Panasonic ER2061 Operating instructions

Panasonic ER2061 Operating instructions
Operating
Upute Instructions
za uporabu
AC/Punjivi
šišač brade/kose
AC/Rechargeable
Beard/Hair
Trimmer
Model
ModelNo.
br. ER2061
Hrvatski
English
Deutsch
22 Dansk
6 Português
26 Česky
50
30 Slovensky
54
Français
10 Norsk
34 Magyar
58
Italiano
14 Svenska
38 Română
62
Nederlands
18 Suomi
42 Türkçe
66
Español
22 Polski
46
Prije
uporabe
u cijelosti
pročitajte
ove upute.
Before
operating
this unit,
please read
these instructions completely.
hrvatski
English
English
Important
Važno
Important
► Cautions for charging
►
Mjere opreza
pri punjenju
Cautions
for charging
•►Use
the ER2061
Beard/Hair Trimmer with the RE9‑36 adaptor
• Koristite šišač brade/kose ER2061 isključivo s prilagodnikom RE9-36.
• only.
Use the ER2061 Beard/Hair Trimmer with the RE9‑36 adaptor
•only.
Punite uređaj na temperaturama između 5 °C i 35 °C na
• only.
Charge the appliance at temperatures between 5 °C and 35 °C
mjestima na
kojima neće
biti izložen izravnoj
sunčevoj
svjetlosti
• Charge
at temperatures
between
°C and
where it the
will appliance
not be exposed
to direct sunlight
or 5other
heat35 °C
ili drugim
topline. to direct sunlight or other heat
where
it willizvorima
not be exposed
sources.
•sources.
Uređaj se ne smije puniti duže od 48 sati jer to može oštetiti
• Charging should not be continued for more than 48 hours as it
bateriju. should not be continued for more than 48 hours as it
• Charging
may damage
the battery.
•may
Uređaj
se može
zagrijati za vrijeme rada i punjenja. To je
damage
the
battery.
• The appliance
may
become warm during operation and charging.
uobičajena
pojava.
• The
This appliance
is normal. may become warm during operation and charging.
•This
Kabel
za
napajanje
ne može se zamijeniti. Ako je kabel
is normal.
• The supply
cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the
oštećen,
aparat
treba smatrati
neupotrebljivim
te damaged,
ga odložiti.the
• The
supply
cord
cannot
be replaced.
If the cord is
appliance should be scrapped.
►appliance
Mjere opreza
pri
uporabi i spremanju
should
be
scrapped.
►
use and
storage
• Cautions
Upozorenjefor
– Čuvajte
uređaj
na suhom.
►
Cautions
for use
and storage
••Warning
‑ Keep
the appliance
Uređaj se
ne smije
uranjati u dry.
vodu.
• Warning
‑
Keep
the
appliance
dry.
appliance
shouldkoristiti
not beuimmersed
in water.
•The
Uređaj
se ne smije
blizini ili iznad
umivaonika
• The appliance should not be immersed
used near in
or water.
over basins filled with
napunjenih vodom.
• The
appliance should not be used near or over basins filled with
•water.
Uređaj se ne smije koristiti mokrim rukama.
••water.
The
appliance
should
be used
with wet
hands. ili uklanjanja
Isključite
uređaj
prije not
promjene
duljine
za šišanje
• The
appliance
should not be used with wet hands.
Turn
off thesappliance
nastavka
češljem. before changing the trimming length or
• Turn
off the
before changing the trimming length or
theappliance
comb
•removing
Ovim uređajem
ne attachment.
smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa
the comb
• removing
This
appliance
is notattachment.
intended
use by persons
(including ili s
smanjenim
fizičkim,
osjetilnimfor
ili mentalnim
sposobnostima,
• This
appliance
is not intended
forsensory
use by or
persons
(including
children)
with reduced
physical,
mental
capabilities,
nedovoljnim
iskustvom
i znanjem,
osim ako
se takve
osobe neor
children)
with reduced
sensory
orthey
mental
capabilities,
lack
of experience
and physical,
knowledge,
unless
have
been
givenor
nalaze
pod nadzorom
ili ih u uporabu
ovoga
uređaja
upućuju
lack
of experience
and knowledge,
unless
they
have
been given
supervision
or
instruction
concerning
use
of
the
appliance
osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Nadgledajte djecuby
i a
supervision
or instruction
concerning
use of should
the appliance by a
person
responsible
forda
their
Children
nemojte
im dopustiti
se safety.
igraju ovim
uređajem. be supervised
person responsible
for not
theirplay
safety.
should be supervised
thatdijelovi
they do
withChildren
the appliance.
•toPensure
omični se
ne smiju
prepravljati.
ensure
thatshould
they donot
notbeplay
with thewith.
appliance.
Moving
parts
tampered
• to
•
Nemojte
podizati uređaj
držeći
ga za kabel. Uređaj bi se mogao
partsupshould
not be tampered
with.
• Moving
Do
not pick
thedo
appliance
byilithe
cord.
It may become
odvojiti
i dovesti
oštećenja
ozljede.
not pick up the appliance
by the cord. It may become
• Do
•detached,
Uređaj secausing
ne smijedamage
koristiti or
nainjury.
životinjama.
causing
damage
injury.
The
appliance
should
not beorused
••detached,
Uređaj
se ne smije
rastavljati.
Akoon
je animals.
uređaj potrebno servisirati
on animals.
• The appliance should not be used
disassembled.
Take itosoblju.
to a qualified
ili popraviti, obratite se kvalificiranom
servisnom
appliance when
shouldservice
not be or
disassembled.
Take it to a qualified
• The
repair
required.
•serviceperson
Uređaj je potrebno
držati na mjestu
kojeis
nije
izloženo izravnoj
serviceperson when service or repair is required.
sunčevoj svjetlosti ili se ne nalazi blizu grijalice ili drugog izvora topline.
2
2
2
appliance
should
be stored in a place that is not exposed to
•►The
Mjere
opreza
pri čišćenju
appliance
should
be
storedorin
a place
that
not
exposed to
••The
direct
sunlight
near mekanom
a heater
other
source
ofprethodno
heat.
Čistite
kućišteor
samo
krpom
koju
steis
sunlight
or
near
a
heater
or
other
source
of
heat.
►direct
Cautions
for
cleaning
namočili u vodu iz slavine ili vodu iz slavine s malo sapuna. Ne
►
Cautions
for cleaning
• Clean
housing
only with sredstva
a soft cloth
with i
smijuthe
se koristiti
kaustična
za slightly
čišćenjedampened
poput benzina
• Clean
the or
housing
with aCaustic
soft cloth
slightlysuch
dampened
with
tap
water
soapy only
tap water.
cleaners
as benzine
izbjeljivača.
tap
water should
or soapy
tap
or bleach
not
bewater.
used.Caustic cleaners such as benzine
or
bleach should
Tehnički
podacinot be used.
Specifications
Izvor napajanja: Pogledajte natpisnu pločicu na proizvodu.
Specifications
Power source: See
the name
plate on thenapona)
product.
(pretvorba
automatskog
Power source: See
the name plate on the product.
Napon motora:(Automatic
1,2 V DC voltage conversion)
(Automatic
Motor
voltage:
1.2
V sati
DC voltage conversion)
Vrijeme
punjenja:
8
Motor
voltage:
1.2
V DC
Charging
time:
8
hours
Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
Charging
time:
hours for household use only.
This product
is 8
intended
This product
is intended
forrehousehold
use only.
Akustična
buka:
54 (dB
(A)
pW)
Airborne Acoustical
Noise:
54 1
(dB
(A) re 1 pW)
Airborne Acoustical Noise: 54 (dB (A) re 1 pW)
Parts
identification
Dijelovi
Parts identification




























A Kućište
Main body
A Main
body
1 Prekidač
Switch
1
Switch
2 Kotačić
Dial
2
Dial
3 Lampica
Charge indicator
lamp
pokazatelja
Charge
B3
Blade
blockindicator lamp
punjenja
B Oštrica
Blade
block lever
4 Cleaning
4
Cleaning
lever
5 Ručica
Moving za
blade
čišćenje
5
Moving
blade
6 Pomična
Stationary
blade
oštrica
Stationary
blade
C6
Comb
attachment
Nepomična
oštrica
C
Comb
attachment
D Nastavak
Adaptor
(RE9‑36)
s češljem
D Prilagodnik
Adaptor
7 Power(RE9‑36)
cord
(RE9-36)
7
Power
cord
8 Kabel
Appliance
plug
za
napajanje
Appliance
plug
E8
OilUtikač
uređaja
E
Oil
F Ulje
Cleaning brush
F Četkica
Cleaningzabrush
čišćenje
1.Insert
the appliance
plug into the
1.
Umetnite
utikač u šišač.
1.Insert
the appliance plug into the
2.trimmer.
Uključite prilagodnik u strujnu
trimmer.
2.Plug
in the adaptor into a
utičnicu.
2.Plug
in the outlet.
adaptor into a
household
• Lampica pokazatelja
punjenja
household
• The chargeoutlet.
indicator lamp lights and
svijetli i ostaje uključena dok se
• The
charge
lampislights
and
stays
on untilindicator
theukloni
adaptor
removed
prilagodnik
ne
iz strujne
stays
until the adaptor
from
aon
household
outlet. is removed
utičnice.
from a household outlet.
Šišanje
uz uporabu kabela
Cord
Trimming
Cord
Trimming
u šišač
i prilagodnik
uključite
u strujnu
IfAko
youutaknete
insert theutikač
appliance
plug
to the trimmer
and plug
in the
If
you
insert
the
appliance
plug toyou
thecan
plug
in the
utičnicu,into
uređaj
možete koristiti
čak
i trimmer
akouse
je kapacitet
baterije
adaptor
a household
outlet,
itand
even
if the
battery
adaptor
a household outlet, you can use it even if the battery
nizak into
capacity
is low.
capacity
is low.
Akotrimmer
šišač
nedoes
radi,not
nastavite
puniti otprilike
1 minutu.
• •
If the
work, continue
charging
it for approx. 1
• If
the trimmer does not work, continue charging it for approx. 1
minute.
minute.
U
Korištenje
šišača
Using
the trimmer
Using the trimmer
English
English
hrvatski
You can
charge the
trimmer
in 8 hours
if it is
Ako
šišačfully
usporava,
može
se potpuno
napuniti
zalosing
8 sati.speed.
You
cancharge
fully
charge
theenough
trimmerpower
inaparat
8 hours
if itdovoljno
is losingenergije
speed.
full
supplies
for ima
approximately
50
• AKada
•
je
u potpunosti
napunjen,
za
full
charge
supplies
enough
power
for
approximately
50
•A
minutes
use.
otprilikeof50
minuta.
minutes of use.
UpUo
sersae
b
a
e
CPhCuh
anrajer
gengje
Punjenje the
šišača
Charging
trimmer
Charging the trimmer
Šišanje brade
brkova
► Trimming
your ibeard
and moustache
►
your
beard
and moustache
1.Trimming
Nanesite
nekoliko
kapi
nathe
oštrice.
1.Apply
a few
drops of
theulja
oil to
blades.
1.Apply
a
few
drops
of
the
oil to the blades.
(Pogledajte
(See
page 4.)str. 4)
page
4.)
2.Turn
the dial
to move
the comb
attachment
2.(See
Zakrenite
kotačić
da biste
podesili
2.Turn
dial totrimming
move thelength
comb(between
attachment
to
thethe
desired
nastavak
s češljem na željenu
duljinu za
to
the
desired
trimming
length
(between
2šišanje
mm and
18
mm).
(od
mm do 18 mm).
2 mm and
182mm).
Indicator
Pokazatelj
Indicator
1 1
1
2 2
2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
Trimming
Dužina
Indicator
Trimming
length Pokazatelj
Indicator
šišanja
length
2,02.0
mmmm
7 7
2.0
mm
7
3,03.0
mmmm
8 8
3.0
mm
8
4.5 mm
9
4,54.5
mmmm
9 9
6.0 mm
10
6,06.0
mm
10 10
7.5 mm
mm
11
7,57.5
mm
11 11
9.0 mm
mm
12
9,09.0
mmmm
12 12
Trimming
Dužina
Trimming
length
šišanja
length
10.5
mm
10,5
mm
10.5
mm
12.0
mm
12,0
mm
12.0
13.5 mm
mm
13,5
mm
13.5
15.0 mm
mm
15,0
mm
15.0
16.5 mm
mm
16,5
mm
16.5
18.0 mm
mm
18,0
mm
18.0
mm
3.Slide the switch on the main body upwards to turn on
3.Slide
the switch
the main
body upwards
on
3.the
Da trimmer.
biste
uključilion
šišač,
pomaknite
prekidačtonaturn
kućištu
the
trimmer.
prema
gore.
4.Place
the
angled face of the comb
4.Place
the
angled
facecut
of the
the
comb
4.against
Stavite
stranu
koja
je pod
kutom
the
skinčešlja
and
beard
by
against
skin
and
cut
the
beard byto
uz kožuthe
i skratite
bradu
moving
the
trimmer
in
allpomicanjem
directions
moving
the
trimmer
in
all
directions
šišačaauuniform
svim smjerovima
da biste to
obtain
cut.
obtain
a jednoliki
uniform
cut.
učinak.
•postigli
With curly
facial hair,
the comb attachment
••With
curly
comb
Akonot
imate
kovrčave
dlačice
naattachment
licu,
may
cutfacial
all ofhair,
the the
hair.
In this
case,
may
not the
cutscomb
all
of the
hair.
In this
case,
nastavak
češljem
ih
možda
neće
sve
remove
attachment
and
use
a
remove
comb
attachment
use a
skratiti.the
U tom
slučaju
uklonite
nastavak
conventional
comb
to draw
outand
the
conventional
comb
to
draw
out
the
s češljemuncut
i koristite
remaining
hair.obični češalj da biste
remaining
uncut hair.
izvukli preostale
neskraćene dlačice.
3
3
ČCC
išćll
eeeaa
nnjn
e
hrvatski
English
English
yourbrkova
moustache
►
► Shaping
Oblikovanje
1.Remove
comb attachment.
1.
Uklonitethe
nastavak
s češljem.
2.Place
thekraj
angled
edge
the
2.
Stavite
koji je
podagainst
kutom uz
skin
make the rub
border
of the
kožuand
i poravnajte
brade.
beard even.
Cleaning
trimmer
Čišćenjethe
šišača
1. Uklonitethe
nastavak
s češljem.
1.Remove
comb attachment.
2.
Očistite
odtrimmings
šišanja iz
2.Brush
offdlačice
any hair
from
the imain
body and from
kućišta
oko oštrica.
around the blade.
3.Hold
the
main body,
place
your
thumb
3. Držite
kućište,
stavite
palac
kraj
against
blades
then push
oštrice the
i gurnite
jeand
od kućišta.
them away from the main body.
4. Očistite
sve
dlačice
između
4.Brush
any
hair
trimmings
out
nepomične
i pomične
oštrice,
from
between
the stationary
blade
and
the moving
while da
pritišćući
ručicublade
za čišćenje
pressing
down
the cleaning
lever
biste podigli
pomičnu
oštricu.
to raise the moving blade.
4
4
Lubrication
Podmazivanje
Lubricate
the blades before
Podmažite
oštrice
using
them or
after prije
cleaning
korištenja i nakon čišćenja.
them.
1.Apply
Nanesite
kap
1.
a drop
of ulja
the oil to
napoints
mjestaindicated
označena
the
by the
strelicama.
arrows.
Remounting the blade
Fit
the mounting
hook into
the blade mounting on the trimmer
Ponovno
namještanje
oštrice
and
then push
in until
it clicks.
Postavite
kukicu
za podešavanje
u oštricu i zatim je gurajte sve
dok ne čujete klik.
► Blade life
Blade
life trajanja
varies according
► Vijek
oštrice to the frequency and length of use of
the
Vijektrimmer.
trajanja oštrice ovisi o učestalosti i duljini korištenja šišača.
For
example,
thetrajanja
blade life
is approximately
3 years
whenako
using
Na primjer,
vijek
oštrice
iznosi otprilike
3 godine
se
the
trimmer
10 minutes
every
3 days. Ako
Replace
the blades if
šišač
koristi for
svaka
3 dana po
10 minuta.
se učinkovitost
cutting
reduces
substantially
properzamijenite
šišanja efficiency
znatno smanji
unatoč
pravilnomdespite
održavanju,
maintenance.
oštrice.
Vijek trajanja
► Battery
life baterije
Battery
life varies
according
the frequency
and
length ofšišača.
use of
Vijek trajanja
baterije
ovisi o to
učestalosti
i duljini
korištenja
the
appliance.
Na primjer,
vijek trajanja baterije iznosi otprilike 6 godina ako se
For
example,
battery
life is approximately 6 years when the
baterija
puni 3the
puta
mjesečno.
battery
is charged
times adulje
month.
Uređaj se
ne smije3ostaviti
od 6 mjeseci bez punjenja.
The appliance should not be left for more than 6 months without
Baterija će se isprazniti te bi se njezin vijek trajanja mogao
charging it. The charge drains from the battery and the battery life
smanjiti.
may be shortened.
English
hrvatski
Uklanjanje the
ugrađene
baterijebattery
Removing
built-inpunjive
rechargeable
Nije battery
predviđeno
datrimmer
korisniciissami
mijenjajutobateriju
u šišaču.
The
in this
not intended
be replaced
by
Međutim, bateriju
možete
zamijeniti
u ovlaštenom
consumers.
However,
the battery
may
be replaced servisnom
at an
centru.
authorized
service center.
Postupak
opisan
u nastavku
služi
za uklanjanje
punjiveof the
The
procedure
described
below
is samo
intended
only for removal
baterije u svrhu
njezinog
primjerenog
odlaganja.
rechargeable
battery
for the
purpose of
proper disposal.
1.Disconnect
Izvucite kabel
za napajanje
iz šišača.
1.
the power
cord from
the trimmer.
2.Remove
Izvaditethe
oštricu
iz from
šišača.
vijka (a).the 4 screws (a).
2.
blade
theUklonite
trimmer.4Remove
3.Remove
Uklonitethe
poklopac
kućišta.
3.
body cover
(housing).
4.Remove
Izvucitethe
bateriju
iz uređaja.
4.
battery
from the chassis.
Potpuno ispraznite
prije before
nego što
ju izvadite.
the batterybateriju
completely
removing
it.
••Discharge
Pripazite
+ i -of
nakon
što steafter
ju
careful da
notne
to skratite
short thekrajeve
+ and baterije
– terminals
the battery
••Be
izvadili. it.
removing
(a)
For
environmental
protectionmaterijala
and recycling of materials
Zaštita
okoliša i recikliranje
This
containsnikal-metal
a Nickel‑Metal
Hydride
battery.
Please
Ovajtrimmer
šišač sadržava
hidridnu
bateriju.
Bateriju
make
sure odložite
that the battery
is disposed
at an officially
assigned
obavezno
na mjesto
službenoof
određeno
za tu namjenu,
location,
there uisvašoj
one inzemlji.
your country.
ako ono ifpostoji
Please read “Information for Users on Collection and Disposal of
Pročitajte
"Obavijesti
za korisnike
o on
prikupljanju
Old
Equipment
and used
Batteries”
page 70. i odlaganju
dotrajale opreme i iskorištenih baterija" na str. 70.
5
English
Obavijesti
za korisnike o prikupljanju i odlaganju dotrajale
English
Information for Users on Collection and Disposal of Old
hrvatski
opreme i iskorištenih baterija
Information
for Users
on Collection and Disposal of Old
Equipment and
used Batteries
Ovim
se
oznakama
proizvodu,
pakiranju
i/ili
Equipment and
used
Batteries
These
symbols
on thenaproducts,
packaging,
and/or
pratećim
dokumentima
označava
daused
se korišteni
These
symbols
on the products,
and/or
accompanying
documents
mean packaging,
that
electrical
električni
i elektronički
uređaji
tethat
baterije
ne
smiju
accompanying
documents
used
electrical
and
electronic
products
andmean
batteries
should
not
be
odlagati
s otpadom
iz domaćinstava.
Radi pravilne
and
electronic
products
and batteries
not be
mixed
with
general
household
waste. should
obrade,
sanacije
i
recikliranja
dotrajalih
proizvoda
mixed
with treatment,
general household
For proper
recoverywaste.
and recycling of old i
baterija,
odnesite
urecovery
odgovarajuća
prikupljališta,
For
properand
treatment,
and recycling
products
used ih
batteries,
please
take
themoftoold
u skladu and
scollection
lokalnim
zakonodavstvom
i Direktivama
products
used batteries,
take
them
applicable
points,
inplease
accordance
with to
your
2002/96/EZ
i 2006/66/EZ.
applicable
collection
points,
in accordance
with your
national
legislation
and
the Directives
2002/96/EC
and
Pravilnim
odlaganjem
navedenih
proizvoda
i
baterija
national
legislation and the Directives 2002/96/EC and
2006/66/EC.
pomoći
ćete of
očuvanju
vrijednih
resursa
i spriječiti
2006/66/EC.
By
disposing
these products
and
batteries
correctly,
negativne
navaluable
ljudsko
zdravlje
i okoliš
koji
By
disposing
of save
these
productsresources
and batteries
correctly,
you
will helpučinke
to
and prevent
bi mogli
nastati
zbogvaluable
neprimjerenog
rukovanja
you
will
help
to
save
resources
and
prevent
any
potential
negative
effects on
human
health
and the
otpadom.
any
potential which
negative
effects
on human
environment
could
otherwise
arisehealth
from and the
Detaljne informacije
o prikupljanju
i recikliranju
environment
which
otherwise arise
from
inappropriate
wastecould
handling.
dotrajalih
proizvoda
iabout
baterija
potražite
lokalnomof
inappropriate
waste handling.
For
more information
collection
andu recycling
poglavarstvu,
službi
za odlaganje
otpada
ili nalocalof
For
more information
about
collection
and recycling
old
products
and
batteries,
please
contact
your
prodajnome
mjestu
na kojem
steservice
kupili proizvod.
old
products your
and
batteries,
please
contact
municipality,
waste
disposal
oryour
the local
pointZaof
nepropisno
odlaganje
mogli
biti of
municipality,
your
wasteovog
disposal
service
or biste
the point
sale
where you
purchased
theotpada
items.
kažnjeni
lokalnom
zakonodavstvu.
sale
wheresukladno
yoube
purchased
the
items.
Penalties
may
applicable
for
incorrect disposal of
Penalties
be
applicable
incorrect
disposal
this
waste,may
in accordance
with
national
legislation.
Za poslovne
korisnike
ufor
Europskoj
uniji of
this
accordance
with
legislation.
Akowaste,
želite in
odložiti
električnu
i national
elektroničku
opremu,
For
business
users
in the
European
Union
detaljne
obavijesti
odand
svojeg
prodavača ili
For
business
userszatražite
in
the European
Union
If
you
wish
to discard
electrical
electronic
dobavljača.
If
you wish to
discard
electrical
electronic
equipment,
please
contact
yourand
dealer
or supplier for
equipment,
please
contact youru dealer
or supplier
further
information.
[Informacije
o odlaganju
zemljama
izvanfor
further
information.
Europske
unije]
[Information on Disposal in other Countries outside
OviEuropean
su simboli
važeći
samo
Europskoj
uniji.outside
Ako
[Information
on
Disposal
in uother
Countries
the
Union]
želite
odložiti
se nadležnim
the
European
Union]
These
symbolsove
areuređaje,
only validobratite
in the European
Union. If
lokalnim
tijelima
ili only
dobavljačima
i raspitajte
se
o If
These
symbols
are
valid
in the
European
Union.
you
wish
to
discard
these
items,
please
contact
your
pravilnoj
metodi
you
wish
to
discard
these and
items,
local
authorities
orodlaganja.
dealer
askplease
for thecontact
correctyour
local
authorities
or dealer and ask for the correct
method
of disposal.
method of disposal.
70
6
70
Note for the battery symbol (bottom two symbol
Napomene
o simbolima
bateriji
Note
for the battery
symbol na
(bottom
two(donja
symboldva
examples):
primjera
examples):
This
symbolsimbola):
might be used in combination with a
Ovajsymbol
se simbol
može
koristiti
kombinaciji
This
might
used
in combination
withsthe
a
chemical
symbol.
Inbethis
case
it ucomplies
with
kemijskim
simbolom.
Ucase
tom itjecomplies
slučaju
usklađen
chemical
symbol.
thisDirective
with the
requirement
set byInthe
for
the chemical
sa zahtjevom
u Direktivi
korištene
requirement
setnavedenim
by the Directive
for theza
chemical
involved.
kemikalije.
involved.
Deutsch
Deutsch
Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von
Benutzerinformation
zurbenutzten
Sammlung
und Entsorgung von
veralteten Geräten und
Batterien
veralteten Geräten
und benutzten
Diese Symbole
auf denBatterien
Produkten, Verpackungen und/
Diese
Symbole auf den Produkten,
oder Begleitdokumenten
bedeuten, Verpackungen
dass benutzte und/
oder
Begleitdokumenten
bedeuten,
dassund
benutzte
elektrische
und elektronische
Produkte
Batterien
elektrische
elektronische
Produkte
und Batterien
nicht in denund
allgemeinen
Hausmüll
gegeben
werden
nicht
sollen.in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden
sollen.
Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur
Bitte
bringen Aufarbeitung
Sie diese alten
Produkte
und Batterien
zur
Behandlung,
bzw.
zum Recycling
gemäß
Behandlung,
Aufarbeitung bzw.
Recycling gemäß
Ihrer Landesgesetzgebung
und zum
den Richtlinien
Ihrer
Landesgesetzgebung
und
Richtlinien
2002/96/EG
und 2006/66/EG
zuden
Ihren
zuständigen
2002/96/EG
und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen
Sammelpunkten.
Sammelpunkten.
Indem Sie diese Produkte und Batterien
Indem
Sie diese Produkte
und
Batterien
ordnungsgemäß
entsorgen,
helfen
Sie dabei, wertvolle
ordnungsgemäß
entsorgen,
Sie dabei,
wertvolle
Ressourcen zu schützen
undhelfen
eventuelle
negative
Ressourcen
zuauf
schützen
und eventuelle
negative
Auswirkungen
die menschliche
Gesundheit
und die
Auswirkungen
auf die menschliche
Gesundheit
und die
Umwelt zu vermeiden,
die anderenfalls
durch eine
Umwelt
zu vermeiden,
die anderenfalls
durch
eine
unsachgemäße
Abfallbehandlung
auftreten
können.
unsachgemäße
Abfallbehandlung
auftreten
können.
Wenn Sie ausführlichere
Informationen
zur Sammlung
Wenn
SieRecycling
ausführlichere
Informationen
zur Sammlung
und zum
alter Produkte
und Batterien
und
zum Recycling
Produkte
und
Batterien
wünschen,
wenden alter
Sie sich
bitte an
Ihre
örtlichen
wünschen,
wenden SieIhren
sich bitte an Ihre örtlichen
Verwaltungsbehörden,
Verwaltungsbehörden,
Ihren oder an die
Abfallentsorgungsdienstleister
Abfallentsorgungsdienstleister
an die
Verkaufseinrichtung, in der Sie oder
die Gegenstände
Verkaufseinrichtung,
in der Sie die Gegenstände
gekauft haben.
gekauft
Gemäß haben.
Landesvorschriften können wegen nicht
Gemäß
Landesvorschriften
können
wegen
nicht
ordnungsgemäßer
Entsorgung
dieses
Abfalls
ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls
BILJEŠKE
7
Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
http://panasonic.hr
F. No.1 EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement