Panasonic KXTU329FX Упутство

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Panasonic KXTU329FX Упутство | Manualzz
Uputstvo za upotrebu
Jednostavan mobilni telefon
Oznaka modela
KX-TU329 FX
Hvala vam na kupovini Panasonic proizvoda.
Molimo vas da pročitate ovo uputstvo pre upotrebe uređaja i da ga
sačuvate radi bududeg informisanja.
Pre prve upotrebe, pogledajte odeljak “Važne informacije” na strani
12.
Priložena oprema
– Adapter za napajanje naizmeničnom strujom (AC adapter) (oznaka
dela: PNLV230CE): 1 kom.
– Punjiva baterija (oznaka dela: BJ-LT100010): 1 kom.
– Punjač: 1 kom.
Tabela sadržaja
Početak upotrebe
Prilagođavanje vašeg telefona
Priprema uređaja ...........................3
Kontrole .........................................6
Ekran ..............................................7
Uključivanje/isključivanje napajanja
.....................................................10
Početne postavke.........................10
Lista menija ..................................41
Važne informacije
Korisne informacije
Otklanjanje problema ..................55
Opšte informacije ........................58
Informacije o prodajnim mestima59
Obrazac deklaracije o usaglašenosti
.....................................................60
Za vašu bezbednost .....................12
Važna bezbednosna uputstva ......14
Za najbolje performanse ..............15
Druge informacije ........................15
SAR ...............................................16
Specifications ...............................17
Osnovne operacije
Pozivanje ......................................18
Odgovaranje na pozive ................19
Dnevnik poziva .............................20
Usluga glasovne pošte .................20
Unos teksta ..................................21
Poruke ..........................................21
Imenik ..........................................25
Alarm ...........................................27
Nodni režim ..................................28
Kalendar/Raspored ......................29
Snimanje glasa .............................30
Prioritetni poziv ...........................31
Funkcije poziva mrežnog servisa ..33
Bezbednosne postavke ................34
Kamera .........................................35
Pregledač slika .............................37
Menadžer fajlova .........................38
2
Povezivanje na druge uređaje
Upotreba FM radio prijemnika ....49
Upotreba bežične Bluetooth® veze
.....................................................51
Upotreba USB veze ......................54
Indeks
Indeks ...........................................62
Početak upotrebe
Priprema uređaja
Unos SIM kartice, microSD kartice i baterije
SIM kartica (nije u opremi) dozvoljava povezivanje telefona na uslugu
mobilne telefonije. Kontaktirajte mrežnog operatera/provajdera usluge
u vezi sa dodatnim informacijama.
microSD kartica (nije u opremi) vam dozvoljava da proširite kapacitet
telefona za skladištenje podataka.
Važno:
 Kada vadite bateriju, uverite se prethodno da je telefon isključen.
 Kako biste izbegli gubitak podataka ili kvar uređaja, nemojte da oštetite, rukujete nepažljivo ili
dovedete kontakte SIM kartice ili microSD kartice zlatne boje u kratak spoj.
1 Uklonite poklopac telefona.
2 Otvorite poklopac odeljka za SIM
karticu, pomeranjem ka bližoj ivici
telefona (①), a zatim ga podignite
(②).
3 Unesite SIM karticu u ležište tako da
kontakti zlatne boje budu usmereni ka
dole.
3
Početak upotrebe
4 Zatvorite the poklopac SIM kartice
(①), a zatim ga pažljivo pomerite ka
suprotnoj strani telefona (②).
5 Otvorite poklopac microSD kartice
pomeranjem ka bližoj ivici telefona
(①), a zatim ga podignite (②).
6 Unesite microSD karticu uz kontakte
zlatne boje usmerene ka dole,
zatvorite poklopac microSD kartice
(①A), a zatim ga pažljivo pomerite ka
suprotnoj ivici telefona (②).
7 Unesite bateriju (①) i spustite je u
telefon (②), a zatim vratite poklopac
na poleđinu telefona (③).
Napomene:
 Koristite isključivo navedenu bateriju.
 Obrišite krajeve baterije ( ,
), SIM kartice i microSD
kartice suvom krpom.
 Izbegavajte dodirivanje krajeva baterije ( ,
) ili
kontakata na uređaju.
 Nakon instalacije SIM kartice, microSD kartice i baterije, pritisnite i držite
sekunde da biste uključili napajanje (strana 10).
4
taster oko 2
Početak upotrebe
Punjenje baterije
Možete da napunite bateriju ako povežete telefon na električnu utičnicu
uz pomod priloženog adaptera za naizmeničnu struju (AC adapter), bilo
direktno ili uz pomod punjača, odnosno povezivanjem na računar uz
pomod USB kabla (nije u opremi).




Punite telefon oko 3 sata.
Vreme punjenja i radni vek baterije mogu da zavise od uslova mreže.
Kada koristite AC adapter, koristite isključivo priloženi AC adapter.
Kada punjenje počne, uređaj se oglašava zvučnim signalom i indikator baterije svetli. Kada se baterija
napuni u potpunosti, indikator baterije se isključuje.
 AC adapter ili USB veza
 Upotreba punjača
Indikator baterije
Ka električnoj
utičnici
Napomene:
 Baterija može da se naduje pri kraju svog radnog veka. To zavisi od uslova upotrebe i ne predstavlja
problem.
 Normalno je da se telefon i AC adapter zagreju tokom punjenja.
5
Početak upotrebe
Kontrole
LED svetlo
Objektiv kamere
LED indikator statusa; strana 9
Podizanje/spuštanje nivoa zvuka
Promena veličine fonta; strana 10
❺ Ekran; strana 7
❻ Pozivanje/Odgovor na poziv/Izbor
funkcije koja je prikazana iznad
tastera (strana 9).
❶
❷
❸
❹
6
❼ Navigacioni taster
( ): Otvaranje glavnog
menija.
( ): Pregled liste kontakata.
❽ Taster za pozivanje jednim
pritiskom; strana 18
Početak upotrebe
Pozivanje glasovne pošte; str. 21
Međunarodni poziv; str. 18
Prijemnik
Prekidač napajanja/Završetak
poziva/Izbor funkcije koja je
prikazana iznad tastera (str. 9).
⓭ Taster za kontrolu kamere; str. 35
⓮ Pritisnite i držite 2 sekunde da
biste uključili/isključili tihi režim.
❾
❿
⓫
⓬
Mikrofon
Kontakti za punjenje
Prioritetni poziv; str. 31
Zvučnik
Pritisnite da uključite/isključite
osvetljenje (str. 36).
⓴ Priključak za komplet za razgovor
USB priključak (Micro-B tipa); str.
5, 54
⓯
⓰
⓱
⓲
⓳
Ekran
Simboli
Snaga signala
R: Roming mreža
E: Telefon je povezan na EDGE
mrežu.
G: Telefon je povezan na GPRS
mrežu.
Nivo baterije
– : Visok
– : Srednji
– : Nizak
–
: Potrebno je punjenje.
Telefon je povezan na računar
preko USB veze.
1
Poziv nije šifrovan.*
Tihi režim je uključen. (str. 7, 47)
Uključena je vibracija. (str. 47)
Uključen je režim za razgovor
bez pridržavanja slušalice. (str.
19)
Zvono telefona je isključeno.
Dolazni poziv
Odlazni poziv
Propušten poziv
Isključen zvučni izlaz. (str. 19)
Ekvilajzer za kontrolu frekvencije
je podešen. (str. 19)
Drugi poziv prebačen je na
čekanje.
 Kontakt je sačuvan na
telefonu.
 Osnovni (root) direktorijum
telefona
 Mobilni telefon je otkriven u
meniju Bluetooth pretrage.
Kontakt je sačuvan na SIM
karticu.
Ime kontakta
7
Početak upotrebe
Broj mobilnog telefona
Broj telefona u kancelariji
Kudni broj telefona
Broj faksa
Odabrani ton zvona.
 Primljena je nova SMS poruka.
 SMS poruka (nepročitana
/neposlata) je sačuvana na
telefonu.
SMS poruka (poslata) je
sačuvana na telefonu.
SMS poruka (otvorena) je
sačuvana na telefonu.
SMS poruka (nepročitana/
neposlata) je sačuvana na SIM
karticu.
SMS poruka (poslata) je
sačuvana na SIM karticu.
SMS poruka (otvorena) je
sačuvana na SIM karticu.
MMS funkcija je pokrenuta radi
slanja ili prijema podataka.
 Primljena je nova MMS
poruka.
– Trepde: Memorija za poruke
je puna.
 MMS poruka je nepročitana ili
neposlata.
MMS poruka je pročitana.
MMS poruka je primljena.
MMS poruka je poslata.
8
– Fajl slike
– Fajl slike je zakačen za MMS
poruku.
– Fajl slike je odabran za sliku
pozivaoca.
Osnovni (root) direktorijum
memorijske kartice
– Zvučni fajl
– Zvučni fajl je zakačen za MMS
poruku.
VCF (vCard) fajl
Fajl u drugom formatu
Fajl u drugom formatu je
zakačen za MMS poruku.
Folder
Primalac MMS poruke postavljen
je na To.
Primalac MMS poruke postavljen
je na Cc.
Primalac MMS poruke postavljen
je na Bcc.
Primljena je nova glasovna
2
poruka.* (str. 21)
Alarm je uključen. (str. 27, 29)
Uključen je nodni režim. (str. 28)
Povezan je komplet za razgovor
(opciono).
– Bluetooth funkcija je
uključena. (str. 51)
– Povezan je drugi Bluetooth
uređaj.
Bluetooth kompatibilan računar
je otkriven u meniju Bluetooth
pretrage.
Početak upotrebe
Bluetooth komplet za razgovor je
otkriven u meniju Bluetooth
pretrage.
Bluetooth komplet za razgovor je
povezan na telefon.
Bluetooth komplet za razgovor u
automobilu je otkriven u meniju
Bluetooth pretrage.
*1 Kontaktirajte mrežnog operatera/provajdera usluge u vezi sa dodatnim informacijama.
*2 Samo za pretplatnike usluge glasovne pošte.
Funkcijski tasteri
Pozivanje broja za hitne
slučajeve.
Vradanje na prethodni ekran.
Prihvatanje trenutnog izbora.
Brisanje broja/znaka.
Otvaranje nedavnog dnevnika
poziva.
Pozivanje/odgovor na poziv.
Završavanje poziva.
Izbor funkcije spikerfona.
Otvaranje menija sa opcijama.
Odgovor na drugi poziv.
Dozvoljavanje uređivanja.
Izbor više stavki.
Zaustavljanje alarma.
Aktiviranje funkcije za odlaganje
alarma (snooze).
Isključivanje napajanja.
Pauziranje reprodukcije.
Nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje snimanja ili
reprodukcije.
LED indikator statusa
Indikator poruke
Indikator trepde kada uređaj
1
primi novu poruku.*
Indikator dolaznog poziva
Indikator trepde kada uređaj
primi dolazni poziv, kada imate
1
propušten poziv* ili kada
razgovarate.
Indikator baterije
Indikator svetli tokom punjenja.
– Trepde: Nizak kapacitet
baterije.
*1 Indikator poruke i indikator dolaznog poziva prestaju da trepdu nakon što prođe 12 sati.
9
Početak upotrebe
Uključivanje/isključivanje napajanja
Pritisnite i držite
taster oko 2 sekunde.
 Telefon vibrira kada uključite napajanje.
Napomena:
 Unesite PIN1 kôd i pritisnite
ili
taster dok je prikazan zahtev za unosom PIN1 koda (str.
34).
 Ekran se isključuje ako ne koristite telefon oko 1 minut. Pritisnite bilo koji taster da biste uključili
ekran.
Početne postavke
Telefon može da zahteva od vas da odaberete jezik ekranskih poruka,
vremensku zonu, odnosno datum i vreme svaki put kada instalirate novu
SIM karticu.
1
: Odaberite željeni jezik. 
2
: Odaberite željenu vremensku zonu. 
3 Unesite aktuelni datum, mesec i godinu. 
4 Unesite aktuelno vreme. 
Napomene:
 Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate:
Pritisnite
.
: Odaberite
opciju. 
2 puta 
2 puta 

željeni jezik. 
 Ako želite da promenite datum i/ili format za prikaz vremena, pogledajte stranu 46.
 Da biste podesili sate za letnje računanje vremena, pogledajte str. 46.
: Odaberite
Veličina fonta
Pritisnite
menijima.
ili
da biste podesili veličinu fonta u prikazanim
Napomena:
 Ne možete da podesite veličinu fonta dok ste angažovani razgovorom ili dok telefon oglašava dolazni
poziv.
Promena melodije zvona
Možete da promenite melodiju zvona izborom jedne od memorisanih
melodija (“Upotreba memorisane melodije zvona”, str. 11) ili izborom
10
Početak upotrebe
vašeg zvučnog fajla (uključujudi zvuke koje ste snimili uz pomod
telefonske funkcije za snimanje glasa) kao melodije zvona (“Upotreba
vašeg zvučnog fajla”, str. 11).
Upotreba memorisane melodije zvona
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Opšte” 
3
: “Prilagodi” 
4
: “Melodija zvona” 
5
: Odaberite željenu melodiju zvona. 
Upotreba vašeg zvučnog fajla
Pre nego što budete mogli da koristite vaš zvučni fajl kao melodiju
zvona, morate prvo da ga pripremite za upotrebu u toj funkciji.
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Opšte” 
3
: “Prilagodi” 
4
: “Melodija zvona” 
5
: “Odaberi iz fajla ” 
6
: Odaberite željenu mem. lokaciju (osnovni direktorijum). 
7
: Odaberite željeni folder i/ili fajl. 
 Naziv odabranog zvučnog fajla prikazuje se u listi.
Zvučno pozivanje
Kada uključite ovu funkciju, brojevi se najavljuju prilikom pritiska na
tastere. Da biste promenili ovu postavku, pogledajte stranu 47.
11
Važne informacije
Za vašu bezbednost
Pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe proizvoda kako biste osigurali pravilan i bezbedan rad
uređaja. U suprotnom, postoji opasnost od ozbiljne povrede, gubitka života/imovine ili sprovođenja
nelegalnog postupka.
UPOZORENJE
Priključak za napajanje
 Koristite samo izvor napajanja koji je označen na proizvodu.
 Nemojte da preopteredujete električnu utičnicu i produžne kablove. U tom slučaju može da dođe do
opasnosti od požara ili strujnog udara.
 Unesite AC adapter u električnu utičnicu u potpunosti. U suprotnom, može da dođe do strujnog
udara i/ili zagrevanja što može da dovede do požara.
 Redovno uklanjanjte prašinu itd., sa AC adaptera. Isključite adapter iz električne utičnice i očistite ga
suvom krpom. Nagomilana prašina može da izazove oštedenje izolacije zbog vlage i drugih uslova, što
može da dovede do požara.
 Isključite proizvod iz električne utičnice i izvadite bateriju iz telefona ako primetite da ispušta dim,
neobičan miris ili emituje neobičan šum. Ovakvi uslovi mogu da izazovu požar ili strujni udar. Uverite
se da uređaj više ne ispušta dim i kontaktirajte ovlašdenog servisera.
 Isključite uređaj iz električne utičnice i nemojte da dodirujete unutrašnjost proizvoda ako je kudište
polomljeno.
 Nemojte da dodirujete priključak mokrim rukama. U tom slučaju postoji opasnost od strujnog udara.
 AC adapter je predviđen za upotrebu samo u zatvorenom prostoru.
 Nemojte da koristite priloženi AC adapter uz druge uređaje.
Instalacija
 Proizvod nije otporan na vodu. Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da
izlažete proizvod kiši ili vlazi.
 Čuvajte svu opremu, uključujudi SIM karticu i microSD karticu, van domašaja dece kako biste sprečili
dete da ih proguta.
 Ovaj proizvod emituje radio talase i može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.
 Nemojte da vučete adapter za napajanje naizmeničnom strujom, da ga savijate ili postavljate pod
teške predmete.
 Kako biste sprečili ozbiljno oštedenje proizvoda, izbegavajte snažne udarce i grubo rukovanje.
 Kako biste izbegli oštedenje ili kvar proizvoda, nemojte da prepravljate SIM karticu ili microSD
karticu, ili da dodirujete kontakte zlatne boje na kartici.
Baterija
 Koristite isključivo preporučenu bateriju.
 Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamenite pogrešnim tipom. Oslobodite se iskorišdenih
baterija u skladu sa informacijama iz uputstva.
 Nemojte da otvarate, bušite, lomite ili bacate bateriju. Ne smete da koristite oštedenu bateriju. U
tom slučaju može da dođe do požara, eksplozije, pregrevanja i curenja elektrolita.
12
Važne informacije
 Odmah prekinite sa upotrebom baterije i udaljite je od vatre ako ispušta neobičan miris ili ako iz nje
curi elektrolit. Ispušten elektrolit može da izazove požar ili opekotine.
 Nemojte da dodirujete elektrolit ako curi iz baterije. Oslobođen elektrolit može da izazove opekotine
ili povrede očiju i kože. Elektrolit može da bude otrovan ako se proguta. Ako dođe do kontakta,
isperite zahvadenu površinu vodom i odmah zatražite medicinsku pomod.
 Budite pažljivi dok rukujete baterijama. Nemojte da dozvolite da provodnici, kao što je prstenje,
narukvice ili ključevi dođu u kontakt sa baterijama, u suprotnom može da dođe do kratkog spoja koji
de izazvati zagrevanje baterija i/ili provodnika i opekotina.
 Nemojte da koristite ili punite vlažnu bateriju. U tom slučaju može da dođe do požara, eksplozije,
pregrevanja i curenja elektrolita.
 Punite isključivo isporučenu ili bateriju predviđenu za upotrebu uz ovaj proizvod u skladu sa
uputstvima i ograničenjima navedenim u ovom priručniku.
 Koristite isključivo kompatibilan punjač za punjenje baterije. Nemojte da prepravljate punjač.
Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do toga da baterija nabubri ili eksplodira.
 Nemojte da postavljate provodnike, kao što su novčidi ili ukosnice na kontakte za punjenje. To može
da dovede do pregrevanja.
Mere bezbednosti pri upotrebi
 Isključite proizvod sa mreže pre čišdenja. Nemojte da koristite tečna i sredstva za čišdenje u spreju.
 Nemojte da rastavljate proizvod.
 Nemojte da dozvolite da tečnosti kao što je voda ili strani materijali, kao što su metalni predmeti,
odnosno zapaljivi materijali uđu u nosač SIM kartice. To može da dovede do opasnosti od požara,
strujnog udara ili kvara.
 Nemojte da ostavljate ovaj proizvod u blizini izvora toplote (kao što su radijatori, štednjaci itd.), na
mestu koje je izloženo direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu. Pored toga, nemojte da držite
uređaj u prostoriji sa temperaturom nižom od 0 °C ili višom od 40 °C.
 Savetujemo vam da ne koristite telefon u avionu. Isključite ga pre ukrcavanja u avion. Isključite
funkciju alarma kako telefon ne bi mogao da se uključi automatski. Upotreba telefona u avionu može
da predstavlja opasnost po rad avionskih sistema i da ometa bežičnu komunikaciju. Pored toga, može
da bude nelegalna.
 Savetujemo vam da ne koristite ovaj proizvod na mestu gde se vrši pretakanje goriva. Podsedamo
korisnike da obrate pažnju na ograničenja za upotrebu radio opreme na mestima za skladištenje
goriva, u hemijskim postrojenjima ili na lokacijama na kojima se vrši miniranje.
 Neophodno je da vozači neprekidno imaju punu kontrolu na vozilom. Nemojte da koristite telefon
tokom vožnje; pronađite bezbedno mesto da se zaustavite pre razgovora. Nemojte da koristite
funkciju spikerfona ako de vam to skrenuti pažnju sa puta. Obavezno se upoznajte sa ograničenjima u
vezi sa upotrebom telefona u oblasti u kojoj vozite i uvek ih poštujte.
 Radio signali mogu da utiču na pogrešno instalirane ili neadekvatno zaštidene elektronske sisteme
motornih vozila (kao što je sistem za ubrizgavanje goriva, sistem vazdušnih jastuka itd.). Više
informacija potražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme.
 Visok nivo zvuka preko slušalica ili kompleta za razgovor može da izazove gubitak sluha.
 Kako biste sprečili mogude oštedenje sluha, nemojte da slušate zvuk visokog nivoa duže vreme.
 Nemojte da aktivirate LED svetlo u blizini vaših ili tuđih očiju ili da ga okredete u smeru drugih vozila.
To može da dovede do povreda ili nesreda.
13
Važne informacije
Medicinske napomene
 Kontaktirajte proizvođača personalnog medicinskog uređaja, kao što je pejsmejker ili implantirani
defibrilator i saznajte da li je uređaj zaštiden od uticaja spoljašnje radio energije.
 Istraživanje u oblasti bežične tehnologije preporučuje minimalno rastojanje od 15,3 cm između
bežičnog uređaja i implantiranog medicinskog uređaja kao što je pejsmejker ili defibrilator kako bi se
izbegle mogude smetnje u radu medicinskog uređaja. Ako imate razloga da sumnjate da vaš telefon
ometa rad pejsmejkera ili drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i kontaktirajte
proizvođača pejsmejkera ili drugog medicinskog uređaja.
 Isključite telefon u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama ako vas propisi na toj lokaciji opominju da
to uradite. Bolnice ili slične ustanove mogu da koriste opremu osetljivu na spoljašnju radio energiju.
Slušni aparati
 Ovaj telefon je kompatibilan sa slušnim pomagalima i nosi ocenu ekvivalentnu M3/T4 rejtingu ANSI
C63.19 postupka testiranja. Trebalo bi da je vedina slušnih pomagala na tržištu kompatibilna sa ovim
proizvodom ali se njihova kompatibilnost ne garantuje. Konsultujte doktora ili proizvođača slušnog
aparata pre upotrebe tog pomagala uz ovaj proizvod.
OPREZ
Instalacija
 AC adapter se koristi kao glavno sredstvo za isključivanje uređaja sa električne mreže. Vodite računa
o tome da električna utičnica bude u blizini uređaja i lako dostupna.
 Preporučujemo vam da čuvate pisanu belešku o svim važnim podacima koje ste sačuvali na telefon ili
SIM karticu kako biste izbegli slučajan gubitak podataka.
Radno okruženje
 Nemojte da odlažete magnetne kartice ili sličine predmete u blizini telefona. Magnetni podaci na
bankovnim, kreditnim i telefonskim karticama, disketama itd., mogu da budu obrisani.
 Nemojte da odlažete namagnetisane predmete u blizinu telefona. Snažno magnetno polje može da
utiče na rad uređaja.
Važna bezbednosna uputstva
Kada koristite uređaj, obavezno poštujte osnovne mere opreza kako bi se smanjila opasnost od požara,
strujnog udara i povrede, kao i sledede:
1. Nemojte da koristite ovaj proizvod u blizini vode. Na primer, nemojte da ga koristite u blizini tuša,
umivaonika, sudopere, mašine za pranje veša ili u blizini bazena.
2. Izbegavajte upotrebu telefona kada se puni tokom električne oluje. Postoji izvesna opasnost od
električnog udara.
3. Nemojte da koristite telefon za prijavljanje curenja gasa sa na mestu nesrede.
4. Koristite isključivo kabl za napajanje i bateriju koji su navedeni u ovom priručniku. Nemojte da
bacate bateriju u vatru. Baterija može da eksplodira. Proverite lokalne propise u vezi sa mogudim
specijalnim uputstvima za oslobađanje od ovakvog otpada.
5. Nemojte da farbate ili da lepite nalepnice na telefon. To može da ometa pravilan rad uređaja.
14
Važne informacije
SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
Za najbolje performanse
Okruženje
 Proizvod ne treba izlagati dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.
 Kako biste izbegli oštedenje, punite bateriju samo uz temperaturu od 5 °C do 40 °C.
Redovno održavanje
 Obrišite spoljašnje površine proizvoda i/ili kontakte za punjenje mekom i suvom krpom.
 Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivna sredstva za čišdenje u prahu.
Druge informacije
Napomene o oslobađanju od uređaja, prenosu vlasništva na drugo lice
ili vradanju na servis
 Proizvod i SIM kartica mogu da sadrže privatne/poverljive informacije. Radi zaštite vaše
privatnosti/poverljivosti podataka, preporučujemo vam da obrišete informacije kao što su kontakti,
liste poziva i SMS/NNS poruke iz memorije pre oslobađanja od telefona, prenosa vlasništva ili
vradanja proizvoda u servis.
Informacija za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od stare opreme i
iskorišdenih baterija
Ovi simboli (①, ②) na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdenu
električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom.
Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu
opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju
mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne
komunalne službe. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude
napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima.
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme, molimo vas da kontaktirate prodavca
opreme u vezi sa dodatnim informacijama.
15
Važne informacije
Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van EU
Ovi simboli (①, ②) važe samo u zemljama EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog otpada,
molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca opreme u vezi sa informacijama o
pravilnom postupku oslobađanja.
Napomene za simbol baterije
Ovaj simbol (②) može da bude upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. U tom slučaju,
ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi
hemijski element.
Napomene o proceduri za uklanjanje baterije
Uklonite poklopac sa telefona (❶),
podignite bateriju (❷), a zatim je izvadite ( ❸).
Zaštitni znaci
 microSDHC logo je robna marka SD-3C, LLC.
 Bluetooth® oznaka i logotip su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., i Panasonic
korporacija ih koristi pod licencom.
 Ostali zaštitni znaci upotrebljeni u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajudih nosilaca prava.
Obaveštenje
 Telefon podržava microSD i microSDHC memorijske kartice. U ovom dokumentu, termin “microSD
kartica” koristi se za sve podržane tipove kartica.
Informacije o ekološkom dizajnu
Informacije o ekološkom dizajnu prema regulativi EU (EC) br. 1275/2008 dopunjene su EU propisom
broj 801/2013. Od 1.1.2015. god.
Posetite slededu veb stranicu: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Kliknite [Downloads]
 Energy related products information (Public)
Na prethodnoj veb stranici pomenuti su saveti i informacije o potrošnji energije u pripremnom
umreženom režimu.
SAR
Ovaj model ispunjava međunarodne smernice i zahteve EU u vezi sa izlaganjem radio talasima.
Vaš bežični uređaj je predajnik i prijemnik radio talasa. Projektovan je da ne prekorači ograničenja za
izlaganje radio talasima, preporučena međunarodnim smernicama. Ove smernice razvijene su od
strane nezavisne naučne organizacije ICNIRP i odnose se na bezbedne margine, projektovane da
obezbede zaštitu svim licima, nezavisno od uzrasta i zdravstvenog stanja. Pored toga, ove smernice
predstavljaju osnovu međunarodnih propisa i standarda o izlaganju zračenju radio energije.
16
Važne informacije
Smernice koriste jedinicu mere pod nazivom „Specifična stopa apsorpcije“ (Specific Absorption Rate ili
SAR). Granična SAR vrednost za bežične uređaje je 2 W/kg.
Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj testirana u nivou glave je: 0.283 W/kg
1
Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj testirana u nivu tela je: 1.10 W/kg*
Zbog toga što se SAR vrednost meri pri najvišoj snazi prenosa, aktuelna vrednost za ovaj uređaj obično
de biti ispod navedenih vrednosti. Razlog tome su automatske promene snage uređaja kako bi se
obezbedilo da uređaj koristi minimalan potreban nivo snage signala za komunikaciju sa mrežom.
ICNIRP (http://www.icnirp.org)
*1 Ovaj uređaj testiran za tipičnu upotrebu uz nošenje u blizini tela pri čemu se poleđina telefona
nalazila na rastojanju od 0,5 cm od tela.
Specifications
 Standard:
Dva opsega: GSM 900/1800 MHz
Bluetooth verzija 3.0, klasa 2, USB verzija 1.1
 Ekran: TFT ekran u boji, dijagonale 2,4 inča
(6 cm) (QVGA rezolucija: 240 x 320 piksela)
 Kamera: 2MP
 Opseg frekvencija:
GSM 900: 880-915 MHz/925-960 MHz
GSM 1800: 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz
Bluetooth: 2,402-2,48 GHz
 Snaga radio talasa:
GSM 900: 2 W (maks.), GSM 1800: 1 W
(maks.)
Bluetooth: 2,5 mW (maks.)
 Napajanje:
100–240 V AC, 50/60 Hz
 Potrošnja (prilikom punjenja):
Pripremni režim: oko 0,2 W
Maksimalno: oko 4,0 W
 Radni uslovi/uslovi pri punjenju:
Radni uslovi: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 %
relativne vlažnosti vazduha (suvo)
Pri punjenju: 5 °C – 40 °C
 Baterija: Litijum-jonska 3,7 V/1020 mAh
 Performanse baterije (u opremi):
Vreme razgovora: oko 5,0 sati*1
1 2
U pripremnom režimu: oko 600 hours* , *
 Antena: Unutrašnja
 Tip SIM kartice: 1,8 V/3 V
 Tip memorijske kartice:
microSD, microSDHC do 32GB (nije u opremi)
 Otpornost na udare:
Proizvod je izdržao test pada definisan “MILSTD-810E.516” standardom.
*1 Radni vreme zavisi od radno okruženja, starosti baterije i uslova. Navedene vrednosti su izračunate
prema GSMA TS.09 standardu.
*2 Indikator dolaznog poziva i indikator poruke trepdu kada postoji propušten poziv ili kada uređaj
primi novu poruku. Vreme rada u pripremnom režimu bide krade ako ostavite indikatore da trepdu.
17
Osnovne operacije
Pozivanje
1 Unesite telefonski broj (maksimalno 40 cifara).
 Pritisnite
2 Pritisnite
taster da obrišete prethodnu cifru.
da pozovete broj.
 Da biste prešli na spikerfon, pritisnite
3 Pritisnite
dok je prikazan
indikator.
da završite poziv.
 Poziv možete da završite i zatvaranjem telefona.
Napomena:
 Da biste sproveli međunarodni poziv, pritisnite i držite
taster sve dok se ne prikaže “+”
indikator (prefiks za međunarodne pozive).
 Da biste uneli pauzu (3 sekunde po pauzi), pritisnite i držite
sve dok se ne prikaže “p” indikator.
Sprovođenje poziva uz pomod dnevnika poziva
1 Pritisnite
da prikažete dnevnik poziva u pripremnom režimu.
2
: Odaberite željenog sagovornika. 
Sprovođenje poziva uz pomod imenika
Da biste memorisali kontakt, pogledajte informacije sa strane 25.
1 Pritisnite u pripremnom režimu.
 Da biste promenili jezik pretrage:

: Odaberite željeni jezik. 
 Pritisnite numerički taster (
do
) više puta da biste prikazali kontakt koji odgovara tom
tasteru.
2
: Odaberite željeni kontakt. 
 Ako je za kontakt memorisano više telefonskih brojeva, prikazuju se svi brojevi.
: Odaberite željeni telefonski broj. 
Sprovođenje poziva uz taster za pozivanje jednim dodirom
Da tasteru za pozivanje jednim dodirom dodelite kontakt, pogledajte
stranu 26.
Pritisnite i držite željeni taster za pozivanje jednim dodirom ( do
).
 Pritisnite tastere za pozivanje jednim dodirom da biste pogledali dodeljen broj/ime.
Sprovođenje poziva uz pomod tastera za brz poziv
Da tasteru za brz poziv dodelite kontakt, pogledajte stranu 26.
Pritisnite i držite željeni taster za brz poziv ( do ). 
18
Osnovne operacije
Opcije poziva
Dok razgovarate, sledede opcije dostupne su pritiskom na
taster:
– “Zadrži”/“Povrati”: postavlja poziv na čekanje/oslobađa poziv sa
čekanja (str. 33).
– “Ekvilajzer”: čini glas sagovornika jasnijim.
– “Isključen zvuk”/“Uključen zvuk”: uključivanje/isključivanje zvučnog
izlaza koji sagovornik čuje.
– “Uklj.spikerfon”/“Isklj.spikerfon”: uključivanje/isključivanje
spikerfona.
– “Imenik”: pregled liste kontakata.
– “Dnevnik poziva”: ulazak u meni dnevnika poziva (str. 43).
– “Poruke”: ulazak u meni poruka (str. 41).
Odgovaranje na pozive
Kada uređaj primi poziv, indikator dolaznog poziva trepde brzo (str. 9).
1 Pritisnite
da odgovorite na poziv.
 Da biste odgovorili na poziv otvaranjem telefona, pogledajte informacije sa strane 44.
 Da biste odbili poziv, pritisnite
taster.
2 Pritisnite
taster da završite poziv.
Napomena:
 Kada primi poziv, ovaj telefon može da najavi telefonski broj pozivaoca nakon svakog zvona. Da biste
koristili ovu funkciju, uključite funkciju očitavanja identifikacije pozivaoca (str. 47).
Propušteni pozivi
Ako ne odgovorite na poziv, telefon ga tretira kao propušten poziv.
Poruka “Propušten poziv” i broj propuštenih poziva prikazuju se na
ekranu. Možete da pogledate dnevnik propuštenih poziva pritiskom na
taster
dok je poruka prikazana.
19
Osnovne operacije
Dnevnik poziva
Dolazni, odlazni i propušteni pozivi beleže se u dnevnik poziva
(maksimalno po 10 poziva svake vrste).
Napomene:
 Kada telefonski broj pozivaoca odgovara broju koji je memorisan u listu kontakata, memorisano ime
se prikazuje i beleži.
– “Nepoznat broj”: Informacije o pozivaocu ne mogu da se prime.
– “Zadržan”: Pozivalac je zatražio da se njegov broj ne šalje drugoj strani.
Opcije dnevnika poziva
Pritisnite
.  : Odaberite . 
 : “Dnevnik poziva” 
 : Odaberite listu dnevnika poziva. 
 : Odaberite
zapis iz liste. 

:
– “Poziv”
– “Pošalji SMS”
– “Pošalji MMS”
– “Dodaj imenik”
– “Upotrebi broj”
– “Obriši”
Usluga glasovne pošte
Glasovna pošta je usluga automatskog odgovora na poziv koju nudi vaša
mreža. Kontaktirajte operatera mreže/provajdera usluge u vezi sa
detaljnim informacijama.
Prvo morate da potvrdite da je memorisan tačan broj za pristup usluzi
glasovne pošte.
Memorisanje broja za pristup usluzi glasovne pošte
1 Pritisnite .  : Odaberite
2
: “Podešavanja” 
3
: “SMS” 
4
: “Glasovna pošta” 
20
.
Osnovne operacije
5
: “Uredi” 
6 Unesite broj za pristup glasovnoj pošti (maks. 20 cifara). 
Slušanje poruka glasovne pošte
1 Pritisnite i držite
dok je uređaj u pripremnom režimu.
2 Pritisnite
da završite poziv.
Unos teksta
Pritisnite tastere za pozivanje da biste uneli znakove i brojeve. Svakom
tasteru za pozivanje dodeljeno je više znakova. Dodeljeni znakovi za
svaki taster prikazuju se na ekranu kada pritisnete taster.
– Pritisnite
ili
da biste kursor pomerili desno ili levo.
– Pritisnite i držite
ili
da biste kursor pomerili gore ili dole.
– Pritisnite
da biste obrisali znak ili broj levo od kursora.
– Da biste uneli razmak, pritisnite
ili odaberite “ ” iz liste simbola.
– Pritisnite
(Aa) da odaberete mala ili velika slova za unos. Na
primer, mala slova (abc/абв), automatski izbor veličine slova
(Abc/Абв), velika slova (ABC/АБВ) i brojevi (123).
– Da biste odabrali simbol:
 : Odaberite željeni simbol. 

se koristi samo za unos SMS/MMS poruka.
– Da biste promenili jezik teksta koji unosite:
 : “Ulazni jezik” 
 : Odaberite željeni ulazni
jezik. 
Poruke
Možete da šaljete i primate tekstualne poruke uz pomod SMS (Short
Message Service) funkcije. Ako ste pretpladeni na mrežnu uslugu koja
podržava MMS (Multimedia Messaging Service) funkciju, možete da
šaljete i primate poruke koje sadrže slike, zvuk ili liste kontakata uz
pomod MMS funkcije.
21
Osnovne operacije
Detaljnije informacije o ovim uslugama potražite od operatera
mreže/provajdera usluge.
Kreiranje i slanje SMS poruke
1 Pritisnite .  : Odaberite
2
: “Napravi poruku” 
3
: “SMS” 
4 Unesite poruku (str. 21).
5
 : “Pošalji na” 
.
 Da biste sačuvali poruku, odaberite “Sačuvaj u nacrt”.
6  Da ručno dodate telefonski broj:
: “Ručni unos” 
 Unesite odredišni telefonski broj
(maksimalno 20 cifara). 
 Da biste upotrebili listu kontakata:
– : “Dodaj iz liste” 
 : Izaberite željeni kontakt. 
–
 Da dodate drugog primaoca, ponovite ovaj korak.
7

: “Pošalji” 
Napomene:
 Ako vaša SMS poruka sadrži preko 160 znakova (70 znakova u zavisnosti od tipa znakova), smatrade
se dugačkom porukom. Možete da šaljete ili primate dugačke poruke sa do 612 ili 268 znakova u
zavisnosti od tipa znakova. Vaš operater mreže/provajder usluge može da postupa drugačije sa
dugačkim porukama odnosu na druge SMS poruke. Kontaktirajte operatera mreže/provajdera usluge
u vezi sa detaljnim informacijama.
 Ne možete da šaljete ili primate SMS poruke koje sadrže slike, zvuk ili listu kontakata.
Kreiranje i slanje MMS poruke
1 Pritisnite .  : Odaberite
2
: “Napravi poruku” 
3
: “MMS” 
4 Unesite poruku (str. 21). 
22
.
Osnovne operacije
5  Da dodate fajl slike
6
7
8
– : “Dodaj sliku” 
 : “Moja slika”
 Da dodate zvučni fajl:
– : “Dodaj zvuk” 
 : “Moj zvuk”
 Da dodate fajl:
– : “Napredno” 
 : “Unesi prilog”
 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni (root)
direktorijum). 
 : Odaberite željeni folder i/ili fajl. 
 : “Dodaj temu” 
 Unesite temu (str. 21). 
 : “Sačuvaj” 
 : Odaberite “Pregledaj MMS” da biste proverili sadržaj.

 Nakon provere, pritisnite
.
 Pritisnite

9
ili
više puta da prikažete poruku i prilog u celini tokom pregleda.
: “Pošalji na” 
 Da biste sačuvali poruku, odaberite “Sačuvaj u nacrt”.
10  Da ručno dodate telefonski broj:
: “Ručni unos” 
 Unesite odredišni telefonski broj
(maksimalno 20 cifara.) ili E-mail adresu (maks. 64 znaka, str. 21).

 Da biste upotrebili listu kontakata:
– : “Dodaj iz liste” 
 Odaberite željeni kontakt. 
–
 Da dodate drugog primaoca, ponovite ovaj korak.
 Ako ne želite da promenite atribut primaoca u Cc ili Bcc, pređite na korak 12.
11
: Odaberite željenog primaoca da biste promenili njegov atribut u
Cc ili Bcc ako je potrebno. 
 : Odaberite “Promeni u Cc”
ili “Change to Bcc”. 
 Da biste promenili atribut drugog primaoca, ponovite ovaj korak.
12

: “Pošalji” 
23
Osnovne operacije
Čitanje primljene poruke
1 Pritisnite .  : Odaberite
2
: “Prijemno sanduče” 
3
: Odaberite poruku.
 Da skrolujete kroz poruke, pritisnite i držite
4 Pritisnite
.
ili
.
da pročitate poruku.
Odgovor na poruku
1 Dok čitate poruku, pritisnite
.
2
: Select “Reply by SMS” or “Reply by MMS”. a M N
3  Da biste odgovorili na poruku SMS porukom:
– Nastavite od koraka 4 procedure “Kreiranje i slanje SMS poruke”,
str. 22.
 Da biste odgovorili na poruku MMS porukom:
– Nastavite od koraka 4 procedure “Kreiranje i slanje MMS poruke”,
str. 22.
Opcije za poruke
Pritisnite .  : Odaberite
.
 : Odaberite željeno
polje. 
 : Odaberite poruku. 

:
– “Odgovori SMS-om”
– “Odgovori MMS-om”
– “Pozovi pošiljaoca”
– “Prosledi poruku”
– “Dodaj u imeni”
– “Obriši”
– “Izdvoji broj”
– “Uredi poruku”
– “Pošalji ponovo”
24
Osnovne operacije
 Ako je odabrana MMS poruka, dostupne su i sledede opcije.
– “Pogled”
– “Odgovori na sve”
– “Otkaži slanje”
– “Sačuvaj objekte”
– “Pomeri na telefon”/“Pomeri na SD karticu”
– “Kopiraj na telefon”/“Kopiraj na SD karticu”
– “Status poruke”
– “Detalji”
Imenik
Možete da memorišete kontakte na telefon (do 200 kontakata sa po 4
telefonska broja za svaki kontakt) ili na SIM karticu ako promenite
memorijsku lokaciju (str. 43).
Možete da prilagodite melodiju zvona i sliku dodeljenu svakom
kontaktu.
Napomena:
 Informacije o dodatnim postavkama imenika potražite na strani 43.
Kreiranje kontakta
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Dodaj nov kontakt” 
3
: “Ime” 
4 Unesite ime druge strane (str. 21).
5
 : “Sačuvaj” 
6
: “Br. telefona 1” 
 Kada je kao memorijska lokacija odabrana SIM kartica, odaberite “Broj”.
7 Unesite telefonski broj druge strane. 
 Kada je kao memorijska lokacija odabrana SIM kartica, pređite na korak 15.
25
Osnovne operacije
: Odaberite ikonu ako je potrebno. 
8
 Ako želite da memorišete drugi telefonski broj, odaberite “Br. telefona 2”, “Br. telefona 3” ili
“Br. telefona 4”.
: “Opšte” 
: Odaberite željenu melodiju zvona ako je potrebno. 
9
10
 Ako želite da koristite jedan od vaših zvučnih fajlova kao melodiju zvona za određenog
sagovornika, nastavite od koraka 5 procedure “Upotreba vašeg zvučnog faja”, str. 11.
 Ako ne želite da dodate sliku, preskočite slededi korak i nastavite od koraka 15.
11 : “Slika pozivaoca” 
12 : Odaberite memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum). 
13 : Odaberite željeni folder i/ili fajl. 
14 Pritisnite
da potvrdite postavku.

15
indikator i “Odabran fajl” poruka prikazuju se u listi.
: “Sačuvaj” 
Dodeljivanje kontakta tasteru za poziv jednim pritiskom
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Poz. jednim dodirom” 
3
: Odaberite željeni taster za pozivanje jednim dodirom.
4
 : “Dodaj iz liste” 
5
: Odaberite željeni kontakt. 
Dodeljivanje kontakta tasteru za brzo pozivanje
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Brz poziv” 
3
: Odaberite željeni taster za brzo pozivanje.
4
 : “Dodaj iz liste” 
5
: Odaberite željeni kontakt. 
26
Osnovne operacije
Opcije za listu kontakata
Pritisnite .  : Odaberite
 : Odaberite kontakt. 
– “Poziv”
– “Detalji”
– “Uredi”
– “Napravi poruku”
– “Upotrebi broj”
– “Dodaj nov kont.”
– “Pošalji vCard”
– “Kopiranje”
– “Obriši”
– “Potraži slovo”
.
:

: “Kontakti” 
Alarm
Možete da pripremite alarm uređaja da se oglašava 30 sekundi u
odabrano vreme.
Pored toga, možete da odaberete zvuk koji se koristi kao signal alarma.
Aktiviranje funkcije za odlaganje alarma (Snooze) izazvade ponavljanje
alarma 3 puta u intervalima od 5 minuta. Dok se alarm oglašava,
prikazuje se tekstualna poruka. Možete da programirate do 5
pojedinačnih alarma. Telefon de vibrirati kada je uključen tihi režim.
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Alarm” 
3
: Odaberite alarm. 
4
: “Podešavanja” 
5 Odaberite željeno vreme. 
6
: Odaberite željenu opciju alarma. 
– “Jednom”: Alarm se oglašava jednom u odabrano vreme. Pređite
na korak 9.
– “Nedeljno”: Alarm se oglašava nedeljno u odabrano vreme.
27
Osnovne operacije
7
: Odaberite željeni dan u nedelji i pritisnite
.
8
: “Sačuvaj” 
9 Unesite/uredite tekstualnu poruku ako je potrebno (str. 21).
10
 : “Sačuvaj” 
11 : Odaberite željeni zvučni signal alarma. 
 Ako želite da koristite jedan od vaših zvučnih fajlova kao zvuk alarma, nastavite od koraka 5
procedure “Upotreba vašeg zvučnog faja”, str. 11.
 Indikator “ ” se prikazuje pored podešenog alarma.
Napomene:
 Pritisnite
da biste zaustavili alarm u potpunosti.
 Pritisnite
da zaustavite zvuk alarma uz aktiviranje funkcije za odlaganje alarma.
 Telefon se automatski uključuje i alarm se oglašava iako je telefon isključen.
Nodni režim
Ova funkcija sprečava telefon da se oglašava kada ne želite da vas neko
ometa. Ako podesite funkciju za odlaganje zvona, telefon počinje da
zvoni nakon što protekne odabran vremenski period.
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Podeš. telefona” 
3
: “Postavke sata” 
4
: “Nodni režim” 
5
: “Uključeno” 
6 Unesite željeno početno vreme. 
7 Unesite željeno završno vreme. 
8
: Odaberite željeni period odlaganja zvona. 
 Ako odaberete “Bez zvona”, telefon se nede oglašavati tokom nodnog režima.
Napomena:
 Ako ste podesili alarm, alarm se oglašava iako je nodno režim uključen.
28
Osnovne operacije
Kalendar/Raspored
Ova funkcija vam dozvoljava da pogledate kalendar i da memorišete vaš
raspored za određeni datum. Možete da memorišete do 100 stavki
(maksimalno 10 stavki po danu). Ako podesite alarm za stavke
rasporeda, alarm se oglašava 30 sekundi i tekstualna poruka se prikazuje
u odabrano vreme.
Kreiranje nove stavke rasporeda
1 Pritisnite .  : Odaberite
2
: “Kalendar” 
3
: Odaberite željeni datum.
.
 Da biste prešli na određeni datum:

: “Pređi na datum” 
 Unesite željeni datum, mesec i godinu. 
 Broj odabrane nedelje prikazuje se u donjem desnom delu kalendara.
4
 : “Raspored” 
5
 : “Napravi” 
6 Uredite datum ako je potrebno. 
7 Odaberite željeno vreme. 
8 Unesite tekstualnu poruku (str. 21).
9
 : “sačuvaj” 
10 : “Uključeno” 
 Ako ne želite da podesite alarm za ovu stavku, odaberite “Isključeno” i pređite na korak 12.
11
12
: Odaberite željeni zvučni signal alarma. 
 Boja pozadine se menja za datum kojem ste dodelili stavku rasporeda.
Napomene:
 Pritisnite
da biste zaustavili alarm u potpunosti.
 Pritisnite
da zaustavite zvuk alarma uz aktiviranje funkcije za odlaganje alarma.
 Telefon se automatski uključuje i alarm se oglašava iako je telefon isključen.
Pregled/uređivanje/brisanje stavke rasporeda
1 Pritisnite
.
: Odaberite
.
29
Osnovne operacije
2
3
4
: “Kalendar” 
: Odaberite željeni datum.
 : “Raspored” 
 Stavke rasporeda prikazuju se u obliku liste.
5
: Odaberite željenu stavku rasporeda. 
6  Da biste pogledali detalje svake stavke:
– : “Detalji” 
 Da uređujete stavku rasporeda:
– : “Uredi” 
 Nastavite od koraka 6 procedure “Kreiranje
nove stavke rasporeda”, str. 29.
 Da obrišete stavku rasporeda:
– : “Obriši” 
 : “Da” 
Napomena:
 Stavke rasporeda se ne brišu automatski nakon što prođe podešeno vreme.
Brisanje svih stavki rasporeda
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Kalendar” 
3
 : “Obriši sve stavke” 
4
: Odaberite “Sve do danas” ili “Sve stavke”. 
5
: “Da” 
Snimanje glasa
Možete da snimate glas koji de biti korišden za glasovne poruke ili kao
melodija zvona. Snimljeni fajlovi se čuvaju u “Audio” (Audio) folderu
telefona. Možete da sačuvate do 20 zvučnih fajlova.
Snimanje vaših glasovnih poruka/zvuka
1 Pritisnite .  : Odaberite
2
: “Snimač glasa” 
30
.
Osnovne operacije
3
: “Snimaj” 
4 Pritisnite
da zaustavite snimanje.
Slušanje snimljene glasovne poruke/zvuka
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Snimač glasa” 
3
: “Lista” 
4
: Odaberite željenu stavku iz liste.
5
 : “Reprodukcija” 
Brisanje glasovne poruke/zvuka
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Snimač glasa” 
3
: “Lista” 
4
: Odaberite željenu stavku iz liste.
5
 : Odaberite “Obriši” ili “Obriši sve”. 
6
: “Da” 
Prioritetni poziv
Ova funkcija vam dozvoljava da zatražite pomod od registrovane osobe
slanjem SMS poruke i pozivanjem, uz pomod
tastera (na poleđini
telefona). Telefon de se oglasiti zvučnim signalom i poslati SMS poruku,
a zatim de pozvati broj koji ste memorisali u listu poziva. Memorišite
telefonske brojeve (maksimalno 5 brojeva) u listu prema željenom
redosledu prioriteta.
Napomene:

funkciju možete da aktivirate iako je telefon zatvoren.
 Ako želite da isključite zujalicu, pogledajte stranu 44.
31
Osnovne operacije
Procedura prioritetnog poziva
1 Pritisnite i držite
2
3 sekunde ili pritisnite taster tri puta dok je
uređaj u pripremnom režimu.
Telefpn šalje memorisanu SMS poruku (str. 33).
 Da otkažete slanje SMS poruke, pritisnite
.
3 Telefon poziva prvu osobu iz liste. Spikerfon se uključuje.
 Da pređete na slušalicu, pritisnite
.
4 Ako druga strana odgovori na poziv, možete da počnete razgovor.
Možete da pređete na slededu osobu u listi ako pritisnete i držite
3 sekunde tokom razgovora. Pritisnite
da završite prioritetan
poziv.
ILI
Ako je druga strana zauzeta, ako odbije poziv ili ne odgovori tokom
20 sekundi, telefon automatski poziva slededu osobu. Telefon
nastavlja da šalje SMS poruke i poziva brojeve iz liste maksimalno 2
puta.
Napomena:
 Možete da zaustavite pozivanje brojeva iz liste pritiskom na
tokom pozivanja. Pozivanje se
nastavlja ako ponovo pritisnete i držite
tri sekunde u roku od 1 minut nakon što pritisnete
.
Memorisanje broja za prioritetan poziv
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Postavke poziva” 
3
: “Prioritetni poziv” 
4
: “Pozovi broj” 
5
: Odaberite željenu poziciju u listi brojeva poziva.
6
 : “Ručni unos” 
 Da dodate broj iz liste kontakata:
: “Dodaj iz liste” 

: Odaberite željeni kontakt. 
 Ako želite da uredite memorisan broj, odaberite “Uredi”.
32
Osnovne operacije
7 Unesite ime druge strane (str. 21).
8
 : “Sačuvaj” 
9 Unesite telefonski broj druge strane. 
Napomena:
 Ne preporučujemo vam da memorišete brojeve javnih institucija kao što su policija, služba za
spašavanje ili vatrogasci.
Memorisanje SMS poruke
1 Pritisnite .  : Odaberite
2
: “Postavke poziva” 
3
: “Prioritetni poziv” 
4
: “Poruka” 
5 Unesite poruku (st.r 21).
6
 : “Sačuvaj” 
.
Napomena:
 Uverite se da je broj centra za SMS poruke memorisan (str. 41).
Funkcije poziva mrežnog servisa
Kontaktirajte operatera mreže/provajdera usluge u vezi sa detaljnim
informacijama o dostupnosti usluga u vašoj oblasti.
Zadržavanje poziva
1 Pritisnite
tokom razgovora.
2
: “Zadrži” 
3 Da oslobodite poziv, pritisnite
.
: “Povrati” 
Poziv na čekanju
1 Pritisnite
da odgovorite na drugi poziv.
 Prvi poziv se prekida ako pritisnete
dok primate drugi poziv.
33
Osnovne operacije
2 Nakon što povezivanja drugog poziva, pređite između poziva
3
pritiskom na
Pritisnite
.  : “Zameni” 
da završite razgovor.
Napomena:
 Ako želite da primite drugi poziv uz prikazivanje informacija o drugom pozivaocu, aktivirajte funkciju
poziva na čekanju (str. 44).
Konferencijski razgovor
1 Nakon povezivanja drugog poziva, pritisnite
.
2 Odaberite “Spajanje” i pritisnite
da biste uspostavili
konferencijski razgovor.
 Da biste podelili poziv tokom konferencijskog razgovora:
: Odaberite željenu stranu. 

: “Podeli” 
3  Da završite razgovor:
– : Odaberite željenu stranu. 
 Da završite konferencijski razgovor:
–
 : “Oslobodi konf.” 
 Da završite sve razgovore:
–
 : “Oslobodi sve” 
Bezbednosne postavke
PIN kôd
PIN1/PIN2 kodovi štite vašu SIM karticu od neovlašdene upotrebe.
Kada je zahtev za unosom PIN1 koda uključen, morate da unesete PIN1
kôd svaki put kada uključite telefon.
Važno:
 Ako unesete pogrešan PIN1/PIN2 kôd tri puta, SIM kartica de biti zaključana. Unesite 8-cifreni PUK1
kôd za PIN1 ili 8-cifreni PUK2 kôd za PIN2 da biste je otključali.
 Ako unesete pogrešan PUK1/PUK2 kôd 10 puta, kontaktirajte operatera mreže/provajdera usluge u
vezi sa dodatnim informacijama.
 PIN/PUK brojeve izdaje operater mreže/provajder usluge.
 Zahtev za unosom PIN1 koda ne može da se postavi na “Isključeno” uz neke tipove SIM kartica.
1 Pritisnite
34
.
: Odaberite
.
Osnovne operacije
2
: “Bezbednost” 
3
: “PIN1 zahtev” 
4
: Odaberite željenu postavku. 
5 Unesite aktuelni PIN1 kôd (4 do 8 cifara). 
Napomena:
 Ako želite da promenite PIN kôd, pogledajte stranu 46.
Kôd telefona
Kôd telefona štiti telefon od neovlašdene upotrebe.
Kada je zahtev za unosom koda telefona uključen, morate da unesete
ovaj kôd svaki put kada uključite telefon.
Važno:
 Telefon se automatski isključuje ako unesete pogrešan kôd tri puta. Ako zaboravite kôd telefona,
kontaktirajte ovlašdeni servis.
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Bezbednost” 
3
: “Zahtev za kodom telefona” 
4
: Odaberite željenu postavku. 
5 Unesite aktuelni 4-cifreni kôd telefona (uobičajeno: “0000”). 
Napomena:
 Ako želite da promenite kôd telefona, pogledajte stranu 46.
Kamera
Uz pomod kamere možete da snimite fotografije.
Napomena:
 Kada zatvorite telefon dok koristite režim kamere, režim kamere se završava i telefon se vrada u
pripremni režim.
 Ako se objektiv kamere zaprlja, slike mogu da postanu mutne. U tom slučaju, obrišite sočivom
mekom, suvom tkaninom.
35
Osnovne operacije
Snimanje slike
Telefon može da snimi slike i da ih sačuva u “Fotografije” (Fotografije)
folderu na odabranoj memorijskoj lokaciji (str. 36). Više informacija o
postavkama kamere potražite na strani 44.
1 Pritisnite
u pripremnom režimu.
2 Usmerite kameru ka objektu i držite telefon mirno.
 Pritisnite
da uključite osvetljenje kada snimate pri slabom svetlu (str. 7).
 Da zumirate objekat, pritisnite
ili
.
 Da podesite ekspoziciju (osvetljenost kadra), pritisnite
ili
.
3 Pritisnite
da snimite sliku.
 Sledede opcije su dostupn 5 sekundi nakon snimanja slike.
– “Pošalji”
– “Obriši”
 Nakon snimanja slika, pritisnite
ponovo da biste isključili svetlo (str. 7).
Opcije kamere
Dok koristite režim kamere, naredne opcije su dostupne pritiskom na
:
– “Pregledač slika”: dozvoljava vam da pogledate sačuvane slike.
– “Postavka kamere”: dozvoljava vam da prilagodite zvuk zatvarača,
ekspoziciju (“EV”) i kontrast ili da konfigurišete tajmer za odloženo
snimanje.
– “Podešavanja slike”: dozvoljava vam da podesite veličinu i kvalitet
slike.
– “Balans bele”: dozvoljava vam da promenite kako se snimaju boje na
osnovu osvetljenja.
– “Režim scene”: nudi nodni režim za snimanje pri slabom svetlu.
– “Podeš.efekta”: nudi efekte za fotografije kao što je snimanje u
nijansama sive, nijansama sepije ili inverziju boja.
– “Skladište”: opcija mora da bude postavljena na “Mem.kartica” ako je
memorijska kartica u uređaju da biste snimali slike. U suprotnom, slike
de biti sačuvane na telefonu.
– “Vrati uobičajeno”: vradanje prilagođenih postavki izuzev za
“Pregledač slika”.
36
Osnovne operacije
Pregledač slika
Da biste pogledali slike snimljene kamerom telefona, možete da
aktivirate funkciju pregledača direktno u pripremnom režimu bez
aktiviranja kamere.
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2 Pritisnite ili da biste odabrali željeni fajl.
3
 : “Pogled” 
 Broj fajla i dostupni funkcijski tasteri prikazuju se na ekranu 5 sekundi nakon prikazivanja slike.
Da biste ih prikazali ponovo, pritisnite bilo koji taster za pozivanje.
 Pritisnite
da biste pogledali slededu, odnosno
da biste pogledali prethodnu sliku.
 Pritisnite
da biste rotirali sliku u smeru kretanja kazaljke za 90 stepeni. Pritisnite
ponovo
da rotirate sliku nazad u originalnu poziciju.
 Pritisnite i držite
da biste zumirali (uvedali), odnosno
da biste umanjili sliku. Ne možete
da promenite veličinu nekih slika.
Napomena:
 Ako gledate sačuvane fajlove nakon brisanja fajlova, fajlovi možda modi da se sortiraju pravilno.
Opcije funkcije za pregled slika
Pritisnite .  : Odaberite
.
 : Odaberite sliku

– “Pogled”: dozvoljava vam da pogledate sačuvane slike.
– “Informacije o slici”: prikaz imena fajla, datuma i vremena snimanja,
veličine fajla, itd.
– “Stil pretraživača”: dozvoljava vam da odaberete kako de slike biti
prikazane prilikom pregleda.
– “Pošalji”: dozvoljava vam da pošaljete fajl slike uz pomod MMS
funkcije ili preko Bluetooth veze.
– “Upotrebi kao”: dozvoljava vam da upotrebite sliku kao pozadinu ili
sliku pozivaoca za kontakt.
– “Preimenuj”: dozvoljava vam da uređujete ime fajla (str. 21).
– “Obriši”: brisanje odabranog fajla.
– “Obriši sve fajlove”: brisanje svih fajlova iz “Fotografije” (Photos)
foldera na odabranoj memorijskoj lokaciji (str. 36).
37
Osnovne operacije
Menadžer fajlova
Telefon poseduje funkciju za upravljanje fajlovima koja obezbeđuje
korisnički interfejs za upravljanje fajlovima i folderima.
Formatiranje memorije telefona ili memorijske kartice
Ova funkcija potpuno briše sadržaj memorije telefona ili memorijske
kartice.
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Menadžer fajlova” 
3
: Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).
4
 : “Format” 
5
: “Da” 
 Sačekajte da se prikaže poruka “Gotovo!”.
Otvaranje foldera ili fajla u memoriji
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “Menadžer fajlova” 
3
: Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).
4
 : “Otvori” 
5
: Odaberite željeni folder ili fajl.
6  Kada odaberete folder:
 : “Otvori” 
 Kada odaberete fajl: Pređite na korak 7.
 : “Pogled” 
 Da biste reprodukovali zvučni fajl:
 : “Reprodukcija”

 Da proverite detalje fajla:
 : “Detalji” 
7  Da biste pogledali fajl slike:
38
Osnovne operacije
Opcije foldera
Kada odaberete folder na telefonu ili memorijskoj kartici koji sadrži fajl,
dostupne su sledede opcije.
Ako folder ne sadrži fajlove, dostupna je samo opcija “Novi folder”.
– “Otvori”
– “Novi folder”: kreiranje novog foldera u aktuelnom folderu.
– “Preimenuj”
– “Obriši”: brisanje odabranog foldera.
– “Sortiraj prema”: određivanje redosleda sortiranja (ime foldera, tip
foldera, vreme kada je sačuvan ili veličina foldera).
Opcije fajla
– “Pogled”
– “Informacije o slici”
– “Reprodukcija”
– “Pošalji”
– “Upotrebi kao”: dozvoljava vam da upotrebite fajl kao pozadinu,
kontakt u imeniku ili kao sliku kontakta ili zvono u zavisnosti od tipa
fajla.
– “Novi folder”: kreiranje novog foldera u aktuelnom folderu.
– “Preimenuj”
– “Obriši”
– “Sortiraj prema”: određivanje redosleda sortiranja (ime fajla, tip fajla,
vreme kada je sačuvan ili veličina fajla).
– “Kopiraj”
– “Premesti”
– “Obriši sve fajlove”: brisanje svih fajlova u aktuelnom folderu.
– “Detalji”
Napomena:
 Ako pogledate sačuvane fajlove nakon brisanja fajlova, fajlovi možda nede biti sortirani pravilno.
39
Osnovne operacije
40
Prilagođavanje vašeg telefona
Lista menija
Napomena:
 U narednoj tabeli, simboli < > označavaju uobičajene postavke.
“Poruke” meni
Da biste ušli u naredne podmenije, pritisnite
Podmeni 1
Napravi poruku
Podmeni 2
.
: Odaberite
.
Podmeni 3
Podmeni 4
strana
SMS
–
–
22
MMS
–
–
Prijemno sanduče
–
–
–
24
Nacrti poruka
–
–
–
–
Izlazno sanduče
–
–
–
–
Sanduče poslatih
poruka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Obriši sve
Podešavanja
–
SMS
Servisni centar
Period važenja*
1
Glasovna pošta
–
–
Pozovi glas. poštu
21
Uredi
20
Izveštaj o statusu*2
<Isključeno>
–
–
Putanja za odgovor*3
<Uključeno>
–
–
Status memorije
–
–
Medij za skladiš.
–
–
Sačuvaj pos. SMS <On>
–
–
41
Prilagođavanje vašeg telefona
Podmeni 1
Podmeni 2
MMS
Podmeni 3
Nalog za podatke*
Zajed. postavke
Podmeni 4
4
strana
–
–
Sastavi
– Vreme slajda
<5>
– Režim kreiranja
<Slobodno>
– Auto. potpisivanje
<Isključeno>
– Potpis
–
Slanje
– Izveštaj o isporuci
<Isključeno>
– Pročitaj izveštaj
<Isključeno>
– Prioritet
<Srednji>
– Vreme isporuke
<Neposredno>
– Pošalji i sačuvaj
<Uključeno>
–
Povradaj
– Kudna mreža
<Neposredno>
– Roming
<Kao za kudu>
– Filteri
– Anoniman
<Dozvoli>
– Reklama
<Dozvoli>
– Pročitaj izveštaj
<Na zahtev>
– Izveštaj o isporuci
<Uključeno>
–
Skladište
–
Status memorije
–
*1 Odaberite vremenski period tokom kojeg de servisni centar pokušavati da ponovo pošalje SMS
poruku ako poruka nije isporučena.
*2 Prijem izveštaja o statusu kako biste saznali da li su SMS poruke koje ste poslali uspešno isporučene.
*3 SMS poruke mogu da se pošalju preko drugog broja servisnog centra ako je ova funkcija uključea.
*4 Ove postavke su potrebne kako biste koristili MMS funkciju za prijem podataka preko mreže.
Konfigurišite ove postavke pre slanja ili prijema MMS podataka.
42
Prilagođavanje vašeg telefona
“Imenik” meni
Da biste ušli u naredne podmenije, pritisnite
Podmeni 1
.
: Odaberite
.
Podmeni 2
Podmeni 3
Strana
Kontakti
–
–
25
Dodaj nov kontakt
–
–
25
Brz poziv
–
–
26
Poz. jednim dod.
–
–
26
Moj broj
–
–
–
Medij za skladiš. <Telefon>
–
–
Status memorije
–
–
Kopiraj sve
–
–
Obriši sve
–
–
–
–
–
–
–
–
Menadž. memorije
1
FDN imenik* <Isključeno>
(zavisi od SIM kartice)
2
Servisni poziv*
(zavisi od SIM kartice)
*1 Aktivirajte ili isključite FDN (Fixed Dialling Number) funkciju. Kada je ova funkcija aktivna, samo
brojeve memorisane u FDN listi možete da prikažete, pozovete ili da na njih pošaljete poruku. PIN2
kôd je potreban svaki put kada pristupate FDN imeniju.
*2 Pristup spacijalnim uslugama vašeg operatera mreže/provajdera usluga (kao što su korisnička
podrška, hitne službe, itd.) ako se SDN (Service Dialling Number) nalazi na vašoj SIM kartici.
“Meni poziva” meni
Da biste ušli u naredne podmenije, pritisnite
Podmeni 1
Dnevnik poziva
.
Podmeni 2
: Odaberite
.
Podmeni 3
Dolazni poziv
–
Odlazni poziv
–
Propušten poziv
–
Obriši sve
–
strana
20
–
43
Prilagođavanje vašeg telefona
Podmeni 1
Postavke poziva
Podmeni 2
Podmeni 3
Prioritetni poziv
32
Poruka
33
Zujalica <Uključeno>
Poziv na čekanju
Preusmer. poziva*
Zabrana poziva*
1
2
33
–
–
–
Zabrana dolaznih
–
Zabrana lozinke
–
3
4
Režim za odgovor
–
–
Zabrana odlaznih
Prikaži moj ID*
<Odabr. mreža>
Auto. ponovni poziv*
<Isključeno>
strana
Pozovi broj
–
–
–
–
Bilo koji taster <Isključeno>
–
Otvori za razg. <Isključeno>
19
*1 Preusmeravanje poziva možda nede raditi ako je zabrana poziva aktivirana.
*2 Zabrana poziva možda nede raditi ako je preusmeravanje poziva aktivirano. Ako tri puta unesete
pogrešnu lozinku za zabranu, lozinka de postati nevažeda. Kontaktirajte operatera
mreže/provajdera usluge. Lozniku za zabranu postavlja vaš operater mreže/provajder usluge.
*3 Kada postavite ovu opciju na “Sakrij ID”, možda nedete modi da sprovodite pozive u zavisnosti od
mreže.
*4 Kada je ova funkcija uključena, telefon automatski poziva broj nekoliko puta pri određenim
uslovima (nema odgovora, linija druge strane je zauzeta, itd.). Da biste zaustavili automatsko
ponovno pozivanje tokom ponovnog pozivanja, pritisnite
.
“Kamera” meni
Da biste ušli u naredne podmenije, pritisnite
Podmeni 1
Pregledač slike
Postavka kamere
Podešavanja slike
44
.
: Odaberite
.
Podmeni 2
Podmeni 3
strana
–
–
36
Zvuk zatvarača <Zvuk 1>
–
36
EV (Exposure Value) <EV 0>
–
Kontrast <Srednji>
–
Tajmer odlaganja
<Isključeno>
–
Veličina slike
<Slika u pozadini(240x320)>
–
Kvalitet slike <Normalno>
–
36
Prilagođavanje vašeg telefona
Podmeni 2
Podmeni 3
strana
Balans bele <Automatski>
Podmeni 1
–
–
36
Režim scene <Automatski>
–
–
36
Podeš. efekta <Normalno>
–
–
36
Skladište <Telefon>
–
–
36
Vrati uobičajeno
–
–
36
“Pregledač slika” meni
Da biste ušli u naredne podmenije, pritisnite

Podmeni 1
.
: Odaberite
.
: Odaberite sliku.
Podmeni 2
Podmeni 3
strana
Pogled
–
–
37
Informacije o slici
–
–
37
Stil pretraživača
<Matriks stil>
–
–
37
Kao MMS
–
37
Preko BT veze
–
Slika u pozadini
–
Slika pozivaoca
–
Pošalji
Upotrebi kao
37
Preimenuj
–
–
37
Obriši
–
–
37
Obriši sve fajlove
–
–
38
45
Prilagođavanje vašeg telefona
“Podešavanja” meni
.
Da biste ušli u naredne podmenije, pritisnite
Podmeni 1
Podeš. telefona
: Odaberite
Podmeni 2
Postavke sata
Prikaz
.
Podmeni 3
strana
Vremenska zona
–
Datum i vreme
–
Postavka formata
– Format datuma <D/M/G>
– Format vremena
<24 sata>
–
Nodni režim <isključeno>
28
Let. rač. vremena
<Isključeno>
–
Osvetljenost <Nivo 3>
–
Slika u pozadini*1
– Sistem <Isključeno>
– Koris. definisan
–
Pozadina <Crna>
–
Prikaz sata <Uključen>
–
Veličina fonta <Srednja>
10
Jezik <Automatski>*2
–
–
Odaberi mrežu
–
–
Režim za izbor*3
<Automatski>
–
–
GPRS veza*4
<Kada je potrebno>
–
–
Mogudnost povezivanja*5
Nalog za podatke
–
–
Bezbednost
PIN1 zahtev
–
34
–
–
Mreža
Promeni PIN1*
Reset. podešavanja*7
6
Promeni PIN2
–
–
Zahtev za kodom telefona
<Isključeno>
–
35
Promeni kod telefona
<0000>
–
–
–
–
–
*1 Da biste odabrali memorisanu sliku u pozadini ili da biste postavili ovu funkciju na “Isključeno”,
odaberite “Sistem”. Da biste odabrali jednu od vaših slika za pozadinu, odaberite “Koris. definisan”.
*2 Postavka “Automatski” znači da de telefon automatski menjati jezik unete SIM kartice, na osnovu
postavke jezika SIM kartice.
*3 Podesite telefon da automatski traži mrežu ili da pretragu vršite ručno.
46
Prilagođavanje vašeg telefona
*4
*5
*6
*7
“Automatski”: Telefon automatski traži trenutno dostupnu mrežu.
“Ručno”: U zavisnosti od mrežne situacije, telefon prikazuje listu mreža koje postoje na trenutnoj
lokaciji i dozvoljava vam da ručno odaberete željenu mrežu.
Možete da odaberete da li je GPRS veza uvek uspostavljena ili samo kada je potrebno.
Ove postavke su potrebne kako biste koristili MMS funkciju za prijem podataka preko mreže.
Konfigurišite ove postavke kada je to potrebno pre slanja ili prijema MMS podataka.
Kada promenite PIN1 kôd, uverite se da je funkcija zahteva za unosom PIN1 koda postavljena na
“Uključeno”.
Sve postavke izuzev slededih stavki vradaju se na uobičajene fabričke vrednosti:
– Sve SMS/MMS poruke, broj servisnog centra i period važenja
– Memorisani kontakti, FDN imenik i Moj broj
– Svi dnevnici poziva, postavke prioriteta poziva, poziv na čekanju, preusmeravanje poziva i
zabrana poziva
– Vremenska zona, datum i vreme, postavke formata, letnje računanje vremena, zahtev za unosom
PIN1 koda, zahtev za unosom koda telefona i kôd telefona
– Sve snimljene glasovne poruke i sve stavke rasporeda memorisane u kalendar/raspored
– Postavke mogudnosti povezivanja (“Nalog za podatke”)
– Bluetooth MAC adresa
“Profili” meni
Da biste ušli u naredne podmenije, pritisnite
Podmeni 1
Opšte
.
Podmeni 2
: Odaberite
.
Podmeni 3
strana
–
–
Aktiviraj
Prilagodi
Tip zvona <Samo zvono>
–
Melodija zvona*1
<Melodija zvona 1>
–
Zvono za poruku*1
<Melodija zvona 2>
–
Nivo zvona
<Maksimum>
–
Zvuk prit. na taster
<Uključeno>
Zvučno pozivanje
<Normalno>
11
Očit. ID-a poziva
<Isključeno>
19
Resetovanje
–
–
Nečujno
–
–
*1 Memorisane melodije na ovom proizvodu upotrebljene su uz dozvolu © 2014 Copyrights Vision Inc.
47
Prilagođavanje vašeg telefona
“Alati” meni
Da biste ušli u naredne podmenije, pritisnite
Podmeni 1
.
: Odaberite
.
Podmeni 2
Podmeni 3
strana
Alarm
–
–
27
Menadžer fajlova
–
–
38
Uključeno/Isključeno
<Isključeno>
–
52
Vidljivost <Uključeno>
–
52
Moj uređaj
–
52
Moje ime
–
52
Bluetooth
Napredno
Snimač glasa
Putanja zvuka
<Do BT uređaja>
52
Skladište <Telefon>
52
MAC adresa
52
Snimak
–
30
Lista
–
31
FM radio
–
–
49
Kalendar
–
–
29
Telecoil režim
1
<Isključeno>*
–
–
–
*1 Ulkjučite ovu funkciju kada aktivirate Telecoil režim vašeg slušnog aparata. Ne možete da koristite
funkciju ekvilajzera za kontrolu frekvencije kada je ova funkcija uključena (str. 19).
Napomena:
 Ako vaša SIM kartica poseduje SAT (SIM Application Toolkit), ekran prikazuje dodatni meni operatera
mreže/provajdera usluge u ovoj oblasti. SIM Toolkit dozvoljava interakciju sa aplikacijama sa SIM
kartice i upotrebu uz vaš telefon. Molimo vas da kontaktirate operatera mreže/provajdera usluve u
vezi sa dodatnim informacijama.
“Nivo zvona” meni
Pritisnite

48
.
: Odaberite
.
 Pritisnite
ili
da biste odabrali željeni nivo zvuka.
Povezivanje na druge uređaje
Upotreba FM radio prijemnika
Možete da povežete kompet za razgovor (opciono) na kablu i da slušate
FM radio prijemnik ovog telefona. Možete da memorišete omiljene
stanice u listi kanala (maksimalno 30 kanala).
Napomena:
 Telefon može da prima FM radio prenos u opsegu od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
Slušanje FM radio stanica
Kako biste koristili FM radio prijemnik, povežite komplet za razgovor
(opciono) na kablu na priključak telefona (str. 7, 58).
1 Pritisnite .  : Odaberite . 
2
: “FM radio” 
 Odabrana frekvencija se prikazuje nakon indikatora “FM” na vrhu ekrana.
 Kada memorišete podešenu frekvenciju u listu kanala, ime stanice prikazuje se na sredini ekrana
(str. 50).
 Da biste podesili nivo zvuka, pritisnite
ili
.
3  Da ručno podesite stanicu:
– Pritisnite
ili
da biste podesili frekvenciju stanice.
 Da unesete određenu frekvenciju:
–
 : “Ručni unos” 
 Upotrebite
do , i
(.) da unesete željenu frekvenciju. 
 Da odaberete frekvenciju u listi kanala:
–
 : “Lista kanala” 
 : Odaberite željeni kanal.

 : “Reprodukcija” 
 Da memorišete stanice u listu kanala, pogledajte stranu 50.
4 Da biste isključili FM radio, pritisnite
.
: “Napusti FM
radio” 
Napomene:
 Kada isključite komplet za razgovor na kablu sa telefona, FM radio se isključuje.
 Čak i ako zatvorite telefon, telefon se ne vrada u pripremni režim.
 Da prebacite zvučni izlaz radio prijemnika između kompleta za razgovor i zvučnika telefona (str. 7):
Pritisnite
u koraku 3. 
: “Zvučnik” 

: Odaberite željenu postavku 
49
Povezivanje na druge uređaje
Memorisanje stanica u listu kanala
Možete da memorišete odabrane frekvencije u listu kanala ručnim
unosom ili automatskim pretraživanjem.
Memorisanje stanica u listu kanala uz ručni unos
1 Pritisnite
dok je prikazan ekran FM radio reprodukcije.
2
: “Lista kanala” 
3
: “<Prazno>”
4
 : “Uredi” 
5 Unesite ime kanala (maks. 20 znakova, str. 21).
6
 : “Sačuvaj” 
7 Upotrebite do i
(.) da unesete željenu frekvenciju.

Napomena:
 Ako ne unesete ime kanala i pređete na slededu operaciju u koraku 5, telefon automatski memoriše
ime kanala kao “Novi kanal”. Uredite ime kanala ako je potrebno (str. 50).
Memorisanje stanica u listi kanala uz automatsku pretragu
1 Pritisnite
dok je prikazan ekran FM radio reprodukcije.
2
: “Automatska pretraga” 
3 Pritisnite
da biste pokrenuli automatsku pretragu i memorisali
stanice automatski u listu kanala.
 Imena kanala automatski se memorišu kao “Novi kanal”. Uredite imena kanala ako je potrebno
(str. 50).
Napomena:
 Kada su radio frekvencije memorisane u listu kanala, stanice koje uređaj pronađe automatskim
pretraživanjem bide automatski upisane u listu kanala.
Uređivanje stanica u listi kanala
1 Pritisnite
dok je prikazan ekran FM radio reprodukcije.
2
: “Lista kanala” 
50
Povezivanje na druge uređaje
3
: Odaberite stanicu koju želite da uređujete.
4
 : “Uredi” 
5 Uredite ime kanala (maks. 20 znakova, str. 21).
6
 : “Sačuvaj” 
7 URedite frekvenciju. 
Upotreba bežične Bluetooth® veze
Ovaj telefon podržava bežičnu Bluetooth tehnologiju i dozvoljava
povezivanje na kompatibilne Bluetooth uređaje (kao što su kompleti za
razgovor, kompleti za razgovor u automobilu, itd.) na rastojanju do 10
metara. Konsultujte proizvođača drugih uređaja kako biste utvrdoili da li
su kompatibilni sa ovim telefonom.
Napomene:
 Bluetooth bežična tehnologija koristi radio talase i na nekim lokacijama mogu da se jave ograničenja.
Proverite sa predstavnicima lokalne vlasti.
 Upotreba Bluetooth tehnologija povedava potrošnju baterije i skraduje njen radni vek. Isključite ovu
funkciju kada je ne koristite da biste produžili radni vek baterije.
 Ovaj telefon podržava sledede Bluetooth profile: HSP/HFP/OPP/PBAP
 Kada je vaš telefon povezan na bežični Bluetooth komplet za razgovor i komplet na kablu, komplet
na kablu ima prioritet u odnosu na bežični komplet u pogledu putanje zvučnog signala.
Isključivanje/uključivanje Bluetooth funkcije
Da biste koristili bežičnu Bluetooth tehnologiju, uključite ovu funkciju.
Uobičajena postavka je “Isključeno”.
1 Pritisnite  . Odaberite : 
2
: “Bluetooth” 
3
: “On/Off” 
4
: Odaberite željenu postavku. 
Bluetooth funkcije
Da biste koristili vaš telefon uz drugi Bluetooth uređaj, prvo morate da
međusobno registrujete telefon i drugi uređaj.
51
Povezivanje na druge uređaje
Ovo nazivamo “sparivanje”. Da biste ih sparili, vaš telefon i drugi uređaj
moraju da budu vidljivi jedan drugom.
U Bluetooth meniju, dostupne su naredne funkcije; Pritisnite .  :
Odaberite . 
 : “Bluetooth” 
:
 “Uključeno/Isključeno”: Uključivanje/isključivanje Bluetooth
funkcije.
 “Vidljivost”: čini vaš telefon vidljivim ili nevidljivim drugim Bluetooth
uređajima.
 “Moj uređaj”: dozvoljava vam da potražite i dodate nove Bluetooth
uređaje i prikazuje listu sparenih uređaja.
– “Potraži nov”: potraga za novim Bluetooth uređajima i prikazivanje
liste otkrivenih uređaja.
Izborom sparenog Bluetooth uređaja iz liste, naredne opcije postaju
dostupne.
– “Poveži/Prekini vezu”: povezivanje ili prekid veze sa sparenim audio
uređajem.
– “Auto. povezivanje”: izbor povezanog audio uređaja kao
uobičajenog uređaja.
– “Preimenuj”: omogudava vam da uređujete ime sparenog uređaja.
– “Rasparivanje”: rasparivanje sparenog uređaja.
– “Obriši sve”: brisanje svih sparenih uređaja.
 “Moje ime”: dozvoljava vam da uređujete ime telefona koje se
prikazuje na drugim Bluetooth uređajima.
 “Napredno”: dozvoljava vam podešavanje slededih postavki.
– “Putanja zvuka”: promena putanje zvuka sa vašeg telefona do
povezanog audio uređaja ili obrnuto.
– “Skladište”: izbor memorijske lokacije za čuvanje fajlova koje primite
preko Bluetooth veze.
– “MAC adresa” (Media Access Control Address): prikazuje Bluetooth
MAC adresu vašeg telefona, koja vam može biti potrebna kada
sparujete telefon i drugi Bluetooth uređaj.
52
Povezivanje na druge uređaje
Prijem fajlova sa drugog uređaja
Kada se podaci prenose sa drugog uređaja na vaš telefon, na ekranu
telefona se prikazuje poruka u kojoj se od vas traži da prihvatite prijem.
Prijem vCard (VCF fajl) podataka ili podataka iz imenika sa drugog
uređaja
 Da primite podatke i da ih sačuvate kao podatke imenika:
1 Pritisnite
.
2
 : Odaberite “Sačuvaj na telefon” ili “Sačuvaj na SIM”.

3 Potvrdite detaljne informacije vCard fajla, a zatim pritisnite
.
 Da primite podatke i da ih sačuvate kao vCard (VCF fajl):
1 Pritisnite
.
2
 : “Sačuvaj kao fajl” 
3
: Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni folder).
4
 : “Otvori” 
5
 : Odaberite željeni folder. 
 Ako želite da napravite nov folder:

: “Nov folder” 
6
 : “Odaberi” 
7 Unesite ime fajla (str. 21). 
8
: “Sačuvaj” 
Prijem drugih fajlova izuzev vCard (VCF fajl)
1 Pritisnite
da biste pokrenuli prijem podataka.
2 Sačekajte da se prikaže poruka koja vas obaveštava da su podaci
primljeni uspešno. 
 Fajl de biti sačuvan u “Primljeno” (Received) folderu na odabranoj memorijskoj lokaciji (str. 52).
3 Prikazuje se ekran fajl menadžera.
53
Povezivanje na druge uređaje
Upotreba USB veze
Možete da povežete vaš telefon na računar uz pomod USB kabla (nije u
opremi). Na ovaj način možete da kopirate podatke između vašeg
telefona/memorijske kartice i računara.
1 Povežite telefon na računar uz pomod USB kabla.
2 Uz pomod računara, otvorite željeni folder na telefonu/memorijskoj
kartici na računaru.
3 Uz pomod računara, prevucite fajlove i foldere koje želite da
kopirate.
Važno:
 Nemojte da isključujete USB kabl sa telefona i računara tokom prenosa podataka, u suprotnom,
podaci sa telefona/memorijske kartice mogu da budu oštedeni.
Nakon transfera podataka, vratite se na ekran medija za skladištenje podataka na računaru i
bezbedno isključite telefon sa računara.
54
Korisne informacije
Otklanjanje problema
Ako i dalje imate probleme nakon što pokušate da ispratite uputstvo iz ovog
odeljka, isključite telefon, izvadite bateriju, a zatim ga ponovo uključite nakon 1
minuta.
Prikazane poruke
Prikazana poruka
Uzrok/rešenje
SIM greška
Kontaktirajte operatera mreže/provajdera usluge
u vezi sa dodatnim informacijama.
Na vašoj trenutnoj lokaciji nema mrežnog servisa.
Pređite na drugu lokaciju na kojoj možete
normalno da primate mrežni signal. Možete samo
da zovete međunarodni broj za hitne situacije
“112”.
Na vašoj trenutnoj lokaciji nema mrežnog servisa.
Proverite aktuelni status i pređite na lokaciju sa
boljim prijemom.
Uneli ste pogrešan PUK1/PUK2 kôd 10 puta, zbog
toga je PUK1/PUK2 kôd blokiran. Kontaktirajte
vašeg operatera mreže/provajdera usluge.
Punite bateriju isključivo pri temperaturi
okruženja od 5 °C do 40 °C.
Ogranič. usluga
Nema usluge
PUK1 blokiran!
ili
PUK2 blokiran!
Greška! Punjenje je
zaustavljeno, pogledajte
priručnik.
Da sprečite oštedenje
sluha, nemojte da slušate
glasan zvuk duže vreme.
Ova poruka se prikazuje kada pokušate da
postavite nivo zvuka slušalice na određenu
vrednost dok slušate FM radio. Pritisnite
biste nastavili da podešavate nivo zvuka.
da
55
Korisne informacije
Opšti problemi pri upotrebi uređaja
Problem
Uzrok/rešenje
Telefon se ne uključuje čak i
nakon instalacije pune baterije.
 Pritisnite i držite
oko 2 sekunde da
biste uključili napajanje.
Telefon ne radi.
 Uverite se da su SIM kartica i baterija
instalirane pravilno (str. 3).
 Napunite bateriju u potpunosti (str. 5).
Kontakti u listi kontakata nisu
prikazani pravilno.
 Telefon može da prikaže samo podržane
znakove.
Poruke su prikazane na jeziku
koji ne mogu da pročitam.
Telefon se oglašava zvučnim
signalom i/ili trepde.
 Promenite jezik prikazanih poruka (str. 46).
Napuni sam bateriju u
potpunosti, ali
– i dalje trepde ili
– je radno vreme telefona
krade.
 Očistite kontakte baterije ( , ) i
kontakte za punjenje uz pomod suve
tkanine, a zatim pokušajte ponovo da
napunite bateriju.
 Vreme je da zamenite bateriju (str. 3).
Čuje se šum, zvuk se prekida.
 Koristite telefon na mestu sa izraženim
električnim smetnjama. Udaljite se od
izvora smetnji.
 Signal GSM mreže je slab. Proverite
aktuelni status i pređite na drugu lokaciju
na kojoj je vidljivo više linija (str. 7).
Telefon ne zvoni.
 Zvono je isključeno. Podesite nivo zvona
(str. 48).
 Uključen je nodni režim. Isključite ga (str.
28).
56
 Baterija je gotovo prazna. Napunite
bateriju (str. 5).
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rešenje
Ne mogu da pozivam.
 Odlazni pozivi su zabranjeni. Isključite
zabranu odlaznih poziva (str. 44).
 Vaš poziv je zadržan. Promenite postavku
funkcije za prikazivanje vašeg ID koda u
drugu vrednost umesto “Sakrij ID” (str. 44).
 Funkcija fiksnog pozivanja je aktivirana (str.
43). Isključite je.
Ne mogu da primam pozive.
 Dolazni pozivi su zabranjeni. Isključite
zabranu dolaznih poziva (str. 44).
Ne mogu da šaljem SMS
poruke.
 Telefon ne može da se poveže sa servisnim
centrom. Uverite se da je memorisan tačan
broj servisnog centra (str. 41).
 Funkcija fiksnog pozivanja je uključena (str.
43). Isključite je.
Ne mogu da primam SMS
poruke.
 Prenos SMS poruke je prekinut. Sačekajte
da se SMS poruka pošalje pre upotrebe
drugih funkcija telefona.
Ne mogu da primim
obaveštenja o glasovnoj pošti.
 Kada je memorija za SMS poruke puna,
nedete modi da primate obaveštenja o
novim glasovnim porukama. Obrišite
nepotrebne SMS poruke kako biste primili
obaveštenja o novim glasovnim porukama
(str. 24).
Ne mogu da primim SMS
poruke iako telefon ima
dovoljno slobodne memorije.
 Neke vrste SMS poruka možete da primite
samo na SIM karticu. Proverite status
memorije SIM kartice (str. 41) i obrišite
nepotrebne SMS poruke (str. 24).
 Ovaj telefon podržava samo SMS/MMS
poruke. Kontaktirajte operatera mreže /
provajdera usluga u vezi sa dodatnim
informacijama o ovoj usluzi.
Ne mogu da primim E-mail
poruke.
57
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rešenje
Tečnost ili vlaga prodrli su u
telefon/punjač.
 Isključite AC adapter sa telefona/punjača.
Izvadite SIM karticu, microSD karticu i
bateriju iz telefona i ostavite ih da se suše
najmanje 3 dana. Nakon što se
telefon/punjač potpuno osuše, unesite SIM
karticu, microSD karticu i bateriju u telefon.
Zatim ponovo povežite AC adapter da biste
napunili bateriju pre upotrebe. Ako telefon
ne radi pravilno, kontaktirajte prodavnicu u
kojoj ste kupili uređaj ili najbliži Panasonic
servis.
Oprez:
 Kako biste izbegli trajno oštedenje, nemojte da koristite mikrotalasnu pednicu da ubrzate sušenje.
Opšte informacije
 Ovaj telefon je dizajniran za rad na GSM mreži - dvostrukog opsega GSM 900/1800 MHz.
 Ova oprema dizajnirana je za upotrebu u Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj,
Rumuniji i Srbiji.
 U slučaju problema, prvo kontaktirajte dobavljača opreme.
 Za upotrebu uređaja u drugim zemljama, molimo vas da kontaktirate dobavljača opreme.
Deklaracija o usaglašenosti
 Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je radio oprema (KX-TU329) usaglašena sa
zahtevima direktive 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na slededoj veb adresi:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Kontakt sa ovlašdenim predstavnikom:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Dodatna/zamenska oprema
Molimo vas da kontaktirate prodavnicu u kojoj ste kupili opremu ili prodajnu Panasonic kancelariju u
vezi sa dodatnim informacijama.
Deop opreme
Oznaka modela
Punjiva baterija
BJ-LT100010
 Litijum-jonska baterija.
Komplet za razgovor
RP-TCM125
58
Korisne informacije
Informacije o prodajnim mestima
59
Korisne informacije
Obrazac deklaracije o usaglašenosti
60
Korisne informacije
Predmet prethodne izjave <A> je usaglašen sa zahtevima propisa EU u nastavku <B>, harmonizovanim
standardima <C> i drugim informacijama, ako ih ima <D>.
61
Indeks
Indeks
A Alarm: 27
Automatsko ponovno pozivanje: 44
B Baterija: 3, 7
Bluetooth: 51
Broj za servisni poziv (SDN): 43
Brz poziv: 18, 26
D Datum i vreme: 46
Dnevnik poziva: 18, 20
E Ekvilajzer kontrole frekvencije: 19
F Fiksni broj za pozivanje (FDN): 43
FM radio: 49
G Glasovna pošta: 20
GPRS veza: 46
H Hitan poziv: 55
I Imenik: 18, 25
Isključivanje zvučnog izlaza: 19
K Kalendar: 29
Kamera: 35
Podešavanja kamere: 44
Kôd telefona: 35, 46
Komplet alata SIM aplikacije (SAT): 48
Konferencijski razgovor: 34
L LED svetlo: 7
Letnje računanje vremena: 46
Lista menija: 41
M Međunarodni poziv: 7, 18
Melodija zvona: 47
Menadžer fajlova: 38
microSD kartica: 3
MMS poruka: 22
MMS postavke: 42
Mogudnost povezivanja: 46
Moj broj: 43
Mreža: 46
N Nivo zvuka
Prijemnik: 6
Zvono: 6, 48
Zvučnik: 6
Nodni režim: 28
62
O Očitavanje ID-a poziva: 19, 47
Odbijanje poziva: 19
Odgovor na poziv: 19
Otklanjanje problema: 55
P Pauza: 18
PIN kôd: 34, 46
Postavke imenika: 43
Poziv na čekanju: 33
Pozivanje: 18
Pozivanje jednim dodirom: 18, 26
Pregledač slika: 37
Preusmeravanje poziva: 44
Prikaz
Jezik: 46
Osvetljenost: 46
Pozadina: 46
Sat: 46
Slika u pozadini: 46
Veličina fonta: 10, 46
Prikazane poruke: 55
Prikaži moj ID: 44
Prioritetan poziv: 31
Profili zvona: 47
Propušten poziv: 19
PUK kôd: 34, 55
R Raspored: 29
Resetovanje postavki: 46
Režim za odgovor
Odgovor svakim tasterom: 44
Otvoreno za razgovor: 44
S SIM kartica: 3
SMS poruka: 22
SMS postavke
Izveštaj o statusu: 41
Period važenja: 41
Putanja za odgovor: 41
Servisni centar: 41
Snimanje glasa: 30
Spikerfon: 19
T Telecoil (T-coil) režim: 48
Tihi režim: 7, 47
Indeks
U Uključivanje/isključivanje napajanja: 10
Unos teksta: 21
USB
Povezivanje na računar: 54
Punjenje: 5
V Vibracija: 47
Z Zabrana poziva: 44
Zadržavanje poziva: 19, 33
Zvučni signal pritiska na taster: 47
Zvučno pozivanje: 11, 47
63
Za vaše budude informisanje
Preporučujemo vam da zabeležite sledede informacije zato što de vam biti potrebne u slučaju popravke
uređaja tokom garantnog perioda.
Serijski broj
Datum kupovine
(nalazi se na kartonskoj kutiji ili u odeljku za bateriju)
Ime i adresa prodavca
Zakačite račun ovde.
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2016
*PNQX8228ZA*
PNQX8228ZA PP0816YK0
64

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement