Panasonic KXTS520FX Operating Instructions

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Panasonic KXTS520FX Operating Instructions | Manualzz
2 Zvanīšana / atbildēšana uz zvanu
1 Pirms lietošanas
Lietošanas instrukcijas
2-A Zvanīšana
1-A Vadības elementi
Integrētā telefona sistēma
KX-TS520FX
1 2
3 PROGRAM
4 5
6 FLASH
7
8
ABC
DEF
GHI
M1
M2
M3
JKL
MNO
PQRS
TUV
9
0
PAUS
E
REDI
AL
(1) Atmiņas lapiņa
(7) Numuru sastādīšanas režīma
(2) Zvana indikators
(8) RINGER slēdzis
(3) Automātiskas
(9) [REDIAL] taustiņš
M2
M3
VOLU
ME
(4) VOLUME [ ] ,
M1
M2
M3
(11) [PROGRAM] taustiņš
1
Klausule
M3
M2
M1
(atrodams ierīces apakšpusē)
2
Telefona
līnijas vads
Pievienojiet klausule vadu (1) klausulei un ierīces
ligzdai. Pievienojiet telefona līnijas vadu, līdz tas
noklikšķ ierīcē un telefona līnijas ligzdā (2). Pēc
telefona līnijas pievienošanas, paceliet klausuli,
lai pārbaudītu līnijas signālu.
Iestatiet DIALING MODE slēdzi pozīcijā TONE.
• Ja nevarat sastādīt numuru,
iestatiet pozīcijā PULSE.
Tirgotāja nosaukums un adrese
TONE
PULSE
DIALING MODE
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
Piestipriniet pirkuma čeku šeit
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan
PNQX1358ZA
FM0908YS0
Klausules vads
3
Iestatiet RINGER slēdzi pozīcijā HIGH, LOW vai OFF.
(Piemērs: ir izvēlēta pozīcija “HIGH”.)
• Kad slēdzis atrodas pozīcijā OFF,
ierīce nezvanīs, taču zvana
indikators joprojām mirgos.
RINGER
HIGH
LOW
OFF
Komunikāciju ierīces pievienošana
Ja pievienojat telefona līnijai komunikāciju un datu ierīces (datoram, modemam, faksa aparātam,
automātiskajam atbildētājam, utt.), jūs varat pievienot caur šo ierīci, izmantojot daru pārraides
(DATA) ligzdu. Pēc klausules un telefona līnijas vada pievienošanas pievienojiet komunikāciju ierīces
telefona līnijas vadu DATA ligzdai.
• Nodrošiniet, ka pirms šī telefona lietošanas (zvanīšanas, telefona numuru saglabāšanas atmiņā utt.) netiek
izmantota komunikāciju ierīce, jo komunikāciju ierīce var nedarboties pareizi.
1
2
3
4
5
Paceliet the klausule un piespiediet [PROGRAM].
Piespiediet viena taustiņa automātiskās zvanīšanas
taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
Ievadiet telefona numuru līdz 21 ciparam.
Paceliet klausuli.
5 Noderīga informācija
1
• [REDIAL] taustiņš nedarbojas numura sastādīšanai ar vienu taustiņu.
Lai sastādītu numuru vēlreiz, nolieciet klausuli un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
• Ja telefona līnijas vads ir atvienots ilgāk par 3 dienām, atmiņā saglabātie numuri var tikt izdzēsti. Ja nepieciešams,
saglabājiet telefona numurus no jauna.
Piespiediet izcilnīšus bultiņu virzienā.
(1), pēc tam noņemiet sienas montāžas adapteri
(2).
3
Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā)
sienā, izmantojot zemāk parādīto sienas
šablonu. Pievienojiet telefona līnijas vadu.
Uzmontējiet ierīci un pabīdiet uz leju.
LINE
DATA
• Zvana indikators mirgos gadījumos, kad:
- telefona numurs tiek sastādītais impulsu režīmā,
vai
- kāds paceļ vai noliek citu telefona klausuli, kas
pievienota tai pašai līnijai.
Tā ir normāla parādība.
4-A Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem
2
Skrūves
Ielociet telefona līnijas vadu sienas montāžas
adapterī un piespiediet to bultiņas virzienā.
Āķi
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
(LINE)
• Atzīmei “UP WALL” jābūt vērstai uz augšu.
Uz komunikāciju
ierīci (DATA)
Lai lietotu zvana gaidīšanas pakalpojumu, jums ir jābūt jūsu telekomunikāciju operatora zvana
gaidīšanas pakalpojuma abonentam. Izmantojot šo funkciju, jūs varēsiet saņemt zvanus citas telefona
sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans jau notiekošas sarunas laikā, jūs atskanēs zvana gaidīšanas signāls.
1
2
Piespiediet [FLASH], lai atbildētu uz 2. zvanu.
Lai īslaicīgi noliktu klausuli
sarunas laikā, novietojiet to kā
parādīts zīmējumā.
Lai pārslēgtos starp sarunām, piespiediet [FLASH].
Piezīmes:
• Lūdzu, sazinieties jūsu telekomunikāciju operatoru, lai uzzinātu par šī pakalpojuma pieejamību jūsu telefona
uzstādīšanas vietā.
Ja kļūdāties programmējot
Nolieciet klausuli  atkārtojiet no 1. darbības.
Lai dzēstu saglabātu numuru
Paceliet klausuli  piespiediet [PROGRAM] 
 automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2]
vai [M3] tel. numuram, kuru vēlaties dzēst 
[PAUSE] [PROGRAM]  nolieciet klausuli.
Atmiņas piezīmes
Izmantojiet piezīmju lapiņu kā saglabāto vārdu
vai telefona numuru rādītāju.
Piespiediet [PROGRAM].
Kad esat beiguši, nolieciet klausuli.
• Ja numura sastādīšanas laikā jāievieto pauze,
piespiediet [PAUSE] 3. darbībā. Pauze saglabātā
telefona numurā tiek uzskatīta par vienu ciparu (4-C).
M1
M2
M3
M1
M2
M3
4-B Īslaicīga pārslēgšana uz frekvenču režīmu
(ciparripas/impulsa līnijas lietotājiem)
Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, ja jums ir nepieciešama piekļuve
taustiņu frekvenču pakalpojumiem (piem., automātiskās atbildēšanas, telefonbankas u.c. pakalpojumiem
Piespiediet [*] [TONE] pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kad nepieciešama numuru sastādīšana
frekvenču režīmā.
4-C Pauzes funkcija (PBX centrāļu un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)
Dažreiz numuru sastādīšanas laikā ir nepieciešama pauzes ievietošana, ja zvanīšana tiek veikta, izmantojot PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu.
Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru “9”, izmantojot PBX centrāli un veicot
izejošo zvanu:
1
2
3
Paceliet klausuli, lai sāktu numura sastādīšanu.
[ 9]  [ PAUSE ]
Sastādiet telefona numuru.
Piezīmes:
• Tiks ievietota 2,1 sekundi gara pauze, katru reizi piespiežot [PAUSE] taustiņu. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai
iegūtu garākas pauzes
5-B Kļūmju novēršana
Problēma
Iemesls/risinājums
Lai novērstu smagu ievainojumu un iekārtu
bojājumu rašanos iespējamību, rūpīgi izlasiet
šos drošības norādījumus pirms attiecīgo
produktu lietošanas.
BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena rašanās iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus
un jebkāda veida mitruma iedarbībai.
• Nemēģiniet izjaukt ierīci.
• Nepieļaujiet šķidrumu (piem., mazgāšanas līdzekļu)
izlīšanu uz telefona līnijas vada spraudņa, neļaujiet
tam kļūt mitram. Tas var izraisīt aizdegšanos. Ja
telefona līnija spraudnis kļūst slapjš, nekavējoties
atvienojiet to no telefona līnijas sienas ligzdas, un
nelietojiet.
UZMANĪBU!
• Nekad neveiciet telefona vadu instalāciju negaisa
un zibens laikā.
• Nekad neveiciet telefona līnijas ligzdu instalāciju
slapjās vietās, izņemot gadījumus, kad ligzda ir
paredzēta šādiem pielietojumiem.
• Nekad nepieskarieties neizolētiem telefona vadiem
vai savienojumiem, izņemot gadījumus, kad līnija ir
atvienota no telekomunikāciju tīkla.
• Ievērojiet piesardzību telefona līnijas instalēšanas
vai modificēšanas laikā.
Svarīgi drošības norādījumi
Ierīce nedarbojas.
• Pārbaudiet savienojumus (1-B).
Zvana savienojums nenotiek pat
pie pareizi sastādīta numura.
• Pārbaudiet DIALING MODE selektora iestatījuma pareizību (1-B).
Neskan zvana signāls.
• RINGER selektors ir iestatīts OFF (atslēgts). Iestatiet to HIGH vai LOW (1-B).
Jūsu ierīces izmantošanas laikā vienmēr ievērojiet
galvenos drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un ievainojumu
rašanās iespējas
Nevar saglabāt telefona numuru
atmiņā.
• Pārliecinieties, ka klausule atrodas tai paredzētā vietā.
• Neievadiet telefona numuru, kas garāks par 21 ciparu, pretējā gadījumā
tiks dzēsts ievadītais numurs un iepriekšējais saglabātais telefona numurs.
1. Nelietojiet šo ierīci ūdens avotu tuvumā, piemēram,
pie vannas, izlietnēm, mitrās pagrabtelpās un pie
peldbaseina.
Otra puse sarunas laikā pēkšņi
nedzird jūsu balsi.
• Sarunas laikā tika piespiests [PROGRAM] taustiņš.
Piespiediet [PROGRAM] taustiņu vēlreiz.
Atkārotu numura sastādīšanu
nevar veikt, piespiežot [REDIAL].
• Ja pēdējais sastādītais numurs bijis garāks par 31 ciparu, numurs netiks
sastādīts pareizi.
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai tā
pakļauta cita mitruma iedarbībai.
• Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Atstājiet šādi un ļaujiet izžūt
vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā sausa, pievienojiet atkal
telefona līnija vadu.
8.3 cm
2. Izvairieties no telefona izmantošanas (telefona ar
vadiem) negaisa un zibens laikā. Pastāv elektriskā
trieciena izcelšanās iespējā zibens iedarbībā.
3. Nelietojiet telefonu ziņošanai par gāzes noplūdi tiešā
tās tuvumā.
SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Ekspluatācijas vide
• Šī ierīce ir jāuzstāda vietā, kas nav pakļauta dūmu,
putekļu, augstas temperatūras, vibrācijas iedarbībai.
• Ierīce nevar tikt uzstādīta vietā, kas pakļauta tiešu
saules staru iedarbībai.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
• Nepakļaujiet ierīci tiešai karstuma avotu, piemēram,
radiatoru, elektrisko plītiņu u.c., iedarbībai. Nenovietojiet to telpās, kur temperatūra zemāka par 5°C
vai augstāka par 40°C. Izvairieties no uzstādīšanas
mitrās telpās un pagrabtelpās.
Regulāra apkope
• Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu
samitrinātu drānas gabalu.
• Neizmantojiet ierīces tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus
un abrazīviem pulverus.
Barošanas avots:
Izmēri (augst. × plat. × dziļ.):
Svars:
Ekspluatācijas apstākļi:
Piezīmes:
• Šī ierīce ir izgatavota lietošanai Austrumeiropas valstu
tirgos.
• Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar
jūsu ierīces tirgotāju.
Atbilstības deklarācija:
• Panasonic Communication Co., Ltd. ar šo paziņo, ka
šī aparatūra ir izgatavota atbilstoši galvenajām
Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju
aparatūras direktīvas (R&TTE) 1999/5/EC prasībām.
Saistīto un šajās instrukcijās minēto Panasonic
produktu atbilstības deklarācijas var iegūt,
apmeklējot internetā http://www.doc.panasonic.de
Autorizētas pārstāvniecības
kontaktinformācija:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Piezīmes par produkta nogādi atkritumos
vai atgriešanu
• Šajā produktā var tikt saglabāta jūsu personīgā
informācija. Lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību, pirms ierīces nogādes atkritumos vai
atgriešanas ieteicams izdzēst šādu informāciju,
piem., zvanīšanas ar vienu taustiņu numurus
atmiņā.
5-D Tehniskā specifikācija
Piezīmes:
Sienas šablons
5 Noderīga informācija
5-C Jūsu drošībai
5-A Montāža pie sienas
Piespiediet automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
4 Speciālās funkcijas
3-A Telefona numuru saglabāšana atmiņā
Jūs varat saglabāt līdz pat 3 telefonu numuriem
viena taustiņa automātiskās zvanīšanas taustiņu
atmiņā [M1], [M2] vai [M3].
Nepiespiediet nevienu viena taustiņa automātiskās
zvanīšanas taustiņu pirms numuru saglabāšanas,
lai nepieļautu nepareizu darbību.
1
2
5 Noderīga informācija
8.3 cm
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
Ieteicams saglabāt šo informāciju garantijas remonta
gadījumam.
Pirkšanas datums
• [REDIAL] funkcija sastādīs pēdējo numuru, uz kuru
esat zvanījuši manuāli, nevis numuru zvanīšanai ar
vienu taustiņu (3-B).
2-B Atbildēšana uz zvanu
Kad pienāk zvans, ierīce atskaņos zvana signālu
un ātri mirgos zvana indikators. Jūs varat
atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli.
(6) [*] [ TONE ]
DATA
Sērijas Nr.
Kad esat beiguši sarunu, novietojiet klausuli
vietā.
Lai zvanītu pēdējam sastādītajam numuram
Paceliet klausuli un piespiediet [REDIAL].
• Pēc klausules nolikšanas skaļuma līmenis tiks
saglabāts.
(5) [PAUSE] taustiņš
 Klausule ..................................... viena
 Klausules vads ......................... viens
 Telefona līnijas vads .............. viens
LINE
Paceliet klausuli un sastādiet telefona numuru.
3-B Saglabāta numura sastādīšana
Lai noregulētu skaļuma līmeni (6 līmeņi)
Piespiediet [] vai [] vairākas reizes sarunas laikā.
1-B Savienojumi
Turpmākām uzziņām
1
2
[ ] regulators
Informācija par piederumiem
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību
un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
(DIALING MODE) slēdzis
numuru sastādīšanas taustiņi [M1],
(10) [FLASH] taustiņš
[M2], [M3]
M1
WXYZ
TONE
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
telefona līnija
apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
apm. 518 g
5°C–40°C, 20 %–80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)
• Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.
Autortiesības:
Autortiesības uz šo izdevumu pieder
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai
lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju
veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd. rakstiskas piekrišanas.
© 2008 Panasonic Communications
(Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.
11/11/2008 5:20:57 PM
2 Zvanīšana / atbildēšana uz zvanu
1 Pirms lietošanas
Lietošanas instrukcijas
2-A Zvanīšana
1-A Vadības elementi
Integrētā telefona sistēma
KX-TS520FX
1 2
3 PROGRAM
4 5
6 FLASH
7
8
ABC
DEF
GHI
M1
M2
M3
JKL
MNO
PQRS
TUV
9
0
PAUS
E
REDI
AL
(1) Atmiņas lapiņa
(7) Numuru sastādīšanas režīma
(2) Zvana indikators
(8) RINGER slēdzis
(3) Automātiskas
(9) [REDIAL] taustiņš
M2
M3
VOLU
ME
(4) VOLUME [ ] ,
M1
M2
M3
(11) [PROGRAM] taustiņš
1
Klausule
M3
M2
M1
(atrodams ierīces apakšpusē)
2
Telefona
līnijas vads
Pievienojiet klausule vadu (1) klausulei un ierīces
ligzdai. Pievienojiet telefona līnijas vadu, līdz tas
noklikšķ ierīcē un telefona līnijas ligzdā (2). Pēc
telefona līnijas pievienošanas, paceliet klausuli,
lai pārbaudītu līnijas signālu.
Iestatiet DIALING MODE slēdzi pozīcijā TONE.
• Ja nevarat sastādīt numuru,
iestatiet pozīcijā PULSE.
Tirgotāja nosaukums un adrese
TONE
PULSE
DIALING MODE
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
Piestipriniet pirkuma čeku šeit
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan
PNQX1358ZA
FM0908YS0
Klausules vads
3
Iestatiet RINGER slēdzi pozīcijā HIGH, LOW vai OFF.
(Piemērs: ir izvēlēta pozīcija “HIGH”.)
• Kad slēdzis atrodas pozīcijā OFF,
ierīce nezvanīs, taču zvana
indikators joprojām mirgos.
RINGER
HIGH
LOW
OFF
Komunikāciju ierīces pievienošana
Ja pievienojat telefona līnijai komunikāciju un datu ierīces (datoram, modemam, faksa aparātam,
automātiskajam atbildētājam, utt.), jūs varat pievienot caur šo ierīci, izmantojot daru pārraides
(DATA) ligzdu. Pēc klausules un telefona līnijas vada pievienošanas pievienojiet komunikāciju ierīces
telefona līnijas vadu DATA ligzdai.
• Nodrošiniet, ka pirms šī telefona lietošanas (zvanīšanas, telefona numuru saglabāšanas atmiņā utt.) netiek
izmantota komunikāciju ierīce, jo komunikāciju ierīce var nedarboties pareizi.
1
2
3
4
5
Paceliet the klausule un piespiediet [PROGRAM].
Piespiediet viena taustiņa automātiskās zvanīšanas
taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
Ievadiet telefona numuru līdz 21 ciparam.
Paceliet klausuli.
5 Noderīga informācija
1
• [REDIAL] taustiņš nedarbojas numura sastādīšanai ar vienu taustiņu.
Lai sastādītu numuru vēlreiz, nolieciet klausuli un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
• Ja telefona līnijas vads ir atvienots ilgāk par 3 dienām, atmiņā saglabātie numuri var tikt izdzēsti. Ja nepieciešams,
saglabājiet telefona numurus no jauna.
Piespiediet izcilnīšus bultiņu virzienā.
(1), pēc tam noņemiet sienas montāžas adapteri
(2).
3
Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā)
sienā, izmantojot zemāk parādīto sienas
šablonu. Pievienojiet telefona līnijas vadu.
Uzmontējiet ierīci un pabīdiet uz leju.
LINE
DATA
• Zvana indikators mirgos gadījumos, kad:
- telefona numurs tiek sastādītais impulsu režīmā,
vai
- kāds paceļ vai noliek citu telefona klausuli, kas
pievienota tai pašai līnijai.
Tā ir normāla parādība.
4-A Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem
2
Skrūves
Ielociet telefona līnijas vadu sienas montāžas
adapterī un piespiediet to bultiņas virzienā.
Āķi
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
(LINE)
• Atzīmei “UP WALL” jābūt vērstai uz augšu.
Uz komunikāciju
ierīci (DATA)
Lai lietotu zvana gaidīšanas pakalpojumu, jums ir jābūt jūsu telekomunikāciju operatora zvana
gaidīšanas pakalpojuma abonentam. Izmantojot šo funkciju, jūs varēsiet saņemt zvanus citas telefona
sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans jau notiekošas sarunas laikā, jūs atskanēs zvana gaidīšanas signāls.
1
2
Piespiediet [FLASH], lai atbildētu uz 2. zvanu.
Lai īslaicīgi noliktu klausuli
sarunas laikā, novietojiet to kā
parādīts zīmējumā.
Lai pārslēgtos starp sarunām, piespiediet [FLASH].
Piezīmes:
• Lūdzu, sazinieties jūsu telekomunikāciju operatoru, lai uzzinātu par šī pakalpojuma pieejamību jūsu telefona
uzstādīšanas vietā.
Ja kļūdāties programmējot
Nolieciet klausuli  atkārtojiet no 1. darbības.
Lai dzēstu saglabātu numuru
Paceliet klausuli  piespiediet [PROGRAM] 
 automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2]
vai [M3] tel. numuram, kuru vēlaties dzēst 
[PAUSE] [PROGRAM]  nolieciet klausuli.
Atmiņas piezīmes
Izmantojiet piezīmju lapiņu kā saglabāto vārdu
vai telefona numuru rādītāju.
Piespiediet [PROGRAM].
Kad esat beiguši, nolieciet klausuli.
• Ja numura sastādīšanas laikā jāievieto pauze,
piespiediet [PAUSE] 3. darbībā. Pauze saglabātā
telefona numurā tiek uzskatīta par vienu ciparu (4-C).
M1
M2
M3
M1
M2
M3
4-B Īslaicīga pārslēgšana uz frekvenču režīmu
(ciparripas/impulsa līnijas lietotājiem)
Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, ja jums ir nepieciešama piekļuve
taustiņu frekvenču pakalpojumiem (piem., automātiskās atbildēšanas, telefonbankas u.c. pakalpojumiem
Piespiediet [*] [TONE] pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kad nepieciešama numuru sastādīšana
frekvenču režīmā.
4-C Pauzes funkcija (PBX centrāļu un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)
Dažreiz numuru sastādīšanas laikā ir nepieciešama pauzes ievietošana, ja zvanīšana tiek veikta, izmantojot PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu.
Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru “9”, izmantojot PBX centrāli un veicot
izejošo zvanu:
1
2
3
Paceliet klausuli, lai sāktu numura sastādīšanu.
[ 9]  [ PAUSE ]
Sastādiet telefona numuru.
Piezīmes:
• Tiks ievietota 2,1 sekundi gara pauze, katru reizi piespiežot [PAUSE] taustiņu. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai
iegūtu garākas pauzes
5-B Kļūmju novēršana
Problēma
Iemesls/risinājums
Lai novērstu smagu ievainojumu un iekārtu
bojājumu rašanos iespējamību, rūpīgi izlasiet
šos drošības norādījumus pirms attiecīgo
produktu lietošanas.
BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena rašanās iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus
un jebkāda veida mitruma iedarbībai.
• Nemēģiniet izjaukt ierīci.
• Nepieļaujiet šķidrumu (piem., mazgāšanas līdzekļu)
izlīšanu uz telefona līnijas vada spraudņa, neļaujiet
tam kļūt mitram. Tas var izraisīt aizdegšanos. Ja
telefona līnija spraudnis kļūst slapjš, nekavējoties
atvienojiet to no telefona līnijas sienas ligzdas, un
nelietojiet.
UZMANĪBU!
• Nekad neveiciet telefona vadu instalāciju negaisa
un zibens laikā.
• Nekad neveiciet telefona līnijas ligzdu instalāciju
slapjās vietās, izņemot gadījumus, kad ligzda ir
paredzēta šādiem pielietojumiem.
• Nekad nepieskarieties neizolētiem telefona vadiem
vai savienojumiem, izņemot gadījumus, kad līnija ir
atvienota no telekomunikāciju tīkla.
• Ievērojiet piesardzību telefona līnijas instalēšanas
vai modificēšanas laikā.
Svarīgi drošības norādījumi
Ierīce nedarbojas.
• Pārbaudiet savienojumus (1-B).
Zvana savienojums nenotiek pat
pie pareizi sastādīta numura.
• Pārbaudiet DIALING MODE selektora iestatījuma pareizību (1-B).
Neskan zvana signāls.
• RINGER selektors ir iestatīts OFF (atslēgts). Iestatiet to HIGH vai LOW (1-B).
Jūsu ierīces izmantošanas laikā vienmēr ievērojiet
galvenos drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un ievainojumu
rašanās iespējas
Nevar saglabāt telefona numuru
atmiņā.
• Pārliecinieties, ka klausule atrodas tai paredzētā vietā.
• Neievadiet telefona numuru, kas garāks par 21 ciparu, pretējā gadījumā
tiks dzēsts ievadītais numurs un iepriekšējais saglabātais telefona numurs.
1. Nelietojiet šo ierīci ūdens avotu tuvumā, piemēram,
pie vannas, izlietnēm, mitrās pagrabtelpās un pie
peldbaseina.
Otra puse sarunas laikā pēkšņi
nedzird jūsu balsi.
• Sarunas laikā tika piespiests [PROGRAM] taustiņš.
Piespiediet [PROGRAM] taustiņu vēlreiz.
Atkārotu numura sastādīšanu
nevar veikt, piespiežot [REDIAL].
• Ja pēdējais sastādītais numurs bijis garāks par 31 ciparu, numurs netiks
sastādīts pareizi.
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai tā
pakļauta cita mitruma iedarbībai.
• Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Atstājiet šādi un ļaujiet izžūt
vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā sausa, pievienojiet atkal
telefona līnija vadu.
8.3 cm
2. Izvairieties no telefona izmantošanas (telefona ar
vadiem) negaisa un zibens laikā. Pastāv elektriskā
trieciena izcelšanās iespējā zibens iedarbībā.
3. Nelietojiet telefonu ziņošanai par gāzes noplūdi tiešā
tās tuvumā.
SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Ekspluatācijas vide
• Šī ierīce ir jāuzstāda vietā, kas nav pakļauta dūmu,
putekļu, augstas temperatūras, vibrācijas iedarbībai.
• Ierīce nevar tikt uzstādīta vietā, kas pakļauta tiešu
saules staru iedarbībai.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
• Nepakļaujiet ierīci tiešai karstuma avotu, piemēram,
radiatoru, elektrisko plītiņu u.c., iedarbībai. Nenovietojiet to telpās, kur temperatūra zemāka par 5°C
vai augstāka par 40°C. Izvairieties no uzstādīšanas
mitrās telpās un pagrabtelpās.
Regulāra apkope
• Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu
samitrinātu drānas gabalu.
• Neizmantojiet ierīces tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus
un abrazīviem pulverus.
Barošanas avots:
Izmēri (augst. × plat. × dziļ.):
Svars:
Ekspluatācijas apstākļi:
Piezīmes:
• Šī ierīce ir izgatavota lietošanai Austrumeiropas valstu
tirgos.
• Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar
jūsu ierīces tirgotāju.
Atbilstības deklarācija:
• Panasonic Communication Co., Ltd. ar šo paziņo, ka
šī aparatūra ir izgatavota atbilstoši galvenajām
Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju
aparatūras direktīvas (R&TTE) 1999/5/EC prasībām.
Saistīto un šajās instrukcijās minēto Panasonic
produktu atbilstības deklarācijas var iegūt,
apmeklējot internetā http://www.doc.panasonic.de
Autorizētas pārstāvniecības
kontaktinformācija:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Piezīmes par produkta nogādi atkritumos
vai atgriešanu
• Šajā produktā var tikt saglabāta jūsu personīgā
informācija. Lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību, pirms ierīces nogādes atkritumos vai
atgriešanas ieteicams izdzēst šādu informāciju,
piem., zvanīšanas ar vienu taustiņu numurus
atmiņā.
5-D Tehniskā specifikācija
Piezīmes:
Sienas šablons
5 Noderīga informācija
5-C Jūsu drošībai
5-A Montāža pie sienas
Piespiediet automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
4 Speciālās funkcijas
3-A Telefona numuru saglabāšana atmiņā
Jūs varat saglabāt līdz pat 3 telefonu numuriem
viena taustiņa automātiskās zvanīšanas taustiņu
atmiņā [M1], [M2] vai [M3].
Nepiespiediet nevienu viena taustiņa automātiskās
zvanīšanas taustiņu pirms numuru saglabāšanas,
lai nepieļautu nepareizu darbību.
1
2
5 Noderīga informācija
8.3 cm
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
Ieteicams saglabāt šo informāciju garantijas remonta
gadījumam.
Pirkšanas datums
• [REDIAL] funkcija sastādīs pēdējo numuru, uz kuru
esat zvanījuši manuāli, nevis numuru zvanīšanai ar
vienu taustiņu (3-B).
2-B Atbildēšana uz zvanu
Kad pienāk zvans, ierīce atskaņos zvana signālu
un ātri mirgos zvana indikators. Jūs varat
atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli.
(6) [*] [ TONE ]
DATA
Sērijas Nr.
Kad esat beiguši sarunu, novietojiet klausuli
vietā.
Lai zvanītu pēdējam sastādītajam numuram
Paceliet klausuli un piespiediet [REDIAL].
• Pēc klausules nolikšanas skaļuma līmenis tiks
saglabāts.
(5) [PAUSE] taustiņš
 Klausule ..................................... viena
 Klausules vads ......................... viens
 Telefona līnijas vads .............. viens
LINE
Paceliet klausuli un sastādiet telefona numuru.
3-B Saglabāta numura sastādīšana
Lai noregulētu skaļuma līmeni (6 līmeņi)
Piespiediet [] vai [] vairākas reizes sarunas laikā.
1-B Savienojumi
Turpmākām uzziņām
1
2
[ ] regulators
Informācija par piederumiem
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību
un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
(DIALING MODE) slēdzis
numuru sastādīšanas taustiņi [M1],
(10) [FLASH] taustiņš
[M2], [M3]
M1
WXYZ
TONE
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
telefona līnija
apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
apm. 518 g
5°C–40°C, 20 %–80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)
• Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.
Autortiesības:
Autortiesības uz šo izdevumu pieder
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai
lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju
veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd. rakstiskas piekrišanas.
© 2008 Panasonic Communications
(Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.
11/11/2008 5:20:57 PM
2 Zvanīšana / atbildēšana uz zvanu
1 Pirms lietošanas
Lietošanas instrukcijas
2-A Zvanīšana
1-A Vadības elementi
Integrētā telefona sistēma
KX-TS520FX
1 2
3 PROGRAM
4 5
6 FLASH
7
8
ABC
DEF
GHI
M1
M2
M3
JKL
MNO
PQRS
TUV
9
0
PAUS
E
REDI
AL
(1) Atmiņas lapiņa
(7) Numuru sastādīšanas režīma
(2) Zvana indikators
(8) RINGER slēdzis
(3) Automātiskas
(9) [REDIAL] taustiņš
M2
M3
VOLU
ME
(4) VOLUME [ ] ,
M1
M2
M3
(11) [PROGRAM] taustiņš
1
Klausule
M3
M2
M1
(atrodams ierīces apakšpusē)
2
Telefona
līnijas vads
Pievienojiet klausule vadu (1) klausulei un ierīces
ligzdai. Pievienojiet telefona līnijas vadu, līdz tas
noklikšķ ierīcē un telefona līnijas ligzdā (2). Pēc
telefona līnijas pievienošanas, paceliet klausuli,
lai pārbaudītu līnijas signālu.
Iestatiet DIALING MODE slēdzi pozīcijā TONE.
• Ja nevarat sastādīt numuru,
iestatiet pozīcijā PULSE.
Tirgotāja nosaukums un adrese
TONE
PULSE
DIALING MODE
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
Piestipriniet pirkuma čeku šeit
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan
PNQX1358ZA
FM0908YS0
Klausules vads
3
Iestatiet RINGER slēdzi pozīcijā HIGH, LOW vai OFF.
(Piemērs: ir izvēlēta pozīcija “HIGH”.)
• Kad slēdzis atrodas pozīcijā OFF,
ierīce nezvanīs, taču zvana
indikators joprojām mirgos.
RINGER
HIGH
LOW
OFF
Komunikāciju ierīces pievienošana
Ja pievienojat telefona līnijai komunikāciju un datu ierīces (datoram, modemam, faksa aparātam,
automātiskajam atbildētājam, utt.), jūs varat pievienot caur šo ierīci, izmantojot daru pārraides
(DATA) ligzdu. Pēc klausules un telefona līnijas vada pievienošanas pievienojiet komunikāciju ierīces
telefona līnijas vadu DATA ligzdai.
• Nodrošiniet, ka pirms šī telefona lietošanas (zvanīšanas, telefona numuru saglabāšanas atmiņā utt.) netiek
izmantota komunikāciju ierīce, jo komunikāciju ierīce var nedarboties pareizi.
1
2
3
4
5
Paceliet the klausule un piespiediet [PROGRAM].
Piespiediet viena taustiņa automātiskās zvanīšanas
taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
Ievadiet telefona numuru līdz 21 ciparam.
Paceliet klausuli.
5 Noderīga informācija
1
• [REDIAL] taustiņš nedarbojas numura sastādīšanai ar vienu taustiņu.
Lai sastādītu numuru vēlreiz, nolieciet klausuli un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
• Ja telefona līnijas vads ir atvienots ilgāk par 3 dienām, atmiņā saglabātie numuri var tikt izdzēsti. Ja nepieciešams,
saglabājiet telefona numurus no jauna.
Piespiediet izcilnīšus bultiņu virzienā.
(1), pēc tam noņemiet sienas montāžas adapteri
(2).
3
Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā)
sienā, izmantojot zemāk parādīto sienas
šablonu. Pievienojiet telefona līnijas vadu.
Uzmontējiet ierīci un pabīdiet uz leju.
LINE
DATA
• Zvana indikators mirgos gadījumos, kad:
- telefona numurs tiek sastādītais impulsu režīmā,
vai
- kāds paceļ vai noliek citu telefona klausuli, kas
pievienota tai pašai līnijai.
Tā ir normāla parādība.
4-A Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem
2
Skrūves
Ielociet telefona līnijas vadu sienas montāžas
adapterī un piespiediet to bultiņas virzienā.
Āķi
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
(LINE)
• Atzīmei “UP WALL” jābūt vērstai uz augšu.
Uz komunikāciju
ierīci (DATA)
Lai lietotu zvana gaidīšanas pakalpojumu, jums ir jābūt jūsu telekomunikāciju operatora zvana
gaidīšanas pakalpojuma abonentam. Izmantojot šo funkciju, jūs varēsiet saņemt zvanus citas telefona
sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans jau notiekošas sarunas laikā, jūs atskanēs zvana gaidīšanas signāls.
1
2
Piespiediet [FLASH], lai atbildētu uz 2. zvanu.
Lai īslaicīgi noliktu klausuli
sarunas laikā, novietojiet to kā
parādīts zīmējumā.
Lai pārslēgtos starp sarunām, piespiediet [FLASH].
Piezīmes:
• Lūdzu, sazinieties jūsu telekomunikāciju operatoru, lai uzzinātu par šī pakalpojuma pieejamību jūsu telefona
uzstādīšanas vietā.
Ja kļūdāties programmējot
Nolieciet klausuli  atkārtojiet no 1. darbības.
Lai dzēstu saglabātu numuru
Paceliet klausuli  piespiediet [PROGRAM] 
 automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2]
vai [M3] tel. numuram, kuru vēlaties dzēst 
[PAUSE] [PROGRAM]  nolieciet klausuli.
Atmiņas piezīmes
Izmantojiet piezīmju lapiņu kā saglabāto vārdu
vai telefona numuru rādītāju.
Piespiediet [PROGRAM].
Kad esat beiguši, nolieciet klausuli.
• Ja numura sastādīšanas laikā jāievieto pauze,
piespiediet [PAUSE] 3. darbībā. Pauze saglabātā
telefona numurā tiek uzskatīta par vienu ciparu (4-C).
M1
M2
M3
M1
M2
M3
4-B Īslaicīga pārslēgšana uz frekvenču režīmu
(ciparripas/impulsa līnijas lietotājiem)
Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, ja jums ir nepieciešama piekļuve
taustiņu frekvenču pakalpojumiem (piem., automātiskās atbildēšanas, telefonbankas u.c. pakalpojumiem
Piespiediet [*] [TONE] pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kad nepieciešama numuru sastādīšana
frekvenču režīmā.
4-C Pauzes funkcija (PBX centrāļu un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)
Dažreiz numuru sastādīšanas laikā ir nepieciešama pauzes ievietošana, ja zvanīšana tiek veikta, izmantojot PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu.
Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru “9”, izmantojot PBX centrāli un veicot
izejošo zvanu:
1
2
3
Paceliet klausuli, lai sāktu numura sastādīšanu.
[ 9]  [ PAUSE ]
Sastādiet telefona numuru.
Piezīmes:
• Tiks ievietota 2,1 sekundi gara pauze, katru reizi piespiežot [PAUSE] taustiņu. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai
iegūtu garākas pauzes
5-B Kļūmju novēršana
Problēma
Iemesls/risinājums
Lai novērstu smagu ievainojumu un iekārtu
bojājumu rašanos iespējamību, rūpīgi izlasiet
šos drošības norādījumus pirms attiecīgo
produktu lietošanas.
BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena rašanās iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus
un jebkāda veida mitruma iedarbībai.
• Nemēģiniet izjaukt ierīci.
• Nepieļaujiet šķidrumu (piem., mazgāšanas līdzekļu)
izlīšanu uz telefona līnijas vada spraudņa, neļaujiet
tam kļūt mitram. Tas var izraisīt aizdegšanos. Ja
telefona līnija spraudnis kļūst slapjš, nekavējoties
atvienojiet to no telefona līnijas sienas ligzdas, un
nelietojiet.
UZMANĪBU!
• Nekad neveiciet telefona vadu instalāciju negaisa
un zibens laikā.
• Nekad neveiciet telefona līnijas ligzdu instalāciju
slapjās vietās, izņemot gadījumus, kad ligzda ir
paredzēta šādiem pielietojumiem.
• Nekad nepieskarieties neizolētiem telefona vadiem
vai savienojumiem, izņemot gadījumus, kad līnija ir
atvienota no telekomunikāciju tīkla.
• Ievērojiet piesardzību telefona līnijas instalēšanas
vai modificēšanas laikā.
Svarīgi drošības norādījumi
Ierīce nedarbojas.
• Pārbaudiet savienojumus (1-B).
Zvana savienojums nenotiek pat
pie pareizi sastādīta numura.
• Pārbaudiet DIALING MODE selektora iestatījuma pareizību (1-B).
Neskan zvana signāls.
• RINGER selektors ir iestatīts OFF (atslēgts). Iestatiet to HIGH vai LOW (1-B).
Jūsu ierīces izmantošanas laikā vienmēr ievērojiet
galvenos drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un ievainojumu
rašanās iespējas
Nevar saglabāt telefona numuru
atmiņā.
• Pārliecinieties, ka klausule atrodas tai paredzētā vietā.
• Neievadiet telefona numuru, kas garāks par 21 ciparu, pretējā gadījumā
tiks dzēsts ievadītais numurs un iepriekšējais saglabātais telefona numurs.
1. Nelietojiet šo ierīci ūdens avotu tuvumā, piemēram,
pie vannas, izlietnēm, mitrās pagrabtelpās un pie
peldbaseina.
Otra puse sarunas laikā pēkšņi
nedzird jūsu balsi.
• Sarunas laikā tika piespiests [PROGRAM] taustiņš.
Piespiediet [PROGRAM] taustiņu vēlreiz.
Atkārotu numura sastādīšanu
nevar veikt, piespiežot [REDIAL].
• Ja pēdējais sastādītais numurs bijis garāks par 31 ciparu, numurs netiks
sastādīts pareizi.
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai tā
pakļauta cita mitruma iedarbībai.
• Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Atstājiet šādi un ļaujiet izžūt
vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā sausa, pievienojiet atkal
telefona līnija vadu.
8.3 cm
2. Izvairieties no telefona izmantošanas (telefona ar
vadiem) negaisa un zibens laikā. Pastāv elektriskā
trieciena izcelšanās iespējā zibens iedarbībā.
3. Nelietojiet telefonu ziņošanai par gāzes noplūdi tiešā
tās tuvumā.
SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Ekspluatācijas vide
• Šī ierīce ir jāuzstāda vietā, kas nav pakļauta dūmu,
putekļu, augstas temperatūras, vibrācijas iedarbībai.
• Ierīce nevar tikt uzstādīta vietā, kas pakļauta tiešu
saules staru iedarbībai.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
• Nepakļaujiet ierīci tiešai karstuma avotu, piemēram,
radiatoru, elektrisko plītiņu u.c., iedarbībai. Nenovietojiet to telpās, kur temperatūra zemāka par 5°C
vai augstāka par 40°C. Izvairieties no uzstādīšanas
mitrās telpās un pagrabtelpās.
Regulāra apkope
• Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu
samitrinātu drānas gabalu.
• Neizmantojiet ierīces tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus
un abrazīviem pulverus.
Barošanas avots:
Izmēri (augst. × plat. × dziļ.):
Svars:
Ekspluatācijas apstākļi:
Piezīmes:
• Šī ierīce ir izgatavota lietošanai Austrumeiropas valstu
tirgos.
• Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar
jūsu ierīces tirgotāju.
Atbilstības deklarācija:
• Panasonic Communication Co., Ltd. ar šo paziņo, ka
šī aparatūra ir izgatavota atbilstoši galvenajām
Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju
aparatūras direktīvas (R&TTE) 1999/5/EC prasībām.
Saistīto un šajās instrukcijās minēto Panasonic
produktu atbilstības deklarācijas var iegūt,
apmeklējot internetā http://www.doc.panasonic.de
Autorizētas pārstāvniecības
kontaktinformācija:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Piezīmes par produkta nogādi atkritumos
vai atgriešanu
• Šajā produktā var tikt saglabāta jūsu personīgā
informācija. Lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību, pirms ierīces nogādes atkritumos vai
atgriešanas ieteicams izdzēst šādu informāciju,
piem., zvanīšanas ar vienu taustiņu numurus
atmiņā.
5-D Tehniskā specifikācija
Piezīmes:
Sienas šablons
5 Noderīga informācija
5-C Jūsu drošībai
5-A Montāža pie sienas
Piespiediet automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
4 Speciālās funkcijas
3-A Telefona numuru saglabāšana atmiņā
Jūs varat saglabāt līdz pat 3 telefonu numuriem
viena taustiņa automātiskās zvanīšanas taustiņu
atmiņā [M1], [M2] vai [M3].
Nepiespiediet nevienu viena taustiņa automātiskās
zvanīšanas taustiņu pirms numuru saglabāšanas,
lai nepieļautu nepareizu darbību.
1
2
5 Noderīga informācija
8.3 cm
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
Ieteicams saglabāt šo informāciju garantijas remonta
gadījumam.
Pirkšanas datums
• [REDIAL] funkcija sastādīs pēdējo numuru, uz kuru
esat zvanījuši manuāli, nevis numuru zvanīšanai ar
vienu taustiņu (3-B).
2-B Atbildēšana uz zvanu
Kad pienāk zvans, ierīce atskaņos zvana signālu
un ātri mirgos zvana indikators. Jūs varat
atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli.
(6) [*] [ TONE ]
DATA
Sērijas Nr.
Kad esat beiguši sarunu, novietojiet klausuli
vietā.
Lai zvanītu pēdējam sastādītajam numuram
Paceliet klausuli un piespiediet [REDIAL].
• Pēc klausules nolikšanas skaļuma līmenis tiks
saglabāts.
(5) [PAUSE] taustiņš
 Klausule ..................................... viena
 Klausules vads ......................... viens
 Telefona līnijas vads .............. viens
LINE
Paceliet klausuli un sastādiet telefona numuru.
3-B Saglabāta numura sastādīšana
Lai noregulētu skaļuma līmeni (6 līmeņi)
Piespiediet [] vai [] vairākas reizes sarunas laikā.
1-B Savienojumi
Turpmākām uzziņām
1
2
[ ] regulators
Informācija par piederumiem
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību
un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
(DIALING MODE) slēdzis
numuru sastādīšanas taustiņi [M1],
(10) [FLASH] taustiņš
[M2], [M3]
M1
WXYZ
TONE
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
telefona līnija
apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
apm. 518 g
5°C–40°C, 20 %–80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)
• Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.
Autortiesības:
Autortiesības uz šo izdevumu pieder
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai
lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju
veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd. rakstiskas piekrišanas.
© 2008 Panasonic Communications
(Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.
11/11/2008 5:20:57 PM
2 Zvanīšana / atbildēšana uz zvanu
1 Pirms lietošanas
Lietošanas instrukcijas
2-A Zvanīšana
1-A Vadības elementi
Integrētā telefona sistēma
KX-TS520FX
1 2
3 PROGRAM
4 5
6 FLASH
7
8
ABC
DEF
GHI
M1
M2
M3
JKL
MNO
PQRS
TUV
9
0
PAUS
E
REDI
AL
(1) Atmiņas lapiņa
(7) Numuru sastādīšanas režīma
(2) Zvana indikators
(8) RINGER slēdzis
(3) Automātiskas
(9) [REDIAL] taustiņš
M2
M3
VOLU
ME
(4) VOLUME [ ] ,
M1
M2
M3
(11) [PROGRAM] taustiņš
1
Klausule
M3
M2
M1
(atrodams ierīces apakšpusē)
2
Telefona
līnijas vads
Pievienojiet klausule vadu (1) klausulei un ierīces
ligzdai. Pievienojiet telefona līnijas vadu, līdz tas
noklikšķ ierīcē un telefona līnijas ligzdā (2). Pēc
telefona līnijas pievienošanas, paceliet klausuli,
lai pārbaudītu līnijas signālu.
Iestatiet DIALING MODE slēdzi pozīcijā TONE.
• Ja nevarat sastādīt numuru,
iestatiet pozīcijā PULSE.
Tirgotāja nosaukums un adrese
TONE
PULSE
DIALING MODE
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
Piestipriniet pirkuma čeku šeit
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan
PNQX1358ZA
FM0908YS0
Klausules vads
3
Iestatiet RINGER slēdzi pozīcijā HIGH, LOW vai OFF.
(Piemērs: ir izvēlēta pozīcija “HIGH”.)
• Kad slēdzis atrodas pozīcijā OFF,
ierīce nezvanīs, taču zvana
indikators joprojām mirgos.
RINGER
HIGH
LOW
OFF
Komunikāciju ierīces pievienošana
Ja pievienojat telefona līnijai komunikāciju un datu ierīces (datoram, modemam, faksa aparātam,
automātiskajam atbildētājam, utt.), jūs varat pievienot caur šo ierīci, izmantojot daru pārraides
(DATA) ligzdu. Pēc klausules un telefona līnijas vada pievienošanas pievienojiet komunikāciju ierīces
telefona līnijas vadu DATA ligzdai.
• Nodrošiniet, ka pirms šī telefona lietošanas (zvanīšanas, telefona numuru saglabāšanas atmiņā utt.) netiek
izmantota komunikāciju ierīce, jo komunikāciju ierīce var nedarboties pareizi.
1
2
3
4
5
Paceliet the klausule un piespiediet [PROGRAM].
Piespiediet viena taustiņa automātiskās zvanīšanas
taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
Ievadiet telefona numuru līdz 21 ciparam.
Paceliet klausuli.
5 Noderīga informācija
1
• [REDIAL] taustiņš nedarbojas numura sastādīšanai ar vienu taustiņu.
Lai sastādītu numuru vēlreiz, nolieciet klausuli un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
• Ja telefona līnijas vads ir atvienots ilgāk par 3 dienām, atmiņā saglabātie numuri var tikt izdzēsti. Ja nepieciešams,
saglabājiet telefona numurus no jauna.
Piespiediet izcilnīšus bultiņu virzienā.
(1), pēc tam noņemiet sienas montāžas adapteri
(2).
3
Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā)
sienā, izmantojot zemāk parādīto sienas
šablonu. Pievienojiet telefona līnijas vadu.
Uzmontējiet ierīci un pabīdiet uz leju.
LINE
DATA
• Zvana indikators mirgos gadījumos, kad:
- telefona numurs tiek sastādītais impulsu režīmā,
vai
- kāds paceļ vai noliek citu telefona klausuli, kas
pievienota tai pašai līnijai.
Tā ir normāla parādība.
4-A Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem
2
Skrūves
Ielociet telefona līnijas vadu sienas montāžas
adapterī un piespiediet to bultiņas virzienā.
Āķi
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
(LINE)
• Atzīmei “UP WALL” jābūt vērstai uz augšu.
Uz komunikāciju
ierīci (DATA)
Lai lietotu zvana gaidīšanas pakalpojumu, jums ir jābūt jūsu telekomunikāciju operatora zvana
gaidīšanas pakalpojuma abonentam. Izmantojot šo funkciju, jūs varēsiet saņemt zvanus citas telefona
sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans jau notiekošas sarunas laikā, jūs atskanēs zvana gaidīšanas signāls.
1
2
Piespiediet [FLASH], lai atbildētu uz 2. zvanu.
Lai īslaicīgi noliktu klausuli
sarunas laikā, novietojiet to kā
parādīts zīmējumā.
Lai pārslēgtos starp sarunām, piespiediet [FLASH].
Piezīmes:
• Lūdzu, sazinieties jūsu telekomunikāciju operatoru, lai uzzinātu par šī pakalpojuma pieejamību jūsu telefona
uzstādīšanas vietā.
Ja kļūdāties programmējot
Nolieciet klausuli  atkārtojiet no 1. darbības.
Lai dzēstu saglabātu numuru
Paceliet klausuli  piespiediet [PROGRAM] 
 automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2]
vai [M3] tel. numuram, kuru vēlaties dzēst 
[PAUSE] [PROGRAM]  nolieciet klausuli.
Atmiņas piezīmes
Izmantojiet piezīmju lapiņu kā saglabāto vārdu
vai telefona numuru rādītāju.
Piespiediet [PROGRAM].
Kad esat beiguši, nolieciet klausuli.
• Ja numura sastādīšanas laikā jāievieto pauze,
piespiediet [PAUSE] 3. darbībā. Pauze saglabātā
telefona numurā tiek uzskatīta par vienu ciparu (4-C).
M1
M2
M3
M1
M2
M3
4-B Īslaicīga pārslēgšana uz frekvenču režīmu
(ciparripas/impulsa līnijas lietotājiem)
Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, ja jums ir nepieciešama piekļuve
taustiņu frekvenču pakalpojumiem (piem., automātiskās atbildēšanas, telefonbankas u.c. pakalpojumiem
Piespiediet [*] [TONE] pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kad nepieciešama numuru sastādīšana
frekvenču režīmā.
4-C Pauzes funkcija (PBX centrāļu un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)
Dažreiz numuru sastādīšanas laikā ir nepieciešama pauzes ievietošana, ja zvanīšana tiek veikta, izmantojot PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu.
Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru “9”, izmantojot PBX centrāli un veicot
izejošo zvanu:
1
2
3
Paceliet klausuli, lai sāktu numura sastādīšanu.
[ 9]  [ PAUSE ]
Sastādiet telefona numuru.
Piezīmes:
• Tiks ievietota 2,1 sekundi gara pauze, katru reizi piespiežot [PAUSE] taustiņu. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai
iegūtu garākas pauzes
5-B Kļūmju novēršana
Problēma
Iemesls/risinājums
Lai novērstu smagu ievainojumu un iekārtu
bojājumu rašanos iespējamību, rūpīgi izlasiet
šos drošības norādījumus pirms attiecīgo
produktu lietošanas.
BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena rašanās iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus
un jebkāda veida mitruma iedarbībai.
• Nemēģiniet izjaukt ierīci.
• Nepieļaujiet šķidrumu (piem., mazgāšanas līdzekļu)
izlīšanu uz telefona līnijas vada spraudņa, neļaujiet
tam kļūt mitram. Tas var izraisīt aizdegšanos. Ja
telefona līnija spraudnis kļūst slapjš, nekavējoties
atvienojiet to no telefona līnijas sienas ligzdas, un
nelietojiet.
UZMANĪBU!
• Nekad neveiciet telefona vadu instalāciju negaisa
un zibens laikā.
• Nekad neveiciet telefona līnijas ligzdu instalāciju
slapjās vietās, izņemot gadījumus, kad ligzda ir
paredzēta šādiem pielietojumiem.
• Nekad nepieskarieties neizolētiem telefona vadiem
vai savienojumiem, izņemot gadījumus, kad līnija ir
atvienota no telekomunikāciju tīkla.
• Ievērojiet piesardzību telefona līnijas instalēšanas
vai modificēšanas laikā.
Svarīgi drošības norādījumi
Ierīce nedarbojas.
• Pārbaudiet savienojumus (1-B).
Zvana savienojums nenotiek pat
pie pareizi sastādīta numura.
• Pārbaudiet DIALING MODE selektora iestatījuma pareizību (1-B).
Neskan zvana signāls.
• RINGER selektors ir iestatīts OFF (atslēgts). Iestatiet to HIGH vai LOW (1-B).
Jūsu ierīces izmantošanas laikā vienmēr ievērojiet
galvenos drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un ievainojumu
rašanās iespējas
Nevar saglabāt telefona numuru
atmiņā.
• Pārliecinieties, ka klausule atrodas tai paredzētā vietā.
• Neievadiet telefona numuru, kas garāks par 21 ciparu, pretējā gadījumā
tiks dzēsts ievadītais numurs un iepriekšējais saglabātais telefona numurs.
1. Nelietojiet šo ierīci ūdens avotu tuvumā, piemēram,
pie vannas, izlietnēm, mitrās pagrabtelpās un pie
peldbaseina.
Otra puse sarunas laikā pēkšņi
nedzird jūsu balsi.
• Sarunas laikā tika piespiests [PROGRAM] taustiņš.
Piespiediet [PROGRAM] taustiņu vēlreiz.
Atkārotu numura sastādīšanu
nevar veikt, piespiežot [REDIAL].
• Ja pēdējais sastādītais numurs bijis garāks par 31 ciparu, numurs netiks
sastādīts pareizi.
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai tā
pakļauta cita mitruma iedarbībai.
• Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Atstājiet šādi un ļaujiet izžūt
vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā sausa, pievienojiet atkal
telefona līnija vadu.
8.3 cm
2. Izvairieties no telefona izmantošanas (telefona ar
vadiem) negaisa un zibens laikā. Pastāv elektriskā
trieciena izcelšanās iespējā zibens iedarbībā.
3. Nelietojiet telefonu ziņošanai par gāzes noplūdi tiešā
tās tuvumā.
SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Ekspluatācijas vide
• Šī ierīce ir jāuzstāda vietā, kas nav pakļauta dūmu,
putekļu, augstas temperatūras, vibrācijas iedarbībai.
• Ierīce nevar tikt uzstādīta vietā, kas pakļauta tiešu
saules staru iedarbībai.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
• Nepakļaujiet ierīci tiešai karstuma avotu, piemēram,
radiatoru, elektrisko plītiņu u.c., iedarbībai. Nenovietojiet to telpās, kur temperatūra zemāka par 5°C
vai augstāka par 40°C. Izvairieties no uzstādīšanas
mitrās telpās un pagrabtelpās.
Regulāra apkope
• Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu
samitrinātu drānas gabalu.
• Neizmantojiet ierīces tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus
un abrazīviem pulverus.
Barošanas avots:
Izmēri (augst. × plat. × dziļ.):
Svars:
Ekspluatācijas apstākļi:
Piezīmes:
• Šī ierīce ir izgatavota lietošanai Austrumeiropas valstu
tirgos.
• Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar
jūsu ierīces tirgotāju.
Atbilstības deklarācija:
• Panasonic Communication Co., Ltd. ar šo paziņo, ka
šī aparatūra ir izgatavota atbilstoši galvenajām
Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju
aparatūras direktīvas (R&TTE) 1999/5/EC prasībām.
Saistīto un šajās instrukcijās minēto Panasonic
produktu atbilstības deklarācijas var iegūt,
apmeklējot internetā http://www.doc.panasonic.de
Autorizētas pārstāvniecības
kontaktinformācija:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Piezīmes par produkta nogādi atkritumos
vai atgriešanu
• Šajā produktā var tikt saglabāta jūsu personīgā
informācija. Lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību, pirms ierīces nogādes atkritumos vai
atgriešanas ieteicams izdzēst šādu informāciju,
piem., zvanīšanas ar vienu taustiņu numurus
atmiņā.
5-D Tehniskā specifikācija
Piezīmes:
Sienas šablons
5 Noderīga informācija
5-C Jūsu drošībai
5-A Montāža pie sienas
Piespiediet automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
4 Speciālās funkcijas
3-A Telefona numuru saglabāšana atmiņā
Jūs varat saglabāt līdz pat 3 telefonu numuriem
viena taustiņa automātiskās zvanīšanas taustiņu
atmiņā [M1], [M2] vai [M3].
Nepiespiediet nevienu viena taustiņa automātiskās
zvanīšanas taustiņu pirms numuru saglabāšanas,
lai nepieļautu nepareizu darbību.
1
2
5 Noderīga informācija
8.3 cm
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
Ieteicams saglabāt šo informāciju garantijas remonta
gadījumam.
Pirkšanas datums
• [REDIAL] funkcija sastādīs pēdējo numuru, uz kuru
esat zvanījuši manuāli, nevis numuru zvanīšanai ar
vienu taustiņu (3-B).
2-B Atbildēšana uz zvanu
Kad pienāk zvans, ierīce atskaņos zvana signālu
un ātri mirgos zvana indikators. Jūs varat
atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli.
(6) [*] [ TONE ]
DATA
Sērijas Nr.
Kad esat beiguši sarunu, novietojiet klausuli
vietā.
Lai zvanītu pēdējam sastādītajam numuram
Paceliet klausuli un piespiediet [REDIAL].
• Pēc klausules nolikšanas skaļuma līmenis tiks
saglabāts.
(5) [PAUSE] taustiņš
 Klausule ..................................... viena
 Klausules vads ......................... viens
 Telefona līnijas vads .............. viens
LINE
Paceliet klausuli un sastādiet telefona numuru.
3-B Saglabāta numura sastādīšana
Lai noregulētu skaļuma līmeni (6 līmeņi)
Piespiediet [] vai [] vairākas reizes sarunas laikā.
1-B Savienojumi
Turpmākām uzziņām
1
2
[ ] regulators
Informācija par piederumiem
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību
un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
(DIALING MODE) slēdzis
numuru sastādīšanas taustiņi [M1],
(10) [FLASH] taustiņš
[M2], [M3]
M1
WXYZ
TONE
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
telefona līnija
apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
apm. 518 g
5°C–40°C, 20 %–80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)
• Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.
Autortiesības:
Autortiesības uz šo izdevumu pieder
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai
lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju
veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd. rakstiskas piekrišanas.
© 2008 Panasonic Communications
(Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.
11/11/2008 5:20:57 PM
2 Zvanīšana / atbildēšana uz zvanu
1 Pirms lietošanas
Lietošanas instrukcijas
2-A Zvanīšana
1-A Vadības elementi
Integrētā telefona sistēma
KX-TS520FX
1 2
3 PROGRAM
4 5
6 FLASH
7
8
ABC
DEF
GHI
M1
M2
M3
JKL
MNO
PQRS
TUV
9
0
PAUS
E
REDI
AL
(1) Atmiņas lapiņa
(7) Numuru sastādīšanas režīma
(2) Zvana indikators
(8) RINGER slēdzis
(3) Automātiskas
(9) [REDIAL] taustiņš
M2
M3
VOLU
ME
(4) VOLUME [ ] ,
M1
M2
M3
(11) [PROGRAM] taustiņš
1
Klausule
M3
M2
M1
(atrodams ierīces apakšpusē)
2
Telefona
līnijas vads
Pievienojiet klausule vadu (1) klausulei un ierīces
ligzdai. Pievienojiet telefona līnijas vadu, līdz tas
noklikšķ ierīcē un telefona līnijas ligzdā (2). Pēc
telefona līnijas pievienošanas, paceliet klausuli,
lai pārbaudītu līnijas signālu.
Iestatiet DIALING MODE slēdzi pozīcijā TONE.
• Ja nevarat sastādīt numuru,
iestatiet pozīcijā PULSE.
Tirgotāja nosaukums un adrese
TONE
PULSE
DIALING MODE
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
Piestipriniet pirkuma čeku šeit
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan
PNQX1358ZA
FM0908YS0
Klausules vads
3
Iestatiet RINGER slēdzi pozīcijā HIGH, LOW vai OFF.
(Piemērs: ir izvēlēta pozīcija “HIGH”.)
• Kad slēdzis atrodas pozīcijā OFF,
ierīce nezvanīs, taču zvana
indikators joprojām mirgos.
RINGER
HIGH
LOW
OFF
Komunikāciju ierīces pievienošana
Ja pievienojat telefona līnijai komunikāciju un datu ierīces (datoram, modemam, faksa aparātam,
automātiskajam atbildētājam, utt.), jūs varat pievienot caur šo ierīci, izmantojot daru pārraides
(DATA) ligzdu. Pēc klausules un telefona līnijas vada pievienošanas pievienojiet komunikāciju ierīces
telefona līnijas vadu DATA ligzdai.
• Nodrošiniet, ka pirms šī telefona lietošanas (zvanīšanas, telefona numuru saglabāšanas atmiņā utt.) netiek
izmantota komunikāciju ierīce, jo komunikāciju ierīce var nedarboties pareizi.
1
2
3
4
5
Paceliet the klausule un piespiediet [PROGRAM].
Piespiediet viena taustiņa automātiskās zvanīšanas
taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
Ievadiet telefona numuru līdz 21 ciparam.
Paceliet klausuli.
5 Noderīga informācija
1
• [REDIAL] taustiņš nedarbojas numura sastādīšanai ar vienu taustiņu.
Lai sastādītu numuru vēlreiz, nolieciet klausuli un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
• Ja telefona līnijas vads ir atvienots ilgāk par 3 dienām, atmiņā saglabātie numuri var tikt izdzēsti. Ja nepieciešams,
saglabājiet telefona numurus no jauna.
Piespiediet izcilnīšus bultiņu virzienā.
(1), pēc tam noņemiet sienas montāžas adapteri
(2).
3
Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā)
sienā, izmantojot zemāk parādīto sienas
šablonu. Pievienojiet telefona līnijas vadu.
Uzmontējiet ierīci un pabīdiet uz leju.
LINE
DATA
• Zvana indikators mirgos gadījumos, kad:
- telefona numurs tiek sastādītais impulsu režīmā,
vai
- kāds paceļ vai noliek citu telefona klausuli, kas
pievienota tai pašai līnijai.
Tā ir normāla parādība.
4-A Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem
2
Skrūves
Ielociet telefona līnijas vadu sienas montāžas
adapterī un piespiediet to bultiņas virzienā.
Āķi
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
(LINE)
• Atzīmei “UP WALL” jābūt vērstai uz augšu.
Uz komunikāciju
ierīci (DATA)
Lai lietotu zvana gaidīšanas pakalpojumu, jums ir jābūt jūsu telekomunikāciju operatora zvana
gaidīšanas pakalpojuma abonentam. Izmantojot šo funkciju, jūs varēsiet saņemt zvanus citas telefona
sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans jau notiekošas sarunas laikā, jūs atskanēs zvana gaidīšanas signāls.
1
2
Piespiediet [FLASH], lai atbildētu uz 2. zvanu.
Lai īslaicīgi noliktu klausuli
sarunas laikā, novietojiet to kā
parādīts zīmējumā.
Lai pārslēgtos starp sarunām, piespiediet [FLASH].
Piezīmes:
• Lūdzu, sazinieties jūsu telekomunikāciju operatoru, lai uzzinātu par šī pakalpojuma pieejamību jūsu telefona
uzstādīšanas vietā.
Ja kļūdāties programmējot
Nolieciet klausuli  atkārtojiet no 1. darbības.
Lai dzēstu saglabātu numuru
Paceliet klausuli  piespiediet [PROGRAM] 
 automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2]
vai [M3] tel. numuram, kuru vēlaties dzēst 
[PAUSE] [PROGRAM]  nolieciet klausuli.
Atmiņas piezīmes
Izmantojiet piezīmju lapiņu kā saglabāto vārdu
vai telefona numuru rādītāju.
Piespiediet [PROGRAM].
Kad esat beiguši, nolieciet klausuli.
• Ja numura sastādīšanas laikā jāievieto pauze,
piespiediet [PAUSE] 3. darbībā. Pauze saglabātā
telefona numurā tiek uzskatīta par vienu ciparu (4-C).
M1
M2
M3
M1
M2
M3
4-B Īslaicīga pārslēgšana uz frekvenču režīmu
(ciparripas/impulsa līnijas lietotājiem)
Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, ja jums ir nepieciešama piekļuve
taustiņu frekvenču pakalpojumiem (piem., automātiskās atbildēšanas, telefonbankas u.c. pakalpojumiem
Piespiediet [*] [TONE] pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kad nepieciešama numuru sastādīšana
frekvenču režīmā.
4-C Pauzes funkcija (PBX centrāļu un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)
Dažreiz numuru sastādīšanas laikā ir nepieciešama pauzes ievietošana, ja zvanīšana tiek veikta, izmantojot PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu.
Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru “9”, izmantojot PBX centrāli un veicot
izejošo zvanu:
1
2
3
Paceliet klausuli, lai sāktu numura sastādīšanu.
[ 9]  [ PAUSE ]
Sastādiet telefona numuru.
Piezīmes:
• Tiks ievietota 2,1 sekundi gara pauze, katru reizi piespiežot [PAUSE] taustiņu. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai
iegūtu garākas pauzes
5-B Kļūmju novēršana
Problēma
Iemesls/risinājums
Lai novērstu smagu ievainojumu un iekārtu
bojājumu rašanos iespējamību, rūpīgi izlasiet
šos drošības norādījumus pirms attiecīgo
produktu lietošanas.
BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena rašanās iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus
un jebkāda veida mitruma iedarbībai.
• Nemēģiniet izjaukt ierīci.
• Nepieļaujiet šķidrumu (piem., mazgāšanas līdzekļu)
izlīšanu uz telefona līnijas vada spraudņa, neļaujiet
tam kļūt mitram. Tas var izraisīt aizdegšanos. Ja
telefona līnija spraudnis kļūst slapjš, nekavējoties
atvienojiet to no telefona līnijas sienas ligzdas, un
nelietojiet.
UZMANĪBU!
• Nekad neveiciet telefona vadu instalāciju negaisa
un zibens laikā.
• Nekad neveiciet telefona līnijas ligzdu instalāciju
slapjās vietās, izņemot gadījumus, kad ligzda ir
paredzēta šādiem pielietojumiem.
• Nekad nepieskarieties neizolētiem telefona vadiem
vai savienojumiem, izņemot gadījumus, kad līnija ir
atvienota no telekomunikāciju tīkla.
• Ievērojiet piesardzību telefona līnijas instalēšanas
vai modificēšanas laikā.
Svarīgi drošības norādījumi
Ierīce nedarbojas.
• Pārbaudiet savienojumus (1-B).
Zvana savienojums nenotiek pat
pie pareizi sastādīta numura.
• Pārbaudiet DIALING MODE selektora iestatījuma pareizību (1-B).
Neskan zvana signāls.
• RINGER selektors ir iestatīts OFF (atslēgts). Iestatiet to HIGH vai LOW (1-B).
Jūsu ierīces izmantošanas laikā vienmēr ievērojiet
galvenos drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un ievainojumu
rašanās iespējas
Nevar saglabāt telefona numuru
atmiņā.
• Pārliecinieties, ka klausule atrodas tai paredzētā vietā.
• Neievadiet telefona numuru, kas garāks par 21 ciparu, pretējā gadījumā
tiks dzēsts ievadītais numurs un iepriekšējais saglabātais telefona numurs.
1. Nelietojiet šo ierīci ūdens avotu tuvumā, piemēram,
pie vannas, izlietnēm, mitrās pagrabtelpās un pie
peldbaseina.
Otra puse sarunas laikā pēkšņi
nedzird jūsu balsi.
• Sarunas laikā tika piespiests [PROGRAM] taustiņš.
Piespiediet [PROGRAM] taustiņu vēlreiz.
Atkārotu numura sastādīšanu
nevar veikt, piespiežot [REDIAL].
• Ja pēdējais sastādītais numurs bijis garāks par 31 ciparu, numurs netiks
sastādīts pareizi.
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai tā
pakļauta cita mitruma iedarbībai.
• Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Atstājiet šādi un ļaujiet izžūt
vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā sausa, pievienojiet atkal
telefona līnija vadu.
8.3 cm
2. Izvairieties no telefona izmantošanas (telefona ar
vadiem) negaisa un zibens laikā. Pastāv elektriskā
trieciena izcelšanās iespējā zibens iedarbībā.
3. Nelietojiet telefonu ziņošanai par gāzes noplūdi tiešā
tās tuvumā.
SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Ekspluatācijas vide
• Šī ierīce ir jāuzstāda vietā, kas nav pakļauta dūmu,
putekļu, augstas temperatūras, vibrācijas iedarbībai.
• Ierīce nevar tikt uzstādīta vietā, kas pakļauta tiešu
saules staru iedarbībai.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
• Nepakļaujiet ierīci tiešai karstuma avotu, piemēram,
radiatoru, elektrisko plītiņu u.c., iedarbībai. Nenovietojiet to telpās, kur temperatūra zemāka par 5°C
vai augstāka par 40°C. Izvairieties no uzstādīšanas
mitrās telpās un pagrabtelpās.
Regulāra apkope
• Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu
samitrinātu drānas gabalu.
• Neizmantojiet ierīces tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus
un abrazīviem pulverus.
Barošanas avots:
Izmēri (augst. × plat. × dziļ.):
Svars:
Ekspluatācijas apstākļi:
Piezīmes:
• Šī ierīce ir izgatavota lietošanai Austrumeiropas valstu
tirgos.
• Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar
jūsu ierīces tirgotāju.
Atbilstības deklarācija:
• Panasonic Communication Co., Ltd. ar šo paziņo, ka
šī aparatūra ir izgatavota atbilstoši galvenajām
Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju
aparatūras direktīvas (R&TTE) 1999/5/EC prasībām.
Saistīto un šajās instrukcijās minēto Panasonic
produktu atbilstības deklarācijas var iegūt,
apmeklējot internetā http://www.doc.panasonic.de
Autorizētas pārstāvniecības
kontaktinformācija:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Piezīmes par produkta nogādi atkritumos
vai atgriešanu
• Šajā produktā var tikt saglabāta jūsu personīgā
informācija. Lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību, pirms ierīces nogādes atkritumos vai
atgriešanas ieteicams izdzēst šādu informāciju,
piem., zvanīšanas ar vienu taustiņu numurus
atmiņā.
5-D Tehniskā specifikācija
Piezīmes:
Sienas šablons
5 Noderīga informācija
5-C Jūsu drošībai
5-A Montāža pie sienas
Piespiediet automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
4 Speciālās funkcijas
3-A Telefona numuru saglabāšana atmiņā
Jūs varat saglabāt līdz pat 3 telefonu numuriem
viena taustiņa automātiskās zvanīšanas taustiņu
atmiņā [M1], [M2] vai [M3].
Nepiespiediet nevienu viena taustiņa automātiskās
zvanīšanas taustiņu pirms numuru saglabāšanas,
lai nepieļautu nepareizu darbību.
1
2
5 Noderīga informācija
8.3 cm
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
Ieteicams saglabāt šo informāciju garantijas remonta
gadījumam.
Pirkšanas datums
• [REDIAL] funkcija sastādīs pēdējo numuru, uz kuru
esat zvanījuši manuāli, nevis numuru zvanīšanai ar
vienu taustiņu (3-B).
2-B Atbildēšana uz zvanu
Kad pienāk zvans, ierīce atskaņos zvana signālu
un ātri mirgos zvana indikators. Jūs varat
atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli.
(6) [*] [ TONE ]
DATA
Sērijas Nr.
Kad esat beiguši sarunu, novietojiet klausuli
vietā.
Lai zvanītu pēdējam sastādītajam numuram
Paceliet klausuli un piespiediet [REDIAL].
• Pēc klausules nolikšanas skaļuma līmenis tiks
saglabāts.
(5) [PAUSE] taustiņš
 Klausule ..................................... viena
 Klausules vads ......................... viens
 Telefona līnijas vads .............. viens
LINE
Paceliet klausuli un sastādiet telefona numuru.
3-B Saglabāta numura sastādīšana
Lai noregulētu skaļuma līmeni (6 līmeņi)
Piespiediet [] vai [] vairākas reizes sarunas laikā.
1-B Savienojumi
Turpmākām uzziņām
1
2
[ ] regulators
Informācija par piederumiem
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību
un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
(DIALING MODE) slēdzis
numuru sastādīšanas taustiņi [M1],
(10) [FLASH] taustiņš
[M2], [M3]
M1
WXYZ
TONE
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
telefona līnija
apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
apm. 518 g
5°C–40°C, 20 %–80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)
• Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.
Autortiesības:
Autortiesības uz šo izdevumu pieder
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai
lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju
veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd. rakstiskas piekrišanas.
© 2008 Panasonic Communications
(Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.
11/11/2008 5:20:57 PM
2 Zvanīšana / atbildēšana uz zvanu
1 Pirms lietošanas
Lietošanas instrukcijas
2-A Zvanīšana
1-A Vadības elementi
Integrētā telefona sistēma
KX-TS520FX
1 2
3 PROGRAM
4 5
6 FLASH
7
8
ABC
DEF
GHI
M1
M2
M3
JKL
MNO
PQRS
TUV
9
0
PAUS
E
REDI
AL
(1) Atmiņas lapiņa
(7) Numuru sastādīšanas režīma
(2) Zvana indikators
(8) RINGER slēdzis
(3) Automātiskas
(9) [REDIAL] taustiņš
M2
M3
VOLU
ME
(4) VOLUME [ ] ,
M1
M2
M3
(11) [PROGRAM] taustiņš
1
Klausule
M3
M2
M1
(atrodams ierīces apakšpusē)
2
Telefona
līnijas vads
Pievienojiet klausule vadu (1) klausulei un ierīces
ligzdai. Pievienojiet telefona līnijas vadu, līdz tas
noklikšķ ierīcē un telefona līnijas ligzdā (2). Pēc
telefona līnijas pievienošanas, paceliet klausuli,
lai pārbaudītu līnijas signālu.
Iestatiet DIALING MODE slēdzi pozīcijā TONE.
• Ja nevarat sastādīt numuru,
iestatiet pozīcijā PULSE.
Tirgotāja nosaukums un adrese
TONE
PULSE
DIALING MODE
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
Piestipriniet pirkuma čeku šeit
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan
PNQX1358ZA
FM0908YS0
Klausules vads
3
Iestatiet RINGER slēdzi pozīcijā HIGH, LOW vai OFF.
(Piemērs: ir izvēlēta pozīcija “HIGH”.)
• Kad slēdzis atrodas pozīcijā OFF,
ierīce nezvanīs, taču zvana
indikators joprojām mirgos.
RINGER
HIGH
LOW
OFF
Komunikāciju ierīces pievienošana
Ja pievienojat telefona līnijai komunikāciju un datu ierīces (datoram, modemam, faksa aparātam,
automātiskajam atbildētājam, utt.), jūs varat pievienot caur šo ierīci, izmantojot daru pārraides
(DATA) ligzdu. Pēc klausules un telefona līnijas vada pievienošanas pievienojiet komunikāciju ierīces
telefona līnijas vadu DATA ligzdai.
• Nodrošiniet, ka pirms šī telefona lietošanas (zvanīšanas, telefona numuru saglabāšanas atmiņā utt.) netiek
izmantota komunikāciju ierīce, jo komunikāciju ierīce var nedarboties pareizi.
1
2
3
4
5
Paceliet the klausule un piespiediet [PROGRAM].
Piespiediet viena taustiņa automātiskās zvanīšanas
taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
Ievadiet telefona numuru līdz 21 ciparam.
Paceliet klausuli.
5 Noderīga informācija
1
• [REDIAL] taustiņš nedarbojas numura sastādīšanai ar vienu taustiņu.
Lai sastādītu numuru vēlreiz, nolieciet klausuli un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
• Ja telefona līnijas vads ir atvienots ilgāk par 3 dienām, atmiņā saglabātie numuri var tikt izdzēsti. Ja nepieciešams,
saglabājiet telefona numurus no jauna.
Piespiediet izcilnīšus bultiņu virzienā.
(1), pēc tam noņemiet sienas montāžas adapteri
(2).
3
Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā)
sienā, izmantojot zemāk parādīto sienas
šablonu. Pievienojiet telefona līnijas vadu.
Uzmontējiet ierīci un pabīdiet uz leju.
LINE
DATA
• Zvana indikators mirgos gadījumos, kad:
- telefona numurs tiek sastādītais impulsu režīmā,
vai
- kāds paceļ vai noliek citu telefona klausuli, kas
pievienota tai pašai līnijai.
Tā ir normāla parādība.
4-A Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem
2
Skrūves
Ielociet telefona līnijas vadu sienas montāžas
adapterī un piespiediet to bultiņas virzienā.
Āķi
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
(LINE)
• Atzīmei “UP WALL” jābūt vērstai uz augšu.
Uz komunikāciju
ierīci (DATA)
Lai lietotu zvana gaidīšanas pakalpojumu, jums ir jābūt jūsu telekomunikāciju operatora zvana
gaidīšanas pakalpojuma abonentam. Izmantojot šo funkciju, jūs varēsiet saņemt zvanus citas telefona
sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans jau notiekošas sarunas laikā, jūs atskanēs zvana gaidīšanas signāls.
1
2
Piespiediet [FLASH], lai atbildētu uz 2. zvanu.
Lai īslaicīgi noliktu klausuli
sarunas laikā, novietojiet to kā
parādīts zīmējumā.
Lai pārslēgtos starp sarunām, piespiediet [FLASH].
Piezīmes:
• Lūdzu, sazinieties jūsu telekomunikāciju operatoru, lai uzzinātu par šī pakalpojuma pieejamību jūsu telefona
uzstādīšanas vietā.
Ja kļūdāties programmējot
Nolieciet klausuli  atkārtojiet no 1. darbības.
Lai dzēstu saglabātu numuru
Paceliet klausuli  piespiediet [PROGRAM] 
 automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2]
vai [M3] tel. numuram, kuru vēlaties dzēst 
[PAUSE] [PROGRAM]  nolieciet klausuli.
Atmiņas piezīmes
Izmantojiet piezīmju lapiņu kā saglabāto vārdu
vai telefona numuru rādītāju.
Piespiediet [PROGRAM].
Kad esat beiguši, nolieciet klausuli.
• Ja numura sastādīšanas laikā jāievieto pauze,
piespiediet [PAUSE] 3. darbībā. Pauze saglabātā
telefona numurā tiek uzskatīta par vienu ciparu (4-C).
M1
M2
M3
M1
M2
M3
4-B Īslaicīga pārslēgšana uz frekvenču režīmu
(ciparripas/impulsa līnijas lietotājiem)
Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, ja jums ir nepieciešama piekļuve
taustiņu frekvenču pakalpojumiem (piem., automātiskās atbildēšanas, telefonbankas u.c. pakalpojumiem
Piespiediet [*] [TONE] pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kad nepieciešama numuru sastādīšana
frekvenču režīmā.
4-C Pauzes funkcija (PBX centrāļu un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)
Dažreiz numuru sastādīšanas laikā ir nepieciešama pauzes ievietošana, ja zvanīšana tiek veikta, izmantojot PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu.
Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru “9”, izmantojot PBX centrāli un veicot
izejošo zvanu:
1
2
3
Paceliet klausuli, lai sāktu numura sastādīšanu.
[ 9]  [ PAUSE ]
Sastādiet telefona numuru.
Piezīmes:
• Tiks ievietota 2,1 sekundi gara pauze, katru reizi piespiežot [PAUSE] taustiņu. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai
iegūtu garākas pauzes
5-B Kļūmju novēršana
Problēma
Iemesls/risinājums
Lai novērstu smagu ievainojumu un iekārtu
bojājumu rašanos iespējamību, rūpīgi izlasiet
šos drošības norādījumus pirms attiecīgo
produktu lietošanas.
BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena rašanās iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus
un jebkāda veida mitruma iedarbībai.
• Nemēģiniet izjaukt ierīci.
• Nepieļaujiet šķidrumu (piem., mazgāšanas līdzekļu)
izlīšanu uz telefona līnijas vada spraudņa, neļaujiet
tam kļūt mitram. Tas var izraisīt aizdegšanos. Ja
telefona līnija spraudnis kļūst slapjš, nekavējoties
atvienojiet to no telefona līnijas sienas ligzdas, un
nelietojiet.
UZMANĪBU!
• Nekad neveiciet telefona vadu instalāciju negaisa
un zibens laikā.
• Nekad neveiciet telefona līnijas ligzdu instalāciju
slapjās vietās, izņemot gadījumus, kad ligzda ir
paredzēta šādiem pielietojumiem.
• Nekad nepieskarieties neizolētiem telefona vadiem
vai savienojumiem, izņemot gadījumus, kad līnija ir
atvienota no telekomunikāciju tīkla.
• Ievērojiet piesardzību telefona līnijas instalēšanas
vai modificēšanas laikā.
Svarīgi drošības norādījumi
Ierīce nedarbojas.
• Pārbaudiet savienojumus (1-B).
Zvana savienojums nenotiek pat
pie pareizi sastādīta numura.
• Pārbaudiet DIALING MODE selektora iestatījuma pareizību (1-B).
Neskan zvana signāls.
• RINGER selektors ir iestatīts OFF (atslēgts). Iestatiet to HIGH vai LOW (1-B).
Jūsu ierīces izmantošanas laikā vienmēr ievērojiet
galvenos drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un ievainojumu
rašanās iespējas
Nevar saglabāt telefona numuru
atmiņā.
• Pārliecinieties, ka klausule atrodas tai paredzētā vietā.
• Neievadiet telefona numuru, kas garāks par 21 ciparu, pretējā gadījumā
tiks dzēsts ievadītais numurs un iepriekšējais saglabātais telefona numurs.
1. Nelietojiet šo ierīci ūdens avotu tuvumā, piemēram,
pie vannas, izlietnēm, mitrās pagrabtelpās un pie
peldbaseina.
Otra puse sarunas laikā pēkšņi
nedzird jūsu balsi.
• Sarunas laikā tika piespiests [PROGRAM] taustiņš.
Piespiediet [PROGRAM] taustiņu vēlreiz.
Atkārotu numura sastādīšanu
nevar veikt, piespiežot [REDIAL].
• Ja pēdējais sastādītais numurs bijis garāks par 31 ciparu, numurs netiks
sastādīts pareizi.
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai tā
pakļauta cita mitruma iedarbībai.
• Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Atstājiet šādi un ļaujiet izžūt
vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā sausa, pievienojiet atkal
telefona līnija vadu.
8.3 cm
2. Izvairieties no telefona izmantošanas (telefona ar
vadiem) negaisa un zibens laikā. Pastāv elektriskā
trieciena izcelšanās iespējā zibens iedarbībā.
3. Nelietojiet telefonu ziņošanai par gāzes noplūdi tiešā
tās tuvumā.
SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Ekspluatācijas vide
• Šī ierīce ir jāuzstāda vietā, kas nav pakļauta dūmu,
putekļu, augstas temperatūras, vibrācijas iedarbībai.
• Ierīce nevar tikt uzstādīta vietā, kas pakļauta tiešu
saules staru iedarbībai.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
• Nepakļaujiet ierīci tiešai karstuma avotu, piemēram,
radiatoru, elektrisko plītiņu u.c., iedarbībai. Nenovietojiet to telpās, kur temperatūra zemāka par 5°C
vai augstāka par 40°C. Izvairieties no uzstādīšanas
mitrās telpās un pagrabtelpās.
Regulāra apkope
• Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu
samitrinātu drānas gabalu.
• Neizmantojiet ierīces tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus
un abrazīviem pulverus.
Barošanas avots:
Izmēri (augst. × plat. × dziļ.):
Svars:
Ekspluatācijas apstākļi:
Piezīmes:
• Šī ierīce ir izgatavota lietošanai Austrumeiropas valstu
tirgos.
• Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar
jūsu ierīces tirgotāju.
Atbilstības deklarācija:
• Panasonic Communication Co., Ltd. ar šo paziņo, ka
šī aparatūra ir izgatavota atbilstoši galvenajām
Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju
aparatūras direktīvas (R&TTE) 1999/5/EC prasībām.
Saistīto un šajās instrukcijās minēto Panasonic
produktu atbilstības deklarācijas var iegūt,
apmeklējot internetā http://www.doc.panasonic.de
Autorizētas pārstāvniecības
kontaktinformācija:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Piezīmes par produkta nogādi atkritumos
vai atgriešanu
• Šajā produktā var tikt saglabāta jūsu personīgā
informācija. Lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību, pirms ierīces nogādes atkritumos vai
atgriešanas ieteicams izdzēst šādu informāciju,
piem., zvanīšanas ar vienu taustiņu numurus
atmiņā.
5-D Tehniskā specifikācija
Piezīmes:
Sienas šablons
5 Noderīga informācija
5-C Jūsu drošībai
5-A Montāža pie sienas
Piespiediet automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
4 Speciālās funkcijas
3-A Telefona numuru saglabāšana atmiņā
Jūs varat saglabāt līdz pat 3 telefonu numuriem
viena taustiņa automātiskās zvanīšanas taustiņu
atmiņā [M1], [M2] vai [M3].
Nepiespiediet nevienu viena taustiņa automātiskās
zvanīšanas taustiņu pirms numuru saglabāšanas,
lai nepieļautu nepareizu darbību.
1
2
5 Noderīga informācija
8.3 cm
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
Ieteicams saglabāt šo informāciju garantijas remonta
gadījumam.
Pirkšanas datums
• [REDIAL] funkcija sastādīs pēdējo numuru, uz kuru
esat zvanījuši manuāli, nevis numuru zvanīšanai ar
vienu taustiņu (3-B).
2-B Atbildēšana uz zvanu
Kad pienāk zvans, ierīce atskaņos zvana signālu
un ātri mirgos zvana indikators. Jūs varat
atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli.
(6) [*] [ TONE ]
DATA
Sērijas Nr.
Kad esat beiguši sarunu, novietojiet klausuli
vietā.
Lai zvanītu pēdējam sastādītajam numuram
Paceliet klausuli un piespiediet [REDIAL].
• Pēc klausules nolikšanas skaļuma līmenis tiks
saglabāts.
(5) [PAUSE] taustiņš
 Klausule ..................................... viena
 Klausules vads ......................... viens
 Telefona līnijas vads .............. viens
LINE
Paceliet klausuli un sastādiet telefona numuru.
3-B Saglabāta numura sastādīšana
Lai noregulētu skaļuma līmeni (6 līmeņi)
Piespiediet [] vai [] vairākas reizes sarunas laikā.
1-B Savienojumi
Turpmākām uzziņām
1
2
[ ] regulators
Informācija par piederumiem
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību
un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
(DIALING MODE) slēdzis
numuru sastādīšanas taustiņi [M1],
(10) [FLASH] taustiņš
[M2], [M3]
M1
WXYZ
TONE
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
telefona līnija
apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
apm. 518 g
5°C–40°C, 20 %–80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)
• Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.
Autortiesības:
Autortiesības uz šo izdevumu pieder
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai
lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju
veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd. rakstiskas piekrišanas.
© 2008 Panasonic Communications
(Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.
11/11/2008 5:20:57 PM
2 Zvanīšana / atbildēšana uz zvanu
Lietošanas instrukcijas
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
2-A Zvanīšana
3-B Saglabāta numura sastādīšana
1
2
Integrētā telefona sistēma
Paceliet klausuli.
5 Noderīga informācija
1
Piespiediet automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
Piespiediet izcilnīšus bultiņu virzienā.
(1), pēc tam noņemiet sienas montāžas adapteri
(2).
3
Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā)
sienā, izmantojot zemāk parādīto sienas
šablonu. Pievienojiet telefona līnijas vadu.
Uzmontējiet ierīci un pabīdiet uz leju.
LINE
DATA
Skrūves
Piezīmes:
• Šī ierīce ir izgatavota lietošanai Austrumeiropas valstu
tirgos.
• Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar
jūsu ierīces tirgotāju.
8.3 cm
M1
M2
M3
4 Speciālās funkcijas
• Zvana indikators mirgos gadījumos, kad:
- telefona numurs tiek sastādītais impulsu režīmā,
vai
- kāds paceļ vai noliek citu telefona klausuli, kas
pievienota tai pašai līnijai.
Tā ir normāla parādība.
Sērijas Nr.
(atrodams ierīces apakšpusē)
Tirgotāja nosaukums un adrese
Ja kļūdāties programmējot
Nolieciet klausuli  atkārtojiet no 1. darbības.
Atmiņas piezīmes
Izmantojiet piezīmju lapiņu kā saglabāto vārdu
vai telefona numuru rādītāju.
M1
M2
M3
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan
M1
M2
M3
FM0908YS0
• Atzīmei “UP WALL” jābūt vērstai uz augšu.
• Panasonic Communication Co., Ltd. ar šo paziņo, ka
šī aparatūra ir izgatavota atbilstoši galvenajām
Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju
aparatūras direktīvas (R&TTE) 1999/5/EC prasībām.
Saistīto un šajās instrukcijās minēto Panasonic
produktu atbilstības deklarācijas var iegūt,
apmeklējot internetā http://www.doc.panasonic.de
Uz komunikāciju
ierīci (DATA)
Piespiediet [FLASH], lai atbildētu uz 2. zvanu.
Autorizētas pārstāvniecības
kontaktinformācija:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Lai īslaicīgi noliktu klausuli
sarunas laikā, novietojiet to kā
parādīts zīmējumā.
Lai pārslēgtos starp sarunām, piespiediet [FLASH].
4-B Īslaicīga pārslēgšana uz frekvenču režīmu
(ciparripas/impulsa līnijas lietotājiem)
Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, ja jums ir nepieciešama piekļuve
taustiņu frekvenču pakalpojumiem (piem., automātiskās atbildēšanas, telefonbankas u.c. pakalpojumiem
Piespiediet [*] [TONE] pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kad nepieciešama numuru sastādīšana
frekvenču režīmā.
4-C Pauzes funkcija (PBX centrāļu un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)
Dažreiz numuru sastādīšanas laikā ir nepieciešama pauzes ievietošana, ja zvanīšana tiek veikta, izmantojot PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu.
Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru “9”, izmantojot PBX centrāli un veicot
izejošo zvanu:
1
2
3
Paceliet klausuli, lai sāktu numura sastādīšanu.
[ 9]  [ PAUSE ]
Sastādiet telefona numuru.
Piezīmes:
PNQX1358ZA
Atbilstības deklarācija:
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
(LINE)
• Lūdzu, sazinieties jūsu telekomunikāciju operatoru, lai uzzinātu par šī pakalpojuma pieejamību jūsu telefona
uzstādīšanas vietā.
Lai dzēstu saglabātu numuru
Paceliet klausuli  piespiediet [PROGRAM] 
 automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2]
vai [M3] tel. numuram, kuru vēlaties dzēst 
[PAUSE] [PROGRAM]  nolieciet klausuli.
Pirkšanas datums
Āķi
Piezīmes:
3-A Telefona numuru saglabāšana atmiņā
Ieteicams saglabāt šo informāciju garantijas remonta
gadījumam.
Ielociet telefona līnijas vadu sienas montāžas
adapterī un piespiediet to bultiņas virzienā.
Lai lietotu zvana gaidīšanas pakalpojumu, jums ir jābūt jūsu telekomunikāciju operatora zvana
gaidīšanas pakalpojuma abonentam. Izmantojot šo funkciju, jūs varēsiet saņemt zvanus citas telefona
sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans jau notiekošas sarunas laikā, jūs atskanēs zvana gaidīšanas signāls.
1
2
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
Turpmākām uzziņām
4-A Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem
2
• Tiks ievietota 2,1 sekundi gara pauze, katru reizi piespiežot [PAUSE] taustiņu. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai
iegūtu garākas pauzes
5 Noderīga informācija
5-C Jūsu drošībai
5-A Montāža pie sienas
• [REDIAL] taustiņš nedarbojas numura sastādīšanai ar vienu taustiņu.
Lai sastādītu numuru vēlreiz, nolieciet klausuli un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
• Ja telefona līnijas vads ir atvienots ilgāk par 3 dienām, atmiņā saglabātie numuri var tikt izdzēsti. Ja nepieciešams,
saglabājiet telefona numurus no jauna.
KX-TS520FX
5 Noderīga informācija
5-B Kļūmju novēršana
Problēma
Iemesls/risinājums
Ierīce nedarbojas.
• Pārbaudiet savienojumus (1-B).
Zvana savienojums nenotiek pat
pie pareizi sastādīta numura.
• Pārbaudiet DIALING MODE selektora iestatījuma pareizību (1-B).
Neskan zvana signāls.
• RINGER selektors ir iestatīts OFF (atslēgts). Iestatiet to HIGH vai LOW (1-B).
Nevar saglabāt telefona numuru
atmiņā.
• Pārliecinieties, ka klausule atrodas tai paredzētā vietā.
• Neievadiet telefona numuru, kas garāks par 21 ciparu, pretējā gadījumā
tiks dzēsts ievadītais numurs un iepriekšējais saglabātais telefona numurs.
Otra puse sarunas laikā pēkšņi
nedzird jūsu balsi.
• Sarunas laikā tika piespiests [PROGRAM] taustiņš.
Piespiediet [PROGRAM] taustiņu vēlreiz.
Atkārotu numura sastādīšanu
nevar veikt, piespiežot [REDIAL].
• Ja pēdējais sastādītais numurs bijis garāks par 31 ciparu, numurs netiks
sastādīts pareizi.
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai tā
pakļauta cita mitruma iedarbībai.
• Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Atstājiet šādi un ļaujiet izžūt
vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā sausa, pievienojiet atkal
telefona līnija vadu.
5-D Tehniskā specifikācija
Barošanas avots:
Izmēri (augst. × plat. × dziļ.):
Svars:
Ekspluatācijas apstākļi:
Piezīmes:
Sienas šablons
8.3 cm
telefona līnija
apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
apm. 518 g
5°C–40°C, 20 %–80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)
• Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.
Autortiesības:
Autortiesības uz šo izdevumu pieder
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai
lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju
veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd. rakstiskas piekrišanas.
© 2008 Panasonic Communications
(Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.
11/11/2008 5:20:57 PM
2 Zvanīšana / atbildēšana uz zvanu
1 Pirms lietošanas
Lietošanas instrukcijas
2-A Zvanīšana
1-A Vadības elementi
Integrētā telefona sistēma
KX-TS520FX
1 2
3 PROGRAM
4 5
6 FLASH
7
8
ABC
DEF
GHI
M1
M2
M3
JKL
MNO
PQRS
TUV
9
0
PAUS
E
REDI
AL
(1) Atmiņas lapiņa
(7) Numuru sastādīšanas režīma
(2) Zvana indikators
(8) RINGER slēdzis
(3) Automātiskas
(9) [REDIAL] taustiņš
M2
M3
VOLU
ME
(4) VOLUME [ ] ,
M1
M2
M3
(11) [PROGRAM] taustiņš
1
Klausule
M3
M2
M1
(atrodams ierīces apakšpusē)
2
Telefona
līnijas vads
Pievienojiet klausule vadu (1) klausulei un ierīces
ligzdai. Pievienojiet telefona līnijas vadu, līdz tas
noklikšķ ierīcē un telefona līnijas ligzdā (2). Pēc
telefona līnijas pievienošanas, paceliet klausuli,
lai pārbaudītu līnijas signālu.
Iestatiet DIALING MODE slēdzi pozīcijā TONE.
• Ja nevarat sastādīt numuru,
iestatiet pozīcijā PULSE.
Tirgotāja nosaukums un adrese
TONE
PULSE
DIALING MODE
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
Piestipriniet pirkuma čeku šeit
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan
PNQX1358ZA
FM0908YS0
Klausules vads
3
Iestatiet RINGER slēdzi pozīcijā HIGH, LOW vai OFF.
(Piemērs: ir izvēlēta pozīcija “HIGH”.)
• Kad slēdzis atrodas pozīcijā OFF,
ierīce nezvanīs, taču zvana
indikators joprojām mirgos.
RINGER
HIGH
LOW
OFF
Komunikāciju ierīces pievienošana
Ja pievienojat telefona līnijai komunikāciju un datu ierīces (datoram, modemam, faksa aparātam,
automātiskajam atbildētājam, utt.), jūs varat pievienot caur šo ierīci, izmantojot daru pārraides
(DATA) ligzdu. Pēc klausules un telefona līnijas vada pievienošanas pievienojiet komunikāciju ierīces
telefona līnijas vadu DATA ligzdai.
• Nodrošiniet, ka pirms šī telefona lietošanas (zvanīšanas, telefona numuru saglabāšanas atmiņā utt.) netiek
izmantota komunikāciju ierīce, jo komunikāciju ierīce var nedarboties pareizi.
1
2
3
4
5
Paceliet the klausule un piespiediet [PROGRAM].
Piespiediet viena taustiņa automātiskās zvanīšanas
taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
Ievadiet telefona numuru līdz 21 ciparam.
Paceliet klausuli.
5 Noderīga informācija
1
• [REDIAL] taustiņš nedarbojas numura sastādīšanai ar vienu taustiņu.
Lai sastādītu numuru vēlreiz, nolieciet klausuli un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
• Ja telefona līnijas vads ir atvienots ilgāk par 3 dienām, atmiņā saglabātie numuri var tikt izdzēsti. Ja nepieciešams,
saglabājiet telefona numurus no jauna.
Piespiediet izcilnīšus bultiņu virzienā.
(1), pēc tam noņemiet sienas montāžas adapteri
(2).
3
Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā)
sienā, izmantojot zemāk parādīto sienas
šablonu. Pievienojiet telefona līnijas vadu.
Uzmontējiet ierīci un pabīdiet uz leju.
LINE
DATA
• Zvana indikators mirgos gadījumos, kad:
- telefona numurs tiek sastādītais impulsu režīmā,
vai
- kāds paceļ vai noliek citu telefona klausuli, kas
pievienota tai pašai līnijai.
Tā ir normāla parādība.
4-A Zvana gaidīšanas pakalpojuma lietotājiem
2
Skrūves
Ielociet telefona līnijas vadu sienas montāžas
adapterī un piespiediet to bultiņas virzienā.
Āķi
Uz vienas līnijas
telefona ligzdu
(LINE)
• Atzīmei “UP WALL” jābūt vērstai uz augšu.
Uz komunikāciju
ierīci (DATA)
Lai lietotu zvana gaidīšanas pakalpojumu, jums ir jābūt jūsu telekomunikāciju operatora zvana
gaidīšanas pakalpojuma abonentam. Izmantojot šo funkciju, jūs varēsiet saņemt zvanus citas telefona
sarunas laikā. Ja jums pienāk zvans jau notiekošas sarunas laikā, jūs atskanēs zvana gaidīšanas signāls.
1
2
Piespiediet [FLASH], lai atbildētu uz 2. zvanu.
Lai īslaicīgi noliktu klausuli
sarunas laikā, novietojiet to kā
parādīts zīmējumā.
Lai pārslēgtos starp sarunām, piespiediet [FLASH].
Piezīmes:
• Lūdzu, sazinieties jūsu telekomunikāciju operatoru, lai uzzinātu par šī pakalpojuma pieejamību jūsu telefona
uzstādīšanas vietā.
Ja kļūdāties programmējot
Nolieciet klausuli  atkārtojiet no 1. darbības.
Lai dzēstu saglabātu numuru
Paceliet klausuli  piespiediet [PROGRAM] 
 automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2]
vai [M3] tel. numuram, kuru vēlaties dzēst 
[PAUSE] [PROGRAM]  nolieciet klausuli.
Atmiņas piezīmes
Izmantojiet piezīmju lapiņu kā saglabāto vārdu
vai telefona numuru rādītāju.
Piespiediet [PROGRAM].
Kad esat beiguši, nolieciet klausuli.
• Ja numura sastādīšanas laikā jāievieto pauze,
piespiediet [PAUSE] 3. darbībā. Pauze saglabātā
telefona numurā tiek uzskatīta par vienu ciparu (4-C).
M1
M2
M3
M1
M2
M3
4-B Īslaicīga pārslēgšana uz frekvenču režīmu
(ciparripas/impulsa līnijas lietotājiem)
Jūs varat īslaicīgi pārslēgt numuru sastādīšanas režīmu uz frekvenču, ja jums ir nepieciešama piekļuve
taustiņu frekvenču pakalpojumiem (piem., automātiskās atbildēšanas, telefonbankas u.c. pakalpojumiem
Piespiediet [*] [TONE] pirms piekļuves numuru ievadīšanas, kad nepieciešama numuru sastādīšana
frekvenču režīmā.
4-C Pauzes funkcija (PBX centrāļu un tālsarunu pakalpojuma lietotājiem)
Dažreiz numuru sastādīšanas laikā ir nepieciešama pauzes ievietošana, ja zvanīšana tiek veikta, izmantojot PBX centrāli vai tālsarunu pakalpojumu.
Piemērs: Ja jums nepieciešams sastādīt līnijas piekļuves numuru “9”, izmantojot PBX centrāli un veicot
izejošo zvanu:
1
2
3
Paceliet klausuli, lai sāktu numura sastādīšanu.
[ 9]  [ PAUSE ]
Sastādiet telefona numuru.
Piezīmes:
• Tiks ievietota 2,1 sekundi gara pauze, katru reizi piespiežot [PAUSE] taustiņu. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai
iegūtu garākas pauzes
5-B Kļūmju novēršana
Problēma
Iemesls/risinājums
Lai novērstu smagu ievainojumu un iekārtu
bojājumu rašanos iespējamību, rūpīgi izlasiet
šos drošības norādījumus pirms attiecīgo
produktu lietošanas.
BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena rašanās iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus
un jebkāda veida mitruma iedarbībai.
• Nemēģiniet izjaukt ierīci.
• Nepieļaujiet šķidrumu (piem., mazgāšanas līdzekļu)
izlīšanu uz telefona līnijas vada spraudņa, neļaujiet
tam kļūt mitram. Tas var izraisīt aizdegšanos. Ja
telefona līnija spraudnis kļūst slapjš, nekavējoties
atvienojiet to no telefona līnijas sienas ligzdas, un
nelietojiet.
UZMANĪBU!
• Nekad neveiciet telefona vadu instalāciju negaisa
un zibens laikā.
• Nekad neveiciet telefona līnijas ligzdu instalāciju
slapjās vietās, izņemot gadījumus, kad ligzda ir
paredzēta šādiem pielietojumiem.
• Nekad nepieskarieties neizolētiem telefona vadiem
vai savienojumiem, izņemot gadījumus, kad līnija ir
atvienota no telekomunikāciju tīkla.
• Ievērojiet piesardzību telefona līnijas instalēšanas
vai modificēšanas laikā.
Svarīgi drošības norādījumi
Ierīce nedarbojas.
• Pārbaudiet savienojumus (1-B).
Zvana savienojums nenotiek pat
pie pareizi sastādīta numura.
• Pārbaudiet DIALING MODE selektora iestatījuma pareizību (1-B).
Neskan zvana signāls.
• RINGER selektors ir iestatīts OFF (atslēgts). Iestatiet to HIGH vai LOW (1-B).
Jūsu ierīces izmantošanas laikā vienmēr ievērojiet
galvenos drošības noteikumus, lai novērstu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un ievainojumu
rašanās iespējas
Nevar saglabāt telefona numuru
atmiņā.
• Pārliecinieties, ka klausule atrodas tai paredzētā vietā.
• Neievadiet telefona numuru, kas garāks par 21 ciparu, pretējā gadījumā
tiks dzēsts ievadītais numurs un iepriekšējais saglabātais telefona numurs.
1. Nelietojiet šo ierīci ūdens avotu tuvumā, piemēram,
pie vannas, izlietnēm, mitrās pagrabtelpās un pie
peldbaseina.
Otra puse sarunas laikā pēkšņi
nedzird jūsu balsi.
• Sarunas laikā tika piespiests [PROGRAM] taustiņš.
Piespiediet [PROGRAM] taustiņu vēlreiz.
Atkārotu numura sastādīšanu
nevar veikt, piespiežot [REDIAL].
• Ja pēdējais sastādītais numurs bijis garāks par 31 ciparu, numurs netiks
sastādīts pareizi.
Ierīcē iekļuvis šķidrums vai tā
pakļauta cita mitruma iedarbībai.
• Atvienojiet telefona līnijas vadu no ierīces. Atstājiet šādi un ļaujiet izžūt
vismaz 3 dienas. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā sausa, pievienojiet atkal
telefona līnija vadu.
8.3 cm
2. Izvairieties no telefona izmantošanas (telefona ar
vadiem) negaisa un zibens laikā. Pastāv elektriskā
trieciena izcelšanās iespējā zibens iedarbībā.
3. Nelietojiet telefonu ziņošanai par gāzes noplūdi tiešā
tās tuvumā.
SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
Ekspluatācijas vide
• Šī ierīce ir jāuzstāda vietā, kas nav pakļauta dūmu,
putekļu, augstas temperatūras, vibrācijas iedarbībai.
• Ierīce nevar tikt uzstādīta vietā, kas pakļauta tiešu
saules staru iedarbībai.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.
• Nepakļaujiet ierīci tiešai karstuma avotu, piemēram,
radiatoru, elektrisko plītiņu u.c., iedarbībai. Nenovietojiet to telpās, kur temperatūra zemāka par 5°C
vai augstāka par 40°C. Izvairieties no uzstādīšanas
mitrās telpās un pagrabtelpās.
Regulāra apkope
• Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mīkstu
samitrinātu drānas gabalu.
• Neizmantojiet ierīces tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus
un abrazīviem pulverus.
Barošanas avots:
Izmēri (augst. × plat. × dziļ.):
Svars:
Ekspluatācijas apstākļi:
Piezīmes:
• Šī ierīce ir izgatavota lietošanai Austrumeiropas valstu
tirgos.
• Problēmu rašanās gadījumā vispirms sazinieties ar
jūsu ierīces tirgotāju.
Atbilstības deklarācija:
• Panasonic Communication Co., Ltd. ar šo paziņo, ka
šī aparatūra ir izgatavota atbilstoši galvenajām
Eiropas Komisijas Radio un telekomunikāciju
aparatūras direktīvas (R&TTE) 1999/5/EC prasībām.
Saistīto un šajās instrukcijās minēto Panasonic
produktu atbilstības deklarācijas var iegūt,
apmeklējot internetā http://www.doc.panasonic.de
Autorizētas pārstāvniecības
kontaktinformācija:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Piezīmes par produkta nogādi atkritumos
vai atgriešanu
• Šajā produktā var tikt saglabāta jūsu personīgā
informācija. Lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību, pirms ierīces nogādes atkritumos vai
atgriešanas ieteicams izdzēst šādu informāciju,
piem., zvanīšanas ar vienu taustiņu numurus
atmiņā.
5-D Tehniskā specifikācija
Piezīmes:
Sienas šablons
5 Noderīga informācija
5-C Jūsu drošībai
5-A Montāža pie sienas
Piespiediet automātiskās sastādīšanas taustiņu [M1], [M2] vai [M3].
4 Speciālās funkcijas
3-A Telefona numuru saglabāšana atmiņā
Jūs varat saglabāt līdz pat 3 telefonu numuriem
viena taustiņa automātiskās zvanīšanas taustiņu
atmiņā [M1], [M2] vai [M3].
Nepiespiediet nevienu viena taustiņa automātiskās
zvanīšanas taustiņu pirms numuru saglabāšanas,
lai nepieļautu nepareizu darbību.
1
2
5 Noderīga informācija
8.3 cm
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
Ieteicams saglabāt šo informāciju garantijas remonta
gadījumam.
Pirkšanas datums
• [REDIAL] funkcija sastādīs pēdējo numuru, uz kuru
esat zvanījuši manuāli, nevis numuru zvanīšanai ar
vienu taustiņu (3-B).
2-B Atbildēšana uz zvanu
Kad pienāk zvans, ierīce atskaņos zvana signālu
un ātri mirgos zvana indikators. Jūs varat
atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli.
(6) [*] [ TONE ]
DATA
Sērijas Nr.
Kad esat beiguši sarunu, novietojiet klausuli
vietā.
Lai zvanītu pēdējam sastādītajam numuram
Paceliet klausuli un piespiediet [REDIAL].
• Pēc klausules nolikšanas skaļuma līmenis tiks
saglabāts.
(5) [PAUSE] taustiņš
 Klausule ..................................... viena
 Klausules vads ......................... viens
 Telefona līnijas vads .............. viens
LINE
Paceliet klausuli un sastādiet telefona numuru.
3-B Saglabāta numura sastādīšana
Lai noregulētu skaļuma līmeni (6 līmeņi)
Piespiediet [] vai [] vairākas reizes sarunas laikā.
1-B Savienojumi
Turpmākām uzziņām
1
2
[ ] regulators
Informācija par piederumiem
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietošanas pamācību
un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
(DIALING MODE) slēdzis
numuru sastādīšanas taustiņi [M1],
(10) [FLASH] taustiņš
[M2], [M3]
M1
WXYZ
TONE
3 Numura sastādīšana ar vienu taustiņu
telefona līnija
apm. 95 mm × 190 mm × 196 mm
apm. 518 g
5°C–40°C, 20 %–80 % relatīvais gaisa mitrums (sauss)
• Ierīces konstrukcija un tehniskā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Zīmējumi šajās lietošanas instrukcijās var nedaudz atšķirties no jūsu iegādātā produkta.
Autortiesības:
Autortiesības uz šo izdevumu pieder
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd., to drīkst pārpublicēt tikai iekšējai
lietošanai. Visi citi šī materiāla publikāciju
veidi, daļēji vai pilnībā, ir aizliegti bez
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.
Bhd. rakstiskas piekrišanas.
© 2008 Panasonic Communications
(Malaysia) Sdn. Bhd. Visas tiesības aizsargātas.
11/11/2008 5:20:57 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement