Panasonic KXTG8070FX Upute za uporabu

Add to my manuals
37 Pages

advertisement

Panasonic KXTG8070FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežiþni telefon
Model br.
KX-TG8070FX
KX-TG8072FX
Digitalna bežiþna telefonska tajnica
Model br.
KX-TG8090FX
Ureÿaj je kompatibilan s Caller ID i SMS funkcijom. Za uporabu
ovih funkcija, morate biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod
vašeg davatelja usluga.
Punite baterije oko 7 sati prije prve uporabe.
Molimo vas proþitajte ove upute za korištenje prije uporabe ureÿaja i pohranite ih
za buduüu uporabu.
Sadržaj
Priprema
Uvod................................................................ 3
Informacije o opremi........................................ 4
Važne informacije............................................ 5
Kontrole........................................................... 6
Prikazi ............................................................. 7
Spajanje .......................................................... 9
Postavljanje baterija i zamjena...................... 10
Punjenje baterija ........................................... 10
Screen saver naþin rada ............................... 11
Podešavanje ureÿaja prije uporabe .............. 11
Pozivanje/odgovaranje na
poziv
Pozivanje....................................................... 13
Korisne funkcije tijekom poziva ..................... 13
Odgovaranje na pozive ................................. 14
Imenik
Imenik slušalice............................................. 15
Postavke slušalice
Postavke slušalice......................................... 16
Postavke baze
Postavke baze............................................... 18
Usluga prikaza broja
pozivatelja - Caller ID
Korištenje Caller ID usluge............................ 19
Popis pozivatelja ........................................... 19
SMS (Short Message Service)
Korištenje SMS-a .......................................... 20
Ukljuþivanje/iskljuþivanje SMS-a................... 20
Spremanje brojeva SMS centra .................... 20
Slanje poruke. ............................................... 21
Primanje poruke ............................................ 21
Postavke SMS-a ........................................... 22
Funkcije telefonske tajnice
Telefonska tajnica. ........................................ 23
Ukljuþivanje/iskljuþivanje telefonske tajnice. . 23
Pozdravna poruka ......................................... 23
Preslušavanje poruka.................................... 24
Uporaba direktnih naredbi preko slušalice .... 24
Daljinsko upravljanje. .................................... 25
Podešavanje telefonske tajnice..................... 26
Uporaba dodatnih jedinica
Uporaba dodatnih jedinica. ........................... 27
Prijavljivanje slušalice na bazu...................... 27
2
Interni razgovor izmeÿu
slušalica.........................................................28
Prosljeÿivanje poziva izmeÿu slušalica,
konferencijski pozivi.......................................28
Korisne informacije
Uporaba kopþe za remen ..............................29
Unos znakova................................................30
Poruke grešaka .............................................31
Rješavanje problema ....................................31
Karakteristike.................................................35
Izjave o sukladnosti .......................................36
Indeks
Indeks ............................................................38
Priprema
Uvod
Zahvaljujemo se na kupnji novog Panasonic digitalnog bežiþnog telefona.
Za Vašu buduüu uporabu
ýuvajte izvorni raþun za popravak u jamstvenom roku.
Serijski broj. (s donje strane baze)
Datum kupnje
Naziv i adresa prodavaþa
Napomena:
• Uslijed možebitnih problema, prvo trebate kontaktirati vašeg dobavljaþa.
Declaration of Conformity:
• Panasonic Communications Co., Ltd. declares that this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Radio & Telecommunications Terminal
Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC
[Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je ovaj ureÿaj u skladu s bitnim zahtjevima i
ostalim odredbama Direktive o radio i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE) 1999/5/EC]
Izjave o sukladnosti za ureÿaje opisane u ovom priruþniku možete preuzeti posjetom na:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Vaš telefon
3
Priprema
Informacije o opremi
Sadržana oprema
Br.
Oprema
Koliþina
KX-TG8070
KX-TG8090
1
AC adapter za bazu
KX-TG8070/KX-TG8072
Br. dijela PQWATG1070CE
KX-TG8090
Br. dijela PQWATG8090CE
Kabel telefonske linije
Punjive baterije AAA (R03) veliþine
Br. dijela HHR-4EPT
1
Poklopac baterije*
KX-TG8072
1
1
1
2
4
1
2
Kopþa za remen
1
2
Punjaþ
Br. dijela PQWETGA807CE
--
1
*1 Poklopac baterije dolazi postavljen na slušalicu
Dodatna/zamjenska oprema
Molimo vas obratite se najbližem ovlaštenom Panasonic prodajnom mjestu za informacije o prodaji.
Br.
Br. modela
KX-TGA807FX
Opis
Dodatna digitalna bežiþna slušalica
KX-TCA817EX
Adapter za postavljanje na zid
KX-TCA718EX
Kopþa za remen
Napomena:
• Kada mijenjate baterije,koristite samo 2 punjive nikal-metal hidrid (Ni-MH) baterije AAA (R03)
veliþine. Preporuþamo uporabu Panasonic punjivih baterija (Model br. P03P).
• Zamjenske baterije mogu imati razliþit kapacitet u odnosu na isporuþene baterije.
4
Priprema
Važne informacije
Opüenito
• Koristiite iskljuþivo AC adapter isporuþen s
ureÿajem naveden na str. 4.
• Ne prikljuþujte AC adapter u niti koju
utiþnicu osim standardne 220-240V.
• Ureÿaj ne može ostvarivati pozive kada:
- se baterije prijenosne slušalice moraju
napuniti ili su neispravne
- je došlo do prekida struje
- je zakljuþana tipkovnica
• Ne otvarajte bazu, punjaþ, ili slušalicu osim
kod zamjene baterija.
• Obratite se proizvoÿaþu bilo kojeg
medicinskog ureÿaja, kao što su srþani
stimulatori (pacemakeri) ili slušni aparatiüi,
kako bi saznali da li su primjereno zaštiüeni
od utjecaja vanjske RF (radio frekvencija)
energije. (Ureÿaj radi u frekvencijskom
rasponu od 1.88 GHz do 1.9 GHz, a izlazna
snaga je 250mW (max.).) Ne koristite ureÿaj
u zdravstvenim ustanovama ako vam bilo
kakve propisi u tom podruþju to zabranjuju.
Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu
koristiti opremu koja može biti osjetljiva na
vanjsku RF energiju (zraþenje).
• Vodite brigu da na ureÿaj ne padaju stvari, i
da tekuüina ne dospije unutar ureÿaja. Ne
izlažite ureÿaj prekomjernom dimu, prašini,
mehaniþkim vibracijama ili udarcima.
Okolina
• Ne koristite ureÿaj u blizini vode.
• Ureÿaj morate držati dalje od izvora topline
kao što su radijatori, peþnice itd. Takoÿer se
ne smije držati u prostorijama u kojima je
temperatura manja od 5°C i veüa od 40°C
Upozorenje:
• Za zaštitu od elektriþnog udara, ne izlažite
ureÿaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
• Iskljuþite ureÿaj iz struje ako se dimi,
proizvodi neuobiþajeni miris ili zvuk. Takvi
uvjeti mogu uzrokovati strujni udar.
Provjerite da se ureÿaj prestao dimiti i
obratite se ovlaštenom servisu.
• Ne prolijevajte tekuüine (deterdžente,
sredstva za þišüenje, itd.) po kabelu
telefonske linije, i ne dopustite da stalnu
•
•
•
•
•
bude vlažan. To može uzrokovati požar. Ako
se kabel telefonske linije smoþi, odmah ga
odspojite iz telefonske utiþnice i ne koristite
ga.
Ne postavljajte i ne koristite ureÿaj pored
automatski upravljanih ureÿaja kao što su
automatska vrata i alarmi za požar. Radio
valovi emitirani iz ovog ureÿaja mogu na
takvim ureÿajima uzrokovati nepravilni rad
što može dovesti do nesreüe.
Redovno uklanjajte prašinu, itd. s AC
adaptera/strujnog utikaþa tako da ga
izvuþete iz strujne utiþnice, zatim ga obrišite
suhom krpom. Nagomilana prašina može
uzrokovati "probijanje izolacije", itd.
uzrokujuüi požar.
Ne ošteüujte strujni kabel/utikaþ. To može
stvoriti kratki spoj, strujni udar, i/ili požar.
Ne dodirujte utikaþ mokrim rukama.
AC adapter se koristi kao glavni ureÿaj za
iskljuþivanje. Uvjerite se da je strujna
utiþnica postavljena pored ureÿaja i da je
lako dostupna.
Upozorenje za baterije
• Preporuþamo uporabu baterija navedenih
na str. 4. Rabite iskljuþivo akumulatorske
baterije.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Ne bacajte baterije u vatru jer mogu
eksplodirati. Provjerite lokalne (državne)
zakonske propise o odlaganju baterija
• Ne ošteüujte baterije i ne pokušavajte ih
otvoriti. Osloboÿeni elektrolit iz baterije(a) je
korozivan i može uzrokovati opekotine ili
ozlijede oþiju ili kože. Elektrolit može biti
otrovan ako se proguta.
• Pri rukovanju baterijama obratite posebnu
pozornost. Ne dozvolite da kontakti doÿu u
kratak spoj preko vodljivih materijala ili
predmeta kao što su prstenje, narukvice ili
kljuþevi. U protivnom se kontakti i baterije
mogu jako zagrijati i uzrokovati opekline.
• Baterije isporuþene s ureÿajem ili one koje
odgovaraju za uporabu uz ureÿaj, punite u
skladu s uputama i ograniþenjima
navedenim u ovom priruþniku.
• Koristite samo kompatibilnu bazu (ili punjaþ)
za punjenje baterija. Ne prepravljajte bazu
(ili punjaþ). Ne pridržavanje ovih uputa može
uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.
5
Priprema
Napomena za odlaganje ureÿaja,
prenošenje ili povrat
• Ovaj ureÿaj može pohraniti vaše
osobne/povjerljive informacije. Za zaštitu
vaše privatnosti/povjerljivosti, preporuþamo
da prije odlaganja ili povratka ureÿaja iz
memorije obrišete informacije kao što su
telefonski imenik ili unose u popisu
pozivatelja.
Kontrole
Bazna stanica (KX-TG8070/KX-TG8072)
Informacije o odlaganju elektriþnog otpada
i elektroniþke opreme (za kuüanstva)
Ovaj simbol na proizvodima i/ili prateüim
dokumentima oznaþava da se uporabljena
elektronika i elektroniþki proizvodi ne smiju
miješati s ostalim otpadom iz kuüanstva. Za
propisno postupanje, obnavljanje i recikliranje,
molimo vas odložite takve proizvode u
reciklažna dvorišta, gdje üe biti primljeni bez
naknade. U nekim zemljama moüi üete vratiti
vaš ureÿaj lokalnom prodavaþu nakon kupnje
ekvivalentnog novog ureÿaja.
Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomoüi üe
oþuvanju vrijednih izvora i sprijeþiti bilo kakvo
negativno djelovanje na ljudsko zdravlje i
okolinu koje bi u suprotnome proizašlo iz
nepropisnog odlaganja. Molimo vas
kontaktirajte vaše lokalno ovlašteno tijelo za
detalje o najbližem reciklažnom dvorištu.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada možete
biti kažnjeni, u skladu s nacionalnim propisima.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite odložiti elektriþnu i elektroniþku
opremu, molimo vas kontaktirajte vašeg
prodavaþa ili dobavljaþa za ostale informacije.
Informacije o odlaganju za zemlje izvan
Europske unije
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj uniji.
Ako želite odložiti ovaj proizvod, molimo vas
kontaktirajte vaše ovlašteno lokalno tijelo ili
prodavaþa i pitajte ih za ispravni naþin
odlaganja.
Kontakti za punjenje
Zvono
(Pozivanje slušalice)
Bazna stanica (KX-TG8090)
Kontakti za punjenje
Zvuþnik
(Pozivanje slušalice)
(Play)/Indikator poruke
Tipka za navigaciju ( / /
/
)
/ :
- Podešavanje glasnoüe za slušanje
poziva pri nadziranju poziva ili u stanju
þekanja.
- Podešavanje glasnoüe poruke tijekom
reprodukcije poruke.
(Brisanje)
(Stop)
Ukljuþivanje tajnice/Answer on
indikator
6
Priprema
Slušalica
Uporaba tipke za navigaciju
Pritisnite
,
,
, ili
za kretanje kroz
izbornike i za odabir stavaka prikazanih na
zaslonu.
Podešavanje glasnoüe zvuþnika i
prijemnika ( )
Pritisnite
Zvuþnik
Zaslon
Soft tipke
Prikljuþak za naglavne slušalice
(tipka za razgovor)
Tipka za navigaciju ( / / / )
/ : (Glasnoüa)
(Ponovno biranje)
(MUTE – iskljuþivanje mikrofona)
(Speakerphone)
Tipkovnica
Zvuþnik slušalice (prijemnik)
(Imenik)
(Iskljuþivanje)
(Flash)
Mikrofon
Kontakti za punjenje
ili
tijekom poziva.
Prikazi
Prikazi ikona
Ikona
Znaþenje
Unutar dometa baze
• Kada treperi: slušalica traži
bazu (str. 32)
Ukljuþen je speakerphone.
Spojena je naglavna slušalica
(opcija).
Linija je zauzeta.
• Kada treperi: oznaþava
dolazni poziv.
Iskljuþen je mikrofon. (str. 13)
Iskljuþeno je zvono. (str. 16)
Ukljuþena je telefonska
1
tajnica* (str. 23)
Tipkovnica je zakljuþana. (str.
14)
Snaga baterije
*1 KX-TG8090
Napomena:
• U stanju þekanja, pored naziva slušalice se
prikazuje broj slušalice.
7
Priprema
Prikazi ikona (smješteni na dnu zaslona)
Ikona
Znaþenje
Kod unosa teksta oznaþava
mala slova.
Soft tipke
Slušalica posjeduje ima 2 soft tipke. Pritiskom
soft tipke, možete odabrati funkciju ili radnju
prikazanu ikonom soft tipke direktno iznad nje.
Kod unosa teksta oznaþava
velika slova
Odabran unos brojeva kod
pisanja slova/brojeva*1
2
Primljena nova SMS poruka.*
(str. 21)
• Kada treperi: SMS memorija
je puna.
Ikone soft tipaka
3
Snimljene su nove poruke.*
(str. 24.)
• Kada treperi: Memorija poruka
je puna.
4
Propušteni poziv* (str. 19)
*1 Takoÿer se mogu odabrati mala slova.
*2 Samo za korisnike SMS-a.
*3 KX-TG8090
*4 Samo pretplatnici Caller ID usluge.
Ikone izbonika
U stanju þekanja, pritiskom na desnu soft tipku
prikazuje se glavni izbornik slušalice. Odavdje
možete pristupiti razliþitim funkcijama i
postavkama.
Ikona
Funkcija
SMS (Short Message Service)
Popis poziva
Podešavanje zaslona
Podešavanje slušalice
Podešavanje baze
Telefonska tajnica*
Podešavanje zvona*2
*1 KX-TG8090
*2 KX-TG8070/KX-TG8072
8
1
Ikona
Radnja
Vraüanje na prethodni prikaz.
Prekidanje snimanja ili
1
reprodukcije.*
Brisanje poruke tijekom
1
reprodukcije.*
*1 KX-TG8090
Priprema
Spajanja
Punjaþ (KX-TG8072)
Ako je potrebno, punjaþ se može postaviti na
zid.
Bazna stanica (KX-TG8070/KX-TG8072)
Napomena:
•
•
•
•
Nikada ne spajajte telefon tijekom
grmljavine.
AC adapter mora biti neprestano ukljuþen.
(normalno je da se adapter malo zagrijava.)
AC adapter mora biti prikljuþen u okomitu ili
podnu utiþnicu. Ne prikljuþujte AC adapter u
utiþnicu na stropu, jer bi se pod vlastitom
težinom mogao iskljuþiti.
Ureÿaj neüe raditi tijekom nestanka struje.
Preporuþamo vam da na istu liniju spojite
obiþni telefon koji üe raditi u sluþaju
nestanka struje.
Smještaj
•
Bazna stanica (KX-TG8090)
Za rad bez smetnji i najveüi moguüi domet,
postavite baznu stanicu:
- udaljenu od elektriþnih ureÿaja kao što su
televizijski i radijski prijemnici, osobna
raþunala ili drugi telefoni.
- na najviše moguüe mjesto u sredinu
podruþja prijama.
9
Priprema
Postavljanje i zamjena
baterija
Važno:
• Koristite samo isporuþene baterije navedene
na str. 4, 5.
• Koristite ISKLJUýIVO punjive Ni-MH
baterije AAA (R03) veliþine.
• Ne upotrebljavajte Alkalne/ Manganove/NiCd baterije.
• Pazite na pravilno postavljanje polova ( i
) baterije.
• Brišite krajeve baterije ( i ) suhom
krpom.
• Kada postavljate baterije, izbjegavajte
dodirivati krajeve baterije ( i ) ili kontakte
ureÿaja.
• Kod zamjene baterija, preporuþamo
uporabu Panasonic punjivih baterija
navedenih na str. 4, 5.
1
Punjenje baterija
Postavite slušalicu na baznu stanicu ili
punjaþ oko 8 sati prije prve uporabe.
Tijekom punjenja, ikona baterije se prikazuje
kako je navedeno.
Kada su baterije u potpunosti napunjene,
stoji na zaslonu.
ývrsto pritisnite vrh poklopca baterija i
povucite ga u smjeru strelice.
*1 Slika prikazuje model KX-TG8070.
*2 KX-TG8072
2
10
Umetnite prvo negativni "–" pol baterije.
Zatvorite poklopac baterija.
Napomena:
• Normalno je da se slušalica zagrije tijekom
punjenja.
• Ako želite odmah koristiti ureÿaj, punite
baterije najmanje 15 minuta.
• ýistite kontakte za punjenje na slušalici,
bazi i punjaþu s mekom, suhom krpom
jednom mjeseþno. ýistite i þešüe ako je
ureÿaj izložen masnoüi, prašini ili visokoj
vlagi.
Pozivanje/Odgovaranje na poziv
Snaga baterija
Ikona baterija
Screen saver naþin rada
Snaga baterija
Visoka
Srednja
Niska
• Kada treperi:
potrebno je puniti
Radne odlike Panasonic Ni-MH baterija
(isporuþene baterije)
Naþin uporabe
Vrijeme uporabe
U razgovoru
Max. 10 sati
Na þekanju (standby)
Max. 100 sati
Napomena:
• Normalno je da baterije ne dostignu
maksimalni kapacitet pri prvom punjenju.
Maksimalne radne odlike baterija se dostižu
nakon nekoliko ciklusa potpunog
punjenja/pražnjenja (uporabe).
• Navedene karateristike baterija ovise o
tome koliko þesto je slušalica u uporabi i
koliko þesto je slušalica u stanju þekanja
• ýak i nakon što je slušalica u potpunosti
napunjenja, slušalica može ostati na bazi
bez bilo kakvog utjecaja na baterije.
• Snaga baterije možda se neüe pravilno
prikazati nakon zamjene baterija. U tom
sluþaju, postavite slušalicu na bazu i punite
baterije najmanje 8 sati.
Ako slušalica nije na baznoj
stanici ili punjaþu
Pozadinsko svijetlo üe se u potpunosti
ugasiti nakon 1 minute neizvršavanja
radnje, þak i kada:
- traje poziv
- koristite telefonsku tajnicu
Za uporabu slušalice kada je u screen saver
naþinu rada, ponovno ukljuþite zaslon slušalice
tako da:
- pritisnete
ili
tijekom poziva ili uporabe
telefonske tajnice
u bilo kojem drugom slušaju.
- pritisnete
Tijekom punjenja
Pozadinsko svijetlo üe se prigušiti nakon 1
minute neizvršavanja radnje. Pozadinsko
svijetlo se može u potpunosti iskljuþiti ovisno o
postavci (str. 16). Za uporabu slušalice kada je
u screen saver naþinu rada, podignite slušalicu
da ponovno ukljuþite zaslon slušalice.
Podešavanje ureÿaja prije
uporabe
Jezik prikaza
Dostupno je 15 jezika prikaza.
Možete odabrati: "English", "Magyar",
"Polski", "Slovenýina", "ýeŠtina",
"Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti",
"LIETUVIŠKAI", "LatvieŠu", "Romana",
"ȻɔɅȽȺɊɋɄɂ", "Srpski", "ɆȺɄȿȾɈɇɋɄɂ", ili
"Shqiptar".
1
2
Odaberite
.
pritiskom na
,
,
, ili
3
Pritisnite
ili
za odabir
"Post.zaslona".
4
Pritisnite
jezik".
ili
za odabir "Odaberi
5
Pritisnite
jezika.
ili
za odabir željenog
11
Pozivanje/Odgovaranje na poziv
Napomena:
• Ako odaberete jezik koji ne razumijete:
(desna soft tipka)
2 puta
(desna soft tipka)
2 puta
(desna soft tipka)
2 puta
(desna soft tipka)
/ :odaberite željeni jezik.
(desna soft tipka)
Datum i vrijeme
1
2
(desna soft tipka)
Odaberite pritiskom na
.
3
Pritisnite
ili
dat/vri”.
4
Unesite trenutni dan, mjesec i godinu.
Naþin biranja (tonsko/pulsno)
3
(desna soft tipka)
Odaberite
.
pritiskom na
,
,
Unesite PIN bazne stanice (tvorniþki:
"0000").
Ɣ Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
najbližem Panasonic servisu.
4
Pritisnite
poziva".
5
Pritisnite
ili
biranja".
za odabir "Naþin
6
Pritisnite
postavke.
za odabir željene
12
, ili
ili
ili
za odabir "Opcije
,
, ili
za odabir “Postavi
Primjer: 17 svibanj, 2007
.
• Pritiskom na možete odabrati
format:
mm-dd-gg (mjesec – dan –
godina)
gg-mm-dd
gg-dd-mm
dd-mm-gg
Promijenite naþin biranja ovisno o vrsti vaše
telefonske linije.
“Tonski”: Odaberite kada imate liniju s
tonskim biranjem
“Impulsno”: Odaberite kada imate liniju s
rotacionim ili pulsnim biranjem.
1
2
,
5
Unesite trenutne sate i minute.
Primjer: 3:30 PM (poslije podne)
Pritisnite
dok se ne
prikaže “03:30 PM”.
6
Napomena:
• Za ispravak znamenke, pritisnite
ili
da pomaknete kursor na znamenku, zatim ju
ispravite.
• Nakon nestanka struje, na slušalici üe se
poništiti datum i vrijeme. U tom sluþaju,
ponovno podesite datum i vrijeme.
• Ako ste datum i vrijeme podesili na sa
i
na drugoj
slušalicom 1, pritisnite
slušalici da se vrijeme prikaže na toj slušalici
(KX-TG8072).
Pozivanje/Odgovaranje na poziv
„ Spremanje broja u imenik slušalice:
/ : “Dodaj u imenik”
Unesite ime (max. 15 slova, str.
30).
Pozivanje
1
2
3
Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
• Za ispravak znamenke pritisnite
.
Kada završite razgovor, pritisnite
vratite slušalicu na baznu stanicu ili
punjaþ.
ili
Speakerphone
1
Tijekom razgovora, pritisnite
kako
biste ukljuþili speakerphone.
• Razgovarajte sa sugovornikom.
2
Kada završite razgovor, pritisnite
Napomena:
• Za bolji uþinak, koristite speakerphone u
tihom okruženju.
• Za povratak na slušalicu, pritisnite
.
• Speakerphone se ne može koristiti kada je
spojena naglavna slušalica.
Podešavanje jaþine zvuka slušalice ili
zvuþnika
Tijekom razgovora pritisnite
ili
.
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
10 zadnje biranih brojeva je spremljeno u popis
za ponovno biranje (svaki max. 24 znamenke).
1
2
3
/
Pauza (za PBX/korisnike udaljenih
usluga)
Pauza je ponekad potrebna kada pozivate
uporabom PBX-a ili za udaljene usluge.
Primjer: Ako ruþno morate birati [9] prije
biranja vanjskog broja, vjerovatno üete morati
napraviti pauzu nakon biranja [9] dok ne þujete
ton za biranje.
1
Pritisnite [9] da reproducirate ton za
biranje na vanjskoj liniji.
2
Držite [0] oko 2 sekunde da unesete
pauzu.
3
Birajte telefonski broj.
Napomena:
• Svaki puta kada pritisnete [0] duže od 2
sekunde, umeüe se pauza od 3 sekunde.
Za stvaranje veüe pauze ponovite
postupak koliko je potrebno.
: odaberite željeni broj.
Korisne funkcije tijekom
poziva
Ureÿivanje/brisanje/spremanje
1
2
3
Napomena:
• Kod ureÿivanja:
- Za brisanje broja, postavite kursor desno
od mjesta gdje želite izbrisati broj, zatim
.
pritisnite
- Za umetanje broja, postavite kursor na
mjesto gdje želite umetnuti broj, zatim
pritisnite odreÿenu tipku.
/
: odaberite željeni broj.
Izvršite željenu radnju.
„ Ureÿivanje broja prije pozivanja:
/ : “Uredi i zovi”
Pritisnite
ili
da pomaknete
Uredite broj.
kursor.
„ Brisanje brojeva:
/ : “Obriši” ili “Obriši sve”
Utišavanje mikrofona (mute)
Dok je mikrofon iskljuþen, biti üete u
moguünosti þuti sugovornika, ali on neüe þuti
vas.
Za utišavanje vašeg glasa, pritisnite
.
• Prikazuje se
• Za povratak u razgovor, ponovno pritisnite
.
13
Pozivanje/Odgovaranje na poziv
Tipka R (flash)
Funkcija Auto razgovor
omoguüeno vam je korištenje
Pritiskom na
posebnih funkcija vašeg PBX-a kao što je
proslijeÿivanje poziva na lokal, ili pristupanje
dodatnim uslugama.
Na poziv možete jednostavno odgovoriti
podizanjem slušalice s bazne stanice ili
punjaþa. Ne trebate pritisnuti
. Za
aktiviranje te funkcije vidi str. 16.
Napomena:
• Za promjenu trajanja flash signala vidi str.
18.
Podešavanje glasnoüe zvona pri vanjskom
dolaznom pozivu
Zakljuþavanje tipkovnice
Slušalica se može zakljuþati tako da se ne
može pozivati niti vršiti podešavanje. Dok je
zakljuþana tipkovnica može se odgovoriti na
dolazne pozive ali ostale funkcije su
onemoguüene.
Za zakljuþavanje tipkovnice, u stanju þekanja
držite
pritisnutim oko 2 sekunde.
• Prikazuje se .
• Za otkljuþavanje, u stanju þekanja ponovno
pritisnutim oko 2 sekunde.
držite
Napomena:
• Pozivi na hitne brojeve se ne mogu ostvariti
dok je tipkovnica zakljuþana.
Privremeno tonsko biranje (za korisnike s
rotacionim ili pulsnim biranjem)
Možete privremeno promjeniti naþin biranja u
tonsko kada trebate pristup uslugama s
tonskim biranjem (npr. Telebanking)
1
2
ili
.
Privremeno iskljuþivanje zvona
Kada slušalica zvoni za poziv, privremeno
.
možete iskljuþiti zvono pritiskom na
Tihi naþin rada
Za iskljuþivanje zvona, u stanju þekanja
dok se na zaslonu ne
pritisnite i držite
pojavi .
• Kada se prima dolazni poziv, samo
treperi na zaslonu da oznaþi dolazni poziv.
Za ukljuþivanje zvona, u stanju þekanja
dok ne nestane sa
pritisnite i držite
zaslona.
Napomena:
• ýak i kada je postavljen tihi naþin rada,
slušalica üe zvoniti za pozivanje (paging), a
ako postavite SMS alarm na "Ukljuýeno"
(str. 22) oglasiti üe se ton.
Lokator slušalice
Ostvarite poziv
Uporabom ove funkcije, možete pronaüi
slušalicu ako ste ju negdje zametnuli.
Pritisnite
kada ste upitani za
unos koda ili PIN-a, zatim pritisnite
odgovarajuüi broj.
1
2
Napomena:
• Naþin biranja üe se vratiti u pulsno nakon
što prekinete vezu.
Odgovaranje na pozive
1
Kada ureÿaj zvoni, podignite slušalicu i
ili
.
pritisnite
• Speakerphone se ne može koristiti dok
je spojena naglavna slušalica.
2
Kada završite razgovor, pritisnite
stavite slušalicu na baznu stanicu ili
punjaþ.
14
Pritisnite
ili
Pritisnite
na bazi.
Za prestanak pozivanja, pritisnite
na slušalici.
bazi ili
na
Postavke slušalice
Brisanje unosa
Imenik slušalice
Imenik slušalice omoguüuje vam pozivanje bez
ruþnog upisivanja broja. Možete spremiti 200
imena i brojeva u imenik slušalice.
4
/
Unesite ime stranke (max. 15 slova, str.
30).
Unesite broj telefona stranke (max. 24
znamenke).
.
Ova funkcija vam omoguüava biranje
telefonskog broja iz imenika slušalice dok
razgovarate. Funkcija se može koristiti, npr., za
pozivanje bankovnog PIN-a kojeg imate
spremljenog u imeniku, bez da ga birate ruþno.
1
2
3
4
Pronalaženje i pozivanje unosa iz
imenika slušalice
Pretraživanje kroz sve unose
/
: “Obriši” ili “Obriši sve”
/
Ulanþano biranje
: "Novi unos”
Napomena:
• Broj unosa spremljenih u imenik se
prikazuje na dnu zaslona slušalice.
1
2
3
2
Pronaÿite željeni unos (str. 15).
3
Dodavanje unosa
1
2
3
1
: Odaberite željeni unos.
Tijekom poziva, pritisnite
/
: "Tel. imenik"
/
: Odaberite željeni unos.
Pritisnite
za biranje broja.
Napomena:
• Ako koristite ovaj telefon s pulsnim naþinom
biranja, prije ulanþanog biranja morati üete
za promjenu naþinu biranja u
pritisnuti
tonsko. Kod dodavanja unosa u imenik
slušalice, preporuþamo da na poþetku
telefonskih brojeva s kojima želite vršiti
.
ulanþano biranje unesete
Pretraživanje po prvom slovu
1
2
3
Pritisnite tipku za biranje ([0] do [9]) koja
sadrži slovo koje tražite (str. 30).
• Pritisnite istu tipku uzastopce dok se
prikaže prvi unos koji poþinje svakim
slovom svrstanim na toj tipki.
Ukoliko je potrebno pritisnite
pretraživanje imenika.
ili
: za
4
Ureÿivanje unosa
1
2
3
4
Pronaÿite željeni unos (str. 15).
/
: “Uredi”
Ako je potrebno, uredite ime (max. 15
slova; str.30).
Ako je potrebno, uredite telefonski broj
(max. 24 znamenke).
15
Postavke slušalice
Postavke slušalice
Za podešavanje slušalice:
1
2
3
4
5
(desna soft tipka)
Odaberite
pritiskom na
Pritisnite
ili
za odabir željene stavke u izborniku slušalice.
,
,
, ili
.
Pritisnite
ili
za odabir željene stavke u pod-izborniku.
Pritisnite
ili
za odabir željene postavke a zatim pritisnite
.
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje, pritisnite
Napomena:
• Odabrana stavka je na zaslonu osjenþana. Trenutno aktivna postavka je oznaþena s "Ű"
postavljenim na zaslonu s lijeve strane od stavke.
Izbornik
Pod izbornik
Postavi dat/vri
Postavke zvona
Glasnoüa zvona
Detalji
(Tvorniþka postavka
stranica 12
1
Za slušalicu ("Jaþina 5")*
Vanjsko zvono
Za vanjske pozive ("Zvono 1")*
Interno zvono
Za interne pozive ("Zvono 2")
Pozadina
Naziv sluš.
Pozadina 1*
("Slušalica"): stranica 17
Odaberite jezik
("Engleski")*5: stranica 11
Post.zaslona
3
Kontrast
("Kontrast 5")
Prigušeno svjetlo
("Ukljuþeno")*
Auto razgovor
-
4
("Iskljuþeno"): stranica 14
Odabir baze
Prijavi sluš.
Odjava
-
stranica 27
stranica 27
("Baza 1"): stranica 27
Opcije tona
Ton tipke
("Ukljuþeno")
Prijava
2
Slaba baterija
("Ukljuþeno")
Izvan dometa
("Iskljuþeno")
*1 Kada se zvono iskljuþi, prikazuje a slušalica ne zvoni za vanjske pozive i interne pozive.
Meÿutim iako je zvono iskljuþeno,
- slušalica zvoni za pozivanje (paging) (str. 14)
- oglašava se ton kada prima poruku ako SMS alarm postavite na "Ukljuþeno" (str. 22)
*2 Ako odaberete jednu od melodija zvona, melodija üe nastaviti svirati nekoliko sekundi ako
pozivatelj prekine prije nego odgovorite na poziv. Možda üete þuti ton slobodne linije ili üe biti
tišina kada dignete slušalicu.
*3 Možete izabrati izmeÿu 3 vrste pozadine i postavke "Iskljuþeno".
*4 Slušalica automatski mijenja mod odabranog prigušenog pozadinskog svijetla nakon 1 minute
punjenja bez pritiska na tipke:
- "Iskljuýeno"
= Pozadinsko svijetlo je iskljuþeno.
- "Ukljuþeno"
= Pozadinsko svijetlo je prigušeno.
- "Za 10 minuta"
= Pozadinsko svijetlo je prigušeno 10 minuta zatim se gasi.
16
Postavke baze
Posebne upute za podešavanje vremena
Nazivi slušalica
Svakoj slušalici može se dodijeliti naziv ("Ivan", "Kuhinja", itd.), koje se prikazuje na zaslonu u stanju
þekanja. To je korisno kada imate više slušalica. Broj slušalice se prikazuje pored naziva slušalice.
1
2
3
4
(desna soft tipka)
/
”Podeš. zaslona”
/
“Naziv sluš.”
Uredite naziv (max. 15 slova; str. 30).
17
Usluga prikaza broja pozivatelja – Caller ID
Postavke baze
Za podešavanje baze:
1
2
3
4
5
6
(desna soft tipka)
Odaberite
pritiskom na
,
,
, ili
.
Unesite PIN bazne stanice (tvorniþki: "0000").
Pritisnite
ili
za odabir željene stavke u izborniku baze
Pritisnite
ili
za odabir željene stavke u pod-izborniku
Pritisnite
ili
za odabir željene postavke a zatim pritisnite
.
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje, pritisnite
Napomena:
• Za podešavanje bazne stanice koristite slušalicu.
• Odabrana stavka je na zaslonu osjenþana. Trenutno aktivna postavka je oznaþena s "Ű"
postavljenim na zaslonu s lijeve strane od stavke.
Izbornik
Pod izbornik
Detalji (tvorniþka postavka)
Postavka zvona
Jaþina zvona
Za baznu stanicu ("Jaþina 3")
Ton zvona
("Ton 1")
Opcije poziva
Naþin biranja
("Tonski"): stranica 12
Ponovni poziv
(flash)
PBX prist. br.
PIN baze
-
Trajanje flash signala ("600 msek.")*
1
2
*
Unesite 1-znamenkasti kod.
3
Promjena PIN-a baze ("0000").*
4
- Unesite novi 4-znamenkasti PIN baze.*
- Ponovno unesite novi 4-znamenkasti PIN
baze.
*1
*2
*3
*4
18
Ako je potrebno promijenite trajanje flash signala, ovisno o zahtjevima vašeg davatelja usluga ili
PBX sustava.
Ako pohranite PBX pristupni broj, kada pozivate izmeÿu PBX pristupnog broja i prve znamenke
telefonskog broja automatski üe biti dodana pauza.
Ako promijenite PIN, molimo vas zabilježite novi PIN. Ureÿaj vam neüe prikazati PIN.
Ako zaboravite vaš PIN, obratite se vašem najbližem ovlaštenom Panasonic servisu.
Usluga prikaza broja pozivatelja – Caller ID
Korištenje usluge prikaza
broja pozivatelja – Caller
ID
Važno:
• Ureÿaj je kompatibilan s Caller ID uslugom.
Za korištenje Caller ID funkcija (kao što je
prikaz broja pozivatelja), morate biti
prijavljeni na uslugu. Obratite se vašem
davatelju usluga za dodatne informacije.
Popis pozivatelja
Pregledavanje popisa pozivatelja i
uzvraüanje poziva
1
2
Caller ID funkcije
Kada je zaprimljen vanjski poziv, može se
prikazati broja pozivatelja.
• Telefonski brojevi zadnjih 30 razliþitih
pozivatelja üe biti spremljeni u popis poziva.
• Kada je primljena informacija o pozivatelju a
ona odgovara broju spremljenom u imeniku
ureÿaja, spremljeno ime üe se prikazati i
spremiti u popis poziva
• Ako je ureÿaj spojen na PBX sustav, neüete
primati informacije o pozivatelju.
• Kada pozivatelj zove iz podruþja gdje nije
podržana Caller ID usluga, ispisati üe se
“Nije dostupan”
•
Kada pozivatelj zahtjeva da se ne šalje
njegova informacija, ili neüe biti podataka ili
üe se ispisati “Osobni poziv”.
Pritisnite
za pregledavanje najnovijih
za pregledavanje
poziva ili pritisnite
od najstarijeg poziva.
• Ako je unos veü pregledan ili
odgovoren, prikazuje se “ ”, þak i kada
je unos pregledan ili odgovoren
uporabom druge slušalice.
3
Ureÿivanje broja pozivatelja prije
uzvraüanja poziva
1
2
3
/
: Odaberite željeni unos.
Uredite broj.
• Pritisnite
ili
za pomak kursora.
Pritisnite numeriþku tipku ([0] do [9])
za brisanje.
za dodavanje,
4
Propušteni pozivi
Brisanje informacije o pozivatelju
Ako poziv nije odgovoren, ureÿaj ga tretira kao
propušteni poziv. Na zaslonu se prikazuje
"Novi pozivi" i . To vas podsjeüa da
pogledate popis poziva kako bi vidjeli tko vas
je zvao dok ste bili vani.
"Novi pozivi" i
ostaje na zaslonu tako
dugo dok ne pregledate sve propuštene
pozive.
1
2
/
: Odaberite željeni unos.
3
/
: “Obriši” ili “Obriši sve”
4
Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik slušalice
1
2
3
4
/
: Odaberite željeni unos.
/
: “Dodaj unos”
Unesite ime stranke (max. 15 slova.; str.
30).
19
SMS (Short Message Service)
1
Korištenje SMS-a (Short
Message Service)
SMS vam dozvoljava slanje i primanje
tekstualnih poruka izmeÿu drugih telefona za
fiksnu liniju i mobilnih telefona koji podržavaju
SMS mrežu i funkcije.
Važno:
• Za korištenje SMS funkcija, morate:
- biti prijavljeni na Caller ID i/ili primjerenu
funkciju
- provjeriti da je SMS ukljuþen
- provjeriti da su brojevi centra za poruke
ispravno unešeni.
Konzultirajte se s vašim davateljem usluga
za detalje i dostupnost.
Napomena:
• Ukupno 20 poruka, kombinirano, može biti
spremljeno u "Dolazno" i "Odlazno"
spremniku.
Ukljuþivanje/ iskljuþivanje
SMS-a
Tvorniþka postavka je "Iskljuþeno".
1
2
3
4
(desna soft tipka)
/
: “Postavke”
/
: “SMS Uklj/Isklj”
/
: “Ukljuþeno” ili “Iskljuþeno”
Napomena:
• Ako SMS postavite na “Ukljuþeno” (str.
20), 1 zvono se ne oglašava kada primate
poziv.
Spremanje brojeva SMS
centra za poruke
Telefonski brojevi SMS centra za poruke
moraju biti spremljeni kako bi se poruke mogle
slati i primati.
Možete pohraniti do 4 broja i unaprijed odabrati
broj željenog centra (str. 20) za slanje poruka.
Za više informacija obratite se vašem davatelju
usluga.
20
2
3
4
5
(desna soft tipka)
/
: “Postavke”
/
: “SMS centar”
/ : Odaberite lokaciju (1-4) željenog
centra za poruke.
Ako je potrebno unesite ili uredite broj.
Napomena:
• Za korisnike PBX-a
- Na poþetak telefonskog broja centra za
poruke koji se koristi za slanje, morate
dodati broj za pristup vanjskoj liniji s PBXa i umetnuti pauzu. Ako je broj za pristup
vanjskoj liniji s PBX 1-znamenkasti, ne
trebate umetnuti pauzu.
- Ako za SMS koristite samo telefonski broj
Centra za poruke 1, taj broj kakav je (bez
dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji ili
biranja pauze) pohranite pod Centar za
poruke 2.
Odabiranje broja SMS centra za
slanje poruke
Ako je pohranjeno nekoliko brojeva SMS
centra za poruke, možete odabrati željeni broj
koji üe se koristiti za slanje poruka. Zadana
postavka je "SMS-Centar 1".
1
2
3
4
(desna soft tipka)
/
: “Postavke”
/
: “Odaberi SMSC za slanje”
/ : Odaberite lokaciju željenog centra
za poruke.
SMS (Short Message Service)
2
3
4
Slanje poruke
Pisanje i slanje nove poruke
1
/
•
4
: “Odlazno”
/
: Odaberite poruku.
Za slanje poruke, pritisnite
“Šalji”
Ureÿivanje i slanje spremljene
poruke
: “Napravi”
Ako ste bili prekinuti u pisanju teksta
(dolaznim pozivom ili pritiskom tipke
) i niste mogli poslati/pohraniti
poruku, možete koristi isti taj tekst.
Unesite poruku (str. 30).
• Dok pišete poruke, broj preostalih slova
koja se mogu unijeti se prikazuje na
dnu zaslona slušalice.
Unesite broj odredišta poruke (max. 20
brojeva).
„ Uporabom popisa za ponovno
biranje:
/ : "Pon. biranje"
/ : Odaberite
2 puta.
telefonski broj.
„ Uporabom popisa poziva:
/ : "Popis poziva"
/ : Odaberite
2 puta.
stranku.
„ Uporabom imenika slušalice:
/ : "Imenik"
/ : Odaberite unos iz
imenika slušalice.
2 puta.
5
/
•
•
1
2
3
4
5
6
7
(desna soft tipka)
/
: “Odlazno”
/
: Odaberite poruku.
/
: “Uredi”
Uredite poruku (str. 30).
Uredite odredišni broj telefona (max. 20
znamenki).
/
: “Šalji”
Brisanje spremljenih/neuspješno
poslanih poruka
1
2
3
4
(desna soft tipka)
/
: “Odlazno”
/
: Odaberite poruku.
/
: “Briši” ili “Briši
sve”
5
: “Šalji”
Za spremanje poruke, odaberite "Spremi".
Za prekid slanja, pritisnite
.
Primanje poruke
•
Napomena:
• Ureÿaj podržava SMS poruke do 160 slova,
meÿutim, maksimalni broj slova koje možete
primiti ili poslati može biti ograniþen od vašeg
davatelja SMS usluge. Kontaktirajte vašeg
davatelja SMS usluge za više informacija.
• Uspješno poslane poruke se ne pohranjuju.
• Pohranjene/neuspješno poslane poruke se
pohranjuju u spremniku "Odlazno"
ýitanje primljene poruke
•
1
Ako se napuni SMS memorija, ne možete
slati/primati poruke.
Slanje spremljene poruke
1
.
(desna soft tipka)
2
3
/
(desna soft tipka)
•
2
3
4
Kada je primljena SMS poruka:
- þuje se ton (ako je ukljuþen SMS alarm)
- prikazuje se “Nova SMS”
- prikazuje se
Ako primate poruke koje sadrže preko 160
slova, one se dijele na više poruka, od kojih
svaka sadrži najviše 153 slova.
(desna soft tipka)
/
: “Dolazno”
/ : Odaberite poruku.
Pritisnite
za þitanje sadržaja
poruke.
21
Telefonska tajnica
Odgovaranje na poruku
1
2
/
•
3
4
5
: “Odgovori”
Ako se prikaže "Koristi zadnji
možete
tekst?", pritiskom tipke
koristiti tekst zadnje proþitane poruke.
Unesite poruku (str. 30).
Uredite odredišni telefonski broj
/
•
•
: “Šalji”
Za spremanje poruke, odaberite
"Spremi".
Za prekid slanja, pritisnite
.
Brisanje primljenih poruka
1
2
Dok þitate primljenu poruku, pritisnite
.
/
: “Obriši” ili “Obriši sve”
3
Spremanje broja pošiljatelja u
imenik slušalice
1
2
3
Dok þitate primljenu poruku, pritisnite
.
/
: “Dodaj u imenik”
Unesite ime stranke (max. 15 slova; str.
30).
Ureÿivanje broja pozivatelja prije
uzvraüanja poziva
1
2
3
22
SMS postavke
Dok þitate primljenu poruku, pritisnite
Dok þitate primljenu poruku, pritisnite
.
/
: “Uredi i zovi”
Uredite broj.
SMS alarm
Ako je ukljuþen SMS alarm, vaša slušalica üe
se oglasiti zvuþnim signalom kada primate
poruke. Zadana postavka je "Ukljuþeno".
1
2
3
4
(desna soft tipka)
/
: “Postavke”
/
: “SMS alarm”
/
: Odaberite željenu postavku.
Telefonska tajnica
3
Telefonska tajnica
Napomena:
• Kada je telefonska tajnica ukljuþena, na
vrhu zaslona se prikazuje .
Dostupno za:
KX-TG8090
Telefonska tajnica može odgovoriti umjesto vas i
snimiti poziv, kada niste u moguünosti javiti se.
Pozdravna poruka
Važno:
•
•
•
•
Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj
tajnici (slušati poruke, snimiti pozdravnu
poruku itd.) u isto vrijeme.
Kada pozivatelj ostavlja poruke, ureÿaj bilježi
datum i vrijeme za svaku poruku. Uvjerite se da
su datum i vrijeme postavljeni (str. 12).
Dok pozivatelj ostavlja poruku, na baznoj
.
stanici treperi
Kada s jednom slušalicom upravljate SMS-om, s
drugom slušalicom ili baznom stanicom ne
možete upravljati telefonskom tajnicom.
Kada ureÿaj odgovara na poziv, pozivatelji su
pozdravljeni pozdravnom porukom.
Snimanje pozdravne poruke
Možete snimiti vlastitu pozdravnu poruku (max.
60 sekundi).
1
Napomena:
• Ako se memorija za poruke napuni:
- Na zaslonu slušalice se prikazuje
“Tajnica puna”
na bazi brzo treperi.
treperi na dnu zaslona slušalice
-
5
Pritisnite
za ukljuþivanje/ iskljuþivanje
telefonske tajnice.
2
/
: "Tajnica uklj./isklj."
: "Pozdrav"
/
: “Snimi pozdrav”
Nakon tona zapoþnite snimanje vašeg
vlastitog pozdrava. Držite slušalicu
udaljenu oko 20 cm i razgovjetno
govorite u mikrofon. Maksimalno trajanje
pozdravne poruke je 60 sekundi
(minimalno 1 sekunda). Tijekom
snimanja, brojaþ odbrojava od 60.
Za prekid snimanja pritisnite
.
• Automatski se reproducira snimljena
za prekid
poruka. Pritisnite
reprodukcije. Za brisanje snimljene
.
pozdravke poruke, pritisnite
Uporaba tvorniþki snimljene
poruke
Uporabom baze
(desna soft tipka)
: "Postavke"
/
6
Ukljuþivanje/ iskljuþivanje
telefonske tajnice
1
/
•
Ukupni kapacitet snimanja (ukljuþujuüi vašu
pozdravnu poruku i poruke pozivatelja) je oko 15
minuta. Maksimalno se može snimiti 99 poruka.
Uporabom slušalice
(desna soft tipka)
2
3
4
Kapacitet memorije
• Kada je telefonska tajnica ukljuþena, svijetli
/ : “Tajnica Uklj” ili “Tajnica
Isklj”
.
Ako obrišete ili ne snimite vašu pozdravnu
poruku, ureÿaj üe pozivatelju reproducirati
tvorniþki snimljenu poruku i zamoliti ga da
ostavi poruku.
Odabir jezika
Možete odabrati jezik tvorniþki snimljene
pozdravne poruke.
1
2
3
(desna soft tipka)
/
: "Postavke"
/
: “Pozdrav”
23
Telefonska tajnica
4
5
/
: “Odaberite jezik”
/
: Odaberite željeni jezik.
Reproduciranje pozdravne poruke
1
Za ponavljanje poruke:
.
- na baznoj stanici, pritisnite
- na slušalici, pritisnite
Pritisnite ponovno za reprodukciju
prethodne poruke.
Za preskakanje poruke:
- na baznoj stanici, pritisnite
- na slušalici, pritisnite
Za zaustavljanje poruke:
.
Pritisnite
Za brisanje poruke:
Pritisnite
.
(desna soft tipka)
2
3
4
5
/
: "Postavke"
/
: "Pozdrav"
/
: “Repr. pozdrav”
Brisanje svih poruka
Brisanje pozdravne poruke
Ako obrišete vašu pozdravnu poruku, ureÿaj üe
pozivatelju reproducirati tvorniþki snimljenu
pozdravnu poruku.
1
(desna soft tipka)
2
3
4
/
: "Postavke"
/
: "Pozdrav"
/
: “Repr. pozdrav”
Preslušavanje poruka
Preslušavanje novih/svih poruka
Kada imate nove poruke:
- na bazi treperi
se prikazuje na dnu zaslona slušalice
Uporabom bazne stanice
.
Pritisnite
• Bazna stanica reproducira sve poruke, prvo
nove poruke.
Uporabom bazne stanice
Za brisanje svih poruke, pritisnite i držite
trajanju 2 sekunde.
Uporabom slušalice
1
/
•
/
24
Direktna naredba
Ponovi poruku
1
(tijekom reprodukcije)*
Zaustavi reprodukciju
Preskoþi poruku
(tijekom reprodukcije)
:“Repr.sve por.”
Za podešavanje glasnoüe zvuþnika:
ili
Pritisnite
(desna soft tipka)
:“ Repr.sve por.”
Tipka
Obriši poruku koja se trenutno
reproducira
*1
:“Obriši sve por.”
Možete upravljati telefonskom tajnicom
pritiskom na tipke za biranje, radije nego
upravljanjem kroz izbornike.
Za uporabu sljedeüih naredbi:
Slušalica reproducira sve poruke, prvo
nove poruke.
Radnje tijekom preslušavanja
/
Uporaba direktnih naredbi
preko slušalice
(desna soft tipka)
2
(desna soft tipka)
2
3
Uporabom slušalice
1
u
Brzo ponovno pritisnite za reprodukciju
prethodne poruke.
Telefonska tajnica
Daljinsko upravljanje
Koristeüi telefon s tonskim biranjem, možete
nazvati svoj telefonski broj s drugog mjesta i
pristupiti ureÿaju kako bi preslušali poruke ili
promijenili postavke telefonske tajnice.
Važno:
• Ako želite daljinski upravljati telefonskom
tajnicom, prvo morate ukljuþiti daljinsko
upravljanje podešavanjem šifre za daljinski
pristup. Ta šifra mora biti unešena svaki
puta kada daljinski upravljate tajnicom.
pogrešnu šifru, linija üe se automatski
prekinuti.
4
Napomena:
• Možete prekinuti liniju u bilo kojem trenutku
Daljinske naredbe
Tipka
Zapoþni i prekini reprodukciju
poruke
4-znamenkasta šifra za daljinski pristup mora
biti unešena kada daljinski upravljate tajnicom.
Šifra za daljinski pristup je tvorniþki
programirana u ureÿaj.Ta šifra štiti od
neovlaštenog daljinskog pristupa vašoj tajnici.
Daljinsko upravljanje nije moguüe sve dok ne
promijenite tvorniþku šifru za daljinski pristup.
(str. 25).
2
3
4
5
(desna soft tipka)
/
: "Postavke"
/
: “Kod dalj upr”
Unesite novu 4-znamenkastu šifru za
daljinski pristup.
Ponovno unesite novu 4-znamenkastu
šifru za daljinski pristup.
Korištenje tajnice iz daljine
Kada je telefonska tajnica ukljuþena
1
Birajte svoj telefonski broj s telefona s
tonskim biranjem.
2
Pritisnite
kada þujete pozdravnu
poruku.
• Pozdravna poruka üe stati.
3
Unesite šifru za daljinski pristup.
• Prvo üe se reproducirati nove poruke.
• Ako nema novih poruka, nakon
dugaþkog zvuþnog signala üe se
reproducirati sve stare poruke.
• Ako unesete pogrešnu šifru za daljinski
pristup, dugaþki zvuþmni signal üe se
oglasiti 2 puta. Ako 2 puta unesete
Direktna naredba
Ponovi poruku
*1
(tijekom reprodukcije)
Ukljuþivanje daljinskog upravljanja
1
Pogledajte slijedeüu tablicu i pritisnite
tipku za odgovarajuüu naredbu.
Preskoþi poruku
(tijekom reprodukcije)
Ukljuþi telefonsku tajnicu
Iskljuþi telefonsku tajnicu
Obriši poruku koja se trenutno
reproducira
*1
Brzo ponovno pritisnite za reprodukciju
prethodne poruke.
Kada je telefonska tajnica iskljuþena
1
Nazovite svoj telefonski broj s telefona s
tonskim biranjem
2
3
Pustite da zvoni 10 puta
Unesite svoju šifru za daljinski pristup
unutar 10 sekundi.
• Možete prekinuti ili ponovno unijeti
vašu šifru za daljinski pristup i nastaviti
daljinsko upravljanje.
• Ako unesete pogrešnu šifru za daljinski
pristup, dugaþki zvuþmni signal üe se
oglasiti 2 puta. Ako 2 puta unesete
pogrešnu šifru, linija üe se automatski
prekinuti.
25
Telefonska tajnica
4
Postavke telefonske
tajnice
Postavka
Tajnica ukljuþena/
iskljuþena
Zadana
postavka
Ukljuþena
23
0000
Vrijeme snimanja
poruke pozivatelja
120s
Broj zvona
25
26
4 zvona
26
Ukljuþeno
26
Vrijeme snimanja poruke
pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno dozvoljeno
vrijeme za snimanje poruke pozivatelja.
2
3
4
(desna soft tipka)
/
: "Postavke"
/
: “Vrijeme snimanja”
/
: Odaberite željenu postavku.
Broj zvona
Možete promijeniti broj koliko üe puta zvono
zvoniti prije nego ureÿaj odgovori na poziv.
Možete odabrati od 2 do 7 zvona ili “Auto”.
“Auto”: Ureÿaj odgovara nakon 2. zvona kada
je snimljena nova poruka, a nakon 5. zvona
kada nema novih poruka. Ako zovete vaš
ureÿaj s udaljene lokacije kako bi preslušali
nove poruke (str. 25), znati üete da nema novih
poruka ako ureÿaj zvoni 3 puta. Tada možete
prekinuti vezu bez da platite poziv.
1
2
3
26
Napomena:
• Ako ste SMS postavili na "Ukljuþeno" (str.
20), 1. zvono se neüe þuti kada primite
poziv.
23
Engleski
Šifra za daljinski
pristup
1
: Odaberite željenu postavku.
Za korisnike usluge govorne pošte
Jezik tvorniþki
snimljene
pozdravne poruke
Slušanje poziva
Str.
/
(desna soft tipka)
/
: "Postavke"
/
: “Broj zvona”
Molimo obratite pažnju na sljedeüe:
- Za ispravno primanje poruka s vašom
uslugom govorne pošte, preporuþamo da ne
koristite telefonsku tajnicu na ureÿaju.
Uvjerite se da je tajnica iskljuþena (str. 23).
- Ako radije želite koristiti tajnicu na ureÿaju
nego uslugu govorne pošte koju pruža vaš
davatelj usluga, pitajte davatelja usluga da
vam iskljuþi uslugu.
Ako vaš davatelj usluga to ne može uþiniti,
postavite “Broj zvona” tako da ureÿaj
odgovara na pozive prije nego se ukljuþi
usluga govorne pošte vašeg davatelja
usluga. Potrebno je provjeriti broj zvona
potrebnih za aktiviranje usluge govorne
pošte kod vašeg davatelja usluga prije nego
promijenite ovu postavku.
Nadziranje poziva
Kada pozivatelj ostavlja poruku, preko
zvuþnika slušalice možete slušati poziv.
1
2
3
4
(desna soft tipka)
/
: "Postavke"
/
: “Slušanje poziva”
/
: “Ukljuþeno” ili “Iskljuþeno”
Napomena:
• Dok slušate poziv i dok je bazna stanica u
stanju þekanja, možete podesiti glasnoüu za
slušanje poziva
Uporaba više jedinica
• Ovaj broj slušalica koristi samo kao
referencu.
• Prijavljena bazna stanica je oznaþena s
"¾".
Uporaba dodatnih jedinica
Dodatne slušalice
6
Do 5 slušalica može biti prijavljeno na jednu
baznu stanicu.
Važno:
• Model dodatne slušalice preporuþene za
uporabu uz ovaj ureÿaj, navedena je na str.
4.. Ako se koristi drugi model slušalice,
odreÿene funkcije (podešavanje slušalice,
podešavanje baze itd.) možda neüe biti
dostupne.
• Dodatne slušalice üe vam dati slobodu da,
na primjer, imate interni razgovor s drugom
slušalicom dok treüa slušalica razgovara na
vanjskoj liniji.
Dodatne bazne stanice
Slušalice se mogu prijaviti na do 4 bazne
stanice, omoguþujuüi vam da dodate dodatne
bazne stanice i proširite podruþje u kojem se
mogu koristiti slušalice. Za uporabu slušalice s
baznom stanicom, baznu stanicu morate
odabrati (str. 27).
Prijavljivanje slušalice na
bazu
Isporuþena bazna stanica i slušalica su
tvorniþki prijavljene. Ako iz nekog razloga
slušalica nije prijavljena na baznu stanicu (na
primjer,
treperi þak i kada je slušalica u
blizini baze), prijavite slušalicu
1
2
3
4
5
Pritisnite i držite
na baznoj stanici 5
sekundi da se oglasi zvuþni signal.
• Ako sve prijavljene slušalice poþnu
zvoniti, pritisnite
za prekid,zatim
ponovite ovaj korak.
• Nakon što þujete zvuþni signal, ostatak
ovog postupka mora biti izvršen u roku
1 minute.
Odabir bazne stanice
Kada je odabrana odreÿena bazna stanica,
slušalica üe pozivati i primati pozive uporabom
samo te bazne stanice. Ako je slušalica izvan
dometa te bazne stanice, pozivi se neüe se
moüi ostvariti.
1
2
3
: “Prijava”
/
: “Prijava slušalice”
/
: Odaberite broj bazne stanice.
(desna soft tipka)
/
: “Odabir baze”
/ : Odaberite broj željene bazne
stanice.
• Odabrana bazna stanica je oznaþena s
"Ű" postavljenim lijevo od stavke na
zaslonu.
• Slušalica poþinje tražiti baznu stanicu.
Odjava slušalice
Slušalica može otkazati svoju prijavu (ili prijavu
druge slušalice) koja je pohranjena u baznu
stanicu. To omoguüuje baznoj stanici da
“zaboravi” slušalicu.
1
2
3
4
(desna soft tipka)
•
•
5
/
: “Prijava”
/
: “Odjava”
Unesite PIN bazne stanice (tvorniþki
"0000").
•
(desna soft tipka)
/
Prikazuje se "Unesi PIN". Unesite PIN
bazne stanice (tvorniþki "0000").
• Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
ovlaštenom servisu.
• Kada se slušalica uspješno registrira,
üe prestati treperiti. Ako je ukljuþen
ton tipki (str. 16), þuti üe se ton potvrde.
Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
ovlaštenom Panasonic servisu.
Prikazuju se brojevi svih slušalica
prijavljenih na baznu stanicu.
Slušalica koju koristite oznaþena je s
"Ű" postavljenim lijevo od stavke na
zaslonu.
/ : Odaberite slušalicu(e) koju želite
odjaviti.
6
27
Korisne informacije
Napomena:
• Kada poništite prijavu, na zaslonu slušalice
se prikazuje "Prijavi!".
• Ako želite prijaviti slušalicu na drugu baznu
stanicu(e), slijedite postupak "Prijavljivanje
slušalice na baznu stanicu", str. 27.
• Ako je odjavljena slušalica prijavljena na
drugoj baznoj stanici(ama), odaberite baznu
stanicu slijedeüi postupak "Odabir bazne
stanice", str. 27.
• Ako ne koristite slušalicu, preporuþamo da
izvadite baterije kako bi sprijeþili kvar.
Razgovor izmeÿu slušalica
(interkom)
Izmeÿu slušalica se može ostvariti interni
razgovor.
Primjer: Kada slušalica 1 zove slušalicu 2
1
Slušalica 1
2
/ : "Slušalica 2" (broj
željene slušalice).
Slušalica 2
3
Kada završite razgovor, pritisnite
Proslijeÿivanje poziva
izmeÿu slušalica,
konferencijski pozivi
Vanjski pozivi se mogu proslijediti izmeÿu 2
osobe. 2 osobe mogu imati konferencijski
poziv s vanjskim sugovornikom.
Primjer: Kada slušalica 1 proslijeÿuje poziv
slušalici 2
1
Slušalica 1:
Tijekom vanjskog poziva, pritisnite
/ : "Slušalica 2" (broj željene
slušalice).
• Vanjski poziv üe biti stavljen na þekanje
za
• Ako nema odgovora, pritsnite
vraüanje na vanjski poziv
2
Slušalica 2:
• Slušalica 2 može razgovarati sa
slušalicom 1
3
28
Slušalica 1
•
Za dovršavanje prosljeÿivanja poziva,
.
pritisnite
• Za uspostavljanje konferencijskog poziva,
.
pritisnite
- Pritiskanjem
stavljate vanjskog
sugovornika na þekanje, uspostavljajuüi
interni poziv s 2. slušalicom.
• Za prebacivanje izmeÿu 2. slušalice i
.
vanjskog poziva, pritisnite
Napomena:
• Takoÿer možete pritisnuti
za
iskljuþivanje zvuka konferencijskog poziva.
za vraüanje u
Ponovno pritisnite
konferencijski poziv.
Korisne informacije
Uporaba kopþe za remen
Stavljanje kopþe za remen
Uklanjanje kopþe za remen
29
Korisne informacije
Unos znakova
Tipkovnica se koristi za upis slova i brojeva. Svaka tipka ima više dodijeljenih znakova. Možete
odabrati koji üe znak biti unešen, uzastopnim pritiskom na numeriþku tipku.
- Pritisnite
ili
za pomicanje kursora.
- Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva
za brisanje slova ili broja lijevo od kursora. Pritisnite i držite
za brisanje svih
- Pritisnite
slova i brojeva.
- Pritisnite
za promjenu izmeÿu velikih i malih slova.
ili priþekajte 2 sekunde za pomak
- Za upis drugog slova postavljenog na istoj tipki, pritisnite
kursora na sljedeüe prazno mjesto, zatim pritisnite odgovarajuüu tipku.
i
su valjani kada je se na dnu zaslona slušalice prikaže popis slova.
-
•
Sljedeüa slova se koriste kao velika i mala:
Pri pisanju SMS poruka
•
Sljedeüa slova se koriste kao velika i mala:
30
Korisne informacije
Poruke grešaka
Poruka greške
Tajnica puna*1
Uzrok i rješenje
•
Obrišite nepotrebne poruke (str. 24)
•
Neuspješan interkomski poziv (druga slušalica se ne može
pronaüi ili je na vanjskoj liniji). Pokušajte ponovno kasnije.
Druga slušalica je u uporabi. Pokušajte ponovno kasnije.
Neuspješno odjavljivanje slušalice. Pokušajte ponovno (str.
27).
•
•
Zauzeto
Nije pronaÿena BS
•
Neuspješna prijava slušalice (str. 27). Pokušajte ponovno.
SMS pun
•
Obrišite nepotrebne poruke (str 21, 22).
Neuspješno slanje SMS-a
•
Neuspješno slanje SMS poruke. Pokušajte kasnije (str.
21).
Pogrešan PIN!
•
Unesite ispravan PIN bazne stanice. Ako zaboravite PIN
vaše bazne stanice, obratite se ovlaštenom Panasonic
servisu.
Unijeli ste pogrešan kod za daljinski pristup u 5. koraku
postupka "Ukljuþivanje daljinskog upravljanja", str. 25.
Pokušajte ponovno.
•
*1 KX-TG8090
Poruke statusa
Poruka statusa
1
-Odgovaranje-*
Znaþenje
•
•
Uporaba tajnice*
1
•
•
Ureÿaj odgovara na poziv, pozivatelji se pozdravljaju
pozdravnim porukama.
Telefonska tajnica se koristi iz daljine.
Bazna stanica ili druga slušalice(e) upravlja telefonskom
tajnicom.
Telefonska tajnica se koristi iz daljine.
*1 KX-TG8090
Rješavanje problema
Ako i dalje imate problema u radu s ureÿajem nakon što ste proþitali upute, iskljuþite AC adapter
bazne stanice i izvadite baterije iz slušalice. Zatim ponovno ukljuþite AC adapter bazne stanice i
umetnite baterije.
Telefon
Problem
treperi i "Prijavi!" je
prikazano na zaslonu slušalice.
Uzrok i rješenje
•
Slušalice je odjavljena. Ako želite prijaviti slušalicu na
baznu stanicu(e), slijedite "Prijava slušalice na baznu
stanicu", str. 27. Ako želite koristite baznu stanicu(e) koje
su prijavljene na slušalicu prije odjave, odaberite ju
slijedeüi "Odabir bazne stanice", str. 27.
31
Korisne informacije
Problem
Uzrok i rješenje
treperi i "Traženje..." je
prikazano na zaslonu slušalice.
•
•
•
•
Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Nije prikljuþen AC adapter bazne stanice. Provjerite spoj.
Možda ste odabrali pogrešnu baznu stanicu. Odaberite
ispravnu baznu stanicu (str. 27).
Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u podruþju jakih
elektriþnih smetnji. Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje
od izvora smetnji, kao što su antene i mobilni telefoni.
Nema prikaza na zaslonu
slušalice.
Ɣ Slušalica je u screen saver modu (str. 11). Ako je na
punjenju, podignite slušalicu da ponovno aktivirate zaslon
slušalice. Ako slušalica nije na baznoj stanici ili punjaþu,
ponovno aktivirajte zaslon slušalice tako da:
- pritisnete
ili
tijekom razgovora ili kada upravljate
telefonskom tajnicom.
u svim drugim situacijama.
- pritisnite
Ɣ "Prigušivanje svijetla" je postavljeno na
"Iskljuþeno". Promijenite postavku (str. 16).
Slušalica se neüe ukljuþiti.
Ɣ Uvjerite se da su baterije ispravno umetnute (str. 10).
Ɣ Potpuno napunite baterije (str. 10).
Ɣ Oþistite kontakte za punjenje i ponovno punite (str. 10).
Promijenio sam jezik prikaza u
jezik koji ne mogu þitati
Ɣ Promijenite jezik prikaza (str. 11).
Ne mogu ostvariti niti primiti
poziv
•
•
•
•
AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske linije nije
prikljuþen. Provjerite spojeve
Ako koristite razdjelnik linije za spajanje ureÿaja, uklonite
razdjelnik i direktno prikljuþite ureÿaj u utiþnicu na zidu.
Ako ureÿaj radi ispravno, provjerite razdjelnik.
Iskljuþite baznu stanicu iz telefonske linije i prikljuþite liniju
u drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi
ispravno, kontaktirajte servis za popravak ureÿaja. Ako
drugi telefon ne radi ispravno, kontaktirajte davatelja
usluga.
Naþin biranja je pogrešno postavljen. Podesite “Tonsko” ili
“Impulsno”, koje je potrebno (str. 12).
•
Tipkovnica je zakljuþana. Otkljuþajte ju (str. 14).
Ureÿaj ne zvoni
•
Zvono je iskljuþeno. Podesite jaþinu zvona (str. 16, 18).
Baterije se moraju puniti, ali
ikona baterije se ne mijenja
•
Oþistite kontakte za punjenje i punite ponovno (str. 10).
•
Slušalica je predaleko od baze. Približite se i pokušajte
ponovno.
Druga slušalica je na vanjskoj liniji ili se koristi telefonska
tajnica. Priþekajte i kasnije pokušajte ponovno.
Kada se pritisne
ton zauzeüa
þuje se
•
32
Korisne informacije
Problem
Uzrok i rješenje
ýuje se pucketanje, ton je
isprekidan. Interferencija s drugog
elektriþnog ureÿaja.
•
ýuje se šum/buka tijekom
razgovora
•
Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u podruþju
jakih elektriþnih smetnji. Postavite slušalicu i baznu
stanicu dalje od izvora smetnji, kao što su antene i
mobilni telefoni.
Slušalica/bazna stanica je prestala
raditi dok je bila u upotrebi
•
Odspojite AC adapter bazne stanice i izvadite baterije iz
slušalice. Spojite AC adapter bazne stanice, umetnite
baterije i pokušajte ponovno.
Slušalica se povremeno oglasi
kratkim tonom i/ili treperi
•
Potpuno napunite baterije (str. 10)
Potpuno sam napunio baterije, ali
i dalje treperi.
•
•
Oþistite kontakte za punjenje i punite ponovno (str. 10).
Vrijeme je za zamjenu baterija (str. 10).
Potpuno sam napunio baterije, ali
se skratilo vrijeme rada.
•
Obrišite krajeve baterija ( ,
suhom krpom.
Podaci o pozivatelju se ne
prikazuju
•
Morate prijaviti Caller ID uslugu. Za detalje se savjetujte
s vašim davateljem usluga.
Vaš ureÿaj je prikljuþen na telefonsku liniju s DSL
uslugom (str. 34).
•
•
•
Ne mogu prijaviti slušalicu na
baznu stanicu.
•
•
•
Ne mogu ostvariti interkomski
poziv ili proslijediti pozive.
•
Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od drugih
elektriþnih ureÿaja.
Približite se baznoj stanici.
Vaš ureÿaj je prikljuþen na telefonsku liniju s DSL
uslugom (str. 34).
) i kontakte ureÿaja
Maksimalni broj slušalica (5) je veü prijavljen na baznu stanicu.
Odjavite nepotrebne slušalice s bazne stanice (str. 27).
Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN,
obratite se s najbližem Panasonic servisom.
Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od drugih
elektriþnih ureÿaja.
Za svaku slušalicu odaberite istu baznu stanicu (str. 27.).
SMS (Short Message Service)
Problem
Uzrok i rješenje
Ne mogu primati i slati SMS
poruke
•
•
•
•
•
SMS je postavljeno na "Iskljuþeno". Postavite na
"Ukljuþeno" (str. 20).
Niste prijavljeni na odgovarajuüu uslugu. Kontaktirajte
vašeg davatelja usluga.
Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su
netoþni. Spremite ispravne brojeve (str. 20).
Prijenos poruke je prekinut. ýekajte dok se poruka
pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.
Vaš ureÿaj je prikljuþen na telefonsku liniju s DSL
uslugom (str. 34).
33
Korisne informacije
Problem
Uzrok i rješenje
Slušalica ne zvoni kada primam
SMS poruke.
•
SMS alarm je iskljuþen. Postavite SMS alarm na
"Ukljuþeno" (str. 22).
Telefonska tajnica (KX-TG8090)
Problem
Uzrok i rješenje
Ureÿaj ne snima nove poruke.
•
•
Telefonska tajnica je iskljuþena. Ukljuþite ju (str. 23).
Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke
snima sustav vašeg davatelja usluga a ne vaš telefon.
Promijenite "Broj zvona" na vašem ureÿaju ili se
obratite vašem davatelju usluga (str. 26).
Ne mogu upravljati telefonskom
tajnicom sa slušalice ili bazne
stanice.
•
Netko koristi baznu stanicu ili drugu slušalicu. Priþekjate
da drugi korisnik završi.
Pozivatelj ostavlja poruku. Priþekajte da pozivatelj
završi.
Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
•
•
Ne mogu daljinski koristiti
telefonsku tajnicu.
•
•
•
•
•
Unosite pogrešnu šifru za daljinski pristup. Ako ste
zaboravili šifru za daljinski pristup, spremite novu (str.
25).
Odluþno pritisnite svaku tipku.
Telefonska tajnica je iskljuþena. Slijedite korake pod
"Kada je telefonska tajnica iskljuþena", str. 25.
Koristite telefon s pulsnim biranjem. Pokušajte ponovno
s telefonom s tonskim biranjem.
Daljinsko upravljanje nije moguüe dok ne promijenite
tvorniþki postavljenu šifru za daljinski pristup ("0000").
Promijenite šifru za daljinski pristup.
Tijekom snimanja pozdravne
poruke ili preslušavanja poruka,
ureÿaj zvoni a snimanje se
prekida.
•
Primljen je poziv. Odgovorite na poziv i kasnije
pokušajte ponovno.
Slušanje poziva se postavlja na
"Ukljuþeno" ili "Iskljuþeno"
iako sam postavio drugaþije.
•
Pritisnuli ste
ili
kod slušanja poziva ili kada je
bazna stanica bila u stanju þekanja. Ponovno podesite
postavku slušanja poziva (str. 26).
Za korisnike DSL-a
Preporuþamo vam da spojite filter (obratite se vašem davatelju usluge) na telefonsku liniju izmeÿu
baze i prikljuþka telefonske linije.
34
Korisne informacije
Karakteristike
Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
*4 Sadrži AC adapter.
Napomena:
• Karakteristike su predmet promjene
• Slike korištene u ovim uputama za uporabu
mogu se malo razlikovati od stvarnog
proizvoda.
Broj kanala:
120 duplex kanala
Frekvencijski opseg:
1.88GHz do 1.9GHz
Duplex procedura:
TDMA (Time Division Multiple Access)
Razmak kanala:
1,728kHz
Bit rate:
1,152kbit/s
Modulacija:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Snaga RF odašiljaþa:
oko 250mW
Kodiranje glasa:
ADPCM 32 kbit/s
Izvor napajanja:
220-240V, 50Hz
Potrošnja energije
Bazna stanica:
þekanje: oko 2,0W
maksimalno: oko 7,0W
1
Punjaþ* :
þekanje: oko 1,5W
maksimalno: oko 3,0W
Uvjeti rada:
5°C-40°C, 20%-80% relativne vlažnosti
(suho)
Dimenzije:
2
Bazna stanica* : oko 53mm × 108mm ×
120mm
3
Bazna stanica* : oko 53mm × 139mm ×
120mm
Slušalica: oko 145mm × 49mm × 32mm
1
Punjaþ* : oko 51mm × 87mm × 100mm
Težina:
2
Bazna stanica* : oko 140g
Bazna stanica*3: oko 210g
Slušalica: oko 130g
1 4
Punjaþ* * : oko 270g
*1 KX-TG8072
*2 KX-TG8070/KX-TG8072
*3 KX-TG8090
35
Korisne informacije
S
Indeks
A
B
C
D
F
G
I
K
N
O
P
36
Automatski razgovor: 14, 16
Baterija: 10, 11
Bazna stanica
Odabiranje: 27
Postavke: 19
Caller ID usluga: 19
Datum i vrijeme: 12
Dodatne slušalice: 27
Dodatne bazne stanice: 27
Flash: 14
Glasnoüa
Zvono (slušalica): 16
Zvuþnik slušalice: 13
Zvuþnik: 13
Interkom: 28
Iskljuþivanje mikrofona (MUTE):
13
Konferencijski pozivi: 28
Naþin biranja: 12
Odgovaranje na pozive: 14
Pauza: 13
PIN: 18
Ponovno biranje: 13
Pozivanje: 13
Prijava: 27
Prikaz
Ikone: 7
Jezik: 11
Kontrast: 16
Pozadina: 16
Pristupni broj za PBX: 18
Privremeno tonsko biranje: 14
Propušteni pozivi: 19
Proslijeÿivanje poziva: 28
Š
T
U
Z
Slušalica
Ime: 17
Lokator: 14
Odjava: 27
Postavke: 16
Prijava: 27
SMS alarm: 22
SMS funkcija: 20
Snimanje
Pozdravna poruka: 23
Speakerphone: 13
Šifra za daljinski pristup: 25
Telefonska tajnica: 23
Daljinsko upravljanje: 25
Jezik: 23
Postavke: 26
Slušanje poruka: 24
Ukljuþivanje/iskljuþivanje: 23
Telefonski imenik
Imenik slušalice: 15
Tipka za navigaciju: 7
Tonovi tipki: 16
Tonovi zvona: 16
Ulanþano biranje: 15
Unos znakova: 30
Zakljuþavanje tipkovnice: 14
1999/5/EC
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorska prava:
Ovaj materijal je Panasonic Communications Co., Ltd zaštitio autorskim pravom, i smije se umnožiti
samo za internu uporabu. Svako drugo umnožavanje, u cijelosti ili djelomiþno, je zabranjeno bez
pismenog odobrenja od Panasonic Communications Co., Ltd.
© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. Sva prava zadržana

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement