Panasonic KXPRX150FX Operating instructions

Panasonic KXPRX150FX Operating instructions
Návod k obsluze
Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým
ovládáním
Model č.
KX-PRX150FX
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Přečtěte si tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
Chcete-li zařízení použít ve své zemi, nejprve v zařízení změňte nastavení regionu podle
své země (strana 44).
(Pro Českou republiku a Slovensko)
Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.:
VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).
Obsah
Úvod
Další funkce a nastavení
Informace o příslušenství .....................................3
Obecné informace ................................................4
Vyzvánění a nastavení zvuku ............................39
Noční režim ........................................................40
Automatický příjem .............................................40
Blokování příchozích hovorů (blokování
hovorů) ...............................................................40
Blokování odchozích hovorů (omezení
hovorů) ...............................................................41
Režim EKO ........................................................42
Převodní kódy telefonních čísel .........................42
První zazvonění .................................................43
Čas zpětného volání / funkce Flash ...................43
Kód PIN základny ...............................................43
Tonová / pulzní volba .........................................43
Nastavení regionu ..............................................44
Jazyk textu na displeji ........................................44
Datum a čas .......................................................44
Nastavení sítě Wi-Fi ...........................................45
Účet Google™ ....................................................45
Podpora ID volajícího .........................................46
Hlasová schránka ...............................................46
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost .............................................6
Důležité bezpečnostní pokyny .............................8
Zajištění nejlepších provozních podmínek ...........8
Další informace ....................................................9
Specifická míra absorpce .....................................9
Licence koncového uživatele .............................10
Upozornění týkající se softwaru Open Source ...10
Vyloučení odpovědnosti .....................................10
Technické údaje .................................................11
Začínáme
Příprava základny ..............................................12
Příprava nabíječky .............................................12
Příprava mikrotelefonu .......................................13
Informace o napájení a nabíjení .........................15
Seznámení s telefonním systémem ...................16
Zapnutí a vypnutí mikrotelefonu .........................17
Průvodce nastavením ........................................18
Hlavní obrazovka ...............................................19
Stav a upozornění ..............................................20
Aplikace Pevná linka ..........................................20
Funkce telefonu
Uskutečnění hovorů ...........................................22
Používání dalších funkcí během hovoru ............23
Příjem hovorů .....................................................24
Používání seznamů hovorů ................................26
Funkce telefonního seznamu
Přidání kontaktů .................................................29
Volání kontaktů ..................................................29
Správa kontaktů .................................................30
Rychlá volba .......................................................30
Funkce záznamníku
Funkce nahrávání zpráv .....................................31
Záznamník .........................................................31
Zapnutí a vypnutí záznamníku ...........................31
Uvítací zprávy ....................................................31
Přehrávání vašich zpráv .....................................32
Funkce dálkového ovládání ...............................34
Nastavení záznamníku .......................................37
2
Rozšíření telefonního systému
Přidání mikrotelefonů .........................................48
Funkce interkomu ...............................................49
Přidání základen ................................................50
Přidání opakovače DECT ...................................51
Používání hledačů klíčů .....................................51
Další informace
Přehled nastavení telefonu ................................54
Dodané aplikace ................................................56
Stavové ikony .....................................................58
Ikony upozornění ................................................59
Nastavení ovládacího panelu .............................60
Řešení potíží ......................................................61
Aktualizace softwaru ..........................................65
Montáž na stěnu .................................................66
Podmínky používání ...........................................67
Prohlášení o shodě ............................................68
Rejstřík
Rejstřík........................................................69
Úvod
Informace o příslušenství
Dodané příslušenství
Č.
*1
*2
Položka příslušenství / Objednací číslo
Množství
A
Síťový adaptér pro základnu / PNLV226CE
1
B
Síťový adaptér pro nabíječku / PNLV230CE
1
C
Telefonní kabel
1
D
Nabíjecí baterie*1
1
E
Kryt na mikrotelefon*2
1
F
Nabíječka
1
Informace o náhradní baterii: strana 3.
Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.
A
B
C
D
E
F
Doplňkové/náhradní příslušenství
Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.
Položka příslušenství
Číslo modelu
Nabíjecí baterie
KX-PRA10EX
R Lithium-iontová (Li-Ion) baterie
Náhlavní souprava
RP-TCM120*1
Opakovač DECT
KX-A405
Hledač klíčů
KX-TGA20FX*2
*1
*2
Informace o náhlavní soupravě dostupné ve vaší oblasti získáte od společnosti Panasonic nebo
autorizovaného prodejce – kontaktní údaje jsou uvedeny na zadním přebalu.
V telefonním systému můžete zaregistrovat až 4 volitelné hledače klíčů. Zaregistrujete-li hledač klíčů
v základně a následně jej připnete k předmětu, který snadno ztrácíte (např. klíče od domu nebo auta),
můžete pomocí mikrotelefonu ztracený předmět vyhledat.
Další informace získáte na následující webové adrese:
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
3
Úvod
Rozšíření telefonního systému
Mikrotelefon (volitelný): KX-PRXA15FX
Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že na
jednu základnu zaregistrujete další volitelné
mikrotelefony (max. 6).
R Volitelný mikrotelefon může mít jinou barvu než
dodávané mikrotelefony.
Obecné informace
R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska,
Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.
R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
R Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele zařízení.
Prohlášení o shodě:
R Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu
s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal
Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení
na stránkách:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
4
Úvod
Pro budoucí použití
Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.
Výrobní číslo
Datum nákupu
(je uvedeno na zadní straně základny)
Jméno a adresa prodejce
Sem připevněte váš nákupní doklad.
Ochranné známky
R Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
R Značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich používání společností
Panasonic Corporation se řídí příslušnou licencí.
R Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.
R Logo microSDHC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
R Všechny ostatní zde používané obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Upozornění
R Výraz „aplikace“ se v tomto dokumentu používá k označení programů nainstalovaných v mikrotelefonu.
R Mikrotelefon je kompatibilní s paměťovými kartami microSD a microSDHC. Výraz „karta microSD“ se
v tomto dokumentu používá jako obecné označení všech podporovaných karet.
R Obrázky a snímky obrazovek použité v tomto dokumentu slouží pouze pro referenci a od skutečného
produktu se mohou lišit.
R Z čísel modelů uvedených v tomto dokumentu byla vynechána přípona.
R Informace v tomto dokumentu se mohou bez oznámení změnit.
5
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost
Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám
na životech / majetku, pečlivě si přečtěte tuto část
dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte
správné a bezpečné používání produktu.
VAROVÁNÍ
Připojení k elektrické síti
R Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na
zařízení.
R Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací
šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
R Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér
střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu.
Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi
elektrickým proudem a/nebo může vznikat
nadměrné teplo, které způsobí požár.
R Pravidelně z adaptéru střídavého proudu /
zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný
prach atd. – nejprve odpojte zařízení od síťové
zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem.
Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod.
způsobit poruchu izolace, což může mít za
následek vznik požáru.
R Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý
zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky,
odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se
z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované
servisní středisko.
R Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od
síťových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte
vnitřních částí produktu.
R Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
R Síťový adaptér se nesmí používat venku.
Instalace
R Toto zařízení není voděodolné. Zařízení
nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti,
abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo
zásahu elektrickým proudem.
R Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko
automaticky řízených zařízení, jako např.
automatických dveří nebo požárních alarmů.
Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou
6
u takového zařízení způsobit poruchu, která
může mít za následek nehodu.
R Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo
přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo
telefonní linky pod těžkými předměty.
R Veškeré příslušenství včetně SIM karty a karty
microSD uchovávejte mimo dosah dětí, abyste
zabránili nebezpečí jejich spolknutí.
Provozní bezpečnostní opatření
R Před čištěním odpojte zařízení z napájecích
zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové
čisticí prostředky.
R Nerozebírejte zařízení.
R Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny
(saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji
nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke
vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky
zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky
a nepoužívejte ji.
R Nenechávejte toto zařízení v blízkosti zdrojů
tepla (např. radiátorů, vařičů atd.), na přímém
slunečním záření nebo v autě za horkých dní.
Nesmí být umístěno v místnostech s teplotami
nižšími než 0 °C nebo vyššími než 40 °C.
R Příliš vysoké nastavení zvuku při používání
sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
R Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu,
neposlouchejte delší dobu zvuk při vysoké
hlasitosti.
R Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích.
Dodržujte omezení týkající se použití
radiofrekvenčních zařízení na čerpacích
stanicích, v chemičkách nebo na místech, kde
probíhá odstřelování.
R Chcete-li zabránit poškození či selhání,
neupravujte SIM kartu ani kartu microSD
a nedotýkejte se zlatě zabarvených kontaktů
karty.
R Během řízení dopravního prostředku dodržujte
místní dopravní předpisy týkající se používání
tohoto zařízení.
R Vysokofrekvenční signály mohou ovlivnit
elektronické systémy v motorových vozidlech
(např. systémy vstřikování paliva, systémy
airbagů atd.), které nebyly správně
nainstalovány nebo nejsou dostatečně
Důležité informace
R
R
R
R
R
R
odstíněny. Další informace vám poskytne
výrobce automobilu nebo vybavení.
Při nástupu do letadla zařízení vypněte. Než
zařízení zapnete, vyčkejte na instrukce
palubního personálu ohledně používání
elektronických zařízení a zařízení, následně
zapněte v režimu pro použití v letadle. Používání
tohoto zařízení v letadle může nebezpečně
ovlivnit funkce letadla, může narušit bezdrátovou
komunikaci a může být nezákonné.
Toto zařízení umí vytvářet jasné záblesky, které
mohou způsobit záchvaty nebo ztrátu vědomí.
Abyste zabránili vážnému poškození zařízení,
vyvarujte se silným nárazům a hrubému
zacházení.
Displej je vyroben ze skla. Pokud zařízení
upustíte na tvrdý povrch nebo s ním silně
narazíte, může se toto sklo rozbít.
Nevystavujte kůži dlouhodobému kontaktu
s tímto zařízením. Je-li kůže vystavena teplu
vytvářenému tímto zařízením nebo síťovým
adaptérem po dlouhou dobu, může dojít ke
vzniku nízkoteplotních popálenin.
Ačkoli zařízení obsahuje technologii GPS, nelze
jej použít jako navigaci pro letadla, vozidla či
osoby ani jako vysoce přesné zařízení pro
určování souřadnic. Neneseme odpovědnost za
jakékoli ztráty způsobené používáním funkce
GPS pro tyto účely nebo nesprávnými údaji či
informacemi, jejichž příčinou jsou vnější faktory,
jako je porucha, chyba uživatele nebo výpadek
elektrického proudu (včetně zkratu baterie).
Zdravotní informace
R Požádejte výrobce konkrétních osobních
zdravotních přístrojů, jako např.
kardiostimulátoru nebo naslouchátek,
o informace, zdali jsou přístroje náležitě
chráněny před externí radiofrekvenční energií.
Funkce technologie DECT pracují v rozsahu
1,88 GHz až 1,90 GHz s maximálním výkonem
přenosu 250 mW.
Funkce technologie Wi-Fi pracují v rozsahu
2,4 GHz až 2,4835 GHz s maximálním výkonem
přenosu 80 mW.
Funkce technologie GSM pracují v rozsahu
880 MHz až 1,88 GHz s maximálním výkonem
přenosu 2 W.
Funkce technologie W-CDMA pracují v rozsahu
880 MHz až 2,17 GHz s maximálním výkonem
přenosu 250 mW.
R Společnost Wireless Technology Research
(WTR) doporučuje zachovat mezi bezdrátovým
zařízením a implantovanou zdravotnickou
pomůckou (např. kardiostimulátorem nebo
implantovaným defibrilátorem) alespoň 15,3 cm,
aby se zabránilo případnému rušení
zdravotnické pomůcky. Pokud máte jakékoli
podezření, že telefon ruší kardiostimulátor nebo
jinou zdravotnickou pomůcku, okamžitě telefon
vypněte a obraťte se na výrobce
kardiostimulátoru nebo jiné zdravotnické
pomůcky.
R Nacházíte-li se ve zdravotnickém zařízení,
vypněte tento telefon v souladu s jakýmikoli
vyvěšenými nařízeními. Nemocnice nebo
zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje,
které jsou citlivé na externí radiofrekvenční
energii.
UPOZORNĚNÍ
Instalace a umístění
R Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během
bouřky.
R Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte
ve vlhkých místech, pokud není konektor pro
vlhká místa výslovně navržený.
R Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních
kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka
v síťovém rozhraní odpojena.
R Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte
opatrní.
R Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový
adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna
snadno přístupná zásuvka.
R Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat
v následujících případech:
– baterie mikrotelefonu potřebuje nabít nebo
není v pořádku,
– došlo k výpadku napájení.
Baterie
R Používejte pouze specifikovanou baterii.
R Baterii neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt,
který se z baterie uvolňuje, je korozívní a může
způsobit popáleniny nebo poranění očí či
pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může
ublížit.
R Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Baterie
nesmí přijít do styku s vodivými materiály, jako
7
Důležité informace
R
R
R
R
R
R
R
R
jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat
by mohl vést k přehřátí baterie a/nebo vodivých
materiálů a následně způsobit popáleniny.
Baterii nabíjejte v souladu s pokyny
a omezeními uvedenými v této příručce.
Pro nabíjení baterie používejte pouze
kompatibilní nabíječku. Nabíječku neupravujte.
Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie
se může zdeformovat nebo může dojít
k výbuchu.
Baterii nevystavujte mechanickým nárazům.
Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
Baterii uchovávejte čistou a suchou.
Zašpiní-li se kontakty baterie, otřete je čistým
suchým hadříkem.
Baterii nenabíjejte nepřetržitě po dlouhou dobu.
Nebudete-li zařízení po delší dobu používat,
vyjměte z něj baterii.
Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko
požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob,
včetně následujících:
1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody,
například v blízkosti vany, umývadla,
kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve
vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než
bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu
elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu
v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie
uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do
ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií
dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci
odpadu.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
R Abyste dosáhli maximálního pokrytí
a komunikace s co nejnižší hladinou šumu,
umístěte základnu následujícím způsobem:
– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co
nejvíce uprostřed prostoru, který chcete
pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem
a základnou ve vnitřním prostředí;
– v dostatečné vzdálenosti od elektronických
přístrojů, například televizorů, rozhlasových
přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení
nebo jiných telefonů;
– vyhněte se umístění po směru vysílání
vysokofrekvenčních vysílačů, jako jsou
například vnější antény stanic mobilních
telefonů. (Vyhněte se umístění základny na
arkýř nebo do blízkosti okna.)
R Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách
místního prostředí.
R Pokud není příjem pro umístění základny
uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo
pro dosažení lepšího příjmu.
Prostředí
R Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů,
které generují elektrický šum, jako jsou zářivky
a motory.
R Zařízení by nemělo být vystavováno
nadměrnému kouři, prachu, mechanickým
otřesům a nárazům.
R Na produkt neumísťujte těžké předměty.
R Pokud nebudete toto zařízení po delší dobu
používat, odpojte jej z napájecí zásuvky.
R Maximální vzdálenost pro volání může být kratší,
pokud se výrobek používá na následujících
místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce,
tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako
jsou drátěné ploty atd.
R Používání produktu v blízkosti elektrických
zařízení může způsobit rušení. Přesuňte
elektrická zařízení do větší vzdálenosti.
Pravidelná péče
Zajištění nejlepších
provozních podmínek
Umístění základny / zabránění šumu
Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic
používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.
8
R Otřete vnější povrch výrobku měkkým,
vlhkým hadříkem.
R Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné
prášky.
Důležité informace
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nahradíte
nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu.
Baterie likvidujte v souladu s pokyny.
Upozornění týkající se stahování softwaru
a upgradování operačního systému
R Dojde-li k upgradu operačního systému zařízení,
mohou se funkce a postupy používání zařízení
změnit a některé aplikace již nemusí fungovat.
R Před stažením nebo instalací softwaru do tohoto
zařízení potvrďte jeho bezpečnost
a zabezpečení. Instalace malwaru nebo virů
může způsobit selhání zařízení a prozrazení
soukromých údajů uložených v tomto zařízení
nebo nadměrnou hlasitost zařízení.
Upozornění týkající se likvidace,
převedení nebo vrácení
R Toto zařízení může uchovávat soukromé /
důvěrné informace. Abyste chránili své
soukromí / důvěrné informace, doporučujeme
vám – před likvidací, převedením nebo vrácením
zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní
seznam nebo seznam volajících.
Informace pro spotřebitele o sběru
a likvidaci odpadu z elektrických
a elektronických zařízení a použitých
baterií z domácností.
1
2
národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU
a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit
cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí,
které jinak mohou vzniknout při nesprávném
zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci
starých přístrojů a použitých baterií vám poskytnou
místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo
prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta
v souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem
v zemích Evropské unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo
dodavatele s žádostí o další informace.
Informace o likvidaci v zemích mimo
Evropskou unii (EU)
Tyto symboly (A, B, C) platí jen v zemích
Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento
produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce
a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie
Tento symbol (B) může být použit v kombinaci
s chemickým symbolem (C). V tomto případě
splňuje tento symbol legislativní požadavky, které
jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou
v baterii.
3
Specifická míra absorpce
Tyto symboly (A, B, C) na výrobcích, obalech a/
nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že
použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie
nepatří do běžného komunálního odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití
jsou možné, jen pokud odevzdáte tato zařízení
a použité baterie na místech k tomu určených, za
což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými
Tento model splňuje mezinárodní nařízení
a požadavky EU na vystavování radiofrekvenčním
vlnám.
Vaše bezdrátové zařízení je rádiový vysílač
a přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo
limity vystavení se radiofrekvenčním vlnám
doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto
směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou
organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní
rozmezí navržená pro zajištění ochrany všech osob
bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav. Tyto
směrnice zároveň vytváří základ pro mezinárodní
9
Důležité informace
předpisy a standardy týkající se vystavení se
vysokofrekvenčnímu záření.
Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou
jako specifická míra absorpce (SAR). SAR pro
bezdrátová zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota
SAR pro toto zařízení měřená v uchu je
0,580 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto
zařízení měřená na těle je 1,006 W/kg.*1
Vzhledem k tomu, že je hodnota SAR měřena za
použití nejvyššího vysílacího výkonu zařízení,
skutečná hodnota SAR tohoto zařízení při provozu
je obvykle nižší než uvedená hodnota. To je
způsobeno tím, že zařízení automaticky mění
úroveň výkonu tak, aby byl pro komunikaci se sítí
používán pouze nejnižší nutný výkon. ICNIRP
(http://www.icnirp.org)
*1 Při nošení na těle musí být toto zařízení od
těla vzdáleno minimálně 1,5 cm.
Licence koncového uživatele
Jedná se o právní smlouvu mezi vámi a společností
Panasonic System Networks Co., Ltd.,
(„Panasonic“) týkající se softwaru nainstalovaného
v prémiovém designérském telefonu Panasonic
s dotykovým displejem nebo tímto telefonem
dodaného. Veškeré podmínky této smlouvy si před
používáním produktu pečlivě přečtěte. Používáním
tohoto produktu vyjadřujete svůj souhlas s těmito
podmínkami.
Autorské právo:
Software je chráněn autorským právem
a ustanoveními mezinárodní dohody a veškerými
dalšími platnými zákony. Potvrzujete, že získáváte
pouze omezenou licenci k používání softwaru
a související dokumentace a nezískáváte žádné
oprávnění, vlastnictví ani jiná práva na software
a jeho související dokumentaci. Veškerá práva
a oprávnění zůstávají v držení společnosti
Panasonic nebo poskytovatele licence.
Licence:
1. Máte oprávnění používat software
nainstalovaný v tomto produktu nebo jím
dodaný.
2. Máte oprávnění přenášet svá práva podléhající
této smlouvě trvalým způsobem za
předpokladu, že převedete tuto smlouvu,
všechny kopie softwaru, veškerou související
dokumentaci a prémiový designérský telefon
10
Panasonic s dotykovým displejem a příjemce
souhlasí s podmínkami této smlouvy.
Omezení:
Nemáte oprávnění ke zpětné rekonstrukci,
dekompilaci nebo rozebírání softwaru s výjimkami
výslovně povolenými platnými zákony. Nemáte
oprávnění k používání, kopírování, upravování,
přizpůsobování, pronajímání, propůjčování nebo
převodu softwaru, jeho související dokumentace
nebo kopií, jako celek nebo po částech, s výjimkami
výslovně uvedenými v této smlouvě. Nemáte
oprávnění k exportování softwaru v rozporu
s platnými americkými nebo zahraničními
exportními zákony a nařízeními.
Upozornění týkající se
softwaru Open Source
Části tohoto produktu využívají software Open
Source poskytnutý na základě relevantních
podmínek GPL a/nebo LGPL a dalších podmínek
organizace Free Software Foundation. Přečtěte si
všechny licenční informace a upozornění týkající se
autorských práv vztahující se k softwaru Open
Source použitém v tomto produktu. Tyto informace
jsou k dispozici na následující webové stránce:
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Po dobu nejméně tří (3) let od dodání tohoto
produktu společnost Panasonic System Networks
Co., Ltd., poskytne libovolné třetí osobě, která ji
kontaktuje prostřednictvím níže uvedených
kontaktních údajů, kompletní strojově čitelnou kopii
příslušného zdrojového kódu a upozornění týkající
se autorských práv krytých licencemi GPL a LGPL.
Cena poskytnutí výše uvedeného může dosahovat
maximálně výše ceny fyzické distribuce zdrojového
kódu. Upozorňujeme, že na software licencovaný
v rámci GPL nebo LGPL se nevztahuje záruka.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Vyloučení odpovědnosti
Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd.,
(„Panasonic“) nebude odpovědná za ztrátu dat
nebo jiné náhodné nebo následné škody vyplývající
z používání tohoto produktu. Tento produkt může
stahovat, ukládat, předávat a přijímat dodatečný
obsah, jako např. aplikace, vyzváněcí tóny,
Důležité informace
kontaktní údaje a soubory médií. Použití takového
obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy
třetích stran včetně např. omezení podle platných
autorských práv. Jako uživatel nesete plnou
odpovědnost za dodatečný obsah, který stahujete
nebo přeposíláte z tohoto produktu. Společnost
Panasonic není odpovědná za takový obsah nebo
jeho používání. Před použitím takového obsahu je
vaší odpovědností ověřit, zda je vámi zamýšlené
použití náležitě licencováno nebo jinak povoleno.
Společnost Panasonic neposkytuje záruku a neručí
za přesnost, úplnost nebo kvalitu dodatečného
obsahu nebo obsahu libovolných třetích stran. Za
žádných okolností nebude společnost Panasonic
jakýmkoli způsobem odpovědná za nesprávné
používání dodatečného obsahu nebo obsahu
třetích stran v tomto produktu nebo jeho uživatelem.
Tento dokument a jakákoli související dokumentace
mohou odkazovat na služby a aplikace, které jsou
poskytovány třetími stranami. Používání těchto
služeb nebo programů může vyžadovat
samostatnou registraci u poskytovatele třetí strany
a mohou se na něj vztahovat další podmínky
používání. U aplikací dostupných na webových
stránkách třetích stran nebo jejich prostřednictvím
zkontrolujte předem podmínky používání webových
stránek a platné zásady ochrany osobních údajů.
Technické údaje
Možnosti připojení
R Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: pro bezdrátové telefonní
přístroje)
R GAP (Generic Access Profile: profil generického
přístupu)
R GSM: 900/1800 MHz
R W-CDMA: 900/2100 MHz
R Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
R Bluetooth: verze 3.0, třída 2
R USB: verze 2.0
Frekvenční rozsah
R DECT: 1,88 GHz až 1,90 GHz
R Wi-Fi: 2,4 GHz až 2,4835 GHz
R GSM900/W-CDMA900
Odchozí připojení: 880 MHz až 915 MHz
Příchozí připojení: 925 MHz až 960 MHz
R GSM1800
Odchozí připojení: 1,71 GHz až 1,785 GHz
Příchozí připojení: 1,805 GHz až 1,880 GHz
R W-CDMA2100
Odchozí připojení: 1,92 GHz až 1,98 GHz
Příchozí připojení: 2,11 GHz až 2,17 GHz
Výkon radiofrekvenčního přenosu
R DECT: cca 10 mW (průměrný výkon pro každý
kanál)
R Wi-Fi: 80 mW (maximální výkon přenosu)
R GSM: 2 W (maximální výkon přenosu)
R W-CDMA: 250 mW (maximální výkon přenosu)
Operační systém mikrotelefonu
R Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich
Hardware
R Displej: 3,5palcový barevný TFT displej (HVGA:
320 ´ 480 pixelů), kapacitní dotykový displej
R Fotoaparát na přední straně: 0,3 M
R Fotoaparát na zadní straně: 2,0 M
R SIM karta: 1,8/3 V
R Paměťová karta: microSD, microSDHC
o kapacitě až 32 GB (není dodávána)
Baterie
R Lithium-iontová (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mAh
Doba hovoru
R Hovory prostřednictvím pevné linky: až 10 hod.
R Hovory prostřednictvím mobilní sítě GSM: až
5,3 hod.
R Hovory prostřednictvím mobilní sítě W-CDMA:
až 4,6 hod.
Pohotovostní doba*1
R Připojení k síti GSM a opakovači DECT: až
180 hod.
R Připojení pouze k síti GSM: až 290 hod.
R Připojení k technologii W-CDMA a opakovači
DECT: až 180 hod.
R Připojení pouze k technologii W-CDMA: až
290 hod.
Zdroj napájení
R Základna: 220 – 240 V stř., 50/60 Hz
R Nabíječka: 100 – 240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba základny
R Pohotovostní režim: cca 0,4 W
R Maximum: cca 0,8 W
Spotřeba nabíječky
R Pohotovostní režim: cca 0,1 W
R Maximum: cca 4,0 W
Provozní podmínky
R 0 °C – 40 °C, relativní vlhkost 20 % – 80 %
(suchý)
Podmínky nabíjení
R 5 °C–40 °C
*1 Připojení k opakovači DECT zapnete či
vypnete na ovládacím panelu (strana 20).
11
Začínáme
Příprava základny
A Pevně připojte zástrčku síťového adaptéru do
základny.
D
B Kabel zajistěte jeho omotáním okolo háčku.
C Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
D Připojte telefonní kabel k základně a ke zdířce
pro telefonní kabel. Po správném připojení se
ozve cvaknutí.
E
D
C
E Pouze uživatelé služby DSL/ADSL: Připojte
filtr DSL/ADSL (není součástí balení).
Poznámka:
R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér
Panasonic PNLV226CE.
R Používejte pouze dodávaný kabel telefonní
linky.
A
B
Příprava nabíječky
A
Pevně připojte zástrčku síťového adaptéru do
nabíječky.
B
Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
Poznámka:
R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér
Panasonic PNLV230CE.
12
B
A
Začínáme
Příprava mikrotelefonu
Vložení SIM karty, karty microSD a baterie
SIM karta (není součástí balení) umožňuje mikrotelefonu připojení k mobilní telefonní službě. Další
informace získáte od poskytovatele mobilních telefonních služeb.
Karta microSD (není součástí balení) umožňuje rozšířit úložné možnosti mikrotelefonu.
Důležité:
R Před vyjmutím baterie nezapomeňte nejprve vypnout mikrotelefon.
R Chcete-li zamezit ztrátě dat nebo selhání, nepoškozujte a nezkratujte zlatě zabarvené kontakty SIM karty
nebo karty microSD a zacházejte s nimi opatrně.
1
Sejměte kryt mikrotelefonu.
2
Umístěte SIM kartu tak, aby zlatě zabarvené
kontakty směřovaly dolů, a pak opatrně
zasuňte SIM kartu úplně do otvoru pro SIM
kartu.
3
Otevřete kryt karty microSD vysunutím
směrem k nejbližší straně mikrotelefonu (A)
a následným zvednutím (B).
B
A
4
Zasuňte kartu microSD se zlatě zabarvenými
kontakty směrujícími dolů, zavřete kryt karty
microSD (A) a pak zlehka zasuňte kryt
směrem k opačné straně mikrotelefonu (B).
A
B
13
Začínáme
5
B
Vložte baterii (A) a sklopte ji do mikrotelefonu
(B).
A
6
Nasaďte kryt.
Nabíjení mikrotelefonu
Před prvním použitím nabíjejte mikrotelefon po dobu přibližně 5 hodin. Indikátor nabíjení (A) se rozsvítí,
když se mikrotelefon nabíjí, a zhasne, když je mikrotelefon zcela nabitý.
Důležité:
R Umístíte-li mikrotelefon do nabíječky během hovoru, hovor se nepřeruší.
A
A
nebo
Vložte mikrotelefon do nabíječky.
Připojte síťový adaptér přímo k mikrotelefonu.
Ikona úrovně nabití baterie
Když je displej zapnutý, indikuje ikona baterie v pravém horním rohu displeje následujícím způsobem úroveň
nabití baterie:
14
Začínáme
®
®
Velmi nízká úroveň
®
Plně nabitá
Poznámka:
R Když probíhá nabíjení mikrotelefonu, v ikoně úrovně nabití baterie se zobrazí .
R Navíc si můžete zobrazit zbývající úroveň nabití baterie v procentech. Na hlavní obrazovce klepněte na
položku
® [Systémová nastavení] ® [Baterie].
Informace o napájení a nabíjení
Připojení síťového adaptéru
R Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)
R Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do
stropní zásuvky, protože by hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení.
Výpadek napájení
R Zařízení nebude pracovat při výpadku napájení. V takovém případě doporučujeme připojit místo tohoto
telefonu jiný telefon pro analogovou linku, který je buď napájený pouze z linky, nebo bateriemi.
Používání a výměna baterie
R Používejte pouze dodanou baterii. K výměně používejte pouze nabíjecí baterii značky Panasonic
(strana 3).
R Když se blíží konec životnosti baterie, může se baterie deformovat. To závisí na provozních podmínkách
a není to závada.
Nabíjení baterií
R Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
R Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým
hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky. Čištění provádějte
častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.
R Doba nabíjení a výkon baterie závisí na podmínkách mobilní telefonní sítě.
Úspora energie baterie
R Doba, po kterou můžete mikrotelefon používat, než baterie vyžaduje nabití, závisí na způsobu používání.
Následující postupy vám pomohou šetřit energii baterie:
– Když mikrotelefon nepoužíváte, vypněte displej (strana 17).
– Pomocí ovládacího panelu (strana 20) vypněte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth mikrotelefonu.
– Když jste mimo domov, vypněte pomocí ovládacího panelu (strana 20) připojení mikrotelefonu
k opakovači DECT základny. Pokud toto připojení po návratu domů neobnovíte, nebudete moci
z mikrotelefonu volat prostřednictvím pevné linky ani z něj přijímat hovory na pevnou linku.
15
Začínáme
Seznámení s telefonním systémem
Přehled mikrotelefonu
A
A
Konektor náhlavní soupravy
B
B
Vypínač
G
C
Indikátor nabíjení
H
D
Tlačítko hlasitosti (
E
Dotykový displej
F
Konektor micro USB
G
Fotoaparát na přední straně
H
Reproduktor sluchátka
I
Tlačítko
I
J
Tlačítko hlavní obrazovky
J
K
K
Tlačítko
L
Mikrofon
M
Blesk
N
Fotoaparát na zadní straně
M
O
Reproduktor
N
O
P
Kontakty nabíjení
C
D
E
F
a
(nabídka)
(zpět)
L
P
Tlačítko hlavní obrazovky
Hlavní obrazovku můžete kdykoli zobrazit stisknutím tlačítka hlavní obrazovky.
16
)
Začínáme
Navigační tlačítka
Tlačítko
(nabídka): Zobrazí seznam možností dostupných na aktuální obrazovce.
Tlačítko
(zpět): Vrátí se na předchozí obrazovku nebo zavře aktuální dialogové okno, nabídku,
zobrazenou klávesnici atd.
Poznámka:
R Tlačítka
a
se zobrazí na většině obrazovek. Zobrazují se ve spodní části mikrotelefonu vedle
a
tlačítka hlavní obrazovky, a pokud je určitou dobu nepoužíváte, zhasnou. Chcete-li tlačítka
zobrazit poté, co zhasla, dotkněte se části mikrotelefonu, kde jsou tato tlačítka obvykle zobrazena.
Přehled základny
A
Tlačítko M N (lokátor)
Když toto tlačítko stisknete, mikrotelefony
zaregistrované k základně začnou vyzvánět.
Tato funkce je užitečná v případě, že jste
mikrotelefon ztratili.
A
Zapnutí a vypnutí mikrotelefonu
Chcete-li mikrotelefon zapnout, stiskněte a podržte vypínač v horní části mikrotelefonu. Zobrazí-li se
obrazovka zámku, obrazovku odemkněte (strana 17).
Chcete-li mikrotelefon zapnout, stiskněte a podržte vypínač v horní části mikrotelefonu a poté klepněte na
položku [Vypnout] ® [OK].
Poznámka:
R Při prvním zapnutí mikrotelefonu se zobrazí průvodce nastavením (strana 18).
Zapnutí a vypnutí displeje
Displej můžete vypnout, abyste šetřili energii baterie a zabránili náhodným operacím. Hovory, zprávy atd.
můžete přijímat, i když je displej vypnutý. Všechny aplikace, které byly spuštěny v okamžiku vypnutí
displeje, zůstanou spuštěny.
Chcete-li displej zapnout nebo vypnout, stiskněte vypínač v horní části mikrotelefonu. Displej můžete
zapnout také stisknutím tlačítka hlavní obrazovky.
Odemknutí obrazovky
Když zapnete displej, může se zobrazit zámek obrazovky. Tato obrazovka brání náhodnému klepnutí na
mikrotelefon a neúmyslnému ovládání. Po zobrazení výchozí obrazovky zámku můžete obrazovku
odemknout přetažením ikony zámku směrem k ikoně odemčení nebo směrem k ikoně požadované akce.
17
Začínáme
Průvodce nastavením
Při prvním zapnutí mikrotelefonu vás průvodce nastavením vyzve ke konfiguraci následujících nastavení.
Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte podle potřeby jednotlivé položky.
1
2
3
Vyberte jazyk.
4
5
6
Vyberte požadovaný typ mobilní sítě (zobrazeno pouze v případě, že je vložena SIM karta).
Nakonfigurujte nastavení data a času.
Vyberte požadované nastavení automatického nastavení času.
R Vyberete-li možnost [Použít sítí poskytnutý čas], mikrotelefon vyžaduje mobilní síť nebo připojení
k internetu, aby mohl automaticky upravit nastavení data a času.
Zadejte nebo vytvořte účet Google.
Nakonfigurujte nastavení sítě Wi-Fi (zobrazeno pouze v případě, že zvolíte konfiguraci účtu Google).
Poznámka:
R Některé položky mohou být bez ohledu na nastavení jazyka zobrazeny anglicky.
Vytvoření účtu Google
Nakonfigurováním synchronizace mikrotelefonu s účtem Google můžete snadno synchronizovat kontakty
a další údaje mezi různými zařízeními, jako jsou např. počítače, smartphony a mikrotelefon vašeho
telefonního systému. Můžete např. prostřednictvím počítače přidat kontakty do účtu Google a poté
nakonfigurovat mikrotelefon tak, aby se synchronizoval s účtem Google. Kontakty budou automaticky
staženy do mikrotelefonu.
Průvodce nastavením vás vyzve, abyste do mikrotelefonu buď zadali údaje o stávajícím účtu Google, nebo
vytvořili účet nový. Chcete-li, můžete tento krok přeskočit. Chcete-li nastavení účtu Google nakonfigurovat
později, viz strana 45.
Poznámka:
R Ke konfiguraci účtu Google je vyžadováno připojení k internetu. Rozhodnete-li se použít nebo vytvořit
účet Google během průvodce nastavením, budete požádáni o zadání údajů o síti Wi-Fi, aby se mohl
mikrotelefon připojit k internetu.
Nastavení sítě Wi-Fi
Máte-li bezdrátový směrovač a připojení k internetu, můžete mikrotelefon nakonfigurovat tak, aby se připojil
k síti Wi-Fi. Poté budete moci mikrotelefon prostřednictvím internetu synchronizovat s účtem Google,
v aplikaci [Prohlížeč] zobrazit webové stránky atd. Vyzve-li vás průvodce nastavením k zadání údajů o síti
Wi-Fi, postupujte podle následujících kroků. Chcete-li tato nastavení nakonfigurovat později, viz strana 45.
1
Vyberte síť Wi-Fi.
R Není-li požadovaná síť Wi-Fi zobrazena, může být nutné zadat název sítě (neboli SSID) ručně.
Další informace viz strana 45.
2
3
Připojujete-li se k zabezpečené síti Wi-Fi, zadejte heslo.
18
Klepněte na položku [Připojit].
Začínáme
Hlavní obrazovka
Hlavní obrazovka je obrazovka, ze které můžete spouštět aplikace (např. telefon, fotoaparát a webový
prohlížeč) a prohlížet pomůcky. Tuto obrazovku můžete kdykoli aktivovat stisknutím tlačítka hlavní
obrazovky. Hlavní obrazovku můžete upravit dle svých potřeb a libovolně přidávat, přesouvat či odstraňovat
položky.
Procházení hlavní obrazovky
Hlavní obrazovka obsahuje několik stránek ikon aplikací a pomůcek. Další stránky zobrazíte posunutím
obrazovky doleva nebo doprava. Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na její ikonu.
Posunutí položky na hlavní obrazovce
1
2
Klepněte na položku a podržte ji.
Přetáhněte položku do nového umístění.
R Položku můžete přesunout na jinou stránku jejím přetažením na levý nebo pravý okraj obrazovky.
Používání seznamu aplikací
Prostřednictvím seznamu aplikací máte přístup ke všem aplikacím a pomůckám uloženým v mikrotelefonu.
na hlavní obrazovce. Podobně jako hlavní obrazovka
Seznam aplikací zobrazíte klepnutím na ikonu
i seznam aplikací obsahuje několik stránek, které můžete zobrazit posunutím obrazovky doleva nebo
doprava.
Chcete-li přidat položku ze seznamu aplikací na hlavní obrazovku, postupujte podle následujících kroků.
1
Přejděte na stránku hlavní obrazovky, na kterou chcete aplikaci nebo pomůcku přidat, a poté klepněte
na ikonu
.
2
3
Přejděte v seznamu aplikací na stránku, na které je požadovaná položka.
4
Přetáhněte položku na hlavní obrazovku.
Klepněte na položku a podržte ji.
R Zobrazí se hlavní obrazovka.
Vymazání položky z hlavní obrazovky
1
2
Klepněte na položku a podržte ji.
Přetáhněte položku na příkaz [Odstranit] v horní části obrazovky.
19
Začínáme
Stav a upozornění
Stavový řádek
Stavový řádek je při používání většiny aplikací zobrazen v horní části displeje mikrotelefonu. Zde je
zobrazen čas, ikony a další indikátory informující o stavu baterie mikrotelefonu, síle signálu sítě a určitých
funkcích mikrotelefonu.
Seznam běžně používaných stavových ikon a jejich význam viz strana 58.
Panel upozornění
Na panelu upozornění jsou zobrazeny podrobné informace o příchozích e-mailech, zmeškaných hovorech,
událostech kalendáře atd. Panel upozornění otevřete posunutím prstu po displeji odshora dolů. Chcete-li
panel upozornění zavřít, posuňte prst po displeji zdola nahoru. Když je panel upozornění otevřený, můžete
klepnutím na libovolné upozornění otevřít příslušnou aplikaci. Některá upozornění lze odebrat, když přes ně
přejedete prstem doleva nebo doprava.
Seznam běžně používaných ikon upozornění a jejich význam viz strana 59.
Ovládací panel
Ovládací panel je zobrazen v horní části panelu upozornění a umožňuje rychle změnit nastavení některých
funkcí bez nutnosti přepnutí na jinou obrazovku. Klepnutím na ikony funkcí zobrazených v ovládacím panelu
přepnete mezi dostupnými nastaveními. Další nastavení zobrazíte, když prstem přejedete přes ovládací
panel doleva nebo doprava.
Seznam nastavení dostupných na ovládacím panelu viz strana 60.
Aplikace Pevná linka
Aplikace [Pevná linka] je ve výchozím nastavení zobrazena na hlavní obrazovce mikrotelefonu a umožňuje
přístup k běžně používaným funkcím vašeho telefonního systému.
20
Začínáme
Umožňuje uskutečnit volání v režimu interkom.
Umožňuje měnit některé funkce telefonního systému.
Umožňuje používání záznamníku telefonního systému.
Umožňuje zobrazení seznamu hovorů základny.
Umožňuje použití funkce hledače klíčů základny.
Spuštění aplikace [Pevná linka]
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
21
Funkce telefonu
Uskutečnění hovorů
Aplikaci [Telefon] můžete použít pro uskutečňování a přijímání hovorů, zobrazení seznamů hovorů a využití
služeb nabízených poskytovatelem pevné telefonní linky a mobilních telefonních služeb.
Aplikace [Telefon] obsahuje následující karty.
Slouží pro ruční volání, uskutečnění hovorů v režimu interkom atd.
Slouží k zobrazení seznamu hovorů (strana 26).
Slouží k rychlému vyhledání osoby uložené v kontaktech (strana 29).
Důležité:
R Když je mikrotelefon připojen k základně, ve stavovém řádku se zobrazí ikona
nebo
. Není-li
zobrazena ani jedna z těchto ikon, mikrotelefon nemůže uskutečňovat ani přijímat hovory prostřednictvím
pevné linky.
R Umístíte-li mikrotelefon do nabíječky během hovoru, hovor se nepřeruší.
Poznámka:
R Používáte-li k hovoru zařízení s technologií Bluetooth, hovory se uskuteční prostřednictvím mobilní
telefonní linky.
R Používáte-li zařízení s technologií Bluetooth, nebudou některé funkce vašeho telefonního systému
k dispozici.
Ruční vytáčení
1
2
3
4
5
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Zadejte telefonní číslo a poté ve spodní části obrazovky klepněte na tlačítko
R Chcete-li číslo vymazat, klepněte na tlačítko
.
R Chcete-li přidat pauzu, klepněte na tlačítko
a podržte jej.
.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
Vyhledávání během ručního vytáčení
Během zadávání číslic na klávesnici vyhledává mikrotelefon v seznamu hovorů a telefonním seznamu
mikrotelefonu položky, které odpovídají zadaným číslicím. Shodující se položky zobrazíte klepnutím na
tlačítko . Chcete-li na vybranou položku zavolat, klepněte na tlačítko
vedle příslušné položky.
Zavolání osobě uložené v kontaktech
Kontakty můžete do mikrotelefonu přidat ručně (strana 29) nebo synchronizací mikrotelefonu s vaším
účtem Google (strana 45).
1
2
22
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Funkce telefonu
3
4
5
Klepněte na požadovaný kontakt.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
Přidání telefonního čísla mezi kontakty během vytáčení
1
2
Po ručním vytočení čísla klepněte na položku
3
Budete-li vyzváni, určete podle pokynů na obrazovce, kam bude kontakt uložen.
R Kontakty lze uložit v paměti mikrotelefonu, na SIM kartě nebo synchronizovat s vaším účtem
Google.
R Chcete-li k mikrotelefonu zaregistrovat účet Google, klepněte na položku [Přidat nový účet] (je-li
zobrazena). Účet můžete zaregistrovat také později (strana 45).
4
Dle potřeby zadejte či upravte údaje a klepněte na tlačítko [HOTOVO].
® [Přidat do kontaktů].
Přidání čísla ke stávajícímu kontaktu:
→ Klepněte na požadovaný kontakt.
Přidání čísla k novému kontaktu:
→ Klepněte na položku [VYTVOŘIT NOVÝ KONTAKT].
Uskutečnění videohovoru
Zadáním telefonního čísla volaného a klepnutím na tlačítko
můžete uskutečnit videohovor
s kompatibilním zařízením.
Poznámka:
R Abyste mohli uskutečnit videohovor, musí být vložena SIM karta.
R Videohovor mohou přijmout pouze kompatibilní zařízení.
Používání dalších funkcí během hovoru
Hlasitý telefon
Klepnutím na tlačítko
zapnete během hovoru hlasitý telefon. Dalším klepnutím na tlačítko
zapnete reproduktor sluchátka.
opět
Hlasitost reproduktoru sluchátka nebo reproduktoru
Během hovoru opakovaně stiskněte tlačítko zvýšení (
) nebo snížení hlasitosti (
).
Ztlumení
Klepnete-li během hovoru na tlačítko , ztlumíte mikrofon mikrotelefonu a druhý účastník hovoru vás
neuslyší. Dalším klepnutím na tlačítko ztlumení vypnete.
Přidržení hovoru
Klepnete-li během hovoru na tlačítko , hovor bude podržen a s druhým účastníkem hovoru se navzájem
neuslyšíte. K hovoru se vrátíte dalším klepnutím na tlačítko .
23
Funkce telefonu
R Je-li hovor na pevné lince podržen po dobu 9 minut, mikrotelefon spustí alarm. Zůstane-li hovor nadále
podržen, alarm se znovu spustí za 30 sekund (tj. po 9 minutách 30 sekundách podržení). Pokud bude
hovor dále podržen, za 30 sekund se odpojí (tj. po 10 minutách podržení).
Zpětné volání / funkce Flash (pouze hovory prostřednictvím pevné linky)
Klepnutím na tlačítko aktivujete čekání hovorů a můžete odpovědět na druhý hovor na pevné lince nebo
přepínat mezi hovory na pevné lince (strana 26). Čas zpětného volání / funkce Flash lze dle potřeby
změnit (strana 43).
Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)
Stisknutím tlačítka
přepnete na tónovou volbu a následně můžete dle potřeby vytočit čísla.
Aktivace displeje během hovoru
Snímač blízkosti mikrotelefonu rozpozná, když telefon zvednete k uchu a automaticky displej vypne. To šetří
energii baterie a zároveň zamezuje neúmyslnému ovládání obrazovky během hovoru. Jakmile mikrotelefon
vzdálíte od ucha, displej se znovu zapne.
Displej můžete během hovoru vypínat a zapínat také ručně pomocí vypínače v horní části mikrotelefonu.
Poznámka:
R Pokud během hovoru displej vypnete, hovor nebude přerušen.
Klávesnice
Potřebujete-li během hovoru zadat čísla, např. při navigaci systémem hlasových nabídek telefonního
střediska, klepněte na tlačítko . Klávesnici skryjete klepnutím na tlačítko .
Nahrávání hovoru na pevné lince
Důležité:
R Než obsah hovoru zaznamenáte, uvědomte o tom druhého účastníka. Nahrávání bez uděleného
souhlasu je porušením soukromí a může být protizákonné.
1
2
Během hovoru na pevné lince klepněte na tlačítko
Nahrávání ukončíte klepnutím na tlačítko
tlačítko
.
Poznámka:
R Chcete-li záznam přehrát, viz strana 32.
® [Zaznamenat hovor].
® [Zastavit záznam], popř. ukončete hovor klepnutím na
Příjem hovorů
Příjem hovoru
1
2
24
Při příchozím hovoru klepněte na ikonu
Klepnutím na tlačítko
hovor ukončíte.
a přetáhněte ji na ikonu
.
Funkce telefonu
Nepřijetí hovoru
Při příchozím hovoru klepněte na ikonu
a přetáhněte ji na ikonu
– Hovory na pevnou linku: Mikrotelefon přestane vyzvánět.
– Mobilní hovory: Hovor je odmítnut.
. Výsledek závisí na typu hovoru.
Hlasitost vyzvánění
Hlasitost vyzvánění upravte opakovaným stisknutím tlačítka zvýšení ( ) nebo snížení hlasitosti ( ). Když
mikrotelefon vyzvání, stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti dočasně vyzvánění vypnete.
Rychlá změna vyzvánění a nastavení zvuku
1
2
Stiskněte a podržte vypínač v horní části mikrotelefonu.
Vyberte požadovaný profil zvuku.
Zvolí profil zvuku [Tichý režim]. Vyzvánění je vypnuto a telefon nevibruje.
Zvolí profil zvuku [Schůze]. Vyzvánění je vypnuto a telefon pouze vibruje.
Zvolí profil zvuku [Obecné]. Použije se vaše vlastní vyzvánění a nastavení zvuku
(strana 39).
Poznámka:
R Pro podrobné informace o vyzváněních a nastaveních zvuku, viz strana 39.
Příjem druhého hovoru (čekání hovoru)
Obdržíte-li během hovoru další příchozí hovor, mikrotelefon vám to oznámí tónem čekajícího hovoru. Jsou-li
přijaty i informace o volajícím, můžete si tyto údaje prohlédnout na displeji a druhý hovor poté případně
přijmout.
Důležité:
R Abyste mohli přijmout na stejné lince druhý hovor, budete si možná muset u svého operátora objednat
službu čekání hovorů. Informace o této funkci vám poskytne váš operátor zajišťující pevnou linku nebo
mobilní telefonní služby.
Příjem druhého hovoru přicházejícího na jiné lince
Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, klepněte na ikonu
a přetáhněte ji na ikonu
hovor přijmout, přetáhněte ji na ikonu
.) První hovor bude odpojen.
. (Nechcete-li nový
Příjem druhého mobilního hovoru
1
Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, klepněte na ikonu
nový hovor odmítnout, přetáhněte ji na ikonu
.)
2
Přepínání mezi hovory:
→ Klepněte na tlačítko
.
Chcete-li hovory spojit a uskutečnit hovor se všemi účastníky:
a přetáhněte ji na ikonu
. (Chcete-li
25
Funkce telefonu
→ Klepněte na tlačítko .
Ukončení aktuálního hovoru:
.
→ Klepněte na tlačítko
Příjem druhého hovoru na pevné lince
1
2
Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, klepněte na tlačítko
.
Chcete-li mezi hovory přepnout, klepněte znovu na tlačítko
.
Používání seznamů hovorů
Mikrotelefon i základna zaznamenávají vaše hovory, takže můžete zobrazit záznam svých hovorů. K určení
typu jednotlivých hovorů v seznamu hovorů se používají následující symboly.
Důležité:
R K zaznamenávání zmeškaných a přijatých hovorů je vyžadováno ID volajícího (strana 46).
Seznam hovorů
Ikona
Seznam hovorů
mikrotelefonu
Seznam hovorů
základny
*1
Význam
Použitá telefonní linka
(červená)
Zmeškaný hovor
Pouze mobilní linka
(modrá)
Zmeškaný hovor
Pouze pevná linka*1
Přijatý hovor
Pevná linka*1, mobilní linka
(zelená)
Odchozí hovor
Pevná linka*1, mobilní linka
(červená)
Zmeškaný hovor
Pouze pevná linka
(modrá)
Přijatý nebo zmeškaný hovor,
který byl potvrzen
Pouze pevná linka
Seznam hovorů mikrotelefonu může zaznamenávat pouze ty hovory pevné linky, které jsou přijaty,
když je mikrotelefon připojen k základně.
Zobrazení zmeškaných hovorů
Máte-li zmeškaný hovor, ve stavovém řádku a v panelu upozornění se zobrazí ikona
. Chcete-li
zmeškaný hovor zobrazit, otevřete panel upozornění (strana 20) a klepněte na upozornění na zmeškaný
hovor.
Používání seznamu hovorů mikrotelefonu
Volání ze seznamu hovorů mikrotelefonu
1
2
3
4
5
26
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Klepnutím na příslušnou kartu vyberte typ hovorů, které chcete zobrazit.
Klepněte na tlačítko
vedle požadovaného telefonního čísla nebo osoby.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
Funkce telefonu
6
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
Přidání informací ze seznamu hovorů mikrotelefonu do kontaktů
1
2
3
4
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
5
Přidání čísla ke stávajícímu kontaktu:
→ Klepněte na požadovaný kontakt.
Přidání čísla k novému kontaktu:
→ Klepněte na položku [VYTVOŘIT NOVÝ KONTAKT].
6
Budete-li vyzváni, určete podle pokynů na obrazovce, kam bude kontakt uložen.
R Kontakty lze uložit v paměti mikrotelefonu, na SIM kartě nebo synchronizovat s vaším účtem
Google.
R Chcete-li k mikrotelefonu zaregistrovat účet Google, klepněte na položku [Přidat nový účet] (je-li
zobrazena). Účet můžete zaregistrovat také později (strana 45).
7
Dle potřeby zadejte či upravte údaje a klepněte na tlačítko [HOTOVO].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Klepnutím na příslušnou kartu vyberte typ hovorů, které chcete zobrazit.
Klepněte na požadované jméno nebo telefonní číslo a poté klepněte na položku [Přidat do kontaktů].
R Položka [Přidat do kontaktů] se nezobrazí, pokud již byl vybraný záznam seznamu hovorů přidán
do kontaktů.
Vymazání seznamu hovorů mikrotelefonu
1
2
3
4
5
6
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Klepnutím na příslušnou kartu vyberte typ hovorů, které chcete zobrazit.
Klepněte na položku
® [Smazat].
Vyberte požadované záznamy.
R Klepnutím na tlačítko
vyberete všechny záznamy. Klepnutím na tlačítko
záznamů zrušíte.
Klepněte na položku
výběr všech
® [OK].
Používání seznamu hovorů základny
Volání ze seznamu hovorů základny
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
5
Klepněte na tlačítko
Klepněte na položku [Seznam hovorů].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
vedle požadovaného telefonního čísla nebo osoby.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
27
Funkce telefonu
Vymazání seznamu hovorů základny
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Vymazání informací o jednom hovoru:
→ Vyberte požadovaný hovor a poté klepněte na položku
® [Odstranit ze seznamu hovorů].
Vymazání informací o všech hovorech:
→ Klepněte na položku
® [Smazat všechny hovory] ® [OK].
28
Klepněte na položku [Seznam hovorů].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Funkce telefonního seznamu
Přidání kontaktů
Pro uložení všech informací o kontaktech v mikrotelefonu můžete použít aplikaci [Lidé]. Záznamy (neboli
kontakty) obsahují informace o vašich kamarádech, rodině a kolezích – např. jejich adresy, telefonní čísla
a e-mailové adresy.
Poznámka:
R Máte-li účet Google a připojení k internetu, můžete své kontakty synchronizovat s mikrotelefonem
automaticky (strana 45).
Ruční přidání kontaktu
1
2
3
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Lidé].
4
Dle potřeby zadejte údaje.
R Chcete-li přidat fotografii, klepněte na ikonu fotografie.
R Chcete-li vrátit provedené změny, klepněte na položku
® [Zrušit] ® [OK]. Klepnete-li na
tlačítko , změny budou uloženy.
R Chcete-li přidat informace o novém kontaktu ke stávajícímu kontaktu, klepněte na položku
®
[Spojit].
5
Klepněte na položku [HOTOVO].
Klepněte na tlačítko
.
Budete-li vyzváni, určete podle pokynů na obrazovce, kam bude kontakt uložen.
R Kontakty lze uložit v paměti mikrotelefonu, na SIM kartě nebo synchronizovat s vaším účtem
Google.
R Chcete-li k mikrotelefonu zaregistrovat účet Google, klepněte na položku [Přidat nový účet] (je-li
zobrazena). Účet můžete zaregistrovat také později (strana 45).
Poznámka:
R Ukládáte-li místní a/nebo mezinárodní telefonní čísla u kontaktů se symbolem „+“ a kódem země, uložte
v základně převodní kódy telefonních čísel, aby byla při vytáčení prostřednictvím pevné linky čísla
správně vytočena (strana 42).
Přidání vlastního kontaktu
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Lidé].
3
4
Dle potřeby zadejte údaje.
Klepněte na položku [Nastavit profil].
R Není-li zobrazena volba [Nastavit profil], klepněte na údaje zobrazené pod položkou [JÁ] a poté
® [Upravit].
klepněte na položku
Klepněte na položku [HOTOVO].
Volání kontaktů
Vyhledávání kontaktu
1
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Lidé].
29
Funkce telefonního seznamu
2
Klepněte na tlačítko
a poté zadejte hledaný text.
R Můžete také posouvat seznam pomocí posuvníku na pravé straně displeje a vyhledávat kontakty
podle prvního písmene.
Volání a zasílání textových zpráv nebo e-mailů kontaktu
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Lidé].
Klepněte na kontakt a poté vyberte požadovaný způsob komunikace.
Správa kontaktů
Úprava kontaktu
1
2
3
4
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Lidé].
Vyberte požadovaný kontakt a poté klepněte na položku
® [Upravit].
Dle potřeby údaje upravte.
Klepněte na položku [HOTOVO].
Vymazání kontaktu
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Lidé].
Vyberte požadovaný kontakt a poté klepněte na položku
® [Smazat] ® [OK].
Rychlá volba
Telefonní čísla uložená v kontaktech můžete přiřadit tlačítkům 2 až 9 na klávesnici a následně tato
telefonní čísla vytáčet v aplikaci [Telefon] stisknutím a podržením daných tlačítek na klávesnici.
1
2
3
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
4
Vyberte požadovaný kontakt.
30
Klepněte na položku
® [Telefonní paměť].
Vyberte nevyužité tlačítko rychlé volby.
R Chcete-li odstranit přiřazení rychlé volby, klepněte na položku
® [Odebrat].
Funkce záznamníku
Funkce nahrávání zpráv
Následující funkce pro vás mohou nahrát zmeškané hovory.
– Záznamník základny (popsaný v této kapitole)
– Služba hlasové schránky operátora zajišťujícího pevnou linku (strana 46)
– Služba hlasové schránky operátora zajišťujícího mobilní služby (strana 46)
Záznamník
Záznamník základny může po určitém počtu zazvonění přijmout hovory z pevné linky. Jakmile hovor přijme,
přehraje uvítací zprávu a poté může nahrát zprávu volajícího. Zprávy se uloží v základně a můžete je
přehrát z domova pomocí mikrotelefonu a vzdáleně pomocí externího telefonu. Záznamník nemůže přijmout
hovory, pokud probíhá jiný hovor na pevné lince.
Kapacita nahrávání
Celková kapacita nahrávání je přibližně 40 minut. Maximálně lze zaznamenat 64 zpráv.
Poznámka:
R Pokud se paměť pro nahrávání zaplní, dojde k následujícím událostem.
– Když je záznamník zapnut nebo vypnut, zobrazí se hlášení [Paměť je plná].
– Zazní pípnutí.
– Ozve se oznámení plné paměti.
– Používáte-li předem nahranou uvítací zprávu, základna na hovory odpoví jinou předem nahranou
zprávou, která volající žádá, aby zavolali později. (Pokud jste nahráli svou vlastní uvítací zprávu, bude
tato zpráva nadále volajícím přehrávána.) Nebudou zaznamenány žádné nové zprávy.
Zapnutí a vypnutí záznamníku
Záznamník je v okamžiku koupě již zapnutý.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Zapněte či vypněte spínač [Záznamník].
R Když je záznamník zapnutý, zobrazuje se ve stavovém řádku ikona
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
.
Uvítací zprávy
Nahrávání uvítací zprávy
Ve výchozím nastavení používá záznamník předem nahranou uvítací zprávu. Chcete-li, můžete nahrát svou
vlastní uvítací zprávu.
1
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
31
Funkce záznamníku
2
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
3
4
5
Klepněte na položku [Uvítací zpráva] ® [Nahrát uvítací zprávu].
Klepněte na tlačítko [OK] a po zaznění zvukového signálu nahrajte svou zprávu.
Klepnutím na tlačítko ukončíte nahrávání a uložíte novou uvítací zprávu.
R Pro potvrzení se nová uvítací zpráva přehraje.
Přehrání uvítací zprávy
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Klepněte na položku [Uvítací zpráva] ® [Přehrát uvítací zprávu].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vymazání uvítací zprávy
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Klepněte na položku [Uvítací zpráva] ® [Obnovit výchozí uvítací zprávu] ® [OK].
R Předem nahraná uvítací zpráva bude používána až do té doby, než nahrajete novou uvítací zprávu.
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Přehrávání vašich zpráv
Jakmile záznamník nahraje nové zprávy, ve stavovém řádku a panelu upozornění se zobrazí ikona
K záznamníku získáte přístup klepnutím na tuto ikonu na panelu upozornění.
Přehrávání zpráv
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Přehrání všech nových zpráv:
→ Klepněte na položku [Přehrát novou zprávu].
Přehrání všech zpráv:
→ Klepněte na položku [Přehrát všechny zprávy].
Přehrání konkrétní zprávy:
→ Klepněte na položku [Seznam zpráv] a poté na tlačítko
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
R Počet zpráv se zobrazí v horní části obrazovky.
vedle požadované zprávy.
Poznámka:
R Přehrané zprávy jsou v seznamu zpráv označeny značkou odškrtnutí.
Používání ovládacích prvků pro přehrávání zpráv
Při přehrávání zpráv jsou k dispozici následující ovládací prvky.
32
.
Funkce záznamníku
Klepnutím na toto tlačítko ukončíte přehrávání.
Klepnutím na toto tlačítko přeskočíte na předchozí zprávu (klepnete-li na něj do 5 sekund
od zahájení přehrávání) nebo od začátku zopakujete aktuální zprávu.
Klepnutím na toto tlačítko přeskočíte na následující zprávu.
Klepnutím na toto tlačítko vymažete aktuální zprávu.
Klepnutím na toto tlačítko přepnete mezi reproduktorem a reproduktorem sluchátka.
Klepnutím na toto tlačítko zavoláte volajícímu. (je vyžadováno ID volajícího, viz
strana 46)
Editace telefonního čísla před zpětným voláním
Tato funkce není k dispozici, pokud přehráváte zprávu, která k sobě nemá přiřazené telefonní číslo.
1
2
Přehrajte požadovanou zprávu.
3
4
Dle potřeby upravte číslo a poté klepněte na tlačítko
Klepněte na položku
® [Upravit a volat].
R Spustí se aplikace [Telefon].
.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
Vymazání zpráv
Chcete-li vymazat zprávu, během přehrávání zprávy klepněte na tlačítko
.
Vymazání všech zpráv
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Klepněte na položku [Odstranit všechny zprávy] ® [OK].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
33
Funkce záznamníku
Funkce dálkového ovládání
Nejste-li doma, můžete pomocí tlačítkového telefonu s tónovou volbou přistupovat k základně a vyslechnout
si zprávy uložené na záznamníku nebo změnit nastavení záznamníku.
K záznamníku můžete přistupovat na dálku následujícími způsoby.
– Upozornění na novou zprávu: Základna vám zavolá na externí telefonní číslo.
– Standardní vzdálený přístup: Když nejste doma, zavoláte základnu.
Přehled nastavení dálkového ovládání
Nastavení
Způsob dálkového ovládání
Upozornění na novou zprávu
Standardní vzdálený přístup
První nastavení
strana 34
–
Zapnutí funkce
strana 35
–
Změna telefonního čísla pro
upozornění
strana 35
–
Nastavení, zda bude vyžadován
dálkový kód
strana 35
–
Nastavení dálkového kódu
strana 38
(volitelné)
strana 38
Přehled dálkového ovládání
Upozornění na novou zprávu
Standardní vzdálený přístup
1
Nejste-li doma, základna vám po nahrání
nové zprávy zavolá.
Nejste-li doma, zavolejte k sobě domů.
2
3
4
Přijměte hovor.
1
2
3
Ovládejte záznamník (strana 36).
Zadejte dálkový kód (je-li vyžadován).
Jakmile záznamník přijme váš hovor, zadejte
dálkový kód.
Ovládejte záznamník (strana 36).
Upozornění na novou zprávu
Poté, co záznamník zaznamená zprávu volajícího, může vám základna zavolat na vámi zvolené telefonní
číslo, a jakmile hovor přijmete, přehrát vám novou zprávu. Abyste zajistili soukromí svých zpráv, můžete
nastavit dálkový kód. Nastavíte-li dálkový kód, základna zprávy přehraje až po zadání tohoto kódu.
Důležité:
R Když je tato funkce povolena, základna po zaznamenání zprávy volajícího zavolá na zvolené telefonní
číslo. Telefonní číslo přiřazené této funkci pečlivě zkontrolujte.
První nastavení
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Zapněte spínač [Upozornění na novou zprávu].
34
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Funkce záznamníku
4
5
Klepněte na položku [Upozornění na] ® [(Bez záznamu)].
Chcete-li vybrat osobu a telefonní číslo z kontaktů:
→ Klepněte na položku [Telefonní seznam] a poté vyberte požadovaný kontakt a telefonní číslo.
Chcete-li zadat jméno a telefonní číslo ručně:
→ Klepněte na položku [Klávesnice], zadejte jméno a telefonní číslo a poté klepněte na tlačítko
[Hotovo].
Nastavení, zda bude vyžadováno zadání dálkového kódu
Je-li pro toto nastavení zvolena hodnota [Aktivní], musíte pro vzdálený přístup k záznamníku
prostřednictvím funkce upozornění na novou zprávu zadat dálkový kód (strana 38).
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Upozornění na novou zprávu] ® [Dálkový kód].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Chcete-li zadání dálkového kódu vyžadovat:
→ Klepněte na položku [Aktivní]. Jakmile budete vyzváni k zadání dálkového kódu, zadejte
požadovaný kód a poté klepněte na tlačítko [Hotovo].
Nechcete-li zadání dálkového kódu vyžadovat:
→ Klepněte na položku [Neaktivní].
Zapnutí nebo vypnutí upozornění na novou zprávu
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Zapněte či vypněte spínač [Upozornění na novou zprávu].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Poznámka:
R Během dálkového ovládání záznamníku můžete vypnout funkci upozornění na novou zprávu stisknutím
tlačítek #9.
Změna telefonního čísla pro funkci upozornění na novou zprávu
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Upozornění na novou zprávu] ® [Upozornění na].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Chcete-li upravit jméno a telefonní číslo přiřazené této funkci:
→ Klepněte na tlačítko [Upravit], upravte údaje a poté klepněte na tlačítko [Hotovo].
Chcete-li vymazat jméno a telefonní číslo přiřazené této funkci:
→ Klepněte na položku [Odstranit] ® [OK].
Příjem hovoru upozorňujícího na novou zprávu
1
Když základna zavolá na externí telefonní číslo, které jste zvolili, přijměte hovor, a budete-li vyzváni,
zadejte dálkový kód.
2
Zadejte dálkové příkazy (strana 36).
35
Funkce záznamníku
3
Po dokončení zavěste.
Standardní vzdálený přístup
Důležité:
R Abyste mohli používat standardní vzdálený přístup (strana 38), musíte nastavit dálkový přístupový kód.
1
2
3
4
Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
Po spuštění přehrávání uvítací zprávy zadejte dálkový přístupový kód.
Zadejte dálkové příkazy (strana 36).
Po dokončení zavěste.
Dálkové ovládání
Níže je uvedeno, jak můžete funkce záznamníku ovládat stisknutím tlačítek na klávesnici.
Tlačítko
Způsob použití
1
Zopakovat zprávu (během přehrávání)*1
2
Přeskočit zprávu (během přehrávání)
4
Přehrát nové zprávy
5
Přehrát všechny zprávy
6
Přehrát uvítací zprávu
7
Nahrát uvítací zprávu
9
Ukončení nahrávání nebo přehrávání
0
Vypnout záznamník
#9
Vypnout upozornění na nové zprávy
*4
Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
*5
Vymazat všechny zprávy
*6
Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy (během přehrávání uvítací zprávy)
*#
Ukončit dálkové ovládání a zavěsit
*1
Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund přehrávání, přehraje se předchozí zpráva.
Dálkové zapnutí záznamníku
1
2
Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
3
Do 10 sekund po zaznění zvukového signálu zadejte svůj dálkový přístupový kód.
R Přehraje se uvítací zpráva.
R Můžete buď zavěsit, nebo znovu zadat dálkový přístupový kód a pokračovat v dálkovém ovládání.
36
Nechejte telefon 9krát zazvonit.
R Zazní dlouhý zvukový signál.
Funkce záznamníku
Nastavení záznamníku
Počet vyzvánění
Počet vyzvánění telefonu před přijetím hovoru zařízením můžete změnit.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Nastavení] ® [Počet vyzvánění].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadované nastavení.
R Vyberete-li možnost [Automatický], záznamník odpoví na konci 2. zazvonění, pokud byly
zaznamenány nové zprávy, nebo na konci 5. zazvonění, pokud nejsou zaznamenány žádné nové
zprávy. Pokud zavoláte k sobě domů z jiné stanice, abyste si vyslechli nové zprávy pomocí
dálkového ovládání (strana 34), po 3. zazvonění telefonu poznáte, že nemáte žádné nové zprávy.
Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl účtován.
Pro předplatitele hlasové schránky pevné linky
Chcete-li správně přijímat hlasovou poštu a používat záznamník, řiďte se následujícími pokyny:
R Chcete-li používat službu hlasové schránky operátora zajišťujícího pevnou linku (strana 46) místo
záznamníku zařízení, záznamník vypněte (strana 31).
R Chcete-li používat záznamník základny místo služby hlasové schránky operátora zajišťujícího pevnou
linku, požádejte operátora o deaktivaci služby hlasové schránky.
Nemůže-li tak váš operátor zajišťující pevnou linku učinit:
– Zvolte nastavení [Počet vyzvánění] záznamníku (strana 37) tak, aby záznamník hovor přijal dříve
než služba hlasové schránky pevné linky. Než toto nastavení změníte, ověřte počet zazvonění
potřebný k aktivaci služby hlasové schránky pevné linky.
– Zvyšte počet zazvonění potřebný pro službu hlasové pošty operátora zajišťujícího pevnou linku, aby
tak záznamník základny mohl hovor přijmout před aktivací služby hlasové schránky pevné linky.
V případě potřeby se obraťte na operátora zajišťujícího pevnou linku.
Doba záznamu
Toto nastavení stanovuje maximální dobu záznamu pro každého volajícího.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Nastavení] ® [Doba záznamu].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadované nastavení.
R Vyberete-li možnost [Pouze uvítací zpráva], záznamník nebude zprávy volajících nahrávat.
Nastavení uložíte klepnutím na tlačítko [OK].
R Nenahrajete-li vlastní uvítací zprávu a vyberete nastavení [Pouze uvítací zpráva], záznamník
přehraje předem nahranou uvítací zprávu žádající volající, aby zavolali později. Nahrajete-li vlastní
uvítací zprávu (strana 31), požádejte volající, aby zavolali později.
37
Funkce záznamníku
Dálkový kód
Dálkový přístupový kód je 3ciferné číslo, které je nutné zadat pro získání vzdáleného přístupu k záznamníku
prostřednictvím funkce standardního vzdáleného přístupu. Tento kód zamezuje neoprávněnému dálkovému
poslechu vašich zpráv jinými účastníky.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Nastavení] ® [Dálkový kód].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Zadejte požadovaný kód a poté klepněte na tlačítko [Hotovo].
Sledování hovoru
Toto nastavení určuje, zda může mikrotelefon sledovat hovor, když volající zanechává zprávu. Při sledování
hovoru můžete upravit hlasitost reproduktoru opakovaným stisknutím tlačítka zvýšení ( ) nebo snížení
hlasitosti (
) a hovor můžete přijmout klepnutím na ikonu
a jejím přetažením na ikonu
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Nastavení] ® [Sledování hovoru].
38
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadované nastavení.
.
Další funkce a nastavení
Vyzvánění a nastavení zvuku
Tón vyzvánění, hlasitost vyzvánění a další nastavení zvuku mikrotelefonu můžete upravit a tato nastavení
můžete poté uložit jako profil zvuku. Profily zvuku umožňují snadno měnit řadu nastavení vyzvánění a zvuku.
Výběr profilu zvuku
1
2
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
Klepněte na tlačítko
® [Systémová nastavení] ® [Zvukové profily].
vedle požadovaného profilu zvuku.
Přednastavené profily zvuku
– [Obecné]: Můžete vybrat požadované vyzvánění, hlasitost atd.
– [Tichý režim]: Vyzvánění je vypnuto a telefon nevibruje.
– [Schůze]: Vyzvánění je vypnuto a telefon pouze vibruje.
– [Venku]: Použijí se nastavení profilu [Obecné]. Hlasitost vyzvánění je nastavena na maximální úroveň
a jsou zapnuty vibrace.
Změna nastavení zvuku
1
2
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
3
4
Nastavení dle potřeby změňte.
® [Systémová nastavení] ® [Zvukové profily].
Klepněte na název požadovaného profilu zvuku.
R Nastavení profilu zvuku [Obecné] můžete změnit, ostatní výchozí profily zvuku však měnit nelze.
Jakmile jste hotovi, klepněte na tlačítko hlavní obrazovky.
Často používaná nastavení
– [Vibrace]: Slouží k zapnutí a vypnutí funkce vibrací.
– [Svazky]: Umožňuje upravit hlasitost vyzvánění a dalších upozornění.
– [Vyzváněcí tón hlasového volání]: Umožňuje zvolit vyzvánění pro příchozí mobilní hovory.
– [Vyzváněcí tón hov. na pevn.l.]: Umožňuje zvolit vyzvánění pro příchozí hovory na pevnou linku.
– [Tóny dotyku číselníku]: Určuje, zda budou při vytáčení pomocí klávesnice slyšet tóny tlačítek.
Poznámka:
R Vyzvánění pro volání v režimu interkom nelze změnit.
Vytvoření profilu zvuku
1
2
3
4
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
® [Systémová nastavení] ® [Zvukové profily] ®
.
Zadejte název profilu zvuku a poté klepněte na tlačítko [OK].
Vyberte nový profil zvuku a poté změňte nastavení dle svých potřeb.
Jakmile jste hotovi, klepněte na tlačítko hlavní obrazovky.
Resetování nastavení profilu zvuku
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
[OK].
® [Systémová nastavení] ® [Zvukové profily] ®
®
39
Další funkce a nastavení
Noční režim
Noční režim umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě volání nebude zvonit.
Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku.
Důležité:
R Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení nastaveny správně (strana 44).
Zapnutí a vypnutí nočního režimu
1
2
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
® [Systémová nastavení] ® [Zvukové profily].
Zapněte či vypněte spínač [Noční režim].
Změna času začátku a konce
Můžete zvolit čas začátku a konce a nastavit zpožděné vyzvánění.
1
2
3
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
® [Systémová nastavení] ® [Zvukové profily].
Zapněte spínač [Noční režim] a poté klepněte na položku [Noční režim] ® [Spustit/ukončit].
Vyberte požadovaná nastavení a poté klepněte na tlačítko [Nastavit].
Změna zpožděného vyzvánění
Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon zvonil v nočním režimu, pokud volající čeká dostatečně dlouhou
dobu. Po uplynutí vybrané doby mikrotelefon zazvoní. Pokud vyberete položku [Žádné vyzvánění],
mikrotelefon v nočním režimu nebude zvonit vůbec.
1
2
3
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
® [Systémová nastavení] ® [Zvukové profily].
Zapněte spínač [Noční režim] a poté klepněte na položku [Noční režim] ® [Zpoždění vyzvánění].
Vyberte požadované nastavení.
Automatický příjem
Když je tato funkce zapnuta, můžete příchozí hovor přijmout zvednutím mikrotelefonu z nabíječky nebo jeho
odpojením od kabelu USB.
1
2
3
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
Klepněte na položku
® [Nastavení].
Zaškrtněte položku [Automatický příjem] nebo její zaškrtnutí zrušte.
Blokování příchozích hovorů (blokování hovorů)
Funkci blokování hovorů můžete používat k blokování marketingových hovorů nebo hovorů od určitých
osob. Když na pevnou linku přichází hovor z telefonního čísla, které bylo přidáno na seznam blokovaných
volajících, základna hovor odpojí.
40
Další funkce a nastavení
Důležité:
R K použití této funkce je vyžadováno ID volajícího (strana 46).
R Jakmile jsou na seznam blokovaných volajících přidána telefonní čísla, mikrotelefon při příchozím volání
na pevnou linku nevyzvání až do obdržení ID volajícího a potvrzení, že telefonní číslo není uloženo na
seznamu blokovaných volajících.
Ruční přidání telefonního čísla
Uložit můžete až 100 telefonních čísel.
Důležité:
R Aby byly hovory z daného čísla blokovány, musíte uložit celé telefonní číslo včetně předvolby.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Volající je blokován].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
® [Přidat na seznam blokování].
Zadejte požadované telefonní číslo a poté klepněte na tlačítko [Hotovo].
Přidání telefonního čísla ze seznamu hovorů základny
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na požadovaný údaj.
Klepněte na položku [Seznam hovorů].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Klepněte na položku
® [Přidat na seznam blokování] ® [OK].
Editace nebo vymazání telefonního čísla
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Vyberte požadované telefonní číslo.
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Volající je blokován].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Editace telefonního čísla:
→ Klepněte na tlačítko [Upravit], upravte telefonní číslo a poté klepněte na tlačítko [Hotovo].
Vymazání telefonního čísla:
→ Klepněte na položku [Odstranit] ® [OK].
Blokování odchozích hovorů (omezení hovorů)
Funkci omezení hovorů můžete použít k blokování až 6 telefonních čísel, takže vybrané mikrotelefony
nebudou moci volat prostřednictvím pevné linky na tato telefonní čísla. Pokud na seznam omezených
telefonních čísel uložíte předvolbu, můžete vybraným mikrotelefonům zabránit ve volání na všechna
telefonní čísla s touto předvolbou.
1
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
41
Další funkce a nastavení
2
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
3
4
5
Klepněte na položku [Omezení volání].
6
Vyberte umístění v paměti, zadejte telefonní číslo, které chcete omezit, a poté v horní části obrazovky
klepněte na tlačítko [Hotovo].
Zadejte kód PIN základny a poté klepněte na tlačítko [OK].
Zaškrtněte každý mikrotelefon, který nebude moci volat na omezená telefonní čísla, a poté klepněte na
tlačítko [Další].
R Chcete-li mikrotelefonu volání na omezená čísla povolit, zrušte zaškrtnutí tohoto mikrotelefonu
a poté klepněte na tlačítko [Další].
Režim EKO
Aktivací režimu EKO můžete snížit množství energie spotřebované základnou. Tato funkce snižuje během
pohotovostního režimu výkon přenosu základny až o 90 %.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Zaškrtněte položku [Režim EKO] nebo její zaškrtnutí zrušte.
R Když je režim EKO zapnutý, ve stavovém řádku je zobrazena ikona
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
.
Poznámka:
R Je-li zapnuta funkce [Režim opakovače] (strana 51), režim EKO je automaticky vypnut a zaškrtávací
políčko [Režim EKO] se nezobrazí.
R Během pohotovostního režimu se zapnutou funkcí EKO je snížen dosah přenosu základny.
R Pokud je v blízkosti v provozu jiný bezdrátový telefon, výkon přenosu základny se nemusí snížit.
Převodní kódy telefonních čísel
Ukládáte-li telefonní čísla u kontaktů se symbolem „+“ a kódem země, uložte v základně převodní kódy
telefonních čísel, aby byla čísla správně vytočena.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Převod telefonního čísla].
42
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte kód, který chcete upravit, zadejte kód (max. 4 číslic) a poté klepněte na tlačítko [OK].
– [Mezinárodní kód]: Toto je mezinárodní předvolba, kterou je třeba vytočit při ručním vytáčení
mezinárodních telefonních čísel.
– [Kód země]: Toto je kód země, který je vyžadován při volání do vaší země ze zahraničí.
– [Národní přístupový kód]: Ukládáte-li místní telefonní čísla v mikrotelefonu se symbolem „+“
a kódem země, toto číslo by mělo nahradit kód země při místních hovorech.
Další funkce a nastavení
První zazvonění
Toto nastavení určuje, zda je při příchozím hovoru na pevnou linku slyšet první zazvonění. Využíváte-li na
pevné lince službu ID volajícího a nechcete-li, aby telefonní systém vyzváněl dříve, než se zobrazí
informace o volajícím, vyberte nastavení [Vypnuto]. Pokud dle výchozího nastavení, které závisí na službě
pevné linky, vyzvání telefonní systém 2krát nebo vícekrát, můžete odebrat pouze první zazvonění.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [První zvonění].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadované nastavení.
Čas zpětného volání / funkce Flash
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Nastavit čas zpětného volání].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadované nastavení.
Kód PIN základny
K zaregistrování mikrotelefonů v základně a ke změně některých nastavení základny je vyžadováno zadání
kódu PIN základny. Výchozí kód PIN je „0000“. V případě potřeby můžete kód PIN změnit, nicméně
základna vám kód PIN nesdělí. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním
střediskem.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
5
Klepněte na položku [Kód PIN základny].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Zadejte aktuální kód PIN základny (4 číslice) a poté klepněte na tlačítko [Pokračovat].
Zadejte požadovaný kód PIN základny (4 číslice) a poté klepněte na tlačítko [OK] ® [OK].
Tonová / pulzní volba
Toto nastavení musí odpovídat režimu volby čísla pevné telefonní linky, jinak nebude možné uskutečňovat
hovory prostřednictvím pevné linky. (Výchozí nastavení je [Tón].)
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
43
Další funkce a nastavení
3
4
Klepněte na položku [Nastavení tónu/pulzu].
Vyberte požadované nastavení.
– [Pulz]: Tuto možnost vyberte, pokud vaše pevná telefonní linka používá pulzní volbu čísla.
– [Tón]: Tuto možnost vyberte, pokud vaše pevná telefonní linka používá tónovou volbu čísla.
Nastavení regionu
V závislosti na vybraném regionu toto nastavení resetuje některá nastavení základny na výchozí hodnoty.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Země].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadovanou zemi.
Poznámka:
R Změna nastavení regionu v přístroji může způsobit, že se nastavení pro vaši zemi nebo vámi upravená
nastavení vrátí na výchozí hodnoty.
R Oznámení záznamníku se změní podle země vybrané v kroku 4 (nebo na angličtinu, pokud byla vybrána
možnost [Další]).
Jazyk textu na displeji
1
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
[Jazyk].
2
Vyberte požadovaný jazyk.
® [Systémová nastavení] ® [Jazyk a zadávání] ®
Poznámka:
R Některé položky mohou být bez ohledu na nastavení jazyka zobrazeny anglicky.
Datum a čas
Nastavení automatického nebo ručního nastavení data a času
1
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
[Automatický datum a čas].
2
Automatické nastavení data a času:
→ Vyberte požadovanou metodu.
R Vyberete-li možnost [Použít sítí poskytnutý čas], mikrotelefon vyžaduje mobilní síť nebo
připojení k internetu, aby mohl automaticky upravit nastavení data a času.
Ruční nastavení data a času:
→ Vyberte možnost [vypnout].
44
® [Systémová nastavení] ® [Datum a čas] ®
Další funkce a nastavení
Ruční nastavení data a času
1
2
3
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
® [Systémová nastavení] ® [Datum a čas].
Ujistěte se, že položka [Automatický datum a čas] je nastavena na hodnotu [vypnout].
Nastavení data:
→ Klepněte na položku [Nastavit datum], vyberte požadované datum a poté klepněte na tlačítko
[Nastavit].
Nastavení času:
→ Klepněte na položku [Nastavit čas], vyberte požadovaný čas a poté klepněte na tlačítko [Nastavit].
Nastavení sítě Wi-Fi
Máte-li bezdrátový směrovač a připojení k internetu, můžete mikrotelefon nakonfigurovat tak, aby se připojil
k síti Wi-Fi. Poté budete moci mikrotelefon prostřednictvím internetu synchronizovat s účtem Google,
v aplikaci [Prohlížeč] zobrazit webové stránky atd.
1
2
3
4
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
5
6
Připojujete-li se k zabezpečené síti Wi-Fi, zadejte heslo.
® [Systémová nastavení].
Zapněte spínač [Wi-Fi].
Klepněte na položku [Wi-Fi].
Vyberte síť Wi-Fi.
R Není-li požadovaná síť Wi-Fi zobrazena, může být nutné zadat název sítě (neboli SSID) ručně.
Další informace viz strana 45.
Klepněte na položku [Připojit].
Ruční přidání sítě Wi-Fi
Některé bezdrátové směrovače nevysílají svou dostupnost. V takovém případě musíte zadat název sítě
(SSID) a heslo sítě.
1
2
3
4
5
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
® [Systémová nastavení].
Klepněte na položku [Wi-Fi] ® [PŘIDAT SÍŤ].
Zadejte SSID sítě Wi-Fi.
Vyberte typ zabezpečení sítě a, je-li vyžadováno, zadejte heslo.
Klepněte na položku [Uložit].
Účet Google™
Máte-li účet Google a připojení k internetu, můžete do mikrotelefonu zaregistrovat informace o svém účtu
a synchronizovat kontakty, zprávy ze služby Gmail™, kalendář a data z dalších služeb Google s daty
uloženými v mikrotelefonu. Takto můžete pohodlně přenést své kontakty do mikrotelefonu.
Pomocí následujícího postupu zadejte informace o účtu Google.
1
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
® [PŘIDAT ÚČET] ® [Google].
® [Systémová nastavení] ® [Účty a synchronizace]
45
Další funkce a nastavení
2
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Podpora ID volajícího
Základna je kompatibilní se službou ID volajícího. ID volajícího je služba poskytovaná operátorem
zajišťujícím pevnou linku, kterou je třeba objednat. Podrobnosti a informace o dostupnosti získáte
u operátora zajišťujícího pevnou linku.
Funkce služby ID volajícího
Při příchozím hovoru na pevnou linku umožňuje služba ID volajícího základně zobrazit informace o volajícím
poskytnuté operátorem zajišťujícím pevnou linku. Základna automaticky zaznamenává informace
o volajícím pro posledních 50 volajících a ukládá tyto informace v seznamu hovorů základny. Mikrotelefon
také zaznamenává informace o hovorech přijatých prostřednictvím pevné linky v době, kdy je připojen
k základně.
Zobrazení informací o volajícím
Pokud telefonní číslo volajícího odpovídá telefonnímu číslu uloženému v kontaktech mikrotelefonu
(strana 29), zobrazí se uložené jméno a následně se zaznamená do seznamu hovorů.
Hlasová schránka
Hlasová schránka je služba automatického záznamníku, kterou může nabízet operátor zajišťující pevnou
linku a mobilní služby. Po objednání této služby systém hlasové schránky operátora přijímá hovory, když
nejste přítomni nebo když je vaše linka obsazená. Zprávy jsou zaznamenávány operátorem, nikoli
telefonem.
Pokud máte nové zprávy a váš operátor podporuje službu indikace zpráv, ve stavovém řádku a panelu
upozornění se zobrazí ikona
. Podrobné informace získáte u operátora.
Důležité:
R Nezapomeňte si přečíst informace určené pro předplatitele hlasové schránky pevné linky (strana 37).
R Chcete-li používat službu hlasové schránky operátora zajišťujícího pevnou linku místo záznamníku
zařízení, záznamník vypněte (strana 31).
Nastavení přístupového čísla hlasové schránky pro pevnou linku
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Číslo hlasové schránky].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Hlasová schránka].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Zadejte přístupové číslo a poté klepněte na tlačítko [OK] ® [OK].
Nastavení přístupového čísla hlasové schránky pro mobilní linku
Abyste mohli tento postup použít, musí být vložena SIM karta.
1
46
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
Další funkce a nastavení
2
Klepněte na položku
schránky].
® [Nastavení] ® [Hlasové volání] ® [Hlasová pošta] ® [Služba hlasové
3
4
5
Klepněte na tlačítko
vedle položky [Můj operátor].
Klepněte na položku [Nastavení hlasové schránky] ® [Číslo hlasové schránky].
Zadejte přístupové číslo a poté klepněte na tlačítko [OK] ® [OK].
Poslech hlasových zpráv
1
2
3
4
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Klepněte na tlačítko 1 a podržte jej, poté vyberte požadovanou telefonní linku.
Ovládejte službu hlasové schránky operátora.
R Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.
47
Rozšíření telefonního systému
Přidání mikrotelefonů
Chcete-li používat mikrotelefon a základnu společně, je nutné mikrotelefon zaregistrovat v základně.
V základně můžete zaregistrovat až 6 dodatečných mikrotelefonů.
Důležité:
R Pro informace o doporučených mikrotelefonech viz strana 4. Bude-li použit jiný mikrotelefon, nemusí být
některé funkce k dispozici.
Registrace dodatečného mikrotelefonu v základně
Dodaný mikrotelefon je v základně již zaregistrován.
1
2
3
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
Zobrazí-li se dialogové okno s výzvou ke stisknutím tlačítka M N na základně:
→ Postupujte podle pokynů na obrazovce. Nemusíte postupovat podle následujících kroků.
Zobrazí-li se obrazovka [Počáteční nastavení]:
→ Klepněte na položku [Registrace] ® [Registrovat mikrotelefon].
nebo
→ Klepněte na položku [Registrovat mikrotelefon].
4
Zvolte číslo základny.
R Mikrotelefon použije toto číslo pouze pro orientaci.
5
Stiskněte a přibližně 5 sekund přidržte tlačítko M N na základně a poté klepněte na tlačítko [OK].
R Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušte akci tlačítkem M N a zopakujte
tento krok.
6
Zadejte kód PIN základny a poté klepněte na tlačítko [OK].
R Po dokončení registrace mikrotelefon pípne.
R Pokud kód PIN základny zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.
Změna názvu mikrotelefonu
Název mikrotelefonu můžete upravit. To vám usnadní rozpoznání mikrotelefonů při volání přes interkom,
přesměrování hovorů z pevné linky na jiné mikrotelefony atd.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Název mikrotelefonu].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Upravte název a poté klepněte na tlačítko [OK].
Zrušení registrace mikrotelefonu
Tímto postupem vymažete informace o registraci vybraného mikrotelefonu z mikrotelefonu i příslušné
základny.
1
2
48
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Rozšíření telefonního systému
3
4
Klepněte na položku [Registrace] ® [Zrušit registraci].
Vyberte požadovaný mikrotelefon a poté klepněte na tlačítko [OK].
Funkce interkomu
Uskutečnění hovoru přes interkom
Můžete zavolat na jiný mikrotelefon připojený ke stejné základně.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
3
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
Klepněte na tlačítko
a poté vyberte požadovaný mikrotelefon.
R Název mikrotelefonu můžete upravit (strana 48).
.
Přijmutí hovoru přes interkom
1
Při příchozím hovoru klepněte na ikonu
a přetáhněte ji na ikonu
R Chcete-li hovor přes interkom odmítnout, klepněte na ikonu
2
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
a přetáhněte ji na ikonu
.
.
Přesměrování a sdílení hovorů z pevné linky
Hovory z pevné linky můžete přesměrovat a sdílet mezi dvěma mikrotelefony připojenými ke stejné
základně.
1
Během hovoru na pevné lince klepněte na tlačítko
R Hovor z pevné linky je přidržen.
2
3
Vyberte požadovaný mikrotelefon.
4
Přesměrování
Jakmile uživatel druhého mikrotelefonu hovor přijme, klepnutím na tlačítko
hovor přes interkom
ukončete.
R Uživatel druhého mikrotelefonu může v hovoru z pevné linky pokračovat.
Sdílení
Jakmile uživatel druhého mikrotelefonu hovor přijme, klepnutím na tlačítko se připojíte k hovoru
z pevné linky a můžete společně s uživatelem druhého mikrotelefonu pokračovat v hovoru.
R Uživatel druhého mikrotelefonu může v hovoru z pevné linky pokračovat.
5
Na konci hovoru hovor opustíte klepnutím na tlačítko
.
R Jakmile hovor z pevné linky opustí oba uživatelé mikrotelefonů, hovor bude odpojen.
.
Počkejte, až uživatel druhého mikrotelefonu hovor přijme.
R Druhý mikrotelefon bude vyzvánět po dobu 1 minuty.
R Chcete-li přesměrování zrušit a vrátit se k hovoru, klepněte na tlačítko
.
Připojení k hovoru z pevné linky
Pokud se uživatel jiného mikrotelefonu účastní hovoru z pevné linky, můžete se pomocí svého mikrotelefonu
k hovoru z pevné linky a druhému mikrotelefonu připojit.
49
Rozšíření telefonního systému
1
Když se uživatel jiného mikrotelefonu účastní hovoru z pevné linky, klepněte na položku [Telefon] na
hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací.
2
3
V horní části obrazovky vyberte kartu
Klepněte na tlačítko
.
ve spodní části obrazovky a poté vyberte pevnou linku.
Poznámka:
R Chcete-li ostatním uživatelům mikrotelefonů zabránit v připojení k hovoru z pevné linky, aktivujte
soukromý režim (strana 50).
Soukromý režim
Účastní-li se uživatel mikrotelefonu hovoru z pevné linky, tato funkce zabrání ostatním uživatelům se
k tomuto hovoru připojit (strana 49).
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Zaškrtněte položku [Soukromý režim] nebo její zaškrtnutí zrušte.
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Přidání základen
Mikrotelefony lze registrovat až do 4 základen, což umožní rozšířit oblast použití mikrotelefonů nebo použít
stejný mikrotelefon v dalších oblastech, kde máte umístěny základny.
Přidání základny
Použijte postup registrace mikrotelefonu (strana 48).
Volba základny
Je-li mikrotelefon registrován k více než jedné základně, můžete zvolit, ke které základně se mikrotelefon
připojí, nebo nakonfigurovat mikrotelefon tak, aby se automaticky připojil k jedné z nakonfigurovaných
základen.
Důležité:
R Mikrotelefon můžete přijímat hovory z pevné linky a hovory přes interkom vždy pouze z jedné základny.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Vyberte základnu].
50
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadované číslo základny nebo [Automatický].
R Vyberete-li položku [Automatický], mikrotelefon automaticky použije libovolnou dostupnou
základnu, ke které je registrován. Pokud se mikrotelefon dostane mimo dosah jedné základny,
vyhledá jinou základnu.
R Vyberete-li konkrétní základnu, mikrotelefon bude uskutečňovat a přijímat hovory z pevné linky
pouze prostřednictvím této základny. Je-li mikrotelefon mimo dosah této základny, nebude možné
realizovat žádný hovor prostřednictvím pevné linky.
Rozšíření telefonního systému
Zrušení základny
Tímto postupem z mikrotelefonu vymažete informace o vybrané základně.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Zrušit základnu].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadované číslo základny a poté klepněte na tlačítko [OK].
Přidání opakovače DECT
Dosah signálu základny lze rozšířit zaregistrování opakovače DECT v základně.
Důležité:
R Pro informace o doporučeném opakovači DECT viz strana 3. Použijete-li jiný model opakovače, váš
telefonní systém nemusí správně fungovat.
R Nepoužívejte současně více zesilovačů.
R Je-li opakovač v základně již zaregistrován, před jeho přidáním do jiné základny jeho registraci v dané
základně zrušte. Podrobné informace naleznete v dokumentaci dodané s opakovačem.
Registrace opakovače DECT
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
5
6
Zaškrtněte políčko [Režim opakovače].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Stiskněte a po dobu přibližně 5 sekund přidržte tlačítko M
N na základně.
Připojte síťový adaptér opakovače a poté počkejte, než se zeleně rozsvítí indikátory
Režim registrace ukončíte stisknutím tlačítka M
a
.
N na základně.
Zapnutí a vypnutí režimu opakovače DECT
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Zaškrtněte položku [Režim opakovače] nebo její zaškrtnutí zrušte.
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Používání hledačů klíčů
V telefonním systému můžete zaregistrovat až 4 volitelné hledače klíčů (strana 3). Zaregistrujete-li hledač
klíčů v základně a následně jej připnete k předmětu, který snadno ztrácíte (např. klíče od domu nebo auta),
můžete pomocí mikrotelefonu ztracený předmět vyhledat. Při použití vyhledávacího režimu hledače klíčů
mikrotelefonu vydává hledač klíčů zvuk, který se mění, jakmile se mikrotelefon přibližuje k předmětu.
Další informace získáte v dokumentaci dodané s hledačem klíčů nebo na následující webové stránce:
51
Rozšíření telefonního systému
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
Registrace hledače klíčů
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
U volného čísla umístění hledače klíčů (1–4) klepněte na položku [Přidat nové zařízení].
Klepněte na položku [Hledač klíčů] ® [Nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Používání hledače klíčů:
Zatlačte výčnělek směrem doprava (A) a vytáhněte držák baterie (B). Vložte baterii kladným pólem
( ) směrem nahoru (C) a poté držák baterie zavřete (D).
R Zkontrolujte, zda jsou póly baterie ( ,
) správně orientovány.
R Hledač klíčů automaticky přejde do registračního režimu a bude vydávat registrační tón.
C
B
A
D
5
Počkejte, dokud se neozve dlouhé pípnutí.
Poznámka:
R Pokud se registrační tón neozve nebo registrace selže, bude třeba před dalším pokusem o registraci
z hledače klíčů vyjmout alespoň na 2 minuty baterii.
Změna názvu hledače klíčů
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Vyberte požadovaný hledač klíčů a poté klepněte na položku [Změnit název].
Klepněte na položku [Hledač klíčů] ® [Nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Dle potřeby upravte název a poté klepněte na tlačítko
.
Zrušení registrace hledače klíčů
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Vyberte požadovaný hledač klíčů a poté klepněte na položku [Zrušení registrace] ® [OK].
52
Klepněte na položku [Hledač klíčů] ® [Nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Rozšíření telefonního systému
Vyhledávání hledače klíčů
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Vyberte požadovaný hledač klíčů.
5
Chcete-li vyhledávání ukončit, klepněte na tlačítko
Klepněte na položku [Hledač klíčů] ® [Hledat].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Pokuste se hledač klíčů vyhledat.
R Během vyhledávání hledače klíčů mikrotelefon pípá a zobrazuje sílu (1–5) a úroveň (1–100) signálu
hledače klíčů. Hledač klíčů odpovídá pípáním.
R Po 3 minutách se vyhledávání automaticky ukončí. Chcete-li ve vyhledávání hledače klíčů
pokračovat, opakujte krok 3.
.
Kontrola úrovně nabití baterie hledače klíčů
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Vyberte požadovaný hledač klíčů.
R Pokud je baterie v pořádku, hledač klíčů pípne a zobrazí se hlášení [OK].
R Pokud je baterie vybitá, hledač klíčů nepípne a zobrazí se hlášení [Baterie je vybitá.].
R Dochází-li k rádiovému rušení nebo je-li hledač klíčů mimo dosah mikrotelefonu, může se zobrazit
hlášení [Baterie je vybitá.].
Klepněte na položku [Hledač klíčů] ® [Kontrola baterie].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
53
Další informace
Přehled nastavení telefonu
Všeobecná nastavení telefonu můžete pomocí aplikace [Nastavení] upravit dle svých potřeb. Nastavení
jsou seskupena do kategorií vysvětlených níže.
Chcete-li spustit aplikaci [Nastavení], klepněte na položku [Nastavení] na hlavní obrazovce nebo
v seznamu aplikací.
Kategorie nastavení
Popis
[Správa telefonu]
Obsahuje nastavení týkající se funkcí SIM karty a opakovače
DECT mikrotelefonu.
[Wi-Fi]
Obsahuje nastavení bezdrátové sítě.
[Nastavení pevné linky]
Obsahuje různé funkce a nastavení základny.
[Bluetooth]
Obsahuje nastavení bezdrátové technologie Bluetooth.
[Využití dat]
Obsahuje nastavení týkající se využití sítě.
[Další...]
Obsahuje nastavení týkající se bezdrátových sítí, např. režim
V letadle a Wi-Fi Direct.
[Zvukové profily]
Obsahuje nastavení týkající se nočního režimu, hlasitosti
vyzvánění a vyzváněcích tónů.
[Zobrazení]
Obsahuje nastavení jako např. jas a časový limit pro vypnutí
displeje.
[Úložiště]
Umožňuje zjistit velikost volného místa v telefonu.
[Baterie]
Umožňuje zobrazit a spravovat výkon baterie.
[Aplikace]
Umožňuje spravovat a odebírat aplikace nainstalované
v telefonu.
[Účty a synchronizace]
Umožňuje přidávat a odebírat nové účty a spravovat způsob
synchronizace telefonu se servery pro zajištění aktuálnosti
dat.
[Místní služby]
Obsahuje nastavení týkající se způsobu, jakým telefon
využívá informace o umístění.
[Zabezpečení]
Obsahuje nastavení týkající se bezpečnostních funkcí, jako je
např. zámek obrazovky a zámek SIM karty.
[Jazyk a zadávání]
Obsahuje nastavení týkající se jazyka textu na displeji, jazyka
zadávání textu, klávesnice, řeči a slovníku uživatele.
[Zálohovat a resetovat]
Obsahuje nastavení týkající se zálohování a odstraňování
dat, která pomáhají spravovat vaše osobní údaje a zálohovat
je na serverech Google. Pomocí těchto nastavení můžete
také resetovat telefon a obsažené údaje.
[Datum a čas]
Obsahuje nastavení určující datum, čas, časové pásmo
a formát času telefonu.
[Naplánovat zapnutí/vypnutí]
Umožňuje nastavit mikrotelefon tak, aby se v nastaveném
čase zapnul a vypnul.
[Přístupnost]
Obsahuje nastavení, která mohou usnadnit jeho používání.
54
Další informace
Kategorie nastavení
Popis
[Možnosti pro vývojáře]
Obsahuje rozšířená nastavení, která nejsou při běžném
používání potřeba.
[Info o telefonu]
Umožňuje zobrazit obecné informace o telefonu, jako je např.
úroveň nabití baterie, stav sítě a verze nainstalovaného
softwaru.
55
Další informace
Dodané aplikace
Dodaný mikrotelefon je plně vybavené zařízení se systémem Android, které obsahuje širokou řadu aplikací.
Níže jsou stručně představeny některé z nejčastěji používaných aplikací.
Poznámka:
R Obsažené aplikace a jejich ikony se mohou změnit.
Telefon
Aplikace telefonu, která mikrotelefonu umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory prostřednictvím
pevné linky i mobilní sítě.
Nastavení
Aplikace pro všeobecnou konfiguraci zařízení.
Lidé
Aplikace adresáře. Data lze synchronizovat s celou řadou online služeb.
SMS a MMS
Aplikace pro zasílání textových zpráv podporující zprávy SMS a MMS.
E-mail
Plnohodnotný klient elektronické pošty umožňující odesílání, příjímání, přeposílání
a přesouvání e-mailových zpráv.
Prohlížeč
Internetový prohlížeč.
Fotoaparát
Pomocí vestavěného fotoaparátu vám umožňuje fotografovat a natáčet videa.
Galerie
Aplikace pro zobrazení obrázků a videí.
Kalendář
Aplikace pro správu schůzek.
Gmail
Klient elektronické pošty pro službu Gmail. Vyžaduje účet Google.
Mapy
Poskytuje přístup ke službě Google Maps™.
Navigace
Google Maps s betaverzí aplikace Navigace. Využívá data z map Google Maps a technologii
GPS mikrotelefonu pro poskytnutí navigace.
Obchod Play
Umožňuje stahování aplikací ze služby Google Play™.
Skype
Aplikace pro zasílání rychlých zpráv podporující také audio a videohovory využívající mikrofon
mikrotelefonu a fotoaparát na přední straně.
56
Další informace
Panasonic TV Remote 2
Aplikace ovladače TV pro ovládání, konfiguraci a sdílení obsahu s kompatibilními televizory
Panasonic VIERA.
Media5
Aplikace softwarového telefonu VoIP umožňující uskutečňovat a přijímat telefonní hovory přes
internet prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo připojení 3G.
57
Další informace
Stavové ikony
Ikony zobrazované ve stavovém řádku se liší v závislosti na aplikacích nainstalovaných v mikrotelefonu.
Níže je popsáno několik běžných ikon.
K dispozici je připojení k základně
K dispozici je připojení k základně, je zapnut režim EKO
Žádné připojení k základně
K dispozici není žádná mobilní síť
Využívá se datové připojení k mobilní síti
Roaming na jiné mobilní síti
K dispozici je síť 3G
K dispozici je síť GSM
Je zapnutý režim V letadle
Připojeno k síti Wi-Fi
Je zapnuta funkce Bluetooth
Je připojeno zařízení s technologií Bluetooth
Probíhá nabíjení baterie
Je zapnutý hlasitý telefon
Je ztlumen mikrofon
Je vybrán profil zvuku [Tichý režim]
Je vybrán profil zvuku [Schůze]
Je zapnutý noční režim
Je zapnutý soukromý režim
Je zapnutý záznamník
Záznamník je nastaven v režimu „pouze uvítací zpráva“
58
Další informace
Ikony upozornění
Ikony zobrazované v panelu upozornění se liší v závislosti na aplikacích nainstalovaných v mikrotelefonu.
Níže je popsáno několik běžných ikon.
Nová e-mailová zpráva přijatá přes Gmail
Byl přijat nový e-mail
Byla přijata nová zpráva SMS
Při zasílání zprávy SMS došlo k chybě
Připomínka události kalendáře
Přehrává se skladba
K dispozici je otevřená (nezabezpečená) bezdrátová síť
Prostřednictvím USB je připojen počítač
Chybová zpráva
Probíhá hovor
Zmeškaný hovor
Hovor je přidržen
Příchozí hovor přes interkom
Nahrávání dat
Stahování dat
K dispozici jsou další upozornění
GPS je aktivní
Byla přijata nová hlasová zpráva
Byly nahrány nové zprávy na záznamník
59
Další informace
Nastavení ovládacího panelu
Změní jas displeje mikrotelefonu (auto, ztlumit, poloviční, maximální).
Změní dobu, za jakou se displej mikrotelefonu ztlumí (15 sekund, 30 sekund, 1 minuta).
Zapíná a vypíná funkci automatického otáčení obrazovky mikrotelefonu.
Zapíná a vypíná režim mikrotelefonu V letadle.
Zapíná a vypíná funkci Wi-Fi mikrotelefonu.
Zapíná a vypíná připojení opakovače DECT mikrotelefonu k základně.
Zapíná a vypíná funkci Bluetooth mikrotelefonu.
Zapíná a vypíná funkci GPS mikrotelefonu.
Vypíná datové připojení mikrotelefonu k mobilní síti.
Zvolí profil zvuku [Obecné].
Zvolí profil zvuku [Tichý režim].
Zvolí profil zvuku [Schůze].
Zvolí profil zvuku [Venku].
60
Další informace
Řešení potíží
Dochází-li během používání produktu k potížím, proveďte následující postup. Nedojde-li k vyřešení
problému, vyhledejte příslušné informace v této části.
Odpojte a poté znovu připojte síťový adaptér základny.
Ověřte, zda je telefonní kabel připojen k základně.
Vypněte mikrotelefon, vyjměte a znovu vložte baterie a poté mikrotelefon znovu spusťte.
Obecné používání
Problém
Příčina a/nebo řešení
Mikrotelefon se ani po nabití
baterie nezapne.
R Mikrotelefon je vypnutý. Stiskněte a podržte vypínač v horní části
mikrotelefonu.
Telefonní systém nefunguje.
R Na ovládacím panelu (strana 20) ověřte, že je vypnutý režim
mikrotelefonu V letadle a že je zapnuté připojení opakovače DECT
mikrotelefonu k základně.
R Pokud jste mikrotelefon používali mimo domov, kde nebylo dostupné
připojení opakovače DECT k základně, opakované připojení
mikrotelefonu k základně může po návratu domů trvat několik minut.
V tomto případě můžete pomocí ovládacího panelu (strana 20)
vypnout a poté znovu zapnout připojení opakovače DECT.
Mikrotelefon by se tak měl k základně připojit rychleji.
R Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie (strana 13).
R Zcela nabijte baterii (strana 14).
R Zkontrolujte připojení (strana 12).
R Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete
mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapněte mikrotelefon a akci
opakujte.
R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon
(strana 48).
Displej mikrotelefonu je
prázdný nebo tmavý.
R Displej je vypnutý. Stiskněte vypínač v horní části mikrotelefonu.
R Mikrotelefon je vypnutý. Stiskněte a podržte vypínač v horní části
mikrotelefonu.
Nelze slyšet oznamovací tón.
R Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní
kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení.
R Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel.
Zkontrolujte připojení.
R Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, u kterého
máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje,
obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto
linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nastavení
Problém
Příčina a/nebo řešení
Na displeji je jazyk, kterému
nerozumím.
R Změňte jazyk na displeji (strana 44).
61
Další informace
Problém
Příčina a/nebo řešení
Nelze zapnout režim EKO.
R Je-li zapnuta funkce [Režim opakovače] (strana 51), režim EKO je
automaticky vypnut a zaškrtávací políčko [Režim EKO] se nezobrazí.
Mikrotelefon nelze
zaregistrovat k základně.
R K základně je již zaregistrován maximální počet mikrotelefonů (6).
Zrušte nepotřebné registrace mikrotelefonu k základně (strana 48).
R K mikrotelefonu je již zaregistrován maximální počet základen (4).
Zrušte nepotřebné registrace základen k mikrotelefonu (strana 51).
R Zadali jste nesprávný kód PIN základny. Pokud kód PIN zapomenete,
spojte se s autorizovaným servisním střediskem.
Nabíjení baterií
Problém
Příčina a/nebo řešení
Baterii jsem plně nabil, přesto
je nadále zobrazeno hlášení
o téměř vybité baterii a/nebo
se zdá být provozní doba
kratší.
R Nabíjecí kontakty mikrotelefonu a nabíječky vyčistěte suchým
hadříkem a nabíjení opakujte.
R Je třeba vyměnit baterii (strana 3).
Hovory
Problém
Na displeji se zobrazí
Příčina a/nebo řešení
.
R Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.
R Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový
adaptér k základně.
R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej
(strana 48).
R Během pohotovostního režimu se zapnutou funkcí EKO je snížen
dosah přenosu základny. V případě potřeby režim EKO vypněte
(strana 42).
Je slyšet šum, zvuk se
přerušuje.
R Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým
rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje
rušení.
R Přesuňte se blíže k základně.
R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru
DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele služby DSL/ADSL.
Zdá se, že se kvalita zvuku
zhoršuje.
R Zaregistrovali jste mikrotelefon, který není doporučen pro použití
s touto základnou. Nejčistší kvality zvuku lze dosáhnout pouze při
použití doporučeného mikrotelefonu (strana 4).
Mikrotelefon nezvoní.
R Zvonění je vypnuté. Hlasitost upravte stisknutím tlačítka zvýšení (
nebo snížení ( ) hlasitosti na boční straně mikrotelefonu.
R Je zapnutý noční režim. Vypněte tuto funkci (strana 40).
62
)
Další informace
Problém
Příčina a/nebo řešení
Nelze uskutečňovat hovory
prostřednictvím pevné linky.
R Nastavení tónové/pulzní volby nemusí být správné. Změňte nastavení
(strana 43).
R Zvolili jste omezené číslo (strana 41).
R Na ovládacím panelu (strana 20) ověřte, že je vypnutý režim
mikrotelefonu V letadle a že je zapnuté připojení opakovače DECT
mikrotelefonu k základně.
ID volajícího
Problém
Příčina a/nebo řešení
Informace o volajícím na
pevnou linku se nezobrazují.
R Možná si bude třeba od operátora zajišťujícího pevnou linku objednat
službu ID volajícího. Podrobné informace získáte u operátora
zajišťujícího pevnou linku.
R Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu
zařízení, odpojte další telefonní zařízení a připojte zařízení přímo do
nástěnné zásuvky.
R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru
DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele služby DSL/ADSL.
R Toto zařízení může být rušeno jiným telefonním zařízením. Odpojte
jiné zařízení a zkuste to znovu.
Informace o volajícím na
pevnou linku se zobrazuje
pozdě.
R V závislosti na operátorovi zajišťujícím pevnou linku může zařízení
zobrazit informace o volajícím při 2. zazvonění nebo později. Nastavte
položku [První zvonění] na hodnotu [Vypnuto] (strana 43).
R Přesuňte se blíže k základně.
Záznamník
Problém
Příčina a/nebo řešení
Záznamník nenahrává
zprávy.
R Záznamník nemůže nahrávat hovory přijaté prostřednictvím mobilní
telefonní linky.
R Záznamník je vypnut. Zapněte ji (strana 31).
R Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nechtěné zprávy
(strana 33).
R Doba záznamu je nastavena na hodnotu [Pouze uvítací zpráva].
Změňte nastavení (strana 37).
R Když si objednáte službu hlasové pošty, zprávy jsou zaznamenávány
operátorem, nikoli telefonem. Změňte nastavení počtu zazvonění
zařízení (strana 37) nebo kontaktujte operátora zajišťujícího pevnou
linku.
Záznamník nelze ovládat
dálkově.
R Není nastaven dálkový přístupový kód nebo zadáváte nesprávný
dálkový kód. Nastavte dálkový přístupový kód (strana 38).
R Záznamník je vypnut. Zapněte ji (strana 31).
Zařízení nevydává zvolený
počet zazvonění.
R Pokud je položka [První zvonění] nastavena na hodnotu [Vypnuto]
(strana 43), počet zazvonění bude o 1 nižší, než je zvolený počet
zazvonění.
63
Další informace
Poškození tekutinou
Problém
Příčina/řešení
Tekutina nebo jiná forma
vlhkosti vnikla do
mikrotelefonu či nabíječky.
R Odpojte síťový adaptér od nabíječky a vyjměte SIM kartu, kartu
microSD a baterii z mikrotelefonu. Zařízení, které bylo vystaveno
vlhkosti, nechte vysychat alespoň po dobu 3 dnů. Jakmile bude toto
zařízení zcela suché, znovu připojte síťový adaptér, vložte SIM kartu,
kartu microSD a baterii do mikrotelefonu a baterii před použitím plně
nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na prodejce
nebo nejbližší servisní středisko Panasonic.
Pozor:
R Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení
procesu sušení mikrovlnnou troubu.
64
Další informace
Aktualizace softwaru
Je-li k dispozici aktualizace systému, můžete si systémový software obsažený v mikrotelefonu aktualizovat.
Aby bylo možné systémový software aktualizovat, musí být v mikrotelefonu vložena karta microSD.
Důležité:
R Pro zajištění nejlepšího výkonu doporučujeme aktualizaci softwaru stáhnout pomocí počítače a pomocí
USB připojení soubor zkopírovat na kartu microSD vloženou v mikrotelefonu.
R Připojte mikrotelefon k počítači pomocí kabelu USB (není součástí dodávky) a konektor micro-B připojte
k mikrotelefonu. Na následujícím obrázku je zobrazen tvar zástrčky a rozložení kolíků.
1
V počítači zobrazte stránku podpory tohoto produktu (adresa je uvedena níže) a zkontrolujte, zda je
k dispozici aktualizace softwaru pro váš mikrotelefon.
http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
R Je-li aktualizace k dispozici, pokračujte dalším krokem. V opačném případě není třeba v tomto
postupu pokračovat.
2
3
Připojte mikrotelefon k počítači pomocí kabelu USB.
4
Pomocí počítače stáhněte aktualizační soubor softwaru a uložte jej přímo do kořenového adresáře
karty microSD mikrotelefonu.
R Uložte soubor beze změn (tj. jako soubor „.zip“). Neměňte příponu souboru.
R Po připojení mikrotelefonu k počítači se vnitřní paměť a karta microSD mikrotelefonu zobrazí
v počítači jako vyměnitelné disky. Nevíte-li, který vyměnitelný disk představuje kartu microSD,
vyjměte kartu z mikrotelefonu a zjistěte, jaký je název připojené vnitřní paměti mikrotelefonu. Poté
kartu microSD znovu vložte do mikrotelefonu.
5
6
7
Po uložení souboru klepněte v mikrotelefonu na položku [Vypnout úložiště USB].
8
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
R Po dokončení aktualizace se aktualizační soubor softwaru z karty microSD automaticky odstraní.
Jakmile se v mikrotelefonu zobrazí obrazovka [USB připojeno], klepněte na položku [Zapnout
úložiště USB].
Odpojte mikrotelefon od počítače.
V mikrotelefonu zobrazte hlavní obrazovku a poté klepněte na položku
® [Info o telefonu] ® [Aktualizace softwaru].
® [Systémová nastavení]
65
Další informace
Montáž na stěnu
Poznámka:
R Ujistěte se, že zeď a způsob upevnění jsou vhodné na to, aby unesly váhu zařízení.
Základna
55 mm
66
Další informace
Podmínky používání
*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu
veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést
účastník sám podle Návodu k použití.
*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací.
Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným
schváleným koncovým zařízením.
*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu
RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro
připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita
schválená redukce. (není součástí dodávky)
*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí
dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro
připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie a to po dobu nejméně 5
hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
*6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální
licence: VO-R/8/08.2005-23.
67
Další informace
Prohlášení o shodě
Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU
<B> a harmonizovanými normami <C>.
68
Rejstřík
Rejstřík
A
B
Č
D
H
I
J
K
M
N
Aktualizace softwaru: 65
Aplikace Pevná linka: 20
Automatický příjem: 40
Baterie: 15
Náhradní: 3
Vložení: 13
Blokování odchozích hovorů: 41
Blokování příchozích hovorů: 40
Čekání hovoru: 25
Datum a čas: 44
Dočasná tónová volba: 24
Hlasitost
Hlasitý telefon: 23
Reproduktor sluchátka: 23
Hlasitý telefon: 23
Hlasová schránka: 37, 46
Hlavní obrazovka: 19
Hledač klíčů: 3, 51
Hovory
Blokování: 40, 41
Nahrávání: 24
Přesměrování: 49
Příjem: 24
Připojení: 49
Sdílení: 49
Uskutečnění: 22
ID volajícího: 46
Ikona baterie: 14
Ikony: 56, 58, 59
Interkom: 49
Jazyk: 44
Jazyk textu na displeji: 44
Karta microSD: 13
Kód PIN základny: 43
Kód země: 42
Kontakty: 29
Mezinárodní kód: 42
Mikrotelefon
Nabíjení: 14
Název: 48
Přidání: 48
Registrace: 48
Vyzvánění: 39
Zrušení registrace: 48
Montáž na stěnu: 66
Nabíječka: 12, 14
Náhlavní souprava: 3
O
P
R
Ř
S
T
U
Ú
V
W
Z
Nahrávání hovorů: 24
Národní přístupový kód: 42
Nastavení regionu: 44
Nastavení tónu/pulzu: 43
Nastavení země: 44
Nastavit čas zpětného volání: 43
Noční režim: 40
Omezení volání: 41
Opakovač: 3, 51
Opakovač DECT: 3, 51
Ovládací panel: 20, 60
Panel upozornění: 20, 59
Převod telefonního čísla: 42
Přidání mikrotelefonů: 48
Přidání základen: 50
Přidržení hovoru: 23
Připojení: 12
Příslušenství: 3, 4
Průvodce nastavením: 18
První zvonění: 43
Režim EKO: 42
Režim opakovače: 51
Rychlá volba: 30
Řešení potíží: 61
Seznam aplikací: 19
Seznam hovorů: 26
Mikrotelefon: 26
Základna: 27
SIM karta: 13
Síťový adaptér: 12
Soukromý režim: 50
Stavový řádek: 20, 58
Technické údaje: 11
USB: 14
Uskutečnění hovorů: 22
Účet Google: 45
Vibrace: 39
Volající je blokován: 40
Výpadek napájení: 15
Wi-Fi: 45
Základna
Volba: 50
Zrušení: 51
Zapnutí a vypnutí: 17
Záznamník: 31
Dálkové ovládání: 34, 36
Dálkový kód: 38
Doba záznamu: 37
Počet vyzvánění: 37
Přehrávání zpráv: 32
69
Rejstřík
Sledování hovoru: 38
Upozornění na novou zprávu: 34
Uvítací zpráva: 31
Uživatelé hlasové schránky: 37
Vymazání zpráv: 33
Zapnutí a vypnutí: 31
Zpětné volání / funkce Flash: 24, 43
Ztlumení: 23
Zvukové profily: 25, 39
70
Poznámky
71
Obchodní zastoupení:
N Česká republika
N Slovenská republika
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
+420-236 032 511
telefon:
centrální fax:
+420-236 032 411
zákaznická linka: +420-236 032 911
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Štúrova 11, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
Telefón:
+421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2311
zákaznícka linka: +421-2-2062-2911
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
N Romania
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon:
+40.21.316.31.61
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013
PNQP1070ZA
CC1013YK0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement