Panasonic | KXFLB853FX | Operating instructions | Panasonic KXFLB853FX Instrucțiuni de utilizare

Panasonic KXFLB853FX Instrucțiuni de utilizare
Instrucţiuni de utilizare
Fax Laser Multifuncţional
flatbed cu separator
Model
KX-FLB853FX
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni
de utilizare înainte de a folosi aparatul şi să păstraţi
manual pentru consultări ulterioare.
Acest aparat este compatibil cu serviciul Caller
ID (identificare apelant).
Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să vă
abonaţi la serviciul corespunzător
oferit de furnizorul dumneavoastră de servicii.
Modul de folosire a instrucţiunilor de utilizare
Când urmaţi instrucţiunile de utilizare, pentru o identificare rapidă a butoanelor, ţineţi
întotdeauna deschisă pagina interioară a copertei din faţă a manualului (pagina
următoare).
DESCHIDERE
i
Amplasarea butoanelor de control
Vă rugăm să ţineţi deschisă această pagină atunci când urmaţi instrucţiunile de utilizare.
Pentru o descriere a fiecărui buton, consultaţi pagina 10.
Butoane (indicate în ordine alfabetică)
BROADCAST (difuzare) 2
CALLER ID ( identificare apelant)
3
CLEAR (ştergere) 10
CONTRAST 6
COPY (copiere) 16
DIRECTORY (agendă telefonică
internă) 5
FAX 15
FAX AUTO ANSWER (răspuns
automat la fax) 13
ii
FLASH 22
HELP (asistenţă) 4
LOWER (mai jos) 14
MANUAL BROAD (difuzare
manuală) 12
MENU (meniu) 9
MONITOR 23
Tastă de navigare 19
PAPER TRAY (tavă hârtie) 5
PAUSE (pauză) 21
QUICK SCAN (scanare rapidă) 8
REDIAL (reapelare) 21
RESOLUTION (rezoluţie) 7
SCAN (scanare) 18
SET (setare) 17
SORT (colaţioanare) 11
START 24
Taste pentru posturi 1
STOP (oprire) 25
TONE (ton) 20
ZOOM (redimensionare) 8
Vă mulţumim pentru achiziţia unui aparat de fax Panasonic.
Ataşaţi aici chitanţa de achiziţionare
Pentru referinţe viitoare
Data achiziţiei
Număr serie (inscripţionat pe partea posterioară a aparatului)
Numele şi adresa distribuitorului
Numărul de telefon al distribuitorului
Atenţie:
• Nu ştergeţi şi nu folosiţi gume de şters pe partea imprimată a hârtiei de înregistrat, deoarece caracterele
imprimate se pot murdări.
Declaraţie de conformitate:
• Compania Panasonic Communications Co., Ltd. declară că acest echipament este în conformitate cu
cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999 / 5 / CE privind echipamentele de
radiocomunicaţii şi echipamentele terminale de telecomunicaţii (R&TTE).
Declaraţiile de conformitate aferente produselor Panasonic relevante prezentate în acest manual sunt
disponibile pentru descărcare la adresa:
http://www.doc.panasonic.de
Contact:
Panasonic Services Europe
Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH
Centrul de testare Panasonic
Winsbergring 15, 22525, Hamburg, Germania
Mărci comerciale:
• Microsoft, Windows şi PowerPoint sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale corporaţiei
Microsoft în Statele Unite şi/sau alte ţări.
• Pentium este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a corporaţiei Intel în Statele Unite
şi/sau alte ţări.
• Capturile de ecran au fost retipărite cu permisiunea corporaţiei Microsoft.
• 3M este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a companiei Minnesota Mining and
Manufacturing.
• Avery este marcă comercială înregistrată a corporaţiei Avery Dennison.
• XEROX este marcă comercială înregistrată a corporaţiei Xerox.
• Toate celelalte mărci comerciale identificate în continuare sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
Copyright:
• Panasonic Communications Co., Ltd. deţine dreptul de copyright asupra acestui material, care poate fi
reprodus numai pentru utilizare pe plan intern. Orice altă reproducere, integrală sau parţială, este interzisă
fără consimţământul scris al Panasonic Communications Co., Ltd.
© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
2
Informaţii importante
Instrucţiuni importante
referitoare la siguranţă
Atunci când utilizaţi acest aparat, pentru a reduce
riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare
corporală, trebuie întotdeauna respectate măsurile
de siguranţă de bază.
1. Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile.
2. Respectaţi toate avertismentele şi instrucţiunile
marcate pe acest aparat.
3. Înainte de curăţare, deconectaţi aparatul de la
reţeaua de energie electrică. Nu utilizaţi
substanţe de curăţare lichide sau sub formă de
aerosoli.
4. Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei, de
exemplu lângă cadă sau lângă chiuveta din baie
sau din bucătărie, etc.
5. Aşezaţi aparatul la loc sigur pe o suprafaţă
stabilă. Căderea aparatului poate provoca
pagube serioase şi / sau răni grave.
6. Nu acoperiţi fantele şi orificiile aparatului.
Acestea sunt prevăzute pentru ventilaţie şi
pentru protejarea împotriva supraîncălzirii. Nu
aşezaţi niciodată aparatul în apropierea
radiatoarelor sau într-un loc în care nu este
asigurată ventilaţia corespunzătoare.
7. Utilizaţi numai sursa de energie indicată pe
aparat. Dacă nu sunteţi siguri de tipul de energie
electrică furnizat la domiciliul dumneavoastră,
consultaţi distribuitorul local sau compania
locală de distribuţie a energiei electrice.
8. Din motive de siguranţă, acest aparat este
echipat cu fişă cu împământare. Dacă nu aveţi
acest tip de priză, vă rugăm să instalaţi una. Nu
contracaraţi această caracteristică de siguranţă
deteriorând fişa.
9. Nu aşezaţi obiecte pe cablul de alimentare cu
energie electrică. Instalaţi aparatul într-un loc
unde nu există riscul ca o persoană să calce pe
sau să se împiedice de cablul de alimentare cu
energie electrică.
10. Nu suprasolicitaţi prizele de alimentare cu
energie electrică şi prelungitoarele. Există riscul
producerii de incendii sau de electrocutare.
11. Nu împingeţi nici un obiect prin fantele acestui
aparat. Există riscul producerii de incendii sau
de electrocutare. Nu vărsaţi substanţe lichide pe
aparat.
12.Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu
dezasamblaţi aparatul. În situaţiile în care este
necesar, duceţi aparatul la un centru de service
autorizat. Deschiderea sau scoaterea capacelor
vă poate expune la tensiuni periculoase sau la
alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate
cauza electrocutarea la utilizarea ulterioară a
aparatului.
13.Deconectaţi aparatul de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică şi apelaţi la
3
serviciile unui centru de service autorizat în
cazul apariţiei uneia dintre următoarele situaţii:
A. Când cablul de alimentare cu energie
electrică este deteriorat sau uzat.
B. Dacă a fost vărsată o substanţă lichidă în
interiorul aparatului.
C. Dacă aparatul a fost expus la ploaie sau apă.
D. Dacă aparatul nu funcţionează normal, deşi
au fost respectate instrucţiunile de operare.
Reglaţi numai butoanele de comandă pentru
care există instrucţiuni de operare. O reglare
necorespunzătoare poate solicita un volum
mai mare de muncă din partea centrului de
service autorizat.
E. Dacă aparatul a căzut sau a suferit deteriorări
fizice.
F. Dacă aparatul prezintă o modificare clară a
randamentului de funcţionare.
14. În timpul furtunilor, evitaţi utilizarea telefoanelor,
cu excepţia celor fără fir. Deşi minim, există
totuşi un risc de electrocutare din cauza
fulgerelor.
15. Nu utilizaţi acest aparat pentru a semnala o
scurgere de gaz, când aparatul este situat în
imediata vecinătate a locului unde s-a produs
scurgerea respectivă.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE:
Instalare
• După mutarea aparatului dintr-o zonă rece într-o
zonă cu temperaturi mai ridicate, lăsaţi aparatul
să se adapteze la temperatura mai ridicată şi nu
îl conectaţi timp de aprox. 30 de minute. Dacă
aparatul este conectat prea repede după o
schimbare bruscă a condiţiilor de temperatură,
se poate forma condens în interiorul aparatului,
ceea ce duce la defectarea acestuia.
• Nu instalaţi niciodată cabluri telefonice în timpul
unei furtuni însoţite de fulgere.
• Nu instalaţi niciodată jack –uri telefonice în locuri
umede, dacă aceştia nu sunt special proiectaţi
pentru medii umede.
• Nu atingeţi niciodată firele sau terminalele de
telefon neizolate decât după deconectarea liniei
telefonice de la interfaţa de reţea.
• Acţionaţi cu prudenţă la instalarea sau
modificarea liniilor telefonice.
• Nu atingeţi fişa cu mâinile umede.
Informaţii importante
Radiaţie laser
• Imprimanta inclusă în acest aparat foloseşte un
laser. Utilizarea butoanelor de comandă sau de
reglare, precum şi efectuarea unor proceduri
altele decât cele specificate în prezentul manual
poate avea ca urmare expunerea la radiaţii
periculoase.
Unitatea fuser-ului
• Unitatea fuser-ului (1) se
încălzeşte. Nu o atingeţi.
• Pe durata imprimării sau imediat
după încheierea acesteia, se încălzeşte şi
suprafaţa situată în apropierea zonei de ieşire a
hârtiei pentru imprimare (2) . Acest lucru este
normal.
- Nu expuneţi unitatea cilindrului la lumină mai
mult de 5 minute.
- Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa neagră a
cilindrului.
- Nu aşezaţi unitatea cilindrului în zone cu praf şi
murdărie sau în zone cu umiditate ridicată
- Nu expuneţi unitatea cilindrului la lumină solară
directă.
AVERTISMENT:
• Pentru a preveni riscul de incendiu sau
electrocutare, nu expuneţi acest produs la ploaie
sau orice tip de umezeală.
• Dacă aparatul degajează fum, un miros anormal
sau emite zgomote neobişnuite, deconectaţi-l de
la priza de alimentare. Aceste situaţii pot provoca
incendii sau electrocutări. Verificaţi dacă emisia
de fum a încetat şi contactaţi un centru de
service autorizat.
• Asiguraţi-vă că aparatul este instalat într-un
spaţiu bine ventilat, astfel încât să nu fie crescută
concentraţia de ozon din aer. Deoarece ozonul
este mai greu decât aerul, se recomandă
ventilarea aerului la nivelul podelei.
Documente a căror copiere este ilegală
Cartuşul cu toner
• Atunci când manipulaţi cartuşul cu toner, fiţi atent
la următoarele aspecte :
- Nu lăsaţi prea mult timp cartuşul cu toner afară
din ambalajul de protecţie; durata de viaţă a
tonerului se va reduce.
- Dacă ingeraţi toner, beţi mai multe pahare cu
apă pentru a dilua substanţa acumulată în
stomac şi solicitaţi asistenţă medicală de
urgenţă.
- Dacă tonerul intră în contact cu ochii
dumneavoastră, clătiţi-i bine cu apă şi solicitaţi
asistenţă medicală.
- Dacă tonerul intră în contact cu pielea
dumneavoastră, spălaţi bine zona cu apă şi
săpun.
- Dacă inhalaţi toner, deplasaţi-vă într-o zonă cu
aer proaspăt şi luaţi legătura cu personalul
medical local.
Unitatea cilindrului
• Înainte de a începe instalarea unităţii cilindrului,
citiţi instrucţiunile de la pagina 13. După ce le-aţi
citit, deschideţi ambalajul de protecţie a unităţii
cilindrului. Unitatea cilindrului conţine un cilindru
fotosensibil. Expunerea acestuia la lumină poate
duce la deteriorarea cilindrului. După ce aţi
deschis ambalajul de protecţie:
4
• Copierea anumitor documente este ilegală.
În ţara dumneavoastră, copierea anumitor
documente poate fi ilegală. În astfel de cazuri de
încălcare a prevederilor legale, este posibil ca
persoanelor vinovate să li se aplice amenzi
şi/sau să fie pedepsite cu închisoarea.
Următoarele constituie exemple de materiale a
căror copiere poate fi considerată ilegală în ţara
dumneavoastră:
- Valută
- Bancnote şi cecuri
- Obligaţiuni bancare şi guvernamentale şi
efecte de comerţ
- Paşapoarte şi cărţi de identitate
- Materiale protejate prin legea drepturilor de
autor sau mărci comerciale, în cazul în care nu
există consimţământul proprietarului
- Timbre poştale şi alte instrumente negociabile
Această listă nu cuprinde toate exemplele
posibile şi se declină orice răspundere
privind exactitatea elementelor enumerate
sau caracterul lor complet. Pentru lămuriri,
adresaţi-vă consilierului juridic.
Notă:
• Instalaţi aparatul dumneavoastră în apropierea
unui spaţiu supravegheat pentru a împiedica
realizarea copiilor ilegale.
Informaţii importante
Informaţii referitoare la
depozitarea la deşeuri în
cazul posesorilor de
echipamente electrice şi
electronice uzate (persoane
fizice private)
Acest simbol de pe produse şi/sau documente
însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi
electronice uzate nu trebuie amestecate cu
deşeurile menajere generale.
În vederea tratării, recuperării şi reciclării
corespunzătoare, vă rugăm să duceţi aceste
produse la punctele de colectare indicate, unde vor
fi acceptate în mod gratuit. Ca alternativă, în unele
ţări, poate exista posibilitatea ca, la cumpărarea
unui produs nou echivalent, să returnaţi produsele
uzate furnizorului local.
Depozitarea în mod corect la deşeuri a acestui
produs va contribui la economisirea unor resurse
valoroase şi va împiedica producerea oricăror
potenţiale efecte negative asupra sănătăţii
oamenilor şi asupra mediului care, în caz contrar,
ar putea apărea ca urmare a manipulării
necorespunzătoare a deşeurilor. Pentru detalii
suplimentare referitoare la cel mai apropiat punct
de colectare indicat pentru aceste produse, vă
rugăm să contactaţi autoritatea locală din domeniu.
Pentru depozitarea necorespunzătoare a acestui tip
de deşeuri pot fi aplicate amenzi, în conformitate cu
legislaţia naţională.
Pentru utilizatorii persoane juridice din cadrul
Uniunii Europene
În cazul în care doriţi să depozitaţi la deşeuri
echipamentele electrice şi electronice, vă rugăm să
contactaţi distribuitorul sau furnizorul
dumneavoastră pentru a obţine informaţii
suplimentare în legătură cu acest aspect.
Informaţii referitoare la depozitarea deşeurilor
în ţări din afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil numai în ţările membre
ale Uniunii Europene. Dacă doriţi să depozitaţi la
deşeuri acest produs, vă rugăm să contactaţi
autorităţile locale din domeniu sau furnizorul şi să
solicitaţi informaţii privind metoda corectă de
depozitare la deşeuri.
5
Pentru atingerea parametrilor
maximi de funcţionare
Cartuşul de toner şi unitatea cilindrului
• Pentru atingerea parametrilor maximi de
funcţionare, se recomandă utilizarea de cartuşe
cu toner şi de unităţi cilindru Panasonic
autentice. Nu putem fi răspunzători pentru
problemele care pot fi provocate de un cartuş cu
toner sau de o unitate cilindru de altă marcă
decât Panasonic, respectiv:
- Deteriorări ale aparatului
- Calitate redusă a imprimării
- Funcţionare necorespunzătoare
• În cursul procesului de imprimare, căldura este
utilizată pentru a aplica toner pe suprafaţa
paginii. În consecinţă, este normal ca aparatul să
emane un miros în decursul imprimării şi imediat
după încheierea acesteia. Asiguraţi-vă că folosiţi
acest aparat într-un spaţiu cu o ventilaţie
corespunzătoare.
• Pentru a prelungi durata de utilizare a unităţii
cilindrului, aparatul nu trebuie niciodată oprit
imediat după imprimare. Lăsaţi aparatul pornit
cel puţin 30 de minute după imprimare.
• Nu acoperiţi fantele sau orificiile aparatului.
Verificaţi periodic orificiile de ventilaţie şi
îndepărtaţi orice acumulare de praf cu ajutorul
unui aspirator (1).
• Când înlocuiţi cartuşul cu toner sau unitatea
cilindrului, nu permiteţi ca praful, apa sau alte
lichide să intre în contact cu cilindrul. Acestea pot
afecta calitatea imprimării.
Electricitate statică
• Pentru a preveni deteriorările conectorilor de
interfaţă sau ale altor componente electrice din
interiorul aparatului provocate de electricitatea
statică, atingeţi o suprafaţă metalică cu
împământare înainte de a atinge componentele.
Mediul
• Ţineţi aparatul la distanţă de dispozitive
generatoare de zgomot electric, precum lămpile
fluorescente şi motoarele.
Informaţii importante
• Aparatul trebuie să fie ferit de praf, temperaturi
ridicate şi vibraţii.
• Aparatul nu trebuie expus la lumină solară
directă.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
• Când lăsaţi aparatul nefolosit pentru o lungă
perioadă de timp, deconectaţi-l de la sursa de
alimentare cu energie electrică.
• Aparatul trebuie ferit de surse de căldură precum
radiatoarele, maşini de gătit etc. Aparatul nu
trebuie aşezat în camere unde temperatura este
mai scăzută de 10°C sau mai ridicată de 32,5°C.
Se vor evita, de asemenea, subsolurile umede.
Hârtia pentru imprimare
• Depozitaţi hârtia nefolosită în ambalajul original,
într-un loc uscat şi răcoros. Dacă nu procedaţi
astfel, calitatea imprimării ar putea fi afectată.
Întreţinere de rutină
• Ştergeţi suprafaţa exterioară a aparatului cu o
lavetă moale. Nu folosiţi benzină, diluant sau
pulberi abrazive.
Mutarea aparatului
• Aparatul cântăreşte aproximativ 18 kg. Se
recomandă călduros ca aparatul să fie manipulat
de 2 oameni.
• Când mutaţi aparatul, aşezaţi mâinile pe zonele
de prindere laterale (1).
6
Cuprins
1. Introducere şi instalare
Accesorii
1.1 Accesorii incluse.......................................... 9
1.2 Informaţii despre accesorii ........................ 10
Localizarea butoanelor de comandă
1.3 Descrierea butoanelor ............................... 10
1.4 Vedere de ansamblu ................................ 11
Instalarea
1.5 Cartuşul cu toner şi unitatea cilindrului ..... 13
1.6 Tava pentru documente .............................15
1.7 Tava de ieşire.............................................15
1.8 Hârtia pentru imprimare............................. 16
1.9 Unitatea receptorului ................................. 19
2 Pregătire
Conexiunile şi configurarea
2.1 Conexiunile................................................ 21
2.2 Conectarea la reţea………………………...21
2.3 Modul de formare a numărului de telefon . 22
2.4. Selectarea modului de funcţionare (Fax/
Copiere/Scanare). ..................................... 23
Butonul Help (ajutor)
2.5 Funcţia Help (asistenţă). ........................... 23
Volumul
2.6 Reglarea volumului...................................... 24
Programarea iniţială
2.7 Data şi ora ................................................. 24
2.8 Logo-ul dumneavoastră............................. 25
2.9 Numărul dumneavoastră de fax ................ 27
3 Telefon
Formare automată a numărului de telefon
3.1 Stocarea în memorie a elementelor
pentru funcţia de apelare directă şi
agenda telefonică internă.......................... 29
3.2 Efectuarea unui apel telefonic folosind
funcţia de apelare directă sau agenda
telefonică internă ....................................... 30
4 Fax
Transmiterea faxurilor
4.1 Utilizarea acestui aparat ca fax ................. 30
4.2 Transmiterea manuală a unui fax.............. 30
4.3 Condiţii privind documentele ..................... 32
4.4 Transmiterea unui fax folosind funcţia
de apelare directă şi agenda telefonică
internă ....................................................... 33
4.5 Transmisia prin difuzare ............................ 34
Recepţionarea faxurilor
4.6 Recepţionarea automată a unui fax activarea funcţiei de răspuns automat ..... 36
4.7 Recepţionarea manuală a unui fax dezactivarea funcţiei de răspuns automat. 37
7
4.8 Utilizarea aparatului cu un robot telefonic..39
4.9 Interogarea faxurilor recepţionate
(preluarea unui fax de pe un alt aparat
de fax) ........................................................39
4.10 Sistemul de blocare a faxurilor
nedorite (împiedicarea recepţionării faxurilor
de la apelanţi inoportuni). ..........................40
5 Caller ID (identificare apelant)
Caller ID (identificare apelant)
5.1 Serviciul Caller ID (identificarea
apelantului) ...............................................41
5.2 Vizualizarea şi apelarea numărului
apelant utilizând informaţiile despre
apelant. ......................................................42
5.3 Stocarea informaţiilor despre apelant în
funcţia de apelare directă şi agenda
telefonică internă........................................43
6 Semnal de apel distinct
Semnal de apel distinct
6.1 Serviciul de Semnal de apel distinct
oferit de furnizorul dumneavoastră de
servicii de telefonie ...................................44
6.2 Utilizarea a două sau mai multe numere
de telefon pe o singură linie telefonică ......44
6.3 Utilizarea a trei sau mai multe numere de
telefon pe o singură linie telefonică ...........44
6.4 Programarea tipului de semnal de apel
alocat faxului ...... .......................................45
7. Copiere
Copiere
7.1 Utilizarea aparatului ca un copiator ...........46
7.2 Realizarea unei copii..................................46
7.3 Alte funcţii de copiere.................................48
8 Program Multi-Function Station
Configurare
8.1 Conectarea la un calculator .......................50
8.2 Instalarea programului Multi-Function
Station ........................................................50
8.3 Iniţierea programului Multi-Function
Station ........................................................52
Imprimarea
8.4 Utilizarea acestui aparat ca imprimantă ....52
Scanare
8.5 Utilizarea acestui aparat ca scaner............55
Controlul de la distanţă
8.6 Operarea acestui aparat de la
calculatorul dumneavoastră.......................56
Programul PC Fax
8.7 Transmiterea/recepţionarea faxurilor
folosind programul Multi-Function
Station .......................................................57
Cuprins
8.8 Confirmarea stării aparatului .................... 58
8.9 Alte informaţii ............................................ 58
9. Funcţii programabile
Sumarul funcţiilor
9.1 Programarea ............................................. 60
9.2 Tabelul de comenzi directe ...................... 61
9.3 Funcţiile de bază ....................................... 64
9.4 Funcţiile de fax .......................................... 66
9.5. Funcţiile de copiere ................................... 70
9.6 Funcţiile de scanare .................................. 71
9.7 Funcţii LAN ................................................ 71
10. Funcţia Help (asistenţă)
Mesajele de eroare
10.1 Mesaje de eroare – rapoarte ..................... 72
10.2 Mesaje de eroare – afişaj .......................... 73
Detectarea şi remedierea defecţiunilor
10.3 Când o funcţie nu poate fi utilizată,
verificaţi aici .............................................. 76
Înlocuirea componentelor
10.4 Înlocuirea cartuşului cu toner şi a unităţii
cilindrului ........................................ ...........82
Blocarea hârtiei
10.5 Blocarea hârtiei pentru imprimare ............. 85
10.6 Blocarea documentelor – (Alimentatorul
automat de documente). ........................... 89
Curăţarea
10.7 Curăţarea ecranelor şi plăcii albe ............. 90
10.8 Curăţarea rolelor alimentatorului de
documente............................ .....................93
11. Informaţii generale
Rapoarte tipărite
11.1 Liste şi rapoarte de referinţă...................... 95
Specificaţii
11.2 Specificaţii.................................................. 96
Drepturi de autor
11.3 Informaţii referitoare la drepturile de autor
şi licenţe ................................................... 99
12. Index
12.1 Index........................................................ 103
8
1. Introducere şi instalare
1.1 Accesorii incluse
Nr.
Element
Cantitate
Note
1
Cablu de alimentare
1
--------
2
Cablu telefonic
1
--------
3
Receptor
1
--------
4
Cordon pentru receptor
1
--------
5
Suport pentru receptor
1
--------
6
Tavă de ieşire
3
--------
7
Tavă pentru documente
1
--------
8
Unitate cilindru
1
Vezi pagina 98.
9
Cartuş toner
(Cartuş toner starter)
1
tipăreşte circa 800 de pagini A4 cu o zonă de imagine
de 5% (pagina 97).
10
Instrucţiuni de utilizare
1
--------
11
Ghid de instalare rapidă
1
--------
12
CD-ROM
1
Vezi pagina 50.
13
Foaie cu etichetă pentru tavă
1
Ataşaţi la tava de ieşire (pagina 15)
Notă:
• Dacă un element lipseşte sau este deteriorat, contactaţi furnizorul de la care aţi achiziţionat aparatul.
• Păstraţi cutia de carton originală şi materialele de ambalare pentru expedieri şi transportări ulterioare ale
aparatului.
9
1. Introducere şi instalare
1.2 Informaţii despre
accesorii
Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a
aparatului, recomandăm utilizarea unui cartuş cu
toner şi a unei unităţi cilindru marca Panasonic.
Pentru specificaţii, vezi pagina 97.
1.2.1 Accesorii disponibile
-
Cartuş cu toner de rezervă*1 (KX-FA85E /
sau KX-FA85X)
Unitate cilindru de rezervă (KX-FA86E sau
KX-FA86X)
Tavă de alimentare mai joasă, opţională
(KX-FA101E)
Placă LAN opţională (KX-FA102E)
1.3 Descrierea butoanelor
• Ţineţi deschisă pagina interioară a copertei din
faţă pentru a vedea amplasarea butoanelor.
1 Taste pentru posturi
• Pentru a utiliza funcţia de apelare directă
(pag. 28, 33).
2 [BROADCAST] (difuzare)
• Pentru a transmite un document la mai mulţi
destinatari (pag. 34, 35).
3 [CALLER ID] (identificare apelant)
• Pentru a utiliza serviciul Caller ID (pag. 42,
43)
• Pentru a modifica afişajul informaţiilor despre
apelant (pag. 42).
4 [HELP] (asistenţă)
• Pentru a imprima informaţii utile în vederea
unei consultări rapide (pag. 23).
5 [PAPER TRAY] (tavă pentru hârtie)
[DIRECTORY] (agendă telefonică)
• Pentru a selecta o tavă de alimentare şi o
dimensiune a hârtiei pentru copiere (pag.
47).
• Pentru a iniţia agenda telefonică internă
(pag. 29, 35).
6 [CONTRAST]
• Pentru a selecta un anumit nivel de contrast
(pag. 31, 46).
7 [RESOLUTION] (rezoluţie)
• Pentru a selecta o rezoluţie (pag. 30, 46).
8 [ZOOM] (redimensionare) [QUICK SCAN]
(scanare rapidă)
• Pentru a mări sau micşora un document la
copiere (pag. 48).
• Pentru a stoca în memorie un document
scanat şi a-l transmite ulterior (pag. 31).
9 [MENU] (meniu)
• Pentru a iniţia sau încheia programarea.
10 [CLEAR] (ştergere)
• Pentru a şterge un caracter din nume şi
numere de telefon (pagina 26).
• Pentru a reveni la un pas anterior în timpul
utilizării.
11 [SORT] (colaţionare)
• Pentru a colaţiona copii multiple (pag. 48).
12 [MANUAL BROAD] (difuzare manuală)
• Pentru a transmite manual un document la
mai mulţi destinatari (pag. 34, 35).
13 [FAX AUTO ANSWER] (răspuns automat la
fax)
10
1. Introducere şi instalare
• Pentru a activa/dezactiva funcţia de răspuns
automat (pagina 36).
14 [LOWER] (mai jos)
• Pentru a selecta posturile 10-18 pentru
funcţia de apelare directă (pag. 28, 33)
•
1.4 Vedere de ansamblu
1.4.1 Vedere din faţă
15 [FAX]
• Pentru a comuta la modul Fax (pag. 23, 30).
16 [COPY] (copiere)
• Pentru a comuta la modul Copiere (pag. 23,
46).
17 [SET] (setare)
• Pentru a stoca în memorie o setare în timpul
programării.
18 [SCAN] (scanare)
• Pentru a comuta la modul de scanare (pag.
23, 56).
19 Tasta de navigare
• Pentru a regla volumul (pag. 24).
• Pentru a căuta un element stocat în memorie
(pag. 33).
• Pentru a selecta, în timpul programării, funcţii
sau setări de funcţii (pag. 60)
20 [TONE] (ton)
• Pentru a comuta temporar de la puls la ton
pe durata apelării sau când linia
dumneavoastră dispune de serviciul de
formare în puls (linie analogică).
21 [REDIAL/PAUSE] (reapelare/pauză)
• Pentru a reapela ultimul număr format. Dacă
linia este ocupată atunci când apelaţi un
număr de telefon folosind butonul
[MONITOR], aparatul va reapela automat
numărul de maxim 5 ori.
• Pentru a introduce o pauză în timpul formării
numărului de telefon.
22 [FLASH]
• Pentru a accesa servicii telefonice speciale
sau pentru transferul apelurilor de la
numerele de interior.
23 [MONITOR]
• Pentru a iniţia formarea numărului de telefon.
Când apăsaţi pe butonul [MONITOR] în timp
ce recepţionaţi un apel telefonic, veţi putea
să vă auziţi interlocutorul fără ca acesta să
vă audă pe dumneavoastră.
24 [START]
• Pentru a începe transmiterea sau
recepţionarea unui fax.
• Pentru a copia un document (pag. 46).
• Pentru a scana un document (pag. 56).
25 [STOP]
• Pentru a opri o operaţie sau o sesiune de
programare.
11
1 Capac ADF (Alimentator Automat de
Documente - Auto Document Feeder)
2 Ghidaje documente
3 Tavă pentru documente
4 Capac document
5 Capac superior
6 Indicator nivel hârtie
7 Tavă alimentare hârtie
8 Intrare document
9 Ieşire document
10 Clapă de deblocare capac
11 Ieşire hârtie pentru imprimare
12 Tavă de ieşire
1. Introducere şi instalare
1.4.2 Vedere din spate
1 Buton conectare/deconectare la/de la sursa
de curent electric
2
3
4
5
6
Conector interfaţă USB
Ghidaje hârtie pentru imprimare
Tavă de alimentare multifuncţională
Jack de alimentare
Conector placă LAN (Opţional) / jack
conexiune LAN (cablu 10Base-T/100BaseTX)
7 Jack linie telefonică
8 Jack telefonic extern
9 Difuzor
10 Unitate receptor
Îndepărtarea benzii adezive utilizate la transport
Deschideţi prin tragere tava de alimentare cu hârtie
(1) , apoi îndepărtaţi banda adezivă utilizată la
transport (2), suportul (3) şi hârtia (4).
12
1. Introducere şi instalare
3 Aşezaţi cartuşul cu toner (1) în unitatea
1.5 Cartuşul cu toner şi
unitatea cilindrului
cilindrului (2).
Cartuşul cu toner inclus este un cartuş pentru
început. Acesta va tipări aproximativ 800 de pagini
A4 cu un procent de suprafaţă ocupată de imagini
de 5% (pagina 97).
• Pentru a înlocui cartuşul cu toner şi unitatea
cilindrului, vezi pagina 82.
Atenţie:
• Citiţi următoarele instrucţiuni înainte de a
începe instalarea. După ce le-aţi citit,
deschideţi recipientul de protecţie al
tamburului. Acesta conţine un tambur
fotosensibil. Expunerea la lumină a
tamburului poate duce la deteriorarea
acestuia. După ce aţi deschis recipientul de
protecţie:
- Nu expuneţi la lumină tamburul timp de
peste 5 minute.
- Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa de
culoare neagră a tamburului.
- Nu aşezaţi tamburul în praf sau murdărie,
respectiv într-o zonă cu grad ridicat de
umiditate.
- Nu expuneţi tamburul la lumină solară
directă.
• Nu lăsaţi cartuşul cu toner mult timp afară din
recipientul de protecţie. Aceasta va determina
scăderea duratei de viaţă a tonerului.
4 Apăsaţi ferm în jos cartuşul cu toner pentru a-l
fixa pe poziţie.
5 Rotiţi ferm cele două clapete de culoare verde
(1) de pe cartuşul cu toner.
1 Înainte de a deschide recipientul de protecţie al
unui cartuş cu toner nou, scuturaţi-l pe verticală
de mai mult de 5 ori.
6 Verificaţi ca triunghiurile (1) să se potrivească,
pentru a instala corect cartuşul cu toner.
2 Scoateţi cartuşul cu toner şi unitatea cilindrului
din ambalajele de protecţie.
• Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa neagră a
unităţii cilindrului (1).
13
1. Introducere şi instalare
7 Ridicaţi clapa de deblocare a capacului superior
(1) şi deschideţi capacul superior (2).
Important:
• Înainte de a deschide capacul, închideţi
• Verificaţi ca triunghiurile (2) să se potrivească,
pentru a instala corect cartuşul cu toner şi
unitatea cilindrului.
tava de alimentare multi-funcţională (3).
9 Închideţi capacul superior ţinând apăsată clapa
de deblocare a capacului superior (1).Apoi
apăsaţi în centrul marginii din dreapta până se
blochează.
• Dacă ecranului inferior (g) este murdar,
curăţaţi-l cu o lavetă moale şi uscată.
Atenţie:
• Pentru a preveni vătămările corporale,
aveţi grijă să nu puneţi mâinile sub
capacul superior.
8 Instalaţi unitatea cilindrului şi cartuşul cu toner
(1) ţinând de clemele de fixare.
Funcţie de economisire a tonerului
Dacă doriţi să reduceţi consumul de toner, activaţi
setarea de economisire a tonerului (funcţia #482 de
la pagina 66). Cartuşul cu toner îşi va prelungi
durata de viaţă cu aproximativ 40%. Această
funcţie poate reduce calitatea imprimării.
14
1. Introducere şi instalare
1.6 Tava cu hârtie şi capacul
tăvii cu hârtie
Introduceţi tava pentru documente (1) în fanta (2)
de pe aparat.
1.7 Tava de ieşire
Acest aparat include 3 tăvi de ieşire. Ca setare
prestabilită, hârtia imprimată este depozitată în
teanc pe tava de ieşire după cum urmează:
- Tava de ieşire de sus („#1”): Document
imprimat utilizând un calculator şi documentul
copiat.
- Tava de ieşire de jos („#3”): Documente
recepţionate prin fax.
• Puteţi modifica setările tăvii de ieşire pentru
operaţiile prin fax (funcţia #441 de la pagina 69)
şi pentru copiere (funcţia #466 de la pagina 70).
Puteţi de asemenea selecta tava de ieşire din
mijloc („#2”). Pentru a schimba tava de ieşire de
la calculator, setaţi proprietăţile imprimantei.
Pentru detalii, vezi paginile 53, 59.
1.7.1 Ataşarea etichetei pe tavă
Ataşaţi eticheta pentru tavă (1) pe tava de
ieşire (2).
• Eticheta 1 pe tava de ieşire de sus („#1”)
• Eticheta 2 pe tava de ieşire din mijloc („#2)
• Eticheta 3 pe tava de ieşire de jos („#3”)
Notă:
• În locul etichetelor 1, 2, 3, puteţi de asemenea
ataşa alte etichete pentru tipărire, copiere sau
fax, în funcţie de utilizare. Pentru o etichetă
necompletată, acest lucru este convenabil dacă
este instalată placa LAN. Puteţi scrie numele
utilizatorului pe eticheta necompletată şi este
ataşată pe tava de ieşire selectată.
15
1. Introducere şi instalare
1.7.2 Instalarea tăvii de ieşire
Introduceţi tava de ieşire (1) în fante (2), apoi
apăsaţi tava în jos până când aceasta se
blochează pe poziţie
• Repetaţi acest pas pentru a instala alte tăvi de
ieşire.
1.8 Hârtia pentru imprimare
1.8.1 Utilizarea tăvii de alimentare cu
hârtie
Se poate utiliza hârtie pentru imprimare format A4
sau scrisoare.
Tava de alimentare cu hârtie are o capacitate de:
- Până la 250 de coli cu densitate de la 60 până
la 75 g/m2.
- Până la 230 de coli cu densitate de 80 g/m2.
- Până la 200 de coli cu densitate de 90 g/m2.
• Pentru informaţii referitoare la hârtia pentru
imprimare, vă rugăm să consultaţi pagina 97.
• Setarea prestabilită a aparatului este pentru
imprimare pe hârtie format A4. Dacă doriţi să
folosiţi hârtie format Letter, modificaţi
setarea:
- utilizând [PAPER TRAY] (tava de hârtie) în
modul de copiere (pagina 47).
- în funcţia #380 ( pagina 65).
1 Trageţi complet afară tava de alimentare cu
hârtie (1).
• Asiguraţi-vă că numărul de pe etichetă şi poziţia
tăvii se potrivesc.
2 Apucaţi cu două degete marginea din faţă a
ghidajului hârtiei pentru imprimare (1), apoi
glisaţi-l pentru a-l potrivi la marcajul pentru
formatul de hârtie.
Apucaţi cu două degete ambele ghidaje ale
hârtiei pentru imprimare (2), apoi glisaţi-le la
lăţimea maximă.
Notă:
• Nu aşezaţi aparatul într-un loc în care tava de
ieşire poate fi lovită cu uşurinţă.
• Tava de ieşire de sus are o capacitate de
aproximativ 100 de coli de hârtie imprimată.
• Tava de ieşire de jos are o capacitate de
aproximativ 50 de coli de hârtie imprimată.
Scoateţi hârtiile imprimate din tavă înainte ca
aceasta să se umple
16
1. Introducere şi instalare
3 Înainte de a introduce un teanc de hârtie,
răsfiraţi colile pentru a preveni blocajele de
hârtie.
6 Introduceţi tava de alimentare cu hârtie în
aparat.
4 Introduceţi hârtia cu faţa de imprimat în sus (1).
Important:
• Dacă plăcuţa (2) este ridicată, împingeţi-o
şi blocaţi-o pe poziţie în tava de
alimentare cu hârtie.
Notă:
• Dacă hârtia nu este corect introdusă în tavă,
reglaţi din nou ghidajele pentru hârtie, în caz
contrar pot apărea blocaje de hârtie.
• Dacă tava de alimentare cu hârtie nu se închide,
există posibilitatea ca plăcuţa din tava de
alimentare cu hârtie să fie ridicată.
Împingeţi în jos plăcuţa şi asiguraţi-vă că hârtia
din tava de alimentare cu hârtie este aşezată pe
o suprafaţă plană.
Pentru a trage complet tava de alimentare cu hârtie
Trageţi tava de alimentare cu hârtie (1) până se
blocheză în poziţie, apoi trageţi-l complet în afară,
ridicând partea din faţă a tăvii.
• Asiguraţi-vă că ghidajele hârtiei pentru
imprimare (1) sunt aliniate la marcajul pentru
formatul de hârtie şi hârtia pentru imprimare
este sub marcajul limitei pentru hârtie (2).
Hârtia nu trebuie să depăşească elementele
limitatoare (3).
5 Reglaţi lăţimea la dimensiunea hârtiei pentru
imprimare, glisând partea din faţă a ghidajelor
(1).
• Asiguraţi-vă că hârtia pentru imprimare se
încadrează sub marcajul limită pentru hârtie
(2) şi hârtia nu trebuie să depăşească limitele
de siguranţă (3).
17
• Pentru a introduce tava de alimentare cu hârtie
Introduceţi tava de alimentare pentru hârtie (1)
în aparat, ridicând partea din faţă a tăvii. Apoi
trageţi-o complet afară din aparat.
1. Introducere şi instalare
Utilizând tava de alimentare opţională
Puteţi adăuga tava de alimentare opţională (Model
Nr. KX-FA101E). Vezi pagina 10 pentru informaţii
despre accesorii.
Poate fi utilizată hârtie de format A4, tip scrisoare
sau legal.
Tava de alimentare cu hârtie are o capacitate de:
- Până la 500 de coli cu densitate de la 60 până
la 75 g/m2.
- Până la 460 de coli cu densitate de 80 g/m2.
- Până la 400 de coli cu densitate de 90 g/m2.
• Setarea prestabilită a aparatului este pentru
imprimare pe hârtie format A4. Dacă doriţi să
folosiţi hârtie format scrisoare, modificaţi
setarea:
- utilizând [PAPER TRAY] (tava de hârtie) în
modul de copiere (pagina 47).
- în funcţia #382 ( pagina 65).
Important:
• Înainte de a începe instalarea tăvii de
alimentare opţionale , asiguraţi-vă că aparatul
nu este conectat la sursa de energie electrică.
Pentru detalii suplimentare privind instalarea,
vă rugăm să consultaţi ghidul de instalare
pentru tava de alimentare opţională.
• După instalare, puteţi selecta tava de
alimentare opţională pentru fax şi copiere.
- setare a tăvii de alimentare pentru fax
(funcţia #440 de la pagina 68)
- setare a tăvii de alimentare pentru copiere
(funcţia #460 de la pagina 70)
• Pentru a utiliza tava de alimentare opţională
cu calculatorul dumneavoastră, trebuie să
modificaţi proprietăţile imprimantei. Pentru
detalii, vezi pagina 58.
La tava de alimentare cu hârtie/ tava opţională
de alimentare, fiţi atenţi să:
• Nu scăpaţi tava de alimentare.
18
1.8.2 Utilizarea tăvii de alimentare
multi-funcţionale
Poate fi utilizată hârtie de format A4, tip scrisoare
sau legal.
Tava de alimentare multi-funcţională are o
capacitate de:
- Până la 30 de coli cu densitate de la 60 până la
75 g/m2.
- Până la 30 de coli cu densitate de 80 g/m2.
- Până la 25 de coli cu densitate de 90 g/m2.
• Pentru informaţii privind hârtia pentru imprimare,
vă rugăm să consultaţi pagina 97.
• Setarea prestabilită a aparatului este pentru
imprimare pe hârtie format A4. Dacă doriţi să
folosiţi hârtie format scrisoare sau legal,
modificaţi setarea:
- utilizând [PAPER TRAY] (tava de hârtie) în
modul de copiere (pagina 47).
- în funcţia #381 ( pagina 65).
• Puteţi de asemenea tipări coli transparente,
etichete şi plicuri (pagina 52).
1 Trageţi şi deschideţi tava de alimentare multi-
funcţională (1), apoi ridicaţi uşor extensia (2)
până se aude un „clic” declanşat de fixarea în
poziţie.
• Asiguraţi-vă că linia de pe etichetă se
potriveşte cu marginea aparatului.
Corect
Incorect
1. Introducere şi instalare
2 Înainte de introduce un teanc de hârtie, răsfiraţi
colile pentru a preveni blocajele de hârtie.
1.8.3 Verificarea cantităţii de hârtie
pentru imprimare rămasă
Indicatorul nivelului de hârtie (verde) vă va permite
să verificaţi cantitatea de hârtie rămasă.
• Tava pentru hârtie este goală (1).
• Tava pentru hârtie este plină (2).
3 Introduceţi hârtia cu partea de imprimat în jos
(1) .
1.9 Unitatea receptorului
4 Reglaţi lăţimea ghidajelor (1) la formatul hârtiei
pentru imprimare.
1 Conectaţi firul (1) pentru receptor la receptor şi
la suportul pentru receptor.
2 Conectaţi conectorul receptorului (1) la jack-ul
de conectare al receptorului la aparat (2).
• Hârtia nu trebuie să depăşească marcajele (2).
• Dacă hârtia nu este corect introdusă în tavă,
reglaţi din nou ghidajele pentru hârtie, în caz
contrar pot apărea blocaje de hârtie.
19
1. Introducere şi instalare
3 Introduceţi clema de fixare (1) în fanta (2) din
aparat şi introduceţi marginea (3) suportului de
receptor în canalul din partea inferioară a
difuzorului f.
•
Asiguraţi-vă că triunghiurile se potrivesc
(1) pentru a instala corect unitatea
receptorului .
Pentru a îndepărta unitatea receptorului
1. Trageţi uşor în faţă unitatea receptorului (1),
apoi scoateţi marginea suportului de receptor
ridicând unitatea receptorului în direcţia
indicată de săgeată (2).
20
2. Scoateţi clema de fixare (1) din fanta (2) din
aparat şi deconectaţi conectorul receptorului
(3).
2. Pregătire
• Dacă folosiţi aparatul împreună cu un
2.1 Conexiunile
Atenţie:
• Când utilizaţi acest produs, fişă de alimentare
calculator, iar furnizorul dumneavoastră de
servicii Internet vă recomandă să instalaţi un
filtru g, vă rugăm să îl conectaţi conform
indicaţiilor de mai jos.
trebuie să se găsească în apropierea acestuia
şi să fie uşor accesibilă.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic inclus
în acest aparat.
• Nu prelungiţi cablul telefonic.
1 Cablul telefonic
• Conectaţi-l la un jack de linie telefonică
individuală.
2 Cablul de alimentare
• Conectaţi-l la fişa de alimentare (220 - 240 V,
50/60 Hz).
3 Jack-ul [EXT]
• Puteţi conecta un robot telefonic sau un
telefon de interior. Demontaţi elementul de
blocare, dacă acesta este montat.
f Robot telefonic (nu este inclus la livrare)
Notă:
• Pentru evitarea defecţiunilor, nu aşezaţi
aparatul în apropierea unor echipamente,
precum televizoare sau difuzoare, care
generează un câmp magnetic puternic.
• Dacă la aceeaşi linie telefonică este conectat
un alt dispozitiv, acest aparat poate perturba
funcţionarea în reţea a dispozitivului.
21
2.2 Conectarea la sursa de
energie
Setaţi comutatorul de alimentare la sursa de
energie pe poziţia ON (1).
2. Pregătire
Notă:
•
Când utilizaţi aparatul în mod corect, după
conectarea la sursa de energie sau după
ce nu aţi utilizat aparatul o perioadă
îndelungată, lampa scanner-ului (2) va
lumina intermitent o perioadă scurtă de
timp. Scanner-ul se va mişca instantaneu.
Acest lucru este normal pentru aparat.
După aceea, lampa scanner-ului va
rămâne aprinsă (ON) (perioada prestabilită
este de aproximativ 15 minute, funcţia #403
de la pagina 65).
2.3 Modul de formare a
numărului de telefon
Dacă nu puteţi forma numărul de telefon (pagina
30), modificaţi această setare în funcţie de serviciul
dumneavoastră de telefonie.
1 Apăsaţi pe [MENU].
2 Apăsaţi pe [#], apoi pe [1][2][0].
3 Apăsaţi pe [1] sau pe [2] pentru a selecta
setarea dorită.
[1] „PULSE” : Pentru serviciu de formare în
puls.
[2] „TONE” (setare prestabilită): Pentru
serviciu de formare în ton.
4 Apăsaţi pe [SET].
5 Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi din acest mod.
22
2. Pregătire
2.4
Selectarea modului de
funcţionare (Fax/
Copiere/ Scanare)
Acest aparat dispune de trei moduri de funcţionare.
Puteţi selecta modul dorit prin apăsarea unuia
dintre următoarele butoane.
- [COPY]: Selectaţi acest mod când utilizaţi
aparatul ca un copiator (pagina 46).
- [FAX]: Selectaţi acest mod când utilizaţi
aparatul ca fax (pagina 30).
- [SCAN]: Selectaţi acest mod când utilizaţi
aparatul ca scaner pentru computer (pagina
56).
Notă:
• Modul de funcţionare prestabilit este modul de
copiere.
Puteţi modifica modul de funcţionare prestabilit
(funcţia #463 de la pagina 65) şi
temporizatorul înainte de a reveni la modul de
funcţionare prestabilit (funcţia #464 de la
pagina 65).
2.5 Funcţia Help (asistenţă)
Aparatul conţine informaţii utile care pot fi
imprimate pentru consultare rapidă.
- „BASIC SETTINGS” (setări de bază):
Modul de setare a datei, orei, logo-ului şi
numărului dumneavoastră de fax.
- „FEATURE LIST” (listă de funcţii):
Modul de programare a funcţiilor.
- „DIRECTORY” (agendă telefonică):
Modul de stocare a numelor şi a numerelor în
agenda telefonică, precum şi modul de formare
a acestora.
- „FAX RECEIVING” (recepţionare fax):
Asistenţă în materie de probleme la
recepţionarea faxurilor.
- „COPIER” (copiator):
Modul de utilizare a funcţiei de copiator.
- „REPORTS” (rapoarte):
Lista rapoartelor disponibile.
- „CALLER ID” (identificare apelant):
Modul de utilizare a funcţiilor de identificare a
apelantului.
1 Apăsaţi pe [HELP].
2 Apăsaţi de mai multe ori pe [◄] sau [►] pentru
a afişa elementul dorit.
3 Apăsaţi pe [SET].
• Elementul selectat va fi imprimat.
23
2. Pregătire
2.6 Reglarea volumului
2.7 Data şi ora
Înainte de reglarea volumului, setaţi modul de
funcţionare la modul Fax (pagina 30) sau la modul
Copiere (pagina 46).
Trebuie să setaţi data şi ora.
Volumul soneriei
Când aparatul este inactiv, apăsaţi pe [▼] sau pe
[▲].
1 Apăsaţi pe [MENU].
• Dacă în fanta de intrare a documentelor se
găsesc documente, nu puteţi regla volumul.
Verificaţi ca în fanta de intrare a documentelor
să nu se afle documente.
2 Apăsaţi pe [#] şi apoi pe [1][0][1].
3 Apăsaţi pe [SET].
Pentru a dezactiva soneria
1. Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] pentru a afişa
„RINGER OFF= OK?”
(soneria va fi
dezactivată - de acord?)
2. Apăsaţi pe [SET].
• Când se recepţionează un apel, aparatul nu
va suna şi va afişa mesajul „INCOMING
CALL” (apel primit).
• Pe afişaj va apărea cursorul ( ).
4 Introduceţi luna/data/anul curent selectând câte
două cifre pentru fiecare.
Exemplu: August 10, 2006
Apăsaţi pe [0][8][1][0][0][6].
• Pentru a reactiva soneria, apăsaţi pe [▲].
Tipul de sonerie
• Puteţi selecta unul dintre cele trei tipuri de
sonerie (funcţia #161 de la pagina 64).
Volumul monitorului
În timp ce utilizaţi monitorul, apăsaţi pe
[▼] sau pe [▲]
5 Introduceţi ora curentă/minutul curent selectând
câte două cifre pentru fiecare. Apăsaţi pe
butonul [ ] pentru a selecta „AM” sau „PM” .
Exemplu: 3:15PM (numai pentru sistem de
introducere a orei cu 12 unităţi)
1. Apăsaţi pe [0][3][1][5].
2. Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [ ]
pentru a afişa „PM” .
6 Apăsaţi pe [SET].
7 Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi.
Notă:
• Aparatul de fax al apelatului va imprima data
şi ora în partea de sus a fiecărei pagini pe
care o transmiteţi, în funcţie de data şi ora
setate pe
aparatul dumneavoastră.
24
2. Pregătire
• Precizia ceasului este de aproximativ ± 60 de
secunde pe lună.
• După setarea datei şi orei, dacă unitatea este
în modul Copiere, comutaţi pe modul Fax
apăsând pe butonul [FAX]. Puteţi verifica pe
afişaj setarea datei şi a orei.
2.8
Logo-ul dumneavoastră
Logo-ul poate fi numele dumneavoastră sau
numele companiei dumneavoastră.
Pentru a corecta o greşeală
Apăsaţi pe butonul [◄] sau pe butonul [►] pentru a
deplasa cursorul la numărul incorect şi faceţi
corectura.
Dacă v-aţi abonat la serviciul Caller ID
(identificarea apelantului)
Data şi ora vor fi setate automat, în funcţie de
informaţia despre apelant recepţionată.
•
Dacă ora nu a fost setată în prealabil,
funcţia Caller ID (identificare apelant) nu va
modifica ora.
1 Apăsaţi pe [MENU].
2 Apăsaţi pe tasta [#], apoi pe [1][0][2].
3 Apăsaţi pe [SET].
• Pe afişaj va apărea cursorul ( ).
4 Introduceţi logo-ul dumneavoastră, de maxim
30 de caractere. Pentru detalii, consultaţi
următorul tabel cu caractere.
5 Apăsaţi pe [SET].
6 Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi.
Notă:
• Logo-ul dumneavoastră va fi imprimat în partea
de sus a fiecărei pagini transmise de la aparatul
dumneavoastră.
Pentru a selecta caractere de la tastatură
25
Tastă numerică
Caractere
[1]
1 [ ] { } + - / =
, . _ ` : ; ? |
[2]
A B C a b c 2
[3]
D E F d e f 3
[4]
G H I g h i 4
[5]
J K L j k l 5
2. Pregătire
Tastă numerică
Caractere
[6]
M N O m n o 6
[7]
P Q R S p q r s 7
[8]
T U V t u v 8
[9]
W X Y Z w x y z 9
[0]
0 ( ) < > ! " # $
% & ¥ * @ ^ ' →
[#]
Pentru a înlocui majusculele
cu minusculele şi invers.
[FLASH]
Cratimă
[ZOOM]/
[QUICK SCAN]
Pentru a introduce un spaţiu.
[CLEAR]
Pentru a şterge o cifră
Notă:
• Pentru a introduce un alt caracter care este
localizat pe aceeaşi tastă de apelare, apăsaţi pe
butonul [►] pentru a deplasa cursorul la
următorul spaţiu.
Pentru a introduce logo-ul dumneavoastră
Exemplu: „BILL”
1. Apăsaţi pe tasta [2] de două ori.
2. Apăsaţi pe tasta [4] de trei ori.
3. Apăsaţi pe tasta [5] de trei ori.
4. Pentru a deplasa cursorul la următorul spaţiu,
apăsaţi pe tasta [►] şi apăsaţi pe tasta [5] de
trei ori.
Pentru a trece de la majuscule la minuscule şi
invers
Apăsarea pe tasta [#] va modifica introducerea de
majuscule în introducere de majuscule şi invers.
1. Apăsaţi pe tasta [2] de două ori.
2. Apăsaţi pe tasta [4] de trei ori.
3. Apăsaţi pe tasta [#].
26
4. Apăsaţi pe tasta [5] de trei ori.
Pentru a corecta o greşeală
Apăsaţi pe butonul [◄] sau pe butonul [►] pentru a
deplasa cursorul la caracterul incorect şi efectuaţi
corectura.
Pentru a şterge un caracter
Apăsaţi pe butonul [◄] sau pe butonul [►] pentru a
muta cursorul la caracterul pe care doriţi să-l
ştergeţi şi apăsaţi pe butonul [CLEAR].
• Pentru a şterge toate caracterele, apăsaţi şi ţineţi
apăsat pe butonul [CLEAR].
Pentru a introduce un caracter
1. Apăsaţi pe butonul [◄] sau pe butonul [►]
pentru a muta cursorul la poziţia din dreapta
locului unde doriţi să inseraţi caracterul.
2. Apăsaţi pe butonul [ZOOM] pentru a insera un
spaţiu şi introduceţi caracterul.
Pentru a selecta caracterele utilizând butoanele
[▼] sau [▲]
În loc să apăsaţi tastele de apelare, puteţi selecta
caracterele prin intermediul butoanelor [▼] sau
[▲].
1. Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▼] pentru
a afişa caracterul dorit. Caracterele vor fi
afişate în următoarea ordine:
c Majuscule
d Numere
e Simboluri
f Minuscule
• Dacă apăsaţi pe butonul [▲], ordinea va fi
inversată.
2. Apăsaţi pe butonul [►] pentru a introduce
caracterul.
3. Reveniţi la pasul 1 pentru a introduce
caracterul următor.
2. Pregătire
2.9 Numărul dumneavoastră
de fax
1 Apăsaţi pe [MENU].
2 Apăsaţi pe tasta [#], apoi pe tastele [1][0][3].
3 Apăsaţi pe [SET].
• Pe afişaj va apărea cursorul ( ).
4 Introduceţi numărul dumneavoastră de fax, de
până la 20 de cifre.
Exemplu:
• Pentru a introduce semnul „+” , apăsaţi pe
tasta [ ].
• Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi pe tasta
[#].
• Pentru a introduce o cratimă, apăsaţi pe
[FLASH].
5 Apăsaţi pe [SET].
6 Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi.
Notă:
• Numărul dumneavoastră de fax va fi imprimat pe
partea de sus a fiecărei pagini transmise de la
aparatul dumneavoastră.
Pentru a corecta o greşeală
Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a deplasa
cursorul la numărul incorect, după care efectuaţi
corectura.
27
Pentru a şterge un număr
Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a muta cursorul
la numărul pe care doriţi să-l ştergeţi şi apăsaţi pe
butonul [CLEAR].
• Pentru a şterge toate numerele, apăsaţi şi ţineţi
apăsat pe butonul [CLEAR].
3. Telefon
Sugestii utile:
3.1 Stocarea în memorie a
elementelor pentru
funcţia de apelare directă
şi agenda telefonică
internă
Pentru accesul rapid la numere formate frecvent,
aparatul oferă agenda aferentă funcţiei de apelare
directă (18 elemente) şi agenda telefonică internă
(300 de elemente).
• Tastele posturilor de la 1 la 3 se pot folosi
alternativ ca taste de difuzare (pagina 34).
• Asiguraţi-vă că indicatorul luminos [FAX] este
aprins.
Taste pentru posturi
• Puteţi confirma elementele stocate în
memorie prin imprimarea listei cu numere
de telefon (pagina 95).
Notă:
• O cratimă sau un spaţiu introdus într-un număr
de telefon echivalează cu două cifre.
Pentru a corecta o greşeală
Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a deplasa
cursorul la caracterul/numărul incorect şi apoi
efectuaţi corectura.
Pentru a şterge un caracter/număr
Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a muta cursorul
la caracterul/numărul pe care doriţi să-l ştergeţi şi
apăsaţi pe [CLEAR].
• Pentru a şterge toate caracterele/numerele,
apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [CLEAR].
3.1.2 Stocarea elementelor în agenda
telefonică internă
1 Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
afişa mesajul „DIRECTORY SET” (setare
agendă telefonică).
2 Apăsaţi pe butonul [►].
• Pe afişaj se va afişa succint numărul
elementelor din agenda telefonică internă.
3 Introduceţi un nume de maxim 16 caractere
(pentru instrucţiuni, consultaţi pagina 25).
3.1.1 Stocarea unui element de apelare
directă
1 Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
afişa mesajul „DIRECTORY SET” (setare
agendă telefonică).
2 Selectaţi tasta postului dorit.
Pentru posturile 1-3:
1. Apăsaţi pe una dintre tastele pentru posturi.
Exemplu:
2. Apăsaţi pe butonul [SET] .
Pentru posturile 4-9:
Apăsaţi pe una dintre tastele pentru posturi.
Pentru posturile 10-18:
Apăsaţi pe [LOWER] (mai jos) apoi apăsaţi pe
una dintre tastele pentru posturi
3 Introduceţi un nume de maxim 16 caractere
(pentru instrucţiuni, consultaţi pagina 25).
4 Apăsaţi pe [SET].
5 Introduceţi un număr de telefon de maxim 32
de cifre.
6 Apăsaţi pe [SET].
• Pentru a programa alte elemente, repetaţi
paşii de la 2 la 6.
7 Apăsaţi pe [STOP] pentru a ieşi.
28
4 Apăsaţi pe [SET].
5 Introduceţi un număr de telefon de maxim 32
de cifre.
6 Apăsaţi pe [SET].
• Pentru a programa alte elemente, repetaţi
paşii de la 3 la 6.
7 Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi.
Sugestii utile:
• Puteţi confirma elementele stocate în memorie
prin imprimarea listei cu numere de telefon
(pagina 95).
Notă:
• O cratimă sau un spaţiu introdus într-un număr
de telefon echivalează cu două cifre.
Pentru a corecta o greşeală
Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a deplasa
cursorul spre caracterul/numărul incorect şi apoi
efectuaţi corectura.
Pentru a şterge un caracter/număr
Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a muta cursorul
la caracterul/numărul pe care doriţi să-l ştergeţi şi
apăsaţi pe butonul [CLEAR].
• Pentru a şterge toate caracterele/numerele,
apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul [CLEAR].
3. Telefon
3.1.3 Editarea unui element stocat în
memorie
1 Apăsaţi pe [DIRECTORY] (agendă telefonică).
2 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a afişa elementul dorit.
3 Apăsaţi pe [MENU].
4 Apăsaţi pe tasta [ ].
• Dacă nu aveţi nevoie să editaţi numele,
treceţi direct la pasul 6.
5 Editaţi numele. Pentru detalii suplimentare,
consultaţi procedura de stocare în memorie de
la pagina 28.
6 Apăsaţi pe [SET].
• Dacă nu aveţi nevoie să editaţi numărul de
telefon, treceţi direct la pasul 8
7 Editaţi numărul de telefon. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi procedura de stocare
în memorie de la pagina 28.
8 Apăsaţi pe [SET].
3.1.4 Ştergerea unui element stocat în
memorie
1 Apăsaţi pe [DIRECTORY] (agendă telefonică).
2 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a afişa elementul dorit.
3 Apăsaţi pe [MENU].
4 Apăsaţi pe tasta [#].
• Pentru a anula ştergerea, apăsaţi pe
[STOP].
5 Apăsaţi pe [SET].
3.2 Efectuarea unui apel
folosind funcţia de
apelare directă sau
agenda telefonică
Înainte de a utiliza această funcţie, stocaţi numele
şi numerele de telefon dorite în agenda aferentă
funcţiei de apelare directă şi în agenda telefonică
internă (pagina 28).
• Ţineţi deschisă pagina interioară a copertei din
faţă pentru a vedea amplasarea butoanelor.
3.2.1 Utilizarea funcţiei de apelare
directă
1 Apăsaţi pe [MONITOR] sau ridicaţi receptorul.
29
2 Selectaţi tasta postului dorit.
Pentru posturile 1-9:
Apăsaţi pe tasta postului dorit.
Pentru posturile 10-18:
Apăsaţi pe butonul [LOWER] (mai jos), apoi
apăsaţi pe tasta postului dorit.
• Aparatul va începe să formeze numărul în
mod automat.
3.2.2 Utilizarea agendei telefonice
interne
1 Apăsaţi pe [DIRECTORY] (agendă telefonică).
• Verificaţi să nu existe documente în fanta de
intrare a documentelor
2 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a afişa elementul dorit.
3 Apăsaţi pe [MONITOR] sau ridicaţi receptorul.
• Aparatul va începe să formeze numărul în
mod automat.
Pentru a căuta un nume după iniţială
Exemplu: „LISA”
1. Apăsaţi pe [DIRECTORY] (agendă telefonică).
2. Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a iniţializa agenda telefonică
internă.
3. Apăsaţi de mai multe ori pe tasta [5] pentru a
afişa orice nume cu iniţiala „L” (vezi tabelul cu
caractere de la pagina 25).
• Pentru a căuta simboluri, apăsaţi pe tasta
[ ].
4. Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a afişa „LISA “ .
• Pentru a opri căutarea, apăsaţi pe [STOP].
• Pentru a apela persoana al cărui nume este
afişat, apăsaţi pe [MONITOR] sau ridicaţi
receptorul .
4. Fax
1 Dacă indicatorul [FAX] este stins, aprindeţi-l
apăsând pe butonul [FAX].
4.1 Utilizarea acestui aparat
ca fax
2 Reglaţi lăţimea ghidajelor pentru documente
4.1.1. Introducerea modului Fax
3 Introduceţi documentul (maxim 50 de pagini) în
Înainte de a transmite un fax, setaţi modul de
funcţionare la modul Fax.
(1) astfel încât aceasta să corespundă
dimensiunii efective a documentului.
alimentator, CU FAŢA ÎN SUS, până când se
aude un singur semnal sonor.
• Dacă ghidajele pentru documente nu sunt
reglate astfel încât să corespundă dimensiunii
documentului, reglaţi-le.
4 Dacă este necesar, modificaţi următoarele
Apăsaţi pe butonul [FAX] pentru a se aprinde
indicatorul [FAX].
Notă:
• Puteţi modifica modul de funcţionare prestabilit
(funcţia #463 de la pagina 65) şi temporizatorul
înainte de a reveni la modul de funcţionare
prestabilit (funcţia #464 de la pagina 65).
• Documentele recepţionate vor fi depozitate în
teanc în tava de ieşire de jos. Puteţi schimba
tava de ieşire pentru faxuri (funcţia #441 de la
pagina 69).
4.2 Transmiterea manuală a
unui fax
4.2.1 Utilizarea alimentatorului automat
de documente
• Verificaţi să nu existe documente pe ecranul
scanerului.
setări în funcţie de tipul documentului.
• Pentru a selecta rezoluţia, consultaţi pagina
30.
• Pentru a selecta contrastul, consultaţi pagina
31.
5 Apăsaţi pe [MONITOR].
6 Formaţi numărul de fax.
7 Când se aude un ton de fax:
Apăsaţi pe [START].
Când interlocutorul vă răspunde la apel:
Ridicaţi receptorul şi rugaţi-l să apese pe
butonul de start. Când se aude un ton de fax,
apăsaţi pe [START].
Notă:
• După ce aţi apăsat pe butonul [START], puteţi
aşeza receptorul la locul său.
• Orice document care poate fi transmis ca fax poate
fi, de asemenea, copiat şi scanat (pag.32).
• Nu deschideţi capacul ecranului scanerului când
transmiteţi un fax cu ajutorul alimentatorului
automat de documente.
Pentru a opri transmiterea faxului
Apăsaţi pe [STOP].
Pentru a selecta rezoluţia
1. Apăsaţi pe [RESOLUTION].
2. Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a selecta rezoluţia.
- „STANDARD” : Pentru documente scrise la
maşină sau imprimate, cu caractere normale.
- „FINE” (fină): Pentru documente scrise cu
litere mici.
- „SUPER FINE” (super fină): Pentru
documente scrise cu litere foarte mici.
Această setare se aplică numai când
interlocutorul dispune de un aparat de fax
compatibil.
- „PHOTO” (fotografică): Pentru documente
conţinând fotografii, desene cu umbre etc.
• Utilizarea setărilor „FINE” , „SUPER FINE” şi
„PHOTO” va determina creştere duratei de
transmisie.
• Dacă setarea rezoluţiei este modificată în timpul
alimentării cu hârtie, aceasta se va aplica
începând cu pagina următoare.
30
4. Fax
Pentru a selecta contrastul
Puteţi regla această setare în funcţie de cât de
puternic este contrastul documentului. Sunt
disponibile 5 niveluri (de la contrast mai slab la
contrast mai puternic)
1. Apăsaţi pe [CONTRAST].
2. Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a selecta contrastul dorit.
• Pentru a reduce intensitatea contrastului,
apăsaţi pe [▼].
• Pentru a creşte intensitatea contrastului,
apăsaţi pe [▲].
Notă:
• Puteţi salva setarea anterioară a contrastului
în funcţia#462 (pagina 65).
Pentru a apela din nou ultimul număr format
1. Apăsaţi pe [REDIAL] (reapelare).
2. Apăsaţi pe [START].
• Dacă linia este ocupată, aparatul va forma
automat numărul de maxim 5 ori.
• Pentru a anula reapelarea, apăsaţi pe
[STOP], apoi apăsaţi pe [SET] (setare).
Pentru a forma numărul de fax înainte de
introducerea documentului
Puteţi forma numărul de fax înainte de a introduce
documentul. Această metodă este convenabilă
dacă trebuie să consultaţi documentul pentru a
vedea numărul la care doriţi să trimiteţi faxul.
1. Introduceţi numărul de fax.
2. Introduceţi documentul.
3. Apăsaţi pe [START].
Transmiterea documentului din memorie
(funcţia de scanare rapidă)
Puteţi scana documentul în memorie înainte de a-l
trimite.
1. Introduceţi documentul.
2. Introduceţi numărul de fax.
3. Apăsaţi pe [QUICK SCAN] (scanare rapidă).
Rezervarea transmisiei de fax (acces dual)
Puteţi rezerva transmisia de fax chiar şi atunci când
aparatul recepţionează un fax sau transmite un fax
din memorie.
- Maxim 3 rezervări la transmitere
- Maxim 4 rezervări la recepţionare
1. Introduceţi documentul pe durata recepţionării
unui fax sau a transmiterii unui fax din memorie.
2. Introduceţi numărul de fax folosind tastatura
numerică, funcţia de apelare directă sau
agenda telefonică internă.
3. Apăsaţi pe [START].
• Documentul va fi introdus în aparat şi
scanat în memorie. Aparatul va transmite
apoi datele. Dacă documentul depăşeşte
capacitatea memoriei, transmisia va fi
31
anulată. Trebuie să trimiteţi manual întregul
document.
Imprimarea unui raport cu evidenţa faxurilor
transmise
Un raport cu evidenţa faxurilor transmise vă oferă o
înregistrare imprimată a rezultatelor transmisiilor.
Pentru a imprima un raport cu evidenţa faxurilor
transmise, asiguraţi-vă că funcţia #401 este
activată (pagina 66). Pentru explicaţii privind
mesajele de eroare, consultaţi pagina 72.
Imprimarea unui raport jurnal cu evidenţa
faxurilor
Un raport jurnal cu evidenţa faxurilor vă oferă o
înregistrare imprimată a celor mai recente 30 de
faxuri. Pentru a imprima manual acest raport,
consultaţi pagina 92. Pentru a imprima raportul
automat după fiecare 30 de noi faxuri transmise şi
recepţionate, asiguraţi-vă că funcţia #402 este
activată (pagina 66). Pentru explicaţii privind
mesajele de eroare, consultaţi pagina 72.
4.2.2 Utilizarea ecranului scanerului
Utilizând ecranul scanerului, puteţi să transmiteţi o
pagină dintr-o broşură sau o hârtie de mici
dimensiuni care nu poate fi transmisă cu ajutorul
alimentatorului automat de documente.
• Verificaţi să nu existe documente pe
alimentatorul automat.
1 Dacă indicatorul [FAX] este stins, aprindeţi-l
apăsând pe butonul [FAX].
2 Deschideţi capacul ecranului scanerului (1).
3 Aşezaţi documentul pe ecranul scanerului (2),
CU FAŢA ÎN JOS, aliniind marginea de sus a
documentului la marcajul À de pe aparat.
4 Închideţi capacul ecranului scanerului.
4. Fax
• Dacă documentul care trebuie scanat este o
Dimensiunile maxime ale documentelor
carte groasă, nu închideţi capacul ecranului
scanerului.
5 Dacă este necesar, modificaţi următoarele
setări în funcţie de tipul documentului.
• Pentru a selecta rezoluţia, consultaţi pagina 30.
• Pentru a selecta contrastul, consultaţi pagina
31.
6 Formaţi numărul de fax.
• Pentru a transmite o singură pagină, treceţi
direct la pasul 10.
• Pentru a transmite mai multe pagini, treceţi la
pasul următor.
Suprafaţa efectivă de scanare
• Se va scana suprafaţa umbrită.
7 Apăsaţi pe [QUICK SCAN] (scanare rapidă)
pentru a scana documentul în memorie.
Exemplu:
8 Aşezaţi pagina următoare pe ecranul
scanerului.
9 Apăsaţi pe [SET] (setare).
• Pentru a transmite mai multe pagini, repetaţi
paşii 8 şi 9.
10 Apăsaţi pe [START].
Greutatea documentului
• Pagină simplă:
Între 45 g/m2 şi 90 g/m2
• Pagini multiple:
Pentru a anula transmisia
Apăsaţi pe [STOP].
Între 60 g/m2 şi 80 g/m2
4.3.2 Utilizarea ecranului scanerului
4.3 Condiţii privind
documentele
Suprafaţa efectivă de scanare
• Se va scana suprafaţa umbrită.
4.3.1 Utilizarea alimentatorului automat
de documente
Dimensiunile minime ale documentelor
4.3.3 Note privind alimentatorul automat
de documente şi ecranul scanerului
• Verificaţi dacă cerneala, pasta sau fluidul
corector s-a uscat complet.
• Pentru a seta un document cu o lăţime mai mică
de 210 mm atunci când se utilizează
alimentatorul automat de documente, vă
recomandăm să utilizaţi ecranul scanerului
pentru a copia documentul original pe o hârtie
format A4
32
4. Fax
sau tip scrisoare, apoi setaţi documentul copiat.
• Când utilizaţi alimentatorul automat de
documente, nu setaţi documente care nu satisfac
condiţiile referitoare la format şi greutate.
Realizaţi o copie a documentului utilizând
ecranul scanerului şi apoi setaţi copia.
• Când utilizaţi alimentatorul automat de
documente, îndepărtaţi agrafele, capsele sau
alte elemente de prindere.
• Când utilizaţi alimentatorul automat de
documente, nu transmiteţi următoarele tipuri de
documente: (realizaţi o copie a documentului
utilizând ecranul scanerului şi setaţi copia).
- Hârtie tratată chimic, cum ar fi hârtia de
copiere sau fără carbon.
- Hârtie încărcată electrostatic
- Hârtie foarte ondulată, încreţită sau ruptă
- Hârtie cu o suprafaţă tratată
- Hârtie cu materialul imprimat vizibil prin
partea opusă, cum ar fi hârtia de ziar.
4.4 Transmiterea unui fax
folosind funcţia de
apelare directă şi agenda
telefonică internă
Înainte de a utiliza această caracteristică, stocaţi
numele şi numerele de telefon dorite în agenda
telefonică internă şi în agenda aferentă funcţiei de
apelare directă (pagina 28).
• Ţineţi deschisă pagina interioară a copertei din
faţă pentru a vedea amplasarea butoanelor.
• Asiguraţi-vă că indicatorul [FAX] este aprins.
1 Reglaţi lăţimea ghidajelor pentru documente
astfel încât aceasta să corespundă dimensiunii
efective a documentului.
2 Introduceţi documentul (maxim 50 de pagini)
CU FAŢA ÎN JOS, în alimentator, până când se
aude un singur semnal sonor.
• Verificaţi să nu existe documente pe
ecranul scanerului.
• Dacă ghidajele pentru documente nu sunt
reglate astfel încât să corespundă
documentului, reglaţi-le.
3 Dacă este necesar, modificaţi rezoluţia (pagina
30) şi contrastul (pagina 31) la nivelul dorit.
4 Introduceţi numărul de fax.
Utilizarea posturilor 1-9:
Apăsaţi pe tasta postului dorit.
Utilizarea posturilor 10-18:
Apăsaţi pe butonul [LOWER] (mai jos) şi apoi
pe tasta postului dorit.
Utilizarea agendei telefonice interne:
Apăsaţi pe butonul [DIRECTORY] (agendă
telefonică) şi apoi de mai multe ori pe [▼] sau
pe [▲] pentru a afişa elementul dorit.
5 Apăsaţi pe [START].
Notă:
• Nu deschideţi capacul ecranului scanerului când
transmiteţi un fax cu ajutorul alimentatorului
automat de documente
Pentru a transmite un fax cu ajutorul ecranului
scanerului
• Verificaţi să nu existe documente în
alimentatorul automat de documente.
1. Deschideţi capacul ecranului scanerului.
2. Aşezaţi documentul CU FAŢA ÎN JOS, apoi
închideţi capacul.
3. Introduceţi numărul de fax utilizând funcţia de
apelare directă sau agenda telefonică internă.
• Pentru a transmite o singură pagină, treceţi
direct la pasul 7.
• Pentru a transmite mai multe pagini, treceţi la
pasul următor.
33
4. Fax
4. Apăsaţi pe [QUICK SCAN] (scanare rapidă)
pentru a scana documentul în memorie.
5. Aşezaţi pagina următoare.
6. Apăsaţi pe [SET] (setare).
• Pentru a transmite mai multe pagini, repetaţi
paşii 5 şi 6.
7. Apăsaţi pe [START].
Reapelare automată a numărului de fax
Dacă linia este ocupată sau dacă nu se răspunde la
apel, aparatul va reapela automat numărul, de
maxim 5 ori.
• Pentru a anula reapelarea, apăsaţi pe [STOP] şi
apoi pe [SET].
Dacă aparatul dumneavoastră nu transmite un
fax
• Verificaţi dacă aţi introdus corect numărul,
precum şi dacă numărul introdus este un număr
de fax.
• Verificaţi dacă aparatul de fax al apelatului
răspunde prin activarea funcţiei ton de conectare
(funcţia #416 de la pagina 67).
4.5 Transmisia prin difuzare
Prin stocarea elementelor din agenda telefonică
internă şi din agenda aferentă funcţiei de apelare
directă (pagina 28) în memoria de difuzare, puteţi
transmite acelaşi document la mai mulţi destinatari
(maxim 20). Elementele dumneavoastră
programate vor rămâne în memoria de difuzare,
permiţând reutilizarea frecventă.
• Funcţia de difuzare utilizează posturile 1-3.
Funcţia de apelare directă va fi dezactivată.
• Ţineţi deschisă pagina internă a copertei din faţă
pentru a vedea amplasarea butoanelor.
• Asiguraţi-vă că indicatorul [FAX] este aprins.
4.5.1 Programarea elementelor în
memoria de difuzare
1 Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
afişa mesajul „DIRECTORY SET” (setare
agendă telefonică).
2 Selectaţi tasta de difuzare dorită.
Pentru BROADCAST 1-2:
1. Apăsaţi pe [BROADCAST] (difuzare) dorită.
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau [▲]
pentru a selecta „BROADCAST” .
Pentru MANUAL BROADCAST (difuzare
manuală):
1. Apăsaţi pe butonul [MANUAL BROAD]
(difuzare manuală).
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau [▲]
pentru a selecta „MANUAL BROAD”
(difuzare manuală).
3 Apăsaţi pe [SET] (setare).
4 Programaţi elementele.
Utilizarea posturilor 1-9:
Apăsaţi pe tasta postului dorit.
Utilizarea posturilor 10-18:
Apăsaţi pe [LOWER] (mai jos) şi apoi pe tasta
postului dorit.
Utilizarea agendei telefonice interne:
Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau [▲] pentru
a afişa elementul dorit şi apăsaţi pe [SET].
Utilizarea tastaturii numerice (numai pentru
MANUAL BROAD - difuzare manuală):
Introduceţi numărul de fax şi apăsaţi pe [SET].
• Pentru a program alte elemente, repetaţi
acest pas (maxim 20 de elemente).
• Dacă aţi programat greşit un element,
apăsaţi pe [CLEAR] pentru a şterge
elementul.
34
4. Fax
5 După programarea tuturor elementelor dorite,
apăsaţi pe [SET].
• Pentru a programa altă tastă de difuzare,
repetaţi paşii de la 2 la 5.
6 Apăsaţi pe [STOP] pentru a ieşi.
Notă:
• Verificaţi elementele memorate prin tipărirea unei
liste cu elementele programate pentru difuzare
(pagina 95).
4.5.2 Adăugarea unui nou element în
memoria de difuzare
După programarea iniţială, puteţi adăuga noi
elemente (până la un total combinat de 20 de
elemente).
1 Apăsaţi pe [DIRECTORY] (agendă telefonică).
2 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau [▼]
pentru a afişa memoria de difuzare dorită
(„<BROADCAST1>“ , „<BROADCAST2>“
sau „<MANUAL BROAD>“ ).
3 Apăsaţi pe [MENU].
4 Apăsaţi pe tasta [ ].
5 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a afişa elementul pe care doriţi să-l
adăugaţi.
6 Apăsaţi pe [SET].
• Pentru a adăuga alte elemente, repetaţi paşii
5 şi 6 (maxim 20 de elemente).
7 Apăsaţi pe [STOP] pentru a ieşi.
Notă:
• Când adăugaţi elemente noi în memoria
MANUAL BROADCAST, puteţi selecta numai
elementele stocate.
4.5.3 Ştergerea unui element stocat în
memoria de difuzare
1 Apăsaţi pe [DIRECTORY].
2 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a afişa memoria de difuzare dorită
(„<BROADCAST1>“ , „<BROADCAST2>“
sau „<MANUAL BROAD>“ ).
3 Apăsaţi pe [MENU].
4 Apăsaţi pe tasta [#].
5 Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau [▲] pentru
a afişa elementul pe care doriţi să-l ştergeţi.
• Pentru a anula operaţia de ştergere, apăsaţi
pe [STOP].
6 Apăsaţi pe [SET].
7 Apăsaţi pe [SET].
• Pentru a şterge alte elemente, repetaţi paşii
5-7.
35
8 Apăsaţi pe [STOP] pentru a ieşi.
4.5.4 Transmiterea aceluiaşi document
la numerele de fax preprogramate
• Asiguraţi-vă că indicatorul luminos [FAX] este
aprins.
1. Introduceţi în alimentator documentul CU
FAŢA ÎN SUS.
• Verificaţi să nu existe documente pe
ecranul scanerului.
2. Dacă este necesar, modificaţi rezoluţia (pagina
30) şi contrastul (pagina 31) la nivelul dorit.
3. Apăsaţi pe butonul de difuzare dorit:
[BROADCAST] (1-2) sau [MANUAL BROAD].
• Documentul va fi alimentat în aparat şi
scanat în memorie. Apoi aparatul va
transmite datele la fiecare număr de fax,
apelând în ordine fiecare număr.
• După transmisie, documentul stocat va fi
şters automat din memorie, iar unitatea va
tipări automat un raport (raport cu evidenţa
transmisiilor prin difuzare).
Notă:
• Nu deschideţi capacul ecranului scanerului când
transmiteţi un fax cu ajutorul alimentatorului
automat de documente.
• Dacă selectaţi rezoluţie „FINE” , „SUPER FINE”
sau „PHOTO” , numărul de pagini pe care
aparatul le poate transmite se va reduce.
• Dacă documentul depăşeşte capacitatea
memoriei, transmiterea va fi anulată.
• Dacă numărul apelat este ocupat sau nu
răspunde, numărul respectiv va fi sărit şi va fi
reapelat mai târziu de maxim 5 ori.
Pentru a transmite acelaşi document utilizând
ecranul scanerului
• Verificaţi să nu existe documente pe
alimentatorul automat.
1. Deschideţi capacul ecranului scanerului.
2. Aşezaţi documentul CU FAŢA ÎN JOS, apoi
închideţi capacul ecranului scanerului.
3. Apăsaţi pe butonul de difuzare dorit:
[BROADCAST] (1-2) sau [MANUAL BROAD].
• Pentru a transmite o singură pagină, treceţi
direct la pasul 6.
• Pentru a transmite mai multe pagini, treceţi la
pasul următor.
4. Aşezaţi pagina următoare.
5. Apăsaţi pe [SET].
• Pentru a transmite mai multe pagini, repetaţi
paşii 4 şi 5.
6. Apăsaţi pe [START].
4. Fax
Pentru a anula transmisia prin difuzare
1. Apăsaţi pe [STOP] până când este afişat
„BROADCASTING”
• este afişat mesajul „SEND CANCELLED?”
(transmisie anulată?).
2. Apăsaţi pe [SET].
4.6 Recepţionarea automată
a unui fax - activarea
funcţiei de răspuns
automat
4.6.1 Activarea modului FAX ONLY
(numai fax)
Apăsaţi de mai multe ori pe [FAX AUTO ANSWER]
(răspuns automat la fax) pentru a se afişa ecranul
de mai jos.
• Indicatorul luminos [FAX AUTO ANSWER] este
aprins.
Cum se recepţionează faxurile
Când se recepţionează apeluri, aparatul va
răspunde automat la toate apelurile şi va efectua
numai recepţionarea documentelor transmise prin
fax.
Notă:
• Numărul de semnale de apel înainte de a se
răspunde la un apel în modul FAX ONLY poate fi
modificat (funcţia #210 de la pagina 64).
36
4. Fax
4.7 Recepţionarea manuală a
unui fax - dezactivarea
funcţiei de răspuns
automat
4.7.1 Activarea modului TEL
1 În prealabil, asiguraţi-vă că funcţia #404 este
setată la „TEL” (pagina 66).
2 Apăsaţi de mai multe ori pe [FAX AUTO
ANSWER] (răspuns automat la fax) pentru a
afişa următorul ecran.
• Indicatorul luminos [FAX AUTO ANSWER] este
stins.
Cum se recepţionează faxurile cu ajutorul unui
post telefonic secundar
Dacă aveţi un alt telefon conectat la jack-ul [EXT]
sau la aceeaşi linie (post telefonic secundar), puteţi
folosi telefonul respectiv pentru a recepţiona faxuri.
1. Când telefonul de interior sună, ridicaţi
receptorul respectivului telefon.
2. Când:
- este necesară recepţionarea unui
document,
- se aude un ton de apel de fax (un semnal
sonor încet) sau
- nu se aude nici un sunet,
apăsaţi puternic pe tastele [ ][#][9] (codul
prestabilit de activare a faxului).
• Aparatul va începe să recepţioneze faxul.
3. Aşezaţi la loc receptorul.
Notă:
• Pentru a recepţiona documente prin fax folosind
telefonul de interior, verificaţi în prealabil ca
activarea de la distanţă a faxului să fie pornită
(funcţia #434 de la pagina 68). Setarea
prestabilită este ON (activare). Codul de activare
a faxului poate fi schimbat.
Pentru a opri recepţionarea
Apăsaţi pe [STOP].
Cum se recepţionează apelurile telefonice şi
faxurile cu ajutorul unităţii receptorului
1. Ridicaţi receptorul pentru a răspunde la apel.
2. Când:
– este necesară recepţionarea unui
document,
– se aude un ton de apel de fax (un semnal
sonor încet) sau
– nu se aude nici un sunet,
apăsaţi pe [START].
3. Aşezaţi la loc receptorul.
• Aparatul va începe să recepţioneze faxul.
• Dacă nu răspundeţi la apel după ce aparatul
sună de 10 ori, acesta va comuta temporar
pe recepţie fax. Apelantul vă poate transmite
un fax.
37
4. Fax
4.7.2 Activarea modului TEL/FAX
1 Verificaţi ca, în prealabil, funcţia #404 să fie
setată la „TEL/FAX” (pagina 66).
2 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [FAX
AUTO ANSWER] (răspuns automat la fax)
pentru a afişa următorul ecran.
• Indicatorul luminos [FAX AUTO ANSWER]
este stins.
3 Setarea volumului soneriei trebuie să fie ON
(activată) (pagina 24).
recunoaştere a faxului) (funcţia #436 de la
pagina 68).
• Apelanţii vor auzi ca răspuns un ton de apel
diferit de cel generat de furnizorul de servicii
de telefonie.
• Un telefon de interior (dacă este conectat la
aceeaşi linie) nu va suna în acest moment.
Pentru a răspunde la apel de la telefonul de
interior, ridicaţi receptorul şi apăsaţi pe tastele
[ ][0] (cod prestabilit de deconectare
automată) în timp ce aparatul de fax sună.
o Dacă nu răspundeţi la apel, aparatul va
activa funcţia de fax.
• Unele aparate de fax nu generează tonuri de
apel de fax atunci când transmit faxuri, în
consecinţă, aparatul va încerca să
recepţioneze un fax chiar şi atunci când nu
este detectat un ton de apel de fax.
Notă:
• Codul de deconectare automată poate fi
modificat în funcţia #435 de la pagina 68.
• Chiar şi atunci când răspundeţi la un apel cu
ajutorul telefonului de interior şi formaţi codul de
deconectare automată, aparatul de fax poate
activa funcţia de fax, în acord cu tipul telefonului
de interior. Apăsaţi pe butonul [STOP] de pe
aparatul de fax, pentru a discuta cu apelantul.
Cum se recepţionează apelurile telefonice şi
faxurile
1. Se va afişa „INCOMING CALL” (apel primit),
dar aparatul nu va suna.
2. Aparatul va aştepta pe durata a 2 semnale de
apel înainte de a răspunde la apel.
• Numărul de semnale de apel este determinat
de „TEL/FAX delayed ring setting” (setare
semnal de apel întârziat TEL/FAX” (funcţia
#212 de la pagina 66).
• În acest timp, un telefon de interior va suna.
3. Aparatul va răspunde la apel şi va încerca să
detecteze un ton de apel de fax.
Când este detectat un ton de apel de fax
Aparatul recepţionează faxul automat, fără să
sune.
Când nu este detectat un ton de apel de fax
n Aparatul va suna de 3 ori. Puteţi răspunde la
apel.
• Numărul de semnale sonore este determinat
de „Silent fax recognition ring setting”
(setarea semnalului de apel silenţios de
38
4. Fax
4.8 Utilizarea aparatului cu
un robot telefonic
4.8.1 Configurarea aparatului de fax şi
a robotului telefonic
1 Conectaţi aparatul de fax (1).
• Robotul telefonic nu este inclus la livrare.
• Îndepărtaţi elementul de blocare (2), dacă
acesta este ataşat.
2 Setaţi numărul de semnale de apel ale
aparatului de fax la maxim 4.
• Această setare va permite robotului telefonic
să răspundă primul la apel.
3 Înregistraţi pe robotul telefonic un mesaj de
întâmpinare.
• Vă recomandăm să înregistraţi un mesaj de
maxim 10 secunde şi să nu faceţi pauze mai
lungi de 4 secunde în timpul mesajului. În
caz contrar, nici unul dintre cele două
aparate nu va funcţiona corect.
4 Activaţi robotul telefonic.
5 Setaţi aparatul de fax la modul de recepţie dorit
(pagina 36).
• Dacă setaţi modul FAX ONLY, modificaţi
setarea semnalului de apel din modul FAX
ONLY la un număr mai mare de 4 (funcţia
#210 de la pagina 64).
6 Verificaţi ca elementele următoare să fie unice:
- codul de accesare la distanţă al robotului
telefonic
39
- codul de activare a faxului (funcţia #434 de
la pagina 68).
Recepţionarea la un singur apel a unui mesaj
vocal şi a unui document transmis prin fax
Apelantul poate lăsa un mesaj vocal şi transmite un
document prin fax pe durata aceluiaşi apel.
Informaţi în prealabil apelantul cu privire la
procedura următoare.
1. Apelantul formează numărul de telefon al
aparatului dumneavoastră.
• Robotul telefonic va răspunde la apel.
2. Apelantul poate lăsa un mesaj după mesajul de
întâmpinare.
3. Apelantul apasă pe tastele [ ][#][9] (cod
preselectat de activare a faxului).
• Aparatul va activa funcţia de fax.
4. Apelantul apasă pe butonul de start pentru a
transmite un document.
Notă:
• Pentru a utiliza această funcţie, verificaţi ca
activarea de la distanţă a faxului să fie pornită
(funcţia #434 de la pagina 68). Codul de
activare a faxului poate fi, de asemenea,
schimbat.
• Dacă robotul telefonic nu mai dispune de
suficientă memorie, s-ar putea ca aparatul să nu
mai poată recepţiona documentele. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale robotului telefonic şi
ştergeţi mesajele de care nu mai aveţi nevoie.
4.9 Interogarea faxurilor
recepţionate (preluarea
unui fax de pe un alt
aparat de fax)
Această funcţie permite preluarea unui document
de pe un alt aparat compatibil. În consecinţă,
trebuie să achitaţi contravaloarea apelului.
Asiguraţi-vă că nu sunt introduse documente în
aparatul dumneavoastră şi că aparatul apelatului
este pregătit pentru apelul dumneavoastră.
• Ţineţi deschisă pagina internă a copertei din faţă
pentru a vedea amplasarea butoanelor.
1 Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
afişa „POLLING” (interogare).
2 Apăsaţi pe [SET] (setare).
3 Formaţi numărul de fax.
4 Apăsaţi pe [START].
• Aparatul va începe să recepţioneze.
4. Fax
Notă:
4.10 Sistemul de blocare a
faxurilor nedorite
(împiedicarea
recepţionării de faxuri de
la apelanţi inoportuni)
Dacă vă abonaţi la serviciul Caller ID (identificare
apelant), această funcţie împiedică recepţionarea
de faxuri prin apelurile care nu prezintă informaţii
despre apelant.
În plus, aparatul nu va accepta faxuri care provin de
la numere care corespund cu cele de pe lista
programabilă de blocare a faxurilor nesolicitate.
• Ţineţi deschisă pagina internă a copertei din faţă
pentru a vedea amplasarea butoanelor.
Important:
• Această funcţie nu poate fi utilizată atunci
când recepţionarea se realizează manual.
4.10.1 Activarea sistemului de blocare a
faxurilor nesolicitate
1 Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
2
3
4
5
afişa „JUNK FAX PROH.” (sistem de blocare
faxuri nesolicitate).
Apăsaţi pe [►].
Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a selecta “ ON” (activat).
Apăsaţi pe [SET] (setare).
Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi.
• Atunci când este activat sistemul de blocare
a faxurilor nesolicitate, este afişat mesajul
„JUNK FAX ON” (sistemul de blocare a
faxurilor nesolicitate este activat).
4.10.2 Stocarea în memorie a
apelanţilor inoportuni
Din lista Caller ID (date de identificare apelant)
(pagina 41) puteţi înregistra până la 10 numere
inoportune, dacă nu doriţi să recepţionaţi faxuri de
la numerele respective.
1 Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
afişa „JUNK FAX PROH.” (sistem de blocare
faxuri nesolicitate).
2 Apăsaţi de mai multe ori pe [►] pentru a afişa
„JUNK LIST SET” (setare listă pentru blocare
faxuri nesolicitate)
3 Apăsaţi pe [SET] (setare).
4 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [▲] sau
[▼] pentru a afişa apelantul pentru care doriţi
să blocaţi recepţionarea faxurilor
5 Apăsaţi pe [SET].
• Pentru a programa alţi apelanţi, repetaţi paşii
4 şi 5.
6 Apăsaţi pe [STOP] pentru a ieşi.
40
• Dacă nu mai există destul spaţiu pentru a
introduce elemente noi în memorie, fie la pasul 3,
fie la pasul 5, se va afişa mesajul “ LIST FULL”
(listă plină). Ştergeţi elementele care nu sunt
necesare.
Pentru a afişa lista pentru blocarea faxurilor
nesolicitate
1. Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
afişa „JUNK FAX PROH.” (sistem de blocare
faxuri nesolicitate).
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [►] pentru a afişa
„JUNK LIST DISP.” (afişare listă pentru
blocare faxuri nesolicitate)
3. Apăsaţi pe [SET] (setare).
4. Apăsaţi pe [▲] sau [▼] pentru a afişa
elementele de pe listă.
5. Apăsaţi pe [MENU] pentru a părăsi lista.
Pentru a imprima lista pentru blocarea faxurilor
nesolicitate
1. Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
afişa mesajul „JUNK FAX PROH.” (sistem de
blocare faxuri nesolicitate).
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [►] pentru a afişa
„JUNK LIST PRINT.” (imprimare listă pentru
blocare faxuri nesolicitate).
3. Apăsaţi pe [SET].
4. Apăsaţi pe [MENU] pentru a părăsi lista.
Pentru a şterge un element de pe lista pentru
blocarea faxurilor nesolicitate
1. Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] pentru a
afişa „JUNK FAX PROH.”
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [►] pentru a afişa
„JUNK LIST DISP.” (afişare listă pentru
blocare faxuri nesolicitate)
3. Apăsaţi pe [SET].
4. Apăsaţi de mai multe ori pe [▲] sau [▼] pentru
a afişa elementul dorit.
5. Apăsaţi pe [◄].
• Pentru a anula operaţia de ştergere, apăsaţi
pe [STOP], apoi pe [MENU].
6. Apăsaţi pe [SET].
• Elementul este şters.
• Pentru a şterge alte elemente, repetaţi paşii
de la 4 la 6.
7. Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi din listă.
5. Caller ID (identificare apelant)
5.1 Serviciul Caller ID
(identificarea apelantului)
Acest aparat este compatibil cu serviciul Caller
ID oferit de furnizorul dumneavoastră de servicii
de telefonie. Pentru a folosi funcţiile de
identificare a apelantului asigurate de acest
aparat, trebuie să vă abonaţi la serviciul Caller
ID.
Important:
• Acest aparat este proiectat în conformitate cu
standardul european de telecomunicaţii ETS
şi este compatibil numai cu funcţiile CLIP1 de
bază.
• Acest aparat va afişa numai numărul de
telefon şi numele apelantului.
• Acest aparat nu acceptă introducerea
ulterioară de noi servicii de telefonie.
• În funcţie de serviciile oferite de furnizorul de
servicii de telefonie, este posibil ca data/ora
apelului sau numele apelantului să nu poată fi
afişate.
Asiguraţi-vă că, prin următoarea setare, soneria
va emite în prealabil cel puţin 2 semnale de
apel.
- setare semnale de apel FAX (funcţia #210,
pagina 64)
- setare semnale de apel TEL/FAX (funcţia #212,
pagina 66)
5.5.1 Cum se afişează datele de
identificare a apelantului
(Caller ID)
După primul semnal de apel, aparatul va afişa
numărul de telefon sau numele apelantului. Aveţi
astfel posibilitatea de a opta dacă răspundeţi sau
nu la apel.
Aparatul va stoca automat în memorie informaţiile
referitoare la apelant (numărul de telefon, numele,
data şi ora apelului) pentru ultimii 30 de apelanţi.
Datele referitoare la apelant sunt stocate în
memorie de la cel mai recent la cel mai vechi apel.
Atunci când se primeşte al 31-lea apel, cel mai
vechi apel este şters.
Informaţiile referitoare la apelant pot fi vizualizate
pe afişaj pe rând, câte un element odată (pagina
42) sau pot fi confirmate prin imprimarea listei
Caller ID (pagina 95).
• Când sunt primite informaţii despre apelant şi
numărul de telefon coincide cu cel stocat în
agenda funcţiei de apelare directă sau în agenda
1
Calling Line Identification Presentation - identificarea liniei care
apelează
41
telefonică internă, va fi afişat numele stocat în
memorie.
• Dacă aparatul este conectat la un sistem PBX
(Private Branch Exchange - centrală telefonică
particulară), s-ar putea ca informaţiile despre
apelant să nu fie recepţionate în mod
corespunzător. Consultaţi-vă cu furnizorul
dumneavoastră de servicii PBX.
• Dacă aparatul nu poate recepţiona informaţiile
despre apelant, vor fi afişate următoarele
mesaje:
– „OUT OF AREA” (în afara ariei de
acoperire): Apelantul a sunat dintr-o regiune
care nu furnizează serviciul de identificare a
apelantului.
– „PRIVATE CALLER” (număr privat):
Apelantul a solicitat ca datele sale să nu fie
transmise.
– „LONG DISTANCE” (apel interurban):
Apelantul a efectuat un apel interurban.
Pentru a confirma informaţiile despre apelant
prin imprimarea listei cu datele de identificare a
apelanţilor
- Pentru imprimare manuală, consultaţi pagina 95.
- Pentru imprimare automată după fiecare 30 de
noi apeluri, activaţi funcţia #216 (pagina 64).
5. Caller ID (identificare apelant)
5.2 Vizualizarea şi apelarea
numărului apelant
utilizând informaţiile
despre apelant
Puteţi vizualiza cu uşurinţă informaţiile despre
apelant şi puteţi să apelaţi numărul acestuia.
Important:
• Apelarea numărului apelant nu va fi posibilă
în următoarele cazuri:
- dacă numărul de telefon include alte
caractere decât cifre (de exemplu, ( sau #)
- dacă informaţiile despre apelant nu includ şi
un număr de telefon.
• În cazul în care codul de regiune al numărului
de telefon recepţionat este acelaşi cu cel al
numărului dumneavoastră de telefon, este
posibil să fie necesar să ştergeţi codul de
regiune înainte de a apela numărul apelant.
Această situaţie poate apărea doar pentru
unele regiuni. Pentru a edita numărul de
telefon, consultaţi pagina 43.
Exemplu:
• Afişarea semnului de bifare ( ) indică faptul că
elementul a fost deja vizualizat sau a primit deja
un răspuns.
Afişarea în timpul vizualizării
• Atunci când aparatul nu a reuşit să recepţioneze
un nume, se va afişa mesajul “ NO NAME
RCVD” (nu s-a recepţionat nici un nume).
•
Atunci când nu s-au primit apeluri, se va afişa
mesajul “ NO CALLER DATA” (nu s-au
recepţionat date despre apelant).
Pentru a întrerupe vizualizarea
După pasul 2, apăsaţi pe [STOP].
5.2.1 Editarea unui număr de telefon al
apelantului înainte de a efectua
un apel către acesta
1 Apăsaţi pe butonul [Caller ID].
2 Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau pe [▲]
pentru a afişa elementul dorit.
3 Apăsaţi pe butonul [Caller ID] pentru a afişa
numărul de telefon.
4 Apăsaţi pe tastele de apelare (de la 0 la 9) sau
pe tasta [ ] pentru a accesa modul Editare şi
editaţi numărul de telefon.
5 Apăsaţi pe [MONITOR] sau ridicaţi receptorul
1 Apăsaţi pe butonul [Caller ID] (identificare
apelant).
2 Apăsaţi pe [▼] pentru a parcurge cele mai
recente informaţii primite despre apelanţi.
• Dacă apăsaţi pe [▲], ordinea de afişare va fi
inversată.
3 Apăsaţi pe [MONITOR] sau ridicaţi receptorul
pentru a apela numărul apelant.
• Aparatul va începe automat să formeze
numărul respectiv.
• Pentru a transmite un fax utilizând
alimentatorul automat de documente,
consultaţi pagina 30.
Pentru schimbarea modului de afişare a
informaţiilor despre apelant
După pasul 2, apăsaţi de mai multe ori pe butonul
[Caller ID].
42
pentru a apela numărul apelant editat.
• Aparatul va începe automat să formeze
numărul respectiv.
• Pentru a transmite un fax introduceţi
documentul CU FAŢA ÎN JOS şi apăsaţi
[START] .
Notă:
• Numărul de telefon editat nu va fi salvat în cadrul
informaţiilor despre apelant. Pentru a salva
numărul în agendă, consultaţi pagina 43.
Pentru a corecta o greşeală
1. Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a muta
cursorul la numărul incorect.
2. Apăsaţi pe [CLEAR] pentru a şterge numărul
respectiv.
3. Introduceţi numărul corect.
Pentru a ştergere un număr
Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a muta cursorul
la numărul pe care doriţi să îl ştergeţi şi apăsaţi pe
[CLEAR].
5. Caller ID (identificare apelant)
Pentru a introducere un număr
1. Apăsaţi pe [◄] sau pe [►] pentru a muta
cursorul în partea dreaptă a poziţiei unde doriţi
să introduceţi numărul.
2. Introduceţi numărul.
5.2.2 Ştergerea tuturor informaţiilor
despre apelant
1 Apăsaţi de mai multe ori pe [MENU] (meniu)
pentru a afişa “ CALLER SETUP” (configurare
date despre apelant).
2 Apăsaţi pe [SET].
• Se va afişa mesajul “ CALL LIST ERASE”
(ştergere listă de apelanţi).
3 Apăsaţi pe [SET].
• Pentru a anula operaţia de ştergere, apăsaţi
pe [STOP], apoi pe [MENU].
4 Apăsaţi pe [SET].
5 Pentru a ieşi din acest ecran, apăsaţi pe
[STOP].
5.2.3 Pentru ştergerea unei anumite
informaţii despre apelant
1 Apăsaţi pe [Caller ID].
2 Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau pe [▲]
pentru a afişa elementul dorit.
3 Apăsaţi pe [◄].
• Pentru a anula operaţia de ştergere, apăsaţi
pe [STOP].
4 Apăsaţi pe [SET].
• Pentru a şterge alte elemente, repetaţi paşii
de la 2 la 4.
5 Pentru a ieşi din acest ecran, apăsaţi pe
[STOP].
5.3 Stocarea informaţiilor
despre apelant în funcţia
de apelare directă şi
agenda telefonică internă
• Ţineţi deschisă pagina interioară a copertei din
faţă pentru a vedea amplasarea butoanelor.
5.3.1 În agenda funcţiei de apelare
directă şi în agenda telefonică
internă
Important:
• Apelarea numărului apelant nu va fi posibilă
în următoarele cazuri:
43
-
dacă numărul de telefon include alte
caractere decât cifre (de exemplu, ( sau #)
dacă informaţiile despre apelant nu includ şi
un număr de telefon.
1 Apăsaţi pe [Caller ID].
2 Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau pe [▲]
pentru a afişa elementul dorit.
3 Apăsaţi pe [MENU].
4 Selectaţi tasta postului sau agenda telefonică
internă.
Pentru posturile 1-3:
1. Apăsaţi pe tasta postului dorit.
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau pe [▲]
pentru a selecta “ DIAL MODE”(mod de
formare a numărului de telefon).
3. Apăsaţi pe [SET].
Pentru posturile 4-9:
1. Apăsaţi pe tasta postului dorit.
2. Apăsaţi pe [SET].
Pentru posturile 10-18:
1. Apăsaţi pe [LOWER] şi apoi pe tasta
postului dorit.
2. Apăsaţi pe [SET].
Pentru agenda telefonică internă:
1. Apăsaţi pe [◄] sau pe [►].
2. Apăsaţi pe [SET].
5 Apăsaţi pe [SET].
Notă:
• Puteţi confirma elementele introduse în memorie
tipărind lista numerelor de telefon (pagina 95).
• Aparatul poate stoca un nume de maxim 16
caractere lungime.
• Pentru editarea unui nume sau a unui număr,
consultaţi pagina 29.
• Dacă informaţiile despre apelant nu includ şi
numele apelantului, introduceţi numele manual.
Consultaţi instrucţiunile de la pagina 28.
• Dacă alocaţi un element la o tastă pentru posturi
care conţine deja un element, elementul anterior
va fi înlocuit.
• Dacă utilizaţi posturile de la 1 la 3 ca taste de
difuzare, nu puteţi stoca informaţii despre apelant
pentru posturile 1-3 (pagina 34).
6. Semnal de apel distinct
6.1 Serviciul de Semnal de
apel distinct oferit de
furnizorul
dumneavoastră de
servicii de telefonie
Acest serviciu este util dacă doriţi să aveţi un număr
de fax diferit de numărul de telefon, chiar dacă
folosiţi ambele numere pe o singură linie telefonică.
Serviciul de Semnal de apel distinct este un serviciu
oferit de furnizorul dumneavoastră de servicii de
telefonie, care vă permite să folosiţi mai multe
numere de telefon pe o singură linie telefonică. Când
se realizează un apel către unul dintre numerele
dumneavoastră de telefon, furnizorul de servicii de
telefonie transmite un tip de semnal de apel către
linia dumneavoastră telefonică, pentru a indica
numărul căruia îi este destinat apelul. Configurând
acest aparat pentru serviciul de Semnal de apel
distinct, puteţi determina aparatul de fax să înceapă
automat recepţia faxului când se recepţionează un
apel pe numărul de fax.
Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să vă
abonaţi la serviciul de Semnal de apel distinct
oferit de furnizorul dumneavoastră de servicii
de telefonie.
6.2 Utilizarea a două sau mai
multe numere de telefon
pe o singură linie
telefonică
6.2.1 Activarea funcţiei de Semnal de
apel distinct
Cum se recepţionează apelurile telefonice şi
faxurile
Dacă apelul primit este pentru numărul de fax,
aparatul va emite un semnal de apel de tipul celui
alocat şi automat va începe recepţia faxului.
Dacă apelul primit este pentru numărul de telefon,
aparatul va continua să emită semnale sonore.
6.3 Utilizarea a trei sau mai
multe numere de telefon
pe o singură linie
telefonică
Se poate ca dumneavoastră să doriţi să utilizaţi trei
sau multe numere de telefon pe o singură linie
telefonică. Pentru a distinge cărui număr i-a fost
adresat apelul, trebuie să se aloce un tip de semnal
de apel diferit pentru fiecare număr.
Exemplu: Utilizarea a trei numere de telefon
Număr de Tip de semnal de
telefon
apel
012 1234
Semnal de apel
standard
În interes
personal
012 5678
Semnal de apel dublu
Pentru afaceri
012 9876
Semnal de apel triplu
Fax
Pentru a utiliza un număr de telefon pentru fax,
programaţi tipul de semnal de apel alocat faxului în
cadrul funcţiei #431 (pagina 45). În exemplul dat,
tipul de semnal de apel alocat faxului este un
semnal de apel triplu, aşa că ar trebui să
programaţi setarea „C” (semnal de apel triplu).
Tip de semnal de apel
Setări în
cadrul funcţiei
# 431
Semnal de apel standard (un
semnal de apel lung)
„A”
Semnal1
Semnal 2
Semnal de apel dublu (două
semnale de apel scurte)
Semnal1
1
2
3
4
Apăsaţi pe [MENU].
Apăsaţi pe tasta [#] şi apoi pe tastele [4][3][0].
Apăsaţi pe [1] pentru a selecta „ON” (activat).
Apăsaţi pe [SET].
• Indicatorul [FAX AUTO ANSWER] (răspuns
automat la fax) este aprins.
5 Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi din acest
Semnal de apel triplu
(semnale de apel de tip scurtlung-scurt)
Semnal1
„C”
Semnal 2
Alt tip de semnal de apel triplu
(semnale de apel de tip scurtscurt-lung)
Semnal1
„B”
Semnal 2
ecran.
44
Utilizare
Semnal 2
„D”
6. Semnal de apel distinct
6.4 Programarea tipului de
semnal de apel alocat
faxului
• Ţineţi deschisă pagina interioară a copertei din
faţă a vedea amplasarea butoanelor.
1 Setaţi funcţia #430 la „ON” (activare) (pagina
45).
2 Apăsaţi pe [MENU].
3 Apăsaţi pe tasta [#], apoi pe tastele [4][3][1].
4 Apăsaţi pe tastele de la [1] la [5] pentru a
selecta tipul de semnal de apel alocat faxului.
[1] „A”: Semnal de apel standard (un semnal
de apel lung)
[2] „B”: Semnal de apel dublu (două semnale
de apel scurte)
[3] „C”: Semnal de apel triplu (semnale de apel
de tip scurt-lung-scurt)
[4] „D”: Alt tip de semnal de apel triplu
(semnale de apel de tip scurt-scurt-lung)
[5] „B-D” (prestabilit): Faxul va răspunde la
apelurile având tipul de semnal de la „B”, „C”
sau „D”.
5 Apăsaţi pe [SET].
6 Apăsaţi pe [MENU] pentru a ieşi din acest
ecran.
45
7. Copiere
1 Dacă indicatorul [COPY] este stins, apăsaţi pe
7.1 Utilizarea acestui aparat
ca aparat copiator
7.1.1 Accesarea modului Copiere
Înainte de a realiza operaţii de copiere, setaţi modul
de funcţionare la modul Copiere.
[COPY] pentru a-l aprinde.
2 Setaţi documentul original.
1. Reglaţi distanţa dintre elementele de
ghidare a documentelor (1) astfel încât
acestea să corespundă cu dimensiunea
efectivă a documentului.
2. Introduceţi documentul (maxim 50 pagini)
CU FAŢA ÎN SUS în alimentator până când
se aude un singur semnal sonor.
3 Dacă este necesar, schimbaţi următoarele
setări în funcţie de tipul de document.
• Pentru a selecta rezoluţia, consultaţi pagina 46.
• Pentru a selecta contrastul, consultaţi pagina 46.
• Pentru a selecta tava de intrare şi dimensiunea
hârtiei, vezi pagina 47.
Apăsaţi pe [COPY] pentru a aprinde indicatorul
[COPY].
Notă:
• Puteţi schimba modul de funcţionare prestabilit
(funcţia #463 de la pagina 65) şi temporizatorul
înainte de a reveni la modul de funcţionare
prestabilit (funcţia #464 de la pagina 65).
• Documentele copiate vor fi depozitate în teanc
pe tava de ieşire de sus. Puteţi schimba tava de
ieşire pentru copiere (funcţia #466 de la pagina
70).
• Dacă indicatorul [FAX AUTO ANSWER]
(răspuns automat la fax) este aprins, aparatul
poate recepţiona faxuri automat chiar şi atunci
când se află în modul Copiere.
7.2 Realizarea unei copii
7.2.1 Utilizarea alimentatorului automat
de documente
• Verificaţi dacă nu există documente pe
ecranul scanerului.
4 Dacă este necesar, introduceţi numărul de copii
(până la 99).
5 Apăsaţi pe [START].
• Aparatul va începe operaţia de copiere.
6 După finalizarea operaţiei de copiere, apăsaţi
pe [STOP] pentru a reseta setările realizate la
pasul 3.
Notă:
• Orice document care poate fi transmis ca fax,
poate fi, de asemenea, copiat şi scanat (pagina
32). Zona de scanare efectivă este modificată în
funcţie de setarea dimensiunii hârtiei.
• Nu deschideţi capacul ecranului scanerului în
timp ce realizaţi o copie cu ajutorul
alimentatorului automat de documente.
Pentru a opri operaţia de copiere
Apăsaţi pe [STOP].
Pentru a selecta rezoluţia
1. Apăsaţi pe [RESOLUTION].
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau pe [▲]
pentru a selecta rezoluţia dorită.
- „TEXT / PHOTO” (text/fotografie) - Pentru
documente care conţin atât text, cât şi
fotografii.
- „TEXT” - Pentru documente care conţin
doar text.
- “ PHOTO” (fotografie): Pentru documentele
care conţin fotografii, desene cu umbre etc.
Notă:
• Puteţi modifica rezoluţia prestabilită în funcţia
#461 (pagina 70).
Pentru a selecta contrastul
Puteţi regla această setare în funcţie de nivelul de
contrast al documentului. Sunt disponibile 5 niveluri
(de la contrast slab la contrast puternic).
1. Apăsaţi pe [CONTRAST].
46
7. Copiere
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau pe [▲]
pentru a selecta contrastul dorit.
• Pentru un contrast mai slab, apăsaţi pe [▼].
• Pentru un contrast mai puternic, apăsaţi pe
[▲].
Notă:
• Puteţi salva setarea anterioară pentru contrast în
funcţia #462 (pagina 65).
Pentru a selecta tava de alimentare şi
dimensiunea hârtiei
1. Apăsaţi [PAPER TRAY].
2. Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau pe [▲]
pentru a selecta tava de alimentare dorită.
- „IN TRAY # 1”: Tava de alimentare cu hârtie
- „IN TRAY # 2”: Tava de alimentare multifuncţionale
• Când este instalată tava de alimentare
opţională, următoarele setări vor fi adăugate
la setări.
- „IN TRAY # 3”: Tava de alimentare opţională
- „IN TRAY # 1 # 3”: Tava de alimentare cu
hârtie şi tava de alimentare opţională.
3. Apăsaţi de mai multe ori pe (◄) sau pe (►)
pentru a selecta dimensiunea hârtiei dorite.
- „LETTER” (scrisoare): hârtie tip scrisoare
- „A4”: hârtie tip A4
- „LEGAL”: hârtie tip legal
• Când tava de alimentare este setată la „IN
TRAY # 1” sau „IN TRAY # 3”, nu puteţi
selecta „LEGAL”.
Notă:
• Puteţi de asemenea activa setarea în cadrul
funcţiei #460 (pagina 70).
• Puteţi de asemenea seta dimensiunea hârtiei în
cadrul funcţiei #380 (pagina 65), #381 (pagina
65) sau #382 (pagina 65). Dacă dimensiunea
selectată a hârtiei pentru funcţiile #380 şi #382
nu este aceeaşi, mesajul „IN TRAY # 1 # 3” nu
va fi afişat în cadrul acestei setări.
7.2.2
Utilizarea ecranului scanerului
• Verificaţi dacă nu există documente în
alimentatorul automat de documente.
1 Dacă indicatorul [COPY] (copiere) este stins,
apăsaţi pe [COPY] pentru a-l aprinde.
2 Setaţi documentul original.
1. Deschideţi capacul ecranului scanerului
(c).
2. Aşezaţi documentul CU FAŢA ÎN JOS pe
ecranul scanerului (d), potrivind marginea
de sus a documentului la marcajul Ê de pe
aparat.
3. Închideţi capacul ecranului scanerului.
• Dacă documentul original este o carte
groasă, nu închideţi capacul ecranului
scanerului.
3 Dacă este necesar, schimbaţi următoarele
setări în funcţie de tipul de document.
• Pentru a selecta rezoluţia, consultaţi pagina
46.
• Pentru a selecta contrastul, consultaţi pagina
46.
• Pentru a selecta tava de alimentare şi
dimensiunea hârtiei, vezi pagina 47.
4 Dacă este necesar, introduceţi numărul de copii
(până la 99).
5 Apăsaţi pe [START].
• Aparatul va începe operaţia de copiere.
6 După finalizarea operaţiei de copiere, apăsaţi
pe [STOP] pentru a reseta setările realizate la
pasul 3.
Pentru a opri operaţia de copiere
Apăsaţi pe [STOP].
47
7. Copiere
7.3 Alte funcţii de copiere
• Ţineţi deschisă pagina interioară a copertei din
faţă pentru a vedea amplasarea butoanelor.
• Asiguraţi-vă că indicatorul [COPY] este aprins.
încetare a copierii colaţionate pe ON (activat)
(funcţia #465 de la pagina 70), după fiecare 3
seturi de copii, aparatul va afişa următorul mesaj
şi va opri copierea.
6 Îndepărtaţi teancul de hârtii, apoi apăsaţi pe
[START] pentru a relua copierea.
7.3.1 Pentru a colaţiona mai multe
copii (Doar pentru alimentatorul
automat de documente)
Aparatul poate colaţiona mai multe copii în aceeaşi
ordine ca şi paginile documentului original.
1 Setaţi documentul original.
2 Apăsaţi pe [SORT] (colaţionare) de mai multe
ori pentru a aprinde indicatorul [SORT].
3 Introduceţi numărul de copii (până la 99).
4 Apăsaţi pe [START].
5 Când aţi finalizat încheierea, apăsaţi [STOP]
pentru a reseta această funcţie.
Exemplu: Realizarea a 2 copii ale unui
document original de 4 pagini
7.3.2 Pentru a mări un document
1 Setaţi documentul original.
2 Apăsaţi pe [ZOOM] (funcţia de transfocare).
3 Apăsaţi de mai multe ori pe [▲] pentru a
selecta o valoare între „105%” şi „200%” prin
schimbarea raportului de mărire în paşi de câte
5%.
4 Apăsaţi pe [START].
5 După finalizarea operaţiei de copiere, apăsaţi
pe [STOP] pentru a reseta această funcţie.
• Când utilizaţi alimentatorul automat de
documente, aparatul va mări doar centrul părţii
superioare a documentului. Pentru a realiza o
copie mărită a părţii de jos a documentului,
întoarceţi documentul cu susul în jos şi apoi
realizaţi o copie.
• Când utilizaţi ecranul scanerului, aparatul va
mări doar colţul din dreapta, sus, al
documentului, începând de la marcajul À de pe
aparat.
Exemplu: copie mărită 150%
Utilizând alimentatorul automat de documente:
Document original
Copie mărită
Pagini colaţionate
Pagini necolaţionate
Notă:
• Aparatul va stoca documentele în memorie în
timpul colaţionării copiilor. Numărul maxim de
pagini ale documentului original pentru
colaţionarea copiilor depinde de conţinutul
paginilor, de rezoluţie şi de contrast.
Dacă aparatul nu are nici un document în
memorie, se pot stoca simultan aproximativ 50
pagini de Grafic de Testare ITU-T Nr. 1 în modul
„TEXT/PHOTO”.
Pentru specificaţii detaliate, consultaţi pagina 96.
• Dacă memoria se umple complet în timpul
stocării, aparatul va imprima numai paginile
stocate în memorie.
• Când efectuaţi mai mult de 4 seturi de copii,
documentele coipiate vor fi dispuse în teanc, pe
rând, în tava de ieşire. Dacă activaţi setarea de
48
Utilizând ecranul scanerului (1):
Document original
Copie mărită
7. Copiere
7.3.3 Pentru a micşora un document
1 Setaţi documentul original.
2 Apăsaţi pe [ZOOM].
3 Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] pentru a
selecta o valoare între „95%” şi „50%” prin
modificarea ratei de micşorare în paşi de câte
5%.
4 Apăsaţi pe [START].
5 După finalizarea operaţiei de copiere, apăsaţi
pe [STOP] pentru a reseta această funcţie.
Exemplu: copie micşorată cu 70%
Utilizând alimentatorul automat de documente:
Document original
Copie micşorată
Utilizând ecranul scanerului (1):
Document original
Copie micşorată
49
8. Program Multi-Function Station
8.1 Conectarea la un
calculator
(c) Cablul USB
• Cablul USB nu este inclus la livrare. Vă rugăm să
achiziţionaţi un cablu USB ecranat de tip A
tată/tip B tată, cu o lungime maximă de 2 metri.
Programul Panasonic Multi-Function Station
permite efectuarea următoarelor operaţii:
- Imprimarea pe hârtie simplă, transparente,
etichete şi plicuri
- Scanarea documentelor şi conversia unei imagini
în text cu ajutorul programului OCR Readiris
- Scanarea din alte aplicaţii pentru Microsoft®
Windows® care acceptă scanare de tip TWAIN
- Stocarea, editarea sau ştergerea elementelor din
agende folosind calculatorul dumneavoastră
- Programarea funcţiilor folosind calculatorul
dumneavoastră
- Transmisia şi recepţionarea documentelor prin
fax folosind calculatorul dumneavoastră
Pentru a utiliza programul Multi-Function Station pe
calculatorul dumneavoastră, sunt necesare
următoarele:
Sistem de operare:
Funcţionează cu Windows 98/Me/2000/XP*1
Procesor:
Windows 98: Pentium® 90 MHz sau mai rapid
Windows Me: Pentium 150 MHz sau mai rapid
Windows 2000: Pentium 166 MHz sau mai rapid
Windows XP*1: Pentium 300 MHz sau mai rapid
RAM:
Windows 98: 24 MB (se recomandă 32 MB sau mai
mult)
Windows Me: 32 MB (se recomandă 64 MB sau
mai mult)
Windows 2000: 64 MB sau mai mult
Windows XP*1: 128 MB sau mai mult
Alte echipamente:
Unitate CD-ROM
Unitate de hard-disc cu minim 100 MB de spaţiu
disponibil
Interfaţă USB
*1
Programul Multi-Function Station nu este
compatibil cu Windows XP Professional x64
Edition (64 biţi), o nouă versiune de Windows XP
Professional care a fost lansată în şi după aprilie
2005.
Notă importantă privind conectarea
• Nu conectaţi cablul USB înainte de a instala
Multi-Function Station. Aveţi grijă să conectaţi
cablul USB la pasul 6 de la pagina 51.
50
Notă:
• Aveţi grijă să folosiţi un cablu USB 2.0 de mare
viteză atestat în cazul în care calculatorul
dumneavoastră este echipat cu o interfaţă USB
2.0 de mare viteză.
Avertisment:
• Pentru a asigura compatibilitatea continuă cu
limita de emisii, folosiţi numai cablu USB ecranat
(cu lungime de 2 metri sau mai puţin).
8.2 Instalarea programului
Multi-Function Station
• Capturile de ecran prezentate în aceste
instrucţiuni sunt pentru Windows XP şi sunt
incluse numai ca referinţă.
• Capturile de ecran prezentate în aceste
instrucţiuni pot fi uşor diferite de cele ale
produsului real.
• Funcţiile şi aspectul programului se pot
modifica fără notificare prealabilă.
• Aceste instrucţiuni sunt pentru conexiunea USB.
Pentru conexiunea LAN ce utilizează placa
opţională LAN, vezi ghidul de instalare la reţea
efectuând clic pe legătura la fişierul de asistenţă
Multi-Function.
8. Program Multi-Function Station
1 Lansaţi Windows şi închideţi toate celelalte
2
3
4
5
51
aplicaţii.
• Pentru utilizatorii de Windows XP şi Windows
2000, trebuie să fiţi conectat ca administrator
pentru a putea instala programul MultiFunction Station.
• Instalaţi programul Multi-Function Station
înainte de a conecta aparatul la un
calculator. Dacă aparatul este conectat la
un calculator înainte de a instala
programul Multi-Function Station, va
apărea caseta de dialog [Found New
Hardware Wizard] (aplicaţie expert de
detecţie a echipamentelor noi). Executaţi
clic pe butonul [Cancel] (anulare) pentru
a-l închide.
Introduceţi CD-ROM-ul inclus la livrare în
unitatea dumneavoastră CD-ROM.
• Va apărea caseta de dialog [Choose Setup
Language] (alegeţi limba de configurare).
Selectaţi din lista derulantă limba în care doriţi
să folosiţi acest program. Executaţi clic pe
[OK]. Instalarea va începe automat.
• Dacă nu apare caseta de dialog [Choose
Setup Language]:
Instalarea va începe automat.
• Dacă instalarea nu începe automat:
Executaţi clic pe butonul [START]. Alegeţi
[Run…] (rulare). Tastaţi "D:\setup" (unde
„D:” este litera unităţii dumneavoastră CDROM). Executaţi clic pe [OK]. (Dacă nu
sunteţi sigur cărei litere îi corespunde unitatea
dumneavoastră CD-ROM, folosiţi Windows
Explorer şi căutaţi unitatea CD-ROM.)
Operaţia de instalarea va începe.
La începerea programului de configurare,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Când apare caseta de dialog [Setup Type] (tip
de configurare), selectaţi [Standard] şi apoi
executaţi clic pe butonul [Next] (următorul).
• Vor mai fi instalate şi programele OCR
Readiris (pagina 56) şi Device Monitor
(pagina 58).
Când apare caseta de dialog [Connect Type]
(tip de conectare), selectaţi [Connect directly
with a USB cable.] (conectare directă cu un
cablu USB), apoi executaţi clic pe [Next]
(următorul).
• Va apărea caseta de dialog [Connect
Device] (conectare dispozitiv).
6 Conectaţi aparatul de fax cu ajutorul cablului
USB (pagina 50), după care executaţi clic pe
[Next] (următorul).
• Dacă aparatul este conectat la calculatorul
dumneavoastră, numele modelului va fi
detectat în mod automat.
• Puteţi modifica numele imprimantei, faxului
PC şi al scanerului, dacă este necesar.
7 Executaţi clic pe [Install] (instalare) şi apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Fişierele vor fi copiate în calculatorul
dumneavoastră.
Notă importantă pentru utilizatorii de Windows
XP
• Dacă folosiţi Windows XP, după pasul 6 s-ar
putea să apară următorul mesaj: „The software
you are installing for this hardware has not
passed Windows Logo testing to verify its
compatibility with Windows XP” (programul pe
care îl instalaţi pentru acest echipament nu a
trecut testul de logo Windows pentru a confirma
compatibilitatea sa cu Windows XP)
Acest lucru este normal şi programul nu va crea
nici un fel de dificultăţi sistemului de operare.
Puteţi continua instalarea fără probleme.
Notă:
• Dacă pe afişaj vi se cere să introduceţi CD-ROMul pentru sistemul de operare când instalaţi
programul Multi-Function Station, introduceţi-l în
unitatea dumneavoastră CD-ROM.
Pentru a utiliza celălalt aparat cu calculatorul
Trebuie să adăugaţi driverul de imprimantă pentru
fiecare aparat, după cum urmează.
Executaţi clic pe butonul [START], apoi selectaţi
[All Programs] (toate programele) sau [Programs]
(programe) → [Panasonic] → [KXFLB800_FLM650 Series] → [Add Printer Driver]
(adăugare driver de imprimantă). Apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Notă:
• Nu puteţi conecta simultan mai multe aparate la
acelaşi calculator.
Pentru a modifica programul
Puteţi selecta componente pentru a fi instalate în
orice moment după instalarea iniţială.
Pentru utilizatorii de Windows XP şi Windows 2000,
trebuie să fiţi conectat ca administrator în vederea
modificării programului Multi-Function Station.
1. Executaţi clic pe butonul [START], apoi
selectaţi [All Programs] (toate programele)
sau [Programs] (programe) → [Panasonic] →
[KX-FLB800_FLM650 Series] → [Uninstall or
Modify] (dezinstalare sau modificare).
2. Selectaţi [Modify] (modificare) şi executaţi clic
pe [Next] (următorul) şi apoi urmaţi
instrucţiunile de pe afişaj.
8. Program Multi-Function Station
Pentru a dezinstala programul
Pentru utilizatorii de Windows XP şi Windows 2000:
trebuie să fiţi conectat ca administrator în vederea
dezinstalării programului Multi-Function Station.
1. Executaţi clic pe [START], apoi selectaţi [All
Programs] (toate programele) sau [Programs]
(programe) → [Panasonic] → [KXFLB800_FLM650 Series] → [Uninstall or
Modify] (dezinstalare sau modificare).
2. Selectaţi [Uninstall] (dezinstalare) şi executaţi
clic pe [Next] (următorul) şi apoi urmaţi
instrucţiunile de pe afişaj.
Notă:
• Dacă doriţi să dezinstalaţi fiecare componentă,
selectaţi [Modify] (modificare) şi executaţi clic pe
[Next] (următorul) în pasul 2, apoi urmaţi
instrucţiunile de pe afişaj.
8.3 Lansarea programului
Multi-Function Station
Executaţi clic pe [START], apoi selectaţi [All
Programs] (toate programele) sau [Programs]
(programe) → [Panasonic] → [KXFLB800_FLM650 Series] → [Multi-Function
Station].
• Va apărea programul Multi-Function Station.
• Pentru stocarea în agende a informaţiilor despre
apelant.
PC FAX (pagina 57)
• Pentru a trimite un document creat pe calculator.
• Pentru a afişa un document recepţionat pe
calculator.
Device Monitor (pagina 58)
• Pentru a afişa starea curentă a aparatului.
Readiris (OCR) (pagina 56)
• Pentru a converti o imagine în date text editabile.
Setup (configurare)
• Pentru a modifica setarea pentru programul
OCR.
Help (Asistenţă)
• Pentru instrucţiuni detaliate privind programul
Multi-Function Station.
Usage Tips (Sugestii de utilizare)
• Pentru a afişa sugestii de utilizare.
Notă:
• În Device Monitor puteţi verifica dacă aparatul
este conectat la calculatorul dumneavoastră.
• S-ar putea ca funcţiile calculatorului (imprimare,
scanare, PC Fax etc.) să nu funcţioneze adecvat
în următoarele situaţii:
- Când aparatul de fax este conectat la un
calculator asamblat de către utilizator.
- Când aparatul de fax este conectat la
calculator prin intermediul unei cartele PCI
sau al unei alte cartele de extensie.
- Când aparatul de fax este conectat la o altă
componentă hardware (de exemplu un hub
USB sau un adaptor de interfaţă) şi nu este
conectat direct la calculator.
8.4 Utilizarea acestui aparat
ca imprimantă
Viewer (Scan) [vizualizare (scanare)] (pagina 55)
• Pentru afişarea imaginilor care acceptă formatele
TIFF, JPEG, PCX, DCX şi BMP.
• Pentru a crea un fişier imagine prin scanarea
setului de documente din aparat (formatele TIFF,
JPEG, PCX, DCX, BMP şi PDF).
Remote Control (control de la distanţă) (pagina
56)
• Pentru stocarea, editarea sau ştergerea
elementelor din agende.
• Pentru programarea funcţiilor.
• Pentru vizualizarea elementelor din raportul
jurnal cu evidenţa faxurilor sau din lista cu datele
de identificare a apelanţilor.
52
Puteţi imprima nu numai pe hârtie simplă, dar şi pe
suporturi speciale (transparente / etichete / plicuri).
8.4.1 Imprimarea din aplicaţii Windows
Puteţi imprima un fişier realizat într-o aplicaţie
Windows. De exemplu, pentru a imprima din
WordPad, procedaţi după cum urmează:
1 Deschideţi documentul pe care doriţi să-l
imprimaţi.
2 Selectaţi [Print…] (imprimare) din meniul [File]
(fişier).
• Va apărea caseta de dialog [Print] (imprimare).
8. Program Multi-Function Station
Pentru detalii referitoare la caseta de dialog [Print]
(imprimare), executaţi clic pe [?], după care
executaţi clic pe elementul dorit.
Notă:
• Pentru Microsoft PowerPoint®, selectaţi [Color]
(culoare) sau eliminaţi marcajul de validare de
lângă [Grayscale] (nuanţe de gri) din caseta de
dialog de imprimare, astfel încât textul colorat să
fie imprimat în nuanţe de gri.
3 Selectaţi [Panasonic KX-FLB853FX] ca
imprimantă activă.
• Dacă aţi schimbat numele aparatului de fax
în decursul instalării, selectaţi numele
respectiv din listă.
• Pentru a modifica setările imprimantei,
procedaţi după cum urmează.
Pentru Windows 98/Windows Me:
Executaţi clic pe [Properties] (proprietăţi) şi
apoi executaţi clic pe rubrica dorită.
Modificaţi setările imprimantei, după care
executaţi clic pe [OK].
Pentru Windows 2000:
Executaţi clic pe rubrica dorită şi modificaţi
setările imprimantei.
Pentru Windows XP:
Executaţi clic pe [Preferences] (preferinţe)
şi apoi executaţi clic pe rubrica dorită.
Modificaţi setările imprimantei, după care
executaţi clic pe [OK].
4 Executaţi clic pe [Print] (imprimare).
• Aparatul de fax va începe să imprime.
Notă:
• Pentru a încărca hârtie, consultaţi pagina 16.
• Pentru detalii referitoare la specificaţiile hârtiei,
consultaţi paginile 53 şi 97.
Setarea proprietăţilor imprimantei
Puteţi modifica configuraţia imprimantei la pasul 3.
Vă recomandăm să testaţi hârtia (mai ales cea de
format şi tipuri speciale) pe aparatul de fax înainte
de a o achiziţiona în cantităţi mari.
Puteţi modifica setările în următoarele rubrici:
Paper (hârtie): Formatul hârtiei, tipul de hârtie,
provenienţa hârtiei, etc.
53
Output (ieşire): Număr de pagini per coală, tava de
ieşire, etc.
Quality (calitate): Modul grafic, rezoluţie, funcţia de
utilizare economică a tonerului etc.
Notă:
• Pentru a selecta [Envelope] (plic) ca tip de
hârtie în rubrica [Paper] (hârtie), trebuie să
selectaţi [Envelope #10] sau [Envelope DL] ca
format al hârtiei.
• Puteţi selecta tava de ieşire pentru fiecare
imprimare din rubrica [Output]. Pentru a
schimba tava de ieşire prestabilită, consultaţi
pagina 59.
• Când imprimaţi de la un calculator, funcţia de
utilizare economică a tonerului din rubrica
[Quality] (calitate) are prioritate faţă de setarea
aparatului de fax de utilizare economică a
tonerului (funcţia #482 de la pagina 66).
8.4.2 Transparente
Folosiţi transparente destinate imprimării laser. Vă
recomandăm următorul tip:
3M® CG3300/CG5000
• Utilizaţi tava de alimentare multi-funcţională
pentru a imprima transparente.
• Încărcaţi colile transparente pagină cu pagină
pentru imprimare, cu partea de imprimat în
jos.
• Colile transparente imprimate vor fi
depozitate în teanc pe tava de ieşire de sus.
• Îndepărtaţi fiecare coală de transparente
după imprimare şi aşezaţi-o pe o suprafaţă
plană pentru a se răci şi pentru a preveni
curbarea.
• Nu refolosiţi coli transparente care au mai trecut
prin aparatul de fax. Aici sunt incluse şi colile
care au trecut prin aparat şi au fost expulzate din
aparat fără a se imprima ceva pe ele.
• Unele tipuri de transparente au instrucţiuni care
indică partea care trebuie imprimată. Dacă
imprimarea este de slabă calitate, încercaţi să
imprimaţi pe partea cealaltă.
8.4.3 Etichete
Folosiţi etichete destinate imprimării cu laser. Vă
recomandăm următoarele tipuri:
Avery®
5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168
XEROX®
LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140
• Folosiţi tava de alimentare manuală pentru a
imprima etichetele.
• Încărcaţi colile cu etichete pagină cu pagină
pentru imprimare, cu partea de imprimat în
jos.
• Etichetele imprimate vor fi depozitate în teanc
pe tava de ieşire de sus.
• Îndepărtaţi fiecare etichetă după imprimare.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de etichete:
8. Program Multi-Function Station
-
Etichete care formează cute, care sunt
deteriorate sau care sunt separate de hârtia
de suport.
Orice coală cu etichete cu spaţii din care
unele dintre etichete au fost îndepărtate.
Etichete care nu acoperă în totalitate coala
cu etichete, aşa cum se poate observa mai
jos.
8.4.4 Plicuri
Folosiţi plicuri destinate imprimării laser.
Recomandăm următoarele:
- Plicuri de calitate ridicată, cu hârtie de 90 g/m2;
- Plicuri cu muchii subţiri şi ascuţite
- Plicuri cu îmbinări diagonale şi
- Plicuri cu un conţinut de umiditate de 4% până
la 6%, în funcţie de greutate
• Pentru a imprima plicuri, folosiţi tava de
alimentare multi-funcţională.
• Pentru imprimare, puteţi încărca câte un plic
de hârtie de 90 g/m2 odată, cu faţa de
imprimat în jos.
54
• Plicurile imprimate vor fi depozitate în teanc
pe tava de ieşire de sus.
• Îndepărtaţi fiecare plic după imprimare.
Notă:
• Uneori pot apărea cute şi onduleuri, chiar dacă
se folosesc plicuri de calitate ridicată.
• Evitaţi să imprimaţi în condiţii de umiditate
ridicată. Umiditatea excesivă poate determina
curbarea sau lipirea plicului.
• Depozitaţi plicurile în medii fără umiditate, unde
pot rămâne plate şi unde marginile lor nu pot fi
îndoite sau deteriorate.
Nu folosiţi plicuri cu oricare dintre următoarele
caracteristici (folosirea acestora poate cauza
blocaje de hârtie):
• Plicuri cu aspect neregulat
• Plicuri care prezintă onduleuri, cute, crestături,
răsuciri, colţuri îndoite sau alte deteriorări
• Plicuri cu îmbinare laterală
• Plicuri cu o textură extrem de accentuată sau
plicuri cu suprafeţe foarte lucioase
• Plicuri care se lipesc prin îndepărtarea unei benzi
adezive
• Plicuri cu mai mult de o latură care trebuie lipită
• Plicuri auto-adezive
• Plicuri cu umflături sau fără muchii ascuţite
• Plicuri imprimate în relief
• Plicuri pe care s-a imprimat în prealabil
• Plicuri care includ bumbac şi/sau fibră
Asamblare
cu îmbinare
laterală
Bandă adezivă
care se dezlipeşte
Clape
multiple
Răsucit
Ondulat
Cu muchii
îndoite
Şifonat
Cu colţuri îndoite
Autoadeziv
8. Program Multi-Function Station
Nu încercaţi să imprimaţi pe nici unul dintre
următoarele tipuri de plicuri (acestea pot
deteriora aparatul):
• Plicuri cu elemente de închidere, cleme sau sfori
de legare
• Plicuri cu ferestre transparente
• Plicuri care utilizează tipuri de adeziv capsulat
care nu necesită umezirea şi se sigilează prin
apăsare
Element de închidere
Fereastră transparentă
8.5 Utilizarea acestui aparat
ca scaner
• Ţineţi deschisă pagina interioară a copertei din
faţă pentru a vedea amplasarea butoanelor.
8.5.1 Folosirea utilitarului de
vizualizare multifuncţională
(Multi-Function Viewer)
1 Setaţi documentul original.
Utilizarea alimentatorului automat de
documente
Introduceţi documentul (maxim 50 de pagini)
CU FAŢA ÎN SUS în alimentator până când se
aude un singur semnal sonor.
• Verificaţi să nu existe documente pe ecranul
scanerului .
Utilizarea ecranului scanerului
Aşezaţi documentul CU FAŢA ÎN JOS pe
ecranul scanerului, potrivind marginea de sus a
documentului la marcajul À de pe aparat.
• Verificaţi să nu existe documente în
alimentatorul automat de documente.
2 Lansaţi programul Multi-Function Station.
3 Selectaţi [Viewer (Scan)] [utilitar de vizualizare
(scanare)].
• Va apărea [Multi-Function Viewer]
4 Executaţi clic pe pictograma [Scan] (scanare)
din fereastra [Multi-Function Viewer] .
• Va apărea caseta de dialog [Panasonic KXFLB853FX] (numele prestabilit).
5 Dacă este necesar, modificaţi setările de
scanare din calculatorul dumneavoastră.
• Pentru a previzualiza imaginea scanată,
executaţi clic pe [Preview] (previzualizare).
Va fi afişată numai prima pagină. Puteţi trage
cadrul pentru a specifica suprafaţa scanată.
Dacă modificaţi setările pentru modul de
scanare, luminozitate sau contrast, executaţi
clic pe [Preview] (previzualizare) pentru a
actualiza imaginea scanată. Dacă folosiţi
alimentatorul automat de documente, setaţi
din nou documentul înainte de a actualiza
imaginea scanată.
• Dacă selectaţi [B/W Graphic] (imagine
grafică în alb-negru) ca mod de scanare,
intervalul rezoluţiei va fi de la 150 la 600 dpi.
6 Executaţi clic pe [Scan] (scanare).
• Dacă, la pasul 5, previzualizaţi imaginea
scanată utilizând alimentatorul automat de
documente, setaţi documentul din nou şi
executaţi clic pe [Scan] (scanare).
55
8. Program Multi-Function Station
• După scanare, imaginea scanată va fi afişată
în fereastra [Multi-Function Viewer] .
• Pentru a salva imaginea scanată, selectaţi
[Save As…] (salvare ca…) din meniul [File]
(fişier).
• Pentru a anula scanarea în timp ce
documentul este scanat, executaţi clic pe
[Cancel] (anulare).
Notă:
• Puteţi afişa imagini care acceptă formatele TIFF,
JPEG, PCX, DCX şi BMP.
• Puteţi salva imaginile în format TIFF, JPEG,
PCX, DCX, BMP sau PDF.
• Puteţi muta, copia şi şterge un fişier sau o
pagină.
• Nu puteţi modifica setările de scanare din
aparatul de fax.
• Orice document care poate fi transmis ca fax,
poate fi şi scanat (pagina 32).
• Nu deschideţi capacul ecranului scanerului în
timpul scanării documentelor cu ajutorul
alimentatorului automat de documente.
• Atunci când scanaţi un document, pentru
obţinerea unor rezultate mai bune, vă
recomandăm utilizarea ecranului scanerului în
locul alimentatorului automat de documente.
Pentru a scana documentele rapid
1. Setaţi documentul original.
2. Apăsaţi pe butonul [SCAN] (scanare) al
aparatului de fax.
• Setările precedente vor fi afişate la
calculatorul dumneavoastră. Le puteţi
modifica, dacă este necesar.
3. Apăsaţi pe butonul [START] al aparatului de
fax.
• După scanare, imaginea scanată va fi afişată
în fereastra [Multi-Function Viewer].
• Pentru a anula scanarea în timp ce
documentul este scanat, executaţi clic pe
[Cancel] (anulare).
Notă:
• Pentru detalii, consultaţi fişierul de asistenţă
selectând [Usage Tips] (sugestii de utilizare) din
programul Multi-Function Station.
Programul OCR Readiris
Cu ajutorul programelor OCR puteţi converti o
imagine în date de tip text, care pot fi editate cu
programe de procesare a textelor. Programul OCR
Readiris poate fi instalat simultan cu programul
Multi-Function Station.
Pentru a folosi acest program, executaţi clic pe
pictograma [OCR] din fereastra [Multi-Function
Viewer] (utilitar de vizualizare multifuncţională) sau
selectaţi [Readiris (OCR)] din Multi-Function
Station. Pentru instrucţiuni detaliate privind OCR,
selectaţi [Help] (asistenţă).
56
8.5.2 Utilizarea altor aplicaţii
Multi-Function Station include un driver de scaner
compatibil TWAIN. De asemenea, puteţi scana
folosind alte aplicaţii care acceptă scanarea
TWAIN. De exemplu, procedaţi după cum urmează:
1 Setaţi documentul original.
Utilizarea alimentatorului automat de
documente
Introduceţi documentul (maxim 50 de pagini)
CU FAŢA ÎN SUS în alimentator până când se
aude un singur semnal sonor.
• Verificaţi să nu existe documente pe ecranul
scanerului .
Utilizarea ecranului scanerului
Aşezaţi documentul CU FAŢA ÎN JOS pe
ecranul scanerului, potrivind marginea de sus a
documentului cu marcajul (xx) de pe aparat.
• Verificaţi să nu existe documente în
alimentatorul automat de documente.
2 Lansaţi o aplicaţie care recunoaşte scanarea
TWAIN.
3 Selectaţi [Select Device…] (selectare
dispozitiv) din meniul [File], după care selectaţi
[Panasonic KX-FLB853FX (nume prestabilit)
din caseta de dialog.
4 Selectaţi [Acquire Image…] (achiziţionare
imagine) din meniul [File] (fişier).
• Va apărea caseta de dialog [Panasonic KXFLB853FX] (nume prestabilit).
5 Dacă este necesar, modificaţi setările de
scanare ale calculatorului dumneavoastră.
• Dacă selectaţi [B/W Graphic] (imagine
grafică în alb-negru) ca mod de scanare,
intervalul rezoluţiei va fi de la 150 la 600 dpi.
6 Executaţi clic pe [Scan] (scanare).
• După scanare, imaginea scanată va fi afişată
în fereastra aplicaţiei.
• Pentru a anula scanarea în timp ce
documentul este scanat, executaţi clic pe
[Cancel] (anulare).
Notă:
• În funcţie de aplicaţia utilizată, aspectul poate
prezenta uşoare variaţii.
8.6 Manipularea acestui
aparat de la calculatorul
dumneavoastră
Puteţi efectua cu uşurinţă următoarele funcţii de la
calculatorul dumneavoastră.
- Stocarea, editarea sau ştergerea elementelor din
agende (pagina 28, 34)
- Programarea funcţiilor (de la pagina 64 la pagina
71).
8. Program Multi-Function Station
- Vizualizarea elementelor din raportul jurnal
-
(pagina 31)
Stocarea raportului jurnal ca fişier de calculator
Vizualizarea elementelor din lista cu datele de
identificare ale apelanţilor (pagina 41)
Stocarea informaţiilor despre apelant în agende
(pagina 43)
Stocarea listei cu datele de identificare a
apelanţilor ca fişier de calculator
1 Lansaţi programul Multi-Function Station.
2 Selectaţi [Remote Control] (control de la
distanţă).
• Va apărea fereastra [Multi-Function
Remote Control] (control de la distanţă cu
programul Multi-Function).
8.7 Transmiterea/
recepţionarea faxurilor
folosind programul
Multi-Function Station
• Ţineţi deschisă pagina interioară a copertei din
faţă pentru a vedea amplasarea butoanelor.
8.7.1 Transmiterea unui document din
calculator ca mesaj de fax de la
calculatorul dumneavoastră
Puteţi accesa funcţia de fax dintr-o aplicaţie
Windows folosind programul Multi-Function Station.
De exemplu, pentru a transmite un document creat
cu WordPad, procedaţi după cum urmează.
1 Deschideţi documentul pe care doriţi să-l
transmiteţi.
2 Selectaţi [Print…] (imprimare) din meniul [File]
(fişier).
• Va apărea caseta de dialog [Print] (imprimare).
3 Selectaţi [PCFAX KX-FLB853FX] (nume
prestabilit) ca imprimantă activă.
4 Executaţi clic pe [Print] (imprimare).
3 Selectaţi rubrica dorită.
• Va apărea caseta de dialog [Send a Fax]
(transmitere fax).
• Vor fi afişate cele mai recente date
memorate în aparatul de fax.
4 Efectuaţi operaţia dorită.
• Pentru detalii referitoare fiecare funcţie,
executaţi clic pe [Help] (asistenţă).
• Pentru a opri operaţia, executaţi clic pe
[Cancel] (anulare).
5 Executaţi clic pe [OK].
• Noile date vor fi transferate către aparatul de
fax, iar fereastra se va închide.
• De asemenea, puteţi executa clic pe [Apply]
(aplicare) pentru a trece la operaţia
următoare, fără a închide fereastra.
Notă:
• Unele dintre funcţii nu pot fi programate de la
calculatorul dumneavoastră.
• Pentru detalii, consultaţi fişierul de asistenţă
selectând [Usage Tips] (sugestii de utilizare) din
programul Multi-Function Station.
57
5 Introduceţi numărul de fax folosind afişajul
tastaturii numerice sau agenda.
• Pentru a opri operaţia, executaţi clic pe
[Cancel] (anulare).
6 Executaţi clic pe [Send] (transmitere).
• Documentul va fi transmis prin intermediul
aparatului de fax de la calculatorul dvs..
Notă:
• Pentru a opri transmiterea, apăsaţi pe butonul
[STOP] al aparatului de fax în timpul transmisiei
documentului.
• Dacă documentul depăşeşte capacitatea de
memorare a aparatului de fax, transmisia va fi
anulată.
8. Program Multi-Function Station
• Verificaţi jurnalul cu ajutorul controlului de la
distanţă, după transmiterea sau recepţionarea de
faxuri.
• Pentru detalii, consultaţi fişierul de asistenţă
selectând [Usage Tips] (sugestii de utilizare) din
programul Multi-Function Station.
8.7.2 Recepţionarea unui fax în
calculatorul dumneavoastră
Puteţi recepţiona un document fax pe calculatorul
dumneavoastră. Documentul fax recepţionat este
salvat ca fişier de imagine (format TIFF-G4).
Pentru a recepţiona un document fax folosind
calculatorul dumneavoastră, verificaţi în prealabil ca
următoarele funcţii să fie setate.
– recepţionarea pe calculator a faxurilor (funcţia
#442 de la pagina 69).
1 Apăsaţi de mai multe ori pe [FAX AUTO
ANSWER] (răspuns automat la fax) pentru a
activa funcţia de răspuns automat (pagina 37).
2 Lansaţi programul Multi-Function Station.
3 Selectaţi [PC FAX].
Dacă memoria aparatului de fax stochează un
document fax recepţionat
Puteţi încărca documentul în calculatorul
dumneavoastră.
1. Selectaţi [PC FAX] din programul MultiFunction Station.
2. Selectaţi [Received Log] (jurnal faxuri
recepţionate) din [Communication Log] (jurnal
de comunicaţii).
3. Executaţi clic pe [File] (fişier) în bara de
meniuri, după care executaţi clic pe [Receive a
Fax] (recepţionare fax).
• Dacă este activată funcţia #442, documentul
fax recepţionat va fi transferat automat în
calculatorul dumneavoastră.
8.8 Confirmarea stării
aparatului
Puteţi confirma informaţiile referitoare la setări şi
starea curentă a aparatului de fax de la calculatorul
dumneavoastră.
1 Lansaţi programul Multi-Function Station.
2 Selectaţi [Device Monitor].
• Dacă apare caseta de dialog [Device
Select] (selectare dispozitiv), selectaţi
aparatul de fax de pe listă, după care
executaţi clic pe [OK].
• Va apărea fereastra [Device Monitor].
4 Când este recepţionat un apel de fax,
calculatorul dumneavoastră va primi un
document prin intermediul aparatului de fax.
Notă:
• Puteţi vizualiza, imprima sau transfera
documentul recepţionat folosind calculatorul
dumneavoastră.
Vizualizarea unui document recepţionat
1. Selectaţi [PC FAX] din programul MultiFunction Station.
2. Selectaţi [Received Log] (jurnal faxuri
recepţionate) din [Communication Log] (jurnal
de comunicaţii).
3. Executaţi clic pe elementul pe care doriţi să-l
vizualizaţi.
4. Executaţi clic pe [File] (fişier) în bara de
meniuri, apoi selectaţi [View] (vizualizare) sau
executaţi clic pe pictograma [View] de pe bara
cu instrumente.
• Faxul recepţionat va fi afişat.
58
3 Selectaţi rubrica dorită. Puteţi confirma starea
aparatului de fax de la următoarele rubrici:
Status (stare): Starea curentă a aparatului de
fax
Device (dispozitiv): Informaţii despre aparatul
de fax
• Pentru a afişa rubrica [Device] (dispozitiv)
executaţi clic pe [Advanced Information]
(informaţii avansate).
Notă:
• Starea aparatului de fax va fi actualizată
automat.
• Dacă se produce o eroare de imprimare,
programul Device Monitor va fi lansat automat şi
va afişa informaţii privind eroarea.
• Pentru detalii, consultanţi fişierul de asistenţă
selectând [Usage Tips] (sugestii de utilizare) din
programul Multi-Function Station.
8.9 Alte informaţii
8.9.1 Setarea tăvii de intrare opţionale
Pentru a utiliza tava de intrare opţională cu
calculatorul dumneavoastră procedaţi după cum
urmează.
1 Executaţi clic pe butonul [Start].
8. Program Multi-Function Station
2 Deschideţi fereastra imprimantei.
Pentru Windows 98/Windows Me/Windows
2000:
Selectaţi [Settings] (setări), apoi executaţi clic
pe [Printers] (imprimante).
Pentru Windows XP Profesional:
Executaţi clic pe [Printers and Faxes]
(imprimante şi aparate de fax).
Pentru Windows XP Home: Executaţi clic pe
[Control Panel] (panou de comandă),
[Printers and Other Hardware] (imprimante şi
alte echipamente), după care executaţi clic pe
[Printers and Faxes] (imprimante şi aparate
de fax).
3 Selectaţi [Panasonic KX-FLB853FX] (nume
prestabilit
4 Selectaţi [Properties] (proprietăţi) din meniul
[File] (fişier).
• Va apărea fereastra cu proprietăţile
imprimantei
5 Executaţi clic pe [Auto Configuration]
(configurare automată) din rubrica [Device
Options] (Opţiuni dispozitiv).
• Tava de intrare opţională va fi detectată în
mod automat şi va fi inclusă în setări.
6 Executaţi clic pe [OK].
Notă:
• În cazul în care tava de intrare opţională nu este
detectată în mod automat la pasul 5, menţionaţi
numărul tăvii pentru hârtie, apoi efectuaţi clic pe
[OK].
8.9.2 Schimbarea tăvii de ieşire
prestabilite
Pentru a schimba tava de ieşire prestabilită în
timpul imprimării, procedaţi după cum urmează.
1 Executaţi clic pe butonul [START].
2 Deschideţi fereastra imprimantei.
Pentru Windows 98/Windows Me/Windows
2000:
Selectaţi [Settings] (setări), după care
executaţi clic pe [Printers] (imprimante).
Pentru Windows XP Professional:
59
Executaţi clic pe [Printers and Faxes]
(imprimante şi aparate de fax).
Pentru Windows XP Home:
Executaţi clic pe [Control Panel] (panou de
comandă), [Printers and Other Hardware]
(imprimante şi alte echipamente), după care
executaţi clic pe [Printers and Faxes]
(imprimante şi aparate de fax).
3 Selectaţi [Panasonic KX-FLB853FX] (nume
prestabilit).
4 Selectaţi [Properties] (proprietăţi) din meniul
[File] (fişier).
• Pentru utilizatorii Windows XP şi Windows
2000, executaţi clic pe [Printing
Preferences...] (preferinţe de imprimare) din
rubrica [General].
• Va apărea fereastra cu proprietăţile
imprimantei
5 Selectaţi tava de ieşire dorită din rubrica
[Output] (ieşire). Executaţi clic pe [OK].
• Tava de ieşire selectată va fi deveni setarea
prestabilită.
• Pentru detalii, consultanţi fişierul de asistenţă
selectând [Usage Tips] (sugestii de utilizare)
din programul Multi-Function Station.
9. Funcţii programabile
9.1 Programarea
1 Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
2 Tastaţi [#] şi codul din trei cifre (de la pagina 62
la pagina 68).
3 Apăsaţi pe selecţia dorită pentru a afişa setarea
dorită.
• Acest pas poate fi uşor diferit, potrivit
funcţiei.
4 Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
5 Pentru a ieşi, apăsaţi pe butonul [MENU]
(meniu).
Pentru a anula programarea
Apăsaţi pe butonul [STOP].
Pentru a selecta funcţiile folosind tasta de
navigare
Puteţi selecta o funcţie folosind tasta de navigare în
loc de a introduce direct codul programului (# şi un
număr din trei cifre).
1. Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
2. Selectaţi categoria funcţiei pe care doriţi să o
programaţi.
Apăsaţi de mai multe ori pe [◄] sau pe [►]
pentru a afişa categoria funcţiei dorite.
- „BASIC FEATURE” (funcţie de bază)
- „FAX FEATURE” (funcţie de fax)
- „COPY FEATURE” (funcţie de copiere)
- „SCAN FEATURE” (funcţie de scanare)
- „LAN FEATURE” (funcţie LAN)
•
„SCAN FEATURE” (funcţie de scanare) şi
„LAN FEATURE” (funcţie LAN) vor fi
afişate doar când este instalată placa LAN.
3. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
4. Selectaţi funcţia pe care doriţi să o programaţi.
Apăsaţi de mai multe ori pe [◄] sau pe [►]
pentru a afişa funcţia dorită.
• Va fi afişată setarea curentă a funcţiei.
5. Apăsaţi de mai multe ori pe [▼] sau pe [▲]
pentru a afişa setarea dorită.
60
• Acest pas poate fi uşor diferit, potrivit
funcţiei.
6. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
• Setarea selectată este stabilită şi se afişează
funcţia următoare.
7. Pentru a ieşi, apăsaţi pe butonul [MENU]
(meniu).
9. Funcţii programabile
9.2 Tabel cu comenzile directe
Pentru mai multe informaţii referitoare la funcţii consultaţi paginile 64-71.
Notă:
•
Următoarea funcţie va fi afişată doar în momentul în care este instalată tava de intrare
Cod funcţie: [#] [3] [8] [2]
•
Următoarele funcţii vor fi afişate doar în momentul în care este instalată placa LAN opţională.
Cod funcţie: [#] [4] [4] [3] / [#] [4] [9] [0] / [#] [4] [9] [1] / [#] [4] [9] [2] /[#] [5] [0] [0] / [#] [5] [0 [1] /
[#] [5] [0] [2] / [#] [5] [0 [3] / [#] [5] [0 [7]
Funcţie
Cod funcţie
Data şi ora
[#][1][0][1]
----------
Sigla dvs.
[#][1][0][2]
----------
pagina 24
pagina 25
Numărul dvs. de fax
[#][1][0][3]
----------
pagina 27
Modul de formare a numărului
[#][1][2][0]
[1] „PULSE”(puls)
[2] „TONE” (ton) (prestabilit)
pagina 22
Timpul de flash
[#][1][2][1]
[0]: „900ms” [1]: „700ms” (prestabilit)
[2]: „600ms” [3]: „400ms”
[4]: „300ms” [5]: „250ms”
[6]: „200ms” [7]: „160ms”
[8]: „110ms” [9]: „100ms”
[ ]: „90ms” [#]: „80ms”
pagina 64
Contrastul afişajului LCD
[#][1][4][5]
[1] „NORMAL” (prestabilit)
[2] „DARKER” (mai puternic)
pagina 64
Tipul de sonerie
[#][1][6][1]
[1] „A” (prestabilit) [2]: „B” [3]: „C”
pagina 64
Nr. de apeluri de Fax
[#][2][1][0]
[1]: „1” [2]: „2” (prestabilit) [3]: „3” [4]: „4”
[5]: „5” [6]: „6” [7]: „7” [8]: „8” [9]: „9”
pagina 64
Nr. de apeluri TEL/FAX
[#][2][1][2]
[1]: „1” [2]: „2” (prestabilit) [3]: „3” [4]: „4”
[5]: „5” [6]: „6” [7]: „7” [8]: „8” [9]: „9”
pagina 66
Listă Caller ID (identificare
apelant)
[#][2][1][6]
[0]: „OFF” (dezactivare) (prestabilit) [1]:
„ON” (activare)
pagina 64
Activare TAM de la distanţă
[#][3][2][2]
[0]: „OFF” (dezactivare) (prestabilit) [1]:
„ON” (activare)
pagina 64
Dimensiune hârtie în tava de
intrare pentru hârtie
[#][3][8][0]
[1]: „LETTER” (literă) [2]: „A4” (prestabilit)
pagina 65
Dimensiune hârtie în tava de
intrare multifuncţională
[#][3][8][1]
[1]: „LETTER” (literă) [2]: „A4” (prestabilit)
[3] „LEGAL”
pagina 65
Dimensiune hârtie în tava de
intrare opţională
[#][3][8][2]
[1]: „LETTER” (literă) [2]: „A4” (prestabilit)
[3] „LEGAL”
pagina 65
Raport de expediere
[#][4][0][1]
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: „ON” (activare)
[2]: „ERROR” (eroare) (prestabilit)
pagina 66
Raport jurnal automat
[#][4][0][2]
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: „ON” (activare)
(prestabilit)
pagina 66
Economisire energie
[#][4][0][3]
[1]: „5 min”
[2]: „15 min” (prestabilit)
[3]: „30 min” [4]: „1h”
pagina 65
Mod de răspuns manual
[#][4][0][4]
[1]: „TEL” (prestabilit) [2]: „TEL/FAX”
pagina 66
61
Selecţie
Pagina
9. Funcţii programabile
Funcţie
Selecţie
Mod internaţional
Cod funcţie
[#][4][1][1]
Expediere întârziată
[#][4][1][2]
[0]: „OFF” (dezactivare) (prestabilit) [1]:
„ON” (activare)
pagina 67
Selecţie ECM
[#][4][1][3]
[0]: „OFF” (dezactivare [1]: „ON” (activare) )
(prestabilit)
pagina 67
Ton de conectare
[#][4][1][6]
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: „ON” (activare)
(prestabilit)
pagina 67
Sonerie distinctivă
[#][4][3][0]
[0]: „OFF” (dezactivare) (prestabilit) [1]:
„ON” (activare)
pagina 44
Tip de sonerie fax
[#][4][3][1]
pagina 45
Reducere automată
[#][4][3][2]
Cod de activare fax
[#][4][3][4]
Deconectare automată
[#][4][3][5]
Număr apeluri silenţioase fax
[#][4][3][6]
Alarmă de recepţie în memorie
[#][4][3][7]
Recepţie accesibilă
[#][4][3][8]
Setarea tăvii de intrare pentru
fax
[#][4][4][0]
[1]: „A” [2]: „B” [3]: „C” [4]: „D” [5]: „B-D”
(prestabilit)
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: „ON” (activare)
(prestabilit)
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: „ON” (activare)
(prestabilit)
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: „ON” (activare)
(prestabilit)
[3]: „3” (prestabilit) [4]: „4” [5]: „5” [6]: „6”
[7]: „7” [8]: „8” [9]: „9”
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: „ON” (activare)
(prestabilit)
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: „ON” (activare)
(prestabilit)
[1]: „#1” (prestabilit) [2]: „#2”
Setarea tăvii de ieşire pentru
fax
[#][4][4][1]
[1]: „#1” [2]: „#2” [3]: „#3” (prestabilit)
pagina 69
Setare pentru recepţie fax pe
calculator
[#][4][4][2]
[0]: „OFF” (dezactivare) [1]: ALWAYS”
(permanentă) [2]: „CONNECTED”
(conectat) (prestabilit)
pagina 69
Setarea computerului pentru
recepţie fax pe calculator şi
comandă de la distanţă
[#][4][4][3]
Setează funcţiile faxului la cele
prestabilite
[#][4][5][9]
[0]: „NO” (nu) (prestabilit) [1]: „YES” (da)
pagina 69
Setarea tăvii de intrare pentru
copiere
[#][4][6][0]
[1]: „#1” [2]: „#2”
pagina 70
Rezoluţie prestabilită a copiei
[#][4][6][1]
[1]: TEXT/PHOTO (prestabilit) [2]: „TEXT”
[3]: PHOTO
pagina 70
Salvare contrast
[#][4][6][2]
[0]: „OFF” (dezactivare) (prestabilit) [1]:
„ON” (activare)
pagina 65
Mod de funcţionare prestabilit
[#][4][6][3]
[1]: „COPY” (copiere) (prestabilit) [2]: „FAX”
pagina 65
Mod temporizator
[#][4][6][4]
[0]: „OFF” [1]: „30s” [2]: „1 min” (prestabilit)
[3]: „2 min” [4]: „5 min”
pagina 65
62
[0]: „OFF” [1]: „NEXT FAX” (următorul fax)
[2]: „ERROR” (eroare) (prestabilit)
Pagina
pagina 67
pagina 68
pagina 68
pagina 68
pagina 68
pagina 68
pagina 68
pagina 68
•
În momentul în care va fi instalată
tava opţională de intrare,
următoarele vor fi afişate:
[1]: „#1” [2]: „#2” [3]: „#3” [4]: „#1+#3”
(prestabilit)
----------
pagina 71
•
În momentul în care va fi instalată
tava opţională de intrare,
următoarele vor fi afişate:
[1]: „#1” [2]: „#2” [3]: „#3” [4]: „#1+#3”
(prestabilit)
9. Funcţii programabile
Funcţie
Cod funcţie
[#][4][6][5]
Selecţie
Setarea tăvii de ieşire pentru
copiere
[#][4][6][6]
[1]: „#1” (prestabilit) [2]: „#2” [3]: „#3”
pagina 70
Economisire toner
[#][4][8][2]
[0]: „OFF” (dezactivare) (prestabilit) [1]:
„ON” (activare)
pagina 66
Tip de scanare prestabilit
[#][4][9][0]
[1]: „B/W TEXT” (prestabilit)
[2]: „B/W GRAPHIC”
[3]: „B/W PHOTO”
[4]: „COLOUR”
pagina 71
Rezoluţie de scanare
prestabilită
[#][4][9][1]
[1]: „200dpi” (prestabilit)
[2]: „300dpi”
[3]: „600dpi”
pagina 71
Dimensiune de scanare
prestabilită
[#][4][9][2]
[1]: „LETTER” [2]: „A4” (prestabilit)
[3]: „LEGAL”
pagina 71
Setare mod DHCP
[#][5][0][0]
pagina 71
Setarea adresei de IP
[#][5][0][1]
[0]: „DISABLED” (dezactivat)
[1]: „ENABLED” (activat) (prestabilit)
----------
Setarea măştii de subreţea
[#][5][0][2]
----------
pagina 71
Setarea porţii prestabilite
[#][5][0][3]
----------
pagina 71
Setarea denumirii aparatului
[#][5][0][7]
----------
pagina 71
Oprire colaţionare copii
63
[0]: „OFF” (dezactivare) (prestabilit) [1]:
„ON” (activare)
Pagina
pagina 70
pagina 71
9. Funcţii programabile
9.3 Funcţiile de bază
[#][1][4][5] Modificarea contrastului afişajului
LCD
[#][1][0][1] Setarea datei şi a orei
Introduceţi data şi ora folosind tastatura numerică.
Pentru detalii, consultaţi pagina 24.
[1] „NORMAL” (prestabilit): Pentru un contrast
normal.
[2] „DARKER” (mai puternic): Folosit când
contrastul afişajului este prea slab.
[#][1][0][2] Setarea siglei dvs.
[#][1][6][1] Setarea tipului de sonerie
Introduceţi
logo-ul
dumneavoastră
folosind
tastatura numerică. Pentru detalii, consultaţi pagina
25.
[1] „A” (prestabilit)
[2] „B”
[3] „C”
[#][1][0][3] Setarea numărului dvs. de fax
[#][2][1][0] Modificarea setării semnalului de
apel în modul FAX ONLY (numai fax)
Introduceţi numărul dumneavoastră de fax folosind
tastatura numerică. Pentru detalii, consultaţi pagina
27.
[#][1][2][0] Setarea modului de formare a
numărului
[1] „PULSE”(puls)
[2] „TONE” (ton) (prestabilit)
Pentru detalii, consultaţi pagina 22.
[#][1][2][1] Setarea timpului de flash
Timpul de flash depinde de centrala
dumneavoastră telefonică sau de sistemul gazdă
PBX (centrală particulară).
[0]: „900ms”
[1]: „700ms” (prestabilit)
[2]: „600ms”
[3]: „400ms”
[4]: „300ms”
[5]: „250ms”
[6]: „200ms”
[7]: „160ms”
[8]: „110ms”
[9]: „100ms”
[ ]: „90ms”
[#]: „80ms”
Notă:
• Dacă aparatul de fax este conectat printr-o
centrală particulară (PBX), este posibil ca
funcţiile acesteia (transferul unui apel etc.) să nu
opereze corect. Consultaţi-vă cu furnizorul
dumneavoastră PBX pentru setarea corectă.
64
Pentru a modifica numărul de semnale sonore
emise înainte ca aparatul să răspundă la un apel în
modul FAX ONLY (numai fax).
[1] „1”
[2] „2” (prestabilit)
[3] „3”
[4] „4”
[5] „5”
[6] „6”
[7] „7”
[8] „8”
[9] „9”
Notă:
• Dacă folosiţi aparatul împreună cu un robot
telefonic, setaţi o valoare mai mare de 4 (pagina
39).
[#][2][1][6] Setarea imprimării automate a listei
Caller ID (identificare apelant)
[0] „OFF” (dezactivare) (prestabilit): Aparatul nu va
imprima lista Caller ID, dar va păstra evidenţa
informaţiilor aferente ultimilor 30 de apelanţi.
[1] „ON” (activare): Aparatul va imprima automat
lista Caller ID după fiecare 30 de apeluri noi
(pagina 41).
[#][3][2][2] Activarea operării de la distanţă
pentru un robot telefonic
În cazul în care utilizaţi un aparat prevăzut cu un
robot telefonic, activaţi această funcţie şi
programaţi codul de identificare cu activare de la
distanţă pentru a putea asculta mesajele vocale
înregistrate.
9. Funcţii programabile
Important:
• Codul de identificare cu activare de la
distanţă trebuie să fie identic cu codul pe
care l-aţi programat pe robotul telefonic
pentru operarea de la distanţă. De asemenea,
trebuie să fie diferit de codul de activare a
faxului (funcţia #434 de la pagina 68).
[0] „OFF” (prestabilit)
[1] „ON”
1. Apăsaţi butonul [MENU]
2. Apăsaţi [#], apoi [3][2][2].
3. Apăsaţi[1] pentru a selecta opţiunea „ON”
4. Apăsaţi [SET].
5. Introduceţi codul de identificare ce conţine între
1 şi 5 cifre, utilizând tastele 0-9,[ ] şi [#].
• Codul de identificare prestabilit este „11”.
6. Apăsaţi butonul [SET] (setare)
7. Apăsaţi butonul [MENU] (meniu)
[#][3][8][0] Setarea formatului de hârtiei pentru
imprimare din tava de alimentare cu hârtie
[1] „LETTER” : Hârtie de format Letter
[2] „A4” (prestabilit): Hârtie de format A4
Notă:
• În cazul în care modificaţi dimensiunea hârtiei
utilizând [TAVA PENTRU HÂRTIE] în modul de
copiere (pagina 47), dimensiunea hârtiei setată
de această funcţie va fi modificată.
[#][3][8][1] Setarea formatului de hârtiei pentru
imprimare din tava de alimentare
multifuncţională
[1] „LETTER” : Hârtie de format Letter
[2] „A4” (prestabilit): Hârtie de format A4
[3] „LEGAL” Hârtie de format Legal
Notă
• În cazul în care modificaţi dimensiunea hârtiei
utilizând [TAVA PENTRU HÂRTIE] în modul de
copiere (pagina 47), dimensiunea hârtiei setată
de această funcţie va fi modificată.
[#][3][8][2] Setarea formatului de hârtiei pentru
imprimare din tava de alimentare opţională.
• Această funcţie va fi afişată.doar când tava
opţională va fi instalată.
[1] „LETTER” : Hârtie de format Letter
[2] „A4” (prestabilit): Hârtie de format A4
[3] „LEGAL” Hârtie de format Legal
65
Notă
• În cazul în care modificaţi dimensiunea hârtiei
utilizând [TAVA PENTRU HÂRTIE] în modul de
copiere (pagina 47), dimensiunea hârtiei setată
de această funcţie va fi modificată.
[#][4][0][3] Setarea funcţiei de economisire a
energiei
Pentru a seta durata perioadei premergătoare
intrării aparatului în modul de economisire a
energiei.
[1] „5min” : 5 minute
[2] „15min” (prestabilit): 15 minute
[3] „30min” : 30 minute
[4] „1h”: 1 oră
Notă:
• În timpul modului de economisire a energiei,
lampa aparatului de scanare rămâne OFF
(stinsă).
[#][4][6][2] Salvarea setării anterioare a
contrastului
[0] „OFF” (dezactivare) (prestabilit): Dezactivează
această funcţie.
[1] „ON” (activare): Aparatul va salva setarea
anterioară a contrastului.
[#][4][6][3] Setarea modului de funcţionare
prestabilit
Pentru a selecta modul de funcţionare prestabilit
atunci când se termină timpul selectat al
temporizatorului de mod (funcţia #464).
[1] „COPY” (copiere) (prestabilit): Se selectează
modul Copiere ca mod prestabilit.
[2] „FAX” : Se selectează modul Fax ca mod
prestabilit.
Notă:
• Nu puteţi selecta modul de scanare folosind
această funcţie.
[#][4][6][4] Setarea temporizatorului de mod de
funcţionare prestabilit
Pentru a seta temporizatorul înainte de a reveni la
modul de funcţionare prestabilit (funcţia #463).
[0] „OFF” (dezactivare): Dezactivează această
funcţie.
[1] „30s” : 30 secunde
[2] „1min” (prestabilit): 1 minut
[3] „2min” : 2 minute
[4] „5min”: 5 minute
9. Funcţii programabile
[#][4][8][2] Setarea funcţiei de utilizare
economică a tonerului
[0] „OFF” (dezactivare) (prestabilit): Dezactivează
această funcţie.
[1] „ON” (activare): Cartuşul cu toner va avea o
durată mai lungă de viaţă.
Notă:
• Această funcţie ar putea diminua calitatea
imprimării prin reducerea consumului de toner.
9.4 Funcţiile de fax
[#][2][1][2] Modificarea setării semnalului de
apel întârziat în modul TEL/FAX - telefon/fax
Dacă folosiţi un telefon de interior în modul
TEL/FAX (telefon/fax), selectaţi numărul dorit de
semnale sonore ale telefonului de interior înainte ca
aparatul să răspundă la apel.
[1] „1”
[2] „2” (prestabilit)
[3] „3”
[4] „4”
[5] „5”
[6] „6”
[7] „7”
[8] „8”
[9] „9”
Notă:
• Pentru detalii, consultaţi pagina 38.
[#][4][0][1] Imprimarea unui raport cu evidenţa
faxurilor transmise
Pentru a imprima un raport cu evidenţa faxurilor
transmise (pagina 31).
[0] „OFF” (dezactivare): Rapoartele cu evidenţa
faxurilor transmise nu vor fi imprimate.
[1] „ON” (activare): După fiecare transmisie se va
imprima un raport cu evidenţa faxurilor transmise.
[2] „ERROR” (eroare) (prestabilit): Se va imprima
un raport cu evidenţa faxurilor transmise numai
dacă transmisia prin fax eşuează.
[#][4][0][2] Setarea imprimării automate a
raportului jurnal cu evidenţa faxurilor
[0] „OFF” (dezactivare): Aparatul nu va imprima un
raport jurnal, dar va păstra evidenţa ultimelor 30 de
transmisii şi recepţionări de faxuri.
[1] „ON” (activare) (prestabilit): Aparatul va
imprima automat un raport jurnal după fiecare 30
de noi transmisii şi recepţionări de faxuri (pagina
31)
[#][4][0][4] Schimbarea modului de recepţie în
setarea răspunsului manual
[1] „TEL”
(telefon) (prestabilit): Mod Telefon
(pagina 37)
[2] „TEL/FAX” (telefon/fax): Mod Telefon/Fax
(pagina 38)
66
9. Funcţii programabile
[#][4][1][1] Transmiterea documentelor în
străinătate
Dacă nu puteţi transmite un fax în străinătate chiar
dacă numărul este corect şi linia este conectată,
activaţi această funcţie înainte de a transmite faxul.
Această funcţie îmbunătăţeşte fiabilitatea prin
reducerea vitezei de transmisie.
[0] „OFF” (dezactivare): Dezactivează această
caracteristică.
[1] „NEXT FAX” (faxul următor): Această setare
este activată numai pentru următoarea încercare de
transmisie prin fax. După transmisie, aparatul va
reveni la setarea precedentă.
[2] „ERROR” (eroare) (prestabilit): Când transmisia
prin fax precedentă eşuează şi doriţi să trimiteţi din
nou documentul.
Notă:
• Această funcţie nu este disponibilă pentru
transmisiile prin difuzare.
• Este posibil ca tarifele de apel să fie mai mari ca
de obicei.
[#][4][1][2] Transmiterea unui fax la o anumită
oră
Această funcţie vă permite să beneficiaţi de
intervalele orare cu tarif redus oferite de compania
dumneavoastră telefonică. Această funcţie poate fi
setată cu până la 24 de ore în devans faţă de ora
dorită.
[0] „OFF” (dezactivare) (prestabilit)
[1] „ON” (activare)
Pentru a trimite un document:
1. Introduceţi documentul în alimentatorul automat
de documente.
2. Dacă este necesar, selectaţi rezoluţia dorită
(pagina 30) şi contrastul dorit (pagina 31).
3. Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
4. Apăsaţi pe tasta [#] şi apoi pe [4][1][2].
5. Apăsaţi pe [1] pentru a selecta „ON”
(activare).
6. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
7. Introduceţi numărul de fax.
• Pentru a introduce un număr folosind funcţiei
de apelare directă şi agenda telefonică
internă, consultaţi pasul 4 de la pagina 33.
(Când folosiţi agenda telefonică internă, nu
trebuie să apăsaţi pe butonul [DIRECTORY]
(agendă telefonică) înainte de a apăsa pe
[▼] sau pe [▲].)
8. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
9. Introduceţi ora de începere a transmisiei.
• Apăsaţi de mai multe ori pe [ ] pentru a
selecta „AM” sau „PM” .
67
10. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
• Documentul va fi introdus în aparat şi scanat
în memorie. Aparatul de fax va transmite
datele la ora specificată.
Notă:
• Pentru a anula după programare, apăsaţi pe
butonul [STOP] şi apoi pe butonul [SET] (setare).
• Puteţi transmite un document şi utilizând ecranul
scanerului . Apăsaţi pe butonul [SET] (setare) la
pasul 10 şi apoi pe butonul [START].
[#][4][1][3] Setarea modului de corectare a
erorilor (ECM)
Această funcţie este disponibilă când aparatele de
fax de transmisie/recepţie sunt compatibile ECM.
[0] „OFF” (dezactivare): Dezactivează această
funcţie.
[1] „ON” (activare) (prestabilit): Dacă se produce o
eroare pe durata transmisiei/recepţiei faxului,
aparatul de fax nu va întrerupe comunicaţia.
[#][4][1][6] Setarea tonului de conectare
Dacă aveţi deseori probleme la transmisia faxurilor,
această funcţie vă permite să auziţi tonurile de
conectare: tonul de fax, tonul de apel invers şi tonul
de ocupat. Puteţi folosi aceste tonuri pentru a
confirma starea aparatului persoanei apelate.
[0] „OFF” (dezactivare): Dezactivează această
caracteristică.
[1] „ON” (activare) (prestabilit): Veţi auzi tonurile de
conectare.
Notă:
• Dacă tonul de apel invers persistă, s-ar putea ca
aparatul persoanei apelate să nu fie un fax sau
să fi rămas fără hârtie. Discutaţi cu persoana
apelată.
• Volumul tonului de conectare nu poate fi reglat.
[#][4][3][0] Activarea funcţiei Semnal de apel
distinct
[0] „OFF” (dezactivare) (prestabilit)
[1] „ON” (activare)
Pentru detalii, consultaţi pagina 44.
[#][4][3][1] Setarea tipului de semnal de apel
pentru fax (funcţia Semnal de apel distinct)
[1] „A”
[2] „B”
9. Funcţii programabile
[3] „C”
[4] „D”
[5] „B-D” (prestabilit)
Pentru detalii, consultaţi pagina 45.
[#][4][3][6] Modificarea semnalului de apel
silenţios de recunoaştere a faxului
[#][4][3][2] Recepţionarea documentelor de
format diferit
Pentru a modifica numărul de semnale sonore
emise de aparat în modul TEL/FAX (telefon/fax).
[3] „3” (prestabilit)
[4] „4”
[5] „5”
[6] „6”
[7] „7”
[8] „8”
[9] „9”
Notă:
• Pentru detalii, consultaţi pagina 38.
Pentru a recepţiona un document fax care este mai
lung decât hârtia pentru imprimare pe care o
folosiţi.
[0] „OFF” (dezactivare): Aparatul va imprima pe
formatul originalului.
[1] „ON” (activare) (prestabilit): Aparatul va adapta
dimensiunile documentelor recepţionate la hârtia
dumneavoastră de fax.
[#][4][3][4] Modificarea codului de activare a
faxului
Dacă doriţi să folosiţi un telefon de interior pentru a
recepţiona faxuri, activaţi această funcţie şi
programaţi codul de activare.
[0] „OFF” (dezactivare)
[1] „ON” (activare) (prestabilit)
1. Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
2. Apăsaţi pe tasta [#] şi apoi pe [4][3][4].
3. Apăsaţi pe [1] pentru a selecta „ON” .
4. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
5. Introduceţi codul format din 2-4 cifre, folosind
tastele 0-9, [ ] şi [#].
• Codul prestabilit este „ #9” .
• Nu tastaţi „0000” .
6. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
7. Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
[#][4][3][5] Setarea deconectării automate
Pentru a răspunde la un apel cu un telefon de
interior în modul TEL/FAX (telefon/fax) (pagina 38),
activaţi această funcţie şi programaţi codul.
[0] „OFF” (dezactivare)
[1] „ON” (activare) (prestabilit)
1. Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
2. Apăsaţi pe tasta [#] şi apoi pe [4][3][5].
3. Apăsaţi pe [1] pentru a selecta „ON” .
4. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
5. Introduceţi codul format din 2-4 cifre, folosind
tastele 0-9 şi [ ].
• Codul prestabilit este „ 0” .
6. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
7. Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
68
[#][4][3][7] Setarea mesajului de avertizare la
recepţionarea în memorie
Pentru ca aparatul să vă avertizeze cu un semnal
sonor atunci când un document fax recepţionat este
stocat în memorie din cauza unei anumite probleme
existente.
Semnalele sonore lungi, la intervale mai mari, vor
continua până rezolvaţi problema de imprimare şi
vă asiguraţi că aparatul dispune de suficientă hârtie
pentru a imprima documentul stocat.
[0] „OFF” (dezactivare): Dezactivează această
funcţie.
[1] „ON” (activare) (prestabilit): Veţi fi avertizat
printr-un semnal sonor cu privire la o problemă de
recepţie.
[#][4][3][8] Setarea recepţiei accesibile
Pentru a recepţiona un fax automat atunci când
răspundeţi la un apel şi auziţi un ton de apel prin
fax (semnal sonor lung, la intervale mai mari).
[0] „OFF” (dezactivare): Trebuie să apăsaţi pe
butonul [START] pentru a recepţiona faxul.
[1] „ON” (activare) (prestabilit): Nu trebuie să
apăsaţi pe butonul [START] pentru a recepţiona
faxul.
[#][4][4][0] Setarea tăvii de intrare pentru
imprimarea faxurilor recepţionate
Puteţi selecta tava de ieşire care va fi utilizată la
imprimarea faxurilor recepţionate.
[1] „#1” (prestabilit): Tava de alimentare cu hârtie
[2] „#2”: Tava de intrare multi-funcţională
• În momentul în care va fi instalată tava opţională
de intrare, următoarele vor fi afişate:
9. Funcţii programabile
[1]: „#1”
[2]: „#2”
[3]: „#3”
[4]: „#1+#3” (prestabilit)
Notă:
• Listele sau rapoartele imprimate apăsând pe
[HELP] (asistenţă) (pagina 23) sau pe butonul
[MENU] (meniu) (pagina 95) vor fi alimentate din
tava de alimentare cu hârtie.
• În momentul în care setarea tăvii de intrare este
stabilită la „#1+#3”, dimensiunea hârtiei din tava
de alimentare cu hârtie (funcţia #380 de la
pagina 65) trebuie să fie identică cu cea din tava
de intrare opţională (funcţia #382 de la pagina
65). În cazul în care una din cele două
dimensiuni este modificată, setarea tăvii de
intrare va fi modificată în „#1” în mod automat.
[#][4][4][1] Setarea tăvii de ieşire pentru
imprimarea faxurilor recepţionate
Puteţi selecta tava de ieşire care va fi utilizată la
imprimarea faxurilor recepţionate.
[1] „#1”: Tava de ieşire superioară (Până la
aproximativ 100 coli).
[2] „#2”: Tava de ieşire mediană (Până la
aproximativ 50 coli).
[3] „#3”: (prestabilit): Tava de ieşire inferioară
(Până la aproximativ 50 coli).
Notă:
• Listele sau rapoartele imprimate apăsând pe
[HELP] (asistenţă) (pagina 23) sau pe butonul
[MENU] (meniu) (pagina 95) vor fi depozitate în
teanc pe tava de ieşire superioară.
[#][4][4][2] Recepţionarea unui fax în calculator
desemnat drept ADMIN PC (calculator
administrator)
Dacă doriţi să recepţionaţi un fax în calculatorul
desemnat drept ADMIN PC (calculator
administrator), activaţi această funcţie şi selectaţi
[PC FAX] din programul Multi-Function Station.
[0] „OFF” (dezactivare): Dezactivează această
funcţie.
[1] „ALWAYS” (întotdeauna): Dacă aparatul
recunoaşte conectarea la calculatorul desemnat
drept ADMIN PC, va transfera un document
recepţionat în calculator. Dacă aparatul nu poate
recunoaşte tipul de conectare, va stoca documentul
recepţionat în memorie o dată, după care va
transfera datele după recunoaşterea tipul de
conectare.
[2] „CONNECTED” (conectat) (prestabilit): Dacă
aparatul recunoaşte conectarea la calculator
calculatorul desemnat drept ADMIN PC, va
transfera un document recepţionat în calculator.
69
Dacă aparatul nu poate recunoaşte tipul de
conectare, va imprima datele.
[#][4][5][9] Resetarea funcţiilor de fax la valorile
lor prestabilite
[0] „NO” (nu) (prestabilit)
[1] „YES” (da)
Pentru a reseta funcţiile de fax:
1. Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
2. Apăsaţi pe tasta [#] şi apoi pe [4][5][9].
3. Apăsaţi pe [1] pentru a selecta „YES” .
4. Apăsaţi pe butonul [SET] (setare).
5. Apăsaţi din nou pe butonul [SET] (setare).
6. Apăsaţi pe butonul [MENU] (meniu).
9. Funcţii programabile
9.5 Funcţiile de copiere
[#][4][6][0] Setarea tăvii de intrare pentru
copiere
Puteţi selecta tava de ieşire care va fi utilizată
pentru copiere.
[1] „#1” (prestabilit): Tava de alimentare cu hârtie
[2] „#2”: Tava de intrare multi-funcţională
• În momentul în care va fi instalată tava opţională
de intrare, următoarele vor fi afişate:
[1]: „#1”
[2]: „#2”
[3]: „#3”
[4]: „#1+#3” (prestabilit)
Notă:
• În momentul în care setarea tăvii de intrare este
stabilită la „#1+#3”, dimensiunea hârtiei din tava
de alimentare cu hârtie (funcţia #380 de la
pagina 65) trebuie să fie identică cu cea din tava
de intrare opţională (funcţia #382 de la pagina
65). În cazul în care una din cele două
dimensiuni este modificată, setarea tăvii de
intrare va fi modificată în „#1” în mod automat.
[#][4][6][1] Schimbarea rezoluţiei prestabilite
pentru copiere
Pentru a schimba setarea prestabilită a rezoluţiei
pentru copiere.
[1] „TEXT/PHOTO” (text/fotografie) (prestabilit):
Pentru documentele care conţin atât text cât şi
fotografii.
[2] „TEXT” (text) : Pentru documentele care conţin
doar text.
[3] „PHOTO” (fotografie): Pentru documentele
care conţin fotografii, desene cu umbre etc.
[#][4][6][5] Setarea funcţiei de oprire a
colaţionării copiilor
[0] „OFF” (dezactivare) (prestabilit): Dezactivează
această funcţie.
[1] „ON” (activare): În momentul în care realizaţi
mai mult de 4 seturi de copii, aparatul va face o
pauză după fiecare 3 seturi de copii.
Notă:
• În cazul în care selectaţi opţiunea „ON”
(activare), unitatea va afişa următorul mesaj şi se
va opri din copiere după fiecare 3 seturi de copii.
70
Luaţi colile depozitate în teanc şi apoi apăsaţi pe
[START] pentru a relua operaţiunea de copiere.
[#][4][6][6] Setarea tăvii de ieşire pentru copiere
Puteţi selecta tava de ieşire care va fi utilizată la
copiere.
[1] „#1” (prestabilit): Tava de ieşire superioară
(Până la aproximativ 100 coli).
[2] „#2” : Tava de ieşire mediană (Până la
aproximativ 50 coli).
[3] „#3” : Tava de ieşire inferioară (Până la
aproximativ 50 coli).
Notă:
• Documentele imprimate din calculator vor fi
depozitate în teanc pe tava de ieşire superioară
(„#1”). Dacă utilizaţi calculatorul frecvent se
recomandă schimbarea tăvii de ieşire pentru
copiere cu tava de ieşire mediană („#2”).
9. Funcţii programabile
9.6 Funcţiile de scanare
Următoarele funcţii vor fi afişate doar în momentul
în care va fi instalată o placă LAN. Pentru mai
multe detalii consultaţi ghidul de instalare a reţelei
executând clic pe legătura din fişierul programului
Multi-Function.
[#][4][9][0] Setarea tipului de scanare prestabilit
pentru scanarea LAN push
[1] „B/W TEXT” (prestabilit): pentru documentele
text alb-negru
[2] „B/W GRAPHIC”: pentru documentele ce
conţin imagini grafice alb-negru
[3] „B/W PHOTO”: pentru documentele ce conţin
imagini fotografice alb-negru
[4] „COLOUR”: pentru documente ce conţin
imagini color
[#][4][9][1] Modificarea rezoluţiei de scanare
prestabilite pentru scanarea LAN push
[1] „200dpi”
[2] „300dpi” (prestabilit)
[3] „600dpi”
[#][4][9][2] Setarea dimensiunii de scanare
prestabilite pentru scanarea LAN push
[1] „LETTER”: Hârtie tip scrisoare
[2] „A4” (prestabilit): Hârtie tip A4
[3] „LEGAL”: Hârtie tip legal
9.6 Funcţiile LAN
Următoarele funcţii vor fi afişate doar în momentul
în care va fi instalată o placă LAN. Pentru mai
multe detalii consultaţi ghidul de instalare a reţelei
executând clic pe legătura din fişierul programului
Multi-Function.
[#][4][4][3] Setarea calculatorului pentru
recepţionarea faxurilor pe PC şi pentru
comanda de la distanţă
Pentru a selecta calculatorul care va fi utilizat
pentru primirea unui fax sau setările de comandă
de la distanţă pentru administrator.
Puteţi selecta denumirea calculatorului pe LAN sau
„USB HOST” (prestabilit).
71
Notă:
• În cazul în care placa LAN nu este instalată,
calculatorul conectat la aparat prin USB este
desemnat drept ADMIN PC (calculator
administrator)
[#][5][0][0] Setarea LAN cu un server DHCP
[1] „DISABLED” (dezactivat): Dezactivează
această funcţie.
[2] „ENABLED” (activat) (prestabilit): Următoarele
elemente vor fi alocate în mod automat cu ajutorul
unui server DHCP (Protocol pentru configurarea
dinamică a gazdei):
- adresă IP
- mască de subreţea
- poartă prestabilită
[#][5][0][1] Setarea adresei de IP pentru
conexiunea LAN
Această funcţie este disponibilă în momentul în
care funcţia #500 este dezactivată. Introduceţi
adresa de IP a aparatului pe LAN utilizând tastatura
numerică.
[#][5][0][2] Setarea măştii de subreţea pentru
conexiunea LAN
Această funcţie este disponibilă în momentul în
care funcţia #500 este dezactivată. Introduceţi
masca de subreţea a reţelei pe LAN utilizând
tastatura numerică.
[#][5][0][3] Setarea porţii prestabilite pentru
conexiunea LAN
Această funcţie este disponibilă în momentul în
care funcţia #500 este dezactivată. Introduceţi
poarta prestabilită a reţelei pe LAN utilizând
tastatura numerică
[#][5][0][7] Setarea denumirii aparatului
Introduceţi denumirea aparatului pentru a fi
recunoscut pe LAN. În cazul în care schimbaţi
denumirea, atribuiţi o denumire unică pentru a evita
suprapunerea.
• Pentru a recunoaşte unitatea în LAN, denumirea
prestabilită a unităţii este atribuită în mod
automat în baza codului de identificare a plăcii
LAN opţionale.
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.1 Mesajele de eroare - rapoarte
Dacă apare o problemă în timpul transmisiei sau recepţionări faxurilor, unul dintre următoarele mesaje va fi
imprimat în rapoartele jurnal şi în rapoartele cu evidenţa faxurilor transmise (pagina 31).
Mesaj
Cod
Cauză şi soluţie
COMMUNICATION ERROR
(eroare de comunicare)
40-42
46-72
FF
• S-a produs o eroare de transmitere sau de recepţionare a
faxurilor. Încercaţi din nou sau consultaţi persona apelată.
43
44
• A intervenit o problemă pe linia telefonică. Conectaţi cablul
liniei telefonice la altă mufă jack şi încercaţi din nou.
• S-a produs o eroare la o transmisie peste hotare. Încercaţi
să utilizaţi modul de transmitere peste hotare (funcţia #411
de la pagina 67).
DOCUMENT JAMMED
(document blocat)
-------
• Documentul s-a blocat. Îndepărtaţi documentul blocat
(pagina 89).
53
54
59
70
• O eroare de transmisie sau de recepţionare a intervenit din
cauza unei probleme la aparatul de fax al persoanei
apelate. Consultaţi-vă cu persona apelată.
JUNK FAX PROH. REJECT
(respingere a faxurilor
nesolicitate)
-------
• Faxul recepţionat a fost respins de către funcţia de blocare
a faxurilor nesolicitate a acestui aparat.
MEMORY FULL
(memoria este plină)
-------
• Memoria este plină cu documente recepţionate datorită
lipsei sau blocării hârtiei pentru imprimare. Introduceţi
hârtie pentru imprimare (pagina 16) sau îndepărtaţi hârtia
blocată (pagina 85).
• Dacă selectaţi calculatorul care va fi utilizat pentru
recepţionarea unui fax în fncţia #443 (pagina 71) şi funcţia
#442 este setată la „ALWAYS” (întotdeauna) (pagina 69),
verificaţi conexiunea dintre calculator şi aparat.
NO DOCUMENT / FAILED
PICKUP
(lipsă document / preluare ratată)
-------
• Documentul nu a fost introdus în mod corespunzător în
aparat. Reintroduceţi-l şi încercaţi din nou.
OTHER FAX NOT
RESPONDING (celălalt aparat
fax nu răspunde)
-------
• Aparatul fax apelat este ocupat sau a rămas fără hârtie
pentru imprimare. Încercaţi din nou.
• Aparatul fax apelat a sunat de prea multe ori. Trimiteţi faxul
în modul manual (pagina 30).
• Aparatul apelat nu este un fax. Consultaţi-vă cu persona
apelată.
• Numărul pe care l-aţi apelat nu este alocat.
PRESSED THE STOP KEY
(a fost apăsat butonul STOP)
-------
• Butonul [STOP] a fost apăsat, iar transmisia sau
recepţionarea faxului a fost anulată.
THE COVER WAS OPENED
(capacul a fost deschis)
-------
• Capacul superior a fost deschis, Închideţi-l şi încercaţi din
nou.
OK
-------
• Transmisia sau recepţionarea faxului a fost efectuată cu
succes.
ERROR-NOT YOUR UNIT
(eroare - nu a aparatului
dumneavoastră)
72
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.2 Mesajele de eroare - afişare
Dacă aparatul detectează o problemă, pe afişaj vor apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje.
Mesaj afişat
Cauză şi soluţie
„CALL SERVICE”
(sunaţi la centrul de service)
• Sunt probleme cu aparatul. Contactaţi personalul nostru de service.
„CARRIAGE ERROR”
(eroare la car)
• Sunt probleme cu senzorul carului. Contactaţi personalul nostru de
service.
„CHANGE DRUM”
(înlocuiţi cilindrul)
„CHANGE SUPPLIES”
(înlocuiţi consumabilele)
• Sunt probleme cu unitatea cilindrului. Înlocuiţi unitatea cilindrului şi
cartuşul cu toner (pagina 82).
„CHECK DOCUMENT”
(verificaţi documentul)
• Documentul nu a fost introdus în mod corespunzător în aparat.
Reintroduceţi documentul. Dacă problemele legate de alimentarea cu
documente intervin frecvent, curăţaţi rolele de alimentare cu documente
(pagina 93) şi încercaţi din nou.
„CHECK DRUM”
(verificaţi cilindrul)
• Unitatea cilindrului nu este corect introdusă. Reintroduceţi-o corect
(pagina 13).
„CHECK INSTALL
INPUT TRAY #1”
(verificaţi instalarea tăvii de
intrare #1)
• Tava de intrare nu este introdusă în mod corect. Scoateţi tava de intrare
şi apoi reintroduceţi-o.
Notă:
• „#1” : Tava de alimentare cu hârtie
• „#3” : Tava de intrare opţională
„CHECK MEMORY”
(verificaţi memoria)
• Memoria (numerele de telefon, parametrii, etc.) a fost ştearsă.
Reprogramaţi-o.
„CHECK PICK UP
INPUT TRAY #1”
(verificaţi preluarea hârtiei;
tava de alimentare #1)
• Hârtia pentru imprimare nu a fost corect introdusă în aparat.
Reintroduceţi hârtia pentru imprimare (pagina 87, 88).
• Capacul din partea stângă a tăvii de intrare opţionale este deschis.
Închideţi-l.
Notă:
• „#1” : Tava de alimentare cu hârtie
• „#2” : Tava de intrare multi-funcţională
• „#3” : Tava de intrare opţională
„CLOSE ADF COVER”
(închideţi capacul ADF)
• Capacul ADF este deschis. Închideţi-l.
„DIRECTORY FULL”
(agenda telefonică este plină)
• Nu există spaţiu pentru stocarea de elemente noi în agenda telefonică
internă. Ştergeţi elementele care nu sunt necesare (pagina 29).
„DRUM LIFE LOW
REPLACE SOON”
(cilindrul este aproape de
epuizare; înlocuiţi-l curând)
• Durata de viaţă a unităţii cilindrului se apropie de sfârşit. Înlocuiţi
unitatea cilindrului cât mai curând posibil (pagina 82).
„FAX IN MEMORY”
(document fax în memorie)
• Aparatul are un document în memorie. Consultaţi instrucţiunile celorlalte
mesaje afişate pentru imprimarea documentului. Pentru informaţii privind
capacitatea de memorare a faxurilor, consultaţi pagina 96.
• Dacă selectaţi calculatorul care va fi utilizat pentru recepţionarea unui
fax în funcţia #443 (pagina 71) şi funcţia #442 este setată la „ALWAYS”
(întotdeauna) (pagina 69), verificaţi conexiunea dintre calculator şi
aparat.
„KEEP COPYING”
(continuaţi copierea)
• Copierea a fost întreruptă din cauza lipsei hârtiei pentru imprimare sau
din cauza umplerii cu hârtie a tăvii de ieşire. Pentru a continua copierea,
consultaţi celelalte instrucţiuni afişate.
73
10. Funcţia Help (Asistenţă)
„LOW TEMP.”
(temperatură joasă)
• În interiorul aparatului temperatura este foarte redusă şi aparatul nu
poate fi utilizat. Utilizaţi aparatul într-un loc mai cald. Cât timp aparatul
nu este operaţional, documentele recepţionate sunt temporar stocate în
memorie şi vor fi imprimate automat de îndată ce aparatul se încălzeşte.
„MAINTENANCE
REQUIRED”
(se necesită efectuarea
operaţiunilor de întreţinere)
„PRINT INFO
PRESS START”
(informaţii imprimare;
apăsaţi START)
• Aparatul dumneavoastră trebuie să fie supus onor operaţiuni de
întreţinere programate. Întreţinerea este foarte recomandată pentru ca
aparatul dumneavoastră să funcţioneze la parametri optimi. Vă rugăm
contactaţi personalul nostru de service.
„MEMORY FULL”
(memoria este plină)
• În timpul derulării unei transmisii din memorie, documentul stocat a
depăşit capacitatea de memorare a aparatului. Transmiteţi manual
întregul document.
• La efectuarea unei copii, documentul stocat a depăşit capacitatea de
memorare a aparatului. Apăsaţi pe butonul [STOP] pentru a şterge
mesajul. Împărţiţi documentul în secţiuni.
„MODEM ERROR”
(eroare la modem)
• Sunt probleme cu modemul aparatului. Vă rugăm să contactaţi
personalul nostru de service.
„NO FAX REPLY”
(lipsă răspuns la fax)
• Aparatul fax al persoanei apelate este ocupat sau a rămas fără hârtie
pentru imprimare. Încercaţi din nou.
„OUT OF PAPER
INPUT TRAY #1”
(fără hârtie; tava de
alimentare #1)
• Hârtia pentru imprimare nu este instalată sau aparatul a rămas fără
hârtie. Introduceţi hârtie (pagina 16).
• Hârtia pentru imprimare nu a fost corect introdusă în aparat.
Reintroduceţi hârtia (pagina 16).
Notă:
• „#1” : Tava de alimentare cu hârtie
• „#2” : Tava de intrare multi-funcţională
• „#3” : Tava de intrare opţională
• „#1”+„#3”: Tava de alimentare cu hârtie şi tava de intrare opţională
„OUT TRAY #1 FULL”
• Tava de ieşire s-a umplut cu hârtie. Îndepărtaţi hârtia depozitată în
teanc.
Notă:
• „#1” : Tava de ieşire superioară
• „#2” : Tava de ieşire mediană
• „#3” : Tava de ieşire inferioară
„PAPER JAMMED” (hârtie
blocată)
„OPEN LOWER LEFT SIDE
TRAY COVER”
(deschideţi capacul tăvii din
partea stângă inferioară”
• S-a produs un blocaj de hârtie în tava de intrare opţională. Îndepărtaţi
hârtia blocată (pagina 87).
„PAPER JAMMED” (hârtie
blocată)
„OPEN TOP COVER”
(deschideţi capacul superior)
• S-a produs un blocaj de hârtie în interiorul aparatului. Îndepărtaţi hârtia
blocată (pagina 85).
„PC FAIL OR BUSY”
(calculator ocupat sau eroare
de calculator)
• Cablul sau cordonul de alimentare al calculatorului nu este corect
conectat. Verificaţi conexiunile (pagina 50).
• Programul nu rulează pe calculator. Reporniţi programul şi încercaţi din
nou.
„PLEASE WAIT”
(vă rugăm să aşteptaţi)
• Aparatul se încălzeşte. Aşteptaţi puţin.
74
10. Funcţia Help (Asistenţă)
„POLLING ERROR”
(eroare la interogare)
• Aparatul de fax al apelatului nu include funcţia de interogare. Consultaţivă cu persoana apelată.
„REDIAL TIME OUT”
(timp de reapelare depăşit)
• Aparatul de fax al apelatului este ocupat sau a rămas fără hârtie pentru
imprimare. Încercaţi din nou.
„REMOVE DOCUMENT”
(scoateţi documentul)
• Documentul este blocat. Scoateţi documentul blocat (pagina 89).
• S-a încercat transmiterea sau copierea unui document mai lung de 600
mm. Apăsaţi pe butonul [STOP] pentru a îndepărta documentul.
Împărţiţi documentul în două sau mai multe pagini şi încercaţi din nou.
„REPLACE DRUM”
(înlocuiţi cilindrul)
„CHANGE SUPPLIES”
(înlocuiţi consumabilele)
• Durata de viaţă a unităţii cilindrului s-a încheiat. Înlocuiţi imediat unitatea
cilindrului (pagina 82).
„RX MEMORY FULL”
(memoria cu documente
recepţionate este plină)
• Memoria este plină cu documente recepţionate din cauza lipsei sau a
blocării hârtiei pentru imprimare. Introduceţi hârtie (pagina 16) sau
îndepărtaţi hârtia blocată (pagina 85).
• Dacă selectaţi calculatorul care va fi utilizat pentru recepţionarea unui
fax în funcţia #443 (pagina 71) şi funcţia #442 este setată la „ALWAYS”
(întotdeauna) (pagina 69), verificaţi conexiunea dintre calculator şi
aparat.
„TONER EMPTY”
(tonerul s-a terminat)
„CHANGE SUPPLIES”
(înlocuiţi consumabilele)
• Durata de viaţă a tonerului s-a încheiat. Înlocuiţi imediat cartuşul cu
toner (pagina 82).
„TONER LOW”
(nivelul de toner este redus)
„CHANGE SUPPLIES”
(înlocuiţi consumabilele)
• Durata de viaţă a tonerului se apropie de sfârşit. Înlocuiţi cartuşul de
toner în cel mai scurt timp posibil (pagina 82).
„TOP COVER OPEN”
(capacul superior este
deschis)
• Capacul superior este deschis. Închideţi-l.
„TRANSMIT ERROR”
(eroare de transmisie)
• S-a produs o eroare de transmisie. Încercaţi din nou.
„WARMING UP” (încălzire)
• Partea interioară a aparatului este rece. Lăsaţi aparatul să se
încălzească. Aşteptaţi puţin.
• Aparatul se încălzeşte înainte de putea funcţiona. Aşteptaţi puţin.
„WRONG PAPER”
(hârtie de format greşit)
• Mesajul de fax a fost imprimat pe o hârtie care este mai scurtă decât
hârtia de format A4. Folosiţi o hârtie de format corespunzător (pagina
97).
75
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.3 Când o funcţie nu poate fi utilizată, verificaţi aici
10.3.1 Setările iniţiale
Problema
Cauză şi soluţie
Nu se aude un ton de
apel.
• Cablul liniei telefonice este conectat la mufa jack [EXT] de pe aparat.
Conectaţi-l la mufa jack [LINE] (pagina 21).
• În cazul în care utilizaţi un splitter/cuplaj pentru conectarea aparatului,
îndepărtaţi-l şi conectaţi aparatul direct la conectorul jack de perete. În cazul
în care aparatul funcţionează în mod corespunzător, verificaţi splitterul/cuplajul.
• Deconectaţi aparatul de la linia telefonică şi conectaţi un telefon care sunteţi
sigur că funcţionează. În cazul în care telefonul funcţionează în mod
corespunzător, vă rugăm să contactaţi personalul nostru de service pentru
repararea aparatului. În cazul în care telefonul nu funcţionează în mod
corespunzător, contactaţi compania de telefonie.
• Cablul de alimentare cu energie electrică sau cablul liniei telefonice nu este
conectat. Verificaţi conexiunile.
• În cazul în care aţi conectat aparatul fax prin modemul unui computer,
conectaţi aparatul fax direct la conectorul jack al liniei telefonice.
Nu pot efectua apeluri.
• Este posibil ca setarea modului de apelare să fie greşit. Modificaţi setarea
(funcţia #120 de la pagina 22).
Aparatul nu sună.
• Volumul soneriei este setat la OFF (dezactivare). Reglaţi-l (pagina 24).
10.3.2 Generalităţi
Problema
Cauză şi soluţii
Interlocutorul susţine
că aude doar un ton de
fax şi că nu poate
efectua o convorbire.
• Este setat modul FAX ONLY (numai fax). Transmiteţi apelantului că numărul
este utilizat doar pentru faxuri.
• În cazul în care utilizaţi serviciul Semnal de apel distinct, asiguraţi-vă că aţi
setat acelaşi tip de semnal de apel ca şi compania de telefonie (pagina 44).
Butonul [PAUSE]
(pauză) nu funcţionează
în mod corespunzător.
• În cazul în care acest buton este apăsat în timpul apelării, va fi introdusă o
pauză. În cazul în care butonul este apăsat imediat ce se obţine tonul de
apel, va fi reapelat ultimul număr format.
Modul de recepţionare
nu funcţionează în mod
corespunzător.
• Este setat serviciul Semnal de apel distinct (funcţia #430 de la pagina 44).
Pe parcursul
programării nu pot
introduce codul sau
numărul de identificare
• Tot numărul sau o parte a acestuia este identică. Modificaţi numărul: funcţia
#322 (pagina 64), #434 (pagina 68) şi #435 (pagina 68).
Aparatul emite semnale
sonore.
• Alerta de recepţionare în memorie a funcţiei #437 este ON (activată)
(pagina 68) iar aparatul are un document în memorie. Apăsaţi [STOP]
pentru a opri semnalele sonore şi urmăriţi instrucţiunile din mesajele afişate
pentru a rezolva problema.
Tava de ieşire se umple
repede sau hârtia
pentru imprimare nu se
depozitează
corespunzător pe tava
de ieşire.
• Gradul mare de umiditate poate cauza ondularea hârtiei pentru imprimare.
Încercaţi să întoarceţi hârtia şi să o introduceţi din nou. Dacă hârtia este
foarte ondulată, vă rugăm să o îndepărtaţi de pe tava de ieşire. În cazul în
care continuaţi să aveţi această problemă, contactaţi personalul nostru de
service.
76
10. Funcţia Help (Asistenţă)
Problema
Cauză şi soluţii
Nu pot opera funcţia de
asistenţă, regla
volumele sau programa
funcţiile.
• Aparatul este setat la modul Scanare. Apăsaţi pe butonul [COPY] (copiere)
sau pe [FAX] pentru a comuta la modul Copiere sau la modul Fax. În cazul
în care continuaţi să aveţi această problemă, contactaţi personalul nostru de
service.
10.3.3 Faxuri - transmitere
Problema
Cauză şi soluţii
Nu pot transmite
documente.
• Cablul liniei telefonice este conectat la mufa jack [EXT] de pe aparat.
Conectaţi-l la mufa jack [LINE] (pagina 21).
• Aparatul fax al persoanei apelate este ocupat sau a rămas fără hârtie
pentru imprimare. Încercaţi din nou.
• Apelatul persoanei apelate nu este un aparat fax. Consultaţi-vă cu
persoana apelată.
• Aparatul fax al persoanei apelate nu a răspuns la fax în mod automat.
Transmiteţi faxul în mod manual (pagina 30).
Nu pot transmite un fax în
străinătate.
• Utilizaţi modul de transmitere în străinătate (funcţia #411 de la pagina 67).
• Adăugaţi două pauze la sfârşitul numărului de telefon sau apelaţi manual.
Persoana apelată susţine
că literele de pe
documentul recepţionat
sunt distorsionate.
• În cazul în care linia dumneavoastră dispune de servicii telefonice
speciale de tipul apel în aşteptare, există posibilitatea ca serviciul să se fi
activat în timpul transmiterii faxului. Conectaţi aparatul la o linie care nu
dispune de astfel de servicii.
• Un alt telefon conectat de pe aceeaşi linie nu are receptorul în furcă.
Aşezaţi receptorul în furcă şi încercaţi din nou.
Persoana apelată susţine
că literele de pe
documentul recepţionat
sunt neclare.
• Încercaţi să copiaţi documentul. Dacă imaginea copiată este clară, este
posibil să fie o problemă cu aparatul fax al persoanei apelate.
• Documentul original este prea întunecat sau prea luminos. Schimbaţi
setarea contrastului apăsând pe butonul [CONTRAST], apoi pe [▼] sau
pe [▲] şi încercaţi din nou.
Persoana apelată susţine
că pe documentul pe care
l-a recepţionat sunt
prezente linii negre, linii
albe sau pete.
• Ecranul sau rolele sunt murdare de fluid corector etc. Curăţaţi-le (pagina
90, 93). Vă rugăm să nu introduceţi un document înainte ca fluidul
corector să se fi uscat complet.
10.3.4 Faxuri - recepţionare
Problema
Cauză şi soluţii
Nu pot recepţiona
documente.
• Cablul liniei telefonice este conectat la mufa jack [EXT] de pe aparat.
Conectaţi-l la mufa jack [LINE] (pagina 21).
Nu pot recepţiona
documente în mod
automat.
• Modul de recepţionare este setat pe TEL (telefon). Schimbaţi modul de
recepţionare pe FAX ONLY (numai fax) (pagina 36) sau TEL/FAX
(telefon/fax) (pagina 38).
• Timpul necesar răspunderii la apel este prea mare. Reduceţi numărul de
semnale sonore care se aud înainte ca aparatul să răspundă la apel
(funcţia #210 de la pagina 64 şi funcţia #212 de la pagina 66).
• Asiguraţi-vă că Semnalul de apel distinct al funcţiei #430 este setat corect
(pagina 44). Dacă nu vă abonaţi la serviciul Semnal de Apel Distinct oferit
de compania dumneavoastră de telefonie, această funcţie trebuie să fie
OFF (dezactivată).
Este afişat mesajul
"CONNECTING...” (se
conectează), dar nu se
recepţionează nici un fax.
• Apelul primit nu este un fax. Schimbaţi modul de recepţionare la TEL
(telefon) (pagina 37) sau TEL/FAX (telefon/fax) (pagina 38).
77
10. Funcţia Help (Asistenţă)
Problema
Cauză şi soluţii
Din aparat iese o foaie de
hârtie albă.
• Apelantul a introdus documentul în aparatul fax într-un mod greşit.
Consultaţi-vă cu persoana apelată.
Calitatea imprimării este
slabă.
• În cazul în care documentele pot fi copiate în mod corespunzător, aparatul
funcţionează normal. Este posibil ca apelantul să fi trimis un document
neclar sau poate exista o problemă în legătură cu aparatul său de fax.
Rugaţi-l pe apelant să trimită o copie mai clară a documentului sau să îşi
verifice aparatul de fax.
• Unele tipuri de hârtie sunt însoţite de instrucţiuni care indică faţa pe care
trebuie să se imprime. Încercaţi să întoarceţi hârtia pe cealaltă faţă.
• Poate aţi folosit hârtie cu conţinut de bumbac şi/sau de fibre de peste
20%, ca de exemplu hârtie de scrisori sau hârtie specială.
• Tonerul rămas este insuficient. Înlocuiţi cartuşul cu toner (pagina 82).
• Pentru a verifica durata de viaţă şi calitatea unităţii cilindrului, vă rugăm să
imprimaţi lista de testare a imprimantei (pagina 95). În cazul în care
calitatea imprimării rămâne redusă, înlocuiţi cartuşul cu toner şi unitatea
cilindrului.
• Modul de utilizare economică a tonerului este ON (activat) (funcţia #482
de la pagina 66).
• Ecranul sau rolele sunt murdare de fluid corector etc. Curăţaţi-le (pagina
90, 93). Vă rugăm să nu introduceţi un document înainte ca fluidul
corector să se fi uscat complet.
Apelantul susţine că nu
poate transmite un
document.
• Memoria este plină cu documente recepţionate datorită lipsei sau blocării
hârtiei pentru imprimare. Introduceţi hârtie (pagina 16) sau îndepărtaţi
hârtia blocată (pagina 85).
• Dacă selectaţi calculatorul care va fi utilizat pentru recepţionarea unui fax
în funcţia #443 (pagina 71), iar funcţia #442 este setată la „ALWAYS”
(întotdeauna) (pagina 69), verificaţi conexiunea dintre calculator şi aparat.
• Aparatul nu se află în modul FAX ONLY (numai fax). Apăsaţi de mai multe
ori pe [FAX AUTO ANSWER] (răspuns automat la fax) pentru a aprinde
indicatorul luminos [FAX AUTO ANSWER].
Nu pot să selectez modul
de recepţionare dorit.
• Dacă doriţi să setaţi modul FAX ONLY (numai fax):
- apăsaţi [FAX AUTO ANSWER] (răspuns automat la fax) de mai multe
ori pentru a aprinde indicatorul luminos [FAX AUTO ANSWER].
• Dacă doriţi să setaţi modul TEL (telefon) sau modul TEL/FAX
(telefon/fax):
- setaţi modul dorit utilizând funcţia #404 (page 66) şi apăsaţi de mai
multe ori pe [FAX AUTO ANSWER] (răspuns automat la fax) pentru a
stinge indicatorul luminos [FAX AUTO ANSWER].
• Semnalul de apel distinct al funcţiei #430 este activat (pagina 44).
Nu pot recepţiona
documente, deşi există
hârtie în aparat.
• Funcţia #442 este activată, iar documentele fax recepţionate sunt
transferate automat la calculator. Vizualizaţi documentele recepţionate
folosind calculatorul (pagina 58).
Când este conectat un
telefon de interior, nu pot
recepţiona documente
apăsând pe tastele
[ ][#][9].
• În prealabil, trebuie să setaţi funcţia de activare a faxului de la distanţă pe
ON (activare) (funcţia #434 de la pagina 68).
• Apăsaţi pe tastele [ ][#][9] cu fermitate.
• Este posibil să fi schimbat codul de activare de la distanţă al faxului de la
[ ][#][9] (setarea prestabilită). Verificaţi codul de activare de la distanţă
al faxului (funcţia #434 de la pagina 68)
• Memoria este plină cu documente recepţionate, din cauza lipsei sau
blocării hârtiei pentru imprimare. Introduceţi hârtie (pagina 16) sau
îndepărtaţi hârtia blocată (pagina 85).
• Dacă selectaţi calculatorul care va fi utilizat pentru recepţionarea unui fax
în funcţia #443 (pagina 71), iar funcţia #442 este setată la „ALWAYS”
(întotdeauna) (pagina 69), verificaţi conexiunea dintre calculator şi aparat.
78
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.3.5 Copierea
Problema
Cauză şi soluţii
Aparatul nu realizează
copii.
• Nu puteţi realiza o copie în timpul programării. Realizaţi copia după ce
programaţi.
• Documentul nu a fost corect introdus în aparat. Reintroduceţi documentul.
• Nu s-a introdus hârtie pentru imprimare sau aparatul a rămas fără hârtie.
Introduceţi hârtie (pagina 16).
Pe documentul copiat
apar linii negre, linii
albe sau pete.
• Ecranele sau rolele sunt murdare de fluid corector etc. Curăţaţi-le (pagina 90,
93). Vă rugăm să nu introduceţi un document înainte ca fluidul corector să se
fi uscat complet.
Calitatea imprimării
este
deficitară.
Original
Copie
• Unele tipuri de hârtie sunt însoţite de instrucţiuni care indică faţa pe care
trebuie să se imprime. Încercaţi să întoarceţi hârtia pe cealaltă faţă.
• Poate aţi folosit hârtie cu conţinut de bumbac şi/sau de fibre de peste 20%, ca
de exemplu hârtie de scrisori sau hârtie specială.
• Tonerul rămas este insuficient. Înlocuiţi cartuşul cu toner (pagina 82).
• Pentru a verifica durata de viaţă şi calitatea unităţii cilindrului, vă rugăm să
imprimaţi lista de testare a imprimantei (pagina 95). În cazul în care calitatea
imprimării rămâne redusă, înlocuiţi cartuşul cu toner şi unitatea cilindrului.
• Modul de utilizare economică a tonerului din funcţia #482 este ON (activat)
(pagina 66).
10.3.6 Utilizarea unui robot telefonic
Problema
Cauză şi soluţii
Nu pot recepţiona
documente automat
• Mesajul dumneavoastră de întâmpinare înregistrat pe robotul telefonic este
prea lung. Scurtaţi mesajul. Înregistraţi un mesaj de maxim 10 secunde.
• Robotul telefonic sună de prea multe ori. Setaţi-l să sune o dată sau de două
ori.
Nu pot recepţiona
mesaje vocale.
• Verificaţi dacă robotul telefonic este activat şi dacă este conectat corect la
aparatul de fax (pagina 39).
• Setaţi numărul de semnale sonore pe robotul telefonic la 1 sau 2.
Nu pot asculta
mesajele vocale
înregistrate de robotul
telefonic de la
distanţă
• Nu aţi programat codul dumneavoastră de acces de la distanţă corect în
aparat. Programaţi acelaşi cod care este programat în aparat cu funcţia #322
(pagina 64).
Am format codul de
acces de la distanţă
pentru a accesa
robotul, dar legătura
s-a întrerupt.
• Este posibil ca în cod să fie inclus caracterul „#” , care este folosit la anumite
funcţii furnizate de companiile telefonice. Înlocuiţi codul robotului telefonic cu
un alt număr care nu conţine caracterul „#” . modificaţi de asemenea codul
aparatului cu funcţia #322 (pagina 64).
Apelanţii reclamă că
nu pot transmite un
document.
• Memoria robotului dumneavoastră telefonic este insuficientă pentru
înregistrarea mesajelor vocale. Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
robotului telefonic şi ştergeţi mesajele care nu sunt necesare.
• Aţi setat robotul telefonic numai pentru a emite un mesaj de întâmpinare.
79
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.3.7 Programul Multi-Function Station
Problema
Cauză şi soluţii
Plasaţi cursorul pe linia dintre butoane. Cursorul schimbă forma şi puteţi mări
Nu pot recunoaşte
zona prin tragere cu mouse-ul sau prin dublu clic.
ultima parte a unui
element din lista [One
Touch] (apelare directă),
[Directory] (agendă),
[Journal] (jurnal) sau
[Caller ID] (identificare
apelant).
Nu pot să scanez.
• Când scanaţi la rezoluţie mare, este necesară o cantitate mare de memorie
disponibilă. Dacă sunteţi avertizat de calculator cu privire la memoria
insuficientă, închideţi alte aplicaţii şi încercaţi din nou.
• Aparatul de fax este în curs de utilizare. Încercaţi mai târziu.
• Nu este spaţiu suficient pe hard-disc. Ştergeţi fişierele de care nu aveţi
nevoie şi încercaţi din nou.
• Reporniţi calculatorul şi încercaţi din nou.
• Verificaţi conexiunea dintre calculator şi aparatul de fax (pagina 50).
• Aţi încercat să scanaţi un document mai lung decât dimensiunea hârtiei pe
care aţi setat-o. Modificaţi setarea sau împărţiţi documentul în coli de hârtie
de format adecvat şi încercaţi din nou.
• Dacă folosiţi funcţia de comutare rapidă între utilizatori din Windows XP,
verificaţi să nu fie şi alţi utilizatori conectaţi la calculatorul dumneavoastră.
Documentul nu este
introdus în aparatul de
fax atunci când acesta
este folosit ca scaner.
• Scoateţi documentul din alimentatorul automat de documente şi
reintroduceţi-l.
Scanarea continuă chiar • Vă rugăm să aşteptaţi. Acceptarea cererii de anulare poate dura un pic.
şi după ce execut clic pe
[Cancel] (anulare)
Nu pot găsi aparatul de • Aparatul de fax va fi afişat după ce a fost instalat driverul de imprimantă.
fax ca ţintă pe listă
atunci când folosesc PC
FAX şi controlul de la
distanţă.
S-a produs o eroare de
imprimare în timpul
utilizării PC FAX şi a
controlului de la
distanţă.
• Driverul de imprimantă este folosit pentru PC FAX şi controlul de la distanţă.
Eroarea de transmisie se va afişa ca eroare de imprimare.
Programul MultiFunction Station nu
funcţionează în mod
adecvat.
• În cazul în care conectaţi cablul USB la hub-ul USB, conectaţi-l direct la
portul USB al calculatorului dumneavoastră.
• Verificaţi dacă aţi instalat cel mai recent Service Pack pentru versiunea de
Windows instalată în calculatorul dumneavoastră. Vizitaţi site-ul Web
Microsoft pentru detalii.
• Verificaţi setarea BIOS a calculatorului dumneavoastră şi selectaţi modul
portului USB. Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
calculatorului dumneavoastră sau să luaţi legătura cu producătorul.
• Dacă în calculatorul dumneavoastră sunt instalate şi alte programe de tip
multifuncţional, dezinstalaţi-le.
• Dacă folosiţi caracteristica de funcţia rapidă de comutare între utilizatori din
Windows XP, verificaţi să nu fie şi alţi utilizatori conectaţi la calculatorul
dumneavoastră.
• Verificaţi-vă calculatorul, asiguraţi-vă că dispune de suficientă memorie şi
destul spaţiu pe hard-disc. Dacă sunteţi avertizat de calculator cu privire la
memoria insuficientă, închideţi alte aplicaţii şi încercaţi din nou. Dacă nu
este spaţiu suficient pe hard-disc, ştergeţi fişierele de care nu aveţi nevoie.
80
10. Funcţia Help (Asistenţă)
Problema
Cauză şi soluţii
Transmisia faxului de la • Este posibil să fi avut loc o eroare de transmisie la nivelul aparatului de fax .
calculator a fost
Verificaţi raportul de trimitere din jurnal de la controlul de la distanţă.
finalizată, dar persoana
apelată nu poate
recepţiona documentul.
Textele în culori sunt
imprimate în tonuri de
gri când se imprimă din
Microsoft PowerPoint
sau din alte aplicaţii.
• Selectaţi [Color] (culoare) sau eliminaţi marcajul de validare de lângă
[Grayscale] (tonuri de gri) în caseta de dialog de imprimare, astfel încât
textul colorat să fie imprimat în tonuri de gri.
Nu pot instala sau
dezinstala programul
Multi-Function Station.
• Unele dintre fişierele necesare pentru instalarea sau dezinstalarea
programului Multi-Function Station pot fi deteriorate. Folosiţi utilitarul
MfsCleaner (aflat pe CD-ROM-ul inclus) pentru a rezolva problema.
1 Introduceţi CD-ROM-ul inclus în unitatea dumneavoastră CD-ROM.
• Programul de configurare va fi lansat automat.
2 Executaţi clic pe [Cancel] (anulare) şi apoi pe [Yes] (da) pentru a ieşi
din programul de configurare.
3 Deschideţi folderul „D:\Tools\Uninstall” (unde „D:” este litera unităţii
dumneavoastră CD-ROM).
4 Executaţi dublu clic pe pictograma [MfsCleaner].
• Va apărea fereastra [MfsCleaner for KX-FLB800/FLM650 Series].
5 Executaţi clic pe [Clean] (ştergere), după care executaţi clic pe [Yes]
(da) pentru a reporni calculatorul.
Notă:
• Pentru a instala din nou programul Multi-Function Station, consultaţi pagina
50.
10.3.8 Dacă se produce o cădere de tensiune
• Aparatul nu va funcţiona.
• Aparatul nu este proiectat pentru efectuarea de apeluri telefonice de urgenţă în cazul unei căderi de
tensiune. Trebuie avute în vedere soluţii alternative pentru accesul la serviciile de urgenţă.
• Transmisia şi recepţionarea de faxuri vor fi întrerupte.
• Toate documentele de transmis sau de recepţionat stocate în memorie se vor pierde. La restabilirea
alimentării cu energie, va fi imprimat un raport de defecţiune în care se arată ce anume din memorie a fost
şters.
81
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.4 Înlocuirea cartuşului cu
toner şi a unităţii
cilindrului
Când afişajul indică următoarele mesaje, înlocuiţi
cartuşul cu toner.
Pentru a verifica durata de viaţă şi calitatea unităţii
cilindrului, vă rugăm să imprimaţi lista de testare a
imprimantei (pagina 95) şi consultaţi pagina 98
pentru informaţii referitoare la durata de viaţă a
unităţii cilindrului. În cazul în care calitatea
imprimării rămâne redusă sau dacă pe ecran apare
mesajul „REPLACE DRUM” (înlocuiţi cilindrul),
înlocuiţi cartuşul cu toner şi unitatea cilindrului.
Pentru a vă asigura că aparatul funcţionează în
mod adecvat, recomandăm utilizarea cartuşului de
toner Panasonic (Nr. model KX-FA85E sau KXFA85X) şi a unităţii cilindrului Panasonic (Nr.
model KX-FA86E sau KX-FA86X) . Pentru
informaţii privind accesoriile, consultaţi pagina 10.
Pentru a conserva calitatea imprimării şi durata de
viaţă a aparatului, vă recomandăm să curăţaţi
fantele şi deschiderile (pagina 5) şi partea interioară
a aparatului (pagina 90, 93) la înlocuirea cartuşului
de toner şi/sau a unităţii cilindrului.
Atenţie:
• Nu suntem responsabili pentru nici un fel de
deteriorare a aparatului sau degradare a
calităţii imprimării care se pot produce în
urma utilizării unui cartuş cu toner şi a unei
unităţi cilindru care nu au fost produse de
Panasonic.
• Unitatea cilindrului conţine un cilindrul
fotosensibil. Expunerea la lumină a acestui
cilindru poate duce la deteriorarea acestuia.
După ce aţi deschis ambalajul de protecţie:
- Nu expuneţi la lumină unitatea cilindrului
mai mult de 5 minute.
- Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa de
culoare neagră a unităţii cilindrului.
- Nu aşezaţi unitatea cilindrului în praf sau
murdărie, sau într-o zonă cu grad ridicat
de umiditate.
- Nu expuneţi unitatea cilindrului la lumină
solară directă.
• Nu deconectaţi alimentarea cu curent de la
comutatorul de alimentare. Se poate produce
o pierdere a documentelor fax din memorie.
82
• Nu lăsaţi cartuşul cu toner mult timp afară din
ambalajul de protecţie. Acest lucru va
determina reducerea duratei de viaţă a
tonerului.
• Nu adăugaţi toner în cartuşul cu toner.
1 Înainte de a deschide ambalajul de protecţie al
cartuşului nou, scuturaţi-l pe verticală de mai
mult de 5 ori.
2 Scoateţi noul cartuş cu toner din ambalajul de
protecţie.
3 Ridicaţi clapeta de blocare a capacului superior
(1) şi deschideţi capacul superior (2).
Important:
• Închideţi tava de intrare multi-funcţională
(e) înainte de a deschide capacul
superior.
Atenţie:
Unitatea cuptorului (f) se încălzeşte.
Nu o atingeţi.
10. Funcţia Help (Asistenţă)
•
4 Loviţi uşor cartuşul cu toner uzat de mai multe
ori pentru ca tonerul rămas să se scurgă pe
unitate cilindrului. Scoateţi unitatea cilindrului şi
cartuşul cu toner (1) ţinându-le de clemele de
fixare.
• Dacă înlocuiţi simultan cartuşul cu toner şi
unitatea cilindrului, treceţi la pasul 7.
5 Rotiţi ferm cele două clapete verzi (1) de pe
cartuşul uzat.
6 Scoateţi cartuşul uzat (1) din unitate cilindrului
(2).
• Tonerul se poate lipi de cartuş şi de unitate
cilindrului. Manipulaţi cu atenţie. Pentru
detalii, consultaţi pagina 4.
• Nu scăpaţi tonerul pe suprafaţa de culoare
neagră a unităţii cilindrului (e).
• Puneţi cartuşul uzat în ambalajul de
protecţie.
7 Dacă înlocuiţi şi unitatea cilindrului în acelaşi
timp, scoateţi noua unitate a cilindrului din
ambalajul de protecţie.
Aşezaţi noul cartuş cu toner (1) în unitatea
cilindrului (2).
8 Apăsaţi ferm în jos cartuşul cu toner pentru a-l
fixa în locul său.
83
10. Funcţia Help (Asistenţă)
9 Rotiţi ferm cele două clapete verzi (1) ale
cartuşului cu toner.
11 Instalaţi unitatea cilindrului şi cartuşul cu toner
(1) ţinându-le de clemele de fixare.
10 Asiguraţi-vă că triunghiurile (1) corespund,
pentru a instala corect cartuşul cu toner.
• Dacă ecranul inferior (2) este murdar,
ştergeţi-l cu o lavetă moale şi uscată.
• Asiguraţi-vă că triunghiurile (1) corespund,
pentru a instala corect unitatea cilindru şi
cartuşul cu toner.
12 Închideţi capacul superior ţinând de clapeta de
blocare(1). Apoi apăsaţi în centrul marginii din
dreapta până se blochează.
Atenţie:
• Pentru a preveni vătămările corporale, aveţi
grijă să nu vă puneţi mâinile sub capacul
superior.
Notă:
• Cât timp aparatul afişează mesajul „PLEASE
WAIT” (vă rugăm să aşteptaţi) nu deschideţi
capacul superior şi nu întrerupeţi alimentarea cu
curent de la comutatorul de alimentare.
Metoda de evacuare a deşeurilor
Deşeurile trebuie evacuate în condiţii care să
respecte toate reglementările de mediu naţionale şi
locale.
84
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.5 Blocarea hârtiei pentru
imprimare
10.5.1 Când hârtia pentru imprimare sa blocat în interiorul aparatului
1 Ridicaţi clapeta de blocare a capacului superior
(1) şi deschideţi capacul superior (2).
Important:
• Închideţi tava de intrare multifuncţională
(e) înainte de a deschide capacul superior.
Pe ecran vor fi afişate următoarele mesaje.
Atenţie:
• Nu trageţi afară cu forţa hârtia blocată înainte
de a deschide capacul superior.
Atenţie:
Unitatea cuptorului (f) se
încălzeşte. Nu o atingeţi.
2 Scoateţi hârtia blocată.
• Pentru a preveni vătămările corporale, aveţi
grijă să nu vă puneţi mâinile sub capacul
superior.
Cazul 1:
Când hârtia s-a blocat în apropierea unităţii
cilindru şi a cartuşului cu toner:
1. Scoateţi cu atenţie hârtia blocată (1) prin
tragerea ei în sus.
Scoateţi cu atenţie hârtia blocată (1) prin
tragerea ei înspre dreapta.
85
10. Funcţia Help (Asistenţă)
Cazul 2:
Când hârtia s-a blocat în apropierea unităţii
cuptorului:
1. Ridicaţi ambele clapete verzi (1) până
când se opresc.
Cazul 3:
Când hârtia s-a blocat în apropierea tăvii de
ieşire:
1. Trageţi şi ţineţi de clapeta verde (1)
pentru a elibera hârtia blocată.
2. Scoateţi cu atenţie hârtia blocată (1) prin
tragerea ei în sus.
2. Scoateţi cu atenţie hârtia blocată (1) prin
tragerea ei în sus.
3. Împingeţi înapoi clapetele verzi (1) până
când acestea revin la poziţia iniţială.
86
3. Închideţi capacul superior ţinând de
clapeta de blocare a capacului (1).Apoi
apăsaţi în centrul marginii din dreapta
până se blochează.
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.5.2 Când blocarea hârtiei are loc în
apropierea tăvii de intrare
opţionale
3 Închideţi capacul din partea stângă a tăvii de
intrare opţională.
Pe ecran vor fi afişate următoarele mesaje:
1 Deschideţi capacul (1) din partea stângă a
tăvii de intrare opţională.
10.5.3 Când hârtia pentru imprimare din
tava de alimentare cu hârtie / tava
de intrare opţională nu este
introdusă corect în aparat
Pe ecran vor fi afişate următoarele mesaje:
2 Scoateţi hârtia blocată (1).
-
„#1”: Tava de alimentare cu hârtie
„#3”: Tava de intrare opţională
1 Trageţi afară în totalitate tava de intrare, după
care scoateţi hârtia pentru imprimare şi
îndreptaţi-o.
2 Reintroduceţi hârtia pentru imprimare.
Tava de alimentare cu hârtie:
87
10. Funcţia Help (Asistenţă)
Tava de intrare opţională:
10.5.4 Când hârtia pentru imprimare din
tava de intrare multi-funcţională
nu este introdusă corect în aparat
Pe ecran vor fi afişate următoarele mesaje:
1 Scoateţi hârtia pentru imprimare şi îndreptaţi-o.
2 Reintroduceţi hârtia pentru imprimare.
3 Închideţi tava de intrare.
Notă:
• Dacă se mai afişează mesajul de eroare,
verificaţi specificaţiile hârtiei pentru imprimare şi
reinstalaţi hârtia. Pentru detalii, consultaţi
paginile 16 şi 18.
88
Notă:
• Dacă se mai afişează mesajul de eroare,
verificaţi specificaţiile hârtiei de imprimat şi
reintroduceţi hârtia. Pentru detalii, consultaţi
pagina 18.
10. Funcţia Help (Asistenţă)
2 Scoateţi cu atenţie documentul blocat (1).
10.6 Blocarea documentelor
(Alimentatorul automat
de documente - ADF)
Când documentul s-a blocat în apropierea
intrării pentru documente:
Atenţie:
• Nu trageţi afară cu forţa documentul blocat
înainte de a deschide capacul ADF.
Când documentul s-a blocat în apropierea
ieşirii pentru documente:
1 Ţineţi cu fermitate capacul ADF (1)şi ridicaţi-l
pentru a deschide partea superioară (2) a
capacului ADF, apoi deschideţi tot capacul
ADF.
3 Închideţi capacul ADF.
89
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.7 Curăţarea ecranelor şi
plăcii albe
3 Curăţaţi ecranul scanerului (1), folia albă
protectoare (2) şi circumferinţa sa (e) cu o
lavetă moale şi uscată.
Curăţaţi ecranele şi placa albă atunci când apar linii
negre, linii albe sau urme de murdărie pe:
- hârtia dumneavoastră pentru imprimare,
- documentul original,
- datele scanate de calculator sau
- documentul recepţionat de partea apelată.
Atenţie:
• Procedaţi cu atenţie atunci când manipulaţi
unitatea cilindrului şi tonerul. Pentru detalii,
consultaţi avertismentul referitor la unitatea
cilindrului de la pagina 82.
• Nu folosiţi produse de hârtie, precum
şerveţele sau prosoape de hârtie, pentru a
curăţa interiorul aparatului.
10.7.1 Placa albă şi ecranele scanerului
1 Întrerupeţi alimentarea cu curent de la
comutatorul de alimentare.
2 Ţineţi cu fermitate capacul ADF (1)şi ridicaţi-l
pentru a deschide partea superioară (2) a
capacului ADF, apoi deschideţi tot capacul
ADF.
90
4 Închideţi capacul ADF (1), apoi ţineţi de
capacul ecranului scanerului (2) în timp ce
curăţaţi placa albă (e) şi ecranul scanerului
(f).
10. Funcţia Help (Asistenţă)
5 Închideţi capacul ecranului scanerului (1).
3
Introduceţi plăcuţele balamalelor (1) în fantele
(2) aparatului.
4
Închideţi capacul ecranului scanerului .
6 Reconectaţi comutatorul de alimentare cu
curent.
În cazul în care capacul ecranului scanerului
iese din aparat
1
Ataşaţi balamalele (1) la capacul ecranului
scanerului (2).
• Asiguraţi-vă că direcţia de introducere este
corectă. Dacă nu este corectă, plăcuţele
balamalelor nu pot fi introduse în fante la
pasul 3.
2
Lăsaţi plăcuţele balamalelor în jos (1).
91
10. Funcţia Help (Asistenţă)
10.7.2 Ecranul inferior
1 Întrerupeţi alimentarea cu curent de la
4 Curăţaţi ecranul inferior (1) cu o lavetă moale
şi uscată.
comutatorul de alimentare.
2 Ridicaţi clapeta de blocare a capacului superior
(1) şi deschideţi capacul superior (2).
Important:
• Închideţi tava de intrare multi-funcţională
(e) înainte de a deschide capacul
superior.
5 Reinstalaţi unitatea cilindru şi cartuşul toner
(1) ţinându-le de clemele de fixare.
Atenţie:
Unitatea cuptorului (f) se încălzeşte.
Nu o atingeţi.
3 Scoateţi unitatea cilindru şi cartuşul toner (1)
ţinându-le de clemele de fixare.
• Asiguraţi-vă că triunghiurile (2) corespund,
pentru a instala corect unitatea cilindrului şi
cartuşul cu toner.
92
10. Funcţia Help (Asistenţă)
6 Închideţi capacul superior ţinând de clapeta de
blocare a capacului (1).Apoi apăsaţi în centrul
marginii din dreapta până se blochează.
10.8 Curăţarea rolelor
alimentatorului de
documente
Curăţaţi rolele atunci când documentele sau hârtiile
pentru imprimare nu sunt alimentate corect
frecvent.
1 Întrerupeţi alimentarea cu curent de la
comutatorul de alimentare.
2 Ţineţi cu fermitate capacul ADF (1)şi ridicaţi-l
pentru a deschide partea superioară (2) a
capacului ADF, apoi deschideţi tot capacul
ADF.
Atenţie:
• Pentru a preveni vătămările corporale,
aveţi grijă să nu vă puneţi mâinile sub
capacul superior.
7 Reconectaţi comutatorul de alimentare cu
curent.
3 Curăţaţi rolele de alimentare a documentelor
(1) cu o lavetă umezită în alcool izopropilic şi
lăsaţi toate componentele să se usuce bine.
• Curăţaţi rolele pe direcţia săgeţii pentru a
evita tragerea periei pentru descărcarea
sarcinilor electrostatice (2).
93
10. Funcţia Help (Asistenţă)
4 Închideţi capacul ADF.
5 Reconectaţi comutatorul de alimentare cu
curent.
94
11. Informaţii generale
11.1 Liste şi rapoarte de
referinţă
Puteţi imprima următoarele liste şi rapoarte pentru
a le consulta.
– „SETUP LIST” (listă de configurare):
Vă oferă setările curente ale funcţiilor de
programare (de la pagina 64 la pagina 71).
– „TEL NO. LIST” (listă numere de telefon):
Conţine numele şi numerele stocate în agenda
funcţiei de apelare directă şi în agenda
telefonică internă.
– „JOURNAL REPORT” (raport jurnal cu
evidenţa faxurilor):
Ţine evidenţa faxurilor transmise şi
recepţionate. Acest raport poate fi imprimat
automat după fiecare 30 de comunicaţii prin fax
(funcţia #402 de la pagina 66).
– „BROADCAST LIST” (listă difuzare):
Conţine numele şi numerele care sunt stocate
în memoria de difuzare (pagina 34).
– „PRINTER TEST” (test imprimantă):
Permite verificarea calităţii imprimării executate
de aparat. Dacă imprimarea se execută cu pete
sau puncte şi linii neclare, curăţaţi interiorul
aparatului (pagina 90, 93). În cazul în care
calitatea imprimării rămâne slabă, înlocuiţi
cartuşul cu toner şi unitatea cilindrului.
– „CALLER ID LIST” (listă date de identificare
apelanţi):
Ţine evidenţa celor mai recenţi 30 de apelanţi
diferiţi, după abonarea la un serviciu Caller ID
(identificare apelant). Pentru a imprima automat
acest raport după fiecare 30 de noi apeluri,
activaţi funcţia #216 (pagina 64).
1 Apăsaţi de mai multe ori pe butonul [MENU]
(meniu) pentru a afişa mesajului „PRINT
REPORT” (imprimare raport).
2 Apăsaţi de mai multe ori pe [◄] sau pe [X]
pentru a afişa elementul dorit.
3 Apăsaţi pe butonul [SET] (setare) pentru a
începe imprimarea.
4 Apăsaţi pe butonul [MENU].
95
11. Informaţii generale
11.2 Specificaţii
„ Linii aplicabile:
Public Switched Telephone Network – Reţea
publică de telefonie comutată
„ Dimensiune document:
Maxim 216 mm lăţime şi maxim 600 mm lungime
„ Lăţime efectivă de scanare:
208 mm
„ Lăţime efectivă de imprimare:
Letter/Legal: 208 mm
A4: 202 mm
„ Timp de transmisie*1:
Aproximativ 4 s / pagină (Transmisie memorie
ECM-MMR)*2
„ Densitate scanare:
Rezoluţie fax:
Orizontal: 8 pixeli/mm
Vertical: 3,85 linii/mm - pentru rezoluţia standard,
7,7 linii/mm - pentru rezoluţie fină/fotografică,
15,4 linii/mm - pentru rezoluţia ultrafină
Rezoluţie la copiere:
Până la 600 × 600 dpi
Rezoluţie la scanare:
Până la 600 × 1.200 dpi (optic)
Până la 9.600 × 9.600 dpi (interpolare)
„ Rezoluţie fotografică:
64 de nivele
„ Tip scaner:
Charge Coupled Device (CCD) – dispozitiv cu
cuplaj de sarcină
„ Tip imprimantă:
Imprimantă laser
„ Sistem de comprimare a datelor:
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR),
Modified Modified READ (MMR)
„ Viteză modem:
33.600 / 31.200 / 28.800 / 26.400 / 24.000 /
21.600 / 19.200 / 16.800 / 14.400 / 12.000 /
9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps; Revenire
automată
„ Condiţii mediu de operare:
10°C - 32,5°C, 20% - 80% RH (Relative Humidity umiditate relativă)
„ Dimensiuni:
Aproximativ 318 mm înălţime x 773 mm lăţime x
444 mm adâncime
„ Masă (greutate):
Aproximativ 18 kg
„ Consum de energie:
În modul Standby: Aproximativ 11 W
Transimisie: Aproximativ 28 W
Recepţionare: Aproximativ 400W
96
Copiere: Aproximativ 430 W
Maxim: Aproximativ 900 W (Când se aprinde
indicatorul luminos al cuptorului)
„ Alimentare cu energie electrică:
220 V - 240 V C.A., 50/60 Hz
„ Capacitatea memoriei faxului:
Total 10 MB
Aprox. 630 pagini recepţionate şi salvate în
memorie
(max. 255 pagini per o recepţie)
Aprox. 150 pagini transmise din memorie
(Bazat pe Graficul de Testare ITU-T Nr. 1 pentru
rezoluţie standard.)
„ Proprietăţi diodă laser:
Putere de ieşire laser: Max. 5 mW
Lungime de undă: 760 nm - 800 nm
Durata emisiei: Continuă
„ Viteza de imprimare:
Aproximativ 18 ppm (pagini per minut)
„ Rezoluţie de imprimare
600 × 600 dpi
*1
Viteza de transmisie depinde de conţinutul
paginilor, de rezoluţie, de condiţiile liniei
telefonice şi de capacitatea aparatului persoanei
apelate.
*2
Viteza de transmisie este calculată pe baza
graficului de testare ITU-T Nr. 1. În cazul în care
capacitatea aparatului de fax al apelatului este
inferioară capacităţii aparatului dumneavoastră,
este posibil ca timpul de transmisie să fie mai
mare.
Grafic testare ITU-T Nr. 1
Notă:
• Structura şi specificaţiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
• Imaginile şi ilustraţiile din aceste instrucţiuni pot fi
uşor diferite faţă de produsul real.
11. Informaţii generale
Specificaţiile hârtiei pentru imprimare
Hârtie pentru imprimare/ Transparenţă/
Dimensiune etichetă:
A4: 210 mm × 297 mm
Letter: 216 mm × 279 mm
Legal: 216 mm × 356 mm
Dimensiuni plicuri:
#10: 105 mm × 241 mm
DL: 110 mm × 220 mm
Greutate hârtie pentru imprimare:
Între 60 g/m2 şi 90 g/m2
Note privind hârtia pentru imprimare:
• Vă recomandăm să testaţi hârtia (mai ales hârtia
de tipuri şi dimensiuni speciale) pe aparat înainte
de a o achiziţiona în cantităţi mari.
• Nu folosiţi următoarele tipuri de hârtie:
- Hârtie cu un conţinut de bumbac şi/sau fibră de
peste 20%, cum este hârtia de scrisori sau
hârtia specială
- Hârtie extrem de moale sau lucioasă, sau
hârtie cu textură mare
- Hârtie cretată, deteriorată sau şifonată
- Hârtie cu obiecte străine, precum cleme sau
agrafe
- Hârtie cu praf, scame sau pete de ulei
- Hârtie care se topeşte, se vaporizează, se
decolorează, se arde sau emite vapori
periculoşi în apropierea temperaturii de 200°C,
cum este hârtia pergament. Aceste materiale
se pot transfera în rola de încălzire şi pot
provoca deteriorări.
- Hârtie umedă
- Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală
• Unele tipuri de hârtie pot fi imprimate pe o
singură parte. Încercaţi să folosiţi cealaltă parte a
hârtiei dacă nu vă satisface calitatea imprimării
sau dacă se produce o introducere greşită a
hârtiei în aparat.
• Pentru o introducere adecvată a hârtiei în aparat
şi pentru o imprimare de calitate optimă, vă
recomandăm să utilizaţi hârtie cu fibră lungă.
• Nu folosiţi în acelaşi timp hârtie de tipuri sau
grosimi diferite. Se poate produce o blocare a
hârtiei în aparat.
• Evitaţi imprimarea pe ambele părţi.
• Nu folosiţi hârtie imprimată la acest aparat pentru
imprimarea pe ambele părţi cu alte copiatoare
sau imprimante. Se poate produce o blocare a
hârtiei în aparat.
• Pentru a evita răsucirea, nu deschideţi topurile
de hârtie decât când sunteţi gata să folosiţi
hârtia. Depozitaţi hârtia nefolosită în ambalajul
original, într-un spaţiu răcoros şi uscat.
97
Durata de viaţă a tonerului
Durata de viaţă a tonerului depinde de cantitatea
de conţinut a unui document recepţionat, copiat sau
imprimat. În continuare este dată o relaţie
aproximativă între zona de imagine şi durata de
viaţă a tonerului pentru cartuşul de toner de schimb
(Nr. Model KX-FA85E sau KX-FA85X). În condiţii
reale, durata de viaţă a tonerului variază.
Zonă de imagine 5%
Se pot imprima circa 5.000 coli de hârtie de format
A4.
Zonă de imagine 10%
Se pot imprima circa 2.500 coli de hârtie de format
A4.
11. Informaţii generale
Zonă de imagine 15%
Se pot imprima circa 1.600 coli de format A4.
Notă:
• Zona de imagine variază în funcţie de
adâncimea, grosimea şi dimensiunea
caracterelor.
• Dacă activaţi caracteristica de utilizare
economică a tonerului, cartuşul cu toner va avea
o durată de viaţă cu circa 40% mai mare.
Durata de viaţă a unităţii cilindrului
Unitatea cilindrului este un articol consumabil şi
trebuie înlocuit periodic. Există numeroşi factori
care determină durata efectivă de viaţă a unităţii
cilindrului, ca de exemplu temperatura, umiditatea,
tipul de hârtie şi cantitatea de toner pe care o
utilizaţi pentru numărul de coli per sarcină de
imprimare. Durata de viaţă estimată a unităţii
cilindrului este de circa 10.000 de coli. Numărul real
de coli pe care le va imprima unitatea cilindrului va
fi semnificativ inferior acestor valori estimative.
Deoarece mulţi dintre factorii care determină durata
efectivă de viaţă a unităţii cilindrului nu pot fi
controlaţi, nu putem garanta un număr minim de
coli care pot fi imprimate cu unitatea cilindrului
deţinută de dumneavoastră.
98
11. Informaţii generale
11.3 Informaţii referitoare la drepturile de autor şi licenţe
•
Acest produs utilizează o parte a nucleului sistemului de operare NetBSD.
Utilizarea unei părţi a nucleului sistemului de operare NetBSD se realizează în baza licenţei obişnuite de
BSD de mai jos.
Copyright ©
Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea în formate sursă sau binare, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiţia a
următoarele cerinţe să fie îndeplinite:
1. Redistribuirile codului sursă trebuie să includă notificarea referitoare la drepturile de autor de mai sus,
această listă de condiţii şi următoarea clauză de delimitare.
2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea referitoare la drepturile de autor de mai
sus, această listă de condiţii şi următoarea clauză de delimitare în documentaţia şi/sau materiale
furnizate la distribuire.
3. Toate materialele publicitare ce menţionează funcţiile sau modul de utilizare al acestui software
trebuie să afişeze următoarea menţiune:
Acest produs include software dezvoltate de către Universitatea din California, Berkely şi de
colaboratorii acesteia.
4. Denumirea Universităţii şi numele colaboratorilor acesteia nu pot fi utilizate pentru a sprijini sau
promova produsele derivate din acest software fără permisiunea specifică scrisă prealabilă.
ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE CĂTRE MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE ŞI
COLABORATORI „CA ATARE”, IAR GARANŢIILE EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND FĂRĂ
LIMITARE GARANŢIILE IMPLICITE REFERITOARE LA VALOAREA COMERCIALĂ ŞI CARACTERUL
CORESPUNZĂTOR PENTRU UN SCOP PARTICULAR SUNT DELIMITATE. MEMBRII CONSILIULUI DE
CONDUCERE ŞI COLABORATORII NU VOR FI ÎN NICI UN CAZ RESPONSABILI PENTRU ORICE
PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU INCIDENTE
(INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE ACHIZIŢIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUIRE;
PIERDERILE DE DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE
MOD ŞI ÎN BAZA ORICĂREI CLAUZE DE RĂSPUNDERE, FIE ACEASTA CONTRACTUALĂ, DE
STRICTĂ RĂSPUNDERE SAU DELICTUALĂ (INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU ORICE ALT DELICT)
REZULTÂND ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR ÎN CAZUL AVERTIZĂRII
REFERITOARE LA PRODUCERII UNEI ASTFEL DE PAGUBE.
Cu toate acestea, anumite părţi din NetBSD sunt furnizate împreună cu următoarele notificări referitoare la
drepturile de autor.
Copyright © 1980, 1983, 1988, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1980, 1986, 1989, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1980, 1986, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1980, 1986, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1985, 1986, 1988, 1993, 1994 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din
California. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1988, 1990, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1988, 1990, 1993,1994, 1995 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din
California. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din
California. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1988, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
99
11. Informaţii generale
Copyright © 1982, 1986, 1988, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1988, 1993, 1995 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1989,1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1990, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1990, 1993, 1994 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1991, 1993, 1995 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1993, 1994 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1993, 1994, 1995 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California.
Toate drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1986, 1993, 1995 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1982, 1988, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1983, 1990, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1983, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1985, 1986, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1985, 1986, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1986, 1989, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1986, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1987, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1987, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1987, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1988 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1988 Stephen Deering
Copyright © 1988 Universitatea din Utah
Copyright © 1988, 1989, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1988, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1988, 1992, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1988, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1989 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
100
11. Informaţii generale
Copyright © 1989, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1989, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1989, 1993, 1994 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1990, 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1990, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1991, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1991, 1993, 1994 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate
drepturile rezervate
Copyright © 1992 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1992, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1993 Adam Glass
Copyright © 1993 de Sun Microsystems, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1994 Gordon W. Ross
Copyright © 1994 Winning Strategies, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1995 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1995, 1996, 1997 şi 1998 WIDE Project. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1996 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1996 John S. Dyson. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1996 Matt Thomas. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1996 Matthew R. Green Toate drepturile rezervate
Copyright © 1996 Paul Kranenburg. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1996, 1997, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1996, 2000 Christopher G. Demetriou. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1996, 1999 de Internet Software Consortium
Copyright © 1996-1999 de Internet Software Consortium
Copyright © 1997 Jonathan Stone şi Jason R. Thorpe. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997 Christos Zoulas. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997 Manuel Bouyer. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997, 1998, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997, 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997, 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997, 1998, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997-2000 Sony Computer Science Laboratories Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997-2002 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1998 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1998 Tod C. Miller<Tod.Miller@courtesan.com>. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1998, 1999 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1998, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1999 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1999 WIDE Project. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1999, 2000 Jason L. Wright (jason@thought.com). Toate drepturile rezervate
Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
101
11. Informaţii generale
Copyright © 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 2000, 2001, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 2002 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1998 Massachusetts Institute of Technology. Toate drepturile rezervate
Copyright © 2001 Wasabi Systems, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright parţial © 1993 de Digital Equipment Corporation
Copyright parţial © 1995 de International Business Machines, Inc.
Copyright © 1983, 1989 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1996 de Internet Software Consortium. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1988 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1992, 1993 Membrii consiliului de conducere ai Universităţii din California. Toate drepturile
rezervate
Copyright © 1994 Christopher G. Demetriou. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1997 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1999 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 2001 The NetBSD Foundation, Inc. Toate drepturile rezervate
Copyright © 1996 Gardner Buchanan <gbuchanan@shl.com>. Toate drepturile rezervate
102
12. Index
12.1 Index
#
#101 Data şi ora: 24
#102 Logo-ul dumneavoastră: 25
#103 Numărul dumneavoastră de fax: 27
#120 Mod de formare număr de telefon: 22, 64
#121 Timp de flash: 64
#145 Contrast afişajului LCD: 64
#161 Tip de sonerie: 64
#210 Număr semnale sonore FAX: 64
#212 Număr semnale sonore TEL/FAX: 66
#216 Imprimare automată listă date de identificare
apelanţi: 64
#322 Activare TAM de la distanţă: 64
#380 Format hârtie din tava de alimentare cu hârtie: 65
#381 Format hârtie din tava de intrare multi-funcţională:
65
#382 Format hârtie din tava de intrare opţională: 65
#401 Raport de evidenţă a faxurilor transmise: 31, 66
#402 Raport jurnal cu evidenţa automată a faxurilor:
31, 66
#403 Economisire energie: 65
#404 Mod de răspuns manual: 66
#411 Mod de transmitere internaţională: 67
#412 Transmitere întârziată: 67
#413 Selecţie mod de corectare erori (ECM): 65
#416 Ton de conectare: 67
#430 Semnal de apel distinct: 44
#431 Tip semnal de apel fax: 45
#432 Micşorare automată: 68
#434 Cod de activare fax: 68
#435 Deconectare automată: 68
#436 Număr semnale de apel silenţios de fax: 68
#437 Alertă recepţie în memorie: 68
#438 Recepţie accesibilă: 68
#440 Setare tavă de intrare pentru recepţionare
faxuri: 68
#441 Setare tavă de ieşire pentru recepţionare faxuri:
69
#442 Setare recepţie faxuri prin calculator: 69
#443 Setare PC pentru recepţie PC FAX şi comandă
de la distanţă: 71
#459 Resetare funcţii fax la parametrii prestabiliţi: 69
#460 Setare tavă de intrare pentru copiere: 70
#461 Rezoluţie prestabilită pentru copiere: 70
#462 Salvare contrast: 65
#463 Mod de funcţionare prestabilit: 65
#464 Temporizator de mod: 65
#465 Suport de colaţionare copii: 70
#466 Setare tavă de ieşire pentru copiere: 70
#482 Utilizare economică toner: 66
#490 Mod de scanare prestabilit:71
#491 Rezoluţie de scanare prestabilită: 71
#492 Dimensiune de scanare prestabilită: 71
#500 Setare mod DHCP: 71
#501 Setare adresă IP: 71
#502 Setare mască subreţea: 71
#503 Setare poartă prestabilită: 71
103
#507 Setare denumire aparat: 71
A
Accesorii
Tavă pentru documente: 15
Tavă de ieşire: 15
Activare TAM de la distanţă: (funcţia #322): 64
Agendă telefonică internă
Transmitere faxuri: 33
Stocare în memorie: 28
Agendă telefonică: 28
Alertă de recepţie în memorie (funcţia #437): 68
Alimentator automat de documente: 30, 46
Apelare directă
Transmitere faxuri: 33
Stocare în memorie: 28
Asistenţă: 23
B
Blocări
Document: 89
Hârtie pentru imprimare: 85
C
Cablu USB: 50
Cartuş cu toner
Instalare: 13
Înlocuire: 82
Cădere de tensiune: 81
Cod de activare fax (funcţia #434): 68
Comutator de alimentare cu curent: 21
Conexiuni: 21
Copiere: 46
Mărire: 48
Micşorare: 49
Colaţionare: 48
Curăţare: 90, 93
D
Data şi ora (funcţia #101): 24
Deconectare automată (funcţia #435): 68
Dimensiune de scanare prestabilită pentru scanarea
LAN push (Funcţia #492): 71
Durată de viaţă cilindru: 98
Durată de viaţă toner: 97
E
Economisire energie (funcţia #403): 65
Ecran
Contrast (funcţia #145): 64
Mesaje de eroare: 73
Ecran scaner: 31, 47
Etichetă: 53
F
Format document: 32
Format hârtie
Tavă de intrare multifuncţională (funcţia #381): 65
Tavă de intrare opţională: (funcţia #382): 65
Tavă de alimentare cu hârtie (funcţia #380): 65
Format hârtie pentru imprimare: 97
Funcţia Caller ID (identificare apelant)
Reapelarea: 42
Stocarea: 43
Funcţia de oprire a sortării copiilor: (funcţia #465): 70
12. Index
Funcţii de bază: 64
Funcţii de copiere: 70
Funcţii de fax: 66
Funcţii de scanare: 71
Funcţii LAN: 71
H
Rezoluţie prestabilită pentru copiere (funcţia #461):
70
Rezoluţie prestabilită pentru scanare (Funcţia 491):
71
Robot telefonic: 39
S
Salvare contrast (funcţia #462): 65
Scanare rapidă: 31
Selecţie mod de corectare erori (ECM): (funcţia
#413): 67
Serviciu de semnal de apel distinct (funcţia #430): 44
Setare adresă IP: (funcţia #501): 71
Setare calculator: (funcţia #443): 71
Setare denumire aparat (funcţia #507): 71
Setare mască subreţea (funcţia #502): 71
Setare mod DHCP (funcţia #500): 71
Setare recepţie faxuri prin calculator(funcţia #442): 69
Setare tavă de ieşire
Copiere (funcţia #466): 70
Fax (funcţia #441): 69
Setare tavă de intrare
Copiere (funcţia #460): 70
Fax (funcţia #440): 68
Setare poartă prestabilită (Funcţia #503): 71
Setare valorile prestabilite fax (funcţia #459): 69
Sistem de blocare a faxurilor nesolicitate: 40
Software OCR: 56
Software pentru aparatul multifuncţional
Activare: 52
Instalare: 50
Stocare
Agendă telefonică internă: 28
Apelare directă: 28
Difuzare: 34
Hârtie pentru imprimare: 16
Interogare (polling): 39
L
Listă Caller ID (funcţia #216): 41, 64, 95
Logo (funcţia #102): 25
M
Mesaje de eroare: 72, 73
Micşorare automată (funcţia #432): 68
Mod de formare a numărului de telefon (funcţia #120):
22, 64
Mod de funcţionare prestabilit (funcţia #463): 65
Mod de răspuns manual (funcţia #404): 66
Mod de scanare prestabilit (funcţia #490): 71
Mod de transmitere internaţională (funcţia #411): 67
Mod FAX ONLY (numai fax): 36
Mod TEL (telefon): 37
N
Număr de fax (funcţia #103): 27
Număr semnale sonore
FAX ONLY (numai fax) (funcţia #210): 64
Semnal de apel silenţios de fax (funcţia #436): 68
TEL/FAX (funcţia #212): 66
P
Placă opţională LAN: 10
Plic: 54
Program Multi-Function Station
Activare: 53
Instalare: 51
Programare: 60
R
Rapoarte
Caller ID: 64, 95
Cădere tensiune: 81
Configurare: 95
Jurnal: 31 ,95
Număr de telefon: 95
Programare difuzare: 95
Test imprimantă: 95
Transmitere: 31, 66
Transmitere cu difuzare: 35
Raport cu evidenţa faxurilor transmise (funcţia #401):
31, 66
Raport jurnal cu evidenţa faxurilor (funcţia #402): 31,
66
Reapelare: 31, 34
Recepţie accesibilă (funcţia #438): 68
Recepţionare faxuri
Automat: 36
Manual: 37
Resetare funcţii fax (funcţia #459): 69
Rezoluţie: 30, 46
104
T
Tabel cu caractere: 25
Tavă de intrare opţională: 10, 18
Telefon de interior (post telefonic secundar): 37
Temporizator de mod (funcţia #464): 65
Timp de flash (funcţia #121): 64
Tip de sonerie pentru semnal de apel distinct (funcţia
#431): 45
Tip de sonerie (funcţia #161): 24, 64
Ton de conectare (funcţia #416): 67
Transmisie întârziată (funcţia #412): 67
Transmisie prin difuzare: 34
Transmitere faxuri
Agendă telefonică internă: 33
Apelare directă: 33
Difuzare: 35
Din memorie: 31
Manual: 30
Transparente: 53
U
Unitate cilindru: 13, 82
Utilizare economică toner (funcţia #482): 14, 66
V
Volum: 24
Note
105
Producător:
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
PLO Nr. 1, Kawasan Perindustrian Senai, KB Nr. 104, 81400 Senai, Negeri Johor Darul Ta'zim, Malaysia
Site Web global:
http://www.panasonic.co.jp/global/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising