Panasonic KXTEM824 Upute za uporabu

Panasonic KXTEM824 Upute za uporabu | Manualzz
Napredni hibridni sustav
.RULVQLþNLSULUXþQLN
KX-TES824
Model KX-TEM824
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonic naprednog hibridnog sustava.
0ROLPRYDVGDSDåOMLYRSURþLWDWHRYDMSULUXþQLNSULMHXSRUDEHXUHÿDMDLVSUHPLWHJD]DEXGXüXXSRUDEX
Izdvojene značajke
1.5.5. Korištenje glasovne poruke (Ugrađena govorna
poruka [BV])
1.8.3 Ako je spojen Sustav za obradu govornih
poruka (VPS).
Možete postaviti prosljeđivanje
dolaznih poziva vašem osobnom
pretincu tako da vam pozivatelj može
ostaviti poruku kada se ne možete
javiti.
Vaše dolazne pozive možete proslijediti
sustavu za obradu govornih poruka. Na taj
način pozivatelji mogu ostaviti poruke u
vašem poštanskom sandučiću kada niste u
mogućnosti primati pozive.
1.2.7 Direktni pristup stranci sa vanjske linije [DISA]
1.1.1 Prije korištenja telefona
Ova telefonska centrala podržava spajanje
Panasonic sistemskih telefona (PT),
konzola za telefone (DSS), i običnih
telekomunikacijskih uređaja kao što su
obični telefoni (SLT), telefaksi, bežični
telefoni i podatkovni terminali.
2
Upute za uporabu
Pozivatelj može biti usmjeren prema
željenoj osobi preko 3-stupanjskih poruka
(OGM) DISA kartice jednostavnim
pritiskom na brojčanu tipku.
1.1.1
Prije korištenja telefona
Jednostavna uporaba
Uporaba Panasonic telefona koji imaju
navigacijsku tipku i zaslon, olakšat će vam
pristup željenim funkcijama. Indikator
poruke/zvona (ako ga posjeduje)
obaviještava vas o pristizanju dolaznih
poziva ili obavijesti o pozivu ili poruci na
čekanju
Ova telefonska centrala može proslijediti
dolazni poziv poslan iz SMS centra, prema
određenom običnom telefonu (SLT) koji
podržava SMS.
Obavijest
•
Za Sistemski telefon rabi se kratica "PT"*1.
Za Standardni telefon rabi se kratica "SLT".
Za Sistemski telefon sa zaslonom rabi se kratica "D-PT"
•
Sufiks svakog modela je izostavljen.
•
Slijedeće sličice često će se koristiti u ovim uputama.
Savjeti
*1
Napomene
Sistemski telefon podrazumjeva analogni sistemski telefon.
Upute za uporabu
3
Važni podaci
UPOZORENJE
• OVAJ UREĐAJ MOŽE INSTALIRATI I SERVISIRATI SAMO OBUČENO OSOBLJE
SERVISA.
• AKO DOĐE DO KVARA KOD KOJEG UNUTARNJI DIJELOVI POSTAJU DOSTUPNI,
ODMAH ODSPOJITE MREŽNO NAPAJANJE TE VRATITE UREĐAJ
PRODAVATELJU.
• PRIJE SELJENJA UREĐAJA NAJPRIJE ODSPOJITE TELEFONSKE LINIJE, A ZATIM
NAPAJANJE. NAKON PRESELJENJA NAJPRIJE SPOJITE NAPAJANJE.
• MREŽNI UTIKAČ UREĐAJA IMA KONTAKT ZA UZEMLJENJE. RADI SIGURNOSNIH
RAZLOGA OVAJ UTIKAČ MORA BITI SPOJEN NA UTIČNICU S UZEMLJENJEM
KOJA JE POSTAVLJENA PREMA SVIM PROPISIMA.
• MREŽNI KABEL SE KORISTI KAO GLAVNI DIO ZA ODSPAJANJE OD
ELEKTRIČNOG NAPAJANJA. POBRINITE SE DA UTIČNICA BUDE U BLIZINI
OPREME I DA JE LAKO DOSTUPNA.
• KAKO BI ZAŠTITILI UREĐAJ OD STATIČKOG ELEKTRICITETA, NEMOJTE
DODIRIVATI VANJSKE KONEKTORE UREĐAJA.
• ISKLJUČITE UREĐAJ IZ UTIČNICE AKO SE POČNE DIMITI, ISPUŠTATI
NEUOBIČAJENI MIRIS ILI PROIZVODITI NEUOBIČAJENI ŠUM. TAKVI UVJETI MOGU
PROUZROKOVATI POŽAR ILI EKETRIČNI UDAR. UVJERITE SE DA SE UREĐAJ
PRESTAO I KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENI PANASONIC SERVIS.
Sigurnosne upute
Dok koristite telefonsku opremu, uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti kako bi minimizirali opasnost od
požara, strujnog udara i ozljeda, uključujući sljedeće:
1. Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini vode, na primjer, blizu kade, umivaonika, sudopera ili lavora za rublje, u
vlažnim podrumima niti u blizini bazena za plivanje.
2. Izbjegavajte korištenje telefona (osim bežičnih) za vrijeme grmljavine. Postoji određena opasnost od strujnog udara
uzrokovanog munjom.
3. Nemojte koristiti telefon za prijavu istjecanja plina u blizini samog mjesta istjecanja.
4. Upotrebljavajte samo mrežni kabel i baterije navedene u ovim uputama. Nemojte bacati baterije u vatru. Mogu
eksplodirati. Provjerite mogućnosti odlaganja baterija u vašem mjestu.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Centrale KX-TES824E, KX-TES824NE, KX-TES824GR, KX-TES824CE/KX-TEM824CE, KXTES824PD/ KX-TEM824PD, napravljene su da rade sa Analognim javnim telefonskim centralama
korištenima u zemljama Europe.
Panasonic Communiactions Co., Ltd./Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. izjavljuje da je ova oprema u
skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Naputka Radio i Telekomunikacijske terminalne
opreme (RiTTE) 1999/5/EC.
Izjavu o sukladnosti (Declaration of Conformity) za Panasonic uređaje opisane u ovim uputama možete pronaći
posjetom na:
http://doc.panasonic.de
Kontakt:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
4
Upute za uporabu
Pažnja
• Držite uređaj dalje od naprava za grijanje i uređaja koji stvaraju elektroničke smetnje, kao što su
fluorescentne sijalice, elektromotori i televizijski prijamnici. Ti izvori smetnji mogu ometati rad uređaja.
• Ovaj uređaj treba čuvati od prekomjerne prašine, vlage, visokih temperatura (više od 40°C) i vibracija,
te ne bi trebao biti izložen direktnom sunčevom svjetlu.
• Ako imate problema pri ostvarivanju vanjskih poziva, slijedite ove naputke za testiranje vanjskih (CO)
linija:
1. Odspojite telefonsku centralu sa svih vanjskih (CO) linija
2.
Na te linije spojite obični telefon za koji ste sigurni da je ispravan
3.
Načinite poziv koristeći taj telefon.
Ako se poziv ne može ostvariti, postoji mogućnost problema na vanjskoj (CO) liniji na koju je spojen
obični telefon. Kontaktirajte vašu telefonsku kompaniju.
Ako svi telefoni rade ispravno, postoji mogućnost problema s vašom telefonskom centralom. Nemojte
ponovno spajati centralu na linije sve dok nije popravljena u ovlaštenom Panasonic servisu.
• Nemojte nikada pokušavati ugurati žice, čavle, itd., u otvore za ventilaciju ili duge otvore na uređaju.
• Za čišćenje kućišta nemojte rabiti benzin, razrjeđivač niti bilo kakav abrazivni prašak. Obrišite ga
mekom krpom.
• Kada koristite Panasonic sistemski telefon, koristite samo ispravne Panasonic slušalice
Preporuka za budućnost
Molimo upišite, spremite i čuvajte sljedeće informacije za buduću uporabu.
Napomena
Serijski broj ovog uređaja je naveden na naljepnici zaljepljenoj na uređaj. Morate zapisati model i serijski
broj uređaja kao trajnu potvrdu kupnje, koja će vam pomoći pri prepoznavanju u slučaju krađe.
MODEL
SERIJSKI BROJ
DATUM KUPNJE
NAZIV PRODAVAČA
ADRESA PRODAVAČA
BROJ TELEFONA PRAODAVAČA
Upute za uporabu
5
Sadržaj
1 Uporaba ............................................................................................... 8
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
6
Prije prve uporabe telefona.......................................................................................... 8
Prije prve uporabe telefona ............................................................................................. 8
Pozivanje ..................................................................................................................... 15
Osnovno pozivanje ....................................................................................................... 15
Jednostavno biranje ......................................................................................................19
Ponovno biranje zadnje biranog broja........................................................................... 22
Kada je birana linija zauzeta ili nema odgovora............................................................ 24
Promjena načina pozivanja - zvonjenjem/glasom ......................................................... 30
Korištenje vaših povlastica na drugom lokalu (Daljnski pristup servisnoj klasi) ............ 31
Direktan pristup sustavu [DISA] (Produženo biranje).................................................... 32
Primanje poziva .......................................................................................................... 34
Odgovaranje na pozive ................................................................................................. 34
Odgovaranje bez podizanja slušalice............................................................................ 34
Odgovaranje na poziv koji zvoni na drugom telefonu (Preuzimanje poziva)................. 35
Tijekom razgovora ..................................................................................................... 36
Prebacivanje poziva ......................................................................................................36
Zadržavanje poziva .......................................................................................................38
Naizmjenični razgovor s dva sugovornika (Odijeljeni poziv) ......................................... 41
Odgovaranje na signalizaciju novog poziva .................................................................. 42
Razgovor s više sugovornika ........................................................................................ 44
Isključivanje mikrofona (Mute)....................................................................................... 47
Uporaba naglavnih slušalica ........................................................................................ 48
Razgovor sa sugovornikom bez podizanja slušalice (Hands-free) ............................... 48
Promjena načina biranja (Pulsno ili tonsko).................................................................. 49
Prije napuštanja radnog stola ................................................................................... 49
Prosljeđivanje poziva .................................................................................................... 49
Prikazivanje poruke o odsutnosti na ekranu pozivateljevog telefona............................ 51
Zaključavanje lokala...................................................................................................... 52
Napuštanje grupe (Prijava/odjava) ............................................................................... 53
Uporaba glasovnog obavješćivanja (Ugrađena glasovna poruka [BV]) ....................... 54
Obavješćivanje/odgovaranje na obavijest ............................................................... 60
Obavješćivanje.............................................................................................................. 61
Odgovaranje/zabrana obavješćivanja ........................................................................... 61
Podešavanje telefona prema vašim potrebama ...................................................... 62
Podešavanje alarma (vremenskog podsjetnika) ........................................................... 62
Onemogućavanje primanja poziva (DND)..................................................................... 63
Primanje poziva na čekanju ......................................................................................... 64
Zabrana ovlaštenog ulaženja u liniju ............................................................................ 64
Uključivanje glazbe u pozadini (BGM) ......................................................................... 65
Zaštita podataka na liniji ..............................................................................................65
Provjera statusa vremenskog servisa .......................................................................... 65
Brisanje postavki podešenih na lokalnom telefonu ...................................................... 66
Nadzor prostorije .......................................................................................................... 66
Uporaba dodatne korisničke opreme ....................................................................... 68
Ako je spojen portafon / Električna brava...................................................................... 68
Ako je spojena međucentrala........................................................................................ 70
Ako je spojen sustav za obradu govornih poruka ......................................................... 70
Upute za uporabu
1.9
1.9.1
2
Uporaba sistemskih telefona sa zaslonom ............................................................. 76
Korištenje zapisa o pozivu ............................................................................................ 76
Administratorske funkcije .............................................................. 81
2.1
Kontrolne funkcije ..................................................................................................... 81
2.1.1 Zaključavanje drugih lokala ......................................................................................... 81
2.1.2 Prebacivanje načina rada vremenskog servisa ............................................................ 82
2.1.3 Postavljanje alarma na drugim lokalima ...................................................................... 83
2.1.4 Brisanje svih podataka pozivatelja iz zajedničkom pretincu (BRIŠI SVE) .................... 84
2.1.5 Neregistriranje najnovijeg poziva ili brisanje najstarijeg poziva u popisu poziva iz
zajedničkog okruženja (301 dolazni poziv zabilježen u zajedničkom okruženju) ........ 85
2.1.6 Snimanje, slušanje ili brisanje uobičajenih BV odlaznih poruka .................................. 86
2.1.7 Promjena sistemskih postavki uporabom programskog moda ..................................... 87
3 Prilagođavanje telefona i centrale ................................................. 89
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
Prilagođavanje funkcija telefona (Programiranje lokala) ....................................... 89
Prilagođavanje funkcija telefona (Programiranje lokala)............................................... 89
Podešavanja u programskom modu ............................................................................. 89
Prilagođavanje tipki....................................................................................................... 92
Upravljanje popisima poziva .................................................................................... 95
Zahtjevi vezani uz programiranje.................................................................................. 95
Ispis i brisanje popisa poziva ....................................................................................... 95
Prilagođavanje funkcija centrale (Programiranje centrale) .................................... 96
Informacije vezane uz programiranje............................................................................ 96
Programiranje centrale ................................................................................................. 98
4 Dodatak .......................................................................................... 102
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
Otklanjanje problema .............................................................................................. 102
Otklanjanje problema.................................................................................................. 102
Tabela brojeva funkcija ............................................................................................ 105
Tabela brojeva funkcija............................................................................................... 105
Što znači ovaj ton? ................................................................................................... 112
Što znači ovaj ton? ..................................................................................................... 112
Upute za uporabu
7
1.1 Prije prve uporabe telefona
1. Uporaba
Ovo poglavlje vam korak po korak objašnjava kako koristiti pojedinu funkciju. Pročitajte ovo poglavlje kako
biste se upoznali s mnoštvom korisnih funkcija ovog sustava.
1.1 Prije prve uporabe telefona
1.1.1 Prije prve uporabe telefona
Kakav telefonski aparat možete koristiti?
Možete koristiti standardni telefon za jednu liniju (SLT), telefaks uređaj, modem ili bežični telefon, ili
možete koristiti Panasonicov sistemski telefon (PT) kao što je KX-T7730. Izvršavanje određene
funkcije ovisi o telefonu kojeg koristite.
Ako koristite Panasonicov sistemski telefon (PT) s posebnom funkcijskom tipkom ili sistemski telefon
sa zaslonom (D-PT), za jednostavno programiranje možete slijediti opisani postupak s tipkama ili
slijedite poruke prikazane na zaslonu.
Ako koristite SLT, slijedite postupak koji koristi navedene brojeve za pristup funkcijama (brojevi
funkcija)
Ako koristite konzolu, možete koristiti njene tipke kao tipke spojenog sistemskog telefona.
• Ako koristite Panasonic sistemski telefon
koji nema funkcijske tipke, možete
promijeniti ulogu jedne od slobodnih
promjenjivih tipki u funkcijsku tipku.
Pogledajte "3.1.3 Prilagođavanje tipki".
Brojevi funkcija
Da biste izvršili neku funkciju, trebate unijeti broj te funkcije. Neke funkcije su dostupne samo pri
unosu broja funkcije. Dodatno, neke funkcije zahtjevaju unos dodatnih parametara za aktiviranje
funkcije. Ti parametri su navedeni u tekstu tamo gdje su potrebni.
Obavijest:
Početna prijavljena vrijednost određene funckije može biti drukčija ovisno o zemlji u kojoj se uređaj
koristi. Za dodatne informacije kontaktirajte vašeg ovlaštenog zastupnika.
Ako koristite standardni telefon koji nema tipke " " ili "#";
nećete moći koristiti funkcije koje imaju ili # u svojim brojevima funkcije.
Tonovi
Kao potvrdu izvršenja, tijekom ili nakon uporabe, čuti ćete različite tonove. Pogledajte poglavlje "4.3.1
Što znači ovaj ton?" (Dodatak).
Zaslon
U ovim uputama ćete nailaziti na tekst “zaslon ….” To se odnosi na zaslon Panasonicovog sistemskog
telefona. Ako vaš telefon nije Panasonic sistemski telefon sa zaslonom, poruka se neće prikazati.
Ako koristite Panasonicov sistemski telefon sa zaslonom, on vam pomaže u provjeravanju i
potvrđivanju odabranih postavki.
8
Upute za uporabu
1.1 Prije prve uporabe uređaja
Broj vašeg lokala
Ako koristite Panasonic sistemski telefon sa zaslonom, na zaslonu možete provjeriti vaš vlastiti broj
lokala. Dok je linija zatvorena 2 puta pritisnite na tipku . Za dodatne informacije pogledajte poglavlje
3.1.2 Podešavanja u programskom modu
Uporaba navigacijske tipke/Tipke za glasnoću
Navigacijska tipka može se rabiti za podešavanje kontrasta zaslona i za podešavanje glasnoće ili
možete tražiti željene stavke po zaslonu. Pritisnite navigacijsku tipku/Tipku za glasnoću za odabir u
željenom smjeru. Kontrast ili razina glasnoće i stavke će se mijenjati kako slijedi:
Navigacijska tipka
Tipka za glasnoću
Primjeri
Zasloni i ilustracije prikazani su kao primjeri s telefona spojenog na kućnu centralu KX-TES824/KXTEM824.
Ograničenja
Neke funkcije mogu sistemskim programiranjem biti ograničene za uporabu na vašem lokalu.
Opis simbola
Sljedeći simboli su često upotrebljavani kroz ove upute.
Ova se funkcija ne može koristiti
sa standardnog telefona.
Ako je potrebno, pogledajte
“Programiranje” za programiranje
vezano uz trenutni sadržaj.
Pristup vanjskoj liniji (jedno od
sljedećih značenja):
• Pritisnite CO tipku.
• Birajte broj 9 ili 0 za automatski
pristup liniji.
• Birajte broj za pristup grupi
vanjskih linija i broj grupe
vanjskih linija.
Otvaranje linije (Jedno od
sljedećih značenja):
• Podignite slušalicu.
• Pritisnite tipku SP-PHONE.
• Pritisnite tipku MONITOR. (Za
početak razgovora, podignite
slušalicu.)
Na portafonu pritisnite tipku za
pozivanje.
Prekidanje linije (Jedno od
sljedećih značenja):
• Spustite slušalicu.
• Pritisnite tipku SP-PHONE.
• Pritisnite tipku MONITOR.
Lagano pritisnite prekidač linije.
Upute za uporabu
9
1.1 Prije prve uporabe telefona
Govorite.
Unesite traženi broj.
<Primjer>
Unesite kôd za izračun troškova.
Čuti ćete ton zauzeća, potvrde,
biranja, zvonjave ili povratni
signal.
B. ton: ton zauzeća
C. ton: ton potvrde
D. ton: ton biranja
R.B. ton: ton povratnog signala
Birajte vanjski telefonski broj.
Birajte broj lokala.
Birajte telefonski broj.
Kada koristite Panasonicov sistemski telefon
Ako koristite Panasonicov sistemski telefon i konzolu, na njima možete naći neke od korisnih
funkcijskih tipki nabrojanih u nastavku. Te tipke čine uporabu znatno jednostavnijom. Crteži se mogu
razlikovati od stvarnog izgleda tipki na vašem telefonu.
Stalne tipke
10
CO:
Koristi se za pozivanje ili primanje
poziva preko vanjske linije. (Tipki je
potrebno pridružiti funkciju.) Također se
koristi kao funkcijska tipka. (Tipki je
potrebno pridružiti funkciju.)
(Na nekim telefonima će možda pisati
samo CO “broj” (npr. 1, 2).)
SP-PHONE:
Koristi se za razgovor bez podizanja
slušalice.
AUTO DIAL/STORE:
Koristi se za brzo biranje brojeva iz
memorije centrale/brojeva iz memorije
lokalnog telefona, slušanje
osobnih/zajedničkih BV odlaznih poruka
(OGM) uporabljenih od Ugrađene
glasovne poruke (BV) ili za
pohranjivanje učinjenih promjena.
PAUSE:
Koristi se za umetanje stanke tijekom
biranja.
REDIAL:
Koristi se za ponovno biranje zadnje
biranog broja.
MESSAGE:
Koristi se za ostavljanje obavijesti o
pozivu, za uzvraćanje poziva onome
tko je takvu obavijest ostavio ili za
preslušavanje glasovne poruke. Ta
tipka je opremljena svjetlećom diodom,
osim na telefonima KX-T7700 serije. Na
telefonima KX-T7700 serije, lampica
Message/Ringer je upaljena kada je na
vašem lokalu ostavljena poruka na
čekanju
INTERCOM:
Koristi se za pozivanje ili primanje
poziva preko lokalne linije.
MONITOR:
Koristi se za biranje bez podizanja
slušalice. Možete slušati glas
sugovornika u razgovoru bez podizanja
slušalice.
Upute za uporabu
1.1 Prije prve uporabe uređaja
AUTO ANS (automatski odgovor)
/MUTE:
Koristi se za primanje dolaznog poziva
bez podizanja slušalice ili za
isključivanje mikrofona tijekom
razgovora.
TRANSFER:
Koristi se za prebacivanje poziva na
neki drugi telefon.
HOLD:
Koristi se za zadržavanje poziva.
FLASH/RECALL:
Koristi se za prekidanje trenutnog
poziva i ostvarivanje drugog poziva bez
spuštanja slušalice ili za slanje signala
za pristup vanjskim funkcijama
telefonske kompanije ili za pristup
vanjskim funkcijama vaše centrale.
Konferencijska tipka:
Koristi se za ostvarivanje
konferencijske veze s 3 ili 5
sugovornika.
VOICE CALL
Koristi se za automatsko slušanje
lokalnog poziva.
FWD/DND:
Koristi se za prosljeđivanje poziva ili za
onemogućavanje primanja poziva.
PROGRAM:
Koristi se za ulaz i izlaz iz moda za
programiranje funkcija.
Navigacijska tipka/Tipka za
glasnoću:
Koristi se za podešavanje glasnoće
zvučnika, slušalice i naglavne slušalice,
i kontrasta zaslona ili za odabir željenih
opcija.
PF:
Smještena u desnoj koloni CO tipki ili
na DSS konzoli. Pridružuje funkciju
željenoj tipki i koristi se za pristup
pohranjenoj funkciji. Uglavnom se
koristi kao tipka za biranje jednim
pritiskom.
Prilagodljive tipke
Ako se pojam nalazi u zagradi, kao što je u ovom poglavlju (Račun), to znači da je promjenjiva tipka
definirana kao tipka "Račun". Za prilagođavanje, pogledajte "3.1.3 Prilagođavanje tipki".
Tipke
Funkcija
Pojedinačna vanjska linija
(S-CO)
Koristit se za pristup određenoj vanjskoj liniji za pozivanje ili primanje poziva.
Grupa-vanjska linija
(G-CO)
Koristi se za pristup slobodnoj vanjskoj liniji unutar određene grupe vanjskih
linija radi pozivanja. Dolazni pozivi s vanjskih linija koje su pridružene u grupu,
stižu na ovu tipku.
Ostale vanjske linije
(O-CO)
Koristi se za pristup slobodnoj vanjskoj liniji radi pozivanja. Dolazni pozivi s
pridruženih vanjskih linija, koje nisu pridružene u S-CO ili G-CO tipke, stižu na
ovu tipku.
Direktno biranje lokala
(DSS)
Koristi se za pristupanje lokalu jednim pritiskom.
Biranje jednim pritiskom
Koristi se za pristup željenom broju ili sistemskoj funkciji jednim pritiskom.
Poruka
Koristi se za ostavljanje obavijesti o pozivu, za uzvraćanje poziva strani koja je
ostavila obavijest o pozivu ili slušanje glasovne poruke.
Poruka za drugi lokal
Koristi se pristup glasovne poruke spremljene za drugi lokal.
Prosljeđivanje (FWD) / Ne
smetaj (DND) - obje vrste
poziva
Koristi se za prosljeđivanje svih poziva na određeno odredište ili za
onemogućavanje primanja poziva.
Spremanje
Koristi se za spremanje telefonskih brojeva tijekom razgovora sa sugovornikom
na vanjskoj liniji ili kada čujete ton zauzeća za ponovno pozivanje zadnjeg
broja.
Upute za uporabu
11
1.1 Prije prve uporabe telefona
Konferencija
Koristi se za uspostavljanje razgovora s 3 ili 5 sugovornika
Prijava/odjava
Koristi se za projavu i odjavu
Zaključavanje lokala
Koristi se za zaključavanje ili otključavanje lokala iz daljine
Dan
Koristi se za promjenu vremenskog servisa u dnevni mod
Noć
Koristi se za promjenu vremenskog servisa u noćni mod
Ručak
Koristi se za promjenu vremenskog servisa u mod ručak
Zapis o pozivu Zajednički
Koristi se za informiranje o zabilježenim pozivima u zajedničkom području,
spremljenih informacija o dolaznim pozivima tijekom razgovora, i pregled
informacija o pozivatelju kada je linija prekinuta a zatim uzvraćanje poziva
pozivatelju.
Zapis o pozivu - Osobni
Koristi se za informiranje o zabilježenim pozivima u vašem području,
spremljenih informacija o dolaznim pozivima tijekom razgovora, i pregled
informacija o pozivatelju kada je linija prekinuta a zatim uzvraćanje poziva
pozivatelju.
Odabir zapisa o pozivu Zajednički
Koristi se za prikaz i protok kroz informaciju o dolaznom pozivu tijekom
razgovora, prilikom primanja poziva, ili prilikom pregledavanja informacija o
pozivatelju, prikaz broja zabilježenog poziva kada je linija prekinuta, i
informiranje da je zajednički popis popunjen.
Odabir zapisa o pozivu Osobni
Koristi se za prikaz i protok kroz informciju o dolaznom pozivu tijekom
razgovora, prilikom primanja poziva, ili prilikom pregledavanja informacija o
pozivatelju, prikaz broja zabilježenog poziva kada je linija prekinuta, i
informiranje da je osobni popis popunjen.
Snimanje razgovora
Koristi se za snimanje razgovora u vaš poštanski sandučić.
Prijenos snimanja
razgovora
Koristi se za snimanje razgovora u poštanski sandučić određenog lokala.
Slušanje dolaznog poziva
(LCS)
Koristi se za slušanje dolaznog poziva tijekom snimanja u vaš govorni
poštanski sandučić i, ako želite, možete preuzeti poziv.
Odbijanje slušanja
dolaznog poziva
Koristi se za prekid nadzora vašeg vlastitog govornog poštanskog sandučića
dok pozivatelj ostavlja poruku, ili zaustavljanje tona upozorenja koji se
oglašava u Osobnom modu kada pozivatelj ostavlja poruku.
Prijenos govorne pošte
Koristi se za prijenos poziva u poštanski sandučić određenog lokala.
12
Upute za uporabu
1.1 Prije prve uporabe uređaja
Kako pratiti opisane korake
Primjer uporabe prikazan je na donjim slikama.
Pozivanje drugog lokala
Poziv drugom lokalu (interkomski poziv)
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite DSS ili
birajte broj lokala
Razgovarajte.
• Svijetlo tipke za direktno biranje DSS konzole prikazuje status na slijedeći način:
Isključeno: Lokal je slobodan
Svijetli crveno: Lokal ima poziv
• Za brzo djelovanje
Ako ste operater ili birate brojeve određenih lokala često birate, korisne su DSS tipke
• Korištenje bez uporabe ruku
Možete ostvariti interkomski poziv i razgovarati u konferencijskoj vezi bez podizanja slušalice
uporabom tipke SP-PHONE/INTERCOM. Pogledajte "1.4.8 Razgovor sa sugovornikom bez
podizanja slušalice".
Prilagođavanje telfona
•
3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili prenamjena DSS tipki
•
•
Ako tip vašeg telefona nije uključen u koracima operacije programiranja, npr. navedeno je
samo "PT" a vi koristite SLT, vaš telefon ne može izvršiti tu funkciju.
Ako vaš telefon može upotrijebiti nekoliko metoda za izvršenje jedne funkcije, možete
odabrati onu metodu koja odgovara vašim potrebama.
Upute za uporabu
13
1.1 Prije prve uporabe telefona
Primjer spajanja
Ovaj dijagram pokazuje primjer spajanja.
14
Upute za uporabu
1.2 Pozivanje
1.2 Pozivanje
1.2.1 Osnovno pozivanje
— Pozivanje drugog lokala
— Pozivanje vanjskog sugovornika
— Pozivanje privatne mreže
— Unos koda za izračun troškova
Pozivanje drugog lokala
Prema drugom lokalu (Interkomski poziv)
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite DSS ili
birajte broj lokala
Razgovarajte.
• Svjetlo DSS tipke prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: Lokal je slobodan.
Svijetli crveno: Vaš ili neki drugi lokal su zauzeli liniju.
• Za brži rad
Ako ste operater ili neke lokale birate često, tipka DSS će biti od pomoći.
Korištenje bez uporabe ruku
Možete imati interkomski razgovor bez uporabe ruku koristeći SP-PHONE/INTERCOM tipku.
Pogledaj 1.4.8. "Razgovor sa sugovornikom bez podizanja slušalice"
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili prenamjena DSS tipke.
Prema operateru (Poziv operateru)
Možete zvati lokal koji je određen kao operater.
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
•
Birajte 0 ili 9
Broj za poziv operatera ovisi o zemlji/području.
Upute za uporabu
15
1.2 Pozivanje
Pozivanje vanjskog sugovornika
Postoje 4 metode za pristup vanjskoj (CO) linji. Koristite onu koja vam najviše odgovara, osim ako vaš
administrator ne zahtjeva specifičnu metodu.
Odaberite jedan od sljedećih načina:
Automatski odabir slobodne vanjske linije
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
•
Birajte broj za
automatski pristup liniji
Razgovarajte.
Broj za poziv operatera ovisi o zemlji/području.
Automatski odabir slobodne vanjske linije u određenoj grupi vanjskih linija
PT/SLT
Podignite
slušalicu
Pritisnite G-CO ili birajte broj
za pristup vanjskoj grupnoj liniji
a zatim vanjksi broj grupe (1-8)
Birajte telefonski broj
Biranje određene vanjske linije
PT
Podignite
slušalicu.
16
Pritisnite S-CO
Unesite vanjski
telefonski broj.
Upute za uporabu
Razgovarajte.
Razgovarajte
1.2 Pozivanje
Biranje slobodne nedodijeljene vanjske linije
PT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite S-CO
Unesite vanjski
telefonski broj.
Razgovarajte.
• Svjetlo svake S-CO i G-CO tipke prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: Linija je slobodna.
Svijetli zeleno: Koristite liniju
Svijetli crveno: Drugi lokal koristi liniju (S-CO), ili drugi lokal koristi sve vanjske (CO) linije u
unutrašnjoj grupi linija (G-CO).
Broj za poziv u nuždi
Možete birati prethodno unešeni broj za poziv u nuždi nakon zauzimanja vanjske linije bez
ikakvih ograničenja
Možete pritisnuti S-CO ili G-CO bez prethodnog podizanja slušalice
• Može vam biti zabranjeno pozivanje određenog vanjskog broja. Za dodatne informacije
kontaktirajte svojeg administratora
• Za pozivanje bez podizanja slušalice, pritisnite tipku FLASH/RECALL. Pritiskom na tipku
pristupiti ćete vanjskoj (CO) liniji i čuti ćete ton vanjske linije. Možete birati novi telefonski
broj bez spuštanja i podizanja slušalice.
Korištenje bez uporabe ruku
Možete imati interkomski razgovor bez uporabe ruku koristeći SP-PHONE/INTERCOM tipku.
Pogledaj 1.4.8. "Razgovor sa sugovornikom bez podizanja slušalice"
Prilagođavanje telefona
• 3.1.2 Podešavanja u programskom modu - Pridruživanje preferirane odlazne linije
Odabire vanjsku linju kojoj će se pristupiti prilikom podizanja slušalice.
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Podesite ili prenamjenite S-CO tipku, G-CO tipku ili ostale CO tipke (O-CO)
Upute za uporabu
17
1.2 Pozivanje
Unos kôda za izračun troškova
Korisnicima lokala možete dati određeni kôd za izračun troškova te zatim provjeravati koliko koriste
telefon. Možete odrediti kôd za izračun troškova za svakog klijenta te zatim provjeravati trajanje
poziva.
PT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite CO ili birajte broj
za pristup vanjskoj liniji
Pritisnite FWD/DND
ili unesite
Korisnici PT telefona mogu pritisnuti tipku
PAUSE umjesto FWD/DND tipke, a korisnici
SLT telfona mogu birati 49 umjesto
Unesite kod za
izračun troškova
Birajte vanjski
telefonski broj
• Možda nećete moći pozivati vanjske brojeve bez prethodnog unosa koda za izračun
troškova. Za svakog korisnika određen je postupak pozivanja vanjskih brojeva. Upitajte
administratora za način pozivanja koji je vama dodijeljen.
• Korisnici lokala s Panasonicovim sistemskim telefonima (PT) mogu unijeti kôd za
izračun troškova tijekom razgovora ili 30 sekundi nakon što je druga strana spustila slušalicu
(kada čuju ton za ponovni unos), pritiskom na FWD/DND tipku, zatim unesite kod za izračun
troškova.
• Kôd za izračun troškova može biti sastavljen od znamenki "0" do "9".
• Možete obrisati kôd pritiskom na " " ili FWD/DND tipke tijekom unosa kôda, a zatim
ponovno unesite kôd.
• Ako čujete ton za ponovni unos, unešeni kôd ne postoji. Unesite ispravni kôd
• Za jednostavnije pozivanje možete u memoriju pohraniti kôd zajedno s telefonskim brojem.
(npr. brzo biranje).
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili prenamjena tipke FWD/DND
18
Upute za uporabu
1.2 Pozivanje
1.2.2 Jednostavno biranje
Ovo su načini biranja prikladni za često birane telefonske brojeve.
— S tipkom za biranje jednim pritiskom
— Korištenjem brojeva pohranjenih u memoriji vašeg lokala
— Korištenjem brojeva pohranjenih u memoriji centrale
— Pozivanje unaprijed određenog broja podizanjem slušalice
— Korištenjem skraćenog biranja
Biranje jednim pritiskom
Za funkciju biranja jednim pritiskom možete telefonski broj pohraniti pod promjenjivu
tipku.
PT
Ne za SLT
Podignite slušalicu.
Pritisnite tipku za biranje
jednim pritiskom.
Telefonski broj duži od 24 znamenke može se birati dijeljenjem na 2 ili više tipki za
biranje jednim pritiskom
Možete potvrditi broj spremljen na tipku za biranje jednim pritiskom, pritiskom na njega
dok je slušalica spuštena.
Možete pritisnuti CO tipku za odabir željene vanjske linije prije pritiska tipke za biranje
jednim pritiskom.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3
Prilagođavanje tipki
Pridružuje ili mijenja namjenu tipki za biranje jednim pritiskom te pohranjuje željeni
telefonski broj ili broj funkcije.
Biranje brojeva pohranjenih u memoriji vašeg lokala
U svoj lokal možete pohraniti do 10 brojeva za vaše osobne potrebe. Ova funkcija je poznata i kao
"Brzo biranje telefonskih brojeva iz memorije lokala".
Pohranjivanje telefonskog broja
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 2
Unesite osobni broj
za brzo biranje
(2 znamenke).
Unesite željeni tel.
Birajte #.
broj (najviše32 znam.)
Spustite
slušalicu.
Unesite kao prvu znamenku
broj za pristup vanjskoj liniji.
Upute za uporabu
19
1.2 Pozivanje
Biranje
PT/SLT
Podignite slušalicu.
Pritisnite # ili 1
Unesite broj za brzo biranje
Provjera
D-PT
Podignite
slušalicu.
Birajte 3
Unesite osobni broj
za brzo biranje
(2 znamenke).
Birajte #.
Osobni brojevi za brzo pozivanje (0 do 9) odgovaraju brojevima (F1 do F9) tipki za
Progranske funkcije (PF) pridružene kao Brojevi za biranje jednim pritiskom.
Korisnici SLT telefona s pulsnim biranjem ne mogu koristiti ovu funkciju.
Mogu se spremiti do 24 znamenke uključujući
koda, neće služiti kao pauza
. Dakako,
ovisno o vašem načinu unosa
Korištenje brojeva pohranjenih u zajedničkoj memoriji sustava
PT/SLT
Podignite slušalicu.
Pritisnite AUTO DIAL
ili birajte .
Unesite broj za brzo biranje iz
zajedničke memorije centrale (3 znamenke).
Telefonski broj duži od 32 znamenke može se spremiti dijeljenjem u 2 ili više tipke za
Sistemsko brzo biranje
<PRIMJER>
Ako je broj podijeljen i spremljen u zajedničkoj memoriji sustava kao 01 i 02
Korisnici SLT telefona s pulsnim biranjem ne mogu koristiti ovu funkciju.
20
Upute za uporabu
1.2 Pozivanje
Pozivanje unaprijed određenog broja podizanjem slušalice
Korisnici SLT telefona mogu ostvariti poziv jednostavnim podizanjem slušalice, pod uvjetom da je
telefonski broj prethodno spremljen.
Pohranjivanje telefonskog broja
SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 74.
Birajte 2.
Unesite tel. broj željenog sugovornika
(najviše 32 znamenke).
Birajte #.
Spustite
slušalicu.
Unesite kao prvu znamenku
broj za pristup vanjskoj liniji.
Uključivanje / isključivanje
SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 74.
Birajte 1 za uključivanje
ili 0 za isključivanje.
Spustite
slušalicu.
Biranje
SLT
Podignite
slušalicu.
• Da biste nazvali nekog drugog sugovornika, počnite birati broj željenog sugovornika prije
nego se unaprijed programirana linija spoji.
• Telefonski broj duži od 32 znamenke može se spremiti dijeljenjem u 2 ili više tipke za
Sistemsko brzo biranje
• Korisnici SLT telefona s pulsnim biranjem ne mogu koristiti ovu funkciju.
Upute za uporabu
21
1.2 Pozivanje
Korištenje unaprijed dodijeljenog broja (skraćeno biranje)
Možete pozivati jednostavnim pritiskanjem unaprijed dodijeljenog broja za skraćeno biranje (50 do 59).
Za više podataka obratite se isporučitelju centrale.
PT/SLT
Podignite slušalicu.
•
Unesite broj za skraćeno
biranje. (50-59).
Ova funkcija može biti zabranjena ovisno o sistemskom programiranju.
1.2.3 Ponovno biranje zadnje biranog broja
Ovaj je način biranja prikladan ako želite ponovno pozvati isti broj.
— Ponovno biranje zadnje biranog broja
— Spremanje telefonskog broja vanjske linije za ponovno biranje
• Do 64 znamenke se mogu pohraniti i zatim ponovno odbirati. Broj za pristup vanjskoj liniji se
ne broji.
• Ako nakon pritiska tipke REDIAL ili Save ponovno čujete ton zauzeća, odaberite drugu liniju i
pritisnite REDIAL ili Save tipku ili birajte broj funkcije za ponovni pokušaj.
• Možete potvrditi spremljeni broj pritiskom na REDIAL ili Save tipku dok je slušalica spuštena.
• Za automatsko ponovno biranje zadnje biranog broja, pritisnite tipku SP-PHONE ili
MONITOR te zatim tipku REDIAL ili Save. Ponovno pozivanje će se automatski ponavljati
sve dok pozvana strana ne odgovori ili dok ne istekne određeno vrijeme (automatsko
ponovno biranje). Tijekom ponavljanja biranja možete raditi nešto drugo. Za prekid, pritisnite
tipku FLASH/RECALL. Automatsko ponovno biranje nije dostupno u nekim državama.
Ponovno biranje zadnje biranog broja
Biranje
PT/SLT
Podignite
slušalicu
22
Pritisnite REDIAL ili birajte 80 ili ##
Upute za uporabu
1.2 Pozivanje
Automatsko biranje (Automatsko ponovno biranje)
PT
Pritisnite SP-PHONE
ili MONITOR
Pritisnite REDIAL
• Pritiskom na tipku REDIAL nakon biranja broja ili tijekom razgovora prekinuti ćete trenutni
poziv i pozvati spremljeni broj.
Spremanje broja vanjske linije za ponovno biranje
Spremljeni broj ostaje dostupna sve dok se ne spremi drugi broj
Spremanje
PT
Tijekom razgovora ili kada čujete ton zauzeća
Pritisnite
Pritisnite SAVE
AUTO DIAL/STORE
Biranje
PT
Podignite slušalicu
Pritisnite Save
Automatsko ponovno biranje
PT
Pritisnite SP-PHONE
Pritisnite SAVE
ili MONITOR
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3
Prilagođavanje tipki
Pridružuje ili mijenja namjenu tipke Save.
Upute za uporabu
23
1.2 Pozivanje
1.2.4 Kada je birana linija zauzeta ili nema odgovora
—
—
—
—
—
Rezerviranje zauzete linije
Slanje signalizacije novog poziva
Ostavljanje obavijesti o pozivu/Uzvraćanje poziva pozivatelju koji je ostavio obavijest
Pridruživanje postojećem pozivu (Ovlašteno ulaženje u liniju)
Pozivanje lokala koji je odbio poziv
Rezerviranje zauzete linije (automatska dojava slobodne linije)
Telefon možete podesiti tako da primi povratno zvonjenje čim se birana linija oslobodi.
Kada odgovorite na povratno zvonjenje:
•
pozvani telefon automatski počinje zvoniti.
•
odabrana vanjska (CO) linija koju koristi drugi lokal postaje slobodna.
Ne možete postaviti Automatsku dojavu slobodne linije za korisnike izvan PBX-a.
Kada odgovorite na povratno zvonjenje:
•
za vanjski poziv: linija se zauzima.
•
za interni poziv: pozvani lokal počinje automatski zvoniti
Uključivanje za oboje, vanjski poziv i interni poziv
PT/SLT
Dok slušate ton zauzeća
Birajte 6
Spustite slušalicu
Odgovaranje (ukoliko je dojava uključena nakon biranja)
PT/SLT
Kad čujete ton povratnog zvonjenja
Podignite
slušalicu.
24
Razgovarajte.
Upute za uporabu
1.2 Pozivanje
Odgovaranje (ukoliko je dojava uključena kod zauzimanja vanjske linije)
PT/SLT
Kad čujete ton povratnog zvonjenja
Podignite
slušalicu.
•
Birajte vanjski
telefonski broj.
Razgovarajte.
Ako ne odgovorite na povratni poziv unutar 10 sekundi (4 zvona), funkcija će se
poništiti.
Otkazivanje rezervacije (isključivanje automatske dojave slobodne linije)
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Slanje signalizacije novog poziva
Ako je pozvana strana zauzeta, možete poslati ton poziva na čekanju kako bi obavijestili korisnika da
vaš poziv čeka. Kada korisnik lokala čuje ton, on ili ona može odabrati da li da stavi trenutni poziv na
čekanje i razgovara s vama.
PT/SLT
Dok slušate ton zauzeća nakon pozivanja lokala
Birajte 2.
•
Ako čujete povratni ton nakon biranja broj lokala, ova funkcija nije dostupna za
drugu stranu. Ova funkcija je jedino dostupna ako pozivani lokal ima postavljen Poziv
na čekanju. Za postavljanje Poziva na čekanju, pogledajte "1.7.3 Primanje poziva na
čekanju". Za odgovaranje poziva na čekanju, pogledajte "1.4.4 Odgovaranje na
signalizaciju novog poziva"
Upute za uporabu
25
1.2 Pozivanje
Ostavljanje obavijesti o pozivu/Uzvraćanje poziva pozivatelju koji
je ostavio obavijest
Ostavljanje obavijesti o pozivu
Kada je pozvani lokal zauzet ili ne odgovara na vaš
poziv, možete ostaviti obavijest tako da vam pozvani
lokal može uzvratiti poziv.
Uzvraćanje poziva pozivatelju koji je ostavio obavijest
Kao primatelju poruke, svjetlo tipke Message ili svjetlosni
indikator poruke/zvonjenja će svjetliti. Jednostavno
možete uzvratiti poziv pritiskom na svijetlo MESSAGE.
Ostavljanje obavijesti o pozivu
Ostavljanje obavijesti o pozivu
PT
Kada je pozvani lokal zauzet ili ne odgovara
Pritisnite MESSAGE
Spustite slušalicu.
Ostavljanje / isključivanje indikacije obavijesti o pozivu
PT/SLT
Podignite
slušalicu
Birajte 70.
Birajte 1 za ostavljanje
ili 0 za isključivanje.
Unesite željeni
broj lokala.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
Isključivanje indikacije obavijesti o pozivu uporabom tipke MESSAGE
PT
Podignite
slušalicu
26
Birajte broj željenog
lokala.
Pritisnite MESSAGE
2 puta
Upute za uporabu
Spustite
slušalicu.
1.2 Pozivanje
Uzvraćanje poziva pozivatelju koji je ostavio obavijest
Provjera ostavljenih obavijesti i uzvraćanje poziva
D-PT
Dok je linija zatvorena
Pritišćite MESSAGE ili
Message sve dok se ne
pojavi broj željenog lokala.
Podignite
slušalicu.
Pritisnite MESSAGE
ili Message za drugi lokal
Razgovarajte.
Poruka se briše
nakon razgovora
Brisanje svih obavijesti ostavljenih na vašem lokalu
PT/SLT
Podignite
slušalicu
Birajte 70
Birajte 0.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
Korisnici SLT telefona mogu
unijeti "0" umjesto #
Brisanje svih obavijesti ostavljenih na drugom lokalu
PT/SLT
Podignite
slušalicu
Birajte 70
Birajte 3.
Birajte broj lokala
Birajte #
Spustite
slušalicu.
Zaključavanje/otključavanje indikacije obavijesti o pozivu
PT/SLT
Podignite
slušalicu
Birajte 70
Unesite kod za zaključavanje (4000-9999)
Birajte #.
2 puta za zaključavanje ili
jednom za otključavanje
Korisnici SLT telefona mogu
unijeti "0" umjesto #
Upute za uporabu
Spustite
slušalicu
27
1.2 Pozivanje
• Možete zaključati indikaciju obavijesti o pozivu tako da drugi lokal ne može potvrditi, uzvratiti
•
•
•
•
•
•
•
poziv, ili izbrisati indikaciju obavijesti ostavljenu na vašem lokalu. Operater ili administrator
može otkazati ovu funkciju za sve lokale. Čak i dok je ova zabrana uključena, možete
potvrditi, uzvratiti poziv ili obrisati indikaciju obavijesti ostavljenu na vašem vlastitim lokalu.
Na vašem sistemskom telefonu (PT) možete odrediti jednu ili više tipki "poruka za drugi
lokal". Te tipke mogu prihvatiti obavijest o pozivu od drugih lokala.
Za brisanje svih indikacija obavijesti ostavljenih na drugim lokalima, neophodno je prvo
prijaviti odgovarajuću poruku za ostale tipke lokala na vašem telefonu.
Svjetlo tipke Message ili indikator poruke/zvonjenja prikazuje trenutni status kako slijedi:
Ne svijetli: Nema poruka
Svijetli crveno: Nova poruka.
Na zaslonu se prikazuju poruke od najnovijeg poziva, počevši od odabrane
<PRIMJER>
5→ 6→ 7→ 8→ 1→ 2→ 3→ 4
Tipka MESSAGE se koristi za izvršavanje operacija i prikaz bilješki od funkcija Poruke na
čekanju do Ugrađene glasovne poruke. Ako je poruka također ostavljena u području
glasovnih poruka, "Voice Message" će se prikazati na zaslonu PT telefona kada se pritisne
tipka MESSAGE. Pogledaj "1.5.5 Uporaba glasovnog obavješćivanja"
Svaki lokal može imati max. 8 poruka na čekanju kada se koristi funkcija Poruka na čekanju,
ili max. 125 glasovnih poruka.
Ako podignete slušalicu na SLT telefonu koji ima poruku na čekanju, čuti ćete posebni ton za
biranje (ton biranja 3). Možete uzvratiti poziv ili slušati poruku unosom šifre za Odgovaranje
poruke na čekanju "784# (7840)"
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3
Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene tipke MESSAGE.
Pridruživanje postojećem pozivu (Ovlašteno ulaženje u liniju)
Unaprijed isprogramirani lokal može pozvati korisnika lokala koji je zauzet telefonskim razgovorom s
nekim drugim i uspostaviti govornu vezu od tri sugovornika.
Pridruživanje u poziv na vanjskoj (CO) liniji
PT
Podignite
slušalicu
Pritisnite crvenu CO tipku
Razgovarajte.
Pridruživanje u interkomski poziv
PT/SLT
Dok slušate ton zauzeća
Birajte 3.
Uspostavljana je interkomska
veza 3 sugovornika
28
Razgovarajte.
Upute za uporabu
1.2 Pozivanje
Isključivanje jednog sugovornika i razgovor s drugim kada je jedan sugovornik na
vanjskoj liniji
PT
Pritisnite CO ili INTERCOM
Razgovarajte
Napuštanje konferencijskog poziva
PT
Ostale 2 stranke mogu
nastaviti razgovor
Spustite slušalicu
Pozivanje lokala koji je odbio poziv
Možete pozvati korisnika koji je postavio funkciju "Ne uznemiravaj", ako vam je to dozvoljeno u tijeku
sistemskog programiranja
PT/SLT
Dok slušate ton obavijesti "Ne uznemiravaj"
Birajte 2.
•
Razgovarajte.
Ako čujete ton obavijesti "Ne uznemiravaj", unesete "2" a zatim čujete ton zauzeća,
pozivani lokal je zauzet. Možete upotrijebiti funkciju automatskog uzvraćanja poziva.
Upute za uporabu
29
1.2 Pozivanje
1.2.5 Promjena načina pozivanja – zvonjenjem /glasom
Pozivatelj kod lokalnog pozivanja može promijeniti način
pozivanja, bilo zvonjenjem bilo glasom.
S druge strane, svaki lokal sam može podesiti hoće li, kada
primi interkomski poziv, način pozivanja biti zvonjenjem ili
glasom.
Pozivanje zvonjenjem (početna vrijednost):
Možete pozvati drugu stranu tako da njegov telefon
zvoni.
Pozivanje glasom:
Možete govoriti drugoj strani odmah nakon tona potvrde.
Mijenjanje načina pozivanja
PT/SLT
Nakon biranja broja lokala
Pritisnite .
Razgovarajte.
• Ako pozvana strana koristi SLT telefon, nije moguće pozivanje glasom.
• Korsnicima SLT telefona s pulsnim biranjem ova funkcija nije dostupna.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.2 Podešavanja u programskom modu - Promjena načina primanja poziva zvonjenje/glas
Odabire način pozivanja lokala (zvonjenjem/glasom pozivatelja).
30
Upute za uporabu
1.4 Tijekom razgovora
1.2.6 Korištenje vaših povlastica na drugom lokalu (Daljinski
pristup servisnoj klasi)
Možete koristiti vaše povlastice u pozivanju (servisnu klasu) na drugom lokalu. Možete zaobići
ograničenja koja su bila podešena. Za korištenje ove funkcije, potrebni su broj originalnog lokala i PIN
(osobni identifikacijski broj) lokala. Za dostupne šifre za provjeru obratite se administratoru centrale.
PT/SLT
Na drugom lokalu
Birajte 7 .
Podignite
slušalicu
Birajte #
Korisnici SLT telefona mogu
unijeti "0" umjesto "#"
Birajte PIN lokala.
Birajte broj vašeg lokala
Birajte željeni
telefonski broj.
Pritsnite CO tipku ili zauzmite vanjsku liniju
prije biranja željenog telefonskog broja
• Korsnici SLT telefona s pulsnim biranjem na mogu koristiti ovu funkciju.
Upute za uporabu
31
1.4 Tijekom razgovora
1.2.7 Direktan pristup sustavu [DISA] (Produženo biranje)
Kada vanjski pozivatelji pristupaju lokalima na kućnoj
centrali, unaprijed snimljena poruka pozdravlja
pozivatelja i daje mu podatke o tome kako pristupiti
lokalu. Ne trebate pomoć operatera. Ako nema
snimljene poruke, pozivatelj će ćuti kratki beep
umjesto DISA pozdravne poruke (DISA OGM)
Možda ćete biti u mogućnosti pristupiti funkcijama ili
pozivati vanjske brojeve pomoću vaše korisničke šifre,
ovisno o sigurnosnom modu. Pitajte administratora za
način rada koji je pridružen vašoj kućnoj telefonskoj
centrali.
Pozivanje lokala
S vanjskog telefona
• U načinu bez zabrane / Načinu sa zabranom zauzeća CO linije
Podignite
slušalicu.
Unesite DISA
telefonski broj.
Unesite željeni
broj lokala.
• U načinu potpune zabrane
Podignite
slušalicu.
Unesite .
Unesite DISA
telefonski broj.
Birajte broj
željenog lokala
32
Upute za uporabu
Unesite DISA zaštitni kod.
1.4 Tijekom razgovora
Pozivanje vanjskog sugovornika
S vanjskog telefona
● U načinu bez zabrane
Podignite
slušalicu.
Unesite DISA
telefonski broj.
R.B. ton i
DISA poruka
Unesite vanjski
telefonski broj.
Pristupite vanjskoj liniji prije
unašanja vanjskog tel. broja.
● U načinu zabrane zauzeća CO linije/ U načinu potpune zabrane
Podignite
slušalicu.
Unesite DISA
telefonski broj.
Birajte
Unesite DISA zaštitni kod
Unesite vanjski
telefonski broj.
.
Pristupite vanjskoj liniji prije
unašanja vanjskog tel. broja.
• UPOZORENJE
Kada uključite funkciju DISA koja omogućava poziv "vanjska linja - vanjska linija", ako
neka osoba otkrije šifru (DISA korisničku šifru) vašeg sustava, postoji mogućnost da
će neovlašteno pozivati koristeći vašu telefonsku liniju te se troškovi mogu vama
naplatiti.
Kako biste spriječili takve probleme, posebno naglašavamo sljedeće točke:
a) Uključite zaštitu DISA-e
b) Pazite da šifra ostane tajna.
c) Odredite složenu šifru sa što više slučajnih znamenkama.
d) Često mijenjajte šifru.
• Ako birate 4 ili više znamenki kada birate broj lokala, poziv će se prekinuti. Kada birate
pogrešan broj lokala od 3 ili manje znamenka, poziv se preusmjerava na prije programirano
odredište za presretanje ili se prekida, ovisno kako je sistemski podešeno.
• Vrijema trajanja poziva CO-prema-CO
Trajanje poziva vanjska linija-prema-vanjskoj liniji, može biti ograničeno sistemskim
programiranjem.
Oba sugovornika će čuti ton upozorenja petnaest sekundi prije određenog vremenskog
ograničenja. Kada vrijeme istekne, poziv će se prekinuti.
Upute za uporabu
33
1.4 Tijekom razgovora
• Ako je uključen ugrađeni automatski poslužitelj, možete željenom lokalu pristupiti
jednostavnim pritiskom na jednu znamenku (0-9) tijekom ili nakon odslušane odlazne
govorne poruke ili nakon kratkog beepa.
• Ako 3 puta za redom pogrešno unesete zaštitni kod, poziv će se automatski prekinuti. Ako
unesete DISA zaštitni kod drugi ili treći puta, biranje
nije potrebno.
Prilagođavanje telefona
3.3.2 Programiranje centrale – DISA zaštitni kod [512]
1.3 Primanje poziva
1.3.1 Odgovaranje na pozive
PT/SLT
Podignite slušalicu.
Razgovarajte.
Odaberite jedan od sljedećih načina:
• Podignite slušalicu da biste pristupili dodijeljenoj liniji.
(Početna vrijednost: Odabire se linija koja zvoni.)
• Pritisnite tipku SP-PHONE.
• Direktno pritisnite trepćuću CO tipku, INTERCOM tipku
• Korištenje bez uporabe ruku – Hands-free
Možete primiti poziv i razgovarati u Hands-free načinu rada koristeći SP-PHONE tipku.
Pogledajte 1.4.8 Razgovor sa sugovornikom bez podizanja slušalice.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.2 Podešavanja u programskom modu
Pridruživanje preferirane dolazne linije
Odabire vanjsku linju kojoj će se pristupiti nakon podizanja slušalice.
Promjena načina primanja pozivanja lokala - zvonjenje/glas
Određivanje načina pozivanja lokala, bilo zvonjenjem bilo glasom pozivatelja.
1.3.2 Odgovaranje bez podizanja slušalice
Možete podesiti vaš sistemski telefon da odgovara na dolazni interkomski
poziv bez podizanja slušalice. Kada dolazi interkomski poziv, čuti ćete da
sugovornik priča bez podizanja slušalice.
Uključivanje/isključivanje
PT
Dok je linija zatvorena
Pritisnite AUTO ANSWER
34
Upute za uporabu
1.4 Tijekom razgovora
1.3.3 Odgovaranje na poziv koji zvoni na drugom telefonu
(Preuzimanje poziva)
— Preuzimanje poziva
— Zabrana preuzimanja poziva
Preuzimanje poziva
S vašeg telefona možete odgovoriti na dolazni poziv koji zvoni na drugom lokalu ili grupi a da ne
napuštate vaš stol.
Postoje sljedeći načini preuzimanja poziva:
Preuzimanje poziva unutar grupe: Preuzimanje poziva unutar vaše grupe lokala.
Direktno preuzimanje poziva: Preuzimanje poziva s određenog lokala.
Primanje poziva s automatske tajnice: Preuzimanje poziva na automatskoj tajnici
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 40 ili 4 a zatim
birajte broj lokala
Razgovarajte.
PT/SLT
Kada automatska tajnica odgovara na poziv
Podignite
slušalicu.
Birajte broj lokala
automatske tajnice
Birajte 4
Razgovarajte.
• Naprednim sistemskim programiranjem, možete preuzeti poziv na drugog lokala iz iste grupe
podizanjem slušalice, čak i kada vaš lokal ne zvoni.
• Ako čujete povratni ton kada pokušate preuzeti poziv s automatske tajnice, pozivani
lokal nije lokal automatske tajnice, ili automatska tajnica ne može odgovoriti na poziv zato jer
vrši drugu opreciju.
Upute za uporabu
35
1.4 Tijekom razgovora
Zabrana preuzimanja poziva
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 72
Birajte 1 za zabranu
ili 0 za dozvolu.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
1.4 Tijekom razgovora
1.4.1 Prebacivanje poziva
— Prebacivanje drugom lokalu
— Prebacivanje vanjskom sugovorniku korištenjem kućne centrale
Prebacivanje drugom lokalu
Možete prebaciti dolazni poziv drugom lokalu. Ovisno o postavkama PBX-a, korisnici sistemskog
telefona (PT) mogu također prebaciti dolazni poziv s vanjske (CO) linije na drugi lokal jednostavnim
pritiskom odgovarajuće tipke na DSS konzoli (prebacivanje jednim pritiskom).
Prebacivanje
PT/SLT
Tijekom razgovora
Pritisnite TRANSFER
ili Recall/prekidač
linije.
Razgovarajte
Ako želite, možete obavijestiti
pozivani lokal o prespajanju poziva.
36
Pritisnite DSS ili
unesite broj lokala.
Spustite slušalicu
Poziv je prebačen
Upute za uporabu
1.4 Tijekom razgovora
Prebacivanje jednim pritiskom
PT
Tijekom razgovora
Pritisnite DSS.
Razgovarajte
Spustite
slušalicu.
Ako želite, možete obavijestiti
pozivani lokal o prespajanju poziva
•
Čak i ako sugovornik kojemu ste prebacili poziv ne odgovori, vi svejedno možete spustiti
slušalicu. Ako pozivani lokal ne odgovori na poziv u određenom vremenu, čuti ćete
upozoravajući ton, a poziv će vam se vratiti. Ako ne odgovorite na poziv unutar 30 minuta
nakon što vam se vratio, poziv će biti prekinut.
•
Kada je pozivani lokal zauzet, možete pristupiti lokalu unosom "2" (Signaliziranje zauzetom
lokalu [BSS]).
Prebacivanje vanjskom sugovorniku
Možete prebaciti dolazni poziv vanjskom sugovorniku kada vam je to dozvoljeno sistemskim
programiranjem.
PT
Tijekom razgovora
Pritisnite TRANSFER
Pritisnite CO ili birajte broj
za pristup vanjskoj liniji
Unesite vanjski
telefonski broj.
Razgovarajte.
Spustite slušalicu.
Poziv je prebačen.
•
•
•
•
Trajanje poziva CO-prema-CO liniji
Trajanje poziva vanjski-prema-vanjskom može biti ograničen kroz sistemsko
programiranje.
I pozivatelj i sugovornik kojemu ste prebacili poziv čut će ton upozorenja 15 sekundi prije
isteka zadanog vremenskog perioda. Kada vrijeme istekne, poziv će se prekinuti.
Za vraćanje na zadržani poziv prije nego što odredišna strana odgovori, pritisnite
tipku TRANSFER ili odgovarajuću CO/INTERCOM tipku
Nakon prebacivanja poziva vanjskom sugovorniku, možete se pridružiti razgovoru
pritiskom na CO tipku koju ste upotrijebili za prebacivanje poziva. Uspostavljena je
konferencijska veza 3 sugovornika.
Za promjenu lokacije prebacivanja poziva prije spuštanja slušalice, pritisnite CO tipku koja,
ako sporo treperi, pokazuje da se poziv vratio, zatim ponovite proces Prijenos poziva.
Upute za uporabu
37
1.4 Tijekom razgovora
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene tipke DSS.
1.4.2 Zadržavanje poziva
— Zadržavanje
— Sistemsko stavljanje poziva na čekanje
• Ako poziv nije preuzet unutar određenog vremena, čuti ćete ton upozorenja kao
podsjetnik na poziv. Ako u to vrijeme razgovarate s drugom strankom, čuti ćete ton
upozorenja. Osim toga, ako na vanjski poziv nije odgovoreno unutar 30 minuta nakon
stavljanja na čekanje, on će se automatski prekinuti.
Zadržavanje
Postoje 2 načina zadržavanja poziva. Razlika je u tome što kod jednog drugi lokal može može preuzeti
zadržani poziv (Općenito zadržavanje poziva) ili ne (Isključivo zadržavanje poziva)
Zadržavanje poziva (Općenito zadržavanje)
PT/SLT
Tijekom razgovora
Ako SLT spojen paralelno s PT telefonom
napravi drugi poziv nakon prekida linije,
zadržani poziv je prespojen pozivanoj stranci.
Pritisnite HOLD
ili FLASH/prekidač linije
Spustite
slušalicu.
Zadržavanje poziva (Isključivo zadržavanje)
PT/SLT
Tijekom razgovora
Pritisnite HOLD
38
Ponovno pritisnite HOLD
Spustite slušalicu
Upute za uporabu
1.4 Tijekom razgovora
Preuzimanje poziva
SIST/STD/PJ
• S lokala koji je zadržao poziv
Pritisnite CO koji trepće
ili INTERCOM.
Ili pritisnite FLASH/prekidač linije
Razgovarajte.
• Preuzimanje vanjskog poziva s drugog lokala - samo općenito zadržavanje
Podignite
slušalicu.
Pritisnite CO ili birajte 53
i zatim broj zadržane linije
Razgovarajte.
• Preuzimanje interkomskog poziva s drugog lokala - samo općenito zadržavanje
Podignite
slušalicu.
Birajte 5
Birajte broj lokala
na čekanju.
Razgovarajte.
• Svijetlo CO ili INTERCOM tipke prikazuje trenutni status na sljedeći način:
- Općeniti način zadržavanja poziva
Polagano trepće zeleno: Vi ste zadržali poziv
Trepće crveno: Drugi lokal je zadržao poziv
- Isključivi način zadržavanja poziva
Brzo trepće zeleno: Vi ste zadržali poziv
Svijetli crveno: Drugi lokal je zadržao poziv
• Promjena načina zadržavanja (samo sistemski telefon)
Ponovni pritisak na tipku HOLD, dok je poziv na čekanju, status se prebacuje sa općenitog
načina zadržavanja na isključivi način zadržavanja ili obratno.
• Ne možete zadržati poziv s portafona.
• Korisnici SLT telefona mogu zadržati ili jedan interkomski poziv ili jedan vanjski poziv
istovremeno, dok korisnici PT telefona mogu zadržati jedan interkomski i više vanjskih
poziva. Za zadržavanje više vanjskih poziva, korisitite sistemsko stavljanje poziva na čekanje
(parkiranje poziva)
Upute za uporabu
39
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Sistemsko stavljanje poziva na čekanje (parkiranje poziva)
Možete staviti poziv na čekanje u zajedničku zonu vaše kućne centrale tako da ga bilo koji lokal može
preuzeti. Do 10 poziva može biti u zajedničkoj zoni PBX-a.
Parkiranje poziva
PT/SLT
Tijekom razgovora
Pritisnite HOLD
ili FLASH/prekidač linije
Birajte 22.
Unesite određeni broj
zone za čekanje
Spustite slušalicu
Preuzimanje poziva
PT/SLT
Tijekom razgovora
Podignite
slušalicu.
Birajte 52.
Unesite pohranjeni
broj zone za čekanje
(0-9)
Spustite
slušalicu.
• Ako čujete ton zauzeća kada parkirate poziv, zona za čekanje je nedostupna. Birajte broj
druge zone za čekanje.
• Ako čujete ton za ponovni unos dok preuzimate parkirani poziv, ne postoji zadržani
poziv na toj lokaciji. Provjerite broj zone za parkiranje.
• Nakon što ste parkirali poziv, telefon možete koristiti u druge svrhe.
40
Upute za uporabu
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.4.3 Naizmjenični razgovor s dva sugovornika (Odijeljeni
poziv)
Kada razgovarate s jednim sugovornikom dok je poziv drugoga zadržan, možete se naizmjenično
prebacivati između ta dva poziva.
PT
Tijekom razgovora
Pritisnite HOLD
Pritisnite CO ili INTERCOM
Razgovarajte s
drugim sugovornikom.
Pritisnite HOLD
Preskočite ovaj korak ako
su obje strane lokali
Pritisnite CO ili INTERCOM
Preskočite ovaj korak ako
su obje strane lokali
Razgovarajte s
prvim sugovornkom
Drugi sugovornik će
biti na čekanju
SLT
Tijekom razgovora
Pritisnite FLASH/
prekidač linije
Razgovarajte s
drugim sugovornikom
Pritisnite FLASH/
prekidač linije
Razgovarajte s
prvim sugovornikom
Drugi sugovornik
će biti na čekanju
•
Ova funkcija nije dostupna za pozive s portafona.
Upute za uporabu
41
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.4.4 Odgovaranje na signalizaciju novog poziva
— Odgovaranje na signalizaciju novog poziva unutar kućne centrale
— Odgovaranje na signalizaciju novog poziva s javne telefonske centrale
Odgovaranje na signalizaciju novog poziva unutar kućne centrale
Ukoliko tijekom razgovora primite novi poziv ili vam drugi lokal želi dojaviti da vas čeka drugi poziv,
čuti ćete tonsku signalizaciju novog poziva ili najavu glasom preko zvučnika ili slušalice. Da biste mogli
koristiti ovu funkciju morate je najprije uključiti. (Početna vrijednost: Isključena). Za podešavanje
Poziva na čekanju, pogledajte "1.7.3 Primanje poziva na čekanju"
Na drugi poziv možete odgovoriti tako da:
1) trenutni poziv prekinete;
2) postavite trenutni poziv na čekanje.
1. Prekidanje trenutnog poziva i zatim razgovor s novim sugovornikom
PT
Kad čujete ton
Pritisnite CO
ili INTERCOM
Razgovarajte s
novim sugovornikom.
SLT
Kad čujete ton
Spustite slušalicu
Podignite slušalicu
Razgovarajte s novim
sugovornikom.
2. Zadržavanje trenutnog poziva i zatim razgovor s novim sugovornikom
PT
Kad čujete ton
Pritisnite HOLD
Pritisnite CO ili
INTERCOM.
Razgovarajte s
novim sugovornikom.
Preskočite ovaj korak ako su
oba sugovornika lokali.
42
Upute za uporabu
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
SLT
Kad čujete ton
Pritisnite FLASH
ili prekidač linije
•
Spustite slušalicu.
Podignite slušalicu
Razgovarajte
s novim sugovornikom.
Korisnici SLT telefona ne mogu prebaciti novi poziv dok je zadržan trenutni poziv. Za
prebacivanje novog poziva, prvo parkirajte prvotni poziv uporabom funkcije "Parkiranje
poziva", zatim spustite pa podignite slušalicu.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.2 Podešavanja u programskom modu – Odabir vrste tona za signalizaciju novog
poziva
Početna
vrijednost
Posebni tonovi
Odgovaranje na signalizaciju novog poziva s javne telefonske
centrale
Ovo je dodatna usluga koju daje javna centrala telefonske kompanije. Možete primiti signalizaciju
novog poziva i podatke o pozivatelju. Za dodatne informacije obratite se telefonskoj kompaniji.
PT
Dok čujete ton
Pritisnite FLASH/
RECALL.
SLT
Dok čujete ton
Pritisnite FLASH
ili prekidač linije
Upute za uporabu
Birajte 6.
43
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.4.5 Razgovor s više sugovornika
— Dodavanje trećeg sugovornika tijekom razgovora (konferencija 3 sugovornika)
— Napuštanje konferencijske veze (konferencija bez najave)
— Pretvaranje konferencijske veze 3 sugovornika u konferencijsku vezu 5 sugovornika
Dodavanje novih sugovornika tijekom razgovora (konferencija)
Možete dodati 3. sugovornika u razgovor.
Uspostavljanje konferencijske veze 3 sugovornika
PT/SLT
Tijekom razgovora
Pritisnite CONF ili FLASH/
prekidač linije
Unesite telefonski broj
Razgovarajte s
trećim sugovornikom
Pristupite vanjskoj liniji prije
unašanja vanjskog tel. broja.
Razgovarajte
Sada je uspostavljena
konferencijska veza 3 sugovornika
Isključivanje jednog sugovornika i razgovor s drugima
PT
Tijekom razgovora
Pritisnite CO ili
INTERCOM
44
Razgovarajte
Upute za uporabu
Pritisnite CONF ili FLASH/
prekidač linije, a zatim birajte 3
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Stavljanje trećeg sugovornika na čekanje i razgovor s prvim sugovornikom
SLT
Pritisnite FLASH/
prekidač linije
Razgovarajte
• Tijekom konferencijske veze s tri sugovornika, pritiskom na TRANSFER, Recall ili prekidač
linije, možete razgovarati sa sugovornikom s kojim ste prethodno razgovarali. Ako želite
razgovarati s trećim sugovornikom, ponovno pritisnite TRANSFER, Recall ili prekidač linije.
• Pritiskom CO tipke koja odgovara vanjskoj liniji koja nije uključena u konferenciju, korisnici
sistemskog telefona (PT) mogu izaći iz konferencije, ostavljajući druge dvije strane spojene
tako dugo koliko su na vanjskoj liniji. Ako su obje strane na vanjskoj liniji, biti će isključeni.
Napuštanje konferencijske veze (konferencija bez najave)
Korisnik PT telefona koji je ubačen u konferenciju s druga 2 sugovornika, može napustiti
konferenciju i ostaviti druge dvije strane da nastave razgovor. Određeni lokali mogu biti
onemogućeni u izvršavanju ove funkcije kroz sistemsko programiranje.
Napuštanje konferencijske veze
PT
Kada razgovarate s 2 sugovornika na vanjskoj liniji.
Pritisnite
CONF.
Vraćanje u konferencijsku vezu dok ostali sugovornici razgovaraju
PT
Pritisnite trepćuću zelenu CO tipku.
• Vremensko ograničenje
Oba sugovornika će čuti ton upozorenja 15 sekundi prije određenog vremenskog perioda.
Lokal koji je inicirao konferencijsku vezu će čuti ton upozorenja prije isteka vremenskog
ograničenja. Poziv će se prekinuti kada vrijeme istekne osim ako se lokal koji je inicirao vezu
ne vrati u konferenciju.
Upute za uporabu
45
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Stvaranje konferencijske veze 5 sugovornika iz
konferencijske veze 3 sugovornika
Korisnici PT telefona mogu iz konferencijske veze 3 sugovornika uspostaviti konferencijsku vezu 5
sugovornika s do 5 lokala ili kombinirajući lokale i do 2 vanjske linije.
Uspostavljanje konferencijske veze 5 sugovornika
PT
Podignite slušalicu
Birajte 22
Birajte željeni
telefonski broj
Pristupite vanjskoj liniji prije
unašanja vanjskog tel. broja.
Razgovarajte
Pritisnite CONF
Trenutni poziv je stavljen na
čekanje u zonu za čekanje.
Razgovarajte
Pritisnite CONF
Uspostavljena je konferencijska veza 5 sugovornika
Promjena u konferencijsku vezu 5 sugovornika tijekom konferencijske veze 3
sugovornika s jednim ili 2 vanjska sugovornika
PT
Tijekom konferencijske veze 3 sugovornika s jednim ili 2 vanjska sugovornika uspostavljene
bez unosa "22 "
Pritisnite HOLD
Birajte željeni
telefonski broj
Birajte 22
Trenutni poziv je stavljen na
čekanje u zonu za čekanje.
Pritisnite CONF
Pristupite vanjskoj liniji prije
unašanja vanjskog tel. broja.
Razgovarajte
Uspostavljena je konferencijska veza 5 sugovornika
46
Upute za uporabu
Razgovarajte
Pritisnite CONF
Trenutni poziv je stavljen na
čekanje u zonu za čekanje.
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Prekid konferencijske veze 5 sugovornika
SIST/STD/BT
Na lokalu koji je uspostavio konferenciju
Spustite slušalicu.
•
•
•
•
•
Samo jedna konferencijeka veza 5 sugovornika može biti aktiva u isto vrijeme
Konferencijsku vezu 3 sugovornika preko 3 lokala ne možete promijeniti u konf. vezu 5
sugovornika.
Ako se parkirani poziv ne preuzme unutar 5 minuta dok pokušavate uspostaviti
konferencijsku vezu 5 sugovornika, čuti ćete ton pozivanja. Ako u to vrijeme razgovarate
s drugim sugovornikom, čuti ćete ton upozorenja.
Ako čujete ton zauzeća nakon biranja željenog telefonskog broja ili ako ste birali
pogrešan broj, pritisnite FLASH/RECALL tipku za ponovni pokušaj.
Ako želite razgovarati s druga 2 sugovornika koji su na čekanju prije nego što
odgovori 4. sugovornik, prvo spustite sluašalicu, zatim slijedite postupak Preuzimanja
poziva na čekanju i pritisnite CONF tipku za preuzimanje bilo kojeg od zadržanih poziva.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje konferencijske tipke.
1.4.6 Isključivanje mikrofona (Mute)
Možete isključiti mikrofon kako biste se mogli privatno posavjetovati s ostalima u
prostoriji dok slušate drugu stranu preko zvučnika.
Uključivanje / Isključivanje
PT
Pritisnite MUTE.
• Svijetlo tipke AUTO ANS/MUTE prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: Normalan rad
Trepće crveno: Mikrofon je isključen
• Ova funkcija je dostupna samo za vrijeme razgovora bez uporabe ruku (hands-free)
Upute za uporabu
47
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.4.7 Uporaba naglavne slušalice
Spajanjem naglavne slušalice s mikrofonom omogućuje vam razgovaranje bez
uporabe ruku. Ova funkcija također je poznata i kao "Odabir slušalica/naglavna
slušalica".
Razgovaranje uporabom naglavne slušalice
PT
Pritisnite SP-PHONE.
1.4.8 Razgovor sa sugovornikom bez podizanja slušalice
(Hands-free)
Možete razgovarati bez uporabe ruku pritiskom na tipku SP-PHONE.
Prebacivanje s uporabe slušalice na način bez uporabe slušalice
PT
Tijekom razgovora uporabom slušalice
Pritisnite SP-PHONE
Spustite slušalicu
Ne spuštajte slušalicu prije
nego pritisnete SP-PHONE jer
ćete prekinuti vezu
Prebacivanje s načina bez uporabe ruku na slušalicu
PT
Tijekom razgovora bez uporabe slušalice
Podignite slušalicu
•
48
Korisne natuknice kod hands-free uporabe
• Ako slabo čujete sugovornika:
Pojačajte jačinu uporabom Navigator ili Volume tipke
• Ako vas sugovornik loše čuje:
Smanjite jačinu
• Ako vam sugovornik kaže da vaš glas ima jeku:
Koristite sobu koja ima zavjese, tepihe ili oboje.
• Ako se dijelovi izgovorene rečenice ne čuju
Ako vi i sugovornik pričate u isto vrijeme, dijelovi vašeg razgovora možda se neće čuti.
Pokušajte pričati naizmjenično da bi to izbjegli.
Upute za uporabu
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.4.9 Promjena načina biranja (Pulsno u Tonsko)
Ako koristite liniju s pulsnim biranjem, možete privremeno promijeniti način biranja iz pulsnog u
tonsko.
PT/SLT
željeni broj
Birajte telefonski broj
(pulsni način)
•
Birajte #.
Birajte željeni broj
(tonski način)
Ne možete prebaciti iz tonskog u pulsni način biranja
1.5
Prije napuštanja radnog stola
1.5.1
Prosljeđivanje vaših poziva ([FWD])
Možete vaše dolazne pozive proslijediti prema željenom odredištu.
Dostupni su sljedeći načini:
Svi pozivi:
Svi se pozivi prosljeđuju na željeni lokal bez obzira na status vašeg lokala.
Zauzeto/Bez odgovora:
Svi se pozivi prosljeđuju kada ne odgovarate na poziv unutar određenog vremena ili je vaš lokal
zauzet.
Prema vanjskoj (CO) liniji:
Svi pozivi se prosljeđuju na vanjski broj ako je to sistemskim programiranjem dozvoljeno vašem
lokalu. Trajanje poziva je ograničeno.
Slijedi me (sa):
Ako ste prije napuštanja radnog stola zaboravili podesiti prosljeđivanje “Svih poziva”, možete
podesiti istu funkciju s odredišnog lokala.
Upute za uporabu
49
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
• Kao odredište kod prosljeđivanja poziva možete podesiti telefonski broj vašeg sandučića za
govornu poštu.
• Kao odredište kod prosljeđivanja poziva možete podesiti broj funkcije za Ugrađenu govornu
poruku kako bi primali pozive u jedno od područja govornih poruka.
• Lokal koji je podešen kao odredište može pozvati lokal koji je proslijedio poziv.
Uključivanje/isključivanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite FWD/DND
ili birajte 71
Unesite broj prema potrebi
Za isključivanje, spustite
slušalicu odmah nakon što
unesete "0"
Unesite broj odredišnog lokala.
Ili unesite broj za pristup vanjskoj liniji te
zatim vanjski telefonski broj.
Birajte #.
Spustite
slušalicu.
Podešavanje s drugog lokala
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite FWD/DND
ili birajte 71
Unesite broj
vašeg lokala
50
Birajte #
(korisnici SLT "0")
Upute za uporabu
Birajte 5 ili 8.
Spustite
slušalicu.
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
• Svijetlo tipke FWD/DND prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: Obje funkcije su isključene
Svijetli crveno: Uključena je funkcija DND – (ne uznemiravaj)
Trepćuće crveno: Uključena je funkcija FWD - onemogućavanje primanja poziva
• Ako korisnik sistemskog telefona (PT) postavi FWD funkciju na "Zauzeto/Bez odgovora",
FWD/DND tipka će svijetliti dok je slušalica spuštena. Za isključivanje svijetla na tipki,
podignite slušalicu i pritisnite "716#".
• Poziv samo jednom može biti automatski prosljeđen.
Na donjem primjeru, pozivi lokala A se prosljeđuju na lokal B. Ako lokal B pokuša postaviti
FWD (prosljeđivanje) na lokal C, korisnik lokala B će čuti povratni ton a postavka je odbijena.
Ako lokal B već ima postavljeno FWD (prosljeđivanje) na lokal C, a lokal A pokuša postaviti
prosljeđivanje na lokal B, postavka je također odbijena.
• Možete potvrditi trenutno odredište za prosljeđivanje pritiskom na FWD/DND tipku dok je
slušalica spuštena.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene tipki "FWD/DND" (Prosljeđivanje poziva/Ne
uznemiravaj)
1.5.2 Prikazivanje poruke o odsutnosti na ekranu telefona
pozivatelja
Ako pozivatelj koristi Panasonicov sistemski telefon (PT) sa zaslonom, na njemu može vidjeti razlog
vaše odsutnosti. Odabrana poruka je također prikazana na zaslonu vašeg telefona dok je slušalica
spuštena.
Broj poruke
Poruka
Prijevod poruke
1
Will Return Soon
Vraćam se uskoro
2
Gone Home
Otišao sam kući
3
At Ext %%%
Na lokalu %%% (broj lokala)
4
Back at %%:%%
Vraćam se u %%:%% (sat:minute)
5
Out until %%/%%
Nema me do %%/%% (mjesec/dan)
6
In a Meeting
Na sastanku
Upute za uporabu
51
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Uključivanje
PT/SLT
Birajte 750.
Podignite slušalicu
.
Birajte #.
Birajte željeni broj
Spustite
slušalicu.
Isključivanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 75
Birajte 0.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
• U prostor označen s “%” unesite željenu vrijednost. Morate unijeti ispravan broj znakova na
mjesta gdje je “%”, korištenjem 0 do 9, # ili .
1.5.3 Zaključavanje lokala
Možete zaključati vaš lokal tako da se ne mogu ostvarivati pozivi na vanjskoj (CO) liniji. To je korisno
da onemogućite drugim osobama da se neovlašteno koriste vašim lokalom. Funkcija je također
poznata pod nazivom Elektroničko zaključavanje lokala.
Zaključavanje/otključavanje
PT/SLT
PIN lokala
Podignite
slušalicu.
52
Birajte 77.
Unesite PIN lokala (4 broja) 2 puta
za zaključavanje ili jednom za otključavanje
Upute za uporabu
Birajte #
Spustite
slušalicu
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
• Ako je lokal zaključan ne može se koristiti za sljedeće operacije:
- Ostvarivanje vanjskih poziva
- Pristup informacijama pod šifrom
Međutim, ovisno o sistemskom programiraju biti ćete u mogućnosti ostvarivati vanjske
pozive.
• Ako ste zaboravili PIN lokala ili ne možete otključati vaš telefon, obratite se
administratoru. Administartor može otključati vaš lokal.
• PIN za zaključavanje mora sadržavati 4 broja i ne smije sadržavati "#" ili "
• Administrator može isključiti ovu funkciju za sve lokale.
1.5.4
"
Napuštanje grupe (Prijava/Odjava)
Možete promijeniti status u grupi lokala.
Kada se odjavite, dolazni pozivi prema
grupi neće zvoniti na vašem lokalu.
Kada se opet prijavite, pozivi će
ponovno zvoniti na vašem lokalu.
(Početno: Prijavljen).
Prijavljivanje/odjavljivanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 736.
Birajte 1 za prijavu
ili 0 za odjavu
Birajte #
Spustite
slušalicu.
PT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite Log-in/
Log-out
Spustite
slušalicu.
• Svijetlo tipke Log-in/Log-out prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: Log-in način (prijavljeno)
Svijetli crveno: Log-out način (odjavljeno)
• Zadnji član grupe se ne može odjaviti
Upute za uporabu
53
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.5.5 Uporaba glasovnog obavješćivanja (Ugrađena glasovna
poruka [BV])
-
Snimanje, slušanje ili brisanje osobnih BV odlaznih poruka
Prosljeđivanje vaših poziva prema ugrađenoj glasovnoj poruci
Ostavljanje, slušanje ili brisanje govorne poruke
Ako je u centralu instalirana dodatna kartica za glasovne poruke, pozivatelj može ostaviti glasovnu
poruku u jedan od pretinaca glasovnih poruka. Postoje 2 pretinca za glasovne poruke: osobni
pretinac poruka i zajednički pretinac poruka.
Osobni pretinac poruka je onaj u koji pozivatelji mogu ostaviti poruke upućene vama. Kada je dolazni
poziv (poziv upućen vašem lokalu, ili poziv uporabom Direktnog pristupa sustavu – DISA) prosljeđen
vašem osobnom pretincu poruka, pozivatelj će ćuti osobnu ugrađenu pozdravnu (OGM) glasovnu
poruku (BV) i može ostaviti glasovnu poruku. Vi možete pristupiti osobnom pretincu poruka za
preslušavanje ili brisanje poruke pozivatelja.
Zajednički pretinac poruka je onaj u koji pozivatelji mogu ostavljati poruke za tvrtku. Kada je vanjski
(CO) poziv automatski upućen prema zajedničkom pretincu poruka, ili kada je DISA poziv
preusmjeren prema zajedničkom pretincu poruka, pozivatelj će ćuti zajedničku BV OGM i može
ostaviti glasovnu poruku. Samo operater ili administrator mogu pristupiti zajedničkom pretincu
poruka za preslušavanje ili brisanje poruka pozivatelja.
Ako postoje nove poruke u osobnom ili zajedničkom pretincu poruka (ako možete pristupiti), čuti ćete
ton za biranje br. 4 kada podignete slušalicu. Dodatno, ako vaš telefon ima MESSAGE tipku ili
Message/Ringer lampicu, određena tipka ili lampica se upali kada je ostavljena poruka. Također
možete izvesti sljedeće operacije:
• Možete snimiti, slušati ili izbrisati osobnu BV OGM (pozdravnu) poruku za vaš osobni
pretinac poruka.
• Opearter ili administrator može snimiti, slušati ili brisati zajedničku BV OGM (pozdravnu)
poruku za zajednički pretinac. Pogledaj "2.1.6 Snimanje, slušanje ili brisanje zajedničkih BV
pozdravnih poruka".
54
Upute za uporabu
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
•
•
•
Možete postaviti prosljeđivanje dolaznih poziva prema vašem osobnom pretincu, kada ne
možete odgovoriti na njih.
Možete ostaviti glasovnu poruku u osobni pretinac poruka drugog lokala, čak i ako na lokalu
nije podešeno prosljeđivanje poziva na njegov osobni pretinac poruka, ili čak ako
osobna/zajednička BV OGM poruka nije snimljena (Direktna poruka).
Kada pozivatelj ostavlja poruku koristeći funkciju Direktne poruke, glasovna poruka je
automatski povezana s podacima pozivatelja (uključujući broj lokala i ime [ako je snimeljno])
u popisu dolaznih poziva.
Možete pristupiti osobnom/zajedničkom pretincu poruka s vanjskog telefona koristeći
prethodno programiranu šifru za pristup glasovnoj poruci. Šifra se razlikuje ovisno o tome da
li pozivate direktno lokal (koji je preusmjeren na pretinac poruka lokala) ili zajednički pretinac
poruka, ili zovete preko DISA-e.
Popis poziva
Kada gledate informacije o pozivatelju, možete vidjeti da li je pozivatelj ostavio glasovnu poruku. Za više
detalja pogledajte "1.9.1 Korištenje zapisa o pozivu"
Napomene:
• Ako ste postavili funkciju Spajanje govorne pošte, BV funkcija neće raditi.
• Kada drugi lokal snima ili briše osobnu/zajedničku BV OGM, vi ne možete izvoditi niti jednu
operaciju koristeći BV funkcije. Kada drugi lokal ili vanjski pozivatelj izvršava operacije koje nisu
prethodno navedene, nećete moći koristiti BV funkcije. U tom slučaju pričekajte nekoli minuta i
pokušajte ponovno.
Snimanje, slušanje ili brisanje osobne BV odlazne poruke
Snimanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 723
Birajte 1
Birajte #
Snimite poruku
Spustite
slušalicu
Korisnici PT telefona mgu
preslušati poruku pritiskom
na AUTO DIAL/STORE tipku
umjesto da spuste slušalicu
Slušanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 723
Birajte 1
Birajte #
Upute za uporabu
Slušajte
poruku
Spustite
slušalicu
55
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Brisanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 723
Birajte 1
Birajte #
Spustite
slušalicu
• Svijetlo tipke AUTO DIAL/STORE prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: Snimate poruku ili je završilo reproduciranje poruke
Svijetli crveno: Poruka se reproducira
• Možete zaustaviti reprodukciju pritiskom na AUTO DIAL/STORE tipku.
Prosljeđivanje vaših poziva na ugrađenu glasovnu poruku
Uključivanje/isključivanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu
Pritisnite FWD/DND
ili birajte 71
.
Unesite potrebni broj
Birajte 725
Za isključivanje spustite slušalicu
odmah nakon što unesete "0#"
Govorite.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
• Postavljanjem ove funkcije također brišete sve druge vrste prosljeđivanja FWD/DND
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene tipki "FWD/DND" (Prosljeđivanje poziva/Ne
uznemiravaj)
56
Upute za uporabu
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Ostavljanje, slušanje ili brisanje glasovnih poruka
Ostavljanje glasovne poruke korisničkom osobnom pretincu poruka
S vanjskog telefona/PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte željeni telefonski
broj ili pristupite osobnom
pretincu poruka
Snimite poruku
Spustite
slušalicu
Pozivi se prosljeđuju prema osobnom
pretincu ako je uključeno prosljeđivanje
Ostavljanje glasovne poruke zajedničkom pretincu poruka
S vanjskog telefona
Podignite
slušalicu.
Birajte željeni telefonski
broj ili pristupite zajedničkom
pretincu poruka
Snimite poruku
Spustite
slušalicu
DISA pozivi se prosljeđuju prema zajedničkom
pretincu poruka kada se bira krivi broj ili kada
istekne određeno propisano vrijeme
Ostavljanje glasovne poruke uporabom Direktne poruke
PT/SLT
Podignite
slušalicu
Birajte 725
Birajte 1
Birajte broj
drugog lokala
Birajte #
Korisnici SLT telefona mogu
birati "0" umjesto "#"
Snimite
poruku
Spustite
slušalicu.
Upute za uporabu
57
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Pregledavanje i preslušavanje glasovnih poruka u pretincu poruka
D-PT
Kada je upaljena lampica Message/Ringer ili tipka MESSAGE
Pritišćite MESSAGE
dok se ne pojavi
željena poruka
Podignite
slušalicu
Pritisnite
MESSAGE
Unesite 1-3 ili 9 dok slušate poruku ili
unutar 5 sek. od završetka reprodukcije
Slušajte
poruku
Spustite
slušalicu.
Slušanje svih glasovnih poruka u pretincu poruka
.
PT/SLT
Pritišćite MESSAGE
dok se ne pojavi
željena poruka
Podignite
slušalicu
Pritisnite
MESSAGE
Unesite 1-3 ili 9 dok slušate poruku ili
unutar 5 sek. od završetka reprodukcije
•
•
•
58
*1
Slušajte
poruku
Spustite
slušalicu.
Za brisanje glasovne poruke tijekom slušanja poruke, birajte "3". Čuti ćete ton 3.
Ponovno birajte "3" za brisanje poruke. Ako ne želite izbrisati poruku, birajte bilo koji drugi
broj ("1", "2", ili "9") ili spustite slušalicu dok slušate ton za biranje br. 3.
*2
Za direktno pozivanje lokala (prosljeđeno prema pretincu za poruke lokala), mora se
unijeti šifra za pristup govornoj poruci lokala. Kada slušate zajedničku pozdravnu poruku
(BV OGM), morate unijeti šifru za pristup administratorskoj govornoj poruci.
*3
Kada zovete s vanjskog telefona, 5 sekundi nakon što čujete ton 3 automatski će se
reproducirati slijedeća poruka.
Upute za uporabu
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
•
•
Poziv se ne može staviti na čekanje pritiskom na TRANSFER ili HOLD tipku dok se
snima poruka.
Ako unesete pogrešnu šifru za pristup glasovnoj poruci, dok pokušavate preslušati
poruku s vanjskog telefona, poziv će se prekinuti nakon 10 sekundi. Kada je
preslušavanje gotovo, ili nema snimljenih poruka, poziv će se prekinuti nakon 5
sekundi.
Kada brišete govornu poruku, istovremeno se brišu podaci pozivatelja.
Tipka MESSAGE svijetli ili vam Message/Ringer svijetlo pokazuje trenutno stanje
pretinca glasovne poruke:
Ne svijetli: Nema glasovne poruke, ili samo stara poruka
Svijetli crveno: Nova glasovna poruka
Ako vaš telefon nema tipku MESSAGE ili Message/Ringer svijetlo, pogledom ne
možete saznati da li postoji nova poruka.
Ako je snimljena nova poruka, kada podignete slušalicu čuti ćete ton 4.
Ton 4
Kada je ostalo manje od 5 sekundi za snimanje poruka ili kada je snimljeno 125
poruka, za zaslonu se prikazuje da je pretinac govornih poruka pun, a kada
podignete slušalicu čuti ćete ton 5. Kada se vrijeme snimanja ponovno vrati na 5
minuta ili više, npr. kada su obrisane poruke, prikaz na zaslonu će se vratiti u
normalno stanje i čuti ćete normalni ton za pozivanje kada podignete slušalicu.
Ton 5
• Korisnici sistemskog telefona (PT) mogu poslušati poruku unosom broja funkcije
Odgovaranje na poruku na čekanju, "784# (7840)".
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene Message tipke, tipke za Indikaciju prikaza
broja pozivatelja-Osobni, ili tipke za Indikaciju prikaza broja pozivateljaZajednički
Upute za uporabu
59
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.6 Obavješćivanje/odgovaranje na obavijest
1.6.1 Obavješćivanje
— Obavješćivanje
— Obavješćivanje i zatim prebacivanje poziva
Obavješćivanje
Možete glasom uputiti poruku za više ljudi u isto vrijeme. Vaša se poruka čuje preko zvučnika na
sistemskim telefonima i/ili preko razglasa. Korisnici lokala mogu odgovoriti na obavijest i započeti
intekomski poziv. Postoje 4 načina obavješćivanja:
Svi lokali
Obavješćivanje preko zvučnika na svim PT telefonima
Grupa:
Obavješćivanje određenih lokala preko zvučnika na PT telefonima
Vanjski:
Obavješćivanje preko vanjskog zvučnika
Svi lokali i vanjski
Obavješćivanje preko zvučnika svih PT telefona i vanjskih zvučnika
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Unesite željeni broj
Najavite.
Za "Svi lokali i vanjski", možete
unijeti "339" umjesto "33 "
Čekajte
odgovor
Razgovarajte
•
60
Samo jedna osoba može koristiti funkciju obavješćivanja u određeno vrijeme. Ako netko
već koristi funkciju kada pokušate izvršiti obavješćivanje, čuti ćete ton zauzeća.
Upute za uporabu
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Obavješćivanje i zatim prebacivanje poziva
PT/SLT
Tijekom razgovora
Pritisnite TRANSFER
ili Recall/prekidač
linije.
Birajte željeni broj.
Za "Svi lokali i vanjski", možete
unijeti "339" umjesto "33 "
Drugi sugovornik je zadržan.
Govorite.
•
Najavite.
.
Spustite
slušalicu.
Nakon što spustite slušalicu, pozivatelj može razgovarati s osobom koja je odgovorila na
obavješćivanje.
1.6.2 Odgovaranje/zabrana obavješćivanja
Možete odgovoriti na obavijest s bilo kojeg lokala. Također možete postaviti vaš sistemski telefon da
ne prima obavijest
Odgovaranje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Unesite 43.
Razgovarajte.
Dopuštanje/zabrana obavješćivanja
PT
Podignite
slušalicu.
Birajte 734.
Birajte 1 ili 0.
Upute za uporabu
Birajte #
Spustite
slušalicu.
61
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
•
Kada je poziv s vanjske linije prosljeđen, možete odgovoriti na njega pritiskom
odgovarajuće CO tipke čiji indikator sporo treperi.
Slijedeći lokali ne mogu primiti obavijest:
- PT koji zvoni ili je zauzet
- PT koji je zabranio obavješćivanje
- PT koji ima uključenu funkciju onemogućavanja primanja poziva (DND)
•
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.7.1 Podešavanje vremenskog podsjetnika
Vaš telefon može zvoniti u željeno vrijeme kao podsjetnik na sastanak, dogovor ili može poslužiti kao
alarm za buđenje. Ovu funkciju možete koristiti jednokratno ili svakodnevno (sve do isključenja) u
unaprijed određeno vrijeme. Kada podignete slušalicu kako bi odgovorili, čuti ćete poseban zvučni
signal (ton 3).
Uključivanje
PT/SLT
Birajte 760.
Podignite
slušalicu.
Birajte #
Unesite sat (01-12) i minute (00-59) te
zatim 0 za prije podne ili 1 za poslije podne.
Birajte 0 za jedanput
ili 1 za svaki dan.
Spustite
slušalicu.
Isključivanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 76
Birajte 2.
Za prekidanje alarma
PT/SLT
Podignite
slušalicu
Pritskom na bilo koju
tiipku također prekidate
.
62
Upute za uporabu
Birajte #
Spustite
slušalicu.
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Potvrđivanje
D-PT
Podignite
slušalicu.
Birajte 76
•
•
•
Birajte 3.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
Alarm se oglašava 30 sekundi
Ako primite dolazni poziv za vrijem alarma, zvono za taj poziv će se
oglasiti nakon završetka alarma
Ako je podignuta slušalica u vrijeme kada bi se trebao oglasiti alarm, alarm će
započeti nakon što spustite slušalicu.
1.7.2 Onemogućavanje primanja poziva (DND)
Ovu funkciju možete uključiti tijekom sastanka ili kada ste zauzeti nekim drugim poslom.
Uključivanje/isključivanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
•
•
•
•
•
•
Pritisnite FWD/DND
ili birajte 71
Birajte 4 ili 0
Birajte #.
Spustite
slušalicu.
Svijetlo tipke FWD/DND prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: Obje funkcije su isključene
Svijetli crveno: Uključena je funkcija DND - onemogućavanje primanja poziva
Trepćuće crveno: Uključena je funkcija FWD - prosljeđivanje
Ako uključite funkciju, pozivatelj će čuti DND ton.
Ako je uključena ova funkcija, funkcija prosljeđivanja (FWD) neće raditi.
Određeni lokali mogu zaobići ovu funkciju i pozvati DND lokal (Zaobilaženje DND-a).
Vanjski poziv možete primiti na vašem lokalu, ali telefon neće zvoniti. Određena CO tipka
će treperiti kada je primljen vanjski poziv, a vi možete odgovoriti na njega pritiskom na
tipku.
Čak i ako je postavljena ova funkcija, alarmi i ton povratnog poziva će svejedno zvoniti.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene tipke FWD/DND.
Upute za uporabu
63
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.7.3 Primanje poziva na čekanju
Tijekom razgovora, možete biti informirani o novom pozivu tonski preko zvučnika vašeg sistemskog
telefona ili slušalice. (Početna vrijednost: - bez). Za promjenu tona o pozivu na čekanju na vašem PT
telefonu, pogledajte "3.1.2 Podešavanje u programskom modu". Za odgovor, pogledajte "1.4.4
Odgovaranje na signalizaciju novog poziva".
Uključivanje/isključivanje za vanjske pozive
SIST/STD/PJ
Podignite
slušalicu.
Birajte 731.
Birajte 1 ili 0
.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
Uključivanje/isključivanje za interkomske/portafonske pozive
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 732.
Birajte 0 ili 1.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
1.7.4 Zabrana ovlaštenog ulaženja u liniju
Ovom funkcijom zabranjujete drugim ljudima uključivanje u vaš razgovor.
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
64
Birajte 733.
Birajte 0 ili 1
Upute za uporabu
Birajte #
Spustite
slušalicu.
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.7.5 Uključivanje glazbe u pozadini (BGM)
Dok je linija zatvorena, preko zvučnika vašeg telefona možete slušati glazbu.
Ako vaš lokal postane zauzet (podignuta slušalica, pozivanje ili primanje
poziva, itd.), glazba će se privremeno zaustaviti. Kada spustite slušalicu,
glazba će se ponovno čuti.
Uključivanje/isključivanje
PT
Dok je slušalica spuštena
Birajte 1
Vaša centrala može biti programirana da ne svira muziku kada birate "1" dok je
slušalica spuštena. Kontaktirajte vašeg administratora.
1.7.6 Zaštita podataka na liniji
Možete zaštiti liniju od zvučnih signalizacijskih tonova, kao što je ton signalizacije drugog poziva ili
alarm tijekom razgovora. Uključite ovu funkciju ako vaš lokal ima uređaj za prijenos podataka kao što
je računalo ili telefaks, kako bi se osigurao siguran prijenos podataka.
Uključivanje/isključivanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 730.
Birajte 1 ili 0.
Birajte #
Spustite
slušalicu.
1.7.7 Provjera statusa vremenskog servisa
Centrala može biti programirana tako da prima i ostvaruje pozive različito u
dan/noć/ručak načinu rada. Na zaslonu možete provjeriti trenutni status
vremenskog servisa.
D-PT
Dok je linija zatvorena
Zaslon 3 sekunde
prikazuje trenutni način
Pritisnite #
Upute za uporabu
65
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
1.7.8 Brisanje postavki podešenih na lokalnom telefonu
Možete obrisati postavke sljedećih funkcija podešenih za vaš lokal.
Ova je funkcija također poznata kao "Brisanje postavki lokalnog telefona".
Funkcije
Početna postavka
Automatsko ponovno pozivanje kada je linija zauzeta
Isključeno
Glazba u pozadini (BGM)
Isključeno
Integrirana glasovna pošta
Isključeno
Nadzor prostorije
Isključeno
Onemogućavanje primanja poziva (DND)
Isključeno
Ostavljanje poruke
Sve poruke ostavljene od ostalih
lokala biti će izbrisane
Pozivanje podizanjem slušalice
Spremljeni tel. brojevi biti će
izbrisani
Prijava/odjava
Prijava
Prikazivanje poruke o odsutnosti
Isključeno
Prosljeđivanje vaših poziva (FWD)
Isključeno
Signalizacija novog poziva za vanjske pozive
Onemogućeno
Vremenski podsjetnik
Nije podešen
Zabrana obavješćivanja
Dopušteno
Zabrana ovlaštenog ulaženja u liniju
Dopušteno
Zabrana preuzimanja poziva
Dopušteno
Zaštita podataka na liniji
Isključeno
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 79
Birajte #
Spustite
slušalicu.
1.7.9 Nadzor prostorije
Možete nadzirati prostoriju s drugog sistemskog telefona, ili nadzirati prostor oko vrata preko
portafona. Telefonu kojim hoćete nadzirati mora biti omogućena ta funkcija.
Uključivanje
PT
Podignite
slušalicu.
66
Birajte 735.
Birajte 1
Birajte #.
Upute za uporabu
Spustite
slušalicu.
Pritisnite AUTO ANS
ili MUTE
1.7 Podešavanje telefona prema vašim potrebama
Za nadzor
PT
Pritisnite
SP-PHONE
Pritisnite
AUTO ANS/MUTE
Birajte broj
nadziranog lokala
Započinje nadzor
prostorije
Nadzor preko portafona
PT
Pritisnite
SP-PHONE
Pritisnite.
AUTO ANS/MUTE
Birajte 31
Birajte broj
nadziranog portafona
Započinje nadzor
Razgovor s osobom iz nadzirane sobe
PT
Pritisnite AUTO ANS/MUTE
ili podignite slušalicu
Razgovarajte
Prestanak nadziranja
PT
Na nadziranom telefonu
Podignite
slušalicu
Birajte 735
Birajte 0
Upute za uporabu
Birajte #
Spustite
slušalicu
67
1.8 Uporaba dodatne korisničke opreme
Privremeni prestanak nadziranja dok je slušalica spuštena
PT
Na nadziranom telefonu
Pritisnite AUTO ANS/MUT za ponovni
početak nadziranja prostorija
Pritisnite AUTO ANS/MUTE
Možete vršiti nadzor PT telefonom koristeći AUTO ANS/MUTE tipku ili SLT
telefonom koristeći MUTE tipku.
Svijetlo AUTO ANS/MUTE tipke prikazuje trenutni status na slijedeći način:
Ugašeno: Isključeno
Treperi crveno: Uključeno (spreman za nadzor)
1.8 Uporaba dodatne korisničke opreme
1.8.1 Ako je spojen portafon / Električna brava
— Poziv prema, i s portafona
— Otvaranje vrata
Poziva prema, i s portafona
Preko portafona možete razgovarati s osobom pred vratima. Lokali koji ne zvone kada posjetilac
pritisne tipku za pozivanje na portafonu, sistemskim programiranjem im je ta mogućnost zabranjena.
Pozivanje s portafona
Portafon
Pritisnite tipku
portafona.
Govorite.
Odgovaranje na poziv s portafona
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
68
Upute za uporabu
1.8 Uporaba dodatne korisničke opreme
Pozivanje portafona
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 31.
Unesite broj
portafona (1-4.).
Razgovarajte.
• Ako nitko ne odgovori na poziv s portafona unutar određenog vremena, poziv će se
prekinuti.
• Portafoni 1 i 2 (ili portafoni 3 i 4) se ne mogu koristiti istovremeno. Kada je jedan u uporabi,
ne možete razgovarati na drugi.
Otvaranje vrata
Možete otključati vrata s vašeg lokala, ako vam je to dopušteno sistemskim programiranjem.
S određenog lokala
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 55.
Unesite broj za
otvaranje vrata (1-4).
Spustite
slušalicu.
S lokala preko kojeg razgovarate s portafonom
PT/SLT
Birajte 5 ili Recall/prekidač linije
a zatim birajte 5
Spustite
slušalicu.
•
Vrata će ostati otvorena određeno vrijeme.
•
Kako bi vrata ostala duže otključana, ponovno birajte "5" koristeći Panasonic sistemski
telefon.
Upute za uporabu
69
1.8 Uporaba dodatne korisničke opreme
1.8.2 Ako je spojena međucentrala
— Pristup vanjskim funkcijama (EFA)
Pristup vanjskim funkcijama (External Feature Access [EFA])
Možete pristupiti posebnim funkcijama (npr. signalizaciji novog poziva) koje nudi međucentrala ili
telefonska kompanija. Ova mogućnost postoji samo kod vanjskog poziva.
PT
SLT
Tijekom razgovora s vanjskim sugovornikom
Pritisnite FLASH/RECALL
•
Unesite željeni
broj funkcije.
Tijekom razgovora s vanjskim sugovornikom
Pritisnite Recall/
prekidač linije.
Birajte 6.
Unesite željeni
broj funkcije.
Kontaktirajte licenciranog instalatera za određene servisne kodove.
1.8.3 Ako je spojen sustav za obradu govornih poruka
Vi ili vanjski pozivatelj možete s telefona pristupiti sustavu za obradu govornih poruka (VPS).
— Prosljeđivanje poziva prema govornoj pošti
Ako je na vašu kućnu centralu spojen Panasonicov sustav za obradu govornih poruka putem APT
integracije, sljedeće funkcije su također dostupne:
— Slušanje dolaznog poziva (LCS)
— Snimanje razgovora
Prosljeđivanje poziva prema govornoj pošti
Ako ne možete odgovarati na pozive, možete ih proslijediti u vaš poštanski sandučić u Panasonic VPS
koji podržava ili Inband (DTMF) integraciju (npr. KX-TVP serija) ili APT integraciju (npr. KX-TVP50
serija). Ako vaš telefon ima tipku Message ili Message/Ringer svijetlo, određena tipka ili svijetlo se pali
što vam govori da imate poruku. Korisnici SLT telefona će čuti ton 3 kada podignu slušalicu ako
postoji nova poruka u poštanskom sandučiću.
70
Upute za uporabu
1.8 Uporaba dodatne korisničke opreme
Uključivanje/isključivanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite FWD/DND.
ili birajte 71
Birajte #.
Unesite odgovarajući
broj.
Unesite broj lokala.
za govornu poštu.
Spustite
slušalicu.
• Ako vaša centrala ima spojen VPS koji koristi Inband (DTMF) integraciju, vaša centrala
automatski šalje posebni signalni ton prije spajanja pozivatelja. Kako bi omogućili ovu
funkciju, neophodno je postaviti format signalnog tona kojeg zahtjeva vaš VPS, prije
postavljanja poštanskog sandučića kao odredišta za prosljeđivanje poziva, kako slijedi:
- Postavka A: šalje samo lokalne brojeve prema poštanskom sandučiću. Za uključivanje i
isključivanje, unesite "91#" ili "90#" prije nego pritisnete FWD/DND tipku ili unesete "71".
- Postavka B (tvornički): šalje "#6" ispred broja lokala. "#6" se upotrebljava kod
Panasonic KX-TVP serije VPS-a. Za uključivanje ili isključivanje, unesite "92#" ili "90#"
nakon što pritisnete FWD/DND tipku ili unesete "#71"
Slušanje poruka
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Pritisnite MESSAGE ili unesite
broj lokala za govornu poštu.
ili unesite 784#
Prijenos poziva u poštanski sandučić (samo APT integracija)
PT
Tijekom razgovora
Pritisnite Prijenos
govorne pošte.
Pritisnite DSS ili birajte
broj lokala za govornu poštu.
Upute za uporabu
71
1.8 Uporaba dodatne korisničke opreme
• Ako vaš VPS podržava APT integraciju, možete također primati vanjske pozive u vaš
poštanski sandučić tako da vam pozivatelj može ostaviti poruku. Ako na vašem telefonu
kreirate tipku za prosljeđivanje govorne pošte, možete proslijediti pozive prema željenom
lokalu bez za unosite broj poštanskog sandučića.
Ukupno vrijeme za snimanje poruka pozivatelja ovisi o VPS-u
• Ako korisnik sistemskog telefona postavi funkciju FWD-Zauzeto/Bez odgovora, svijetlo
FWD/DND tipke će nastaviti treperiti kada se spusti slušalica. Za isključivanje treperenja,
podignite slušalicu i birajte "716#".
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene tipke FWD/DND, Message, "Prijenos govorne pošte"
ili tipke za direktno biranje (DSS)..
Slušanje dolaznog poziva tijekom snimanja u ugrađeni sustav za
govorne poruke (LCS)
Dok pozivatelj ostavlja poruku u vašem poštanskom sandučiću, možete slušati poziv bez da
odgovorite na njega. Ako tako želite, dok slušate poziv možete na njega i odgovoriti. Postoje dva
načina (Početna vrijednost: bez podizanja slušalice).
Bez podizanja slušalice:
Možete automatski slušati poruku, uživo preko zvučnika telefona.
Mod privatnosti:
Dok pozivatelj ostavlja poruku, čut ćete ton upozorenja.
Prije uporabe
• Isprogramirajte tipku "Slušanje tijekom snimanja" (LCS).
• Odaberite način rada, bilo "Bez podizanja slušalice", bilo " Mod privatnosti".
• Podesite LCS šifru.
• Uključite LSC funkciju.
Uključivanje/isključivanje LCS šifre
PT
Podignite
slušalicu.
Birajte 77
Birajte #.
72
Unesite LCS šifru (3 znamenke)
2 puta za uključivanje, jednom za isključivanje
Spustite
slušalicu.
Upute za uporabu
1.8 Uporaba dodatne korisničke opreme
Uključivanje slušanja tijekom snimanja (LCS)
PT
Dok je slušalica spuštena
Pritisnite Slušanje
tijekom snimanja.
Unesite LCS šifru
Isključivanje slušanja tijekom snimanja (LCS)
PT
Dok je slušalica spuštena
Pritisnite crveno Slušanje tijekom snimanja.
Upute za uporabu
73
1.9 Uporaba sistemskog telefona sa zaslonom
Dijagram rada
Postupci u osjenčanim područjima mogu se napraviti bez podizanja slušalice.
* Za zadržavanje trenutnog poziva, pritisnite tipku HOLD
74
Upute za uporabu
1.9 Uporaba sistemskog telefona sa zaslonom
• Svjetlo tipke "Slušanje tijekom snimanja (LCS)" prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: Slušanje tijekom snimanja je isključeno
Brzo trepće zeleno: Signalizacija tona upozorenja (u modu privatnosti)*1
Sporo trepće zeleno: Slušanje u tijeku*2
Svijetli crveno: Funkcija slušanja tijekom snimanja je uključena.
*1
svijetlo DSS tipke sporo trepće dok je slušanje u tijeku
*2
svijetlo DSS tipke trepće crveno promjenivom brzinom kada se signalizira ton upozorenja
• Administrator može obrisati LCS šifru za bilo koji lokal.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.2 Podešavanja u programskom modu - Uključivanje slušanja tijekom snimanja
odabire način, bilo automatsko uključivanje slušanja poruke preko zvučnika, bilo
signalizacija dok pozivatelj ostavlja poruku.
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene tipke "Slušanje tijekom snimanja" ili tipke "Isključi
LCS"
Snimanje razgovora
Dok razgovarate na telefon možete snimiti razgovor u poštanski sandučić.
Možete odabrati poštanski sandučić svaki puta kada snimate razgovor.
Snimanje u vaš poštanski sandučić
PT
Tijekom razgovora
Pritisnite tipku Snimanje razgovora.
Za prekidanje snimanja, ponovno
pritisnite ovu tipku.
Snimanje u drugi poštanski sandučić (Preusmjeravanje snimanja)
SIST/PJ
Tijekom razgovora
Pritisnite Prebacivanje snimanja
Pritisnite DSS ili unesite
broj drugog lokala.
Za prekidanje snimanja, ponovno
pritisnite ovu tipku.
Upute za uporabu
75
1.9 Uporaba sistemskog telefona sa zaslonom
• Svjetlo tipke "Snimanje razgovora" ili tipke "Preusmjeravanje snimanja" pokazuje trenutni
status na sljedeći način:
Ne svijetli: Ne snima se.
Svijetli: Razgovor se snima.
• Napomena
Kada snimate razgovor, trebate o tome obavijestiti sugovornika.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili prenamjena tipki "Snimanje razgovora", "Preusmjeravanje snimanja" i
"Preusmjeravanje snimanja jednim pritiskom".
1.9 Uporaba sistemskog telefona sa zaslonom
1.9.1 Pozivanje korištenjem zapisa o dolaznim pozivima
Ako vaša centrala prima podatke o pozivatelju od telefonske kompanije (broj telefona i/ili ime
pozivatelja), centrala automatski bilježi te informacije svaki puta kada ne odgovorite na poziv s vanjske
linije. Kasnije možete pogledati zapis neodgovorenog poziva kako bi vidjeli tko i kad vas je zvao, i
iskoristiti tu informaciju za uzvraćanje poziva.
U centrali postoje 2 pretinca za zapise o pozivu. Jedan je osobno, koji bilježi zapise za svaki lokal
posebno. Drugo je zajednički pretinac, koji bilježi zapise svih lokala i pozive preko DISA sustava. Do
20 zapisa se može spremiti u svakom osobnom pretincu i do 300 zapisa u zajedničkom pretincu.
Kada je osobni pretinac pun, novi zapis može biti ili zanemaren ili može izbrisati najstariji pregledani
zapis iz osobnog pretinca. Isto tako, kada je zajednički pretinac pun, novi zapis može biti ili
zanemaren ili može izbrisati najstariji pregledani zapis iz zajedničkog pretinca. Za dodatne informacije
pogledajte "2.1.5 Neregistriranje najnovijeg poziva ili brisanje najstarijeg zapisa u popisu poziva iz
zajedničkog pretimca (301 dolazni poziv zabilježen u zajedničkom pretincu)".
Glasovne poruke snimljene Ugrađenom glasovnom porukom se spremaju odvojeno od informacija o
pozivatelju. Međutim, kada pozivatelj ostavlja glasovnu poruku, ona je automatski vezana s
informacijom o pozivatelju u popisu dolaznih poziva. Može se zabilježiti do 125 glasovnih poruka. Za
više informacija pogledajte "1.5.5 Uporaba glasovnog obavješćivanja (Ugrađena glasovna poruka
[BV])".
Također možete podesiti da se informacije o pozivatelju automatski zapisuju u osobni pretinac ili
zajednički pretinac čak i kada odgovorite na poziv s vanjske linije.
Dodatno, zabilježeni telefosnki brojevi mogu se mijenjati, tako da možete uzvratiti poziv ne
razmišljajući o broju za pristup vanjskoj liniji, pozivnom broju, itd.
Slijedeći podaci pohranjuju se u zapis.
• Telefonski broj i ime pozivatelja
• Datum/vrijeme kada je poziv primljen
• Glasovna poruka (ako je snimljena)
Pregledavanje broja zabilježenog poziva
D-PT
Dok je slušalica spuštena
Pritisnite Odabir prikaza
dolaznih poziva – Osobno/Zajedničko.
76
Upute za uporabu
1.9 Uporaba sistemskog telefona sa zaslonom
• Obzirom da se status spremljenih poziva uvijek prikazuje na dnu 3-linijskog zaslona
sistemskog telefona kao što je KX-T7735, nije potrebno pritisnuti tipku Odabir prikaza
dolaznih poziva – Osobno/Zajedničko dok je slušalica spuštena. Ako su prijavljene obje
tipke na PT telefonu, Odabir prikaza dolaznih poziva – Osobno i Odabir prikaza dolaznih
poziva – Zajedničko, status snimljenih poziva tipke Odabir prikaza dolaznih poziva –
Zajedničko se prikazuje na zaslonu kada je slušalica spuštena.
• New: Zapisi koji nisu prethodno pregledani
Old: Zapisi koji su prethodno pregledani
I novi i stari zapisi su spremljeni u osobnom i zajedničkom pretincu.
Pregledavanje podataka o pozivatelju i uzvraćanje poziva
D-PT
Kada je upaljeno svijetlo Prikaz broja pozivatelja – Osobno/Zajedničko
Pritisnite Prikaz dolaznih poziva
-Osobno/Zajedničko
Pritisnite Prikaz dolaznih
poziva – Osobno/Zajedničko
ili Navigacijsku tipku gore
ili dolje (samo KX-T7735) dok se
ne prikaže željena informacija
Podignite
slušalicu.
Pritisnite # ili Odabir prikaza
dolaznih poziva – Osobno/
Zajedničko da pogledate druge
informacije na PT telefonu s 1rednim zaslonom
Pritisnite Prikaz dolaznih poziva
-Osobno/Zajedničko
Brisanje informacija o pozivatelju
D-PT
Tijekom pregledavanja podataka pozivatelja
Pritisnite TRANSFER.
• Samo 12 znamenki (ili slova) broja pozivatelja (ili imena) može biti prikazano iako se može
primiti 16 brojeva (ili slova) . Za pregledavanje zaslona, pritisnite FWD/DND tipku.
Upute za uporabu
77
1.9 Uporaba sistemskog telefona sa zaslonom
Za povrat na normalni prikaz, podignite i spustite slušalicu. Zaslon se također
automatski vraća na normalni prikaz ako se ne izvrši niti jedna operacija unutar 20
sekundi.
Za promjenu zapisanog telefonskog broja, pritisnite tipku HOLD za brisanje brojke a
zatim uporabom tipki 0 do 9, i PAUSE dodajte broj ispred prve znamenke.
Pregledavanje informacije o pozivatelju i slušanje dodijeljene poruke u pretincu glasovne
poruke
D-PT
Dok gledate informacije o pozivatelju s dodijeljenom glasovnom porukom
(Kada je svijetlo Message/Ringer ili svijetlo tipke MESSAGE upaljeno)
Pritisnite MESSAGE
Slušajte poruku.
Brisanje informacije o pozivatelju, uključujući dodijeljenu poruku u pretincu glasovne
poruke
D-PT
Dok gledate informacije o pozivatelju ili
nakon preslušavanja dodijeljene glasovne poruke
Pritisnite TRANSFER
Ponovno pritisnite
TRANSFER za potvrdu
• Kada pregledavate informacije o pozivatelju s tipkom Prikaz dolaznih poziva-Zajedničko,
korisnik lokala, osim administratora, ne može slušati dodijeljenu glasovnu poruku u
zajedničkom pretincu. Glasovnu poruku u zajedničkom pretincu može izbrisati samo
administrator.
• Ako je snimljena poruka bez informacija o pozivatelju, na zaslonu PT telefona će se
umjesto telefonskog broja pozivatelja prikazati "Voice Message" dok gledate podatke o
pozivatelju.
• Čak i ako je na vašem lokalu ostavljena obavijest o poruci, Message/Ringer svijetlo ili
svijetlo tipke MESSAGE koje vas obaviještava o tome, ugasiti će se dok pregledavate
informacije s tipkom Prikaz dolaznih poziva-Osobno/Zajedničko.
• Ako vaš telefon nema tipku MESSAGE, ne možete slušati dodijeljenu glasovnu poruku dok
gledate informacije o pozivatelju.
78
Upute za uporabu
2.1 Kontrolne funkcije
Brisanje svih podataka pozivatelja iz osobnog pretinca
PT
Podignite
slušalicu.
Unesite 70
Unesite #
Spustite
slušalicu.
• Ovim postupkom se ne brišu podaci pozivatelja s dodijeljenom glasovnom porukom.
• Za brisanje svih podataka pozivatelja iz zajedničkog područja, pogledajte "2.1.4 Brisanje
svih podataka pozivatelj u zajedničkom pretincu (Popis dolaznih poziva u zajedničkom
pretincu – BRIŠI SVE)".
Zanemarivanje novih poziva/brisanje najstarijeg poziva iz popisa osobnog pretinca
PT
Podignite
slušalicu.
Unesite 737
Unesite 0 ili 1
Unesite #
Spustite
slušalicu.
Uključivanje/isključivanje zapisivanja podataka o pozivatelju pri odgovaranju na poziv
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Unesite 738
Unesite željeni broj
Unesite #
Spustite
slušalicu.
• Ako pritisnete tipku Prikaz broja pozivatelja-Osobno/Zajedničko tijekom razgovora,
informacija o pozivatelju je zapisana ovisno o ovoj postavci.
• Možete podesiti zapisivanje informacija o pozivatelju o oba pretinca, osobni i zajednički,
istovremeno.
• Informacija o najnovijem neodgovorenom pozivu će se prva prikazati.
• Informacija o odgovorenom pozivu se zapisuje kao stara informacija (već pregledana).
Upute za uporabu
79
1.9 Uporaba sistemskog telefona sa zaslonom
• Tipka Prikaz broja pozivatelja-Osobno/Zajedničko se može upotrijebiti za:
-
prikaz informacija o zapisanim pozivima u osobnom ili zajedničkom pretincu
-
spremanje informacija o pozivatelju tijekom razgovora
-
gledanje informacija o pozivatelju dok je slušalica spuštena i uzvraćanje poziva pozivatelju
koji je spremljen u vašem osobnom ili zajedničkom pretincu.
• Tipka Odabir prikaza broja pozivatelja-Osobno/Zajedničko može se upotrijebiti za:
-
prikaz informacije o dolaznom pozivu tijekom razgovora ili tijekom primanja poziva
-
prikaz broja zapisanog poziva kada je slušalica spuštena
-
informiranje kada je osobni ili zajednički popis poziva pun.
• Ako tipka Prikaz broja pozivatelja - Zajedničko nije dodijeljena niti jednom PT telefonu, kada
poziv dolazi na više PT telefona ili preko DISA sustava, informacija o pozivatelju će se zapisati
u osobnom području PT telefona koji je spojen na konektor s najmanjim brojem na centrali, i
tipka Prikaz broja pozivatelj - Osobno će svijetliti.
• Čak i ako odgovorite na poziv, možete zabilježiti informacije o pozivatelju pritiskom tipke Prikaz
broja pozivatelja tijekom razgovora.
• Možete zaključati popis poziva u osobnom pretincu (uključujući zapise s glasovnom porukom)
tako da drugi lokal ne može pristupiti vašim zapisima. Pogledajte "1.5.3 Zaključavanje lokala".
• Informacije o pozivatelju se također zapisuju i za nenadzirane proslijeđene pozive, čak i ako
nisu odgovoreni. U tom slučaju, informacija će se zabilježiti u osobni pretinac konačnog
odredišta.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili prenamjena tipki Prikaz broja pozivatelja-Osobno, Prikaz broja pozivatelja
- Zajedničko, Odabir prikaza broja pozivatelja - Osobno, Odabir prikaza broja pozivatelja zajedničko, i tipke za poruku (Message).
80
Upute za uporabu
2.1 Kontrolne funkcije
2. Administratorske funkcije
Ovo poglavlje pokazuje administratoru kako upravljati drugim lokalima ili kućnom centralom. Vaša centrala
podržava jednog administratora (konektor lokala 01) i jednog operatera.
2.1 Kontrolne funkcije
2.1.1 Zaključavanje drugih lokala
Administrator može zaključati ili otključati lokal.
Ova funkcija je poznata i kao Daljinsko zaključavanje lokala
Zaključavanje/otključavanje
SIST/STD
Podignite
slušalicu.
Pritisnite Zaključaj lokal
• Ova funkcija zaobilazi funkciju Zaključavanje lokala. Ako je funkcija Zaključaj lokal već
uključena od strane korisnika lokala a ova funkcija je postavljena naknadno, korisnik lokala
ne može ju isključiti. Samo administartor ili operater može isključiti ovu funkciju.
• Funkcija Zaključavanje lokala – BRIŠI SVE može otključati sve zaključane lokale. Pogledajte
"2.1.7 Promjena sistemskih postavki uporabom progranskog moda".
• Ova funkcija se može izvršavati samo ako operater ili administrator ima postavljenu šifru
lokala. Pogledaj "2.1.7 Promjena sistemskih postavki uporabom programskog moda".
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili prenamjena tipke Zaključavanje lokala.
Upute za uporabu
81
2.1 Kontrolne funkcije
2.1.2 Prebacivanje načina rada vremenskog servisa
Centrala može biti programirana na način da različito prima i ostvaruje pozive ovisno o načinu rada
(dan, noć, i ručak).
Način rada vremenskog servisa može se mijenjati ručno ili automatski u prije
programiranom vremenu kroz sistemsko programiranje. Čak i ako je postavljen
automatski način, operater ili administrator mogu ručno promijeniti trenutni način
rada.
Ručno mijenjanje načina rada u ovisnosti o dobu dana
PT
Podignite
slušalicu
Pritisnite Dan, Noć ili Ručak ili
unesite 781# do 783# po vašoj želji.
Spustite
slušalicu
Povratak na automatski način rada nakon ručne promjene načina rada
PT
Podignite
slušalicu.
Birajte 78
Birajte 0
Birajte #
Spustite
slušalicu.
Za provjeru trenutnog načina rada
D-PT
Dok je linija zatvorena
Zaslon prikazuje trenutni
način rada 3 sekunde
Pritisnite #
• Svijetlo tipke Vremenski servis (Dan/Noć/Ručak) prikazuje trenutni status na sljedeći način:
Ne svijetli: nije uključeno
Svijetli crveno: uključeno
• Ako je način rada Ručak postavljen ručno unosom "783#" dok je u automatskom načinu
rada, način rada vremeskog servisa se neće promijeniti automatski dok ne vratite automatski
način rada unosom "780#". Međutim, ako je ručno postavljen dnevni ili noćni rad, način će se
i dalje mijenjati automatski kao što je programirano.
82
Upute za uporabu
2.1 Kontrolne funkcije
• Nije moguće isključiti trenutni način vremenskog servisa dok je u ručnom načinu rada.
Umjesto toga, unesite broj funkcije koji odgovara načinu rada vremenskog servisa kojeg
želite postaviti.
Prilagođavanje telefona
• 3.1.3 Prilagođavanje tipki
Pridruživanje ili mijenjanje namjene tipke Dan, Noć ili Ručak.
2.1.3 Postavljanje alarma na drugim lokalima
Operater ili administrator mogu daljinski uključiti ili isključiti funkciju Vremenskog
podsjetnika za bilo koji lokal.
Uključivanje
PT
Podignite
slušalicu
Birajte 764
Unesite sat (01-12)
i minute (00-59)
Birajte broj lokala
Unesite 0 ili 1
Birajte #
Birajte 76
Unesite 1 za jednom
ili 2 za svaki dan
Unesite #
Spustite
slušalicu
Isključivanje
PT
Podignite
slušalicu
Birajte 764
Unesite 762
Birajte broj lokala
Unesite #
Upute za uporabu
Birajte #
Spustite
slušalicu
83
2.1 Kontrolne funkcije
Potvrđivanje
PT
Podignite
slušalicu
Birajte 764
Unesite 763
Birajte broj lokala
Unesite #
Birajte #
Spustite
slušalicu
2.1.4 Brisanje svih informacija o pozivatelju iz zajedničkog
područja (Popis dolaznih poziva u zajedničkom pretincu
– BRIŠI SVE)
Administrator ili operater može obrisati informacije o pozivatelju zapisane u
zajedničkom pretincu.
Brisanje
PT
Podignite
slušalicu.
Birajte 70
.
Birajte #.
Spustite
slušalicu.
• Informacije o pozivatelju s dodijeljenom glasovnom porukom se na brišu ovom operacijom.
• Ova funkcija nije dostupna kada netko pregledava informacije o pozivatelju zapisane u
zajedničkom pretincu.
84
Upute za uporabu
2.1 Kontrolne funkcije
2.1.5 Zanemarivanje najnovijeg poziva ili brisanje najstarijeg
poziva u zajedničkom pretincu (301 dolazni poziv
zabilježen u zajedničkom pretincu)
Popis poziva u zajedničkom području može sadržavati do 300 zapisa.
Operater ili admnistrator može odabrati na koji način će se tretirati novi poziv
kada je popis pun; ili će najnoviji poziv biti zanemaren (nezapisan), ili će
najstariji poziv čiji su podaci pregledani biti izbrisan novim pozivom. Svijetlo
tipke Odabir prikaza broja pozivatelja - Zajedničko svijetli kada je popis pun.
Zanemarivanje najnovijeg poziva/brisanje najstarijeg poziva u popisu zajedničkog
pretinca
PT
Podignite
slušalicu.
Birajte 737.
Birajte 2 za zanemarivanje
ili 3 za bisanje
Upute za uporabu
Birajte #
Spustite
slušalicu.
85
2.1 Kontrolne funkcije
2.1.6 Snimanje, slušanje ili brisanje zajedničkih BV
pozdravnih poruka
Ako je na centralu spojena dodatna kartica glasovnih poruka, operater ili administrator mogu snimiti,
slušati ili brisati zajedničke ugrađene glasovne (BV) pozdravne poruke (OGM) u zajedničkom pretincu
poruka.
Kada je vanjski poziv direktno proslijeđen pretincu zajedničke poruke, ili kada DISA sustav preusmjeri
poziv prema zajedničkom pretincu poruka, pozivatelj će čuti zajedničku pozdravnu poruku (BV OGM) i
može ostaviti glasovnu poruku. Za preslušavanje ili brisanje glasovne poruke, pogledajte "1.5.5
Uporaba glasovnog obavješćivanja (Ugrađena glasovna poruka)".
Snimanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 722.
Snimite poruku
Birajte broj zajedničke
BV OGM.
Birajte 1
Birajte #
Spustite
slušalicu.
Korisnici SLT telefona mogu preslušati
poruku pritiskom na AUTO DIAL/STORE
Reproduciranje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 722
Slušajte
poruku
Birajte broj zajedničke
BV OGM
.
Birajte 2
Birajte #
Spustite
slušalicu.
• Svijetlo tipke AUTO DIAL/STORE prikazuje trenutni status na slijedeći način:
Isključeno: Snimate poruku, ili je završila reprodukcija poruke
Svijetli crveno: Poruka se reproducira
• Možete zaustaviti reprodukciju pritiskom na tipku AUTO DIAL/STORE.
86
Upute za uporabu
2.1 Kontrolne funkcije
Brisanje
PT/SLT
Podignite
slušalicu.
Birajte 722
Birajte broj zajedničke.
BV OGM
Birajte 0
Birajte #
Spustite
slušalicu.
2.1.7 Promjena sistemskih postavki uporabom sistemskog
telefona
Operater ili administrator mogu postaviti slijedeće sistemske funkcije u programskom modu
Pritisnite PROGRAM
Slijedite postupak
Postavka
Podešavanje trenutnog datuma i
vremena
(Postavi datum i vrijeme)
Isključivanje zaključavanja lokala
na svim lokalima
(Zaključavanje lokala - BRIŠI
SVE)
Brisanje šifre za slušanje tijekom
snimanja (LCS)
(Upravljanje LCS šifrom)
Postavljanje šifre za svaki lokal
(Postavljanje šifre lokala [Samo
administrator])*2
Pritisnite STORE
Pritisnite PROGRAM
Postupak
Upute za uporabu
87
2.1 Kontrolne funkcije
Postavka
Snimanje ili slušanje pozdravne
poruke uporabom DISA, UCD, i 3stupanjskog AA
(Pozdravna poruka [OGM] za
DISA/UCD)*5
Postupak
X = 0 (Za brisanje pozdravnih poruka za DISA/UCD):
1 (Za snimanje pozdravnih poruka za DISA/UCD):
2 (Za slušanje pozdravnih poruka za DISA/UCD)
3 (Za snimanje pozdravnih poruka za 3-stupanjski automatski
pristup [AA])
4 (Za slušanje pozdravnih poruka za 3-stupanjski aut. pristup [AA])
•
•
•
•
•
•
•
•
•
88
*1
Godina (00-99), mjesec (01-12), dan (01-31), dan u tjednu (0-6: Ned – Sub), sat (01-12),
minute (00-59), AM/PM (0/1)
*2
Prije postavljena šifra lokala može se upotrijebiti za funkciju "Korištenje vaših povlastica na
drugom" i funkciju "Daljinsko zaključavanje lokala". Obje šifre lokala moraju biti iste.
*3
Možete unijeti sistemsku šifru umjesto šifru lokala spojenog na priključak 01 (šifra
administratora). Za šifru admnistratora i sistemsku šifru obratite su administratoru.
*4
Kada pritisnete tipku SP-PHONE (NEXT) ili REDIAL (PREV) brojevi lokala se prikazuju
redoslijedom brojeva priključka.
*5
Može se snimiti do 32 poruke (DISA/UCD: max. 8, 3-stupanjski AA sustav: max. 24).
Dužina poruke može biti do 3 minute. Ukupno vrijeme snimanja za DISA/UCD OGM
(pozdravnu poruku) je 3 minute. Kada je spojena dodatna kartica za proširenje poruka za
DISA/UCD OGM, ukupno vrijeme snimanja se povećava na 6 minuta. Kada ukupno vrijeme
snimanja dođe do 3 (ili 6) minute ili više, centrala automatski prekida snimanje. Snimite
poruku koristeći slušalicu (ne hands-free mikrofon), kako bi smanjili pozadinsku buku.
*6
Prije unosa "9", podignite slušalicu.
*7
"Delete Complete" se prikazuje na zaslonu PT sistemskog telefona. Dok je ta poruka
prikazana, možete unijeti "0", "1", ili "2" za brisanje, snimanje ili reproduciranje bilo koje
pozdravne poruke za DISA/UCD.
*8
Poruka se reproducira.
*9
Dok se poruka reproducira, možete unijeti "0", "1", ili "2" za brisanje, snimanje ili
reproduciranje bilo koje pozdravne poruke za DISA/UCD, ili pritisnuti tipku SP-PHONE
Upute za uporabu
3.1 Prilagođavanje funkcija telefona
(NEXT) ili REDIAL (PREV) za preslušavanje ostalih DISA/UCD OGM poruka. Za izlaz iz
programskog moda nakon slušanja poruke, pritisnite tipku HOLD a zatim tipku PROGRAM,
ili podignite pa spustite slušalicu.
• *10 Dok se poruka reproducira, možete unijeti "3" ili "4", za snimanje ili reprodukciju bilo koje
DISA/UCD OGM poruke 3-stupanjskog AA sustava, ili pritisnuti tipku SP-PHONE (NEXT) ili
REDIAL (PREV) za početak reprodukcije ostalih OGM poruka 3-stupanjskog AA sustava. Za
izlaz i programskog moda nakon slušanja poruke, pritisnite tipku HOLD a zatim tipku
PROGRAM, ili podignite pa spustite slušalicu.
3 Prilagođavanje telefona i centrale
Ovo poglavlje vam pokazuje kako prilagoditi vaš sistemski telefon i kućnu centralu prema vašim potrebama.
3.1 Prilagođavanje funkcija telefona
(Programiranje lokala)
3.1.1 Prilagođavanje funkcija telefona (Programiranje lokala)
Možete prilagoditi različite funkcije vašeg telefona, kao što su postavke linije i podešavanje tipki.
Dodatno, možete vratiti sve postavljene funkcije na njihove početne postavke.
• Zbog sigurnosti funkcija koje su spremljene u telefon (ne u centralu), prije premještanja ili
zamjene vašeg PT telefona, preporučamo vraćanje svih postavljenih postavki na njihove
početne vrijednosti.
• Tipka PROGRAM se koristi za ulaz ili izlaz iz programskog moda
• Da bi programirali vaš lokal, ne smije biti u uporabi, mora biti spuštena slušalica i ne smije
zadržavati poziv.
• Kada programirate vaš lokal, on se tretira kao zauzeti lokal.
3.1.2 Podešavanja u programskom modu
U programskom modu možete činiti slijedeće:
— Podešavati funkcije
— Brisati funckije
— Provjeravati broj vašeg lokala
—
Upute za uporabu
89
3.1 Prilagođavanje funkcija telefona
Podešavanje funkcija
Početne postavke prikazane su masnim slovima. Za kasniju uporabu, označite polje pored funkcije
koju podesite.
Napomena
Početna vrijednost može biti različita ovisno o državi/regiji. Za više pojedinosti obratite se
isporučitelju centrale.
Pritisnite PROGRAM
Stavka
Koju liniju želite zauzeti kada
podignete slušalicu radi
pozivanja?
(Odabir linije – Odlazno)
Slijedite programski unos
Pritisnite STORE
Programski unos
Pritisnite PROGRAM
Postavka
Niti jedna linija
Slobodna vanjska (CO) linija
broj vanjske (CO)
linije
(1-8)*
Dodijeljena vanjska (CO) linija
Niti jedna linija
Koju liniju želite zauzeti kada
podignete slušalicu radi
primanja poziva
(Odabir linije – Dolazno)
S koje vanjske (CO) linije
želite primati pozive na vašem
lokalu?
(Odabir vanjske (CO) linije
koja zvoni)
Kako želite primati interkomke
pozive?
(Naizmjenični prijem –
Zvono/Glas)
Linija koja zvoni
broj vanjske (CO)
linije
(1-8)*
Dodijeljena vanjska (CO) linija
Zvoni – dodijeljene vanjske (CO) linije
broj vanjske (CO)
linije
(1-8)*
Zvoni – sve vanjske (CO) linije
Zvonjenje (ton poziva)
Direktno – Glas sugovornika se čuje bez
zvonjenja
Ton 1
Koji želite ton za poziv na
čekanju (Odabir tona za poziv
na čekanju)
90
Ton 2
Upute za uporabu
3.1 Prilagođavanje funkcija telefona
Stavka
Programski unos
Koju uslugu želite dok
pozivatelj snima poruku u vaš
poštanski sandučić?
(Podešavanje slušanja tijekom
snimanja [LCS]))
Postavka
Možete slušati poruku preko zvučnika
telefona (Hands-free način)
Čuje se samo ton upozorenja (Mod
privatnosti)
• * Ako postoje samo 3 linije u centrali, brojevi vanjskih (CO) linija 4 do 8 se ne mogu
upotrijebiti
• Nakon što je unešen programski unos, prikazuje se naziv i odabir.
• Nakon što promijenite postavku, upali se crveno svijetlo tipke STORE i čuje se zvučni signal.
Ako je postavka pogrešna, čuju se 3 kratka zvučna signala.
Vraćanje funkcija na početne vrijednosti
Možete obrisati slijedeće funkcije na njihove početne vrijednosti.
Ova operacija također poništava AUTO ANS/MUTE status obje funkcije Hands-free javljanje na poziv
i Nadziranje prostorije
Funkcije
Početna vrijednost
Odabir linije - odlazno
Niti jedna linija
Odabir linije - dolazno
Linija koja zvoni
Odabir zvonjenja vanjske (CO) linije
Zvoni – sve vanjske (CO) linije
Promjena načina primanja - zvonjenjem/glasom
Zvonjenje (ton poziva)
Odabir tona za poziv na čekanju
Ton 1
Vraćanje funkcija na početne vrijednosti (Poništavanje osobnih programiranih postavki)
Pritisnite PROGRAM
Unesite #
.
Pritisnite STORE
Upute za uporabu
Pritisnite PROGRAM
91
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
Provjera vlastitog broja vašeg lokala
Možete provjeriti vaš priključak i broj lokala
D-PT
Pritisnite PROGRAM
Birajte 6
Pritisnite HOLD
Pritisnite PROGRAM
• Broj vašeg lokala također možete provjeriti ako 2 puta pritisnete
(" ") dok je spuštena
slušalica. Svaki puta dok pritisnete tipku " ", prikaz se mijenja između "datum (mjesec[dan],
dan [mjesec]) i vrijeme", "datum (mjesec [dan], dan [mjesec], godina, dan u tjednu)", i "broj
lokala (i naziv lokala ako je spremljen)".
3.1.3 Prilagođavanje tipki
Možete prenamijeniti promijenjive CO tipke, tipke za direktni odabir lokala (DSS), programabilne
funkcijske tipke (PF), i tipke MESSAGE na vašem sistemskom (PT) telefonu i DSS konzoli dodijeljujući
im sljedeće funkcije. Na primjer, ako vaš telefon ima više CO tipki nego dostupnih vanjskih linija,
možete promijeniti nekorištenu CO tipku u tipku za biranje jednim pritiskom.
Programabilna tipka
Tipka
Programski unos
CO
DSS
PF
MESSAGE
Pojedinačna vanjska
linije (S-CO)
+ broj vanjske (CO) linije (1-8)
Grupa - vanjska linija
(G-CO)
+ broj grupe vanjske linije (1-8)
Ostalo – vanjska linija
(O-CO)
92
Direktno biranje
lokala (DSS)
+ broj lokala
Biranje jednom
tipkom*1
*2 + željeni broj (najviše 24 znam.)
Upute za uporabu
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
Konferencija
Poruka*3
Prosljeđivanje (FWD)/
onemogućavanje
primanja poziva
(DND) - oba poziva
Dan*4
Spremi
Noć*4
Prikaz dolaznog
poziva – Osobno
Ručak*4
Odabir prikaza
dolaznog poziva Osobno
Zaključavanje lokala*4
+ broj lokala
Prijava/Odjava
Snimanje poziva*5
+ broj lokala glasovne poruke
Proslijeđivanje
poziva*5
+ broj lokala glasovne poruke
Slušanje tijekom
snimanja (LCS)*5
Isključivanje LCS*5
Proslijeđivanje
glasovne poruke*5
+ broj lokala glasovne poruke
Poruka drugom lokalu
+ broj lokala
Prikaz dolaznog
poziva – Zajedničko
Odabir prikaza
dolaznog poziva Zajedničko
• *1 Tipke "0 to 9", “ ”, “#”, PAUSE i SECRET (INTERCOM) se također mogu pohraniti.
Ako ne želite da se na zaslonu prikaže pohranjeni broj dok zovete, pritisnite tipku SECRET
(INTERCOM) prije i nakon brojeva koje želite sakriti.
Ako pohranjujete vanjski broj, trebate prvo pohraniti broj za pristup vanjskoj liniji (9/0*, 8188).
Ako trebate unijeti kôd za izračun troškova kada zovete na vanjskoj liniji, možete unijeti broj
funkcije i odgovarajući kôd za izračun troškova prije broja za pristup liniji.
Upute za uporabu
93
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
<Primjer>
Broj za automatski
pristup liniji
•
•
•
•
Broj funkcije za
izračun troškova
Kod za
izračun troškova
Telefonski
broj
*2 Za programabilnu funkcijsku tipku (PF) tipku nije potrebno unijeti "2" prije željenog broja.
*3 Omogućuje vam vraćanje funkcije "Poruka na čekanju" na tipku Message
*4 Ova tipka je dostupna samo za operatera/admnistratora.
*5 Ova se tipka rabi za funkcije integriranog sustava za obradu govorne pošte.
• DSS i PF tipke možete programirati samo sa sparenog PT telefona.
Potvrđivanje postavki tipaka
D-PT
Pritisnite PROGRAM
Pritinsite CO, DSS
PF, ili MESSAGE
Pritisnite PROGRAM
Brisanje postavki tipaka
Pritisnite PROGRAM
94
Pritinsite CO, DSS
ili MESSAGE
Birajte 2
Pritisnite STORE
Upute za uporabu
Pritisnite PROGRAM
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
3.2 Upravljanje popisima poziva
3.2.1 Zahtjevi
Admnistrator može ispisati i obrisati informacije o popisu poziva za svaki lokal.
Dostupni lokal
Lokal koji je spojen na priključak lokala 01
Potreban telefon
Panasonic sistemski telefon (PT) sa zaslonom (npr. KX-T7730)
Administratorska šifra
Za ulaz u mod programiranja, potrebna je administratorska šifra (šifra lokala spojenog na priključak
lokala 01). Možete unijeti sistemsku šifru umjesto šifre admnistratora. Pitajte vašeg administratora za
njegovu ili sistemsku šifru.
Uvjet
Lokal koji programira mora biti slobodan, sa spuštenom slušalicom i bez zadržanih poziva.
3.2.2 Ispis i brisanje popisa poziva
Pritisnite
PROGRAM
Pritinsite
Unesite šifru
admnistratora
Pritisnite
STORE
Stavka
Slijedite
programski unos
Pritisnite
HOLD
Pritisnite
PROGRAM
Programski unos
Brisanje zabilježenih poziva pojedinog lokala.
*1
Ispis zabilježenih poziva pojedinog lokala
Brisanje zabilježenih poziva svih lokala
• *1 Za potvrdu brisanje datuma i vremena, pritisnite FWD/DND ili MESSAGE tipku. Za
povratak na prethodni prikaz, opet pritisnite istu tipku.
*2
Za pomak na prethodni ili slijedeći priključak lokala, pritisnite tipku SP-PHONE (NEXT) ili
REDIAL (PREV). Za pomak na ostali priključak lokala, jednom pritisnite AUTO ANS/MUTE i
birajte željeni broj. Za pomak na drugi programski broj "5", pritisnite tipku AUTO ANS/MUTE
2 puta.
• *3 Za pomak na drugo programski broj "1", pritisnite jednom tipku AUTO ANS/MUTE.
•
Upute za uporabu
95
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
(Programiranje centrale)
3.3.1 Informacije vezane uz programiranje
Možete promijeniti tvorničke postavke centrale vašim potrebama.
Funkcije koje možete programirati prikazane su u nastavku, s programskim brojem u zagradi.
• Telefonski broj unosa za brzo biranje iz memorije centrale [001]
• Ime unosa za brzo biranje iz memorije centraleunosa za sistemsko brzo biranje [011]
• DISA zaštitni kod [512]
• DISA znamenke zaštitnih kodova [530]
Dostupni lokal
Lokal koji je spojen na priključak lokala 01
Potreban telefon
Panasonic sistemski telefon sa zaslonom (npr. KX-T7730)
Šifra administratora
Za ulaz u mod programiranja, potrebna je šifra admnistratora (šifra lokala spojenog na priključak
lokala 01). Možete unijeti sistemsku šifru umjesto šifre admnistratora. Pitajte vašeg administratora za
šifru.
Uvjeti
Lokal koji programira mora biti slobodan, sa spuštenom slušalicom i bez zadržanih poziva.
Popis
Prije programiranja odlučite što želite mijenjati te napravite popis svih stavki koje ćete programirati.
Takav postupak je koristan za lakše programiranje i radi kasnijeg lakšeg snalaženja. Vaš isporučitelj
centrale ima tabele za programiranje centrale koje sadrže sva pridruživanja. Možete zatražiti
fotokopije tih tabela kako bi znali sve dostupne funkcije/uvjete.
96
Upute za uporabu
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
Opis simbola
Stalne tipke (KX-T7730/KX-T7735)
Funkcija
PRETHODNI (PREV)
IDUĆI (NEXT)
,-,
TAJNI (SECRET)
SPREMI (STORE)
PAUZA (PAUSE)
PROGRAM
KRAJ (end)
ODABIR (SELECT)
FLASH
BRIŠI (CLEAR)
Upute za uporabu
97
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
Postupak
U nastavku su opisani osnovni postupci.
1. Ulazak u programski mod
Pritisnite PROGRAM
Birajte #.
Unesite šifru admnistratora.
2. Programiranje
Možete unijeti svaki programski broj (3 znamenke).
3. Izlaženje iz programskog moda
Pritisnite PROGRAM
3.3.2 Programiranje centrale (sistemsko programiranje)
Pridruživanje brojeva za brzo biranje iz memorije centrale [001]
Možete pohraniti telefonske brojeve često biranih brojeva.
Birajte 001.
Pritisnite
NEXT.
Unesite br. za brzo
biranje (00-99).
Unesite tel. broj
(max 32 znamenke).
Pritisnite
STORE.
Pritisnite
END.
PRETHODNI
Pritisnite NEXT
Pritisnite PREV
Pritisnite
SELECT.
• Ako željeni broj ima više od 32 znamenke, podijelite broj i pohranite ga u dva ili više brojeva
za brzo biranje.
• “ ”, “#”, FLASH/RECALL, PAUSE i SECRET (INTERCOM), I " – (CONFf)" također se mogu
pohraniti.
• Ako ne želite da se pohranjeni broj prikaže, pritisnite tipku SECRET (INTERCOM) prije i
nakon brojeva koje želite sakriti.
Ako pohranjujete vanjski broj, najprije pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (9/0, 81-88).
98
Upute za uporabu
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
Ako trebate unijeti kôd za izračun troškova, možete unijeti broj funkcije i dodijeljeni kôd
nakon broja za pristup vanjskoj (CO) liniji.
<Primjer>
Broj za automatski
pristup liniji
Broj funkcije za
izračun troškova
Kod za
izračun troškova
Telefonski
broj
Pridruživanje imena brojevima za brzo biranje iz memorije
centrale [011]
Možete pohraniti ime koje odgovara broju pohranjenom za brzo biranje. Ta su imena prikazana kada
pozivate korištenjem funkcije Brzo biranje iz memorije. Za unos znakova, pogledajte “Unos znakova”.
Birajte 011.
Pritisnite
NEXT.
Unesite br. za brzo
biranje (00-99).
Unesite ime
Pritisnite
(max 16 znakova). STORE.
Pritisnite
NEXT.
Pritisnite
END.
Pritisnite
PREV.
Pritisnite
SELECT.
DISA zaštitni kod [512]
Možete pridružiti DISA zaštitni kod ako je u DISA zaštitnom modu [511] odabrano "Zaštita vanjske
linije" ili "Sve zaštite".
Birajte 512.
Pritisnite
NEXT.
Unesite kod (1-4)
Unesite zaštitni
kod (4-10 brojeva)
Pritisnite
NEXT.
Pritisnite
STORE.
Pritisnite
END.
Pritisnite
PREV.
Pritisnite
SELECT.
Upute za uporabu
99
4.1 Otklanjanje problema
• UPOZORENJE
Postoji mogućnost da se uporabom funkcije Vanjska – prema – vanjskoj (CO – prema
– CO) liniji DISA sustava, ostvaruju neovlašteni pozivi (bez vašeg znanja).
Troškovi takvih razgovora će teretiti račun vlasnika centrale.
Za zaštitu centrale od takve neovlaštene uporabe, strogo preporučamo slijedeće:
a) Dopustite DISA zaštitu (Zaštita vanjske linije ili Sve zaštite).
b) Držite DISA zaštitni kod na sigurnom mjestu
c) Odaberite komplicirane, raznovrsne kodove koji se ne mogu lako prepoznati.
d) Redovito mijenjajte kodove.
• Brojevi sigurnosnih kodova (ne sigurnosni kod) su zapisani u Detalji poruke za brzo biranje
(SMDR)
• Broj znamenki za DISA zaštitni kod može biti dodijeljen u DISA znamenke zaštitnih kodova
[530]
DISA znamenke zaštitnih kodova [530]
Možete odabrati broj znamenki upotrijebljenih za DISA zaštitne kodove dodijeljene u DISA zaštitini kod
[512].
Birajte 530.
•
100
Pritisnite
NEXT.
Pritisnite SELECT
(4-10 znamenki)
Pritisnite
SPREMI
Pritisnite
END.
Kada ovo promijenite, svi dodijeljeni DISA zaštitni kodovi su obrisani.
Upute za uporabu
3.3 Prilagođavanje funkcija centrale
Unos znakova
Možete unositi slijedeće znakove. Donje tablice prikazuju dostupne znakova za svaku tipku.
Tablica 1 (Latinični unos)/Tablica 2 (Unos brojeva)
(Space) označava "razmak"
<Primjer> Za unos "Ann"
Napomene:
• Za prebacivanje između "Latiničnog unosa" i "Unosa brojeva", pritisnite SELECT.
• Za pomak kursora desno, pritisnite
.
• Za brisanje svih znakova, pritisnite CLEAR. Za brisanje jednog znaka, pritisnite
Upute za uporabu
.
101
4.1 Otklanjanje problema
4 Dodatak
Ovo poglavlje vam pruža pomoć u otklanjanju problema, tabelu brojeva funkcija i popis tonova. Prije nego
što se obratite isporučitelju vaše centrale, proučite poglavlje "Otklanjanje problema".
4.1 Otklanjanje problema
4.1.1 Otklanjanje problema
Problem
Rješenje
Ne mogu koristiti telefon
(ostvarivati pozive).
•
Neke funkcije ne rade.
•
Administrator centrale može ograničiti određene
funkcije.
Obratite se administratoru centrale.
Ne mogu pozivati drugi lokal
uporabom sistemskog (PT)
telefona
•
Slobodna ili dodijeljena vanjska (CO) linije je zauzeta.
Zauzimanje linije kd podizanja slušalice je promijenjeno u
osobnim postavkama. (
3.1.2 Promjena osobnih
postavki u programskom modu)
Ako je promijenjena ova postavka, pritisnite tipku
INTERCOM nakon podizanja lsušalice, i zatim slijedite
upute.
Moj novi telefon ne radi ispravno
•
Postavke prijašnjeg lokala nisu obrisane
Obrišite postavke i zatim ponovno programirajte
željene postavke. (
1.7.8 Brisanje postavki podešenih
na lokalnom telefonu, 3.1.2 Promjena osobnih postavki u
programskom modu, 3.1.3 Prilagođavanje tipki).
Moj sistemski telefon nema tipku
za provođenje nekih operacija.
•
Neki modeli nemaju navedene funkcijske tipke.
Promijenite promjenjivu tipku u željenu tipku. (
3.1.3
Prilagođavanje tipki)
Unesite broj određene funkcije umjesto funkcijske
tipke. (
1.1.1 Prije prve uporabe telefona)
Kada pokušam pozvati vanjski
broj, čujem ton za ponovni unos
ili je prikazano "Restricted".
•
Telefon je zaključan.
Otključajte telefon (
1.5.3 Zaključavanje lokala,
2.1.1 Nadzor lokala)
Uključeno je ograničenje biranja.
Obratite se vašem administratoru ili distributeru.
Potreban je kôd za izračun troškova. (
1.2.6
Korištenje osobnih postavki na drugom lokalu, Uporaba
koda za izračun troškova, u 1.2.1 Osnovno pozivanje)
•
•
Ne mogu pozvati vanjski broj
korištenjem tipke za biranje
jednim pritiskom ili korištenjem
brzog biranja.
102
•
Telefon je zaključan.
Otključajte telefon (
2.1.1 Nadzor lokala)
1.5.3 Zaključavanje lokala,
Broj za pristup vanjskoj liniji nije pohranjen.
Broj za pristup vanjskoj liniji je potreban za vanjske
pozive. (
1.2.1. Osnovno pozivanje, 3.1.3
Prilagođavanje tipki)
Upute za uporabu
4.1 Otklanjanje problema
Tijekom razgovora s vanjskim
sugovornikom, linija se
prekinula.
•
Isteklo je vremensko ograničenje. (
1.4.1
Prebacivanje poziva, 1.4.5 Razgovor s više sugovornika)
Obratite se admnistratoru ako je potrebno produžiti
vrijeme
Ne radi ponovno biranje zadnje
biranog broja.
•
Pohranjeni broj ima više od 64 znamenke ili je broj
lokala. (
1.2.3 Ponovno biranje zadnje biranog broja)
Ponovno biranje zadnje biranog broja se može izvršiti
samo s vanjskim brojevima dužine do 64 znamenke.
Ne mogu pristupiti računalno
upravljanih uslugama,
telebankingu, itd
•
Potrebni tonski signal i biranje na vanjskoj liniji je
postavljeno na "Pulsno". (
1.4.9 Promjena načina
biranja)
Promijenite način biranja
Nije uspjela komunikacija s
osobnim računalom ili telefaks
uređajem.
•
Možda je indikacijski ton prekinuo komunikaciju. (
1.7.6 Zaštita podataka na liniji)
Podesite liniju da ne prima signalne tonove.
Ne mogu slati ton signalizacije
novog poziva biranom lokalu.
•
Druga strana nije uključila funkciju signalizacije novog
poziva.
(
Signalizacija novog poziva), 1.4.4 Odgovaranje na
signalizaciju novog poziva, 1.7.3 Signalizacija novog
poziva)
Druga strana je uključila zaštitu podataka na liniji.
(
1.7.6 Zaštita podataka na liniji)
•
Zaboravio sam šifru (zaporku)
•
Zamolite administratora za pomoć.
(
2.1.7 Promjena postavki sustava uporabom
programskog moda)
Odjednom je započela svirati
glazba iz zvučnika telefona
•
To je pozadinska glazba (BGM). (1.7.5 Uljučivanje glazbe
u pozadini (BGM)
Isključite glazbu tako da unesete "1" dok je slušalica
spuštena.
Zamolite admnistratora da vam podesi vaš lokal tako
da glazba ne počne svirati kada pritisnete "1".
Ne želim da se prikaže broj koji je
pohranjen u memoriji kada ga
pozivam.
•
Želim provjeriti svoj broj lokala
•
Provjerite broj vašeg lokala pritiskom na tipku " " 2
puta dok je slušalica spuštena, ili putem osobnog
programiranja.
(
Broj vašeg lokala u 1.1.1 Prije uporabe telefona, 3.1.2
Podešavanje u programskom modu))
Datum i vrijeme nisu ispravni.
•
Zamolite admnistratora da promijeni vrijeme.
(
Podešavanje datuma i vremena u 2.1.7 Promjena
sistemskih postavki uporabom programskog moda))
Zaslon se ne vidi dobro.
•
(
(
Sakrijte broj.
3.1.3 Prilagođavanje tipki)
Promijenite razinu kontrasta
1.1.1 Prije uporabe telefona)
Upute za uporabu
103
4.1 Otklanjanje problema
Svjetlo tipke MESSAGE/Message
svijetli ili je upaljema lampica
Message/Ringer.
•
Postoje 3 moguća razloga
(1) Netko vam je ostavio obavijest o poruci
(2) Netko vam je ostavio Ugrađenu pozdravnu poruku
(BV)
(3) Netko vam je ostavio glasovnu poruku. Pritisnite
tipku MESSAGE/Message za uzvraćanje poziva ili
preslušavanje poruke.
Prikazano je "Voice Msg Full"
•
Prekoračeno je maksimalno dozvoljeno vrijeme za
snimanje poruka
Obrišite glasovne poruke snimljene u osobnom
pretincu ili u zajedničkom pretincu
Može proći do 10 sekundi da se zaslon vrati u normalni
prikaz čak i ako ima 5 ili više minuta za snimanje poruka.
(
1.5.5 Uporaba glasovnog obavješćivanja (Ugrađena
glasovna poruka [BV]))
Ako nestane struje
•
Ako nestane struje...
Prekidaju se sve funckije centrale i Panasonic PT telefona.
Slijedeće vanjske (CO) linije će biti spojene dodijeljenim
SLT telefonima:
Vanjska (CO) linija 1: priključak lokala 01
Vanjska (CO) linija 4: priključak lokala 09
Vanjska (CO) linija 7: priključak lokala 17
To dopušta razgovor na vanjskoj liniji između određenih
SLT telefona i vanjskog sugovornika
•
104
Kada se struja vrati
Centrala se automatski postavlja uporabom spremljenih
podataka. Memorija je zaštićena litijskom baterijom
ugrađenom u centralu. Nema gubitka podatak iiz memorije
osim podataka vezanih uz Automatsko ponovno pozivanje
ako je linija zauzeta, Ponovno pozivanje zadnje biranog
broja i Parkiranje poziva.
Upute za uporabu
4.2 Tabela brojeva funkcija
4.2 Tabela brojeva funkcija
4.2.1 Tabela brojeva funkcija
Brojevi popisani u nastavku predstavljaju brojeve funkcija koji se koriste za pristup funkcija centrale.
Plan numeriranja se može odabrati kroz sistemsko programiranje.
Funkcija (dok se čuje ton
slobodne linije)
Broj
funkcije
Dodatne znamenke
1.2.1 Osnovno pozivanje
Pozivanje drugog lokala (interkomski poziv)
100-199
Pozivanje administratora
0/9
Automatski pristup vanjskoj liniji
9/0
Automatski odabir slobodne vanjske linije u
određenoj grupi vanjskih linija
8
Unos koda za izračun troškova
49
vanjski broj telefona
broj grupe vanjskih linija (1-8) + vanjski
broj telefona
kod za izračun troškova + vanjski
telefonski broj
1.2.2 Jednostavno biranje
Korištenjem brojeva pohranjenih u memoriji
vašeg lokala
- Pohranjivanje
2
- Biranje
1 /#
- Provjera
3
osobni broj za brzo biranje (0-9) +
telefonski broj + #
osobni broj za brzo biranje (0-9)
osobni broj za brzo biranje (0-9) + #
Korištenjem brojeva pohranjenih u memoriji
centrale
broj za brzo biranje iz centrale (00-99)
- Biranje
Pozivanje unaprijed određenog broja
podizanjem slušalice (pozivanje broja
podizanjem slušalice)
74
- Pohranjivanje
2 + telefonski broj + #
- Podešavanje
1 + #/0
- Isključivanje
0 + #/0
1.2.3 Ponovno biranje zadnje biranog broja
Ponovno biranje zadnje biranog broja
80/##
Upute za uporabu
105
4.2 Tabela brojeva funkcija
Funkcija (dok se čuje ton
slobodne linije)
Broj
funkcije
Dodatne znamenke
1.2.4 Kada je birana linija zauzeta ili nema
odgovora
Ostavljanje obavijesti o pozivu/Uzvraćanje
poziva pozivatelju koji je ostavio obavijest o
pozivu
70
Ostavljanje obavijesti o pozivu
- Ostavljanje
1 + broj lokala + #/0
- Isključivanje
2 + broj lokala + #/0
Uzvraćanje poziva stranci koja je ostavila
obavijest
-
Brisanje svih obavijesti ostavljenih
na vašem lokalu
-
Brisanje svih obavijesti ostavljenih
na dugom lokalu
-
-
0 + #/0
2 + broj lokala + #
Zabraniti ostvaljanje obavijesti na
vašem lokalu
2 puta 4-znamenkasta šifra (4000-9999)
+ #/0
Dopustiti ostvaljanje obavijesti na
vašem lokalu
šifra + #/0
1.2.6 Korištenje vaših povlastica na drugom
lokalu (Daljinski pristup servisnoj klasi)
7
šifra lokala + broj vašeg lokala + #/0
1.3.3 Odgovaranje na poziv koji zvoni na
drugom telefonu (Preuzimanje poziva)
Preuzimanje poziva sa drugog lokala
- Preuzimanje grupnog poziva
40
- Preuzimanje direktnog poziva
4
Zabrana preuzimanja poziva
broj lokala
72
- Zabrana
1 + #/0
- Dozvola
0 + #/0
1.4.2 Zadržavanje poziva
Preuzimanje poziva
- Preuzimanje vanjskog poziva
53
broj vanjske linije koja je zadržana (1-8)
- Preuzimanje interkomskog poziva
5
broj lokala koji je zadržao poziv
- Stavljanje poziva na čekanje (parkiranje)
22
broj zone za čekanje (0-9)
- Preuzimanje poziva
52
broj zone gdje je na čekanju (0-9)
Sistemsko stavljanje poziva na čekanje
106
Upute za uporabu
4.2 Tabela brojeva funkcija
Funkcija (dok se čuje ton
slobodne linije)
1.4.4 Odgovaranje na signalizaciju novog
poziva
Broj
funkcije
Dodatne znamenke
6
1.4.5 Razgovor s više sugovornika
(Konferencija)
Stvaranje konferencijske veze 3
sugovornika u konferencijsku vezu 5
sugovornika
1.5.1 Prosljeđivanje poziva/ 1.7.2
Onemogućavanje primanja poziva (DND)
22
(br. telefona + CONF) 4 puta + CONF
71
0 (Isključeno) + #/0
1 (Svi pozivi) + broj lokala + #/0
2 (zauzeto/bez odgovora) + broj lokala +
#/0
3 (Prema vanjskoj liniji) + broj za pristup
vanjskoj liniji + vanjski tel. broj + #
4 (Ne uznemiravaj [DND]) + #/0
5 (Slijedi me) + broj vašeg lokala + #/0
8 (Isključi "Slijedi me") + broj vašeg
lokala + #/0
1.5.2 Prikazivanje poruke o odsutnosti na
ekranu pozivateljevog telefona
75
- Uključivanje
1-6 (+parametar) + #/0
- Isključivanje
0 + #/0
1.5.3 Zaključavanje lokala
77
- Zaključavanje
4-znamenkasta šifra 2 puta + #/0
- Otključavanje
šifra + #/0
1.5.4 Napuštenja grupe (Prijava/Odjava)
736
- Prijava
0+ #/0
- Odjava
1+ #/0
Upute za uporabu
107
4.2 Tabela brojeva funkcija
Funkcija (dok se čuje ton
slobodne linije)
Broj
funkcije
Dodatne znamenke
1.5.5 Uporaba glasovnog obavješćivanja
(Ugrađena glasovna poruka [BV])
Snimanje, slušanje ili brisanje osobne
glasovne BV pozdravne poruke
723
- Snimanje
1 + #/0
- Slušanje
2 + #/0
- Brisanje
0 + #/0
Prosljeđivanje vaših poziva na ugrađenu
glasovnu poruku
- Uključivanje
1 (Svi pozivi) ili 2 (Zauzeto/Bez
odgovora) + 725 + #/0
- Isključivanje
0 (isključivanje) + #/0
Ostavljanje, slušanje ili brisanje glasovnih
poruka
725
- Ostavljanje glasovne poruke uporabom
direktne poruke
1 + broj lokala + #/0
- Slušanje svih glasovnih poruka u
pretincu glasovnih poruka
2 + #/0
- Brisanje svih glasovnih poruka iz
pretinca glasovnih poruka
0 + #/0
1.6.1 Obavješćivanje
- Svih lokala
33
0
- Grupe
33
broj grupe lokala (1-8)
- Vanjski
34
- Svi lokali i vanjski
33
ili 9
1.6.2 Odgovaranje/zabrana obavješćivanja
- Odgovaranje
43
- Zabrana
734
1+#
- Dozvola
734
0+#
1.7.1 Podešavanje vremenskog podsjetnika
108
76
- Uključivanje
sati/minute + 0 (AM)/1 (PM) + 1
(jednom)/2 (svaki dan) + #/0
- Isključivanje
2 + #/0
- Provjera
3+#
Upute za uporabu
4.2 Tabela brojeva funkcija
Funkcija (dok se čuje ton
slobodne linije)
Broj
funkcije
Dodatne znamenke
1.7.3 Signalizacija novog poziva
- Uključivanje za vanjske pozive
731
1 + #/0
- Isključivanje za vanjske pozive
731
0 + #/0
- Uključivanje za interkomske
pozive/pozive s portafona
732
1 + #/0
- Isključivanje za interkomske
pozive/pozive s portafona
732
0 + #/0
1.7.4 Zabrana ovlaštenog ulaženja u liniju
733
- Zabrani
0 + #/0
- Dopusti
1 + #/0
1.7.6 Zaštita podataka na liniji
730
- Uključivanje
1 + #/0
- Isključivanje
0 + #/0
1.7.8 Brisanje postavki podešenih na
lokalnom telefonu
79
1.7.9 Nadziranje prostorije
735
#/0
- Uključivanje
1+#
- Isključivanje
0+#
- Nadzor preko portafona
31
broj portafona (1-4)
- Poziv s/preko portafona
31
broj portafona (1-4)
- Otvaranje vrata
55
broj el. brave na vratima (1-4)
1.9.1 Ako je spojen portafon / Električna
brava
1.9.2 Ako je spojena međucentrala
Pristup vanjskim funkcijama (External
Feature Access [EFA])
6
1.9.3 Ako je spojen sustav za obradu
govornih poruka (pošte)
Prosljeđivanje poziva prema govornoj pošti
71
- Uključivanje
1 (Svi pozivi) ili 2 (Zauzeto/Bez
odgovora) + broj lokala glasovne pošte
+ #/0
- Isključivanje
0 (Isključi) + #/0
- Slušanje poruka
784
Upute za uporabu
#/0
109
4.2 Tabela brojeva funkcija
Funkcija (dok se čuje ton
slobodne linije)
Broj
funkcije
Slušanje poziva (Slušanje poziva tijekom
snimanja [LCS])
Dodatne znamenke
77
- Postavljanje LCS šifre
3-znamenkasta šifra 2 puta + #
- Brisanje LCS šifre
LCS šifra + #
1.9.1 Pozivanje uporabom popisa dolaznih
poziva
- Brisanje svih podataka pozivatelja u
osobnom popisu
70
#
- Zanemarivanje najnovijeg poziva u
osobnom popisu
737
0+#
- Brisanje najstarijeg poziva iz osobnog
popisa
737
1+#
- Uključivanje bilježenja podatak
pozivatelja kada se odgovori na poziv
738
1 (Osobni popis) ili 2 (Zajednički popis)
+ #/0
- Isključivanje bilježenja podatak
pozivatelja kada se odgovori na poziv
738
0 (Isključivanje) + #/0
2.1.2 Nadzor načina rada vremenskog
servisa*1
78
- Uključivanje (Dan/Noć/Ručak)
(1/2/3) + #
- Isključivanje
0+#
2.1.3 Uključivanje alarma za ostale lokale
(Daljinski vremenski podsjetnik)*1
764
- Uključivanje
broj lokala + # + 76 + sati/minute + 0
(AM)/1(PM) + 1 (jednom)/2 (svaki dan) +
#
- Isključivanje
broj lokala + # + 76 + 2 + #
- Provjera
broj lokala + # + 76 + 3 + #
2.1.4 Brisanje podataka svih pozivatelja iz
zajedničkog popisa (Popis dolaznih poziva
u zajedničkom pretincu – BRIŠI SVE)*1
- Brisanje
70
2.1.5 Zanemarivanje najnovijeg poziva ili
brisanje najstarijeg poziva u zajedničkom
popisu poziva (301 dolazni poziv zabilježen
u zajedničkom popisu)*1
110
#
737
- Zanemarivanje najnovijeg poziva
2+#
- Brisanje najstarije poziva
3+#
Upute za uporabu
4.2 Tabela brojeva funkcija
Funkcija (dok se čuje ton
slobodne linije)
Broj
funkcije
2.1.6 Snimanje, slušanje ili brisanje
zajedničkih BV odlaznih poruka
Dodatne znamenke
722
- Snimanje
broj zajedničke BV odlazne poruke
(OGM) (01-24) + 1 + #/0
- Slušanje
broj zajedničke BV OGM (01-24) + 2 +
#/0
- Brisanje
broj zajedničke BV OGM (01-24) + 0 +
0/#
•
*
1
Ova funkcija je dostupna samo za administratora
Funkcija (dok se čuje ton zauzeća, DND ton)
Broj funkcije
1.2.4 Kada je birana linija zauzeta ili nema odgovora
Slanje signalizacije novog poziva zauzetom lokalu/Pozivanje lokala koji je odbio poziv
(zaobilaženje DND)
2
Pridruživanje postojećem pozivu (Ovlašteno ulaženje u liniju)
3
Rezerviranje zauzete linije (automatska dojava slobodne linije)
6
Funkcija (dok pozivate ili razgovarate)
Broj funkcije
1.2.5 Promjena načina pozivanja (zvonjenje/glas)
1.3.3 Odgovaranje na poziv koji zvoni na drugom lokalu
-
Preuzimanje poziva s automatske tajnice
4*
1.4.9 Promjena načina biranja (pulsno u tonsko)
#
1.4.5 Razgovor s više sugovornika
3
Dodavanje 3 sugovornika tijekom razgovora
(#3)
1.8.1 Ako je spojen portafon/električna brava
5
Za lokale koji zvone na poziv s portafona
• * Birajte nakon što birate broj lokala automatske tajnice i čujete ton zauzeća.
Upute za uporabu
111
4.3 Što znači ovaj ton?
Funkcija (kada je spuštena slušalica na lokalu)
Broj funkcije
1.7.5 Uključivanje glazbe u pozadini (BGM)
-
Uključivanje/isključivanje
1
1.7.7 Provjera statusa vremenskog servisa/2.1.2 Nadzor načina rada vremenskog
servisa
-
Provjera trenutnog načina rada
#
3.1.2 Promjena osobnih postavki u programskom modu
Provjera boja vašeg lokala
-
Promjena prikaza na zaslonu između "datum (mjesec [dan], dan [mjesec] i
vrijeme", "datum (mjesec [dan], dan [mjesec], godina, dan u tjednu)", i "broj
lokala (i ime lokala ukoliko je spremljeno)"
4.3 Što znači ovaj ton?
4.3.1 Što znači ovaj ton?
Dok je linija zatvorena
Vrste tonova zvona
Slijedeće vrste tonova zvona mogu se dodijeliti dolaznim pozivima (s vanjske linije, interkom, poziv s
portafona), ili su stalni za određene vrste poziva (povratni signal poziva na čekanju ili vremenski
podsjetnik)
Jednostruki
(Dolazni pozivi/ povratni signal
poziva na čekanju [poziv s
vanjske (CO) linije])
Dvostruki
(Dolazni pozivi/ povratni signal
poziva na čekanju [interkomski
poziv])
Trostruki
(Dolazni pozivi/vremenski
podsjetnik)
Brzi dvostruki
(Dolazni pozivi [samo pozivi s
portafona])
112
Upute za uporabu
4.3 Što znači ovaj ton?
Modeli melodija za portafon
Model 1*
Model 2*
Model 3*
Model 4*
Model 5
Model 6
Model 7
Model 8
* Modeli melodija 1 do 4 se čuju samo za vrijeme zvonjenja portafona.
Upute za uporabu
113
4.3 Što znači ovaj ton?
Dok otvarate liniju
Tonovi biranja
Ton 1
Uobičajeni
Ton 2
Postavljena bilo koja od
slijedećih funkcija:
• Poruka o odsutnosti
• Glazba u pozadini (samo
sistemski [PT] telefon)
• Proslijeđivanje poziva
(FWD)
• Onemogućavanje
primanja poziva
•
•
•
•
Zaštita podataka na liniji
Ne uznemiravaj (DND)
Zaključavanje lokala
Biranje podizanjem
slušalice
• Poruka na čekanju (samo
PT)
• Daljinsko zaključavanje
lokala
• Vremenski podsjetnik
Ton 3
• Kada podignete slušalicu
na SLT telefonu koji ima
poruku na čekanju
• Kada je postavljena šifra
za izračun troškova
• Kada se odgovara na
vremeski podsjetnik
Ton 4
Snimljena je nova glasovna
poruka (Ugrađena glasovna
poruka [BV])
Ton 5
Preostalo vrijeme snimanja
poruke je manje od 5 minuta ili
je snimljeno 125 glasovnih
poruka (Ugrađena glasovna
poruka [BV])
4.3 Što znači ovaj ton?
Kada pozivate
Ton zauzeća
Ton za ponovni unos
Vanjska linija kojoj ste željeli
pristupiti nije pridružena ili vam
je odbijen pristup
Povratno zvonjenje 1
Jednostruki (interval 3 sekunde)
Dvostruki (interval 3 sekunde)
Jednostruki (interval 5 sekundi)
Dvostruki (interval 5 sekundi)
Ton funkcije "ne uznemiravaj"
Birani lokal odbija dolazne
pozive.
Dok je linija otvorena
Indikacijski tonovi
Ton 1 (Ton poziva na čekanju)
Ton 2 (Ton poziva na čekanju)
Jednostruki
Dvostruki
Trostruki
Upute za uporabu
115
4.3 Što znači ovaj ton?
Ton 3 (Ton alarma na
čekanju)
Poziv će biti zadržan duže od
navedenog vremena
Kada razgovarate s vanjskim sugovornikom
Ton upozorenja
Ovaj ton se šalje 15 sekundi
prije definiranog vremena kada
se poziv odspaja.
Kada podešavate funkcije ili kada programirate
Tonovi potvrde
Ton 1
Podešavanje funkcije je
uspješno završeno, ili je funkcija
lokala podešena ili otkazana
Ton 2
Nova postavka funkcije je ista
kao prethodna, ili su određene
funkcije uspješno izvršene.
Ton 3
Prije izvođenja slijedećih
funkcija:
• Preuzimanje zadržanog
poziva
• Preuzimanje drugog poziva
• Uspostavljanje
konferencijske veze
• Obavješćivanje /
odgovaranje na obavijest
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement