Panasonic KXTGK210PD Operating instructions

Panasonic KXTGK210PD Operating instructions
Skrócona instrukcja obsługi
Cyfrowy Telefon Bezsznurowy
Model
KX-TGK210PD
Dziękujemy za zakup produktu marki Panasonic.
Prosimy zapoznać się z niniejszym dokumentem przed uruchomieniem urządzenia oraz
o zachowanie go na przyszłość.
Szczegółowe informacje na temat funkcji systemu telefonicznego zawiera instrukcja obsługi
dostępna na stronie pomocy dla tego produktu pod poniższym adresem.
http://www.panasonic.eu
㻖㻼㻺㻽㼃㻡㻟㻢㻞㼆㻭㻖
PNQW5362ZA
PP0317YM0
Wprowadzenie
Elementy wyposażenia
Wyposażenie załączone w zestawie
Nr
*1
Element wyposażenia/Nr art.
Ilość
A
Zasilacz sieciowy AC/PNLV226CE
1
B
Przewód linii telefonicznej
1
C
Ładowalne akumulatory*1
2
D
Pokrywa słuchawki
1
Informacje na temat wymiany akumulatora można znaleźć w instrukcji obsługi.
Uwaga:
R Informacje o wyposażeniu dodatkowym/elementach wymiennych można znaleźć w instrukcji obsługi.
R Telefon KX-TGK210 może zostać nabyty oddzielnie i być używany jako opcjonalna słuchawka.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
Informacje ogólne
R To urządzenie jest przeznaczone do użytku w analogowej sieci telefonicznej w Polsce i na Węgrzech.
R W razie problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą sprzętu.
Deklaracja zgodności:
R Firma Panasonic Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe, typ (KX-TGK210), jest zgodne
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności z regulacjami UE dostępna jest pod
następującym adresem internetowym:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Kontakt z upoważnionym przedstawicielem:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Informacje na temat ekoprojektu
Informacje na temat ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem UE (WE) nr 1275/2008, zmienionym przez
Rozporządzenie (UE) nr 801/2013. Stan na dzień 1 stycznia 2015 r.
Patrz strona internetowa: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Kliknij [Downloads]
a Energy related products information (Public)
Pobór mocy w sieciowym trybie gotowości oraz zalecenia zostały podane na powyższej stronie internetowej.
2
Wprowadzenie
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach oraz ich opisy
Symbol
Objaśnienie
Symbol
Objaśnienie
Prąd przemienny (AC)
Sprzęt klasy P (sprzęt, w którym ochrona przed porażeniem elektrycznym opiera się
na izolacji podwójnej lub
wzmocnionej).
Prąd stały (DC)
“WŁ.” (zasilanie)
Uziemienie ochronne
“WYŁ.” (zasilanie)
Połączenie wyrównawcze
ochronne
Stan czuwania (zasilanie)
Uziemienie funkcjonalne
“WŁ.”/“WYŁ.” (zasilanie; podwójnego naciśnięcia
(push-push))
Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym
Informacje do zachowania na przyszłość
Zalecamy zanotowanie sobie poniższych informacji na wypadek ewentualnych napraw w okresie
gwarancyjnym.
Nr seryjny
Data zakupu
(umieszczony na spodzie bazy)
Nazwa i adres sprzedawcy
Dołącz tutaj swój dowód zakupu.
3
Ważne informacje
Bezpieczeństwo użytkowania
Aby uniknąć poważnych urazów i zagrożenia życia
lub szkód materialnych, przed rozpoczęciem
użytkowania produktu należy uważnie przeczytać
ten rozdział w celu zapewnienia właściwego
i bezpiecznego funkcjonowania produktu.
OSTRZEŻENIE
Zasilanie
R Korzystaj tylko ze źródła zasilania oznaczonego
na urządzeniu.
R Nie przeciążaj gniazd zasilających ani
przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem.
R Starannie włącz wtyk zasilacza sieciowego/
przewodu zasilającego do gniazda zasilania.
Niedbałe/niepewne włączenie zasilacza może
spowodować porażenie prądem i/lub nadmierne
nagrzewanie się sprzętu, grożące pożarem.
R Należy regularnie usuwać kurz itp.
zanieczyszczenia z wtyku zasilacza, odłączając
go od gniazda zasilania i wycierając suchą
ściereczką. Nagromadzony kurz w połączeniu
z wilgocią itp. może spowodować zwiększenie
rezystancji styku elektrycznego, co może stać
się przyczyną pożaru.
R Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym,
dziwny zapach lub nietypowe dźwięki, należy
odłączyć zasilacz/przewód zasilający z gniazda.
Taki stan może spowodować pożar lub
porażenie prądem. Po upewnieniu się, że dym
przestał wydobywać się z urządzenia, skontaktuj
się z autoryzowanym punktem serwisowym.
R Jeśli obudowa produktu pękła i widać wnętrze
urządzenia, odłącz je od zasilania i nigdy nie
dotykaj jego wnętrza.
R Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego
mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.
Instalacja
R Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie wystawiaj produktu na działanie
deszczu lub wilgoci.
R Urządzenia nie należy umieszczać ani używać
w pobliżu sprzętu sterowanego automatycznie,
np. drzwi automatycznych i alarmów
przeciwpożarowych. Fale radiowe emitowane
4
przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego
typu sprzętu, prowadząc do wypadków.
R Przewód linii telefonicznej lub zasilacza
sieciowego nie powinien być zbytnio
naciągnięty, zagięty lub umieszczony pod
ciężkimi przedmiotami.
Bezpieczeństwo obsługi
R Przed czyszczeniem odłącz zasilanie
urządzenia. Do czyszczenia nie używaj płynów
ani środków w aerozolu.
R Nie demontuj produktu.
R Należy uważać, aby nie rozlać żadnych płynów
(detergentów, środków czyszczących itp.) na
wtyk przewodu telefonicznego ani nie dopuścić
do jego zamoczenia w jakikolwiek inny sposób.
Może to spowodować pożar. Jeżeli wtyk
przewodu telefonicznego ulegnie zamoczeniu,
należy natychmiast odłączyć go od gniazda linii
telefonicznej i przestać używać.
Medyczne
R Osoby korzystające z osobistych urządzeń
medycznych (np. rozruszników serca, aparatów
słuchowych itp.) przed rozpoczęciem
użytkowania tego telefonu powinny to
skonsultować z lekarzem lub producentem
urządzenia medycznego. (Urządzenie pracuje
w zakresie częstotliwości od 1,88 GHz do
1,90 GHz, a jego maks. moc wynosi 250 mW.)
R Urządzenia nie należy używać w placówkach
opieki zdrowotnej, w miejscach, gdzie jest to
wyraźnie zabronione. Szpitale i placówki opieki
zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu
wrażliwego na działanie zewnętrznych źródeł fal
radiowych.
UWAGA
Instalacja i położenie
R Nigdy nie zakładaj instalacji telefonicznej
podczas burzy.
R Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach
wilgotnych, chyba że są to gniazda specjalnie
przystosowane do tego celu.
R Nie dotykaj przewodów ani końcówek
telefonicznych pozbawionych izolacji, zanim nie
zostaną odłączone od z sieci.
Ważne informacje
R Zachowaj ostrożność podczas instalacji
i modyfikacji linii telefonicznej.
R Podstawowym sposobem wyłączania
urządzenia jest odłączenie zasilacza
sieciowego. Z tego powodu należy zadbać
o umieszczenie urządzenia w pobliżu łatwo
dostępnego gniazda zasilającego.
Akumulatory
R Zalecamy używanie akumulatorów podanych
w instrukcji obsługi.
R Nie otwieraj ani nie przecinaj akumulatorów.
R Nie wolno otwierać ani uszkadzać
akumulatorów. Uwolniony elektrolit
z akumulatorów powoduje korozję i może być
przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu
i skóry. Elektrolit jest toksyczny i może
spowodować obrażenia, jeśli dostanie się do
przewodu pokarmowego.
R Należy ostrożnie obchodzić się
z akumulatorami. Nie wolno dopuścić do
kontaktu akumulatorów z materiałami
przewodzącymi prąd, takimi jak pierścionki,
bransolety i klucze. Akumulatory lub materiały
przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować
oparzenia.
R Należy używać wyłącznie akumulatorów
dołączonych do tego urządzenia lub
wskazanych w specyfikacji i ładować je zgodnie
ze wskazówkami i ograniczeniami
przedstawionymi w instrukcji obsługi.
R Do ładowania akumulatorów należy używać
wyłącznie kompatybilnej bazy (lub ładowarki).
Nie należy samodzielnie próbować rozkręcać
bazy (ani ładowarki). Nieprzestrzeganie tych
zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu
lub wybuch akumulatorów.
Zasady bezpieczeństwa
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem
lub urazów, korzystając z produktu należy zawsze
przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa, m.in.:
1. Nie używaj produktu w pobliżu wody, np.
wanny, umywalki, zlewu lub pralki,
w wilgotnych piwnicach ani w pobliżu basenu.
2. Unikaj korzystania z telefonu (za wyjątkiem
telefonu bezprzewodowego) podczas burzy.
Istnieje zawsze ryzyko porażenia prądem na
skutek wyładowań atmosferycznych.
3. Nie korzystaj z telefonu, aby zgłosić
nieszczelność instalacji gazowej, jeżeli
znajdujesz się w pobliżu źródła nieszczelności.
4. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego
i akumulatorów podanych w instrukcji obsługi.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Grozi to
wybuchem. Sprawdź, czy istnieją lokalne
zalecenia odnośnie utylizacji tego typu
odpadów i zastosuj się do nich.
ZACHOWAJ TE ZALECENIA
Informacje dodatkowe
UWAGA: Wymiana akumulatora na akumulator
niewłaściwego rodzaju powoduje zagrożenie
wybuchem. Zużyte akumulatory należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1
2
Niniejsze symbole (A, B) wskazują na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Bardziej szczegółowe informacje
zostały podane w “Instrukcji obsługi zaawansowanych funkcji (w formacie PDF)”.
Specyfikacja
R Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: cyfrowy rozszerzony
standard telefonii bezprzewodowej),
GAP (Generic Access Profile: ogólny profil
dostępu)
R Zakres częstotliwości:
1,88 GHz do 1,90 GHz
R Moc nadajnika RF:
Ok. 10 mW (średnia moc na kanał)
250 mW (maks.)
R Źródło zasilania:
prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz
R Pobór energii:
5
Ważne informacje
Baza:
Tryb gotowości: 0,5 W
Maksymalny: 2,5 W
R Warunki użytkowania:
0°C–40°C, 20%–80% względnej wilgotności
powietrza (suche pomieszczenie)
6
Pierwsze kroki
Przygotowanie telefonu
Podłączanie
n Baza
Podłącz zasilacz sieciowy AC do urządzenia,
dociskając starannie wtyk.
Podłącz zasilacz sieciowy AC do gniazda
zasilania.
Podłącz przewód linii telefonicznej do
urządzenia, a następnie do gniazda linii
telefonicznej, aż usłyszysz kliknięcie.
Przymocuj przewód, zaczepiając go.
W przypadku korzystania z usługi DSL/ADSL
wymagany jest filtr DSL/ADSL (nie jest
częścią zestawu).
Uwaga:
R Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza
sieciowego PNLV226CE firmy Panasonic.
R Używaj wyłącznie dołączonego przewodu
telefonicznego.
Instalacja akumulatorów/zakładanie
pokrywy słuchawki
R UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH
rozmiar AAA (R03) (1).
R NIE używaj baterii alkalicznych/manganowych/
Ni-Cd.
R Upewnij się, czy biegunowość akumulatorów
).
jest prawidłowa ( ,
4
2
1
3
1
2
4
3
3
5
1
R Aby skonfigurować urządzenie, postępuj według wskazówek na wyświetlaczu.
7
Pierwsze kroki
Ładowanie akumulatorów
Słuchawka
Ładowanie akumulatorów trwa około 7 godzin.
R Po odłożeniu słuchawki na bazę słychać sygnał
dźwiękowy, a kontrolka wiadomości włącza się
na około 5 sekund.
A
G
Wydajność akumulatorów Ni-MH
(akumulatory w zestawie)
Obsługa
Czas pracy
Ciągłe użytkowanie
maks. 18 godzin
Brak użytkowania (tryb
gotowości)
maks. 200 godzin
H
B
I
C
Uwaga:
R Rzeczywista wydajność baterii zależy od
sposobu używania i środowiska, w którym
urządzenie jest używane.
D
J
K
E
Wskaźniki kontrolne
i przyciski
F
L
Baza
A
B
A
B
M N (Lokalizator)
R Odłożoną w nieznane miejsce słuchawkę
można odszukać, naciskając M N.
Styki ładowania
Głośnik
Kontrolka wiadomości
M
N (Rozmowa)
Klawiatura
MZN (System głośnomówiący)
Mikrofon
Wkładka słuchawkowa
Wyświetlacz
M
N (Wyłączenie/włączenie)
MR/ECON
R: Ponowne przywołanie/funkcja Flash
ECO: przycisk uruchamiania trybu eco
M N (Interkom)
Styki ładowania
n Rodzaj sterowania
Przyciski funkcyjne
8
A
Pierwsze kroki
Naciśnięcie przycisku funkcyjnego umożliwia
wybranie funkcji wyświetlonej bezpośrednio nad
nim.
Przycisk nawigacyjny
Przyciski nawigacyjne mają następujące funkcje:
Ikony funkcyjne na słuchawce
Ikona
Powraca do poprzedniego ekranu
lub połączenia zewnętrznego.
{^}
Wyświetla menu.
OK
{V}
– MDN, MCN, MFN lub MEN: Przewijanie różnych list
i pozycji.
– MDN lub MCN ( ): Regulacja głośności
słuchawki lub głośnika podczas rozmowy.
– M N (Lista abonentów wywołujących):
Wyświetlanie listy abonentów wywołujących.
– MWN (Książka telefoniczna): Wyświetlanie
wpisów w książce telefonicznej.
– MTN (Ponowne wybieranie numeru):
Wyświetlanie listy numerów do ponownego
wybierania.
Ikony wyświetlacza
Elementy na wyświetlaczu słuchawki
Element
Wykonuje połączenie. (str. 10)
W
Otwiera książkę telefoniczną.
C
Kasowanie numeru/znaku.
Wyłącza mikrofon.
Ustawianie języka
Język komunikatów wyświetlacza
1
2
M
N#110
MbN: Wybierz żądany język. a MOKN a
M
N
Data i czas
1
2
M
Znaczenie
Zasięg: Im więcej kresek przy ikonie anteny, tym mniejsza jest odległość między słuchawką a bazą.
3
Wpisz aktualną godzinę i minuty.
Przykład: 9:30
09 30
R Można wybrać 24-godzinny lub
12-godzinny (“AM” lub “PM”) format
zegara, naciskając *.
4
MOKN a M
Poza zasięgiem bazy
Przywoływanie, tryb interkomu
Z
Potwierdza aktualny wybór.
{>}
{<}
Działanie
System głośnomówiący jest włączony. (str. 10)
Linia w użyciu.
R Gdy miga wolno: Połączenie
zewnętrzne jest zawieszone.
R Gdy miga szybko: Oznacza
połączenie przychodzące (wywołanie).
Stopień naładowania akumulatora
N#101
Wpisz bieżący dzień, miesiąc i rok. a MOKN
Przykład: 12 lipca, 2017
12 07 17
N
Tryb wybierania
Ustawienie domyślne to “Tonowy”.
1
M
N#120
Dzwonek jest wyłączony.
9
Pierwsze kroki
2
2
MbN: Wybierz odpowiednie ustawienie. a
MOKN a M
N
Regulacja poziomu głośności dzwonka
Uzyskiwanie połączeń
1
Podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu.
R Aby poprawić cyfrę, naciśnij przycisk MCN.
2
Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk
M
N.
R Aby wykonać połączenie za pomocą
systemu głośnomówiącego, naciśnij
przycisk MZN.
Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk
M
N lub odłóż słuchawkę na ładowarkę lub
bazę.
Uwaga:
R Aby przełączyć się na głośnik, naciśnij przycisk
MZN.
Aby powrócić do rozmowy przez słuchawkę,
naciśnij MZN/M
N.
Dostosowanie głośności słuchawki lub
głośnika
Naciskaj przycisk MDN lub MCN podczas rozmowy.
Uzyskiwanie połączeń przy użyciu listy
numerów do ponownego wybierania
MbN: Wybierz żądany wpis.
N
Tymczasowe wybieranie tonowe
(przy wybieraniu impulsowym)
Naciśnij * przed wpisaniem numerów dostępu,
które wymagają wybierania tonowego.
Odbieranie połączeń
1
10
Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk M
lub MZN, gdy telefon dzwoni.
Rejestrowanie wpisów w książce
telefonicznej
1
2
3
MWN a M
4
5
Wpisz numer telefonu. a MOKN
N
N
MbN: “Nowy wpis” a MOKN
Wpisz nazwisko lub nazwę. a MOKN
R Można zmienić tryb wpisywania znaków,
naciskając MR/ECON.
MOKN a M
N
Wybieranie wpisów w książce
telefonicznej
1
2
3
MTN
M
Naciśnij kilkakrotnie MDN lub MCN, aby wybrać
wymagany poziom głośności, kiedy dzwoni telefon.
Książka telefoniczna
3
1
2
3
Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk
M
N lub odłóż słuchawkę na ładowarkę lub
bazę.
MWN
MbN: Wybierz żądany wpis.
M
N
Przydatne informacje
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
Słuchawka nie włącza się automatycznie nawet po włożeniu naładowanych akumulatorów.
R Połóż słuchawkę na bazie lub ładowarce, aby włączyć słuchawkę.
Akumulatory zostały w pełni
naładowane, ale
– ikona
nadal miga lub
– czas działania wydaje się
krótszy.
R Wyczyść styki akumulatorów ( ,
) i styki urządzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumulatory ponownie.
R Wymień akumulatory na nowe (str. 7).
Na wyświetlaczu widoczna
jest ikona
.
R Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej.
R Zasilacz sieciowy bazy nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz ponownie zasilacz sieciowy do bazy.
R Słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie. Zarejestruj ją (str. 12).
Słychać szumy, wtrącenia
i zanikanie dźwięku.
R Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki
z dala od źródeł zakłóceń.
R Podejdź bliżej bazy.
R Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/
ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL.
Nie można uzyskiwać połączeń.
R Ustawiono niewłaściwy tryb wybierania numerów. Zmień ustawienie
(str. 9).
Na wyświetlaczu słuchawki
pojawia się ikona
. Jak
mogę usunąć ją z wyświetlacza?
R Wciśnij przycisk M
Co to jest PIN?
R PIN to 4-cyfrowy numer, którego wpisanie jest konieczne, aby móc
zmienić niektóre ustawienia bazy. Kod PIN ustawiony fabrycznie to
“0000”.
Dane o abonencie wywołującym nie są wyświetlane.
R Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usług telefonicznych.
Na wyświetlaczu słuchawki
pojawia się ikona . Jak mogę usunąć ją z wyświetlacza?
R Wyświetl niesprawdzone połączenia nieodebrane.
R Umieść słuchawkę na bazie lub ładowarce.
R Naciśnij M
N.
Na wyświetlaczu słuchawki
pojawia się ikona
. Jak mogę usunąć ją z wyświetlacza?
R Odsłuchaj nowe wiadomości poczty głosowej. W zależności od dostawcy usługi poczty głosowej, w celu usunięcia tej wiadomości może
być konieczne usunięcie wszystkich wiadomości w skrzynce poczty
głosowej.
R Możesz usunąć tę wiadomość ręcznie, naciskając i przytrzymując przycisk #, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy.
N na około 3 sekundy.
11
Przydatne informacje
Rejestrowanie słuchawki w bazie
Słuchawka dostarczana razem z bazą jest już zarejestrowana. Jeśli słuchawka z jakiegoś powodu nie jest
zarejestrowana w bazie, zarejestruj ją ponownie.
1
Słuchawka:
M N#130
2
3
MbN: Wybierz numer bazy. a MOKN
4
Słuchawka:
MOKN a Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się polecenie “PIN bazy”. a Wpisz kod PIN bazy
(ustawienie domyślne: “0000”). a MOKN
12
Baza:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk M
N przez około 5 sekund.
Informacje dodatkowe
Deklaracja zgodności
Przedmiot deklaracji opisany wyżej <A> jest zgodny z wymogami następujących przepisów prawnych UE
<B> i zharmonizowanych norm <C> potrzebne informacje zostały przekazane <D>.
13
Informacje dodatkowe
Infolinia (Polska):
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej
Zakupy przez Internet w eShop (Polska): http://shop.panasonic.pl
Dział sprzedaży/Értékesítési osztály:
N Poland / Polska
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie
www.panasonic.pl lub pod numerami telefonów:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej
Dystrybucja w Polsce:
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a, 02-583
Warszawa
N Hungary / Magyarország
Panasonic termék
Kérjük őrizze meg a fizetési bizonylatot.
E termékre vonatkozó jótállási feltételek és információk
elérhetőek a www.panasonic.com/hu oldalon,
illetve az alábbi telefonszámon:
+36 40 201 006 - Helyi hívásnak megfelelő díjazásért hívható kék szám.
[email protected]
Disztribúció Magyarországon:
Thámova 289/13, 18600 Praha 8
Csehország
© Panasonic Corporation 2017
14
Megjegyzések
14
További információk
Ügyfélszolgálat segélyhívó telefonszáma (Lengyelországban):
801 003 532 - vezetékes hálózatból hívható telefonszám
22 295 37 27 - vezetékes és mobil hálózatból hívható telefonszám
Vásároljon az interneten eShop-unk kínálatából (Lengyelországban):
http://shop.panasonic.pl
Dział sprzedaży/Értékesítési osztály:
N Poland / Polska
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie
www.panasonic.pl lub pod numerami telefonów:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej
Dystrybucja w Polsce:
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a, 02-583
Warszawa
N Hungary / Magyarország
Panasonic termék
Kérjük őrizze meg a fizetési bizonylatot.
E termékre vonatkozó jótállási feltételek és információk
elérhetőek a www.panasonic.com/hu oldalon,
illetve az alábbi telefonszámon:
+36 40 201 006 - Helyi hívásnak megfelelő díjazásért hívható kék szám.
[email protected]
Disztribúció Magyarországon:
Thámova 289/13, 18600 Praha 8
Csehország
© Panasonic Corporation 2017
13
További információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C>
követelményeivel összhangban van. És egyéb tájékoztató jellegű információ, ha felmerül <D>.
12
Hasznos információk
R Hallgassa meg új hangpostaüzeneteit. A hangposta-szolgáltatótól
függően előfordulhat, hogy a hangpostafiókjában lévő összes
üzenetet törölni kell ennek az üzenetnek az eltávolításához.
R Ezt az üzenetet eltávolíthatja kézzel, ehhez nyomja le, és tartsa
lenyomva a # gombot addig, amíg hangjelzést nem hall.
A
ikon látható a
hordozható készülék
kijelzőjén. Hogyan
távolíthatom el az ikont a
kijelzőről?
Ok/megoldás
Probléma
A hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson
A bázisállomással szállított hordozható készülék már előre be van jelentkezve. Ha a kézibeszélő valamilyen
oknál fogva nincs bejelentkezve a bázisállomáson, jelentkezzen be újra a kézibeszélővel.
MbN: Válassza ki a bázisállomás számot. a MOKN
2
3
Hordozható készülék:
M N#130
1
4
Bázisállomás:
Tartsa körülbelül 5 másodpercig lenyomva a készülék M
N gombját.
Hordozható készülék:
MOKN a Várja meg a “Bázis PIN” szöveg megjelenését. a Írja be a bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”). a MOKN
11
Hasznos információk
Hibaelhárítás
R Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit ( ,
) és a
töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét.
R Ideje kicserélni az akkumulátorokat (6. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, de
– a(z)
ikon mégis villog,
vagy
– a működési idő
rövidebbnek tűnik.
R A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a
bázisállomásra vagy a töltőre.
A hordozható készülék még a
feltöltött akkumulátorok
behelyezése után sem
kapcsol be.
Ok/megoldás
Probléma
R Nézze meg a meg nem tekintett, nem fogadott hívásokat.
R Tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
R Nyomja meg a M
N gombot.
A ikon látható a
hordozható készülék
kijelzőjén. Hogyan
távolíthatom el az ikont a
kijelzőről?
R Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek
iránt érdeklődjön távközlési szolgáltatójánál.
Nem jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
R A PIN egy 4-számjegyű szám, amelyet be kell adni, ha bizonyos
bázisállomás beállításokat meg akar változtatni. A PIN kód
alapértelmezett beállítása: “0000”.
Mi a PIN kód?
R Nyomja le körülbelül 3 másodpercig a készülék M
A
ikon látható a
hordozható készülék
kijelzőjén. Hogyan
távolíthatom el az ikont a
kijelzőről?
R A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a
beállításokat (9. oldal).
Nem tud hívást
kezdeményezni.
R A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen
használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a
bázisállomást, és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források
közeléből.
R Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
R Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
Zaj hallatszik, a hang
megszakad, majd visszajön.
R A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen
közelebb.
R Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere.
Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz.
R A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra.
Regisztrálja (11. oldal).
A(z)
ikon megjelenik.
N gombját.
10
4
R A * gomb megnyomásával választhat a
24-órás vagy 12-órás (“AM” és “PM”)
formátum között.
MOKN a M
N
Az első lépések
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgógépes/impulzus üzemmódú
szolgáltatási területen)
Nyomja meg a(z) * gombot, mielőtt beadja a tone
tárcsázást igénylő elérési számokat.
Tárcsázási mód
Az alapértelmezett beállítás: “Tone (DTMF)”.
1
2
M
N#120
MbN: Válassza ki a kívánt beállítást. a MOKN
aM
N
Hívások fogadása
1
2
Hívások kezdeményezése
Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a
M
N gombot.
R A hívás kihangosítással történő
kezdeményezéséhez nyomja meg a MZN
gombot.
2
Emelje fel a hordozható készüléket, és
tárcsázza a telefonszámot.
R Egy számjegy javításához nyomja meg a
MCN gombot.
1
3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
aM
N gombot, illetve tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
Megjegyzés:
R A hangszóróra való átkapcsoláshoz nyomja meg
a MZN gombot.
Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja
meg a MZN/M
N gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Amikor a készülék csenget, emelje fel a
kézibeszélőt, és nyomja meg a M
N vagy
MZN gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
aM
N gombot, illetve tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
A csengő hangerejének beállítása
A kívánt csengetési hangerő kiválasztásához
csengetés közben nyomja meg ismételten a MDN
vagy MCN gombot.
Telefonkönyv
Telefonkönyv-bejegyzések beírása
1
2
3
4
5
MWN a M
N
MbN: “Új bejegyzés” a MOKN
Írja be a partner nevét. a MOKN
R Az MR/ECON gomb megnyomásával
módosíthatja a karakterbevitel módját.
Írja be a partner telefonszámát. a MOKN
MOKN a M
N
1
2
3
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
Hívás kezdeményezése
telefonkönyv-bejegyzés alapján
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a MDN
vagy MCN gombot.
1
2
3
MTN
MWN
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
M
N
MbN: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
M
N
9
Az első lépések
Töltőérintkezők
Elem
n Kezelőszerv típusok
Programgombok
Egy programgomb megnyomásával
kiválaszthatja a kijelzőn közvetlenül fölötte
látható szolgáltatást.
Navigátor gomb
A navigátor gombok a következőképpen
működnek.
Jelentés
A vonal használatban van.
R Amikor lassan villog: A hívás
tartásban van.
R Amikor gyorsan villog: Éppen
egy bejövő hívás érkezik.
Az akkumulátor töltöttsége
A csengő hangerő ki van
kapcsolva.
{^}
Kézibeszélő programgomb ikonok
{>}
{<}
Ikon
Művelet
Visszatér az előző képernyőre vagy
a külső híváshoz.
{V}
–
–
–
–
–
MDN, MCN, MFN vagy MEN: Görgetés különféle
listákon és adatokon.
MDN vagy MCN ( ): A hallgató illetve a
hangszóró hangerő beállítása beszélgetés
közben.
M N (Bejövő híváslista): A bejövő híváslista
megtekintése.
MWN (Telefonkönyv):
Telefonkönyv-bejegyzés megtekintése.
MTN (Újratárcsázás): A kimenő híváslista
megtekintése.
Ikonok megjelenítése
Hordozható készülék kijelző elemek
Elem
Megjeleníti a menüt.
OK
Elfogadja az aktuális választást.
Hívást kezdeményez. (9. oldal)
Egy számot/karaktert töröl.
C
Megnyitja a telefonkönyvet.
W
Némítja a hívást.
Nyelvbeállítás
Kijelző nyelve
1
2
Jelentés
Hatótávolság-helyzetjelző: Minél
több oszlop látható, annál
közelebb van a hordozható
készülék a bázisállomáshoz.
A bázisállomás hatótávolságán
kívül
Személyhívás, belső hívás
(intercom) üzemmód
A kihangosítás be van kapcsolva.
(9. oldal)
Z
M
N#110
MbN: Válassza ki a kívánt nyelvet. a MOKN a
M
N
Dátum és idő
1
2
3
M
N#101
Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet.
a MOKN
Példa: 12. július 2017.
12 07 17
Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
09 30
8
Az akkumulátor töltése
Töltse körülbelül 7 órán át!
R Amikor a hordozható készüléket a
bázisállomásra helyezi, csipogó hang hallható,
és az üzenetkijelző körülbelül 5 másodpercig
világít.
A Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok)
max. 200 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 18 óra
Folyamatos használat
mellett
Működési idő
Művelet
Az első lépések
Hordozható készülék
A
G
H
B
I
C
D
Megjegyzés:
R Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a
használattól és annak környezetétől.
J
K
E
F
Kezelőszervek
L
Bázisállomás
A
B
A
B
M N (Készülékkereső) gomb
R A M N gomb megnyomásával
megtalálhatja az elkallódott hordozható
készüléket.
Töltőérintkezők
A
Hangszóró
Üzenetkijelző
M
N (Beszéd) gomb
Hívóbillentyűzet
MZN (Kihangosítás) gomb
Mikrofon
Hallgató
Kijelző
M
N (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
MR/ECON
R: Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash)
gomb
ECO: Takarékos üzemmód
billentyűparancs gomb
M N (Belső hívás) gomb
7
Az első lépések
Beállítás
Csatlakoztatások
n Bázisállomás
Csatlakoztassa a hálózati adapter vezetékét
az egységhez a csatlakozó finom
benyomásával.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali
csatlakozóaljzatba (konnektorba).
Csatlakoztassa a telefonvonal-vezeték egyik
végét az egységhez, majd a másikat a
telefonvonal csatlakozójába, kattanásig.
Beakasztással rögzítse a kábelt.
Ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik,
DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges.
Megjegyzés:
R Csak a készülékhez kapott Panasonic
PNLV226CE hálózati adaptert használja.
R Csak a készülékhez kapott telefonvonal
vezetéket használja.
Akkumulátor behelyezése/a
hordozható készülék burkolatának
beállítása
R CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON (1).
R NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.
R Ügyeljen a helyes polaritásra ( ,
).
4
2
3
1
1
2
4
3
3
5
1
R Az egység beállítását a kijelzőn megjelenő
utasítások szerint végezze.
6
R A hálózati adapter használatos fő megszakító
eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a
készülék közelében, könnyen hozzáférhető
helyen legyen telepítve.
Fontos információk
használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az
esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások
helyi szabályzatait.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT
Akkumulátor
R
R
R
R
R
R
Javasoljuk, hogy a használati útmutatóban
megadott típusú akkumulátorokat használja.
Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A
kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy
szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező,
és káros hatása lehet, ha a szájon át a
szervezetbe kerül.
Különös gonddal kezelje az akkumulátort.
Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők,
mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs
érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt
okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető
anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
A mellékelt, illetve a készülékhez használatra
ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a
használati útmutatóban leírt utasításoknak és
korlátozásoknak megfelelően töltse.
Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt)
használjon az akkumulátorok töltéséhez.
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
ezeket az utasításokat, az akkumulátorok
megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.
További információk
VIGYÁZAT: Robbanásveszély léphet fel, ha az
akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli.
Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól az
előírásoknak megfelelően.
1
2
Ezek a szimbólumok (A, B) az elektromos és
elektronikus eszközök külön hulladékként történő
kezelésére utalnak. Részletesebb információ a
„Használati útmutató speciális funkciókhoz
(PDF-formátum)” című fejezetben található.
Műszaki adatok
R
Fontos biztonsági előírások
Készülékének használatakor mindig tartsa be az
alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz,
áramütés vagy személyi sérülés elkerülése
érdekében, beleértve a következőket:
1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében,
például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai
mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot
nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja
a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy
villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb
csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás
bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben a használati útmutatóban
megadott tápkábelt és akkumulátorokat
R
R
R
R
R
Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
Frekvenciatartomány:
1,88 GHz és 1,90 GHz között
Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
250 mW (max.)
Áramforrás:
100–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás:
Készenlét: 0,5 W
Maximum: 2,5 W
Működési feltételek:
Üzemi: 0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív
páratartalom (nem lecsapódó)
5
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a
részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy
annak biztonságos és megfelelő működtetése
biztosítva legyen.
FIGYELMEZTETÉS
Hálózati csatlakoztatás
R Csak a készüléken feltüntetett tápforrást
használja.
R Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a
hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
R Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/
csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így
csatlakoztatja, az áramütést és/vagy
túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
R Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb.
a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly
módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy
száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a
beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a
szigetelést, és tüzet okozhat.
R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az
füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot
bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a
készülék már nem füstöl, és vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
R Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne
érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház
sérülése miatt hozzáférhetővé vált,
R Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel,
mert áramütés érheti.
Telepítés
R Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket ne érje eső, illetve
semmilyen nedvesség.
R Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket
olyan automatikus vezérlésű eszközök
közelében, mint például az automatikus ajtók és
tűzriasztók. A készülékből kibocsátott
rádióhullámok az ilyen eszközök hibás
működését okozhatják, ami balesetet
eredményezhet.
R Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték túlzottan megfeszüljön,
megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.
Használat közbeni biztonsági előírások
R Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a
konnektorból. Ne használjon folyékony vagy
aeroszolos tisztítószert.
R Ne szerelje szét a készüléket.
R Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert
stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára
illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség
érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal
vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal
húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne
használja.
Egészségügy
R Ha gyógyászati segédeszközt használ, például
pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen
felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz
gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az
eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék
frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, és
a rádiófrekvenciás adási teljesítmény 250 mW
(max.).)
R Ne használja ezt a készüléket egészségügyi
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati
tájékoztató utal. A kórházak, illetve az
egészségügyi intézmények használhatnak olyan
berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek
a rádiófrekvenciára.
VIGYÁZAT
Telepítés és elhelyezés
R Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos
vihar idején.
R Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves
helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten
nedves helyre készült.
R Soha ne érjen a lecsupaszított
telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak
amikor már megszüntette a telefonvonal és a
hálózati interfész kapcsolatát.
R A telefonvonalak telepítésekor és
változtatásakor járjon el óvatosan.
4
Bevezetés
Berendezéseken használt grafikai jelképek és azok magyarázata
Szimbólum
Magyarázat
Szimbólum
Magyarázat
Vigyázat, áramütésveszély
Csak beltéri használatra
„BE”/„KI” (áram; push-push
kapcsoló)
Funkcionális föld
Készenlét (áram)
Védő földelés testelés
„KI” (áram)
Védő földelés
„BE” (áram)
Egyenáram (DC)
P osztályú berendezés (olyan
berendezés, melynél az
érintésvédelem eszköze dupla
szigetelés vagy megerősített
szigetelés)
Váltakozó áram (AC)
Egy későbbi hivatkozáshoz
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek
segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.
Gyári szám
Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)
A kereskedő neve és címe
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
3
Bevezetés
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
1
Hordozható készülék akkumulátor fedél
D
2
Újratölthető akkumulátorok*1
C
Telefonvonal vezeték
B
Hálózati adapter/PNLV226CE
A
Tartozék tételek/Típusszám
Szám
*1
Mennyiség
1
1
Kérjük, olvassa el a használati útmutatóban az elemcserére vonatkozó információt.
Megjegyzés:
R Kérjük, hogy a kiegészítő/csere tartozékokra vonatkozóan olvassa el a használati útmutatót.
R A KX-TGK210 készüléket megvásárolhatja külön is, és használhatja opcionális hordozható készülékként.
A részleteket kérjük olvassa el a használati útmutatóban.
Általános információ
R Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő használatra készült.
R Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
R A Panasonic Corporation kijelenti, hogy az adott típusú rádiófelszerelés (KX-TGK210) megfelel a
2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő
címen érheti el:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk
Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk az 1275/2008. számú, a 801/2013. számú (EU)
szabályozással módosított EU szabályozás (EC) szerint. 2015. január 1-től.
Látogasson el ide: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Kattintson a [Downloads] elemre
a Energy related products information (Public)
A hálózati készenléti mód teljesítményfelvétele és a vonatkozó irányelvek vannak kiemelve a fenti
webhelyen.
2
Rövid Útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TGK210PD
Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a dokumentumot, és őrizze meg, mert a későbbiekben
is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
A telefonrendszer funkcióival kapcsolatos bővebb információkat lásd a Használati
útmutatóban, amely a terméktámogatás weboldaláról tölthető le az alábbi webcímről.
http://www.panasonic.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement