Panasonic KXFC228FX Upute za uporabu

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Panasonic KXFC228FX Upute za uporabu | Manualzz
Brzi vodič za uporabu
Telefaks uređaj na obični papir
s DECT-om
Model br.
Hvala vam što ste kupili Panasonicov
telefaks uređaj. Za više detalja
pogledajte upute za uporabu.
Prije prve uporabe punite baterije oko 7 sati.
KX-FC228FX
● Isporučeni karbon film će ispisati oko 28 stranica A4 formata.
Preporučujemo da kupite zamjenski karbon film pune veličine
model br. KX-FA52E (2 role).
Svaka rola će ispisati oko 90
stranica.
Važne sigurnosne upute
Pri uporabi ovog uređaja moraju se slijediti osnovne
sigurnosne mjere kako bi se smanjio rizik od požara,
strujnog udara ili ozljede.
1. S razumjevanjem pročitajte sve upute.
2.Slijedite sva upozorenja i upute označene na ovom
uređaju.
3.Isključite uređaj iz strujne utičnice prije čišćenja. Ne
koristite tekuća i sredstva za čišćenje u spreju.
4.Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. blizu tuš
kabine, umivaonika, sudopera, itd.
5.Postavite uređaj na sigurnu čvrstu podlogu. Ako
uređaj padne, može doći do većeg oštećenja i/ili
ozlijeda.
6.Na pokrivajte utore i otvore na uređaju. Oni su
predviđeni za prozračivanje i zaštitu od pregrijavanja. Nikada ne postavljajte uređaj blizu radijatora ili
na mjesto koje nije pravilno prozračeno.
7.Korisitite samo izvor napajanja naveden na uređaju.
Ako niste sigurni u vrstu napajanja korištenog u
vašem domu, obratite se vašem prodavaču ili lokalnom dobavljaču električne energije.
8.Iz sigurnosnih razloga uređaj je opremeljen uzemljenim utikačem. Ako nemate takvu vrstu utičnice,
molimo vas instalirajte ju. Ne zanemarujte ovu
sigurnosnu značajku zamjenom utikača.
9.Ne stavljajte predmete na strujni kabel. Postavite
uređaj na mjesto gdje nitko ne može gaziti ili zapeti
za kabel.
10.Ne preopterećujte strujnu utičnicu i produžni kabel.
To može imati za posljedicu rizik od požara ili strujnog udara.
11.Nikada ne gurajte nikakve predmete kroz otvore u
uređaj. To može imati za posljedicu rizik od požara
ili strujnog udara. Nikada ne nalijevajte tekućinu u
uređaj.
12.Da smanjite rizik od strujnog udara, ne rastavljajte
uređaj. Kada je potreban popravak, odnesite uređaj
u ovlašteni servisni centar. Otvaranje i uklanjanje
poklopaca može vas izložiti opasnim naponima
ili drugim opasnostima. Nepravilno sastavljanje
uređaja može uzrokovati strujni udar pri naknadnoj
uporabi uređaja
13.U sljedećim slučajevima isključite uređaj iz strujne
utičnice i zatražite servisnu uslugu u ovlaštenom
servisnom centru:
A. Kada je strujni kabel oštećen ili izlizan.
B. Ako je u uređaj nalivena tekućina.
C. Ako je uređaj bio izložen kiši ili vodi.
D.Ako uređaj ne radi normalno slijedeći upute za
uporabu. Podesite samo one funkcije koje su
opisane u uputama za uporabu. Nepropisno
podešavanje može uzrokovati produženi popravak u ovlaštenom servisnom centru.
E. Ako je uređaj pao ili je mehanički oštećen.
F.Ako uređaj prikazuje zamjetne promjene u radnim odlikama.
14.Tijekom grmljavine izbjegavajte uporabu telefona,
osim bežičnog. Postoji rizik od strujnog udara od
munje.
15.Ne koristite ovaj uređaj za dojavu o istjecanju plina,
kada ste u blizini curenja.
SPREMITE OVE UPUTE
OPREZ:
Postavljanje:
● Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom grmljavine.
● Nikada ne postavljajte priključke telefonske linije
u vlažnoj okolini osim ako peiključak nije posebno
predviđen za takve uvjete.
● Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice
ili priključke sve dok kabel telefonske linije nije
isključen iz mrežne opreme.
● Budite oprezni kada postavljate ili prerađujete telefonsku liniju.
● Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
● Uređaj se ne smije koristiti blizu medicinskih uređaja
za hitnu/intenzivnu njegu i ne smiju ga koristiti osobe
s ugrađenim srčanim stimulatorima (pacemakerom).
Baterije
Da smanjite rizik od požara ili ozljede, pročitajte i slijedite ove upute:
● Rabite isključivo navedene baterije.
● Ne mješajte stare i nove baterije.
● Ne bacajte baterije u vatru jer mogu eksplodirati.
Provjerite lokalne (državne) propise upravljanja
otpadom za posebne načine odlaganja.
● Ne otvarajte niti oštećujte baterije. Oslobođeni
ele-ktrolit je korozivan i može uzrokovati opekline ili
ozljede očiju ili kože. Elektrolit može biti otrovan ako
se proguta.
● Obratite posebnu pažnju pri rukovanju baterijama.
Ne dozvolite da vodljivi materijali poput prstenja,
narukvica ili ključeva dodiruju baterije, jer kratki spoj
može uzrokovati pregrijavanje baterija i/ili vodljivog
materijala te uzrokovati opekline.
● Punite baterije isporučene s uređajem ili predviđene
za uporabu uz ovaj uređaj u skladu s uputama i
ograničenjima navedenim u ovom priručniku.
● Za punjenje baterija koristite samo isporučenu
baznu stanicu (ili punjač). Ne prepravljajte baznu
stanicu (ili punjač). Nepridržavanje ovih uputa može
uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.
● Koristite samo punjive baterije. Ako umetnete
nepunjive baterije i počnete ih puniti, baterije mogu
ispustiti elektrolit.
UPOZORENJE:
● Da spriječite rizik od požara ili električnog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili bilo kojem obliku vlage.
● Isključite uređaj iz strujne utičnice ako ispušta dim,
neuobičajeni miris ili proizvodi neobičnu buku. Ti
uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Uvjerite se da je nestalo dima i obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Sadržaj
1. Uvod i postavljanje
Oprema
1.1 Informacije o opremi ...................................... 4
Postavljanje
1.2 Karbon film...................................................... 4
1.3Spremnik papira.............................................. 5
1.4Podupirač papira............................................. 5
1.5Papir za ispis.................................................. 6
1.6Postavljanje baterija........................................ 6
2. Priprema
Spojevi i podešavanje
2.1 Spojevi............................................................ 7
2.2 Punjenje baterija............................................. 7
Početno programiranje
2.3 Datum i vrijeme............................................... 8
2.4 Vaš logo.......................................................... 8
2.5 Vaš broj faksa................................................. 8
3. Telefon
Automatsko biranje
3.1
3.2
3.3
Telefonski imenik bežične slušalice................ 9
Telefonski imenik bazne stanice..................... 9
Biranje jednim dodirom (samo bazna stanica)
. ...................................................................... 9
4. Telefaks
Slanje fakseva
4.1 Ručno slanje faksa....................................... 10
4.2 Slanje faksa uporabom telefonskog imenika i
biranja jednim dodirom................................. 10
Primanje fakseva
4.3Odabiranje načina uporabe vašeg telefaks
uređaja...........................................................11
5.Telefonska tajnica
Pozdrav
5.1 Snimanje vaše pozdravne poruke................ 12
Dolazne poruke
5.2 Slušanje snimljenih poruka........................... 12
6. Korisne informacije
Korisne informacije
6.1 Unos slova (znakova)................................... 13
7. Pomoć
Poruke grešaka
7.1 Poruke grešaka - Zaslon............................... 15
8. Općenite informacije
Specifikacije
8.1 Specifikacije.................................................. 17
1. Uvod i postavljanje
1.1 Informacije o opremi
3Otvorite stražnji poklopac.
1.1.1 Dostupna oprema
Dodatna/zamjenska oprema
– Zamjenski film*1 (model br./br. dijela KX-FA52E):
30m × 2 role (svaka rola će ispisati oko 90 stranica
A4 formata.)
– Punjive baterije*2 (model br./br. dijela P03P): 2
punjive nikal metal hidridne (Ni-MH) baterije, AAA
(R03) veličine.
– Dodatna digitalna bežična slušalica (model br./br.
dijela KX-TGA711FX)
– Kopča za remen (model br./br. dijela KXTCA718EX)
– DECT odašiljač (model br./br. dijela KX-A272)
*1 D
a osigurate pravilan rad uređaja preporučuje
uporabu Panasonicovog zamjenskog filma.
Karbon film se ne može opetovano koristiti.
Ne premotavajte niti ponovo koristite karbon
film.
*2 Maksimalni kapacitet 750mAh
4Umetnite plavi valjak role karbon filma u prednji
lijevi utor uređaja ( ) i bijeli valjak karbon filma u
stražnji lijevi utor uređaja ( ).
● Karbon film je siguran na dodir i neće se oljuštiti
na vašoj ruci kao karbonski papir.
● Provjerite jesu li plavi valjak ( ) i bijeli valjak
( ) umetnuti kako je prikazano.
1.2 Karbon film
Isporučeni karbon film je početni karbon film.
1 O
tvorite prednji poklopac.
5Okrenite plavi valjak ( ) u smjeru strelice da se film
nategne te da se najmanje jedan sloj karbon filma
namota oko plave jezgre ( ).
2Oslobodite stražnji poklopac pritiskanjem zelene
tipke ( ).
1. Uvod i postavljanje
6Sigurno zatvorite stražnji poklopac pritiskanjem oba
kraja označena točkama.
7 Sigurno zatvorite prednji poklopac.
1.4 Podupirač papira
Držite otvoreni podupirač papira ( ), zatim umetnite
krajeve u rupe na spremniku papira ( ).
1.3 Spremnik papira
Podignite metalnu vodilicu papira ( ), zatim postavite
spremnik papira ( ).
● Provjerite jesu li poravnate strelice na spremniku
papira i uređaju.
1. Uvod i postavljanje
1.5 Papir za ispis
1.6 Postavljanje baterija
Uređaj može prihvatiti do 20 listova papira težine 64
g/m2 do 80 g/m2.
Važno:
● Koristite samo isporučene punjive baterije.
● Brišite krajeve baterija ( i ) suhom krpom.
● Postavite baterije tako da ne dodirujete krajeve
baterije ( i ) niti kontakte uređaja.
1 Rastresite papir da spriječite zaglavljivanje papira.
1Čvrsto pritisnite urez na poklopcu bežične slušalice
i povucite poklopac.
2Lagano umetnite papir stranom za ispis prema dolje
( ).
● Nemojte nasilno gurati papir u spremnik papira.
● Ako papir nije pravilno postavljen, uklonite sav
papir i ponovo ga lagano umetnite.
U suprotnom, papir se može zaglaviti.
Ispravno
Neispravno
Napomena:
● Prije dodavanja papira uklonite sav postavljeni
papir.
2Prvo umetnite negativni ( ) pol baterija. Zatvorite
poklopac bežične slušalice.
2. Priprema
2.1 Spojevi
2.2 Punjenje baterija
Važno:
● Uređaj neće raditi kod nestanka struje. Za
pozive u nuždi, na telefonsku liniju morate
priključiti telefon koji može raditi tijekom
nestanka struje.
Postavite bežičnu slušalicu u ležište bazne stanice oko
7 sati prije prve uporabe.
Tijekom punjenja znak snage baterije se mijenja kako
je prikazano.
2.1.1 Bazna stanica
Kabel telefonske linije.
● Spojite ga u telefonsku utičnicu.
Strujni kabel
● Spojite ga u strujnu utičnicu (220 – 240V,
50/60Hz)
Oprez:
● Kada koristite ovaj proizvod, strujna utičnica
mora biti u blizini uređaja i lako dostupna.
● Upotrebljavajte isključivo kabel telefonske linije
isporučen s uređajem.
● Ne produžujte kabel telefonske linije.
Kada su baterije potpuno napunjene,
stoji na
zaslonu.
● Indikator punjenja ( ) svijetli kada se bežična
slušalica postavi na baznu stanicu.
Napomena:
●D
a osigurate pravilno punjenje baterija jednom
mjesečno čistite kontakte za punjenje na bežičnoj
slušalici ( ) i punjaču ( ) s mekom, suhom krpom.
Čistite i češće ako je uređaj izložen masnoći,
prašini ili visokoj vlazi.
2. Priprema
2.3 Datum i vrijeme
2.5 Broj vašeg telefaksa
Možete programirati broj vašeg telefaksa koji se pojavljuje na vrhu svake poslane stranice.
1 Pritisnite
2 Unesite broj vašeg telefaksa do 20 znamenki.
3
4 Pritisnite
za izlaz.
1
Ispravljanje pogreške
ritisnite
P
ili
za pomak kursora na pogrešan broj
i ispravite ga.
● Za brisanje svih brojeva pritisnite i držite
.
2Unesite trenutni dan/mjesec/godinu/sat/minute
odabirom 2 znamenke za svaki.
3
4 Pritisnite
za izlaz.
Za ispravljanje pogreške
Pritisnite
ili
za pomak kursora na pogrešni broj i
ispravite pogrešku.
2.4 Vaš logotip
Možete programirati vaš logotip (ime, naziv tvrtke, itd.)
koji će se ispisivati na vrhu svake poslane stranice.
1
2Unesite vaš logotip dužine do 30 znakova (za unos
znakova pogledajte 13. stranicu).
3
4 Pritisnite
za izlaz.
Za ispravljanje pogreške
Pritisnite
ili
za pomak kursora na pogrešan
znak i ispravite ga.
● Za brisanje svih znakova pritisnite i držite
.
3. Telefon
3.1 Telefonski imenik bežične
slušalice
Možete spremiti 50 unosa u telefonski imenik bežične
slušalice.
2Unesite ime do 16 slova (za unos znakova pogledajte 13. stranicu).
3Unesite telefonski broj do 24 znamenke.
● Za programiranje ostalih unosa ponovite korake
2 do 3.
4
3.2.2 Pozivanje uporabom telefonskog
imenika
1
2Uzastopno pritisnite
unos.
3.1.1 Spremanje unosa u telefonski imenik
1
2 “Novi unos”
3Unesite ime do 16 slova (za unos znakova pogledajte 13. stranicu)
4 Unesite broj telefona do 24 znamenk.
5 “Spremi”
● Za programiranje ostalih unosa ponovite korake
3 do 5.
3.1.2 Pozivanje uporabom telefonskog
imenika
1
2Uzastopno pritisnite
Svaka tipke za biranje na baznoj stanici
do
može
se upotrijebiti kao tipka za biranje jednim dodirom,
omogučujući vam da birate broj iz telefonskog imenika
uređaja jednostavnim pritiskanjem tipke za biranje.
3.3.1 Dodijeljivanje unosa tipki za biranje
jednim dodirom
1
2Uzastopno pritisnite
ili
da se prikaže željeni
3Uzastopno pritisnite
ili
da odaberete željenu
unos
tipku za biranje.
4
ili
da se prikaže željeni
3.2 Telefonski imenik bazne stanice
Možete spremiti 100 unosa u telefonski imenik bazne
stanice.
da se prikaže željeni
3.3 Biranje jednim dodirom (samo
bazna stanica)
unos.
6
ili
● Za programiranje ostalih unosa ponovite korake
2 do 4.
5
3.3.2 Pozivanje uporabom tipke za biranje
jednim dodirom
1Pritisnite i držite željenu tipku za biranje jednim
dodirom (
do
).
2
3.2.1 Spremanje unosa u telefonski imenik
1Uzastopno pritisnite
“PHONEBOOK SET”.
da se prikaže
4. Telefaks
4.1 Ručno slanje faksa
4.2 Slanje faksa uporabom
telefonskog imenika i funkcijom
biranja jednim dodirom
1Podesite širinu vodilica dokumenta da odgovara
širini trenutnog dokumenta.
2 Umećite dokument (do 10 stranica) licem prema
dolje dok ne čujete zvučni signal i uređaj prihvati
dokument.
3Ako je potrebno, uzastopno pritisnite
ili
za
odabir željene rezolucije.
4 Koristeći imenik:
1.
2. U
zastopno pritisnite
željeni unos.
ili
da se prikaže
Koristeći biranje jednim dodirom:
1. P
ritisnite i držite željenu tipku za biranje jednim
dodirom (
do
).
2. 1Podesite širinu vodilica dokumenta ( ) da odgov-
ara stvarnoj širini dokumenta.
2Umećite dokument (do 10 stranica) LICE PREMA
DOLJE dok ne čujete zvučni signal i uređaj prihvati
dokument.
3Ako je potrebno, uzastopno pritisnite
ili
za
odabir željene rezolucije.
4 Birajte broj telefaksa.
5Kada se čuje faks signal:
.
Pritisnite
Kada vam druga strana odgovori na poziv:
Zamolite sugovornika da pritisne tipku za početak.
Kada se čuje faks signal pritisnite
.
10
4. Telefaks
4.3 Odabiranje načina korištenja
vašeg telefaks uređaja
● Na baznoj stanici se gasi indikator Indikator
, a sa zaslona bežične slušalice
nestaje
.
4.3.1 Korištenje kao telefonske tajnice i/ili
telefaksa (TAM/FAX mod)
Vaša situacija
Želite na pozive odgovarati uporabom telefonske
tajnice i automatski primati fakseve.
Podešavanje
Postavite telefaks uređaj u TAM/FAX mod uzastopnim
pritiskom na
.
Kako primati telefonske pozive i fakseve
Na sve pozive morate odgovoriti ručno.
Za primanje faksa pritisnite
.
●N
a baznoj stanici se pali indikator
, a na zaslonu bežične slušalice
se pojavljuje
.
Kako se primaju telefonski pozivi i faksevi
Ako je poziv telefonski, telefaks uređaj će automatski
snimiti poruku pozivatelja.
Ako je detektiran telefaks pozivni ton, telefaks uređaj će
automatski primiti faks.
4.3.2 Korištenje uglavnom kao telefona
(TEL mod)
Vaša situacija
Želite sami odgovarati na pozive. Ako je primljen faks
poziv, morate ručno primiti faks.
Podešavanje
Postavite uređaj u TEL mod uzastopnim pritiskom na
.
11
5. Telefonska tajnica
5.1 Snimanje vaše pozdravne
poruke
Maksimalno vrijeme snimanja vaše osobne pozdravne poruke je 16 sekundi (zadano) ili 60 sekundi.
Preporučamo vam da snimite poruku kraću od 12
sekundi za lakše primanje fakseva.
5.2 Slušanje snimljenih poruka
Kada uređaj ima snimljene nove glasovne poruke:
–Indikator
će treperiti kada je
uključena postavka automatskog odgovora.
–Ukupni broj snimljenih poruka će treperiti na zaslonu
bazne stanice.
5.2.1 Reproduciranje poruka
Pritisnite
1
● Čut će se dugi zvučni signal.
2Razgovjetno pričajte na udaljenosti oko 20cm od
.
3 Kada završite snimanje pritisnite
.
.
● Reproducirati će se samo nove poruke.
5.2.2 Brisanje snimljenih poruka
Za provjeru pozdravne poruke
Za brisanje određene poruke
Pritisnite
dok slušate poruku koju želite
obrisati.
Pritisnite
.
●U
ređaj će reproducirati pozdravnu poruku.
Za brisanje svih poruka
1.
5.1.1 Brisanje vaše snimljene pozdravne
poruke
1
2
12
.
● Za prekid brisanja pritisnite
.
2.Unutar 5 sekundi pritisnite
.
6. Korisne informacije
6.1 Unos slova
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih slova. Dostupni načini
upisa slova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), prošireni1 (AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirilični (AБВ). Kada
ste u tim načinima unosa osim numeričkog, uzastopnim pritiskom na tipku za biranje možete odabrati koje će se
slovo unijeti.
– Pritisnite
ili
za pomak kursora.
– Pritisnite tipku za biranje za unos slova i brojeva.
na baznoj stanici ili
na bežičnoj slušalici da obrišete slovo ili broj označen kursorom.
–Pritisnite
Pritisnite i držite
/
da obrišete sva slova ili brojeve.
– Pritisnite
za promjenu između velikih i malih slova.
–Za unos ostalih slova smještenih na istoj tipki za biranje, pritisnite
za pomak kursora na sljedeće mjesto zatim
pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
6.1.1 Načini unosa slova
Pri unosu teksta može se koristiti nekoliko načina unosa slova. Slova koja se mogu unositi ovise o načinu unosa.
6.1.2 Dostupna slova u svakom načinu unosa slova
Kada bazna stanica prikazuje prikaz za unos slova:
Uzastopno pritisnite
da odaberete način unosa slova.
Kada bežična slušalica prikazuje prikaz za unos slova:
Odaberite način unosa slova.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica unosa brojeva (0-9)
Tablica grčkog pisma (ABΓ)
Proširena tablica slova 1 (AÄÅ)
● Sljedeća slova se koriste kao velika i mala: ø Ş Ŵ ŷ
13
6. Korisne informacije
Proširena tablica slova 2 (SŚŠ)
● Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
ĄĆČĘŁĹĽŃŔŚŠůýŹŻŽ
Tablica ćiričnog pisma (AБВ)
14
7. Pomoć
7.1 Poruke grešaka – zaslon
Ako uređaj ustanovi problem, na zaslonu će se pojaviti jedna ili više sljedećih poruka.
7.1.1 Bazna stanica
Zaslon
“BACK COVER OPEN”
Uzrok i rješenje
● Otvoren je stražnji poklopac. Čvrsto zatvorite stražnji poklopac.
“BUSY”
● Bežična
slušalica koju ste pokušali pozvati je u uporabi.
● Bežična
slušalica koju pozivate je predaleko od bazne stanice.
“CALL SERVICE”
● Nešto
nije u redu s uređajem. Obratite se servisu.
“CHECK DOCUMENT”
● Dokument
nije pravilno uvučen u uređaj. Ponovo umetnite dokument.
Ako se pogrešno uvlačenje često ponavlja, očistite valjke uvlakača i
pokušajte ponovo.
● Dokument
je duži od 600 mm. Pritisnite
da uklonite dokument.
Podjelite dokument na dvije ili više stranica i pokušajte ponovo.
“CHECK FILM”
● Potrošen
je karbon film. Zamjenite ga novim.
● Nije
postavljen karbon film. Postavite ga.
● Karbon
film je labav ili naboran. Zategnite ga.
“CHECK PAPER”
● Nije
umetnut papir za ispis ili je uređaj ostao bez papira za ispis. Umetnite papir i pritisnite
da obrišete poruku.
● Papir za ispis nije pravilno uvučen u uređaj. Ponovo umetnite papir i
pritisnite
da obrišete poruku.
● Papir
za ispis se zaglavio pored ulaza papira za ispis. Uklonite zaglavljeni papir i pritisnite
da obrišete poruku.
“FAX IN MEMORY”
● Pogledajte
ostale poruke na zaslonu za ispis dokumenta. Primljeni
dokumenti su pohranjeni u memoriji zbog nedostatka papira za ispis,
nedostatka karbon filma ili zaglavljenog papira za ispis. Umetnite papir,
umetnite karbon film ili uklonite zaglavljeni papir. Ako se prekine napajanje, izgubit ćete sve fakseve u memoriji. Provjerite navedene probleme
dok je napajanje uključeno.
“FAX MEMORY FULL”
● Memorija je napunjena primljenim dokumentima zbog nedostatka
papira za ispis, nedostatka karbon filma ili zaglavljenog papira za ispis.
Umetnite papir, umetnite karbon film ili uklonite zaglavljeni papir. Ako
se prekine napajanje, izgubit ćete sve fakseve u memoriji. Provjerite
navedene probleme dok je napajanje uključeno.
● Pri
slanju iz memorije dokument koji se pohranjivao je premašio kapacitet memorije uređaja. Pošaljite cijeli dokument ručno.
“FILM EMPTY”
● Potrošen
je karbon film. Zamjenite ga novim.
● Karbon
film je opušten. Zategnite ga i ponovo umetnite.
● Telefaks uređaj je postavljen u blizini uređaja poput TV-a ili zvučnika koji
stvaraju jako magnetsko polje.
“FILM NEAR EMPTY”
● Preostalo je malo karbon filma. Pripremite novi karbon film.
“MEMORY FULL”
● Telefonski
imenik bazne stanice je pun. Obrišite nepotrebne unose.
● Pri
izradi kopije dokument koji se pohranjuje premašuje kapacitet
memorije uređaja. Pritisnite
da obrišete poruku. Podjelite dokument na dijelove.
“MESSAGE FULL”
● Nema
više raspoložive memorije za snimanje glasovnih poruka.
Obrišite nepotrebne poruke.
“MODEM ERROR”
● Nešto
nije u redu s modemom uređaja. Obratite se ovlaštenom servisu.
“NO FAX REPLY”
● Telefaks
uređaj na drugoj strani je zauzet ili nema papira. Pokušajte
ponovo.
15
7. Pomoć
Zaslon
“OPEN
CHECK
“OPEN
CHECK
Uzrok i rješenje
CABINET
FILM SLACK”
CABINET
FILM TYPE”
● Molimo vas koristite originalni Panasonicov zamjenski karbon film.
●K
arbon film je opušten. Zategnite ga.
●T
elefaks uređaj je postavljen u blizini uređaja poput TV-a ili zvučnika koji
stvaraju jako magnetsko polje.
“PAPER JAMMED”
● Zaglavio se papir za ispis. Uklonite zaglavljeni papir.
● Prejako ste gurali papir za ispis u spremnik papira. Uklonite sve postavljene papire i ponovo ih lagano postavite.
“PLEASE WAIT”
● Uređaj provjerava je li karbon film olabavljen te da li ima nabora.
Pričekajte trenutak dok se završi provjera.
“POLLING ERROR”
●U
ređaj na drugoj strani ne podržava funkciju preuzimanja dokumenta.
Provjerite s drugom stranom.
“RECORDING ERROR”
● Pozdravna poruka koju ste snimili je bila kraća od 1 sekunde. Snimite
dužu poruku.
“REDIAL TIME OUT”
● Uređaj na drugoj strani je zauzet ili je ostao bez papira. Pokušajte
ponovo.
“REMOVE DOCUMENT”
● Dokument se zaglavio. Uklonite zaglavljeni dokument.
●P
ritisnite
da izbacite zaglavljeni dokument.
“SERIAL ERROR”
●N
ešto nije u redu s uređajem. Obratite se ovlaštenom servisu.
“TRANSMIT ERROR”
● Dogodila se greška pri prijenosu. Pokušajte ponovo.
●A
ko šaljete faks u inozemstvo, pokušajte sljedeće:
– Koristite način rada za slanje u inozemstvo.
– Dodajte 2 pauze na kraju telefonskog broja ili birajte ručno.
“UNIT OVERHEATED”
● Uređaj je previše zagrijan. Prekinite uporabu uređaja neko vrijeme i
ostavite ga da se ohladi.
7.1.2 Bežična slušalica
Zaslon
Uzrok i rješenje
“Answer Sys. Full”
● Obrišite nepotrebne poruke.
“Error”
● Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
“Failed”
● Pogrešno kopiranje imenika. Provjerite je li odredišna jedinica u stanju
pripravnosti i pokušajte ponovo.
“Incomplete”
●M
emorija telefonskog imenika odredišne jedinice je puna. Obrišite
nepo-trebne unose iz telefonskog imenika odredišne jedinice i pokušajte
ponovo.
“Invalid Number”
●P
okušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj spremljen u telefonskom imeniku bazne stanice, telefonski imenik bežične slušalice, popisu
brojeva pozivatelja ili popisu za ponovo biranje koji je duži od 20 znamenki.
“Memory Full”
●M
emorija telefonskog imenika bežične slušalice je puna. Obrišite nepotrebne unose.
●N
ema više mjesta u memoriji za snimanje glasovnih poruka. Obrišite
nepotrebne poruke.
“SMS Full”
● Obrišite nepotrebne poruke.
“You must first subscribe to
Caller ID”
16
●M
orate se prijaviti na uslugu prikaza broja pozivatelja. Nakon prijave na
uslugu prikaza broja pozivatelja jednom kada primite podatke o pozivatelju ova poruka se neće prikazivati.
8. Općenite informacije
8.1 Specifikacije
8.1.1 Bazna stanica
g Primjenjive linije:
Javna telefonska linija (PSTN)
g Veličina dokumenta:
Max. 216mm širine, max. 600mm dužine
g Efektivna širina skeniranja:
208 mm
g Efektivna širina ispisa:
A4: 202mm
g Vrijeme prijenosa*1:
oko 12s/str. (ECM-MMR)*2
g Gustoća skeniranja:
Vodoravno: 8 staza/mm
Okomito: 3.85 linija/mm - u standardnoj rezoluciji
7.7 linija/mm - u rezoluciji sitno/slika (fine/photo)
15.4 linija/mm - u rezoluciji jako sitno (super fine)
gKapacitet memorije glasovnih poruka*4:
Približno 15 minuta vremena snimanja.
gKapacitet memorije za kopiranje:
Približno 10 stranica minuta vremena snimanja. (Bazirano na ITU-T No. 1 Test chart obrascu u fine rezoluciji)
*1Brzina prijenosa ovisi o sadržaju stranice, rezoluciji,
uvjetima na telefonskoj liniji i mogućnostima uređaja
na drugoj strani.
*2Brzina prijenosa je bazirana na ITU-T No. 1 Test
chart obrascu. Ako su mogućnosti uređaja na drugoj
strani manje nego vašeg, vrijeme prijenosa može
biti duže.
*3Ako se tijekom prijema faksa dogodi greška kao što
je zaglavljivanje papira ili ako se potroši papir za ispis, faks i naredni faksevi bit će zadržani u memoriji.
*4Vrijeme snimanja može biti skraćeno zbog pozadinske buke kod pozivatelja.
ITU-T No.1 Test chart obrazac
g Slikovna rezolucija:
64 nijanse
g Vrsta skenera:
Kontaktni slikovni senzor
g Vrsta pisača:
Termalni prijenos na obični papir
g Sustav kompresije podataka:
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified
Modified Read (MMR)
g Brzina modema:
9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; automatsko preklapanje
g Radna okolina:
5°C – 35°C, 20% - 80% relativne vlažnosti
g Dimenzije:
Približno visina 106mm × širina 374mm × dubina
200mm
g Težina:
Približno 2.7kg
g Potrošnja energije:
Stanje pripravnosti: približno 4W
Slanje: približno 15W
Primanje: približno 40W (kod primanja 20% zacrnjenog
dokumenta)
Kopiranje: približno 40W (kod kopiranja 20% zacrnjenog dokumenta)
Maksimalno: približno 135W (kod kopiranja 100% crnog
dokumenta)
g Izvor napajanja:
220-240V AC, 50/60Hz
g Kapacitet memorije telefaksa*3:
Približno 25 stranica za slanje iz memorije
Približno 28 stranica za prijem u memoriju
(Bazirano na ITU-T No. 1 Test chart obrascu u standardnoj rezoluciji, bez uporabe moda za ispravljanje
grešaka.)
Napomena:
i karakteristike podložni su promjenama bez
● Dizajn
najave.
● Slike i crteži u ovom priručniku mogu se malo razlikovati od pravog proizvoda.
Karakteristike papira za ispis
Veličina papira za ispis:
A4: 210mm × 297mm
Težina papira za ispis:
64g/m2 do 80g/m2
Napomena za papir za ispis:
● Ne upotrebljavajte sljedeće vrste papira:
–Papir s udjelom pamuka i/ili vlakana većim od
20%, kao što je umjetnički papir.
–Izuzetno gladak ili sjajni papir ili papir s velikom
teksturom.
–Presvučeni, oštećeni ili naborani papir
–Papir sa zataknutim stranim predmetima kao što
su spajalice ili klamerice.
–Papir koji je prašnjav ili zaprljan uljem.
–Papir koji će se rastopiti, isparavati, izblijediti
ili papir koji će se zapaliti ili emitirati dim pri
17
temperaturi od 200°C, kao što je vellum papir.
Takvi materijali se mogu prenijeti na grijači valjak
i uzrokovati kvar.
–Vlažni papir
●Neki papiri prihvaćaju ispis samo na jednoj strani.
Pokušajte upotrijebiti drugu stranu papira ako
niste zadovoljni s kvalitetom ispisa ili se ponavlja
pogrešno uvlačenje.
●Za ispravno uvlačenje papira i najbolju kvalitetu ispisa preporučamo uporabu papira s dugim vlaknima.
●Ne upotrebljavajte istovremeno papire različite vrste
ili debljine. To može uzrokovati zaglavljivanje papira.
● Izbjegavajte dvostrani ispis.
●Ne upotrebljavajte papir ispisan na ovom uređaju
za dvostrani ispis na kopirnom uređaju ili pisaču. To
može uzrokovati zaglavljivanje papira.
●Da izbjegnete uvijanje ne otvarajte paket papira dok
niste spremni upotrijebiti papir. Spremite neupotrebljene papire u originalno pakiranje na hladno i
suho mjesto.
8.1.2 Bežična slušalica
g Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
g Broj kanala:
120 duplex kanala
g Frekvencijski opseg:
1.88GHz do 1.9GHz
g Duplex postupak:
TDMA (Time Division Multiple Access)
g Razmak kanala:
1,728kHz
g Uzorkovanje (bit rate):
1,152 kbit/s
g Modulacija:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
g Snaga RF odašiljanja:
približno 250mW
g Kodiranje glasa:
ADPCM 32 kbit/s
g Radna okolina:
5°C – 40°C, 20% - 80% relativne vlažnosti
g Dimenzije:
Približno visina 155mm × širina 48mm × dubina 34mm
g Težina:
Približno 140g
18
Bilješke
19
Proizvođač:
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
PLO No. 1, Kawasan Perindustrian Senai, KB No. 104, 81400 Senai, Negeri Johor Darul Ta’zim, Malaysia
Globalne internetske stranice:
http://panasonic.net
Autorsko pravo:
●O
vaj materijal je tvrtka Panasonic Communications Co., Ltd zaštitila autorskim pravom i smije se umnožiti samo
za internu uporabu. Svako drugo umnožavanje, u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez pismenog odobrenja
tvrtke Panasonic Communications Co., Ltd.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Sva prava pridržana.
PFQW2635ZA
DM1206PJ0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement