Panasonic MJSJ01 Operating instructions

Panasonic MJSJ01 Operating instructions
Operating Instructions / 使用說明書
Arahan Pengendalian
คู่มือการใช้งานและการตดิตง้ั / Hướng dẫn Sử dụng
Juicer(Household Use) / 榨汁機(家庭用)
Pengisar Jus(Kegunaan Di Rumah)
เครื่องคั้นน้ำผลไม้ (เครื่องใช้ภายในครัวเรือน)
Máy ép trái cây(Sử Dụng Trong Gia Ðình)
mL
1500
1250
40
750
30
250
MJ-DJ01
fl oz
53
50
1000
500
Model No.
型號.
No. Model.
รุ่น.
MJ-DJ01
MJ-SJ01
Kiểu Máy.
20
10
mL
1500
1250
40
750
30
500
250
MJ-SJ01
fl oz
53
50
1000
20
10
Thank you for purchasing this Panasonic product.
• This product is intended for household use only.
• Please read these instructions carefully in order to use this product correctly and safely.
• Before using this product please give your special attention to the section "SAFETY PRECAUTIONS"
(Page 3-4).
• Please keep these Operating Instructions for future use.
感謝您購買Panasonic的產品。
• 本產品只限於家庭使用。
• 請仔細閱讀本使用說明書,以確保正確安全使用本產品。
• 使用本產品前,請您特別留意“安全注意事項”(10-11頁)。
• 請妥善保存本使用說明書,以備將來用途。
Terima kasih kerana membeli produk Panasonic.
• Produk ini hanya adalah untuk kegunaan di rumah.
• Sila baca arahan ini dengan telitinya supaya produk ini dapat digunakan dengan cara yang betul dan selamat.
• Sebelum menggunakan produk ini sila beri perhatian khas kepada “LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN”
(muka surat 17-18)
• Sila simpan Arahan Pengendalian ini untuk kegunaan di masa depan.
ขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Panasonic (พานาโซนิค)
• ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
• โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
• ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดให้ความสนใจที่ "ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย" (หน้า 24-25) เป็นพิเศษ
• โปรดเก็บคำแนะนำการใช้งานนี้ไว้ใช้ในอนาคต
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm của Panasonic.
• Sản phẩm này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
• Xin đọc các hướng dẫn này cẩn thận để sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn.
• Trước khi sử dụng sản phẩm này xin đặc biệt chú ý đến "ĐỀ PHÒNG AN TOÀN" (Trang 31-32).
• Xin giữ Hướng dẫn Sử dụng này để sử dụng trong tương lai.
M
TABLE OF CONTENTS
SAFETY PRECAUTIONS ...............................................................................................3-4
PART NAMES .....................................................................................................................5
DISASSEMBLY....................................................................................................................6
CIRCUIT BREAKER PROTECTION ...................................................................................6
HOW TO USE ......................................................................................................................7
AFTER USE ........................................................................................................................8
SPECIFICATION .................................................................................................................9
中文
目錄
安全注意事項 ..............................................................................................................10-11
零件名稱 ...........................................................................................................................12
拆卸方法 ...........................................................................................................................13
電路自動斷路器 ...............................................................................................................13
使用方法 ..........................................................................................................................14
使用後 ...............................................................................................................................15
規格 ...................................................................................................................................16
B.Melayu
KANDUNGAN
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN ....................................................................17-18
NAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN ........................................................................................19
CARA MEMBUKA .............................................................................................................20
ALAT PERLINDUNGAN PEMUTUS LITAR ......................................................................20
CARA MENGGUNA ..........................................................................................................21
SELEPAS PENGGUNAAN ...............................................................................................22
SPESIFIKASI ....................................................................................................................23
สารบญ
ั
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................................................................24-25
ชื่อชิ้นส่วน ............................................................................................................................26
ถอดประกอบ .........................................................................................................................27
การปกป้องด้วยตัวตัดวงจร ......................................................................................................27
วิธีการใช้ ..............................................................................................................................28
หลังการใช้งาน ......................................................................................................................29
ข้อมูลจำเพาะ ........................................................................................................................30
NỘI DUNG
ĐỀ PHÒNG AN TOÀN .................................................................................................31-32
TÊN BỘ PHẬN ..................................................................................................................33
THÁO RỜI .........................................................................................................................34
BẢO VỆ CỦA BỘ NGẮT MẠCH ........................................................................................34
CÁCH SỬ DỤNG ..............................................................................................................35
SAU KHI SỬ DỤNG ..........................................................................................................36
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ......................................................................................................37
2
SAFETY PRECAUTIONS (Make sure to follow these instructions)
In order to prevent accidents or injuries to the user, other people, and damage to property, please follow
the instructions below.
 The following indication indicate the degree of damage caused by incorrect operation.
serious
WARNING Indicates
injury or death.
risk of injury
CAUTION Indicates
or property damage.
 The symbols are classified and explained as follows.
This symbol indicates prohibition.
This symbol indicates requirement that
must be followed.
WARNING
 Do not damage the Cord or the Plug.











(It may cause electric shock, or fire caused by short circuit.)
Do not use the appliance if the Cord or the Plug is damaged or the Plug is loosely
connected to the outlet.
(It may cause electric shock, or fire caused by short circuit.)
a If the Cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service center or
similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Do not plug or unplug the Plug with wet hands.
(It may cause electric shock.)
Do not operate the appliance when the Cord is in wound condition.
(It may cause electric shock or fire.)
Do not exceed outlet voltage or use an alternate current other than that specified on the
appliance.
(It may cause electric shock or fire.)
• Make sure the voltage supplied to the appliance is the same as your local supply.
• Plugging other devices into the same outlet may cause over-heating.
Do not immerse the Motor Housing in water or splash it with water.
(It may cause electric shock or fire caused by short circuit.)
Do not dismantle, repair or modify the appliance.
(It may cause fire, electric shock or injury.)
a Please contact your service center for repairing.
Do not insert any objects in the vent or the gap.
(It may cause electric shock or malfunction.)
• Especially metal objects such as pins or wires.
Do not put your fingers or utensils such as spoons, forks etc. into the Feeding Tube
during operation. If food becomes clogged in the Feeding Tube, use the Food Pusher or
another piece of fruit or vegetable to push it down.
(It may cause injury.)
Do not remove the Pulp Container when the motor is operating.
(It may cause injury.)
Do not replace any parts of the appliance with non-genuine spare parts.
(It may cause injury, electric shock or fire.)
Do not use the appliance if the Spinner is damaged.
(It may cause injury.)
3
WARNING
 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
(It may cause burning, injury or electric shock.)
 Insert the Plug firmly.
(Otherwise it may cause electric shock and fire caused by the heat that may generate around
the Plug.)
 Clean the Plug regularly.
(A soiled Plug may cause insufficient insulation due to moisture, and may cause fire.)
 When abnormal operation or breaking down occurs, discontinue the appliance operation
immediately and unplug.
(It may cause smoke, fire or electric shock.)
e.g. for abnormal operation or breaking down.
• The Plug and the Cord becomes abnormally hot.
• The Cord is damaged or there has been a power failure.
• The Motor Housing is deformed or abnormally hot.
a Please unplug the appliance immediately and contact the service centre for advice or a
repair.
 Care should be taken when handling and cleaning the Spinner and the Spout.
(It may cause injury.)
 Make sure to hold the Plug when unplugging the Plug, ie. never pull on the Cord.
(Otherwise it may cause electric shock, or fire caused by short circuit.)
CAUTION
 Do not leave the appliance unattended when it is in operation.
(It may cause fire or burns.)
• When leaving the appliance unattended, turn the power off.
 Do not use the appliance in the following places.
• Any uneven surface, on non-heat resistant carpet or table cloth etc.
(It may cause fire or injury.)
• In a location where there is risk of the appliance being splashed with water, or near a heat
source.
(It may cause electric shock or current leakage.)
 Do not assemble the Spinner when there is food residue left around the Container Unit.
(It may cause unpleasant odour and the Spinner to work improperly.)
 Do not continue operation for a long time. It is recommended to rest the appliance for at
least 2 minutes after 2 minutes operation.
(It may cause over-heating.)
 Unplug the Plug when the appliance is not in use.
(Otherwise it may cause electric shock, or fire caused by current leakage.)
 When carrying the appliance, be sure to hold the Motor Housing with both hands.
(It may cause injury.)
 Switch off the appliance and disconnect it from power supply before changing
accessories or approaching parts that are moving during operation.
(It may cause injury.)
4
PART NAMES
A
B
C
1 MJ-DJ01
D
E
F
G
H
2 MJ-SJ01
I
M
J
K
mL
1500
1250
N
O
B
C
D
E
F
Feeding Tube
Container Cover
Spinner
G Rotatable Container
I
J
K
L
Spinner Pad
Container Unit
Pulp Container
20
10
L
Food Pusher
H Spout
30
250
P
A
40
750
500
Maximum amount
approx. 1.5 L / 53 fl oz
fl oz
53
50
1000
Clamps
Motor Housing
Switch
1 MJ-DJ01
2
M
N
O
P
MJ-SJ01
Cup Cover
Juice Jug
*Plug
Cord
*The shape of the Plug may be different from illustration.
5
DISASSEMBLY
1
2 Lift up the Container
Cover and the Food
Pusher.
3 Detach the Pulp
Container.
2
1
2
1 Release the Clamps.
3
2
3
1 Lift up the Container
Unit.
2
1 Lift up the Spinner.
2 Remove the Spinner
Pad.
1
Note: If difficult to wash the Container Unit, it can be detached.
Parts C
A
Part
C
B
B
1 Pull upper part A
of the Rotatable
Container until the
hook part B is as
illustrated.
2 Press the hook part B as
illustrated and pull upwards
to detach it.
3 To attach the Container Unit
again by insert Parts C first
thus reversing steps 1 to 2.
CIRCUIT BREAKER PROTECTION
6
When the Circuit Breaker automatically stops the motor due to overloading, follow the directions
below.
1. Turn off the Switch to " 0 / O " position, (refer to page 5).
2. Remove accumulated food residue from the Spinner and the Container cover. Then cut ingredients
into smaller pieces.
3. Attach parts again (refer to page 7) and resume operation. Push them gently into the Feeding Tube
using the Food Pusher.
HOW TO USE
Wash all detachable parts and dry well before using the appliance for the first time, refer to page 8.
Unplug when assembling the unit. Before plugging in, ensure the Switch is switched to off.
1
Place the Container Unit
onto the Motor Housing.
2
1 Attach the Pulp
Container and make
sure it is fully
aligned with the
body.
2 Place the Spinner
in the Container
Unit and fix it into
position.
3 Place the Container
Cover onto the
Container Unit.
3
 Make sure the Spout
and the Clamps
positioned same
direction as illustrated.
 Make sure the Container
Unit sits properly on the
Motor Housing.
2
1
3
1 Push the Clamps
as shown until a
locking sound is
heard.
 If the Clamps are
not clamped
correctly, the motor
will not operate.
5
1 Plug in and switch on.
2 Insert the ingredients one
by one and push them
slowly into the Feeding Tube
using the Food Pusher.
3 Align the Food Pusher into
the Feeding Tube as
illustrated.
1
2
4
Place the Juice Jug as
shown.
 Make sure the Spout
is in the downward
position when juicing.
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
120°
6
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
3
Note:
* The Spout can be
rotated freely for 120°
when the Spout is in the
upward position.
After use, switch off and
unplug.
 While removing the
Juice Jug, ensure
the Spout is pulled
up to prevent juice
from dripping.
 Ensure the Spinner
is fully stopped
before release the
Clamps.
 Some pulp might be hard to collect in the Pulp
Container and stick on the Container Cover
depending on the ingredients and amount.
Note:
• Ingredients that are not recommended:
Soft fruits that produce puree and can clog the Spinner – e.g. bananas, peaches, apricots etc.
Low juice ingredients which can block the product – e.g. fresh basil leaf etc.
• During initial usage, the appliances might have some unpleasant smell (slight burn smell) but this condition is
normal.
• Some ingredients may produce a lot of pulps accumulate to the Container Cover that cause operation stop.
(CIRCUIT BREAKER PROTECTION: refer to page 6)
• Make sure all parts are correctly mounted before you switch on the appliance.
• Please use the Juice Jug with the Cup Cover to avoid juice splashing. Make sure to align the Juice Jug opening
to the Spout when juicing.
• For model MJ-DJ01, speed 2 is suitable for hard type fruits e.g. apples, carrots etc. while speed 1 is suitable for
softer type fruits e.g. watermelons.
7
AFTER USE
Before detaching parts, make sure the motor has stopped completely, then disconnect the Plug
from the outlet. (DISASSEMBLY: refer to page 6)
Note:  Do not use benzene, thinner, alcohol, bleach, polishing powder or metal brush; otherwise the
surface will be damaged.
 Do not put in the dishwasher.
 Some discolouration of the Spinner, the Container Cover, the Pulp Container, the Juice Cup
Cover or the interior of the Container Unit may occur upon usage.
Cleaning
All parts must be cleaned immediately. Left-over fruit particles may cause unpleasant odours, stains or
malfunction of the Spinner.
Wash the Spinner with a
sponge under running water.
Wipe off the Motor Housing
with a damp cloth.
Wash each part in cold or lukewarm water with a soft sponge. Rinse and dry thoroughly before storing.
250
500
750
1000
1250
1500
mL
10
20
30
40
53
50
fl oz
Storing
1) Turn over the Juice Cup and place it on the
Feeder Opening.
2) Keep the Cup Cover inside the Pulp Container.
10
250
20
500
30
750
1500
mL
40
53
50
fl oz
8
1250
2) Insert the Cord into the cord clamp to fix
the Cord in position.
1000
Plug and Cord
1) Turn over the Motor Housing and wind the
Cord two turns as
illustrated.
SPECIFICATION
Model Name
Power Supply
Power Consumption
Operation Rating
Dimensions(WxDxH) (Approx.)
Mass (Approx.)
Switch
Capacity (Approx.)
MJ-DJ01
220 - 240 V
MJ-SJ01
50-60 Hz
240 - 270 W
Continuous
{Repetition 2 min. ON then, 2 min. OFF}
216 mm x 305 mm x 384 mm
4.4 kg
2 Speed
4.2 kg
1 Speed
1.5 L Juice Cup, 2.0 L Pulp Container
9
安全注意事項(請務必按照指示操作)
為了避免使用者或其他人員發生意外,或人身傷害和財產損失,請遵循以下的使用說明。
因錯誤操作所造成的危害和損害程度,如下區分說明。
警告
注意
可能會導致嚴重
的人身傷害或死亡。
可能會導致人身傷害
或財產損失的風險。
圖標的區分和解釋如下。
此圖標表示禁止。
此圖標表示務必遵循的措施。
警告
 請勿損壞電源線或插頭。
(這可能會因短路導致觸電或火災。)
 如果電源線或插頭損壞,或插在電源插座的插頭出現鬆動,請勿使用本產品。
(這可能會因短路導致觸電或火災。)
a 如果電源線損壞,必須由生產商、其服務代理或具同等資格的人更換,
以免發生危險。
 請勿用沾水的手插入或拔除插頭。
(這可能會導致觸電。)
 電源線破損時,請勿啟動本產品。
(這可能會導致觸電和火災。)
 請勿使用超過指定的電源供應插座,也不要使用本產品所指定以外的其他電壓。
(這可能會導致觸電或火災。)
• 請確保本產品所標示的電源供應和您使用的電源供應一致。
• 若與其他電器合用同一插座,可能會因電流超額,導致電線過熱。
 請勿將本產品浸入水中或對其噴水。
(這可能會因短路導致觸電或火災。)
 請勿自行拆開、修理或改裝本產品。
(這可能會導致火災、觸電或人身傷害。)
a 請聯絡服務中心進行維修。
 請勿將任何異物插入排氣口或空隙處。
(這可能會導致觸電或機能故障 。)
• 尤其是金屬物體,如針或鐵線。
 啟動時,請勿將手指或餐具如茶匙、叉子等放入輸送管。
若食物塞在輸送管,請使用壓料具,或用另一塊水果或蔬菜把它推入。
(這可能會導致人身傷害。)
 馬達操作中,請勿移開果肉容器。
(這可能會導致人身傷害。)
 請勿用其他零件代替本產品的原裝零件。
(這可能會導致人身傷害、觸電或火災。)
 當攪拌刀損壞時,勿使用本產品。
(這可能會導致人身傷害。)
10
警告
 本產品不適合身體、感官思維有缺陷者 ,或缺乏經驗與知識者使用(包括兒童)。




中文

除非他們的安全監護人给予他們關於產品的適當使用和監督與指示。必需監督兒童以
確保他們不會將產品當成玩具。
(這可能會導致燒傷、受傷或觸電。)
穩固插入電源插頭。
(否則可能會因插頭周圍產生的熱量導致觸電和火災。)
定期清潔插頭上的灰塵。
(灰塵聚積過多的插頭,會因受潮濕等導致絕緣不良而可能引起火災。)
出現異常或故障時,請立即停止使用本產品,並拔掉插頭。
(否則,可能會導致冒煙、火災或觸電。)
異常或故障示例。
• 插頭和電源線異常發熱。
• 電源線損壞或不能通電。
• 馬達機座變形或異常發熱。
a 請立即拔出插頭,並交由服務中心進行檢查或維修。
處理和清洗攪拌刀和壺嘴時,要特別小心。
(可能會導致人身傷害。)
當拔下插頭時,務必握住插頭將它拔下,切勿拉扯電源線。
(否則可能會因短路導致觸電或火災。)
注意
 請勿讓本產品在無人看管下操作。
(可能會引起火災或燒傷。)
• 離開時,請切斷電源。
 請勿在以下的地方使用本產品。
• 不平穩的表面、不耐熱的地毯或桌布等
(這可能會引起火災或人身傷害。)
• 可能會濺到水或靠近熱源的地方。
(這可能會導致觸電或漏電。)
 當容器周圍仍有蔬果渣時,請勿安裝攪拌刀。
(這可能會造成難聞的味,而且攪拌刀可能不能正常轉動。)
 請勿長時間持續不間斷操作。建議2分鐘運轉後,停止至少2分鐘。
(這可能會導致機能故障。)
 不使用本產品時,請從電源插座上拔下插頭。
(否則可能會因漏電導致觸電或火災。)
 搬動本產品時,確保用雙手握緊馬達機座。
(這可能會導致人身傷害。)
 更換零件或接觸正在操作的零件前,請關機並切斷電源。
(這可能會導致人身傷害。)
11
零件名稱
A
B
C
1 MJ-DJ01
D
E
F
G
H
2 MJ-SJ01
I
M
J
K
mL
1500
1250
N
O
P
30
500
20
10
L
A
壓料具
J
開關鎖
B
輸送管
K
馬達機座
c
容器上蓋
L
開關鈕 1
MJ-DJ01
D
攪拌刀墊
2
MJ-SJ01
E
攪拌刀
M
杯蓋
F
容器
N
果汁杯
G 可旋轉容器
O
*插頭
H 壺嘴
P
電源線
I
12
40
750
250
最大容量約1.5公升
/53液量盎司计量
fl oz
53
50
1000
果肉容器
*插頭的形狀可能和圖示不同。
拆卸方法
1
2
1
2
取出容器上蓋
和壓料具。
3
取下果肉容器。
中文
2
1
鬆開開關鎖。
3
2
3
1
取出容器。
2
1
1
取出攪拌刀。
2
拿出攪拌刀墊。
摘要:如果容器難以清洗,它是可以被拆卸的。
部件c
A
部件C
B
B
1
從可旋轉容器
向上拉出上部
分A,直到鉤
2 然後按下鉤的部分B如
的部分B露出,
圖所示。向上輕輕的拉
如圖所示。
出拆卸。
3
重新組裝容器,必须先装
入部件c,然后只須逆轉
步驟1至步驟2。
電路自動斷路器
當斷路器因馬達承載的負荷量過大而自動停止運轉時,請按照以下的步驟重新啟動。
1. 開關鈕轉到“0/O”關的位置,(請參閱第12頁)。
2. 清除攪拌刀和容器上蓋所累积的蔬果渣,然后將食材切得更小的塊狀。
3. 再次組裝零件(請參閱第14頁)並重新開始操作。用壓料具輕輕地將蔬果塊按入輸送管。
13
使用方法
第一次使用前,請清洗所有可拆卸的部件,並晾乾。請參閱第15頁。
組裝本產品時,請拔下插頭。在插入插頭前,確保開關鈕處於關的狀態。
1
裝置容器在馬達機座。
2
1 裝上果肉容器,
3
確保果肉容器
和機座緊密連接。
 確保壺嘴和開關鎖的
2 放置攪拌刀在容
位置方向一致如圖所
示。
 確保容器完全裝置到
馬達機座上。
2
器的正確位置上,
並安裝到位。
3 將容器上蓋放在
容器上面。
1
3
4
如圖所示裝置果汁杯。
 榨汁時,確保壺嘴
朝下。
1 如圖推上開關鎖
直到聽到鎖上的
聲音。
 如果開關鎖沒有
正確鎖上,馬達
不會啟動。
5
1 插入插頭,然後開機。
2 將材料一個接一個放
入输送管,並用壓料
具慢慢的推入。
3 如圖所示從正上方將
壓料具推入输送管。
1
2
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
120°
6
摘要:
* 當壺嘴處在朝上的位
置時,壺嘴才能自由
旋轉120°。
使用後,關機並拔下
插頭。
 取出果汁杯時,
確保將壺嘴推上,
以免蔬果汁滴漏。

mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
鬆開開關鎖之前
,請確保攪拌刀
完全停止轉動。
250
10
mL
1500
1250
40
750
30
500
 在果肉容器内和黏在容器上蓋的有些果浆
fl oz
53
50
1000
20
250
10
3
可能很难清洗掉,是因为根据水果的成分
和份量。
摘要:
• 禁用的食材:
會產生果泥的軟水果會堵塞攪拌刀—如香蕉、桃、杏等。粘性強的食品——如新鮮羅勒葉等。
• 在最初使用本產品時,可能會產生一些氣味(輕微燃燒的味道) 在這種情況之下是正常的。
• 有些食材的成分可能會產生大量的果漿渣累積在容器蓋上,這樣會導致操作停止。
(電路自動斷路器:請參閱第13頁。)
• 操作本產品前,請確保所有零件都已正確安裝。
• 請使用果汁杯並蓋上杯蓋以避免蔬果汁飛濺。榨汁時,確保果汁杯入口和壺嘴對齊。
• 型號MJ-DJ01,速度2適用於堅硬水果—如蘋果、蘿蔔等,速度1適用於軟的水果—如西瓜。
14
使用後
拆卸零件時,確保馬達已完全停止,然後從插座上拔下插頭。(拆卸方法:請參閱第13頁。)
摘要: 


切勿使用汽油稀釋劑、酒精、漂白劑、拋光粉、金屬刷子,否則會損壞表面。
勿放入洗碗機裡清洗。
攪拌刀、容器上蓋、果肉容器、杯蓋、容器內壁可能會因使用狀況不同而發生輕微
變色。
中文
清潔
使用後所有零件都需要立即清洗。殘留的水果顆粒可能會產生異味或導致攪拌刀故障。
用海綿,在流水中清洗
攪拌刀。
使用濕布拭擦馬達機座。
用柔軟的海綿,以冷水或溫水清洗每一零件。儲藏前,徹底清洗和晾乾。
250
500
750
1000
1250
1500
mL
10
20
30
40
53
50
fl oz
儲藏
1) 倒轉果汁杯,放在輸送管上。
2) 將杯蓋放入果肉容器內。
10
250
20
500
30
750
1000
1250
1500
mL
插頭和電源線
1) 翻轉馬達機座過來,
如圖所示將
電源線轉兩圈。
40
53
50
fl oz
2) 把電源線放入鉤內以固定電源線。
15
規格
型號
電源供應
MJ-DJ01
220 - 240 V
尺寸(寬x深x高)(約)
50-60 Hz
240 - 270 W
額定功率
使用時間
MJ-SJ01
持續運轉
{運轉2分鐘,停止2分鐘的方式重複操作}
216 毫米 x 305 毫米 x 384 毫米
重量 (約)
4.4 公斤
4.2 公斤
開關鈕
2 個速度
1 個速度
容量 (約)
16
1.5 公升 果汁杯, 2.0 公升 果肉容器
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN (Pastikan mengikut arahan ini)
Untuk mengelakkan kemalangan atau kecederaan kepada pengguna, orang lain dan kerosakan harta
benda, sila patuhi arahan-arahan berikut.
 Carta berikut menunjukkan tahap kerosakan yang disebabkan oleh operasi yang salah.
AMARAN
Menunjukkan
kecederaan serius
atau kematian.
Menunjukkan risiko
atau
AWAS kecederaan
kerosakan harta benda.
 Simbol dikelaskan dan dijelaskan seperti berikut.
Simbol ini menunjukkan larangan.
Simbol ini menunjukkan
keperluan yang mesti dipatuhi.
 Jangan merosakkan Tali Kod atau Palam.
(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh litar pintas.)
 Jangan gunakan perkakas jika Tali Kod atau Palam rosak atau Palam disambungkan ke
soket secara longgar.
(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh litar pintas.)
a Jika Tali Kod rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang, ejen perkhidmatan atau orang
dengan kelayakan seumpamanya, untuk mengelakkan bahaya.
 Jangan memasang atau mencabut Palam dengan tangan yang basah.
(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik.)
 Jangan menggunakan perkakas apabila Tali Kod dalam keadaan yang rosak.
(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.)
 Jangan melebihi voltan dan jangan menggunakan arus alternatif selain daripada
yang disenaraikan pada perkakas.
(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.)
• Pastikan voltan yang dibekalkan kepada perkakas adalah sama seperti bekalan tempatan
anda.
• Memasang alat peranti lain ke dalam soket yang sama boleh menyebabkan pemanasan
elektrik yang berlebihan.
 Jangan rendamkan perkakas ke dalam air atau percikan ia dengan air.
(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh litar pintas.)
 Jangan membuka, membaiki atau mengubah suai perkakas.
(Ia boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau kecederaan.)
• Sila hubungi pusat perkhidmatan untuk pembaikan.
 Jangan letakkan sebarang objek ke dalam lubang angin atau celah.
(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan.)
a Terutamanya objek logam seperti pin atau wayar.
 Jangan masukkan jari anda atau perkakas seperti sudu, garpu dan sebagainya ke Bukaan
Penyalur Bahan semasa operasi. Jika makanan tersekat dalam Bukaan Penyalur Bahan,
gunakan Penolak Bahan atau sekeping buah-buahan lain atau sayur-sayuran untuk
menolak ia ke bawah.
(Ia boleh menyebabkan kecederaan.)
 Jangan keluarkan Bekas Pulpa apabila motor sedang beroperasi.
(Ia boleh menyebabkan kecederaan.)
 Jangan menggantikan mana-mana bahagian perkakas dengan alat ganti selain daripada
alat ganti tulen.
(Ia boleh menyebabkan kecederaan, kejutan elektrik atau kebakaran.)
 Jangan gunakan perkakas sekiranya Mangkuk Pengisar sudah rosak.
(Ia boleh menyebabkan kecederaan.)
17
B.Melayu
AMARAN
AMARAN
 Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak)
dengan keupayaan fizikal deria atau mental yang kekurangan, atau kurang berpengalaman
dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan
produk oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka. Kanak-kanak
hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan produk.
(Ia boleh menyebabkan kecederaan bakar, kecederaan atau kejutan elektrik.)
 Masukkan Palam dengan sempurna.
(Jika tidak, ia boleh menyebabkan kejutan elektrik dan kebakaran yang disebabkan oleh haba
yang boleh menjana sekitar Palam.)
 Sentiasa bersihkan Palam.
(Palam yang kotor boleh menyebabkan penebat yang tidak mencukupi kerana kelembapan,
dan boleh menyebabkan kebakaran.)
 Apabila keadaan yang tidak normal atau kerosakan berlaku, berhenti menggunakan
perkakas serta merta dan cabut Palam dengan segera.
(Ia boleh menyebabkan asap, api atau kejutan elektrik.)
Contoh keadaan yang tidak normal atau apabila kerosakan berlaku.
• Palam dan Tali Kod menjadi luar biasa panas.
• Tali Kod rosak atau kegagalan kuasa.
• Bahagian Motor sudah berubah bentuk atau luar biasa panas.
a Sila cabut Palam perkakas dengan segera dan hubungi pusat perkhidmatan untuk
pemeriksaan atau pembaikan.
 Penjagaan hendaklah diambil apabila mengendali dan membersihkan Mangkuk Pengisar
dan Muncung Jus.
(Ia boleh menyebabkan kecederaan.)
 Pastikan untuk memegang Palam apabila mencabutkan Palam. Jangan sesekali tarik
pada Tali Kod.
(Jika tidak ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh litar
pintas.)
AWAS
 Jangan biarkan perkakas tanpa jagaan apabila ia sedang digunakan.
(Ia boleh menyebabkan kebakaran atau terbakar.)
• Apabila meninggalkan produk, matikan kuasa.
 Jangan gunakan perkakas atas tempat-tempat berikut.
• Tempat yang permukaannya tidak rata, di atas permaidani yang bukan tahan haba atau
kain alas meja dan lain-lain.
(Ia boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan.)
• Tempat di mana air boleh terpercik atau yang berhampiran dengan sumber haba.
(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebocoran arus.)
 Jangan memasang Mangkuk Pengisar apabila terdapat sisa makanan yang ditinggalkan
di sekitar Unit Bekas.
(Ia boleh menyebabkan bau yang tidak menyenangkan dan Mangkuk Pengisar tidak berfungsi
dengan betul.)
 Jangan terus beroperasi untuk jangka masa yang panjang. Adalah disyorkan untuk
mematikan perkakas selama sekurang-kurangnya 2 minit selepas 2 minit operasi.
(Ia boleh menyebabkan kerosakan.)
18
 Cabut Palam apabila perkakas tidak digunakan.
(Jika tidak ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh
lintar pintas.)
 Apabila membawa perkakas, pastikan memegang Bahagian Motor dengan dua tangan
(Ia boleh menyebabkan kecederaan.)
 Matikan perkakas dan cabut Palam dari bekalan kuasa sebelum menukar aksesori atau
mendekati bahagian yang bergerak apabila digunakan.
(Ia boleh menyebabkan kecederaan.)
NAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN
A
B
C
1 MJ-DJ01
D
B.Melayu
E
F
G
H
2 MJ-SJ01
I
M
J
K
N
O
B
C
D
E
F
Penolak Bahan
Bukaan Penyalur Bahan
Penutup Bekas
J
K
L
Pad Mangkuk Pengisar
Mangkuk Pengisar
Unit Bekas
H Muncung Jus
Bekas Pulpa
30
20
10
L
G Bekas Boleh Putar
I
750
500
Kandungan
Maksimun lebih
kurang 1.5 L
/53 Auns Cecair
fl oz
53
50
40
250
P
A
mL
1500
1250
1000
Pengapit
Bahagian Motor
Suis
1 MJ-DJ01
2
M
N
O
P
MJ-SJ01
Penutup Cawan
Jag Jus
*Palam
Tali Kod
*Bentuk Palam mungkin berbeza daripada ilustrasi
19
1
CARA MEMBUKA
2
2 Angkatkan
Penutup Bekas dan
Penolak Bahan.
3 Tanggalkan
Bekas Pulpa.
2
1 Lepaskan Pengapit.
3
2
3
1 Angkatkan Unit Bekas.
2
1 Angkatkan
Mangkuk Pengisar.
1
2 Keluarkan Pad
Mangkuk Pengisar.
Nota: Unit Bekas boleh ditanggalkan jika ia sukar untuk dibersihkan.
A
Bahagian C
Bahagian
C
B
B
1 Tarik bahagian A
Bekas Boleh Putar
ke atas hingga
bahagian cangkuk
B seperti yang
ditunjukkan.
2 Tekan bahagian cangkuk B
seperti yang ditunjukkan dan tarik
ke atas untuk menanggalkannya.
3 Untuk memasang semula Unit
Bekas masukkan bahagian C
dengan mengulangi langkah 1
diikuti dengan langkah 2.
ALAT PERLINDUNGAN PEMUTUS LITAR
Apabila Pemutus Litar berhenti secara automatik disebabkan bebanan yang berlebihan, sila ikut
arahan di bawah.
1. Pusingkan Suis ke posisi “0/O”, (sila rujuk muka surat 19).
2. Keluarkan sisa makanan dalam Mangkuk Pengisar dan Penutup Bekas potongkan bahan-bahan
makanan ke saiz yang lebih kecil.
3. Sambung semula bahagian-bahagian (sila rujuk muka surat 21) dan mulakan operasi. Tekan
makanan perlahan-lahan ke dalam Bukaan Penyalur Bahan menggunakan Penolak Bahan.
20
CARA MENGGUNA
Cuci semua bahagian yang boleh dikeluarkan dan keringkan dengan baik sebelum menggunakan perkakas untuk
kali yang pertama, sila rujuk muka surat 22.
Cabutkan Palam apabila memasang unit. Pastikan Suis ditutupkan sebelum memasangkan Palam.
Letakkan Unit Bekas ke atas
Bahagian Motor.
2
1 Sambungkan Bekas
3
Pulpa dan pastikan
ianya adalah selaras
dengan Bahagian
Motor.
 Pastikan Muncung Jus dan
Pengapit berada dalam
kedudukan seperti yang
ditunjukkan.
2 Letakkan Mangkuk
2
Pengisar ke dalam
Unit Bekas dan
tetapkan pada
kedudukannya.
 Pastikan Unit Bekas duduk
dengan sepenuhnya di atas
Bahagian Motor.
3 Letakkan Penutup
4
3
Bekas ke atas Unit
Bekas.
1
Letakkan Jag Jus seperti
yang ditunjukkan.
1 Tolak Pengapit
seperti yang
ditunjukkan
sehingga bunyi
tutup kedengaran.
 Motor tidak akan
beroperasi jika
Pengapit tidak
diapitkan dengan
betul.
5
1 Masukkan Palam dan pusingkan
Suis.
2 Masukkan bahan-bahan makanan
dan tolakkan ia perlahan-lahan
satu per satu ke dalam Bukaan
Penyalur Bahan dengan
menggunakan Penolak Bahan.
3 Selaraskan Penolak Bahan
kepada Bukaan Penyalur Bahan
seperti yang ditunjukkan dalam
ilustrasi.
1
2
 Pastikan Muncung Jus
menghala ke bawah
apabila jus sedang dibuat.
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
120°
6
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
mL
1500
53
50
40
750
500
30
20
250
10
Tutup dan tanggalkan
Palam selepas mengguna.
 Apabila mengalihkan
Jag Jus, pastikan
Muncung Jus ditarik ke
atas supaya jus tidak
menitik.
 Pastikan Mangkuk
Pengisar telah berhenti
sepenuhnya sebelum
membuka Pengapit.
 Sebahagian pulpa mungkin sukar dikumpul ke dalam
fl oz
1250
1000
Nota:
*Muncung Jus boleh diputar
dengan bebas sebanyak
120° apabila Muncung Jus
pada keadaan ke atas.
3
Bekas Pulpa dan akan melekat di Penutup Bekas
bergantung kepada jenis dan bilangan bahan.
Nota:
• Bahan-bahan makanan yang tidak disyorkan:
Buah-buahan lembut yang menghasilkan puri dan boleh menyebabkan Mangkuk Pengisar tersumbat - seperti pisang, pic,
aprikot dan lain-lain. Bahan yang kurang kandungan air – seperti daun selasih segar.
• Pada permulaan penggunaan, produk mungkin mengeluarkan sedikit bau yang tidak menyenangkan (seakan-akan bau terbakar)
namun keadaan ini adalah normal.
• Sesetengah bahan mungkin menghasilkan pulpa yang banyak terkumpul di dalam Penutup Bekas dan menyebabkan operasi
terhenti. (ALAT PERLINDUNGAN PEMUTUS LITAR: sila rujuk muka surat 20)
• Pastikan semua bahagian dipasang dengan betul sebelum anda menghidupkan perkakas.
• Sila guna Jag Jus dengan Penutup Cawan untuk mengelakkan percikan. Pastikan bukaan Jag Jus diselaraskan dengan
Muncung Jus apabila membuat jus.
• Untuk model MJ-DJ01, kelajuan 2 adalah sesuai untuk buah-buahan yang keras - seperti epal, lobak merah dan lain-lain,
manakala kelajuan 1 sesuai untuk buah-buahan yang lembut seperti tembikai.
21
B.Melayu
1
SELEPAS PENGGUNNAAN
Sebelum menanggalkan bahagian, pastikan motor sudah berhenti sepenuhnya, kemudian cabutkan
Palam daripada soket. (CARA MEMBUKA: sila rujuk muka surat 20.)
Nota:  Jangan menggunakan thinner, alkohol, peluntur, serbuk pengilap, berus logam; kerana
permukaan akan dirosakkan.
 Jangan memasukkan ke dalam mesin pembersih pinggan mangkuk.
 Perubahan warna Mangkuk Pengisar, Penutup Bekas, Bekas Pulpa, Penutup Cawan atau
bahagian dalam Unit Bekas mungkin berlaku selepas digunakan.
Pembersihan
Semua bahagian mesti dibersihkan dengan serta merta selepas penggunaan. Sisa buah-buahan akan menyebabkan
bau yang tidak menyenangkan, kotoran atau kerosakan Mangkuk Pengisar itu.
Cuci Mangkuk Pengisar
dengan span di bawah
air yang mengalir.
Lapkan Bahagian Motor
dengan kain lembap.
Cuci setiap bahagian dalam air sejuk atau air suam dengan span lembut. Bilas dan keringkan sepenuhnya
sebelum menyimpan.
250
500
750
1000
1250
1500
mL
10
20
30
40
53
50
fl oz
Penyimpanan
1) Terbalikkan Jag Jus dan letakkan ia atas Bukaan
Penyalur Bahan.
2) Simpankan Penutup Cawan dalam Bekas Pulpa.
10
250
20
500
30
1500
mL
40
53
50
fl oz
22
1250
2) Masukkan Tali Kod ke dalam pemegang Tali
Kod untuk menetapkan Tali Kod posisi.
1000
1) Terbalikkan
Bahagian Motor dan
lilitkan Tali Kod
dua kali seperti
yang ditunjukkan
750
Palam dan Kod
SPESIFIKASI
Bekalan Kuasa
Penggunaan Kuasa
Penilaian Operasi
Dimensi (L x P x T) (Anggaran Kasar)
Berat (Anggaran Kasar)
Suis
Kapasiti (Anggaran Kasar)
MJ-DJ01
220 - 240 V
MJ-SJ01
50-60 Hz
240 - 270 W
Berterusan
{Pengulangan 2 min. BUKA, 2 min TUTUP}
216 mm x 305 mm x 384 mm
4.4 kg
Kelajuan 2
4.2 kg
Kelajuan 1
1.5 L Cawan Jus, 2.0 L Bekas Pulpa
B.Melayu
Nama Model
23
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
(ต้องแน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้)
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บกับผู้ใช้ บุคคลอื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง
แผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นระดับความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
คำเตือน
แสดงถึงการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
แสดงถึงความเสี่ยงของการบาด
ข้อควรระวัง เจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ประเภทและคำอธิบายของสัญลักษณ์มีดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์นี้แสดงถึงการห้าม
 อย่าให้สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
สัญลักษณ์นี้แสดงถึงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม
คำเตือน
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้)
 อย่าใช้เครื่อง หากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หรือหากปลั๊กเสียบเข้ากับเต้าเสียบอย่างหลวมๆ
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้)
หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการของผู้ผลิต
หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กขณะที่มือเปียก
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้)
อย่าใช้เครื่อง เมื่อสายไฟอยู่ในสภาพไม่ดีมีรอยชำรุดเสียหาย
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้)
อย่าใช้ไฟฟ้าเกินแรงดันไฟฟ้าบนเต้าเสียบและอย่าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนอกเหนือจากที่ระบุไว้บนเครื่อง
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้)
• ต้องแน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปที่เครื่องเท่ากับที่จ่ายในท้องถิ่นของคุณ
• การเสียบอุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเต้าเสียบเดียวกันอาจทำให้เต้าเสียบร้อนเกินไป
อย่าจุ่มเครื่องลงในน้ำ หรือสาดน้ำใส่เครื่อง
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้)
อย่ารื้อ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่อง
(อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้)
a โปรดติดตามศูนย์บริการหากต้องการซ่อมแซม
อย่าสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องว่าง
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการทำงานที่ผิดปกติได้)
• โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น หมุดหรือลวด
อย่าสอดนิ้วมือของคุณหรือเครื่องใช้ เช่น ช้อน ส้อม ฯลฯ เข้าไปในช่องป้อนขณะที่ใช้งานอยู่
หากอาหารเข้าไปอุดในช่องป้อน ให้ใช้แท่งดันอาหารหรือผลไม้หรือผักอีกชิ้นหนึ่งในการดันอาหารที่อุดอยู่ลงไป
(อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้)
อย่าถอดภาชนะบรรจุกากออกขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่
(อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้)
อย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องด้วยอะไหล่ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของแท้ของผลิตภัณฑ์นี้
(อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้)
อย่าใช้เครื่อง หากหัวปั่นเสียหาย
(อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้)
a










24
คำเตือน






ผลิตภัณฑ์นี้มิได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีข้อบกพร่องทางด้านร่างกาย
ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการกำกับดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการ
ใช้ผลิตภัณฑ์นี้จากบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า
พวกเขาไม่ได้เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
(อาจก่อให้เกิดแผลไหม้ การบาดเจ็บ หรือไฟฟ้าช็อตได้)
เสียบปลั๊กให้แน่น
(มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้จากความร้อนที่อาจสร้างขึ้นรอบปลั๊กได้)
ทำความสะอาดปลั๊กอย่างสม่ำเสมอ
(ปลั๊กสกปรกอาจทำให้เกิดฉนวนไม่เพียงพอเนื่องจากความชื้น และอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้)
หากเกิดความผิดปกติหรือความชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้เครื่องทันทีและถอดปลั๊ก
(อาจก่อให้เกิดควัน ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้)
เช่น สำหรับความผิดปกติหรือความชำรุดเสียหาย
• ปลั๊กและสายไฟร้อนผิดปกติ
• สายไฟเสียหายหรือไฟดับ
• ตัวเรือนมอเตอร์เสียรูปหรือร้อนผิดปกติ
a โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกทันที และติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้และทำความสะอาดหัวปั่นและช่องน้ำผลไม้
(อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้)
ต้องแน่ใจว่าจับที่ปลั๊กขณะที่ถอดปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้)
ข้อควรระวัง







อย่าละสายตาจากเครื่องเมื่อใช้งานอยู่
(อาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือแผลไหม้ได้)
• เมื่อต้องปล่อยเครื่องทิ้งไว้ ให้ปิดเครื่อง
อย่าใช้เครื่องในสถานที่ดังต่อไปนี้
• สถานที่ที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ บนพรมหรือผ้าปูโต๊ะที่ไม่ทนความร้อน ฯลฯ
(อาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บได้)
• สถานที่ที่อาจถูกสาดด้วยน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้)
อย่าประกอบหัวปั่นขณะที่ยังมีเศษอาหารหลงเหลืออยู่รอบภาชนะบรรจุ
(อาจก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และทำให้หัวปั่นไม่สามารถทำงานอย่างเหมาะสมได้)
อย่าใช้งานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน แนะนำให้พักเครื่องอย่างน้อย 2 นาทีหลังจากการใช้งาน 2 นาที
(อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้)
ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้เครื่อง
(มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้)
เมื่อถือเครื่อง ต้องแน่ใจว่าจับที่ตัวเรือนมอเตอร์ด้วยมือทั้งสองข้าง
(อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้)
ปิดสวิตช์ของเครื่องและถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่ขยับได้
ที่ใช้งานอยู่
(อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้)
25
ชื่อชิ้นส่วน
A
B
C
1 MJ-DJ01
D
E
F
G
H
2 MJ-SJ01
I
M
J
K
mL
1500
1250
N
O
P
A
B
C
D
E
F
I
26
40
750
30
500
250
แท่งดันอาหาร
ช่องป้อน
ฝาครอบภาชนะบรรจุ
แผ่นหัวปั่น
หัวปั่น
ภาชนะบรรจุ
G ภาชนะบรรจุที่หมุนได้
H ช่องน้ำผลไม้
ภาชนะบรรจุกาก
ปริมาณสูงสุดประมาณ
1.5 ลิตร/ 53 ออนซ์
fl oz
53
50
1000
20
10
L
J
K
L
ตัวยึด
ตัวเรือนมอเตอร์
สวิตช์
1
2
M
N
O
P
MJ-DJ01
MJ-SJ01
ฝาครอบถ้วย
ถ้วยน้ำผลไม้
*ปลั๊ก
สายไฟ
*รูปร่างของปลั๊กอาจแตกต่างไปจากภาพที่แสดงไว้
1
ถอดประกอบ
2
2
3
ดึงฝาครอบภาชนะบรรจุ
และแท่งดันอาหารขึ้น
ถอดภาชนะบรรจุกาก
2
1
คลายตัวยึด
3
2
3
1
ดึงภาชนะบรรจุและหัว
ปั่นขึ้น
2
1 ดึงหัวปั่นขึ้น
1
2 ถอดแผ่นหัวปั่นออก
หมายเหตุ หากการล้างโถทำได้ยากสามารถถอดโถออกมาล้างได้
ส่วน C
A
ส่วน C
B
B
1
ดึงส่วนด้านบน A ของ
โถที่หมุนได้จนกระทั่ง
ส่วนขอยึด B มีลักษณะ
ตามที่แสดงอยู่ในภาพ
2
กดส่วนขอยึด B ตามที่
แสดงอยู่ในภาพ และดึง
ขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก
3. เมื่อต้องการประกอบโถกลับเข้าที่
อีกครั้ง อันดับแรกให้ใส่ส่วน c ก่อน
แล้วทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 แบบย้อนกลับ
การปกป้องด้วยตัวตัดวงจร
เมื่อตัวตัดวงจรหยุดมอเตอร์โดยอัตโนมัติเนื่องจากใช้งานมากไป ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง
1. ปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง " 0 / O " (ดูที่หน้า 26)
2. นำเศษอาหารที่ติดอยู่ออกจากหัวปั่นและฝาปิดภาชนะ จากนั้น หั่นส่วนผสมให้มีชิ้นเล็กลง
3. ติดชิ้นส่วนกลับไปอีกครั้ง (ดูที่หน้า 28) และใช้งานต่อ ป้อนได้ ดันส่วนผสมดังกล่าวเข้าไปในช่องป้อนโดยใช้แท่ง
ดันอาหาร
27
วิธีการใช้
ล้างชิ้นส่วนที่ถอดประกอบได้ทั้งหมดและทำให้แห้งสนิทก่อนใช้เครื่องเป็นครั้งแรก ดูที่หน้า 29
ถอดปลั๊กขณะที่ประกอบเครื่อง ก่อนเสียบปลั๊ก ต้องแน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่
1
วางภาชนะบรรจุ
ลงบนตัวเรือนมอเตอร์

ต้องแน่ใจว่า พวยและตัวยึดโถ
จัดวางอยู่ในทิศทาง
เดียวกับที่แสดงอยู่ในภาพ

ต้องแน่ใจว่า โถ
ประกอบอยู่บนตัวเรือน
มอเตอร์อย่างเหมาะสม
3
1
a
2
ติดภาชนะบรรจ
ุกากและต้องแน่ใจว่า
ภาชนะบรรจุกากอยู่ใน
แนวเดียวกับตัวเครื่องุ
2 วางหัวปั่นไว้ใน
ภาชนะบรรจุ
และติดให้เข้าที่
3 วางฝาครอบ
ภาชนะบรรจุลง
บนภาชนะบรรจ
3
1
2
1
4
ดันตัวยึดตามที่แสดงไว้
จนกระทั่งได้ยินเสียงล็อค
หากตัวยึดไม่ได้ยึดอย่าง
ถูกต้อง มอเตอร์จะไม่ทำงาน
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
120°
5
1 เสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์
2 เติมส่วนผสมทีละชนิด
1
6
และดันส่วนผสมดังกล่าว
ลงในช่องป้อนส่วนผสมอย่างช้าๆ
โดยใช้แท่งดันอาหาร
3 ดันแท่งดันอาหารเข้าไป
ในช่องป้อนตามที่แสดงไว้
2
วางถ้วยน้ำผลไม้ตามที่แสดงไว้
 ต้องแน่ใจว่าช่องน้ำผลไม้
อยู่ในตำแหน่งด้านล่าง
เมื่อคั้นน้ำผลไม้
หมายเหตุ:
* พวยสามารถหมุน
120° ได้อย่างอิสระ
เมื่อพวยอยู่ใน
ตำแหน่งทางด้านบน
หลังจากที่ใช้งานแล้ว
ปิดสวิตช์และถอดปลั๊ก
 ขณะที่นำเหยือกใส่น้ำผลไม้
ออก ต้องแน่ใจว่าหัวพ่น
ถูกดึงยกขึ้นเพื่อป้องกัน
น้ำผลไม้หยด
 ต้องแน่ใจว่า หัวปั่น
หยุดสนิทแล้ว
ก่อนคลายตัวยึดโถ
เนื้อผลไม้บางชนิดอาจเก็บรวบรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ
เนื้อผลไม้ได้ยาก และติดอยู่บนฝาปิดภาชนะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ส่วนผสมและปริมาณ
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
mL
1500
1250
1000
750
500

fl oz
53
50
40
30
20
250
10
3
หมายเหตุ:
หมายเหตุ
• ส่วนผสมที่ไม่แนะนำผลไม้เนื้อนิ่มที่ทำให้ได้น้ำผลไม้ข้นหนืด และสามารถทำให้หัวปั่นอุดตันได้ – ตัวอย่างเช่น กล้วย พีช แอปริคอท ฯลฯ
ส่วนผสมที่มีน้ำน้อย ซึ่งสามารถบล็อกผลิตภัณฑ์ได้ – ตัวอย่างเช่น ใบโหระพาสด ฯลฯ
• ระหว่างเริ่มการใช้งาน เครื่องใช้อาจมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์บางอย่าง (กลิ่นไหม้เล็กน้อย) แต่สภาวะแบบนี้ถือว่าปกติ
• ส่วนผสมบางชนิดอาจทำให้ได้เนื้อผลไม้จำนวนมากที่ติดอยู่ที่ฝาปิดภาชนะ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการหยุดทำงานได้
(การปกป้องด้วยตัวตัดวงจร อ้างอิงถึงหน้า 27)
• ต้องแน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนติดอยู่อย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะเปิดสวิตช์เครื่อง
• โปรดใช้เหยือกใส่น้ำผลไม้พร้อมกับฝาปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระเด็นของน้ำผลไม้ ต้องมั่นใจว่าจัดให้ช่องของเหยือกใส่น้ำผลไม้อยู่ในแนวเดียวกับ
หัวพ่นเมื่อทำน้ำผลไม้
• สำหรับรุ่น MJ-DJ01 ความเร็วระดับที่ 2 เหมาะสำหรับผลไม้ชนิดแข็ง เช่น แอปเปิ้ล แครอท ฯลฯ ขณะที่ความเร็วระดับที่ 1
เหมาะสำหรับผลไม้ชนิดอ่อน เช่น แตงโม
28
หลังการใช้งาน
ก่อนจะถอดชิ้นส่วน ต้องแน่ใจว่ามอเตอร์หยุดทำงานโดยสมบูรณ์แล้ว แล้วจึงถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
(ถอดประกอบ:ดูที่หน้า 27)
หมายเหตุ:  อย่าใช้ทินเนอร์เบนซีน แอลกอฮอล์ น้ำยาฟอกขาว ผงขัด แปรงโลหะ มิฉะนั้น พื้นผิวจะเสียหาย
 อย่าใส่ในเครื่องล้างจาน
 การเปลี่ยนสีของหัวปั่น ฝาครอบโถ โถกาก ฝาครอบถ้วยน้ำผลไม้ หรือภายในโถ
อาจเกิดขึ้นหลังจากการใช้งาน
การทำความสะอาด
ต้องมีการทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมด เศษผลไม้ที่หลงเหลืออยู่อาจก่อให้เกิดกลิ่นที่
ไม่พึงประสงค์ คราบ หรือการทำงานที่ผิดปกติของหัวปั่น
ล้างหัวปั่นด้วยฟองน้ำนิ่มขณะ
ที่เปิดน้ำไหลผ่าน
เช็ดตัวเรือนมอเตอร์ด้วย
ผ้าชุบน้ำหมาดๆ
ล้างแต่ละชิ้นส่วนในน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นด้วยฟองน้ำนิ่ม ล้างและทำให้แห้งสนิทก่อนการจัดเก็บ
250
500
750
1000
1250
1500
mL
10
20
30
40
53
50
fl oz
การจัดเก็บ
20
30
1000
1250
1500
mL
สอดสายไฟเข้าไปในตะขอเพื่อยึดสายไฟ
ให้อยู่กับที่
10
2)
2) ใส่คาฝาครอบถ้วยไว้ด้านในภาชนะบรรจุกาก
250
หงายตัวเรือนมอเตอร์
และขดสายไฟ
สองรอบ
ตามที่แสดงไว้
500
1)
1) หงายถ้วยน้ำผลไม้และวางลงบนช่องป้อน
750
ปลั๊กและสายไฟ
29
40
53
50
fl oz
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อโมเดล
แหล่งจ่ายไฟ
การบริโภคพลังงาน
อัตราใช้งาน
ขนาด (กxลxส) (โดยประมาณ)
น้ำหนัก (โดยประมาณ)
สวิตช์หมุน
ความจุ (โดยประมาณ)
30
MJ-DJ01
220 - 240 V
MJ-SJ01
50-60 Hz
240 - 270 W
ต่อเนื่อง
{ทำซ้ำ เปิด 2 นาที ปิด 2 นาที}
216 มม. x 305 มม. x 384 มม.
4.4 กก.
4.2 กก.
ความเร็ว 1 ระดับ
ความเร็ว 2 ระดับ
ถ้วยน้ำผลไม้ 1.5 ลิตร ภาชนะบรรจุกาก 2.0 ลิตร
ĐỀ PHÒNG AN TOÀN
(Nhớ tuân theo các hướng dẫn này)
Để ngăn chặn tai nạn hoặc chấn thương cho người sử dụng, những người khác, và thiệt hại về tài sản,
xin tuân theo các hướng dẫn sau đây.
Các biểu đồ sau đây cho thấy mức độ thiệt hại do sử dụng sai.
CẢNH BÁO
Cho thấy chấn
thương nghiêm
trọng hoặc tử vong.
thấy nguy cơ chấn
CHÚ Ý Cho
thương hoặc thiệt hại tài sản.
Các biểu tượng được phân loại và giải thích như sau.
Biểu tượng này cho biết quy định
phải tuân theo.
Biểu tượng này cho biết bị cấm.
CẢNH BÁO
 Không làm hư hỏng Dây cắm hay Phích cắm.











(Có thể gây điện giật, hoặc cháy do đoản mạch.)
Không sử dụng thiết bị nếu Dây cắm hoặc Phích cắm bị hư hỏng hoặc Phích cắm không
cắm chặt vào ổ cắm điện.
(Có thể gây điện giật, hoặc cháy do đoản mạch.)
a Nếu Dây cắm bị hư hỏng, chỉ nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc người
có trình độ tương đương được phép thay thế để tránh gây nguy hiểm.
Không cắm hoặc rút Phích cắm khi tay ướt.
(Có thể gây điện giật.)
Không sử dụng thiết bị khi Dây cắm bị hư hại.
(Có thể gây điện giật và cháy.)
Không vượt quá điện áp trên ổ cắm điện và không sử dụng dòng điện xoay chiều ngoài
dòng điện được liệt kê trên thiết bị.
(Có thể gây điện giật hoặc cháy.)
• Đảm bảo điện áp cung cấp cho thiết bị tương tự như nguồn cung cấp địa phương của quý vị.
• Cắm các thiết bị khác vào cùng ổ cắm điện có thể gây quá nhiệt.
Không nhúng thiết bị vào nước hoặc té nước vào thiết bị.
(Có thể gây điện giật, hoặc cháy do đoản mạch.)
Không tháo dỡ, sửa chữa hoặc sửa đổi thiết bị.
(Có thể gây cháy, điện giật hoặc chấn thương.)
a Xin liên lạc với trung tâm dịch vụ để sửa chữa.
Không nhét bất kỳ vật gì vào lỗ thông hoặc khe hở.
(Có thể gây điện giật hoặc trục trặc.)
• Đặc biệt là các vật bằng kim loại như đinh ghim hoặc dây thép.
Không cho ngón tay hoặc đồ dùng như thìa, dĩa v.v vào Lỗ Tiếp thức ăn khi đang sử
dụng. Nếu thức ăn bị tắc trong Lỗ Tiếp thức ăn, sử dụng Nắp đẩy Thức ăn hoặc một
miếng hoa quả hoặc rau để đẩy xuống.
(Có thể gây chấn thương.)
Không tháo Bình chứa Thức ăn nghiền khi mô tơ đang hoạt động.
(Có thể gây chấn thương.)
Không thay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị với các phụ tùng không chính hãng.
(Có thể gây chấn thương, điện giật hoặc cháy.)
Không sử dụng thiết bị nếu Lưỡi xay bị hư hỏng.
(Có thể gây chấn thương.)
31
CẢNH BÁO
 Sản phẩm này không dành cho người (bao gồm trẻ em) bị thiểu năng về thể chất, cảm
giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được một
người có trách nhiệm về an toàn cho họ giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng sản
phẩm này. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi với sản phẩm này.
(Có thể gây bỏng, chấn thương hoặc điện giật.)
 Cắm chặt Phích cắm.
(Nếu không có thể gây điện giật và cháy do nhiệt tạo ra xung quanh Phích cắm.)
 Làm sạch Phích cắm thường xuyên.
(Phích cắm bẩn có thể gây sự cách điện không đủ do bị ẩm, và có thể gây cháy.)
 Khi điều bất thường hoặc hỏng hóc xảy ra, ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và rút
phích cắm.
(Có thể gây bốc khói, cháy hoặc điện giật.)
Ví dụ về điều bất thường hoặc hỏng hóc.
• Phích cắm và Dây cắm nóng bất thường.
• Dây cắm bị hư hỏng hoặc mất điện.
• Hộp chứa Mô tơ biến dạng và nóng bất thường.
a Xin rút phích cắm thiết bị ngay lập tức và liên lạc với trung tâm dịch vụ để kiểm tra hoặc
sửa chữa.
 Cẩn thận khi xử lý và làm sạch Lưỡi xay và Khe Nước ép.
(Có thể gây chấn thương.)
 Cầm Phích cắm khi rút Phích cắm. Không bao giờ kéo Dây cắm.
(Nếu không có thể gây điện giật, hoặc cháy do đoản mạch.)
CHÚ Ý
 Không để thiết bị hoạt động mà không có người trông chừng.
(Có thể gây cháy hoặc bỏng.)
• Tắt nguồn thiết bị khi không có người trông chừng.
 Không sử dụng thiết bị tại các nơi sau đây.
• Nơi bề mặt không bằng phẳng, trên thảm hoặc khăn trải bàn không kháng nhiệt v.v.
(Có thể gây cháy hoặc chấn thương.)
• Nơi mà thiết bị có thể bị dính nước hoặc gần nguồn nhiệt.
(Có thể gây điện giật hoặc rò điện.)
 Không lắp Lưỡi xay khi có thức ăn thừa xung quanh Bình Chứa.
(Có thể gây mùi khó chịu và làm cho Lưỡi xay không hoạt động bình thường.)
 Không sử dụng máy liên tục trong thời gian dài. Nên cho thiết bị nghỉ ít nhất 2 phút
sau khi hoạt động 2 phút.
(Có thể gây trục trặc.)
 Rút Phích cắm khi không sử dụng thiết bị.
(Nếu không có thể gây điện giật, hoặc cháy do rò điện.)
 Khi di chuyển thiết bị, mang Hộp chứa Mô tơ bằng cả hai tay.
(Có thể gây chấn thương.)
 Tắt thiết bị và ngắt khỏi nguồn điện trước khi thay phụ kiện hoặc tiếp cận các bộ phận
di chuyển khi sử dụng.
(Có thể gây chấn thương.)
32
TÊN BỘ PHẬN
A
B
C
1 MJ-DJ01
D
E
F
G
H
2 MJ-SJ01
I
M
J
K
mL
1500
1250
N
O
P
A
B
C
D
E
F
30
500
Nắp đẩy Thức ăn
Lỗ Tiếp thức ăn
Nắp Bình
J
K
L
Cái đệm Lưỡi xay
Lưỡi xay
Bình Chứa
H Khe Nước ép
20
10
L
G Bình Xoay
I
40
750
250
Lượng tối đa
xấp xỉ 1.5 L
/53 Ounce Chất Lỏng
fl oz
53
50
1000
Bình chứa Thức ăn nghiền
Chốt
Hộp chứa Mô tơ
Công tắc
1 MJ-DJ01
2
M
N
O
P
MJ-SJ01
Nắp Cốc
Cốc Nước ép
*Phích cắm
Dây cắm
*Hình dạng Phích cắm có thể khác với minh họa.
33
1
THÁO RỜI
2
2 Nhấc Nắp Bình và
Nắp đẩy Thức ăn lên.
3 Tháo Bình chứa
Thức ăn nghiền.
2
1 Thả Chốt.
2
3
1 Nhấc Bình Chứa và
Lưỡi xay lên.
3
2
1
1 Nhấc Lưỡi xay lên.
2 Lấy Cái đệm Lưỡi
xay ra.
Lưu ý: Nếu khó rửa Bình Chứa, có thể tháo ra.
Phần C
A
Phần C
B
B
1 Kéo phần trên A
của Khoang chứa
Quay đến khi phần
móc B như minh
họa.
2 Bấm phần móc B như minh
họa và kéo lên để tháo ra.
BẢO VỆ CỦA BỘ NGẮT MẠCH
3 Gắn Bình Chứa lại bằng cách
đưa phần C vào trước do đó làm
ngược lại các bước 1 đến 2.
“Khi quả tải động cơ sẽ tạm ngừng hoạt động, cần tuân theo các hướng dẫn dưới đây”
1. Tắt Công tắc về vị trí " 0 / O ", (tham khảo trang 33).
2. Lấy phần thực phẩm thừa tích tụ lại ra khỏi nắp Máy ép trái cây và Bình chứa. Sau đó cắt các thành
phần ra thành các miếng nhỏ hơn.
3. Lắp lại các bộ phận (tham khảo trang 35) và tiếp tục sử dụng. Sử dụng Nắp đẩy Thức ăn đẩy
nguyên liệu nhẹ nhàng vào Lỗ Tiếp thức ăn.
34
CÁCH SỬ DỤNG
Rửa sạch tất cả các bộ phận có thể tháo rời và lau khô cẩn thận trước khi dùng thiết bị lần đầu,
tham khảo trang 36. Rút phích cắm khi lắp ráp thiết bị. Trước khi cắm điện, đảm bảo đã tắt công tắc.
1
Đặt Bình Chứa lên Hộp
chứa Mô tơ.
2
1 Gắn Bình chứa
Thức ăn nghiền
vào và đảm bảo
nó hoàn toàn
chỉnh thẳng vào
máy.
3
 Đảm bảo Vòi và
Vòng siết ở cùng
chiều như minh họa.
 Đảm bảo Bình Chứa
nằm đúng trên Hộp
Mô-tơ.
2
2 Đặt Lưỡi xay vào
Bình Chứa và cố
định vào vị trí.
3 Đặt Nắp Bình lên
trên Bình Chứa.
1
4
3
 Đảm bảo Khe Nước
ép quay xuống khi ép
nước quả.
1 Đẩy Chốt như minh
họa đến khi nghe
được tiếng khóa.
 Nếu Chốt không
đúng, mô tơ không
hoạt động.
5
1 Cắm điện và bật máy.
2 Cho từng nguyên liệu
vào và dùng Ống đẩy
Thực phẩm đẩy từ từ
nguyên liệu vào Ống
chứa Nguyên liệu.
3 Chỉnh thẳng Nắp đẩy
Thức ăn vào Lỗ Tiếp
thức ăn như minh họa.
1
2
Đặt Cốc Nước ép như
minh họa.
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
120°
Lưu ý:
* Vòi có thể xoay tự
do 120° khi Vòi ở
vị trí hướng lên.
6
Sau khi sử dụng,
tắt máy và rút điện.
 Khi tháo Bình đựng
Nước trái cây, hãy
đảm bảo kéo phần
Miệng bình lên để
tránh nước trái cây
chảy nhỏ giọt.
 Đảm bảo Hộp xoay
hoàn toàn dừng lại
trước khi vặn Vòng
xiết.
 Có thể khó lấy hết bã ép ra khỏi Bình chứa Bã
ép và bã bám dính vào Nắp Bình chứa phụ
thuộc vào thành phần và số lượng.
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
mL
1500
1250
1000
750
500
fl oz
53
50
40
30
20
250
10
3
Lưu ý:
• NgKhông khuyến nghị sử dụng các thành phần say đây:
Hoa quả mềm có thể tạo thành bột nhuyễn và có thể làm tắc Máy ép – ví dụ chuối, đào, mơ, v.v...
Các thành phần chứa ít nước có thể không cho ra sản phẩm như ý – ví dụ lá cây húng quế tươi, v.v...
• Trong quá trình sử dụng ban đầu, dụng cụ có thể có mùi khó chịu (mùi khét nhẹ) nhưng điều đó là bình thường.
• Một số thành phần có thể tạo thành nhiều bột nhuyễn tích tụ ở Nắp Bình chứa và làm cho máy ép ngừng hoạt
động. (BẢO VỆ CỦA BỘ NGẮT MẠCH: tham khảo trang 34).
• Đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp chính xác trước khi bật thiết bị lên.
• Hãy dùng Nắp Cốc đậy Bình đựng Nước trái cây lại để tránh việc nước trái cây bắn tung tóe. Hãy chắc chắn đặt
Bình đựng Nước trái cây đúng vị trí Miệng bình khi ép.
• Với mẫu MJ-DJ01, tốc độ 2 thích hợp cho các loại trái cây cứng như táo, cà rốt v.v… trong khi tốc độ 1 thích hợp
cho các loại trái cây mềm hơn như dưa hấu.
35
SAU KHI SỬ DỤNG
Trước khi tháo một bộ phận, đảm bảo mô tơ đã hoàn toàn dừng lại, sau đó rút Phích cắm ra
khỏi ổ cắm điện. (THÁO RỜI:tham khảo trang 34)
LƯU Ý:  Không sử dụng chất pha loãng ben zen, cồn, thuốc tẩy, bột đánh bóng, bàn chải sắt; nếu không bề
mặt sẽ bị hư hỏng.
 Không cho vào máy rửa bát.
 Sau khi sử dụng, Hộp xoay, Nắp Bình, Bình chứa Nguyên liệu xay, Nắp Cốc đựng Nước ép hoặc
thành trong của Bình Chứa có thể bị bạc màu.
Vệ sinh
Tất cả các bộ phận phải được làm vệ sinh. Những mẩu trái cây thừa có thể gây mùi khó chịu,
vết bẩn hoặc sự trục trặc của Dao xay.
Rửa Dao xay bằng bọt
biển mềm dưới vòi
nước chảy.
Lau Hộp chứa Mô tơ bằng vải ẩm.
Rửa mỗi bộ phận trong nước lạnh hoặc ấm bằng bọt biển mềm. Tráng sạch và lau khô hoàn toàn
trước khi cất giữ.
250
500
750
1000
1250
1500
mL
10
20
30
40
53
50
fl oz
Cất giữ
1) Xoay ngược Cốc Nước ép và đặt nó trên
Lỗ Tiếp thức ăn.
2) Giữ Nắp Cốc bên trong Bình chứa Thức
ăn nghiền.
10
250
20
500
30
750
1500
mL
40
53
50
fl oz
36
1250
2) Cài Dây cắm vào móc để cố định vị trí của
Dây cắm.
1000
Phích cắm và Dây cắm
1) Xoay ngược Hộp
chứa Mô tơ và cuộn
Dây cắm hai lần
như minh họa.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Tên Mẫu
Công Suất Cung Cấp
Công Suất Tiêu Thụ
Công Suất Hoạt Động
Kích Thước
(Chiều rộng x Đường kính x
Chiều cao ) (Xấp Xỉ)
Khối Lượng (Xấp Xỉ)
Công Tắc Xoay
Dung Tích (Xấp Xỉ)
MJ-DJ01
220 - 240 V
MJ-SJ01
50-60 Hz
240 - 270 W
Liên tục
{Lặp lại 2 phút. BẬT, 2 phút. TẮT}
216 mm x 305 mm x 384 mm
4.4 kg
2 tốc độ
4.2 kg
1 tốc độ
Cốc Nước ép 1.5 L, Bình chứa Thức ăn nghiền 2.0 L
37
38
39
Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad
No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Website: http://panasonic.net/
Printed in Malaysia
© Panasonic Corporation 2013
JZ50T151
C0913
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement