Panasonic KXPRX150FX Operating instructions

Panasonic KXPRX150FX Operating instructions
Stručný průvodce
Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým
ovládáním
Model č.
KX-PRX150FX
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Před použitím zařízení si přečtěte tento dokument a uschovejte jej pro budoucí použití.
Podrobné informace o funkcích vašeho telefonního systému získáte v příručce Návod
k obsluze, kterou zobrazíte klepnutím na ikonu
na hlavní obrazovce nebo ze stránek
podpory tohoto produktu na níže uvedené adrese.
http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Chcete-li zařízení použít ve své zemi, nejprve v zařízení změňte nastavení regionu podle
své země (strana 22).
(Pro Českou republiku a Slovensko)
Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.:
VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).
Úvod
Informace o příslušenství
Dodané příslušenství
Č.
*1
*2
Položka příslušenství / Objednací číslo
Množství
A
Síťový adaptér pro základnu / PNLV226CE
1
B
Síťový adaptér pro nabíječku / PNLV230CE
1
C
Telefonní kabel
1
D
Nabíjecí baterie*1
1
E
Kryt na mikrotelefon*2
1
F
Nabíječka
1
Informace o náhradní baterii: strana 2.
Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.
A
B
C
D
E
F
Další volitelné příslušenství
Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.
Položka příslušenství
Číslo modelu
Nabíjecí baterie
KX-PRA10EX
R Lithium-iontová (Li-Ion) baterie
Náhlavní souprava
RP-TCM120*1
Opakovač DECT
KX-A405
Hledač klíčů
KX-TGA20FX*2
*1
*2
2
Informace o náhlavní soupravě dostupné ve vaší oblasti získáte od společnosti Panasonic nebo
autorizovaného prodejce – kontaktní údaje jsou uvedeny na zadním přebalu.
V telefonním systému můžete zaregistrovat až 4 volitelné hledače klíčů. Zaregistrujete-li hledač klíčů
v základně a následně jej připnete k předmětu, který snadno ztrácíte (např. klíče od domu nebo auta),
můžete pomocí mikrotelefonu ztracený předmět vyhledat.
Další informace získáte na následující webové adrese:
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
Úvod
Rozšíření telefonního systému
Mikrotelefon (volitelný): KX-PRXA15FX
Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že na
jednu základnu zaregistrujete další volitelné
mikrotelefony (max. 6).
R Volitelný mikrotelefon může mít jinou barvu než
dodávané mikrotelefony.
Obecné informace
R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska,
Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.
R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
R Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele zařízení.
Prohlášení o shodě:
R Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu
s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal
Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení
na stránkách:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
3
Úvod
Pro budoucí použití
Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.
Výrobní číslo
Datum nákupu
(je uvedeno na zadní straně základny)
Jméno a adresa prodejce
Sem připevněte váš nákupní doklad.
Ochranné známky
R Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
R Značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich používání společností
Panasonic Corporation se řídí příslušnou licencí.
R Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.
R Logo microSDHC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
R Všechny ostatní zde používané obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Upozornění
R Výraz „aplikace“ se v tomto dokumentu používá k označení programů nainstalovaných v mikrotelefonu.
R Mikrotelefon je kompatibilní s paměťovými kartami microSD a microSDHC. Výraz „karta microSD“ se
v tomto dokumentu používá jako obecné označení všech podporovaných karet.
R Obrázky a snímky obrazovek použité v tomto dokumentu slouží pouze pro referenci a od skutečného
produktu se mohou lišit.
R Z čísel modelů uvedených v tomto dokumentu byla vynechána přípona.
R Informace v tomto dokumentu se mohou bez oznámení změnit.
4
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost
Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám
na životech / majetku, pečlivě si přečtěte tuto část
dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte
správné a bezpečné používání produktu.
VAROVÁNÍ
Připojení k elektrické síti
R Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na
zařízení.
R Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací
šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
R Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér
střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu.
Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi
elektrickým proudem a/nebo může vznikat
nadměrné teplo, které způsobí požár.
R Pravidelně z adaptéru střídavého proudu /
zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný
prach atd. – nejprve odpojte zařízení od síťové
zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem.
Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod.
způsobit poruchu izolace, což může mít za
následek vznik požáru.
R Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý
zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky,
odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se
z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované
servisní středisko.
R Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od
síťových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte
vnitřních částí produktu.
R Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
R Síťový adaptér se nesmí používat venku.
Instalace
R Toto zařízení není voděodolné. Zařízení
nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti,
abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo
zásahu elektrickým proudem.
R Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko
automaticky řízených zařízení, jako např.
automatických dveří nebo požárních alarmů.
Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou
u takového zařízení způsobit poruchu, která
může mít za následek nehodu.
R Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo
přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo
telefonní linky pod těžkými předměty.
R Veškeré příslušenství včetně SIM karty a karty
microSD uchovávejte mimo dosah dětí, abyste
zabránili nebezpečí jejich spolknutí.
Provozní bezpečnostní opatření
R Před čištěním odpojte zařízení z napájecích
zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové
čisticí prostředky.
R Nerozebírejte zařízení.
R Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny
(saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji
nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke
vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky
zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky
a nepoužívejte ji.
R Nenechávejte toto zařízení v blízkosti zdrojů
tepla (např. radiátorů, vařičů atd.), na přímém
slunečním záření nebo v autě za horkých dní.
Nesmí být umístěno v místnostech s teplotami
nižšími než 0 °C nebo vyššími než 40 °C.
R Příliš vysoké nastavení zvuku při používání
sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
R Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu,
neposlouchejte delší dobu zvuk při vysoké
hlasitosti.
R Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích.
Dodržujte omezení týkající se použití
radiofrekvenčních zařízení na čerpacích
stanicích, v chemičkách nebo na místech, kde
probíhá odstřelování.
R Chcete-li zabránit poškození či selhání,
neupravujte SIM kartu ani kartu microSD
a nedotýkejte se zlatě zabarvených kontaktů
karty.
R Během řízení dopravního prostředku dodržujte
místní dopravní předpisy týkající se používání
tohoto zařízení.
R Vysokofrekvenční signály mohou ovlivnit
elektronické systémy v motorových vozidlech
(např. systémy vstřikování paliva, systémy
airbagů atd.), které nebyly správně
nainstalovány nebo nejsou dostatečně
5
Důležité informace
R
R
R
R
R
R
odstíněny. Další informace vám poskytne
výrobce automobilu nebo vybavení.
Při nástupu do letadla zařízení vypněte. Než
zařízení zapnete, vyčkejte na instrukce
palubního personálu ohledně používání
elektronických zařízení a zařízení, následně
zapněte v režimu pro použití v letadle. Používání
tohoto zařízení v letadle může nebezpečně
ovlivnit funkce letadla, může narušit bezdrátovou
komunikaci a může být nezákonné.
Toto zařízení umí vytvářet jasné záblesky, které
mohou způsobit záchvaty nebo ztrátu vědomí.
Abyste zabránili vážnému poškození zařízení,
vyvarujte se silným nárazům a hrubému
zacházení.
Displej je vyroben ze skla. Pokud zařízení
upustíte na tvrdý povrch nebo s ním silně
narazíte, může se toto sklo rozbít.
Nevystavujte kůži dlouhodobému kontaktu
s tímto zařízením. Je-li kůže vystavena teplu
vytvářenému tímto zařízením nebo síťovým
adaptérem po dlouhou dobu, může dojít ke
vzniku nízkoteplotních popálenin.
Ačkoli zařízení obsahuje technologii GPS, nelze
jej použít jako navigaci pro letadla, vozidla či
osoby ani jako vysoce přesné zařízení pro
určování souřadnic. Neneseme odpovědnost za
jakékoli ztráty způsobené používáním funkce
GPS pro tyto účely nebo nesprávnými údaji či
informacemi, jejichž příčinou jsou vnější faktory,
jako je porucha, chyba uživatele nebo výpadek
elektrického proudu (včetně zkratu baterie).
Zdravotní informace
R Požádejte výrobce konkrétních osobních
zdravotních přístrojů, jako např.
kardiostimulátoru nebo naslouchátek,
o informace, zdali jsou přístroje náležitě
chráněny před externí radiofrekvenční energií.
Funkce technologie DECT pracují v rozsahu
1,88 GHz až 1,90 GHz s maximálním výkonem
přenosu 250 mW.
Funkce technologie Wi-Fi pracují v rozsahu
2,4 GHz až 2,4835 GHz s maximálním výkonem
přenosu 80 mW.
Funkce technologie GSM pracují v rozsahu
880 MHz až 1,88 GHz s maximálním výkonem
přenosu 2 W.
Funkce technologie W-CDMA pracují v rozsahu
880 MHz až 2,17 GHz s maximálním výkonem
přenosu 250 mW.
6
R Společnost Wireless Technology Research
(WTR) doporučuje zachovat mezi bezdrátovým
zařízením a implantovanou zdravotnickou
pomůckou (např. kardiostimulátorem nebo
implantovaným defibrilátorem) alespoň 15,3 cm,
aby se zabránilo případnému rušení
zdravotnické pomůcky. Pokud máte jakékoli
podezření, že telefon ruší kardiostimulátor nebo
jinou zdravotnickou pomůcku, okamžitě telefon
vypněte a obraťte se na výrobce
kardiostimulátoru nebo jiné zdravotnické
pomůcky.
R Nacházíte-li se ve zdravotnickém zařízení,
vypněte tento telefon v souladu s jakýmikoli
vyvěšenými nařízeními. Nemocnice nebo
zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje,
které jsou citlivé na externí radiofrekvenční
energii.
UPOZORNĚNÍ
Instalace a umístění
R Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během
bouřky.
R Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte
ve vlhkých místech, pokud není konektor pro
vlhká místa výslovně navržený.
R Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních
kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka
v síťovém rozhraní odpojena.
R Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte
opatrní.
R Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový
adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna
snadno přístupná zásuvka.
R Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat
v následujících případech:
– baterie mikrotelefonu potřebuje nabít nebo
není v pořádku,
– došlo k výpadku napájení.
Baterie
R Používejte pouze specifikovanou baterii.
R Baterii neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt,
který se z baterie uvolňuje, je korozívní a může
způsobit popáleniny nebo poranění očí či
pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může
ublížit.
R Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Baterie
nesmí přijít do styku s vodivými materiály, jako
Důležité informace
R
R
R
R
R
R
R
R
jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat
by mohl vést k přehřátí baterie a/nebo vodivých
materiálů a následně způsobit popáleniny.
Baterii nabíjejte v souladu s pokyny
a omezeními uvedenými v této příručce.
Pro nabíjení baterie používejte pouze
kompatibilní nabíječku. Nabíječku neupravujte.
Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie
se může zdeformovat nebo může dojít
k výbuchu.
Baterii nevystavujte mechanickým nárazům.
Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
Baterii uchovávejte čistou a suchou.
Zašpiní-li se kontakty baterie, otřete je čistým
suchým hadříkem.
Baterii nenabíjejte nepřetržitě po dlouhou dobu.
Nebudete-li zařízení po delší dobu používat,
vyjměte z něj baterii.
Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko
požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob,
včetně následujících:
1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody,
například v blízkosti vany, umývadla,
kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve
vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než
bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu
elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu
v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie
uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do
ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií
dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci
odpadu.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
R Abyste dosáhli maximálního pokrytí
a komunikace s co nejnižší hladinou šumu,
umístěte základnu následujícím způsobem:
– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co
nejvíce uprostřed prostoru, který chcete
pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem
a základnou ve vnitřním prostředí;
– v dostatečné vzdálenosti od elektronických
přístrojů, například televizorů, rozhlasových
přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení
nebo jiných telefonů;
– vyhněte se umístění po směru vysílání
vysokofrekvenčních vysílačů, jako jsou
například vnější antény stanic mobilních
telefonů. (Vyhněte se umístění základny na
arkýř nebo do blízkosti okna.)
R Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách
místního prostředí.
R Pokud není příjem pro umístění základny
uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo
pro dosažení lepšího příjmu.
Prostředí
R Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů,
které generují elektrický šum, jako jsou zářivky
a motory.
R Zařízení by nemělo být vystavováno
nadměrnému kouři, prachu, mechanickým
otřesům a nárazům.
R Na produkt neumísťujte těžké předměty.
R Pokud nebudete toto zařízení po delší dobu
používat, odpojte jej z napájecí zásuvky.
R Maximální vzdálenost pro volání může být kratší,
pokud se výrobek používá na následujících
místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce,
tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako
jsou drátěné ploty atd.
R Používání produktu v blízkosti elektrických
zařízení může způsobit rušení. Přesuňte
elektrická zařízení do větší vzdálenosti.
Pravidelná péče
Zajištění nejlepších
provozních podmínek
R Otřete vnější povrch výrobku měkkým,
vlhkým hadříkem.
R Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné
prášky.
Umístění základny / zabránění šumu
Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic
používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.
7
Důležité informace
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nahradíte
nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu.
Baterie likvidujte v souladu s pokyny.
Upozornění týkající se stahování softwaru
a upgradování operačního systému
R Dojde-li k upgradu operačního systému zařízení,
mohou se funkce a postupy používání zařízení
změnit a některé aplikace již nemusí fungovat.
R Před stažením nebo instalací softwaru do tohoto
zařízení potvrďte jeho bezpečnost
a zabezpečení. Instalace malwaru nebo virů
může způsobit selhání zařízení a prozrazení
soukromých údajů uložených v tomto zařízení
nebo nadměrnou hlasitost zařízení.
Upozornění týkající se likvidace,
převedení nebo vrácení
R Toto zařízení může uchovávat soukromé /
důvěrné informace. Abyste chránili své
soukromí / důvěrné informace, doporučujeme
vám – před likvidací, převedením nebo vrácením
zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní
seznam nebo seznam volajících.
Informace pro spotřebitele o sběru
a likvidaci odpadu z elektrických
a elektronických zařízení a použitých
baterií z domácností.
1
2
národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU
a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit
cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí,
které jinak mohou vzniknout při nesprávném
zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci
starých přístrojů a použitých baterií vám poskytnou
místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo
prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta
v souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem
v zemích Evropské unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo
dodavatele s žádostí o další informace.
Informace o likvidaci v zemích mimo
Evropskou unii (EU)
Tyto symboly (A, B, C) platí jen v zemích
Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento
produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce
a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie
Tento symbol (B) může být použit v kombinaci
s chemickým symbolem (C). V tomto případě
splňuje tento symbol legislativní požadavky, které
jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou
v baterii.
3
Specifická míra absorpce
Tyto symboly (A, B, C) na výrobcích, obalech a/
nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že
použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie
nepatří do běžného komunálního odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití
jsou možné, jen pokud odevzdáte tato zařízení
a použité baterie na místech k tomu určených, za
což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými
8
Tento model splňuje mezinárodní nařízení
a požadavky EU na vystavování radiofrekvenčním
vlnám.
Vaše bezdrátové zařízení je rádiový vysílač
a přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo
limity vystavení se radiofrekvenčním vlnám
doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto
směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou
organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní
rozmezí navržená pro zajištění ochrany všech osob
bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav. Tyto
směrnice zároveň vytváří základ pro mezinárodní
Důležité informace
předpisy a standardy týkající se vystavení se
vysokofrekvenčnímu záření.
Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou
jako specifická míra absorpce (SAR). SAR pro
bezdrátová zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota
SAR pro toto zařízení měřená v uchu je
0,580 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto
zařízení měřená na těle je 1,006 W/kg.*1
Vzhledem k tomu, že je hodnota SAR měřena za
použití nejvyššího vysílacího výkonu zařízení,
skutečná hodnota SAR tohoto zařízení při provozu
je obvykle nižší než uvedená hodnota. To je
způsobeno tím, že zařízení automaticky mění
úroveň výkonu tak, aby byl pro komunikaci se sítí
používán pouze nejnižší nutný výkon. ICNIRP
(http://www.icnirp.org)
*1 Při nošení na těle musí být toto zařízení od
těla vzdáleno minimálně 1,5 cm.
Licence koncového uživatele
Jedná se o právní smlouvu mezi vámi a společností
Panasonic System Networks Co., Ltd.,
(„Panasonic“) týkající se softwaru nainstalovaného
v prémiovém designérském telefonu Panasonic
s dotykovým displejem nebo tímto telefonem
dodaného. Veškeré podmínky této smlouvy si před
používáním produktu pečlivě přečtěte. Používáním
tohoto produktu vyjadřujete svůj souhlas s těmito
podmínkami.
Autorské právo:
Software je chráněn autorským právem
a ustanoveními mezinárodní dohody a veškerými
dalšími platnými zákony. Potvrzujete, že získáváte
pouze omezenou licenci k používání softwaru
a související dokumentace a nezískáváte žádné
oprávnění, vlastnictví ani jiná práva na software
a jeho související dokumentaci. Veškerá práva
a oprávnění zůstávají v držení společnosti
Panasonic nebo poskytovatele licence.
Licence:
1. Máte oprávnění používat software
nainstalovaný v tomto produktu nebo jím
dodaný.
2. Máte oprávnění přenášet svá práva podléhající
této smlouvě trvalým způsobem za
předpokladu, že převedete tuto smlouvu,
všechny kopie softwaru, veškerou související
dokumentaci a prémiový designérský telefon
Panasonic s dotykovým displejem a příjemce
souhlasí s podmínkami této smlouvy.
Omezení:
Nemáte oprávnění ke zpětné rekonstrukci,
dekompilaci nebo rozebírání softwaru s výjimkami
výslovně povolenými platnými zákony. Nemáte
oprávnění k používání, kopírování, upravování,
přizpůsobování, pronajímání, propůjčování nebo
převodu softwaru, jeho související dokumentace
nebo kopií, jako celek nebo po částech, s výjimkami
výslovně uvedenými v této smlouvě. Nemáte
oprávnění k exportování softwaru v rozporu
s platnými americkými nebo zahraničními
exportními zákony a nařízeními.
Upozornění týkající se
softwaru Open Source
Části tohoto produktu využívají software Open
Source poskytnutý na základě relevantních
podmínek GPL a/nebo LGPL a dalších podmínek
organizace Free Software Foundation. Přečtěte si
všechny licenční informace a upozornění týkající se
autorských práv vztahující se k softwaru Open
Source použitém v tomto produktu. Tyto informace
jsou k dispozici na následující webové stránce:
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Po dobu nejméně tří (3) let od dodání tohoto
produktu společnost Panasonic System Networks
Co., Ltd., poskytne libovolné třetí osobě, která ji
kontaktuje prostřednictvím níže uvedených
kontaktních údajů, kompletní strojově čitelnou kopii
příslušného zdrojového kódu a upozornění týkající
se autorských práv krytých licencemi GPL a LGPL.
Cena poskytnutí výše uvedeného může dosahovat
maximálně výše ceny fyzické distribuce zdrojového
kódu. Upozorňujeme, že na software licencovaný
v rámci GPL nebo LGPL se nevztahuje záruka.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Vyloučení odpovědnosti
Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd.,
(„Panasonic“) nebude odpovědná za ztrátu dat
nebo jiné náhodné nebo následné škody vyplývající
z používání tohoto produktu. Tento produkt může
stahovat, ukládat, předávat a přijímat dodatečný
obsah, jako např. aplikace, vyzváněcí tóny,
9
Důležité informace
kontaktní údaje a soubory médií. Použití takového
obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy
třetích stran včetně např. omezení podle platných
autorských práv. Jako uživatel nesete plnou
odpovědnost za dodatečný obsah, který stahujete
nebo přeposíláte z tohoto produktu. Společnost
Panasonic není odpovědná za takový obsah nebo
jeho používání. Před použitím takového obsahu je
vaší odpovědností ověřit, zda je vámi zamýšlené
použití náležitě licencováno nebo jinak povoleno.
Společnost Panasonic neposkytuje záruku a neručí
za přesnost, úplnost nebo kvalitu dodatečného
obsahu nebo obsahu libovolných třetích stran. Za
žádných okolností nebude společnost Panasonic
jakýmkoli způsobem odpovědná za nesprávné
používání dodatečného obsahu nebo obsahu
třetích stran v tomto produktu nebo jeho uživatelem.
Tento dokument a jakákoli související dokumentace
mohou odkazovat na služby a aplikace, které jsou
poskytovány třetími stranami. Používání těchto
služeb nebo programů může vyžadovat
samostatnou registraci u poskytovatele třetí strany
a mohou se na něj vztahovat další podmínky
používání. U aplikací dostupných na webových
stránkách třetích stran nebo jejich prostřednictvím
zkontrolujte předem podmínky používání webových
stránek a platné zásady ochrany osobních údajů.
Technické údaje
Možnosti připojení
R Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: pro bezdrátové telefonní
přístroje)
R GAP (Generic Access Profile: profil generického
přístupu)
R GSM: 900/1800 MHz
R W-CDMA: 900/2100 MHz
R Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
R Bluetooth: verze 3.0, třída 2
R USB: verze 2.0
Frekvenční rozsah
R DECT: 1,88 GHz až 1,90 GHz
R Wi-Fi: 2,4 GHz až 2,4835 GHz
R GSM900/W-CDMA900
Odchozí připojení: 880 MHz až 915 MHz
Příchozí připojení: 925 MHz až 960 MHz
R GSM1800
Odchozí připojení: 1,71 GHz až 1,785 GHz
Příchozí připojení: 1,805 GHz až 1,880 GHz
10
R W-CDMA2100
Odchozí připojení: 1,92 GHz až 1,98 GHz
Příchozí připojení: 2,11 GHz až 2,17 GHz
Výkon radiofrekvenčního přenosu
R DECT: cca 10 mW (průměrný výkon pro každý
kanál)
R Wi-Fi: 80 mW (maximální výkon přenosu)
R GSM: 2 W (maximální výkon přenosu)
R W-CDMA: 250 mW (maximální výkon přenosu)
Operační systém mikrotelefonu
R Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich
Hardware
R Displej: 3,5palcový barevný TFT displej (HVGA:
320 ´ 480 pixelů), kapacitní dotykový displej
R Fotoaparát na přední straně: 0,3 M
R Fotoaparát na zadní straně: 2,0 M
R SIM karta: 1,8/3 V
R Paměťová karta: microSD, microSDHC
o kapacitě až 32 GB (není dodávána)
Baterie
R Lithium-iontová (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mAh
Doba hovoru
R Hovory prostřednictvím pevné linky: až 10 hod.
R Hovory prostřednictvím mobilní sítě GSM: až
5,3 hod.
R Hovory prostřednictvím mobilní sítě W-CDMA:
až 4,6 hod.
Pohotovostní doba*1
R Připojení k síti GSM a opakovači DECT: až
180 hod.
R Připojení pouze k síti GSM: až 290 hod.
R Připojení k technologii W-CDMA a opakovači
DECT: až 180 hod.
R Připojení pouze k technologii W-CDMA: až
290 hod.
Zdroj napájení
R Základna: 220 – 240 V stř., 50/60 Hz
R Nabíječka: 100 – 240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba základny
R Pohotovostní režim: cca 0,4 W
R Maximum: cca 0,8 W
Spotřeba nabíječky
R Pohotovostní režim: cca 0,1 W
R Maximum: cca 4,0 W
Provozní podmínky
R 0 °C – 40 °C, relativní vlhkost 20 % – 80 %
(suchý)
Podmínky nabíjení
R 5 °C–40 °C
*1 Připojení k opakovači DECT zapnete či
vypnete na ovládacím panelu. Další informace
Důležité informace
získáte v příručce Návod k obsluze (informace
o stažení viz strana 1).
11
Začínáme
Příprava základny
A Pevně připojte zástrčku síťového adaptéru do
základny.
D
B Kabel zajistěte jeho omotáním okolo háčku.
C Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
D Připojte telefonní kabel k základně a ke zdířce
pro telefonní kabel. Po správném připojení se
ozve cvaknutí.
E
D
C
E Pouze uživatelé služby DSL/ADSL: Připojte
filtr DSL/ADSL (není součástí balení).
Poznámka:
R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér
Panasonic PNLV226CE.
R Používejte pouze dodávaný kabel telefonní
linky.
A
B
Příprava nabíječky
A
Pevně připojte zástrčku síťového adaptéru do
nabíječky.
B
Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
Poznámka:
R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér
Panasonic PNLV230CE.
B
A
Příprava mikrotelefonu
Vložení SIM karty, karty microSD a baterie
SIM karta (není součástí balení) umožňuje mikrotelefonu připojení k mobilní telefonní službě. Další
informace získáte od poskytovatele mobilních telefonních služeb.
Karta microSD (není součástí balení) umožňuje rozšířit úložné možnosti mikrotelefonu.
12
Začínáme
Důležité:
R Před vyjmutím baterie nezapomeňte nejprve vypnout mikrotelefon.
R Chcete-li zamezit ztrátě dat nebo selhání, nepoškozujte a nezkratujte zlatě zabarvené kontakty SIM karty
nebo karty microSD a zacházejte s nimi opatrně.
1
Sejměte kryt mikrotelefonu.
2
Umístěte SIM kartu tak, aby zlatě zabarvené
kontakty směřovaly dolů, a pak opatrně
zasuňte SIM kartu úplně do otvoru pro SIM
kartu.
3
Otevřete kryt karty microSD vysunutím
směrem k nejbližší straně mikrotelefonu (A)
a následným zvednutím (B).
B
A
4
5
Zasuňte kartu microSD se zlatě zabarvenými
kontakty směrujícími dolů, zavřete kryt karty
microSD (A) a pak zlehka zasuňte kryt
směrem k opačné straně mikrotelefonu (B).
A
B
B
Vložte baterii (A) a sklopte ji do mikrotelefonu
(B).
A
13
Začínáme
6
Nasaďte kryt.
Nabíjení mikrotelefonu
Před prvním použitím nabíjejte mikrotelefon po dobu přibližně 5 hodin. Indikátor nabíjení (A) se rozsvítí,
když se mikrotelefon nabíjí, a zhasne, když je mikrotelefon zcela nabitý.
Důležité:
R Umístíte-li mikrotelefon do nabíječky během hovoru, hovor se nepřeruší.
A
A
nebo
Vložte mikrotelefon do nabíječky.
Připojte síťový adaptér přímo k mikrotelefonu.
Ikona úrovně nabití baterie
Když je displej zapnutý, indikuje ikona baterie v pravém horním rohu displeje následujícím způsobem úroveň
nabití baterie:
®
Velmi nízká úroveň
®
®
Plně nabitá
Poznámka:
R Když probíhá nabíjení mikrotelefonu, v ikoně úrovně nabití baterie se zobrazí .
R Navíc si můžete zobrazit zbývající úroveň nabití baterie v procentech. Na hlavní obrazovce klepněte na
položku
® [Systémová nastavení] ® [Baterie].
14
Začínáme
Informace o napájení a nabíjení
Připojení síťového adaptéru
R Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)
R Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do
stropní zásuvky, protože by hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení.
Výpadek napájení
R Zařízení nebude pracovat při výpadku napájení. V takovém případě doporučujeme připojit místo tohoto
telefonu jiný telefon pro analogovou linku, který je buď napájený pouze z linky, nebo bateriemi.
Používání a výměna baterie
R Používejte pouze dodanou baterii. K výměně používejte pouze nabíjecí baterii značky Panasonic
(strana 2).
R Když se blíží konec životnosti baterie, může se baterie deformovat. To závisí na provozních podmínkách
a není to závada.
Nabíjení baterií
R Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
R Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým
hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky. Čištění provádějte
častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.
R Doba nabíjení a výkon baterie závisí na podmínkách mobilní telefonní sítě.
Úspora energie baterie
R Doba, po kterou můžete mikrotelefon používat, než baterie vyžaduje nabití, závisí na způsobu používání.
Následující postupy vám pomohou šetřit energii baterie:
– Když mikrotelefon nepoužíváte, vypněte displej (strana 17).
– Pomocí ovládacího panelu vypněte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth mikrotelefonu. Další informace
získáte v příručce Návod k obsluze (informace o stažení viz strana 1).
– Když jste mimo domov, vypněte pomocí ovládacího panelu připojení mikrotelefonu k opakovači DECT
základny. Pokud toto připojení po návratu domů znovu nezapnete, nebudete moci z mikrotelefonu
volat ani z něj přijímat hovory. Další informace získáte v příručce Návod k obsluze (informace
o stažení viz strana 1).
15
Začínáme
Seznámení s telefonním systémem
Přehled mikrotelefonu
A
A
Konektor náhlavní soupravy
B
B
Vypínač
G
C
Indikátor nabíjení
H
D
Tlačítko hlasitosti (
E
Dotykový displej
F
Konektor micro USB
G
Fotoaparát na přední straně
H
Reproduktor sluchátka
I
Tlačítko
I
J
Tlačítko hlavní obrazovky
J
K
K
Tlačítko
L
Mikrofon
M
Blesk
N
Fotoaparát na zadní straně
M
O
Reproduktor
N
O
P
Kontakty nabíjení
C
D
E
F
a
(nabídka)
(zpět)
L
P
16
)
Začínáme
Přehled základny
A
Tlačítko M N (lokátor)
Když toto tlačítko stisknete, mikrotelefony
zaregistrované k základně začnou vyzvánět.
Tato funkce je užitečná v případě, že jste
mikrotelefon ztratili.
A
Zapnutí a vypnutí mikrotelefonu
Chcete-li mikrotelefon zapnout, stiskněte a podržte vypínač v horní části mikrotelefonu. Zobrazí-li se
obrazovka zámku, obrazovku odemkněte (strana 17).
Chcete-li mikrotelefon zapnout, stiskněte a podržte vypínač v horní části mikrotelefonu a poté klepněte na
položku [Vypnout] ® [OK].
Poznámka:
R Při prvním zapnutí mikrotelefonu se zobrazí průvodce nastavením (strana 17).
Zapnutí a vypnutí displeje
Displej můžete vypnout, abyste šetřili energii baterie a zabránili náhodným operacím. Hovory, zprávy atd.
můžete přijímat, i když je displej vypnutý. Všechny aplikace, které byly spuštěny v okamžiku vypnutí
displeje, zůstanou spuštěny.
Chcete-li displej zapnout nebo vypnout, stiskněte vypínač v horní části mikrotelefonu. Displej můžete
zapnout také stisknutím tlačítka hlavní obrazovky.
Odemknutí obrazovky
Když zapnete displej, může se zobrazit zámek obrazovky. Tato obrazovka brání náhodnému klepnutí na
mikrotelefon a neúmyslnému ovládání. Po zobrazení výchozí obrazovky zámku můžete obrazovku
odemknout přetažením ikony zámku směrem k ikoně odemčení nebo směrem k ikoně požadované akce.
Průvodce nastavením
Při prvním zapnutí mikrotelefonu vás průvodce nastavením vyzve ke konfiguraci následujících nastavení.
Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte podle potřeby jednotlivé položky.
1
2
3
Vyberte jazyk.
Nakonfigurujte nastavení data a času.
Vyberte požadované nastavení automatického nastavení času.
R Vyberete-li možnost [Použít sítí poskytnutý čas], mikrotelefon vyžaduje mobilní síť nebo připojení
k internetu, aby mohl automaticky upravit nastavení data a času.
17
Začínáme
4
5
6
Vyberte požadovaný typ mobilní sítě (zobrazeno pouze v případě, že je vložena SIM karta).
Zadejte nebo vytvořte účet Google™.
Nakonfigurujte nastavení sítě Wi-Fi (zobrazeno pouze v případě, že zvolíte konfiguraci účtu Google).
Poznámka:
R Některé položky mohou být bez ohledu na nastavení jazyka zobrazeny anglicky.
Vytvoření účtu Google
Nakonfigurováním synchronizace mikrotelefonu s účtem Google můžete snadno synchronizovat kontakty
a další údaje mezi různými zařízeními, jako jsou např. počítače, smartphony a mikrotelefon vašeho
telefonního systému. Můžete např. prostřednictvím počítače přidat kontakty do účtu Google a poté
nakonfigurovat mikrotelefon tak, aby se synchronizoval s účtem Google. Kontakty budou automaticky
staženy do mikrotelefonu.
Průvodce nastavením vás vyzve, abyste do mikrotelefonu buď zadali údaje o stávajícím účtu Google, nebo
vytvořili účet nový. Chcete-li, můžete tento krok přeskočit. Chcete-li nastavení účtu Google nakonfigurovat
později, viz Návod k obsluze (informace o stažení viz strana 1).
Poznámka:
R Ke konfiguraci účtu Google je vyžadováno připojení k internetu. Rozhodnete-li se použít nebo vytvořit
účet Google během průvodce nastavením, budete požádáni o zadání údajů o síti Wi-Fi, aby se mohl
mikrotelefon připojit k internetu.
Nastavení sítě Wi-Fi
Máte-li bezdrátový směrovač a připojení k internetu, můžete mikrotelefon nakonfigurovat tak, aby se připojil
k síti Wi-Fi. Poté budete moci mikrotelefon prostřednictvím internetu synchronizovat s účtem Google,
v aplikaci [Prohlížeč] zobrazit webové stránky atd. Vyzve-li vás průvodce nastavením k zadání údajů o síti
Wi-Fi, postupujte podle následujících kroků. Chcete-li tato nastavení nakonfigurovat později, viz Návod
k obsluze (informace o stažení viz strana 1).
1
Vyberte síť Wi-Fi.
R Není-li požadovaná síť Wi-Fi zobrazena, může být nutné zadat název sítě (neboli SSID) ručně.
Další informace získáte v příručce Návod k obsluze (informace o stažení viz strana 1).
2
3
Připojujete-li se k zabezpečené síti Wi-Fi, zadejte heslo.
Klepněte na položku [Připojit].
Tlačítko hlavní obrazovky
Hlavní obrazovku můžete kdykoli zobrazit stisknutím tlačítka hlavní obrazovky.
Navigační tlačítka
(nabídka): Zobrazí seznam možností dostupných na aktuální obrazovce.
Tlačítko
Tlačítko
(zpět): Vrátí se na předchozí obrazovku nebo zavře aktuální dialogové okno, nabídku,
zobrazenou klávesnici atd.
18
Začínáme
Poznámka:
R Tlačítka
a
se zobrazí na většině obrazovek. Zobrazují se ve spodní části mikrotelefonu vedle
tlačítka hlavní obrazovky, a pokud je určitou dobu nepoužíváte, zhasnou. Chcete-li tlačítka
a
zobrazit poté, co zhasla, dotkněte se části mikrotelefonu, kde jsou tato tlačítka obvykle zobrazena.
Aplikace Pevná linka
Aplikace [Pevná linka] je ve výchozím nastavení zobrazena na hlavní obrazovce mikrotelefonu a umožňuje
přístup k běžně používaným funkcím vašeho telefonního systému.
Umožňuje uskutečnit volání v režimu interkom.
Umožňuje měnit některé funkce telefonního systému.
Umožňuje používání záznamníku telefonního systému.
Umožňuje zobrazení seznamu hovorů základny.
Umožňuje použití funkce hledače klíčů základny.
Hovory
Důležité:
R Když je mikrotelefon připojen k základně, ve stavovém řádku se zobrazí ikona
nebo
. Není-li
zobrazena ani jedna z těchto ikon, mikrotelefon nemůže uskutečňovat ani přijímat hovory prostřednictvím
pevné linky.
R Umístíte-li mikrotelefon do nabíječky během hovoru, hovor se nepřeruší.
1
2
3
4
5
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Zadejte telefonní číslo a poté ve spodní části obrazovky klepněte na tlačítko
R Chcete-li číslo vymazat, klepněte na tlačítko
.
R Chcete-li přidat pauzu, klepněte na tlačítko
a podržte jej.
.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
Používání dalších funkcí během hovoru
Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)
Stisknutím tlačítka
přepnete na tónovou volbu a následně můžete dle potřeby vytočit čísla.
19
Začínáme
Příjem hovorů
1
2
Při příchozím hovoru klepněte na ikonu
Klepnutím na tlačítko
a přetáhněte ji na ikonu
.
hovor ukončíte.
Hlasitost sluchátka nebo reproduktoru
Během hovoru opakovaně stiskněte tlačítko zvýšení (
) nebo snížení hlasitosti (
).
Používání seznamů hovorů
Mikrotelefon i základna zaznamenávají vaše hovory, takže můžete zobrazit záznam svých hovorů. K určení
typu jednotlivých hovorů v seznamu hovorů se používají následující symboly.
Důležité:
R K zaznamenávání zmeškaných a přijatých hovorů je vyžadováno ID volajícího (strana 24).
Seznam hovorů
Ikona
Seznam hovorů
mikrotelefonu
Seznam hovorů
základny
*1
Význam
Použitá telefonní linka
(červená)
Zmeškaný hovor
Pouze mobilní linka
(modrá)
Zmeškaný hovor
Pouze pevná linka*1
Přijatý hovor
Pevná linka*1, mobilní linka
(zelená)
Odchozí hovor
Pevná linka*1, mobilní linka
(červená)
Zmeškaný hovor
Pouze pevná linka
(modrá)
Přijatý nebo zmeškaný hovor,
který byl potvrzen
Pouze pevná linka
Seznam hovorů mikrotelefonu může zaznamenávat pouze ty hovory pevné linky, které jsou přijaty,
když je mikrotelefon připojen k základně.
Volání ze seznamu hovorů mikrotelefonu
1
2
3
4
5
6
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Klepnutím na příslušnou kartu vyberte typ hovorů, které chcete zobrazit.
Klepněte na tlačítko
vedle požadovaného telefonního čísla nebo osoby.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
Volání ze seznamu hovorů základny
1
20
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
Začínáme
2
3
4
5
Klepněte na položku [Seznam hovorů].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Klepněte na tlačítko
vedle požadovaného telefonního čísla nebo osoby.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
Vyzvánění a nastavení zvuku
Výběr profilu zvuku
1
2
® [Systémová nastavení] ® [Zvukové profily].
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
Klepněte na tlačítko
vedle požadovaného profilu zvuku.
Přednastavené profily zvuku
– [Obecné]: Můžete vybrat požadované vyzvánění, hlasitost atd.
– [Tichý režim]: Vyzvánění je vypnuto a telefon nevibruje.
– [Schůze]: Vyzvánění je vypnuto a telefon pouze vibruje.
– [Venku]: Použijí se nastavení profilu [Obecné]. Hlasitost vyzvánění je nastavena na maximální úroveň
a jsou zapnuty vibrace.
Přidávání kontaktů
1
2
3
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Lidé].
4
Dle potřeby zadejte údaje.
R Chcete-li přidat fotografii, klepněte na ikonu fotografie.
R Chcete-li vrátit provedené změny, klepněte na položku
® [Zrušit] ® [OK]. Klepnete-li na
tlačítko , změny budou uloženy.
R Chcete-li přidat informace o novém kontaktu ke stávajícímu kontaktu, klepněte na položku
®
[Spojit].
5
Klepněte na položku [HOTOVO].
Klepněte na tlačítko
.
Budete-li vyzváni, určete podle pokynů na obrazovce, kam bude kontakt uložen.
R Kontakty lze uložit v paměti mikrotelefonu, na SIM kartě nebo synchronizovat s vaším účtem
Google.
R Chcete-li k mikrotelefonu zaregistrovat účet Google, klepněte na položku [Přidat nový účet] (je-li
zobrazena).
Zavolání osobě uložené v kontaktech
1
2
3
4
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Telefon].
V horní části obrazovky vyberte kartu
.
Klepněte na požadovaný kontakt.
Vyberte telefonní linku, kterou chcete pro hovor použít.
21
Začínáme
5
Na konci hovoru hovor ukončíte klepnutím na tlačítko
.
Funkce záznamníku
Zapnutí a vypnutí záznamníku
Záznamník je v okamžiku koupě již zapnutý.
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
Zapněte či vypněte spínač [Záznamník].
R Když je záznamník zapnutý, zobrazuje se ve stavovém řádku ikona
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
.
Přehrávání zpráv
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
Klepněte na položku [Záznamník].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
R Počet zpráv se zobrazí v horní části obrazovky.
3
Přehrání všech nových zpráv:
→ Klepněte na položku [Přehrát novou zprávu].
Přehrání všech zpráv:
→ Klepněte na položku [Přehrát všechny zprávy].
Přehrání konkrétní zprávy:
→ Klepněte na položku [Seznam zpráv] a poté na tlačítko vedle požadované zprávy.
Poznámka:
R Přehrané zprávy jsou v seznamu zpráv označeny značkou odškrtnutí.
Tónová/pulzní volba
Toto nastavení musí odpovídat režimu volby čísla pevné telefonní linky, jinak nebude možné uskutečňovat
hovory prostřednictvím pevné linky. (Výchozí nastavení je [Tón].)
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Nastavení tónu/pulzu].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadované nastavení.
– [Pulz]: Tuto možnost vyberte, pokud vaše pevná telefonní linka používá pulzní volbu čísla.
– [Tón]: Tuto možnost vyberte, pokud vaše pevná telefonní linka používá tónovou volbu čísla.
Nastavení regionu
V závislosti na vybraném regionu toto nastavení resetuje některá nastavení základny na výchozí hodnoty.
22
Začínáme
1
2
Na hlavní obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku [Pevná linka].
3
4
Klepněte na položku [Země].
Klepněte na položku [Nastavení pevné linky] ® [Počáteční nastavení].
R Mikrotelefon se připojí k základně.
Vyberte požadovanou zemi.
Poznámka:
R Změna nastavení regionu v přístroji může způsobit, že se nastavení pro vaši zemi nebo vámi upravená
nastavení vrátí na výchozí hodnoty.
R Oznámení záznamníku se změní podle země vybrané v kroku 4 (nebo na angličtinu, pokud byla vybrána
možnost [Další]).
Jazyk na displeji
1
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
[Jazyk].
2
Vyberte požadovaný jazyk.
® [Systémová nastavení] ® [Jazyk a zadávání] ®
Poznámka:
R Některé položky mohou být bez ohledu na nastavení jazyka zobrazeny anglicky.
Datum a čas
Nastavení automatického nebo ručního nastavení data a času
1
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
[Automatický datum a čas].
2
Automatické nastavení data a času:
→ Vyberte požadovanou metodu.
R Vyberete-li možnost [Použít sítí poskytnutý čas], mikrotelefon vyžaduje mobilní síť nebo
připojení k internetu, aby mohl automaticky upravit nastavení data a času.
Ruční nastavení data a času:
→ Vyberte možnost [vypnout].
® [Systémová nastavení] ® [Datum a čas] ®
Ruční nastavení data a času
1
2
3
Na hlavní obrazovce klepněte na položku
® [Systémová nastavení] ® [Datum a čas].
Ujistěte se, že položka [Automatický datum a čas] je nastavena na hodnotu [vypnout].
Nastavení data:
→ Klepněte na položku [Nastavit datum], vyberte požadované datum a poté klepněte na tlačítko
[Nastavit].
Nastavení času:
→ Klepněte na položku [Nastavit čas], vyberte požadovaný čas a poté klepněte na tlačítko [Nastavit].
23
Začínáme
Řešení potíží
Problém
Na displeji se zobrazí
Příčina a/nebo řešení
.
R Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.
R Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový
adaptér k základně.
R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej. Další
informace získáte v příručce Návod k obsluze (informace o stažení viz
strana 1).
R Během pohotovostního režimu se zapnutou funkcí EKO je snížen
dosah přenosu základny. V případě potřeby režim EKO vypněte.
Další informace získáte v příručce Návod k obsluze (informace
o stažení viz strana 1).
Nelze uskutečňovat hovory
prostřednictvím pevné linky.
R Nastavení tónové/pulzní volby nemusí být správné. Změňte nastavení
(strana 22).
Mikrotelefon se ani po nabití
baterie nezapne.
R Mikrotelefon je vypnutý. Stiskněte a podržte vypínač v horní části
mikrotelefonu.
Baterii jsem plně nabil, přesto
je nadále zobrazeno hlášení
o téměř vybité baterii a/nebo
se zdá být provozní doba
kratší.
R Nabíjecí kontakty mikrotelefonu a nabíječky vyčistěte suchým
hadříkem a nabíjení opakujte.
R Je třeba vyměnit baterii (strana 2).
Informace o volajícím na
pevnou linku se nezobrazují.
R Možná si bude třeba od operátora zajišťujícího pevnou linku objednat
službu ID volajícího. Podrobné informace získáte u operátora
zajišťujícího pevnou linku.
R Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu
zařízení, odpojte další telefonní zařízení a připojte zařízení přímo do
nástěnné zásuvky.
R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru
DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele služby DSL/ADSL.
R Toto zařízení může být rušeno jiným telefonním zařízením. Odpojte
jiné zařízení a zkuste to znovu.
Je slyšet šum, zvuk se
přerušuje.
R Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým
rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje
rušení.
R Přesuňte se blíže k základně.
R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru
DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele služby DSL/ADSL.
Podpora ID volajícího
Základna je kompatibilní se službou ID volajícího. ID volajícího je služba poskytovaná operátorem
zajišťujícím pevnou linku, kterou je třeba objednat. Podrobnosti a informace o dostupnosti získáte
u operátora zajišťujícího pevnou linku.
24
Další informace
Podmínky používání
*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu
veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést
účastník sám podle Návodu k použití.
*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací.
Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným
schváleným koncovým zařízením.
*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu
RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro
připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita
schválená redukce. (není součástí dodávky)
*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí
dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro
připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie a to po dobu nejméně 5
hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
*6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální
licence: VO-R/8/08.2005-23.
25
Další informace
Prohlášení o shodě
Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU
<B> a harmonizovanými normami <C>.
26
Poznámky
27
Obchodní zastoupení:
N Česká republika
N Slovenská republika
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
+420-236 032 511
telefon:
centrální fax:
+420-236 032 411
zákaznická linka: +420-236 032 911
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Štúrova 11, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
Telefón:
+421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2311
zákaznícka linka: +421-2-2062-2911
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
N Romania
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon:
+40.21.316.31.61
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013
*PNQW3786YA*
*PNQW3786YA*
PNQW3786YA
CC1013YK1103 (E)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement