Panasonic KXTG1911FX Упутство

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Panasonic KXTG1911FX Упутство | Manualzz
Uputstvo za upotrebu
Digitalni bežični telefon
Oznaka modela KX-TG1911FX
Pre prve upotrebe pogledajte odeljak „Početak
upotrebe” na str. 9.
Hvala vam na kupovini Panasonic proizvoda.
Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate radi
bududeg informisanja.
Usluga identifikacije pozivaoca (Caller ID) ostvarena je preko sistema digitalne frekvencijske
modulacije (FSK).
Tabela sadržaja
Uvodne informacije
Informacije o opremi ...............................................3
Opšte informacije.....................................................4
Grafički simboli na opremi i njihov opis....................5
Važne informacije
Za vašu bezbednost ..................................................6
Važna bezbednosna uputstva ..................................7
Za najbolje performanse ..........................................7
Druge informacije ....................................................8
Specifikacije .............................................................8
Početak upotrebe
Priprema ..................................................................9
Napomene o pripremi uređaja ...............................10
Kontrole .................................................................11
Ekran ......................................................................11
Uključivanje/isključivanje napajanja.......................12
Početne postavke ...................................................12
Pozivanje/Odgovor na pozive
Pozivanje ................................................................13
Odgovor na pozive .................................................13
Funkcija za lociranje slušalice .................................14
Korisne funkcije tokom razgovora ..........................14
Imenik
Imenik slušalice ......................................................15
Programiranje
Postavke koje možete da programirate..................16
Specijalno programiranje .......................................18
Usluga identifikacije pozivaoca
Upotreba usluge identifikacije pozivaoca ...............19
Lista pozivalaca ......................................................19
Usluga glasovne pošte
Usluga glasovne pošte............................................20
Korisne informacije
Unos znakova .........................................................21
Poruke o greškama ................................................23
Otklanjanje problema ............................................23
Instalacija na zid .....................................................27
Obrazac deklaracije o usaglašenosti .......................28
Indeks
Indeks ....................................................................29
2
Uvodne informacije
Informacije o opremi
Priložena oprema
Broj
Deo opreme/Broj dela
①
Adapter za naizmeničnu struju (AC adapter)/PNLV226CE
Količina
1
②
Kabl telefonske linije
1
③
Punjive baterije
④
Poklopac slušalice*2
*1
2
1
*1 Pogledajte str. 3 u vezi sa informacijama o zameni baterija.
*2 Poklopac je u vreme isporuke ved postavljen na slušalicu.
Dodatna/rezervna oprema
Molimo vas da kontaktirate najbližeg prodavca Panasonic opreme u vezi sa informacijama o kupovini
opreme.
Deo opreme
Oznaka modela/Specifikacije
Punjive baterije*1
Tip baterije:
– Nikl-metal-hidridne baterije (Ni-MH)
– 2 x AAA (R03) baterije za slušalicu
– 1,2 V
– Minimalna amperaža od 550 mAh
*1 Rezervne baterije mogu da imaju drugačiji kapacitet od priloženih baterija.
Preporučujemo vam upotrebu Panasonic punjivih baterija.
3
Uvodne informacije
Opšte informacije
 Ova oprema je dizajnirana za upotrebu u analognoj telefonskoj mreži.
 U slučaju problema, prvo kontaktirajte prodavca opreme.
Deklaracija o usaglašenosti:
 Panasonic korporacija potvrđuje da je radio oprema (KX-TG1911) usaglašena sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na slededoj internet adresi:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Kontakt sa ovlašdenim predstavnikom:
Panasonic centar za testiranje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
Informacije o ekološkom dizajnu
Informacije o ekološkom dizajnu prema regulativi EU (EC) br. 1275/2008 dopunjene su EU propisom broj
801/2013 od 1.1.2015. god.
Posetite slededu veb stranicu: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Kliknite [Downloads]
 Energy related products information (javni link)
Na prethodnoj veb stranici navedeni su saveti i informacije o potrošnji energije u pripremnom umreženom
režimu.
4
Uvodne informacije
Grafički simboli na opremi i njihov opis
Simbol
Objašnjenje
Simbol
Objašnjenje
Naizmenična struja (A.C.)
Oprema klase II (oprema kod koje se
zaštita od strujnog udara zasniva na
dvostrukoj izolaciji ili ojačanoj
izolaciji)
Jednosmerna struja (D.C.)
„ON” (uključeno) (napajanje)
Zaštitno uzemljenje
„OFF” (isključeno) (napajanje)
Zaštitna veza sa uzemljenjem
Pripremni režim (napajanje)
Funkcionalno uzemljenje
„ON”/„OFF” (uklj./isklj.) (napajanje;
aktiviranje pritiskom)
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru
Oprez, opasnost od strujnog udara
Za budude informisanje
Preporučujemo vam da zabeležite sledede informacije jer de vam pomodi prilikom popravke tokom garantnog
perioda.
Serijski broj
(nalazi se na donjoj strani baze uređaja)
Naziv i adresa prodavca
Datum kupovine
Zalepite ovde račun.
5
Važne informacije
Za vašu bezbednost
Da biste sprečili ozbiljnu povredu i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre
upotrebe proizvoda kako biste obezbedili pravilnu i
bezbednu upotrebu proizvoda.
UPOZORENJE
Priključak za napajanje
 Koristite samo izvor napajanja koji je označen na
proizvodu.
 Nemojte da preopteredujete električnu utičnicu i
produžne kablove. U tom slučaju može da dođe do
opasnosti od požara ili strujnog udara.
 Povežite adapter za naizmenično
napajanje/priključak za napajanje u potpunosti u
električnu utičnicu. U suprotnom, može da dođe
do strujnog udara i/ili zagrevanja što može da
dovede do požara.
 Redovno čistite prašinu i sl., sa AC
adaptera/priključka za napajanje tek nakon
isključivanja iz električne utičnice i uz pomod suve
tkanine. Nagomilana prašina može da izazove
oštedenje izolacije zbog vlage i drugih uslova, što
može da dovede do požara.
 Isključite uređaj iz električne utičnice ako
primetite da ispušta dim, neobičan miris ili radni
šum. Ovakvi uslovi mogu da izazovu požar ili
strujni udar. Uverite se da uređaj više ne ispušta
dim i kontaktirajte ovlašdenog servisera.
 Isključite uređaj iz električne utičnice i nemojte da
dodirujete unutrašnjost proizvoda ako je kudište
polomljeno.
 Nikada nemojte da dodirujete priključak mokrim
rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.
Instalacija
 Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog
udara, nemojte da izlažete proizvod kiši ili vlazi.
 Nemojte da postavljate ili koristite ovaj proizvod u
blizini automatski kontrolisanih uređaja kao što su
automatska vrata ili požarni alarm. Radio talasi
koje emituje ovaj proizvod mogu da izazovu kvar
takvih uređaja i nesredan slučaj.
 Nemojte da vučete adapter za napajanje
naizmeničnom strujom (AC adapter) ili kabl
telefonske linije, da ga savijate ili postavljate pod
teške predmete.
6
Mere bezbednosti pri upotrebi
 Isključite uređaj iz električne utičnice pre čišdenja.
Nemojte da koristite tečna ili sredstva u spreju.
 Nemojte da rastavljate proizvod.
 Pazite da ne prolijete tečnost (deterdžent,
sredstvo za čišdenje, itd.) po priključku kabla
telefonske linije i nemojte da dozvolite da se
navlaži. To može da izazove požar. Ako se
priključak kabla navlaži, odmah ga isključite iz
zidne telefonske utičnice i nemojte da ga koristite.
Medicinske napomene
 Kontaktirajte proizvođača personalnog
medicinskog uređaja, npr., pejsmejker, i saznajte
da li je uređaj zaštiden od uticaja spoljašnje RF
(radio-frekvencija) energije. (Proizvod radi u
opsegu od 1,88 GHz do 1,90 GHz, i uz maksimalan
nivo izlaznog radio signala od 250 mW.)
 Nemojte da koristite proizvod u zdravstvenim
ustanovama ako vas istaknuti propisi na toj lokaciji
opominju na to. Bolnice ili zdravstvene ustanove
mogu da koriste opremu koja je osetljiva na
spoljašnju radio energiju.
OPREZ
Instalacija i lokacija uređaja
 Nemojte da instalirate telefon tokom električne
oluje.
 Nemojte da instalirate priključke telefonske linije
na vlažnim mestima ako priključak nije
projektovan specijalno za takve uslove.
 Nemojte da dodirujete neizolovane telefonske
kablove ili terminale izuzev ako je telefonska linija
isključena iz mrežnog priključka.
 Pazite kada instalirate ili prepravljate telefonske
linije.
 AC adapter se koristi kao glavno sredstvo za
isključivanje uređaja sa električne mreže. Vodite
računa o tome da električna utičnica bude u blizini
uređaja i lako dostupna.
 Ovaj proizvod ne može da sprovodi pozive kada:
– baterije zahtevaju punjenje ili ako su pokvarene.
– dođe do prekida napajanja.
Baterija
 Preporučujemo vam da koristite baterije
navedene na str. 3. KORISTITE ISKLJUČIVO punjive
Ni-MH baterije AAA (R03) formata.
Važne informacije
 Nemojte da mešate stare i nove baterije.
 Nemojte da otvarate ili oštedujete baterije.
Oslobođen elektrolit je korozivan i može da
izazove opekotine ili povrede očiju i kože.
Elektrolit može da bude otrovan ako se proguta.
 Budite pažljivi dok rukujete baterijama. Nemojte
da dozvolite da provodnici, kao što je prstenje,
narukvice ili ključevi dođu u kontakt sa baterijama,
u suprotnom može da dođe do kratkog spoja koji
de izazvati zagrevanje baterija i/ili provodnika i
opekotine.
 Punite isporučene ili baterije predviđene za
upotrebu uz ovaj proizvod isključivo u skladu sa
uputstvima i ograničenjima navedenim u ovom
priručniku.
 Koristite isključivo kompatibilnu baznu jedinicu (ili
punjač) za punjenje baterija. Nemojte da
prepravljate baznu jedinicu (ili punjač).
Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do
toga da baterija nabubri ili eksplodira.
Važna bezbednosna uputstva
Kada koristite uređaj, obavezno poštujte osnovne
mere opreza kako bi se smanjila opasnost od požara,
strujnog udara i povrede, kao i sledede:
1. Nemojte da koristite uređaj u blizini vode, npr., u
blizini tuša, umivaonika, sudopere, mašine za
pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini
bazena.
2. Izbegavajte upotrebu telefona (izuzev bežičnog
tipa) tokom električne oluje. Postoji izvesna
opasnost od električnog udara.
3. Nemojte da koristite telefon za prijavljivanje
curenja gasa na mestu nesrede.
4. Koristite isključivo kabl za napajanje i baterije
koje su navedene u ovom priručniku. Nemojte da
bacate baterije u vatru. Mogu da eksplodiraju.
Proverite lokalne propise u vezi sa mogudim
specijalnim uputstvima za oslobađanje od
ovakvog otpada.
SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
Za najbolje performanse
Pozicija baznog uređaja/izbegavanje šuma
Bazni uređaj i druge kompatibilne Panasonic jedinice
koriste radio talase za međusobnu komunikaciju.
 Za maksimalnu pokrivenost i eliminisanje šuma pri
komunikaciji, postavite baznu jedinicu:
– na praktično, visoko i centralno mesto u
zatvorenom prostoru, tako da između slušalice i
baze nema prepreka.
– daleko od elektronskih uređaja kao što su TV,
radio, PC, bežični uređaji ili drugi telefoni.
– tako da budu usmereni od radio predajnika, kao
što su spoljašnje antene za mobilnu telefoniju.
(Nemojte da postavljate baznu jedinicu na
prozor ili u blizinu prozora.)
 Pokrivenost i kvalitet glasa zavise od uslova
lokalnog okruženja.
 Ako niste zadovoljni prijemom na mestu na kome
je bazna jedinica instalirana, pomerite je na drugu
lokaciju kako biste ostvarili bolji prijem.
Okruženje
 Udaljite proizvod od uređaja koji generišu
električni šum, kao što su fluorescentne lampe i
motori.
 Proizvod ne treba izlagati dimu, prašini, visokoj
temperaturi i vibracijama.
 Proizvod ne sme da bude izložen direktnom
sunčevom svetlu.
 Nemojte da postavljate teške predmete na
proizvod.
 Kada proizvod ostavljate bez nadzora na duže
vreme, isključite ga iz električne utičnice.
 Proizvod treba udaljiti od izvora toplote kao što su
grejna tela, uređaji za kuvanje, itd. Pored toga,
nemojte da držite uređaj u prostoriji sa
temperaturom nižom od 0 °C ili višom od 40 °C.
Izbegavajte upotrebu uređaja u vlažnim
podrumima.
 Maksimalano rastojanje između bazne jedinice i
slušalice može da bude smanjeno kada proizvod
koristite na slededim mestima: U blizini prepreka
kao što su brda, tuneli, podzemlje, metalni
predmeti kao što su žičane ograde, itd.
 Upotreba proizvoda u blizini električnih uređaja
može da izazove smetnje. Udaljite proizvod od
električnih uređaja.
Redovno održavanje
 Obrišite spoljašnju površinu proizvoda mekom
suvom tkaninom.
 Nemojte da koristite benzin, razređivač ili
abrazivna sredstva za čišdenje u prahu.
7
Važne informacije
Druge informacije
OPREZ: Postoji opasnost od eksplozije u slučaju
zamene baterija pogrešnim tipom. Oslobodite se
iskorišdenih baterija u skladu sa informacijama iz
uputstva.
Napomene o oslobađanju od uređaja,
prenosu vlasništva na drugo lice ili vradanju
na servis
 Proizvod može da sadrži privatne/poverljive
informacije. Kako biste zaštitili sopstvenu
privatnost/poverljivost informacija,
preporučujemo vam da obrišete informacije iz
imenika i liste pozivalaca iz memorije pre nego što
se oslobodite od uređaja, date ga drugom licu ili
ga vratite.
Informacije o oslobađanju od elektronskog
otpada za korisnike van EU
Ovi simboli (①, ②) važe samo u EU. Ako želite da
se oslobodite od elektronskog otpada, molimo vas
da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili
prodavca opreme u vezi sa informacijama o
pravilnom postupku oslobađanja.
Napomene za simbol baterije
Ovaj simbol ((2)) može da bude upotrebljen u
kombinaciji sa hemijskim simbolom. U tom slučaju
ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi
na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi
hemijski element.
Napomene o proceduri za uklanjanje baterije
Pogledajte odeljak „Instalacija baterije” na str. 9.
Oslobađanje od stare opreme (samo zemlje
EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže)
Specifikacije
Ovi simboli (①, ②) na proizvodima, pakovanju i/ili
pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdene
električne i elektronske proizvode ne smete da
mešate sa običnim otpadom iz domadinstva.
Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja
starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu
opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto,
u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda
pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju
negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju
elektronskog otpada potražite od predstavnika
lokalne vlasti. U slučaju nepravilnog oslobađanja od
ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena
kazna u skladu sa lokalnim zakonima.
 Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunication) - (digitalna unapređena
bežična telekomunikacija)
 Opseg frekvencija:
1,88 GHz do 1,90 GHz
 Snaga radio talasa:
Oko 10 mW (prosečna snaga po kanalu)
250 mW (maks.)
 Napajanje:
100–240 V AC, 50/60 Hz
 Potrošnja:
Bazna jedinica:
Pripremni režim: oko 0,6 W
Maksimalno: oko 3,3 W
 Radni uslovi
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relativne vlažnosti
vazduha (suvo)
Napomena:
 Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez
prethodnog obaveštenja.
 Ilustracije u ovom dokumentu mogu malo da se
razlikuju od samog proizvoda.
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske
opreme, molimo vas da kontaktirate prodavca
opreme u vezi sa dodatnim informacijama.
8
Početak upotrebe
Instalacija baterije
Priprema
Povezivanje
 Koristite isključivo priloženi Panasonic adapter za
naizmeničnu struju (AC adapter) PNLV226CE.
 Kada instalirate uređaj na zid, pogledajte str. 27.
Važno:
 Prvo priključite priložen kabl telefonske linije, a
zatim priključite kabl AC adaptera.
 KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije veličine AAA
(R03).
 NEMOJTE da koristite alkalne/manganske/Ni-Cd
baterije.
 Vodite računa o oznakama polariteta ( , ).
Pritisnite priključak čvrsto u
utičnicu.
Kuka
"Klik"
Samo punjive Ni-MH baterije
Koristite isključivo priložen
kabl telefonske linije.
Ka telefonskoj
liniji
DSL/ADSL filter*
"Klik"
Ka električnoj
utičnici
Pravilno
Nepravilno
Punjenje baterije
Punite baterije oko 7 sati.
* DSL/ADSL filter (nije u opremi) je potreban ako
koristite DSL/ADSL uslugu.
9
Početak upotrebe
Napomene o pripremi uređaja
Napomene o povezivanju
 AC adapter mora da ostane povezan neprekidno.
(Normalno je da se adapter zagreje tokom
upotrebe.)
 AC adapter treba povezati na vertikalno
orijentisanu ili podnu električnu utičnicu.
Nemojte da povezujete AC adapter na
horizontalno orijentisanu električnu utičnicu koja
je usmerena ka podu, kao što je utičnica
instalirana na tavanicu ili ispod stola, zato što
težina adaptera može da izazove njegovo
isključivanje iz utičnice.
Tokom prekida napajanja
 Uređaj ne možete da koristite za pozivanje ili
prijem poziva tokom perkida napajanja.
Preporučujemo vam da povežete kablovski telefon
kome nije potreban adapter za napajanje na
telefonsku liniju.
Napomene za instalaciju baterije
 Koristite priložene punjive baterije. Za zamenu,
preporučujemo vam da koristite Panasonic punjive
baterije navedene na str. 3, 6.
 Obrišite krajeve baterije ( , ) suvom krpom.
 Izbegavajte dodirivanje krajeva baterije ( , ) ili
kontakata na uređaju.
Napomene za punjenje baterija
 Normalno je da se slušalica zagreje tokom
punjenja.
 Očistite jednom mesečno kontakte za punjenje na
slušalici i bazi uz pomod meke, suve tkanine. Pre
čišdenja uređaja, isključite kablove iz električne i
telefonske utičnice. Čistite kontakte češde ako je
uređaj izložen masnodi, prašini ili visokoj vlažnosti.
10
Stepen napunjenosti baterije
Ikona
Stepen napunjenosti baterije
Visok
Srednji
Nizak
Potrebno je punjenje.
Performanse Panasonic Ni-MH baterije
(priložene baterije)
Upotreba
Radno vreme
Pri neprekidnoj upotrebi
15 sati maksimalno
Dok je van funkcije
(pripremni režim)
170 sati maksimalno
Napomena:
 Normalno je da baterije ne dostignu pun kapacitet
prilikom početnog punjenja. Maksimalne
performanse baterije de ostvariti nakon nekoliko
ciklusa kompletnog punjenja/pražnjenja
(upotrebe).
 Stvarne performanse baterije zavise od upotrebe i
okruženja.
 Čak iako su baterije potpuno napunjenje, slušalicu
možete da ostavite na baznoj jedinici bez
negativnog efekta po baterije.
 Nivo baterije možda nede biti prikazan pravilno
nakon što zamenite baterije. U ovom slučaju,
postavite slušalicu na baznu jedinicu i punite je
najmanje 7 sati.
Početak upotrebe
–
Kontrole
Slušalica
,
,
ili
: Za kretanje kroz različite
liste i stavke.
–
(Nivo zvuka:
ili
): Podešavanje nivoa
zvuka prijemnika tokom razgovora.
–
( : Lista pozivalaca): Prikaz liste pozivalaca.
–
( : Redial): Prikaz liste ponovnih poziva.
Bazna jedinica
❶ Kontakti za punjenje
❷
(Locator) taster
Ekran
Stavke na ekranu slušalice
Stavka
Značenje
U dometu bazne jedinice
 Kada trepde:
Slušalica traži baznu jedinicu. (str. 24)
(Phonebook) taster
(Talk) taster
(Clear) taster
Tasteri za pozivanje
Prijemnik
Ekran
(Menu/OK) taster
(Pause) taster
(Off/Power) taster
(Recall/Flash) taster
Mikrofon
Kontakti za punjenje
Postavka zvona (Ringer) taster
 Tip kontrole
Navigacioni taster
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
❿
⓫
⓬
⓭
Slušalica je angažovana spoljašnjim
pozivom.
 Kada trepde:
Dolazni poziv se trenutno prima ili je
poziv prebačen na čekanje.
Propušten poziv*1 (str. 19)
 Uključena je funkcija za isključivanje
zvučnog izlaza (Mute). (str. 14)
 Zvono je isključeno. (str. 16)
Stepen napunjenosti baterije
Imenik je otvoren.
Primljena je nova glasovna poruka.*2 (str.
20)
*1 Samo za pretplatnike usluge identifikacije
pozivaoca
*2 Samo za pretplatnike usluge glasovne pošte
11
Početak upotrebe
Uključivanje/isključivanje
napajanja
Uključivanje napajanja
Pritisnite
.
Datum i vreme
1
2 : „SETTING TIME” 
3 : „DATE/TIME” 
4 Unesite aktuelni datum, mesec i godinu. 
Isključivanje napajanja
Pritisnite
Na primer: 15. juli, 2016.
taster oko 2 sekunde.
Početne postavke
Značenje simbola:
Na primer:
: „OFF”
Pritisnite
ili
da odaberete reči pod
navodnicima.
Jezik ekranskih poruka
1
2
: „SETTINGS” 
3
: „LANGUAGE” 
4
: Odaberite željeni jezik. 

Napomena:
 Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate:


4 puta 
2
puta 
: Odaberite željeni jezik. 

5 Unesite aktuelne sate i minute. 
Na primer: 15:30
 Ako unesete pogrešan datum i/ili vreme,
pritisnite
taster i ponovite proceduru od
koraka 3.
6
Napomena:
 Indikatori datuma i vremena možda nede biti tačni
nakon prekida napajanja. U tom slučaju, podesite
datum i vreme ponovo.
Režim za biranje broja
Ako ne možete da pozivate, promenite ovu postavku
u skladu sa mogudnostima vaše telefonske linije.
Uobičajena postavka je „TONE”.
„TONE”: Za uslugu tonskog biranja broja.
„PULSE”: Za uslugu rotacionog/pulsnog biranja
broja.
1
2
3
4
5
12
: „SETTINGS” 
: „MODE SELECTION” 
: Odaberite željenu postavku.

Pozivanje/Odgovor na pozive
Pauza (za korisnike privatne centrale/usluge
međugradskih poziva)
Pozivanje
1
Podešavanje nivoa zvuka prijemnika
U nekim slučajevima, potrebno je da unesete pauzu
kada koristite privatnu centralu ili uslugu
međugradskih poziva. Pauza je potrebna i kada
memorišete pristupni broj kartice za pozive i/ili PIN
u imenik (str. 15).
Na primer: Ako morate da pozovete broj „0” za
pristup liniji kada sprovodite spoljašnje pozive uz
privatnu centralu (PBX):
1

Pritisnite
2
2
3
Podignite slušalicu i zatim pozivite željeni broj
telefona.
 Da biste ispravili grešku pri unosu broja,
pritisnite taster
.
Kada završite razgovor, pritisnite
postavite slušalicu na baznu jedinicu.
ili
ili
više puta tokom razgovora.
Iniciranje poziva na osnovu liste ponovnih
poziva
Poslednjih 10 pozvanih brojeva memoriše se u listu
ponovnih poziva (sa po maksimalno 24 cifre).
1
(
)
2
: Odaberite željeni broj telefona.
 Kada broj odgovara broju koji je memorisan u
imenik, prikazuje se ime iz imenika.
Pozovite željeni broj telefona. 
Napomena:
 Pauza u trajanju od 3 sekunde unosi se svaki put
kada pritisnete
taster. Ponovite ovaj korak da
biste napravili dužu pauzu.
Odgovor na pozive
1
3
Uređivanje/brisanje/memorisanje brojeva u
listi ponovnih poziva
1
2
3
(
)
: Odaberite željeni broj telefona. 
Nastavite da izvodite željenu operaciju.
 Uređivanje broja pre pozivanja:
: „CHANGE & CONNECT” 

Pritisnite
ili
da biste pomerili kursor.
 Uredite broj. 
 Brisanje broja:
: Odaberite „DELETE” ili „KAS. WSZYST.”.

2 puta 
 Memorisanje broja u imenik:
: „ZAP.DO K-TEL” 
 Da biste
memorisali ime, nastavite od koraka 3
procedure „Dodavanje unosa” na str. 15.
Napomena:
 Prilikom uređivanja:
– Da obrišete broj, postavite kursor desno od broja
koji želite da obrišete, a zatim pritisnite
.
– Da biste uneli broj, postavite kursor desno od
mesta na koje želite da unesete broj, a zatim
pritisnite odgovarajudi numerički taster.
2
Podignite slušalicu i pritisnite
taster kada se
uređaj oglasi zvonom.
 Na poziv možete da odgovorite i pritiskom na
bilo koji numerički taster od
do ,
ili .
(Funkcija odgovora bilo kojim tasterom)
Kada završite razgovor, pritisnite
ili
postavite slušalicu na baznu jedinicu.
Automatski razgovor (Auto talk)
Možete da odgovorite na pozive jednostavnim
dizanjem slušalice sa bazne jedinice. Ne morate da
pritisnete taster
. Da biste uključili ovu funkciju,
pogledajte str. 17.
Podešavanje nivoa zvona slušalice
 Dok slušalica oglašava dolazni poziv zvonom:
Pritisnite
ili
više puta da biste odabrali
željeni nivo zvuka.
 Programiranje nivoa zvuka unapred:
1
2
3
4
5
: „USTAW.DZWON.” 
: „VOLUME” 
: Odaberite željeni nivo zvuka.

13
Pozivanje/Odgovor na pozive
1
2
Funkcija za lociranje slušalice
Da zaustavite pozivanje:
Bazna jedinica: Pritisnite
Slušalica: Pritisnite
.
.
Privremeno tonsko biranje (za korisnike
rotacionog/pulsnog biranja broja)
Možete privremeno da promenite način biranja
broja u tonsko biranje kada vam je potreban pristup
uslugama koje se sprovode tonskim biranjem (na
primer, usluga odgovora na poziv, telefonske
bankovne usluge, itd.).
Pritisnite
pre unosa pristupnih brojeva koji
zahtevaju tonsko biranje broja.
Korisne funkcije tokom
razgovora
Isključivanje zvučnog izlaza (Mute)
Kada je ova funkcija uključena, možete da čujete
sagovornika, ali sagovornik ne može da čuje vas.
1 Pritisnite
tokom razgovora. 
:
„MUTE” 
 Prikazuje se indikator .
2 Da biste se vratili na razgovor, pritisnite

: „MUTE” 
.
Funkcija prekida veze (Recall/flash)
taster vam dozvoljava da koristite specijalne
funkcije vaše privatne centrale kao što su transfer
poziva na lokal ili pristup opcionim telefonskim
uslugama.
Napomena:
 Da biste promenili vreme prekida veze
(recall/flash time), pogledajte str. 17.
Za korisnike usluga poziva na čekanju ili
identifikacije poziva na čekanju
Da biste koristili uslugu poziva na čekanju ili
identifikacije poziva na čekanju, prvo morate da se
pretplatite na njih kod vašeg provajdera
usluga/telefonske kompanije.
Ova funkcija vam dozvoljava da primate pozive dok
ste angažovani razgovorom. Ako primite poziv dok
ste angažovani razgovorom, čudete signal poziva na
čekanju.
Ako ste pretpladeni na obe usluge (identifikacije
pozivaoca i identifikacije poziva na čekanju),
informacije o drugom pozivaocu prikazuju se na
ekranu nakon što čujete signal poziva na čekanju.
14
da biste odgovorili na drugi poziv.
Da pređete između dva poziva, pritisnite
.
Napomena:
 Molimo vas da kontaktirajte
provajdera/telefonsku kompaniju vezi sa detaljima
i informacijama o dostupnosti ove usluge u vašoj
oblasti.
Možete da pronađete zaturenu sluašlicu ako je
pozovete.
1 Bazna jedinica: Pritisnite
.
 Registrovana slušalica oglašava se 1 minut.
2
Pritisnite
Imenik
Imenik slušalice
Imenik vam dozvoljava da sprovodite pozive bez
potrebe da ručno unosite brojeve. Možete da
dodate 50 imena i telefonskih brojeva i proverite
broj unosa (str. 15).
Dodavanje unosa
1
2
: „NEW ENTRY” 
3 Unesite ime druge strane (maksimalno 12
znakova). 
 Možete da promenite režim za unos znakova
pritiskom na
(str. 21).
4
Unesite telefonski broj druge strane (maksimalno
24 cifre). 
2 puta
 Da dodate druge unose, pritisnite
i
ponovite proceduru od koraka 3.
5
Provera unetog broja.
1
2
3
: „ENTRIES” 
Pronalaženje i pozivanje unosa iz
imenika
Kretanje kroz sve unose
1
2
3
: „LIST VIEW” 
: Odaberite željeni unos.
 Da biste pogledali broj telefona, pritisnite
.
: „NR WIDOK” 
Za povratak, pritisnite
.
4
Uređivanje unosa
1 Pronađite željeni unos (str. 15). 
2
: „EDIT” 
3 Uredite ime ako je potrebno (maks. 12 znakova;
4
5
Uređivanje unosa i pozivanje
1
2
Pronađite željeni unos (str. 15). 
: „CHANGE & CONNECT” 

Pritisnite
ili
da biste pomerili kursor. 
Uredite broj (str. 13). 
Brisanje unosa
Brisanje jednog unosa
1
2
3
Pronađite željeni unos (str. 15). 
: „DELETE” 
2 puta
Brisanje svih unosa
1
2
3
: „KAS. WSZYST.” 
2 puta
Funkcija lančanog poziva (Chain dial)
Ova funkcija vam dozvoljava da pozovete telefonske
brojeve iz imenika dok ste angažovani pozivom.
Funkciju možete da upotrebite, npr., da pozovete
pristupni broj kartice ili bankovni PIN koji ste
memorisali u imenik, bez potrebe da brojeve unosite
ručno.
1
2
3
Tokom spoljašnjeg poziva, pritisnite
.
: Odaberite željeni unos.
Pritisnite
da biste pozvali broj.
Napomena:
 Kada memorišete pristupni broj kartice i PIN kao
unos u imenik, pritisnite
da biste dodali pauze
nakon broja i PIN-a ako je potrebno (str. 13).
 Ako koristite uslugu rotacionog/pulsnog biranja
broja, morate da pritisnete
taster pre nego što
pritisnete
taster u koraku 1 da biste
privremeno promenili način biranja broja u tonsko
biranje. Kada dodajete unose u imenik,
preporučujemo vam da dodate
na početak
telefonskih brojeva koje želite da pozivate
funkcijom lančanog poziva (str. 15).
str. 21). 
Uredite broj telefona ako je potrebno (maks. 24
cifre; str. 13). 
2 puta
15
Programiranje
Postavke koje možete da programirate
Možete da prilagodite uređaj programiranjem narednih funkcija uz pomod slušalice.
Programiranje kretanjem kroz prikazane menije
1
2 Pritisnite ili da biste odabrali željeni glavni meni. 
3 Pritisnite ili da biste odabrali stavku u podmeniju 1. 
 U nekim slučajevima, moradete da sprovedete izbor iz podmenija 2. 
Pritisnite
ili
da odaberete željenu postavku. 
 Ovaj korak može da zaivisi od funkcije koju programirate.
 Da izađete iz ove operaciju, pritisnite
.
Napomena:
 U narednoj tabeli, < > označava uobičajene postavke.
4
Glavni meni (Main menu)
USTAW.DZWON.
Podmeni 1
Podmeni 2
Strana
–
13
–
–
–
12
VOLUME*1
<VOLUME 5>
*2
DZWONEK
<DZWONEK 1>
SETTING TIME
DATE/TIME
ALARM
ALARM MODE
<OFF>
NUMBER OF REPEAT
<OFF>
REPEAT CYCLE
<3 MINUT(Y)>
18
DZWONEK
<DZWONEK 1>
VOLUME
<VOLUME 5>
KSIĄŻKA TEL.
NIEODEBRANE
16
KOREK. CZASU*3
<RĘCZNIE>
–
–
LIST VIEW
–
15
NEW ENTRY
–
15
KAS. WSZYST.
–
15
ENTRIES
–
15
–
15
–
Programiranje
Glavni meni (Main menu)
SETTINGS
Podmeni 2
Strana
LANGUAGE
<ENGLISH>
Podmeni 1
–
12
KONTRAST
(kontrast ekrana)
<KONTRAST 03>
–
–
–
–
–
13
–
26
POKAŻ ZEGAR
<WŁĄCZONY>
*4
AUTO. ODBIÓR
<OFF>
*5
REJESTR. SŁ.
TON PRZYCISK
<WŁĄCZONY>
*6
MODE SELECTION
<TONE>
–
–
12
CZAS FLASH
<100 MSEK.>
–
14
TRYB PRYWAT.*8
<OFF>
–
–
CHANGE PIN
–
26
–
–
–
*7
INTERKOM
*8
*1 Ne možete da isključite zvono za funkciju pozivanja (paging).
*2 Ako odaberete jednu od melodija zvona, zvono nastavlja da se emituje nekoliko sekundi iako pozivalac
prekine vezu. Možete da čujete signal slobodne linije ili nikoga nede biti sa druge strane kada odgovorite
na poziv.
*3 Ova funkcija dozvoljava uređaju da automatski podesi datum i vreme svaki put kada primi informaciju o
pozivaocu koja sadrži datum i vreme.
Da biste uključili ovu funkciju, odaberite „IDENTYFIKAC.”. Da biste isključili ovu funkciju, odaberite
„RĘCZNIE”. (Samo za pretplatnike usluge identifikacije pozivaoca)
Da biste koristili ovu funkciju, prvo podesite datum i vreme (str. 12).
*4 Kada je ova funkcija isključena, prikazuje se broj slušalice.
*5 Ako se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca i želite da vidite informacije o pozivaocu nakon
podizanja slušalice radi odgovora na poziv, isključite ovu funkciju.
*6 Isključite ovu funkciju ako ne želite da čujete zvučne signale prilikom pozivanja broja ili pritiska na tastere.
*7 Trajanje prekida (recall/flash time) zavisi od vaše javne ili privatne telefonske centrale. Kontaktirajte
dobavljača telefonskih usluga ako je potrebno.
*8 Iako se ove stavke prikazuju na ekranu slušalice, ove funkcije nisu dostupne na ovom modelu.
17
Programiranje
Specijalno programiranje
Alarm
Alarm se oglašava u podešeno vreme (jednom ili
svakodnevno) u trajanju od 2 minute. Pored toga,
možete da podesite vreme i ciklus ponavljanja
(funkcija odlaganja alarma - snooze funkcija).
Na primer: Ako želite da se alarm oglasi 3 puta, uz
ponavljanje u petominutnim intervalima od 7:00,
morate da podesite alarm na slededi način;
Vreme: „07:00”
„NUMBER OF REPEAT”: „3 RAZ(Y)”
„REPEAT CYCLE”: „5 MINUT(Y)”
Važno:
 Podesite prethodno datum i vreme (str. 12).
1
2
3
4
5
: „SETTING TIME” 
: „ALARM” 
: „ALARM MODE” 
: Odaberite željenu opciju alarma. 
„OFF”
Isklljučivanje alarma. Pređite na korak 15.
„ONCE”
Alarm se oglašava jednom u podešeno vreme.
„DAILY”
Alarm se oglašava svaki dan u podešeno vreme.
6
7
8
Podesite željeno vreme. 
: „NUMBER OF REPEAT” 
: Odaberite željenu postavku. 
 Ako želite da se alarm oglasi samo jednom,
odaberite „OFF” i pređite na korak 11.
9
10
11
12
: „REPEAT CYCLE” 
: Odaberite željenu postavku. 
: „RING” 
: Odaberite željeni zvuk alarma. 
Preporučujemo vam da odaberete drugačije
zvono od zvona za dolazne pozive.
13 : „VOLUME” 

14
15
18
: Odaberite željeni nivo zvuka. 
Napomena:
 Pritisnite
da biste zaustavili alarm u
potpunosti.
 Pritisnite bilo koji numerički taster od
do ,
ili
da biste zaustavili zvuk ali da zadržite
odabrano vreme i/ili aktiviranu funkciju odlaganja
alarma.
 Kada je slušalica u upotrebi, alarm se nede oglasiti
sve dok slušalica ne bude u pripremnom režimu.
Usluga identifikacije pozivaoca
Upotreba usluge identifikacije
pozivaoca
Važno:
 Uređaj je kompatibilan sa funkcijom identifikacije
pozivaoca. Da biste koristili funkcije identifikacije
pozivaoca, morate da budete pretpladeni na ovu
uslugu. Kontaktirajte provajdera usluge/telefonsku
kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama.
Pregled liste pozivalaca i uzvradanje
poziva
1
( )
 Prikazuje se najnoviji poziv.
2
Funkcije identifikacije pozivaoca
Kada primite spoljašnji poziv, prikazuje se telefonski
broj pozivaoca.
Informacije o poslednjih 50 pozivalaca se beleže u
listu pozivalaca od najnovijeg do najstarijeg poziva.
 Ako uređaj ne može da primi informacije o
pozivaocu, prikazuju se sledede poruke:
– „INNA STREFA”: Pozivalac zove iz oblasti koja ne
obezbeđuje uslugu identifikacije pozivaoca.
– „NR ZASTRZEŻ.”: Pozivalac je zatražio da se
njegove informacije ne prikazuju.
 Ako je uređaj povezan na sistem privatne centrale,
informacije o pozivaocu možda nede biti primljene
pravilno. Kontaktirajte vašeg dobavljača
telefonskih usluga.
Propušteni pozivi
Ako se ne odgovori na poziv, uređaj ga smatra
propuštenim pozivom i prikazuje se indikator . Na
ovaj način možete da znate da li bi trebalo da
proverite listu pozivalaca kako biste saznali ko vas je
zvao dok ste bili odsutni.
Čak iako pogledate samo jedan propušten poziv u
listi pozivalaca (str. 19), indikator
nestaje sa
ekrana. Kada primite drugi novi poziv, indikator
se prikazuje ponovo.
Prikaz izmena iz imenika
Kada uređaj primi informacije o pozivaocu i ako one
odgovaraju telefonskom broju koji je memorisan u
imenik, ime memorisano u imen prikazuje se na
ekranu i prijavljuje u listu pozivalaca.
Lista pozivalaca
Važno:
 Vodite računa o tome da postavke datuma i
vremena budu tačne (str. 12).
3
Pritisnite
da pretražujete od slededeg novog
poziva ili
da pretražujete od najstarijeg
poziva.
 Da promenite prikaz sa imena na broj telefona,
pritisnite
.
: „NR WIDOK” 
Za povratak, pritisnite
.
 Ako nije prikazan ceo broj, pritisnite
da
biste pogledali ostatak telefonskog broja.
 Da promenite prikaz između imena ili
telefonskog broja u prikaz datuma i vremena,
pritisnite
. Za povratak, pritisnite
.
Da uzvratite poziv, pritisnite
.
Da izađete, pritisnite
.
Uređivanje telefonskog broja pozivaoca
pre uzvradanja poziva
1
( )
2
: Odaberite željeni unos. 
3
: „CHANGE & CONNECT” 
4 Uredite broj.
 Pritisnite numerički taster ( do ) da
dodate, odnosno
da obrišete broj (str. 13).
5
Brisanje informacija o pozivaocu
1
( )
2
: Odaberite željeni unos. 
3
: „DELETE” ili „KAS. WSZYST.” 
4

Memorisanje informacija o pozivaocu u
imenik
1
( )
2
: Odaberite željeni unos. 
3
: „ZAP.DO K-TEL” 
4 Da biste memorisali ime, nastavite od koraka 3
procedure „Dodavanje unosa” na str. 15.
19
Usluga glasovne pošte
Usluga glasovne pošte
Glasovna pošta je automatska usluga za odgovor na
pozive koju nudi vaš provajder/telefonska
kompanija. Nakon što se pretplatite na ovu uslugu,
sistem glasovne pošte vašeg provajdera/telefonske
kompanije odgovara na pozive kada niste u
mogudnosti da odgovorite ili kada je linija zauzeta.
Poruke snima vaš provajder/telefonske kompanija, a
ne vaš telefon.
Kada imate nove poruke, indikator
se prikazuje
na slušalici ako je usluga za označavanje poruka
dostupna. Molimo vas da kontaktirate
provajdera/telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim
informacijama o ovoj usluzi.
Važno:
 Ako indikator
ostane na ekranu nakon što
preslušate nove poruke, možete da ga isključite
ako pritisnete i držite
taster tokom 2 sekunde.
20
Korisne informacije
Unos znakova
Numerički tasteri koriste se za unos znakova i brojeva. Svakom tasteru dodeljeno je više znakova. Znakovi
koje možete da unesete zavise od odabranog režima za unos (str. 21).
– Pritisnite
ili
da pomerite kursor levo ili desno.
– Pritisnite numeričke tastere da unesete znakove i brojeve.
– Da biste obrisali znak ili broj, postavite kursor desno od pozicije koju želite da obrišete, a zatim pritisnite
.
– Pritisnite
(A→a) da pređete između malih i velikih slova.
– Da unesete drugi znak koji se nalazi na istom tasteru kao prethodni znak, pritisnite
kako biste pomerili
kursor na sledede slovno mesto, a zatim pritisnite odgovarajudi taster.
– Ako ne pritisnete ni jedan taster u roku od 5 sekundi nakon unosa znaka, znak de biti zabeležen i kursor se
pomera na sledede slovno mesto.
Režimi za unos znakova
Dostupni slededi režimi za unos znakova: abecedni (Alphabet) (ABC), numerički (Numeric) (0-9), grčki (Greek)
(АBГ), prošireni 1 (Extended 1) (AÄǺ), prošireni 2 (Extended 2) (SŚŠ) i dirilični (Cyrillic) (АБВ). U ovim režimima
za unos, izuzev numeričkog, višestrukim pritiskom na taster možete da odaberete koji znak se unosi.
Kada uređaj prikaže ekran za unos znakova:

: Odaberite režim za unos znakova. 
Napomena:
 Indikator " " u narednim tabelama označava prazno slovno mesto (razmak).
Tabela Alphabet režima za unos znakova (ABC)
Tabela Numeric režima za unos znakova (0-9)
Tabela Greek režima za unos znakova (АBГ)
21
Korisne informacije
Tabela Extended 1 režima za unos znakova (AÄǺ)
 Naredni znakovi se koriste za velika i mala slova: ø, Ş, Ŵ, ŷ
Tabela Extended 2 režima za unos znakova (SŚŠ)
 Naredni znakovi se koriste za velika i mala slova: Ą, D, Č, Ę, Ł, Ĺ, Ľ, O, Ŕ, Ś, Š, ů, z, Ź, Ż, Ž
Tabela Cyrillic režima za unos znakova (АБВ)
22
Korisne informacije
Poruke o greškama
Poruke o greškama
Uzrok/rešenje
PAMIĘD PEŁNA
 Imenik je pun. Obrišite nepotrebne unose (str. 15).
Otklanjanje problema
Ako i dalje imate probleme nakon sprovođenja uputstava iz ovog odeljka, isključite AC adapter i slušalicu, a
zatim povežite AC adapter na baznu jedinicu i uključite slušalicu.
Opšta upotreba
Problem
Uzrok/rešenje
Slušalica se ne uključuje i nakon
instalacije napunjenih baterija.
 Postavite slušalicu na bazni uređaj da biste je uključili.
Uređaj ne radi.




Ekran slušalice je prazan.
 L Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (str. 12).
Ne čujem signal slobodne veze.
 Uverite se da koristite priložen kabl telefonske linije Vaš stari kabl
telefonske linije možda ima drugačije vezane kontakte.
 AC adapter bazne jedinice ili kabl telefonske linije nije povezan.
Proverite veze.
 Isključite baznu jedinicu sa telefonske linije i povežite ispravan telefon
na liniju. Ako telefon radi pravilno, kontaktirajte servisera radi
popravke uređaja. Ako drugi telefon ne radi pravilno, kontaktirajte
provajdera/telefonsku kompaniju.
Ne mogu da koristim interkom
funkciju.
 Ova funkcija se deli između slušalica. Iako je na slušalici prikazan
indikator „INTERKOM”, ova funkcija nije dostupna za ovaj model.
Uverite se da su baterije instalirane pravilno (str. 9).
Napunite baterije u potpunosti (str. 9).
Proverite veze (str. 9).
Isključite AC adapter bazne jedinice kako biste resetovali uređaj i
isključite slušalicu. Povežite adapter, uključite slušalicu i pokušajte
ponovo.
 Izvadite baterije iz slušalice i instalirajte ih ponovo.
 Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte slušalicu (str. 26).
Postavke koje možete da programirate
Problem
Uzrok/rešenje
Poruke su prikazane na jeziku
koji ne mogu da čitam.
 Promenite jezik ekranskih poruka (str. 12).
23
Korisne informacije
Punjenje baterije
Problem
Uzrok/rešenje
Slušalica se oglašava zvučnim
signalima i/ili se prikazuje
indikator
.
 Bateriju morate da napunite. Napunite baterije u potpunosti (str. 9).
Napunio sam baterije u
potpunosti, ali
– indikator nivoa baterije se ne
povedava ili je
– radno vreme krade.
 Očistite krajeve baterije ( , ) i kontakte za punjenje uz pomod suve
krpe i napunite bateriju ponovo.
 Vreme je da zamenite baterije (str. 9).
Pozivanje/Odgovor na pozive
Problem
Indikator
Uzrok/rešenje
trepde.
 Slušalica je suviše udaljena od baze. Približite se.
 AC adapter baze nije povezan pravilno. Povežite ponovo AC adapter
na bazu.
 Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte je (str. 26).
Čuje se šum, zvuk se prekida.
 Slušalicu ili bazu koristite na mestu gde postoje izražene električne
smetnje. Premestite bazu i koristite slušalicu daleko od izvora smetnji.
 Približite se bazi.
 Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo vam da povežete
DSL/ADSL filter između baze i priključka telefonske linije. Kontaktirajte
DSL/ADSL provajdera u vezi sa dodatnim informacijama.
 Isključite AC adapter bazne jedinice kako biste resetovali uređaj i
isključite slušalicu. Povežite adapter, uključite slušalicu i pokušajte
ponovo.
Slušalica ne zvoni.
 Zvono je isključeno. Podesite nivo zvona (str. 13).
Ne mogu da pozivam.
 Odabran je pogrešan režim za biranje broja. Promenite postavku (str.
12).
 Slušalica je suviše udaljena od baze. Približite se i pokušajte ponovo.
24
Korisne informacije
Identifikacija pozivaoca (Caller ID)
Problem
Uzrok/rešenje
Informacije o pozivaocu se ne
prikazuju.
 Morate da se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca.
Kontaktirajte provajdera usluge/telefonsku kompaniju u vezi sa
dodatnim informacijama.
 Ako je vaš uređaj povezan na dodatnu telefonsku opremu, isključite ga
i povežite direktno na zidnu utičnicu.
 Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo vam da povežete
DSL/ADSL filter između baze i priključka telefonske linije. Kontaktirajte
DSL/ADSL provajdera u vezi sa dodatnim informacijama.
 Druga telefonska oprema može da ometa rad ovog uređaja. Isključite
drugu opremu i pokušajte ponovo.
Informacije o pozivaocu
prikazuju se sporo.
 U zavisnosti od provajdera usluge/telefonske kompanije, uređaj može
da prikaže informacije o pozivaocu posle drugog zvona ili kasnije.
 Približite se bazi.
Vreme prikazano na uređaju je
promenjeno.
 Netačna informacija o vremenu dobijena uz informacije za
identifikaciju pozivaoca promenila je postavku vremena. Podesite
funkciju za podešavanje vremena na „RĘCZNIE” (isključeno) (str. 16).
Oštedenje izazvano prodorom tečnosti
Problem
Uzrok/rešenje
Tečnost ili vlaga prodrli su u
slušalicu/baznu jedinicu.
 Isključite AC adapter i kabl telefonske linije iz bazne jedinice. Izvadite
baterije iz slušalice i ostavite ih da se osuše najmanje 3 dana. Nakon
što se slušalica/bazna jedinica potpuno osuše, povežite AC adapter i
kabl telefonske linije ponovo. Unesite baterije i napunite ih u
potpunosti pre upotrebe. Ako uređaj ne radi pravilno, kontaktirajte
ovlašdeni servis.
Upozorenje:
 Kako biste izbegli trajno oštedenje uređaja, nemojte da koristite mikrotalasnu pednicu da ubrzate proces
sušenja.
25
Korisne informacije
Registracija slušalice na baznu jedinicu
1
2
3
4
5
Slušalica:
: „SETTINGS” 
: „REJESTR. SŁ.” 
Bazna jedinica:
Pritisnite i držite
taster 5 sekundi. (Bez registracionog signala)
Slušalica:
Sačekajte da se prikaže „PIN:____” poruka.  Unesite PIN bazne jedinice (uobičajeno: „0000”). 
 Ako zaboravite PIN, kontaktirajte ovlašdenog servisera.
 Naredni korak morate da sprovedete u roku od 90 sekundi.
6
Sačekajte da čujete dugačak zvučni signal i zatim unesite broj slušalice koju želite da registrujete.
 Kada se slušalica registruje uspešno, indikator
prestaje da trepde.
 Ako indikator
i dalje trepde, počnite ponovo od koraka 1.
Odjavljivanje slušalice
1
2
 Unesite PIN bazne jedinice (uobičajeno: „0000”).

 Uređaj se oglašava potvrdnim zvučnim signalom.
3
Promena PIN-a bazne jedinice (lični identifikacioni broj - Personal Identification Number)
Važno:
 Ako promenite PIN, molimo vas da zabeležite novi PIN. Uređaj vam nede otkriti PIN. Ako zaboravite PIN,
kontaktirajte ovlašdenog servisera.
1
2
3
4
5
6
26
: „SETTINGS” 
: „CHANGE PIN” 
Unesite aktuelni 4-cifreni PIN bazne jedinice (uobičajeno: „0000”).
Unesite novi 4-cifreni PIN bazne jedinice.
Unesite novi 4-cifreni PIN bazne jedinice ponovo. 
Korisne informacije
Instalacija na zid
Napomena:
 Uverite se da zid i način instalacije mogu da izdrže težinu uređaja.
Šrafovi
(nisu u opremi)
Kuka
27
Korisne informacije
Obrazac deklaracije o usaglašenosti
Predmet gore navedene deklaracije <A> je usaglašen sa zahtevima slededih EU propisa <B>, harmonizovanim
standardima <C> i drugim pruženim informacijama ako postoje <D>.
28
Indeks
Indeks
A Alarm: 18
Automatski razgovor (Auto talk): 13
B Baterija: 9, 10
D Datum i vreme 12
E Ekran
Jezik: 12
Kontrast: 17
F Funkcija lančanog poziva (Chain dial): 15
Funkcija prekida veze (Recall/flash): 14
G Glasovna pošta: 20
I Identifikacija poziva na čekanju: 14
Imenik: 15
Instalacija na zid: 27
Isključivanje zvučnog izlaza (Mute): 14
L Lista pozivalaca: 19
N Nivo zvuka
Prijemnik: 13
Zvono (slušalica): 13
O Odgovor na pozive: 13
Otklanjanje problema: 23
P Pauza: 13
PIN: 26
Podešavanje vremena: 16
Ponovni poziv: 13
Poruke o greškama: 23
Pozivanje: 13
Poziv na čekanju: 14
Prekid napajanja: 10
Privremeno tonsko biranje: 14
Propušteni pozivi: 19
R Režim za biranje broja: 12
S Signal zvona: 16
Slušalica
Funkcija za lociranje slušalice: 14
Odjavljivanje: 26
Registracija: 26
T Tip kontrole: 11
U Uključivanje/isključivanje napajanja: 12
Unos znakova: 21
Uređivanje liste pozivalaca: 19
Usluga identifikacije pozivaoca: 19
Z Zvučni signali prilikom pritiska na taster: 17
29
Beleške
30
Beleške
31
Panasonic korporacija
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
http://www.panasonic.com
© Panasonic korporacija 2016
PNQX8373ZA
32
TC1216MU0

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement