Panasonic KXTG5511FX Operativní instrukce

Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Panasonic KXTG5511FX Operativní instrukce | Manualzz
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 1 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Návod k obsluze
Digitální bezdrátový telefon
Model č.
KX-TG5511FX
Digitální bezdrátový telefon
se záznamníkem
Model č.
KX-TG5521FX
Zobrazený model je KX-TG5511.
Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 9.
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro
budoucí použití.
Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Je třeba objednat si
příslušnou službu, kterou nabízí váš poskytovatel služeb/telefonní společnost.
Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na
zařízení podle vaší země (strana 27). Dle potřeby změňte jazyk na displeji
(strana 14).
(Pro Českou republiku a Slovensko)
Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.:
VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 2 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Obsah
Úvod
Záznamník
Porovnání modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informace o příslušenství . . . . . . . . . . . . . . 3
Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Záznamník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí a vypnutí záznamníku . . . . . . . .
Uvítací zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poslech zpráv ze základny . . . . . . . . . . .
Poslech zpráv z mikrotelefonu. . . . . . . . .
Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení záznamníku . . . . . . . . . . . . . .
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Důležité bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . .
Zajištění nejlepších provozních podmínek.
Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
8
8
36
36
36
37
38
39
40
Hlasová pošta
Hlasová pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Začínáme
Interkom/Vyhledávání
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Základní informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vypnutí a zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Počáteční nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Jednodotykový režim eko. . . . . . . . . . . . . 14
Interkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vyhledávání mikrotelefonu . . . . . . . . . . . 42
Přesměrování hovorů, konferenční hovory
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Uskutečňování/příjem hovorů
Hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpověď na hovory . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitečné funkce dostupné během hovoru
Blokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
18
Telefonní seznam
Telefonní seznam mikrotelefonu . . . . . . . 19
Kopírování položek telefonního seznamu 20
Nastavení
Nastavitelné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Další (speciální) nastavení. . . . . . . . . . . . 27
Registrace mikrotelefonu . . . . . . . . . . . . . 29
Služba ID volajícího
Použití služby ID volajícího . . . . . . . . . . . 31
Seznam volajících . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Služba SMS (Short Message
Service: krátké textové zprávy)
Používání SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zapnutí/vypnutí služby SMS . . . . . . . . . . 33
Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odeslání zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Příjem zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Další nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2
Užitečné informace
Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podmínky používání . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
46
47
53
54
Rejstřík
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 3 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Úvod
Porovnání modelů
Základna
Mikrotelefon
Objednací č.
Objednací č.
KX-TG5511
KX-TG5511
KX-TGA551
1
KX-TG5521
KX-TG5521
KX-TGA551
1
Série
Model č.
Série KX-TG5511
Série KX-TG5521
Množství
L V tomto návodu bude vynechána přípona (FX) v následujících označeních modelů:
KX-TG5511FX/KX-TG5521FX
Rozdíly funkcí
Série
Interkom
Záznamník
Mezi mikrotelefony
Série KX-TG5511
–
r*1
Série KX-TG5521
r
r*1
*1 Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony zakoupením a registrací
jednoho nebo více volitelných (přídavných) mikrotelefonů (strana 4).
Informace o příslušenství
Dodané příslušenství
Č.
Položka příslušenství/Objednací číslo
Množství
1
Síùový adaptér/PQLV219CE
1
2
Telefonní kabel
1
3
Nabíjecí baterie*1/
HHR-55AAAB nebo N4DHYYY00005
2
4
Kryt na mikrotelefon*2
1
*1 Informace o náhradní baterii: strana 4.
*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.
1
2
3
4
3
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 4 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Úvod
Další volitelné příslušenství
Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.
Položka
příslušenství
Číslo modelu
Nabíjecí baterie
P03P nebo HHR-4NGE*1
Typ baterie:
– Ni-MH
– 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon
Opakovač DECT
KX-A272
*1 Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co
nejbližší kapacitě baterií původních.
Rozšíření telefonního systému
Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že
na jednu základnu zaregistrujete další
volitelné mikrotelefony (max. 6).
L Volitelný mikrotelefon může mít jinou
barvu než dodávané mikrotelefony.
4
Mikrotelefon (volitelné): KX-TGA551FX
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 5 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Úvod
Obecné informace
L Tento přistroj je určen pro použití pouze v telekomunikační síti České a Slovenské
republiky.
L V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
L Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele zařízení.
Prohlášení o shodě:
L Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je
v souladu s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio &
Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové
a telekomunikační stanice) 1999/5/EC.
Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou
k dispozici ke stažení na stránkách:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Pro budoucí použití
Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních
opravách.
Výrobní číslo
Datum nákupu
(je uvedeno na spodní straně základny)
Jméno a adresa prodejce
Sem připevněte váš nákupní doklad.
5
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 6 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost
Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám
na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část
dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte
správné a bezpečné používání produktu.
VAROVÁNÍ
Připojení k elektrické síti
L Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na
zařízení.
L Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací
šňůry. Může hrozit vznik požáru nebo úraz
elektrickým proudem.
L Do síùové zásuvky plně vložte adaptér
střídavého proudu/zástrčku napájecího kabelu.
Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi
elektrickým proudem a/nebo může vznikat
nadměrné teplo, které způsobí požár.
L Pravidelně z adaptéru střídavého
proudu/zástrčky napájecího kabelu odstraňujte
případný prach, atd. – nejprve odpojte zařízení
od síùové zásuvky, a poté jej otřete suchým
hadříkem. Nahromaděný prach může díky
vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což
může mít za následek vznik požáru.
L Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý
zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky,
odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se
z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované
servisní středisko.
L Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od
síùových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte
vnitřních částí produktu.
L Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Instalace
L Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu
vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku
požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
L Toto zařízení neumísùujte ani nepoužívejte
blízko automaticky řízených zařízení, jako např.
automatických dveří nebo požárních alarmů.
Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou
u takového zařízení způsobit poruchu, která
může mít za následek nehodu.
L Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo
přiskřípnutí kabelů síùového adaptéru nebo
telefonní linky pod těžké předměty.
Provozní bezpečnostní opatření
L Před čištěním odpojte zařízení z napájecích
zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové
čistící prostředky.
L Nerozebírejte zařízení.
L Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny
(saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte
jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru.
Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě
ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte
ji.
Zdravotní informace
L Požádejte výrobce konkrétních osobních
zdravotních přístrojů, jako např.
kardiostimulátoru nebo naslouchátek
o informace, zda-li jsou přístroje náležitě
chráněny před externí radiofrekvenční energií.
(Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do
1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je
250 mW (max.).)
L Zařízení nepoužívejte ve zdravotnických
zařízeních v případě, že to zde vyvěšené
směrnice zakazují. Nemocnice nebo
zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje,
které jsou citlivé na externí radiofrekvenční
energii.
UPOZORNĚNÍ
Instalace a umístění
L Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během
bouřky.
L Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte
ve vlhkých místech, pokud není konektor pro
vlhká místa výslovně navržený.
L Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních
kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka
odpojena v síùovém rozhraní.
L Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte
opatrní.
L Jako hlavní připojovací zařízení je použit síùový
adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna
snadno přístupná zásuvka.
L Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat
v následujících případech:
– baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo
není v pořádku,
– došlo k výpadku napájení,
– je zapnutá funkce blokování tlačítek.
Baterie
L Doporučujeme používat baterie uvedené
v uživatelské příručce, viz. strana 4.
6
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 7 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Důležité informace
L
L
L
L
L
POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH
o velikosti AAA (R03).
Nekombinujte staré baterie s novými.
Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt,
který se z baterií uvolňuje, je korozívní a může
způsobit popáleniny nebo poranění očí či
pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může
ublížit.
Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterií
se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou
prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by
mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých
materiálů a následně způsobit popáleniny.
Dodané baterie nebo baterie specifikované pro
použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu
s pokyny a omezeními uvedenými v této
příručce.
K nabíjení baterií používejte pouze dodanou
základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo
nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny
nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat
nebo může dojít k explozi.
Důležité bezpečnostní
pokyny
Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko
požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob,
včetně následujících:
1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody,
například v blízkosti vany, umývadla,
kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve
vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než
bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu
elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu
v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie
uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do
ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií
dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci
odpadu.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
Zajištění nejlepších
provozních podmínek
Umístění základny/zabránění šumu
Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic
používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.
L Abyste dosáhli maximálního pokrytí
a komunikaci s co nejnižší hladinou šumu,
umístěte základnu následujícím způsobem:
– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co
nejvíce uprostřed prostoru, který chcete
pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem
a základnou ve vnitřním prostředí
– v dostatečné vzdálenosti od elektronických
přístrojů, například televizorů, rozhlasových
přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení
nebo jiných telefonů
– směrem od radiových vysílačů, jako např.
externích antén stanic mobilních telefonů
(Nepokládejte základnu na arkýřové okno ani
v blízkosti okna.)
L Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách
místního prostředí.
L Pokud není příjem pro umístění základny
uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo
pro dosažení lepšího příjmu.
Prostředí
L Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů,
které generují elektrický šum, jako jsou zářivky
a motory.
L Zařízení by nemělo být vystavováno
nadměrnému kouři, prachu, mechanickým
otřesům a nárazům.
L Zařízení by nemělo být vystavováno přímému
slunečnímu světlu.
L Na produkt neumísùujte těžké předměty.
L Když nebudete toto zařízení používat po
dlouhou dobu, odpojte jej z napájecí zásuvky.
L Neponechávejte toto zařízení v blízkosti zdrojů
tepla, například topných těles, sporáků atd.
Umísùujte je v místnostech s teplotou v rozmezí
0 °C až 40 °C. Vyhněte se také vlhkým sklepům.
L Maximální vzdálenost pro volání může být
kratší, když se výrobek používá na následujících
místech: v blízkosti překážek jako jsou kopce,
tunely, metro, v blízkosti kovových objektů jako
jsou drátěné ploty atd.
L Používání produktu v blízkosti elektrických
zařízení může způsobit rušení. Přesuňte
elektrická zařízení do větší vzdálenosti.
Pravidelná péče
L Otřete vnější povrch produktu měkkým,
vlhkým hadříkem.
L Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné
prášky.
7
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 8 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Důležité informace
Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou
Další informace
Unii (EU)
Upozornění týkající se likvidace, převedení
nebo vrácení
L Toto zařízení může uchovávat soukromé/
důvěrné informace. Abyste chránili své
soukromí/důvěrné informace, doporučujeme
vám – před likvidací, převedením nebo vrácením
zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní
seznam nebo seznam volajících.
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci
Tyto symboly (1, 2, 3) platí jen v zemích
Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento
produkt, obratte se na místní úřady nebo prodejce
a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie
Tento symbol (2) může být použit v kombinaci
s chemickým symbolem (3). V tomto případě
splňuje tento symbol legislativní požadavky, které
jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou
v baterii.
odpadu z elektrických a elektronických zařízení
a použitých baterií z domácností.
1
2
3
Tyto symboly (1, 2, 3) na výrobcích, obalech
nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že
použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie
nepatří do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití
jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení
a použité baterie na místech k tomu určených, za
což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými
národnímu předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU
a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete
šetřit cenné suroviny a předcházet možným
negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní
prostředí, které jinak mohou vzniknout při
nesprávném zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci
starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou
místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo
prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta
v souladu s národní legislativou a místními
předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem
v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obratte se na prodejce nebo
dodavatele s žádostí o další informace.
8
Technické údaje
■ Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications:
pro bezdrátové telefonní přístroje),
GAP (Generic Access Profile:
profil generického přístupu)
■ Frekvenční rozsah:
1,88 GHz až 1,90 GHz
■ Vysokofrekvenční výkon přenosu:
Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)
■ Zdroj napájení:
220–240 V AC, 50/60 Hz
■ Spotřeba energie:
Základna*1:
Pohotovostní režim: Cca 0,45 W
Maximum: Cca 3,8 W
Základna*2:
Pohotovostní režim: Cca 0,5 W
Maximum: Cca 3,8 W
■ Provozní podmínky:
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relativní vlhkosti
(sucho)
*1 KX-TG5511
*2 KX-TG5521
Poznámka:
L Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
L Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit
od skutečného produktu.
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 9 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Začínáme
Uvedení do provozu
Připojení
L Používejte pouze dodávaný síùový
adaptér Panasonic PQLV219CE.
■ Základna
Instalace baterie
L POUŽÍVEJTE POUZE baterie Ni-MH
o velikosti AAA (R03).
L NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/
Ni-Cd baterie.
L Dodržujte správnou polaritu (S, T).
Konektor pevně zatlačte.
Háček
„Cvak“
POUZE dobíjecí baterie Ni-MH
Používejte pouze dodávaný
kabel telefonní linky.
K telefonní
lince
Filtr DSL/ADSL*
„Cvak“
(220-240 V AC, 50/60 Hz)
Správně
Špatně
L Jakmile se zobrazí výběr jazyka, viz.
strana 14.
Nabíjení baterií
*Pokud používáte službu DSL/ADSL,
vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL
(nedodává se).
Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.
L Jakmile jsou baterie plně nabity, indikátor
nabíjení se vypne a na displeji se zobrazí
“Plně nabito”.
Indikátor nabíjení
Ověřte, že je zobrazeno
“Nabíjení”.
9
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 10 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Začínáme
Základní informace
Poznámky k připojení
L Síùový adaptér musí být vždy zapojen. (Při
používání je adaptér obvykle teplý.)
L Síùový adaptér musí být připojen do
zásuvky na stěně nebo v podlaze.
Nezapojujte síùový adaptér do stropní
zásuvky, protože by hmotnost adaptéru
mohla způsobit odpojení.
Během výpadku napájení
Zařízení nebude pracovat při výpadku
napájení. V takovém případě doporučujeme
připojit místo tohoto telefonu jiný telefon pro
analogovou linku, který je buď napájený
pouze z linky nebo bateriemi.
Poznámky k vložení baterie
L Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro
výměnu doporučujeme používat nabíjecí
baterie Panasonic uvedené viz. strana 4,
6.
L Otřete kontakty baterií (S, T) suchým
hadříkem.
L Nedotýkejte se kontaktů baterií
(S, T) nebo kontaktů zařízení.
Poznámky k nabíjení baterie
L Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
L Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny
a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně
měkkým suchým hadříkem. Čištění
provádějte častěji, pokud je zařízení
vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké
vlhkosti.
Úroveň nabití baterie
Ikona
Vysoká
(
Střední
)
Nízká
0)4
10
Úroveň nabití baterie
&
Nutné nabít.
Výkon baterie Panasonic Ni-MH
(dodávané baterie)
Operace
Doba provozu
Při nepřetržitém
používání
Maximálně 18
hodin
Při nečinnosti
(pohotovostní
režim)
Maximálně 170
hodin
Poznámka:
L Pokud baterie při prvním nabíjení
nedosáhnou plné kapacity, nejedná se
o vadu. Baterie dosáhnou maximálního
výkonu po několika úplných cyklech
nabití/vybití (použití).
L Skutečný výkon baterie závisí na
používání a okolním prostředí.
L Když je nabíjení mikrotelefonu
dokončeno, lze jej ponechat v základně
nebo nabíječce. Baterie se nepoškodí.
L Po výměně baterií se nemusí zobrazit
správná úroveň nabití. V takovém případě
vložte mikrotelefon do základny nebo
nabíječky na zhruba 7 hodin.
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 11 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Začínáme
Ovládací prvky
Mikrotelefon
A
F
G
B
C
D
H
I
K Kontakty nabíjení
■ Typ ovládání
A Funkční tlačítka
Mikrotelefon je vybaven 3 funkčními
tlačítky. Stisknutím funkčního tlačítka
můžete vybrat funkci, která je na displeji
zobrazena přímo nad ním.
B Tlačítko navigátoru
– {^}, {V}, {<} nebo {>}: Procházení
různých seznamů a položek.
– {^} nebo {V}: Upravení hlasitosti
mikrotelefonu nebo reproduktoru
během hovoru.
– {<} (y: Seznam volajících): Zobrazení
seznamu volajících.
– {>} (R: Opakovaná volba čísla):
Zobrazení seznamu opakované volby
čísla.
Základna
E
■ KX-TG5511
A
J
K
A
B
A Indikátor nabíjení
Indikátor vyzvánění
B Reproduktor
C {C} (Hovor)
D {s} (Hlasitý telefon)
E Klávesnice pro zadávání čísel / znaků
F Reproduktor sluchátka
G Displej
H {ic} (Vypnout/Zapnout)
I {ECO/R}
ECO: Klávesová zkratka pro režim eko
R: Zpětné volání/Funkce Flash
J Mikrofon
B
A Kontakty nabíjení
B {x} (vyhledávání)
11
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 12 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Začínáme
Položka
■ KX-TG5521
A B
CDE
C
Linka se používá.
L Pokud pomalu bliká:
Hovor je přidržen.
L Pokud rychle bliká:
Nyní je přijímán
příchozí hovor.
y
Zmeškaný hovor*1
(strana 31)
i
F G
HI
A
B
C
D
E
F
G
Kontakty nabíjení
Reproduktor
{■} (Zastavit)
{x} (Vyhledávání)
{-}/{+} (Snížení/Zvýšení hlasitosti)
{7}/{8} (Opakovat/Přeskočit)
{9} (Přehrát zprávu)
Indikátor zpráv
H {4} (Smazat)
I {s} (Zapnutí záznamníku)
Indikátor příjmu
Položka
12
Význam
Výkon přenosu základny
je nastaven na hodnotu
“Nižší”. (strana 15)
k
Podsvícení displeje
a kláves je vypnuto.
(strana 24)
u
L Když je zobrazena
vedle ikony baterie:
Záznamník je
zapnutý.*2 (strana 36)
L Když je zobrazená
s číslem: Byly nahrány
nové zprávy.*2
(strana 38)
d
Záznamník přijme hovor,
přehraje uvítací zprávu,
ale zprávy se
nezaznamenávají.*2
(„Výběr možnosti „Pouze
pozdr.““, strana 40)
&
Úroveň nabití baterie
E
Alarm je zapnutý.
(strana 27)
Displej
Položky displeje mikrotelefonu
Význam
w
V dosahu základny
_
Mimo dosah základny
:
x
Režim vyvolávání nebo
interkom.
Soukromý režim je
zapnutý. (strana 24)
~
s
Hlasitý telefon je zapnutý.
(strana 16)
Vyzvánění je vypnuté.
(strana 25)
7
Blokovaný hovor*1, *2
(strana 28, 32)
h
Byla přijata nová zpráva
SMS.*3 (strana 34)
6
Přijata nová hlasová
zpráva.*4 (strana 41)
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 13 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Začínáme
Položka
Význam
Ikona
Akce
Linka
obsaz.
Někdo používá linku.
I
Uloží telefonní čísla.
(strana 28, 32)
Obsazeno
Záznamník právě používá
jiný mikrotelefon nebo
základna.*2
l
Vloží pauzu při volbě čísla.
W
Vymaže vybranou položku
nebo se vrátí k příchozímu
hovoru.
4
Umožňuje uskutečnit volání
v režimu interkom. (strana 42)
w
Vytvoří konferenční hovor.
(strana 42)
^
Vymaže číslo/znak.
1
Ztlumí hlasitost hovoru.
*1
*2
*3
*4
Pouze pro odběratele služby ID volajícího
KX-TG5521
Pouze pro uživatele funkce SMS
Pouze pro předplatitele hlasové pošty
Ikony funkčních tlačítek
Ikona
Akce
^
Návrat na předchozí
obrazovku nebo příchozí
hovor.
8
Zobrazí nabídku.
M
Potvrdí aktuální výběr.
j
Zobrazí předchozí volané
telefonní číslo.
]
Zavolá. (strana 16)
L
Dočasně vypne vyzvánění pro
příchozí hovory. (strana 17)
/
Nastavuje formát hodin (12
a 24 hodin). (strana 14)
H
Přidrží hovor. (strana 42)
n
Otevře telefonní seznam.
~
Umožňuje upravit telefonní
čísla. (strana 29, 32)
m
Přidá novou položku.
(strana 19, 28)
k
Zobrazí režim zadávání znaků
pro hledání v telefonním
seznamu. (strana 19)
&
Vypne funkci blokování
tlačítek. (strana 18)
/
Vybírá režim zadávání znaků.
O
Ukončí nahrávání nebo
přehrávání.*1
*1 KX-TG5521
Vypnutí a zapnutí
Zapnutí
Na zhruba jednu sekundu stiskněte tlačítko
{ic}.
Vypnutí
Na zhruba dvě sekundy stiskněte tlačítko
{ic}.
13
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 14 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Začínáme
Počáteční nastavení
Význam symbolů:
Příklad: {V}/{^}: “Vypnuto”
Stisknutím tlačítka {V} nebo {^} vyberte
slova v uvozovkách.
Nastavení regionu
Můžete nastavit přístroj tak, aby byla použita
nastavení, která odpovídají vaší zemi
(strana 27). Podle toho se změní příslušná
nastavení jazyka a další nastavení.
Poznámka:
L Jazyk displeje se změní (na výchozí
nastavení vybrané země) pouze na
mikrotelefonu, který použijete ke změně
nastavení regionu. U všech ostatních
mikrotelefonů musíte jazyk displeje změnit
samostatně.
Jazyk na displeji
Důležité:
L Jakmile se po vložení baterií poprvé
zobrazí výběr jazyka, proveďte krok 2.
Jazyk na displeji je z výroby nastavený na
angličtinu. Příklady hlášek na displeji
uváděné v tomto návodu k obsluze jsou
v češtině.
Je dostupných 16 jazyků na displeji.
Režim volby čísla
Pokud nelze provádět hovory, změňte toto
nastavení podle služby telefonní linky.
Výchozí nastavení je “Tónová”.
“Tónová”: Pro službu tónové volby.
“Pulsní”: Pro službu pulsní volby.
1 8 i {#}{1}{2}{0}
2 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ic}
Datum a čas
1 8 i {#}{1}{0}{1}
2 Zadejte aktuální den, měsíc a rok. i
M
Příklad: 15 července 2010
{1}{5} {0}{7} {1}{0}
3 Zadejte aktuální hodinu a minutu.
Příklad: 9:30
{0}{9} {3}{0}
L Stisknutím tlačítka / můžete
vybrat 24hodinový nebo 12hodinový
formát času (“AM” nebo “PM”).
4 M i {ic}
Poznámka:
L Chcete-li opravit některou číslici,
stisknutím položky {<} nebo {>} posuňte
kurzor na číslici a proveďte opravu.
L Po selhání napájení možná bude
nastaveno nesprávné datum a čas.
V takovém případě nastavení data a času
opravte.
Jednodotykový režim eko
1
2
14
8 i {#}{1}{1}{0}
{V}/{^}: Vyberte požadovaný jazyk. i
M i {ic}
Pokud je mikrotelefon umístěn na základně,
výkon přenosu základny se sníží až o 99,9 %
(pokud je zaregistrován pouze jeden
mikrotelefon). I když mikrotelefon není
umístěn na základně, nebo je zaregistrováno
několik mikrotelefonů, můžete aktivací
jednodotykového režimu eko výkon přenosu
základny snížit až o 90 %.
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 15 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Začínáme
Jednodotykový režim eko zapnete/vypnete
stisknutím tlačítka {ECO/R}. Výchozí
nastavení výkonu přenosu je “Normální”.
– Pokud je jednodotykový režim eko
zapnutý: na okamžik se zobrazí “Nižší”
a na displeji mikrotelefonu se místo w
objeví i.
– Pokud je jednodotykový režim eko
vypnutý: na okamžik se zobrazí indikace
síly vysílání - “Normální” a z displeje
mikrotelefonu zmizí i.
Poznámka:
L Pokud je v blízkosti v provozu jiný
bezdrátový telefon, výkon přenosu
základny se nemusí snížit.
L Aktivací jednodotykového režimu eko
snížíte dosah základny v pohotovostním
režimu.
L Pokud nastavíte režim opakovače na
hodnotu “Zapnuto” (strana 30):
– Jednodotykový režim eko je zrušený.
– V nabídce na displeji se nezobrazí
možnost “Eko režim” (strana 22).
15
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 16 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Uskutečňování/příjem hovorů
Hovory
1
2
3
Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní
číslo.
L Chcete-li číslici opravit, stiskněte
^.
Stiskněte tlačítko {C} nebo ].
Po skončení hovoru stiskněte tlačítko
{ic} nebo vložte mikrotelefon do
základny či nabíječky.
Použití hlasitého odposlechu
1 Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko
{s}.
L Hovořte střídavě s druhou stranou.
2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko
{ic}.
Poznámka:
L K dosažení optimálního výkonu používejte
hlasitý telefon v tichém prostředí.
L Chcete-li znovu aktivovat reproduktor
mikrotelefonu, stiskněte tlačítko {C}.
Upravení hlasitosti sluchátka nebo
reproduktoru
Během hovoru stiskněte opakovaně {^}
nebo {V}.
Volání pomocí seznamu opakované volby
Posledních 10 volaných telefonních čísel je
uloženo v seznamu opakované volby (každé
s maximálně 24 číslicemi).
1 j nebo {>} (R)
2 {V}/{^}: Vyberte požadované telefonní
číslo.
3 {C}
Mazání čísla v seznamu opakované volby
1 j nebo {>} (R)
2 {V}/{^}: Vyberte požadované telefonní
číslo. i W
3 {V}/{^}: “Ano” i M i {ic}
16
Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo
volání do vzdálených míst)
Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny
PBX nebo do vzdálených míst je někdy
vyžadována pauza. Při ukládání
přístupového čísla volací karty a/nebo kódu
PIN do telefonního seznamu je také
vyžadována pauza (strana 20).
Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové
číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí
ústředny PBX:
1 {0} i l
2 Zvolte telefonní číslo. i {C}
Poznámka:
L Při každém stisknutí tlačítka l je
vložena 3 sekundová pauza. Opakujte dle
potřeby, abyste vytvořili delší pauzu.
Odpověď na hovory
Během přijímání hovoru indikátor vyzvánění
rychle bliká.
1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte
mikrotelefon a stiskněte tlačítko {C}
nebo {s}.
L Hovor můžete přijmout také
stisknutím libovolné klávesy: {0} až
{9}, {*} nebo {#}. (Příjem hovoru
libovolným tlačítkem)
2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko
{ic} nebo vložte mikrotelefon do
základny či nabíječky.
Automatický příjem
Hovory můžete přijímat tak, že zvednete
mikrotelefon ze základny nebo nabíječky.
Není nutné stisknout tlačítko {C}.
Informace o zapnutí této funkce uvádí
strana 24.
Úprava hlasitosti vyzvánění
mikrotelefonu
Opakovaným stisknutím tlačítka {^} nebo
{V} vyberte požadovanou úroveň během
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 17 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Uskutečňování/příjem hovorů
vyzvánění mikrotelefonu při příchozím
hovoru.
Poznámka:
L Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu můžete
také nastavit předem (strana 23).
Dočasné vypnutí vyzvánění
mikrotelefonu
Během vyzvánění mikrotelefonu
upozorňujícího na hovor můžete vyzvánění
dočasně vypnout stisknutím tlačítka L.
Užitečné funkce
dostupné během hovoru
Podržení
Tato funkce umožňuje podržet příchozí
hovor.
1 Při příjmu volání stiskněte tlačítko 8.
2 {V}/{^}: “Přidržet hovor” i M
3 Chcete-li podržený hovor uvolnit,
stiskněte tlačítko {C}.
L Uživatel jiného mikrotelefonu může
hovor přijmout stisknutím tlačítka
{C}.
Poznámka:
L Pokud hovor podržíte déle než 9 minut,
spustí se alarm a indikátor vyzvánění
rychle bliká. Po další 1 minutě ve stavu
podržení je hovor odpojen.
L Pokud je telefon připojen ke stejné lince
(strana 10), můžete hovor přijmout také
zvednutím mikrotelefonu.
Zpětné volání/funkce Flash
Stisknutím tlačítka {ECO/R} můžete využít
speciální funkce hostitelské ústředny PBX,
např. přesměrování hovoru nebo volitelné
telefonní služby.
Poznámka:
L Změna času zpětného volání/funkce Flash
viz. strana 24.
Pro uživatele služby čekající
hovor nebo ID volajícího / čekající
hovor
Chcete-li používat čekající hovor, musíte si
nejprve objednat službu čekající hovor
u svého poskytovatele služeb/telefonní
společnosti.
Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory,
i když již mluvíte na telefonu. Budete-li mít
jiný příchozí hovor, během doby kdy právě
hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.
Pokud si předplatíte službu ID volajícího
a čekající hovor včetně služby ID
volajícího, poté, co uslyšíte tón čekajícího
hovoru, se na mikrotelefonu zobrazí údaje
o druhém volajícím.
1 Stisknutím tlačítka {ECO/R} přijmete 2.
volání.
2 Chcete-li mezi hovory přepnout,
stiskněte tlačítko {ECO/R}.
Poznámka:
L Prosím, kontaktujte vašeho poskytovatele
služeb/telefonní společnost, která vám
poskytne informace o dostupnosti této
služby ve vaší oblasti.
Ztlumení
Když je ztlumení zapnuto, můžete slyšet
druhou stranu, ale druhá strana nemůže
slyšet vás.
1 Během hovoru stiskněte tlačítko 1.
L Bliká 1.
2 Oboustranný hovor obnovíte opětovným
stisknutím tlačítka 1.
17
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 18 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Uskutečňování/příjem hovorů
Dočasná tónová volba (pro
uživatele pulsní volby)
Pokud potřebujete přístup ke službám tónové
volby (například pro přístup k telefonním
bankovním službám), můžete režim volby
čísla dočasně přepnout na tónový.
1 Zvolte číslo.
2 Pokud budete vyzváni k zadání kódu
nebo čísla PIN, stiskněte tlačítko {*}
a potom příslušná tlačítka na klávesnici.
Poznámka:
L Režim volby čísla se po zavěšení vrátí
k pulsnímu režimu.
Sdílení hovoru
Můžete se připojit k probíhajícímu
příchozímu hovoru.
Pro vstoupení do konverzace – během
příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu –
stiskněte tlačítko {C}.
Poznámka:
L Zapnutím funkce soukromého režimu
(strana 24) zabráníte ostatním uživatelům
vstoupit do příchozího hovoru.
Blokování tlačítek
Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby
nebylo možné volit čísla ani provádět
nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuté, je
možné odpovídat na příchozí hovory, ale
žádná jiná funkce není k dispozici.
Chcete-li zapnout blokování tlačítek,
stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko
8.
L Je zobrazeno &.
L Chcete-li blokování tlačítek vypnout,
stiskněte na dobu zhruba tří sekund
tlačítko &.
Poznámka:
L Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je
blokování tlačítek zapnuté.
18
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 19 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Telefonní seznam
Telefonní seznam
mikrotelefonu
Telefonní seznam umožňuje volání bez
nutnosti ručního vytáčení. Můžete uložit až
100 jmen a telefonních čísel.
Přidávání položek
1 nim
2 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků).
3
4
iM
L Režim zadávání znaků můžete
změnit stisknutím tlačítka /
(strana 43).
Zadejte telefonní číslo volaného nebo
volajícího (maximálně 24 číslic). i
M 2krát
L Chcete-li přidat další položky,
opakujte tento postup od kroku 2.
{ic}
Vyhledání a zavolání položky
v telefonním seznamu
Procházení všemi položkami
1 n
2 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
L Položkami telefonního seznamu
můžete procházet stisknutím
a podržením tlačítka {V} nebo {^}.
3 {C}
Hledání podle prvního znaku
1 n
L Dle potřeby změňte režim zadávání
znaků:
k i {V}/{^}: Vyberte vstupní
znakový režim. i M
2 Stiskněte tlačítko volby ({0} až {9} nebo
{#}), které obsahuje hledaný znak
(strana 43).
L Opakovaným stisknutím stejného
tlačítka klávesnice zobrazíte první
3
4
položku, která odpovídá jednotlivým
znakům na tomto tlačítku.
L Pokud pro vybraný znak není
k dispozici žádná položka, zobrazí se
následující položka.
{V}/{^}: Dle potřeby listujte telefonním
seznamem.
{C}
Úprava položek
1 Vyhledejte požadovanou položku
2
3
4
(strana 19). i 8
{V}/{^}: “Editovat” i M
Chcete-li, upravte jméno (maximálně 16
znaků, viz. strana 43). i M
V případě potřeby upravte telefonní číslo
(maximálně 24 číslic). i M 2krát i
{ic}
Mazání položek
Mazání položky
1 Vyhledejte požadovanou položku
(strana 19).
2 W i {V}/{^}: “Ano” i M i
{ic}
Mazání všech položek
1 ni8
2 {V}/{^}: “Vymazat vše” i M
3 {V}/{^}: “Ano” i M
4 {V}/{^}: “Ano” i M i {ic}
Řetězové vytáčení
Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla
v telefonním seznamu během jiného hovoru.
Tuto funkci lze použít například k volbě
přístupového čísla volací karty nebo kódu
PIN bankovního účtu, které jste uložili do
telefonního seznamu, aniž byste museli
vytáčet ručně.
1 Během příchozího hovoru stiskněte
tlačítko 8.
2 {V}/{^}: “Telefonní seznam” i
M
3 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
19
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 20 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Telefonní seznam
4
Stisknutím tlačítka ] číslo vytočte.
Poznámka:
L Při ukládání přístupového čísla volací
karty a kódu PIN do telefonního seznamu
jako jedné položky telefonního seznamu
stiskněte l pro přidání pauz po čísle
a kódu PIN podle potřeby (strana 16).
L Pokud používáte telefon s pulsní volbou,
musíte před stisknutím 8 v kroku 1
stisknout {*}, abyste dočasně změnili
režim vytáčení na tónový. Když přidáváte
položky do telefonního seznamu,
doporučujeme, abyste na začátek
telefonních čísel přidali {*}, pokud je
chcete řetězově vytáčet (strana 19).
Kopírování položek
telefonního seznamu
Položky telefonního seznamu můžete
kopírovat mezi 2 mikrotelefony.*1
*1 Kompatibilní mikrotelefony značky
Panasonic
Kopírování položky
1 Vyhledejte požadovanou položku
(strana 19). i 8
2 {V}/{^}: “Kopírovat” i M
3 {V}/{^}: Vyberte mikrotelefon, do
kterého chcete odeslat položku
telefonního seznamu. i M
L Po zkopírování položky se zobrazí
zpráva “Dokončeno”.
L Chcete-li kopírovat další položku:
{V}/{^}: “Ano” i M i
Vyhledejte požadovanou položku.
iM
4 {ic}
Kopírování všech položek
1 ni8
2 {V}/{^}: “Kopírovat vše” i M
3 {V}/{^}: Vyberte mikrotelefon, do
kterého chcete odeslat položku
telefonního seznamu. i M
20
4
L Po zkopírování všech položek se na
displeji zobrazí “Dokončeno”.
{ic}
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 21 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
Nastavitelné funkce
Zařízení můžete přizpůsobit přednastavením následujících funkcí pomocí mikrotelefonu.
Pro přístup k funkcím existují 2 metody:
– procházení nabídek na displeji (strana 21)
– pomocí přímých příkazů (strana 23)
L Přímý příkaz je hlavní metodou používanou v tomto návodu k obsluze.
Různá nastavení pomocí procházení nabídkami displeje
1 8
2 Stisknutím tlačítka {V} nebo {^} vyberte požadovanou hlavní nabídku. i M
3 Stisknutím tlačítka {V} nebo {^} vyberte požadovanou položku z podnabídky 1. i M
L V některých případech budete muset vybírat ještě z podnabídky 2. i M
Stisknutím tlačítka {V} nebo {^} vyberte požadované nastavení. i M
L Tento krok se může v závislosti na vybrané funkci lišit.
L Operaci ukončíte stisknutím tlačítka {ic}.
Poznámka:
L Viz strana 23, kde najdete výchozí nastavení.
4
Hlavní nabídka
Podnabídka 1
Záznamník
e
(KX-TG5521)
Podnabídka 2
Strana
–
–
31
Přehrát nové zprávy
–
38
Přehrát všechny
zprávy
–
38
–
38
Seznam volajících
\
Vymazat vš. zprávy*1
Pozdrav
Nastavení
Spustit nahrávání*1
37
Přehrát hlášení
37
Výchozí*1
37
Počet vyzvánění*1
40
Doba záznamu*1
40
Dálkový přístupový
kód*1
39
Odposlech vol.
36
Záznamník zapnutý*1
–
36
Záznamník vypnutý*1
–
36
21
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 22 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
Hlavní nabídka
Podnabídka 1
SMS
f
Seznam příchozích
–
35
Seznam odeslaných
–
34
Vytvořit
–
34
Nastavení
Podnabídka 2
Strana
Centrum zpráv 1*1
33
Centrum zpráv 2*1
33
Přístupové č.
ústředny*1
35
SMS Zap./Vyp.*1
33
–
–
42
Nastavení
Data/Času*1
–
14
Budík
–
27
Seřízení času*1
–
–
Nastavení zvonění
d
(KX-TG5511)
Hlasitost vyzvánění
–
–
Zvonění
–
–
Úvodní nastavení
c
Nastavení zvonění
Hlasitost vyzvánění
– Sluchátko*3
– Základna*1, *3
–
Zvonění
–
Nastavení času
Nastavení
Data/Času*1
14
Budík
27
Interkom
4
Nastavení času*2
e
Seřízení času*1
–
27
Nevyžádaný
volající*1, *3
–
28
Eko režim
Výkon přenosu*1
14
Nastavení displeje
Podsvícení LCD
a kláves
–
–
Kontrast
Tóny kláves
Nastavení linky
Soukromý režim*1
–
–
–
16
Typ volby*1
14
Flash*1
17
Automatický hovor
22
–
Název mikrotelefonu
–
–
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 23 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
Hlavní nabídka
Podnabídka 1
Úvodní nastavení
c
PIN Základny*1
Podnabídka 2
–
29
Režim opakovače*1
–
30
Registrace
Strana
29
Registrovat
sluchátko
Země*1
–
Jazyk
27
14
Displej
*1 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku
nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu.
*2 Modely KX-TG5511: Tato nabídka se zobrazí před nabídkou SMS.
*3 KX-TG5521
Nastavení pomocí přímých příkazů
1 8 i {#}
2 Zadejte požadovaný kód.
3 Vyberte požadované nastavení. i M
L Tento krok se může v závislosti na vybrané funkci lišit.
L Operaci ukončíte stisknutím tlačítka {ic}.
Poznámka:
L V následující tabulce < > označuje výchozí nastavení.
Funkce
Kód
Systém*1
Strana
Seznam volajících
{2}{1}{3}
–
–
31
Interkom
{2}{7}{4}
–
–
42
Nastavení
Data/Času
{1}{0}{1}
–
r
14
Budík
{7}{2}{0}
{1}: Jednou
{2}: Denně
{0}: <Vypnuto>
–
27
Seřízení času*2
{2}{2}{6}
{1}: ID volajícího
{0}: <Manuálně>
r
–
Hlasitost
vyzvánění*3
(Mikrotelefon)
{1}{6}{0}
{1}–{6}: Úroveň 1–6
<6>
{0}: Vypnuto
–
–
Hlasitost
vyzvánění*4
(Základna)
{*}{1}{6}{0}
{1}–{6}: Úroveň 1–6
<3>
{0}: Vypnuto
r
–
Zvonění*5, *6
(Mikrotelefon)
{1}{6}{1}
<Zvonění 1>
–
–
Název
mikrotelefonu
{1}{0}{4}
–
–
27
Nevyžádaný
volající*4
{2}{1}{7}
–
r
28
Nastavení
23
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 24 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
Systém*1
Strana
{1}: <Normální>
{2}: Nižší
r
14
{2}{7}{6}
{1}: <Zapnuto>
{0}: Vypnuto
–
–
Kontrast
(Kontrast displeje)
{1}{4}{5}
{1}–{6}: Úroveň 1–6
<3>
–
–
Tóny kláves*7
{1}{6}{5}
{1}: <Zapnuto>
{0}: Vypnuto
–
–
Automatický
hovor*8
{2}{0}{0}
{1}: Zapnuto
{0}: <Vypnuto>
–
16
Typ volby
{1}{2}{0}
{1}: Pulsní
{2}: <Tónová>
r
14
Flash*9, *10
{1}{2}{1}
{0}: 900 ms.
{1}: 700 ms.
{2}: <600 ms.>
{3}: 400 ms.
{4}: 300 ms.
{5}: 250 ms.
{*}: 200 ms.
{#}: 160 ms.
{6}: 110 ms.
{7}: 100 ms.
{8}: 90 ms.
{9}: 80 ms.
r
17
Soukromý režim*11
{1}{9}{4}
{1}: Zapnuto
{0}: <Vypnuto>
r
–
PIN Základny
{1}{3}{2}
<0000>
r
29
Režim opakovače
{1}{3}{8}
{1}: Zapnuto
{0}: <Vypnuto>
r
30
Registrovat
sluchátko
{1}{3}{0}
–
29
Zrušit registraci
{1}{3}{1}
–
30
Země
{1}{3}{6}
{1}:
{2}:
{3}:
r
27
Displej*12
(Změnit jazyk)
{1}{1}{0}
<English>
–
14
Funkce
Kód
Nastavení
Výkon přenosu
{7}{2}{5}
Podsvícení LCD
a kláves
24
–
–
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 25 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
Pro záznamník (KX-TG5521)
Funkce
Kód
Systém*1
Strana
Přehrát nové
zprávy
{3}{2}{3}
–
–
38
Přehrát všechny
zprávy
{3}{2}{4}
–
–
38
Vymazat vš.
zprávy
{3}{2}{5}
–
r
38
Spustit nahrávání
(Nahrát uvítací zprávu)
{3}{0}{2}
–
r
37
Přehrát hlášení
{3}{0}{3}
–
–
37
Výchozí
(Obnovení nastavení
předem nahrané
uvítací zprávy)
{3}{0}{4}
–
r
37
Počet vyzvánění
{2}{1}{1}
<4 zvonění>
r
40
Doba záznamu
{3}{0}{5}
<3 min.>
r
40
Dálkový
přístupový kód
{3}{0}{6}
–
r
39
Odposlech vol.
{3}{1}{0}
<Zapnuto>
–
36
Záznamník zapnutý
{3}{2}{7}
–
r
36
Záznamník vypnutý
{3}{2}{8}
–
r
36
Systém*1
Strana
Nastavení
Pro funkci SMS
Funkce
Kód
Nastavení
SMS
{3}{5}{0}
–
–
33
Centrum zpráv 1*13
{3}{5}{1}
–
r
33
Centrum zpráv 2*13
{3}{5}{2}
–
r
33
Přístupové č.
ústředny
{3}{5}{6}
<Vypnuto>
r
35
SMS Zap./Vyp.*14
{3}{5}{7}
<Vypnuto>
r
33
*1 Pokud je označen sloupec „Systém“, nemusíte programovat stejnou položku pomocí jiného
mikrotelefonu.
*2 Tato funkce umožňuje zařízení automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů
volajícího, včetně data a času.
Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte “ID volajícího”. Chcete-li tuto funkci vypnout,
vyberte “Manuálně”. (Pouze pro odběratele služby ID volajícího)
Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 14).
*3 Když je hlasitost vyzvánění vypnuta, zobrazí se ~ a mikrotelefon při příchozím hovoru
nevyzvání.
Pokud je hlasitost vyzvánění vypnuta, mikrotelefon pro alarm (strana 27), při hovorech
interkom (strana 42) a vyvolávání (strana 42) přesto vyzvání.
25
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 26 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
*4 KX-TG5521
*5 Pokud vyberete některý z melodických tónů vyzvánění, bude tón vyzvánění několik sekund
pokračovat, i když volající už zavěsil. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón
nebo žádný tón.
*6 Melodie přednastavené v tomto výrobku jsou používány se svolením společnosti © 2007
Copyrights Vision Inc.
*7 Vypněte tuto funkci, pokud raději nechcete slyšet tóny tlačítek během volby nebo stisknutí
libovolného tlačítka, včetně potvrzovacích tónů a chybových tónů.
*8 Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí
mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.
*9 Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské
ústředně PBX. V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní
pobočkové ústředny PBX.
*10Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 27) následující kódy, bude výchozí
nastavení následující:
*11Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.
*12Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 27) následující kódy, bude výchozí jazyk
následující:
*13Pokud jste v přístroji vybrali nastavení regionu (strana 27)
, bude výchozí nastavení změněno na vybranou zemi.
*14Pokud jste v přístroji vybrali nastavení regionu (strana 27)
, je výchozí nastavení “Zapnuto”.
26
nebo
nebo
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 27 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
Další (speciální)
nastavení
Alarm
Alarm vyzvání jednou denně v nastavený čas
po dobu 3 minut. Alarm lze nastavit pro
všechny mikrotelefony.
Důležité:
L Nejdříve je potřeba nastavit datum a čas
(strana 14).
1 8 i {#}{7}{2}{0}
2 {V}/{^}: Vyberte požadovanou možnost
alarmu. i M
“Vypnuto”
Vypne alarm. Přejděte ke kroku 6.
“Jednou”
Alarm se spustí jednou ve stanovenou
dobu.
“Denně”
Alarm se spustí jednou za den ve
stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 4.
3
Zadejte požadovaný den a měsíc. i
M
4 Nastavte požadovaný čas. i M
5 {V}/{^}: Vyberte požadovaný tón
alarmu. i M
L Doporučujeme vybrat jiný tón
vyzvánění, než je použitý tón pro
příchozí hovory.
6 M i {ic}
L Pokud je alarm nastaven, na displeji
se objeví E.
Poznámka:
L Chcete-li zastavit alarm, stiskněte
libovolné tlačítko nebo vložte mikrotelefon
do základny či nabíječky.
L Když se mikrotelefon používá, alarm se
nespustí, dokud mikrotelefon není
v pohotovostním režimu.
Změna názvu mikrotelefonu
Každému mikrotelefonu můžete přidělit
vlastní název („Karel“, „Kuchyň“, atd.). To je
užitečné pro volání intekom mezi
mikrotelefony. Můžete také zvolit, zda bude
v pohotovostním režimu zobrazen název
mikrotelefonu. Výchozí nastavení je
“Vypnuto”. Pokud vyberete “Zapnuto”
aniž byste zadali název mikrotelefonu,
zobrazí se “Sluchátko 1” až
“Sluchátko 6”.
1 8 i {#}{1}{0}{4}
2 Zadejte požadované jméno (max. 10
znaků; strana 43).
L Pokud to není nutné, pokračujte
krokem 3.
3 M
4 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M 2krát
5 {ic}
Změna nastavení regionu
v přístroji/resetování základny
1 8 i {#}{1}{3}{6}
2 {V}/{^}: Vyberte požadovanou zemi.
iM
3
{V}/{^}: “Yes” (“Ano”) i M i
{ic}
Poznámka:
L Následující položky budou odstraněny
nebo bude obnoveno jejich výchozí
nastavení:
– Nastavení služby SMS (strana 25)
– Nastavení záznamníku
(KX-TG5521, strana 25)
– Úprava času
– Hlasitost vyzvánění základny
(KX-TG5521)
27
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 28 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
– Výkon přenosu základny
– Soukromý režim
– Kód PIN základny
– Režim vytáčení
– Všechny zprávy SMS
– Seznam volajících
– Zprávy hlasové pošty
L Následující položky zůstanou zachovány:
– Datum a čas
– Název mikrotelefonu
– Režim opakovače
– Nahrávání, včetně uvítací zprávy
a zprávy volajícího (KX-TG5521)
– Sledování hovoru (KX-TG5521)
– Seznam blokovaných hovorů
(KX-TG5521)
L Pokud jste vybrali požadovanou zemi
v kroku 2, následující výchozí nastavení
se změní na výchozí nastavení dané
země:
– Čas zpětného volání/funkce Flash
(strana 24)
– Jazyk na displeji (strana 24)
– Středisko zpráv 1 a 2 (strana 25)
– Služba SMS zapnutá/vypnutá
(strana 25)
L V závislosti na volbě země v kroku 2 se
jazyk oznámení záznamníku změní
následujícím způsobem (KX-TG5521):
- “Other”
-
English
Čeština
Slovenčina
L Po změně nastavení regionu nebo
opakovaném nastavení základny se na
mikrotelefonu krátce zobrazí _. To je
normální a mikrotelefon lze používat,
jakmile se na displeji zobrazí w.
28
Blokování příchozího hovoru
(pouze předplatitelé služby ID
volajícího)
Dostupné u modelu: KX-TG5521
Tato funkce umožňuje, aby zařízení odmítlo
hovory z konkrétních telefonních čísel, na
které nechcete odpovídat, jako např.
reklamní volání.
Během přijímání hovoru, když je
identifikován volající, zařízení nezvoní.
Pokud telefonní číslo odpovídá položce na
seznamu blokovaných hovorů, zařízení
odešle volajícímu obsazený tón a hovor
odpojí.
Důležité:
L Když zařízení přijme hovor z čísla
uloženého v seznamu blokovaných
hovorů, bude hovor odpojen a číslo bude
zaznamenáno v seznamu volajících
(strana 31) společně s 7.
Uložení nevyžádaných volajících
Pomocí seznamu volajících nebo přímým
zadáním čísel můžete do seznamu
blokovaných hovorů uložit až 30 telefonních
čísel.
Důležité:
L V seznamu blokovaných čísel musíte
telefonní čísla ukládat společně
s předvolbou.
■ Ze seznamu volajících:
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Vyberte položku, kterou
chcete blokovat. i I
3 {V}/{^}: “Nevyžádaný volající”
iM
4 {V}/{^}: “Ano” i M i {ic}
■ Zadáním telefonních čísel:
1 8 i {#}{2}{1}{7} i m
2 Zadejte telefonní číslo (maximálně 24
číslic). i M
L Číslici vymažete tlačítkem ^.
3 {ic}
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 29 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
Prohlížení/úprava/mazání blokovaných
telefonních čísel
1 8 i {#}{2}{1}{7}
2 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
L Pro ukončení stiskněte {ic}.
3 Úprava čísla:
~ i Upravte telefonní číslo. i
M i {ic}
Vymazání čísla:
W i {V}/{^}: “Ano” i M i
{ic}
Poznámka:
L Při úpravě stisknutím požadovaného
tlačítka vytáčení provedete přidání,
pomocí tlačítka ^ provedete vymazání.
Změna kódu PIN (Personal
Identification Number: osobní
identifikační číslo) základny
Důležité:
L Jestliže kód PIN změníte, poznamenejte si
nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit.
Pokud kód PIN zapomenete, spojte se
s autorizovaným servisním střediskem.
1 8 i {#}{1}{3}{2}
2 Zadejte aktuální čtyřmístný PIN
základny (výchozí: “0000”).
3 Zadejte nový čtyřmístný PIN základny.
i M i {ic}
Registrace mikrotelefonu
Provoz přídavných mikrotelefonů
Další mikrotelefony
K jedné základně je možné zaregistrovat až
6 mikrotelefonů.
Důležité:
L Mikrotelefon doporučovaný pro použití
s touto jednotkou uvádí strana 4. Pokud je
použit jiný model mikrotelefonu, nemusejí
být některé funkce (např. nastavení
mikrotelefonu, nastavení základny atd.)
k dispozici.
Registrace mikrotelefonu
k základně
Dodávaný mikrotelefon a základna jsou
předregistrované. Pokud z nějakého důvodu
není mikrotelefon zaregistrován k základně
(například je zobrazena ikona _, i když se
mikrotelefon nachází v blízkosti základny),
znovu mikrotelefon zaregistrujte.
1 Mikrotelefon:
8 i {#}{1}{3}{0}
2 Základna:
Dále pokračujte dle daného modelu
vašeho telefonu.
■ KX-TG5511
Zhruba na 5 sekund stiskněte
a podržte tlačítko {x}. (žádný
registrační tón)
■ KX-TG5521
Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko
{x}, dokud nezazní registrační tón.
L Pokud začnou zvonit všechny
zaregistrované mikrotelefony,
stisknutím stejného tlačítka zvonění
ukončíte. Poté opakujte tento krok.
L Další krok musí být dokončen do 90
sekund.
3 Mikrotelefon:
Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí
položka “PIN základny”. i Zadejte
kód PIN základny (výchozí: “0000”).
iM
L Pokud kód PIN zapomenete, spojte
se s autorizovaným servisním
střediskem.
L Pokud byl mikrotelefon úspěšně
zaregistrován, zobrazí se indikátor w.
Poznámka:
L Během registrace je na všech
zaregistrovaných mikrotelefonech
zobrazeno “Základna se
registruje”.
29
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 30 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Nastavení
L Pokud si zakoupíte další mikrotelefon,
informace o zaregistrování najdete
v instalační příručce přídavného
mikrotelefonu.
Zrušení registrace mikrotelefonu
Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci
(nebo registraci jiného mikrotelefonu)
uloženou v základně. Díky tomu může
mikrotelefon ukončit své bezdrátové
připojení se systémem.
1 8 i {#}{1}{3}{1}
L Zobrazeny jsou všechny
mikrotelefony zaregistrované na
základně.
2 {V}/{^}: Vyberte mikrotelefon, který
chcete zrušit. i M
3 {V}/{^}: “Ano” i M
L Zazní potvrzující tón.
L Mikrotelefon nepípne, když zrušíte
jeho vlastní registraci.
4 {ic}
Zvýšení rozsahu základny
Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím
opakovače (repeateru) DECT. Používejte
pouze opakovač (repeater) DECT
společnosti Panasonic (strana 4). Podrobné
informace získáte u prodejce Panasonic.
Důležité:
L Před registrací opakovače (repeateru)
k základně nejdříve musíte zapnout režim
repeateru.
L Nepoužívejte současně více opakovačů.
Nastavení režimu opakovače
1 8 i {#}{1}{3}{8}
2 {V}/{^}: Vyberte požadované
nastavení. i M i {ic}
Poznámka:
L Po zapnutí nebo vypnutí režimu
opakovače bude na displeji chvíli
zobrazeno _. To je normální
a mikrotelefon lze používat, jakmile se na
displeji zobrazí w.
30
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 31 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Služba ID volajícího
Použití služby ID
volajícího
Důležité:
L Toto zařízení je kompatibilní se službou ID
volajícího. Chcete-li používat službu ID
volajícího, je třeba objednat si službu ID
volajícího. Podrobné informace získáte
u poskytovatele služeb/telefonní
společnosti.
Funkce služby ID volajícího
Při příjmu příchozího hovoru se zobrazí
telefonní číslo volajícího.
Informace o volajícím pro posledních 50
volajících se ukládají do seznamu volajících
od posledního hovoru až po nejstarší.
L Pokud zařízení nemůže přijímat informace
o volajícím, zobrazí se následující zpráva:
– “Bez identifik.”/
“Bez identifikace”*1: Volající
telefonuje z oblasti, v níž není služba ID
volajícího poskytována.
– “Soukr. volající”/
“Soukromý volající”*1: Volající
nechce, aby bylo jeho číslo
zobrazováno.
L Pokud je zařízení připojeno k systému
PBX, informace o volajícím nemusí být
přijímány správně. Spojte se správcem
vaší ústředny PBX.
*1 Zobrazeno během prohlížení seznamu
volajících.
Zmeškané hovory
Pokud hovor není přijat, zařízení považuje
hovor za zmeškaný a zobrazí se y. Na
základě této informace se můžete podívat do
seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší
nepřítomnosti volal.
Pokud byl prohlížen i pouze jeden zmeškaný
hovor (strana 31), y zmizí z displeje. Když
přijmete další nový hovor, y se zobrazí
znovu.
Poznámka:
L Pokud na jednom ze zaregistrovaných
mikrotelefonů provedete následující
operaci, z displeje zmizí hlášení y, i když
zbývají zmeškaná volání, která nebyla
zobrazena:
– Položení na základnu nebo nabíječku.
– Stisknutí tlačítka {ic}.
Zobrazení jména v telefonním seznamu
Při přijetí informací o volajícím, které se
shodují s telefonním číslem uloženým
v telefonním seznamu, jméno uložené
v telefonním seznamu se zobrazí
a zaprotokoluje do seznamu volajících.
Seznam volajících
Důležité:
L K seznamu volajících může mít přístup
vždy pouze 1 osoba.
L Ujistěte se, že je datum a čas na zařízení
nastaven správně (strana 14).
Zobrazení seznamu volajících
a zpětné volání
1 {<} (y)
2 Stiskněte {V}, chcete-li hledat od
posledního hovoru, nebo stiskněte {^},
chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.
L Pokud je zobrazeno >, nejsou
zobrazeny všechny informace. Pro
zobrazení zbývajících informací
stiskněte tlačítko {>}. Na předchozí
obrazovku se vrátíte stisknutím
tlačítka {<}.
3 Pro zpětné volání stiskněte {C}.
Pro ukončení stiskněte {ic}.
Poznámka:
L Pokud položka byla již prohlížena nebo
bylo příslušné číslo již voláno, na displeji
se zobrazí „Q“, i když tato položka byla již
prohlížena nebo bylo příslušné číslo již
voláno z jiného mikrotelefonu.
31
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 32 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Služba ID volajícího
L Pokud hovor odpovídá položce
v seznamu blokovaných hovorů, číslo
bude zaznamenáno s 7 (strana 28).
(KX-TG5521)
Editace telefonního čísla
volajícího před zpětným voláním
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
3
4
L Pokud je zobrazeno >, nejsou
zobrazeny všechny informace. Pro
zobrazení zbývajících informací
stiskněte tlačítko {>}. Na předchozí
obrazovku se vrátíte stisknutím
tlačítka {<}.
~ i Upravte číslo.
L K přidání stiskněte tlačítko klávesnice
({0} až {9}), k odstranění stiskněte
tlačítko ^.
{C}
Vymazání vybraných informací
o volajícím
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
3 W i {V}/{^}: “Ano” i M i
{ic}
Vymazání všech informací
o volajícím
1 {<} (y)
2 W i {V}/{^}: “Ano” i M i
{ic}
Uložení informací o volajícím do
telefonního seznamu
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt.
3
4
32
iI
{V}/{^}: “Telefonní seznam” i
M
Chcete-li uložit jméno, pokračujte od
kroku 2, „Přidávání položek“, strana 19.
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 33 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
Používání SMS
Služba SMS umožňuje odesílat a přijímat
textové zprávy od ostatních linkových
a mobilních telefonů, které podporují
kompatibilní sítě a služby standardu SMS.
Důležité:
L Chcete-li funkce SMS používat, musíte
provést následující:
– objednejte si službu ID volajícího
a/nebo jinou podobnou službu, jako
např. službu SMS.
– zkontrolujte, zda je funkce SMS
zapnutá.
– zkontrolujte, zda jsou uložena správná
čísla na střediska SMS.
Podrobnosti a informace o dostupnosti
získáte u poskytovatele služeb/telefonní
společnosti.
Poznámka:
L Lze uložit maximálně 47 zpráv (po 160
znacích na zprávu). Celkový počet zpráv
může být vyšší než 47, pokud jednotlivé
zprávy obsahují méně než 160 znaků.
L Pokud je zařízení připojeno k ústředně
PBX nemusí být funkce SMS dostupná.
Zapnutí/vypnutí služby
SMS
1
2
8 i {#}{3}{5}{7}
{V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ic}
Ukládání čísel střediska
zpráv služby SMS
Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy
SMS, musí být uložena čísla střediska zpráv
služby SMS.
Pro Českou republiku:
V tomto zařízení jsou předem
naprogramována čísla střediska zpráv (pro
poskytovatele služeb Telefonica O2).
V případě potřeby můžete tato čísla změnit.
Pro Slovenskou republiku:
V tomto zařízení jsou předem
naprogramována čísla střediska zpráv (pro
poskytovatele služby Slovenského
Telecomu - T-Com). V případě potřeby
můžete tato čísla změnit.
L Další informace získáte od poskytovatele
služeb.
L Pokud změníte nastavení regionu
přístroje/zresetujete základnu, budou
uložená čísla středisek zpráv SMS
odstraněna nebo změněna (strana 25).
V takovém případě dle potřeby čísla
znovu uložte.
1 Uložení “Centrum zpráv 1”:
8 i {#}{3}{5}{1}
Uložení “Centrum zpráv 2”:
8 i {#}{3}{5}{2}
2 V případě potřeby číslo upravte. i
M i {ic}
Poznámka:
L Pro uživatele PBX:
– Musíte přidat přístupové číslo linky
ústředny PBX a pauzu před začátek
čísla Střediska zpráv 1.
– Pokud používáte číslo Střediska zpráv
1 pouze pro SMS, uložte číslo Střediska
zpráv 1 tak, jak je (bez přidání
přístupového čísla linky nebo pauzy) do
Střediska zpráv 2.
33
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 34 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
Odeslání zprávy
Napsání a odeslání nové zprávy
1 8 i {#}{3}{5}{0}
2 {V}/{^}: “Vytvořit” i M
3 Zadejte zprávu. i M
L Režim zadávání znaků můžete
změnit stisknutím tlačítka /
(strana 43).
4 Zadejte cílové telefonní číslo
(maximálně 20 číslic). i M
Použití seznamu opakované volby:
{>} (R) i {V}/{^}: Vyberte telefonní
číslo. i M 2krát
Použití seznamu volajících:
{<} (y) i {V}/{^}: Vyberte účastníka.
i M 2krát
L Pokud je zobrazeno >, nejsou
zobrazeny všechny informace. Pro
zobrazení zbývajících informací
stiskněte tlačítko {>}. Na předchozí
obrazovku se vrátíte stisknutím
tlačítka {<}.
Použití telefonního seznamu:
n i {V}/{^}: Vyberte položku
telefonního seznamu. i M 2krát
5 Chcete-li uložit zprávu, vyberte položku
“Ano”. i M
6 Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte
tlačítko M.
L Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte
tlačítko {ic}.
Poznámka:
L Toto zařízení podporuje zprávy SMS
dlouhé až 612 znaků; maximální počet
znaků, které lze odeslat nebo přijmout,
však může být omezen poskytovatelem
služby SMS. Podrobné informace získáte
u poskytovatele SMS služeb/telefonní
společnosti.
L Pokud zpráva obsahuje více než 160
znaků, je dlouhá a na displeji se zobrazí
hlášení “**Dl. text**”. Váš
poskytovatel služeb/telefonní společnost
34
může dlouhé zprávy zpracovávat jinak než
jiné zprávy. Podrobné informace získáte
u poskytovatele služeb.
L Pokud je váš telefon připojen k pobočkové
ústředně PBX, uložte přístupové číslo
linky ústředny PBX (strana 35).
Úprava/odeslání uložené zprávy
1 8 i {#}{3}{5}{0}
2 {V}/{^}: “Seznam odeslaných” i
3
4
M
Chcete-li si přečíst uloženou zprávu,
vyberte zprávu stisknutím tlačítka {V}
nebo {^}. i M
Pro úpravu zprávy:
8 i {V}/{^}: “Editovat zprávu”
i M i Pokračujte krokem 3,
„Napsání a odeslání nové zprávy“,
strana 34.
Pro odeslání zprávy:
8 i {V}/{^}: “Odeslat” i M
i Stisknutím a podržením tlačítka
^ vymažete všechna čísla. i
Pokračujte od kroku 4, „Napsání
a odeslání nové zprávy“, strana 34.
Smazání uložených zpráv
1 8 i {#}{3}{5}{0}
2 {V}/{^}: “Seznam odeslaných” i
3
4
5
M
{V}/{^}: Vyberte zprávu. i M
8 i {V}/{^}: “Vymazat” i M
L Všechny zprávy smažete zvolením
položky “Vymazat vše”. i M
{V}/{^}: “Ano” i M i {ic}
Příjem zprávy
Při příjmu zprávy SMS:
– Je zobrazeno “Příjem SMS zprávy”.
– zazní zvukový signál (pokud je vyzvánění
mikrotelefonu zapnuto).
– Celkový počet nových (nepřečtených)
zpráv SMS je zobrazen vedle h.
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 35 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
Čtení přijaté zprávy
1 8 i {#}{3}{5}{0}
2 {V}/{^}: “Seznam příchozích” i
M
{V}/{^}: Vyberte zprávu.
L Zprávy, které byly přečteny, jsou
označeny pomocí „Q“, i když byly
přečteny v jiném mikrotelefonu.
L Zprávu vymažete tlačítkem W. i
{V}/{^}: “Ano” i M
4 Po stisknutí tlačítka M si budete moci
přečíst obsah zprávy.
Poznámka:
L Chcete-li zavolat odesílateli zprávy,
stiskněte tlačítko {C}.
3
Odpověď na zprávu
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
4
5
8.
{V}/{^}: “Odpovědět” i M
Zadejte zprávu (strana 43). i M
V případě potřeby upravte telefonní číslo
cíle. i M
Pokračujte od kroku 5, „Napsání
a odeslání nové zprávy“, strana 34.
Editace/předání zprávy
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
8.
{V}/{^}: “Editovat zprávu” i M
Pokračujte od kroku 3, „Napsání
a odeslání nové zprávy“, strana 34.
Smazání přijatých zpráv
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
8.
{V}/{^}: “Vymazat” i M
L Všechny zprávy smažete zvolením
položky “Vymazat vše”. i M
{V}/{^}: “Ano” i M i {ic}
Uložení čísla odesílatele do
telefonního seznamu
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
8.
{V}/{^}: “Přidat záznam” i M
Chcete-li uložit jméno, pokračujte od
kroku 2, „Přidávání položek“, strana 19.
Editace čísla odesílatele před
zpětným voláním
1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko
2
3
8.
{V}/{^}: “Upravit a volat” i M
Upravte číslo. i {C}
Další nastavení
Uložení přístupového čísla linky
ústředny PBX (pouze pro
uživatele PBX)
Aby mohly být vaše zprávy SMS řádně
odesílány, uložte přístupové číslo linky
ústředny PBX (max. 4 číslice). Pokud
odesíláte zprávy SMS do položek telefonního
seznamu nebo seznamu opakované volby,
přístupové číslo linky pobočkové ústředny
PBX je odstraněno. Výchozí nastavení je
“Vypnuto”.
1 8 i {#}{3}{5}{6}
2 {V}/{^}: “Zapnuto” i M
3 Podle potřeby zadejte přístupové číslo
linky ústředny PBX a vytáčecí pauzu.
i M i {ic}
35
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 36 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Záznamník
Záznamník
Dostupné u modelu: KX-TG5521
Záznamník může přijímat a zaznamenávat
hovory v době vaší nepřítomnosti.
Nastavením “Pouze pozdr.” pro čas
nahrávání (strana 40) můžete zařízení
nastavit také tak, aby přehrávalo uvítací
zprávu, ale nezaznamenávalo zprávy
volajících.
Důležité:
L K systému záznamníku má přístup vždy
pouze 1 osoba (vyslechnutí zpráv, nahrání
uvítací zprávy atd.).
L Jestliže volající zanechají zprávy, zařízení
zaznamená den a čas přijetí každé z nich.
Ujistěte se o správném nastavení data
a času (strana 14).
Kapacita paměti (včetně uvítací
zprávy)
Celková kapacita nahrávání je přibližně 17
minut. Maximálně lze zaznamenat 64 zpráv.
Poznámka:
L Je-li paměù pro záznam zpráv zaplněna:
– na displeji mikrotelefonu se zobrazí
“Plný záznam.”.
– Je-li záznamník zapnut, indikátor
vzkazů na základně rychle bliká.
L Je-li paměù pro záznam zpráv zaplněna:
– Pokud použijete předem nahranou
uvítací zprávu, zařízení se automaticky
přepne na jinou předem nahranou
uvítací zprávu, která žádá volající, aby
znovu zavolali později.
– Pokud jste zaznamenali vlastní uvítací
zprávu, ohlašuje se volajícím stále
stejná zpráva, i když jejich zprávy
nejsou zaznamenávány.
36
Zapnutí a vypnutí
záznamníku
Záznamník je z výroby nastavený na zapnutý
stav.
Základna
Záznamník zapnete nebo vypnete stisknutím
tlačítka {s}.
L Je-li záznamník zapnut, rozsvítí se
indikátor vzkazů.
Mikrotelefon
1
Pro zapnutí:
8 i {#}{3}{2}{7}
Pro vypnutí:
8 i {#}{3}{2}{8}
2 {ic}
Poznámka:
L Je-li záznamník zapnut, zobrazí se vedle
ikony baterie ikona u.
Sledování hovoru
Pokud volající zanechává zprávu, můžete
hovoru naslouchat prostřednictvím
reproduktoru mikrotelefonu. Chcete-li upravit
hlasitost reproduktoru, stiskněte opakovaně
tlačítko {^} nebo {V}. Hovor můžete přijmout
pomocí tlačítka {C} na mikrotelefonu. Pro
všechny mikrotelefony lze nastavit funkci
Sledování hovoru.
Výchozí nastavení je “Zapnuto”.
1 8 i {#}{3}{1}{0}
2 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ic}
Uvítací zpráva
Jakmile zařízení přijme hovor, přehraje se
volajícímu uvítací zpráva.
Můžete použít:
– vlastní uvítací zprávu
– předem nahranou uvítací zprávu
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 37 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Záznamník
Nahrání uvítací zprávy
1 8 i {#}{3}{0}{2}
2 {V}/{^}: “Ano” i M
3 Po zaznění tónu držte mikrotelefon ve
4
5
vzdálenosti přibližně 20 cm a mluvte
zřetelně přímo do mikrofonu (max. 50
sekund).
Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka
O.
{ic}
Použití předem nahrané uvítací
zprávy
Na zařízení jsou předem nahrány 2 uvítací
zprávy:
– Pokud nenahrajete svoji vlastní uvítací
zprávu nebo ji vymažete, zařízení přehraje
předem nahranou uvítací zprávu a požádá
volající, aby zanechali vzkaz.
– Je-li doba záznamu zprávy (strana 40)
nastavena na “Pouze pozdr.”, vzkazy
volajících se nezaznamenávají a zařízení
přehrává odlišnou předem nahranou
uvítací zprávu s požadavkem, aby volající
zavolali později.
Obnovení nastavení předem nahrané
uvítací zprávy
Pokud chcete použít předem nahranou
uvítací zprávu poté, co nahrajete vlastní
uvítací zprávu, musíte vlastní uvítací zprávu
vymazat.
1 8 i {#}{3}{0}{4}
2 M i {ic}
Přehrání uvítací zprávy
1 8 i {#}{3}{0}{3}
2 {ic}
Poslech zpráv ze
základny
Máte-li zaznamenány nové zprávy, symbol
{9} na základně bliká.
Stiskněte tlačítko {9}.
L Jestliže byly nahrány nové zprávy,
základna je přehraje.
L Pokud nebyly nahrány žádné nové zprávy,
základna přehraje všechny zprávy.
Poznámka:
L Když indikátor vzkazů na základně rychle
bliká, je paměù pro záznam zpráv plná
(„Kapacita paměti (včetně uvítací zprávy)“,
strana 36).
Ovládání záznamníku během
přehrávání
Tlačítko
Operace
{+} nebo
{-}
Upravit hlasitost
reproduktoru
{7}
Opakování zprávy*1
{8}
Přeskočení zprávy
{■}
Zastavení přehrávání
{4}
Vymazat aktuálně
přehrávanou zprávu
*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních
5 sekund zprávy, přehraje se předchozí
zpráva.
Vymazání všech zpráv
Stiskněte {4} 2krát při nečinnosti jednotky.
37
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 38 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Záznamník
Poslech zpráv
z mikrotelefonu
Máte-li zaznamenány nové zprávy, na
mikrotelefonu se zobrazí u společně
s celkovým počtem nových zpráv.
1 Poslech nových zpráv:
8 i {#}{3}{2}{3}
Poslech všech zpráv:
8 i {#}{3}{2}{4}
2 Po dokončení stiskněte tlačítko {ic}.
Poznámka:
L Chcete-li přepnout na reproduktor
mikrotelefonu, stiskněte tlačítko {C}.
L Pokud se na displeji zobrazí “Plný
záznam.”, nezobrazí se u a celkový
počet nových zpráv.
Používání záznamníku
8 i {V}/{^}: “Záznamník” i M
Tlačítko
Operace
{^} nebo {V}
Upravit hlasitost
mikrotelefonu nebo
reproduktoru (během
přehrávání)
{1} nebo {<}
Zopakovat zprávu
(během přehrávání)*1
{2} nebo {>}
Přeskočit zprávu
(během přehrávání)
{3}
Otevřít nabídku
“Nastavení”
{4}
Přehrát nové zprávy
{5}
Přehrát všechny
zprávy
{6}
Přehrát uvítací zprávu
{7}{6}
Nahrát uvítací zprávu
{8}
Zapnout záznamník
8
Pozastavení zprávy*2
{9} nebo O
Zastavit záznam
Zastavit přehrávání
38
Tlačítko
Operace
{0}
Vypnout záznamník
{*}{4}*3
Vymazat aktuálně
přehrávanou zprávu
{*}{5}
Vymazat všechny
zprávy
{*}{6}
Obnovení nastavení
předem nahrané
uvítací zprávy
*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních
5 sekund zprávy, přehraje se předchozí
zpráva.
*2 Pokračování v přehrávání:
{V}/{^}: “Přehrát” i M
*3 Vymazání můžete provést také
následovně:
W i {V}/{^}: “Ano” i M
Volání zpět (pouze pro odběratele
služby ID volajícího)
Pokud je pro hovor přijata informace
o volajícím, můžete mu při přehrávání zprávy
zavolat zpět.
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko
8.
2 {V}/{^}: “Zpětné volání” i M
Úprava čísla před uskutečněním
zpětného volání
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko
8.
2 {V}/{^}: “Upravit a volat” i M
3 Upravte číslo. i {C}
Vymazání všech zpráv
1 8 i {#}{3}{2}{5}
2 {V}/{^}: “Ano” i M i {ic}
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 39 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Záznamník
Dálkové ovládání
Pokud používáte tlačítkový telefon s tónovou
volbou, můžete zavolat své telefonní číslo
z jiné stanice a poslechnout si zprávy nebo
změnit nastavení záznamníku.
Dálkový přístupový kód
Jestliže záznamník ovládáte dálkově, musí
být zadán 3místný dálkový přístupový kód.
Tento kód zamezuje neoprávněnému
dálkovému poslechu vašich zpráv jinými
účastníky.
Důležité:
L Abyste záznamník mohli ovládat dálkově,
musíte nejprve nastavit dálkový
přístupový kód.
1 8 i {#}{3}{0}{6}
2 Chcete-li dálkové ovládání zapnout,
zadejte 3číselný dálkový přístupový kód.
3 M i {ic}
Deaktivace dálkového ovládání
V kroku 2, „Dálkový přístupový kód“,
strana 39, stiskněte tlačítko {*}.
L Zadaný dálkový přístupový kód byl
vymazán.
Používání záznamníku na dálku
1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového
telefonu s tónovou volbou.
2 Po spuštění přehrávání uvítací zprávy
zadejte svůj dálkový přístupový kód.
L Zařízení oznámí počet nových zpráv.
3 Zadejte dálkové příkazy.
4 Po dokončení zavěste.
Poznámka:
L Zprávu můžete zanechat stejně jako
kterýkoliv volající. Po spuštění uvítací
zprávy stiskněte tlačítko {*}, abyste
přeskočili uvítací zprávu a po zaznění
tónu nahrajte svoji zprávu.
Dálkové příkazy
Tlačítko
Operace
{1}
Zopakovat zprávu
(během přehrávání)*1
{2}
Přeskočit zprávu
(během přehrávání)
{4}
Přehrát nové zprávy
{5}
Přehrát všechny zprávy
{6}
Přehrát uvítací zprávu
{7}
Nahrát uvítací zprávu
{9}
Zastavit záznam
Zastavit přehrávání
{0}
Vypnout záznamník
{*}{4}
Vymazat aktuálně
přehrávanou zprávu
{*}{5}
Vymazat všechny zprávy
{*}{6}
Obnovení nastavení předem
nahrané uvítací zprávy
(během přehrávání uvítací
zprávy)
{*}{#}
Ukončit dálkové ovládání
(nebo zavěsit)
*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních
5 sekund zprávy, přehraje se předchozí
zpráva.
Dálkové zapnutí záznamníku
Je-li záznamník vypnut, můžete jej dálkově
zapnout.
1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového
telefonu s tónovou volbou.
2 Nechejte telefon 9krát zazvonit.
L Zazní dlouhý zvukový signál.
3 Do 10 sekund po zaznění zvukového
signálu zadejte svůj dálkový přístupový
kód.
L Přehraje se uvítací zpráva.
L Můžete buď zavěsit nebo znovu zadat
dálkový přístupový kód a pokračovat
v dálkovém ovládání (strana 39).
39
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 40 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Záznamník
Nastavení záznamníku
Počet zazvonění před přijetím
hovoru zařízením
Počet zazvonění před přijetím hovoru
zařízením “Počet vyzvánění” můžete
změnit. Můžete vybrat 2 až 6 zazvonění nebo
“Automaticky”.
Výchozí nastavení je “4 zvonění”.
“Automaticky”: Záznamník zařízení
odpovídá na konci 2. zvonění, pokud se
zaznamenávají nové zprávy, nebo na konci
5. zvonění, pokud nejsou žádné nové zprávy.
Pokud zavoláte své telefonní číslo z jiné
stanice (strana 39), po třetím zazvonění
telefonu poznáte, že nemáte žádné nové
zprávy. Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl
účtován.
1 8 i {#}{2}{1}{1}
2 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ic}
Pro předplatitele hlasové pošty
Chcete-li správně přijímat hlasovou poštu
a používat záznamník, řiďte se následujícími
pokyny:
L Chcete-li používat hlasovou poštu
(strana 41) od poskytovatele
služeb/telefonní společnosti a ne
prostřednictvím záznamníku tohoto
zařízení, záznamník vypněte (strana 36).
L Chcete-li používat záznamník tohoto
zařízení a ne hlasovou poštu od
poskytovatele služeb/telefonní
společnosti, spojte se s poskytovatelem
služeb/telefonní společností a deaktivujte
hlasovou poštu.
Pokud to váš poskytovatel
služeb/telefonní společnost nemůže
provést:
– Nastavte “Počet vyzvánění” tohoto
zařízení tak, aby záznamník přijímal
volání dříve než hlasová pošta
poskytovatele služeb/telefonní
40
společnosti. Než toto nastavení
změníte, zkontrolujte počet zvonění
před aktivací služby hlasové pošty od
poskytovatele služeb.
– Změňte počet vyzvánění hlasové pošty
tak, aby záznamník mohl odpovědět na
hovor jako první. Chcete-li tak učinit,
obraùte se na svého poskytovatele
služeb/telefonní společnost.
Doba záznamu zprávy volajícího
Maximální čas určený pro nahrání zprávy
každým uživatelem můžete změnit. Výchozí
nastavení je “3 min.”.
1 8 i {#}{3}{0}{5}
2 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení.
i M i {ic}
Výběr možnosti „Pouze pozdr.“
Můžete vybrat volbu “Pouze pozdr.”,
která nastaví zařízení tak, aby volajícím
přehrálo uvítací zprávu, ale
nezaznamenávalo zprávy.
V kroku 2 („Doba záznamu zprávy
volajícího“, strana 40) vyberte “Pouze
pozdr.”.
Poznámka:
L Pokud vyberete “Pouze pozdr.”:
– Pokud nenahrajete vlastní zprávu,
zařízení přehraje předem nahranou
zprávu pouze k uvítání a požádá
volající, aby zavolali znovu později.
– Pokud používáte vlastní zprávu,
nahrajte zprávu pouze k uvítání
s požadavkem, aby volající zavolali
později (strana 37).
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 41 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Hlasová pošta
Hlasová pošta
Hlasová pošta je služba automatického
záznamníku nabízená poskytovateli služeb.
Po objednání této služby systém hlasové
pošty poskytovatele služeb/telefonní
společnosti přijímá hovory, když nejste
přítomni nebo když je vaše linka obsazená.
Zprávy zaznamenává poskytovatel služeb,
a ne telefon. Pokud je k dispozici služba
indikace zpráv a máte nové zprávy, na
mikrotelefonu se zobrazí 6. Podrobnosti
o této službě vám podá poskytovatel
služby/telefonní společnost.
Důležité:
L Jestliže 6 stále zůstává na displeji
dokonce i poté, co jste vyslechli nové
zprávy, vypněte je stisknutím a přidržením
tlačítka {#} po dobu 2 sekund.
L Chcete-li používat hlasovou poštu od
poskytovatele služeb/telefonní společnosti
a ne prostřednictvím systému záznamníku
této jednotky, záznamník vypněte
(strana 36). Podrobnosti viz. strana 40.
(KX-TG5521)
41
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 42 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Interkom/Vyhledávání
Interkom
Hovory v režimu interkom lze provádět mezi
mikrotelefony.
Poznámka:
L Pokud obdržíte příchozí hovor během
hovoru přes interkom, uslyšíte 2 tóny.
Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko
{ic}, potom stiskněte tlačítko {C}.
L Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný
mikrotelefon 1 minutu pípá.
Uskutečnění hovoru přes
interkom
1 8i4
2 {V}/{^}: Vyberte požadovanou jednotku.
3
iM
L Chcete-li volání ukončit, stiskněte
tlačítko {ic}.
Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko
{ic}.
Přijmutí hovoru přes interkom
1 Stisknutím tlačítka {C} přijměte hovor.
2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko
{ic}.
Vyhledávání
mikrotelefonu
Ztracený mikrotelefon můžete najít
stisknutím tlačítka {x} na základně.
L Všechny zaregistrované mikrotelefony
vyzvání po dobu 1 minuty.
Vyvolávání ukončíte opakovaným stisknutím
nebo stisknutím tlačítka {ic} na
mikrotelefonu.
42
Přesměrování hovorů,
konferenční hovory
Příchozí hovory lze mezi 2 mikrotelefony
přesměrovat nebo s nimi můžete uskutečnit
konferenční hovor s volajícím.
1 Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko
4, čímž hovor podržíte.
2 {V}/{^}: Vyberte požadovanou jednotku.
iM
3 Počkejte na odpověď volaného.
L Pokud volaná strana neodpovídá,
vraùte se k příchozímu volání
stisknutím tlačítka ^.
4 Přesměrování dokončíte:
Stiskněte tlačítko {ic}.
L Příchozí hovor je připojován na
cílovou jednotku.
Konferenční hovor uspořádáte:
Stiskněte tlačítko w.
L Pro opuštění konference stiskněte
tlačítko {ic}. Zbývající 2 účastníci
mohou pokračovat v hovoru.
L Chcete-li příchozí hovor podržet,
stiskněte tlačítko H. Pro
pokračování v konferenci stiskněte
tlačítko w.
Poznámka:
L Pokud se chcete vrátit k příchozímu volání
poté, co volaná strana odpoví, stiskněte
tlačítko W.
Příjem přesměrovaných hovorů
Stisknutím tlačítka {C} přijměte hovor.
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 43 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Zadávání znaků
K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je
přiřazeno několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 43) umožňuje zadávání různých
znaků.
– Stisknutím tlačítek {<} a {>} lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.
– Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
– Stisknutím tlačítka ^ vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím
a podržením tlačítka ^ vymažete všechny znaky nebo čísla.
– Stisknutím tlačítka {*} (A→a) můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
– Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka {>}
přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.
– Pokud do 5 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen
a kurzor se posune na další místo.
Režimy zadávání znaků
K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0-9), Řecká (F),
Rozšířená 1 (G), Rozšířená 2 (H) a Cyrilice (I). Pro zprávy SMS jsou k dispozici
režimy Abeceda (ABC), Čísla (0-9), Řecká (F) a Rozšířená 1 (G). Ve všech těchto
režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným
stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.
Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:
/ i {V}/{^}: Vyberte režim zadávání znaků. i M
Poznámka:
L v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.
L Tlačítka označená v následujících tabulkách pomocí *1, *2 a *3 mají pro SMS jiné přidělení
znaků. Viz poznámky v zápatí *1, *2 a *3.
Tabulka abecedních znaků (ABC)
Tabulka čísel (0-9)
43
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 44 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Tabulka řeckých znaků (M)
Tabulka rozšířených znaků 1 (N)
L Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:
Tabulka rozšířených znaků 2 (O) (není k dispozici pro SMS)
L Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:
44
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 45 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Tabulka znaků cyrilice (P) (není k dispozici pro SMS)
45
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 46 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Chybová hlášení
Pokud zařízení zjistí problém, zobrazí se na displeji jedna z následujících zpráv.
Zpráva na displeji
Příčina/řešení
Zákl. bez nap.
nebo
Bez spojení.
Přepojte adaptér.
L Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem
a základnou. Přesuňte se blíže k základně a zkuste to
znovu.
L Odpojte síùový adaptér základny, čímž základnu resetujete.
Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu.
L Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu.
Mikrotelefon znovu zaregistrujte (strana 29).
Prověřte telefonní
linku
L Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl
připojen správně. Zkontrolujte připojení (strana 9).
Chyba
L Záznam byl příliš krátký. Akci opakujte.*1
L Kopírování telefonního seznamu selhalo (strana 20).
Ověřte, že je druhý mikrotelefon (přijímač) v pohotovostním
režimu a zkuste to znovu.
Nedokončeno
L Paměù telefonního seznamu přijímajícího telefonu je
zaplněna. Smažte nepotřebné záznamy z telefonního
seznamu druhého mikrotelefonu (přijímače) a zkuste to
znovu.
Nesprávné Č.
L Pokusili jste se odeslat zprávu SMS na telefonní číslo
uložené v telefonním seznamu, v seznamu volajících nebo
v seznamu opakované volby, které obsahuje více než 20
číslic.
Pam. zaplněna
L Paměù telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné
záznamy (strana 19).
L Paměù pro záznam zpráv je plná. Vymažte nepotřebné
zprávy (strana 37, 38).*1
L Paměù na seznam blokovaných hovorů je plná. Vymažte
nepotřebné záznamy (strana 29).*1
Používejte
nabíjecí baterie.
L Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická
nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH
uvedené v uživatelské příručce, viz. strana 4, 6.
Nejdříve si musíte
obj. služ. ID
volaj.
L Je třeba objednat si službu ID volajícího. Tato zpráva se
přestane zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím
poté, co jste se přihlásili k službě ID volajícího.
*1 KX-TG5521
46
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 47 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Řešení potíží
Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síùový
adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte
mikrotelefon.
Obecné používání
Problém
Příčina/řešení
Mikrotelefon se ani po vložení
nabitých baterií nezapne.
L Mikrotelefon zapněte jeho umístěním na základnu
nebo nabíječku.
Zařízení nefunguje.
L Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie
(strana 9).
L Plně nabijte baterie (strana 9).
L Zkontrolujte připojení (strana 9).
L Odpojte síùový adaptér základny, čímž základnu
resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu
adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.
L Mikrotelefon není zaregistrován k základně.
Zaregistrujte mikrotelefon (strana 29).
Nelze slyšet oznamovací tón.
L Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel.
Váš starý telefonní kabel může mít jinou
konfiguraci pro připojení.
L Není připojen síùový adaptér základny nebo
telefonní kabel. Zkontrolujte připojení.
L Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte
místo něj jiný, který máte ověřeno, že je funkční.
Pokud telefon s touto linkou funguje, obraùte se na
servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj
s touto linkou nefunguje, obraùte se na
poskytovatele služeb.
Nastavitelné funkce
Problém
Příčina/řešení
Na displeji je jazyk, kterému
nerozumím.
L Změňte jazyk na displeji (strana 14).
Při změnách v nastavení se displej
vrátí do pohotovostního režimu.
L Je přijímán hovor odpovídající položce v seznamu
blokovaných hovorů.*1 Počkejte a zkuste to znovu
později.
Nemohu aktivovat eko režim.
L Pokud nastavíte režim opakovače na hodnotu
“Zapnuto”, nemůžete použít režim eko. V případě
potřeby nastavte režim opakovače na hodnotu
“Vypnuto” (strana 30).
47
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 48 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Problém
Příčina/řešení
Mikrotelefon nelze zaregistrovat
k základně.
L K základně je již zaregistrován maximální počet
mikrotelefonů (6). Zrušte nepotřebné registrace
mikrotelefonu k základně (strana 30).
L Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN
zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním
střediskem.
*1 KX-TG5521
Dobíjení baterie
Problém
Příčina/řešení
Mikrotelefon pípá a/nebo ) bliká.
L Nabití baterie je slabé. Plně nabijte baterie
(strana 9).
Baterie jsou plně nabité, ale
– ikona ) stále bliká nebo
– se doba provozu zdá být kratší.
L Vyčistěte kontakty baterií (S, T) a kontakty
nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte je
znovu.
L Je třeba vyměnit baterie (strana 9).
Displej mikrotelefonu je prázdný.
L Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon
(strana 13).
Uskutečňování/příjem hovorů, interkom
Problém
Příčina/řešení
Na displeji se zobrazí _.
L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny.
Přesuňte jej blíže.
L Síùový adaptér základny není správně připojen.
Znovu připojte síùový adaptér k základně.
L Mikrotelefon není zaregistrován k základně.
Zaregistrujte jej (strana 29).
L Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte
dosah základny v pohotovostním režimu.
V případě potřeby režim eko vypněte (strana 14).
Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.
L Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se
silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu
a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení.
L Přesuňte se blíže k základně.
L Pokud používáte službu DSL/ADSL,
doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi
základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
L Odpojte síùový adaptér základny, čímž základnu
resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu
adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.
48
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 49 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Problém
Příčina/řešení
Zdá se, že se kvalita zvuku
zhoršuje.
L Zaregistrovali jste mikrotelefon, který není
doporučen (strana 4). Nejčistší kvality zvuku lze
dosáhnout pouze zaregistrováním doporučeného
mikrotelefonu.
Mikrotelefon nezvoní.
L Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění
(strana 23).
Základna nezvoní.*1
L Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění
(strana 23).
Nelze uskutečnit hovor.
L Možná byl nesprávně nastaven způsob volby.
Změňte nastavení (strana 14).
L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny.
Přesuňte jej blíže a akci opakujte.
L Je používáno jiné zařízení. Počkejte a zkuste to
znovu později.
L Je používán záznamník.*1 Počkejte a zkuste to
znovu později.
L Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte ji
(strana 18).
*1 KX-TG5521
ID volajícího
Problém
Příčina/řešení
Informace o volajícím se
nezobrazují.
L Je třeba objednat si službu ID volajícího. Podrobné
informace získáte u poskytovatele služeb.
L Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému
dalšímu telefonnímu zařízení, odpojte je a připojte
zařízení přímo do zásuvky.
L Pokud používáte službu DSL/ADSL,
doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi
základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
L Toto zařízení může být rušeno jiným telefonním
zařízením. Odpojte jiné zařízení a zkuste to znovu.
Informace o volajícím se zobrazují
pomalu.
L V závislosti na poskytovateli služeb/telefonní
společnosti může zařízení zobrazit informace
o volajícím při 2. zvonění nebo později.
L Přesuňte se blíže k základně.
Čas na zařízení se posunul.
L Nesprávné časové informace z příchozího ID
volajícího mění čas. Nastavte úpravu času na
“Manuálně” (vypnuto) (strana 23).
49
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 50 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Problém
Příčina/řešení
Během přijetí příchozího volání
není zobrazeno celé jméno
uložené v telefonním seznamu.
L Upravte jméno v telefonním seznamu tak, aby se
vešlo na 1 řádek (strana 19).
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)
Problém
Příčina/řešení
Číslo střediska zpráv SMS je
zaprotokolováno v seznamu
volajících a zpráva není přijata.
L Funkce SMS je vypnutá a někdo se pokusil odeslat
vám zprávu. Zapněte ji (strana 33).
Nelze odesílat ani přijímat zprávy
SMS.
L Nepřihlásili jste se k odběru příslušné služby.
Obraùte se na svého poskytovatele služeb/
telefonní společnost.
L Neuložili jste čísla středisek zpráv SMS nebo jsou
uložená čísla neplatná. Uložte správná čísla
(strana 33).
L Přenos zprávy byl přerušen. Před používáním
jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva
odeslána.
L Pokud používáte službu DSL/ADSL,
doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi
základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
Je zobrazeno “FD”.
L Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv
SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena
správná telefonní čísla střediska zpráv SMS.
Zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá
(strana 33).
Je zobrazeno “FE”.
L Při odesílání zprávy došlo k chybě. Akci opakujte.
Je zobrazeno “E0”.
L Vaše telefonní číslo je trvale blokováno nebo
nemáte předplacenou příslušnou službu. Obraùte
se na svého poskytovatele služeb/telefonní
společnost.
50
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 51 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Záznamník (KX-TG5521)
Problém
Příčina/řešení
Jednotka nenahrává nové zprávy.
L Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 36).
L Paměù pro záznam zpráv je plná. Vymažte
nechtěné zprávy (strana 37).
L Doba záznamu je nastavena na “Pouze
pozdr.”. Změňte nastavení (strana 40).
L Pokud vaše vlastní uvítací zpráva není nahrána
správně, nebudou moci volající zanechat zprávu.
Znovu si nahrajte vlastní uvítací zprávu (strana 37).
L Když si objednáte službu hlasové pošty, hovory
zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon.
Změňte nastavení počtu vyzvánění zařízení nebo
požádejte o radu poskytovatele služeb/telefonní
společnost (strana 40).
Můj vlastní pozdrav nelze dobře
slyšet.
L Znovu si nahrajte vlastní uvítací zprávu (strana 37).
Záznamník nelze ovládat.
L Někdo používá zařízení. Počkejte, než druhý
uživatel skončí.
L Probíhá záznam zprávy zanechané volajícím.
Počkejte, než volající skončí.
L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny.
Přesuňte jej blíže.
Záznamník nelze ovládat dálkově.
L Dálkový přístupový kód nebyl nastaven. Nastavte
dálkový přístupový kód (strana 39).
L Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód.
Pokud jste zapomněli dálkový přístupový kód,
vstupte do nastavení dálkového přístupového kódu
a zkontrolujte aktuální kód (strana 39).
L Každé tlačítko důkladně stiskněte.
L Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 39).
51
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 52 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Poškození tekutinou
Problém
Příčina/řešení
Tekutina nebo jiná forma vlhkosti
vnikla do mikrotelefonu/základny.
L Odpojte síùový adaptér a kabel telefonní linky ze
základny. Vyjměte baterie z mikrotelefonu
a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů. Po
úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte
zpět síùový adaptér a kabel telefonní šňůry. Vložte
baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud
zařízení nefunguje správně, obraùte se na
autorizované servisní středisko.
Pozor:
L Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou
troubu.
52
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 53 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Podmínky používání
*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu
veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést
účastník sám podle Návodu k použití.
*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací.
Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným
schváleným koncovým zařízením.
*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu
RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro
připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita
schválená redukce. (není součástí dodávky)
*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí
dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro
připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie a to po dobu nejméně 7
hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
*6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální
licence: VO-R/8/08.2005-23.
53
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 54 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Užitečné informace
Prohlášení o shodě
Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních
ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C>.
54
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 55 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Rejstřík
Řetězové vytáčení: 19
Rejstřík
A
Alarm: 27
Automatický příjem: 16
B
Baterie: 9, 10
Blokování příchozího hovoru: 28
Blokování tlačítek: 18
Č
Čekající hovor: 17
D
Další mikrotelefony: 29
Datum a čas: 14
Displej
Jazyk: 14
Kontrast: 24
Dočasná tónová volba: 18
H
Hlasitost
Reproduktor: 16
Reproduktor sluchátka: 16
Vyzvánění (Mikrotelefon): 16, 23
Vyzvánění (Základna): 23
Hlasitý telefon: 16
Hlasová pošta: 41
Hovory: 16
Ch Chybové zprávy: 46
I
ID volajícího / čekající hovor: 17
Interkom: 42
K
Konferenční hovory: 42
M
Mikrotelefon
Lokátor: 42
Název: 27
Registrace: 29
Zrušení registrace: 30
N
Nastavení regionu: 14, 27
O
Opakovač: 30
Opakovaná volba: 16
P
Pauza: 16
PIN: 29
Podržení: 17
Přesměrování hovorů: 42
Příjem hovorů: 16
Přímý příkaz: 23
R
Režim eko: 14
Režim volby čísla: 14
Ř
Řešení potíží: 47
S
Sdílení hovoru: 18
Seznam volajících: 31
Služba ID volajícího: 31
SMS (funkce): 33
Soukromý režim: 24
T
Telefonní seznam: 19
Tón vyzvánění: 23
Tóny tlačítek: 24
Typ ovládání: 11
Ú
Úprava času: 23
Úprava seznamu volajících: 32
V
Vypnutí a zapnutí: 13
Výpadek napájení: 10
Z
Zadávání znaků: 43
Základna
Obnovení výchozího nastavení: 27
Záznamník: 36
Dálkové ovládání: 39
Dálkový přístupový kód: 39
Doba záznamu: 40
Počet vyzvánění: 40
Poslech zpráv: 37, 38, 39
Pouze uvítací zpráva: 40
Sledování hovoru: 36
Uvítací zpráva: 36
Vymazání zpráv: 37, 38, 39
Zapnutí/vypnutí: 36, 38, 39
Zmeškané hovory: 31
Zpětné volání/funkce Flash: 17
Ztlumení: 17
55
TG5511-5521FX(cz-cz).book Page 56 Monday, May 17, 2010 3:56 PM
Obchodní zastoupení
N Česká republika
N Slovensko
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Štúrova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika
telefon:
+420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Telefón: +421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2313
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
N Romania
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon:
+40.21.316.31.61
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorské právo:
Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic System Networks Co., Ltd.
a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, aù celku nebo části,
jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic System Networks Co., Ltd. zakázány.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010
PNQX2685ZA
CC0510DT0 (A)
FX-1/3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement