Panasonic CSUE9JKE, KITUE9JKE, KITUE12JKE, CUUE12JKE, CSUE12JKE, CUUE9JKE Operating instructions

Panasonic CSUE9JKE, KITUE9JKE, KITUE12JKE, CUUE12JKE, CSUE12JKE, CUUE9JKE Operating instructions
F566739
Operating Instructions
Air Conditioner
POWER TIMER
Indoor Unit
CS-UE9JKE CS-UE12JKE Outdoor Unit
CU-UE9JKE
CU-UE12JKE
ENGLISH 2~7
Before operating the unit, read these
operating instructions thoroughly and
keep them for future reference.
FRANÇAIS
8 ~ 13
Avant d’utiliser l’appareil, lisez ce
mode d’emploi dans son intégralité
et conservez-le pour toute référence
ultérieure.
ESPAÑOL
14 ~ 19
Antes de utilizar la unidad, sírvase leer
atentamente estas instrucciones de
funcionamiento y conservarlas como
futuro elemento de consulta.
DEUTSCH
20 ~ 25
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und bewahren Sie sie
für die künftige Verwendung auf.
ITALIANO
26 ~ 31
Prima di utilizzare l’unità si prega di
leggere attentamente le istruzioni e di
conservare questo opuscolo per potervi
fare riferimento in futuro.
NEDERLANDS
32 ~ 37
Lees voor u het apparaat gebruikt deze
gebruiksinstructies grondig en bewaar
ze voor toekomstig gebruik.
PORTUGUÊS
38 ~ 43
Antes de ligar a unidade, leia
cuidadosamente este manual de
utilização e guarde-o para futura
referência.
EΛΛΗΝΙΚΆ 44 ~ 49
Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία,
διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική
αναφορά.
БЪЛГАРСКИ
50 ~ 55
Преди да задействате климатика,
прочетете внимателно инструкциите
за употреба и ги запазете за бъдещи
справки.
QUICK GUIDE / GUIDE RAPIDE
GUÍA RÁPIDA / KURZANLEITUNG
GUIDA RAPIDA / SNELLE GIDS
GUIA RÁPIDO / ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
БЪРЗА СПРАВКА
© Panasonic Home Appliances Air-Conditioning
(Guangzhou) Co., Ltd. 2008. Unauthorized copying
and distribution is a violation of law.
VEILIGHEIDS
VEILIGHEIDS MAATREGELEN
MAATREGELEN
DEFINITIE
De te volgen instructies zijn aangeduid door middel van de volgende symbolen:
Deze symbolen verwijzen
naar handelingen die
VERPLICHT zijn.
Dit symbool verwijst naar een
handeling die VERBODEN is.
Om persoonlijk letsel, letsel bij anderen en schade aan eigendommen te voorkomen, dient u de volgende instructies te volgen.
Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade, waarvan de ernst wordt geclassificeerd
zoals hieronder aangegeven:
Waarschuwing
Afstandsbediening
• Gebruik geen oplaadbare Met dit symbool wordt u
gewaarschuwd voor dood of
ernstig letsel.
(Ni-Cd) batterijen.
•Laat peuters of jonge kinderen
niet met de afstandsbediening
spelen om te voorkomen dat
zij de batterijen per ongeluk
doorslikken.
•Verwijder de batterijen als het
apparaat gedurende lange tijd
niet zal worden gebruikt.
•Nieuwe batterijen van
hetzelfde type dienen
geplaatst te worden volgens
de aangegeven polariteit. Zo
voorkomt u defecten aan de
afstandsbediening.
Binneneenheid
•U dient het apparaat niet zelf
te installeren, verwijderen of
herinstalleren; Onjuiste installatie kan
leiden tot lekkage, elektrische schok
of brand. Neem contact op met een
erkende dealer of specialist voor de
installatie werkzaamheden.
•Pas op, dat uw vingers of andere
voorwerpen niet in het apparaat
komen, daar door de draaiende delen
blessures veroorzaakt kunnen worden.
•Probeer het apparaat niet zelf te
repareren.
Stroom Toevoer
Lucht inlaat
•Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde
stopcontact.
Lucht
•Breng geen wijzigingen aan in het netsnoer.
uitlaat
•Gebruik geen verlengsnoer.
•Bedien het apparaat niet met natte handen.
•Stel het apparaat niet in of uit werking door de stekker
in het stoppen contact te doen of eruit te trekken.
•Plaats de stekker op de juiste manier in het
stopcontact.
Lucht inlaat
•Gebruik het voorgeschreven netsnoer.
•Indien het netsnoer beschadigd is, dient het
vervangen te worden door de fabrikant, een
service vertegenwoordiger van de fabrikant of
Lucht
een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om
inlaat
mogelijk gevaar te voorkomen.
•De elektrische aansluiting dient regelmatig
Lucht
afgestoft te worden met een droge doek.
uitlaat
•Dit apparaat dient geaard te worden en is ten
hoogste aanbevolen geïnstalleerd te worden met
een zekering (ELCB) of een reststroom apparaat
(RCD). Anders kan dit een elektrische schok of
brand veroorzaken indien het apparaat stuk gaat
of de installatie stuk gaat.
•In een noodsituatie of bij afwijkende
omstandigheden (brand, ongewone geur etc)
dient u de netaansluiting uit te schakelen,
de stekker uit het apparaat te trekken en de
dichtstbijzijnde dealer te raadplegen.
Buiteneenheid
32
•Pas op, dat uw vingers of andere voorwerpen niet
in het apparaat komen, daar door de draaiende
delen blessures veroorzaakt kunnen worden.
Aandacht
Met dit symbool wordt u
gewaarschuwd voor letsel of
schade aan eigendommen.
Binneneenheid
•Plaats het apparaat niet in een
omgeving waar mogelijk een gevaar
voor explosie bestaat.
•Reinig het apparaat niet met water,
benzeen, verdunner of schuurpoeder.
•Gebruik het apparaat niet voor andere
doeleinden zoals het conserveren van
voedsel.
•Gebruik in de buurt van de luchtuitlaat
geen apparaten die werken op
brandstoffen.
•Stel het apparaat niet voor lange tijd
direct bloot aan koude lucht.
•Zorg ervoor dat de afvoerleiding
correct is aangesloten. Als dit niet het
geval is, kan er een lekkage ontstaan.
•Ventileer de kamer regelmatig.
Stroomtoevoer
•Trek niet aan het snoer om de stekker
eruit te trekken.
•Schakel de stroomtoevoer
uit en haal de stekker uit het
stopcontact voor reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden.
•Schakel de stroomtoevoer uit en haal de
stekker uit het stopcontact als het apparaat
voor lange tijd niet wordt gebruikt.
•Deze airconditioner is voorzien
van een ingebouwde bescherming
tegen hoge stroomtoevoer.
Om uw airconditioner verder te
beschermen tegen beschadiging door
buitengewoon sterke bliksemactiviteit,
kunt u deze loskoppelen van de
stroomtoevoer. Raak de airconditioner
niet aan tijdens bliksem, het kan een
elektrische schok geven.
Buiteneenheid
•Ga niet op het apparaat zitten of staan,
omdat u per ongeluk zou kunnen
vallen.
•Raak de scherpe aluminiumvin niet
aan; scherpe delen kunnen blessures
veroorzaken.
•Zorg ervoor dat de afvoerleiding
correct is aangesloten. Als dit niet het
geval is, kan er lekkage ontstaan.
•Controleer na lange gebruiksperioden
het installatie rek op beschadiging.
Hartelijk dank voor de aanschaf van
de Panasonic-Airconditioner
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde
fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht
van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Pas op, dat
kinderen niet met het apparaat spelen.
Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
KOELEN
VERWARMEN
Binnen
*DBT
32
16
30
16
*WBT
23
11
-
Buiten
*DBT
43
16
24
-5
*WBT
26
11
18
-6
OPMERKING: • Dit model is niet geschikt voor 24 uur non-stop bedrijf in de verwarmingsmodus
bij temperaturen beneden -5°C. Wanneer de buitentemperatuur beneden
-5°C is en u dit model buiten de bovengenoemde omstandigheden gebruikt,
kan het buitenapparaat bevriezen en ter beveiliging uitschakelen.
* DBT: Droge boltemperatuur
* WBT: Natte boltemperatuur
Vervanging of installatie van de stekkers dient alleen uitgevoerd te worden door
erkend/gekwalificeerd personeel. De draden in deze hoof voedingslijnen zijn
gekleurd in overeenstemming met de volgende code:
Aansluitingen
Rood
Draden
Live (Fase)
Zwart
Neutraal (Nul)
Groen/Geel
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
32
WETTELIJKE INFORMATIE
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur (°C)
INHOUDSOPGAVE
Aard
Kleuren (IEC Standaard)
Bruin
Blauw
Groen - geel
De kleur van de bedrading kan variëren afhankelijk van de standaard
bedradingcode van het land.
33
PRODUCT OVERZICHT EN
GEBRUIKSAANWIJZING
34~35
ONDERHOUD & REINIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
PRODUCT SPECIFICATIES
36
37
56
SNELLE GIDS
ACHTERKLEP
OPMERKING:
De illustraties in deze handleiding
zijn alleen geschikt voor uitleg
doeleinden en kunnen verschillen
van het eigenlijke apparaat. Het
is onderhevig aan verandering
zonder melding van toekomstige
verbetering.
NEDERLANDS
WETTELIJKE
WETTELIJKE INFORMATIE
INFORMATIE
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen
en lege batterijen
Pb
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische
en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar
de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen
2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van
waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op
het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te
nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de
nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact
op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd
door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.
• Zet het apparaat niet aan bij het waxen van de vloer. Na het waxen dient u de kamer eerst voldoende te ventileren voordat u
het apparaat in werking stelt.
• Installeer het apparaat niet in een vette of rokerige omgeving.
33
PRODUCT
PRODUCT OVERZICHT
OVERZICHT &
& GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZING
CS-UE12JKE
Voorpaneel
CS-UE9JKE
Luchtfilters
y
R
Afstandsbedieningscherm
AUTO
HEAT
COOL
D RY
OFF
OFF
hr
DELAY
ON
A
ale afs
tand:
Y
ON
B
POWERFU
L / QUIET
SELECT
CHECK
34
SET/CANC
EL
ERROR RE
SET
RESET
INDICATOR
(GROEN) (ORANJE)
AUTOQUIE FAN
T
POWERFU
L SPEED
AUTO
AIR
hr
SWING
DELA
OFF
Automatische AAN/UIT schakelaar
• Gebruik wanneer de afstandsbediening
kwijt of defect is.
Ontvanger
Maxim
Verticale
luchtstroom
ventilatiekoepel
• Niet
handmatig
bijstellen.
Horizontale luchtstroom ventilatiekoepel
• Handmatig bij te stellen.
• Zorg ervoor dat
u uw vingers
niet in het
apparaat steekt
WAARSCHUWING om letsel door
de tegenstroom
waaier te
voorkomen.
AirQualit
TIME
8m
POWER
Stap
Actie
Modus
Automatisch
1 Druk eenmalig.
Druk en houd vast tot
Geforceerd
2 1 pieptoon klinkt, laat
koelen
dan los.
Druk en houd vast tot 2
Geforceerd
3 pieptonen klinken, laat
verwarmen
dan los.
Druk de schakelaar in om uit te schakelen.
OM HET APPARAAT AAN EN UIT TE ZETTEN
• Attendeer u op de UIT indicator op de afstandsbediening weergave
om te voorkomen dat het apparaat op onjuiste manier start of stopt.
DE TEMPERATUUR INSTELLEN
• Instelbereik: 16˚C ~ 30˚C.
• Gebruik van het apparaat binnen aanbevolen temperatuurreeks
vergroot energie besparing.
VERWARMINGSMODUS: 20˚C ~ 24˚C.
KOELINGSMODUS: 26˚C ~ 28˚C.
DROOGMODUS: 1˚C ~ 2˚C minder dan de kamertemperatuur.
(Voorbeeld) De Temperatuur instellen op 25℃
32
18
16
13
KOELING
22
VERWARMING
25
DROOG
Kamertemperatuur
36
19 21
23
25
Buitentemperatuur
Verwarmingsmodus – Genieten van warme lucht
• In de verwarmingsstand duurt het even voordat het apparaat is opgewarmd.
Koelingmodus – Genieten van koude lucht
Droogmodus – Drogen van de omgeving
• Tijdens lichte droging werkt de binnenventilator op lage
snelheid om een zachte koelingwerking te geven.
VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (5 OPTIES)
• Bij automatische stand wordt de ventilatorsnelheid van
de binnenventilator automatisch afgesteld op basis van
de gebruiksmodus.
RICHTING VAN DE VERTICALE
LUCHTSTROOM AANPASSEN
(5 OPTIES)
• Om de kamer te ventileren
• Als de automatische stand is gekozen, draait de
ventilatiekoepel automatisch op en neer.
• Als verwarmingsmodus aan staat, stroomt de lucht in
het begin voor even opwaarts, en daarna begint hij
benedenwaarts te stromen.
OM OP POWERFUL, STILLE EN NORMALE
GEBRUIKSMODUS OVER TE SCHAKELEN.
POWERFUL: T EMPERATUUR SNEL BEREIKEN
• Deze stand maakt het mogelijk om de gewenste
temperatuur snel te bereiken.
Normaal
 
QUIET: GENIETEN VAN EEN RUSTIGE OMGEVING
• Deze stand levert een rustige omgeving door het
lawaai van de luchtstroom te reduceren.
• KRACHTIGE EN RUSTIGE kunnen niet gelijktijdig in
werking worden gebracht.
OPTIONELE INSTELLINGEN
Druk op deze toets, om de standaardinstelling
van de afstandsbediening terug te zetten.
Deze toets wordt in normaalbedrijf niet gebruikt.
ERROR RESET
Door de temperatuur 1°C hoger in te stellen dan de
gewenste temperatuur bij de koelmodus of 2°C lager bij
de verwarmingsmodus, bespaart u 10% aan energie.
Gebruik gordijnen om zonlicht en hitte af te weren om
energieverbruik te verminderen tijdens de koelingmodus.
RESET
DE TIMER INSTELLEN
• Als u de airconditioner automatisch in- of uit wil schakelen.
UIT-TIMER UITSTELLEN
Bijvoorbeeld, om de airconditioner na 5 uur te stoppen.
1Kies de vertraag UIT TIMER door eenmaal op de
knop te drukken.
2Druk op knop
om het aantal uren te selecteren.
• De UIT TIMER kan alleen ingesteld worden als de
airconditioner in werking is.
AAN-TIMER UITSTELLEN
Bijvoorbeeld, om de airconditioner na 2 uur te starten.
1Kies de vertraag AAN TIMER door eenmaal op de
knop te drukken.
2Druk op knop
om het aantal uren te selecteren. • De AAN TIMER kan alleen ingesteld worden als de
airconditioner niet in werking is.
AAN EN UIT TIMER UITSTELLEN
Bijvoorbeeld, om de airconditioner 3 uur later te laten
stoppen en 4 uur later te laten starten.
1Kies de Vertraag UIT en AAN TIMER door 2 maal op de
knop te drukken.
2Druk op knop
om het aantal uren te selecteren
voor de UIT Timer.
3Druk op knop
om het aantal uren te selecteren
voor de AAN Timer.
• Deze stand kan alleen ingesteld worden als de
airconditioner in werking is.
NEDERLANDS
OM EEN GEBRUIKSMODUS TE
SELECTEREN
AUTOMATISCHE modus – Voor uw gemak
• De temperatuur instellen door
of
te drukken.
•Tijdens automatische werking wordt de gebruiksmodus
automatisch gekozen op basis van de kamertemperatuur,
de buitentemperatuur en de ingestelde temperatuur op de
afstandsbediening.
• De gebruiksmodus wordt elk half uur veranderd indien nodig.
AAN EN UIT TIMER UITSTELLEN
Bijvoorbeeld, om de airconditioner 7 uur later te starten en
10 uur later te stoppen.
1Kies de Vertraag AAN en UIT TIMER door 2 maal op de
knop te drukken.
2Druk op knop
om het aantal uren te selecteren
voor de AAN Timer.
3Druk op knop
om het aantal uren te selecteren
voor de UIT Timer.
• Deze stand kan alleen ingesteld worden als de
airconditioner niet in werking is.
TIMER INSTELLING BEVESTIGEN
Kies de
knop eenmalig om de timer stand te
activeren. Deze wil starten als de ingestelde tijd bereikt is.
TIMER INSTELLING ANNULEREN
Kies nogmaals de
knop om de timer stand te annuleren.
• De timer indicatie van het binnenapparaat zal branden
als de timer is ingesteld.
• Als de AAN Timer ingesteld is, kan het apparaat vroeger
starten, vόόr de eigenlijk ingestelde tijd, om de gewenste
temperatuur op tijd te bereiken.
knop tijdens het gebruik
• Bij het drukken van de
van de timer instelling, zal de timer instelling worden
geannuleerd.
• In het geval van een stroomstoring zal de instelling van
de timer geannuleerd worden. Stel de timer opnieuw in
als de elektriciteit wordt hervat.
35
ONDERHOUD & REINIGING
•Schakel de stroomtoevoer uit en haal de stekker uit het stopcontact
alvorens het apparaat te reinigen.
•Raak de scherpe aluminium uitsteeksel niet aan, het scherpe gedeelte
AANDACHT kan letsel veroorzaken.
REINIGINGSINSTRUCTIES
TIPS
• Gebruik geen benzeen, verdunner of schuurpoeder.
• Gebruik alleen zeep ( pH7) of milde huishoudelijke
reinigingsmiddelen.
• Gebruik geen water dat warmer is dan 40°C.
• Reinig de filter regelmatig voor optimale prestaties en
energiebesparing.
• Neem contact op met de lokale dealer voor
seizoensinspecties.
OPMERKING:
• Indien een chemisch doekje gebruikt wordt om het
apparaat te reinigen dienen de instructies van het doekje
te worden opgevolgd.
VOORPANEEL
Verwijder het voorpaneel
• Trek het voorpaneel
omhoog, om het te
verwijderen.
• Was het voorzichtig af
en droog het.
Maak het frontpaneel dicht
ALUMINIUM UITSTEEKSEL
LUCHTFILTERS
• Maak de filters regelmatig schoon.
• Reinig de filters voorzichtig
met water om schade aan het
filteroppervlak te voorkomen.
• Droog de filter goed in de
schaduw, verwijderd van vuur
of direct zonlicht.
• Vervang elke beschadigde filter.
Verwijder
• D
ruk de beide uiteinden
van het frontpaneel naar
beneden en maak het
goed dicht.
BINNENEENHEID
Stof het apparaat
voorzichtig af met een
zachte droge doek.
OPMERKING :
• Gebruik als voorbeeld illustraties bij CS-UE12JKE. De methode van Onderhoud en Reiniging voor CS-UE9JKE is identiek.
VOOR SEIZOENSINSPECTIE NA LANG BUITEN
GEBRUIK
• Check de batterijen van de afstandsbediening.
• Voorkom obstructie van de lucht in- en uitvoer punten.
• Na 15 minuten gebruik is het normaal om het volgende
temperatuurverschil te hebben tussen de lucht invoer en
uitvoer punten:
Koelen: ≥ 8°C Verwarmen: ≥ 14°C
NA LANG BUITEN GEBRUIK
• Activeer de verwarmingsmodus voor 2 ~ 3 uur om het
apparaat volledig te drogen.
• Schakel de stroomtoevoer uit en haal de stekker eruit.
• Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
36
NIET ONDERHOUDS CRITERIA
SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT, HAAL DE
STEKKER UIT HET CONTACT en RAADPLEEG de
erkende dealer bij de volgende omstandigheden:
• Buitengewoon lawaai tijdens gebruik.
• Water of vreemde deeltjes zijn de afstandsbediening
binnen gedrongen.
• Er lekt water uit de binneneenheid.
• De zekering springt er regelmatig uit.
• Het netsnoer wordt buitengewoon warm.
• Schakelaars of knoppen werken incorrect.
• De timer indicator knippert en het apparaat kan niet
gebruikt worden.
PROBLEMEN
PROBLEMEN OPLOSSEN
OPLOSSEN
De volgende symptomen geven geen defect aan.
Symptoom
Er komt damp uit de binneneenheid.
Tijdens werking klinkt er een geluid van
stromend water.
De ruimte heeft een vreemde geur.
Oorzaak
• Condensatie effect door koelproces.
• Stromende koelvloeistof in het apparaat.
De binnenventilatoren stoppen af en toe
wanneer de ventilator is ingesteld op de
automatische stand.
Het apparaat heeft enkele minuten vertraging • De vertraging dient ter bescherming van de compressor van het apparaat.
nadat het opnieuw is opgestart.
Er komt water/stoom uit de buiteneenheid.
• In de leidingen vind condensatie of verdamping plaats.
Het apparaat werkt automatisch als de stroom • Dit is de automatische herstart functie van het apparaat. De werking zal
na een stroomstoring wordt hervat.
automatisch herstarten volgens de laatste gebruiksmodus en luchtstroom
richting wanneer de stroom wordt hervat, omdat de werking niet stopgezet
is met de afstandsbediening.
• Om de automatische herstart functie uit te schakelen dient u contact op te
nemen met de erkende dealer.
De AAN/UIT indicator knippert tijdens gebruik • Het apparaat is in ontdooistand en het gesmolten ijs wordt via de
en de binnenventilator stopt.
buiteneenheid afgevoerd.
De binnenventilator stopt af en toe tijdens het • Om onbedoeld koelen te voorkomen.
verwarmen.
De AAN/UIT indicator knippert voordat het
• Dit is een initiële stap tijdens de voorbereiding van de werking wanneer de
apparaat wordt ingeschakeld.
AAN timer is ingeschakeld.
Krakend geluid tijdens gebruik.
• Verandering in temperatuur zorgt voor uiteenzetting of krimping in het
apparaat.
NEDERLANDS
• Dit is mogelijk een geur van vochtigheid die afkomstig is van de muur, het
tapijt, de meubels of bekleding.
• Dit helpt bij het verdrijven van de omgevingsgeuren.
Check het volgende alvorens hulp in te schakelen:
Symptoom
Check
Verwarming- /Koelingwerking is niet efficiënt.
• Stel de temperatuur correct in.
• Sluit alle deuren en ramen.
• Reinig of verwijder de filters.
• Verwijder obstructies bij de lucht in- en uitvoerpunten.
Lawaai tijdens gebruik.
• Controleer of het apparaat geïnstalleerd is op een helling
• Sluit het voorpaneel correct af.
Afstandsbediening werkt niet.
• Plaats de batterijen correct.
(Scherm is donker of transmissie signaal is zwak.) • Vervang zwakke batterijen.
Het apparaat werkt niet.
• Controleer of de zekering ontkoppeld is.
• Controleer of de timers zijn ingesteld.
Het apparaat ontvangt geen signaal van de
• Zorg ervoor dat de ontvanger vrij is van objecten.
afstandsbediening.
• Bepaalde fluoriderende lichten kunnen de signaal verzender onderbreken.
Raadpleeg uw lokale dealer.
Het apparaat stopt en de timer indicator knippert.
Laat de foutcode verschijnen met behulp van de afstandsbediening.
1
Houd de
knop 5
seconden
ingedrukt.
POWERFUL / QUIET
2
3
SELECT
CHECK
SET/CANCEL
ERROR RESET
Houd de knop ingedrukt
tot u een pieptoon hoort en
noteer de foutcode.
Houd de knop 5 seconden
ingedrukt om de controle
te stoppen.
OPMERKING:
• Het apparaat kan mogelijk
beperkt worden gebruikt (bij
4 pieptonen), afhankelijk van
het defect.
RESET
4 Schakel het apparaat uit en geef de storingscode door aan een bevoegde installateur.
37
PRODUCT
PRODUCT SPECIFICATION
Indoor Unit
Outdoor Unit
Model
CS-UE9JKE
CS-UE12JKE
CU-UE9JKE
CU-UE12JKE
COOL
HEAT
Single, 230V, 50Hz
Power/Current
HEAT
Single, 230V, 50Hz
[kW]
0.750
0.900
1.060
1.170
[A]
3.60
4.10
4.70
5.20
Refrigerant
[kg]
R410A
0.780
R410A
0.970
Cooling Capacity
[kW]
2.500
3.500
Heating Capacity
[kW]
3.300
4.250
JIS C 9612
[<70 dB(A)]
Noise Level
Conditions
1m Distance
Max. cooling/
heating
operation
Sound power
level
Air Circulation
kg
COOL
Product Weight
Dimensions (L × W × H)
42
42
42
42
46
47
48
50
53
53
53
53
59
60
61
63
10.8
11.4
11.7
12.4
[dB(A)]
[dB(A)]
[m3/min.]
[kg]
[mm]
7.0
8.5
28
30
770x205x250
799×183×280
780×289×540
780×289×540
Test conditions
1. C
ooling: Indoor Dry Bulb Temp. (°C) 27 Outdoor Dry Bulb Temp. (°C) 35
Wet Bulb Temp. (°C) 19 Wet Bulb Temp. (°C) 24
Heating: Indoor Dry Bulb Temp. (°C) 20 Outdoor Dry Bulb Temp. (°C) 7
Wet Bulb Temp. (°C) 12 (MAX)
Wet Bulb Temp. (°C) 6
2. Standard piping length: 7.5m (Includes Indoor Unit piping length).
56
MEMO
MEMO
QUICK GUIDE/GUIDE RAPIDE/GUÍA RÁPIDA/
KURZANLEITUNG/GUIDA RAPIDA/SNELLE
GIDS/GUIA RÁPIDO/ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/
БЪРЗА СПРАВКА
Remote Control Preparation • Préparation de la télécommande • Preparación del mando a distancia
• Vorbereitung der Fernbedienung • Preparazione telecomando • Afstandsbediening voorbereiding
• Preparação do Controlo Remoto • Προετοιμασία Τηλεχειριστηρίου • Подготовка на дистанционното
управление
1
2
3
Pull out the cover • Retirez le couvercle • Abra la tapa tirando de ella
• Batteriefachdeckel nach unten ziehen • Togliere il coperchio • Trek de klep eruit
• Puxe a tampa • Τραβήξτε το κάλυμμα για να βγει • Издърпайте капака
Insert AAA or R03 batteries (can be used ~ 1 year)
Insérez des piles AAA ou R03 (peuvent être utilisées pendant environ 1 an)
Inserte pilas AAA o R03 (pueden ser utilizadas aproximadamente 1 año)
Batterien des Typs AAA oder R03 einlegen (Betriebsdauer etwa ein Jahr)
Inserire batterie AAA o R03 (possono essere usate ~ 1 anno)
Plaats AAA of R03 batterijen (kunnen ongeveer 1 haar gebruikt worden)
Introduza AAA or pilhas R03 (pode ser usado ~ 1 ano)
Τοποθετήστε μπαταρίες AAA ή R03 (μπορούν αν χρησιμοποιηθούν ~ 1 χρόνο)
Поставете батерии размер ААА или R03 (могат да се използват около 1 година)
Close the cover • Fermez le couvercle • Cierre la tapa • Batteriefach schließen • Chiudere
il coperchio • Sluit de klep • Feche a tampa • Κλείστε το κάλυμμα • Затворете капака
1
AUTO
DRY
AUTO
HEAT
COOL
DRY
OFF
hr
DELAY
ON
OFF
A
FAN
AUTOQUIET
POWERFUL SPEED
AUTO
AIR
SWING
hr
OFF
DELAY
ON
2
B
POWERFUL / QUIET
SELECT
CHECK
SET/CANCEL
ERROR RESET
RESET
3
HEAT
COOL
Select the desired mode.
Sélectionnez le mode souhaité.
Selecciona el modo de funcionamiento deseado.
Gewünschte Betriebsart einstellen.
Selezionare la modalità desiderata.
Selecteer de gewenste modus.
Escolha o modo desejado.
Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
Изберете желания режим.
Start/stop the operation.
Démarrez/Arrêtez le processus de fonctionnement.
Inicia/detiene el funcionamiento.
Gerät ein- bzw. ausschalten.
Avviare/interrompere il funzionamento.
Start/stop het gebruik.
Começar/Para a operação.
Ξεκινήστε/σταματήστε τη λειτουργία.
Пуснете/спрете уреда.
Set the desired temperature.
Réglez la température souhaitée.
Ajustan la temperatura deseada.
Die gewünschte Temperatur einstellen.
Impostare la temperatura desiderata.
Selecteer de gewenste temperatuur.
Ajuste a temperatura desejada.
Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
Задайте желаната температура.
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, a division of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
F566739
Printed in China
F0901-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement