Panasonic KXTGE110FX Operating instructions

Panasonic KXTGE110FX Operating instructions
TGE110FX.indd 1
Navodila za uporabo
Digitalni Brezžični telefon
Model št.
KX-TGE110FX
Pred prvo uporabo, preberite “Kako
začeti” na strani 12.
Hvala za nakup Panasonic izdelka.
Prosimo preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo
uporabo.
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 2
Kazalo
Predstavitev
Informacije o priloženi opremi ....... 3
Splošne informacije.. ..................... 4
Grafični simboli uporabljeni na
napravi in njihovi opisi....................5
Pomembne informacije
Za vašo varnost. ............................ 7
Pomembne varnostna navodila. .... 8
Za najboljše delovanje .................. 9
Ostale informacije.......................... 10
Tehnične lastnosti. ........................ 11
Kako začeti
Nastavitve...................................... 12
Opombe pri nastavitvah . ............... 13
Meni............................................... 14
Storitev Prikaza Identitete
klicočega(PIK)
Uporaba PIK storitve . ................... 23
Programiranje
Blokiranje klicev.. ........................... 25
Ura in alarm ................................... 26
Osebne nastavitve......................... 27
Osnovne nastavitve. ...................... 28
Uporabne informacije
Glasovna tajnica ........................... 31
Vodič za odpravo težav. . ............... 31
Tabela znakov ............................... 33
Slovar tujk
Slovar tujk . ..................................... 35
Datum in ura.. ................................ 14
Ostale nastavitve.. ......................... 14
Fukcijske tipke . ............................ 15
Prikazani znaki na zaslonu . .......... 16
Sestava menija .............................. 17
Klicanje/Javljanje na klic
Klicanje. ......................................... 18
Javljanje na klic. ............................ 18
Uporabne funkcije med klicem.. .... 19
Ponavljanje klica . .......................... 19
Zaklepanje. .................................... 20
Lokator slušalke............................. 20
Imenik
Imenik slušalke . ............................ 21
Hitro klicanje.. ................................ 22
2
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 3
Predstavitev
Informacije o priloženi opremi
Priložena oprema
Št.
Oprema
Količina
1
AC pretvornik/S003AIV0600040
1
2
Telefonski kabel
1
3
Akumolatorske baterije
4
Pazna zaponka*2
2
*1
1
Glejte spodaj za nadomestne baterije.
Pokrov slušalke je pripet na slušalki.
*1
*2
1
2
3
4
Dodatna/zamenljiva oprema
Kontaktirajte vašega Panasonik trgovca za podrobne informacije.
Oprema
Številka modela/Tehnične lastnosti
Akomulatorske
baterije*1
Tip baterije:
– Minimalna kapaciteta 300 mAh
– Nikel metal hibridne (Ni-MH)
– 2 x AAA (R03) velikost za slušalko
– 1.2 V
Nadomestne baterije, lahko imajo drugačno kapaciteto kot originalne
baterije. Priporočamo uporabo Panasonic akomulatorskih baterij.
*1
Ostale informacije
R Oblika in tehnične lastnosti, se lahko spremenijo brez vnaprejšnega obvestila.
R Ilustracije v teh navodilih, se lahko rahlo raztlikujejo od dejanskega izdelka.
3
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 4
Predstavitev
Splošne informacije
● Ta izdelek je namenjen za uporabo v naslednjih državah Češka,
Slovakška, Estonija, Latvija, Litva, Hrvaška, Slovenija, romunija in
bolgarija.
● V primeru pojavija težav z napravo, kontaktirajte vašega prodajalca ali
serviserja
● Za uporabo v ostalih državah, kontaktirajte vašega dobavitelja opreme.
Izjava o skladnosti:
● Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavlja, da je oprema (KX-TGE110)
skladna z ustreznimi odločbami direktive 2014/53/EU. Izjave o skladnosti
za Panasonic izdelke, opisane v teh navodilih so na voljo za prenos z
obiskom na internetni strani
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Kontakt Pooblaščenega predstavnika:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Naravovarstvene informacije
Naravovarstvene informaicje v EU regulativi (EC) št. 1275/2008 so bile spremenjene z (EU) regulativo pš. 801/2013. Od 1 Januarja 2015.
Obiščite spletno stran:
http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Infomracije izdelka povezane z energetsko učinkovitostjo (Javno)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti in priporočila so omenjena
na zgornji internetni strani.
4
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 5
Predstavitev
Grafični simboli uporabljeni na napravi in njihovi
opisi
Simbol
Razlaga
Izmenični električni
tok (A.C.)
Enosmerni električni tok
(D.C.)
Simbol
Razlaga
Naprava razreda II
(Naprava v kateri je
zaščita pred elektirčnim udarom zasnovana
na dvojni izolaciji ali
ojačani izolaciji)
“Vklop” (napajanje)
Ozemljitev
“Izklop” (napajanje)
Priklop ozemljitvene točke
Stanje pripravljenosti
(napajanje)
Funkcijonalna ozemljitev
“Vklop”/“Izklop
(Napajanje; PritisniPritisni)
Samo za notranjo uporabo
Previdnost, nevarnost
električnega udara
5
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 6
Predstavitev
Za vašo nadaljnjo uporabo
Priporočamo, vodenje evidence naslednjih informacij, ki lahko
pomagajo pri popravilu pod garancijo.
Serijska številka
Datum nakupa
(Nahaja se na zadnji strani bazne postaje)
Ime in naslov dobavitelja
Pritrdite vaše potrdilo o nakupu naprave
6
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 7
Pomembne informacije
Za vašo varnost
Za preprečitev resnih poškodb in
izgubo življenja, previdno preberite
ta navodila za uporabo, da zagotovite ustrezno in varno uporabo
tega izdelka.
Opozorilo
Priključek za elektriko
● Uporabljajte le vir napajanja ki
je označen na izdelku.
● Ne preobremenjujte napajalnih vtičnic in podaljškov. To lahko povzroči
nevarnost požara ali električnega
udara.
● Popolnoma vstavite AC adapter/
vtič v električno vtičnico. Če tega
ne storite, lahko povzročite
električni šok in/ali prekomerno
toploto, ki lahko povzroči požar.
● Redno odstranite prah, itd iz AC
adapterja/ vtiča, tako da ga
odstranite iz električne vtičnice,
nato obrišete prah s suho krpo.
Nakopičen prah lahko povzroči
napako na izolaciji pred vlago, ki
lahko povzroči požar.
● Izključite napravo iz električne
vtičnice, če opazite dim, nenormalen vonj, ali slišite nenavaden
hrup. Ti pogoji lahko povzročijo
požar ali električni šok. Prepričajte
se, da ni več dima in se obrnite na
pooblaščen ser-visni center.
● Izvlecite iz električne vtičnice
in se nikoli ne dotikajte notranjosti izdelka, če je bilo ohišje
zdrobljeno.
● Nikoli se ne dotikajte vtiča z
mokrimi rokami. Obstaja
nevarnost električnega udara.
Namestitev
● Da bi preprečili nevarnost
požara ali električnega šoka, ne
izpostavljajte izdelka dežju ali
vlagi.
● Ne postavljajte ali uporabljajte v
bližini samodejnih nadzornih
naprav, kot so avtomatska vrata in
požarni alarmi. Radijski valovi, ki
jih oddaja ta naprava lahko
povzroči nepravilno delovanje teh
naprav, kar lahko povzroči nesrečo
● Ne dovolite, da bi adapter AC ali
tele-fon-ski kabl, ekstremno
vlekli, ukrivljali ali polagali težkih
predmetov
Zaščitni ukrepi
● Pred čiščenjem izključite napravo
iz električne vtičnice. Ne uporabljajte tekočih ali razpršljivih čistil.
● Ne razstavljajte izdelka.
● Ne polivajte tekočin (detergentov,
čistil, ipd) na telefonski priključek,
ali dovolite, da postane mokrer. To
lahko povzroči požar. Če je telefonski priključek zmočen, ga takoj
potegnite iz telefonsko vtičnico, in
ga ne uporabljajte.
Zdravstveno opozorilo
● Posvetujte s proizvajalcem
kakršnih koli osebnih medicinskih
pripomočkov, kot so srčni spodbujevalniki ali slušni aparati, da
ugotovite ali so ustrezno
7
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 8
Pomembne informacije
zaščiteni pred zunanjimi RF
(Radijskimi frekvencami). (Izdelek
de-luje v frekvenčnem območju od
1,88 GHz do 1,90 GHz, in prenos
RF moč znaša 250 mW (max.).
● Ne uporabljajte izdelka v
zdravstvenih ustanovah ali območjih kjer je to za-htevano. V
bolnišnicah ali zdravstvenih
ustanovah morda uporabljajo
medicinsko opremo, občutljivo za
zunanjo radiofrekvenčno energijo.
POZOR
Namestitev in lokacija
● Nikoli ne nameščajte telefonske napeljave med nevihto.
● Nikoli ne nameščajte telefonske
napeljave in vtičnic na vlažnih
lokacijah, razen, če ni vtičnica
odporna na vlago.
● Nikoli se ne dotikajte neizoliranih
tele-fonskih žic ali priključkov,
razen če je bila telefonska linija
prekinjena na omrežnem vmesniku.
● Bodite previdni, ko
nameščate ali spreminjate
telefonske linije.
● AC adapter se uporablja kot
glavni izklop naprave. Prepričajte se, da je AC vtičnica
nameščena blizu izdelka in
lahko dostopna.
● Ta izdelek ne more klicati, če:
– baterije slušalke je potrebno na-polniti
ali polnjenje ni uspelo.
- Izpad električne energije
- Funkcija zaklepanje tipk je vključena.
Baterije
● Priporočamo uporabo beterij
omenjenih na strani 3.
Uporabljajte samo akomulatorske baterije Ni-MH baterije
ve-likosti AAA (R03) .
● Ne mešajte starih in novih baterij.
● Ne odpirajte ali poškodujte
baterije. Izpust elektrolita iz baterije je jedka tekočina in lahko
povzroči opekline ali poškodbe
oči ali kože.Elektrolit je strupen
in je lahko škodljiv če ga
zaužijete.
● Bodite previdni pri ravnanju z
baterijam. Ne dovolite, da se
prevodni materiali, kot so prstani,
zapestnice, ali ključi dotaknjejo
baterije, sicer lahko povzročijo
kratek stik baterije in / ali prevodni
material, se lahko pregreje in
povzroči opekline ali požar.
● Polnite baterije samo za
uporabo s to napravo v skladu z
omejitvami in navodili določenimi v teh navodilih za uporabo.
● Uporabljajte samo združljiv
polnilec baterij. Ne spreminjajte
polnilnika. Neupoštevanje teh
navodil lahko povzroči otekanje
ali eksplozijo baterije.
Pomembna
varnostna navodila
Ko uporabljate ta izdelek, morate
upoštevati osnovne varnostne ukrepe,
da se zmanjša nevarnost požara,
električnega šoka in poškodb oseb z
naslednjimi ukrepi:
8
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 9
Pomembne informacije
1. Ne uporabljajte naprave v bližini
vode, na primer, v bližini kadi,
umivalnika, pomivalnega korita,
ali kadi za perilo, v mokri kleti ali v
bližini bazena.
2. Izogibajte se uporabi telefona
(razen brezžičnega tipa) med
nevihtami. Obstaja lahko majhno
tveganje električnega udara zaradi strele.
–– Stran od elektronskih naprav
kot so TV, radio, osebni računalnik, brezžičnih naprav ali ostalih
telefonov.
– napravo obrnite stran od zunanjih oddajnikov radijskih frekvenc kot so antene celic mobilnih
postaj. (Izogibajte se postavljanja
bazne postaje na okensko polico
ali v bližino oken)
3. Ne uporabljajte telefona v bližini
uhajanja plina, da sporočite
uhajanje plina.
● Pokritost in kvaliteta zvoka
je odvisna od lokalnih pogojev v prostoru.
4. Uporabljajte samo napajalni kabel in baterije, navedene v tem
priročniku. Ne mečite izrabljenih
baterij v ogenj,lahko eksplodirajo.
Preverite lokalna navodila za
morebitna posebna navodila za
odlaganje.
● Če sprejem bazne postaje na
trenutni lokaciji ni zadovoljiv,
premaknite bazno postajo na
drugo lokacijo za boljši sprejem.
Okolje
SHRANITE TA NAVODILA
● Izdelek naj ne bo blizu naprav, ki
povzročajo električni šum, kot so
flourescenčne čuči in motorji.
Za najboljše rezultate
● Izdelka ne izpostavljajte
prekomernemu dimu, prahu, visokim temperaturam in vibracijam.
Osnovna enota lokacija/izogibanje šumu
● Naprava naj ne bo izpostavljena
direktni sončni svetlobi.
Osnovna enota in druge združljive
Panasonic naprave uporabljajo
radijske valove, da komunicirajo
med seboj.
● Za maksimalno pokriitost s signalom in brezšumno komunikacijo,
namestite vašo bazno enoto:
- na primerno visoko sredinsko
lokacijo brez ovir med slušalko in
bazno postajo.
● Ne postavljajte težkih predmetov
na napravo.
● Če naprave ne boste uporabljali
dlje časa, jo izključite iz
električnega omrežja.
● Naprava naj ne bo v bližini
izvorov toplote, kot so radijatorji, kuhalniki, itd. Naprava
naj se nahaja v prostoru,
9
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 10
Pomembne informacije
kjer temperatura ni nižja od 0
°C in višja od 40 °C. Izogibajte
se vlažnim kletem.
● Maksimalni domet naprave, se
lahko zmanjša, če se uporablja v
naslednjih porstorih: Blizu ovir kot
so hribi, tuneli, podzemljo, blizu
kovinskih objektov kot so žična
ograja, itd...
Odstranjevanje stare opreme
in iztrošenih baterij (Samo za
Evropsko unijo in države z
reciklirnim sistemom)
1
2
● Uporaba naprave blizu električnih
apar-atov, lahko povzroči motnje.
Prestavite električne aparate.
Vzdrževanje
● Obrišite zunanjo površino
naprav z mehko vlažno krpo.
● Ne uporabljajte bencina,
razredčila, ali katerega koli
brusnega praha.
Ostale informacije
● POZOR: Če je baterija
zamenjana nepravilno, obstaja
nevarnost eksplozije. Iztrošene
bater-ije zavtžite v skladu z
navodili.
Obvestilo za odstranjevanje
izdelkov, prenos, ali vrnitev
● Ta izdelek lahko shrani vaše
osebne / zaupne informacije. Da
bi zaščitili vašo zasebnost /
zaupnosti, vam priporočamo, da
izbriše podatke, kot so imenik ali
vnosi, seznam klicatelja iz
pomnilnika, preden odstranite,
prenesete, ali vrnitev izdelek.
Ti simboli ( 1 , 2 ) na izdelku,
pakiranju, in/ali spremnih dokumentih, pomenijo, da rabljenih
električnih in elektronskih izdelkokv
in baterij ne smete mešati s
splošnimi gospodinjskimi odpadki.
Za pravilno obdelavo, predelavo in
recikliranje starih izdelkov in
iztrošenih baterij, vas prosimo, da
jih zavržete na zbirnih točkah, v
skladu s svojo nacionalno
zakonodajo
Z pravilnim razporejanjem teh
izdelkov in baterij, boste pomagali pri
varčevanju dragocenih naravnih
virov in preprečiti morebitne neg-ativne učinke na zdravje ljudi in okolje,
ki bi sicer izhajala iz neustreznega
ravnanja z odpadki.
Za več informacij o zbiranju in
recikliranju starih izdelkov in baterij,
prosimo da se obrnete na občino,
vaše podjetje za odtranjevanje
odpadkov ali prodajno mesto, kjer
ste kupili napravo.
10
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 11
Pomembne informacije
Za poslovne uporabnike v
Evropski uniji
Če želite zavreči vašo električno
opremo ali izdelke, se obrnite na
vašega dobavi-telja za podrobnejše
informacije.
Informacije za odstranjevanje v ostalih državah
izven Evropske unije
Simboli
( 1 , 2 ) veljajo le v
Evropski uniji. Če želite zavreči to
napravo, se obrnite na lokalne oblasti
ali trgovca in ga prosite za navodila
za pravilen način odstranjevanja.
Opomba za simbol na bateriji
Simbol
( 2 ) je lahko uporabljen
v kombinaciji s simbolom za kemikalije.
Tehnične lastnosti
● Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
● Frekvenčni razpon:
1.88 GHz do 1.90 GHz
● RF oddajna moč:
Približno. 10 mW (povprečna
moč na kanal)
250 mW (max.)
● Napajanje: 100-240 V
AC, 50/60 Hz
● Poraba električne
energije:
Bazna enota:
Stanje pripravljenosti:
Približno. 0.55 W
Maksimalno: Približno. 1.2 W
● Pogoji delovanja
0 oC - 40 oC, 20 % – 80 % relativna vlažnost
Opomba za odsranjevanje
baterij
Glejte “Namestitev baterije” na strani
12.
11
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 12
Kako začeti
Nastavitve
Povezovanje
■ Bazna postaja
Povežite AC pretvornik na
napravo tako da slišite klik.
Povežite AC pretvornik na
elektirčno vtičnico.
Povežite telefonski kabel
na aparat, in nato do telefonske vtičnice.
DSL/ADSL filter (ni priložen) je
zahtevan, če uproabljate DSL/
ADSL toritev.
Opomba:
● Uporabite sanmi priložen
Panasonic AC pretvornik
S003AIV0600040.
Namestitev baterij
● UPORABITE SAMO Ni-MH batterije velikostiAAA (R03) ( A ).
● Ne uporabljajte Alkalinih/Manganskih Ni-Cd baterij.
● Preverite polariteto.
1
Pritisnite
navzdol
2
Potegnite
A
● Uporabljajte samo priložen telefonski kabel.
LINE
12
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 13
Kako začeti
Polnjenje baterij
Polnite približno 7 ur.
Ko slušalka potrebuje polnjenje je na
zaslo nu prikazan napis “LOW
BATTERY” in slišite opozorilni pisk
vsake 2 minuti med pogovorom,
napolnite baterijo pred naslenjo uporabo.
Med polnjenjem se bo spreminjal
znak
na zaslonu..
OK
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
Opomba za sestavo
naprave
Opomba za povezovanje
● AC pretvornik mora ostati povezan
ves čas. (Med običajno uporabo
se pretvornik segreje.)
● AC pretvornik naj bo priključen na
navpično ali talno električno
vtičnico. Ne priključujte AC pretvornika na vtičnico nameščeno na
strop, ker lahko teža pret-vornika
iztakne AC pretvornik iz vtičnice.
Priporočamo namestitev dod -atnega
telefona, ki ne potrebuje električnega
napajanja na isto telefonsko linijo, če
imate takšno telefonsko vtičnico v
vaši hiši.
Opomba za namestitev baterij
● Uporabite priložene akomulatorske bater-ije. Za nadomestne
baterije priporočamo uporabo
Panasonic akomulatorskih
baterij opisane na straneh 3 in 8.
Opomba za polnjenje baterij
● Normalno je da se slušalka med
polnjen-jem baterij segreje.
● Kontakte na polnilcu in slušalki
čistite z suho in mehko krpo
enkrat mesečno. Kontakte čistite
pogosteje, če je naprava izpostavljena maščobi, prahu ali
visoki vlagi.
Stanje baterije
Baterija je polna
Baterija je srednje polna
Baterija skoraj prazna
Utripa, ko je baterija skoraj
popolnoma prazna
V času izpada električne energije
V času izpada električne enerfije
naprava ne bo delovala.
13
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 14
Kako začeti
Zmogljivost Panasonic Ni-MH
baterije (priložene baterije)
Datum in ura
1 u m,
d
pritisnite O .
L
Delovanje
Operating time
Pri stalni uporabi Maks. 10 ur.*1
Ni v uporabi
200 hours max.*1
(stanje pripravljenosti)
*1
Če je eco način izključen.
Opomba:
● Dejanska zmogljivost baterije je
odvisna od uporabe in okolice.
L
R
L
Telefon ima enostaven sistem
menijev. Vsak meni ima seznam,
katerega lahko vidite na sestavi
menijev na strani 17.
Ko je slušalka vključena in v stanju
pripravljenosti:
1
m za odpiranje menija.
u
L
R
2
:
Možnosti, ki so na voljo.
3 O za izbiro opcije.
4 Za vrnitev v predhodni nivo
“CLOCK/ ALARM”,
2 “DATE & TIME”.
3 O da izberete opcijo.
4 Vnesite datum z uporabo tipkovnice
L
R
(npr. 12--08--16 za 12-i Avgust
2016) in pritisnite
trditev.
O
L
R
za po-
5 Vnesite uro z uporabo tipkovnice
(npr. 14--30 za 2:30pm) in pritisnite O da shranite nastavitev.
L
Premikanje po menijih
R
R
R
Ostale nastavitve
Jezik
Če ne morete prebrati napisanega
jezika na zaslonu, spremenite
nastavitev jezika. Privzeti jezik je
ANGLEŠČINA, za spremembo te
nastavitve, glejte stran 28.
LsR
L
R
menija, pritisnite
b.
L
R
5 Za izhod iz menija in v stanje
pripravljenosti, večkrat pritisnite b .
L
R
Opomba:
Če ne pritisnete katere koli tipke
več kot 30 sekund, se slušalka
avtomatično vrne v stanje pripravljenosti.
Način izbiranja
Če ne morete izvajati klicev, spremenite to nastavitev v vkladu z
navodili ponudnika telefonske linije.
Privzeta nastavitev je TONE”, za
spremembo te nastavitve, glejte stran
29.
“TONE”: Ta tonsko izbiranje.
“PULSE”: Ta pulzno izbiranje.
14
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 15
Kako začeti
1
Funkcijske tipke
2
Slušalka
3
1
2
3
4
4
5
11
6
12
5
6
OK
13
7
14
7
15
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
8
9
8
9
16
10
17
18
10
11
Ojačanje
Med klicem, pritisnite tipko za
ojačanje glasnosti sprejema.
Glasnost gor
Med klicem, pritisnite povečanje
sprejemnika/glasnosti zvočnika
glejte stran 18. Ko telefon zvoni,
pritisk na tipko poveča glasnost
zvonenja 18.
Glasnost dol
Med klicem, pritisnite zmanjšaj
sprejemnika/glasnosti zvočnika
glejte stran 18. Ko telefon zvoni,
pritisk na tipko zmanjša glasnost zvonenja 18.
Zvočnik
Menu/Gor/Izklop mikrofona
Pritisnite, da odprete Menu.
Pritisnite za premik skozi
možnosti menija, sezma klicev,
imenika.
Pritisk med klicem, za vklop/izklop mikrofona 19.
OK/Govor/Zvočnik
Pritisnite za izbiro opcije menija in
za potrditev prikazane možnosti.
Pritisnite da izvedete in sprejmete klic. Med klicem, pritisnite
za izklop/vklop zvočnika.
Spominska tipka
Pritisnite za prikaz shranjenih
vnosov.Pritisnite in držite za
shranjevanje imena in številke.
Tipkovnica
/Pulzno v Tonsko izbiranje/
Zaklep tipkovnice.
Kličite zvezdico. Med klicem, pritisnite za spremembo iz pulznega
v tonski način izbiranja. Pritisnite
in držite zta zaklep tipkovnice.
Mikrofon
Zvočnik
15
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 16
Kako začeti
12
13
14
15
Zaslon
glejte stran 16 pregled
prikazanih znakov.
Konec klica/Vklop/Izklop
slušalke/Izbriši/ Nazaj
Pritisnite za končanje klica.
Pritisnite in držite približno 5
sekund za vklop slušalke. Pritisnite in držite približno 5 sekund
za izklop slušalke. V načinu urejanja, pritisnite za izbris znaka in
številke.
Vrnite se v predhodni nivo
menija.
Imenik/dol
Pritisnite, da orprete imenik. Pritisnite za premik skozi možnosti
menija, seznam kllicev in vnosov
imenika.
Ponavljanje /Seznam klicev
V stanju pripravljenisti, pritisnite
c
nato izberite željen seznam, katerega želite odpreti.
#/Ponovitev klica/Flash
Kličite z #.
Pritisnite in držite za uporabo
Preklopniki/PBX stortivijo in
nekaterimi ponudniki.
Pavza
Pritisnite in držite za vnos pavze
(P) ko vnašate številko pred
klicem ali shranjujete številko.
Kontaktni polnjenja
L
16
17
18
Bazna enota
1
2
1
Tipka za lociranje
Uporabite za iskanje založene slušalke.
Kontaktni polnjenja
2
Prikaza ni znaki
R
Datum in Ura ali ime slušalke
V stanju pripravljenosti, pritisnite držite
O za spremembo prikaza
zaslona v stanju pripravljenosti med
datumom in imenom slušalke.
Znak za moč signala.
Miruje, ko je slušalka prijavljena
in v dometu. Utripa, ko je izven
dometa bazne postaje, ali išče
bazno postajo.*
Vkljjučen je ECO način
L
R
Vključen je način Zero Emit
16
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 17
Kako začeti
Zvonec je izključen
Utripa, da označuje nov
neodgovorjen klic in ko gledate
nov neodgovorjen klic v seznamu
klicev. Miruje, ko gledate neodgovorjene klice v seznamu.
Sestava menijev
PHONEBOOK
- ADD NEW
- EDIT
- DELETE*1
Miruje, ko izvajate
odhodni klic, utripa pri
vhodnem klicu
- DELETE ALL*1
CALL BLOCK
CLOCK/ALARM
- DATE & TIME
- SET ALARM
PERSONAL SET
Označuje odhodni klic, ko
pregledujete senzm klicev
- HANDSET TONE
- RING VOLUME
- RING MELODY
Aktiviran je zvočnik
- KEY TONE
- HANDSET NAME
Odprt je meni
- AUTO ANSWER
Tipkovnica je zaklenjena
- LANGUAGE
NAstavljen je alarm.
Utripa, ko alarm zvoni.
ADVANCED SET - ECO MODE
- ZERO EMIT
Utripa, ko označuje novo
glasovno sporočilo. Miruje, ko
je bilo sporočilo pregledano v
seznamu klicev.
- AUTO PREFIX
- RECALL TIME
- DIAL MODE
- CHANGE PIN
Imenik je odprt
- REGISTER
Več vnosa teksta po..
*Če ste na klicu, med tem ko se
premikate izven dometa bazne postaje, boste slišali opozorilni ton. Premaknite se bližje bazni postaji.
- UNKNOWN CALL
- BY NUMBER
Označuje odgovorjen klic,
ko pregledujete seznam
klicev
# je bil pritisnjen med klicanjem.
- VIEW
- UNREGISTER*2
- RESET
Na voljo sam, če je shranjen
imenik.
*
*
Ta funkcija ni na voljo za ta model.
Opomba:
Za znakovno tabelo, glejte stran 33.
17
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 18
Klicanje/Javljanje na klic
Primer: Če morate klicati linijo z zasegom 0, ko izvajate zunanji klic:
1 Pritisnite in držite 0 . “P”
(pavza) bo prikazan.
Klicanje
1 Dvignite slušalko in vtipkajte
L
telefonsko številko
● Za popravek številke pritisnite
b.
L
L
L
L
2 Pokličite telefonsko številko.
R
t/h za klicanje.
● Za klicanje z uporabo
zvočnika, ponovno pritisnite
t/h .
3 Ko končate s klicem, pritisnite
e ali položite slušalko na
bazno postajo ali polnilec.
2 Pritisnite
R
R
R
R
L
t/h .
R
Opomba:
Vstavljena bo 3 sekundna pavza za
vsak pritisk in držanje
na slušalki.
0
L
R
(pavze)
Javljanje na klic
Opomba:
Med pogovorom, lahko spremenite med Ko sprejemate klic, indikator za zvonindikator hitro utripa.
pogovorom preko zvočnika in proso- jenje in
toročnim s pritiskom na t/h .
1 Dvignite slušalko in pritisnite
L
R
Prilagajanje glasnosti
zvočnika
- da izberete željeno glas+ ali
nost med pogovorom.
L
R
L
R
Povčeajte glasnost zvočnika
A med pogovorom. “AMPLIFY ON”.
L
R
Opomba:
Med pogovorom ko uporabljate
prostoročno telefoniranje, ta funkcija ni na voljo.
t/h
L
ko naprava zvoni.
e ali ali postavite slušalko na
polnilec.
L
R
Avtomatično javljanje na klic: Na
klic se lahko javte enostavno z
dvigom slušalke (stran 27).
Prilagajanje glasnosti zvonjenja
- za izbiro željene
+ ali
glasnosti zvonenja.
L
Pavza (za PBX uporabnike)
R
2 Ko končate s pogovorom, pritisnite
R
L
R
Pavza je včasih zahtevana, ko izvajate
klice z uporabo PBX (hišne telefonske centrale). Ko shranjujete klicno
kartico in/ali PIN v imenik, je pavza
prav tako potrebna.
18
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 19
Klicanje/Javljanje na klic
Uporabne funkcije
med klicem
Izkop mikrofona (Mute)
u
Ponovitev klica
Klicanje z uporabo seznama
ponavljanja klicev
1
n Med pogovorom.“MUTE ON” Zadnjih 10 številk je klicanih in
shranjenih v seznam klicev (vsak
2 Za ponovni vklop mikrofona,
po maks. 24 znakov.).
L
R
ponovno pritisnite
u n.
L
R
Recall
f omogoča uporabo posebnih
funkcij na vašem PBX-u (hišna
telefonska centrala), kot je predaja klica ali dostop do opcijskih
telefonskih funkcij in storitev.
L
1
2
R
Opombe:
Za spremembo recall časa, glejte
stran 28.
Za čakajoč klic ali PIK (Prikaz
Identitete Klicočega) storitev
Za uporabo čakajočega klica ali PIK
storitve, morate biti naročeni na to
storitev pri vašem operaterju. Ta
funk-cija vam omogoča spre-jem
klicev, ko že imate en aktivni klic. Če
sprejmete klic, ko že imate klic,
slišite v slišalki ton za klic na čakanju.
Če ste naročeni na obe storitvi (PIK
in klic na čakanju), je prikazana
informacija o čakajočem klicu po
tem ko slišite ton za čakajoč klic v
slišalki.
Pritisnite in držite f za javljanje na klic na čakanju.
L
R
3
c , “REDIAL”, pritisnite O .
L
R
L
R
: Izberite željeno telefonsko
številko.
LsR
t/h .
L
R
Opomba:
Če klicateljeva številka natančno
ustreza vnosu shranjenem v imeniku,
bo prikazano ime.
Brisanje številke ali celotnega
seznama za ponavljanje klicev
1
2
3
4
5
c , “REDIAL”, pritisnite O .
L
R
L
R
: izberite željeno telefonsko številko.
LsR
d
“DELETE”
c,
ali “DELETE ALL”.
L
R
L
R
O.
O za potrditev ali b
L
R
za
vrnitev v predhodni nivo menija.
L
R
L
R
Kopiranje seznama ponavljanja v imenik
1
2
c , “REDIAL”, pritisnite O .
L
R
L
R
: Izberite željeno telefonsko številko
LsR
3 c . “SAVE NUMBER".
4 O . “ENTER NAME”.
5 Vnesite ime in pritisnite O .
L
L
R
R
L
R
Številka je prikazana.
19
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 20
Klicanje/Javljanje na klic
6 Uredite številko, če je to potrebno in nato pritisnite
Številka je shranjena.
O.
L
R
Opomba:
Glejte vnos imen in pisanje namigov
na strani 21.
Zaklep/Odklep tipkovnice
Tipkovnica je lahko zaklenjena,
tako da se ne da izvesti nobenih
klicev ali spremeniti nastavitev.
Opomba:
Ko je tipkovnica zaklenjena, se še
vedno lahko javite na dohodni klic
in delovanje slušalke bo normalno.
Ko se klic konča, se tipkovnica
ponovno zaklene.
1 Pritisnite in držite k , “KEYS
L
R
LOCKED” in
znak je
prikazan.
2 Ponovno pritisnite in držite
k
L
R
za odklep tipkovnice.
Lokator slušalke
Lokator slušalke lahko uporabite, da
opozorite uporabnika slušalke, da ga
iščete ali locirate založeno slušalko.
Na klici za lociranje slušalke se ne
morete javiti na slušalki.
1
p na bazni postaji.
L
R
Slušalka bo zvonila.
2 Za ustavitev zvonenja, pritisnite, katero koli tipko.
20
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 21
Imenik
: Premik med znaki/številkami.
LsR
Imenik
0
Dodate lahko do 50 imen in telefonskih številk. Imena so lahko
dolga do 12 znakov in lahko
vsebujejo do 24 številk.
R
L
R
Pregled ali klicanje vnosov
1
2
Dodajanje vnosov v imenik
Ko ste naročeni na storitev PIK, za
prikaz imena klicatelja namesto
številke, shranite celotno telefonsko
številko, vključno z območno kodo v
imenik.
Shranite lahko več vnostov na enako
ime. Vendar, da preprečite nepotrebno podvajanje vnosov, lahko
shranite samo eno številko hkrati.
1
m. “PHONEBOOK”.
u
L
R
d
2 O,
“ADD NEW”.
3 O . “ENTER NAME”.
4 Vnesite ime ali pritisnite O .
L
R
L
R
L
R
L
Vnos je shranjen.
6
O.
R
b
večkrat pritisnite za vrnitev
v stanje pripravljenosti
L
L
3
R
Vnos imen in pisanje namigov
Uporabite črke tipkovnice za vnos
imen, npr za hranitev TOM:
6 pritisnite trikrat za vnos O.
6 pritisnite enkrat za vnos M.
R
L
R
b za izbris zadnjega znaka ali
številke.
L
2
3
Pritisnite in držite b za 1 sekundo
za brisanje vseh znakov ali številk.
R
za klicanje ali b za
vrnitev v stanje pripravljenosti.
R
L
R
R
R
u
m. “PHONEBOOK”.
O,
d “EDIT”, pritisnite
O.
L
R
L
R
L
R
L
R
: Izberite vnos, ki ga želite
urediti ali iskati po abecednem redu pritisnite O .
LsR
L
4
5
R
b
za brisanje imena, če je potrebno, nato vnesite novo ime
in pritisnite O . Obstoječa
številka je prikazana.
L
R
L
R
b Za brisanje številke, če je to
potrebno, nato vnesite novo
številko in pritisnite O . Nov
vnos je shranjen.
L
R
L
R
L
R
t/h
L
Urejanje imena in številke
1
R
L
znak je prikazan.
Opomba:
Ko je prikazano ime, za spremembo številke, pritisnite c .
Za vrnitev v ime, pritisnite b .
8 pritisnite enkrat za vnos T.
L
p.
R
: Izberite željen vnos
ALI
Vnesite prvo črko imena, da
iščete po abecednem redu. Prvo
ime ki se začne s to črko ali
najbližjo črko v abecedi bo
prikazano.
s : Izberite željen vnos.
LsR
L
R
L
d
L
L
“ENTER NUMBER” je prikazan.
5 Vnesite številko in pritisnite
vstavljanje praznega mesta.
1 za vnos vejice.
L
6
R
b pritisnite večkrat za vrnitev
v stanje prirpavljenosti.
L
R
21
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 22
Imenik
1
2
3
Brisanje vnosov
u
L
1
2
R
L
pritisnite
“DELETE”,
O.
R
: Za izbiro vnosa, ki ga
želite izbrisati ali iskati po
abecedi, pritisnite O .
L
LsR
O
L
R
za potrditev ali
L
R
za preklic.
Brisanje vseh vnosov
3
u
L
R
R
L
R
b
spominsko tipko do 3
kjer je shranjen vnos.
2 b za brisanje imena, če je zahtevano, nato vnesite novo ime
in pritisnite O . Prikazana bo
obstoječa številka.
L1R
R
L
R
b za brisanje številke, če je
potrebo, nato vnesite novo
številko in pritisnite
O . Vnos je shranjen.
L
R
m. “PHONEBOOK”.
O,
d “DELETE ALL”,
pritisnite O .
Brisanje vnosa
O za potrditev ali b za preklic .1 Pritisntie željeno spominsko tipko
L
R
L
L
R
L
R
L
L
3
1 Pritisnite in držite željeno
d
O,
L
L
4
Urejanje vnosov
m. “PHONEBOOK”.
R
R
R
R
L
R
do 3 kjer je vnos shranjen.
L1R
L
R
2 Nato pritisnite in džite enako tip-
ko, prikazan je napis“DELETE?”.
Tipke za spominsko
klicanje
3
1 Vtipkajte števiko, katero želite.
2 Pritisnite in držite željeno spominsko tipko do 3 kjer želite
zamenjati vnos.
Ime v spominu je lahko dolžine do
12 znakov.
L1R
L
R
3 “REPLACE?”, pritisnite O .
4 Vnesite ime in pritisnite O .
5 ŠTevilka je prikazana.
6 O za shraitev ali b za preklic.
Shranjevanje telefonske
številke v spominske tipke
L
L
1 Pritisnite in džite , 2 ali 3 .
2 vnesite ime in pritisnite O .
R
R
R
Nadomeščanje vnosa
1
L
L
L
Vaš telefon lahko shrani 3 telefonske številke v spominske tipke ( ,
2 in 3).
L1R
Pritisnite O za potrditev ali
b za preklic.
L
L
3 Vnesite številko in pritisnite
R
L
R
L
R
Klicanje
O.
L
R
R
R
1 Pritisnite željeno spominsko tipko
R
L1R
do 3 , nato pritisnite
L
t/h .
R
L
R
22
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 23
PIK in seznam klicev
PIK in seznam klicev
Pregled seznama klicev
POMEMBNO
Za uporabo PIK, se najprej naročite
na storitev pri vašem ponudniku storitev.
Pritisnite O . Če ni vnosov v
seznamu klicov, bo prikaza
napis“LIST EMPTY”.
2 s : Za izbiro željenih vnosov.
1
R
Da zagotovite prikaz imena, se
prepričajte, da ste v imenik shranili
številko vkljuljučno z področno kodo.
Če številka ni na voljo, bo
prikazan napis“UNKNOWN.
Prikaz številke klicočega
Če ste naročeni na PIK, bo prikazana
številka klicočega (če številka ni
skrita) preden se javite na klic.
Zaslon lahko prikazuje 12 številk ali
znakov imena in telefonske številke.
Če je shranjeno ime in telefonska
številka v imenik, in če je vnos
najden, bo namesto številke,
prikazano ime na zaslonu.
Seznam klicev
V seznam klicev so shranjene podrobnosti zadnjih 20 prejetih klicev,
vključno s telefonsko številko,
datumom in uro klica.
Podrobnosti klica so shranjeni v
seznamu klicev, neglede na to ali je
bil klic odgovorjen. Ko je seznam
poln, in ko prejmete novi klic, bo
najstarejši klic avtomatično izbrisan
iz seznama klicev.
L
R
L
L
Številka klicočega je shranjena v
imenik in ime, ki ste ga določili bo
prikazano.
d
c,
L
“CALLER LIST”,
R
R
3 c , “VIEW”, pritisnite O .
4 Prikaz prikazuje datum in uro
L
R
L
R
klica.
5
d
večkrat pritisnite za prikaz
imena, številke in datume ter
ure klica.
L
R
Opomba:
izgine po pregledu vseh
neodgovorjenih klicev.
Klicanje številke iz seznama
klicev
1
2
3
c,
pritisnite
L
d
O.
R
L
R
L
“CALLER LIST”,
R
: Za izbiro željenih vnosov.
LsR
t/h
za klicanje
prikazanih vnosov.
L
R
Kopiranje številk iz seznama
klicev v imenik
1
2
3
c,
pritisnite
L
d
O.
R
L
L
R
“CALLER LIST”,
R
: Za izbiro željenih vnosov.
LsR
c , “VIEW”
d
“SAVE
NUMBER”.
Če je ime že vneseno, pojdite na
korak 5.
L
R
L
R
4 O . “ENTER NAME”.
5 Vnesite ime in pritisnite
L
R
O.
Prikazana je telefonska številka
L
R
23
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 24
PIK in seznam klicev
6 Uredite številko, če je to potrebno in nato pritisnite
da shranite vnos.
O
L
R
Opomba:
Glejte Vnos imen in pisanje namigov
na strani 21.
Brisanje vnosa
1
2
3
4
5
c,
pritisnite
L
d
O.
R
L
R
L
“CALLER LIST”,
R
: Za izbiro zahtevanih vnosov
LsR
d
c,
L
R
L
R
“DELETE”.
O , “CONFIRM?”.
O za potrditev ali b
L
R
L
R
L
R
za
preklic.
Brisanje celotnega seznama
klicev
1
2
3
4
c,
pritisnite
L
d
O.
R
c,
L
R
L
R
L
“CALLER LIST”,
R
d
L
R
“DELETE ALL”.
O , “CONFIRM?”.
O za potrditev ali b
L
R
L
R
L
R
za
preklic.
24
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 25
Programiranje
Nastavitev številke za blokado
Zapora dohodnih klicev
Telefon lahko nastavite tako, da
določene številke ne zvonijo.
u
L
Da bi ta funkcija dleovala, morate biti
naročeni na PIK storitev pri vašem
ponudniku storitve.
Vklop/Izklop zapore neznanim
številkam
1
u
m,
Shranite lahko do 50 telefonskih številk v
seznam blokiranih klicev.
1
m,
“CALL
BLOCK”, pritisnite O .
R
L
L
R
R
L
R
L
R
L
R
Vnesite številko ali predpono,
katero želite blokirati in pritisnite
R
L
R
d
d
d
L
d
2
, “BY NUMBER”, pritisnite O .
3
, “ADD NEW”, pritisnite O .
4 “ENTER NUMBER” je prikazan.5
“CALL
BLOCK”, pritisnite O .
L
L
R
O
R
L
R
L
R
da shranite.
2 UNKNOWN CALL, pritisnite O . 6 b večkrat pritisnite za vrnitev v
stanje pripravljenosti.
3
: Izberite ON ali OFF, pritisnite
L
R
LsR
4
O.
b pritisnite večkrat za vrnitev v
L
R
L
R
stanje pripravljenosti.
Spreminjanje vklopa/izklopa zapore klicev za shranjene številke
1
u
m,
d
“CALL
BLOCK”, pritisnite O .
L
R
L
R
L
2
1
2
3
4
5
R
d , BY NUMBER, pritisnite
L
Pregled seznama blokiranih številk
O.
R
L
R
3 “BLOCK MODE”, pritisnite O .
: Izberite“ON ali OFF, pritisnite
4
L
R
L
5
L
R
R
stanje pripravljenosti.
L
O.
R
L
d
R
“CALL BLOCK”,
R
d , “BY NUMBER”, pritisnite
d , “VIEW”, pritisnite O .
L
R
L
R
L
O.
L
R
R
: Ta izbiro zahtevanega vnosa.
LsR
b
večkrat pritisnite za vrnitev
v stanje pripravljenosti.
L
R
Urejanje številke
1
LsR
O.
b večkrat pritisnite za vrnitev v
u
m,
pritisnite
L
u
d
m,
“CALL
BLOCK”, pritisnite O .
L
L
R
R
L
2
3
4
R
L
R
L
O.
L
R
R
: Za izbiro zahtevanega vnosa
pritisnite O .
LsR
L
5
R
d , “BY NUMBER”, pritisnite
d , “EDIT”, pritisnite O .
L
R
b
za izbris številke, če je to
zahtevano, nato vnesite novo
L
R
številko in pritisnite O . Vnos je
shranjen.
6 b večkrat pritisnite za vrnitev v
stanje pripravljenosti.
L
L
R
R
25
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 26
Programiranje
Brisanje številk
1
u
R
L
R
L
2
3
4
5
6
Ura in alarm
d
m,
“CALL
BLOCK”, pritisnite O .
L
Nastavitev datuma in ure
R
d , BY NUMBER, pritisnite O .
d , “DELETE”, pritisnite O .
L
R
L
R
L
L
1
R
R
L
R
L
L
R
za
u
m,
d
L
R
L
2
3
4
5
L
R
R
O , “CONFIRM?”.
O za potrditev ali b
L
R
L
R
preklic.
L
R
za
R
za potrditev.
(npr: 14--30 za 2:30pm) in pritisntie O za shranjevanje.
R
d , “BY NUMBER”, pritisnite
d , “DELETE ALL”.
L
O
L
5 Vnesite uro z uporabo tipkovnice
“CALL
BLOCK”, pritisnite O .
R
R
R
in pritisntie
Brisanje celotnega seznama
L
R
(npr:12--08--16 za 12Avgust 2016)
preklic.
1
L
2 “DATE & TIME”.
3 O za nastavitev
4 Vnesite datum z uporabo tipkovnice
: Za izbiro željenega vnosa.
O , “CONFIRM?”.
O za potrditev ali b
d
R
L
R
LsR
L
u
m,
“CLOCK/
ALARM”, pritisnite O .
L
O.
L
L
R
R
Opomba:
Naprava avtomatično prilagodi datum
in uro, vsakič, ko je prejeta informacija o kklicočemu (Samo PIK
naročniki).
Nastavitev alarma
1
u
d
m,
“CLOCK/
ALARM”, pritisnite O .
L
R
L
R
L
2
3
R
d , “SET ALARM”, pritisnite
L
R
O.
L
R
: Izberite ON ali OFF ,pritisnite
O.
LsR
L
R
4 Če ste izbrali ON vnesite uro z up-
orabo 24 urnega formata HH - MM”
(npr 14:45 za 2:45pm) in pritisntie
O za shranjevanje
Ko je alarm vključen,je prikazan
znak
. Ko se alarm sproži, znak
utripa. Pritisnite katero koli tipko za
ustavitev zvoka alarma. Po 10
minutah, se bo alarm ponovno
L
R
sprožil. Pritisnite t/h ali
popolni izklop alarma.
L
R
e
L
R
za
26
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 27
Programiranje
Toni tipk
Osebne nastavitve
1
Glasnost zvonenja slušalke
Glasnost zvonenja slušalke, je
lahko nastavljena na različne
nivoje. Izberite med 5-imi nivojo
ali izklopom.
m,
“PERSONAL
1
SET”, pritisnite O .
u
L
d
R
L
R
d
“PERSONAL
O.
L
R
L
R
2 “HANDSET TONE”, pritisnite O .
3
: Izberite KEY TONE”, pritisnite
L
O.
L
4
5
R
R
: Izberite ON ali “OFF”.
LsR
O
za shranjevanje ali
b
2 “HANDSET TONE, pritisnite O .
za vrnitev v predhodni meni.
3 “RING VOLUME, pritisnite O .
Ime slušalke
4
: Izberite glasnost (1 - 5 ali
L
L
O
L
R
Melodija zvonenja slušalke
Izberete lahko različne melodije
zvonenja. Izberite med 5 različnimi
melodijami. Med premikanjem,
boste slišali vzorec zvoennja.
1
m,
“PERSONAL
SET”, pritisnite O .
u
d
R
R
Opomba:
Ko telefon zvoni, prilagodite glasnost
s pritiskom na s .
L
L
Nastavite lahko ime slušalke. Ime je
lahko dolžine 10 znakov.
za zhranjevanje ali b
za vrnitev v predhodni meni.
R
R
R
“OFF”).
L
L
R
LsR
5
R
LsR
R
L
u
m,
SET”, pritisnite
L
1
2
u
d
m,
SET”, pritisnite
L
R
“PERSONAL
O.
L
R
L
d
R
“HANDSET NAME”, pritisnite
O.
3 Vnesite novo ime slušalke
O za shranjevanje.
Za brisanje trenutnega imena ali če
L
R
L
R
L
R
naredite napako, pritisnite b za
izbrisanje zadnjega znaka.
L
R
Opomba
Glejte vnos imena in pisanje
2 “HANDSET TONE, pritisnite O . namigov na strani 21.
L
R
L
L
R
R
L
3
: Izberite “RING MELODY”,
pritisnite O .
LsR
L
4
5
R
: Izberite melodijo zvonenja (1 - 5).
LsR
O za shranjevanje ali b
za vrnitev v predhodni meni.
L
R
L
R
R
Avtomatično javljanje na klic
Telefon je nastavljen na avtomatično javljanje na klic z dvigom
slušalke iz bazne enote.Ta funkcija
se lahko izključi, tako da se javite
na klic s pritiskom na t/h .
1
m,
“PERSONAL
SET”, pritisnite O .
u
L
d
R
L
L
2
L
R
R
R
d
“AUTO ANSWER”, pritisnite
O.
L
L
R
R
27
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 28
Programiranje
3
4
: Izberite “ON”ali “OFF”.
v normalni mečin. Ta funkcija je
izključena.
1
m,
“ADVANCED
SET”, pritisnite O .
LsR
O
za shranjevanje ali b
za vrnitev v predhodni meni.
L
R
L
u
R
L
d
R
L
R
L
Jezik
R
d
O.
2
“ZERO EMIT”, pritisnite
1
m,
“PERSONAL
3
:
Izberite
“ON” ali “OFF”.
SET”, pritisnite O .
4
O
za
shranjevanje
ali b
2
“LANGUAGE”, pritisnite O .
za vrnitev v predhodni meni.
3
: Izberite željen jezik.
Auto predpona
4 O za shranjevanje ali b
u
L
d
R
L
L
R
L
R
R
LsR
L
R
d
L
L
R
L
R
L
R
R
LsR
L
R
L
R
za vrnitev v predhodni meni.
Osnovne nastavitve
Eco način
Z upravljanjem telefona v Eco
načinu, je nivo oddajne moči
zmanjšan. Ko je Vključen ECO
način, je oddajna moč zmanjšana.
Ta funkcija je privzeto izključena.
Nastavite lahko telefon, da zazna
klicano številko in jo zamenja z drugo
številko. Številka ki bo izbrisana je
lahko 5 mestna. Lahko je zamenjana s številko do 10 mest.
1
2
u
R
u
m,
R
L
R
L
L
R
LsR
R
R
“AUTO PREFIX”, pritisnite
O.
R
R
3 DIGIT DETECT”, pritisnite O .
4 Vnesite števiko, katero želite
izbrisati in pritisnite
R
2 “ECO MODE”, pritisnite O .
3
: Izberite“ON” ali“OFF”.
4 O za shranjevanje ali b
L
R
L
L
d
“ADVANCED
SET”, pritisnite O .
L
“ADVANCED
O.
L
d
L
L
1
d
m,
SET”, pritisnite
L
L
Opomba:
Ko je ECO način vključen, bo
domet bazne postaje zmanjšan.
O.
R
5 PREFIX”, pritisnite O .
6 Vnesite številko, katero želite zaL
R
menjati.
R
za vrnitev v predhodni meni
L
R
7
O za shranjevanje z ali b
za vrnitev v predhodni meni.
L
R
L
R
Čas priklica
Zero emit
Ta nastavitev je uporabna v
določenih omrežjih in PBX storitvah.
Ko je aktivirana funkcija Zero emit in
naprava ni v uporabi približno 1
minuto, bo oddajna moč med
slušalko in bazno postajo ustavljena,
dohodni klic ali pritisk na katero koli
tipko bo povrnil nastavitve oddajanja
Privzet čas priklica je primeren za
vašo državo in omrežje operaterja
vašega ponudnika storitev. Zelo
verjetno ne boste potrebovali spremeniti te nastavitve.
28
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 29
Programiranje
1
2
u
d
m,
SET”, pritisnite
L
R
4
R
L
d
in pritisnite
R
R
R
L
O
L
R
R
Telefon obnovite na privzete vrednosti. Slušalka, ki je prijavljena na
bazno enoto, bo ohranjena.
Privzeti način izbiranja je primeren
za vašo državo in omrežje vašega
operaterja. Te nastavitve verjetno ne
boste potrebovali spremeniti.
POMEMBNO
Ponastavitev telefona na privzete
nastavitve, bo izbrisala vse vpise v
m,
“ADVANCED
seznamu klicev.Trenutna slušalka in
SET”, pritisnite O .
“DIAL MODE”, pritisnite O . nastavitve bazne postaje bodo tudi
ponastavljene. Vnosi shranjeni v
s : Izberite “TONE” ali “PULSE”.
imeniku bodo ostali.
O za shranjevanje ali b
1
m,
“ADVANCED
za vrnitev v predhodni meni.
SET”, pritisnite O .
u
L
d
R
L
R
L
2
3
4
L
Povrnitev privzetih nastavitev
Način izbiranja
1
R
POMEMBNO
Če spremenite PIN kodo, shranite
zapis pin kode.
za shranjevanje ali b
za vrnitev v predhodni meni.
R
R
za vrnitev v predhodni meni.
: Izberite “SHORT”,
“MEDIUM” ali “LONG”.
LsR
L
O.
L
5 Ponovno vnesite novo PIN kodo .
6 O za shranjevanje ali b
“RECALL TIME”, pritisnite
O.
L
L
3
4 Vnesite novo 4 mestno PIN kodo
“ADVANCED
O.
L
R
d
L
L
R
L
R
R
L
R
L
u
R
L
L
R
d
L
Sprememba PIN-a bazne postaje
Nekatere funkcije so zaščitene z
4 mestno PIN kodo, katero morate
vnesti, če spreminjate nastavitve.
Privzeta PIN koda je 0000. PIN lahko
spremenite v željeno številko.
Ko našate PIN,so številke
prikazane kot ****.
1
m,
“ADVANCED
SET”, pritisnite O .
u
L
L
R
L
d
R
2
CHANGE PIN, pritisnite
3 Če je bil PIN že spremenjen,
L
R
R
d
2
“RESET”, pritisnite O .
3 Na zaslonu je prikazan RESET?”.
4 O za potrditev ali b za
L
L
R
L
R
L
R
R
vrnitev v predhodni meni. Telefon se bo avtomatično ponovno
zagnal
Opomba:
Ko ste resetirali slušalko, vas bo
slušalka vprašala za ponastavitev
datuma in ure. Glejte stran26.
d
R
R
O.
L
R
vnesite trenutni 4 mestni PIN in
pritisnite O .
L
R
29
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 30
Programiranje
Privzete nastavitve z resetiranjem
Imenik
blokada
neznanih številk
Blokada številk
Datum & Ura
Nespremenjeno
Nespremenjeno
Nespremenjeno
DD/MM
24 HOURS
Alarm
OFF
Glasnost zvonenja 5
Melodija zvonenja 5
Toni tipk
Vključeno
Ime slušalke
HANDSET
Izključeno
Avto. javljanje
Jezik
ENGLISH
Eco način
Izključeno
Izključeno
Zero emit
Auto predpona
PRAZNO
Čas priklica
Srednje
TONE
Način izbiranja
PIN koda
0000
Seznam klicev
Prazno
Seznam ponavljanja Prazno
Glasnost
3
30
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 31
Uporabne informacije
Glasovna tajnica
Glasovna tajnica je storitev vašega
ponudnika storitev, ki vam ponuja
glasovni predal. Ko ste se naročili na
to storitev, se na vaše klice lahko javi
avtomatični odzivnik . Sporočila so
posneta pri vašem ponudtniku storitve in ne na vašem telefonu.
Ko imate sporočila, je prikazan znak
na slušalki, če imate sporočio.
Za podrobnosti, se pozanimajte pri
vašem ponudniku storitev
Pomembno:
Če je
še vedno prikazan, kljub
temu da ste poslušali nova
sporočila, ga izključite s pritiskom
in držanjem tipke 5 med gledanjem glasovne pošte v seznamu
klicev.
L
R
Ni prikaza
● Preverite ali so baterije pravilno
vstavljene in napolnjene.
Uporabite samo priporočene
akomulatorske baterije.
● Preverite ali je slušalka vključena.
Pritisnite in držite tipko e .
L
R
● Resetirajte napravo z odstranitvijo
baterij in izključite električno
napajanje iz el. vtičnice. Počakajte
približno 15 sekund preden
napravo ponovno povežete na el.
napajanje. Nato počakajte še
približno 1 minuto da se slušalka in
bazna enota sinhronizirata.
znak utripa flashes
● slušalka je izven dometa
bazne postaje, približajte se
bazni postaji.
● Prijava slušalke je preklicana. Prijavite slušalko na bazno postajo,
glejte stran32.
Vodič za odpravo težav
● Preverite ali je napajanje pravilno
povezano in napravo vključite.
Ni tona izbiranja
Tipkovnica ne deluje
● Uporabite samo priložen telefonski kabel.
● Preverte ali je tipkovnica zaklenjena, glejte stran 20.
● Preverite ali so telefonski kabli
pravilno povezani.
znak se ne spreminja med
polnjenjem
● Preverite ali je vključeno
napajanje bazne enote.
● Popravite položaj slušalke v
bazni postaji.
● Očistite kontakte polnjenja z krpo
navlaženo v alkohol.
● Preverite ali je napajanje pravilno
vključeno.
31
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 32
Uporabne informacije
● Baterija je polna. Ko so baterije slušalke polne, je ,
prikazan ne da bi se spreminjal.
Ni infomracije o klicočemu
● Preverite naročnino za storitev
PIK pri vašem operaterju, glejte stran 23.
● Klicatelj lahko skrije številko.
● Zapisa ni možno najti v imeniku.
Preverite ali je v telefonskem
imeniku pravilno shranjeno ime/
številka.
Pozabil sem PIN!
● Ponastavite telefon na privzete
vrednosti, glejte stran 29.
Prijava slušalke
Na bazno enoto:
1 Pritisntie in držite p vsaj 5
L
R
sekund. Bazna enota bo ostala v
načinu prijave slušalk vsaj 120
sekund.
Na slušalki:
2 Če je prikazan napis
“UNREGISTERED, pritisntie
O in nato vnesite 4 mestno
PIN kodo (privzeto = 0000) in
pritisntie O .
L
R
L
R
3 Če je prikazan SEARCHING”
ali UNAVAILABLE, pritisnite
m,
“ADVANCED SET”, pitisnite O .
4
“REGISTER”, pitisnite O .
u
d
L
L
R
d
L
R
L
R
R
L
Ne morete prijaviti slušalke na
bazno postajo
5 Vnesite 4 mestno PIN kodo
● Preverite ali ste vpisali pravilno
PIN kodo (privzeta = 0000).
Slšali boste pisk, če je prijava
uspešna. Slušalki je avtomatično
določena prosta številka slušalke
● Preverite ali je slušaka in bazna
postaja vsaj 1 meter stran od
ostalih elektornskih naprav, da se
izognete motnjam pri prijavi
slušalke.
Slušalka ne zvoni
● Zvonec slušalke je lahko izključen,
glejte stran 27.
R
privzeto = 0000) in pitisnite O .
L
R
Opomba:
Če prijava prvič ni uspešna,
ponovite postopek prijave. Če
bazne postaje ni možno najti v roku
120 sekund, se slušalka vrne v
stanje pripravljenosti. Ponovno poizkusite z prijavo slušalke.
Pojavijo se motnje na telefonu ali
na drugih elektronskih napravah
● Namestite telefon vsaj 1 meter
stran od elektrosnkih naprav
ali katerih kolih kovinskih ovir, da
preprečite motnje.
32
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 33
Uporabne informacije
Tabele znakov
Tabela abecednih znakov
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
/
--
#
?
&
!
33
14/07/2016 09:38
TGE110FX.indd 34
Uporabne informacije
Znakovna tabela za cirilico
А
Б
В
Г
З
И
Й
K
Л
M
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
/
--
?
&
!
#
Д
Е
Ж
34
14/07/2016 09:39
TGE110FX.indd 35
Slovar tujk
Slovar tujk
A
Alarm: 26
Key tones: 27
L
Language: 14, 28
M
Making calls: 18
Memory dial buttons: 22
Amplify the receiver: 18
Menu map: 17
Answering calls: 18
Auto answer: 27
Auto prefix: 28
B
Mute: 19
P
Phonebook: 21
Base unit controls: 16
PIN code: 29
Battery: 3, 8
Battery charging: 13
Battery installation: 12, 13
Power failure: 13
R
Redial
Battery performance: 14
Copy a redial list number: 19
Call block: 25
Erasing a redial number: 19
Caller ID and Calls list: 23
Store redial number to the
phonebook: 19
Call Waiting Caller ID: 19
Character table: 33
Registering a handset: 32
Connections: 12, 13
D
Restore default settings: 29
Date and time: 14, 26
Default settings: 30
Dial mode: 14, 29
Display icons: 16
E
Eco mode: 28
H
Handset
Controls: 15
Recall: 19, 28
Receiver volume: 18
Battery level: 13
C
Pause: 18
Ringer melody: 27
S
Speakerphone: 18
Specifications: 11
T
Troubleshooting: 31
V
Voicemail: 31
Z
Zero emit: 28
Locator: 20
Name 27
Ringer volume: 18, 27
K
Keypad lock: 20
35
14/07/2016 09:39
TGE110FX.indd 36
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2016
Verzijaion 7 (FX ENG)
14/07/2016 09:39
Aparat lahko uporabljajo le odrasle osebe ali osebe, ki ste jih seznanili s pravilno in varno uporabo. V
primeru da gre za osebe z motnjami v razvoju, osebe z gibalnimi ali senzoričnimi omejitvami, otroke
nad 8 let (oziroma kot predpisuje proizvajalec za vaš kupljen izdelek) ali osebe z malo izkušnjami ste
jih dolžni podučiti o načinu in namenu uporabe, o varnostnih tveganjih, o možnostih poškodb in okvar,
ter storiti vse potrebno da do tega ne bo prišlo. Če je potrebno morate biti ves čas uporabe tega
izdelka prisotni in skrbeti za varnost uporabnikov, še posebej to velja v primeru uporabe s strani otrok
in mladoletnih oseb. Če ste odgovorni za osebo z motnjami v razvoju ste dolžni skrbeti za njih tudi v
času ko ste jim prepustili ta izdelek v uporabo.
MREŽA POOBLAŠČENIH SERVISNIH CENTROV
Centralni servis:
Centralni servis:
Centralni servis:
RAM2 d.o.o.
Bratislavska 7
1000 LJUBLJANA
tel.: +386 1 586 27 13
+386 1 586 27 14
e-mail: [email protected]
DAST d.o.o.
Cvetkova ulica 25
1000 LJUBLJANA
tel.: +386 1 4292 406
+386 59 921 480
e-mail: [email protected]
[email protected]
ELTUS PLUS d.o.o.
Tbilisijska ulica 59
1000 LJUBLJANA
tel.: +386 1 2000 290
GSM: +386 41 796 385
e-mail: [email protected]
Lokacije servisov:
Točke predaje:
Točke predaje:
JANUS TRADE d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 KRANJ
tel.: +386 4 20 15 865
e-mail: [email protected]
GSM: 041 855 558
PANASONIC KLICNI CENTER:
tel.: 080 080 799
e-mail: [email protected]
(pokličite DAST klicni center)
LJUBLJANA
KRANJ - PREDDVOR
CELJE - ŽALEC
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
NOVO MESTO
OTOČEC
NOVA GORICA
KOPER
IZOLA
AJDOVŠČINA
MOST NA SOČI
ELTUS PLUS d.o.o.
Vodnikova cesta 187
1000 LJUBLJANA
tel: +386 1 5140 280
GSM: +386 31 652 536
NTT d.o.o.
Efenkova cesta 61
3320 VELENJE
tel.: +386 3 897 39 54
e-mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement