Panasonic KXTGC220FX Operativní instrukce

Add to my manuals
48 Pages

advertisement

Panasonic KXTGC220FX Operativní instrukce | Manualzz
Návod k obsluze
Digitální bezdrátový telefon
Model č.
KX-TGC210FX
KX-TGC212FX
Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem
Model č.
KX-TGC220FX
Zobrazený model je KX-TGC210.
Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 10.
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.
Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení
podle vaší země (strana 27). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 14).
(Pro Českou republiku a Slovensko)
Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.:
VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
1
2014/07/14
17:24:32
Obsah
Úvod
Nastavení záznamníku .......................................34
Porovnání modelů ................................................3
Informace o příslušenství .....................................3
Obecné informace ................................................4
Užitečné informace
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost .............................................6
Důležité bezpečnostní pokyny .............................7
Zajištění nejlepších provozních podmínek ...........7
Další informace ....................................................8
Technické údaje ...................................................8
Hlasová pošta ....................................................36
Zadávání znaků ..................................................36
Chybové zprávy .................................................38
Řešení potíží ......................................................38
Podmínky používání ...........................................43
Prohlášení o shodě ............................................44
Rejstřík
Rejstřík........................................................45
Začínáme
Uvedení do provozu ...........................................10
Ovládací prvky ...................................................12
Ikony displeje .....................................................13
Zapnutí a vypnutí ...............................................14
Nastavení jazyka ................................................14
Datum a čas .......................................................14
Nahrání uvítací zprávy .......................................14
Další nastavení ..................................................15
Uskutečnění/příjem hovorů
Uskutečnění hovorů ...........................................16
Příjem hovorů .....................................................16
Užitečné funkce dostupné během hovoru ..........17
Interkom .............................................................18
Blokování tlačítek ...............................................18
Telefonní seznam
Telefonní seznam ...............................................19
Rychlá volba .......................................................20
Nastavení
Seznam nabídek ................................................21
Budík ..................................................................25
Blokování nevyžádaných hovorů .......................26
Další programování ............................................27
Služba ID volajícího
Použití služby ID volajícího ................................29
Seznam volajících ..............................................29
Záznamník
Záznamník .........................................................31
Zapnutí a vypnutí záznamníku ...........................31
Uvítací zpráva ....................................................31
Poslech zpráv .....................................................32
Dálkové ovládání ................................................33
2
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
2
2014/07/14
17:24:33
Úvod
Porovnání modelů
n Série KX-TGC210
n Série KX-TGC220
R Zobrazený model je KX-TGC210.
R Zobrazený model je KX-TGC220.
Série
Model č.
Série KX-TGC210
Série KX-TGC220
Základna
Mikrotelefon
Objednací č.
Objednací č.
KX-TGC210
KX-TGC210
KX-TGCA20
Množství
1
KX-TGC212
KX-TGC210
KX-TGCA20
2
KX-TGC220
KX-TGC220
KX-TGCA20
1
Informace o příslušenství
Dodané příslušenství
Množství
Č.
*1
*2
Položka příslušenství / Objednací číslo
KX-TGC210
KX-TGC220
KX-TGC212
A
Síťový adaptér pro základnu / PNLV226CE
1
1
B
Telefonní kabel
1
1
C
Nabíjecí baterie*1
2
4
D
Kryt na mikrotelefon*2
1
2
E
Nabíječka
–
1
F
Síťový adaptér pro nabíječku / PNLV233CE
–
1
Informace o náhradní baterii: strana 4.
Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.
3
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
3
2014/07/14
17:24:33
Úvod
A
B
C
D
E
F
Další volitelné příslušenství
Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.
Položka příslušenství
Číslo modelu
Nabíjecí baterie
HHR-4MVE nebo HHR-4MY*1
Typ baterie:
– Ni-MH
– 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon
Opakovač DECT
*1
KX-A405
Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co nejbližší kapacitě
baterií původních.
Další informace
R Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
R Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.
Obecné informace
R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska,
Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.
R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
R Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele zařízení.
Prohlášení o shodě:
R Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu
s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal
Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení
na stránkách:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
4
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
4
2014/07/14
17:24:33
Úvod
Pro budoucí použití
Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.
Výrobní číslo
Datum nákupu
(je uvedeno na spodní straně základny)
Jméno a adresa prodejce
Sem připevněte váš nákupní doklad.
5
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
5
2014/07/14
17:24:33
Důležité informace
R Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo
přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo
telefonní linky pod těžkými předměty.
Pro vaši bezpečnost
Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám
na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část
dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte
správné a bezpečné používání produktu.
VÝSTRAHA
Připojení k elektrické síti
R Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na
zařízení.
R Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací
šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
R Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér
střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu.
Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi
elektrickým proudem a/nebo může vznikat
nadměrné teplo, které způsobí požár.
R Pravidelně z adaptéru střídavého proudu /
zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný
prach atd. – nejprve odpojte zařízení od síťové
zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem.
Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod.
způsobit poruchu izolace, což může mít za
následek vznik požáru.
R Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý
zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky,
odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se
z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované
servisní středisko.
R Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od
síťových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte
vnitřních částí produktu.
R Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Instalace
R Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu
vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku
požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
R Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko
automaticky řízených zařízení, jako např.
automatických dveří nebo požárních alarmů.
Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou
u takového zařízení způsobit poruchu, která
může mít za následek nehodu.
Provozní bezpečnostní opatření
R Před čištěním odpojte zařízení z napájecích
zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové
čisticí prostředky.
R Nerozebírejte zařízení.
R Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny
(saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji
nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke
vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky
zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky
a nepoužívejte ji.
Zdravotní informace
R Požádejte výrobce konkrétních osobních
zdravotních přístrojů, jako např.
kardiostimulátoru nebo naslouchátek,
o informace, zda jsou tyto přístroje náležitě
chráněny před externí radiofrekvenční energií.
(Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do
1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je
250 mW (max.).)
R Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických
zařízeních v případě, že to tam vyvěšené
směrnice zakazují. Nemocnice nebo
zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje,
které jsou citlivé na externí radiofrekvenční
energii.
UPOZORNĚNÍ
Instalace a umístění
R Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během
bouřky.
R Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte
ve vlhkých místech, pokud není konektor pro
vlhká místa výslovně navržený.
R Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních
kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka
v síťovém rozhraní odpojena.
R Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte
opatrní.
R Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový
adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna
snadno přístupná zásuvka.
6
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
6
2014/07/14
17:24:33
Důležité informace
R Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat
v následujících případech:
– baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo
není v pořádku,
– došlo k výpadku napájení,
– je zapnutá funkce blokování tlačítek.
ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií
dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci
odpadu.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
Baterie
Zajištění nejlepších
provozních podmínek
R Doporučujeme používat baterie uvedené
v uživatelské příručce, viz strana 4.
POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH
o velikosti AAA (R03).
R Nekombinujte staré baterie s novými.
R Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt,
který se z baterií uvolňuje, je korozívní a může
způsobit popáleniny nebo poranění očí či
pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může
ublížit.
R Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterií
se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou
prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by
mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých
materiálů a následně způsobit popáleniny.
R Dodané baterie nebo baterie specifikované pro
použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu
s pokyny a omezeními uvedenými v této
příručce.
R K nabíjení baterií používejte pouze dodanou
základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo
nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny
nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat
nebo může dojít k explozi.
Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko
požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob,
včetně následujících:
1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody,
například v blízkosti vany, umývadla,
kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve
vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než
bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu
elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu
v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie
uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do
Umístění základny / zabránění šumu
Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic
používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.
R Abyste dosáhli maximálního pokrytí
a komunikace s co nejnižší hladinou šumu,
umístěte základnu následujícím způsobem:
– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co
nejvíce uprostřed prostoru, který chcete
pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem
a základnou ve vnitřním prostředí;
– v dostatečné vzdálenosti od elektronických
přístrojů, například televizorů, rozhlasových
přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení
nebo jiných telefonů;
– vyhněte se umístění po směru vysílání
vysokofrekvenčních vysílačů, jako jsou
například vnější antény stanic mobilních
telefonů. (Vyhněte se umístění základny na
arkýř nebo do blízkosti okna.)
R Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách
místního prostředí.
R Pokud není příjem pro umístění základny
uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo
pro dosažení lepšího příjmu.
Prostředí
R Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů,
které generují elektrický šum, jako jsou zářivky
a motory.
R Zařízení by nemělo být vystavováno
nadměrnému kouři, prachu, mechanickým
otřesům a nárazům.
R Zařízení by nemělo být vystavováno přímému
slunečnímu světlu.
R Na produkt neumísťujte těžké předměty.
R Pokud nebudete toto zařízení po delší dobu
používat, odpojte jej z napájecí zásuvky.
R Neponechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů
tepla, například topných těles, sporáků atd.
Umísťujte jej v místnostech s teplotou v rozmezí
7
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
7
2014/07/14
17:24:34
Důležité informace
0 °C až 40 °C. Zařízení nepoužívejte ve vlhkých
prostorách.
R Maximální vzdálenost pro volání může být kratší,
pokud se výrobek používá na následujících
místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce,
tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako
jsou drátěné ploty atd.
R Používání produktu v blízkosti elektrických
zařízení může způsobit rušení. Přesuňte
elektrická zařízení do větší vzdálenosti.
Pravidelná péče
R Otřete vnější povrch výrobku měkkým,
vlhkým hadříkem.
R Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné
prášky.
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nahradíte
nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu.
Baterie likvidujte v souladu s pokyny.
Upozornění týkající se likvidace,
převedení nebo vrácení
R Toto zařízení může uchovávat soukromé/
důvěrné informace. Abyste chránili své
soukromí / důvěrné informace, doporučujeme
vám – před likvidací, převedením nebo vrácením
zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní
seznam nebo seznam volajících.
Informace pro spotřebitele o sběru
a likvidaci odpadu z elektrických
a elektronických zařízení a použitých
baterií z domácností.
1
2
3
použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie
nepatří do běžného komunálního odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití
jsou možné, jen pokud odevzdáte tato zařízení
a použité baterie na místech k tomu určených, za
což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými
národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU
a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit
cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí,
které jinak mohou vzniknout při nesprávném
zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci
starých přístrojů a použitých baterií vám poskytnou
místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo
prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta
v souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem
v zemích Evropské unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo
dodavatele s žádostí o další informace.
Informace o likvidaci v zemích mimo
Evropskou unii (EU)
Tyto symboly (A, B, C) platí jen v zemích
Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento
produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce
a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie
Tento symbol (B) může být použit v kombinaci
s chemickým symbolem (C). V tomto případě
splňuje tento symbol legislativní požadavky, které
jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou
v baterii.
Poznámka k postupu vyjmutí baterie
Viz část „Vložení baterií“, strana 10.
Tyto symboly (A, B, C) na výrobcích, obalech a/
nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že
Technické údaje
R Standard:
8
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
8
2014/07/14
17:24:34
Důležité informace
R
R
R
R
R
*1
*2
Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: pro bezdrátové telefonní
přístroje),
GAP (Generic Access Profile: profil generického
přístupu)
Frekvenční rozsah:
1,88 GHz až 1,90 GHz
Vysokofrekvenční výkon přenosu:
Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)
Zdroj napájení:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Základna*1:
Pohotovostní režim: cca 0,52 W
Maximum: cca 2,7 W
Základna*2:
Pohotovostní režim: cca 0,54 W
Maximum: cca 2,7 W
Nabíječka:
Pohotovostní režim: cca 0,12 W
Maximum: cca 1,8 W
Provozní podmínky:
0 °C–40 °C, relativní vlhkost 20 %–80 % (suchý)
Série KX-TGC210: strana 3
Série KX-TGC220: strana 3
9
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
9
2014/07/14
17:24:34
Začínáme
n Nabíječka
Uvedení do provozu
Připojení
n Základna
Pevným stlačením zástrčky připojte síťový
adaptér k zařízení.
Připevněte kabel za háček.
Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
Připojte telefonní kabel k zařízení a poté ke
zdířce pro telefonní kabel. Po správném
připojení se ozve cvaknutí.
Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje
se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí
dodávky).
Poznámka:
R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér
Panasonic PNLV226CE.
R Používejte pouze dodávaný kabel telefonní linky.
4
4
A
Připojte zástrčku síťového adaptéru
k zařízení. Po správném připojení se ozve
cvaknutí.
B
Připojte síťový adaptér do elektrické
zásuvky.
Poznámka:
R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér
Panasonic PNLV233CE.
1
2
Vložení baterií
R POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH
o velikosti AAA (R03) (1).
R NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd
baterie.
).
R Dodržujte správnou polaritu ( ,
5
3
1
1
2
R Zařízení nastavte podle pokynů na obrazovce.
10
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
10
2014/07/14
17:24:34
Začínáme
vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké
vlhkosti.
Nabíjení baterií
Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.
R Na displeji se zobrazí hlášení “Nabíjení” (1).
R Jakmile jsou baterie plně nabité, zobrazí se
zpráva “Plně nabito”.
Úroveň nabití baterie
Ikona
Úroveň nabití baterie
Vysoká
1
Střední
Nízká
Nutné nabít.
Výdrž baterie Panasonic Ni-MH (dodávané
baterie)
Základní informace
Poznámky k připojení
R Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při
používání je adaptér obvykle teplý.)
R Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na
stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový
adaptér do stropní zásuvky, protože by
hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení.
Způsob použití
Doba provozu
Při nepřetržitém
používání
Maximálně 16 hodin
Při nečinnosti
(pohotovostní režim)
Maximálně 200 hodin
Poznámka:
R Skutečný výkon baterie závisí na používání
a okolním prostředí.
Během výpadku napájení
Zařízení nebude pracovat při výpadku napájení.
V takovém případě doporučujeme připojit místo
tohoto telefonu jiný telefon pro analogovou linku,
který je buď napájený pouze z linky, nebo bateriemi.
Poznámky k vložení baterie
R Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro výměnu
doporučujeme používat nabíjecí baterie
Panasonic uvedené v části: strana 4, 7.
Poznámky k nabíjení baterií
R Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
R Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny
a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým
suchým hadříkem. Než začnete zařízení čistit,
odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky.
Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení
11
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
11
2014/07/14
17:24:34
Začínáme
M N (Interkom)
R Tato funkce není k dispozici pro jednotlivé
mikrotelefony.
Kontakty nabíjení
Ovládací prvky
Mikrotelefon
F
G
n Typ ovládání
Funkční tlačítka
Stisknutím funkčního tlačítka můžete vybrat
funkci, která je na displeji zobrazena přímo nad
ním.
Navigační tlačítka
Funkce navigačních tlačítek jsou následující.
Symbol
A
H
B
C
I
D
J
E
K
A
A
N
Význam
MDN
Nahoru
M N
MCN
Dolů
MWN
MFN
Vlevo
MTN
MEN
Vpravo
M
– MDN, MCN, MFN nebo MEN: Procházení různých
seznamů a položek.
– MDN nebo MCN ( ): Upravení hlasitosti
mikrotelefonu nebo reproduktoru během
hovoru.
– M N (Seznam volajících): Zobrazení
seznamu volajících.
– MWN (Telefonní seznam): Zobrazení položky
telefonního seznamu.
– MTN (Opakovaná volba čísla): Zobrazení
seznamu opakované volby čísla.
Základna
n Série KX-TGC210: strana 3
A
B
B
Reproduktor
M
N (Hovor)
Klávesnice pro zadávání čísel/znaků
MZN (Hlasitý telefon)
Mikrofon
Reproduktor sluchátka
Displej
M
N (Vypnutí/zapnutí)
MR/ECON
R: Zpětné volání/funkce Flash
ECO: Klávesová zkratka pro režim eko
12
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
12
2014/07/14
17:24:34
Začínáme
Kontakty nabíjení
M N (Vyhledávání)
R Ztracený mikrotelefon můžete najít
stisknutím tlačítka M N.
n Série KX-TGC220: strana 3
A
B
Položka
Význam
Z
Hlasitý telefon je zapnutý.
(strana 16)
Linka se používá.
R Pokud pomalu bliká: Hovor je
přidržen.
R Pokud rychle bliká: Nyní je
přijímán příchozí hovor.
C
Zmeškaný hovor*2 (strana 29)
Výkon přenosu základny je
nastaven na hodnotu “Nižší”.
(strana 15)
Podsvícení LCD displeje je
vypnuto. (strana 23)
D
E
R Když je zobrazena vedle
ikony baterie: Záznamník je
zapnutý.*3 (strana 31)
R Když je zobrazena s číslem:
Byly nahrány nové zprávy.*3
(strana 32)
F G HI
Kontakty nabíjení
Reproduktor
MjN/MkN ( : Zvýšení/snížení hlasitosti)
M
N (Záznamník zap./vyp.)
Indikátor vzkazů, zap./vyp.
M
N (Přehrávání/zastavení)
Indikátor zpráv
M N (Opakovat)
M N (Přeskočit)
M N (Smazat)
M N (Vyhledávání)
R Ztracený mikrotelefon můžete najít
stisknutím tlačítka M N.
Pro dobu záznamu zprávy
volajícího je vybrána
možnost “Pouze pozdr.”.
Záznamník v tomto případě
přijme hovor, přehraje uvítací
zprávu, ale zprávy volajících se
nezaznamenají.*3 (strana 34)
Úroveň nabití baterie
Budík je zapnutý. (strana 25)
Soukromý režim je zapnutý.*1
(strana 23)
Hlasitost vyzvánění je vypnutá.
(strana 22)
Ikony displeje
Nevyžádaný hovor zablokován.*2
(strana 26)
Položky displeje mikrotelefonu
Položka
Byla přijata nová hlasová
zpráva.*4 (strana 36)
Význam
Dosah: Čím více je zobrazeno
čárek, tím blíže je mikrotelefon
k základně.
Linka
obsaz.
Někdo linku používá.*1
Obsazeno
Záznamník je používán:
– jiným mikrotelefonem,*1
– základnou.*3
Mimo dosah základny
Režim vyvolávání, interkom*1
*1
*2
KX-TGC212
Pouze pro odběratele služby ID volajícího
13
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
13
2014/07/14
17:24:34
Začínáme
*3
*4
Série KX-TGC220: strana 3
Pouze pro předplatitele hlasové pošty
Ikony funkčních tlačítek mikrotelefonu
Ikona
Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko M
N.
Akce
Návrat na předchozí obrazovku nebo
příchozí hovor.
Zobrazí nabídku.
OK
Zapnutí a vypnutí
Nastavení jazyka
Jazyk na displeji
Potvrdí aktuální výběr.
Zavolá. (strana 16)
Dočasně vypne vyzvánění pro
příchozí hovory. (strana 16)
1
2
3
M
N#110
MbN: Vyberte požadovaný jazyk. a MOKN
M
N
Přidrží hovor.*1
W
Otevře telefonní seznam.
Umožňuje upravit telefonní čísla.
(strana 27)
Přidá novou položku. (strana 20)
Zobrazí režim zadávání znaků pro
hledání v telefonním seznamu.
(strana 19)
Vypne funkci blokování tlačítek.
(strana 18)
Datum a čas
1
2
Vybírá položky nebo mikrotelefony.
(strana 25)
n
Ukončí nahrávání nebo přehrávání.*2
Uloží telefonní čísla. (strana 19)
Vymaže vybranou položku.
Umožňuje uskutečnit volání v režimu
interkom.*1
C
Vymaže číslo/znak.
Ztlumí hlasitost hovoru.
*1
*2
Zadejte aktuální hodinu a minutu.
Příklad: 9:30
09 30
R Stisknutím tlačítka * můžete vybrat
24hodinový nebo 12hodinový formát času
(“AM” nebo “PM”).
4
MOKN a M
N
Nahrání uvítací zprávy
Dostupné pro:
Série KX-TGC220 (strana 3)
Místo použití předem nahrané uvítací zprávy
můžete nahrát svou vlastní uvítací zprávu. Pro další
podrobnosti viz strana 31.
1
2
3
KX-TGC212
Série KX-TGC220: strana 3
N#101
Zadejte aktuální den, měsíc a rok. a MOKN
Příklad: 15. července 2014
15 07 14
3
Vypne budík. (strana 26)
Tlačítko odložení budíku.
(strana 26)
M
M
N#302
MbN: “Ano” a MOKN
Nahrát uvítací zprávu. a MnN a M
N
14
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
14
2014/07/14
17:24:34
Začínáme
Další nastavení
Jednodotykový režim eko
Pokud je mikrotelefon umístěn na základně, výkon
přenosu základny se sníží až o 99,9 % (pokud je
zaregistrován pouze jeden mikrotelefon). I když
mikrotelefon není umístěn na základně, nebo je
zaregistrováno několik mikrotelefonů, můžete
aktivací jednodotykového režimu eko výkon
přenosu základny snížit až o 90 %.
Jednodotykový režim eko zapnete/vypnete
stisknutím tlačítka MR/ECON. Výchozí nastavení je
“Normální”.
– Pokud je jednodotykový režim eko zapnutý: na
okamžik se zobrazí zpráva “Nižší” a na
displeji mikrotelefonu se objeví symbol
namísto symbolu
.
– Pokud je jednodotykový režim eko vypnutý: na
okamžik se zobrazí zpráva “Normální”
a z displeje mikrotelefonu zmizí symbol
.
Poznámka:
R Pokud je v blízkosti v provozu jiný bezdrátový
telefon, výkon přenosu základny se nemusí
snížit. (KX-TGC212)
R Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte
dosah základny v pohotovostním režimu.
R Pokud nastavíte režim opakovače na hodnotu
“Zapnuto” (strana 28):
– Jednodotykový režim eko je zrušený.
– V nabídce na displeji se nezobrazí možnost
“Eko režim” (strana 23).
Režim volby čísla
Pokud nelze provádět hovory, změňte toto
nastavení podle služby telefonní linky. Výchozí
nastavení je “Tónová”.
“Tónová”: Pro službu tónové volby.
“Pulsní”: Pro službu pulsní volby.
1
2
3
M
N#120
MbN: Vyberte požadované nastavení.
MOKN a M
N
15
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
15
2014/07/14
17:24:34
Uskutečnění/příjem hovorů
Uskutečnění hovorů
1
2
3
Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
R Chcete-li číslici opravit, stiskněte tlačítko
MCN.
M
N
Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M
nebo vložte mikrotelefon do základny či
nabíječky.
N
Použití hlasitého odposlechu
1
2
Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko MZN.
Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M
N.
Poznámka:
R Chcete-li znovu aktivovat sluchátko telefonu,
stiskněte tlačítko MZN/M
N.
Upravení hlasitosti sluchátka nebo
reproduktoru
Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko MDN
nebo MCN.
Volání pomocí seznamu opakované volby
a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také
vyžadována pauza (strana 20).
Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo
linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:
1
2
0 a MDN (Pauza)
Zvolte telefonní číslo. a M
N
Poznámka:
R Při každém stisknutí tlačítka MDN (Pauza) je
vložena 3sekundová pauza.
Příjem hovorů
1
Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte
mikrotelefon a stiskněte tlačítko M
MZN.
N nebo
2
Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M
N
nebo vložte mikrotelefon do základny či
nabíječky.
Příjem hovoru libovolným tlačítkem: Hovor
můžete přijmout stisknutím libovolné klávesy.
Automatický příjem: Hovory můžete přijímat tak,
že zvednete mikrotelefon z nabíječky (strana 23).
Dočasné vypnutí vyzvánění mikrotelefonu:
Vyzvánění můžete dočasně vypnout stisknutím
tlačítka M N.
Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo
v seznamu opakované volby (každé s maximálně
24 číslicemi).
Úprava hlasitosti vyzvánění
1
2
3
Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným
stisknutím tlačítka MDN nebo MCN během vyzvánění.
Mikrotelefon
MTN
MbN: Vyberte požadované telefonní číslo.
M
N
Základna*1
Mazání čísla v seznamu opakované volby
*1
1
2
Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným
stisknutím tlačítka MjN nebo MkN během vyzvánění.
R Chcete-li vyzvánění vypnout, stiskněte a podržte
tlačítko MkN, dokud jednotka nepípne.
3
MTN
MbN: Vyberte požadované telefonní číslo. a
M N
MbN: “Ano” a MOKN a M
Série KX-TGC220: strana 3
N
Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo
meziměstská volání)
Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX
nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována
pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty
16
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
16
2014/07/14
17:24:34
Uskutečnění/příjem hovorů
2
Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte
tlačítko MR/ECON.
Poznámka:
R Prosím, kontaktujte vašeho poskytovatele
služeb / telefonní společnost, která vám
poskytne informace o dostupnosti této služby ve
vaší oblasti.
Užitečné funkce dostupné
během hovoru
Přidržení hovoru
1
2
3
N.
Při příjmu volání stiskněte tlačítko M
MbN: “Přidržet hovor” a MOKN
Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte
N.
tlačítko M
Před zadáním přístupových čísel vyžadujících
tónovou volbu stiskněte tlačítko *.
Poznámka:
R Po 10 minutách ve stavu podržení je hovor
odpojen.
Sdílení hovoru
Ztlumení
1
2
Během hovoru stiskněte tlačítko M
Dostupné pro:
KX-TGC212
N.
K hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka M
N.
Zpětné volání/funkce Flash
Stisknutím tlačítka MR/ECON můžete využít
speciální funkce hostitelské pobočkové ústředny,
jako např. přesměrování hovoru nebo volitelné
telefonní služby.
Poznámka:
R Změna času zpětného volání/funkce Flash viz
strana 23.
Pro uživatele služby čekající hovor
nebo ID volajícího/čekající hovor
Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID
volajícího/čekající hovor, musíte si nejprve tuto
službu objednat u svého poskytovatele služeb /
telefonní společnosti.
Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když
již mluvíte na telefonu. Budete-li mít jiný příchozí
hovor během doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón
čekajícího hovoru.
Pokud si předplatíte službu ID volajícího
a čekající hovor včetně služby ID volajícího,
poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na
mikrotelefonu zobrazí údaje o 2. volajícím.
1
Dočasná tónová volba (pro uživatele
pulsní volby)
Stisknutím tlačítka MR/ECON přijmete 2. volání.
Můžete se připojit k probíhajícímu příchozímu
hovoru.
Pro vstoupení do konverzace stiskněte během
příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu tlačítko
M
N.
Poznámka:
R Zapnutím funkce soukromého režimu
(strana 23) zabráníte ostatním uživatelům
vstoupit do příchozího hovoru.
Přesměrování hovorů, konferenční
hovory
Dostupné pro:
KX-TGC212
Příchozí hovory lze mezi 2 mikrotelefony
přesměrovat nebo s nimi můžete uskutečnit
konferenční hovor s volajícím.
1
Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko
M N.
2
Počkejte na odpověď volaného.
R Pokud volaná strana neodpovídá, vraťte se
k příchozímu volání stisknutím tlačítka
N.
M
3
Přesměrování dokončíte:
Stiskněte tlačítko M
N.
Konferenční hovor uspořádáte:
17
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
17
2014/07/14
17:24:35
Uskutečnění/příjem hovorů
M N a MbN: “Konference” a MOKN
R Pro opuštění konference stiskněte tlačítko
M
N. Zbývající 2 účastníci mohou
pokračovat v hovoru.
R Chcete-li příchozí hovor podržet: M N a
MbN: “Přidržet hovor” a MOKN
Chcete-li pokračovat v konferenčním
hovoru: M N a MbN: “Konference” a
MOKN
R Chcete-li konferenční hovor zrušit: M N
a MbN: “Stop-Konference” a MOKN
Můžete pokračovat v hovoru s volajícím.
příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není
k dispozici.
Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte na
dobu zhruba 3 sekund tlačítko M N.
R Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte na
dobu zhruba 3 sekund tlačítko M N.
Poznámka:
R Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je
blokování tlačítek zapnuté.
Interkom
Dostupné pro:
KX-TGC212
Hovory v režimu interkom lze provádět mezi
mikrotelefony.
Poznámka:
R Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný
mikrotelefon 1 minutu pípá.
R Pokud obdržíte příchozí hovor během hovoru
přes interkom, uslyšíte 2 tóny. Chcete-li hovor
přijmout, stiskněte tlačítko M
N, potom
stiskněte tlačítko M
N.
Uskutečnění hovoru přes interkom
1
2
M
N
Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M
N.
Přijmutí hovoru přes interkom
1
Stisknutím tlačítka M
volání.
2
Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M
N nebo M
N přijměte
N.
Blokování tlačítek
Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo
možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li
blokování tlačítek zapnuté, je možné odpovídat na
18
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
18
2014/07/14
17:24:35
Telefonní seznam
Telefonní seznam
Do telefonního seznamu lze uložit 50 jmen (max.
16 znaků) a telefonních čísel (max. 24 číslic).
Důležité:
R Všechny položky lze sdílet mezi
zaregistrovanými mikrotelefony.
4
MWN a M
N
MbN: “Nový záznam” a MOKN
Zadejte jméno kontaktu. a MOKN
R Režim zadávání znaků můžete změnit
stisknutím tlačítka MR/ECON (strana 36).
3
N
2
3
4
Vyhledejte požadovanou položku (strana 19).
aM N
MbN: “Editovat” a MOKN
V případě potřeby upravte jméno. a MOKN
V případě potřeby upravte telefonní číslo. a
MOKN 2krát a M
N
MTN
MbN: Vyberte požadované telefonní číslo. a
M
N
Mazání položek
Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3
v části „Úprava položek“, strana 19.
M N
MbN: Vyberte požadovanou položku. a M
N
MbN: “Uložit ID” a MOKN
MbN: “Telefonní seznam” a MOKN
Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 3
v části „Úprava položek“, strana 19.
Vyhledání a zavolání z položky
v telefonním seznamu
1
M
1
Zadejte telefonní číslo kontaktu. a 2krát
MOKN a M
N
Uložení informací o volajícím do
telefonního seznamu
1
2
3
4
5
3
Úprava položek
Uložení čísla ze seznamu opakované
volby do telefonního seznamu
1
2
Procházení všemi položkami
MbN: Vyberte požadovanou položku.
Hledání podle prvního znaku
Stiskněte tlačítko klávesnice (0 až 9
nebo #), které obsahuje hledaný znak
(strana 36).
MbN: Dle potřeby listujte telefonním
seznamem.
Poznámka:
R V kroku 1 dle potřeby změňte režim zadávání
znaků:
M N a MbN: Vyberte režim zadávání znaků.
a MOKN
Přidávání položek telefonního
seznamu
1
2
3
2
Mazání položky
1
Vyhledejte požadovanou položku (strana 19).
aM N
2
3
MbN: “Vymazat” a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN a M
N
Mazání všech položek
1
2
3
4
MWN a M
N
MbN: “Vymazat vše” a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN a M
N
Řetězové vytáčení
Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla
v telefonním seznamu během jiného hovoru. Tuto
funkci lze použít například k volbě přístupového
MWN
19
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
19
2014/07/14
17:24:35
Telefonní seznam
čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu,
které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste
museli vytáčet ručně.
1
Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko
M N.
2
3
4
MbN: “Telefonní seznam” a MOKN
MbN: Vyberte požadovanou položku.
Stisknutím tlačítka M
N (pravé funkční
tlačítko) číslo vytočte.
Poznámka:
R Při ukládání přístupového čísla volací karty
a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné
položky telefonního seznamu stiskněte podle
potřeby tlačítko MDN (Pauza) pro přidání pauz po
čísle a kódu PIN (strana 16).
R Pokud používáte telefon s pulsní volbou, musíte
před stisknutím tlačítka M N v kroku 1 stisknout
tlačítko *, abyste dočasně změnili režim
vytáčení na tónovou volbu. Když přidáváte
položky do telefonního seznamu, doporučujeme,
abyste na začátek telefonních čísel přidali *,
pokud je chcete řetězově vytáčet (strana 19).
4
MOKN a M
N
Poznámka:
R Pokud upravíte položku v telefonním seznamu,
která je přiřazena k tlačítku rychlé volby, úprava
se neprojeví na tlačítku rychlé volby.
Úprava položky
1
2
3
4
Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé
volby (1 až 6). a M N
MbN: “Editovat” a MOKN
V případě potřeby upravte jméno. a MOKN
V případě potřeby upravte telefonní číslo. a
MOKN 2krát a M
N
Mazání položky
1
2
3
Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé
volby (1 až 6). a M N
MbN: “Vymazat” a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN a M
N
Rychlá volba
Zobrazení položky / volání
Ke každému tlačítku na klávesnici mikrotelefonu
(1 až 6) můžete přiřadit 1 telefonní číslo.
1
Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé
volby (1 až 6).
2
Chcete-li volat, stiskněte tlačítko M
N.
Uložení telefonních čísel pod tlačítka
rychlé volby
n Zadáním telefonních čísel:
1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko
rychlé volby (1 až 6). a M
N
2
3
4
MbN: “Manuálně” a MOKN
Zadejte jméno (maximálně 16 znaků). a
MOKN
Zadejte telefonní číslo kontaktu (max. 24
číslic). a MOKN 2krát a M
N
n Z telefonního seznamu:
1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko
rychlé volby (1 až 6). a M
N
2
3
MbN: “Tel. seznam” a MOKN
MbN: Vyberte požadovanou položku.
20
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
20
2014/07/14
17:24:35
Nastavení
Seznam nabídek
Pro přístup k funkcím existují 2 metody.
n Procházení nabídek na displeji
1 M N
2
3
4
Stisknutím tlačítka MCN, MDN, MEN nebo MFN vyberte požadovanou hlavní nabídku. a MOKN
Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. a MOKN
Stisknutím tlačítka MCN nebo MDN vyberte požadované nastavení. a MOKN
n Použití kódů přímých příkazů
1 M N a Zadejte požadovaný kód.
Příklad: Stiskněte tlačítko M N#101.
2
Vyberte požadované nastavení. a MOKN
Poznámka:
R
R
R
R
Pro ukončení operace stiskněte tlačítko M
N.
V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.
V následující tabulce označuje
číslo referenční stránky.
V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.
Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů
Hlavní nabídka:
“Záznamník”*1
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Nastavení
Kód
Přehrát nové zprávy
–
–
#323
32
Přehrát všechny
zprávy
–
–
#324
32
–
Vymazat vš. zprávy*2
Pozdrav
Spustit nahrávání*2
(Nahrát uvítací zprávu)
–
#325
33
–
#302
31
Přehrát hlášení
–
#303
32
Výchozí*2
(Obnovení nastavení předem
nahrané uvítací zprávy)
–
#304
32
21
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
21
2014/07/14
17:24:35
Nastavení
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Nastavení
Kód
Nastavení
Počet vyzvánění*2
2-6 zvonění
<4 zvonění>
Automaticky
#211
34
Doba záznamu*2
1 min.
<3 min.>
Pouze pozdr.*3
#305
34
#306
33
#310
34
Dálkový přístupový
kód*2
Odposlech vol.
–
<Zapnuto>
Vypnuto
Záznamník zapnutý*2
–
–
#327
31
Záznamník vypnutý*2
–
–
#328
31
Hlavní nabídka:
“Nastavení času”
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Budík s poznámkou
Budík1-3
–
Seřízení času*2, *4
Hlavní nabídka:
Nastavení
–
Nastavení Data/Času*2
Kód
–
#101
14
Jednou
Denně
Každý týden
<Vypnuto>
#720
25
ID volajícího
<Manuálně>
#226
–
“Interkom”*5
Způsob použití
Kód
Vyvolání požadované jednotky.
#274
Hlavní nabídka:
18
“Úvodní nastavení”
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Nastavení
Kód
Nastavení zvonění
Hlasitost vyzvánění
– Sluchátko
Vypnuto-6 <6>
#160
–
Hlasitost vyzvánění
– Základna*1, *2
Vypnuto-6 <3>
#G160
–
Zvonění*6, *7
(Mikrotelefon)
<Zvonění 1>
#161
–
První zvonění*2, *8
<Zapnuto>
Vypnuto
#173
–
22
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
22
2014/07/14
17:24:35
Nastavení
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Nastavení času
Nastavení Data/
Času*2
Kód
–
#101
14
Budík s poznámkou
– Budík1-3
Jednou
Denně
Každý týden
<Vypnuto>
#720
25
Seřízení času*2, *4
ID volajícího
<Manuálně>
#226
–
Název mikrotelefonu
Nežádoucí volající*2
Nastavení
–
#104
27
Jednotlivé číslo
–
–
#217
26
Rozsah čísel
–
Skrytá čísla
Zapnuto
<Vypnuto>
#240
26
–
Rychlá volba
#261
20
Eko režim
Výkon přenosu*2
–
<Normální>
Nižší
#725
15
Nastavení displeje
Podsvícení
<Zapnuto>
Vypnuto
#276
–
Kontrast
(Kontrast displeje)
Úroveň 1–4
<2>
#145
–
<Zapnuto>
Vypnuto
#165
–
Tóny kláves*9
–
Omezení volání*2
–
–
#256
27
Automatický hovor*10
–
Zapnuto
<Vypnuto>
#200
16
Typ volby*2
Pulsní
<Tónová>
#120
15
Flash*2, *11, *12
900 ms.
700 ms.
<600 ms.>
400 ms.
300 ms.
250 ms.
200 ms.
160 ms.
110 ms.
100 ms.
90 ms.
80 ms.
#121
17
Zapnuto
<Vypnuto>
#194
–
Nastavení linky
–
Soukromý režim*2, *5, *13
23
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
23
2014/07/14
17:24:35
Nastavení
Podnabídka 1
Nastavení
Kód
PIN Základny*2
Podnabídka 2
–
<0000>
#132
27
Režim opakovače*2
–
Zapnuto
<Vypnuto>
#138
28
–
#130
41
–
Registrace
Registrovat
sluchátko
#131
42
<Další>
Česká rep.
Slovensko
#136
27
<English>
#110
14
Zrušit registraci*3
–
Země*2
Jazyk
Hlavní nabídka:
Displej
“Seznam volajících”
Způsob použití
Kód
Zobrazení seznamu volajících.
#213
Hlavní nabídka:
29
“Nastavení zvonění”
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Nastavení
Hlasitost vyzvánění
Sluchátko
Vypnuto-6 <6>
Kód
#160
–
Základna*1, *2
Vypnuto-6 <3>
#G160
–
Zvonění*6, *7
(Mikrotelefon)
–
<Zvonění 1>
#161
–
První zvonění*2, *8
–
<Zapnuto>
Vypnuto
#173
–
Nastavení
Kód
Hlavní nabídka:
“Nežádoucí volající”*2, *14
Podnabídka 1
Podnabídka 2
Jednotlivé číslo
–
–
Rozsah čísel
–
–
Skrytá čísla
–
*1
*2
*3
*4
Zapnuto
<Vypnuto>
#217
26
#240
26
Série KX-TGC220: strana 3
Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku nastavovat
pomocí jiného mikrotelefonu. (KX-TGC212)
Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze
prostřednictvím kódu přímého příkazu.
Tato funkce umožňuje zařízení automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího,
včetně data a času.
Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku “ID volajícího”. Chcete-li tuto funkci vypnout,
vyberte položku “Manuálně”. (pouze předplatitelé služby ID volajícího)
Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 14).
24
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
24
2014/07/14
17:24:35
Nastavení
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
*14
KX-TGC212
Přehrávání tónu vyzvánění může pokračovat několik sekund, i když volající už zavěsil. Při příjmu
hovoru se může ozývat oznamovací tón nebo žádný tón.
Melodie přednastavené v tomto výrobku (“Zvonění 3” – “Zvonění 15”) jsou používány se
svolením společnosti © 2012 Copyrights Vision Inc.
Pokud nechcete, aby zařízení před přijetím informací o volajícím vyzvánělo, nastavte funkci na
hodnotu “Vypnuto”. (pouze předplatitelé služby ID volajícího)
Pokud dle výchozího nastavení, které závisí na poskytovateli služeb / telefonní společnosti, vyzvání
zařízení 2krát nebo vícekrát, můžete odebrat pouze první zazvonění.
Vypněte tuto funkci, pokud raději nechcete slyšet tóny tlačítek během volby nebo stisknutí libovolného
tlačítka, včetně potvrzovacích tónů a chybových tónů.
Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro
příjem hovoru, vypněte tuto funkci.
Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX.
V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správcem vaší místní pobočkové ústředny PBX.
Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 27) následující kódy, bude výchozí nastavení
následující:
“Česká rep.” = “100 ms.”
“Slovensko” = “100 ms.”
Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.
Série KX-TGC210: strana 3
“Denně”
Alarm se spustí jednou za den ve
stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 5.
Budík
V nastavenou dobu se na 1 minutu spustí alarm,
který se 5krát (vždy po 5 minutách) opakuje (funkce
opakovaného buzení). Pro alarm je možné zobrazit
také textové upozornění. Pro každý mikrotelefon lze
nastavit až 3 samostatných časů alarmu. Pro každý
čas alarmu můžete nastavit jednu ze 3 různých
možností alarmu (jednou, denně nebo týdně).
Důležité:
R Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení
nastaveny správně (strana 14).
1
2
3
M
“Každý týden”
Budík se spustí jednou za týden ve
stanovený čas.
4
n Jednou:
Zadejte požadovaný den a měsíc. a MOKN
n Týdně:
MbN: Vyberte požadovaný den v týdnu
a stiskněte tlačítko M N. a MOKN
N#720
Stisknutím tlačítek 1 až 3 vyberte alarm. a
MOKN
MbN: Vyberte požadovanou možnost alarmu.
a MOKN
“Vypnuto”
Vypne alarm. Přejděte ke kroku 9.
“Jednou”
Budík se spustí jednou ve stanovenou dobu.
Pokračujte podle výběru provedeného v kroku
3.
5
6
Nastavte požadovaný čas. a MOKN
Zadejte textové upozornění (max. 10 znaků).
a MOKN
7
MbN: Vyberte požadovaný tón alarmu. a MOKN
R Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění,
než je použitý tón pro příchozí hovory.
8
MbN: Vyberte požadované nastavení
opakovaného budíku. a MOKN
9
MOKN a M
N
25
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
25
2014/07/14
17:24:35
Nastavení
Poznámka:
R Stisknutím tlačítka M N alarm zcela vypnete.
R Když se mikrotelefon používá, alarm se
nespustí, dokud mikrotelefon není
v pohotovostním režimu.
R Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici
N vypnete zvuk, ale necháte
nebo tlačítka M
zapnutou funkci buzení.
R Pokud chcete uskutečnit hovor v okamžiku, kdy
je aktivována funkce opakovaného buzení, před
uskutečněním hovoru funkci opakovaného
buzení vypněte.
n Ze seznamu volajících:
1 M N
2
3
4
5
Uložení nevyžádaných volajících
Uložení jednoho telefonního čísla
Důležité:
R Při ukládání čísel v seznamu blokovaných
hovorů musíte uvést i směrové číslo.
MbN: “Uložit ID” a MOKN
MbN: “Nežádoucí volající” a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN a M
N
n Zadáním telefonních čísel:
1 M N#217
2
3
4
Blokování nevyžádaných
hovorů
Tato funkce odmítne volání od nežádoucích
volajících (jen pro předplatitele funkce ID
volajícího). Při ukládání telefonních čísel v seznamu
blokovaných hovorů jsou k dispozici následující
možnosti (maximálně 30).
– “Jednotlivé číslo”: Zařízení může odmítat
hovory z konkrétních telefonních čísel.
– “Rozsah čísel”: Zařízení může odmítat
hovory z čísel začínajících na číslo uložené
v seznamu blokovaných hovorů, např. z čísel
s předvolbou bezplatných telefonních čísel nebo
z čísel s určitým směrovým číslem.
Můžete také nastavit zařízení tak, aby odmítalo
hovory, které nezobrazují telefonní číslo.
Během přijímání hovoru, když je identifikován
volající, zařízení nezvoní. Pokud telefonní číslo
volajícího odpovídá položce na seznamu
blokovaných hovorů, volajícímu se neozve žádný
tón a hovor se odpojí.
Důležité:
R Odmítnuté hovory se zaznamenají do seznamu
volajících.
MbN: Vyberte položku, kterou chcete
blokovat. a M N
MbN: “Jednotlivé číslo” a MOKN
N a MbN: “Přidat” a MOKN
M
Zadejte telefonní číslo (maximálně 24
číslic).
R Číslici vymažete tlačítkem MCN.
5
MOKN a M
N
Uložení rozsahu čísel
1
2
3
4
5
M
N#217
MbN: “Rozsah čísel” a MOKN
M
N a MbN: “Přidat” a MOKN
Zadejte požadované číslo (2–8 číslic).
R Číslici vymažete tlačítkem MCN.
MOKN a M
N
Blokování příchozích hovorů, které
nezobrazují žádné telefonní číslo
Hovory, které nezobrazují žádné telefonní číslo
(např. skrytí volající), můžete odmítnout.
1
2
3
M
N#240
MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN
M
N
Zobrazení/úprava/mazání
blokovaných telefonních čísel
1
2
3
M
N#217
MbN: “Jednotlivé číslo” nebo “Rozsah
čísel” a MOKN
MbN: Vyberte požadovanou položku.
R Pro ukončení stiskněte tlačítko M
N.
26
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
26
2014/07/14
17:24:36
Nastavení
4
Úprava čísla:
M
N a Upravte číslo. a MOKN a M
Vymazání čísla:
M N a MbN: “Ano” a MOKN a M
N
N
Poznámka:
R Při úpravě provedete stisknutím požadovaného
tlačítka na klávesnici přidání, pomocí tlačítka
MCN provedete vymazání.
omezeným mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo
v rámci dané oblasti.
1
2
M
3
Stisknutím tlačítek 1 až 2 vyberte
mikrotelefony, které chcete omezit.
R Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony
zaregistrované na základně.
R Vedle čísla vybraného mikrotelefonu se
zobrazí ikona „ “.
R Chcete-li zrušit vybraný mikrotelefon,
znovu stiskněte stejné tlačítko klávesnice.
Ikona „ “ zmizí.
Vymazání všech blokovaných
telefonních čísel
1
2
3
4
5
M
N#217
MbN: “Jednotlivé číslo” nebo “Rozsah
čísel” a MOKN
M
N a MbN: “Vymazat vše” a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN a M
6
N
Další programování
Každému mikrotelefonu můžete přidělit vlastní
název („Karel“, „Kuchyň“ atd.). To je užitečné pro
interkom mezi mikrotelefony. Můžete také zvolit,
zda bude v pohotovostním režimu zobrazen název
mikrotelefonu. Výchozí nastavení je “Ne”. Pokud
vyberete možnost “Ano”, aniž byste zadali název
mikrotelefonu, zobrazí se položka “Sluchátko 1”
nebo “Sluchátko 2”.
M
MOKN
Stisknutím tlačítek 1 až 6 vyberte umístění
v paměti. a MOKN
Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které
chcete omezit (max. 8 číslic). a MOKN a
M
N
Změna kódu PIN základny
Změna názvu mikrotelefonu
1
2
3
4
4
5
N#256
Zadejte kód PIN základny (výchozí: “0000”).
R Pokud kód PIN zapomenete, spojte se
s autorizovaným servisním střediskem.
N#104
Zadejte požadovaný název (max. 10 znaků).
MOKN
MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN
2krát a M
N
Důležité:
R Jestliže kód PIN (osobní identifikační číslo)
změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN
nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN
zapomenete, spojte se s autorizovaným
servisním střediskem.
1
2
3
4
U vybraných mikrotelefonů můžete omezit volbu
určitých čísel. Můžete omezit až 6 počátečních čísel
a můžete vybrat mikrotelefony, které mají být
omezeny. Uložení směrových čísel zabrání
N#132
Zadejte aktuální 4místný PIN základny
(výchozí: “0000”).
Zadejte nový 4místný PIN základny. a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN a M
N
Změna nastavení regionu v přístroji /
resetování základny
1
2
Omezení hovorů
M
M
N#136
MbN: Vyberte požadovanou zemi. a MOKN
“Other” (“Další”) = země kromě České
a Slovenské republiky
“Česká rep.” = Česká republika
“Slovensko” = Slovensko
27
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
27
2014/07/14
17:24:36
Nastavení
3
MbN: “Ano” a MOKN a M
N
Poznámka:
R Změna nastavení regionu v přístroji může
způsobit, že se nastavení pro vaši zemi nebo
vámi upravená nastavení vrátí na výchozí
hodnoty.
R Zvolíte-li v kroku 2 možnost “Other”
(“Další”), jazyk oznámení záznamníku se
změní na angličtinu. (Série KX-TGC220:
strana 3)
Zvýšení dosahu základny
Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím
zesilovače (repeateru) DECT. Používejte pouze
zesilovač (repeater) DECT společnosti Panasonic
(strana 4). Podrobné informace získáte u prodejce
Panasonic.
Důležité:
R Před registrací zesilovače (repeateru)
k základně nejdříve musíte zapnout režim
repeateru.
R Nepoužívejte současně více zesilovačů.
Nastavení režimu zesilovače
1
2
M
N#138
MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN
aM
N
Registrace zesilovače DECT (KX-A405)
v základně
Poznámka:
R Použijte zesilovač, který nebyl zaregistrován
k jiné jednotce. Pokud je zesilovač zaregistrován
k jiné jednotce, nejprve jej odregistrujte dle
instalační příručky k zesilovači DECT.
1
Základna:
Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte
tlačítko M N.
2
Zesilovač DECT signálu:
Připojte síťový adaptér a poté počkejte, než se
a
.
zeleně rozsvítí indikátor
3
Základna:
Chcete-li ukončit registrační režim, stiskněte
tlačítko M N.
28
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
28
2014/07/14
17:24:36
Služba ID volajícího
– Položení na základnu nebo nabíječku.
– Stisknutí tlačítka M
N.
Použití služby ID volajícího
Důležité:
R Toto zařízení je kompatibilní se službou ID
volajícího. Chcete-li používat službu ID
volajícího, je třeba objednat si službu ID
volajícího. Podrobné informace získáte
u poskytovatele služeb.
Funkce služby ID volajícího
Při příjmu příchozího volání se zobrazí informace
o volajícím.
Informace o volajícím pro posledních 50 volajících
se ukládají do seznamu volajících od posledního
hovoru až po nejstarší.
R Pokud zařízení nemůže přijímat informace
o volajícím, zobrazí se následující zpráva:
– “Bez identifik.”/
“Bez identifikace”*1: Volající telefonuje
z oblasti, v níž není služba ID volajícího
poskytována.
– “Soukr. volající”/
“Soukromý volající”*1: Volající nechce,
aby bylo jeho číslo zobrazováno.
R Pokud je zařízení připojeno k systému PBX,
informace o volajícím nemusí být přijímány
správně. Spojte se se správcem vaší ústředny
PBX.
*1 Zobrazeno během prohlížení seznamu
volajících.
Zmeškané hovory
Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za
zmeškaný a zobrazí se ikona . Na základě této
informace se můžete podívat do seznamu
volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti
volal.
Pokud byl zobrazen i jen jediný zmeškaný hovor
(strana 29), ikona zmizí z displeje. Když
přijmete další nový hovor, ikona se znovu
zobrazí.
Poznámka:
R Pokud na jednom ze zaregistrovaných
mikrotelefonů provedete následující operaci,
z pohotovostního displeje zmizí ikona , i když
zbývají zmeškaná volání, která nebyla
zobrazena:
Zobrazení jména v telefonním seznamu
Při přijetí informací o volajícím, které se shodují
s telefonním číslem uloženým v telefonním
seznamu, jméno uložené v telefonním seznamu se
zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.
Seznam volajících
Důležité:
R Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení
nastaveny správně (strana 14).
Zobrazení seznamu volajících
a zpětné volání
1
2
3
M N
Stiskněte tlačítko MCN, chcete-li hledat od
posledního hovoru, nebo stiskněte tlačítko
MDN, chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.
Pro zpětné volání stiskněte tlačítko M
N.
Pro ukončení stiskněte tlačítko M
N.
Poznámka:
R Pokud je v kroku 2 zobrazeno , nejsou
zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení
zbývajících informací stiskněte tlačítko MEN. Na
předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím
tlačítka MFN.
R Pokud položka byla již zobrazena nebo bylo
příslušné číslo již voláno, na displeji se zobrazí
„ “, i když tato položka byla zobrazena nebo
bylo příslušné číslo již voláno pomocí jiného
mikrotelefonu.
Úprava telefonního čísla volajícího
1
2
3
4
5
M N
MbN: Vyberte požadovanou položku. a M
N
MbN: “Editovat” a MOKN
Upravte číslo.
M
N
29
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
29
2014/07/14
17:24:36
Služba ID volajícího
Vymazání vybraných informací
o volajícím
1
2
3
M N
MbN: Vyberte požadovanou položku.
M
N a MbN: “Ano” a MOKN a M
N
Vymazání všech informací o volajícím
1
2
M N
M
N a MbN: “Ano” a MOKN a M
N
30
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
30
2014/07/14
17:24:36
Záznamník
Mikrotelefon
Záznamník
1
Pro zapnutí:
M N#327
Pro vypnutí:
M N#328
2
M
Dostupné u modelu:
Série KX-TGC220 (strana 3)
Záznamník může přijímat a zaznamenávat hovory
v době vaší nepřítomnosti.
Nastavením položky “Pouze pozdr.” pro dobu
nahrávání (strana 34) můžete zařízení nastavit
také tak, aby přehrávalo uvítací zprávu, ale
nezaznamenávalo zprávy volajících.
Důležité:
R Ujistěte se, že jsou datum a čas na zařízení
nastaveny správně (strana 14).
Kapacita paměti (včetně uvítací
zprávy)
Celková kapacita nahrávání je přibližně 15 minut.
Maximálně lze zaznamenat 64 zpráv.
Poznámka:
R Když je paměť pro záznam zpráv zaplněna:
– Na displeji mikrotelefonu se zobrazí hlášení
“Plný záznam.”.
– Je-li záznamník zapnut, indikátor zapnutí/
vypnutí vzkazů na základně rychle bliká.
– I když je záznamník zapnut, na mikrotelefonu
se nezobrazí ikona
a celkový počet
nových zpráv.
– Pokud použijete předem nahranou uvítací
zprávu, zařízení se automaticky přepne na
jinou předem nahranou uvítací zprávu, která
žádá volající, aby znovu zavolali později.
– Pokud jste zaznamenali vlastní uvítací
zprávu, ohlašuje se volajícím stále stejná
zpráva, i když jejich zprávy nejsou
zaznamenávány.
Zapnutí a vypnutí záznamníku
Záznamník je z výroby nastavený na zapnutý stav.
Základna
Záznamník zapnete nebo vypnete stisknutím
N.
tlačítka M
N
Poznámka k základně a mikrotelefonu:
R Při zapnutém záznamníku:
– indikátor zapnutí/vypnutí vzkazů na základně
se rozsvítí.
– na mikrotelefonu se zobrazí
.
Uvítací zpráva
Jakmile zařízení přijme hovor, přehraje se
volajícímu uvítací zpráva.
Můžete použít:
– vlastní uvítací zprávu
– předem nahranou uvítací zprávu
Nahrání uvítací zprávy
1
2
3
4
M
N#302
MbN: “Ano” a MOKN
Po zaznění tónu držte mikrotelefon ve
vzdálenosti přibližně 20 cm a mluvte zřetelně
přímo do mikrofonu (max. 50 sekund).
Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka MnN.
aM
N
Použití předem nahrané uvítací
zprávy
Na zařízení jsou předem nahrány 2 uvítací zprávy:
– Pokud nenahrajete svoji vlastní uvítací zprávu
nebo ji vymažete, zařízení přehraje předem
nahranou uvítací zprávu a požádá volající, aby
zanechali vzkaz.
– Je-li doba záznamu zprávy (strana 34)
nastavena na možnost “Pouze pozdr.”,
vzkazy volajících se nezaznamenávají
a zařízení přehrává odlišnou předem nahranou
uvítací zprávu s požadavkem, aby volající
zavolali později.
31
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
31
2014/07/14
17:24:36
Záznamník
Obnovení nastavení předem nahrané
uvítací zprávy
Pokud chcete použít předem nahranou uvítací
zprávu poté, co nahrajete vlastní uvítací zprávu,
musíte vlastní uvítací zprávu vymazat.
1
2
M
Když jsou nahrány nové zprávy, na mikrotelefonu
se zobrazí ikona
společně s celkovým počtem
nových zpráv.
1
Poslech nových zpráv:
M N#323
Poslech všech zpráv:
M N#324
2
Po dokončení stiskněte tlačítko M
N#304
MOKN a M
N
Přehrání uvítací zprávy
1
2
Používání mikrotelefonu
N#303
M
N
M
N.
Poznámka:
R Chcete-li přepnout na sluchátko telefonu,
stiskněte tlačítko M
N.
Používání záznamníku
M
Poslech zpráv
Používání základny
Máte-li zaznamenány nové zprávy, symbol M
N
na základně bliká.
N.
Stiskněte tlačítko M
R Jestliže byly nahrány nové zprávy, základna je
přehraje.
R Pokud nebyly nahrány žádné nové zprávy,
základna přehraje všechny zprávy.
Ovládání záznamníku během přehrávání
Tlačítko
Způsob použití
MjN nebo MkN
Upravit hlasitost reproduktoru
M
N
M
N
Přeskočení zprávy
M
N
Zastavení přehrávání
M
*1
N
Opakování zprávy*1
Na
Tlačítko
Způsob použití
MDN nebo MCN
Upravit hlasitost mikrotelefonu
nebo reproduktoru (během
přehrávání)
1 nebo MFN
Zopakovat zprávu
(během přehrávání)*1
2 nebo MEN
Přeskočit zprávu
(během přehrávání)
3
Otevřít nabídku “Nastavení”
4
Přehrát nové zprávy
5
Přehrát všechny zprávy
6
Přehrát uvítací zprávu
76
Nahrát uvítací zprávu
8
Zapnout záznamník
M
Vymazat aktuálně přehrávanou
zprávu
Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5
sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.
Vymazání všech zpráv
Během nečinnosti jednotky stiskněte 2krát tlačítko
M N.
a MOKN
N
9 nebo MnN
Pozastavení zprávy*2
Zastavit záznam
Zastavit přehrávání
0
Vypnout záznamník
*4*3
Vymazat aktuálně přehrávanou
zprávu
*5
Vymazat všechny zprávy
*6
Obnovení nastavení předem
nahrané uvítací zprávy
*1
Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5
sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.
32
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
32
2014/07/14
17:24:36
Záznamník
*2
Pokračování v přehrávání:
MbN: “Přehrát” a MOKN
Vymazání můžete provést také následovně:
M N a MbN: “Vymazat” a MOKN a MbN:
“Ano” a MOKN
*3
Volání zpět (pouze pro odběratele služby
ID volajícího)
1
2
Během přehrávání stiskněte tlačítko M
N.
MbN: “Zpětné volání” a MOKN
n Úprava čísla před uskutečněním zpětného
volání
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko M N.
2
3
Dálkové používání záznamníku
1
Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového
telefonu s tónovou volbou.
2
Po spuštění přehrávání uvítací zprávy zadejte
svůj dálkový přístupový kód.
3
4
Zadejte dálkové příkazy.
Po dokončení zavěste.
MbN: “Upravit a volat” a MOKN
Upravte číslo. a M
Dálkové příkazy
N
Tlačít
ko
Vymazání všech zpráv
1
2
Deaktivace dálkového ovládání
V kroku 2 v části „Dálkový přístupový kód“,
strana 33 stiskněte tlačítko *.
R Zadaný dálkový přístupový kód byl vymazán.
M
N#325
MbN: “Ano” a MOKN a M
Pokud používáte tlačítkový telefon s tónovou
volbou, můžete zavolat své telefonní číslo z jiné
stanice a poslechnout si zprávy nebo změnit
nastavení záznamníku.
Dálkový přístupový kód
Jestliže záznamník ovládáte dálkově, musí být
zadán 3místný dálkový přístupový kód. Tento kód
zamezuje neoprávněnému dálkovému poslechu
vašich zpráv jinými účastníky.
Důležité:
R Abyste záznamník mohli ovládat dálkově,
musíte nejprve nastavit dálkový přístupový kód.
1
2
M
3
MOKN a M
1
Zopakovat zprávu
(během přehrávání)*1
2
Přeskočit zprávu
(během přehrávání)
N
Dálkové ovládání
4
Přehrát nové zprávy
5
Přehrát všechny zprávy
6
Přehrát uvítací zprávu
7
Nahrát uvítací zprávu
9
Zastavit záznam
Zastavit přehrávání
0
Vypnout záznamník
*4
Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
*5
Vymazat všechny zprávy
*6
Obnovení nastavení předem nahrané
uvítací zprávy (během přehrávání
uvítací zprávy)
*#
Ukončit dálkové ovládání
(nebo zavěsit)
N#306
Chcete-li dálkové ovládání zapnout, zadejte
3číselný dálkový přístupový kód.
Způsob použití
*1
Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5
sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.
N
33
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
33
2014/07/14
17:24:36
Záznamník
Dálkové zapnutí záznamníku
Pro předplatitele hlasové pošty
1
Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového
telefonu s tónovou volbou.
2
Nechejte telefon 9krát zazvonit.
R Zazní dlouhý zvukový signál.
3
Do 10 sekund po zaznění zvukového signálu
zadejte svůj dálkový přístupový kód.
R Přehraje se uvítací zpráva.
R Můžete buď zavěsit nebo znovu zadat
dálkový přístupový kód a pokračovat
v dálkovém ovládání (strana 33).
Chcete-li správně přijímat hlasovou poštu nebo
používat záznamník, řiďte se následujícími pokyny:
R Chcete-li používat hlasovou poštu (strana 36)
od poskytovatele telekomunikačních služeb a ne
prostřednictvím záznamníku tohoto zařízení,
záznamník vypněte (strana 31).
R Chcete-li používat záznamník tohoto zařízení
a ne hlasovou poštu od poskytovatele služeb,
spojte se s poskytovatelem služeb/telefonní
společností a deaktivujte hlasovou poštu.
Pokud to váš poskytovatel služeb/telefonní
společnost nemůže provést:
– Nastavte “Počet vyzvánění” tohoto
zařízení tak, aby záznamník přijímal volání
dříve než hlasová pošta poskytovatele služeb/
telefonní společnosti. Než toto nastavení
změníte, zkontrolujte počet zvonění před
aktivací služby hlasové pošty od
poskytovatele služeb.
– Změňte počet vyzvánění hlasové pošty tak,
aby záznamník mohl odpovědět na hovor
jako první. Chcete-li to udělat, obraťte se na
svého poskytovatele služeb.
Nastavení záznamníku
Sledování hovoru
Pokud volající zanechává zprávu, můžete hovoru
naslouchat prostřednictvím reproduktoru
mikrotelefonu. Chcete-li upravit hlasitost
reproduktoru, stiskněte opakovaně tlačítko MDN
nebo MCN. Hovor můžete přijmout pomocí tlačítka
M
N na mikrotelefonu. Pro všechny mikrotelefony
lze nastavit funkci Sledování hovoru. Výchozí
nastavení je “Zapnuto”.
1
2
M
N#310
MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN
aM
N
Počet zazvonění před přijetím
hovoru zařízením
Můžete změnit “Počet vyzvánění” před přijetím
hovoru zařízením. Můžete vybrat 2 až 6 zazvonění
nebo možnost “Automaticky”.
Výchozí nastavení je “4 zvonění”.
“Automaticky”: Záznamník zařízení odpovídá na
konci 2. zvonění, pokud byly zaznamenány nové
zprávy, nebo na konci 5. zvonění, pokud nejsou
žádné nové zprávy. Pokud zavoláte své telefonní
číslo z jiné stanice (strana 33), po 3. zazvonění
telefonu poznáte, že nemáte žádné nové zprávy.
Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl účtován.
1
2
M
N#211
MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN
aM
N
Délka záznamu zprávy volajícího
Maximální čas určený pro nahrání zprávy každým
uživatelem můžete změnit. Výchozí nastavení je “3
min.”.
1
2
M
N#305
MbN: Vyberte požadované nastavení. a MOKN
aM
N
Volba možnosti “Pouze pozdr.”
Můžete vybrat volbu “Pouze pozdr.”, která
nastaví zařízení tak, aby volajícím přehrálo uvítací
zprávu, ale nezaznamenávalo zprávy.
V kroku 2 v části „Délka záznamu zprávy
volajícího“, strana 34 vyberte položku “Pouze
pozdr.”.
Poznámka:
R Pokud vyberete položku “Pouze pozdr.”:
– Pokud nenahrajete vlastní zprávu, zařízení
přehraje předem nahranou zprávu pouze
k uvítání a požádá volající, aby zavolali
znovu později.
34
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
34
2014/07/14
17:24:36
Záznamník
– Pokud používáte vlastní zprávu, nahrajte
zprávu pouze k uvítání s požadavkem, aby
volající zavolali později (strana 31).
35
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
35
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Hlasová pošta
Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovateli služeb. Po objednání této
služby systém hlasové pošty poskytovatele služeb / telefonní společnosti přijímá hovory, když nejste
přítomni nebo když je vaše linka obsazená. Zprávy zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon.
.
Pokud je k dispozici služba indikace zpráv a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí ikona
Podrobnosti o této službě vám podá poskytovatel služby / telefonní společnost.
Důležité:
stále zůstává na displeji dokonce i poté, co jste vyslechli nové zprávy, odstraňte ji
R Jestliže ikona
stisknutím a přidržením tlačítka # po dobu 2 sekund.
R Chcete-li používat hlasovou poštu od poskytovatele služeb/telefonní společnosti a ne prostřednictvím
systému záznamníku této jednotky, záznamník vypněte (strana 31). Podrobné informace viz strana 34.
(Série KX-TGC220: strana 3)
Zadávání znaků
K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno
několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 36) umožňuje zadávání různých znaků.
– Stisknutím tlačítek MFN nebo MEN lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.
– Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
– Stisknutím tlačítka MCN vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka
MCN vymažete všechny znaky nebo čísla.
– Stisknutím tlačítka * (Aaa) můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
– Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka MEN přesuňte kurzor
na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.
– Pokud do 5 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen a kurzor se
posune na další místo.
Režimy zadávání znaků
K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0–9), Řecká (
), Rozšířená 1
(
), Rozšířená 2 (
) a Cyrilice (
). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla)
můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.
Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:
MR/ECON a MbN: Vyberte režim zadávání znaků.a MOKN
Poznámka:
R v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.
Tabulka abecedních znaků (ABC)
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9 y
36
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
36
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Tabulka čísel (0-9)
z
1
2
Tabulka řeckých znaků (
z
1
3
1
5
6
7
8
9 y
4
5
6
7
8
9 y
4
5
6
7
8
9 y
6
7
8
9 y
)
2
3
Tabulka rozšířených znaků 1 (
z
4
2
)
3
R Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:
Tabulka rozšířených znaků 2 (
z
1
2
)
3
4
5
R Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:
37
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
37
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Tabulka znaků cyrilice (
z
1
2
)
3
4
5
6
7
8
9 y
Chybové zprávy
Zpráva na displeji
Příčina/řešení
Zákl. bez nap.
nebo
Bez spojení. Přepojte
adaptér.
R Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou.
Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu.
R Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér
znovu připojte a zkuste to znovu.
R Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu
zaregistrujte (strana 41).
Prověřte telefonní
linku
R Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl připojen
správně. Zkontrolujte připojení (strana 10).
Chyba
R Záznam byl příliš krátký. Akci opakujte.
Pam. zaplněna
R Paměť telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné záznamy
(strana 19).
R Paměť na seznam blokovaných hovorů je plná. Vymažte nepotřebné
záznamy (strana 26).
Používejte nabíjecí
baterie.
R Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická nebo
manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH uvedené
v části: strana 4, 7.
Nejdříve si musíte
obj. služ. ID volaj.
R Je třeba si objednat službu ID volajícího. Tato zpráva se přestane
zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím poté, co jste se
přihlásili k službě ID volajícího.
Řešení potíží
Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér
základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte mikrotelefon.
Obecné používání
Problém
Příčina/řešení
Mikrotelefon se ani po
vložení nabitých baterií
nezapne.
R Mikrotelefon zapněte jeho umístěním na základnu nebo nabíječku.
38
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
38
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Problém
Příčina/řešení
Zařízení nefunguje.
R
R
R
R
Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 10).
Plně nabijte baterie (strana 11).
Zkontrolujte připojení (strana 10).
Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete
mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapněte mikrotelefon a akci
opakujte.
R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon
(strana 41).
Displej mikrotelefonu je
prázdný.
R Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 14).
Nelze slyšet oznamovací tón.
R Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní
kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení.
R Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel.
Zkontrolujte připojení.
R Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, u kterého
máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje,
obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto
linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze používat funkci
interkom.
R Tuto funkci lze využít mezi mikrotelefony. Ačkoli je na mikrotelefonu
zobrazeno “Interkom”, tato funkce není pro jednotlivé mikrotelefony
k dispozici.
Seznam nabídek
Problém
Příčina/řešení
Na displeji je jazyk, kterému
nerozumím.
R Změňte jazyk na displeji (strana 14).
Nemohu aktivovat eko režim.
R Pokud nastavíte režim zesilovače na hodnotu “Zapnuto”, nemůžete
použít režim eko. V případě potřeby nastavte režim zesilovače na
hodnotu “Vypnuto” (strana 28).
Mikrotelefon nelze
zaregistrovat k základně.
R Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se
s autorizovaným servisním střediskem.
Dobíjení baterie
Problém
Příčina/řešení
Mikrotelefon pípá a/nebo
bliká ikona .
R Nabití baterie je slabé. Plně nabijte baterie (strana 11).
Baterie jsou plně nabité, ale
nebo
– stále bliká ikona
– se doba provozu zdá být
kratší.
R Vyčistěte kontakty baterií ( ,
) a kontakty nabíjení pomocí
suchého hadříku a nabijte je znovu.
R Je třeba vyměnit baterie (strana 10).
39
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
39
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Uskutečňování/příjem hovorů, interkom
Problém
Na displeji se zobrazí
Příčina/řešení
.
R Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.
R Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový
adaptér k základně.
R Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej
(strana 41).
R Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte dosah základny
v pohotovostním režimu. V případě potřeby režim eko vypněte
(strana 15).
Je slyšet šum, zvuk se
přerušuje.
R Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým
rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje
rušení.
R Přesuňte se blíže k základně.
R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru
DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
Mikrotelefon nezvoní.
R Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 16, 22).
Základna nezvoní.
R Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 22).
Nelze uskutečnit hovor.
R Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení
(strana 15).
R Zvolili jste číslo omezené volby (strana 27).
R Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 18).
ID volajícího
Problém
Příčina/řešení
Informace o volajícím se
nezobrazují.
R Je třeba si objednat službu ID volajícího. Podrobné informace získáte
u poskytovatele služeb.
R Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu
zařízení, odpojte je a připojte zařízení přímo do zásuvky.
R Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru
DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné
informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
R Toto zařízení může být rušeno jiným telefonním zařízením. Odpojte
jiné zařízení a zkuste to znovu.
Informace o volajícím se
zobrazují pomalu.
R V závislosti na poskytovateli služeb / telefonní společnosti může
zařízení zobrazit informace o volajícím při 2. zvonění nebo později.
Nastavte první zazvonění na hodnotu “Vypnuto” (strana 22).
R Přesuňte se blíže k základně.
Čas na zařízení se posunul.
R Nesprávné časové informace z příchozího ID volajícího mění čas.
Nastavte úpravu času na hodnotu “Manuálně” (vypnuto) (strana 23).
Během přijetí příchozího
volání není zobrazeno celé
jméno uložené v telefonním
seznamu.
R Upravte jméno v telefonním seznamu tak, aby se vešlo na 1 řádek
(strana 19).
40
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
40
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Záznamník
Problém
Příčina/řešení
Jednotka nenahrává nové
zprávy.
R Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 31).
R Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nechtěné zprávy
(strana 32).
R Doba záznamu je nastavena na hodnotu “Pouze pozdr.”. Změňte
nastavení (strana 34).
R Služba hlasové pošty vašeho poskytovatele služeb / vaší telefonní
společnosti může přijímat hovory dříve, než je stačí přijmout
záznamník jednotky. Změňte nastavení počtu vyzvánění zařízení
(strana 34) na nižší hodnotu nebo požádejte o radu poskytovatele
služeb / telefonní společnost.
Záznamník nelze ovládat
dálkově.
R Dálkový přístupový kód nebyl nastaven. Nastavte dálkový přístupový
kód (strana 33).
R Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód. Pokud jste zapomněli
dálkový přístupový kód, vstupte do nastavení dálkového přístupového
kódu a zkontrolujte aktuální kód (strana 33).
R Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 34).
Zařízení nevydává zvolený
počet zazvonění.
R Pokud je první zazvonění vypnuto, počet zazvonění bude o 1 nižší
než je zvolený počet zazvonění.
Poškození tekutinou
Problém
Příčina/řešení
Tekutina nebo jiná forma
vlhkosti vnikla do
mikrotelefonu/základny.
R Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. Vyjměte
baterie z mikrotelefonu a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů.
Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síťový
adaptér a kabel telefonní šňůry. Vložte baterie a před použitím je
úplně nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na
autorizované servisní středisko.
Pozor:
R Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.
Registrace mikrotelefonu k základně
1
Mikrotelefon:
M N#130
2
Základna:
Na zhruba 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko M N.
R Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušte akci dalším stisknutím tlačítka
M N a poté zopakujte tento krok. (KX-TGC212)
3
Mikrotelefon:
MOKN a Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení “PIN základny”. a Zadejte kód PIN
základny (výchozí: “0000”). a MOKN
R Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.
41
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
41
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Zrušení registrace mikrotelefonu
1
2
3
M N#131
R Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.
MbN: Vyberte mikrotelefon, který chcete zrušit. a MOKN
MbN: “Ano” a MOKN a M
N
42
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
42
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Podmínky používání
*1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu
veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést
účastník sám podle Návodu k použití.
*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací.
Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným
schváleným koncovým zařízením.
*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu
RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro
připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita
schválená redukce. (není součástí dodávky)
*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí
dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro
připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie a to po dobu nejméně 7
hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
*6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální
licence: VO-R/8/08.2005-23.
43
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
43
2014/07/14
17:24:37
Užitečné informace
Prohlášení o shodě
Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU
<B> a harmonizovanými normami <C>.
44
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
44
2014/07/14
17:24:37
Rejstřík
Rejstřík
U
Ú
V
Z
A
B
Automatický příjem: 16, 23
Baterie: 10, 11
Blokování nevyžádaných hovorů: 26
Blokování tlačítek: 18
Budík: 25
Č Čekající hovor: 17
D Datum a čas: 14
Displej
Jazyk: 14
Kontrast: 23
Dočasná tónová volba: 17
H Hlasitost
Reproduktor: 16
Sluchátko: 16
Vyzvánění (mikrotelefon): 16, 22
Vyzvánění (Základna): 16, 22
Hlasitý telefon: 16
Hlasová pošta: 36
Ch Chybové zprávy: 38
I
ID volajícího/čekající hovor: 17
Interkom: 18
K Kód přímého příkazu: 21
Konferenční hovory: 17
M Mikrotelefon
Název: 27
Registrace: 41
Zrušení registrace: 42
N Nastavení regionu: 27
O Omezení hovorů: 27
Opakovaná volba: 16
P Pauza: 16
PIN: 27
Přesměrování hovorů: 17
Přidržení hovoru: 17
Příjem hovorů: 16
První zazvonění: 22
R Režim eko: 15
Režim volby čísla: 15
Rychlá volba: 20
Ř Řešení potíží: 38
Řetězové vytáčení: 19
S Sdílení hovoru: 17
Seznam volajících: 29
Služba ID volajícího: 29
Soukromý režim: 23
T Telefonní seznam: 19
Tón zvonění: 22
Tóny tlačítek: 23
Typ ovládání: 12
Uskutečnění hovorů: 16
Úprava času: 23
Výpadek napájení: 11
Zadávání znaků: 36
Základna
Resetování: 27
Zapnutí a vypnutí: 14
Záznamník: 31
Dálkové ovládání: 33
Dálkový přístupový kód: 33
Doba nahrávání: 34
Počet zazvonění: 34
Poslech zpráv: 32, 33
Pouze pozdrav: 34
Sledování hovoru: 34
Uvítací zpráva: 31
Vymazání zpráv: 32, 33
Zapnutí/vypnutí: 31
Zesilovač: 28
Zmeškané hovory: 29
Zpětné volání/funkce Flash: 17
Ztlumení: 17
45
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
45
2014/07/14
17:24:38
Poznámky
46
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
46
2014/07/14
17:24:38
Poznámky
47
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
47
2014/07/14
17:24:38
Obchodní zastoupení:
N Česká republika
N Slovenská republika
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
+420-236 032 511
telefon:
centrální fax:
+420-236 032 411
zákaznická linka: +420-236 032 911
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Štúrova 11, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
Telefón:
+421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2311
zákaznícka linka: +421-2-2062-2911
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
N Romania
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon:
+40.21.316.31.61
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014
*PNQX6612YA*
*PNQX6612YA*
PNQX6612YA
TGC210_212_220FX_(cs-cs)_0714_ver120.pdf
48
CC0414MU1074 (E)
2014/07/14
17:24:38

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement