Panasonic KXUT113 Használati utasítások

Add to my manuals
84 Pages

advertisement

Panasonic KXUT113 Használati utasítások | Manualzz
Használati útmutató
SIP-telefon
<KX-UT136>
Típusszám
KX-UT113/KX-UT123
KX-UT133/KX-UT136
Köszönjük, hogy ezt a Panasonic terméket választotta.
Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót, mert később még
szüksége lehet rá.
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: Szoftver fájl verzió 01.025 vagy újabb
Az útmutatóban a típusszámok toldalékait (pl. KX-UT113NE) elhagyjuk, kivéve, ahol a
megértéshez elengedhetetlen a használatuk.
Dokumentum verzió: 2012-04
Bevezetés
Kiemelkedő szolgáltatások
Egyszerű működtetés
A navigátor gomb, a fix gombok és a funkciógombok segítségével könnyen hozzáférhet a rendszer szolgáltatásaihoz.
Az üzenet/csengetés kijelző tudatja Önnel, hogy bejövő hívása vagy várakozó üzenete van.
Kiváló minőségű szóbeli kommunikáció
A készülék a szabványos SIP protokoll szerint működik, ami kiváló minőségű szóbeli kommunikációra ad lehetőséget.
TAKARÉKOS üzemmód
TAKARÉKOS üzemmódban kisebb áramfogyasztással használhatja a készüléket.
Kompatibilis az EHS (Electronic Hook Switch) fejbeszélőkkel (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
A KX-UT133/KX-UT136 típusú készülékkel EHS fejbeszélők is használhatók.
Áttekintés
Ez az útmutató a készülék telepítését és működtetését ismerteti.
Kapcsolódó dokumentáció
Az első lépések
Röviden ismerteti a készülék telepítésére vonatkozó alapvető tudnivalókat.
Rendszergazdai útmutató
A készülék programozására és karbantartására vonatkozó tudnivalókat ismerteti.
Az útmutatók és a segédanyagok a Panasonic weboldalán állnak rendelkezésre:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone
Megjegyzés:
R A szoftver tartalma és kivitele minden külön értesítés nélkül megváltozhat.
Megjegyzések a Panasonic alközponthoz való csatlakoztatással
kapcsolatban
R Ha a készülék Panasonic KX-NS1000 alközponthoz van csatlakoztatva, a KX-NS1000 dokumentációjában
tájékozódhat a készülék működtetésére, programozására és karbantartására vonatkozó tudnivalókról. Bővebb
információkért forduljon a forgalmazóhoz.
Az alábbi funkciókkal kapcsolatban azonban ezt a dokumentációt tanulmányozza:
– Telefonkönyv (25, 36. oldal)
– Hívásnapló (26. oldal)
Egyéb információk
Védjegyek
R A Plantronics a Plantronics, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
2
Bevezetés
R Az ebben az útmutatóban említett minden egyéb védjegy a vonatkozó védjegytulajdonos tulajdonát képezi.
Későbbi hivatkozáshoz
Az alábbiakban helyet biztosítottunk azon adatok számára, amelyekre a jövőben szüksége lehet.
Megjegyzés:
R A készülék gyári száma és MAC-címe az aljára ragasztott címkén olvasható. Saját érdekében, kérjük, írja be a
készülék gyári számát és MAC-címét a megfelelő helyre, a kezelési útmutatót pedig a vásárlási bizonylattal együtt
őrizze meg, mert egy esetleges lopás esetén illetve egy későbbi hivatkozásnál ezek szolgálnak igazolásként.
TÍPUSSZÁM
GYÁRI SZÁM
MAC AZONOSÍTÓ
A VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA
A FORGALMAZÓ CÉG NEVE
A FORGALMAZÓ CÉG CÍME
A FORGALMAZÓ CÉG TELEFONSZÁMA
3
Az Ön biztonsága érdekében
Az Ön biztonsága érdekében
A tűzveszély, a működési hibák, a berendezés sérülése,
a vagyoni károk, a személyi sérülés, az áramütés és a
halálos balesetek veszélyének elkerülése érdekében
mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
Szimbólumok magyarázata
Az alábbi szimbólumok arra szolgálnak, hogy
osztályozzák és leírják a jelzés figyelmen kívül hagyása,
és a helytelen használat okozta kockázat és sérülés
szintjét.
FIGYELMEZTETÉS
Súlyos személyi sérülés és halálos baleset
lehetőségére figyelmeztet.
EGYÉB VESZÉLY
A készülék vagy más berendezés károsodására,
valamint enyhébb személyi sérülések lehetőségére
figyelmeztet.
Az alábbi szimbólumok a betartandó utasítások
típusának osztályozására és leírására szolgálnak.
Ez a szimbólum figyelmezeti a felhasználókat
azokra a speciális műveletekre, amelyeket
tilos végrehajtani.
Ez a szimbólum figyelmezeti a felhasználókat
azokra a speciális üzemi eljárásokra,
amelyeket a készülék biztonságos
működtetése érdekében be kell tartani.
4
FIGYELMEZTETÉS
Általános biztonsági előírások
Ne szerelje szét a készüléket, mert veszélyes
áramütésnek teheti ki magát. A készülék
szétszerelését és javítását csak szerviz
szakember végezheti.
Soha ne próbáljon meg semmilyen
vezetékdarabot, tűt stb. bedugni a készülék
szellőző és egyéb nyílásaiba.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne
érje eső vagy nedvesség a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a
hálózati adapterre és a hálózati
csatlakozózsinórra, és ne érje őket
nedvesség.
Ellenkező esetben tűz keletkezhet, valamint
áramütés és személyi sérülés történhet. Ha
nedvesség éri az említett alkatrészeket,
azonnal válassza le a hálózati adaptert és a
hálózati csatlakozózsinórt, és kérjen
segítséget egy hivatalos szerviztől.
Hosszabb időn keresztül ne érjen a hálózati
adapterhez, mert ez enyhe égési sérülést
okozhat.
Az alábbi esetekben húzza ki a készülék
tápkábelének dugaszát a fali
csatlakozóaljzatból, és vizsgáltassa meg a
készüléket képzett szervizszakemberrel:
A. Ha a tápkábel vagy a tápkábel dugasza
megsérül vagy elkopik
B. Ha folyadék ömlik a készülékre/készülékbe
C. Ha eső vagy víz éri a készüléket
D. Ha a készülék nem működik megfelelően,
bár Ön követi az útmutatóban leírtakat.
Csak az útmutatóban ismertetett
kezelőszerveket állítsa be. A helytelen
beállítások következtében esetleg
hivatalos szervizbe kell vinni a készüléket.
E. Ha a készülék leesik vagy megsérül.
F. Ha a készülék teljesítménye romlik.
Az Ön biztonsága érdekében
Ha a készülék sérülése következtében belső
alkatrészek is hozzáférhetővé válnak,
haladéktalanul húzza ki a tápkábelt vagy
hálózati csatlakozózsinórt. Ha a SIP-telefon a
hálózatról kapja a táplálást
(Power-over-Ethernet), válassza le az
Ethernet kábeleket, ha nem, húzza ki a
hálózati adapter zsinórját. Ezután juttassa el a
készüléket egy hivatalos szervizbe.
A kézibeszélő hallgatója mágneses, ezért
apró vastartalmú tárgyak hozzátapadhatnak.
A túlzott hangerő a fülhallgatóban,
fejhallgatóban és fejbeszélőben
halláskárosodást okozhat.
Válassza le a készüléket a fali
csatlakozóaljzatról/Ethernet kábelekről, ha
füstöt, szokatlan szagot vagy szokatlan
hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet
és áramütést okozhatnak. Győződjön meg
arról, hogy a füstölés megszűnt, majd kérjen
segítséget egy hivatalos szerviztől.
Telepítés
Ne alakítson ki olyan elektromos
összeköttetést, amelyeknél a terhelés
meghaladja a fali csatlakozóaljzat vagy az
elektromos berendezések névleges
terhelhetőségét. Ha a terhelés meghaladja a
túlfeszültség-védő stb. névleges
teljesítményét, túlzott hő keletkezhet, és tüzet
okozhat.
Ne kötegelje a hálózati adapter zsinórját más
kábelekkel, mert a zsinór megsérülhet, ami
tüzet, áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
A készülék csak a címkéjén feltüntetett típusú
tápforrásra csatlakoztatható.
Ütközésig dugaszolja a hálózati adaptert a fali
csatlakozóaljzatba, mert ellenkező esetben
áramütést szenvedhet és/vagy a keletkező,
túlzott hő tüzet okozhat.
Elhelyezés
Ügyeljen arra, hogy ne eshessenek tárgyak a
készülékre, és ne ömölhessen bele folyadék.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje túl
erős füst, por, nedvesség, rázkódás, ütés
sem közvetlen napfény.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
A készüléket helyezze sík felületre.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon
10 cm szabad távolságot a készülék körül.
Falra szerelés
Csak az útmutatóban ismertetett módnak
megfelelően szerelje fel a készüléket.
Győződjön meg arról, hogy a fal, amelyre a
készülék kerül, elég erős ahhoz, hogy
megtartsa a (körülbelül 1,09 kg tömegű)
készüléket. Ha nem, meg kell erősíteni a falat.
Csak az opcionális falikonzol-készletet
használja a készülékhez. A falikonzol-készlet
szükséges csavarokat, alátétkarikákat és a
fali előtétet is magában foglalja.
Ügyeljen arra, hogy amikor behajtja a
csavarokat a falba, azok ne érjenek a falban
futó fémlécekhez, fémhálókhoz vagy
fémlemezekhez.
Ha már nem használja a készüléket, szerelje
le a falról.
EGYÉB VESZÉLY
Tartsa távol a készüléket fűtőberendezésektől
és elektromos zajt generáló eszközöktől
(például fénycsövektől, motoroktól és
televízióktól). Ezek a zajforrások zavarhatják
a készülék működését. Olyan helyiségbe se
helyezze a készüléket, amelyben a
hőmérséklet nem éri a 0 °C fokot, vagy
meghaladja a 40 °C fokot.
Puha ruhával törölje a készüléket. Sem
súrolószerrel, sem vegyi anyaggal (például
benzin vagy hígító) ne tisztítsa a készüléket.
A kézibeszélő akasztója fulladásveszélyes
helyzetet teremthet. Vigyázzon, hogy a
kézibeszélő akasztója ne kerüljön gyermekek
keze ügyébe.
Ha huzamosabb ideig nem használja a
készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a fali
csatlakozóaljzatról. Ha a készülék
PoE-tápforrásról kap áramot, húzza ki az
Ethernet kábeleket.
A készülék falra szerelése esetén ügyeljen
arra, hogy a kábelek legyenek biztonságosan
a falhoz erősítve.
5
Az Ön biztonsága érdekében
Figyelem
R Ha a készülék nem megfelelően működik, húzza ki,
majd csatlakoztassa újra a hálózati adapter zsinórját
és az Ethernet kábeleket.
R Ha nem tud hívást kezdeményezni, húzza ki az
Ethernet kábeleket, és csatlakoztasson egy olyan
SIP-telefont, amelyről biztosan tudja, hogy
működőképes. Ha a működőképes SIP-telefon
megfelelően működik, javíttassa meg a hibás
SIP-telefont egy hivatalos szervizben. Ha a
működőképes SIP-telefon nem működik megfelelően,
ellenőrizze a SIP-kiszolgálót és az Ethernet kábeleket.
R Áramkimaradás esetén a SIP-telefon esetleg nem
működik. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet
esetén álljon rendelkezésre a helyi táphálózattól
független, külön telefon is a távoli telephelyeken.
R A SIP-telefon hálózati beállításával (például az
IP-címek beállításával) kapcsolatban lásd: “Network
Settings (Hálózati beállítások)”, 44. oldal.
R Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, kérjen
segítséget a telefonrendszer forgalmazójától vagy a
hálózati rendszergazdától.
R Csak a megfelelő Panasonic kézibeszélőt használja.
Adatbiztonság
Javasoljuk, hogy az alábbi esetek megelőzése
érdekében tartsa be az ebben a részben olvasható
óvintézkedéseket:
– A felhasználói adatok elvesztése, kiszivárgása,
meghamisítása és ellopása
– A készülék illetéktelen használata
– A működés illetéktelen személy által megvalósuló
zavarása vagy felfüggesztése
A készülék helytelen használatából származó
károkért nem tudjuk vállalni a felelősséget.
Mi tartozik a felhasználói adatok körébe:
– A telefonkönyvben szereplő nevek, telefonszámok és
IP-címek
– Átirányítási hívószámok
– Az egy gombnyomásos tárcsázás hívógombjainál
tárolt számok
– Az internetes felhasználói felületen való
bejelentkezéshez tartozó jelszavak
– Hívásnaplók
Az adatvesztések megakadályozása
R Legyen másolata minden fontos adatról (például a
telefonkönyv listájáról) arra az esetre, ha a készülék
meghibásodik, és az adatok nem állíthatók helyre.
R A készülék javítása során fennáll a készülékben tárolt
vagy arra mentett adatok módosulásának vagy
törlésének kockázata. A fontos adatok nem kívánt
sérülésének megelőzése érdekében lásd:
“Adatbiztonság”, 6. oldal.
Az adatok kiszivárgásának megakadályozása
R Tárolja biztonságos helyen a biztonsági másolatokat.
R Ne tároljon bizalmas személyes adatokat a
készüléken.
R A készülékbe személyes adatok is bevihetők és/vagy
elmenthetők. (Ilyen adat például a telefonkönyv listája
és a hívásnapló). Az alábbi esetekben az adatok
kiszivárgása, illetve váratlan sérülésének megelőzése
érdekében készítsen másolatot a szükséges
felhasználói adatokról, majd hozza a gyári
beállításoknak megfelelő alapállapotba a készüléket.
– Amikor továbbadja vagy selejtezi a készüléket
– Amikor kölcsönadja a készüléket
– Amikor szervizbe adja a készüléket
R Csak hivatalos szakember javíthatja a készüléket.
R Ha a készülékről számítógépre vagy más külső
eszközre küldik a felhasználói adatokat, az ügyfél
felelőssége gondoskodni az adott információ
bizalmas kezeléséről. A számítógép és más külső
6
Az Ön biztonsága érdekében
eszközök selejtezésekor a merevlemez
formázásával, illetve fizikailag használhatatlanná
tételével gondoskodjon arról, hogy ne lehessen
visszanyerni az adatokat.
Az adatok hálózaton keresztül való kiszivárgásának
megakadályozása
R A magánbeszélgetések biztonsága érdekében csak
biztonságos hálózathoz csatlakoztassa a készüléket.
R Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása
érdekében csak kellőképpen felügyelt hálózathoz
csatlakoztassa a készüléket.
R Csak olyan személyi számítógépekhez
csatlakoztassa a készüléket, amelyeken naprakészek
az adatbiztonsági óvintézkedések.
Biztonsági információk
R A Panasonic szervizek nem tudják érvényteleníteni a
biztonsági beállításokat (például a jelszavakat).
Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket a
jelszavak elvesztése és elfelejtése ellen.
R Ha elfelejti a jelszót, állítsa alaphelyzetbe a
készüléket, majd adja meg újra a beállításokat.
Ennek részleteivel kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
R A fokozott biztonság érdekében olyan jelszavakat
adjon meg, amelyeket nem lehet könnyen kitalálni, és
rendszeresen módosítsa a jelszavakat.
R SSL-hitelesítés használata esetén adja meg az
NTP-kiszolgálót is. Ha NTP-kiszolgáló megadása
nélkül hajtja végre az SSL-hitelesítést, a rendszer
feltétel nélkül, az SSL-tanúsítvány érvényességének
ellenőrzése nélkül fogja jóváhagyni a hitelesítést.
7
További információk
További információk
Fontos biztonsági előírások
A készülék használatakor kötelező betartani azokat az
alapvető biztonsági óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenthető a tűzveszély, az áramütés és a személyi
sérülések veszélye. Ilyen óvintézkedések az alábbiak:
1. Ne használja a készüléket víz közelében, például
fürdőkád, mosdó, mosogató vagy öblítő mellett,
nedves alagsorban vagy úszómedence közelében.
2. Villámlásos vihar alatt kerülje a telefonhasználatot
(kivéve a zsinórnélküli típust). A villámlás távolról is
áramütést okozhat.
3. Gázszivárgás bejelentésekor ne a szivárgás
közeléből telefonáljon.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
Az Ausztráliában vagy az Egyesült Királyságban élő
felhasználóknak szóló tájékoztató
R A készülék induktív csatolótekercses
hallókészülékkel is használható. A
kézibeszélőt úgy kell tartani, mint a
normál beszélgetésnél. Használatkor a
hallókészüléket „T” helyzetbe kell
állítani, vagy a hallókészülék kezelési
útmutatójában leírtak szerint kell eljárni.
R A készülék kialakítása segíti a látássérült
személyeket a hívógombok helyének
megállapításában.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználóknak szóló
tájékoztató
R A készülék szabályozott környezeti hőmérsékletű és
relatív páratartalmú környezetben telepíthető.
R Nedves, nyirkos környezetben (például
fürdőszobában vagy medence közelében) ne
telepítse a készüléket.
R A külső vonal elérését követően a készülékkel
tárcsázható a 112-es segélyhívó szám és a British
Telecom 999-es segélyhívó száma.
Egy külső vonal elérésének módja a SIP-kiszolgálótól
függ. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókért
tanulmányozza a SIP-kiszolgáló szolgáltatásait.
Az Új-Zélandon élő felhasználóknak szóló tájékoztató
R A készüléket tilos úgy beállítani, hogy automatikusan
tárcsázza a Telecom 111-es segélyhívó számát.‘’
Általános figyelmeztetés a PTC-től
R A végberendezésekre kiadott „Telepermit” engedély
mindössze azt jelenti, hogy a Telecom szerint az
8
adott végberendezés teljesíti a Telecom hálózatára
való csatlakoztatás minimális feltételeit. Az engedély
nem vonja maga után sem azt, hogy a Telecom
jóváhagyta a terméket, sem azt, hogy garanciát vállal
érte. Az engedély semmiképpen sem garantálja,
hogy a „Telepermit” engedéllyel ellátott összes
berendezés gyártótól és típustól függetlenül,
megfelelően együttműködik, és azt sem vonja maga
után, hogy a mindegyik termék kompatibilis a
Telecom összes hálózati szolgáltatásával.’
IP-hálózatok használata kapcsolt közcélú
telefonhálózaton (PSTN) keresztül
R Az Internet Protocol (IP) jellegéből fakadóan
késleltetést okoz a beszédjeleknél, mert a rendszer
külön állítja össze és címzi meg az egyes
adatcsomagokat. A Telecom Access Standards azt
javasolja a technológia forgalmazói, tervezői és
telepítői számára, hogy a kapcsolt közcélú
telefonhálózatokon keresztül bonyolítani kívánt
hívásokhoz való hálózataik tervezése során vegyék
figyelembe az ITU „E” modelljénél megfogalmazott
követelményeket. A végső cél minimálisra szorítani a
késleltetések, torzulások és a jelek átvitelből fakadó
egyéb gyengüléseinek mértékét, különösen a
mobilhálózaton és a nemzetközi hálózatokon
keresztül bonyolított hívásoknál, melyek eleve
jelentős késedelmet szenvednek.
Visszhangelnyomás
R A Telecom kapcsolt közcélú telefonhálózataiban
rendszerint nincs szükség visszhangkioltókra, mert a
földrajzi távolságokból adódó késleltetés mértéke
elfogadható, ha az előfizetői végberendezés (CPE)
reflexiós csillapítása a Telepermit által megszabott
korlátok között marad. A VoIP technológiát használó
zártcélú (magán) hálózatoknál azonban minden
beszédhívásnál kell alkalmazni visszhangelnyomást.
A hang alapú / VoIP alapú beszélgetés késleltetése
és az IP-útválasztás késleltetése együttesen ³ 64 ms
visszhangelnyomási időt tehet szükségessé.
További információk
Az Európai Unióban élő felhasználóknak szóló
tájékoztató
Az EU vonatkozó szabályozó irányelveinek való
megfelelőséggel kapcsolatos tudnivalókért
forduljon a hivatalos képviselethez:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
Felhasználóknak szóló tájékoztató az elhasználódott
berendezések és a használt akkumulátorok
begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
Ezek a szimbólumok a termékeken, a
csomagoláson és/vagy a
kísérődokumentumokban arra hívják fel a
figyelmet, hogy az elhasználódott villamos
és elektronikus termékeket és
akkumulátorokat tilos az egyéb háztartási
hulladékokkal együtt kidobni.
Az elhasználódott berendezések és a
használt akkumulátorok megfelelő
kezelése, elszállítása és újrahasznosítása
érdekében hazai törvényekkel, valamint a
2002/96/EK és 2006/66/EK irányelvekkel
összhangban vigye azokat a megfelelő
gyűjtőhelyre.
Az ilyen termékek és akkumulátorok
előírásnak megfelelő ártalmatlanításával
értékes erőforrások menthetők meg,
valamint megelőzhetők a helytelen
hulladékkezelés miatt esetlegesen fellépő,
a környezetre és az egészségre ártalmas
hatások.
Az elhasználódott berendezések és a
használt akkumulátorok begyűjtésével és
újrahasznosításával kapcsolatban a
helyhatóságnál, a hulladékhasznosítási
szervnél, illetve annál a forgalmazónál is
érdeklődhet, ahol a készüléket vásárolta.
Az ilyen hulladékok helytelen kezelése az
országos előírásoknak megfelelően
büntetetést is maga után vonhat.
Az Európai Unión kívüli országok
hulladékkezelésével kapcsolatos
tudnivalók
Ezek a szimbólumok csak az Európai
Unióban érvényesek. Az ilyen termékek
megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban
érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a
forgalmazónál.
Az akkumulátort ábrázoló (a példaként
mutatott két utolsó) szimbólummal
kapcsolatos megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a szimbólum mellett
valamilyen vegyjel is szerepel. Ebben az
esetben az adott kémiai elemet tartalmazó
hulladékok selejtezésével szemben
támasztott követelmények is érvényesek
az ártalmatlanításra.
Az Európai Unióban tevékenykedő
üzleti felhasználóknak szóló tájékoztató
A villamos és elektronikus berendezések
ártalmatlanításával kapcsolatban
érdeklődjön a forgalmazónál vagy a
beszállítónál.
9
Tartalom
A telefon használatba vétele előtt
Tartozékokra vonatkozó információk .........................11
A kezelőszervek elhelyezkedése ...............................12
Képernyők .................................................................20
Állapotjelző ikonok .....................................................20
Funkciógombok és funkciógombok ikonjai ................21
Alapvető műveletek ...................................................23
A funkciók használata
A funkciók használata ................................................25
Híváskezdeményezés ...............................................25
Hívások fogadása ......................................................27
Hívás tartásba tétele ..................................................29
Újabb hívás fogadása (Várakozó hívás
fogadása) ...................................................................29
Beszélgetés két féllel, felváltva (Hívó/hívott fél
váltogatása) ...............................................................30
Hívás átadása (hívásátadás) .....................................30
Némítás .....................................................................31
Konferenciahívás (helyi konferenciahívás három
résztvevővel) .............................................................31
Üzenetek ellenőrzése ................................................32
Nem fogadott hívások ellenőrzése ............................33
Hívásátirányítás/„ne zavarj” .......................................33
Bejelentkezés (csoportba), kijelentkezés (csoportból)
(csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál) .....................34
Programozható gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136
típusnál) .....................................................................34
A telefon testreszabása
Telefonkönyv-lista ......................................................36
Felhasználói beállítások ............................................38
Karakterek bevitele ....................................................48
Programozás az internetes felhasználói felületen
keresztül ....................................................................56
Telepítés és beállítás
Telepítés és beállítás .................................................57
A talp felerősítése/levétele ........................................57
Csatlakoztatások .......................................................60
Falra szerelés ............................................................64
A kézibeszélő felakasztása .......................................68
Fejbeszélő használata ...............................................69
A készülék beállítása .................................................69
A készülék karbantartása ..........................................70
Függelék
Műszaki adatok ..........................................................71
Hibaelhárítás .............................................................72
Átdolgozási előzmények ............................................76
Nyílt forráskódú szoftverek
Nyílt forráskódú szoftverek ........................................77
Tárgymutató
10
Tárgymutató.......................................................81
A telefon használatba vétele előtt
Tartozékokra vonatkozó információk
Mellékelt tartozékok
Kézibeszélő (1)
Kézibeszélő-zsinór (1)
Talp (1)
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
Megjegyzés:
R A tényleges termék megjelenésében különbözhet az illusztráción láthatótól.
Opcionális tartozékok
Hálózati adapter*1
R A KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X típusnál:
KX-A239AL (PQLV206AL)/KX-A239BX (PQLV206CE)/KX-A239UK
(PQLV206E)/KX-A239X (PQLV206)
R A KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE típusnál:
KX-A239CE (PQLV206CE)
R A KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU típusnál:
KX-A239BX (PQLV206CE)
R A Malajziában, Szingapúrban, Hongkongban és Szaúd-Arábiában élő
felhasználóknak szóló tájékoztató:
KX-A239EJ (PQLV206E)
Falikonzol-készlet
R A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
KX-A432X
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
KX-A433X
*1 Kérjük, hogy opcionális hálózati adapter rendelésekor tüntesse fel a „KX-A239” típusszámot.
11
A telefon használatba vétele előtt
A kezelőszervek elhelyezkedése
Elölnézet
A KX-UT136X típusnál:
A
B
CD
E
F
GHIJ
KL M
NOP Q R
A KX-UT136NE típusnál:
A
B
CD
E
F
GHIJ
12
KL M
NOP Q R
A telefon használatba vétele előtt
A KX-UT136RU típusnál:
A
B
CD
E
F
GHIJ
KL M
NOP Q R
A KX-UT133X típusnál:
A
B
CD
E
F
GHIJ
KL M
NOP Q R
13
A telefon használatba vétele előtt
A KX-UT133NE típusnál:
A
B
CD
E
F
GHIJ
KL M
NO P Q R
A KX-UT133RU típusnál:
A
B
CD
E
F
GHIJ
14
KL M
NOP Q R
A telefon használatba vétele előtt
A KX-UT113X/KX-UT123X típusnál:
A
B
ECD
F
GHIJ
KL M R N O P
A KX-UT113NE/KX-UT123NE típusnál:
A
B
ECD
F
GHIJ
KL M R N O P
15
A telefon használatba vétele előtt
A KX-UT113RU/KX-UT123RU típusnál:
A
B
ECD
F
GHIJ
KL M R N O P
LCD (folyadékkristályos kijelző)
A KX-UT136 típusú készüléknek 6 soros LCD kijelzője van.
A KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133 típusú készüléknek 3 soros LCD kijelzője van.
A KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 típusú készüléknek háttérvilágítással ellátott LCD kijelzője van.
Funkciógombok (S1–S4)
Az S1–S4 gombokkal (a kijelző alatt) választhatja ki a kijelző alsó sorában látható elemet.
Navigátor gomb
Ezzel a gombbal szabályozhatja a hangerőt, illetve választhatja ki a kívánt elemeket.
ENTER
Ezzel a gombbal rendelheti a gombokhoz a kiválasztott elemet.
Üzenet/csengetés kijelző*1
Amikor hívása érkezik, illetve tartás újrahívás esetén, a kijelző zölden villog.
Ha valaki üzenetet hagyott Önnek, a kijelző pirosan világít.
*1 Ha a készülék KX-NS1000 alközponthoz van csatlakoztatva, az üzenet/csengetés kijelző az alábbiak
szerint tájékoztat az állapotról:
– Zölden villog: belső hívása vagy tartás újrahívás illetve átadás újrahívás érkezik valamelyik
mellékállomásról.
– Pirosan villog: külső hívása vagy tartás újrahívás illetve átadás újrahívás érkezik egy külső vonalról.
– Pirosan világít: üzenete érkezett.
A kézibeszélő akasztója
Falra szerelt készülék esetén stabilan tartja a kézibeszélőt. Bővebben lásd: “A kézibeszélő felakasztása falra
szerelt készülék esetén”, 68. oldal.
FORWARD/DO NOT DISTURB/
Ezzel a gombbal beállíthatja a hívásátirányítást vagy a „ne zavarj” funkciót a mellékállomáson.
CONFERENCE/
Ezzel a gombbal létesíthet helyi konferenciahívást három résztvevővel.
REDIAL/
Ezzel a gombbal tárcsázhatja újra a legutóbb tárcsázott számot.
16
A telefon használatba vétele előtt
FLASH/RECALL/
Ezzel a gombbal bonthatja az aktuális hívást és kezdeményezhet újabb hívást a kézibeszélő visszahelyezése
nélkül.
MESSAGE/
Ezzel a gombbal férhet hozzá a hangpostafiókhoz.
HOLD/
Ezzel a gombbal teheti tartásba a hívást.
Amikor egy hívás tartásban van, a tartás kijelző pirosan villog (csak a KX-UT113/KX-UT123 típusnál).
MUTE/AUTO ANSWER/
Ezzel a gombbal fogadhat bejövő hívást hangostelefon üzemmódban, illetve némíthatja el a mikrofont/
kézibeszélőt beszélgetés közben.
TRANSFER/
Ezzel a gombbal adhat át hívást másik félnek.
SP-PHONE (kihangosítás)/HEADSET/
Ezzel a gombbal hajthat végre műveleteket hangostelefon üzemmódban. Az SP-PHONE gomb használatakor
az SP-PHONE gombon található kijelző (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál), illetve az SP-PHONE gomb
felett található kijelző (csak a KX-UT113/KX-UT123 típusnál) piros fénnyel világít. Némításkor a kijelző pirosan
villog.
CANCEL
Ezzel a gombbal vonhatja vissza az elemek kijelölését.
Programozható gombok/programozható gombok kijelzői (Csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
Ezekkel a gombokkal kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, illetve hajthatja végre a gombokhoz rendelt
funkciókat. A programozható gombok kijelzői megjelenítik az egyes programozható gombok állapotát. Bővebben
lásd: “Programozható gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”, 34. oldal.
Mikrofon
Ezzel a gombbal folytathat beszélgetést hangostelefon üzemmódban.
17
A telefon használatba vétele előtt
Bal oldali nézet
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
A B
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
B
EHS-csatlakozó (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
Fejbeszélő-csatlakozó
18
A telefon használatba vétele előtt
Alulnézet
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
A B
C
D
A KX-UT123 típusnál:
A B C
D
A B
D
A KX-UT113 típusnál:
DC-csatlakozó
LAN-port
PC port (csak a KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
Kézibeszélő csatlakozó
19
A telefon használatba vétele előtt
Képernyők
Ebben a részben ismertetjük a kijelzőn megjelenő gombokat és ikonokat.
Megjegyzés:
R A készüléken látható képernyő tényleges megjelenése eltérhet az illusztrációtól.
A KX-UT136 típusnál:
Setting
Call Log
A KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133 típusnál:
Setting
Call Log
Állapotjelző ikonok
A különféle funkciók állapotát jelzik (20. oldal).
Funkciógombok ikonjai
A hozzájuk tartozó gombok lenyomásával elérhető funkciókat jelölik. A készülék állapotától függ, hogy éppen
milyen ikonok láthatók a kijelzőn. (A hívás közben látható ikonok például különböznek a bejegyzések
telefonkönyvben való tárolása közben látható ikonoktól.)
Görgetésjelző
Azt jelzi, hogy a [ ], a [ ], a [ ] vagy a [ ] gomb megnyomásával jelenítheti-e meg az előző vagy a következő
elemet.
Megjegyzés:
R Bár a görgetésjelző a KX-UT136 típusú készülék fenti képernyő példáján nem látható, néhány más
képernyőn megjelenik.
Állapotjelző ikonok
Ikon
Leírás
FWD/DND
Akkor látható, ha a hívásátirányítás vagy a „ne zavarj” funkció engedélyezve van (33. oldal).
AUTO ANS
Akkor látható, ha az automatikus fogadás engedélyezve van (27. oldal).
Akkor látható, ha a csengő ki van kapcsolva (24. oldal).
20
A telefon használatba vétele előtt
Ikon
ECO
Leírás
Akkor látható, ha az ECO Mode (TAKARÉKOS üzemmód) engedélyezve van (40. oldal).
Akkor látható, ha a SIP-kiszolgálóbeli regisztráció elveszett. Ennek az ikonnak a megjelenése
esetén forduljon a rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
Funkciógombok és funkciógombok ikonjai
A funkciógombok (S1 – S4) megnyomásával érheti el a közvetlenül felettük megjelenített funkciókat.
Setting
Call Log
S1
S2
S3
S4
Az útmutatóban a hozzájuk tartozó ikonokkal hivatkozunk a funkciógombokra.
A „Nyomja meg a Setting gombot”, „Nyomja meg a Call Log gombot”, illetve a „Nyomja meg a
példákban rendre az S1, S2 vagy S3 gomb megnyomását jelenti.
Ikon
gombot”
Leírás
Setting
Hozzáférés a felhasználói beállítások menüihez (38. oldal).
Call Log
Hozzáférés a hívásnaplóhoz (26. oldal).
Hozzáférés a telefonkönyvhöz (36. oldal).
Setup
Hozzáférés a beállítás menükhöz (69. oldal).
Clear
A kurzorral kijelölt szám vagy karakter törlése (25. oldal).
Search
Bejegyzés keresése a telefonkönyvben (25. oldal).
Menu
Hívásnaplóban vagy telefonkönyvben szereplő bejegyzés szerkesztése (26, 36. oldal).
Hozzáférés az alközpont rendszerszolgáltatásaihoz (rendszerszolgáltatások elérése).
Megjegyzés:
R A rendszerszolgáltatások csak akkor érhetők el, ha a készülék KX-NS1000 alközponthoz van
csatlakoztatva. Bővebben a(z) KX-NS1000 dokumentációjában tájékozódhat.
Xfer OK
OK
Enter
Hívásátadás jóváhagyása (30. oldal).
A készülékszoftver telepítésének indítása (46. oldal).
A kijelzőn látható információk mentése vagy jóváhagyása.
Megjegyzés:
R Az ENTER nyomógombbal ugyanazokat a műveleteket hajthatja végre, mint ezzel a
funkciógombbal.
21
A telefon használatba vétele előtt
Ikon
Line
Answer
End
22
Leírás
Csak a KX-UT113/KX-UT123 típusnál: ha több vonal is a készülék rendelkezésére áll, ezzel a
gombbal választhatja ki a híváskezdeményezéshez használni kívánt vonalat (25. oldal).
Bejövő hívás fogadása (23. oldal).
A bejövő hívás képernyőjének bezárása, és az előtárcsázás folytatása (25. oldal).
Reject
Bejövő hívás elutasítása (27. oldal).
Xfer-Un
Hívás átadása bejelentés nélkül (vakon) (30. oldal).
Delete
A kijelzőn látható információk törlése (28, 37. oldal).
Save
A kijelzőn látható információk mentése (28, 36. oldal).
Call
Híváskezdeményezés (25. oldal).
Edit
A kijelzőn látható információk szerkesztése (26, 28, 36. oldal).
Default
Az elsődleges telefonszám hozzárendelése tárcsázandóként a bejegyzéshez a telefonkönyvből
kezdeményezett hívásnál, ha ugyanannál a bejegyzésnél több telefonszám is tárolva van
(36. oldal).
Number
A telefonszám megjelenítése a telefonkönyvbeli bejegyzések keresése közben (25. oldal).
Update
A készülékszoftver frissítése (46. oldal).
A telefon használatba vétele előtt
Alapvető műveletek
Ebben a részben ismertetjük a készülék használatának
alapvető műveleteit.
Megjegyzés:
R Ha a készülék Panasonic KX-NS1000 alközponthoz
van csatlakoztatva, a KX-NS1000
dokumentációjában tájékozódhat a készülék
működtetésére vonatkozó tudnivalókról.
A mellékállomási hívószám ellenőrzése
Készenléti üzemmódban (azaz amikor nincs aktív
hívása) megtekintheti a készülékhez rendelt
mellékállomási hívószámot és nevet.
Hurokzárás és bontás
Többféleképpen is végrehajthatja a hurokzárást és a
bontást:
R A kézibeszélővel
R Az [SP-PHONE/ ] gombbal
R A funkciógombokkal
R A KX-UT133/KX-UT136 készüléknél a DN gombbal
(programozható gombbal)
Hurokzárás
Amikor az útmutatóban a „zárja a hurkot" vagy az
„emelje fel a kézibeszélőt” utasítással találkozik,
bármelyik műveletet végrehajthatja az alábbiak közül:
R Emelje fel a kézibeszélőt a villáról (helyéről).
R Nyomja meg az [SP-PHONE/ ] gombot, miközben
a kézibeszélő a villán (helyén) van. Ezzel engedélyezi
a hangostelefon (kihangosított) üzemmódot.
R A KX-UT133/KX-UT136 típusú készüléknél nyomja
meg a megfelelő DN gombot (programozható
gombot).
Megjegyzés:
R Néhány funkciógomb (például a(z) Answer ) az
[SP-PHONE/ ] gombbal egyenértékű módon
használható.
R A DN gombokkal kapcsolatban lásd: “Programozható
gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
34. oldal.
Bontás
R Nyomja meg az [SP-PHONE/ ] gombot, ha a
készülék hangostelefon üzemmódban van.
Hangostelefon (kihangosított) üzemmód
Hangostelefon üzemmódban a kézibeszélő használata
nélkül folytathat telefonos beszélgetést. Ha a készülék
ebben az üzemmódban van, beszélgetés közben más
tevékenységet is végezhet, például jegyzetelhet.
A hangostelefon üzemmód engedélyezése
Az alábbi módokon engedélyezheti a hangostelefon
üzemmódot:
R A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja
meg az [SP-PHONE/ ] gombot.
R A kézibeszélő használatával folytatott beszélgetés
közben nyomja meg az [SP-PHONE/ ] gombot.
Ezután visszahelyezheti a kézibeszélőt a villára
(helyére).
R Bejövő hívás érkezésekor nyomja meg az Answer
gombot.
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál: nyomja meg
valamelyik szabad DN gombot (programozható
gombot) a készenléti üzemmódban lévő készüléken.
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál: hívás érkezésekor
vagy tartásba tett hívás esetén nyomja meg az adott
híváshoz tartozó, zölden villogó DN gombot
(programozható gombot).
A hangostelefon üzemmód inaktiválása
A hangostelefon üzemmódot egyszerűen azzal
inaktiválhatja, ha felemeli a kézibeszélőt a villáról
(helyéről).
Megjegyzés:
R A DN gombokkal kapcsolatban lásd: “Programozható
gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
34. oldal.
Kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett
Amikor a megszokott módon telefonál (két résztvevős
beszélgetés) a vezetékes kézibeszélővel, lehetővé
teheti más személyek számára, hogy a hangszórón
keresztül figyelemmel kísérhessék a hívást, miközben
Ön továbbra is a kézibeszélőn keresztül folytatja a
beszélgetést.
R Nyomja meg az [SP-PHONE/ ] gombot, de ne
tegye vissza a kézibeszélőt a villára (helyére).
R A felemelt kézibeszélő melletti kihangosítás
befejezéséhez nyomja meg ismét az [SP-PHONE/
] gombot.
Amikor az útmutatóban a „bontson” vagy a „tegye vissza
a kézibeszélőt” utasítással találkozik, bármelyik
műveletet végrehajthatja az alábbiak közül:
R Tegye vissza a kézibeszélőt a villára (helyére).
23
A telefon használatba vétele előtt
Megjegyzés:
R Ha a felemelt kézibeszélő melletti kihangosítás aktív,
a kézibeszélő visszahelyezésével (a villára)
engedélyezi a hangostelefon üzemmódot.
R Ha konferenciahívás közben nyomja meg az
[SP-PHONE/ ] gombot, azzal egyszerűen a
hangostelefon üzemmódot engedélyezi. Ekkor a
rendszer letiltja a kézibeszélőt.
A hangerő beállítása
A navigátor gomb [ ] és [ ] nyilával állíthatja be a
csengetés, a kézibeszélő és a hangszóró hangerejét.
A csengőhangerő beállítása
Hívás fogadása közben nyomja meg a [ ] vagy a [ ]
gombot.
A beállításoknál is módosíthatja a csengőhangerőt.
Bővebben lásd: “Ringer (Csengő)”, 40. oldal.
Megjegyzés:
R Ha teljesen lehalkítja a csengőhangerőt, a kijelzőn a
„Off” felirat látható. A készenléti üzemmódban lévő
ikon is látható.
készüléken a
A kézibeszélő/fejbeszélő/hangszóró hangerejének
beállítása
A kézibeszélővel vagy a fejbeszélővel folytatott
beszélgetés közben, illetve ha a készülék hangostelefon
üzemmódban van, nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot.
24
A funkciók használata
A funkciók használata
Megjegyzés:
R Ha a készülék Panasonic KX-NS1000 alközponthoz
van csatlakoztatva, a KX-NS1000
dokumentációjában tájékozódhat a készülék
működtetésére vonatkozó tudnivalókról.
Az alábbi funkciókkal kapcsolatban azonban ezt a
dokumentációt tanulmányozza:
– Telefonkönyv (25, 36. oldal)
– Hívásnapló (26. oldal)
Híváskezdeményezés
Ebben a részben ismertetjük a híváskezdeményezés
alapvető módjait.
Híváskezdeményezés
1
2
3
4
Készenléti üzemmódban zárja a hurkot.
Adja meg a hívni kívánt számot.
Nyomja meg az [ENTER] gombot, vagy várjon
néhány másodpercet a tárcsázandó számra.
A hívás befejezéséhez bontson.
Megjegyzés:
R A KX-UT113/KX-UT123 típusnál: ha több vonal is a
készülék rendelkezésére áll, a vonal aktiválása előtt a
Line gomb megnyomásával választhatja ki a
használni kívánt vonalat.
Előtárcsázás
Készenléti üzemmódban a hurokzárás előtt is elkezdheti
a tárcsázást. (A telefonszám legfeljebb 32 számjegyből
állhat.)
R A bevitt számjegy törléséhez nyomja meg a Clear
gombot.
R A teljes szám törléséhez nyomja meg, és tartsa
lenyomva a Clear gombot.
R A hívásra kapcsolódáshoz emelje fel a kézibeszélőt
(zárja a hurkot), vagy nyomja meg az [ENTER]
gombot.
Megjegyzés:
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál szabad DN gomb
(programozható gomb) lenyomásával is létesíthet
hívást. A DN gombokkal kapcsolatban lásd:
“Programozható gombok (csak a KX-UT133/
KX-UT136 típusnál)”, 34. oldal.
R A KX-UT113/KX-UT123 típusnál előtárcsázáskor a
Call gombot is megnyomhatja a kézibeszélő
felemelése helyett. Ha több vonal is a készülék
rendelkezésére áll, válassza ki a használni kívánt
vonalat, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
R Ha előtárcsázás közben bejövő hívás érkezik, a
kijelzőn a bejövő hívás képernyője lesz látható. A
KX-UT133/KX-UT136 típusnál a(z) End gombbal
bezárhatja a bejövő hívás képernyőjét, és folytathatja
az előtárcsázást.
Híváskezdeményezés a
telefonkönyv-listából
Az összes bejegyzés végignézése
1
2
3
4
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a kívánt bejegyzést.
Emelje fel a kézibeszélőt (zárja a hurkot).
A hívás befejezéséhez bontson.
Megjegyzés:
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál a 3 lépésben
valamelyik szabad DN gomb (programozható gomb)
lenyomásával is a hívásra kapcsolódhat. A DN
gombokkal kapcsolatban lásd: “Programozható
gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
34. oldal.
R A KX-UT113/KX-UT123 típusnál a Call gombot is
megnyomhatja a kézibeszélő felemelése
(hurokzárás) helyett. Ha több vonal is a készülék
rendelkezésére áll, válassza ki a használni kívánt
vonalat, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
R Ha több telefonszám is tárolva van a bejegyzésnél,
akkor a 2 lépésben a Number gomb lenyomása után
kiválaszthatja a hívni kívánt telefonszámot.
Keresés név szerint
1
2
3
Nyomja meg a
4
Nyomja meg az [ENTER] gombot.
Megjelenik a keresésnek megfelelő bejegyzés.
5
6
Nyomja meg a
gombot.
Search
gombot.
Adja meg a keresendő nevet (legfeljebb 12 karakter
hosszúságban).
Emelje fel a kézibeszélőt (zárja a hurkot).
A hívás befejezéséhez tegye vissza a kézibeszélőt
(bontson).
25
A funkciók használata
Megjegyzés:
R A KX-UT113/KX-UT123 típusnál a Call gombot is
megnyomhatja a kézibeszélő felemelése
(hurokzárás) helyett. Ha több vonal is a készülék
rendelkezésére áll, válassza ki a használni kívánt
vonalat, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
R A karakterek bevitelével kapcsolatban lásd:
“Karakterek bevitele”, 48. oldal.
R Ha több telefonszám is tárolva van a bejegyzésnél,
akkor a 4 lépésben a Number gomb lenyomása után
kiválaszthatja a hívni kívánt telefonszámot.
R Ha egy percig egy gombot sem nyom meg, a
készülék visszavált készenléti üzemmódba.
Tárcsázás a hívásnaplók segítségével
A készülék a bejövő, illetve a kimenő hívásnaplóban
tárolja a legutóbbi 30 bejövő és kimenő hívást.
A hívásnaplókban szereplő számokat fel is hívhatja.
1
2
Nyomja meg a
3
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a kívánt bejegyzést.
4
5
Emelje fel a kézibeszélőt (zárja a hurkot).
Call Log
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a kívánt hívásnapló típust, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
A hívás befejezéséhez tegye vissza a kézibeszélőt
(bontson)
A bejövő hívásnaplóban szereplő telefonszámok
szerkesztése tárcsázás előtt
Tárcsázás előtt szerkesztheti a bejövő hívásnaplóban
szereplő telefonszámokat.
26
Nyomja meg a
Call Log
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Incoming Call Log” elemet, majd
nyomja meg az [ENTER] gombot.
3
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a kívánt bejegyzést.
4
A készüléktől függően hajtsa végre a megfelelő
műveletet:
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
R Nyomja meg a Menu gombot, válassza ki a(z)
„Edit” lehetőséget, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
R Nyomja meg az Edit gombot.
5
Szerkessze át a számot, majd emelje fel a
kézibeszélőt (zárja a hurkot), vagy nyomja meg a
Call gombot.
6
A hívás befejezéséhez tegye vissza a kézibeszélőt
(bontson).
gombot.
Megjegyzés:
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál a 4 lépésben
valamelyik szabad DN gomb (programozható gomb)
lenyomásával is a hívásra kapcsolódhat. A
programozható gombokkal kapcsolatban lásd:
“Programozható gombok (csak a KX-UT133/
KX-UT136 típusnál)”, 34. oldal.
R A KX-UT113/KX-UT123 típusnál a Call gombot is
megnyomhatja a kézibeszélő felemelése
(hurokzárás) helyett. Ha több vonal is a készülék
rendelkezésére áll, válassza ki a használni kívánt
vonalat, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
R A hívásnaplóban szereplő bejegyzések
hozzáadhatók a telefonkönyvhöz. Lásd: “Bejegyzés
hozzáadása a telefonkönyvhöz a bejövő
hívásnaplóból”, 36. oldal.
1
2
gombot.
A legutóbb tárcsázott szám
újratárcsázása (újratárcsázás, legutóbb
tárcsázott szám)
A legutóbb tárcsázott szám újratárcsázható.
1
2
Nyomja meg a [REDIAL/
] gombot.
A hívás befejezéséhez tegye vissza a kézibeszélőt
(bontson).
Megjegyzés:
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál: az újratárcsázáshoz
használni kívánt vonal kiválasztásához nyomja meg a
megfelelő DN gombot (programozható gombot) a
[REDIAL/
] gomb megnyomása előtt. A DN
gombokkal kapcsolatban lásd: “Programozható
gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
34. oldal.
R Beállítható, hogy a készülék az azonnali
újratárcsázás előtt jelenítse meg a kimenő
hívásnaplót. A hívásnaplóban kiválaszthatja a kívánt
bejegyzést a híváskezdeményezéshez (26. oldal).
Ennek részleteivel kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
Egy gombnyomásos tárcsázás (csak a
KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
Ha létrehozta a kívánt félhez tartozó egy
gombnyomásos tárcsázás hívógombját, akkor egyetlen
gombnyomással tárcsázhatja az adott felet. Az egy
gombnyomásos tárcsázás hívógombjai úgy is
A funkciók használata
beállíthatók, hogy a telefonrendszer (elérhető)
szolgáltatásaihoz nyújtsanak hozzáférést.
1. Emelje fel a kézibeszélőt (zárja a hurkot), majd
nyomja meg az egy gombnyomásos tárcsázás
hívógombját (programozható gombot).
2. A hívás befejezéséhez tegye vissza a kézibeszélőt
(bontson).
Megjegyzés:
R Beállítható, hogy a készülék a BLF (foglaltsági tabló)
gomb (programozható gomb) lenyomására az adott
mellékállomást hívja. Ennek részleteivel kapcsolatban
forduljon a rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
R A programozható gombokkal – ilyenek például az egy
gombnyomásos tárcsázás hívógombjai és a BLF
(foglaltsági tabló) gombjai – kapcsolatban lásd:
“Programozható gombok (csak a KX-UT133/
KX-UT136 típusnál)”, 34. oldal.
Hívások fogadása
Ebben a részben ismertetjük a hívásfogadás alapvető
módjait.
Hívásfogadás
1. Emelje fel a kézibeszélőt (zárja a hurkot).
2. A hívás befejezéséhez tegye vissza a kézibeszélőt
(bontson).
Automatikus hívásfogadás
Beállítható, hogy a készülék automatikusan fogadja a
bejövő hívásokat. A rendszer előre beállított számú
csengetést követően kapcsolja a hívást.
R Az automatikus hívásfogadás engedélyezése:
A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja
addig a(z) [AUTO ANSWER/ ] gombot, hogy a(z)
„Auto Answer On” kijelzés legyen látható.
R Az automatikus fogadás tiltása:
A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja
addig a(z) [AUTO ANSWER/ ] gombot, hogy a(z)
„Auto Answer Off” kijelzés legyen látható.
Megjegyzés:
R Ha az automatikus hívásfogadás engedélyezve van,
az AUTO ANS ikon látható a készenléti üzemmódban
lévő készülék kijelzőjén.
Hívások elutasítása
A készülékkel elutasíthat egy bejövő hívást, és azt is
beállíthatja, hogy a készülék adott szempontok szerint
utasítson el hívásokat.
Hívás elutasítása beérkezésekor
1. Amikor bejövő hívás érkezik, nyomja meg a(z)
Reject gombot.
Ismeretlen hívószámról érkező hívások elutasítása
Beállítható, hogy a készülék automatikusan utasítsa el
azokat a hívásokat, amelyek telefonszám nélkül
érkeznek.
Az ismeretlen hívószámú hívások elutasításához a
„Block Anonymous Call” (Ismeretlen hívószámról érkező
hívások blokkolása) beállítást engedélyezni kell az
internetes felhasználói felületen végzett
beprogramozáskor (56. oldal). Ennek részleteivel
kapcsolatban forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
27
A funkciók használata
Megjegyzés:
R A rendszer nem tárolja az elutasított telefonszámokat
a bejövő hívásnaplóban.
R Attól függően, hogy a hívás melyik vonalon érkezik,
előfordulhat, hogy a készülék nem fogja
automatikusan elutasítani.
Adott hívások elutasítása
Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan utasítsa el
az adott telefonszámokról érkező hívásokat.
Megjegyzés:
R A rendszer nem tárolja az elutasított telefonszámokat
a bejövő hívásnaplóban.
Telefonszám hozzáadása
Maximálisan 30 elutasítandó telefonszámot tárolhat a
készülék elutasítási listájában.
1
A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja
meg a Setting gombot.
2
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Call Block” elemet, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
3
4
Nyomja meg a(z)
Add
gombot.
Adja meg a (legfeljebb 32 számjegy hosszú)
telefonszámot, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
Megjegyzés:
R További telefonszámok beírásához hajtsa újra végre
a műveletet a 3 lépéstől kezdve.
Telefonszám hozzáadása a bejövő hívásnaplóból
A bejövő hívások naplója alapján is hozzáadhat
telefonszámot.
1. A készenléti módban lévő készüléken nyomja meg a
Call Log gombot.
2. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Incoming Call Log” elemet, majd nyomja
meg az [ENTER] gombot.
3. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki az elutasítani kívánt telefonszámot tartalmazó
bejegyzést.
4. Nyomja meg a Save gombot.
5. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a „Call Block” elemet, majd nyomja meg a(z)
[ENTER] gombot.
6. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Yes” elemet, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
28
Megjegyzés:
R Ha egy percig egy gombot sem nyom meg, a
készülék visszavált készenléti módba.
Tárolt telefonszám szerkesztése
1
A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja
meg a Setting gombot.
2
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a „Call Block” elemet, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
3
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a szerkeszteni kívánt telefonszámot, majd
nyomja meg a(z) Edit gombot.
4
Szükség szerint szerkessze át a telefonszámot,
majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
Megjegyzés:
R Ha egy percig egy gombot sem nyom meg, a
készülék visszavált készenléti módba.
Tárolt telefonszám törlése
1
A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja
meg a Setting gombot.
2
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a „Call Block” elemet, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
3
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a törölni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg
a Delete gombot.
4
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Yes” elemet, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
Megjegyzés:
R Ha egy percig egy gombot sem nyom meg, a
készülék visszavált készenléti módba.
A funkciók használata
Hívás tartásba tétele
A hívás mellékállomáson való várakoztatásával tartásba
teheti a hívást.
Az aktuális hívás tartásba tétele
] gombot, majd tegye
1. Nyomja meg a [HOLD/
vissza a kézibeszélőt (bontson).
Megjegyzés:
R A KX-UT133/KX-UT136 típusánál: ha az
automatikus hívástartás engedélyezve van a
készüléken, a hívás akkor is tartásba kerül, ha
nem az aktuális híváshoz tartozó DN gombot
(programozható gombot) nyomja meg. Ennek
részleteivel kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
A mellékállomásán tartásban lévő hívás kivétele a
tartásból
1. Emelje fel a kézibeszélőt (zárja a hurkot).
2. A készüléktől függően hajtsa végre a megfelelő
műveletet:
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
] gombot.
R Nyomja meg a [HOLD/
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
R Nyomja meg a zölden villogó DN gombot
(programozható gombot).
Megjegyzés:
R Ha adott időn belül nem vesz vissza egy tartásba tett
hívást, akkor figyelmeztetésként riasztó jelzést hall
(Tartás újrahívás).
R A DN gombokkal kapcsolatban lásd: “Programozható
gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
34. oldal.
Újabb hívás fogadása
(Várakozó hívás fogadása)
Ha beszélgetés közben újabb hívás érkezik, Ön
várakozó hívás hangjelzést hall.
Az aktuális hívás bontásával vagy tartásba tételével
fogadhatja az újabb hívást.
Az aktuális hívás bontása, és beszélgetés az új féllel
1. A várakozó hívás hangjelzés közben tegye vissza a
kézibeszélőt (bontson).
2. Emelje fel a kézibeszélőt (zárja a hurkot).
Az aktuális hívás tartásba tétele, és beszélgetés az
új féllel
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
] gombot a várakozó
1. Nyomja meg a [HOLD/
hívás hangjelzés közben.
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
1
Nyomja meg a [HOLD/
] gombot a várakozó
hívás hangjelzés közben.
2
Nyomja meg a zölden villogó DN gombot
(programozható gombot).
Megjegyzés:
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál: ha az automatikus
hívástartás engedélyezve van a készüléken, nem
szükséges megnyomnia a [HOLD/
] gombot az 1
lépésben. A DN gomb megnyomását követően a
hívás automatikusan tartásba kerül. Ennek
részleteivel kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
R A DN gombokkal kapcsolatban lásd: “Programozható
gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
34. oldal.
29
A funkciók használata
Beszélgetés két féllel, felváltva
(Hívó/hívott fél váltogatása)
Amikor az egyik féllel beszél, és egy másik hívása
tartásban van, akkor Ön átkapcsolhat a tartásban lévő
hívás és az aktuális hívás között.
1
Nyomja meg a [HOLD/
közben.
2
3
Hívja fel a másik felet.
] gombot beszélgetés
A készüléktől függően hajtsa végre a megfelelő
műveletet:
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
] gombot.
R Nyomja meg a [HOLD/
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
] gombot, majd
R Nyomja meg a [HOLD/
nyomja meg a tartásba tett fél hívásához tartozó,
zölden villogó DN gombot (programozható
gombot).
Megjegyzés:
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál: ha az automatikus
hívástartás engedélyezve van a készüléken, nem
] gombot a(z)
szükséges megnyomnia a [HOLD/
3 lépésben. A DN gomb megnyomását követően a
hívás automatikusan tartásba kerül. Ennek
részleteivel kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
R A DN gombokkal kapcsolatban lásd: “Programozható
gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
34. oldal.
Hívás átadása (hívásátadás)
A hívások átadhatók másik célállomásra
(mellékállomásra vagy külső félnek).
Átadás:
1
2
3
4
Nyomja meg a [TRANSFER/
beszélgetés közben.
] gombot
Hívja fel azt a felet, akinek szeretné átadni a hívást.
Várja meg, amíg a másik fél jelentkezik, hogy
bejelentse az átadást. (Ez a lépés kihagyható.)
Nyomja meg az
Xfer OK
gombot.
Megjegyzés:
R Ha a kézibeszélő felemelése nélküli hívásátadás
engedélyezve van a készüléken, a 4 lépésben nem
szükséges megnyomnia az Xfer OK gombot, hanem
elég, ha visszateszi a kézibeszélőt (bont). Ennek
részleteivel kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
Hívás átadása bejelentés nélkül (vakon)
1
2
3
Nyomja meg az
Xfer-Un
gombot beszélgetés közben.
Hívja fel azt a felet, akinek szeretné átadni a hívást.
Tegye vissza a kézibeszélőt (bontson).
Hívásátadás egy gombnyomással (csak a
KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
1
Nyomja meg a BLF (foglaltsági tabló) gombját
(programozható gombot) beszélgetés közben.
2
Várja meg, amíg a másik fél jelentkezik, hogy
bejelentse az átadást. (Ez a lépés kihagyható.)
3
Nyomja meg az
Xfer OK
gombot.
Megjegyzés:
R Ha a kézibeszélő felemelése nélküli hívásátadás
engedélyezve van a készüléken, a 3 lépésben nem
szükséges megnyomnia az Xfer OK gombot, hanem
elég, ha visszateszi a kézibeszélőt (bont). Ennek
részleteivel kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
R A programozható gombokkal kapcsolatban lásd:
“Programozható gombok (csak a KX-UT133/
KX-UT136 típusnál)”, 34. oldal.
30
A funkciók használata
Némítás
Beszélgetés közben elnémíthatja a saját hangját. A
némítás funkció működése közben Ön hallja a másik
felet, de a másik fél nem hallja Önt.
A némítás funkció bekapcsolása esetén a rendszer a
beépített mikrofont, a kézibeszélőt és a fejbeszélőt is
elnémítja.
Némítás/hang visszakapcsolása:
1. Nyomja meg a [MUTE/ ] gombot.
Konferenciahívás (helyi
konferenciahívás három
résztvevővel)
Beszélgetés közben újabb felet adhat a híváshoz, és
ezzel konferenciahívást létesíthet.
Figyelem
R A telefonrendszer speciális konferencia-hívási
funkciókra (például négy- vagy többrésztvevős
konferenciahívásokra) is képes lehet. Ebben az
esetben a konferenciahívások kezelési módja eltérhet
az ebben a részben ismertetettől. A
telefonrendszerrel kapcsolatos részletes
tudnivalókkal kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
Konferenciahívás kezdeményezése
1
Nyomja meg a [CONFERENCE/
tartásba teszi az aktuális hívást.
2
Hívja fel azt a felet, akit szeretne bevonni a
beszélgetésbe.
3
Amikor a hívott fél fogadja a hívást, nyomja meg a
[CONFERENCE/ ] gombot, ekkor elkezdődik a
konferenciahívás.
] gombot, ezzel
Egy résztvevő eltávolítása a
konferenciából
Konferencia-beszélgetés közben eltávolíthatja
valamelyik résztvevőt a konferenciahívásból. Ez a
művelet csak az Ön által indított konferenciahívásoknál
hajtható végre.
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
1
Konferenciahívás közben nyomja meg a [HOLD/
] gombot.
R A második fél tartásba kerül, Ön pedig az első
féllel folytathatja a beszélgetést.
2
Tegye vissza a kézibeszélőt (bontson).
R A rendszer bontja a kapcsolatot az első féllel.
3
Nyomja meg a [HOLD/
] gombot.
R A második féllel folytathatja a beszélgetést.
Megjegyzés:
R Ha nem az első, hanem a második féllel szeretné
bontani a kapcsolatot, nyomja meg kétszer a [HOLD/
] gombot az 1 lépésben.
31
A funkciók használata
R Ha szeretné úgy visszaállítani a
konferencia-beszélgetést, hogy egyik fél se legyen
eltávolítva belőle, nyomja meg a [CONFERENCE/
gombot az 1 lépés után.
]
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
1
Konferenciahívás közben nyomja meg a [HOLD/
] gombot.
R A többi fél tartásba kerül.
2
Nyomja meg azt a DN gombot (programozható
gombot), amely ahhoz a félhez tartozik, akivel
bontani szeretné a kapcsolatot.
R Beszédkapcsolat jön létre azzal a féllel, akivel
bontani szeretné a kapcsolatot.
3
Tegye vissza a kézibeszélőt (bontson).
R A rendszer bontja a kapcsolatot az adott féllel.
4
Nyomja meg a beszélgetésben maradt félhez
tartozó DN gombot (programozható gombot).
R Folytathatja a beszélgetést a hívásban maradt
féllel.
Megjegyzés:
R Ha szeretné úgy visszaállítani a
konferencia-beszélgetést, hogy egyik fél se legyen
eltávolítva belőle, nyomja meg a [CONFERENCE/ ]
gombot a 2 lépés után.
R A DN gombokkal kapcsolatban lásd: “Programozható
gombok (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
34. oldal.
Konferenciahívás befejezése
1. Konferencia-beszélgetés közben tegye vissza a
kézibeszélőt (bontson).
32
Üzenetek ellenőrzése
Új üzenetek ellenőrzése
Hangüzenet érkezésekor a(z) „Message” felirat látható
a kijelzőn, és az üzenet/csengetés kijelző piros fénnyel
kigyullad.
Postafiókja elérésével ellenőrizheti új üzeneteit.
] gombot.
1. Nyomja meg a [MESSAGE/
2. Ha több vonal is a készülék rendelkezésére áll,
nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki azt a vonalat, amelyen a(z)
ikon látható, majd
emelje fel a kézibeszélőt (zárja a hurkot).
A funkciók használata
Nem fogadott hívások
ellenőrzése
Nem fogadott hívások esetén a „Missed Call: XXX”
felirat látható a kijelzőn. (A(z) „XXX” jelöli a nem fogadott
hívások számát.)
1. Nyomja meg a Call Log gombot.
2. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Incoming Call Log” elemet, majd nyomja
meg az [ENTER] gombot.
3. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a nem fogadott hívást.
Megjegyzés:
R A bejövő hívásnaplóban a „Missed” szöveg látható a
nem fogadott hívások mellett. A KX-UT113/
KX-UT123/KX-UT133 típusnál ez a jelzés csak akkor
látható, ha megnyomja a [ ] gombot.
R A hívásnaplók segítségével történő tárcsázással
kapcsolatban lásd: “Tárcsázás a hívásnaplók
segítségével”, 26. oldal.
R A fogadott és a már ellenőrzött nem fogadott hívások
mellett pipa jel látható.
Hívásátirányítás/„ne zavarj”
Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan másik
hívószámra irányítsa a bejövő hívásokat. Azt is
beállíthatja, hogy a készülék automatikusan utasítsa el a
bejövő hívásokat („ne zavar” funkció).
Megjegyzés:
R Ha a hívásátirányítás vagy a „ne zavarj” funkció
engedélyezve van, a(z) FWD/DND ikon látható a
készenléti üzemmódban lévő készülék kijelzőjén.
A FWD/DND (Hívásátirányítás/„ne zavarj”) funkciók
beállításainak elérése
1
A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja
meg a Setting gombot vagy a [FORWARD/DO NOT
] gombot.
DISTURB/
R Ha a [FORWARD/DO NOT DISTURB/
] gombot nyomta meg, folytassa a 3
lépéstől kezdve.
2
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „FWD/DND Setting” elemet, majd nyomja
meg az [ENTER] gombot.
3
Ha több vonal is a készülék rendelkezésére áll,
nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a használni kívánt vonalat, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
4
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki az alkalmazni kívánt hívásátirányítás (FWD) vagy
„Ne zavarj” (DND) beállítást, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
5
Adja meg a kívánt beállításokat (41. oldal).
33
A funkciók használata
Bejelentkezés (csoportba),
kijelentkezés (csoportból) (csak
a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
Bejelentkezés/kijelentkezés ACD
(automatikus híváselosztási) csoportba/
csoportból
Ha a SIP-kiszolgáló támogatja az ACD (automatikus
híváselosztási csoport) használatát, és Ön is ki van
jelölve valamelyik ACD-csoportba, bejelentkezhet a
csoportba, illetve kijelentkezhet belőle.
1
Nyomja meg az ACD-csoportba való
bejelentkezéshez/ACD-csoportból való
kijelentkezéshez rendelt programozható gombot a
készenléti üzemmódban lévő készüléken.
Megjegyzés:
R A programozható gomb kijelzője az alábbiak szerint
tájékoztat az állapotról:
Nem világít: be van jelentkezve az ACD-csoportba
Vörös fénnyel világít: ki van jelentkezve az
ACD-csoportból
Programozható gombok (csak a
KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
A készülék programozható gombjai beállíthatók
híváskezdeményezésre, hívásfogadásra, illetve
funkciógombként való működésre. A rendszergazda
vagy a forgalmazó szokta beállítani ezeket a gombokat.
Az alábbi típusú programozható gombok állnak
rendelkezésre:
DN (hívószám)
Lefoglalja a DN gombhoz rendelt vonalat. Ha hívás
érkezik a DN gombhoz tartozó vonalra, a gomb
lenyomásával fogadhatja a hívást.
A kijelzők fényének magyarázata
R Nem világít: készenlétben
R Zölden világít: DN gombbal kezdeményezett hívás
van folyamatban.
R Gyorsan villog, zöld fénnyel: hívás érkezik.
R Lassan villog, zöld fénnyel: tartásba tett hívást jelez.
R Pirosan világít: egy megosztott vonal használatban
vagy (kizárólagos) tartásban van.
R Lassan villog, piros fénnyel: egy megosztott vonal
(szokásos) tartásban van egy másik készüléken.
Megjegyzés:
R Az internetes felhasználói felületen végzett
beprogramozáskor külön csengőhang rendelhető
mindegyik DN gombhoz. Ha hívás érkezik a DN
gombhoz tartozó vonalra, a gombhoz rendelt
csengőhang szólal meg. Ennek részleteivel
kapcsolatban forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
Ha azonban a készülék beállításainál választ
csengőhangot (40. oldal), akkor nem a DN gombhoz
rendelt, hanem a beállítások között megadott
csengőhang szólal meg.
R A megosztott vonal olyan vonal, amelyet több
készülék is használhat. Ez opcionális funkció, melyet
nem minden telefonrendszer támogat.
Egy gombnyomásos
Felhívhatja vele a gombhoz rendelt felet, illetve elérheti a
gombhoz rendelt funkciót. Lásd: “Egy gombnyomásos
tárcsázás (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)”,
26. oldal.
Fejbeszélő
Engedélyezheti, illetve letilthatja vele a fejbeszélőn
keresztül való beszélgetést.
A kijelzők fényének magyarázata
R Nem világít: a fejbeszélő kikapcsolva
R Pirosan világít: a fejbeszélő bekapcsolva
34
A funkciók használata
BLF (foglaltsági tabló)
Felhívhatja vele a gombhoz rendelt mellékállomást.
Beszélgetés közben a BLF gombokkal adhatja át a
hívásokat a hozzájuk rendelt mellékállomásra (30. oldal).
A BLF gomb kijelzője a hozzá rendelt mellékállomás
állapotát is mutatja.
A kijelzők fényének magyarázata
R Nem világít: a hozzárendelt mellékállomás szabad.
R Pirosan világít: a hozzárendelt mellékállomás
használja a vonalat.
R Gyorsan villog, piros fénnyel: a hozzárendelt
mellékállomás bejövő hívást fogad.
Ha az internetes felhasználói felületen végzett
beprogramozáskor engedélyezve van, a gomb
lenyomásával fogadhatja a hívást (irányított
hívásátvétel).
Megjegyzés:
R A BLF (foglaltsági tabló) opcionális funkció, melyet
nem minden telefonrendszer támogat.
ACD
Bejelentkezhet vele csoportba/kijelentkezhet csoportból,
ha az ACD (automatikus híváselosztás) engedélyezve
van (34. oldal).
A kijelzők fényének magyarázata
R Nem világít: be van jelentkezve
R Pirosan világít: ki van jelentkezve
Megjegyzés:
R Az ACD opcionális funkció, melyet nem minden
telefonrendszer támogat.
35
A telefon testreszabása
Telefonkönyv-lista
1
2
Új bejegyzés hozzáadása a
telefonkönyvhöz
3
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a kívánt bejegyzést a hívásnaplóból, majd
nyomja meg a Save gombot.
4
Válassza ki a „Phonebook” elemet, majd nyomja
meg az [ENTER] gombot.
5
Adja meg a nevet (legfeljebb 24 karakter
hosszúságban), majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
6
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a telefonszám típusát (A–E) vagy a „Ringtone
X” elemet, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
7
Az előző lépésben kiválasztott elemtől függően
hajtsa végre a megfelelő műveletet:
Ha telefonszámtípust választott
R Adja meg a (legfeljebb 32 számjegy hosszú)
telefonszámot, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
Ha ezt a lehetőséget választotta: „Ringtone X"
R Válassza ki az adott féltől érkező hívások
csengőhangját, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
8
Ha másik telefonszámot is hozzá akar adni a
bejegyzéshez, hajtsa újra végre a műveletet a 6
lépéstől kezdve.
9
Nyomja meg a
(A KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 típusoknál)
összesen 500, illetve (a KX-UT113 típusoknál)
összesen 100 bejegyzést adhat a készülék
telefonkönyvéhez.
A telefonkönyvből indított híváskezdeményezéssel
kapcsolatban lásd: “Híváskezdeményezés a
telefonkönyv-listából”, 25. oldal.
1
2
3
Nyomja meg a
4
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a telefonszám típusát (A–E) vagy a „Ringtone
X” elemet, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
5
Az előző lépésben kiválasztott elemtől függően
hajtsa végre a megfelelő műveletet:
Ha telefonszámtípust választott
R Adja meg a (legfeljebb 32 számjegy hosszú)
telefonszámot, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
Ha ezt a lehetőséget választotta: „Ringtone X"
R Válassza ki az adott féltől érkező hívások
csengőhangját, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
Nyomja meg az
gombot.
Add
gombot.
Adja meg a nevet (legfeljebb 24 karakter
hosszúságban), majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
6
Ha másik telefonszámot is hozzá akar adni a
bejegyzéshez, hajtsa újra végre a műveletet a 4
lépéstől kezdve.
7
Nyomja meg a
Save
gombot.
Megjegyzés:
R Ha több telefonszámot is tárol a bejegyzésben,
kijelölheti az adott fél hívásához elsődlegesen
használni kívánt telefonszámot. A 4 lépésben
válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg a(z)
Default gombot.
R Ha egy percig egy gombot sem nyom meg, a
készülék visszavált készenléti üzemmódba.
Bejegyzés hozzáadása a telefonkönyvhöz
a bejövő hívásnaplóból
A bejövő hívásnaplóból új bejegyzéseket adhat a
telefonkönyvhöz
36
Nyomja meg a
Call Log
gombot.
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Incoming Call Log” elemet, majd
nyomja meg az [ENTER] gombot.
Save
gombot.
Megjegyzés:
R Ha a hívásnaplóban a név van tárolva, a készülék
automatikusan azt adja meg az 5 lépésben.
R Ha több telefonszámot is tárol a bejegyzésben,
kijelölheti az adott fél hívásához elsődlegesen
használni kívánt telefonszámot. A 6 lépésben
válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg a(z)
Default gombot.
R Ha egy percig egy gombot sem nyom meg, a
készülék visszavált készenléti üzemmódba.
Telefonkönyvben szereplő bejegyzés
szerkesztése
A telefonkönyv bejegyzéseiben tárolt adatok
módosíthatók.
1
2
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és jelenítse
meg a kívánt bejegyzést, vagy nyomja meg a
A telefon testreszabása
Search gombot, és keresse meg a kívánt bejegyzést
(37. oldal).
3
A készüléktől függően hajtsa végre a megfelelő
műveletet:
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál
R Nyomja meg a Menu gombot, válassza ki az
„Edit” elemet, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál
R Nyomja meg a(z) Edit gombot.
4
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a szerkeszteni kívánt elemet, majd nyomja meg
az [ENTER] gombot.
5
Szükség szerint szerkessze át az elemet, majd
nyomja meg az [ENTER] gombot.
6
Nyomja meg a
Save
gombot.
Megjegyzés:
R Ha több telefonszámot is tárol a bejegyzésben,
kijelölheti az adott fél hívásához elsődlegesen
használni kívánt telefonszámot. A 4 lépésben
válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg a(z)
Default gombot.
R Ha egy percig egy gombot sem nyom meg, a
készülék visszavált készenléti üzemmódba.
Bejegyzés keresése a telefonkönyvben
A telefonkönyvben megkeresheti a kívánt bejegyzést.
1
2
3
Nyomja meg a
Nyomja meg a
gombot.
Search
gombot.
Adja meg a keresendő nevet, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
Telefonkönyvben szereplő bejegyzés
törlése
A telefonkönyvben szereplő bejegyzések törölhetők.
1
2
3
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és jelenítse
meg a kívánt bejegyzést, vagy nyomja meg a
Search gombot, és keresse meg a kívánt bejegyzést
(37. oldal).
4
R Nyomja meg a Menu gombot, válassza a
„Delete” elemet, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál
R Nyomja meg a Delete gombot.
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Yes” elemet, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
Telefonkönyv-bejegyzések exportálása/
importálása
A telefonkönyv-bejegyzések az internetes felhasználói
felületen keresztül tabulátorral tagolt adatfájlként a
számítógépre exportálhatók. Így a számítógépen
használt táblázatkezelő alkalmazásokkal vagy
szövegszerkesztőkkel is hozzáadhat bejegyzéseket a
telefonkönyvhöz, illetve módosíthatja a bejegyzéseket a
telefonkönyvben. A szerkesztést követően importálni kell
a fájlt a készülékre.
A telefonkönyv egyik készülékről exportált bejegyzései
másik készülékre is importálhatók, így a
telefonkönyvben szereplő bejegyzések könnyen
megoszthatók.
A bejegyzések exportálásának/importálásának
részleteivel kapcsolatban forduljon a rendszergazdához
vagy a forgalmazóhoz.
Figyelem
R Ha exportálja a telefonkönyvet, majd a számítógépen
töröl belőle bejegyzéseket, végül a készülékbe
importálja a telefonkönyvet, a számítógépen törölt
bejegyzések továbbra is megmaradnak a készülék
telefonkönyvében. Ezért ne az internetes felhasználói
felületen, hanem magán a készüléken törölje a
felesleges bejegyzéseket.
Megjegyzés:
R A telefonkönyv-bejegyzések exportálása és
importálása közben nem kezdeményezhető és nem
fogadható telefonhívás.
R Ha a készülék KX-NS1000 alközponthoz van
csatlakoztatva, a telefonkönyvben szereplő
bejegyzések nem exportálhatók és nem
importálhatók.
A készüléktől függően hajtsa végre a megfelelő
műveletet:
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál
37
A telefon testreszabása
Felhasználói beállítások
Különféle beállításokkal személyre szabhatja a készülék működését.
Ebben a részben ismertetjük a beállítások készülékkel való megadásának módját.
Hozzáférés a beállításokhoz
1
2
3
38
A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja meg a
Setting
gombot.
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza ki a kívánt beállítási kategóriát, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
Adja meg a kívánt beállításokat.
A telefon testreszabása
Elérhető beállítások
Ringer
Ringer Volume
40. oldal
Ringtone
40. oldal
ECO Mode
40. oldal
LCD Contrast
41. oldal
Back Light
41. oldal
Display Lock
41. oldal
FWD/DND Setting*1
Do Not Disturb
41. oldal
FWD All
41. oldal
FWD Busy
42. oldal
FWD No Ans
42. oldal
Language
43. oldal
Date and Time
43. oldal
Information Display
Network Settings
44. oldal
Network
DHCP
44. oldal
DNS
44. oldal
DNS1*2
44. oldal
DNS2*2
45. oldal
IP Address
45. oldal
STATIC
45. oldal
Subnet mask
45. oldal
Default Gateway
45. oldal
DNS1
45. oldal
DNS2
VLAN
Speed/Duplex
45. oldal
IP Phone
45. oldal
PC*3
45. oldal
LAN port
45. oldal
PC port*3
Embedded web*4
Network Test
45. oldal
Enable VLAN
46. oldal
46. oldal
46. oldal
Restart
46. oldal
Firmware version
46. oldal
Call Block
47. oldal
*1 Ha a készülék KX-NS1000 alközponthoz van csatlakoztatva, a KX-NS1000 dokumentációjában tájékozódhat a
hívásátirányítás (FWD) és a „ne zavarj” (DND) funkció beállításaira vonatkozó tudnivalókról.
*2 Ez a beállítás csak akkor választható, ha a „DNS” beállításnál a „Manual” lehetőség van kiválasztva.
*3 Ez a beállítás csak a KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 típusú készülékeknél áll rendelkezésre.
*4 Ha a készülék KX-NS1000 alközponthoz van csatlakoztatva, ez a beállítás nem áll rendelkezésre.
39
A telefon testreszabása
A beállítások részletes ismertetője
Ringer (Csengő)
Beállítás
Leírás
Ringer Volume
Itt állíthatja be a csengő hangerőt.
Ringtone
Itt választhatja ki a hívások érkezését jelző
csengőhangot. Ha több vonal is be van
állítva a készülék számára, előbb azt kell
kiválasztania, hogy melyik vonalnál
szeretné használni az adott csengőhangot.
Külön csengőhangot rendelhet mindegyik
vonalhoz.
Ha az „Automatic” lehetőséget választja
(csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál), az
internetes felhasználói felületen keresztül
beprogramozott csengőhang (56. oldal)
fog megszólalni.
A rendszer lejátssza az éppen kijelölt
csengőhangot.
Értéktartomány
Alapérték
0–6. szint
3. szint
Automatic (csak a
KX-UT133/KX-UT136
típusnál), Ringtone 1–
Ringtone 32
Automatic
(KX-UT133/
KX-UT136)
Ringtone 1
(KX-UT113/
KX-UT123)
Megjegyzés:
R A készülék előre beállított csengőhangjai a © 2009 Copyrights Vision Inc. engedélyével kerültek felhasználásra.
R A 20. és 24. közötti csengőhangok az 1. csengőhanggal azonosak.
R A rendszer akkor is lejátssza az éppen kijelölt csengőhangot, ha elnémította (a 0-s szintre állította) a hangerőt. Az
„Automatic” lehetőség kiválasztása esetén azonban nem szólal meg csengőhang.
R A telefonkönyv-listában szereplő bejegyzések számára külön is beállíthatja a kívánt csengőhangot (36. oldal).
R A KX-UT133/KX-UT136 típusnál az internetes felhasználói felületen keresztül is külön beprogramozhatja az egyes
DN gombokhoz (programozható gombokhoz 34. oldal) tartozó csengőhangokat (56. oldal). Az itt megadott
csengőhangok azonban felülbírálják a DN gombok beprogramozott beállításait. Ennek részleteivel kapcsolatban
forduljon a rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
ECO Mode (TAKARÉKOS üzemmód)
Beállítás
ECO Mode
Leírás
Ennek az üzemmódnak az
engedélyezésekor kisebb
energiafogyasztással használhatja a
készüléket.
Értéktartomány
Alapérték
On, Off
Off
Megjegyzés:
R Ha a TAKARÉKOS üzemmód engedélyezve van, a Speed/Duplex beállítás (45. oldal) az alábbiak szerint
módosul:
– Speed/Duplex: „10M-Full"
– A PC port nem használható.
R A TAKARÉKOS üzemmód beállítás módosítását követően a készülék újraindul.
R Ha a TAKARÉKOS üzemmód engedélyezve van, a(z) ECO ikon látható a készenléti üzemmódban lévő
készüléken.
40
A telefon testreszabása
LCD Contrast (LCD kontraszt)
Beállítás
LCD Contrast
Leírás
Itt módosíthatja a kijelző kontrasztját.
Értéktartomány
Alapérték
1–6. szint
3. szint
Back Light (Háttérvilágítás) (csak a KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
Beállítás
Back Light
Értéktartomány
Alapérték
Itt módosíthatja a háttérvilágítás
beállításait.
Leírás
Always On
Automatic
Always Off
Automatic
Ha a(z) „Always On” vagy a(z)
„Automatic” lehetőséget választja,
nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és
állítsa be a fényerőt.
1–3. szint
3. szint
Megjegyzés:
R Az „Automatic” lehetőség kiválasztása esetén a háttérvilágítás kikapcsol, amikor a telefon visszavált
készenlétben állapotba.
Display Lock (Kijelzőlezárás)
Beállítás
Display Lock
Leírás
Itt zárhatja le a hívásnaplójához és a
telefonkönyv listájához való hozzáférést a
saját mellékállomási PIN (személyi
azonosító szám) kódjának beadásával.
Értéktartomány
Alapérték
On, Off
Off
Megjegyzés:
R A mellékállomási PIN kód az internetes felhasználói felületen keresztül programozható be. Ennek részleteivel
kapcsolatban forduljon a rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
FWD/DND Setting (Hívásátirányítás/„Ne zavarj” beállítása)
Ha több vonal is a készülék rendelkezésére áll, nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza ki, hogy a(z) „FWD/
DND Setting” kiválasztása esetén mely vonalon legyen érvényben a beállítás.
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
Do Not Disturb
Beállítás
Ezzel a beállítással engedélyezheti a DND
(„Ne zavarj”) funkciót, ha szeretné az
összes bejövő hívást elutasítani.
On, Off
Off
FWD All
Ezzel a beállítással irányíthatja át az
összes bejövő hívást a megadott
hívószámra.
—
—
On, Off
Off
1–32 számjegy
—
On/Off
Ezzel a beállítással engedélyezheti, illetve
tilthatja le a(z) „FWD All” beállítást.
Phone Number
Ezzel a beállítással adhatja meg a
hívásátirányítási célállomás hívószámát,
amikor a(z) „FWD All” beállítás
engedélyezve van.
41
A telefon testreszabása
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
FWD Busy
Beállítás
Ezzel a beállítással irányíthatja át a bejövő
hívásokat a megadott hívószámra arra az
esetre, amikor a vonala folyamatban lévő
hívás miatt foglalt.
—
—
On/Off
Ezzel a beállítással engedélyezheti, illetve
tilthatja le a(z) „FWD Busy” beállítást.
On, Off
Off
Phone Number
Ezzel a beállítással adhatja meg a
hívásátirányítási célállomás hívószámát,
amikor a(z) „FWD Busy” beállítás
engedélyezve van.
1–32 számjegy
—
FWD No Ans
Ezzel a beállítással irányíthatja át a bejövő
hívásokat a megadott hívószámra, ha Ön
előre beállított számú csengetést követően
nem fogadja a hívást.
—
—
On/Off
Ezzel a beállítással engedélyezheti, illetve
tilthatja le a(z) „FWD No Ans” beállítást.
On, Off
Off
Phone Number
Ezzel a beállítással adhatja meg a
hívásátirányítási célállomás hívószámát,
amikor a(z) „FWD No Ans” beállítás
engedélyezve van.
1–32 számjegy
—
Ring count
Miután megadta a hívásátirányítási
célállomás hívószámát, adja meg, hogy
hány alkalommal csengessen a készülék,
mielőtt átirányítja a hívásokat.
0, 2–20
3
Megjegyzés:
R Ha a készülék KX-NS1000 alközponthoz van csatlakoztatva, a KX-NS1000 dokumentációjában tájékozódhat a
hívásátirányítás (FWD) és a „ne zavarj” (DND) funkció beállításaira vonatkozó tudnivalókról.
42
A telefon testreszabása
Language (Nyelv)
Beállítás
Language
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
Čeština
Dansk
Deutsch (DE)
English (UK)
English (US)
Español
Français
Français (Canada)
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Slovenčina
Svenska
Ελληνικά
Русский
Українська
English (US)
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
Ezzel a beállítással állíthatja be a dátumot
és az időt.
Dátum*1: nn/hh/éééé
vagy hh/nn/éééé
Idő*2: 00:00–23:59 vagy
12:00–11:59 de/du
—
Ezzel a beállítással választhatja ki a
kijelzőn használni kívánt nyelvet.
Date and Time (Dátum és idő)
Beállítás
Date and Time
*1 A [#] gomb megnyomásával válthat a dátumformátumok között.
*2 Ha a konfigurációs adatokban nincs meghatározva az időformátum, a [*] gomb megnyomásával válthat az
időformátumok (12 órás/24 órás) között.
Ha a konfigurációs adatokban az 12 órás időformátum van meghatározva, a [*] gomb megnyomásával válthat a
de/du beállítások között.
Megjegyzés:
R A nyári időszámítás az internetes felhasználói felületen keresztül programozható be. Ennek részleteivel
kapcsolatban forduljon a rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
43
A telefon testreszabása
Information Display (Információmegjelenítés)
Beállítás
Information Display
Leírás
Különféle információk megjelenítése a
készülékről. Nyomja meg a [ ] és a [ ]
gombot, ha szeretné megjeleníteni a
különféle beállításokat. A megjeleníthető
beállítások:
R Regisztráció állapota a
SIP-kiszolgálóban
R IP-cím
R Alhálózati maszk címe
R Alapértelmezett átjáró címe
R Az 1. DNS-szerver IP-címe
R A 2. DNS-szerver IP-címe
R ACS-állapot
R A kijelzőlezárás állapota
R A készülékszoftver verziója
R MAC-cím
Értéktartomány
Alapérték
—
—
Network Settings (Hálózati beállítások)
Fontos:
Az ebben a részben említett beállításokat célszerű a rendszergazdával vagy a forgalmazóval együtt megadni. A
hálózati beállítások az internetes felhasználói felületen keresztül is megadhatók (56. oldal). További tudnivalókért
forduljon a rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
Beállítás
Network
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
Itt adhatja meg az alapvető hálózati
beállításokat. Ha a „DHCP” lehetőséget
választja, azt is ki kell választania, hogy a
DNS-beállítás automatikusan vagy
manuálisan legyen-e konfigurálva. Ha a
„STATIC", lehetőséget választja,
manuálisan kell megadnia az IP-címet, az
alhálózati maszkot, az alapértelmezett
átjárót és a DNS-szervereket.
DHCP, STATIC
—
Manual, Automatic
Automatic
xxx.xxx.xxx.xxx
—
A DHCP kiválasztása esetén
44
DNS
Válassza ki, hogy automatikusan (azaz a
DHCP-kiszolgálótól) szeretné-e megkapni,
vagy manuálisan fogja majd megadni a
DNS-szerverek adatait.
A „Manual” lehetőség kiválasztása esetén
lásd a ”DNS1” és a „DNS2” beállításokat
ismertető részt alább.
DNS1*1 (csak
manuálisan
megadható
DNS-adatok)
Adja meg az elsődleges DNS-szerver
IP-címét.
A telefon testreszabása
Beállítás
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
Adja meg a másodlagos DNS-szerver
IP-címét.
Ha nincs szükség másodlagos
DNS-szerverre, hagyja üresen ezt a mezőt.
xxx.xxx.xxx.xxx
—
Adja meg a készülékhez rendelni kívánt
IP-címet.
xxx.xxx.xxx.xxx
—
Subnet mask*1
Adja meg a hálózat alhálózati maszkját.
xxx.xxx.xxx.xxx
—
Default Gateway*1
Adja meg a hálózathoz tartozó
alapértelmezett átjáró IP-címét.
xxx.xxx.xxx.xxx
—
DNS1*1
Adja meg az elsődleges DNS-szerver
IP-címét.
xxx.xxx.xxx.xxx
—
DNS2*1
Adja meg a másodlagos DNS-szerver
IP-címét.
Ha nincs szükség másodlagos
DNS-szerverre, hagyja üresen ezt a mezőt.
xxx.xxx.xxx.xxx
—
Itt adhatja meg a VLAN (virtuális helyi
hálózat) beállításait.
—
—
Enable VLAN
Itt választhatja ki, hogy engedélyezve
legyenek-e a VLAN-funkciók.
Yes, No
No
IP Phone
Ezzel a beállítással adhatja meg a
telefonszolgáltatások VLAN-hálózatban
való használatához szükséges
beállításokat.
—
—
VLAN ID
Ezzel a beállítással adhatja meg a VLAN
azonosítóját.
1–4094
2
Priority
Ezzel a beállítással adhatja meg
készülékről küldött csomagok prioritását.
0–7
7
Ezzel a beállítással adhatja meg a
számítógép VLAN-hálózatban való
használatához szükséges beállításokat.
—
—
VLAN ID
Ezzel a beállítással adhatja meg a VLAN
azonosítóját.
1–4094
1
Priority
Ezzel a beállítással adhatja meg
készülékről küldött csomagok prioritását.
0–7
0
Itt választhatja ki a kapcsolódási módot (a
kapcsolatsebességből és a kétirányú
módból álló kombinációt) a LAN-port és a
PC port számára.
—
—
Itt választhatja ki a LAN-port kapcsolódási
módját.
Auto, 10M-Full,
10M-Half, 100M-Full,
100M-Half
Auto
DNS2*1 (csak
manuálisan
megadható
DNS-adatok)
A STATIC kiválasztása esetén
IP Address*1
VLAN
PC (csak a
KX-UT123/
KX-UT133/
KX-UT136
típusnál)
Speed/Duplex
LAN port
45
A telefon testreszabása
Beállítás
PC port (csak a
KX-UT123/
KX-UT133/
KX-UT136
típusnál)
Embedded web*2
Leírás
Itt választhatja ki a PC port kapcsolódási
módját.
Ezzel a beállítással engedélyezheti, illetve
tilthatja le az internetes felhasználói
felületen keresztüli programozást.
Értéktartomány
Alapérték
Auto, 10M-Full,
10M-Half, 100M-Full,
100M-Half
Auto
On, Off
Off
*1 Nyomja meg a [ ] és a [ ] gombot, ha váltani kíván az elemek között.
*2 Ha a készülék KX-NS1000 alközponthoz van csatlakoztatva., ez a beállítás nem áll rendelkezésre.
Network Test (Hálózatellenőrzés)
Beállítás
Network Test
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
Itt ellenőrizheti, hogy a többi hálózati
eszköz (például SIP-kiszolgáló, útválasztók
és kapcsoló elosztók) válaszol-e a hálózati
kérelmekre. Ennek az elemnek a
kiválasztása esetén adja meg annak az
eszköznek az IP-címét, amelynek szeretné
tesztelni a kapcsolódási állapotát.
Ha valamelyik eszköz nem válaszol,
először ellenőrizze, a készülék hálózati
beállításait, és utána ellenőrizze az adott
eszköz hálózati beállításait és
kapcsolódási állapotát.
xxx.xxx.xxx.xxx
—
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
—
—
Leírás
Értéktartomány
Alapérték
Ezzel a beállítással jelenítheti meg a
jelenleg telepített készülékszoftver
verziószámát. Ha újabb verzió is elérhető,
annak a verziószáma is látható. Ebben az
esetben a(z) Update gomb megnyomásával
frissítheti a készülékszoftvert.
—
—
Restart (Újraindítás)
Beállítás
Restart
Ezzel a beállítással indíthatja újra a
készüléket (70. oldal).
Firmware version (Készülékszoftver verzió)
Beállítás
Firmware version
Megjegyzés:
R A telefonrendszer forgalmazója időről időre új szolgáltatásokat kínálhat, illetve elérhetővé teheti a készülék
szoftverének tökéletesített változatát. Ha az internetes felhasználói felületen a manuális mód van beállítva a
készülékszoftver frissítési módjaként, a(z) „Update version. Press OK.” tájékoztató felirat megjelenése
esetén le kell töltenie a frissítést. További tudnivalókért forduljon a rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
46
A telefon testreszabása
Call Block (Hívásblokkolás)
Beállítás
Call Block
Leírás
Itt tárolhatja azokat a telefonszámokat,
amelyekről blokkolni szeretné a bejövő
hívást. A tárolt számok természetesen
törölhetők.
Értéktartomány
Alapérték
—
—
Tárolás
1
2
Nyomja meg a(z)
Add
gombot.
Adja meg a blokkolni kívánt
telefonszámot, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
Szerkesztés
1
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ]
gombot, és válassza ki a szerkeszteni
kívánt, blokkolt telefonszámot.
2
3
Nyomja meg a(z)
Edit
gombot.
Szükség szerint szerkessze át a
telefonszámot, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
Törlés
1
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ]
gombot, és válassza ki a törölni
kívánt, blokkolt telefonszámot.
2
3
Nyomja meg a
Delete
gombot.
Válassza ki a(z) „Yes” elemet, majd
nyomja meg az [ENTER] gombot.
47
A telefon testreszabása
Karakterek bevitele
A hívógombok segítségével adhatja meg a karaktereket és a számokat. Mindegyik hívógombhoz több karakter
tartozik. (Az A, a B és a C például az 1-es gombhoz van rendelve.)
Adott karakter beviteléhez nyomja addig a hozzátartozó hívógombot, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter. Adott
gombhoz tartozó másik karakter beviteléhez előbb nyomja meg a [ ] gombot, és vigye jobbra a kurzort.
Példa
A „DESK” szó beviteléhez az alábbiak szerint nyomja meg a gombokat:
Bevitel:
(jobbra)
Kijelző:
Az egyes gombokhoz rendelt karakterekkel kapcsolatban lásd: “Karaktertáblázatok”, 50. oldal.
Karakterek törlése
A legutóbb bevitt karakter törléséhez nyomja meg a
Clear
gombot.
Megjegyzés:
R A teljes bevitt szöveg törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Váltás a nagybetűs és a kisbetűs írásmód között
A nagybetűs és a kisbetűs írásmód közötti váltáshoz nyomja meg az
Clear
A/a
gombot.
gombot.
A bevitt szöveg módosítása
A [ ] és a [ ] gombbal vigye a kurzort a szöveg módosítani kívánt részére. Majd az alábbiak szerint módosítsa a
szöveget:
R A kurzorral kiemelt karakter törléséhez nyomja meg a Clear gombot.
R Karakter beviteléhez a kurzorral jelölt helyre nyomja meg a megfelelő hívógombot.
R A kurzorral kiemelt karakter nagybetűs és kisbetűs írásmódja közötti váltáshoz nyomja meg az
48
A/a
gombot.
A telefon testreszabása
Megjegyzés:
R Ha már megadta a maximálisan bevihető számú karaktert, újabb karakter bevitelének hatására a rendszer felülírja
a kurzorral kiemelt karaktert.
R Ha a bevitt szövegek két vagy több sorosak, [ ] és a [ ] gombbal is mozgathatja a kurzort.
Karakterek beviteli módjai
A hat karakter-beviteli mód segítségével számos, különböző karaktert megadhat.
Az alábbi karakter-beviteli módok állnak rendelkezésre:
R Latin (ABC)
R Numerikus (0–9)
R Görög (ΑΒΓ)
R Bővített 1 (AÄÅ)
R Bővített 2 (SŚŠ)
R Cirill (АБВ)
Az egyes beviteli módokban elérhető karakterekkel kapcsolatba lásd: “Karaktertáblázatok”, 50. oldal.
Karakter-beviteli mód kiválasztása
1
2
3
Karakterek bevitele közben nyomja meg az
1/A/?
gombot.
Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza ki a kívánt karakter-beviteli módot.
Nyomja meg az [ENTER] gombot.
Megjegyzés:
R A megadni kívánt adatoktól függően nem mindig módosíthatja a karakter-beviteli módot. Telefonszám bevitele
esetén például csak a numerikus karakter-beviteli mód áll rendelkezésre.
49
A telefon testreszabása
Karaktertáblázatok
ABC (latin)
Gomb
Karakterek
Megjegyzés:
R Minden gombnál a felső sorban láthatók a nagybetűs írásmódban bevihető karakterek, az alsóban pedig a
kisbetűs írásmódban bevihető karakterek.
50
A telefon testreszabása
0–9 (numerikus)
Gomb
Karakterek
51
A telefon testreszabása
ΑΒΓ (görög)
Gomb
Karakterek
Megjegyzés:
R Minden gombnál a felső sorban láthatók a nagybetűs írásmódban bevihető karakterek, az alsóban pedig a
kisbetűs írásmódban bevihető karakterek.
52
A telefon testreszabása
AÄÅ (bővített latin 1)
Gomb
Karakterek
Megjegyzés:
R Minden gombnál a felső sorban láthatók a nagybetűs írásmódban bevihető karakterek, az alsóban pedig a
kisbetűs írásmódban bevihető karakterek.
53
A telefon testreszabása
SŚŠ (bővített latin 2)
Gomb
Karakterek
Megjegyzés:
R Minden gombnál a felső sorban láthatók a nagybetűs írásmódban bevihető karakterek, az alsóban pedig a
kisbetűs írásmódban bevihető karakterek.
54
A telefon testreszabása
АБВ (cirill)
Gomb
Karakterek
Megjegyzés:
R Minden gombnál a felső sorban láthatók a nagybetűs írásmódban bevihető karakterek, az alsóban pedig a
kisbetűs írásmódban bevihető karakterek.
55
A telefon testreszabása
Programozás az internetes
felhasználói felületen keresztül
A készülék egy internetes felhasználói felülettel is
rendelkezik a különféle beállítások és funkciók
programozására, beleértve azokat is, amelyek
közvetlenül a készüléken nem programozhatók. Az
alábbi listában látható néhány olyan hasznos funkció,
amely az internetes felhasználói felületen keresztül
programozható.
Ennek részleteivel kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
R Alapvető hálózati beállítások*1 (44. oldal)
R Felhasználói jelszó (a hozzáférést biztosító jelszó az
internetes felhasználói felülethez)
R A HTTP-hitelesítési beállítások
R Dátum- és időbeállítások*1 (43. oldal)
R Alapértelmezett kimenő vonal
R Elutasítandó telefonszámok*1 (47. oldal)
R Blokkolás hívófél-azonosító alapján
R Ismeretlen hívószámról érkező hívások blokkolása
R „Ne zavarj”*1 (41. oldal)
R Hívásátirányítás*1 (41. oldal)
R Programozható gombok beállításai (34. oldal) (DN,
egy gombnyomásos, fejbeszélő stb. Csak a
KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
R Billentyűhang
R Mellékállomási PIN kód
R Telefonkönyvben szereplő bejegyzések exportálása/
importálása (37. oldal)
*1 Ezek a beállítások közvetlenül a készülékről is
megadhatók.
Figyelem
R Valahányszor hozzá szeretne férni az internetes
felhasználói felülethez, engedélyeznie kell az
internetes programozást (46. oldal).
R Ha a készülék KX-NS1000 alközponthoz van
csatlakoztatva, az internetes felhasználói felületen
végezhető beprogramozás nem áll rendelkezésre.
56
Telepítés és beállítás
Telepítés és beállítás
Figyelem
R A Panasonic nem vállal felelősséget a dokumentációban jelölt helyes telepítéstől és működtetéstől eltérő módon,
helytelenül telepített és helytelenül működtetett készülékkel összefüggésben bekövetkező vagyoni károkért és
személyi sérülésekért.
A talp felerősítése/levétele
A talp felerősítése
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
1
2
Illessze be a talp rögzítőfüleit (1) a készülék befogó nyílásaiba.
Óvatosan nyomja a talpat az ábrán jelölt irányba, amíg a helyére nem pattan.
Ezzel felerősítette a talpat a felső, nagy dőlésszögű helyzetben.
A
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
1
2
Illessze be a talp rögzítőfüleit a készülék befogó nyílásaiba.
Óvatosan nyomja a talpat az ábrán jelölt irányba, amíg a helyére nem pattan.
Ezzel felerősítette a talpat.
A talp levétele
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
1
Két kézzel fogja meg a talpat.
57
Telepítés és beállítás
2
Óvatosan fordítsa a talpat az ábrán jelölt irányba, amíg szabaddá nem válik.
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
1
Miközben az ábrán látható módon, két kézzel nyomja a talp rögzítőfüleit, távolítsa el a talpat a nyilaknak
megfelelő irányban.
Átállítás a felső (nagy dőlésszögű) helyzetről az alsó (kis dőlésszögű) helyzetre (csak a KX-UT133/KX-UT136
rendszerek esetén)
58
Telepítés és beállítás
1
Miközben két kézzel befelé nyomja a talpnak az ábrán PUSH (Nyomja befelé) jelzéssel ellátott részeit, billentse
a talpat az ábrán jelölt irányba, amíg az alsó, kis dőlésszögű helyzetnek megfelelő pozícióban nem rögzül (2).
B
Átállítás az alsó, kis dőlésszögű pozícióból a felső, nagy dőlésszögű helyzetre (csak a KX-UT133/KX-UT136
típusnál)
1
Miközben két kézzel befelé nyomja a talpnak az ábrán PUSH (Nyomja befelé) jelzéssel ellátott részeit, billentse
a talpat az ábrán jelölt irányba, amíg a felső, nagy dőlésszögű helyzetnek megfelelő pozícióban nem rögzül
(1).
A
59
Telepítés és beállítás
Csatlakoztatások
Ebben a részben ismertetjük a készülék csatlakozópontjait (portjait) és csatlakozóit.
Hálózati adapter/LAN/PC csatlakoztatása
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
Opcionális hálózati adapter
Egy kapcsoló hub-hoz
PC-hez
Ethernet kábelek
Egy kézibeszélő
jack-hez (kézibeszélő)
A
B
Tartó
AC adapter
Fejbeszélő
A EHS jack
B Fejbeszélő jack
Kézibeszélő
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
Opcionális hálózati adapter
Egy kapcsoló hub-hoz
PC-hez (csak a KX-UT123)
Ethernet kábelek
Egy kézibeszélő
jack-hez (kézibeszélő)
Tartó
AC adapter
Kézibeszélő
Fejbeszélő
Vigyázat:
Opcionális hálózati adapter
R Az alábbi Panasonic gyártmányú hálózati adaptereket használja:
– A KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X típusnál:
KX-A239AL (PQLV206AL)/KX-A239BX (PQLV206CE)/KX-A239UK (PQLV206E)/KX-A239X (PQLV206)
– A KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE típusnál:
KX-A239CE (PQLV206CE)
– A KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU típusnál:
KX-A239BX (PQLV206CE)
– A Malajziában, Szingapúrban, Hongkongban és Szaúd-Arábiában élő felhasználóknak szóló tájékoztató:
60
Telepítés és beállítás
KX-A239EJ (PQLV206E)
R A hálózati adapter szolgál fő megszakító eszközként. Gondoskodjon arról, hogy a hálózati csatlakozóaljzat a
készülék közelében és könnyen elérhető helyen legyen.
Fejbeszélő csatlakoztatása esetén
R A csatlakozók épségének megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy használat közben a fejbeszélő zsinórja
maradjon laza, és ne feszüljön.
R Az eszközöket az EHS-csatlakozóval vagy a fejbeszélő csatlakozójával összekötő zsinórok hossza ne haladja meg
a 3 métert.
Figyelem
Az alábbi fejbeszélők használhatók a készülékkel. (Nem feltétlenül működik mindegyik művelet az összes
fejbeszélővel.)
R A KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X típusnál:
– Vezetékes fejbeszélők
Panasonic KX-TCA400, KX-TCA430, RP-TCA400 és RP-TCA430
– EHS-fejbeszélők (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
A kiválasztott Plantronics® gyártmányú fejbeszélők
R A KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE típusnál:
– Vezetékes fejbeszélők
Panasonic RP-TCA400 és RP-TCA430
– EHS-fejbeszélők (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
A kiválasztott Plantronics gyártmányú fejbeszélők
R A KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU típusnál:
– Vezetékes fejbeszélők
Panasonic RP-TCA400 és RP-TCA430
– EHS-fejbeszélők (csak a KX-UT133/KX-UT136 típusnál)
A kiválasztott Plantronics gyártmányú fejbeszélők
Az alábbi weboldalakon naprakész információkat találhat azokról a fejbeszélőkről, amelyeknek vizsgálták a
készülékkel való együttműködését:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone
Tanács (külön kapható ) Ethernet kábelek kiválasztásához
R Használjon rugalmas, kiváló minőségű, akadásmentes kialakítású (törésgátlóval ellátott) kábeleket. Ne használjon
olyan szigetelőborítású kábeleket, amelyek hajlítás hatására elhasadhatnak vagy megrepedhetnek.
A kábelek sérülésének megelőzése érdekében olyan kábeleket használjon, amelyek nem állnak ki a készülék
aljából.
Az alábbi ábrának megfelelően csatlakoztassa a kábeleket.
Hibás
Ethernet kábel
Helyes
Ethernet kábel
60 mm vagy
kevesebb
R Legfeljebb 6,5 mm átmérőjű, egyenes CAT 5 (vagy felsőbb kategóriájú) Ethernet kábelt használjon (külön kapható).
61
Telepítés és beállítás
Ha kapcsoló elosztóhoz csatlakoztatja a készüléket
R Ha van PoE-tápforrás, a hálózati adapterre nincs szükség.
R A készülék megfelel a PoE Class 2 Ethernet-kábeles tápellátási szabványnak.
Ha számítógéphez csatlakoztatja a készüléket
R A PC portra csak számítógép csatlakoztatható. Más SIP-telefonok, valamint hálózati eszközök (például útválasztók
és kapcsoló elosztók) nem csatlakoztathatók erre a portra.
R A PC port nem szolgáltat Ethernet-kábeles tápellátást a csatlakoztatott eszközök számára.
Amikor a kábeleket vagy a hálózati adaptert csatlakoztatja a készülékhez
R A csatlakozók épségének megőrzése érdekében mindig rögzítse az Ethernet kábeleket és a hálózati adapter
zsinórját.
62
Telepítés és beállítás
Összeköttetés kézibeszélővel
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
63
Telepítés és beállítás
Falra szerelés
Falra szerelés előtt
A készülék falra szerelése előtt le kell róla venni a talpat. Bővebben lásd: “A talp levétele”, 57. oldal.
A készülék falra szerelése
Figyelmeztetés:
R Csak az ebben a részben ismertetett módnak megfelelően szerelje fel a készüléket.
R Győződjön meg arról, hogy a készülék tartására kiszemelt falszakasz elég erős ahhoz, hogy megtartsa a
(körülbelül 1,09 kg tömegű) készüléket.
Ha nem, meg kell erősíteni a falat.
R Csak az opcionális falikonzol-készletet használja a készülékkel. A falikonzol-készlet a szükséges csavarokat,
alátétkarikákat és a falikonzolt tartalmazza.
R Ügyeljen arra, hogy amikor behajtja a csavarokat a falba, azok ne érjenek a falban futó fémlécekhez, fémhálókhoz
vagy fémlemezekhez.
R Ha már nem használja a készüléket, szerelje le a falról.
Vigyázat:
R A kábelek legyenek biztonságosan a falhoz erősítve.
1
64
Illessze a falikonzol (KX-UT133/KX-UT136 típusnál) 5, illetve (KX-UT113/KX-UT123 típusnál) 3 fülét a készülék
alján erre a célra kialakított nyílásokba, majd tolja a nyílnak megfelelő irányba a falikonzolt, amíg a helyére nem
kattan.
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
Telepítés és beállítás
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
2
1 csavarral erősítse a falikonzolt a készülék aljához. (Ajánlott nyomaték: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] és 0,6 N·m
[6,12 kgf·cm] között)
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
3
Az alábbi ábrának megfelelően csatlakoztassa a kábeleket a készülékhez, és vezesse át őket a falikonzolon.
A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd: “Csatlakoztatások”, 60. oldal.
65
Telepítés és beállítás
Megjegyzés:
R A kábelek a készülék alja felől is átvezethetők.
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
Ethernet kábelek
AC adapter
40 mm vagy
kevesebb
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
Ethernet kábelek
AC adapter
40 mm vagy
kevesebb
4
Hajtsa be a 2 csavart a falba, egymástól 83 mm vagy 100 mm távolságra, majd helyezze fel a készüléket a falra.
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál:
83 mm
100 mm
Alátét
Eddig a pontig
hajtsa be a
csavart.
66
Telepítés és beállítás
A KX-UT113/KX-UT123 típusnál:
83 mm
100 mm
Alátét
Eddig a pontig
hajtsa be a
csavart.
Megjegyzés:
R Az útmutató végén található egy falra szerelési sablon.
R A kézibeszélő rögzítésével kapcsolatban lásd: “A kézibeszélő felakasztása”, 68. oldal.
67
Telepítés és beállítás
A kézibeszélő felakasztása
A kézibeszélő az alábbi módokon akasztható fel.
A kézibeszélő felakasztása beszélgetés közben
1
Akassza a kézibeszélőt a készülék felső szélére.
A kézibeszélő felakasztása falra szerelt készülék esetén
1
Vegye ki a kézibeszélő akasztóját a nyílásból.
2
Fordítsa fejjel lefelé.
3
Csúsztassa vissza kattanásig a kézibeszélő akasztóját a nyílásba.
4
A kézibeszélő akkor van biztonságosan felakasztva, ha a helyén (a villán) van.
68
Telepítés és beállítás
Fejbeszélő használata
A készülék beállítása
A KX-UT133/KX-UT136 típusnál: ha fejbeszélőt
csatlakoztat a készülékhez, a fejbeszélő gombbal
(programozható gombbal) engedélyeznie kell a
fejbeszélő üzemmódot.
A fejbeszélő üzemmód engedélyezéséhez nyomja meg
a fejbeszélő gombot (programozható gombot).
Fejbeszélő módban az [SP-PHONE/ ] gombbal lehet
bontani és hurkot zárni.
Ebben a részben ismertetjük a készülék indításakor
megadható beállításokat.
Híváskezdeményezés fejbeszélő használatakor
1
2
3
4
Nyomja meg az [SP-PHONE/
] gombot.
Adja meg a hívni kívánt számot.
Indítási menü
Nyomja meg az [ENTER] gombot, vagy várjon
néhány másodpercet a tárcsázandó számra.
Az alábbi indítási beállítások adhatók meg:
1. Information Display (44. oldal)
Különféle információk megjelenítése a készülékről.
2. Network Settings (44. oldal)
IP-cím hozzárendelése a készülékhez hálózathoz
való csatlakoztatás és hálózatban való használat
érdekében.
3. Network Test (46. oldal)
A hálózati eszközök (például SIP-kiszolgáló,
útválasztók és kapcsoló elosztók) kapcsolódási
állapotának ellenőrzése.
4. ECO Mode (40. oldal)
A TAKARÉKOS üzemmód engedélyezése
5. Language (43. oldal)
Ha nem angol nyelvű felületet szeretne használni,
módosíthatja a nyelvi beállításokat.
6. Restart (46. oldal)
A készülék újraindítása az új beállítások érvénybe
léptetéséhez.
7. Firmware version (46. oldal)
A készülékszoftver verziójának ellenőrzése.
A hívás befejezéséhez nyomja meg az [SP-PHONE/
] gombot.
Hívásfogadás fejbeszélő használatakor
1
2
Hozzáférés az indítási beállításokhoz
1. Csatlakoztassa a készüléket egy (PoE kompatibilis)
táplálást biztosító Ethernet kábelre, vagy a
tápláláshoz használjon opcionális hálózati adaptert.
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
3. Az indítási képernyőn nyomja meg a Setup gombot.
4. Válassza ki azt az elemet, amelynek szeretné
megadni a beállításait.
Nyomja meg az [SP-PHONE/
] gombot.
A hívás befejezéséhez nyomja meg az [SP-PHONE/
] gombot.
Megjegyzés:
R A fejbeszélő csatlakoztatásával kapcsolatban lásd:
“Csatlakoztatások”, 60. oldal.
R A KX-UT113/KX-UT123 típusnál: ha fejbeszélőt
csatlakoztat a készülékhez, a rendszer
automatikusan engedélyezi a fejbeszélő módot.
R A fejbeszélő gomb kijelzője az alábbiak szerint
tájékoztat az állapotról:
Nem világít: a fejbeszélő mód kikapcsolva
Pirosan világít: a fejbeszélő mód bekapcsolva
R Programozható gomb fejbeszélő gombként való
beállításával kapcsolatban forduljon a
rendszergazdához vagy a forgalmazóhoz.
69
Telepítés és beállítás
A készülék karbantartása
A készülék inicializálása
A készülék inicializálásával visszaállíthatja néhány vagy
az összes beállítás alapértelmezett értékét. Ennek
részleteivel kapcsolatban forduljon a rendszergazdához
vagy a forgalmazóhoz.
A készülék újraindítása
Ha az internetes felhasználói felületen vagy a
konfigurációs fájl alapján végzett programozáskor
módosítják a készülék valamelyik beállítását, újra kell
indítani a készüléket.
1. A készenléti üzemmódban lévő készüléken nyomja
meg a Setting gombot.
2. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Restart” elemet, majd nyomja meg az
[ENTER] gombot.
3. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, és válassza
ki a(z) „Yes” elemet, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot.
R Visszavonáshoz válassza a „No” lehetőséget.
A készülék tisztítása
Tisztításként rendszeresen törölje át a készüléket puha,
száraz ruhával.
A készülék tisztításakor tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket.
A kijelző tisztításakor
R Csak az alábbi anyagfajtákkal tisztítsa a kijelzőt:
– Puha, száraz ruha
– Nagyon kis mennyiségű, semleges kémhatású
tisztítószeres vagy etanolos oldatba mártott puha
ruha
70
R Törlés közben ne fejtsen ki túl nagy erőt, és ne
dörzsölje a készüléket.
A készülékház tisztításakor
R A készülék károsodásának megelőzése érdekében a
tisztítás előtt húzza ki az Ethernet kábelt és az
összes többi kábelt a készülékből. Ha a készülék
hálózati adapterről kapja az áramot, tisztítás előtt
húzza ki a hálózati adaptert a fali csatlakozóaljzatból,
a zsinórját pedig a készülékből.
R Ha a készülék nagyon beszennyeződik, tegyen híg
konyhai tisztítószert egy puha ruhára, facsarja ki
alaposan a ruhát, majd törölje le vele a készüléket.
Végül puha, száraz ruhával törölje szárazra a
készüléket.
R A készülék károsodásának és kifakulásának
elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket az
alábbi anyagokkal, illetve olyan tisztítószerekkel,
amelyek tartalmazzák az alábbi anyagok közül
valamelyiket:
– Ásványolaj
– Súrolópor
– Alkohol
– Festékhígító
– Benzin
– Viasz
– Meleg víz
– Szappanpor
R Vegyi tisztítószerek használatakor tartsa be a címkén
szereplő utasításokat.
Függelék
Műszaki adatok
Jellemző
Kijelző
Programozható
gombok
Műszaki adatok
KX-UT113
KX-UT123
KX-UT133
KX-UT136
3 soros
(háttérvilágítás
nélkül)
3 soros,
háttérvilágítással
3 soros,
háttérvilágítással
6 soros,
háttérvilágítással
—
—
24
24
VoIP kapcsolódási mód
SIP
VoIP-audiokodek
G.722, G.711, G.729A, G.726
Ethernet-illesztő
10Base-T/100Base-TX
IP-címzési mód
Automatikus (DHCP), manuális (statikus)
Hangszóró
1
Mikrofon
1
Ethernet port (LAN)
1 (RJ45)
2 (RJ45)
EHS-csatlakozó
Méretek
(szélesség ´ mélység
´ magasság; a
kézibeszélő a villán, a
talp a helyén)
Tömeg
(kézibeszélővel, a
kézibeszélő zsinórral
és a talppal)
PoE
Energiafogyasztás
2 (RJ45)
2 (RJ45)
1 (ø 2,5 mm)
Fejbeszélő-csatlakozó
—
—
205 mm ´ 160 mm ´ 170 mm
860 g
1 (ø 3,5 mm, csak
EHS-csatlakozáshoz)
1 (ø 3,5 mm, csak
EHS-csatlakozáshoz)
Felső, nagy dőlésszögű helyzet:
267 mm ´ 170 mm ´ 180 mm
Alsó, kis dőlésszögű helyzet:
267 mm ´ 187 mm ´ 155 mm
870 g
1120 g
1120 g
IEEE 802.3af szabványnak megfelelő
PoE
Készenlétben: kb. 1,8 W (TAKARÉKOS üzemmód kikapcsolva), kb. 1,3 W
(TAKARÉKOS üzemmód bekapcsolva)
Beszélgetés közben: kb. 2 W (TAKARÉKOS üzemmód kikapcsolva), kb. 1,5 W
(TAKARÉKOS üzemmód bekapcsolva)
Hálózati adapter
Készenlétben: kb. 1,6 W (TAKARÉKOS üzemmód kikapcsolva), kb. 1 W (TAKARÉKOS
üzemmód bekapcsolva)
Beszélgetés közben: kb. 2 W (TAKARÉKOS üzemmód kikapcsolva), kb. 1,5 W
(TAKARÉKOS üzemmód bekapcsolva)
Maximális
energiafogyasztás
Üzemeltetési
környezet
6W
0 °C és 40 °C között
71
Függelék
Hibaelhárítás
A leggyakoribb problémák és megoldásaik
Általános használat
Probléma
A kijelző üres.
A kijelzések nem látszanak jól.
Lehetséges ok és megoldás
Hivatkozás
R A készülék nem kap áramot.
→ A készülék áramkimaradás esetén nem működik.
Győződjön meg arról, hogy a PoE-áramot
szolgáltató készülék kap áramot, és az Ethernet
kábel megfelelően van csatlakoztatva. Ha
hálózati adapter van csatlakoztatva a
készülékhez, győződjön meg arról, hogy a
hálózati adapter megfelelően van csatlakoztatva,
és kap áramot.
60. oldal
R Túl gyenge a kijelző kontrasztja.
→ Állítsa be a kijelző kontrasztját.
41. oldal
A készülék nem megfelelően működik. R A kábelek vagy zsinórok nincsenek megfelelően
csatlakoztatva.
→ Ellenőrizze az összes csatlakozást.
60. oldal
R Nem megfelelőek a kapcsolat beállításai.
→ Forduljon a rendszergazdához, és győződjön
meg arról, hogy megfelelőek-e a beállítások.
→ Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a
forgalmazóhoz.
38. oldal
R Hiba történt.
→ Indítsa újra a készüléket.
70. oldal
A(z)
ikon látható a képernyőn.
R A SIP-kiszolgálóban elveszett a regisztráció.
→ Forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
—
Nem hallatszik tárcsázási hang.
R Győződjön meg arról, hogy a LAN kábel
megfelelően van csatlakoztatva.
60. oldal
Nem sikerül megszüntetni a kijelző
lezárását.
R A megadott PIN kód hibás.
→ Forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
—
Elfelejtette a PIN kódot.
R Forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
—
Nem megfelelő dátum és idő látszik a
készüléken.
R Állítsa be a dátumot és az időt a készüléken.
Az üzenet/csengetés kijelző világít.
R Hangüzenete érkezett, miközben beszélgetett a
telefonon, vagy amikor nem volt az íróasztala
közelében.
→ Hallgassa meg a hangüzenetet.
72
43. oldal
32. oldal
Függelék
Híváskezdeményezés és -fogadás
Probléma
Lehetséges ok és megoldás
Hivatkozás
Nem lehet hívásokat kezdeményezni.
R A telefonrendszer/telefonszolgáltató letiltotta a
szolgáltatást a készüléken.
→ Ha az Information Display
(Információmegjelenítés) képernyőn (44. oldal)
a „Not registered” látható a „Status”
kijelzésnél, forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
—
R Nem jól adta meg a telefonszámot.
→ Győződjön meg arról, hogy jól adta meg a hívni
kívánt fél telefonszámát.
→ Forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
25. oldal
R A készülék a készülékszoftverhez való frissítést tölt
le.
→ Frissítések letöltése közben nem lehet hívást
kezdeményezni. Várja meg, amíg a frissítés
befejeződik, és utána próbálja újra a hívást.
—
R A készülék éppen importálja vagy exportálja a
telefonkönyv-listát.
→ Várja meg, amíg a művelet befejeződik.
→ Forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
—
Nem kezdeményezhetők távolsági
hívások.
R A telefonszolgáltató nem engedélyezi a távolsági
hívásokat.
→ Győződjön meg arról, hogy előfizetett a távolsági
hívásokra a telefontársaságnál.
—
A készülék nem csenget, ha hívás
érkezik.
R A csengetés ki van kapcsolva.
→ Nyomja meg a [ ] gombot hívás érkezésekor,
vagy módosítsa a csengetési hangerő beállítását.
40. oldal
Külső féllel történő beszélgetés
közben megszakad a vonal.
R Lehet, hogy a telefonrendszer/telefonszolgáltató
időkorlátot állított be a külső hívásokra.
→ Szükség esetén konzultáljon a forgalmazóval az
időkorlát növelése érdekében.
—
Lehetséges ok és megoldás
Hivatkozás
Hangminőség
Probléma
A másik fél nem hallja az Ön hangját.
R A készülék el van némítva.
→ Nyomja meg a [MUTE/ ] gombot a némítás
megszüntetéséhez.
31. oldal
R A kihangosítás használatakor a tárgyak
eltakarhatják a mikrofont.
→ Beszélgetés közben ne takarja el a készülék
mikrofonját. Beszélgetés közben tartsa távol a
kezét, valamint a mindennapi tárgyakat
(iratgyűjtőket, csészéket, kávéskannákat stb.) a
készüléktől.
—
73
Függelék
Probléma
A hang megszakad; saját magát hallja
a hangszórón keresztül.
Lehetséges ok és megoldás
Hivatkozás
R Túl messze van a mikrofontól.
→ Beszéljen közelebbről a mikrofonba.
—
R A környezet nem alkalmas a kihangosítós
beszélgetésekre.
→ Ne használja a készüléket kivetítők,
légkondicionáló berendezések, ventilátorok és
egyéb, hallható vagy elektromos zajt kibocsátó
eszközök 2 méternél közelebbi környezetében.
→ Ha ablakos helyiségben használja a készüléket,
a visszhangosodás megelőzése érdekében
húzza be a függönyöket/rolettákat.
→ Csendes környezetben használja a készüléket.
—
R Beszélgetés közben elmozdította a készüléket.
→ Beszélgetés közben ne mozgassa a készüléket.
—
R Tárgyak takarják a mikrofont.
→ Beszélgetés közben ne takarja el a készüléket.
Beszélgetés közben tartsa távol a kezét, valamint
a mindennapi tárgyakat (iratgyűjtőket, csészéket,
kávéskannákat stb.) a készüléktől.
—
R A másik fél váltakozó kétirányú kihangosítót használ.
→ Ha a másik fél half-duplex (egyirányú)
kihangosítót használ, a hang időnként
megszakadhat beszélgetés közben. A hang
akkor lesz a legjobb minőségű, ha a másik fél
full-duplex (kétirányú) kihangosítót használ.
—
Lehetséges ok és megoldás
Hivatkozás
Telefonkönyv-lista
Probléma
Nem lehet hozzáadni több bejegyzést
a telefonkönyv-listához, vagy nem
szerkeszthetők a bejegyzések.
74
R A telefonkönyv-lista megtelt.
→ Törölje a szükségtelen bejegyzéseket. A
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 típusnál
összesen 500, a KX-UT113 típusnál pedig
összesen 100 bejegyzés lehet a telefonkönyv
listájában.
36. oldal
Függelék
Hibaüzenetek
Működés közben hibaüzenetek jelenhetnek meg a készülék kijelzőjén. Az alábbi táblázat felsorolja ezeket az
üzeneteket valamint lehetséges okaikat és megoldásaikat.
Üzenet
IP address collision
Illegal IP address
Invalid IP address
Lehetséges ok és megoldás
R Nem megfelelőek a készülék hálózati beállításai.
→ Forduljon a rendszergazdához vagy a
forgalmazóhoz.
Hivatkozás
—
Check LAN cable.
R A LAN kábel nincs csatlakoztatva.
→ Ellenőrizze az összes csatlakozást.
60. oldal
Memory Full
R A készülék nem tud újabb bejegyzést tárolni a
telefonkönyv vagy a hívásblokkolási listában, mert a
telefonkönyv vagy a hívásblokkolási lista megtelt.
→ Törölje a szükségtelen bejegyzéseket.
37. oldal
R A telefonkönyv vagy a hívásblokkolási lista nem
tartalmaz bejegyzést.
→ Tárolja el a kívánt bejegyzéseket a telefonkönyv
vagy a hívásblokkolási listában.
36. oldal
28. oldal
R Még folyamatban van a készülék indítása.
→ Ha sok bejegyzés van a telefonkönyv listájában,
a készülék indulása tovább tart. Ez rendes
működés.
—
No Entries
Please wait…
75
Függelék
Átdolgozási előzmények
Szoftver fájl verzió: 01.025
Módosított tartalom
R “Egy résztvevő eltávolítása a konferenciából”, 31. oldal
R “Ringer (Csengő)”, 40. oldal
R “A készülék inicializálása”, 70. oldal
76
Nyílt forráskódú szoftverek
Nyílt forráskódú szoftverek
A termék egyes részei nyílt forráskódú szoftvereket használnak. Az ilyen szoftverekre a vonatkozó feltételek
érvényesek. A Panasonic nem szolgál felvilágosítással az alábbi szerzői jogi és licencelési tájékoztató tartalmával
kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
<<NetBSD kernel>>
This product uses a part of NetBSD kernel.
The use of a part of NetBSD kernel is based on the typical BSD style
license below.
Copyright (c)
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
However, parts of the NetBSD Kernel are provided with the following copyright notices.
Copyright (c) 1980, 1983, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1985, 1986, 1988, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
77
Nyílt forráskódú szoftverek
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1983, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 Regents of the University of California. All rights reserved
Copyright (c) 1988 Stephen Deering.
Copyright (c) 1988 University of Utah.
Copyright (c) 1988, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 Adam Glass
Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Gordon W. Ross
Copyright (c) 1994 Winning Strategies, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 John S. Dyson All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matt Thomas. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matthew R. Green. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Paul Kranenburg
Copyright (c) 1996, 1997, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996, 2000 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1996,1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1996-1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1997 Jonathan Stone and Jason R. Thorpe. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Christos Zoulas. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Manuel Bouyer. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997,98 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1997-2000 Sony Computer Science Laboratories Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997-2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <[email protected]> All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1999 WIDE Project. All rights reserved.
78
Nyílt forráskódú szoftverek
Copyright (c) 1999, 2000 Jason L. Wright ([email protected]) All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000, 2001, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved.
Copyright 2001 Wasabi Systems, Inc. All rights reserved.
Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.
Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.
Copyright (c) 1983, 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1989 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Gardner Buchanan <[email protected]> All rights reserved.
Parts of the NetBSD Kernel are provided with the licenses that are slightly different from the
above Berkeley-formed license. Please refer the source code of the NetBSD Kernel about the details.
The source code of the NetBSD Kernel is provided by the NetBSD CVS Repositories
(http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/), and this product includes parts of the source code in the
following directories.
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/kern/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/net/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/netinet/
<<MD5>>
This software uses the Source Code of RSA Data Security, Inc. described in the
RFC1321 (MD5 Message-Digest Algorithm).
----------------------------------------------------------------Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it
is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided
that such works are identified as "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
the merchantability of this software or the suitability of this
software for any particular purpose. It is provided "as is"
without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this
documentation and/or software.
----------------------------------------------------------------<<MT19937>>
The MT19937 software that Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto developed
is contained, and this product shall be used subject to the following
license conditions.
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
79
Nyílt forráskódú szoftverek
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<<thttpd>>
The thttpd software that ACME Labs developed is contained, and this product
shall be used subject to the following license conditions.
Copyright 1995,1998,1999,2000 by Jef Poskanzer <[email protected]>.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
80
Tárgymutató
Tárgymutató
#
A
Á
A
B
C
D
E
F
„Ne zavarj”: 33
A kézibeszélő akasztója: 16
ACD programozható gomb: 35
ACD-csoport: 34
Állapotjelző ikonok: 20
Átadás: 30
Átirányítás: 33
AUTO ANSWER/MUTE gomb: 17
Automatikus híváselosztási csoport ® ACD: 34
Automatikus hívásfogadás: 27
Back Light (beállítása): 41
Beállítás: 57
Kezdeti beállítások: 69
Beállítások: 38
Hozzáférés: 38
Bejelentkezés (csoportba): 34
BLF programozható gomb: 35
Call Block (beállítása): 47
CANCEL gomb: 17
CONFERENCE gomb: 16
Csatlakoztatások: 60
Cseng
Hangerő-beállítás: 24
Csoport, bejelentkezés/kijelentkezés: 34
Date and Time (beállítása): 43
DC-csatlakozó: 19
Default Gateway (beállítása): 45
Display Lock (beállítása): 41
DN programozható gomb: 34
DNS (beállítása): 44
DNS1 (beállítása): 44, 45
DNS2 (beállítása): 45
Do Not Disturb (beállítása): 41
ECO Mode (beállítása): 40
Egy gombnyomásos programozható gomb: 34
Egy gombnyomásos tárcsázás: 26
EHS-csatlakozó: 18
EHS-fejbeszélők: 61
Electronic Hook Switch ® EHS: 61
Embedded web (beállítása): 46
Enable VLAN (beállítása): 45
ENTER gomb: 16
Falikonzol-készlet: 11
Falra szerelés: 64
Fejbeszélő: 61
Hangerő: 24
Használat: 69
Programozható gomb: 34
Fejbeszélő-csatlakozó: 18
Felhasználói beállítások: 38
G
H
I
K
Firmware version (beállítása): 46
FLASH/RECALL gomb: 17
Foglaltsági tabló ® BLF: 35
FORWARD/DO NOT DISTURB gomb: 16
Funkciógombok: 16, 21
Ikonok: 20, 21
FWD All (beállítása): 41
FWD Busy (beállítása): 42
FWD No Ans (beállítása): 42
Görgetésjelző: 20
Hálózati adapter: 11
Csatlakoztatás: 60
Hangerő: 24
Hangostelefon (kihangosított) üzemmód: 23
Hangszóró
Hangerő: 24
Háromrésztvevős konferenciahívás: 31
HEADSET gomb: 17
Helyi konferenciahívás három résztvevővel: 31
Hibaelhárítás: 72
Hibaüzenetek: 75
Hívásátadás: 30
Hívásátadás egy gombnyomással: 30
Hívásátirányítás: 33
Híváskezdeményezés
Hívás: 25
Hívások
A hívásnaplókból: 26
A telefonkönyv-listából: 25
Elutasítás: 27
Fogadás: 27
Kezdeményezés: 25
Nem fogadott: 33
Tartásba tétel: 29
Újratárcsázás: 26
Hívások elutasítása: 27
Hívások fogadása: 27
Hívások kezdeményezése: 25
Hívásvárakoztatás: 29
Hívó/hívott fél váltogatása: 30
Hívószám ® DN: 34
HOLD gomb: 17
Indítási menü: 69
Information Display (beállítása): 44
Inicializálás: 70
IP Address (beállítása): 45
IP Phone (beállítása): 45
Karakterek bevitele: 48
Karbantartás: 70
Keresés, telefonkönyv-lista: 25
Kezelőszervek: 12
Alulnézet: 19
Bal oldali nézet: 18
81
Tárgymutató
L
M
N
P
R
S
T
82
Elölnézet: 12
Kézibeszélő: 11
Csatlakoztatás: 63
Felakasztás: 68
Hangerő: 24
Kézibeszélő csatlakozó: 19
Kézibeszélő-zsinór: 11
Kihangosítás (SP-PHONE) gomb: 17
Kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett: 23
Kijelentkezés (csoportból): 34
Kijelző: 16
Kontraszt: 41
Konferenciahívás: 31
LAN port (beállítása): 45
Language (beállítása): 43
LAN-kapcsolat: 60
LAN-port: 19
LCD (folyadékkristályos kijelző): 16
LCD Contrast (beállítása): 41
Mellékállomási hívószám: 23
MESSAGE gomb: 17
Mikrofon: 17
Műszaki adatok: 71
MUTE/AUTO ANSWER gomb: 17
Navigátor gomb: 16
Nem fogadott hívások: 33
Network (beállítása): 44
Network Test (beállítása): 46
PC (beállítása): 45
PC port: 19
PC port (beállítása): 46
PC-kapcsolat: 60
Priority (beállítása): 45
Programozás az internetes felhasználói felületen
keresztül: 56
Programozás, internetes felhasználói felület: 56
Programozható gombok: 17, 34
REDIAL gomb: 16
Restart (beállítása): 46
Ring count (beállítása): 42
Ringer (beállítása): 40
Ringer Volume (beállítása): 40
Ringtone (beállítása): 40
Speed/Duplex (beállítása): 45
SP-PHONE (kihangosítás) gomb: 17
Subnet mask (beállítása): 45
Talp: 11
Beállítás: 58
Felerősítés: 57
Levétel: 57
Tárcsázás: 25
Tartásba tétel: 29
Tartozékok: 11
Ú
U
Ü
V
Telefonkönyv-lista
Exportálás: 37
Hozzáadás: 36
Importálás: 37
Keresés: 25, 37
Szerkesztés: 36
Törlés: 37
Telepítés: 57
Tisztítás: 70
TRANSFER gomb: 17
Újraindítás: 70
Újratárcsázás: 26
Utolsó szám újratárcsázása: 26
Üzenet/csengetés kijelző: 16
Üzenetek, ellenőrzés: 32
VLAN (beállítása): 45
VLAN ID (beállítása): 45
Ide csavarjon be egy csavart.
FALRA SZERELÉSI MŰVELET
1. Hajtsa be a csavarokat a jelzett módon.
2. Akassza a készüléket a csavarfejekre.
100 mm
83 mm
Megjegyzés:
Ellenőrizze, hogy a nyomtatási méret
megfeleljen az oldal méretének. Ha a
sablon mérete kissé eltér a megadott
méretektől, akkor használjon
mérőszalagot.
Az egyikbe csavarjon be egy csavart.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone
Szerzői jog:
Jelen útmutató szerzői jogával a Panasonic System Networks Co., Ltd. rendelkezik, és kizárólag
belső használatra nyomtatható ki. Ettől a felhasználástól eltekintve, a szerzői jogra vonatkozó
törvények értelmében, a kézikönyv egészének vagy akár csak egy részének bármilyen más
formában való reprodukálása tilos a Panasonic System Networks Co., Ltd. előzetes, írásos
engedélye nélkül.
Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012
PNQX5667ZA DD0412MK0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement