Panasonic NRB29SG2 Upute za uporabu

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

Panasonic NRB29SG2 Upute za uporabu | Manualzz
Kombinirani hladnjak
(Za kućnu uporabu)
Model br. NR-B29SG2
NR-B29SW2
NR-B32SG2
NR-B32SW2
Hrvatski
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja. Ovaj priručnik zadržite za buduću uporabu. Uključene upute za
instaliranje.
Hrvatski
Upute za uporabu
Sadržaj
Briga za okoliš.............................................................. 2
Sigurnosne upute......................................................... 3
Postavljanje.................................................................. 6
Dijelovi.......................................................................... 8
Upravljačka ploča......................................................... 9
Podešavanje temperature.......................................... 10
Korištenje praktičnih funkcija.................................... 11
Funkcije upozoravanja............................................... 14
Izrada kockica leda ................................................... 14
Uklanjanje i pričvršćivanje polica.............................. 14
Upute za održavanje i čišćenje.................................. 15
Rješavanje problema.................................................. 17
Često postavljana pitanja........................................... 18
Tehnički podaci........................................................... 20
Briga za okoliš
Odlaganje ambalaže
Reciklirajte kada je to moguće (npr. karton, plastične vrećice, ljepljivu traku i polistiren) i pravilno odložite
svu ostalu ambalažu.
Ambalažu držite izvan dohvata djece kako bi se spriječilo ozljeđivanje ili gušenje.
Informacije o odlaganju stare električne i elektroničke opreme
(kućanstva)
Ovom se oznakom na proizvodima i/ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i
elektronički uređaji ne smiju odlagati s otpadom iz kućanstava.
Kako biste proizvode ispravno odložili, pohranili i reciklirali, odnesite ih na za to predviđena prikupljališta
gdje će ih prihvatiti bez naknade. U nekim je zemljama moguće stare uređaje vratiti prodavaču nakon
kupnje novog uređaja iste vrste. Pravilnim odlaganjem proizvoda čuvate okoliš i sprečavate moguće
negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih može doći pri nepravilnom rukovanju otpadom.
Detaljne informacije o najbližem prikupljalištu potražite u lokalnoj upravi. Za nepropisno odlaganje ovog
otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom zakonodavstvu.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, detaljne obavijesti zatražite od svog prodavača ili
dobavljača.
Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj uniji.
Ako želite odbaciti ovaj proizvod, obratite se lokalnoj upravi ili prodavaču i raspitajte se o pravilnom
načinu odlaganja.
Prije odlaganja starog uređaja
Slijedite upute za odlaganje proizvođača starog uređaja ili lokalne propise
za odlaganje kućnih uređaja. Ako navedeno nije dostupno, slijedite ove korake.
1. Izvucite utikač iz utičnice.
2. Odrežite mrežni kabel i pravilno ga odložite s pričvršćenim utikačem.
3. Pripazite da je uređaj izvan dosega djece dok nije uklonjen ili prije nego ga odnesete u reciklažni
centar.
• Uklonite s vrata zaštitni materijal, a police i ladice ostavite na mjestu. Na ovaj se način smanjuje
opasnost da će djeca ostati zatvorena unutra.
Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvima ili sličnim uvjetima, kao što su
•• kuhinje zaposlenika u trgovinama, uredima i ostalim radnim sredinama;
•• kuće na farmama ili za potrebe klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama;
•• sredine koje nude noćenje s doručkom;
•• pružanje ugostiteljskih i ostalih netrgovačkih usluga.
2
Sigurnosne upute
Zbog osobne sigurnosti, pažljivo pročitajte sljedeći tekst.
Hrvatski
Uređaj se isporučuje s izoliranim 3-pinskim utikačem radi vaše sigurnosti i udobnosti. U utikač je ugrađen
osigurač od 13 A. Ako je potrebno zamijeniti osigurač, upotrijebite zamjenski osigurač od 13 ampera usklađen sa
standardom BS1362 i s oznakom odobrenja ASTA ili BSI.
Potražite oznaku ASTA
ili BSI
na tijelu osigurača.
Ako utikač ima poklopac za osigurač koji se može skinuti, nakon zamjene osigurača poklopac obavezno vratite na
mjesto.
Ako izgubite poklopac za osigurač, utikač nije dozvoljeno koristiti sve dok se ne postavi zamjenski poklopac.
Zamjenski poklopac osigurača možete kupiti kod lokalnog Panasonicovog dobavljača.
Ako montirani izolirani utikač ne odgovara utičnici u vašem domu, izvadite osigurač, odrežite utikač i odložite ga na
siguran način.
Ako se odrezani utikač umetne u utičnicu s jačinom struje od 13 A, postoji opasnost od jakog strujnog udara.
Zamjena osigurača
Smještaj osigurača razlikuje se ovisno o vrsti utikača (slike A i B).
Provjerite je li utikač za izmjeničnu struju ukopčan i slijedite upute u nastavku. Prikazi se mogu razlikovati od
stvarnog utikača za izmjeničnu struju.
Skinite poklopac osigurača uz pomoć odvijača, zamijenite osigurač i zatvorite ili pričvrstite poklopac osigurača.
Slika A
Slika B
Poklopac
osigurača
Značenje simbola:
Zabranjeno
Ovaj znak upozorava da se uređaj mora
uzemljiti kako bi se izbjegao strujni udar
Ovo obavezno napravite
Nemojte rastavljati
Ovaj znak upozorava na smrtonosne ili ozbiljne ozljede.
UPOZORENJE
Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe ne nalaze pod nadzorom ili ih u
uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti da se igraju ovim uređajem.
Nemojte koristiti produžni kabel s više utičnica u koji je uključeno više uređaja istovremeno.
•• To može uzrokovati pregrijavanje, požar ili kratki spoj.
Pripazite da ne pričepite, zavežete u čvor ili savinete mrežni kabel i da na njega ne stavljate teške predmete.
•• To povećava opasnost od požara ili strujnog udara. Ako su kabel napajanja ili utikač oštećeni, mora ih zamijeniti
proizvođač, serviser proizvođača ili slične kvalificirane osobe, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
Nemojte isključivati hladnjak povlačenjem mrežnog kabela.
•• To može oštetiti mrežni kabel. Uvijek dobro primite utikač mrežnog kabela i čvrsto ga povucite iz utičnice.
Nemojte stavljati posude s vodom na vrh hladnjaka.
•• Voda može oštetiti izolaciju električnih dijelova i izazvati kratki spoj, požar ili strujni udar.
Nemojte prskati zapaljivi plin u blizini hladnjaka.
•• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Vanjske i unutarnje dijelove uređaja nemojte prskati vodom.
•• To može uzrokovati požar ili strujni udar.
Nemojte dirati utikač mokrim rukama.
•• To može uzrokovati strujni udar.
3
Mjere opreza
(nastavak)
Nemojte postavljati hladnjak na vlažna mjesta ili na mjesta na kojima može doći u kontakt s vodom.
•• Oštećenje izolacije električnih dijelova može uzrokovati kratki spoj, strujni udar ili požar.
Nemojte stavljati hlapljive ili zapaljive tvari u hladnjak.
•• Zapaljive tvari poput benzena, razrjeđivača, alkohola, etera ili ukapljenog naftnog plina mogu izazvati eksplozije.
Nemojte stavljati farmaceutske proizvode ili druge proizvode osjetljive na temperaturu u hladnjak.
•• U hladnjak nemojte pohranjivati proizvode koji zahtijevaju strogo određenu temperaturu.
Pazite da se djeca ne penju, ljuljaju ili vješaju na vrata hladnjaka.
•• To može uzrokovati ozbiljne ozljede, kao i oštećenja hladnjaka.
Nemojte koristiti hladnjak u blizini eksplozivnih isparavanja ili zapaljivog plina.
•• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte pohranjivati gorivo ili druge zapaljive tekućine i isparavanja u hladnjak, niti ih koristiti u blizini
uređaja.
•• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
-UPOZORENJE: Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje odmrzavanja koja ne preporučuje
proizvođač.
•• To može uzrokovati oštećenja unutrašnjih dijelova hladnjaka ili uzrokovati eksploziju.
-UPOZORENJE: Električne uređaje unutar odjeljaka za pohranjivanje hrane u hladnjaku koristite samo ako ih preporučuje
proizvođač.
•• U protivnom može doći do eksplozije ili požara.
-UPOZORENJE: Nemojte oštetiti rashladni krug.
••
To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati hladnjak.
•• Možete sebe ili druge izložiti opeklinama ili strujnom udaru ili oštetiti hladnjak. Ako vaš uređaj treba izmjene ili
popravke, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Provjerite je li hladnjak uključen u uzemljenu strujnu utičnicu. NEMOJTE ga uključiti u utičnicu koja nije
uzemljena.
•• Kratki spoj može uzrokovati strujni udar.
Provjerite jesu li mrežni kabel ili utikač zgnječeni ili oštećeni.
•• Oštećen mrežni kabel ili utikač mogu izazvati kratki spoj, požar ili strujni udar.
•• Ako se mrežni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalificirane osobe, kako
bi se izbjegle moguće opasnosti.
•• NE POKUŠAVAJTE GA SAMI ZAMIJENITI.
Uklonite nečistoću i prašinu s utikača prije nego ga utaknete u utičnicu.
•• Nakupine prašine na utikaču mogu oštetiti izolaciju, posebice u vlažnim uvjetima. To može uzrokovati kratki spoj,
požar ili strujni udar. Isključite mrežni kabel i prebrišite ga suhom krpom. Nemojte koristiti mokru ili vlažnu krpu.
Uključite uređaj u utičnicu pazeći da je utikač čvrsto utaknut.
•• Ako je utikač labavo utaknut, može doći do požara ili strujnog udara.
Hladnjak postavite u dobro prozračenu prostoriju.
•• Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to prostorija u koju se postavlja mora biti veća. Ako dođe do curenja
rashladnog sredstva, a uređaj se nalazi u maloj prostoriji, vrlo je vjerojatno da će doći do nakupljanja zapaljivih
plinova. To može uzrokovati požar ili eksploziju. Kao smjernicu uzmite da za svakih 8 g rashladnog sredstva trebate
najmanje 1 kubični metar slobodnog prostora u prostoriji. Na pločici s podacima unutar uređaja naznačeno je
koliko rashladnog sredstva ima u vašem hladnjaku.
Rashladno sredstvo (R600a) u hladnjaku i plinovi u materijalu za izolaciju (ciklopentan) su zapaljivi. I njih je
potrebno odložiti prema propisima.
•• Prije odlaganja uređaja provjerite da cijevi na stražnjoj strani nisu oštećene. Curenje rashladnog sredstva ili plina
može uzrokovati požar ili eksploziju.
Prije čišćenja i popravka, isključite hladnjak iz struje.
•• U protivnom može doći do strujnog udara.
Ako osjetite miris gorenja ili vidite da iz hladnjaka izlazi dim, odmah ga isključite iz struje i konzultirajte se s
ovlaštenim servisnim centrom.
•• U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.
4
-UPOZORENJE: Pazite da ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili na ugrađenoj strukturi nisu blokirani.
••
U protivnom može doći do požara ili eksplozije jer se rashladno sredstvo ne može raspršiti ako dođe do curenja.
Hrvatski
LED ZRAČENJE
NEMOJTE GLEDATI IZRAVNO S OPTIČKIM INSTRUMENTIMA KLASE 1M LED PROIZVODA.
OPREZ
Označava mogućnost ozljede ili oštećenja imovine.
Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
•• Kada se sadržaj zamrzne, staklo bi moglo puknuti.
Ne dirajte unutrašnjost zamrzivača ili predmete pohranjene u zamrzivaču mokrim rukama.
•• Koža bi vam se mogla zalediti za unutarnju stijenku zamrzivača ili za predmete u zamrzivaču.
Ne otvarajte niti zatvarajte vrata držeći ručku s obje ruke.
•• Mogli biste se ozlijediti.
Ako nestane struje, nemojte često otvarati hladnjak niti stavljati u njega
nerashlađenu hranu.
•• To može uzrokovati porast temperature u hladnjaku i kvarenje pohranjene hrane.
Ako hladnjak ne namjeravate koristiti duže vrijeme, odspojite kabel za napajanje.
Pripazite na razmak između vrata hladnjaka i vrata zamrzivača, osobito ako ih
otvarate u isto vrijeme.
•• Mogli biste se ozlijediti.
Kada otvarate hladnjak, pazite da ne pričepite prste na mjestima na kojima je to
moguće. Posebno pripazite na moguće mjesto pričepljivanja između vrata hladnjaka
i vrata zamrzivača prilikom otvaranja vrata hladnjaka.
•• Mogli biste se ozlijediti.
Mjesto gdje je
moguće pričepljivanje
5
Postavljanje
U ovom je dijelu objašnjeno kako se vaš uređaj ispravno postavlja da bi bio energetski učinkovit, siguran i tih.
Dimenzije
NR-B29SG2/NR-B29SW2: Š 600 × D 652 × V 1898 (mm)
NR-B32SG2/NR-B32SW2: Š 600 × D 652 × V 2044 (mm)
150 mm ili više
Raspakiravanje vašeg uređaja
Uklonite svu ambalažu i ljepljivu traku.
Odabir pravog mjesta
Ventilacija
Kako uređaj za vrijeme rada otpušta toplinu, mora se postaviti u dobro
prozračenu i suhu prostoriju s dovoljno mjesta iznad i iza uređaja,
kako je prikazano na slici 1.
Ako vaš uređaj vibrira, potrebno mu je više mjesta.
40 mm
ili više
Temperatura
Sobna temperatura utječe na energetsku učinkovitost uređaja, tj.
koliko je električne energije potrebno za hlađenje i zamrzavanje hrane.
Da bi se postigli optimalni rezultati, hladnjak postavite:
• što dalje od izravne sunčeve svjetlosti
• što dalje od radijatora, štednjaka i drugih izvora topline
• gdje sobna temperatura odgovara klimatskoj klasifikaciji za koju je
uređaj dizajniran. Klimatsku klasifikaciju vašeg uređaja potražite u dijelu
s tehničkim podacima.
Visina
Postavite uređaj na ravan pod koji je dovoljno snažan da podnese
težinu napunjenog hladnjaka.
Visinu hladnjaka možete podesiti zavijanjem ili odvijanjem dviju
podesivih nožica kako je prikazano na slici 2.
Tako se sprečavaju vibracije i buka.
Ako hladnjak postavljate na tapison ili na vinilni pod, ispod njega
stavite čvrstu dasku. To će zaštititi vaš pod od moguće promjene boje
uslijed topline koju uređaj otpušta.
Vrata hladnjaka
Šarke vrata hladnjaka mogu se prebaciti s desne na
lijevu stranu tako da se vrata mogu otvarati
UPOZORENJE u suprotnom smjeru. Ako vam je to praktičnije,
kontaktirajte naš servisni centar naveden na popisu u
privitku ili na našem web-mjestu (http://panasonic.net).
Tvrtka Panasonic odriče se svake odgovornosti ako
šarke zamijenite sami. Dijelovi za promjenu smjera
otvaranja vrata uključeni su u ambalažu.
6
20 mm
ili više
Slika 1
Slika 2
Postavljanje graničnika
Hrvatski
Kako kondenzator (crna komponenta s rebrima koja se nalazi sa stražnje
strane) ne bi dodirivao zid, umetnite dva plastična graničnika okrećući ih za
90° stupnjeva.
Graničnici (pribor)
Čišćenje
Nakon postavljanja prebrišite uređaj toplom vodom.
Umetanje utikača u utičnicu
Utikač možete utaknuti u utičnicu odmah nakon što postavite uređaj.
Nakon što uključite uređaj, na trenutak će se pojaviti svi simboli, a zatim će se kao početna vrijednost temperature
zamrzivača prikazati -18°C, a kao početna vrijednost temperature hladnjaka prikazat će se 4°C. Svi gumbi na
upravljačkoj ploči djeluju na dodir. (Pritisnite samo kako biste aktivirali gumb s kojim želite raditi.)
Napomene:
••
••
Rashlađivanje može potrajati malo duže u ljetnim mjesecima ili u neko drugo doba godine, kada je temperatura u prostoriji
visoka.
Ako morate isključiti hladnjak iz struje, pričekajte najmanje 10 minuta prije nego što ga ponovno uključite. Ako to ne učinite,
mogli biste oštetiti kompresor.
Sobna temperatura
Na lijevoj strani unutrašnjosti hladnjaka nalazi se oznaka s klimatskom klasifikacijom. Prikazuje sobnu temperaturu za
koju je hladnjak dizajniran.
Klimatska klasifikacija
SN (Proširena umjerena)
N (Umjerena)
ST (Suptropska)
T (Tropska)
Dopuštena temperatura ambijenta
+10°C do 32°C
+16°C do 32°C
+16°C do 38°C
+16°C do 43°C
Za uštedu energije
1. Hladnjak postavite na suho, hladno i dobro prozračeno mjesto. Što je temperatura ambijenta niža, to je učinkovitost veća.
(Pogledajte na 6. stranicu za dimenzije i slobodan prostor.)
2. Kombinacija ladica i polica koja daje maksimalan volumen i najučinkovitiju uporabu energije za hladnjak.
•• Uklonite dvije gornje ladice zamrzivača. (Ostavite donju ladicu zamrzivača.)
•• Ladice i police pričvrstite u hladnjak na položaje prikazane u poglavlju „Dijelovi” (str. 8).
•• Uklanjanje ladice odjeljka za hlađenje poboljšava strujanje hladnog zraka. Usto, mogu se pohraniti i veće količine hrane.
3. Postavite način rada zaštite zaslona.
4. Nemojte previše napuniti hladnjak kako bi zrak mogao nesmetano strujati.
5. Otvorite vrata kada je to potrebno i držite ih otvorenima što je kraće moguće.
6. Povremeno očistite ventilacijske otvore na dnu hladnjaka pomoću usisivača, itd. (Pazite da ne oštetite cijev za rashladno
sredstvo unutar poklopca).
7. Kada podesite na način rada za duboko zamrzavanje ili način rada za jako hlađenje, potrošnja električne energije bit će
povećana.
7
Dijelovi
Ilustracija ispod temelji se na modelu NR-B29SG2 i može se razlikovati od vašeg hladnjaka.
9
Hladnjak
Temperatura se može postaviti u
rasponu od 2°C do 8°C.
10
1
Kuhana hrana,
pića, jaja,
kolači, mliječni
proizvodi
2
11
Odjeljak za hlađenje
Temperatura je za 1°C do 2°C niža od
one koja je postavljena u hladnjaku.
Detalje o korištenju odjeljka za
hlađenje potražite na 10. stranici.
3
12
4
5
Sir, maslac,
kobasice
6
Zamrzivač
Temperatura se može postaviti u
rasponu od -24°C do -16°C.
Smrznuto
meso, perad,
riba, sladoled
1
2
3
4
Stalak za vino*
Staklene police**
Ladice za povrće
Ladica odjeljka za hlađenje
7
8
5
6
7
8
2 posudice za led
Ladice zamrzivača
Štitnik
Podesive nožice
9 2 stalka za jaja
10 Polica na vratima**
11 Police za boce
12 Klizni dio
*Sljedeći dio nije dodan modelu NR-B29SW2.
••
Stalak za vino
**Sljedeći dijelovi dodani su modelima NR-B32SG2/NR-B32SW2.
••
••
Staklena polica
Polica na vratima
Napomena:
••
••
8
Možete mijenjati mjesta na koja se postavljaju polica na vratima i police za boce. Budite oprezni jer ovisno o položaju polica
pohranjena hrana i pića mogu ispasti kada otvarate i zatvarate vrata.
Ako zatvarate vrata, a otvorene su ladice (ladice za povrće, odjeljka za hlađenje, zamrzivača), ladice bi mogle puknuti.
Upravljačka ploča
Zaslon
••
••
4
Hrvatski
1 Zaslon temperature hladnjaka
1
Prikazuje se postavljena temperatura.
Kad je aktiviran način rada za jako hlađenje,
naizmjenično treperi.
2 Zaslon temperature zamrzivača
••
••
2
5
3
6
Prikazuje se postavljena temperatura.
Kad je aktiviran način rada za duboko zamrzavanje,
naizmjenično treperi.
3 Zaslon funkcija
••
Kada su postavljeni ekonomični način rada i način
rada za vrijeme godišnjeg odmora , oko oznaka
nalaze se kružići.
••
Kada su aktivirane funkcije roditeljske zaštite i
alarma , prikazuju se oznake za te funkcije.
Područje s kontrolama
4 Gumb za odabir hladnjaka
5 Gumb za odabir zamrzivača
6 Gumb načina rada
Napomene:
••
Ovaj hladnjak koristi mikroprocesor za kontroliranje temperature. Temperatura unutar hladnjaka mijenja se ovisno o
čimbenicima poput promjena sobne temperature, koliko često se otvaraju i zatvaraju vrata, koliko je hrane pohranjeno i kako
je ona pohranjena.
9
Podešavanje temperature
Hladnjak
U trenutku kupnje temperatura je postavljena na 4°C.
(gornji) jednom, a zatim ga opet pritisnite unutar 1 sekunde.
1 Pritisnite gumb
••
Možete postaviti temperaturu.
2 Pritišćite gumb sve dok ne postavite temperaturu na željenu vrijednost.
••
Ako prilikom procesa postavljanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji,
postavljena će vrijednost zatreperiti i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je
temperatura sada postavljena.
Napomena:
••
Kada način rada za jako hlađenje, način rada za duboko zamrzavanje, ekonomični način
rada ili način rada za vrijeme godišnjeg odmora završe ili su isključeni, uređaj se vraća na
prijašnje postavke
Zamrzivač
U trenutku kupnje temperatura je postavljena na -18°C.
(donji) jednom, a zatim ga opet pritisnite unutar 1 sekunde.
1 Pritisnite gumb
••
Možete postaviti temperaturu.
2 Pritišćite gumb sve dok ne postavite temperaturu na željenu vrijednost.
••
Ako prilikom procesa postavljanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, postavljena
će vrijednost zatreperiti i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je temperatura
sada postavljena.
Napomena:
••
Kada način rada za jako hlađenje, način rada za duboko zamrzavanje, ekonomični način rada ili način rada za vrijeme
godišnjeg odmora završe ili su isključeni, uređaj se vraća na prijašnje postavke.
Odjeljak za hlađenje
Temperaturu odjeljka za hlađenje možete postaviti otvaranjem i zatvaranjem kliznog dijela
koji se nalazi unutar odjeljka.
Otvaranje
Okrenite klizni dio do položaja otvaranja kako biste temperaturu odjeljka namjestili na
1°C do 2°C niže od one koja je postavljena u hladnjaku i kako bi odjeljak radio kao
odjeljak za hlađenje.
Zatvaranje
Okrenite klizni dio do položaja zatvaranja kako biste temperaturu odjeljka namjestili
na istu vrijednost kao što je ona postavljena u hladnjaku i kako bi odjeljak radio kao
odjeljak hladnjaka.
••
••
Kada se ovaj odjeljak koristi kao odjeljak gdje je temperatura 0°C, čuvanje hrane u odjeljku za hlađenje umjesto u
zamrzivaču ili hladnjaku omogućuje da hrana dulje zadrži svježinu i okus te sačuva svjež izgled. Kad se ladica odjeljka za
hlađenje uprlja, izvadite je i operite vodom. (Voda se smrzava na 0°C, ali hrana koja sadrži sol ili šećer smrzava se na nižoj
temperaturi.) Ljudi odjeljak za hlađenje obično koriste za sirovu ribu, lagano ukiseljenu hranu, rižu, itd...
Povucite ladicu odjeljka za hlađenje prema sebi i poklopac će se automatski otvoriti.
Napomena:
••
10
Ne stavljati hranu koju želite zamrznuti ili posudice za led kako biste napravili led.
Korištenje praktičnih funkcija
Način rada za duboko zamrzavanje
••
••
Hrvatski
Značajke:
U ovom se načinu rada zamrzivač može brzo rashladiti te tako vrlo brzo zamrznuti svježu
hranu, itd. koji se tamo nalaze.
Način rada za duboko zamrzavanje automatski će završiti nakon 24 sata ili kada temperatura
senzora zamrzivača padne ispod -32°C.
Postavke:
1. Pritišćite gumb (donji) sve dok se ne pojavi oznaka „SF”.
2. Ako prilikom procesa postavljanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, oznaka „SF”
zatreperit će i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je postavljen način rada za
duboko zamrzavanje.
•• Tijekom ovog načina rada prikazuje se oznaka „SF” i naizmjenično treperi.
•• Kako biste isključili ovaj način rada, pritisnite gumb
(donji).
Napomene:
••
••
••
••
••
Tijekom ovog načina rada:
–– pritiskom na gumb (donji) isključuje se način rada za duboko zamrzavanje i može se
podesiti željena temperatura.
–– ne može se odabrati ekonomični način rada ni način rada za vrijeme godišnjeg odmora.
–– može se podesiti temperatura hladnjaka.
Djelovanje na pohranjenu hranu može se smanjiti ako način rada za duboko zamrzavanje
podesite nekoliko sati prije pohranjivanja hrane u zamrzivač.
Alarm se oglašava 3 sata nakon postavljanja načina rada za duboko zamrzavanje. Tada
možete pohraniti malu količinu hrane.
Za postizanje maksimalnog kapaciteta zamrzavanja, preporučuje se sljedeće:
1 Podesite temperaturu zamrzivača na -24°C, a hladnjaka na 2°C 24 sata prije
pohranjivanja hrane.
2 Postavite način za duboko zamrzavanje 10 sati prije pohranjivanja hrane.
3 Ako želite pohraniti veliku količinu hrane, uklonite gornje dvije ladice iz zamrzivača i
hranu stavite izravno na staklenu policu ili u najdonju ladicu zamrzivača.
(Veći kapacitet zamrzavanja može se postići ako hranu stavite izravno na najgornju
staklenu policu.)
Maksimalan kapacitet zamrzavanja unutar 24 sata zapisan je na pločici s podacima.
Način rada za jako hlađenje
Značajke:
••
••
U ovom se načinu rada brza hrana može ohladiti prije jela, velika količina hrane može se
ohladiti i pohraniti i pića se mogu brzo ohladiti.
Način rada za jako hlađenje automatski će završiti nakon 8 sati ili kada temperatura senzora
hladnjaka padne ispod 0°C.
Postavke:
1. Pritišćite gumb (gornji) sve dok se ne pojavi oznaka „SC”.
2. Ako prilikom procesa postavljanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, oznaka „SC”
zatreperit će i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je postavljen način rada za jako
hlađenje.
•• Tijekom ovog načina rada prikazuje se oznaka „SC” i
naizmjenično treperi.
Kako biste isključili ovaj način rada, pritisnite gumb
(gornji).
Napomene:
••
Tijekom ovog načina rada:
–– pritiskom na gumb (gornji) isključuje se način rada za jako hlađenje i može se podesiti
željena temperatura.
–– ne može se odabrati ekonomični način rada ni način rada za vrijeme godišnjeg odmora.
–– može se podesiti temperatura zamrzivača.
11
Korištenje praktičnih funkcija
(nastavak)
Ekonomičan načina rada:
Značajke:
••
••
U ovom načinu rada kontrolna jedinica upravlja zamrzivačem i hladnjakom na ekonomičan
način.
U ovom načinu rada temperatura hladnjaka automatski je podešena na 4°C, a zamrzivača
na -18°C.
Postavke:
1. Pritišćite gumb sve dok se ne pojavi krug oko oznake .
2. Ako prilikom procesa postavljanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, krug
oko oznake zatreperit će i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je postavljen
ekonomični način rada.
•• Tijekom ovog način rada na zaslonu temperature hladnjaka/zamrzivača prikazuje se oznaka
„E”, a oko oznake nalazi se krug.
•• Kako biste isključili ovaj način rada, pritisnite gumb
.
Napomene:
••
Tijekom ovog načina rada:
–– zamrzivač i hladnjak mogu se podesiti. Ako se ekonomični način rada isključi, podešenja
se ne mijenjaju.
–– mogu se odabrati način rada za jako hlađenje i način rada za duboko zamrzavanje.
Ekonomični način rada automatski se isključuje i aktivira se odabrani način rada.
–– Nakon isključenja ekonomičnog načina rada može se odabrati način rada za vrijeme
godišnjeg odmora i aktivira se odabrani način rada.
Način rada za vrijeme godišnjeg odmora
Značajke:
••
••
Ovaj način rada postavite kada hladnjak nećete koristiti duži vremenski period, primjerice
kada odete na duži godišnji odmor.
U ovom načinu rada temperatura hladnjaka automatski je podešena na 8°C, a zamrzivača
na -18°C.
Postavke:
1. Pritišćite gumb sve dok se ne pojavi krug oko oznake .
2. Ako prilikom procesa postavljanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, krug oko
oznake zatreperit će i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je postavljen način rada
za vrijeme godišnjeg odmora.
•• Na zaslonu temperature zamrzivača prikazuje se oznaka „H”. Na zaslonu temperature
hladnjaka nema prikaza.
••
Tijekom ovog način rada na zaslonu temperature zamrzivača prikazuje se oznaka „H”, a oko
oznake nalazi se krug.
Napomene:
••
••
12
Prije korištenja ovog načina rada ispraznite hladnjak i zatvorite vrata.
Po završetku ovog načina rada hladnjak nastavlja s radom prema prijašnjim postavkama.
–– zamrzivač i hladnjak mogu se podesiti. Ako se način rada za vrijeme godišnjeg odmora
isključi, podešenja se ne mijenjaju.
–– mogu se odabrati način rada za jako hlađenje i način rada za duboko zamrzavanje. Način
rada za vrijeme godišnjeg odmora automatski se isključuje i aktivira se odabrani način
rada.
–– nakon isključenja načina rada za vrijeme godišnjeg odmora može se odabrati ekonomični
način rada i aktivira se odabrani način rada.
Način rada za hlađenje pića
••
••
••
Hrvatski
Značajke:
Pića se mogu brzo ohladiti u zamrzivaču.
Ovaj način rada ima funkciju brojača i može se podesiti da ispušta zvučni signal kada brojač
dosegne 5, 10, 15, 20, 25 ili 30 minuta.
Izvadite boce kad se oglasi zvučni signal. Ako se boce ostavi u zamrzivaču dulje vrijeme, njihov
sadržaj mogao bi se zamrznuti i boce bi mogle puknuti.
Postavke:
1. Pritisnite i držite gumb (donji) 5 sekundi.
2. Na zaslonu temperature zamrzivača prikazuje se oznaka „dc”, a na zaslonu temperature
hladnjaka treperi oznaka „05”.
3. Pritisnite gumb (gornji) kako biste podesili vrijeme (05-10-15-20-25-30 minuta).
4. Odabrano vrijeme zatreperit će na zaslonu 3 puta i čut će se zvučni signal.
5. Odbrojavanje po minutama započinje od postavljenog vremena, a preostalo vrijeme treperi na
zaslonu.
•• Kako biste isključili način rada za hlađenje pića, pritisnite i držite gumb
(donji) 5 sekundi.
•• Kada dođe postavljeno vrijeme, čut će se zvučni signal, a na oba zaslona treperit će oznaka „00”
sve dok ne pritisnite gumb (donji).
Napomene:
••
••
Prilikom korištenja ovog načina rada često provjeravajte temperaturu boca.
Kad se boce dovoljno ohlade, izvadite ih iz hladnjaka.
Način rada zaštite zaslona
Značajke:
••
Prilikom postavljanja ovog načina rada pozadinsko svjetlo zaslona može se isključiti kako bi se
uštedila energija.
Postavke:
1. Pritisnite i držite gumb 3 sekunde kako biste postavili funkciju automatske zaštite zaslona.
2. Ako tijekom 5 sekundi nije bilo nikakvih radnji i nijedna vrata nisu bila otvorena, pozadinsko
svjetlo zaslona se isključuje, a sve ostale oznake i znakovi ostaju na zaslonu.
•• Odabrani načini rada i funkcije ne mijenjaju se.
•• Kako biste isključili automatsku zaštitu zaslona, a pozadinsko svjetlo zaslona ostavili upaljenim,
pritisnite i držite gumb 3 sekunde.
Napomene:
••
••
Ako je funkcija automatske zaštite zaslona uključena, a pozadinsko svjetlo isključeno dulje
vrijeme, pozadinsko svjetlo zaslona ponovno će se uključiti, a postavljene funkcije prikazat će se
na zaslonu ako pritisnite bilo koji gumb ili otvorite bilo koja vrata.
Kad su funkcije zaštite zaslona i roditeljske zaštite uključene, aktivira se zaštita zaslona. Stoga,
ako su obje funkcije aktivirane, pozadinsko svjetlo ponovno će se uključiti ako pritisnete bilo koji
gumb ili otvorite bilo koja vrata.
Funkcija roditeljske zaštite
Značajke:
••
Postavljanje roditeljske zaštite može spriječiti djecu u mijenjanju postavki prilikom igre s
gumbima.
Postavke:
1. Pritisnite i držite gumbe (gornji) i (donji) 5 sekundi kako biste postavili roditeljsku zaštitu.
•• Kad je roditeljska zaštita postavljena, svijetli oznaka .
•• Kako biste isključili ovaj način rada, pritisnite i držite gumbe
(gornji) i (donji) 5 sekundi.
Sve dok ne isključite roditeljsku zaštitu ne možete mijenjati trenutačno postavljeni način rada.
Napomene:
Ako dođe do prekida napajanja ili je kabel za napajanje izvučen, roditeljska zaštita se isključuje.
13
Funkcije upozoravanja
Funkcije upozoravanja aktiviraju se u sljedećim situacijama
Situacija
Detalji
Dosegnuto je postavljeno vrijeme
Način rada završio je.
u načinu za hlađenje pića.
•• Hladnjak i/ili zamrzivač ostao je
Otvorena vrata.
otvoren dulje od 2 minute.
••
Alarm
Kako zaustaviti alarm
Uzastopno se oglašava zvučni signal.
Pritisnite gumb
Zvučni signal oglašava se svakih 5
sekundi.
Zatvorite vrata.
Izrada kockica leda
Otvorite zamrzivač, izvucite gornju ladicu i izvadite posudicu za led.
Posudicu za led napunite vodom do oznake za razinu vode i zatim je
vratite na njezino mjesto.
Kada su kockice leda gotove, izvucite gornju ladicu i izvadite posudicu
za led. Lagano savijte posudicu za led držeći je za obje strane i kockice
leda će ispasti iz posudice. Zatim vratite posudicu za led na njezino
mjesto.
Uklanjanje i pričvršćivanje polica
Hladnjak
Staklene police
Lagano podignite unutarnju stranu police i izvucite je van. Prilikom
uklanjanja staklenih polica, prije nego što ih izvučete, prvo uklonite police
na vratima i za boce ako smetaju.
Prilikom uklanjanja staklenog pladnja otvorite vrata sve dok ne dotaknu
zapor.
Ladice za povrće
Ladicu za povrće povucite prema sebi i izvucite je.
Police na vratima i za boce
Lagano podignite i uklonite.
Ladica odjeljka za hlađenje
Izvucite ladicu, držite prednji dio, podignite ga dijagonalno i uklonite.
Zamrzivač
14
Povucite ladicu prema sebi, lagano podignite
prednju stranu i izvucite je van.
Nakon što ste uklonili ladicu, u prazan odjeljak
možete pohraniti hranu.
Oznaka za razinu vode
.
Upute za održavanje i čišćenje
Svakodnevno čišćenje
Hrvatski
Redovito prebrišite suhom krpom.
Mjesta kojima trebate posvetiti posebnu pozornost:
Guma na vratima
Ako se guma na vratima uprlja i ošteti, veća je vjerojatnost da
će hladan zrak istjecati.
Polica za boce
Obrišite prljavštinu ili tekućinu prije nego se nakupi.
Svake godine isključite hladnjak te izvadite police i dobro ih očistite.
Dijelovi koje možete prati vodom
Hladnjak
Zamrzivač
••
••
••
••
••
••
Staklene police
Police na vratima
Police za boce
Stalci za jaja
Ladice za povrće
Ladica odjeljka za hlađenje
••
••
Ladice zamrzivača
Posudice za led
Napomena:
••
Ne koristite abrazivna sredstva poput sode
bikarbone jer tako možete oštetiti plastiku.
Čišćenje upravljačke ploče
Upravljačka ploča hladnjaka izrađena je od osjetljivih materijala. Kako biste zaštitili njezinu površinu, nemojte je čistiti
sredstvima baziranim na otapalima. Samo je prebrišite suhom ili vlažnom krpom.
Čišćenje vanjskog dijela hladnjaka
Za čišćenje vanjskog dijela hladnjaka koristite toplu, vlažnu i mekanu krpu. Za tvrdokorniju prljavštinu koristite blagi kuhinjski
deterdžent i nakon toga prebrišite mekom vlažnom krpom. Ako ostane još vode na površini, obrišite je suhom krpom.
Napomene za čišćenje
Kada čistite unutrašnjost ili vanjske dijelove vašeg hladnjaka, nemojte koristiti:
•• alkalne deterdžente - mogu uzrokovati pucanje plastičnih dijelova.
•• prašak za brušenje, sapun u prahu, sredstva za čišćenje bazirana na ulju, vruću vodu, četke, kiseline, benzene,
otapala ili otopine bazirane na alkoholu - sve može oštetiti površine hladnjaka i plastične dijelove.
Pripazite da obrišete sve mrlje od jestivih ulja koje također mogu oštetiti plastične dijelove.
15
Upute za održavanje i čišćenje
(nastavak)
Provjera održavanja
Je li mrežni kabel oštećen?
Zagrijava li se utikač?
•• Je li utikač čvrsto utaknut u utičnicu?
Ako su mrežni kabel ili LED svjetlo oštećeni, savjetujte se s ovlaštenim servisnim centrom.
NE POKUŠAVAJTE sami zamijeniti ove dijelove.
••
••
UPOZORENJE
Dugotrajno nekorištenje
OPREZ
Ako hladnjak ne namjeravate koristiti duže vrijeme, odspojite kabel za napajanje te očistite utikač kako
je opisano gore. Zatim vrata hladnjaka ostavite otvorena 2-3 dana. Tako će se unutrašnjost hladnjaka
potpuno osušiti i spriječit će se stvaranje neugodnih mirisa i plijesni.
Tijekom normalne uporabe hladnjak nemojte često uključivati i isključivati.
Prije pomicanja ili prijevoza hladnjaka
1 Uklonite sve iz hladnjaka.
2 Isključite ga iz struje.
3 Podignite podesivu nožicu.
4 Povucite ili „došećite” hladnjak prema sebi.
5 Koristite krpu primjerice za upijanje vode iz posude za skupljanje
tekućine.
Pomicanje i prijevoz hladnjaka
Potrebno je najmanje dvoje ljudi da bi se hladnjak sigurno premjestio.
1 Učvrstite podesive nožice.
2 Držite podesive noge na jednoj strani, a kutove na drugoj, kako je
prikazano na slici.
Napomena:
••
••
16
Hladnjak nemojte nositi tako da ga držite za vrata.
Uvijek ga prenosite u normalnom uspravnom položaju.
(Dno stražnje strane hladnjaka)
Vrata osigurajte
ljepljivom trakom.
Rješavanje problema
Kodovi upozorenja Značenje
Sr
Kvar/Upozorenje
LF
Zamrzivač nije dovoljno
hladan.
LC
Hladnjak nije dovoljno
hladan.
LF i LC
Nije dovoljno hladno.
HC
Hladnjak je prehladan.
LOPO
Niski napon
Hrvatski
Hladnjak vas upozorava ako temperature hladnjaka ili zamrzivača nisu na ispravnim razinama ili ako u uređaju dođe do
problema. Kodovi upozorenja prikazuju se na zaslonu temperature hladnjaka/zamrzivača.
Detalji i rješenja
Neki dio ili dijelovi su u kvaru ili je došlo do greške u procesu hlađenja.
•• Za pomoć što prije nazovite servis.
Ovo će se upozorenje osobito prikazati nakon dugotrajnog nestanka struje.
1. Ne zamrzavajte hranu koja je već odmrznuta i iskoristite je u kratkom
vremenskom razdoblju.
2. Podesite temperaturu zamrzivača na hladnije vrijednosti ili podesite
na duboko zamrzavanje sve dok odjeljak ne dosegne normalnu
temperaturu.
3. Nemojte stavljati svježu hranu sve dok se ovaj problem ne riješi.
Idealna temperatura hladnjaka je +4°C. Ako vidite ovo upozorenje, postoji
opasnost od kvarenja hrane.
1. Podesite temperaturu hladnjaka na hladnije vrijednosti ili podesite na
jako hlađenje sve dok odjeljak ne dosegne normalnu temperaturu.
2. Nemojte otvarati vrata sve dok se ovaj problem ne riješi.
To je kombinacija grešaka tipa LF i LC.
•• Ovaj ćete problem uočiti prilikom prvog uključivanja uređaja. Nestat će
nakon što temperatura u odjeljcima dosegne normalne vrijednosti.
Hrana se počinje smrzavati zbog preniske temperature.
1. Provjerite je li uključen način rada za jako hlađenje.
2. Smanjite vrijednosti temperature u hladnjaku.
Kada napajanje dosegne razinu nižu od 170 V, uređaj je stabilan.
•• To ne predstavlja kvar. To sprječava oštećenje kompresora. Ovo će
upozorenje nestati kada napajanje dosegne potrebnu razinu.
17
Često postavljana pitanja
Ako mislite da hladnjak ne radi ispravno, prvo provjerite sljedeće.
Ako ne uspijete otkloniti problem, odspojite mrežni kabel i kontaktirajte dobavljača ili ovlašteni servisni centar.
Općenito
Iz hladnjaka dopiru
neobični zvukovi.
Čuje se zvuk kada se
kompresor isključi.
Čuje se zvuk nakon
što otvorite ili zatvorite
vrata.
Čuje se zvuk protjecanja
zraka ili vode nakon što
otvorite vrata.
Čuje se dugotrajno
zavijanje.
••
Je li hladnjak postavljen na čvrst, ravan pod?
Ima li oko hladnjaka dovoljno slobodnog prostora?
Vibrira li nešto na vrhu hladnjaka?
Uobičajeno da je da hladnjak proizvodi zvukove kad započne ili završi s radom.
To je uobičajeno i uzrok je često utjecanje rashladnog sredstva natrag u kompresor.
••
To je uobičajeno i uzrok je razlika u tlaku zraka u unutrašnjosti hladnjaka i izvan hladnjaka.
••
Uzrok tome je protok rashladnog sredstva unutarnjim cijevima.
••
Kompresor radi prilično
glasno.
••
Kompresor radi duži
vremenski period.
••
Ovaj se zvuk čuje kada radi ventilator za cirkuliranje hladnog zraka.
Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna temperatura
previsoka?
U ovim slučajevima, ventilator za cirkuliranje hladnog zraka radi pri velikoj brzini i zato
proizvodi glasne zvukove.
Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna temperatura
previsoka?
U ovim slučajevima, kompresor radi pri velikoj brzini i zato proizvodi glasne zvukove.
Kada se mrežni kabel spaja po prvi puta, kompresor radi duže nego obično da bi ohladio
unutrašnjost hladnjaka dok se ne postignu postavljene temperature.
Je li postavljen način za duboko zamrzavanje ili jako hlađenje?
Jeste li često otvarali i zatvarali vrata? Jesu li vrata dobro zatvorena?
Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna temperatura
previsoka?
Kada je u hladnjaku pohranjeno mnogo hrane, kompresor će morati raditi duže.
Do kondenzacije može doći kada se je vlaga zraka u prostoriji visoka i uobičajena je.
Obrišite suhom krpom.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Na vanjskom dijelu
hladnjaka javlja se
kondenzacija.
Vanjski dio hladnjaka
vruć je na dodir.
••
Tipke na upravljačkoj
ploči ne rade.
Oglašava se alarm.
LED svjetlo se ne pali.
••
Nakon što uključite hladnjak, on se može zagrijati dok se unutrašnjost ne ohladi dovoljno.
Hladnjak se može zagrijati čak i nakon što je unutrašnjost rashlađena. Uzrok tome je rad
cijevi za ispuštanje topline koja služi za sprečavanje kondenzacije i to nije kvar.
Je li hladnjak uključen?
••
Vrata hladnjaka i/ili zamrzivača ostala su otvorena. Zatvorite vrata.
••
J e li postavljen način rada za vrijeme godišnjeg odmora?
U načinu za vrijeme godišnjeg odmora LED svjetlo na hladnjaku ne uključuje se.
Je li hladnjak uključen?
Ako morate zamijeniti LED svjetlo, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.
••
••
••
••
••
18
Hladnjak i zamrzivač
••
Je li hladnjak uključen?
••
Je li postavljena temperatura previsoka?
Je li hladnjak izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili se nalazi blizu uređaja za grijanje?
Ima li oko hladnjaka dovoljno slobodnog prostora?
Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna temperatura
previsoka?
Jeste li često otvarali i zatvarali vrata?
Jesu li vrata dobro zatvorena?
Je li postavljen način rada za vrijeme godišnjeg odmora?
Ako u hladnjak stavite toplu hranu, temperatura u hladnjaku privremeno će porasti.
Za vrijeme hladnog razdoblja godine ili kada je sobna temperatura niska, može se činiti da
hladnjak ne rashlađuje.
Ako u hladnjak stavite toplu hranu, temperatura u hladnjaku privremeno će porasti.
••
••
••
••
••
••
••
••
Podešena temperatura i
stvarna temperatura se
razlikuju.
Hrana u hladnjaku se
zamrzava.
••
••
••
••
U hladnjaku i ladicama
dolazi do kondenzacije.
Vrata zamrzivača teško
se otvaraju.
••
Iz unutrašnjosti
hladnjaka šire se
neugodni mirisi.
••
••
••
••
••
Hrvatski
Hladnjak ne rashlađuje
(a zamrzivač ne
zamrzava).
Hladnjak ne rashlađuje
(a zamrzivač ne
zamrzava) dovoljno.
J e li u hladnjaku podešena preniska temperatura?
Jeste li stavili hranu u stražnji dio hladnjaka?
U stražnjem dijelu hladnjaka temperatura je najniža stoga tamo nemojte stavljati hranu koja
se lako zamrzava.
Kondenzacija se javlja kada često otvarate i zatvarate vrata ili kada ona nisu dobro
zatvorena te kada je vlažnost zraka u prostoriji visoka. Obrišite kondenzaciju suhom krpom.
Ponekad je teško otvoriti vrata ako su upravo bila zatvorena.
Zbog razlike u tlaku zraka u unutrašnjosti hladnjaka i izvan njega vrata zamrzivača mogu se
teže otvarati. Pričekajte nekoliko trenutaka i zatim ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Jeste li hranu s jakim mirisom stavili u posude koje se mogu hermetički zatvoriti prije
stavljanja u hladnjak?
Hranu stavite u posudu s poklopcem i pohranite je.
Mirisi se zadržavaju na površinama unutar hladnjaka. Prebrišite površine mekanom krpom
namočenom u mlaku vodu.
19
Tehnički podaci
MODEL
NR-B29SG2-SE
NR-B29SG2-SF
NR-B29SG2-SB
NR-B29SW2-WE
NR-B29SW2-WF
NR-B29SW2-WB
KATEGORIJA
NR-B32SG-SE
NR-B32SG-SF
NR-B32SG-SB
Kombinirani hladnjak
ODJELJCI KOJI SE NE ZAMRZAVAJU
SVI ODJELJCI
KLIMATSKA KLASA
T*1
UKUPNA BRUTO ZAPREMINA
332 l
367 l
UKUPNA NETO ZAPREMINA
289 l
324 l
NETO ZAPREMINA HLADNJAKA
189 l
224 l
NETO ZAPREMINA ODJELJKA ZA HLAĐENJE
28 l
NETO ZAPREMINA ZAMRZIVAČA
72 l
VANJSKE DIMENZIJE
ŠIRINA × DUBINA × VISINA
NETO TEŽINA
600 mm × 652 mm × 1898 mm
600 mm × 652 mm × 2044 mm
77 kg
80 kg
NAZIVNI NAPON
220 V - 240 V
NAZIVNA FREKVENCIJA
POTROŠNJA ENERGIJE
50 Hz
240 kWh/godišnje*2
KAPACITET ZAMRZAVANJA
250 kWh/godišnje*2
12 kg/24 h
RAZINA BUKE
42 dB
MAKS. VRIJEME KORIŠTENJA BEZ NAPAJANJA
18 sati
RASHLADNO SREDSTVO/KOLIČINA PUNJENJA
IZOLACIJSKA PJENA
R600a/55 g
R600a/60 g
Ciklopentan
Napomene:
*1
Dopuštena temperatura ambijenta: 16°C do 43°C
*2
Godišnja potrošnja energije temelji se na standardnim rezultatima testiranja za 24 sata.
Stvarna potrošnja energije varira ovisno o tome kako se uređaj koristi i gdje se nalazi.
Kada su vrata posve otvorena
20
NR-B32SW2-WE
NR-B32SW2-WF
NR-B32SW2-WB
BILJEŠKE
Hrvatski
21
Panasonic Corporation
Web-mjesto: http://panasonic.hr/
U skladu s direktivom 2004/108/EZ, članak 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
© Panasonic Corporation 2012.
Y0512-0
AK-163090

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement