Panasonic KXTS560FX Operating Instructions

Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Panasonic KXTS560FX Operating Instructions | Manualzz
KX-TS560_580FX.book
Page 1
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Návod na obsluhu
Integrovaný telefónny systém
Model číslo
KX-TS560FX
KX-TS580FX
Na obrázku je model KX-TS580FX
Slovenčina
Tento prístroj je kompatibilný so službou identifikácie volajúceho. Príslušnú služby si musíte
objednať od svojho poskytovateľa služieb/telekomunikačnej spoločnosti.
Pred uvedením zariadenia do činnosti si najprv prečítajte návod na obsluhu a potom si ho
odložte pre prípadné budúce použitie.
PNQX1373ZA FM1008NE0
KX-TS560_580FX.book
Page 2
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Obsah
Úvod
Informácie o príslušenstve ................ 3
Pre vašu bezpečnosť ........................ 4
Dôležité bezpečnostné pokyny.......... 4
Ak chcete zabezpečiť optimálnu
prevádzku .......................................... 5
Príprava
Ovládacie prvky................................. 6
Displej................................................ 7
Inštalácia a výmena batérií ............... 8
Pripojenie .......................................... 9
Pripojenie komunikačného
zariadenia........................................ 10
Symboly používané v tomto
návode............................................. 11
Nastavenie prístroja pred
použitím........................................... 12
Jazyk displeja ............................. 12
Dátum a čas ............................... 12
Režim voľby................................ 12
Programovanie
Programovateľné nastavenia .......... 13
Špeciálne pokyny pre
programovateľné nastavenia .......... 14
Zakázané hovory ....................... 14
Zmena hesla prístroja ................ 14
Telefonovanie/prijímanie hovorov
Telefonovanie – vol’ba čísla
a volanie .......................................... 15
Príjem volaní ................................... 16
Užitočné funkcie pri volaní .............. 17
Podržať (K dispozícii pre:
KX-TS580FX)............................. 17
Vypnutie mikroslúchadla
(KX-TS560FX)/Vypnutie
mikrofónu (KX-TS580FX) ........... 17
FLASH........................................ 17
Pre používateľov funkcie
čakajúci hovor ............................ 17
-2-
Dočasná tónová voľba (pre
používateľov služby s otočným
číselníkom/pulzovej služby)........17
Blokovanie tlačidiel..........................18
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam............................19
Reťazová voľba ............................... 20
Služba identifikácie volajúceho
Využívanie služby identifikácie
volajúceho .......................................21
Zoznam volajúcich...........................22
Užitočné informácie
Montáž na stenu..............................23
Riešenie problémov.........................24
Technické údaje...............................25
Vyhlásenie o zhode .........................26
Index
Index................................................27
KX-TS560_580FX.book
Page 3
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Úvod
Ďakujeme vám, že ste si kúpili nový integrovaný telefón značky Panasonic.
Na vaše budúce použitie
Odporúčame vám, aby ste si starostlivo uchovali nasledujúce informácie, ktoré sú užitočné
v prípade záručnej opravy.
Výrobné č.
(nachádza sa na spodnej strane prístroja)
Dátum nákupu
Meno a adresu predajcu
Sem prilepte pokladničný blok.
Poznámka:
≥ Tento prístroj bol navrhnutý pre použitie v Čechách, na Slovensku a v Turecku.
≥ V prípade problémov kontaktujte ako prvého dodávateľa vášho prístroja.
Vyhlásenie o zhode:
≥ Spoločnosť Panasonic Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje
základným požiadavkám ako aj ďalším relevantným ustanoveniam smernice 1999/5/EC o rádiovom
zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach (R&TTE). Vyhlásenia o zhode pre
relevantné zariadenia Panasonic uvádzané v tomto návode na obsluhu môžete nájsť na internetovej
adrese:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zástupcu:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Informácie o príslušenstve
Priložené príslušenstvo
Č.
1
Položka príslušenstva
Množstvo
1
Slúchadlo
1
2
Šnúra k slúchadlu
1
3
Šnúra telefónneho prístroja
1
2
3
-3-
KX-TS560_580FX.book
Page 4
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Úvod
Pre vašu bezpečnosť
Na zabránenie vážneho telesného
poranenia a úmrtia a majetkovej straty si
pozorne prečítajte túto časť, skôr ako
budete výrobok používať. Tým zabezpečíte
správnu a bezpečnú funkciu vášho výrobku.
VÝSTRAHA
Inštalácia
≥ Aby ste zamedzili nebezpečenstvu požiaru a
zraneniu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani žiadnemu druhu vlhkosti.
V záujme bezpečnosti prevádzky
≥ Výrobok nedemontujte.
≥ Dbajte na to, aby sa na koncovku šnúry
telefónnej linky nevyliali nejaké tekutiny
(saponát, čistiace prostriedky a podobne), a
aby v žiadnom prípade nenavlhla. Mohlo by to
spôsobiť požiar. Ak by sa šnúra telefónnej linky
dostala do styku s vlhkosťou, okamžite ju
odpojte od zásuvky sieťového napájania v
stene a prestaňte používať.
POZOR
Inštalácia a premiestnenie
≥ Telefónne káble neinštalujte počas elektrickej
búrky.
≥ Neinštalujte konektory telefónnych káblov vo
vlhkých miestach, pokiaľ nie je konektor
osobitne určený pre vlhké miesta.
≥ Ak neodpojíte telefónnu linku od prípojky k
okruhu, nikdy sa nedotýkajte neizolovaných
telefónnych káblov a koncoviek.
≥ Pri inštalácii telefónnych káblov a ich úpravách
buďte opatrní.
≥ Tento prístroj nemôže uskutočniť telefonické
hovory, keď:
s je zapnutá funkcia zamknutá voľba.
s je zapnutá funkcia zakázané hovory (hovor
možno uskutočniť len na telefónne čísla
uložená v prístroji ako núdzové čísla).
Batéria
≥ Odporúčame používať batérie uvedené na
strane 8.
≥ Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
-4-
Dôležité bezpečnostné
pokyny
Pri používaní prístroja vždy dodržiavajte
základné bezpečnostné opatrenia. Znížite
tým nebezpečenstvo požiaru, elektrického
šoku a poranenia osôb:
1. Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody,
napríklad pri vani, umývadle, dreze, nádrži na
pranie, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti
plaveckého bazéna.
2. Vyhýbajte sa používanie telefónu (s výnimkou
bezdrôtového typu) počas búrky. Existuje
nepatrné nebezpečenstvo elektrického šoku z
blesku.
3. Nepoužívajte telefón na nahlásenie
unikajúceho plynu v blízkosti úniku.
4. Používajte len batérie uvedené v tomto
návode. Batérie neodhadzujte do ohňa. Môžu
vybuchnúť. V miestnych predpisoch si zistite
prípadné osobitné pokyny na likvidáciu
batérie.
TÚTO PRÍRUČKU SI
USCHOVAJTE
KX-TS560_580FX.book
Page 5
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Úvod
Ak chcete zabezpečiť
optimálnu prevádzku
Prevádzkové prostredie
≥ Prístroj uchovávajte mimo nadmerného dymu,
prachu, vysokej teploty a vibrácií.
≥ Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu.
≥ Na prístroj neklaďte ťažké predmety.
≥ Prístroj uchovávajte v určitej vzdialenosti od
zdrojov tepla, ako sú radiátory, sporáky atď.
Nemal by byť umiestnený v miestnostiach s
teplotou nižšou ako 5°C alebo vyššou ako
40°C. Treba sa vyhnúť aj vlhkým pivniciam.
Bežná údržba
≥ Vonkajší povrch prístroja utierajte jemnou
vlhkou handričkou.
≥ Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo ani
čistiaci prášok.
Upozornenie ohľadne likvidácie,
transferu alebo vrátenia produktu
≥ V tomto prístroji môžu byť uložené vaše
súkromné/dôverné informácie. Na ochranu
vášho súkromia/dôverných informácií vám
odporúčame vymazať informácie, ako je
telefónny zoznam alebo zoznam volajúcich, z
pamäte skôr, ako prístroj zlikvidujete, niekomu
dáte alebo vrátite.
Informácie pre používateľov o zbere a
likvidácii starého zariadenia a použitých
batérií
1
2
3
Cd
recykláciu starých výrobkov a použitých
zariadení ich odneste na príslušné zberné
miesta v súlade s národnou legislatívou a
Nariadeniami 2002/96/ES a 2006/66/ES.
Správnou likvidáciou týchto výrobkov a
batérií prispejete k záchrane hodnotných
zdrojov a predídete prípadným negatívnym
účinkom na ľudské zdravie a životné
prostredie, ktoré by mohli byť výsledkom
nesprávneho nakladania s odpadom.
Viac informácii o zbere a recyklácii starých
výrobkov a batérií vám poskytne váš miestny
úrad, poskytovateľ odvozu odpadu alebo ich
získate na mieste zakúpenia týchto
výrobkov. V prípade nesprávnej likvidácie
odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade
so štátnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované
elektrické a elektronické produkty, pre
bližšie informácie kontaktujte, prosím,
svojho miestneho predajcu alebo
dodávateľa.
Informácie o likvidácii elektrického a
elektronického odpadu v krajinách mimo
Európskej únie
Tieto symboly (1, 2, 3) platia len v
Európskej únii. Ak chcete zlikvidovať tieto
predmety, kontaktuje miestne úrady alebo
predajcu, a opýtajte sa na správny spôsob
likvidácie.
Poznámka k symbolom batérií
Tento symbol (2) môže byť použitý v
kombinácii s chemickým symbolom (3).
V tom prípade vyhovuje príslušným
požiadavkám Smernice v súvislosti s
chemikáliami.
Tento symbol (1, 2, 3) na produktoch
a /alebo na priložených dokumentoch
znamená, že použité elektrické a
elektronické zariadenia sa nesmú miešať
so všeobecným domácim odpadom. Pre
správne zaobchádzanie, obnovu a
-5-
KX-TS560_580FX.book
Page 6
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Príprava
Ovládacie prvky
KX-TS580FX
KX-TS560FX
IJ K L A B
1 2
3
4 5
6 FLASH
8
IJ K L A B
ABC
JKL
TONE
0
MNO
GHI
DIAL LO
CK
WXYZ
PAUS
E
IT
HAND
CLEA
PQRS
7
FUNC
EX TION
TUV
9
1 2
3
5 6
ABC
DEF
GHI
PQRS
7
SET MU
R
TE
ENTE
R
TONE
0
4
TUV
8
DEF
JKL
IT
MU
CLEA TE
R
PAUS
E
REDIAL
ENTE
R
LO
SEAR UD/
CH
LO
SEAR UD/
CH
EDIT
G F E DC
1 Displej (strana 7)
2 Kontrolka vyzváňania (strana 16)
3 {FUNCTION} (strana 12, 13, 19)
{EXIT} (strana 12, 13, 15, 19, 22)
4 {HANDSET MUTE} (strana 17)
{CLEAR} (strana 14, 15, 19, 22)
5 Voľba RINGER (VYZVÁŇANIA)
(strana 16)
6 {ENTER} (strana 12, 13, 19, 20, 22)
7 Navigačné tlačidlo ({3}/ {4}/ {2}/
{1}) {LOUD/SEARCH} {kEDIT}
(strana 7, 20, 22)
8 {£} {TONE} (strana 17)
9 {REDIAL} (strana 15)
: {PAUSE} (strana 7, 16)
; {FLASH} (strana 7, 17)
< {PDIAL LOCK} (strana 18)
-6-
FUNC
EX TION
FLAS
H
9
SP-PH
ONE
RED
IAL
H
DIA
HOLDL LOCK
MNO
WXYZ
MIC
H
M
EDIT
G F E DC
1 Displej (strana 7)
2 Kontrolka vyzváňania (strana 16)
3 {FUNCTION} (strana 12, 13, 19)
{EXIT} (strana 12, 13, 15, 19, 22)
4 {MUTE} (strana 17)
{CLEAR} (strana 14, 15, 19, 22)
5 Voľba RINGER (VYZVÁŇANIA)
(strana 16)
6 {ENTER} (strana 12, 13, 19, 20, 22)
7 Navigačné tlačidlo ({3}/ {4}/ {2}/
{1}) {LOUD/SEARCH} {kEDIT}
(strana 7, 20, 22)
8 {£} {TONE} (strana 17)
9 {SP-PHONE} (Hlasitý telefón)
(strana 15, 16)
: {PAUSE} (strana 7, 16)
{REDIAL} (strana 15)
; {FLASH} (strana 7, 17)
< {PDIAL LOCK} (strana 18)
{HOLD} (strana 17)
= MIC (Mikrofón)
KX-TS560_580FX.book
Page 7
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Príprava
Použitie navigačného tlačidla
Navigačné tlačidlo sa používa na navigáciu cez ponuky a
na voľbu položiek, ktoré sú zobrazené na displeji,
stlačením {3}, {4}, {2} alebo {1}.
Na zmenu hlasitosti počas hovoru opakovanie stláčajte
{3} na zvýšenie hlasitosti alebo {4} na zníženie
hlasitosti.
LOUD/
SEARCH
Displej
Položka displeja
Položka Význam
Režim zamknutia voľby je nastavený (strana 18).
Skontrolovali ste informáciu o tomto volajúcom, prijali ste hovor alebo ste
zavolali volajúcemu zo zoznamu volajúcich naspäť (strana 22).
Telefónna linka je v režime in SP-PHONE (hlasitý telefón) (strana 15).
(KX-TS580FX)
Ak sú batérie slabé, displej bliká. Ak chcete vymeniť batérie, pozrite si
stranu 8.
P
{PAUSE} bolo stlačené počas voľby čísla alebo ukladanie telefónnych
čísiel.
F
{FLASH} bolo stlačené počas ukladanie telefónnych čísiel.
-7-
KX-TS560_580FX.book
Page 8
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Príprava
Inštalácia a výmena batérií
Výmena batérií
Inštalácia batérií
Ak bliká „
“, batérie sú slabé. Nainštalujte
nové batérie čo najskôr. Ak batérie
nevymeníte ani po tom, ako sa zobrazí
„
“, prístroj nemusí správne pracovať.
≥ Potrebné informácie majte uložené v
telefónnom zozname, lebo po výmene batérií
budú informácie, ktoré sú uložené v zozname
na opakovanie voľby, vymazané.
1
2
Potlačte v smere šípky a otvorte kryt (1).
3
Kryt batérií zatvorte.
Batérie nainštalujte v správnom poradí,
ako je to zobrazené (2), a dodržte
pritom polaritu.
≥ Po inštalácii batérií sa prístroj resetuje a
vždy sa zobrazí nápis „SET CLOCK “, až
kým nenastavíte čas.
≥ Ak chcete nastaviť čas, pozrite si
stranu 12.
≥ Batérie nie sú súčasťou balenia prístroja.
≥ Nainštalujte tri vysoko kvalitné batérie veľkosti
AA, a to buď alkalické (LR6) alebo horčíkové
(R6, UM-3). Odporúčame používať batérie
značky Panasonic.
Životnosť batéri je: jasi šesť mesiacov pri
použití alkalických
batérií.
jasi tri mesiace pri použití
horčíkových batérií.
≥ Životnosť batérií môže závisieť od podmienok
používania a od teploty prostredia.
≥ Pre zabezpečenie funkčnosti prístroja dbajte,
aby boli batérie vložené so správnou polaritou.
PRÍSTROJ NEMUSÍ BEZ BATÉRIÍ
PRACOVAŤ SPRÁVNE.
-8-
1
2
3
Odpojte telefónny kábel od prístroja.
4
Pripojte telefónny kábel do prístroja.
Potlačte v smere šípky a otvorte kryt.
Vymeňte batérie za nové, pričom dbajte
na správnu polaritu (+, –). Kryt zatvorte.
Správne používanie batérií:
Batérie treba používať správne, inak sa
prístroj môže poškodiť alebo batérie môžu
začať tiecť.
s nekombinujte rôzne typy batérií.
s nenabíjajte, neskratujte, nerozoberajte,
nezahrievajte ani neodhadzujte do ohňa.
s pri výmene vyberte všetky batérie.
Poznámka:
s Ak nenainštalujete batérie alebo ak sú vybité,
displej zostane prázdny. Po výmene batérií
nastavte čas.
s ak používate alkalické batérie, všetky batérie
vymieňajte každých šesť mesiacov, lebo
môže dôjsť k poruke funkcie prístroja. (Ak
používate horčíkové batérie, všetky
vymieňajte každé tri mesiace.)
s nepoužívajte niklovo-kadmiové batérie.
KX-TS560_580FX.book
Page 9
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Príprava
Pripojenie
Pripojte kábel slúchadla (1) k slúchadlu a k prístroju. Vsuňte konektor telefónneho kábla do
prístroja, až kým nezacvakne, a do zásuvky telefónnej linky (2).
Po pripojení kábla zodvihnite slúchadlo a skontrolujte, či počuť tón.
LINE
2
1
Ku konektoru bežnej
telefónnej linky
≥ K prístrojom KX-TS560FX a KX-TS580FX používajte len slúchadlo Panasonic.
≥ Používajte len dodaný telefónny kábel. Pri použití iného telefónneho kábla by prístroj nemusel
pracovať správne.
Ak máte objednanú službu DSL/ADSL
Pripojte filter DSL/ADSL (spojte sa s poskytovateľom DSL /ADSL) k telefónnemu káblu
medzi prístrojom a telefónnou zásuvkou v nasledujúcich prípadoch:
s pri rozhovoroch počujete hluk.
s Funkcia identifikácie volajúceho (strana 21) nefunguje správne.
Filter DSL/ADSL
Ku konektoru
bežnej telefónnej
linky
-9-
KX-TS560_580FX.book
Page 10
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Príprava
Pripojenie komunikačného zariadenia
Ak pripájate k telefónnej linke nejaký komunikačné zariadenie (počítač, modem, fax,
záznamník atď.), môžete ho pripojiť cez tento prístroj s použitím dátového konektora.
Po pripojení slúchadla a telefónneho kábla pripojte telefónny kábel komunikačného
zariadenia k dátovému konektoru.
≥
≥
≥
≥
Počítač
Modem
Fax
Záznamník odkazov
DATA
≥ Uistite sa, že komunikačné zariadenie sa nepoužíva pred použitím tohto prístroja (telefonovanie,
ukladanie telefónnych čísiel do pamäti atď.), lebo komunikačné zariadenie nemusí pracovať správne.
-10-
KX-TS560_580FX.book
Page 11
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Príprava
Symboly používané v tomto návode
Symbol
{ }
Význam
Slová v hranatých zátvorkách sa vzťahujú na pomenovania tlačidiel na
prístroji.
>
Prejsť na ďalšiu operáciu.
„“
Slová v úvodzovkách sa vzťahujú na ponuky na displeji.
Príklad: „ULOZIT DO ZOZN.?“
{4} / {3}: „ “ Stlačte {4} alebo {3} pre voľbu slov v úvodzovkách.
Príklad: {4} / {3}: „VYP.“
-11-
KX-TS560_580FX.book
Page 12
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Príprava
≥ Pri každom stlačení {# } sa voľba na
displeji zmení.
Nastavenie prístroja pred
použitím
Príklad: 9:30PM
{0} {9} {3} {0} > Stláčajte {# }, až kým
sa nezobrazí „09:30PM“.
Jazyk displeja
Ako jazyk displeja si môžete zvoliť
„ENGLISH“ (Angličtinu), „ROM ANA“
(Rumunčinu), „CESTINA“ (Češtinu),
„SLOVENSKY“ (Slovenčinu) a „TURKCE“
(Turečtinu).
Základné nastavenie je „ENGLISH“
(Angličtina).
1
{FUNCTION} > {4} / {3}: „ZMENIT
JAZYK ?“ > {ENTER}
2
{4} / {3}: Zvoľte si nastavenie >
{ENTER} > {EXIT}
Dátum a čas
1
{FUNCTION} > {4} / {3}: „NASTAVIT
CAS ?“ > {ENTER}
2
Vložte súčasný rok voľbou 2 číslic.
Príklad: 2008
{0} {8}
7
8
{ENTER}
9
{ENTER} > {EXIT}
Vložte aktuálny dátum a mesiac voľbou
2 číslic pre každé.
Príklad: 15. júla
{1} {5} {0} {7}
≥ Ak vložený dátum a čas sú nesprávne,
zobrazí sa „CHYBA“ a nebudete môcť
pokračovať v nastavovaní. Vložte správny
dátum a čas.
Pre používateľov služby identifikácia
volajúceho (strana 21)
Ak je pri službe identifikácia volajúceho k
dispozícii služba zobrazenia času:
≥ Informácia s identifikáciou volajúceho bude
resetovať hodiny po zazvonení, ak:
s je upravený čas a/alebo dátum nesprávny.
s je úprava času nastevené na ON.
≥ Môžete nastaviť roky 2000 až 2099.
Režim voľby
3
4
{ENTER}
Ak nemôžete telefonovať, zmeňte toto
5
{ENTER}
6
Vložte aktuálnu hodinu a minútu voľbou
2 číslic pre každú hodnotu.
≥ Ak sú vložené čísla medzi 0000 a 0059,
alebo 1300 a 2359, čas bude automaticky
nastavený s použitím 24-hodinového cyklu.
Preskočte kroky 6 a 7 prejdite na krok 8.
nastavenie podľa vašej telekomunikačnej
služby.
Základné nastavenie je „TONOVA“.
„TONOVA“: Pre službu tónovej voľby.
„PULZNA“: Pre službu s otočným
číselníkom/pulzovú službu.
Stlačte {# } na voľbu cyklu „AM“, „PM“
alebo 24 hodín.
1
{FUNCTION} > {4} / {3}: „REZIM
VOLBY ?“ > {ENTER}
2
{4} / {3}: Zvoľte si nastavenie >
{ENTER} > {EXIT}
Displej
AM
AM
PM
PM
(Prázdny displej)
-12-
Možnosť
24 hodín
KX-TS560_580FX.book
Page 13
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Programovanie
Programovateľné nastavenia
Prístroj si môžete nastaviť podľa vlastných potrieb naprogramovaním nasledujúcich funkcií.
Skontrolujte, či je slúchadlo na vidlici a nie je zobrazené „
“ (KX-TS580FX).
Programovanie prechádzaním cez ponuky displeja
1
2
3
{FUNCTION}
{4} / {3}: Zvoľte požadovanú položku z hlavnej ponuky > {ENTER}
{4} / {3}: Zvoľte si nastavenie > {ENTER}
≥ Tento krok sa môže líšiť podľa programovanej funkcie.
≥ Na odchod z operácie stlačte {EXIT} alebo čakajte 60 sekúnd.
Poznámka:
≥ V nasledujúcej tabuľke znamená < > základné nastavenie.
≥ Súčasná položka alebo nastavenie sú zvýraznené na displeji.
Hlavná ponuka
Nastavenie
Strana
j
ULOZIT DO ZOZN.?
j
NASTAVIT CAS ?
ZMENIT HESLO ?
<1111>
DLZK A
REZIM VOLBY ?
KONTRAST DISPL.?*2
12
14
j
OBMEDZIT VOLBU ?
PRERUSENIA*1
19
14
900MS/ 700MS/ 600MS/ 400MS/
300MS/ 250MS/ 200MS/ 160MS/
110MS/ 100MS/ 90MS/ 80MS
<100MS>
j
TONOVA/PULZNA
<TONOVA>
12
<
/
>
/
/
j
NASTAV. CASU ?*3
ZAP./ VYP.
<VYP.>
j
PODRZ.REZ-HUDBA?*4
ZAP./ VYP.
<ZAP.>
j
ZMENIT JAZYK ?
ENGLISH /ROM ANA /CESTINA /
SLOVENSKY/TURKCE
<ENGLISH>
12
*1 Interval flash závisí od vašej ústredne alebo hostiteľskej PBX. Ak je to potrebné, kontaktujte
dodávateľa PBX.
*2 „ “ indikuje jednu úroveň. Na dosiahnutie jasnejšieho displeja, nastavte na vyššiu úroveň.
*3 Ak je vo vašej oblasti dostupná služba zobrazenia času a dátumu identifikácie volajúceho, táto
funkcia umožní prístroju automaticky upraviť nastavenie dátumu a času, keď je prijatá informácia o
volajúcom. Na využívanie tejto funkcie treba najskôr nastaviť dátum a čas.
*4 Počas podržania môžete nastaviť hranie hudby (KX-TS580FX).
-13-
KX-TS560_580FX.book
Page 14
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Programovanie
Špeciálne pokyny pre
programovateľné nastavenia
Zakázané hovory
Môžete zakázať hovory na telefónne
čísla, ktoré sa začínajú určitými číslicami
(1 alebo 2 počiatočné číslice). Telefónne
čísla so zakázanými prvými číslicami sa
nedajú zvoliť s výnimkou núdzových čísiel
(#) uložených v telefónnom zozname.
Zmena hesla prístroja
Dôležité:
≥ Ak si svoje heslo zmeníte, nové heslo si
poznačte. Prístroj vám heslo neprezradí. Ak
zabudnete svoje heslo, poraďte sa s najbližším
servisným centom firmy Panasonic.
1
{FUNCTION}
2
{4} / {3}: „ZMENIT HESLO ?“ >
{ENTER}
≥ Keď je aktivovaný zákaz volania, nemôžete
ukladať, upravovať ani vymazávať núdzové
čísla z telefónneho zoznamu, ktoré sa
začínajú #.
3
Vložte terajšie 4-miestne heslo
(prednastavené: „1111“) > {ENTER}
Nastavenie zakázaných hovorov
4
1
{FUNCTION}
2
{4} / {3}: „OBMEDZIT VOLBU ?“ >
{ENTER}
≥ Ak ste nezmenili heslo prístroja
(prednastavené: 1111), prejdite na krok 4.
3
4
Vložte heslo prístroja > {ENTER}
Vložte číslo (čísla) (1 alebo 2
počiatočné číslice), ktoré chcete
zakázať ({0} až {9}) > {ENTER} >
{EXIT}
Vymazanie zakázaných čísiel
1
{FUNCTION}
2
{4} / {3}: „OBMEDZIT VOLBU ?“ >
{ENTER}
≥ Ak ste nezmenili heslo prístroja
(prednastavené: 1111), prejdite na krok 4.
3
4
Vložte heslo prístroja > {ENTER}
Stačte a podržte {CLEAR} > {ENTER}
> {EXIT}
-14-
≥ Ak ste vložili nesprávne heslo, zobrazí sa
„CHYBA“ a „----“. Vložte správne heslo.
Vložte nové 4-miestne heslo >
{ENTER} > {EXIT}
KX-TS560_580FX.book
Page 15
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Telefonovanie/prijímanie hovorov
Telefonovanie – vol’ba čísla
a volanie
1
2
Zodvihnite slúchadlo a zvoľte telefónne
číslo.
Keď dokončíte hovor, položte slúchadlo
na vidlicu.
Telefonovanie s použitím zoznamu na
opakovanie voľby
Posledných 20 telefónnych čísiel je
uložených v zozname na opakovanie voľby.
1
2
{SP-PHONE} > Voľte telefónne číslo.
ALEBO
Voľte telefónne číslo > {SP-PHONE}.
3
≥ Rozprávajte sa s opačnou stranou.
≥ V prípade nesprávnej voľby stlačte
{SP-PHONE} a začnite znova od kroku 1.
2
Keď skončíte hovor, stlačte
{SP-PHONE}.
Poznámka:
≥ Lepšiu kvalitu prenosu dosiahnete, keď hlasitý
telefón používate v tichom prostredí.
Ak je to potrebné, upravte hlasitosť
reproduktora.
≥ Prepnúť na rozhovor cez slúchadlo môžete
zodvihnutím slúchadla. Ak sa chcete vrátiť na
hlasitý telefón, stlačte {SP-PHONE} a
slúchadlo položte na vidlicu.
Úprava hlasitosti slúchadla a hlasitého
telefónu
Počas rozprávania opakovane stláčajte {4}
alebo {3}.
≥ „ “ indikuje jednu úroveň.
{4} / {3}: Zvoľte požadované telefónne
číslo.
≥ Zoznamom môžete aj prechádzať
stláčaním {REDIAL}.
≥ Na odchod zo zoznamu stlačte {EXIT}.
Použitie hlasitého telefónu
(K dispozícii pre: KX-TS580FX)
1
{REDIAL}
π KX-TS560FX
Zodvihnite slúchadlo, aby ste začali
telefonovať.
π KX-TS580FX
Zodvihnite slúchadlo alebo stlačte
{SP-PHONE}, aby ste začali
telefonovať.
Automatické opakovanie voľby
(K dispozícii pre: KX-TS580FX):
Ak použijete pri opakovaní voľby hlasitý
telefón a druhá strana je obsadená,
prístroj bude voľbu automaticky opakovať
až 15 ráz. Kým prístroj čaká na
opakovanie voľby, bude zobrazené
„OPAKOV. VOLBA“ .
Keď prístroj opakuje voľbu, automaticky
sa aktivuje vypnutie mikrofónu.
≥ Automatická voľba sa zruší stlačením
{FLASH}.
≥ Ak sa vypnutý mikrofón nezapne po
nadviazaní spojenia, stlačte {MUTE}.
Vymazanie čísla zo zoznamu na
opakovanie voľby
1
2
3
{REDIAL}
{4} / {3}: Zvoľte požadované telefónne
číslo.
{CLEAR}
≥ Ak sa zobrazí „ZIADNE ZAZNAMY“,
zoznam je prázdny.
4
{EXIT}
-15-
KX-TS560_580FX.book
Page 16
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Telefonovanie/prijímanie hovorov
Pauza (pre používateľov služieb PBX/
diaľkových hovorov)
Pauza je niekedy potrebná pri telefonovaní
s použitím služby PBX alebo diaľkových
hovorov. Pri ukladaní prístupového čísla
volacej karty a/alebo PIN do telefónneho
zoznamu, je tiež potrebná pauza
(strana 20).
Príklad: Ak potrebujete zvoliť prístupové
číslo linky „9“, keď voláte von alebo cez
PBX:
1
2
{9} > {PAUSE}
3
π KX-TS560FX
Zodvihnite slúchadlo, aby ste začali
telefonovať.
π KX-TS580FX
Zodvihnite slúchadlo alebo stlačte
{SP-PHONE}, aby ste začali
telefonovať.
Poznámka:
≥ Kontrolka vyzváňania bude blikať, keď
s je zvolené telefónne číslo v režime PULSE,
alebo
s niekto zodvihne alebo položí slúchadlo na
druhom telefóne pripojenom na tú istú
telefónnu linku.
To je normálne.
Úprava hlasitosti vyzváňania prístroja
Hlasitosť vyzváňania môžete zvoliť na
hodnote HIGH (silná), LOW (slabá) alebo
OFF (vypnuté). Základné nastavenie je
HIGH.
Zvoľte telefónne číslo.
Poznámka:
≥ Pauza dlhá 3,5 sekundy je vložená po každom
stlačení {PAUSE}. Podľa potreby opakujte a
vytvorte dlhšiu pauzu.
Príjem volaní
Pri prichádzajúcom hovore prístroj zvoní,
kontrolka vyzváňania rýchlo bliká a zobrazí
sa „PRICH. VOLANIE“. Hovor môžete
prijať tak, že jednoducho zodvihnete
slúchadlo.
Použitie hlasitého telefónu
(K dispozícii pre: KX-TS580FX)
1
2
{SP-PHONE}
Keď skončíte hovor, stlačte
{SP-PHONE}.
-16-
HIGH
LOW
RINGER
OFF
KX-TS560_580FX.book
Page 17
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Telefonovanie/prijímanie hovorov
Užitočné funkcie pri volaní
Flash
Podržať
(K dispozícii pre: KX-TS580FX)
{FLASH} vám umožňuje používať
špeciálne funkcie vašej hostiteľskej PBX,
ako je preloženie volania na klapku alebo
prístup k voliteľným telekomunikačným
službám.
Táto funkcia vám umožňuje podržať hovor
prichádzajúci zvonku.
1
Počas hovoru prichádzajúceho zvonku
stlačte {HOLD}.
≥ Ak používate slúchadlo, môžete ho položiť
na vidlicu.
≥ Počas podržania budú obe strany počuť
hudbu. Ak chcete zrušiť hudbu, pozrite
stranu 13.
2
Na uvoľnenie podržania zodvihnite
slúchadlo, ak je slúchadlo na vidlici.
ALEBO
Ak je slúchadlo mimo vidlice, stlačte
{HOLD}.
ALEBO
Ak sa používa hlasitý telefón, stlačte
{SP-PHONE}.
Poznámka:
≥ Ak je na tú istú linku pripojený iný telefón,
môžete prijať hovor aj zodvihnutím slúchadlo
na ňom.
Vypnutie mikroslúchadla
(KX-TS560FX)/
Vypnutie mikrofónu
(KX-TS580FX)
Pri vypnutom mikrofóne môžete počuť
druhú stranu, ale druhá strane nemôže
počuť vás.
1
Pri hovore zvonku,
s Stlačte {HANDSET MUTE} (KX-TS560FX)
s Stlačte {MUTE} (KX-TS580FX)
2
Na návrat k rozhovoru,
s Stlačte {HANDSET MUTE} (KX-TS560FX)
s Stlačte {MUTE} (KX-TS580FX)
Poznámka:
≥ Ak chcete zmeniť čas flash, pozrite stranu 13.
Pre používateľov funkcie
čakajúci hovor
Pre využitie funkcie čakajúci hovor musíte
mať aktivovanú funkciu u Vášho
poskytovateľa telefónnych služieb. Táto
funkcia Vám umožnuje príjmať hovory
počas už prebiehajúceho hovoru. Ak
príjmete hovor počas iného hovoru, budete
počuť tón čakajúceho hovoru.
1
Stlačte {FLASH} aby ste prijali druhý
hovor.
2
Pre prepínanie medzi hovormi stlačte
{FLASH}.
Poznámka:
≥ Pre viac informácii o dostupnosti služby
kontaktujte prosím Vášho poskytovateľa
telefónnych služieb.
Dočasná tónová voľba (pre
používateľov služby s otočným
číselníkom/pulzovej služby)
Režim voľby môžete dočasne prepnúť na
tónovú voľbu, keď sa potrebujete dovolať
na služby dotykových tónov (napríklad
odkazové služby, telephone banking atď.).
Stlačte {£} {TONE} pred zadaním
prístupových čísiel, ktoré vyžadujú tónovú
voľbu.
-17-
KX-TS560_580FX.book
Page 18
Tuesday, December 16, 2008
Telefonovanie/prijímanie hovorov
Blokovanie tlačidiel
Táto funkcia neumožňuje vonkajšie hovory.
Základné nastavenie je OFF (vypnuté).
Dôležité:
≥ Keď je aktivovaný zámok voľby alebo zákaz
volania (strana 14), je možné voliť pomocou
telefónneho zoznamu (strana 19) len
telefónne čísla uložené v telefónnom
zozname ako núdzové čísla (čísla uložené s
# na začiatku mena). Odporúčame uložiť
núdzové čísla do telefónneho zoznamu ešte
pred použitím tejto funkcie.
≥ Keď je aktivovaný zámok voľby, do telefónneho
zoznamu nie je možné ukladať, upravovať ani
z neho vymazávať núdzové čísla začínajúce
sa #.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zámok voľby
1
{PDIAL LOCK}
≥ „ “ bliká na displeji.
2
Zadajte heslo prístroja (prednastavené:
„1111“) > {ENTER}
Poznámka:
≥ Ak je zapnutý zámok voľby, prístroj
zobrazuje „ “.
≥ „ZABLOKOV. VOLBA“ sa zobrazí, ak sú tlačidlá
voľby stlačené pred tým/potom, ako:
s je zodvihnuté slúchadlo.
s stlačíte {SP-PHONE} (KX-TS580FX).
-18-
10:16 AM
KX-TS560_580FX.book
Page 19
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam vám umožňuje
telefonovať bez ručnej voľby. Môžete doň
uložiť 50 mien a telefónnych čísiel.
Tabuľka znakov na zadávanie mien
Tlačidlo
Znak
{1}
& ' ( ) , - . / 1
{2}
A B C 2
Pridávanie záznamov
{3}
D E F 3
1
{FUNCTION}
{4}
G H I 4
{5}
2
J K L 5
„ULOZIT DO ZOZN.?“ > {ENTER}
{6}
M N O 6
{7}
P Q R S 7
{8}
T U V 8
{9}
W X Y Z 9
≥ Displej zobrazí počet uložených položiek.
3
Vložte meno účastníka (max. 15
znakov) > {ENTER}
4
Vložte telefónne číslo účastníka (max.
32 číslic) > {ENTER}
≥ Ak chcete vložiť ďalšie záznamy, opakujte
od kroku 2.
≥ Ak displej ukazuje „TEL.ZOZNAM PLNY“
pri kroku 2, stlačte {EXIT} na odchod zo
zoznamu. Ak chcete vymazať iné uložené
položky z telefónneho zoznamu, pozrite
stranu 20.
5
{EXIT}
Ukladanie núdzových čísiel
Núdzové čísla sú číslo uložené
v telefónnom zozname, ktoré sa dajú voliť
s použitím telefónneho zoznamu, aj pri
aktivovanom zámku voľby (strana 18) alebo
pri zakázaných hovoroch (strana 14).
Ak chcete nejaké číslo uložiť ako núdzové,
pridajte na začiatok mena v kroku 3 #.
{0}
0 Medzera
{£}
;
{# }
#
≥ Na vloženie iného znaku, ktorý je na tom istom
tlačidle voľby, stláčajte {1}, čím posuniete
kurzor na ďalšiu medzeru.
Oprava chyby
Stlačte {2} alebo {1}, aby ste posunuli
kurzor na znak alebo číslo, ktoré chcete
vymazať, potom stlačte {CLEAR}. Zadajte
správny znak alebo číslo.
≥ Stlačte a podržte {CLEAR}, aby ste vymazali
všetky znaky alebo čísla.
-19-
KX-TS560_580FX.book
Page 20
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Telefónny zoznam
Ako nájsť a zvoliť číslo
zaznamenané v zozname
Prechádzanie cez záznamy
1
Stlačte {2} alebo {1}, aby ste vstúpili
do telefónneho zoznamu.
2
{4} / {3}: Zvoľte želanú možnosť.
≥ Ak je aktivovaný zámok voľby (strana 18)
alebo zakázané hovory (strana 14),
položka s # na začiatku sa zobrazí
s najvyššou prioritou.
3
π KX-TS560FX
Zodvihnite slúchadlo, aby ste začali
telefonovať.
π KX-TS580FX
Zodvihnite slúchadlo alebo stlačte
{SP-PHONE}, aby ste začali
telefonovať.
Hľadanie podľa prvého znaku
(podľa abecedy)
1
Stlačte {2} alebo {1}, aby ste vstúpili
do telefónneho zoznamu.
2
Stlačte tlačidlo voľby ({0}j{9}, {£}
alebo {# }), ktoré obsahuje znak, ktorý
hľadáte (strana 19).
≥ Stláčajte to isté tlačidlo voľby opakovane,
aby sa zobrazil prvý záznam
zodpovedajúci každému znaku pod daným
tlačidlo voľby.
≥ Ak zo znakom, ktorý ste zvolili,
nekorešponduje žiaden záznam, zobrazí
sa nasledujúci záznam.
3
{4} / {3}: Ak treba, prechádzajte
telefónnym zoznamom.
4
π KX-TS560FX
Zodvihnite slúchadlo, aby ste začali
telefonovať.
π KX-TS580FX
Zodvihnite slúchadlo alebo stlačte
{SP-PHONE}, aby ste začali
telefonovať.
-20-
Úprava záznamov
1
Stlačte {2} alebo {1}, aby ste vstúpili
do telefónneho zoznamu.
2
{4} / {3}: Zvoľte želanú možnosť >
{ENTER} alebo {1}.
3
Ak treba, upravte meno (max. 15
znakov: strana 19) > {ENTER}
4
Ak treba, upravte telefónne číslo (max.
32 číslic) > {ENTER} > {EXIT}
Vymazávanie záznamov
1
Stlačte {2} alebo {1}, aby ste vstúpili
do telefónneho zoznamu.
2
{4} / {3}: Zvoľte želanú možnosť >
{CLEAR} > {ENTER} > {EXIT}
Reťazová voľba
Táto funkcia vám umožní zvoliť telefónne
číslo zo zoznam, kým voláte. Túto funkciu
môžete použiť napríklad vtedy, keď
potrebujete vytočiť prístupové číslo volacej
karty alebo PIN bankového účtu, ktoré máte
uložené v telefónnom zozname, bez toho,
aby ste ich museli voliť ručne.
1
Pri vonkajšom volaní stlačte {2} alebo
{1}.
2
{4} / {3}: Zvoľte želanú možnosť >
{ENTER}
Poznámka:
≥ Keď ukladáte prístupové číslo volacej karty a
váš PIN do telefónneho zoznamu ako jeden
záznam, stlačte {PAUSE}, aby ste vložili pauzy
po čísle a po PINe, ak je to potrebné (strana
16).
≥ Ak máte otočný číselník/pulzovú službu,
musíte stlačiť {£} skôr, ako stlačíte {2} alebo
{1} pri kroku 1, na dosiahnutie dočasnej
zmeny režimu voľby na tónovú.
KX-TS560_580FX.book
Page 21
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Služba identifikácie volajúceho
Využívanie služby
identifikácie volajúceho
Dôležité:
≥ Tento prístroj umožňuje identifikáciu
volajúceho. Ak chcete využívať funkcie
identifikácie volajúceho, musíte si objednať
službu identifikácia volajúceho. O detailoch sa
informujte u vášho poskytovateľa služieb/
telekomunikačnej spoločnosti.
Funkcie identifikácie volajúceho
Keď prijímate hovor zvonku, zobrazí sa
telefónne číslo. Informácie o volajúcich pre
posledných 50 volajúcich sú uložené v
zozname volajúcich od posledného hovoru
po najstarší. Keď prijmete 51. hovor,
najstarší záznam je vymazaný.
≥ Ak prístroj nemôže prijať informácie o
volajúcom, zobrazí sa:
s „MIMO DOSAH“: Volanie z oblasti, v ktorej sa
služba ID volajúceho neposkytuje.
s „UTAJENY VOLAJUCI“: Volajúci zakázal
odosielanie informácií o svojej linke.
s „DIALK. KOMUNIK.“: Volajúci uskutočnil
medzimestské volanie.
≥ Ak je zariadenie pripojené k pobočkovej
telefónnej ústredni, informácie o volajúcom sa
nemusia prijímať správne. Poraďte sa s
dodávateľom pobočkovej ústredne.
≥ Ak batérie inštalované v prístroji zoslabnú,
služba identifikácie volajúceho nebude
dostupná.
Zmeškané hovory
Ak nejaký hovor neprijmete, prístroj ho
považuje za zmeškaný hovor. Displej
zobrazí počet zmeškaných hovorov v čase,
keď prístroj nebol používaný. Tak sa
dozviete, či by ste si mali pozrieť zoznam
volajúcich a zistiť, kto vám volal, keď ste
boli preč.
Ak ste predtým vošli do zoznamu volajúcich
a odvtedy sa nezaznamenal žiaden nový
zmeškaný hovor, počet zmeškaných
hovorov sa na displeji nezobrazí.
≥ Ak sú nejaké zmeškané hovory, ktoré ste
nevideli, počet zmeškaných hovorov sa
zobrazí, keď vstúpite do zoznamu volajúcich.
Zobrazovanie mien zo zoznamu
Keď je prijatá informácia o volajúcom a
zhoduje sa s telefónnym číslom uloženým v
telefónnom zozname, meno uložené v
zozname sa zobrazí a zaznamená do
zoznamu volajúcich.
-21-
KX-TS560_580FX.book
Page 22
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Služba identifikácie volajúceho
Zoznam volajúcich
Dôležité:
≥ Presvedčte sa, či je nastavenie dátumu a času
na prístroji správne (strana 12).
Kontrola zoznamu volajúcich
a volanie späť
1
2
3
4
Stlačte {4} alebo {3} na vstup do
zoznamu volajúcich.
Stlačte {4} na hľadanie od posledného
hovoru, alebo {3} na hľadanie od
najstaršieho hovoru.
Ak chcete zavolať späť,
π KX-TS560FX
Zdvihnite slúchadlo.
π KX-TS580FX
Zdvihnite slúchadlo alebo stlačte
{SP-PHONE}.
Ak chcete odísť, stlačte {EXIT}.
Poznámka:
4
Ak chcete zavolať späť,
π KX-TS560FX
Zdvihnite slúchadlo.
π KX-TS580FX
Zdvihnite slúchadlo alebo stlačte
{SP-PHONE}.
Poznámka:
≥ Upravované telefónne číslo nie je uložené v
zozname volajúcich.
Vymazanie vybraných informácii
o volajúcich
1
Stlačte {4} alebo {3} na vstup do
zoznamu volajúcich.
2
3
{4} / {3}: Zvoľte želanú možnosť.
{CLEAR} > {EXIT}
Zmazanie všetkých informácií o
volajúcom
1
{CLEAR} > {ENTER}
≥ Ak bola položka už videná a odpovedali ste,
zobrazí sa „ “.
≥ Ak sa v kroku 1 zobrazí „ZIADNE ZAZNAMY“,
zoznam volajúcich je prázdny.
Úprava čísla volajúceho pred
zavolaním naspäť
1
Stlačte {4} alebo {3} na vstup do
zoznamu volajúcich.
2
{4} / {3}: Zvoľte želanú možnosť >
{ENTER} alebo {1}.
3
Pridajte alebo vymažte číslice na
začiatok čísla, ak je to potrebné.
≥ Ak chcete pridať číslicu, stlačte potrebné
tlačidlo.
≥ Ak chcete vymazať číslicu, stlačte
{CLEAR} alebo {# }.
-22-
Ukladanie informácií o volajúcich
do telefónneho zoznamu
1
Stlačte {4} alebo {3} na vstup do
zoznamu volajúcich.
2
{4} / {3}: Zvoľte želanú možnosť >
{ENTER} alebo {1}.
≥ Ak treba, upravte číslo.
3
{ENTER}
≥ Ak existuje pre volajúceho informácia
o mene, choďte na krok 5.
4
Vložte meno (max. 15 znakov: strana
19).
5
{ENTER} > {EXIT}
KX-TS560_580FX.book
Page 23
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Užitočné informácie
Montáž na stenu
1
Stlačte výstupok v smere šípok (1),
potom odnímte nadstavec na nástennú
montáž (2).
2
Zastrčte telefónny kábel do nadstavca
na nástennú montáž a pritlačte ho
v smere šípky.
≥ Nápis „UP WALL“ by mal byť obrátený
smerom nahor.
3
Priskrutkujte
skrutky (nie sú v
balení) do steny
pomocou šablóny,
ktorá je nižšie.
Pripojte telefónny
kábel. Zasuňte
prístroj a potiahnite
nadol.
LINE
Skrutky
DATA
8,3 cm
Háčiky
Ku konektoru bežnej
telefónnej linky (LINE)
Do komunikačného
zariadenia (DATA)
Ak chcete dočasne odložiť slúchadlo počas rozhovoru, umiestnite
ho, ako je to zobrazené na tomto obrázku.
Nástenná šablóna
8,3 cm
-23-
KX-TS560_580FX.book
Page 24
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Užitočné informácie
Riešenie problémov
Problém
Príčiny/riešenia
Prístroj nefunguje.
≥ Skontrolujte pripojenia (strana 9).
≥ Vyberte batérie a znovu ich nainštalujte, čím prístroj resetujete.
Prístroj nezvoní.
≥ Voľba VYZVÁŇANIA je nastavená na OFF (vypnuté).
Nastavte na HIGH (silná) alebo LOW (slabá) (strana 16).
Displej je prázdny.
≥ Nainštalujte nové batérie (strana 8).
Nemôžete vytočiť číslo.
≥ Skontrolujte tón voľby. Ak nie je žiaden tón voľby,
skontrolujte pripojenia (strana 9).
≥ Režim voľby môže byť nastavený nesprávne. Zmeňte
nastavenia (strana 12).
≥ Zámok voľby je aktivovaný. Vypnite ho, pozrite stranu 18.
≥ Zvolené číslo je zakázané. Na zrušenie pozrite stranu 14.
Druhá strana vás zrazu počas
rozhovoru nepočuje.
≥ {HANDSET MUTE} (KX-TS560FX) alebo {MUTE}
(KX-TS580FX) mohli byť počas rozhovoru stlačené.
Na zrušenie stlačte {HANDSET MUTE} alebo {MUTE}
znova (strana 17).
Nemôžete programovať
položky, ako je režim voľby.
≥ Programovanie nie je možné, keď:
s je slúchadlo zložené z vidlice.
s si pozeráte informácie o volajúcich.
s je zobrazené „
“ (KX-TS580FX).
≥ Nerobte počas programovania prestávku dlhšiu ako 60 sekúnd.
Informácia o volajúcom sa
nezobrazuje.
≥ Musíte si objednať službu identifikácie volajúceho. O
podrobnostiach sa informujte u poskytovateľa služieb/
telekomunikačnej spoločnosti.
≥ Nainštalujte alebo vymeňte batérie.
≥ Ak je váš prístroj pripojený k nejakému ďalšiemu
telefónnemu zariadeniu, ako je skrinka identifikácie
volajúceho alebo konektor bezdrôtovej telefónnej linky,
pripojte prístroj priamo do nástennej zásuvky.
≥ Ak používate službu DSL/ADSL, odporúčame pripojiť filter
DSL/ADSL medzi prístroj a zásuvku telefónnej linky. O
podrobnostiach sa informujte u vášho poskytovateľa DSL/ADSL.
≥ Iné telefónne zariadenie ruší váš telefón. Odpojte také
zariadenie a skúste znova.
Počet zmeškaných hovorov sa
počas pohotovostného režimu
nezobrazuje.
≥ Vstúpili ste do zoznamu volajúcich predtým a odvtedy nie
sú žiadne nové prichádzajúce zmeškané hovory.
Ak sú nejaké nevidené zmeškané hovory, počet
zmeškaných hovorov sa zobrazí, keď vstúpite do zoznamu
volajúcich.
Nemôžete uložiť do pamäte
nejaké meno a telefónne číslo.
≥ Programovanie nie je možné, keď je slúchadlo zložené z
vidlice.
≥ Skontrolujte, či sú v prístroji nainštalované batérie a či nie
sú vybité.
≥ Pri ukladaní nerobte prestávky dlhšie ako 60 sekúnd.
≥ Nevkladajte telefónne číslo dlhšie ako 32 číslic.
≥ Ak sa používa funkcia zámok voľby (strana 18) alebo
zakázané hovory (strana 14), nemôžete ukladať núdzové
čísla (#).
≥ Ak sa zobrazí „TEL.ZOZNAM PLNY“, vymažte ostatné
uložené položky z telefónnej pamäte (strana 20).
-24-
KX-TS560_580FX.book
Page 25
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Užitočné informácie
Problém
Príčiny/riešenia
Počas programovania alebo
vyhľadávania začne prístroj
zvoniť a ukončí
programovanie/vyhľadávanie.
≥ Prichádza hovor. Prijmite hovor a začnite znova, keď
zložíte.
Displej odišiel zo zoznamu
volajúcich.
≥ Pri hľadaní nerobte prestávky dlhšie ako 60 sekúnd.
Nemôžete opakovať voľbu
stlačením {REDIAL}.
≥ Ak malo posledné volené číslo viac ako 32 číslic, číslo
nebude zvolené pri opakovanej voľbe správne.
Informácie uložené v zozname
na opakovanie voľby sú
vymazané.
≥ Ak bliká „
“, čo najskôr vymeňte batérie.
Inak môžu byť informácie uložené v zozname na
opakovanie voľby vymazané. Uložte požadované položky
v pamäti telefónneho zoznamu, ak ich budete potrebovať
pred výmenou batérie.
Poškodenie kvapalinou
Problém
Príčiny/riešenia
Kvapalina alebo iná forma
vlhkosti vnikli do prístroja.
≥ Odpojte telefónny kábel od prístroja. Vyberte z prístroja
batérie a nechajte ho vyschnúť aspoň 3 dni. Keď je prístroj
celkom suchý, znovu zapojte telefónny kábel. Vložte
batérie.
Pozor:
≥ Ak sa chcete vyhnúť trvalému poškodeniu, nepoužívajte na urýchlenie sušenia mikrovlnnú rúru.
Technické údaje
Zdroj energie:
Z telefónnej linky
Z 3 AA (LR6, R6, UM-3) batérií
Rozmery (v x š x h):
Pribl. 95 mm k 190 mm k 196 mm
Hmotnosť:
Pribl. 588 g (KX-TS560FX)
Pribl. 618 g (KX-TS580FX)
Prevádzkové podmienky:
5 °C–4 0 °C, 20 %j80 % relatívna vlhkosť vzduchu (sucho)
Poznámka:
≥ Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
≥ Ilustrácie v tomto návode sa môžu do určitej miery odlišovať od skutočného výrobku.
-25-
KX-TS560_580FX.book
Page 26
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Užitočné informácie
Vyhlásenie o zhode
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan
Declaration of Conformity
Document No. PCTP-080063-01
(Issuer’s name & address)
Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan
(Object of the declaration)
(Product)
: Integrated Telephone System
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) : KX-TS560EX, KX-TS560FX, KX-TS560HG,
KX-TS580EX, KX-TS580FX, KX-TS580G, KX-TS580HG
(Country of Origin): Malaysia
<A>
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the
following EU legislations and harmonized standards:
(Council Directive)
(Council recommendation)
(Harmonized Standards)
: 1999/5/EC
: 1999/519/EC
: EN60950-1:2006, EN50371:2002
EN 55022:2006, EN55024:1998/A1:2001/A2:2003
<B>
<C>
Signed for and on behalf of :
Printed Name
Title
Date of issue
:
:
:
Toshiaki Sakiyama
Director
29 July, 2008
**************************************************************************************
Authorised Representative:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
(Signature)
(Printed name)
(Date)
:
:
:
Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia <A> je v zhode s požiadavkami nasledujúcich predpisov EÚ
<B> a harmonizovaných štandardov <C>.
-26-
KX-TS560_580FX.book
Page 27
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
Index
Index
T
Telefónny zoznam: 19
Telefonovanie – vol’ba čísla
a volanie: 15
A
Automatické opakovanie voľby: 15
B
Batéria: 8
Blokovanie tlačidiel: 18
Ú
Úprava času: 13
Úprava zoznamu volajúcich: 22
D
Dátum a čas: 12
Displej: 7
Dočasná tónová voľba: 17
V
Vypnutie mikrofónu: 17
Vypnutie mikroslúchadla: 17
F
Flash: 17
Z
H
Heslo: 14
Hlasitosť vyzváňania: 16
Zakázané hovory: 14
Zmeškané hovory: 21
Zoznam volajúcich: 22
J
Jazyk displeja: 12
M
Montáž na stenu: 23
N
Navigačné tlačidlo: 7
O
Opakovaná voľba: 15
Ovládacie prvky: 6
P
Pauza: 16
Podržať: 17
Ponuka: 13
Príjem volaní: 16
Pripojenie: 9
Príslušenstvo: 3
R
Reťazová voľba: 20
Režim voľby: 12
Riešenie problémov: 24
S
Služba identifikácie volajúceho: 21
Služba s otočným číselníkom/
pulzová služba: 17
SP-PHONE (Hlasitý telefón): 15
-27-
KX-TS560_580FX.book
Page 28
Tuesday, December 16, 2008
10:16 AM
N Česká republika
Obchodní zastoupení
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
telefon:
+420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
NSlovensko
Obchodné zastúpenie
Panasonic Slovakia, spol. s r.o.
Štúrova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika
Tel. číslo: +421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2311
web: www.panasonic.sk
N Türkiye
Uygunluğu Değerlendiren kuruluş
Nemko Comlab AS
Gasevikveien 8, P.O.Box 96
N-2027 Kjeller, Norway
Tel: +47 64 84 57 00
Faks: +47 64 84 57 05
E-mail: [email protected]
Web: http://www.comlab.no/index.htm
NRomania
Panasonic Romania SRL
Piata Montreal nr. 10, Cladirea WTC,
Intrarea D, Etajul 2, Camera 2.12; 2.13; 2.05
Sector 1, Bucuresti
+40.21.316.31.61
Telefon:
+40.21.316.04.46
Fax:
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
ithalatçı firma:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tel: +4940 8549 3555
Faks: +4940 8549 3560
E-mail: [email protected]
Web: http://www.panasonic-tc.de
DoC Server: http://doc.panasonic.de
ELEKTRONiK SANAYi MÚMESSiLLiK VE TiC. A.Ş.
Kağıthane Cad. Sevilen Sok. No:
65 Çağlayan - İSTANBUL
Tel: (0212) 210 69 00
Faks: (0212) 222 77 26
Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı Tel No:
444 33 34
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorské práva:
Autorské práva na tento materiál vlastní Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tento materiál sa smie reprodukovaù len pre vnútorné použitie. Akákoľvek iná kompletná
alebo čiastočná reprodukcia bez písomného súhlasu spoločnosti Panasonic
Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. je zakázaná.
© 2008 Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Všetky práva vyhradené.
KX-TS560_580FX.book
Page 1
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Türkçe
Kullanım Kılavuzu
Entegre Telefon Sistemi
Model No.
KX-TS560FXB
KX-TS580FXB
KX-TS560FXW
KX-TS580FXW
Gösterilen model KX-TS580FX
Bu ünite, Arayan Numarayı Gösterme uyumludur. Servis sağlayıcınızın bu servisine üye
olmanız gerekmektedir.
Lütfen üniteyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Daha sonra tekrar
kullanmak üzere kullanma kılavuzunu saklayınız.
KX-TS560_580FX.book
Page 2
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
İçerik
Giriş
Aksesuar bilgisi ................................. 3
Sizin güvenliğiniz için ........................ 4
Önemli güvenlik direktifleri ................ 4
En iyi performans için ........................ 5
Hazırlık
Kontroller ........................................... 6
Ekran ................................................. 7
Pil yerleştirilmesi ve değiştirilmesi ..... 8
Bağlantılar ......................................... 9
İletişim aygıtlarının bağlanması....... 10
Kullanım kılavuzunda kullanılan
kısaltmalar ....................................... 10
Unitenin kurulumu ........................... 11
Ekran dili .................................... 11
Gün ve Saat ............................... 11
Arama konumu........................... 11
Programlama
Proglamlanabilen ayarlar................. 12
Proglamlanabilen ayarlar için
özel direktifler .................................. 13
Arama sınırlaması ...................... 13
Ünitenin şifresinin
değiştirilmesi .............................. 13
Arama Yapma/Çağrıları Yanıtlama
Arama yapma .................................. 14
Çağrıları yanıtlama .......................... 15
Arama sırasında işe yarayan
özellikler .......................................... 16
Bekleme (Müsait:
KX-TS580FX)............................. 16
Ahize sessizde (KX-TS560FX)/
Sessiz (KX-TS580FX) ................ 16
Flaş ............................................ 16
Çağrı bekletme servisi
kullanıcıları için........................... 16
Geçici tonlu arama (Döngüsel/
Darbeli servis kullanıcıları için)... 16
Arama kilidi...................................... 17
-2-
Telefon Rehberi
Telefon Rehberi ...............................18
Zincirleme arama.............................19
Çağrı Kimlik Servisi
“Called ID” gösterme özelliğini
kullanma ..........................................20
Arayan listesi ...................................21
Yararlı Bilgiler
Duvara montaj .................................22
Sorun Giderme ................................23
Özellikler..........................................24
Uygunluk Bildirim Formu .................25
Dizin
Dizin ................................................27
KX-TS560_580FX.book
Page 3
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Giriş
Yeni Panasonic Entegre telefonu satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Gerektiğinde başvurmanız için
Aşağıdaki bilgilerin ürünün daha sonra garanti kapsamında yapılacak herhangi bir tamir
işlemine referans olması açısından kayıdının tutulmasını tavsiye ederiz.
Seri No.
(ünitenin altında bulunur)
Satın alındığı tarih
Satıcının adı ve adresi
Lütfen faturanızı buraya iliştiriniz.
Not:
≥ Bu makina Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Türkiye’de kullanılmak üzere üretilmiştir.
≥ Herhangi bir sorun çıktığında, öncelikle donanımı satın aldığınız yere başvurmalısınız.
Uyumluluk Beyanı:
≥ Panasonic Communications Co., Ltd., bu donanımın Radyo & Telekomünikasyon Terminal
Donanımları (R&TTE) Direktifi 1999/5/EC’nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Bu kılavuzda açıklanan ilgili Panasonic ürünleri için Uyumluluk Beyanını aşağıdaki siteden
indirebilirsiniz:
http://www.doc.panasonic.de
Yetkili Temsilci İrtibat Bilgileri:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Aksesuar bilgisi
Sağlanan aksesuarlar
Hayır
1
Aksesuar öğeleri
Miktar
1
Ahize
1
2
Ahize kablosu
1
3
Telefon hat kablosu
1
2
3
-3-
KX-TS560_580FX.book
Page 4
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Giriş
Sizin güvenliğiniz için
Önemli güvenlik direktifleri
Ciddi yaralanamaları, can ve mal kaybını
önleme adına, ürünü kullanmadan önce,
cihazın düzgün ve güvenli çalışması adına
bu bölümü dikkatle okuyunuz.
Bu ürünü kullandığınız zaman yangın
riskini azaltmak, elektrik çarpmasını ve
yaralanmaları önlemek adına temel
güvenlik önemlerini altta belirtildiği gibi
uygulayınız:
UYARI
Kurulumlar
≥ Yangın riskini veya elektrik çarpmasını önleme
adına, ürünü yağmurdan ve herhangibir
nemden uzak tutunuz.
Güvenli kullanım koşulları
≥ Ürünü demonte etmeyiniz.
≥ (Deterjan, temizleyici, v.b.) sıvı maddeleri
kesinlikle ürünün kablolarının üstüne
sıçratmayınız yada tamamen sıvı içinde
kalmasına izin vermeyiniz. Bu yangına
sebebiyet verebilir. Eğer telefon kablosu
ıslanırsa, derhal duvardaki fişinden çekiniz ve
cihazı kullanmayınız.
DİKKAT
Kurulum ve yerinin değiştirilmesi
≥ Telefon kablolama işlemini asla şimşekli ve
yağmurlu havalarda yapmayınız.
≥ Eğer Telefon jakı ıslak mekanlarda kullanması
için özel üretilmemişse, telefon jakını asla ıslak
mekanlarda kurmayınız.
≥ Telefon hattı ağ arabiriminden bağlantısı
kesilmediği sürece, izole edilmemiş telefon
kablolarına veya terminallerine kesinlikle
dokunmayınız.
≥ Telefon hattı kurulumunda güvenlik önlemleri
almayı asla unutmayınız.
≥ Altta belirtilen durumlarda ürün arama
yapmaya kapalıdır:
s Çevirim kilidi özelliği açıkken.
s Arama sınırlama özelliği açıkken sadece
acil durumlar için telefona girilmiş olan
numaralar aranabilir.
Pil
≥ Sayfa 8 de belirtildiği üzere pillerin kullanılması
önerilir.
≥ Yeni ve eski pilleri kesinlikle karıştırmayınız.
-4-
1. Bu ürünü su kenarında, ör: küvet, kase,
leğen, ıslak yer, havuz kenarı, v.b. yerlerde
kullanmayınız.
2. Şimşekli havalarda kablolu telefon
kullanımından uzak durunuz. Yıldırım
çarpma riskine neden olabilir (kablosuz
telefonlar hariç).
3. Ortamda bulunan bir gaz sızıntıs durumunu
yetkili birimlere haber vermek için uniteyi
kullanmayınız.
4. Sadece bu kılavuzda belirtilen pilleri
kullanınız. Pilleri ateşe atmayınız yada yakın
yerlerde bırakmayınız. Patlayabilirler. Çöpe
atılmasından önce, yerel uygulamaları göz
önünde bulundurunuz.
BU TALİMATLARI
SAKLAYINIZ
KX-TS560_580FX.book
Page 5
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Giriş
En iyi performans için
Ortam
≥ Bu ürün yoğun dumandan, tozdan, yüksek
ısıdan ve titreşimden uzak tutulmalıdır.
≥ Bu ürün direk güneş ışığına bırakılmamalıdır.
≥ Bu ürünün üzerine ağır cisimler konulmamalıdır.
≥ Bu ürün sıcak mekanlardan uzak tutulmalıdır,
ör: radyatör, ısıtıcı, tava, ocak, v.b. Isının
5°C’dan düşük 40°C’dan yüksek olduğu
yerlerde bırakılmamalı.
Rutin bakım
≥ Ürünün dışı hafif nemli bez ile silinmelidir.
≥ Benzin, aşındırıcı pudra, yada inceltici
kullanılmamalıdır.
Ürünün elden çıkartılması, transferi yada
iadesi
≥ Bu ürün sizin kişisel/gizli bilgilerinizi içerebilir.
Kendi kişisel haklarınızı korumak adına,
telefon rehberinin ve arayan numaralar listesini
silmenizi öneririz.
Kullanıcılar için kullanılmış eski
ekipmanların ve pillerin toplama bilgisi
1
2
3
Cd
verebilecek büyük negatif etkileri önlemek
adına ve doğayı korumak adına yardım
etmiş olacaksınız.
Kullanılmış ürünlerin ve pillerin toplanması
adına daha fazla bilgi için lütfen yerel
belediyeler, çöp toplama servisiniz veya
satın aldığınız satış noktası ile iletişime
geçiniz. Yerel yasalar gereği düzgün
uygulanmayan çöp yönetimi hukuki cezalara
sebebiyet verebilir.
Avrupa Birliği dahilindeki ülkeler
içindeki iş kullanıcılarına dair
Eğer elinizdeki elektrik ve elektronik
ekipmanı elinizden çıkartmak istiyorsanız,
dah fazla bilgi için lütfen elektrik ve
elektronik çözüm sağlıyıcınızla iletişime
geçiniz.
Avrupa Birliği dışındaki ülkeler
kullanıcıları için elden çıkartma bilgisi
Bu semboller (1, 2, 3) sadece AB
dahilindeki ülkelerde geçerlidir. Bu ürünleri
elden çıkartmak için, lütfen yerel otoriteler
ile iletişime geçiniz ve doğru metod için bilgi
alınız.
Pil sembolü hakkında not
Bu sembol (2) şu sembol ile (3) (kimyasal
sembolü) birlikte kullanılabilir. Bu durumda,
bunlar kimyasal direktiflerine uygun
üretilmiş demektir.
Ürünler, paketler yada destekleyici
dökümanlar üzerindeki semboller
(1, 2, 3) kullanılmış elektronik ürünlerin
ve pillerin, diğer ev atıkları ile
karıştırılmaması içim kullanılmıştır. Düzgün
ve ideal geri dönüşüm için kullanılmış
elektronik ürünlerin ve pillerin, uygun çöp
yönetimi adına, ilgili yerel yasalar ve
2002/96/EC - 2006/66/EC gereğince
toplanma noktalarına teslim edilmesi
gerekmektedir. Bu ünitelerin ve pillerin
doğru şekilde geri dönüştürülmesi
durumunda, çok değerli kaynakların
korunması adına, insan sağlığına
-5-
KX-TS560_580FX.book
Page 6
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Hazırlık
Kontroller
KX-TS580FX
KX-TS560FX
IJ K L A B
1 2
3
4 5
6 FLASH
8
IJ K L A B
ABC
JKL
TONE
0
MNO
GHI
DIAL LO
CK
WXYZ
PAUS
E
IT
HAND
CLEA
PQRS
7
FUNC
EX TION
TUV
9
1 2
3
5 6
ABC
DEF
GHI
PQRS
7
SET MU
R
TE
ENTE
R
TONE
0
4
TUV
8
DEF
JKL
IT
MU
CLEA TE
R
PAUS
E
REDIAL
ENTE
R
LO
SEAR UD/
CH
LO
SEAR UD/
CH
EDIT
G F E DC
1 Ekran (sayfa 7)
2 ZİL Göstergesi (sayfa 15)
3 {FUNCTION} (sayfa 11, 12, 18)
{EXIT} (sayfa 11, 12, 14, 18, 21)
4 {HANDSET MUTE} (sayfa 16)
{CLEAR} (sayfa 13, 14, 18, 21)
5 ZİL Seçici (sayfa 15)
6 {ENTER} (sayfa 11, 12, 18, 19, 21)
7 Navigatör tuşu ({3}/ {4}/ {2}/ {1})
{LOUD/SEARCH} {kEDIT}
(sayfa 7, 19, 21)
8 {£} {TONE} (sayfa 16)
9 {REDIAL} (sayfa 14)
: {PAUSE} (sayfa 7, 15)
; {FLASH} (sayfa 7, 16)
< {PDIAL LOCK} (sayfa 17)
-6-
FUNC
EX TION
FLAS
H
9
SP-PH
ONE
RED
IAL
H
DIA
HOLDL LOCK
MNO
WXYZ
MIC
H
M
EDIT
G F E DC
1 Ekran (sayfa 7)
2 ZİL Göstergesi (sayfa 15)
3 {FUNCTION} (sayfa 11, 12, 18)
{EXIT} (sayfa 11, 12, 14, 18, 21)
4 {MUTE} (sayfa 16)
{CLEAR} (sayfa 13, 14, 18, 21)
5 ZİL Seçici (sayfa 15)
6 {ENTER} (sayfa 11, 12, 18, 19, 21)
7 Navigatör tuşu ({3}/ {4}/ {2}/ {1})
{LOUD/SEARCH} {kEDIT}
(sayfa 7, 19, 21)
8 {£} {TONE} (sayfa 16)
9 {SP-PHONE} (Hoparlör)
(sayfa 14, 15)
: {PAUSE} (sayfa 7, 15)
{REDIAL} (sayfa 14)
; {FLASH} (sayfa 7, 16)
< {PDIAL LOCK} (sayfa 17)
{HOLD} (sayfa 16)
= MIC (Mikrofon)
KX-TS560_580FX.book
Page 7
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Hazırlık
Navigasyon tuşunun kullanımı
Navigasyon tuşu menüler arasından yol almak için
kullanılabilir, ve ekranda gözüken ve istenilen öğeyi
seçmek için {3}, {4}, {2} veya {1}’e basılabilir.
Konuşma esnasında ses derecesini arttırmak için {3},
veya düşürmek için {4}’e basılabilir.
LOUD/
SEARCH
Ekran
Monitör öğeleri
Öğe
Anlamı
Arama kilidi ayarlanmıştır (sayfa 17).
Arayan bilgisini kontrol ettiniz, arayana cevap verdiniz yada numarayı
arayanlar listesinden geri aradınız (sayfa 21).
Telefon hattı SP-PHONE (hoparlör) modunda (sayfa 14).
(KX-TS580FX)
Piller zayıfladığı zaman bu ekran yanıp söner. Pillerin değiştirilmesi için
lütfen sayfa 8’e bakın.
P
Arama yaparken ya da telefon numaralarını kaydederken {PAUSE}
tuşuna basılmıştır.
F
Telefon numaralarını kaydederken {FLASH} tuşuna basılmıştır.
-7-
KX-TS560_580FX.book
Page 8
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Hazırlık
Pil yerleştirilmesi ve
değiştirilmesi
Pillerin Takılması
Pillerin değiştirilmesi
Eğer “
” ekranda yanarsa, pil gücü düşük
demektir. Yeni pilleri en kısa sürede
yerleştirmeniz gerekmektedir. Eğer Piller
“
” değiştirilmezse, ünite düzgün şekilde
çalışmayabilir.
≥ Saklı tutmak istediğiniz ve an itibari ile
aranmış/aranan numaralarda bulunan telefon
numaralarını pilleri değiştirmeden önce
kaydediniz, aksi takdirde pillerin
değiştirilmesiyle bu bilgiler kaybolucaktır.
1
2
3
Oku aşağıya yöneltin ve kapağı açın (1).
Pilleri (2) açıklamasında gösterildiği
gibi, kutupları doğru gelecek şekilde
yerleştirin.
Telefon hattı bağlantı kablosunu
üniteden çıkarın.
2
3
Oku aşağıya yöneltin ve kapağı açın.
4
Telefon hattı bağlantı kablosunu üniteye
takın.
Bitmiş olan pilleri yenileri ile doğru
polarları göz önüne alarak yerleştiriniz.
Pil yuvası kapağını kapatın.
≥ Pilin kurulumundan sonra, ünite kendini
resetler ve “SET CLOCK” zaman
ayarlanana kadar ekranda kendini gösterir.
≥ Saati ayarlamak için, sayfa 11’ye
bakınız.
≥ Piller ürün ile birlikte satılmamaktadır.
≥ Yüksek kalitede üç adet “AA” ebadında Alkalin
(LR6) ya da Manganez (R6, UM-3) pilini
yerleştirin. Panasonic pillerini kullanmanızı
tavsiye ederiz.
Pil ömrü:
j Alkalin pil kullanıldığı zaman
altı ay kadardır.
j Manganez pil kullanıldığı
zaman üç ay kadardır.
≥ Pil ömrü kullanım koşullarına ve ortam
sıcaklığına bağlı olabilir.
≥ Bu ünitenin işlevlerini yerine getirebilmesi için
pillerin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
ÜNİTE, PİLLER OLMADAN DÜZGÜN
ÇALIŞMAYABİLİR.
-8-
1
Pillerle İlgili Önlemler:
Piller doğru şekilde kullanılmalıdır; aksi
takdirde, pil sızıntıları üniteyi bozar.
s farklı pil çeşitlerini bir arada kullanmayın.
s şarj etmeyin, kısa devre yapmayın, demontaj
etmeyin, ısıtmayın veya ateşe atmayın.
s pil değiştirirken pillerin hepsini birden
değiştirin.
Not:
s eğer pilleri değiştirmezseniz yada pillerin
zayıf olduğu durumlarda, ekran boş gözükür.
Piller değiştirildikten sonra saat ayarını
yeniden yapın.
s alkalin piller kullanıyorsanız pilleri her altı
ayda bir değiştirin; aksi takdirde, ünite
yanlış şekilde çalışabilir. (Manganez pil
kullandığınızda ise, pilleri her üç ayda bir
değiştirin.)
s nikel-Kadmiyum pil kullanmayın.
KX-TS560_580FX.book
Page 9
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Hazırlık
Bağlantılar
Ahizenin kablosunu ahizeye (1) ve üniteye (2) bağlayınız. Telefon hattını üniteye ve
telefon hat jakına bağlayınız.
Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra, ahizeyi kaldırınız ve çevir sesi için bekleyiniz.
LINE
2
1
Tek hatlı telefon jakı için
≥ KX-TS560FX ve KX-TS580FX için sadece Panasonic ahizesi kullanınız.
≥ Kutudan çıkan telefon kablosunu kullanın. Başka bir telefon kablosu kullanımı, ürünün düzgün
çalışmasını engelleyebilir.
Eğer DSL/ADSL servisine üyeyseniz
Lütfen DSL/ADSL filtresini aşağıdaki durum ile ilgili ünite ile telefon jaki arasındaki telefon
hattına ekleyiniz (DSL/ADSL servis sağlayıcınız ile görüşünüz):
s Konuşurken parazit sesi duyuluyor.
s Arayan Numarayı Gösterme özelliği (sayfa 20) düzgün çalışmıyor.
DSL/ADSL filtresi
Tek hatlı
telefon jakı için
-9-
KX-TS560_580FX.book
Page 10
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Hazırlık
İletişim aygıtlarının bağlanması
Telefon hattınıza bir iletişim aygıtı (bilgisayar, modem, faks, telesekreter, vs.) bağlamak
isterseniz, DATA girişini kullanarak bu aygıt üzerinden bağlantı yapabilirsiniz.
Ahize kordonunu ve telefon hattı kablosunu bağladıktan sonra, iletişim aygıtı telefon hattı
kablosunu DATA girişine bağlayın.
≥
≥
≥
≥
Bilgisayar
Modem
Faks
Telesekreter
DATA
≥ Bu üniteyi kullanmadan önce (arama yapmadan, telefon numaralarını belleğe girmeden, vs.) iletişim
aygıtının kullanılmıyor olmasına dikkat edin, aksi takdirde, iletişim aygıtınız düzgün çalışmayabilir.
Kullanım kılavuzunda kullanılan kısaltmalar
Simge
{ }
Anlamı
Parantez içindeki semboller ünitedeki tuş isimlerini temsil eder.
>
Bir sonraki operasyona ilerleyin.
“”
Tırnak işaretli kelimeler ekrandaki menüyü gösterir.
Örnek: “REHBERE KAYDET ?”
{4} / {3}: “ ” Tırnak işaretli kelimeleri seçmek için {4} veya {3} basınız.
Örnek: {4} / {3}: “KAPALI”
-10-
KX-TS560_580FX.book
Page 11
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Hazırlık
≥ {# } bastığınız her defada, seçilen öğe
ekranda değişecektir.
Unitenin kurulumu
Örnek: 9:30PM
{0} {9} {3} {0} > “09:30PM ” gözükene
kadar {# }’a basınız.
Ekran dili
Ekran dili olarak “ENGLISH” (İngilizce),
“ROM ANA” (Rumence), “CESTINA” (Cekce),
“SLOVENSKY” (Slovakca) ve “TURKCE”
(Türkçe).
Fabrika ayarı: “ENGLISH” (İngilizce) dir.
1
{FUNCTION} > {4} / {3}: “DIL
DEGISTIR ?” > {ENTER}
2
{4} / {3}: İstenilen ayarı seçiniz >
{ENTER} > {EXIT}
7
8
{ENTER}
9
{ENTER} > {EXIT}
≥ Eğer girilmiş gün ve zaman yanlışsa,
ekranda “HATA” yazısı gözükür ve bu
ayarla devam edemezsiniz. Doğru zaman
ve günü giriniz.
Gün ve Saat
1
{FUNCTION} > {4} / {3}: “SAAT
AYARLA ?” > {ENTER}
2
Var olan yılı 2 rakam seçerek giriniz.
Örnek: 2008
{0} {8}
≥ 2000 ila 2099 yılları arasında seçim
yapabilirsiniz.
3
4
5
{ENTER}
Var olan saat ve dakikayı her ikisi içinde
2 rakam seçerek giriniz.
{ENTER}
≥ Eğer siz 0000 ile 0059 arasında veya
1300 ila 2359 arasında sayı girerseniz,
zaman otomatik olarak kendini 24 saat
uygulamasına alır. 6, 7,8 numaralı
kademeleri atlayınız.
6
“A M” veya “PM” yi yada 24 saat dilimini
seçmek için {# } ye basınız.
Ekran
AM
PM
PM
(Boş ekran)
Arayan Numarayı Gösterme Servisi
Kullanıcıları için (sayfa 20)
Arayan Numarayı Gösterme Servisinde
saat ekranı hizmeti veriliyorsa:
≥ Telefonun çalmasıyla arayan kişi bilgisi saati
sıfırlar eğer,
s Ayarlanmış zaman ve/veya gün yanlış.
s Zaman ayarlanması Aktif olarak set
edilmiştir.
Arama konumu
Eğer arama yapamıyorsanız, bu ayarı kendi
telefon hattı servis sağlayacınızınkine
uyarlayınız. Fabirka ayarı olarak “TONE”
seçeneği ayarlanmıştır.
“TONE”: Ton arama servisi için.
“PULSE”: Darbeli arama servisi için.
1
{FUNCTION} > {4} / {3}: “NUMARA
CEV.MODU” > {ENTER}
2
{4} / {3}: İstenilen ayarı seçiniz >
{ENTER} > {EXIT}
Seçenek
AM
Var olan gün ve ayı her ikisi içinde iki
rakamlı olacak şekilde giriniz.
Örnek: 15 Temmuz
{1} {5} {0} {7}
24 saat
-11-
KX-TS560_580FX.book
Page 12
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Programlama
Proglamlanabilen ayarlar
Ünitenin aşağıdaki ayarlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
Ahizenin ünitenin üzerinde olduğundan emin olun ve “
gözükmediğinden emin olun.
” (KX-TS580FX) ekranda
Menüler arasında gezinerek programlama yapmak.
1
2
3
{FUNCTION}
{4} / {3}: İstenilen öğeyi ekrandan seçin > {ENTER}
{4} / {3}: İstenilen ayarı seçiniz > {ENTER}
≥ Bu aşama ayarlanan programa göre değişir.
≥ Operasyondan çıkmak için, {EXIT} basınız yada 60 saniye bekleyiniz.
Not:
≥ Devam eden tabloda, < > var olan ayarları göstermektedir.
≥ Var olan öğe yada ayarlar ekranda öne çıkartılmıştır.
Ana menü
Ayarlar
Sayfa
j
REHBERE KAYDET ?
j
SAAT AYARLA ?
SIFRE DEGISTIR ?
<1111>
FLASH SURESI
NUMARA CEV.MODU
LCD KONTRAST ?*2
11
13
j
CAGRI YASAKLA ?
?*1
18
13
900MS/ 700MS/ 600MS/ 400MS/
300MS/ 250MS/ 200MS/ 160MS/
110MS/ 100MS/ 90MS/ 80MS
<100MS>
j
TONE/PULSE
<TONE>
11
<
/
>
/
/
j
ZAMAN AYARLA ?*3
ACIK/KAPALI
<KAPALI>
j
BEKLET MUZ.AYAR?*4
ACIK/KAPALI
<ACIK>
j
DIL DEGISTIR ?
ENGLISH /ROM ANA /CESTINA /
SLOVENSKY/TURKCE
<ENGLISH>
11
*1 Flaş zamanı telefonunuzun bağlı olduğu PBX’e yada santrala göre değişir. Gerekli durumlarda PBX
sağlayıcınızla irtibata geçiniz.
*2 “ ” tek bir düzeyi gösterir. Ekranı daha net yapmak için, seviyeyi yükseltin.
*3 Eğer arayıcı bilgisi ve zamanı servisi sizin bulunduğunuz şehirde sağlanıyorsa, bu üniteye arayanın
kimliğini, gününü, ve saatini otomatik olarak değiştirmesine imkan sağlar. Bu özelliği kullanmak için
öncelikle zamanı ve günü ayarlayınız.
*4 (KX-TS580FX)’in bekleme modu için müzik ayarlayabilirsiniz.
-12-
KX-TS560_580FX.book
Page 13
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Programlama
Proglamlanabilen ayarlar
için özel direktifler
Arama sınırlaması
İsterseniz üniteyi belirlenmiş sayılar
(1 yada 2 rakam) ile başlayan telefon
numaralarını aramaktan men edebilirsiniz.
Bu engellenmiş numaralar, (#) ile
kaydedilmişler haricinde, dışarıyı
arayamazlar.
≥ Arama sınırlama aktifken, # ile başlayan acil
numaraları kaydedemez, değiştiremez yada
silemezsiniz.
Ünitenin şifresinin değiştirilmesi
Önemli:
≥ Eğer şifreyi değiştirirseniz, lütfen yeni şifrenizi
not alınız. Ünite şifrenizi size geri göstermez.
Şifrenizi unutursanız, en yakın Panasonic
servis merkezine danışın.
1
{FUNCTION}
2
{4} / {3}: “SIFRE DEGISTIR ?”
> {ENTER}
3
Kullandığınız 4 rakamli şifreyi girin
(fabrika ayarı: “1111”) > {ENTER}
≥ Eğer yanlış şifre girerseniz, ekranda
“HATA” ve “----” gözükür. Doğru şifreyi
girin.
Arama sınırlamayı aktif hale getirmek
1
{FUNCTION}
2
{4} / {3}: “CAGRI YASAKLA ?”
> {ENTER}
4
4 rakamli şifrenizi girin > {ENTER}
> {EXIT}
≥ Eğer henüz fabrika ayarı olan şifre 1111’i
değiştirmediyseniz, lütfen 4. aşamaya
atlayınız.
3
4
Ünitenin şifresini girin > {ENTER}
Sınırlamak istediğiniz numarayı/
numaraları (1 veya 2 hane) girin
({0} ila {9}) > {ENTER} > {EXIT}
Engellenmiş numarayı silme
1
{FUNCTION}
2
{4} / {3}: “CAGRI YASAKLA ?”
> {ENTER}
≥ Eğer henüz fabrika ayarı olan şifre 1111’i
değiştirmediyseniz, lütfen 4. aşamaya
atlayınız.
3
4
Ünitenin şifresini girin > {ENTER}
Bas ve Bekle {CLEAR} > {ENTER}
> {EXIT}
-13-
KX-TS560_580FX.book
Page 14
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Arama Yapma/Çağrıları Yanıtlama
Arama yapma
Tekrar arama listesini kullanarak arama
yapmak
1
2
Aranan son 20 telefon numarası yeniden
arama listesine kaydedilir.
Ahizeyi kaldırın ve numarayı çevirin.
Konuşma bittiği zaman, ahizeyi yerine
yerleştirin.
Speakerphone’un Kullanılması
(Müsait: KX-TS580FX)
1
{SP-PHONE} > Numara aramak.
VEYA
Numara aramak > {SP-PHONE}.
1
2
Konuşma bittiği zaman, lütfen basınız
{SP-PHONE}.
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz.
≥ {REDIAL} tuşuna basarak da listeden
istediğinizi seçebilirsiniz.
≥ Listeden çıkmak için {EXIT} tuşuna basın.
3
≥ Dönüşümlü olarak diğer kişi ile konuşun.
≥ Eğer yanlış aradıysanız, {SP-PHONE}’ye
basın ve yeniden başlamak için step 1’e
dönün.
2
{REDIAL}
π KX-TS560FX
Aramayı başlatmak için ahizeyi
kaldırınız.
π KX-TS580FX
Aramayı başlatmak için ahizeyi
kaldırınız ve {SP-PHONE}’ye basınız.
≥ En iyi performans için ahize özelliğini sessiz
ortamlarda kullanınız.
Eğer gerekirse ses özelliğini ayarlayınız.
≥ Ahizeden konuşmak için ahizeyi yerinden
kaldırınız, hoparlöre geçmek için,
{SP-PHONE}’ye basınız ve ahizeyi ahizeye
yerleştiriniz.
Otomatik Yeniden Arama
(Müsait: KX-TS580FX):
Eğer arama sırasında hoparlör seçeneğini
kullanırsanız ve hattın öbür ucundaki
kişinin hattı meşgulse, ahize numarayı 15
keze kadar yeniden arayabilir. Ahize tekrar
aramayı beklerken, ekranda “TEKR.ARA.
BEKL.” gözükür.
Ahize yeniden arama esnasında otomatik
olarak sessiz moda geçer.
Hoparlör ses ayarını veya ahize ses
ayarının ayarlanması
≥ Otomatik arama {FLASH}’ye basılmışsa iptal
edilmiştir.
≥ Eğer “sessiz” modu hat bağlandıktan sonra
kapanmazsa, lütfen {MUTE}’ye basınız.
Not:
Konuşma esnasında {4} ve {3}’e sürekli
basınız.
≥ “ ” tek bir düzeyi gösterir.
Tekrar arama listesindeki bir numarayı
silmek
1
2
3
{REDIAL}
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz.
{CLEAR}
≥ Ekrana “HIC KAYIT YOK” yazısı gelirse,
liste boş demektir.
4
-14-
{EXIT}
KX-TS560_580FX.book
Page 15
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Arama Yapma/Çağrıları Yanıtlama
Bekleme (PBX/Uzun mesafe servisi
kullanıcıları için)
PBX Santral ya da uzun mesafe servisi
kullanarak arama yapmarken bazen
bekleme gerekmektedir. Telefon rehberine
kayıt yapma esnasında da bekleme
gerekebilir (sayfa 19).
Örnek: Santral üzerinden arama yaparken
dış hatta çıkmak için “9” u tuşlamanız
gerektiğinde:
1
2
3
s birisi, aynı telefon hattına bağlı bir başka
telefonu açtığı ya da kapattığı zaman yanıp
sönmeye başlayacaktır.
Bu normaldir.
Zil sesi seviyesini ayarlamak
Zil sesi düzeyini HIGH (yüksek), LOW
(düşük) ya da OFF (kapalı) olarak
seçebilirsiniz. Başlangıç ayarı HIGH
(yüksek) tir.
{9} > {PAUSE}
Telefon numarasını tuşlayınız.
π KX-TS560FX
Aramayı başlatmak için ahizeyi kaldırınız.
π KX-TS580FX
Aramayı başlatmak için ahizeyi
kaldırınız ve {SP-PHONE}’ye basınız.
Not:
≥ Her {PAUSE} tuşlamanız sonrasında 3,5
saniyelik bir bekleme devreye girer. Daha uzun
beklemeler için tuşlamayı ihtiyacınız kadar
tekrar edin.
HIGH
LOW
RINGER
OFF
Çağrıları yanıtlama
Çağrı geldiğinde, zil sesi çalar, çağrı
gösterge ışığı yanar ve “GELEN ARAMA”
yazısı görüntülenir. Herhangi bir çağrıyı
ahizeyi basitçe yerinden kaldırarak
yanıtlayabilirsiniz.
Speakerphone’un Kullanılması
(Müsait: KX-TS580FX)
1
2
{SP-PHONE}
Konuşma bittiği zaman, lütfen basınız
{SP-PHONE}.
Not:
≥ TELEFON ZİLİ göstergesi
s bir telefon numarası darbeli modda arandığı
zaman yada
-15-
KX-TS560_580FX.book
Page 16
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Arama Yapma/Çağrıları Yanıtlama
Arama sırasında işe yarayan
özellikler
Bekleme
(Müsait: KX-TS580FX)
Bu özellik dışarıdan gelen aramayı
beklemeye almanızı sağlar.
1
Dış hat çağrısı esnasında {HOLD}’ya
basınız.
≥ Ahizeyi kullanıyorsanız, yuvasına
yerleştirebilirsiniz.
≥ Bekleme esnasında, her iki tarafta müzik
sesi duyacaktır. Müzik sesini iptal etmek
için, sayfa 12’e bakınız.
2
Beklemeyi sona erdirmek için ahizeyi
ana ünite üzerinden kaldırınız.
VEYA
Eğer ahize ana ünite üzerinde değil ise
{HOLD} ya basınız.
VEYA
Eğer “hoparlörü” u kullanıyorsanız
{SP-PHONE} ye basınız.
Not:
≥ Aynı hatta başka bir telefon da bağlı ise,
çağrıyı o telefonunun ahizesini kaldırarak
da alabilirsiniz.
Ahize sessizde (KX-TS560FX)/
Sessiz (KX-TS580FX)
“Mute” Sessiz modu açık ise, siz karşı tarafı
duyarsınız ancak karşı taraf sizin sesinizi
duyamaz.
1
Dış hat çağrısı esnasında,
s {HANDSET MUTE}’ye basınız
(KX-TS560FX)
s {MUTE}’ye basınız (KX-TS580FX)
2
Konuşmaya dönmek için,
s {HANDSET MUTE}’ye basınız
(KX-TS560FX)
s {MUTE}’ye basınız (KX-TS580FX)
-16-
Flaş
{FLASH} tuşu PBX santralinizin dış hat
çağrısını transfer etme veya opsiyonel
telefon servislerine ulaşma gibi özelliklerini
kullanmanızı sağlar.
Not:
≥ Flaş süresini değiştirmek için 12. sayfaya
bakınız.
Çağrı bekletme servisi
kullanıcıları için
Çağrı bekletmeyi kullanabilmek için,
öncelikle servis sağlayıcınızdan veya
operatörden bu özellik için kayıt
yaptırmalısınız. Bu özellik herhangi bir
görüşmeniz esnasında gelen aramaların
hattınıza düşmesini sağlar. Görüşme
esnasında başka bir arama geldiğinde,
çağrı bekleme tonunu duyacaksınız.
1
İkinci çağrıyı cevaplamak için
{FLASH}’ye basınız.
2
Çağrıları değiştirmek için {FLASH}’ye
basınız.
Not:
≥ Detaylar, imkanlar ve fırsatlar için lütfen
ülkenizin telefon servis sağlayıcınız ile irtibata
geçiniz.
Geçici tonlu arama (Döngüsel/
Darbeli servis kullanıcıları için)
İsterseniz geçici olarak çevirim modunuzu
tona çevirebilirsiniz. (örnek olarak
bankacılık işlemleri, yada telesekreter
servisleri, etc). İstediğiniz numarayı
tuşlamadan once {£} {TONE} tuşuna
basınız.
KX-TS560_580FX.book
Page 17
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Arama Yapma/Çağrıları Yanıtlama
Arama kilidi
Bu özellik dışarıya arama yapmayı engeller.
Fabrika ayarı KAPALI modudur.
Önemli:
≥ Çevirme kilidi aktif olduğu yada arama
sınırlama aktif olduğu zaman, sadece # ile
başlayan acil numara olarak telefona
kaydettiğiniz numaraları dilediğiniz gibi
arayabilirsiniz (sayfa 18). Bunun için bizim
önerimiz birkaç numarayı bu şekilde telefon
rehberinize kaydetmenizdir.
≥ Çevirme kilidi aktif olduğu zaman, # ile
başlayan acil numaraları dilediğiniz gibi
değiştirebilir, telefon rehberinize kaydedebilir
yada silebilirsiniz.
Çevirim kilidini açık/kapalı moda
geçirmek
1
{PDIAL LOCK}
≥ Ekranda “ ” yanıp söner.
2
Şifrenizi giriniz (fabrika ayarı “1111” dir)
> {ENTER}
Not:
≥ Eğer çevirim kilidi aktif haldeyse, ünite
ekranında “ ” gösterir.
≥ Eğer tuşlar öncesinde yada sonrasında
basılırsa, ekranda “ARAMAYA KILITLI”
gözükür:
s ahizeyi kaldırmak.
s {SP-PHONE} ye basınız (KX-TS580FX).
-17-
KX-TS560_580FX.book
Page 18
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Telefon Rehberi
Telefon Rehberi
Telefon rehberi sayesinde her seferinde
arama yapmak için telefon numarası
çevirmek zorunda kalmazsınız. 50 tane isim
ve numara telefon rehberine kaydedilebilir.
İsim girmek için karakter tablosu
Anahtar
Karakter
{1}
& ' ( ) , - . / 1
{2}
A B C 2
{3}
Giriş ekleme
D E F 3
{4}
G H I 4
1
{FUNCTION}
{5}
J K L 5
2
“REHBERE KAYDET ?” > {ENTER}
{6}
M N O 6
≥ Ekran kaydedilmiş numaraların sayısını
gösterir.
{7}
P Q R S 7
{8}
T U V 8
{9}
W X Y Z 9
{0}
0 Boşluk
{£}
;
{# }
#
3
Rehbere en çok 15 karakter olacak
şekilde kişinin ismi giriniz > {ENTER}
4
Rehbere en çok 32 karakter olacak
şekilde kişinin telefon numarasını giriniz
> {ENTER}
≥ Aynı işlemleri 2. adımdan alarak yeniden
uygulayınız.
≥ 2 numaralı işlemde ekranda “TEL
REHBERI DOLU” ibaresi okunursa, listeden
çıkmak için {EXIT} tuşuna basın.
Rehberdeki diğer seçenekleri silmek için
lütfen 19’inci sayfaya bakın.
5
{EXIT}
Acil numaraları kaydetmek için
Acil numaralar telefon rehberinde bulunan,
arama modu kapalı olsa dahi dış aramaya
açık olan (sayfa 17) yada arama
sınırlandırma modu açık durumdayken
bile dış aramaya açık olan (sayfa 13)
numaralardır.
Bir numarayı acil durum numarası olarak
kaydetmek için 3 numaralı işlemi yaparken
adın önüne # simgesini koyun.
-18-
≥ Aynı tuşta bulunan başka bir karakteri girmek
için {1}’e basarak imleçi bir sonraki alana
hareket ettirin.
Hatayı düzeltmek için
İşaretçiyi hareket ettirmek ve istediğiniz
numarayı silmek için {2} yada {1}’e
basınız, sonra {CLEAR} ye basınız.
Devamında doğru karakter yada numarayı
giriniz.
≥ Bütün karakter ve numaraları silmek için
{CLEAR} ye basılı tutunuz.
KX-TS560_580FX.book
Page 19
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Telefon Rehberi
Telefon rehberinden giriş bulup
arama yapmak
Bütün girişler arasında gezinmek
Girişler üzerinde düzeltme
yapmak
1
Telefon rehberine girmek için {2} yada
{1} basınız.
1
Telefon rehberine girmek için {2} yada
{1} basınız.
2
.
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz.
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz
> {ENTER} veya {1}.
3
Gerektiğinde isim üzerinde değiştirme
yapma (15 karakter maksimum :
sayfa 18) > {ENTER}
4
Gerektiğinde telefon numarası
değiştrime (32 numara maksimum)
> {ENTER} > {EXIT}
2
3
≥ Başı # ile başlayan girişler arama kilidi
modu (sayfa 17) yada arama
sınırlandırması modu (sayfa 13) açık
olduğunda öncelikli olarak ekranda
gözükecek girişler olacaktır.
π KX-TS560FX
Aramayı başlatmak için ahizeyi
kaldırınız.
π KX-TS580FX
Aramayı başlatmak için ahizeyi
kaldırınız ve {SP-PHONE}’ye basınız.
İlk karakter baz alınarak yapılacak
alfabetik arama
1
Telefon rehberine girmek için {2} yada
{1} basınız.
2
Aramak istediğiniz numarayı bulmak
için ({0}j{9}, {£} yada {# })
karakterlerinden birine basınız
(sayfa 18).
≥ Aynı tuşa sürekli basarak istediğiniz
karakteri bulun.
≥ Eğer bulmak istediğiniz karakter ile
başlayan bir giriş bulunmamaktaysa bir
sonraki karakter ile başlayan giriş ekranda
belirir.
3
{4} / {3}: Gerektiği durumlarda, telefon
rehberi için gezininiz.
4
π KX-TS560FX
Aramayı başlatmak için ahizeyi
kaldırınız.
π KX-TS580FX
Aramayı başlatmak için ahizeyi
kaldırınız ve {SP-PHONE}’ye basınız.
Giriş silme
1
Telefon rehberine girmek için {2} yada
{1} basınız.
2
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz
> {CLEAR} > {ENTER} > {EXIT}
Zincirleme arama
Bu özellik, siz telefon ile konuşurken telefon
rehberinde bulunan başka bir numarayı
arayabilmenizi sağlar. Örnek olarak bu
özellik: sizin daha önce telefona kaydetmiş
olduğunuz telefon bankacılığı numaralarını
otomatik olarak siz numaraları tuşlamadan
girmenizi sağlar.
1
Bir dış arama sırasında, {2} yada {1}’e
basınız.
2
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz
> {ENTER}
Not:
≥ Özel hat arama kart numaralarını ve buna
ait şifreyi telefon rehberinize girerken,
{PAUSE}’ye basarak aralarında boşluk
bırakınız (sayfa 15).
≥ Eğer döngüsel servis yada darbeli servis
kullanıcısıysanız, geçici olarak ton moduna
geçmek isterseniz, {£}’ye basınız, daha
sonrada aşama 1 ve 2 deki {2} yada {1}’ye
basınız.
-19-
KX-TS560_580FX.book
Page 20
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Çağrı Kimlik Servisi
“Called ID” gösterme
özelliğini kullanma
Önemli:
≥ Bu ünite arayan bilgisi servisi ile uyumludur.
Araya numara bilgisi özelliğini kullanmak için,
bu servise üye olmanız gerekir. Bununla ilgili
servis sağlayıcınız ile görüşmeniz
gerekmektedir.
Arayan numara özellikleri
Biri sizi aradığı zaman, numarası ekranda
gözükür. Arayanların bilgileri son 50’si baz
alınacak şekilde arayanlar listesinde
görünür. 51. çağrı alındığında en eski olan
ilk çağrı silinir.
≥ Eğer ünite arayanın bilgisini alamazsa,
aşağıdaki ekranda gözükür:
s “ALANIN DISINDA”: Arayan kişinin servis
sağlayıcısı “arayan bilgi servisi” ni
sunmadığını belirtir.
s “GIZLI ARAYAN”: Arayan kişinin kendi
bilgisini başkalarına göndermeyi
istemediğini belirtir.
s “UZUN MESAFE”: Alan dışı çağrıları gösterir.
≥ Eğer ünite bir PBX’e bağlı ise, arayanın kimliği
düzgün olarak gözükmeye bilir. PBX
sağlayıcınız ile görüşmeniz gerekir.
≥ Üniteye koyduğunuz piller bitmişse, Arayan
Numarayı Gösterme servisleri kullanılamaz.
-20-
Cevapsız Çağrılar
Eğer bir arama cevaplandırılmadıysa, bu
arama cevapsız çağrı olarak algılanır. Ünite
kullanılmadığı zamanlarda, ekran cevapsız
çağrıların sayısını gösterir. Bu sayede, siz
ortamda bulunmazken, sizi kimlerin
aradığını ekranda görebilirsiniz.
Eğer siz daha önce arayanlar listesini
girdiyseniz ve bundan sonra yeni cevapsız
çağrı yoksa, bekleme modundayken arayan
listesinde kaç tane cevapsız çağrı olduğu
ekranda gözükmez.
≥ Eğer bakılmamış cevapsız çağrılar varsa,
arayan listesinde kaç tane cevapsız çağrı
olduğu ekranda gözükür.
Telefon rehberi isim gösterimi
Arayan bilgisi telefona ulaştığında ve bu
telefon rehberindeki ile uyuştuğu zaman,
telefon rehberinde kaydedilmiş bilgiler
ekranda gözükür ve aynı şekilde arayanlar
listesinde yer alır.
KX-TS560_580FX.book
Page 21
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Çağrı Kimlik Servisi
Arayan listesi
Önemli:
≥ Ünitenin zaman ve saat ayarlarının doğru
olduğunu kontrol ediniz (sayfa 11).
Arayan listesini görüntüleme
ve geri arama
1
Arayanlar Listesine girmek için {4} veya
{3} tuşuna basın.
2
En son çağrıları görmek için {4}’ye
basınız yada en eski çağrıları görmek
için {3}’e basınız.
3
4
Geri aramak için,
π KX-TS560FX
Ahizeyi kaldırın.
π KX-TS580FX
Ahizeyi kaldırın veya basın {SP-PHONE}.
Çıkmak için basın {EXIT}.
Not:
≥ Eğer öğe daha önceden görüldüyse yada
yanıtlandıysa, “ ” ekranda gözükür.
≥ 1 numaralı işlemi yaptığınızda ekrana
“HIC KAYIT YOK” yazısı gelirse, Arayanlar
Listesi boş demektir.
Arayanın numarası onu geri
aramadan önce değiştirmek
1
Arayanlar Listesine girmek için {4} veya
{3} tuşuna basın.
2
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz
> {ENTER} veya {1}.
3
İstenildiği zaman numaranın başına
numara eklemek yada başından numara
çıkartmak için.
Not:
≥ Düzenlenmiş telefon numarası arayan listesine
kaydedilmez.
Seçili arayan bilgisini silme
1
Arayanlar Listesine girmek için {4} veya
{3} tuşuna basın.
2
3
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz.
{CLEAR} > {EXIT}
Tüm arayan bilgilerini silme
1
{CLEAR} > {ENTER}
Arayan bilgisini telefon
rehberinde saklama
1
Arayanlar Listesine girmek için {4} veya
{3} tuşuna basın.
2
{4} / {3}: İstediğiniz numarayı seçiniz
> {ENTER} veya {1}.
≥ Gerekli ise numarayı düzenleyin.
3
{ENTER}
≥ Arayanın isim bilgisi varsa, 5. adıma
gidiniz.
4
İsim giriniz (Maksimum 15 karakter:
sayfa 18).
5
{ENTER} > {EXIT}
≥ Bir rakam eklemek için istenilen arama
anahtarına basın.
≥ Bir rakamı silmek için {CLEAR} veya
{# }’e basın.
4
Geri aramak için,
π KX-TS560FX
Ahizeyi kaldırın.
π KX-TS580FX
Ahizeyi kaldırın veya basın {SP-PHONE}.
-21-
KX-TS560_580FX.book
Page 22
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Yararlı Bilgiler
Duvara montaj
1
Sekmeleri okların gösterdiği yöne (1)
doğru bastırın, daha sonra duvara takma
adaptörünü çıkarın (2).
2
Telefon hattı kablosunu duvara takma
adaptörü içine yerleştirin ve ok yönüne
doğru itin.
≥ “UP WALL” yazısı yukarıya gelmelidir.
3
Aşağıdaki duvar
şablonunu
kullanarak vidaları
(pakete dahil
değildir) duvara
vidalayın. Telefon
hattı kablosunu
bağlayın. Üniteyi
yerleştirin ve aşağı
kaydırın.
Vidalar
LINE
DATA
8,3 cm
Kancalar
Tek hatlı telefon
jakı için (LINE)
Cihaza (DATA)
Konuşma sırasında ahizeyi geçici olarak asmak için şekilde
gösterildiği gibi yerleştirin.
Duvar Şablonu
8,3 cm
-22-
KX-TS560_580FX.book
Page 23
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Yararlı Bilgiler
Sorun Giderme
Sorun
Ünite çalışmıyor.
Ünite zil çalmıyor.
Ekran boş.
Arama yapamıyorsunuz.
Konuşma sırasında karşı taraf
birdenbire sizi duymamaya
başlıyor.
Arama konumu gibi
seçenekleri
programlayamıyorsunuz.
Arayan numarası gözükmez.
Bekleme modundayken
cevapsız numaralar ekranda
gözükmez.
Belleğe ad ve telefon
numarasını
kaydedemiyorsunuz.
Sebep/çözüm
≥ Bağlantıları kontrol ediniz (sayfa 9).
≥ Pilleri çıkarın ve üniteyi yeniden ayarlamak için yeniden takın.
≥ Zil seçimi OFF (kapalı) konumuna ayarlanmış. HIGH
(yüksek) veya LOW (düşük) konumuna yarlayın (sayfa 15).
≥ Yeni piller takın (sayfa 8).
≥ Çevirme sesi geliyormu kontrol ediniz. Eğer ses
gelmiyorsa, bağlantıları kontrol ediniz (sayfa 9).
≥ Çevirme modu yanlış ayarlanmış olabilir. Ayarları
değiştiriniz. (sayfa 11).
≥ Arama kilidi açıksa. Kapatın ve sayfa 17 e bakın.
≥ Aranan numara sınırlandırılmış. Bu konumu iptal etmek için
lütfen sayfa 13’e bakın.
≥ Konuşma sırasında {HANDSET MUTE} (KX-TS560FX)
veya {MUTE} (KX-TS580FX) basılı gözükebilir.
İptal etmek için {HANDSET MUTE} veya {MUTE}’ye
yeniden basınız (sayfa 16).
≥ Programlama mümkün değildir:
s Ahize yerinde değilse.
s Arayan numara bilgilerini görmek için.
s “
” gözükür (KX-TS580FX).
≥ Programlama yaparken 60 saniyeden fazla beklemeyin.
≥ Aranan Numarayı Gösterme servislerine abone olmanız
gerekir. Detaylar için bağlı olduğunuz telefon servis
sağlayıcınız ile görüşünüz.
≥ Pilleri takın ya da değiştirin.
≥ Eğer ünite ek bir telefon ekipmanına bağlı ise, örnek olarak:
Arayan numara kutusu yada kablosuz telefon jakına,
ünitenin jakını direk olarak duvar jakına takınız.
≥ Eğer DSL/ADSL servisi kullanıyorsanız, bizim önerimiz
ürünümüz ile telefon hat jakı arasına DSL/ADSL filtresi
takmanızdır. Detaylar için DSL/ADSL servis sağlayıcınız ile
temasa geçiniz.
≥ Diğer telefon ekipmanları sizin telefonunuzunki ile birbirlerini
etkiliyor olabilir. Bağlantıyı çıkartın ve yeniden bağlayınız.
≥ Siz arayanlar listesini daha önceden girdiniz ve bundan
sonra cevapsız numaralar listesinde yeni bir numara
bulunmamakta.
Eğer bakılmamış cevapsız numaralar varsa, arayanlar listesine
girdiğinizde cevapsız numaraların sayısını ekranda görürsünüz.
≥ Ahize ana üniteye bağlı olmadığı zaman programlama
mümkün değildir.
≥ Üniteye pil takılı olup olmadığını ve pillerin zayıflayıp
zayıflamadığını kontrol edin.
≥ Kayıt yaparken 60 saniyeden fazla beklemeyin.
≥ 32 haneden uzun bir telefon numarasını girmeyin.
≥ Numara çevirme kilidini kullanırken (sayfa 17) veya kısıtlı bir
özelliği ararken (sayfa 13), acil numaraları saklayamazsınız (#).
≥ Ekrana “TEL REHBERI DOLU” yazısı gelirse, Telefon Rehberi
belleğindeki diğer numaralardan bazılarını silin (sayfa 19).
-23-
KX-TS560_580FX.book
Page 24
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Yararlı Bilgiler
Sorun
Programlama ya da arama
yaparken ünite zili çalmaya
başlıyor ve program/arama
işlemini durduruyor.
Arayanlar Listesi ekrandan
gidiyor.
{REDIAL} tuşuna basarak
yeniden arama
yapamıyorsunuz.
Yeniden arama listesinde
kayıtlı bilgiler silinmiş.
Sebep/çözüm
≥ Bir çağrı alınıyor. Çağrıyı yanıtlayın ve çağrıyı bitirdikten
sonra tekrar deneyin.
≥ Ararken 60 saniyeden fazla duraklamayınız.
≥ En son aranan numara 32 haneden fazla idiyse, bu numara
doğru şekilde aranamaz.
≥ “
” yanıp sönüyorsa, pilleri mümkün olduğu kadar çabuk
değiştirin. Aksi taktirde, yeniden arama listesinde var olan
numaralar silinebilir. Eğer gerekiyorsa, pil değişiminden
önce istenilen öğeleri telefon rehberine kaydediniz.
Sıvı Hasarı
Sorun
Cihaza sıvı yada başka bir nem
biçimi girmiştir.
Sebep/çözüm
≥ Telefon hattının kablosunu cihazdan çıkarın. Pilleri
cihazdan çıkarın ve en az 3 gün kurumaya bırakın. Cihaz
tamamen kuruduktan sonra, telefon hattının kablosunu
tekrar bağlayın. Pilleri takın.
Dikkat:
≥ Tamir edilemez hasarlardan kaçınmak için, kuruma sürecini hızlandırma amaçlı olarak bir mikrodalga
fırın kullanmayınız.
Özellikler
Güç kaynağı:
Telefon hattından
3 adet AA (LR6, R6, UM-3) pilden
Boyutlar (Y x G x D):
Yaklaşık 95 mm k 190 mm k 196 mm
Kütle (ağırlık):
Yaklaşık 588 g (KX-TS560FX)
Yaklaşık 618 g (KX-TS580FX)
Kullanma Şartları:
5 °C–4 0 °C, 20 %j80 % Havanın bağıl nemi (kuru)
Not:
≥ Tasarım ve spesifikasyonlar haber vermeksizin değiştirilebilir.
≥ Bu talimatlardaki gösterimler gerçek üründen biraz değişik olabilir.
-24-
KX-TS560_580FX.book
Page 25
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Yararlı Bilgiler
Uygunluk Bildirim Formu
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan
Declaration of Conformity
Document No. PCTP-080063-01
(Issuer’s name & address)
Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan
(Object of the declaration)
(Product)
: Integrated Telephone System
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) : KX-TS560EX, KX-TS560FX, KX-TS560HG,
KX-TS580EX, KX-TS580FX, KX-TS580G, KX-TS580HG
(Country of Origin): Malaysia
<A>
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of
the following EU legislations and harmonized standards:
(Council Directive)
(Council recommendation)
(Harmonized Standards)
: 1999/5/EC
: 1999/519/EC
: EN60950-1:2006, EN50371:2002
EN 55022:2006, EN55024:1998/A1:2001/A2:2003
<B>
<C>
Signed for and on behalf of :
Printed Name
Title
Date of issue
:
:
:
Toshiaki Sakiyama
Director
29 July, 2008
**************************************************************************************
Authorised Representative:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
(Signature)
(Printed name)
(Date)
:
:
:
-25-
KX-TS560_580FX.book
Page 26
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Yararlı Bilgiler
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan
Uyumluluk Beyannamesi
Döküman No PCTP-080063-01
(Firmanın adi & adresi)
Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan
(Beyannamenin konusu)
(Ürün)
: Integrated Telephone System
(Ticari adı)
: Panasonic
(Model No) : KX-TS560EX, KX-TS560FX, KX-TS560HG,
KX-TS580EX, KX-TS580FX, KX-TS580G, KX-TS580HG
(Menşei)
: Malaysia
<A>
Yukarıda açıklanan beyanname konusu, aşağıdaki AB yasaları ve ilgili standartların
gereksinimlerine uygundur:
(Kurul direktifi)
(Kurul tavsiye kararı)
(Uyumlu Standartlar)
: 1999/5/EC
: 1999/519/EC
: EN60950-1:2006, EN50371:2002
EN 55022:2006, EN55024:1998/A1:2001/A2:2003
<B>
<C>
İmzalayan :
Adı
Ünvanı
Yayınlama
:
:
:
Toshiaki Sakiyama
Müdür
29 Temmuz 2008
**************************************************************************************
Yetkili Temsilci İrtibat Bilgileri:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
(İmza)
(Adı)
(Tarih)
-26-
:
:
:
Niels Erdmann
31.07.08
KX-TS560_580FX.book
Page 27
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
Dizin
Dizin
A
Ahize sessizde: 16
Aksesuarlar: 3
Arama kilidi: 17
Arama konumu: 11
Arama sınırlaması: 13
Arama yapma: 14
Arayan listesi: 21
Arayan listesini düzenleme: 21
B
Bağlantılar: 9
Bekleme: 16
C
Cevapsız Çağrılar: 20
Ç
Çağrı Kimlik Servisi: 20
Çağrıları yanıtlama: 15
D
Döngüsel ton/darbeli ton servisi: 16
Duraklat: 15
Duvara montaj: 22
E
Ekran: 7
Ekran dili: 11
F
Flaş: 16
G
Geçici tonlu arama: 16
Gün ve Saat: 11
K
Kontroller: 6
M
Menü: 12
N
Navigatör tuşu: 7
O
Otomatik Yeniden Arama: 14
P
Pil: 8
S
Saat ayarı: 12
Sessiz: 16
Sorun Giderme: 23
SP-PHONE (Hoparlör): 14
Ş
Şifre: 13
T
Tekrar Ara: 14
Telefon Rehberi: 18
Z
Zil Sesi Şiddeti: 15
Zincirleme arama: 19
-27-
KX-TS560_580FX.book
Page 28
Tuesday, December 16, 2008
10:18 AM
N Česká republika
Obchodní zastoupení
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
telefon:
+420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
NSlovensko
Obchodné zastúpenie
Panasonic Slovakia, spol. s r.o.
Štúrova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika
Tel. číslo: +421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2311
web: www.panasonic.sk
N Türkiye
Uygunluğu Değerlendiren kuruluş
Nemko Comlab AS
Gasevikveien 8, P.O.Box 96
N-2027 Kjeller, Norway
Tel: +47 64 84 57 00
Faks: +47 64 84 57 05
E-mail: [email protected]
Web: http://www.comlab.no/index.htm
NRomania
Panasonic Romania SRL
Piata Montreal nr. 10, Cladirea WTC,
Intrarea D, Etajul 2, Camera 2.12; 2.13; 2.05
Sector 1, Bucuresti
+40.21.316.31.61
Telefon:
+40.21.316.04.46
Fax:
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
ithalatçı firma:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tel: +4940 8549 3555
Faks: +4940 8549 3560
E-mail: [email protected]
Web: http://www.panasonic-tc.de
DoC Server: http://doc.panasonic.de
ELEKTRONiK SANAYi MÚMESSiLLiK VE TiC. A.Ş.
Kağıthane Cad. Sevilen Sok. No:
65 Çağlayan - İSTANBUL
Tel: (0212) 210 69 00
Faks: (0212) 222 77 26
Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı Tel No:
444 33 34
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Telif hakkı:
Bu materyalin telif hakkı Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.’ye aittir ve
sadece dahili kullanım için çoğaltılabilir. Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd.’nin yazılı izni olmadan başka herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılması
yasaktır.
© 2008 Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Tüm Hakları Saklıdır.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement