Panasonic KXF2680E Operating instructions

Panasonic KXF2680E Operating instructions
Faxovÿ pâístroj
s telefonním záznamníkem
KX-F2680CE
KX-F2780CE
Uƒivatelská pâíruçka
Obsah
Instalace a pâipojení RRRR str. 6
Pâíprava k provozu RRRR str. 11
Základy obsluhyRRRRRR str. 16
Dal¢í funkceRRRRRRRR str. 31
Dâíve neƒ zaçnete svûj novÿ pâístroj pouƒívat,
pâeçtête si prosím pokyny uvedené v této
pâíruçce a uschovejte si ji pro budoucí potâebu.
Odstrañování závad a
bêƒná údrƒba RRRRRR str. 65
Obecné informace RRRRR str. 73
Dêkujeme vám, ƒe jste si koupili faxovÿ pâístroj s telefonním záznamníkem od firmy
Panasonic.
Pro budoucí potâebu
Datum koupê
Sériové çíslo
(je uvedeno na spodku pâístroje)
Jméno a adresa prodejce
Telefonní çíslo prodejce
Rozdíly mezi typy
Typové çíslo
KX-F2780
KX-F2680
Automatické odstâihování
papíru
ano
ne
Hlasovÿ prûvodce
ano
ne
¡Pâípona „CE“ typového çísla je v této pâíruçce vynechána.
¡Ilustrace na titulu zobrazuje typ KX-F2780.
¡Vêt¢ina ilustrací v pâíruçce zobrazuje typ KX-F2780, kterÿ se li¢í od typu KX-F2680.
Copyright:
Autorské právo na tuto pâíruçku vlastní firma Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME) a uƒivatelé její
licence. V rámci tohoto autorského práva nesmí bÿt pâíruçka ani její çásti kopírovány bez pâedchozího
písemného souhlasu KME a uƒivatelû licence.
© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 1998
Dodávané pâíslu¢enství
Mikrotelefon RRR 1 ks Kabel mikrotelefonu
Drćk mikrotelefonu
Záznamovÿ papír
(str. 8) RRRRRRRRR 1 ks (vidlice) RRRRR 1 ks RRRRRRRR 1 role
(str. 8)
(str. 8)
(str. 9)
—vÿmêna papíru viz
str. 73.
Pouze typ KX-F2780
Síïová ¢ñûra RRR 1 ks Kabel telefonní
(str. 10) pâípojky RRRRR 1 ks
Opêrka papíru RR 1 ks
(str. 10)
(str. 6)
¡Jestliƒe nêkterá z poloƒek chybí, reklamujte ji u prodejce.
¡Krabici a dal¢í balicí materiál uschovejte.
–2–
Dûleƒité bezpeçnostní pokyny
Bêhem provozu pâístroje vƒdy dodrƒujte dále
uvedená bezpeçnostní opatâení. Omezíte tím
moƒnost vzniku poƒáru, úrazu elektrickÿm proudem
nebo jiného zranêní.
1. Dûkladnê si pâeçtête v¢echny pokyny.
2. Dodrƒujte upozornêní a pokyny uvedené na
pâístroji.
3. Pâed çistêním nezapomeñte pâístroj odpojit od
elektrického rozvodu. K çistêní nepouƒívejte
tekutiny a çisticí spreje. Pouƒívejte mêkkÿ
hadâík.
4. Nepouƒívejte tento pâístroj v dosahu vody, jako
je napâ. umÿvadlo, sprcha, dâez nebo podobnê.
5. Instalujte pâístroj na pevné a rovné plo¢e.
Zaâízení se mûƒe pâípadnÿm pádem váƒnê
po¢kodit.
6. Nezakrÿvejte vêtrací otvory, které zaji¢ïují
cirkulaci vzduchu a chlazení pâístroje.
Neumísïujte zaâízení blízko tepelnÿch zdrojû
a v nevêtranÿch místnostech. Nevestavujte
zaâízení do nábytku apod., pokud není
zaji¢têno dokonalé vêtrání.
7. Pâipojte zaâízení k síïovému rozvodu o napêtí,
které je vyznaçeno na ¢títku zaâízení. Nejste-li
si jisti napêtím v síti, poraõte se s prodejcem
nebo se zeptejte v rozvodném závodê. Síïová
zásuvka musí bÿt blízko zaâízení a snadno
pâístupná.
8. Zaâízení je vybaveno trojƒilovou pâívodní
¢ñûrou a zástrçkou se zemnicí zdíâkou, kterou
lze zapojit pouze do uzemnêné zásuvky. Jedná
se o bezpeçnostní opatâení, které by nemêlo
bÿt zanedbáno. Jestliƒe takovou zásuvku
nemáte, nechejte si ji instalovat odbornÿm
elektrikáâem. Nepodceñujte vÿznam uzemnêní.
9. Dbejte na to, aby na síïové ¢ñûâe nestál ƒádnÿ
pâedmêt a aby na ni nemohl nikdo ¢lápnout.
10. Nepâetêƒujte síïovou zásuvku ani pâívodní
¢ñûru, protoƒe by tak mohlo vzrûst nebezpeçí
vzniku poƒáru nebo úrazu elektrickÿm
proudem.
11. Nikdy nezasunujte do otvorû pâístroje ƒádné
pâedmêty, protoƒe by mohlo dojít ke vzniku
poƒáru nebo k úrazu elektrickÿm proudem.
Dbejte na to, abyste do pâístroje nevylili ƒádnou
tekutinu.
12. Nerozebírejte svûj pâístroj. Sníƒíte tak
nebezpeçí úrazu elektrickÿm proudem. Kryty
pâístroje brání v dotyku souçástí, které jsou pod
napêtím. Opravy vƒdycky svêâte
kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi.
13. Dojde-li k nêkteré z dále uvedenÿch situací,
odpojte svoje zaâízení od elektrického rozvodu
a poƒádejte o pomoc odbornÿ servis:
13. A. Kdyƒ dojde k po¢kození çi roztâepení síïové
¢ñûry.
13. B. Kdyƒ do pâístroje rozlijete nêjakou tekutinu.
13. C. Kdyƒ byl pâístroj vystaven pûsobení de¢tê çi
odstâikující vody.
13. D. Jestliƒe pâístroj nepracuje tak jak by mêl,
açkoli jej ovládáte podle návodu. Nastavujte
pouze ovládací prvky popsané v návodu.
Oprava nesprávného nastavení mûƒe bÿt
dosti nároçná.
13. E. Jestliƒe jste pâístroj upustili nebo je jinak
po¢kozenÿ.
13. F. Jestliƒe do¢lo k vÿrazné zmênê vÿkonu
pâístroje.
14. Za bouâky pokud moƒno nepouƒívejte telefon,
vyjma bez¢ñûrovÿch typû. Hrozí nebezpeçí
úrazu bleskem.
15. Nepouƒívejte toto zaâízení v blízkosti
unikajícího plynu.
Tyto pokyny dobâe uloƒte
Instalace:
1. Nikdy neprovádêjte instalaci telefonu bêhem
bouâky.
2. Zásuvky telefonní linky nikdy neumísïujte do
vlhkého prostâedí, nejsou-li pro takové prostâedí
konstruovány.
3. Nedotÿkejte se neizolovanÿch telefonních
kabelû, pokud nejsou odpojené od linky.
4. Buõte opatrní pâi instalaci a úpravách
telefonního rozvodu.
Upozornêní:
Nikdy nevystavujte toto zaâízení pûsobení vlhkosti.
Pâedejdete tak moƒnosti vzniku poƒáru nebo úrazu
elektrickÿm proudem.
Dal¢í informace
¡Neumísïujte zaâízení do blízkosti zdrojû
elektrického ru¢ení, jako jsou záâivková svítidla
a motory.
¡Zaâízení nesmí bÿt vystavováno prachu, vlhkosti,
vysoké teplotê a vibracím.
¡Nevystavujte zaâízení pâímému pûsobení
sluneçního svêtla.
¡Nestavte na pâístroj têƒké pâedmêty.
¡Nepo¢kozujte síïovou ¢ñûru.
¡Nedotÿkejte se zástrçky vlhkou rukou.
¡K çistêní povrchu skâíñky nepouƒívejte benzin,
organická âedidla ani abrasivní çisticí prostâedky.
Pouƒívejte vlhkÿ mêkkÿ hadâík.
–3–
Obsah
Instalace a pâipojení
Rozmístêní ovládacích prvkû RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 6
Pâíprava k provozu RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 8
Pâípojky a nastavení reƒimu volby RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 10
Pâíprava k provozu
Volba jazyka RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Nastavení data a çasu RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Nastavení hlasitosti RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Volba provozního reƒimu RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
11
12
13
14
Základy obsluhy
Bêƒnÿ hovor RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Pâíjem bêƒného hovoru RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Odesílání dokumentû RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Pâíjem dokumentû RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Poâízení kopie RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Obsluha telefonního záznamníku RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
16
16
17
20
27
28
Dal¢í funkce
Automatická volba
Uloƒení telefonních çísel pro automatickou volbu RRRRRRRRRRRR
Uskuteçnêní bêƒného hovoru pomocí automatické volby RRRRRRRRR
Odeslání faxu pomocí automatické volby RRRRRRRRRRRRRRRR
Elektronickÿ telefonní seznamRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
31
33
33
34
Telefon
Hlasovÿ kontakt (hovor s volajícím bêhem faxování
nebo po jeho dokonçení) RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 35
Tlaçítka TONE, FLASH a REDIAL/PAUSE RRRRRRRRRRRRRRR 36
Fax
Polling (vyvolání faxovÿch dokumentû) RRRRRRRRRRRRRRRRR
Zpoƒdêné odeslání (odeslání faxu v pozdêj¢ím çase) RRRRRRRRRR
Reƒim pro mezinárodní faxování RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Pâíjem faxu na vzdáleném zaâízení (pâíjem faxu prostâednictvím
pâídavného telefonu) RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Vÿbêrovÿ pâíjem faxû (zabránêní pâíjmu neƒádoucích dokumentû) RRRRR
Upozornêní pagerem na pâíchozí vzkazy RRRRRRRRRRRRRRRR
–4–
37
38
39
40
41
43
Instalace a
pâipojení
Telefonní záznamník
Pâihrádka hlasové po¢ty (jak vám mohou volající zanechat
svoje soukromé vzkazy) RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Pâesmêrování pâíchozích vzkazû RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Dálkové ovládání telefonního záznamníku ze vzdáleného telefonuRRRRR
Nahrání úvodního hlá¢ení RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
44
47
49
54
Pâíprava k provozu
Zvlá¢tní nastavení
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
Základy obsluhy
Zmêna délky pâíchozího vzkazu RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Oznámení vzkazu RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Vÿstraha pâed vyçerpáním çasu pro vzkazy RRRRRRRRRRRRRRR
Zmêna délky záznamu pro úvodní hlá¢ení ZAZNAM./FAX RRRRRRRR
Zmêna polohy vyti¢têného loga RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Zmêna kontrastu displeje RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Nastavení pohodlného pâíjmu RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Nastavení hlasového prûvodce (pouze typ KX-F2780) RRRRRRRRRR
Nastavení provozu bez mikrotelefonu RRRRRRRRRRRRRRRRR
Obnova vÿchozího nastavení funkcí RRRRRRRRRRRRRRRRRR
Ostatní
Pâehled uƒivatelem nastavitelnÿch funkcí RRRRRRRRRRRRRRRR 61
Tisk pâehledû a seznamû RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 62
65
66
68
70
70
71
72
Odstrañování závad
a bêƒná údrƒba
Chybová hlá¢ení na displeji RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Neƒ zaçnete hledat pomoc RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Odstrañování pomaçkaného papíru RRRRRRRRRRRRRRRRRR
Odstranêní zmaçkaného dokumentu RRRRRRRRRRRRRRRRRR
Nastavení pâítlaku podavaçe RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Demontრvidlice RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Vyçistêní vnitâku pâístroje RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Dal¢í funkce
Odstrañování závad a bêƒná údrƒba
Obecné informace
73
74
75
77
Obecné informace
Informace o spotâebním materiálu RRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Technické specifikace RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Seznam çísel pro jednotlaçítkovou volbu/
Seznam çísel pro zkrácenou volbu RRRRRRRRRRRRRRRRR
Rejstâík RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Podmínky pâipojení pâístroje k veâejné telefonní síti v
Çeské republice a povinné nastavení uƒivatelskÿch
parametrû RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
78
–5–
Rozmístêní ovládacích prvkû!
Pohled zepâedu!
Vstupní ¢têrbina dokumentu
Reproduktor
Podavaç dokumentû
(str. 17)
Vodítka dokumentu
(str. 17)
Mikrofon
(str. 16, 54)
Vÿstupní ¢têrbina
dokumentu
Tlaçítko otevírání pâedního krytu
(str. 8, 70, 72)
Instalace opêrky papíru (pouze typ KX-F2780)
Instalujte opêrku papíru.
Opêrka papíru
–6–
Ovládací panel!
Tlaçítko HELP (str. 10)
Klávesnice
ABC
Tlaçítko RESOLUTION (str. 17)
Tlaçítko DIRECTORY
(str. 33, 34)
Tlaçítko TONE (str. 36)
Tlaçítka pro pâímou volbu
Tlaçítko LOWER
(str. 31, 33)
Displej
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PQRS
TUV
WXYZ
7
8
9
CALLS
HELP
DIRECTORY
MENU
RESOLUTION
QUICK
3
8
4
9
5
10
LOWER
1
2
3
MAIL BOX
PLAY BACK
ERASE
FAX/MSG.SYS.
0
REDIAL/PAUSE
2
7
NEW MSGS.
AUTO RECEIVE
TONE
FLASH
1
6
OPEN
START/COPY/ SET
STOP
MUTE
SLOW
DIGITAL
SP-PHONE
RINGER
VOLUME HANDSET
SPEAKER
MIC
Tlaçítko
FLASH/QUICK
(str. 36/str. 29)
Tlaçítko
MUTE/SLOW
(str. 16/str. 29)
Tlaçítko REDIAL/PAUSE
(str. 36)
Tlaçítko AUTO
RECEIVE (str. 14)
Tlaçítko DIGITAL
SP-PHONE
(str. 16, 35)
Tlaçítko
ERASE
(str. 28)
Tlaçítko STOP
Tlaçítko VOLUME
(str. 13)
Tlaçítko NEW MSGS.
PLAY BACK (str. 28)
Tlaçítko MAIL
BOX (str. 45)
Tlaçítko START/COPY/SET
Ovládání telefonního záznamníku!
Tlaçítko REC (str. 54)
Tlaçítko SELECT
Tlaçítko CHECK
(str. 54)
(str. 55)
SELECT
REC
CHECK
GREETING
REPEAT
NEW MSGS D
PLAY BACK
SKIP
1
MEMO/
2WAY REC
2
MAIL BOX
3
ERASE
Tlaçítko SKIP
(str. 29)
Tlaçítko REPEAT
(str. 29)
Tlaçítko MEMO/2WAY
REC (str. 30)
–7–
Instalace a
pâipojení
Tlaçítko MENU
Pâíprava k provozu!
Instalace drćku mikrotelefonu (vidlice)!
Chcete-li pâi provozu pâístroje pouƒívat mikrotelefon, musíte provést instalaci vidlice.
¡Nemáte-li na stole dost místa, nebo kdyƒ budete pâístroj pouƒívat pâeváƒnê jako fax, mûƒete vidlici
demontovat. I s demontovanou vidlicí a bez mikrotelefonu lze pâístroj pouƒívat jako telefon pomocí tlaçítka
DIGITAL SP-PHONE. Podrobnosti viz str. 60 a 71.
1
Pâipojte kabel mikrotelefonu.
Kabel
mikrotelefonu
Mikrotelefon
2
A Otevâete pâední kryt pâístroje stisknutím
otevíracího tlaçítka.
Drćtko
B Odklopte zadní kryt pâístroje zvednutím za
drƒátka po bobu stranách.
B
Tlaçítko
otevírání
pâedního krytu
A
3
Pâipevnête vidlici k pâístroji sesouhlasením
orientaçních trojúhelníçkû a zasunutím ve smêru
¢ipek.
4
Zatlaçte na vzorkem
oznaçené plo¢ky vidlice
dokud nezaskoçí západky.
¡Ovêâte zda správnê zaskoçily obê západky.
Orientaçní trojúhelníçky
Západky
Orientaçní trojúhelníçky
5
Umístête mikrotelefon do vidlice a uzavâete oba
kryty.
¡Jestliƒe se po zapnutí pâístroje zobrazí
následující hlá¢ení, není vidlice správnê
instalována.
CHYBI MIKROTEL.
¡
¡Zopakujte 4. krok.
–8–
Zaloƒení záznamového papíru!
A Odklopte zadní kryt pâístroje zvednutím za
drƒátka po obou stranách.
B Zaloƒte do pâístroje záznamovÿ papír.
¡Dbejte na to, aby byl papír lesklÿm povrchem
dolû a aby role nebyla povolená.
B ¡Pokud byl zaçátek papíru v roli zaji¢tên
lepidlem, odstâihnête z nové role asi 150 mm
papíru.
Drćtko
B
A
Správnê
Nesprávnê
2-a Pro typ KX-F2780
Podávací válec papíru
A Zaloƒte vodicí hranu záznamového papíru mezi
podávací váleçek a kovovou plo¢ku.
Kovová plo¢ka
B Uzavâete zadní kryt lehkÿm zatlaçením na obou
stranách.
2-b Pro typ KX-F2680
Podávací válec papíru
A Zaloƒte vodicí hranu záznamového papíru mezi
podávací váleçek a kovovou plo¢ku.
Kovová plo¢ka
B Zasuñte papír pod zadní kryt a vytáhnête jej
nêkolik centimetrû z pâístroje.
Zadní kryt
Papír
C Uzavâete zadní kryt lehkÿm zatlaçením na obou
stranách a odtrhête vyçnívající papír.
Poznámka:
¡Pouƒívejte vÿhradnê papír dodanÿ s pâístrojem nebo
nêkterÿ z doporuçenÿch druhû. Pouƒití jiného druhu
papíru mûƒe vést ke zhor¢ené kvalitê tisku a/nebo ke
zvÿ¢enému opotâebení tepelné tiskové hlavy.
–9–
Instalace a
pâipojení
1
Pâípojky a nastavení reƒimu volby!
Pâepínaç reƒimu volby:
Nastavte jej do polohy
TONE.
¡Jestliƒe nelze volat,
pâepnête jej do polohy
PULSE.
DIALING MODE
TONE
PULSE
Odstrañte záslepku klíçem,
tuƒkou nebo podobnÿm
pâedmêtem.
Pâipojit do
zásuvky „LINE“.
Pâipojit do
zásuvky „EXT“.
Síïová
¢ñûra
Pâídavnÿ telefon
Zásuvka telefonní linky
Kabel telefonní pâípojky
Síïová zásuvka (220–240 V)
Poznámka:
¡Zásuvka elektrického rozvodu by mêla bÿt na snadno pâístupném místê poblíƒ pâístroje.
Poznámka pro pouƒití pâídavného telefonu!
¡Po stisknutí tlaçítka DIGITAL SP-PHONE nebo po vyzvednutí mikrotelefonu základního pâístroje se hovor
pâepojí na základní pâístroj a pâídavnÿ telefon se odpojí.
¡Jestliƒe je sluchátko pâídavného telefonu po vyzvednutí tiché znamená to, ƒe je v çinnosti fax.
¡Je-li pâístroj zapojen do telefonní zásuvky veâejné telefonní sítê, pak do zásuvky ozn. EXT musí bÿt pâipojen
telefonní pâístroj schválenÿ pro samostatnÿ provoz v Çeské republice.
Nápovêda!
Nevíte-li si rady s obsluhou pâístroje, stisknête tlaçítko (HELP). Fax vytiskne struçnou nápovêdu.
(HELP)
– 10 –
Volba jazyka!
Zvolte jazyk (çe¢tinu nebo sloven¢tinu), ve kterém budou zobrazována uƒivatelská hlá¢ení na displeji a
vyti¢têna nápovêda (HELP), deníky a pâehledy. Pâedvolenÿm jazykem je çe¢tina.
Chcete-li nastavení zmênit, pouƒijte následující postup.
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
(MENU)
Pâíprava k provozu
1
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom D a H.
VOLBA JAZYKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
CESTINA
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadovanou volbu.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 11 –
Nastavení data a çasu!
Pâed zapoçetím provozu pâístroje naprogramujte následující parametry:
Tyto informace budou vyti¢têny v záhlaví kaƒdé odeslané stránky a jejich lze zmênit (viz str. 58).
1
Stisknête tlaçítko (MENU).
2
Stisknête klávesu K a potom @ a A.
3
4
Klávesnice
NASTAVENI FUNKCI
DATUM A CAS
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Zadejte z klávesnice dvouznakové údaje
den/mêsíc/rok/hodina/minuta.
Pâíklad: 10. srpna 1998 15:00
Zadejte: [email protected] @H IH AE @@.
5
6
(MENU)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Poznámka:
¡Udêláte-li bêhem zadávání chybu, stisknête tlaçítko
(STOP) a proveõte opravu.
¡Vnitâní hodiny pâístroje jdou s pâesností asi ± 60
sekund za mêsíc.
– 12 –
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(STOP)
(START/COPY/SET)
Nastavení hlasitosti!
» Hlasitost vyzvánêní
Stisknête v pohotovostním reƒimu tlaçítko
(VOLUME) (Z/Y).
¡Hlasitost vyzvánêní lze nastavit ve 3 úrovních
(velká/malá/vypnuto).
VYP. VYZVANENI?
2. Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Kdyƒ je vyzvánêní vypnuté:
Pâíchozí hovor nebude oznámen vyzvánêním a na
displeji bude zobrazeno následující hlá¢ení.
(VOLUME)
(START/COPY/SET)
VYP. VYZVANENI
» Hlasitost sluchátka
Stisknête bêhem hovoru tlaçítko (VOLUME) (Z/Y).
¡Hlasitost sluchátka lze nastavit ve 3 úrovních
(velká/stâední/malá).
» Hlasitost reproduktoru (hlasitÿ
telefon)
Hlasitost reproduktoru se nastavuje tlaçítky
(VOLUME) (Z/Y) bêhem hovoru hlasitÿm
telefonem.
¡K dispozici je 8 úrovní nastavení (od velké do
malé).
» Hlasitost telefonního záznamníku
Hlasitost telefonního záznamníku se nastavuje
tlaçítky (VOLUME) (Z/Y) bêhem poslechu
nahraného vzkazu.
¡K dispozici je 9 úrovní nastavení (od velké po
vypnuto).
» Hlasitost hlasového prûvodce
(pouze typ KX-F2780)
Hlasitost prûvodce se nastavuje tlaçítky (VOLUME)
(Z/Y) bêhem poslechu prûvodce.
¡K dispozici je 9 úrovní nastavení (od velké po
vypnuto).
– 13 –
Pâíprava k provozu
Vypnutí vyzvánêní:
1. Stisknête opakovanê tlaçítko (VOLUME) (Z).
Volba provozního reƒimu!
Tento pâístroj je kombinací telefonu, faxu a telefonního záznamníku a pro plnêní uvedenÿch funkcí má
k dispozici dva provozní reƒimy: automatickÿ pâíjem (AUTOMAT. PRIJEM) a manuální pâíjem (MANUALNI
PRIJEM).
—Reƒim automatického pâíjmu pouƒijte pouƒijte v dobê svojí nepâítomnosti.
—V dobê, kdy jste schopni pâijímat hovory, nastavte reƒim manuálního pâíjmu.
Stisknutím tlaçítka (AUTO\RECEIVE) zvolte poƒadovanÿ reƒim.
AUTO RECEIVE
FAX/MSG.SYS.
AUTO RECEIVE
AUTO RECEIVE
FAX/MSG.SYS.
FAX/MSG.SYS.
» Reƒim automatického pâíjmu
Kontrolka FAX/MSG.SYS. se rozsvítí.
Reƒim ZAZNAM./FAX (pâedvolené
nastavení):
Tento reƒim se pouƒívá pro záznam vzkazû
a pâíjem faxovÿch zpráv (viz str. 21).
Displej:
PRIJEM - ZAZ/FAX
¡Pokud vlastníte pâístroj KX-F2680,
nahrajte úvodní hlá¢ení pro reƒim
ZAZNAM./FAX (viz str. 54).
» Reƒim manuálního pâíjmu
Kontrolka FAX/MSG.SYS. zhasne.
Reƒim TEL (pâedvolené nastavení):
Tento reƒim se pouƒívá, kdyƒ chcete osobnê
odpovídat na v¢echny pâíchozí hovory.
Displej:
PRIJEM - TEL
Zmênu reƒimu na ZAZNAM./FAX lze provést
také dálkovê. Zavolejte svûj pâístroj z
telefonu s tlaçítkovou volbou a vyçkejte, aƒ
vᢠpâístroj 15 krát zazvoní. Kdyƒ systém
záznamníku doçasnê pâijme hovor, zadejte
bêhem úvodního hlá¢ení kód ID dálkového
ovládání (viz str. 50). Pâístroj se pâepne do
reƒimu ZAZNAM./FAX.
V reƒimu automatického pâíjmu lze místo
ZAZNAM./FAX nastavit reƒim FAX (viz str. 15).
Reƒim FAX:
Tento reƒim se pouƒívá, kdyƒ chcete pâístroj
pouĒvat pouze jako fax (viz str. 23).
Displej:
PRIJEM - FAX
Poznámka:
¡Bez ohledu na zvolenÿ reƒim lze kdykoli telefonovat
a posílat faxy.
– 14 –
V reƒimu manuálního pâíjmu lze místo TEL nastavit
reƒim TEL/FAX (viz str. 15).
Reƒim TEL/FAX:
Tento reƒim se pouƒívá, kdyƒ jste poblíƒ
pâístroje a nechcete, aby byly pâíchozí
faxy hlá¢eny vyzvánêním, av¢ak chcete
odpovídat na bêƒné hovory (viz str. 24).
Displej:
PRIJEM - TEL/FAX
Zmêna nastavení v reƒimu automatického pâíjmu!
V reƒimu automatického pâíjmu (AUTOMAT. PRIJEM) lze nastavit buõ reƒim ZAZNAM./FAX (pâedvolba) nebo
reƒim FAX.
1
Stisknête tlaçítko (MENU).
2
Stisknête tlaçítko K a potom @ a E.
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
3
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
4
5
6
Stisknutím tlaçítka (‹) nebo (›) zvolte
poƒadované nastavení.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pâíprava k provozu
AUTOMAT. PRIJEM
0
ZAZNAM./FAX [LM]
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Poznámka:
¡Pokud vlastníte pâístroj KX-F2680 a nenahráli
jste úvodní hlá¢ení reƒimu ZAZNAM./FAX,
zobrazí se toto hlá¢ení:
Stisknête tlaçítko (MENU).
CHYBI OGM ZAZN.
Zmêna nastavení v reƒimu manuálního pâíjmu!
V reƒimu manuálního pâíjmu (MANUALNI PRIJEM) lze nastavit buõ reƒim TEL (pâedvolba) nebo reƒim
TEL/FAX.
1
Stisknête tlaçítko (MENU).
2
Stisknête tlaçítko K a potom @ a H.
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
MANUALNI PRIJEM
3
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
4
5
6
Stisknutím tlaçítka (‹) nebo (›) zvolte
poƒadované nastavení.
TELEFON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[LM]
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Poznámka:
¡Pokud jste nenahráli úvodní hlá¢ení reƒimu
TEL/FAX, zobrazí se toto hlá¢ení:
CHYBI OGM TEL.
– 15 –
Bêƒnÿ hovor!
1
2
3
4
Stisknête tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE) nebo
vyzvednête mikrotelefon.
Klávesnice
Na klávesnici volte çíslo.
¡Udêláte-li chybu, zavê¢te a opakujte volbu.
Jakmile se volanÿ ozve, zaçnête hovoâit do
mikrotelefonu nebo do mikrofonu.
Po ukonçení hovoru znovu stisknête tlaçítko
(DIGITAL\SP-PHONE) nebo zavêste mikrotelefon.
(MUTE)
(VOLUME)
(DIGITAL\SP-PHONE)
Mikrofon
Pâíjem bêƒného hovoru!
1
Kdyƒ zaçne pâístroj vyzvánêt, vyzvednête
mikrotelefon nebo stisknête tlaçítko
(DIGITAL\SP-PHONE).
2
Po ukonçení hovoru zavê¢te nebo stisknête
tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE).
(MUTE)
(VOLUME)
(DIGITAL\SP-PHONE)
Vypínání mikrofonu
Tato funkce umoƒñuje bêhem hovoru vypnout
mikrofon, takƒe vy sice volajícího sly¢íte, ale on
nesly¢í vás.
1. Stisknête bêhem hovoru tlaçítko (MUTE).
MIKROFON VYPNUT
2. Chcete-li pokraçovat v hovoru, stisknête znovu
tlaçítko (MUTE).
– 16 –
Rady pro pouƒití hlasitého
telefonu
¡S hlasitÿm telefonem se nejlépe pracuje v tiché
místnosti.
¡Jestliƒe vás volající ¢patnê sly¢í, zmen¢ete
hlasitost tlaçítky (VOLUME).
¡Budete-li vy i volající hovoâit souçasnê, çásti
hovoru se ztratí.
¡Pokud chcete bêhem provozu hlasitého telefonu
pâepnout na mikrotelefon, zvednête jej. Jestliƒe
chcete pâepnout zpêt na hlasitÿ telefon, stisknête
tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE).
Odesílání dokumentû!
Jaké dokumenty lze posílat!
Maximální rozmêr
Efektivní skenovaná plocha
Skenovaná
plocha
600 mm
128 mm
Minimální rozmêr
128 mm
Gramáƒ
Jednotlivé listy:
45 aƒ 90 g/m2
Více listû:
60 aƒ 75 g/m2
4 mm
208 mm
216 mm
£íâka papíru
216 mm
Základy obsluhy
Poznámka:
¡Odstrañte z dokumentû kanceláâské spony, svorky apod.
¡Zkontrolujte, zda je inkoust, lepidlo çi korekçní lak na dokumentu zcela zaschlÿ.
¡Nezakládejte do pâístroje níƒe uvedené druhy dokumentû. Poâiõte si pâed odfaxováním jejich kopii.
—Chemicky upravenÿ papír, napâ. s uhlovÿm çi bezuhlovÿm kopírovacím povrchem.
—Elektrostaticky nabitÿ papír.
—Silnê pomaçkanÿ çi zohÿbanÿ papír.
—Papír s lakovanÿm povrchem.
—Papír s nevÿraznÿm kontrastem mezi tiskem a pozadím.
—Papír, u nêhoƒ prosvítá tisk z druhé strany.
Zavedení dokumentu!
1
2
Odklopte podavaç dokumentû.
3
4
Nastavte vodítka dokumentû podle ¢íâky papíru.
Vloƒte do podavaçe dokumenty TISKEM DOLÛ
dokud se neozve pípnutí.
¡Do podavaçe lze zaloƒit aƒ 15 listû souçasnê.
Podavaç dokumentû
Vodítka
dokumentu
TISKEM DOLÛ
Opakovanÿm stisknutím tlaçítka (RESOLUTION)
nastavte poƒadované rozli¢ení.
STANDARD
Vhodné pro ti¢têné nebo
strojopisné originály
s normální velikostí
znakû.
(RESOLUTION)
JEMNE
Vhodné pro originály
s men¢ím písmem.
VELMI JEMNE
Vhodné pro originály
s drobnÿm tiskem.
POLOTON
Vhodné pro originály
obsahující fotografie,
polotónové kresby atd.
Poznámka:
¡Pouƒití volby JEMNE, VELMI JEMNE
a POLOTON prodlouƒí dobu vysílání
dokumentu.
¡Zmêna rozli¢ení provedená bêhem
zpracování dokumentu bude úçinná aƒ od
následujícího listu.
¡Volbu rozli¢ení VELMI JEMNE lze pouƒít jen
v pâípadê komunikace s jinÿm kompatibilním
pâístrojem.
– 17 –
Ruçní odeslání dokumentu!
1
2
3
4
5
Vloƒte do pâístroje dokumenty TISKEM DOLÛ
dokud se neozve pípnutí.
Stisknête tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE) nebo
zvednête mikrotelefon.
Klávesnice
TISKEM DOLÛ
Na klávesnici volte çíslo.
¡Udêláte-li chybu, zavê¢te a opakujte volbu.
Jakmile usly¢íte faxovÿ tón, stisknête tlaçítko
(START/COPY/SET).
Jestliƒe jste pâedtím zvedli mikrotelefon, zavêste
jej.
Poznámka:
¡Jestliƒe volanÿ úçastník odpoví, poƒádejte jej
o spu¢têní pâíjmu faxu a potom stisknête tlaçítko
(START/COPY/SET).
¡Po odfaxování posledního listu pâístroj automaticky
ukonçí pâenos.
– 18 –
(START/COPY/SET)
(DIGITAL\SP-PHONE)
Zjednodu¢enÿ postup pro odeslání dokumentu!
1
2
3
Vloƒte do pâístroje dokumenty TISKEM DOLÛ
dokud se neozve pípnutí.
Klávesnice
Na klávesnici volte çíslo.
¡Jestliƒe se zmÿlíte, stisknête tlaçítko (STOP) a
zopakujte volbu.
TISKEM DOLÛ
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
¡Pâístroj zahájí volbu çísla a odeslání dokumentu.
Automatické opakování volby
Jestliƒe volané çíslo neodpovídá nebo je obsazené,
pâístroj bude aƒ 5x automaticky opakovat volbu.
Tato funkce je k dispozici pâi:
—zjednodu¢eném odesílání dokumentû,
—automatické volbê (viz str. 33),
—pâíjmu pollingu (viz str. 37),
—odloƒeném pâenosu (viz str. 38).
Opakování volby zru¢íte stisknutím tlaçítka (STOP).
Vloƒte do podavaçe nejdâíve 15 listû. Dal¢ích aƒ
15 listû doplñte do podavaçe pâed tím, neƒ se do
pâístroje zavede poslední list pâedchozí dávky.
(START/COPY/SET)
Ukonçení pâenosu
Stisknête tlaçítko (STOP).
¡Chcete-li vysunout dokument, stisknête tlaçítko
(STOP) je¢tê jednou.
– 19 –
Základy obsluhy
Chcete-li odeslat 16 nebo více
listû
(STOP)
Pâíjem dokumentû!
Ruçní pâíjem faxu!
1
Kdyƒ zaçne pâístroj vyzvánêt, stisknête tlaçítko
(DIGITAL\SP-PHONE) nebo zvednête
mikrotelefon.
2
Kdyƒ:
—jste poƒádáni o pâíjem faxu,
—zazní dlouhÿ tón nebo
—kdyƒ nesly¢íte nic,
stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
3
Jestliƒe jste pâedtím zvedli mikrotelefon, zavêste
jej.
¡Pâijatÿ dokument bude vyti¢tên na dolní stranê
záznamového papíru.
Pohodlnÿ pâíjem
Usly¢íte-li po pâijetí hovoru pomalé pípnutí, pâístroj
automaticky zahájí pâíjem faxu, aniƒ byste museli
stisknout tlaçítko (START/COPY/SET). Této funkci
se âíká „pohodlnÿ pâíjem“.
¡Pohodlnÿ pâíjem lze vypnout nastavením na
„VYPNUTO“ (viz str. 59).
Máte-li pâístroj KX-F2780 a funkce pohodlného
pâíjmu je aktivní, usly¢íte jedno z následujících
hlá¢ení:
—Dokument bude pâijat po zavê¢ení.
Zavêste prosím.
—Faxovÿ dokument je pâijímán.
¡Pokud je funkce hlasového prûvodce vypnutá,
uvedená hlá¢ení se neozvou (viz str. 59).
(STOP)
(START/COPY/SET)
(DIGITAL\SP-PHONE)
Pâíjem do pamêti
(pouze typ KX-F2780)
Pâístroj doçasnê uloƒí pâijatÿ dokument do pamêti,
kdyƒ:
—dojde záznamovÿ papír,
—se pâístroj pâehâeje,
—dojde ke zmaçkání záznamového papíru.
Pâed vyti¢têním dokumentu doplñte záznamovÿ
papír, nechejte pâístroj vychladnout, pâípdanê
odstrañte pomaçkanÿ papír.
¡Dojde-li k pâeplnêní pamêti, pâístroj ukonçí pâíjem
dokumentû a na displeji se zobrazí následující
hlá¢ení.
PREPLNENA PAMET
Automatické odstâiƒení papíru
¡Informace o kapacitê pamêti viz str. 74.
Pâístroj KX-F2780 je vybaven automatickÿmi
nûƒkami.
Po pâíjmu faxu bude vyti¢tênÿ dokument
automaticky odstâihnut.
Pâístroj KX-F2680 nûƒkami vybaven není.
Pâijmutÿ dokument po vyti¢têní odtrhnête smêrem
k sobê.
Ukonçení pâíjmu
– 20 –
Stisknête tlaçítko (STOP).
Automatickÿ pâíjem faxû a/nebo záznam pâíchozích vzkazû
(reƒim ZAZNAM./FAX)!
Kdyƒ je aktivní reƒim automatického pâíjmu pâi nastavení ZAZNAM./FAX, bude pâístroj fungovat jako fax
a/nebo telefonní záznamník.
Kdyƒ je zji¢tên pâíchozí faxovÿ hovor, pâístroj se automaticky pâepnê na fax a pâijme faxovÿ dokument.
Kdyƒ je zji¢tên pâíchozí hlasovÿ hovor, zaçne záznamník nahrávat a volající vám mûƒe zanechat vzkaz.
Nastavení pro vzkazy a pâíjem dokumentû
Celková doba záznamu (vçetnê úvodního hlá¢ení) je asi 12 minut, pokud nejsou v pamêti uloƒeny faxové
dokumenty. Je-li vzkaz nahráván v pâíli¢ hluçném prostâedí, mûƒe se celková doba záznamu zkrátit aƒ o
7 minut.
Nastavení pro nahrávání pâíchozích vzkazû a pro pâíjem faxû proveõte následujícím postupem:
1
2
Ovêâte, zda je pro reƒim automatického pâíjmu
nastavena volba ZAZNAM./FAX (viz str. 15).
Zapnête reƒim automatického pâíjmu stisknutím
tlaçítka (AUTO\RECEIVE) a vyçkejte, aƒ se
rozsvítí kontrolka FAX/MSG.SYS.
¡Na displeji se zobrazí následující hlá¢ení.
PRIJEM - ZAZ/FAX
¡Na displeji se zobrazí ças zbÿvající pro nahrávání
vzkazû.
Pâíklad:
ZBYVA
(AUTO\RECEIVE)
=10m13s
Poznámka:
¡Pro kaƒdÿ pâíchozí vzkaz Ize nastavit omezení na max. 1 nebo 3 minuty. Zmêna nastavení je popsána na
str. 56.
¡Zbÿvá-li pro vzkazy jiƒ pâíli¢ málo çasu, vymaƒte staré vzkazy z pamêti (viz str. 28 a 46).
Pâedvolené úvodní hlá¢ení (pouze typ KX-F2780)
Pâístroj KX-F2780 je dodáván s jiƒ nahranÿm úvodním hlá¢ením. V závislosti na reƒimu pâístroje usly¢í volající
jedno z následujících hlá¢ení.
» Není-li nahráno va¢e vlastní úvodní hlá¢ení (str. 54), pâehraje se toto hlá¢ení:
Dobrÿ den! Bohuƒel Vám nemûƒeme momentálnê odpovêdêt.
V pâípadê, ƒe chcete poslat fax zaçnête. Pokud chcete zanechat
vzkaz, hovoâte prosím aƒ po zvukovém signálu.
Dêkujeme Vám.
– 21 –
Základy obsluhy
Dûleƒité:
¡Pâístroj KX-F2780 je dodáván s jiƒ nahranÿm úvodním hlá¢ením.
¡Pâístroj KX-F2680 není dodáván s nahranÿm úvodním hlá¢ením. Proto je nejdâíve nahrajte podle
popisu na str. 54.
» Jestliƒe pâístroj zjití urçitÿ problém, pâehraje se jedno z následujících hlá¢ení.
Dobrÿ den! Bohuƒel Vám nemûƒeme momentálnê
odpovêdêt. V pâípadê, ƒe chcete poslat fax, zaçnête.
Pokud chcete zanechat vzkaz, zavolejte prosím pozdêji.
Dêkujeme Vám.
Kdyƒ je plná pamêï
Kdyƒ je plná pamêï a do¢el papír
NEBO
Kdyƒ je plná pamêï a pâístroj je
pâehâátÿ
Dobrÿ den! Bohuƒel Vám nemûƒeme momentálnê
odpovêdêt.
Zavolejte prosím pozdêji.
Dêkujeme Vám.
Nastavení poçtu zazvonêní v reƒimu ZAZNAM./FAX
Tato funkce slouƒí pro nastavení poçtu zazvonêní, po kterÿch pâístroj v reƒimu ZAZNAM./FAX pâijme hovor.
K dispozici jsou volby 2, 3, 4, USPORA NAKL. a VYZVAN. VYP.
USPORA NAKL.
(pâedovolené nastavení): Voláte-li pâístroj z jiné stanice, pak lze podle poçtu vyzvánêní zjistit zda záznamník
pâístroje pâijal nové vzkazy. Pâihlásí-li se pâístroj po druhém zazvonêní, pak pâijal
alespoñ jeden vzkaz. Pâihlásí-li se po çtvrtém zazvonêní, pak nebyl pâijat ƒádnÿ
novÿ vzkaz. Voláte-li pâístroj za úçelem poslechu novÿch vzkazû a zavêsíte-li
okamƒitê po tâetím zazvonêní, u¢etâíte poplatek za hovor a zároveñ víte, ƒe pâístroj
nepâijal ƒádné nové vzkazy.
VYZVAN. VYP.:
Pâístroj pâijme hovor aniƒ by vyzvánêl.
Uƒiteçné rady:
¡Chcete-li pâijmout hovor osobnê, dâíve neƒ záznamník, nastavte vêt¢í poçet zazvonêní.
¡Zjistíte-li potíƒe pâi pâíjmu faxû z pâístrojû s automatickÿm odesíláním, sniƒte poçet zazvonêní.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom @ a F.
VYZVAN. ZAZ/FAX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
0
USPORA NAKL.[LM]
Stisknutím tlaçítek (‹) nebo (›) vyberte
poƒadované nastavení.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 22 –
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Pâíjem pouze faxovÿch hovorû (reƒim FAX)!
Kdyƒ je aktivní reƒim automatického pâíjmu pâi nastavení FAX, bude pâístroj fungovat pouze jako fax.
Zaâízení bude automaticky pâijímat v¢echny hovory a volajícímu vysílat faxové tóny.
Volající usly¢í pouze faxové tóny a mûƒe pouze odeslat fax.
Nastavení pro pâíjem faxû
1
2
Nastavte pro reƒim automatického pâíjmu volbu
FAX (viz str. 15).
Zapnête reƒim automatického pâíjmu stisknutím
tlaçítka (AUTO\RECEIVE) a vyçkejte, aƒ se
rozsvítí kontrolka FAX/MSG.SYS.
¡Na displeji se zobrazí následující hlá¢ení.
PRIJEM - FAX
Základy obsluhy
(AUTO\RECEIVE)
Nastavení poçtu zazvonêní v reƒimu FAX
Tato funkce slouƒí pro nastavení poçtu zazvonêní, po kterÿch pâístroj v reƒimu FAX pâijme hovor.
K dispozici jsou 2 aƒ 4 zazvonêní.
Uƒiteçné rady:
¡Chcete-li pâijmout hovor osobnê, dâíve neƒ záznamník, nastavte vêt¢í poçet zazvonêní.
¡Zjistíte-li potíƒe pâi pâíjmu faxû z pâístrojû s automatickÿm odesíláním, sniƒte poçet zazvonêní.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Klávesnice
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom @ a G.
VYZVANENI FAX
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VYZVANENI=2 [LM]
0
Stisknutím tlaçítek (‹) nebo (›) vyberte
poƒadované nastavení.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 23 –
Pâíjem bêƒnÿch hovorû i faxû (reƒim TEL/FAX)!
Tento reƒim pouƒijte v pâípadê, kdyƒ chcete osobnê pâijímat bêƒné (hlasové) hovory, av¢ak nechcete bÿt
obtêƒováni pâijmem faxû.
Po pâíjmu hovoru bude pâístroj pracovat podle následujícího schématu:
Je pâijat hovor.
Pâístroj hovor automaticky pâijme bez vyzvánêní.
(V tomto okamƒiku se volajícímu zaçne naçítat hovorné.)
Pâídavnÿ telefon (pokud je pâipojen) bude zvonit pouze dokud nebude hovor pâijat. \1
Faxová jednotka nyní podle volacího tónu rozli¢í bêƒnÿ hovor od faxu.
Fax
Faxová jednotka pâijme faxovÿ
dokument.
Systém tichého rozli¢ení faxu
Hlasovÿ
hovor
Pâístroj zaçne vyzvánêt. \2
Bêhem vyzvánêní bude pâístroj vysílat
volajícímu odli¢nÿ tón zpêtného
vyzvánêní.
Pâijmête hovor vyzvednutím
mikrotelefonu nebo hlasitÿm telefonem.
Jestliƒe hovor nepâijmete, pâístroj se
automaticky pâepne na fax.
\1 Poçet zazvonêní je moƒno mênit. Viz str. 25.
\2 Poçet zazvonêní je moƒno mênit. Viz str. 26.
Poznámka:
¡Nêkteré faxové zprávy, které byly odeslány ruçnê, nemusí obsahovat volací tón. Tyto zprávy je nutno
pâijmout ruçnê.
¡Pokud je nahráno úvodní hlá¢ení pro TEL/FAX (str. 54), pâehraje se volajícímu.
– 24 –
Nastavení pâístroje
1
Nahrajte úvodní hlá¢ení reƒimu TEL/FAX
(viz str. 54).
¡Po automatickém pâíjmu pâíchozího hovoru se
volajícímu pâehraje úvodní hlá¢ení TEL/FAX.
2
3
Nastavte pro reƒim manuálního pâíjmu volbu
TEL/FAX (viz str. 15).
Ovêâte, zda je reƒim automatického pâíjmu
vypnutÿ.
¡Jestliƒe svítí kontrolka FAX/MSG.SYS., vypnête
reƒim automatického pâíjmu stisknutím tlaçítka
(AUTO\RECEIVE).
AUTO RECEIVE
FAX/MSG.SYS.
Nastavení poçtu zazvonêní v reƒimu TEL/FAX
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
Základy obsluhy
Tato funkce slouƒí pro nastavení poçtu zazvonêní, po kterÿch pâístroj v reƒimu TEL/FAX pâijme hovor.
K dispozici jsou 2 aƒ 4 zazvonêní.
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom @ a I.
VYZVAN. TEL/FAX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
0
VYZVANENI=2 [LM]
Stisknutím tlaçítek (‹) nebo (›) vyberte
poƒadovanou hodnotu.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 25 –
Nastavení tichého rozli¢ení faxu
Pâíjem faxové zprávy v reƒimu TEL/FAX automaticky, bez vyzvánêní, aktivuje funkci faxu. Bêƒnÿ pâíchozí
hovor je oznámen vyzvánêním. Lze zvolit 3 aƒ 6 zazvonêní.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Klávesnice
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom C a @.
TICHY PRIJ.FAXU
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VYZVANENI=3 [LM]
Stisknutím tlaçítek (‹) nebo (›) vyberte
poƒadovanou hodnotu.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 26 –
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Poâízení kopie!
Zkopírovat lze kaƒdÿ dokument, kterÿ lze faxovat (viz str. 17).
1
2
Vloƒte do podavaçe dokumenty (aƒ 15 listû)
TISKEM DOLÛ dokud se neozve pípnutí.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
TISKEM DOLÛ
Poznámka:
¡Bêhem kopírování se automaticky nastaví rozli¢ení
JEMNE. Chcete-li rozli¢ení zmênit, stisknête tlaçítko
(RESOLUTION).
¡Bêhem kopírování je moƒné volat nebo pâijímat bêƒné
hovory.
(STOP)
(START/COPY/SET)
Pâedçasné ukonçení kopírování
Stisknête tlaçítko (STOP).
– 27 –
Základy obsluhy
(RESOLUTION)
Obsluha telefonního záznamníku!
Poslech vzkazû z pamêti!
Jestliƒe pâístroj pâijme hlasovÿ vzkaz:
—zaçne blikat kontrolka NEW MSGS.,
—na poçítadle hovorû bude zobrazen celkovÿ poçet vzkazû v pamêti
a
—pokud je nastaveno upozornêní na vzkazy (str. 56), ozve se dlouhé pípnutí.
» Poslech novê nahranÿch vzkazû
CALLS (poçet hovorû)
Stisknête lehce tlaçítko
(NEW\MSGS.\PLAY\BACK).
» Poslech v¢ech nahranÿch vzkazû
Stisknête tlaçítko (NEW\MSGS.\PLAY\BACK)
a drƒte je stisknuté, dokud se neozve pípnutí.
Poznámka:
¡Bêhem pâehrávání vzkazû bude na displeji zobrazen
den a hodina nahrání jednotlivÿch vzkazû a jejich
poâadí.
¡Hlasitost pâehrávání mûƒete nastavit tlaçítkem
(VOLUME).
(VOLUME)
NEW MSGS.
PLAY BACK
Hlasové oznaçení dne v tÿdnu a
çasu (pouze typ KX-F2780):
Den v tÿdnu a ças pâehrávaného vzkazu jsou
hlá¢eny hlasovÿm syntezátorem.
Smazání nahranÿch vzkazû!
» Smazání urçitého vzkazu z pamêti
(ERASE)
Stisknête tlaçítko (ERASE) bêhem pâehrávání
vzkazu, kterÿ chcete smazat.
» Smazání v¢ech vzkazû z pamêti
1. Stisknête tlaçítko (ERASE) po poslechu v¢ech
vzkazû.
SMAZAT VZKAZ ?
1. ¡Mazání lze zru¢it stisknutím tlaçítka (STOP).
2. Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
SMAZANO
– 28 –
(STOP)
(START/COPY/SET)
Funkce bêhem pâehrávání!
» Opakování vzkazu
(REPEAT)
Stisknête bêhem pâehrávání tlaçítko (REPEAT).
¡Stisknete-li tlaçítko (REPEAT) bêhem prvních
5 sekund pâehrávání, pâehraje se pâedchozí vzkaz.
¡Chcete-li opakovanê pâehrát urçitÿ vzkaz, stisknête
tlaçítko (REPEAT) tolikrát, dokud neusly¢íte
poƒadovanÿ vzkaz.
(SKIP)
» Pâeskoçení vzkazu
Stisknête bêhem pâehrávání tlaçítko (SKIP).
» Ukonçení funkce
(SLOW)
(QUICK)
(STOP)
(NEW\MSGS.\PLAY\BACK)
» Zmêna rychlosti pâehrávání
Stisknutím tlaçítka (QUICK) se pâehrávání vzkazu
jedenapûlkrát zrychlí.
Stisknutím tlaçítka (SLOW) se pâehrávání vzkazu
o polovinu zpomalí.
Návrat k pûvodní rychlosti:
Bêhem zrychleného nebo zpomaleného pâehrávání
stisknête znovu tlaçítko (QUICK) nebo (SLOW).
– 29 –
Základy obsluhy
Stisknutím tlaçítka (STOP) ukonçíte pâehrávání
vzkazu nebo jinou operaci.
¡Chcete-li pokraçovat v pâehrávání, stisknête
bêhem 1 minuty po stisknutí tlaçítka (STOP)
tlaçítko (NEW\MSGS.\PLAY\BACK).
Nahrání poznámky!
Jestliƒe odcházíte a chcete nêkomu zanechat osobní vzkaz, mûƒete do pamêti nahrát poznámku, kterou lze
pozdêji pâehrát (buõ pâímo nebo dálkovê) jako kterÿkoli jinÿ vzkaz.
1
2
3
4
Otevâete kryt ovládacích prvkû záznamníku.
Kryt klávesnice záznamníku
Stisknête tlaçítko (MEMO/2WAY\REC).
¡Ozve se dlouhé pípnutí.
Vyslovte do mikrofonu jasnê a zâetelnê svûj vzkaz.
Po ukonçení stisknête tlaçítko (STOP).
Mikrofon
(STOP)
(MEMO/2WAY\REC)
Nahrání telefonického rozhovoru!
Telefonní hovor, probíhající prostâednictvím mikrotelefonu, lze nahrávat.
1
2
3
Otevâete bêhem hovoru kryt ovládacích prvkû
záznamníku.
Kryt klávesnice záznamníku
Stisknête tlaçítko (MEMO/2WAY\REC).
NAHRAVA HOVOR
Nahrávání ukonçíte stisknutím tlaçítka (STOP)
nebo zavê¢ením.
Poznámka:
¡Nahrávání telefonického rozhovoru mûƒe bÿt v urçitÿch
zemích omezeno vyhlá¢kou. Upozornête druhého
mluvçího na to, ƒe rozhovor nahráváte. Informujte se
u telefonní spoleçnosti.
– 30 –
(STOP)
(MEMO/2WAY\REC)
Uloƒení telefonních çísel pro automatickou
volbu!
Pamêï telefonu umoƒñuje rychlÿ pâístup k nejçastêji pouƒívanÿm çíslûm protâednictvím rychlé (zkrácené) volby
a jednotlaçítkové volby.
Jednotlaçítková volba:
Zkrácená volba:
1
Zaâízení je vybaveno 5 klávesami pro pâímou (jednotlaçítkovou) volbu, pâiçemƒ
kaƒdou klávesou lze volat dvê çísla.
Zaâízení dále umoƒñuje rychlou volbu dal¢ích 50 telefonních çísel, pâiçemƒ
kaƒdému z nich je pâiâazena dvojmístná zkratka (00 aƒ 49).
Stisknête tlaçítko (MENU), dokud se neobjeví
následující hlá¢ení.
(DELETE)
ULOZENI TEL.CIS.
2
a. Volba jednou klávesou:
Pro çísla na pozici 1 aƒ 5
Stisknête jednu z kláves pro pâímou volbu.
a. Pro çísla na pozici 6 aƒ 10
Stisknête klávesu (LOWER) a potom jednu
z kláves pro pâímou volbu.
Zadávání pozic
zkrácené volby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(MENU)
Tlaçítka pro
pâímou volbu
(SECRET)
0
b. Zkrácená volba:
Stisknête klávesu K a potom zadejte
poƒadované dvojmístné çíslo (00 aƒ 49).
4
Zadejte telefonní çíslo, které mûƒe bÿt dlouhé aƒ
30 çíslic.
¡Chcete-li do çísla umístit pomlçku, stisknête
klávesu (LOWER).
(LOWER)
(HYPHEN)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
NAZEV=
5
Zadejte jméno, pâíslu¢ející zadanému çíslu, podle
pokynû na str. 32. Jméno mûƒe bÿt dlouhé aƒ
10 znakû.
6
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
¡Pro naprogramování dal¢ích çísel zopakujte
postup od 2. do 6. kroku.
7
(STOP)
Stisknête tlaçítko (STOP).
Uƒiteçná rada:
¡Pro ovêâení uloƒenÿch telefonních çísel
a odpovídajících jmen si vytisknête telefonní
seznam (viz str. 62).
Utajení telefonního seznamu nebo
jeho çásti
Smazání uloƒeného çísla
a pâíslu¢ného jména
Pokud chcete uchovat v¢echna çísla nebo jejich
çást jako dûvêrná, stisknête pâed a za
poƒadovanÿm çíslem tlaçítko (SECRET). Toto
telefonní çíslo se potom neobjeví v seznamu.
¡Telefonní çíslo se nezobrazí ani na displeji, ani
ve vyti¢têném seznamu.
¡Stisknutí tlaçítka (SECRET) zabírá 2 místa
uloƒeného çísla.
Stisknutím tlaçítka (STOP) ve 3. kroku smaƒete
telefonní çíslo.
Chcete-li smazat jméno pâíslu¢ející k çíslu,
stisknête v 5. kroku opakovanê tlaçítko (DELETE),
dokud nebudou smazány v¢echny znaky. Potom
stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
– 31 –
Dal¢í funkce
3
Zadávání znakû a symbolû!
Klávesami çíselné klávesnice a klávesnice pâímé volby lze zadávat také písmena, symboly a povely. Kaƒdÿm
stisknutím klávesy se zadávají znaky podle dále uvedené tabulky.
Poçet stisknutí
Klávesy
1
6
2
7
4
9
5
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
[
]
{
}
+
–
/
=
,
.
_
'
2
A
B
C
a
b
c
2
3
D
E
F
d
e
f
3
4
G
H
I
g
h
i
4
5
J
K
L
j
k
l
5
6
M
N
O
m
n
o
6
7
P
Q
R
S
p
q
r
s
7
8
T
U
V
t
u
v
8
9
W
X
Y
Z
w
x
y
z
9
0
0
(
)
<
>
!
"
#
$
%
&
¥
:
;
?
|
U
@
^
’
¢
Klávesa INSERT (Vloƒení jednoho znaku nebo jedné mezery.)
Klávesa SPACE (Nahrazení jednoho znaku mezerou.)
Klávesa DELETE (Smazání jednoho znaku.)
Klávesa ¤ (Posun kurzoru doleva.)
Klávesa ⁄ (Posun kurzoru doprava.)
Pâíklad: Zadání âetêzce „Mike“ jako jména stanice pro automatickou volbu.
1
Stisknête klávesu F.
2
Stisknête 6x klávesu D.
NAZEV=M
NAZEV=Mi
3
Stisknête 5x klávesu E.
4
Stisknête 5x klávesu C.
NAZEV=Mik
NAZEV=Mike
Poznámka:
¡Pouƒijete-li pro zadání následujícího znaku tutéƒ klávesu, posuñte kurzor stisknutím klávesy K.
Oprava chyby bêhem zadávání
Udêláte-li bêhem zadávání znakû chybu, posuñte
klávesami K a J kurzor na chybnÿ znak
a opravte jej
nebo
stisknutím klávesy (STOP) smazejte znak vlevo od
polohy kurzoru.
– 32 –
Rozloƒení znakû na klávesnici
pâímé volby
Je uvedeno na druhé stranê kartiçky seznamu.
Odstrañte hrotem tuƒky nebo podobnÿm
pâedmêtem plastikovÿ kryt seznamu a obraïte
kartiçku se seznamem.
Uskuteçnêní bêƒného hovoru pomocí
automatické volby!
1
2
Stisknête tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE) nebo
vyzvednête mikrotelefon.
Zadávání pozic
zkrácené volby
a. Jednotlaçítková volba:
Pro çísla na pozici 1 aƒ 5
Stisknête poƒadovanou klávesu pâímé volby.
Tlaçítka pro
pâímou volbu
(DIRECTORY)
Pro çísla na pozici 6 aƒ 10
Stisknête klávesu (LOWER) a potom
poƒadovanou klávesu pâímé volby.
b. Zkrácená volba:
Stisknête tlaçítko (DIRECTORY), potom klávesu
K a nakonec poƒadované dvojmístné çíslo
(00 aƒ 49).
(LOWER)
(DIGITAL\SP-PHONE)
Odeslání faxu pomocí automatické volby!
Vloƒte do podavaçe dokumenty TISKEM DOLÛ.
a. Jednotlaçítková volba:
Pro çísla na pozici 1 aƒ 5
Stisknête poƒadovanou klávesu pâímé volby.
Tlaçítka pro
pâímou volbu
Zadávání pozic
zkrácené volby
TISKEM DOLÛ
Pro çísla na pozici 6 aƒ 10
Stisknête klávesu (LOWER) a potom
poƒadovanou klávesu pâímé volby.
b. Rychlá volba:
Stisknête tlaçítko (DIRECTORY), potom klávesu
K a nakonec poƒadované dvojmístné çíslo
(00 aƒ 49).
(DIRECTORY) (LOWER)
– 33 –
Dal¢í funkce
1
2
Elektronickÿ telefonní seznam!
Jména, pâiâazená çíslûm uloƒenÿm do pamêti, jsou automaticky registrována v elektronickém telefonním
seznamu v abecedním poâadí. Bêƒnÿ çi faxovÿ hovor lze tedy uskuteçnit vÿbêrem poƒadovaného jména na
displeji.
Chcete-li odeslat fax, vloƒte nejdâíve dokumenty do podavaçe.
1
Stisknête tlaçítko (DIRECTORY).
ZADEJTE 1.ZNAK
Klávesnice
2
■ Stisknête klávesu, které je pâiâazeno poçáteçní
písmeno jména (viz níƒe uvedená tabulka).
TISKEM DOLÛ
Pâíklad: Chcete vyhledat jméno zaçínající
písmenem „N“:
Stisknête opakovanê klávesu F,
dokud se neobjeví první jméno
zaçínající písmenem „N“. A potom
stisknête tlaçítko (›) tolikrát, dokud se
nezobrazí poƒadované jméno.
■ nebo
(‹)
■ Stisknête opakovanê tlaçítko (‹) nebo (›)
tolikrát, dokud se nezobrazí poƒadované jméno.
3
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
¡Pâístroj zahájí volbu çísla.
¡Jakmile se dokument zavede do pâístroje, bude
zahájen jeho pâenos.
Klávesa
Odpovídající znak
Klávesa
Odpovídající znak
1
1
7
P, Q, R, S, 7
2
A, B, C, 2
8
T, U, V, 8
3
D, E, F, 3
9
W, X, Y, Z, 9
4
G, H, I, 4
0
0
5
J, K, L, 5
*
Dal¢í znaky
6
M, N, O, 6
#
(pouƒité pro zkrácenou
volbu)
– 34 –
(›)
(DIRECTORY)
(START/COPY/SET)
Hlasovÿ kontakt!
(hovor s volajícím bêhem faxování nebo po jeho
dokonçení)
V rámci jednoho spojení mûƒete na odeslání faxové zprávy navázat bêƒnÿm hovorem, çímƒ u¢etâíte ças
i náklady za dal¢í hovor.
Tuto funkci v¢ak lze pouƒít jen v tom pâípadê, kdyƒ je pâístroj na stranê volaného také vybaven funkcí
pro hlasovÿ kontakt.
Zahájení hlasového kontaktu!
1
Bêhem odesílání nebo pâíjmu faxového dokumentu
stisknête tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE).
HLAS. POHOTOVOST
TISKEM DOLÛ
¡Vᢠpâístroj zavolá druhÿ aparát zvlá¢tním
zazvonêním.
2
Jakmile volanÿ odpoví, vydá vᢠpâístroj totéƒ
charakteristické zazvonêní.
Stisknête znovu tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE)
nebo vyzvednête mikrotelefon.
Dal¢í funkce
¡Zahájíte-li hlasovÿ kontakt bêhem odesílání faxu,
mûƒete zahájit hovor aƒ po odeslání v¢ech
dokumentû.
¡Zahájíte-li hlasovÿ kontakt bêhem pâíjmu faxu,
mûƒete zahájit hovor aƒ po dokonçeném pâijetí
aktuální stránky dokumentu.
(DIGITAL\SP-PHONE)
Pâíjem poƒadavku na hlasovÿ kontakt!
Jestliƒe hlasovÿ kontakt zahájí druhá strana, vᢠpâístroj vydá po dokonçeném odeslání çi pâijetí faxu zvlá¢tní
zazvonêní.
Stisknête znovu tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE) nebo vyzvednête mikrotelefon.
Poznámka:
¡Jestliƒe neodpovíte do 10 sekund po zvlá¢tním zazvonêní;
—kdyƒ je vᢠpâístroj v reƒimu ZAZNAM./FAX, pâehraje se va¢e úvodní hlá¢ení a záznamník nahraje vzkaz.
¡—kdyƒ je vᢠpâístroj v reƒimu TEL/FAX, FAX nebo TEL, spojení bude automaticky ukonçeno.
– 35 –
Tlaçítka TONE, FLASH a REDIAL/PAUSE!
Tlaçítko TONE!
(TONE)
Toto tlaçítko se pouƒívá, jestliƒe máte svûj pâístroj
pâipojen k lince s pulzní volbou. Stisknutím tlaçítka lze
doçasnê pâepnout z pulzního na tónovÿ reƒim.
Po zavê¢ení se reƒim automaticky pâepne na pulzní
volbu.
Tlaçítko FLASH!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(REDIAL/PAUSE)
Tlaçítko FLASH má stejnou funkci jako vidlicovÿ spínaç
na bêƒném telefonu. Kdyƒ se pâi volbê spletete nebo
navolíte nesprávné çíslo, stisknête tlaçítko FLASH.
(FLASH)
Tlaçítko FLASH rovnêƒ umoƒñuje pouƒívat speciální
sluƒby poboçkové ústâedny (pokud existuje) nebo místní
veâejné ústâedny, jako je napâ. çekání hovoru. Bliƒ¢í
podrobnosti vám sdêlí pracovníci telefonní sluƒby.
Poznámka:
¡Stisknutí tlaçítek TONE, FLASH a PAUSE
mûƒe bÿt uloƒeno v rámci çísel pro
automatickou volbu.
Vloƒení pauzy!
Jestliƒe bêhem volby stisknete tlaçítko REDIAL/PAUSE, bude do zadávaného çísla vloƒena pauza.
Pâíklad-1: Kdyƒ je vᢠpâístroj pâipojen k poboçkové ústâednê, vloƒte pauzu pâi vstupu na vnêj¢í linku.
9
Pauza
Telefonní çíslo
Pâístupovÿ kód vnêj¢í linky
Pâíklad-2: Pokud se pâi mezinárodním spojení vyskytnou chyby pâenosu, vloƒte na konec telefonního çísla
dvê pauzy.
Mezinárodní
smêrové çíslo
Národní
smêrové çíslo
Telefonní
çíslo
Pauza
Pauza
Opakování volby poslednê volaného çísla!
Jesliƒe stisknete tlaçítko REDIAL/PAUSE bezprostâednê po zaznêní oznamovacího tónu, bude znovu
navoleno poslednê volané çíslo.
1. Vyzvednête mikrotelefon nebo stisknête tlaçítko (DIGITAL\SP-PHONE).
2. Stisknête tlaçítko (REDIAL/PAUSE).
¡Pokud je pâi pouƒití hlasitého telefonu volané çíslo obsazené, pâístroj automaticky 10 krát zopakuje volbu
çísla.
– 36 –
Polling!
(vyvolání faxovÿch dokumentû)
Funkce pollingu umoƒñuje pâijmout faxovÿ dokument od jiného kompatibilního pâístroje, pâiçemƒ náklady za
jeho odeslání jdou k va¢í tíƒi, takƒe volajícímu u¢etâíte hovorné.
Pâíjem pollingu!
Chcete-li po zahájení hovoru vyvolat pâíjem dokumentu z jiného pâístroje, pouƒijte dále uvedenÿ postup.
Dbejte na to, aby v zásobníku va¢eho pâístroje nebyly ƒádné dokumenty a aby volanÿ pâístroj byl pâipraven na
vᢠhovor.
1
Stisknête tlaçítko (MENU), dokud se nezobrazí
následující hlá¢ení.
Klávesnice
POLLING PRIJEM
2
3
4
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
CISLO=
Zadejte telefonní çíslo pâímou volbou, rychlou
volbou, volbou z klávesnice nebo vÿbêrem
z telefonního seznamu.
(MENU)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
(START/COPY/SET)
Dokument vloƒenÿ do va¢eho pâístroje mûƒe bÿt vyvolán jinÿm pâístrojem. Polling umoƒníte následujícím
postupem.
1
2
Vloƒte do pâístroje dokumenty TISKEM DOLÛ.
Stisknête tlaçítko (MENU), dokud se nezobrazí
následující hlá¢ení.
TISKEM DOLÛ
POLLING ODESLANI
3
4
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
VYPNUTO
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte „ZAPNUTO“.
ZAPNUTO
[ÿŸ]
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete, vyberte
„VYPNUTO“.
5
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
POLLING AKTIVNI
(‹)
(›)
(MENU)
(START/COPY/SET)
Poznámka:
¡Pokud je aktivována funkce zpoƒdêného odeslání
(str. 38), nelze polling pouĒt.
– 37 –
Dal¢í funkce
Odeslání pollingu!
Zpoƒdêné odeslání!
(odeslání faxu v pozdêj¢ím çase)
Popisovanÿ pâístroj umoƒñuje automatické odesílání faxovÿch dokumentû v urçitou, pâedem nastavenou dobu.
Tak lze napâíklad pro faxování vyuƒít tu çást dne, kdy jsou vÿhodnêj¢í sazby.
Zpoƒdêné odeslání je moƒno rezervovat aƒ 24 hodin dopâedu.
1
2
3
4
5
Vloƒte do pâístroje dokumenty TISKEM DOLÛ.
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom B a E.
ZPOZDENE ODESL.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
VYPNUTO
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte „ZAPNUTO“.
ZAPNUTO
[ÿŸ]
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete,
vyberte „VYPNUTO“.
6
7
8
9
10
11
TISKEM DOLÛ
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
(‹)
(›)
(MENU)
(START/COPY/SET)
CISLO=
Zadejte telefonní çíslo pâímou volbou, rychlou
volbou, volbou z klávesnice nebo vÿbêrem
z telefonního seznamu.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
CAS =00:00
Zadejte ças pâenosu.
Pâíklad: 23:00
Stisknête B C @ @.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
¡Po dosaƒení naprogramovaného çasu pâístroj
automaticky zahájí faxovÿ pâenos.
– 38 –
Poznámka:
¡Pâi nastaveném zpoƒdêném odesílání lze
bêƒnê pâijímat, odesílat i kopírovat
dokumenty.
¡Pokud je nastaven polling (str. 37), nelze
zpoƒdêné odesílání pouƒít.
Reƒim pro mezinárodní faxování!
Pâi mezinárodním faxovém styku mûƒe dojít k potíƒím pâi pâenosu dokumentû. Tato funkce faxování
usnadñuje, protoƒe sniƒuje rychlost vysílání.
1
2
3
4
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Klávesnice
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom B a C.
MEZINAR. REZIM
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VYPNUTO
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte „ZAPNUTO“.
ZAPNUTO
[ÿŸ]
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete, vyberte
„VYPNUTO“.
5
6
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Dal¢í funkce
Poznámka:
¡Po dokonçeném odeslání dokumentu je funkce
automaticky vypnuta.
– 39 –
Pâíjem faxu na vzdáleném zaâízení!
(pâíjem faxu prostâednictvím pâídavného telefonu)
Máte-li ke svému pâístroji pâipojen pâídavnÿ telefon, mûƒete jeho prostâednictvím pâijímat faxové zprávy, aniƒ
byste chodili k faxu a museli stisknout tlaçítko (START/COPY/SET).
Dûleƒité:
¡Aktivace této funkce pâedpokládá, ƒe je jako pâídavnÿ telefon pouƒit pâístroj s tónovou volbou.
¡Pâedvolené nastavení kódu pro aktivaci faxu z pâídavného telefonu je „UU“.
Pâíjem faxu z pâídavného telefonu!
1
2
Na pâíchozí hovor reagujte vyzvednutím
mikrotelefonu pâídavného pâístroje.
3
Zavêste mikrotelefon.
¡Faxová jednotka zahájí pâíjem faxu.
Jestliƒe:
—jste poƒádáni o pâíjem dokumentu,
—sly¢íte dlouhé pípnutí nebo
—nesly¢íte nic,
stisknête klávesu pro aktivaci vzdáleného faxu.
Do zásuvky EXT.
Pâídavnÿ telefon
Zmêna kódu pro aktivaci vzdáleného faxu!
Tento kód mûƒe mít 2 aƒ 4 çíslice od 0 do 9 a * (hvêzdiçka).
1
2
3
4
5
6
7
8
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesy K a potom D a A.
DALK.OVLAD.FAXU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
ZAPNUTO
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadované
nastavení.
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete, vyberte
„VYPNUTO“.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
KOD=UU
Zadejte novÿ kód.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 40 –
Poznámka:
¡Pokud máte pâedplaceny zvlá¢tní telefonní
sluƒby, musí se kód pro aktivaci vzdáleného
faxu li¢it od kódû pro pâístup k têmto
sluƒbám.
¡Kdyƒ je kód pro aktivaci vzdáleného faxu
nastaven na „0000“, pracuje tato funkce
nesprávnê.
Vÿbêrovÿ pâíjem faxû!
(zabránêní pâíjmu neƒádoucích dokumentû)
Tato funkce brání pâíjmu faxovÿch zpráv z pâístrojû, jejichƒ çísla nejsou uloƒena v pamêti pro automatickou
volbu.
Dûleƒité:
¡Funkce je neúçinná, kdyƒ:
—je pâíjem provádên ruçnê nebo
—volající neuvedl správnê svoje faxové identifikaçní çíslo.
¡Kód vÿbêrového pâíjmu faxû musí bÿt odli¢nÿ od prvních dvou çíslic kódu pro aktivaci vzdáleného faxu
(str. 50) a hesla pro pâístup k po¢tovní pâihrádce (str. 44).
Kdyƒ je napâ. kód dálkového ovládání „321“, nepouƒívejte „32“ jako kód vÿbêrového pâíjmu faxû.
¡Vÿbêrovÿ pâíjem faxû smí bÿt nastaven pouze na faxovÿch pâístrojích pâipojenÿch k telefonní lince
s neveâejnÿm çíslem.
Nastavení vÿbêrového pâíjmu faxû!
1
2
4
NASTAVENI FUNKCI
Klávesnice
(MENU)
Stisknête klávesy K a potom B a D.
VYBEROVY PRIJEM
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
VYPNUTO
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte „ZAPNUTO“.
ZAPNUTO
1
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
[ÿŸ]
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete, vyberte
„VYPNUTO“.
5
6
7
8
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
KOD=22
Chcete-li stávající kód zmênit, zadejte poƒadované
dvê çíslice.
¡Znaky 0, # a * nelze pouƒít.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 41 –
Dal¢í funkce
3
Stisknête tlaçítko (MENU).
Odeslání dokumentu pâístroji s aktivním vÿbêrovÿm
pâíjmem faxû!
Vybraní úçastníci mohou va¢emu pâístroji posílat faxové zprávy, i kdyƒ jste aktivovali vÿbêrovÿ pâíjem faxû.
Sdêlte têmto vybranÿm úçastníkûm svûj kód pro vÿbêrovÿ pâíjem faxû a seznamte je s dále uvedenÿm
postupem. Tento postup lze pouƒít v reƒimu automatického pâíjmu (pouze ZAZNAM./FAX) nebo manuálního
pâíjmu (pouze TEL/FAX).
1. Volejte svûj pâístroj z telefonu s tónovou volbou.
2. Bêhem úvodního hlá¢ení nebo zvlá¢tního vyzvánêní zadejte kód vÿbêrového pâíjmu faxû.
3. Jakmile se ozve faxovací tón, zaçnête faxovat.
– 42 –
Upozornêní pagerem na pâíchozí vzkazy!
Tato funkce pâístroji umoƒñuje zavolat automaticky vᢠpager pâi nahrání kaƒdého pâíchozího vzkazu. Funkce
je úçinná pouze pro automatické pagery.
1
2
3
4
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom G a @.
Klávesnice
FAXOVY PAGER
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
VYPNUTO
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte „ZAPNUTO“.
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ZAPNUTO
[ÿŸ]
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete, vyberte
„VYPNUTO“.
5
(MENU)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
(‹)
(›)
(REDIAL/PAUSE)
(START/COPY/SET)
CISLO=
Dal¢í funkce
Zadejte telefonní çíslo svého pageru. Pokud je
tâeba, stisknête dvakrát tlaçítko (REDIAL/PAUSE).
Informace o správném nastavení pauzy vám sdêlí
operátor sítê pagerû.
Jestliƒe vᢠpager dokáƒe zobrazovat telefonní
çísla, zadejte çíslo, které se má objevit na displeji.
Pokud to operátor sítê pagerû vyƒaduje, stisknête
klávesu K.
¡Celkem lze zadat aƒ 46 çíslic a/nebo pauz.
7
8
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 43 –
Pâihrádka hlasové po¢ty!
(jak vám mohou volající zanechat svoje soukromé vzkazy)
Pâístroj je vybaven tâemi pamêïovÿmi pâihrádkami hlasové po¢ty. Vzkazy z têchto pâihrádek mûƒe vyvolat
pouze osoba, která zná pâístupové heslo pâihrádky. Tato funkce je uƒiteçná v pâípadê, kdy je pâístroj pouƒíván
více uƒivateli a volající si pâeje zanechat vzkaz pouze urçité osobê.
Pouƒití po¢tovní pâihrádky
1. Nastavte heslo po¢tovní pâihrádky (viz níƒe).
2. Sdêlte nastavené heslo vybranÿm úçastníkûm.
3. Nastavte reƒim ZAZNAM./FAX (viz str. 15).
Úvodní hlá¢ení po¢tovní pâihrádky
Pâístroj KX-F2780 je dodáván s jiƒ nahranÿm úvodním hlá¢ením pro kaƒdou pâihrádku. Mûƒete je v¢ak
nahradit vlastním úvodním hlá¢ením (viz str. 54).
Ukázka pâedem nahraného úvodního hlá¢ení (pouze typ KX-F2780)
Toto je schránka ç. 1.
Po zvukovém signálu zanechte prosím vzkaz a va¢e jméno.
Pâístroj KX-F2680 pâedem nahraná úvodní hlá¢ení nemá. Proto nejdâíve nahrajte svoje vlastní úvodní hlá¢ení
(viz str. 54).
Nastavení hesla po¢tovní pâihrádky!
Nastavením hesla pro svoji po¢tovní pâihrádku zabráníte neoprávnênému poslechu vzkazû. Zadejte libovolné
trojmístné çíslo sloƒené z çíslic 0 aƒ 7.
Heslo po¢tovní pâihrádky musí bÿt odli¢né od prvních 2 çíslic kódu pro vÿbêrovÿ pâíjem faxû (str. 41) a od
kódu dálkového ovládání (str. 50).
1
2
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Pro pâihrádku ç. 1 stisknête klávesu K a
potom E a A.
BOX1 - HESLO
Pro pâihrádku ç. 2 stisknête klávesu K a
potom E a B.
Klávesnice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(MENU)
0
BOX2 - HESLO
Pro pâihrádku ç. 3 stisknête klávesu K a
potom E a C.
BOX3 - HESLO
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
HESLO=
Zadejte poƒadované heslo.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
¡Chcete-li naprogramovat dal¢í hesla,
zopakujte postup od 2. kroku.
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 44 –
(START/COPY/SET)
Jak se nahrávají pâíchozí vzkazy do po¢tovní pâihrádky!
1
2
3
Volejte pâístroj z telefonu s tónovou volbou.
¡Usly¢íte bêƒné úvodní hlá¢ení.
Stisknête klávesu J a potom çíslo poƒadované pâihrádky (A, b nebo C).
¡Usly¢íte úvodní hlá¢ení pâihrádky následované dlouhÿm pípnutím.
Zanechejte vzkaz.
Nahrání hlasové poznámky a telefonního rozhovoru
Do po¢tovní pâihrádky lze nahrát hlasovou poznámku a telefonickÿ rozhovor. Stisknête tlaçítko
(MAIL\BOX) dokud se nezobrazí çíslo poƒadované pâihrádky a dále postupujte podle pokynû na str. 30.
¡Pro nahrávání telefonního rozhovoru nastavte çíslo poƒadované pâihrádky po vyzvednutí mikrotelefonu.
Poslech vzkazu uloƒeného v pâihrádce!
Kdyƒ je v po¢tovní pâihrádce novÿ vzkaz:
—indikace pâihrádky na displeji bude blikat,
—pokud je nastaveno upozornêní na vzkazy, bude znít dlouhÿ tón (viz str. 46).
Stisknête tlaçítko (MAIL\BOX) dokud se nezobrazí
çíslo poƒadované pâihrádky.
Pâíklad: Pâihrádka ç. 2
2
BOX2
Pâíklad: Pâihrádka ç. 2
02
■ Jestliƒe ponecháte heslo pâihrádky „555“
(pâedvolená hodnota):
Indikace çísla
pâihrádky
1
2
3
MAIL BOX
■ Stisknête lehce tlaçítko
(NEW\MSGS.\PLAY\BACK).
■ nebo
■ Jestliƒe jste naprogramovali svoje vlastní heslo:
Klávesnice
■ Stisknête lehce tlaçítko
(NEW\MSGS.\PLAY\BACK) a potom zadejte
svoje heslo.
HESLO=
¡Pâístroj pâehraje nové vzkazy.
3
Pâihrádku opustíte stisknutím tlaçítka (STOP).
(STOP)
(NEW\MSGS.\PLAY\BACK)
Poznámka:
¡Bêhem pâehrávání lze pouƒívat tlaçítka (REPEAT), (SKIP), (STOP), (QUICK) a (SLOW) (viz str. 29).
¡Chcete-li pâehrát v¢echny nahrané vzkazy, stisknête ve 2. kroku tlaçítko (NEW\MSGS.\PLAY\BACK), dokud
neusly¢íte pípnutí.
– 45 –
Dal¢í funkce
1
Smazání vzkazû nahranÿch v pâihrádce!
Smazání urçitého vzkazu
(MAIL\BOX)
Stisknête bêhem pâehrávání vzkazu, kterÿ chcete
smazat, tlaçítko (ERASE).
Smazání v¢ech vzkazû v pâihrádce
1
Stisknête tlaçítko (MAIL\BOX), dokud se
nezobrazí çíslo poƒadované pâihrádky.
Pâíklad: Pâihrádka ç. 1
2
3
BOX1
02
Stisknête tlaçítko (ERASE).
(START/COPY/SET)
SMAZAT BOX 1 ?
(ERASE)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
SMAZANO
Upozornêní na pâíjem vzkazu do pâihrádky!
Kdyƒ je tato funkce aktivní, upozorní vás pâístroj dlouhÿm pípnutím na kaƒdÿ novÿ vzkaz nahranÿ do po¢tovní
pâihrádky.
1
2
3
4
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom E a @.
MAIL BOX VZKAZ
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
VYPNUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte „ZAPNUTO“.
ZAPNUTO
[ÿŸ]
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete, vyberte
„VYPNUTO“.
5
6
Klávesnice
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 46 –
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Pâesmêrování pâíchozích vzkazû!
Tato funkce pâístroji umoƒñuje zavolat urçené çíslo telefonu nebo pageru pokaƒdé, kdyƒ je do pamêti nebo
po¢tovní pâihrádky pâijat novÿ vzkaz.
Mûƒete zvolit buõ Pâesmêrování vzkazu nebo Upozornêní pagerem.
Pâesmêrování vzkazu: Nejdâíve naprogramujte telefonní çíslo pro pâesmêrování. Kdyƒ vᢠpâístroj nahraje
pâíchozí vzkaz, pâesmêruje jej na zadané çíslo. Vzkaz lze vyvolat bêhem téhoƒ hovoru.
Upozornêní pagerem: Nejdâíve naprogramujte telefonní çíslo pageru. Kdyƒ vᢠpâístroj nahraje pâíchozí
vzkaz, budete na to upozornêni pagerem. Zavolejte svûj pâístroj a vyvolejte vzkaz.
—Uvedená funkce je dostupná v reƒimu ZAZNAM./FAX.
—Podrobnosti o dálkovém ovládání viz str. 49.
—Volejte svûj pâístroj z telefonu s tlaçítkovou volbou.
Pâíchozí vzkaz je nahrát do nêkteré z pamêtí (obecná, pâihrádka 1-3).
Vᢠpâístroj zavolá zadané çíslo telefonu nebo pageru.
Telefon pro pâesmêrování zaçne
vyzvánêt; pâijmête hovor.
Vᢠpâístroj pâehraje úvodní hlá¢ení.
\1
Upozornêní pagerem
Vᢠpager zapípá.
Zavolejte svûj pâístroj a vyvolejte
vzkaz dálkovÿm ovládáním.
bêhem 60 sekund
Zadejte kód dálkového ovládání
(viz str. 50) nebo heslo pâihrádky
(viz str. 44).
Vyvolejte vzkaz dálkovÿm ovládáním.
\1 Pâístroj KX-F2780 je vybaven pâedem
nahranÿm úvodním hlá¢ením pro
pâesmêrování.
—„Dovolali jste se na telefonní
záznamník. Zadejte prosím kód
dálkového ovládání.“
NEBO
„Dovolali jste se na telefonní
záznamník. Zadejte prosím heslo va¢í
schránky ç. 1–3 pro moƒnost
dálkového ovládání.“
\1 Máte-li pâístroj KX-F2680, nahrajte svoje
vlastní úvodní hlá¢ení (viz str. 54).
– 47 –
Dal¢í funkce
Pâesmêrování vzkazu
Nastavení pro pâesmêrování vzkazu/upozornêní
pagerem!
Neƒ nastavíte Pâesmêrování vzkazu, nezapomeñte provést následující operace:
—Máte-li pâístroj KX-F2780, aktivujte hlasového prûvodce (viz str. 59) nebo nahrajte svoje vlastní úvodní
hlá¢ení (viz str. 54).
—Máte-li pâístroj KX-F2680, nahrajte úvodní hlá¢ení (viz str. 54).
Jinak pâístroj 3x zapípá a na displeji se objeví následující hlá¢ení.
NENI OGM PRENOSU
1
2
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Pâesmêrování obecného vzkazu:
stisknête klávesu K a potom F a @.
7
8
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
PRENOS VZKAZU
Pâesmêrování vzkazu pro pâihrádku ç. 1:
stisknête klávesu K a potom F a A.
PRENOS BOXU 1
Klávesnice
(MENU)
Pâesmêrování vzkazu pro pâihrádku ç. 2:
stisknête klávesu K a potom F a B.
PRENOS BOXU 2
Pâesmêrování vzkazu pro pâihrádku ç. 3:
stisknête klávesu K a potom F a C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PRENOS BOXU 3
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
PRENOS=VYP. [ÿŸ]
(‹)
(›)
(REDIAL/PAUSE)
(START/COPY/SET)
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadované
nastavení.
PREN. NA TEL: pâesmêrování pâíchozích
vzkazû.
PR. NA PAGER: volání va¢eho pageru.
VYP.:
funkce je vypnutá.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
CISLO=
a: Jestliƒe jste ve 4. kroku zvolili „PREN.
NA TEL“:
b: Zadejte telefonní çíslo, kam má bÿt vzkaz
pâesmêrován.
b: Jestliƒe jste ve 4. kroku zvolili „PR. NA
PAGER“:
Zadejte telefonní çíslo svého pageru.
b: Pokud je tâeba, stisknête dvakrát tlaçítko
(REDIAL/PAUSE). Informace o správném
nastavení pomlky vám sdêlí operátor sítê
pagerû.
Jestliƒe vᢠpager dokáƒe zobrazovat
telefonní çísla, zadejte çíslo, které se má
objevit na displeji.
Pokud to operátor sítê pagerû vyƒaduje,
stisknête klávesu K.
b: ¡Zadat lze celkem aƒ 46 çíslic a/nebo
pauz.
– 48 –
Poznámka:
¡Funkci lze zapnout i vypnout dálkovê
z telefonu s tlaçítkovou volbou (viz str. 53).
¡V dále uvedenÿch pâípadech bude
pâesmêrování vzkazû zru¢eno:
—Kdyƒ je smazáno úvodní hlá¢ení pro
pâesmêrování pâi vypnuté hlasové nápovêdê
(pouze typ KX-F2780).
¡—Kdyƒ je vypnutÿ hlasovÿ prûvodce (pouze
typ KX-F2780).
¡—Kdyƒ je smazáno úvodní hlá¢ení pro
pâesmêrování (pouze typ KX-F2680).
Dálkové ovládání telefonního záznamníku ze
vzdáleného telefonu!
Z telefonního pâístroje s tónovou volbou mûƒete dálkovê ovládat následující funkce. Vᢠpâístroj pâitom musí
mít v reƒimu automatického pâíjmu nastavenu volbu ZAZNAM./FAX (viz str. 15).
Klávesa
Funkce
Str.
Klávesa
Funkce
Str.
Opakovat vzkaz
52
Smazat urçité hlá¢ení
52
Pâeskoçit vzkaz
52
Smazat v¢echna hlá¢ení
52
Pâehrát novÿ vzkaz
51
Zapnout vyzvánêní pageru pro
pâíchozí vzkazy
53
Pâehrát v¢echny vzkazy
51
Monitorovat místnost
52
Vypnout vyzvánêní pageru pro
pâíchozí vzkazy
53
Opakovanê nahrát úvodní
hlá¢ení
53
Ukonçit opakované nahrávání
úvodní hlá¢ení
53
Pâeskoçit úvodní hlá¢ení
53
Dal¢í funkce
Karta pro dálkové ovládání!
Tuto kartiçku si mûƒete pro bêƒnou potâebu vystâihnout.
Dálkové ovládání pâihrádky
Poznámky k dálkovému ovládání
» Záznam vzkazu do pâihrádky:
1. Zavolejte svûj pâístroj.
2. Stisknête klávesu J a çíslo
pâihrádky (A, B nebo C).
3. Zanechejte vzkaz.
¡Povely dálkového ovládání lze
zadávat pouze z telefonu s tónovou
volbou a va¢e zaâízení musí bÿt v
reƒimu ZAZNAM./FAX.
Zde pâeloƒit
» Pâehrání vzkazu z pâihrádky:
1. Zavolejte svûj pâístroj.
2. Stisknête klávesu J a çíslo
pâihrádky (A, B nebo C).
3. Zadejte heslo pâihrádky ∆∆∆.
4. Stisknête klávesu dálkového
povelu (viz druhá strana).
¡Kdyƒ je vᢠpâístroj v reƒimu TEL,
zavolejte jej a vyçkejte aƒ 15x zazvoní.
Potom zaçne odpovídat záznamník.
Zadejte bêhem úvodního hlá¢ení kód
dálkového ovládání a tím se zaâízení
pâepne do reƒimu ZAZNAM./FAX.
¡Stisknête âádnê kaƒdé tlaçítko.
¡Chcete-li odeslat dokument, stisknête
dvakrát hvêzdiçku JJ. Aƒ usly¢íte
faxovÿ tón, zaçnête odesílat.
– 49 –
Nastavení kódu pro dálkové ovládání!
Kód dálkového ovládání se pouƒívá pro pâístup do bêƒné pamêti pâístroje.
Zadejte libovolné trojmístné çíslo sloƒené z çíslic 0 aƒ 7.
Kód vÿbêrového pâíjmu faxû musí bÿt odli¢nÿ od prvních dvou çíslic kódu pro vÿbêrovÿ pâíjem faxû (str. 41)
a hesla pro pâístup k po¢tovní pâihrádce (str. 44).
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom A a A.
KOD DALK. OVL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
KOD=111
Zadejte poƒadované çíslo.
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Dálkové ovládání záznamníku
1. Zavolejte svûj pâístroj.
2. Zadejte bêhem úvodního hlá¢ení
kód dálkového ovládání. (∆∆∆)
3. Bêhem 4 sekund stisknête klávesu
povelu dálkového ovládání
nebo
vyçkejte 4 sekundy. V¢echny vzkazy
budou smazány.
Klávesa
`
A
B
D
E
F
G
I
JD
JE
HA
HB
– 50 –
Povel
Pâeskoçit úvodní hlá¢ení
Opakovat vzkaz
Pâeskoçit vzkaz
Pâehrát novÿ vzkaz
Pâehrát v¢echny vzkazy
Monitorovat místnost
Znovu nahrát úvodní hlá¢ení
Ukonçení nového nahrávání
úvodního hlá¢ení
Smazat urçitÿ vzkaz
Smazat v¢echny vzkazy
Zapnout vÿzvu pagerem
Vypnout vÿzvu pagerem
Poslech vzkazû z bêƒné pamêti!
1
2
Zavolejte svûj pâístroj.
Bêhem úvodního hlá¢ení zadejte kód dálkového ovládání.
—Zazní dlouhé a jedno (çi nêkolik) krátké pípnutí. Krátkÿmi pípnutími je indikován poçet novê nahranÿch
vzkazû. Krátké pípnutí zazní nejvÿ¢e 8 krát, i kdyƒ je nahráno 9 vzkazû çi více.
3
Stisknutím klávesy D pâehrajete novê nahrané vzkazy,
nebo
Stisknête klávesu E a podrƒte ji 4 sekundy stisknutou; tím pâehrajete v¢echny vzkazy.
—Po pâehrání posledního vzkazu zazní 3 pípnutí.
Poslech vzkazû z pâihrádky!
1
2
3
Zavolejte svûj pâístroj.
Stisknête klávesu J a bêhem úvodního hlá¢ení zadejte çíslo poƒadované pâihrádky (A, b nebo C).
Zadejte bêhem úvodního hlá¢ení pâihrádky její heslo.
—Zazní dlouhé a jedno (çi nêkolik) krátké pípnutí. Krátkÿmí pípnutími je indikován poçet novê nahranÿch
vzkazû. Krátké pípnutí zazní nejvÿ¢e 8 krát, i kdyƒ je nahráno 9 vzkazû çi více.
Dal¢í funkce
4
Stisknutím klávesy D pâehrajete novê nahrané vzkazy.
nebo
Stisknête klávesu E a podrƒte ji 4 sekundy stisknutou; tím pâehrajete v¢echny vzkazy.
—Po pâehrání posledního vzkazu zazní 3 pípnutí.
Následnÿ poslech vzkazû v jiné pâihrádce nebo v obecné pamêti
1. Stisknête klávesu J a @ (bêƒná pamêï) a potom zadejte kód dálkového ovládání,
nebo
Stisknête klávesu J a zadejte çíslo poƒadované pâihrádky (A, b nebo C). Bêhem úvodního hlá¢ení
pâihrádky zadejte její heslo.
2. Stisknutím klávesy D nebo E pâehrajte vzkazy.
– 51 –
Bêhem pâehrávání lze!
■ Opakovat vzkaz
Stisknutím klávesy A pâehrajete aktuální vzkaz.
—Stisknete-li klávesu A bêhem prvních pêti sekund pâehrávání, bude pâehrán pâedchozí vzkaz.
■ Pâeskoçit vzkaz
Stisknutím klávesy B pâehrajete následující vzkaz.
Poznámka:
¡Jestliƒe se po pâehrání vzkazû ozve 6 pípnutí, je pamêï plná. Smazejte nêkteré (nebo v¢echny) vzkazy.
Smazání vzkazû z pamêti!
■ Smazání urçitého vzkazu z pamêti
Stisknête klávesu J a D bêhem pâehrávání vzkazu, kterÿ chcete smazat.
—Zazní jedno dlouhé a 3 krátká pípnutí. Pâistroj bude pokraçovat pâehráváním následujícího vzkazu.
■ Smazání v¢ech vzkazû z urçité pamêti
Smazat lze v¢echny nahrané vzkazy jak z bêƒné pamêti, tak i z po¢tovních pâihrádek.
Chcete-li smazat v¢echny vzkazy z urçité pâihrádky, musíte ji nejdâíve oznaçit.
Stisknête klávesu J a E bêhem pâehrávání vzkazu z pamêti, kterou chcete smazat.
—Zazní jedno dlouhé a 3 krátká pípnutí.
Dal¢í funkce dálkového ovládání!
■ Monitorování místnosti
Pâístrojem lze dálkovê monitorovat místnost v níƒ je umístên.
Stisknête v rámci dálkového ovládání klávesu F.
—Nyní mûƒete po dobu asi 30 sekund monitorovat zvuk v místnosti.
Poznámka:
¡Po uplynutí 30 sekund se ozve pípnutí. Chcete-li v monitorování pokraçovat, stisknête bêhem 10 sekund
znovu klávesu F.
– 52 –
■ Nahrání dal¢ího vzkazu
Po pâehrání nahranÿch vzkazû mûƒete na záznamníku zanechat dal¢í vzkaz.
1. Vyçkejte na 3 pípnutí oznamující konec dálkovê vyvolané funkce.
2. Vyçkejte asi 10 sekund.
3. Ozve se pípnutí.
nebo
Usly¢íte následující hlá¢ení hlasového prûvodce:
„Po zvukovém signálu zanechte prosím vzkaz a va¢e jméno.“
4. Nahrajte vzkaz.
■ Opakované nahrání úvodního vzkazu
Obsah úvodního hlá¢ení bêƒné pamêti çi po¢tovní pâihrádky lze zmênit. Pâi zmênê úvodního hlá¢ení
pâihrádky je nutno ji nejdâíve vybrat.
1. Záznam spustítte bêhem dálkového ovládání stisknutím klávesy G.
—Ozve se dlouhé pípnutí.
2. Zaçnête hovoâit. Hlá¢ení mûƒe bÿt aƒ 16 sekund dlouhé.
—Udêláte-li pauzu del¢í neƒ 2 sekundy, ozve se 6 pípnutí a nahrávání skonçí. Zopakujte bêhem
10 sekund 1. krok.
3. Po dokonçení stisknête klávesu I.
—Pâehraje se nové úvodní hlá¢ení.
Vyzvánêní pageru upozorñující na pâíchozí vzkaz lze dálkovê zapnout i vypnout. Musíte v¢ak pâedem
naprogramovat çíslo pageru (viz str. 48).
Stisknutím kláves H a A bêhem dálkového ovládání vyzvánêní pageru zapnete.
Stisknutím kláves H a B vyzvánêní pageru vypnete.
—Není-li naprogramováno çíslo pageru, zazní 6 pípnutí a funkci nelze pouƒít.
■ Vynechání úvodního hlá¢ení
Úvodní hlá¢ení je moƒné vynechat.
Stisknête bêhem pâehrávání úvodního hlá¢ení klávesu @.
—Pâístroj vynechá zbytek úvodního hlá¢ení.
– 53 –
Dal¢í funkce
■ Zapnout/vypnout vyzvánêní pageru
Nahrání úvodního hlá¢ení!
Do pâístroje mûƒete nahrát svoje vlastní úvodní hlá¢ení. Pro záznam kaƒdého úvodního hlá¢ení je k dispozici
16 sekund; optimální je 12 sekundové hlá¢ení.
¡Tak jako pro úvodní hlá¢ení ZAZNAM./FAX se mûƒete rozhodnout pro záznamovÿ ças 16 sekund nebo 60
sekund (viz str. 57).
Doporuçené formy hlá¢ení
Pro reƒim ZAZNAM./FAX
„Zde (jméno, firma, telefon). Nejsme momentálnê pâítomni.
Chcete-li nám poslat fax, mûƒete ihned zaçít. Chcete-li nám
zanechat vzkaz, vyçkejte, aƒ se ozve dlouhé pípnutí.
Dêkujeme.“
Pro reƒim TEL/FAX
„Zde (jméno, firma, telefon). Çekejte prosím, aƒ nêkdo zvedne
telefon. Chcete-li nám poslat fax, mûƒete ihned zaçít.“
Úvodní hlá¢ení pâihrádky 1 aƒ 3
„Zde (jméno). Aƒ se ozve pípnutí, zanechejte svoje jméno a
vzkaz.“
Úvodní hlá¢ení pâesmêrování vzkazu
„Toto je pâesmêrovanÿ vzkaz (va¢e jméno, firma a/nebo
telefon). Zadejte prosím svûj kód dálkového ovládání (heslo
pâihrádky 1-3).“
Poznámka:
¡Máte-li pâístroj KX-F2780 a nenahráli jste svoje vlastní úvodní hlá¢ení, usly¢í volající pâedem nahraná
hlá¢ení.
Nahrání úvodního hlá¢ení!
1
2
Odklopte kryt klávesnice záznamníku.
Kryt klávesnice záznamníku
(SELECT)
Stisknête klávesu (SELECT) dokud se nezobrazí:
■ Pro reƒim ZAZNAM./FAX:
OGM ZAZNAMNIKU
■ Pro reƒim TEL/FAX:
OGM PRO TELEFON
■ Pro po¢tovní pâihrádku 1-3:
Pâíklad: Pâihrádka 2
OGM PRO BOX2
■ Pro pâesmêrování vzkazu:
Mikrofon
(VOLUME)
(REC)
OGM PRO PRENOS
3
4
(STOP)
Stisknête klávesu (REC).
¡Ozve se dlouhé pípnutí.
Ze vzdálenosti cca 20 cm proneste do mikrofonu
jasnê a zâetelnê poƒadované úvodní hlá¢ení.
¡Na displeji bude zobrazen uplynulÿ ças hlá¢ení.
Pâíklad: Záznam v reƒimu ZAZNAM./FAX
NAHR. ZAZN.
5
02s
Aƒ skonçíte, stisknête klávesu (STOP).
¡Záznamník pâehraje nahrané hlá¢ení. Tlaçítky
(VOLUME) nastavte poƒadovanou hlasitost.
– 54 –
Poznámka:
¡Jestliƒe udêláte bêhem záznamu chybu,
zopakujte postup od 2. kroku.
Kontrolní poslech úvodního hlá¢ení!
1
2
Odklopte kryt klávesnice záznamníku.
Stisknête klávesu (SELECT) dokud se nezobrazí
poƒadované hlá¢ení.
Kryt klávesnice záznamníku
(SELECT)
Pâíklad: Úvodní hlá¢ení pâihrádky 3.
OGM PRO BOX3
3
Stisknête tlaçítko (CHECK).
¡Ozve se pípnutí a pâístroj pâehraje nahrané
hlá¢ení. Jeho hlasitost lze nastavit tlaçítky
(VOLUME).
(VOLUME)
(CHECK)
Smazání úvodního hlá¢ení!
Odklopte kryt klávesnice záznamníku.
Kryt klávesnice záznamníku
Stisknête klávesu (SELECT) dokud se nezobrazí
poƒadované hlá¢ení.
Pâíklad: Úvodní hlá¢ení pâihrádky 2.
(SELECT)
Dal¢í funkce
1
2
OGM PRO BOX2
3
4
5
Stisknête klávesu (ERASE).
VYMAZAT ?
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
HLASENI VYMAZANO
Stisknête klávesu (STOP).
(STOP)
(START/COPY/SET)
(ERASE)
Poznámka:
¡Máte-li typ KX-F2780 a smaƒete svoje úvodní hlá¢ení,
budou pouƒita pâedem nahraná hlá¢ení.
– 55 –
Zmêna délky pâíchozího vzkazu!
Pro nahrávání pâíchozích vzkazû lze nastavit dvê rûzné délky.
3 MIN (3 minuty):
1 MIN (1 minuta):
1
2
3
4
5
6
Pro záznam pâíchozího vzkazu je vyhrazena doba 3 minut.
Pro záznam pâíchozího vzkazu je vyhrazena doba 1 minuty (pâedvolené nastavení).
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Klávesnice
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom A a @.
DOBA ZAZNAMU
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MOD=1 MIN
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadované
nastavení.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Oznámení vzkazu!
Kdyƒ je tato funkce aktivní, bude nahrání pâíchozího vzkazu do bêƒné pamêti oznámeno dlouhÿm pípnutím.
1
2
3
4
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom D a B.
OZNAMENI VZKAZU
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VYPNUTO
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte „ZAPNUTO“.
ZAPNUTO
[ÿŸ]
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete, vyberte
„VYPNUTO“.
5
6
Klávesnice
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 56 –
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Vÿstraha pâed vyçerpáním çasu pro vzkazy!
Jestliƒe doba, zbÿvající pro nahrávání vzkazû, poklesne pod 60 sekund, upozorní pâístroj obsluhu dlouhÿm
pípnutím.
1
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Klávesnice
2
3
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom D a C.
CAS PRO VZKAZY
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
VYPNUTO
[ÿŸ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
4
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte „ZAPNUTO“.
ZAPNUTO
[ÿŸ]
¡Jestliƒe uvedenou funkci nepoƒadujete, vyberte
„VYPNUTO“.
5
6
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Dal¢í funkce
Zmêna délky záznamu pro úvodní hlá¢ení
ZAZNAM./FAX!
Zvolit lze délku buõ 16 sekund nebo 60 sekund.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
NASTAVENI FUNKCI
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom E a D.
DOBA ZAZNAMU
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
DOBA=16s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadovanou volbu.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Poznámka:
¡Zmêníte-li délku úvodního hlá¢ení na 60 sekund, doporuçuje se informovat volajícího v úvodním hlá¢ení
ZAZNAM./FAX, aby pâed zahájením faxování stiskl dvakrát tlaçítko *.
¡Zmêníte-li délku úvodního hlá¢ení ze 60 sekund na 16 sekund, bude nahrané úvodní hlá¢ení ZAZNAM./FAX
smazáno. Opakované nahrání hlá¢ení úvodního viz str. 54.
– 57 –
Zmêna polohy vyti¢têného loga!
Na dokumentech, odeslanÿch va¢ím pâístrojem, lze vytisknout logo, telefonní çíslo, datum, ças a çíslo stránky
následujícím zpûsobem.
TISK VNE:
Na vnêj¢í stranê listu odesílaného dokumentu (pâedvolené nastavení).
TISK UVNITR: Na vnitâní stranê listu odesílaného dokumentu.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
NASTAVENI FUNKCI
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom B a A.
TISK LOGA
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TISK VNE
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadované
nastavení.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Zmêna kontrastu displeje!
Tato funkce slouƒí pro nastavení kontrastu displeje.
NORMAL: (Pâedvolené nastavení)
TMAVY:
Toto nastavení se pouƒívá, kdyƒ je obraz na displeji pâíli¢ svêtlÿ.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom C a I.
LCD KONTRAST
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
LCD=NORMAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadovanou volbu.
(‹)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 58 –
(›)
(START/COPY/SET)
Nastavení pohodlného pâíjmu!
Funkce pohodlného pâíjmu umoƒñuje automatickÿ pâíjem faxû bez stisknutí tlaçítka (START/COPY/SET).
Podrobnosti viz str. 20.
Pokud je funkce vypnutá, musíte po kaƒdém pâíjmu faxového hovoru stisknout tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom D a F.
AUT. PRIJEM FAXU
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
ZAPNUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadovanou volbu.
(›)
(‹)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Dal¢í funkce
Nastavení hlasového prûvodce
(pouze typ KX-F2780)!
Kdyƒ je tato funkce aktivní, jsou pâedem nahraná úvodní hlá¢ení (str. 21, 22, 44 a 47) hlá¢ení pohodlného
pâíjmu (str. 20) a hlasové oznaçení dne v tÿdnu a çasu (str. 28) proná¢eny hlasovÿm syntezátorem. Pokud
nechcete hlasového prûvodce pouƒívat, mûƒete funkci vypnout.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Klávesnice
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom D a G.
HLASOVY PRUVODCE
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ZAPNUTO
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadovanou volbu.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 59 –
Nastavení provozu bez mikrotelefonu!
Toto zaâízení je moƒno pouƒívat i bez pâipojeného mikrotelefonu a vidlice. Pokud to je vᢠpâípad, nastavte pro
tuto funkcí volbu „BEZ MIKROT.“.
S MIKROTEL.: Tuto volbu pouƒijte, kdyƒ je vᢠpâístroj vybaven mikrotelefonem a vidlicí (pâedvolené
nastavení).
BEZ MIKROT.: Tuto volbu pouƒijte, kdyƒ vᢠpâístroj není vybaven mikrotelefonem a vidlicí.
1
2
3
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom H a I.
POUZIT MIKROTEL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
0
S MIKROTEL. [ÿŸ]
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
4 Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadovanou volbu.
Poznámka:
5 Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
¡Vyberete-li volbu „BEZ MIKROT.“, odpojte a
znovu pâipojte napájecí kabel.
Stisknête tlaçítko (MENU).
6
Obnova vÿchozího nastavení funkcí!
Funkci pouƒijte pro obnovu vÿchozího nastavení funkcí kromê nastavení jazyka (#48) (viz str. 61).
1
2
3
4
5
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom H a @.
TOVARNI NASTAV.
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
RESET=NE
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte volbu „ANO“.
RESET=ANO
[ÿŸ]
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
PROVEST RESET ?
¡Jestliƒe funkci nevyƒadujete, stisknête tlaçítko
(STOP).
6
(MENU)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
RESET PROVEDEN
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 60 –
(‹)
(›)
(STOP)
(START/COPY/SET)
Pâehled uƒivatelem nastavitelnÿch funkcí!
Základní funkce
Kód
Funkce
#01 DATUM A CAS
Volby
Vÿchozí nastavení
dd/mm/rr hh:mm
#04 TISK PROTOKOLU FAX. PRENOSU
Str.
12
PRI ZAVADE, ZAPNUTO, VYPNUTO
PRI ZAVADE
63
ZAZNAM./FAX, FAX
ZAZNAM./FAX
15
2/3/4 zazvonêní, USPORA
NAKL., VYZVAN. VYP.
USPORA NAKL.
22
2–4 zazvonêní
2 zazvonêní
23
TELEFON, TELEFON/FAX
TELEFON
15
2–4 zazvonêní
2 zazvonêní
25
3 MIN, 1 MIN
1 MIN
56
KOD=111
50
Volby
Vÿchozí nastavení
Str.
TISK VNE, TISK UVNITR
TISK VNE
58
#22 AUTOMAT. TISK DENIKU
ZAPNUTO, VYPNUTO
ZAPNUTO
63
#23 MEZINARODNI REZIM FAXU
ZAPNUTO, VYPNUTO
VYPNUTO
39
#24 VYBER PRIJ. FAXU
ZAPNUTO, VYPNUTO
VYPNUTO/KOD=22
41
#25 ZPOZDENE ODESLANI
ZAPNUTO, VYPNUTO
VYPNUTO
38
#30 TICHY PRIJEM FAXU
3–6 zazvonêní
3 zazvonêní
26
#39 KONTRAST DISPLEJE
NORMAL, TMAVY
NORMAL
58
#41 KOD ATIVACE VZDALEN. FAXU
ZAPNUTO, VYPNUTO
ZAPNUTO/KOD=UU
40
#42 OZNAMENI VZKAZU
ZAPNUTO, VYPNUTO
VYPNUTO
56
#43 PAMET VZKAZU-VYSTRAHA
ZAPNUTO, VYPNUTO
VYPNUTO
57
#46 AUT. PRIJEM FAXU
ZAPNUTO, VYPNUTO
ZAPNUTO
59
#47 HLASOVY PRUVODCE
(pouze KX-F2780)
ZAPNUTO, VYPNUTO
ZAPNUTO
59
CESTINA, SLOVENCINA
CESTINA
11
ZAPNUTO, VYPNUTO
VYPNUTO
46
#51 BOX1-HESLO
555
44
#52 BOX2-HESLO
555
44
#53 BOX3-HESLO
555
44
16s, 60s
16s
57
#60 INFORMACE O VZKAZU
PREN. NA TEL, PR. NA PAGER, VYP.
VYP.
48
#61 INFOR. O VZKAZU BOXU1
PREN. NA TEL, PR. NA PAGER, VYP.
VYP.
48
#62 INFOR. O VZKAZU BOXU2
PREN. NA TEL, PR. NA PAGER, VYP.
VYP.
48
#63 INFOR. O VZKAZU BOXU3
PREN. NA TEL, PR. NA PAGER, VYP.
VYP.
48
ZAPNUTO, VYPNUTO
VYPNUTO
43
#80 RESET DALSICH FUNKCI
ANO, NE
NE
60
#89 POUZIT MIKROTELEFON
S MIKROTEL., BEZ MIKROT.
S MIKROTEL.
60
#05 AUTOMAT. PRIJEM
#06 ZAZ/FAX, POCET ZVONENI
#07 FAX, POCET ZVONENI
#08 MANUALNI PRIJEM
#09 TEL/FAX, ZPOZD. ZVONENI
#10 DELKA PRICH. VZKAZU
#11 KOD DALKOVEHO OVLADANI
Dal¢í funkce
Kód
Funkce
#21 POLOHA TISKU LOGA
#50 PAMET BOXU-VYSTRAHA
#54 DOBA ZAZN. OGM ZAZNAMNIKU
#70 FAX PAGER
– 61 –
Dal¢í funkce
#48 VOLBA JAZYKA
Tisk pâehledû a seznamû!
Pâístroj umoƒñuje tisknout následující pâehledy a seznamy.
Pâehled základních funkcí—v tomto pâehledu je uvedeno aktuální nastavení v¢ech základních funkcí
(viz str. 61).
Pâehled dal¢ích funkcí—v tomto pâehledu je uvedeno aktuální nastavení v¢ech dal¢ích funkcí (viz str. 61).
Telefonní seznam—v tomto seznamu jsou uvedena v¢echna telefonní çísla a k nim pâíslu¢ející jména,
uloƒená pro automatickou volbu. Kódy v telefonních çíslech znamenají:
P: Pauza zadaná v çísle.
F: Flash zadanÿ v çísle.
[ ]: Zadání dûvêrného çísla (netiskne se).
Faxovÿ deník—je uƒiteçnÿ jako pâehled pâijatÿch a odeslanÿch faxû. Tento pâehled se vytiskne po kaƒdÿch
35 faxovÿch komunikacích, av¢ak lze jej ruçnê vytisknout dále uvedenÿm postupem. Nastavení pro
automatickÿ tisk deníku je moƒné zmênit (viz str. 63).
Protokol o pâenosu—poskytuje ti¢tênÿ pâehled o vÿsledku faxového pâenosu (viz str. 63 a 64).
Jak tisknout pâehledy a seznamy!
1
Stisknête tlaçítko (MENU) dokud se neobjeví
následující hlá¢ení.
Klávesnice
(MENU)
TISK PREHLEDU
2
Chcete-li vytisknout pâehled základních funkcí,
stisknête klávesu K a A.
ZAKLADNI FUNKCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Chcete-li vytisknout pâehled dal¢ích funkcí,
stisknête klávesu K a B.
DALSI FUNKCE
Chcete-li vytisknout telefonní seznam, stisknête
klávesu K a C.
ZRYCHLENA VOLBA
Chcete-li vytisknout faxovÿ deník, stisknête
klávesu K a D.
FAXOVY DENIK
3
Stisknutím tlaçítka (START/COPY/SET) spustíte
tisk.
¡Probíhající tisk lze pâeru¢it tlaçítkem (STOP).
4
Po dokonçení tisku stisknête tlaçítko (MENU).
– 62 –
(STOP)
(START/COPY/SET)
Nastavení tisku protokolu o faxovém pâenosu!
Tato funkce umoƒñuje po kaƒdém odfaxování dokumentu vytisknout protokol o pâenosu. K dispozici jsou
následující volby.
PRI ZAVADE: Protokol se vytiskne pouze v pâípadê selhání pâenosu (pâedvolené nastavení).
ZAPNUTO:
Pokaƒdé se vytiskne protokol se sdêlením, zda byl pâenos úspê¢nÿ çi nikoli.
VYPNUTO:
Protokol se nebude tisknout.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
Klávesnice
(MENU)
NASTAVENI FUNKCI
Stisknête klávesu K a potom @ a D.
TISK PROTOKOLU
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
PRI ZAVADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadovanou volbu.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
Pâístroj vytiskne deník automaticky po kaƒdÿch 35 faxovÿch komunikacích. Po vyti¢têní se pamêï deníku
vymaƒe a zaçnou se zapisovat v¢echny následné akce.
Jestliƒe tato funkce není aktivní, bude sice pâístroj zapisovat do pamêti záznamy o posledních 35 faxovÿch
komunikacích, av¢ak nebude automaticky tisknout deník.
1
2
3
4
5
6
Stisknête tlaçítko (MENU).
NASTAVENI FUNKCI
Klávesnice
(MENU)
Stisknête klávesu K a potom B a B.
TISK DENIKU
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ZAPNUTO
[ÿŸ]
Tlaçítky (‹) nebo (›) vyberte poƒadované
nastavení.
(‹)
(›)
(START/COPY/SET)
Stisknête tlaçítko (START/COPY/SET).
Stisknête tlaçítko (MENU).
– 63 –
Dal¢í funkce
Nastavení pro automatickÿ tisk deníku!
Ukázka sestavy deníku
y DENIK
z
25 LIS.
CIS.
01
02
03
04
05
VOLAJICI FAX
1234567
9998765
2121444
555556677
+987 1234
ZACATEK
21 LIS.
21 LIS.
21 LIS.
22 LIS.
22 LIS.
PRENOSU
14:14
14:17
14:18
10:35
11:02
DOBA
PRENOSU
00'25
00'38
00'28
00'58
01'50
REZIM
ODESL
ODESL
PRIJ.
ODESL
ODESL
PRIJ.
STRAN
01
02
01
03
05
03
UKOD
VYSLEDEK
OK
OK
OK
CHYBA PRI KOMUNIKACI (43)
OK
OK
Vÿsledek
komunikace
(viz níƒe)
Ukázka protokolu o pâenosu
y PROTOKOL O PRENOSU
1998 17:22
Chybovÿ kód
(pouze pro
potâebu
servisu)
z
20 LIS. 1998 13:19
CIS. VOLAJICI FAX
01
1234567
DOBA
ZACATEK PRENOSU PRENOSU REZIM
20 LIS. 13:18
00'51
ODESL
STRAN
00
VYSLEDEK
UKOD
CHYBA PRI KOMUNIKACI(43)
Protokol o vÿsledku pâenosu!
Dojde-li bêhem pâenosu k nêjaké závadê, bude v protokolu o pâenosu a ve faxovém deníku vyti¢têno nêkteré
z následujících hlá¢ení.
Hlá¢ení
Kód
Pâíçina a její odstranêní
CHYBA PRI KOMUNIKACI
41–47
FF
Chyba pâi vysílání nebo pâíjmu. Zkuste znovu nebo si ovêâte stav
na pâíjmové stranê.
ZMACKANY DOKUMENT
—
Dokument se pomaçkal. Odstrañte zmaçkanÿ papír (viz str. 70).
PRIJEM DOKUMENTU
ODMITNUT
—
Funkce vÿbêrového pâíjmu faxû odmítla pâíjem faxu (viz str. 41).
CHYBI DOKUMENT
—
Dokument nebyl správnê zaveden do pâístroje. Zkuste to znovu.
PRIJEM NENI POTVRZEN
—
Pâijímající fax je obsazen nebo v nêm do¢el papír. Zkuste to
znovu.
POMACKANY ZAZNAMOVY
PAPIR
—
Záznamovÿ papír se pomaçkal. Odstrañte zmaçkanÿ papír
(viz str. 68 nebo 69).
DOSEL ZAZNAMOVY
PAPIR
—
Ve va¢em pâístroji do¢el záznamovÿ papír. Doplñte jej (viz str. 9).
STISKNUTO TLACITKO
STOP
—
Faxová komunikace byla zru¢ena stisknutím tlaçítka STOP.
PREHRATA TISKOVA
HLAVA
—
Pâehâátá tisková hlava. Nechejte ji vychladnout.
OTEVRENY KRYT
—
Byl otevâen kryt pâístroje. Zavâete jej a zkuste to znovu.
OK
—
Faxová komunikace byla úspê¢ná.
– 64 –
Chybová hlá¢ení na displeji!
Dojde-li k závadê, zobrazí pâístroj na displeji chybové hlá¢ení.
Hlá¢ení
VOLEJTE SERVIS
KRYT JE OTEVREN
CHYBI MIKROTEL.
CHYBI DOKUMENT
PAMET SMAZANA
PRIJ. DO PAMETI
PREPLNENA PAMET
CHYBI OGM ZAZN.
NEHLASI SE
NENI OGM PRENOSU
DOSEL PAPIR
ZMACKANY PAPIR
¡Va¢e zaâízení má poruchu. Zavolejte servisního technika.
¡Je otevâenÿ kryt pâístroje. Zavâete jej.
¡Mikrotelefon a vidlice byly demontovány.
—Chcete-li mikrotelefon a vidlici pouƒívat, namontujte je (viz str. 8)
¡—Jestliƒe je pouƒívat nechcete, nastavte volbu „BEZ MIKROT.“ (viz str. 60)
a vidlici i mikrotelefon demontujte.
¡Dokument není správnê zaveden do pâístroje. Zaloƒte jej znovu a uçiñte dal¢í
pokus. Dochází-li k této závadê çasto, vyçistête kladky podavaçe (viz str. 72).
Jestliƒe závada pâetrvá, nastavte pâítlak podavaçe (viz str. 70).
¡Pamêï (tel. çísel, parametrû atd.) byla smazána. Obnovte nastavení.
¡V pamêti pâístroje jsou uloƒeny dokuimenty. Zaloƒte novou roli záznamového
papíru (viz str. 9) nebo odstrañte pomaçkanÿ papír (viz str. 68 nebo 69).
¡V pamêti není místo pro záznam vzkazu. Smazejte nêkteré nebo v¢echny
vzkazy (viz str. 28 a 46).
¡Pamêï je pâeplnêna pâijatÿmi dokumenty. Instalujte do pâístroje novou roli
záznamového papíru (viz str. 9) nebo odstrañte zmaçkanÿ papír (viz str. 68 nebo
69).
¡Nebylo nahráno úvodní hlá¢ení pro reƒim ZAZNAM./FAX. Nahrajte je
(viz str. 54).
¡Máte-li pâístroj KX-F2780, je hlasovÿ prûvodce vypnutÿ. Zapnête jej (viz str. 59).
Bude pouƒito pâedem nahrané úvodní hlá¢ení.
¡Volanÿ fax je obsazen nebo v nêm do¢el papír. Zkuste to znovu.
¡Nebylo nahráno úvodní hlá¢ení pro reƒim TEL/FAX. Nahrajte je (viz str. 54).
¡Nebylo nahráno úvodní hlá¢ení pro pâesmêrování. Nahrajte je (viz str. 54).
¡Máte-li pâístroj KX-F2780, je hlasovÿ prûvodce vypnutÿ. Zapnête jej (viz str. 59).
Bude pouƒito pâedem nahrané úvodní hlá¢ení.
¡V pâístroji do¢el záznamovÿ papír. Zaloƒte novÿ (viz str. 9).
¡Záznamovÿ papír se pomaçkal. Odstrañte zmaçkanÿ papír (viz str. 68 nebo 69).
¡Pâijímající fax nepodporuje funkci pollingu. Ovêâte si to u druhého úçastníka.
CHYBA POLLINGU
KONEC OPAK.VOLBY
VYJMOUT DOKUMENT
¡Pâijímající stanice je obsazená nebo v ní do¢el papír. Zkuste to znovu.
¡Dokument se pomaçkal. Odstrañte jej (viz str. 70).
¡Pokud o pâenos dokumentu del¢ího neƒ 600 mm. Stisknête tlaçítko STOP a
vyjmête dokument (viz str. 70).
Rozdêlte jej na 2 çi více listu a zkuste to znovu.
(pokraçování)
– 65 –
Odstrañování závad
a bêƒná údrƒba
CHYBI OGM TEL.
Pâíçina a její odstranêní
Chybová hlá¢ení na displeji (pokraç.)!
Hlá¢ení
CHYBA PRENOSU
PREHRATY STROJ
Pâíçina a její odstranêní
¡Objevila se závada pâenosu. Zkuste to znovu.
¡Pâehâátí pâístroje. Nechejte jej vychladnout.
Neƒ zaçnete hledat pomoc!
Obecnê
Závada
Pâíçina a její odstranêní
Nelze pâijímat hovory.
¡Síïová ¢ñûra nebo kabel telefonní linky nejsou pâipojené. Ovêâte pâipojení
(viz str. 10).
Nelze uskuteçnit hovor.
¡Je nastaven nesprávnÿ reƒim volby. Ovêâte nastavení (viz str. 10).
Pâístroj nepracuje.
¡Odpojte pâístroj od telefonní linky a pâipojte k ní telefon o nêmƒ víte, ƒe
funguje. Jestliƒe bude normálnê fungovat, zavolejte servis aby opravil vá¢
pâístroj. Jestliƒe nepracuje ani telefon, oznamte to telefonní spoleçnosti.
Pâístroj nevyzvání.
¡Vyzvánêní je vypnuté. Nastavte je na potâebnou hlasitost (viz str. 13).
Tlaçítko REDIAL/PAUSE
nefunguje správnê.
¡Je-li toto tlaçítko stisknuté bêhem volby, bude do çísla vloƒena mezera.
Pokud je stisknete bezprostâednê po zaznêní oznamovacího tónu,
zopakuje se volba poslednê volaného çísla.
Bêhem programování nelze
zadat aktivaçní kód.
¡Çást kódu nebo celÿ kód se shoduje s jinÿm kódem. Zmêñte çíslo kódu
(viz str. 41, 44 a 50).
Odesílání faxû
Závada
Pâíçina a její odstranêní
Pâíjemce si stêƒuje na
zkreslení pâijímanÿch
dokumentû.
¡Existují-li na va¢í lince speciální telefonní sluƒby, jako napâ. çekání
hovoru, byla nêkterá z nich aktivována bêhem faxování. Pâipojte svûj
pâístroj k lince bez podobnÿch sluƒeb.
¡Paralelní telefon pâipojenÿ ke stejné lince je vyvê¢en. Zavêste jej a zkuste
to znovu.
Pâíjemce si stêƒuje na skvrny
nebo çerné çáry na
pâijímanÿch dokumentech.
¡Sklo nebo vodicí kladky jsou zneçistêné. Vyçistête je (viz str. 72.)
Nelze faxovat mezinárodnê.
¡Pouƒijte reƒim pro mezinárodní pâenos (viz str. 39).
¡Pâidejte na konec telefonního çísla dvê pomlky (viz str. 36).
– 66 –
Odesílání faxû
Závada
Pâíçina a její odstranêní
Nefunguje automatickÿ pâíjem
dokumentû.
¡Pâístroj je nastaven do reƒimu TEL. Nastavte reƒim ZAZNAM./FAX,
TEL/FAX nebo FAX.
¡Ças pro pâíjem hovoru je pâíli¢ dlouhÿ. Sniƒte poçet zazvonêní
(viz str. 22, 23 a 25).
¡Úvodní hlá¢ení je pâíli¢ dlouhé. Zkraïte je (viz str. 54).
¡Je aktivován vÿbêrovÿ pâíjem faxû (viz str. 41).
Pâijatÿ dokument je pâíli¢ svêtlÿ.
¡Byl vám odeslán pâíli¢ svêtlÿ dokument. Poƒádejte o odfaxování
kvalitnêj¢í kopie.
Pâijatÿ dokument je prázdnÿ.
¡Záznamovÿ papír je chybnê zaloƒen. Zkontrolujte, zda je lesklou
stranou dolû a zaloƒte jej znovu (viz str. 9).
Záznamník
Závada
Pâíçina a její odstranêní
V reƒimu ZAZNAM./FAX nebyly
nahrány ƒádné vzkazy.
¡Pamêï je plná. Smazejte nêkteré nebo v¢echny vzkazy
(viz str. 28, 46 a 52).
Ze vzdáleného telefonu nelze
vyvolat vzkazy.
¡Ovêâte si, zda pouƒíváte správnÿ kód pro dálkové ovládání
(viz str. 50).
Nelze pâehrát vzkazy z po¢tovní
pâihrádky.
¡Pouƒíváte chybné heslo pâihrádky. Zadejte správné heslo (viz str. 44).
Kopírování
Závada
Pâíçina a její odstranêní
¡Sklo nebo vodicí kladky jsou zneçistêné. Vyçistête je (viz str. 72).
Kopie dokumentu je prázdná.
¡Záznamovÿ papír je chybnê zaloƒen. Zkontrolujte, zda je lesklou
stranou dolû a zaloƒte jej znovu (viz str. 9).
Kdyƒ dojde k vÿpadku proudu
¡Bêhem vÿpadku proudu pâístroj nefunguje.
¡Obsah pamêti zûstane zachován.
¡Jestliƒe právê nahráváte úvodní hlá¢ení, vzkaz çi telefonickÿ rozhovor, nebo vám právê nêkdo zanechává
vzkaz, bude záznam vymazán.
– 67 –
Odstrañování závad
a bêƒná údrƒba
Na kopírovaném dokumentu se
objevují skvrny nebo çerné çáry.
Odstrañování pomaçkaného papíru!
Jestliƒe se z pâístroje bêhem pâíjmu faxu nebo kopírování nevysune záznamovÿ papír, znamená to, ƒe je
uvnitâ pâístroje pomaçkanÿ. V takovém pâípadê je tâeba zmaçkanÿ papír odstranit.
Pro typ KX-F2780!
1
Odklopte zadní kryt pâístroje zvednutím za drƒátka
po obou stranách a stisknutím zelené páçky
uvolnête odstâihovaç papíru.
Drćtko
Zadní kryt
Zelená páçka
2
Odtáhnête prûhledné vodítko a odstrañte zbytky
papíru.
¡Není-li vodítko odtaƒené, stisknête znovu zelenou
páçku.
3
Vraïte prûhledné vodítko na pûvodní místo.
Zaloƒte zpêt správnê orientovanou roli
záznamového papíru a zasuñte vodicí hranu
záznamového papíru mezi podávací váleçek
a kovovou plo¢ku.
¡Dbejte na to, aby papír v roli nebyl uvolnênÿ.
Prûhledné vodítko
Podávací válec papíru
Kovová plo¢ka
4
Uzavâete zadní kryt lehkÿm zatlaçením na obou
stranách.
– 68 –
Pro typ KX-F2680!
1
Odklopte zadní kryt pâístroje zvednutím za drƒátka
po obou stranách a odstrañte pomaçkanÿ papír.
Drćtko
Zadní kryt
2
Odstâihnête zmaçkanÿ papír.
3
Zaloƒte zpêt správnê orientovanou roli
záznamového papíru a zasuñte vodicí hranu
záznamového papíru mezi podávací váleçek
a kovovou plo¢ku.
¡Dbejte na to, aby papír v roli nebyl uvolnênÿ.
Podávací válec papíru
Kovová
plo¢ka
4
Zasuñte papír pod zadní kryt a vytáhnête jej
nêkolik centimetrû z pâístroje.
Papíru
5
Uzavâete zadní kryt lehkÿm zatlaçením na obou
stranách a odtrhête vyçnívající papír zataƒením
smêrem k sobê.
– 69 –
Odstrañování závad
a bêƒná údrƒba
Zadní kryt
Odstranêní zmaçkaného dokumentu!
Jestliƒe se originál dokumentu zarazí bêhem zavádêní do pâístroje, odstrañte jej.
1
2
3
Posuñte páçku smêrem k sobê a otevâete kryt.
Odstrañte zmaçkanÿ dokument.
Zavâete peçlivê kryt pâístroje a lehce na nêj po
obou stranách zatlaçte.
Otevírací tlaçítko
pâedního krytu
Nastavení pâítlaku podavaçe!
Dochází-li çasto k nesprávnému zavedení dokumentû, nastavte pâítlak podavaçe.
1
2
Otevâete pâední kryt pâístroje stisknutím
otevíracího tlaçítka.
Nastavte hrotem propisovací tuƒky, narovnanou
kanceláâskou sponkou nebo podobnÿm nástrojem
pâepínaç pâítlaku.
Páçka
A
Poloha A: Bez pâítlaku.
Poloha B: Standardní pâítlak.
Poloha C: Tuto polohu pouƒijte, jestliƒe dochází
k zavádêní více dokumentû souçasnê.
3
Zavâete peçlivê kryt pâístroje a lehce na nêj po
obou stranách zatlaçte.
Otevírací tlaçítko
pâedního krytu
– 70 –
B
C
Demontრvidlice!
Nemáte-li dost místa na pracovi¢ti, nebo kdyƒ budete zaâízení pouƒívat pâeváƒnê jako fax, mûƒete demontovat
vidlici.
1
2
3
Nastavte pouƒití vidlice na „BEZ MIKROT.“
(viz str. 60).
Západky
Uvolnête vidlici zataƒením za háçky podle
vyobrazení a vidlici vyjmête.
Odpojte a znovu pâipojte napájecí kabel.
2
1
Pozor:
¡Jestliƒe vidlici i mikrotelefon odpojíte pâi
zapojeném síïovém napájení, ozve se akustická
vÿstraha a na displeji se zobrazí následující
hlá¢ení.
CHYBI MIKROTEL.
¡Nastavte pouƒití vidlice na „BEZ MIKROT.“
(viz str. 60).
Odstrañování závad
a bêƒná údrƒba
– 71 –
Vyçistêní vnitâku pâístroje!
Dochází-li çasto k chybnému zavádêní, nebo kdyƒ se na odesílanÿch nebo kopírovanÿch dokumentech
objevují skvrny nebo çerné çáry, je tâeba vyçistit kladky podavaçe, vodicí kladky, gumovÿ pâítlak, sklo a bílou
plochu.
1
2
3
Odpojte síïovou ¢ñûru i telefonní kabel.
4
Vyçistête gumovÿ pâítlak hadâíkem navlhçenÿm
izopropylalkoholem a nechejte je dokonale
uschnout.
5
6
7
Vyçistête sklo a bílou plo¢ku suchÿm hadâíkem.
Bílá plo¢ka
Gumovÿ pâítlak
Otevâete pâední kryt pâístroje stisknutím
otevíracího tlaçíka.
Pomocná
kladka
Vyçistête kladky podavaçe a vodicí kladky
hadâíkem navlhçenÿm izopropylalkoholem
a nechejte je dokonale uschnout.
Sklo
Zavâete peçlivê kryt pâístroje a lehce na nêj po
obou stranách zatlaçte.
Pâipojte síïovou ¢ñûru i telefonní kabel.
Pozor:
¡Nepouƒívejte k çistêní papírové vÿrobky, jako
jsou papírové kapesníky nebo ruçníky.
– 72 –
Otevírací tlaçítko
pâedního krytu
Kladky podavaçe
dokumentû
Informace o spotâebním materiálu!
Pouƒívejte následující typy záznamového papíru.
Modelové çíslo
Popis
Rozmêry
KX-A106
Standardní termální záznamovÿ papír
role 216 mmq 30 m, prûmêr stâedu 25 mm
KX-A116
Standardní termální záznamovÿ papír
role 216 mmq 50 m, prûmêr stâedu 25 mm
KX-A125*
Termální záznamovÿ papír—SUPER
(podobnÿ bêƒnému kanceláâskému papíru)
role 216 mmq 30 m, prûmêr stâedu 25 mm
*V nêkterÿch zemích není na trhu.
Obecné informace
– 73 –
Technické specifikace!
1. Pouƒitelná linka:
2. Rozmêr dokumentu:
3.
4.
5.
6.
Efektivní snímaná ¢íâka:
Rozmêr záznamového papíru:
Efektivní ¢íâka tisku:
Doba pâenosu*:
7. Rozli¢ení pâi snímání:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Polotóny:
Typ skeneru:
Typ tiskárny:
Systém komprese dat:
Pâenos. rychlost modemu:
Provozní prostâedí:
Rozmêry (V∑ £∑ D):
Hmotnost:
Spotâeba:
17. Napájení:
18. Kapacita pamêti:
Veâejnÿ telefonní rozvod
¢íâka max. 216 mm
délka max. 600 mm
208 mm
role 216 mmq 50 m
208 mm
cca 15 sec/1 stránka (reƒim Original)
cca 30 sec/1 stránka (reƒim G3 Normal)
vodorovnê: 8 bodû/1 mm
svisle:
3,85 çar/1 mm (Standard)
7,7 çar/1 mm (Jemne/Poloton)
15,4 çar/1 mm (Velmi jemne)
64 odstínû ¢edi
CCD çidlo
Tepelná
MH (Modified Huffman), MR (Modified READ)
9600/7200/4800/2400 bps; Auto. Fallback
teplota: 5–35°C; vlhkost: 45–85%
118 mmq 351 mmq 265 mm
cca 3,7 kg
Pohotovostní reƒim: cca 3,9 W
Vysílání:
cca 16 W
Pâíjem:
cca 28 W
Kopírování:
cca 40 W
Maximálnê:
cca 120 W
220–240 V, 50/60 Hz
KX-F2680 : Asi 12 minut záznamového çasu vçetnê úvodního
hlá¢ení.**
KX-F2780 : Asi 12 minut záznamového çasu vçetnê úvodního
hlá¢ení, kdyƒ nejsou v pamêti ƒádné dokumenty.**
NEBO
Asi 10 stránek dokumentû typu testovacího vzoru CCITT
No.1 Test Chart pâi standardním rozli¢ení a bez
nahranÿch hlasovÿch vzkazû.
**Rychlost pâenosu závisí na obsahu stránky, rozli¢ení,
CCITT No.1 Test Chart
stavu telefonní linky a na moƒnostech pâijímající stanice.
Doba 15 sekund je vztaƒena na testovací dokument
CCITT No. 1 Test Chart.
**Doba záznamu mûƒe bÿt omezená pâi zvÿ¢ené hluçnosti
na stranê odesílatele.
Poznámka:
¡V¢echny uvedené informace mohou bÿt mênêny bez pâedchozího upozornêní.
¡Vyobrazení uvedená v této pâíruçce se mohou od skuteçného vÿrobku mírnê odli¢ovat.
– 74 –
Seznam çísel pro jednotlaçítkovou volbu
Çíslo pâímé
volby
Jméno/çíslo
Çíslo pâímé
volby
1
16 ((LOWER) 1)
2
17 ((LOWER) 2)
3
18 ((LOWER) 3)
4
19 ((LOWER) 4)
5
10 ((LOWER) 5)
Jméno/çíslo
Seznam çísel pro zkrácenou volbu
Çíslo zkrác.
volby
Jméno/çíslo
Çíslo zkrác.
volby
00
25
01
26
02
27
03
28
04
29
05
30
06
31
07
32
08
33
09
34
10
35
11
36
12
37
13
38
14
39
15
40
16
41
17
42
18
43
19
44
20
45
21
46
22
47
23
48
24
49
Jméno/çíslo
– 75 –
Seznam çísel pro jednotlaçítkovou volbu
Çíslo pâímé
volby
Jméno/çíslo
Çíslo pâímé
volby
1
16 ((LOWER) 1)
2
17 ((LOWER) 2)
3
18 ((LOWER) 3)
4
19 ((LOWER) 4)
5
10 ((LOWER) 5)
Jméno/çíslo
Seznam çísel pro zkrácenou volbu
Çíslo zkrác.
volby
Jméno/çíslo
Çíslo zkrác.
volby
00
25
01
26
02
27
03
28
04
29
05
30
06
31
07
32
08
33
09
34
10
35
11
36
12
37
13
38
14
39
15
40
16
41
17
42
18
43
19
44
20
45
21
46
22
47
23
48
24
49
– 76 –
Jméno/çíslo
Rejstâík!
A
Aktivaçní kód faxu RRRRRRRRRR 40
Automat. opak. volby - fax RRRRRRR 19
Automat. tisk deníku RRRRRRRRR 63
Automatická volba RRRRRRRRRR 31
Automatické odstâihnutí papíru RRRRR 20
Ç
Çistêní RRRRRRRRRRRRRRR 72
D
Datum a ças RRRRRRRRRRRRR 12
Délka záznamu RRRRRRRRRR 56, 57
E
Elektronickÿ telefonní seznam RRRRR 34
F
Faxovÿ deník RRRRRRRRRRR 62, 64
H
Heslo pâihrádky RRRRRRRRRRR 44
Hlasová indikace dne v tÿdnu a çasu RR 28
Hlasovÿ kontakt RRRRRRRRRRR 35
Hlasovÿ prûvodce RRRRRRRRRRR59
S
Seznam tel. çísel RRRRRRRRRRR 62
T
Tiché rozli¢ení faxu RRRRRRRRRR 26
Tlaçítko AUTO RECEIVE RRRRRRR 14
Tlaçítko CHECK RRRRRRRRRRR 55
Tlaçítko COPY RRRRRRRRRRRR 27
Tlaçítko DELETE RRRRRRRRRRR32
Tlaçítko DIRECTORY RRRRRRR 33, 34
Tlaçítko ERASE RRRRRRRRR 28, 55
Tlaçítko FLASH RRRRRRRRRRR 36
Tlaçítko HELP RRRRRRRRRRRR 10
Tlaçítko INSERT RRRRRRRRRRR 32
Tlaçítko LOWER RRRRRRRRR 31, 33
Tlaçítko MAIL BOX RRRRRRRRRR 45
Tlaçítko MEMO/2WAY REC RRRRRR 30
Tlaçítko MUTE RRRRRRRRRRRR 16
Tlaçítko NEW MSGS. PLAY BACK RRR 28
Tlaçítko PAUSE RRRRRRRRRRR 36
Tlaçítko QUICK RRRRRRRRRRR 29
Tlaçítko REC RRRRRRRRRRRR 54
Tlaçítko REDIAL RRRRRRRRRRR 36
Tlaçítko REPEAT RRRRRRRRRR 29
Tlaçítko RESOLUTION RRRRRRRR 17
Tlaçítko SECRET RRRRRRRRRR 31
Tlaçítko SELECT RRRRRRRRRRR 54
Tlaçítko SKIP RRRRRRRRRRRR 29
Tlaçítko SLOWRRRRRRRRRRRR 29
Tlaçítko SPACE RRRRRRRRRRR 32
Tlaçítko TONE RRRRRRRRRRRR 36
Tlaçítko VOLUME RRRRRRRRRR 13
U
Upozornêní na vzkaz RRRRRRRRR 56
Upozornêní pâihrádky RRRRRRRRR 46
Úspora nákladû RRRRRRRRRRR 22
Úvodní hlá¢ení RRRRRRRRRRRR 54
V
Volání pageru RRRRRRRRRRRR 47
Vÿbêrovÿ pâíjem RRRRRRRRRRR 41
Vÿchozí nastavení RRRRRRRRRR 60
Z
Zpoƒdêné odesílání RRRRRRRRR 38
CH Chybová hlá¢ení RRRRRRRRRRR 65
K
Kód dálkového ovládáníRRRRRRRR 50
Kontrast displeje RRRRRRRRRRR 58
N
Nastavení vidlice RRRRRRRRRRR 60
P
Pager - fax RRRRRRRRRRRRR 43
Poçet hovorû RRRRRRRRRRRR 28
Poçet zazvonêní FAX RRRRRRRRR 23
Poçet zazvonêní TEL/FAXRRRRRRR 25
Poçet zazvonêní ZAZNAM./FAX RRRR 22
Pohodlnÿ pâíjem RRRRRRRRR 20, 59
Polling RRRRRRRRRRRRRRR 37
Poloha loga RRRRRRRRRRRRR 58
Protokol o pâenosu RRRRRR 62, 63, 64
Pâesmêrování vzkazu RRRRRRRRR 47
Pâíjem do pamêti RRRRRRRRRRR 20
Pâítlak RRRRRRRRRRRRRRR 70
R
Reƒim automatického pâíjmuRRRRRR 14
Reƒim FAXRRRRRRRRRRRR 14, 23
Reƒim manuálního pâíjmu RRRRRRR 14
Reƒim mezinárodního pâenosu RRRRR 39
Reƒim TEL RRRRRRRRRRRRR 14
Reƒim TEL/FAX RRRRRRRRR 14, 24
Reƒim volby RRRRRRRRRRRRR 10
Reƒim ZAZNAM./FAX RRRRRRR 14, 21
– 77 –
Podmínky pâipojení pâístroje k veâejné
telefonní síti v Çeské republice a povinné
nastavení uƒivatelskÿch parametrû!
1. Faksimilní zaâízení KX-F2680CE a KX-F2780CE (dále jen zaâízení) mûƒe bÿt pâipojeno k veâejné telefonní
síti v Çeské republice jako prûbêƒnê zapojované koncové zaâízení. Zaâízení urçené k zaçlenêní do sluƒby
TELEFAX mûƒe bÿt pâímo pâipojeno jen ke koncovému bodu veâejné telefonní sítê se samostatnÿm
pâípojnÿm vedením. Nepâímo mûƒe bÿt pâipojeno jen vÿjmeçnê a to pouze prostâednictvím poboçkové
ústâedny II. nebo vy¢¢í generace s provolbou.
2. K zaâízení mûƒe bÿt pâipojen telefonní pâístroj stanice, dodanÿ provozovatelem telefonní sítê nebo
schválenÿ v Çeské republice pro samostatnÿ provoz.
3. Pâi ukonçení úçastnického telefonního vedení zásuvkou podle bÿvalé normy ONS 35-4607 musí bÿt pro
pâipojení telefonního pâístroje zâízena dal¢í telefonní zásuvka, tak aby zaâízení bylo vâazeno pâed telefonní
pâístroj, odpojovanÿ od vedení vyvê¢ením zaâízení.
V pâípadê ukonçení vedení modulární telefonní zásuvkou TUZ musí bÿt pouƒita varianta umoƒñující pâipojit
zaâízení (a event. dal¢í koncová zaâízení) prûbêƒnê pâed telefonní pâístroj. Pâi pouƒití více prûbêƒnê
zapojovanÿch koncovÿch zaâízení mûƒe bÿt pâed faksimilním zaâízením zapojena ochrana proti pâepêtí,
tarifní indikátor a aut. linkovÿ pâepínaç (event. i faksimilní utajovaç).
4. Pâi poru¢e zaâízení nebo je-li zku¢ebna pâípojné telefonní ústâedny ƒádána o lokalizaci závady, musí
uƒivatel zaâízení odpojit a uvést telefonní úçastnickou stanici do stavu pâed pâipojením zaâízení (tzn. pâipojit
na vedení telefonní pâístroj dodanÿ provozovatelem telefonní sítê nebo schválenÿ v Çeské republice pro
samostatnÿ provoz.
5. Zaâízení zaçlenêné do sluƒby TELEFAX musí pouƒívat digitální identifikaci úçastníka TSI / CSI / CIG
tvoâenou mezinárodním telefonním çíslem uvedenÿm v telefaxovém seznamu ve sloƒení:
—znak + a platné mezinárodní smêrové çíslo ÇR (tj. od 1. 3. 1997 +420)
—smêrové çíslo uzlového tel. obvodu UTO bez rozli¢ovacího çísla 0
—pâípojné çíslo telefonní stanice
Jednotlivé çásti mezinárodního telefonního çísla musí bÿt oddêleny mezerou. Çíslo lze zmênit jen po
ohlá¢ení provozovateli telefonní sítê.
Obsluha nesmí vypínat identifikaci, tj. vysílání vlastního telefonního çísla pâi vysílání dokumentu.
U zaâízení nezaçlenêného do sluƒby TELEFAX nesmí bÿt ani v digitální ani ve slovní çásti identifikace
nastaveno telefonní çíslo.
6. Uƒivatelské funkce lze nastavit podle potâeby, kromê níƒe uvedené:
#24 VYBER PRIJ. FAXU:
Vypnuto - u zaâízení s telefonním çíslem
zveâejnênÿm v seznamu
7. Funkce uƒívající çasovê naprogramovanou automatickou volbu v nepâítomnosti obsluhy, nelze vyuƒít v
pâípadê pâipojení zaâízení na poboçkovou ústâednu s vÿstupem do veâejné telefonní sítê kalibrovanÿm
pâeru¢ením nebo uzemêním.
Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812, Japan
– 78 –
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement