Panasonic KXTGE110FX Operativní instrukce

Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Panasonic KXTGE110FX Operativní instrukce | Manualzz
TGE110FX_CS.indd 1
Návod k obsluze
Digitální bezdrátový telefon
Model č.
KX-TGE110FX
Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“ na straně 12.
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí
použití.
12/21/2016 8:56:16 AM
TGE110FX_CS.indd 2
Obsah
Úvod
Telefonní seznam
Informace o příslušenství..................... 3
Telefonní seznam................................. 21
Obecné informace................................ 4
Tlačítka voleb z paměti......................... 22
Grafické symboly používané na
vybavení a jejich popis......................... 5
ID volajícího a seznam volání
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost............................. 7
Důležité bezpečnostní pokyny.............. 9
Zajištění nejlepších provozních
podmínek.............................................. 9
Ostatní informace................................. 10
ID volajícího a seznam volání.............. 24
Nastaven
Blokování volání................................... 26
Hodiny a alarm..................................... 27
Osobní nastavení................................. 28
Nastavení základny.............................. 29
Technické údaje.................................... 11
Užitečné informace
Začínáme
Hlasová pošta....................................... 32
Uvedení do provozu............................. 12
Základní informace............................... 13
Procházení nabídek............................. 14
Datum a čas......................................... 14
Řešení potíží........................................ 32
Tabulka znaků...................................... 34
Podmínky používání............................. 36
Prohlášení o shodě.............................. 37
Další nastavení..................................... 14
Rejstřík
Ovládací prvky...................................... 15
Rejstřík................................................. 38
Ikony displeje........................................ 16
Mapa nabídek....................................... 17
Uskutečňování/příjem hovorů
Volání................................................... 18
Přijímání volání..................................... 18
Užitečné funkce dostupné
během volání........................................ 19
Opakovaná volba................................. 19
Zamknutí/odemknutí klávesnice........... 20
Vyhledávání mikrotelefonu................... 20
2
12/21/2016 8:56:16 AM
TGE110FX_CS.indd 3
Úvod
Informace o příslušenství
Dodané příslušenství
Č.
Položka příslušenství/Objednací číslo
Množství
1
Síťový adaptér/S003AIV0600040
1
2
Telefonní kabel
1
3
Nabíjecí baterie
4
Kryt na telefon*2
2
*1
1
Informace o náhradní baterii viz níže.
*2
Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.
*1
1
2
3
4
Další volitelné příslušenství
Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.
Položka
příslušenství
Číslo modelu/specifikace
Nabíjecí baterie*1
Typ baterie:
– Minimální proud 300 mAh
– Typ Ni-MH
– 2 x velikost AAA (R03) pro mikrotelefon
– 1,2 V
*1
Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno
co nejbližší kapacitě baterií původních. Doporučujeme používat nabíjecí baterie
Panasonic.
Další informace
●● Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
●● Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.
3
12/21/2016 8:56:16 AM
TGE110FX_CS.indd 4
Úvod
Obecné informace
●● Tento přistroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České
republiky, Slovenska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska
a Bulharska.
●● V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele
zařízení.
●● Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele
zařízení.
Prohlášení o shodě:
●● Společnost Panasonic Corporation prohlašuje, že tento typ rádiového vybavení
(KX-TGE110) vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je
k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Informace o ekologickém designu
Informace o ekologickém designu podle EU nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (EU)
nařízení komise č. 801/2013. Od 1. ledna 2015.
Navštivte stránku: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Klikněte na položku [Downloads]
Energy related products information (Public)
Spotřebu energie v síťovém pohotovostním režimu a příslušné pokyny naleznete na
výše uvedené stránce.
4
12/21/2016 8:56:16 AM
TGE110FX_CS.indd 5
Úvod
Grafické symboly používané na vybavení a jejich popis
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Střídavý proud (AC)
Vybavení třídy II (Vybavení,
u kterého je ochrana proti
úrazu elektrickým proudem
založena na dvojité izolaci
nebo zesílené izolaci.)
Stejnosměrný proud (DC)
„ZAPNUTO“ (napájení)
Ochranné uzemnění
„VYPNUTO“ (napájení)
Ochranné pospojování
Pohotovostní režim
(napájení)
Funkční uzemnění
„ZAPNUTO“/„VYPNUTO“
(napájení, jedno tlačítko)
Pouze pro vnitřní použití
Pozor, nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
5
12/21/2016 8:56:17 AM
TGE110FX_CS.indd 6
Úvod
Pro budoucí použití
Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je
důležitý při záručních opravách.
Výrobní číslo
(je uvedeno na spodní straně základny)
Jméno a adresa prodejce
Datum nákupu
Sem připevněte váš doklad o nákupu.
6
12/21/2016 8:56:17 AM
TGE110FX_CS.indd 7
Důležité informace
Pro vaši bezpečnost
Abyste zabránili vážnému poranění nebo
ztrátám na životech/majetku, pečlivě
si přečtěte tuto část dříve, než produkt
budete používat. Tímto zajistíte správné
a bezpečné používání produktu.
VÝSTRAHA
Připojení k elektrické síti
●● Používejte pouze zdroj napájení
vyznačený na zařízení.
●● Nepřetěžujte napájecí zásuvky
a prodlužovací šňůry. Může hrozit
vznik požáru nebo úraz elektrickým
proudem.
●● Do síťové zásuvky plně připojte síťový
adaptér / síťovou zástrčku. Pokud
tak neučiníte,může dojít k zásahu
elektrickým proudem a/nebo tvorbě
nadměrného tepla, které může
zapříčinit vznik požáru.
●● Pravidelně z adaptéru střídavého
proudu / zástrčky napájecího kabelu
odstraňujte případný prach atd. –
nejprve odpojte zařízení od síťové
zásuvky a poté jej otřete suchým
hadříkem. Nahromaděný prach může
díky vlhkosti apod. způsobit poruchu
izolace, což může mít za následek
vznik požáru.
●● Pokud z výrobku vychází kouř či
neobvyklý zápach nebo pokud
vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej
od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
Ověřte, že se z výrobku již nekouří,
a kontaktujte autorizované servisní
středisko.
●● Pokud se zařízení rozlomí, odpojte
jej od síťových zásuvek, a nikdy se
nedotýkejte vnitřních částí produktu.
●● Nikdy se nedotýkejte zástrčky
mokrýma rukama. Existuje nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Instalace
●● Zařízení nevystavujte dešti ani
jakémukoliv typu vlhkosti, abyste
zamezili nebezpečí vzniku požáru
nebo zásahu elektrickým proudem.
●● Toto zařízení neumísťujte ani
nepoužívejte blízko automaticky
řízených zařízení, jako např.
automatických dveří nebo požárních
alarmů. Rádiové vlny vysílané z tohoto
produktu mohou u takového zařízení
způsobit poruchu, která může mít za
následek nehodu.
●● Zabraňte přílišnému napínání,
ohýbání nebo přiskřípnutí kabelů
síťového adaptéru nebo telefonní linky
pod těžké předměty.
Provozní bezpečnostní opatření
●● Před čištěním odpojte zařízení
z napájecích zásuvek. Nepoužívejte
tekuté nebo aerosolové čisticí
prostředky.
●● Nerozebírejte zařízení.
●● Na zástrčku telefonní linky nerozlijte
tekutiny (saponáty, čisticí prostředky
atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout.
Mohlo by dojít ke vzniku požáru.
Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne,
okamžitě ji vytáhněte z telefonní
zásuvky a nepoužívejte ji.
7
12/21/2016 8:56:17 AM
TGE110FX_CS.indd 8
Důležité informace
Zdravotní informace
●● Požádejte výrobce konkrétních
osobních zdravotních přístrojů,
jako např. kardiostimulátoru nebo
naslouchátek, o informace, zdali
jsou přístroje náležitě chráněny
před externí radiofrekvenční energií.
(Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88
GHz do 1,90 GHz a vysokofrekvenční
výkon přenosu je 250 mW (max.).)
●● Zařízení nepoužívejte ve
zdravotnických zařízeních v případě,
že to zde vyvěšené směrnice zakazují.
Nemocnice nebo zdravotnická
zařízení mohou využívat přístroje,
které jsou citlivé na externí
radiofrekvenční energii.
POZOR
Instalace a umístění
●● Telefonní kabely nikdy nepřipojujte
během bouřky.
●● Konektory telefonního kabelu nikdy
neinstalujte ve vlhkých místech,
pokud není konektor pro vlhká místa
výslovně navržený.
●● Nikdy se nedotýkejte neizolovaných
telefonních kabelů nebo svorek,
dokud není telefonní linka odpojena
v síťovém rozhraní.
●● Při instalaci nebo úpravě telefonních
linek buďte opatrní.
●● Jako hlavní připojovací zařízení je
použit síťový adaptér. Poblíž výrobku
musí být umístěna snadno přístupná
zásuvka.
– baterie mikrotelefonu potřebuje dobít
nebo není v pořádku,
– došlo k výpadku napájení.
Baterie
●● Doporučujeme používat baterie
uvedené na straně 3.
POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí
baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).
●● Nekombinujte staré baterie s novými.
●● Baterie neotevírejte a nepoškozujte.
Elektrolyt, který se z baterií uvolňuje,
je korozivní a může způsobit
popáleniny nebo poranění očí či
pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při
požití může ublížit.
●● Při manipulaci s bateriemi buďte
opatrní. Baterií se nesmí dotýkat
vodivé materiály, jako jsou prsteny,
náramky nebo klíče – vzniklý zkrat
by mohl vést k přehřátí baterií nebo
vodivých materiálů a následně
způsobit popáleniny.
●● Dodané baterie nebo baterie
specifikované pro použití s tímto
zařízením nabíjejte v souladu
s pokyny a omezeními uvedenými
v této příručce.
●● K nabíjení baterií používejte pouze
dodanou základnu (nebo nabíječku).
Základnu nebo nabíječku neupravujte.
Pokud se těmito pokyny nebudete
řídit, baterie se mohou zdeformovat
nebo může dojít k explozi.
●● Z tohoto přístroje nebude možné
telefonovat v následujících případech:
8
12/21/2016 8:56:17 AM
TGE110FX_CS.indd 9
Důležité informace
Důležité bezpečnostní
pokyny
Při používání zařízení byste měli vždy
dodržovat základní bezpečnostní
opatření, abyste snížili riziko požáru,
úrazu elektrickým proudem a zranění
osob, včetně následujících:
1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti
vody, například v blízkosti vany,
umyvadla, kuchyňského dřezu nebo
nádoby na praní, ve vlhkém sklepě
nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než
bezdrátový telefon. Může existovat
riziko úrazu elektrickým proudem od
blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení
úniku plynu v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel
a baterie uvedené v této příručce.
Baterie nevhazujte do ohně. Mohly
by explodovat. Speciální pokyny
týkající se likvidace naleznete
v místní legislativě.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
Zajištění nejlepších
provozních podmínek
Umístění základny / zabránění
šumu
Základna a jiná kompatibilní zařízení
Panasonic používají pro vzájemnou
komunikaci rádiové vlny.
●● Abyste dosáhli maximálního pokrytí
a komunikace s co nejnižší hladinou
šumu, umístěte základnu následujícím
způsobem:
– na vhodném a přiměřeně vysokém
místě, co nejvíce uprostřed prostoru,
který chcete pokrýt, bez překážek
mezi mikrotelefonem a základnou ve
vnitřním prostředí,
– v dostatečné vzdálenosti od
elektronických přístrojů, například
televizorů, rozhlasových přijímačů,
počítačů, bezdrátových zařízení nebo
jiných telefonů,
– směrem od rádiových vysílačů, jako
např. externích antén stanic mobilních
telefonů. (Nepokládejte základnu na
arkýřové okno ani v blízkosti okna.)
●● Pokrytí a kvalita zvuku závisí na
podmínkách místního prostředí.
●● Pokud není příjem pro umístění
základny uspokojivý, přemístěte
základnu na jiné místo pro dosažení
lepšího příjmu.
Prostředí
●● Uchovávejte zařízení co nejdále od
přístrojů, které generují elektrický
šum, jako jsou zářivky a motory.
●● Zařízení by nemělo být vystavováno
nadměrnému kouři, prachu,
mechanickým otřesům a nárazům.
●● Zařízení by nemělo být vystavováno
přímému slunečnímu světlu.
●● Na produkt neumísťujte těžké
předměty.
●● Když nebudete toto zařízení používat
po dlouhou dobu, odpojte jej
z napájecí zásuvky.
●● Neponechávejte toto zařízení
9
12/21/2016 8:56:17 AM
Důležité informace
v blízkosti zdrojů tepla, například
topných těles, sporáků atd. Umísťujte
je v místnostech s teplotou v rozmezí
0 °C až 40 °C. Vyhněte se také vlhkým
sklepům.
●● Když je produkt používán na
následujících místech, může se
maximální volací vzdálenost zkrátit:
v blízkosti překážek, jako například
kopců, tunelů, metra, nebo v blízkosti
kovových objektů, jako jsou drátěné
ploty atd.
●● Používání produktu v blízkosti
elektrických zařízení může způsobit
rušení. Přesuňte elektrická zařízení do
větší vzdálenosti.
Pravidelná péče
●● Otřete vnější povrch produktu
měkkým, vlhkým hadříkem.
●● Nepoužívejte benzín, ředidlo ani
žádné brusné prášky.
Ostatní informace
●● POZOR: V případě vložení
nesprávného typu baterie hrozí
nebezpečí výbuchu. Použité baterie
likvidujte v souladu s pokyny.
Upozornění týkající se likvidace,
převedení nebo vrácení
Likvidace starého zařízení
a baterií (pouze pro Evropskou
unii a země s recyklačními
systémy)
1
2
Tyto symboly ( 1 , 2 ) na výrobcích,
jejich obalech a v doprovodné
dokumentaci upozorňují na to, že se
použitá elektrická a elektronická zařízení,
včetně baterií, nesmějí likvidovat jako
běžný komunální odpad. Aby byla
zajištěna správná likvidace a recyklace
starých výrobků a baterií, odevzdávejte
je v souladu s národní legislativou na
příslušných sběrných místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře
cenných přírodních zdrojů a předejdete
možným negativním dopadům na lidské
zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci
odpadu požádejte místní úřady. Při
nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí
pokuta v souladu s národní legislativou
a místními předpisy.
●● Toto zařízení může uchovávat
soukromé/důvěrné informace. Abyste
chránili své soukromí / informace ze
zařízení, doporučujeme vám – před
likvidací, převedením nebo vrácením
zařízení – vymazat údaje jako např.
telefonní seznam nebo seznam
volajících.
10
TGE110FX_CS.indd 10
12/21/2016 8:56:17 AM
Důležité informace
Informace pro právnické osoby
se sídlem v zemích Evropské
unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obraťte se na
prodejce nebo dodavatele s žádostí
o další informace.
Informace o likvidaci v zemích
mimo Evropskou unii (EU)
Tyto symboly ( 1 , 2 ) platí jen v zemích
Evropské unie. Pokud chcete likvidovat
tento produkt, obraťte se na místní
úřady nebo prodejce a informujte se
o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie
Tento symbol ( 2 ) může být použit
v kombinaci s chemickou značkou.
V tomto případě splňuje tento symbol
legislativní požadavky, které jsou
předepsány pro chemickou látku
obsaženou v baterii.
Technické údaje
●● Standard:
Technologie DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications: pro
bezdrátové telefonní přístroje)
●● Frekvenční rozsah:
1,88 GHz až 1,90 GHz
●● Vysokofrekvenční výkon přenosu:
cca 10 mW (průměrný výkon pro
každý kanál)
250 mW (max.)
●● Zdroj napájení:
Střídavé napětí 100 - 240 V, 50/60 Hz
●● Spotřeba energie:
Základna:
Pohotovostní režim: cca 0,55 W
Maximálně: cca 1,2 W
●● Provozní podmínky:
0 oC - 40 oC, 20 % – 80 % relativní
vlhkost (suchého) vzduchu
Poznámka k postupu vyjmutí
baterie
Viz část „Instalace baterie“ na straně
12.
TGE110FX_CS.indd 11
11
12/21/2016 8:56:17 AM
Začínáme
Uvedení do provozu
Připojení
■■Základna
Připojte zástrčku síťového adaptéru
k zařízení. Po správném připojení
se ozve cvaknutí.
Připojte síťový adaptér do
elektrické zásuvky.
Připojte telefonní kabel k zařízení
a potom ke konektoru telefonního
kabelu. Po správném připojení se
ozve cvaknutí.
Pokud používáte službu DSL/
ADSL, vyžaduje se připojení
filtru DSL/ADSL (není součástí
dodávky).
Poznámka:
●● Používejte pouze dodávaný síťový
adaptér Panasonic S003AIV0600040.
Instalace baterie
●● POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie
Ni-MH o velikosti AAA (R03) ( A ).
●● NEPOUŽÍVEJTE alkalické/
manganové/Ni-Cd baterie.
●● Dodržujte správnou polaritu.
A Stiskněte
B Posuňte
1
●● Používejte pouze dodávaný kabel
telefonní linky.
LINE
12
TGE110FX_CS.indd 12
12/21/2016 8:56:17 AM
Začínáme
Nabíjení baterií
Nechte nabíjet alespoň 7 hodin.
Když je mikrotelefon potřeba nabít, na
displeji se zobrazí “VYB. BAT.” a během
volání se po každých 2 minutách ozve
výstražné pípnutí, před dalším použitím
mikrotelefon nabijte. Během nabíjejí se
.
po displeji posunuje ikona
linky připojit pomocí adaptéru T telefon
napájený pouze z linky (nepoužívá
napájecí adaptér).
Poznámky k vložení baterie
●● Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro
výměnu doporučujeme používat nabíjecí
baterie Panasonic uvedené v tomto
návodu, viz strana 3 a 8.
Poznámka k nabíjení baterií
●● Při nabíjení je mikrotelefon obvykle
teplý.
OK
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
Základní informace
Poznámky k připojení
●● Síťový adaptér musí být vždy zapojen.
(Při používání je adaptér obvykle
teplý.)
●● Síťový adaptér musí být připojen do
zásuvky na stěně nebo v podlaze.
Nezapojujte síťový adaptér do
stropní zásuvky, protože by hmotnost
adaptéru mohla způsobit odpojení.
●● Kontakty nabíjení mikrotelefonu
a základny vyčistěte jednou měsíčně
měkkým a suchým hadříkem. Než
začnete zařízení čistit, odpojte jej
od síťové zásuvky a telefonní linky.
Čištění provádějte častěji, pokud je
zařízení vystaveno mastnotě, prachu
nebo vysoké vlhkosti.
Úroveň nabití baterie
Baterie je zcela nabitá
Baterie je částečně nabitá
Baterie je téměř vybitá
Bliká, když je baterie téměř
zcela vybitá
Během výpadku napájení
Zařízení nebude pracovat při výpadku
napájení. Přístup k tísňovým službám
si musíte zajistit jiným způsobem.
Doporučujeme ke stejné telefonní lince
nebo stejnému konektoru telefonní
TGE110FX_CS.indd 13
13
12/21/2016 8:56:18 AM
Začínáme
Výdrž baterie Panasonic Ni-MH
(dodávané baterie)
Datum a čas
1 u m,
d
L
Operace
Doba provozu
Při nepřetržitém
používání
Maximálně 10
hodin*1
Při nečinnosti
(pohotovostní režim)
Maximálně 200
hodin*1
*1
Pokud je vypnutý úsporný režim.
R
L
R
BUDÍK”, stiskněte
“HODINY/
O.
L
R
2 “DATUM A ČAS”.
3 Vyberte stisknutím O .
4 Pomocí klávesnice zadejte datum
L
R
(například 12--08--16 pro 12. srpna
2016) a potvrďte stisknutím O .
L
Poznámka:
●● Skutečný výkon baterie závisí na
používání a okolním prostředí.
5 Pomocí klávesnice zadejte čas
Procházení nabídek
Další nastavení
Tento telefon má snadnou použitelný
systém nabídek. Každá nabídka má
seznam možností, které jsou zobrazeny
v mapě nabídek na straně 17.
Když je mikrotelefon zapnutý
a v pohotovostním režimu:
1 Stisknutím
m otevřete hlavní
nabídku.
u
L
R
2 :
dostupné možnosti.
3 Stisknutím O vyberte některou
LsR
L
R
možnost.
4 Chcete-li se vrátit na předchozí
úroveň, stiskněte
b.
L
R
5 Chcete-li ukončit nabídku a vrátit
se do pohotovostního režimu,
opakovaně stiskněte b .
L
R
(například 14--30 pro 14:30 hodin)
a uložte stisknutím O .
L
R
Jazyk
Změňte toto nastavení, pokud neznáte
aktuální jazyk zobrazení. Výchozí
nastavení je “ENGLISH”. Chcete-li jej
změnit, viz strana 29.
Režim volby
Pokud nelze provádět hovory, změňte
toto nastavení podle služby telefonní
linky. Výchozí nastavení je “TÓNOVÁ
VOLBA”. Chcete-li jej změnit, viz strana
30.
“TÓNOVÁ VOLBA”: Pro službu tónové
volby.
“PULSNÍ VOLBA”: Pro službu pulsní
volby.
R
Poznámka:
Nestisknete-li během 30 sekund žádné
tlačítko, mikrotelefon se automaticky vrátí
do pohotovostního režimu.
14
TGE110FX_CS.indd 14
12/21/2016 8:56:18 AM
Začínáme
1
Ovládací prvky
2
Mikrotelefon
TGE110FX_CS.indd 15
3
1
2
3
4
4
5
11
6
12
5
6
OK
13
14
7
15
8
7
ABC
DEF
8
GHI
JKL
MNO
9
PQRS
TUV
WXYZ
9
16
10
17
18
10
11
Zesílit
Stisknutím během volání zesílíte
hlasitost sluchátka.
Zvýšit hlasitost
Stisknutím během volání zvýšíte
hlasitost sluchátka/reproduktoru,
strana 18. Když telefon vyzvání,
stisknutím zvýšíte hlasitost vyzvánění mikrotelefonu, strana 18.
Snížit hlasitost
Stisknutím během volání snížíte
hlasitost sluchátka/reproduktoru,
strana 18. Když telefon vyzvání,
stisknutím snížíte hlasitost vyzvánění mikrotelefonu, strana 18.
Reproduktor
Nabídka/nahoru/vypnout zvuk
Stisknutím otevřete nabídku.
Stisknutím procházejte možnosti
nabídky, seznam opakované
volby, seznam volání a položky
telefonního seznamu.
Stisknutím během volání vypnete/
zapnete zvuk, strana 19.
OK/hovor/hlasitý telefon
Stisknutím vyberte možnosti nabídky a potvrďte zobrazenou možnost.
Stisknutím můžete uskutečňovat
a přijímat volání.
Stisknutím během volání vypnete
a zapnete hlasitý telefon.
Tlačítka voleb z paměti
Stisknutím zobrazíte uloženou
položku.
Stisknutím a podržením uložíte
jméno a telefonní číslo.
Klávesnice pro zadávání čísel/
znaků
/Přepnutí pulzní na tónovou
volbu/zámek tlačítek
Volba hvězdičky.
Stisknutím během volání přepnete
z pulzní na tónovou volbu.
Stisknutím a podržením zamknete/
odemknete klávesnici.
Mikrofon
Reproduktor sluchátka
15
12/21/2016 8:56:18 AM
Začínáme
12
13
14
15
Displej
Přehled ikon displeje viz strana
16.
Konec volání/mikrotelefon zap./
vyp./vymazat/zpět
Stisknutím ukončíte volání.
Stisknutím a podržením přibližně 5
sekund zapnete mikrotelefon.
Stisknutím a podržením přibližně 5
sekund vypnete mikrotelefon.
Stisknutím v režimu úprav můžete
odstraňovat znaky a číslice.
Návrat na předchozí úroveň
nabídky.
Telefonní seznam/dolů
Stisknutím otevřete telefonní
seznam. Stisknutím procházejte
možnosti nabídky, seznam
opakované volby, seznam volání
a položky telefonního seznamu.
Opakované vytáčení/seznam
volajících
V pohotovostním režimu stiskněte
c a potom vyberte požadovaný
seznam, který chcete otevřít.
#/Zpětné volání/Flash
vytočit #.
Stisknutím a podržením lze
používat s ústřednou/službami PBX
a některými síťovými funkcemi.
Pauza
Stisknutím a podržením zadáte
pauzu (P) při vytáčení čísel předem
nebo jejich ukládání.
Kontakty nabíjení
L
16
17
18
R
Základna
1
2
1
2
Tlačítko vyhledávání
mikrotelefonu
Toto tlačítko slouží k vyhledání
ztraceného mikrotelefonu.
Kontakty nabíjení
Ikony displeje
Datum a čas nebo název mikrotelefonu
Stisknutím a podržením tlačítka O
v pohotovostním režimu přepínejte
zobrazení data a času nebo názvu
mikrotelefonu na nečinném displeji.
L
R
Ikona signálu
Svítí, když je mikrotelefon
zaregistrovaný a v dosahu. Bliká,
když je mikrotelefon mimo dosah
základny nebo když vyhledává
základnu.*
16
TGE110FX_CS.indd 16
12/21/2016 8:56:19 AM
Začínáme
Režim eko je ZAPNUTÝ
Nulové vyzařování je ZAPNUTÉ
Hlasitost vyzvánění
mikrotelefonu je vypnutá
Blikáním signalizuje nové
zmeškané volání a při prohlížení
nového zmeškaného volání
v seznamu volání. Svítí při
prohlížení zmeškaného volání
v seznamu volání
Svítí při odchozím volání
Blikáním signalizuje příchozí
volání
Ukazuje přijaté volání při
prohlížení seznamu volání
Mapa nabídek
TELEF.SEZNAM
-- PŘIDAT NOVÉ
-- UPRAVIT
-- SMAZAT*1
-- SMAZAT VŠE*1
HOVOR BLOK
-- DLE ČÍSLA
-- DATUM A ČAS
OSOBNÍ NAST.
-- TÓNY SLUCH.
-- NASTAV BUDÍK
-- HLAS. VYZV.
-- MELODIE ZVON
-- TÓN TLAČÍTEK
-- JMÉNO SLUCH.
Je aktivován hlasitý telefon
-- AUTOREPLAY
Je otevřená nabídka
-- JAZYK
PŘEDNAST.
-- AUTO PŘEDP.
-- FLASH
Blikáním signalizuje nové přijaté
hlasové zprávy
Svítí, když byla položka
zobrazena v seznamu volání
-- REŽIM VYTÁČ.
-- ZMĚNIT PIN
-- REGISTROVAT
Je otevřený telefonní seznam
-- NEEVIDOVANÝ*2
Další text za
*Pokud se během volání přesunete mimo
dosah, uslyšíte varovné pípnutí. Přesuňte
se blíže k základně.
-- REŽIM EKO
-- NUL. EMISE
Je nastaven alarm
Bliká při vyzvánění alarmu
Při vytáčení jste stiskli #
-- SKRYTÉ ČÍSLA
HODINY/BUDÍK
Ukazuje odchozí volání
při prohlížení seznamu
opakovaných voleb
Klávesnice je uzamčena
-- ZOBRAZIT
-- RESETOVAT
K dispozici, pouze když je uložena
položka telefonního seznamu.
*1
Tato funkce není k dispozici pro model
s jedním mikrotelefonem.
*2
Poznámka:
Pro znakovou tabulku, viz strana 34.
TGE110FX_CS.indd 17
17
12/21/2016 8:56:19 AM
Uskutečňování/příjem hovorů
Příklad: Pokud potřebujete zvolit
přístupové číslo linky „0“ pro odchozí
hovory pomocí ústředny PBX:
1 Stiskněte a podržte tlačítko 0 .
Zobrazí se “P” (Pauza).
Volání
1 Zvedněte mikrotelefon a potom
vytočte telefonní číslo.
L
●● Chcete-li opravit některou číslici,
stiskněte b .
L
2 Stisknutím
volání.
2 Vytočte telefonní číslo.
t/h .
R
t/h
L
R
uskutečněte
L
R
3 Po skončení volání stiskněte tlačítko
e nebo vložte mikrotelefon do
základny.
L
R
Poznámka:
Během volání můžete stisknutím t/h
přepínat mezi sluchátkem a hlasitým
telefonem.
L
R
Upravení hlasitosti sluchátka
základny nebo reproduktoru
Stisknutím + nebo - během volání
vyberte požadovanou hlasitost.
L
R
L
R
Zesílení hlasitosti sluchátka
L
R
Poznámka:
●● Chcete-li telefonovat s použitím
hlasitého telefonu, znovu stiskněte
t/h .
L
R
A během volání. “ZESILUJE”.
R
Poznámka:
Tato funkce není k dispozici při volání
pomocí funkce hlasitého sluchátka.
Pauza (pro uživatele ústředny PBX
nebo volání do vzdálených míst)
Každým stisknutím a podržením tlačítka
0 (Pauza) na mikrotelefonu bude
vložena 3sekundová pauza.
L
R
Přijímání volání
V případě příchozího volání telefon zvoní
a na displeji bliká ikona .
1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte
mikrotelefon a stiskněte tlačítko t/h .
L
R
2 Po skončení volání stiskněte tlačítko
e nebo vložte mikrotelefon do
základny.
L
R
Autoreplay: Volání můžete přijímat
jednoduše zvednutím mikrotelefonu
(strana 28).
Úprava hlasitosti vyzvánění
mikrotelefonu
Stisknutím + nebo - během
vyzvánění vyberte požadovanou
hlasitost.
L
R
L
R
Při realizaci hovorů prostřednictvím
ústředny PBX nebo do vzdálených míst
je někdy vyžadována pauza. Při ukládání
přístupového čísla volací karty a/nebo
kódu PIN do telefonního seznamu je také
vyžadována pauza.
18
TGE110FX_CS.indd 18
12/21/2016 8:56:19 AM
Uskutečňování/příjem hovorů
Užitečné funkce dostupné
během volání
Vypnutí zvuku
u
1 Během volání stiskněte tlačítko
L
n.“VYP.ZVUKU”
R
2 Chcete-li se vrátit k volání, stiskněte
tlačítko
u n.
L
Opakovaná volba
Volání pomocí seznamu opakované
volby
Posledních 10 volaných telefonních čísel
je uloženo v seznamu opakované volby
(každé s maximálně 24 číslicemi).
1 c , “OPAK.VOLBA”, stiskněte
tlačítko O .
L
R
R
L
Zpětné volání
Stisknutím tlačítka f můžete využít
speciální funkce hostitelské ústředny
PBX, jako např. přesměrování volání
nebo volitelné telefonní služby.
L
2
R
Poznámka:
Změna času zpětného volání/FLASH viz
strana 30.
Pro uživatele služby čekající volání
nebo ID volajícího/čekající volání
Chcete-li použít službu čekající hovor
nebo ID volajícího / čekající hovor,
musíte si nejprve objednat službu
u svého poskytovatele služeb / telefonní
společnosti.
Tato funkce vám umožňuje přijímat
hovory, i když již mluvíte na telefonu.
Budete-li mít jiný příchozí hovor během
doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón
čekajícího hovoru.
Pokud si předplatíte službu ID volajícího
a čekající volání včetně služby ID
volajícího, na používaném mikrotelefonu
se zobrazí údaje o druhém volajícím
poté, co uslyšíte tón čekajícího volání.
3
R
: Vyberte požadované telefonní
číslo.
LsR
t/h .
L
R
Poznámka:
Pokud se číslo volajícího přesně
shoduje s některou položkou uloženou v
telefonním seznamu, zobrazí se jméno.
Odstranění čísla nebo celého
seznamu opakované volby
1 c , “OPAK.VOLBA”, stiskněte
L
R
tlačítko
2
O.
L
R
: Vyberte požadované telefonní
číslo.
LsR
3 c ,
d
“SMAZAT” nebo
“SMAZAT VŠE”.
L
R
L
R
4 O .
5 Stisknutím tlačítka
L
R
O potvrďte
nebo se stisknutím tlačítka b
vraťte na předchozí úroveň nabídky.
L
R
L
R
Stisknutím a podržením tlačítka f
přijměte 2. volání.
TGE110FX_CS.indd 19
L
R
19
12/21/2016 8:56:19 AM
Uskutečňování/příjem hovorů
Kopírování čísla v seznamu
opakované volby do telefonního
seznamu
Vyhledávání mikrotelefonu
Vyhledávání umožňuje uživateli vyhledat
ztracený mikrotelefon. Vyhledávací volání
nelze v mikrotelefonu přijmout.
1 c , “OPAK.VOLBA”, stiskněte
L
R
tlačítko
2
O.
L
1 Stiskněte tlačítko p na základně.
R
: Vyberte požadované telefonní
číslo.
L
2 Vyzvánění ukončíte stisknutím
3 c . “ULOŽ ČÍSLO”.
4 O . “VLOŽ JMÉNO”.
5 Zadejte jméno a stiskněte tlačítko
L
L
L
R
Mikrotelefon bude vyzvánět.
LsR
libovolného tlačítka.
R
R
O . Zobrazí se číslo.
R
6 Podle potřeby číslo upravte a potom
stiskněte tlačítko
uloženo.
O . Číslo je
L
R
Poznámka:
Viz „Zadávání jmen a psaní tipů“ na
straně 21.
Zamknutí/odemknutí
klávesnice
Klávesnici lze zamknout tak, aby nedošlo
k nechtěnému stisknutí tlačítek při
přenášení mikrotelefonu.
Poznámka:
Když je klávesnice zamknutá, přesto lze
přijmout příchozí volání a mikrotelefon
funguje normálně. Po ukončení volání se
klávesnice znovu uzamkne.
1 Stiskněte a podržte tlačítko k ,
L
R
zobrazí se “KLÁVESY BLOK”
a ikona .
2 Dalším stisknutím a podržením k
L
R
klávesnici odemknete.
20
TGE110FX_CS.indd 20
12/21/2016 8:56:20 AM
Telefonní seznam
Telefonní seznam
Stisknutím tlačítka b odstraníte
poslední znak nebo číslici.
Do telefonního seznamu lze uložit až 50
jmen a čísel. Jména mohou obsahovat až
12 znaků a čísla až 24 číslic.
Stisknutím a podržením tlačítka b 1
sekundu odstraníte všechny znaky nebo
číslice.
L
Uložení jména a čísla
L
R
L
1
2
d
R
O . Zobrazí se “VLOŽ ČÍSLO”.
.
R
: Vyberte požadovanou položku.
NEBO
Zadejte první písmeno jména pro
hledání podle abecedy. Zobrazí se
první jméno, které začíná na toto
písmeno, nebo nejbližší písmeno
v abecedě.
s : Vyberte požadovanou položku.
LsR
L
R
t/h proveďte
volbu nebo se stisknutím tlačítka b
vraťte do pohotovostního režimu.
O . Položka je uložena.
L
R
L
R
6 Opakovaným stisknutím tlačítka
vložíte mezeru.
d p. Zobrazí se ikona
L
3 Stisknutím tlačítka
R
5 Zadejte číslo a stiskněte tlačítko
L
R
R
Zobrazení nebo volba položky
R
L
L
L
u
L
0
Stisknutím tlačítka 1 vložíte pomlčku.
2 O ,
“PŘIDAT NOVÉ”.
3 O . “VLOŽ JMÉNO”.
4 Zadejte jméno a stiskněte tlačítko
R
R
R
Stisknutím tlačítka
Lze uložit více položek se stejným
jménem. Nicméně aby se zabránilo
duplicitě položek, číslo lze uložit pouze
jednou.
1
m. “TELEF.SEZNAM”.
L
L
s : Slouží k přesouvání mezi znaky/
číslicemi.
Když máte objednanou službu ID
volajícího a chcete, aby se místo čísla
zobrazovalo jméno volajícího, uložte do
telefonního seznamu celé telefonní číslo
včetně kódu oblasti.
L
R
b
L
se vraťte do pohotovostního režimu.
Zadávání jmen a psaní tipů
Jména zadávejte pomocí písmen na
klávesnici, níže je uveden příklad zadání
jména TOM:
R
R
Poznámka:
Když se zobrazuje jméno a chcete
přepnout na číslo, stiskněte tlačítko c .
Chcete-li se vrátit ke jménu, stiskněte
tlačítko b .
L
L
R
R
Stisknutím tlačítka 8 jednou zadejte
písmeno T.
L
R
Stisknutím tlačítka 6 třikrát zadejte
písmeno O.
L
R
Stisknutím tlačítka 6 jednou zadejte
písmeno M.
TGE110FX_CS.indd 21
L
R
21
12/21/2016 8:56:20 AM
Telefonní seznam
Úpravy jména a čísla
1
2
3
L
L
Odstranění všech položek
u m. “TELEF.SEZNAM”.
O,
d “UPRAVIT”,
1
2
R
R
L
stiskněte
R
O.
L
R
s : Chcete-li vybrat položku, kterou
je třeba upravit, nebo chcete-li hledat
podle abecedy, stiskněte tlačítko
O.
L
R
L
R
b podle
potřeby odstraňte jméno, potom
zadejte nové jméno a stiskněte
tlačítko O . Zobrazí se stávající
číslo.
4 Stisknutím tlačítka
L
L
L
R
b
L
R
L
L
3
u m. “TELEF.SEZNAM”.
O,
d “SMAZAT”, stiskněte
R
R
O.
L
R
R
: Chcete-li vybrat položku, kterou je
třeba odstranit, nebo chcete-li hledat
podle abecedy, stiskněte tlačítko
O.
LsR
L
R
4 Stisknutím tlačítka
O
L
R
nebo stisknutím tlačítka
potvrďte
b zrušte.
L
R
O
L
R
nebo stisknutím tlačítka
potvrďte
b zrušte.
L
R
Tlačítka voleb z paměti
Ukládání telefonních čísel do
tlačítek voleb z paměti
1 Stiskněte a podržte tlačítko ,
L1R
2R
L
nebo 3 .
R
2 Zadejte jméno a stiskněte tlačítko
O.
L
Odstranění položky
L
R
R
3 Stisknutím tlačítka
L
se vraťte do pohotovostního režimu.
1
2
L
O.
L
1
R
6 Opakovaným stisknutím tlačítka
R
stiskněte
Jméno volby z paměti může obsahovat
až 12 znaků.
b podle
potřeby odstraňte číslo, potom
zadejte nové číslo a stiskněte tlačítko
O . Položka je uložena.
L
R
L
V tomto telefonu lze uložit 3 telefonní
čísla do tlačítek voleb z paměti ( , 2 a 3).
R
R
5 Stisknutím tlačítka
u m. “TELEF.SEZNAM”.
O,
d “SMAZAT VŠE”,
L
R
3 Zadejte číslo a stiskněte tlačítko
O.
L
R
Úprava položky
1 Stiskněte a podržte požadované
tlačítko volby z paměti až 3 , ve
kterém je položka uložena.
L1R
L
R
b podle
potřeby odstraňte jméno, potom
zadejte nové jméno a stiskněte
tlačítko O . Zobrazí se stávající
číslo.
2 Stisknutím tlačítka
L
L
R
R
b podle
potřeby odstraňte číslo, potom
zadejte nové číslo a stiskněte tlačítko
O . Položka je uložena.
3 Stisknutím tlačítka
L
L
R
R
22
TGE110FX_CS.indd 22
12/21/2016 8:56:20 AM
Telefonní seznam
Odstranění položky
1 Stiskněte požadované tlačítko volby
z paměti až 3 , ve kterém je
položka uložena.
L1R
L
R
2 Potom stiskněte a podržte stejné
tlačítko, “SMAZAT?”.
3 Stisknutím tlačítka
O
L
R
nebo stisknutím tlačítka
potvrďte
b zrušte.
L
R
Nahrazení položky
1 Zvolte požadované číslo.
2 Stiskněte a podržte požadované
tlačítko volby z paměti až 3 , do
kterého bude položka uložena.
L1R
L
R
3 “NAHRADIT?”, stiskněte tlačítko
L
O.
R
4 Zadejte jméno a stiskněte tlačítko
L
O.
R
5 Zobrazí se číslo.
6 Stisknutím tlačítka
stisknutím tlačítka
O uložte nebo
b zrušte.
L
L
R
R
Telefonování
1 Stiskněte požadované tlačítko volby
TGE110FX_CS.indd 23
z paměti až 3 a potom stiskněte
tlačítko t/h .
L1R
L
L
R
R
23
12/21/2016 8:56:20 AM
ID volajícího a seznam volání
ID volajícího a seznam
volání
DŮLEŽITÉ
Aby bylo možné používat službu ID
volajícího, nejdříve si ji objednejte od
vašeho poskytovatele sítě. Odběr služby
bude pravděpodobně zpoplatněn.
Pokud je číslo volajícího uloženo
v telefonním seznamu, zobrazí se
přiřazené jméno.
Aby se jméno volajícího zobrazovalo,
uložte do telefonního seznamu celé
telefonní číslo včetně kódu oblasti.
Pokud číslo není k dispozici, zobrazí se
“NEZNÁMÝ”.
Zobrazení volajícího
Pokud máte objednanou službu ID
volajícího, před přijetím volání se
bude zobrazovat jméno volajícího (za
předpokladu, že nebylo odstraněno).
Na displeji se může zobrazit až 12 číslic
nebo znaků jmen a telefonních čísel.
Pokud jsou jméno volajícího a číslo
uloženy v telefonním seznamu a je
nalezeno shodné číslo, bude místo něho
zobrazeno jméno volajícího.
Seznam volání
Seznam volání obsahuje podrobnosti
o 20 posledních přijatých volání, včetně
telefonního čísla a data a času volání.
Podrobnosti o volajícím jsou uloženy
do seznamu volání bez ohledu na to,
zda volání bylo přijato či nikoli. Když je
seznam plný, při přijetí dalšího volání
bude automaticky odstraněna nejstarší
položka.
Zobrazení seznamu volání
1 c ,
d
“SEZ. VOLAJ.”,
stiskněte tlačítko O . Pokud
v seznamu nejsou žádná volání,
na displeji je zobrazeno “SEZ.
PRÁZDNÝ”.
L
R
L
R
L
R
2 : Vyberte požadovanou položku.
3 c , “ZOBRAZIT”, stiskněte tlačítko
LsR
L
R
O.
L
R
4 Na displeji se zobrazí datum a čas
volání.
5 Opakovaným stisknutím tlačítka
d
L
R
zobrazíte jméno, číslo a datum a čas
volání.
Poznámka:
Po zobrazení všech zmeškaných volání
zmizí.
Volba čísla v seznamu volání
1 c ,
d
“SEZ. VOLAJ.”,
stiskněte tlačítko O .
L
R
L
R
L
R
2 : Vyberte požadovanou položku.
3 Stisknutím t/h zvolte
LsR
L
R
zobrazenou položku.
Kopírování čísla ze seznamu volání
do telefonního seznamu
1 c ,
d
“SEZ. VOLAJ.”,
stiskněte tlačítko O .
L
R
L
R
L
R
2 : Vyberte požadovanou položku.
3 c ,
“ULOŽ ČÍSLO”.
LsR
L
R
d
L
R
Pokud je jméno již zadáno, přejděte
ke kroku 5.
24
TGE110FX_CS.indd 24
12/21/2016 8:56:20 AM
ID volajícího a seznam volání
4 O . “VLOŽ JMÉNO”.
5 Zadejte jméno a stiskněte tlačítko
L
L
R
O . Zobrazí se číslo.
R
6 Podle potřeby číslo upravte a potom
stisknutím tlačítka
O
L
R
uložte.
Poznámka:
Viz „Zadávání jmen a psaní tipů“ na
straně 21.
Odstranění položky
1 c ,
d
“SEZ. VOLAJ.”,
stiskněte tlačítko O .
L
R
L
R
L
R
2 : Vyberte požadovanou položku.
3 c ,
“SMAZAT”.
4 O , “POTVRDIT?”.
5 Stisknutím tlačítka O potvrďte
LsR
L
L
R
d
L
R
R
L
R
nebo stisknutím tlačítka
b
L
R
zrušte.
Odstranění celého seznamu volání
1 c ,
d
“SEZ. VOLAJ.”,
stiskněte tlačítko O .
L
R
L
R
L
R
d
2 c ,
“SMAZAT VŠE”.
3 O , “POTVRDIT?”.
4 Stisknutím tlačítka O potvrďte
TGE110FX_CS.indd 25
L
L
R
L
R
R
L
R
nebo stisknutím tlačítka
b
L
R
zrušte.
25
12/21/2016 8:56:20 AM
Nastavení
Nastavení blokování čísla
Blokování volání
Do seznamu blokovaných čísel lze uložit
až 50 telefonních čísel.
1
m,
“HOVOR BLOK”,
stiskněte tlačítko O .
Telefon lze nastavit tak, aby při volání
z určitých telefonních čísel nezvonil.
u
L
Aby tato funkce fungovala, musíte si
objednat službu ID volajícího u vašeho
síťového operátora. Odběr služby bude
pravděpodobně zpoplatněn.
L
u m,
2
R
L
R
O.
L
R
3
R
R
4 Opakovaným stisknutím tlačítka
b
L
R
se vraťte do pohotovostního režimu.
2
u
d “HOVOR BLOK”,
m,
stiskněte tlačítko
L
L
L
R
L
4
R
d , “DLE ČÍSLA”, stiskněte tlačítko
L
R
b
L
R
se vraťte do pohotovostního režimu.
Zobrazení seznamu blokovaných
volání
2
u
R
L
R
O.
L
R
d , “DLE ČÍSLA”, stiskněte tlačítko
L
R
O.
L
3
d “HOVOR BLOK”,
m,
stiskněte tlačítko
L
R
d , “ZOBRAZIT”, stiskněte tlačítko
L
R
O.
L
R
4 : Vyberte požadovanou položku.
5 Opakovaným stisknutím tlačítka b
LsR
R
O.
L
R
R
b
L
se vraťte do pohotovostního režimu.
R
se vraťte do pohotovostního režimu.
R
5 Opakovaným stisknutím tlačítka
O.
L
R
R
O.
s : Vyberte možnost “ZAPNOUT”
nebo “VYPNOUT”, stiskněte tlačítko
O.
L
tlačítko
R
O.
L
3 “BLOK. REŽIM”, stiskněte tlačítko
L
R
6 Opakovaným stisknutím tlačítka
1
Zapnutí/vypnutí blokování
uložených čísel
1
R
d , “PŘIDAT NOVÉ”, stiskněte
L
R
L
O.
L
chcete blokovat, a stisknutím tlačítka
O uložte.
O.
s : Vyberte možnost “ZAPNOUT”
nebo “VYPNOUT”, stiskněte tlačítko
O.
L
R
R
4 Zobrazí se “VLOŽ ČÍSLO”.
5 Zadejte číslo nebo předvolbu, kterou
2 “SKRYTÉ ČÍSLA”, stiskněte tlačítko
L
R
d , “DLE ČÍSLA”, stiskněte tlačítko
L
L
3
d “HOVOR BLOK”,
stiskněte tlačítko
L
L
Zapnutí/vypnutí blokování
neznámých volání
1
d
R
R
Úpravy čísla
1
2
u
R
L
R
O.
L
R
d , “DLE ČÍSLA”, stiskněte tlačítko
L
R
O.
L
3
d “HOVOR BLOK”,
m,
stiskněte tlačítko
L
R
d , “UPRAVIT”, stiskněte tlačítko
L
R
O.
L
R
26
TGE110FX_CS.indd 26
12/21/2016 8:56:20 AM
Nastavení
4
s : Chcete-li vybrat požadovanou
položku, stiskněte tlačítko O .
L
R
L
5 Stisknutím tlačítka
Hodiny a alarm
R
b
podle
potřeby odstraňte číslo, potom
zadejte nové číslo a stiskněte tlačítko
O . Položka je uložena.
L
L
R
R
6 Opakovaným stisknutím tlačítka
b
L
R
se vraťte do pohotovostního režimu.
Odstranění čísla
1
2
u m,
L
R
O.
L
R
d , “DLE ČÍSLA”, stiskněte tlačítko
L
R
O.
R
LsR
R
L
R
nebo stisknutím tlačítka
b
L
R
zrušte.
Odstranění celého seznamu
blokovaných volání
2
u m,
L
R
O.
L
R
d , “DLE ČÍSLA”, stiskněte tlačítko
R
O.
L
d
3
, “SMAZAT VŠE”.
4 O , “POTVRDIT?”.
5 Stisknutím tlačítka O potvrďte
TGE110FX_CS.indd 27
L
L
L
R
R
L
R
nebo stisknutím tlačítka
b
L
R
zrušte.
R
(například 14--30 pro 14:30 hodin)
a uložte stisknutím O .
R
Poznámka:
Zařízení automaticky upravovuje datum
a čas při každém přijetí údajů volajícího,
včetně data a času. (Pouze pro
odběratele služby ID volajícího).
Nastavení alarmu
1
u
d
m,
“HODINY/
BUDÍK”, stiskněte O .
L
R
L
R
3
R
d , “NASTAV BUDÍK”, stiskněte
L
R
tlačítko
O.
L
R
s : Vyberte možnost “ZAPNOUT”
nebo “VYPNOUT”, stiskněte tlačítko
O.
L
L
R
R
5 Pomocí klávesnice zadejte čas
L
R
R
(například 12--08--16 pro 12. srpna
2016) a potvrďte stisknutím O .
2
d “HOVOR BLOK”,
L
stiskněte tlačítko
L
R
L
d , “SMAZAT”, stiskněte tlačítko
L
L
L
R
L
d
R
L
R
L
u
m,
“HODINY/
BUDÍK”, stiskněte O .
L
2 “DATUM A ČAS”.
3 Vyberte stisknutím O .
4 Pomocí klávesnice zadejte datum
O.
4 : Vyberte požadovanou položku.
5 O , “POTVRDIT?”.
6 Stisknutím tlačítka O potvrďte
1
1
R
stiskněte tlačítko
L
3
d “HOVOR BLOK”,
L
Nastavení data a času
R
R
4 Vyberete-li možnost ZAPNOUT,
zadejte čas ve 24hodinovém formátu
“HH - MM” (například 14:45 pro
2:45 odp.) a stisknutím tlačítka O
uložte.
Když je alarm zapnutý, je zobrazena
ikona . Když se alarm aktivuje, ikona
bliká. Vypněte zvuk stisknutím
libovolného tlačítka na klávesnici. Po 10
L
R
27
12/21/2016 8:56:20 AM
Nastavení
minutách se alarm rozezní znovu.
Stisknutím tlačítka t/h nebo
zcela ukončíte alarm.
L
R
Tóny tlačítek
Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu
Lze měnit úroveň hlasitosti vyzvánění
mikrotelefonu. Zvolte některou z 5 úrovní
hlasitosti nebo možnost Off (Vypnuto).
1
m,
“OSOBNÍ
NAST.”, stiskněte tlačítko O .
u
d
R
L
R
L
L
O.
4
O.
d
m,
“OSOBNÍ
NAST.”, stiskněte tlačítko O .
L
R
L
R
R
O.
L
R
3
: Vyberte možnost “TÓN
TLAČÍTEK”, stiskněte tlačítko
4
s : Vyberte možnost “ZAPNOUT”
nebo “VYPNOUT”.
LsR
L
O.
L
R
R
O uložte nebo
b vraťte na
5 Stisknutím tlačítka
L
R
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
L
R
LsR
O uložte nebo
se stisknutím tlačítka b vraťte na
5 Stisknutím tlačítka
L
R
L
R
předchozí nabídku.
Poznámka:
Když telefon vyzvání, upravte hlasitost
vyzvánění stisknutím tlačítka + nebo
-.
L
L
u
R
L
R
: Vyberte hlasitost (1 - 5 nebo
“VYPNOUT”).
R
L
2 “TÓNY SLUCH.”, stiskněte tlačítko
R
3 “HLAS. VYZV.”, stiskněte tlačítko
L
1
R
2 “TÓNY SLUCH.”, stiskněte tlačítko
L
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
R
Osobní nastavení
L
O uložte nebo
b vraťte na
5 Stisknutím tlačítka
e
L
R
R
Vyzváněcí melodie mikrotelefonu
Lze nastavit různé vyzváněcí melodie.
Zvolte některou z 5 různých vyzváněcích
melodií. Při procházení zazní vzorky
jednotlivých vyzváněcích melodií.
1
m,
“OSOBNÍ
NAST.”, stiskněte tlačítko O .
2 “TÓNY SLUCH.”, stiskněte tlačítko
O.
3 s : Vyberte možnost “MELODIE
ZVON”, stiskněte tlačítko O .
4 s : Vyberte vyzváněcí melodii (1 - 5).
L
u
d
R
L
R
L
L
L
R
R
L
L
R
R
Název mikrotelefonu
Lze nastavit vlastní název mikrotelefonu.
Název může obsahovat až 10 znaků.
1
m,
“OSOBNÍ
NAST.”, stiskněte tlačítko O .
u
L
d
R
L
R
L
2
R
d “JMÉNO SLUCH.”, stiskněte
L
R
tlačítko
O.
L
R
3 Zadejte nový název mikrotelefonu
a stisknutím tlačítka O uložte.
Chcete-li odstranit aktuální název
nebo pokud uděláte chybu,
stisknutím tlačítka b odstraníte
poslední znak nebo číslici.
L
L
R
R
Poznámka
Viz „Zadávání jmen a psaní tipů“ na
straně 21.
Automatický příjem
Telefon je nastaven tak, aby přijímal
volání zvednutím mikrotelefonu ze
R
28
TGE110FX_CS.indd 28
12/21/2016 8:56:21 AM
Nastavení
základny. Tuto funkci lze vypnout tak,
aby bylo možné volání přijímat pouze
stisknutím tlačítka t/h .
1
m,
“OSOBNÍ
NAST.”, stiskněte tlačítko O .
3
2
Poznámka:
Když je režim EKO nastaven
na ZAPNOUT, omezí se dosah
mikrotelefonu.
L
L
u
R
R
d
L
L
L
3
R
O.
R
s : Vyberte možnost “ZAPNOUT”
nebo “VYPNOUT”.
L
R
4 Stisknutím tlačítka
O uložte nebo
b vraťte na
L
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
Jazyk
1
u
R
d
m,
“PERSONAL
SET” (OSOBNÍ NAST.), stiskněte
tlačítko O .
L
R
L
L
2
R
L
L
R
R
d “LANGUAGE” (JAZYK),
R
stiskněte tlačítko
O.
L
R
3 : Vyberte požadovaný jazyk.
4 Stisknutím tlačítka O uložte nebo
LsR
L
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
R
b
L
R
vraťte na
Režim eko
Provozováním telefonu v režimu eko lze
snížit úroveň výkonových emisí. Když je
režim eko nastaven na ZAPNOUT, omezí
se přenosový výkon základny. Ve výchozí
konfiguraci je tato funkce nastavena na
VYPNOUT.
1
m,
“PŘEDNAST.”,
stiskněte tlačítko O .
L
u
d
R
L
R
L
R
2 “REŽIM EKO”, stiskněte tlačítko
TGE110FX_CS.indd 29
L
O.
O uložte nebo
b vraťte na
L
R
L
R
Nulové vyzařování
Když je aktivována funkce nulového
vyzařování, po uplynutí 1 minuty
nečinnosti zařízení se přenosový výkon
mezi mikrotelefonem a základnou
přeruší. V případě příchozího volání nebo
stisknutí libovolného tlačítka se zařízení
aktivuje a vrátí do normálního stavu.
Ve výchozí konfiguraci je tato funkce
nastavena na VYPNOUT.
1
m,
“PŘEDNAST.”,
stiskněte tlačítko O .
u
L
d
R
L
R
L
2
3
Nastavení základny
R
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
R
d “AUTOREPLAY”, stiskněte
L
4 Stisknutím tlačítka
R
L
s : Vyberte možnost “ZAPNOUT”
nebo “VYPNOUT”.
R
d “NUL. EMISE”, stiskněte
L
R
tlačítko
O.
L
R
s : Vyberte možnost “ZAPNOUT”
nebo “VYPNOUT”.
L
R
4 Stisknutím tlačítka
O uložte nebo
b vraťte na
L
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
R
L
R
Automatické rozlišovací číslo
Tento telefon lze nastavit tak, aby
rozpoznal volené číslo a nahradil jej
jiným. Lze rozpoznat číslo obsahující
až 5 číslic. Může být nahrazeno číslem
obsahujícím až 10 číslic.
1
m,
“PŘEDNAST.”,
stiskněte tlačítko O .
u
L
R
d
L
R
L
R
R
29
12/21/2016 8:56:21 AM
Nastavení
2
d
Režim volby
“AUTO PŘEDP.”, stiskněte
tlačítko O .
L
R
L
R
3 “ZJISTI ČÍSLO”, stiskněte tlačítko
L
O.
R
4 Zadejte číslo, které chcete rozpoznat,
a stiskněte tlačítko
O.
L
R
5 “PREFIX”, stiskněte tlačítko O .
6 Zadejte číslo, které se má použít jako
L
R
náhrada.
O uložte nebo
se stisknutím tlačítka b vraťte na
7 Stisknutím tlačítka
L
R
L
Výchozí režim volby je vhodný pro
vaši zemi a síťového operátora. Je
nepravděpodobné, že byste chtěli měnit
toto nastavení, pokud k tomu nebudete
vyzváni.
1
m,
“PŘEDNAST.”,
stiskněte tlačítko O .
u
L
2
3
Toto nastavení je užitečné pro přístup
k určitým síťovým a PBX/ústřednovým
službám.
Výchozí čas zpětného volání je vhodný
pro vaši zemi a síťového operátora. Je
nepravděpodobné, že byste chtěli měnit
toto nastavení, pokud k tomu nebudete
vyzváni.
1
m,
“PŘEDNAST.”,
stiskněte tlačítko O .
u
d
R
L
R
L
2
L
L
3
R
d “FLASH”, stiskněte tlačítko
R
O.
R
tlačítko
O.
L
R
: Vyberte možnost “TÓNOVÁ
VOLBA” nebo “PULSNÍ VOLBA”.
LsR
O uložte nebo
b vraťte na
L
R
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
O uložte nebo
b vraťte na
L
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
R
L
R
L
R
Změna kódu PIN základny
Některé funkce jsou chráněny 4číselným
kódem PIN, který je nutno zadat, pokud
jsou měněna nastavení. Výchozí kód
PIN je 0000. Jako kód PIN lze nastavit
libovolné číslo.
Při zadávání kódu PIN se číslice
zobrazují jako ****.
1
m,
“PŘEDNAST.”,
stiskněte tlačítko O .
u
L
d
R
2
L
R
R
d “ZMĚNIT PIN”, stiskněte tlačítko
L
R
O.
R
4 Stisknutím tlačítka
R
d “REŽIM VYTÁČ.”, stiskněte
L
L
R
s : Vyberte možnost “KRÁTKÝ”,
“STŘEDNÍ” nebo “DLOUHÝ”.
L
R
4 Stisknutím tlačítka
Čas zpětného volání
L
L
L
R
předchozí nabídku.
d
R
L
R
3 Pokud již bylo změněno výchozí
nastavení kódu PIN, zadejte aktuální
4číselný kód PIN a stiskněte tlačítko
O.
L
R
4 Zadejte nový 4číselný kód PIN
a stiskněte tlačítko
O.
L
R
5 Znovu zadejte nový kód PIN.
30
TGE110FX_CS.indd 30
12/21/2016 8:56:21 AM
Nastavení
6 Stisknutím tlačítka
O uložte nebo
b vraťte na
L
se stisknutím tlačítka
předchozí nabídku.
R
L
R
DŮLEŽITÉ
Změníte-li kód PIN, zapište si nové číslo.
Resetování výchozích nastavení
Lze resetovat výchozí (původní)
nastavení telefonu. Mikrotelefon, který je
registrovaný k základně, bude zachován.
DŮLEŽITÉ
Resetováním výchozích nastavení
telefonu budou odstraněny všechny
položky v seznamu volání. Rovněž
budou resetována aktuální nastavení
mikrotelefonu a základny. Položky
uložené v telefonním seznamu budou
zachovány.
1
m,
“PŘEDNAST.”,
stiskněte tlačítko O .
L
u
d
R
L
R
L
2
L
R
d “RESETOVAT”, stiskněte
R
tlačítko
O.
L
R
3 Na displeji se zobrazí “RESET ?”.
4 Stisknutím tlačítka O potvrďte
L
R
nebo se stisknutím tlačítka b
vraťte na předchozí nabídku. Telefon
se automaticky restartuje.
L
R
Výchozí nastavení po resetu
Telefonní seznam
Blokování
neznámých volání
Blokování podle
čísla
Datum a čas
Nezměněno
Nezměněno
Nezměněno
DD/MM
24 HODIN
Alarm
VYPNOUT
Hlasitost vyzvánění 5
Vyzváněcí melodie 5
Tón tlačítek
ZAPNOUT
Název
HANDSET
mikrotelefonu
Autoreplay
VYPNOUT
Jazyk
ENGLISH
Režim eko
VYPNOUT
Nulové emise
VYPNOUT
Auto předp.
PRÁZDNÉ
Flash
STŘEDNÍ
Režim vytáčení
TÓNOVÁ VOLBA
Kód PIN
0000
Seznam volajících Vybitá
Seznam
Vybitá
opakované volby
Hlasitost sluchátka 3
Poznámka:
Po resetování vás mikrotelefon vyzve ke
znovunastavení data a času, viz strana
27.
TGE110FX_CS.indd 31
31
12/21/2016 8:56:21 AM
Užitečné informace
Hlasová pošta
Hlasová pošta je služba automatického
záznamníku nabízená poskytovateli
služeb. Po objednání této služby systém
hlasové pošty poskytovatele služeb/
telefonní společnosti přijímá hovory,
když nejste přítomni nebo když je vaše
linka obsazená. Zprávy zaznamenává
poskytovatel služeb, a ne telefon. Pokud
je k dispozici služba indikace zpráv
a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se
zobrazí
. Podrobnosti o této službě
vám podá poskytovatel služby / telefonní
společnost.
Důležité:
stále zůstává na displeji
Jestliže
dokonce i poté, co jste vyslechli nové
zprávy, vypněte je stisknutím a přidržením
tlačítka 5 při prohlížení všech nových
hlasových zpráv seznamu volajících.
L
R
Řešení potíží
Není oznamovací tón
●● Používejte pouze dodávaný kabel
telefonní linky.
●● Zkontrolujte, zda je správně zapojen
kabel telefonní linky.
●● Zkontrolujte, zda je správně zapojeno
síťové napájení.
Žádné zobrazení
●● Zkontrolujte, zda jsou baterie vložené
správně a zda jsou plně nabité.
Používejte pouze schválené dodané
nabíjecí baterie.
●● Zkontrolujte, zda je mikrotelefon
zapnutý. Stiskněte a podržte tlačítko
e.
L
R
●● Resetujte přístroj vyjmutím baterií
a odpojením síťového napájení.
Počkejte přibližně 15 sekund
a znovu připojte. Počkejte přibližně
jednu minutu, než se mikrotelefon
sesynchronizuje se základnou.
Bliká ikona
●● Mikrotelefon je mimo dosah. Přesuňte
se blíže k základně.
●● Registrace mikrotelefonu je
stornována. Registrujte mikrotelefon k
základně, viz strana 33.
●● Zkontrolujte, zda je správně zapojeno
a zapnuto síťové napájení.
Klávesnice pravděpodobně
nefunguje
●● Zkontrolujte, zda klávesnice není
zamknutá, viz strana 20.
Při nabíjení se po displeji
posouvá ikona
●● Mikrotelefon na základně mírně
upravte.
●● Očistěte nabíjecí kontakty hadříkem
namočeným v alkoholu.
●● Zkontrolujte, zda je správně zapojeno
a zapnuto síťové napájení.
●● Baterie je zcela nabitá. Když je
mikrotelefon zcela nabitý, na displeji
.
stojí ikona
32
TGE110FX_CS.indd 32
12/21/2016 8:56:21 AM
Užitečné informace
Nezobrazuje se volající
Registrace mikrotelefonu
●● Zkontrolujte objednávku služby
u síťového operátora, viz strana 24.
Na základně:
●● Volající možná odstranil svoje číslo.
●● Záznam nelze najít v telefonním
adresáři. Zkontrolujte, zda je
v telefonním seznamu uloženo
správné jméno/číslo s celým kódem
oblasti.
1 Stiskněte a podržte tlačítko p
L
Na mikrotelefonu:
2 Pokud se zobrazí “NEREGISTROV.”,
stiskněte tlačítko O , potom zadejte
4číselný kód PIN (výchozí = 0000)
a stiskněte tlačítko O .
L
Zapomenutý kód PIN!
●● Obnovte výchozí nastavení telefonu,
viz strana 31.
●● Zkontrolujte, zda se mikrotelefon
a základna nacházejí alespoň jeden
metr od ostatního elektrického
vybavení, aby nedocházelo k rušení
při registraci.
Mikrotelefon nezvoní
●● Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu je
zřejmě vypnutá, viz strana 28.
Rušivý šum v telefonu nebo
v jiném elektrickém vybavení
v okolí
R
L
R
3 Pokud se zobrazí “HLEDÁNÍ” nebo
“NEDOSTUP.”, stiskněte tlačítko
m,
“PŘEDNAST.”,
stiskněte tlačítko O .
u
Mikrotelefon nelze zaregistrovat
k základně
●● Zkontrolujte, zda byl zadán správný
kód PIN (výchozí = 0000).
R
5 sekund. Základna zůstane 120
sekund v režimu registrace.
L
d
R
L
R
L
4
R
d “REGISTROVAT”, stiskněte
L
R
O.
L
R
5 Zadejte 4číselný kód PIN (výchozí =
0000) a stiskněte tlačítko
O.
L
R
V případě úspěšné registrace se ozve
pípnutí. Mikrotelefonu je automaticky
přiřazeno volné číslo.
Poznámka:
Pokud se registrace napoprvé nezdaří,
protože vypršel registrační interval
základny, zopakujte postup. Pokud
základna není nalezena do přibližně
120 sekund, sluchátko se vrátí do
pohotovostního režimu. Zkuste registraci
zopakovat.
●● Umístěte telefon alespoň jeden metr
elektrických spotřebičů nebo jiných
kovových překážek, aby se zabránilo
nebezpečí rušení.
TGE110FX_CS.indd 33
33
12/21/2016 8:56:21 AM
Užitečné informace
Tabulka znaků
Tabulka abecedních znaků
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
/
--
#
?
&
!
34
TGE110FX_CS.indd 34
12/21/2016 8:56:22 AM
Užitečné informace
Tabulka znaků azbuky
TGE110FX_CS.indd 35
А
Б
В
Г
З
И
Й
K
Л
M
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
/
--
?
&
!
#
Д
Е
Ж
35
12/21/2016 8:56:23 AM
Užitečné informace
Podmínky používání
1* Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné
telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést účastník sám podle Návodu
k použití.
*2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací. Na
účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným
koncovým zařízením.
*3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11
a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do
čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce (není součástí
dodávky).
*4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky.
Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení
nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
*5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie, a to po dobu nejméně 7 hodin.
Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
36
TGE110FX_CS.indd 36
12/21/2016 8:56:23 AM
Užitečné informace
Prohlášení o shodě
Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících
legislativních ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C> a další
poskytnuté informace v případě <D>.
TGE110FX_CS.indd 37
37
12/21/2016 8:56:23 AM
Rejstřík
Rejstřík
A
Mazání čísla opakované volby: 19
Uložit číslo opakované volby do
telefonního seznamu: 20
Auto předp.: 29
Autoreplay: 28
B
Baterie: 3, 8
Budík: 27
Ovládací prvky základny: 16
P
Pauza: 18
Přijímání volání: 18
C
Čekající volání/ID volajícího: 19
D
Datum a čas: 14, 27
H
Hlasitost sluchátka: 18
Resetování výchozích nastavení: 31
Hlasitý telefon: 18
Řešení potíží: 32
Hlasová pošta: 32
Režim eko: 29
Připojení: 12, 13
R
Hovor blok: 26
I
ID volajícího a seznam volání: 24
Registrace mikrotelefonu: 33
Režim vytáč.: 14, 30
T
Tabulka znaků: 34
Ikony displeje: 16
Technické údaje: 11
Instalace baterie: 12, 13
Telefonní seznam: 21
J
Jazyk: 14, 29
Tlačítka voleb z paměti: 22
K
Kód PIN: 30
M
N
Mapa nabídek: 17
Úroveň nabití baterie: 13
Mikrotelefon
V
Volání: 18
Hlasitost vyzvánění: 18, 28
Výchozí nastavení: 31
Název 28
Výkon baterie: 14
Ovládací prvky: 15
Výpadek napájení: 13
Vyhledávání 20
Vypnutí zvuku: 19
Vyzváněcí melodie: 28
Nabíjení baterií: 13
Nul. emisemi: 29
O
Tóny tlačítek: 28
U
Opakovaná volba:
Kopírování čísla v seznamu
opakované volby do
telefonního seznamu: 20
Z
Zámek klávesnice: 20
Zesílení hlasitosti sluchátka: 18
Zpětné volání: 19, 30
38
TGE110FX_CS.indd 38
12/21/2016 8:56:23 AM
TGE110FX_CS.indd 39
Poznámky
39
12/21/2016 8:56:23 AM
Obchodní oddělení:
N Czech / Česká republika
Produkt Panasonic
Doklad o nákupu si prosím uschovejte.
Informace a podmínky záruky pro tento produkt
jsou k dispozici na www.panasonic.com/cz
nebo na následujících telefonních číslech:
236032911 – číslo pro volání z pevné linky
[email protected]
N Slovakia / Slovenská republika
Výrobok Panasonic
Odložte si doklad o kúpe.
Záručné podmienky a informácie o tomto
výrobku sú dostupné na www.panasonic.com/sk
alebo na nasledujúcich telefónnych číslach:
220622911 – číslo pre volania z pevnej siete
[email protected]
Distribuce v České republice:
Distribúcia na Slovensku:
Thámova 289/13, 18600 Praha 8
Česká republika
Thámova 289/13, 18600 Praha 8
Česká republika
N Romania
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia
E-Guarantee Panasonic. Vă rugăm să păstraţi
chitanţa de achiziţionare. Condiţiile garanţiei
şi informaţiile despre acest produs sunt
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la
următoarele numere de telefon:
021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru
apeluri din reţele fixe (terestre)
[email protected]
Distribuție în România:
Thámova 289/13, 18600 Praha 8
Republica Cehă
© Panasonic Corporation 2016
Verze 4 (FX CZE)
TGE110FX_CS.indd 40
12/21/2016 8:56:23 AM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement