Panasonic KXFC268HG Használati utasítások


Add to my manuals
72 Pages

advertisement

Panasonic KXFC268HG Használati utasítások | Manualzz
Kezelési utasítás
Normálpapíros fax készülék DECT-tel
Modellszám
KX-FC268HG
A készülék használata előtt kérjük, olvassa el ezt a kezelési utasítást, és őrizze meg, mert a későbbiekben is
hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátort körülbelül 7 órán át!
FOR ENGLISH USERS:
You can select English for the voice guidance, display and report of the base unit (feature #48 and #50 page 42) and the display of the cordless handset (page 46).
R Ez a készülék kompatibilis a hívófél-azonosító szolgáltatással. Ennek a funkciónak a használatához
szolgáltatójánál/telefontársaságánál előfizetéssel kell rendelkeznie a megfelelő szolgáltatásra.
Köszönjük, hogy Panasonic fax készüléket vásárolt.
Feljegyzendő adatok
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
Egy későbbi hivatkozáshoz
A vásárlás dátuma
Gyári szám (a készülék hátulján található)
A kereskedő/forgalmazó neve és címe
A kereskedő/forgalmazó telefonszáma
Kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
R Bázisállomás: Kiválaszthatja, hogy a hangmenü, a kijelzések és a jelentések nyelve magyar vagy angol legyen. Az
alapbeállítás a magyar. A beállítás megváltoztatását lásd: #48-s és #50-s szolgáltatás, 42. oldal.
R Zsinórnélküli kézibeszélő (hordozható készülék): A kijelzés nyelve kiválasztható. Az alapbeállítás a magyar. A beállítás
megváltoztatását lásd: 46. oldal.
Vigyázat:
R Ne feledje, hogy a másolt vagy fogadott dokumentumok tartalma megmarad a használt filmen. Kellő körültekintéssel
szabaduljon meg a használt filmtől.
R Ne dörzsölje, illetve ne radírozza a vételi papír nyomtatott oldalát, mert a nyomat elkenődhet.
R Probléma esetén elsőként a berendezésének szállítójával vegye fel a kapcsolatot.
R Ez a készülék a magyar, nyilvános, közcélú analóg telefonhálózathoz csatlakoztatható.
Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban:
R Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Mielőtt kidobná, átruházná, vagy visszaadná a készüléket,
javasoljuk, hogy törölje a memóriában lévő adatokat, mint például a telefonkönyvbe bevitt információk (vagy hívóra vonatkozó
adatok), a magánélet megóvása érdekében.
Környezet:
R A Panasonic stratégiai irányvonala a termék teljes életciklusán át, minden szempontból magában foglalja a környezettel való
törődést, kezdve a termék fejlesztésétől az energiatakarékos kivitelig, az átlagon felüli termék-újrafelhasználhatóságtól a
hulladékkezelést is figyelembe vevő csomagolási gyakorlatokig.
ENERGY STAR:
R A Panasonic az ENERGY STAR® partnereként kijelenti, hogy ez a termék megfelel az energiatakarékosságra vonatkozó
ENERGY STAR irányelveknek. Az ENERGY STAR bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban.
2
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek/anyagi károk
elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt,
mielőtt használatba venné készülékét, hogy annak biztonságos
és megfelelő működtetése biztosítva legyen.
FIGYELMEZTETÉS
Tápcsatlakozás és földelés
R Húzza ki a készülék hálózati kábelét a konnektorból, ha
füstöt észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan
hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést
okozhatnak. Amennyiben a készülék már nem füstöl,
vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szakszervizzel.
R Csak a készüléken megjelölt tápfeszültséget használja. Ha
nem biztos az otthonában levő áramellátást illetően, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel/forgalmazóval vagy a helyi
elektromos társasággal.
R Ezt a készüléket biztonsági okokból földelt csatlakozóval
láttuk el. Ha nincs ilyen aljzata, szereltessen be egyet. Ne
akadályozza meg a földelt csatlakozó rendeltetését a
csatlakozó megrongálásával.
R Semmit ne tegyen a hálózati kábelre. Olyan helyre tegye a
készüléket, ahol senki sem léphet rá.
R Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító
zsinórokat. Tüzet vagy áramütést okozhat.
R Dugja be megfelelően a hálózati adaptert/csatlakozót a fali
aljzatba. Ennek elmulasztása áramütést és/vagy tüzet
eredményező, túlzott hőtermelést okozhat.
R Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb. a hálózati
adapterről/csatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali
aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A
felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt
károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse
meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt
hozzáférhetővé vált.
R Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, Fennáll
az áramütés veszélye.
Telepítés
R Biztonságosan helyezze el ezt a készüléket egy stabil,
vízszintes helyen. Ha a készülék leesik, az súlyos károkat
és/vagy balesetet eredményezhet.
R Az áramütés és a tűz kockázatának csökkentése
érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy egyéb
nedvességnek.
R Használja a készüléket jól szellőztetett helyen. Különösen
akkor kell a helyiség megfelelő szellőztetéséről
gondoskodni, ha a készüléket hosszú ideig használja, vagy
nagy mennyiségű anyagot nyomtat vele.
R Ne helyezze a készüléket olyan automatikus vezérlésű
eszközök közelébe, mint például az automatikus ajtók és
tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az
ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet
eredményezhet.
R Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefon vezetéke
túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá
kerüljön.
Használat közbeni biztonsági előírások
R Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból. Ne
használjon folyékony illetve aeroszolos tisztítószereket.
R Ne takarja le a készülék nyílásait. Ezek a szellőzést
szolgálják és védenek a túlmelegedés ellen. Soha ne tegye
a készüléket radiátor mellé, vagy olyan helyre, ahol nem
biztosított a megfelelő szellőzés.
R Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
Ezzel tüzet vagy áramütést okozhat. Ne öntsön folyadékot
a készülékre.
R Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a
készüléket. Vigye a készüléket szakszervizbe, ha
valamilyen javítási munkára van szüksége. A fedelek
felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek
és egyéb kockázatnak teszi ki magát. A helytelen
összeszerelés a későbbi használat során áramütést
okozhat.
R Kövesse a készüléken található összes figyelmeztetést és
utasítást.
R Ne szerelje szét a készüléket.
R Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert stb.) a
telefonvonal-vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy
bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha a
telefonvonal-vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal
húzza ki a telefon fali aljzatából, és ne használja.
R Húzza ki a készüléket a konnektorból és vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel, ha az alábbiak közül
bármelyik is előfordul:
– Ha a hálózati kábel megsérült illetve kikopott.
– Ha az egységet víznek vagy esőnek kitett helyen
helyezte el, illetve folyadék került az egység belsejébe.
A maradandó károsodás elkerülése érdekében a
szárítási folyamat felgyorsításához soha ne használjon
mikrohullámú sütőt a készülék semmilyen részénél
(beleértve a zsinórnélküli kézibeszélőt is).
– Ha a készülék nem megfelelően működik a kezelési
utasításban leírtak betartása mellett. Csak a kezelési
utasításban megtalálható kezelőszerveket állítsa be. A
nem megfelelő beállítások sok munkát okozhatnak a
szakszerviznek.
– Ha a készülék leesett vagy sérülés érte azt.
– Ha a készülék teljesítménye jól érzékelhető változást
mutat.
Egészségügy
R Ha gyógyászati segédeszközt használ, például
pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen felvilágosítást a
gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan,
hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék üzemi
frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, az RF adási
teljesítménye pedig (max.) 250 mW.)
R Ne használja ezt a készüléket egészségügyi
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató
utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények
használhatnak olyan berendezéseket, amelyek
érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.
3
Fontos információk
VIGYÁZAT
Telepítés és áthelyezés
R Ha a készüléket egy hideg térségből melegebb helyre viszi
át, a csatlakoztatása előtt várjon körülbelül 30 percet, hogy
a készülék alkalmazkodjon a környezeti hőmérséklethez.
Ha a készüléket túlságosan hamar csatlakoztatja a hirtelen
klímaváltozás után, a belsejében páralecsapódás léphet
fel, ami hibás működést okoz.
R Áthelyezésekor a készüléket soha ne fordítsa fejjel lefelé
vagy az oldalára.
R Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlás alatt.
R Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre,
kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.
R Soha ne érjen telefonvezeték lecsupaszított
kivezetéséhez, csak amikor az ki van húzva a hálózati
interfészből.
R A telefonvonalak telepítésekor és változtatásakor kellő
óvatossággal járjon el.
R A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként.
Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében,
könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.
R A készülékről nem lehet hívásokat kezdeményezni,
amikor:
– a zsinórnélküli hordozható készülék akkumulátorai
lemerültek vagy meghibásodtak.
– hálózati áramkimaradás fordul elő.
– a billentyűzár be van kapcsolva.
R Ne helyezze a készüléket instabil felületre, vagy olyan
helyre, ahol rezgésnek van kitéve.
R A mellékelt illetve a használathoz előírt típusú
akkumulátor(oka)t csak az ebben a kezelési utasításban
leírtaknak megfelelően töltse!
R Az akkumulátor(ok) töltéséhez csak kompatibilis töltőt
használjon! Semmilyen módon ne változtassa meg a töltőt!
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az
akkumulátor(ok) megduzzadhat(nak) vagy
felrobbanhat(nak).
Fontos biztonsági előírások
A készülék használatakor mindig tartsa be az alapvető
elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi
sérülés elkerülése érdekében.
1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például
fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató stb.
környékén.
2. Zivatarok alatt csak vezeték nélküli telefont használjon.
Villámláskor áramütés érheti.
3. Ne használja a készülék telefonját (ha úgy van telepítve)
gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen
közelében.
4. Csak az ebben a kezelési utasításban megadott hálózati
kábelt és akkumulátorokat használja!
5. Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe. Felrobbanhat(nak).
Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól a helyi
előírásoknak megfelelően!
ŐRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT!
LED (fénydióda) fénye
1 OSZTÁLYÚ LED TERMÉK
R A készülék használatakor ne nézzen közvetlenül a CIS
LED fényébe. A közvetlenül a szembe jutó fény
szemsérülést okozhat.
CIS LED fény tulajdonságok
LED sugárzási kimenő teljesítmény: Max. 1 mW
Hullámhossz: Sárgászöld 570 nm tipikusan
Emissziós időtartam: Folyamatos
Akkumulátor
R Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
R Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátor(oka)t! Az
akkumulátor(ok)ból kifolyó elektrolit korrozív, és égési,
illetve bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit
mérgező, és káros hatása lehet, ha a szájon át a
szervezetbe kerül.
R Különös gonddal kezelje az akkumulátor(oka)t. Vigyázzon,
nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű,
karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorral
(akkumulátorokkal), mert rövidzárt okozhat, és az
akkumulátor(ok) és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és
égési sérülést okozhat.
4
A legjobb működés érdekében
Használati hely
R Az üzemzavar elkerülése érdekében ne helyezze a
készüléket olyan berendezések közelébe, melyek intenzív
mágneses teret generálnak, pl. TV vagy hangszóró.
Sztatikus elektromosság
R Az interfész csatlakozók illetve a készülék belsejében lévő
elektromos alkatrészek sztatikus elektromosság okozta
károsodásának elkerülésére, mielőtt az alkatrészekhez
érne, süsse ki magáról a sztatikus elektromosságot oly
módon, hogy hozzáér valamilyen földelt fémfelülethez.
Elhelyezés és zaj
A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic
készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak
egymással.
R A maximális hatótávolság és a zajmentes működés
eléréséhez a bázisállomást helyezze:
– egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a
zsinórnélküli hordozható készülék és a bázisállomás
között nincs akadály a belső környezetben.
– távol más elektromos készülékektől, pl. tévétől,
rádiótól, személyi számítógéptől, vezetéknélküli
berendezéstől vagy egy másik telefontól.
Fontos információk
–
oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás
adóberendezések, például mobiltelefon
cellaállomásainak külső antennái felé. (Ne helyezze a
bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe.)
R A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti
viszonyoktól.
R Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a
vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.
Környezet
R Tartsa távol a készüléket elektromos zajkeltőktől, ilyenek a
fénycsövek és a motorok.
R Tartsa távol a készüléket portól, magas hőmérséklettől és
rezgéstől.
R Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
R Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
R Amikor készülékét hosszabb ideig nem használja, húzza ki
a hálózati kábelt a fali aljzatból.
R A készüléket hősugárzóktól, konyhai főzőlaptól stb. távol
kell elhelyezni. Nem szabad használni olyan helyiségben
sem, ahol a hőmérséklet 5 °C (bázisállomás)/0 °C
(zsinórnélküli hordozható készülék, töltő egység) alatt vagy
35 °C (bázisállomás)/40 °C (zsinórnélküli hordozható
készülék, töltő egység) felett van. A nedves alagsorokat is
kerülni kell.
R A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az
alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan
tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak,
aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.
Rendszeres gondozás
R Puha ruhával tisztítsa meg a készülék külső felületét. Ne
használjon benzint, hígítót vagy súrolószert.
Tájékoztatás felhasználók számára
az elhasználódott készülékek,
szárazelemek és akkumulátorok
begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
A
B
C
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok (A, B, C) azt
jelentik, hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus
termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános
háztartási hulladéktól külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és
újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország
törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK
irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt
gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű
ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások
megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem
megfelelő kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és akkumulátorok
begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben,
ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván
szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a
forgalmazójához vagy a szállítójához.
Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión kívüli egyéb
országokban
Ezek a szimbólumok (A, B, C) csak az Európai Unióban
érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel,
és kérdezze meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő
módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal
kapcsolatban
Ezek a szimbólumok (B) kémiai szimbólummal együtt (C)
alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek
vegyi anyagra vonatkozó követelményét.
Illegális másolatok
R Bizonyos dokumentumokról törvénybe ütköző
másolatot készíteni.
Bizonyos dokumentumokról történő másolatkészítés
törvénybe ütköző lehet Magyarországon. Büntetést,
bírságot kaphat és/vagy börtönbe kerülhet, aki
törvénysértést követ el. A következő felsorolás olyan
dokumentumokat tartalmaz, melyek másolása törvénybe
ütköző lehet Magyarországon.
– Papírpénz
– Bankjegyek és csekkek
– Banki és állami értékpapírok, részvények, kötvények
– Útlevelek és azonosító kártyák
– Jogvédelem alatt álló anyagok vagy védjegyek, a
tulajdonos hozzájárulása nélkül
– Postai bélyegek és egyéb értéket képviselő eszközök
Ez a lista nem teljes, és semmilyen felelősséget nem
vállalunk hiánytalanságáért vagy pontosságáért.
Kétség esetén kérjen jogi tanácsadást.
Megjegyzés:
R Könnyen felügyelhető helyre telepítse készülékét az
illegális másolatok készítésének megakadályozása
érdekében.
5
Tartalomjegyzék
1. Bevezetés és telepítés
Tartozékok
1.1
1.2
Mellékelt tartozékok ...............................................8
Információk a tartozékokról ...................................8
A kezelőszervek elhelyezkedése
1.3
1.4
1.5
1.6
A bázisállomás gombjainak leírása .......................8
A zsinórnélküli hordozható készülék gombjainak
leírása ....................................................................9
A zsinórnélküli kézibeszélő kijelzőjének
leírása ....................................................................9
Áttekintés .............................................................10
Telepítés
1.7
1.8
1.9
1.10
Film ......................................................................11
Papírtálca ............................................................13
Vételi papír ..........................................................13
Az akkumulátor behelyezése/cseréje ..................14
2. Előkészületek
Csatlakoztatások és beállítás
2.1
2.2
2.3
2.4
Csatlakoztatások .................................................15
Az akkumulátor töltése ........................................15
A zsinórnélküli hordozható készülék táplálás be- és
kikapcsolása ........................................................16
A tárcsázási mód beállítása ................................16
Hangerő
2.5
2.6
A zsinórnélküli hordozható készülék hangerő
beállítása .............................................................16
A bázisállomás hangerő beállítása ......................16
Kezdeti beállítások
2.7
2.8
2.9
Dátum és idő .......................................................17
Az Ön logoja ........................................................17
Az Ön fax telefonszáma ......................................17
3. Telefon
Hívások kezdeményezése és fogadása
3.1
3.2
Telefonhívások kezdeményezése .......................19
Telefonhívások fogadása ....................................19
4.3
4.4
Fax fogadása
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
3.4
3.5
3.6
Zsinórnélküli hordozható készülék
telefonkönyv ........................................................20
Lánctárcsázás (csak a zsinórnélküli
kézibeszélőnél) ....................................................20
Bázisállomás telefonkönyv ..................................21
Egy gombnyomásos tárcsázás (Csak a
bázisállomásnál) ..................................................21
Hívófél-azonosító
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Hívófél-azonosító szolgáltatás ............................22
Megtekintés és visszahívás .................................22
A hívó telefonszámának szerkesztése a visszahívás
előtt ......................................................................23
A hívóra vonatkozó információ törlése ................23
A hívóra vonatkozó információ tárolása a
telefonkönyvben ..................................................24
4. Fax
Fax küldése
4.1
4.2
6
Manuális fax küldés .............................................25
Dokumentum követelmények ..............................25
A fax készülék üzemmódjának
kiválasztása .........................................................27
Fax manuális vétele – Automatikus hívásfogadás
kikapcsolva (Ki) ...................................................28
Fax automatikus vétele – Automatikus hívásfogadás
bekapcsolva (Be) .................................................30
Lekérdezés (egy másik fax készüléken lévő fax
lekérdezése) ........................................................31
Nem kívánt fax tiltó (fax vétel megakadályozása a
nem kívánt hívóktól) ............................................31
5. Másolás
Másolás
5.1
Másolat készítése ................................................32
6. Üzenetrögzítő
Üdvözlő üzenet
6.1
Saját üdvözlő üzenetének rögzítése ...................34
Bejövő üzenetek
6.2
A rögzített üzenetek meghallgatása ....................34
Megjegyzés (Memo üzenet)
6.3
Üzenethagyás mások vagy saját maga
számára ...............................................................35
Távvezérlés
6.4
6.5
Az üzenetrögzítő használata a zsinórnélküli
kézibeszélő segítségével ....................................35
Vezérlés egy távoli helyről ...................................37
7. Programozható szolgáltatások
Bázisállomás
7.1
A bázisállomás programozása ............................38
Zsinórnélküli kézibeszélő
7.2
Automatikus tárcsázás
3.3
Fax küldése a telefonkönyv és az egy
gombnyomásos tárcsázás használatával ............26
Körözvény adás ...................................................26
A zsinórnélküli hordozható készülék
programozása .....................................................44
8. Többkészülékes használat
További készülékek
8.1
8.2
További készülékek használata ..........................47
Zsinórnélküli hordozható készülék bejelentkezése a
bázisállomáson ....................................................47
Egyéb szolgáltatások
8.3
8.4
8.5
Belső hívás (Intercom) ........................................48
Hívás átadása/konferencia ..................................48
Telefonkönyv adatok átmásolása ........................49
9. Hasznos információk
Hasznos információk
9.1
Karakterek bevitele ..............................................51
10. Súgó
Jelentések és kijelzések
10.1
10.2
Jelentés üzenetek ...............................................53
Kijelző üzenetek ..................................................53
Tartalomjegyzék
Hibaelhárítás
10.3
Amikor egy funkció nem működik ........................55
11. Karbantartás
Elakadások
11.1
11.2
Vételi papír elakadások .......................................62
Dokumentum elakadások ....................................63
Tisztítás
11.3
11.4
Az iratbehúzó/vételi papír adagoló/szkenner üveg
tisztítása ..............................................................63
A hőfej tisztítása ..................................................64
12. Általános információk
Nyomtatott jelentések
12.1
Referencia listák és jelentések (csak a
bázisállomásnál) ..................................................66
Műszaki adatok
12.2
Műszaki adatok ...................................................66
Megfelelőségi nyilatkozat
12.3
Megfelelőségi nyilatkozat ....................................68
13. Tárgymutató
13.1 Tárgymutató.................................................69
7
1. Bevezetés és telepítés
1.1 Mellékelt tartozékok
A Telefonzsinór
1. . Bevezetés és telepítés
B Papírtálca
1.3 A bázisállomás gombjainak
leírása
A Papírtámasz
B Papírtálca
A
BCDE F G
H IJ K
LMN
RS T U
A
B
C Kezdő film
(10 méter hosszú)
D Zsinórnélküli hordozható készülék
OP Q
MMIKR.N (Mikrofon)
R A beépített mikrofon.
MÜDVÖZLÉS FELVÉTELN
R Üdvözlőszöveg rögzítéséhez (34. oldal).
E Újratölthető akkumulátorok
F Kezelési utasítás
MÜDVÖZLÉS ELLENŐRZÉSN
R Üdvözlőszöveg ellenőrzéséhez (34. oldal).
MJEGYZETN
R Emlékeztető (memo) üzenet rögzítéséhez (35. oldal).
MTÖRLÉSN
R Üzenetek törléséhez (34, 34. oldal).
Megjegyzés:
R Őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagot
a készülék későbbi szállításához.
R A készülék kicsomagolása után őrizze meg a
csomagolóanyagokat és/vagy a hálózati csatlakozódugó
védősapkáját.
1.2 Információk a tartozékokról
Opcionális/csere tartozékok
–
Cserefilm*1
Modellszám (Gyári szám): KX-FA52E
2 db 30 m-s tekercs (mindegyik tekercs körülbelül 90 darab,
A4-méretű dokumentum nyomtatására.)
–
Újratölthető akkumulátorok*2
Modellszám (Gyári szám): P03P vagy HHR-4MRE
2 db újratölthető, AAA (R03) méretű, nikkel-fémhidrid
(Ni-MH) akkumulátor
Kiegészítő digitális hordozható készülék
Modellszám (Gyári szám): KX-TGA641FX
DECT átjátszó állomás
Modellszám (Gyári szám): KX-A272
*1 A készülék megfelelő működésének biztosításához
azt javasoljuk, hogy használjon Panasonic
cserefilmet. A film nem használható újra. Ne
csévélje vissza, és ne használja újra a filmet.
*2 A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a
mellékelt akkumulátorokétól.
–
–
8
MAUTOMATIKUS VÉTELN
R Az automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolásához
(ON/OFF) (28, 30. oldal).
MLEJÁTSZÁSN
R Üzenetek lejátszásához (34. oldal).
MÚJRAHÍVÁSN/MSZÜNETN
R Az utolsó szám újrahívásához. Ha a vonal foglalt,
amikor a MKIHANGOSÍTÁSN gomb segítségével
telefonhívást kezdeményez, vagy amikor faxot küld, a
készülék automatikusan 2-szer vagy többször
újratárcsázza a számot.
R Számjegyek tárcsázása közbeni szünet
beszúrásához.
MFLASHN
R Speciális telefonszolgáltatások eléréséhez, vagy
mellékállomási hívások átadásához.
R A hurokmegszakítási (flash) idő megváltoztatható
(#72-s szolgáltatás, 43. oldal).
MHÍVÓSZÁM KIJELZÉSN
R A hívófél azonosítása szolgáltatás használatához
(23. oldal).
MSTOPN
R Egy művelet vagy egy programozási feladat
leállításához.
R Egy karakter/számjegy törléséhez (51. oldal).
1. Bevezetés és telepítés
MKERESÉSN/MBELSŐ HÍVÁSN
M
R Belső hívások kezdeményezéséhez/fogadásához
(48. oldal).
R Egy zsinórnélküli kézibeszélő (hordozható készülék)
személykereséséhez vagy megkereséséhez
(48. oldal).
R Hívások kezdeményezéséhez/fogadásához (19,
19. oldal).
MJELENTÉS NYOMT.N
R Listák és jelentések referenciaként történő
kinyomtatásához (66. oldal).
MMENÜN
R Programozás indításához vagy befejezéséhez.
N (Beszéd)
M N (Kihangosítás)
R A kihangosító működtetéséhez.
M
N (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
R A táplálás be-/kikapcsolásához Be/Ki (16. oldal).
R A bontáshoz (19, 19. oldal).
R Művelet leállításához vagy a programozás törléséhez.
Navigátor gomb
R Tárolt adatok kereséséhez (21, 26. oldal).
R Szolgáltatások vagy szolgáltatás beállítások
kiválasztásához a programozás során (38. oldal).
R A hangerő beállításához (16. oldal).
R Telefonkönyv megnyitásához.
R A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállításához
(hangosítás vagy halkítás) beszélgetés közben
(16. oldal).
R A különböző listák illetve adatok (felfelé vagy lefelé)
görgetéséhez (20. oldal).
R Szám vagy név szerkesztéséhez, a kurzor (balra vagy
jobbra) mozgatásához.
MBEÁLLÍTN
M
R Beállítás tárolásához programozás közben.
R Speciális telefonszolgáltatások eléréséhez, vagy
mellékállomási hívások átadásához.
R A hurokmegszakítási (flash) idő megváltoztatható
(#72-s szolgáltatás, 43. oldal).
R Az ébresztés szolgáltatás beállításához (46. oldal).
Navigátor gomb/MTELEFONKÖNYVN/MHANGERŐN
MTONEN
R Pulse (Impulzus) üzemmódról Tone (DTMF)
üzemmódra való ideiglenes áttéréshez, ha
tárcsaimpulzusos vonallal rendelkezik.
N (Újrahívás)
MNÉMÍTÁSN
R Saját hangjának némításához egy beszélgetés
közben. Nyomja meg ismét a beszélgetés
visszaállításához.
1.5 A zsinórnélküli kézibeszélő
kijelzőjének leírása
MKIHANGOSÍTÁSN
Kijelző elemek
R A kihangosító működtetéséhez.
Kijelző elem
MFAX INDÍTÁSN
R Fax küldés vagy fogadás kezdeményezéséhez.
MMÁSOLN
R Egy irat másolásához (32. oldal).
1.4 A zsinórnélküli hordozható
készülék gombjainak leírása
Jelentés
Bázisállomás hatósugarán belül
R Amikor villog: A zsinórnélküli hordozható készülék keresi a bázisállomást.
(58. oldal)
Személyhívás, belső hívás (intercom)
üzemmód.
A zsinórnélküli kézibeszélő külső hívást
folytat.
Nem fogadott hívások*1 (22. oldal)
A
B
C
D
E
F
Amikor az akkumulátor ikon mellett látható: Az automatikus hívásfogadás be van
kapcsolva. (30. oldal)
R Ha a #10-s szolgáltatás “Csak
üdvözlés” beállítású, a(z) ikon jelenik meg.
Amikor egy számmal együtt látható: A készülék új üzeneteket rögzített. (35. oldal)
Program gombok
R A közvetlenül az egyes gombok fölött megjelenő
funkció kiválasztására használatos (10. oldal).
Az üzenetrögzítő üdvözlőszöveggel fogadja a hívásokat, és nem rögzíti a hívók
üzeneteit. (36. oldal)
Az akkumulátor töltöttsége
9
1. Bevezetés és telepítés
Jelentés
Kijelző elem
A kezelési utasításban használt szimbólumok
Az ébresztés be van kapcsolva. (46. oldal)
Szimbólumok
A csengő ki van kapcsolva. (16. oldal)
“”
Új hangposta üzenet
*1
*2
Nyomja meg a(z) MDN vagy a(z) MCN gombot, hogy kiválassza a kijelzőn idézőjelben lévő szavakat (pl.:
“Időbeállítás”).
érkezett.*2
R Valaki éppen használja a vonalat.
R Az üzenetrögzítőt éppen egy másik
zsinórnélküli hordozható készülék
használja.
Csak a hívófél azonosítása szolgáltatás előfizetői
számára
Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői számára
Jelentés
1.6 Áttekintés
1.6.1 Bázisállomás
Program gombok
D
A zsinórnélküli hordozható készülék specialitása a 3 program
gomb. Egy program gomb megnyomásával kiválaszthatja a
kijelzőn közvetlenül fölötte látható szolgáltatást.
E F
C
B
G
A
Program gomb ikonok
Program
gomb ikon
Művelet
N
M
Visszatérés az előző képernyőre.
A menü megjelenítése.
A jelenlegi választás elfogadása.
K
Az előzőleg tárcsázott telefonszám megjelenítése.
A Iratvezetők
A zsinórnélküli hordozható készülék telefonkönyv megnyitása.
C Fémből készült vételi papír vezető
B Papírtálca
A telefonkönyv keresés karakter-beviteli
módjának megjelenítése. (20. oldal)
D Papírtámasz
A billentyűzár szolgáltatás kikapcsolása
(Ki). (19. oldal)
F Vételi papír bemenet
Válasszon ki egy karakter-beviteli módot.
H Mikrofon
A rögzítés illetve a lejátszás leállítása.
I Elülső fedél
Szünet beiktatása a tárcsázott számjegyek
közé.
J Irat bemenet
A kiválasztott elem törlése.
Lehetővé teszi, hogy egy belső hívást kezdeményezzen.
A képernyő átkapcsolása. (23. oldal)
Egy szám/karakter törlése.
A hívás némítása.
10
H I J
E Vételi papír kimenet
G Antenna
K Irat kimenet
L Hangszóró
M Zöld gomb (Hátulsó fedél nyitó gomb)
N Hátulsó fedél
L
1. Bevezetés és telepítés
A szállítási rögzítőszalag eltávolítása
1 Nyissa ki az elülső fedelet.
Megjegyzés:
R A szállítási rögzítőszalag helyek változtatásának jogát
fenntartjuk.
2 Nyomja meg a zöld színű gombot (A) a hátulsó fedél
kioldásához.
1.6.2 Zsinórnélküli kézibeszélő
A
A
C
B
3 Nyissa ki a hátulsó fedelet.
D
E
A Töltés kijelző
Csengetés kijelző
B Hangszóró
C Hallgató
D Mikrofon
E Töltőérintkezők
4 Illessze be a filmtekercs kék fogaskerekét a készülék bal
oldali elülső nyílásába (B), és a filmtekercs fehér
fogaskerekét a készülék bal oldali hátulsó nyílásába (C).
R A film érintése teljesen biztonságos, nem hagy nyomot
a kézen, mint pl. az indigó.
1.7 Film
A mellékelt film tekercs egy kezdő film.
11
1. Bevezetés és telepítés
R Ellenőrizze, hogy a kék fogaskereket (B) és a fehér
fogaskereket (C) az ábrának megfelelően helyezte be.
Helyes
1 fordulat
C
Feszes
F
Helytelen
B
Nincs film a kék csévére tekerve.
5 Forgassa el a kék fogaskereket (D) a nyíllal jelzett irányba,
Laza/ráncos
Fordított
amíg a film meg nem feszül (E), és legalább egy réteg
filmet rá nem teker a kék magra (F).
6 A két végén lévő pontozott rész lenyomásával (G) csukja
le gondosan a hátulsó fedelet.
G
D
7 Csukja vissza gondosan az elülső fedelet.
E
12
1. Bevezetés és telepítés
–
1.8 Papírtálca
Húzza felfelé a fém vételi papírvezetőt (A), majd helyezze be
a papírtálcát (B).
B
R
R
R
A
R Ellenőrizze, hogy találkoznak-e a papírtálcán és a
készüléken lévő nyilak.
R
R
R
R
R Ha a papírgyűjtő be van hajtva, nyissa ki.
1.
Olyan papírt, amelynek a gyapot- és/vagy a
rosttartalma 20 % fölötti: ilyenek a fejléces papírok és
a kivonatokhoz használt papírok
– Különlegesen sima, fényes vagy finom szerkezetű
papír
– Bevonattal ellátott, sérült vagy gyűrött papír
– Nem szabályos papírok, mint például regiszteres vagy
fűzött lapok
– Poros, szöszös vagy olajfoltos papírok
– Olyan papírok, amelyek olvadnak, párolognak,
elszíneződnek, megpörkölődnek vagy veszélyes
gázokat bocsátanak ki 200 °C közelében, ilyen például
a pauszpapír. Ezek az anyagok lerakódhatnak a
fixálóhengerre, és károsodást okozhatnak.
– Nyirkos papír
Néhány papírnál csak az egyik oldalra lehet nyomtatni.
Próbálja meg a papír másik oldalát, ha nem elégedett a
nyomtatás minőségével, vagy ha elakad a papír.
A legjobb minőség és a megfelelő adagolás elérése
érdekében használjon hosszanti rostokkal ellátott papírt.
Ne használjon egy időben különböző típusú vagy
különböző vastagságú papírokat. Ekkor a papír elakadhat.
Kerülje a kétoldalas nyomtatást.
Ha egy papírra ezzel a készülékkel már nyomtatott, ne
használja azt kétoldalas nyomtatásra más fénymásolóhoz
vagy nyomtatóhoz. Ekkor a papír elakadhat.
A papír felgöndörödésének elkerülése érdekében csak
akkor bontson ki egy papírcsomagot, ha fel akarja
használni azt. A fel nem használt papírokat tartsa száraz,
hűvös helyen az eredeti csomagolóanyagban.
Magas páratartalmú helyen élő felhasználók számára:
Kérjük, hogy a papírt mindenképpen légkondicionált
helyiségben tárolja. Ha a nyomtatáshoz nedves papírt
használ, az a papír elakadását okozhatja.
Pörgesse át a lapokat az elakadások megelőzése
érdekében.
1.9 Vételi papír
A készülék maximálisan 20 darab 64 g/m2 - 80 g/m2
tulajdonságú papírlapot tud tárolni.
A vételi papírról bővebben:
R Ne használja a következő papírtípusokat:
13
1. Bevezetés és telepítés
2. Helyezze be a papírt finoman, nyomtatandó oldalával lefelé
(A).
R Ne erőltesse be a papírt a papírtálcába.
R
R
R
R
A
R Ha a papírt nem megfelelően helyezte be, vegye ki az
összes behelyezett papírt, és óvatosan tegye be ismét.
Különben a papír elakadhat.
Helyes
1 Határozottan nyomja meg a zárat a zsinórnélküli
kézibeszélő akkumulátor fedelén, és a fedelet csúsztassa
el a nyíl irányában.
R Amikor az akkumulátorokat cseréli, először a(z) ( )
jelű végüket emelje ki a régi akkumulátoroknak.
2 Először az akkumulátorok negatív, ( ) jelű végét helyezze
be. Helyezze vissza a zsinórnélküli kézibeszélő
akkumulátor fedelét.
Ferde
Megjegyzés:
R Vegye ki az összes behelyezett papírt, mielőtt újabb
papírt adna hozzá.
1.10 Az akkumulátor behelyezése/
cseréje
Fontos:
R CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat
HASZNÁLJON.
NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd stb. elemeket.
R Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat.
Csereként a utasításban megadott Panasonic
14
újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk,
lásd: 4, 8. oldal.
Törölje le az akkumulátor kivezetéseit ( , ) egy
száraz ruhadarabbal.
Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez ( , ) sem a
készülék érintkezőihez.
Ellenőrizze a helyes polaritást ( , ).
Úgy helyezze be az akkumulátorokat, hogy nem ér
hozzá sem az akkumulátor kivezetéseihez ( , ) sem
a készülék érintkezőihez.
R Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik, lásd: 46. oldal.
2. . Előkészületek
2. Előkészületek
2.1 Csatlakoztatások
Fontos:
R Áramkimaradás alatt a készülék nem működik.
Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos
(hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket
ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a
telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában
rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.
Megjegyzés:
R Ha ugyanarra a telefonvonalra bármilyen más eszköz is
csatlakozik, ez a készülék megzavarhatja az eszköz
hálózati állapotát.
R Ha a készüléket számítógéppel használja, és az internet
szolgáltató szűrőt (E) telepíttet az Ön telefonvonalára,
akkor a következők szerint végezze el a
csatlakoztatásokat.
2.1.1 Bázisállomás
A Telefonzsinór
R Csatlakoztassa egy hagyományos, kéteres telefon
csatlakozóhoz.
B Hálózati kábel
R Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóaljzathoz
(220 V – 240 V, 50/60 Hz).
E
C [EXT] csatlakozó
R Távolítsa el a záróelemet, ha az a készülékben
van.
D Külső telefonkészülék (másodkészülék) (a készülék
nem tartalmazza)
C
2.2 Az akkumulátor töltése
Az első használatbavétel előtt helyezze a zsinórnélküli
hordozható készüléket a bázisállomásra mintegy 7 órára.
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a “Feltöltés alatt”
kijelzés.
Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a töltésjelző
(A) kialszik.
B
A
B
A
C
D
Vigyázat:
R A készülék üzemelésekor a hálózati aljzat legyen a
készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
R A készülékhez mellékelt telefonzsinórt használja.
R Ne hosszabbítsa meg a telefonzsinórt.
Megjegyzés:
R A zsinórnélküli hordozható készülék a töltés során
melegszik. Ez nem jelent hibát.
R Tisztítsa meg a zsinórnélküli hordozható készülék (B) és
a bázisállomás (C) töltő érintkezőit havonta egyszer egy
száraz és puha ruhadarabbal. Ha a készülék
szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak
van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.
15
2. Előkészületek
M2N “Tone (DTMF)” (alapértelmezés): DTMF tárcsázás.
Az akkumulátor töltöttsége
Ikon
4 MBEÁLLÍTN
5 A kilépéshez nyomja meg a(z) MMENÜN gombot.
Az akkumulátor töltöttsége
Feltöltött
Közepes
2.5 A zsinórnélküli hordozható
készülék hangerő beállítása
Alacsony
Fel kell tölteni.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a
mellékelt akkumulátorok)
Működés
Működési idő
Folyamatos használat mellett
max. 18 óra
Használaton kívül (készenlét)
max. 170 óra
Megjegyzés:
R Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első
töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az
akkumulátorok maximális teljesítőképességüket csak
néhány teljes töltési/kisütési (használati) ciklus után érik el.
R Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól függ, hogy a
zsinórnélküli kézibeszélőt milyen sűrűn használja (pl.
beszélgetés), és attól is, hogy milyen gyakran nem
használja (készenlét).
R A zsinórnélküli kézibeszélő még a teljes feltöltése után is a
bázisállomáson hagyható, mert ez nincs semmilyen káros
hatással az akkumulátorokra.
R Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg
pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az
esetben helyezze a zsinórnélküli hordozható készüléket a
bázisállomásra, és hagyja töltődni legalább 7 órán
keresztül.
2.3 A zsinórnélküli hordozható
készülék táplálás be- és kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z) M
Ha nem tud tárcsázni (19, 25. oldal), állítsa át a tárcsázási
módot az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően.
A bázisállomáson
1 MMENÜN
2 A(z) “Tárcsázási mód” megjelenítéséhez nyomja meg
a(z) MBNM1NM3N gombot.
3 A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a(z) M1N
16
Megjegyzés:
R Amikor hívása érkezik, a csengő hangerőt beállíthatja a(z)
MDN vagy a(z) MCN gomb megnyomásával.
R Amikor a csengő hangerő ki van kapcsolva, a(z) ikon
látható, és a zsinórnélküli hordozható készülék külső
hívásoknál nem csenget.
Ha a csengő hangerő ki van kapcsolva, a zsinórnélküli
hordozható készülék még akkor is csenget:
– halkan az ébresztésnél (46. oldal) és a belső
hívásoknál (48. oldal)
– hangosan a személykeresésnél (48. oldal)
Zsinórnélküli kézibeszélő hallgató hangerő
Miközben a hallgatót használja, nyomja meg a(z) MDN vagy
a(z) MCN gombot.
Hangszóró hangerő
A kihangosítás használatakor, nyomja meg a(z) MDN vagy
a(z) MCN gombot.
2.6 A bázisállomás hangerő beállítása
N gombot.
2.4 A tárcsázási mód beállítása
vagy a(z) M2N gombot.
M1N “Impulzus”: Impulzusos tárcsázás.
1.
2. A(z) “Kézibesz. beáll.” kiválasztásához nyomja meg
a(z) MDN vagy a(z) MCN gombot. A
3. A(z) “Csengő beáll.” kiválasztásához nyomja meg a(z)
MDN vagy a(z) MCN gombot. A
4. A(z) “Csengőhangerő” kiválasztásához nyomja meg a(z)
MDN vagy a(z) MCN gombot. A
5. A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg ismételten
a(z) MDN vagy a(z) MCN gombot. A
AM
N
N gombot.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z) M
A csengetés hangereje
A csengetés hangereje
Amikor a készülék nem dolgozik (szabad), nyomja meg a(z)
MJN vagy a(z) MKN gombot.
R A csengő hangerő csak akkor állítható, ha a
dokumentumadagoló bemenetnél nincs dokumentum.
A csengetés kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a(z) MKN gombot a(z) “Csengő
ki=OK?” megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
R A bázisállomás nem csenget, amikor külső hívások
érkeznek.
A bázisállomás belső hívások esetén halkan csenget.
R A csengetés bekapcsolásához nyomja meg a(z) MJN
gombot.
2. Előkészületek
Hangszóró hangerő
A kihangosítás használatakor, nyomja meg a(z) MJN vagy
a(z) MKN gombot.
2.7 Dátum és idő
A dátum és az idő a zsinórnélküli kézibeszélő vagy a
bázisállomás segítségével állítható be.
R A másik fél fax készüléke a dátumot és az időt az Ön által
elküldött minden oldal tetejére rányomtatja, az Ön
készüléke dátum és idő beállításának megfelelően.
R Áramkimaradás esetén a dátum és idő beállítás elveszhet.
Ha a táplálás visszatérte után nem látható a helyes dátum
és idő, akkor állítsa be újra a dátumot és az időt.
2.7.1 A hordozható készüléken
1
2
3
4
5
“Kézibesz. beáll.” A
“Időbeállítás” A
“Dát./idő beáll.” A
Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet. A
Példa: 2010. augusztus 3.
M0NM3N M0NM8N M1NM0N
6 Írja be a kívánt órát és percet.
Példa: 10:15 (12-órás formátum)
M1NM0N M1NM5N
R A MGN gomb megnyomásával választhat a 24-órás
illetve a 12-órás formátum között (“AM” vagy “PM”).
7
AM
N
Nyomja meg ismételten a(z) MGN gombot a(z) “AM” vagy
“PM”, illetve a 24 órás formátumú idő beírás
kiválasztásához.
MBEÁLLÍTN
4
5 A kilépéshez nyomja meg a(z) MMENÜN gombot.
Hibajavítás
A(z) MFN vagy a(z) MEN gomb segítségével vigye a kurzort a
helytelen számra, és javítsa ki.
Ha előfizetett hívófél azonosító szolgáltatásra
A dátumot és az időt a készülék automatikusan beállítja, a
beérkezett hívó információnak megfelelően.
R A szolgáltatás használatához ellenőrizze, hogy az idő
beállítása: “Automata” (#33-s szolgáltatás, 40. oldal).
R Ha előzőleg nem állította be az időt, a hívófél azonosító
nem állítja be az órát.
2.8 Az Ön logoja
Beprogramozhatja saját logoját (az Ön nevét, a cég nevét stb.),
hogy az a készülékéből elküldött minden oldal tetején
megjelenjen.
A bázisállomáson
1 MMENÜN A MBNM0NM2N A MBEÁLLÍTN
2 Írja le a legfeljebb 30 karakter hosszú logoját (a
karakterbevitelt lásd: 51. oldal).
R Ha kötőjelet kíván bevinni, nyomja meg a(z)
MFLASHN gombot.
R Ha szóközt kíván bevinni, nyomja meg a(z)
MNÉMÍTÁSN gombot.
Hibajavítás
3 MBEÁLLÍTN
4 A kilépéshez nyomja meg a(z) MMENÜN gombot.
A(z) MDN vagy a(z) MCN gomb segítségével vigye a kurzort a
helytelen számra, és javítsa ki.
Hibajavítás
2.7.2 A bázisállomáson
Fontos:
R Ha a bázisállomáson megjelenik a(z) ikon, akkor
vagy nem lett beállítva a dátum és az idő, vagy a
beállítás (áramkimaradás stb. miatt) elveszett. A
MBEÁLLÍTN gomb lenyomásával állítsa be a dátumot és
az időt, majd kövesse a 2 – 4 lépést.
1 MMENÜN A MBNM0NM1N A MBEÁLLÍTN
2 Írja be az aktuális nap/hónap/év értékeket, mindegyikhez
két számjegyet használva.
Példa: 2010. augusztus 3.
M0NM3N M0NM8N M1NM0N
3 Írja be az aktuális óra/perc értékeket, mindegyikhez két
számjegyet használva.
Példa: du. 10:15 (12-órás formátum)
1. M1NM0N M1NM5N
2. Nyomja le ismételten a(z) MGN gombot a(z) “PM”
kiválasztásához.
A(z) MFN vagy a(z) MEN gomb segítségével vigye a kurzort a
helytelen karakterre, és javítsa ki.
R A(z) összes karakter törléséhez nyomja meg, és tartsa
lenyomva a(z) MSTOPN gombot.
2.9 Az Ön fax telefonszáma
Beprogramozhatja az Ön fax telefonszámát, hogy az a
készülékéből elküldött minden oldal tetején megjelenjen.
A bázisállomáson
1 MMENÜN A MBNM0NM3N A MBEÁLLÍTN
2 Adja be a legfeljebb 20 számjegyet tartalmazó fax
telefonszámát.
R Ha „+” jelet kíván bevinni, nyomja meg a(z) MGN
gombot.
R Ha szóközt kíván bevinni, nyomja meg a(z) MBN
gombot.
R Ha kötőjelet kíván bevinni, nyomja meg a(z)
MFLASHN gombot.
17
2. Előkészületek
R Egy szám törléséhez nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
3 MBEÁLLÍTN
4 A kilépéshez nyomja meg a(z) MMENÜN gombot.
Hibajavítás
A(z) MFN vagy a(z) MEN gomb segítségével vigye a kurzort a
helytelen számra, és javítsa ki.
R Az összes szám törléséhez nyomja meg, és tartsa
lenyomva a(z) MSTOPN gombot.
18
3. . Telefon
3. Telefon
3.1 Telefonhívások kezdeményezése
3.1.1 A hordozható készüléken
1 Emelje fel a zsinórnélküli hordozható készüléket és
tárcsázza a telefonszámot.
R Egy számjegy javításához nyomja meg a(z)
gombot.
2 M
N
R Kihangosított telefonhívások kezdeményezéséhez
nyomja meg a(z) M N gombot.
3 A bontáshoz nyomja meg a(z) M
N gombot, vagy tegye
a zsinórnélküli kézibeszélőt a bázisállomásra.
Megjegyzés:
R Amikor a(z) M N gomb segítségével beszélget, a(z) M N
gomb megnyomásával átkapcsolhat kihangosított
telefonbeszélgetésre. Ha vissza kíván kapcsolni, nyomja
meg a(z) M N gombot.
R A legjobb teljesítmény érdekében használja a
kihangosítást csendes környezetben.
Beszélgetésének némítása
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a másik felet, de
a másik fél nem hallja Önt.
gombot beszélgetés közben.
1. Nyomja meg a(z)
R A(z)
villog.
2. Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja meg ismét
a(z)
gombot.
Újratárcsázás a kimenő híváslista használatával (Újrahívás
a memóriából)
A zsinórnélküli hordozható készülékből legutóbb tárcsázott 10
(egyenként max. 24 számjegyű) telefonszámot a készülék a
kimenő híváslistában tárolja.
1.
2. A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg a(z) MDN vagy
a(z) MCN gombot.
3. M N vagy M N
Megjegyzés:
R Hívások mindaddig nem kezdeményezhetők a segélyhívó
számokra, amíg a billentyűzár ki nincs kapcsolva.
Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára)
Néha szünetet kell beiktatni, amikor egy alközpont
segítségével kezdeményez hívást, vagy egy távhívási
szolgáltatást vesz igénybe. A szünet akkor is szükséges,
amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya)
elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol (21. oldal).
Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és a külső hívások
kezdeményezésekor tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési
számot, a „0”-t:
1. M0N A
2. Tárcsázza a telefonszámot. A M N
Megjegyzés:
R A
gomb minden egyes lenyomása egy 3 másodperces
szünetet hoz létre. Ismételje meg igény szerint, ha
hosszabb szüneteket kíván létrehozni.
3.1.2 A bázisállomáson
1 MKIHANGOSÍTÁSN
2 Tárcsázza a telefonszámot.
3 A bontáshoz nyomja meg a(z) MKIHANGOSÍTÁSN gombot.
A bázisállomásról utoljára hívott szám újratárcsázása
MKIHANGOSÍTÁSN A MÚJRAHÍVÁSN
R Ha megnyomja a(z) MKIHANGOSÍTÁSN gombot és a vonal
foglalt, a készülék automatikusan 2-szer vagy többször
újratárcsázza a számot.
Beszélgetésének némítása
Amikor hívásánál a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a
másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
Nyomja meg a(z) MNÉMÍTÁSN gombot.
R A némítás feloldásához nyomja meg a(z) MNÉMÍTÁSN
gombot.
Számok törlése a kimenő híváslistában
1.
2. A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg ismételten a(z)
MDN vagy a(z) MCN gombot. A
A
3. “IGEN” A
AM
N
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen róla
hívásokat kezdeményezni, és rajta beállításokat végezni. A
bejövő hívások fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja le körülbelül 3
másodpercig a(z)
gombot.
R Megjelenik a(z)
ikon.
R A billentyűzár kikapcsolásához nyomja le körülbelül 3
másodpercig a(z)
gombot.
3.2 Telefonhívások fogadása
3.2.1 A hordozható készüléken
Egy hívás érkezésekor a zsinórnélküli hordozható készüléken
lévő csengetés kijelző villog.
1 Amikor a zsinórnélküli hordozható készülék csenget,
emelje fel a zsinórnélküli hordozható készüléket, és nyomja
meg a(z) M N vagy M N gombot.
R Ön a hívást a(z) M0N – M9N, MGN illetve a(z) MBN közül
bármelyik hívógombbal fogadhatja (Hívásfogadás
bármely gombbal szolgáltatás).
2 A bontáshoz nyomja meg a(z) M
N gombot, vagy tegye
a zsinórnélküli kézibeszélőt a bázisállomásra.
19
3. Telefon
Automatikus hívásfogadás szolgáltatás (Zsinórnélküli
kézibeszélő)
Ön a hívásokat egyszerűen a zsinórnélküli kézibeszélő
bázisállomásról való felemelésével fogadja. Önnek nem kell
megnyomnia a(z) M N gombot. A szolgáltatás bekapcsolását
lásd: 44. oldal.
3.2.2 A bázisállomáson
1 Nyomja meg a(z) MKIHANGOSÍTÁSN gombot, és beszéljen
a(z) MMIKR.N mikrofonba.
2 A bontáshoz nyomja meg a(z) MKIHANGOSÍTÁSN gombot.
3.3 Zsinórnélküli hordozható
készülék telefonkönyv
A zsinórnélküli kézibeszélő telefonkönyvében 100 tételt
tárolhat.
Amikor a rendszerben további hordozható készülékeket
használ (47. oldal), mindegyik zsinórnélküli kézibeszélő
rendelkezhet saját telefonkönyvvel.
R A bázisállomás saját telefonkönyvvel rendelkezik
(21. oldal).
R Ön a telefonkönyv adatokat átmásolhatja a bázisállomás
és a zsinórnélküli kézibeszélő illetve két zsinórnélküli
hordozható készülék között (49. oldal).
3.3.1 Telefonkönyv adatok tárolása
1
A
2 “Új bejegyzés” A
3 Írja be a legfeljebb 16 karakter hosszú nevet (a
karakterbevitelt lásd: 51. oldal). A
R Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot a(z)
gomb megnyomásával (51. oldal).
4 Írja be a telefonszámot, maximálisan 24 számjegyet
használva. A
kétszer
R További adatok beírásához ismételje meg az eljárást
a(z) 3 lépéstől.
5 M
N
3.3.2 Telefonhívás kezdeményezése a
telefonkönyv használatával
1
2 Nyomja meg ismételten a(z) MDN vagy a(z) MCN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez.
R Végiggörgetheti a telefonkönyv elemeket, ha
megnyomja, és lenyomva tartja a MCN vagy MDN gombot.
3 M
N
Név keresése a kezdőbetűje alapján
1.
R Ha szükséges, változtassa meg a karakter-beviteli
módot:
20
A Nyomja meg a(z) MCN vagy MDN gombot, hogy
kiválassza azt a karakter-beviteli módot. A
2. Nyomja meg azt a számgombot (M0N - M9N), amelyik
tartalmazza az Ön által keresett karaktert (51. oldal).
R Nyomja meg ismételten ugyanezt a hívóbillentyűt, hogy
az adott hívóbillentyűn lévő egyes betűknek megfelelő,
első elem megjelenjen.
R Ha az Ön által kiválasztott karakterhez nem tartozik
adat, a következő elem jelenik meg.
3. Szükség esetén nyomja meg ismételten a(z) MDN vagy a(z)
MCN gombot, hogy végiglépkedjen a telefonkönyvön.
3.3.3 Tárolt bejegyzés szerkesztése
Név, telefonszám megváltoztatása
1. Keresse meg a kívánt tételt (20. oldal). A
2. “Szerkesztés” A
3. Szükség esetén szerkessze a nevet. A tárolási eljárással
kapcsolatos további információkat lásd: 20. oldal. A
4. Szükség esetén szerkessze a telefonszámot. A tárolási
eljárással kapcsolatos további információkat lásd:
20. oldal. A
kétszer
5. M
N
3.3.4 Tárolt bejegyzés törlése
Egy adott tétel törlése
1. Keresse meg a kívánt tételt (20. oldal). A
2. “Törlés” A
3. “IGEN” A
AM
N
Az összes adat törlése
1.
A
2. “Mindent töröl” A
3. “IGEN” A
4. “IGEN” A
AM
N
3.4 Lánctárcsázás (csak a
zsinórnélküli kézibeszélőnél)
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben tárcsázza
a zsinórnélküli hordozható készülék telefonkönyvben lévő
telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például arra használható,
hogy egy, a zsinórnélküli kézibeszélő telefonkönyvben tárolt
calling card (telefonkártya) elérési számot vagy egy
bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül adhasson be.
1 Egy külső hívás közben nyomja meg a(z)
gombot.
A
2 Nyomja meg ismételten a(z) MDN vagy a(z) MCN gombot,
hogy kiválassza a kívánt tételt.
R Ha az első karakter szerint kíván keresni (index
keresés), lásd: 20. oldal.
3 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z)
gombot.
3. Telefon
Megjegyzés:
R Amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya)
elérési számot és az Ön PIN kódját is telefonkönyv
gombot, hogy a
tételként tárolja, nyomja meg a(z)
szám és a PIN kód után, szükség szerint hozzáadja a
szüneteket (19. oldal).
R Forgógépes/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen,
Önnek a tone üzemmódra való ideiglenes átkapcsoláshoz
meg kell nyomnia a(z) MGN gombot, mielőtt megnyomná
a(z)
gombot a(z) 1 lépésben. Amikor adatokat visz be
a telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy azoknak a
telefonszámoknak az elejére írjon be egy MGN karaktert,
amelyeket lánctárcsázással kíván hívni (20. oldal).
3.5 Bázisállomás telefonkönyv
A bázisállomás telefonkönyvében 100 tételt tárolhat.
R A zsinórnélküli kézibeszélő saját telefonkönyvvel
rendelkezik (20. oldal).
R Ön a telefonkönyv adatokat átmásolhatja a bázisállomás
és a zsinórnélküli kézibeszélő között (49. oldal).
3.5.1 Telefonkönyv adatok tárolása
1 Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z)
“T.könyvBeáll.” megjelenítéséhez. A MGN
2 Írja be a legfeljebb 16 karakter hosszú nevet (a
karakterbevitelt lásd: 51. oldal). A MBEÁLLÍTN
3 Írja be a telefonszámot, maximálisan 24 számjegyet
használva. A MBEÁLLÍTN
R További adatok programozásához ismételje meg a(z)
2 - 3 lépést.
4 MMENÜN
3.5.2 Telefonhívás kezdeményezése a
telefonkönyv használatával
1 MTELEFONKÖNYVN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez.
3 MKIHANGOSÍTÁSN
Név keresése a kezdőbetűje alapján
1. MTELEFONKÖNYVN
2. A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a(z) MJN vagy
MKN gombot.
3. Nyomja meg azt a számgombot (M0N - M9N), amelyik
tartalmazza az Ön által keresett karaktert (51. oldal).
R Nyomja meg ismételten ugyanezt a gombot, hogy
megjelenítse az adott számgombon lévő, egyes
betűknek megfelelő, első tételt.
R Ha nincs a kiválasztott betűnek megfelelő tétel,
nyomjon meg egy másik hívógombot.
4. Szükség esetén nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z)
MKN gombot, hogy végiglépkedjen a telefonkönyvön.
3.5.3 Tárolt bejegyzés szerkesztése
1 MTELEFONKÖNYVN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A MMENÜN A MGN
3 Szükség esetén szerkessze a nevet. A MBEÁLLÍTN
4 Szükség esetén szerkessze a telefonszámot. A
MBEÁLLÍTN
3.5.4 Tárolt bejegyzés törlése
1 MTELEFONKÖNYVN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A MMENÜN A MBN
R A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
3 MBEÁLLÍTN
3.5.5 Az összes adat törlése
1 MTELEFONKÖNYVN A MTÖRLÉSN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a(z)
“IGEN” lehetőség kiválasztásához. A MBEÁLLÍTN
R A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
3 MBEÁLLÍTN
3.6 Egy gombnyomásos tárcsázás
(Csak a bázisállomásnál)
A bázisállomás M1N - M9N hívógombjának mindegyike
felhasználható egy gombnyomásos hívógombként
(gyorstárcsázó gombként), lehetővé téve, hogy Ön egy, a
bázisállomás telefonkönyvében lévő számot egyszerűen, egy
hívógomb megnyomásával hívjon.
Egy adat hozzárendelése egy gyorstárcsázó gombhoz
1. MTELEFONKÖNYVN
2. Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A MMENÜN A M0N
3. Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt hívógomb megjelenítéséhez.
R Ha a hívógombot már gyorstárcsázó gombként
használja, akkor a hívógomb száma mellett egy
(pipa) jelenik meg. Ha ezt a hívógombot választja ki,
felülírhatja az előző hozzárendelést.
4. MBEÁLLÍTN A MBEÁLLÍTN
R További adatok programozásához ismételje meg a(z)
2 - 4 lépést.
5. MSTOPN
21
3. Telefon
Híváskezdeményezés gyorstárcsázó gombbal
1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó
gombot (M1N - M9N).
R A többi gyorstárcsázó gombhoz rendelt adatokat is
megtekintheti a(z) MJN vagy a(z) MKN gomb
megnyomásával.
2. MKIHANGOSÍTÁSN
Gyorstárcsázó gombhoz rendelt adat törlése
1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó
gombot (M1N - M9N). A MTÖRLÉSN
R A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
2. MBEÁLLÍTN
Megjegyzés:
R A hozzátartozó bázisállomás telefonkönyv tétel nem
törlődik.
3.7 Hívófél-azonosító szolgáltatás
A készülék kompatibilis a telefontársaságok által nyújtott
hívófél-azonosító szolgáltatásokkal. A készülék
hívófél-azonosító szolgáltatásainak használatához elő kell
fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra.
Fontos:
R Ezt a készüléket az ETS (Európai Távközlési Szabvány)
ajánlásainak megfelelően terveztük, és csak a CLIP
(Hívó vonal azonosságának megjelenítése)
alapszolgáltatásokat támogatja.
R A készülék csak a hívó telefonszámát és nevét jelzi ki.
R A készülék nem támogat jövőbeli, további telefonos
szolgáltatásokat.
R A helyi telefontársaság szolgáltatásától függően
előfordulhat, hogy a hívás ideje és dátuma vagy a hívó
neve nem jeleníthető meg.
Ellenőrizze, hogy az alábbi csengetésszámot előzőleg 2
vagy több csengetésre állította.
– FAX csengetésszám (#06-s szolgáltatás, 38. oldal)
– TEL/FAX csengetésszám r (#78-s szolgáltatás,
43. oldal)
R A név megjelenítése szolgáltatás néhány körzetben
esetleg nem áll rendelkezésre. Ha további információra van
szüksége, vegye fel a kapcsolatot a telefontársaságával.
3.7.1 A hívófél-azonosító megjelenítése
Megjelenik a hívó fél neve vagy telefonszáma. Választhat, hogy
kívánja-e fogadni a hívást.
A készülék automatikusan tárolja az utolsó 50 hívásra
vonatkozó hívó információt (név, telefonszám valamint a hívás
dátuma és időpontja). A hívóra vonatkozó információ
megtekinthető a kijelzőn (22. oldal), vagy kinyomtatható a
teljes hívófél-azonosító lista (66. oldal).
R Ha megérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az
megegyezik egy, a készülék telefonkönyvében tárolt
telefonszámmal, akkor a tárolt név jelenik meg.
22
R Ha a készülék alközponthoz csatlakozik, akkor a hívóra
vonatkozó információ esetleg nem megfelelően érkezik
meg. Vegye fel a kapcsolatot az alközponti szolgáltatóval.
R Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó
információkat, a következő kijelzés jelenik meg:
“Nincs szám”/“Nincs szám”: A hívó olyan területről hív,
amely nem nyújt hívófél-azonosító szolgáltatásokat.
“Privát hívó”/“Privát hívó”: A hívó kéri, hogy ne
küldjék el a hívó adatait.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék a hívást nem
fogadott hívásként kezeli. A kijelzőn a nem fogadott hívások
száma látható ( a zsinórnélküli hordozható készüléken még
a(z) ikon is megjelenik). Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a
bejövő híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt amíg távol
volt.
A hívó adatainak ellenőrzése a hívófél-azonosító lista
kinyomtatásával (csak a bázisállomáson)
–
–
A kézi nyomtatást lásd: 66. oldal.
Ha minden 50 új hívás után automatikusan ki szeretné
nyomtatni a hívó adatait, aktiválja a #26-s szolgáltatást
(40. oldal).
A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás
hívófél-azonosító szolgáltatást igénybe vevő felhasználók
számára
A várakozó hívás jelzése funkció használatához
szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie a
várakozó hívás jelzése szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat fogadjon,
miközben már beszél a telefonon. Ha beszélgetés közben
hívása érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.
Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás
hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett, akkor a
bázisállomáson illetve a használatban lévő zsinórnélküli
hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a második hívóra
vonatkozó információ, miután Ön várakozó hívás hangjelzést
hall.
1. A második hívás fogadásához nyomja meg a
bázisállomáson a(z) MFLASHN gombot, vagy a
zsinórnélküli hordozható készüléken a(z) M
N gombot.
2. A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a
bázisállomáson a(z) MFLASHN gombot, vagy a
zsinórnélküli hordozható készüléken a(z) M
N gombot.
Megjegyzés:
R A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében való
elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
3.8 Megtekintés és visszahívás
Fontos:
R Ha a beérkezett telefonszám körzetszáma megegyezik
az Önével, akkor a közetszámot esetleg törölni kell a
visszahívás előtt. Ez csak adott körzetekre vonatkozik.
A szám szerkesztését lásd: 23. oldal.
3. Telefon
R Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő beállítása
pontos (17. oldal).
3.8.1 A hordozható készüléken
1
2 “Hívólista” A
3 Ha a legutóbbi hívástól kezdődően kíván keresni, nyomja
le a(z) MCN gombot, ha pedig a legrégebbi hívástól
kezdődően kíván keresni, nyomja le a(z) MDN gombot.
R Ha a kijelzőn a másik fél neve látható, akkor a(z)
gomb ismételt megnyomásával átválthat a név és a
telefonszáma között.
R Az elem törléséhez nyomja meg a(z)
gombot.
A “IGEN” A
4 A tárcsázás indításához nyomja meg a(z) M
N vagy M N
gombot.
3 Nyomja meg ismételten a(z) MDN vagy a(z) MCN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez.
R Ha a kijelzőn a másik fél neve látható, akkor a(z)
gomb ismételt megnyomásával átválthat a név és a
telefonszáma között.
4
A “Szerkeszt+Hív” A
5 Módosítsa a hívószámot.
R Számjegy hozzáadásához nyomja meg a (M0N - M9N)
hívógombot, a törléséhez pedig nyomja meg a(z)
gombot.
6 M
N vagy M N
3.9.2 A bázisállomáson
1 MHÍVÓSZÁM KIJELZÉSN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez.
3.8.2 A bázisállomáson
3 Nyomja meg ismételten a(z) MHÍVÓSZÁM KIJELZÉSN
1 MHÍVÓSZÁM KIJELZÉSN
2 Ha a legutóbbi hívástól kezdődően kíván keresni, nyomja
4 Nyomja meg a(z) MGN gombot, majd szerkessze a számot.
3 A tárcsázás indításához nyomja meg a(z)
5 MKIHANGOSÍTÁSN
A hívó adatai megjelenítésének megváltoztatása
3.10 A hívóra vonatkozó információ
törlése
le a(z) MKN gombot, ha pedig a legrégebbi hívástól
kezdődően kíván keresni, nyomja le a(z) MJN gombot.
MKIHANGOSÍTÁSN gombot.
R Fax küldéséhez helyezze be a dokumentumot
NYOMTATOTT OLDALLAL LEFELÉ, majd nyomja
meg a(z) MFAX INDÍTÁSN gombot.
A név/telefonszám információ megváltoztatásához a(z) 2
lépésben nyomja meg ismételten a(z) MHÍVÓSZÁM
KIJELZÉSN gombot.
3.8.3 Szimbólumok és műveletek a hívóra
vonatkozó információnál
Mit jelent a „ ”
Ha a bejegyzést már megtekintették vagy fogadták, egy „ ”
látható, még akkor is, ha azt egy másik készülék segítségével
nézték meg vagy fogadták.
Kilépés a megtekintésből
Nyomja meg a zsinórnélküli hordozható készüléken a(z)
M
N gombot, vagy a bázisállomáson a(z) MSTOPN gombot.
gombot, hogy megjelenítse a telefonszámot.
R Számjegy hozzáadásához nyomja meg a (M0N - M9N)
hívógombot, a törléséhez pedig nyomja meg a(z)
MSTOPN gombot.
R Fax küldéséhez helyezze be a dokumentumot
NYOMTATOTT OLDALLAL LEFELÉ, majd nyomja
meg a(z) MFAX INDÍTÁSN gombot.
3.10.1 A hordozható készüléken
1
2 “Hívólista” A
3 Nyomja meg ismételten a(z) MDN vagy a(z) MCN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A
4 “Törlés” A
R Az összes adat törléséhez válassza ki a(z) “Mindent
töröl” lehetőséget. A
5 “IGEN” A
AM
N
3.10.2 A bázisállomáson
3.9 A hívó telefonszámának
szerkesztése a visszahívás előtt
3.9.1 A hordozható készüléken
1
2 “Hívólista” A
Az összes hívó adatainak törlése
1 Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z) “Hívó
beállít.” megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
R A kijelzőn a(z) “Hívólist.törlés” szöveg jelenik
meg.
2 MBEÁLLÍTN
R A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN,
majd a(z) MMENÜN gombot.
23
3. Telefon
3 MBEÁLLÍTN A MSTOPN
Adott hívó adatainak törlése
1 MHÍVÓSZÁM KIJELZÉSN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A MTÖRLÉSN A
MSTOPN
3.11 A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
3.11.1 A zsinórnélküli kézibeszélő
telefonkönyvében
1
2 “Hívólista” A
3 Nyomja meg ismételten a(z) MDN vagy a(z) MCN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A
4 “Tel.könyvbe ír” A
5 Ha egy névre van szükség, írja be a legfeljebb 16 karakter
hosszú nevet (a karakterbevitelt lásd: 51. oldal). A
6 Írja be a telefonszámot, maximálisan 24 számjegyet
használva. A
A
AM
N
3.11.2 A bázisállomás telefonkönyvében
1 MHÍVÓSZÁM KIJELZÉSN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A MMENÜN
3 Ha egy névre van szükség, írja be a név legfeljebb 16
karakterét (a karakterbevitelt lásd: 51. oldal). A
MBEÁLLÍTN A MBEÁLLÍTN
24
4. . Fax
4. Fax
4.1 Manuális fax küldés
1 Igazítsa az iratvezetőket a behelyezett dokumentum
méretéhez.
2 Helyezze a dokumentumot (legfeljebb 10 lapot) az
adagolóba NYOMTATOTT OLDALLAL LEFELÉ, amíg egy
sípszó hallatszik, és a készülék behúzza a dokumentumot.
3 Szükség esetén nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z)
MKN gombot a kívánt felbontás kiválasztásához.
4 MKIHANGOSÍTÁSN
5 Tárcsázza a faxszámot.
6 Amikor meghallja a faxhangot:
Nyomja meg a(z) MFAX INDÍTÁSN gombot.
Amikor a másik fél fogadja az Ön hívását:
Kérje meg a másik felet, hogy nyomja meg készülékén a
Start gombot. Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg
a(z) MFAX INDÍTÁSN gombot.
A felbontás kiválasztásához
A karakterméretnek megfelelően válassza ki a kívánt
felbontást.
– “Standard”: Normál karakterméretek esetén.
– “Finom”: Kis méretű karakterek esetén.
– “Szuper finom”: Nagyon kis méretű karakterek esetén.
– “Fotó”: Fényképek, árnyékolt rajzok stb. esetén.
R Ha a(z) “Finom”, “Szuper finom” vagy a(z) “Fotó”
beállítást használja, az átviteli idő megnő.
Az utoljára hívott szám újratárcsázása
MÚJRAHÍVÁSN A MFAX INDÍTÁSN
R Ha a vonal foglalt, a készülék kétszer vagy többször
automatikusan újrahívja a számot.
R Az újrahívás visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
zsinórnélküli hordozható készüléken a(z) M
gombot.
N vagy M N
Az átvitel leállítása
Nyomja meg a(z) MSTOPN gombot.
Faxküldés a zsinórnélküli kézibeszélő segítségével
1. Miközben a másik féllel beszél, helyezze be a
dokumentumot, majd nyomja meg a(z)
gombot.
2. Válassza ki a(z) “Fax indítása” lehetőséget, majd
nyomja meg a(z)
gombot.
Adási napló nyomtatása
Az adási napló az átviteli eredményekről nyújt nyomtatott
információkat (hibák stb.). Az adási naplók nyomtatásához
ellenőrizze, hogy a #04-s szolgáltatás aktiválva van-e
(38. oldal). Az alapbeállítás: “Hiba”. Az üzenetek
értelmezését lásd: 53. oldal.
Forgalmi napló nyomtatása
A forgalmi napló a legutóbbi 30 fax küldésével és fogadásával
kapcsolatos adatokról nyújt nyomtatott információkat. A kézi
nyomtatást lásd: 66. oldal. Ha minden 30 új fax adás és vétel
után automatikusan ki akarja nyomtatni, ellenőrizze, hogy a
#22-s szolgáltatás aktiválva van-e (39. oldal). Az üzenetek
értelmezését lásd: 53. oldal.
4.2 Dokumentum követelmények
Minimális dokumentum méret
128 mm széles, 128 mm hosszú
Maximális dokumentum méret
216 mm széles, 600 mm hosszú
Tényleges letapogatási terület
R Az árnyékolt terület kerül letapogatásra.
2 mm
10-nél több oldal továbbítása egyszerre
Helyezze be a dokumentum első 10 oldalát. Mielőtt a készülék
behúzza az utolsó lapot, tegye be a többi lapot (egyszerre
legfeljebb 10 darabot) az előzőleg behelyezett lapok tetejére.
Fax telefonszám előtárcsázása
1. Adja meg a fax telefonszámot.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. MFAX INDÍTÁSN
2 mm
4 mm
208 mm
216 mm
Küldés a memóriából (Gyors szkennelés funkció)
A szolgáltatás használatához először aktiválja a #34-s
szolgáltatást (40. oldal).
1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Adja meg a fax telefonszámot. A MFAX INDÍTÁSN
R Ha a dokumentum meghaladja a memória kapacitását, az
adás törlődik, és ez a funkció automatikusan kikapcsol.
Önnek a teljes dokumentumot manuálisan kell elküldenie.
R Ez a szolgáltatás nem használható, ha megnyomták a
bázisállomáson a(z) MKIHANGOSÍTÁSN gombot, vagy a
4 mm
A dokumentum súlya
R Egyetlen lap:
45 g/m2 - 90 g/m2
R Több lap:
60 g/m2 - 80 g/m2
Megjegyzés:
R Távolítsa el a kapcsokat, tűzőkapcsokat és az egyéb
rögzítőket.
25
4. Fax
R Ne küldjön az alábbi dokumentumtípusokból: (Készítsen
másolatot a dokumentumról egy másik másológéppel, és
küldje el a másolatot.)
– Vegyi úton kezelt papírok, ilyenek az indigók illetve az
átírópapírok
– Elektrosztatikusan feltöltött papírok
– Csúnyán felkunkorodott, gyűrött vagy szakadt papírok
– Bevonatos papírok
– Ha a papíron elhalványult a kép
– Ha a lap másik oldaláról átlátszik a nyomat, mint
például újságpapírnál
R Ellenőrizze, hogy a festék, a ragasztó vagy a javítófolyadék
teljesen megszáradt-e.
R Ha 210 mm szélességű papírnál keskenyebb
dokumentumot továbbít, azt ajánljuk, hogy használjon
fénymásolót a dokumentum A4-s vagy letter (levél)
méretűvé történő alakításához, majd a másolt
dokumentumot küldje el.
4.3 Fax küldése a telefonkönyv és az
egy gombnyomásos tárcsázás
használatával
4.4 Körözvény adás
Ha a körözvény memóriába bázisállomás telefonkönyv
adatokat tárol (21. oldal), ugyanazt a dokumentumot több
(legfeljebb 20) partnerének is elküldheti. A beprogramozott
tételek a körözvény memóriában maradnak, lehetővé téve a
gyakori alkalmazásukat.
4.4.1 Adatok programozása a körözvény
memóriába
1 Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z)
“Körfax beáll.” megjelenítéséhez. A MBN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
R A zárójelben lévő szám a tárolt tételek számát jelzi.
R Ha rossz adatot programozott be, a tétel törléséhez
nyomja meg a(z) MSTOPN gombot.
R További adatok programozásához ismételje meg a(z)
2 lépést (legfeljebb 20 tétel).
3 MBEÁLLÍTN
4.4.2 Új tétel hozzáadása a körözvény memóriához
Mielőtt használná ezt a szolgáltatást, tárolja el a kívánt neveket
és telefonszámokat a bázisállomás telefonkönyvébe
(21. oldal) és a bázisállomás egy gombnyomásos tárcsázás
hívógombjaiba (21. oldal).
1 MTELEFONKÖNYVN
2 Nyomja meg a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
1 Igazítsa az iratvezetőket a behelyezett dokumentum
3 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
méretéhez.
2 Helyezze a dokumentumot (legfeljebb 10 lapot) az
adagolóba NYOMTATOTT OLDALLAL LEFELÉ, amíg egy
sípszó hallatszik, és a készülék behúzza a dokumentumot.
“<Körfax>” megjelenítéséhez. A MMENÜN A MGN
kívánt elem megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
R További tételek (legfeljebb 20 tétel) hozzáadásához
ismételje meg a(z) 3 lépést.
4 MSTOPN
3 Szükség esetén nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z)
MKN gombot a kívánt felbontás kiválasztásához (25. oldal).
4 A telefonkönyv használatával:
1. MTELEFONKÖNYVN
2. Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot
a kívánt elem megjelenítéséhez. A MFAX INDÍTÁSN
Az egy gombnyomásos tárcsázás használatával:
1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (M1N - M9N).
R A többi gyorstárcsázó gombhoz rendelt adatokat is
megtekintheti a(z) MJN vagy a(z) MKN gomb
megnyomásával.
2. MFAX INDÍTÁSN
Fax automatikus újratárcsázás
Ha a vonal foglalt vagy a hívást nem fogadják, a készülék két
vagy több alkalommal, automatikusan újrahívja a számot.
R Az újrahívás visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
26
4.4.3 Tárolt tétel törlése a körözvény memóriából
1 MTELEFONKÖNYVN
2 Nyomja meg a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
“<Körfax>” megjelenítéséhez. A MMENÜN A MBN
3 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
törölni kívánt tétel megjelenítéséhez.
R A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
4 MBEÁLLÍTN A MBEÁLLÍTN A MSTOPN
4.4.4 Ugyanannak a dokumentumnak az elküldése
előre beprogramozott partnereknek
1 Helyezze be a dokumentumot, NYOMTATATOTT
OLDALLAL LEFELÉ.
2 Szükség esetén nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z)
MKN gombot a kívánt felbontás kiválasztásához (25. oldal).
A MTELEFONKÖNYVN
4. Fax
3 Nyomja meg a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
R A bázisállomáson kigyullad a(z) MAUTOMATIKUS
VÉTELN kijelző, és a zsinórnélküli hordozható készülék
kijelzőjén (az akkumulátor ikon mellett) megjelenik a(z)
ikon.
Megjegyzés:
R Ha a(z) “Finom”, “Szuper finom” vagy “Fotó”
felbontást választja, a készülék által elküldhető oldalak
száma csökken.
R Ha a dokumentum meghaladja a memória kapacitását, az
adás törlődik.
R Ha az egyik fél foglalt vagy nem jelentkezik, a készülék
átugorja azt, és később két vagy több alkalommal
újratárcsázza.
Megjegyzés:
R Ellenőrizze, hogy a #77-s szolgáltatást már előzőleg
“Rögz./fax” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
R Ne csatlakoztasson üzenetrögzítőt ugyanahhoz a
telefonvonalhoz. Ha mégis csatlakoztatja, kapcsolja ki az
automatikus hívásfogadás szolgáltatást a(z)
MAUTOMATIKUS VÉTELN gomb ismételt
megnyomásával.
“<Körfax>” megjelenítéséhez. A MFAX INDÍTÁSN
R Átvitel után a készülék automatikusan kinyomtat egy
jelentést (a Körözvény adási naplót).
Ha ugyanazt a dokumentumot egy egyszeri alkalomra
létrehozott csoportnak kívánja elküldeni
1. Helyezze be a dokumentumot. A MTELEFONKÖNYVN
2. Nyomja meg a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
“<Egyszer.körfax>” megjelenítéséhez. A
MBEÁLLÍTN
3. Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt partner megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
R Ha rossz adatot programozott be, a tétel törléséhez
nyomja meg a(z) MSTOPN gombot.
R További adatok programozásához (legfeljebb 20 tétel)
ismételje meg a(z) 3 lépést.
4. Nyomja meg a(z) MFAX INDÍTÁSN gombot a
beprogramozott partnerek felé történő továbbítás
megkezdéséhez.
Körözvény adás visszavonása
Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat
Ha a hívás telefonhívás, a fax készülék automatikusan rögzíti
a hívó üzenetét.
Ha fax hívóhang érkezik, a fax készülék automatikusan fogadja
a faxot.
4.5.2 Csak faxként használva (CSAK FAX
üzemmód)
A használat körülményei
Külön telefonvonala van a faxokra.
Beállítás
Állítsa a készüléket CSAK FAX üzemmódra (30. oldal) a(z)
MAUTOMATIKUS VÉTELN gomb ismételt megnyomásával.
R A bázisállomáson kigyullad a(z) MAUTOMATIKUS
VÉTELN kijelző, és a zsinórnélküli hordozható készülék
kijelzőjén (az akkumulátor ikon mellett) megjelenik a(z)
ikon.
Nyomja meg ismételten a(z) MSTOPN gombot a(z) “Adás
törölve?” megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
Megjegyzés:
R Ellenőrizze, hogy a #77-s szolgáltatást már előzőleg “Csak
fax” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
4.5 A fax készülék üzemmódjának
kiválasztása
Hogyan kell fogadni a faxokat
Minden bejövő hívást faxként fogad.
A készülék használatának körülményeitől függően válassza ki
a megfelelő működési üzemmódot.
– Üzenetrögzítőként és/vagy faxként használva (RÖGZ./
FAX üzemmód)
– Csak faxként használva (CSAK FAX üzemmód)
– Leginkább telefonhívásokra használva (TEL üzemmód)
– Telefonként és/vagy faxként használva (TEL/FAX
üzemmód)
4.5.3 Leginkább telefonhívásokra használva (TEL
üzemmód)
4.5.1 Üzenetrögzítőként és/vagy faxként
használva (RÖGZ./FAX üzemmód)
A használat körülményei
Azt kívánja, hogy az üzenetrögzítő segítségével automatikusan
fogadja a telefonhívásokat és a faxokat is automatikusan
vegye.
Beállítás
Állítsa a készüléket RÖGZ./FAX üzemmódra (30. oldal) a(z)
MAUTOMATIKUS VÉTELN gomb ismételt megnyomásával.
A használat körülményei
A hívásokat saját maga kívánja fogadni. Ha fax hívás érkezik,
a faxot Önnek kell manuálisan fogadni.
Beállítás
Állítsa a készüléket TEL üzemmódra (28. oldal) a(z)
MAUTOMATIKUS VÉTELN gomb ismételt megnyomásával.
R A bázisállomáson kialszik a(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN
kijelző, és a zsinórnélküli hordozható készülék kijelzőjéről
(az akkumulátor ikon mellől) eltűnik a(z)
ikon.
Megjegyzés:
R Ellenőrizze, hogy a #73-s szolgáltatást már előzőleg
“Tel” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat
Önnek kell fogadnia manuálisan a hívásokat.
27
4. Fax
Egy fax fogadásához nyomja meg a(z) MFAX INDÍTÁSN
gombot.
4.5.4 Telefonként és/vagy faxként használva (TEL/
FAX üzemmód)
A használat körülményei
A telefonhívásokat saját maga, a faxokat pedig csengetés
nélkül, automatikusan kívánja fogadni.
Beállítás
A(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN gomb ismételt
megnyomásával állítsa a fax készüléket TEL/FAX üzemmódba
(28. oldal).
R A bázisállomáson kialszik a(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN
kijelző, és a zsinórnélküli hordozható készülék kijelzőjéről
(az akkumulátor ikon mellől) eltűnik a(z)
ikon.
Megjegyzés:
R Ellenőrizze, hogy a #73-s szolgáltatást már előzőleg “Tel/
fax” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat
Ha a hívás telefonhívás, a fax készülék csenget.
Ha a készülék fax hívóhangot érzékel, a faxot csengetés nélkül,
automatikusan fogadja.
Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat a
bázisállomáson
1. A hívás fogadásához nyomja meg a(z)
MKIHANGOSÍTÁSN gombot.
2. Amikor:
– dokumentumot kíván venni,
– faxhangot hall (hosszú sípolás), vagy
– nem hall semmit,
nyomja meg a(z) MFAX INDÍTÁSN gombot.
Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat a
zsinórnélküli kézibeszélővel
1. A hívás fogadásához emelje fel a hordozható készüléket
és nyomja meg a(z) M N vagy a(z) M N gombot.
2. Amikor:
– dokumentumot kíván venni,
– faxhangot hall (hosszú sípolás), vagy
– nem hall semmit,
nyomja meg a(z)
gombot.
3. Válassza ki a(z) “Fax indítása” lehetőséget, majd
nyomja meg a(z)
gombot.
R A bázisállomáson is megnyomhatja a(z) MFAX
INDÍTÁSN gombot.
Hogyan kell fogadni a faxokat egy külső telefonkészülékről
4.6 Fax manuális vétele –
Automatikus hívásfogadás
kikapcsolva (Ki)
Megjegyzés:
R Alapértelmezésben a készülék a vett irat méretét 92%-ra
csökkenti a nyomtatásnál (A részleteket lásd a #36-s
szolgáltatásnál, 41. oldal).
4.6.1 A TEL üzemmód aktiválása
1 Ellenőrizze, hogy a #73-s szolgáltatást már előzőleg
“Tel” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
2 Nyomja meg ismételten a(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN
gombot a(z) “Telefon mód” megjelenítéséhez.
R A bázisállomáson kialszik a(z) MAUTOMATIKUS
VÉTELN kijelző, és a zsinórnélküli hordozható készülék
kijelzőjéről (az akkumulátor ikon mellől) eltűnik a(z)
ikon.
Ha ennek a készüléknek az [EXT] dugaszaljzatához, vagy
ugyanarra a vonalra egy külső telefonkészüléket
(másodkészüléket) csatlakoztat, a másodkészülék
használatával is fogadhatja a faxokat.
1. Amikor a külső telefonkészülék csenget, vegye fel a
telefonkészülék kézibeszélőjét.
2. Amikor:
– dokumentumot kíván venni,
– faxhangot hall (hosszú sípolás), vagy
– nem hall semmit,
nyomja meg a(z) MGNMBNM9N gombot (alapértelmezett fax
aktiválási kód) határozottan.
3. Tegye le a kézibeszélőt.
Megjegyzés:
R A külső telefonkészülék segítségével történő
faxfogadáshoz előzőleg be kell kapcsolnia a távvezérelt fax
aktiválás lehetőséget (#41-s szolgáltatás, 41. oldal). Az
alapértelmezett beállítás a(z) „Be”.
A vétel leállítása
A TEL üzemmód aktiválása a hordozható készülékkel
Nyomja meg a(z) MSTOPN gombot.
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
4.6.2 A TEL/FAX üzemmód aktiválása
3. “Rögzítő KI” A
AM
N
Megjegyzés:
R Ellenőrizze, hogy a #73-s szolgáltatást már előzőleg
“Tel” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
28
1 Ellenőrizze, hogy a #73-s szolgáltatást már előzőleg “Tel/
fax” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
2 Nyomja meg ismételten a(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN
gombot a(z) “Tel/fax mód” megjelenítéséhez.
R A(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN kijelző kialszik, és a
zsinórnélküli hordozható készülék kijelzőjéről (az
akkumulátor ikon mellől) eltűnik a(z)
ikon.
4. Fax
3 A csengőnek bekapcsolva kell lennie (16. oldal).
Ha a készülék csengetése nem áll le, nyomja meg a
készüléken a(z) MSTOPN gombot.
A TEL/FAX üzemmód aktiválása a zsinórnélküli
kézibeszélővel
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
3. “Rögzítő KI” A
AM
N
Megjegyzés:
R Ellenőrizze, hogy a #73-s szolgáltatást már előzőleg “Tel/
fax” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat
1. A(z) “Bejövő hívás” jelenik meg a kijelzőn, de a
készülék nem csenget.
2. A készülék 2 csengetési időtartamot vár, mielőtt fogadná
a hívást.
R A csengetések számát a „TEL/FAX késleltetett
csengetésszám megváltoztatása” (#78-s
szolgáltatás, 43. oldal) határozza meg.
R Ez idő alatt a külső telefonkészülék (másodkészülék)
csenget.
3. A készülék fogadja a hívást, és megpróbálja érzékelni a fax
hívóhangot.
Amikor a készülék fax hívóhangot érzékel
A készülék a faxot automatikusan, csengetés nélkül veszi.
Amikor a készülék nem érzékel fax hívóhangot
A A készülék csenget. Ön fogadhatja a hívást.
R A hívás fogadásához emelje fel a zsinórnélküli
hordozható készüléket, és nyomja meg a(z) M N
gombot, majd beszéljen a másik féllel.
R Ha a hívást egy másik, ennek a készüléknek a(z)
[EXT] dugaszaljzatához csatlakoztatott
telefonkészüléknek a használatával kívánja fogadni,
emelje fel a kézibeszélőt, és beszéljen a másik féllel.
R Ha a hívást ezzel a készülékkel azonos telefonfonalra
csatlakoztatott (párhuzamos) telefonkészüléknek a
használatával kívánja fogadni, emelje fel a
kézibeszélőt és nyomja meg a(z) MGNM0N gombot
(alapértelmezett automatikus lekapcsolódási kód,
#49-s szolgáltatás, 42. oldal), hogy a másik féllel
beszéljen.
R A hívók a telefontársaság által kiadott csengetési
visszhangtól eltérő hangot fognak hallani.
29
4. Fax
B Ha nem fogadja a hívást, a készülék aktiválja a fax
funkciót.
R Néhány fax készülék nem ad ki fax hívóhangot a faxok
küldésekor, ezért ez a készülék még akkor is
megkísérli a fax vételt, amikor nem érzékel fax
hívóhangot.
Megjegyzés:
R Az automatikus lekapcsolódási kód a #49-s szolgáltatásnál
változtatható meg (42. oldal).
automatikus lekapcsolódási kód), hogy beszéljen a
hívóval.
R Az automatikus lekapcsolódási kód a #49-s szolgáltatásnál
változtatható meg (42. oldal).
R Még ha Ön jelentkezik is a hívásra a külső
telefonkészülékről (másodkészülékről), az üzenetrögzítő,
a másodkészülék típusától függően, esetleg folytatja a
hívás fogadását. Nyomja meg a fax készüléken a(z)
MSTOPN gombot, hogy a másik féllel beszéljen.
Hangüzenet és fax fogadása ugyanannál a hívásnál
4.7 Fax automatikus vétele –
Automatikus hívásfogadás
bekapcsolva (Be)
Megjegyzés:
R Alapértelmezésben a készülék a vett irat méretét 92%-ra
csökkenti a nyomtatásnál (A részleteket lásd a #36-s
szolgáltatásnál, 41. oldal).
4.7.1 A RÖGZ./FAX üzemmód aktiválása
(Üzenetrögzítő/Fax üzemmód)
1 Ellenőrizze, hogy a #77-s szolgáltatást már előzőleg
“Rögz./fax” (43. oldal) állásba kapcsolta-e.
2 Nyomja meg ismételten a(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN
gombot a(z) “Rögz./fax mód” megjelenítéséhez.
R A bázisállomáson kigyullad a(z) MAUTOMATIKUS
VÉTELN kijelző, és a zsinórnélküli hordozható készülék
kijelzőjén (az akkumulátor ikon mellett) megjelenik a(z)
ikon.
Megjegyzés:
R A bejövő üzenetek maximális rögzítési időtartama
megváltoztatható (36. oldal, #10-s szolgáltatás,
38. oldal).
A RÖGZ./FAX üzemmód aktiválása a hordozható
készülékkel
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
3. “Rögzítő BE” A
AM
N
Megjegyzés:
R Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a kijelzőn az
akkumulátor ikon mellett a(z)
ikon látható.
R Ellenőrizze, hogy a #77-s szolgáltatást már előzőleg
“Rögz./fax” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat
Amikor hívások érkeznek a készülék faxként és/vagy
üzenetrögzítőként működik.
Megjegyzés:
R Ha Ön egy hívást egy külső telefonkészülékről
(másodkészülékről) fogad (ha csatlakoztatta ugyanarra a
vonalra), és az üzenetrögzítő éppen jelentkezik a hívásra,
akkor megnyomhatja a(z) MGNM0N gombot (alapértelmezett
30
A hívó egy hívás során hangüzenetet hagyhat, és faxot is
küldhet. Tájékoztassa előre a hívó felet a következőkről.
1. A hívó hívja az Ön készülékét.
R Az üzenetrögzítő fogadja a hívást.
2. A hívó üzenetet hagyhat az üdvözlő szöveg után.
3. A hívó lenyomja a(z) MGNM9N gombot.
R A készülék aktiválja a fax funkciót.
4. A hívó a fax küldéshez lenyomja az indítógombját.
A csengetésszám megváltoztatása RÖGZ./FAX
üzemmódban
Választhat a(z) “2” (alapértelmezés), “3”, “4”, “5”, “6”, “7”
és a(z) “Automata” lehetőség közül. Ez a beállítás a #06-s
szolgáltatásnál megváltoztatható, lásd: 38. oldal, vagy a
zsinórnélküli kézibeszélő segítségével állítható át (36. oldal).
– “Automata”: A készülék 2 vagy 3 csengetés után fogadja
a hívást, ha új üzeneteket rögzített, és 5 vagy 6 csengetés
után jelentkezik, ha nincsenek új üzenetek. Ha készülékét
felhívja egy távoli helyről, hogy meghallgassa új üzeneteit
(37. oldal), akkor már a készülék negyedik csengetéséből
tudhatja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja a vonalat,
anélkül, hogy fizetnie kellene a hívásért.
4.7.2 A CSAK FAX üzemmód aktiválása
1 Ellenőrizze, hogy a #77-s szolgáltatást már előzőleg “Csak
fax” (43. oldal) állásba kapcsolta-e.
2 Nyomja meg ismételten a(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN
gombot a(z) “Csak fax mód” megjelenítéséhez.
R A bázisállomáson kigyullad a(z) MAUTOMATIKUS
VÉTELN kijelző, és a zsinórnélküli hordozható készülék
kijelzőjén (az akkumulátor ikon mellett) megjelenik a(z)
ikon.
A CSAK FAX üzemmód aktiválása a zsinórnélküli
kézibeszélővel
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
3. “Rögzítő BE” A
AM
N
Megjegyzés:
R Ellenőrizze, hogy a #77-s szolgáltatást már előzőleg “Csak
fax” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
Hogyan kell fogadni a faxokat
Hívás érkezésekor a készülék minden hívást automatikusan
fogad, de csak faxokat vesz.
4. Fax
Megjegyzés:
R A csengetésszám, amely után készüléke a CSAK FAX
üzemmódban fogadja a hívást, átállítható (#06-s
szolgáltatás, 38. oldal).
A nem kívánt fax tiltó lista megjelenítése
4.8 Lekérdezés (egy másik fax
készüléken lévő fax lekérdezése)
3. A tétel megjelenítéséhez nyomja meg a(z) MJN vagy a(z)
MKN gombot.
4. A programból való kilépéshez nyomja meg a(z) MMENÜN
gombot.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy lekérjen egy
dokumentumot egy másik, kompatibilis fax készülékről. Ezért
Önnek kell fizetnie a hívás költségeit.
Győződjön meg arról, hogy nincsen dokumentum betöltve a
készülékébe, és a másik fél készüléke készen áll az Ön
hívására.
1 Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z)
“Lekérdezés” megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
2 Tárcsázza a faxszámot. A MFAX INDÍTÁSN
4.9 Nem kívánt fax tiltó (fax vétel
megakadályozása a nem kívánt
hívóktól)
Ha előfizet a hívófél-azonosító szolgáltatásra (22. oldal), akkor
ez a lehetőség megakadályozza a hívó adatait nem közlő
forrásokból érkező faxok vételét.
Ezen kívül a fax készülék nem fogadja az azokról a
hívószámokról érkező faxokat, melyek faxszámai a
programozható, nem kívánt fax tiltó listában szerepelnek.
1. Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z)
“Nemkívánt tiltó” megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg ismételten a(z) MEN gombot a(z) “Nemkívánt
kijel.” megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
A nem kívánt fax tiltó lista nyomtatása
1. Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z)
“Nemkívánt tiltó” megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg ismételten a(z) MEN gombot a(z) “Nemkívánt
nyomt.” megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
3. A kilépéshez nyomja meg a(z) MMENÜN gombot.
A nem kívánt fax tiltó lista egy tételének törlése
1. Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z)
“Nemkívánt tiltó” megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg ismételten a(z) MEN gombot a(z) “Nemkívánt
kijel.” megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
3. Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez. A MTÖRLÉSN
R A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot, majd nyomja meg a(z) MMENÜN gombot.
4. MBEÁLLÍTN A MMENÜN
Fontos:
R Ez a szolgáltatás nem működik, ha manuális vétel
folyik.
4.9.1 A nem kívánt fax tiltó aktiválása
1 Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z)
“Nemkívánt tiltó” megjelenítéséhez. A MEN
2 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a(z)
“BE” lehetőség kiválasztásához. A MBEÁLLÍTN
3 A programból való kilépéshez nyomja meg a(z) MMENÜN
gombot.
4.9.2 Nem kívánt hívók beprogramozása
A hívófél-azonosító listából (22. oldal) eltárolhat legfeljebb 10
olyan faxszámot, mely forrásokból nem kíván faxokat fogadni.
1 Nyomja meg ismételten a(z) MMENÜN gombot a(z)
“Nemkívánt tiltó” megjelenítéséhez.
2 Nyomja meg ismételten a(z) MEN gombot a(z) “Nemkiv.
lista be” megjelenítéséhez. A MBEÁLLÍTN
3 Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot,
amíg a tiltó listára felvenni szándékozott tétel meg nem
jelenik. A MBEÁLLÍTN
4 A programból való kilépéshez nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
31
5. . Másolás
5. Másolás
5.1 Másolat készítése
1 Igazítsa az iratvezetőket a behelyezett dokumentum
méretéhez.
2 Helyezze a dokumentumot (legfeljebb 10 lapot) az
Példa: 150%-ra nagyított másolat
Eredeti dokumentum
Nagyított másolat
A B
A B
C D
C D
adagolóba NYOMTATOTT OLDALLAL LEFELÉ, amíg egy
sípszó hallatszik, és a készülék behúzza a dokumentumot.
3 Szükség esetén nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z)
MKN gombot a kívánt felbontás kiválasztásához.
R Ha Ön a(z) “Standard” felbontást választja ki, a
készülék “Finom” üzemmódban másol.
4 MMÁSOLN
R Szükség esetén adja meg a kívánt másolatok számát
(legfeljebb 20).
5 Nyomja meg a(z) MINDÍTÁSN gombot, vagy a készülék
automatikusan másolni kezd 15 másodpercen belül.
R A készülék megkezdi a másolást.
Megjegyzés:
R Minden olyan dokumentum másolható, amely faxként
elküldhető (25. oldal).
A felbontás kiválasztásához
Dokumentum kicsinyítése
1. Helyezze be a dokumentumot.
2. MMÁSOLN A MEN
3. Nyomja meg ismételten a(z) MKN gombot a(z) “92%”, a(z)
“86%” vagy a(z) “72%” kiválasztásához, majd nyomja meg
a(z) MINDÍTÁSN gombot.
Beállítás
Vételi papír méret
Eredeti dokumentum mérete
“100%”
(alapértelmezés)
A4
A4, Letter
“92%”
A4
A4
“86%”
A4
A4
“72%”
A4
Legal
A karakterméretnek megfelelően válassza ki a kívánt
felbontást.
– “Finom”: Kis méretű karakterek esetén.
– “Szuper finom”: Nagyon kis méretű karakterek esetén.
– “Fotó”: Fényképek, árnyékolt rajzok stb. esetén.
Megjegyzés:
R Ha a dokumentum alja nem kerül rá a másolatra, amikor a
másolandó dokumentum hossza megegyezik a vételi papír
hosszával, alkalmazza a 92% vagy 86% kicsinyítési arányt.
Másolás a memóriából (Gyors szkennelés funkció)
Többpéldányos másolat szétválogatása
Ez a funkció hasznos, ha a dokumentumot a másolása után
egyéb célokra akarja használni. A szolgáltatás használatához
először aktiválja a #34-s szolgáltatást (40. oldal). Az
alapbeállítás a(z) „Ki” (kikapcsolva).
R Ha a dokumentum meghaladja a memória kapacitását, a
másolás törlődik az aktuális dokumentum esetében, és ez
a funkció automatikusan kikapcsol.
A készülék képes szétválogatni a többpéldányos másolat
lapjait az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében.
1. Helyezze be a dokumentumot.
2. MMÁSOLN
3. Adja be a másolatok számát (maximálisan 20).
4. Nyomja meg kétszer a(z) MEN gombot, hogy megjelenjen a
következő kijelzés: “Rendezés ki”.
A másolás leállítása
5. Nyomja meg a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a “Rendezés
be” megjelenítéséhez. A MINDÍTÁSN
Nyomja meg a(z) MSTOPN gombot.
5.1.1 Egyéb, másolással kapcsolatos
szolgáltatások
Példa: Négyoldalas eredetiről két másolat készítése
Dokumentum nagyítása
1. Helyezze be a dokumentumot.
2. MMÁSOLN A MEN
3. Nyomja meg ismételten a(z) MJN gombot a “150%” vagy a
“200%” kiválasztásához. A MINDÍTÁSN
R A készülék csak a dokumentum felső részének közepét
fogja felnagyítani. Ha a dokumentum alját szeretné
felnagyítani, fordítsa meg a dokumentumot, és ezután
készítsen másolatot.
32
1
2
3
4
1
1
2
2
1
2
3
4
Rendezett lapok
3
3
4
4
Rendezés nélküli lapok
5. Másolás
Megjegyzés:
R A másolatok rendezése közben a készülék a
dokumentumokat a memóriában tárolja. Ha a tárolás
közben megtelik a memória, a készülék csak az eltárolt
oldalakat nyomtatja ki.
33
6. . Üzenetrögzítő
6. Üzenetrögzítő
6.1 Saját üdvözlő üzenetének
rögzítése
6.2 A rögzített üzenetek
meghallgatása
A készülék a RÖGZ./FAX üzemmódhoz két előre rögzített
üdvözléssel rendelkezik. Ha saját üdvözlő üzenetet rögzít,
akkor egy bejövő hívás esetén a készülék azt fogja lejátszani
az előre rögzített üdvözlés helyett.
Saját üdvözlő üzenetének maximális rögzítési ideje vagy 16
másodperc (alapértelmezés), vagy 60 másodperc. Javasoljuk
a 12 másodpercnél rövidebb üzenetek használatát, mert ez
megkönnyíti a faxok vételét.
Ellenőrizze, hogy a #77-s szolgáltatást már előzőleg “Rögz./
fax” állásba kapcsolta-e (43. oldal).
Ha a készülék új hangüzeneteket rögzített:
– A(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN kijelző villog, ha az
automatikus hívásfogadás be van kapcsolva.
– A bázisállomás kijelzőjén a rögzített üzenetek száma villog.
Fontos:
R Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a készülék
mindegyik üzenetre ráveszi a rögzítés napját és
időpontját. Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő
beállítása pontos (17. oldal).
1 MÜDVÖZLÉS FELVÉTELN
R Egy hosszú, sípoló hangjelzés hallatszik.
2 Beszéljen érthetően, a(z) MMIKR.N mikrofontól körülbelül
20 cm távolságra.
3 A felvétel befejeztével nyomja meg a(z) MSTOPN gombot.
Megjegyzés:
R A RÖGZ./FAX üdvözlő üzenet rögzítési idejének maximális
hosszát 60 másodpercre változtathatja (#54-s szolgáltatás,
lásd: 42. oldal).
– Ha a beállítást 60 másodpercre változtatja, javasoljuk,
hogy RÖGZ./FAX üdvözlő üzenetében kérje meg a
hívót, hogy a fax küldés kezdete előtt nyomja meg a
G9 gombot.
– Ha a beállítást 60 másodpercről 16 másodpercre állítja,
akkor az aktuális üdvözlő üzenet törlődik. Hívás
fogadásakor a készülék az előre rögzített üdvözlő
üzenetet játssza le.
R Ha a bejövő üzenetek maximális rögzítési időtartamát
“Csak üdvözlés”-re változtatja (#10-s szolgáltatás,
38. oldal), a készülék a hívást az Ön aktuális üdvözlő
üzenetével fogja fogadni, majd elbont. Vegye fel újra
üdvözlő üzenetét, hogy tudassa a hívóval: a készülék nem
rögzíti a bejövő üzeneteket.
Az üdvözlő üzenet ellenőrzése
Nyomja meg a(z) MÜDVÖZLÉS ELLENŐRZÉSN gombot.
R A készülék lejátssza az üdvözlő üzenetet.
6.2.1 Üzenetek lejátszása
Nyomja meg a(z) MLEJÁTSZÁSN gombot.
R A készülék csak az új üzeneteket játssza le.
R Az összes, új üzenet lejátszása után a(z) MAUTOMATIKUS
VÉTELN kijelző abbahagyja a villogást, de továbbra is
világít, ha az automatikus hívásfogadás be van kapcsolva.
Ha ekkor megnyomja a(z) MLEJÁTSZÁSN gombot, a
készülék lejátssza az összes rögzített üzenetet.
6.2.2 Hasznos szolgáltatások lejátszás közben
Egy üzenet megismétlése
Nyomja meg a(z) MFN gombot az üzenet hallgatása közben.
R Ha megnyomja a(z) MFN gombot az üzenet kezdetétől
számított 5 másodpercen belül, akkor az előző üzenet kerül
lejátszásra.
R Egy adott üzenet visszajátszásához nyomja meg a(z) MFN
vagy a(z) MEN gombot, és keresse ki a meghallgatni kívánt
üzenetet.
Egy üzenet átugrása
A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a(z) MEN
gombot.
Időpont/nap hangbemondás
A visszajátszás során egy mesterséges hang közli az üzenet
rögzítésének időpontját és napját.
Ha előfizet a hívófél-azonosító szolgáltatásra
Lejátszás közben a bázisállomás segítségével visszahívhatja
a kijelzett nevet vagy számot.
1. Lejátszás közben nyomja meg a(z) MMENÜN gombot.
R A bázisállomás megállítja a lejátszást.
R Ha nem akarja szerkeszteni a telefonszámot, ugorjon
a(z) 3 lépésre.
2. Változtassa meg a telefonszámot (23. oldal).
3. MKIHANGOSÍTÁSN
6.1.1 Saját üdvözlő üzenetek törlése
6.2.3 Rögzített üzenetek törlése
1 MÜDVÖZLÉS ELLENŐRZÉSN
Adott üzenet törlése
R A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
Nyomja meg a(z) MTÖRLÉSN gombot a törlendő üzenet
hallgatása közben.
2 MTÖRLÉSN
Az összes üzenet törlése
Megjegyzés:
R Ha törli a RÖGZ./FAX üdvözlő üzenetet, az előre rögzített
üdvözlő üzenet kerül lejátszásra bejövő hívás esetén.
1. MTÖRLÉSN
2. Öt másodpercen belül nyomja meg a(z) MTÖRLÉSN
gombot.
34
6. Üzenetrögzítő
6.3 Üzenethagyás mások vagy saját
maga számára
A hangfelvétel lehetőség segítségével Önmaga, vagy valaki
más számára rögzíthet személyes üzenetet. A rögzített
üzeneteket a készülék új üzenetekként kezeli.
1 MJEGYZETN
R Egy hosszú, sípoló hangjelzés hallatszik.
2 Beszéljen érthetően, a(z) MMIKR.N mikrofontól körülbelül
20 cm távolságra.
3 A felvétel leállításához nyomja meg a(z) MSTOPN gombot.
4. “Alapért.” A
5. M
kétszer
N
Előre rögzített üdvözlőszöveg használata
A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:
– Ha törli, vagy nem rögzíti saját üdvözlő üzenetét, a
készülék a hívóknak egy előre felvett üdvözlőszöveget
játszik le, amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak üzenetet.
– Ha az üzenet rögzítési időtartama (36. oldal) a(z) “Csak
üdv.” lehetőségre van állítva, akkor a készülék nem rögzíti
a hívók üzeneteit, hanem egy másik, előre rögzített
üdvözlőszöveget játszik le, amelyben a hívókat egy
későbbi újrahívásra kéri fel.
Megjegyzés:
R Ha a felvétel hosszabb három percnél, a készülék leállítja
a rögzítést.
6.4.2 A rögzített üzenetek meghallgatása
6.4 Az üzenetrögzítő használata a
zsinórnélküli kézibeszélő
segítségével
1
2 “Üzenetrögzítő” A
3 “Új üzenet lej.” vagy “Minden üz. lej.” A
Hasznos tippek:
R A RÖGZ./FAX üzemmód aktiválását a hordozható
készülékkel, lásd: 30. oldal.
Amikor a készülék új üzenteket rögzített, a zsinórnélküli
hordozható készülék kijelzőjén a(z)
ikon és az új üzenetek
darabszáma látható.
4 Amikor befejezte, nyomja meg a(z) M
N gombot.
Fontos:
R Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a készülék
mindegyik üzenetre ráveszi a rögzítés napját és
időpontját. Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő
beállítása pontos (17. oldal).
Megjegyzés:
R A hallgatóra történő átkapcsoláshoz nyomja meg a(z)
M N gombot.
R Ha a kijelzőn a(z) “Üz.mem. tele” szöveg látható, akkor
a(z)
ikon és az új üzenetek darabszáma nem jelenik
meg.
6.4.1 Saját üdvözlő üzenet rögzítése
Egy üzenet megismétlése
1
2
3
4
5
“Üzenetrögzítő” A
Nyomja meg a(z) M1N gombot az üzenet hallgatása közben.
R Ha a(z) M1N gombot üzenet első 5 másodpercében nyomja
le, a készülék az előző üzenetet játssza le.
“Üdvözlés” A
Egy üzenet átugrása
“Felvétel indul” A
A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a(z) M2N
gombot.
“IGEN” A
R Tartsa a zsinórnélküli hordozható készüléket körülbelül
20 cm távolságra, és beszéljen érthetően a mikrofonba.
6 A rögzítés leállításához nyomja meg a(z)
AM
gombot.
N
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
3. “Üdvözlés” A
Saját üdvözlő üzenetének törlése
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
3. “Üdvözlés” A
Nyomja meg a(z)
gombot.
Ha előfizet a hívófél-azonosító szolgáltatásra
Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó információ is
beérkezett, Ön az üzenet meghallgatása közben
visszahívhatja a hívót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a(z)
gombot.
2. “Visszahívás” A
Az üdvözlő üzenet ellenőrzése
4. “Üdvözlés leját.” A
A lejátszás leállítása
AM
N
Megjegyzés:
Ha a számot visszahívás előtt szerkeszteni kívánja:
1. Lejátszás közben nyomja meg a(z)
gombot.
2. “Szerkeszt+Hív” A
3. Módosítsa a hívószámot. A M
N
35
6. Üzenetrögzítő
6.4.3 Rögzített üzenetek törlése
Adott üzenet törlése
Nyomja meg a(z) MGNM4N gombot a törlendő üzenet hallgatása
közben.
3. “Beállítások” A
Az összes üzenet törlése
4. “Táv.kód beáll” A
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
3. “Minden üz. törl.” A
4. “IGEN” A
AM
Fontos:
R Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez Önnek
először be kell állítania egy távvezérlő kódot.
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
N
6.4.4 Közvetlen parancsok használata
Az üzenetrögzítőt a menükben való navigálás helyett
hívógombok lenyomásával is működtetheti. Az alábbi
parancsok használatához nyomja meg a(z)
gombot. A
“Üzenetrögzítő” A
5. A távvezérlés bekapcsolásához, adja be a kívánt
3-számjegyű távvezérlő kódot.
R A távvezérlés kikapcsolásához nyomja meg a MGN
gombot.
6.
AM
N
Megjegyzés:
R Ezt a szolgáltatást a bázisállomásról is beprogramozhatja
(#11-s szolgáltatás, 38. oldal).
A csengetésszám megváltoztatása RÖGZ./FAX
üzemmódban
Gomb
Közvetlen parancsok
MDN vagy
MCN
A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása (lejátszás közben)
M1N
Üzenet ismételt lejátszása (lejátszás közben)*1
M2N
Üzenet átugrása (lejátszás közben)
M3N
Belépés a(z) “Beállítások” menübe
M4N
Új üzenetek lejátszása
M5N
Az összes üzenet lejátszása
M6N
Üdvözlő üzenet lejátszása
M7NM6N
Üdvözlő üzenet rögzítése
Megváltoztathatja a csengetések számát “Csengetésszám”,
amely után a készülék fogadja a hívást. Választhat a 2-7
csengetés és a(z) “Automata” lehetőség közül.
Az alapbeállítás: “2 csengetés”.
“Automata”: A készülék 2 vagy 3 csengetés után fogadja a
hívást, ha új üzeneteket rögzített, és 5 vagy 6 csengetés után
jelentkezik, ha nincsenek új üzenetek. Ha készülékét felhívja
egy távoli helyről, hogy meghallgassa új üzeneteit (37. oldal),
akkor már a készülék negyedik csengetéséből tudhatja, hogy
nincs új üzenete. Ekkor bonthatja a vonalat, anélkül, hogy
fizetnie kellene a hívásért.
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
M8N
Az automatikus hívásfogadás beállítás bekapcsolása
3. “Beállítások” A
4. “Csengetésszám” A
M9N vagy
A rögzítés/lejátszás leállítása
5. Válassza ki a kívánt beállítást. A
M0N
Az automatikus hívásfogadás beállítás kikapcsolása
Megjegyzés:
R Ezt a szolgáltatást a bázisállomásról is beprogramozhatja
(#06-s szolgáltatás, 38. oldal).
MGNM4N*2
A lejátszás alatt álló üzenet törlése
MGNM5N
Az összes üzenet törlése
MGNM6N
Üdvözlő üzenet törlése*3
*1
*2
*3
Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke
az előző üzenetet játssza le.
Törölheti az alábbiak szerint is:
A “IGEN” A
A készülék visszaáll egy előre rögzített üdvözlőszövegre.
6.4.5 Az üzenetrögzítő programozása
A távvezérlő azonosító beállítása
Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel működteti, be kell
adnia egy 3-számjegyű távvezérlő kódot. Ez a kód
megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel
meghallgathassák az Ön üzeneteit.
36
AM
N
A bejövő üzenetek maximális rögzítési idejének
megváltoztatása
Ön megváltoztathatja az egyes hívók számára kiosztott,
maximális üzenetrögzítési idő hosszát. Kiválaszthatja a(z)
“Csak üdv.” lehetőséget is, amely úgy állítja be a készüléket,
hogy csak üdvözli a hívókat, de nem rögzít üzeneteket. Az
alapbeállítás: “3 perc”.
1.
2. “Üzenetrögzítő” A
3. “Beállítások” A
4. “Rögzítési idő” A
5. Válassza ki a kívánt beállítást. A
AM
Megjegyzés:
R Amikor a(z) “Csak üdv.” lehetőséget választja:
N
6. Üzenetrögzítő
–
Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a készülék az
előre felvett üdvözlőszöveget játssza le, amelyben a
hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
– Ha saját üdvözlőszövegét használja, rögzítse a
csak-üdvözlés üdvözlő üzenetet, amelyben felkéri a
hívókat egy későbbi újrahívásra (35. oldal).
R Ezt a szolgáltatást a bázisállomásról is beprogramozhatja
(#10-s szolgáltatás, 38. oldal).
6.5 Vezérlés egy távoli helyről
Ön felhívhatja telefonszámát egy külső, nyomógombos, DTMF
(Tone) üzemmódú telefonkészülékről, és elérheti készülékét,
hogy meghallgassa üzeneteit vagy megváltoztassa az
automatikus hívásfogadás beállításait.
Fontos:
R Előzőleg programozza be a távvezérlő azonosítóját
(36. oldal, #11-s szolgáltatás, 38. oldal).
R Állítsa a készüléket RÖGZ./FAX üzemmódba, mielőtt
elmegy (30. oldal).
R Használjon nyomógombos, tone üzemmódú telefont a
távvezérléshez.
Gomb
Távvezérlő parancs
M1N
Üzenet ismételt lejátszása (lejátszás
közben)*1
M2N
Üzenet átugrása (lejátszás közben)
M4N
Új üzenetek lejátszása
M5N
Az összes üzenet lejátszása
M6N
Üdvözlő üzenet lejátszása
M7N
Üdvözlő üzenet rögzítése
M9N
Az aktuális művelet leállítása*2
M0N
Az automatikus hívásfogadás beállítás
kikapcsolása
MGNM4N
A lejátszás alatt álló üzenet törlése
MGNM5N
Az összes üzenet törlése
MGNM6N
Üdvözlőszöveg törlése (az üdvözlő üzenet lejátszása közben)*3
MGNMBN
Távvezérlés vége
*1
*2
6.5.1 A távvezérlés összefoglalása
1 Hívja fel készülékét.
2 Adja meg a távvezérlő azonosítóját a RÖGZ./FAX üdvözlő
üzenet lejátszása közben vagy után.
3 Ha vannak új rögzített üzenetek
1. Egy hosszú, sípoló hangjelzés hallatszik.
2. Legfeljebb 8 rövid, sípoló hangjelzés hallható.
R Ez jelzi az új üzenetek számát.
3. A készülék lejátssza az új üzeneteket.
Ha nincs új üzenet
1. Egy hosszú, sípoló hangjelzés hallatszik (Nem
hallatszik rövid, sípoló hangjelzés).
2. Nyomja meg a(z) M5N gombot.
3. A készülék lejátssza az összes, rögzített üzenetet.
4 A távvezérlés befejezéséhez nyomja meg a(z) M9N gombot,
majd bontson.
6.5.2 Távvezérlés a távvezérlő parancsok
használatával
1 Hívja fel készülékét.
2 Adja meg a távvezérlő azonosítóját a RÖGZ./FAX üdvözlő
*3
Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke
az előző üzenetet játssza le.
A művelet visszaállításához nyomjon meg 10
másodpercen belül egy parancs gombot.
A készülék visszaáll egy előre rögzített üdvözlőszövegre.
Megjegyzés (Jelölő üzenet) rögzítése
Az üzenetek lejátszása után egy kiegészítő üzenetet hagyhat.
1. Várja meg a távvezérlés végét jelző 3 sípoló hangjelzést.
2. Várjon körülbelül 10 másodpercet.
3. A hangbemondás és/vagy egy (1) sípoló hangjelzés
hallatszik.
4. Hagyjon üzenetet.
Az automatikus hívásfogadás bekapcsolása
1. Hívja fel készülékét, és várjon meg 10 csengetést.
R Egy sípoló hangjelzést fog hallani.
2. Tárcsázza be a távvezérlő azonosítót (36. oldal, #11-s
szolgáltatás, 38. oldal) 10 másodpercen belül.
R A vételi mód RÖGZ./FAX vagy CSAK FAX üzemmódra
áll be, a #77-s szolgáltatás beállításának megfelelően
(43. oldal).
3. Tegye le a kézibeszélőt.
Megjegyzés:
R Ön nem tudja bekapcsolni az automatikus hívásfogadást,
ha a készülék TEL/FAX üzemmódra van állítva.
üzenet lejátszása közben vagy után.
3 10 másodpercen belül adja be a távvezérlő parancsot.
Megjegyzés:
R Mikor megnyom egy gombot, határozottan tegye.
37
7. Programozható szolgáltatások
7.1 A bázisállomás programozása
1. MMENÜN
2. Nyomja meg a(z) MBN gombot, és írja be a 2-számjegyű
kódot (38. oldal – 43. oldal).
3. Nyomja meg a kívánt parancsot a kívánt beállítás megjelenítéséhez.
R Ez a lépés a szolgáltatástól függően kissé eltérő lehet.
4. MBEÁLLÍTN
5. A programozásból való kilépéshez nyomja meg a(z)
MMENÜN gombot.
7. . Programozható szolgáltatások
MMENÜN
MBEÁLLÍTN
7.1.1 Alapszolgáltatások
Szolgáltatás
Választás
Dátum és idő beállítása*1
MBNM0NM1N
Adja meg a dátumot és az időt a hívóbillentyűzet segítségével. A további részleteket
lásd: 17. oldal.
Az Ön logójának beállítása
MBNM0NM2N
Adja meg logoját a hívóbillentyűzet segítségével. A további részleteket lásd: 17. oldal.
Az Ön fax telefonszámának beállítása
MBNM0NM3N
Adja meg fax telefonszámát a hívóbillentyűzet segítségével. A további részleteket
lásd: 17. oldal.
Adási napló nyomtatása
MBNM0NM4N
M0N “KI”: Nem nyomtat adási naplót.
M1N “BE”: Minden fax átvitel után nyomtat adási naplót.
M2N “Hiba” (alapértelmezés): Csak akkor nyomtat adási naplót, ha a faxküldés meghiúsult.
A csengetésszám megváltoztatása CSAK FAX üzemmódban
MBNM0NM6N
M1N “1”, M2N “2” (alapértelmezés), M3N “3”, M4N “4”, M5N “5”, M6N “6”, M7N “7”, M8N
“8”, M9N “9”
A csengetésszám megváltoztatása RÖGZ./FAX üzemmódban*1
MBNM0NM6N
M0N “Automata”, M2N “2” (alapértelmezés), M3N “3”, M4N “4”, M5N “5”, M6N “6”, M7N “7”
A további részleteket lásd: 30. oldal.
A bejövő üzenetek maximális
rögzítési idejének megváltoztatása*1
MBNM1NM0N
M1N “1 perc”
M2N “Csak üdvözlés”: A készülék lejátssza az üdvözlő üzenetet, de nem rögzíti a
bejövő üzeneteket.
M3N “3 perc” (alapértelmezés)
Megjegyzés:
R Állítsa be előzetesen a #77-s szolgáltatást “Csak fax” (43. oldal) üzemmódra.
Megjegyzés:
R Állítsa be előzetesen a #77-s szolgáltatást “Rögz./fax” (43. oldal) üzemmódra.
R Ezt a szolgáltatást a zsinórnélküli kézibeszélőről is beprogramozhatja (36. oldal).
Megjegyzés:
R Ezt a szolgáltatást a zsinórnélküli kézibeszélőről is beprogramozhatja (36. oldal).
A távvezérlő azonosító beállítása*1
MBNM1NM1N
1. MMENÜN A MBNM1NM1N
2. A távvezérlés bekapcsolásához, adjon be egy 3-számjegyű távvezérlő kódot.
R A távvezérlés szolgáltatás kikapcsolásához nyomja meg a(z) MGN gombot.
3. MBEÁLLÍTN A MMENÜN
Megjegyzés:
R Ezt a szolgáltatást a zsinórnélküli kézibeszélőről is beprogramozhatja (36. oldal).
38
7. Programozható szolgáltatások
Szolgáltatás
Választás
A tárcsázási mód beállítása (a bázisállomásnál és zsinórnélküli
kézibeszélőnél)
MBNM1NM3N
Ha nem tud hívást kezdeményezni, állítsa át a tárcsázási módot az Ön telefonvonalán
használandó üzemmódnak megfelelően.
M1N “Impulzus”: Impulzusos tárcsázás.
M2N “Tone (DTMF)” (alapértelmezés): DTMF tárcsázás.
A külső hívások csengetés típusának beállítása*2
MBNM1NM7N
M1N “Csengőhang
M2N “Csengőhang
M3N “Csengőhang
M4N “Csengőhang
M5N “Csengőhang
M6N “Csengőhang
*1
*2
1” (alapértelmezés)
2”
3”
4”
5”
6”
Amikor ezt a beállítást a bázisállomás segítségével megváltoztatja, akkor a zsinórnélküli kézibeszélő beállítása is megváltozik, és viszont.
Ez a beállítás egyénileg változtatható meg a bázisállomásnál és a zsinórnélküli kézibeszélőnél.
– A zsinórnélküli kézibeszélő külső hívásokhoz való csengetés típusának beállítását lásd: 44. oldal.
7.1.2 Speciális szolgáltatások
Szolgáltatás
Választás
Forgalmi napló automatikus
nyomtatásra történő beállítása
MBNM2NM2N
M0N “KI”: A készülék nem nyomtat jelentést, de rögzíti az utolsó 30 fax adás és vétel
adatait.
M1N “BE” (alapértelmezés): A készülék minden 30 új fax adás és vétel után automatikusan nyomtatja a jelentést (25. oldal).
Dokumentumok küldése a tengeren túlra
MBNM2NM3N
Ha nem tud faxot küldeni nagy távolságra még akkor sem, ha a szám pontos, és a vonal
felkapcsolódott, akkor a fax küldése előtt aktiválja ezt a szolgáltatást.
Ez az átviteli sebesség csökkentésével javítja a megbízhatóságot.
M0N “KI”: A szolgáltatás inaktív.
M1N “Követk. fax”: Ez a beállítás csak a következő fax küldési próbálkozásnál hatékony. Az adás után a készülék visszaáll az előző beállítására.
M2N “Hiba” (alapértelmezés): Amikor az előző fax átvitel nem sikerült, és Ön automatikusan újra kívánja küldeni a dokumentumot.
Megjegyzés:
R A hívás költségei magasabbak lehetnek a szokásosnál.
39
7. Programozható szolgáltatások
Szolgáltatás
Választás
Fax küldése megadott időpontban
MBNM2NM5N
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy kihasználja a szolgáltatója által nyújtott kedvezményes időszakokat. Ez a funkció legfeljebb 24 órával képes előreállítani a fax küldésének idejét.
M0N “KI” (alapértelmezés)
M1N “BE”
Dokumentum küldése:
1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Szükség esetén nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a kívánt
felbontás kiválasztásához (25. oldal).
3. MMENÜN A MBNM2NM5N
4. A(z) “BE” kiválasztásához nyomja meg a(z) M1N gombot. A MBEÁLLÍTN
5. Adja meg a fax telefonszámot. A MBEÁLLÍTN
6. Adja meg az átvitel kezdési időpontját.
R Ha a 12-órás formátumot választotta (17. oldal), akkor nyomja meg ismételten
a(z) MGN gombot az AM (délelőtt), illetve PM (délután) kiválasztásához.
R Ha a 24-órás formátumot választotta (17. oldal), az óra a 24-órás formátum
használatára lesz beállítva.
7. MBEÁLLÍTN A MMENÜN
Megjegyzés:
R A programozás utáni törléshez nyomja meg a(z) MSTOPN, majd a(z) MBEÁLLÍTN
gombot.
Hívófél-azonosító lista automatikus nyomtatásra történő beállítása
MBNM2NM6N
M0N “KI” (alapértelmezés): A készülék nem nyomtatja ki automatikusan a Hívófél-azonosító listát, de az utolsó 50, különböző hívó adatait tárolja.
M1N “BE”: A készülék minden 50, különböző hívó naplózása után automatikusan kinyomtatja a Hívófél-azonosító listát (22. oldal).
Az idő beállítás átállítása
MBNM3NM3N
Ennek a funkciónak a segítségével a készülék dátum és idő beállítása automatikusan
átállítódik, amikor hívó információt fogad.
M1N “Automata”: A dátum és az idő automatikusan beállításra kerül.
M2N “Kézi” (alapértelmezés): Inaktiválja ezt a szolgáltatást.
Gyors szkennelés beállítása
MBNM3NM4N
Ez a funkció akkor hasznos, amikor a dokumentumot még a küldés vagy másolás elvégzése előtt egyéb célokra kívánja felhasználni, ugyanis a készülék felszabadítja a
dokumentumot a gyors beolvasás után.
M0N “KI” (alapértelmezés): Inaktiválja ezt a szolgáltatást.
M1N “BE”: A készülék először beolvassa a dokumentumot, eltárolja azt a memóriában,
és csak ezután kezdi meg a dokumentumok küldését vagy másolását.
Megjegyzés:
R Ha a dokumentum meghaladja a memória kapacitását, akkor az egész dokumentum
küldése vagy másolása törlődik, és ez a funkció automatikusan kikapcsol.
40
7. Programozható szolgáltatások
Szolgáltatás
Választás
Túlméretezett dokumentumok
fogadása
MBNM3NM6N
Ha a másik fél által küldött dokumentum ugyanakkora, vagy nagyobb, mint a vételi papír,
akkor a készülék képes lekicsinyíteni, és ezután kinyomtatni a dokumentumot. Válassza
ki a kívánt kicsinyítési arányt.
M1N “72%”
M2N “86%”
M3N “92%” (alapértelmezés)
M4N “100%”
Beállítás
Vételi papír méret
Eredeti dokumentum
mérete
“100%”
A4
Letter
“92%” (alapértelmezés)
A4
A4
“86%”
A4
A4
“72%”
A4
Legal
Megjegyzés:
R A tényleges nyomtatási százalékarány a vételi papír típusától, illetve küldő/fogadó
készülékek más használati környezetétől függően kissé módosulhat.
R A feladóra vonatkozó információ minden egyes oldal tetejére kinyomtatódik. Ezért,
még ha az eredeti dokumentum azonos méretű is a vételi papírral, a dokumentumot
a készülék két lapra osztja, amikor “100%”-s aránnyal nyomtat. Ha egy lapra kívánja
nyomtatni, válassza a(z) “92%”-s kicsinyítést.
Az LCD kijelző kontrasztjának
megváltoztatása*1
MBNM3NM9N
M1N “Normál” (alapértelmezés)
M2N “Sötét”
A fax aktiválási kódjának megváltoztatása
MBNM4NM1N
Ha a faxok vételéhez külső telefonkészüléket (másodkészüléket) kíván használni
(28. oldal), aktiválja ezt a szolgáltatást, és programozza be az aktiválási kódot.
M0N “KI”
M1N “BE” (alapértelmezés)
1. MMENÜN A MBNM4NM1N
2. A(z) “BE” kiválasztásához nyomja meg a(z) M1N gombot. A MBEÁLLÍTN
3. Adja meg a 2-4 számjegyből álló azonosítóját a 0-9, a(z) MGN és a(z) MBN gomb
használatával.
R Az alapértelmezett kód: “H#9”.
4. MBEÁLLÍTN A MMENÜN
A memória vétel figyelmeztető
hangjelzés beállítása
MBNM4NM4N
Egy sípoló hangjelzés figyelmezteti, hogy a fogadott fax dokumentumot a készülék a
memóriában tárolta, mert probléma merült fel.
M0N “KI”: A szolgáltatás inaktív.
M1N “BE” (alapértelmezés): Sípoló hangjelzést fog hallani.
Megjegyzés:
R A hosszú, sípoló hang mindaddig hallható marad, amíg el nem hárítja a nyomtatási
problémát, és meg nem győződik arról, hogy elegendő papír van a tárolt dokumentum nyomtatásához.
A felhasználóbarát vétel beállítása
MBNM4NM6N
Automatikus fax fogadáshoz, amikor Ön egy telefonhívást fogad, és meghallja a faxhang
jelzést (hosszú, sípoló hangjelzés).
M0N “KI”: Meg kell nyomnia a fax fogadásához a(z) MFAX INDÍTÁSN gombot.
M1N “BE” (alapértelmezés): Nem kell megnyomnia a fax fogadásához a(z) MFAX
INDÍTÁSN gombot.
41
7. Programozható szolgáltatások
Szolgáltatás
Választás
A nyelv kiválasztása*1
MBNM4NM8N
A kijelzés és a jelentések a kiválasztott nyelven lesznek elérhetők.
M1N “Angol”: A használatban lévő nyelv az angol.
M2N “Magyar” (alapértelmezés): A használatban lévő nyelv a magyar.
1. MMENÜN A MBNM4NM8N
2. A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a(z) M1N vagy a(z) M2N gombot. A
MBEÁLLÍTN A MMENÜN
FOR ENGLISH USERS:
If you want to change the language setting to English, proceed as follows.
1. MMENÜN A MBNM4NM8N
2. Press M1N to select English. A MBEÁLLÍTN A MMENÜN
Az automatikus lekapcsolódás
beállítása
MBNM4NM9N
Hívás fogadásához egy másodkészülékről TEL/FAX üzemmódban (28. oldal), illetve
RÖGZ./FAX üzemmódban (30. oldal) aktiválja ezt a szolgáltatást, és programozza be a
kódot.
M0N “KI”
M1N “BE” (alapértelmezés)
1. MMENÜN A MBNM4NM9N
2. A(z) “BE” kiválasztásához nyomja meg a(z) M1N gombot. A MBEÁLLÍTN
3. Adja meg 2-4 számjegyű kódját a 0-9 és MGN gomb segítségével.
R Az alapértelmezett kód a(z) “H0”.
4. MBEÁLLÍTN A MMENÜN
A hangbemondás kiválasztása
MBNM5NM0N
A hangbemondás a kiválasztott nyelven lesz hallható.
M1N “Angol”: A használatban lévő nyelv az angol.
M2N “Magyar” (alapértelmezés): A használatban lévő nyelv a magyar.
A RÖGZ./FAX üdvözlő üzenet
rögzítési időtartamának megváltoztatása
MBNM5NM4N
M1N “16mp” (alapértelmezés): A maximális rögzítési időtartam 16 másodperc.
M2N “60mp”: A maximális rögzítési időtartam 60 másodperc.
A további részleteket lásd: 34. oldal.
A szkennelési kontraszt beállítása
MBNM5NM8N
Ha halvány vagy sötét betűket tartalmazó dokumentumot kíván küldeni vagy másolni,
átvitel vagy másolás előtt állítsa be ezt a szolgáltatást.
M1N “Normál” (alapértelmezés): Normál karakterekhez használja.
M2N “Világos”: Sötét karakterekhez használja.
M3N “Sötét”: Halvány karaktereknél használható.
Telefonkönyv adatok átmásolása
a bázisállomásból a zsinórnélküli
kézibeszélőbe
MBNM5NM9N
M1N “1 tétel” (alapértelmezés)
M2N “Minden tétel”
A további részleteket lásd: 49. oldal.
Az ADSL mód beállítása
MBNM6NM2N
Ha DSL/ADSL vonalat használ, egy telefonbeszélgetés alatt visszhang léphet fel. Ilyen
esetben kapcsolja be ezt a szolgáltatást. A visszhang csökkentése érdekében az Ön
hangereje kicsit halkulni fog.
M0N “KI” (alapértelmezés)
M1N “BE”
Az üzenetrögzítés figyelés (monitorozás) beállítása
MBNM6NM7N
Ha a készülék hangszórója segítségével hallgatni kívánja a bejövő hívást, amikor az
üzenetrögzítő rögzíti az üzenetet.
M0N “KI”
M1N “BE” (alapértelmezés)
42
7. Programozható szolgáltatások
Szolgáltatás
Választás
A hibajavító üzemmód (ECM) beállítása
MBNM6NM8N
Ez a szolgáltatás akkor működik, ha az adó/vevő fax készülék ECM kompatibilis.
M0N “KI”: A szolgáltatás inaktív.
M1N “BE” (alapértelmezés): Ha a fax küldés/vétel során hiba lép fel, a készülék fenntartja
a kommunikációt.
Megjegyzés:
R A beállítás nem változtatható meg, ha fogadott dokumentumok vannak a memóriában.
Az újrahívási/hurokmegszakítási
(flash) idő beállítása (a bázisállomásnál és a zsinórnélküli hordozható készüléknél)
MBNM7NM2N
Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt
alközpontjától függ.
M1N “900msec.”, M2N “700msec.”, M3N “600msec.”, M4N “400msec.”, M5N
“300msec.”, M6N “250msec.”, M7N “200msec.”, M8N “160msec.”, M9N “110msec.”,
MGN “100msec.” (alapértelmezett), M0N “90msec.”, MBN “80msec.”
Megjegyzés:
R Ha a készülék egy alközponton keresztül csatlakozik, akkor ezt a beállítást esetleg
meg kell változtatni, hogy az alközponti funkciók (hívásátadás stb.) megfelelően
működjenek. A helyes beállítást beszélje meg az alközpont üzemeltetőjével.
A vételi üzemmód megváltoztatása a manuális hívásfogadás beállításnál
MBNM7NM3N
M1N “Tel” (alapértelmezés): Telefon üzemmód (28. oldal)
M2N “Tel/fax”: Telefon/Telefax üzemmód (28. oldal)
A kapcsolási hang beállítása
MBNM7NM6N
Ha gyakran merül fel probléma fax küldése közben, ennek a szolgáltatásnak a segítségével hallhatja a kapcsolási hangot: pl. a faxhangot, a csengetési visszhangot és a foglaltsági hangot. Ezen hangjelzések segítségével ellenőrizheti a másik fél készülékének
állapotát.
M0N “KI”: A szolgáltatás inaktív.
M1N “BE” (alapértelmezés): Hallja a kapcsolási hangot.
Megjegyzés:
R Ha továbbra is a csengetési visszhangot hallja, előfordulhat, hogy a hívott fél készüléke nem fax készülék vagy a készülékből esetleg kifogyott a papír. Ellenőrizze
a másik féllel közösen.
R A kapcsolási hang hangerejét nem lehet állítani.
A vételi mód megváltoztatása az
automatikus hívásfogadás beállításnál
MBNM7NM7N
M1N “Rögz./fax” (alapértelmezés): Üzenetrögzítő/fax üzemmód (30. oldal)
M2N “Csak fax”: Csak fax üzemmód (30. oldal)
A TEL/ FAX üzemmód csengetésszámlálójának megváltoztatása
MBNM7NM8N
Ha másodkészüléket használ a készülék TEL/FAX üzemmódjában, válassza ki a kívánt
csengetési számot, ahányat a másodkészülék csenget, mielőtt készüléke fogadja a hívást.
M1N “1”, M2N “2” (alapértelmezés), M3N “3”, M4N “4”, M5N “5”, M6N “6”, M7N “7”, M8N
“8”, M9N “9”
A további részleteket lásd: 29. oldal.
Speciális szolgáltatások visszaállítása az alapértelmezett beállításokra
MBNM8NM0N
M0N “NEM” (alapértelmezés)
M1N “IGEN”
A speciális szolgáltatások visszaállítása:
1. MMENÜN A MBNM8NM0N
2. A(z) “IGEN” kiválasztásához nyomja meg a(z) M1N gombot. A MBEÁLLÍTN A
MBEÁLLÍTN
Megjegyzés:
R A nyelv beállítás (#48-s szolgáltatás, 42. oldal), a hangbemondás beállítás (#50-s
szolgáltatás, 42. oldal) és az ECM beállítás (#68-s szolgáltatás, 43. oldal) nem áll
vissza az alapértelmezésre.
43
7. Programozható szolgáltatások
*1
Ez a beállítás egyénileg változtatható meg a bázisállomásnál és a zsinórnélküli kézibeszélőnél.
– A zsinórnélküli kézibeszélő (hordozható készülék) LCD kijelzője kontrasztjának beállítását lásd: 44. oldal.
– A zsinórnélküli kézibeszélő (hordozható készülék) nyelvének beállítását lásd: 46. oldal.
7.2 A zsinórnélküli hordozható készülék programozása
MDNMCN
MihN
1.
2. Nyomja meg a(z) MCN vagy MDN gombot, hogy kiválassza
a kívánt főmenüt. A
3. Nyomja meg a(z) MCN vagy MDN gombot, hogy az 1-s almenüben kiválassza a kívánt elemet. A
R Néhány esetben esetleg a 2-s almenüből kell választania. A
4. A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a(z) MCN
vagy a(z) MDN gombot. A
R Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
R A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z)
M
N gombot.
Megjegyzés:
R A többi főmenüt kérjük, nézze meg az egyes fejezetekben.
R Az aktuális tétel illetve beállítás ki van emelve a kijelzőn.
7.2.1 Zsinórnélküli kézibeszélő (Hordozható készülék) szolgáltatások
Főmenü
1-s almenü
2-s almenü
Szolgáltatás (alapértelmezett beállítás)
“Kézibesz. beáll.”
“Időbeállítás”
“Dát./idő beáll.”*1
Dátum és idő: 17. oldal
“Ébresztés”
Az ébresztés beállítása: 46. oldal
“Csengőhangerő”*2, *3
Hordozható készülék csengő hangerő
(Maximális): 16. oldal
“Csengőh.”*2, *4, *5
Csengőhangok külső hívásokhoz
(“Csengőh. 1”)
“Nyelv”
A kijelző nyelve (“Magyar”): 46. oldal
“Kontraszt”
LCD kijelző kontraszt
(3. Szint)
“Csengő beáll.”
“Kijelző beáll.”*2
“Bázisbeállítás”
44
“Kézib. regiszt.”
–
47. oldal
“Billentyűhang”*6
–
Billentyűhangok be/ki (“BE”)
“Auto. beszélg.”
–
Automatikus hívásfogadás be/ki
(“KI”): 20. oldal
“Bázis PIN-kód”
–
A bázisállomás PIN kódjának módosítása (“0000”).*7
Írja be a bázisállomás aktuális, 4
számjegyű PIN kódját.*8
A Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját. A
“Átjátszó”
–
(“KI”) 47. oldal
7. Programozható szolgáltatások
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Amikor ezt a beállítást a zsinórnélküli kézibeszélő segítségével megváltoztatja, akkor a bázisállomás beállítása is megváltozik, és viszont.
Ez a beállítás egyénileg változtatható meg a bázisállomásnál és a zsinórnélküli kézibeszélőnél.
– A bázisállomás csengő hangerő beállítását lásd: 16. oldal.
– A bázisállomás külső hívásokhoz való csengetés típusának beállítását lásd: #17-s szolgáltatás, 39. oldal.
– A bázisállomás nyelvének beállítását lásd: #48-s szolgáltatás, 42. oldal.
– A bázisállomás kijelző LCD kontrasztjának beállítását lásd: #39-s szolgáltatás, 41. oldal.
Amikor a csengő hangerő ki van kapcsolva, a(z) ikon látható, és a zsinórnélküli hordozható készülék külső hívásoknál
nem csenget.
Ha a csengő hangerő ki van kapcsolva, a zsinórnélküli hordozható készülék még akkor is csenget:
– halkan az ébresztésnél (46. oldal) és a belső hívásoknál (48. oldal)
– hangosan a személykeresésnél (48. oldal)
Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó bont,
mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
A készülékben előre beállított dallamokat a(z) © 2007 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.
Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb megnyomásakor ne halljon
billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN kódot.
Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a Panasonic ügyfélszolgálattal.
45
7. Programozható szolgáltatások
7.2.2 A zsinórnélküli hordozható készülék
beállítása
Ébresztés
A két különböző ébresztési opcióból (egyszer vagy naponta)
mindegyik zsinórnélküli hordozható készüléken egyszerre csak
egyet állíthat be. Az ébresztés a beállított időpontban 3 percig
szól.
Fontos:
R Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (17. oldal).
1.
2. “Kézibesz. beáll.” A
3. “Időbeállítás” A
4. “Ébresztés” A
5. Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. A
“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. A kilépéshez nyomja meg
ismét a(z)
gombot, majd nyomja meg a(z)
M
N gombot.
“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban hallatszik.
Írja be a kívánt dátumot és hónapot. A
“Naponta”
Az ébresztés naponta, a beállított időpontban hallatszik.
6. Állítsa be a kívánt időpontot. A
7. Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. A
kétszer
R Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső hívásokhoz
használt csengőhangtól eltérő csengőhangot.
8. M
N
R Amikor az ébresztés be van állítva, a kijelzőn a(z)
ikon látható.
Megjegyzés:
R A 4 lépéshez ugorhat, ha készenléti üzemmódban
megnyomja a(z) M
N gombot.
R Az ébresztés leállításához nyomja meg bármelyik
hívógombot, vagy helyezze a zsinórnélküli hordozható
készüléket a bázisállomásra.
R Ha a zsinórnélküli hordozható készülék használatban van,
az ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a
zsinórnélküli kézibeszélő készenléti üzemmódba nem
kerül.
R Ha a(z) “Egyszer” lehetőséget választja, a beállítás az
ébresztés megszólalása után “KI”-re változik.
A kijelző nyelve
Fontos:
R Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik az akkumulátorok első behelyezése után, hajtsa végre a(z) 5
lépést.
1.
2. “Kézibesz. beáll.” A
3. “Kijelző beáll.” A
46
4. “Nyelv” A
5. Válassza ki a kívánt nyelvet. A
AM
N
Megjegyzés:
R Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért, nyomja meg
N,
gombot, nyomja meg háromszor a(z)
a(z) M
MDN gombot, nyomja meg a(z)
gombot, nyomja meg
kétszer a(z) MCN gombot, nyomja meg kétszer a(z)
gombot, válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a(z)
gombot. Nyomja meg a(z) M
N gombot.
FOR ENGLISH USERS:
If you want to change the language setting to English,
proceed as follows.
1. M
NA
2. Press MDN 3 times. A
3. Press MCN 2 times. A
2 times
4. Select English. A
AM
N
8. Többkészülékes használat
8.1 További készülékek használata
8. . Többkészülékes használat
8.1.1 További zsinórnélküli hordozható
készülékek
R Amikor egy további zsinórnélküli hordozható készüléket
vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el az újabb
zsinórnélküli kézibeszélő telepítési útmutatóját.
8.2.1 Zsinórnélküli hordozható készülék
bejelentkezésének törlése
Egyetlen bázisállomásra legfeljebb 6 zsinórnélküli kézibeszélő
jelentkeztethető be. A további hordozható készülékek
használata lehetővé teszi például a beszélgetést egy másik
zsinórnélküli kézibeszélővel, belső hívás (intercom)
üzemmódban, miközben egy harmadik hordozható készülék
egy külső hívást bonyolít.
A zsinórnélküli hordozható készülék törölni tudja a
bázisállomáson tárolt saját bejelentkezését (vagy egy másik
zsinórnélküli hordozható készülék regisztrációját). Ez lehetővé
teszi, hogy a zsinórnélküli hordozható készülék megszüntesse
zsinórnélküli kapcsolatát a rendszerrel.
Fontos:
R A készülékhez további hordozható készülékként
használható, ajánlott típust lásd: 8. oldal. Ha más
típusú zsinórnélküli hordozható készüléket használ,
akkor bizonyos műveletek (a zsinórnélküli hordozható
készülék beállításai, a bázisállomás beállításai stb.)
esetleg nem állnak rendelkezésére.
R A kijelzőn megjelenik a bázisállomáson bejelentkezett,
összes zsinórnélküli kézibeszélő száma.
1
2 “Bázisbeállítás” A
3 M3NM3NM5N
4 “Kijelentkezés” A
5 A kívánt zsinórnélküli kézibeszélő számának
8.2 Zsinórnélküli hordozható
készülék bejelentkezése a
bázisállomáson
A bázisállomással szállított zsinórnélküli hordozható készülék
már előre be van jelentkezve. Ha a zsinórnélküli hordozható
készülék valamilyen oknál fogva nincs bejelentkezve a
bázisállomáson (például a(z) ikon még akkor is villog, amikor
a zsinórnélküli hordozható készülék a bázisállomás mellett
van), jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel.
Miután egy további hordozható készüléket vásárolt,
jelentkezzen be vele a bázisállomáson. Ellenőrizze, hogy az
újabb zsinórnélküli kézibeszélő be van-e kapcsolva. Ha nincs
bekapcsolva, a bekapcsoláshoz nyomja meg, és tartsa
lenyomva néhány másodpercig a(z) M
N gombot.
1
2 “Kézibesz. beáll.”A
3 “Kézib. regiszt.” A
4 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 3
másodpercig a(z) MKERESÉSN (BELSŐ HÍVÁS) gombot,
amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.
R A(z) MKERESÉSN gomb megnyomása után 1 percen
belül be kell fejezni az eljárás további részét.
5 Várja meg a(z) “Bázis PIN” szöveg megjelenését, majd
írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés:
“0000”), majd nyomja meg a(z)
gombot.
R Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
R Ha a zsinórnélküli kézibeszélő sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn a(z) ikon villogása
megszűnik. Ha a billentyűhang be van kapcsolva
(44. oldal), nyugtázó hang hallatszik.
Megjegyzés:
R Az első használatbavétel előtt töltse a további zsinórnélküli
kézibeszélő akkumulátorait körülbelül 7 órán át!
megnyomásával válassza ki az(oka)t hordozható
készülék(ek)et, amely(ek)et törölni akar. A
R A kiválasztott zsinórnélküli hordozható készülék(ek)
száma villog.
R A kiválasztott zsinórnélküli kézibeszélő(k) (hordozható
készülék(ek)) számának törléséhez nyomja le ismét a
számot. A szám villogása megszűnik.
6 “IGEN” A
R Az egyes zsinórnélküli hordozható készülék számok
eltűnésekor nyugtázó hang hallatszik.
R A zsinórnélküli hordozható készülék nem ad ki
hangjelzést, amikor saját bejelentkezését törli.
7 M
N
8.2.2 A bázisállomás hatótávolságának növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével megnövelheti a
bázisállomás hatótávolságát. Kérjük, hogy csak az
útmutatóban megadott típusú, Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A tartozékokra vonatkozó információkat
lásd: 8. oldal. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a
Panasonic kereskedőjéhez/forgalmazójához.
Fontos:
R Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél a
bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átjátszó
üzemmódot.
R Ne használjon egyszerre egynél több átjátszó állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1.
2. “Bázisbeállítás” A
3. “Átjátszó” A
4. “BE” vagy “KI” A
AM
N
Megjegyzés:
R Az átjátszó üzemmód be- illetve kikapcsolása után a
hordozható készüléken átmenetileg villog a(z) ikon. Ez
47
8. Többkészülékes használat
nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z)
villogásának leállása után ismét használható.
ikon
8.3 Belső hívás (Intercom)
Belső hívások kezdeményezhetők egy zsinórnélküli
kézibeszélő és a bázisállomás valamint két hordozható
készülék között. Ön az összes hordozható készüléket
egyszerre keresheti a bázisállomásról.
Megjegyzés:
R Ha akkor érkezik külső hívása, amikor belső hívásban
beszél, szaggatott hangjelzést hall. A hívás fogadásához
bontsa a belső hívást, azután fogadja a külső hívást.
– lásd a 3 lépést a(z) „3.1.1 A hordozható készüléken”
pontban, 19. oldal.
– lásd a 3 lépést a(z) „3.1.2 A bázisállomáson”
pontban, 19. oldal.
A(z) MFLASHN / M
N gomb nem használható a külső
hívások fogadásához.
R A zsinórnélküli hordozható készülék keresésekor, a
keresett zsinórnélküli kézibeszélő 1 percig sípol.
8.3.1 Belső hívások (Intercom) kezdeményezése
A hordozható készüléken
1
A
2 A bázisállomás kereséséhez: nyomja meg a(z) M0N
gombot.
Egy másik zsinórnélküli kézibeszélő kereséséhez: adja
be a kívánt hordozható készülék számát.
R A bázisállomás illetve a keresett zsinórnélküli
kézibeszélő 1 percig sípoló hangjelzést ad (a
személykeresés folyik).
R A személykeresés leállításához nyomja meg a(z)
M
N gombot.
3 Amikor a keresett fél jelentkezik, beszéljen a zsinórnélküli
kézibeszélőbe.
4 A belső hívás (Intercom) befejezéséhez nyomja meg a(z)
M
N gombot.
A bázisállomáson
1 MBELSŐ HÍVÁSN
2 Egy adott zsinórnélküli kézibeszélő kereséséhez: adja
be a kívánt hordozható készülék számát.
Az összes zsinórnélküli kézibeszélő
személykereséséhez nyomja meg a(z) M0N hívógombot.
R A keresett zsinórnélküli kézibeszélő(k) 1 percig sípoló
hangjelzést ad(nak) (a személykeresés folyik).
R A személykeresés leállításához nyomja meg a(z)
MKIHANGOSÍTÁSN vagy a(z) MBELSŐ HÍVÁSN
gombot.
3 Amikor a keresett fél jelentkezik, beszéljen a(z) MMIKR.N
mikrofonba.
4 A belső hívás (Intercom) befejezéséhez nyomja meg a(z)
MKIHANGOSÍTÁSN vagy a(z) MBELSŐ HÍVÁSN gombot.
48
Zsinórnélküli kézibeszélő kereső
Megtalálhatja az elkallódott zsinórnélküli hordozható
készüléket, ha a bázisállomáson megnyomja a(z)
MKERESÉSNM0N gombot.
R Az összes bejelentkezett zsinórnélküli hordozható
készülék 1 percig sípol.
A keresés leállításához nyomja meg ismét a(z) MKERESÉSN
gombot.
8.3.2 Belső hívások (Intercom) fogadása
A hordozható készüléken
Amikor a zsinórnélküli kézibeszélőt keresik, sípoló hangjelzést
ad (a személykeresés folyik) és a csengetés kijelző gyorsan
villog. A kijelzőn megjelenik a személykeresést folytató
mellékállomás száma.
1 A személykeresés fogadásához nyomja meg a(z) M
N
vagy a(z) M N gombot.
2 A belső hívás (Intercom) befejezéséhez nyomja meg a(z)
M
N gombot.
A bázisállomáson
Amikor a bázisállomást keresik, sípoló hangjelzést ad, és a
kijelzőn megjelenik a személykeresést folytató mellékállomás
száma.
1 A személykeresés fogadásához nyomja meg a(z)
MKIHANGOSÍTÁSN vagy a(z) MBELSŐ HÍVÁSN gombot.
2 A belső hívás (Intercom) befejezéséhez nyomja meg a(z)
MKIHANGOSÍTÁSN vagy a(z) MBELSŐ HÍVÁSN gombot.
8.4 Hívás átadása/konferencia
A külső hívások a belső hívás szolgáltatás használatával
átadhatók egy zsinórnélküli kézibeszélő és a bázisállomás
illetve két hordozható készülék között.
8.4.1 A bázisállomásra vagy egy másik
hordozható készülékre (a zsinórnélküli
kézibeszélő segítségével)
1 Zsinórnélküli kézibeszélő:
Egy külső hívás közben a hívás tartásba tételéhez nyomja
meg a(z)
gombot.
R A(z) ikon villog annak jelzésére, hogy a külső hívás
tartásban van.
2 Zsinórnélküli kézibeszélő:
A bázisállomás kereséséhez: nyomja meg a(z) M0N
gombot.
Egy másik zsinórnélküli kézibeszélő kereséséhez: adja
be a kívánt hordozható készülék számát.
3 Bázisállomás:
A személykeresés fogadásához nyomja meg a(z)
MKIHANGOSÍTÁSN gombot.
8. Többkészülékes használat
Egy másik zsinórnélküli kézibeszélő:
A személykeresés fogadásához nyomja meg a(z) M
vagy a(z) M N gombot.
N
4 Zsinórnélküli kézibeszélő:
Az átadás befejezéséhez nyomja meg a(z) M
N gombot.
Konferencia hívás létrehozásához nyomja meg a(z) M3N
gombot.
R A konferenciából való kilépéshez nyomja meg a(z)
M
N gombot. A másik két fél folytathatja a
beszélgetést.
Megjegyzés:
R A keresést kezdeményező fél bontása után Ön beszélhet
a külső hívóval.
8.5 Telefonkönyv adatok átmásolása
Egyetlen vagy az összes telefonkönyv tétel átmásolható egy
hordozható készülék és a bázisállomás vagy két hordozható
készülék között. A cél készülék elmenti az adatokat a saját
telefonkönyvébe.
8.5.1 A bázisállomásra vagy egy másik
zsinórnélküli hordozható készülékre (a
zsinórnélküli hordozható készülék segítségével)
Egyetlen telefonkönyv tétel másolása
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a bázisállomás
használójával/a másik zsinórnélküli kézibeszélő
használójával (Átadás bejelentés nélkül)
A(z) 2 lépés után nyomja meg a(z) M
N gombot.
R A külső hívás a bázisállomáson illetve a másik zsinórnélküli
kézibeszélőjén csenget.
Megjegyzés:
R Ha az átadott hívást nem fogadják 60 másodpercen belül,
a hívás ismét az Ön zsinórnélküli kézibeszélőjén csenget.
Ha vissza kíván térni a külső híváshoz nyomja meg a(z)
M N vagy a(z) M N gombot.
8.4.2 Egy zsinórnélküli kézibeszélőre (a
bázisállomás segítségével)
1 Bázisállomás:
Egy telefonhívás közben nyomja meg a(z) MBELSŐ
HÍVÁSN gombot.
R A hívás tartásba kerül.
1. Keresse meg a kívánt hordozható készülék telefonkönyv
bejegyzést (20. oldal). A
2. “Másolás” A
3. A bázisállomásba való másoláshoz: nyomja meg a(z)
M0N gombot.
Egy másik zsinórnélküli kézibeszélőbe való
másoláshoz, adja be annak a hordozható készüléknek a
számát, amelynek el kívánja küldeni a hordozható készülék
telefonkönyv bejegyzést.
R Egy tétel átmásolásának befejeztével a kijelzőn a(z)
“Kész” szöveg látható.
R A másolás folytatása egy újabb tétellel:
“IGEN” A
A Keresse meg a kívánt
zsinórnélküli kézibeszélő telefonkönyv bejegyzést.
A
4. M
N
Az összes telefonkönyv tétel átmásolása
1.
A
2. “Összes másolása” A
2 Bázisállomás:
Egy adott zsinórnélküli kézibeszélő kereséséhez: adja
be a kívánt hordozható készülék számát.
Az összes zsinórnélküli kézibeszélő
személykereséséhez nyomja meg a(z) M0N hívógombot.
3 Zsinórnélküli kézibeszélő:
A személykeresés fogadásához nyomja meg a(z) M
vagy a(z) M N gombot.
MKIHANGOSÍTÁSN gombot, hogy visszatérjen a külső
híváshoz.
N
4 Bázisállomás:
Az átadás befejezéséhez nyomja meg a(z)
MKIHANGOSÍTÁSN gombot.
Konferencia hívás létrehozásához nyomja meg a(z) M3N
gombot.
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a zsinórnélküli
kézibeszélő használójával (Átadás bejelentés nélkül)
A(z) 2 lépés után nyomja meg a(z) MKIHANGOSÍTÁSN gombot.
R A külső hívás a zsinórnélküli kézibeszélőn csenget.
Megjegyzés:
R Ha az átadott hívást nem fogadják 60 másodpercen belül,
a hívás ismét a bázisállomáson csenget. Nyomja meg a(z)
3. A bázisállomásba való másoláshoz: nyomja meg a(z)
M0N gombot.
Egy másik zsinórnélküli kézibeszélőbe való
másoláshoz, adja be annak a hordozható készüléknek a
számát, amelynek el kívánja küldeni a hordozható készülék
telefonkönyv bejegyzést.
R Amikor az összes tétel átmásolódott, a kijelzőn
megjelenik a(z) “Kész” felirat.
4. M
N
8.5.2 A zsinórnélküli hordozható készülékre (a
bázisállomás segítségével)
Egyetlen telefonkönyv tétel másolása
1. MMENÜN A MBNM5NM9N
2. A(z) “1 tétel” megjelenítéséhez nyomja meg a(z) M1N
gombot. A MBEÁLLÍTN
3. Írja be annak a hordozható készüléknek a számát,
amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv tételt.
4. Nyomja meg ismételten a(z) MJN vagy a(z) MKN gombot a
kívánt elem megjelenítéséhez.
49
8. Többkészülékes használat
5. MBEÁLLÍTN
R Egy újabb tétel átmásolásához ismételje meg a(z) 4 és
5 lépést.
6. A másolás befejezése után, nyomja meg a(z) MMENÜN
gombot.
Az összes telefonkönyv tétel átmásolása
1. MMENÜN A MBNM5NM9N
2. A(z) “Minden tétel” megjelenítéséhez nyomja meg a(z)
M2N gombot. A MBEÁLLÍTN
3. Írja be annak a hordozható készüléknek a számát,
amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv tételt.
4. A másolás befejezése után, nyomja meg a(z) MMENÜN
gombot.
50
9. . Hasznos információk
9. Hasznos információk
9.1 Karakterek bevitele
A hívógombok karakterek és számok bevitelére használatosak. Minden egyes hívógombhoz több karakter van rendelve. A
rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (
), Bővített 1 (
), Bővített 2 (
) és
Cirill (Orosz) (
). Ezeknek a karakter-beírási üzemmódoknak a használatakor - a Számbevitel kivételével - a beírni kívánt
karaktert a hívógombok ismételt lenyomásával választhatja ki.
– Nyomja meg a(z) MFN vagy MEN gombot a bázisállomáson és a(z) MDN vagy MCN gombot a zsinórnélküli hordozható készüléken,
hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívóbillentyűket.
– A kurzor által kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja le a(z) MSTOPN gombot a bázisállomáson, vagy a(z)
gombot
a zsinórnélküli kézibeszélőn. Az összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) MSTOPN/
gombot.
– Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a(z) MGN gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számbillentyűn lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z) MEN gombot a bázisállomáson vagy
a(z) MCN gombot a zsinórnélküli hordozható készüléken, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő
számbillentyűt.
– Ha egy karakter bevitele után 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot a zsinórnélküli hordozható
készüléken, a karakter rögzítődik, és a kurzor eggyel jobbra lép.
9.1.1 Karakter-beviteli módok
Szövegbeíráskor több, különböző karakter-beviteli üzemmód használható. A beírható karakterek függenek a karakter-beviteli
üzemmódtól.
9.1.2 Az egyes karakter-beviteli üzemmódokban rendelkezésre álló karakterek
Amikor a bázisállomás megjeleníti a karakter-beviteli képernyőt:
Nyomja le ismételten a(z) MBN gombot a karakter-beviteli üzemmód kiválasztásához.
Amikor a hordozható készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
A Válassza ki a karakter-beviteli üzemmódot. A
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (
)
51
9. Hasznos információk
Bővített 1 karaktertáblázat (
)
R Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (
)
R Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill (Orosz) karaktertáblázat (
52
)
10. Súgó
10.1 Jelentés üzenetek
10. . Súgó
A készülék fax adási/vételi állapotának jelzésére az alábbi üzenetek egyikét nyomtatja ki az adási illetve forgalmi naplóban
(25. oldal).
Üzenet
Átviteli hiba
Kód
Ok és megoldás
40-42
46-72
FF
R Adási vagy vételi hiba lépett fel. Kísérelje meg újra a műveletet, vagy ellenőrizze a másik féllel.
43
44
R Vonalprobléma lépett fel. Csatlakoztassa a telefonzsinórt
egy másik aljzatba, és próbálja meg újra a műveletet.
R Nagytávolságú átviteli hiba lépett fel. Próbálja meg ismét,
a nagytávolságú mód (#23-s szolgáltatás, 39. oldal) segítségével.
Irat elakadt
-----
R Távolítsa el az elakadt dokumentumot (63. oldal).
A hiba nem Önnél van
53
54
59
70
R Adási illetve vételi hiba a másik fél készülékének problémája következtében. Ellenőrizze a másik féllel közösen.
Nem kívánt fax tiltás KI
-----
R A készülék nem kívánt fax tiltó szolgáltatása visszautasította a fax vételt.
Memória megtelt
-----
R A memória megtelt fogadott dokumentumokkal, mivel
vagy nincs vételi papír, nincs film vagy a vételi papír elakadt. Helyezzen be papírt (13. oldal), tegyen be filmet
(11. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (62. oldal).
Nincs irat
-----
R A dokumentum nem megfelelően lett behelyezve a készülékbe. Töltse be újra és kísérelje meg ismét a műveletet.
Másik fax nem felel
-----
R A másik fél készüléke foglalt vagy kifogyott belőle a papír.
Próbálja újra.
R A másik fél fax készüléke túl sokáig csenget. Küldje el a
faxot manuálisan (25. oldal).
R A másik fél készüléke nem fax készülék. Ellenőrizze a
másik féllel közösen.
R Az Ön által tárcsázott szám nem kapcsolható.
STOP gomb megnyomva
-----
R Lenyomta a(z) MSTOPN gombot, és a fax adás illetve vétel
törlődött.
Ok
-----
R A fax küldés illetve vétel sikeres volt.
10.2 Kijelző üzenetek
A készülék állapotának jelzésére a kijelzőn egy vagy több üzenet jelenik meg az alábbiak közül.
10.2.1 Bázisállomás
Kijelzés
Ok és megoldás
“Hát.fedél nyitva”
R A hátulsó fedél nyitva van. Csukja le határozottan a hátulsó fedelet.
“Foglalt”
R Az Ön által hívni próbált zsinórnélküli kézibeszélőt éppen használják.
R Az Ön által hívott zsinórnélküli kézibeszélő túl messze van a bázisállomástól.
“Hívj szakembert”
R Probléma van a készülékkel. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
53
10. Súgó
Kijelzés
Ok és megoldás
“Hiba az iratnál”
R A dokumentum nem megfelelően lett behelyezve a készülékbe. Helyezze be újra a
dokumentumot. Ha gyakran elakad a papír, tisztítsa meg az iratbehúzó görgőket
(63. oldal) és próbálja újra.
R 600 mm-nél hosszabb dokumentumot próbált elküldeni. A dokumentum eltávolításához nyomja meg a(z) MSTOPN gombot. Bontsa a dokumentumot kettő vagy több
részre, és próbálja újra.
“Film kaz. hiba”
R Kifogyott a film. Cserélje ki a filmet egy újra (11. oldal).
R A film nincs betéve. Helyezze be a filmet (11. oldal).
R A film laza vagy meggyűrődött. Feszítse meg (lásd: 12. oldal, 5 lépés).
“Papír hiba”
R Nincs betéve vételi papír vagy a készülékből kifogyott a papír. Helyezzen be papírt,
majd nyomja meg a(z) MBEÁLLÍTN gombot az üzenet törléséhez.
R A vételi papír nem megfelelően lett behelyezve a készülékbe (63. oldal). Helyezze
be újra a papírt (13. oldal), és az üzenet törléséhez nyomja meg a(z) MBEÁLLÍTN
gombot.
R A vételi papír a vételi papír bemenet közelében akadt el. Távolítsa el az elakadt
papírt (62. oldal), majd az üzenet törléséhez nyomja meg a(z) MBEÁLLÍTN gombot.
“Memóriában: fax”
R Nézze meg a többi üzenet utasításait a kijelzőn a dokumentum nyomtatásához.
A készülék a beérkezett dokumentumokat a memóriában tárolja, mivel nincs vételi
papír, nincs film vagy a vételi papír elakadt. Helyezzen be papírt (13. oldal), tegyen
be filmet (11. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (62. oldal). A memóriában
lévő faxok elvesznek, ha megszűnik a táplálás. Ellenőrizze csatlakoztatott táplálás
mellett.
“Memória megtelt”
R A memória megtelt fogadott dokumentumokkal, mivel vagy nincs vételi papír, nincs
film vagy a vételi papír elakadt. Helyezzen be papírt (13. oldal), tegyen be filmet
(11. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (62. oldal). A memóriában lévő faxok
elvesznek, ha megszűnik a táplálás. Ellenőrizze csatlakoztatott táplálás mellett.
R Lapmemóriából történő adás közben a tárolt dokumentum meghaladta a készülék
memóriakapacitását. Küldje el manuálisan az egész dokumentumot.
“Film kifogyott”
R Kifogyott a film. Cserélje ki a filmet egy újra (11. oldal).
R A film laza. Feszítse meg (lásd: 12. oldal, 5 lépés) és telepítse újra.
R A fax készülék olyan berendezés közelében van, mely intenzív mágneses mezőt
gerjeszt (pl.: TV, hangszórók).
“Film kevés”
R Kevés a film. Készítsen elő egy új filmet (8. oldal).
“Memória megtelt”
R Megtelt a bázisállomás telefonkönyv memóriája. Törölje a szükségtelen tételeket
(21. oldal).
R Másolás közben a tárolt dokumentum meghaladta a készülék memóriakapacitását.
Az üzenet törléséhez nyomja meg a(z) MSTOPN gombot. Bontsa részekre a dokumentumot.
“Üz.memória tele”
R Nem maradt hely a memóriában a hangüzenetek rögzítéséhez. Törölje a szükségtelen üzeneteket (34, 36. oldal).
“Modem hiba”
R Probléma van a készülék modemével. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
“Fax nem felel”
R A másik fél készüléke foglalt vagy kifogyott belőle a papír. Próbálja újra.
“Ház nyitva Hiba: Film
laza”
“Ház nyitva Film típus
ell.”
R Használjon eredeti, Panasonic cserefilmet (8. oldal).
R A film laza. Feszítse meg (lásd: 12. oldal, 5 lépés).
R A fax készülék olyan berendezés közelében van, mely intenzív mágneses mezőt
gerjeszt (pl.: TV, hangszórók).
“Papír elakadt”
R Elakadt a vételi papír. Távolítsa el az elakadt papírt (62. oldal).
R A vételi papírt beleerőltette a papírtálcába. Vegye ki az összes behelyezett papírt,
és tegye be újra, finoman.
“Kérem, várjon”
R A készülék ellenőrzi, hogy nem túl laza vagy gyűrött-e a film. Várjon egy keveset,
amíg az ellenőrzés befejeződik.
“Lekérdezés hiba”
R A másik fél fax készüléke nem támogatja a lekérdezés szolgáltatást. Ellenőrizze a
másik féllel közösen.
54
10. Súgó
Kijelzés
Ok és megoldás
“Rögzítési hiba”
R Az Ön által rögzített üdvözlő üzenet 1 másodpercnél rövidebb volt. Vegyen fel egy
hosszabb üzenetet.
“Újrahívás vége”
R A másik fél készüléke foglalt vagy kifogyott belőle a papír. Próbálja újra.
“Iratot vegye ki”
R A dokumentum elakadt. Távolítsa el az elakadt dokumentumot (63. oldal).
R Az elakadt papír kiadásához nyomja meg a(z) MSTOPN gombot.
“Hiba”
R Probléma van a készülékkel. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
“Átviteli hiba”
R Átviteli hiba történt. Próbálja újra.
R Ha egy faxot a tengerentúlra küld, próbálja meg a következőket:
– Használja a tengerentúli üzemmódot (#23-s szolgáltatás, 39. oldal).
– Vigyen be két szünetet a telefonszám végére vagy tárcsázzon manuálisan.
“Túlmelegedés”
R A készülék túlságosan forró. Kis ideig ne használja a készüléket, hogy az lehűlhessen.
10.2.2 Zsinórnélküli hordozható készülék
Kijelzés
Ok és megoldás
“Hiba”
R A felvétel túl rövid volt. Próbálja újra.
“sikertelen”
R A telefonkönyv átmásolása nem sikerült. Ellenőrizze, hogy a másik (vevő) készülék
készenléti üzemmódban van-e, és próbálja újra.
“Nincs kész”
R A másik (vevő) készülék telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a felesleges telefonkönyv bejegyzéseket a vevő készülékből, és próbálja újra.
“Mem. megtelt”
R A zsinórnélküli kézibeszélő (hordozható készülék) telefonkönyv memóriája megtelt.
Törölje a szükségtelen tételeket (20. oldal).
“Üz.mem. tele”
R Nem maradt hely a memóriában a hangüzenetek rögzítéséhez. Törölje a szükségtelen üzeneteket (34, 36. oldal).
“Nincs csatlak. Csatlak.
újra a hál. adaptert.”
R Megszűnt a zsinórnélküli hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja.
Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra.
R A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati kábelének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt, és próbálja újra.
R Esetleg törlődött a zsinórnélküli hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen
be újra a zsinórnélküli hordozható készülékkel (47. oldal).
“Használjon akkumulátort.”
R Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli vagy mangán elemet
helyezett be. Csak a megadott típusú, újratölthető Ni-MH akkumulátort használja,
lásd: 4, 8. oldal.
“Fizessen elő a hívófél
azonosításra.”
R Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása szolgáltatás használatára. Ha készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már előfizetett a hívófél azonosítása
szolgáltatásra, ez az üzenet nem jelenik meg.
“Nyomja:
5 mp-ig,
majd tegye töltőre!”
R A zsinórnélküli kézibeszélő nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra. Nyomja le a(z)
MKERESÉSN ( ) gombot a bázisállomáson mintegy 5 másodpercre, majd helyezze
a zsinórnélküli hordozható készüléket a bázisállomásra. A zsinórnélküli hordozható
készülék bejelentkezik a bázisállomásra.
10.3 Amikor egy funkció nem működik
Ha ennek a fejezetnek az utasításait követte, és még mindig problémái vannak, állítsa alaphelyzetbe a készüléket. Szüntesse meg
a hálózati kábel csatlakozását, és kapcsolja ki a zsinórnélküli hordozható készüléket. Csatlakoztassa újra a hálózati kábelt, és
kapcsolja be a zsinórnélküli hordozható készüléket.
55
10. Súgó
10.3.1 Kezdeti beállítások
Probléma
Ok és megoldás
Nem hall tárcsázási hangot.
R A telefonzsinór a készülék [EXT] aljzatához csatlakozik. Csatlakoztassa a [LINE]
csatlakozójához (15. oldal).
R Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót/hosszabbítót használ, távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali aljzatba. Ha a készülék
megfelelően működik, ellenőrizze az elosztót/hosszabbítót.
R Szüntesse meg a készülék és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson
a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a biztosan jól működő telefon megfelelően üzemel, hívja fel a szakszervizt és javíttassa meg készülékét. Ha
a biztosan jól működő telefon nem üzemel megfelelően, forduljon a telefontársasághoz.
R A hálózati kábel vagy a telefonzsinór nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat.
R Ha a fax készüléket egy számítógépes modemen keresztül csatlakoztatta, csatlakoztassa a fax készüléket közvetlenül a telefonzsinór csatlakozójához.
A készülék nem működik.
R Ellenőrizze a csatlakozásokat (15. oldal).
R Ellenőrizze, hogy zsinórnélküli kézibeszélő akkumulátora(i) megfelelően van(nak)-e
behelyezve (14. oldal) és töltse fel (őket) teljesen (15. oldal).
A készülék nem csenget.
R A csengetés ki van kapcsolva. Állítsa be (16. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.
R Esetleg rossz a tárcsázási mód beállítása. Változtassa meg a beállítást (#13-s szolgáltatás, 39. oldal).
R A zsinórnélküli kézibeszélő túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb, és
próbálja újra.
10.3.2 Általános
Probléma
Ok és megoldás
A készülék a(z) “Papír
elakadt” üzenetet jeleníti meg,
még akkor is, ha helyezett be papírt.
R A vételi papírt beleerőltette a papírtálcába. Vegye ki az összes behelyezett papírt,
és tegye be újra, finoman.
A készülék kijelzőjén a(z) “Papír
hiba” szöveg látható, pedig helyezett be papírt.
R A papír csak félig van behelyezve. Helyezze be helyesen (63. oldal), és nyomja
meg a(z) MBEÁLLÍTN gombot az üzenet törléséhez.
A másik fél panaszkodik, hogy
csak faxhangot hall, de beszélni
nem tud.
R A CSAK FAX üzemmód van beállítva. Mondja meg a másik félnek, hogy a vonalat
csak fax forgalomra használja.
R Változtassa meg a vételi módot TEL üzemmódra (28. oldal), TEL/FAX üzemmódra
(28. oldal) vagy RÖGZ./FAX üzemmódra (30. oldal).
A bázisállomáson a(z)
MÚJRAHÍVÁSN illetve MSZÜNETN
gomb nem működik megfelelően.
R Amikor ezt a gombot tárcsázás közben lenyomja, egy szünet iktatódik be a számjegyek közé. Ha a gombot közvetlenül a tárcsázási hang megérkezése után nyomja
meg, készüléke az utoljára tárcsázott hívószámot újratárcsázza.
Programozás közben nem tudja
megadni a kódot vagy az azonosító számot.
R A számok részben, vagy egészben azonosak egy másik kóddal, vagy azonosítóval.
Módosítsa a számot:
– távvezérlő azonosító (kód): 36. oldal, vagy #11-s szolgáltatás, 38. oldal.
– fax aktiválási kód: #41-s szolgáltatás, lásd: 41. oldal.
– automatikus lekapcsolódási kód: #49-s szolgáltatás, 42. oldal.
A film gyorsan kifogy.
R A készülékből kijövő, minden egyes oldal egész oldalnak számít, még akkor is, ha
csak néhány mondatot tartalmaz.
R Kapcsolja ki az alábbi szolgáltatásokat:
– Adási napló: #04-s szolgáltatás, lásd: 38. oldal.
– Forgalmi napló: #22-s szolgáltatás, lásd: 39. oldal.
– Hívófél-azonosító lista: #26-s szolgáltatás, lásd: 40. oldal.
56
10. Súgó
Probléma
Ok és megoldás
A bázisállomás sípol.
R Be van kapcsolva (ON) a #44-s memória vétel figyelmeztető hangjelzés szolgáltatás
(41. oldal), és a készülék memóriájában dokumentum található. Nyomja meg a(z)
MSTOPN gombot a sípolás elhallgattatásához, majd a probléma megoldásához olvassa el az üzenetben megjelent utasításokat.
A kihangosító nem működik.
R Használja a kihangosítót csendes helyen.
R Ha rosszul hallja a másik felet, állítsa be a hangerőt.
Nem tudja keresni a hordozható
készüléket vagy a bázisállomást.
R A zsinórnélküli kézibeszélő túl távol van a bázisállomástól.
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.
R Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása szolgáltatás használatára. A részletek
iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/
ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
R Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
R Esetleg az ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakozó, más elektromos készülékek zavarják a hívó-azonosító információt.
R Esetleg a telefonvonalon lévő zaj befolyásolja a hívó-azonosító információt.
R A hívó kérte, hogy ne továbbítsák a rá vonatkozó információt (22. oldal).
R Ha a hívást átadják Önnek, a hívóra vonatkozó információ nem jelenik meg.
A kijelző kilép a Hívófél-azonosító listából, miközben megtekinti
a hívóra vonatkozó információt.
R Megtekintés közben a zsinórnélküli kézibeszélőnél ne tartson egy (1) percnél hoszszabb szünetet, a bázisállomásnál pedig három percnél hosszabb szünetet.
A készüléken kijelzett idő megváltozott.
R A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő információ megváltoztatja
az időt. Állítsa az idő beállítást a(z) “Kézi” (Ki) lehetőségre (#33-s szolgáltatás,
40. oldal).
10.3.3 Zsinórnélküli kézibeszélő
Probléma
Ok és megoldás
A zsinórnélküli hordozható készülék az akkumulátorok behelyezése/cseréje után nem kapcsol be automatikusan.
R Az akkumulátor lemerült, vagy túl gyenge a táplálás bekapcsolásához. Tegye a zsinórnélküli hordozható készüléket a bázisállomásra, és hagyja feltöltődni.
A zsinórnélküli kézibeszélő nem
működik.
R Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (14. oldal) és töltse
fel teljesen őket (15. oldal).
R Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (15. oldal).
R Ellenőrizze a csatlakozásokat (15. oldal).
R Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel ismét (15. oldal).
R Kapcsolja ki a zsinórnélküli kézibeszélő táplálását, majd kapcsolja be (16. oldal).
R Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
R A zsinórnélküli kézibeszélő nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra. Jelentkeztesse
be a hordozható készüléket (47. oldal).
Nem tudja, hogyan törölje a(z)
ikont (nem fogadott hívást) a kijelzőről.
R Még vannak meg nem tekintett, nem fogadott hívások. Tekintse meg őket, és törölje
a(z) ikont az alábbi módon.
1.
2. “Hívólista” A
3. Ha a legutóbbi hívástól kezdődően kíván keresni, nyomja le a(z) MCN gombot, ha
pedig a legrégebbi hívástól kezdődően kíván keresni, nyomja le a(z) MDN gombot.
A zsinórnélküli kézibeszélő kijelzője üres.
R A zsinórnélküli kézibeszélő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a táplálást (16. oldal).
57
10. Súgó
Probléma
Ok és megoldás
A hordozható készüléket nem lehet bekapcsolni.
R Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (14. oldal).
R Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (15. oldal).
R Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel ismét (15. oldal).
A zsinórnélküli kézibeszélő kijelzőjének nyelvét olyan nyelvre
változtatta, amelyet nem ért.
R Változtassa meg a zsinórnélküli kézibeszélő kijelzőjének nyelvét (46. oldal).
Programozás közben a zsinórnélküli hordozható készülék
csengetni kezd.
R Hívása érkezett. Fogadja a hívást, és kezdje újra a programozást miután bontott.
A(z)
R A zsinórnélküli kézibeszélő nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra. Jelentkeztesse
be (47. oldal).
R A zsinórnélküli kézibeszélő túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb.
R Nincs csatlakoztatva a hálózati kábel. Ellenőrizze a csatlakozásokat.
R A zsinórnélküli kézibeszélőt (hordozható készüléket) illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Helyezze át a bázisállomást, és használja a zsinórnélküli hordozható készüléket az interferencia forrásoktól
távol.
ikon villog.
A zsinórnélküli kézibeszélő nem
csenget.
R A csengetés ki van kapcsolva. Állítsa be (16. oldal).
Zaj hallatszik, a hang elhalkul,
megszakad/visszajön. Más elektromos készülékektől eredő interferencia zaj.
R A bázisállomást és a zsinórnélküli kézibeszélőt (hordozható készüléket) távolítsa el
más, elektromos berendezések közeléből.
R Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Zaj hallatszik, a hang megszakad,
majd visszajön.
R A zsinórnélküli kézibeszélőt (hordozható készüléket) illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Helyezze át a bázisállomást, és használja a zsinórnélküli hordozható készüléket az interferencia forrásoktól
távol.
R Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/
ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A hordozható készülék sípol és/
vagy a(z) ikon villog.
R Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat
(15. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, a(z) ikon mégis villog.
R Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel ismét (15. oldal).
R Ideje kicserélni az akkumulátorokat (14. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, de a működési idő rövidebbnek tűnik.
R Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit ( ,
ruhadarabbal, és töltse fel ismét.
Nem tud hívást kezdeményezni a
zsinórnélküli kézibeszélő (hordozható készülék) segítségével.
R A zsinórnélküli kézibeszélő túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb, és
próbálja újra.
R Egy másik készülék van használatban. Várjon, és próbálja később újra.
R A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (19. oldal).
A telefonkönyvben tárolt név
nem jelenik meg teljes egészében, amikor külső hívás érkezik.
R Szerkessze át a telefonkönyvbe bevitt nevet úgy, hogy az egysoros szöveg legyen
(20. oldal).
A hordozható készüléket nem
tudja bejelentkeztetni a bázisállomásra.
R A bázisállomásra már be van jelentve a maximális számú zsinórnélküli kézibeszélő.
Törölje a nem használt zsinórnélküli kézibeszélő bejelentkezéseket a bázisállomásból (47. oldal).
R Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
R A bázisállomást és a zsinórnélküli kézibeszélőt (hordozható készüléket) távolítsa el
más, elektromos berendezések közeléből.
58
) és a töltőérintkezőket egy száraz
10. Súgó
10.3.4 Fax – küldés
Probléma
Ok és megoldás
Nem tud dokumentumot küldeni.
R A telefonzsinór a készülék [EXT] aljzatához csatlakozik. Csatlakoztassa a [LINE]
csatlakozójához (15. oldal).
R A másik fél készüléke foglalt vagy kifogyott belőle a papír. Próbálja újra.
R A másik fél készüléke nem fax készülék. Ellenőrizze a másik féllel közösen.
R A másik fél fax készüléke nem tudta automatikusan fogadni a faxot. Küldje el a faxot
manuálisan (25. oldal).
R A memória megtelt a vett dokumentumokkal és a gyors szkennelés (#34-s szolgáltatás, 40. oldal) be van kapcsolva. Kacsolja ki ezt a szolgáltatást, és küldje el ismét
a faxot.
Nem tud faxot küldeni a tengerentúlra.
R Használja a tengerentúli üzemmódot (#23-s szolgáltatás, 39. oldal).
R Vigyen be két szünetet a telefonszám végére vagy tárcsázzon manuálisan.
A másik fél panaszkodik, hogy a
fogadott faxon a betűk eltorzultak vagy nem tisztán kivehetőek.
R Ha a telefonvonalon a várakozó hívás jelzéséhez hasonló szolgáltatások vehetők
igénybe, a szolgáltatás fax küldése közben aktiválódhat. Olyan vonalra csatlakoztassa a készüléket, amelyen nem áll rendelkezésre ilyen szolgáltatás.
R A vonalon levő másodkészülék kézibeszélője nincs a helyén. Tegye a helyére a
kézibeszélőt, és próbálja újra.
R Próbálja meg lemásolni a dokumentumot ezzel a készülékkel. Ha a másolat tisztán
kivehető, akkor lehet, hogy a probléma a másik fél készülékében van.
R Állítsa be a szkennelési kontrasztot az #58-s szolgáltatás segítségével (42. oldal).
A másik fél panaszkodik, hogy a
vett iraton fekete vonalak, fehér
vonalak vagy foltok jelennek
meg.
R A szkenner üvege vagy görgői javítófestékkel stb. szennyezettek. Tisztítsa meg őket
(63. oldal). Kérjük, ne helyezze be a dokumentumot, amíg teljesen meg nem szárad rajta a javító festék.
A dokumentumok gyakran elakadnak.
R Tisztítsa meg az iratbehúzó görgőket, a vételi papír adagolót és a gumilapot
(63. oldal).
10.3.5 Fax – vétel
Probléma
Ok és megoldás
Nem tud dokumentumot venni.
R A telefonzsinór a készülék [EXT] aljzatához csatlakozik. Csatlakoztassa a [LINE]
csatlakozójához (15. oldal).
R Kifogyott a film. Cserélje ki a filmet egy újra (11. oldal).
Nem tud automatikusan dokumentumot fogadni.
R A vételi mód TEL üzemmód.
Változtassa meg a vételi módot:
– RÖGZ./FAX üzemmódra (30. oldal), CSAK FAX üzemmódra (30. oldal) vagy
TEL/FAX üzemmódra (28. oldal)
R A készülék túl hosszú idő után jelentkezik a hívásra. Csökkentse a csengetések
számát (36. oldal, #06-s szolgáltatás, 38. oldal, vagy #78-s szolgáltatás, 43. oldal).
R Az üdvözlő üzenet túl hosszú. Rögzítsen egy rövidebb üzenetet (34. oldal).
A kijelzőn a következő látszik:
“Kapcsolás.....”, de nem kapja meg a faxokat.
R A vételi üzemmód CSAK FAX módra van állítva és a bejövő hívás nem fax. Változtassa meg a vételi módot:
– RÖGZ./FAX üzemmódra (30. oldal), TEL üzemmódra (28. oldal) vagy TEL/FAX
üzemmódra (28. oldal).
Üres lapot ad ki a készülék.
R Ha üres lapot ad ki a készülék egy fogadott dokumentum kinyomtatásakor, akkor a
másik fél által küldött dokumentum mérete megegyezik vagy nagyobb a vételi papír
méreténél, és a vételi kicsinyítési arány nincsen helyesen beprogramozva. Állítsa
be a helyes arányt a #36-s szolgáltatásnál (41. oldal).
R A másik fél rosszul tette a dokumentumot a fax készülékébe. Ellenőrizze a másik
féllel közösen.
59
10. Súgó
Probléma
Ok és megoldás
A nyomtatás minősége gyenge.
Ne használja újra a filmet!
Eredeti Panasonic cserefilmet használjon. A további részleteket lásd: 8. oldal.
R A hőfej piszkos. Tisztítsa meg (64. oldal).
R Ha a dokumentumok megfelelően másolhatók, a készülék jól működik. Esetleg a
másik fél küldött halvány iratot, vagy valami probléma lehet az ő készülékével. Kérje
meg, hogy az iratról küldjön jobb másolatot, vagy ellenőrizze fax készülékét.
R Néhány papírnál megadják, hogy melyik oldalára érdemes nyomtatni. Próbálja megfordítani a vételi papírt.
R Lehet, hogy olyan papírt használt, amelynek a gyapot- és/vagy a rosttartalma 20
% fölötti: ilyenek a fejléces papírok és a kivonatokhoz használt papírok.
A készülék gyakran rosszul húzza be a vételi papírt.
R Tisztítsa meg az iratbehúzó görgőket, a vételi papír adagolót és a gumilapot
(63. oldal).
A fogadott dokumentumon a betűk eltorzultak.
R Ha a telefonvonalon a várakozó hívás jelzéséhez hasonló, speciális telefonszolgáltatások vehetők igénybe, a szolgáltatás fax vétele közben aktiválódhat. Olyan vonalra csatlakoztassa a készüléket, amelyen nem áll rendelkezésre ilyen szolgáltatás.
Nem tud dokumentumokat venni
a zsinórnélküli kézibeszélő segítségével.
R A memória megtelt fogadott dokumentumokkal, mivel vagy nincs vételi papír, nincs
film vagy a vételi papír elakadt. Helyezzen be papírt (13. oldal), tegyen be filmet
(11. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (62. oldal).
Amikor egy külső telefonkészüléket (másodkészüléket) csatlakoztatott, nem tudja venni a dokumentumokat a(z) MGNMBNM9N
gomb megnyomásával.
R Önnek előre be kell állítania a távvezérelt fax aktiválás lehetőséget (#41-s szolgáltatás, 41. oldal).
R Esetleg átállította a(z) MGNMBNM9N távvezérelt fax aktiválási kódot (alapértelmezett
beállítás). Ellenőrizze a távvezérelt fax aktiválási kódot (#41-s szolgáltatás, 41. oldal).
R A memória megtelt fogadott dokumentumokkal, mivel vagy nincs vételi papír, nincs
film vagy a vételi papír elakadt. Helyezzen be papírt (13. oldal), tegyen be filmet
(11. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (62. oldal).
A másik fél panaszkodik, hogy
nem tud dokumentumot küldeni.
R A vételi mód TEL üzemmód. Vegye a faxot manuálisan (28. oldal) vagy állítsa át a
vételi üzemmódot RÖGZ./FAX üzemmódra (30. oldal), CSAK FAX üzemmódra
(30. oldal) vagy TEL/FAX üzemmódra (28. oldal).
R A memória megtelt fogadott dokumentumokkal, mivel vagy nincs vételi papír, nincs
film vagy a vételi papír elakadt. Helyezzen be papírt (13. oldal), tegyen be filmet
(11. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (62. oldal).
Nem tudja kiválasztani a kívánt
vételi üzemmódot.
R Ha RÖGZ./FAX vagy CSAK FAX üzemmódra kívánja állítani:
– válassza ki a kívánt üzemmódot a #77-s szolgáltatás segítségével (43. oldal),
és nyomja meg ismételten a(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN gombot, amíg meg
nem jelenik a kívánt üzemmód.
R Ha TEL üzemmódra vagy TEL/FAX üzemmódra akarja állítani:
– válassza ki a kívánt üzemmódot a #73-s szolgáltatás segítségével (43. oldal),
és nyomja meg ismételten a(z) MAUTOMATIKUS VÉTELN gombot, amíg meg
nem jelenik a kívánt üzemmód.
10.3.6 Másolás
Probléma
Ok és megoldás
A készülék nem másol.
R Kifogyott a film. Cserélje ki a filmet egy újra (11. oldal).
R Programozás közben nem lehet másolni.
R Telefonbeszélgetés közben nem lehet másolni.
Fekete vonal, fehér csík vagy sötét folt jelenik meg a másolt dokumentumon.
R A szkenner üvege vagy görgői javítófestékkel stb. szennyezettek. Tisztítsa meg őket
(63. oldal). Kérjük, ne helyezze be a dokumentumot, amíg teljesen meg nem szárad rajta a javító festék.
A másolt kép torzított.
R Igazítsa az iratvezetőket a behelyezett dokumentum méretéhez.
60
10. Súgó
Probléma
Ok és megoldás
A nyomtatás minősége gyenge.
Eredeti
ABC
Másolás
A készülék gyakran rosszul húzza be a dokumentumot illetve a
vételi papírt.
Ne használja újra a filmet!
Eredeti Panasonic cserefilmet használjon. A további részleteket lásd: 8. oldal.
R A hőfej piszkos. Tisztítsa meg (64. oldal).
R Néhány papírnál megadják, hogy melyik oldalára érdemes nyomtatni. Próbálja megfordítani a vételi papírt.
R Lehet, hogy olyan papírt használt, amelynek a gyapot- és/vagy a rosttartalma 20%
fölötti: ilyenek a fejléces papírok és a kivonatokhoz használt papírok.
R Tisztítsa meg az iratbehúzó görgőket, a vételi papír adagolót és a gumilapot
(63. oldal).
10.3.7 Üzenetrögzítő
Probléma
Ok és megoldás
Nem tudja távvezérléssel lehallgatni az üzenetrögzítő üzeneteit.
R Aktiválja a távvezérlés szolgáltatást a távvezérlő azonosító előzetes beállításával
(36. oldal, #11-s szolgáltatás, 38. oldal). Adja be a távvezérlő azonosítóját helyesen
és határozottan.
R A készülék nincs RÖGZ./FAX üzemmódban. Állítsa át RÖGZ./FAX üzemmódra
(30. oldal).
A hívó fél panaszkodik, hogy nem
tud hangüzenetet hagyni.
R A felvételi idő a(z) “Csak üdvözlés” lehetőségre van állítva. Válassza ki a(z) “1
perc” vagy a(z) “3 perc” lehetőséget (36. oldal, #10-s szolgáltatás, 38. oldal).
R A memória megtelt. Törölje a szükségtelen üzeneteket (34, 36. oldal).
R Ellenőrizze, hogy ugyanarra a vonalra nem csatlakozik semmilyen más üzenetrögzítő.
Nem tudja működtetni az üzenetrögzítőt a zsinórnélküli kézibeszélő segítségével.
R Valaki éppen működteti az üzenetrögzítőt.
R Ön túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Az üzenet kijelző lassan villog.
R Ez a normál működés velejárója. A készülék új üzeneteket rögzített. Hallgassa meg
az új üzeneteket (34, 35. oldal).
A hívóra vonatkozó információ
nem látható a kijelzőn az üzenet
lejátszása közben.
R A hívóra vonatkozó információ nem jelenik meg, ha az üzenetet a(z) MJEGYZETN
gomb segítségével rögzítette (35. oldal).
10.3.8 Ha áramkimaradás lép fel
R A készülék nem működik.
R A készüléket nem úgy tervezték, hogy áramkimaradás esetén segélyhívásokat lehessen róla kezdeményezni. A
segélyszolgáltatók eléréséhez más eszközöket kell beszerezni.
R A fax adás és vétel megszakad.
R Ha időzített adást (#25-s szolgáltatás, 40. oldal) programozott be, és az áramkimaradás megakadályozza, hogy a készülék
elküldje a dokumentumot a beállított időben, akkor a dokumentum küldése az áramszolgáltatás helyreállása után megkezdődik.
R A memóriában tárolt fax dokumentumok elvesznek. A táplálás visszatértekor a készülék áramkimaradási jelentést nyomtat,
amelyben megadja, hogy a memóriában lévő dokumentumok közül melyek törlődtek.
61
11. . Karbantartás
11. Karbantartás
3 Forgassa el a kék fogaskereket (E) a nyíllal jelzett irányba,
11.1 Vételi papír elakadások
amíg a film meg nem feszül (F), és legalább egy réteg
filmet rá nem teker a kék magra (G).
11.1.1 Ha a vételi papír a készüléken belül akadt el
A kijelzőn a következő felirat látható:
– “Papír elakadt”
Fontos:
R Előzőleg vegye ki a vételi papírt, majd távolítsa el a
papírtálcát, mert különben a papír rosszul töltődhet be
vagy elakadhat.
E
1 Nyissa ki az elülső fedelet (A), nyomja meg a zöld gombot
(B), majd nyissa ki a hátulsó fedelet (C).
C
F
B
A
Helyes
1 fordulat
2 Távolítsa el az elakadt vételi papírt (D).
D
Feszes
G
Helytelen
Nincs film a kék csévére tekerve.
Laza/ráncos
62
Fordított
11. Karbantartás
4 A két végén lévő pontozott rész lenyomásával (H) csukja
le gondosan a hátulsó fedelet, majd csukja le gondosan az
elülső fedelet (I).
H
11.2 Dokumentum elakadások
1 Nyissa ki az elülső fedelet. Óvatosan távolítsa el az elakadt
dokumentumot (A).
A
I
5 Tegye be a papírtálcát (13. oldal), majd helyezze be
finoman a vételi papírt (13. oldal).
11.1.2 Ha a vételi papír nem megfelelően van a
készülékbe helyezve
A kijelzőn a következő felirat látható:
– “Papír hiba”
Távolítsa el a vételi papírt és rendezze össze. Helyezze be a
papírt, majd az üzenet törléséhez nyomja meg a(z)
MBEÁLLÍTN gombot.
2 Csukja vissza gondosan az elülső fedelet.
Megjegyzés:
R Ne távolítsa el erőszakkal az elakadt papírt az elülső fedél
kinyitása előtt.
11.3 Az iratbehúzó/vételi papír
adagoló/szkenner üveg tisztítása
Tisztítsa meg az iratbehúzót/vételi papír adagolót/szkenner
üveget amikor:
– A készülék gyakran rosszul húzza be a dokumentumot
illetve a vételi papírt.
– Küldéskor vagy másoláskor foltok vagy fekete/fehér
vonalak jelennek meg az eredeti dokumentumon.
Fontos:
R Előzőleg vegye ki a vételi papírt, majd távolítsa el a
papírtálcát, mert különben a papír rosszul töltődhet be
vagy elakadhat.
MBEÁLLÍTN
1 Húzza ki a hálózati kábelt és a telefonzsinórt.
63
11. Karbantartás
2 Nyissa ki az elülső fedelet (A), nyomja meg a zöld gombot
(B), majd nyissa ki a hátulsó fedelet (C).
C
4 Tisztítsa meg a vételi papír behúzó görgőt (G) alkohollal
megnedvesített ruhával, majd engedje teljesen
megszáradni a részeket.
G
B
A
3 Tisztítsa meg az iratbehúzó görgőket (D) és a gumi
terelőlapot (E) alkohollal megnedvesített ruhával, majd
engedje teljesen megszáradni a részeket. Száraz, puha
ruhával tisztítsa meg a szkenner üveget (F).
Vigyázat:
R Ne használjon papír termékeket, például papír
törülközőt vagy papírzsebkendőt.
5 A két végén lévő pontozott rész lenyomásával (H) csukja
le gondosan a hátulsó fedelet, majd csukja le gondosan az
elülső fedelet (I).
H
E
D
F
D
I
6 Tegye be a papírtálcát (13. oldal), majd helyezze be
finoman a vételi papírt (13. oldal).
7 Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a telefonzsinórt.
11.4 A hőfej tisztítása
Ha sötét foltok, vagy fekete/fehér sávok jelennek meg a másolt/
fogadott dokumentumon, ellenőrizze a hőfej tisztaságát. A
szennyeződések eltávolítása érdekében tisztítsa meg a
hőfejet.
64
11. Karbantartás
Fontos:
R Előzőleg vegye ki a vételi papírt, majd távolítsa el a
papírtálcát, mert különben a papír rosszul töltődhet be
vagy elakadhat.
hőfej tisztításakor, és ne érjen hozzá közvetlenül a
fejhez.
E
1 Húzza ki a hálózati kábelt és a telefonzsinórt.
2 Nyissa ki az elülső fedelet (A), nyomja meg a zöld gombot
(B), majd nyissa ki a hátulsó fedelet (C).
5 Helyezze vissza a filmet és csukja be a fedeleket (lásd:
11. oldal, 4-7 lépés).
C
6 Tegye be a papírtálcát (13. oldal), majd helyezze be
finoman a vételi papírt (13. oldal).
7 Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a telefonzsinórt.
B
A
3 Távolítsa el a filmet (D).
D
4 Tisztítsa meg a hőfejet (E) alkohollal megnedvesített
ruhával, majd engedje teljesen megszáradni a fejet.
Vigyázat:
R A statikus elektromosság miatti meghibásodások
elkerülése érdekében ne használjon száraz ruhát a
65
12. Általános információk
12. Általános információk
12.1 Referencia listák és jelentések
(csak a bázisállomásnál)
A következő listákat és jelentéseket nyomtathatja ki
összehasonlításként:
– “Funkció lista”
– “Tel.könyv lista”
– “Napló jelentés”
– “Körfax lista”
– “Nyomtató teszt”
R Ha az ellenőrző nyomtatáson piszokfoltokat,
elmosódott pontokat vagy vonalakat lát, tisztítsa meg
a hőfejet (64. oldal).
– “Hívóazon. lista”
A következő listák és jelentések automatikus nyomtatását
állíthatja be:
– “Automat. napló”
R A részleteket lásd: #22-s szolgáltatás, 39. oldal.
– “Auto hívó lista”
R A részleteket lásd: #26-s szolgáltatás, 40. oldal.
MMENÜN
MBEÁLLÍTN
12.2 Műszaki adatok
12.2.1 Bázisállomás
n Alkalmazható telefonvonalak:
Nyilvános kapcsolt telefonhálózat
n Dokumentumméret:
Maximálisan 216 mm széles és max. 600 mm hosszú
n Tényleges letapogatási szélesség:
208 mm
n Tényleges nyomtatási szélesség:
202 mm
n Átviteli idő*1:
Körülbelül 12 másodperc/lap (ECM-MMR)*2
n Letapogatási sűrűség:
Vízszintes: 8 pels/mm
Függőleges: 3,85 vonal/mm, normál felbontásnál,
7,7 vonal/mm-finom/fotó felbontás esetében,
15,4 vonal/mm-szuper finom felbontás esetében
n Fotó felbontás:
64-szintű
n Letapogató típusa:
Kontakt képérzékelő
n Nyomtató típusa:
Hőnyomtatás normál papíron
MFNMEN
MSTOPN
MJELENTÉS NYOMT.N
n Adattömörítési eljárás:
Módosított Huffman (MH), módosított READ (MR), módosított
módosított READ (MMR)
1 MJELENTÉS NYOMT.N
2 Nyomja meg ismételten a(z) MFN vagy a(z) MEN gombot a
n Modem sebesség:
9 600 / 7 200 / 4 800 / 2 400 bps; automatikus visszaállással
3 MBEÁLLÍTN
n Működési környezet:
5 °C – 35 °C, 20 % – 80 % RH (relatív páratartalom)
kívánt elem megjelenítéséhez.
R Ha nyomtatásra kiválaszt egy listát vagy jelentést, a
nyomtatás megkezdődik.
A nyomtatás leállításához nyomja meg a(z) MSTOPN
gombot.
R Ha a(z) “Automat. napló” vagy a(z) “Auto hívó
lista” lehetőséget választja, akkor nyomja le a(z)
M0N vagy a(z) M1N gombot a kívánt beállítás
kiválasztásához, majd nyomja le a(z) MBEÁLLÍTN
gombot.
M0N “KI”
M1N “BE”
4 MMENÜN
66
n Méretek:
Közelítő értékek: magasság: 106 mm ´ szélesség: 374 mm ´
mélység: 200 mm
n Tömeg (súly):
Körülbelül 2.7 kg
n Teljesítményfelvétel:
Készenléti: körülbelül 4,0 W
Adási: körülbelül 15 W
Vételi: körülbelül 40 W (20 %-osan sötét dokumentum
vételekor)
Másolási: körülbelül 40 W (20 %-osan sötét dokumentum
másolásakor)
Maximális: körülbelül 135 W (100 %-osan sötét dokumentum
másolásakor)
12. Általános információk
n Hálózati tápellátás:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
n Faxmemória-kapacitás*3:
Körülbelül 25 oldal memória az adáshoz
Körülbelül 28 oldal memória a vételhez
(Az ITU-T 1. számú mérőábra alkalmazásával, normál
felbontásnál, hibajavító üzemmód használata nélkül.)
n Hangmemória-kapacitás*4:
Körülbelül 15 perc rögzítési idő
A vételi papír súlya:
64 g/m2 - 80 g/m2
12.2.2 Zsinórnélküli kézibeszélő
n Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications Továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés)
GAP (Generic Access Profile - Általános hozzáférési profil)
n Csatornák száma:
n Másolási memória kapacitás:
Körülbelül 10 oldal (Az ITU-T 1. számú mérőábráján alapul
finom felbontás mellett.)
120 duplex csatorna
n CIS LED fény tulajdonságok
LED sugárzási kimenő teljesítmény: Max. 1 mW
Hullámhossz: Sárgászöld 570 nm tipikusan
Emissziós időtartam: Folyamatos
n Duplex eljárás:
*1
1 728 kHz
*2
*3
*4
Az átviteli idő függ az oldalak tartalmától, a felbontástól, a
telefonvonal minőségétől és a másik fél készülékének
lehetőségeitől.
Az átviteli sebesség az ITU-T 1. számú mérőábráján
alapul, eredeti üzemmód mellett. Ha a másik fél készüléke
gyengébb minőségű, mint az Öné, akkor az átviteli idő
hosszabb is lehet.
Ha a fax vétel során hiba lép fel, például papírelakadás,
vagy kifogy a papír, akkor az adott faxot és az ezután
érkező faxokat a készülék a memóriában tárolja.
A rögzítési idő lecsökkenhet, ha a hívó fél oldalán nagy a
háttérzaj.
ITU-T 1. számú mérőábra
n Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,90 GHz
TDMA (Time Division Multiple Access – Időosztásos többszörös hozzáférés)
n Csatornatávolság:
n Bitsebesség:
1 152 kbit/s
n Moduláció:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying – Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
n Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
n Beszédhang kódolás:
ADPCM 32 kbit/s
n Működési környezet:
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % RH (relatív páratartalom)
n Méretek:
Közelítő értékek: magasság: 158 mm ´ szélesség: 48 mm
´ mélység: 30 mm
n Tömeg (súly):
Körülbelül 130 g
Megjegyzés:
R A kivitel és a műszaki adatok minden előzetes értesítés
nélkül változhatnak.
R A kezelési utasításban megadott képek és rajzok kis
mértékben eltérhetnek a tényleges terméktől.
Vételi papír specifikáció
Vételi papír méret:
A4: 210 mm ´ 297 mm
67
12. Általános információk
12.3 Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C> követelményeivel
összhangban van.
68
13. Tárgymutató
13.1 Tárgymutató
#
#01 Dátum és idő: 17
#02 Az Ön logoja: 17
#03 Az Ön fax telefonszáma: 17
#04 Adási napló: 25
#06 FAX csengetésszám: 38
#06 RÖGZ. csengetésszám: 30
#10 A hívó rögzítési időtartama: 38
#11 Távvezérlő azonosító: 38
#13 A tárcsázási mód beállítása: 16
#17 Külső csengetés típusa: 39
#22 Automatikus forgalmi napló: 25
#23 Tengerentúli üzemmód: 39
#25 Időzített küldés: 40
#26 Automatikus hívófél-azonosító lista: 40
#33 Idő beállítás: 40
#34 Gyors szkennelés: 25, 32
#36 Vételi kicsinyítés: 41
#39 LCD kijelző kontraszt: 41
#41 Fax aktiválási kód: 41
#44 Memória vétel figyelmeztető hangjelzés: 41
#46 Felhasználóbarát vétel: 41
#48 Nyelv: 42
#49 Automatikus lekapcsolódás: 42
#50 Hangbemondás: 42
#54 Üdvözlési időtartam: 42
#58 Szkennelési kontraszt: 42
#59 Telefonkönyv átmásolása: 49
#62 ADSL mód: 42
#67 Monitorozás: 42
#68 Az ECM kiválasztása: 43
#72 Újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő: 43
#73 Manuális hívásfogadás: 43
#76 Kapcsolási hang: 43
#77 Automatikus hívásfogadás: 43
#78 TEL/FAX üzemmód csengetésszámláló: 43
#80 Alapértelmezés beállítása: 43
A
A hívó rögzítési időtartama: 38
A rögzített üzenetek meghallgatása: 34, 35, 37
A tárcsázási mód beállítása: 16
Adási napló: 25
ADSL mód: 42
Akkumulátor
Behelyezés: 14
Csere: 14
Teljesítőképesség: 16
Töltés: 15
Alaphelyzet (Bázisállomás): 43
Alapszolgáltatások: 38
Automatikus hívásfogadás beállítás: 43
Automatikus hívásfogadás szolgáltatás: 20
Automatikus lekapcsolódás: 42
Az ECM kiválasztása: 43
Á
Áramkimaradás: 61
Átjátszó állomás: 47
B
Bázisállomás telefonkönyv
Faxok küldése: 26
Másolás: 49
Szerkesztés: 21
Tárolás: 21
Telefonhívás kezdeményezése: 21
Törlés: 21
Bejelentkezés: 47
Belső hívás (Intercom): 48
Billentyűhangok: 44
Billentyűzár: 19
C
CSAK FAX üzemmód: 27, 30
Csatlakoztatások: 15
Csengetésszámláló
CSAK FAX: 38
RÖGZ./FAX: 36, 38
TEL/FAX: 43
Csengőhang
Bázisállomás: 39
Zsinórnélküli hordozható készülék: 44
D
Dátum és idő: 17
Dokumentum méret: 25
E
Egy gombnyomásos
Bázisállomás: 21
Elakadások
Dokumentum: 63
Vételi papír: 62
É
Ébresztés: 46
F
Fax aktiválási kód: 41
Fax telefonszám: 17
Faxok küldése
A memóriából: 25
Bázisállomás egy gombnyomásos tárcsázás: 26
Bázisállomás telefonkönyv: 26
Körözvény: 26
Manuálisan: 25
Faxok vétele
Automatikusan: 30
Manuálisan: 28
Felbontás: 25, 32
Felhasználóbarát vétel: 41
69
13. Tárgymutató
Felvétel
Megjegyzés (Memo üzenet): 35
Üdvözlő üzenet: 34, 35
Film: 11
Funkció lista: 66
G
Gombok leírása
Bázisállomás: 8
Zsinórnélküli hordozható készülék: 9
Gyors szkennelés: 25, 32
H
Hangbemondás: 42
Hangerő
Bázisállomás: 16
Zsinórnélküli hordozható készülék: 16
Hívás átadása: 48
Hívóazon. lista: 22, 40, 66
Hívófél-azonosító: 22
Tárolás: 24
Visszahívás: 22
Hurokmegszakítási (Flash) idő: 43
I
Idő beállítás: 40
Időpont/nap hangbemondás: 34
Időzített küldés: 40
J
Jelentések
Adási: 25, 53
Áramszünet: 61
Beállítás: 66
Hívófél-azonosító: 66
Körözvény küldés: 26
Körözvény programozás: 66
Napló: 25, 53, 66
Nyomtató teszt: 66
Telefonkönyv: 66
K
Kapcsolási hang: 43
Karakterek bevitele: 51
Kijelző (Bázisállomás)
Kontraszt: 41
Üzenetek: 53
Kijelző (Zsinórnélküli kézibeszélő)
Ikonok: 9
Kontraszt: 44
Nyelv: 46
Üzenetek: 55
Kimenő híváslista: 19
Konferencia hívások: 48
Körözvény adás: 26
KÖRÖZVÉNY LISTA: 66
Külső telefonkészülék: 28
70
L
Lánctárcsázás: 20
Lekérdezés: 31
Logo: 17
M
Manuális hívásfogadás beállítás: 43
Másolás: 32
Nagyítás/Kicsinyítés: 32
Szétválogatás: 32
Megjegyzés (Memo üzenet): 35
Memória vétel figyelmeztető hangjelzés: 41
Monitorozás: 42
N
Napló jelentés: 25, 66
Nem fogadott hívás: 22
Nem kívánt fax tiltó: 31
Nyelv: 42
Nyomtató teszt: 66
P
PIN
Bázisállomás: 44
Program gombok: 9
Programozás
A bázisállomás programozása: 38
A zsinórnélküli hordozható készülék programozása: 44
R
RÖGZ./FAX üzemmód: 27, 30
Rögzítési időtartam
Bejövő üzenet: 36, 38
RÖGZ./FAX üdvözlés: 42
S
Speciális szolgáltatások: 39
Szkennelési kontraszt: 42
T
Táplálás (Be/Ki) (Zsinórnélküli hordozható készülék): 16
Tárolás
Egy gombnyomásos: 21
Körözvény: 26
Telefonkönyv: 20, 21
Tartozékok: 8
Papírtálca: 13
Távvezérlés: 37
Távvezérlő azonosító: 36, 38
TEL üzemmód: 27, 28
Tel.könyv lista: 66
TEL/FAX üzemmód: 28
Telefonkönyv
Bázisállomás: 21
Faxok küldése: 26
Zsinórnélküli hordozható készülék: 20
13. Tárgymutató
Tengerentúli üzemmód: 39
Tisztítás: 63
További zsinórnélküli hordozható készülékek: 47
Ú
Újrahívás
Bázisállomás: 19, 25, 26
Újrahívás a memóriából: 19
Újrahívási idő: 43
Ü
Üdvözlő üzenet
RÖGZ./FAX: 34
Üdvözlő üzenet időtartam
RÖGZ./FAX: 42
V
Várakozó hívás jelzése: 22
Vételi figyelmeztetés: 41
Vételi kicsinyítés: 41
Vételi papír: 13, 67
Z
Zsinórnélküli hordozható készülék
Bejelentkezés: 47
Készülékkereső: 48
Táplálás (Be/Ki): 16
Törlés: 47
Zsinórnélküli hordozható készülék telefonkönyv
Másolás: 49
Szerkesztés: 20
Tárolás: 20
Telefonhívás kezdeményezése: 20
Törlés: 20
71
0682
Forgalmazó:
Gyártó:
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Web-oldal:
http://www.panasonic.net/
Szerzői jog:
R Jelen kezelési utasítás szerzői joga a Panasonic System Networks Co., Ltd.-t illeti, és csak belső használatra szolgál. A szerzői
jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a kezelési utasítást a Panasonic System Networks Co., Ltd. előzetes, írásos
engedélye nélkül semmilyen formában nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010
*FC268HG*
*FC268HG*
PNQX3075ZA CM1010YR0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement