Panasonic KXTG5511FX Návod na používanie

Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Panasonic KXTG5511FX Návod na používanie | Manualzz
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 1 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Návod na obsluhu
Digitálny bezdrôtový telefón
Model
KX-TG5511FX
Digitálny bezdrôtový telefón
so záznamníkom
Model
KX-TG5521FX
Na obrázku je model KX-TG5511.
Pred prvým použitím si prečítajte časù
„Príprava” na str. 10.
Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiù si výrobok spoločnosti Panasonic.
Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si
odložte pre prípad potreby v budúcnosti.
Tento telefónny prístroj je vybavený funkciou zobrazenia ID volajúceho a funkciou
prenosu SMS správ. Potrebná je však aktivácia príslušnej služby u poskytovateľa
služieb, resp. v telefónnej spoločnosti.
Najprv je potrebné zadaù nastavenie krajiny, aby vyhovovalo miestu, v ktorom
sa zariadenie uvádza do činnosti (str. 28). Podľa potreby si môžete zmeniù
jazyk indikácií displeja (str. 15).
(Pre Česko a Slovensko)
Tento bezdrôtový telefónny prístroj sa môže prevádzkovaù na základe Všeobecnej
licencie č.: VO-R/8/08.2005-23 (pre Česko), resp. Všeobecného povolenia
VPR- 7/2001 (pre Slovensko).
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 2 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Obsah
Úvod
Záznamník odkazov
Zloženie jednotlivých modelov . . . . . . . . . . 3
Informácie o príslušenstve . . . . . . . . . . . . . 3
Všeobecné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Záznamník odkazov . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Aktivácia záznamníka odkazov . . . . . . . . 37
Uvítanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vypočutie odkazov na základni . . . . . . . . 38
Vypočutie odkazov na prenosnej jednotke 38
Ovládanie na diaľku. . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Nastavenia záznamníka odkazov . . . . . . 41
Dôležité informácie
V záujme vašej bezpečnosti. . . . . . . . . . . .
Dôležité bezpečnostné pokyny . . . . . . . . .
V záujme optimálnej činnosti zariadenia . .
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
8
8
Príprava
Nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k prípravám . . . . . . . . . . . . . .
Ovládacie prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutie a vypnutie telefónu . . . . . . . . . .
Základné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . .
ECO režim ovládaný jedným dotykom. . .
17
17
18
19
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam prenosnej jednotky. . . 20
Kopírovanie údajov telefónneho zoznamu 21
Programovanie
Programovateľné nastavenia . . . . . . . . . . 22
Špeciálne programovanie . . . . . . . . . . . . 28
Registrácia zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . 30
Služba zobrazenia ID volajúceho
Používanie služby zobrazenia ID volajúceho
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zoznam volajúcich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SMS (Short Message Service:
krátke textové správy)
Používanie funkcie SMS . . . . . . . . . . . . .
Aktivácia a vyradenie SMS komunikácie .
Uloženie čísel strediska SMS správ. . . . .
Odoslanie textovej správy . . . . . . . . . . . .
Príjem textovej správy . . . . . . . . . . . . . . .
Ďalšie nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Hlasová pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Interkom/Lokátor
10
11
12
13
14
15
15
Uskutočňovanie/prijímanie
hovorov
Uskutočňovanie hovorov . . . . . . . . . . . . .
Prijímanie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie počas volania . . . . . . . .
Zablokovanie tlačidiel. . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasová pošta
34
34
34
34
35
36
Interná komunikácia . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lokátor prenosnej jednotky . . . . . . . . . . . 43
Prepojenie, konferenčné spojenia . . . . . . 43
Užitočné informácie
Zadávanie znakov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásenia chyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
46
47
54
Register
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 3 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Úvod
Zloženie jednotlivých modelov
Základňa
Slúchadlo
Označenie
Označenie
KX-TG5511
KX-TG5511
KX-TGA551
1
KX-TG5521
KX-TG5521
KX-TGA551
1
Rad
Model
Rad KX-TG5511
Rad KX-TG5521
Počet kusov
L V tomto návode sa v nasledujúcich číslach modelov vynecháva koncové označenie (FX):
KX-TG5511FX/KX-TG5521FX
Rozdiely vo funkciách
Interná komunikácia
Rad
Záznamník
Prepojenie z jednej
prenosnej jednotky na inú
Rad KX-TG5511
–
r*1
Rad KX-TG5521
r
r*1
*1 Vnútorná komunikácia medzi prenosnými jednotkami je k dispozícii po zakúpení
a zaregistrovaní jednej alebo aj viacerých voliteľných doplnkových prenosných jednotiek
(str. 4).
Informácie o príslušenstve
Dodávané príslušenstvo
Číslo
Príslušenstvo/označenie
Počet kusov
1
Sieùový adaptér/PQLV219CE
2
Šnúra telefónnej linky
1
3
Nabíjateľné batérie*1/
HHR-55AAAB alebo N4DHYYY00005
2
4
Kryt prenosnej jednotky*2
1
1
*1 Informácie o výmene batérií sú uvedené na str. 4.
*2 Kryt prenosnej jednotky sa pripevní k prenosnej jednotke.
1
2
3
4
3
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 4 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Úvod
Doplnkové resp. náhradné príslušenstvo
Informácie o dostupnosti príslušenstva vám poskytne najbližší predajca Panasonic.
Súčasù príslušenstva
Číslo modelu
Nabíjateľné batérie
P03P alebo HHR-4NGE*1
Typ batérií:
– niklometalhydridové (Ni-MH)
– 2 x AAA (R03) pre každú prenosnú jednotku
Regeneračný zosilňovač
DECT
KX-A272
*1 Náhradné batérie môžu maù inú kapacitu než dodávané batérie.
Rozšírenie telefónneho systému
Telefónny systém si môžete rozšíriù tak, že si
k jednej základni zaregistrujete aj voliteľné
doplnkové prenosné jednotky (max. 6).
L Farba voliteľných doplnkových
prenosných jednotiek sa môže líšiù od
farby prenosných jednotiek, ktoré sú
súčasùou výbavy.
4
Prenosná jednotka (voliteľný doplnok):
KX-TGA551FX
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 5 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Úvod
Všeobecné informácie
L Toto zariadenie je prispôsobené podmienkam analógových telefónnych sietí Českej
a Slovenskej republiky.
L V prípade problémov sa obráùte v prvom rade na svojho predajcu.
L Ak chcete zariadenie použiù v iných krajinách, obráùte sa na dodávateľa zariadenia.
Vyhlásenie o zhode:
L Spoločnosù Panasonic System Networks Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že toto zariadenie
vyhovuje základným požiadavkám ako aj ďalším relevantným ustanoveniam smernice
1999/5/EC o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach (R&TTE).
Vyhlásenia o zhode pre relevantné zariadenia Panasonic uvádzané v tomto návode na
obsluhu môžete nájsù na internetovej adrese:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zástupcu:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Záznamy pre Vás
Pre prípad záručnej opravy vám odporúčame, aby ste si poznamenali nasledujúce údaje.
Sériové číslo
Dátum kúpy
(uvedené na spodnej strane základne)
Obchodný názov a adresa predajcu
Sem si pripnite doklad o nákupe.
5
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 6 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Dôležité informácie
V záujme vašej bezpečnosti
Aby nedošlo k vážnemu zraneniu, úmrtiu
a poškodeniu majetku, pred prvým uvedením tohto
zariadenia do činnosti si dôkladne prečítajte túto
časù, aby ste ho vedeli ovládaù správne
a bezpečne.
VÝSTRAHA
Pripojenie k napájaciemu zdroju
L Používajte len zdroj, ktorého parametre
vyhovujú údajom uvedeným na zariadení.
L Zásuvky a predlžovacie šnúry nepreùažujte.
Mohlo by to spôsobiù požiar alebo zasiahnutie
osôb elektrickým prúdom.
L Sieùový adaptér a zástrčku dôkladne zapojte do
zásuvky sieùového napájania. Inak by mohlo
dôjsù k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom
a/alebo k vyžiareniu nadmerného tepla, ktoré by
mohlo spôsobiù vznik požiaru.
L Zo sieùového adaptéra a zástrčky pravidelne
odstraňujte prach a nečistoty tak, že vytiahnete
zástrčku zo zásuvky sieùového napájania
a poutierajte ju suchou handričkou. Usadený
prach môže v dôsledku zvýšenej vlhkosti
spôsobiù skrat a vznik požiaru.
L Ak sa zo zariadenia šíri dym, nezvyčajný zápach
alebo neobvyklý zvuk, odpojte ho od zdroja
napájania. Takéto príznaky vedú k vzniku
požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým
prúdom. Dohliadnite na to, aby zariadenie
prestalo dymiù, a obráùte sa na autorizované
servisné stredisko.
L Ak sa kryt poškodí a odhalia sa vnútorné časti,
odpojte zariadenie od zdroja napájania
a nedotýkajte sa jeho vnútorných častí.
L Nikdy sa nedotýkajte zástrčiek mokrými rukami.
Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia osôb
elektrickým prúdom.
Vloženie
L Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
osôb elektrickým prúdom, nevystavujte toto
zariadenie účinkom dažďa ani iného typu
vlhkosti.
L Toto zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte
v blízkosti automaticky ovládaných zariadení,
akými sú automatické dvere a systémy
požiarnych poplachov. Rádiové vlny, ktoré
vysiela tento produkt, môžu spôsobiù nesprávnu
činnosù takéhoto zariadenia a to môže maù za
následok nehodu.
6
L Dbajte na to, aby sa šnúra sieùového adaptéra
alebo telefónnej linky nadmerne nenaùahovala,
neohýbala a nedostala pod ùažké predmety.
Bezpečnostné pokyny
L Pred čistením odpojte toto zariadenie od zdroja
sieùového napájania. Nepoužívajte tekuté ani
aerosólové čistiace prostriedky.
L Zariadenie nerozoberajte.
L Dbajte na to, aby sa zástrčka telefónnej šnúry
nedostala do styku so žiadnou tekutinou
(saponátom, čističom a podobne), ani aby
nenavlhla a nezamočila sa. Mohlo by to spôsobiù
požiar. Ak sa zástrčka telefónnej šnúry dostane
do styku s vlhkosùou, ihneď ju odpojte od
zásuvky telefónnej linky a prestaňte používaù.
Medicínske aspekty
L Ak máte nejakú osobnú zdravotnú pomôcku,
akou je kardiostimulátor alebo načúvacie
zariadenie, obráùte sa na výrobcu a poinformujte
sa, či je adekvátne tienená a chránená pred
pôsobením externej RF (rádiofrekvenčnej)
energie. (Toto zariadenie pracuje vo
frekvenčnom rozsahu 1,88 GHz až 1,90 GHz
s RF výkonom max. 250 mW.)
L Ak vás v zdravotníckych zariadeniach vyzývajú,
aby ste takýto produkt nepoužívali, riaďte sa
príslušnými pokynmi. Nemocnice a zdravotnícke
zariadenia využívajú aj zariadenia, ktoré môžu
byù citlivé na pôsobenie externej RF energie.
UPOZORNENIE
Umiestnenie a inštalácia
L Telefón nikdy nezapájajte počas búrky.
L Ak nie sú konektory telefónnych liniek špeciálne
určené do vlhkého prostredia, nikdy ich
neinštalujte do vlhkého prostredia.
L Ak nie je telefónna linka na rozhraní so sieùou
odpojená, nikdy sa nedotýkajte nezaizolovaných
telefónnych vodičov ani koncoviek.
L Pri inštalácii a modifikácii telefónnych liniek je
nutná zvýšená opatrnosù.
L Sieùovým adaptérom odpájame zariadenie od
elektrickej siete. Zariadenie preto umiestnite do
blízkosti ľahko prístupnej sieùovej zásuvky.
L Telefón neumožňuje uskutočňovaù hovory
v nasledujúcich prípadoch:
– ak sú batérie v prenosnej jednotke vybité
alebo opotrebované,
– ak nastane výpadok v napájaní,
– ak sú zablokované tlačidlá.
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 7 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Dôležité informácie
Batérie
L Odporúčame používaù typ batérií uvedený na
str. 4. POUŽÍVAJTE VÝHRADNE nabíjateľné
batérie Ni-MH veľkosti AAA (R03).
L Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
L Batérie neotvárajte ani inak neupravujte. Mohol
by z nich vytiecù elektrolyt, ktorý má leptavé
účinky a pri zasiahnutí pokožky alebo očí
spôsobuje poleptanie. Elektrolyt je toxický
a nebezpečný, ak sa prehltne.
L Pri manipulácii s batériami dbajte na zvýšenú
opatrnosù. Dbajte na to, aby sa kontakty batérií
nedostali do styku s predmetmi z elektricky
vodivého materiálu, akými sú napríklad prstene,
náramky alebo kľúče, pretože by sa batérie
a/alebo vodivé materiály mohli nadmerne
zahriaù a spôsobiù popáleniny.
L Batérie, ktoré sa dodávajú s týmto zariadením,
alebo ktoré sú určené pre toto zariadenie,
nabíjajte len v súlade s pokynmi
a obmedzeniami uvedenými v tejto príručke.
L Na nabíjanie batérií používajte len kompatibilnú
základňu (alebo nabíjačku). Základňu (alebo
nabíjačku) neupravujte ani ju nepoužívajte iným
spôsobom, ako je uvedené v tomto návode na
obsluhu. V opačnom prípade by batérie mohli
zväčšiù svoj objem alebo explodovaù.
Dôležité bezpečnostné
pokyny
Aby nedošlo k vzniku požiaru, zasiahnutiu osôb
elektrickým prúdom ani k zraneniam, pri činnosti
tohto zariadenia sa musia dodržiavaù základné
bezpečnostné pravidlá:
1. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody,
napríklad pri vani, umývadle, kuchynskom
dreze alebo v práčovni, vo vlhkých suterénoch
a pivniciach alebo pri bazéne.
2. Počas búrky nepoužívajte telefón (iného druhu
než je bezšnúrový telefón). Hrozí nepriame
nebezpečenstvo zasiahnutia bleskom.
3. Na ohlásenie unikajúceho plynu nepoužite
telefón v blízkosti úniku.
4. Používajte výhradne napájací kábel a batérie,
ktoré sa uvádzajú v tomto návode. Batérie
nevhadzujte do ohňa. Mohli by explodovaù.
Zistite si miestne nariadenia a prípadné
špeciálne pokyny k zneškodňovaniu
a likvidácii.
TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE
V záujme optimálnej
činnosti zariadenia
Umiestnenie základne a ochrana pred rušením
Základňa a ďalšie kompatibilné zariadenia
Panasonic využívajú na vzájomnú komunikáciu
rádiové vlny.
L Aby nedochádzalo k rušeniu pri komunikácii
a zaistil sa čo najväčší dosah, základňu
umiestnite:
– na pohodlné, vyššie miesto do stredu
interiéru tak, aby medzi prenosnou jednotkou
a základňou neboli prekážky.
– mimo rušivého vplyvu elektrospotrebičov, ako
sú napríklad televízne a rozhlasové
prijímače, počítače, bezšnúrové zariadenia
alebo iné telefóny.
– tak, aby nesmerovala na rádiofrekvenčné
prenosové zariadenia, napríklad na externé
antény celulárnych staníc mobilných
telefónov. (Základňu neumiestňujte na
arkierové okno a do blízkosti okna.)
L Dosah a kvalita prenášaného zvuku závisí od
podmienok prostredia.
L Ak by bol v danom umiestnení základne príjem
neuspokojivý, presuňte základňu na iné miesto
s lepším príjmom.
Prevádzkové prostredie
L Toto zariadenie nedávajte do blízkosti
elektrospotrebičov, ktoré spôsobujú elektrický
šum, napr. k žiarivkám a motorom.
L Chráňte ho pred nadmerným dymom, prachom,
vysokou teplotou a vibráciami.
L Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
L Na zariadenie neklaďte ùažké predmety.
L Ak zariadenie nebudete dlhší čas používaù,
odpojte ho od zásuvky sieùového napájania.
L Toto zariadenie neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla, akými sú napríklad radiátory,
sporáky atď. Ďalej ho neumiestňujte do
priestorov, kde je teplota nižšia ako 0 °C a vyššia
ako 40 °C. Vyhnite sa aj vlhkým pivničným
priestorom.
L Maximálny dosah sa môže skrátiù, ak sa
zariadenie využíva na nasledujúcich miestach:
v blízkosti prekážok, akými sú kopce, tunely,
podzemné priestory, alebo v blízkosti kovových
objektov, akými sú kovové ploty a podobné
konštrukcie.
L Ak sa toto zariadenie používa v blízkosti
elektrospotrebičov, môže to spôsobovau
7
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 8 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Dôležité informácie
rušenie. Umiestnite ho ďalej od
elektrospotrebičov.
najbližšom zbernom mieste kontaktujte, prosím,
vaše miestne úrady.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byù
uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.
Bežná starostlivosù
L Utrite vonkajší povrch zariadenia mäkkou
navlhčenou handričkou.
L Nepoužívajte benzín, riedidlo a abrazívne
práškové čistiace prostriedky.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovaù opotrebované elektrické
a elektronické produkty, pre bližšie informácie
kontaktujte, prosím, svojho miestneho predajcu
alebo dodávatel’a.
Ďalšie informácie
Informácie o likvidácii elektrického
Informácia o likvidácii, prenose a vrátení
Európskej únie
zariadenia
Tieto symboly (1, 2, 3) platia iba v Európskej
únii. Ak si prajete zlikvidovaù tento produkt alebo
batériu, pre bližšie informácie kontaktujte, prosím,
vaše miestne úrady alebo predajcu a informujte sa
o správnej metóde likvidácie.
a elektronického odpadu v krajinách mimo
L V tomto zariadení môžu byù uložené vaše
osobné alebo dôverné informácie. V záujme
ochrany súkromia a dôverných informácií
odporúčame, aby ste pred likvidáciou,
odovzdaním novému vlastníkovi alebo vrátením
zariadenia vymazali z pamäte informácie, akými
sú údaje telefónneho zoznamu alebo zoznamu
volajúcich.
Informácie pre užívatel’ov o likvidácii použitého
Poznámka k symbolu batérie
Tento symbol (2) môže byù použitý v kombinácii
s chemickým symbolom (3). Chemický symbol
určuje obsiahnutú chemickú latku v súlade
s príslušnými Smernicami ES.
elektrického a elektronického zariadenia
(súkromné domácnosti)
1
2
3
Tieto symboly (1, 2, 3) na prístrojoch, batériách
a baleniach alebo v priložených návodoch na
obsluhu znamenajú, že použité elektrické
a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú
miešaù so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho postupu pri zneškodňovaní,
ako aj možnosti obnovy a recyklácie, odvezte,
prosím, tieto produkty na určené zberné miesta,
kde budú prijaté bez poplatku v súlade so
Smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES.
V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiù
priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si
objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriù
hodnotné zdroje a zabrániù možným negatívnym
vplyvom na l’udské zdravie a prostredie, ktoré
môžu vzniknúù z nesprávneho zaobchádzania
s odpadom. Pre bližšie informácie o vašom
8
Technické údaje
■ Norma:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications:
digitálne bezdrôtové telekomunikácie
s rozšíreným dosahom),
GAP (Generic Access Profile:
generický profil prístupu)
■ Frekvenčný rozsah:
1,88 GHz až 1,90 GHz
■ Výkon RF prenosu:
Približne 10 mW (priemerný výkon na kanál)
■ Napájanie:
220–240 V stried., 50/60 Hz
■ Príkon:
Základňa*1:
Pohotovostný režim: približne 0,45 W
Maximálny príkon: približne 3,8 W
Základňa*2:
Pohotovostný režim: približne 0,5 W
Maximálny príkon: približne 3,8 W
■ Prevádzkové podmienky:
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relat. vlhkosù
vzduchu (bez kondenzácie)
*1 KX-TG5511
*2 KX-TG5521
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 9 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Dôležité informácie
Pre Vašu informáciu:
L Zmena konštrukčného riešenia, dizajnu
a technických parametrov vyhradená.
L Ilustrácie použité v tomto návode na obsluhu sa
môžu od skutočného zariadenia mierne líšiù.
9
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 10 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Príprava
Vloženie batérií
Nastavenie
Zapojenia
L Používajte výhradne dodaný sieùový
adaptér Panasonic PQLV219CE.
■ Základňa
L POUŽÍVAJTE VÝHRADNE batérie typu
Ni-MH veľkosti AAA (R03).
L NEPOUŽÍVAJTE alkalické, mangánové
ani Ni-Cd batérie.
L Skontrolujte a dodržte správnu polaritu
(S, T).
Zástrčku dôkladne zasuňte.
Háčik
Klik”
”
Používajte výhradne dodanú
šnúru telefónnej linky.
LEN nabíjateľné Ni-MH batérie
Do zásuvky
telefónnej linky
DSL/ADSL filter*
Klik”
”
(220-240 V stried.,
50/60 Hz)
Správne
Nesprávne
L Keď sa zobrazí možnosù nastavenia
jazyka, postupujte podľa str. 15.
Nabíjanie batérií
*Pre DSL/ADSL služby je potrebný
DSL/ADSL filter (nie je súčasùou výbavy).
Nechajte nabíjaù cca 7 hodín.
L Keď sa batérie úplne nabijú, indikátor
nabíjania zhasne a zobrazí sa hlásenie
“Nab.ukončené”.
Indikátor nabíjania
Zobrazí sa potvrdenie
“Nabíja sa”.
10
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 11 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Príprava
Poznámky k prípravám
Poznámky k zapojeniam
L Sieùový adaptér musí byù neustále
zapojený v zásuvke. (Sieùový adaptér sa
počas prevádzky zahrieva. Je to normálny
jav.)
L Sieùový adaptér zapojte do sieùovej
zásuvky osadenej v stene alebo na
podlahe. Nezapájajte ho do sieùovej
zásuvky na strope. Sieùový adaptér by sa
mohol pôsobením vlastnej tiaže odpojiù.
Pri výpadku napájania
Bez dodávky elektrickej energie zariadenie
nepracuje. Odporúčame pripojiù šnúrový
telefón (bez sieùového adaptéra) k tej istej
telefónnej linke alebo do zásuvky telefónnej
linky, ak je v dome k dispozícii.
Poznámky k vkladaniu batérií
L Použite priložené nabíjateľné batérie. Na
výmenu sa odporúča použiù nabíjateľné
batérie Panasonic uvedené na str. 4, 7.
L Oba konce batérií (S, T) vyčistite suchou
handričkou.
L Nedotýkajte sa pólov batérií
(S, T) ani kontaktov na zariadení.
Poznámky k nabíjaniu batérií
L Prenosná jednotka sa počas nabíjania
zahrieva. Je to normálny jav.
L Na prenosnej jednotke, základni
a nabíjačke raz za mesiac vyčistite
mäkkou suchou handričkou kontakty pre
nabíjanie. Ak sa zariadenie používa
v prostredí s veľkým obsahom prachu,
mastnôt alebo vlhkosti, čistite kontakty
častejšie.
Úroveň nabitia batérií
Ikona
Úroveň nabitia batérií
&
Vysoká
(
Stredná
)
Nízka
0)4
Batérie je potrebné nabiù.
Dĺžka prevádzky s napájaním z Ni-MH
batérií Panasonic (dodávané batérie)
Postup
Dĺžka prevádzky
Pri nepretržitom
používaní
Max. 18 hodín
V nečinnosti
(pohotovostný
stav)
Max. 170 hodín
Pre Vašu informáciu:
L Dĺžka prevádzky s napájaním z batérií
môže byù po prvom nabití kratšia než je
uvedené, avšak ide o normálny jav.
Maximálna dĺžka prevádzky sa dosiahne
po niekoľkých opakovaných nabitiach
a vybitiach.
L Skutočná dĺžka napájania z batérií závisí
od spôsobu použitia a od okolitého
prostredia.
L Ak sa po úplnom nabití batérií nechá
prenosná jednotka vložená v základni
alebo nabíjačke, na batérie to nemá
žiadny negatívny vplyv.
L Po výmene batérií sa úroveň nabitia
batérií nemusí zobraziù správne. V takom
prípade vložte prenosnú jednotku do
základne alebo nabíjačky a nechajte
batérie nabíjaù aspoň 7 hodín.
11
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 12 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Príprava
Ovládacie prvky
Slúchadlo
A
F
G
B
C
D
H
I
E
J
K
I {ECO/R}
ECO: Tlačidlová skratka ECO režimu
R: Nastaviteľné prerušenie (flash)
J Mikrofón
K Kontakty pre nabíjanie
■ Typ ovládacích prvkov
A Tlačidlá funkcií menu
Prenosná jednotka má 3 tlačidlá funkcií
menu. Stlačením tlačidla funkcií menu sa
volí funkcia, ktorá sa uvádza priamo nad
ním na displeji.
B Navigačný ovládač
– {^}, {V}, {<} alebo {>}: Slúžia na
prezeranie rôznych zoznamov a prístup
k položkám.
– {^} alebo {V}: Slúži na nastavovanie
hlasitosti zvuku prenášaného cez
slúchadlo alebo reproduktor.
– {<} (y: Zoznam volajúcich): Slúži na
zobrazenie zoznamu volajúcich.
– {>} (R: Opakovaná voľba): Slúži na
zobrazenie zoznamu opakovanej voľby.
Základňa
■ KX-TG5511
A
A
B
A Indikátor nabíjania
Indikátor vyzváňania
B Reproduktor
C {C} (tlačidlo HOVORU)
D {s} (tlačidlo HLASITEJ
KOMUNIKÁCIE)
E Číselník
F Slúchadlo
G Displej
H {ic} (tlačidlo
VYPNUTIA/ZAPNUTIA)
12
B
A Kontakty pre nabíjanie
B {x} (lokátor)
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 13 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Príprava
Položka
■ KX-TG5521
A B
CDE
F G
A
B
C
D
E
F
G
H
I
HI
Kontakty pre nabíjanie
Reproduktor
{■} (tlačidlo STOP)
{x} (lokátor)
{-}/{+} (tlačidlo ZNÍŽENIA/
ZVÝŠENIA HLASITOSTI)
{7}/{8} (tlačidlo OPAKOVANIA/
PRESKAKOVANIA)
{9} (tlačidlo SPUSTENIA
PREHRÁVANIA)
Indikátor prijatého odkazu
{4} (tlačidlo VYMAZANIA)
{s} (tlačidlo ZAPNUTIA
ZÁZNAMNÍKA)
Indikátor zapnutého záznamníka
Displej
C
Linka sa práve využíva.
L Keď pomaly bliká:
Hovor je pridržaný.
L Keď rýchlo bliká: Práve
prichádza volanie.
y
Zmeškaný hovor*1 (str.
32)
i
Výkon základne je
nastavený na možnosù
“Nízky”. (str. 16)
k
Podsvietenie LCD
displeja a tlačidiel je
vypnuté. (str. 25)
u
L Keď sa zobrazuje pri
ikone batérie:
záznamník je
zapnutý.*2 (str. 37)
L Keď sa zobrazuje aj
s číslom: sú
zaznamenané nové
odkazy.*2 (str. 38)
d
Záznamník prijíma
volania s uvítaním,
volajúci však nemôžu
zanechaù odkaz.*2
(„Možnosù „Iba uvítanie””,
str. 41)
&
Úroveň nabitia batérií
E
Je aktivované
upovedomenie. (str. 28)
:
Je zapnutý režim
zachovania súkromia.
(str. 25)
~
Je vypnuté vyzváňanie.
(str. 26)
7
Volanie z blokovanej
stanice*1, *2
(str. 29, 33)
h
Je prijatá nová SMS
správa.*3 (str. 35)
Indikácie na displeji prenosnej jednotky
Položka
Význam
w
V dosahu základne
_
Mimo dosahu základne
x
Prezváňanie, režim
interných hovorov
s
Hlasitý telefón je zapnutý.
(str. 17)
Význam
13
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 14 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Príprava
Položka
6
Význam
Ikona
Funkcia
Je prijatý nový odkaz
hlasovej pošty.*4 (str. 42)
&
Odblokovanie tlačidiel. (str. 19)
/
Voľba režimu zadávania
znakov
O
Zastavenie nahrávania alebo
prehrávania*1
I
Uloženie telefónnych čísel (str.
29, 33)
l
Vloženie pauzy pri voľbe čísla
W
Vymazanie zvolenej položky
alebo návrat k vonkajšiemu
hovoru
4
Uskutočnenie interného
hovoru (str. 43)
Aktívna
linka
Niektorý účastník práve
využíva linku.
Obsadené
Záznamník používa iná
prenosná jednotka alebo
základňa.*2
*1 Len pre účastníkov so zobrazením ID
volajúceho
*2 KX-TG5521
*3 Len pre používateľov služby SMS správ
*4 Len ak je aktivovaná hlasová pošta
Ikony tlačidiel funkcií menu
Ikona
Funkcia
w
^
Návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu alebo vonkajšiemu
hovoru
Vytvorenie konferenčného
spojenia (str. 43)
^
Vymazanie čísla/znaku
1
Vyradenie mikrofónu počas
komunikácie
8
Vyvolanie menu
M
Potvrdenie aktuálneho
zadania
j
Zobrazenie posledne
voleného telefónneho čísla
]
Voľba čísla (str. 17)
L
Dočasné vypnutie vyzváňania
prichádzajúcich volaní (str. 18)
/
Nastavenie 24-hodinového
alebo 12-hodinového formátu
hodín (str. 15)
H
Pridržanie hovoru (str. 43)
n
Vyvolanie telefónneho
zoznamu
~
Umožňuje upravovaù
telefónne čísla. (str. 30, 33)
m
Zadanie nových údajov (str.
20, 29)
k
Zobrazenie režimu zadávania
znakov na vyhľadávanie
v telefónnom zozname. (str.
20)
14
*1 KX-TG5521
Zapnutie a vypnutie
telefónu
Zapnutie
Stlačte a cca 1 sekundu podržte tlačidlo
{ic}.
Vypnutie
Stlačte a cca 2 sekundy podržte tlačidlo
{ic}.
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 15 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Príprava
Základné nastavenia
Použitie symbolov:
Príklad: {V}/{^}: “Vypnúù”
Tlačidlom {V} alebo {^} sa volia výrazy
v úvodzovkách.
Nastavenia súvisiace s oblasùou
použitia
Zariadeniu môžete zadaù nastavenia, ktoré
zodpovedajú vašej krajine (str. 28). Jazyk
indikácií displeja a ďalšie nastavenia sa
zodpovedajúco zmenia.
Pre Vašu informáciu:
L Jazyk indikácií displeja sa zmení (na
štandardné nastavenie pre zvolenú
krajinu) len pre prenosnú jednotku, ktorou
sa zadáva nastavenie krajiny. Nastavenie
jazyka indikácií displeja sa musí zadaù pre
každú prenosnú jednotku zvlášù.
Jazyk indikácií displeja
Dôležitá informácia:
L Keď sa po prvom vložení batérií
zobrazí ponuka na výber jazyka,
postupujte podľa kroku 2.
Indikácie displeja sa štandardne zobrazujú
v angličtine. Vzorové indikácie uvádzané
v tomto návode sú v slovenčine.
K dispozícii je 16 jazykov indikácií displeja.
Režim voľby
Ak sa nedá volaù, zmeňte toto nastavenie
tak, aby bolo v súlade s telefónnou linkou.
Štandardné nastavenie je “Tónová”.
“Tónová”: Nastavenie pre tónovú voľbu.
“Pulzná”: Nastavenie pre pulznú voľbu.
1 8 i {#}{1}{2}{0}
2 {V}/{^}: Zvoľte želané nastavenie. i
M i {ic}
Dátum a čas
1 8 i {#}{1}{0}{1}
2 Zadajte deň, mesiac a rok. i M
Príklad: 15. júl 2010
{1}{5} {0}{7} {1}{0}
3 Zadajte aktuálnu hodinu a minútu.
Príklad: 9:30
{0}{9} {3}{0}
L Môžete si vybraù 24-hodinový alebo
12-hodinový formát zobrazovania
času (“AM” alebo “PM”) a to tlačidlom
/.
4 M i {ic}
Pre Vašu informáciu:
L Ak chcete opraviù nesprávne zadanú
číslicu, tlačidlom {<} alebo {>} presuňte
k nej kurzor a vykonajte opravu.
L Po výpadku napájania môže byù
zobrazenie dátumu a času nesprávne.
V takom prípade budete musieù dátum
a čas opäù nastaviù.
ECO režim ovládaný
jedným dotykom
1
2
8 i {#}{1}{1}{0}
{V}/{^}: Zvoľte si želaný jazyk. i M
i {ic}
Keď je zaregistrovaná len jediná prenosná
jednotka a je na základni, výkon základne sa
zníži až o 99,9 %. Aj keď prenosná jednotka
nie je v základni, alebo je zaregistrovaných
niekoľko prenosných jednotiek, možno
aktiváciou ECO režimu, ktorý sa ovláda
jedným dotykom, znížiù výkon základne
v pohotovostnom režime až o 90 %.
15
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 16 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Príprava
ECO režim ovládaný jedným dotykom sa
zapína a vypína stlačením tlačidla {ECO/R}.
Štandardné nastavenie je “Normálny”.
– Keď je ECO režim ovládaný jedným
dotykom zapnutý: dočasne sa zobrazuje
“Nízky” a na displeji prenosnej jednotky
sa namiesto w uvádza i.
– Keď je ECO režim ovládaný jedným
dotykom vypnutý: dočasne sa zobrazuje
“Normálny” a na displeji prenosnej
jednotky sa nezobrazuje i.
Pre Vašu informáciu:
L Ak je v blízkosti ďalší bezšnúrový telefón
a je v činnosti, výkon základne sa nedá
znížiù.
L Aktiváciou ECO režimu ovládaného
jedným dotykom sa zmenší dosah
základne v pohotovostnom režime.
L Ak nastavíte režim regeneračného
zosilňovača na možnosù “Zapnúù” (str.
31):
– ECO režim ovládaný jedným dotykom
sa zruší.
– Na displeji sa v menu nezobrazuje
“Ekologické nastavenia” (str. 23).
16
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 17 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Uskutočňovanie/prijímanie hovorov
Uskutočňovanie hovorov
1
2
3
Zdvihnite prenosnú jednotku a voľte
telefónne číslo.
L Ak chcete vymazaù číslicu, stlačte
tlačidlo ^.
Stlačte tlačidlo {C} alebo ].
Po ukončení hovoru stlačte tlačidlo
{ic} alebo prenosnú jednotku vložte
do základne alebo nabíjačky.
Hlasitá komunikácia
1 Voľte telefónne číslo a stlačte tlačidlo
{s}.
L Nehovorte súčasne, ale sa s druhým
účastníkom striedajte.
2 Na záver hovoru stlačte tlačidlo {ic}.
Pre Vašu informáciu:
L V záujme optimálnej komunikácie
používajte hlasitý telefón v tichom
prostredí.
L Stlačením tlačidla {C} sa prepína späù
na komunikáciu cez slúchadlo.
Nastavenie hlasitosti slúchadla alebo
reproduktora
Počas komunikácie stláčajte tlačidlo {^}
alebo {V}.
Uskutočnenie volania výberom z pamäte
opakovanej voľby
V pamäti opakovanej voľby je uložených 10
naposledy volených telefónnych čísel (každé
môže maù max. 24 číslic).
1 j alebo {>} (R)
2 {V}/{^}: Zvoľte si želané telefónne číslo.
3 {C}
Vymazanie čísla z pamäte opakovanej
voľby
1 j alebo {>} (R)
2 {V}/{^}: Zvoľte si želané telefónne číslo.
iW
3 {V}/{^}: “ÁNO” i M i {ic}
Pauza (pre linku v systéme automatickej
pobočkovej ústredne a diaľkové hovory)
Pri uskutočňovaní diaľkových hovorov alebo
hovorov z automatickej pobočkovej ústredne
je niekedy potrebné pri voľbe zadaù pauzu.
Pri ukladaní prístupového čísla volacej karty
a/alebo PIN kódu do pamäte telefónneho
zoznamu je tiež potrebné zadaù pauzu (str.
20).
Príklad: Ak je pri vonkajších volaniach zo
systému pobočkovej ústredne potrebné voliù
prístupové číslo k linke - napr. „0”:
1 {0} i l
2 Uskutočnite voľbu telefónneho čísla.
i {C}
Pre Vašu informáciu:
L Každým stlačením tlačidla l sa vloží
pauza v dĺžke 3 sekúnd. Na vytvorenie
dlhšej pauzy opakujte stláčanie podľa
potreby.
Prijímanie hovorov
Keď prichádza volanie, indikátor vyzváňania
rýchlo bliká.
1 Keď telefón vyzváňa, zdvihnite prenosnú
jednotku a stlačte tlačidlo {C} alebo
{s}.
L Volanie môžete prijaù ktorýmkoľvek
tlačidlom číselníka {0} až {9},
tlačidlom {*} alebo {#}. (Príjem
hovoru ktorýmkoľvek tlačidlom)
2 Po ukončení hovoru stlačte tlačidlo
{ic} alebo prenosnú jednotku vložte
do základne alebo nabíjačky.
Automatický príjem volaní
Hovor môžete prijaù aj zdvihnutím prenosnej
jednotky zo základne alebo nabíjačky. Nie je
potrebné stlačiù tlačidlo {C}. Postup
aktivovania tejto funkcie je uvedený na str.
25.
17
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 18 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Uskutočňovanie/prijímanie hovorov
Nastavenie hlasitosti vyzváňania
prenosnej jednotky
Keď vyzváňanie prenosnej jednotky
signalizuje prichádzajúce volanie, stláčaním
tlačidla {^} alebo {V} si vyberte želanú
úroveň hlasitosti.
Pre Vašu informáciu:
L Vyzváňanie prenosnej jednotky si môžete
naprogramovaù aj vopred (str. 24).
Vypnutie mikrofónu
Dočasné vypnutie vyzváňania prenosnej
jednotky
Keď prenosná jednotka vyzváňa, pretože
prichádza volanie, môžete vyzváňanie
dočasne vypnúù tlačidlom L.
Tlačidlo {ECO/R} umožňuje použiù špeciálne
funkcie nadradenej telefónnej ústredne –
napríklad prepojenie nadviazaného spojenia
alebo prístup k doplnkovým telefónnym
službám.
Pre Vašu informáciu:
L Ak chcete zmeniù interval nastaviteľného
prerušenia (flash), prečítajte si informácie
uvedené na str. 25.
Užitočné funkcie počas
volania
Pridržanie spojenia
Táto funkcia umožňuje pridržaù telefonické
spojenie s vonkajšou stanicou.
1 Počas komunikácie s externým
účastníkom stlačte tlačidlo 8.
2 {V}/{^}: “Pridržané spojenie” i
M
3 Ak si želáte pridržané spojenie obnoviù,
stlačte {C}.
L Prostredníctvom inej prenosnej
jednotky možno prijaù hovor
stlačením {C}.
Pre Vašu informáciu:
L Ak sa spojenie pridrží dlhšie než 9 minút,
začne znieù signál upovedomenia
a indikátor vyzváňania začne rýchlo blikaù.
Po uplynutí ďalšej 1 minúty sa spojenie
zruší.
L Ak je k linke (str. 11) pripojený aj ďalší
telefón, môžete tiež hovor prevziaù
zdvihnutím.
18
Keď sa vypne mikrofón, je počuù druhého
účastníka, ale druhý účastník nepočuje Vás.
1 Počas komunikácie stlačte tlačidlo 1.
L Bliká 1.
2 Ak chcete obnoviù obojstranný rozhovor,
opäù stlačte tlačidlo 1.
Nastaviteľné prerušenie (R/flash)
Pre účastníkov s aktivovanou
funkciou signalizácie čakajúceho
volania alebo identifikácie
volajúceho
Funkciu signalizácie čakajúceho volania
môžete využívaù, len ak máte v sieti
operátora/telefónnej spoločnosti aktivované
zodpovedajúce služby.
Táto funkcia umožňuje počas prebiehajúcej
telefonickej komunikácie prijaù ďalšie
volanie. Keď počas prebiehajúcej
komunikácie prichádza ďalšie volanie,
zaznie signál čakajúceho volania.
Ak máte aktivovanú službu identifikácie
volajúceho aj službu signalizácie
čakajúceho volania s identifikáciou
volajúceho, po zaznení signálu čakajúceho
volania sa na displeji prenosnej jednotky
zobrazia aj informácie o 2. volajúcom
účastníkovi.
1 Stlačením tlačidla {ECO/R} prijmite
volanie 2. účastníka.
2 Na prepínanie medzi hovormi slúži
{ECO/R}.
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 19 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Uskutočňovanie/prijímanie hovorov
Pre Vašu informáciu:
L Informácie o dostupnosti týchto služieb vo
vašej oblasti získate od poskytovateľa
služieb resp. telekomunikačnej
spoločnosti.
Pre Vašu informáciu:
L Ak sú tlačidlá zablokované, nie je možné
voliù ani tiesňové telefónne čísla.
Dočasná tónová voľba (pre
používateľov pulznej voľby)
Ak chcete používaù telefonické služby
vyžadujúce tónovú voľbu (napr. telefonické
bankové služby), môžete pulznú voľbu
dočasne zmeniù na tónovú.
1 Uskutočnite volanie.
2 Po zobrazení výzvy na zadanie hesla
alebo PIN kódu stlačte tlačidlo {*}
a zadajte číselný kód.
Pre Vašu informáciu:
L Po ukončení spojenia sa opäù obnoví
pulzná voľba.
Vstup do hovoru
Do nadviazaného spojenia s vonkajšou
stanicou sa môžete priradiù.
Ak si želáte vstúpiù do prebiehajúceho
hovoru inej prenosnej jednotky s vonkajšou
stanicou, stlačte tlačidlo {C}.
Pre Vašu informáciu:
L Ak chcete zabrániù iným účastníkom
vstúpiù do vášho rozhovoru s vonkajšími
účastníkmi, aktivujte si režim zachovania
súkromia (str. 25).
Zablokovanie tlačidiel
Prenosná jednotka sa dá zablokovaù tak, aby
sa nedali uskutočňovaù žiadne hovory
a meniù nastavenia. Prichádzajúce hovory sa
dajú prijímaù, ale všetky ostatné funkcie sú
v zablokovanom stave vyradené.
Ak chcete zablokovaù tlačidlá, podržte cca 3
sekundy stlačené tlačidlo 8.
L Zobrazí sa &.
L Ak chcete tlačidlá odblokovaù, podržte cca
3 sekundy stlačené tlačidlo &.
19
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 20 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam
prenosnej jednotky
Telefónny zoznam umožňuje voľbu čísel bez
manuálneho zadávania číslic. Do zoznamu
môžete uložiù 100 mien a telefónnych čísel.
Vkladanie záznamov
1 nim
2 Zadajte meno účastníka (max. 16
3
4
znakov). i M
L Režim zadávania znakov môžete
zmeniù tlačidlom / (str. 44).
Zadajte telefónne číslo (max. 24 číslic).
i M 2-krát
L Ďalšie záznamy môžete pridaù
zopakovaním postupu od kroku 2.
{ic}
Vyhľadanie čísla z telefónneho
zoznamu a jeho voľba
Rolovanie v zozname
1 n
2 {V}/{^}: Zvoľte si želaný záznam.
L Záznamy telefónneho zoznamu sa
dajú rýchlo prehliadaù pridržaním
tlačidla {V} alebo {^}.
3 {C}
Vyhľadávanie podľa prvého písmena
1 n
L Ak je potrebné, zmeňte režim
zadávania znakov:
k i {V}/{^}: Zvoľte režim
zadávania znakov. i M
2 Stlačte to tlačidlo číselníka (spomedzi
{0} až {9} alebo {#}), ktoré zodpovedá
hľadanému znaku (str. 44).
L Stláčaním rovnakého tlačidla
číselníka sa postupne zobrazujú
údaje začínajúce sa znakmi
zodpovedajúcimi zvolenému tlačidlu.
20
3
4
L Ak v zozname nie sú údaje
zodpovedajúce zvolenému znaku,
zobrazí sa nasledujúci údaj.
{V}/{^}: V prípade potreby použite
rolovanie v zozname.
{C}
Úprava zadania
1 Nájdite si želaný údaj (str. 20). i 8
2 {V}/{^}: “Upraviù” i M
3 V prípade potreby upravte meno (max.
4
16 znakov; str. 44). i M
V prípade potreby upravte telefónne
číslo (max. 24 číslic). i M 2-krát i
{ic}
Vymazávanie záznamov
Vymazanie záznamu
1 Nájdite si želaný údaj (str. 20).
2 W i {V}/{^}: “ÁNO” i M i
{ic}
Vymazanie všetkých záznamov
1 ni8
2 {V}/{^}: “Zmazaù všetko” i M
3 {V}/{^}: “ÁNO” i M
4 {V}/{^}: “ÁNO” i M i {ic}
Reùazová voľba
Táto funkcia umožňuje počas volania
uskutočniù voľbu telefónneho čísla
z telefónneho zoznamu. Táto funkcia sa dá
využívaù na voľbu prístupového čísla volacej
karty alebo PIN kódu bankového konta, ktoré
máte uložené v telefónnom zozname, a to
bez toho, aby ste ho museli zadávaù ručne.
1 Počas komunikácie s externým
účastníkom stlačte 8.
2 {V}/{^}: “Zoznam” i M
3 {V}/{^}: Zvoľte si želaný záznam.
4 Tlačidlom ] spustite voľbu čísla.
Pre Vašu informáciu:
L Pri ukladaní prístupového čísla volacej
karty a PIN kódu do pamäte telefónneho
zoznamu vo forme jediného zadania
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 21 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Telefónny zoznam
zadajte za číslom a PIN kódom stláčaním
tlačidla l pauzy podľa potreby (str. 17).
L V prípade rotačnej/pulznej voľby musíte
pred stlačením 8 v kroku 1 stlačiù {*},
aby sa dočasne zmenila pulzná voľba na
tónovú. Pri zadávaní údajov do
telefónneho zoznamu odporúčame na
začiatok telefónnych čísel reùazovej voľby
zadaù znak {*} (str. 20).
Kopírovanie údajov
telefónneho zoznamu
Údaje telefónneho zoznamu možno medzi 2
prenosnými jednotkami kopírovaù.*1
*1 Kompatibilná prenosná jednotka
Panasonic
Kopírovanie záznamu
1 Nájdite si želaný údaj (str. 20). i 8
2 {V}/{^}: “Skopírovaù” i M
3 {V}/{^}: Zvoľte prenosnú jednotku, do
ktorej chcete poslaù údaj z telefónneho
zoznamu. i M
L Po skopírovaní záznamu sa zobrazí
indikácia “Proces ukonč.”.
L Kopírovanie ďalšieho záznamu:
{V}/{^}: “ÁNO” i M i
Vyhľadajte želaný záznam. i M
4 {ic}
Skopírovanie všetkých záznamov
1 ni8
2 {V}/{^}: “Skopírovaù všetko” i
M
3 {V}/{^}: Zvoľte prenosnú jednotku, do
ktorej chcete poslaù údaj z telefónneho
zoznamu. i M
L Po skopírovaní všetkých záznamov
sa zobrazí indikácia “Proces
ukonč.”.
4 {ic}
21
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 22 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
Programovateľné nastavenia
Zariadenie si môžete prostredníctvom prenosnej jednotky prispôsobiù naprogramovaním
nasledujúcich funkcií.
Na prístup k týmto funkciám slúžia 2 metódy:
– presun v menu na displeji (str. 22)
– použitie priamych príkazov (str. 24)
L Priamy príkaz je hlavná metóda, ktorá sa využíva v tomto návode na obsluhu.
Programovanie s vyhľadávaním v menu
1 8
2 Tlačidlom {V} alebo {^} vyberte požadované hlavné menu. i M
3 Tlačidlom {V} alebo {^} si vyberte želanú funkciu podmenu 1. i M
L V niektorých prípadoch je potrebné vybraù možnosù z podmenu 2. i M
Pomocou tlačidiel {V} alebo {^} zvoľte želané nastavenie. i M
L Tento postup sa môže líšiù v závislosti od programovanej funkcie.
L Činnosù ukončíte tlačidlom {ic}.
Pre Vašu informáciu:
L Štandardné nastavenia sú uvedené na str. 24.
4
Hlavné menu
Podmenu 1
Záznamník
e
(KX-TG5521)
Podmenu 2
Strana
–
–
32
Prehraù nový odkaz
–
38
Prehraù všet.
Odkazy
–
38
Zmazaù všet.
odkazy*1
–
39
Zoznam volajúcich
\
Uvítanie
Nastavenia
Nahraù*1
38
Prehraù uvítanie
38
Štandard.*1
38
Počet zvonení*1
41
Záznamový čas*1
41
Kód diaľk.
ovládania*1
39
Priposluch odkazov
22
37
Zapnúù záznamník*1
–
37
Vypnúù záznamník*1
–
37
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 23 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
Hlavné menu
Podmenu 1
SMS
f
Prijaté správy
–
35
Odoslané správy
–
35
Vytvoriù
–
34
Nastavenia
Podmenu 2
Strana
Centrum správ 1*1
34
Centrum správ 2*1
34
Prístupové číslo
linky*1
36
SMS ZAP/VYP*1
43
Dátum a Čas*1
–
15
Upovedomenia
–
28
Nastavenie času*1
–
–
Nastavenie
vyzváňania
d
(KX-TG5511)
Hlasitost’ zvon
–
–
Vyzváňanie
–
–
Pôvodné nastav.
c
Nastavenie
vyzváňania
Hlasitost’ zvon
– Prenos.j*3
– Základna*1, *3
Vyzváňanie
–
Časové údaje
Dátum a Čas*1
15
Upovedomenia
28
Časové údaje*2
e
–
34
–
Interkom
4
Nastavenie času*1
–
–
Názov prenos.
jedn.
–
28
Blokovanie
prich.hovorov*1, *3
–
29
Ekologické
nastavenia
Prenosový výkon*1
15
Nastavenie
displeja
Podsviet. LCD
a tlačid.
–
–
Kontrast
Zvuk tlačidiel
Automatický príjem
Nastavenie linky
–
–
–
17
Režim volby*1
15
Funkcia R*1
18
23
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 24 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
Hlavné menu
Podmenu 1
Pôvodné nastav.
c
Diskrétny režim*1
–
–
PIN základne*1
–
30
Regeneračný
zosilňovač*1
–
31
Registrácia
Podmenu 2
Registrácia Prenos.
jedn.
Krajina*1
Jazyka
Strana
–
30
28
Jazyk na displeji
15
*1 Ak si tieto nastavenia naprogramujete prostredníctvom niektorej prenosnej jednotky, nie je
potrebné naprogramovaù tú istú funkciu aj na inej prenosnej jednotke.
*2 Modely KX-TG5511: Toto menu sa zobrazuje pred SMS menu.
*3 KX-TG5521
Programovanie s využitím priamych príkazov
1 8 i {#}
2 Zadajte kód želanej funkcie.
3 Zvoľte želané nastavenie. i M
L Tento postup sa môže líšiù v závislosti od programovanej funkcie.
L Činnosù ukončíte tlačidlom {ic}.
Pre Vašu informáciu:
L V nasledujúcej tabuľke sú v zátvorkách < > uvedené štandardné nastavenia.
Systém*1
Strana
–
–
32
{2}{7}{4}
–
–
43
Dátum a Čas
{1}{0}{1}
–
r
15
Upovedomenia
{7}{2}{0}
{1}: Raz
{2}: OpakDenne
{0}: <Vypnúù>
–
28
Nastavenie času*2
{2}{2}{6}
{1}: ID volajúceho
{0}: <Manuálne>
r
–
Hlasitost’ zvon*3
(prenosná jednotka)
{1}{6}{0}
{1}–{6}: Úroveň 1–6 <6>
{0}: Vypnúù
–
–
Hlasitost’ zvon*4
(základňa)
{*}{1}{6}
{0}
{1}–{6}: Úroveň 1–6 <3>
{0}: Vypnúù
r
–
Vyzváňanie*5, *6
(prenosná jednotka)
{1}{6}{1}
<Vyzváň. 1>
–
–
Názov prenos.
jedn.
{1}{0}{4}
–
–
28
Blokovanie
prich.hovorov*4
{2}{1}{7}
–
r
29
Funkcia
Kód
Zoznam volajúcich
{2}{1}{3}
Interkom
24
Nastavenie
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 25 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
Systém*1
Strana
{1}: <Normálny>
{2}: Nízky
r
15
{2}{7}{6}
{1}: <Zapnúù>
{0}: Vypnúù
–
–
Kontrast
(kontrast displeja)
{1}{4}{5}
{1}–{6}: Úroveň 1–6 <3>
–
–
Zvuk tlačidiel*7
{1}{6}{5}
{1}: <Zapnúù>
{0}: Vypnúù
–
–
Automatický
príjem*8
{2}{0}{0}
{1}: Zapnúù
{0}: <Vypnúù>
–
17
Režim volby
{1}{2}{0}
{1}: Pulzná
{2}: <Tónová>
r
15
Funkcia R*9, *10
{1}{2}{1}
{0}: 900 ms
{1}: 700 ms
{2}: <600 ms>
{3}: 400 ms
{4}: 300 ms
{5}: 250 ms
{*}: 200 ms
{#}: 160 ms
{6}: 110 ms
{7}: 100 ms
{8}: 90 ms
{9}: 80 ms
r
18
Diskrétny režim*11
{1}{9}{4}
{1}: Zapnúù
{0}: <Vypnúù>
r
–
PIN základne
{1}{3}{2}
<0000>
r
30
Regeneračný
zosilňovač
{1}{3}{8}
{1}: Zapnúù
{0}: <Vypnúù>
r
31
Registrácia
Prenos. jedn.
{1}{3}{0}
–
–
30
Zrušenie registr.
PJ
{1}{3}{1}
–
–
31
Krajina
{1}{3}{6}
{1}:
{2}:
{3}:
r
28
Jazyk na
displeji*12
(zmena jazyka)
{1}{1}{0}
<English>
–
15
Funkcia
Kód
Nastavenie
Prenosový výkon
{7}{2}{5}
Podsviet. LCD
a tlačid.
25
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 26 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
Pre záznamník (KX-TG5521)
Funkcia
Kód
Systém*1
Strana
Prehraù nový odkaz
{3}{2}{3}
–
–
38
Prehraù všet.
Odkazy
{3}{2}{4}
–
–
38
Zmazaù všet.
odkazy
{3}{2}{5}
–
r
39
Nahraù
(nahratie uvítania)
{3}{0}{2}
–
r
38
Prehraù uvítanie
{3}{0}{3}
–
–
38
Štandard.
(obnovenie využívania
štandardného uvítania)
{3}{0}{4}
–
r
38
Počet zvonení
{2}{1}{1}
<4 zvonení>
r
41
Záznamový čas
{3}{0}{5}
<3 minúty>
r
41
Kód diaľk.
ovládania
{3}{0}{6}
–
r
39
Priposluch odkazov
{3}{1}{0}
–
37
Zapnúù záznamník
{3}{2}{7}
–
r
37
Vypnúù záznamník
{3}{2}{8}
–
r
37
Systém*1
Strana
Nastavenie
<Zapnúù>
Pre funkciu SMS
Funkcia
Kód
Nastavenie
SMS
{3}{5}{0}
–
–
34
Centrum správ 1*13
{3}{5}{1}
–
r
34
Centrum správ 2*13
{3}{5}{2}
–
r
34
Prístupové číslo
linky
{3}{5}{6}
<Vypnúù>
r
36
SMS ZAP/VYP*14
{3}{5}{7}
<Vypnúù>
r
34
*1 Ak sa zaškrtne možnosù „Systém”, nie je potrebné to isté naprogramovaù na ďalšej
prenosnej jednotke.
*2 Táto funkcia umožňuje pri každom prijatí informácií o volajúcich s údajmi o čase
automaticky nastavovaù dátum a čas.
Ak si túto funkciu želáte aktivovaù, zvoľte si “ID volajúceho”. Ak si túto funkciu želáte
vyradiù, zvoľte si “Manuálne”. (Len pre účastníkov so zobrazením ID volajúceho)
Ak si želáte túto funkciu využívaù, zadajte najprv dátum a čas (str. 15).
*3 Keď je vyzváňanie vypnuté, zobrazí sa text ~ a pri externých volaniach prenosná jednotka
nevyzváňa.
Avšak aj vtedy, keď je vyzváňanie vypnuté, prenosná jednotka pri spustení upovedomenia
(str. 28), pri vnútorných volaniach (interkom) (str. 43) a pri prezváňaní (str. 43) vyzváňa.
*4 KX-TG5521
26
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 27 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
*5 Ak si pre vyzváňanie vyberiete niektorú z melódií, vyzváňanie znie ešte niekoľko sekúnd
potom, čo volajúci zloží. Ak vtedy prijmete hovor, bude znieù iba oznamovací tón alebo
nebude nič počuù.
*6 Štandardné melódie tohto zariadenia sa využívajú na základe povolenia © 2007 Copyrights
Vision Inc.
*7 Ak si neželáte zvukovú signalizáciu tlačidiel pri voľbe čísel, stláčaní ovládacích prvkov a ani
signál potvrdenia a chyby, túto funkciu vypnite.
*8 Ak máte aktivovanú službu identifikácie volajúceho a po zdvihnutí prenosnej jednotky za
účelom prijatia volania chcete, aby sa zobrazovali informácie o volajúcom, túto funkciu
vypnite.
*9 Časový parameter funkcie R/flash závisí od pobočkovej ústredne alebo nadradenej
ústredne. Ak je to potrebné, obráùte sa na dodávateľa pobočkovej ústredne.
*10Ak pri zmene nastavenia krajiny (str. 28) zadáte nasledujúce regionálne kódy, štandardným
nastavením bude:
*11Ak chcete zabrániù iným účastníkom vstúpiù do vášho rozhovoru s vonkajšími účastníkmi,
aktivujte túto funkciu.
*12Ak pri zmene nastavenia krajiny (str. 28) zadáte nasledujúce regionálne kódy, štandardným
jazykom indikácií displeja bude:
*13Ak si pre zadanie krajiny (str. 28) zvolíte
štandardné nastavenie sa zmení pre zvolenú krajinu.
*14Ak si pre zadanie krajiny (str. 28) zvolíte
štandardné nastavenie je “Zapnúù”.
alebo
,
alebo
,
27
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 28 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
prenosnej jednotky do pohotovostného
režimu.
Špeciálne programovanie
Upovedomenie
Zvukové upovedomenie si možno nastaviù
na spustenie v určitom čase, kedy znie 3
minúty, a to buď iba jednorazovo, alebo
pravidelne denne. Upovedomenie sa dá
nastaviù pre jednotlivé prenosné jednotky
zvlášù.
Dôležitá informácia:
L Vopred je potrebné nastaviù dátum a čas
(str. 15).
1 8 i {#}{7}{2}{0}
2 {V}/{^}: Zvoľte si želanú možnosù pre
upovedomenie. i M
“Vypnúù”
Upovedomenie sa vyradí. Pokračujte
krokom 6.
“Raz”
Upovedomenie zaznie raz v nastavenom
čase.
“OpakDenne”
Upovedomenie bude znieù každý deň
v nastavenom čase. Pokračujte krokom
4.
3
4
5
Zadajte želaný deň a mesiac. i M
Zadajte želaný čas. i M
{V}/{^}: Vyberte požadovaný typ
signalizácie upovedomenia. i M
L Odporúčame zvoliù iný druh
vyzváňania než majú volania
z vonkajších staníc.
6 M i {ic}
L Po nastavení upovedomenia sa
zobrazí indikácia E.
Pre Vašu informáciu:
L Upovedomenie sa dá zastaviù stlačením
ktoréhokoľvek tlačidla alebo položením
prenosnej jednotky na základňu alebo
nabíjačku.
L Keď sa prenosná jednotka práve používa,
upovedomenie zaznie až po uvedení
28
Zmena názvu prenosnej jednotky
Jednotlivým prenosným jednotkám možno
prideliù vlastný názov („Robo”, „Kuchyňa”,
...). To je užitočné pri vnútornej komunikácii
(interkom) medzi prenosnými jednotkami.
Môžete si zvoliù, či sa v pohotovostnom stave
má alebo nemá zobrazovaù názov prenosnej
jednotky. Štandardné nastavenie je
“Vypnúù”. Ak zvolíte “Zapnúù” bez zadania
názvu prenosnej jednotky, bude sa
zobrazovaù “Prenos.j 1” - “Prenos.j
6”.
1 8 i {#}{1}{0}{4}
2 Zadajte želaný názov (max. 10 znakov;
str. 44).
L Ak nie je potrebný, pokračujte krokom
3.
3 M
4 {V}/{^}: Zvoľte želané nastavenie. i
M 2-krát
5 {ic}
Zmena zadania krajiny/
resetovanie základne
1 8 i {#}{1}{3}{6}
2 {V}/{^}: Zvoľte si želanú krajinu. i
M
krajiny okrem Česka a Slovenska
Česko
Slovensko
3
{V}/{^}: “Yes” (“ÁNO”) i M i
{ic}
Pre Vašu informáciu:
L Štandardné nastavenie sa obnoví resp.
nastavenie alebo zadanie sa vymaže pre:
– SMS nastavenia (str. 26)
– nastavenia záznamníka
(KX-TG5521, str. 26)
– nastavenie času
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 29 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
– hlasitosù vyzváňania základne
(KX-TG5521)
– výkon základne
– Režim zachovania súkromia
– PIN kód základne
– režim voľby
– všetky SMS správy
– Zoznam volajúcich
– odkazy hlasovej pošty
L Uchovajú sa nastavenia a zadania:
– Dátum a čas
– názov prenosnej jednotky
– režim regeneračného zosilňovača
– záznamy vrátane uvítania a odkazov od
volajúcich
(KX-TG5521)
– priposluch (KX-TG5521)
– zoznam čísel blokovanej voľby
(KX-TG5521)
L Ak ste si v kroku 2 zvolili želanú krajinu,
zmení sa nasledujúce štandardné
nastavenie platné pre zvolenú krajinu:
– Interval nastaviteľného prerušenia
(flash) (str. 25)
– jazyk indikácií displeja (str. 25)
– stredisko správ 1 a 2 (str. 26)
– aktivácia/vyradenie funkcie SMS (str.
26)
L Vzhľadom na nastavenie krajiny v kroku 2
sa jazyk hlásení záznamníka odkazov
mení nasledujúcim spôsobom
(KX-TG5521):
-
Angličtina
Čeština
Slovenčina
L Po zmene nastavenia krajiny resp.
obnovení štandardných nastavení
základne sa na displeji prenosnej jednotky
na chvíľu zobrazí symbol _. Je to
normálny stav a pokiaľ sa zobrazuje w,
prenosná jednotka sa dá ďalej používaù.
Blokovanie prichádzajúcich
volaní (iba s aktivovanou službou
ID volajúceho)
K dispozícii pre model: KX-TG5521
Táto funkcia umožňuje, aby zariadenie
odmietlo hovory z konkrétnych telefónnych
čísel, na ktoré nechcete odpovedaù, ako
napr. reklamné alebo zlomyseľné volania.
Keď prichádza volanie, zariadenia počas
identifikácie volajúceho nevyzváňa. Ak sa
telefónne číslo zhoduje so záznamom
v zozname blokovaných hovorov, zariadenie
odošle volajúcemu obsadzovací signál
a spojenie sa nenadviaže.
Dôležitá informácia:
L Keď zariadenie zaznamená hovor z čísla
uloženého v zozname blokovaných
hovorov, spojenie sa nenadviaže a číslo
sa zaznamená do zoznamu volajúcich (str.
32) s indikátorom 7.
Registrácia neželaných volajúcich
Pomocou zoznamu volajúcich alebo
priamym zadaním čísel môžete do zoznamu
blokovaných hovorov uložiù až 30
telefónnych čísel.
Dôležitá informácia:
L Do zoznamu blokovaných hovorov musíte
telefónne čísla ukladaù spoločne
s predvoľbou.
■ Zo zoznamu volajúcich:
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Vyberte záznam, ktorý
chcete blokovaù. i I
3 {V}/{^}: “Blokovanie
prich.hovorov” i M
4 {V}/{^}: “ÁNO” i M i {ic}
■ Zadaním telefónneho čísla:
1 8 i {#}{2}{1}{7} i m
2 Zadajte telefónne číslo (max. 24ciferné číslo). i M
L Ak chcete vymazaù číslicu, stlačte
tlačidlo ^.
29
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 30 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
3
{ic}
Prezeranie/úprava/mazanie blokovaných
telefónnych čísel
1 8 i {#}{2}{1}{7}
2 {V}/{^}: Zvoľte si želaný záznam.
L Ak chcete zoznam zavrieù, stlačte
tlačidlo {ic}.
3 Úprava čísla:
~ i Upravte telefónne číslo. i
M i {ic}
Vymazanie čísla:
W i {V}/{^}: “ÁNO” i M i
{ic}
Pre Vašu informáciu:
L Počas úprav sa stlačením požadovaného
číselného tlačidla číslica pridá, stlačením
tlačidla ^ sa zmaže.
Zmena PIN kódu základne (PIN Personal Identification Number:
osobné identifikačné číslo)
Dôležitá informácia:
L Ak PIN kód zmeníte, poznačte si ho.
Telefón zadaný PIN kód nezobrazí. Ak
zabudnete PIN kód, obráùte sa na
autorizované servisné stredisko.
1 8 i {#}{1}{3}{2}
2 Zadajte platný 4-ciferný PIN kód
základne (štandardné nastavenie:
“0000”).
3 Zadajte nový 4-ciferný PIN kód
základne. i M i {ic}
Registrácia zariadenia
Obsluha prídavných jednotiek
Prídavné prenosné jednotky
K základni sa dá zaregistrovaù až 6
prenosných jednotiek.
30
Dôležitá informácia:
L Modely prídavných prenosných jednotiek
vhodných pre tento telefón sú uvedené na
str. 4. Pri použití iných modelov
prenosných jednotiek nemusia byù
dostupné všetky funkcie (nastavenia
prenosnej jednotky, nastavenia základne
atď.).
Registrácia prenosnej jednotky
k základni
Dodaná prenosná jednotka a základňa sú už
zaregistrované. Ak z nejakých príčin nie je
prenosná jednotka k základni zaregistrovaná
(napr. sa zobrazuje _, hoci je prenosná
jednotka v blízkosti základne), prenosnú
jednotku znova zaregistrujte.
1 Prenosná jednotka:
8 i {#}{1}{3}{0}
2 Základňa:
Ďalší postup závisí od modelu
zariadenia.
■ KX-TG5511
Približne 5 sekúnd podržte stlačené
tlačidlo {x}. (Bez registračného tónu)
■ KX-TG5521
Tlačidlo {x} podržte stlačené
približne 5 sekúnd, až kým nezaznie
registračný tón.
L Ak začnú všetky zaregistrované
prenosné jednotky vyzváňaù, stlačte
to isté tlačidlo, aby sa vyzváňanie
zastavilo. Potom zopakujte tento krok.
L Ďalší krok musíte uskutočniù
v priebehu 90 sekúnd.
3 Prenosná jednotka:
Počkajte, pokým sa zobrazí “PIN
základne”. i Zadajte PIN kód
základne (štandardný kód: “0000”). i
M
L Ak zabudnete PIN kód, obráùte sa na
autorizované servisné stredisko.
L Keď sa prenosná jednotka úspešne
zaregistruje, zobrazí sa w.
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 31 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Programovanie
Pre Vašu informáciu:
L Počas registrácie sa na všetkých
zaregistrovaných prenosných jednotkách
zobrazuje “Základňa sa
registruje”.
L Ak si kúpite ďalšiu prenosnú jednotku,
v návode na inštaláciu nájdete informácie
o registrácii.
Zrušenie registrácie prenosnej jednotky
Prenosná jednotka môže zrušiù vlastnú
registráciu (alebo registráciu inej prenosnej
jednotky) v pamäti základne. To umožňuje
ukončiù bezšnúrové spojenie prenosnej
jednotky so systémom.
1 8 i {#}{1}{3}{1}
L Zobrazia sa všetky prenosné
jednotky zaregistrované k základni.
2 {V}/{^}: Zvoľte si prenosnú jednotku,
ktorej registráciu si želáte zrušiù. i
M
3 {V}/{^}: “ÁNO” i M
L Zaznie signál potvrdenia.
L Po zrušení vlastnej registrácie
prenosná jednotka nezapípa.
4 {ic}
2
{V}/{^}: Zvoľte želané nastavenie. i
M i {ic}
Pre Vašu informáciu:
L Po zapnutí alebo vypnutí režimu
regeneračného zosilňovača sa na displeji
prenosnej jednotky prechodne zobrazí _.
Je to normálny stav a pokiaľ sa zobrazuje
w, prenosná jednotka sa dá ďalej
používaù.
Zväčšenie dosahu základne
Dosah signálu základne sa dá zväčšiù
použitím regeneračného zosilňovača DECT
komunikácie. Používajte výhradne
regeneračný zosilňovač DECT značky
Panasonic uvedený na str. 4. Podrobnejšie
informácie získate u predajcov značkovej
techniky Panasonic.
Dôležitá informácia:
L Pred zaregistrovaním regeneračného
zosilňovača k základni sa musí aktivovaù
režim regeneračného zosilňovača.
L Naraz nepoužívajte viac než jeden
regeneračný zosilňovač.
Nastavenie režimu regeneračného
zosilňovača
1 8 i {#}{1}{3}{8}
31
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 32 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Služba zobrazenia ID volajúceho
Používanie služby
zobrazenia ID volajúceho
Dôležitá informácia:
L Tento telefón je kompatibilný s funkciou
zobrazenia ID volajúceho. Ak chcete
využívaù funkciu zobrazenia ID
volajúceho, je nutné si ju aktivovaù v sieti.
Podrobnejšie informácie získate od
operátora/telekomunikačnej spoločnosti.
Funkcie zobrazenia ID
volajúceho
Keď prichádza volanie z vonkajšej stanice,
na displeji sa zobrazuje číslo volajúceho.
Informácie o účastníkoch v rozsahu
posledných 50 volajúcich sa ukladajú
v zozname volajúcich od najčerstvejších po
najstaršie.
L Ak zariadenie nezíska informácie
o volajúcom, zobrazí sa nasledujúce
hlásenie:
– “Mimo dosah”: Volajúci uskutočnil
volanie zo siete, ktorá nepodporuje
službu identifikácie volajúceho.
– “Utaj. volajúci”/“Utajený
volajúci”*1: Volajúci zamedzil
odosielanie informácií o svojej stanici.
L Ak sa zariadenie zapojí do systému
pobočkovej ústredne, informácie
o volajúcich sa nemusia daù získavaù.
Obráùte sa na dodávateľa pobočkovej
ústredne.
*1 Zobrazuje sa počas prezerania zoznamu
volajúcich.
Zmeškané hovory
Ak neprijmete niektoré volanie, zariadenie ho
považuje za zmeškaný hovor a zobrazuje
ikonu y. Telefón tak informuje o tom, či je
potrebné nahliadnuù do zoznamu volajúcich,
a skontrolovaù, kto volal, keď ste boli preč.
Stačí, ak v zozname volajúcich skontrolujete
aspoň jeden zmeškaný hovor (str. 32),
32
a ikona y sa prestane zobrazovaù. Keď
príde ďalšie volanie, ikona y sa začne
zobrazovaù znova.
Pre Vašu informáciu:
L Ak aj sú niektoré zmeškané hovory
neprezreté, ikona y sa v pohotovostnom
stave prestane zobrazovaù, ak sa
s niektorou zo zaregistrovaných
prenosných jednotiek urobí nasledujúci
úkon:
– ak sa uloží na základňu alebo do
nabíjačky,
– ak sa stlačí {ic}.
Zobrazovanie mien v telefónnom
zozname
Ak sa pri príchode volania číslo volajúceho
zhoduje s údajmi uloženými v telefónnom
zozname, zobrazí sa meno zaregistrované
v telefónnom zozname, a uloží sa do
zoznamu volajúcich.
Zoznam volajúcich
Dôležitá informácia:
L Prístup k zoznamu volajúcich má v danom
momente iba 1 osoba.
L Skontrolujte, či má zariadenie správne
nastavenie dátumu a času (str. 15).
Zobrazenie zoznamu volajúcich
a spätné volanie
1 {<} (y)
2 Tlačidlom {V} si môžete vyhľadaù želané
3
číslo počnúc najnovším volaním
a tlačidlom {^} počnúc najstarším
volaním.
L Ak sa zobrazuje >, nezobrazujú sa
všetky informácie. Ak si chcete
pozrieù aj zvyšné informácie, stlačte
{>}. Ak chcete obnoviù
predchádzajúce zobrazenie, stlačte
tlačidlo {<}.
Ak chcete uskutočniù spätné volanie,
stlačte tlačidlo {C}.
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 33 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Služba zobrazenia ID volajúceho
Ak chcete zoznam zavrieù, stlačte
tlačidlo {ic}.
Pre Vašu informáciu:
L Ak ste už zobrazili údaje o hovore alebo
ste volali späù, zobrazí sa indikácia „Q”,
a to aj v prípade, že ste údaje zobrazili
resp. volali späù pomocou inej prenosnej
jednotky.
L Ak hovor zodpovedá údaju zo zoznamu
blokovaných hovorov, číslo sa zaznamená
s indikátorom 7 (str. 29). (KX-TG5521)
Uloženie informácií o volajúcom
do telefónneho zoznamu
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Zvoľte si želaný záznam. i
3
4
I
{V}/{^}: “Zoznam” i M
Meno môžete uložiù pokračovaním od
kroku 2, „Vkladanie záznamov”, str. 20.
Úprava telefónneho čísla
volajúceho pred uskutočnením
spätného hovoru
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Zvoľte si želaný záznam.
3
4
L Ak sa zobrazuje >, nezobrazujú sa
všetky informácie. Ak si chcete
pozrieù aj zvyšné informácie, stlačte
{>}. Ak chcete obnoviù
predchádzajúce zobrazenie, stlačte
tlačidlo {<}.
~ i Upravte číslo.
L Stlačením tlačidla číselníka
(spomedzi {0} až {9}) sa číslica pridá,
stlačením tlačidla ^ sa zmaže.
{C}
Vymazanie informácií
o vybranom volajúcom
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Zvoľte si želaný záznam.
3 W i {V}/{^}: “ÁNO” i M i
{ic}
Vymazanie informácií o všetkých
volajúcich
1 {<} (y)
2 W i {V}/{^}: “ÁNO” i M i
{ic}
33
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 34 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
SMS (Short Message Service: krátke textové správy)
Používanie funkcie SMS
Funkcia prenosu SMS správ umožňuje
odosielaù a prijímaù krátke textové správy
medzi inými pevnými linkami a mobilnými
telefónmi, ktoré podporujú funkcie SMS.
Dôležitá informácia:
L Ak chcete používaù funkcie SMS, je
potrebné:
– aktivovaù si službu zobrazenia ID
volajúceho a/alebo zodpovedajúcu
službu ako napr. SMS.
– skontrolovaù, či je aktivovaná funkcia
prenosu SMS správ.
– overiù, či sú zaregistrované správne
čísla strediska správ.
Podrobnejšie informácie získate u svojho
operátora/telefónnej spoločnosti.
Pre Vašu informáciu:
L Do pamäte sa dá uložiù až 47 správ (po
160 znakov). Ak sú uložené správy kratšie
než 160 znakov, celkový počet uložených
správ môže byù vyšší ako 47.
L Ak je telefón zapojený do systému
automatickej pobočkovej ústredne,
funkcie SMS správ sa nemusia daù
využívaù.
Aktivácia a vyradenie
SMS komunikácie
1
2
8 i {#}{3}{5}{7}
{V}/{^}: Zvoľte želané nastavenie. i
M i {ic}
Uloženie čísel strediska
SMS správ
Aby sa dali odosielaù a prijímaù SMS správy,
musia sa do pamäte uložiù čísla strediska
SMS správ.
34
Pre prevádzku v Česku:
V telefóne sú predprogramované čísla
strediska SMS správ (pre SMS služby v sieti
Telefonica O2). Ak treba, môžete ich zmeniù.
Pre Slovensko:
V telefóne sú predprogramované čísla
strediska správ (pre SMS služby v sieti
Slovak Telekom - T-Com). Ak treba, môžete
ich zmeniù.
L Podrobnejšie informácie získate od
poskytovateľa SMS služieb resp. od
telefónnej spoločnosti.
L Ak zmeníte nastavenie krajiny alebo
zresetujete základňu, uložené čísla
stredísk správ sa zmažú alebo zmenia (str.
26). V takom prípade si čísla, ak sú
potrebné, znova uložte do pamäte.
1 Uloženie “Centrum správ 1”:
8 i {#}{3}{5}{1}
Uloženie “Centrum správ 2”:
8 i {#}{3}{5}{2}
2 Podľa potreby upravte číslo. i M
i {ic}
Pre Vašu informáciu:
L V systéme pobočkovej ústredne:
– Pred telefónne číslo strediska správ 1 je
nutné zadaù prístupový kód k vonkajšej
linke pobočkovej ústredne a pauzu.
– Ak využívate pre SMS len telefónne
číslo strediska správ 1, uložte do
pamäte strediska správ 2 len telefónne
číslo strediska správ 1 (bez zadania
prístupového kódu k vonkajšej linke
a bez pauzy).
Odoslanie textovej
správy
Napísanie a odoslanie novej
správy
1 8 i {#}{3}{5}{0}
2 {V}/{^}: “Vytvoriù” i M
3 Zadajte text správy. i M
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 35 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
SMS (Short Message Service: krátke textové správy)
L Režim zadávania znakov môžete
zmeniù tlačidlom / (str. 44).
4 Zadajte cieľové telefónne číslo (max. 20
číslic). i M
Použitie pamäte opakovanej voľby:
{>} (R) i {V}/{^}: Vyberte telefónne
číslo. i M 2-krát
Použitie zoznamu volajúcich:
{<} (y) i {V}/{^}: Vyberte účastníka.
i M 2-krát
L Ak sa zobrazuje >, nezobrazujú sa
všetky informácie. Ak si chcete
pozrieù aj zvyšné informácie, stlačte
{>}. Ak chcete obnoviù
predchádzajúce zobrazenie, stlačte
tlačidlo {<}.
Použitie telefónneho zoznamu:
n i {V}/{^}: Zvoľte si záznam
z telefónneho zoznamu. i M 2-krát
5 Ak chcete správu uložiù, zvoľte “ÁNO”.
iM
6 Správa sa odošle po stlačení tlačidla
M.
L Ak si želáte odoslanie správy zrušiù,
stlačte {ic}.
Pre Vašu informáciu:
L Tento telefón umožňuje odosielanie správ
v dĺžke až 612 znakov, maximálny počet
znakov v jednej odoslanej alebo prijatej
správe však môže obmedzovaù
poskytovateľ SMS služieb resp. telefónna
spoločnosù. Podrobnejšie informácie
získate od poskytovateľa SMS služieb
resp. od telefónnej spoločnosti.
L Ak je napísaná správa dlhšia ako 160
znakov, ide o dlhú správu a na displeji sa
zobrazí ikona “**Dlhá spr**”.
Poskytovateľ služieb resp. telefónna
spoločnosù môže s dlhými správami
pracovaù odlišným spôsobom ako
s ostatnými správami. Podrobnejšie
informácie získate od operátora/telefónnej
spoločnosti.
L Ak je telefón zapojený do systému
automatickej pobočkovej ústredne, je
potrebné do pamäte uložiù prístupový kód
vonkajšej linky (str. 36).
Úprava a odoslanie uloženej
správy
1 8 i {#}{3}{5}{0}
2 {V}/{^}: “Odoslané správy” i M
3 Ak si chcete správu prečítaù, pomocou
4
tlačidla {V} alebo {^} si zvoľte správu.
iM
Úprava textovej správy:
8 i {V}/{^}: “Upraviù SMS” i
M i Pokračujte od kroku 3,
„Napísanie a odoslanie novej správy”,
str. 34.
Odoslanie textovej správy:
8 i {V}/{^}: “Odoslaù” i M
i Ak chcete zmazaù všetky číslice,
stlačte a podržte tlačidlo ^. i
Pokračujte od kroku 4 uvedeného v časti
„Napísanie a odoslanie novej správy”,
str. 34.
Zmazanie uložených správ
1 8 i {#}{3}{5}{0}
2 {V}/{^}: “Odoslané správy” i M
3 {V}/{^}: Zvoľte správu. i M
4 8 i {V}/{^}: “Vymazaù” i M
5
L Ak chcete vymazaù všetky správy,
zvoľte “Zmazaù všetko”. i M
{V}/{^}: “ÁNO” i M i {ic}
Príjem textovej správy
Pri prijatí SMS správy:
– Zobrazí sa “Príjem SMS správy”.
– zaznie zvukový signál (ak je vyzváňanie
prenosnej jednotky zapnuté).
– zobrazí sa ikona h a pri nej celkový
počet nových (neprečítaných) SMS správ.
Zobrazenie prijatej správy
1 8 i {#}{3}{5}{0}
2 {V}/{^}: “Prijaté správy” i M
35
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 36 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
SMS (Short Message Service: krátke textové správy)
3
{V}/{^}: Zvoľte správu.
L Prečítané správy sú označené
symbolom „Q”, aj ak sa zobrazili na
inej prenosnej jednotke.
L Ak chcete správu vymazaù, stlačte
W. i {V}/{^}: “ÁNO” i M
4 Ak si želáte prečítaù obsah správy,
stlačte M.
Pre Vašu informáciu:
L Ak si želáte zavolaù na číslo odosielateľa
správy, stlačte tlačidlo {C}.
Odpoveď na SMS správu
1 Keď sa zobrazuje prijatá správa, stlačte
2
3
4
5
tlačidlo 8.
{V}/{^}: “Odpove)” i M
Zadajte text správy (str. 44). i M
V prípade potreby upravte cieľové
telefónne číslo. i M
Pokračujte od kroku 5 podľa časti
„Napísanie a odoslanie novej správy”,
str. 34.
Úprava a postúpenie SMS správy
1 Keď sa zobrazuje prijatá správa, stlačte
2
3
tlačidlo 8.
{V}/{^}: “Upraviù SMS” i M
Pokračujte od kroku 3 podľa časti
„Napísanie a odoslanie novej správy”,
str. 34.
Zmazanie prijatej správy
1 Keď sa zobrazuje prijatá správa, stlačte
2
3
tlačidlo 8.
{V}/{^}: “Vymazaù” i M
L Ak chcete vymazaù všetky správy,
zvoľte “Zmazaù všetko”. i M
{V}/{^}: “ÁNO” i M i {ic}
Uloženie čísla odosielateľa do
telefónneho zoznamu
1 Keď sa zobrazuje prijatá správa, stlačte
2
36
tlačidlo 8.
{V}/{^}: “Pridaù do zoznamu” i
M
3
Meno môžete uložiù pokračovaním od
kroku 2, „Vkladanie záznamov”, str. 20.
Úprava čísla odosielateľa pred
spätným volaním
1 Keď sa zobrazuje prijatá správa, stlačte
2
3
tlačidlo 8.
{V}/{^}: “Úprava a voľba” i M
Upravte číslo. i {C}
Ďalšie nastavenia
Uloženie prístupového kódu
k externej linke (len pri zapojení
do pobočkovej ústredne)
Aby sa mohli prenášaù SMS správy, je
potrebné uloženie prístupového kódu
k vonkajšej linke (max. 4 číslice). Pri
odosielaní SMS správ na čísla z telefónneho
zoznamu alebo z pamäte opakovanej voľby
sa prístupový kód k vonkajšej linke zmaže.
Štandardné nastavenie je “Vypnúù”.
1 8 i {#}{3}{5}{6}
2 {V}/{^}: “Zapnúù” i M
3 Ak je potrebné, zadajte prístupový kód
k vonkajšej linke a pauzu. i M i
{ic}
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 37 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Záznamník odkazov
Záznamník odkazov
K dispozícii pre model: KX-TG5521
Aktivácia záznamníka
odkazov
V čase, keď nemôžete prijímaù volania,
záznamník prijíma prichádzajúce volania
a zaznamenáva odkazy.
Zariadenie môže volajúcim prehrávaù
uvítanie, ale nezaznamenávaù odkazy od
volajúcich, a to vtedy, ak pre vymedzenie
času záznamu nastavíte “Iba uvítanie”
(str. 41).
Dôležitá informácia:
L Prístup k záznamníku (vypočutie odkazov,
záznam uvítania atď.) nie je možný
z viacerých telefónnych prístrojov
súčasne, ale len z jedného.
L Pri zanechaní odkazu záznamník
zaznamená aj dátum a čas. Telefón musí
maù správne nastavený aktuálny dátum
a čas (str. 15).
Záznamník je štandardne aktivovaný.
Kapacita pamäte (vrátane
vlastného uvítania)
Priposluch
Celková záznamová kapacita je cca 17
minút. Zaznamenaù sa dá maximálne 64
odkazov.
Pre Vašu informáciu:
L Ak sa zaplní kapacita pamäte pre odkazy:
– na displeji prenosnej jednotky sa
zobrazí indikácia “Plný záznam.”.
– Po zapnutí záznamníka začne indikátor
zapnutého záznamníka na základni
rýchlo blikaù.
L Keď sa zaplní pamäù pre odkazy:
– Ak sa využíva štandardné uvítanie,
zariadenie sa automaticky prepne na
režim, v ktorom sa volajúcim prehráva
iné štandardné uvítanie s výzvou, aby
sa pokúsili zavolaù neskôr.
– Ak ste si zaznamenali svoje vlastné
uvítanie, volajúcim sa uvádza stále to
isté uvítanie, hoci ich odkazy sa už
nedajú zaznamenaù.
Základňa
Záznamník sa zapína a vypína tlačidlom
{s}.
L Po zapnutí záznamníka sa rozsvieti
indikátor zapnutého záznamníka.
Slúchadlo
1
Zapnutie:
8 i {#}{3}{2}{7}
Vypnutie:
8 i {#}{3}{2}{8}
2 {ic}
Pre Vašu informáciu:
L Keď je záznamník zapnutý, na displeji sa
vedľa ikony stavu batérií zobrazuje u.
Práve nahrávaný odkaz môžete počúvaù tak,
že si aktivujete jeho priposluch cez
reproduktor prenosnej jednotky. Stláčaním
tlačidla {^} alebo {V} sa dá upravovaù
hlasitosù reproduktora. Hovor môžete prijaù
stlačením tlačidla {C} na prenosnej
jednotke. Priposluch sa dá nastaviù pre
jednotlivé prenosné jednotky zvlášù.
Štandardné nastavenie je “Zapnúù”.
1 8 i {#}{3}{1}{0}
2 {V}/{^}: Zvoľte želané nastavenie. i
M i {ic}
Uvítanie
Keď zariadenie prijme hovor, volajúcemu sa
prehrá uvítanie.
Využívaù môžete:
– svoje vlastné uvítanie.
– štandardne zaznamenané uvítanie.
37
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 38 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Záznamník odkazov
Zaznamenanie vlastného uvítania
1 8 i {#}{3}{0}{2}
2 {V}/{^}: “ÁNO” i M
3 Držte prenosnú jednotku cca 20 cm pred
4
5
sebou a po zaznení pípnutia začnite
hovoriù do mikrofónu (max. 50 sekúnd).
Stlačením tlačidla O zastavte
nahrávanie.
{ic}
Používanie štandardného
uvítania
V zariadení sú 2 štandardné uvítania:
– Ak vlastné uvítanie vymažete alebo ak ho
vôbec nenahráte, zariadenie bude
využívaù štandardné uvítanie, ktoré
volajúcich vyzýva, aby zanechali svoj
odkaz.
– Ak sa čas záznamu pre odkazy (str. 41)
nastaví na možnosù “Iba uvítanie”,
odkazy sa nebudú daù nahraù a volajúcim
sa prehrá iné štandardné uvítanie
s výzvou, aby zavolali neskôr.
Obnovenie využívania štandardného
uvítania
Ak chcete využívaù štandardné uvítanie, hoci
ste nahrali svoje vlastné uvítanie, musíte
svoje uvítanie vymazaù.
1 8 i {#}{3}{0}{4}
2 M i {ic}
Prehranie uvítania
1 8 i {#}{3}{0}{3}
2 {ic}
Vypočutie odkazov na
základni
Po zaznamenaní nového odkazu začne na
základni blikaù indikácia {9}.
Stlačte {9}.
38
L Ak sú nahrané nové odkazy, základňa
prehrá len nové odkazy.
L Ak nové odkazy nie sú nahrané, základňa
prehrá všetky odkazy.
Pre Vašu informáciu:
L Ak indikátor zapnutého záznamníka na
základni bliká rýchlo, pamäù na odkazy je
plná („Kapacita pamäte (vrátane
vlastného uvítania)”, str. 37).
Ovládanie záznamníka počas
prehrávania záznamov
Tlačidlo
Postup
{+} alebo
{-}
Nastavenie hlasitosti
reproduktora
{7}
Opakovanie odkazu*1
{8}
Preskočenie odkazu
{■}
Zastavenie prehrávania
{4}
Vymazanie odkazu, ktorý
sa práve prehráva
*1 Po stlačení tohto tlačidla počas
prehrávania prvých 5 sekúnd odkazu sa
spustí predchádzajúci odkaz.
Vymazanie všetkých odkazov
Keď zariadenie nie je aktívne, stlačte 2-krát
tlačidlo {4}.
Vypočutie odkazov na
prenosnej jednotke
Keď sa zaznamenajú nové odkazy, na
prenosnej jednotke sa zobrazuje indikátor
u a celkový počet nových odkazov.
1 Prehranie nových odkazov:
8 i {#}{3}{2}{3}
Prehranie všetkých odkazov:
8 i {#}{3}{2}{4}
2 Na záver stlačte tlačidlo {ic}.
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 39 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Záznamník odkazov
Pre Vašu informáciu:
L Stlačením tlačidla {C} sa prepína späù
na komunikáciu cez slúchadlo.
L Ak sa na displeji uvádza “Plný
záznam.”, nezobrazuje sa u a celkový
počet nových odkazov.
Ovládanie funkcií záznamníka
8 i {V}/{^}: “Záznamník” i M
Tlačidlo
Postup
{^} alebo {V}
Nastavenie hlasitosti
slúchadla alebo
reproduktora (počas
prehrávania)
{1} alebo {<}
Zopakovanie odkazu
(v priebehu
prehrávania)*1
{2} alebo {>}
Preskočenie odkazu
(v priebehu
prehrávania)
{3}
Vstup do menu
“Nastavenia”
{4}
Prehranie nových
odkazov
{5}
Prehranie všetkých
odkazov
{6}
Prehranie uvítania
{7}{6}
Nahratie uvítania
{8}
Zapnutie záznamníka
8
Prerušenie odkazu*2
{9} alebo O
Zastavenie nahrávania
Zastavenie
prehrávania
{0}
Vypnutie záznamníka
{*}{4}*3
Vymazanie odkazu,
ktorý sa práve
prehráva
{*}{5}
Vymazanie všetkých
odkazov
{*}{6}
Obnovenie využívania
štandardného uvítania
*1 Po stlačení tohto tlačidla počas
prehrávania prvých 5 sekúnd odkazu sa
spustí predchádzajúci odkaz.
*2 Pokračovanie v prehrávaní odkazu:
{V}/{^}: “Prehraù” i M
*3 Záznamy možno mazaù aj takýmto
postupom:
W i {V}/{^}: “ÁNO” i M
Spätné volanie (len pre
účastníkov s aktivovanou
službou zobrazenia ID
volajúceho)
Ak sa pre volanie prijmú aj informácie
o volajúcom, môžete počas prehrávania
odkazu uskutočniù spätné volanie na
telefónne číslo volajúceho.
1 Počas prehrávania odkazu stlačte
tlačidlo 8.
2 {V}/{^}: “Spätné volanie” i M
Úprava čísla pred spätnou voľbou
1 Počas prehrávania odkazu stlačte
tlačidlo 8.
2 {V}/{^}: “Úprava a voľba” i M
3 Upravte číslo. i {C}
Vymazanie všetkých odkazov
1 8 i {#}{3}{2}{5}
2 {V}/{^}: “ÁNO” i M i {ic}
Ovládanie na diaľku
Pomocou tlačidlového telefónu s tónovou
voľbou sa dajú na diaľku vypočuù
zaznamenané odkazy alebo zmeniù
nastavenia záznamníka.
Prístupový kód pre ovládanie na
diaľku
Skôr ako začnete záznamník ovládaù na
diaľku, musíte zadaù 3-ciferný prístupový
kód. Tento prístupový kód chráni uložené
odkazy pred prístupom cudzích osôb.
39
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 40 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Záznamník odkazov
Dôležitá informácia:
L Aby sa dal záznamník ovládaù na diaľku,
musí sa najprv zadaù prístupový kód pre
ovládanie na diaľku.
1 8 i {#}{3}{0}{6}
2 Zadaním potrebného 3-ciferného
prístupového kódu aktivujte ovládanie
na diaľku.
3 M i {ic}
Zrušenie diaľkového ovládania
Stlačte {*} v kroku 2 na „Prístupový kód pre
ovládanie na diaľku”, str. 39.
L Zadaný kód diaľkového ovládania sa
zmaže.
Ovládanie záznamníka na diaľku
1 Prostredníctvom tlačidlového telefónu
s tónovou voľbou voľte svoje telefónne
číslo.
2 Po spustení uvítania zadajte platný
prístupový kód pre ovládanie na diaľku.
L Záznamník oznámi počet nových
odkazov.
3 Zadajte príkazy na diaľku.
4 Po skončení zaveste.
Pre Vašu informáciu:
L Na záznamníku môžete zaznamenaù
odkaz rovnako ako každý iný volajúci
z vonkajšej stanice. Po spustení uvítania
stlačte {*}, aby sa preskočilo uvítanie,
a po pípnutí môžete nahraù svoj odkaz.
Diaľkové príkazy
Tlačidlo
Postup
{1}
Zopakovanie odkazu
(v priebehu prehrávania)*1
{2}
Preskočenie odkazu
(v priebehu prehrávania)
{4}
Prehranie nových odkazov
{5}
Prehranie všetkých odkazov
{6}
Prehranie uvítania
{7}
Nahratie uvítania
40
Tlačidlo
Postup
{9}
Zastavenie nahrávania
Zastavenie prehrávania
{0}
Vypnutie záznamníka
{*}{4}
Vymazanie odkazu, ktorý sa
práve prehráva
{*}{5}
Vymazanie všetkých odkazov
{*}{6}
Obnovenie využívania
štandardného uvítania (počas
prehrávania uvítania)
{*}{#}
Ukončenie ovládania na
diaľku
(alebo ukončenie spojenia)
*1 Po stlačení tohto tlačidla počas
prehrávania prvých 5 sekúnd odkazu sa
spustí predchádzajúci odkaz.
Zapnutie záznamníka na diaľku
Ak je záznamník vypnutý, môžete ho na
diaľku aktivovaù.
1 Prostredníctvom tlačidlového telefónu
s tónovou voľbou voľte svoje telefónne
číslo.
2 Nechajte telefón 9-krát zazvoniù.
L Zaznie dlhé pípnutie.
3 Do uplynutia 10 sekúnd od dlhého
pípnutia zadajte prístupový kód pre
ovládanie na diaľku.
L Záznamník prehrá uvítanie.
L Spojenie môžete buď ukončiù, alebo
opäù zadaù prístupový kód a začaù
s obsluhou záznamníka na diaľku (str.
39).
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 41 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Záznamník odkazov
Nastavenia záznamníka
odkazov
Počet zvonení do prijatia volania
Pre telefón môžete v nastavení “Počet
zvonení” zadaù, koľkokrát má pred prijatím
hovoru zazvoniù. Môžete si zvoliù 2 až 6
zvonení alebo nastavenie “Automaticky”.
Štandardné nastavenie je “4 zvonení”.
“Automaticky”: Ak volajúci zaznamenajú
nové odkazy, záznamník prijme volanie po 2.
zvonení, a ak nie sú v pamäti nové odkazy,
až po 5. zvonení. Pri preberaní nových
odkazov na diaľku (str. 40) je po 3. zvonení
zrejmé, že v záznamníku nie sú uložené
žiadne nové odkazy. Následne môžete
volanie ukončiù bez toho, aby vznikli náklady
za hovor.
1 8 i {#}{2}{1}{1}
2 {V}/{^}: Zvoľte želané nastavenie. i
M i {ic}
Informácie pre používateľov služby
hlasovej pošty
Pre príjem hlasovej pošty a zabezpečenie
správnej funkcie záznamníka dodržiavajte
nasledujúce pokyny:
L Ak chcete namiesto zabudovaného
záznamníka používaù službu hlasovej
pošty (str. 42) aktivovanú v sieti svojho
operátora/telefónnej spoločnosti, vypnite
záznamník (str. 37).
L Ak chcete namiesto služby hlasovej pošty,
ktorú ste si aktivovali v sieti svojho
operátora/telefónnej spoločnosti, používaù
zabudovaný záznamník, obráùte sa na
svojho operátora/telefónnu spoločnosù
a požiadajte o ukončenie aktivácie služby
hlasovej pošty.
Ak to operátor/telefónna spoločnosù
nemôže urobiù:
– V nastavení pre “Počet zvonení”
zmeňte zadanie tak, aby záznamník
tohto zariadenia prijímal volania skôr
než odkazová služba siete, prípadne sa
bližšie informujte u svojho operátora/
telefónnej spoločnosti. Pred úpravou
tohto nastavenia si zistite počet
zvonení, ktorý je potrebný na to, aby sa
aktivovala sieùová služba hlasovej
pošty vášho operátora/telefónnej
spoločnosti.
– Počet zvonení služby hlasovej pošty
nastavte tak, aby mohol záznamník
prijímaù volania ako prvý. Obráùte sa pri
tom na operátora/telefónnu spoločnosù.
Vymedzenie dĺžky odkazu
Maximálny čas vymedzený pre záznam
odkazov jednotlivých volajúcich možno
zmeniù. Štandardné nastavenie je “3
minúty”.
1 8 i {#}{3}{0}{5}
2 {V}/{^}: Zvoľte želané nastavenie. i
M i {ic}
Možnosù „Iba uvítanie”
Môžete si zvoliù režim “Iba uvítanie”,
v ktorom sa záznamník nastaví na
prehrávanie uvítania volajúcim, ale
nezaznamenáva odkazy.
V kroku 2 uvedenom na „Vymedzenie dĺžky
odkazu”, str. 41 zvoľte “Iba uvítanie”.
Pre Vašu informáciu:
L Ak vyberiete “Iba uvítanie”:
– Ak nenahráte svoje vlastné uvítanie,
bude sa volajúcim prehrávaù
štandardné uvítanie bez možnosti
nahrávania odkazov, ktoré ich bude
vyzývaù, aby zavolali neskôr.
– Ak nahráte svoje vlastné uvítanie,
vyzvite v ňom volajúcich, aby zavolali
znova neskôr (str. 38).
41
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 42 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Hlasová pošta
Hlasová pošta
Hlasová pošta je služba automatického
prijímania hovorov poskytovaná operátorom/
telefónnou spoločnosùou. Ak si aktivujete
túto službu, systém hlasovej pošty vášho
operátora/telefónnej spoločnosti môže
v prípade, ak volania neprijímate alebo máte
svoju linku obsadenú, automaticky prijímaù
volania za vás. Odkazy sa zaznamenávajú
do odkazovej schránky u vášho operátora/
telefónnej spoločnosti, nie do pamäte
telefónu. Ak máte nové odkazy a je
k dispozícii služba indikácie hlasovej pošty,
na prenosnej jednotke sa zobrazí indikácia
6. Podrobnejšie informácie získate od
operátora/telefónnej spoločnosti.
Dôležitá informácia:
L Ak sa po vypočutí všetkých nových
odkazov na displeji naďalej zobrazuje
indikácia 6, vypnite ju stlačením
a podržaním tlačidla {#} po dobu 2
sekúnd.
L Ak chcete namiesto zabudovaného
záznamníka používaù službu hlasovej
pošty aktivovanú v sieti svojho operátora/
telefónnej spoločnosti, vypnite záznamník
(str. 37). Ďalšie informácie sú na str. 41.
(KX-TG5521)
42
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 43 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Interkom/Lokátor
Interná komunikácia
Medzi prenosnými jednotkami možno viesù
vnútornú komunikáciu.
Pre Vašu informáciu:
L Ak počas vnútornej komunikácie
(interkom) prichádza volanie z externej
stanice, signál zaznie 2-krát. Ak chcete
volanie prijaù, stlačte tlačidlo {ic}
a potom {C}.
L Pri prezváňaní pípa prezváňaná prenosná
jednotka 1 minútu.
Uskutočnenie interného volania
1 8i4
2 {V}/{^}: Zvoľte si želanú jednotku. i
3
M
L Keď chcete prezváňanie ukončiù,
stlačte {ic}.
Na záver hovoru stlačte tlačidlo {ic}.
Príjem interného volania
1 Stlačením tlačidla {C} prijmite
2
prezváňajúce volanie.
Na záver hovoru stlačte tlačidlo {ic}.
Lokátor prenosnej
jednotky
Ak chcete zistiù, kde sa nachádza prenosná
jednotka, môžete na základni stlačiù {x}.
L Všetky zaregistrované prenosné jednotky
pípajú v dĺžke 1 minúty.
Prezváňanie zastavíte, ak stlačíte tlačidlo
znova, alebo ak na prenosnej jednotke
stlačíte {ic}.
Prepojenie, konferenčné
spojenia
2 prenosné jednotky si môžu vzájomne
postúpiù spojenie s vonkajšou stanicou alebo
môžu vytvoriù konferenčné spojenie
s vonkajším účastníkom.
1 Počas komunikácie s externou stanicou
stlačte 4, aby sa spojenie pridržalo.
2 {V}/{^}: Zvoľte si želanú jednotku. i
M
3 Počkajte, pokým vaše volanie prijme
prezváňaná jednotka.
L Ak prezváňaná jednotka volanie
neprijme, tlačidlom ^ môžete
spojenie s externou stanicou obnoviù.
4 Dokončenie prepojenia:
Stlačte {ic}.
L Vonkajšie volanie sa presmeruje na
cieľovú jednotku.
Vytvorenie konferenčného spojenia:
Stlačte w.
L Konferenčné spojenie môžete opustiù
stlačením {ic}. Zvyšní 2 účastníci
môžu pokračovaù v komunikácii.
L Ak chcete spojenie s vonkajšou
stanicou pridržaù, stlačte H.
V konferenčnom spojení môžete
pokračovaù po stlačení w.
Pre Vašu informáciu:
L Ak si po prijatí volania prezváňaného
účastníka želáte obnoviù spojenie
s vonkajšou stanicou, stlačte W.
Prijatie prepojeného volania
Stlačením tlačidla {C} prijmite
prezváňajúce volanie.
43
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 44 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Zadávanie znakov
Na zadávanie znakov a číslic slúžia tlačidlá číselníka. Každému tlačidlu je pridelených viacero
znakov. Dostupnosù znakov závisí od zvoleného režimu zadávania znakov (str. 44).
– Tlačidlom {<} alebo {>} sa ovláda kurzor v smere doľava alebo doprava.
– Znaky a číslice sa zadávajú stláčaním tlačidiel číselníka.
– Na zmazanie vysvieteného znaku alebo číslice slúži tlačidlo ^. Ak si želáte zmazaù
všetky číslice alebo znaky, podržte tlačidlo ^ stlačené.
– Tlačidlom {*} (A→a) sa prepína veľké a malé písmo.
– Ak chcete zadaù ďalší znak toho istého tlačidla, stlačením tlačidla {>} posuňte kurzor na
miesto pre ďalší znak, a potom stlačte potrebné tlačidlo.
– Ak do 5 sekúnd po zadaní znaku nestlačíte žiadne tlačidlo, zadaný znak sa zaregistruje
a kurzor sa presunie na ďalšie miesto.
Režimy zadávania znakov
Pre zadávanie textu sú k dispozícii abecedné znaky (ABC), numerické znaky (0-9), grécke
písmená (F), znaky rozšírenej sady 1 (G) a 2 (H) a znaky azbuky (I). Pre
zadávanie textu SMS správ sú k dispozícii abecedné znaky (ABC), numerické znaky (0-9),
grécke písmená (F) a znaky rozšírenej sady 1 (G). V týchto režimoch zadávania, okrem
režimu zadávania numerických znakov, sa volí zadávaný znak opakovaným stláčaním
príslušného tlačidla číselníka:
Keď je zobrazené prostredie pre zadávanie znakov:
/ i {V}/{^}: Zvoľte režim zadávania znakov. i M
Pre Vašu informáciu:
L V nasledujúcich tabuľkách znak reprezentuje jednu medzeru.
L Tlačidlá číselníka v nasledujúcich tabuľkách označené *1, *2 a *3 majú pre SMS správy iné
priradenie znakov. Prečítajte si poznámky s označením *1, *2, *3.
Tabuľka abecedných znakov (ABC)
Tabuľka numerických znakov (0-9)
44
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 45 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Tabuľka gréckych písmen (M)
Tabuľka rozšírenej znakovej sady 1 (N)
L Nasledujúce znaky sa používajú pre malé, aj pre veľké písmo:
Rozšírená tabuľka znakov 2 (O) (nie je k dispozícii pre SMS)
L Nasledujúce znaky sa používajú pre malé, aj pre veľké písmo:
Tabuľka znakov azbuky (P) (nie je k dispozícii pre SMS)
45
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 46 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Hlásenia chyby
Ak zariadenie identifikuje nejaký problém, na displeji sa zobrazí niektoré z nasledujúcich
hlásení.
Hlásenie na displeji
Príčina a riešenie
Zákl. vypnutá
alebo
Nie je spoj.
Pripojte sieù.
adaptér.
L Prenosná jednotka stratila spojenie so základňou.
Prenosnú jednotku presuňte bližšie k základni a voľbu
zopakujte.
L Resetujte základňu odpojením jej sieùového adaptéra.
Adaptér znova pripojte a zopakujte voľbu.
L Registrácia prenosnej jednotky môže byù zrušená.
Zaregistrujte prenosnú jednotku (str. 30).
Skontrolujte
telef. linku
L Dodaná šnúra telefónnej linky ešte nie je pripojená alebo
nie je pripojená správne. Skontrolujte zapojenia (str. 10).
Chyba*1
L Nahrávanie trvalo príliš krátko. Skúste znova.
Proces nezač.
L Kopírovanie telefónneho zoznamu neprebehlo úspešne
(str. 21). Zistite, či je druhá prenosná jednotka (príjemca)
v pohotovostnom režime, a pokus zopakujte.
Proces nedok.
L Pamäù telefónneho zoznamu prijímajúcej jednotky je
zaplnená. Z telefónneho zoznamu druhej prenosnej
jednotky (príjemca) vymažte neželané záznamy a pokus
zopakujte.
Neplatné číslo
L Pokúsili ste sa odoslaù SMS správu na číslo z telefónneho
zoznamu, zo zoznamu volajúcich alebo z pamäte
opakovanej voľby, ktoré obsahuje viac než 20 číslic.
Plná pamät’
L Pamäù telefónneho zoznamu je plná. Vymažte neželané
záznamy (str. 20).
L Pamäù pre odkazy je plná. Vymažte neželané odkazy (str.
38, 39).*1
L Pamäù zoznamu blokovaných hovorov je plná. Vymažte
neželané záznamy (str. 30).*1
Použite
nabíjateľnú
batériu.
L Vložené sú batérie nesprávneho typu – napríklad alkalické
alebo mangánové batérie. Používajte výhradne nabíjateľné
Ni-MH batérie uvedené na str. 4, 7.
Najprv musíte
aktivovaù služ ID
volajúceho
L Je potrebná aktivácia služby zobrazenia identifikácie
volajúceho. Ak si aktivujete službu zobrazenia identifikácie
volajúceho, po prijatí informácie o volajúcom sa toto
hlásenie nebude viac zobrazovaù.
*1 KX-TG5521
46
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 47 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Riešenie problémov
Ak by problém aj po vykonaní opatrení opísaných v tejto časti pretrvával, odpojte sieùový
adaptér základne a vypnite prenosnú jednotku. Po chvíli sieùový adaptér opäù zapojte
a prenosnú jednotku zapnite.
Všeobecné činnosti
Problém
Príčina a riešenie
Ani po vložení nabitých batérií sa
prenosná jednotka nezapne.
L Prenosnú jednotku položte na základňu alebo
nabíjačku, aby sa zapla.
Zariadenie nefunguje.
L
L
L
L
Neznie oznamovací signál.
L Skontrolujte, či používate dodanú šnúru telefónnej
linky. Vaša stará šnúra telefónnej linky môže maù
inú konfiguráciu vodičov.
L Šnúra sieùového adaptéra základne alebo šnúra
telefónnej linky nie je pripojená. Skontrolujte
zapojenia.
L Šnúru telefónnej linky odpojte od základne
a pripojte ju ku skúšobnému telefónu, o ktorom
viete, že pracuje správne. Ak skúšobný telefón
funguje, obráùte sa na servisné stredisko a telefón
si nechajte opraviù. Ak skúšobný telefón nefunguje,
obráùte sa na svojho operátora/telefónnu
spoločnosù.
Skontrolujte, či sú batérie vložené správne (str. 10).
Batérie úplne nabite (str. 10).
Skontrolujte zapojenia (str. 10).
Zresetujte základňu odpojením jej sieùového
adaptéra a vypnite prenosnú jednotku. Znova
zapojte sieùový adaptér, zapnite prenosnú jednotku
a overte, či funguje.
L Prenosná jednotka nie je zaregistrovaná
k základni. Zaregistrujte prenosnú jednotku (str.
30).
Programovateľné nastavenia
Problém
Príčina a riešenie
Na displeji je text v jazyku, ktorému
nerozumiem.
L Zmeňte ho (str. 15).
Počas programovaní sa displej
prepne do pohotovostného režimu.
L Prichádza hovor zodpovedajúci záznamu
v zozname blokovaných hovorov.*1 Počkajte
a skúste znova neskôr.
47
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 48 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Problém
Príčina a riešenie
Nedá sa aktivovaù ECO režim.
L Ak je režim regeneračného zosilňovača nastavený
na možnosù “Zapnúù”, ECO režim sa nedá
nastaviù. Ak je potrebné, nastavte režim
regeneračného zosilňovača na možnosù
“Vypnúù” (str. 31).
Prenosná jednotka sa nedá
zaregistrovaù k základni.
L K základni je už zaregistrovaný maximálny počet
(6) prenosných jednotiek. Zrušte nepotrebné
registrácie prenosných jednotiek k základni (str.
31).
L Zadali ste nesprávny PIN kód. Ak zabudnete PIN
kód, obráùte sa na autorizované servisné stredisko.
*1 KX-TG5521
Nabíjanie batérií
Problém
Príčina a riešenie
Prenosná jednotka pípa a/alebo
bliká ikona ).
L Batérie sú vybité. Batérie úplne nabite (str. 10).
Batérie sú úplne nabité, napriek
tomu
– stále bliká ikona ) alebo
– sa prevádzkový čas zdá byù
kratší.
L Oba konce batérií (S, T) a kontakty nabíjania
vyčistite suchou handričkou a batérie znova
nechajte nabiù.
L Batérie je potrebné vymeniù (str. 10).
Displej prenosnej jednotky nič
nezobrazuje.
L Prenosná jednotka nie je zapnutá. Zapnite ju (str.
14).
Uskutočňovanie a prijímanie volaní, interkom
Problém
Príčina a riešenie
_ sa zobrazuje.
L Prenosná jednotka je príliš ďaleko od základne.
Presuňte ju bližšie k základni.
L Sieùový adaptér základne nie je správne zapojený.
Sieùový adaptér nanovo zapojte k základni.
L Prenosná jednotka nie je zaregistrovaná
k základni. Zaregistrujte ju (str. 30).
L Aktiváciou ECO režimu ovládaného jedným
dotykom sa zmenší dosah základne
v pohotovostnom režime. Ak je potrebné, vypnite
ECO režim (str. 15).
48
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 49 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Problém
Príčina a riešenie
Je počuù šum, dochádza
k výpadkom zvuku.
L Prenosná jednotka alebo základňa nepracuje
v prostredí so silným elektrickým rušením.
Základňu umiestnite a prenosnú jednotku
používajte mimo zdrojov rušenia.
L Prenosnú jednotku presuňte bližšie k základni.
L Ak využívate DSL/ADSL služby, odporúčame vám
medzi základňu a konektor telefónnej linky zaradiù
DSL/ADSL filter. Podrobnejšie informácie získate
od poskytovateľa DSL/ADSL služieb.
L Zresetujte základňu odpojením jej sieùového
adaptéra a vypnite prenosnú jednotku. Znova
zapojte sieùový adaptér, zapnite prenosnú jednotku
a overte, či funguje.
Zhoršuje sa kvalita zvuku.
L Zaregistrovali ste si neodporúčanú prenosnú
jednotku (str. 4). Najčistejšia kvalita prenosu zvuku
sa dosahuje zaregistrovaním odporúčanej
prenosnej jednotky.
Prenosná jednotka nevyzváňa.
L Vyzváňanie je vypnuté. Nastavte hlasitosù
vyzváňania (str. 24).
Základňa nevyzváňa.*1
L Vyzváňanie je vypnuté. Nastavte hlasitosù
vyzváňania (str. 24).
Nedá sa uskutočniù volanie.
L Môže byù nesprávne nastavený režim voľby.
Zmeňte nastavenie (str. 15).
L Prenosná jednotka je príliš ďaleko od základne.
Prenosnú jednotku presuňte bližšie k základni
a voľbu zopakujte.
L Práve je v činnosti iná jednotka. Počkajte a skúste
znova neskôr.
L Záznamník je práve v činnosti.*1 Počkajte a skúste
znova neskôr.
L Tlačidlá sú zablokované. Odblokujte ich
(str. 19).
*1 KX-TG5521
49
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 50 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
ID volajúceho
Problém
Príčina a riešenie
Nezobrazujú sa informácie
o volajúcom.
L Je potrebná aktivácia služby zobrazenia
identifikácie volajúceho. Podrobnejšie informácie
získate od operátora/telefónnej spoločnosti.
L Ak je zariadenie pripojené k nejakému
doplnkovému telekomunikačnému zariadeniu,
odpojte ho a zapojte priamo do zásuvky v stene.
L Ak využívate DSL/ADSL služby, odporúčame vám
medzi základňu a konektor telefónnej linky zaradiù
DSL/ADSL filter. Podrobnejšie informácie získate
od poskytovateľa DSL/ADSL služieb.
L Iné telekomunikačné zariadenie môže rušiù činnosù
tohto zariadenia. Zariadenie odpojte a skúste
znova.
Informácie o volajúcich sa
zobrazujú oneskorene.
L Zariadenie zobrazuje informácie o volajúcich pri 2.
zvonení alebo neskoršie, a to v závislosti od
nastavenia služieb operátora/telefónnej
spoločnosti.
L Prenosnú jednotku presuňte bližšie k základni.
Čas uvádzaný na zariadení nie je
v poriadku.
L Odchýlky v čase spôsobujú nesprávne časové
údaje prenášané funkciou zobrazenia identifikácie
volajúcich. Nastavte funkciu nastavovania času na
možnosù “Manuálne” (vyp.) (str. 24).
Pri prijatí hovoru z vonkajšej
stanice sa meno uložené
v telefónnom zozname
nezobrazuje celé.
L Upravte záznam telefónneho zoznamu tak, aby sa
text zmestil do 1 riadka (str. 20).
50
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 51 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
SMS (Short Message Service: krátke textové správy)
Problém
Príčina a riešenie
Číslo strediska SMS správ je
uvedené v zozname volajúcich,
ale správa sa neprijala.
L Iný účastník odoslal na vaše telefónne číslo SMS
správu v čase, keď bola funkcia SMS správ
vypnutá. Zapnite ho (str. 34).
Nedajú sa odosielaù ani prijímaù
SMS správy.
L Takúto službu nemáte aktivovanú u operátora
siete. Podrobnejšie informácie získate od
poskytovateľa služieb/telefónnej spoločnosti.
L Nie sú uložené čísla strediska SMS správ alebo sú
nesprávne. Zadajte správne čísla (str. 34).
L Pri prenose správy došlo k prerušeniu spojenia.
Najprv počkajte, kým sa správa odošle, a potom
môžete využívaù ďalšie funkcie telefónu.
L Ak využívate DSL/ADSL služby, odporúčame vám
medzi základňu a konektor telefónnej linky zaradiù
DSL/ADSL filter. Podrobnejšie informácie získate
od poskytovateľa DSL/ADSL služieb.
Zobrazí sa “FD”.
L Nedá sa nadviazaù spojenie so strediskom SMS
správ. Skontrolujte, či sú zadané správne čísla
strediska SMS správ. Skontrolujte, či je aktivovaná
funkcia prenosu SMS správ (str. 34).
Zobrazí sa “FE”.
L Pri odosielaní správy došlo ku chybe. Skúste
znova.
Zobrazí sa “E0”.
L Vaše telefónne číslo je zablokované alebo v sieti
nemáte aktivovanú potrebnú službu. Podrobnejšie
informácie získate od poskytovateľa
služieb/telefónnej spoločnosti.
51
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 52 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Záznamník (KX-TG5521)
Problém
Príčina a riešenie
Nezaznamenávajú sa nové
odkazy.
L Záznamník je vypnutý. Zapnite ho (str. 37).
L Pamäù na odkazy je plná. Vymažte neželané
odkazy (str. 38).
L Je nastavený režim bez záznamu odkazov “Iba
uvítanie”. Zmeňte nastavenie (str. 41).
L Ak si svoje vlastné uvítanie správne
nezaznamenáte, volajúci vám nemôžu nechaù
odkaz. Znova nahrajte vlastné uvítanie (str. 38).
L Ak si aktivujete službu hlasovej pošty, odkazy sa
budú zaznamenávaù v odkazovej schránke, ktorú
poskytuje operátor/telefónna spoločnosù, a nie
v pamäti telefónu. V zariadení zmeňte nastavenie
počtu zvonení alebo sa obráùte na svojho
operátora/telefónnu spoločnosù (str. 41).
Moje vlastné uvítanie nie je dobre
počuù.
L Znova nahrajte vlastné uvítanie (str. 38).
Ovládanie záznamníka nie je
možné.
L Niekto práve pracuje so záznamníkom. Počkajte,
kým ukončí svoju činnosù.
L Práve sa zaznamenáva odkaz. Počkajte, kým
volajúci ukončí hovor.
L Prenosná jednotka je príliš ďaleko od základne.
Presuňte ju bližšie k základni.
Ovládanie záznamníka na diaľku
nie je možné.
L Prístupový kód ovládania na diaľku nie je
nastavený. Zaveďte prístupový kód ovládania na
diaľku (str. 39).
L Zadali ste nesprávny prístupový kód pre ovládanie
na diaľku. Ak ste zabudli prístupový kód pre
ovládanie na diaľku, otvorte prostredie
nastavovania prístupového kódu a overte si
aktuálny kód (str. 39).
L Tlačidlá stláčajte pevne a dôkladne.
L Záznamník je vypnutý. Zapnite ho (str. 40).
52
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 53 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Účinky vlhka
Problém
Príčina a riešenie
Nejaká tekutina alebo iný druh
vlhkosti prenikol do prenosnej
jednotky alebo základne.
L Odpojte sieùový adaptér a šnúru telefónnej linky od
základne. Vyberte z prenosnej jednotky batérie
a nechajte zariadenie najmenej 3 dni vysušiù. Po
dôkladnom vysušení prenosnej jednotky, resp.
základne znova môžete zapojiù sieùový adaptér
a šnúru telefónnej linky. Vložte batérie a nechajte
ich najprv úplne nabiù. Ak zariadenie nepracuje
očakávaným spôsobom, obráùte sa na
autorizované servisné stredisko.
Pozor:
L Aby nedošlo k trvalému poškodeniu zariadenia, nesnažte sa vysušovanie vlhkosti urýchliù
napríklad použitím mikrovlnnej rúry.
53
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 54 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Užitočné informácie
Vyhlásenie o zhode
Cieľ vyššie uvedeného prehlásenia <A> je v súlade s požiadavkami nasledujúcich
legislatívnych ustanovení EÚ <B> a harmonizovanými normami <C>.
54
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 55 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Register
Režim voľby: 15
Režim zachovania súkromia: 25
Riešenie problémov: 47
Register
A
Automatický príjem volaní: 17
B
Batérie: 10, 11
Blokovanie prichádzajúceho volania: 29
Č
D
S
Služba zobrazenia ID volajúceho: 32
Služba zobrazenia ID volajúceho pre
čakajúci hovor: 18
Čakajúci hovor: 18
T
Dátum a čas: 15
Displej
Jazyk: 15
Kontrast: 25
Dočasná tónová voľba: 19
Telefónny zoznam: 20
Tóny tlačidiel: 25
Typ ovládacích prvkov: 12
U
Upovedomenie: 28
Uskutočňovanie hovorov: 17
Ú
Úprava zoznamu volajúcich: 33
E
ECO režim: 15
V
F
Funkcia SMS správ: 34
H
Hlasitá komunikácia: 17
Hlasitosù
Reproduktor: 17
Slúchadlo: 17
Vyzváňanie (prenosná jednotka): 18,
24
Vyzváňanie (základňa): 24
Hlasová pošta: 42
Hlásenia chyby: 46
Vstup do hovoru: 19
Vypnutie mikrofónu: 18
Vyzváňanie: 24
Výpadok napájania: 11
Z
Zablokovanie tlačidiel: 19
Zadávanie znakov: 44
Zapnutie/vypnutie: 14
Základňa
Obnovenie štandardných nastavení:
28
Záznamník: 37
Dĺžka odkazu: 41
Iba uvítanie: 41
Mazanie odkazov: 38, 39, 40
Ovládanie na diaľku: 39
Počet zvonení: 41
Prevzatie odkazov: 38, 40
Priposluch: 37
Prístupový kód pre ovládanie na
diaľku: 39
Uvítanie: 37
Zapnutie/vypnutie: 37, 39, 40
Zmeškané hovory: 32
Zoznam volajúcich: 32
I
Interná komunikácia: 43
K
Konferenčné hovory: 43
N
Nastavenia súvisiace s oblasùou
použitia: 15, 28
Nastavenie času: 24
Nastaviteľné prerušenie (R/flash): 18
O
Opakovaná voľba: 17
P
Pauza: 17
PIN kód: 30
Prenosná jednotka
Lokátor: 43
Názov: 28
Registrácia: 30
Zrušenie registrácie: 31
Prepojenie hovorov: 43
Priamy príkaz: 24
Pridržanie spojenia: 18
Prijímanie hovorov: 17
Prídavné prenosné jednotky: 30
R
Regeneračný zosilňovač: 31
Reùazová voľba: 20
55
TG5511-5521FX(sk-sk).book Page 56 Friday, May 14, 2010 8:57 AM
Obchodné zastúpenie
N Česká republika
N Slovensko
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Štúrova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika
telefon:
+420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Telefón: +421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2313
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
N Romania
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon:
+40.21.316.31.61
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Copyright:
Autorské práva na tento materiál vlastní Panasonic System Networks Co., Ltd. Tento materiál
sa smie reprodukovaù len pre vnútorné použitie. Akákoľvek iná kompletná alebo čiastočná
reprodukcia bez písomného súhlasu spoločnosti Panasonic System Networks Co., Ltd., je
zakázaná.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010
PNQX2686ZA
CC0510DT0 (A)
FX-3/3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement