazni PIN, 4 številke.
6 Vpišite novi bazni PIN še enkrat, potrditev. s {ic}
26
Uporabne informacije
Montaža na zid
Nasvet:
L Poskrbite, da bo montaža na zid narejena tako, da bo aparat varno pritrjen .
30 mm
Vijaki
(Niso
priloženi)
Zatič
27
Uporabne informacije
Izjava o skladnosti izdelka
Subjekt izjave o skladnosti kot opisano zgoraj <A> je dokumkent, ki ustreza direktivi EU <B> in standardom usklajenosti <C> in drugim informacijam, če so na voljo <D>.
28
Imenik
Slovar tujk
A
B
C
D
E
H
K
M
P
R
T
V
W
Alarm: 18
Answering calls: 13
Auto talk: 13
Battery: 9, 10
Caller ID service: 19
Caller list: 19
Caller list edit: 19
Call waiting: 14
Call Waiting Caller ID: 14
Chain dial: 15
Character entry: 21
Control type: 11
Date and time: 12
Dialling mode: 12
Display
Contrast: 17
Language: 12
Error messages: 23
Handset
Deregistration: 26
Locator: 14
Registration: 26
Keytones: 17
Making calls: 13
Missed calls: 19
Mute: 14
Pause: 13
Phonebook: 15
PIN: 26
Power failure: 10
Power on/off: 12
Recall/flash: 14
Redialling: 13
Ringer tone: 16
Temporary tone dialling: 14
Time adjustment: 16
Troubleshooting: 23
Voice mail: 20
Volume
Receiver: 13
Ringer (Handset): 13
Wall mounting: 27
29
Opombe in zapiski
30
Opombe in zapiski
31
Spisek servisnih centrov se nahaja na naslednji strani priročnika.
Informacije o izdelku;
Uvoznik za EU
© Panasonic Corporation 2016
PNQX8373ZA
TC1216MU0
Aparat lahko uporabljajo le odrasle osebe ali osebe, ki ste jih seznanili s pravilno in varno uporabo. V
primeru da gre za osebe z motnjami v razvoju, osebe z gibalnimi ali senzoričnimi omejitvami, otroke
nad 8 let (oziroma kot predpisuje proizvajalec za vaš kupljen izdelek) ali osebe z malo izkušnjami ste
jih dolžni podučiti o načinu in namenu uporabe, o varnostnih tveganjih, o možnostih poškodb in okvar,
ter storiti vse potrebno da do tega ne bo prišlo. Če je potrebno morate biti ves čas uporabe tega
izdelka prisotni in skrbeti za varnost uporabnikov, še posebej to velja v primeru uporabe s strani otrok
in mladoletnih oseb. Če ste odgovorni za osebo z motnjami v razvoju ste dolžni skrbeti za njih tudi v
času ko ste jim prepustili ta izdelek v uporabo.
MREŽA POOBLAŠČENIH SERVISNIH CENTROV
Centralni servis:
Centralni servis:
Centralni servis:
RAM2 d.o.o.
Bratislavska 7
1000 LJUBLJANA
tel.: +386 1 586 27 13
+386 1 586 27 14
e-mail: [email protected]
DAST d.o.o.
Cvetkova ulica 25
1000 LJUBLJANA
tel.: +386 1 4292 406
+386 59 921 480
e-mail: [email protected]
[email protected]
ELTUS PLUS d.o.o.
Tbilisijska ulica 59
1000 LJUBLJANA
tel.: +386 1 2000 290
GSM: +386 41 796 385
e-mail: [email protected]
Lokacije servisov:
Točke predaje:
Točke predaje:
JANUS TRADE d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 KRANJ
tel.: +386 4 20 15 865
e-mail: [email protected]
GSM: 041 855 558
PANASONIC KLICNI CENTER:
tel.: 080 080 799
e-mail: [email protected]
(pokličite DAST klicni center)
LJUBLJANA
KRANJ - PREDDVOR
CELJE - ŽALEC
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
NOVO MESTO
OTOČEC
NOVA GORICA
KOPER
IZOLA
AJDOVŠČINA
MOST NA SOČI
ELTUS PLUS d.o.o.
Vodnikova cesta 187
1000 LJUBLJANA
tel: +386 1 5140 280
GSM: +386 31 652 536
NTT d.o.o.
Efenkova cesta 61
3320 VELENJE
tel.: +386 3 897 39 54
e-mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement