Panasonic WHUD16FE5, WHUD12FE5, WHUX12FE5, WHADC1216G6E5, WHUX09FE5 Operating instructions

Panasonic WHUD16FE5, WHUD12FE5, WHUX12FE5, WHADC1216G6E5, WHUX09FE5 Operating instructions
Instrukcja
Instrukcja obsługi
obsługi
Pompa ciepła powietrze-woda z hydromodułem i zasobnikiem
Pompa ciepła powietrze-woda z hydromodułem i zasobnikiem
Modele:
Modele:
Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne
WH-ADC1216G6E5
Jednostki zewnętrzne
Jednostki zewnętrzne
WH-UX09FE5
WH-UX12FE5
WH-UD12FE5
WH-UD16FE5
Instrukcja obsługi
Instrukcja
obsługi
Pompa
ciepła
powietrze-woda
ciepła powietrze-woda
zPompa
hydromodułem
i zasobnikiem
z hydromodułem i zasobnikiem
Instrukcja instalowania w załączeniu.
Instrukcja
instalowania
w załączeniu.
Numer
fabryczny
i rok produkcji
podane
Numer
fabryczny
i rok produkcji podane
na
tabliczce
znamionowej.
na tabliczce znamionowej.
Producent:
Producent:Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd.
Panasonic
Panasonic
Appliances
Malaysia
Sdn. Bhd.
Lot
2, Persiaran
TengkuAir-Conditioning
Ampuan, Section
21,
Lot 2,Alam
Persiaran
Tengku
Section
21,
Shah
Industrial
Site,Ampuan,
40300 Shah
Alam
Shah Alam
Industrial
40300 Shah Alam
Selangor
Darul
Ehsan,Site,
Malaysia.
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
F569846
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy
upewnić się że zostało ono prawidłowo zainstalowane
przez autoryzowanego sprzedawcę, zgodnie z dostarczoną
instrukcją.
Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Panasonic.
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami
zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy
zachować do późniejszego wykorzystania.
Spis treści
Pompa ciepła powietrze-woda firmy Panasonic to urządzenie
typu split, składające się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
Z kolei jednostka wewnętrzna składa się z hydromodułu
i 200-litrowego zasobnika wody użytkowej.
W niniejszej instrukcji opisano obsługę urządzenia w zakresie
jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
Obsługę innych urządzeń, takich jak grzejnik, termostat
zewnętrzny, ogrzewanie podłogowe itp. opisano
w odpowiadającym im instrukcjach obsługi.
Urządzenie może być zablokowane do pracy wyłącznie
w trybie ogrzewania, tryb chłodzenia jest wtedy wyłączony.
Niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą nie być
dostępne w Państwa urządzeniu.
Dalsze informacje można uzyskać u miejscowego
autoryzowanego sprzedawcy.
Zasady bezpieczeństwa ..................................... 3-5
Wprowadzanie ustawień wstępnych .................. 6-7
Obsługa urządzenia ........................................... 8-11
Czyszczenie urządzenia .................................... 12
Rozwiązywanie problemów ................................ 13-14
Informacje .......................................................... 15
Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają znaczenie
jedynie poglądowe i dostarczone urządzenie może różnić się
od pokazanego. W ramach doskonalenia wyrobu firma
Panasonic może bez uprzedzenia modyfikować konstrukcję
swoich wyrobów.
*1 Urządzenie posiada blokadę trybu chłodzenia, którą może zdjąć tylko
firma instalacyjna lub serwisowa posiadająca autoryzację firmy Panasonic.
*2 Wyświetla się jedynie po odblokowaniu trybu chłodzenia (co oznacza,
że urządzenie może pracować w tym trybie).
Schemat układu
Otwieranie i zamykanie górnej płyty czołowej
Przy otwieraniu i zamykaniu górnej płyty czołowej nie należy
stosować nadmiernej siły.
Zamykanie:
Otwieranie:
Górna płyta czołowa
“kliknięcie”
Otwieranie
Dolna płyta czołowa
Zamykanie
“kliknięcie”
Panel sterowania
“kliknięcie”
Uwaga:
Nie zaleca się otwierania
dolnej płyty czołowej.
(Może to zrobić tylko
autoryzowany sprzedawca
lub specjalista serwisu.)
Jednostka
zewnętrzna
Gniazdo
zasilania
elektrycznego
Ogrzewanie
podłogowe
Grzejnik
Jednostka
wewnętrzna
Blokada położenia
Klimakonwektor
Prysznic
Warunki pracy
OGRZEWANIE
(ZASOBNIK)
OGRZEWANIE
(INSTALACJA)
Temperatura wody na wylocie, (°C)
(min. / maks.)
Zewnętrzna temperatura otoczenia, (°C)
(min. / maks.)
* W temperaturach powyżej 55 °C możliwe tylko z włączoną grzałką dodatkową.
CHŁODZENIE
(INSTALACJA)
Przy temperaturach zewnętrznych
wykraczających poza zakres podany w tabeli
wydajność grzewcza znacznie spada,
a jednostka zewnętrzna może się samoczynnie
wyłączyć ze względów bezpieczeństwa.
Gdy temperatura zewnętrzna powróci
do podanego zakresu, urządzenie
automatycznie włączy się ponownie.
Zasady bezpieczeństwa
Aby nie narażać zdrowia własnego lub innych osób
i uniknąć szkód materialnych należy przestrzegać
poniższych zasad bezpieczeństwa. Nieprawidłowa
eksploatacja urządzenia wynikła z lekceważenia
poniższych wskazówek może spowodować
zagrożenia dla osób i mienia. Stopień takich
zagrożeń określa się następująco:
OSTRZEŻENIE
Bezpośrednie zagrożenie
życia lub poważne
zagrożenie dla zdrowia.
UWAGA
Zagrożenie dla zdrowia
lub ryzyko powstania
szkód materialnych.
Wskazówki, do których należy się stosować, oznaczono
następującymi symbolami:
Symbol oznacza, że dane
postępowanie jest
ZABRONIONE.
Symbole oznaczają,
że dane postępowanie
jest OBOWIĄZKOWE.
OSTRZEŻENIE
Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna
Urządzenie to mogą obsługiwać dzieci
od ósmego roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych bądź umysłowych,
a także osoby nieposiadające doświadczenia i niezbędnej wiedzy, o ile są one
pod nadzorem lub poinstruowano je
w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają świadomość ryzyka związanego z jego obsługą. Nie należy
pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Dzieci, o ile są pod nadzorem, mogą
czyścić urządzenie i wykonywać czynności
konserwacyjne w zakresie przewidzianym
dla użytkownika.
Czyszczenie elementów wewnętrznych,
naprawę, montaż, demontaż i ponowny
montaż urządzenia należy skonsultować
z autoryzowanym sprzedawcą lub
specjalistą serwisu. Nieprawidłowy montaż
lub niewłaściwe postępowanie z urządzeniem może spowodować nieszczelność,
porażenie elektryczne lub pożar.
Przed zastosowaniem któregokolwiek
z czynników chłodniczych wymienionych
w specyfikacji urządzenia należy zasięgnąć
porady autoryzowanego sprzedawcy
lub specjalisty serwisu. Zastosowanie
czynnika chłodniczego typu innego niż
wymienione może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia, wybuchowego
rozszczelnienia, obrażeń ciała itp.
Otwierając górną płytę czołową należy
upewnić się, że znajduje się w pozycji blokady
położenia – w przeciwnym razie może na
kogoś spaść i spowodować urazy.
Zasady bezpieczeństwa
Nie należy instalować urządzenia w miejscu
zagrożonym wybuchem ani w pobliżu
substancji łatwopalnych. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować pożar.
Nie wkładać palców ani żadnych
przedmiotów do jednostki
wewnętrznej ani zewnętrznej,
ponieważ ich obracające się części
mogą spowodować obrażenia ciała.
Nie dotykać jednostki zewnętrznej podczas
burzy z wyładowaniami atmosferycznymi,
gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
Nie siadać ani nie stawać na
urządzeniu, ponieważ może się
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego
należy wymienić go na nowy, zlecając to
producentowi, autoryzowanemu serwisowi
lub wykwalifikowanemu elektrykowi, aby
urządzenie pozostało bezpieczne
w eksploatacji.
Urządzenie jest wyposażone w kombinowany
wyłącznik różnicowoprądowy/ziemnozwarciowy
RCCB/ELCB. Niezbędne jest powierzenie
autoryzowanemu sprzedawcy przeprowadzania
regularnych kontroli tego wyłącznika, zwłaszcza
po zainstalowaniu urządzenia i po każdym
przeglądzie i konserwacji. Niesprawny
wyłącznik RCCB/ELCB może spowodować
porażenie elektryczne lub pożar.
to skończyć groźnym upadkiem.
Nie instalować jednostki wewnętrznej na
zewnątrz. Jest ona przeznaczona wyłącznie
do montażu wewnątrz pomieszczeń.
Zasilanie urządzenia
Aby uniknąć przegrzania
i pożaru, do zasilania
W celu zapobieżenia porażeniu elektrycznemu
lub pożarowi zdecydowanie zaleca się
zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego
w linii zasilającej urządzenie.
Przed otwarciem dostępu do zacisków
elektrycznych należy odłączyć wszystkie
obwody zasilające.
urządzenia nie należy
używać kabli przerabianych ani łączonych,
przedłużaczy ani kabli niewiadomego
pochodzenia i o nieznanych parametrach.
Aby uniknąć przegrzania, pożaru
lub porażenia elektrycznego, nie wolno:
Podłączać przewodu zasilającego
do gniazdka, z którego zasilane jest już inne
urządzenie.
Dotykać przewodu zasilającego mokrymi
rękami.
Zginać ani skręcać przewodu zasilającego.
W razie wystąpienia jakichkolwiek anomalii
w pracy urządzenia lub jego usterek należy
zaprzestać korzystania z niego i odłączyć
zasilanie elektryczne (ryzyko zadymienia, p
ożaru lub porażenia elektrycznego).
Przykładowe anomalie / usterki:
Często powtarzające się zadziałania
wyłącznika RCCB/ELCB.
Zapach spalenizny wydobywający się
z urządzenia.
Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki
bądź drgania.
Z jednostki wewnętrznej wycieka gorąca woda.
Należy niezwłocznie skontaktować się
z autoryzowanym serwisem w celu naprawy
bądź konserwacji urządzenia.
Podczas kontroli i konserwacji urządzenia
nosić rękawice ochronne.
Aby uniknąć porażenia elektrycznego
lub pożaru, urządzenie należy uziemić.
Aby uniknąć porażenia prądem, należy
odłączyć zasilanie elektryczne:
-przed czyszczeniem lub przeglądem
urządzenia,
-po dłuższym okresie nieużywania
urządzenia.
Urządzenie to jest urządzeniem
wykorzystywanym do różnych celów.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, poparzenia lub odniesienia
obrażeń ze śmiertelnymi włącznie, przed
podjęciem jakichkolwiek czynności przy
zaciskach elektrycznych jednostki
wewnętrznej należy odłączyć wszystkie
źródła zasilania.
UWAGA
Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna
Nie czyścić jednostki wewnętrznej wodą,
benzyną, rozpuszczalnikami ani proszkiem
do szorowania, aby uniknąć uszkodzenia
lub korozji urządzenia.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
substancji łatwopalnych ani w łazience.
Może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym, a także grozi pożarem.
Nie dotykać rury wylotowej wody, gdy
jednostka wewnętrzna pracuje.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów
na urządzeniu ani pod nim.
Nie dotykać ostrych aluminiowych
żeberek, ponieważ można się
skaleczyć o ich krawędzie.
Nie korzystać z urządzenia podczas
sterylizacji, aby uniknąć oparzenia gorącą
wodą lub przegrzania prysznica.
Zapobiegać wyciekom wody poprzez
prawidłowe podłączenie rury spustowej.
Po dłuższym okresie eksploatacji urządzenia
należy upewnić się, że stan jego konstrukcji
wsporczej nie pogorszył się. Gorszy stan
konstrukcji może doprowadzić do tego,
że urządzenie spadnie.
Poprosić autoryzowanego sprzedawcę
o podanie ustawień funkcji sterylizacji,
aby były zgodne z miejscowymi
przepisami.
Panel sterowania
Panel sterowania chronić przed
zamoczeniem. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować
porażenie elektryczne i/lub pożar.
Nie naciskać przycisków na panelu
sterowania twardymi i ostrymi
przedmiotami. Niezastosowanie się
do tego zalecenia może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Nie czyścić panelu sterowania wodą,
benzyną, rozpuszczalnikami ani proszkiem
do szorowania.
Nie wykonywać samodzielnie przeglądów
ani konserwacji panelu sterowania.
Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń
ciała w wyniku nieprawidłowego działania
urządzenia, należy skontaktować się
z autoryzowanym sprzedawcą.
To adjust initial
settings
Wprowadzanie
ustawień
wstępnych
Dealer
Sprzedawca
Select
menusnależy
and determine
settings
according
to the ustawień
system zgodnych
availablez in
the
Do sprzedawcy
wybór potrzebnych
menu
i wprowadzenie
systemem
dostępnym w gospodarstwie
domowym.
się, aby wszystkie
zmiany
ustawień
wprowadzał
household.
It is recommended
thatZaleca
all alterations
of settings
are
done by
an
autoryzowanydealer
sprzedawca
lub specjalista.
authorised
or specialist.
Dioda sygnalizująca
Po wstępnej instalacji można ręcznie zmienić ustawienia. Ustawienia
pracę urządzenia
Operation
LED
• wstępne
After initial
installation,
you may ich
manually
the settings.
obowiązują
do momentu
zmiany adjust
przez użytkownika.
The initial
setting remains
active
until upewnić
the usersię,
changes
it. LED
• Przed
wprowadzeniem
ustawień
należy
że dioda
urządzenia
świeci
się. setting.
• sygnalizacji
Ensure the pracy
operation
LED isnie
OFF
before
Przy niewłaściwych ustawieniach system może nie działać prawidłowo.
• Należy
The system
may
not
work
properly
if
set
wrongly. Please consult
skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
an authorised dealer.
Display
Wyświetlacz
Nacisnąć równocześnie
przyciski iand oraz
je
1 Press
and
simultaneously
holdprzytrzymać
for
przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się
5wciśnięte
seconds
until
the
display
shows
SETTING
STATUS.
komunikat SETTING STATUS.
Za pomocą
i menu.
wybrać potrzebne menu.
2 Press
orprzycisków
to select the
Wejść do wybranego
menu
naciskając przycisk
3 Press
to enter the
menu.
Za pomocą
i
wybrać
4 Press
orprzycisków
to select Yes/No,
or other options.
YES/NO (TAK/NIE) lub inne opcje.
YES:
to enable the menu
YES (TAK): Wybór tej opcji oznacza, że menu będzie aktywne.
No:
to disable
menu
NO (NIE):
Wybór the
tej opcji
oznacza, że menu będzie nieaktywne.
Zatwierdzić wybór naciskając przycisk
5 Press
to confirm.
Panel sterowania
Control Panel
Before
Indoor Unit
operate,
its Capacity
Przed uruchomieniem
jednostki
wewnętrznej
należy
sprawdzić,
czyto
ustawiony
jej wydajności
odpowiada
Rank
has
matchkod
with
connected
wydajności podłączonej jednostki zewnętrznej
Outdoor
See below table for detail.
(patrz tabela Unit.
poniżej).
Model
Kod
Model
Capacity
Rank
wydajności
Jednostka
Jednostka
zewnętrzna
Indoorwewnętrzna
Unit
Outdoor
Unit
Kod wydajności
Jednostka wewnętrzna
WH-ADC0916G9E8
Jednostka zewnętrzna
WH-UX09FE8
WH-UX12FE8
WH-UX16FE8
WH-UD09FE8
WH-UD12FE8
WH-UD16FE8
9
12
16
9
12
16
System Capacity
Rank Setting
Wprowadzanie
kodu wydajności
układu
Kod
wprowadza
sterowania.
Thewydajności
Capacity Rank
can besię
setz panelu
by Control
Panel
1 Nacisnąć
Press równocześnie
and
buttons
for 5
przyciskisimultaneously
i
oraz przytrzymać
je wciśnięte
seconds. przez 5 sekund.
2 Press
or
głównego wyświetlacza.
Default
Setting
To select whether or not to connect to the optional room thermostat.
9 kW
Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu wody w obiegu
czy zabezpieczenie
przeciw zamarzaniu wody w instalacji po wyłączeniu układu
Water System
Freeze Prevention
3 Ustalenie,
ma być aktywne (nastawa TAK), czy nieaktywne (nastawa NIE).
4
YES
Czas pracy
w trybie chłodzenia / ogrzewania
system
is OFF.
Wybór czasu chłodzenia (COOL) lub ogrzewania (HEAT) w trybie Chłodzenie + Zasobnik (COOL + TANK)
2
*1, *Ogrzewanie
Cooling/Heating
Operation
lub
+ Zasobnik (HEAT
+ TANK).Interval
Setting
Ustawienie
YES
(TAK)
YES
Display
Wyświetlacz
NO
(NIE)
NO
*3 kW / 6 kW / HEATER
9 kW
YES
(TAK)
YES
NO
(NIE)
NO
0,5 godziny ~10 godzin
COOL/HEAT
0.5 hours ~
To set the interval for COOL or HEAT mode during COOL + TANK or
30 minutes
10 hours
Czas
podgrzewania
wody
w
zasobniku
HEAT + TANK mode.
5 minut ~ 1 godzina
Wybór czasu podgrzewania wody w zasobniku w trybie Chłodzenie + Zasobnik (COOL + TANK)
TANK
1
35
minut
*
Tank
Heat-up
Interval
lub
Ogrzewanie
+
Zasobnik
(HEAT
+
TANK).
5
1 hour
5 minutes ~
To set the interval for the water tank during COOL + TANK or HEAT
35 minutes 1 hour 35 minutes
+ TANK mode.
*1
6
button
confirm
the outdoor
capacity rank.
wybór
naciskając
przycisk
Wybór mocy grzałki dodatkowej w jednostce wewnętrznej
Ustawienie
służy doHeater
zredukowania
mocy grzałki dodatkowej, jeśli nie cała jej moc jest
Indoor Backup
Selection
potrzebna w układzie.
reduce the nastawy
heater power
if unnecessary.
*To
Poszczególne
w kW mogą
się różnić w zależności od modelu urządzenia.
To activate or deactivate the water freeze prevention when the
or
4 Naciśnięciem
Press
button and Exit
to home
display.
przycisku
powrócić
do ekranu
Podłączenie termostatu pokojowego
*1, *2
wybrać menu CAP RAN.
, potem naciskając przyciski
lub
to change
capacity rank
and press
to
zmienić
kod wydajności
na żądany,
po czymbutton
potwierdzić
Wybór opcji
dodatkowego
termostatu pokojowego (TAK – termostat podłączony, NIE – bez termostatu).
Thermostat
Connection
1 Room
NO
*Options of kW vary depending on the model.
i
button then press
Nacisnąć przycisk
Menu(1
(1~~15)
15)
Menu
2
button to select menu CAP RAN.
Za pomocą przycisków
3 Press
Sprzedawca
Czynność/ustawienie, które może wykonać jedynie autoryzowany sprzedawca / specjalista.
Użytkownik
Czynność/ustawienie, które może wykonać autoryzowany sprzedawca / specjalista lub użytkownik.
Dodatkowa grzałka wody w zasobniku
Włączanie lub wyłączanie dodatkowej grzałki w zasobniku wody.
YES(TAK)
NO (NIE)
HEATER
Nie korzystać z systemu podczas sterylizacji, aby uniknąć oparzenia gorącą wodą lub przegrzania prysznica.
Poprosić autoryzowanego sprzedawcę o podanie ustawień funkcji sterylizacji, aby były zgodne z miejscowymi
przepisami.
Sterylizacja
Wybór sterylizacji zasobnika wody, jeśli jest potrzebna.
Uwaga: w przypadku wyboru opcji NIE, kroki 8 do 10 zostaną pominięte.
Data i godzina sterylizacji
Ustawienie regulatora czasowego sterylizacji.
(Tylko raz na tydzień. Sterylizacja działa nawet w trybie oczekiwania).
YES(TAK)
NO (NIE)
Poniedziałek ~ Niedziela
Temperatura sterylizacji
Wybór temperatury sterylizacji.
Czas sterylizacji
Wybór czasu trwania sterylizacji.
5 minut ~ 1 godzina
Grzałka
Grzałka tacy
tacy skroplin.
skroplin Wybór opcji podłączenia dodatkowej grzałki tacy skroplin.
(TAK
– dodatkowa
grzałka podłączona,
NIE – bez
dodatkowej
Wybór
opcji podłączenia
dodatkowej
grzałki
tacy grzałki).
skroplin
Uwaga:
przypadku wyboru
opcji NIE,
krok 12 zostanie
(TAK –w dodatkowa
grzałka
podłączona,
NIE –pominięty.
bez dodatkowej grzałki).
YES(TAK)
NO (NIE)
Tryb pracy dodatkowej grzałki tacy skroplin
Tryb A - grzałka włącza się tylko podczas odladzania.
Tryb B - grzałka włącza się, kiedy temperatura zewnętrzna
wynosi 5 °C lub mniej.
Ustawienie progu temperatury zewnętrznej dla funkcji chłodzenia
Ustawienie wartości temperatury zewnętrznej, przy której urządzenie
pracujące w trybie automatycznym AUTO przełącza się z ogrzewania
(HEAT) na chłodzenie (COOL).
*1, *2
Ustawienie progu temperatury zewnętrznej dla funkcji ogrzewania
Ustawienie wartości temperatury zewnętrznej, przy której urządzenie
pracujące w trybie automatycznym AUTO przełącza się z chłodzenia
(COOL) na ogrzewanie (HEAT).
*1, *2
Suszenie betonu
Menu używane podczas prac budowlanych, kiedy urządzenie wykorzystuje się
do suszenia betonu w zadanej temperaturze. Z menu należy korzystać tylko
podczas prac budowlanych. Nie należy go wykorzystywać do żadnych innych
celów (patrz
i (patrzstrona
strona
„Informacje”).
celów
„Informacje”)
1 dzień – 99 dni
Użytkownik
Przygotowanie panelu sterowania
Nacisnąć przycisk
Za pomocą przycisków
i
ustawić bieżącą datę.
Zatwierdzić ustawienie naciśnięciem przycisku
Ustawić aktualny czas (godzinę i minutę)
powtarzając punkty 2 i 3
Uwaga:
Aktualną datę i godzinę należy ustawić w następujących
przypadkach:
- Po pierwszym włączeniu zasilania.
- Jeśli od ostatniego włączenia zasilania upłynął dłuższy czas.
Ustawiony czas będzie czasem odniesienia dla wszystkich
funkcji wykorzystujących programator czasowy.
Wskaźnik ostrzegawczy (temperatura zasobnika powyżej 60°C)
Urządzenie posiada blokadę trybu chłodzenia, którą może zdjąć tylko firma instalacyjna lub serwisowa posiadająca autoryzację firmy Panasonic.
*2
Wyświetla się jedynie po odblokowaniu trybu chłodzenia (co oznacza, że urządzenie może pracować w tym trybie).
*1
Obsługa urządzenia
Urządzenie wyłączone za pomocą wyłącznika zewnętrznego
Użytkownik
Włączanie/wyłączanie urządzenia
Nacisnąć przycisk
Kiedy urządzenie jest włączone, dioda sygnalizacji pracy
świeci się, a na wyświetlaczu panelu sterowania podawana
jest rzeczywista temperatura wody na wylocie i zewnętrzna
temperatura otoczenia.
Użytkownik
How to use
Wybór trybu pracy
Nacisnąć przycisk
w celu wyboru trybu pracy urządzenia.
The system is turned off by an external switch.
User
Turn on or off the system
AUTO
(Automatyczny)
W zależności od ustawionej progowej wartości
Press
temperatury
zewnętrznej. system wybiera tryb
OGRZEWANIA
lubsystem
CHŁODZENIA
When
the
is ON, the operation LED is lit and the
*1
(HEAT lubactual
COOL).
water outlet temperature and outdoor ambient
temperature are shown on the display.
Process Black
08/01/2015 12:44:40 PM
ormal operation, the
,
and
buttons are not in use.
AUTO • Depending on the preset outdoor
temperature,moc
the system
selects HEAT
or
Jednostka zewnętrzna przekazuje
grzewczą
Użytkownik
*1 COOL operation mode.
do jednostki wewnętrznej.
HEAT
(Ogrzewanie)
Tryb pracy cichej
again.
e backup heater, press
kup heater is set, it is automatically
n conditions are fulfilled.
• Once the STATUS mode is entered, the display
shows STATUS.
• The STATUS mode cannot be activated when the
display shows SETTING.
• The total power consumption is an estimated value
based on AC 230 V and may differ from value
measured by precise equipment.
AUTO • Depending on the preset outdoor
+
+ TANK temperature, the system selects HEAT
Nacisnąć
przycisk
TANK or *1 COOL + TANK operation mode.
W tym trybie jednostka zewnętrzna działa z obniżonym
Jednostka zewnętrzna przekazuje moc grzewczą
poziomemUser
hałasu.
do zasobnika wody
i do jednostki
HEATużytkowej
• The outdoor
unit provides heat to the
wewnętrznej.
Wydajność ogrzewania/
indoor unit.
HEAT + TANK
(Ogrzewanie + zasobnik)
*1
chłodzenia może być niższa.
Enjoy quiet operation
to exit the STATUS mode.
• This operation reduces the noise of outdoor unit.
The operation may cause heating/ *1 cooling ability to
decrease.
Całkowite
zużycie
energii
w trybie
• Press
to exit
the STATUS
mode.ogrzewania
(w okresie
do 999 dni).
■ Note:
Całkowite
w trybie
• Once zużycie
the STATUSenergii
mode is entered,
the chłodzenia
display
shows do
STATUS.
(w okresie
999 dni).
• Thezużycie
STATUS mode
cannotwbetrybie
activated
when the
Całkowite
energii
zasobnika
display shows SETTING.
(w okresie
do 999 dni).
• The total power consumption is an estimated value
Press
.
Enjoy quiet operation
*1
• The outdoor unit provides heat to the
indoor unit.
User
• Depending on the preset outdoor
temperature, the system selects HEAT +
TANK or *1 COOL + TANK operation mode.
based on AC 230 V and may differ from value
3 Z trybu STATUS
wychodzi
się naciskając przycisk
measured by
precise equipment.
• Depending on the preset outdoor
temperature, the system selects HEAT or
*1 COOL operation mode.
Uwaga:
Poare
wejściu
w tryb STATUS na wyświetlaczu pojawia się
buttons
not in use.
komunikat STATUS.
Trybu STATUS nie można uruchomić, jeśli na wyświetlaczu
jest widoczny komunikat SETTING.
Całkowite zużycie energii jest wartością
08/01/2015szacunkową
12:44:40 PM
dla napięcia 230 V AC i może być inne, niż wartość
zmierzona dokładnym przyrządem.
select operation mode.
eration mode
Process Black
em is ON, the operation LED is lit and the
tlet temperature and outdoor ambient
e shown on the display.
.
,
i
o use
Uwaga: Podczas normalnej pracy urządzenia nie używa się przycisków
r off the system
disable the backup heater, press
Grzałka dodatkowa jest źródłem• To
dodatkowej
energii cieplnej again.
przy niskich temperaturach zewnętrznych. Działa tylko
w trybie ogrzewania.
Po aktywacji funkcji grzałki dodatkowej system automatycznie
załącza grzałkę, gdy spełnione są
warunki
jej włączenia.
■ Note:
In normal
operation, the
,
and
Aby wyłączyć funkcję grzałki8dodatkowej należy ponownie
nacisnąć przycisk
• The outdoor unit provides heat to the
sanitary water tank and indoor unit.
• The backup heater provides extra heat at low outdoor
temperature. The backup heater is possible only in the
Aktywacja funkcji grzałki dodatkowej
heat mode.
• Once the backup heater is set, it is automatically
Nacisnąć przycisk
operated when conditions are fulfilled.
Użytkownik
F569865-SS1114-0.indb 8
User
.
System status check mode
Press
(The display shows STATUS.)
to check parametr,
the selected mode.
ior wybrać
• Dry concrete (does not show during normal
który chcemy
sprawdzić.
operation)
• The Water Inlet Temperature
Suszenie
betonu (opcja nie wyświetlana podczas
• Tank Temperature
normalnej
pracy).Running Frequency
• Compressor
Temperatura
wody na wlocie.
• Error History
Temperatura
w zasobniku.
• Heat mode
total power consumption (Up to 999 days)
1
• * Cool mode
total power
consumption (Up to 999 days)
Częstotliwość
robocza
sprężarki.
Tank mode total power consumption (Up to 999 days)
Historia• błędów.
2 Press
Przyciskami
• The outdoor unit provides heat to the
sanitary water tank.
User
Initiate the backup heater
System
status check mode
Nacisnąć
przycisk
.
1 Press
(Na wyświetlaczu
pojawia się komunikat STATUS).
• The outdoor unit provides cooling to the
indoor unit and heating to the sanitary
water tank.
unitlub
provides
cooling to the
Panel sterowania może• The
być outdoor
włączony
wyłączony.
indoor unit. moc chłodniczą
Jednostka zewnętrzna przekazuje
do jednostki wewnętrznej.
• The panel is either turned ON or OFF.
• The outdoor unit provides cooling to the
indoor unit.
.
1 Press
(The display shows STATUS.)
or
to check the selected mode.
2 Press
• Dry concrete (does not show during normal
operation)
• The Water Inlet Temperature
• Tank Temperature
• Compressor Running Frequency
• Error History
• Heat mode total power consumption (Up to 999 days)
• *1 Cool mode total power consumption (Up to 999 days)
• Tank mode total power consumption (Up to 999 days)
User
e backup heater
•
■ Note:
• The outdoor unit provides heat to the
sanitary water tank.
*1, *2 COOL • The panel is either turned ON or OFF.
*1, *2
• Press
Użytkownik
Jednostka zewnętrzna
chłodniczą
The outdoormoc
unit provides
cooling to the
*1, *2 COOL •przekazuje
do jednostki wewnętrznej
i do zasobnika wody
+ TANK indoor unit and heating to the sanitary
użytkowej.
water tank.
*1, *2
• This operation reduces the noise of outdoor unit.
The operation may cause heating/ *1 cooling ability to
decrease.
Tryb sprawdzania stanu systemu
TANK
COOL + TANK
(Chłodzenie + zasobnik)
.
eater provides extra heat at low outdoor
The backup heater is possible only in the
Press
HEAT • The outdoor unit provides heat to the
sanitary water
tank
and indoor unit.
+ TANK przekazuje
Jednostka zewnętrzna
moc
grzewczą
do zasobnika wody użytkowej.
TANK
(Zasobnik)
COOL
(Chłodzenie)
b 8
W zależności
Userod ustawionej progowej wartości
temperatury system wybiera tryb
Select
operation
OGRZEWANIE
+ ZASOBNIK
lub mode
CHŁODZENIE
+ ZASOBNIK
TANK operation
lub *1 COOL
+ TANK).
Press(HEATto+ select
mode.
AUTO + TANK
(Automatyczny + zasobnik)
The system is turned off by an external switch.
Sprzedawca
Czynność/ustawienie, które może wykonać jedynie autoryzowany sprzedawca / specjalista.
Użytkownik
Czynność/ustawienie, które może wykonać autoryzowany sprzedawca / specjalista lub użytkownik.
Sprzedawca
Komunikat na wyświetlaczu
Ustawienie temperatury systemu
Nastawa temperatury
System steruje temperaturą w każdym menu na podstawie
temperatury zewnętrznej.
Aby ustawić lub zmienić wartości temperatury, należy
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą.
Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk
,
aby wejść do trybu ustawień zakresu temperatury.
(Na wyświetlaczu pojawia się komunikat SETTING).
Za pomocą przycisków
i
wybrać żądane menu.
Wejść do wybranego menu naciskając przycisk
Naciskając przyciski i ustawić żądaną wartość
temperatury.
Zatwierdzić ustawienie naciśnięciem przycisku
Wartości temperatur dla pozostałych menu ustawia się
powtarzając kroki 2 – 5
Użytkownik
Sprawdzenie nastawionego zakresu temperatur
Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk
Za pomocą przycisków
i
, aby wejść do trybu ustawień zakresu temperatury.
wybrać żądane menu.
Wyjść z menu naciskając przycisk
Nastawa
temperatury
Menu
Wyświetlacz
Ustawianie wartości dolnej temperatury zewnętrznej.
Ustawianie wartości górnej temperatury zewnętrznej.
HEAT
Ustawianie temperatury wody wylotowej przy dolnej temperaturze zewnętrznej.
Ustawianie temperatury wody wylotowej przy górnej temperaturze zewnętrznej.
W trybie ogrzewania (HEAT) temperatura wody
wylotowej jest regulowana w sposób pokazany
na wykresie po prawej.
Regulacja odbywa się w zadanym zakresie
temperatur.
maksymalna temperatura wody
minimalna temperatura wody
<Temperatura wody
wylotowej >
<Temperatura zewnętrzna>
Ustawianie temperatury zewnętrznej, przy której następuje wyłączenie
ogrzewania podczas pracy w trybie OGRZEWANIA (HEAT).
Ustawienie temperatury zewnętrznej, przy której załącza się
grzałka dodatkowa.
Ustawianie temperatury wody wylotowej podczas pracy w trybie chłodzenia
(*1 COOL).
Ustawianie temperatury wody użytkowej w zasobniku.
*1
*2
HEAT
HEATER
*1, *2
COOL
TANK
Urządzenie posiada blokadę trybu chłodzenia, którą może zdjąć tylko firma instalacyjna lub serwisowa posiadająca autoryzację firmy Panasonic.
Wyświetla się jedynie po odblokowaniu trybu chłodzenia (co oznacza, że urządzenie może pracować w tym trybie).
• The SETTING mode cannot be activated when the SERVICE and STATUS indicators a
• The system will shift the temperature within water outlet temperature range.
Obsługa urządzenia
Użytkownik
Przesuwanie nastawy temperatury wody
Jest to łatwy sposób zmiany nastawy temperatury wody wylotowej,
kiedy z różnych względów nie jest pożądana zmiana nastawy
temperatury w trybie ustawień systemu.
Żądana nastawa temperatury
User
Naciskając przycisk wejść w tryb przesuwania nastawy
Holiday mode
temperatury wody.
• By setting the day (s) in holiday mode, it promotes energy saving
Naciśnięciem przycisku
wejść w tryb zmiany nastawy.
while you are on holiday, and enables the system to resume at the
Naciskając przycisk
lub ustawić żądaną wartośćpreset temperature after your holiday.
przesunięcia nastawy temperatury.
• Ensure that the system is OFF before setting.
• The system will resume operation automatically at 00:00 am after
the holiday.
• The day the HOLIDAY mode was set is counted as day 1.
(Zakres możliwych wartości przesunięcia nastawy temperatury: -5°C ~ 5°C).
Nastawa temperatury
Temperatura
wody wylotowej
Example:
Setting the holiday mode on June 21, 08:00 am. By setting 3 days,
the system resumes operation on June 24, 00:00 am.
Wartość przesunięcia
nastawy temperatury
1 Press
Temperatura zewnętrzna
Zatwierdzić wprowadzone ustawienie naciśnięciem
przycisku
to enter the HOLIDAY mode.
2 Press or to set the desired days.
(Setting range: 1 day ~ 999 days)
3 Press
to confirm the setting.
■ Note:
Uwaga:
• Press
Aby wyjść z trybu ustawień (SETTING), należy nacisnąć przycisk
or wait
30 seconds
to exit the HOLIDAY mode.
lub
odczekać
30 sekund.
Po zatwierdzeniu,
system
zapamięta
ustawioną
wartość przesunięcia
nastawy temperatury.
System
zapamięta
ustawioną
wartość
przesunięcia
nastawy
po zatwierdzeniu przyciskiem
10 temperatury
Trybu ustawień (SETTING) nie można włączyć, jeśli świecą się lampki kontrolne „SERVICE” i „STATUS”.
System przesuwa nastawę temperatury tylko w obrębie zadanego zakresu temperatur wody wylotowej.
F569865-SS1114-0.indb 10
Użytkownik
Tryb wakacyjny
Wyjeżdżając na dłuższy czas możemy zaprogramować wakacyjny
tryb pracy urządzenia. Dzięki temu można uzyskać znaczne
oszczędności energii. Urządzenie wznawia pracę z poprzednimi
nastawami temperatur po upływie zaprogramowanego okresu
naszej nieobecności.
Przed programowaniem trybu wakacyjnego urządzenie powinno być
wyłączone.
Urządzenie automatycznie wznawia pracę o godz. 00:00 po
ostatnim dniu trybu wakacyjnego.
Dzień zaprogramowania trybu wakacyjnego liczy się jako dzień
pierwszy tego trybu.
Process Black
Żądane dni
Przykład:
Wyjeżdżamy na 3 dni. Uruchamiamy tryb wakacyjny w dniu wyjazdu - 21 czerwca o godzinie
08:00 i programujemy 3 doby pracy urządzenia w tym trybie. Wtedy urządzenie wznowi pracę
z początkiem czwartej doby (po upływie 3 dób od godziny 00:00 dnia 21 czerwca), czyli
24 czerwca o godz. 00:00.
Naciskając przycisk
wejść do trybu wakacyjnego (HOLIDAY).
Naciskając przycisk lub ustawić żądaną liczbę dób pracy
urządzenia w trybie wakacyjnym.
(Zakres ustawień: 1 doba ~ 999 dób)
Zatwierdzić wprowadzone ustawienie naciśnięciem
przycisku
Uwaga:
• Aby wyjść z menu ustawiania trybu wakacyjnego (SETTING),
(HOLIDAY), należy nacisnąć przycisk
lub odczekać 30 sekund.
Sprzedawca
Czynność/ustawienie, które może wykonać jedynie autoryzowany sprzedawca / specjalista.
Użytkownik
Czynność/ustawienie, które może wykonać autoryzowany sprzedawca / specjalista lub użytkownik.
Użytkownik
Ustawianie programatora tygodniowego
Korzystając z programatora tygodniowego umożliwiającego
zdefiniowanie do 6 programów na każdy dzień oszczędzamy energię.
Napis TIMER na wyświetlaczu podświetla się,
gdy programator czasowy jest aktywny
i zaprogramowany.
Wskaźnik następnego programu pracy programatora
Wskaźnik kolejnego numeru programu
przewidzianego na dany dzień
Wskaźnik następnego dnia, na który programator
ma wprowadzony program.
Program włączający
Dzień do wyboru
Program wyłączający
Naciśnięciem przycisku
wejść do trybu
ustawiania programatora.
Naciskając przycisk lub wybrać dzień, na który
chcemy ustawić program.
Potwierdzić wybór dnia naciśnięciem przycisku
Zaczyna migać cyfra „1” – aby ustawić
program nr 1,nacisnąć przycisk
Nacisnąć przycisk
, aby wybrać program
włączający lub wyłączający urządzenie.
Naciskając przycisk lub ustawić żądaną godzinę
zadziałania programu.
Można zaprogramować tryb pracy (przycisk
, tryb
cichy (przycisk
), pracę grzałki (przycisk
oraz
przesunięcie nastawy temperatury wody.
Po wprowadzeniu żądanych ustawień zatwierdzić
program nr 1 naciskając przycisk .
Po zatwierdzeniu programu przy wybranym dniu
pojawi się symbol .
Po 2 sekundach wyświetlacz przejdzie do ustawień następnego
programu. Wszystkie następne programy (od 2 do 6) ustawia się
w sposób opisany w krokach 4 – 7.
Jeśli w trakcie programowania w ciągu 30 sekund nie naciśnie się
żadnego przycisku, lub jeśli naciśnięty zostanie przycisk system
zatwierdzi ostatnie wprowadzone ustawienie i wyjdzie
z trybu programowania.
Modyfikowanie aktualnego lub dodawanie nowego
programu
Chcąc zmodyfikować istniejący program lub dodać
nowy, należy wykonać czynności opisane w punkcie
„Ustawianie programatora tygodniowego”,
kroki 1 - 7
Anulowanie aktualnego programu
Naciskając przycisk
daty.
wejść w menu wprowadzania
Naciskając przycisk lub wywołać na ekran żądany
dzień, a następnie naciskając przycisk
wejść
w menu ustawiania programów.
Naciskając przycisk lub wywołać na ekran żądany
dzień.
Skasować program naciśnięciem przycisku
. Z ekranu
wyświetlacza zniknie symbol .
Sprawdzanie aktualnego programu
Wyłączanie/włączanie programatora tygodniowego
Naciśnięciem przycisku
wejść do trybu
programatora, a następnie przyciskiem
wejść
do menu ustawień daty.
Naciskając przycisk lub wyświetlić na ekranie
żądany dzień, a następnie przyciskiem zatwierdzić
wybór.
Naciskając przycisk
programy.
lub
sprawdzić ustawione
Aby wyłączyć ustawione programy programatora
tygodniowego, należy nacisnąć przycisk
,
a następnie przycisk
.
Aby włączyć poprzednio ustawione programy, należy
nacisnąć przycisk
, a następnie przycisk .
Uwaga:
W programatorze można zdefiniować do 6 programów na każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli).
Po włączeniu przez programator czasowy urządzenie będzie regulować temperaturę wody na wylocie w na podstawie wcześniej
zadanej wartości temperatury.
W jednym dniu nie można ustawić dwóch takich samych programów.
Takie same ustawienia programatora można zastosować do dwóch lub więcej dni tygodnia.
Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie urządzenia w regularnych odstępach czasu ma podstawowe znaczenie dla utrzymania jego optymalnej wydajności.
Wskazówki dotyczące czyszczenia można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie urządzenia.
Urządzenia nie wolno czyścić benzyną, rozpuszczalnikami ani proszkiem do szorowania.
Do czyszczenia używać mydła (pH 7) lub detergentu o odczynie obojętnym, przeznaczonego do stosowania
w gospodarstwach domowych.
Nie używać wody o temperaturze powyżej 40°C.
Jednostka wewnętrzna
Urządzenia nie należy polewać wodą.
Urządzenie delikatnie wycierać miękką, suchą ściereczką.
Anoda prętowa
Zasobnik wody
użytkowej
Zespół filtra
wody
Manometr ciśnienia wody
Nie naciskać ani nie uderzać szklanej pokrywy
Jednostka zewnętrzna
Nie zasłaniać wlotów ani wylotów powietrza w jednostkach.
Stłumienie przepływu powietrza może spowodować obniżenie
wydajności lub nawet awarię urządzenia. Dbać o stan wlotów
i wylotów powietrza i na bieżąco usuwać wszystkie przeszkody
w przepływie powietrza.
W sezonie zimowym należy na bieżąco odśnieżać otoczenie
jednostki zewnętrznej, aby nie dopuścić do zasypania śniegiem
wlotów i wylotów powietrza.
Objawy niesprawności wymagające interwencji
autoryzowanego serwisu
W razie wystąpienia poniższych objawów należy odłączyć
zasilanie urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą lub serwisem:
Urządzenie podczas pracy wydaje nietypowe dźwięki.
Do panelu sterowania przedostała się woda lub ciała obce.
Z jednostki wewnętrznej wycieka woda.
Często powtarzające się zadziałania wyłącznika
automatycznego.
Przegrzewanie się przewodu zasilającego.
Czynności do wykonania przed dłuższym okresem
nieużywania urządzenia
Spuścić wodę z zasobnika wody użytkowej.
Odłączyć zasilanie urządzenia.
manometru twardymi lub ostrymi przedmiotami,
gdyż w ten sposób można uszkodzić urządzenie.
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie
od 0,05 do 0,3 MPa (0,1 MPa = 1 bar).
Jeśli ciśnienie wody wykracza poza powyższy
zakres, należy skontaktować się
z autoryzowanym sprzedawcą.
Konserwacja
Użytkownik
Użytkownik powinien w regularnych odstępach czasu kontrolować i czyścić wloty i wyloty powietrza w jednostce zewnętrznej,
gdyż ich stan ma istotne znaczenie dla wydajności pracy całego urządzenia.
Sprzedawca
Dla bezpieczeństwa i optymalnej pracy jednostek autoryzowany sprzedawca powinien w regularnych odstępach czasu
przeprowadzać sezonowe przeglądy jednostek, sprawdzać działanie wyłączników różnicowoprądowych i ziemnozwarciowych
oraz stan okablowania i orurowania urządzenia.
W przypadku zasobnika wody użytkowej obowiązują dodatkowe wymogi przeprowadzania okresowych kontroli i konserwacji
filtra wody oraz corocznej kontroli anody prętowej. Anoda prętowa chroniąca korpus zbiornika ulega korozji w tempie zależnym
od jakości wody. Gdy średnica pręta zmniejszy się do 8 mm, anodę należy wymienić.
Użytkownik nie może na własną rękę przeprowadzać czynności serwisowych ani wymieniać części urządzenia.
W kwestii kontroli okresowej należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
Rozwiązywanie problemów
Objawy wymienione poniżej są normalne i nie wskazują na nieprawidłowe działanie urządzenia.
Objaw
Podczas pracy urządzenia słychać dźwięk podobny
do szumu przepływającej wody.
Po restarcie urządzenie podejmuje pracę
z kilkuminutowym opóźnieniem.
Przyczyna
Przepływ czynnika chłodniczego wewnątrz jednostki.
Objaw normalny - opóźnienie jest formą zabezpieczenia sprężarki.
Z jednostki zewnętrznej wydziela się woda lub para
wodna.
W trybie ogrzewania z jednostki zewnętrznej
wydziela się para wodna.
Skraplanie lub parowanie w rurach.
Jednostka zewnętrzna nie działa.
Układ zabezpieczenia urządzenia wyłącza jednostkę zewnętrzną, gdy temperatura zewnętrzna wykracza
poza zakres roboczy.
Urządzenie wyłącza się.
Objaw normalny – gdy temperatura wody wlotowej jest niższa niż 10°C , układ zabezpieczenia urządzenia
wyłącza sprężarkę i włącza grzałkę dodatkową.
Temperatura w pomieszczeniach wzrasta powoli.
Przy równoczesnym ogrzewaniu panelu grzejnikowego i podłóg temperatura ciepłej wody może się obniżyć,
Objaw normalny – występuje, kiedy urządzenie odszrania wymiennik ciepła.
co z kolei może zmniejszyć wydajność systemu grzewczego.
Gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niska, nagrzanie może zająć więcej czasu.
Wylot lub wlot powietrza w jednostce zewnętrznej został zablokowany, np. przez zaspę śniegu.
Gdy zadano niską temperaturę wody wylotowej, nagrzanie może zająć więcej czasu.
Urządzenie niedostatecznie szybko się nagrzewa.
Urządzenie potrzebuje trochę czasu na podgrzanie wody, jeśli początkowa temperatura wody jest niska.
Grzałka dodatkowa włącza się automatycznie,
pomimo wyłączenia tej funkcji.
Grzałkę włącza układ zabezpieczenia wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej.
Urządzenie zaczyna pracować, mimo że
w programatorze czasowym nie ustawiono
żadnego programu.
W programatorze ustawiono program sterylizacji.
Wyświetlana wartość sumarycznego zużycia
energii nie zmienia się.
Dane w pamięci są zapisywane w odstępach godzinowych. W przypadku awarii zasilania system wyświetla
dane zachowane z ostatniej godziny.
Okres zliczania całkowitego zużycia energii osiągnął 999 dni. Zresetować miernik zużycia energii naciśnięciem
przycisku
System przeprowadza operację odladzania.
Na wyświetlaczu miga wskaźnik trybu ogrzewania
HEAT.
Przez kilka minut słychać hałas spowodowany
przepływem czynnika chłodniczego.
*1
Tryb chłodzenia jest niedostępny.
Przyczyną jest układ zabezpieczenia urządzenia, włączający przepływ czynnika chłodniczego podczas operacji
odladzania przy temperaturze zewnętrznej poniżej -10°C.
System jest zablokowany do pracy tylko w trybie ogrzewania (HEAT).
Jeśli wystąpią niżej wymienione objawy, przed wezwaniem serwisu przeprowadź niżej wskazane czynności kontrolne.
Przyczyna
Objaw
Urządzenie nie działa wydajnie w trybie
OGRZEWANIA/CHŁODZENIA (HEAT/ *1 COOL).
Sprawdzić, czy nastawa temperatury jest prawidłowa.
Zamknąć zawór panelu grzejnikowego / chłodzącego.
Usunąć wszystkie przeszkody zasłaniające wloty i wyloty powietrza jednostki zewnętrznej.
Głośna praca.
Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna lub jednostka zewnętrzna zostały zainstalowane pionowo.
Prawidłowo zamknąć płytę czołową urządzenia.
Urządzenie nie działa.
Sprawdzić, czy nie zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy.
Dioda LED sygnalizacji pracy nie świeci się lub
nic się nie wyświetla na panelu sterowania.
Sprawdzić, czy parametry zasilania są prawidłowe i czy nie nastąpiła przerwa w zasilaniu.
Przycisk
trybuwymuszonego
wymuszonego
podgrzewania
Przycisk trybu
podgrzewania
W razie niesprawności układu do podgrzania wody można użyć grzałki dodatkowej.
Tryb podgrzewania awaryjnego uruchamia się naciśnięciem przycisku
Grzałkę dodatkową wyłącza się naciśnięciem przycisku
W trybie wymuszonego podgrzewania grzałką dodatkową nie można korzystać z innych trybów pracy.
*1
*2
Urządzenie posiada blokadę trybu chłodzenia, którą może zdjąć tylko firma instalacyjna lub serwisowa posiadająca autoryzację firmy Panasonic.
Wyświetla się jedynie po odblokowaniu trybu chłodzenia (co oznacza, że urządzenie może pracować w tym trybie).
Rozwiązywanie problemów
Dioda sygnalizacji pracy miga, a na ekranie panelu
sterowania pojawia się kod usterki.
Odłącz zasilanie, po czym zgłoś kod błędu
do autoryzowanego sprzedawcy.
W momencie pojawienia się kodu błędu
na wyświetlaczu działanie programatora
czasowego zostaje anulowane.
Kod błędu
na wyświetlaczu
Kod błędu
na wyświetlaczu
Usterka / Zadziałanie
układu zabezpieczającego
Zadziałanie wyłącznika ciśnieniowego
Zbyt mała prędkość obrotowa sprężarki
Zadziałanie blokady silnika wentylatora w jednostce
zewnętrznej
Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego dla prądu
całkowitego
Zadziałanie zabezpieczenia termicznego sprężarki
Usterka / Zadziałanie
układu zabezpieczającego
Zadziałanie zabezpieczenia termicznego modułu
tranzystorowego
Niedopasowana wydajność jednostki
wewnętrznej i zewnętrznej
Detekcja anomalnego piku prądu stałego
Błąd czujnika temperatury sprężarki
Błąd obiegu chłodniczego
Błąd przełączania między obiegami chłodzenia
i ogrzewania
Błąd pompy wody
Błąd wyłącznika ciśnieniowego
Błąd czujnika temperatury czynnika chłodniczego 1
Błąd czujnika temperatury wody wylotowej 2
Błąd zaworu serwisowego
Zadziałanie zabezpieczenia niskociśnieniowego
sprężarki
Błąd czujnika temperatury powietrza zewnętrznego
Błąd przepływu wody
Błąd czujnika temperatury wody wlotowej
Błąd czujnika niskiego ciśnienia
Błąd czujnika temperatury w przewodzie tłocznym
Błąd czujnika wysokiego ciśnienia
Błąd układu korekcji współczynnika mocy PFC
(Power Factor Correction)
Błąd obiegu wody odmrażającej
Błąd czujnika temperatury wymiennika ciepła
w jednostce zewnętrznej
Błąd zabezpieczenia przeciążeniowego grzałki
dodatkowej
Błąd czujnika temperatury wody wylotowej
Błąd komunikacji z panelem sterowania
Rozwarcie w obwodzie przekładnika prądowego
w jednostce zewnętrznej
Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną
a zewnętrzną
Błąd zabezpieczenia przeciążeniowego grzałki
zasobnika
Podłączenie do źródła zasilania o niewłaściwym napięciu
Zadziałanie zabezpieczenia nadciśnieniowego
jednostki zewnętrznej
Zadziałanie zabezpieczenia przed zamarzaniem
wymiennika ciepła w jednostce wewnętrznej
*1
*2
Błąd czujnika odladzania w jednostce zewnętrznej
Błąd czujnika temperatury wody w zasobniku
Błąd czujnika temperatury wylotowej z parownika
Błąd czujnika temperatury na wylocie linii obejściowej
Zadziałanie zabezpieczenia nadciśnieniowego
w trybie *1chłodzenia
Urządzenie posiada blokadę trybu chłodzenia, którą może zdjąć tylko firma instalacyjna lub serwisowa posiadająca autoryzację firmy Panasonic.
Wyświetla się jedynie po odblokowaniu trybu chłodzenia (co oznacza, że urządzenie może pracować w tym trybie).
Informacje
Informacje dla użytkowników o zbiórce i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Symbol ten, umieszczany na wyrobach, ich opakowaniach lub w dokumentacji oznacza, że danego wyrobu elektrycznego
lub elektronicznego nie wolno mieszać z innymi odpadami komunalnymi. Wyrób należy przekazać w odpowiednim punkcie
zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie zostanie poddany procedurom przetwarzania, odzysku surowców
i recyklingu zgodnie z odnośnymi rozporządzeniami i dyrektywami unijnymi 2002/96/WE oraz 2006/66/WE.
Poprzez prawidłową utylizację takich wyrobów można przyczynić się do oszczędzania cennych zasobów i zapobiec ujemnym
skutkom niewłaściwego postępowania z odpadami na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.
Więcej informacji dotyczących zbiórki i recyklingu wyrobów zużytych i wycofanych z eksploatacji udzielą lokalne władze,
przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką odpadów lub sklep, w którym dane urządzenie zakupiono.
Usuwanie tego rodzaju odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami może być karane.
Utylizacja urządzeń przez firmy działające na terenie Unii Europejskiej
Szczegółowe informacje dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać u sprzedawcy
lub dostawcy urządzenia.
[Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu poza terenem Unii Europejskiej]
Oznaczenia te obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu
legalnego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza Unią Europejską, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami lub sprzedawcą urządzenia w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej metody usuwania
i utylizacji danego sprzętu.
Czynności/ustawienia, które mogą być dokonane jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę/ specjalistę.
Funkcja suszenia betonu
Specjalna funkcja stosowana podczas prac budowlanych do suszenia betonu w zadanej temperaturze.
Nacisnąć jednocześnie przyciski
pojawi się komunikat
i
oraz przytrzymać je wciśnięte przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu
Nacisnąć przycisk
(Na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Nacisnąć przycisk
, aby wybrać datę.
Naciskając przycisk
lub
)
ustawić żądaną wartość temperatury.
Zatwierdzić nastawę naciśnięciem przycisku
Chcąc ustawić inne daty i wartości temperatury należy powtarzać czynności opisane w punktach 3 i 4
Wyjść z menu naciskając przycisk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement