Panasonic KXTCD150CE Operativní instrukce

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD150CE Operativní instrukce | Manualzz
TCD150CE(cz-cz).book Page 1 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Návod k obsluze
Digitální bezdrátový telefon
Model č.
KX-TCD150CE
Před prvním použitím nabíjejte baterie
po dobu přibližně 7 hodin.
Obsah
Úvod .................................................................................. 2
Příprava............................................................................. 3
Uskutečňování/příjem hovorů......................................... 8
Telefonní seznam............................................................. 9
Užitečné nastavení telefonu.......................................... 10
Služba ID volajícího ....................................................... 13
Užitečné informace ........................................................ 14
Pro použití této funkce je třeba objednat službu ID
volajícího.
ID volajícího
Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.
Tento bezdrátový telefon je možné používat v souladu s Generální licencí č.: GL-23/R/2001 (pro Českou republiku),
VPR-7/2001 (pro Slovenskou republiku).
TCD150CE(cz-cz).book Page 2 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Úvod
Úvod
Děkujeme vám, že jste si zakoupili nový digitální bezdrátový telefon společnosti Panasonic.
Pro budoucí použití
Přiložte nebo uschovejte originální doklad – je důležitý při záručních opravách.
Výrobní číslo (je uvedeno na spodní části přístroje)
Datum nákupu
Jméno a adresa prodejce
Poznámka:
L Tento přístroj je určen pro použití pouze v telekomunikační síti České a Slovenské republiky.
L V případě jakýchkoliv problémů by jste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
Prohlášení o shodě:
L Společnost Panasonic Communications Co., Ltd tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu
s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications
Terminal Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/EC.
Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke
stažení na stránkách:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt:
Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Dodávané příslušenství
Sítový adaptér
PQLV19CE
Telefonní kabel
Kryt mikrotelefonu
Návod k obsluze
2
Nabíjecí baterie
Velikost AAA (R03)
HHR-4EPT
TCD150CE(cz-cz).book Page 3 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Příprava
Příprava
Důležité informace
Obecné informace
L Používejte pouze sítový adaptér dodávaný
s tímto produktem (informace viz strana 2).
L Sítový adaptér nezapojujte do jiné než
standardní zásuvky s napájením 220–240 V.
L Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat
v následujících případech:
− baterie přenosného mikrotelefonu potřebuje
dobít nebo není v pořádku,
− došlo k výpadku napájení,
− Je zapnutá funkce blokování tlačítek,
− je zapnutá funkce blokování hovorů (je
možné volat pouze na čísla uložená
v jednotce jako nouzové volání).
L Nedemontujte základnu ani mikrotelefon (s
výjimkou výměny baterií).
L Toto zařízení by se nemělo používat v blízkosti
záchranných lékařských přístrojů a neměly by
ho používat osoby s kardiostimulátorem.
L Dbejte také na to, aby do zařízení nezapadly
žádné předměty a aby se do něj nevylila
tekutina. Tento přístroj nevystavujte
nadměrnému kouři, prachu, mechanickým
otřesům ani nárazům.
L Se základnou lze použít jen dodaný
mikrotelefon. Nelze zaregistrovat a používat
žádné jiné mikrotelefony.
Prostředí
L Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
L Neponechávejte tento produkt v blízkosti
zdrojů tepla, například topných těles, sporáků
atd. Umístujte jej v místnostech s teplotou
v rozmezí 5 °C až 40 °C.
L Jako hlavní připojovací zařízení je použit
sítový adaptér. Poblíž zařízení musí být
umístěna snadno přístupná zásuvka.
Výstraha:
L Abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte zařízení dešti ani
vlhkosti.
L Zařízení odpojte od zásuvky napájení, pokud
z něj vychází kouř, neobvyklý zápach nebo
pokud vydává neobvyklé zvuky. Mohlo by dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Ověřte, že ze zařízení již nevychází kouř a
kontaktujte autorizované servisní středisko.
Upozornění týkající se baterie
L Doporučujeme používat baterie uvedené na:
strana 2. Používejte pouze nabíjecí baterie.
L Nekombinujte staré baterie s novými.
L Nevhazujte baterie do ohně, mohly by
explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte
místní předpisy pro likvidaci odpadu.
L Baterii neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt,
který se z baterie uvolňuje, je korozívní a může
způsobit popáleniny nebo poranění očí či
pokožky. Elektrolyt může být v případě požití
toxický.
L Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní.
Baterie nesmí přijít do styku s vodivými
materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo
klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí
baterie nebo vodivých materiálů a následně
způsobit popáleniny.
L Baterie je třeba nabíjet v souladu
s informacemi uvedenými v tomto návodu
k obsluze.
L K nabíjení baterií používejte pouze dodanou
základnu nebo nabíječku. Základnu nebo
nabíječku neupravujte. Pokud se těmito
pokyny nebudete řídit, baterie se mohou
zdeformovat nebo může dojít k explozi.
Bezpečnostní výstraha
Vyzváněcí tón je vydáván reproduktorem
sluchátka mikrotelefonu. Aby nedošlo k
poškození sluchu, doporučujeme přijmout
příchozí hovor před přiložením sluchátka k uchu.
3
TCD150CE(cz-cz).book Page 4 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Příprava
Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických
zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních
dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do
běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte
tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích
můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při
koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete
zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské
unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická
zařízení, vyžádejte si potřebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích
mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si
potřebné informace o správném způsobu
likvidace od místních úřadů nebo od svého
prodejce.
4
TCD150CE(cz-cz).book Page 5 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Příprava
Připojení
Instalace baterie
Nejprve vložte stranu baterie označenou
znaménkem mínus (T). Zavřete kryt
mikrotelefonu.
Háčky
LINE
Do telefonní sítě
(220–240 V,
50 Hz)
Používejte pouze dodaný síťový
adaptér a telefonní kabel.
Poznámka:
L Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během
bouřky.
L Nezapojujte sítový adaptér do stropní
zásuvky, protože by hmotností adaptéru mohlo
dojít k odpojení.
L Zapněte napájení stisknutím tlačítka {ih}
přibližně po 1 sekundu.
L Chcete-li napájení vypnout, stiskněte tlačítko
{ih} přibližně po dobu 2 sekund.
Umístění
Abyste dosáhli maximální vzdálenosti a co
nejnižší hladiny šumu, umístěte základnu
následujícím způsobem:
− v dostatečné vzdálenosti od elektrických
přístrojů (například televizorů, rozhlasových
přijímačů, počítačů nebo jiných telefonů).
− na vhodném, přiměřeně vysokém a
přístupném místě.
Poznámka:
L Používejte pouze nabíjecí baterie (strana 2).
Nabíjení baterie
Vložte mikrotelefon do základny zhruba 7
hodin před prvním použitím.
Intenzita nabití baterie
Ikona baterie
054
Intenzita nabití baterie
Plně nabitá.
5
Vysoká
6
Střední
7
Nízká
074
Potřebuje nabít.
Životnost baterie
Baterie Ni-MH (700 mAh) Panasonic
Operace
Doba provozu
Při používání (hovor)
Maximálně 10
hodin
Při nečinnosti
(pohotovostní režim)
Maximálně 120
hodin
5
TCD150CE(cz-cz).book Page 6 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Příprava
Ovládací prvky
Displej
Mikrotelefon
Ikony
w
A
0w4
B
C
D
E
F
C
1
4
G
7
H
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
2
J
K
L
5
0
R
INT
Mimo dosah – základna je bez
registrace nebo napájení
x
Vyhledávání, režim Interkom
nebo přístup k základně
k
Volání nebo přijetí hovoru
Režim Telefonní seznam
M
l
Režim Nastavení
H
5
6
9
V dosahu základny
C
3
8
Význam
Reproduktor sluchátka
Displej
{k} (Telefonní seznam)
{C} (Hovor)
Navigační tlačítko ({e}/{v}/{>}/{<})
{R} (Opakovaná volba čísla/Pauza)
{R} (Zpětný dotaz)
Kontakty nabíjení
Mikrofon
{j/OK} (Nabídka/OK)
{ih} (Vypnutí/Zapnutí)
{C} (Vymazání)
{INT} (Interkom)
Intenzita nabití baterie
Je aktivováno blokování hovorů
(strana 10).
Je aktivována přímá volba
(strana 10).
Blokování tlačítek je aktivováno
(strana 8).
Hlasitost vyzvánění je vypnutá
(strana 10).
Zobrazí se při stisknutí tlačítka
{#}.
Zobrazí se po zvolení čísla
základny pro displej
pohotovostního režimu (strana
10).
Zobrazí se po zvolení čísla
mikrotelefonu pro displej
pohotovostního režimu (strana
10).
Základna
A
B
LINE
A Kontakty nabíjení
B {x} (Lokátor)
6
4 nová volání
Po přijetí nových hovorů se na displeji zobrazí
čísla nových hovorů.
TCD150CE(cz-cz).book Page 7 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Příprava
Symboly v této příručce
Tyto symboly usnadňují orientaci v návodu
k obsluze.
Symbol
Význam
{j/OK}
Stiskněte tlačítko {j/OK}.
i
Přejděte k další činnosti.
“”
Stisknutím tlačítka {e} nebo
{v} vyberte slova v uvozovkách
na displeji.
Jazyk textu na displeji
Změna jazyka textových informací na displeji
1 {j/OK}
2 “SETTING HS” ({v}) i {>}
3 “DISPLAY OPT” i {>}
4 “LANGUAGE” i {>}
5 Vyberte požadovaný jazyk. i {>} i
{ih}
Poznámka:
L Pokud zvolíte jazyk, kterému nerozumíte,
resetujte mikrotelefon na výchozí nastavení:
− {j/OK} i {v} i {>} i {e} i
{>}
− Zadejte kód PIN (výchozí: “0000”).
− {v} i {>} i {ih}
Nastavení režimu volby čísla
(tónový/pulzní)
Změňte režim volby čísla v závislosti na službě
telefonní linky.
“1” (Tónová volba): Tuto možnost vyberte, pokud
využíváte tónové služby.
“2” (Pulzní volba): Tuto možnost vyberte, pokud
využíváte pulzní služby.
1 {j/OK}
2 “SETTING BS” ({v}) i {>} i {3}
3 Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”).
L Pokud jste kód PIN změnili, zadejte jej
(strana 12).
4 {1}
5 Stiskněte tlačítko {1} pro tónový režim volby
nebo tlačítko {2} pro pulzní režim volby.
6 {>} i {ih}
Nastavení data a času
Důležité:
L Ověřte, zda je připojen sítový adaptér.
1 {j/OK}
2 “SETTING BS” ({v}) i {>} i {*}
3 Zadejte aktuální čas v hodinách a minutách
(24 hodinový formát).
L V případě chyby stiskněte tlačítko {C}.
Čísla budou mazána zprava doleva.
4 {>} 2 krát i {*} 2 krát
5 Zadejte aktuální den, měsíc a rok.
L V případě chyby stiskněte tlačítko {C}.
Čísla budou mazána zprava doleva.
6 {>} i {ih}
7
TCD150CE(cz-cz).book Page 8 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Uskutečňování/příjem hovorů
Uskutečňování/příjem hovorů
Hovory
1 Zvolte telefonní číslo. i {C}
2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko {ih}
nebo vložte mikrotelefon do základny.
Příjem hovorů
1 Stisknutím tlačítka {C} přijměte volání.
2
L Hovor můžete přijmout také stisknutím
libovolné klávesy od {0} do {9}, {*}, {#}
nebo {INT}. (Příjem hovoru libovolným
tlačítkem)
Po skončení hovoru stiskněte tlačítko {ih}
nebo vložte mikrotelefon do základny.
Vyhledávání mikrotelefonu
1 Stiskněte tlačítko {x} na základně.
2 Vyvolávání ukončíte stisknutím tlačítka {x}
na základně nebo tlačítka {C} na
mikrotelefonu.
Úprava hlasitosti reproduktoru
sluchátka
Během volání stiskněte tlačítko {e} nebo {v}.
Tlačítko Pauza (pro uživatele
ústředny PBX nebo služby pro
meziměstská volání)
Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny
PBX nebo služby pro meziměstská volání je
někdy vyžadována pauza. Jedním stisknutím
tlačítka {R} vytvoříte jednu pauzu.
Opakovaným stisknutím tlačítka {R} vytvoříte
delší pauzy.
Dočasná volba tónů (pro pulzní
volbu)
Pokud potřebujete získat přístup ke službám
tónové volby (například k telefonním bankovním
službám), můžete režim volby čísla dočasně
přepnout na tónový.
1 Zvolte číslo.
2 Pokud budete vyzvání k zadání kódu nebo
čísla PIN, stiskněte tlačítko {*} a potom
příslušná tlačítka na klávesnici.
8
L Režim volby čísla se při zavěšení vrátí
k pulznímu režimu.
Opakování volby / ukládání / úprava
před voláním / mazání
1 {R} i Vyberte položku ({v}).
2 ■ Opakovaná volba:
{C}
■ Ukládání:
{>} i “SAVE TEL NO” i {>} i
{j/OK} i Zadejte jméno (max. 9
znaků; strana 9). i {j/OK}
■ Úprava před voláním:
{>} i “EDIT CALL NO” i {>} i
Upravte číslo. i {C}
■ Mazání:
{>} i “CLEAR”/“ALL CLEAR” i {>}
i “YES” i {>} i {ih}
Blokování tlačítek
Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby
nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení.
Je-li blokování tlačítek zapnuté, je možné
odpovídat na příchozí hovory, ale žádná jiná
funkce není k dispozici.
Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte na
dobu zhruba 2 sekund tlačítko {j/OK}.
Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte na
dobu zhruba 2 sekund tlačítko {j/OK}.
Tlačítko R (k použití funkce Zpětný
dotaz / FLASH)
Tlačítko {R} zajištuje přístup k volitelným
telefonním službám. Podrobné informace získáte
u poskytovatele služeb.
Poznámka:
L Pokud je zařízení připojeno k ústředně PBX,
poraďte se s prodejcem ústředny PBX.
TCD150CE(cz-cz).book Page 9 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Telefonní seznam
jméno. i {j/OK}
■ Mazání:
{>} i “CLEAR” i {>} i “YES” i
{>} i {ih}
Telefonní seznam
Přidávání položek do
telefonního seznamu
Telefonní seznam umožňuje volání bez nutnosti
ručního vytáčení. Do telefonního seznamu lze
přidat 20 jmen a telefonních čísel.
1 {j/OK} 2 krát
2 Zadejte požadované telefonní číslo
(maximálně 24 číslic). i {j/OK}
3 Zadejte jméno (maximálně 9 znaků). i
{j/OK} i {ih}
Poznámka:
L Při přijetí informací služby ID volajícího, které
se shodují s telefonním číslem v telefonním
seznamu zařízení, se zobrazí uložené jméno.
Tabulka znaků
Tlačítka
Znaky
{1}
#
[
]
* ,
{2}
A
B
C
2
{3}
D
E
F
3
{4}
G
H
I
4
{5}
J
K
L
5
{6}
M
N
O
6
{7}
P
Q
R
S
{8}
T
U
V
8
{9}
W X
Y
{0}
(mezera)
Z
–
/
1
7
9
Rychlá volba čísla (hot key)
Přiřazení položky v telefonním seznamu
k rychlé volbě čísla
Všechna tlačítka klávesnice {1} až {9} lze použít
jako tlačítka pro rychlou volbu čísel umožňující
vytočit číslo z telefonního seznamu pouhým
stisknutím tlačítka klávesnice.
1 {k} i Zobrazte požadovaný záznam
({e}/{v}). i {j/OK}
2 “HOT KEY REG” i {>}
3 Zvolte požadované tlačítko na klávesnici. i
{>}
L Pokud je tlačítko na klávesnici již jako
rychlá volba čísla přiřazeno, bude
zobrazené číslo blikat.
4 “YES” i {>} i {ih}
Volání / mazání
1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko
rychlé volby čísla ({1} až {9}).
2 ■ Volání:
{C}
■ Mazání:
{>} 2 krát i “YES” i {>} i {ih}
0
Úprava nebo oprava chyby
1 Přesuňte kurzor na pozici vpravo od místa,
kde chcete číslo/znak upravit ({<}/{>}).
2 {C} i Zadejte správné číslo/znak.
Volání / úprava / mazání
1 {k} i Zobrazte požadovaný záznam
({e}/{v}).
2 ■ Volání:
{C}
■ Úpravy:
{>} i “EDIT” i {>} i Upravte
telefonní číslo. i {j/OK} i Upravte
9
TCD150CE(cz-cz).book Page 10 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Užitečné nastavení telefonu
Užitečné nastavení telefonu
Pokyny pro nastavení mikrotelefonu
Přizpůsobení mikrotelefonu:
1 {j/OK} i “SETTING HS” i {>}
2 Vyberte požadovanou položku nabídky nastavení mikrotelefonu ({v}). i {>}
3 Vyberte požadovanou položku dílčí nabídky ({v}). i {>}
4 Vyberte požadované nastavení ({v}) nebo postupujte podle pokynů v tabulce ve sloupci ”Funkce”.
L Operaci ukončíte stisknutím tlačítka {ih}.
Nabídka nastavení
mikrotelefonu
Podnabídka
Funkce (výchozí nastavení)
TIME ALARM
SET TIME
Nastavte časové upozornění.
− Zadejte požadovanou hodinu a minutu (24
hodinový formát). i {>}
− Vyberte požadované nastavení. i {>}
SET ALARM
Změňte četnost opakování upozornění (“OFF”).
RINGER OPT
RINGER VOL
Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu (úroveň 6)*1
EXT RINGER
Typ vyzvánění pro příchozí volání (“RING TYPE
1”)
INT RINGER
Typ vyzvánění pro vnitřní volání (“RING TYPE
1”)
PAGING
Typ vyzvánění pro pager (“RING TYPE 1”)
ALARM
Typ vyzvánění pro zvukové upozornění (“RING
TYPE 1”)
KEY TONE
Zapnutí a vypnutí tónů tlačítek (“ON”)
CALL WAITING
Zapnutí a vypnutí tónu čekajícího hovoru (“ON”)
RANGE ALARM
Zapnutí a vypnutí upozornění na dosah (“OFF”)
BATTERY LOW
Zapnutí a vypnutí upozornění na slabou baterii
(“ON”)
STANDBY MODE
Displej pohotovostního režimu (“CLOCK”)
TALK MODE
Displej režimu pro hovor (“TALK TIME”)
TONE OPT
DISPLAY OPT
CALL OPT
10
LANGUAGE
Jazyk textu na displeji (“ENGLISH”): strana 7
CALL BAR
Zapnutí a vypnutí blokování hovorů (“OFF”)*2
− Zadejte kód PIN mikrotelefonu (výchozí:
“0000”).
− Vyberte požadované nastavení. i {>}
DIRECT NO
Uložte číslo přímé volby.*3
− Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic).
− {j/OK} 2 krát i “ON”
SET DIRECT
Zapnutí a vypnutí přímé volby (“OFF”)
TCD150CE(cz-cz).book Page 11 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Užitečné nastavení telefonu
Nabídka nastavení
mikrotelefonu
Podnabídka
Funkce (výchozí nastavení)
OTHER OPT
HSPIN CHANGE
Změňte kód PIN mikrotelefonu (“0000”).*4
− Zadejte stávající čtyřmístný kód PIN
mikrotelefonu.
− Zadejte nový čtyřmístný kód PIN
mikrotelefonu.
− Znovu zadejte nový čtyřmístný kód PIN
mikrotelefonu.
AUTO TALK
Zapnutí a vypnutí automatického příjmu
(“OFF”)*5
RESET HS
—————
Obnoví výchozí nastavení mikrotelefonu.
− Postupujte podle kroků 1 a 2.
− Zadejte kód PIN mikrotelefonu (výchozí:
“0000”).
− {v} i {>}
*1 Pokud nastavíte úroveň 3 až 6 nebo *6, vyzvánění pokaždé začne na nižší úrovni hlasitosti a
během volání se bude postupně zvyšovat. Úrovně 6 a *6 představují nejvyšší nastavení. Způsoby
vyzvánění na těchto úrovních se od sebe mírně liší.
*2 Tato funkce blokuje volání do vnější telefonní sítě. Pokud je blokování hovorů zapnuto, lze
uskutečňovat jen nouzová volání. Informace o ukládání čísel nouzového volání uvádí strana 12.
*3 Přímá volba umožňuje volání na předvolené telefonní číslo pouhým stisknutím tlačítka {C}. Není
třeba zvolit číslo.
*4 Pokud kód PIN změníte, poznamenejte si nový kód, protože zařízení kód neposkytuje. Pokud kód
PIN zapomenete, obratte se na nejbližší servisní středisko Panasonic.
*5 Funkce automatického příjmu umožňuje přijímat volání pouhým zvednutím mikrotelefonu ze
základny. Není nutné stisknout tlačítko {C}.
Pokyny pro nastavení základny
Přizpůsobení základny:
1 {j/OK} i “SETTING BS” i {>}
L “INPUT CODE” – je zobrazeno na displeji.
2 Zadejte požadované číslo kódu. Postupujte podle pokynů v tabulce ve sloupci ”Funkce”.
L Operaci ukončíte stisknutím tlačítka {ih}.
Kód č.
Funkce (výchozí nastavení)
{0}
Obnovte výchozí nastavení základny.*1
− Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”). i {>}
{2} {2}
Hlasitost vyzvánění základny (střední)
− Vyberte požadované nastavení stisknutím tlačítka {1} pro nízkou, {2} střední
{3} či vysokou úroveň vyzvánění nebo pro úroveň {0} vypnuto. i {>}
11
TCD150CE(cz-cz).book Page 12 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Užitečné nastavení telefonu
Kód č.
Funkce (výchozí nastavení)
{3}
Režim volby čísla (tónový): strana 7
Nastavení funkce Flash (100 ms)*2
− Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”). i {2} i {1}
− Stisknutím tlačítka {1} vyberte požadované nastavení pro 600 ms, {2} pro
100 ms nebo {3} pro 300 ms. i {>}
{5}
Změňte kód PIN základny (“0000”).*3
− Zadejte aktuální čtyřmístný PIN základny.
− Zadejte nový čtyřmístný PIN základny.
− Znovu zadejte nový čtyřmístný PIN základny.
{6}
Omezení hovorů*4
■ Nastavení omezení hovorů
− Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”). i {1} i {>}
− Zadejte telefonní číslo, které chcete omezit (maximálně 8 číslic).
L Chcete-li vybrat jiné umístění v paměti, stiskněte opakovaně tlačítko
{>} a zadejte číslo.
− {>}
■ Zapnutí a vypnutí omezení hovorů
− Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”).
L Zobrazí se číslo mikrotelefonu. Blikající číslo indikuje, že je omezení
hovorů zapnuto, neblikající číslo indikuje, že je omezení hovorů vypnuto.
− Stisknutím tlačítka {1} funkci zapnete či vypnete. i {>}
Nouzové číslo (“155”, “150”, “158”)*5
− Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”). i {*}
■ Ukládání:
− Zadejte číslo nouzového volání (maximálně 8 číslic).
L Chcete-li vybrat jiné umístění v paměti, stiskněte tlačítko {>} a
zadejte číslo.
− {>}
■ Úpravy:
Zobrazte požadované číslo ({>}). i {C} i Zadejte nové nouzové
číslo. i {>}
{*}
Datum a čas: strana 7
*1 Neresetuje se jen nastavení nouzového volání.
*2 Změňte nastavení funkce Flash, pokud je to nezbytné pro přizpůsobení požadavkům PBX nebo
poskytovatele služeb. Další informace získáte v nejbližším servisním středisku společnosti
Panasonic.
*3 Pokud kód PIN změníte, poznamenejte si nový kód, protože zařízení kód neposkytuje. Pokud kód
PIN zapomenete, obratte se na nejbližší servisní středisko Panasonic.
*4 Funkce omezení hovorů umožňuje zakázat na mikrotelefonu volání určitých čísel. Můžete nastavit
omezení až pro 10 telefonních čísel (umístění v paměti 0–9).
*5 Funkce nouzového volání určuje, která telefonní čísla lze zvolit, pokud je zapnuta funkce blokování
hovorů. Celkem lze uložit 4 čísla nouzového volání (umístění v paměti 1–4).
12
TCD150CE(cz-cz).book Page 13 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Služba ID volajícího
Služba ID volajícího
Použití služby ID volajícího
Důležité:
L Toto zařízení je kompatibilní se službou ID
volajícího. Chcete-li používat funkce služby ID
volajícího (například zobrazování telefonních
čísel volajících), musíte se přihlásit k odběru
této služby. Podrobné informace získáte
u poskytovatele služeb.
Funkce služby ID volajícího
Indikace na displeji
L Po přijetí nových hovorů se na displeji zobrazí
čísla nových hovorů.
Příklad: Byly přijaty 4 nové hovory.
Přesuňte kurzor na pozici vpravo od místa,
kde chcete číslo upravit ({<}/{>}). i
Upravte telefonní číslo. i {C}
■ Mazání:
“CLEAR”/“ALL CLEAR” i {>} i “YES”
i {>} i {ih}
Hlasová pošta
Hlasová pošta je služba automatického
záznamníku nabízená poskytovateli služeb.
Pokud si službu hlasové pošty u poskytovatele
předplatíte, tato služba bude přijímat hovory,
když budete nepřítomní nebo když vaše linka
bude obsazená. Zprávy jsou zaznamenávány
poskytovatelem služby, ne telefonem.
L Telefonní čísla různých posledních 50
volajících budou zaprotokolována v seznamu
volajících.
Příklad:
*1
*1 Zobrazí se, pokud tento hovor již byl zobrazen
nebo přijat. Stisknutím tlačítka {C} zavoláte
na požadované číslo.
L “OUT OF AREA”: Když volající uskutečňuje
volání v oblasti, v níž se služba ID volajícího
neposkytuje.
L “PRIVATE”: Když volající zažádal o to, aby se
informace o volajícím neodesílaly.
Ukládání / úprava / mazání
1 Zobrazte požadovaný záznam ({e}/{v}).
i {>}
2 ■ Ukládání:
“SAVE TEL NO” i {>} i {j/OK} i
Zadejte jméno (max. 9 znaků; strana 9).
i {j/OK} i {ih}
■ Úpravy:
“EDIT CALL NO” i {>}
13
TCD150CE(cz-cz).book Page 14 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Užitečné informace
Užitečné informace
Řešení potíží
Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte sítový adaptér a
vypněte mikrotelefon. Poté adaptér znovu připojte a zapněte mikrotelefon.
Problém
Příčina a řešení
Indikátor w bliká.
L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej
blíže.
L Sítový adaptér není připojen. Zkontrolujte připojení.
L Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se
silným elektrickým rušením. Umístěte mikrotelefon a
základnu dále od zdroje rušení, jako například antény
nebo mobilní telefony.
L Registrace mikrotelefonu byla zrušena. Zaregistrujte
mikrotelefon na základně podle následujících pokynů.
1
2
3
4
5
{j/OK}
“SETTING HS” i {>}
“REGISTRATION” i {>}
“REGISTER HS” i {>}
Stiskněte a podržte tlačítko {x} na základně, dokud
nezazní registrační tón.
L Celý zbývající postup je nutno dokončit během 1
minuty.
6 Zvolte číslo základny ({v}). i {>}
7 Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí položka “BS
PIN”. i Zadejte kód PIN základny (výchozí:
“0000”). i {>}
L Zazní potvrzovací tón a symbol w přestane blikat.
Nelze uskutečňovat ani přijímat
hovory.
L Není připojen sítový adaptér nebo telefonní kabel.
Zkontrolujte připojení.
L Je zapnuto blokování hovorů. Vypněte tuto funkci
(strana 10).
L Zvolili jste číslo omezené volby (strana 12).
L Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto
funkci (strana 8).
L Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Podle
potřeby nastavte tónovou nebo pulzní volbu (strana 7).
Zařízení nezvoní.
L Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana
10, 11).
Displej mikrotelefonu je prázdný.
L Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana
5).
14
TCD150CE(cz-cz).book Page 15 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Užitečné informace
Problém
Příčina a řešení
Mikrotelefon se nezapíná.
L Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány baterie
(strana 5).
L Plně nabijte baterie (strana 5).
Při stisknutí tlačítka {C} zazní
obsazovací tón.
L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej
blíže a akci opakujte.
Praskání, zapínání a vypínání zvuku,
slábnutí zvuku. Rušení jinými
elektrickými zařízeními.
L Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné
vzdálenosti od jiných elektrických přístrojů.
L Přesuňte se blíže k základně.
L Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL.
Doporučujeme na linku připojit filtr (obratte se na
poskytovatele služeb DSL) mezi základnu a konektor
telefonního kabelu (jen pro Slovensko).
Volání je rušeno.
L Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se
silným elektrickým rušením. Umístěte mikrotelefon a
základnu od zdroje rušení, jako například antény nebo
mobilní telefony.
Po stisknutí tlačítka {R} se
nezobrazí ani nezvolí poslední
volané číslo.
L Opakovaně volané číslo obsahovalo více než 24 číslic.
Zopakujte volbu ručně.
Baterie jsou plně nabité, ale ikona
074 stále bliká.
L Vyčistěte kontakty nabíjení a nabití opakujte (strana 5).
L Je třeba vyměnit baterie (strana 5).
Informace o volajícím se nezobrazují.
L Je třeba objednat si službu ID volajícího.
L Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL.
Doporučujeme na linku připojit filtr (obratte se na
poskytovatele služeb DSL) mezi základnu a konektor
telefonního kabelu (jen pro Slovensko).
15
TCD150CE(cz-cz).book Page 16 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Užitečné informace
Technické údaje
■ Standard: Technologie DECT (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications: pro
bezdrátové telefonní přístroje)
■ Počet kanálů: 120 duplexních kanálů
■ Frekvenční rozsah: 1,88 GHz – 1,9 GHz
■ Duplexní provoz: TDMA (Time Division
Multiple Access: multiplexní přístup s časovým
dělením)
■ Rozestup kanálů: 1 728 kHz
■ Rychlost přenosu: 1 152 kbit/s
■ Modulace: GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying)
■ Vysokofrekvenční výkon přenosu: Cca 250
mW
■ Zdroj napájení: 220–240 V, 50 Hz
■ Příkon, základna:
Pohotovostní režim: Cca 3,5 W
Maximum: Cca 9,2 W
■ Provozní podmínky: 5 °C–40 °C, 20 %–80 %
relativní vlhkosti (za sucha)
■ Rozměry:
Základna: Cca 58 mm × 123 mm × 115 mm
Mikrotelefon: Cca 143 mm × 48 mm × 32 mm
■ Hmotnost:
Základna: Cca 185 g
Mikrotelefon: Cca 115 g
Poznámka:
L Technické údaje mohou být změněny.
L Ilustrace v tomto návodu k obsluze se mohou
nepatrně lišit od skutečného produktu.
Připojení:
Zařízení nebude fungovat při výpadku napájení.
Nepřerušeného spojení v takovém případě
dosáhnete připojením standardního telefonu ke
stejné lince.
16
Montáž na stěnu
80 mm
Háčky
Šrouby
TCD150CE(cz-cz).book Page 17 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Užitečné informace
Podmínky používání (pouze pro Českou republiku)
*1 PĜipojení tohoto bezdrátového telefonního pĜístroje k analogovému bodu veĜejné
telekomunikaþní sítČ a uvedení do provozu mĤže provést úþastník sám podle Návodu
k použití.
*2 ZaĜízení je schopno samostatného provozu a je Ĝešeno jako ukonþovací. Na
úþastnické vedení jej lze pĜipojit samostatnČ, ale i spoleþnČ s jiným schváleným
koncovým zaĜízením.
*3 ZaĜízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11 a
musí být tímto kabelem k úþastnické zásuvce pĜipojeno. Pro pĜipojení zaĜízení do
þtyĜkolíkové úþastnické zásuvky musí být použita schválená redukce. (není souþástí
dodávky)
*4 ZaĜízení je napájeno ze sítČ pomocí sít’ového adaptéru, který je souþástí dodávky.
Funkþnost zaĜízení je závislé na tomto druhu napájení. Pro pĜipojení napájení
nepoužívejte v žádném pĜípadČ adaptér jiného typu.
*5 PĜed použitím zaĜízení je nutno nabít baterie a to po dobu nejménČ 7 hodin. Telefonní
kabel pĜipojte až po prvním nabití baterií.
*6 Tento bezdrátový telefonní pĜístroj lze provozovat v rámci Generální licence þ. GL-23/
R/2001.
17
TCD150CE(cz-cz).book Page 18 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
Užitečné informace
Prohlášení o shodě
Cíl výše uvedeného prohlášení <Object of the declaration> je v souladu s požadavky následujících
legislativních ustanovení EU <1999/5/EC> a harmonizovanými normami <Harmonized standards>.
18
TCD150CE(cz-cz).book Page 19 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
TCD150CE(cz-cz).book Page 20 Wednesday, July 20, 2005 11:56 AM
1999/5/EC
GL-23/R/2001 (pro Českou republiku)
VPR-7/2001 (pro Slovenskou republiku)
Prodejní oddělení:
Prodejní oddělení:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Panasonic Slovakia, s.r.o.
Štúrova 11, 811 02 BRATISLAVA,
Slovenská republika
telefon:
+420-236 032 511
+420-236 032 411
Tel. číslo:+421-2-5292-1423
Fax:
+421-2-5292-1411
e-mail:[email protected]
web: www.panasonic.sk
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060
Autorské právo:
Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. a lze jej
reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, at celku nebo části, jsou bez
písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications Co., Ltd zakázány.
© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
PQQX14872ZA
DC0605SH0
CE-1/2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement