Panasonic ESLT71 Használati utasítások

Panasonic ESLT71 Használati utasítások
Dziękujemy za wybranie golarki firmy Panasonic. Dzięki naszej
technologii WET/DRY możesz w prosty sposób korzystać z
maszynki firmy Panasonic do golenia zarówno na sucho, jak i pod
prysznicem lub w kąpieli, aby uzyskać delikatny efekt golenia.
Przed rozpoczęciem korzystania prosimy przeczytać całą
instrukcję.
Ważne
Polski
Ta maszynka zawiera wbudowany akumulator. Nie należy wrzucać jej do
ognia, podgrzewać, używać bądź pozostawiać w miejscu o wysokiej
temperaturze.
 Przed użytkowaniem
Maszynki do golenia Wet/Dry można używać do golenia na mokro z
pianką do golenia lub do golenia na sucho. Maszynka jest
wodoszczelna i dzięki temu można z niej korzystać pod prysznicem i
czyścić wodą. Symbol poniżej oznacza maszynkę do golenia na
mokro. Oznacza on, że część trzymana w dłoni może być używana w
wannie lub pod prysznicem.
Podaruj sobie luksus golenia na mokro z pianką przez co najmniej trzy
tygodnie i poczuj różnicę. Przyzwyczajenie się do maszynki do golenia
Panasonic Wet/Dry wymaga nieco czasu, ponieważ skóra i broda
potrzebują około miesiąca, aby przestawić się na nową metodę
golenia.
 Użytkowanie maszynki
Uwaga
folia zewnętrzna jest bardzo cienka i może ulec uszkodzeniu
wskutek niewłaściwego użytkowania. Przed użyciem maszynki
sprawdź, czy folia nie jest uszkodzona. Nie używaj maszynki,
jeżeli folia lub inny element jest uszkodzony, aby nie pokaleczyć
sobie skóry.
• Przerwij użycie w przypadku nieprawidłowego działania lub
uszkodzenia.
• Nie udostępniaj członkom rodziny ani innym osobom.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej
lub nie posiadające wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, chyba
że zostały one odpowiednio poinstruowane o sposobie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo lub
pozostają pod odpowiednią opieką. Dzieci muszą pozostawać pod
opieką, tak aby dopilnować by nie bawiły się urządzeniem.
• Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak
rozrusznik serca muszą unikać kontaktu tego urządzenia ze skórą w
miejscu wszczepienia urządzenia medycznego, ponieważ może to
spowodować zakłócenia.
 Ładowanie maszynki
• Nigdy nie używaj zasilacza w łazience lub pomieszczeniu z
prysznicem.
• Nie używaj przewodu zasilającego ani zasilacza innego niż zasilacz
(RE7‑59).
• Włącz zasilacz do gniazdka sieciowego z dala od wilgoci i suchymi
rękami.
• Trzymaj za zasilacz podczas odłączania go od gniazdka sieciowego.
Ciągnąc za przewód, możesz go uszkodzić.
• Przewodu zasilającego nie można wymienić. W przypadku
uszkodzenia przewodu zasilacz należy złomować.
128
ES-LT71_EU.indb
128
2010/10/01
19:38:09
Odłącz przewód zasilający od maszynki, zanim przystąpisz do
jej czyszczenia w wodzie, aby uniknąć porażenia prądem.
• Pozostaw obydwa ostrza wewnętrzne na swoim miejscu. Jeżeli tylko
jedno z ostrzy wewnętrznych będzie nałożone, maszynka może ulec
uszkodzeniu.
• Jeżeli płuczesz maszynkę pod wodą, nie używaj słonej ani gorącej
wody. Nie zanurzaj maszynki w wodzie na długi czas.
• Obudowę należy czyścić tylko miękką ściereczką lekko zwilżoną
wodą bieżącą lub wodą z dodatkiem mydła. Nie używaj
rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
 Przechowywanie maszynki
• Po zakończeniu użycia maszynkę należy przechowywać w miejscu o
niskiej wilgotności.
• Nie przechowuj maszynki w miejscu narażonym na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
• Odłącz przewód zasilający na czas przechowywania maszynki.
• Nie zaginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go dookoła
maszynki.
• Przechowuj olej z dala od dzieci.
 Samoczyszcząca ładowarka
• Nie myj zasilacza ani samoczyszczącej ładowarki pod wodą
ponieważ grozi to ich uszkodzeniem lub porażeniem elektrycznym.
• Nie zdejmuj maszynki z samoczyszczącej ładowarki, kiedy
korzystasz z cyklu zawierającego funkcję “suszenia”.
Wykorzystywany jest wtedy podgrzewacz i przestrzeń wokół ostrzy
jest bardzo gorąca, więc możesz się oparzyć.
• Umieść samoczyszczącą ładowarkę na równej i stabilnej
powierzchni. W przeciwnym razie płyn czyszczący może skapnąć i
odbarwić wyroby skórzane lub inne powierzchnie. Zetrzyj go
natychmiast.
• Samoczyszcząca ładowarka czyści ostrza wewnętrzne oraz folię
zewnętrzną urządzenia. Usuń resztki zarostu w innych miejscach
maszynki za pomocą szczotki lub wody.
ES-LT71_EU.indb
129
• Stosuj samoczyszczącą ładowarkę w otoczeniu o wilgotności
mniejszej niż 95%.
• W zależności od środowiska, maszynka może nie zostać wysuszona,
nawet jeżeli wybierzesz cykl obejmujący funkcję “suszenia/
ładowania”. W takim przypadku zetrzyj kropelki wody za pomocą
suchej szmatki.
Polski
Ostrzeżenie
 Czyszczenie maszynki
129
2010/10/01
19:38:09
Dane dotyczące części













9Gniazdo urządzenia
:Włącznik zasilania [0/1]
;Oparcie dla palca
<Przycinarka
=Uchwyt przycinarki
ESamoczyszcząca ładowarka
>Zatyczka zbiornika wody
?Zbiornik na wodę
@Gniazdo
APrzycisk wyboru cyklu
BLampka stanu
CLampka suszenia
DLampka czyszczenia
FZasilacz (RE7‑59)
EPrzewód zasilający
FWtyczka zasilania
GPojemnik z detergentem
HPokrowiec
ISzczoteczka czyszcząca
JOlej
Polski










Używanie pierścienia zabezpieczającego
Używaj pierścienia zabezpieczającego do blokowania lub
odblokowywania włącznika zasilania.
1. Pokręć pierścieniem zabezpieczającym, aż usłyszysz kliknięcie

Odblokuj włącznik zasilania:
Podczas golenia się, mycia lub smarowania golarki

Zablokuj włącznik zasilania:
Podczas przewożenia golarki







ANakładka ochronna
BGłowica z folią zewnętrzną
1Ramka folii
2Zewnętrzna folia urządzenia
3Przycisk zwalniania
zewnętrznej folii urządzenia
COstrza wewnętrzne
DKorpus maszynki
4Przycisk zwalniania ramki
folii
5Przełącznik obrotu
6Pierścień zabezpieczający
7Wskaźnik stanu naładowania
baterii
8Wskaźnik stanu ładowania
( )
130
ES-LT71_EU.indb
130
2010/10/01
19:38:09
Ładowanie
Ładowanie za pomocą samoczyszczącej ładowarki
Dokładnie zetrzyj krople wody z samoczyszczącej ładowarki i wokół niej,
tak aby była sucha zanim rozpocznie się ładowanie.
2
3 Włącz zasilacz do sieci.
2
1
2
Zdejmij nakładkę ochronną i
podłącz maszynkę.
Nie można używać maszynki do golenia podczas ładowania.
3
Polski
ładowarki.
Można również ładować akumulatory bez
samoczyszczącej ładowarki.
1. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda maszynki.
2. Włącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
Odczytywanie wskaźników podczas ładowania
Podczas ładowania
Po zakończeniu ładowania
Wskaźnik stanu ładowania ( )
świeci.
Liczba wskaźników stanu
naładowania baterii będzie się
zwiększać w miarę postępu
ładowania.
Wszystkie wskaźniki stanu
naładowania baterii zaczną
świecić, a następnie zgasną po 5
sekundach.
wtyczkę zasilania
1 Podłącz
do samoczyszczącej
Ładowanie bez samoczyszczącej ładowarki
1
• Cykl “Ładowanie” ropocznie się po dołączeniu maszynki.
• Wyłącz maszynkę przed umieszczeniem jej na ładowarce.
• Sprawdź, czy folia zewnętrzna nie jest zdeformowana lub uszkodzona
podczas zakładania na ładowarkę.
• Ładowanie jest możliwe, nawet jeśli miga lampka stanu
samoczyszczącej ładowarki.
• Ładowanie zostaje ukończone po upływie około 1 godziny.
Kiedy nie używasz maszynki, możesz pozostawić ją na
samoczyszczącej ładowarce lub podłączoną do zasilacza, aby
zachować pełne naładowanie akumulatora. Maszynka jest
zabezpieczona przed przeładowaniem.
• Po zakończeniu ładowania, przełączenie włącznika zasilania do pozycji
ON przy podłączonej maszynce spowoduje zaświecenie wszystkich
wskaźników stanu naładowania baterii, a następnie zgaśnięcie po 5
sekundach. Świadczy to o pełnym naładowaniu maszynki.
• Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania wynosi 5 - 35 °C. W
przypadku bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury wydajność akumulatora
może ulec obniżeniu lub akumulator może się nie ładować. Wskaźnik stanu
ładowania ( ) będzie migać w przypadku problemu z ładowaniem.
131
ES-LT71_EU.indb
131
2010/10/01
19:38:09
• Kiedy maszynka jest ładowana po raz pierwszy lub jeśli nie była
używana przez ponad 6 miesięcy, wskaźnik stanu ładowania ( ) może
się nie świecić. Wskaźnik zaświeci się, jeśli maszynka pozostanie
podłączona do zasilacza.
Golenie
Użytkowanie maszynki
Uwaga
• Naciśnięcie i przytrzymanie włącznika zasilania przez ponad 2
sekundy powoduje uaktywnienie trybu “dźwiękowego” czyszczenia
wibracyjnego. Strona 135
W tym trybie nie można się golić.
• Nie trzymaj palców na wyłączniku podczas korzystania z maszynki.
Możesz przez przypadek wyłączyć maszynkę lub przełączyć ją w tryb
“dźwiękowego” czyszczenia wibracyjnego. Trzymaj palce na oparciu
dla palca podczas korzystania z maszynki.
Polski
Przełącznik obrotu głowicy
Stosowany do wyboru “SOFT” (delikatne) lub
“LOCK” (zablokowanie).
Można zmieniać ustawienie przełącznika
obrotowego niezależnie czy urządzenie jest
włączone lub nie.
pierścień
golenia trzymaj
1 Przekręć
2 Podczas
zabezpieczający i
maszynkę tak jak
naciśnij włącznik
zasilania.
pokazano na rysunku.
Korzystanie z przycinarki
Przesuń uchwyt przycinarki do góry.
Przyłóż do twarzy pod kątem prostym i
przesuwaj w dół, aby przyciąć baki.
Strona 130
• Odpowiednia temperatura otoczenia podczas użycia wynosi 5 - 35 °C.
Jeśli urządzenie jest używane poza zalecanym zakresem temperatur,
może przestać działać.
Rozpocznij golenie przyciskając lekko maszynkę do twarzy. Naciągnij
skórę wolną ręką i przesuwaj maszynkę w przód i do tyłu w kierunku
brody. Możesz łagodnie zwiększać nacisk, kiedy twoja skóra
przyzwyczai się do maszynki. Zbyt mocne dociskanie nie zapewnia
lepszego golenia.
Odczytywanie wskaźników podczas użycia
Podczas użycia
• Przybliżony poziom naładowania akumulatora jest
wyświetlany jako wartość od 20 do 100 (%).
• Wskaźnik gaśnie po około 5 sekundach od użycia przełącznika.
132
ES-LT71_EU.indb
132
2010/10/01
19:38:09
• Możesz ogolić się jeszcze 2 lub 3 razy po tym jak pojawi się wskaźnik
“20%”. (Będzie się to zmieniać w zależności od sposobu użytkowania).
• Pełne naładowanie zapewnia energię na około 14 goleń po 3 minuty
każde.
Konserwacja
Czyszczenie za pomocą samoczyszczącej ładowarki
Przygotowanie samoczyszczącej ładowarki
Wyjmij maszynkę oraz wtyczkę zasilania z samoczyszczącej ładowarki.
zbiornik na
1 Zdejmij
wodę i wyjmij z niego
zatyczkę.
dokładnie stary
2 Spłucz
płyn czyszczący, a
następnie wypłucz
zbiornik na wodę.
wody z kranu do
3 Nalej
górnej linii wskaźnika
poziomu wody.
• Nie wlewaj wody ponad poziom
wskazany przez górną linię
wskaźnika poziomu wody. Może to
spowodować rozlanie płynu.
1
2
plomby)
• Trzymaj pojemniczek z detergentem poziomo.
(detergent może się wylać, kiedy pojemniczek z
detergentem zostanie przechylony zbyt mocno.)


Środki ostrożności dotyczące pojemnika z detergentem
• Przechowywać z dala od zasięgu dzieci.
• Używać jedynie do czyszczenia ostrzy maszynek elektrycznych.
• W razie dostania się środków czyszczących do ust lub oczu, należy
podjąć odpowiednie czynności i skonsultować się z lekarzem.
Polski
Wskaźnik “20%” miga podczas korzystania z
maszynki.
zamknij zatyczkę zbiornika na wodę i
4 Dokładnie
załóż zbiornik.
obie plomby z nowego
5 Zdejmij
pojemniczka z detergentem. (2
Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski
6 Załóż pojemniczek z detergentem.


• Wymień pojemniczek z detergentem, kiedy świeci się lampka stanu.
• Data przydatności detergentu do użycia wynosi 6 miesięcy od jego
otwarcia. Jeżeli nie zużyjesz płynu czyszczącego przez 6 miesięcy,
wyrzuć pojemniczek z detergentem i wylej płyn czyszczący.
• Stosuj tylko specjalny detergent do golarek Panasonic w
samoczyszczącej ładowarce.
• Zawsze wymieniaj zbiorniczek z detergentem oraz płyn czyszczący w
pojemniku z wodą jednocześnie. Dolewanie wody lub wymiana
jedynie pojemniczka z detergentem lub wody spowoduje pogorszenie
funkcji czyszczenia.
• Podczas korzystania z samoczyszczącej ładowarki skoncentrowany
detergent w pojemniku z detergentem jest rozpuszczany w wodzie w
zbiorniku wody, tworząc płyn czyszczący.
133
ES-LT71_EU.indb
133
2010/10/01
19:38:09
Cykl
Czyszczenie maszynki
Stosuj samoczyszczącą ładowarkę w otoczeniu o temperaturze pomiędzy
15 °C a 35 °C.
wtyczkę zasilania
1 Podłącz
do samoczyszczącej
ładowarki.
Polski
nakładkę ochronną
2 Zdejmij
i podłącz maszynkę.
3 Włącz zasilacz do sieci.
2
• Usuń wszelkie resztki mydła i wody z
maszynki, jeżeli była ona czyszczona
mydłem do rąk lub innym detergentem.
• Wyłącz maszynkę przed
umieszczeniem jej w ładowarce.
• Sprawdź, czy folia zewnętrzna nie jest
zdeformowana lub uszkodzona
podczas zakładania na ładowarkę.
3
1Ładowanie
Czas wymagany (przybliżony)
Ładowanie
Od 0 do 60 min
2Czyszczenie/ Czyszczenie
Suszenie/
10 min
Ładowanie
1
3Suszenie/
Ładowanie
Suszenie
50 min
(80 min*)
Ładowanie
Od 0 do 60 min
• Po uruchomieniu cyklu “Czyszczenie/Suszenie/
Ładowanie” nie można zmienić cyklu.
Suszenie
Ładowanie
Od 0 do 60 min
100 min
przycisk wyboru cyklu, aby wybrać
4 Naciśnij
cykl.
• Po każdym naciśnięciu przycisku wyboru cyklu, cykl zmienia
się w następujący sposób “Czyszczenie/Suszenie/
Ładowanie”
“Suszenie/Ładowanie”
“Ładowanie”.
• Cykle rozpoczynają się po około 6 sekundach od ich
wybrania.
• Cykl zostanie przerwany, jeśli dojdzie do przerwy w zasilaniu.
W takim przypadku uruchom cykl ponownie od początku.
• Nie wyjmuj pojemniczka z detergentem lub zbiornika na
wodę, bo płyn czyszczący może się rozlać i uszkodzić
maszynkę.
• Istnieje możliwość przełączenia na cykl
“Czyszczenie/Suszenie/Ładowanie”, nawet jeśli
uruchomiono cykl “Suszenie/Ładowanie”.
*K
iedy temperatura otoczenia samoczyszczącej ładowarki jest niska (około
15 °C lub mniej), czas potrzebny na wysuszenie maszynki wydłuża się.
• Funkcja czyszczenia lub suszenia może przerwać działanie w bardzo
niskiej temperaturze (około 0 °C lub mniej). W takim przypadku lampki
czyszczenia i suszenia będą migać po wybraniu cyklu “Czyszczenie/
Suszenie/Ładowanie” bądź lampka suszenia będzie migać po wybraniu
cyklu “Suszenie/Ładowanie”.
134
ES-LT71_EU.indb
134
2010/10/01
19:38:10
Świeci
Poprawnie załóż
pojemniczek z detergentem,
a następnie uruchom cykl.
Zdejmij maszynkę z samoczyszczącej
ładowarki i sprawdź, czy lampka
[CLEAN] zgasła. (Zachowaj
ostrożność, ponieważ ostrze może
być gorące lub mokre.) Sprawdź, czy
zbiornik na wodę jest prawidłowo
założony, jego zatyczka dobrze
zatknięta i czy samoczyszcząca
ładowarka jest ustawiona poziomo.
Jeżeli zgaśnie lampka stanu
Nie przerywaj cyklu.
Kiedy usunięto nieprawidłowość
Kiedy nie znaleziono usterki
Odłącz zasilacz od
samoczyszczącej ładowarki i
uruchom jeszcze raz cykl po
ponownym podłączeniu.
Nadszedł czas, aby wymienić
pojemniczek z detergentem i płyn
czyszczący w zbiorniku na wodę.
Wypłucz stary płyn czyszczący, a
następnie wypłucz zbiornik na
wodę i napełnij go wodą. Wymień
stary pojemniczek z detergentem i
uruchom ponownie cykl.
Kiedy lampka stanu zgaśnie
Kiedy lampka stanu ponownie
się zapali
Nie przerywaj cyklu.
Zwróć się do autoryzowanego
centrum serwisowego.
1. Odłącz przewód zasilający od maszynki.
2. Nałóż trochę mydła do rąk i nalej trochę
wody na folię zewnętrzną.
3. Przekręć pierścień zabezpieczający, aby
odblokować włącznik zasilania.
4. Naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania
przez ponad 2 sekundy, aby uaktywnić tryb
czyszczenia ultradźwiękami.
• Wskaźniki stanu naładowania baterii będą
migać kolejno.
• Po upływie około 20 sekund tryb zostanie
automatycznie wyłączony. Możesz też go
wyłączyć ręcznie, naciskając włącznik
zasilania.
5. Usuń element z zewnętrzną folią metalową,
przez ponad 2 sekundy przytrzymaj
wciśnięty włącznik zasilania, aby włączyć
tryb czyszczenia ultradźwiękami i umyj
maszynkę pod bieżącą wodą.
6. Za pomocą suchej szmatki wytrzyj
maszynkę do sucha.
7. Wysusz całkowicie głowicę z folią
zewnętrzną oraz golarkę.
8. Przymocuj głowicę z folią zewnętrzną do
golarki.
9. Nasmaruj golarkę
4
Polski
Miga
Czyszczenie maszynki bez korzystania z
samoczyszczącej ładowarki
5
Wykonaj poniższe czynności, jeśli lampka stanu miga
lub świeci się.
7
Suszenie maszynki przy użyciu samoczyszczącej ładowarki
1. Przymocuj głowicę z folią zewnętrzną do golarki.
2. Wysusz maszynkę przy użyciu samoczyszczącej ładowarki,
korzystając z cyklu “Suszenie/Ładowanie”.
3. Nasmaruj golarkę
135
ES-LT71_EU.indb
135
2010/10/01
19:38:10
Wymiana folii zewnętrznej i ostrzy wewnętrznych
Smarowanie
Polski
Aby zachować wysoki poziom komfortu golenia, zaleca się stosowanie
oleju dołączonego do maszynki.
1. Wyłącz maszynkę.
2
2. Nałóż kroplę oleju na wszystkie zewnętrzne folie.
3. Podnieś przycinarkę i nałóż kroplę oleju.
4. Włącz maszynkę i pozwól by pracowała przez około
pięć sekund.
5. Wyłącz maszynkę i zetrzyj nadmiar oleju z
zewnętrznych folii miękką ściereczką.
• Nie trzeba smarować ostrzy olejem po wyczyszczeniu
3
maszynki za pomocą samoczyszczącej ładowarki (smar
znajduje się w środku czyszczącym).
Czyszczenie szczoteczką
Oczyść ostrza wewnętrzne używając szczoteczki z
krótkim włosiem, przesuwając ją w kierunku (A).
Oczyść zewnętrzną folię urządzenia, korpus
maszynki i przycinarkę, używając szczoteczki z
długim włosiem.
• Nie przesuwaj szczoteczki z krótkim włosiem w
kierunku (B) ponieważ możesz uszkodzić
wewnętrzne ostrza, co je stępi.
• Nie używaj szczoteczki z krótkim włosiem do
czyszczenia folii zewnętrznej.
(A)
zewnętrzna folia urządzenia raz na rok
ostrza wewnętrzne
Wymiana folii zewnętrznej w maszynce
1. Przyciśnij przyciski i unieś głowicę z folią
zewnętrzną do góry.
2. Przyciśnij przyciski zwalniania zewnętrznej folii
urządzenia i ściągnij zewnętrzną folię urządzenia.
3. Wyrównaj znacznik ramki folii (
) ze
znacznikiem zewnętrznej folii urządzenia ( ) i
połącz odpowiednio oba elementy.
• Folii zewnętrznej systemu nie można zamocować
odwrotnie.
• Pamiętaj by wkładać zewnętrzną folię w ramkę
folii podczas jej podłączania do maszynki.
4. Po przekręceniu znacznika ramki folii (
) do
przodu przymocuj odpowiednio głowicę z folią
zewnętrzną do maszynki, tak aby usłyszeć
zatrzaśnięcie.
Wymiana ostrzy wewnętrznych
(B)
raz na dwa lata
1. Przyciśnij przyciski i unieś głowicę z folią
zewnętrzną do góry.
2. Zdejmij ostrza wewnętrzne pojedynczo.
• Nie dotykaj krawędzi (metalowe części) ostrzy
wewnętrznych, aby uniknąć skaleczenia dłoni.
3. Umieść ostrza wewnętrzne pojedynczo, aż
zaskoczą (klik).
1
2
3
1
23
136
ES-LT71_EU.indb
136
2010/10/01
19:38:10
Części zamienne dla
ES‑LT71
Folia zewnętrzna i ostrza
wewnętrzne
WES9013
Zewnętrzna folia urządzenia
WES9087
Ostrza wewnętrzne
WES9068
Czyszczenie samoczyszczącej ładowarki
Resztki zarostu mogły się przykleić do tacy czyszczącej ładowarki
samoczyszczącej. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby je usunąć.
Zalecamy wykonywanie tych czynności przy każdej wymianie
pojemniczka z detergentem.
1. Najpierw zdejmij pojemnik z wodą i odłącz
1
wtyczkę zasilania od ładowarki
samoczyszczącej.
• Uważaj, aby nie rozlać płynu czyszczącego.
Ostrzeżenie
Nie myj, ani nie stosuj wody do czyszczenia zasilacza lub
samoczyszczącej ładowarki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie.
• Nie ciągnij mocno za gumowy ochraniacz ostrzy przy dnie tacy
czyszczącej. Guma może ulec zerwaniu, jeżeli będzie mocno
naciągana. Wystarczy jedynie lekko za nią pociągnąć.
Kiedy woda nie ścieka z tacy czyszczącej
Ścinki zarostu mogą zatkać odpływ w dnie tacy
czyszczącej.
W takim przypadku czyszczenie lub wysuszenie
maszynki jest niemożliwe.
Przepchnij ścinki zarostu przez odpływ za pomocą
wykałaczki itp.
Polski
Części zamienne dostępne są u sprzedawcy lub w Centrum Serwisowym.
Części zamienne
Wyjmowanie wbudowanego akumulatora
2. Delikatnie zetrzyj resztki zarostu przyklejone
do wnętrza tacy czyszczącej, używając
zwilżonej szmatki lub ręcznika papierowego.
• Wyczyść rogi i nierówne części tacy
czyszczącej za pomocą patyczka
higienicznego zwilżonego w wodzie.
2
Wyjmij wbudowany akumulator zanim wyrzucisz maszynkę. Pamiętaj, aby
akumulator wyrzucać w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu, jeżeli
takie istnieje w Twoim kraju. Nie demontuj, ani nie wymieniaj akumulatora
w celu ponownego użycia maszynki. Może to spowodować pożar lub
porażenie elektryczne. Wymieniaj akumulator w autoryzowanym centrum
serwisowym.
• Podczas wyjmowania akumulatora odłącz przewód zasilający od
maszynki.
•
137
ES-LT71_EU.indb
137
2010/10/01
19:38:10
• Postępuj zgodnie z opisem w punktach od 1 do 4, podnieś
akumulator i wyjmij go.


Polski


Ochrona środowiska i recykling materiałów
Ta maszynka zawiera akumulator litowo-jonowy.
Prosimy o oddanie zużytej baterii do utylizacji w miejscu oficjalnie do
tego wskazanym, jeżeli takie istnieje w Twoim kraju.
Dane techniczne
Źródło zasilania
Patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu.
(automatyczna zmiana napięcia zasilania)
Napięcie pracy silnika 3,6 V DC
Czas ładowania
Około 1 godziny
Poziom hałasu
w trybie golenia: 63 (dB (A) odp. 1 pW)
w trybie przycinania: 63 (dB (A) odp. 1 pW)
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się
zużytych urządzeń i baterii
Niniejsze symbole umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi
odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii,
należy oddawać je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE
i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii pomaga
oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska
naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i
baterii można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego
przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym
użytkownik nabył przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić
kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na terenie Unii
Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
dostawcą, który udzieli dalszych informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach
trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w
sprawie właściwego sposobu pozbywania się tego rodzaju
przedmiotów.
138
ES-LT71_EU.indb
138
2010/10/01
19:38:11
Tento holicí strojek má zabudovanou nabíjecí baterii. Nevhazujte do ohně,
nevystavujte teplu, ani nenabíjejte, nepoužívejte nebo neponechávejte v
prostředí s vysokou teplotou.
 Před použitím
Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré
holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je
vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve sprše a čistit jej ve vodě. Toto je
symbol holícího strojku na mokré holení. Tento symbol znamená, že
přenosná část strojku se může používat ve vaně nebo ve sprše.
Holte se metodou mokrého holení s použitím pěny po dobu minimálně
tří týdnů a vnímejte rozdíl. Na holící strojek Panasonic pro mokré/
suché holení si musíte krátkou chvíli zvykat, protože Vaše pokožka a
vousy potřebují vždy přibližně jeden měsíc na to, aby se přizpůsobily
nové metodě holení.
 Používání holícího strojku
Pozor
Vnější fólie je velmi tenká a při nesprávném používání se může
zničit. Před použitím holícího strojku se ujistěte, že je fólie
nepoškozená. Nepoužívejte holící strojek, pokud je fólie
poškozená, protože byste se mohli pořezat.
• V případě zjištění poškození nebo závady strojek přestaňte používat.
• Váš holicí strojek by neměli používat členové rodiny nebo jiné osoby.
Česky
Důležité
• Tento spotřebič není určen pro použití osob (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo osoby s nepostačujícími zkušenostmi a znalostmi, pokud
nejsou pod dohledem a nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlížet,
aby si s přístrojem nehrály.
• Osoby používající implantované elektronické zařízení, jako např.
kardiostimulátor by měly zabránit tomu, aby se tato jednotka dotýkala
kůže v místech kde je toto lékařské elektronické zařízení
implantováno, protože by to mohlo způsobit jeho chybnou funkci.
 Nabíjení holícího strojku
• Síťový adaptér nikdy nepoužívejte v koupelně nebo ve sprše.
• Nepoužívejte jinou síťovou šňůru nebo síťový adaptér, než je tento
síťový adaptér (RE7‑59).
• Síťový adaptér zapojte do zásuvky v místě, kde není vlhko, a
dotýkejte se jej suchýma rukama.
• Při odpojování ze zásuvky síťový adaptér přidržte. Za síťovou šňůru
netahejte, protože byste ji mohli zničit.
• Napájecí šňůru nelze vyměnit. Je-li napájecí šňůra poškozená, síťový
adaptér musí být vyřazen.
 Čištění holícího strojku
Děkujeme, že jste si zvolili holicí strojek Panasonic. Použitím
technologie WET/DRY lze holicí strojek Panasonic používat na
sucho nebo pro jemné a snadné oholení ve sprše či vaně. Před
použitím si prosím přečtěte veškeré pokyny.
Varování
Před čištěním holicího strojku ve vodě odpojte síťovou šňůru,
aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
• Oba vnitřní břity nechte zasunuté ve strojku. Je-li zasunut pouze
jeden vnitřní břit, může se holicí strojek zničit.
• Čistíte-li holicí strojek vodou, nepoužívejte mořskou nebo horkou
vodu. Nenamáčejte holicí strojek ve vodě příliš dlouho.
• Vyčistěte kryt jen měkkým hadříkem nepatrně navlhčeným v
kohoutkové vodě nebo mýdlové kohoutkové vodě. Nepoužívejte
ředidlo, benzín líh nebo jiné chemikálie.
 Uložení holícího strojku
• Po použití holicí strojek skladujte v místě s nízkou vlhkostí.
139
ES-LT71_EU.indb
139
2010/10/01
19:38:11
Česky
• Holicí strojek neskladujte v místě, kde bude vystaven přímému
slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla.
• Když holicí strojek ukládáte, odpojte od něj síťovou šňůru.
• Síťovou šňůru neohýbejte, ani ji neobtáčejte kolem holicího strojku.
• Olej držte mimo dosah dětí.
 Samočisticí nabíječka
• Nečistěte síťový adaptér ani samočisticí nabíječku pod vodou,
protože by mohlo dojít k jejich poškození nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Nevyjímejte holicí strojek ze samočisticí nabíječky v době, kdy
probíhá program zahrnující funkci “Sušení”. K sušení se používá
topný článek, takže oblast kolem žiletek se extrémně zahřívá a hrozí
nebezpečí popálení.
• Položte samočisticí nabíječku na rovný a stabilní povrch. Pokud tak
neučiníte, může se čisticí kapalina vylít a odbarvit výrobky z kůže
nebo jiné povrchy. V takovém případě rozlitou kapalinu okamžitě
setřete.
• Samočisticí nabíječka čistí vnitřní břity a vnější fólii přístroje. Zbytky
vousů z ostatních částí strojku odstraňte kartáčkem nebo vodou.
• Samočisticí nabíječku používejte ve vlhkosti nižší než 95%.
• V závislosti na okolním prostředí se nemusí holicí strojek vysušit, ani
když zvolíte program “Sušení/Nabíjení”. V takovém případě setřete
všechny kapky vody suchým hadříkem.
140
ES-LT71_EU.indb
140
2010/10/01
19:38:11
Označení částí













:Spínač [0/1]
;Opěrka prstů
<Zastřihávač
=Rukojeť zastřihávače
ESamočisticí nabíječka
>Víčko nádržky na vodu
?Nádržka na vodu
@Zdířka
ATlačítko pro volbu funkcí
BIndikátor stavu
CIndikátor sušení
DIndikátor čištění
FSíťový adaptér (RE7‑59)
ESíťová šňůra
FZástrčka přístroje
GZásobník s čisticím prostředkem
HCestovní pouzdro
IKartáček na čištění
JOlej










Použití jistícího kroužku
Pro zajištění a odjištění spínače použijte jisticí kroužek.
1. Jistícím kroužkem otočte až do zaklapnutí.
Odjistěte spínač:
V případě holení, mytí holícího strojku a jeho promazávání.
Česky





Zajistěte spínač:
V případě přenášení strojku.




AOchranné víčko
BSekce vnější fólie
1Rám fólie
2Vnější fólie přístroje
3Tlačítka pro uvolnění vnější
fólie přístroje
CVnitřní břity
DHlavní část
4Tlačítka pro uvolnění rámu
fólie
5Přepínač otočení
6Jistící kroužek
7Kontrolka kapacity baterie
8Kontrolka stavu nabití baterie
( )
9Zdířka spotřebiče
141
ES-LT71_EU.indb
141
2010/10/01
19:38:11
Nabíjení
Nabíjení pomocí samočisticí nabíječky
Důkladně setřete všechny kapky vody na samočisticí nabíječce i kolem
ní. Nabíječka musí být před nabíjením suchá.
zástrčku spotřebiče
1 Zasuňte
do samočisticí nabíječky.
ochranné víčko a
2 Odstraňte
připevněte holící strojek.
síťový adaptér do
3 Zapojte
sítě.
Nabíjení bez samočisticí nabíječky
Nabíjet je možné i bez samočisticí nabíječky.
1. Do holícího strojku zasuňte zástrčku.
2. Zapojte síťový adaptér do zásuvky.
2
1
2
Holicí strojek nelze používat během nabíjení.
3
Význam kontrolek při nabíjení
Když je nabíjení dokončeno
Rozsvítí se kontrolka stavu nabití
baterie ( ).
V průběhu nabíjení se bude číslo
kontrolky kapacity baterie zvyšovat.
Všechny kontrolky kapacity
baterie se rozsvítí a po 5
sekundách zhasnou.
Česky
Během nabíjení
1
• Program “Nabíjení” se spustí po připojení holicího strojku.
• Než holící strojek připevníte k nabíječce, musíte jej vypnout.
• Při připevňování strojku zkontrolujte, zda není vnější fólie zdeformovaná
nebo poškozená.
• Nabíjet lze i s blikajícím indikátorem stavu samočisticí nabíječky.
• Nabíjení se dokončí přibližně po 1 hodině.
Když holicí strojek nepoužíváte, můžete jej nechat připojený
k samočisticí nabíječce nebo k síťovému adaptéru, aby baterie vydržela
plně nabitá. Holicí strojek nelze přebít.
• Po konci nabíjení můžete zapnout spínač, je-li holicí strojek zapojený,
pak se rozsvítí všechny kontrolky kapacity baterie a po 5 sekundách
zhasnou. To znamená, že holicí strojek je plně nabitý.
• Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 5‑35 °C. V extrémně nízkých
nebo vysokých teplotách se může snížit kapacita baterie, nebo se
baterie nemusí nabít. Dojde-li v průběhu nabíjení k problému, rozbliká
se kontrolka stavu nabití baterie ( ).
• Při prvním nabíjení holicího strojku, nebo pokud nebyl holicí strojek
používán déle než 6 měsíců, se kontrolka stavu nabití baterie ( )
nemusí rozsvítit. Ta se posléze rozsvítí, pokud zůstane adaptér
připojený.
142
ES-LT71_EU.indb
142
2010/10/01
19:38:11
Holení
Používání holícího strojku
Přepínač otočení
Používá se k výběru mezi “SOFT” (měkký) nebo
“LOCK” (zajištěný).
Otočení můžete změnit, když je holící strojek
zapnutý i vypnutý.
Používání zastřihávače
Vysuňte rukojeť zastřihávače nahoru.
Přidržte ji ve správném úhlu k pokožce
a pohybem dolů si zastřihněte kotlety.
Strana 141
výše, a oholte se.
• Vhodná okolní teplota pro nabíjení je 5 - 35 °C. Použijete-li přístroj
v teplotách, které nespadají do tohoto doporučeného rozmezí, může
přístroj přestat pracovat.
Jemně přitlačte strojek k obličeji a začněte se holit. Volnou rukou
napněte kůži a holícím strojkem pohybujte tam a zpět ve směru růstu
vousů. Když si pokožka přivykne na tento holící strojek, můžete mírně
zvýšit tlak na pokožku. Nadměrný tlak však neumožňuje lepší oholení.
Pozor
• Jestliže stisknete a přidržíte spínač déle než 2 sekundy, dojde
k aktivaci režimu čištění ultrazvukovými vibracemi. Strana 146
V tomto režimu se nelze holit.
• Během používání holicího strojku se nedotýkejte prsty spínače. Mohli
byste omylem vypnout holicí strojek nebo jej přepnout do režimu
čištění ultrazvukovými vibracemi. Při používání holicího strojku
umístěte prsty na opěrku prstů.
Význam kontrolek při používání
Česky
stiskněte spínač.
holící strojek tak,
2 Držte
jak je ukázáno na obrázku
Při používání
• Přibližný stav nabití baterie se zobrazí jako hodnota
20 - 100 (%).
jisticím
1 Otočte
kroužkem a
• Hodnota zhasne po 5 sekundách od přepnutí spínače.
Když je kapacita baterie nízká
Během používání holicího strojku bliká “20 %”.
• Když se zobrazí “20 %”, můžete se ještě oholit 2 nebo 3. (Záleží na
způsobu použití strojku.) • Plně nabitá baterie dodá energii na přibližně 14 oholení po
3 minutách.
143
ES-LT71_EU.indb
143
2010/10/01
19:38:11
Údržba
Čištění pomocí samočisticí nabíječky
Opatření pro zásobník s čisticím prostředkem
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Používejte pouze pro čištění břitů elektrických holicích strojků.
• Jestliže se čisticí prostředek dostane do úst nebo očí, učiňte
mimořádná opatření a vyhledejte doktora.
Příprava samočisticí nabíječky
Vyjměte holící strojek i zástrčku ze samočisticí nabíječky.
nádržku na
1 Vyjměte
vodu a otevřete její
1
víčko.
zásobník s čisticím
6 Připevněte
prostředkem.
2

starou čisticí
2 Vymyjte
tekutinu a nádržku na

vodu vypláchněte.
Česky
nádržku vodou
3 Naplňte
z kohoutku až po rysku.
• Dejte pozor, aby hladina vody
nestoupla nad rysku. V takovém
případě by mohlo dojít k vylití
čisticí tekutiny.
uzavřete víčko nádržky na vodu a poté
4 Bezpečně
nádržku připevněte.
nového zásobníku s čisticím
5 Zprostředkem
sloupněte ochranné
pásky. (2 ochranné pásky)
• Zásobník s čisticím prostředkem držte ve
vodorovné poloze. (Jestliže zásobník příliš
nakloníte, může se čisticí prostředek vylít.)
• Když svítí indikátor stavu, vyměňte zásobník s čisticím prostředkem.
• Doba trvanlivosti čisticí tekutiny je 6 měsíců po otevření. Jestliže
čisticí tekutinu nepoužíváte déle než 6 měsíců, vyhoďte zásobník s
čisticím prostředkem i čisticí tekutinu.
• Do samočisticí nabíječky používejte výhradně speciální čisticí
prostředek určený pro holící strojky Panasonic.
• Zásobník s čisticím prostředkem i čisticí kapalinu v nádržce na vodu
vyměňujte vždy ve stejnou dobu. Přidáte-li vodu nebo vyměníte-li
pouze zásobník s čisticím prostředek nebo pouze vodu, může dojít k
zhoršení čisticích funkcí.
• Když je samočisticí nabíječka uvedena do provozu, koncentrovaný
čisticí prostředek v zásobníku se naředí a z vody uvnitř zásobníku se
stane čisticí tekutina.


144
ES-LT71_EU.indb
144
2010/10/01
19:38:12
Program
Čištění holícího strojku
Samočisticí nabíječku používejte v teplotním rozmezí 15 – 35 °C.
ochranné víčko a
2 Odstraňte
připevněte holící strojek.
síťový adaptér do
3 Zapojte
sítě.
2
• Pokud myjete holící strojek mýdlem
nebo jiným čisticím prostředkem,
odstraňte z něj všechny zbytky mýdla
nebo vody.
• Než holící strojek připevníte
k nabíječce, musíte jej vypnout.
• Při připevňování strojku zkontrolujte,
zda není vnější fólie zdeformovaná
nebo poškozená.
3
2Czyszczenie/
Suszenie/
Ładowanie
Čistý
10 min.
Suszenie
50 min.
(80 min.*)
Nabíjení
0 až 60 min.
1
3Suszenie/
Ładowanie
• Jakmile se spustí program “Čištění/Sušení/Nabíjení”,
není možné již program změnit.
Suszenie
Nabíjení
100 min.
0 až 60 min.
Česky
nabíječky.
zástrčku
1 Zasuňte
spotřebiče do samočisticí
1Nabíjení
Požadovaná doba (orientačně)
Nabíjení
0 až 60 min.
program zvolte stisknutím
4 Požadovaný
tlačítka pro volbu funkcí.
• Každým stisknutím tlačítka pro volbu funkcí se program mění
následovně: “Čištění/Sušení/Nabíjení”
“Sušení/Nabíjení”
“Nabíjení”.
• Program je zahájen přibližně 6 sekund poté, co je vybrán.
• Program se přeruší, pokud dojde k odpojení přívodu. V
takovém případě zopakujte celý program od začátku.
• Nevyjímejte zásobník s čisticím prostředkem nebo nádržku
na vodu, protože čisticí tekutina by se mohla vylít a způsobit
poruchu.
• Je možné přepnout na program “Čištění/Sušení/
Nabíjení” i po spuštění programu “Sušení/Nabíjení”.
* Je-li okolní teplota samočisticí nabíječky nízká (cca 15 °C nebo nižší),
doba sušení holicího strojku se zvýší.
• Při velmi nízkých teplotách (cca 0 °C nebo nižší) může dojít k zastavení
funkce Čištění nebo Sušení. V takovém případě budou při zvolení
programu “Čištění/Sušení/Nabíjení” blikat indikátory čištění a sušení a
při zvolení programu “Sušení/Nabíjení” bude blikat indikátor sušení.
145
ES-LT71_EU.indb
145
2010/10/01
19:38:12
Dodržujte kroky uvedené níže, pokud bliká nebo svítí
stavová kontrolka.
Bliká
Svítí
Správně nasaďte zásobník s
čisticím prostředkem a
restartujte program.
Vyjměte holící strojek ze samočisticí
nabíječky a přesvědčte se, zda
indikátor [CLEAN] zhasl. (Buďte
opatrní, protože břit může být horký
nebo mokrý.) Zkontrolujte, zda je
nádržka na vodu správně připevněna,
zda je víčko bezpečně uzavřené a
samočisticí nabíječka je umístěna ve
vodorovné poloze.
Jestliže indikátor stavu zhasne
Pokračujte v daném
programu.
Česky
Jestliže je závada odstraněna
Jestliže nebyla zjištěna žádná závada
Odpojte síťový adaptér od
samočisticí nabíječky, opět jej
připojte a program spusťte
znovu.
Nadešel čas k výměně zásobníku
s čisticím prostředkem a čisticí
tekutiny v nádržce na vodu.
Omyjte starý čisticí prostředek,
opláchněte nádržku na vodu, a
poté ji naplňte vodou. Vložte zpět
zásobník s čisticím prostředkem a
spusťte program od začátku.
Jestliže indikátor stavu
zhasne
Jestliže se indikátor stavu znovu
rozsvítí
Pokračujte v daném programu.
Obraťte se na autorizované
servisní centrum.
Čištění holícího strojku bez samočisticí nabíječky
1. Odpojte síťovou šňůru z holicího strojku.
2. Na vnější fólii naneste mýdlo a trochu vody.
3. Otočením jisticího kroužku odjistěte spínač.
4. Při stisknutí a přidržení spínače déle než 2
sekundy se aktivuje režim čištění
ultrazvukovými vibracemi.
• Popořadě blikají kontrolky kapacity baterie.
• Po přibližně 20 sekundách dojde
k automatickému vypnutí, nebo můžete
přístroj vypnout stisknutím spínače.
5. Sejměte sekci vnější fólie, stiskem spínače
po dobu více než 2 sekund aktivujte režim
čištění ultrazvukovými vibracemi a strojek
očistěte pod tekoucí vodou.
6. Setřete všechny kapky vody suchým
hadříkem.
7. Vnější část planžety a holící strojek nechte
zcela vyschnout.
8. Vnější část planžety připevněte k holícímu
strojku.
9. Promažte strojek.
4
5
7
Vysoušení holicího strojku použitím samočisticí nabíječky
1. Vnější část planžety připevněte k holícímu strojku.
2. Vysušte holicí strojek samočisticí nabíječkou pomocí programu
“Sušení/Nabíjení”.
3. Promažte strojek.
146
ES-LT71_EU.indb
146
2010/10/01
19:38:12
Výměna vnější fólie přístroje a vnitřních břitů
1. Vypněte holící strojek.
2. Na každou vnější fólii kápněte jednu kapku oleje.
3. Nadzdvihněte zastřihávač a kápněte kapku oleje.
4. Holící strojek zapněte a nechte jej běžet po dobu
přibližně 5 sekund.
5. Holící strojek vypněte a měkkým hadříkem setřete z
vnějších fólií všechen přebytečný olej.
2
3
• Po čištění holicího strojku samočisticí nabíječkou není nutné nanášet
olej na břity (mazivo je obsaženo v čisticím prostředku).
Čištění pomocí kartáčku
Krátkým kartáčkem očistěte vnitřní břity pohybem
ve směru (A).
Dlouhým kartáčkem očistěte vnější fólii přístroje,
tělo holícího strojku a zastřihávač.
• Nepohybujte krátkým kartáčkem ve směru (B),
protože byste mohli poškodit nebo ztupit vnitřní
břity.
• Nepoužívejte krátký kartáček k čištění vnějších
fólií.
vnější fólie přístroje
jednou za rok
vnitřní břity
jednou za dva roky
Výměna vnější fólie přístroje
1. Stiskněte tlačítka uvolnění rámu fólie a vysuňte
sekci vnější fólie nahoru.
2. Stiskněte tlačítka pro uvolnění vnější fólie přístroje
a zatlačte sekci vnější fólie přístroje dolů.
3. Značku rámu fólie (
) vyrovnejte se značkou
vnější fólie přístroje ( ) a pevně je k sobě
připevněte.
• Vnější fólii přístroje nelze nasadit obráceně.
• Vnější fólii přístroje vždy vložte do rámu systému,
když ji připevňujete k holícímu strojku.
4. Značku rámu fólie (
) otočte dopředu a sekci
vnější fólie pevně připevněte k holicímu strojku tak,
aby zacvakla.
Výměna vnitřních břitů
(A)
(B)
1. Stiskněte tlačítka uvolnění rámu fólie a vysuňte
sekci vnější fólie nahoru.
2. Vyjměte vnitřní břity jeden po druhém.
• Nedotýkejte se okrajů vnitřních břitů (kovových
částí), abyste si neporanili ruce.
3. Vkládejte vnitřní břity jeden po druhém, dokud
nezapadnou.
1
2
3
Česky
Pro zachování vysokého komfortu holení doporučujeme používat olej
dodávaný s holícím strojkem.
Mazání
1
23
147
ES-LT71_EU.indb
147
2010/10/01
19:38:12
Náhradní díly
Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho prodejce nebo servisního
střediska.
Náhradní díly pro model
ES‑LT71
Vnější fólie a vnitřní břity
přístroje
WES9013
Vnější fólie přístroje
WES9087
Vnitřní břity
WES9068
Varování
Nelijte vodu do síťového adaptéru nebo samočisticí nabíječky, ani
je neumývejte. Nedodržením tohoto pokynu můžete způsobit úraz
elektrickým proudem nebo zkrat.
• Netlačte příliš na gumový chránič břitů ve spodní části čisticího
zásobníku. Při příliš silném tlaku by se guma mohla utrhnout. Stačí ji
jen trochu nadzvednout.
Jestliže voda neodtéká z čisticího zásobníku
Čištění samočisticí nabíječky
Česky
Zbytky vousů se mohou přilepit k čisticímu zásobníku samočisticí
nabíječky. Odstraňte je následujícím způsobem. Doporučujeme tento
postup zopakovat pokaždé, když vyměňujete zásobník s čisticím
prostředkem.
1. Ze samočisticí nabíječky vyjměte nádržku s
1
vodou a zástrčku.
• Dávejte pozor, abyste nevylili čisticí tekutinu.
Zbytky vousů mohou ucpat odtok na spodní straně
čisticího zásobníku.
V takovém případě nelze holící strojek vyčistit nebo
vysušit.
Vytlačte zbytky vousů odtokem například pomocí
párátka.
Vyjmutí zabudované dobíjecí baterie
2. Hadříkem nebo papírovým kapesníkem
navlhčeným ve vodě jemně setřete všechny
zbytky vousů přilepené uvnitř čisticího
zásobníku.
• Rohy a nerovné části čisticího zásobníku
očistěte vatovou tyčinkou navlhčenou ve
vodě.
2
Než holící strojek vyhodíte, vyjměte z něj zabudovanou baterii. Prosíme
odevzdejte baterii k likvidaci v oficiálně určeném místě, pokud takové
existuje. Baterii nerozebírejte ani nevyměňujte, pokud chcete holící
strojek znovu použít. Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem. Nechte ji vyměnit v autorizovaném servisním centru.
• Před vyjmutím baterie odpojte síťovou šňůru od holicího strojku.
148
ES-LT71_EU.indb
148
2010/10/01
19:38:13



Ochrana životního prostředí a recyklace materiálů
Součástí tohoto holícího strojku je lithium-iontová baterie.
Prosíme odevzdejte baterii k likvidaci v oficiálně určeném místě, pokud
takové ve vaší zemi existuje.
Technické údaje
Zdroj energie
Viz typový štítek na síťovém adaptéru.
(Automatický převod napětí)
Napětí motoru
stejnosměrný proud 3,6 V
Doba nabíjení
Cca 1 hodina
Akustický hluk ve
vzduchu
v režimu holení: 63 (dB (A) při 1 pW)
v režimu zastřihovače: 63 (dB (A) při 1 pW)
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z
elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z
domácností.
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní
dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a
elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného
domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou
možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité
baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte
žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu
předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit
cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou
vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a
použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných
dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní
legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské
Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte
se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete
likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a
informujte se o správném způsobu likvidace.
Česky

• Proveďte kroky 1 až 4, nadzdvihněte baterii a potom ji vyjměte.
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
149
ES-LT71_EU.indb
149
2010/10/01
19:38:13
Ďakujeme, že ste si zakúpili holiaci strojček značky Panasonic.
Pomocou našej technológie na MOKRÉ/SUCHÉ holenie môžete
svoj holiaci strojček značky Panasonic použiť nasucho, alebo ho
môžete na jemné a jednoduché holenie použiť v sprche alebo vo
vani. Pred používaním si prečítajte všetky pokyny.
Dôležité
Tento holiaci strojček obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu.
Nevhadzujte do ohňa, nevystavujte účinkom tepla, nenabíjajte,
nepoužívajte, ani nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
 Pred použitím
Tento holiaci strojček na mokré a suché holenie je možné použiť na
mokré holenie s penou alebo na suché holenie. Je vodotesný a môžete
ho použiť v sprche a čistiť ho pod vodou. Toto je symbol holiaceho
strojčeka na mokré holenie. Tento symbol znamená, že prenosnú časť
je možné použiť vo vani alebo v sprche.
Slovensky
Hoľte sa spôsobom mokrého holenia s penou na holenie minimálne tri
týždne a všímajte si rozdiel. Na holiaci strojček na mokré a suché
holenie si musíte chvíľu zvykať, pretože vaša pokožka i brada vyžadujú
vždy asi mesiac na to, aby sa prispôsobili novému spôsobu holenia.
 Používanie holiaceho strojčeka
Pozor
Vonkajšia fólia je veľmi tenká a pri nesprávnom použití sa môže
poškodiť. Predtým, ako strojček použijete, skontrolujte, či nie je
fólia poškodená. V prípade, že je napríklad fólia poškodená,
strojček nepoužívajte. Mohlo by dôjsť k porezaniu.
• Pokiaľ sa vyskytne nezrovnalosť alebo chyba, prestaňte výrobok
používať.
• Nepožičiavajte rodinným príslušníkom alebo iným osobám.
• Prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
pokiaľ nie je pre ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie čo sa týka
používania prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je
potrebné zaistiť, aby sa deti s prístrojom nehrali.
• Osoby, ktoré používajú medicínske elektronické zariadenie
implantované so svojho tela, ako napr. kardiostimulátor, musia dávať
pozor, aby sa toto zariadenie nedotklo ich pokožky v mieste, kde je
implantované medicínske elektronické zariadenie, pretože to môže
spôsobiť poruchu.
 Nabíjanie holiaceho strojčeka
• Adaptér na striedavý prúd nikdy nepoužívajte v kúpeľni alebo v
sprche.
• Nepoužívajte napájací kábel alebo adaptér na striedavý prúd, ktorý je
iný ako tento adaptér na striedavý prúd (RE7‑59).
• Adaptér na striedavý prúd pripojte do domácej elektrickej zásuvky na
mieste, kde nie je vlhko a manipulujte s ním suchými rukami.
• Pri odpájaní adaptéra na striedavý prúd z elektrickej zásuvky ho
pridržte. Neťahajte napájací kábel, pretože by sa mohol poškodiť.
• Napájací kábel nemožno vymeniť. Pokiaľ je kábel poškodený,
adaptér na striedavý prúd by ste mali zneškodniť.
 Čistenie holiaceho strojčeka
Pozor
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred čistením vo
vode z holiaceho strojčeka odpojte napájací kábel.
• Obidve vnútorné čepele ponechajte zasunuté. Ak je zasunutá iba
jedna z vnútorných čepelí, holiaci strojček sa môže poškodiť.
• Ak čistíte holiaci strojček vodou, nepoužívajte slanú alebo horúcu
vodu. Nenamáčajte holiaci strojček do vody na dlhú dobu.
• Kryt čistite iba mäkkou tkaninou mierne namočenou v čistej vode,
alebo čistej vode s pridaním saponátu. Nepoužívajte riedidlo, benzín,
alkohol ani iné chemikálie.
150
ES-LT71_EU.indb
150
2010/10/01
19:38:13
Slovensky
 Uskladnenie holiaceho strojčeka
• Po použití odložte holiaci strojček na mieste s nízkou vlhkosťou.
• Holiaci strojček neuskladňujte na miestach, kde by mohol byť
vystavený účinkom priameho slnečného žiarenia alebo účinkom
iných tepelných zdrojov.
• Pri uskladnení holiaceho strojčeka z neho odpojte napájací kábel.
• Napájací kábel neohýbajte, ani ho neobmotávajte okolo holiaceho
strojčeka.
• Olej uschovajte mimo dosahu detí.
 Samočistiaca nabíjačka
• Adaptér na striedavý prúd ani samočistiacu nabíjačku nečistite vo
vode, pretože by sa poškodili, alebo by mohlo dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
• Holiaci strojček nevyberajte zo samočistiacej nabíjačky pri používaní
programu, ktorý zahŕňa funkciu “Sušenie”. Na sušenie sa používa
vyhrievací článok, takže oblasť okolo čepelí sa extrémne zahrieva a
hrozí nebezpečenstvo popálenia.
• Samočistiacu nabíjačku umiestnite na vodorovný a stabilný povrch. V
opačnom prípade sa môže čistiaca kvapalina rozliať a spôsobiť
odfarbenie kožených produktov alebo iných povrchov. V takom
prípade kvapalinu ihneď utrite.
• Samočistiaca nabíjačka čistí vnútorné čepele a vonkajšiu fóliu
prístroja. Zvyšky brady z ostatných častí strojčeka odstráňte
pomocou kefky alebo vodou.
• Samočistiacu nabíjačku používajte v prostredí s vlhkosťou menej ako
95 %.
• V závislosti na prostredí sa holiaci strojček nemusí vysušiť ani v
prípade, že vyberiete program, ktorý zahŕňa funkciu “Sušenie/
Nabíjanie”. V takom prípade utrite zvyšné kvapky vody suchou
tkaninou.
151
ES-LT71_EU.indb
151
2010/10/01
19:38:13
Identifikácia častí













<Zastrihávač
=Rukoväť zastrihávača
ESamočistiaca nabíjačka
>Uzáver nádržky na vodu
?Nádržka na vodu
@Zásuvka
ATlačidlo Select
BIndikátor stavu
CIndikátor sušenia
DIndikátor čistenia
FAdaptér na striedavý prúd
(RE7‑59)
ENapájací kábel
FKonektor
GZásobník s čistiacim
prostriedkom
HCestovné vrecko
IČistiaca kefka
JOlej










Odblokovanie hlavného vypínača:
Na odblokovanie počas holenia, umývania holiaceho
strojčeka, mazania holiaceho strojčeka.


Slovensky
Zablokovanie hlavného vypínača:
Na zablokovanie počas prenášania holiaceho strojčeka.




Používanie blokovacieho krúžku
Blokovací krúžok používajte na zablokovanie alebo odblokovanie
hlavného vypínača.
1. Blokovacím krúžkom otáčajte dokiaľ neklikne.



AOchranný kryt
BČasť s vonkajšou fóliou
1Rám fólie
2Vonkajšia fólia prístroja
3Tlačidlá uvoľnenia vonkajšej
fólie prístroja
CVnútorné čepele
DHlavná časť
4Tlačidlá uvoľnenia rámu fólie
5Prepínač otočenia
6Blokovací krúžok
7Indikátor kapacity batérie
8Indikátor stavu nabitia ( )
9Zásuvka prístroja
:Hlavný vypínač [0/1]
;Opierka prstov
152
ES-LT71_EU.indb
152
2010/10/01
19:38:13
Nabíjanie
Nabíjanie so samočistiacou nabíjačkou
Z samočistiacej nabíjačky a v jej okolí dôkladne utrite všetky kvapky vody.
Pred nabíjaním musí byť nabíjačka suchá.
zasuňte do
1 Konektor
samočistiacej nabíjačky.
ochranný kryt a
2 Odstráňte
vložte holiaci strojček do
nabíjačky.
2
Nabíjanie bez samočistiacej nabíjačky
Holiaci strojček môžete nabíjať aj bez použitia
samočistiacej nabíjačky.
1. Zasuňte konektor do holiaceho strojčeka.
2. Adaptér na striedavý prúd pripojte do elektrickej
zásuvky.
2
1
Počas nabíjania nie je možné holiaci strojček používať.
3
na striedavý prúd
3 Adaptér
pripojte do elektrickej
Vzhľad indikátorov počas nabíjania
Počas nabíjania
Po dokončení nabíjania
Indikátor stavu nabitia ( ) svieti.
Číslo na indikátore kapacity
batérie sa bude počas procesu
nabíjania zvyšovať.
Všetky indikátory kapacity batérie
sa rozsvietia a následne po
5 sekundách zhasnú.
zásuvky.
• Program “Nabíjanie” sa začne po pripojení holiaceho strojčeka.
• Pred vložením holiaceho strojčeka do nabíjačky ho vypnite.
• Pri vkladaní holiaceho strojčeka do nabíjačky skontrolujte, či nie je
vonkajšia fólia zdeformovaná alebo poškodená.
• Nabíjať môžete aj keď indikátor STAVU samočistiacej nabíjačky bliká.
• Nabíjanie sa ukončí po približne 1 hodine.
V čase, keď holiaci strojček nepoužívate, ho môžete ponechať
v samočistiacej nabíjačke, alebo pripojený k adaptéru na striedavý
prúd, čím sa zachová plné nabitie batérie. Holiaci strojček nie je možné
prebiť.
Slovensky
1
• Pokiaľ je holiaci strojček pripojený k sieti, ZAPNUTIE hlavným
vypínačom po ukončení nabíjania spôsobí, že všetky indikátory kapacity
batérie sa rozsvietia a následne po 5 sekundách zhasnú. Znamená to,
že holiaci strojček je úplne nabitý.
• Odporúčaná teplota okolia pre nabíjanie je 5‑35 °C. V prípade nabíjania
pri veľmi nízkych alebo veľmi vysokých teplotách sa môže výkon batérie
znížiť alebo sa batéria nemusí nabíjať. V prípade výskytu problému s
nabíjaním bude indikátor stavu nabíjania ( ) blikať.
• Pri prvom nabíjaní holiaceho strojčeka, alebo pokiaľ ste ho nepoužívali
viac ako 6 mesiacov, indikátor stavu nabitia ( ) nemusí svietiť. Môže
sa napokon rozsvietiť neskôr po pripojení.
153
ES-LT71_EU.indb
153
2010/10/01
19:38:13
Holenie
Používanie holiaceho strojčeka
Prepínač otočenia
Môžete vybrať možnosť “SOFT” (mäkký) alebo
“LOCK” (zamknutý).
Otočenie môžete zmeniť aj keď je holiaci
strojček zapnutý, aj keď je vypnutý.
Používanie zastrihávača
blokovacím
holiaci strojček tak,
1 Otočte
2 Držte
krúžkom a stlačte
ako je zobrazené na
hlavný vypínač.
Strana 152
obrázku hore a ohoľte sa.
Slovensky
• Odporúčaná teplota okolia pre používanie je 5‑35 °C. Prístroj môže
prestať fungovať, ak ho používate pri teplotách mimo tohto
odporúčaného rozsahu.
Strojček mierne pritlačte k tvári a začnite sa holiť. Voľnou rukou napnite
kožu a holiacim strojčekom pohybujte vpred a vzad v smere rastu
brady. Potom, ako si vaša pokožka na strojček privykne, môžete tlak na
pokožku mierne zvýšiť. Nadmerný tlak však neumožní lepšie oholenie.
Pozor
• Ak stlačíte a podržíte hlavný vypínač dlhšie ako 2 sekundy, aktivuje sa
režim akustického vibračného čistenia. Strana 157
V tomto režime sa nemôžete holiť.
• Počas holenia sa nedotýkajte hlavného vypínača. Mohlo by dôjsť k
vypnutiu, alebo aktivovaniu režimu akustického vibračného čistenia.
Počas holenia umiestnite prsty na opierku prstov.
Vysuňte rukoväť zastrihávača smerom
nahor. Priložte v pravom uhle k
pokožke a pohybom nadol zastrihnite
bokombrady.
Vzhľad indikátorov počas používania
Počas používania
• Približné nabitie batérie sa zobrazuje v rozsahu 20
– 100 (%).
• Asi po 5 sekundách od zapnutia vypínača sa vypne.
V prípade nízkej kapacity batérie
Pri zapnutom strojčeku bliká “20%”.
• Po tom, čo sa zobrazí “20%” sa môžete oholiť ešte 2 až 3-krát. (Líši
sa to v závislosti od používania.)
• Plne nabitá batéria poskytne energiu na približne 14 holení po 3
minúty.
154
ES-LT71_EU.indb
154
2010/10/01
19:38:14
Starostlivosť
Čistenie so samočistiacou nabíjačkou
Bezpečnostné opatrenia ohľadne zásobníka s čistiacim prostriedkom
• Uskladňujte mimo dosahu detí.
• Používajte jedine na čistenie čepelí elektrických holiacich strojčekov.
• Pokiaľ sa čistiaci roztok dostane do úst alebo očí, zrealizujte núdzové
opatrenia a poraďte sa s lekárom.
Príprava samočistiacej nabíjačky
Vyberte holiaci strojček a odpojte konektor zo samočistiacej nabíjačky.
1
uzáver.
2

nádržku od
2 Vyčistite
starej čistiacej

tekutiny a vypláchnite
ju vodou.
nádržku vodou
3 Naplňte
z kohútika až po rysku.
• Dajte pozor, aby nebola hladina
vody nad ryskou. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k vyliatiu
čistiacej tekutiny.
zatvorte uzáver nádržky na vodu a vložte
4 Bezpečne
ju do nabíjačky.
nového zásobníka čistiaceho
5 Zprostriedku
odlepte ochranné pásky.
(2 pásky)
• Zásobník s čistiacim prostriedkom držte vo
vodorovnej polohe. (Ak zásobník príliš nakloníte,
môže dôjsť k vyliatiu čistiaceho prostriedku.)
zásobník s čistiacim
6 Vložte
prostriedkom do nabíjačky.
• Ak svieti indikátor stavu, vymeňte zásobník s čistiacim prostriedkom.
• Doba trvanlivosti čistiacej tekutiny je 6 mesiacov po otvorení. Ak
nepoužívate čistiacu tekutinu dlhšie ako 6 mesiacov, vyhoďte
zásobník s čistiacim prostriedkom a čistiacu tekutinu.
• Používajte iba špeciálnu čistiacu tekutinu do samočistiacej nabíjačky
pre holiace strojčeky Panasonic.
• Zásobník s čistiacou tekutinou a čistiacu tekutinu v nádržke na vodu
vymieňajte vždy v rovnakom čase. Pridanie vody alebo výmena
samotného zásobníka s čistiacim prostriedkom alebo vody bude mať
za následok zhoršenie funkcie čistenia.
• Pri zapnutí samočistiacej nabíjačky sa koncentrovaný čistiaci
prostriedok v zásobníku zriedi s vodou a z vody v nádržke vznikne
čistiaca tekutina.
Slovensky
nádržku na
1 Vyberte
vodu a otvorte jej


155
ES-LT71_EU.indb
155
2010/10/01
19:38:14
Program
Čistenie holiaceho strojčeka
Samočistiacu nabíjačku používajte pri teplotách v rozmedzí 15 °C až 35 °C.
zasuňte do
1 Konektor
samočistiacej nabíjačky.
ochranný kryt a
2 Odstráňte
vložte holiaci strojček do
1Nabíjanie
Požadovaný čas (orientačne)
Nabíjanie
0 - 60 min.
2
nabíjačky.
3
na striedavý prúd
3 Adaptér
pripojte do elektrickej
2Čistenie/
Sušenie/
Nabíjanie
Čistenie
10 min.
Sušenie
50 min.
(80 min.*)
Nabíjanie
0 - 60 min.
zásuvky.
Slovensky
• Ak ste holiaci strojček čistili mydlom na
ruky alebo iným čistiacim prostriedkom,
odstráňte z neho zvyšky mydla a vody.
• Pred vložením holiaceho strojčeka do
nabíjačky ho vypnite.
• Pri vkladaní holiaceho strojčeka do
nabíjačky skontrolujte, či nie je
vonkajšia fólia zdeformovaná alebo
poškodená.
4 Pomocou tlačidla SELECT vyberte program.
• Každým stlačením tlačidla SELECT sa program zmení v
tomto poradí: “Čistenie/Sušenie/Nabíjanie”
“Sušenie/
Nabíjanie”
“Nabíjanie”.
• Program sa spustí približne 6 sekúnd po jeho vybratí.
• Pri vypnutí napájania sa program preruší. V takom prípade
spustite program od začiatku.
• Nevyberajte zásobník s čistiacou tekutinou ani nádržku s
vodou, pretože čistiaca kvapalina by sa mohla vyliať a
spôsobiť poruchu.
1
3Sušenie/
Nabíjanie
• Po spustení programu “Čistenie/Sušenie/Nabíjanie”
nie je možné zmeniť program.
Sušenie
Nabíjanie
100 min.
0 - 60 min.
• Program je možné zmeniť na “Čistenie/Sušenie/
Nabíjanie” aj po spustení programu “Sušenie/
Nabíjanie”
* Pri nízkej teplote okolia samočistiacej nabíjačky (približne 15 °C alebo
menej) sa predlžuje čas potrebný na vysušenie strojčeka.
• Pri extrémne nízkych teplotách (asi 0 °C alebo menej) môžu funkcie
čistenia alebo sušenia zlyhať. V takom prípade bude indikátor čistenia
(CLEAN) a sušenia (DRY) blikať, ak zvolíte funkciu “Čistenie/Sušenie/
Nabíjanie”, alebo bude blikať indikátor sušenia (DRY), ak zvolíte funkciu
“Sušenie/Nabíjanie”.
156
ES-LT71_EU.indb
156
2010/10/01
19:38:14
Bliká
Svieti
Vložte správne zásobník s
čistiacim prostriedkom a
znovu spustite program.
Vyberte holiaci strojček zo
samočistiacej nabíjačky a
skontrolujte, či indikátor [CLEAN]
zhasol. (Buďte opatrný, pretože čepeľ
môže byť horúca alebo mokrá.)
Skontrolujte, či je nádržka s vodou
správne nasadená, uzáver nádržky
bezpečne uzavretý a samočistiaca
nabíjačka umiestnená vo vodorovnej
polohe.
Ak indikátor stavu zhasne
Pokračujte v danom
programe.
Po odstránení poruchy
Ak nebola zistená žiadna porucha
Adaptér na striedavý prúd
odpojte od samočistiacej
nabíjačky a po opätovnom
pripojení spustite funkciu ešte
raz.
Je na čase vymeniť zásobník s
čistiacim prostriedkom a čistiacu
tekutinu vo vnútri nádržky na vodu.
Odstráňte zvyšky starej čistiacej
tekutiny, opláchnite nádržku na
vodu a až potom ju naplňte vodou.
Vymeňte starý zásobník s čistiacim
prostriedkom a potom opätovne
spustite funkciu.
Ak indikátor stavu zhasne
Ak sa indikátor stavu znovu rozsvieti
Pokračujte v danom programe.
Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Čistenie holiaceho strojčeka bez samočistiacej nabíjačky
1. Odpojte napájací kábel z holiaceho
strojčeka.
2. Na vonkajšiu fóliu naneste mydlo a trochu
vody.
3. Otočte blokovacím krúžkom a odblokujte
hlavný vypínač.
4. Ak stlačíte hlavný vypínač na dobu viac ako
2 sekundy zaktivujete režim akustického
vibračného čistenia.
• Indikátory kapacity batérie budú postupne
blikať.
• Asi po 20 sekundách sa holiaci strojček
automaticky vypne, alebo ho môžete
vypnúť stlačením hlavného vypínača.
5. Odstráňte časť s vonkajšou fóliou a
stlačením hlavného vypínača na viac ako 2
sekundy aktivujte režim akustického
vibračného čistenia a vyčistite holiaci
strojček pod tečúcou vodou.
6. Utrite zvyšné kvapky vody suchou tkaninou.
7. Časť s vonkajšou fóliou a holiaci strojček
nechajte dôkladne vyschnúť.
8. Na holiaci strojček nasaďte časť s vonkajšou
fóliou.
9. Holiaci strojček namažte.
4
5
Slovensky
Pokiaľ stavový indikátor bliká alebo svieti, postupujte
podľa dolu uvedených krokov.
7
Sušenie holiaceho strojčeka pomocou samočistiacej nabíjačky
1. Na holiaci strojček nasaďte časť s vonkajšou fóliou.
2. Holiaci strojček vysušíte pomocou programu samočistiacej nabíjačky
“Sušenie/Nabíjanie”.
3. Holiaci strojček namažte.
157
ES-LT71_EU.indb
157
2010/10/01
19:38:14
Výmena vonkajšej fólie prístroja a vnútorných čepelí
Mazanie
Ak chcete zachovať vysoký komfort holenia čo najdlhšie, odporúčame
používať olej dodaný s holiacim strojčekom.
1. Vypnite holiaci strojček.
2. Na každú z vonkajších fólií kvapnite jednu kvapku oleja.
3. Zdvihnite zastrihávač a kvapnite kvapku oleja.
4. Zapnite holiaci strojček a nechajte ho približne päť
sekúnd bežať.
5. Vypnite holiaci strojček a pomocou mäkkej tkaniny utrite
zvyšný olej z vonkajších fólií.
2
3
• Po čistení holiaceho strojčeka pomocou samočistiacej nabíjačky nie je
potrebné mazať čepele (mazivo je zahrnuté v čistiacom prostriedku).
raz za rok
vnútorné čepele
raz za dva roky
Výmena vonkajšej fólie prístroja
1. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie rámu a vysuňte časť
vonkajšej fólie nahor.
2. Stlačte tlačidlá uvoľnenia vonkajšej fólie prístroja a
potiahnite vonkajšiu fóliu nadol.
3. Značky rámu fólie (
) a vonkajšej fólie prístroja
( ) zarovnajte a jednotlivé časti bezpečne spojte.
• Vonkajšiu fóliu systému nemožno pripojiť opačne.
• Vždy vložte vonkajšiu fóliu k rámu fólie pri
pripevnení k holiacemu strojčeku.
4. Po otočení značky rámu fólie (
) dopredu
môžete kliknutím bezpečne pripojiť časť s
vonkajšou fóliou k strojčeku.
Slovensky
Výmena vnútorných čepelí
Čistenie kefkou
Pomocou krátkej kefky vyčistite vnútorné čepele
pohybom v smere (A).
Vonkajšiu fóliu prístroja, telo prístroja a zastrihávač
vyčistite pomocou dlhej kefky.
• Nepohybujte krátkou kefkou v smere (B), pretože
by sa poškodili vnútorné čepele a ovplyvnilo by to
ich ostrosť.
• Nepoužívajte krátku kefku na čistenie vonkajších
fólií.
vonkajšia fólia prístroja
(A)
(B)
1. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie rámu a vysuňte časť
vonkajšej fólie nahor.
2. Vnútorné čepele vyberte naraz.
• Aby ste predišli poraneniu rúk, nedotýkajte sa
hrán (kovových častí) vnútorných čepelí.
3. Zasuňte naraz obidve vnútorné čepele, a to dokiaľ
nekliknú.
1
2
3
1
23
158
ES-LT71_EU.indb
158
2010/10/01
19:38:15
Náhradné diely zakúpite u predajcu alebo v servisnom stredisku.
Náhradné diely pre
ES‑LT71.
Vonkajšia fólia prístroja a
vnútorné čepele
WES9013
Vonkajšia fólia prístroja
WES9087
Vnútorné čepele
WES9068
Čistenie samočistiacej nabíjačky
Zvyšky brady sa môžu zachytiť na čistiacom zásobníku samočistiacej
nabíjačky. Odstráňte ich nasledujúcim postupom. Tento postup
odporúčame vykonávať pri každej výmene zásobníka s čistiacim
prostriedkom.
1. Zo samočistiacej nabíjačky vyberte nádržku s 1
vodou a zástrčku.
• Dajte pozor, aby ste nevyliali čistiacu
tekutinu.
Pozor
Adaptér na striedavý prúd ani samočistiacu nabíjačku neumývajte
vodou ani do nich vodu nelejte. Nedodržaním tohto pokynu môžete
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
• Netlačte príliš na gumový chránič čepelí v spodnej časti čistiaceho
zásobníka. Pri silnom tlaku by sa mohla guma odtrhnúť. Stačí ju iba
mierne zdvihnúť.
Ak voda z čistiaceho zásobníku neodteká
Zvyšky brady môžu upchať odtok v spodnej časti
čistiaceho zásobníka.
V takom prípade nie je možné holiaci strojček čistiť ani
sušiť.
Zvyšky brady vytlačte odtokom napríklad pomocou
špáradla.
Vybratie zabudovanej nabíjateľnej batérie
2. Tkaninou alebo papierovou vreckovkou
navlhčenou vo vode jemne utrite všetky
zvyšky brady prilepené vo vnútri čistiaceho
zásobníka.
• Rohy a nerovné časti čistiaceho zásobníka
vyčistite vatovou tyčinkou navhlčenou vo
vode.
2
Pred likvidáciou holiaceho strojčeka z neho vyberte zabudovanú
nabíjateľnú batériu. Batériu, prosím, odovzdajte na likvidáciu na oficiálne
určenom mieste, ak také existuje. V prípade, že chcete holiaci strojček
opäť používať, batériu nerozoberajte ani nevymieňajte. Mohlo by dôjsť k
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte ju vymeniť v
autorizovanom servisnom stredisku.
• Pri vyberaní batérie odpojte z holiaceho strojčeka napájací kábel.
Slovensky
Náhradné diely
159
ES-LT71_EU.indb
159
2010/10/01
19:38:15
• Vykonajte podľa obrázku kroky 1 až 4 a batériu vyberte.




Slovensky
Informácie o ochrane životného prostredia a recyklovaní materiálu
Tento holiaci strojček obsahuje lítium-iónovú batériu.
Batériu, prosím, odovzdajte na likvidáciu na oficiálne určenom mieste,
ak také vo vašej krajine existuje.
Technické údaje
Zdroj energie
Pozrite si štítok na adaptéri na striedavý prúd.
(Automatický prevod napätia)
Napätie motora
jednosmerný prúd 3,6 V
Doba nabíjania
Približne 1 hodina
Akustický hluk vo
vzduchu
V režime holenia: 63 (dB (A) pri 1 pW)
V režime zastrihávania: 63 (dB (A) pri 1 pW)
Informácie pre užívatel’ov o likvidácii použitého elektrického a
elektronického zariadenia (súkromné domácnosti)
Tieto symboly na prístrojoch, batériach a baleniach
alebo v priložených návodoch na použitie znamenajú,
že použité elektrické a elektronické zariadenia a batérie
sa nesmú miešat’ so všeobecným domácim odpadom.
Pre správne zaobchádzanie, obnovu a recykláciu,
odovzdajte prosím tieto produkty na určené zberné
miesta, kde budú prijaté bez poplatku v súlade so
Smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES. V niektorých
krajinách je možné tieto produkty vrátit’ priamo
miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte
podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetrit’ hodnotné zdroje
a zabránit’ možným negatívnym vplyvom na l’udské zdravie a
prostredie, ktoré môžu vzniknút’ z nesprávneho zaobchádzania s
odpadom.
Pre bližšie informácie o vašom najbližšom zbernom mieste
kontaktujte, prosím, vaše miestne úrady.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byt’uplatnené pokuty v
súlade so štátnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovat’ opotrebované elektrické a elektronické
produkty, pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, svojho
miestneho predajcu alebo dodávatel’a.
[Informácie o likvidácii elektrického a elektronického odpadu v
krajinách mimo Európskej únie]
Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak si prajete zlikvidovat’
tento produkt alebo batériu, pre bližšie informácie kontaktujte,
prosím, vaše miestne úrady alebo predajcu a informujte sa o
správnej metóde likvidácie.
Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.
160
ES-LT71_EU.indb
160
2010/10/01
19:38:15
Ez a borotva beépített tölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja
tűzbe, ne helyezze hő közelébe, ne töltse, ne használja és ne hagyja
magas hőmérsékletű helyen.
 Használat előtt
Ez a nedves/száraz borotva egyaránt használható nedves
(borotvahabbal) és száraz borotválkozáshoz. A vízálló borotva
zuhanyzóban is használható és vízzel tisztítható. A nedves
borotválkozásra alkalmas borotva jele lejjebb látható. Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy a kézben tartott rész fürdőkádban vagy zuhanyzóban is
használható.
Hetente legalább három alkalommal válassza a nedves borotvahabos
borotválkozást: érezni fogja a különbséget! A Panasonic nedves/száraz
borotvához való hozzászokás kis időt igényel: bőre és arcszőrzete kb.
egy hónap alatt idomul hozzá bármilyen új borotválási módszerhez.
 A borotva használata
Figyelem
A külső szita nagyon vékony, és rendellenes használat esetén
könnyen megsérülhet. A borotva használatba vétele előtt
ellenőrizze, hogy a szita nem sérült-e meg! Ne használja a
borotvát, ha a szita stb. sérült, ellenkező esetben megvágja a
bőrét!
Vigyázat
Magyar
Fontos
• Hagyja abba a használatot abnormális vagy hibás működés esetén.
• Ne használja a borotvát közösen a családtagjaival vagy más
személyekkel.
• A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési és
szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a
gyerekeket is), illetve az efféle készülékek használatában járatlan
személyek – kivéve, ha a készülék fenti személyek általi használatát
egy biztonságukért felelős személy felügyeli vagy irányítja. A
gyermekek is felügyeletet igényelnek, mert biztosítani kell, hogy ne
játszhassanak a készülékkel.
• Azon felhasználóknak, akiknek szervezetébe elektronikus orvosi
eszköz, például szívritmusszabályzó van beültetve, el kell kerülniük
azt, hogy a jelen készülék érintkezésbe kerüljön a bőr azon részével,
amely az elektronikus orvosi eszköz beültetésének helye közelében
található, mivel az érintkezés az eszköz működési hibáját okozhatja.
 A borotva feltöltése
• Soha ne használja a hálózati adaptert fürdőszobában vagy
zuhanyzóban.
• Ne használjon a mellékelttől eltérő tápkábelt vagy hálózati adaptert
(RE7‑59).
• A hálózati adaptert nedvességtől mentes hálózati aljzathoz
csatlakoztassa! A műveletet száraz kézzel végezze!
• A hálózati aljzatból történő kihúzásánál a hálózati adaptert fogja meg.
Károsodást okozhat, ha a tápkábelnél fogva húzza ki a csatlakozót.
• A tápkábelt nem lehet kicserélni. Ha a kábel megsérült, a hálózati
adaptert le kell selejtezni.
 A borotva tisztítása
Köszönjük, hogy a Panasonic borotvát választotta. NEDVES/
SZÁRAZ technológiánknak köszönhetően használhatja a
Panasonic borotvát szárazon, vagy akár a zuhanyzóban vagy a
kádban a könnyed borotválkozás érdekében. Kérjük, használat
előtt olvassa el az összes utasítást.
Húzza ki a tápkábelt a borotvából, mielőtt vízben megtisztítaná,
hogy elkerülje az elektromos áramütést.
• Hagyja behelyezve mindkét belső vágókést. Ha csak az egyik belső
vágókés van behelyezve, a borotva meghibásodhat.
• Ha vízzel tisztítja a borotvát, ne használjon sós vagy forró vizet. Ne
áztassa túl sokáig a borotvát a vízben.
161
ES-LT71_EU.indb
161
2010/10/01
19:38:15
Magyar
• A burkolatot csak enyhén vizes vagy szappanos vizes puha kendővel
tisztítsa. Ne használjon hígítót, benzint, alkoholt vagy más vegyi
anyagot.
 A borotva tárolása
• A borotvát használat után alacsony páratartalmú helyen tárolja.
• A borotvát ne tárolja olyan helyen, ahol az közvetlen
napsugárzásnak, vagy más hőforrásnak van kitéve.
• A borotva tárolásakor húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• Ne hajlítsa meg a tápkábelt, és ne tekerje a borotva köré.
• Az olajat tartsa távol a gyermekektől.
 Öntisztító töltő
• Ne tisztítsa vízzel a hálózati adaptert és az öntisztító töltőt, ellenkező
esetben meghibásodhatnak, illetve áramütés következhet be!
• Ne vegye le a borotvát az öntisztító töltőről a “Szárítás” funkciót
tartalmazó műveletsor közben! A fűtőszál ekkor használatban van,
így a vágókések körüli rész rendkívül forró lehet és égési sérülést
okozhat.
• Az öntisztító töltőt stabil vízszintes felületre helyezze! Ellenkező
esetben a tisztítófolyadék kiömölhet, és ez a bőrből készült tárgyak
és egyéb felületek elszíneződését okozhatja. Ha kiömlene a
tisztítófolyadék, azonnal törölje le.
• Az öntisztító töltő a belső vágókéseket és a rendszer külső szitáját
tisztítja meg. A többi részen kefélje le vagy vízzel mossa le a levágott
szőrszálakat!
• Az öntisztuló töltőt 95% alatti páratartalom mellett használja.
• A körülményektől függően előfordulhat, hogy a borotva még a
“Szárítás/Töltés” funkciót tartalmazó műveletsor kiválasztása esetén
sem szárad meg. Ilyenkor a vízcseppeket száraz ruhával törölje le!
162
ES-LT71_EU.indb
162
2010/10/01
19:38:15
Az alkatrészek azonosítása













9A készülék csatlakozóaljzata
:Üzemkapcsoló [0/1]
;Ujjtámasz
<Nyírófej
=A nyírófej fogórésze
EÖntisztító töltő
>Víztartály sapkája
?Víztartály
@Aljzat
AKiválasztás gomb
BÁllapot jelzőfény
CSzárítás jelzőfény
DTisztítás jelzőfény
FHálózati adapter (RE7‑59)
ETápkábel
FA készülék csatlakozója
GTisztítószer-kazetta
HHordtáska
ITisztítókefe
JOlaj











Az üzemkapcsoló reteszelésének feloldása:
Borotválkozáskor, a borotva tisztításakor, a borotva
olajozásakor.

Az üzemkapcsoló reteszelése:
A borotva hordozásakor.




Magyar

A rögzítőgyűrű használata
Az üzemkapcsoló reteszelésére vagy reteszelésének feloldására
használja a rögzítőgyűrűt.
1. Kattanásig forgassa a rögzítőgyűrűt.


4A szita vázának
kioldógombjai
5Forgási művelet kiválasztója
6Rögzítőgyűrű
7Akkumulátor-teljesítményt
jelző lámpa
8Töltöttségi szintet jelző
lámpa ( )
AVédősapka
BKülső szita rész
1Szita-keret
2A rendszer külső szitája
3A rendszer külső szitájának
kioldógombjai
CBelső vágókések
DFőkészülék
163
ES-LT71_EU.indb
163
2010/10/01
19:38:15
Töltés
Töltés az öntisztító töltővel
Töltés az öntisztító töltő nélkül
Gondosan törölje le a vízcseppeket az öntisztító töltőről illetve
környékéről, ezáltal biztosítsa, hogy az öntisztító töltő töltés előtt száraz
legyen!
1
Dugja be a készülék
csatlakozóját az öntisztító
töltőbe.
le a védősapkát, majd
2 Vegye
rögzítse a borotvát!
a hálózati
3 Csatlakoztassa
adaptert!
A töltést az öntisztító töltő nélkül is el lehet végezni.
1. Dugja a készülék csatlakozóját a borotvába!
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati
aljzatba.
2
1
Nem működtetheti a borotvát töltés közben.
2
3
A lámpák jelentése töltés közben
Töltés közben
A töltés befejezése után
közvetlenül
A töltöttségi szintet jelző lámpa
( ) világít.
Akkumulátor-teljesítményt jelző
lámpák száma növekedni fog a
töltési folyamat során.
Minden, az akkumulátorteljesítményt jelző lámpa
kigyullad, majd 5 másodperc
múlva kikapcsol.
1
Magyar
• A “Töltés” folyamat akkor kezdődik el, amikor behelyezi a borotvát.
• Rögzítés előtt kapcsolja ki a borotvát!
• A borotva rögzítésekor ellenőrizze, hogy a külső szita nem deformált
vagy sérült!
• Töltheti a készüléket akkor is, ha az önitsztító töltő Állapot jelzőfénye
villog.
• A töltés kb. 1 óra múlva befejeződik.
Amikor a borotvát nem használja, csatlakoztathatja az öntisztító
töltőhöz vagy a hálózati adapterhez, hogy fenntartsa az akkumulátor
teljes töltöttségét. A borotvát nem lehet túltölteni.
• A töltés befejeződése után, ha a borotva be van dugva, az
üzemkapcsoló BE állásba kapcsolásakor az akkumulátor- teljesítményt
jelző minden lámpa kigyullad, majd 5 másodperc múlva kikapcsol. Ez
jelzi, hogy a borotva teljesen fel van töltve.
• Ajánlott környezeti hőmérséklet töltéskor 5 - 35 °C. Az akkumulátor
teljesítménye csökkenhet, vagy a töltés megszűnhet különösen
alacsony vagy magas hőmérséklet esetén. A töltöttségi szintet jelző
lámpa ( ) villog töltési hiba esetén.
164
ES-LT71_EU.indb
164
2010/10/01
19:38:16
• Ha a borotvát először tölti, vagy ha több mint 6 hónapon keresztül nem
használta, töltse addig, amíg a töltöttségi szintet jelző lámpa ( )
kialszik. A csatlakoztatás után egy idő múlva kigyullad.
Borotválkozás
A borotva használata
Figyelem
• Ha 2 másodpercnél tovább nyomja az üzemkapcsolót, bekapcsol a
ultrahang vibrációs tisztító üzemmód. 168. oldal
Ebben az üzemmódban nem borotválkozhat.
• A borotva használata közben ne helyezze ujját az üzemkapcsolóra!
Ellenkező esetben véletlenül kikapcsolhatja, vagy ultrahang vibrációs
tisztító üzemmódba kapcsolhatja a borotvát. A borotva használata
közben helyezze ujját az ujjtámaszra!
Forgási művelet kiválasztója
Ennek segítségével választhatja ki a“SOFT”
(lágy) vagy“LOCK” (rögzítés) tételt.
A forgási műveletet a borotva ki- és bekapcsolt
állapotában egyaránt meg lehet változtatni.
borotválkozzon meg!
163. oldal
• Ajánlott környezeti hőmérséklet használatkor 5 - 35 °C. Ha az ajánlott
hőmérsékleti tartományon kívül használja a készüléket, leállhat a
működése.
Először enyhén nyomja a borotvát arcbőrére! Szabad kezével feszítse
meg a bőrt, és mozgassa a borotvát előre és hátra, szakálla irányába!
Amikor bőre hozzászokik a borotvához, enyhén növelheti a nyomást. A
túl nagy nyomás nem eredményez hatékonyabb borotválást.
Csúsztassa fel a nyírófej fogórészét!
Merőleges irányban helyezze a
bőrére, és mozgassa fel-le az
oldalszakáll nyírásához!
A lámpák jelentése használat közben
Magyar
nyomja meg az
üzemkapcsolót.
A nyírófej használata
Használat közben
• Az akkumulátor töltöttségének közelítő értéke 20–
100(%) jelzéssel jelenik meg.
el a
borotvát tartsa az ábrán
1 Forgassa
2 Alátható
rögzítőgyűrűt, és
módon, és
• Ez az üzemkapcsoló működtetése után nagyjából 5 másodperc múlva
kikapcsol.
165
ES-LT71_EU.indb
165
2010/10/01
19:38:16
Amikor az akkumulátor töltése alacsony
A “20%” villog a borotva üzemeltetése közben.
• Tartsa vízszintesen a tisztítószer-kazettát! (Ha
túlságosan megdönti a kazettát, a tisztítószer
kiömölhet.)
• A 20% jelzés megjelenése után még 2–3 alkalommal
megborotválkozhat (a használat módjától függően).
• Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 14, egyenként 3 perces
borotválkozásra elegendő töltést biztosít.
Az öntisztító töltő előkészítése
Húzza ki a borotva és a készülék csatlakozóját az öntisztító töltőből!
1
víztartály sapkáját!
Magyar
ki a régi
2 Mossa
tisztítófolyadék
maradékát, majd
öblítse ki a víztartályt!
be annyi
3 Töltsön
csapvizet, hogy annak
szintje a vízellátó
vezetékig érjen!
• Ügyeljen rá, hogy a csapvíz szintje ne
emelkedjen a vízellátó vezeték fölé!
Ellenkező esetben a tisztítófolyadék kifolyhat.


A tisztítószer kazettával kapcsolatos óvintézkedések
• Tartsa távol a gyermekektől.
• Csak az elektromos borotva pengéinek tisztításához használja.
• Hajtsa végre a vészhelyzeti intézkedéseket, ha a tisztítószer szájba
vagy szembe kerül, és forduljon orvoshoz.
Karbantartás
Tisztítás az öntisztító töltővel
le a víztartályt,
1 Vegye
és nyissa ki a
zárja le a víztartály sapkáját, majd
4 Megfelelően
csatlakoztassa a tartályt!
le a zárófóliákat az új
5 Húzza
tisztítószer-kazettáról! (2 zárófólia)
6 Helyezze fel a tisztítószer-kazettát!
2


• Amikor kigyullad az állapot jelzőfénye, cserélje ki a tisztítószerkazettát.
• A tisztítófolyadék szavatossága a kazetta kinyitása után 6 hónappal
jár le. Ha több mint 6 hónapon keresztül nem használja a
tisztítófolyadékot, akkor dobja ki a tisztítókazettát a tisztítófolyadékkal
együtt!
• Kizárólag a Panasonic borotvákhoz való speciális tisztítószert
használjon az öntisztító töltőben!
• Mindig egyszerre cserélje a tisztítószer-kazettát és a víztartályban
lévő tisztítófolyadékot! Ha csak a tisztítókazettát vagy csak a vizet
cseréli, az csökkenti a tisztítási funkciók hatékonyságát.
• Az öntisztító töltő működtetésekor a tisztítószer-kazettában lévő
koncentrált tisztítószer felhígul, a tartályban található vízből pedig
tisztítófolyadék lesz.
166
ES-LT71_EU.indb
166
2010/10/01
19:38:16
Műveletsor
A borotva tisztítása
1Töltés
Az öntisztító töltőt 15 °C és 35 °C között használja.
le a védősapkát,
2 Vegye
majd rögzítse a borotvát!
a hálózati
3 Csatlakoztassa
adaptert!
2
• Ha szappannal és vízzel vagy egyéb
mosószerrel mossa le a borotvát, a
tisztítás végén távolítsa el az összes
szappant és vizet!
• Rögzítés előtt kapcsolja ki a borotvát!
• A borotva rögzítésekor ellenőrizze,
hogy a külső szita nem deformált vagy
sérült!
3
2Tisztítás/
szárítás/
töltés
Tisztítás
10 perc
Szárítás
50 perc
(80 perc*)
Töltés
0 - 60 perc
1
3Szárítás/
töltés
• A műveletsor nem módosítható a “Tisztítás/szárítás/
töltés” műveletsor elindítása után.
Szárítás
Töltés
100 perc
0 - 60 perc
műveletsor kiválasztásához nyomja meg a
4 AKiválasztás
gombot.
• A Kiválasztás gomb minden egyes megnyomására a
műveletsor az alábbiak szerint vált: “Tisztítás/szárítás/töltés”
“Szárítás/töltés”
“Töltés”.
• A műveletsor végrehajtása a kiválasztás után kb. 6
másodperccel megkezdődik.
• Az áramellátás megszakadása esetén a műveletsor
megszakításra kerül. Ebben az esetben hajtsa végre újra a
műveletsort az elejéről kezdve!
• Ne kapcsolja le a tisztítószer-kazettát és a víztartályt,
ellenkező esetben a tisztítófolyadék kiömölhet, és ez
rendellenes működést eredményezhet!
• Átválthat “Tisztítás/szárítás/töltés” műveletsorra
akkor is, ha a “Szárítás/töltés” műveletsort elindította.
* Ha az öntisztító töltő környezeti hőmérséklete alacsony (kb. 15 °C vagy
alacsonyabb), a borotva szárítási ideje megnövekszik.
• A Tisztítás és a Szárítás funkció szélsőségesen alacsony hőmérséklet
(kb. 0 °C vagy alacsonyabb) esetén leállhat. Ebben az esetben a
“Tisztítás/szárítás/töltés” műveletsor kiválasztásakor a tisztítás és a
szárítás jelzőfények villognak, illetve csak a szárítás jelzőfény villog a
“Szárítás/töltés” műveletsor kiválasztásakor.
Magyar
töltőbe.
be a készülék
1 Dugja
csatlakozóját az öntisztító
Szükséges idő (hozzávetőlegesen)
Töltés
0 - 60 perc
167
ES-LT71_EU.indb
167
2010/10/01
19:38:16
Kövesse az alábbi lépéseket, ha az állapot jelzőfény
villog vagy világít.
Villog
Világít
Helyezze megfelelően be a
tisztítószer-kazettát, majd
indítsa újra el a műveletsort!
Vegye le a borotvát az öntisztító
töltőről, és ellenőrizze, hogy kialudt-e
a [CLEAN] jelzőfény! (Legyen
körültekintő: a vágókés forró vagy
nedves lehet!) Ellenőrizze, hogy a
víztartály megfelelően van
felhelyezve, sapkája jól zár, és az
öntisztító töltő vízszintesen áll!
Ha az állapot jelzőfénye kialszik
Folytassa a műveletsort!
Magyar
Rendellenesség kijavítása után
Ha nem talált rendellenességet
Húzza ki a hálózati adapter az
öntisztító töltőből, majd az újbóli
hálózati csatlakoztatás után
indítsa újra a műveletsort.
Ideje kicserélni a tisztítószerkazettát és a víztartályban levő
tisztítófolyadékot. Mossa ki a régi
tisztítófolyadékot, majd öblítse ki a
víztartályt, és töltse fel vízzel.
Cserélje ki a régi tisztítószerkazettát, majd indítsa újra a
műveletsort.
Ha az állapot jelzőfénye
kialszik
Ha az állapot jelzőfénye ismét
kigyullad
Folytassa a műveletsort!
Forduljon valamelyik
márkaszervizhez!
A borotva tisztítása az öntisztító töltő használata nélkül
1. Húzza ki a tápkábelt a borotvából.
2. Kenje be tusfürdővel és vízzel a külső szitát!
3. Forgassa el a rögzítőgyűrűt az
üzemkapcsoló reteszelésének feloldásához.
4. Ha az üzemkapcsoló gombot több mint 2
másodpercig nyomja meg, akkor bekapcsol
a hangvibrációs tisztító üzemmód.
• Az akkumulátor-teljesítményt jelző lámpák
sorrendben villognak.
• Nagyjából 20 másodperc múlva
automatikusan kikapcsol, illetve az
üzemkapcsolóval is kikapcsolhatja.
5. Vegye le a külső szitarészt, és tartsa
lenyomva az üzemkapcsolót legalább 2
másodpercig a hangvibrációs tisztítás
üzemmód működésbe hozásához, majd
tisztítsa meg folyó víz alatt a szitát.
6. Száraz ruhával törölje le a vízcseppeket!
7. Teljesen szárítsa meg a külső szitarészt és
a borotvát.
8. Csatlakoztassa a külső szitarészt a
borotvához.
9. A borotva zsírozása.
4
5
7
Szárítsa meg a borotvát az öntisztító töltővel
1. Csatlakoztassa a külső szitarészt a borotvához.
2. Szárítsa meg a borotvát az öntisztító töltővel a “Szárítás/töltés”
műveletsor használatával.
3. A borotva zsírozása.
168
ES-LT71_EU.indb
168
2010/10/01
19:38:17
A készülék külső szitájának és belső vágókéseinek cseréje
1. Kapcsolja ki a borotvát!
2. Cseppentsen egy-egy csepp olajat a külső szitákra!
3. Emelje fel a nyírófejet, és cseppentsen rá egy csepp
olajat!
4. Kb. öt másodpercre kapcsolja be a borotvát!
5. Kapcsolja ki a borotvát, és puha ruhával törölje le a
külső szitákról a kibuggyanó olajat!
2
3
• Ha öntisztító töltővel tisztította a borotvát, nincs szükség a pengék
megolajozására (a tisztítóanyag kenőanyagot is tartalmaz).
Tisztítás a kefével
A rövid kefe (A) irányú mozgatása révén tisztítsa
(A)
meg a belső vágókéseket!
A hosszú kefe segítségével tisztítsa meg a készülék
külső szitáját, a borotva testét és a nyírófejet!
• Ne mozgassa a rövid kefét a (B) irányba,
ellenkező esetben kárt tehet a belső
(B)
vágókésekben és eltompíthatja élüket!
• Ne használja a rövid kefét a külső sziták
tisztítására!
a rendszer külső szitája évente egyszer
belső vágókések
kétévente egyszer
A készülék külső szitájának cseréje
1. Nyomja meg a szita kioldó gombjait, és emelje
felfele a külső szitát.
2. Nyomja meg a rendszer külső szitájának kioldó
gombjait, és húzza le a rendszer külső szitáját.
3. Illessze össze a szitakeret jelzését (
) és a
rendszer külső szitájának jelzését ( ), majd
biztonságosan kapcsolja össze őket.
• A rendszer külső szitáját nem lehet fordítva
rögzíteni.
• A borotvára történő felhelyezéskor mindig a szita
keretére helyezze fel a készülék külső szitáját!
4. A szitakeret jelzésének (
) előreforgatása után
biztonságosan, kattanásig rögzítse a külső
szitakeret részt a borotvához.
A belső vágókések cseréje
1. Nyomja meg a szita kioldó gombjait, és emelje
felfele a külső szitát.
2. Egyenként vegye ki a belső vágókéseket.
• Ne érintse meg a belső vágókések élét (a
fémrészeket), nehogy megvágja magát!
3. Egyenként tegye be a belső vágókéseket, amíg a
helyükre nem pattannak.
1
2
3
1
Magyar
Javasoljuk, hogy a borotvát a hozzá mellékelt olajjal kenje be; ekkor
készülékével a borotválkozás hosszú ideig kényelmes marad.
Kenés
23
169
ES-LT71_EU.indb
169
2010/10/01
19:38:17
Cserealkatrészek
Vigyázat
A cserealkatrészek a forgalmazótól vagy a szervizközpontban
vásárolhatók meg.
Az ES‑LT71
cserealkatrészei
A készülék külső szitájának és
WES9013
belső vágókéseinek cseréje
A rendszer külső szitája
WES9087
Belső vágókések
WES9068
Az öntisztító töltő tisztítása
A levágott szőrszálak hozzátapadhatnak az öntisztító töltő
tisztítótálcájához. Eltávolításukhoz a következőképpen járjon el.
Javasoljuk, hogy az eljárást a tisztítószer-kazetta minden egyes
cseréjekor hajtsa végre!
1. Mindenképpen húzza ki a víztartály és a
1
készülék csatlakozóját az öntisztító töltőből!
• Ügyeljen rá, hogy ne ömöljön ki a
tisztítófolyadék!
Magyar
2. Finoman törölje le a tisztítótálca belsejére
tapadt levágott szőrszálakat megnedvesített
törlőruhával vagy papírtörlővel!
• Megnedvesített vattafejű fültisztítóval
tisztítsa meg a tisztítótálca sarkait és
egyenetlen részeit!
2
Ne mossa és vizezze be a hálózati adaptert és az öntisztító töltőt!
Ellenkező esetben áramütés vagy rövidzárlat következhet be.
• Ne húzza erősen meg a tisztítótálca alján található gumi
vágókésvédőt! A gumi könnyen leválhat, ha erősen húzza meg.
Elegendő finoman meghúzni.
Amikor a víz nem folyik le a tisztítótálcából
A levágott szőrszálak eltömhetik a tisztítótálca alján lévő
lefolyónyílást.
Ilyenkor a borotva tisztítása és szárítása nem
lehetséges.
Nyomja át a levágott szőrszálakat a lefolyónyíláson egy
fogpiszkáló stb. segítségével!
A beépített tölthető akkumulátor eltávolítása
A borotva ártalmatlanítása előtt távolítsa el a beépített tölthető
akkumulátort! Az akkumulátort feltétlenül valamelyik hivatalosan kijelölt
helyen ártalmatlanítsa, ha van ilyen! Ha tovább kívánja használni a
borotvát, ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátort! Ellenkező
esetben tűz keletkezhet vagy áramütés következhet be. Valamelyik
márkaszervizben cseréltesse ki!
• Húzza ki a tápkábelt a borotvából, mielőtt eltávolítja az akkumulátort.
170
ES-LT71_EU.indb
170
2010/10/01
19:38:17



Környezetvédelem és újrahasznosítás
A borotvában lítium‑ion akkumulátor található.
Az akkumulátort feltétlenül valamelyik hivatalosan kijelölt helyen
ártalmatlanítsa, ha van ilyen az országban!
Műszaki adatok
Áramellátás
Lásd a hálózati adapteren levő adattáblát.
(Automatikus feszültségátalakítás)
Motorfeszültség
3,6 V DC
Töltési idő
Nagyjából 1 óra
Levegőben terjedő
akusztikai zaj
borotva üzemmódban: 63 (dB (A) 1 pW
teljesítménynél)
nyíró üzemmódban: 63 (dB (A) 1 pW
teljesítménynél)
Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Magyar

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott
készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik,
hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus
termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az
általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és
újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország
törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK
irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt
gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírásszerű
ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások
megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és akkumulátorok
begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító
szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok
büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván
szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a
forgalmazójához vagy a szállítójához.
[Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión kívüli egyéb
országokban]
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg
kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a
hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
• Hajtsa végre az 1–4. lépéseket, majd emelje fel és vegye le az
akkumulátort!
171
ES-LT71_EU.indb
171
2010/10/01
19:38:17
Magyar
Műszaki adatok:
Minőségtanúsítás
Motorfeszültség: 3,6 V DC egyenfeszültség
Töltési idő: 1 óra
Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Tápellátás: beépített akkumulátor
Tápfeszültség: 3,6 V egyenfeszültség
Méretek (szélesség x magasság x mélység):
6,4 cm  15,7 cm  4,3 cm
Tömeg: 170 g
Hálózati tápegység és akkumulátor töltő adatai:
Típus: RE7‑59
Hálózati feszültség: 100-240 V AC, 50-60 Hz
(Automatikus feszültségátalakítás)
Áramfelvétel: 180 mA
Kimenő feszültég: 5,4 V egyenfeszültség
Terhelhetőség: 1,2 A
Érintésvédelmi osztály: II.
Méretek (szélesség x magasság x mélység):
6,7 cm  2,5 cm  9,2 cm
Tömeg: 145 g
Megjegyzés: A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.
A tömeg és méret adatok megközelítő értékek.
172
ES-LT71_EU.indb
172
2010/10/01
19:38:17
Acest aparat de ras are un acumulator încorporat. Nu-l aruncaţi în foc, nul expuneţi la căldură, nu-l încărcaţi, utilizaţi sau lăsaţi într-un mediu cu
temperatură ridicată.
 Înainte de utilizare
Acest aparat de ras pentru bărbierit umed/uscat poate fi folosit pentru
bărbierit cu loţiune de ras sau pentru bărbierit uscat. Puteţi folosi acest
aparat de ras etanş la duş şi îl puteţi curăţa cu apă. Simbolul de mai
jos este al unui aparat pentru bărbierit umed. Simbolul înseamnă că
partea care se ţine în mână poate fi folosită în baie sau la duş.
Bărbieriţi-vă cu aparatul de ras cel puţin trei săptămâni şi observaţi
diferenţa. Aparatul dvs. de ras pentru bărbierit umed/uscat Panasonic
necesită un timp pentru a vă obişnui cu el deoarece pielea şi barba
dvs. au nevoie de aproximativ o lună pentru a se adapta la noua
metodă de bărbierit.
 Utilizarea aparatului de ras
Atenţie
Folia externă este foarte subţire şi poate fi deteriorată dacă nu
este folosită corect. Verificaţi dacă folia nu este deteriorată
înainte de a folosi aparatul de ras. Nu folosiţi aparatul de ras
dacă folia este deteriorată pentru că vă puteţi tăia.
Avertisment
Deconectaţi cablul de alimentare de la aparatul de ras înainte de
a-l curăţa în apă pentru a evita electrocutarea.
• Păstraţi ambele lame interioare inserate. Dacă este inserată o
singură lamă interioară, aparatul de ras poate fi deteriorat.
• În cazul în care curăţaţi aparatul de ras cu apă, nu folosiţi apă sărată
sau fierbinte. Nu ţineţi aparatul de ras în apă o perioadă lungă de
timp.
• Curăţaţi numai carcasa cu un material textil moale, umezit puţin cu
apă sau cu apă cu săpun. Nu utilizaţi diluant, benzină, alcool sau alte
chimicale.
Română
Important
• Nu împrumutaţi aparatul de ras membrilor familiei sau altor persoane.
• Acest aparat nu este conceput pentru utilizare de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, în
absenţa supravegherii sau instruirii privind utilizarea acestui aparat
de către o persoană responsabilă de siguranţa lor. Copiii trebuie să
fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
• Persoanele care folosesc un dispozitiv medical electronic implantant,
precum un simulator cardiac, nu trebuie să permită atingerea acestui
aparat de partea pielii lor în care se află dispozitivul medical
deoarece poate provoca defectarea acestuia.
 Încărcarea aparatului de ras
• Nu folosiţi niciodată adaptorul de c.a. în baie sau în cabina de duş.
• Nu folosiţi niciun alt cablu de alimentare sau adaptor de c.a. decât
acest adaptor de c.a. (RE7‑59).
• Conectaţi adaptorul de c.a. într-o priză ce se află într-o zonă fără
umezeală şi manevraţi-l cu mâinile uscate.
• Apucaţi de adaptorul de c.a. atunci când îl scoateţi din priză. Dacă
trageţi de cablul de alimentare, îl puteţi deteriora.
• Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este
deteriorat, adaptorul de c.a. trebuie să fie casat.
 Curăţarea aparatului de ras
Vă mulţumim pentru că aţi ales un aparat de ras Panasonic. Cu
tehnologia noastră UMED/USCAT, vă puteţi bucura de utilizarea
aparatului nostru de ras în mod uscat, în duş sau în cadă, pentru
un bărbierit delicat şi uşor. Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate
instrucţiunile înainte de utilizare.
• Întrerupeţi utilizarea când apare o anomalie sau o defecţiune.
173
ES-LT71_EU.indb
173
2010/10/01
19:38:17
 Depozitarea aparatului de ras
• După utilizare, păstraţi aparatul de ras într-un loc cu umiditate
scăzută.
• Nu păstraţi aparatul de ras într-un loc în care va fi expus la lumina
directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
• Deconectaţi cablul de alimentare atunci când depozitaţi aparatul de
ras.
• Nu îndoiţi cablul de alimentare şi nu-l înfăşuraţi în jurul aparatului de
ras.
• Nu ţineţi lubrifiantul la îndemâna copiilor.
 Încărcător cu autocurăţare
• Nu curăţaţi adaptorul de c.a. sau încărcătorul cu autocurăţare în apă
deoarece se vor deteriora sau vor provoca electrocutarea.
• Nu scoateţi aparatul de ras din încărcătorul cu autocurăţare atunci
când efectuaţi o operaţie care cuprinde funcţia “Uscare”. Este folosit
un încălzitor şi deci zona din jurul lamelor devine foarte fierbinte şi vă
puteţi frige.
• Puneţi încărcătorul cu autocurăţare pe o suprafaţă dreaptă şi stabilă.
În caz contrar, lichidul de curăţare se poate vărsa şi poate decolora
produsele din piele sau alte suprafeţe. Ştergeţi-l imediat.
• Încărcătorul cu autocurăţare curăţă lamele interioare şi folia
exterioară a sistemului. Periaţi sau spălaţi cu apă pentru a îndepărta
firele de barbă din alte zone.
• Folosiţi încărcătorul cu autocurăţare la umiditate sub 95%.
• În funcţie de mediu, este posibil ca aparatul de ras să nu se poată
usca nici dacă selectaţi cursa “Uscare/Încărcare”. În acest caz,
ştergeţi picăturile de apă cu o cârpă uscată.
Română
174
ES-LT71_EU.indb
174
2010/10/01
19:38:17
Identificarea părţilor componente













9Conector aparat
:Întrerupător de pornire [0/1]
;Suport pentru deget
<Dispozitiv de tuns
=Mâner dispozitiv de tuns
EÎncărcător cu autocurăţare
>Capac rezervor de apă
?Rezervor de apă
@Mufă
AButon de selectare
BIndicator luminos de stare
CIndicator luminos de uscare
DIndicator luminos de curăţare
FAdaptor de c.a. (RE7‑59)
ECablu de alimentare
FFişa adaptorului
GCartuş de detergent
HHusă de călătorie
IPerie de curăţare
JUlei











Deblocaţi întrerupătorul de pornire:
Pentru bărbierit, spălarea aparatului de ras şi lubrifierea
aparatului de ras.

Blocaţi întrerupătorul de pornire:
Pentru transportarea aparatului de ras.




Folosirea inelului de blocare
Folosiţi inelul de blocare pentru a bloca sau debloca întrerupătorul de
pornire.
1. Rotiţi inelul de blocare până când face un clic.



Română
4Butoane de eliberare a
cadrului foliei
5Selector acţionare pivot
6Inel de blocare
7Indicator luminos de
capacitate a bateriei
8Indicator luminos stare
încărcare ( )
ACapac de protecţie
BSecţiunea foliei exterioare
1Cadru foliei
2Folie exterioară a sistemului
3Butoane de eliberare a foliei
exterioare a sistemului
CLame interioare
DCorp principal
175
ES-LT71_EU.indb
175
2010/10/01
19:38:18
Încărcare
Încărcarea cu încărcătorul cu autocurăţare
Ştergeţi bine orice picături de apă de pe sau din jurul încărcătorului cu
autocurăţare pentru a fi uscat înainte de a-l încărca.
fişa adaptorului
1 Introduceţi
în încărcătorul cu auto-
2
curăţare.
Îndepărtaţi capacul de
protecţie şi apoi ataşaţi
aparatul de ras.
Încărcarea fără încărcătorul cu autocurăţare
Puteţi, de asemenea, să încărcaţi fără încărcătorul cu
autocurăţare.
1. Introduceţi fişa aparatului în aparatul de ras.
2. Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză.
2
1
2
Nu puteţi utiliza aparatul de ras în timpul încărcării.
3
3 Conectaţi adaptorul de c.a.
Citirea indicatoarelor luminoase la încărcare
În timpul încărcării
După ce încărcarea s-a terminat
Indicatorul luminos stare de
încărcare ( ) se aprinde.
Intensitatea indicatorului luminos de
capacitate a bateriei va creşte pe
parcursul procesului de încărcare.
Toate indicatoarele luminoase de
capacitate a bateriei se vor
aprinde şi apoi se vor stinge după
5 secunde.
1
• Ciclul de “Încărcare” începe atunci când este ataşat aparatul de ras.
• Opriţi aparatul de ras înainte de a-l ataşa.
• Verificaţi dacă folia exterioară nu este deformată sau deteriorată atunci
când ataşaţi aparatul de ras.
• Puteţi încărca şi cu indicatorul luminos de stare al încărcătorului cu
autocurăţare luminând intermitent.
• Încărcarea este încheiată după aprox. 1 oră.
Română
Puteţi menţine aparatul de ras ataşat la încărcătorul cu autocurăţare
sau conectat la adaptorul de c.a. atunci când nu este folosit pentru a
menţine bateria la capacitatea completă. Nu puteţi supraîncărca
aparatul de ras.
• După ce încărcarea este completă, apăsarea întrerupătorului de pornire
în timp ce aparatul de ras este conectat va determina aprinderea tuturor
indicatoarelor luminoase de capacitate a bateriei şi apoi stingerea lor
după 5 secunde. Aceasta arată că aparatul de ras este complet încărcat.
• Temperatura ambiantă recomandată pentru încărcare este de 5‑35 °C.
Capacitatea bateriei se poate degrada sau este posibil ca bateria să nu
se încarce la temperaturi extrem de scăzute sau de ridicate. Indicatorul
luminos stare încărcare ( ) va lumina intermitent atunci când există o
problemă de încărcare.
176
ES-LT71_EU.indb
176
2010/10/01
19:38:18
Aparat de ras
Utilizarea aparatului de ras
Selector acţionare pivot
Folosiţi pentru a selecta “SOFT” (uşor) sau
“LOCK” (blocat).
Puteţi schimba acţionarea pivotului fie că
aparatul de ras este pornit sau oprit.
Folosirea dispozitivului de tuns
Pagina 175
de mai sus şi bărbieriţi-vă.
• Temperatura ambientală adecvată utilizării este cuprinsă între 5 şi
35 °C. Dacă folosiţi dispozitivul în afara intervalului recomandat, acesta
poate să nu mai funcţioneze.
Începeţi bărbieritul cu aplicarea unei presiuni uşoare asupra feţei.
Întindeţi pielea feţei cu mâna liberă şi deplasaţi aparatul de ras înainte
şi înapoi în direcţia de creştere a firelor de barbă. Puteţi mări uşor
presiunea pe măsură ce pielea se obişnuieşte cu acest aparat de ras.
Aplicarea unei presiuni prea mari nu oferă un bărbierit mai eficient.
Atenţie
• Dacă veţi apăsa întrerupătorul de pornire mai mult de 2 secunde, va fi
activat modul de curăţare cu vibraţii sonice. Pagina 181
Nu vă puteţi bărbieri în acest mod.
• Nu puneţi degetele pe întrerupătorul de pornire în timp ce folosiţi
aparatul de ras. Acest lucru poate provoca oprirea aparatului de ras
sau intrarea în modul de curăţare cu vibraţii sonice. Puneţi-vă
degetele pe suportul pentru deget în timp ce folosiţi aparatul de ras.
Citirea indicatoarelor luminoase la utilizare
La utilizare
• Nivelul aproximativ de încărcare a bateriei este
afişat ca 20 - 100 (%).
• Se va opri pentru aproximativ 5 secunde după operarea
întrerupătorului.
Când capacitatea acumulatorului este scăzută
Română
de pornire.
“20%” va lumina intermitent atunci când operaţi
aparatul de ras.
• Puteţi să vă bărbieriţi de 2 sau de 3 ori după ce apare “20%”. (Acest
lucru va fi diferit în funcţie de utilizare).
• O încărcare completă va furniza suficientă energie pentru aproximativ
14 bărbieriri de câte 3 minute fiecare.
inelul de blocare
aparatul de ras aşa
1 Rotiţi
2 Ţineţi
şi apăsaţi întrerupătorul
cum se arată în imaginea
Glisaţi mânerul dispozitivului de tuns
în sus. Poziţionaţi în unghi drept faţă
de piele şi deplasaţi în jos pentru a
tunde perciunii.
177
ES-LT71_EU.indb
177
2010/10/01
19:38:18
Întreţinere
Curăţarea cu încărcătorul cu autocurăţare
Pregătirea încărcătorului cu autocurăţare
Scoateţi aparatul de ras şi conectorul adaptorului din încărcătorul cu
autocurăţare.
1
2
Îndepărtaţi rezervorul
de apă şi apoi
deschideţi capacul
rezervorului de apă.
1
6 Ataşaţi cartuşul de detergent.
2


Spălaţi lichidul de
curăţare vechi şi apoi
clătiţi rezervorul de
apă.
apă până la linia
3 Turnaţi
de alimentare cu apă.
• Nu lăsaţi apa să treacă dincolo de
nivelul de alimentare cu apă. Acest
lucru poate provoca vărsarea
lichidului de curăţare.
Română
bine capacul rezervorului de apă şi apoi
4 Închideţi
ataşaţi rezervorul.
sigiliile de pe cartuşul de
5 Îndepărtaţi
detergent nou. (2 sigilii)
• Ţineţi cartuşul de detergent în poziţie orizontală.
(Detergentul se poate vărsa dacă mişcaţi prea mult
cartuşul de detergent.)
Precauţii privind cartuşul de detergent • Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor.
• Utilizaţi doar pentru a curăţa lamele aparatelor electrice de ras.
• În cazul în care agentul de curăţare pătrunde în gură sau în ochi, luaţi
măsuri de urgenţă şi consultaţi un medic.
• Înlocuiţi cartuşul de detergent când indicatorul luminos de stare este
aprins.
• Data de expirare a lichidului de curăţare este la 6 luni după
deschiderea sa. Dacă nu folosiţi lichidul de curăţare mai mult de 6
luni, aruncaţi cartuşul de detergent şi lichidul de curăţare.
• Folosiţi numai detergent special pentru încărcătorul cu autocurăţare
pentru aparatele de ras Panasonic.
• Schimbaţi întotdeauna cartuşul de detergent şi lichidul de curăţare din
rezervorul de apă în acelaşi timp. Dacă adăugaţi apă sau schimbaţi
doar cartuşul de detergent sau apă se pot deteriora funcţiile de
curăţare.
• Dacă folosiţi încărcătorul cu autocurăţare, detergentul concentrat din
cartuş se diluează şi apa din interiorul rezervorului de apă va deveni
un lichid de curăţare.


178
ES-LT71_EU.indb
178
2010/10/01
19:38:18
Curăţarea aparatului de ras
Folosiţi încărcătorul cu autocurăţare la temperaturi cuprinse între 15 °C şi
35 °C.
fişa adaptorului
1 Introduceţi
în încărcătorul cu autocurăţare.
capacul de
2 Îndepărtaţi
protecţie şi apoi ataşaţi
2
3
aparatul de ras.
3 Conectaţi adaptorul de c.a.
• De fiecare dată când apăsaţi butonul de selectare, operaţia
se schimbă de la “Curăţare/Uscare/Încărcare”
“Uscare/­
Încărcare”
“Încărcare”.
• Operaţiile încep la aproximativ 6 secunde după ce sunt
selectate.
• Operaţia va fi anulată dacă alimentarea cu energie electrică
este întreruptă. În acest caz,reluaţi operaţia de la început.
• Nu detaşaţi cartuşul de detergent sau rezervorul de apă
deoarece lichidul de curăţare se poate vărsa provocând o
defecţiune.
1
Română
• Îndepărtaţi săpunul sau apa de pe
aparatul de ras dacă acesta a fost
spălat cu săpun de mâini sau orice alt
detergent.
• Opriţi aparatul de ras înainte de a-l
ataşa.
• Verificaţi dacă folia exterioară nu este
deformată sau deteriorată atunci când
ataşaţi aparatul de ras.
butonul de de selectare pentru a
4 Apăsaţi
selecta operaţia.
179
ES-LT71_EU.indb
179
2010/10/01
19:38:19
Operaţie
1Încărcare
2Curăţare/
Uscare/
Încărcare
3Uscare/
Încărcare
Dacă indicatorul luminos este aprins sau luminează
intermitent, urmaţi paşii prezentaţi mai jos.
Timpul necesar (ghid)
Încărcare
0 - 60 min
Curăţare
10 min
Uscare
50 min
(80 min*)
Încărcare
0 - 60 min
• Nu este posibilă schimbarea operaţiei după ce
operaţia “Curăţare/Uscare/Încărcare” a început.
Uscare
Încărcare
100 min
0 - 60 min
• Este posibilă schimbarea operaţiei “Curăţare/Uscare/Încărcare”
chiar şi după ce operaţia “Uscare/Încărcare” a început.
Română
* Atunci când temperatura ambientală a încărcătorului cu autocurăţare
este scăzută, (aproximativ de 15 °C sau mai scăzută), durata de
încărcare a aparatului de ras creşte.
• Funcţia de Curăţare sau de Uscare se poate opri la temperaturi extrem
de scăzute (aproximativ de 0 °C sau mai scăzută). Într-un astfel de caz,
indicatoarele luminoase de curăţare şi de uscare vor lumina intermitent
atunci când este selectată operaţia “Curăţare/Uscare/Încărcare” sau
indicatorul luminos de uscare va lumina intermitent atunci când este
selectată operaţia “Uscare/Încărcare”.
Intermitent
Rămîne aprins
Setaţi corect cartuşul de
detergent şi apoi reporniţi o
operaţie.
Scoateţi aparatul de ras din
încărcătorul cu autoîncărcare şi apoi
verificaţi dacă indicatorul luminos
[CLEAN] s-a stins. (Fiţi atenţi pentru
că lama poate fi fierbinte sau umedă.)
Verificaţi dacă rezervorul de apă este
ataşat corect, capacul rezervorului de
apă este bine închis şi încărcătorul cu
autocurăţare este poziţionat orizontal.
Dacă indicatorul de stare se stinge
Continuaţi operaţia.
Când a fost corectată o anomalie
Când nu s-a găsit nici o anomalie
Îndepărtaţi adaptorul de c.a. din
încărcătorul cu autocurăţare şi
reporniţi operaţia după
reintroducere.
Este timpul să înlocuiţi cartuşul de
detergent şi lichidul de curăţare din
interiorul rezervorului de apă.
Spălaţi vechiul lichid de curăţare şi
apoi clătiţi rezervorul de apă şi
umpleţi-l din nou cu apă. Înlocuiţi
cartuşul cu detergent anterior şi
apoi porniţi din nou cursa.
Când indicatorul luminos de
stare se stinge
Când indicatorul luminos de
stare se aprinde din nou
Continuaţi operaţia.
Contactaţi un centru de service
autorizat.
180
ES-LT71_EU.indb
180
2010/10/01
19:38:19
4
5
7
Uscarea aparatului de ras cu ajutorul încărcătorului cu
autocurăţare
1. Ataşaţi secţiunea foliei exterioare la aparatul de ras.
2. Uscaţi aparatul de ras cu ajutorul încărcătorului cu autocurăţare,
utilizând cursa “Uscare/Încărcare”.
3. Lubrifiaţi aparatul de ras.
Pentru a menţine confortul bărbieritului o perioadă lungă de timp, se
recomandă să se folosească uleiul furnizat pentru întreţinerea aparatului
de ras.
1. Opriţi aparatul de ras.
2. Aplicaţi o picătură de ulei pe fiecare dintre foliile
exterioare.
3. Ridicaţi dispozitivul de tuns şi aplicaţi o picătură de ulei.
4. Porniţi aparatul de ras şi lăsaţi-l să funcţioneze
aproximativ cinci secunde.
5. Opriţi aparatul de ras şi ştergeţi uleiul rămas pe foliile
exterioare cu o cârpă moale.
2
3
• Nu este necesar să ungeţi lamele după ce aţi curăţat aparatul de ras cu
ajutorul încărcătorului cu autocurăţare. (În detergentul de curăţare este
adăugat lubrifiant).
Curăţarea cu peria
Curăţaţi lamele interioare folosind peria scurtă şi
(A)
mişcând-o în direcţia (A).
Curăţaţi sistemul foliei exterioare, corpul aparatului
de ras şi dispozitivul de tuns folosind peria lungă.
• Nu deplasaţi peria scurtă în direcţia (B) deoarece
va deteriora lamele interioare şi le va afecta tăişul. (B)
• Nu folosiţi peria scurtă pentru a curăţa foliile
exterioare.
Română
1. Deconectaţi cablul de alimentare de la
aparatul de ras.
2. Aplicaţi puţin săpun şi apă pe folia
exterioară.
3. Rotiţi inelul de blocare şi deblocaţi
întrerupătorul de pornire.
4. Apăsaţi întrerupătorul de pornire mai mult
de 2 secunde pentru a activa modul de
curăţare cu vibraţii sonice.
• Indicatoarele luminoase de capacitate a
bateriei vor lumina intermitent în ordine.
• După aproximativ 20 de secunde, se va
opri automat sau îl puteţi opri dvs.
apăsând întrerupătorul de pornire.
5. Îndepărtaţi secţiunea foliei exterioare şi
apăsaţi pe întrerupătorul de pornire mai mult
de 2 secunde pentru a activa modul de
curăţare cu vibraţii sonice şi curăţaţi-l cu jet
de apă.
6. Ştergeţi toate picăturile de apă cu o cârpă
uscată.
7. Uscaţi complet secţiunea foliei exterioare şi
aparatul de ras.
8. Ataşaţi secţiunea foliei exterioare la aparatul
de ras.
9. Lubrifiaţi aparatul de ras.
Lubrifiere
Curăţarea aparatului de ras fără încărcătorul cu autocurăţare
181
ES-LT71_EU.indb
181
2010/10/01
19:38:19
Înlocuirea foliei exterioare a sistemului şi a lamelor interioare
folia exterioară a sistemului o dată pe an
lame interioare
o dată la doi ani
Înlocuirea foliei exterioare a sistemului
1. Apăsaţi butoanele de eliberare a cadrului foliei şi
ridicaţi secţiunea foliei exterioare în sus.
2. Apăsaţi butoanele de eliberare a foliei exterioare a
sistemului şi trageţi în jos folia exterioară a
sistemului.
3. Aliniaţi semnul cadrului foliei (
) şi semnul foliei
exterioare a sistemului ( ) şi ataşaţi-le în siguranţă
împreună.
• Folia exterioară a sistemului nu poate fi ataşată
în poziţie inversă.
• Întotdeauna introduceţi folia exterioară a
sistemului în cadrul foliei când o ataşaţi
aparatului de ras.
) în
4. După poziţionarea semnului cadrului foliei (
partea frontală, ataşaţi în siguranţă secţiunea foliei
exterioare pe aparatul de ras până când se aude
un clic.
1
2
3
Înlocuirea lamelor interioare
1. Apăsaţi butoanele de eliberare a cadrului foliei şi
ridicaţi secţiunea foliei exterioare în sus.
2. Scoateţi lamele interioare una câte una.
• Nu atingeţi marginile (părţile metalice) ale lamelor
interioare pentru a evita să vă răniţi la mână.
3. Inseraţi lamele interioare una câte una până când
se aude un clic.
1
23
Piese de schimb
Piesele de schimb sunt disponibile la distribuitorul dvs. sau la centrul de
service.
Piese de schimb pentru
ES‑LT71
Folia exterioară a sistemului
şi lamele interioare
WES9013
Folie exterioară a sistemului
WES9087
Lame interioare
WES9068
Curăţarea încărcătorului cu autocurăţare
Română
Firele de barbă se pot lipi de tava de curăţare a încărcătorului cu
autocurăţare. Urmaţi paşii de mai jos pentru a le îndepărta. Vă
recomandăm să faceţi acest lucru de fiecare dată când schimbaţi cartuşul
de detergent.
182
ES-LT71_EU.indb
182
2010/10/01
19:38:19
1. Asiguraţi-vă că aţi scos rezervorul de apă şi
fişa adaptorului din încărcătorul cu
autocurăţare.
• Fiţi atent să nu vărsaţi lichidul de curăţare.
1
2. Ştergeţi uşor firele de păr lipite de partea
2
interioară a tăvii de curăţare cu o cârpă sau o
hârtie rezistentă la umezeală îmbibată cu apă.
• Curăţaţi colţurile şi părţile denivelate ale tăvii
de curăţare cu un beţişor cu vată înmuiat în
apă.
Când apa nu se scurge din tava de curăţare
Firele de păr tăiat pot înfunda scurgerea din partea
inferioară a tăvii de curăţare.
În acest caz, nu puteţi curăţa sau usca aparatul de ras.
Împingeţi firele de păr în jos prin zona de scurgere cu un
dinte, vârf ascuţit, etc.
Îndepărtarea acumulatorului încorporat
Îndepărtaţi acumulatorul încorporat înainte de a preda la deşeuri aparatul
de ras. Asiguraţi-vă că bateria este predată la un punct de colectare
desemnat oficial, dacă există unul. Nu demontaţi sau înlocuiţi
acumulatorul pentru a putea folosi aparatul de ras din nou. Acest lucru ar
putea provoca incendiu sau electrocutare. Înlocuiţi-l la un centru de
service autorizat.
• Deconectaţi cablul de alimentare de la aparatul de ras când scoateţi
acumulatorul.
Avertisment
Nu spălaţi sau aplicaţi apă pe adaptatorul de c.a. sau pe
încărcătorul cu autocurăţare. Nerespectarea acestor reguli se
poate solda cu electrocutare sau scurtcircuite.
Română
• Nu trageţi prea tare de protectorul din cauciuc al lamei din partea
inferioară a tăvii de curăţare. Cauciucul poate ieşi afară dacă trageţi
prea tare de el. Nu este necesar să trageţi decât foarte uşor.
183
ES-LT71_EU.indb
183
2010/10/01
19:38:20
• Efectuaţi paşii de la 1 la 4 şi ridicaţi acumulatorul, apoi scoateţi-l.




Pentru protecţia mediului şi reciclarea materialelor
Acest aparat de ras conţine un acumulator litiu-ion.
Vă rugăm să vă asiguraţi că acumulatorul este predat într-un punct
oficial desemnat, dacă există unul în ţara dvs.
Specificaţii
Română
Sursă de alimentare
Consultaţi plăcuţa de identificare de pe
adaptorul de c.a.
(conversie automată a tensiunii)
Tensiunea motorului
3,6 V CC
Timp de încărcare
Aproximativ 1 oră.
Poluare sonoră în aer
în modul aparat de ras: 63 (dB (A) re 1 pW)
în modul aparat de tuns: 63 (dB (A) re 1 pW)
Informaţii pentru utilizatori privind colectarea şi debarasarea
echipamentelor vechi şi a bateriilor uzate
Aceste simboluri, de pe produse, ambalajele acestora
şi/sau documentele însoţitoare, au semnificaţia că
produsele electrice şi electronice uzate şi bateriile nu
trebuiesc amestecate cu deşeurile menajere generale.
În scopul aplicării unui tratament corespunzător,
recuperării şi reciclării produselor şi bateriilor uzate, vă
rugăm să le predaţi la punctele de colectare destinate,
în concordanţă cu legislaţia naţională şi directivele
2002/96/CEE şi 2006/66/CEE.
Prin eliminarea corectă a acestor produse şi a bateriilor
uzate veţi contribui la salvarea unor resurse valoroase
şi la prevenirea oricăror efecte potenţial negative asupra sănătăţii
umane şi a mediului înconjurător, care, în caz contrar ar putea fi
cauzate prin manipularea necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru informaţii suplimentare privind colectarea şi reciclarea
aparatelor vechi şi a bateriilor, vă rugăm să contactaţi autorităţile
locale, firmele de salubrizare sau unitatea de la care aţi achiziţionat
produsele.
Pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deşeuri se pot aplica
amenzi, în conformitate cu legislaţia naţională.
Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea Europeană
Dacă doriţi să vă debarasaţi de echipamente electrice şi electronice,
vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră
pentru mai multe informaţii.
[Informaţii privind eliminarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii
Europene]
Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Dacă
doriţi să eliminaţi acest tip de produse uzate, vă rugăm să contactaţi
autorităţile locale sau distribuitorul şi să aflaţi metoda corectă de
eliminare.
Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare casnică.
184
ES-LT71_EU.indb
184
2010/10/01
19:38:20
Önemli
Bu tıraş makinesi sabit şarj edilebilir pile sahiptir. Ateşe atmayın, ısı
uygulamayın veya yüksek sıcaklıklı bir ortamda şarj etmeyin, kullanmayın
ya da bırakmayın.
 Kullanmadan önce
Bu Islak/Kuru tıraş makinesi, tıraş köpüğüyle ıslak tıraş veya kuru tıraş
için kullanılabilir. Bu su geçirmez tıraş makinesini duşta kullanabilir ve
suda temizleyebilirsiniz. Aşağıdaki, Islak tıraş makinesi simgesidir. Bu
simge, elle tutulan parçanın bir banyo veya duşta kullanılabileceği
anlamına gelir.
En az üç hafta boyunca ıslak köpük tıraşıyla tıraş olunuz ve farkı
görünüz. Panasonic Islak/Kuru tıraş makinesine alışmanız biraz zaman
alır, çünkü cildinizin ve sakalınızın kendisini yeni herhangi bir tıraş
yöntemine göre ayarlaması yaklaşık bir ay sürer.
 Tıraş makinesini kullanma
Dikkat
Dış elek çok incedir ve düzgün bir biçimde kullanılmadığında
hasar görebilir. Tıraş makinesini kullanmadan önce, bıçağın
hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Bıçak vs. hasar
görmüşse, tıraş makinesini kullanmayınız, aksi takdirde cildinizi
kesebilirsiniz.
• Ailenizle ya da başka kişilerle paylaşmayın.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili denetim veya talimatlar sunulmadığı sürece,
(çocuklar da dahil) fiziksel, işitsel veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan
ya da deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılmaya
uygun değildir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için,
çocukların denetim altında bulundurulması gerekir.
• Kalp pili gibi tıbbi elektronik cihaz takılmış olan kişilerin, bu ünitenin
tıbbı elektronik cihazın takıldığı yerdeki cilde temas etmesine izin
vermemesi gerekir, aksi takdirde arızaya neden olabilir.
 Tıraş makinesini şarj etme
• AC adaptörünü banyoda ya da duşta kesinlikle kullanmayın.
• Başka bir elektrik kablosunu veya bu AC adaptörü dışındaki bir AC
adaptörünü kullanmayın (RE7‑59).
• AC adaptörünü, evde nem olmayan bir prize takın ve buna elleriniz
kuruyken dokunun.
• Evdeki prizden çıkartırken AC adaptörünü tutun. Elektrik kablosundan
çekerseniz, buna zarar verebilirsiniz.
• Elektrik kablosu değiştirilemez. Kablo hasarlıysa, AC adaptörü
atılmalıdır.
 Tıraş makinesini temizleme
Dikkat
Elektrik çarpmasını önlemek için tıraş makinesini suda
temizlemeden önce elektrik kablosunu çıkartınız.
• Her iki iç bıçağı da içinde takılmış olarak bırakın. Sadece tek bir iç
bıçak takıldığında, tıraş makinesi hasar görebilir.
• Tıraş makinesini suyla temizlediğinizde, tuzlu su veya sıcak su
kullanmayın. Tıraş makinesini uzun süre suda bırakmayın.
• Muhafazayı yalnızca, musluk suyuyla ya da sabunlu musluk suyuyla
hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Tiner, benzin,
alkol ya da diğer kimyasalları kullanmayın.
 Tıraş makinesini saklama
• Kullandıktan sonra tıraş makinesini düşük nemli bir yerde saklayın.
Türkçe
Panasonic tıraş makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ISLAK/
KURU teknolojimiz sayesinde, Panasonic tıraş makinenizi kuru
olarak veya hassas ve kolay tıraş için duşta ya da banyoda
kullanmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Kullanmadan önce lütfen tüm
talimatları okuyun.
185
ES-LT71_EU.indb
185
2010/10/01
• Bir anormallik ya da arıza olduğunda kullanımı sonlandırın.
19:38:20
• Tıraş makinesini, doğrudan güneş ışığına ya da diğer ısı
kaynaklarına maruz kalacağı yerlerde saklamayın.
• Tıraş makinesini muhafaza ederken elektrik kablosunu çekin.
• Elektrik kablosunu bükmeyin veya tıraş makinesinin etrafına
sarmayın.
• Yağı çocuklardan uzak tutun.
 Kendi kendini temizleyen şarj cihazı
• AC adaptörünü veya kendi kendini temizleyen şarj cihazını suya
sokarak temizlemeyin, aksi takdirde hasar görebilirler veya elektrik
çarpmasına neden olabilirler.
• “Kuru” işlevini de kapsayan bir işlemi kullanırken tıraş makinesini
kendi kendini temizleyen şarj cihazından çıkartmayın. Isıtıcı
kullanıldığından bıçakların etrafındaki alan çok ısınır ve bir yerinizi
yakabilirsiniz.
• Kendi kendini temizleyen şarj cihazını düz ve sabit bir yüzeye
yerleştirin. Aksi takdirde temizleme sıvısı dökülebilir ve deriden
yapılmış ürünlerin veya diğer yüzeylerin rengini soldurabilir. Bunu
derhal silin.
• Kendi kendini temizleyen şarj cihazı, iç bıçakları ve sistemin dış
eleğini temizler. Diğer alanlardaki kırpılmış sakalları temizlemek için
fırçalayın veya suyla yıkayın.
• Kendi kendine temizlenebilen şarj cihazını, %95’ten düşük nem
oranında kullanın.
• Ortama bağlı olarak tıraş makinesi, “Kuru/Şarj” işlemini seçtiğinizde
bile kurumayabilir. Bu durumda olası su damlalarını kuru bir bezle
silin.
Türkçe
186
ES-LT71_EU.indb
186
2010/10/01
19:38:20
Parçaların tanımı













;Parmak yeri
<Favori Düzeltici
=Favori Düzeltici kolu
EKendi kendini temizleyen şarj
cihazı
>Su deposunun kapağı
?Su deposu
@Soket
ASeçme düğmesi
BDurum lambası
CKuru lambası
DTemiz lambası
FAC adaptörü (RE7‑59)
EElektrik kablosu
FCihazın fişi
GDeterjan kartuşu
HSeyahat çantası
ITemizleme fırçası
JYağ










Güç düğmesini açın:
Tıraş olurken, tıraş bıçağını temizlerken ve tıraş bıçağını
nemlendirirken.

Güç düğmesini kilitleyin:
Tıraş makinesini taşırken.





Kilit halkasını devreye almak
Güç düğmesini kilitlemek ya da açmak için kilit halkasını kullanın.
1. Kilit halkasını tam oturuncaya kadar çevirin.



Türkçe
4Elek çerçevesini çıkarma
düğmeleri
5Muylu hareket seçicisi
6Kilit halkası
7Pil kapasite lambası
8Şarj seviye lambası ( )
9Cihazın soketi
:Güç düğmesi [0/1]
187
ES-LT71_EU.indb
187
2010/10/01
AKoruyucu kapak
BDış elek
1Elek çerçevesi
2Dış Elek
3Dış Elek ayırma düğmeleri
Cİç bıçaklar
DAna gövde
19:38:20
Şarj etme
Kendi kendini temizleyen şarj cihazıyla şarj etme
Şarj olmadan önce kuru olması için kendi kendini temizleyen şarj
cihazının üzerinde veya etrafında bulunan su damlalarını iyice silin.
fişini kendi kendini
1 Cihazın
temizleyen şarj cihazına
2
takın.
Kendi kendini temizleyen şarj cihazı olmadan şarj etme
Kendi kendini temizleyen şarj cihazı olmadan da şarj
edebilirsiniz.
1. Cihazın fişini tıraş makinesine takınız.
2. AC adaptörünü evdeki bir prize takın.
2
1
2
Koruyucu kapağını çıkartınız
ve ardından tıraş makinesini
takınız.
Şarj işlemi esnasında tıraş makinesini çalıştıramazsınız.
3
3 AC adaptörünü takın.
Şarj ederken lambaları okuma
Şarj sırasında
Şarj işlemi tamamlandıktan sonra
Şarj seviye lambası ( ) yanar.
Pil kapasite lambasının sayısı,
şarj işlemi devam ettikçe
artacaktır.
Tüm pil kapasite lambaları
yanacak ve ardından 5 saniye
sonra sönecektir.
1
• Tıraş makinesi takıldığında “Şarj” süreci başlar.
• Takmadan önce tıraş makinesini kapatınız.
• Tıraş makinesini takarken, dış bıçağın deforme veya hasarlı
olmadığından emin olunuz.
• Kendi kendini temizleyen şarj cihazının DURUM lambası yanıp
sönüyorken bile şarj edebilirsiniz.
• Şarj etme yaklaşık 1 saat sonra tamamlanır.
Tam pil kapasitesini muhafaza etmek için, tıraş makinesini
kullanmadığınızda kendi kendini temizleyen şarj cihazına veya AC
adaptörüne bağlı tutabilirsiniz. Tıraş makinesini fazla şarj edemezsiniz.
Türkçe
• Şarj tamamlandıktan sonra, tıraş makinesi fişe takılıyken güç düğmesini
ON konumuna getirmek, tüm pil kapasite lambalarının yanmasına ve
ardından 5 saniye sonra sönmesine neden olacaktır. Bu, tıraş
makinesinin tamamen şarj olduğunu gösterir.
• Şarj için önerilen ortam sıcaklığı 5 - 35 °C’dir. Aşırı düşük ya da yüksek
sıcaklıklar altında pilin performansı düşebilir ya da şarj olmayabilir.
Şarjla ilgili bir sorun olduğunda, şarj seviye lambası ( ) yanıp
sönecektir.
• Tıraş makinesini ilk kez şarj ederken veya 6 aydan daha uzun süre
kullanılmadığında, şarj seviye lambası ( ) yanmayabilir. Takılı tutulursa
sonunda yanacaktır.
188
ES-LT71_EU.indb
188
2010/10/01
19:38:20
Tıraş olma
Tıraş makinesini kullanma
Muylu hareket seçicisi
“SOFT” (yumuşak) veya “LOCK” (kilit)
seçeneğini seçmek için kullanınız.
Tıraş makinesi ister açık olsun, ister kapalı
olsun, muylu hareketini değiştirebilirsiniz.
Favori Düzelticiyi kullanma
Sayfa 187
tıraş olunuz.
• Kullanım için önerilen ortam sıcaklığı 5 - 35 °C’dir. Cihazı, önerilen
aralığın dışındaki bir sıcaklıkta kullanırsanız çalışmayabilir.
Yüzünüze hafif bastırarak tıraşa başlayınız. Cildinizi boş elinizle
gerdiriniz ve tıraş makinesini sakalınızın yönünde ileri geri hareket
ettiriniz. Cildiniz bu tıraş makinesine alıştıkça basınç miktarını hafif
artırabilirsiniz. Aşırı basınç uygulamak, daha iyi bir tıraş sağlamaz.
Dikkat
• Güç düğmesine 2 saniyeden uzun süre basarsanız, sesli titreşim
temizleme modu etkinleştirilir. Sayfa 192
Bu modda tıraş olamazsınız.
• Tıraş makinesini kullanırken parmaklarınızı güç düğmesinin üzerine
yerleştirmeyin. Bu, tıraş makinesinin kapanmasını veya sesli titreşim
temizleme moduna girmesine neden olabilir. Tıraş makinesini
kullanırken parmaklarınızı parmak yerine yerleştirin.
Kullanırken lambaları okuma
Kullanırken
• Yaklaşık pil şarjı miktarı 20 - 100 (%) olarak
görüntülenir.
• Düğmeyi çalıştırdıktan yaklaşık 5 saniye sonra kapanacaktır.
Pilin kapasitesi azaldığında
Tıraş makinesi çalıştırılırken “20%” ibaresi yanıp
söner.
• “20%” göründükten sonra 2 - 3 kez daha tıraş olabilirsiniz. (Bu,
kullanıma bağlı olarak farklı olabilir.)
• Dolu bir şarj, her biri 3 dakikalık, yaklaşık 14 tıraş için yeterli güç
sağlar.
Türkçe
düğmesine basın.
makinesini
2 Tıraş
resimdeki gibi tutunuz ve
189
ES-LT71_EU.indb
189
2010/10/01
halkasını
1 Kilit
çevirin ve güç
Sakal/favori düzelticisinin kolunu
yukarıya kaydırınız. Cildinize dik açıda
tutunuz ve favorileri tıraş etmek için
aşağıya doğru hareket ettiriniz.
19:38:21
Bakım
Kendi kendini temizleyen şarj cihazıyla temizleme
Kendi kendini temizleyen şarj cihazını hazırlama
Tıraş makinesini ve cihazın fişini, kendi kendini temizleyen şarj cihazından
çıkartınız.
deposunu
1 Su
çıkartınız ve ardından
1
su deposu kapağını
açınız.
2
Deterjan kartuşuna yönelik önlemler
• Çocuklardan uzak tutunuz.
• Sadece elektrikli tıraş makinelerinin bıçaklarını temizlemek için
kullanın.
• Temizleme maddesi ağza veya gözlere temas ederse acil önlemleri
uygulayın ve bir doktora başvurun.
6 Deterjan kartuşunu takınız.

temizleme sıvısını
2 Eski
boşaltınız ve ardından

• Durum lambası yandığında, deterjan kartuşunu değiştirin.
• Temizleme sıvısının son kullanım tarihi, açıldıktan 6 ay sonradır.
Temizleme sıvısını 6 ayda fazla bir süre kullanmadığınızda, deterjan
kartuşunu ve temizleme sıvısını atınız.
• Kendi kendini temizleyen şarj cihazın için sadece Panasonic tıraş
makinelerinin özel deterjanını kullanınız.
• Deterjan kartuşuyla su deposundaki temizleme sıvısını daima aynı
anda değiştiriniz. Su eklemek veya sadece deterjan kartuşunu veya
suyu değiştirmek, temizleme işlevlerinin bozulmasına neden olur.
• Kendi kendini temizleyen şarj cihazını kullandığınız takdirde, deterjan
kartuşundaki konsantre deterjan seyreltilir ve deponun içindeki su,
temizleme sıvısı haline gelir.
su deposunu
durulayınız.
suyu çizgisine
3 Besleme
kadar çeşme suyu
doldurunuz.
• Çeşme suyunun besleme suyu
çizgisini aşmasına izin vermeyiniz.
Bu, temizleme sıvısının taşmasına
neden olabilir.
Türkçe
deposu kapağını iyice kapatınız ve ardından
4 Su
depoyu takınız.
deterjan kartuşunun bantlarını
5 Yeni
çıkartınız. (2 bant)
• Deterjan kartuşunu yatay tutunuz. (Deterjan
kartuşu çok fazla eğildiğinde deterjan dökülebilir.)


190
ES-LT71_EU.indb
190
2010/10/01
19:38:21
Mod
Tıraş makinesini temizleme
Kendi kendine temizlenebilen şarj cihazını, 15 °C ile 35 °C ısı aralığında
kullanın.
fişini kendi kendini
1 Cihazın
temizleyen şarj cihazına
takın.
kapağını
2 Koruyucu
çıkartınız ve ardından tıraş
1Şarj etme
2
3
2Temiz/Kuru/
Şarj
Gerekli zaman (rehber)
Şarj etme
0 ilâ 60 dak
Temizle
10 dak
Kuru
50 dak
(80 dak*)
Şarj etme
0 ilâ 60 dak
makinesini takınız.
3 AC adaptörünü takın.
• Seçme düğmesine her bastığınızda mod “Temiz/Kuru/Şarj”
“Kuru/Şarj”
“Şarj” arasında değişir.
• Mod seçildikten yaklaşık 6 saniye sonra çalışmaya başlar.
• Güç kapandığında işlem iptal edilir. Bu durumda modu tekrar
baştan başlatınız.
• Deterjan kartuşunu veya su deposunu çıkartmayınız, aksi
takdirde temizleme sıvısı dökülerek arızaya neden olabilir.
3Kuru/Şarj
• “Temiz/Kuru/Şarj” modu başladıktan sonra modu
değiştirmek mümkün değildir.
Kuru
Şarj etme
100 dak
0 ilâ 60 dak
• “Kuru/Şarj” modu başladıktan sonra bile, “Temiz/
Kuru/Şarj” moduna değiştirmek mümkündür.
* Kendi kendini temizleyen şarj cihazının ortam sıcaklığı düşük olduğunda
(yaklaşık 15 °C ya da daha az), tıraş makinesini kurutmak için gereken
süre artar.
• Temiz ya da Kuru işlevi aşırı düşük sıcaklıklar altında durabilir (yaklaşık
0 °C ya da daha düşük). Bu tür bir durumda, “Temiz/Kuru/Şarj” modu
seçildiğinde Temiz ve Kuru lambaları veya “Kuru/Şarj” modu seçildiğinde
Kuru lambası yanıp sönecektir.
191
ES-LT71_EU.indb
191
2010/10/01
Türkçe
4 Modu seçmek için Seçme düğmesine basın.
1
• El sabunu veya diğer herhangi bir
deterjanla yıkandıysa, tıraş
makinesinde kalan sabun veya suyu
temizleyiniz.
• Takmadan önce tıraş makinesini
kapatınız.
• Tıraş makinesini takarken, dış bıçağın
deforme veya hasarlı olmadığından
emin olunuz.
19:38:21
Durum lambası yanıp söner ya da yanarsa aşağıda
özetlenen adımları taklip ediniz.
Yanıp söner
Işık yanar
Deterjan kartuşunu düzgün
bir biçimde ayarlayınız ve
ardından bir modu yeniden
başlatınız.
Tıraş makinesini kendi kendini
temizleyen şarj cihazından çıkartınız
ve ardından [CLEAN] lambasının
söndüğünden emin olunuz. (Dikkatli
olunuz, bıçak sıcak veya ıslak
olabilir.) Su deposunun düzgün bir
biçimde takıldığından, su deposunun
kapağının sağlam bir şekilde
kapandığından ve kendiliğinden
temizlenen şarj cihazının yatay
olduğundan emin olunuz.
Durum lambası söndüğünde
Bir modla devam ediniz.
Bir anormallik düzeltildiğinde
Hiçbir anormallik bulunmadığında
AC adaptörünü kendi kendini
temizleyen şarj cihazından
çıkarın ve tekrar taktıktan sonra
modu yeniden başlatın.
Deterjan kartuşunu ve su
deposundaki temizleme sıvısını
değiştirme zamanı gelmiştir. Eski
temizleme sıvısını temizleyin ve su
deposunu durulayıp, ardından
tekrar suyla doldurun. Eski
deterjan kartuşunu değiştirin ve
modu yeniden başlatın.
Durum lambası söndüğünde
Durum lambası tekrar yandığında
Bir modla devam ediniz.
Yetkili bir servise başvurunuz.
Kendi kendini temizleyen şarj cihazı olmadan temizleme
1. Tıraş makinesinin elektrik kablosunu çekin.
2. Dış eleğe biraz sıvı el sabunu ve biraz da su
dökünüz.
3. Güç düğmesini açmak için kilit halkasını
çevirin.
4. Sesli titreşim temizleme modunu
etkinleştirmek için, güç düğmesine 2
saniyeden uzun süre basın.
• Pil kapasite lambaları sırayla yanıp söner.
• Yaklaşık 20 saniye sonra otomatik olarak
sönecektir veya kendiniz, güç düğmesine
basarak kapatabilirsiniz.
5. Dış kaplama bölümünü çıkartın ve sesli
titreşim temizleme modunu etkinleştirmek
için güç düğmesine 2 saniyeden uzun süre
basın ve akan suyla temizleyin.
6. Olası su damlalarını kuru bir bezle siliniz.
7. Dış eleği ve tıraş bıçağını tamamen kurutun.
8. Dış eleği tıraş makinesine takın.
9. Tıraş bıçağını nemlendirin.
4
5
7
Tıraş makinesini kendi kendini temizleyen şarj cihazıyla kurutma
Türkçe
1. Dış eleği tıraş makinesine takın.
2. Tıraş makinesini, “Kuru/Şarj” modunu kullanarak kendi kendini
temizleyen şarj cihazıyla kurutun.
3. Tıraş bıçağını nemlendirin.
192
ES-LT71_EU.indb
192
2010/10/01
19:38:21
Dış elek ve iç bıçakları değiştirme
Yağlama
Tıraş keyfinin uzun süre devam etmesi için, tıraş makinesinin yanında
gelen yağı kullanmanız tavsiye edilir.
1. Tıraş makinesini kapatınız.
2. Diğer bıçakların her birine bir damla yağ sürünüz.
3. Tıraş makinesi kolunu kaldırınız ve bir damla yağ
damlatınız.
4. Tıraş makinesini açınız ve yaklaşık beş saniye kadar
çalıştırınız.
5. Tıraş makinesini kapatınız ve yumuşak bir bezle dış
bıçaklarda kalan yağ fazlalığını siliniz.
2
3
• Tıraş makinesini kendi kendini temizleyen şarj cihazıyla temizledikten
sonra bıçakları yağlamanız gerekmez. (Temizleme deterjanı yağlama
maddesini içerir.)
Fırça ile temizleme
(A)
yılda bir kez
İç bıçaklar
her iki yılda bir kez
Dış eleği değiştirme
1. Elek çerçevesi açma düğmelerine basın ve dış
elek bölümünü yukarıya doğru kaldırın.
2. Sistemin dış bıçağını bırakma düğmelerine basıp,
sistemin dış bıçağını aşağı doğru çekin.
3. Elek çerçevesi işaretiyle (
) dış elek işaretini ( )
hizalayın ve birbirine sıkıca takın.
• Sistem dış eleği ters olarak takılamaz.
• Tıraş makinesine takarken sistemin dış bıçağını
her zaman elek çerçevesine takınız.
4. Elek çerçevesi işaretini (
) öne döndürdükten
sonra, dış elek kısmını, tık sesi çıkarana kadar
tıraş makinesine sıkıca takın.
İç bıçakları değiştirme
1. Elek çerçevesi açma düğmelerine basın ve dış
elek bölümünü yukarıya doğru kaldırın.
2. İç bıçakları birer birer çıkartın.
• Elinizin yaralanmaması için, iç bıçakların
kenarlarına (metal parçalara) dokunmayınız.
3. İç bıçakları, yerine oturma sesi gelene kadar birer
birer takın.
1
2
3
1
23
Türkçe
(B)
193
ES-LT71_EU.indb
193
2010/10/01
Kısa fırçayı (A) yönünde hareket ettirerek iç
bıçakları temizleyiniz.
Sistemin dış bıçağını, tıraş makinesinin gövdesini
ve tıraş makinesini, uzun fırçayı kullanarak
temizleyiniz.
• Kısa fırçayı (B) yönünde hareket ettirmeyiniz, aksi
takdirde iç bıçaklara zarar verebilir ve kesinliğini
etkileyebilirsiniz.
• Kısa fırçayı, dış bıçakları temizlemek için
kullanmayınız.
Dış elek
19:38:22
Yedek parçalar
Yedek parçalar satıcınızda veya Servis Merkezinde bulunmaktadır.
ES‑LT71 için yedek
parçalar
Sistem dış eleği ve iç bıçaklar WES9013
Dış Elek
WES9087
İç bıçaklar
WES9068
Kendi kendini temizleyen şarj cihazını temizleme
Kırpılmış sakallar, kendi kendini temizleyen şarj cihazının temizleme
tepsisine takılabilir. Bunları temizlemek için aşağıdaki adımları izleyiniz. Bu
işlemi, deterjan kartuşunu her değiştirdiğinize yapmanızı tavsiye ederiz.
1. Su deposunu ve cihazın fişini kendi kendini
1
temizleyen şarj cihazından çıkarttığınızdan
emin olunuz.
• Temizleme sıvısını dökmemeye özen
gösteriniz.
2. Temizleme tepsisinin iç kısmına takılan
kırpılmış sakalları suya bandırılmış bir bez
veya kağıt havluyla hafif siliniz.
• Temizleme tepsisinin köşelerini ve düz
olmayan parçalarını, suya bandırılmış bir
kulak çöpüyle temizleyiniz.
2
Dikkat
AC adaptörünü veya kendi kendini temizleyen şarj cihazını
yıkamayın veya bunlara su kaçırmayın. Buna uymadığınız takdirde,
elektrik çarpmasına veya kısa devrelere neden olabilirsiniz.
• Temizleme tepsisinin altındaki lastik bıçak koruyucusunu çok sert
çekmeyiniz. Çok sert çektiğinizde lastiği çıkabilir. Sadece hafif bir
şekilde çekilmesi gerekir.
Temizleme tepsisindeki su boşalmadığında
Kırpılmış sakallar, temizleme tepsisinin altındaki gideri
tıkayabilir.
Bu durumda tıraş makinesini temizleyemez veya
kurutamazsınız.
Kırpılmış sakalları bir kürdan vs. ile giderin içinden
aşağıya doğru bastırınız.
Tümleşik şarjlı pili çıkartma
Tıraş makinesini atmadan önce tümleşik şarj edilebilir pilini çıkartınız. Varsa, lütfen
pilin resmi olarak belirlenmiş bir yerde atılmasını sağlayınız. Tıraş makinesini
tekrar kullanabilmek için pili sökmeyiniz veya değiştirmeyiniz. Bu, yangına veya
elektrik çarpmasına neden olabilir. Bunu yetkili bir serviste değiştiriniz.
• Pili çıkarırken, elektrik kablosunu tıraş makinesinden çekin.
• 1 ile 4 arasındaki adımları izleyip pili kaldırınız ve ardından pili
çıkartınız.


Türkçe


194
ES-LT71_EU.indb
194
2010/10/01
19:38:22
Özellikler
Güç kaynağı
AC adaptöründeki isim plakasına bakın.
(Otomatik voltaj dönüştürme)
Motor voltajı
3,6 V DC
Şarj süresi
Yaklaşık 1 saat
Havadaki Akustik
Gürültü
Tıraş modunda: 63 (dB (A) re 1 pW)
Favori düzeltme bıçağı modunda: 63 (dB (A) re
1 pW)
Bu ürün sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.
IMALATCI
Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
Wanbao Base, Shiguang Road, Panyu District, Guangzhou,
Guangdong, China
YETKILI TEMSILCI
Panasonic Elektronik Satis A.S.
Maslak Mah. Bilim Sok.
Sun Plaza No:5 K:16
34398 Maslak-Sisli
Istanbul Turkey
Tel : (+90) 212 367 94 00
Fax: (+90) 212 286 21 11
www.panasonic.com.tr
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 444 72 62
Eski Ekipman ve Pillerin Toplanması ve Elden Çıkarılması
konusunda Kullanıcılar için Bilgiler
Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu
semboller kullanılmış elektrik ve elektronik ürünlerin ve
pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini
ifade eder.
Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun kullanımı,
düzeltimi ve geri dönüşümü için, lütfen onları ulusal
yasalarınıza ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC
yönergelerine uygun toplama noktalarına götürün.
Bu ürünleri ve pilleri doğru bir şekilde elden çıkarmak
suretiyle, değerli kaynakların korunmasına ve uygunsuz
atık işlemleri nedeni ile insan sağlığı üzerinde
oluşabilecek her türlü muhtemel olumsuz etkinin önlenmesine yardım
edeceksiniz.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması hakkında
daha fazla bilgi için, lütfen ilgili yerel yetkililer, atık işleme merkezleri
veya ürünleri satın aldığınız satış noktası ile temas kurun.
Bu atıkların hatalı olarak elden çıkarılması durumunda ulusal
yasalara göre cezalar uygulanabilir.
Avrupa Birliğindeki ticari kullanıcılar için
Eğer elektrik ve elektronik ekipmanı ıskartaya çıkarmayı arzu
ediyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen yetkili servis veya satıcınız ile
temas kurun.
[Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde elden çıkarma
konusundaki bilgiler]
Bu semboller sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Eğer bu malları
ıskartaya çıkarmayı arzu ediyorsanız, lütfen yerel yetkilileriniz veya
bayileriniz ile temas kurun ve doğru elden çıkarma metodunu sorun.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Türkçe
Çevre koruması ve materyallerin geri dönüştürülmesi için
Bu tıraş makinesi bir lityum iyon pili içerir.
Lütfen pilin (ülkenizde varsa) resmi olarak belirlenmiş bir yerde
atılmasını sağlayınız.
195
ES-LT71_EU.indb
195
2010/10/01
ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR
19:38:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement