Panasonic KXTG2711NE Betjeningsvejledning

Panasonic KXTG2711NE Betjeningsvejledning
Instruktionsbog
DECT-telefon
Model nr.
KX-TG2711NE
KX-TG2712NE
KX-TG2713NE
Digital trådløs telefon med telefonsvarer
Model nr.
KX-TG2721NE
KX-TG2722NE
Model vist i KX-TG2711.
Se “Sådan kommer du i gang” på side 10 før
brug.
Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.
Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, før produktet tages i brug. Gem brugsanvisningen
til fremtidigt brug.
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
1
2015/03/25
16:03:39
Indholdsfortegnelse
Indledning
Voice mail-tjeneste
Modelsammensætning .........................................3
Information om tilbehør ........................................4
Generelle oplysninger ..........................................5
Voicemail-tjeneste ..............................................30
Vigtig information
Din sikkerhed .......................................................6
Vigtige sikkerhedsanvisninger ..............................7
Sådan opnår du det bedste resultat .....................7
Andre oplysninger ................................................8
Specifikationer ......................................................8
Sådan kommer du i gang
Opsætning ..........................................................10
Information om ibrugtagning ..............................11
Betjeningsknapper .............................................12
Display ...............................................................13
Tænd/sluk telefonen ...........................................13
Start instillinger ...................................................13
Enknaps-øko-indstilling ......................................14
Intercom/Finder
Intercom .............................................................31
Håndsætfinder ....................................................31
Overførsel af opkald, konferenceopkald ............31
Nyttig information
Indtastning af bogstaver .....................................32
Fejlmeddelelser ..................................................34
Fejlfinding ...........................................................34
Vægmontering ....................................................39
Garantibevis .......................................................40
Indeks
Indeks..........................................................41
Foretag/besvar opkald
Foretag opkald ...................................................15
Besvar opkald ....................................................15
Nyttige funktioner under et opkald .....................16
Telefonbog
Håndsættets telefonbog .....................................17
Kopiering af numre i telefonbogen .....................17
Programmering
Programmerbare indstillinger .............................19
Særlig programmering .......................................21
Nummervisningstjeneste
Brug af nummervisningstjeneste ........................23
Nummervisningsliste ..........................................24
Telefonsvarer
Telefonsvarer .....................................................25
Slå telefonsvareren til/fra ...................................25
Udgående besked ..............................................25
Aflytning af beskeder ved hjælp af
baseenheden .....................................................26
Aflytning af beskeder ved hjælp af
håndsættet .........................................................26
Fjernbetjening ....................................................27
Telefonsvarerens indstillinger ............................28
2
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
2
2015/03/25
16:03:39
Indledning
Modelsammensætning
Serie
Model nr.
Serie KX-TG2711
Serie KX-TG2721
Baseenhed
Håndsæt
Del nr.
Del nr.
KX-TG2711
KX-TG2711
KX-TGA277
Antal
1
KX-TG2712
KX-TG2711
KX-TGA277
2
KX-TG2713
KX-TG2711
KX-TGA277
3
KX-TG2721
KX-TG2721
KX-TGA277
1
KX-TG2722
KX-TG2721
KX-TGA277
2
R Tilføjelsen (NE) i følgende modelnumre udelades i disse anvisninger:
KX-TG2711NE/KX-TG2712NE/KX-TG2713NE/KX-TG2721NE/KX-TG2722NE
Funktionsforskelle
Serie
Telefonsvarer
Serie KX-TG2711
–
Serie KX-TG2721
*1
*2
Intercom
Kopi af telefonbog
Mellem håndsæt
Mellem håndsæt
*1
*1
*2
*2
KX-TG2712/KX-TG2713
KX-TG2722
3
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
3
2015/03/25
16:03:40
Indledning
Information om tilbehør
Medfølgende tilbehør
Antal
Nr.
Tilbehør/del nr.
KX-TG2711
KX-TG2721
KX-TG2712
KX-TG2722
KX-TG2713
A
Lysnetadapter/PNLV226CE
1
2
3
B
Telefonledning
(til Danmark, Sverige og Finland)
1
1
1
C
Telefonledning (til Norge)
1
1
1
D
Telefonstik (til Danmark)
1
1
1
E
Telefonstik (til Finland)
1
1
1
F
Telefonstik (til Sverige)
1
1
1
G
Genopladelige batterier*1
2
4
6
H
Beskyttelseshylster til håndsæt*2
1
2
3
I
Oplader
–
1
2
*1
*2
Se side 5 vedrørende oplysninger om udskiftning af batteri.
Håndsættets beskyttelseshylster leveres fastgjort til håndsættet.
A
B
F
G
C
H
D
E
I
4
TG27xxNE(da-da)_1114_ver202.pdf
4
2016/11/14
11:42:30
Indledning
Tilbehør
Kontakt venligst nærmeste Panasonic forhandler for salgsinformation.
Tilbehør
Modelnummer
Genopladelige batterier
HHR-4MVE*1
Batteritype:
– Nikkel-metalhydrid (Ni-MH)
– 2 x størrelse AAA (R03) til hvert håndsæt
DECT repeater
*1
KX-A405
Nye batterier kan have en anden kapacitet end de medfølgende batterier.
Generelle oplysninger
R Dette apparat er beregnet til brug på det analoge telefonnet i Danmark, Finland og Sverige.
R Hvis der opstår nogen problemer, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet.
R Kontakt venligst leverandøren af udstyret ved brug i andre lande.
Overensstemmelseserklæring:
R Panasonic Corporation erklærer, at radioudstyrstypen (Serie KX-TG2711/Serie KX-TG2721: side 3) er i
overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst af EU’s
overensstemmelseserklæring kan findes på følgende internetadresse:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Kontakt til en autoriseret Panasonic-repræsentant:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
5
TG27xxNE(da-da)_1114_ver202.pdf
5
2016/11/14
11:42:30
Vigtig information
Sikkerhedsforanstaltninger ved betjening
Din sikkerhed
For at forhindre alvorlig tilskadekomst eller død/
materiel skade skal du læse dette afsnit
omhyggeligt, før du bruger produktet, så du kan
bruge det korrekt og sikkert.
ADVARSEL
Strømtilslutning
R Brug kun den strømkilde, der er markeret på
produktet.
R Overbelast ikke stikkontakter og
forlængerledninger. Det kan medføre risiko for
brand eller elektrisk stød.
R Sæt lysnetadapterens/strømstikket helt ind i
kontakten. I modsat fald kan det medføre
elektrisk stød og/eller kraftig varmeudvikling med
brand til følge.
R Fjern jævnligt støv etc. fra lysnetadapteren/
strømstikket ved at trække den/det ud af
stikkontakten og tørre den/det af med en tør
klud. Ophobet støv kan skade isoleringen mod
fugt etc., hvilket kan forårsage brand.
R Tag stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis
det udsender røg, en unormal lugt eller en
usædvanlig lyd. Dette kan forårsage brand eller
elektrisk stød. Kontroller, at der ikke længere
kommer røg ud, og kontakt et autoriseret
servicecenter.
R Tag stikket ud af stikkontakten, og rør aldrig ved
produktets inderside, hvis huset er blevet åbnet.
R Rør aldrig ved stikket med våde hænder. Der er
fare for elektrisk stød.
Isætning
R For at forhindre risiko for elektrisk stød må
produktet aldrig udsættes for regn eller nogen
form for fugt.
R Anbring og brug ikke dette produkt i nærheden
af styrede enheder som f.eks. automatiske døre
og brandalarmer. Radiobølger, der udsendes fra
dette produkt, kan forårsage fejlfunktioner i
sådanne enheder, som kan forårsage en ulykke.
R Lysnetadapteren eller telefonledningen må ikke
trækkes i, må ikke bøjes og må ikke placeres
under tunge genstande.
R Tag produktets ledning ud af stikkontakten før
rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler
eller rengøringsmidler på spraydåse.
R Adskil ikke produktet.
R Pas på, at der ikke spildes væske
(rengøringsmidler m.v.) på telefonledningens
stik, og at det ikke bliver vådt i det hele taget.
Dette kan forårsage brand. Hvis
telefonledningens stik bliver vådt, skal det straks
tages ud af telefonstikket i væggen og må ikke
længere bruges.
Medicinsk
R Kontakt producenten af eventuelt personligt
medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller
høreapparater, for at finde ud af, om udstyret er
tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern
radiofrekvensenergi. (Produktet fungerer i
frekvensområdet 1,88 GHz til 1,90 GHz, og
RF-transmissionseffekten er 250 mW (maks.)).
R Undlad at anvende produktet på hospitaler og
lign., hvis evt. skilte angiver, at det ikke er tilladt.
Hospitaler eller andre behandlingssteder
anvender muligvis udstyr, som er følsomme over
for ekstern radiofrekvensenergi.
FORSIGTIG
Installation og placering
R Installer ikke telefonen i tordenvejr.
R Installer ikke telefonstik på våde steder,
medmindre stikket er specielt beregnet til våde
steder.
R Rør ikke ved uisolerede telefonledninger eller
stik, medmindre telefonledningen er taget ud af
netværksinterfacet.
R Udvis forsigtighed ved installation eller ændring
af telefonledninger.
R Lysnetadapteren bruges som hovedafbryder.
Sørg for, at lysnetstikket er placeret tæt ved
produktet, så det er let at komme til.
R I følgende tilfælde kan der ikke foretages opkald
med denne telefon:
– når håndsættets batterier skal oplades eller
ikke virker.
– der er strømafbrydelse.
6
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
6
2015/03/25
16:03:40
Vigtig information
Batteri
R Det anbefales at bruge den batteritype, der er
angivet på side 5. BRUG KUN genopladelige
Ni-MH-batterier størrelse AAA (R03).
R Bland ikke gamle og nye batterier.
R Åbn eller ødelæg ikke batterierne. Elektrolyt, der
kan komme ud af batterierne, er ætsende og
kan forårsage forbrænding eller skade på øjne
og hud. Elektrolyt kan være giftig ved indtagelse.
R Udvis forsigtighed ved håndtering af batterierne.
Lad ikke strømførende materialer som f.eks.
ringe, armbånd eller nøgler komme i kontakt
med batterierne, da der kan opstå kortslutning,
som medfører overophedning af batterierne og/
eller det strømførende materiale og derved
forårsage forbrændinger.
R Oplad batterierne, der medfølger eller angives til
brug udelukkende sammen med dette produkt i
overensstemmelse med de instruktioner og
begrænsninger, der er angivet i denne
vejledning.
R Anvend kun en kompatibel baseenhed (eller
oplader) til at oplade batterierne. Undlad at
ændre på baseenheden (eller opladeren). Hvis
disse instruktioner ikke følges, kan batterierne
svulme op eller eksplodere.
Vigtige sikkerhedsanvisninger
De grundlæggende sikkerhedsforholdsregler skal
altid følges ved brug af dette produkt, så risikoen for
brand, elektrisk stød og personskade, herunder
nedenstående, reduceres:
1. Brug ikke produktet i nærheden af vand, f.eks. i
nærheden af et badekar, en vaskekumme, en
køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd
kælder eller i nærheden af en swimmingpool.
2. Undgå at bruge telefoner (undtagen trådløse) i
tordenvejr. Der kan være en lille risiko for
elektrisk stød pga. lyn.
3. Brug ikke telefonen til rapportering af en
gaslækage i nærheden af lækagen.
4. Brug kun den i denne vejledning angivne
strømledning og batterier. Bortskaf ikke
batterier ved at afbrænde dem. De kan
eksplodere. Find ud af, hvor batterierne kan
bortskaffes i dit område.
GEM DISSE ANVISNINGER
Sådan opnår du det bedste
resultat
Placering af baseenhed/undgåelse af støj
Baseenheden og andre kompatible
Panasonic-enheder anvender radiobølger til
indbyrdes kommunikation.
R Maksimal dækning og støjfri kommunikation
opnås bedst, når baseenheden placeres som
følger:
– på et velegnet, højt og centralt sted, hvor der
ikke er forhindringer mellem håndsættet og
baseenheden i et indendørs miljø.
– så langt væk som muligt fra elektroniske
apparater som f.eks. tv, radioer, computere,
trådløse enheder og andre telefoner.
– væk fra radiofrekvenssendere som f.eks.
eksterne antenner på cellestationer til
mobiltelefoner. (Undgå at sætte
baseenheden i et karnapvindue eller i
nærheden af et vindue.)
R Dækning og stemmekvalitet afhænger af de
lokale forhold.
R Hvis modtagelsen ved baseenhedens placering
ikke er tilfredsstillende, skal du flytte
baseenheden til et andet sted for at opnå bedre
modtagelse.
Omgivelser
R Hold produktet væk fra enheder, der genererer
elektrisk støj som f.eks. lysstofrør og motorer.
R Hold produktet væk fra kraftig røg, støv, høj
temperatur og vibration.
R Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
R Placer ikke tunge genstande oven på produktet.
R Tag produktets stik ud af stikkontakten, hvis
produktet ikke skal bruges i længere tid.
R Produktet skal holdes væk fra varmekilder som
f.eks. radiatorer, komfurer m.v. Desuden bør det
ikke placeres i rum, hvor temperaturen kan blive
lavere end 0 °C eller højere end 40 °C. Fugtige
kældre skal ligeledes undgås.
R Den maksimale opkaldsafstand kan reduceres,
når produktet anvendes på følgende steder: I
nærheden af forhindringer som f.eks. bakker,
tunneller, under jorden, i nærheden af
forhindringer som f.eks. trådhegn etc.
7
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
7
2015/03/25
16:03:40
Vigtig information
R Brug af produktet i nærheden af elektriske
apparater kan forårsage interferens. Flyt det
væk fra elektriske apparater.
R Tør produktet af udvendigt med en blød,
fugtig klud.
R Brug ikke rensebenzin, fortynder eller
skurepulver.
ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af
det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne
være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling
og recycling af gamle produkter og batterier, kan du
henvende dig til din kommune,
deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt
produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og
batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.
Andre oplysninger
For kommercielle brugere i Den
Europæiske Union
Regelmæssig vedligeholdelse
FORSIGTIG: Der er risiko for eksplosion, hvis
batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf
brugte batterier i henhold til anvisningerne.
Når du ønsker at kassere elektriske eller
elektroniske apparater, bedes du henvende dig til
din forhandler eller leverandør for nærmere
information.
Bemærkning vedrørende bortskaffelse,
videregivelse eller returnering af produktet
Information om bortskaffelse i lande uden
for Den Europæiske Union
R Dette produkt kan lagre dine private/fortrolige
oplysninger. For at beskytte dine personlige/
fortrolige oplysninger anbefaler vi, at du sletter
visse oplysninger, f.eks. telefonbogen eller
nummervisningslisten, i hukommelsen, før du
bortskaffer, videregiver eller returnerer produktet.
Disse symboler (A, B, C) gælder kun inden for
Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere
sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din
forhandler eller kommune med henblik på en
hensigtsmæssig bortskaffelse.
Brugerinformation om indsamling og
bortskaffelse af elektronikskrot og brugte
batterier
1
2
3
Information om batterisymbol
Dette symbol (B) kan optræde sammen med et
kemisk symbol (C). I så fald opfylder det kravene
for det direktiv, som er vedtaget for det pågældende
kemikalie.
Specifikationer
Disse symboler (A, B, C) på produkter,
emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at
brugte elektriske og elektroniske produkter og
batterier ikke må smides ud som almindeligt
husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier skal
indleveres til behandling, genvinding resp.recycling
i henhold til gældende nationale bestemmelser
samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på
korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde
R Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
R Frekvensområde:
1,88 GHz til 1,90 GHz
R RF-transmissionseffekt:
Ca. 10 mW (gennemsnitsstrøm pr. kanal)
250 mW (maks.)
R Strømkilde:
220–240 V AC, 50/60 Hz
R Strømforbrug:
Baseenhed*1:
Standby: Ca. 0,52 W
8
TG27xxNE(da-da)_1114_ver202.pdf
8
2016/11/14
11:42:31
Vigtig information
Maksimum: Ca. 2,7 W
Baseenhed*2:
Standby: Ca. 0,54 W
Maksimum: Ca. 2,7 W
Oplader:
Standby: Ca. 0,1 W
Maksimum: Ca. 1,8 W
R Funktionsbetingelser:
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relativ luftfugtighed
(tør)
*1 KX-TG2711-serien: side 3
*2 KX-TG2721-serien: side 3
Bemærk:
R Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
R Illustrationerne i denne vejledning kan variere en
smule fra det faktiske produkt.
9
TG27xxNE(da-da)_1114_ver202.pdf
9
2016/11/14
11:42:31
Sådan kommer du i gang
Isætning af batteri
Opsætning
Tilslutninger
R Brug kun den medfølgende
Panasonic-lysnetadapter PNLV226CE.
R Se side 39 ved montering på en væg.
R BRUG KUN Ni-MH-batterier af størrelse AAA
(R03).
R Brug IKKE Alkaline/Mangan/Ni-Cd-batterier.
R Kontroller, at polariteten er korrekt ( ,
).
n Baseenhed
Tryk fast på stikket.
“Klik”
KUN genopladelige Ni-MH-batterier
Krog
Til stikkontakten
Brug kun den medfølgende
telefonledning.
(DSL-/ADSL-filter*)
R Når sprogvalget vises, se side 13.
Til telefonledning
Korrekt
Forkert
Genopladning af batteri
Oplad i ca. 7 timer.
R Når batterierne er fuldt opladet, vises
“Opladet”.
*DSL/ADSL-filter (medfølger ikke) er nødvendigt,
hvis du har DSL/ADSL.
Kontroller, at “Lader” vises.
n Oplader
Kroge
Til stikkontakten
10
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
10
2015/03/25
16:03:41
Sådan kommer du i gang
Information om ibrugtagning
Batteristyrke
Ikon
Information om tilslutningsmuligheder
R Når telefonledningen skal tilsluttes telefonnettet,
skal du bruge den medfølgende telefonledning
eller det telefonstik, der passer til dit land, se
side 4.
R Lysnetadapteren skal altid være tilsluttet. (Det er
normalt, at adapteren føles varm under brug.)
R Lysnetadapteren skal være tilsluttet en vertikalt
placeret eller gulvmonteret vekselstrømskontakt.
Undgå at tilslutte lysnetadapteren til en
stikkontakt, som er monteret i loftet eller under et
bord med forsiden nedad, da vægten af
adapteren kan forårsage, at den falder ud.
Under strømafbrydelser
Enheden virker ikke under strømafbrydelse. Vi
anbefaler tilslutning til en ledningsforbundet telefon
(uden lysnetadapter) til samme telefonlinje eller til
samme telefonstik, hvis du har et sådant telefonstik
i huset.
Information om isætning af batteri
R Brug de medfølgende genopladelige batterier.
Når batterierne skal udskiftes, anbefaler vi at
bruge de genopladelige batterier fra Panasonic,
der er angivet på side 5, 7.
) med en tør klud.
R Aftør batteripolerne ( ,
) eller
R Undgå at røre ved batteripolerne ( ,
kontakterne på enheden.
Batteristyrke
Høj
Medium
Lav
Skal oplades.
Panasonic Ni-MH-batteriydelse (batterier
medfølger)
Betjening
Driftstid
Ved konstant brug
Maks. 20 timer
Ikke i brug (standby)
Maks. 170 timer
Bemærk:
R Det er normalt, hvis batterierne ikke opnår fuld
ydelse ved den første opladning. Den
maksimale batteriydelse opnås efter nogle få
fuldstændige opladninger/afladninger (brug).
R Batteriets faktiske ydeevne afhænger af brugen
og det omgivende miljø.
R Også når batterierne er helt opladede, kan
håndsættet blive stående i baseenheden eller
ladeapparatet, uden at dette vil have nogen
negativ virkning på batterierne.
R Det er muligt, at batteristyrken ikke vises korrekt,
efter at du har udskiftet batterierne. Hvis det er
tilfældet, skal håndsættet placeres i
baseenheden eller opladeren i mindst 7 timer.
Information om genopladning af batteri
R Det er normalt, at håndsættet føles varmt under
opladning.
R Rengør opladningskontakterne på håndsættet,
baseenheden og opladeren en gang om
måneden med en blød og tør klud. Træk
ledningen ud af stikkontakten, og afbryd
eventuelle telefonforbindelser, før enheden
rengøres. Rengør oftere, hvis enheden
udsættes for fedt, støv eller høj luftfugtighed.
11
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
11
2015/03/25
16:03:41
Sådan kommer du i gang
Betjeningsknapper
–
Håndsæt
–
–
F
–
Opladningskontakter
Navigeringstast
MDN, MCN, MFN eller MEN: Rul gennem forskellige
lister og emner.
(Lydstyrke: MDN eller MCN): Juster lydstyrken
på håndsættet eller højttaleren under samtalen.
MFN ( : Nummervisningsliste): Få vist
nummervisningslisten.
MEN (T: Genopkald): Få vist genopkaldslisten.
Baseenhed
G
H
A
n KX-TG2711-serien: side 3
A
B
I
B
C
J
D
K
E
L
M
M N (Finder)
Opladningskontakter
n KX-TG2721-serien: side 3
A B C D E
A
Højttaler
M
N (Telefonbog/Slet)
M N (Håndfri funktion)
M
N (Samtale)
Nummertastatur
Håndsæt
Display
M
N (Menu/OK)
M
N (Lydløs/Pause)
MR/ECON
R: Genopkald/Flash
ECO: Genvejstast til øko-indstilling
M
N (Tænd/sluk)
Mikrofon
F
G H I
MjN/MkN (Lydstyrke op/ned)
M N (Slet)
M N (Afspil)
Meddelelsesindikator
Opladningskontakter
12
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
12
2015/03/25
16:03:41
Sådan kommer du i gang
Højttaler
M N/M N (Gentag/Spring over)
MnN (Stop)
M N (Finder)
M
N (Svar til)
Svar til-indikator
Display
Displaypunkter på håndsættet
Punkt
*1
*2
*3
*4
R Linjen er optaget.*1
R Telefonsvareren er i brug
af:
– et andet håndsæt*4
– baseenheden.*2
KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722
KX-TG2721-serien: side 3
Kun voicemail-abonnenter
KX-TG2722
Rækkeviddestatus: Jo flere
synlige bjælker, jo tættere er
håndsættet på baseenheden.
R Når
Blinker søger Håndsættet
efter baseenheden.
(side 35)
Tænd/sluk telefonen
Håndsættet søger adgang til
baseenheden (intercom*1,
personsøgning, ændring af
baseenhedens indstillinger
m.m.).
Tryk på M
Baseenhedens
transmissionseffekt er
indstillet til “lav”. (side 14)
Telefonsvareren er slået til.*2
(side 25)
Batteristyrke
Alarmen er slået til. (side 21)
[P]
Betydning
[Optaget]
Betydning
Håndsættet bruges til et
eksternt opkald.
R Langsomme blink:
Opkaldet er sat på hold.
R Hurtige blink:
Der modtages nu et
indgående opkald.
ECO
Punkt
Privatfunktion er slået til.*1
(side 20)
Ny voicemail modtaget.*3
(side 30)
Tænd
Tryk på M
N i ca. 1 sekund.
Sluk
N i ca. 2 sekunder.
Start instillinger
Symbolernes betydning:
Eksempel: MbN: “FRA”
Tryk på MCN eller MDN for at vælge ordene i
anførselstegn.
Displaysprog
Vigtigt:
R Når sprogvalget vises efter indsætning af
batterierne første gang, skal du gå til trin 5.
Displaysproget er forindstillet til engelsk.
Eksemplerne vist i denne vejledning er vist på
dansk.
1
2
M
3
MbN: “Display Setup” (“Indstil
N
display”) a M
N
MbN: “Handset Setup” (“Indstil
N
håndsæt”) a M
13
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
13
2015/03/25
16:03:41
Sådan kommer du i gang
4
MbN: “Select Language” (“Vælg sprog”)
N
aM
5
MbN: Vælg det ønskede sprog. a M
N
aM
N
Bemærk:
R Hvis du vælger et sprog, du ikke kan læse:
M
NaM
N a MDN 3 gange a
N a MCN 3 gange a M
N2
M
gange a MbN: Vælg det ønskede sprog. a
NaM
N
M
Dato og klokkeslæt
1
2
3
4
M
N
– Når enknap øko indstilling er aktiveret: “lav”
vises midlertidigt, og “ECO” vises på
håndsættets display.
– Når øko indstilling er deaktiveret: “Normal”
vises midlertidigt, og “ECO” slukkes i
håndsættets display.
Bemærk:
R Når der er en anden trådløs telefon i nærheden,
som er i brug, reduceres baseenhedens
transmissionseffekt muligvis ikke. (KX-TG2712/
KX-TG2713/KX-TG2722)
R Når enknaps-øko-indstillingen aktiveres,
reduceres baseenhedens rækkevidde i standby.
R Hvis du indstiller repeater-funktionen til “TIL”
(side 21), annulleres enknap øko indstillingen.
N
MbN: “Indstil håndsæt” a M
N
MbN: “Sæt dato/tid” a M
Indtast aktuel dato, måned og år.
Eksempel: 15. juli 2012
15 07 12
5
Indtast den aktuelle time og minutter.
Eksempel: 9.30
09 30
R Du kan vælge et 24-timers eller 12-timers
urformat (“AM” eller “PM”) ved at trykke på
*.
6
M
NaM
N
Bemærk:
R Dato og klokkeslæt kan være forkert indstillet
efter et strømsvigt. I så fald skal dato og
klokkeslæt indstilles igen.
Enknaps-øko-indstilling
Når håndsættet står i baseenheden, reduceres
baseenhedens transmissionseffekt op til 99,9 %,
hvis kun ét håndsæt er registreret.
Selv når håndsættet ikke står i baseenheden, eller
flere håndsæt er registreret, kan baseenhedens
transmissionseffekt i standby reduceres med op til
90 % ved at aktivere enknap øko indstilling.
Du kan aktivere/deaktivere enknap øko indstilling
ved blot at trykke på MR/ECON.
Standardindstillingen er “Normal”.
14
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
14
2015/03/25
16:03:41
Foretag/besvar opkald
Foretag opkald
1
Løft håndsættet og tast telefonnummeret.
R For at rette et ciffer skal du trykke på
M
N.
2
3
M
N
N, når du er færdig med at
Tryk på M
tale, eller sæt håndsættet på baseenheden
eller opladeren.
eller PIN i telefonbogen er en pause nødvendig
(side 17).
Eksempel: Hvis du har behov for at bruge
linjeadgangsnummeret “0”, når du foretager
eksterne opkald med et PBX-anlæg:
1
2
0aM
N
Indtast telefonnummeret. a M
N
Bemærk:
R Der indsættes en pause på 3 sekunder, hver
gang der trykkes på M
N.
Sådan bruges håndfri funktion
1
Indtast telefonnummeret, og tryk på M N.
R Tal ikke samtidig med, at den anden taler.
2
Tryk på M
N, når samtalen er slut.
Bemærk:
R Brug håndfri funktion i stille omgivelser for at
opnå den bedste præstation.
R Tryk på M N/M
N for at skifte tilbage til
håndsættet.
Besvar opkald
1
Løft håndsættet, og tryk på M
N eller M N,
når enheden ringer.
R Du kan også besvare opkaldet ved at
trykke på en vilkårlig ciffertast fra 0 til 9,
* eller #. (Funktionen Besvar via
vilkårlig tast)
2
Tryk på M
N, når du er færdig med at
tale, eller sæt håndsættet på baseenheden
eller opladeren.
Justering af håndsættets eller højtalerens
lydstyrke
Tryk på MDN eller MCN gentagne gange under
samtalen.
Opkald via genopkaldslisten
De sidste 10 kaldte numre gemmes i
genopkaldslisten (maks. 24 cifre hver).
1
2
3
MbN: Vælg det ønskede telefonnummer.
N
Sletning af et nummer i genopkaldslisten
1
2
3
MEN (T)
MbN: Vælg det ønskede telefonnummer. a
M
N 2 gange
MbN: “JA” a M
NaM
Du kan besvare opkald blot ved at løfte håndsættet
fra baseenheden eller opladeren. Du behøver ikke
at trykke på M
N. Se side 20 for at aktivere
denne funktion.
Justering af ringestyrken på håndsættet
MEN (T)
M
Automatisk samtale
N
Pause (for brugere af PBX/fjerntjeneste)
Det er nogle gange nødvendigt med en pause, når
der foretages opkald via en PBX eller fjerntjeneste.
Ved lagring af et opkaldskorts adgangsnummer og/
n Mens håndsættet ringer ved et indkommende
opkald:
Løft håndsættet, og tryk på MDN eller MCN
gentagne gange for at vælge den ønskede
lydstyrke.
n Programmering af lydstyrken på forhånd:
N
1 M
2
3
4
5
6
M N: “Indstil håndsæt” a M
N
M N: “Indstil lyd” a M
N
M N: “Ringestyrke” a M
N
MbN: Vælg den ønskede lydstyrke.
M
NaM
N
15
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
15
2015/03/25
16:03:41
Foretag/besvar opkald
Ringning på håndsæt midlertidigt slået fra
Mens håndsættet ringer med et opkald, kan du slå
N.
ringningen fra midlertidigt ved at trykke på M
Nyttige funktioner under et
opkald
Hold
Med denne funktion kan du parkere et eksternt
opkald.
1
2
3
Tryk på M
Opkaldsdeling
Kan fås til:
KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722
Du kan deltage i et igangværende eksternt opkald.
Tryk på M
N for at deltage i samtalen, når det
andet håndsæt bruges til et eksternt opkald.
Bemærk:
R Du kan forhindre andre brugere i at deltage i
dine samtaler ved at tænde for privatfunktionen
(side 20).
N under et eksternt opkald.
MbN: “Hold” a M
N
N for at ophæve parkeringen.
Tryk på M
R En anden håndsætbruger kan tage
opkaldet ved at trykke på M
N.
(KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722)
Bemærk:
R Hvis et opkald er parkeret i mere end 9 minutter,
ringer opkaldet på håndsættet igen. Opkaldet
afbrydes efter yderligere 1 minuts parkering.
R Hvis en anden telefon forbindes til den samme
linje, kan du også besvare opkaldet ved at løfte
dens håndsæt.
Mute
Når mute er aktiveret, kan du høre den anden part,
men vedkommende kan ikke høre dig.
1
2
Tryk på M
N under samtalen.
Tryk igen på M
samtalen.
N for at vende tilbage til
Genopkald/flash
MR/ECON giver dig mulighed for at bruge
specialfunktioner fra din værts-PBX, f.eks.
overførsel af et lokalopkald eller adgang til valgfri
telefontjenester.
Bemærk:
R Se side 20 for at ændre genopkalds-/
flash-tiden.
16
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
16
2015/03/25
16:03:41
Telefonbog
Håndsættets telefonbog
Med telefonbogen kan du foretage opkald uden at
skulle indtaste nummeret manuelt. Du kan tilføje 50
navne og telefonnumre.
4
NaM
M
1
N
N
MbN: “Nyt navn/nr.” a M
Indtast det ønskede navn (maks. 16 tegn). a
N
M
R Du kan ændre bogstavsindtastningsmåden
N (side 32).
ved at trykke på M
Indtast det ønskede telefonnummer (maks. 24
cifre). a M
N
5
MbN: “Gem” a M
N
R Gentag fra trin 3 for at tilføje numre.
6
M
N
Sådan findes og ringes op til et
nummer i telefonbogen
Sådan rulles igennem alle numre
1
2
3
M
N
Søgning ved hjælp af første tegn
1
2
N
2
3
4
5
6
Find det ønskede nummer (side 17). a
N
M
MbN: “Rediger” a M
N
Rediger om nødvendigt navnet (maks. 16
N
tegn; side 32). a M
Rediger om nødvendigt telefonnummeret
N
(maks. 24 cifre). a M
MbN: “Gem” a M
M
N
N
Sletning af numre
1
Find det ønskede nummer (side 17). a
N
M
2
3
MbN: “Slet” a M
MbN: “JA” a M
N
NaM
N
N
MbN: Vælg det ønskede nummer.
R Du kan rulle gennem numrene i
telefonbogen ved at holde MCN eller MDN
nede.
M
M
Redigering af numre
Tilføjelse af numre
1
2
3
3
4
R Hvis der ikke er noget navn, der svarer til
det valgte bogstav, vises det næste navn.
MbN: Rul om nødvendigt telefonbogen igennem.
M
N
R Du kan ændre
bogstavsindtastningsmåden, hvis det bliver
nødvendigt:
N a MbN: Vælg en
M
N
bogstavsindtastningsmåde. a M
Tryk på den ciffertast (0 til 9), som svarer til
det tegn, du søger efter (side 32).
R Tryk gentagne gange på den samme
ciffertast for at vise det første navn, som
starter med hvert bogstav på den ciffertast.
Kopiering af numre i
telefonbogen
Kan fås til:
KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722
Du kan kopiere numre i telefonbogen mellem 2
håndsæt.
Kopiering af et nummer
1
Find det ønskede nummer (side 17). a
M
N
2
3
MbN: “Kopier” a M
N
Indtast nummeret på det håndsæt, du ønsker
at sende det lagrede nummer til.
R Når et nummer er blevet kopieret, vises
“Afsluttet”.
17
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
17
2015/03/25
16:03:41
Telefonbog
R Hvis du vil fortsætte med at kopiere et
N
andet nummer: MbN: “JA” a M
a MbN: Vælg det ønskede nummer. a
N
M
4
M
N
Kopiering af alle lagrede numre
1
2
3
4
M
NaM
N
N
MbN: “Kopier alt” a M
Indtast nummeret på det håndsæt, du ønsker
at sende det lagrede nummer til.
R Når alle numre er blevet kopieret, vises
“Afsluttet”.
M
N
18
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
18
2015/03/25
16:03:42
Programmering
Programmerbare indstillinger
Du kan tilpasse enheden ved at programmere følgende funktioner vha. håndsættet.
Bladr gennem displaymenuerne
1
2
3
4
M
N
N
Tryk på MCN eller MDN for at vælge den ønskede hovedmenu. a M
Tryk på MCN eller MDN for at vælge det ønskede punkt i undermenu 1. a M
R I nogle tilfælde skal du muligvis vælge fra undermenu 2. a M
N
Tryk på MCN eller MDN for at vælge den ønskede indstilling. a M
R Dette trin varierer afhængig af den programmerede funktion.
N for at afslutte handlingen.
R Tryk på M
N
N
Bemærk:
R I nedenstående tabel angiver < > standardindstillingerne.
referencesidenummeret.
R I nedenstående tabel angiver
R Menuvisningsrækkefølgen og undermenuen kan variere afhængig af model.
Hovedmenu
Undermenu 1
Opkaldsliste
Telefonsvarer*1
Undermenu 2
–
–
24
Spil ny besked
–
26
Spil alle besk.
–
26
Slet alle besk.*2
–
Hilsen
27
26
Start REC*2
(Optag hilsen)
Afspil hilsen
26
Standard*2
(Nulstil til forhåndsindspillet
hilsen)
26
Fjernkode*2
27
Antal ring*2
<4 ring>
28
Optagetid*2
<3 minutter>
29
Aflyt opkald
<TIL>
25
Tlf. svarer TIL*2
–
25
Tlf. svarer FRA*2
–
25
–
31
Indstillinger
–
Intercom*3
19
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
19
2015/03/25
16:03:42
Programmering
Hovedmenu
Undermenu 1
Indstil tlf.bog
Nyt navn/nr.
–
17
Kopier alt*3
–
18
–
14
–
21
Ringestyrke
<Niveau 6>
15
Ringetone*4, *5
<Ringetone 1>
–
Vælg sprog
<English>
13
Kontrast
<Niveau 3>
–
Indstil håndsæt
Sæt
Undermenu 2
dato/tid*2
Alarm
<FRA>
Indstil lyd
Indstil display
Indstil base*2
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Reg. håndsæt
–
37
Tastetoner*6
<TIL>
–
–
Autosvar*7
<FRA>
–
15
Ringestyrke*1
<Niveau 3>
–
–
Første ring*8
<TIL>
–
–
Genkalds tid*9
<100 msek.>
–
16
Privat mode*3, *10
<FRA>
–
–
Base-PIN
–
38
Repeater funk.
<FRA>
–
21
KX-TG2721-serien: side 3
Hvis du programmerer disse indstillinger vha. et af håndsættene, behøver du ikke at programmere
samme punkt med det andet håndsæt. (KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722)
KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722
Ringetonen kan fortsætte med at lyde i flere sekunder, selvom opkalderen har lagt på. Du hører enten
en ringetone eller en tom linje, når du besvarer opkaldet.
De forindstillede melodier i denne telefon bruges med tilladelse fra © 2011 Copyrights Vision Inc.
Deaktiver denne funktion, hvis du foretrækker ikke at høre tasttoner, mens du kalder op eller trykker på
taster inkl. bekræftelsestoner og fejltoner.
Hvis du abonnerer på en nummervisningstjeneste og vil se opkaldsinformationen, når du har taget
håndsættet op for at besvare et opkald, skal du deaktivere denne funktion.
20
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
20
2015/03/25
16:03:42
Programmering
*8
Hvis du ikke ønsker, at enheden ringer, før nummervisningsinformationen modtages, skal du vælge
indstillingen “FRA”. (Kun ved abonnement på nummervisning)
Du kan kun fjerne det første ring, hvis enheden ringer mindst to gange som standard, hvilket afhænger
af din tjenesteudbyder/dit telefonselskab.
*9 Genopkalds-/flash-tiden afhænger af din telefoncentral eller værts-PBX. Kontrakt om nødvendigt din
PBX-udbyder.
*10 Tænd for denne funktion, hvis du vil forhindre andre i at deltage i dine samtaler med eksterne
opkaldende personer.
Bemærk:
Særlig programmering
Alarm
Der lyder en alarm på det indstillede tidspunkt i 3
minutter en enkelt gang eller dagligt. Der kan
indstilles en alarm for hvert håndsæt.
Vigtigt:
R Indstil dato og klokkeslæt på forhånd (side 14).
1
2
3
4
M
MbN: “Alarm” a M
N
N
MbN: Vælg den ønskede alarmindstilling. a
N
M
“FRA”
Slår alarmen fra. Gå til trin 8.
“En gang”
Der lyder en alarm én gang på det
indstillede tidspunkt.
Indstilling af repeater-funktion
1
2
3
4
“Gentag daglig”
En alarm lyder dagligt på det indstillede
tidspunkt. Gå til trin 6.
5
6
7
8
Indtast den ønskede dato og måned.
Indstil det ønskede tidspunkt. a M
N
MbN: Vælg den ønskede alarmtone. a
N
M
R Vi anbefaler, at du vælger en anden
ringetone end den, der bruges til eksterne
opkald.
NaM
N
M
R Når alarmen er indstillet, vises
Udvidelse af baseenhedens
rækkevidde
Du kan forøge baseenhedens signalrækkevidde
ved hjælp af en DECT repeater. Brug kun den
Panasonic DECT repeater, som er angivet på
side 5. Kontakt din Panasonic-forhandler for at få
yderligere information.
Vigtigt:
R Inden registrering af repeateren på denne
baseenhed skal repeater-funktionen være
aktiveret.
R Brug ikke mere end én repeater ad gangen.
N
MbN: “Indstil håndsæt” a M
N, eller placer håndsættet i
R Tryk på M
baseenheden eller opladeren for at stoppe
alarmen.
R Når håndsættet er i brug, lyder alarmen ikke, før
håndsættet er på standby.
M
N
MbN: “Indstil base” a M
N
MbN: “Repeater funk.” a M
N
MbN: Vælg den ønskede indstilling. a
NaM
N
M
Bemærk:
R Efter at du har tændt/slukket
blinke et øjeblik på
repeater-funktionen, kan
håndsættet. Dette er normalt, og håndsættet kan
holder op med at blinke.
bruges, når
.
21
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
21
2015/03/25
16:03:42
Programmering
Registrering af DECT repeater (KX-A405)
på baseenheden
Bemærk:
R Anvend en repeater, der endnu ikke er blevet
registreret på en anden enhed. Hvis repeateren
er registreret på en anden enhed, skal den først
afregistreres som beskrevet i
installationsvejledningen til DECT repeateren.
1
Baseenhed:
Fortsæt med betjeningen for din model.
n KX-TG2711-serien: side 3
Hold M N nede i ca. 5 sekunder. (Ingen
registreringstone)
n KX-TG2721-serien: side 3
Tryk på og hold M N nede i ca. 5
sekunder, indtil registreringstonen høres.
R Næste trin skal udføres inden for 90
sekunder.
2
DECT repeater:
Tilslut lysnetadapteren, og vent, indtil
indikatoren
og indikatoren
lyser grønt.
3
Baseenhed:
Tryk på M N for at afslutte
registreringstilstanden.
R Registreringstonen stopper.
(KX-TG2721-serien: side 3)
22
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
22
2015/03/25
16:03:42
Nummervisningstjeneste
Brug af
nummervisningstjeneste
Vigtigt:
R Denne telefon har nummervisningsfunktion. Du
skal abonnere på en nummervisningstjeneste for
at kunne bruge nummervisningsfunktionen.
Kontakt din teleudbyder/dit telefonselskab for
yderligere oplysninger.
Nummervisningsfunktioner
Når der modtages et eksternt opkald, vises den
opkaldendes telefonnummer.
Opkaldsinformation for de sidste 50 opkald vises i
nummervisningslisten fra det nyeste til det ældste
opkald.
R Hvis enheden ikke kan modtage
opkaldsinformation, vises følgende:
– “Ugyldig nummer”: Opkalderen ringer fra
et område, hvor der ikke tilbydes
nummervisningstjenester.
– “Skjult nummer”: Den opkaldende person
har anmodet om ikke at sende
nummervisningsinformation.
R Hvis denne enhed er forbundet til et
PBX-system, modtages opkaldsinformationen
muligvis ikke korrekt. Kontakt din PBX-udbyder.
Ubesvarede opkald
Hvis et opkald ikke besvares, behandler enheden
opkaldet som et ubesvaret opkald, og der vises
“Mistede kald”. Herved får du besked om,
hvorvidt du bør se på nummervisningslisten for at
se, hvem der har ringet, mens du ikke var til stede.
Selvom du kun får vist et enkelt ubesvaret opkald i
nummervisningslisten (side 24), forsvinder
“Mistede kald” fra displayet. Når du modtager
et nyt opkald, vises “Mistede kald” igen.
Bemærk:
R Selvom der er uviste mistede kald, forsvinder
“Mistede kald” fra standbydisplayet, hvis
følgende handlinger udføres med et af de
registrerede håndsæt:
– Udskiftes på baseenheden eller laderen.
N.
– Der trykkes på M
Visning af navn i telefonbog
Når opkaldsinformationen er modtaget, og den
passer til et telefonnummer, som er lagret i
telefonbogen, vises det lagrede navn i telefonbogen
og bliver gemt i nummervisningslisten.
Til brugere af banke-på- eller
banke-på med
nummervisning-tjeneste (for Sverige
og Norge)
Hvis du abonnerer på både nummervisning og
banke-på med nummervisning, vises
informationen for person nr. 2, der ringer op, efter
du har hørt banke på-tonen i håndsættet.
1
2
Tryk på MR/ECON for at besvare opkald nr. 2.
Tryk på MR/ECON for at skifte mellem
opkaldene.
Bemærk:
R Kontakt din tjenesteudbyder/dit telefonselskab
for at få flere detaljer og oplysninger om denne
tjenestes tilgængelighed i dit område.
Vis nummer plus-tjeneste (kun for
Danmark)
Vis nummer plus er en tjeneste fra din
tjenesteudbyder/telefonselskabet, som ved at
afgive en kort tone indikerer, at nogen forsøger at
kalde dig op, mens du allerede har en
telefonsamtale.
For at bruge denne tjeneste skal du abonnere på
Vis nummer plus. Kontakt din tjenesteudbyder/
telefonselskabet for at få yderligere oplysninger om
denne tjeneste.
Indikering af den opkaldende persons nummer
Tryk på MR/ECON og 9.
R Din igangværende samtale vil blive afbrudt et
kort øjeblik, og nummeret vises.
Afvisning af det indkommende opkald
1
2
Tryk på MR/ECON, og vent på tonen.
Tryk på 0.
Afbrydelse af den igangværende samtale og
besvarelse af nyt opkald
23
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
23
2015/03/25
16:03:42
Nummervisningstjeneste
1
2
Tryk på MR/ECON, og vent på tonen.
Tryk på 1 for at besvare det indkommende
opkald.
Placering af den igangværende samtale på Hold
og besvarelse af det indkommende opkald
1
2
Tryk på MR/ECON, og vent på tonen.
Tryk på 2 for at besvare det indkommende
opkald.
Bemærk:
R Gentag trin 1 og 2 for at skifte mellem de to
opkald.
Nummervisningsliste
Vigtigt:
R Kun 1 person kan få adgang til
nummervisningslisten ad gangen.
R Sørg for, at indstillingen for enhedens dato og
klokkeslæt er korrekt (side 14).
Gennemse nummervisningslisten og
ringe tilbage
1
2
3
4
Rediger telefonnummeret.
R Tryk på ciffertasten (0 til 9) for at tilføje,
N for at slette.
M
5
M
N
Sletning af vis-nummer information
1
2
3
4
MFN ( )
MbN: Vælg det ønskede nummer. a
N
M
MbN: “Slet” eller “Slet alt” a M
MbN: “JA” a M
NaM
N
N
Lagring af opkaldsinformation i
telefonbogen
1
2
3
4
MFN ( )
MbN: Vælg det ønskede nummer. a
N
M
MbN: “Tilføj tlf.bog” a M
N
Fortsæt fra trin 3, “Tilføjelse af numre”, side 17
for at gemme navnet.
MFN ( )
Tryk på MCN for at søge fra det seneste opkald,
eller tryk på MDN for at søge fra det ældste
opkald.
Tryk på M
Tryk på M
N for at ringe tilbage.
N for at afslutte.
Bemærk:
R Hvis opkaldet allerede er blevet set eller
besvaret, vises “ ”, også selvom det blev set
eller besvaret ved hjælp af et andet håndsæt.
Redigering af opkalders
telefonnummer før tilbagekald
1
2
3
MFN ( )
MbN: Vælg det ønskede nummer. a
N
M
N
MbN: “Rediger&kald” a M
24
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
24
2015/03/25
16:03:42
Telefonsvarer
Telefonsvarer
Slå telefonsvareren til/fra
Telefonsvareren er som standard aktiveret.
Kan fås til:
KX-TG2721-serien (side 3)
Baseenhed
Telefonsvareren kan besvare og optage opkald for
dig, når du ikke kan tage telefonen.
Du kan også indstille enheden til at afspille en
udgående besked, men til ikke at optage indgående
beskeder ved at vælge “Kun hilsen” som
indstilling for optagetid (side 29).
Vigtigt:
R Kun 1 person ad gangen kan have adgang til
telefonsvareren (aflytte beskeder, indspille en
udgående besked etc.).
R Når en opkaldende person efterlader en besked,
vil enheden registrere dato og klokkeslæt for
hver besked. Kontroller, at dato og klokkeslæt er
indstillet korrekt (side 14).
R Oplysninger fra telefonsvarersystemet er kun på
engelsk.
Hukommelseskapacitet (inkl. din
udgående besked)
Den samlede indspilningskapacitet er ca. 18
minutter. Der kan højst indspilles 64 beskeder.
Bemærk:
R Når hukommelsen for beskeder bliver fuld:
– “Tlf.svarer fuld” vises på håndsættets
display.
– Svar til-indikatoren på baseenheden blinker
hurtigt, hvis telefonsvareren er aktiveret.
– “beskeder” og antallet af nye beskeder i alt
vises ikke på håndsættet, selvom
telefonsvareren er slået til.
– Hvis du bruger den forud optagede udgående
besked, skifter enheden automatisk til en
anden forud optaget udgående besked, der
anmoder opkaldende personer om at ringe
op igen senere.
– Hvis du har optaget din egen udgående
besked, afspilles samme besked til personer,
der kalder op, selv om deres beskeder ikke
optages.
Tryk på M
N for at slå telefonsvareren til/fra.
R Når telefonsvareren er tændt, lyser svar
til-indikatoren.
Håndsæt
1
2
3
M
N
N
MbN: “Telefonsvarer” a M
MbN: Vælg “Tlf. svarer TIL” eller “Tlf.
NaM
N
svarer FRA”. a M
Bemærk:
R Når telefonsvareren er tændt, vises
.
Opkaldsscreening
Mens en opkaldende person indtaler en besked,
kan du lytte til opkaldet igennem håndsættets
højttaler. Tryk på MDN eller MCN gentagne gange for
at justere højttalerlydstyrken. Du kan besvare
opkaldet ved at trykke på M
N på håndsættet. Du
kan indstille opkaldsscreening for hvert håndsæt.
Standardindstillingen er “TIL”.
1
2
3
4
5
M
N
MbN: “Telefonsvarer” a M
N
N
MbN: “Indstillinger” a M
MbN: “Aflyt opkald” a M
N
MbN: Vælg den ønskede indstilling. a
NaM
N
M
Udgående besked
Når enheden besvarer et opkald, afspilles en
besked for den opkaldende.
Du kan enten bruge:
– din egen udgående besked
– en forhåndsindspillet udgående besked
25
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
25
2015/03/25
16:03:42
Telefonsvarer
Optagelse af din egen udgående
besked
1
2
3
4
5
6
7
8
N
M
N
MbN: “Telefonsvarer” a M
MbN: “Hilsen” a M
N
N
Der lyder et bip, hvorefter du skal holde
håndsættet ca. 20 cm væk og tale tydeligt ind i
mikrofonen (maks. 2 minutter og 30 sekunder).
Tryk på M
M
N for at stoppe optagelsen.
N
Brug af en forhåndsindspillet
udgående besked
I enheden findes der 2 forhåndsindspillede
udgående beskeder:
– Hvis du sletter eller ikke optager din egen
udgående besked, afspiller enheden en
forhåndsindspillet udgående besked, hvori de
opkaldende bliver bedt om at indtale en besked.
– Hvis optagetiden for beskeden (side 29) er
indstillet til “Kun hilsen”, optages
opkalderens besked ikke, og enheden afspiller
en anden forhåndsindspillet udgående besked,
der beder opkalderen om at ringe igen.
Hvis du vil bruge en forhåndsindspillet udgående
besked, og du allerede har optaget din egen
udgående besked, skal denne slettes først.
M
N
MbN: “Hilsen” a M
MbN: “Standard” a M
M
N
Når der er indtalt nye beskeder, blinker M N på
baseenheden.
Tryk på M N.
R Hvis der er indspillet nye beskeder, vil
baseenheden afspille de nye beskeder.
R Hvis der ikke er nogen nye beskeder, vil
baseenheden afspille alle beskeder.
Brug af telefonsvareren under
afspilning
Tast
Betjening
MjN eller MkN
Justering af højttalerstyrken
M
N
M
N
Gentag besked*1
Spring besked over
MnN
M
Stop afspilning
Slet den aktuelt afspillede
besked
N
Hvis der trykkes inden for de første 5
sekunder af en besked, afspilles den
foregående besked.
Sletning af alle beskeder
N 2 gange, når enheden ikke er i brug.
N
N
N 2 gange
N
Afspilning af den udgående besked
1
N
MbN: “Afspil hilsen” a M
M
Tryk på M
MbN: “Telefonsvarer” a M
M
N
N
Aflytning af beskeder ved
hjælp af baseenheden
*1
Nulstilling til en forhåndsindspillet
udgående besked
1
2
3
4
5
MbN: “Telefonsvarer” a M
MbN: “Hilsen” a M
N
MbN: “Start REC” a M
MbN: “JA” a M
2
3
4
5
Aflytning af beskeder ved
hjælp af håndsættet
Når der er indtalt nye beskeder, vises “beskeder”
på håndsættet med det samlede antal nye
beskeder.
1
N
M
N
26
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
26
2015/03/25
16:03:43
Telefonsvarer
2
3
4
MbN: “Telefonsvarer” a M
N
MbN: Vælg “Spil ny besked” eller “Spil
N
alle besk.”. a M
Tryk på M
N, når du er færdig.
Bemærk:
R Tryk på M
N for at skifte til højttaleren.
Ringe tilbage (kun ved abonnement
på nummervisning)
Hvis der er modtaget opkaldsinformation for
opkaldet, kan du ringe tilbage til nummeret, mens
du aflytter en besked.
1
2
Tryk på M
N under afspilningen.
MbN: “Kald tilbage” a M
N
Brug af telefonsvareren
N a MbN: “Telefonsvarer” a
N
M
M
Tast
Betjening
MDN eller MCN
Juster lydstyrken for
højttaleren
(under afspilning)
1 eller MFN
Gentag besked
(under afspilning)*1
2 eller MEN
Hop en besked over
(under afspilning)
3
Gå ind i menuen
“Indstillinger”
4
Afspil nye beskeder
5
Afspil alle beskeder
6
Afspil udgående besked
76
Optag udgående besked
8
Slå telefonsvarer til
N
M
Afbryd meddelelse
midlertidigt*2
9
Stop optagelse
Stop afspilning
0
Sluk for telefonsvareren
*4
Slet besked, der afspilles
*5
Slet alle beskeder
*6
Nulstil til en
forhåndsindspillet udgående
besked
*1
*2
Hvis der trykkes inden for de første 5
sekunder af en besked, afspilles den
foregående besked.
Genoptagelse af afspilning:
N
MbN: “Afspil” a M
Redigering af nummer før tilbagekald
1
2
3
Tryk på M
N under afspilningen.
N
MbN: “Rediger&kald” a M
Rediger nummeret. a M
N
Sletning af alle beskeder
1
2
3
4
M
N
N
MbN: “Telefonsvarer” a M
N
MbN: “Slet alle besk.” a M
MbN: “JA” a M
NaM
N
Fjernbetjening
Fra en trykknaptelefon kan du ringe til dit
telefonnummer udefra og få adgang til enheden for
at aflytte beskeder eller ændre telefonsvarerens
indstillinger. Enhedens stemmevejledning beder dig
om at trykke på visse ciffertaster for at udføre
forskellige handlinger.
Adgangskode til fjernbetjening
Der skal indtastes en 3-cifret adgangskode, når
telefonsvareren skal fjernbetjenes. Denne kode
forhindrer uautoriserede personer i at aflytte dine
beskeder ved fjernbetjening.
Vigtigt:
R For at kunne fjernbetjene telefonsvareren skal
du først indstille en fjernbetjeningskode.
1
2
3
M
N
MbN: “Telefonsvarer” a M
N
MbN: “Indstillinger” a M
N
27
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
27
2015/03/25
16:03:43
Telefonsvarer
4
5
6
MbN: “Fjernkode” a M
N
Tast
Betjening
6
Afspil udgående besked
For at slå fjernbetjeningen til skal du indtaste
den 3-cifrede adgangskode til fjernbetjeningen.
7
Optag udgående besked
M
9
Stop optagelse
Stop afspilning
NaM
N
Deaktivering af fjernbetjening
0
Sluk for telefonsvareren
Tryk på * i trin 5 under “Adgangskode til
fjernbetjening”, side 27.
R Den indtastede fjernadgangskode slettes.
*4
Slet besked, der afspilles
*5
Slet alle beskeder
*6
Nulstil til en forhåndsindspillet
udgående besked (under
afspilning af udgående besked)
*#
Afslut fjernbetjening
(eller læg telefonen på)
Fjernbetjening af telefonsvareren
1
Ring til dit telefonnummer fra en
trykknaptelefon.
2
Når den udgående besked begynder, skal du
indtaste din adgangskode for fjernbetjeningen.
3
Følg stemmevejledningen efter behov, eller
styr enheden vha. fjernkommandoer
(side 28).
4
Læg på, når du er færdig.
*1
Hvis der trykkes inden for de første 5
sekunder af en besked, afspilles den
foregående besked.
Sådan slår du telefonsvareren til ved
fjernbetjening
Voice vejledning
Hvis telefonsvareren er slået fra, kan du slå den til
ved fjernbetjening.
Under fjernbetjening vil enhedens
stemmevejledning bede dig trykke på 1 for at
udføre en specifik handling eller trykke på 2 for at
høre flere muligheder.
Bemærk:
R Hvis du ikke trykker på en ciffertast inden for 10
sekunder efter en instruktion fra voice
vejledningen, afbryder enheden dit opkald.
1
Ring til dit telefonnummer fra en
trykknaptelefon.
2
Lad telefonen ringe 10 gange.
R Der høres et langt bip.
3
Indtast din adgangskode for fjernbetjeningen
inden for 10 sekunder efter det lange bip.
R Den udgående besked afspilles.
R Du kan enten lægge på eller indtaste din
adgangskode til fjernbetjeningen igen og
starte fjernbetjeningen (side 27).
Fjernkommandoer
Du kan trykke på ciffertaster for at få adgang til
visse funktioner på telefonsvareren uden at vente
på instruktioner fra voice vejledningen.
Tast
Betjening
1
Gentag besked
(under afspilning)*1
2
Hop en besked over
(under afspilning)
4
Afspil nye beskeder
5
Afspil alle beskeder
Telefonsvarerens indstillinger
Antal ring, før telefonsvareren
besvarer et opkald
Du kan ændre det antal gange, telefonen ringer
“Antal ring”, før enheden besvarer opkaldet.
Du kan vælge 2 til 7 ring eller “Automatisk”.
Standardindstillingen er “4 ring”.
28
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
28
2015/03/25
16:03:43
Telefonsvarer
“Automatisk”: Enhedens telefonsvarer besvarer
opkaldet ved slutningen af ring nr. 2, når den nye
besked er blevet optaget, eller ved slutningen af
ring nr. 5, når der ikke er nye beskeder. Hvis du
ringer til din telefon udefra for at aflytte beskeder
(side 28), vil du vide, at der ikke er nogen nye
beskeder, når telefonen ringer 3. gang. Du kan
derefter lægge telefonen på uden at skulle betale
for opkaldet.
1
2
3
4
5
M
N
MbN: “Telefonsvarer” a M
N
MbN: “Indstillinger” a M
N
Optagetid for indgående opkald
Du kan ændre den maksimale beskedindtalingstid
for hvert indgående opkald. Standardindstillingen er
“3 minutter”.
1
2
3
4
5
M
N
N
MbN: “Telefonsvarer” a M
MbN: “Indstillinger” a M
MbN: “Optagetid” a M
N
N
MbN: Vælg den ønskede indstilling. a
NaM
N
M
N
MbN: “Antal ring” a M
MbN: Vælg den ønskede indstilling. a
M
NaM
N
Ved abonnement på voice mail service
For at modtage voice mail og bruge telefonsvareren
korrekt, skal du være opmærksom på følgende:
R Hvis du foretrækker at bruge voice
mail-tjenesten (side 30) fra din
tjenesteudbyder/telefonselskabet i stedet for
enhedens telefonsvarer, skal du slå
telefonsvareren fra (side 25).
R Hvis du vil bruge telefonsvareren på enheden i
stedet for voicemailtjenesten fra din
serviceudbyder/dit telefonselskab, skal du
kontakte din serviceudbyder/dit telefonselskab
og bede dem om at deaktivere din
voicemailtjeneste.
Hvis din tjenesteudbyder/telefonselskab ikke kan
gøre dette:
– Skift enhedens “Antal ring”-indstilling, så
enhedens telefonsvarer besvarer opkald, før
voice mail-tjenesten fra din tjenesteudbyder/
dit telefonselskab gør det. Det er nødvendigt
at kontrollere det antal ring, der er nødvendigt
for at aktivere voice mail servicen fra din
tjenesteudbyder/
telefonselskab, før denne indstilling ændres.
– Skift antallet af ring for voice mail-tjenesten,
så telefonsvareren kan besvare opkaldet
først. For at gøre dette skal du kontakte din
tjenesteudbyder/telefonselskab.
Valg af “Kun hilsen”
Du kan vælge “Kun hilsen”, hvilket gør, at
enheden afspiller en hilsen for opkaldere, men der
kan ikke optages beskeder.
Vælg “Kun hilsen” i trin 5 på “Optagetid for
indgående opkald”, side 29.
Bemærk:
R Når du vælger “Kun hilsen”:
– Hvis du ikke optager din egen besked, vil
enheden afspille den forhåndsindspillede
besked, hvori den opkaldende bliver bedt om
at ringe igen senere.
– Hvis du bruger din egen besked, skal du
optage en udgående besked, hvori den
opkaldende bliver bedt om at ringe igen
senere (side 26).
29
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
29
2015/03/25
16:03:43
Voice mail-tjeneste
Voicemail-tjeneste
Voicemail er en automatisk telefonsvartjeneste,
som tilbydes af tjenesteudbyderen/telefonselskabet.
Når du abonnerer på denne tjeneste, vil din
tjenesteudbyders/telefonselskabets
voicemail-system besvare opkald for dig, når du
ikke selv kan tage telefonen, eller når din telefon er
optaget. Meddelelser bliver optaget af din
tjenesteudbyder/telefonselskabet, ikke af din telefon.
på
Når du har nye beskeder, vises
håndsættet, hvis du har en tjeneste, som viser antal
beskeder. Kontakt din tjenesteudbyder/
telefonselskabet for at få yderligere oplysninger om
denne tjeneste.
For brugere i Danmark:
Tryk på *9# for at aflytte nye meddelelser.
Hvis telefonen er forbundet til en ISDN a/b-adapter
eller NTab, skal du trykke på 80222222.
.
Når du har lyttet til beskeden, forsvinder
Vigtigt:
R Hvis du foretrækker at bruge voice
mail-tjenesten fra din tjenesteudbyder/
telefonselskabet i stedet for enhedens
telefonsvarer, skal du slå telefonsvareren fra
(side 25). Yderligere oplysninger fås på side 29.
(KX-TG2721-serien: side 3)
stadig vises på displayet, når du har
R Hvis
aflyttet nye beskeder, kan du slukke den ved at
holde # nede i 2 sekunder.
For brugere i Sverige:
forbliver på displayet, efter at du har aflyttet
nye beskeder. For at slukke
skal du holde #
nede i 2 sekunder.
vises igen, når du har nye
voicemail-beskeder.
30
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
30
2015/03/25
16:03:43
Intercom/Finder
Intercom
Kan fås til:
KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722
Der kan foretages intercom-opkald mellem
håndsættene.
Bemærk:
R Når du søger efter håndsættet, bipper det søgte
håndsæt i 1 minut.
R Hvis du modtager et eksternt opkald, mens du
taler på intercom, hører du 2 toner. Tryk på
M
N for at besvare opkaldet, og tryk
derefter på M
N.
Sådan foretager du et
intercom-opkald
1
2
3
4
M
N
Indtast håndsættets nummer for at søge et
specifikt håndsæt.
N for at stoppe søgningen.
R Tryk på M
N, når samtalen er slut.
Sådan besvarer du et intercom-opkald
1
2
Kan fås til:
KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722
Eksterne opkald kan overføres, eller der kan
foretages et konferenceopkald med en ekstern
person mellem 2 håndsæt:
1
2
Tryk på M
3
Indtast nummeret på det håndsæt, du vil
overføre til.
4
Vent på, at den søgte person svarer.
R Tryk på M
N for at vende tilbage til det
eksterne opkald, hvis den søgte person
ikke svarer.
5
Sådan gennemføres overførslen:
Tryk på M
N.
R Det eksterne opkald ledes nu videre til
destinationsenheden.
Sådan oprettes et konferenceopkald:
Tryk på 3.
R Tryk på M
N for at forlade
konferencen. De andre 2 personer kan
fortsætte samtalen.
N. a MbN: “Hold” a
R Tryk på M
N for at parkere et eksternt
M
opkald.
Tryk på 3 for at genoptage konferencen.
N
MbN: “Intercom” a M
Tryk på M
Overførsel af opkald,
konferenceopkald
Tryk på M
N for at besvare søgningen.
Tryk på M
N, når samtalen er slut.
N under et eksternt opkald.
N
MbN: “Intercom” a M
R
blinker for at indikere, at det
indkommende opkald er på Hold.
Håndsætfinder
Besvarelse af et overført opkald
Du kan finde et forlagt håndsæt ved at søge det.
Tryk på M
1
Baseenhed: Tryk på M N.
R Alle registrerede håndsæt bipper i 1 minut.
2
Sådan stoppes søgningen:
Baseenhed: Tryk på M N.
Håndsæt: Tryk på M
N.
N for at besvare søgningen.
31
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
31
2015/03/25
16:03:43
Nyttig information
Indtastning af bogstaver
Ciffertasterne bruges til at indtaste bogstaver og cifre. Hver ciffertast har flere bogstaver. Hvilke bogstaver,
der kan indtastes, afhænger af bogstavsindtastningsmåden (side 32).
– Tryk på MFN eller MEN for at flytte markøren til venstre eller højre.
– Tryk på ciffertasterne for at indtaste bogstaver og tal.
N for at slette det bogstav eller tal, som er fremhævet med markøren. Tryk og hold
– Tryk på M
/N for at slette alle cifrene eller bogstaverne.
M
– Tryk på * (Aaa) for at skifte mellem store og små bogstaver.
– Hvis du vil indtaste et andet bogstav på samme ciffertast, skal du trykke på MEN for at flytte markøren til
den næste plads og derefter trykke på den relevante ciffertast.
Bogstavsindtastningsmåder
De mulige bogstavsindtastningsmåder er Alfabetisk (ABC), Numerisk (0-9), Græsk (
), Udvidet 1
(
), Udvidet 2 (
) og Kyrillisk (
). Når du er i disse indtastningsmåder, undtaget Numerisk, kan
du vælge hvilke bogstaver, der skal indtastes, ved at trykke gentagne gange på en ciffertast.
Når enheden viser bogstavsindtastningsskærmen:
M
N a MbN: Vælg en bogstavsindtastningsmåde. a M
N
Bemærk:
R i nedenstående skemaer repræsenterer en enkelt plads.
Alfabetisk tegntabel (ABC)
Numerisk indtastningsoversigt (0-9)
Græsk tegntabel (
)
32
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
32
2015/03/25
16:03:43
Nyttig information
Udvidet 1 tegntabel (
)
R Det følgende bruges til både store og små bogstaver:
Udvidet 2 tegntabel (
)
R Det følgende bruges til både store og små bogstaver:
Kyrillisk tegntabel (
)
33
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
33
2015/03/25
16:03:44
Nyttig information
Fejlmeddelelser
Displaymeddelelse
Årsag/løsning
Fejl
R Optagelsen var for kort. Prøv igen.
Fejlet
R Kopiering af telefonbog mislykkedes (side 17). Kontroller, at det
andet håndsæt (modtageren) er i standby og prøv igen.
Uafsluttet
R Modtagerens telefonbogshukommelse er fuld. Slet de uønskede
telefonbogsnumre på det andet håndsæt (modtageren) og prøv igen.
Hukommelse fuld
R Telefonbogens hukommelse er fuld. Slet uønskede numre (side 17).
Tlf.svarer fuld
R Beskedhukommelsen er fuld. Slet uønskede beskeder (side 26, 27).
Ingen kontakt Tilslut
strøm adapter.
R Håndsættets kommunikation med baseenheden er blevet afbrudt.
Gå tættere på baseenheden, og prøv igen.
R Tag baseenhedens lysnetadapter ud for at nulstille enheden. Tilslut
lysnetadapteren, og prøv igen.
R Håndsættets registrering er muligvis blevet annulleret. Registrer
håndsættet igen (side 37).
Fejlfinding
Hvis du stadig har problemer efter at have fulgt instruktionerne i dette afsnit, skal du afbryde baseenhedens
lysnetadapter, slukke for håndsættet og derefter tilslutte baseenhedens lysnetadapter igen og tænde for
håndsættet.
Generel brug
Problem
Årsag/løsning
Håndsættet tænder ikke,
selvom der er isat opladede
batterier.
R Sæt håndsættet i baseenheden eller laderen for at tænde håndsættet.
Enheden fungerer ikke.
R
R
R
R
Håndsættets display er tomt.
R Håndsættet er ikke tændt. Tænd for strømmen (side 13).
Kontroller, at batterierne er sat korrekt i (side 10).
Oplad batterierne helt (side 10).
Kontroller tilslutningerne (side 10).
Tag baseenhedens lysnetadapter ud for at nulstille enheden, og sluk
for håndsættet. Tilslut lysnetadapteren igen, tænd håndsættet, og
prøv igen.
R Håndsættet er ikke registreret på baseenheden. Registrer håndsættet
(side 37).
34
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
34
2015/03/25
16:03:44
Nyttig information
Problem
Årsag/løsning
Der høres ingen ringetone.
R Sørg for, at du bruger den medfølgende telefonledning. Din gamle
telefonledning har eventuelt nogle andre egenskaber.
R Lysnetadapteren til baseenheden eller telefonledningen er ikke
tilsluttet. Kontroller tilslutningerne.
R Afbryd baseenheden fra telefonlinje og tilslut en telefon, som du ved
virker. Hvis telefonen virker, så kontakt din forhandler for at få
enheden repareret. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, så
kontakt din tjenesteudbyder/dit telefonselskab.
Jeg kan ikke bruge
intercomfunktionen.
R Disse funktioner er tilgængelige mellem håndsættene. Selvom
håndsættet viser “Intercom”, “Kopier alt” eller “Kopier”, er
disse funktioner ikke tilgængelige for enkelthåndsætmodeller.
Programmerbare indstillinger
Problem
Årsag/løsning
Displayet er på et sprog, jeg
ikke forstår.
R Skift displaysprog (side 13).
Jeg kan ikke aktivere
øko-indstillingen.
R Du kan ikke indstille øko-indstilling, når du indstiller
repeater-funktionen til “TIL”. Indstil om nødvendigt
repeater-funktionen til “FRA” (side 21).
Batteriopladning
Problem
Årsag/løsning
Håndsættet bipper og/eller
blinker.
R Batteriopladningen er lav. Oplad batterierne helt (side 10).
Jeg har opladet batterierne
helt, men
–
blinker stadig, eller
– driftstiden synes at være
kortere.
) og ladekontakterne med en tør klud,
R Rengør batteripolerne ( ,
og oplad igen.
R Batterierne skal udskiftes (side 10).
Opkald/besvarelse af opkald, intercom
Problem
blinker.
Årsag/løsning
R Håndsættet er for langt fra baseenheden. Gå tættere på.
R Lysnetadapteren til baseenheden er ikke tilsluttet korrekt. Slut
lysnetadapteren til baseenheden igen.
R Håndsættet er ikke registreret på baseenheden. Registrer den
(side 37).
R Når enknaps-øko-indstillingen aktiveres, reduceres baseenhedens
rækkevidde i standby. Deaktiver om nødvendigt øko-indstillingen
(side 14).
35
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
35
2015/03/25
16:03:44
Nyttig information
Problem
Årsag/løsning
Der høres støj, lyd kommer
og går.
R Du bruger håndsættet eller baseenheden i et område med kraftige
elektriske forstyrrelser. Skift placering for baseenheden, og brug
håndsættet på afstand af interferenskilder.
R Gå tættere på baseenheden.
R Hvis du bruger en DSL-/ADSL-tjeneste, anbefaler vi, at du tilslutter et
DSL-/ADSL-filter mellem baseenheden og telefonstikket. Kontakt din
DSL-/ADSL-udbyder for at få nærmere oplysninger.
Håndsættet ringer ikke.
R Ringestyrken er slukket. Juster ringestyrken (side 15).
Baseenheden ringer ikke.
R Ringestyrken er slukket. Juster ringestyrken (side 20).
Nummervisning
Problem
Årsag/løsning
Nummervisning vises ikke.
R Du skal abonnere på en nummervisningstjeneste. Kontakt din
teleudbyder/dit telefonselskab for yderligere oplysninger.
R Hvis enheden er forbundet til evt. yderligere telefonudstyr, skal du
fjerne enheden og forbinde den direkte til vægstikket.
R Hvis du bruger en DSL-/ADSL-tjeneste, anbefaler vi, at du tilslutter et
DSL-/ADSL-filter mellem baseenheden og telefonstikket. Kontakt din
DSL-/ADSL-udbyder for at få nærmere oplysninger.
R Andet telefonudstyr kan forårsage interferens for denne enhed.
Frakobl det andet udstyr, og prøv igen.
Visningen af
opkaldsinformation er
langsom.
R Enheden viser muligvis først opkaldsinformationen ved ring nr. 2 eller
senere afhængigt af din tjenesteudbyder/dit telefonselskab. Indstil det
første ring til “FRA” (side 20).
R Gå tættere på baseenheden.
Navnet, der er gemt i
telefonbogen, bliver ikke vist i
sin helhed, når der modtages
et eksternt opkald.
R Rediger navnet i telefonbogen, så det kun fylder 1 linje tekst (side 17).
Telefonsvarer
Problem
Årsag/løsning
Denne enhed optager ikke
nye beskeder.
R Telefonsvareren er slået fra. Slå den til (side 25).
R Beskedhukommelsen er fuld. Slet uønskede meddelelser (side 26).
R Optagetiden er indstillet til “Kun hilsen”. Rediger indstillingen
(side 29).
R Hvis du abonnerer på en voice mail-tjeneste, optages beskederne af
din tjenesteudbyder/dit telefonselskab, ikke af din telefon. Skift
indstillingen for antallet af ring, eller kontakt din tjenesteudbyder/dit
telefonselskab (side 28).
36
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
36
2015/03/25
16:03:44
Nyttig information
Problem
Årsag/løsning
Jeg kan ikke fjernbetjene
telefonsvareren.
R Fjernadgangskoden er ikke indstillet. Indstil fjernadgangskoden
(side 27).
R Du indtaster den forkerte adgangskode for fjernbetjeningen. Hvis du
har glemt din adgangskode til fjernbetjening, skal du gå til indstillingen
af adgangskode til fjernbetjening og kontrollere din aktuelle kode
(side 27).
R Telefonsvareren er slået fra. Slå den til (side 28).
Væskeskade
Problem
Årsag/løsning
Der er kommet væske eller
anden form for fugt ind i
håndsættet/baseenheden.
R Tag lysnetadapteren og telefonstikket ud af baseenheden. Tag
batterierne ud af håndsættet, og lad det tørre i mindst 3 dage. Sæt
lysnetadapteren og telefonstikket i igen, når håndsættet/
baseenheden er helt tørre. Sæt batterierne i, og oplad dem helt før
brug. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis enheden ikke fungerer
korrekt.
Forsigtig:
R Brug ikke en mikrobølgeovn til at fremskynde tørreprocessen. Det vil forårsage permanente skader.
Registrering af et håndsæt på baseenheden
1
Håndsæt:
N
M
2
3
4
MbN: “Indstil håndsæt” a M
MbN: “Reg. håndsæt” a M
N
N
Baseenhed:
Fortsæt med betjeningen for din model.
n KX-TG2711-serien: side 3
Hold M N nede i ca. 5 sekunder. (Ingen registreringstone)
n KX-TG2721-serien: side 3
Tryk på og hold M N nede i ca. 5 sekunder, indtil registreringstonen høres.
R Hvis alle registrerede håndsæt begynder at ringe, skal du trykke på M N igen for at stoppe og
derefter gentage dette trin.
(KX-TG2712/KX-TG2713/KX-TG2722)
R Næste trin skal udføres inden for 90 sekunder.
5
Håndsæt:
Vent, til “Indt. base PIN” vises. a Indtast pinkoden til baseenheden (standard: “0000”). a
M
N
R Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis du glemmer din PIN-kode.
op med at blinke.
R Når håndsættets registrering er gennemført, holder
Afregistrering af håndsæt
1
M
N
37
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
37
2015/03/25
16:03:44
Nyttig information
2
3
MbN: “Indstil base” a M
N
N
335 a M
R Alle håndsæt, der er registreret på baseenheden, vises.
4
5
Indtast nummeret på det håndsæt, du vil annullere. a M
6
M
N
MbN: “JA” a M
N
R Der lyder en bekræftende tone.
R Håndsættet bipper ikke, når dets egen registrering annulleres.
N
Ændring af pinkode (Personal Identification Number) til baseenheden
Vigtigt:
R Hvis du ændrer PIN-koden, bedes du notere den nye PIN-kode. Enheden vil ikke oplyse dig om
PIN-koden. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis du glemmer din PIN-kode.
1
2
3
4
5
M
N
MbN: “Indstil base” a M
MbN: “Base-PIN” a M
N
N
Indtast den nuværende 4-cifrede pinkode til baseenheden (standard: “0000”).
Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode til baseenheden. a M
NaM
N
38
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
38
2015/03/25
16:03:44
Nyttig information
Vægmontering
Bemærk:
R Kontroller, at væggen og fastgørelsesmetoden er stærke nok til at bære vægten af enheden.
R Skru skruerne (medfølger ikke) ind i væggen.
n Baseenhed
n Oplader
25 mm
50 mm
Skruer
Skruer
Kroge
Krog
Længere end
20 mm
Afstand
(6 mm)
Længere end
20 mm
Afstand
(5 mm)
39
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
39
2015/03/25
16:03:44
Nyttig information
Garantibevis
Garantibevis
Garantibevis for trådløs telefon
(udfyldes af forhandleren)
Type
Kundenavn
Serienr.
Adresse
Kundens købsdato
Postnummer
På dette produkt ydes der garanti i henhold til forbrugerkøbelovens
bestemmelser.
Vedlæg venligst dette garantibevis i udfyldt stand samt Deres købsnota ved
enhver henvendelse angående garanti.
Garantien bortfalder såfremt typeskilt mangler eller er ulæseligt.
Alle henvendelser skal ske til forhandleren.
Forhandlerstempel
40
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
40
2015/03/25
16:03:44
Indeks
Indeks
A
B
D
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
Alarm: 21
Automatisk samtale: 15, 20
Banke-på: 23
Banke-på med nummervisning: 23
Batteri: 10, 11
Besvar opkald: 15
Dato og klokkeslæt: 14
Display
Kontrast: 20
Sprog: 13
Fejlfinding: 34
Fejlmeddelelser: 34
Foretag opkald: 15
Første ring: 20
Genopkald: 15
Genopkald/flash: 16
Hold: 16
Håndfri funktion: 15
Håndsæt
Afregistrering: 37
Finder: 31
Registrering: 37
Indtastning af bogstaver: 32
Intercom: 31
Konferenceopkald: 31
Lydstyrke
Højttaler: 15
Håndsæt: 15
Ringning (baseenhed): 20
Ringning (håndsæt): 15, 20
Mute: 16
Nummervisningsliste: 24
Nummervisningstjeneste: 23
Opkaldsdeling: 16
Overførsel af opkald: 31
Pause: 15
Pinkode: 38
Privatfunktion: 20
Redigering af nummervisningsliste: 24
Repeater: 21
Ringetone: 20
Strømafbrydelse: 11
Tasttoner: 20
Telefonbog: 17
Telefonsvarer: 25
Adgangskode til fjernbetjening: 27
U
V
Ø
Aflytning af beskeder: 26, 28
Antal ring: 28
Fjernbetjening: 27
Indtalingstid: 29
Kun hilsen: 29
Opkaldsscreening: 25
Sletning af beskeder: 26, 27, 28
Slå til/fra: 25, 27, 28
Udgående besked: 25
Tænd/sluk: 13
Ubesvarede opkald: 23
Voicemail: 30
Vægmontering: 39
Øko-indstilling: 14
41
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
41
2015/03/25
16:03:44
Egne Kommentarer
42
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
42
2015/03/25
16:03:44
Egne Kommentarer
43
TG2711_21NE(da-da)_0320_ver210.pdf
43
2015/03/25
16:03:45
Til fremtidig brug
Vi anbefaler, at du noterer følgende oplysninger som hjælp i forbindelse med eventuelle reparationer under
garantien.
Serienr.
Købsdato
(findes på bunden af baseenheden)
Forhandlerens navn og adresse
Placer din købskvittering her.
Køb online via vores eShop: http://shop.panasonic.eu
Salgskontor:
Telefonvägen 26,
SE-126 26 Hägersten
Naverland 2, 9 sal
2600 Glostrup
http://www.panasonic.dk
DANMARK
Karihaugsveien 89
N-1086 Oslo
http://www.panasonic.no
NORGE
© Panasonic Corporation 2012
*PNQX5403XA*
*PNQX5403XA*
PNQX5403XA
TG2711_21NE(da-da)_1118_ver203.p44
44
TT0812MU2017 (E)
2016/11/18
16:35:05
NE-1/3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement